Załącznik Nr 7 do SIWZ

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Załącznik Nr 7 do SIWZ"

Transkrypt

1 Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/2/ podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień Publicznych zawarta w Łodzi w dniu r. pomiędzy: Instytutem Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi, ul. Rzgowska 281/289 wpisanym do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego prowadzonego przez Sąd Rejonowy dla Łodzi- Śródmieścia w Łodzi, XX Wydział Krajowego Rejestru Sądowego pod numerem KRS , NIP , REGON: zwanym dalej Zamawiającym, w imieniu którego działa: a /firma/ imię i nazwisko przedsiębiorcy, adres/ wpisanym do rejestru prowadzonego przez, Wydział pod numerem / prowadzącym działalność gospodarczą na podstawie wpisu do Centralnej Ewidencji i Informacji o Działalności Gospodarczej Rzeczpospolitej Polskiej pod nazwą NIP, REGON: zwanym dalej Wykonawcą w imieniu którego działa: 1 Przedmiot i warunki realizacji umowy 1. Zamawiający zleca, a Wykonawca przyjmuje do wykonania usługę opracowania programu funkcjonalnoużytkowego (PFU) dla inwestycji realizowanej w ramach projektu Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi przez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych dofinansowanego ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Przedmiot zamówienia obejmuje usługę opracowania programu funkcjonalno-użytkowego dla inwestycji polegającej na: 2.1. wymianie okien, świetlików, drzwi, filarków międzyokiennych; 2.2. dociepleniu ścian fundamentowych i stropodachu, wymianie węzła cieplnego, modernizacji albo wymianie układu grzewczego oraz dostawie i montażu gruntowej pompy ciepła; 2.3. dostawie i montażu baterii fotowoltaicznych wraz z dostawą i montażem oświetlenia LED w ciągach komunikacyjnych. 3. Program funkcjonalno-użytkowy obejmować będzie wszystkie konieczne branże, w szczególności: 3.1. ogólnobudowlaną, 3.2. instalacji centralnego ogrzewania, ciepła technologicznego, ciepłej wody użytkowej, 3.3. instalacji elektrycznych. 4. Program funkcjonalno-użytkowy obejmował będzie roboty budowlane wykonywane na obiekcie czynnym, w sposób zapewniający ciągłość pracy Instytutu CZMP oraz możliwość korzystania z pomieszczeń, w których roboty nie będą wykonywane. Założenia inwestycji zawiera audyt efektywności ekologicznej. 5. Program funkcjonalno użytkowy ma służyć do przeprowadzenia postępowania przetargowego, zgodnie z ustawą prawo zamówień publicznych, w celu wyłonienia Wykonawcy zamówienia na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych. 6. Do obowiązków Wykonawcy należy w szczególności: 6.1. Wykonanie usługi polegającej na opracowaniu programu funkcjonalno użytkowego wraz z oszacowaniem planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych w dwóch wariantach. Wariant I montaż zaworów termostatycznych wraz z płukaniem wewnętrznej instalacji c.o., wariant II wymiana instalacji c.o. w całości; 6.2. Zapoznanie się z posiadanymi przez Zamawiającego dwoma wariantami audytu efektywności ekologicznej inwestycji i uwzględnienie rozwiązań zawartych w w/w audytach do opracowania przedmiotu zamówienia Przeprowadzenie wizji lokalnej w celu oceny stanu technicznego obiektu oraz wykonanie niezbędnych opinii lub ekspertyz technicznych, pełnej inwentaryzacji terenu, infrastruktury, obiektów w tym w szczególności ich okien drzwi i dachów w zakresie wymaganym dla poprawnego wykonania przedmiotu zamówienia. 1

2 6.4. Wykonawca ma przedstawić rozwiązania techniczne i materiałowe w zakresie objętym termomodernizacją i instalacjami odnawialnych źródeł energii, a w szczególności w zakresie: Wykonanie doboru okien i drzwi z konstrukcją wsporczą Wskazanie i opracowanie systemów ciepłochronnych stropodachów, dachów, okien i drzwi Wskazanie i opracowanie systemów wykonania ciepłochronnych ścian zewnętrznych Wskazanie i opracowanie systemów hydroizolacji i termoizolacji zagłębionych w gruncie z cokołami Opracowanie w/w systemów ma zawierać wytyczne rozwiązań materiałowych i technologicznych Wykonawca w programie funkcjonalno-użytkowym ma w szczególności obowiązek: Opracować niezbędny zakres oraz warunki techniczne i rozwiązania modernizacji c.o. i węzłów cieplnych z inwentaryzacją istniejących Określić szacunkową wielkość oraz wymagane, optymalne parametry techniczne wymiennika gruntowego jak np. średnice rurociągów, średnice odwiertów, parametry nominalne temperatury i ciśnienia czynnika cieplnego, zasady lokalizacji i rozmieszczenia sond, szacowana ilość i głębokość sond (uwzględniając przeprowadzenie analizy hydraulicznej systemu oraz analizy ekonomicznej kosztów jego przyszłej eksploatacji), rodzaj i metoda wykonania wypełnienia otworów wiertniczych, procedurę kontroli wykonania i zasady odbioru wykonania sond głębinowych oraz wymagania materiałowe i warunki montażu gruntowych sond głębinowych, z przeprowadzeniem badań geologicznych lub termicznego testu gruntu jeżeli będzie to konieczne do określenia poprawnych wartości Określić wymogi wg których zostaną przeprowadzone szczegółowe obliczenia doborowe urządzeń i instalacji oraz symulacja energetyczna wieloletnia pracy wymiennika gruntowego w warunkach klimatycznych dla miasta Łodzi Opracować wytyczne do projektu z określeniem parametrów technicznych gruntowych pomp ciepła takich jak np. sprawność urządzenia, temperatury czynnika grzewczego, rodzaj czynnika grzewczego, parametry zasilania elektrycznego pomp ciepła, zakres opomiarowania urządzenia i wyposażenia w zakresie sterowania i automatyki, metoda regulacji mocy pompy. Dokona analizy zapotrzebowania na ciepło przedmiotowego budynku i na tej podstawie określi właściwe parametry gwarantujące maksymalną sprawność systemów stanowiących źródło ciepła Opracować wytyczne w zakresie sposobu wykorzystania ciepła pochodzącego ze źródła energii odnawialnej (wymiennika gruntowego) oraz określić sposób techniczny podłączenia systemu pomp ciepła do modernizowanej instalacji grzewczej budynku wraz z podaniem zasad współpracy z konwencjonalnym źródłem ciepła jakie stanowi węzeł ciepła zasilany z miejskiej sieci ciepłowniczej Określić konieczny do wykonania zakres opomiarowania, regulacji i sterowania obu źródeł ciepła budynku i instalacji grzewczej gwarantujących maksymalną sprawność kompletnego systemu grzewczego Program funkcjonalno użytkowy ma być wykonany zgodnie z wytycznymi zawartymi w szczególności: Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 2 września 2004 r. w sprawie szczegółowego zakresu i form dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno użytkowego (Dz. U. z 2013 r., poz. 1129), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno użytkowym (Dz. U. z 2004 r. nr 130, poz. 1389), Rozporządzeniu Ministra Infrastruktury w sprawie warunków technicznych, jakim powinny odpowiadać budynki i ich usytuowanie z dnia 12 kwietnia 2002 r. ( Dz. U. z 2002 r. nr 75, poz. 690 z późniejszymi zmianami) Wykonawca jest odpowiedzialny za jakość, zgodność z warunkami technicznymi i jakościowymi opisanymi dla przedmiotu zamówienia Wykonawca zobowiązany jest dostarczyć 2 warianty programu funkcjonalno użytkowego w formie papierowej (po 4 egzemplarze) oraz w formie elektronicznej (po 4 płyty CD) - format.doc,.pdf,.jpg oraz.dwg (lub innym kompatybilnym z AutoCAD 2010) Wykonawca jest zobowiązany do aktualizacji opisu przedmiotu zamówienia i jego wartości szacunkowej w przypadku ich dezaktualizacji przed terminem ogłoszenia postępowań o udzielenie zamówienia publicznego dotyczącego zaprojektowania i wykonania robót budowlanych. 2

3 6.10. Do obowiązków Wykonawcy należy rozwiązywanie problemów wynikłych w trakcie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na zaprojektowanie i wykonanie robót budowlanych, w tym udzielanie wyjaśnień do SIWZ i ewentualne dokonanie uszczegółowienia programu. Zamawiający zastrzega sobie prawo do powołania osoby ze strony Wykonawcy jako biegłego. Jeżeli zajdzie taka konieczność Wykonawca jest zobowiązany do stawienia się w siedzibie Zamawiającego w dniu następującym po dniu, w którym nastąpiło wezwanie W przypadku kiedy w toku realizacji inwestycji nastąpi konieczność zmiany programu funkcjonalnoużytkowego Wykonawca zobowiązuje się do naniesienia stosownych zmian w cenie oferty w terminie wskazanym przez Zamawiającego. 7. Wykonawca pełniący funkcję inspektora nadzoru niniejszej inwestycji nie może opracowywać programu funkcjonalno-użytkowego w ramach niniejszej umowy. 8. Program funkcjonalno-użytkowy musi być opracowany przez zespół specjalistów, którzy posiadają odpowiednie uprawnienia wymagane przez Ustawę Prawo budowlane lub inne obowiązujące akty prawne. 9. Wykonawca pełniąc niniejszą usługę działa w imieniu i na rzecz Zamawiającego. 10. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego odpowiedzialność za wyrządzone szkody, będące normalnym następstwem niewykonania lub nienależytego wykonania przedmiotu umowy. Nie ponosi natomiast odpowiedzialności za szkody wynikające z niewykonania lub nienależytego wykonania zobowiązań Wykonawców robót budowlanych lub innych uczestników procesu inwestycyjnego, chyba, że akceptował czynności, z których szkoda następnie wynikła. 11. W przypadku stwierdzenia, że usługa wykonywana jest niezgodnie z obowiązującymi przepisami lub postanowieniami niniejszej umowy Zamawiający może odmówić zapłaty wynagrodzenia i żądać jej ponownego wykonania lub odstąpić od umowy z winy Wykonawcy. 12. W celu realizacji postanowień niniejszej umowy, Strony wyznaczają przedstawicieli reprezentujących Wykonawcę i Zamawiającego do bieżących kontaktów: ze strony Wykonawcy: (imię i nazwisko, adres , telefon, fax) ze strony Zamawiającego: (imię i nazwisko, adres , telefon, fax) Strony zobowiązują się do bieżącej aktualizacji tych danych. Aktualizacja tych danych nie wymaga dla swej ważności formy aneksu do umowy, a jedynie pisemnego oświadczenia. 13. Inwestycja realizowana jest w ramach projektu pn. Oszczędzanie energii i promowanie odnawialnych źródeł energii w Instytucie Centrum Zdrowia Matki Polki w Łodzi poprzez termomodernizację, instalację pomp ciepła oraz baterii fotowoltaicznych realizowanego w ramach umowy dofinansowania nr 600/2014/Wn05/OA-xn-04/D z dnia r. Projekt dofinansowany ze środków Mechanizmu Finansowego EOG Wykonanie niniejszego zamówienia nie jest finansowane w ramach projektu. 2 Termin wykonania 1. Usługa polegająca na opracowaniu programu funkcjonalno-użytkowego zostanie zrealizowana w terminie maksimum. (max. 28) dni od dnia zawarcia umowy. Z czynności przekazania programu funkcjonalnoużytkowego zostanie sporządzony protokół. 2. Zamawiający jest uprawniony do zgłoszenia uwag do przekazanego programu funkcjonalno-użytkowego. Wykonawca zobowiązany jest do dokonania korekty programu funkcjonalno-użytkowego w terminie 3 dni od ich zgłoszenia. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zgłoszenia uwag każdorazowo po otrzymaniu zmodyfikowanego programu funkcjonalno-użytkowego. 4. Akceptacja przez Zamawiającego i inspektora nadzoru programu funkcjonalno-użytkowego zostanie potwierdzona poprzez podpisanie przez strony protokołu potwierdzającego jego odbiór, uprawniającego Wykonawcę do wystawienia faktury. 5. Usługa będzie realizowana do czasu wyłonienia wykonawcy robót budowlanych w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą Pzp. 3

4 3 Podwykonawstwo 1. Wykonawca powierzy podwykonawcom zakres wskazany w załączniku Nr 1 do niniejszej umowy (zakres wskazany w zał. Nr 1 do umowy jest tożsamy z zakresem wskazanym w Załączniku Nr 6 do SIWZ). 2. Zlecenie wykonania części robót podwykonawcom nie zmienia zobowiązań Wykonawcy wobec Zamawiającego za wykonanie tej części usług. W toku realizacji umowy możliwa jest zmiana podwykonawców, wyłącznie za zgodą Zamawiającego wyrażoną w formie pisemnej. 3. Zamawiający nie wyraża zgody na zawieranie umów przez podwykonawcę z dalszymi podwykonawcami. 4. Wykonawca ponosi wobec Zamawiającego pełną odpowiedzialność za działania, uchybienia i zaniedbania podwykonawców w takim samym stopniu, jak za własne działania, uchybienia lub zaniedbania. 4 Wynagrodzenie 1. Strony ustalają, że obowiązującą ich formą wynagrodzenia jest wynagrodzenie ryczałtowe, które wynosi: Lp. Wynagrodzenie netto w PLN Stawka podatku VAT w % Wynagrodzenie brutto w PLN 1. A B C = A x B + A Wykonawca gwarantuje stałość cen netto na czas obowiązywania umowy. Podatek VAT będzie doliczony według stawki właściwej na dzień wystawienia faktury, do ustalonej w fakturze VAT ceny netto. Zmiana stawki podatku VAT następuje automatycznie i nie wymaga aneksu do umowy. 3. Wynagrodzenie określone w ust. 1 stanowi pełne wynagrodzenie Wykonawcy za całkowite i kompletne wykonanie prac objętych niniejszą umową zgodnie ze wszystkimi postanowieniami umowy. Wynagrodzenie obejmuje łączną cenę usług i innych świadczeń, niezbędnych dla realizacji przedmiotu umowy wraz z wszystkimi kosztami towarzyszącymi, w tym za przeniesienie autorskich praw majątkowych. 5 Warunki płatności 1. Zapłata wynagrodzenia nastąpi w dwóch częściach. Zapłata części I wynagrodzenia obejmująca 70% kwoty, o której mowa w 4 ust. 1 nastąpi po zaakceptowaniu przez Zamawiającego i inspektora nadzoru programu funkcjonalno-użytkowego i podpisaniu przez strony protokołu potwierdzającego jego odbiór. Zapłata II części wynagrodzenia obejmująca 30% nastąpi po zawarciu umowy z Wykonawcą robót budowlanych i podpisaniu przez strony protokołu potwierdzającego wybór Wykonawcy robót budowlanych. 2. Zamawiający przekaże wynagrodzenie przelewem na rachunek bankowy Wykonawcy, w terminie do 60 dni od dnia otrzymania prawidłowo wystawionych faktur VAT wraz z kopiami protokołów, o których mowa w ust Za dzień zapłaty uważany będzie dzień obciążenia rachunku bankowego Zamawiającego. 4. W przypadku przekroczenia terminu płatności Wykonawca (wpisana zostanie sankcja za przekroczenie terminu płatności przez Zamawiającego, wybrana przez Wykonawcę w Formularzu Oferty). 5. Wykonawca nie może przenosić na osoby trzecie żadnych praw i obowiązków wynikających z niniejszej umowy bez uprzedniej, pisemnej zgody Zamawiającego pod rygorem nieważności, w tym między innymi: A. Nie dokona cesji wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy; B. Nie udzieli pełnomocnictwa do dochodzenia wierzytelności wynikających lub związanych z realizacją umowy na drodze sądowej lub pozasądowej, za wyjątkiem pełnomocnictwa dla radcy prawnego lub adwokata; C. Nie zawrze umowy poręczenia dotyczącej wierzytelności wynikających lub związanych z realizacja niniejszej umowy. 6 Rękojmia 1. Wykonawca udziela Zamawiającemu rękojmi na opracowany program funkcjonalno-użytkowy. 2. Okres udzielonej rękojmi wynosi 24 miesiące, od daty zawarcia umowy z Wykonawcą robót budowlanych. 7 Poufność 1. Mając na uwadze interes Zamawiającego, a także w celu zapobieżenia ujawnieniu, bądź innemu niż cel zawartej umowy, wykorzystaniu uzyskanych w jej wyniku informacji, Wykonawca zobowiązuje się do zachowania w poufności uzyskanych od Zamawiającego informacji, z zastrzeżeniami wskazanymi w umowie, które obejmują 4

5 wszelkie uzyskane od Zamawiającego informacje i dokumenty, w wersji pisemnej i elektronicznej. ( Informacje ) 2. Wykonawca zobowiązuje się do zachowania poufności Informacji, uzyskanych w trakcie współpracy, w jakiejkolwiek formie także elektronicznej oraz do podjęcia wszelkich niezbędnych działań mających na celu zachowanie poufności Informacji. 3. Wykonawca może przekazywać, zbywać albo w inny sposób ujawniać Informacje osobom trzecim, jak również może wykorzystać Informacje w innych celach jedynie po uzyskaniu uprzedniej pisemnej zgody Zamawiającego. 4. Wykonawca upoważniony jest do udostępnienia uzyskanych Informacji swoim przedstawicielom, pracownikom, podwykonawcom, konsultantom, doradcom prawnym i finansowym, ubezpieczycielom oraz członkom grupy kapitałowej, w niezbędnym zakresie, z jednoczesnym pouczeniem ich o poufnym charakterze Informacji. Wykonawca ponosi odpowiedzialność za zachowanie poufności Informacji przez wymienione powyżej osoby, jak za działania własne. 5. Zobowiązanie do zachowania poufności Informacji nie dotyczy informacji: 5.1. powszechnie znanych i dostępnych, 5.1. ujawnionych przez osobę trzecią, która nie jest zobowiązana do zachowania poufności, 5.1. których obowiązek ujawnienia wynika z powszechnie obowiązujących przepisów prawnych lub których ujawnienia, w przewidzianej prawem formie i treści, zażąda organ do tego uprawniony, w niezbędnym zakresie. Wykonawca zobowiązany jest niezwłocznie zawiadomić pisemnie Zamawiającego o takim obowiązku lub wezwaniu do ujawnienia Informacji. 6. Zgodnie z pisemnym żądaniem Zamawiającego, Wykonawca jest zobowiązany: 6.1. do bezzwłocznego zwrotu lub zniszczenia Informacji, w tym wszelkich dokumentów, materiałów i innych nośników Informacji objętych niniejszą Umową jakie w jakikolwiek sposób znalazły się w posiadaniu Wykonawcy, pozostawiając sobie jedynie kopie archiwalne (backup), nie podlegające dalszemu przetwarzaniu i służące wyłącznie na potrzeby dokumentacji wykonanych prac, oraz 6.1. do złożenia oświadczenia potwierdzającego wykonanie tego obowiązku. 7. Zobowiązania do zachowania poufności Informacji objętych niniejszą Umową są skuteczne od dnia podpisania niniejszej Umowy i są ograniczone terminem 5 (pięciu) lat licząc od daty wygaśnięcia Umowy bez względu na przyczynę tego wygaśnięcia. 8 Prawa autorskie 1. Zamawiający w oparciu o postanowienia niniejszej umowy nabywa autorskie prawa majątkowe do przedmiotu umowy i uprawniony jest do wielokrotnego ich wykorzystywania na polach eksploatacji określonych w ustawie z dnia 4 lutego 1994 r. o prawie autorskim i prawach pokrewnych (Dz. U. z 2006 r. Nr 90, poz. 631 ze zm.), na potrzeby prowadzonej działalności statutowej wraz z przeniesieniem zależnego prawa autorskiego do utworu, w ramach wynagrodzenia określonego w 4 ust Wykonawca przenosi na Zamawiającego całość majątkowych praw autorskich do przedmiotu umowy, o którym mowa w 1 ust. 1 zwanych łącznie dalej dziełem, bez dodatkowych opłat. Przeniesienie autorskich praw majątkowych obejmuje następujące pola eksploatacji: 2.1. w zakresie korzystania z przedmiotu umowy w całości lub części, w celu realizacji osobiście lub za pośrednictwem osób trzecich innych opracowań materiałów; 2.2. w zakresie utrwalania i zwielokrotnienia każdego dzieła - prawo do wytwarzania dowolną techniką egzemplarzy, w tym techniką drukarską, reprograficzną, zapisu magnetycznego oraz techniką cyfrową; 2.3. w zakresie obrotu oryginałem albo egzemplarzami dzieła - prawo do wprowadzania do obrotu, użyczenia lub najmu oryginału albo egzemplarzy dzieła i jego części; 2.4. w zakresie rozpowszechniania utworu - udostępnianie dzieła oraz tworzenie na podstawie dzieła nowych opracowań, prawo do trwałego lub czasowego zwielokrotnienia dzieła w całości lub w części, jakimikolwiek środkami i w jakiejkolwiek formie; 2.5. prawo do tłumaczenia, przystosowywania, dokonywania wszelkich zmian, adaptacji, poprawek, przeróbek, zmian formatu, skrótów i opracowań dzieła, w tym zmiany układu lub jakichkolwiek innych zmian, w szczególności zmiany rozmieszczenia i wielkości poszczególnych elementów graficznych składających się na dzieło, a także wykorzystywania opracowań w postaci przeróbek, i/lub fragmentyzacji nawet wówczas, gdyby efektem tych działań miałaby być zmiana indywidualnego charakteru dzieła; 5

6 2.6. wprowadzenia i przechowywania w bazie danych komputera, wprowadzenie i przechowywanie w sieci komputerowej; 2.7. wypożyczania egzemplarzy całości lub części dzieła. 3. Przeniesienie praw autorskich następuje w dniu podpisania protokołu odbioru, o którym mowa w 2 ust Zamawiający ma prawo do swobodnego dysponowania nabytymi majątkowymi prawami autorskimi, w tym przeniesienia ich na inny podmiot, bez jakichkolwiek dodatkowych opłat, wynagrodzeń na rzecz Wykonawcy zarówno na terenie kraju, jak i poza jego granicami. 5. Wykonawca oświadcza, że korzystanie przez Zamawiającego z autorskich praw do dzieła, w szczególności we wskazanym wyżej zakresie, nie będzie stanowiło naruszenia jakichkolwiek praw osób trzecich, w szczególności praw autorskich i nie będą z tego tytułu podnoszone jakiekolwiek roszczenia wobec Zamawiającego, ani w stosunku do działających na jego rzecz i w jego imieniu osób trzecich, w tym w szczególności wykorzystanie dzieła w sposób wskazany w niniejszym paragrafie nie narusza prawa do nienaruszalności formy i treści dzieła oraz jego rzetelnego wykorzystania. 9 Kary umowne 1. Zamawiający może naliczyć Wykonawcy kary umowne w wysokości: ,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu programu w terminie wskazanym w 2 ust.1 lub 2 ust 2; ,5 % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, za każdy dzień opóźnienia w przekazaniu programu w terminie wskazanym w 1 ust.6 pkt % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Zamawiającego z przyczyn dotyczących Wykonawcy; % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, w przypadku odstąpienia od umowy przez Wykonawcę z przyczyn dotyczących Wykonawcy; % wynagrodzenia brutto, o którym mowa w 4 ust. 1, w przypadku nie przystąpienia do świadczenia usług w okresie prowadzenia przez Zamawiającego postępowania mającego na celu wyłonienie Wykonawcy robót. 2. Zamawiający zastrzega sobie prawo do potrącenia kar umownych z wynagrodzenia należnego Wykonawcy. 3. Zamawiający zastrzega sobie prawo dochodzenia odszkodowania w pełnej wysokości w przypadku, gdy szkoda którą Zamawiający poniósł przekroczy kwotę kar umownych. 4. Ze względu na to, że niniejsza inwestycja jest przedsięwzięciem dofinansowanym ze środków zewnętrznych, w przypadku utraty dofinansowania spowodowanej przez niedotrzymanie obowiązków umownych przez Wykonawcę Zamawiający będzie dochodził odszkodowania w pełnej wysokości. 10 Odstąpienie od umowy 1. Zamawiającemu przysługuje prawo do odstąpienia od umowy bez jakichkolwiek roszczeń Wykonawcy w szczególności: 1.1. w razie zaistnienia istotnej zmiany okoliczności powodującej, że wykonanie umowy nie leży w interesie publicznym, czego nie można było przewidzieć w chwili zawarcia umowy (Zamawiający może odstąpić od umowy w terminie 30 dni od powzięcia wiadomości o tych okolicznościach); 1.2. w przypadku, gdy Wykonawca nie wywiązuje się z umowy; 1.3. gdy zostanie wszczęte postępowanie likwidacyjne lub upadłościowe wobec Wykonawcy; 1.4. Wykonawca nie rozpoczął wykonywania usług bez uzasadnionych przyczyn lub nie kontynuuje ich pomimo wezwania Zamawiającego złożonego na piśmie. 2. W przypadkach określonych w ust. 1 Wykonawca może żądać jedynie wynagrodzenia należnego mu z tytułu wykonania części umowy, zrealizowanej do czasu odstąpienia. 3. Odstąpienie od umowy powinno nastąpić pod rygorem nieważności w formie pisemnej i powinno zawierać uzasadnienie. 4. W terminie 7 dni od daty odstąpienia od umowy, Wykonawca przy udziale Zamawiającego sporządzi szczegółowy protokół inwentaryzacji robót w toku wg stanu na dzień odstąpienia. 5. W przypadku gdy Wykonawca odmawia sporządzenia inwentaryzacji robót w toku i rozliczenia robót Zamawiający wykona jednostronnie rozliczenie i inwentaryzację, którą przekaże do wiadomości Wykonawcy robót i która jest wiążąca dla Stron. 6

7 11 Zabezpieczenie należytego wykonania umowy 1. Wykonawca w terminie wskazanym przez zamawiającego zobowiązany jest wnieść zabezpieczenie należytego wykonania umowy w wysokości 10% wynagrodzenia, określonego w 4 ust. 1 umowy w kwocie PLN /słownie: PLN. 2. Zabezpieczenie zostało wniesione w formie 3. 70% wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy stanowi zabezpieczenie zgodnego z umową wykonania przedmiotu umowy, a pozostałe 30% przeznaczone jest na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy zostanie zwrócone w terminie 30 dni od dnia wykonania zamówienia i uznania przez zamawiającego za należycie wykonane zawarcia umowy z wykonawcą robót budowlanych wyłonionym w postępowaniu przeprowadzonym zgodnie z ustawą Pzp % wartości wniesionego zabezpieczenia należytego wykonania umowy pozostawione na zabezpieczenie roszczeń z tytułu rękojmi za wady zostanie zwrócone w terminie 15 dni po upływie okresu rękojmi za wady. 6. W przypadku ewentualnych aneksów do zawartej umowy Wykonawca winien dostosować wniesione zabezpieczenie do nowych warunków umownych. 12 Zamiany umowy 1. Wszelkie zmiany niniejszej Umowy wymagają formy pisemnej pod rygorem nieważności, z zastrzeżeniem 1 ust. 12 oraz 4 ust Na podstawie art.144 ust. 1 PZP Zamawiający przewiduje możliwość dokonania zmiany w zawartej umowie w następujących sytuacjach: 2.1. zmiany terminu wykonania określonego w 2, 2.2. dokonania zmian w umowie z wykonawcą robót budowlanych mającą wpływ na zakres przedmiotu niniejszej umowy, 2.3. zmiany zakresu zamówienia niezbędnego do realizacji inwestycji; 2.4. zmiany podwykonawców oraz zakresu prac powierzonych podwykonawcom, 2.5. zmiany organizacyjnej Instytutu CZMP istotnej dla realizacji niniejszej umowy, 2.6. zmiany formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, 2.7. zmiany adresu siedziby firmy oraz zmiany adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy, 2.8. zmiany postanowień umowy, o której mowa w 1 ust Inne postanowienia Umowy 1. W sprawach nie uregulowanych niniejszą umową mają zastosowanie przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych, aktów prawnych wydanych na jej podstawie, ustawy Prawo budowlane, Kodeksu cywilnego. 2. Niniejsza umowa może być wypowiedziana przez Zamawiającego w każdym czasie. W takim wypadku Wykonawcy przysługuje wynagrodzenie w wysokości odpowiedniej do zakresu wykonanej usługi i czasu obowiązywania umowy. 3. Strony zgodnie oświadczają, że w przypadku ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy pierwszeństwo, przed drogą sądową, mają negocjacje prowadzone w celu osiągnięcia porozumienia. W sprawach nie uregulowanych niniejszą Umową zastosowanie mieć będą przepisy ustawy Prawo zamówień publicznych oraz kodeksu cywilnego. 4. Ewentualne spory wynikające z wykonania niniejszej umowy strony będą starały się rozstrzygnąć polubownie w terminie 3 dni roboczych. W przypadku nie rozstrzygnięcia sporu w tym terminie stronom przysługuje prawo skierowania sprawy na drogę sądową. 5. Wyłącznie właściwy do rozpoznania ewentualnych sporów wynikłych na tle realizacji niniejszej Umowy jest Sąd Powszechny, miejscowo właściwy dla siedziby Zamawiającego. 6. Wykonawca w okresie związania umową, ma obowiązek informowania Zamawiającego o zmianie formy prawnej prowadzonej działalności gospodarczej, postępowaniu układowym i upadłościowym, a także o zmianie adresu siedziby firmy i zmianie adresu zamieszkania właściciela lub współwłaściciela firmy pod rygorem skutków prawnych wynikłych z powodu nie przekazania powyższych informacji oraz uznania za doręczoną korespondencję kierowaną przez Zamawiającego na adresy podane przez Wykonawcę. 7. Umowa została sporządzona w dwóch jednobrzmiących egzemplarzach, po jednym dla każdej ze stron. za Zamawiającego za Wykonawcę 7

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ

Numer sprawy ZP/105/2014 Załącznik Nr 7 do SIWZ Załącznik Nr 7 do SIWZ WZÓR UMOWY - zmieniony Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/105/2014 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo Zamówień

Bardziej szczegółowo

Istotne Postanowienia Umowy

Istotne Postanowienia Umowy Istotne Postanowienia Umowy Załącznik Nr 9 do SIWZ Umowa stanowiąca wynik postępowania przeprowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego - ZP/80/2013 - podstawa prawna Art. 39 i następne ustawy Prawo

Bardziej szczegółowo

Umowa nr../2015 ... ... ...

Umowa nr../2015 ... ... ... Załącznik nr 9 do SWIZ zawarta w dniu... pomiędzy Umowa nr../2015 WZÓR Łódzką Spółką Infrastrukturalną sp. z o. o. w Łodzi, ul. Piotrkowska 190, NIP 725-19-06-517, wysokość kapitału zakładowego 940 480

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku

OGÓLNE WARUNKI UMÓW. wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku OGÓLNE WARUNKI UMÓW wersja nr 4 z dnia 01 sierpnia 2015 roku ZAMAWIAJACY: ENERGA OPERATOR SA z siedzibą w Gdańsku ENERGA OPERATOR SA Oddział w Toruniu ul. Gen. Bema 128 87-100 Toruń ENERGA OPERATOR SA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Budowa budynku mieszkalnego wielorodzinnego wraz z garażem podziemnym w Niepołomicach marzec 2014 r. 1 1. Nazwa i adres

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013

UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 UMOWA NR...WIR.III/Z/.../2013 zawarta w Płocku dnia... pomiędzy: 1. Gminą Miasto Płock z siedzibą w Płocku, Stary Rynek 1, zwaną dalej "Zamawiającym", reprezentowaną przez:..., a 2.... zwanym dalej,,wykonawcą,

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ /

Specyfikacja istotnych warunków zamówienia / SIWZ / Znak sprawy ZP/01/10 Przetarg nieograniczony na wykonanie robót budowlanych dla zadania : Instalacja pompy ciepła w budynku Specjalnego Ośrodka Wychowawczego Zgromadzenia Sióstr Św. Elżbiety w Ostrowie

Bardziej szczegółowo

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM).

Istotne postanowienia umowy. Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). Istotne postanowienia umowy Załącznik nr 4 do SIWZ Umowa w sprawie zamówienia publicznego na dostawę i wdrożenie Systemu zarządzania urządzeniami mobilnymi (Systemu MDM). zawarta w dniu... w Warszawie,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) CZĘŚĆ II WZÓR UMOWY DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA USŁUGI Część II WZÓR UMOWY (WU) Strona 1 z 19 Przedsiębiorstwo Gospodarki Komunalnymi w Połańcu Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością ul. Krakowska 11, 28-230 Połaniec Tel. : (15) 8650 540 Fax.: (15) 8650 540

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Miasto Stołeczne Warszawa Urząd Dzielnicy Wola 01-003 Warszawa, Al. Solidarności 90 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY zawarta w Krakowie w dniu... roku pomiędzy: Gminą Miejską Kraków Zarząd Infrastruktury Komunalnej i Transportu w Krakowie ul. Centralna 53, 31-586 Kraków, reprezentowany przez

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. Nr sprawy BG-II/211/10/2015. PRZETARG NIEOGRANICZONY (art. 39 i nast. ustawy Prawo zamówień publicznych) Warszawa, 8 maja 2015 r. ZATWIERDZAM Zastępujący Dyrektora Generalnego Urzędu Patentowego RP /-/ Iwona Grodnicka-Lech SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr sprawy BG-II/211/10/2015 Tryb postępowania:

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych

Świadczenie usług programistycznych w zakresie generowania kodu źródłowego na podstawie modeli dla komputerowych narzędzi treningowych INSTYTUT MASZYN MATEMATYCZNYCH W WARSZAWIE ul. Ludwika Krzywickiego 34, 02-078 WARSZAWA tel. cent. (+48 22) 621-84-41, fax (+48 22) 629-92-70 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Wykonanie i wdrożenie nowego portalu internetowego Banku Gospodarstwa Krajowego Umowa nr.. zawarta w Warszawie.

Bardziej szczegółowo

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2

Zakres (przedmiot) i wartość zamówienia 2 ZAŁĄCZNIK NR 5 Przystępując do postępowania w sprawie udzielenia zamówienia publicznego - sprawa nr DO-ZP.271.16.2015 pn. Budowa infrastruktury rowerowej na terenie Miejskiego Obszaru Funkcjonalnego Zielonej

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO w procedurze właściwej dla wartości zamówienia poniżej 200 000 euro na realizacje zamówienia publicznego pn: ZAPROJEKTOWANIE, WYKONANIE,

Bardziej szczegółowo

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I

WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I WZÓR UMOWY DOTYCZY CZĘŚCI I Umowa nr.. zawarta w.., w dniu.. 2014 r. pomiędzy:.z siedzibą przy ul reprezentowanym przez:.. zwanym dalej Zamawiającym a z siedzibą w. zarejestrowanym w.pod nr. NIP REGON..

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych

UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych UMOWA nr... Dostawa, montaż regałów i wyposażenia dodatkowego w wybranych lokalizacjach magazynowych zawarta w dniu :... w Konstancinie-Jeziornie pomiędzy: Polskimi Sieciami Elektroenergetycznymi Spółką

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Kraków, dnia 23 październik 2013r. SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej SIWZ Przetarg nieograniczony na roboty budowlane o wartości zamówienia nieprzekraczającej wyrażonej w złotych równowartości

Bardziej szczegółowo

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą

z siedzibą w wpisanym do rejestru nr KRS.. zwanym dalej Wykonawcą UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO UMOWA nr... zawarta w dniu.r. w Raciborzu pomiędzy: Załącznik nr 6 Zespołem Szkół Ogólnokształcących Mistrzostwa Sportowego w Raciborzu, 47-400 Racibórz

Bardziej szczegółowo

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy:

Umowa nr.. zawarta w Warszawie w dniu. pomiędzy: Załącznik nr 1 do SIWZ Istotne postanowienia umowy które znajdą się w Umowie w sprawie zamówienia publicznego pn. Zakup usług profesjonalnego wsparcia użytkowników interfejsu ZSD3, będącego interfejsem

Bardziej szczegółowo

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY

ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY Załącznik Nr 1 do SIWZ ISTOTNE POSTANOWIENIA UMOWY 1. 1. Umowa została zawarta w wyniku przeprowadzonego postępowania o udzielenie zamówienia publicznego znak DE-WZP.261.10.2015.JC w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.

Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov. Nazwa i adres Zamawiającego: Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi 00-930 Warszawa, ul. Wspólna 30 NIP 526-128-16-38; REGON 000063880 www.minrol.gov.pl Warszawa, 17.03.2014 r. Przetarg nieograniczony, znak:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr spr. ZP/5//14 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nazwa zamówienia: Opracowanie koncepcji oraz programu funkcjonalno użytkowego dla zadania inwestycyjnego p.n. Polsko-niemieckie centrum jeździeckie

Bardziej szczegółowo

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych

UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych UMOWA nr. o wykonanie robót budowlanych zawarta w Toruniu, w dniu., pomiędzy: ENERGA OPERATOR SPÓŁKA AKCYJNA z siedzibą w Gdańsku, przy ulicy Marynarki Polskiej 130, 80-557 Gdańsk, wpisaną do Krajowego

Bardziej szczegółowo

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku

Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku Załącznik numer 9 do SIWZ WZÓR UMOWA Nr CNK zwana dalej Umową zawarta w Warszawie w dniu 2014 roku pomiędzy: Centrum Nauki Kopernik, z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wybrzeże Kościuszkowskie 20, wpisanym

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku

Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku ZAMAWIAJĄCY Zakład Gospodarki Komunalnej w Grodzisku Mazowieckim sp. z o.o. ul. Sportowa 29 05-825 Grodzisk Mazowiecki tel. (22) 755 51 97 faks (22) 755 51 97 Grodzisk Mazowiecki dnia 19.06.2015 roku SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy:

Umowa nr _/2014. na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Umowa nr _/2014 na migrację i przyłączenie do Interfejsu ZSD3 w SAP-ZSRK zawarta w Warszawie, w dniu.., pomiędzy: Bankiem Gospodarstwa Krajowego z siedzibą w Warszawie, Al. Jerozolimskie 7, 00-955 Warszawa,

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Zatwierdzam:... SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego ogłoszonego przez Centrum Informatyczne Edukacji na: DOSTAWĘ I

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia niepublicznego Pełnienie dyżurów na stanowisku Dyżurnego ds. Kolokacji w siedzibie PSE S.A. Oddział w Katowicach Katowice

Bardziej szczegółowo