Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Szczegółowe zasady rekrutacji. do klas pierwszych. X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016"

Transkrypt

1 Statut ZSO nr 3 załącznik nr 13 c Szczegółowe zasady rekrutacji do klas pierwszych X Liceum Ogólnokształcącego w Szczecinie na rok szkolny 2015/2016 Szczecin

2 Podstawa prawna: art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw ( Dz.U. z 2014r., poz.7) Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ze zm. oraz zgodnie z Zarządzeniem nr 4/2015 Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty z dnia 15 stycznia 2015 roku w sprawie przyjmowania uczniów do publicznych szkół ponadgimnazjalnych na rok szkolny 2015/2016 Postanowienia ogólne 1 1. W X Liceum Ogólnokształcącym w Szczecinie organizuje się w roku szkolnym 2015/2016 następujące profile klas : a. rekreacja ruchowa z poszerzonym językiem angielskim (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski, biologia, geografia, oraz fakultatywnie inne przedmioty zgodnie z potrzebami uczniów ) dodatkowo blok zajęć rekreacja ruchowa z możliwością uzyskania kompetencji prozawodowych- ratownik WOPR, opiekun-wychowawca kolonii, uprawnienia sędziowskie. b. biologiczno chemiczna z poszerzonym językiem angielskim (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski, biologia, chemia oraz fakultatywnie inne przedmioty zgodnie z potrzebami uczniów) c. matematyczno-fizyczno-informatyczna z poszerzonym językiem angielskim (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski, matematyka, fizyka oraz fakultatywnie inne przedmioty zgodnie z potrzebami uczniów ) dodatkowo blok zajęć z programowania i przygotowujący do uzyskania certyfikatów ECDL. 2. Do klasy pierwszej publicznej szkoły ponadgimnazjalnej trzyletniego liceum ogólnokształcącego przyjmuje się kandydatów, którzy posiadają świadectwo ukończenia gimnazjum. 3. Proces rekrutacji prowadzony jest za pomocą systemu elektronicznego poprzez stronę i złożenia wydrukowanego wniosku w sekretariacie szkoły. 4. Dyrektor szkoły powołuje szkolną komisję rekrutacyjną upoważnioną do przeprowadzenia naboru w X LO w Szczecinie. 2

3 5. Kandydaci do oddziałów klas pierwszych trzyletniego liceum ogólnokształcącego, składają wnioski do nie więcej niż trzech szkół ( chyba, iż organ prowadzący dopuści możliwość składania wniosku do więcej niż trzech wybranych szkół). 6. Do wniosku należy dołączyć : - potwierdzoną kopię świadectwa ukończenia gimnazjum, - potwierdzoną kopię zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Kryteria naboru 2 I. O przyjęciu kandydata do X LO w Szczecinie decyduje suma punktów otrzymanych za: a. wyniki egzaminów gimnazjalnych max 100 pkt za wyniki egzaminu przeprowadzonego w ostatnim roku nauki w gimnazjum 0,2 pkt za każdy punkt procentowy uzyskany na egzaminie gimnazjalnym z zakresów : języka polskiego historii i wiedzy o społeczeństwie matematyki przedmiotów przyrodniczych (biologii, geografii, fizyki, chemii) języka obcego nowożytnego na poziomie podstawowym b. oceny z 4 obowiązkowych zajęć edukacyjnych max 60 pkt języka polskiego matematyki języka obcego nowożytnego oraz jednego przedmiotu w zależności od kierunku max 15 pkt max 15 pkt max 15 pkt max 15 pkt dla profilu rekreacji ruchowej geografii lub biologii (pod uwagę brana jest wyższa ocena na świadectwie ucznia) dla profilu biologiczno chemicznego biologii lub chemii (pod uwagę brana jest wyższa ocena na świadectwie ucznia) dla profilu matematyczno-fizyczno-informatycznego informatyki lub fizyki (pod uwagę brana jest wyższa ocena na świadectwie ucznia) 3

4 Zgodnie z zasadą: stopień celujący stopień bardzo dobry stopień dobry stopień dostateczny 15 pkt 12 pkt 9 pkt 5 pkt c. oraz max 40 punktów przydzielonych przez szkolną komisję rekrutacyjnokwalifikacyjną za szczególne osiągnięcia wymienione na świadectwie ukończenia gimnazjum, w tym : 1) za ukończenie gimnazjum z wyróżnieniem 5 pkt za średnią ocen na świadectwie powyżej 4,75 10 pkt za ocenę zachowania wzorową 5 pkt za ocenę zachowania bardzo dobrą 4 pkt ukończenie gimnazjum bez ocen dostatecznych i dopuszczających i co najmniej dobrą ocenę zachowania (dotyczy tylko świadectwa bez wyróżnienia) 7 pkt 2) uzyskanie tytułu laureata lub finalisty konkursów organizowanych przez Towarzystwo na rzecz Młodzieży Uzdolnionej max 20 pkt 3) udział w konkursach organizowanych przez Kuratora Oświaty na etapie wojewódzkim max 20 pkt 4) za zdobycie przez kandydata tytułu finalisty konkursu dla gimnazjalistów o zasięgu wojewódzkim i ponadwojewódzkim, którego program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej co najmniej jednego przedmiotu (przeprowadzonych zgodnie z przepisami wydanymi na podstawie art.22 ust.2 pkt 8 ustawy z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty- Dz.U.z2004r.Nr 256,poz.2572 z późn.zm.) lub za zdobycie tytułu finalisty Olimpiad : Matematycznej, Informatycznej lub Języka Angielskiego dla gimnazjalistów przeprowadzonych na zlecenia Ministerstwa Edukacji Narodowej. 20 pkt 5) osiągnięcia sportowe lub artystyczne na szczeblu co najmniej powiatowym zgodnie z zasadą: I miejsce 10 pkt II-III miejsce 7 pkt Wyróżnienie 3 pkt max 10 pkt 4

5 6) certyfikaty ECDL max 10 pkt 7) konkursy organizowane przez X LO w Szczecinie ( konkurs języka angielskiego i niemieckiego, konkurs matematyczny z elementami informatyki) laureat wyróżnienie uczestnictwo 10 pkt 5 pkt 2 pkt (UWAGA : punkty za osiągnięcia sumują się, ale tylko do wartości 40 punktów) II. Niezależnie od ww. zasad, w pierwszej kolejności do wybranej szkoły ponadgimnazjalnej przyjmowani są laureaci lub finaliści ogólnopolskich olimpiad przedmiotowych, laureaci olimpiad dla gimnazjalistów: Matematycznej, Informatycznej i Języka Angielskiego oraz laureaci konkursów przedmiotowych o zasięgu wojewódzkim organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty na podstawie przepisów rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej i Sportu z dnia 29 stycznia 2002r. w sprawie organizacji oraz sposobu przeprowadzania konkursów, turniejów i olimpiad (Dz.U. z 2002r., Nr 13, poz. 125). Warunkiem przyjęcia jest złożenie oryginałów lub poświadczonych kopii dokumentów potwierdzających wyżej wymienione osiągnięcia. III. Wykaz konkursów przedmiotowych dla uczniów gimnazjów, organizowanych przez Zachodniopomorskiego Kuratora Oświaty, których program obejmuje w całości lub poszerza treści podstawy programowej, co najmniej jednego przedmiotu: Konkursy dla uczniów gimnazjum przeprowadzone w roku szkolnym 2014/2015, organizatorem jest Zachodniopomorski Kurator Oświaty: których - Konkurs Polonistyczny ; - Konkurs Matematyczny; - Konkurs Chemiczny; - Konkurs Biologiczny; - Konkurs Geograficzny; - Konkurs Języka Angielskiego; - Konkurs Języka Niemieckiego; - Konkurs Fizyczny; - Konkurs Historyczny z Elementami Wiedzy o Społeczeństwie; 5

6 Charakterystyka profili klas 3 1. Profil rekreacja ruchowa z poszerzonym językiem angielskim (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski, biologia, geografia, oraz fakultatywnie inne przedmioty zgodnie z potrzebami uczniów ) dodatkowo blok zajęć rekreacja ruchowa z możliwością uzyskania kompetencji prozawodowych- ratownik WOPR, opiekun-wychowawca kolonii, uprawnienia sędziowskie. To kierunek nie tylko dla pasjonatów sportu i rekreacji ruchowej. To również kierunek dla tych, którzy chcą rozpocząć przygodę z aktywnością ruchową dla zdrowia. Trener personalny, fizjoterapeuta, instruktor sportu, przewodnik, animator jeśli interesują Cię takie kierunki po ukończeniu liceum to warto zacząć od Błękitnej. W klasie rekreacji ruchowej uczniowie mają możliwość: uczestniczyć w pozaszkolnych zajęciach rekreacyjnych takich jak wspinaczka, łyżwiarstwo, spływy kajakowe, Nordic Walking, żonglerka uczestniczyć w szkolnych, praktycznych i teoretycznych zajęciach rekreacji ruchowej połączonych z lekcjami wychowania fizycznego angażować się w życie sportowe szkoły współorganizując festyny rekreacyjne, zawody pływackie, turnieje sportowe uczą się organizacji od strony technicznej i praktycznej brać udział w życiu szkoły organizując akcje promocji zdrowia w szkole i poza nią odkrywać i rozwijać swoje pasje na obozach: - letnim o tematyce wodniackiej - poznają podstawy żeglarstwa, uczestniczą w spływach kajakowych, wycieczkach pieszych i rowerowych - zimowym narciarsko snowboardowym - uczą się i doskonalą techniki jazdy na jednej i dwóch deskach doskonalić umiejętności poruszania się w wodzie doskonalą technikę pływania wszystkimi stylami, poznają podstawy ratownictwa wodnego i mogą zdobyć: - kartę pływacką - uprawnienia młodszego ratownika WOPR - uprawnienia ratownika WOPR - uprawnienia sędziowskie - uprawnienia wychowawcy, opiekuna kolonii rozwijać umiejętności pracy z ludźmi uczestnicząc w kursie wychowawców placówek wypoczynku dzieci i młodzieży poznają podstawy animacji czasu wolnego i mogą starać się o zatrudnienie tuż po ukończeniu szkoły. Zajęcia prowadzą wykwalifikowani instruktorzy sportu, trenerzy i pasjonaci wyżej wymienionych dyscyplin. 6

7 Szkoła oddaje do dyspozycji uczniów: - stadion lekkoatletyczny, naturalny teren do marszów Nordic Walking - dwa boiska trawiaste do piłki nożnej - Osiedlowe Centrum Sportu i Rekreacji z boiskami do piłki nożnej, ręcznej, koszykowej a także kort tenisowy - przyrządy do ćwiczeń siłowych na świeżym powietrzu - kryty, 25m basen z trybunami, saunę - halę sportową - siłownię, salę do tenisa stołowego, salę do ćwiczeń korekcyjnych i aerobiku - sale dydaktyczne wyposażone w nowoczesny sprzęt multimedialny oraz przybory i plansze do nauki biologii, anatomii, geografii - aulę i scenę do zajęć kulturalno oświatowych 2.Profil biologiczno-chemiczny z poszerzonym językiem angielskim (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski, biologia, chemia oraz fakultatywnie inne przedmioty zgodnie z potrzebami uczniów) Profil klasy skierowany jest do uczniów zainteresowanych pogłębianiem wiedzy i umiejętności z biologii i chemii - przedmiotów, które umożliwiają kontynuowanie nauki na wielu atrakcyjnych i często wybieranych przez młodzież kierunkach studiów, takich jak: biotechnologia, biologia, chemia, farmacja, weterynaria, medycyna, stomatologia, fizjoterapia, pielęgniarstwo, położnictwo, analityka medyczna i wiele innych. Edukacja w zakresie rozszerzonym chemii i biologii obejmuje wiedzę ogólną i prozawodową, co umożliwia uczniom dokonanie wyboru kierunku kształcenia, zgodnego z ich aspiracjami edukacyjnymi, wynikającymi z osobistych zainteresowań oraz planów związanych z kontynuowaniem nauki i podjęciem pracy zawodowej. Klasa biologiczno-chemiczna umożliwia: Rozszerzenie programu nauczania z biologii i chemii dające podstawę do ubiegania się o przyjęcie na studia przyrodnicze i medyczne. Naukę języka angielskiego na poziomie rozszerzonym. Zajęcia z języków obcych prowadzone są w grupach uwzględniających stopień znajomości języka (trzy poziomy zaawansowania z języka angielskiego). W NASZEJ SZKOLE Lekcje odbywają się w pracowniach: biologicznej i chemicznej wyposażonych m. in. w projektory, tablicę interaktywną, mikroskop nauczyciela z kamerą przekazującą obraz do komputera i do rzutnika multimedialnego. 7

8 W ramach tego profilu od nowego roku szkolnego będziemy realizować program autorski Promocja zdrowia, który pozwoli poznać podstawowe zasady zdrowego stylu życia oraz wpływ różnorodnych czynników na prawidłowe funkcjonowanie organizmu człowieka. W naszej szkole aktywnie promujemy zdrowy styl życia także poprzez organizowanie spotkań i prelekcji specjalistów na temat problematyki prozdrowotnej. Odbywają się również akcje mające na celu namawianie wszystkich do stosowania w życiu codziennym zasad racjonalnego odżywiania Dni Zdrowego Odżywiania. Uczniowie mogą wziąć udział w konkursach przedmiotowych i olimpiadach stwarza uczniom możliwości zarówno poszerzenia swoich wiadomości, jak i sprawdzenia się (Olimpiada Biologiczna, Olimpiada Chemiczna, Olimpiadzie Wiedzy Ekologicznej, Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia PCK, Konkurs wiedzy o HIV i AIDS). W szkole działa koło PCK, w ramach którego uczniowie uczestniczą w konkursach oraz szkoleniach z udzielania pierwszej pomocy. Chętni uczniowie mogą włączyć się aktywnie do pracy w ramach wolontariatu. Staramy się być wrażliwymi na krzywdę i cierpienie drugiego człowieka i nieść pomoc ludziom potrzebującym. Od lat propagujemy ideę honorowego krwiodawstwa, pełnoletnia młodzież w Regionalnym Centrum Krwiodawstwa i Krwiolecznictwa honorowo oddaje krew. OFERTA POZASZKOLNA: W celu rozwijania zainteresowań uczniów naukami przyrodniczymi oraz uatrakcyjnienia procesu edukacyjnego stwarzamy możliwość udziału w ćwiczeniach laboratoryjnych, wykładach i zajęciach prowadzonych przez wykładowców szczecińskich uczelni. Chętni mogą wziąć udział w zajęciach Młodzieżowej Akademii Medycznej Pomorskiego Uniwersytetu Medycznego. Podczas wykładów prowadzonych przez szczecińskich lekarzy i pracowników naukowych PUM uczniowie poszerzają swoją wiedzę dotyczącą anatomii i fizjologii człowieka. Od bieżącego roku szkolnego uczniowie biorą udział w projekcie organizowanym przez Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny Licealista w świecie nauki, który odbywa się w nowym budynku nanotechnologii przy al. Piastów. Licealiści mają możliwość samodzielnego przeprowadzania wielu ciekawych badań i doświadczeń, które zostały zaproponowane przez uczelnię. Oglądają tam również procesy chemiczne i technologiczne przybliżające im najnowsze technologie i poszerzające naszą wiedzę i horyzonty. Organizujemy wycieczki przedmiotowe do instytucji i zakładów pracy związanych z profilem np. młodzież zapoznaje się funkcjonowaniem szpitala na Pomorzanach oraz specyfiką pracy laboratoryjnej. 8

9 3. Profil matematyczno fizyczno- informatyczny z poszerzonym językiem angielskim (przedmioty realizowane w zakresie rozszerzonym : język angielski, matematyka, fizyka oraz fakultatywnie inne przedmioty zgodnie z potrzebami uczniów ) dodatkowo blok zajęć z programowania i przygotowujący do uzyskania certyfikatów ECDL. Kierunek adresowany jest do uczniów pragnących poszerzać swoją wiedzę i umiejętności w zakresie matematyczno-fizycznym, a także szeroko pojętych nauk ścisłych. Uczniowie tejże klasy będą realizować rozszerzony program nauczania z przedmiotu matematyka, fizyka i języka obcego nowożytnego kontynuowanego po gimnazjum. Ponadto będą realizować program autorski ECDL CAD przygotowujący do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejętności Komputerowego Wspomagania Projektowania (ECDL CAD), który jest dostosowany do wymagań rynku pracy. Certyfikat ECDL CAD jest certyfikatem międzynarodowym. Nauka w klasie o profilu matematyczno-fizyczno-informatycznym przygotowuje uczniów do podjęcia studiów na kierunkach związanych z: matematyką, informatyką, fizyką oraz na kierunkach technicznych np. elektronika, elektrotechnika, fizyka techniczna, bioinformatyka, budownictwo, mechanika i konstrukcja maszyn, ekonomia, automatyka i robotyka, inżynieria komputerowa i multimedialna, inżynieria biomedyczna, mechatronika, nanotechnologia. Studia można podjąć także poza granicami Polski dzięki wysokiemu poziomowi nauczania języków obcych. W klasie matematyczno-fizyczno-informatycznej uczniowie mają możliwość rozwijania swoich talentów, a także pasji poprzez: uczestnictwo w zajęciach pozalekcyjnych: zajęcia przygotowujące do uzyskania certyfikatów np. ECDL Core/Start, ECDL CAD. (tu coś może z matematyki wrzucić lub fizyki) pracę w grupie medialnej szkoły jest to ekipa pasjonatów, którzy mogą realizować swoje hobby w szkole, zdobywając przy tym doświadczenie związane z zarządzeniem dźwiękiem, oprawą medialną (imprez szkolnych i nie tylko) oraz pracą w rozgłośni radiowej (Błękitna FM), udział w lekcjach opartych na technologii e-learning; udział w olimpiadach, konkursach i turniejach matematycznych, informatycznych i matematyczno-informatycznych, zdobywanie doświadczenia poprzez współpracę z firmami informatycznymi, wycieczki edukacyjne, Szkoła posiada własne Laboratorium Edukacyjne ECDL i certyfikowanego egzaminatora ECDL, dzięki czemu uczniowie mogą uzyskać Certyfikat ECDL Core/Start na terenie szkoły. Placówka nawiązała, w celu prawidłowej realizacji procedur egzaminacyjnych, współpracę z Centrum Egzaminacyjnym Uniwersytet Szczeciński - Centrum Transferu Wiedzy i Technologii, a także z Polskim Towarzystwem Informatycznym Odział Zachodniopomorski. Do dyspozycji uczniów jest bogato wyposażona pracownia informatyczna: m.in. komputery zakupione w 2012r., tablice interaktywną, pakiet Autodesk Design Academy 2013 Education (w skład 9

10 którego wchodzi następujące oprogramowanie: AutoCAD, AutoCAD Architecture, AutoCAD Civil 3D, AutoCAD Mechanical, Autodesk Inventor Professional, Autodesk Revit Architecture, Autodesk SketchBook Designer, Autodesk Vault Basic, Autodesk 3ds Max Design). Oprócz tego w szkole jest pracownia medialna do zajęć indywidulanych, wyposażona w cztery stanowiska, STUDIO PINNACLE, dwie kamery cyfrowe jakości HD oraz zestaw do prowadzenia wideokonferencji (współpraca w programie E-TWINING). Patronat nad klasą obejmie: Uniwersytet Szczeciński Wydział Matematyczno- Fizyczny. Wyniki rekrutacji 4 1. Rekrutację do klasy pierwszej X Liceum Ogólnokształcącego przeprowadza Komisja Rekrutacyjna powoła przez dyrektora szkoły. Dyrektor wyznacza przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. 2. Wyniki postępowania rekrutacyjnego do oddziałów podaje się do publicznej wiadomości w formie listy kandydatów zakwalifikowanych i kandydatów niezakwalifikowanych, podając imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu bądź niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. 3. Komisja rekrutacyjna przyjmuje kandydata do szkoły, jeżeli w wyniku postępowania rekrutacyjnego kandydat został zakwalifikowany i złożył wymagane dokumenty. 4. Komisja rekrutacyjna podaje do publicznej wiadomości listę kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły. Lista zwiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i nieprzyjętych lub informację o liczbie wolnych miejsc. 5. Listy, o których mowa w pkt. 2 i 4 podaje się do publicznej wiadomości poprzez umieszczenie w widocznym miejscu w budynku szkoły. Listy zwierają nazwiska i imiona kandydatów uszeregowane w kolejności alfabetycznej, najmniejszą liczbę punktów uprawniającą do przyjęcia jak również datę podania do publicznej wiadomości i podpis przewodniczącego komisji. 6. Rodzic/ prawny opiekun kandydata w terminie 7 dni od daty podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i nieprzyjętych, może wystąpić do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do szkoły. 7. Komisja rekrutacyjna sporządza uzasadnienie odmowy przyjęcia kandydata w ciągu 5 dni od dnia wystąpienia rodzica/ prawnego opiekuna kandydata z w/w wnioskiem. Uzasadnienie zawiera przyczynę odmowy przyjęcia z podaniem najniższej liczby punktów, która uprawniała do przyjęcia oraz liczby punktów, którą uzyskał kandydat w postępowaniu rekrutacyjnym. 8. Odwołanie od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej rodzic/ prawny opiekun może wnieść do dyrektora szkoły w terminie 7 dni od dnia otrzymania uzasadnienia. 10

11 9. Dyrektor szkoły rozpatruje odwołanie od w/w rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej, w terminie 7 dni od daty otrzymania odwołania. Na rozstrzygnięcie dyrektora szkoły służy skarga do sądu administracyjnego. 10. Przy przyjmowaniu do szkół w przypadku równorzędnych wyników uzyskanych w I etapie postępowania kwalifikacyjnego przyjmuje się w pierwszej kolejności kandydatów z problemami zdrowotnymi, ograniczającymi możliwości wybory kierunku kształcenia ze względu na stan zdrowia, potwierdzonymi opinią publicznej poradni psychologiczno-pedagogicznej, w tym publicznej poradni specjalistycznej. 11.W przypadku większej liczby kandydatów spełniających powyższy warunek niż liczba wolnych miejsc są brane pod uwagę łącznie następujące kryteria: 1) wielodzietność rodziny kandydata (wielodzietności rodziny - oznacza to rodzinę wychowującą troje i więcej dzieci); 2) niepełnosprawność kandydata; 3) niepełnosprawność jednego z rodziców kandydata; 4) niepełnosprawność obojga rodziców kandydata; 5) niepełnosprawność rodzeństwa kandydata; 6) samotne wychowywanie kandydata w rodzinie (samotnym wychowywaniu dziecka - oznacza to wychowywanie dziecka przez pannę, kawalera, wdowę, wdowca, osobę pozostającą w separacji orzeczonej prawomocnym wyrokiem sądu, osobę rozwiedzioną, chyba że osoba taka wychowuje wspólnie co najmniej jedno dziecko z jego rodzicem); 7) objęcie kandydata pieczą zastępczą. Powyższe kryteria mają jednakową wartość punktową. Harmonogram działań rekrutacyjnych od 11 maja 2015 r. 5 do 3 czerwca 2015 r. Składanie wniosków przez kandydatów do szkół. do godziny od 19 do 24 czerwca 2015 r. od 26 czerwca do 30 czerwca 2015r. do godz Możliwość dokonywania zmian w wyborze szkoły (zmiana preferencji). Złożenie przez kandydata kopii świadectwa ukończenia gimnazjum i zaświadczenia o szczegółowych wynikach egzaminu gimnazjalnego poświadczonych przez dyrektora gimnazjum, które kandydat ukończył oraz innych wymaganych dokumentów. 11

12 do 3 lipca 2015 r. do godz Ogłoszenie listy kandydatów zakwalifikowanych i niezakwalifikowanych do oddziałów klasy pierwszej szkoły, zawierającej imiona i nazwiska kandydatów oraz informację o zakwalifikowaniu albo niezakwalifikowaniu kandydata do szkoły. do 8 lipca 2015r. do godz do 8 lipca 2015 r. do godz w terminie 7 dni od dnia podania do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do szkoły do 5 dni od dnia złożenia wniosku o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia do 7 dni od dnia otrzymania pisemnego uzasadnienia odmowy przyjęcia Kandydaci umieszczeni na listach kandydatów zakwalifikowanych do przyjęcia składają oświadczenie potwierdzające wolę podjęcia nauki w danej szkole oraz oryginał świadectwa i oryginał zaświadczenie o szczegółowych wynikach egzaminu przeprowadzanego w ostatnim roku nauki w gimnazjum. Podanie do publicznej wiadomości listy kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych do danej szkoły poprzez umieszczenie jej w widocznym miejscu w siedzibie szkoły. Lista zawiera imiona i nazwiska kandydatów przyjętych i kandydatów nieprzyjętych (uszeregowane w kolejności alfabetycznej) lub informację o liczbie wolnych miejsc. Lista zawiera też najniższą liczbę punktów, która uprawnia do przyjęcia. Dzień podania do publicznej wiadomości listy jest określany w formie adnotacji umieszczonej na tej liście, opatrzonej podpisem przewodniczącego komisji rekrutacyjnej. Możliwość wystąpienia do komisji rekrutacyjnej z wnioskiem o sporządzenie uzasadnienia odmowy przyjęcia kandydata do danej szkoły. Przygotowanie i wydanie uzasadnienia odmowy przyjęcia. Możliwość złożenia, do dyrektora szkoły odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonego w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 7 dni od dnia złożenia odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej Rozstrzygnięcie przez dyrektora odwołania od rozstrzygnięcia komisji rekrutacyjnej wyrażonej w pisemnym uzasadnieniu odmowy przyjęcia. do 28 sierpnia 2015r. Dodatkowe postępowania uzupełniające w szkołach, które po przeprowadzeniu postępowania rekrutacyjnego dysponują wolnymi miejscami. 12

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4

Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 Regulamin rekrutacji do L Liceum Ogólnokształcącego z Oddziałami Integracyjnymi im. Ruy Barbosy w Warszawie, ul. Burdzińskiego 4 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa z dn. 6 grudnia 1991 r. o zmianie ustawy systemie

Bardziej szczegółowo

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81

Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Warunki i kryteria rekrutacji do LII Liceum Ogólnokształcącego im. Władysława Stanisława Reymonta w Warszawie, ul. Żeromskiego 81 Na rok szkolny 2014/2015 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o zmianie ustawy o

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji. do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach. na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji do VI Liceum Ogólnokształcącego im. Juliusza Słowackiego w Kielcach na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: Ustawa z dnia 6 grudnia 2013r. o zmianie ustawy o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych

Regulamin rekrutacji do klas pierwszych Załącznik nr 1 do zarządzenia Nr 3/2015 Dyrektora II LO im Cypriana Kamila Norwida w Stargardzie Szczecińskim z dnia 27 lutego 2015 roku. Regulamin rekrutacji do klas pierwszych II Liceum Ogólnokształcącego

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013

Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 Regulamin rekrutacji do TECHNIKUM nr 24 wchodzącego w skład Zespołu Szkół Nr 26 w Warszawie, ul. Urbanistów 3 na rok szkolny 2012/2013 PODSTAWA PRAWNA: 1. Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 13 MKO z dnia 6 lutego 2015 r. Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/rodzice-i-uczniowie/rekrutacja-do-szkol/5971,zarzadzenie-nr-13-mko-z -dnia-6-lutego-2015-r.html Wygenerowano: Środa, 8 lipca 2015, 10:28 Zarządzenie Nr 13 MKO z

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016

Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 Regulamin rekrutacji do XI Liceum Ogólnokształcącego im. Mikołaja Reja w Warszawie oraz procedury przeprowadzenia naboru na rok szkolny 2015/2016 I. PODSTAWA PRAWNA 1. Ustawa z dnia 6 grudnia 2013 r. o

Bardziej szczegółowo

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014

WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 WARUNKI I KRYTERIA REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ ELEKTRONICZNYCH I LICEALNYCH W WARSZAWIE W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Elektronicznych Licealnych prowadzi nabór do klas

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1)

Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA. z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 3 stycznia 2014 r. Poz. 7 USTAWA z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie ustawy o systemie oświaty oraz niektórych innych ustaw 1) Art. 1. W ustawie z

Bardziej szczegółowo

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej

Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Aneks 1 do Statutu I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej Uchwałą nr 5/13/14 Rady Szkoły I Liceum Ogólnokształcącego im. W.Łukasińskiego w Dąbrowie Górniczej dokonano następujących

Bardziej szczegółowo

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75:

Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: Regulamin rekrutacji DO Technikum nr 11 W WARSZAWIE, UL. ODROWĄŻA 75: PODSTAWA PRAWNA: Ustawa o systemie oświaty z dn. 7 września 1991 r. (tj. Dz. U. z 2004r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.) Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DO GIMNAZJUM NR 13 Z ODDZIAŁAMI DWUJĘZYCZNYMI IM. GENERAŁA JÓZEFA HALLERA W PŁOCKU W ZESPOLE SZKÓŁ NR 3 w roku szkolnym 2015/2016 PODSTAWY PRAWNE OPRACOWANIA REGULAMINU 1. Ustawa z

Bardziej szczegółowo

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro)

1. sekretariat szkoły - tel. (58) 672 25 09 2. htpp://www.zsp2.net 3. e-mail: zsp2@zsp2.net, zsp2wejherowo@gmail.com 4. gablota szkoły (I piętro) Załącznik do Zarządzenia nr 7/2015 z dnia 23. lutego 2015 r. REGULAMIN R E K R U T A C J I NA ROK SZKOLNY 2015 / 2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. z 2004

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016

Zasady rekrutacji. do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Zasady rekrutacji do Zespołu Szkół Budowlanych i Geodezyjnych w Chełmie na rok szkolny 2015/2016 Podstawa prawna: 1) Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz.U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011

Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 Załącznik do Statutu Szkoły Regulamin rekrutacji do LXIV Liceum Ogólnokształcącego im. St. I. Witkiewicza na rok szkolny 2010/2011 I. Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej i Sportu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. Dz.U.04.26.232 2009.03.13 zm. Dz.U.2009.31.208 1 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ I SPORTU 1) z dnia 20 lutego 2004 r. w sprawie warunków i trybu przyjmowania uczniów do szkół publicznych oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU. w roku szkolnym 2015/2016 REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI DO PRZEDSZKOLA NR 1 W MILANÓWKU w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty ( Dz. U. Z 2004 r. Nr 256, poz. 2572 ze zmianami).

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im.

Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 18 w Krakowie Gimnazjum nr 20 im. Księcia Józefa Poniatowskiego XXVII Liceum Ogólnokształcące im. Dr Henryka Jordana INFORMACJE DLA KANDYDATÓW DO LICEUM XXVII LO Liceum

Bardziej szczegółowo

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64.

Nazwa i siedziba szkoły. 2. Siedziba szkoły znajduje się we Wrocławiu przy ulicy Szkockiej 64. Na podstawie Uchwały nr XXXVII/501/97 Rady Miejskiej Wrocławia z dnia 24 kwietnia 1997 oraz Uchwały Rady Pedagogicznej Zespołu Szkół Nr 3 z dnia 11.02.2015 r. przyjęto jednolity tekst Statutu Szkoły w

Bardziej szczegółowo

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015.

Szanowni Rodzice/Opiekunowie. 3 marca 2014 r. rozpoczyna się rekrutacja do klas pierwszych szkoły podstawowej i gimnazjum w roku szkolnym 2014/2015. ZASADY NABORU UCZNIÓW DO KLASY PIERWSZEJ SZKOŁY PODSTAWOWEJ i PIERWSZEJ KLASY GIMNAZJUM PUBLICZNEGO IM. JANA PAWŁA II NA ROK SZKOLNY 201/201 Szanowni Rodzice/Opiekunowie marca 201 r. rozpoczyna się rekrutacja

Bardziej szczegółowo

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl

2015/2016. Informator szkolny. na rok. ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4. www.zspg4.wejher.pl ZESPÓŁ SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH nr 4 im. Jakuba Wejhera 84-200 Wejherowo, ul. Sobieskiego 344 tel. 58-672-24-15; tel./fax. 58-672-20-95 Informator szkolny na rok 2015/2016 www.zspg4.wejher.pl e-mail: info@zspg4.wejher.pl

Bardziej szczegółowo

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r)

Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu. (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) Statut Zespołu Szkół Ogólnokształcących nr 11 w Zabrzu (tekst ujednolicony, stan prawny na 01.01.2015r) SPIS TREŚCI Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Charakterystyka Szkoły.. 4 2 Cykle nauczania, semestry

Bardziej szczegółowo

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014

Oferta edukacyjna - - - klasy I w roku szkolnym 2013/2014 W każdym obiekcie zabytkowym co jakiś czas prowadzone są prace konserwatorskie czy badawcze, sprawdzające jakość poszczególnych elementów pod kątem ich ewentualnej renowacji. Tak też jest w dawnej Akademii

Bardziej szczegółowo

Drogi Gimnazjalisto!!!

Drogi Gimnazjalisto!!! Drogi Gimnazjalisto!!! Czy chcesz uczyć sie w szkole, której wizytówka jest stuletnia ją tradycja? Czy chcesz poznać bardzo ciekawa historie naszej placówki? Jeśli tak - to przyjdź do Asnyka! Asnyk to

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 30 kwietnia 2007 r. Dz. U. z 2007 r. Nr 83, poz. 562 Zmiany: Dz. U. z 2007 r. Nr 130, poz. 906 Dz. U. z 2008 r. Nr 3, poz. 9 Dz. U. z 2008 r. Nr 178, poz. 1097 Dz. U. z 2009 r. Nr 58, poz. 475 Dz. U. z 2009 r. Nr 83, poz.

Bardziej szczegółowo

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku

Projekt. Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Uchwała Nr.../ 2013 Rady Powiatu w Płocku z dnia... 2013 roku Projekt w sprawie informacji o stanie realizacji zadań oświatowych w powiecie płockim za rok szkolny 2012/2013. Na podstawie art. 12 pkt 11

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW

INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW INFORMATOR DLA GIMNAZJALISTÓW NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Powiatowy informator - Co dalej gimnazjalisto? Wzorem lat ubiegłych dla wszystkich gimnazjalistów z terenu powiatu żagańskiego został przygotowany

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 5 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 6 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011

ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 ZASADY REKRUTACJI DO KLAS PIERWSZYCH W ZESPOLE SZKÓŁ Nr 6 IM. ST. STASZICA W SZCZECINKU NA ROK SZKOLNY 2010/2011 I. TERMIN SKŁADANIA PODAŃ Kandydaci do szkoły ponadgimnazjalnej składają podania w terminie

Bardziej szczegółowo

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji

Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji Nabór na rok szkolny 2011/2012 Instrukcja obsługi Systemu Elektronicznego Wspomagania Rekrutacji dla uczniów klas trzecich gimnazjów innych niż prowadzone przez miasto stołeczne Warszawę, którzy ubiegają

Bardziej szczegółowo