Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowywanie dokumentacji przetargowej"

Transkrypt

1 REFORMA 2012 Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Tadeusz Maj Kwalifikacja B.30.2 Podręcznik do nauki zawodów

2 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. Grzegorza Ptaszka, dr. inż. Piotra Kordzikowskiego, mgr inż. Beaty Figarskiej-Wysockiej. Typ szkoły: technikum (technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych), technikum, szkoła policealna (technik drogownictwa). Zawód: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych. Kwalifikacja: B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Część kwalifikacji: 2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie I (rzut I) ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Małgorzata Skura (redaktor koordynator), Katarzyna Rogowska (redaktor merytoryczny) Konsultacje: Maria Bisaga Redakcja językowa: Grażyna Maluchnik Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Projekt okładki: Dominik Krajewski Skład i łamanie: LEDOR Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Druk i oprawa: DROGOWIEC-PL Sp. z o.o., Kielce Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

3 SPIS TREŚCI 3 1. Prawne podstawy udzielania zamówień publicznych 1.1. Podstawowe pojęcia Ustawa o zamówieniach publicznych Funkcje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych 2.1. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych Tryby udzielania zamówień publicznych Procedura zamówień publicznych w trybie przetargowym Wymagania wobec przystępujących do przetargu na wykonanie robót budowlanych Podwykonawcy Koncesja na roboty budowlane Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Postępowanie o zamówienie publiczne 3.1. Przygotowanie postępowania Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oferta Protokół postępowania Umowa Odwołania i skargi Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych 4.1. Sporządzanie przedmiarów przez zamawiającego Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe Kosztorysy inwestorskie i ofertowe Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Załączniki Załącznik 1. Wykaz robót budowlanych wraz z kodami Wspólnego Słownika Zamówień Załącznik 2. Wzór ogłoszenia o zamówieniu... 99

4 4 SPIS TREŚCI Załącznik 3. Przykład ogłoszenia o zamówieniu Załącznik 4. Przykład specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik 5. Wzór protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Załącznik 6. Wzór protokołu postępowania w trybie przetargu ograniczonego Załącznik 7. Wzór protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Załącznik 8. Przykład umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane Załącznik 9. Wzór umowy na roboty budowlane jako załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykaz podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim Źródła ilustracji i fotografii

5 4 Kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych Sporządzanie przedmiarów przez zamawiającego Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe Kosztorysy inwestorskie i ofertowe

6 74 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH Sporządzanie przedmiarów przez zamawiającego W TYM ROZDZIALE DOWIESZ SIĘ: co powinien zawierać przedmiar robót (przypomnienie) jaką metodą powinien być sporządzony kosztorys inwestorski na czym polega agregacja pozycji w kosztorysie inwestorskim do czego służy program komputerowy Miara PRO Zamawiający roboty budowlane, czyli inwestor, musi zgodnie z przepisami ustalić ich wartość. W tym celu sporządza kosztorys inwestorski. Równocześnie powinien sporządzić przedmiar robót, niezbędny wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne do sporządzenia ofert. Przypomnijmy, że przedmiar robót to opracowanie zawierające: zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, szczegółowy opis robót, wraz ze wskazaniem miejsca wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, wyliczenie i zestawienie ilości jednostek miar robót, wskazanie podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Podstawę do sporządzenia przedmiaru robót, a później kosztorysu stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania. Zgodnie z rozporządzeniem 25 kosztorys inwestorski powinien być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (VAT), według wzoru: Wk = L Cj, gdzie: W k wartość kosztorysowa robót, L liczba jednostek przedmiarowych robót, C j cena jednostkowa roboty podstawowej. 25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

7 4.1. SPORZĄDZANIE PRZEDMIARÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 75 Cena jednostkowa (C j ) może być ustalona na podstawie publikowanych cen rynkowych lub kalkulacji szczegółowej. Nie jest natomiast określony stopień agregacji 26 robót, od czego zależy nie tylko wycena kosztorysu, ale również sposób sporządzenia przedmiaru. W kalkulacji szczegółowej, w której wyceniane są poszczególne elementy pozycji kosztorysowej, czyli robocizny, materiałów i pracy sprzętu, posługujemy się jednostkowymi nakładami rzeczowymi z Katalogów Nakładów Rzeczowych i na tej podstawie sporządzamy przedmiar robót. Gdy stosujemy jednostkowe nakłady scalone (jest to pierwszy stopień agregacji), czyli połączenie w jedną pozycję całej kolumny z KNR (czyli robocizny, materiałów i pracy sprzętu), przedmiar robót sporządzamy dla poszczególnych pozycji tak samo jak w poprzednim przypadku. Natomiast gdy poziom zagregowania (łączenia pozycji) jest większy, wtedy sposób sporządzenia przedmiaru będzie zależał właśnie od stopnia agregacji. Ale równocześnie ze wzrostem poziomu agregacji zmniejsza się dokładność wyceny robót. Dlatego w celu ustalenia przewidywanego kosztu inwestycji, szczególnie we wstępnej fazie jej projektowania, poziom agregacji może być duży, a dokładność wyceny mniejsza. Na tym etapie można posługiwać się cenami całych obiektów, ich części lub stanów (np. stanów surowych), elementów lub zagregowanych asortymentów tych obiektów. Już jednak w fazie przygotowania dokumentacji projektowej dokładność wyceny powinna być duża, a więc poziom agregacji niezbyt wielki. Dodatkowym problemem jest konieczność sporządzenia przedmiaru dla wykonawców zamierzających ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru sporządzają oni oferty. Gdy poziom agregacji jest duży, wycena oferty nie może być zbyt dokładna, a przecież jest podstawą do wyłonienia wykonawcy i ustalenia ceny w umowie. Dlatego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej stosuje się sporządzanie kosztorysów metodą uproszczoną, ale na poziomie agregacji dającym możliwość dokładnej wyceny robót. W przypadku niezbyt dużych robót budowlanych kosztorys może składać się z kilkudziesięciu lub kilkuset pozycji, a w przypadku dużych inwestycji nawet z kilku, a niekiedy i kilkunastu tysięcy pozycji. Dlatego kosztorysant musi znaleźć złoty środek między dokładnością wyceny sporządzanego kosztorysu (a tym samym i przedmiaru), a poziomem agregacji jego pozycji i tym samym zmniejszeniem objętości kosztorysu. Podstawowe zasady przedmiarowania robót, omówione w podręczniku do kosztorysowania, obowiązują niezależnie od stopnia ich agregacji. Przyjrzyjmy się przykładowi. PRZYKŁAD Należy sporządzić przedmiar na wykonanie podłogi w pomieszczeniu o wymiarach 8,00 12,60 m. Według projektu konieczne jest wykonanie przeciwwilgociowej izolacji cieplnej z twardego styropianu, warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej i posadzki z płytek terakotowych o wymiarach cm. Wariant I bez agregacji pozycji 1. KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 8,00 12,60 = m 2 100,80 2. KNR 2-02 Izolacja cieplna z płyt styropianowych pozioma jedna warstwa 8,00 12,60 = m 2 100,80 26 Agregacja oznacza łączenie części w większą całość, w kosztorysowaniu łączenie kilku pozycji w jedną, np. budowa rurociągu, na którą składa się zdjęcie warstwy ziemi, wykonanie wykopu, ułożenie rur i zasypanie wykopu.

8 76 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH KNR 2-02 Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarta na gładko 8,00 12,60 = m 2 100,80 4. KNR 2-02 Posadzka jednobarwna z płytek terakotowych luzem o wym mm 8,00 12,60 = m 2 100,80 Wariant II z agregacją pozycji 1. KNR 2-02 Posadzka jednobarwna z płytek terakotowych luzem o wym mm z wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej z folii polietylenowej, izolacji cieplnej z płyt styropianowych i warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatartej na gładko 8,00 12,60 = m 2 100,80 Z porównania obu wariantów wynika, że opis robót w wariancie II jest sumą opisów ze wszystkich pozycji z wariantu I. Dzięki temu liczba pozycji zmniejszyła się z czterech do jednej, a sama wartość przedmiarowa pozostała taka sama. Pokazany przykład agregacji pozycji przedmiarowych jest wystarczający do zmniejszenia objętości kosztorysu, równocześnie jest czytelny dla wykonawcy, który ma na jego podstawie sporządzić kosztorys ofertowy. Jeżeli nie znajdzie w publikacjach odpowiednich cen do tak zagregowanych pozycji, może bez trudu przeprowadzić kalkulację indywidualną. Przepisy cytowanego rozporządzenia nie regulują kwestii stopnia zagregowania pozycji kosztorysu inwestorskiego, a jedynie nakazują jego wykonanie w kalkulacji uproszczonej. Dlatego o tym, jaką formę ma mieć kosztorys (i przedmiar), decyduje zamawiający roboty, czyli inwestor w porozumieniu z kosztorysantem. Dogodnym narzędziem ułatwiającym sporządzanie przedmiarów na podstawie projektów CAD (praktycznie wszystkie są tak sporządzane) jest program komputerowy Miara PRO firmy Athenasoft. Przedmiary można wykonywać po wczytaniu rysunków lub nawet zdjęć w najpopularniejszych formatach graficznych, takich jak: JPG, BMP, GIF, PNG. Program umożliwia zdejmowanie obmiarów ze zniekształconych perspektywą fotografii. Jest to bardzo przydatne przy sporządzaniu obmiaru robót remontowo-budowlanych, na przykład docieplania budynków. Program Miara PRO współpracuje z popularnymi programami komputerowymi do kosztorysowania. Wykonane obmiary można łatwo przenosić do sporządzanego kosztorysu. Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z programu są umieszczone w internetowym kwartalniku Buduj z głową 27 (numery 1 i 2 z 2013 roku; strona internetowa: PYTANIA I POLECENIA 1. Omów, dla przypomnienia, co powinien zawierać przedmiar (lub obmiar) robót. 2. Wyjaśnij, na czym polega agregacja pozycji w kosztorysie inwestorskim. 3. W przykładzie przedstawiono dwa warianty sporządzenia przedmiaru: szczegółowego i zagregowanego. Wyjaśnij różnice w wycenie tych pozycji w kosztorysie. 4. Agregowanie pozycji upraszcza sporządzenie kosztorysu, ale jednocześnie utrudnia wykonawcy przygotowanie robót. Na czym to utrudnienie może polegać? 27 Wszystkie numery oprócz dwóch najnowszych są bezpłatne.

9 4.2. NAKŁADY RZECZOWE I CENY JEDNOSTKOWE Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe W TYM ROZDZIALE DOWIESZ SIĘ: jakie są rodzaje katalogów nakładów rzeczowych jakie metody można stosować w kalkulacji indywidualnej co powinno być uwzględnione w kalkulacji indywidualnej nakładów robocizny co powinno być uwzględnione w kalkulacji materiałów i pracy sprzętu jakie wydawnictwa mogą stanowić bazę cenową do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych Do ustalenia nakładów rzeczowych w kosztorysach inwestorskich i ofertowych w postępowaniu o zamówienie publiczne stosuje się głównie dwa rodzaje katalogów: KNNR Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, opracowane specjalnie do ustalania nakładów rzeczowych w zamówieniach publicznych, które obecnie nie mają już takiego statusu, KNR Katalogi Nakładów Rzeczowych, które mają powszechne zastosowaniu w kosztorysowaniu od ponad 25 lat i są uzupełniane przez różne firmy zajmujące się opracowywaniem norm na roboty, których w podstawowych katalogach nie ma (nowe technologie, nowe materiały). Wykaz tych katalogów jest dołączony do podręcznika do kosztorysowania. W kalkulacji indywidualnej nakładów można stosować metodę analogii lub ekstrapolacji i interpolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach (jak to robić, mówiliśmy o tym w podręczniku do kosztorysowania). Można też opracowywać normy metodą analizy indywidualnej, wykorzystując katalogi norm pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu lub przeprowadzając odpowiednie własne analizy. Jednostkowe nakłady rzeczowe, ustalone na podstawie analizy indywidualnej, powinny uwzględniać w przypadku norm: a) robocizny ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w szczegółowych opisach robót podstawowych pozycji kosztorysowej, z dodaniem 5% rezerwy na czynności pomocnicze; b) materiałów ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów niezbędnych do wykonania robót podstawowych, wyszczególnionych w pozycji kosztorysowej, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i w procesie wbudowania; c) pracy sprzętu ilości maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych w pozycji kosztorysowej, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego. Zastosowane w kosztorysie ofertowym godzinowe stawki robocizny kosztorysowej, ustalane na podstawie analizy własnej wykonawcy, powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności:

10 78 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... płace zasadnicze, premie regulaminowe, płace dodatkowe (dodatki stażowe, inne dodatki wynikające z zakładowego regulaminu pracy), płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe), obowiązkowe obciążenia płac (podatki itp.), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W cenach materiałów, ustalanych na podstawie analizy własnej, nie uwzględnia się podatku od towarów i usług, ale należy wziąć pod uwagę koszty transportu. Podobnie w cenach jednostkowych pracy sprzętu nie należy uwzględniać podatku od towarów i usług. W analizie własnej cen jednostkowych pracy sprzętu powinno się uwzględniać cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej (operatorów) oraz koszty jednorazowe, czyli koszty przewozu sprzętu lub środka transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu oraz ewentualne przezbrojenie (zmianę oprzyrządowania rys. 4.1). Rys Koparka na podwoziu kołowym z możliwym do zamontowania oprzyrządowaniem Wyceny pozycji kosztorysów inwestorskich i niektórych pozycji kosztorysów ofertowych dokonujemy, wykorzystując bogatą bazę publikacji cenowych. Największą bazą cenową, aktualizowaną co kwartał, jest Ogólnopolska baza cen w budownictwie INTERCENBUD. Zawiera ona: średnie ceny robocizny, materiałów i pracy sprzętu do kosztorysów inwestorskich, ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu, stawki narzutów kosztorysowych (koszty pośrednie i zysk), regionalne stawki robocizny kosztorysowej, jednostkowe (scalone) ceny robót według KNR, archiwalne cenniki z poprzednich kwartałów i lat. Ceny materiałów są uzyskiwane od dostawców i producentów, natomiast pozostałe dane od firm budowlanych i z ich ofert. Cenniki INTERCENBUD (internetowa baza cen materiałów budowlanych) są dostępne w wersji elektronicznej na płytach CD lub odpłatnie

11 4.2. NAKŁADY RZECZOWE I CENY JEDNOSTKOWE 79 w internecie na stronie Inetrcenbud.pl. Wybrane ceny są bezpośrednio importowane do programów kosztorysowych Norma PRO i Norma Ekspert. Mogą być generowane oddzielnie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać odpowiednie hasło i program (cennik) wyświetli tabelę odpowiadającą nazwom, np. materiałów, wraz z ich aktualnymi cenami. Na przykład, gdy wpiszemy hasło cement, zostanie wyświetlona tabela nie tylko z cenami cementów, ale również materiałów, w których zastosowano cement (patrz: tab. 4.1). Tabela 4.1. Lista materiałów i ich cen wygenerowana przez cennik INTRCENBUD na hasło cement Lp. Nazwa towaru Dostawca 1 Cement 32.5 portlandzki Salon Handlowy SIGMA Ewa i Jerzy Mościccy 2 Cement 32.5 portlandzki Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r. Indeks ETO J.m. Cena jednostkowa t 288,50 PLN t 293,15 PLN 3 Cement biały 50 kg Grei Sp.z o.o kg 0,96 PLN 4 Cement biały klasy 525 HIROCEM NOVA GIPS Sp. z o.o kg 0,82 PLN 5 Cement biały klasy 525 HIROCEM Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r. 6 Cement hutniczy 50 kg P.H.U. Mercus Bis Sp.z o.o kg 0,83 PLN kg 0,21 PLN 7 Cement hutniczy CEM III 32.5 luzem Załącznik 3 MRRiB t 204,64 PLN 8 Cement montażowy błyskawiczny ATTIC Materiały Budowlane kg 52,30 PLN 9 Cement montażowy CERESU CX 5 NOVA GIPS Sp. z o.o kg 3,10 PLN 10 Cement portlandzki z dodatkami CEM ll/b-v 32.5R 350 NOVA GIPS Sp. z o.o t 0.34 PLN 11 Cement portlandzki z dodatkami CEM ll/b-v 32.5R Cement portlandzki 32,5 z dodatkami 50 kg/op. Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r. ORS-BUD Materiały Budowlane t 0.35 PLN kg 0.63 PLN 13 Cement portlandzki 32.5R P 30 kg Grei Sp. z o.o kg 0.49 PLN 14 Cement portlandzki 32.5 z dodatkami Materiały Budowlane Stępińska Grupa PSB t 296,00 PLN 15 Cement portlandzki kg MADAR PBU kg 3,89 PLN 16 Cement portlandzki bez dodatków CEM 32,5R 350 NOVA GIPS Sp. z oo t 0.37 PLN

12 80 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Lp. Nazwa towaru Dostawca 17 Cement portlandzki biały CEM-006 BUDULEC Sp. j. Janusz Duda, Henryk Żemła Indeks ETO J.m. Cena jednostkowa t PLN 18 Cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 luzem 19 Dachówka cementowa podwójna S podstawowa Załącznik 3 MRRiB t 241,68 PLN IBF Polska Sp. z o.o szt. 2,35 PLN 20 Dachówka cementowa podwójna S podstawowa Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r szt. 2,38 PLN 21 Dachówka cementowa podwójna S połówkowa 22 Dachówka cementowa podwójna S wywietrznikowa 23 Dachówka cementowa podwójna S z podwójnym skrzydłem 24 Dachówka cementowa rzymska cm szara 25 Dachówka cementowa szczytowa (3 szt./m) L, P BRAAS IBF Polska Sp. z o.o szt. 2,85 PLN IBF Polska Sp. z o.o szt. 27,55 PLN IBF Polska Sp. z o.o szt. 2,85 PLN Załącznik 3 MRRiB szt. 3,24 PLN NOVA GIPS Sp. z o.o szt PLN 26 Dachówka wywietrznikowa dachówka cementowa IBF beton Bolesławiec ATTIC Materiały Budowlane szt. 27,55 PLN 27 Farby suche naturalne ziemne czerwienie cementowe Załącznik 3 MRRiB kg 2,69 PLN 28 KPS OC obrzutka cementowa Tynki podkładowe 29 Plastyfikator do zapraw cementowych FEBMIX DH 2,5 kg NIDA-GIPS Jacek Wolniewicz NIDA-GIPS Jacek Wolniewicz kg 0,75 PLN szt. 80,00 PLN 30 Płyty dachowe włókno-cementowe, faliste EUROFALA 9 ceglasty, zielony, niebieski 1 31 Podkład podłogowy wygładzający, cementowy 0 5 mm Optiroc 3000 (25 kg) Izopol SA Trzemeszno szt. 17,14 PLN Optiroc Sp. z o.o kg 2.20 PLN 32 Zaprawa cementowo-piaskowa WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW DROGOWYCH m 3 153,00 PLN 33 Zbiornik do cementu bez dozownika o pojemności m 3 Załącznik 3 MRRiB m-g 2,19 PLN

13 4.2. NAKŁADY RZECZOWE I CENY JEDNOSTKOWE 81 Cenniki INTERCENBUD mogą być stosowane do sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych. Mają również zastosowanie w sporządzaniu kosztorysów ofertowych. Drugim wydawnictwem cenowym o zasięgu ogólnokrajowym jest SEKOCENBUD, który publikuje wydawnictwa zawierające: ceny czynników produkcji stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny najmu i pracy sprzętu oraz wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku; scalone ceny robót do kosztorysów inwestorskich o różnym poziomie zagregowania pozycji odpowiadających: kolumnom w KNR, elementom scalonym obiektów, stanom robót lub obiektom budowlanym. Wydawnictwa SEKOCENBUD służą głównie do wyceny kosztorysów inwestorskich (również w zamówieniach publicznych), ale mogą być też stosowane do sporządzania kosztorysów ofertowych. Ceny scalone stosuje się w szacowaniu planowanych kosztów robót budowlanych i całych obiektów we wstępnej fazie przygotowywania inwestycji. Oprócz omówionych wydawnictw cenowych na rynku są jeszcze inne, zwykle powiązane z programami komputerowymi do kosztorysowania. PYTANIA I POLECENIA 1. Przypomnij, na czym polegają metody indywidualnej kalkulacji nakładów: analogii, interpolacji i ekstrapolacji. 2. Wyjaśnij, co należy uwzględnić w indywidualnej kalkulacji nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i pracy sprzętu. 3. Omów rodzaje cen jednostkowych, jakie możemy uzyskać z wydawnictw cenowych do kosztorysowania.

14 82 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH Kosztorysy inwestorskie i ofertowe W TYM ROZDZIALE DOWIESZ SIĘ: na jakiej podstawie sporządzany jest kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych jak wycenia się inwestycje na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego jak określić cenę dokumentacji projektowej przy zamówieniu na roboty budowlane co jest podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jak korzystać z programu do kosztorysowania Norma Ekspert Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych sporządzany jest na podstawie: 1. dokumentacji projektowej, 2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. założeń wyjściowych do kosztorysowania, 4. cen jednostkowych robót z publikacji cenowych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 28 z 18 maja 2004 roku określa, co powinien zawierać kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych: a) stronę tytułową, na której powinny się znaleźć: nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) z podaniem lokalizacji, nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys, wartość kosztorysowa obiektu lub robót, imiona i nazwiska, z określeniem funkcji, osób opracowujących kosztorys wraz z ich podpisami, data opracowania kosztorysu; b) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót (np. kubaturę budynku); c) przedmiar robót; d) właściwy kosztorys sporządzony kalkulacją uproszczoną; e) tabelę elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku z podziałem na elementy obiektu lub rodzaje robót; f) załączniki: założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulacje indywidualne jednostkowych cen i nakładów rzeczowych oraz wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 28 Op. cit.

15 4.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE 83 Rys Stadion Narodowy w Warszawie jest obiektem wybudowanym w procedurze zamówień publicznych Jeśli przyjęta procedura zamówienia publicznego nie przewiduje oddzielnego, wcześniejszego sporządzenia dokumentacji projektowej, planowany koszt robót budowlanych określany jest na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Koszt ten ustala się jako sumę kosztów poszczególnych składników robót, które oblicza się, mnożąc liczbę jednostek odniesienia (np. dla metra kwadratowego powierzchni kondygnacji) przez cenę jednostkową uzyskaną z publikacji cenowych lub kalkulacji własnej. Źródłem informacji do kalkulacji własnej cen jednostkowych mogą być zawarte umowy lub już zrealizowane zamówienia. Składniki kosztów są ustalane z uwzględnieniem systemu klasyfikacji, który zastosowano we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), a więc według podziału na odpowiednie grupy, klasy lub kategorie robót. Przypomnijmy, że podział na składniki kosztów podstawowych grup robót jest następujący: a) koszty robót przygotowania terenu, b) koszty robót budowy obiektów budowlanych, c) koszty robót instalacyjnych, d) koszty robót wykończeniowych, e) koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych. Jeżeli zamówienie jest składane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, to oprócz wykonania robót budowlanych obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszty tych prac ustala się za pomocą wskaźnika procentowego od planowanych kosztów robót budowlanych. Załącznik do cytowanego rozporządzenia określa wielkość tych wskaźników w zależności od kategorii robót i ich rodzaju (tabele 4.2, 4.3 i 4.4 patrz s ).

16 84 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Tabela 4.2. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla obiektów kubaturowych Wartość planowanych kosztów robót budowlanych W % Kategorie złożoności w tys. PLN I II III IV V VI do 200 3,50 5, ,25 4,60 5, ,80 4,20 5,45 7, ,80 3,90 5,00 6,90 8, ,60 3,60 4,55 6,25 7,85 9, , ,20 5,90 7,10 8, ,25 3,00 3,80 5,20 6,45 7, ,80 3,50 4,70 5,85 7, , ,30 5,30 6, ,90 3,90 4,80 5, ,70 3,55 4,40 5, Wskaźnik procentowy W %, stosowany do obliczenia wartości prac projektowych W pp, określa się według tabeli 4.2 w zależności od kategorii robót budowlano-montażowych Podane w tabeli 4.2 wartości w % odnoszą się do projektowania robót budowlanych dla nowych obiektów kubaturowych. W przypadku remontu, nadbudowy czy przebudowy wartość w % powiększa się o %, w zależności od stopnia skomplikowania projektowanych robót. W przypadku rozbudowy (poziomej, niewymagającej ingerencji w układ funkcjonalny, konstrukcję lub instalacje obiektu istniejącego) wartość w % powiększa się o 5 15 %, w zależności od stopnia skomplikowania projektowanych robót Do określenia wartości w % obiektów, których planowane koszty robót budowlanych wyrażają się wielkościami pośrednimi w stosunku do zawartych w tabeli, należy stosować interpolację liniową Obiekty kubaturowe zalicza się do następujących kategorii złożoności: 1) kategoria 1 najprostsze budynki otwarte lub półotwarte, wiaty oraz jednoprzestrzenne niepodpiwniczone budynki parterowe, bez wyposażenia instalacyjnego (z wyjątkiem najprostszych instalacji elektrycznych i wentylacji grawitacyjnej) i technologicznego, nieprzeznaczone na pobyt ludzi; 2) kategoria 2 proste budynki jednokondygnacyjne bez i z podpiwniczeniem, wyposażone w najprostsze instalacje (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne, wentylację grawitacyjną), z najprostszym wyposażeniem technologicznym; 3) kategoria 3 budynki niskie o małym stopniu trudności, o prostej jednorodnej funkcji, z podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym; 4) kategoria 4 budynki o złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych o średnim stopniu trudności, niezaliczone do kategorii 5 i 6; 5) kategoria 5 budynki wielofunkcyjne oraz o bardzo złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, wymagające szczególnych rozwiązań inżynierskich, budynki wysokościowe; 6) kategoria 6 budynki o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i technologicznego, z wbudowanymi złożonymi konstrukcjami inżynierskimi, unikatowymi instalacjami i wyposażeniem, budynki o najwyższych wymaganiach co do standardu wykończenia i prestiżu.

17 4.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE 85 Tabela 4.3. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla obiektów liniowych A. Wskaźniki dla budownictwa kolejowego Lp. Obiekty budownictwa kolejowego Wskaźnik procentowy w % 1 Stacje kolejowe, przystanek autobusowy 5,0 6,0 % 2 Szlak kolejowy 6,0 8,0 % 3 Urządzenia SSK (sterowanie ruchem kolejowym) 6,0 8,0 % 4 Sieć trakcyjna 6,0 % 5 Linia potrzeb nietrakcyjnych LPN 3,5 % B. Wskaźniki dla budownictwa drogowego Lp. Inwestycje drogowe Wskaźnik procentowyw % 1 Autostrady, drogi ekspresowe 3,0 5,0 % 2 Drogi klasy GP 2,5 4,5 % 3 Drogi klasy G i niższych klas 2,5 4,0 % 4 Ulice 2,5 5,0 % C. Wskaźniki dla sieci: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych (niskoparametrowych) oraz sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik procentowy w % 1 Sieci ciepłownicze Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min Węzły cieplne Koszty inwestycji 0,1 0,2 min Koszty inwestycji 0,2 0,5 min Koszty inwestycji powyżej 0,5 min 2 Sieci wodociągowe Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min 3 Sieci kanalizacyjne Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min 4 Sieci gazowe niskoparametrowe Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min 5,0 7,0 % 3,5 5,5 % 3,0 4,5 % 2,5 3,5 % 7,0 9,0 % 5,0 7,0 % 3,0 5,0 % 5,5 7,5 % 4,5 6,5 % 4,0 5,5 % 3,5 4,5 % 6,0 8,0 % 5,5 7,5 % 5,0 6,5 % 4,0 6,0 % 5,1 7,0 % 4,5 6,5 % 4,0 5,5 % 3,5 4,5 % 5 Sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia 6,0 14,0 %

18 86 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Tabela 4.4. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla obiektów inżynierskich Lp. Kategoria złożoności, przykładowe obiekty Wskaźnik procentowy w % 1 Kategoria 1: proste obiekty inżynierskie, np.: mosty belkowe i płytowe, statycznie wyznaczalne, mosty drewniane, przejścia wielopoziomowe (dla pieszych), konstrukcje w budownictwie energetycznym, zapory ziemne, maszty i konstrukcje wieżowe do 100 m, wielkoprzestrzenne obiekty budownictwa ziemnego, w tym dla górnictwa odkrywkowego 2 Kategoria 2: obiekty o złożonych konstrukcjach i metodach budowy, w szczególności: mosty belkowe i płytowe statycznie niewyznaczalne, kratownicowe i ramowe, wiadukty, tunele, chłodnie kominowe, zapory betonowe, kominy o wysokości ponad 200 m, maszty i konstrukcje o wys m, oczyszczalnie ścieków, zakłady przeróbki odpadów, zakłady uzdatniania wody 3 Kategoria 3: obiekty o specjalnych konstrukcjach i metodach budowy, w szczególności: mosty łukowe, wiszące i podwieszone, wielopoziomowe wiadukty i węzły komunikacyjne, wiadukty o znacznej wysokości (h > 8 m) 3,0 4,5 % 4,5 6,0 % 5,5 7,5 % PRZYKŁAD 1 Należy ustalić koszt przygotowania dokumentacji projektowej budynku jednorodzinnego jednokondygnacyjnego, którego planowany koszt robót budowlanych ma wynosić zł. 1. Ustalamy, że budynek jednorodzinny niepodpiwniczony mieści się w kategorii 2 obiektów kubaturowych. 2. W tabeli 4.2 odnajdujemy odpowiedni wskaźnik. W kolumnie II dla wartości zł wynosi 4,60%. 3. Obliczamy koszt prac projektowych: Wpp = ,60% = zł. PRZYKŁAD 2 Należy ustalić koszt przygotowania dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 17 km, której planowany koszt budowy będzie wynosił zł za 1 km. 1. Ustalamy planowany koszt budowy całego odcinka drogi: K = = zł. 2. W tabeli 4.3B znajdujemy odpowiedni wskaźnik przyjmujemy średnią wartość 4,0%. 3. Obliczamy koszt prac projektowych: Wpp = ,0% = zł.

19 4.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE 87 PRZYKŁAD 3 Należy ustalić koszt przygotowania dokumentacji projektowej na remont kapitalny budynku jednorodzinnego z przykładu 1. Ponieważ w zakresie remontu nie są przewidziane skomplikowane prace, przyjmujemy zwiększający wskaźnik 15% (zgodnie z punktem 1.2 pod tabelą 4.2) i ustalamy koszt prac projektowych: Wpp = ,15 = zł. Kosztorysy ofertowe służą do ustalenia ceny oferty składanej przez wykonawcę, który ubiega się o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Są sporządzane na podstawie przedmiaru stanowiącego część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przygotowanej przez zamawiającego. Wykonawca musi również uwzględnić w kosztorysie ofertowym wymagania zapisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Sporządzane są one metodą kalkulacji szczegółowej. Metoda uproszczona może być stosowana wyjątkowo, jedynie gdy takie jest żądanie zamawiającego. Mimo że przedmiar robót do kosztorysu ofertowego jest dostarczany przez zamawiającego, to jednak podstawę do ustalenia zakresu robót stanowi dokumentacja projektowa. W zawieranej umowie na wykonanie robót ich zakres określa dokumentacja projektowa, a więc roboty nieujęte w przedmiarze, ale wynikające z projektu, muszą być wykonane. Dotyczyć to może na przykład odwodnienia wykopu, gdy z projektu wynika, że poziom wody gruntowej jest wysoki i odwodnienie jest konieczne, aby wykonać fundamenty, a nie zostało to uwzględnione w przedmiarze. Jednak wstawianie nowych pozycji do przedmiaru (a później do kosztorysu) jest możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający uzna to za słuszne i wyrazi na to zgodę. Po podpisaniu umowy powiększanie zakresu robót, nawet jeżeli to wynika z projektu, jest trudne i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Kosztorys ofertowy zawiera w zasadzie takie same pozycje jak kosztorys inwestorski: stronę tytułową, charakterystykę obiektu lub robót, przedmiar, właściwy kosztorys, tabelę elementów scalonych, załączniki. Różni się tylko stroną tytułową, zamiast nazwisk osób sporządzających kosztorys umieszcza się tam dane wykonawcy robót, który sporządził ofertę. Charakterystyczną cechą kosztorysu ofertowego jest sposób ustalania cen jednostkowych. W kosztorysie inwestorskim korzysta się głównie z cen rynkowych opublikowanych w cennikach, rzadko przeprowadza się kalkulację indywidualną. Natomiast przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego jest odwrotnie. Przeważająca część cen jednostkowych powstaje właśnie w wyniku kalkulacji własnej wykonawcy, a tylko w nielicznych wypadkach korzysta się z cenników. Była o tym mowa w podręczniku do kosztorysowania, szczególnie o sposobie ustalania indywidualnej stawki robocizny. Zarówno kosztorysy inwestorskie, jak i ofertowe sporządza się najczęściej za pomocą programów komputerowych. W podręczniku do kosztorysowania omówiliśmy szczegółowo program Norma PRO. Tu zostanie omówiony drugi program do kosztorysowania firmy Athenasoft Norma Ekspert. Ponieważ dołączona do podręcznika do kosztorysowania wersja programu zawiera obszerny Podręcznik użytkownika, omówimy tylko podstawowe jego funkcje. Program jest dość łatwy w obsłudze, a zastosowane w nim ikony ułatwiają poruszanie się po nim. Prześledzimy tryb tworzenia kosztorysu.

20 88 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Po uruchomieniu programu otwiera się okno składające się z pięciu głównych części: umieszczonej na górze wstęgi poleceń, dającej dostęp do najważniejszych poleceń programu; składają się na nią ikony, zwykłe przyciski i przyciski z rozwijalnymi menu, reprezentujące funkcje i polecenia programu; panelu lewego nawigacyjnego, zawierającego listy w postaci drzewiastej i narzędzia ułatwiające poruszanie się po kosztorysie (są tu m.in. wyświetlane katalogi); panelu środkowego zawartości, na którym wyświetlany jest tworzony kosztorys w różnych, wybranych przez nas wariantach; panelu prawego właściwości, na którym pokazywane są dane lub właściwości zaznaczonego elementu kosztorysu, np. pozycje, nakłady itp.; panelu dolnego kosztorysu, znajdującego się bezpośrednio pod kosztorysem, na którym wyświetlane są podsumowania obejmujące zaznaczony element kosztorysu, np. nakłady pozycji i podsumowanie pozycji. W górnym prawym rogu okna (rys. 4.3) znajduje się przycisk menu głównego programu. Po jego naciśnięciu możemy korzystać z różnych poleceń (rys. 4.4). Rys Wstęga poleceń programu Rys Wykaz poleceń z menu głównego

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

Podręcznik użytkownika programu KOMA

Podręcznik użytkownika programu KOMA Podręcznik użytkownika programu KOMA Spis treści 1. Jak zainstalować program.... 2 2. Wstęp... 2 3. Interfejs... 4 3.1. Panele w interfejsie programu... 7 3.1.1. Panel Spis pozycji... 8 3.1.2. Panel Pozycja...

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10

Spis treści. Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 Spis treści Wstęp... 5 Ważniejsze pojęcia i definicje... 10 1. Czynności w postępowaniu o zamówienie... 14 1.1. Przygotowanie materiałów wyjściowych... 15 2. Określenie przedmiotu zamówienia... 18 2.1.

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 2. Moja firma PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 2. Moja firma NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA

Aplikacja Ramzes PRODUKCJA Aplikacja Ramzes PRODUKCJA podręcznik użytkownika RAMZES Sp. z o.o. ul. Fasolowa 31A 02-482 Warszawa NIP: 527-10-30-866 www.ramzes.pl tel.: 22 460 5 460, 460 5 470 faks: 22 465 1 465 sprzedaz@ramzes.pl

Bardziej szczegółowo

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305

Moduł Produkty. Wersja 3.59.305 Moduł Wersja 3.59.305 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 16 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Moduł Raporty i Formularze

Moduł Raporty i Formularze Moduł Raporty i Formularze Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu Raporty i Formularze 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 6 3. Ikony i skróty klawiszowe 7 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Kadry i Płace

Symfonia Kadry i Płace Symfonia Kadry i Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2010.1 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Adres Inwestycji: Inwestor: Adres Inwestora:.... 2. Przedmiot specyfikacji

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7

SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 SPECYFIKACJA TECHNICZNA Roboty budowlane - wymagania ogólne CPV: 45000000-7 I. DANE OGÓLNE 1. Nazwa nadana zamówieniu Nazwa Inwestycji: Sala sportowa przy Szkole Podstawowej nr 9 i Gimnazjum nr 6 Adres

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi

PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP. Instrukcja obsługi PROGRAM KADROWO- PŁACOWY LIDER KP Instrukcja obsługi - Lider KP 2 - SPIS TREŚCI WSTĘP...5 OBSŁUGA PROGRAMU... 6 OKNO GŁÓWNE... 6 BELKA TYTUŁOWA...6 PASEK MENU GŁÓWNEGO... 7 PASEK NARZĘDZIOWY I PALETA NARZĘDZIOWA...7

Bardziej szczegółowo

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne

ST-00 00 00 Specyfikacja techniczna Wymagania ogólne. ST-00 01 00 Szczegółowa specyfikacja techniczna - Instalacja wodno-kanalizacyjne SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANO-INSTALACYJNYCH DLA ZADANIA PN. : REMONT BUDYNKU PROKURATURY OKRĘGOWEJ PRZY UL. JAGIELLOŃSKIEJ 56A W NOWYM SĄCZU MONTAŻ PRZEGRODY I DRZWI EI30,

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT PRZEBUDOWA BUDYNKU BIUROWEGO INWESTOR: 81-006 Gdynia, ul. Morska 200A, działka nr 983, KM 22 Nadleśnictwo Gdańsk z siedzibą w Gdyni ul. Morska 200 81-006 Gdynia SPECYFIKACJE TECHNICZNE WYKONANIA I ODBIORU

Bardziej szczegółowo

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303

Moduł Wyposażenie. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 4 Charakterystyka modułu 6 1. Przeznaczenie modułu 6 2. Budowa modułu 7 3. Obsługa okien 10 4. Ikony i skróty klawiszowe 17 5. Drukowanie dokumentów 19 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa

Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński. Kurs programu. Audytor OZC 4.8 Pro. Przykłady obliczeń. Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Michał Strzeszewski Piotr Wereszczyński Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń Materiały do zajęć z ogrzewnictwa Warszawa 2010 Kurs programu Audytor OZC 4.8 Pro Przykłady obliczeń. Wersja

Bardziej szczegółowo

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012

Symfonia Płace. Podręcznik użytkownika. Wersja 2012 Symfonia Płace Podręcznik użytkownika Wersja 2012 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi firmy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM

SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT BUDOWLANYCH DLA ZESPOŁU SZKÓŁ ROLNICZYCH CENTRUM KSZTAŁCENIA PRAKTYCZNEGO W PSZCZELEJ WOLI GM INPRO Przedsiębiorstwo Usług Projektowo Inwestycyjnych Robert Wdowiak 20-826 Lublin, ul. Motylowa 31, NIP 712-135-95-25, REGON 060623310 Tel. 605 23 22 11 SPECYFIKACJA TECHNICZNA WYKONANIA I ODBIORU ROBÓT

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i monitorowanie dystrybucji

Organizowanie i monitorowanie dystrybucji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

System Kosztorysowania wersja PROF

System Kosztorysowania wersja PROF System Kosztorysowania wersja PROF Chandney Software Sp. z o.o. 1 2 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 1. WINBUD 2000 - SPIS TREŚCI 3 2. WINBUD 2000 INFORMACJE OGÓLNE 7 3. WINBUD 2000 - INSTALACJA 8 3.1 Wymagania

Bardziej szczegółowo

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach

Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych Projekt wykonawczy Remontu budynku III Liceum Ogólnokształcącego w Gliwicach Kody CPV robót objętych specyfikacją: Roboty murarskie kod CPV

Bardziej szczegółowo

Organizowanie obsługi

Organizowanie obsługi REFORMA 2012 Organizowanie obsługi pojazdów samochodowych Stanisław Kowalczyk Kwalifikacja M.42.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK POJAZDÓW SAMOCHODOWYCH Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI

WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 35/2014 (1509) WARTOŚĆ KOSZTORYSOWA INWESTYCJI WSKAŹNIKI CENOWE WKI II KWARTAŁ 2014 R. SPIS TREŚCI 1. ZAŁOŻENIA METODYCZNE

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH

Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH Ośrodek Wdrożeń Ekonomiczno-Organizacyjnych Budownictwa PROMOCJA Sp. z o.o. ZESZYT 19/2013 (1419) BIULETYN CEN UBEZPIECZENIOWYCH Ubezpieczenia Odszkodowania Klęski Żywiołowe BCU I PÓŁROCZE 2013 R. SPIS

Bardziej szczegółowo

Sage Symfonia Start Mała Księgowość

Sage Symfonia Start Mała Księgowość Sage Symfonia Start Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2015.d Producent: Sage sp. z o.o. tel. 22 455 56 00 www.sage.com.pl Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Microsoft

Bardziej szczegółowo

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK

Pracownia. Kształcimy zawodowo! sieci komputerowych PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja E.13 TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Największa oferta publikacji zawodowych w Polsce podręczniki repetytoria i testy przygotowujące do egzaminów nowy cykl Pracownia do praktycznej nauki zawodu ćwiczenia do nauki języków obcych zawodowych

Bardziej szczegółowo

Symfonia Mała Księgowość

Symfonia Mała Księgowość Symfonia Mała Księgowość Podręcznik użytkownika Wersja 2011 Windows jest znakiem towarowym firmy Microsoft Corporation. Adobe, Acrobat, Acrobat Reader, Acrobat Distiller są zastrzeżonymi znakami towarowymi

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW BUDOWLANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH

INFORMATOR W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW BUDOWLANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH INFORMATOR W SPRAWIE REALIZACJI INWESTYCJI I REMONTÓW BUDOWLANYCH W LASACH PAŃSTWOWYCH Warszawa 2001 r. Decyzja Nr 127 Dyrektora Generalnego Lasów Państwowych z dnia 4. 09. 2001 roku, w sprawie dopuszczenia

Bardziej szczegółowo

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303

Moduł Serwis. Wersja 3.56.303 Moduł Wersja 3.56.303 Spis treści Słowo wstępne 3 Charakterystyka modułu 5 1. Przeznaczenie modułu 5 2. Budowa modułu 5 3. Obsługa okien 7 4. Ikony i skróty klawiszowe 14 5. Drukowanie dokumentów 15 Instalacja

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika

Program Płatnik A1 10.01.001. Dokumentacja użytkownika Program Płatnik A1 10.01.001 Dokumentacja użytkownika Tytuł dokumentu: Program Płatnik Dokumentacja użytkownika Wersja: 5.3 Data wydania: 2015-04-23 Dotyczy aplikacji: Płatnik A1 10.01.001 Spis treści

Bardziej szczegółowo