Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowywanie dokumentacji przetargowej"

Transkrypt

1 REFORMA 2012 Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Tadeusz Maj Kwalifikacja B.30.2 Podręcznik do nauki zawodów

2 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. Grzegorza Ptaszka, dr. inż. Piotra Kordzikowskiego, mgr inż. Beaty Figarskiej-Wysockiej. Typ szkoły: technikum (technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych), technikum, szkoła policealna (technik drogownictwa). Zawód: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych. Kwalifikacja: B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Część kwalifikacji: 2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie I (rzut I) ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Małgorzata Skura (redaktor koordynator), Katarzyna Rogowska (redaktor merytoryczny) Konsultacje: Maria Bisaga Redakcja językowa: Grażyna Maluchnik Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Projekt okładki: Dominik Krajewski Skład i łamanie: LEDOR Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Druk i oprawa: DROGOWIEC-PL Sp. z o.o., Kielce Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

3 SPIS TREŚCI 3 1. Prawne podstawy udzielania zamówień publicznych 1.1. Podstawowe pojęcia Ustawa o zamówieniach publicznych Funkcje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych 2.1. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych Tryby udzielania zamówień publicznych Procedura zamówień publicznych w trybie przetargowym Wymagania wobec przystępujących do przetargu na wykonanie robót budowlanych Podwykonawcy Koncesja na roboty budowlane Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Postępowanie o zamówienie publiczne 3.1. Przygotowanie postępowania Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oferta Protokół postępowania Umowa Odwołania i skargi Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych 4.1. Sporządzanie przedmiarów przez zamawiającego Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe Kosztorysy inwestorskie i ofertowe Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Załączniki Załącznik 1. Wykaz robót budowlanych wraz z kodami Wspólnego Słownika Zamówień Załącznik 2. Wzór ogłoszenia o zamówieniu... 99

4 4 SPIS TREŚCI Załącznik 3. Przykład ogłoszenia o zamówieniu Załącznik 4. Przykład specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik 5. Wzór protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Załącznik 6. Wzór protokołu postępowania w trybie przetargu ograniczonego Załącznik 7. Wzór protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Załącznik 8. Przykład umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane Załącznik 9. Wzór umowy na roboty budowlane jako załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykaz podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim Źródła ilustracji i fotografii

5 4 Kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych Sporządzanie przedmiarów przez zamawiającego Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe Kosztorysy inwestorskie i ofertowe

6 74 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH Sporządzanie przedmiarów przez zamawiającego W TYM ROZDZIALE DOWIESZ SIĘ: co powinien zawierać przedmiar robót (przypomnienie) jaką metodą powinien być sporządzony kosztorys inwestorski na czym polega agregacja pozycji w kosztorysie inwestorskim do czego służy program komputerowy Miara PRO Zamawiający roboty budowlane, czyli inwestor, musi zgodnie z przepisami ustalić ich wartość. W tym celu sporządza kosztorys inwestorski. Równocześnie powinien sporządzić przedmiar robót, niezbędny wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne do sporządzenia ofert. Przypomnijmy, że przedmiar robót to opracowanie zawierające: zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, szczegółowy opis robót, wraz ze wskazaniem miejsca wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, wyliczenie i zestawienie ilości jednostek miar robót, wskazanie podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Podstawę do sporządzenia przedmiaru robót, a później kosztorysu stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania. Zgodnie z rozporządzeniem 25 kosztorys inwestorski powinien być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (VAT), według wzoru: Wk = L Cj, gdzie: W k wartość kosztorysowa robót, L liczba jednostek przedmiarowych robót, C j cena jednostkowa roboty podstawowej. 25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

7 4.1. SPORZĄDZANIE PRZEDMIARÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 75 Cena jednostkowa (C j ) może być ustalona na podstawie publikowanych cen rynkowych lub kalkulacji szczegółowej. Nie jest natomiast określony stopień agregacji 26 robót, od czego zależy nie tylko wycena kosztorysu, ale również sposób sporządzenia przedmiaru. W kalkulacji szczegółowej, w której wyceniane są poszczególne elementy pozycji kosztorysowej, czyli robocizny, materiałów i pracy sprzętu, posługujemy się jednostkowymi nakładami rzeczowymi z Katalogów Nakładów Rzeczowych i na tej podstawie sporządzamy przedmiar robót. Gdy stosujemy jednostkowe nakłady scalone (jest to pierwszy stopień agregacji), czyli połączenie w jedną pozycję całej kolumny z KNR (czyli robocizny, materiałów i pracy sprzętu), przedmiar robót sporządzamy dla poszczególnych pozycji tak samo jak w poprzednim przypadku. Natomiast gdy poziom zagregowania (łączenia pozycji) jest większy, wtedy sposób sporządzenia przedmiaru będzie zależał właśnie od stopnia agregacji. Ale równocześnie ze wzrostem poziomu agregacji zmniejsza się dokładność wyceny robót. Dlatego w celu ustalenia przewidywanego kosztu inwestycji, szczególnie we wstępnej fazie jej projektowania, poziom agregacji może być duży, a dokładność wyceny mniejsza. Na tym etapie można posługiwać się cenami całych obiektów, ich części lub stanów (np. stanów surowych), elementów lub zagregowanych asortymentów tych obiektów. Już jednak w fazie przygotowania dokumentacji projektowej dokładność wyceny powinna być duża, a więc poziom agregacji niezbyt wielki. Dodatkowym problemem jest konieczność sporządzenia przedmiaru dla wykonawców zamierzających ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru sporządzają oni oferty. Gdy poziom agregacji jest duży, wycena oferty nie może być zbyt dokładna, a przecież jest podstawą do wyłonienia wykonawcy i ustalenia ceny w umowie. Dlatego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej stosuje się sporządzanie kosztorysów metodą uproszczoną, ale na poziomie agregacji dającym możliwość dokładnej wyceny robót. W przypadku niezbyt dużych robót budowlanych kosztorys może składać się z kilkudziesięciu lub kilkuset pozycji, a w przypadku dużych inwestycji nawet z kilku, a niekiedy i kilkunastu tysięcy pozycji. Dlatego kosztorysant musi znaleźć złoty środek między dokładnością wyceny sporządzanego kosztorysu (a tym samym i przedmiaru), a poziomem agregacji jego pozycji i tym samym zmniejszeniem objętości kosztorysu. Podstawowe zasady przedmiarowania robót, omówione w podręczniku do kosztorysowania, obowiązują niezależnie od stopnia ich agregacji. Przyjrzyjmy się przykładowi. PRZYKŁAD Należy sporządzić przedmiar na wykonanie podłogi w pomieszczeniu o wymiarach 8,00 12,60 m. Według projektu konieczne jest wykonanie przeciwwilgociowej izolacji cieplnej z twardego styropianu, warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej i posadzki z płytek terakotowych o wymiarach cm. Wariant I bez agregacji pozycji 1. KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 8,00 12,60 = m 2 100,80 2. KNR 2-02 Izolacja cieplna z płyt styropianowych pozioma jedna warstwa 8,00 12,60 = m 2 100,80 26 Agregacja oznacza łączenie części w większą całość, w kosztorysowaniu łączenie kilku pozycji w jedną, np. budowa rurociągu, na którą składa się zdjęcie warstwy ziemi, wykonanie wykopu, ułożenie rur i zasypanie wykopu.

8 76 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH KNR 2-02 Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarta na gładko 8,00 12,60 = m 2 100,80 4. KNR 2-02 Posadzka jednobarwna z płytek terakotowych luzem o wym mm 8,00 12,60 = m 2 100,80 Wariant II z agregacją pozycji 1. KNR 2-02 Posadzka jednobarwna z płytek terakotowych luzem o wym mm z wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej z folii polietylenowej, izolacji cieplnej z płyt styropianowych i warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatartej na gładko 8,00 12,60 = m 2 100,80 Z porównania obu wariantów wynika, że opis robót w wariancie II jest sumą opisów ze wszystkich pozycji z wariantu I. Dzięki temu liczba pozycji zmniejszyła się z czterech do jednej, a sama wartość przedmiarowa pozostała taka sama. Pokazany przykład agregacji pozycji przedmiarowych jest wystarczający do zmniejszenia objętości kosztorysu, równocześnie jest czytelny dla wykonawcy, który ma na jego podstawie sporządzić kosztorys ofertowy. Jeżeli nie znajdzie w publikacjach odpowiednich cen do tak zagregowanych pozycji, może bez trudu przeprowadzić kalkulację indywidualną. Przepisy cytowanego rozporządzenia nie regulują kwestii stopnia zagregowania pozycji kosztorysu inwestorskiego, a jedynie nakazują jego wykonanie w kalkulacji uproszczonej. Dlatego o tym, jaką formę ma mieć kosztorys (i przedmiar), decyduje zamawiający roboty, czyli inwestor w porozumieniu z kosztorysantem. Dogodnym narzędziem ułatwiającym sporządzanie przedmiarów na podstawie projektów CAD (praktycznie wszystkie są tak sporządzane) jest program komputerowy Miara PRO firmy Athenasoft. Przedmiary można wykonywać po wczytaniu rysunków lub nawet zdjęć w najpopularniejszych formatach graficznych, takich jak: JPG, BMP, GIF, PNG. Program umożliwia zdejmowanie obmiarów ze zniekształconych perspektywą fotografii. Jest to bardzo przydatne przy sporządzaniu obmiaru robót remontowo-budowlanych, na przykład docieplania budynków. Program Miara PRO współpracuje z popularnymi programami komputerowymi do kosztorysowania. Wykonane obmiary można łatwo przenosić do sporządzanego kosztorysu. Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z programu są umieszczone w internetowym kwartalniku Buduj z głową 27 (numery 1 i 2 z 2013 roku; strona internetowa: PYTANIA I POLECENIA 1. Omów, dla przypomnienia, co powinien zawierać przedmiar (lub obmiar) robót. 2. Wyjaśnij, na czym polega agregacja pozycji w kosztorysie inwestorskim. 3. W przykładzie przedstawiono dwa warianty sporządzenia przedmiaru: szczegółowego i zagregowanego. Wyjaśnij różnice w wycenie tych pozycji w kosztorysie. 4. Agregowanie pozycji upraszcza sporządzenie kosztorysu, ale jednocześnie utrudnia wykonawcy przygotowanie robót. Na czym to utrudnienie może polegać? 27 Wszystkie numery oprócz dwóch najnowszych są bezpłatne.

9 4.2. NAKŁADY RZECZOWE I CENY JEDNOSTKOWE Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe W TYM ROZDZIALE DOWIESZ SIĘ: jakie są rodzaje katalogów nakładów rzeczowych jakie metody można stosować w kalkulacji indywidualnej co powinno być uwzględnione w kalkulacji indywidualnej nakładów robocizny co powinno być uwzględnione w kalkulacji materiałów i pracy sprzętu jakie wydawnictwa mogą stanowić bazę cenową do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych Do ustalenia nakładów rzeczowych w kosztorysach inwestorskich i ofertowych w postępowaniu o zamówienie publiczne stosuje się głównie dwa rodzaje katalogów: KNNR Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, opracowane specjalnie do ustalania nakładów rzeczowych w zamówieniach publicznych, które obecnie nie mają już takiego statusu, KNR Katalogi Nakładów Rzeczowych, które mają powszechne zastosowaniu w kosztorysowaniu od ponad 25 lat i są uzupełniane przez różne firmy zajmujące się opracowywaniem norm na roboty, których w podstawowych katalogach nie ma (nowe technologie, nowe materiały). Wykaz tych katalogów jest dołączony do podręcznika do kosztorysowania. W kalkulacji indywidualnej nakładów można stosować metodę analogii lub ekstrapolacji i interpolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach (jak to robić, mówiliśmy o tym w podręczniku do kosztorysowania). Można też opracowywać normy metodą analizy indywidualnej, wykorzystując katalogi norm pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu lub przeprowadzając odpowiednie własne analizy. Jednostkowe nakłady rzeczowe, ustalone na podstawie analizy indywidualnej, powinny uwzględniać w przypadku norm: a) robocizny ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w szczegółowych opisach robót podstawowych pozycji kosztorysowej, z dodaniem 5% rezerwy na czynności pomocnicze; b) materiałów ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów niezbędnych do wykonania robót podstawowych, wyszczególnionych w pozycji kosztorysowej, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i w procesie wbudowania; c) pracy sprzętu ilości maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych w pozycji kosztorysowej, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego. Zastosowane w kosztorysie ofertowym godzinowe stawki robocizny kosztorysowej, ustalane na podstawie analizy własnej wykonawcy, powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności:

10 78 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... płace zasadnicze, premie regulaminowe, płace dodatkowe (dodatki stażowe, inne dodatki wynikające z zakładowego regulaminu pracy), płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe), obowiązkowe obciążenia płac (podatki itp.), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W cenach materiałów, ustalanych na podstawie analizy własnej, nie uwzględnia się podatku od towarów i usług, ale należy wziąć pod uwagę koszty transportu. Podobnie w cenach jednostkowych pracy sprzętu nie należy uwzględniać podatku od towarów i usług. W analizie własnej cen jednostkowych pracy sprzętu powinno się uwzględniać cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej (operatorów) oraz koszty jednorazowe, czyli koszty przewozu sprzętu lub środka transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu oraz ewentualne przezbrojenie (zmianę oprzyrządowania rys. 4.1). Rys Koparka na podwoziu kołowym z możliwym do zamontowania oprzyrządowaniem Wyceny pozycji kosztorysów inwestorskich i niektórych pozycji kosztorysów ofertowych dokonujemy, wykorzystując bogatą bazę publikacji cenowych. Największą bazą cenową, aktualizowaną co kwartał, jest Ogólnopolska baza cen w budownictwie INTERCENBUD. Zawiera ona: średnie ceny robocizny, materiałów i pracy sprzętu do kosztorysów inwestorskich, ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu, stawki narzutów kosztorysowych (koszty pośrednie i zysk), regionalne stawki robocizny kosztorysowej, jednostkowe (scalone) ceny robót według KNR, archiwalne cenniki z poprzednich kwartałów i lat. Ceny materiałów są uzyskiwane od dostawców i producentów, natomiast pozostałe dane od firm budowlanych i z ich ofert. Cenniki INTERCENBUD (internetowa baza cen materiałów budowlanych) są dostępne w wersji elektronicznej na płytach CD lub odpłatnie

11 4.2. NAKŁADY RZECZOWE I CENY JEDNOSTKOWE 79 w internecie na stronie Inetrcenbud.pl. Wybrane ceny są bezpośrednio importowane do programów kosztorysowych Norma PRO i Norma Ekspert. Mogą być generowane oddzielnie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać odpowiednie hasło i program (cennik) wyświetli tabelę odpowiadającą nazwom, np. materiałów, wraz z ich aktualnymi cenami. Na przykład, gdy wpiszemy hasło cement, zostanie wyświetlona tabela nie tylko z cenami cementów, ale również materiałów, w których zastosowano cement (patrz: tab. 4.1). Tabela 4.1. Lista materiałów i ich cen wygenerowana przez cennik INTRCENBUD na hasło cement Lp. Nazwa towaru Dostawca 1 Cement 32.5 portlandzki Salon Handlowy SIGMA Ewa i Jerzy Mościccy 2 Cement 32.5 portlandzki Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r. Indeks ETO J.m. Cena jednostkowa t 288,50 PLN t 293,15 PLN 3 Cement biały 50 kg Grei Sp.z o.o kg 0,96 PLN 4 Cement biały klasy 525 HIROCEM NOVA GIPS Sp. z o.o kg 0,82 PLN 5 Cement biały klasy 525 HIROCEM Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r. 6 Cement hutniczy 50 kg P.H.U. Mercus Bis Sp.z o.o kg 0,83 PLN kg 0,21 PLN 7 Cement hutniczy CEM III 32.5 luzem Załącznik 3 MRRiB t 204,64 PLN 8 Cement montażowy błyskawiczny ATTIC Materiały Budowlane kg 52,30 PLN 9 Cement montażowy CERESU CX 5 NOVA GIPS Sp. z o.o kg 3,10 PLN 10 Cement portlandzki z dodatkami CEM ll/b-v 32.5R 350 NOVA GIPS Sp. z o.o t 0.34 PLN 11 Cement portlandzki z dodatkami CEM ll/b-v 32.5R Cement portlandzki 32,5 z dodatkami 50 kg/op. Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r. ORS-BUD Materiały Budowlane t 0.35 PLN kg 0.63 PLN 13 Cement portlandzki 32.5R P 30 kg Grei Sp. z o.o kg 0.49 PLN 14 Cement portlandzki 32.5 z dodatkami Materiały Budowlane Stępińska Grupa PSB t 296,00 PLN 15 Cement portlandzki kg MADAR PBU kg 3,89 PLN 16 Cement portlandzki bez dodatków CEM 32,5R 350 NOVA GIPS Sp. z oo t 0.37 PLN

12 80 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Lp. Nazwa towaru Dostawca 17 Cement portlandzki biały CEM-006 BUDULEC Sp. j. Janusz Duda, Henryk Żemła Indeks ETO J.m. Cena jednostkowa t PLN 18 Cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 luzem 19 Dachówka cementowa podwójna S podstawowa Załącznik 3 MRRiB t 241,68 PLN IBF Polska Sp. z o.o szt. 2,35 PLN 20 Dachówka cementowa podwójna S podstawowa Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r szt. 2,38 PLN 21 Dachówka cementowa podwójna S połówkowa 22 Dachówka cementowa podwójna S wywietrznikowa 23 Dachówka cementowa podwójna S z podwójnym skrzydłem 24 Dachówka cementowa rzymska cm szara 25 Dachówka cementowa szczytowa (3 szt./m) L, P BRAAS IBF Polska Sp. z o.o szt. 2,85 PLN IBF Polska Sp. z o.o szt. 27,55 PLN IBF Polska Sp. z o.o szt. 2,85 PLN Załącznik 3 MRRiB szt. 3,24 PLN NOVA GIPS Sp. z o.o szt PLN 26 Dachówka wywietrznikowa dachówka cementowa IBF beton Bolesławiec ATTIC Materiały Budowlane szt. 27,55 PLN 27 Farby suche naturalne ziemne czerwienie cementowe Załącznik 3 MRRiB kg 2,69 PLN 28 KPS OC obrzutka cementowa Tynki podkładowe 29 Plastyfikator do zapraw cementowych FEBMIX DH 2,5 kg NIDA-GIPS Jacek Wolniewicz NIDA-GIPS Jacek Wolniewicz kg 0,75 PLN szt. 80,00 PLN 30 Płyty dachowe włókno-cementowe, faliste EUROFALA 9 ceglasty, zielony, niebieski 1 31 Podkład podłogowy wygładzający, cementowy 0 5 mm Optiroc 3000 (25 kg) Izopol SA Trzemeszno szt. 17,14 PLN Optiroc Sp. z o.o kg 2.20 PLN 32 Zaprawa cementowo-piaskowa WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW DROGOWYCH m 3 153,00 PLN 33 Zbiornik do cementu bez dozownika o pojemności m 3 Załącznik 3 MRRiB m-g 2,19 PLN

13 4.2. NAKŁADY RZECZOWE I CENY JEDNOSTKOWE 81 Cenniki INTERCENBUD mogą być stosowane do sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych. Mają również zastosowanie w sporządzaniu kosztorysów ofertowych. Drugim wydawnictwem cenowym o zasięgu ogólnokrajowym jest SEKOCENBUD, który publikuje wydawnictwa zawierające: ceny czynników produkcji stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny najmu i pracy sprzętu oraz wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku; scalone ceny robót do kosztorysów inwestorskich o różnym poziomie zagregowania pozycji odpowiadających: kolumnom w KNR, elementom scalonym obiektów, stanom robót lub obiektom budowlanym. Wydawnictwa SEKOCENBUD służą głównie do wyceny kosztorysów inwestorskich (również w zamówieniach publicznych), ale mogą być też stosowane do sporządzania kosztorysów ofertowych. Ceny scalone stosuje się w szacowaniu planowanych kosztów robót budowlanych i całych obiektów we wstępnej fazie przygotowywania inwestycji. Oprócz omówionych wydawnictw cenowych na rynku są jeszcze inne, zwykle powiązane z programami komputerowymi do kosztorysowania. PYTANIA I POLECENIA 1. Przypomnij, na czym polegają metody indywidualnej kalkulacji nakładów: analogii, interpolacji i ekstrapolacji. 2. Wyjaśnij, co należy uwzględnić w indywidualnej kalkulacji nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i pracy sprzętu. 3. Omów rodzaje cen jednostkowych, jakie możemy uzyskać z wydawnictw cenowych do kosztorysowania.

14 82 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH Kosztorysy inwestorskie i ofertowe W TYM ROZDZIALE DOWIESZ SIĘ: na jakiej podstawie sporządzany jest kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych jak wycenia się inwestycje na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego jak określić cenę dokumentacji projektowej przy zamówieniu na roboty budowlane co jest podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jak korzystać z programu do kosztorysowania Norma Ekspert Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych sporządzany jest na podstawie: 1. dokumentacji projektowej, 2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. założeń wyjściowych do kosztorysowania, 4. cen jednostkowych robót z publikacji cenowych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 28 z 18 maja 2004 roku określa, co powinien zawierać kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych: a) stronę tytułową, na której powinny się znaleźć: nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) z podaniem lokalizacji, nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys, wartość kosztorysowa obiektu lub robót, imiona i nazwiska, z określeniem funkcji, osób opracowujących kosztorys wraz z ich podpisami, data opracowania kosztorysu; b) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót (np. kubaturę budynku); c) przedmiar robót; d) właściwy kosztorys sporządzony kalkulacją uproszczoną; e) tabelę elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku z podziałem na elementy obiektu lub rodzaje robót; f) załączniki: założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulacje indywidualne jednostkowych cen i nakładów rzeczowych oraz wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 28 Op. cit.

15 4.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE 83 Rys Stadion Narodowy w Warszawie jest obiektem wybudowanym w procedurze zamówień publicznych Jeśli przyjęta procedura zamówienia publicznego nie przewiduje oddzielnego, wcześniejszego sporządzenia dokumentacji projektowej, planowany koszt robót budowlanych określany jest na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Koszt ten ustala się jako sumę kosztów poszczególnych składników robót, które oblicza się, mnożąc liczbę jednostek odniesienia (np. dla metra kwadratowego powierzchni kondygnacji) przez cenę jednostkową uzyskaną z publikacji cenowych lub kalkulacji własnej. Źródłem informacji do kalkulacji własnej cen jednostkowych mogą być zawarte umowy lub już zrealizowane zamówienia. Składniki kosztów są ustalane z uwzględnieniem systemu klasyfikacji, który zastosowano we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), a więc według podziału na odpowiednie grupy, klasy lub kategorie robót. Przypomnijmy, że podział na składniki kosztów podstawowych grup robót jest następujący: a) koszty robót przygotowania terenu, b) koszty robót budowy obiektów budowlanych, c) koszty robót instalacyjnych, d) koszty robót wykończeniowych, e) koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych. Jeżeli zamówienie jest składane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, to oprócz wykonania robót budowlanych obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszty tych prac ustala się za pomocą wskaźnika procentowego od planowanych kosztów robót budowlanych. Załącznik do cytowanego rozporządzenia określa wielkość tych wskaźników w zależności od kategorii robót i ich rodzaju (tabele 4.2, 4.3 i 4.4 patrz s ).

16 84 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Tabela 4.2. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla obiektów kubaturowych Wartość planowanych kosztów robót budowlanych W % Kategorie złożoności w tys. PLN I II III IV V VI do 200 3,50 5, ,25 4,60 5, ,80 4,20 5,45 7, ,80 3,90 5,00 6,90 8, ,60 3,60 4,55 6,25 7,85 9, , ,20 5,90 7,10 8, ,25 3,00 3,80 5,20 6,45 7, ,80 3,50 4,70 5,85 7, , ,30 5,30 6, ,90 3,90 4,80 5, ,70 3,55 4,40 5, Wskaźnik procentowy W %, stosowany do obliczenia wartości prac projektowych W pp, określa się według tabeli 4.2 w zależności od kategorii robót budowlano-montażowych Podane w tabeli 4.2 wartości w % odnoszą się do projektowania robót budowlanych dla nowych obiektów kubaturowych. W przypadku remontu, nadbudowy czy przebudowy wartość w % powiększa się o %, w zależności od stopnia skomplikowania projektowanych robót. W przypadku rozbudowy (poziomej, niewymagającej ingerencji w układ funkcjonalny, konstrukcję lub instalacje obiektu istniejącego) wartość w % powiększa się o 5 15 %, w zależności od stopnia skomplikowania projektowanych robót Do określenia wartości w % obiektów, których planowane koszty robót budowlanych wyrażają się wielkościami pośrednimi w stosunku do zawartych w tabeli, należy stosować interpolację liniową Obiekty kubaturowe zalicza się do następujących kategorii złożoności: 1) kategoria 1 najprostsze budynki otwarte lub półotwarte, wiaty oraz jednoprzestrzenne niepodpiwniczone budynki parterowe, bez wyposażenia instalacyjnego (z wyjątkiem najprostszych instalacji elektrycznych i wentylacji grawitacyjnej) i technologicznego, nieprzeznaczone na pobyt ludzi; 2) kategoria 2 proste budynki jednokondygnacyjne bez i z podpiwniczeniem, wyposażone w najprostsze instalacje (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne, wentylację grawitacyjną), z najprostszym wyposażeniem technologicznym; 3) kategoria 3 budynki niskie o małym stopniu trudności, o prostej jednorodnej funkcji, z podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym; 4) kategoria 4 budynki o złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych o średnim stopniu trudności, niezaliczone do kategorii 5 i 6; 5) kategoria 5 budynki wielofunkcyjne oraz o bardzo złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, wymagające szczególnych rozwiązań inżynierskich, budynki wysokościowe; 6) kategoria 6 budynki o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i technologicznego, z wbudowanymi złożonymi konstrukcjami inżynierskimi, unikatowymi instalacjami i wyposażeniem, budynki o najwyższych wymaganiach co do standardu wykończenia i prestiżu.

17 4.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE 85 Tabela 4.3. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla obiektów liniowych A. Wskaźniki dla budownictwa kolejowego Lp. Obiekty budownictwa kolejowego Wskaźnik procentowy w % 1 Stacje kolejowe, przystanek autobusowy 5,0 6,0 % 2 Szlak kolejowy 6,0 8,0 % 3 Urządzenia SSK (sterowanie ruchem kolejowym) 6,0 8,0 % 4 Sieć trakcyjna 6,0 % 5 Linia potrzeb nietrakcyjnych LPN 3,5 % B. Wskaźniki dla budownictwa drogowego Lp. Inwestycje drogowe Wskaźnik procentowyw % 1 Autostrady, drogi ekspresowe 3,0 5,0 % 2 Drogi klasy GP 2,5 4,5 % 3 Drogi klasy G i niższych klas 2,5 4,0 % 4 Ulice 2,5 5,0 % C. Wskaźniki dla sieci: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych (niskoparametrowych) oraz sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik procentowy w % 1 Sieci ciepłownicze Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min Węzły cieplne Koszty inwestycji 0,1 0,2 min Koszty inwestycji 0,2 0,5 min Koszty inwestycji powyżej 0,5 min 2 Sieci wodociągowe Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min 3 Sieci kanalizacyjne Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min 4 Sieci gazowe niskoparametrowe Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min 5,0 7,0 % 3,5 5,5 % 3,0 4,5 % 2,5 3,5 % 7,0 9,0 % 5,0 7,0 % 3,0 5,0 % 5,5 7,5 % 4,5 6,5 % 4,0 5,5 % 3,5 4,5 % 6,0 8,0 % 5,5 7,5 % 5,0 6,5 % 4,0 6,0 % 5,1 7,0 % 4,5 6,5 % 4,0 5,5 % 3,5 4,5 % 5 Sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia 6,0 14,0 %

18 86 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Tabela 4.4. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla obiektów inżynierskich Lp. Kategoria złożoności, przykładowe obiekty Wskaźnik procentowy w % 1 Kategoria 1: proste obiekty inżynierskie, np.: mosty belkowe i płytowe, statycznie wyznaczalne, mosty drewniane, przejścia wielopoziomowe (dla pieszych), konstrukcje w budownictwie energetycznym, zapory ziemne, maszty i konstrukcje wieżowe do 100 m, wielkoprzestrzenne obiekty budownictwa ziemnego, w tym dla górnictwa odkrywkowego 2 Kategoria 2: obiekty o złożonych konstrukcjach i metodach budowy, w szczególności: mosty belkowe i płytowe statycznie niewyznaczalne, kratownicowe i ramowe, wiadukty, tunele, chłodnie kominowe, zapory betonowe, kominy o wysokości ponad 200 m, maszty i konstrukcje o wys m, oczyszczalnie ścieków, zakłady przeróbki odpadów, zakłady uzdatniania wody 3 Kategoria 3: obiekty o specjalnych konstrukcjach i metodach budowy, w szczególności: mosty łukowe, wiszące i podwieszone, wielopoziomowe wiadukty i węzły komunikacyjne, wiadukty o znacznej wysokości (h > 8 m) 3,0 4,5 % 4,5 6,0 % 5,5 7,5 % PRZYKŁAD 1 Należy ustalić koszt przygotowania dokumentacji projektowej budynku jednorodzinnego jednokondygnacyjnego, którego planowany koszt robót budowlanych ma wynosić zł. 1. Ustalamy, że budynek jednorodzinny niepodpiwniczony mieści się w kategorii 2 obiektów kubaturowych. 2. W tabeli 4.2 odnajdujemy odpowiedni wskaźnik. W kolumnie II dla wartości zł wynosi 4,60%. 3. Obliczamy koszt prac projektowych: Wpp = ,60% = zł. PRZYKŁAD 2 Należy ustalić koszt przygotowania dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 17 km, której planowany koszt budowy będzie wynosił zł za 1 km. 1. Ustalamy planowany koszt budowy całego odcinka drogi: K = = zł. 2. W tabeli 4.3B znajdujemy odpowiedni wskaźnik przyjmujemy średnią wartość 4,0%. 3. Obliczamy koszt prac projektowych: Wpp = ,0% = zł.

19 4.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE 87 PRZYKŁAD 3 Należy ustalić koszt przygotowania dokumentacji projektowej na remont kapitalny budynku jednorodzinnego z przykładu 1. Ponieważ w zakresie remontu nie są przewidziane skomplikowane prace, przyjmujemy zwiększający wskaźnik 15% (zgodnie z punktem 1.2 pod tabelą 4.2) i ustalamy koszt prac projektowych: Wpp = ,15 = zł. Kosztorysy ofertowe służą do ustalenia ceny oferty składanej przez wykonawcę, który ubiega się o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Są sporządzane na podstawie przedmiaru stanowiącego część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przygotowanej przez zamawiającego. Wykonawca musi również uwzględnić w kosztorysie ofertowym wymagania zapisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Sporządzane są one metodą kalkulacji szczegółowej. Metoda uproszczona może być stosowana wyjątkowo, jedynie gdy takie jest żądanie zamawiającego. Mimo że przedmiar robót do kosztorysu ofertowego jest dostarczany przez zamawiającego, to jednak podstawę do ustalenia zakresu robót stanowi dokumentacja projektowa. W zawieranej umowie na wykonanie robót ich zakres określa dokumentacja projektowa, a więc roboty nieujęte w przedmiarze, ale wynikające z projektu, muszą być wykonane. Dotyczyć to może na przykład odwodnienia wykopu, gdy z projektu wynika, że poziom wody gruntowej jest wysoki i odwodnienie jest konieczne, aby wykonać fundamenty, a nie zostało to uwzględnione w przedmiarze. Jednak wstawianie nowych pozycji do przedmiaru (a później do kosztorysu) jest możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający uzna to za słuszne i wyrazi na to zgodę. Po podpisaniu umowy powiększanie zakresu robót, nawet jeżeli to wynika z projektu, jest trudne i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Kosztorys ofertowy zawiera w zasadzie takie same pozycje jak kosztorys inwestorski: stronę tytułową, charakterystykę obiektu lub robót, przedmiar, właściwy kosztorys, tabelę elementów scalonych, załączniki. Różni się tylko stroną tytułową, zamiast nazwisk osób sporządzających kosztorys umieszcza się tam dane wykonawcy robót, który sporządził ofertę. Charakterystyczną cechą kosztorysu ofertowego jest sposób ustalania cen jednostkowych. W kosztorysie inwestorskim korzysta się głównie z cen rynkowych opublikowanych w cennikach, rzadko przeprowadza się kalkulację indywidualną. Natomiast przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego jest odwrotnie. Przeważająca część cen jednostkowych powstaje właśnie w wyniku kalkulacji własnej wykonawcy, a tylko w nielicznych wypadkach korzysta się z cenników. Była o tym mowa w podręczniku do kosztorysowania, szczególnie o sposobie ustalania indywidualnej stawki robocizny. Zarówno kosztorysy inwestorskie, jak i ofertowe sporządza się najczęściej za pomocą programów komputerowych. W podręczniku do kosztorysowania omówiliśmy szczegółowo program Norma PRO. Tu zostanie omówiony drugi program do kosztorysowania firmy Athenasoft Norma Ekspert. Ponieważ dołączona do podręcznika do kosztorysowania wersja programu zawiera obszerny Podręcznik użytkownika, omówimy tylko podstawowe jego funkcje. Program jest dość łatwy w obsłudze, a zastosowane w nim ikony ułatwiają poruszanie się po nim. Prześledzimy tryb tworzenia kosztorysu.

20 88 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Po uruchomieniu programu otwiera się okno składające się z pięciu głównych części: umieszczonej na górze wstęgi poleceń, dającej dostęp do najważniejszych poleceń programu; składają się na nią ikony, zwykłe przyciski i przyciski z rozwijalnymi menu, reprezentujące funkcje i polecenia programu; panelu lewego nawigacyjnego, zawierającego listy w postaci drzewiastej i narzędzia ułatwiające poruszanie się po kosztorysie (są tu m.in. wyświetlane katalogi); panelu środkowego zawartości, na którym wyświetlany jest tworzony kosztorys w różnych, wybranych przez nas wariantach; panelu prawego właściwości, na którym pokazywane są dane lub właściwości zaznaczonego elementu kosztorysu, np. pozycje, nakłady itp.; panelu dolnego kosztorysu, znajdującego się bezpośrednio pod kosztorysem, na którym wyświetlane są podsumowania obejmujące zaznaczony element kosztorysu, np. nakłady pozycji i podsumowanie pozycji. W górnym prawym rogu okna (rys. 4.3) znajduje się przycisk menu głównego programu. Po jego naciśnięciu możemy korzystać z różnych poleceń (rys. 4.4). Rys Wstęga poleceń programu Rys Wykaz poleceń z menu głównego

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2004 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2004 r. Dz.U.04.130.1389 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski i wycena programu funkcjonalno użytkowego

Kosztorys inwestorski i wycena programu funkcjonalno użytkowego W dniu 5 lipca 2001 roku Sejm przyjął nową ustawę o cenach, zastępującą poprzednią, pochodzącą jeszcze z czasów ministra Krasińskiego (Dz. U. nr 97 z 2001 roku, poz. 1050), weszła ona w życie 12 grudnia

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA REFORMA 2012 Organizacja i przygotowanie budowy Tadeusz Maj Kwalifikacja B.33.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie w budownictwie : poradnik / Janusz Traczyk, Wiesława Sikorska-Ożgo, Paweł Kaczmarski. Warszawa, Spis treści

Kosztorysowanie w budownictwie : poradnik / Janusz Traczyk, Wiesława Sikorska-Ożgo, Paweł Kaczmarski. Warszawa, Spis treści Kosztorysowanie w budownictwie : poradnik / Janusz Traczyk, Wiesława Sikorska-Ożgo, Paweł Kaczmarski. Warszawa, 2016 Spis treści Od Wydawcy 9 Konwencje nazewnictwa 11 CZĘŚĆ I. Wycena kosztorysowa robót

Bardziej szczegółowo

Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych

Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych Środowiskowe metody kosztorysowania robót budowlanych wydane przez : Stowarzyszenie Kosztorysantów Budowlanych Zrzeszenie Biur Kosztorysowania Budowlanego Szczegółowa metoda kalkulacji kosztorysowej. 1.

Bardziej szczegółowo

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. I 2009-03-24 Przedmiary robót, będące podstawą sporządzania kosztorysów ofertowych, a w dalszej kolejności ustalenia

Bardziej szczegółowo

EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY

EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY EKONOMIKA I ORGANIZACJA BUDOWY TEMAT: KOSZTORYS ROBÓT OBIEKTU BUDOWLANEGO (ps) pracownia specjalistyczna studia niestacjonarne I stopnia, sem. VI, budownictwo Dr inż. Edyta Pawluczuk POLITECHNIKA BIAŁOSTOCKA

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Ekonomika budownictwa wykład2

Ekonomika budownictwa wykład2 Ekonomika budownictwa wykład2 Ekonomika budownictwa IBB1516 CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW: 1. określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: przez inwestora, przez wykonawcę Ekonomika budownictwa

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie z użyciem programów komputerowych (NORMA PRO)

Kosztorysowanie z użyciem programów komputerowych (NORMA PRO) Program szkolenia Kosztorysowanie z użyciem programów komputerowych (NORMA PRO) Projekt Fundament Sukcesu Szczecin, województwo zachodniopomorskie Liczba godzin szkolenia: 30 h Liczba dni szkolenia: 4

Bardziej szczegółowo

Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługa maszyn i urządzeń REFORMA 2012 Obsługa maszyn i urządzeń Stanisław Legutko Kwalifikacja M.17.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK MECHANIK MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób,

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj REFORMA 2012 Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik przeznaczony do kształcenia w kierunkach technik budownictwa na podstawie kwalifikacji: B.16.

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 2 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

USTAWA O CENACH Dorota KRAM USTAWA o cenach. Art. 3. Art CENA Cena CENY towarów i usług uzgadniaj strony zawieraj ce umow ceny

USTAWA O CENACH Dorota KRAM USTAWA o cenach. Art. 3. Art CENA Cena CENY towarów i usług uzgadniaj strony zawieraj ce umow ceny PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA mgr inŝ. Dorota KRAM z dnia 5 lipca 2001r. USTAWA O CENACH wprowadziła z dniem 12 grudnia 2001 r. zmiany w obowiązujących przepisach w sprawie kosztorysowania budowlanego. CENA

Bardziej szczegółowo

Badanie skuteczności reklamy

Badanie skuteczności reklamy REFORMA 2012 Badanie skuteczności reklamy Dorota Błaszczyk, Julita Machowska A.27.5 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK ORGANIZACJI REKLAMY Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

Spis treści. I. Sporządzanie kosztorysów

Spis treści. I. Sporządzanie kosztorysów Pracownia sporządzania kosztorysów i dokumentacji przetargowej : kwalifikacja B.30 : sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej : technik budownictwa / Renata Solonek. Warszawa,

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE METODY KOSZTORYSOWANIA OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH MET-KOSZT-BUD

ŚRODOWISKOWE METODY KOSZTORYSOWANIA OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH MET-KOSZT-BUD ŚRODOWISKOWE METODY KOSZTORYSOWANIA OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH MET-KOSZT-BUD Warszawa, 12 grudzień 2001. 2 Środowiskowe metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych MET-KOSZT-BUD opracowane zostały

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW

STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW STANDARDY WYKONYWANIA ZAWODU I ZAKRES USŁUG ARCHITEKTA DOLNOŚLĄSKA OKRĘGOWA IZBA ARCHITEKTÓW TERAZ Obecnie obowiązuje uchwała O-01-2006 Krajowej Rady Izby Architektów podjęta w dniu 13.01.2006. Załącznikiem

Bardziej szczegółowo

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych

Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Kurs: Gospodarka kosztami i zasobami w inwestycjach budowlanych Wyceń, zaplanuj, rozlicz zarządzanie inwestycjami budowlanymi Szkolenie ma na celu przygotowanie do gospodarowania kosztami i zasobami w

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót w zamówieniach publicznych

Przedmiar robót w zamówieniach publicznych Przedmiar robót w zamówieniach publicznych Warwas Andrzej Wprowadzenie Przedmiar robót jest opracowaniem znanym i stosowanym od wielu lat, a jednak w zamówieniach publicznych można zaobserwować liczne

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ

MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ MODUŁ 3. WYMAGANIA EGZAMINACYJNE Z PRZYKŁADAMI ZADAŃ B.7. Wykonywanie robót posadzkarsko-okładzinowych 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.7. Wykonywanie

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 PRZEDMIAR ROBÓT - Szatnie, korytarz NAZWA INWESTYCJI : Szatnie, korytarz ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie. działalności gospodarczej

Prowadzenie. działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej REFORMA 2012 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany Kompetencje personalne i społeczne Wiesława Aue Organizacja pracy małych zespołów

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kosztów ponoszonych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji

Rodzaje kosztów ponoszonych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Rodzaje kosztów ponoszonych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji I II ETAP I przygotowanie inwestycji 1. Studia i analizy przedprojektowe Dokumenty zawierające analizy potwierdzające celowość

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej KLASA IV Technik Budownictwa

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej KLASA IV Technik Budownictwa WYMAGANIA EDUKACYJNE Z PRZEDMIOTU: Pracownia kosztorysowania i dokumentacji przetargowej KLASA IV Technik Budownictwa Dział programowy 1.Przedmiarowani e i obmiarowanie robót konieczne (ocena dopuszczająca)

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR (ślepy Kosztorys)

PRZEDMIAR (ślepy Kosztorys) PRZEDMIAR (ślepy Kosztorys) Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45432100-5 Kładzenie i wykładanie podłóg NAZWA INWESTYCJI : Wymiana zużytej posadzki parkietowej" "na posadzkę sportową powierzchniowo-sprężystą

Bardziej szczegółowo

Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa REFORMA 2012 Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT

KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT .... KOSZTORYS OFERTOWY / PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : Przebudowa drogi gminnej w msc. Borawe INWESTOR : Urząd Gminy w Rzekuniu ADRES INWESTORA : ul. Kościuszki 33, 07-411 Rzekuń BRANŻA : DROGOWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorys powykonawczy - pytania i odpowiedzi

Kosztorys powykonawczy - pytania i odpowiedzi mgr inż. Renata Niemczyk Kosztorys powykonawczy - pytania i odpowiedzi Już sama nazwa: "kosztorys powykonawczy" wskazuje, że jest on sporządzany przez wykonawcę i to po wykonaniu robót budowlanych. Nie

Bardziej szczegółowo

K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I

K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I WOJEWÓDZKI SZPITAL ZESPOLONY 09-400 PŁOCK, ul. MEDYCZNA 19 K O S Z T O R Y S I N W E S T O R S K I Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45400000-1 Roboty wykończeniowe w zakresie obiektów

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kosztorysów

Sporządzanie kosztorysów REFORMA 2012 Sporządzanie kosztorysów Kwalifikacja B.30.1 Podręcznik do nauki zawodów Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁÓG W POMIESZCZENIACH DYDAKTYCZNYCH SALE NR5

REMONT PODŁÓG W POMIESZCZENIACH DYDAKTYCZNYCH SALE NR5 Inżynierska Pracownia Projektowa Eko-System s.c. mgr inż. Jerzy Korkowski, mgr inż. Maciej Wodniak 34-100 Wadowice, ul. dr. J. Putka 9 NIP: 551-22-41-011 REGON: 851800581 tel/fax: 33/8234735, 692/426855,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

ZYSK WYKONAWCY (Z) KOSZTY ROBOCIZNY (R) KOSZTY SPRZĘTU (S)

ZYSK WYKONAWCY (Z) KOSZTY ROBOCIZNY (R) KOSZTY SPRZĘTU (S) SŁOWNIK POJĘĆ Przygotowując się do rozmowy z Wykonawcą, w celu otrzymania kompleksowej oferty na budowę domu, warto zapoznać się z podstawowymi pojęciami używanymi w kosztorysach. Znajomość tych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Ewa II A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Ewa II A Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Ewa II A 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

Kosztorys KOSZTORYS ZEROWY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP LICHWIN

Kosztorys KOSZTORYS ZEROWY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE PRZEDSZKOLNYM W SP LICHWIN Kosztorys KOSZTORYS ZEROWY ORGANIZACJA PLACU ZABAW PRZY ODDZIALE Data: 2014-07-09 Budowa: Lokalizacja: dz. nr 581/1 obr. Lichwin 0004 Obiekt: CPV 45.11.12.13-4- roboty w zakresie oczyszczania terenu. CPV

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 1 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Podręcznik dla technikum i szkół policealnych prezentujący treści z zakresu organizacji i

Bardziej szczegółowo

Dodawanie grafiki i obiektów

Dodawanie grafiki i obiektów Dodawanie grafiki i obiektów Word nie jest edytorem obiektów graficznych, ale oferuje kilka opcji, dzięki którym można dokonywać niewielkich zmian w rysunku. W Wordzie możesz zmieniać rozmiar obiektu graficznego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, metod i podstaw obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4

Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4 Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4 Regulamin kosztorysowania obiektów i robót budowlanych Warszawa 2002 2 Regulamin kosztorysowania - POLCEN Autorzy: mgr Jerzy Heliodor

Bardziej szczegółowo

Mój pierwszy kosztorys

Mój pierwszy kosztorys Mój pierwszy kosztorys Po zainstalowaniu programu pojawi siê ekran wyboru dzia łań. Aby wybraæ ostatnio edytowany kosztorys Aby za³o yæ nowy kosztorys UWAGA - jeżeli nie zdecydujesz inaczej, program automatycznie

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Galeria możliwości Zajęcia komputerowe Rozkład materiału nauczania dla klasy drugiej Podręcznik z ćwiczeniami WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autor publikacji: Anna Kulesza

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys wiaty G263. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki Żory

Kosztorys. Kosztorys wiaty G263. Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki Żory Kosztorys Zamawiający: Jednostka opracowująca kosztorys: Pro Arte s.c. ul. Kościuszki 29 44-240 Żory Kwota kosztorysu netto: 102 678,31 zł VAT: 22 589,23 zł Kwota kosztorysu brutto: 125 267,54 zł Słownie:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA

EGZAMIN POTWIERDZAJĄCY KWALIFIKACJE W ZAWODZIE Rok 201 CZĘŚĆ PISEMNA Nazwa kwalifikacji: Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Oznaczenie kwalifikacji: B.30 Wersja arkusza: X Układ graficzny CKE 2013 Arkusz zawiera informacje prawnie chronione

Bardziej szczegółowo

Gienia B paliwo stałe poddasze użytkowe

Gienia B paliwo stałe poddasze użytkowe DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Gienia B paliwo stałe poddasze użytkowe 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com

Bardziej szczegółowo

Informacja. I. Wprowadzenie

Informacja. I. Wprowadzenie Informacja w sprawie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane wykonywane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r.

Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Przedmiar robót Inwestorski 6/2015r. Wykonanie robót budowlanych w jadalni na parterze w budynku niskim Obiekt Kod CPV Budowa Inwestor 45450000-6 Roboty budowlane wykończeniowe, pozostałe ul. Portowa 22,

Bardziej szczegółowo

Kosztorys inwestorski

Kosztorys inwestorski Gmina Rzgów 95-030 Rzgów ul. Plac 500-lecia 22 Kosztorys inwestorski Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45213221-8 Roboty budowlane w zakresie budowy magazynów 45410000-4 Tynkowanie NAZWA

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie W 5. Metodyka opracowania kosztorysów. Normy ilościowe. Kalkulacja składników ceny kosztorysowej.

Kosztorysowanie W 5. Metodyka opracowania kosztorysów. Normy ilościowe. Kalkulacja składników ceny kosztorysowej. Kosztorysowanie W 5 Metodyka opracowania kosztorysów. Normy ilościowe. Kalkulacja składników ceny kosztorysowej. Normy ilościowe normy nakładów Ile trzeba pracy ludzkiej aby wykonać daną jednostkę produktu?

Bardziej szczegółowo

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. II

Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. II Przedmiar i obmiar robót jako podstawa ustalania wynagrodzenia za roboty budowlane - cz. II 2009-03-24 Konieczność opracowania założeń wyjściowych do kosztorysowania ustalona jest w rozporządzeniu Ministra

Bardziej szczegółowo

Kosztorys. Kosztorys wiaty G259.

Kosztorys. Kosztorys wiaty G259. Kosztorys Kwota kosztorysu netto: 105 795,26 zł VAT: 23 274,96 zł Kwota kosztorysu brutto: 129 070,22 zł Słownie: sto dwadzieścia dziewięć tysięcy siedemdziesiąt 22/100 zł Kosztorys opracowali: Radosław

Bardziej szczegółowo

Bud. gospodarczy APG 4B

Bud. gospodarczy APG 4B DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Bud. gospodarczy APG 4B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ul. J. Długosza

Bardziej szczegółowo

Rozdział IV. PRZEDMIAR ROBÓT

Rozdział IV. PRZEDMIAR ROBÓT UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ ROZWOJU REGIONALNEGO Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007-2013.

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS BUDOWLANY. NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "ALEKSANDRA" BRANśA : BUDOWLANA

KOSZTORYS BUDOWLANY. NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY ALEKSANDRA BRANśA : BUDOWLANA KOSZTORYS BUDOWLANY NAZWA INWESTYCJI : DOM JEDNORODZINNY WOLNOSTOJĄCY "ALEKSANDRA" BRANśA : BUDOWLANA SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inŝ. Dariusz Strojecki DATA OPRACOWANIA : czerwiec 2010 r. Stawka roboczogodziny

Bardziej szczegółowo

1. Właściwości kosztorysu Współczynniki i narzuty dla kosztorysu

1. Właściwości kosztorysu Współczynniki i narzuty dla kosztorysu 1. Właściwości kosztorysu Współczynniki i narzuty dla kosztorysu W oknie Właściwości kosztorysu na zakładce Współczynniki i narzuty definiujemy globalne współczynniki i narzuty dla kosztorysu. Dane wprowadzane

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK SKRZYPCZAK ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana

Przedmiar robót. NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana Przedmiar robót NAZWA INWESTYCJI : Remont pomieszczeń łazienki ADRES INWESTORA : Dom Pomocy Społecznej w Borówku BRANŻA : budowlana SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Pełka upr. nr 35/91 Sk-ce Ogółem

Bardziej szczegółowo

Warszawa 21 22 października 2013 KURS PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Warszawa 21 22 października 2013 KURS PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PROFESJONALNY KOSZTORYSANT Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w WARSZAWIE: 1) PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (2 dniowy kurs) 21 22 października 2013 2) JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres)

KOSZTORYS OFERTOWY. (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres) (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją

Bardziej szczegółowo

Kosztorys 1/Chrustne/2013

Kosztorys 1/Chrustne/2013 Wartość kosztorysowa 0,00 Słownie: PLN Kosztorys 1/Chrustne/2013 Obiekt "Remont istniejących budynków pełniących funkcje społeczno - kulturalne w Bobrownikach, Chrustnem, Leopoldowie, Sędowicach, Starym

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

Ewa II B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Ewa II B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Ewa II B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG PROJEKTÓW

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Bursztyn B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Bursztyn B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Bursztyn B 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika

w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika Dziennik zdarzeń W programie SYMFONIA KADRY I PŁACE Premium edycja zdarzeń możliwa jest w dwóch miejscach: w kalendarzu pracownika po wybraniu z menu podręcznego polecenia Dziennik zdarzeń pracownika oraz

Bardziej szczegółowo

Budynek B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax

Budynek B Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel , fax DANE DO KALKULACJI skrócony wyciąg z kosztorysu Budynek B4 51-162 Wrocław, ul. J. Długosza 19b/18 tel. 71 782-50-80, fax 71 782-50-85 e-mail: biuro@horyzont.com www.horyzont.com ZAMÓW BEZPŁATNY KATALOG

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S))

KOSZTORYS OFERTOWY. NARZUTY Koszty pośrednie [Kp]... % R+S Zysk [Z]... % R+S+Kp(R+S) VAT [V]... % Σ(R+M+S+Kp(R+S)+Z(R+S)) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Remont sal lekcyjnych nr,,, 4 i montaż parapetów w sali nr 5 w Szkole Podstawowej im. H. Sienkiewicza w Korytnicy ADRES INWESTYCJI : Szkoła Podstawowa w Korytnicy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Izolacje ścian fundamentowych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.górczewska 8 INWESTOR : Instytut Badań Edukacyjnych ADRES INWESTORA : Warszawa ul.górczewska

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Arek Przysiek DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2013 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia

PRZEDMIAR ROBÓT. SPORZĄDZIŁ : mgr inż. Arek Przysiek DATA OPRACOWANIA : Czerwiec 2013 r. KOSZTORYSANT : INWESTOR : Data zatwierdzenia PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45000000-7 Roboty budowlane 45111200-0 Roboty w zakresie przygotowania terenu pod budowę i roboty ziemne 45262311-4 Betonowanie konstrukcji

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁO- DZIEśOWEGO-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁOTURYSTYCZNEJ

PRZEDMIAR ROBÓT. NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁO- DZIEśOWEGO-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁOTURYSTYCZNEJ PRZEDMIAR ROBÓT NAZWA INWESTYCJI : ZAGOSPODAROWANIE TERENU WOKÓŁ SZKOLNEGO SCHRONISKA MŁO- DZIEśOWEGO-ROZBUDOWA INFRASTRUKTURY OKOŁOTURYSTYCZNEJ POWIATU śywieckiego ADRES INWESTYCJI : 34-370 SÓL OŹNA INWESTOR

Bardziej szczegółowo

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY

SPORZĄDZIŁ KALKULACJE : mgr inż. Grzegorz Kurela DATA OPRACOWANIA : Marzec Stawka roboczogodziny : 0.00 zł Poziom cen : I kw 2011 NARZUTY KOSZTORYS NAKŁADCZY NAZWA INWESTYCJI : "Budowa ogólnodostępnego kompleksu sportowo-rekreacyjnego w miejscowości Chechło Drugie" ADRES INWESTYCJI : dz. nr 117/16 obr. 3 Chechło Drugie INWESTOR : Gmina Dobroń

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3

1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji Dodawanie portletów Widok zawartości stron... 3 DODAJEMY TREŚĆ DO STRONY 1. Dockbar, CMS + wyszukiwarka aplikacji... 2 2. Dodawanie portletów... 3 Widok zawartości stron... 3 Omówienie zawartości portletu (usunięcie ramki itd.)... 4 3. Ikonki wybierz

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY nr /KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień

KOSZTORYS ŚLEPY nr /KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień Biogradex-Holding Sp.z o.o 82-300 Elbląg ul.robotnicza 55/10 KOSZTORYS ŚLEPY nr. 51-15/KŚ Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja i rozbudowa gminnej oczyszczalni

Bardziej szczegółowo

Przypisy i przypisy końcowe

Przypisy i przypisy końcowe - 1 - Przypisy i przypisy końcowe Przypisami nazywamy pewne teksty służące do podawania wyjaśnień, komentarzy, odsyłaczy do tekstu, do bibliografii itp. Edytor WORD rozróżnia dwa rodzaje przypisów: przypisy

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH BUDOWLANYCH

PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH BUDOWLANYCH ZAKŁAD USŁUG PROJEKTOWYCH AMARBUD s. c 54-129 Wrocław ul. Bajana 63/6 tel/ fax 352 22 09 PRZEDMIAR ROBÓT DODATKOWYCH BUDOWLANYCH NAZWA INWESTYCJI : Ośrodek Rekreacji i Wędkarstwa w Tułowicach Małych ADRES

Bardziej szczegółowo