Przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przygotowywanie dokumentacji przetargowej"

Transkrypt

1 REFORMA 2012 Przygotowywanie dokumentacji przetargowej Tadeusz Maj Kwalifikacja B.30.2 Podręcznik do nauki zawodów

2 Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu podręczników przeznaczonych do kształcenia w zawodach na podstawie opinii rzeczoznawców: dr. Grzegorza Ptaszka, dr. inż. Piotra Kordzikowskiego, mgr inż. Beaty Figarskiej-Wysockiej. Typ szkoły: technikum (technik budownictwa, technik dróg i mostów kolejowych), technikum, szkoła policealna (technik drogownictwa). Zawód: technik budownictwa, technik drogownictwa, technik dróg i mostów kolejowych. Kwalifikacja: B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Część kwalifikacji: 2. Przygotowywanie dokumentacji przetargowej. Rok dopuszczenia: Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o. Warszawa 2014 Wydanie I (rzut I) ISBN Opracowanie merytoryczne i redakcyjne: Małgorzata Skura (redaktor koordynator), Katarzyna Rogowska (redaktor merytoryczny) Konsultacje: Maria Bisaga Redakcja językowa: Grażyna Maluchnik Redakcja techniczna: Elżbieta Walczak Projekt okładki: Dominik Krajewski Skład i łamanie: LEDOR Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne spółka z ograniczoną odpowiedzialnością Warszawa, Aleje Jerozolimskie 96 Tel.: Infolinia: Druk i oprawa: DROGOWIEC-PL Sp. z o.o., Kielce Publikacja, którą nabyłeś, jest dziełem twórcy i wydawcy. Prosimy, abyś przestrzegał praw, jakie im przysługują. Jej zawartość możesz udostępnić nieodpłatnie osobom bliskim lub osobiście znanym. Ale nie publikuj jej w internecie. Jeśli cytujesz jej fragmenty, nie zmieniaj ich treści i koniecznie zaznacz, czyje to dzieło. A kopiując jej część, rób to jedynie na użytek osobisty. Szanujmy cudzą własność i prawo. Więcej na Polska Izba Książki

3 SPIS TREŚCI 3 1. Prawne podstawy udzielania zamówień publicznych 1.1. Podstawowe pojęcia Ustawa o zamówieniach publicznych Funkcje Prezesa Urzędu Zamówień Publicznych Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Zasady i tryby udzielania zamówień publicznych 2.1. Podstawowe zasady udzielania zamówień publicznych Tryby udzielania zamówień publicznych Procedura zamówień publicznych w trybie przetargowym Wymagania wobec przystępujących do przetargu na wykonanie robót budowlanych Podwykonawcy Koncesja na roboty budowlane Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Postępowanie o zamówienie publiczne 3.1. Przygotowanie postępowania Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych Ogłoszenie o zamówieniu Specyfikacja istotnych warunków zamówienia Oferta Protokół postępowania Umowa Odwołania i skargi Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych 4.1. Sporządzanie przedmiarów przez zamawiającego Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe Kosztorysy inwestorskie i ofertowe Zapamiętaj Sprawdź swoją wiedzę Literatura Załączniki Załącznik 1. Wykaz robót budowlanych wraz z kodami Wspólnego Słownika Zamówień Załącznik 2. Wzór ogłoszenia o zamówieniu... 99

4 4 SPIS TREŚCI Załącznik 3. Przykład ogłoszenia o zamówieniu Załącznik 4. Przykład specyfikacji istotnych warunków zamówienia Załącznik 5. Wzór protokołu postępowania w trybie przetargu nieograniczonego Załącznik 6. Wzór protokołu postępowania w trybie przetargu ograniczonego Załącznik 7. Wzór protokołu postępowania w trybie zamówienia z wolnej ręki Załącznik 8. Przykład umowy w sprawie zamówienia publicznego na roboty budowlane Załącznik 9. Wzór umowy na roboty budowlane jako załącznik do specyfikacji istotnych warunków zamówienia Wykaz podstawowych pojęć w językach: polskim, angielskim i niemieckim Źródła ilustracji i fotografii

5 4 Kosztorysowanie robót budowlanych w zamówieniach publicznych Sporządzanie przedmiarów przez zamawiającego Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe Kosztorysy inwestorskie i ofertowe

6 74 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH Sporządzanie przedmiarów przez zamawiającego W TYM ROZDZIALE DOWIESZ SIĘ: co powinien zawierać przedmiar robót (przypomnienie) jaką metodą powinien być sporządzony kosztorys inwestorski na czym polega agregacja pozycji w kosztorysie inwestorskim do czego służy program komputerowy Miara PRO Zamawiający roboty budowlane, czyli inwestor, musi zgodnie z przepisami ustalić ich wartość. W tym celu sporządza kosztorys inwestorski. Równocześnie powinien sporządzić przedmiar robót, niezbędny wykonawcom uczestniczącym w postępowaniu o zamówienie publiczne do sporządzenia ofert. Przypomnijmy, że przedmiar robót to opracowanie zawierające: zestawienie przewidywanych do wykonania robót w kolejności technologicznej ich wykonania, szczegółowy opis robót, wraz ze wskazaniem miejsca wykonania lub wskazaniem podstaw ustalających szczegółowy opis, wyliczenie i zestawienie ilości jednostek miar robót, wskazanie podstaw do ustalenia cen jednostkowych robót lub jednostkowych nakładów rzeczowych. Podstawę do sporządzenia przedmiaru robót, a później kosztorysu stanowią: dokumentacja projektowa, specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót budowlanych, założenia wyjściowe do kosztorysowania. Zgodnie z rozporządzeniem 25 kosztorys inwestorski powinien być sporządzony metodą kalkulacji uproszczonej, polegającej na obliczeniu wartości kosztorysowej robót objętych przedmiarem jako sumy ilości jednostek przedmiarowych robót podstawowych i ich cen jednostkowych bez podatku od towarów i usług (VAT), według wzoru: Wk = L Cj, gdzie: W k wartość kosztorysowa robót, L liczba jednostek przedmiarowych robót, C j cena jednostkowa roboty podstawowej. 25 Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych kosztów robót budowlanych określonych w programie funkcjonalno-użytkowym (DzU z 2004 r. nr 130, poz. 1389).

7 4.1. SPORZĄDZANIE PRZEDMIARÓW PRZEZ ZAMAWIAJĄCEGO 75 Cena jednostkowa (C j ) może być ustalona na podstawie publikowanych cen rynkowych lub kalkulacji szczegółowej. Nie jest natomiast określony stopień agregacji 26 robót, od czego zależy nie tylko wycena kosztorysu, ale również sposób sporządzenia przedmiaru. W kalkulacji szczegółowej, w której wyceniane są poszczególne elementy pozycji kosztorysowej, czyli robocizny, materiałów i pracy sprzętu, posługujemy się jednostkowymi nakładami rzeczowymi z Katalogów Nakładów Rzeczowych i na tej podstawie sporządzamy przedmiar robót. Gdy stosujemy jednostkowe nakłady scalone (jest to pierwszy stopień agregacji), czyli połączenie w jedną pozycję całej kolumny z KNR (czyli robocizny, materiałów i pracy sprzętu), przedmiar robót sporządzamy dla poszczególnych pozycji tak samo jak w poprzednim przypadku. Natomiast gdy poziom zagregowania (łączenia pozycji) jest większy, wtedy sposób sporządzenia przedmiaru będzie zależał właśnie od stopnia agregacji. Ale równocześnie ze wzrostem poziomu agregacji zmniejsza się dokładność wyceny robót. Dlatego w celu ustalenia przewidywanego kosztu inwestycji, szczególnie we wstępnej fazie jej projektowania, poziom agregacji może być duży, a dokładność wyceny mniejsza. Na tym etapie można posługiwać się cenami całych obiektów, ich części lub stanów (np. stanów surowych), elementów lub zagregowanych asortymentów tych obiektów. Już jednak w fazie przygotowania dokumentacji projektowej dokładność wyceny powinna być duża, a więc poziom agregacji niezbyt wielki. Dodatkowym problemem jest konieczność sporządzenia przedmiaru dla wykonawców zamierzających ubiegać się o uzyskanie zamówienia publicznego na roboty budowlane. Na podstawie załączonego do SIWZ przedmiaru sporządzają oni oferty. Gdy poziom agregacji jest duży, wycena oferty nie może być zbyt dokładna, a przecież jest podstawą do wyłonienia wykonawcy i ustalenia ceny w umowie. Dlatego na etapie przygotowania dokumentacji projektowej stosuje się sporządzanie kosztorysów metodą uproszczoną, ale na poziomie agregacji dającym możliwość dokładnej wyceny robót. W przypadku niezbyt dużych robót budowlanych kosztorys może składać się z kilkudziesięciu lub kilkuset pozycji, a w przypadku dużych inwestycji nawet z kilku, a niekiedy i kilkunastu tysięcy pozycji. Dlatego kosztorysant musi znaleźć złoty środek między dokładnością wyceny sporządzanego kosztorysu (a tym samym i przedmiaru), a poziomem agregacji jego pozycji i tym samym zmniejszeniem objętości kosztorysu. Podstawowe zasady przedmiarowania robót, omówione w podręczniku do kosztorysowania, obowiązują niezależnie od stopnia ich agregacji. Przyjrzyjmy się przykładowi. PRZYKŁAD Należy sporządzić przedmiar na wykonanie podłogi w pomieszczeniu o wymiarach 8,00 12,60 m. Według projektu konieczne jest wykonanie przeciwwilgociowej izolacji cieplnej z twardego styropianu, warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej i posadzki z płytek terakotowych o wymiarach cm. Wariant I bez agregacji pozycji 1. KNR 2-02 Izolacja przeciwwilgociowa z folii polietylenowej pozioma podposadzkowa 8,00 12,60 = m 2 100,80 2. KNR 2-02 Izolacja cieplna z płyt styropianowych pozioma jedna warstwa 8,00 12,60 = m 2 100,80 26 Agregacja oznacza łączenie części w większą całość, w kosztorysowaniu łączenie kilku pozycji w jedną, np. budowa rurociągu, na którą składa się zdjęcie warstwy ziemi, wykonanie wykopu, ułożenie rur i zasypanie wykopu.

8 76 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH KNR 2-02 Warstwa wyrównawcza pod posadzkę z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatarta na gładko 8,00 12,60 = m 2 100,80 4. KNR 2-02 Posadzka jednobarwna z płytek terakotowych luzem o wym mm 8,00 12,60 = m 2 100,80 Wariant II z agregacją pozycji 1. KNR 2-02 Posadzka jednobarwna z płytek terakotowych luzem o wym mm z wykonaniem izolacji przeciw wilgociowej z folii polietylenowej, izolacji cieplnej z płyt styropianowych i warstwy wyrównawczej z zaprawy cementowej grubości 20 mm zatartej na gładko 8,00 12,60 = m 2 100,80 Z porównania obu wariantów wynika, że opis robót w wariancie II jest sumą opisów ze wszystkich pozycji z wariantu I. Dzięki temu liczba pozycji zmniejszyła się z czterech do jednej, a sama wartość przedmiarowa pozostała taka sama. Pokazany przykład agregacji pozycji przedmiarowych jest wystarczający do zmniejszenia objętości kosztorysu, równocześnie jest czytelny dla wykonawcy, który ma na jego podstawie sporządzić kosztorys ofertowy. Jeżeli nie znajdzie w publikacjach odpowiednich cen do tak zagregowanych pozycji, może bez trudu przeprowadzić kalkulację indywidualną. Przepisy cytowanego rozporządzenia nie regulują kwestii stopnia zagregowania pozycji kosztorysu inwestorskiego, a jedynie nakazują jego wykonanie w kalkulacji uproszczonej. Dlatego o tym, jaką formę ma mieć kosztorys (i przedmiar), decyduje zamawiający roboty, czyli inwestor w porozumieniu z kosztorysantem. Dogodnym narzędziem ułatwiającym sporządzanie przedmiarów na podstawie projektów CAD (praktycznie wszystkie są tak sporządzane) jest program komputerowy Miara PRO firmy Athenasoft. Przedmiary można wykonywać po wczytaniu rysunków lub nawet zdjęć w najpopularniejszych formatach graficznych, takich jak: JPG, BMP, GIF, PNG. Program umożliwia zdejmowanie obmiarów ze zniekształconych perspektywą fotografii. Jest to bardzo przydatne przy sporządzaniu obmiaru robót remontowo-budowlanych, na przykład docieplania budynków. Program Miara PRO współpracuje z popularnymi programami komputerowymi do kosztorysowania. Wykonane obmiary można łatwo przenosić do sporządzanego kosztorysu. Szczegółowe informacje i instrukcje korzystania z programu są umieszczone w internetowym kwartalniku Buduj z głową 27 (numery 1 i 2 z 2013 roku; strona internetowa: PYTANIA I POLECENIA 1. Omów, dla przypomnienia, co powinien zawierać przedmiar (lub obmiar) robót. 2. Wyjaśnij, na czym polega agregacja pozycji w kosztorysie inwestorskim. 3. W przykładzie przedstawiono dwa warianty sporządzenia przedmiaru: szczegółowego i zagregowanego. Wyjaśnij różnice w wycenie tych pozycji w kosztorysie. 4. Agregowanie pozycji upraszcza sporządzenie kosztorysu, ale jednocześnie utrudnia wykonawcy przygotowanie robót. Na czym to utrudnienie może polegać? 27 Wszystkie numery oprócz dwóch najnowszych są bezpłatne.

9 4.2. NAKŁADY RZECZOWE I CENY JEDNOSTKOWE Nakłady rzeczowe i ceny jednostkowe W TYM ROZDZIALE DOWIESZ SIĘ: jakie są rodzaje katalogów nakładów rzeczowych jakie metody można stosować w kalkulacji indywidualnej co powinno być uwzględnione w kalkulacji indywidualnej nakładów robocizny co powinno być uwzględnione w kalkulacji materiałów i pracy sprzętu jakie wydawnictwa mogą stanowić bazę cenową do sporządzania kosztorysów inwestorskich i ofertowych Do ustalenia nakładów rzeczowych w kosztorysach inwestorskich i ofertowych w postępowaniu o zamówienie publiczne stosuje się głównie dwa rodzaje katalogów: KNNR Kosztorysowe Normy Nakładów Rzeczowych, opracowane specjalnie do ustalania nakładów rzeczowych w zamówieniach publicznych, które obecnie nie mają już takiego statusu, KNR Katalogi Nakładów Rzeczowych, które mają powszechne zastosowaniu w kosztorysowaniu od ponad 25 lat i są uzupełniane przez różne firmy zajmujące się opracowywaniem norm na roboty, których w podstawowych katalogach nie ma (nowe technologie, nowe materiały). Wykaz tych katalogów jest dołączony do podręcznika do kosztorysowania. W kalkulacji indywidualnej nakładów można stosować metodę analogii lub ekstrapolacji i interpolacji, przy wykorzystaniu wielkości określonych w katalogach (jak to robić, mówiliśmy o tym w podręczniku do kosztorysowania). Można też opracowywać normy metodą analizy indywidualnej, wykorzystując katalogi norm pracy, zużycia materiałów i pracy sprzętu lub przeprowadzając odpowiednie własne analizy. Jednostkowe nakłady rzeczowe, ustalone na podstawie analizy indywidualnej, powinny uwzględniać w przypadku norm: a) robocizny ilości roboczogodzin dotyczące wszystkich czynności, które są wymienione w szczegółowych opisach robót podstawowych pozycji kosztorysowej, z dodaniem 5% rezerwy na czynności pomocnicze; b) materiałów ilości wyszczególnionych rodzajów materiałów, wyrobów lub prefabrykatów niezbędnych do wykonania robót podstawowych, wyszczególnionych w pozycji kosztorysowej, z uwzględnieniem ubytków i odpadów w transporcie i w procesie wbudowania; c) pracy sprzętu ilości maszynogodzin pracy wymienionych jednostek sprzętowych, niezbędnych do wykonania robót podstawowych wyszczególnionych w pozycji kosztorysowej, z uwzględnieniem przestojów wynikających z procesu technologicznego. Zastosowane w kosztorysie ofertowym godzinowe stawki robocizny kosztorysowej, ustalane na podstawie analizy własnej wykonawcy, powinny obejmować wszystkie składniki zaliczane do wynagrodzenia oraz koszty pochodne naliczane od wynagrodzeń, a w szczególności:

10 78 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... płace zasadnicze, premie regulaminowe, płace dodatkowe (dodatki stażowe, inne dodatki wynikające z zakładowego regulaminu pracy), płace uzupełniające (wynagrodzenia za urlopy i inne płatne nieobecności, zasiłki chorobowe, odprawy emerytalne, nagrody jubileuszowe), obowiązkowe obciążenia płac (podatki itp.), odpisy na zakładowy fundusz świadczeń socjalnych. W cenach materiałów, ustalanych na podstawie analizy własnej, nie uwzględnia się podatku od towarów i usług, ale należy wziąć pod uwagę koszty transportu. Podobnie w cenach jednostkowych pracy sprzętu nie należy uwzględniać podatku od towarów i usług. W analizie własnej cen jednostkowych pracy sprzętu powinno się uwzględniać cenę pracy jednostki sprzętowej lub transportowej wraz z kosztami obsługi etatowej (operatorów) oraz koszty jednorazowe, czyli koszty przewozu sprzętu lub środka transportu z bazy na budowę i z powrotem, montaż i demontaż na miejscu oraz ewentualne przezbrojenie (zmianę oprzyrządowania rys. 4.1). Rys Koparka na podwoziu kołowym z możliwym do zamontowania oprzyrządowaniem Wyceny pozycji kosztorysów inwestorskich i niektórych pozycji kosztorysów ofertowych dokonujemy, wykorzystując bogatą bazę publikacji cenowych. Największą bazą cenową, aktualizowaną co kwartał, jest Ogólnopolska baza cen w budownictwie INTERCENBUD. Zawiera ona: średnie ceny robocizny, materiałów i pracy sprzętu do kosztorysów inwestorskich, ceny materiałów łącznie z kosztami zakupu, stawki narzutów kosztorysowych (koszty pośrednie i zysk), regionalne stawki robocizny kosztorysowej, jednostkowe (scalone) ceny robót według KNR, archiwalne cenniki z poprzednich kwartałów i lat. Ceny materiałów są uzyskiwane od dostawców i producentów, natomiast pozostałe dane od firm budowlanych i z ich ofert. Cenniki INTERCENBUD (internetowa baza cen materiałów budowlanych) są dostępne w wersji elektronicznej na płytach CD lub odpłatnie

11 4.2. NAKŁADY RZECZOWE I CENY JEDNOSTKOWE 79 w internecie na stronie Inetrcenbud.pl. Wybrane ceny są bezpośrednio importowane do programów kosztorysowych Norma PRO i Norma Ekspert. Mogą być generowane oddzielnie. Wystarczy w wyszukiwarce wpisać odpowiednie hasło i program (cennik) wyświetli tabelę odpowiadającą nazwom, np. materiałów, wraz z ich aktualnymi cenami. Na przykład, gdy wpiszemy hasło cement, zostanie wyświetlona tabela nie tylko z cenami cementów, ale również materiałów, w których zastosowano cement (patrz: tab. 4.1). Tabela 4.1. Lista materiałów i ich cen wygenerowana przez cennik INTRCENBUD na hasło cement Lp. Nazwa towaru Dostawca 1 Cement 32.5 portlandzki Salon Handlowy SIGMA Ewa i Jerzy Mościccy 2 Cement 32.5 portlandzki Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r. Indeks ETO J.m. Cena jednostkowa t 288,50 PLN t 293,15 PLN 3 Cement biały 50 kg Grei Sp.z o.o kg 0,96 PLN 4 Cement biały klasy 525 HIROCEM NOVA GIPS Sp. z o.o kg 0,82 PLN 5 Cement biały klasy 525 HIROCEM Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r. 6 Cement hutniczy 50 kg P.H.U. Mercus Bis Sp.z o.o kg 0,83 PLN kg 0,21 PLN 7 Cement hutniczy CEM III 32.5 luzem Załącznik 3 MRRiB t 204,64 PLN 8 Cement montażowy błyskawiczny ATTIC Materiały Budowlane kg 52,30 PLN 9 Cement montażowy CERESU CX 5 NOVA GIPS Sp. z o.o kg 3,10 PLN 10 Cement portlandzki z dodatkami CEM ll/b-v 32.5R 350 NOVA GIPS Sp. z o.o t 0.34 PLN 11 Cement portlandzki z dodatkami CEM ll/b-v 32.5R Cement portlandzki 32,5 z dodatkami 50 kg/op. Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r. ORS-BUD Materiały Budowlane t 0.35 PLN kg 0.63 PLN 13 Cement portlandzki 32.5R P 30 kg Grei Sp. z o.o kg 0.49 PLN 14 Cement portlandzki 32.5 z dodatkami Materiały Budowlane Stępińska Grupa PSB t 296,00 PLN 15 Cement portlandzki kg MADAR PBU kg 3,89 PLN 16 Cement portlandzki bez dodatków CEM 32,5R 350 NOVA GIPS Sp. z oo t 0.37 PLN

12 80 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Lp. Nazwa towaru Dostawca 17 Cement portlandzki biały CEM-006 BUDULEC Sp. j. Janusz Duda, Henryk Żemła Indeks ETO J.m. Cena jednostkowa t PLN 18 Cement portlandzki z dodatkami CEM II 32,5 luzem 19 Dachówka cementowa podwójna S podstawowa Załącznik 3 MRRiB t 241,68 PLN IBF Polska Sp. z o.o szt. 2,35 PLN 20 Dachówka cementowa podwójna S podstawowa Ceny średnie Intercenbud IV kwartał 2002 r szt. 2,38 PLN 21 Dachówka cementowa podwójna S połówkowa 22 Dachówka cementowa podwójna S wywietrznikowa 23 Dachówka cementowa podwójna S z podwójnym skrzydłem 24 Dachówka cementowa rzymska cm szara 25 Dachówka cementowa szczytowa (3 szt./m) L, P BRAAS IBF Polska Sp. z o.o szt. 2,85 PLN IBF Polska Sp. z o.o szt. 27,55 PLN IBF Polska Sp. z o.o szt. 2,85 PLN Załącznik 3 MRRiB szt. 3,24 PLN NOVA GIPS Sp. z o.o szt PLN 26 Dachówka wywietrznikowa dachówka cementowa IBF beton Bolesławiec ATTIC Materiały Budowlane szt. 27,55 PLN 27 Farby suche naturalne ziemne czerwienie cementowe Załącznik 3 MRRiB kg 2,69 PLN 28 KPS OC obrzutka cementowa Tynki podkładowe 29 Plastyfikator do zapraw cementowych FEBMIX DH 2,5 kg NIDA-GIPS Jacek Wolniewicz NIDA-GIPS Jacek Wolniewicz kg 0,75 PLN szt. 80,00 PLN 30 Płyty dachowe włókno-cementowe, faliste EUROFALA 9 ceglasty, zielony, niebieski 1 31 Podkład podłogowy wygładzający, cementowy 0 5 mm Optiroc 3000 (25 kg) Izopol SA Trzemeszno szt. 17,14 PLN Optiroc Sp. z o.o kg 2.20 PLN 32 Zaprawa cementowo-piaskowa WYTWÓRNIA PREFABRYKATÓW DROGOWYCH m 3 153,00 PLN 33 Zbiornik do cementu bez dozownika o pojemności m 3 Załącznik 3 MRRiB m-g 2,19 PLN

13 4.2. NAKŁADY RZECZOWE I CENY JEDNOSTKOWE 81 Cenniki INTERCENBUD mogą być stosowane do sporządzania kosztorysów inwestorskich w zamówieniach publicznych. Mają również zastosowanie w sporządzaniu kosztorysów ofertowych. Drugim wydawnictwem cenowym o zasięgu ogólnokrajowym jest SEKOCENBUD, który publikuje wydawnictwa zawierające: ceny czynników produkcji stawki robocizny kosztorysowej, ceny materiałów, ceny najmu i pracy sprzętu oraz wskaźniki narzutów kosztów pośrednich i zysku; scalone ceny robót do kosztorysów inwestorskich o różnym poziomie zagregowania pozycji odpowiadających: kolumnom w KNR, elementom scalonym obiektów, stanom robót lub obiektom budowlanym. Wydawnictwa SEKOCENBUD służą głównie do wyceny kosztorysów inwestorskich (również w zamówieniach publicznych), ale mogą być też stosowane do sporządzania kosztorysów ofertowych. Ceny scalone stosuje się w szacowaniu planowanych kosztów robót budowlanych i całych obiektów we wstępnej fazie przygotowywania inwestycji. Oprócz omówionych wydawnictw cenowych na rynku są jeszcze inne, zwykle powiązane z programami komputerowymi do kosztorysowania. PYTANIA I POLECENIA 1. Przypomnij, na czym polegają metody indywidualnej kalkulacji nakładów: analogii, interpolacji i ekstrapolacji. 2. Wyjaśnij, co należy uwzględnić w indywidualnej kalkulacji nakładów rzeczowych robocizny, materiałów i pracy sprzętu. 3. Omów rodzaje cen jednostkowych, jakie możemy uzyskać z wydawnictw cenowych do kosztorysowania.

14 82 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH Kosztorysy inwestorskie i ofertowe W TYM ROZDZIALE DOWIESZ SIĘ: na jakiej podstawie sporządzany jest kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych jak wycenia się inwestycje na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego jak określić cenę dokumentacji projektowej przy zamówieniu na roboty budowlane co jest podstawą do sporządzenia kosztorysu ofertowego jak korzystać z programu do kosztorysowania Norma Ekspert Kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych sporządzany jest na podstawie: 1. dokumentacji projektowej, 2. specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych, 3. założeń wyjściowych do kosztorysowania, 4. cen jednostkowych robót z publikacji cenowych. Rozporządzenie Ministra Infrastruktury 28 z 18 maja 2004 roku określa, co powinien zawierać kosztorys inwestorski w zamówieniach publicznych: a) stronę tytułową, na której powinny się znaleźć: nazwa obiektu lub robót budowlanych z uwzględnieniem nazw i kodów Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) z podaniem lokalizacji, nazwa i adres zamawiającego, nazwa i adres jednostki opracowującej kosztorys, wartość kosztorysowa obiektu lub robót, imiona i nazwiska, z określeniem funkcji, osób opracowujących kosztorys wraz z ich podpisami, data opracowania kosztorysu; b) ogólną charakterystykę obiektu lub robót, zawierającą krótki opis techniczny wraz z istotnymi parametrami, które określają wielkość obiektu lub robót (np. kubaturę budynku); c) przedmiar robót; d) właściwy kosztorys sporządzony kalkulacją uproszczoną; e) tabelę elementów scalonych, sporządzoną w postaci sumarycznego zestawienia wartości robót określonych przedmiarem robót, łącznie z narzutami kosztów pośrednich i zysku z podziałem na elementy obiektu lub rodzaje robót; f) załączniki: założenia wyjściowe do kosztorysowania, kalkulacje indywidualne jednostkowych cen i nakładów rzeczowych oraz wskaźników narzutów kosztów pośrednich i zysku. 28 Op. cit.

15 4.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE 83 Rys Stadion Narodowy w Warszawie jest obiektem wybudowanym w procedurze zamówień publicznych Jeśli przyjęta procedura zamówienia publicznego nie przewiduje oddzielnego, wcześniejszego sporządzenia dokumentacji projektowej, planowany koszt robót budowlanych określany jest na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego. Koszt ten ustala się jako sumę kosztów poszczególnych składników robót, które oblicza się, mnożąc liczbę jednostek odniesienia (np. dla metra kwadratowego powierzchni kondygnacji) przez cenę jednostkową uzyskaną z publikacji cenowych lub kalkulacji własnej. Źródłem informacji do kalkulacji własnej cen jednostkowych mogą być zawarte umowy lub już zrealizowane zamówienia. Składniki kosztów są ustalane z uwzględnieniem systemu klasyfikacji, który zastosowano we Wspólnym Słowniku Zamówień (CPV), a więc według podziału na odpowiednie grupy, klasy lub kategorie robót. Przypomnijmy, że podział na składniki kosztów podstawowych grup robót jest następujący: a) koszty robót przygotowania terenu, b) koszty robót budowy obiektów budowlanych, c) koszty robót instalacyjnych, d) koszty robót wykończeniowych, e) koszty robót związanych z zagospodarowaniem terenu i budową obiektów pomocniczych. Jeżeli zamówienie jest składane na podstawie programu funkcjonalno-użytkowego, to oprócz wykonania robót budowlanych obejmuje również przygotowanie dokumentacji projektowej. Koszty tych prac ustala się za pomocą wskaźnika procentowego od planowanych kosztów robót budowlanych. Załącznik do cytowanego rozporządzenia określa wielkość tych wskaźników w zależności od kategorii robót i ich rodzaju (tabele 4.2, 4.3 i 4.4 patrz s ).

16 84 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Tabela 4.2. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla obiektów kubaturowych Wartość planowanych kosztów robót budowlanych W % Kategorie złożoności w tys. PLN I II III IV V VI do 200 3,50 5, ,25 4,60 5, ,80 4,20 5,45 7, ,80 3,90 5,00 6,90 8, ,60 3,60 4,55 6,25 7,85 9, , ,20 5,90 7,10 8, ,25 3,00 3,80 5,20 6,45 7, ,80 3,50 4,70 5,85 7, , ,30 5,30 6, ,90 3,90 4,80 5, ,70 3,55 4,40 5, Wskaźnik procentowy W %, stosowany do obliczenia wartości prac projektowych W pp, określa się według tabeli 4.2 w zależności od kategorii robót budowlano-montażowych Podane w tabeli 4.2 wartości w % odnoszą się do projektowania robót budowlanych dla nowych obiektów kubaturowych. W przypadku remontu, nadbudowy czy przebudowy wartość w % powiększa się o %, w zależności od stopnia skomplikowania projektowanych robót. W przypadku rozbudowy (poziomej, niewymagającej ingerencji w układ funkcjonalny, konstrukcję lub instalacje obiektu istniejącego) wartość w % powiększa się o 5 15 %, w zależności od stopnia skomplikowania projektowanych robót Do określenia wartości w % obiektów, których planowane koszty robót budowlanych wyrażają się wielkościami pośrednimi w stosunku do zawartych w tabeli, należy stosować interpolację liniową Obiekty kubaturowe zalicza się do następujących kategorii złożoności: 1) kategoria 1 najprostsze budynki otwarte lub półotwarte, wiaty oraz jednoprzestrzenne niepodpiwniczone budynki parterowe, bez wyposażenia instalacyjnego (z wyjątkiem najprostszych instalacji elektrycznych i wentylacji grawitacyjnej) i technologicznego, nieprzeznaczone na pobyt ludzi; 2) kategoria 2 proste budynki jednokondygnacyjne bez i z podpiwniczeniem, wyposażone w najprostsze instalacje (wodno-kanalizacyjne, centralnego ogrzewania, instalacje elektryczne, wentylację grawitacyjną), z najprostszym wyposażeniem technologicznym; 3) kategoria 3 budynki niskie o małym stopniu trudności, o prostej jednorodnej funkcji, z podstawowym wyposażeniem instalacyjnym i technologicznym; 4) kategoria 4 budynki o złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych o średnim stopniu trudności, niezaliczone do kategorii 5 i 6; 5) kategoria 5 budynki wielofunkcyjne oraz o bardzo złożonych wymaganiach funkcjonalnych, instalacyjnych i technologicznych, wymagające szczególnych rozwiązań inżynierskich, budynki wysokościowe; 6) kategoria 6 budynki o najwyższym stopniu skomplikowania funkcjonalnego, instalacyjnego i technologicznego, z wbudowanymi złożonymi konstrukcjami inżynierskimi, unikatowymi instalacjami i wyposażeniem, budynki o najwyższych wymaganiach co do standardu wykończenia i prestiżu.

17 4.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE 85 Tabela 4.3. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla obiektów liniowych A. Wskaźniki dla budownictwa kolejowego Lp. Obiekty budownictwa kolejowego Wskaźnik procentowy w % 1 Stacje kolejowe, przystanek autobusowy 5,0 6,0 % 2 Szlak kolejowy 6,0 8,0 % 3 Urządzenia SSK (sterowanie ruchem kolejowym) 6,0 8,0 % 4 Sieć trakcyjna 6,0 % 5 Linia potrzeb nietrakcyjnych LPN 3,5 % B. Wskaźniki dla budownictwa drogowego Lp. Inwestycje drogowe Wskaźnik procentowyw % 1 Autostrady, drogi ekspresowe 3,0 5,0 % 2 Drogi klasy GP 2,5 4,5 % 3 Drogi klasy G i niższych klas 2,5 4,0 % 4 Ulice 2,5 5,0 % C. Wskaźniki dla sieci: ciepłowniczych, wodociągowych, kanalizacyjnych, gazowych (niskoparametrowych) oraz sieci elektroenergetycznych niskiego i średniego napięcia Lp. Wyszczególnienie Wskaźnik procentowy w % 1 Sieci ciepłownicze Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min Węzły cieplne Koszty inwestycji 0,1 0,2 min Koszty inwestycji 0,2 0,5 min Koszty inwestycji powyżej 0,5 min 2 Sieci wodociągowe Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min 3 Sieci kanalizacyjne Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min 4 Sieci gazowe niskoparametrowe Koszty inwestycji 0,5 1,0 min Koszty inwestycji 1,0 3,0 min Koszty inwestycji 3,0 5,0 min Koszty inwestycji powyżej 5,0 min 5,0 7,0 % 3,5 5,5 % 3,0 4,5 % 2,5 3,5 % 7,0 9,0 % 5,0 7,0 % 3,0 5,0 % 5,5 7,5 % 4,5 6,5 % 4,0 5,5 % 3,5 4,5 % 6,0 8,0 % 5,5 7,5 % 5,0 6,5 % 4,0 6,0 % 5,1 7,0 % 4,5 6,5 % 4,0 5,5 % 3,5 4,5 % 5 Sieci elektroenergetyczne niskiego i średniego napięcia 6,0 14,0 %

18 86 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Tabela 4.4. Wskaźniki procentowe do obliczania wartości prac projektowych w kosztach robót budowlano-montażowych dla obiektów inżynierskich Lp. Kategoria złożoności, przykładowe obiekty Wskaźnik procentowy w % 1 Kategoria 1: proste obiekty inżynierskie, np.: mosty belkowe i płytowe, statycznie wyznaczalne, mosty drewniane, przejścia wielopoziomowe (dla pieszych), konstrukcje w budownictwie energetycznym, zapory ziemne, maszty i konstrukcje wieżowe do 100 m, wielkoprzestrzenne obiekty budownictwa ziemnego, w tym dla górnictwa odkrywkowego 2 Kategoria 2: obiekty o złożonych konstrukcjach i metodach budowy, w szczególności: mosty belkowe i płytowe statycznie niewyznaczalne, kratownicowe i ramowe, wiadukty, tunele, chłodnie kominowe, zapory betonowe, kominy o wysokości ponad 200 m, maszty i konstrukcje o wys m, oczyszczalnie ścieków, zakłady przeróbki odpadów, zakłady uzdatniania wody 3 Kategoria 3: obiekty o specjalnych konstrukcjach i metodach budowy, w szczególności: mosty łukowe, wiszące i podwieszone, wielopoziomowe wiadukty i węzły komunikacyjne, wiadukty o znacznej wysokości (h > 8 m) 3,0 4,5 % 4,5 6,0 % 5,5 7,5 % PRZYKŁAD 1 Należy ustalić koszt przygotowania dokumentacji projektowej budynku jednorodzinnego jednokondygnacyjnego, którego planowany koszt robót budowlanych ma wynosić zł. 1. Ustalamy, że budynek jednorodzinny niepodpiwniczony mieści się w kategorii 2 obiektów kubaturowych. 2. W tabeli 4.2 odnajdujemy odpowiedni wskaźnik. W kolumnie II dla wartości zł wynosi 4,60%. 3. Obliczamy koszt prac projektowych: Wpp = ,60% = zł. PRZYKŁAD 2 Należy ustalić koszt przygotowania dokumentacji projektowej na budowę odcinka drogi ekspresowej o długości 17 km, której planowany koszt budowy będzie wynosił zł za 1 km. 1. Ustalamy planowany koszt budowy całego odcinka drogi: K = = zł. 2. W tabeli 4.3B znajdujemy odpowiedni wskaźnik przyjmujemy średnią wartość 4,0%. 3. Obliczamy koszt prac projektowych: Wpp = ,0% = zł.

19 4.3. KOSZTORYSY INWESTORSKIE I OFERTOWE 87 PRZYKŁAD 3 Należy ustalić koszt przygotowania dokumentacji projektowej na remont kapitalny budynku jednorodzinnego z przykładu 1. Ponieważ w zakresie remontu nie są przewidziane skomplikowane prace, przyjmujemy zwiększający wskaźnik 15% (zgodnie z punktem 1.2 pod tabelą 4.2) i ustalamy koszt prac projektowych: Wpp = ,15 = zł. Kosztorysy ofertowe służą do ustalenia ceny oferty składanej przez wykonawcę, który ubiega się o zamówienie publiczne na roboty budowlane. Są sporządzane na podstawie przedmiaru stanowiącego część Specyfikacji istotnych warunków zamówienia przygotowanej przez zamawiającego. Wykonawca musi również uwzględnić w kosztorysie ofertowym wymagania zapisane w Specyfikacjach technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych. Sporządzane są one metodą kalkulacji szczegółowej. Metoda uproszczona może być stosowana wyjątkowo, jedynie gdy takie jest żądanie zamawiającego. Mimo że przedmiar robót do kosztorysu ofertowego jest dostarczany przez zamawiającego, to jednak podstawę do ustalenia zakresu robót stanowi dokumentacja projektowa. W zawieranej umowie na wykonanie robót ich zakres określa dokumentacja projektowa, a więc roboty nieujęte w przedmiarze, ale wynikające z projektu, muszą być wykonane. Dotyczyć to może na przykład odwodnienia wykopu, gdy z projektu wynika, że poziom wody gruntowej jest wysoki i odwodnienie jest konieczne, aby wykonać fundamenty, a nie zostało to uwzględnione w przedmiarze. Jednak wstawianie nowych pozycji do przedmiaru (a później do kosztorysu) jest możliwe tylko wtedy, gdy zamawiający uzna to za słuszne i wyrazi na to zgodę. Po podpisaniu umowy powiększanie zakresu robót, nawet jeżeli to wynika z projektu, jest trudne i wymaga sporządzenia aneksu do umowy. Kosztorys ofertowy zawiera w zasadzie takie same pozycje jak kosztorys inwestorski: stronę tytułową, charakterystykę obiektu lub robót, przedmiar, właściwy kosztorys, tabelę elementów scalonych, załączniki. Różni się tylko stroną tytułową, zamiast nazwisk osób sporządzających kosztorys umieszcza się tam dane wykonawcy robót, który sporządził ofertę. Charakterystyczną cechą kosztorysu ofertowego jest sposób ustalania cen jednostkowych. W kosztorysie inwestorskim korzysta się głównie z cen rynkowych opublikowanych w cennikach, rzadko przeprowadza się kalkulację indywidualną. Natomiast przy sporządzaniu kosztorysu ofertowego jest odwrotnie. Przeważająca część cen jednostkowych powstaje właśnie w wyniku kalkulacji własnej wykonawcy, a tylko w nielicznych wypadkach korzysta się z cenników. Była o tym mowa w podręczniku do kosztorysowania, szczególnie o sposobie ustalania indywidualnej stawki robocizny. Zarówno kosztorysy inwestorskie, jak i ofertowe sporządza się najczęściej za pomocą programów komputerowych. W podręczniku do kosztorysowania omówiliśmy szczegółowo program Norma PRO. Tu zostanie omówiony drugi program do kosztorysowania firmy Athenasoft Norma Ekspert. Ponieważ dołączona do podręcznika do kosztorysowania wersja programu zawiera obszerny Podręcznik użytkownika, omówimy tylko podstawowe jego funkcje. Program jest dość łatwy w obsłudze, a zastosowane w nim ikony ułatwiają poruszanie się po nim. Prześledzimy tryb tworzenia kosztorysu.

20 88 4. KOSZTORYSOWANIE ROBÓT BUDOWLANYCH W ZAMÓWIENIACH... Po uruchomieniu programu otwiera się okno składające się z pięciu głównych części: umieszczonej na górze wstęgi poleceń, dającej dostęp do najważniejszych poleceń programu; składają się na nią ikony, zwykłe przyciski i przyciski z rozwijalnymi menu, reprezentujące funkcje i polecenia programu; panelu lewego nawigacyjnego, zawierającego listy w postaci drzewiastej i narzędzia ułatwiające poruszanie się po kosztorysie (są tu m.in. wyświetlane katalogi); panelu środkowego zawartości, na którym wyświetlany jest tworzony kosztorys w różnych, wybranych przez nas wariantach; panelu prawego właściwości, na którym pokazywane są dane lub właściwości zaznaczonego elementu kosztorysu, np. pozycje, nakłady itp.; panelu dolnego kosztorysu, znajdującego się bezpośrednio pod kosztorysem, na którym wyświetlane są podsumowania obejmujące zaznaczony element kosztorysu, np. nakłady pozycji i podsumowanie pozycji. W górnym prawym rogu okna (rys. 4.3) znajduje się przycisk menu głównego programu. Po jego naciśnięciu możemy korzystać z różnych poleceń (rys. 4.4). Rys Wstęga poleceń programu Rys Wykaz poleceń z menu głównego

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA

REFORMA 2012. Organizacja i przygotowanie budowy. Tadeusz Maj. Kwalifikacja B.33.1. Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA REFORMA 2012 Organizacja i przygotowanie budowy Tadeusz Maj Kwalifikacja B.33.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw

Bardziej szczegółowo

Ekonomika budownictwa wykład2

Ekonomika budownictwa wykład2 Ekonomika budownictwa wykład2 Ekonomika budownictwa IBB1516 CELE SPORZADZANIA KOSZTORYSÓW: 1. określenia kosztów (lub ceny) wykonania określonego zadania: przez inwestora, przez wykonawcę Ekonomika budownictwa

Bardziej szczegółowo

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi

Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi REFORMA 2012 Administrowanie sieciowymi systemami operacyjnymi Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.13.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK TECHNIK TELEINFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Obsługa maszyn i urządzeń

Obsługa maszyn i urządzeń REFORMA 2012 Obsługa maszyn i urządzeń Stanisław Legutko Kwalifikacja M.17.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK MECHANIK MECHANIK MONTER MASZYN I URZĄDZEŃ Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych

Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych Kurs: Podstawy kosztorysowania robót budowlanych Celem szkolenia jest zdobycie wiedzy z zakresu kosztorysowania robót budowlanych, instalacyjnych, elektrycznych i innych. Szkolenie skierowane jest do osób,

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 1 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Funkcjonowanie przedsiębiorstw

Funkcjonowanie przedsiębiorstw REFORMA 2012 Funkcjonowanie przedsiębiorstw Podstawy prawa 1 Joanna Ablewicz Kwalifikacja A.35.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 2 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj

Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj REFORMA 2012 Rysunek techniczny budowlany Tadeusz Maj Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK BUDOWNICTWA Podręcznik przeznaczony do kształcenia w kierunkach technik budownictwa na podstawie kwalifikacji: B.16.

Bardziej szczegółowo

Księgowość i kalkulacja

Księgowość i kalkulacja REFORMA 2012 Księgowość i kalkulacja Grażyna Borowska, Irena Frymark 2 Kwalifikacja A.36.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI

Pracownia A.36. rachunkowości Część 1. Dokumenty PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU. Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI PRAKTYCZNA NAUKA ZAWODU Pracownia rachunkowości Część 1. Dokumenty NOWA PODSTAWA PROGRAMOWA A.36 Kwalifikacja TECHNIK EKONOMISTA TECHNIK RACHUNKOWOŚCI Publikacja Pracownia rachunkowości. Część 1. Dokumenty

Bardziej szczegółowo

ŚRODOWISKOWE METODY KOSZTORYSOWANIA OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH MET-KOSZT-BUD

ŚRODOWISKOWE METODY KOSZTORYSOWANIA OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH MET-KOSZT-BUD ŚRODOWISKOWE METODY KOSZTORYSOWANIA OBIEKTÓW I ROBÓT BUDOWLANYCH MET-KOSZT-BUD Warszawa, 12 grudzień 2001. 2 Środowiskowe metody kosztorysowania obiektów i robót budowlanych MET-KOSZT-BUD opracowane zostały

Bardziej szczegółowo

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna

dystrybucji Organizowanie i monitorowanie Kwalifikacja A.30.3 REFORMA 2012 Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie dystrybucji Joanna Śliżewska, Dorota Zadrożna Kwalifikacja A.30.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez

Bardziej szczegółowo

Rodzaje kosztów ponoszonych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji

Rodzaje kosztów ponoszonych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji Rodzaje kosztów ponoszonych w trakcie przygotowania i realizacji inwestycji I II ETAP I przygotowanie inwestycji 1. Studia i analizy przedprojektowe Dokumenty zawierające analizy potwierdzające celowość

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY (Dz.U. 65 poz. 365 z 2012r.) (Dz.U. 42 poz. 217 z 2011r.) (Dz.U. 72 poz. 464 z 2010r.) (Dz.U. 75 poz. 664 z 2005r.) (Dz.U. 202 poz. 2072 z 2004r.) w sprawie szczegółowego

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek

Sprzedaż. imprez i usług turystycznych. Kwalifikacja T.14.2 REFORMA 2012. Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Sprzedaż imprez i usług turystycznych REFORMA 2012 MARKETING 2 część Bartłomiej Walas, Zygmunt Kruczek Kwalifikacja T.14.2 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9

Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 2. CZĘŚĆ RYSUNKOWA... 7 3. CZĘŚĆ KOSZTORYSOWA... 9 Zawartość opracowania 1. CZĘŚĆ OPISOWA... 3 1.1. Podstawa i zakres opracowania... 3 1.2. Podstawa wykonania robót budowlanych... 3 1.3. Opis istniejących elementów przewidzianych do modernizacji... 3 1.4.

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18

ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 ZAKŁAD INSTALACYJNO-BUDOWLANY PROJEKTOWANIE I WYKONAWSTWO JAN ESTKO 23-300 Janów Lubelski ul. Marii Konopnickiej 18 PRZEDMIAR ROBÓT - Szatnie, korytarz NAZWA INWESTYCJI : Szatnie, korytarz ADRES INWESTYCJI

Bardziej szczegółowo

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072)

z dnia 2 września 2004 r. (Dz.U. Nr 202, poz. 2072) Rozporządzenie Ministra Infrastruktury w sprawie szczegółowego zakresu i formy dokumentacji projektowej, specyfikacji technicznych wykonania i odbioru robót budowlanych oraz programu funkcjonalno-użytkowego

Bardziej szczegółowo

REMONT PODŁÓG W POMIESZCZENIACH DYDAKTYCZNYCH SALE NR5

REMONT PODŁÓG W POMIESZCZENIACH DYDAKTYCZNYCH SALE NR5 Inżynierska Pracownia Projektowa Eko-System s.c. mgr inż. Jerzy Korkowski, mgr inż. Maciej Wodniak 34-100 Wadowice, ul. dr. J. Putka 9 NIP: 551-22-41-011 REGON: 851800581 tel/fax: 33/8234735, 692/426855,

Bardziej szczegółowo

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30

MS Word 2010. Długi dokument. Praca z długim dokumentem. Kinga Sorkowska 2011-12-30 MS Word 2010 Długi dokument Praca z długim dokumentem Kinga Sorkowska 2011-12-30 Dodawanie strony tytułowej 1 W programie Microsoft Word udostępniono wygodną galerię wstępnie zdefiniowanych stron tytułowych.

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie. działalności gospodarczej

Prowadzenie. działalności gospodarczej Prowadzenie działalności gospodarczej REFORMA 2012 Podejmowanie i prowadzenie działalności gospodarczej Teresa Gorzelany Kompetencje personalne i społeczne Wiesława Aue Organizacja pracy małych zespołów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) Projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, metod i podstaw obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja. I. Wprowadzenie

Informacja. I. Wprowadzenie Informacja w sprawie kosztorysów inwestorskich na roboty budowlane wykonywane w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego (SPO) Restrukturyzacja i modernizacja sektora żywnościowego oraz rozwoju obszarów

Bardziej szczegółowo

1. Przypisy, indeks i spisy.

1. Przypisy, indeks i spisy. 1. Przypisy, indeks i spisy. (Wstaw Odwołanie Przypis dolny - ) (Wstaw Odwołanie Indeks i spisy - ) Przypisy dolne i końcowe w drukowanych dokumentach umożliwiają umieszczanie w dokumencie objaśnień, komentarzy

Bardziej szczegółowo

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej

Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej Kwalifikacja K3 B.30. Sporządzanie kosztorysów oraz przygotowywanie dokumentacji przetargowej 1. Przykłady zadań do części pisemnej egzaminu dla wybranych umiejętności z kwalifikacji B.30. Sporządzanie

Bardziej szczegółowo

Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4

Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4 Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. 00-503 Warszawa, ul. Żurawia 4 Regulamin kosztorysowania obiektów i robót budowlanych Warszawa 2002 2 Regulamin kosztorysowania - POLCEN Autorzy: mgr Jerzy Heliodor

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA

PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA Piotr Bogacz OLSZTYN 2010 PODSTAWY PRAWNE KOSZTORYSOWANIA 1. Ustawa Kodeks Cywilny (Ustawa z dn.23 kwietnia 1964r: Dz. U. Nr 16 poz.93 z późn. zm.); określa zasadę swobody kształtowania przez strony postanowień

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Organizacja i technika pracy biurowej Urszula Łatka Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Podręcznik dla technikum i szkół policealnych prezentujący treści z zakresu organizacji i

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy

Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy REFORMA 2012 Przygotowanie stanowiska komputerowego do pracy 1 Tomasz Marciniuk, Krzysztof Pytel, Sylwia Osetek Kwalifikacja E.12.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK INFORMATYK Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Sporządzanie kosztorysów

Sporządzanie kosztorysów REFORMA 2012 Sporządzanie kosztorysów Kwalifikacja B.30.1 Podręcznik do nauki zawodów Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego przez ministra właściwego do spraw oświaty i wychowania i wpisany do wykazu

Bardziej szczegółowo

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach.

Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. INSTRUKCJA KONFIGURACJI USŁUGI BUSOWEJ PRZY UŻYCIU PROGRAMU NSERWIS. Dla kas Nano E w wersjach od 3.02 oraz Sento Lan E we wszystkich wersjach. Usługa busowa w kasach fiskalnych Nano E oraz Sento Lan E

Bardziej szczegółowo

Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa REFORMA 2012 Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA

KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA USŁUGI PROJEKTOWE LESZEK SKRZYPCZAK ul. Brandowskiego 8a, 63-200 Jarocin KOSZTORYS ŚLEPY DO OFERTOWANIA Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45453000-7 Roboty remontowe i renowacyjne NAZWA

Bardziej szczegółowo

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA

REFORMA 2012. Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska. Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA REFORMA 2012 Wprowadzenie do ekonomii Ewelina Nojszewska Podręcznik do nauki zawodu BRANŻA EKONOMICZNA Ilustrator: Jerzy Flisak Podręcznik do nauki zawodu technik ekonomista i innych zawodów z branży ekonomicznej

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO UŻYTKOWY NAZWA ZAMÓWIENIA: Dokumentacja projektowa Przebudowa i termomodernizacja budynku Miejskiego Ośrodka Pomocy Społecznej w Świdniku i nadzór autorski. ADRES: 21-040 Świdnik,

Bardziej szczegółowo

Mój pierwszy kosztorys

Mój pierwszy kosztorys Mój pierwszy kosztorys Po zainstalowaniu programu pojawi siê ekran wyboru dzia łań. Aby wybraæ ostatnio edytowany kosztorys Aby za³o yæ nowy kosztorys UWAGA - jeżeli nie zdecydujesz inaczej, program automatycznie

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja nauczyciela

Dokumentacja nauczyciela Dokumentacja nauczyciela Galeria możliwości Zajęcia komputerowe Rozkład materiału nauczania dla klasy drugiej Podręcznik z ćwiczeniami WYDAWNICTWA SZKOLNE I PEDAGOGICZNE Autor publikacji: Anna Kulesza

Bardziej szczegółowo

Warszawa 21 22 października 2013 KURS PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH

Warszawa 21 22 października 2013 KURS PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH PROFESJONALNY KOSZTORYSANT Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w WARSZAWIE: 1) PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH (2 dniowy kurs) 21 22 października 2013 2) JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres)

KOSZTORYS OFERTOWY. (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres) (wpisac nazwę wykonawcy) (wpisac adres) KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Modernizacja drogi dojazdowej do gruntów rolnych w technologii nawierzchni tłuczniowej z powierzchniowym utwardzeniem emulsją

Bardziej szczegółowo

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9

Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Wstęp 7 Rozdział 1. OpenOffice.ux.pl Writer środowisko pracy 9 Uruchamianie edytora OpenOffice.ux.pl Writer 9 Dostosowywanie środowiska pracy 11 Menu Widok 14 Ustawienia dokumentu 16 Rozdział 2. OpenOffice

Bardziej szczegółowo

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez:

Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: Katalog nakładów rzeczowych KNR K-29 został opracowany przez: KOPRIN Spółka z o.o. 75-062 Koszalin ul. Wyszyńskiego 1 tel.: 094 347 13 00, fax: 094 347 13 05 wydawnictwo@koprin.com.pl www.koprin.com.pl

Bardziej szczegółowo

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu

Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Aplikacja projektu Program wycinki drzew i krzewów dla RZGW we Wrocławiu Instrukcja obsługi Aplikacja wizualizuje obszar projektu tj. Dorzecze Środkowej Odry będące w administracji Regionalnego Zarządu

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY

PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY PRZEDMIAR ROBÓT - KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : Izolacje ścian fundamentowych ADRES INWESTYCJI : Warszawa ul.górczewska 8 INWESTOR : Instytut Badań Edukacyjnych ADRES INWESTORA : Warszawa ul.górczewska

Bardziej szczegółowo

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów.

Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. Stosowanie, tworzenie i modyfikowanie stylów. We wstążce Narzędzia główne umieszczone są style, dzięki którym w prosty sposób możemy zmieniać tekst i hurtowo modyfikować. Klikając kwadrat ze strzałką w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR :

KOSZTORYS OFERTOWY. Wartość kosztorysowa robót bez podatku VAT : zł Podatek VAT : zł Ogółem wartość kosztorysowa robót : zł WYKONAWCA : INWESTOR : KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : WYMIANA STOLARKI OKIENNEJ ADRES INWESTYCJI : 61-381 POZNAŃ - OS. ARMII KRAJOWEJ 100 INWESTOR : Szkoła Podstawowa nr 18 ADRES INWESTORA : Os. Armii Krajowej 100, 61-381

Bardziej szczegółowo

Kosztorysowanie W 5. Metodyka opracowania kosztorysów. Normy ilościowe. Kalkulacja składników ceny kosztorysowej.

Kosztorysowanie W 5. Metodyka opracowania kosztorysów. Normy ilościowe. Kalkulacja składników ceny kosztorysowej. Kosztorysowanie W 5 Metodyka opracowania kosztorysów. Normy ilościowe. Kalkulacja składników ceny kosztorysowej. Normy ilościowe normy nakładów Ile trzeba pracy ludzkiej aby wykonać daną jednostkę produktu?

Bardziej szczegółowo

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary.

Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Kosztorys Ofertowy - budowy infrastruktury technicznotechnologicznej do paczkowania sortymentu węglowego SKARBEK w KWK Piekary. Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień NAZWA INWESTYCJI: ADRES

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ) zarządza się, co następuje:

Na podstawie art. 33 ust. 3 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. - Prawo zamówień publicznych (Dz. U. Nr 19, poz. 177 ) zarządza się, co następuje: Rozporządzenie Ministra Infrastruktury z dnia 18 maja 2004 r. w sprawie określenia metod i podstaw sporządzania kosztorysu inwestorskiego, obliczania planowanych kosztów prac projektowych oraz planowanych

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS ŚLEPY. BUDOWA: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Gliwicka 33 44-201 Rybnik

KOSZTORYS ŚLEPY. BUDOWA: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Gliwicka 33 44-201 Rybnik KOSZTORYS ŚLEPY Branża: Rodzaj: Roboty adaptacyjne BUDOWA: SPZOZ Państwowy Szpital dla Nerwowo i Psychicznie Chorych w Rybniku Gliwicka 33 44-201 Rybnik PAWILON X INWESTOR: SPZOZ Państwowy Szpital dla

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/0/10/09

Przedmiar robót 2/0/10/09 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 2/0/10/09 Instalacja gazu - pomieszczenie kotłowni Obiekt Budowa Inwestor ul. M. Konopnickiej 63-220 Kotlin Urząd Gminy Kotlin

Bardziej szczegółowo

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY

PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY PROGRAM FUNKCJONALNO-UŻYTKOWY 1. Nazwa zadania: Wykonanie dokumentacji projektowej oddymiania klatek schodowych w budynku przy ul. Słowackiego 8 w Poznaniu 2. Adres obiektu budowlanego; ul. Słowackiego

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót 2/0/06/2013

Przedmiar robót 2/0/06/2013 Wartość kosztorysowa Podatek VAT Cena kosztorysowa Słownie: Przedmiar robót 2/0/06/2013 Instalacja gazu Obiekt ZESPÓŁ PAWILONÓW HANDLOWYCH Budowa ul. Bema dz. nr 4, ark.m.1 obręb 0048 63-400 Ostrów Wielkopolski

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r.

Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 września 2013 r. Poz. 1129 OBWIESZCZENIE MINISTRA TRANSPORTU, BUDOWNICTWA I GOSPODARKI MORSKIEJ 1) z dnia 10 maja 2013 r. w sprawie ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

Barbara Morawska Zgierz ul. Sukiennicza 38 PRZEDMIAR

Barbara Morawska Zgierz ul. Sukiennicza 38 PRZEDMIAR Barbara Morawska Zgierz ul. Sukiennicza 38 PRZEDMIAR Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45212000-6 Roboty budowlane w zakresie budowy wypoczynkowych, sportowych, kulturalnych, hotelowych

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 1. Tworzenie slajdów MS PowerPoint 2010 to najnowsza wersja popularnego programu do tworzenia prezentacji multimedialnych. Wygląd programu w

Bardziej szczegółowo

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O.

BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. BIAŁOGARDZKIE TOWARZYSTWO BUDOWNICTWA SPOŁECZNEGO SP. Z O.O. ul. Dąbrowszczaków 18 78-200 Białogard www.tbs-bialogard.pl - tel. 94 312 44 26 fax. 94 312 64 44 NIP 672-000-66-37; wysokość kapitału zakładowego:

Bardziej szczegółowo

INWESTOR: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk tel./fax. 58 301-55-23. Gdańsk lipiec 2012. Egzemplarz nr...

INWESTOR: Polska Akademia Nauk Biblioteka Gdańska ul. Wałowa 15, 80-858 Gdańsk tel./fax. 58 301-55-23. Gdańsk lipiec 2012. Egzemplarz nr... 1 PRZEDMIAR ROBÓT do Projektu budowlano-wykonawczego docieplenia ścian zewnętrznych części budynku z lat 70-tych XX w. Polskiej Akademii Nauki Biblioteki Gdańskiej w Gdańsku przy ul. Wałowej 15 na działce

Bardziej szczegółowo

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda

e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda e-wsparcie Barbara Muszko Aktualizacja Twojej witryny internetowej tak prosta, jak obsługa Worda Logowanie do panelu administracyjnego Aby móc zarządzać stroną, należy zalogować się do panelu administracyjnego.

Bardziej szczegółowo

Formularze w programie Word

Formularze w programie Word Formularze w programie Word Formularz to dokument o określonej strukturze, zawierający puste pola do wypełnienia, czyli pola formularza, w których wprowadza się informacje. Uzyskane informacje można następnie

Bardziej szczegółowo

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski

3. PRZEDMIAR ROBÓT. Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski Zakład Inwestycji Miejskich sc, Magdalena Orleańska-Ordyniak, Paweł Orleański Aleja Powstańców Wielkopolskich 20, 63-400 Ostrów Wielkopolski 3. PRZEDMIAR ROBÓT Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE Andrzej Bracha. 28-200 Staszów ul. Wschodnia 13/14

KOSZTORYS OFERTOWY. USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE Andrzej Bracha. 28-200 Staszów ul. Wschodnia 13/14 USŁUGI BUDOWLANO-PROJEKTOWE Andrzej Bracha 28-200 Staszów ul. Wschodnia 3/4 KOSZTORYS OFERTOWY Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika zamówień 452622-9 Malowanie dachów NAZWA INWESTYCJI : REMONT DACHU

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze

Instrukcja sporz dzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsi wzi w ramach projektów dofinansowywanych ze Instrukcja sporządzania Harmonogramu Realizacji Projektu dla przedsięwzięć w ramach projektów dofinansowywanych ze środków Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytetowa IV I. W zależności

Bardziej szczegółowo

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń.

Przedmiar. WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Przedmiar WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE CPV: 45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń. Data: 2014-02-24 Budowa:WYKONANIE OGRODZENIA STADIONU MIEJSKIEGO W KOLE Kody CPV:45342000-6 Wznoszenie ogrodzeń

Bardziej szczegółowo

Kadry Optivum, Płace Optivum

Kadry Optivum, Płace Optivum Kadry Optivum, Płace Optivum Jak seryjnie przygotować wykazy absencji pracowników? W celu przygotowania pism zawierających wykazy nieobecności pracowników skorzystamy z mechanizmu Nowe wydruki seryjne.

Bardziej szczegółowo

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta

System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta System Wsparcia Organizacji Zakupów w GRUPIE TAURON - Podręcznik Oferenta (c) 2012 Otwarty Rynek Elektroniczny S.A. 1 TAURON Polska Energia SA Marketplanet 1. Spis treści 1. SPIS TREŚCI... 2 2. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne

KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne GMINA ŁAGIEWNIKI 58-210 ŁAGIEWNIKI, UL. JEDNOŚCI NARODOWEJ 21 KOSZTORYS INWESTORSKI Klasyfikacja robót wg. Wspólnego Słownika Zamówień 45330000-9 Roboty instalacyjne wodno-kanalizacyjne i sanitarne NAZWA

Bardziej szczegółowo

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi

Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Współpraca Integry z programami zewnętrznymi Uwaga! Do współpracy Integry z programami zewnętrznymi potrzebne są dodatkowe pliki. MoŜna je pobrać z sekcji Download -> Pozostałe po zalogowaniu do Strefy

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNY KOSZTORYSANT Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w WARSZAWIE:

PROFESJONALNY KOSZTORYSANT Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w WARSZAWIE: PROFESJONALNY KOSZTORYSANT Zapraszamy do udziału w szkoleniach organizowanych w WARSZAWIE: 1) PODSTAWY KOSZTORYSOWANIA ROBÓT BUDOWLANYCH 18-19 lutego 2014 (2 - dniowy kurs) 2) JAK PRAWIDŁOWO SPORZĄDZIĆ

Bardziej szczegółowo

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE

ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE KOSZTORYS NAKŁADCZY/PRZEDMIAR ZADANIE : BUDOWA REGIONALNEGO CENTRUM REKREACJI I REHABILITACJI W NOWEJ DĘBIE KRYTA PŁYWALNIA - ETAP II BRANŻA : ROBOTY BUDOWLANE I INSTALACYJNE INWESTOR : GMINA NOWA DĘBA

Bardziej szczegółowo

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej

Formularz pierwszej oceny w służbie cywilnej Narzędzie informatyczne wspomagające dokonywanie pierwszej oceny w służbie cywilnej przygotowane w ramach projektu pn. Strategia zarządzania zasobami ludzkimi w służbie cywilnej współfinansowanego przez

Bardziej szczegółowo

Obsługa Panelu Menadżera

Obsługa Panelu Menadżera Obsługa Panelu Menadżera Wersja 3.59.305 4.04.2013 r. Panel Menadżera pozwala na dostęp do wybranych informacji systemu Streamsoft Prestiż, poprzez przeglądarkę internetową. Ponadto panel ten można obsługiwać

Bardziej szczegółowo

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI

MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI MODUŁ OFERTOWANIE INSTRUKCJA OBSŁUGI 1 1. MOŻLIWOŚCI Moduł Ofertowanie jest przeznaczony do programu Symfonia Handel Forte. Jego zadaniem jest wspomaganie działania pracowników firmy w przygotowywaniu

Bardziej szczegółowo

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl

Kurs ECDL Moduł 3. Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003. Autor: Piotr Dębowski. piotr.debowski@konto.pl Kurs ECDL Moduł 3 Nagłówek i stopka Microsoft Office Word 2003 Autor: Piotr Dębowski piotr.debowski@konto.pl Wolno: Creative Commons License Deed Uznanie autorstwa - Użycie niekomercyjne - Na tych samych

Bardziej szczegółowo

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu?

Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? System Informacji Oświatowej Jak utworzyć plik SIO dla aktualnego spisu? Programy Arkusz Optivum, Kadry Optivum, Płace Optivum, Sekretariat Optivum oraz Księgowość Optivum dostarczają znaczną część danych

Bardziej szczegółowo

TEMAT OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE

TEMAT OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE SPIS ZAWARTOŚCI 1 1. STRONA TYTUŁOWA 2. SPIS ZAWARTOŚCI 3. CZĘŚĆ A - WSTĘP TEMAT OPRACOWANIA CEL OPRACOWANIA ZAKRES OPRACOWANIA - PRZEDMIAR OBEJMUJE 4. CZĘŚĆ B - ZAŁOŻENIA PRZEDMIAROWE PODSTAWY OPRACOWANIA

Bardziej szczegółowo

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn

Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn ZAMAWIAJĄCY: Urząd Gminy Żyrzyn Ul. Powstania Styczniowego 0 24-03 Żyrzyn Projekt zagospodarowania placu zabaw z elementami siłowni zewnętrznej w Gminie Żyrzyn KOSZTORYS OFERTOWY I. Etap przygotowanie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 4. Animacje, przejścia, pokaz slajdów Dzięki animacjom nasza prezentacja może stać się bardziej dynamiczna, a informacje, które chcemy przekazać,

Bardziej szczegółowo

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika

Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika PCFE.272.17.2013 Nowy Sącz, 20.05.2013 r. Otrzymują Wykonawcy, którym przekazano specyfikację wg rozdzielnika Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w

O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w O b s ł u g a p r o g r a m u d o t w o r z e n i a d o k u m e n t ó w z a m ó w i e ń z a k u p u z z a m ó w i e ń k l i e n t ó w 1. Informacje ogólne. Program służy do tworzenia, generowania, edycji,

Bardziej szczegółowo

matematyka Nie tylko przed sprawdzianem szkoła podstawowa klasa 6 część 2 Karty pracy

matematyka Nie tylko przed sprawdzianem szkoła podstawowa klasa 6 część 2 Karty pracy matematyka Nie tylko przed sprawdzianem szkoła podstawowa klasa 6 część 2 Karty pracy Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne sp. z o.o., Warszawa 2015 Copyright by Wydawnictwa Szkolne i Pedagogiczne

Bardziej szczegółowo

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje

Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Instrukcja 3wcms najważniejsze funkcje Spis: Dodawanie nowego dokumentu Edycja dokumentu Dodawanie dokumentu do menu Dodawanie grafiki do dokumentu Dodawanie grafiki głównej Lista dokumentów Operacje na

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomów kanalizacyjnych. Słownie :...

KOSZTORYS OFERTOWY. Wymiana poziomów kanalizacyjnych. Słownie :... F O R M U L A R Z O F E R T O W Y ORGBUD-SERWIS Poznań KOSZTORYS OFERTOWY Obiekt : os. Jagiellońskie 88-93 Inwestor : WSPÓLNOTA MIESZKANIOWA / Zarządca : MPCM S.A. ( BOM-2 ) Adres : Poznań 23 Lutego 4/6

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA KORZYSTANIA

INSTRUKCJA KORZYSTANIA INSTRUKCJA KORZYSTANIA z KOSZTORYSU www.projektydomow.pl Opracowanego przez Kup projekt DOMU! Wygraj SAMOCHÓD! (szczegóły i regulamin Loterii na www.archon.pl) ARCHON+ Biuro Projektów 32-400 Myślenice,

Bardziej szczegółowo

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA

NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA NAGŁÓWKI, STOPKI, PODZIAŁY WIERSZA I STRONY, WCIĘCIA Ćwiczenie 1: Ściągnij plik z tekstem ze strony www. Zaznacz tekst i ustaw go w stylu Bez odstępów. Sformatuj tekst: wyjustowany czcionka Times New Roman

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI

UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI UNIWERSYTET RZESZOWSKI KATEDRA INFORMATYKI LABORATORIUM TECHNOLOGIA SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH W BIOTECHNOLOGII Aplikacja bazodanowa: Cz. II Rzeszów, 2010 Strona 1 z 11 APLIKACJA BAZODANOWA MICROSOFT ACCESS

Bardziej szczegółowo

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy

Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Temat: Organizacja skoroszytów i arkuszy Podstawowe informacje o skoroszycie Excel jest najczęściej wykorzystywany do tworzenia skoroszytów. Skoroszyt jest zbiorem informacji, które są przechowywane w

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej

KOSZTORYS OFERTOWY. 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195. Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej Centralny Ośrodek Szkolenia Służby Więziennej 62-800 Kalisz ul. Wrocławska 193-195 KOSZTORYS OFERTOWY NAZWA INWESTYCJI : B-32 IV Kompania Wymiana okien łukowych ADRES INWESTYCJI : 62-800 Kalisz ul. Wrocławska

Bardziej szczegółowo

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum

Płace Optivum. Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Przygotowanie pliku dla SIO w programie Płace Optivum Płace Optivum Jak wykonać eksport danych do SIO z programu Płace Optivum? Aby wyeksportować dane z programu Płace Optivum do SIO, należy wykonać następujące czynności: 1. Pobrać i zainstalować najnowsze

Bardziej szczegółowo

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA

SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA SPIS ILUSTRACJI, BIBLIOGRAFIA Ćwiczenie 1 Automatyczne tworzenie spisu ilustracji 1. Wstaw do tekstu roboczego kilka rysunków (WSTAWIANIE OBRAZ z pliku). 2. Ustaw kursor w wersie pod zdjęciem i kliknij

Bardziej szczegółowo

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika

Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika Samsung Universal Print Driver Podręcznik użytkownika wyobraź sobie możliwości Copyright 2009 Samsung Electronics Co., Ltd. Wszelkie prawa zastrzeżone. Ten podręcznik administratora dostarczono tylko w

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Przedmiar robót nr 01/05.2014 ZADANIE 1 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU PRZY ULICY PRZEDWIOŚNIE WE WROCŁAWIU, Dz. Nr 9/2, AM-19, OBRĘB PAWŁOWICE

Przedmiar robót nr 01/05.2014 ZADANIE 1 PRZEBUDOWA PLACU ZABAW W PARKU PRZY ULICY PRZEDWIOŚNIE WE WROCŁAWIU, Dz. Nr 9/2, AM-19, OBRĘB PAWŁOWICE MAJ 2014 Inwestor: ZARZĄD ZIELENI MIEJSKIEJ UL. TRZEBNICKA 33 50-231 Wrocław Wykonawca: CREOPROJECT PIRIAB UL.BISKUPA TOMASZA 11/9 50-221 WROCŁAW Przedmiar robót nr 01/05.2014 ZADANIE 1 PRZEBUDOWA PLACU

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC

Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Instrukcja użytkownika STUDENTA AKADEMICKIEGO SYSTEMU ARCHIWIZACJI PRAC Strona 1 z 14 Akademicki System Archiwizacji Prac (ASAP) to nowoczesne, elektroniczne archiwum prac dyplomowych zintegrowane z systemem

Bardziej szczegółowo

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi

Diagnoza Szkolna Pearsona. Instrukcja obsługi Diagnoza Szkolna Pearsona Instrukcja obsługi 1. Logowanie Aby skorzystać z systemu Diagnoza Szkolna Pearsona należy najpierw wejść na stronę diagnoza.pearson.pl i wybrać przycisk Logowanie. Następnie należy

Bardziej szczegółowo

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020

Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Syriusz 35-111 Rzeszów ul. Sportowa 3 tel. (017) 8631555 fax: (017) 8566020 Instrukcja użytkownika Spis treści: 1. Instrukcja użytkownika 1.1 Logowanie do systemu 1.2 Ogólny wygląd systemu 1.3 Opcja CENNIK

Bardziej szczegółowo

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji

przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji REFORMA 2012 Organizowanie i monitorowanie przepływu zasobów i informacji w procesie produkcji Daria Cybulska, Andrzej Kij, Magda Ligaj Kwalifikacja A.30.1 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK LOGISTYK Autorzy:

Bardziej szczegółowo