ISSN / nr 03/2012 (163) / rok XVII / WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ISSN 1425-8307 / nr 03/2012 (163) / rok XVII / www.semestr.pl WYDANIE SPECJALNE. praktyka-sta -kariera www.praca.semestr."

Transkrypt

1 ISSN / nr 03/2012 (163) / rk XVII / WYDANIE SPECJALNE prktk-st -krir PATRON WYDANIA

2 Pzim mirzm w pini T, jk szbk będzisz się rzwijł, zlż włączni d Cibi. Ptr m dcnić pmsł, inicjtwę i zngżwni. Zpwnim ściżkę wnsu prtą n biktwnm i rztlnm sstmi cn. Ofrujm stbiln wrunki ztrudnini, mbitn prjkt i prcę w międznrdwm śrdwisku njlpszch spcjlistów. Dłącz d zspłu w dzil udtu, drdztw pdtkwg, drdztw trnskcjng lub drdztw biznswg. Pszukujm Asstntów i Prktkntów d nszch biur w Wrszwi, Ktwicch, Krkwi, Pznniu i Wrcłwiu. Przgtwliśm dl Cibi: frtę prc jżli msz ukńczn studi mgistrski lub włśni j kńczsz, Prgrm Prktk jżli kńczsz studi mgistrski w przszłm rku, Prgrm Dwultni jżli intrsujsz się rchunkwścią, kńczsz studi licncjcki i plnujsz kntnucję nuki n studich mgistrskich. Aplikuj n-lin d 10 kwitni 2012 rku. Fcbk.cm/EY.Plsk.Krir

3 spis trści PRAKTYKA STAŻ KARIERA PRAKTYKA-STAŻ-KARIERA WYDANIE SPECJALNE Więcj n 4 Przuć zmwk zrbij i zdbwj dświdczni 4 Zczruj prcdwcę 6 D prc z Eurpss 8 Krm płn krir 12 Zbuduj pirmidę pwnści sibi 16 C rbić p plnistc? 18 Dświdczni jst w cni 20 Ddj swj CV 20 Er stżst 22 C rbić p mtmtc? 23 Inwstuj w sibi 24 Studnci, umówm się 26 Zrgnizuj sbi czs 27 P drugij strni biurk 28 A mż w trzcim sktrz 29 Bn vg! 30 Ministr Wrz z kńcm zim prcdwc wruszją n łw w pszukiwniu njlpszch knddtów n prcwników. Studntm i bslwntm pwinn zlżć n tm, żb dć się ustrzlić. A ni jst t prst. Prcdwc są wbrdni i rzdk plują np. n lniwc, chć n tż, mm ndziję, jkś sbi prdzą i ktś j ubij. Prcdwcm chdzi inną zwirznę tką, któr dzięki kilkultnimu ndludzkimu studnckimu wsiłkwi psidł pżądn przz nich umijętnści. Zdj się, ż w tm rku z kilkultnim późninim zcznim dczuwć słbnącą urpjską kniunkturę. Będą się z tm wiązł przkr dl bslwntów knskwncj mnijsz liczb nwch mijsc prc, większ knkurncj. Prztrwją ci, którz cś ptrfią. Wirzę jdnk, ż w kżdm z ns jst cś, c mżm rbić z dbrm skutkim nwt w kipskich czsch. Njwbitnijsi w swich dzidzinch, nizlżni d stnu gspdrki, zstną w większści zuwżni lub pójdą n swj. Dbrz fchwc rz sprtn sbniki pstrją się t, b bć zuwżnm lub pójść n swj. Śrdniki będą musił się trchę ptrudzić, l tż pwinn im się udć. W njgrszm wpdku pójdą n swj. O lniwcch już wspminłm im njbrdzij pwinn zlżć n pójściu n swj. Pcznjąc d dbrch fchwców i sprtnch sbników, n lniwcch kńcząc, przdstwicilm kżdj z wmininch grup przd się widz n tmt prcsu rkrutcjng rz mżliwści frwnch przz rnk prc. Oddjm w Wsz ręc kljną dcję Przwdnik Smstru pt. Prktk Stż Krir. Pświęciliśm g tmtm związnm z krirą n i p studich. Nich zbrzmi mśliwski róg. Plwni czs zcząć! Pitr Spski Krdntr Prjktu ft. Yuri Arcurs Ftli 3

4 ft. DigiTuch Przuæ zmwk zrbij i zdbwj dœwidczni Wkcjn wjzd zrbkw d kilku lt kjrzą się studntm z ttwm zmwnim nczń w jdnm z mist Anglii. Prc mrn, bz prspktw, p trzch misiącch rbt zstją nm zniszczn ręc i kilk tsięc złtch, któr w mgiczn spsób szbk znikją z knt. Ciężk tż, mim szczrg zngżwni i ciężkij prc, wpisni d CV przszłg biznsmn pzcji: knsrwtr zstw stłwj. Cz istnij jkiś inn rzwiązni? W przpdku studntów i bslwntów uczlni wższch jst kilk mżliwści płączni gdziwg zrbku i prc n stnwisku, któr wzbgci skłdn pdczs pszukiwni płnttwg ztrudnini CV dbr wpis. Pdstwwm wmgnim jst czwiści brdz dbr znjmść jęzk ngilskig już ni tlk w mwi, l i w piśmi. Inwzj Plków n Wsp sprwił, ż ngilski firm zczęł zwrcć uwgę n nszch rdków. Okzł się, ż Plsk jst ni tlk rzrwurm tnij sił rbczj, l i spcjlistów, którz z względu n zrbki są skłnni zminić schbwg n fish & chips. Osbm chętnm d prc z grnicą z pmcą przchdzą plski prtl, w którch zmiszczn są głszni prcę. Prwi w kżdm z nich istnij mżliwść przszukiwni frt zgrnicznch. Dzięki tmu mżm n dług przd wjzdm sndwć rnk prc, b wszukć frtę, któr umżliwi ni tlk zdbci cnng dświdczni zwdwg, l tkż pdrpruj finns. Zgrniczn firm nwiązują równiż współprcę z uczlnimi, frując w swich sidzibch dl njlpszch studntów wkcjn prktki. Śldząc prsę brnżwą, mżm tż ntrfić n knkurs rgnizwn przz większ przdsiębirstw. Ngrdą jst zzwczj płtn stż n trkcjnch wrunkch. Pmcn kżą się tż uczlnin biur krir. Nistt, frt zgrnicznch stż i prktk skirwn są njczęścij d kilku grup zwdwch. Njłtwij mją knmiści, prwnic, rchitkci i infrmtc. Dl przkłdu: w lndńskim Cit brdz cnini są plsc knmiści. Zwdzięczm t Plkm, którz d lt wspinją się p kljnch szczblch krprcjnch krir. Innm pzstj czujn bsrwcj rnku i włpwni pjwijącch się rdznków. Njwiększą przszkdą dl pszukującch dbrz płtnj prc z grnicą jst brir jęzkw. Ni chdzi tu umijętnść bzprblmwj kmunikcji. Nizbędn stj się znjmść brnżwg jęzk ngilskig. Zwkł: s, s lub: si, si mż kzć się niwstrczjąc. Uprzwiljwni są infrmtc, którz mim brku znjmści jęzk dng krju mgą trzmć tm prcę. Cł śrdwisk brnż IT psługuj się jęzkim ngilskim, c prwdzi d szbkij glblizcji tj brnż. Nikg ni dziwią plsc infrmtc prcując w Skndnwii cz n Półwspi Ibrjskim. Z grnicą niwil jst stż i prktk dl bckrjwców, ztm tkż i dl Plków. Szukjąc ich n włsną rękę w puli przzncznj dl miszkńców dng krju, jstśm z gór n przgrnj pzcji. Chciżb z względu n grszą znjmść jęzk. Abslwntm łtwij jst jk się wdj znlźć prcę, lcz wiąż się t z pdjęcim trudnj dczji rzpczęciu żci w bcm krju. Zrbki z grnicą są ndl wższ d tch w Plsc, lcz szbk się wrównują. Jśli płc w Plsc będą ndl rsł, t rzsądnijszm rzwiąznim wdj się pzstć w krju, zdbć ptrzbn dświdczni rz zwdwą pzcję i z nbtmi umijętnścimi szukć szczęści n bczźni. Mtusz Pilrczk Zczruj prcdwcę List mtwcjn jst Twją brnią w wlc prcę. W CV pdjsz such fkt, któr ni dzwircidlją Twjj sbwści. Częst włśni d listu mtwcjng zlż, cz zstnisz zprszn n rzmwę kwlifikcjną. Obcni wmgn jst nwt prz plikwniu n tki stnwisk, jk sprzdwc cz prcwnik kin, ztm wrt pświęcić mu trchę czsu. Czm jst list mtwcjn? List mtwcjn m przdstwić Cię jk trkcjng prcwnik. Jstś prduktm, któr chc nbć Twój przszł szf, więc musisz się zchęcjąc zprzntwć. T tutj mższ pkzć, ż jstś płn chęci i zpłu d prc. Ni pwtrzj widmści z CV! Szkd n t mijsc, mższ przciż npisć sbi tl innch cikwch rzcz. Przpis n sukcs Przd wszstkim npisz, skąd dwidziłś się głszniu rz n jki stnwisk plikujsz. W rzwinięciu pwininś npisć swim dświdczniu czm się zjmwłś, jki bł zkrs twich bwiązków rz czg Cię t nuczł. Jśli ni msz dświdczni, npisz, ż zwsz miłś dbr cn lub pchwl się innmi siągnięcimi, nikniczni zwdwmi. Prcdwc musi widzić Tbi cś, c g d Cibi przciągni. Mż błś przwdniczącm smrządu szklng? A mż pisłś d szklnj gztki? Wszstk t mówi cś Tbi. Pwininś się zprzntwć jk sb gdn zintrswni. Ni pisz, ż jstś dprn n strs, jśli chcsz prcwć w biblitc. Npisz tkich swich cchch, któr mgą bć przdtn n dnm stnwisku. Al ni kłm! Kłmstw prędzj cz późnij się wd. Zkńcz uprzjmi, l ni utrtm frzsm. Wrź gtwść d przjści n wntulną rzmwę kwlifikcjną. Ni bądź sztuczn i przsdni frmln. Szf chętnij zprsi n rzmwę sbę, któr wd mu się nturln. Jk pisć? Aplikując d różnch firm, z kżdm rzm przgtuj nw list mtwcjn. Mższ npisć ni tlk tm, czg nuczłś się n pprzdnich stnwiskch, l tkż swich pmsłch związnch z przszłą prcą. List musi bć krótki, prz tm zchęcć cztjącg d rzmw z Tbą wówczs prcdwc zprsi Cię n sptkni, b zdć Ci ddtkw ptni. Nikt ni będzi chcił cztć zbt długig listu. Zdbj pprwną budwę tkstu, rtgrfię i stlistkę. Ni użwj skmplikwnj skłdni cz sfrmułwń. Ni ppisuj się przd prcdwcą, ni będzi t Tbi dbrz świdczć. Uwżj n wszlki litrówki. Zcznij już dziś Przglądj częst głszni w sprwi prc. T pzwli Ci zrintwć się, czg wmg dn zwód. Dzięki tmu będzisz widził, c wrt npisć w liści mtwcjnm. Prcdwc dstj brdz wil listów mtwcjnch, l przciż chdzi t, żb spdbł mu się włśni Twój. Mgdln Kąck ft. Ftli 4

5

6 PRAKTYKA STAŻ KARIERA D prc z Eurpss ft. EP Czs t piniądz, prcs rkrutcji zwkl zjmuj spr czsu. Jk prównć knddtów n pdstwi zupłni dminnch żcirsów? Jk pznć ich kwlifikcj n pdstwi wzmink mijscch ztrudnini? Próbę dpwidzi n t ptni pdjęł Kmisj Eurpjsk, prcwując uniwrsln zstw dkumntów plikcjnch Eurpss. Pdstww z dkumntów Eurpss-CV pmg wkspnwć widzę i umijętnści, któr stnwią mcn strn ich psidcz, zstł zdbt pprzz różnrdn nikniczni związn z prcą frm ktwnści, np. udził w żciu spłcznm cz rzwijni zintrswń. W tj prpzcji żcirsu nwt dświdczni zwdw i wksztłcni pisuj się w ktgrich nbtch umijętnści i ich prktczng wkrzstni. Dsknłm uzupłninim infrmcji umijętnścich knddt jst Eurpss Pszprt Jęzkw. Dkumnt tn prczjni pkzuj krśln wdług szczgółwch krtriów pzim znjmści jęzków bcch (w zkrsi mówini, rzumini i pisni). Pndt, dzięki piswi dświdczń jęzkwch, Eurpss Pszprt Jęzkw przdstwi brz tg, jk knddt psługuj się jęzkim bcm w prktc. Stnwi t idlną ltrntwę dl knddtów d prc, którz ni psidją crtfiktów pświdczjącch znjmść jęzków bcch. Istnij czwiści brdz wil prfsjnlnch prtli, któr prpnują swj szbln CV, jdnk Eurpss-CV m nd nimi pwną przwgę. P pirwsz, dkumnt wstępują w kilkunstu wrsjch jęzkwch (w tm czwiści plskij), dzięki czmu mżn się nim psługiwć n trni cłj Eurp. P drugi, Eurpss-CV cz Pszprt Jęzkw pzwl strjącm się ztrudnini przniść punkt ciężkści z dukcji frmlnj cz dświdczni zwdwg n widzę i umijętnści zdbt pz szkłą cz prcą. P trzci, dkumnt wstępując sbn lub rzm dją ptncjlnmu prcdwc mżliwi płn brz knddt rz twrzą płszczznę prównni z innmi. Agniszk Luck Eurpss t prtfli pięciu dkumntów, umżliwijącch bwtlm Eurp lpszą przntcję kwlifikcji i umijętnści zwdwch. W skłd Eurpss wchdzą: CV, Pszprt Jęzkw, Mbilnść, Suplmnt d Dplmu rz Suplmnt d Dplmu Ptwirdzjącg Kwlifikcj Zwdw. Więcj infrmcji: Prc zspłw, psj i wniki An Hwitt jst świtwm lidrm w knsultingu prsnlnm rz rzwiąznich utsurcingwch. Cntrl w Krkwi t njwiększ śrdk An w rgini EMEA (Eurp, Bliski Wschód, Afrk), ztrudnijąc pnd pięciust fchwców i dziłjąc w trzch wżnch brnżch dministrcji świdczń płcwch, utsurcingu prsnlnm w prcsch biznswch rz współdzilniu usług, tj. dstrczniu gm usług HR klintm n cłm świci. Obcni pszukiwni są bslwnci i knddci psidjąc dświdczni w różnch dzidzinch, m.in. finnsch, księgwści, bsłudz klint, HR i dministrcji. Chętni przjmwn są sb psługując się bigl jęzkmi: ngilskim, frncuskim, nimickim, hiszpńskim, czskim, słwckim, rsjskim i ukrińskim. An pszukuj dnmicznch, zrintwnch n wniki, chętnch d nuki ludzi, którz chcą prcwć w grupi. Ludzi gtwch zistnić i pmgć zminić świt. Wszstki ktuln frt mżn znlźć n E-mil d dziłu rkrutcji: (A, ps) 6

7 Slid Edg dl studntów z drm! Przłmw prgrmwni CAD Studnci n cłm świci mgą trz z drm krzstć z płnj wrsji Slid Edg z tchnlgią snchrniczną! Dzięki tchnlgii snchrnicznj w prgrmwniu Slid Edg studnci i uczniwi mgą skupić się n pznwniu zsd inżnirjnch, ni n sstmi CAD. Oprgrmwni zwir t sm funkcj, którch użwją njlpsi inżnirwi, więc mż służć d twrzni wszstkich tpów prjktów d mszn d stlizwnch prduktów. Bzpłtną 12-misięczną licncję rz prgrmwni mżn pbrć bzpśrdni z strn Slid Edg. Prjktuj lpij.

8 PRAKTYKA STAŻ KARIERA Krm p³n krir Wbrź sbi mijsc, w którm pd jdnm dchm zbrli się rkrutrz z kilkudzisięciu firm. Będą ni zbigć włśni Cibi jk przszłg prcwnik. Wbrź sbi, ż z kżdm mższ przmwić wmgnich stwinch knddtm i zstwić swój żcirs. Częst już n mijscu ustlisz trmin rzmw kwlifikcjnj. Wbrź sbi, ż w tm smm budnku mższ uczstniczć w szklnich i wkłdch, któr przgtują Cię włśni d tj rzmw. Gdb tlk tki mijsc istnił! N szczęści istnij t trgi prc w Twim miści. [PS] XVI Trgi Prc Pznń, mrc 2012 W dnich mrc n trni Cntrum Wkłdwg i Biblitki Tchnicznj Plitchniki Pznńskij dbędzi się szsnst dcj Trgów Prc. Jst t ckliczn imprz rgnizwn przz Kł Nukw Cntrum Prmcji Inżnirów w rmch prjktu Widz dl gspdrki, któr współfinnswn jst z śrdków Unii Eurpjskij w rmch Eurpjskig Funduszu Spłczng. Tlk pdczs Trgów Prc kżd studnt pprzz bzpśrdni kntkt z przdstwicilmi firm uzsk dpwidzi n nurtując ptni rz prówn wmgni i frt firm. Trgi są trkcjnm wdrznim ni tlk dl studntów, stwijącch pirwsz krki n rnku prc. Jst t tkż nipwtrzln kzj dl firm, pszukującch młdch i zdlnch inżnirów. W tm rku Trgi Prc będą gścił pnd 60 firm z różnch brnż, w tm: Bridgstn, Smsung Elctrnics, Sknsk S.A., Birsdrf Mnufcturing Pznń, Nstl Plsk, Impril Tbcc Plsk S.A., MAN Bus, Glx Smith Klin, Allgr Grup. Wdrzni będzi pdziln n dwi części: wstwwą, któr dj mżliwść zpznni się z frtą firm, rz wrszttwą, pdczs którj wbrn firm przgtują wkłd rz cs stud, w trkci którch studnci będą mgli wkzć się swją widzą (b wziąć udził w tj części, nlż zrjstrwć się n strni Trgów). Dzięki wsprciu Prtnrów XVI Trgów Prc: Vlkswgn Pznń, Wrigl Plnd, Mrs Plsk rz Sii Sp. z.. n trni Trgów zstną rzlswn 4 lptp mrki Dll! Więcj infrmcji n strnch: put.pznn.pl rz Mgd Zlicińsk, Agt Strńsk VI Trgi Prc Jbbing Wrszw, 14 mrc 2012 Zprszm n VI Akdmicki Trgi Prc JOB- BING. Odbędą się n 14 mrc 2012 r. w gdz. 09:30 17:00 w Płcu Kultur i Nuki w Wrszwi. Orgniztrmi trgów są Stwrzszni n rzcz Akdmickich Biur Krir i 20 Biur Krir wrszwskich uczlni. Akdmicki Trgi Prc JOBBING są jdnm z njwiększch w Plsc prjktów międzuczlninch rz jdną z njbrdzij rzpznwlnch mrk trgów prc n mzwickim rnku prc. C rku dwidz j pnd 8 tsięc sób pszukującch cikwch frt prktk i prc. Trgi JOBBING będą gścić kilkudzisięciu njlpszch prcdwców rz zfrują dwidzjącm j studntm udził w bzpłtnch wrszttch rz knsultcjch. W tm rku wrsztt będą prwdzn przz spcjlistów z tkich firm jk: jk IT Cnnct, DMI Exg, Sdx Plsk, HR Stndrd cz Insttut Bilgii Dświdczlnj im. M. Nęckig. Wrsztt dtczć będą zgdniń związnch z rkrutcją: przgtwni skutcznch dkumntów plikcjnch, fktwnj utprzntcji pdczs rzmów kwlifikcjnch i budwni włsng wizrunku jk mrki. Prtnrm mrtrcznm trgów jst MJCC Emplr Brnding Cnsultnts prtnrm wspirjącm Emplr Brnding Institut. Ptrni mdilni wdrzni t: Smstr, Rdi Kmpus, dlstudnt. pl, Gzt Studnck, Edustcj.pl, Studnts.pl, Prcuj.pl, Prc.pl, STROER, Mj Mist MMWrszw.pl, HRStndrd.pl, Eurstudnt. Więcj infrmcji znjdzisz n: Stwrzszni ABK XV Trgi Prc Prfsj Wrcłw, 15 mrc 2012 Biur Krir Uniwrsttu Wrcłwskig zprsz wszstkich studntów i bslwntów uczlni wższch n kljną XV dcję Międzuczlninch Trgów Prc PROFESJA. Trgi dbędą się 15 mrc 2012r. w htlu Scndic prz ul. Piłsudskig 49/57 w Wrcłwiu, w gdz. d 9.00 d Międzuczlnin Trgi Prc Prfsj są jdną z njwiększch tg tpu imprz w krju. Od pirwszj dcji trgi dbwją się pd ptrntm Przdnt Wrcłwi, Mrszłk Wjwództw Dlnśląskig rz Rktrów wrcłwskich szkół wższch. Swój udził w imprzi zpwidzili już m.in: Ggl, Bsch, Impl Clning Sp. z.., Rndstd, Ik Rtil Sp. z.., Lrnz Snck Wrld, Hwltt Pckrd, ACN. Studnci rz bslwnci, d którch skirwn jst wdrzni, będą mili mżliwść zpznni się z ktulnmi frtmi prc rz trndmi n rnku prc. Udził w Trgch Prfsj jst dsknłą kzją dl prcdwców d pzskni wksztłcnch, kmptntnch prcwników rz wzmcnini swjj mrki w śrdwisku kdmickim Wrcłwi. Trgm twrzszć będą przntcj firm dl studntów rz bzpłtn Ktlg Prcdwców. Więcj infrmcji n tmt wdrzni n strni Dminik Buczkwsk 8

9 XIII Intrntw Trgi Prc mrc 2012 XIV Inżnirski Trgi Prc, Krków, mrc 2012 Już 19 mrc strtuj XII dcj Intrntwch Trgów Prc GztPrc.pl. O c chdzi? W ciągu trgwg tgdni pd spcjlnm drsm znjdzisz stisk kilkudzisięciu njlpszch plskich prcdwców, n nich infrmcj firmch i dzisiątki trkcjnch frt ztrudnini. Nizlżni d tg, cz szuksz wkcjnch prktk, kilkumisięczng stżu, cz prgnisz zstć płnttwm prcwnikim n pwn znjdzisz cś dl sibi. Orgniztrz strli się, żb wszukiwni i prównwni frt bł łtw. P prstu: wchdzisz, wbirsz intrsującą cię brnżę lub wjwództw, glądsz stisk firm i plikujsz. Ddtkw mższ przmwić n czci z wbrnmi prcdwcmi i wgrwć ngrd w knkursch. Ni kupujsz kt w wrku: n stiskch znjdzisz wczrpując infrmcj prcdwcch. Dwisz się, jk wgląd ściżk wnsu i jki są wmgni n pszczgólnch szczblch zwdwch. Ni wisz, czm się różnią bwiązki K Accunt d Accunt Excutiv? Pdczs Trgów znjdzisz dpwidź n t i wil innch ptń. Intrntw Trgi Prc rgnizuj Agr SA, wdwc Gzt Wbrczj rz srwisów Gzt.pl, Wbrcz.pl i czwiści GztPrc.pl. T gwrncj, ż pdczs nich znjdzisz tlk rnmwn frt. Szukj z rzmchm! Kliknij p wmrzną prcę n Intrntwch Trgch Prc. Zprszm. Mrt Mikulsk REKLAMA mrc 2012 rku już p rz XIV dbędą się jdn z njwiększch trgów prc w Plsc, czli Inżnirski Trgi Prc. Jst t sptkni prcdwców z studntmi krkwskich uczlni tchnicznch, którz pszukują prc, prktk lub stżu. Z sprwą wdrzni rgnizwng przz Stwrzszni Studntów BEST AGH Krków, w krkwskij Hli TS Wisł prz ulic Rmnt 22 zgszczą przdstwicil blisk 50 firm. Inżnirski Trgi Prc c rku grmdzą tłum dwidzjącch kł 8 tsięc studntów rz przdstwicili kilkudzisięciu firm. Trgi t dsknł kzj dl prcdwców, b pzskć młdch, mbitnch prcwników, stżstów rz prktkntów. Studnci dknują zś rzznni w biżącj stucji n rnku prc rz pznją krtri rkrutcjn. Orgniztrm Trgów jst Stwrzszni Studntów BEST AGH Krków, czli część międznrdwj rgnizcji dziłjącj prz 91 uczlnich tchnicznch w 30 krjch Eurp. Misją BEST jst rzwój studntów uczlni tchnicznch. Znjąc ptrzb studntów, BEST chc zinspirwć ich d dziłni i sprwić, b zczęli smi krwć swją przszłść. Wszstki prjkt rgnizcji przgtwwn są dl studntów przz studntów. Wszlki szczgół rz infrmcj dtcząc XIV Inżnirskich Trgów Prc rz wstwców birącch udził w wdrzniu dstępn są n strni www. itp.best.krkw.pl. (bst) 9

10 VII Trgi Prc Pmrz Zchdnig, Szczcin, 28 mrc 2012 Szuksz prc, stżu, prktk? Zmirzsz zminić dtchczsw zjęci? A mż chcsz p prstu przmwić z przdstwicilmi różnch firm, b móc lpij zplnwć ściżkę swjj krir i rzwju? Dbrz trfiłś! Już 28 mrc 2012 w hli prz ul. Nrutwicz 17 w Szczcini dbędzi się VII dcj Trgów Prc Pmrz Zchdnig. Imprz c rku przciąg kilkudzisięciu wstwców z knkrtnmi frtmi prc zrówn dl studntów, bslwntów, jk i sób szukjącch dmin w swim żciu zwdwm. Pdczs Trgów będzi mżn sptkć się z ni tlk z firmmi rprzntującmi różn brnż i spcjlnści, l tkż służbmi mundurwmi (strż, plicj, wjsk) zchęcjącmi d wstąpini w ich szrgi. Wsłłś już wil CV w dpwidzi n głszni z gzt cz prtli intrntwch? Pmim tg ni mższ znlźć swjj pirwszj prc, zminić dtchczswj n lpszą lub tką, któr d Ci więcj stsfkcji? Ni wisz, jk t zminić? Przłm mrc i kwitni t wdług sttstk krs njwiększj liczb frt prc prc dl Cibi! Wstwc tgrcznj dcji imprz będą mili d zprpnwni kilkst frt prc, stż i prktk zrówn dl pszukującch pirwszg dświdczni zwdwg, jk i wkwlifikwnch spcjlistów. Ni przgp kzji, przjdź n Trgi Prc! Więcj imprzi znjdzisz n strni Mcij Ptnwski Inżnirski Trgi Prc, Wrszw, mrc 2012 Już mrc 2012 r. w Gmchu Głównm Plitchniki Wrszwskij dbędą się 19. dcj Inżnirskich Trgów Prc rgnizwnch przz Stwrzszni Studntów BEST. Inżnirski Trgi Prc dją studntm mżliwść pszrzni widz n tmt przprwdznch przz firm ktulnch kcji rkrutcjnch rz wmgń stwinch ptncjlnm prcwnikm. Tn dwudniw vnt jst wspniłą prmcją dl firm, tkż kzją n pzskni zintrswni wśród młdch studntów, płnch zpłu d prc i innwcjnch pmsłów. W czsi kljnch dcji Inżnirskich Trgów Prc n Dużj Auli wstwił się stki znnch firm. Tgrczn ITP swją bcnścią zszczcą m.in. PKPP Lwitn, Accntur, LOTTE Wdl, MicrStrtg i PKN Orln. Z rku n rk zuwżln jst crz większ zintrswni trgmi wśród studntów, którz tłumni dwidzją Gmch Główn Plitchniki Wrszwskij. Inżnirz! Zpwn dbrz wisz, ż tri ni zwsz sprwdz się w prktc, dltg dl tch studntów, którz chętni chcilib bliżj przjrzć się prc wbrnch firm, rgnizwn są pdczs Trgów wrsztt. N studntów czk równiż knkurs z trkcjnmi ngrdmi w trkci trgów (n 2 dni Trgów przwidzin są 2 lptp). Cz kidklwik próbwłś skntktwć się z 70 firmmi w przciągu 2 dni? Przjdź i sm t sprwdź! Szczgół n strni: Ptrcj Bugj Dni Krir, cł Plsk, mrzc 2012 Już w mrcu w njwiększch śrdkch kdmickich w cłj Plsc dbędą się Dni Krir W dziwięciu njwiększch mistch kżd studnt cz bslwnt będzi mił szns ułżć swją włsną krirę, zpznjąc się z njnwszmi prpzcjmi prc, prktk i stż w njwiększch krprcjch rz mnijszch lklnch firmch. Dni Krir t njwiększ trgi prc, prktk i stż rgnizwn przz AIESEC Plsk, międznrdw stwrzszni studntów. Uczstnic trgów studnci i bslwnci mją sznsę n bzpśrdni kntkt z przdstwicilmi wilu firm, dzięki czmu mgą pznć krtri, wdług którch prwdzn jst nbór nwch prcwników. Dzięki rzmwi mgą rzwić wil wątpliwści, tkich jk krtri cn knddtów cz spcfik prc w pszczgólnch dziłch firm. Równlgl d trgów dbędzi się Akdmi Umijętnści ckl bzpłtnch szklń i wrszttów, któr frują studntm szrką gmę wrszttów tmtc biznswj, prwdznch przz firm birąc udził w trgch, firm szklniw rz rgnizcj. Dni Krir dbwją się w Wrszwi już d pnd 20 lt i z rku n rk ciszą się crz większm zintrswnim, zrówn z strn firm jk i studntów z dumą infrmuj tgrczn Nrdw Krdntr Dni Krir Dmin Jrmicz. Szczgół dtcząc trgów, ktuln hrmngrm rz zpis n szklni znjdują się n strni Mgdln Wźn Trójmijski Trgi Prc, Gdńsk, kwitni 2012 W tm rku imprz dbędzi n Plitchnic Gdńskij w Nwm Gmchu Wdziłu Elktrniki, Tlkmunikcji i Infrmtki. Orgniztrz czkują pnd 60 wstwców plskich i zgrnicznch rz blisk dwidzjącch. Spdziwnch jst pnd 1200 frt prc przd wszstkim dl studntów i bslwntów szkół wższch. W rmch Trgów zrgnizwnch będzi szrg wkłdów i szklń. T już piętnst dcj przdsięwzięci, pdczs którg prmwn będzi tkż Jubilusz 60-lci WETI PG. Spnsrm Głównm imprz zstł firm Intl Tchnlg Plnd Ltd. Min Spnsr Brnżwg trzmł przdsiębirstw Jbil Circuit Plnd Sp. z. rz Atn Usługi Infrmtczn i Finnsw Sp. z.. Ttuł Prtnr Studnt bjęł firm HUBER+SUHNER Sp. z.. Prcdwcm umżliwin zstni dtrci d jk njwiększj liczb sób, któr spłniją wmgni n dn stnwisk prc zwłszcz spcjlistów i psjntów związnch z prwdznmi n Pmrzu kirunkmi studiów wższch. D tj pr trgm zufł pnd 200 firm. N dwidzjącch czkją frt prc n trni cłj Plski, tkż w Nimczch, Hlndii, Irlndii, Kndzi, USA, Austrlii cz Jpnii. Znjdą się tż prpzcj stżów i prktk dl studntów, równiż n krs wkcji. W rmch Trgów przwidzinch jst wil trkcji. Będą wrsztt, przntcj firm i liczn knkurs. Z ktulną listą wstwców, hrmngrmm sminriów, frtmi prc rz ktulnścimi zpznć się mżn n strni intrntwj gdnsk.pl. Krstin Thid 10

11

12 Zbuduj pirmidê pwnœci sibi Pwnść sibi wbrw tmu, c mśli i mówi wilu ludzi ni jst cchą wrdzną. Gd się rdzim, jstśm pd wilm względmi jk Arsttlswsk tbul rs. I t, jc jstśm, zlż w zncznj mirz d tg, czg się nuczm. A pwnści sibi mżn się nuczć! Trzb jdnk zdwć sbi z tg sprwę i zchcić trchę się wsilić. T ni win DNA Pwszchni pnuj pini, ż t, jc jstśm, w njwiększm stpniu dtrminwn jst tm, jki mm gn, kim są i jc są nsi rdzic i dzidkwi. W tn spsób usprwidliwim wil nszch cch tlk dltg, ż ni chc się nm wsilć, żb j zminić. Prwd jst tk, ż t, jc jstśm, zlż d tg, w jkim tczniu się brcm, c w zsdzi brdzij kt wpłw n ns prz zpiswniu nszj krt. Fkt fktm, ż pirwsz krs żci spędzm w grni rdzin wspmninch wczśnij rdziców i dzidków. I t ni, cz tg chcm, cz ni, wwirją n ns njwiększ wpłw. Jsn jst tkż t, ż jśli np. nsi rdzic są mł zdcdwni, skrci i niśmili, t prwdpdbni i m, il ni będzim mić innch wzrców, tc będzim. Stąd tż zpwn wziął się pgląd wch gnch dpwidzilnch z pwnść sibi. Tg d się nuczć Jk niprwdziw jst pgląd pwnści sibi uwrunkwnj gntczni, tk sm fłszw jst stwirdzni, ż w jj twrzniu pmg wgląd urd cz wzrst rz mjętnść uwidcznin w mrkwch ciuchch, supr smchdzi, njnwszm mdlu tlfnu kmórkwg, dtwrzczu mp3 cz zgrku. Pwnść sibi t cch zdcdwni przdtn, ułtwijąc żci szczgólni dziś, kid wszsc uczstniczm w wścigu szczurów. C wżn d się jj nuczć, wćwiczć. Jk t zrbić? Przd wszstkim trzb zcząć d zmin mślni smm sbi. Ab tg dknć, njlpij wkrzstć nszch przjciół i rdzinę. Oni n pwn chętni nm pmgą. Słuchjm więc tg, c ns mówią, jk ns cniją. Jśli usłszm, ż cś zrbiliśm dbrz, ni kr- REKLAMA Njnwsz tchnlgi Hicrn Jk prtnr SAP Plsk, spółk Hicrn spcjlizuj się w wdrżnich i rzwju sstmów wspmgjącch zrządzni SAP. Spółk psid sttus Prtnr Micrsft w bszrz Sftwr Dvlpmnt. Mjąc wski kmptncj tchniczn, firm prjktuj równiż włsn rzwiązni infrmtczn, pirjąc j njbrdzij zwnswn tchnlgi, międz innmi Jv rz.nt. Eksprci HICRON psidją szrki dświdczni w rlizcji prjktów IT główni w brnżch: utmtiv, rtil, FMCG, nrgtk i gzwnictw, prdukcj przmsłw i wil innch. Znczącą zltą Hicrn jst dświdczni w rlizcji njtrudnijszch, njbrdzij wmgjącch prjktów, częst wkrczjącch pz mżliwści innch intgrtrów sstmów IT. Firm HICRON dził ktwni n rnku plskim rz z grnicą, międz innmi w Szwjcrii, Austrii, Hlndii, Nimczch, Szwcji. Wśród klintów spółki znjdują się firm: Kmpni Piwwrsk, Grup MAN, VOLVO CE, Nti, Nstl, Prsch, AmRst i wil innch. Więcj infrmcji n: (hc, w) ft. DigiTuch 12

13 gujm się, ni mówm, ż wcl ni lub ż t nic tkig. Gd ktś ns chwli, pzwólm, b t dbr słw zkrznił się w ns i wcwł. Pdziękujm z kmplmnt i zpiszm g w głwi. Pwidzm sbi tż jsn, ż t, c zrbiliśm, rzczwiści bł dbr; ż jstśm dbrz w tm, c rbim. Skr inni ns dcniją, krzstjm z tg i budujm w tn spsób pczuci włsnj wrtści. Mżn wspmóc tn prcs, prsząc ludzi, którch pini jst dl ns wżn, wrżni pztwnj pinii zwsz, gd jst z c ns pchwlić. N CELwniku W prcsi budwni pwnści sibi wżną rzczą jst pstwini sbi clu i dążni d jg rlizcji. Isttn jdnk, b ni bł t cl zdfiniwn ngtwni pisując chęć wzbci się lub uniknięci czgś. Njczęścij cl frmułwn są mgliści i mł knkrtni. Chcm lpszj współprc z szfm, pprw tmsfr w prc lub grupi, chcm umić zchwć się dpwidni w różnch stucjch. Żb dziłć skutczni, nlż brdz knkrtni prczwć swj cl w zncznm stpniu ułtwi t ich rlizcję. Szlni isttn jst t tkż w wżnch i trudnch rzmwch, np. prcę. Ni chdzi tu jdnk t, b pwidzić sbi, ż chcę dstć tę psdę. Rzcz w tm, b mić kilk mnijszch clów, którch zrlizwni dprwdzi ns d tg ndrzędng, którm czwiści, w tm wpdku, jst zdbci prc. Ustlm ztm: il chcm zrbić, w jkim dzil firm prcwć, n jkim dclw stnwisku, czg chcm się nuczć, jkig rdzju umw czkujm itd. Im więcj knkrtów przdstwim sbi z cl, tm lpij będzim przgtwni d rzmw, c z tm idzi, będzim zdcdwni brdzij pwni sibi. T z kli zwiększ szns n sukcs. Większść z ns, jżli ni wszsc, sptkł się z stucjmi, w którch ktś próbwł ns przciągnąć n swją strnę, nmówić d czgś, n c nispcjlni miliśm chtę, w njlpszm wpdku przknć d swjg zdni. I tu kłni się w ps sił chrktru i pwnść sibi. W tkich stucjch sb pwn sibi i swich przknń ni d się zmnipulwć. Brdz dbrz widć t w stucjch krupcjnch, gdzi ktś sugruj chęć przjęci lub wręczni łpówki, sb nipwn sibi ulg, gdż ni ptrfi się przciwstwić. Dltg, przwidując tki brót sprw, mżm sbi pstwić z cl ni ulgnę prpzcji krupcjnj. Przrwć błędn kł Wżną rzczą w rlcjch międzludzkich jst kmunikwni się. Osb nipwn sibi m prblm w tj kwstii. Im trudnij jst się jj dgdć z innmi, tm brdzij zmk się w sbi i stj się jszcz mnij pwn swg. Zwiększją się jszcz brdzij jj prblm z kmunikwnim i kółk się zmk Jk t zminić? Odpwidź jst prst. Nlż budwć swj kmunikt tk prst i jdnznczni, jk t tlk mżliw. Zpmnijm istniniu tkich słów jk: bć mż, jkś, wkrótc. Dzięki tmu łtwij będzi nm się dgdć, ni usłszm tkż zrzutu, ż mówim nizrzumil i mł knkrtni. Ni pzstwim wówczs mijsc n dwlnść intrprtcji. Widząc, ż jstśm prtnrm w dskusji lub ż mm psłuch, którg wczśnij nm brkwł, pdbudujm nszą pwnść sibi. Rśni pirmid Nuk pwnści sibi pdbn jst d budwni pirmid. Elmnt p lmnci, kwłk p kwłku pirmid rśni crz większ i większ. A z kżdą cgiłką crz łtwij jst dkłdć nstępn i budwć kljn wrstw pirmid pwnści sibi. W prcsi tm ni musim bć smtnini szczgólni w pirwszm tpi budw. Wrt wkrzstwć dświdczni innch. A pwnść sibi pmg w wilu stucjch żciwch. W czsi studiów, w prc, w urzędzi. Ułtwi ngcjcj, pmg przciwstwić się w stucjch krupcjnch, pzwl złtwić wil trudnch sprw i wjść zwcięsk z knfliktów. Andrzj Zwd REKLAMA 13

14 Œci ki sukcsu ft. ditr76 Ftli Rzwój w Lr Mrlin Dłączjąc d kip Lr Mrlin msz pwnść, ż Twój rzwój trktwn będzi jk dbr inwstcj, firm będzi tn rzwój dbł. POZNAJ NAS LEPIEJ: W zlżnści d szczbl stnwisk w strukturch firm swim prcwnikm Lr Mrlin mż zprpnwć udził w jdnm z 4 prgrmów rzwjwch: Kuźni Tlntów t dwultni prgrm stżw, umżliwijąc bslwntm zdbci dświdczni hndlwg i p ukńczniu prgrmu pdjęci prc jk Kirwnik Dziłu. Akdmi Orląt umżliwi zdbci nizbędnj widz mrtrcznj rz szlifuj nizbędn kmptncj d prc n stnwisku Krdntr. Prgrm Mndżrski jst skirwn d knddtów z sklpów i cntrli przgtwującch się d płnini funkcji kirwniczch w Lr Mrlin. Drbin Rzwju jst ddkwn mndżrm wskim ptncjl rzwjwm i przgtwuj d strtgiczng zrządzni bszrmi mrtrcznmi. Rgulrni przprwdzn bilns kmptncjn dją widzę, kt i w jkich kirunkch chc się rzwijć. Dzięki tmu wspólni z prcwnikmi firm buduj indwiduln ściżki krir, uwzględnijąc ich zintrswni i pln. Lr Mrlin zchęc tkż d udziłu w szklnich, trktując rzwój zwdw jk wrunk kniczn prmcji. Umżliwi rzwój w plcówkch n trni krju rz w rmch Grup ADEO bcnj n trzch kntnntch. Dwidz się więcj: (lm ps) Rk w rk mur pństwwch i prwtnch uczlni puszczją tsiąc bslwntów. Ni wszsc znjdują stsfkcjnującą prcę. Psidni spcjlistcznj widz i ttułu mgistr częst ni jst wstrczjąc. Nizmirni wżn jst plnwni swjj krir rz rzwijni kwlifikcji pd kątm ktulnch wmgń rnku prc. Ptrzb nm dbrj strtgii rzwju. Wczsn pczątki Pln n przszłść mją wszstki dzici. Chłpc mrzą tm, b zstć strżkmi, plicjntmi lb ksmnutmi, dziwcznki chcą zistnić n scni jk pisnkrki lub ktrki. Przz kljn lt żci pln t ulgją jdnk drmtcznm mdfikcjm p zkńczniu studiów bslwnci zmuszni są częst d pdjęci jśli nwt ni pirwszj lpszj, t jkijklwik prc. Wrt n smm pczątku, przd pirwszą rzmwą kwlifikcjną, świdmi krślić włsn ptrzb i mżliwści. Jst t tp nizbędn w krwniu ściżki sukcsu, nicnin w skutcznm pszukiwniu prc. Spisz się pwli Pdbn ktś, kt zbt szbk dąż d clu, równi szbk upd. Eksprci rdzą, b mjąc już jsn krśln punkt, d którg się zmirz drgę dzilącą ns d clu pdzilić n pwn dcinki. Pzwli t przd wszstkim n dknwni ptrzbnch krkt w trkci rlizcji plnu. Wżn jst, bśm bli lstczni w pdjściu d krwni włsnj ściżki krir. Dzięki tmu, mim zmin n rnku, nsz knddtur będzi stl trkcjn dl ptncjlnch prcdwców. Krir, w njprstszm tg słw znczniu, jst drgą rzwju, którą prcwnik zmirz przjść w swim żciu zwdwm. Krwni ściżki krir jst jdnk pjęcim subiktwnm rbini krir dl kżdg zncz cś inng. Krir zwdw przbig zzwczj wdług pwng schmtu. D 35. rku żci mm czs n wbór i nukę zwdu, zdbwni dświdczni. Znim ukńczm 50 lt, pwinniśm dknć pwnch pdsumwń rz wntulnch pprwk nszch clów. P 50. rku żci ndchdzi czs stbilizcji. Mżliwści studnt Wżn jst, b zdwć sbi sprwę z psidng ptncjłu zwdwg, któr trzb stl rzwijć. Dziłlnść w rgnizcji studnckij, wlntrit, prktki i stż, udził w szklnich, sminrich tmtcznch, wrszttch, lktur książk i prs spcjlistcznj rz rzwijni włsnch zintrswń wszstk t są spsb n rzwijni swjg ptncjłu zwdwg. Cnn widz C mż pmóc w rlizcji ściżki krir? Eksprci pdkrślją, ż nicnin znczni mją studi pdplmw. Niktórz uwżją nwt, ż są n 14

15 równi wżn jk dświdczni zwdw i prktczn umijętnści. Fkt ukńczni studiów pdplmwch z pwnścią sprzj wnsm. Prz pdjmwniu dczji rzpczęciu studiów pdplmwch wrt zwrócić uwgę n trz spkt. Przd wszstkim brdz wżn jst zbiżnść brng kirunku z ukńcznm kirunkim studiów mgistrskich rz psidnmi już kwlifikcjmi. P drugi: kirunk i tmtk studiów pwinn bć związn z nszmi indwidulnmi ptrzbmi rz zintrswnimi. Wżn jst tkż t, b stl śldzić rnkingi szkół wższch i wbrć tę, któr znjduj się w nich n wskij pzcji. Im więcj, tm lpij Prz prcwwniu ściżki krir wrt wziąć pd uwgę plcn przz ksprtów sstm nzwi trz prc. Plg n n tm, ż prócz bcnj prc pwinn się mić w żciu dwi inn: ltrntwną rz dclwą. W wpdku, gd w nszj firmi dzij się cś, czg ni kcptujm, mżm dść szbk (mnij więcj w przciągu 1-3 misięc) przniść się d prc ltrntwnj. Oczwiści psidni tkij prc ni jst rzczą prstą nlż stl pdwższć swją wrtść rnkwą, wrt tż zmiszczć swój prfil n dpwidnich strnch intrntwch (tk ktwnść nsi nzwę suchg pszukiwni prc ). Prc dclw stnwi rlizcję mrzń i jst punktm, d którg chcm djść. Czs, jki jst nizbędn d jj siągnięci, cl pśrdni wszstk t jst sprwą indwidulną i zlż d ns. Pdsumwując Nizbędn jst wrbini sbi jsng brzu swjj krir zwdwj rz żci, jki chcm wiść w przszłści. Wżn jst t, b niustnni śldzić zmin, i t ni tlk n rnku prc, lcz tkż t, dtcząc nszch ptrzb i wrtści. Trzb tż prcwć nd swją cną rnkwą, rzwijjąc nw, pżądn przz prcdwców, umijętnści. Nlż strć się dstswć d przmin spłcznch i knmicznch. Wksztłcni i dświdczni zwdw pwinn skłdć się n spójną ściżkę krir t uczni ns knkurncjnmi n niustnni zminijącm się rnku prc. Oprcwni ściżki krir jst nizbędn, b dbrz funkcjnwć n rnku prc. Mówi się, ż z kilk lt człwik będzi musił w ciągu swjg żci sidmikrtni zminić prfil ktwnści zwdwj. Z pwnścią wrt więc wczśnij przmślć różn wrint rzwju swjj krir. Ann Swrn REKLAMA Hrznt 2020 Lr Mrlin Pdjęci prc w Lr Mrlin t ni tlk mżliwść zdbci cnng dświdczni zwdwg POZNAJ NAS LEPIEJ: i sknfrntwni swjj widz z śrdwiskim biznswm. T tkż szns n uwlnini krtwnści i zngżwni się w ksztłtwni przszłści. W 2011 rku, w rmch prcsu Hrznt 2020, firm pdjęł dskusję nd swją przszłścią. Pzwlił t, dzięki wspólnj prc prtj n wrtścich i strtgii firm, stwrzć brz Lr Mrlin Plsk w 2020 rku. W rmch Hrzntu 2020 dbł się 51 ssji wrszttwch, w któr zngżwnch bł pnd prcwników. Z pmcą mdrtrów i inspirtrów wprcwn rzm pnd 200 mbicji w cztrch kluczwch bszrch. Okrśln m.in. c i jk Lr Mrlin będzi frwć KLIENTOM w 2020 rku, w jkich EKIPACH będzi się wtd prcwł, jk będą wglądł SKLEPY, w jki spsób firm będzi kgzstwć z OTOCZENIEM. Prcwnic firm są przknni, ż bzując n swjj różnrdnści, którą pstrzgją jk nizwkłą siłę, wprcwli wspólną, mbitną wizję firm w 2020 rku. Chcsz przknć się jką? Dłącz d Lr Mrlin! (lm ps) J li jstê bslwntm uczlni w szj, wê udzi w X dcji Prgrmu Rzwjwg: KUèNIA TALENTÓW CZYM JEST KUèNIA TALENTÓW? POZNAJ NAS LEPIEJ: Kuêni Tlntów, t intnswn prgrm szklƒ drswn d bslwntów szkó w szch z mksmlni 2 ltnim dêwidcznim zwdwm, p którg ukƒczniu m n bjàç w firmi Lr Mrlin stnwisk kirwnicz. CO PROPONUJEMY? indwidulnà Êci k krir z pkitm prfsjnlnch szklƒ m liwêç wkzni si inicjtwà i smdzilnêcià szns sprwdzni swjj widz i umij tnêci w prwdznch prjktch stnwisk kirwnicz p zkƒczniu prgrmu trkcjn wrunki ztrudnini, w tm umw prc rz pkit bnfitów prc w mi dznrdwj firmi w zspl prfsjnlistów i psjntów SZUKAMY OSÓB, KTÓRE: lubià hndl i kntkt z Klintm sà przdsi bircz i prktwn intrsujà si nszm srtmntm sà mbitn i szbk si uczà dbrz czujà si w prc zsp wj wtrwl i z zng wnim dà à d clu sà gtw d zmin mijsc zmiszkni ps ugujà si j zkmi bcmi (tut). Zprszm d z ni plikcji n strni: Zintrswnm knddtm frujm tk inn stnwisk prc w nszch sklpch. 15

16 C rbiæ p plnistc? Ptni: C studiujsz?, w przpdku bslwntów: C skńczłś? mż bć dl plnist źródłm sprj frustrcji. W 99% przpdków kljn ptni brzmi bwim: Będzisz nuczcilm? lb c grsz: Chcsz bć nuczcilm?. W przknniu ludzi, którz plnistki nigd ni studiwli i/lub ni mją żdnch znjmch z tkim wksztłcnim, kżd plnist idzi n t studi, b zstć nuczcilm. Jst t wbrżni błędn studi plnistczn przgtwują d wilu prfsji ni tlk związnch z prcą w szkl. Wrt jdnk p plnistc ukńczć prznjmnij jdn studi pdplmw. Ni kżd mż uczć Ni kżd bslwnt plnistki mż prcwć w szklnictwi. N większści uniwrsttów uprwnini nuczcilski uzskuj się, wbirjąc spcjlnść nuczcilską. Pzstli studnci uprwnini pdggiczn zdbwć muszą n studich pdplmwch. Jęzk plsk trudn bć Plniści dbrz znjąc prznjmnij jdn jęzk bc n niktórch uniwrsttch mją mżliwść zdbci uprwniń nuczcil jęzk plskig jk bcg. Rnk prc ni jst duż, jdnk jśli znjdzi się ztrudnini, zrbki są wższ niż w tpwm szklnictwi. Uprwnini tki mżn równiż uzskć n studich pdplmwch. Ernst & Yung wisnn rkrutcj Ernst & Yung ztrudni kł 200 sób n stnwisk sstntów i prktkntów d zspłów w dzil udtu, drdztw pdtkwg, drdztw trnskcjng lub drdztw biznswg d biur w Wrszwi, Ktwicch, Krkwi, Pznniu i Wrcłwiu. Ofrt skirwn jst d studntów i bslwntów kirunków knmicznch, prwniczch, tchnicznch i ścisłch. Jśli ktś lpij czuj się w prc z młmi dzićmi, mż wbrć glttddktkę, czli przgtwni d nuki cztni i pisni młch dzici (już d 3. rku żci). Wmg t równiż ukńczni dpwidnich studiów pdplmwch. Gdzi pstwić przcink? N niktórch uczlnich plnistm fruj się równiż inn spcjlnści ksztłcni. Jdną z nich jst dtrstw spcjlnść przgtwując d prc w wdwnictwch Prgrm EYU Ernst & Yung nd Yu Prgrm EYU dj mżliwść rlizcji sbistch plnów rzwjwch w rmch ściżk krir frwnch przz Ernst & Yung. EYU pir się n trzch filrch: zdbwniu różnrdnch dświdczń, dpwidni dbrnm prgrmi szklń, cchingu rzwju pd kim pikun, sb z willtnim dświdcznim w Ernst & Yung. W dzil drdztw pdtkwg przz prgrm EYU przchdzą wszsc nwi sstnci i prktknci. Osb bjęt prgrmm EYU mją mżliwść prc np. prz międznrdwm plnwniu pdtkwm, nlizwniu zgdniń pdtków dchdwch i pśrdnich. W dzil Audtu dświdczni zdbw się pprzz prc dl klintów zróżnicwnch pd względm wilkści, struktur włsnści rz sktrów gspdrczch. D kżdg tpu krir dpswwn są szklni mtdlgiczn, tchniczn rz miękki. Wszsc prcwnic zdbwją kwlifikcj zwdw bigłg rwidnt, ACCA i inn. Zcznij pzim wżj z Ernst & Yung Sprwdź ktuln frt n i plikuj n-lin d 10 kwitni. Lubisz ns? Dłącz d ns: Fcbk.cm/EY.Plsk.Krir (jj, ps) i innch insttucjch związnch z rnkim książki (np. w księgrnich). Studnci pznją tjniki krkt, rdkcji mrtrcznj i tchnicznj, rnku książki i mrktingu wdwniczg. Prgrm zjęć bjmuj równiż lmnt dtrstw intrntwg i prswg. Nlż jdnk pmiętć, ż są t jdft. Yuri Ftli 16

17 ni pdstw widz, którj dużą część nbw się już p pdjęciu prc. Spcjlnść dtrską mżn równiż ukńczć w frmi studiów pdplmwch. Wilu bslwntów plnistki wiąż swją przszłść zwdwą z mss mdimi. Osb z tkim wksztłcnim sptkć mżn w rdkcjch gzt i czspism. Wżną umijętnścią w prc w mdich jst pprwn psługiwni się jęzkim plskim, stąd plniści są nizbędni pdczs twrzni prtli intrntwch różnrdnj tmtc. Wrt równiż próbwć sił w rdiu i tlwizji, chć tu, brdzij niż w mdich psługującch się słwm pisnm, cnin są sb z wksztłcnim dzinnikrskim. W służbi innm Jśli ktś p ukńczniu plnistki prgni służć swją widzą innm, rzwiąznim mgą bć dwultni pdplmw studi lgpdczn. Spcjlist w tj dzidzini pmg sbm cirpiącm z pwdu różnrdnch wd wmw. Rzlgł widz jęzkznwcz umżliwi równiż pznwni Plskig Jęzk Migwg, nstępni prcę ddktczną z sbmi głuchmi i głuchnimmi w różnm wiku, lub bci tłumczm jęzk migwg. Studi pdplmw Plski Jęzk Migw fruj Uniwrstt Wrszwski, kurs, n którch mżn nuczć się tg jęzk, rgnizują równiż wjwódzki ddził Plskig Związku Głuchch. Szrk widz ni tlk litrturznwcz, l i kulturznwcz pzwl plniści bć nimtrm kultur w dmch kultur cz w kmórkch dministrcji smrządwj. Wrunkim ztrudnini n tkim stnwisku jst njczęścij ukńczni pdplmwch studiów dl nimtrów kultur. P ukńczniu studiów pdplmwch tmtc biblitkznwczj plnist mż tż prcwć w biblitc. Abslwnci plnistki szukją częst prc w rgnizcjch pzrządwch, zwłszcz tch związnch z szrk rzuminą kulturą. Insttut Fillgii Plskij Uniwrsttu Wrcłwskig fruj studi pdplmw Lidr i nimtr spłcznści lklnj. Edukcj nifrmln. Zjęci bjmują widzę m.in. współczsnm żciu kulturlnm, kmunikcji spłcznj, wlntrici, prmcji i rklmi, trii i prktc bdni rnku, zrządzniu i finnswniu, ktch prwnch, rgnizcjch pzrządwch, prgrmch dtcjnch, twrzniu prjktów i wpłniniu wnisków dtcjnch. Tk nprwdę dpwidź n ptni: C mżn rbić p plnistc? pwinn brzmić: Wszstk!. Dcdując się n t studi, wrt mić jdnk świdmść, ż z dużm prwdpdbiństwm ni będzi się prcwł w brnż wrźni związnj z wksztłcnim. Mrk Misik REKLAMA KONKURS BIK Biur Infrmcji Krdtwj wspólni z Związkim Bnków Plskich, Biurm Infrmcji Gspdrczj InfMnitr, Krjwą Izbą Rzliczniwą rz Cntrum Prw Bnkwg i Infrmcji wprwdził prgrm dukcjn Nwczsn Zrządzni Biznsm. Dzięki nimu studnci mją mżliwść zpznć się z tmtką funkcjnwni sstmów wmin infrmcji finnswj mówi Ptrcjusz Rzpiątkwski z Biur Infrmcji Krdtwj. Studnci w trkci wkłdów trzmują infrmcj prktcznch mżliwścich wkrzstni tj widz, są zptrwni w mtrił infrmcjn i skrpt, dzięki którmu mgą pszrzć swją widzę n tn tmt. Ddtkw Biur Infrmcji Krdtwj głsił gólnplski knkurs Infrmcj w prcsi Zrządzni Rzkim n njlpsz prc: mgistrską i dktrską, brnin w rku kdmickim 2011/2012. Więcj infrmcji w zkłdc związnj z knkursm. (mb) Knkurs Infrmcj w prcsi zrządzni rzkim Ogłszm knkurs n njlpsz prc mgistrską i dktrską ngrdę Biur Infrmcji Krdtwj. Clm knkursu jst budwni widz sstmch wmin infrmcji finnswj rz wpłwi infrmcji krdtwj i gspdrczj n zrządzni rzkim i n funkcjnwni gspdrki, z szczgólnm uwzględninim spktów prktcznch z mżliwścią zstswni w rzwiąznich Biur Infrmcji Krdtwj. Ustnwini I dcji knkursu I dcj knkursu zstł ustnwin w br. Włącznm spnsrm knkursu jst Biur Infrmcji Krdtwj S. A. z sidzibą w Wrszwi, prz ul. Zgmunt Mdzlwskig 77A. Zsd i krtri Knkurs skirwn jst d bslwntów szkół wższch pństwwch i nipństwwch w cłj Plsc, zrówn studiów dzinnch, zcznch jk i wiczrwch n kirunkch knmicznch. Knkurs bjmuj prc mgistrski i dktrski brnin w rku kdmickim 2011/2012 z minimlną cną brdz dbrą. Nmincj i prcs cn prc Szczgółw pis przdmitu knkursu, spsbu zgłszni prc wrz z krtą zgłszni, prcsu cn prc zmiszczn są w Rgulmini knkursu n strni intrntwj w zkłdc dtczącj knkursu. Zgłszni prc dbw się włączni w frmi lktrnicznj, n drs milw njpóźnij d 31 pździrnik 2012 r. Jur knkursu, któr twrzą prfsrwi rz wbitni prktc, uznni spcjliści w dzidzini knmii i bnkwści, włni zwcięzców knkursu. Wręczni ngród dknuj Przs Zrządu BIK n urczstj gli. 17

18 Dœwidczni jst w cni Prfrwn wik knddt: d 25 lt; wmgn dświdczni zwdw Mil widzini bslwnci kirunków ścisłch z dświdcznim w prc n pdbnm stnwisku Tlk z dświdcznim Stż zwiększ Twją sznsę n dbrą prcę, prz kzji mż tż pdrprwć Twój budżt. ft. DigiTuch Jszcz kilknści lt tmu prktki studncki kjrzć mgł się tlk z tmi z pprzdnig sstmu przmuswmi prcmi w zkłdch prc lub jk pmc prz żniwch. Wil strszch sób d dziś z rzrzwninim wspmin czs PRL-u: Ni bł bzrbci. Kżd mił zpwniną prcę. Dziś stucj wgląd zupłni inczj. Znjmść jęzków i dplm uczlni wższj ni są jszcz gwrntmi znlzini prc. Prcdwc birą pd uwgę dświdczni zwdw knddtów, któr mgli zdbć jszcz pdczs studiów. Odbt stż znczni pdnsi trkcjnść bslwnt jk przszłg prcwnik. Jst frmą nuki plgjącą n prktcznm zdbwniu widz w mijscu prc. Sm dbci prktk infrmuj prcdwcę, ż knddt pdczs studiów bł ktwn, pdnsił swj kwlifikcj i w prktc zdbwł umijętnści przdtn w prc. NIE JEST PRAWDĄ, ż njlpij dbć stż w znnj, dużj, njlpij międznrdwj firmi. Njlpszm rzwiąznim jst zrintwć się wśród swich znjmch, gdzi dbwli prktki. Mżn równiż rzucić tki tmt n frum intrntwm. Wrt skrzstć z dświdczni innch. Ni wln równiż zpminć zpznniu się z frtmi stż, jki znlźć mżn n prtlch rkrutcjnch rz w głsznich zmiszcznch n strnch firm. Swj prgrm stżw rgnizują ni tlk firm, l i urzęd, insttucj pństww i smrządw, jk np. urzęd mist. ISTOTNĄ RZECZĄ, n jką pwinn się zwrócić uwgę prz wbrz stżu, jst infrmcj, d jkig czsu dn firm przjmuj stżstów. Im większ dświdczni w prwdzniu prktk, tm lpij dl stżstów. Orgnizcj mijsc prc, dlgwni pikun dl stżst rz przjrzst prgrm stżu ni kżd firm mż się tm pchwlić. Uczstnik prgrmu pwinin mić zpwniną mżliwść rzwju, pznni w mirę mżliwści jk njwiększj ilści stnwisk funkcjnującch w dnj firmi. Pwinn bć mu pwirzn tki zdni, któr jst w stni wknć i któr będą rzwijł jg umijętnści. O il stżst zdbw dświdczni jk prcwnik, tl prcdwc pwinin psidć dświdczni w rgnizwniu prktk. DOBRYM POMYSŁEM n dbci prktk jst wzięci udziłu w jdnm z wilu prgrmów stżwch. Wstrcz tlk rzwiązć zdni przgtwn dl przszłch stżstów. Im trudnijsz zdni rzwiążm, tm lpij będzim pstrzgni przz prcdwcę. Jst wil prgrmów stżwch, któr rzpcznją się i trwją w krju, ntmist późnij stżst wjżdż n zgrniczną wminę d krju, w którm m swją sidzibę dn firm. Tg tpu prgrm kirwn są d njlpszch bslwntów rz studntów sttnich lt studiów. Rzcz jsn, nlż się tu ddtkw wkzć znjmścią jęzk (njczęścij ngilskig). ZDARZA SIĘ, ż studnci, którz psidją już jkiś dświdczni zwdw, wrżją się scptczni stżch, jk wkrzstwniu studntów. Tk bł kidś, trz kżd przgd z prcą, prktką cz stżm jst sznsą n znlzini dbrj prc p studich tą, jk wim, łtw ni jst. Pz tm stż t ni tlk spsób n zdbci pirwszch dświdczń zwdwch i pznni sibi jk prcwnik. Niktór firm wpłcją wngrdzni swim stżstm. W kńcu wknują ni prcę n rzcz firm. Jdnk prwdziw wrtść prktk t, zdbci umijętnści, którmi będzi mżn pchwlić się przd prcdwcą. Częst zdrz się tż, ż stżst trzmuj prpzcję pstni w firmi jk prcwnik. Michł Grdcki Rlcj z wisnnch ATP n Plitchnic Wrcłwskij Prwi 50 firm, któr ktwni pszukują nwch prcwników; 10 tsięc studntów i bslwntów; budnk C-13 Plitchniki Wrcłwskij wpłnin ni tlk w hlu, n prtrz i pirwszm piętrz; prking prz budnku zpłnin d sttnig mijsc tk w njwiększm mżliwm skróci wglądł XVII Akdmicki Trgi Prc n Plitchnic Wrcłwskij zrgnizwn przz tmtjsz Biur Krir rz Fundcję MANUS 28 lutg br. Rnm trgów Wdrzni dbw się rgulrni, c smstr, niwątpliwm mgnsm jst rnm jdnj z njlpszch i njwiększch uczlni tchnicznch w Plsc, któr n dwunstu wdziłch ksztłci c rku kilknści tsięc studntów. Ci z kli już n wczsnch ltch studiów są zintrswni ktwnm pszukiwnim dl sibi mijsc n rnku prc, zdbwnim prktk, stż, jk i stłch mijsc ztrudnini. Tutj nprzciw ptrzbm wchdzą włśni Akdmicki Trgi Prc, któr dl wilu są jdną sznsą n bzstrswą rzmwę w cztr cz z przdstwicilmi przszłch prcdwców. Wilu dwidzjącch pdszł d wdrzni z sprą dtrmincją i zngżwnim. Nitrudn bł dstrzc studntów przntującch swj CV. Zchęcli d tg tż zrsztą przdstwicil firm. Bł t dl nich prcwit dziń. Prz wilu stiskch nn stp przlgł grupki zwidzjącch. Std tż bć mż niktór firm frwł nisztmpw, trchę dstrszjąc sprwdzin, zprszjąc knddtów d rzwiązwni równń cłkwch. Ni tlk frt prc Trgi ni grniczł się jdnk tlk i włączni d mzlng zpznwni się z frtą kljnch stisk. O gdzini 10 przdstwicil włdz Plitchniki, Smrządu Studnckig, wstwców rz, czwiści, rgniztrów zbrli się n ficjlnm twrciu i pczęstunku. 7 firm zdcdwł się tż przgtwć dl zintrswnch przntcj w slch wkłdwch. Obk tpwch kmplkswch frt krprcji, pszukując prc wbrli się n sptkni brdzij gólnj tmtc, jk n przkłd przgtwn przz Prt SA. Dnmiczn rzwój rz innwcjnść firm sznsą dl prcwnik. Wkłd dbwł się d gdzin 17. Przz cł tdziń trwł wrsztt, pdczs którch studnci szlifwli swj umijętnści plnwni krir zwdwj i pisni dkumntów plikcjnch. Dbrz ngłśnin imprz Wdrzni bł bgt rlcjnwn przd wszstkim w mdich kł-studnckich. Wśród ptrnów mdilnch znlźli się międz innmi Smstr, prtl prcuj.pl, Tlwizj Stk, Tlwizj TEDE, Akdmicki Rdi Luz, dlstudnt.pl, gztprc. pl rz Grsz O Stż. Część wstwców wsprł wdrzni równiż finnsw. Spnsrmi trgów bł firm Prt i Amdus, spnsrm głównm kncrn BOSCH. Kljn dcj już z pół rku. Ni będzi dl nikg zskcznim, jśli część z grmd zwidzjącch kljnm rzm pjwi się już p drugij strni stisk z ficjlną plkitką i w strju glwm. Alksndr Zbirzk 18

19

20 Er st st Stż w dbrj firmi bw przpustką d wmrznj prc. Ni kjrz się już z prznim kw i ksrwnim dkumntów, ntmist dj mżliwść nbci prktcznch umijętnści i pdnisini kwlifikcji. Prcdwc szukją sób ni tlk z dplmm ukńczni studiów, l równiż z dświdcznim zwdwm. Dltg tk wżn jst dbci prktki zwdwj, dzięki którj widzę trtczną mżn płączć z prktką n knkrtnm stnwisku. Dzięki tmu studnt stj się brdzij trkcjn dl ptncjlng prcdwc. Stż z urzędu Jdnm z rdzjów stżu jst stż z urzędu prc. Ab się n nig dstć, trzb spłnić kilk wrunków. D dbci stżu mż bć skirwn bslwnt, któr ni ukńczł 27. rku żci d jg brn ni minęł więcj niż 12 misięc, rz bzrbtni studnci zczni i wiczrwi, którz ni ukńczli jszcz 25. rku żci. W przpdku bslwntów (szkół pndgimnzjlnch i szkół wższch) kniczn jst zrjstrwni się w dpwidnim urzędzi prc (zgdni z zmldwnim stłm cz tmczswm) jk bzrbtn. Isttnm wrunkim jst równiż brk dświdczni zwdwg (kwlifikują się sb, któr bł już wczśnij ztrudnin, l n czs krótsz niż 3 misiąc). Stżst jst ndl uznwn z bzrbtng, wngrdzni, któr trzmuj w wskści 140% zsiłku dl bzrbtnch, jst trktwn jk stpndium stżw, ni pnsj. Stż mż trwć d 3 d 12 misięc, stżści mją prw d dwóch dni płtng urlpu z kżd przprcwn misiąc. Stż dbw się n pdstwi umw zwrtj przz urząd prc z prcdwcą. Prcdwc skłd wnisk d urzędu prc, przdstwi prgrm stżu (pis zdń wknwnch n dnm stnwisku) rz wzncz prcwnik sprwującg ndzór nd stżstą. Przz krs stżu prcdwc cni, cz stżst będzi przdtnm prcwnikim, p jg zkńczniu mż ztrudnić błg stżstę w rmch umw prcę. Liczb sób krzstjącch z stżu ciągl wzrst. Stż z urzędu jst dbrm rzwiąznim dl sób, któr mją chęci d prc i ni przrż ich niski stpndium stżw, kusi mżliwść przszłg ztrudnini. Pszukiwni trwją Innm rzwiąznim jst pszukiwni stżu przz uczlnin biur krir. Mżn w nich znlźć prpzcj prktk dl sób studiującch rz frt prc dl bslwntów. Prktki mżn dbć nimlż w wszstkich sktrch rnku prc. Ni zszkdzi tż pszukć stżu n włs- ną rękę np. w Intrnci (chćb n: cz lub spróbwć swich sił w knkursch, w którch ngrdą jst stż, częst w rnmwnj firmi. Zwcięstw w tg tpu knkursch jst mcnm punktm w CV, któr n pwn zstni zuwżn przz przszłg prcdwcę. Już w trkci studiów wrt zdbć zdbci cnng dświdczni zwdwg, b pszukiwni prc dpir p brni jst rzkwną dczją. Ann Pdhlicz Ddj swj CV Przchdzi tki mmnt, w którm kżd zczn szukć dl sibi jkijś prc. Niwżn, cz p t, b drbić d stpndium, cz tż, b stć się finnsw smwstrczlnm kżd chciłb znlźć zjęci, któr chciż w pwnm stpniu wpiswłb się w jg zintrswni. Wdług przprwdznch nkit ż 57% sób pszukującch prc wkrzstuj d tg Intrnt. I nikg t ni dziwi. Oprócz jdnk dść stndrdwg i nistt częst mł skutczng pswng przglądni zmiszcznch w nim frt (pwinn zjrzć się przd wszstkim n strn njbrdzij ppulrn i zmiszczjąc njwięcj nwch głszń, np. pl cz gztprc.pl) wrt spróbwć ltrntwnch mtd. Jdną z nich jst wbrni jdnj lub njlpij kilku spłcznści intrntwch, któr ni tlk zmiszczją głszni, l pmgją nwiązć twórcz i częst bzcnn kntkt z sbmi mgącmi pmóc nm w znlziniu uprgninj prc. N tkich prtlch spłcznściwch jk: GldnLin, Prf cz Krir mżn zpiswć się d grup dskusjnch i frów, pprsić dświdczn sb z brnż rdę lub zwczjni pdskutwć i w tn spsób przknć d sibi ptncjlng prcdwcę cz plcjącg. Crz więcj sób głsz się p prstu w Intrnci. W tm przpdku wrt skrzstć z ppulrnj strn spłcznści Gumtr, n którj z drm mżn umiścić głszni, cz większści innch strn publikującch głszni prcę, psidjącch dził Ddj swj CV. Inną frmą ktwng pzskiwni prc jst bzpśrdni kntkt z sbmi z intrsującj ns brnż. Jst t spsób fktwn szczgólni dl chcącch wknwć jdn z tk zwnch wlnch zwdów. Mili z ndsłnmi nizmówinmi tkstmi rdktrz, wdwc cz prducnci njczęścij ni cztją. Płżni jdnk im n biurku swjg rtkułu cz dm z mtrskim ngrnim udcji i tm smm wkzni się sprtm i dużą siłą przbici dstć się d tg przkłdwg biurk ni będzi łtw zwiększ sznsę zuwżni i, w nstępstwi, ztrudnini. Mżn równiż pstrć się rginlną trść listu przwdnig, któr wbudzi prcdwcę z ltrgu lktur schmtcznch wpwidzi. Wizt w urzędzi prc Pszukiwni ztrudnini pprzz urzęd prc dchdzi już d lmus. Wdług Rd Indx tlk 17% bzrbtnch krzst z usług nigdś tk ppulrnj insttucji. Trudn się dziwić, pniwż stpiń przgtwni prcwników urzędu d płninch przz nich bwiązków pzstwi częst wil d żczni. Rzmwiłm kidś z bslwntm plitlgii, któr pwidził mi swjj wizci w tj szcwnj insttucji: Owszm, zpwniją bzrbtnmu ubzpiczni zdrwtn, l nic pz tm. Kid p rjstrcji zprszn mni n tk zwn knsultcj prdnictw zwdwg, kbit, któr mił pmóc mi w dbrniu d mich kwlifikcji dpwidnig zjęci, zptł sknstrnwn: A c mżn p tm rbić?. W fkci przcztł mi łskwi wszstki gólndstępn frt prc, łączni z tmi dl frzjrów i tkrz. Justn Mikulicz-Nidck 20

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl

formator rekrutacyjny 2014/2015 studia I stopnia www.wsiz.rzeszow.pl stud I stpn szczgółwy ps frty ktulnj n rk kdmck 2014/2015 znjduj sę n strn ntrntwj 2014/2015 frmtr druk: lstpd 2013 www.wsz.rzszw.pl rkrutcyjny SPIS TREŚCI 4 6 8 10 11 13 16 18 20 23 25 27 29 31 33 36

Bardziej szczegółowo

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł

Mapa najważniejszych inwestycji miejskich w latach 2011 2014. Wkrótce ruszy budowa drugiej nitki mostu! Tyrex zainwestuje w Malborku 50 mln zł AKTUALNOŚCI, WYDARZENIA, OPINIE, INFORMACJE Z ŻYCIA MIASTA w numerze: Wkrótce ruszy budw drugiej nitki mstu! Kńczy się prcedur wybru przez GDDKiA ddził Gdńsk Wyknwcy budwy drugiej nitki mstu n rzece Ngt

Bardziej szczegółowo

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron

I L U S T R O W A N A Dzisiejszy numer zawiera IZ stron U' Cno numru 5 sroszi «; t pocztow uiszczon ryczłtm. I L U S T R O W A N A Dzisijszy numr zwir IZ stron Anks Slowcii Alrmując pogłoski w Pryb żu I Londyni P o d j r z n r u c h y w o j s k n i m i c k

Bardziej szczegółowo

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju

ANALIZA RYNKU WRZESIEN` POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE. stan istniej¹cy i perspektywy rozwoju IADPG Instytut Anliz Dignz i Prgnz Gspdrczych Al. Ppie Jn Pw³ II 42 70-415 Szczecin Tel/fx 091 46 46 949 www.idipg.pl ANALIZA RYNKU POWIERZCHNI BIUROWYCH W SZCZECINIE stn istniej¹cy i perspektywy rzwju

Bardziej szczegółowo

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744

PUCHaCZÓW. wieści z gminy. Ruszyły nowe inwestycje NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 PUCHCZÓW iści z gminy NAKŁAD: 1000 EGZEMPLARZY ISSN: 2084-1744 Mrzc Kiciń 2013 Nr 10(2/2013) Trs 1 ok 42 km Trs 2 ok 30 km Trs 3 ok 35 km Trs 4 ok 44 km Trs 5 ok 21 km Trs 6 ok 36 km BEZPŁATNY DWUMIESIĘCZNIK

Bardziej szczegółowo

Trening czyni mistrza

Trening czyni mistrza Numer 1 (01) WIOSNA 2012 MAGAZYN PRACOWNIKÓW UNIQA Trening czni mistrz UNIQA & sport 2012: piłk w grze! Sukces, mbicje, cele, pln Zmin w ubezpieczenich Okiem ekspertów Ustw KOCAUT Rośniem w siłę 18 nowch

Bardziej szczegółowo

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy

Miasto P będzie mieć swój ośrodek wypoczynkowy Njęcj smbójst zrz sę zlę Kętrzyńsk Ctrm Klt zprsz spktkl ttrly yk ktró lsztyńskg Ttr m. S. Jrcz. 10 rzś sl sk kj Kętrzyńskg Ctrm Klt bęz mż bjrzć sztkę Ay Brzyńskj Njęcj smbójst zrz sę zlę rżysr Gvy g

Bardziej szczegółowo

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda?

Warszawa stolicą kreatorów mody Miasto perspektyw dla polskich projektantów. Poznań od kuchni Gastronomia i usługi a gdzie moda? ULICE HANDLOWE Wrsz stlcą rtró dy Mst prspty dl plsch prjtntó Pznń d uchn Gstrn usług gdz d? Wrcłs d cntru hndly Glr przjęły njcó Kró turystyą st Ofrt uszyt n rę Prsptyy dl rzju ulc hndlych Plsc Ulc hndl

Bardziej szczegółowo

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje.

TRENDS 2011. Raport Autumn 2011. www.rzeczpospolita.pl. www.tomorrow.pro. www.e-nauczanie.org. www.inwestycje.pl. www.manager.inwestycje. Raport Autumn 2011 II Edycja 22 grudnia 2011 www.langloo.com Partnr wydania www.combidata.pl Trnds II: Porozmawiajmy o biznsi Znaczni rozwiązań owych w biznsi systmatyczni wzrasta. Polski firmy coraz bardzij

Bardziej szczegółowo

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz

Instruktor zataił przed nimi, że utracił praw jazdy i licencję. Pomimo zakazu, nad ywadził standardowe szkolenia. Teraz wsz NU R I 2 dutygdi bzpłty Ds pzydt Puls Rgiu LEGNICZANKA NA MISJI 11 KRAJ Agsz Hlusz sją ę zdą zpczył łch Py Lgicj i Rdiu Plus Lgic Dziś jst szf lgistyi Jdsti Spcjlj Plsj Plicji Kssj Mitvicy, tój służy 115

Bardziej szczegółowo

adr e na l in y Województwo pełne This project was co-financed by the European Union. Nie jest na sprzedaż. www.kr-moravskoslezsky.

adr e na l in y Województwo pełne This project was co-financed by the European Union. Nie jest na sprzedaż. www.kr-moravskoslezsky. Morvskoslzský krj Krjský úřd 28. říjn 7 702 18 Ostrv Čská rpublik Tl.: +420 9 622 222 E-mil: post@kr-morvskoslzsky.cz www.kr-morvskoslzsky.cz This projct ws co-finncd by th Europn Union. Ni jst n sprzdż.

Bardziej szczegółowo

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO

SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO 1 SPECJALIŒCI BUDOWNICTWA PRZEMYS OWEGO ul. Hllerów 2, 32-050 Skwin tel. 012 256-02-17 tel./fx 012 256-01-97 www.lbud-pb.pl Jesteœmygenerlnym wykonwc¹: hl produkcyjnych hl mgzynowych obiektów u ytecznoœci

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele

BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE. Wybory do Parlamentu Europejskiego Miasta jak dwie siostry. Wywiad z Mariuszem Wilkiem Landshuckie wesele BEZPŁATNE CZASOPISMO POLONIJNE DLA CIEBIE nr 3 (12) maj / czrwic 2009 MOJE MIASTO Wybory do Parlamntu Europjskigo Miasta jak dwi siostry MY POLACY Wywiad z Mariuszm Wilkim Landshucki wsl PORADNIK Mity

Bardziej szczegółowo

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec

IZBA GOSPODARCZA 1/2001 (5) Szczegóły dotyczące realizaji recept str. 59. czerwiec IZBA GSPDARCZA czerwiec 1/2001 (5) Szczegóły dtyczące realizaji recept str. 59 TRFARM "P Liczba bsługiwanych aptek Liczba aptek własnych 1850 Udziały Trfarmu w gólnplskim rynku hurtu apteczneg Prjekcja

Bardziej szczegółowo

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r

c h n i a p r Wejście smoka k u c h n i a p r c h n i p r k u c h n i p r Wejście smok fot. MJ W mrcu medi finnsowe obiegł informcj, że pierwsz ofert publiczn kcji spółki Helio może nie dojść do skutku. Okzło się, że komunikt dotyczący jej szczegółów

Bardziej szczegółowo

Katastrofalne burze w Polsce. Zagrody i zbiory w płomieniach.

Katastrofalne burze w Polsce. Zagrody i zbiory w płomieniach. ł 8 2 X* «- 03-28.- AdminUtrsclft / ^ k * IŁ - T«Uo«03-29. J"»r«nltl prnumraty t Cny ngiosai tk stn t i l-a atroaa V t». m/«lam. strona 6 Im; «7 ir,; okrotofl 30 p.; aa 0 gra rrycwjna 7 gr.; U tt aa wyraa,

Bardziej szczegółowo

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator.

DOK. info. Raport o dokumentach. I kwartał 2013 r. www.dokumentyzastrzezone.pl. Patronat. Patronat honorowy. Organizator. info DOK Rpor o dokunch I kwrł 213 r. Pron honorowy Pron Współprc Orgnizor Uczsnicy Kpnii Inforcyjnj Sysu DOKUMENTY ZASTRZEŻONE: Bnki Spółdzlcz i Bnk BPS W Sys DOKUMENTY ZASTRZEŻONE uczsniczą prw wszysk

Bardziej szczegółowo

aan n a l i a z a l i z a

aan n a l i a z a l i z a nliz nliz Hiszpni nie od rzu stł się Mekką turystów. Jeszcze 20 lt temu krj ten w świdomości przeciętnego Europejczyk uchodził z prowincję. Wpływ n tę zminę mił skutecznie przeprowdzon kmpni promocyjn

Bardziej szczegółowo

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty

Pigułki dzieńpo będą sprzedawanebezrecepty Mgzyn weekend: Niech żyje bl!- czyli jk kiedyś wyglądły krnwłowe zbwy Opoln STR. 7 Sobot niedziel 10 11 STYCZNIA 2015 CENA2,20(wtym8%VAT) NUMER 7(6613) ISSN 1230-6134 NR INDEKSU 348-252 Wspomnienie Józef

Bardziej szczegółowo

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT

WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT WSPÓŁPRACA Z RODZICAMI DZIECI NIEPEŁNOSPRAWNYCH W WIEKU 3-6 LAT PORADNIK dl rodziców, opiekunów i terpeutów Szymon Godw Spis treści Wstęp...3 Wczesne wspomgnie rozwoju dzieck prwo i podstwowe określeni.4

Bardziej szczegółowo

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok" XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP

Lód:t, czwartek 30 stycznia 1975 roku. Rok XXXI Nr 25 (8129) DZIENNIK ŁÓDZKI FS ZMP trn totrn Psi edzenie Lód:t, czwartek 30 stycznia 975 rku Rady Nut:zelnej c zewml 29 bm, dbył się w Warszawle wspólne plenarne psiedzenie Prezycl.ium Rady NaczelaeJ i Zarządu Glówneg ZBWiD. Obradm. świecnym

Bardziej szczegółowo

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t!

CZADEK. Grudzień 2004 XXVII L.O. im. Tadeusza Czackiego w Warszawie. Weso³ych Œwi¹t! CZADEK Grudzień 2004 numer 4(19) cena: 0zł :) XXVII L.O. im. Tadeusza Czackieg w Warszawie Wes³ych Œwi¹t! CZADEK 1 Z YCIA CZACKIEGO Œnieg, Œwiêta, Œvistak Łaaa ale fajnie! Śniek spad. C z teg, że p dwóch

Bardziej szczegółowo

Przedsiębiorczość wiejska

Przedsiębiorczość wiejska Nr 1/2012 Przedsiębirczść wiejska e-biuletyn W numerze: Zdarzył się w CDR Planwane szklenia Praw i pdatki WPR a przedsiębirczśd Scjlgia i psychlgia w przedsiębirczści Przedsiębirczśd wiadmści rżne Ciekawe

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? 01 wstęp CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? Badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek (maj 2012) Hubert Brwski WARSZAWA, MAJ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja

Bardziej szczegółowo

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r.

REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG. Audytel W POLSCE DOSTĘPU DO INTERNETU. Warszawa, 21.01.2009 r. REWOLUCJA MOBILNEGO INTERNETU W POLSCE RAPORT ASPEKTY MOBILNYCH USŁUG DOSTĘPU DO INTERNETU Wrszw, 21.01.2009 r. Audytel Dził Bdń i Anliz Audytel S.A. Spis treści 1. Polityk cenow i trendy tryfikcji bezprzewodowej

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem

Przygotowanie do spowiedzi, modlitwy i rozmowy z kapłanem Przygtwanie d spwiedzi, mdlitwy i rzmwy z kapłanem Prszę cię, abyś przeczytał d kńca ten tekst. Jeg wyrywkwe przeglądanie nic ci nie pmże. Zaczynamy. Tę część książki (jest t fragment książki Wjsku Gedena)

Bardziej szczegółowo

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów". Teraz MY - Pokolenie Z

Najtęższe glowy w laboratoriach gigantów przemysłowych my /q dzień. i noc jak dogodzić pokoleniu Młodych Lwów. Teraz MY - Pokolenie Z Temat kładkwy Większść czytelników MT t sby urdzne p rku 1990-ym, zaliczane d Pklenia Z. Ptrzeby, gusta, nawyki Zetów wyznaczają trendy rzwjwe cywilizacji technlgicznej. Na kilkudziesięciu strnach teg

Bardziej szczegółowo

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY?

CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? CO ROBIMY NA KOMPUTERACH W BIBLIOTECE I CO Z TEGO MAMY? badania użytkwników kmputerów dstarcznych w ramach Prgramu Rzwju Biblitek Hubert Brwski WARSZAWA, STYCZEŃ 2012 Plsk-Amerykańska Fundacja Wlnści jest

Bardziej szczegółowo

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i

ZYCIE BYTOMSKIE. P db. Mieszalnia Farb i Tynków. Janusz Paczocha i 977023929420435 > STRONA 5 STRONA 5 STRONA 13 U k r d ł m i l i o n P o ż e g n n i e O s t t n i REKLAMA Kndydt n Prezydent Bytomi 9 7 7 0 2 3 9 "2 9 4 2 z ł o t y c h z E l e k t r o n i k i e m p o

Bardziej szczegółowo