Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej"

Transkrypt

1 PROJEKT: PREZENTER MODELOWANIE POWIERZCHNIOWE ZAAWANSOWANE OPERACJE BRYŁOWE NARZĘDZIA DO FORM FOTOREALISTYCZNA WIZUALIZACJA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Mateusz Sztangret Katedra Modelowania i Informatyki Stosowanej

2 Zawartość WSTĘP 3 NA POCZĄTKU BYŁ SZKIC 4 MODELUJEMY POWIERZCHNIE 6 OCENA JAKOŚCI POWIERZCHNI I JEJ NAPRAWA 11 MODELOWANIE WIELOOBIEKTOWE, ZAAWANSOWANE OPERACJE BRYŁOWE 13 NARZĘDZIA DO FORM 21 FOTOREALISTYCZNA WIZUALIZACJA PROJEKTU 26 DODATEK A: OCENA CIĄGŁOŚCI POWIERZCHNI 29 DODATEK B: GALERYJKA 31 S t r o n a 2

3 Wstęp Wprowadzenie nowego produktu na rynek to proces bardzo złożony. Począwszy od rozpoznania potrzeb konsumentów skooczywszy na reklamie i sprzedaży, na każdym z wielu etapów, sztab ludzi pracuje na to, aby wyrób okazał się strzałem w dziesiątkę. Poza aspektem marketingowym, który rzecz jasna jest niezwykle istotny, kluczowym dla absolwenta najlepszej w Polsce uczelnie technicznej, staje się faza projektowa. Gotowy wyrób musi charakteryzowad się atrakcyjnym wyglądem, funkcjonalnością oraz niezawodnością i długoletnią bezawaryjną pracą. Nie bez znaczenia staje się tutaj prawidłowe zaprojektowanie wyrobu oraz dobór odpowiednich materiałów, z których zostanie wykonany. Produkt musi bowiem byd bezpieczny dla dzieci i przyjazny dla środowiska. Wszystkie te czynniki i pewnie wiele innych, których nie wymieniłem, mają wpływ na finalny sukces /porażki nie zakładamy/. W tym opracowaniu skupię się wyłącznie na tym etapie wdrożenia produktu, który wiąże się z komputerowym wspomaganiem projektowania CAD /ang. Computer Aided Designer/. Faza ta nie ogranicza się wyłącznie do wykonania modelu 3D, gdyż współczesne aplikacje CAD umożliwiają m. in. zaprojektowanie wyrobu nawet o najbardziej zaawansowanym kształcie, przygotowanie formy wtryskowej czy przeprowadzenie analiz wytrzymałościowych, np. testu upadku. Przedmiotem projektu będzie Prezenter, bez którego obecnie pokaz slajdów podczas prelekcji staje się byd niemożliwy. Produkt taki powinien mied atrakcyjny wygląd oraz ergonomiczny kształt. O jego funkcjonalności decydowad będzie liczba przycisków oraz to, czy posiada laserowy wskaźnik czy też nie. Konstruktorzy powinni pomyśled również o odpowiednich materiałach, z których będzie wykonany. Gumowe wykooczenia polepszą stabilnośd uchwytu, zważywszy na fakt, iż ręce prelegenta w trakcje pokazu bywają wilgotne. W projekcie ograniczę się do wykonania modelu 3D oraz przygotowania formy wtryskowej. Przedstawię również możliwości oprogramowania CAD w zakresie przygotowania fotorealistycznych wizualizacji produktu. Jest to istotny aspekt w branży wzorniczej, gdyż już na etapie projektowania możemy ocenid walory estetyczne gotowego wyrobu. Wszystko to, byś poznał Studencie możliwości aplikacji inżynierskiej SolidWorks w realizacji tego typu projektów! S t r o n a 3

4 Na początku był Szkic Koncepcja nowego produktu powstaje w głowie jego projektanta. Wizje tą najłatwiej przelad jest na papier. Pierwsze szkice powstają zatem przy pomocy kartki i ołówka (rys. 1 i 2). Nie mnie oceniad w tym miejscu myśl artysty. Jednym Prezenter może się podobad, innym nie. Jednak z punktu widzenia tego opracowania, najważniejsze jest, by uchwycid koncepcję twórcy i wykonad model 3D. Rys. 1. Szkic widoku z góry Rys. 2. Szkic widoku z boku Takie szkice należy zeskanowad i zapisad do jednego ze znanych formatów graficznych:.jpg czy.png SolidWorks obsługuje ich rzecz jasna więcej. Droższą alternatywą, o którą pokuszą się zapewne tylko współczesne biura projektowe, jest wyposażenie się w tablet graficzny urządzenie do cyfrowego rysowania. Grafikę taką należy umieścid w przestrzeni roboczej SolidWorks. By to zrobid trzeba wstawid szkic 2D najlepiej na jednej z trzech podstawowych płaszczyzn konstrukcyjny /przednia, góra, prawa/. Wybór płaszczyzny będzie zależał od rysunku, jaki aktualnie chcemy wstawid grafika z widokiem z góry wygodnie wstawid jest na płaszczyźnie górnej. Rys. 3. Obraz w szkicu Rys. 4. Rzuty w przestrzeni roboczej S t r o n a 4

5 Na górnej płaszczyźnie rysunkowej wstawiamy szkic. Rysujemy w nim linię konstrukcyjną, wymiarujemy ją odpowiednio 110 mm, gdyż długośd Prezentera wynosid będzie 11 cm. Będąc w edycji szkicu wybierzmy Narzędzia Narzędzia szkicu Obraz w szkicu... W tym momencie jesteśmy w stanie odpowiednio zorientowad i przeskalowad rysunek tak, by długośd wyrobu była odpowiednia (rys. 3). Podobne czynności przeprowadzamy dla widoku bocznego. Na rysunku 4 przedstawiony jest ekran programu, po wstawieniu dwóch rzutów do przestrzeni roboczej. Na płaszczyźnie prawej wstawiamy nowy szkic 2D. Obrysowywujemy splajnami kontury rysunku widoku z boku (rys. 5). Ten etap należy wykonad starannie, rzutuje on bowiem na finalny kształt produktu. Dobrą praktyką jest stosowanie linii konstrukcyjnych do definiowania odpowiednich relacji. Linia podziałowa, która dzieli Prezentera na dwie części /pokrywa górna i dolna/, w punkcie początkowym i koocowym powinna byd styczna do poziomej linii konstrukcyjnej. Również styczne spajnów /w punktach początkowych i koocowych/ opisujących kształt obu pokryw powinny byd nachylone odpowiednio o kąt 3 do pionowej linii konstrukcyjnej (rys.6). Rys. 5. Obrys konturów Rys. 6. Zbliżenie przodu i tyłu Podobnie postępujemy z widokiem z góry. W tym momencie kluczowa jest relacja wspólności punktów początkowych i koocowych splajnów. Ponieważ wyrób jest symetryczny względem prawej płaszczyzny, tak więc będziemy wykonywad tylko połowę modelu by drugą odbid lustrzanie. Styczne we wspólnych punktach muszy byd prostopadłe do płaszczyzny prawej. W efekcie dostajemy dwa szkice 2D, które posłużą do dalszego modelowania (rys. 7). Splajny można było oczywiście wstawid do szkiców z obrazem, jednak przy pokazywaniu i ukrywaniu szkiców takie podejście jest niepraktyczne. Rys. 7. Szkice opisujące kontur Jako, że w Drzewie operacji o porządek należy dbad, wstawiamy cztery szkice do nowego folderu o nazwie Szkice. Oczywiście szkice również możemy nazywad wg naszych potrzeb. S t r o n a 5

6 Modelujemy powierzchnie Czas teraz utworzyd zewnętrzny kształt Prezentera. Ponieważ jego geometria jest dosyd zaawansowana, będziemy korzystad z narzędzi modelowania powierzchniowego. Dobór metod jest tak przemyślany, aby pokazad jak najwięcej funkcji w tym obszarze. Nie należy tego algorytmu traktowad jako wyrocznię. Każde podejście projektowe, które prowadzi do otrzymania żądane kształtu jest podejściem prawidłowym. Zaczniemy od utworzenia powierzchni, którą będziemy wielokrotnie wykorzystywad jako odniesienie do nowych obiektów powierzchniowych czy szkiców. Wybieramy narzędzie Wyciągnięcie powierzchni. Konturem do wyciągnięcia będzie splajn podziałowy. Odległośd tej operacji powinna byd na tyle duża, by pokryd połówkę górnego widoku Prezentera, w tym wypadku 25 mm będzie wystarczające (rys. 8). Drugą operacją będzie przycięcie powierzchni szkicem reprezentujących obrys górnego widoku (rys. 9). Do tego celu wykorzystamy operację Przytnij powierzchnię. Rys. 8. Wyciągnięcie powierzchni Rys. 9. Przytnij powierzchnię Ten obiekt powierzchniowy pozwoli utworzyd nową powierzchnię, która będzie wykorzystywana do tworzenia powierzchni zewnętrznych modelu. Utworzymy teraz nową powierzchnię w określonym kierunku od krawędzi przyciętej powierzchni. Będzie to ważna powierzchnia referencyjna dla zewnętrznych ścian górnej pokrywy Prezentera. Rys. 10. Powierzchnia rozwijalna S t r o n a 6

7 Skorzystajmy więc z narzędzia Powierzchnia rozwijalna (rys. 10). Jako typ wybierzmy Zbieżnie do wektora, wektor odniesienia: Płaszczyzna górna, a kąt 3. Żądaną krawędzią będzie tutaj zewnętrzna krawędź przyciętej powierzchni. Odległośd w tym przypadku nie ma znaczenia, proponuję zostawid domyślne 10 mm. Ważne, by odpowiednio zorientowad kierunek i stronę pochylenia. Nawiasem mówiąc, analogicznie będziemy postępowad, kiedy tworzyd będziemy powierzchnię referencyjną dla zewnętrznych ścian pokrywy dolnej. Zajmiemy się teraz górną częścią rękojeści. Do tego celu wykorzystamy narzędzie Powierzchnia wyciągnięta po profilach. Wcześniej jednak takie profile musimy sobie utworzyd. W celu wyodrębnienia krawędzi na powierzchni rozwijalnej należy utworzyd dwie nowe płaszczyzny konstrukcyjne równoległe do przedniej płaszczyzny. Pierwsza z nich będzie wspólna z punktem początkowym splajnu opisującego krzywiznę rączki, druga natomiast powinna przechodzid przez punkt najbardziej wysunięty od osi (rys. 11). Należy wyodrębnid tymi płaszczyznami taką krawędź, aby była ona możliwie mało zakrzywiona. Korzystając z narzędzia Linia podziałowa /Wstaw Krzywa Linia podziałowa.../ dzielimy płaszczyznami powierzchnię referencyjną (rys. 12). Jeden profil gotowy. Rys. 11. Wyciągnięcie powierzchni Rys. 12. Przytnij powierzchnię Drugi profil będzie zarysem grzbietu rękojeści. Na prawej płaszczyźnie wstawiamy nowy szkic i narzędziem Konwertuj elementy rzutujemy odpowiedni splajn ze szkicu konturowego. Profil ten docinamy by zawierał się pomiędzy płaszczyznami. Rys. 13. Powierzchnia wyciągnięta po profilach Rys. 14. Wypełnienie powierzchni Wybieramy funkcję wyciągnięcia powierzchni po profilach i wybieramy wcześniej utworzone elementy /docięty szkic splajnu i wyodrębnioną krawędź/. Zadajemy normalne powiązanie do szkicu, natomiast styczne do ściany dla krawędzi (rys. 13). Długości styczności dobieramy według gustu. S t r o n a 7

8 Trójboczną ścianę zamykającą rękojeśd wykonamy narzędziem Wypełnienie powierzchni (rys. 14). Tworzy ona łatę w oparciu o krawędzie powierzchni. By skorzystad z tej funkcjonalności musimy, na bazie dociętego szkicu drugiej części wcześniej przyciętego splajnu, wyciągnąd powierzchnie referencyjną. Postępujemy więc analogicznie jak w poprzednim przypadku. Wypełnienie powierzchni umożliwia rozciągnięcie wielobocznej powierzchni równocześnie decydując o charakterze ciągłości na granicach łaty. W tym przypadku wybieramy ciągłośd krzywizny na krawędzi z utworzoną powierzchnią rączki, natomiast dla obu powierzchni referencyjny decydujemy się na stycznośd. Następnym etapem będzie wyciągnięcie powierzchni wokół przycisków. Z większości narzędzi potrzebnych do tego już korzystaliśmy. Musimy utworzyd kolejną płaszczyznę konstrukcyjną równoległą do górnej i wspólną z punktem kooca splajnu opisującego kształt przedniej części Prezentera. Ta płaszczyzna przyda się do podziału powierzchni rękojeści i tym samym wyodrębnienia profilu dla ściany wokół przycisków. Na tejże płaszczyźnie naszkicujemy profil ściany z przyciskami. Rys. 15. Szkice opisujące profil powierzchni Rys. 16. Powierzchnia według granicy W celu lepszej kontroli tworzonej powierzchni możemy pokusid się o utworzenie dodatkowego profilu na płaszczyźnie równoległej do przedniej i przechodzącej przez najbardziej wysunięty punkt linii bocznej modelowanego produktu (rys. 15). Szkice już przygotowane więc można użyd narzędzia Powierzchnia według granicy (rys. 16). Ta funkcja pozwala tworzyd powierzchnie styczne lub z zachowaniem ciągłości krzywizny w obu kierunkach. Umożliwia to generowanie powierzchni o wysokiej jakości na granicach. Tak więc wybieramy odpowiednie profile dla kierunków z określeniem charakteru ciągłości na granicach. Granica z rękojeścią powinna byd z utrzymaniem krzywizny. Do ukooczenia pokrywy górnej pozostało jest tylko utworzenie ściany z przyciskami. Rys. 17. Pokrywa górna S t r o n a 8

9 Tą powierzchnię wykonad można analogicznie jak zakooczenie rękojeści wypełnieniem powierzchni. Potrzeba będzie tylko powierzchnia referencyjna, której krawędź zachowad musi ciągłośd krzywizny z grzbietem rękojeści. Połówkę górnej pokrywy można odbid lustrem względem płaszczyzny symetrii, nadad wygląd i dodad scenę. Efekt na rysunku 17. Prawda, że ładnie?! Czas zając się pokrywą dolną. W tym momencie można usunąd już nie potrzebne powierzchnie referencyjne, które wykorzystane były przy modelowaniu góry Prezentera. Tu należy byd ostrożnym, gdyż niektóre z nich mogą się jeszcze przydad! Z tego względu zabieg ten ja jednak zostawiam zawsze na koniec. Możemy również wstawid dotychczasowe operacje powierzchniowe do nowego folderu i nazwad go np. Pokrywa górna. Wszystko to ma na celu uporządkowane Drzewa operacji i Twój komfort pracy. Radziłbym jednak ukryd wszystkie obiekty w folderze Obiekty powierzchniowe. Dolną częśd produktu moglibyśmy wykonad analogicznie jak górną narzędziem wyciągnięcia powierzchni po profilach. Oczywiście do zakooczenia ściany wykorzystalibyśmy funkcję wypełnienia powierzchni. W tym przypadku druga operacja się nie zmienia, jednak by pokazad inne funkcjonalności tego oprogramowania posłużymy się wyciągnięciem profilu po ścieżce. W pierwszej kolejności utwórzmy powierzchnię rozwijalną. Sposób postępowania jest dokładnie taki sam, jak w przypadku pokrywy górnej. Wyjątkiem będzie jedynie kierunek i kąt pochylenia powierzchni (rys. 18). Rys. 18. Powierzchnia rozwijalna Rys. 19. Linia podziałowa Drugim krokiem będzie wyodrębnienie krawędzi tej powierzchni narzędziem już znanym Linia podziałowa. Do tego celu możemy wykorzystad utworzone wcześniej płaszczyzny konstrukcyjne (rys. 19). Ten zabieg podzielił powierzchnię referencyjną na trzy części, tym samym tworząc krawędzie potrzebne do utworzenia łat, które wykonywad będziemy nieco później. Przeprowadzimy teraz ważny etap przygotowania profilu, ścieżki oraz krzywej prowadzącej. W oparciu o te komponenty wyciągniemy powierzchnię dolnej pokrywy po ścieżce. W tym akurat przypadku kolejnośd tworzenia profilu, ścieżki i krzywych prowadzących nie ma znaczenia. Powszechnie stosowaną regułą jest jednak rysowanie ścieżki i krzywych, a następnie profilu. Takie podejście umożliwia nadawanie relacji tworzonego profilu do już utworzonej ścieżki czy krzywych prowadzących. Przechodząc od teorii do czynu wstawiamy szkic na płaszczyźnie prawej, by następnie narysowad linię prostą będącą ścieżką wyciągnięcia. Linia ta powinna byd pozioma, a jej punkt początkowy i koocowy musi byd wspólny z odpowiednimi płaszczyznami, którymi wcześniej dzielili- S t r o n a 9

10 śmy powierzchnię referencyjną. By całkowicie zdefiniowad szkic, linia może przechodzid przez początek układu współrzędnych. W drugim szkicu utworzymy krzywą prowadzącą. Tutaj wystarczy konwertowad splajn, z jednego z pierwszych szkiców, będący zarysem dolnej pokrywy, a następnie przyciąd go do płaszczyzn, z którymi wspólne są punkty ścieżki (rys. 20). Drugą krzywą prowadzącą będzie wyodrębniona, w operacji podziału powierzchni rozwijalnej, krawędź tej powierzchni. Rys. 20. Ścieżka i krzywa prowadząca Rys. 21. Profil Istotnym krokiem będzie teraz utworzenie profilu. Na jednej z płaszczyzn, z którymi punkty ścieżki są wspólne, wstawiamy szkic. Rysujemy częściową elipsę (rys. 21). Kluczowe są tutaj relacje pomiędzy profilem a krzywymi prowadzącymi. Punkt początkowy elipsy musi posiadad relację przebicia ze splajnem opisującym zarys spodu Prezentera. Koocowy punkt taką relację musi posiadad z krzywą prowadzącą wyodrębnioną na powierzchni referencyjne. Krótszy i dłuższy promieo elipsy powinien mied odpowiednio relację pionowy i poziomy. Normalną do styczna elipsy w punkcie koocowym należy odchylid od poziomu o kąt 3. Rys. 22. Powierzchnia wyciągnięta po ścieżce Rys. 23. Wypełnienie powierzchni Wszystko już przygotowane aby skorzystad z narzędzia Powierzchnia wyciągnięta po ścieżce i utworzyd zewnętrzną ścianę dolnej części korpusu Prezentera. Wybieramy więc tą funkcję i wskazujemy odpowiednio: profil, ścieżkę, i dwie krzywe prowadzące. Zwrócid należy uwagę na to, że przekrój wzdłużny powstałej powierzchni jest częściową elipsą, a długośd jej promieni determinują krzywe prowadzące. Zachowany jest również na całej długości zadany kąt odchylenia. Ostatnią operacją będzie wykonanie łat (rys. 23). Jest to już znana operacja, a do jej wykonania należy wyciągnąd dwie powierzchnie referencyjne. Całośd następnie należy odbid lustrem i scalid powierzchnie /łącznie z powierzchnią pokrywy górnej/. Gotowe! S t r o n a 10

11 Ocena jakości powierzchni i jej naprawa Czasem zdarzyd się może, że nie jesteśmy zadowoleni z jakości utworzonych powierzchni, szczególnie na ich łączeniu /na ich granicach/. Najczęściej nieciągłości mogą pojawid się w płaszczyźnie symetrii modelu, czyli wszędzie tam, gdzie odbijamy powierzchnie symetryczne i nie została zachowana odpowiednia relacja w tym przekroju. Nie jest to jednak reguła, a stwierdzenie może się pojawid nie oznacza zawsze się pojawia. Rys. 24. Załamanie światła na powierzchni Rys. 25. Zebra Gotowy model powierzchniowy, ze definiowanym wyglądem i tłem sceny, przedstawia rysunek 24. Sprawne oko dostrzeże załamanie odbitych refleksów na przedniej powierzchni Prezentera. Jeśli jednak nie dysponujemy kartą graficzną dedykowaną do zastosowao graficznych, np. z linii nvidia Quadro, ocena jakości powierzchni na tak zwane oko może okazad się kłopotliwa. I tu z pomocą przychodzi narzędzie Zebra (rys. 25). Pasy zebry, na granicach łączonych powierzchni, w tym przypadku powinny pasowad do siebie oraz zachowad gładki kształt. Więcej o charakterze ciągłości w dodatku A: ocena ciągłości powierzchni na koocu tego opracowania. Oczywiście fakt załamywania się pasów zebry na granicach, gdzie tego żądamy /np. powierzchnia z przyciskami/ jest jak najbardziej pożądany. Jednak to my, projektanci, musimy o tym decydowad a nie program komputerowy. W naprawie granic powierzchni powszechną praktyką stało się usuwanie tych fragmentów powierzchni, by następnie korzystad np. z narzędzia Wypełnienie powierzchni. Niemniej jednak już samo narzędzie Usuń ścianę posiada wbudowaną funkcję automatycznego wypełniania łaty, jednak nie zawsze sobie ona z tym radzi. Czasem kształt granicy jest na tyle skomplikowany, że konieczne jest użycie narzędzi grubszego kalibru, takie jak Powierzchnia według granicy czy Wypełnienie powierzchni. Bierzmy się do pracy! Tak naprawdę wszystkie potrzebne narzędzia do usunięcia fragmentu powierzchni już poznaliśmy. Na przedniej płaszczyźnie konstrukcyjnej wstawiamy szkic, w któ- S t r o n a 11

12 rym rysujemy dwie pionowe linie, symetryczne względem osi symetrii modelu (rys. 26). Następnie narzędziem Linia podziałowa wyodrębniamy fragment rzutując utworzony szkic na wybrane powierzchnie (rys. 27). Rys. 26. Szkic na przedniej płaszczyźnie Rys. 27. Linia podziałowa Nowym narzędziem, wspomnianym wcześniej, jest Usuo ścianę (rys. 28). Jego użycie jednak jest bardzo proste. Ogranicza się wyłącznie do wyboru ścian, które chcemy usunąd. W tym miejscu można wypróbowad działanie automatycznych funkcji załataj i wypełnij. Rys. 28. Usuo ścianę Rys. 29. Wypełnienie powierzchni Jeśli automatyczna łata nie powiedzie się, należy wypełnid lukę innym narzędziem. Do tego typu operacji najlepiej nadaje się Wypełnienie powierzchni (rys. 29), jednak nie jest powiedziane, że nie można skorzystad z innej funkcji. Warto pamiętad jednak, które narzędzie daje nam możliwośd sterowania charakterem granicy powierzchni, i na których krawędziach możliwe jest definiowanie tego parametru. Rys. 30. Gładka powierzchnia Rys. 31. Zebra Rysunki 30 i 31 prezentują scalony, gotowy model powierzchniowy. Widad wyraźnie, że przednia powierzchnia Prezentera wygląda dużo lepiej. S t r o n a 12

13 Modelowanie wieloobiektowe, zaawansowane operacje bryłowe Większośd produktów użytkowych, zwłaszcza sprzętu elektronicznego, składa się przynajmniej kilku elementów /kilku części/. Daleko nie szukając, obudowa Prezentera składa się z pokrywy dolnej i górnej. Otwory pod przyciski, które notabene zaraz wykonamy, muszą współgrad z wymiarem klawiatury. Komponenty elektroniczne wewnątrz urządzenia, którymi nie będziemy się zajmowad, również wymagają wyposażenia obudowy w niezbędne zaczepy. Te czynniki spowodowały, że modele takie wykonuje się w jednym pliku części, często jako jeden obiekt, by następnie przeciąd go odpowiednimi powierzchniami i zapisad jako osobne, niezależne części. Przed wyeksportowaniem do osobnych plików można wykonad jeszcze dodatkowe operacje, takie jak: skorupowanie, dodanie zaokrągleo, otworów czy operacji mocujących. Na tym etapie modelu się również dodatkowe komponenty, np. klawiaturę czy diody. Zanim podzielimy model bryłowy /z obiektu powierzchniowego należy utworzyd model bryłowy/ na dwa korpusy: górny i dolny, wykonamy odcięcie fragmentu profilu dolnego, jak wynika ze szkiców projektanta. Wstawimy również zaokrąglenia. Zaznaczam, że korzystad będziemy z operacji bryłowych. Rys. 32. Wyciągnięcie wycięcia Rys. 33. Zaokrąglenie ściany Na prawej płaszczyźnie wstawiamy szkic. Zgodnie ze rysunkiem projektanta, przedstawiającym widok boku Prezentera, rysujemy linię. Wybieramy operację Wyciągnięcie wycięcia w miarę potrzeby korygujemy stronę wycięcia (rys. 32). Na powstałej ścianie wstawiamy Zaokrąglenie o promieniu 1,5 mm. Typ: zaokrąglenie ściany umożliwia utrzymad stałą szerokośd powstałej, w wyniku zaokrąglenia, ściany (rys. 33). Drugie zaokrąglenie wstawimy na krawędzi wokół powierzchni z przyciskami (rys. 34). Jej specyfika wpłynie na agresywny kształt powstałej ściany. S t r o n a 13

14 Rys. 34. Zaokrąglenie Rys. 35. Wygląd z zaokrągleniem Po wykooczeniu bryły (rys. 35) dotychczasowe operacje można wstawid, w celach porządkowych, do nowego folderu. Przed kolejnymi operacjami na wielu obiektach wpłynie to na podwyższenie komfortu pracy. Tnijmy więc! Do przecięcia modelu użyjemy utworzonej wcześniej powierzchni. Będzie to pierwsza powierzchnia wyciągnięta ze splajnu opisującego kontur linii podziałowej dolnego i górnego korpusu. Powierzchnię tą należy odbid lustrzanie, z opcją połączenia, względem płaszczyzny symetrii. By mied pewnośd, że przecina ona bryłę można ją dodatkowo wydłużyd, korzystając z narzędzia Wydłuż powierzchnię. Rys. 36. Podziel Narzędzie do podziału znajduje się we Wstaw Operacje Podziel... Należy tutaj wskazad narzędzie przycięcia, ów powierzchnię, oraz wybrad, które obiekty chcemy zachowad. Możemy to zrobid wypełniając tabelkę (rys. 36). Wstawiamy więc znacznik w kolumnie z nożyczkami. W kolumnie Plik należy pozostawid <brak> tutaj bowiem podaje się nazwy dla nowych plików części, do których wstawione mają byd obiekty tego jednak robid nie chcemy. Po tej operacji w Drzewku operacji w katalogu Obiekty bryłowe znaleźd się powinny dwie bryły o nazwie Podziel1[1] i Podziel1[2]. Od tego momentu obiekty powierzchniowe będę kolorował na pomaraoczowo aby przedstawiane zdjęcia były bardziej przejrzyste. Zajmiemy się teraz pokrywą górną, a konkretnie przygotujemy otwory pod klawiaturę. W tym momencie przyda się pokazanie rysunku przedstawiającego widok z góry na Prezentera. Na górnej płaszczyźnie konstrukcyjnej wstawiamy szkic. Obrysowywujemy kontur klawiatury (rys. 37). Warto skorzystad z narzędzi takich jak: Odsuń elementy czy Przytnij elementy znajdujące się w szkicowniku. S t r o n a 14

15 Rys. 37. Kontury otworów pod przyciski Rys. 38. Wyciągnięcie wycięcia Gotowym szkicem możemy wyciąd otwory pod klawiaturę (rys. 38). Ponieważ pracujemy na wielu obiektach bryłowych dobrą praktyką jest pokazywanie zakresu operacji. Innymi słowy wskazanie obiektu, z którego w tym przypadku ma zostad usunięty materiał. Domyślnie operacja wykonywania jest na widocznych w przestrzeni roboczej obiektach bryłowych. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie operacji skorupowania. Narzędzie Skorupa pozwala na utworzenie cienkościennego obiektu w jednej operacji. Wskazad należy jedynie ścianę do usunięcia oraz podad żądaną grubośd ścianek modelu /w naszym przypadku będzie to 2 mm/. Rys. 39. Skorupa Rys. 40. Wyciągnięcie wycięcia Po utworzeniu cienkościennego korpusu górnego (rys. 39) powstała ściana podstawy pod klawiaturę, która posiada pewną krzywiznę. By to wyeliminowad wstawiamy szkic na górnej płaszczyźnie i konwertujemy zewnętrzną krawędź tej ściany. Następnie narzędziem Wyciągnięcie wycięcia usuwamy odpowiednią ilośd materiału, powiedzmy 3 mm w głąb. W wyniku tego zabiegu utworzyliśmy planarną ścianę, będącą podstawą pod klawiaturę Prezentera, którą teraz wykonamy. Na tejże ścianie wstawiamy szkic rzutując do niego zewnętrzną krawędź tej ściany. Korzystając z operacji Wyciągnięcie dodania/bazy tworzymy podstawę dla przycisków. Jej grubośd niech wynosi 1,5 mm. Należy pamiętad, aby nie scalad wyniku tej operacji! W przeciwnym wypadku podstawa dla przycisków zostanie połączona z górną pokrywą produktu. W folderze Obiekty bryłowe w tym momencie znajdowad się będą trzy obiekty: pokrywa górna, pokrywa dolna oraz podstawa dla klawiszy docelowo klawiatura. W celu odróżnienia tych obiektów nadam im inne kolory, aby prezentowane zdjęcia były bardziej czytelne (rys. 41). Klawiatura będzie więc zielona. Oczywiście obiekty powierzchniowe dalej pozostaną pomaraoczowe. S t r o n a 15

16 Rys. 41. Podstawa dla klawiszy Teraz będzie mała dygresja, którą skrzętnie zaplanowałem. Mianowicie niekiedy zdarzyd się może, że zapomnieliśmy wykonad pewnej operacji, która przydałaby nam się obecnie. Może jaśniej chcemy dodad klawisze, jednak proste wyciągnięcie sprawi, że będą one płaskie. Zależy nam na tym, aby przyciski klawiatury posiadały pewną krzywiznę spójną z powierzchnią pokrywy górnej, i wystawany nad nią na 1 mm. W tym momencie nie możemy uzyskad takiego efektu, gdyż nie posiadamy takiej powierzchni referencyjnej oddalonej od ściany pod klawiaturę o 1 mm. Tym samym nie możemy wyciągną przycisków to tej referencyjne powierzchni, co załatwiło by problem nadania przyciskom klawiatury ładnej krzywizny oraz wysunięcia ich na 1 mm nad korpus. Na domiar złego nie możemy teraz utworzyd takiej odsuniętej powierzchni, gdyż w ścianie pokrywy górnej wycięte są już otwory pod przyciski. W SolidWorks możemy zwijad Drzewko operacji, tym samym przesuwad się nad operacje wykonane wcześniej. Jesteśmy więc w stanie zwinąd operacje i przenieśd się do momentu, w którym w korpusie nie było jeszcze otworów. Rys. 42. Zwijanie Drzewka oraz Odsunięcie powierzchni Rys. 43. Szkicowanie przycisków Łapiemy więc za listwę, w Drzewku operacji, podkreślającą ostatnio utworzoną operację i przeciągamy ją nad operację wycięcia otworów pod przyciski w pokrywie górnej (rys. 42). Wszystkie operacje pod listwą zostały wygaszone, a operacje wstawiane w tym momencie będą tworzone tuż nad listwą. W tym momencie możemy więc, korzystając o narzędzia powierzchniowego Odsunięcie powierzchni, utworzyd potrzebną powierzchnię referencyjną odsuniętą od ściany z przyciskami o 0,5 mm, większa wartośd wg mnie będzie nieestetyczna (rys. 42). Do tego obiektu powierzchniowego wyciągad będziemy przyciski. By przejśd do dalszych działad pamiętad należy o tym, aby przeciągnąd listwę na koniec Drzewka operacji! S t r o n a 16

17 Przejdźmy zatem do modelowania przycisków. Pomocne tutaj okaże się pokazanie szkicu, którym wycinaliśmy otwory. Wstawiamy nowy szkic na górnej ściany podstawy na przyciski. Ponieważ przyciski muszą pasowad do otworów, mogą byd one jedynie odrobinę mniejsze, szkicowanie przycisków ograniczad się będzie wyłącznie do odsunięcia do wewnątrz konturów, którymi wycinaliśmy otwory w pokrywie górnej. Tak więc, znanym już narzędziem szkicownika Odsuń elementy, odsuwamy do wewnątrz na odległośd 0,25 mm wszystkie kontury otworów (rys. 43). Rys. 44. Wyciągnięcie dodania do Obiektu Rys. 45. Zaokrąglenia Gotowy szkic przycisków wyciągamy do obiektu powierzchniowego (rys. 44). Możemy dodad również kilkustopniowe pochylenie przycisków. Wynik operacji scalamy wyłącznie z podstawą pod klawisze. W tym momencie pozostaje nam już dodanie zaokrągleo przycisków, by ładnie wyglądały. Ten zabieg, wartości promieni, można dobrad według własnego uznania (rys. 45). Przyciski powinny byd przyjemne w dotyku, a więc nie powinny zawierad ostrych krawędzi. Klawiaturę można również skorupowad. Zajmijmy się teraz dolną częścią Prezentera. W pierwszej kolejności wykonamy otwór pod śrubę mocującą oba korpusy ze sobą. Na ściętej ścianie korpusu wstawmy nowy szkic. Rysujemy w nim okrąg o średnicy 6,5 mm (rys. 46). Następnie przy pomocy operacji Wyciągnięcie wycięcia usuwamy materiał odległośd 4 mm z kilkustopniowym pochyleniem, np. 3. Rys. 46. Szkic okręgu Rys. 46. Skorupa Wykonajmy teraz skorupowanie dolnej części wyrobu. Grubośd ścianek, jak w przypadku pokrywy górnej, powinna wynosid 2 mm (rys. 46). Z Kreatora otworów wstawiamy, w wykonanym pogłębieniu, otworów pod śrubę M3. Mając otwór musimy wstawid element mocujący w pokrywie górnej. Operacja Dodanie mocujące, które znajduje się we Wstaw Operacja mocująca Dodanie mocujące, pozwala automatycznie wstawid geometrię mocowania poda- S t r o n a 17

18 jąc kilka parametrów, m. in. krawędzie odniesienia dla umiejscowienia mocowania. W naszym przypadku będzie to otwór pod śrubę. Rys. 47a. Dodanie mocujące widok krawędziowy Rys. 47b. Dodanie mocujące Widok krawędziowy modelu pozwoli zobrazowad, jakie geometryczne parametry należy podad do utworzenia operacji (rys. 47a). Istotne tutaj jest wskazanie krawędzi otworu pod śrubę, znajdującego się w pokrywie dolnej oraz ściany, z którą mocowanie ma się stykad. Dodatkowo wybrad trzeba ścianę, na której mocowanie ma zostad wstawione. Resztę parametrów geometrycznych, takich jak średnice czy pochylenia dla kołka mocującego czy płetw pozostawiam do własnej decyzji (rys. 47b). Warto w tym miejscu po prostu poeksperymentowad. Ostatnią niezwykle ważną operacją, którą w tym miejscu wstawimy będzie występ i rowek na powierzchni styku pokrywy górnej z dolną, który pozycjonuje względem siebie obie części. Brzmi skomplikowanie, i faktycznie w starszych wersjach SolidWorks była z tym niezła zabawa. Dzisiaj wykonujemy to w jednej operacji. Rys. 48. Występ i rowek Rys. 49. Widok przekroju Występ / Rowek znajduje się we Wstaw Operacja mocująca Występ / Rowek. Wskazad tutaj musimy dwa obiekty, gdzie wstawiony będzie występ a gdzie rowek, oraz płaszczyznę normalną do kierunku otwarcia pokryw (rys. 48). Dla obu części wybrad należy powierzchnię styku oraz krawędzie wewnętrzne wokół niej. Parametry geometryczne, takie jak wysokości występu i rowka czy kąt pochylenia, pozostawiam również Tobie. I tak doszliśmy do wieloobiektowego modelu skorupowego Prezentera (rys. 49). Zanim jednak przejdziemy dalej, proponuję wykonad jeszcze diodę lasera i otwór pod nią oraz opisad klawiaturę. Na przedniej płaszczyźnie konstrukcyjnej proponuję wstawid szkic i narysowad w nim koło o średnicy 2,5 mm. Następnie usunąd materiał z obu pokryw w odpowiednim miejscu. Na prawej S t r o n a 18

19 płaszczyźnie naszkicujmy profil diody, którą operacją Dodanie/baza przez obrót obrócimy wokół osi (rys. 50). Rys. 50. Dodanie/baza przez obrót Rys. 51. Tekst szkicu Ten fragment rozdziału mógłby się znaleźd w ostatniej części tego opracowania, w fotorealistycznej wizualizacji projektu. Jednak operacje, które teraz wykonamy przeprowadzimy w SolidWorks /niektóre z nich z pomocą w pełni zintegrowanego dodatku PhotoWorks/. PhotoWorks pozwala na nadawanie modelom wyglądu o wysokiej jakości oraz ustawianie scen, w tym świateł i kamer. Moduł ten działa w oknie SolidWokrs. Jest to o tyle istotna informacja, iż rozdział o fotorealistycznej wizualizacji projektu poświęcony będzie osobnej aplikacji PhotoView 360, która służy właśnie do tego celu i wchodzi w sprzedawany pakiet SolidWorks. Oznaczymy teraz przyciski. Pod tym pojęciem mam na myśli wyodrębnienie /narzędziem Linia podziałowa/ fragmentu ściany na przyciskach o kształcie symbolu oznaczenia. Nawiasem mówiąc opisania przycisków moglibyśmy dokonad nanosząc obrazki, tak zwana Kalkomania, na przyciski. Tą techniką wstawimy jednak logo AGH na obudowę. Wródmy jednak do tematu. Na górnej płaszczyźnie wstawmy nowy szkic. Oznaczeo dokonamy wstawiając odpowiedni tekst. Tekst w SolidWorks wstawia się na krzywe. Narysujmy zatem pięd linii konstrukcyjnych i ustawmy je odpowiednio na przyciskach. Na liniach wpisad można odpowiednie znaki, polecam do tego celu wykorzystad czcionki Wingdings (rys. 51). Tak przygotowanym szkicem możemy, przy pomocy narzędzia Linia podziałowa, wyodrębnid fragmenty ścian na przyciskach. Umożliwi to przypisanie do nich innego koloru. Drugą techniką wstawiania grafiki na ściany jest nanoszenie Kalkomanii. Taki zabieg umożliwia dodatek PhotoWorks. Nowa kalkomania pozwala wstawid dowolną grafikę na wybrane ściany (rys. 52). Narzędzie to pozwala zdefiniowad maskę obrazową, ustawid położenie obrazka czy przeskalowad go proporcjonalnie. Rys. 52. Nowa kalkomania Rys. 53. Prezenter różne widoki S t r o n a 19

20 Dodatek PhotoWorks umożliwia również nadawanie wyglądu obiektom czy ścianom (rys. 53). Nadajmy teraz jakiś wygląd poszczególnym elementom Projektora. Niech klawiatura wykonana będzie z gumy /wyodrębnienie fragmentów ścian pozwoli nadad zielony kolor oznaczeniom/. Obudowa, rzecz jasna z tworzywa sztucznego, może posiadad charakterystyczną chropowatośd. Wykooczenie obwódki klawiatury powinno subtelnie się wyróżniad. Dla relaksu można w tej materii popuścid wodze fantazji (rys. 54). Rys. 54. Prezenter w pełnej krasie Dosyd tego kolorowania! Ostatni etap to wstawienie czterech obiektów bryłowych: pokrywy górnej i dolnej, klawiatury oraz lasera do osobnych plików części, a następnie utworzenie złożenia. Te czynności wykonuje się w jednej operacji. Klikając prawym klawiszem myszy na folderze Obiekty bryłowe i wybierając Zapisz obiekty dostajemy się do tej funkcji (rys. 55). Alternatywnie do tej funkcji możemy się dostad przez Wstaw Operacje Zapisz obiekty... Okno tej operacji jest bardzo podobne do narzędzia Podziel. Do tabeli w kolumnie Plik wpisujemy odpowiednio nazwy plików części, do których zostaną wstawione obiekty bryłowe. Ostatnia zakładka tej funkcji pozwala automatycznie utworzyd złożenie z nowo powstałych plików części. Rys. 55. Zapisz obiekty Rys. 56. Złożenie widok rozstrzelony Rysunek 56 przedstawia złożenie z czterech plików części w widoku rozstrzelonym. Folder, w którym zapisujesz pliki SoldWorks powinien zawierad cześd plików: bazowy plik części /ten, w którym modelowaliśmy obiekty/, cztery pliki części z pojedynczymi obiektami oraz plik złożenia. I tak dotarliśmy do kooca modelowania hybrydowego, bowiem korzystaliśmy z zaawansowanych funkcji powierzchniowych oraz bryłowych. Gotowy model może posłużyd do wygenerowania dokumentacji technicznych, instrukcji montażowych czy do wykonania modelu formy wtryskowej, czym zajmiemy się teraz. S t r o n a 20

21 Narzędzia do form Współczesne aplikacje komputerowego wspomagania CAx oferują pomoc w zakresie projektowania, obliczeo inżynierskich czy wytwarzania. Pełna kompatybilnośd tych modułów umożliwia wykorzystanie tego samego modelu 3D do utworzenia dokumentacji płaskiej, przeprowadzenia zaawansowanych analiz wytrzymałościowych czy utworzenia modelu 3D formy wtryskowej. Bryła takiej formy posłużyd może do opracowania obróbki CAM i wygenerowania kodu dla narzędzia do obrabiarki sterowanej numerycznie. W tym rozdziale przybliżę możliwości SolidWorks w zakresie modelowania form na przykładzie pokrywy górnej Prezentera. Ograniczę się wyłącznie do górnej części korpusu, gdyż jest on najbardziej złożony pod względem geometrycznym, a po zapoznaniu się z tym przykładem z łatwością będziesz w stanie przygotowad formy dla pozostałych części. Zanim przejdziemy do działania, zastanówmy się czym jest forma pod względem geometrycznym, jak działają narzędzia do form w SolidWorks i czy zawsze jest koniecznośd z nich korzystad. Najogólniej stwierdzid można, że forma, do której wlewa się ciekły metal czy wtryskuje tworzywo sztuczne, ma za zadanie odwzorowad geometrię wytwarzanego modelu. Jeśli odciśniemy monetę w kawałku plasteliny, będziemy mieli do czynienia z najprostszym przykładem formy. W większości przypadków elementy wytwarzaną tą technologią są bardziej skomplikowane pod względem geometrycznym niż płaksa moneta. Prosty wniosek forma, która będzie odwzorowywad taką geometrię również będzie bardziej skomplikowana. Rozpatrując analizowany przykład górnej pokrywy Prezentera, przygotowanie formy będzie polegało na wykonaniu rdzenia i gniazda. Rdzeo odwzorowuje wewnętrzną powierzchnię modelu, natomiast gniazdo powierzchnię zewnętrzną. Po złożeniu formy, pomiędzy rdzeniem a gniazdem pozostaje wolny obszar, który zostaje wypełniony ciekłym tworzywem sztucznym. Po zastygnięciu materiału forma zostaje otwarta a gotowa częśd wyjęta. Narzędzia do form pomagają projektantowi utworzyd powierzchnie, które duplikowad będą wewnętrzne i zewnętrzne ściany modelu. Dzięki nim może jest odwzorowanie modelu w formie. Podzielenie formy na rdzeo i gniazdo umożliwia powierzchnia neutralna, która jest wykrywana i tworzona automatycznie. Narzędzie do form posiadają również bogate narzędzia diagnostyczne, pozwalające m. in. wykryd odpowiednie pochylenie, które umożliwi wyjęcie gotowego wyrobu z formy. S t r o n a 21

22 Forma jest więc modelem bryłowym, której celem jest odwzorowanie wyrobu. Bryłę taką można tworzyd przy użyciu standardowych technik modelowania powierzchniowego, jakkolwiek narzędzia do form, które również bazują na powierzchniach, zdecydowanie przyspieszają proces projektowania formy, gdyż pewne rzeczy robią w sposób automatyczny. Proponuję przejśd do działania. Pracowad będziemy w pliku części, w którym znajduje się model pokrywy górnej Prezentera (rys. 57). Rys. 57. Plik części modelu pokrywy górnej Zwrócid uwagę należy tutaj na Drzewko operacji, w którym znajduje się zaledwie jedna operacja: Zapas. Ów operacja świadczy o tym, że model posiada odniesienia do pliku, w którym został wykonany. Z pozycji tego pliku nie mamy również dostępu do historii operacji, w których geometria pokrywy górnej została wykonana. Nie jest ona nam jednak potrzeba. Model jest wszak gotowy a naszym zadaniem jest przygotowanie formy wtryskowej. W pierwszym kroku sprawdzimy pochylenie ścian. Jest to operacja technologiczna, gdyż pokazuje czy model będzie mógł byd bezpiecznie wyjęty z formy. Do tego celu wykorzystamy narzędzie Analiza pochylenia, które wyodrębnia ściany z pochyleniem dodatnim, ujemnym oraz takie, które wymagają poprawy (rys. 58). Rys. 58a. Analiza pochylenia powierzchnia zewnętrzna Rys. 58b. Analiza pochylenia powierzchnia wewnętrzna Wybieramy więc narzędzie z paska Narzędzi do form. Jako kierunek otwierania formy określamy kierunek normalny do powierzchni górnej. Analizowany kąt pochylenia to 3. Zewnętrzne ściany górnego korpusu zaznaczone kolorem zielonym posiadają dodatki kąt większy niż 3. Ściany wewnętrzne zaznaczone czerwonym kolorem posiadają kąt ujemny mniejszy nid -3. Biorąc pod uwagę technologię wykonania modelu te parametry są poprawne. Uwagi wymagają ściany wokół przycisków oraz dodanie mocujące. W tym momencie powinniśmy powrócid do pliku matki, w którym modelowaliśmy Prezentera. Należałoby poprawid otwór mocujący obie połówki obudowy tak, by oś otworu była prosto- S t r o n a 22

23 padła do płaszczyzny górnej. Zgodnośd kierunku osi z kierunkiem otwierania formy zagwarantuje nam zachowanie pochylenia dodania mocującego, jakie określiliśmy podczas operacji wykonania tego elementu. Te zabiegi nie będą miały wpływu na dalszy przebieg wykonania formy, więc nie będę się teraz nich skupiał. Nawiasem mówiąc takie operacje możemy przeprowadzid po wykonaniu modelu formy. Forma bowiem jest ściśle związana z modelem obudowy i przy przebudowie pokrywy zostanie ona zaktualizowana automatycznie. Na uwadze należy mied jeszcze jeden krok technologiczny. Ciekły metal czy tworzywo podczas stygnięcia kurczy się. By to uwzględnid, przed utworzeniem formy skaluje się model. Bryłę wyrobu powiększa się o skurcz jaki przewiduje się na podstawie charakterystyk materiałowych. Przejdźmy do kroków zasadniczych w procesie modelowania formy. Pierwszym etapem jest wykrycie linii neutralnej, która konieczna jest do podziału formy na rdzeo i gniazdo. Narzędzie Linia neutralna na podstawie zdefiniowanego kierunku otwierania formy oraz kąta pochylenia automatycznie wykrywa linie neutralne (rys. 59). Linie neutralna przebiega wzdłuż krawędzi pomiędzy ścianami o dodatnim i ujemnym pochyleniu. Rys. 59. Linia neutralna Rys. 60. Powierzchnia zamknięcia stykowego Jak powiedzieliśmy wcześniej, by utworzyd rdzeo i gniazdo wymagane są dwie powierzchnie odwzorowujące zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię modelu. Powierzchnie te nie mogą posiadad żadnych otworów. Narzędzie Powierzchnia zamknięcia stykowego pozwala automatycznie wygenerowad właśnie dwie takie kompletne powierzchnie (rys. 60). Rys. 61a. Powierzchnie zewnętrza Rys. 61b. Powierzchnia wewnętrzna Operacją ta utworzy dwie powierzchnie i zamknie w nich wszystkie otwory przelotowe (rys. 61). Wykrywanie otworów odbywa się na podstawie modelu wyrobu. W przypadku bardzo złożonych geometrii operacja ta trwad może nawet kilka minut. Opłaca się jednak poczekad, nawet dłuższą chwilę, bowiem otrzymujemy dwie powierzchnie, które odzwierciedlają zewnętrzne i wewnętrzne ściany modelu. S t r o n a 23

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 2 Temat: Modelowanie powierzchni swobodnych 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji

Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Przykłady zastosowania zaawansowanych operacji Wyciągnięcie po ścieżce Rysunek 17.1. Szkic okręgu Wyciągnięciem po ścieżce można: Dodać materiał, poleceniem. Odjąć materiał, poleceniem. W przykładzie przedstawiono

Bardziej szczegółowo

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks.

Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. 1 Projekt połowicznej, prostej endoprotezy stawu biodrowego w programie SOLIDWorks. Rysunek. Widok projektowanej endoprotezy według normy z wymiarami charakterystycznymi. 2 3 Rysunek. Ilustracje pomocnicze

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy

TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy ~ 1 ~ TUTORIAL: Konwersja importowanej geometrii na arkusz blachy 1. Przygotowanie modelu. Bezpośrednio po wczytaniu geometrii i sprawdzeniu błędów należy ocenić detal czy nadaje się do przekonwertowania

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2010 - podstawy Cz. 4. Rysunki w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścid w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystad galerię

Bardziej szczegółowo

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części

Rys. 1. Rozpoczynamy rysunek pojedynczej części Inventor cw1 Otwieramy nowy rysunek typu Inventor Part (ipt) pojedyncza część. Wykonujemy to następującym algorytmem, rys. 1: 1. Na wstędze Rozpocznij klikamy nowy 2. W oknie dialogowym Nowy plik klikamy

Bardziej szczegółowo

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej

W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej W module Część-ISO wykonać kubek jak poniżej rozpoczniemy od wyciągnięcia walca o średnicy 75mm i wysokości 90mm z płaszczyzny xy wykonujemy szkic do wyciągnięcia zamykamy szkic, oraz wprowadzamy wartość

Bardziej szczegółowo

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku.

Tworzenie nowego rysunku Bezpośrednio po uruchomieniu programu zostanie otwarte okno kreatora Nowego Rysunku. 1 Spis treści Ćwiczenie 1...3 Tworzenie nowego rysunku...3 Ustawienia Siatki i Skoku...4 Tworzenie rysunku płaskiego...5 Tworzenie modeli 3D...6 Zmiana Układu Współrzędnych...7 Tworzenie rysunku płaskiego...8

Bardziej szczegółowo

Obiekt 2: Świątynia Zeusa

Obiekt 2: Świątynia Zeusa Obiekt 2: Świątynia Zeusa Rys 2-1. Wyobrażenie greckiej świątyni ku czci Zeusa Prezentowane w tym dokumencie zadanie polega na narysowaniu bryły, będącej wyobrażeniem greckiej świątyni ku czci Zeusa. Poniżej

Bardziej szczegółowo

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna

Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Przeciąganie, rzutowanie, płaszczyzna konstrukcyjna Wykonajmy projekt tłumika z elementami rur wydechowych, rys. 1 Rys. 1. Efekt końcowy projektu Przyjmując jako płaszczyznę szkicu płaszczyznę XY, narysujmy

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~

TUTORIAL: wyciągni. gnięcia po wielosegmentowej ście. cieżce ~ 1 ~ ~ 1 ~ TUTORIAL: Sprężyna skrętna w SolidWorks jako wyciągni gnięcia po wielosegmentowej ście cieżce ce przykład Sprężyny występują powszechnie w maszynach, pojazdach, meblach, sprzęcie AGD i wielu innych

Bardziej szczegółowo

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania.

narzędzie Linia. 2. W polu koloru kliknij kolor, którego chcesz użyć. 3. Aby coś narysować, przeciągnij wskaźnikiem w obszarze rysowania. Elementy programu Paint Aby otworzyć program Paint, należy kliknąć przycisk Start i Paint., Wszystkie programy, Akcesoria Po uruchomieniu programu Paint jest wyświetlane okno, które jest w większej części

Bardziej szczegółowo

LEGISLATOR. Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach. Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autor: Paweł Jankowski

LEGISLATOR. Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach. Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autor: Paweł Jankowski LEGISLATOR Dokument zawiera opis sposobu tworzenia tabel w załącznikach Data dokumentu:30 maja 2012 Wersja: 1.2 Autor: Paweł Jankowski Zawartość Wprowadzenie... 3 Strukturalizowanie tabel... 3 Najczęściej

Bardziej szczegółowo

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3

Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Modelowanie w projektowaniu maszyn i procesów cz.3 Dr inż. Piotr Pawełko p. 141 Piotr.Pawelko@zut.edu.pl www.piopawelko.zut.edu.pl Modelowanie Modelowanie w grafice 3D proces tworzenia i modyfikacji obiektów

Bardziej szczegółowo

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące

IRONCAD. TriBall IRONCAD Narzędzie pozycjonujące IRONCAD IRONCAD 2016 TriBall o Narzędzie pozycjonujące Spis treści 1. Narzędzie TriBall... 2 2. Aktywacja narzędzia TriBall... 2 3. Specyfika narzędzia TriBall... 4 3.1 Kula centralna... 4 3.2 Kule wewnętrzne...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1

Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki. Ćwiczenie laboratoryjne 1 Politechnika Warszawska Wydział Mechatroniki Instytut Automatyki i Robotyki Ćwiczenie laboratoryjne 1 Temat: Modelowanie krzywych 2D i 3D przy użyciu programu Autodesk Inventor 2009 Spis treści 1. Wprowadzenie...

Bardziej szczegółowo

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu

Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Twoja ulotka instrukcja obsługi programu Spis treści: Wprowadzenie... 2 Instalacja... 3 Uruchomienie... 7 Wybór układu ulotki... 8 Ekran główny... 11 Tworzenie ulotki... 12 Dodawanie własnego produktu...

Bardziej szczegółowo

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland

Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland Przykładowe plany zajęć lekcyjnych Design the Future Poland 1 Spis treści Plik projektu... 3 Brelok Krok po kroku... 5 Tron dla komórki krok po kroku... 15 Plik projektu... 15 Tron na komórkę... 17 Figury

Bardziej szczegółowo

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku.

W tym ćwiczeniu zostanie wykonany prosty profil cienkościenny, jak na powyŝszym rysunku. ĆWICZENIE 1 - Podstawy modelowania 3D Rozdział zawiera podstawowe informacje i przykłady dotyczące tworzenia trójwymiarowych modeli w programie SolidWorks. Ćwiczenia zawarte w tym rozdziale są podstawą

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1

Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Modelowanie krawędziowe detalu typu wałek w szkicowniku EdgeCAM 2009R1 Rys.1 Widok rysunku wykonawczego wałka 1. Otwórz program Edgecam. 2. Zmieniamy środowisko frezowania (xy) na toczenie (zx) wybierając

Bardziej szczegółowo

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych

Katedra Zarządzania i Inżynierii Produkcji 2013r. Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych Materiały pomocnicze do zajęć laboratoryjnych 1 Używane w trakcie ćwiczeń moduły programu Autodesk Inventor 2008 Tworzenie złożenia Tworzenie dokumentacji płaskiej Tworzenie części Obserwacja modelu/manipulacja

Bardziej szczegółowo

Tworzenie dokumentacji 2D

Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji 2D Tworzenie dokumentacji technicznej 2D dotyczy określonej części (detalu), uprzednio wykonanej w przestrzeni trójwymiarowej. Tworzenie rysunku 2D rozpoczynamy wybierając z menu

Bardziej szczegółowo

Modelowanie krzywych i powierzchni

Modelowanie krzywych i powierzchni 3 Modelowanie krzywych i powierzchni Modelowanie powierzchniowe jest kolejną metodą po modelowaniu bryłowym sposobem tworzenia części. Jest to też sposób budowy elementu bardziej skomplikowany i wymagający

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014

Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 Łukasz Przeszłowski Politechnika Rzeszowska im. I. Łukasiewicza Wydział Budowy Maszyn i Lotnictwa Katedra Konstrukcji Maszyn Materiały pomocnicze do programu AutoCAD 2014 UWAGA: Są to materiały pomocnicze

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego.

GRAFIKA INŻYNIERSKA POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego. POLITECHNIKA ŚLĄSKA WYDZIAŁ ELEKTRYCZNY KATEDRA MECHATRONIKI Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Przedmiot: Symbol ćwiczenia: Tytuł ćwiczenia: GRAFIKA INŻYNIERSKA Ćwiczenie 1 Zasady tworzenia szkiców,

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe

TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe ~ 1 ~ TUTORIAL: Modelowanie powierzchniowe Cz. 1. Modelowanie maski pojazdu. 1. Wstawianie obrazków. Odszukaj blueprinty potrzebne do zamodelowania tego elementu. Najlepiej zgromadzić wszystkie niezbędne

Bardziej szczegółowo

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta).

PORÓWNANIE FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). PORÓWNA FUNKCJI PROGRAMÓW SOLIDWORKS i IRONCAD (na podstawie wykazu funkcji programu SolidWorks zamieszczonego na stronie producenta). Funkcje CAD SOLID WORKS CAD 3D IRONCAD OPERACJE PODSTAWOWE Wyciągnięcie

Bardziej szczegółowo

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda

Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Obsługa programu Paint. mgr Katarzyna Paliwoda Podstawowo program mieści się w Systemie a dojście do niego odbywa się przez polecenia: Start- Wszystkie programy - Akcesoria - Paint. Program otwiera się

Bardziej szczegółowo

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa!

Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Konstruuj z głową! Naucz się SolidWorksa! Opanuj podstawy projektowania CAD części i złożeń Naucz się korzystać z zaawansowanych narzędzi inżynierskich Poznaj praktyczne przykłady zastosowania ich w projektach

Bardziej szczegółowo

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego

Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Przykład Konstruowanie części z tworzywa sztucznego Niniejszy przykład demonstruje pewne możliwości programu IronCAD przy konstruowaniu przykładowego elementu z tworzywa sztucznego. Zamierzeniem tego opracowania

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt graficzny z metamorfozą (ćwiczenie dla grup I i II modułowych) Otwórz nowy rysunek. Ustal rozmiar arkusza na A4. Z przybornika wybierz rysowanie elipsy (1). Narysuj okrąg i nadaj mu średnicę 100

Bardziej szczegółowo

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint

Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Tworzenie prezentacji w MS PowerPoint Program PowerPoint dostarczany jest w pakiecie Office i daje nam możliwość stworzenia prezentacji oraz uatrakcyjnienia materiału, który chcemy przedstawić. Prezentacje

Bardziej szczegółowo

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał.

Koło zębate wału. Kolejnym krokiem będzie rozrysowanie zębatego koła przeniesienia napędu na wał. Witam w kolejnej części kursu modelowania 3D. Jak wspomniałem na forum, dalsze etapy będą przedstawiały terminy i nazwy opcji, ustawień i menu z polskojęzycznego interfejsu programu. Na początek dla celów

Bardziej szczegółowo

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1

Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Narysujemy uszczelkę podobną do pokazanej na poniższym rysunku. Rys. 1 Jak zwykle, podczas otwierania nowego projektu, zaczynamy od ustawienia warstw. Poniższy rysunek pokazuje kolejne kroki potrzebne

Bardziej szczegółowo

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy)

Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Prezentacja multimedialna MS PowerPoint 2010 (podstawy) Cz. 2. Wstawianie obiektów do slajdu Do slajdów w naszej prezentacji możemy wstawić różne obiekty (obraz, dźwięk, multimedia, elementy ozdobne),

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy

Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Edytor tekstu MS Word 2003 - podstawy Cz. 4. Rysunki i tabele w dokumencie Obiekt WordArt Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład hasło reklamowe, możemy wykorzystać

Bardziej szczegółowo

SolidWorks ćwiczenie 1

SolidWorks ćwiczenie 1 SolidWorks ćwiczenie 1 Zagadnienia: trójwymiarowa przestrzeń modelu, szkicownik; szkicowanie prostych kształtów na wybranej płaszczyźnie istniejącego modelu, wymiarowanie szkiców (wymiary geometryczne

Bardziej szczegółowo

Przykład 1 wałek MegaCAD 2005 2D przykład 1 Jest to prosty rysunek wałka z wymiarowaniem. Założenia: 1) Rysunek z branży mechanicznej; 2) Opracowanie w odpowiednim systemie warstw i grup; Wykonanie 1)

Bardziej szczegółowo

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX

Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Weryfikacja geometrii wypraski oraz jej modyfikacja z zastosowaniem Technologii Synchronicznej systemu NX Projektowanie i wytwarzanie form wtryskowych, przeznaczonych do produkcji wyprasek polimerowych,

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela

Ćwiczenie Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Ćwiczenie 0.. Tworzenie szkicu 3D z linii i splajnów. Rama fotela Szkice 3D może być tworzony z zastosowaniem narzędzia do precyzyjnego wprowadzania współrzędnych. Tak utworzony szkic może być dalej modyfikowany

Bardziej szczegółowo

Operacje na kolumnach i wierszach

Operacje na kolumnach i wierszach Operacje na kolumnach i wierszach 1. Wstawianie lub usuwanie wierszy i kolumn Arkusz kalkulacyjny programu Microsoft Excel składa się dokładnie z 1 048 576 wierszy i 16 384 kolumn (ostatnia kolumna oznaczony

Bardziej szczegółowo

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20

EXCEL. Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6. Instrukcja. dla Gimnazjum 36 - Ryszard Rogacz Strona 20 Diagramy i wykresy w arkuszu lekcja numer 6 Tworzenie diagramów w arkuszu Excel nie jest sprawą skomplikowaną. Najbardziej czasochłonne jest przygotowanie danych. Utworzymy następujący diagram (wszystko

Bardziej szczegółowo

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert)

Rys.1. Technika zestawiania części za pomocą polecenia WSTAWIAJĄCE (insert) Procesy i techniki produkcyjne Wydział Mechaniczny Ćwiczenie 3 (2) CAD/CAM Zasady budowy bibliotek parametrycznych Cel ćwiczenia: Celem tego zestawu ćwiczeń 3.1, 3.2 jest opanowanie techniki budowy i wykorzystania

Bardziej szczegółowo

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi

Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Wykonanie ślimaka ze zmiennym skokiem na tokarce z narzędziami napędzanymi Pierwszym etapem po wczytaniu bryły do Edgecama jest ustawienie jej do obróbki w odpowiednim środowisku pracy. W naszym przypadku

Bardziej szczegółowo

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software

Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software Wyciągnięcie po linii prostej w ujęciu powierzchniowym w NX firmy Siemens Industry Software 1. Extrude opis okna dialogowego: Section wybór profilu do wyciągnięcia, Direction określenie kierunku i zwrotu

Bardziej szczegółowo

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej

Następnie zdefiniujemy utworzony szkic jako blok, wybieramy zatem jak poniżej Zadanie 1 Wykorzystanie opcji Blok, Podziel oraz Zmierz Funkcja Blok umożliwia zdefiniowanie dowolnego złożonego elementu rysunkowego jako nowy blok a następnie wykorzystanie go wielokrotnie w tworzonym

Bardziej szczegółowo

MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL.

MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. MODYFIKACJA, EDYCJA OBIEKTÓW W AUTOCADZie Polecenia: SKALA, FAZUJ, ZAOKRĄGL. SKALA _SCALE Polecenie SKALA pozwala na zmianę wielkości narysowanych obiektów. Skalowanie obiektów dokonywane jest przy użyciu

Bardziej szczegółowo

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2.

Adobe InDesign lab.1 Jacek Wiślicki, Paweł Kośla. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją Układ strony... 2. Spis treści: 1 Podstawy pracy z aplikacją... 2 1.1 Układ strony... 2 strona 1 z 7 1 Podstawy pracy z aplikacją InDesign jest następcą starzejącego się PageMakera. Pod wieloma względami jest do niego bardzo

Bardziej szczegółowo

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku

Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacje z zastosowaniem suwaka i przycisku Animacja Pole równoległoboku Naukę tworzenia animacji uruchamianych na przycisk zaczynamy od przygotowania stosunkowo prostej animacji, za pomocą, której można

Bardziej szczegółowo

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki.

Dalej będziemy tworzyli prezentacje filmową złożoną ze zdjęd, filmów i muzyki. I. Edycja filmu Windows Movie Maker Program Windows Movie Maker jest programem systemowym, dostarczanym razem z Windows i służy do tworzenia prezentacji multimedialnej zawierającej pliki graficzne, ewentualnie

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET.

Zadanie 1. Tworzenie nowej strony sieci WEB. Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Zadanie 1. Tworzenie nowej "strony sieci WEB". Będziemy korzystad ze stron w technologii ASP.NET. Ważne! Przy pierwszym uruchomieniu Visual Studio zostaniemy zapytani, jaki ma byd podstawowy język programowania

Bardziej szczegółowo

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz

Animacje edukacyjne. Spis treści Materiały edukacyjne Animacje - Pokaz Animacje edukacyjne Po wybraniu ze wstążki Rozpocznij pozycji Animacje Pokaz, rys. 1, uzyskujemy dostęp do bardzo rozbudowanej Pomocy Autodesk Inventor. Rys. 2 przedstawia spis treści pierwszego poziomu

Bardziej szczegółowo

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie)

Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Instrukcja do ćwiczeń: Zapis i podstawy konstrukcji (wszelkie prawa zastrzeŝone, a krytyczne uwagi są akceptowane i wprowadzane w Ŝycie) Ćwiczenia 11 Temat: Podstawy zarządzania projektami w Programie

Bardziej szczegółowo

Kolektor. Zagadnienia. Wyciągnięcia po profilach, Lustro, Szyk. Wykonajmy model kolektora jak na rys. 1.

Kolektor. Zagadnienia. Wyciągnięcia po profilach, Lustro, Szyk. Wykonajmy model kolektora jak na rys. 1. Kolektor Zagadnienia. Wyciągnięcia po profilach, Lustro, Szyk Wykonajmy model kolektora jak na rys. 1. Rysunek 1 Składa się on z grubszej rury, o zmiennym przekroju, leŝącej w płaszczyźnie symetrii kolektora

Bardziej szczegółowo

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt.

1. Umieść kursor w miejscu, w którym ma być wprowadzony ozdobny napis. 2. Na karcie Wstawianie w grupie Tekst kliknij przycisk WordArt. Grafika w dokumencie Wprowadzanie ozdobnych napisów WordArt Do tworzenia efektownych, ozdobnych napisów służy obiekt WordArt. Aby wstawić do dokumentu obiekt WordArt: 1. Umieść kursor w miejscu, w którym

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych

Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych Ćwiczenie nr 3 Edycja modeli bryłowych 1. Fazowanie oraz zaokrąglanie. Wykonaj element pokazany na rys. 1a. Wymiary elementu: średnice 100 i 40. Długość wałków 30 i 100 odpowiednio. Następnie wykonaj fazowanie

Bardziej szczegółowo

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt

Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Przed rozpoczęciem pracy otwórz nowy plik (Ctrl +N) wykorzystując szablon acadiso.dwt Zadanie: Utwórz szablon rysunkowy składający się z: - warstw - tabelki rysunkowej w postaci bloku (według wzoru poniżej)

Bardziej szczegółowo

Komputery I (2) Panel sterowania:

Komputery I (2) Panel sterowania: Komputery I (2) Paweł Jamer Panel sterowania: Podstawowym miejscem z którego zarządzamy ustawieniami systemu Windows jest panel sterowania. Znaleźć tam możemy wszelkiego rodzaju narzędzia umożliwiające

Bardziej szczegółowo

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej.

Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi funkcjami i pojęciami związanymi ze środowiskiem AutoCAD 2012 w polskiej wersji językowej. W przygotowaniu ćwiczeń wykorzystano m.in. następujące materiały: 1. Program AutoCAD 2012. 2. Graf J.: AutoCAD 14PL Ćwiczenia. Mikom 1998. 3. Kłosowski P., Grabowska A.: Obsługa programu AutoCAD 14 i 2000.

Bardziej szczegółowo

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy

Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Edytor tekstu OpenOffice Writer Podstawy Cz. 3. Rysunki w dokumencie Obiekt Fontwork Jeżeli chcemy zamieścić w naszym dokumencie jakiś efektowny napis, na przykład tytuł czy hasło promocyjne, możemy w

Bardziej szczegółowo

Stanisław Skotnicki. Modelowanie geometryczne

Stanisław Skotnicki. Modelowanie geometryczne Stanisław Skotnicki Modelowanie geometryczne Warszawa 2012 MODELOWANIE GEOMETRYCZNE Politechnika Warszawska Wydział Samochodów i Maszyn Roboczych Kierunek studiów Edukacja techniczno informatyczna 02-524

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D

Wprowadzenie do rysowania w 3D. Praca w środowisku 3D Wprowadzenie do rysowania w 3D 13 Praca w środowisku 3D Pierwszym krokiem niezbędnym do rozpoczęcia pracy w środowisku 3D programu AutoCad 2010 jest wybór odpowiedniego obszaru roboczego. Można tego dokonać

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Przykład montażu w CATIA v5

Przykład montażu w CATIA v5 Przykład montażu w CATIA v5 Za przykład posłuży proste połączenie wałka i tulejki za pomocą wpustu. Pierwszym etapem jest konstrukcja modeli 3D. Zacznijmy od stworzenia modelu wałka. Model 3D wałka Modelowanie

Bardziej szczegółowo

Co należy zauważyć Rzuty punktu leżą na jednej prostej do osi rzutów x 12, którą nazywamy prostą odnoszącą Wysokość punktu jest odległością rzutu

Co należy zauważyć Rzuty punktu leżą na jednej prostej do osi rzutów x 12, którą nazywamy prostą odnoszącą Wysokość punktu jest odległością rzutu Oznaczenia A, B, 1, 2, I, II, punkty a, b, proste α, β, płaszczyzny π 1, π 2, rzutnie k kierunek rzutowania d(a,m) odległość punktu od prostej m(a,b) prosta przechodząca przez punkty A i B α(1,2,3) płaszczyzna

Bardziej szczegółowo

Inventor 2016 co nowego?

Inventor 2016 co nowego? Inventor 2016 co nowego? OGÓLNE 1. Udoskonalenia wizualizacji, grafiki i programu Studio Nowa obsługa oświetlenia opartego na obrazie (IBL, Image Based Lighting) Wszystkie style oświetlenia w programie

Bardziej szczegółowo

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie

2.Toczenie 2 osie pliki płaskie 2.Toczenie 2 osie pliki płaskie W dalszej części materiałów omówiono krok po kroku tok postępowania przy programowaniu tokarek 2-osiowych, na plikach krawędziowych przy użyciu programu EdgeCAM. Dodatkowo

Bardziej szczegółowo

G N I A Z D K O E L E K T R Y C Z N E

G N I A Z D K O E L E K T R Y C Z N E freetutorial COPYRIGHT BY DAMIAN KĄDZIELAWA JAK ZAMODELOWAĆ W SOLID WORKS: G N I A Z D K O E L E K T R Y C Z N E Powered by SOLIDWORKS O mnie Nazywam się Damian Kądzielawa i jestem założycielem i jednocześnie

Bardziej szczegółowo

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3

Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Wyższa Szkoła Ekologii i Zarządzania Informatyka Edytor tekstów Word 2010 dla WINDOWS cz.3 Slajd 1 Slajd 2 Numerowanie i punktowanie Automatyczne ponumerowanie lub wypunktowanie zaznaczonych akapitów w

Bardziej szczegółowo

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape

Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Jak uzyskać efekt 3D na zdjęciach z wykorzystaniem programu InkScape Program InkScape jest bezpłatnym polskojęzycznym programem grafiki wektorowej do pobrania ze strony http://www.dobreprogramy.pl/inkscape,program,windows,12218.html.

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu

Ćwiczenie 1 Automatyczna animacja ruchu Automatyczna animacja ruchu Celem ćwiczenia jest poznanie procesu tworzenia automatycznej animacji ruchu, która jest podstawą większości projektów we Flashu. Ze względu na swoją wszechstronność omawiana

Bardziej szczegółowo

TUTORIAL: Konwersja siatek i chmur punktów na powierzchnie a następnie odtworzenie drzewa operacji.

TUTORIAL: Konwersja siatek i chmur punktów na powierzchnie a następnie odtworzenie drzewa operacji. ~ 1 ~ TUTORIAL: Konwersja siatek i chmur punktów na powierzchnie a następnie odtworzenie drzewa operacji. 1. Wstęp. W dobie skanerów i drukarek 3D okazuje się, że w niektórych gałęziach przemysłu projekty

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie

Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie Ćwiczenie 3. Moduł Part - wprowadzenie 1. Otwórz środowisko Część ISO (ISO Part) i zapoznaj się z nim. Przełącz się w sekwencyjny tryb pracy Narzędzia Model Sekwencyjne 1 lub w PathFinder ze (PF) 2 Przejdź

Bardziej szczegółowo

Co nowego w programie CAD ZW3D 2016?

Co nowego w programie CAD ZW3D 2016? WYKAZ NAJWAŻNIEJSZYCH NOWOŚCI ZW3D 2016 Co nowego w programie CAD ZW3D 2016? Nowa wersja programu niesie ze sobą nowe funkcje oraz rozszerzenie funkcjonalności już istniejących operacji. Poniżej przedstawiany

Bardziej szczegółowo

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia

Tworzenie logo. Omówione zagadnienia Tworzenie logo Witamy w programie CorelDRAW, wszechstronnym programie do tworzenia rysunków wektorowych i projektów graficznych przeznaczonym dla profesjonalnych grafików. W niniejszym samouczku przedstawiono

Bardziej szczegółowo

6.4. Efekty specjalne

6.4. Efekty specjalne 6.4. Efekty specjalne W programie MS PowerPoint 2010 znajdziemy coś takiego jak efekty specjalne. Służą one po to by prezentacja nie stała się monotonna i zachęcała widzów do uwagi poprzez zastosowane

Bardziej szczegółowo

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne

Π 1 O Π 3 Π Rzutowanie prostokątne Wiadomości wstępne 2. Rzutowanie prostokątne 2.1. Wiadomości wstępne Rzutowanie prostokątne jest najczęściej stosowaną metodą rzutowania w rysunku technicznym. Reguły nim rządzące zaprezentowane są na rysunkach 2.1 i 2.2.

Bardziej szczegółowo

Zajęcia nr 3_cz2 Praca z tekstem: WORD Wzory matematyczne. Tabele

Zajęcia nr 3_cz2 Praca z tekstem: WORD Wzory matematyczne. Tabele Zajęcia nr 3_cz2 Praca z tekstem: WORD Wzory matematyczne. Tabele W swoim folderze utwórz folder o nazwie 5_11_2009, wszystkie dzisiejsze zadania wykonuj w tym folderze. Na dzisiejszych zajęciach nauczymy

Bardziej szczegółowo

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP

Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Jak zrobić klasyczny button na stronę www? (tutorial) w programie GIMP Niniejszy tutorial jest wyłączną własnością Doroty Ciesielskiej Zapraszam na moją stronę http://www.direktorek03.wm studio.pl oraz

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych

Instrukcja użytkownika. Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych Instrukcja użytkownika Instrukcja konfiguracji i obsługi modułu usług prywatnych 1. Wprowadzenie... 3 2. Konfiguracja... 3 2.1. Usługi... 4 2.2. Pakiety... 4 2.3. Instytucje... 7 2.3.1. Dane instytucji...

Bardziej szczegółowo

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ

AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ AUTOCAD MIERZENIE I PODZIAŁ Czasami konieczne jest rozmieszczenie na obiekcie punktów lub bloków, w równych odstępach. Na przykład, moŝe zachodzić konieczność zlokalizowania na obiekcie punktów oddalonych

Bardziej szczegółowo

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY

GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Politechnika Białostocka Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska Zakład Informacji Przestrzennej Inżynieria Środowiska GRAFIKA INŻYNIERSKA INSTRUKCJA PODSTAWOWE KOMENDY AUTOCADA - TRÓJKĄTY Prowadzący

Bardziej szczegółowo

4.2. Ustawienia programu

4.2. Ustawienia programu 4.2. Ustawienia programu Zmiana wielkości dokumentu Pracując w programie MS Excel 2010 niejednokrotnie doświadczysz sytuacji, w której otwarty przez Ciebie arkusz nie będzie mieścił się na ekranie monitora.

Bardziej szczegółowo

Koło zębate korby. Poniżej (dla przypomnienia) efekt dotychczasowej pracy: Kolejny etap to korba napędowa z jej kołem zębatym.

Koło zębate korby. Poniżej (dla przypomnienia) efekt dotychczasowej pracy: Kolejny etap to korba napędowa z jej kołem zębatym. Poniżej (dla przypomnienia) efekt dotychczasowej pracy: Kolejny etap to korba napędowa z jej kołem zębatym. Koło zębate korby Niniejszy element rysunku sporządzimy na podstawie już istniejących elementów,

Bardziej szczegółowo

Twierdzenie Pitagorasa

Twierdzenie Pitagorasa Twierdzenie Pitagorasa Narysujmy trójkąt prostokątny: przy pomocy narzędzia Odcinek między dwoma punktami poprowadźmy odcinek AB, następnie przy pomocy narzędzia Proste prostopadłe utwórzmy prostą do niego

Bardziej szczegółowo

Projektowanie 3D Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej SIEMENS NX Sweep Along Guide

Projektowanie 3D Tworzenie modeli przez wyciągnięcie profilu po krzywej SIEMENS NX Sweep Along Guide Projektowanie 3D Narzędzie do tworzenia modeli bryłowych lub powierzchniowych o stałym przekroju opartych na krzywoliniowym profilu otwartym. Okno dialogowe zawiera następujące funkcje: Section wybór profilu

Bardziej szczegółowo

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne

Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Grafika Komputerowa Materiały Laboratoryjne Laboratorium 14 Blender, podstawy animacji Wstęp Zagadnienie tworzenia animacji 3D w Blenderze jest bardzo szerokie i wiąże się z wieloma grupami rozwiązao.

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2

INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 INSTRUKCJA INSTALACJI APLIKACJI PROF- EAN 2 1. Instalacja programu PROF-EAN 2 Instalacje uruchamiamy poprzez plik:, wówczas kreator automatycznie poprowadzi nas przez proces instalacji. 2. Deklaracja instalacji

Bardziej szczegółowo

Modelowanie dłoni. 1. Obraz referencyjny

Modelowanie dłoni. 1. Obraz referencyjny Modelowanie dłoni 1. Obraz referencyjny Obrazy referencyjne ustawiamy na panelach Properties (uaktywnienie/dezaktywacja klawiszem N), w zakładce Backgraund Images. Należy zaznaczyć opcje wyświetlania obrazu

Bardziej szczegółowo

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW

Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW Układy współrzędnych GUW, LUW Polecenie LUW 1 Układy współrzędnych w AutoCAD Rysowanie i opis (2D) współrzędnych kartezjańskich: x, y współrzędnych biegunowych: r

Bardziej szczegółowo

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza

Plan wykładu. Wykład 3. Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady. Rzutowanie prostokątne - geneza. Rzutowanie prostokątne - geneza Plan wykładu Wykład 3 Rzutowanie prostokątne, widoki, przekroje, kłady 1. Rzutowanie prostokątne - geneza 2. Dwa sposoby wzajemnego położenia rzutni, obiektu i obserwatora, metoda europejska i amerykańska

Bardziej szczegółowo

Jeśli wcześniej było wybierane połączenie z bazą danych w oknie Połączenia pokaże się jego nazwa, jeśli nie należy dodad Nowe połączenie.

Jeśli wcześniej było wybierane połączenie z bazą danych w oknie Połączenia pokaże się jego nazwa, jeśli nie należy dodad Nowe połączenie. Wstawianie punktów adresowych Dodawanie warstwy wektorowej punktów adresowych... 1 Dodawanie warstwy Google Satellite (WMS z plugina OpenLayers)... 2 Dodawanie warstwy ortofotomapa (WMS z GUGiK)... 3 Dodawanie

Bardziej szczegółowo

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową

Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Przetwarzanie grafiki rastrowej na wektorową Inaczej wektoryzacja, lub trasowanie, czyli zastąpienie rysunku rastrowego rysunkiem wektorowym. Wykonanie: Piotr Dróżdż Podstawowe różnice między grafiką wektorową,

Bardziej szczegółowo

Instrukcja konfiguracji

Instrukcja konfiguracji Instrukcja konfiguracji ONTP.NET Sp. z o.o. ul. Cynarskiego 5, 65-831 Zielona Góra +48 684785140, +48 684785149 http://www.ontp.net, kontakt@ontp.net Spis treści 1 PIERWSZE URUCHOMIENIE ICARGO....- 4-2

Bardziej szczegółowo

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007

Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Tworzenie baz danych w programie Microsoft Access 2007 Należy uruchomid program: Start-Wszystkie programy- Microsoft Office- Microsoft Office Access 2007 Po uruchomieniu program pokaże się nam strona widoczna

Bardziej szczegółowo

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów

Podstawy technologii cyfrowej i komputerów BESKIDZKIE TOWARZYSTWO EDUKACYJNE Podstawy technologii cyfrowej i komputerów Budowa komputerów cz. 2 systemy operacyjne mgr inż. Radosław Wylon 2010 1 Spis treści: Rozdział I 3 1. Systemy operacyjne 3

Bardziej szczegółowo

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5

ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 ECDL/ICDL CAD 2D Moduł S8 Sylabus - wersja 1.5 Przeznaczenie Sylabusa Dokument ten zawiera szczegółowy Sylabus dla modułu ECDL/ICDL CAD 2D. Sylabus opisuje zakres wiedzy i umiejętności, jakie musi opanować

Bardziej szczegółowo

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT

TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Wstęp TWORZENIE PREZENTACJI MS POWERPOINT Czasami zdarza się, że zostajemy poproszeni o poprowadzenia spotkania czy szkolenia w firmie, w której pracujemy lub po prostu

Bardziej szczegółowo

Techniki wstawiania tabel

Techniki wstawiania tabel Tabele w Wordzie Tabela w Wordzie to uporządkowany układ komórek w postaci wierszy i kolumn, w które może być wpisywany tekst lub grafika. Każda komórka może być formatowana oddzielnie. Możemy wyrównywać

Bardziej szczegółowo