Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej"

Transkrypt

1 PROJEKT: PREZENTER MODELOWANIE POWIERZCHNIOWE ZAAWANSOWANE OPERACJE BRYŁOWE NARZĘDZIA DO FORM FOTOREALISTYCZNA WIZUALIZACJA Akademia Górniczo-Hutnicza im. Stanisława Staszica w Krakowie Wydział Inżynierii Metali i Informatyki Przemysłowej Mateusz Sztangret Katedra Modelowania i Informatyki Stosowanej

2 Zawartość WSTĘP 3 NA POCZĄTKU BYŁ SZKIC 4 MODELUJEMY POWIERZCHNIE 6 OCENA JAKOŚCI POWIERZCHNI I JEJ NAPRAWA 11 MODELOWANIE WIELOOBIEKTOWE, ZAAWANSOWANE OPERACJE BRYŁOWE 13 NARZĘDZIA DO FORM 21 FOTOREALISTYCZNA WIZUALIZACJA PROJEKTU 26 DODATEK A: OCENA CIĄGŁOŚCI POWIERZCHNI 29 DODATEK B: GALERYJKA 31 S t r o n a 2

3 Wstęp Wprowadzenie nowego produktu na rynek to proces bardzo złożony. Począwszy od rozpoznania potrzeb konsumentów skooczywszy na reklamie i sprzedaży, na każdym z wielu etapów, sztab ludzi pracuje na to, aby wyrób okazał się strzałem w dziesiątkę. Poza aspektem marketingowym, który rzecz jasna jest niezwykle istotny, kluczowym dla absolwenta najlepszej w Polsce uczelnie technicznej, staje się faza projektowa. Gotowy wyrób musi charakteryzowad się atrakcyjnym wyglądem, funkcjonalnością oraz niezawodnością i długoletnią bezawaryjną pracą. Nie bez znaczenia staje się tutaj prawidłowe zaprojektowanie wyrobu oraz dobór odpowiednich materiałów, z których zostanie wykonany. Produkt musi bowiem byd bezpieczny dla dzieci i przyjazny dla środowiska. Wszystkie te czynniki i pewnie wiele innych, których nie wymieniłem, mają wpływ na finalny sukces /porażki nie zakładamy/. W tym opracowaniu skupię się wyłącznie na tym etapie wdrożenia produktu, który wiąże się z komputerowym wspomaganiem projektowania CAD /ang. Computer Aided Designer/. Faza ta nie ogranicza się wyłącznie do wykonania modelu 3D, gdyż współczesne aplikacje CAD umożliwiają m. in. zaprojektowanie wyrobu nawet o najbardziej zaawansowanym kształcie, przygotowanie formy wtryskowej czy przeprowadzenie analiz wytrzymałościowych, np. testu upadku. Przedmiotem projektu będzie Prezenter, bez którego obecnie pokaz slajdów podczas prelekcji staje się byd niemożliwy. Produkt taki powinien mied atrakcyjny wygląd oraz ergonomiczny kształt. O jego funkcjonalności decydowad będzie liczba przycisków oraz to, czy posiada laserowy wskaźnik czy też nie. Konstruktorzy powinni pomyśled również o odpowiednich materiałach, z których będzie wykonany. Gumowe wykooczenia polepszą stabilnośd uchwytu, zważywszy na fakt, iż ręce prelegenta w trakcje pokazu bywają wilgotne. W projekcie ograniczę się do wykonania modelu 3D oraz przygotowania formy wtryskowej. Przedstawię również możliwości oprogramowania CAD w zakresie przygotowania fotorealistycznych wizualizacji produktu. Jest to istotny aspekt w branży wzorniczej, gdyż już na etapie projektowania możemy ocenid walory estetyczne gotowego wyrobu. Wszystko to, byś poznał Studencie możliwości aplikacji inżynierskiej SolidWorks w realizacji tego typu projektów! S t r o n a 3

4 Na początku był Szkic Koncepcja nowego produktu powstaje w głowie jego projektanta. Wizje tą najłatwiej przelad jest na papier. Pierwsze szkice powstają zatem przy pomocy kartki i ołówka (rys. 1 i 2). Nie mnie oceniad w tym miejscu myśl artysty. Jednym Prezenter może się podobad, innym nie. Jednak z punktu widzenia tego opracowania, najważniejsze jest, by uchwycid koncepcję twórcy i wykonad model 3D. Rys. 1. Szkic widoku z góry Rys. 2. Szkic widoku z boku Takie szkice należy zeskanowad i zapisad do jednego ze znanych formatów graficznych:.jpg czy.png SolidWorks obsługuje ich rzecz jasna więcej. Droższą alternatywą, o którą pokuszą się zapewne tylko współczesne biura projektowe, jest wyposażenie się w tablet graficzny urządzenie do cyfrowego rysowania. Grafikę taką należy umieścid w przestrzeni roboczej SolidWorks. By to zrobid trzeba wstawid szkic 2D najlepiej na jednej z trzech podstawowych płaszczyzn konstrukcyjny /przednia, góra, prawa/. Wybór płaszczyzny będzie zależał od rysunku, jaki aktualnie chcemy wstawid grafika z widokiem z góry wygodnie wstawid jest na płaszczyźnie górnej. Rys. 3. Obraz w szkicu Rys. 4. Rzuty w przestrzeni roboczej S t r o n a 4

5 Na górnej płaszczyźnie rysunkowej wstawiamy szkic. Rysujemy w nim linię konstrukcyjną, wymiarujemy ją odpowiednio 110 mm, gdyż długośd Prezentera wynosid będzie 11 cm. Będąc w edycji szkicu wybierzmy Narzędzia Narzędzia szkicu Obraz w szkicu... W tym momencie jesteśmy w stanie odpowiednio zorientowad i przeskalowad rysunek tak, by długośd wyrobu była odpowiednia (rys. 3). Podobne czynności przeprowadzamy dla widoku bocznego. Na rysunku 4 przedstawiony jest ekran programu, po wstawieniu dwóch rzutów do przestrzeni roboczej. Na płaszczyźnie prawej wstawiamy nowy szkic 2D. Obrysowywujemy splajnami kontury rysunku widoku z boku (rys. 5). Ten etap należy wykonad starannie, rzutuje on bowiem na finalny kształt produktu. Dobrą praktyką jest stosowanie linii konstrukcyjnych do definiowania odpowiednich relacji. Linia podziałowa, która dzieli Prezentera na dwie części /pokrywa górna i dolna/, w punkcie początkowym i koocowym powinna byd styczna do poziomej linii konstrukcyjnej. Również styczne spajnów /w punktach początkowych i koocowych/ opisujących kształt obu pokryw powinny byd nachylone odpowiednio o kąt 3 do pionowej linii konstrukcyjnej (rys.6). Rys. 5. Obrys konturów Rys. 6. Zbliżenie przodu i tyłu Podobnie postępujemy z widokiem z góry. W tym momencie kluczowa jest relacja wspólności punktów początkowych i koocowych splajnów. Ponieważ wyrób jest symetryczny względem prawej płaszczyzny, tak więc będziemy wykonywad tylko połowę modelu by drugą odbid lustrzanie. Styczne we wspólnych punktach muszy byd prostopadłe do płaszczyzny prawej. W efekcie dostajemy dwa szkice 2D, które posłużą do dalszego modelowania (rys. 7). Splajny można było oczywiście wstawid do szkiców z obrazem, jednak przy pokazywaniu i ukrywaniu szkiców takie podejście jest niepraktyczne. Rys. 7. Szkice opisujące kontur Jako, że w Drzewie operacji o porządek należy dbad, wstawiamy cztery szkice do nowego folderu o nazwie Szkice. Oczywiście szkice również możemy nazywad wg naszych potrzeb. S t r o n a 5

6 Modelujemy powierzchnie Czas teraz utworzyd zewnętrzny kształt Prezentera. Ponieważ jego geometria jest dosyd zaawansowana, będziemy korzystad z narzędzi modelowania powierzchniowego. Dobór metod jest tak przemyślany, aby pokazad jak najwięcej funkcji w tym obszarze. Nie należy tego algorytmu traktowad jako wyrocznię. Każde podejście projektowe, które prowadzi do otrzymania żądane kształtu jest podejściem prawidłowym. Zaczniemy od utworzenia powierzchni, którą będziemy wielokrotnie wykorzystywad jako odniesienie do nowych obiektów powierzchniowych czy szkiców. Wybieramy narzędzie Wyciągnięcie powierzchni. Konturem do wyciągnięcia będzie splajn podziałowy. Odległośd tej operacji powinna byd na tyle duża, by pokryd połówkę górnego widoku Prezentera, w tym wypadku 25 mm będzie wystarczające (rys. 8). Drugą operacją będzie przycięcie powierzchni szkicem reprezentujących obrys górnego widoku (rys. 9). Do tego celu wykorzystamy operację Przytnij powierzchnię. Rys. 8. Wyciągnięcie powierzchni Rys. 9. Przytnij powierzchnię Ten obiekt powierzchniowy pozwoli utworzyd nową powierzchnię, która będzie wykorzystywana do tworzenia powierzchni zewnętrznych modelu. Utworzymy teraz nową powierzchnię w określonym kierunku od krawędzi przyciętej powierzchni. Będzie to ważna powierzchnia referencyjna dla zewnętrznych ścian górnej pokrywy Prezentera. Rys. 10. Powierzchnia rozwijalna S t r o n a 6

7 Skorzystajmy więc z narzędzia Powierzchnia rozwijalna (rys. 10). Jako typ wybierzmy Zbieżnie do wektora, wektor odniesienia: Płaszczyzna górna, a kąt 3. Żądaną krawędzią będzie tutaj zewnętrzna krawędź przyciętej powierzchni. Odległośd w tym przypadku nie ma znaczenia, proponuję zostawid domyślne 10 mm. Ważne, by odpowiednio zorientowad kierunek i stronę pochylenia. Nawiasem mówiąc, analogicznie będziemy postępowad, kiedy tworzyd będziemy powierzchnię referencyjną dla zewnętrznych ścian pokrywy dolnej. Zajmiemy się teraz górną częścią rękojeści. Do tego celu wykorzystamy narzędzie Powierzchnia wyciągnięta po profilach. Wcześniej jednak takie profile musimy sobie utworzyd. W celu wyodrębnienia krawędzi na powierzchni rozwijalnej należy utworzyd dwie nowe płaszczyzny konstrukcyjne równoległe do przedniej płaszczyzny. Pierwsza z nich będzie wspólna z punktem początkowym splajnu opisującego krzywiznę rączki, druga natomiast powinna przechodzid przez punkt najbardziej wysunięty od osi (rys. 11). Należy wyodrębnid tymi płaszczyznami taką krawędź, aby była ona możliwie mało zakrzywiona. Korzystając z narzędzia Linia podziałowa /Wstaw Krzywa Linia podziałowa.../ dzielimy płaszczyznami powierzchnię referencyjną (rys. 12). Jeden profil gotowy. Rys. 11. Wyciągnięcie powierzchni Rys. 12. Przytnij powierzchnię Drugi profil będzie zarysem grzbietu rękojeści. Na prawej płaszczyźnie wstawiamy nowy szkic i narzędziem Konwertuj elementy rzutujemy odpowiedni splajn ze szkicu konturowego. Profil ten docinamy by zawierał się pomiędzy płaszczyznami. Rys. 13. Powierzchnia wyciągnięta po profilach Rys. 14. Wypełnienie powierzchni Wybieramy funkcję wyciągnięcia powierzchni po profilach i wybieramy wcześniej utworzone elementy /docięty szkic splajnu i wyodrębnioną krawędź/. Zadajemy normalne powiązanie do szkicu, natomiast styczne do ściany dla krawędzi (rys. 13). Długości styczności dobieramy według gustu. S t r o n a 7

8 Trójboczną ścianę zamykającą rękojeśd wykonamy narzędziem Wypełnienie powierzchni (rys. 14). Tworzy ona łatę w oparciu o krawędzie powierzchni. By skorzystad z tej funkcjonalności musimy, na bazie dociętego szkicu drugiej części wcześniej przyciętego splajnu, wyciągnąd powierzchnie referencyjną. Postępujemy więc analogicznie jak w poprzednim przypadku. Wypełnienie powierzchni umożliwia rozciągnięcie wielobocznej powierzchni równocześnie decydując o charakterze ciągłości na granicach łaty. W tym przypadku wybieramy ciągłośd krzywizny na krawędzi z utworzoną powierzchnią rączki, natomiast dla obu powierzchni referencyjny decydujemy się na stycznośd. Następnym etapem będzie wyciągnięcie powierzchni wokół przycisków. Z większości narzędzi potrzebnych do tego już korzystaliśmy. Musimy utworzyd kolejną płaszczyznę konstrukcyjną równoległą do górnej i wspólną z punktem kooca splajnu opisującego kształt przedniej części Prezentera. Ta płaszczyzna przyda się do podziału powierzchni rękojeści i tym samym wyodrębnienia profilu dla ściany wokół przycisków. Na tejże płaszczyźnie naszkicujemy profil ściany z przyciskami. Rys. 15. Szkice opisujące profil powierzchni Rys. 16. Powierzchnia według granicy W celu lepszej kontroli tworzonej powierzchni możemy pokusid się o utworzenie dodatkowego profilu na płaszczyźnie równoległej do przedniej i przechodzącej przez najbardziej wysunięty punkt linii bocznej modelowanego produktu (rys. 15). Szkice już przygotowane więc można użyd narzędzia Powierzchnia według granicy (rys. 16). Ta funkcja pozwala tworzyd powierzchnie styczne lub z zachowaniem ciągłości krzywizny w obu kierunkach. Umożliwia to generowanie powierzchni o wysokiej jakości na granicach. Tak więc wybieramy odpowiednie profile dla kierunków z określeniem charakteru ciągłości na granicach. Granica z rękojeścią powinna byd z utrzymaniem krzywizny. Do ukooczenia pokrywy górnej pozostało jest tylko utworzenie ściany z przyciskami. Rys. 17. Pokrywa górna S t r o n a 8

9 Tą powierzchnię wykonad można analogicznie jak zakooczenie rękojeści wypełnieniem powierzchni. Potrzeba będzie tylko powierzchnia referencyjna, której krawędź zachowad musi ciągłośd krzywizny z grzbietem rękojeści. Połówkę górnej pokrywy można odbid lustrem względem płaszczyzny symetrii, nadad wygląd i dodad scenę. Efekt na rysunku 17. Prawda, że ładnie?! Czas zając się pokrywą dolną. W tym momencie można usunąd już nie potrzebne powierzchnie referencyjne, które wykorzystane były przy modelowaniu góry Prezentera. Tu należy byd ostrożnym, gdyż niektóre z nich mogą się jeszcze przydad! Z tego względu zabieg ten ja jednak zostawiam zawsze na koniec. Możemy również wstawid dotychczasowe operacje powierzchniowe do nowego folderu i nazwad go np. Pokrywa górna. Wszystko to ma na celu uporządkowane Drzewa operacji i Twój komfort pracy. Radziłbym jednak ukryd wszystkie obiekty w folderze Obiekty powierzchniowe. Dolną częśd produktu moglibyśmy wykonad analogicznie jak górną narzędziem wyciągnięcia powierzchni po profilach. Oczywiście do zakooczenia ściany wykorzystalibyśmy funkcję wypełnienia powierzchni. W tym przypadku druga operacja się nie zmienia, jednak by pokazad inne funkcjonalności tego oprogramowania posłużymy się wyciągnięciem profilu po ścieżce. W pierwszej kolejności utwórzmy powierzchnię rozwijalną. Sposób postępowania jest dokładnie taki sam, jak w przypadku pokrywy górnej. Wyjątkiem będzie jedynie kierunek i kąt pochylenia powierzchni (rys. 18). Rys. 18. Powierzchnia rozwijalna Rys. 19. Linia podziałowa Drugim krokiem będzie wyodrębnienie krawędzi tej powierzchni narzędziem już znanym Linia podziałowa. Do tego celu możemy wykorzystad utworzone wcześniej płaszczyzny konstrukcyjne (rys. 19). Ten zabieg podzielił powierzchnię referencyjną na trzy części, tym samym tworząc krawędzie potrzebne do utworzenia łat, które wykonywad będziemy nieco później. Przeprowadzimy teraz ważny etap przygotowania profilu, ścieżki oraz krzywej prowadzącej. W oparciu o te komponenty wyciągniemy powierzchnię dolnej pokrywy po ścieżce. W tym akurat przypadku kolejnośd tworzenia profilu, ścieżki i krzywych prowadzących nie ma znaczenia. Powszechnie stosowaną regułą jest jednak rysowanie ścieżki i krzywych, a następnie profilu. Takie podejście umożliwia nadawanie relacji tworzonego profilu do już utworzonej ścieżki czy krzywych prowadzących. Przechodząc od teorii do czynu wstawiamy szkic na płaszczyźnie prawej, by następnie narysowad linię prostą będącą ścieżką wyciągnięcia. Linia ta powinna byd pozioma, a jej punkt początkowy i koocowy musi byd wspólny z odpowiednimi płaszczyznami, którymi wcześniej dzielili- S t r o n a 9

10 śmy powierzchnię referencyjną. By całkowicie zdefiniowad szkic, linia może przechodzid przez początek układu współrzędnych. W drugim szkicu utworzymy krzywą prowadzącą. Tutaj wystarczy konwertowad splajn, z jednego z pierwszych szkiców, będący zarysem dolnej pokrywy, a następnie przyciąd go do płaszczyzn, z którymi wspólne są punkty ścieżki (rys. 20). Drugą krzywą prowadzącą będzie wyodrębniona, w operacji podziału powierzchni rozwijalnej, krawędź tej powierzchni. Rys. 20. Ścieżka i krzywa prowadząca Rys. 21. Profil Istotnym krokiem będzie teraz utworzenie profilu. Na jednej z płaszczyzn, z którymi punkty ścieżki są wspólne, wstawiamy szkic. Rysujemy częściową elipsę (rys. 21). Kluczowe są tutaj relacje pomiędzy profilem a krzywymi prowadzącymi. Punkt początkowy elipsy musi posiadad relację przebicia ze splajnem opisującym zarys spodu Prezentera. Koocowy punkt taką relację musi posiadad z krzywą prowadzącą wyodrębnioną na powierzchni referencyjne. Krótszy i dłuższy promieo elipsy powinien mied odpowiednio relację pionowy i poziomy. Normalną do styczna elipsy w punkcie koocowym należy odchylid od poziomu o kąt 3. Rys. 22. Powierzchnia wyciągnięta po ścieżce Rys. 23. Wypełnienie powierzchni Wszystko już przygotowane aby skorzystad z narzędzia Powierzchnia wyciągnięta po ścieżce i utworzyd zewnętrzną ścianę dolnej części korpusu Prezentera. Wybieramy więc tą funkcję i wskazujemy odpowiednio: profil, ścieżkę, i dwie krzywe prowadzące. Zwrócid należy uwagę na to, że przekrój wzdłużny powstałej powierzchni jest częściową elipsą, a długośd jej promieni determinują krzywe prowadzące. Zachowany jest również na całej długości zadany kąt odchylenia. Ostatnią operacją będzie wykonanie łat (rys. 23). Jest to już znana operacja, a do jej wykonania należy wyciągnąd dwie powierzchnie referencyjne. Całośd następnie należy odbid lustrem i scalid powierzchnie /łącznie z powierzchnią pokrywy górnej/. Gotowe! S t r o n a 10

11 Ocena jakości powierzchni i jej naprawa Czasem zdarzyd się może, że nie jesteśmy zadowoleni z jakości utworzonych powierzchni, szczególnie na ich łączeniu /na ich granicach/. Najczęściej nieciągłości mogą pojawid się w płaszczyźnie symetrii modelu, czyli wszędzie tam, gdzie odbijamy powierzchnie symetryczne i nie została zachowana odpowiednia relacja w tym przekroju. Nie jest to jednak reguła, a stwierdzenie może się pojawid nie oznacza zawsze się pojawia. Rys. 24. Załamanie światła na powierzchni Rys. 25. Zebra Gotowy model powierzchniowy, ze definiowanym wyglądem i tłem sceny, przedstawia rysunek 24. Sprawne oko dostrzeże załamanie odbitych refleksów na przedniej powierzchni Prezentera. Jeśli jednak nie dysponujemy kartą graficzną dedykowaną do zastosowao graficznych, np. z linii nvidia Quadro, ocena jakości powierzchni na tak zwane oko może okazad się kłopotliwa. I tu z pomocą przychodzi narzędzie Zebra (rys. 25). Pasy zebry, na granicach łączonych powierzchni, w tym przypadku powinny pasowad do siebie oraz zachowad gładki kształt. Więcej o charakterze ciągłości w dodatku A: ocena ciągłości powierzchni na koocu tego opracowania. Oczywiście fakt załamywania się pasów zebry na granicach, gdzie tego żądamy /np. powierzchnia z przyciskami/ jest jak najbardziej pożądany. Jednak to my, projektanci, musimy o tym decydowad a nie program komputerowy. W naprawie granic powierzchni powszechną praktyką stało się usuwanie tych fragmentów powierzchni, by następnie korzystad np. z narzędzia Wypełnienie powierzchni. Niemniej jednak już samo narzędzie Usuń ścianę posiada wbudowaną funkcję automatycznego wypełniania łaty, jednak nie zawsze sobie ona z tym radzi. Czasem kształt granicy jest na tyle skomplikowany, że konieczne jest użycie narzędzi grubszego kalibru, takie jak Powierzchnia według granicy czy Wypełnienie powierzchni. Bierzmy się do pracy! Tak naprawdę wszystkie potrzebne narzędzia do usunięcia fragmentu powierzchni już poznaliśmy. Na przedniej płaszczyźnie konstrukcyjnej wstawiamy szkic, w któ- S t r o n a 11

12 rym rysujemy dwie pionowe linie, symetryczne względem osi symetrii modelu (rys. 26). Następnie narzędziem Linia podziałowa wyodrębniamy fragment rzutując utworzony szkic na wybrane powierzchnie (rys. 27). Rys. 26. Szkic na przedniej płaszczyźnie Rys. 27. Linia podziałowa Nowym narzędziem, wspomnianym wcześniej, jest Usuo ścianę (rys. 28). Jego użycie jednak jest bardzo proste. Ogranicza się wyłącznie do wyboru ścian, które chcemy usunąd. W tym miejscu można wypróbowad działanie automatycznych funkcji załataj i wypełnij. Rys. 28. Usuo ścianę Rys. 29. Wypełnienie powierzchni Jeśli automatyczna łata nie powiedzie się, należy wypełnid lukę innym narzędziem. Do tego typu operacji najlepiej nadaje się Wypełnienie powierzchni (rys. 29), jednak nie jest powiedziane, że nie można skorzystad z innej funkcji. Warto pamiętad jednak, które narzędzie daje nam możliwośd sterowania charakterem granicy powierzchni, i na których krawędziach możliwe jest definiowanie tego parametru. Rys. 30. Gładka powierzchnia Rys. 31. Zebra Rysunki 30 i 31 prezentują scalony, gotowy model powierzchniowy. Widad wyraźnie, że przednia powierzchnia Prezentera wygląda dużo lepiej. S t r o n a 12

13 Modelowanie wieloobiektowe, zaawansowane operacje bryłowe Większośd produktów użytkowych, zwłaszcza sprzętu elektronicznego, składa się przynajmniej kilku elementów /kilku części/. Daleko nie szukając, obudowa Prezentera składa się z pokrywy dolnej i górnej. Otwory pod przyciski, które notabene zaraz wykonamy, muszą współgrad z wymiarem klawiatury. Komponenty elektroniczne wewnątrz urządzenia, którymi nie będziemy się zajmowad, również wymagają wyposażenia obudowy w niezbędne zaczepy. Te czynniki spowodowały, że modele takie wykonuje się w jednym pliku części, często jako jeden obiekt, by następnie przeciąd go odpowiednimi powierzchniami i zapisad jako osobne, niezależne części. Przed wyeksportowaniem do osobnych plików można wykonad jeszcze dodatkowe operacje, takie jak: skorupowanie, dodanie zaokrągleo, otworów czy operacji mocujących. Na tym etapie modelu się również dodatkowe komponenty, np. klawiaturę czy diody. Zanim podzielimy model bryłowy /z obiektu powierzchniowego należy utworzyd model bryłowy/ na dwa korpusy: górny i dolny, wykonamy odcięcie fragmentu profilu dolnego, jak wynika ze szkiców projektanta. Wstawimy również zaokrąglenia. Zaznaczam, że korzystad będziemy z operacji bryłowych. Rys. 32. Wyciągnięcie wycięcia Rys. 33. Zaokrąglenie ściany Na prawej płaszczyźnie wstawiamy szkic. Zgodnie ze rysunkiem projektanta, przedstawiającym widok boku Prezentera, rysujemy linię. Wybieramy operację Wyciągnięcie wycięcia w miarę potrzeby korygujemy stronę wycięcia (rys. 32). Na powstałej ścianie wstawiamy Zaokrąglenie o promieniu 1,5 mm. Typ: zaokrąglenie ściany umożliwia utrzymad stałą szerokośd powstałej, w wyniku zaokrąglenia, ściany (rys. 33). Drugie zaokrąglenie wstawimy na krawędzi wokół powierzchni z przyciskami (rys. 34). Jej specyfika wpłynie na agresywny kształt powstałej ściany. S t r o n a 13

14 Rys. 34. Zaokrąglenie Rys. 35. Wygląd z zaokrągleniem Po wykooczeniu bryły (rys. 35) dotychczasowe operacje można wstawid, w celach porządkowych, do nowego folderu. Przed kolejnymi operacjami na wielu obiektach wpłynie to na podwyższenie komfortu pracy. Tnijmy więc! Do przecięcia modelu użyjemy utworzonej wcześniej powierzchni. Będzie to pierwsza powierzchnia wyciągnięta ze splajnu opisującego kontur linii podziałowej dolnego i górnego korpusu. Powierzchnię tą należy odbid lustrzanie, z opcją połączenia, względem płaszczyzny symetrii. By mied pewnośd, że przecina ona bryłę można ją dodatkowo wydłużyd, korzystając z narzędzia Wydłuż powierzchnię. Rys. 36. Podziel Narzędzie do podziału znajduje się we Wstaw Operacje Podziel... Należy tutaj wskazad narzędzie przycięcia, ów powierzchnię, oraz wybrad, które obiekty chcemy zachowad. Możemy to zrobid wypełniając tabelkę (rys. 36). Wstawiamy więc znacznik w kolumnie z nożyczkami. W kolumnie Plik należy pozostawid <brak> tutaj bowiem podaje się nazwy dla nowych plików części, do których wstawione mają byd obiekty tego jednak robid nie chcemy. Po tej operacji w Drzewku operacji w katalogu Obiekty bryłowe znaleźd się powinny dwie bryły o nazwie Podziel1[1] i Podziel1[2]. Od tego momentu obiekty powierzchniowe będę kolorował na pomaraoczowo aby przedstawiane zdjęcia były bardziej przejrzyste. Zajmiemy się teraz pokrywą górną, a konkretnie przygotujemy otwory pod klawiaturę. W tym momencie przyda się pokazanie rysunku przedstawiającego widok z góry na Prezentera. Na górnej płaszczyźnie konstrukcyjnej wstawiamy szkic. Obrysowywujemy kontur klawiatury (rys. 37). Warto skorzystad z narzędzi takich jak: Odsuń elementy czy Przytnij elementy znajdujące się w szkicowniku. S t r o n a 14

15 Rys. 37. Kontury otworów pod przyciski Rys. 38. Wyciągnięcie wycięcia Gotowym szkicem możemy wyciąd otwory pod klawiaturę (rys. 38). Ponieważ pracujemy na wielu obiektach bryłowych dobrą praktyką jest pokazywanie zakresu operacji. Innymi słowy wskazanie obiektu, z którego w tym przypadku ma zostad usunięty materiał. Domyślnie operacja wykonywania jest na widocznych w przestrzeni roboczej obiektach bryłowych. Kolejnym krokiem będzie przeprowadzenie operacji skorupowania. Narzędzie Skorupa pozwala na utworzenie cienkościennego obiektu w jednej operacji. Wskazad należy jedynie ścianę do usunięcia oraz podad żądaną grubośd ścianek modelu /w naszym przypadku będzie to 2 mm/. Rys. 39. Skorupa Rys. 40. Wyciągnięcie wycięcia Po utworzeniu cienkościennego korpusu górnego (rys. 39) powstała ściana podstawy pod klawiaturę, która posiada pewną krzywiznę. By to wyeliminowad wstawiamy szkic na górnej płaszczyźnie i konwertujemy zewnętrzną krawędź tej ściany. Następnie narzędziem Wyciągnięcie wycięcia usuwamy odpowiednią ilośd materiału, powiedzmy 3 mm w głąb. W wyniku tego zabiegu utworzyliśmy planarną ścianę, będącą podstawą pod klawiaturę Prezentera, którą teraz wykonamy. Na tejże ścianie wstawiamy szkic rzutując do niego zewnętrzną krawędź tej ściany. Korzystając z operacji Wyciągnięcie dodania/bazy tworzymy podstawę dla przycisków. Jej grubośd niech wynosi 1,5 mm. Należy pamiętad, aby nie scalad wyniku tej operacji! W przeciwnym wypadku podstawa dla przycisków zostanie połączona z górną pokrywą produktu. W folderze Obiekty bryłowe w tym momencie znajdowad się będą trzy obiekty: pokrywa górna, pokrywa dolna oraz podstawa dla klawiszy docelowo klawiatura. W celu odróżnienia tych obiektów nadam im inne kolory, aby prezentowane zdjęcia były bardziej czytelne (rys. 41). Klawiatura będzie więc zielona. Oczywiście obiekty powierzchniowe dalej pozostaną pomaraoczowe. S t r o n a 15

16 Rys. 41. Podstawa dla klawiszy Teraz będzie mała dygresja, którą skrzętnie zaplanowałem. Mianowicie niekiedy zdarzyd się może, że zapomnieliśmy wykonad pewnej operacji, która przydałaby nam się obecnie. Może jaśniej chcemy dodad klawisze, jednak proste wyciągnięcie sprawi, że będą one płaskie. Zależy nam na tym, aby przyciski klawiatury posiadały pewną krzywiznę spójną z powierzchnią pokrywy górnej, i wystawany nad nią na 1 mm. W tym momencie nie możemy uzyskad takiego efektu, gdyż nie posiadamy takiej powierzchni referencyjnej oddalonej od ściany pod klawiaturę o 1 mm. Tym samym nie możemy wyciągną przycisków to tej referencyjne powierzchni, co załatwiło by problem nadania przyciskom klawiatury ładnej krzywizny oraz wysunięcia ich na 1 mm nad korpus. Na domiar złego nie możemy teraz utworzyd takiej odsuniętej powierzchni, gdyż w ścianie pokrywy górnej wycięte są już otwory pod przyciski. W SolidWorks możemy zwijad Drzewko operacji, tym samym przesuwad się nad operacje wykonane wcześniej. Jesteśmy więc w stanie zwinąd operacje i przenieśd się do momentu, w którym w korpusie nie było jeszcze otworów. Rys. 42. Zwijanie Drzewka oraz Odsunięcie powierzchni Rys. 43. Szkicowanie przycisków Łapiemy więc za listwę, w Drzewku operacji, podkreślającą ostatnio utworzoną operację i przeciągamy ją nad operację wycięcia otworów pod przyciski w pokrywie górnej (rys. 42). Wszystkie operacje pod listwą zostały wygaszone, a operacje wstawiane w tym momencie będą tworzone tuż nad listwą. W tym momencie możemy więc, korzystając o narzędzia powierzchniowego Odsunięcie powierzchni, utworzyd potrzebną powierzchnię referencyjną odsuniętą od ściany z przyciskami o 0,5 mm, większa wartośd wg mnie będzie nieestetyczna (rys. 42). Do tego obiektu powierzchniowego wyciągad będziemy przyciski. By przejśd do dalszych działad pamiętad należy o tym, aby przeciągnąd listwę na koniec Drzewka operacji! S t r o n a 16

17 Przejdźmy zatem do modelowania przycisków. Pomocne tutaj okaże się pokazanie szkicu, którym wycinaliśmy otwory. Wstawiamy nowy szkic na górnej ściany podstawy na przyciski. Ponieważ przyciski muszą pasowad do otworów, mogą byd one jedynie odrobinę mniejsze, szkicowanie przycisków ograniczad się będzie wyłącznie do odsunięcia do wewnątrz konturów, którymi wycinaliśmy otwory w pokrywie górnej. Tak więc, znanym już narzędziem szkicownika Odsuń elementy, odsuwamy do wewnątrz na odległośd 0,25 mm wszystkie kontury otworów (rys. 43). Rys. 44. Wyciągnięcie dodania do Obiektu Rys. 45. Zaokrąglenia Gotowy szkic przycisków wyciągamy do obiektu powierzchniowego (rys. 44). Możemy dodad również kilkustopniowe pochylenie przycisków. Wynik operacji scalamy wyłącznie z podstawą pod klawisze. W tym momencie pozostaje nam już dodanie zaokrągleo przycisków, by ładnie wyglądały. Ten zabieg, wartości promieni, można dobrad według własnego uznania (rys. 45). Przyciski powinny byd przyjemne w dotyku, a więc nie powinny zawierad ostrych krawędzi. Klawiaturę można również skorupowad. Zajmijmy się teraz dolną częścią Prezentera. W pierwszej kolejności wykonamy otwór pod śrubę mocującą oba korpusy ze sobą. Na ściętej ścianie korpusu wstawmy nowy szkic. Rysujemy w nim okrąg o średnicy 6,5 mm (rys. 46). Następnie przy pomocy operacji Wyciągnięcie wycięcia usuwamy materiał odległośd 4 mm z kilkustopniowym pochyleniem, np. 3. Rys. 46. Szkic okręgu Rys. 46. Skorupa Wykonajmy teraz skorupowanie dolnej części wyrobu. Grubośd ścianek, jak w przypadku pokrywy górnej, powinna wynosid 2 mm (rys. 46). Z Kreatora otworów wstawiamy, w wykonanym pogłębieniu, otworów pod śrubę M3. Mając otwór musimy wstawid element mocujący w pokrywie górnej. Operacja Dodanie mocujące, które znajduje się we Wstaw Operacja mocująca Dodanie mocujące, pozwala automatycznie wstawid geometrię mocowania poda- S t r o n a 17

18 jąc kilka parametrów, m. in. krawędzie odniesienia dla umiejscowienia mocowania. W naszym przypadku będzie to otwór pod śrubę. Rys. 47a. Dodanie mocujące widok krawędziowy Rys. 47b. Dodanie mocujące Widok krawędziowy modelu pozwoli zobrazowad, jakie geometryczne parametry należy podad do utworzenia operacji (rys. 47a). Istotne tutaj jest wskazanie krawędzi otworu pod śrubę, znajdującego się w pokrywie dolnej oraz ściany, z którą mocowanie ma się stykad. Dodatkowo wybrad trzeba ścianę, na której mocowanie ma zostad wstawione. Resztę parametrów geometrycznych, takich jak średnice czy pochylenia dla kołka mocującego czy płetw pozostawiam do własnej decyzji (rys. 47b). Warto w tym miejscu po prostu poeksperymentowad. Ostatnią niezwykle ważną operacją, którą w tym miejscu wstawimy będzie występ i rowek na powierzchni styku pokrywy górnej z dolną, który pozycjonuje względem siebie obie części. Brzmi skomplikowanie, i faktycznie w starszych wersjach SolidWorks była z tym niezła zabawa. Dzisiaj wykonujemy to w jednej operacji. Rys. 48. Występ i rowek Rys. 49. Widok przekroju Występ / Rowek znajduje się we Wstaw Operacja mocująca Występ / Rowek. Wskazad tutaj musimy dwa obiekty, gdzie wstawiony będzie występ a gdzie rowek, oraz płaszczyznę normalną do kierunku otwarcia pokryw (rys. 48). Dla obu części wybrad należy powierzchnię styku oraz krawędzie wewnętrzne wokół niej. Parametry geometryczne, takie jak wysokości występu i rowka czy kąt pochylenia, pozostawiam również Tobie. I tak doszliśmy do wieloobiektowego modelu skorupowego Prezentera (rys. 49). Zanim jednak przejdziemy dalej, proponuję wykonad jeszcze diodę lasera i otwór pod nią oraz opisad klawiaturę. Na przedniej płaszczyźnie konstrukcyjnej proponuję wstawid szkic i narysowad w nim koło o średnicy 2,5 mm. Następnie usunąd materiał z obu pokryw w odpowiednim miejscu. Na prawej S t r o n a 18

19 płaszczyźnie naszkicujmy profil diody, którą operacją Dodanie/baza przez obrót obrócimy wokół osi (rys. 50). Rys. 50. Dodanie/baza przez obrót Rys. 51. Tekst szkicu Ten fragment rozdziału mógłby się znaleźd w ostatniej części tego opracowania, w fotorealistycznej wizualizacji projektu. Jednak operacje, które teraz wykonamy przeprowadzimy w SolidWorks /niektóre z nich z pomocą w pełni zintegrowanego dodatku PhotoWorks/. PhotoWorks pozwala na nadawanie modelom wyglądu o wysokiej jakości oraz ustawianie scen, w tym świateł i kamer. Moduł ten działa w oknie SolidWokrs. Jest to o tyle istotna informacja, iż rozdział o fotorealistycznej wizualizacji projektu poświęcony będzie osobnej aplikacji PhotoView 360, która służy właśnie do tego celu i wchodzi w sprzedawany pakiet SolidWorks. Oznaczymy teraz przyciski. Pod tym pojęciem mam na myśli wyodrębnienie /narzędziem Linia podziałowa/ fragmentu ściany na przyciskach o kształcie symbolu oznaczenia. Nawiasem mówiąc opisania przycisków moglibyśmy dokonad nanosząc obrazki, tak zwana Kalkomania, na przyciski. Tą techniką wstawimy jednak logo AGH na obudowę. Wródmy jednak do tematu. Na górnej płaszczyźnie wstawmy nowy szkic. Oznaczeo dokonamy wstawiając odpowiedni tekst. Tekst w SolidWorks wstawia się na krzywe. Narysujmy zatem pięd linii konstrukcyjnych i ustawmy je odpowiednio na przyciskach. Na liniach wpisad można odpowiednie znaki, polecam do tego celu wykorzystad czcionki Wingdings (rys. 51). Tak przygotowanym szkicem możemy, przy pomocy narzędzia Linia podziałowa, wyodrębnid fragmenty ścian na przyciskach. Umożliwi to przypisanie do nich innego koloru. Drugą techniką wstawiania grafiki na ściany jest nanoszenie Kalkomanii. Taki zabieg umożliwia dodatek PhotoWorks. Nowa kalkomania pozwala wstawid dowolną grafikę na wybrane ściany (rys. 52). Narzędzie to pozwala zdefiniowad maskę obrazową, ustawid położenie obrazka czy przeskalowad go proporcjonalnie. Rys. 52. Nowa kalkomania Rys. 53. Prezenter różne widoki S t r o n a 19

20 Dodatek PhotoWorks umożliwia również nadawanie wyglądu obiektom czy ścianom (rys. 53). Nadajmy teraz jakiś wygląd poszczególnym elementom Projektora. Niech klawiatura wykonana będzie z gumy /wyodrębnienie fragmentów ścian pozwoli nadad zielony kolor oznaczeniom/. Obudowa, rzecz jasna z tworzywa sztucznego, może posiadad charakterystyczną chropowatośd. Wykooczenie obwódki klawiatury powinno subtelnie się wyróżniad. Dla relaksu można w tej materii popuścid wodze fantazji (rys. 54). Rys. 54. Prezenter w pełnej krasie Dosyd tego kolorowania! Ostatni etap to wstawienie czterech obiektów bryłowych: pokrywy górnej i dolnej, klawiatury oraz lasera do osobnych plików części, a następnie utworzenie złożenia. Te czynności wykonuje się w jednej operacji. Klikając prawym klawiszem myszy na folderze Obiekty bryłowe i wybierając Zapisz obiekty dostajemy się do tej funkcji (rys. 55). Alternatywnie do tej funkcji możemy się dostad przez Wstaw Operacje Zapisz obiekty... Okno tej operacji jest bardzo podobne do narzędzia Podziel. Do tabeli w kolumnie Plik wpisujemy odpowiednio nazwy plików części, do których zostaną wstawione obiekty bryłowe. Ostatnia zakładka tej funkcji pozwala automatycznie utworzyd złożenie z nowo powstałych plików części. Rys. 55. Zapisz obiekty Rys. 56. Złożenie widok rozstrzelony Rysunek 56 przedstawia złożenie z czterech plików części w widoku rozstrzelonym. Folder, w którym zapisujesz pliki SoldWorks powinien zawierad cześd plików: bazowy plik części /ten, w którym modelowaliśmy obiekty/, cztery pliki części z pojedynczymi obiektami oraz plik złożenia. I tak dotarliśmy do kooca modelowania hybrydowego, bowiem korzystaliśmy z zaawansowanych funkcji powierzchniowych oraz bryłowych. Gotowy model może posłużyd do wygenerowania dokumentacji technicznych, instrukcji montażowych czy do wykonania modelu formy wtryskowej, czym zajmiemy się teraz. S t r o n a 20

21 Narzędzia do form Współczesne aplikacje komputerowego wspomagania CAx oferują pomoc w zakresie projektowania, obliczeo inżynierskich czy wytwarzania. Pełna kompatybilnośd tych modułów umożliwia wykorzystanie tego samego modelu 3D do utworzenia dokumentacji płaskiej, przeprowadzenia zaawansowanych analiz wytrzymałościowych czy utworzenia modelu 3D formy wtryskowej. Bryła takiej formy posłużyd może do opracowania obróbki CAM i wygenerowania kodu dla narzędzia do obrabiarki sterowanej numerycznie. W tym rozdziale przybliżę możliwości SolidWorks w zakresie modelowania form na przykładzie pokrywy górnej Prezentera. Ograniczę się wyłącznie do górnej części korpusu, gdyż jest on najbardziej złożony pod względem geometrycznym, a po zapoznaniu się z tym przykładem z łatwością będziesz w stanie przygotowad formy dla pozostałych części. Zanim przejdziemy do działania, zastanówmy się czym jest forma pod względem geometrycznym, jak działają narzędzia do form w SolidWorks i czy zawsze jest koniecznośd z nich korzystad. Najogólniej stwierdzid można, że forma, do której wlewa się ciekły metal czy wtryskuje tworzywo sztuczne, ma za zadanie odwzorowad geometrię wytwarzanego modelu. Jeśli odciśniemy monetę w kawałku plasteliny, będziemy mieli do czynienia z najprostszym przykładem formy. W większości przypadków elementy wytwarzaną tą technologią są bardziej skomplikowane pod względem geometrycznym niż płaksa moneta. Prosty wniosek forma, która będzie odwzorowywad taką geometrię również będzie bardziej skomplikowana. Rozpatrując analizowany przykład górnej pokrywy Prezentera, przygotowanie formy będzie polegało na wykonaniu rdzenia i gniazda. Rdzeo odwzorowuje wewnętrzną powierzchnię modelu, natomiast gniazdo powierzchnię zewnętrzną. Po złożeniu formy, pomiędzy rdzeniem a gniazdem pozostaje wolny obszar, który zostaje wypełniony ciekłym tworzywem sztucznym. Po zastygnięciu materiału forma zostaje otwarta a gotowa częśd wyjęta. Narzędzia do form pomagają projektantowi utworzyd powierzchnie, które duplikowad będą wewnętrzne i zewnętrzne ściany modelu. Dzięki nim może jest odwzorowanie modelu w formie. Podzielenie formy na rdzeo i gniazdo umożliwia powierzchnia neutralna, która jest wykrywana i tworzona automatycznie. Narzędzie do form posiadają również bogate narzędzia diagnostyczne, pozwalające m. in. wykryd odpowiednie pochylenie, które umożliwi wyjęcie gotowego wyrobu z formy. S t r o n a 21

22 Forma jest więc modelem bryłowym, której celem jest odwzorowanie wyrobu. Bryłę taką można tworzyd przy użyciu standardowych technik modelowania powierzchniowego, jakkolwiek narzędzia do form, które również bazują na powierzchniach, zdecydowanie przyspieszają proces projektowania formy, gdyż pewne rzeczy robią w sposób automatyczny. Proponuję przejśd do działania. Pracowad będziemy w pliku części, w którym znajduje się model pokrywy górnej Prezentera (rys. 57). Rys. 57. Plik części modelu pokrywy górnej Zwrócid uwagę należy tutaj na Drzewko operacji, w którym znajduje się zaledwie jedna operacja: Zapas. Ów operacja świadczy o tym, że model posiada odniesienia do pliku, w którym został wykonany. Z pozycji tego pliku nie mamy również dostępu do historii operacji, w których geometria pokrywy górnej została wykonana. Nie jest ona nam jednak potrzeba. Model jest wszak gotowy a naszym zadaniem jest przygotowanie formy wtryskowej. W pierwszym kroku sprawdzimy pochylenie ścian. Jest to operacja technologiczna, gdyż pokazuje czy model będzie mógł byd bezpiecznie wyjęty z formy. Do tego celu wykorzystamy narzędzie Analiza pochylenia, które wyodrębnia ściany z pochyleniem dodatnim, ujemnym oraz takie, które wymagają poprawy (rys. 58). Rys. 58a. Analiza pochylenia powierzchnia zewnętrzna Rys. 58b. Analiza pochylenia powierzchnia wewnętrzna Wybieramy więc narzędzie z paska Narzędzi do form. Jako kierunek otwierania formy określamy kierunek normalny do powierzchni górnej. Analizowany kąt pochylenia to 3. Zewnętrzne ściany górnego korpusu zaznaczone kolorem zielonym posiadają dodatki kąt większy niż 3. Ściany wewnętrzne zaznaczone czerwonym kolorem posiadają kąt ujemny mniejszy nid -3. Biorąc pod uwagę technologię wykonania modelu te parametry są poprawne. Uwagi wymagają ściany wokół przycisków oraz dodanie mocujące. W tym momencie powinniśmy powrócid do pliku matki, w którym modelowaliśmy Prezentera. Należałoby poprawid otwór mocujący obie połówki obudowy tak, by oś otworu była prosto- S t r o n a 22

23 padła do płaszczyzny górnej. Zgodnośd kierunku osi z kierunkiem otwierania formy zagwarantuje nam zachowanie pochylenia dodania mocującego, jakie określiliśmy podczas operacji wykonania tego elementu. Te zabiegi nie będą miały wpływu na dalszy przebieg wykonania formy, więc nie będę się teraz nich skupiał. Nawiasem mówiąc takie operacje możemy przeprowadzid po wykonaniu modelu formy. Forma bowiem jest ściśle związana z modelem obudowy i przy przebudowie pokrywy zostanie ona zaktualizowana automatycznie. Na uwadze należy mied jeszcze jeden krok technologiczny. Ciekły metal czy tworzywo podczas stygnięcia kurczy się. By to uwzględnid, przed utworzeniem formy skaluje się model. Bryłę wyrobu powiększa się o skurcz jaki przewiduje się na podstawie charakterystyk materiałowych. Przejdźmy do kroków zasadniczych w procesie modelowania formy. Pierwszym etapem jest wykrycie linii neutralnej, która konieczna jest do podziału formy na rdzeo i gniazdo. Narzędzie Linia neutralna na podstawie zdefiniowanego kierunku otwierania formy oraz kąta pochylenia automatycznie wykrywa linie neutralne (rys. 59). Linie neutralna przebiega wzdłuż krawędzi pomiędzy ścianami o dodatnim i ujemnym pochyleniu. Rys. 59. Linia neutralna Rys. 60. Powierzchnia zamknięcia stykowego Jak powiedzieliśmy wcześniej, by utworzyd rdzeo i gniazdo wymagane są dwie powierzchnie odwzorowujące zewnętrzną i wewnętrzną powierzchnię modelu. Powierzchnie te nie mogą posiadad żadnych otworów. Narzędzie Powierzchnia zamknięcia stykowego pozwala automatycznie wygenerowad właśnie dwie takie kompletne powierzchnie (rys. 60). Rys. 61a. Powierzchnie zewnętrza Rys. 61b. Powierzchnia wewnętrzna Operacją ta utworzy dwie powierzchnie i zamknie w nich wszystkie otwory przelotowe (rys. 61). Wykrywanie otworów odbywa się na podstawie modelu wyrobu. W przypadku bardzo złożonych geometrii operacja ta trwad może nawet kilka minut. Opłaca się jednak poczekad, nawet dłuższą chwilę, bowiem otrzymujemy dwie powierzchnie, które odzwierciedlają zewnętrzne i wewnętrzne ściany modelu. S t r o n a 23

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie

Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie Spis treści Część I -- Zaczynamy pracę... 2 Lekcja 1 -- Podstawy... 2 Część II -- Nareszcie rysujemy -- szkicowanie 2D... 9 Lekcja 2 -- Tworzenie szkiców na płaszczyźnie... 9 Lekcja 3 -- Linie konstrukcyjne,

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks

Duże złożenia. Poradnik dla użytkowników SolidWorks. DUŻE ZŁOŻENIA Poradnik dla użytkowników SolidWorks Duże złożenia Poradnik dla użytkowników SolidWorks Poradnik ten przeznaczony jest dla wszystkich użytkowników SolidWorks, którzy chcą zoptymalizowad wydajnośd swoich złożeo oraz rysunków. Zachęcamy do

Bardziej szczegółowo

Modu 9: Szybkie Prototypowanie

Modu 9: Szybkie Prototypowanie Mechatronika Modu 9: Szybkie Prototypowanie podr czniki, wiczenia i rozwi zania (pomys ) prof. dr hab. in. Edward Chlebus dr in. Bogdan Dyba a, dr in. Tomasz Boraty ski dr in. Jacek Czajka dr in. Tomasz

Bardziej szczegółowo

Skanery wrota do wirtualnego świata

Skanery wrota do wirtualnego świata ROZWIĄZANIA Skanery wrota do wirtualnego świata TEKST: MICHAŁ RYCHLIK Jeszcze 10 lat temu na pytanie, co kryje się pod pojęciem Inżynierii Odwrotnej zdecydowana większość osób nie potrafiłaby udzielić

Bardziej szczegółowo

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft.

WSTĘP. Rozdział 2.4, informacje o geometrii powierzchni nadwoziowych zebrał i przedstawił mgr inż. Sławomir Kreft. WSTĘP Wspomniane w rozdziale 2.3 generowanie zapisu powierzchni bryły nadwozia na podstawie danych z redukcyjnego lub pełnowymiarowego modelu polega na zdigitalizowaniu (uzyskaniu współrzędnych x,y,z w

Bardziej szczegółowo

AutoCAD -- kurs podstawowy

AutoCAD -- kurs podstawowy AutoCAD -- kurs podstawowy I. Podstawy podstaw. 1. Lekcja 1 -- Podstawy podstaw Filozofia pracy z programem AutoCAD Wygląd głównego okna aplikacji Dopasowanie programu do własnych potrzeb zmiana wyglądu

Bardziej szczegółowo

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175

SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Datapolis.com, ul Wiktorska 63, 02-587 Wars zawa tel. (+48 22) 398-37-53; fax. (+ 48 22) 398-37-93, office@datapolis.com SZYBKI START Workbox v 2.2.10.1175 Ostatnia aktualizacja: 18 stycznia 2012 Dziękujemy

Bardziej szczegółowo

podręcznik użytkownika cz. I

podręcznik użytkownika cz. I podręcznik użytkownika cz. I Prawa autorskie 2013, ProGrupa Sp. z o.o. Sp. k. Wszelkie prawa zastrzeżone. Nieautoryzowane rozpowszechnianie całości lub fragmentu niniejszej publikacji w jakiejkolwiek postaci

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy

Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Program szkolenia MS Project poziom podstawowy Zagadnienie Czas trwania 1. Definiowanie harmonogramu projektu 1,5 godziny 2. Kalendarze projektu 1,5 godziny 3. Zadania w harmonogramie projektu wprowadzanie

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT POWERPOINT 2007

MICROSOFT POWERPOINT 2007 MICROSOFT POWERPOINT 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze

Bardziej szczegółowo

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2

Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 OPROGRAMOWANIE Program do projektowania mebli i aranżacji wnętrz Podręcznik Użytkownika Wersja 4.2 PRO100 Podręcznik użytkownika Wstęp 1. Wstęp Program PRO100 staraliśmy się stworzyć maksymalnie prosty

Bardziej szczegółowo

Femap Online Trial Pobierz bezpłatną, 45-dniową wersję próbną szczegóły na stronie 3.

Femap Online Trial Pobierz bezpłatną, 45-dniową wersję próbną szczegóły na stronie 3. Płyta DVD dołączona do numeru. Płyta DVD wewnątrz numeru. Płyta DVD wewnątrz numeru.!reklama Femap Online Trial Pobierz bezpłatną, 45-dniową wersję próbną szczegóły na stronie 3. Solid Edge ST4 bezpłatna

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2003 POZIOM ZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej

Dawid CEKUS Ludwik KANIA. Modelowanie bryłowe zespołów i elementów maszyn w programach grafiki inżynierskiej Publikacja współfinansowana ze środków UNII EUROPEJSKIEJ w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt Plan Rozwoju Politechniki Częstochowskiej Dawid CEKUS Ludwik KANIA Modelowanie bryłowe zespołów

Bardziej szczegółowo

CINEMA 4D R9 Quickstart

CINEMA 4D R9 Quickstart CINEMA 4D R9 Quickstart I CINEMA 4D R9 Quickstart Informacje wydawnicze Programiści Programowanie pluginów Menadżer produktu Christian Losch, Philip Losch, Richard Kurz, Tilo Kühn, Thomas Kunert, David

Bardziej szczegółowo

Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011

Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011 1 Domowy filmowiec Windows Live Movie Maker 2011 seria: Programy dla każdego Paweł Wimmer Warszawa 2010 Paweł Wimmer Data wydania: 30.11.2010 Tytuł: Domowy filmowiec. Windows Live Movie Maker 2011 Autor:

Bardziej szczegółowo

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY

MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY MICROSOFT WORD 2007 POZIOM ŚREDNIOZAAWANSOWANY Cykl szkoleniowy realizowany jest w ramach projektu pn. Wdrożenie strategii szkoleniowej, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum

Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing cz. I. www.cadblog.pl/forum www.cadblog.pl/forum REKLAMA internetowe czasopismo użytkowników systemów CAD/CAM/CAE nr 1 (11) 2010 rok II Temat numeru: Druk 3D Co to jest, skąd się wzięło czyli alfabet Rapid Prototyping & Rapid Manufacturing

Bardziej szczegółowo

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0

Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Comarch OPT!MA Analizy BI Wersja 2012.0.1.0 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

Laboratorium Modelowania Przestrzennego

Laboratorium Modelowania Przestrzennego Laboratorium Modelowania Przestrzennego Skrypt Krzysztof Skabek, Piotr Łab edz Politechnika Krakowska 2011 2 Spis treści 1 Przetwarzanie w środowisku MATLAB 5 2 Repetytorium algebry liniowej 7 3 Modele

Bardziej szczegółowo

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia.

Kształcimy praktyków - projekt współfinansowany przez Unię Europejską. w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Fotografia. Fotografia Dominik Imielski 40 Spis treści 1. Wstęp... 42 2. Lustrzanka cyfrowa, analogowa i aparat kompaktowy... 42 3. Tarcza trybów w aparacie... 44 4. Kompensacja ekspozycji... 46 5. Kompozycja dla

Bardziej szczegółowo

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012

Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Comarch Opt!ma Analizy BI Wersja 2012 Pomyśl o środowisku zanim zdecydujesz się wydrukować ten dokument! Spis treści 1 Wymagania... 4 1.1 Sprzętowe i systemowe... 4 1.2 Programowe... 4 1.3 Konfiguracja

Bardziej szczegółowo

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania:

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania: PROGRAMY Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III) Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym

CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym IDZ DO PRZYK ADOWY ROZDZIA SPIS TREŒCI KATALOG KSI EK KATALOG ONLINE ZAMÓW DRUKOWANY KATALOG CATIA V5. Przyk³ady efektywnego zastosowania systemu w projektowaniu mechanicznym Autor: Andrzej We³yczko ISBN:

Bardziej szczegółowo

Materiały szkoleniowe Power Point

Materiały szkoleniowe Power Point Materiały szkoleniowe Power Point Przygotowane przez: WROcomp Spis treści: 1. UŻYWANIE APLIKACJI... 5 1.1 PRACA Z PREZENTACJAMI... 5 1.1.1 Otwieranie, zamykanie programu do tworzenia aplikacji. Otwieranie,

Bardziej szczegółowo

Polskie konstrukcje: Szczegóły na stronie 23

Polskie konstrukcje: Szczegóły na stronie 23 Oferujemy Państwu wyjątkową możliwość zamieszczenia reklamy na pierwszej okładce w postaci paska informacyjnego, odsyłającego do wnętrza numeru... Szczegóły na stronie 23 REKLAMA internetowe czasopismo

Bardziej szczegółowo

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień

Ustawienia projektu i programu Rozpoczynanie lub otwieranie projektu Uwaga Tworzenie nowego projektu Utwórz nowy projekt Użyj ostatnich ustawień strona 61 Rozdział 6 Ustawienia projektu i programu Podczas codziennej pracy w ArchiCADzie można dostosować program do własnych potrzeb, zdefiniować standardowe opcje dla wszystkich projektów w biurze,

Bardziej szczegółowo

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98

Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Materiały pomocnicze Podstawy obsługi komputera z systemem Windows 95/98 Warszawa 1999 Opracowanie: Janusz S. Wierzbicki Adres e-mail: Janusz@oeiizk.waw.pl Marta.Wnukowicz@twardagim.edu.pl 1. Wstęp Kurs

Bardziej szczegółowo

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology

10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology 10 powodów, dla których warto wybrad Solid Edge with Synchronous Technology Oprogramowanie Solid Edge zapewnia największą funkcjonalnośd i najniższy koszt utrzymania na rynku systemów CAD. Ten dokument

Bardziej szczegółowo