Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych"

Transkrypt

1 Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2012 r.

2 Program spotkania Wstęp Współpraca rozwojowa na 2012 Założenia konkursu Polska pomoc rozwojowa 2012 Projekty rozwojowe Wymogi dotyczące projektów i projektodawców Projekty modułowe Komponent edukacji globalnej Przygotowanie matrycy logicznej Ocena złożonych w ramach konkursu wniosków Odpowiedzi na pytania

3 Polska pomoc rozwojowa 2012 Wydarzenie Terminy Ogłoszenie konkursu r. Zakończenie przyjmowania wniosków r. Ogłoszenie wyników konkursu r. Poinformowanie o wynikach konkursu wnioskodawców Podpisanie umów dotacji z wybranymi wnioskodawcami Przekazanie dotacji na konto projektu Realizacja projekt/ew. zmiany w budżecie Zwrot niewykorzystanych środków Złożenie sprawozdania finansowego i merytorycznego do r. do r. do 14 dni od dnia podpisania umowy maks. do 31 grudnia 2012 r./najpóźniej 15 dni przed zakończeniem projektu do 30 dni od zakończenia projektu do 30 dni po zakończeniu projektu, nie później niż 30 stycznia 2013 r.

4 Polska pomoc rozwojowa 2012 Kraje Partnerstwa Wschodniego Armenia Azerbejdżan Białoruś Gruzja Mołdawia Ukraina Pozostałe regiony i kraje Afganistan Afryka Wschodnia Autonomia Palestyńska Kirgistan Tadżykistan ŁĄCZNIE PLN

5 Projekty rozwojowe

6 Projekty o charakterze rozwojowym przyczyniające się do poprawy warunków rozwoju danego kraju (danej społeczności) i wzmocnienia jego potencjału wprowadzające zmianę (poprawę) korzyści dla beneficjentów, które pozostają po zakończeniu projektu realizowane w ścisłej współpracy z miejscowym partnerem, który odgrywa aktywną rolę

7 Uzasadnienie na jakie potrzeby/problemy beneficjentów projekt ma odpowiadać? jakie korzyści odniosą beneficjenci? dlaczego akurat Państwo i Państwa partner/rzy mają się podjąć tego zadania? dlaczego mamy przekazywać polskie doświadczenia?

8 Właściwy dobór charakteru projektu Projekty miękkie podnoszenie kwalifikacji (zmiana świadomości, zachowań, zwiększenie stanu wiedzy, zdobycie określonych umiejętności), np. szkolenia, staże, wizyty studyjne, seminaria, ekspertyzy Projekty twarde - o wymiernym, trwałym rezultacie, przede wszystkim inwestycyjne, obejmujące budowę, modernizację i rewitalizację budynków/obiektów (np. szkoły, szpitale, drogi), zakup sprzętu i wyposażenia Projekty mieszane - wykorzystujące oba typy projektów

9 Tytuł projektu powinien mówić o istocie projektu i jego celu (nie działaniach czy produktach rezultatach) realizacja (w tym komunikacja) świadcząca o odpowiedzialności względem beneficjentów bezpośrednich i szerszej społeczności Departament Wdrażania Programów Rozwojowych

10 Zaangażowanie partnera / beneficjentów Rzeczowe lub finansowe Od początku tworzenia założeń projektu Ścisła współpraca i komunikacja z partnerem

11 Trwałość efektów/ rezultatów Perspektywa owocnego wykorzystania wytworów projektu musi być ewidentna: nabyte umiejętności stosowane tworzone ośrodki/obiekty utrzymane i używane do celów, do których zostały stworzone

12 Doświadczenie W realizacji projektów rozwojowych W realizacji danego zadania/przedmiotu projektu (np. budowa) W realizacji inicjatyw o podobnej skali budżetowej W realizacji zadań w danym regionie/kraju

13 Wymogi dotyczące projektów i projektodawców

14 Kto może złożyć wniosek (1) 1. Zarejestrowane na terenie RP organizacje pozarządowe w tym: a) stowarzyszenia b) fundacje

15 Kto może złożyć wniosek (2) c) osoby prawne i jednostki organizacyjne działające na podstawie przepisów o stosunku Państwa do Kościoła Katolickiego w Rzeczpospolitej Polskiej, o stosunku Państwa do innych kościołów i związków wyznaniowych oraz o gwarancjach wolności sumienia i wyznania, jeżeli ich cele statutowe obejmują prowadzenie działalności pożytku publicznego

16 Kto może złożyć wniosek (3) d) spółki akcyjne i spółki z ograniczoną odpowiedzialnością oraz kluby sportowe będące spółkami działającymi na podstawie przepisów ustawy z dnia 18 stycznia 1996 r. o kulturze fizycznej, które nie działają w celu osiągnięcia zysku oraz przeznaczają całość dochodu na realizację celów statutowych oraz nie przeznaczają zysków do podziału pomiędzy swoich członków, udziałowców, akcjonariuszy i pracowników

17 Kto może złożyć wniosek (4) e) stowarzyszenia jednostek samorządu terytorialnego, f) spółdzielnie socjalne, g) niepubliczne szkoły wyższe

18 Kto może złożyć wniosek (5) 2. Publiczne szkoły wyższe 3. Instytuty badawcze 4. Polska Akademia Nauk i jej jednostki organizacyjne 5. Jednostki samorządu terytorialnego

19 Projekty modułowe

20 Projekty modułowe (1) projekty przewidziane do realizacji w okresie 2 lat tj. w roku 2012 (I moduł) i 2013 (II moduł) jedynie na rzecz Ukrainy, Mołdawii i Gruzji

21 Projekty modułowe (2) Środki przeznaczone na finansowanie: Ukraina PLN Mołdawia PLN Gruzja PLN

22 Projekty modułowe (3) MSZ sfinansuje maksymalnie 5 projektów modułowych

23 Projekty modułowe (4) Sposób finansowania: I moduł finansowany w roku 2012 na podstawie konkursu Polska Pomoc Rozwojowa 2012 i podpisanej umowy II moduł finansowany w roku 2013 na podstawie nowej umowy dotacji zawartej w 2013 r.

24 Projekty modułowe (5) Warunki finansowania II modułu (spełnione łącznie): Prawidłowe, terminowe i zgodne z wnioskiem projektowym zrealizowanie I modułu Złożenie sprawozdania końcowego z realizacji I modułu Zagwarantowanie w ustawie budżetowej na rok 2013 środków finansowych na współpracę rozwojową

25 Oferta wspólna (1) Warunki złożenia : 1. Co najmniej 2 organizacje pozarządowe lub inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego 2. W przypadku Mołdawii priorytet Rozwój obszarów wiejskich co najmniej 3 organizacje pozarządowe

26 Oferta wspólna (2) 3. Określenie w ofercie wspólnej sposobu reprezentacji wobec organu administracji publicznej oraz podziału zadań pomiędzy podmiotami ubiegającymi się o dofinansowanie

27 Oferta wspólna (3) 4. Umowa pomiędzy podmiotami jako załącznik do umowy dotacji 5. Solidarna odpowiedzialność za zobowiązania podmiotów

28 Limity wniosków Każdy podmiot może złożyć maks. 5 wniosków Jeżeli podmiot składa jednocześnie wniosek wspólny i wniosek samodzielny dokonuje się zsumowania wniosków w ramach ww. limitu Do limitu wniosków wlicza się także projekty modułowe

29 Przesłanki wykluczenia (1) (skutkujące odrzuceniem wniosku) 1. Sprawowanie funkcji w organach zarządzających lub organach kontroli lub nadzoru wnioskodawcy przez członków kierownictwa MSZ, osoby zajmujące w MSZ wyższe stanowiska w służbie cywilnej lub pracowników DWPR MSZ, chyba, ze zostali skierowani do pełnienia tych funkcji przez Ministra SZ.

30 Przesłanki wykluczenia (2) 2. Nieprzedstawienie na dzień zakończenia naboru wniosków projektowych, tj. na r., wymaganego przed tym terminem: a) rozliczenia wcześniejszych dotacji, (np. termin realizacji projektu do r., niezłożenie sprawozdania końcowego w dniu r.)

31 Przesłanki wykluczenia (3) b) brak wymaganego zwrotu niewykorzystanej części dotacji c) brak wymaganego zwrotu dotacji lub jej części wykorzystanej niezgodnie z przeznaczeniem, pobranej nienależnie lub w nadmiernej wysokości d) brak wymaganego zwrotu dotacji lub jej części wykorzystanej niezgodnie z warunkami umowy

32 Przesłanki wykluczenia (4) 3. Niezakończenie kontroli rozliczenia dotacji z przyczyn leżących po stronie wnioskodawcy (np. brak reakcji na wezwania do wyjaśnień w zakresie sprawozdania końcowego, utrudnianie procesu rozliczania dotacji przez przekazywanie nieprawidłowych danych lub dokumentów).

33 Przesłanki wykluczenia (5) 4. Orzeczony zakaz pełnienia funkcji związanych z dysponowaniem środkami publicznymi.

34 Istotne postanowienia umowy dotacji - nowe regulacje Okres realizacji projektu Realnie najwcześniej od początku marca 2012 r. (nie wcześniej niż przed terminem ogłoszenia wyników konkursów) do daty wskazanej we wniosku nie później niż do r.

35 Termin realizacji projektu i termin wykorzystania dotacji a kwalifikowalność wydatków termin realizacji projektu = okres generowania kosztów kwalifikowanych ponoszonych w terminie wykorzystania dotacji

36 Termin realizacji (przykład) termin realizacji od 1 maja do 31 grudnia termin wykorzystania dotacji od 1 marca (data powiadomienia o wynikach konkursu) do 31 grudnia od 1 marca można ponosić wydatki związane z działaniami planowanymi do realizacji od 1 maja (np. zakup biletów na podróż w dniu 15 maja, opłata rezerwacji noclegu na dzień 1 czerwca)

37 Termin realizacji projektu modułowego (przykład) Termin realizacji I modułu od 1 maja do 31 grudnia 2012 r. Termin realizacji II modułu nie wcześniej niż od 1 stycznia 2013 r. (do chwili podpisania umowy dotacji finansowany z wkładu własnego), zakończenie nie później niż do 31 grudnia 2013 r.

38 Zamówienia publiczne organizacje pozarządowe i inne podmioty prowadzące działalność pożytku publicznego stosowanie zasad równego traktowania, uczciwej konkurencji i przejrzystości JST, PAN i jej jednostki organizacyjne, instytuty badawcze, uczelnie publiczne ustawa Prawo zamówień publicznych z mocy prawa do zakupu dostaw, usług lub robót budowlanych

39 Wymogi formalne załączniki do wniosku (1) Obowiązkowo w formie pisemnej: 1. Aktualny odpis z KRS lub innego wyciągu z ewidencji lub innych dokumentów potwierdzających status prawny lub upoważnienie do działania w imieniu wnioskodawców 2. Budżet projektu wg wzoru MSZ

40 Wymogi formalne załączniki do wniosku (2) Obowiązkowo on-line: 1. Budżet projektu wg wzoru MSZ (tożsamy z wersją pisemną) 2. Harmonogram projektu wg wzoru MSZ 3. Szczegółowy opis projektu 4. CV koordynatora projektu 5. List intencyjny od partnerów zagranicznych

41 Wymogi formalne załączniki do wniosku (3) Wnioski modułowe: Do każdego modułu należy załączyć wszystkie załączniki merytoryczne osobno dla każdego z modułów.

42 Wymogi formalne załączniki do wniosku (4) Wnioski ocenione negatywnie na etapie oceny formalnej podlegają odrzuceniu bez możliwości ich uzupełnienia.

43 Wymogi formalne załączniki do wniosku (5) Mołdawia priorytet Rozwój obszarów wiejskich wymogi szczególne: 1. Projekt złożony wspólnie przez min. 3 podmioty 2. Min. budżet PLN

44 Partner z kraju beneficjenta (1) o wyborze partnera z kraju beneficjenta powinny decydować przede wszystkim merytoryczne założenia projektu koszty ponoszone przez partnera są kwalifikowane

45 Partner z kraju beneficjenta (2) koszty związane z nawiązaniem współpracy i przygotowaniem wniosku projektowego nie są kwalifikowane przepływy finansowe od Zleceniobiorcy do partnera wymagana umowa pomiędzy tymi podmiotami

46 Budżet projektu

47 Finansowanie projektów (1) Minimalna wnioskowana kwota PLN Mołdawia priorytet Rozwój obszarów wiejskich minimalna wnioskowana kwota PLN

48 Finansowanie projektów (2) Wkład własny co najmniej 10 % Wkład własny dla projektów modułowych 10% dla każdego modułu osobno Wnioskowana kwota dotacji dla II modułu nie może być większa niż 150% wnioskowanej kwoty dotacji dla I modułu

49 Budżet projektu (1) Koszty administracyjne i koszty programowe Koszty programowe podzielone na działania

50 Budżet projektu (2) Kalkulacja kosztów na etapie wniosku (pozycje kosztów) Koszty administracyjne maksymalnie 15% wartości projektu

51 Obligatoryjny wkład własny (1) wkład własny => wkład wnioskodawcy, partnera, inne niż MSZ źródła publiczne minimum 10% wartości projektu

52 finansowy Obligatoryjny wkład własny (2) rzeczowy - np. lokal, sprzęt, materiały osobowy - tj. praca wykonywana np. przez wolontariuszy organizacji wnioskującej lub partnerów przedstawiony w wymierny sposób i wyceniony w kalkulacji kosztów np.: liczba roboczogodzin, stawka godzinowa, wartość jednostkowa

53 Zmiany umowy budżet (1) Na etapie umowy budżet bez kalkulacji kosztów: Koszty programowe podział na poszczególne działania projektowe Koszty administracyjne Zmiany dopuszczalne jedynie w pewnych przypadkach

54 Zmiany umowy budżet (2) Wzrost do 10 % w działaniu nie wymaga aneksu Jeżeli koszt danego działania (wykazany w sprawozdaniu końcowym) nie został zwiększony więcej niż o 10 % to uznaje się go za zgodny z budżetem projektu. Zmiany powyżej limitów wymagany aneks do umowy!!!

55 Zmiany umowy budżet (3) Zwiększanie kosztów administracyjnych wymagany aneks do umowy!!!

56 Komponent edukacji globalnej

57 Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej (1) Działania edukacyjne skierowane do polskiego społeczeństwa mające na celu uświadomienie istnienia zjawisk i współzależności globalnych: powiązane z projektem zgodne z zasadami edukacji globalnej kształtujące postawy sprzyjające redukcji ubóstwa na świecie działania edukacyjne a nie Public Relations

58 Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej (2) Główne cele edukacji globalnej tłumaczenie przyczyn i konsekwencji opisywanych zjawisk przedstawianie perspektywy Globalnego Południa rozumienie świata jako złożonego i dynamicznie zmieniającego się systemu kształtowanie krytycznego myślenia i zmianę postaw przełamywanie istniejących stereotypów i uprzedzeń ukazywanie wpływu jednostki na globalne procesy i wpływu globalnych procesów na jednostkę

59 Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej (3) nie więcej niż 10% wartości budżetu projektu wszystkie projekty zgłaszane przez podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie w ramach konkursu mogą zawierać także komponent edukacji globalnej wybór kraju beneficjenta: Polska (oprócz beneficjenta zasadniczego) i przypisanie udziału w budżecie (wartości procentowej)

60 Opcjonalny komponent Edukacji Globalnej (4) Nie będą traktowane jako komponent Edukacji Globalnej (i uznawane za koszt kwalifikowany): bezpośrednia promocja wnioskodawcy (broszurki, ulotki, UWAGA: uzasadnione działania promocyjne mogą być elementem projektu - trzeba je jednak nazwać promocją projektu, a nie edukacją globalną zbiórki rzeczowe i pieniężne promowanie programów adopcji na odległość przeprowadzanie kampanii o charakterze politycznym, akcji lobbujących i zbierania podpisów pod petycjami do władz centralnych lub samorządowych

61 Matryca logiczna

62 Cel ogólny cel, do osiągnięcia którego projekt ma się istotnie przyczynić w perspektywie długoterminowej, ale który nie zostanie zrealizowany bezpośrednio po zakończeniu projektu odnosi się nie tylko do bezpośrednich beneficjentów projektu, ale obejmuje również jego konsekwencje dla innych członków danej społeczności (np. mieszkańców regionu) i kwestie dla niej wspólne

63 Cel bezpośredni cel odnoszący się bezpośrednio do kluczowego problemu, który ma być rozwiązany poprzez realizację działań w ramach projektu, a także do grupy beneficjentów, do których projekt jest skierowany musi być osiągnięty przy wykorzystaniu środków dostępnych w projekcie oraz wraz z momentem finalizacji wszystkich działań, czyli wraz z zakończeniem finansowania powinien być zdefiniowany tak, aby wskazywał na trwałe zmiany, rozumiane jako efekty, jakie projekt przyniesie jego beneficjentom

64 Efekt korzyść, trwała zmiana dla beneficjentów projektu, która jest generowana w wyniku jego realizacji efekty projektu wykraczają poza bezpośrednie produkty stanowią pośrednie następstwa zrealizowanych działań

65 Rezultat produkt, wytwór, bezpośredni wynik zrealizowanych działań projektowych każde działanie w ramach projektu musi przyczynić się do osiągnięcia konkretnego rezultatu kilka działań może dotyczyć jednego rezultatu może mieć wymiar: fizyczny (np. wynik dostaw i robót: budynek, zakupiony i zainstalowany sprzęt) niematerialny (np. produkty wykonanych usług: ekspertyza, konferencja, przeprowadzone szkolenie etc.) jest policzalny

66 Działania, rezultaty a efekty efekty (korzyści) co się zmienia? rezultaty (produkty) co wytwarzamy? co powstaje? działania co robimy?

67 Efekty muszą być trwałe Perspektywa wykorzystania rezultatów/ efektów projektu: nabyte umiejętności stosowane tworzone ośrodki/obiekty utrzymywane i używane do celów, do których mają zostać stworzone

68 Wskaźnik miernik/kryterium pozwalające na zbadanie/zmierzenie/określenie, czy zrealizowane działania przyczyniły się, i w jakim stopniu, do osiągnięcia odpowiednio rezultatów/efektów i celów projektu prawidłowo skonstruowany wskaźnik powinien być konkretny do wskaźnika powinno się móc przypisać miarę, a także określić horyzont czasowy osiągnięcia jego wartości

69 Źródła informacji o osiągnięciu wskaźników Raporty, statystyki Listy obecności, listy osób, które ukończyły szkolenia/otrzymały certyfikaty Rejestry, oficjalne dokumenty

70 Beneficjenci Osoby, instytucje lub grupy społeczne, do których bezpośrednio skierowane są działania projektu i które bezpośrednio korzystają z jego efektów. Odpowiedni dobór grupy bezpośrednich i pośrednich beneficjentów jakie potrzeby beneficjentów zostaną zaspokojone, jakie korzyści odniosą beneficjenci w wyniku realizacji projektu, jakie korzyści będą odnosić po zakończeniu działań.

71 Założenia i ryzyka związane z realizacją projektu Znajomość uwarunkowań geograficznych i politycznych kraju/krajów, w których projekt jest realizowany. Znajomość uwarunkowań kulturowych, tradycji kraju/krajów, w których projekt jest realizowany. Znajomość aktualnej sytuacji w kraju. Odpowiednio dobrany partner i grupa beneficjentów projektu.

72 Cele bezpośrednie i efekty realizacji projektu 1. xyz 2. xyz Zakładane bezpośrednie rezultaty projektu, w tym ilościowe 1. xyz 2. xyz Działania projektowe 1. xyz 2. xyz Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki celów i efektów bezpośrednich realizacji projektu 1. xyz 2. xyz Obiektywnie weryfikowalne wskaźniki rezultatów projektu 1. xyz 2. xyz Zasoby i środki niezbędne do przeprowadzenia działań w projekcie 1. xyz 2. xyz Cel ogólny projektu xyz Źródło weryfikacji wskaźników celów bezpośrednich i efektów realizacji projektu 1. xyz 2. xyz Źródło weryfikacji wskaźników rezultatów projektu 1. xyz 2. xyz Beneficjent ostateczny projektu 1. xyz 2. xyz Założenia i ryzyka w realizacji projektu 1. xyz 2. xyz

73 Ocena złożonych wniosków

74 Komisja Konkursowa powołana przez Dyrektora Generalnego Służby Zagranicznej złożona z: pracowników MSZ: Departamentu Wdrażania Programów Rozwojowych, Departamentu Współpracy Rozwojowej, departamentów terytorialnych przedstawicieli organizacji pozarządowych ekspertów zewnętrznych Obserwatorzy z ramienia organizacji pozarządowych (z Grupy Zagranica)

75 Zapobieganie konfliktowi interesów Badanie deklaracji konfliktu interesów złożonych przez członków Komisji Całkowite lub częściowe wyłączenie danej osoby z prac komisji

76 Adekwatność 45% Ocena merytoryczna Projekt nie ma charakteru rozwojowego - negatywna ocena wykluczająca Efektywność i skuteczność 45% Ocena dotychczasowej współpracy z MSZ, zwłaszcza pod względem poprawności i terminowości przedkładanych dokumentów projektowych 10% Ocena placówki

77 Decyzja o (nie)przyznaniu dofinansowania Decyzja ostateczna (brak możliwości odwołania) Ograniczona ilość środków wygrywają wnioski najlepsze Przyznanie dofinansowania mniejszego niż wnioskowane wskazanie pozycji budżetu podlegających redukcji Wyłączenie lub redukcja komponentu Edukacji Globalnej Zwiększenie dofinansowania wskazanie konkretnych komponentów projektu i pozycji budżetu Nieprzyznanie dofinansowania pisemne uzasadnienie na prośbę projektodawcy

78 DZIĘKUJEMY Departament Wdrażania Projektów Rozwojowych Tel. infolinii:

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011"

Biuro Konsultingowe ADVISER Pomoc rozwojowa 2011 Biuro Konsultingowe ADVISER prezentuje Państwu możliwości uzyskania dofinansowania dla przedsięwzięć realizowanych w ramach konkursu organizowanego przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na realizację

Bardziej szczegółowo

KONKURS MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2015

KONKURS MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2015 KONKURS MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH POLSKA POMOC ROZWOJOWA 2015 PROGRAM SPOTKANIA 1. Cel konkursu 2. Wymagania w stosunku do projektów i projektodawców 3. Przygotowanie wniosku 4. Ocena wniosków 5. Pytania

Bardziej szczegółowo

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW

art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW ZASADY WNIOSKOWANIA O DOTACJĘ NA REALIZACJĘ ZADAŃ PUBLICZNYCH WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO Z DZIEDZINY POMOCY SPOŁECZNEJ PODMIOTY UPRAWNIONE DO SKŁADANIA OFERT art. 3 ust. 2 i 3 UoDPPioW - organizacje pozarządowe,

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii

WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii Załącznik nr 4 Wzór wniosku o przyznanie dotacji WNIOSEK O DOFINANSOWANIE PROJEKTU Polska pomoc humanitarna dla uchodźców syryjskich w Libanie i Jordanii I PODSTAWOWE DANE O WNIOSKODAWCY: Nazwa wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym.

8 Oferty złożone na realizację zadań publicznych oceniane są przez komisję pod względem formalnym i merytorycznym. Zasady przeprowadzania otwartych konkursów ofert na wspieranie oraz powierzanie zadań publicznych Gminy Miasto Tomaszów Mazowiecki realizowanych przez organizacje pozarządowe i podmioty prowadzące działalność

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych POMOC ZAGRANICZNA 2010 Program spotkania 1. ZałoŜenia konkursu i zasady udziału 2. Przygotowanie wniosku projektowego 3. Sposób i kryteria oceny wniosków 4. Przekazanie

Bardziej szczegółowo

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie

3. Podmioty uprawnione do ubiegania się o dofinansowanie REGULAMIN otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych, niepublicznych i publicznych szkół wyższych oraz instytutów badawczych na realizację zadania PROMOCJA WIEDZY O POLSCE 2011 zwany dalej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 102/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 grudnia 2010 roku

ZARZĄDZENIE Nr 102/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 grudnia 2010 roku ZARZĄDZENIE Nr 102/10 Burmistrza Miasta Hajnówka z dnia 07 grudnia 2010 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań własnych Gminy Miejskiej Hajnówka w zakresie ekologii i ochrony

Bardziej szczegółowo

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku

w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku OA. 0050.2.2012.AW Zarządzenie Nr 2/2012 Wójta Gminy Siedlce z dnia 4 stycznia 2012 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Siedlce w 2012 roku Na podstawie

Bardziej szczegółowo

OTWARTY KONKURS OFERT

OTWARTY KONKURS OFERT Załącznik do zarządzenia Nr 34 /2014 Burmistrza Borku Wlkp. z dnia 07 maja 2014 r. OTWARTY KONKURS OFERT Na podstawie art. 13, w związku z art. 11 ust. 1 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2015 Minister Pracy i Polityki Społecznej zaprasza: organizacje

Bardziej szczegółowo

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych edycja 2017

Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych edycja 2017 Rządowy Program na rzecz Aktywności Osób Starszych edycja 2017 Stefan Kołucki Dyrektor Departamentu Polityki Senioralnej Ministerstwo Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej Ogólnopolska Konferencja EDUKACJA

Bardziej szczegółowo

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym

Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym Załącznik do uchwały Nr 544/2011 Zarządu Województwa Łódzkiego z dnia 11.04.2011 roku Zasady zlecania realizacji zadań publicznych w trybie pozakonkursowym 1 Ilekroć w niniejszej uchwale mowa jest o: 1)

Bardziej szczegółowo

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata

Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata Konkurs na najlepsze projekty dofinansowywane ze środków Rządowego Programu na rzecz Aktywności Społecznej Osób Starszych na lata 2014-2020 edycja 2017 Minister Rodziny, Pracy i Polityki Społecznej zaprasza:

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU ogłasza, na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz.U.2016.1817 j.t. ze zm.) w związku z art. 14

Bardziej szczegółowo

Spotkanie informacyjne Konkurs dotacyjny Więzi i kontakty z Polską. Regranting

Spotkanie informacyjne Konkurs dotacyjny Więzi i kontakty z Polską. Regranting Spotkanie informacyjne Konkurs dotacyjny Więzi i kontakty z Polską. Regranting Kim jesteśmy? Działamy od 1989 r. w Polsce oraz za granicą, przede wszystkim w Europie Wschodniej, Azji Środkowej i na Kaukazie.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 312 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r.

Zarządzenie nr 312 Burmistrza Miasta i Gminy Września z dnia 12 grudnia 2013 r. Zarządzenie nr 312 w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu pomocy społecznej Na podstawie art. 30 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady przyznawania, realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2015 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady przyznawania, realizacji

Bardziej szczegółowo

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA. Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA. Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych RP Plan prezentacji 1. Polska współpraca rozwojowa: ogólna charakterystyka, bieżące informacje. 2. Charakter

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2015

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej. Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2015 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu na realizację zadania Pomoc humanitarna 2015 1. Postanowienia wstępne 1.1. Konkurs jest ogłaszany przez Ministra Spraw

Bardziej szczegółowo

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2018 ZADANIA PUBLICZNEGO

Burmistrz Miasta i Gminy Suchedniów ogłasza OTWARTY KONKURS OFERT NA REALIZACJĘ W ROKU 2018 ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do Zarządzenia Nr 000.3.2017 Burmistrza Miasta i Gminy Suchedniów z dnia 19.12.2017,r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 11 ust. 1 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1

Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 Załącznik 4 - Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL Karta oceny merytorycznej wniosku o dofinansowanie projektu konkursowego PO KL 1 NR WNIOSKU KSI: INSTYTUCJA

Bardziej szczegółowo

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r.

projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. projekt UCHWAŁA Nr XXI/148/2016 Rady Gminy Kleszczewo z dnia 26 października 2016r. w sprawie : przyjęcia Programu współpracy Gminy Kleszczewo z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami w 2017r.

Bardziej szczegółowo

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5:

Pytanie nr 2: Odpowiedź: Pytanie nr 3: Odpowiedź: Pytanie nr 4: Odpowiedź: Pytanie nr 5: Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE PRZED SPOTKANIEM INFORMACYJNYM DOTYCZĄCYM DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ W RAMACH DZIAŁANIA 9.4 PO KL (KONKURS NR PO KL/9.4/1/12). Pytanie nr 1: Czy w projekcie

Bardziej szczegółowo

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016

SKŁADANA W 2015/2016 ROKU NA PODSTAWIE PROGRAMU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH - KONKURS FIO 2016 OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/PODMIOTU, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 r. O DZIAŁALNOSCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (Dz. U. Nr 96, poz. 873, z późn. zm.), REALIZACJI

Bardziej szczegółowo

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do...

... WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU PRZEZ GMINĘ NOWY TOMYŚL. w kwocie... w okresie od... do... Załącznik nr 2 do Zarządzenia Nr222/2016 Burmistrza Nowego Tomyśla z dnia 30 grudnia 2016 r....... (pieczęć wnioskodawcy) (data i miejsce złożenia oferty) WNIOSEK O UDZIELENIE DOFINANSOWANIA ROZWOJU SPORTU

Bardziej szczegółowo

Załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Dąbrówno o otwartym konkursie ofert z dnia r.

Załącznik do ogłoszenia Wójta Gminy Dąbrówno o otwartym konkursie ofert z dnia r. WYTYCZNE dla oferentów ubiegających się o dotację z budżetu Gminy Dąbrówno na realizację zadań publicznych w ramach II otwartego konkursu ofert w 2016 roku Dąbrówno, marzec 2016 r. 1 Spis treści CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem.

Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Projekty ponadnarodowe są dużym wyzwaniem dla beneficjentów, ich przeprowadzenie jest niezwykle ciekawym i cennym doświadczeniem. Mimo że instytucje pośredniczące ogłosiły już sporo konkursów na projekty

Bardziej szczegółowo

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA

Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna. Copyright 2010 EGIDA Pomoc Społeczna w ramach programu Polska Pomoc Zagraniczna Kancelaria Doradcza EGIDA jest konsultingowa firmą specjalizującą się w organizacji współpracy pomiędzy partnerami z Polski, Ukrainy, Białorusi,

Bardziej szczegółowo

Trzeci nabór wniosków projektowych. Najczęściej popełniane błędy w pierwszym i drugim naborze wniosków projektowych

Trzeci nabór wniosków projektowych. Najczęściej popełniane błędy w pierwszym i drugim naborze wniosków projektowych Trzeci nabór wniosków projektowych Najczęściej popełniane błędy w pierwszym i drugim naborze wniosków projektowych 1 Zgodność administracyjna: załączniki ZAŁĄCZNIK B WSZYSTKIE części składowe Załącznika

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata

Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego na lata Urząd Marszałkowski Województwa Zachodniopomorskiego Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego Wytyczne w zakresie umów partnerskich dla projektów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 352/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 29 maja 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 352/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA. z dnia 29 maja 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 352/2017 WÓJTA GMINY WIŚNIOWA z dnia 29 maja 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Wiśniowa w zakresie działalności wspomagającej rozwój

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r.

PROJEKTY SYSTEMOWE przewidziane do realizacji w 2011 r. Warszawa, 2011-02-03 WYKAZ PROJEKTÓW PRZEWIDZIANYCH DO REALIZACJI W PLANIE DZIAŁANIA NA 2011 ROK DLA DZIAŁANIA 5.4 ROZWÓJ POTENCJAŁU TRZECIEGO SEKTORA ORAZ DZIAŁANIA 5.5 ROZWÓJ DIALOGU SPOŁECZNEGO Działając

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006

REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 REGULAMIN KONKURSU MAŁYCH DOTACJI DOMU EUROPEJSKIEGO 2006 Art. 1 Dotacja przeznaczona zostanie na wsparcie niekomercyjnych projektów dotyczących tematyki Unii Europejskiej i członkostwa Polski w jej strukturach,

Bardziej szczegółowo

Burmistrza Opoczna z dnia 7 stycznia 2016 roku

Burmistrza Opoczna z dnia 7 stycznia 2016 roku Zarządzenie Nr 312016 Burmistrza Opoczna z dnia 7 stycznia 2016 roku w sprawie regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację Opoczno. zadań publicznych Gminy Na podstawie art. 7 ust. 1, pkt 19 i art.

Bardziej szczegółowo

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp...

Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... Wykaz skrótów... Wykaz autorów... Wstęp... XI XIII XV Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY

REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY Podstawa: Zarządzenie Nr 1/2014 Prezesa Krajowej Rady Notarialnej z dnia 15 maja 2014 REGULAMIN IV EDYCJI KONKURSU FUNDUSZU SPOŁECZNEGO NOTARIATU NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA

Bardziej szczegółowo

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK

OFERTA Z ZAKRESU TWORZENIA WARUNKÓW SPRZYJAJĄCYCH ROZWOJOWI SPORTU. (rodzaj zadania) W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA PRZEZ GMINĘ MALBORK Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Malbork Nr 32/2017 z dnia 25 kwietnia 2017 r....... (pieczęć klubu sportowego) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA KLUBU SPORTOWEGO składana na podstawie przepisów

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ. Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym w regulaminie KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ Część I: Kryteria formalne podlegające weryfikacji na etapie oceny merytorycznej Kryterium Czy warunek został spełniony? Okres realizacji projektu jest zgodny z okresem wskazanym

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego

Zasady realizacji i rozliczania zadania publicznego Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na realizację zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie i animowanie działań na rzecz środowiska akademickiego Zasady realizacji i rozliczania

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 0050.Z Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 0050.Z Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r. Znak: KSiP.524.7.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.182.2016 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 20 grudnia 2016 r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych Gminy Miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH

ZADANIA PUBLICZNE Z ZAKRESU WYPOCZYNKU DZIECI I MŁODZIEŻY ORAZ INTEGRACJI SPOŁECZNEJ OSÓB UZALEŻNIONYCH I ICH BLISKICH Załącznik do Zarządzenia Nr 395/2014 Prezydenta Miasta Tomaszowa Mazowieckiego z dnia 8 grudnia 2014r. Prezydent Miasta Tomaszowa Mazowieckiego ogłasza otwarty konkurs ofert na wsparcie wykonania zadań

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE

BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE BURMISTRZ MIASTA CHOJNICE na podstawie art. 11 ust. 1 lub 2 i art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2010 r. Nr 234, poz. 1536 z późn. zm.),

Bardziej szczegółowo

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ

M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ M I N I S T E R PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ OGŁOSZENIE O OTWARTYM KONKURSIE OFERT KONKURS INICJATYW ORGANIZACJI POZARZĄDOWYCH w 2015 r. Zgodnie z art. 5 ust. 4 pkt 2 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o

Bardziej szczegółowo

z dnia 9 stycznia 2014 roku

z dnia 9 stycznia 2014 roku Zarządzenie Nr 312014 Burmistrza Opoczna z dnia 9 stycznia 2014 roku w sprawie: wprowadzenia Regulaminu otwartych konkursów ofert na realizację zadań publicznych z zakresu: pomocy społecznej, w tym pomocy

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Postanowienia ogólne

Rozdział 1 Postanowienia ogólne Załącznik do UCHWAŁY Nr XXIX/229/2013 RADY GMINY I MIASTA RASZKÓW z dnia 29 października 2013 r. w sprawie zasad udzielania spółkom wodnym dotacji celowej z budżetu Gminy i Miasta Raszków, trybu postępowania

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE

Bardziej szczegółowo

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o:

Wstęp. 1. Ilekroć w programie jest mowa o: /PROJEKT/ Program współpracy Gminy Przeworsk z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie na rok 2012 Wstęp Organizacje

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj

Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działaj Wójt Gminy Siedliszcze ogłasza otwarty konkurs na wybór partnera, podmiotu nie zaliczanego do sektora finansów publicznych i nie działającego w celu osiągnięcia zysku do projektu w ramach Priorytetu 8

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU 1/5

REGULAMIN KONKURSU 1/5 REGULAMIN KONKURSU otwartego konkursu na wybór partnera, podmiotu niezaliczanego do sektora finansów publicznych, do projektu w ramach konkursu nr 1/Kadra/POWER/3.4/2016 na projekty w Programie Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku

Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku Zarządzenie Nr W.120.18.2014 Wójta Gminy Siedlce z dnia 8 kwietnia 2014 roku w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu przeciwdziałania uzależnieniom i patologiom

Bardziej szczegółowo

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp...

Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... Wykaz autorów... Wykaz skrótów... Wstęp... IX XI XIII Rozdział I. Uwarunkowania prawne funkcjonowania instytucji kultury w Polsce, podział instytucji działających w obszarze kultury i ich specyfika w kontekście

Bardziej szczegółowo

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE

Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki CELE SZCZEGÓŁOWE Cele Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Cel 1: Cel 2: Cel 3: Cel 4: Cel 5: Cel 6: Celem głównym Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki jest: Wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE SZCZEGÓŁOWE

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych)

Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata (w ramach Poddziałania Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) Załącznik nr 1 Kryteria Wyboru Projektów w ramach RPO WP na lata 2014-2020 (w ramach Poddziałania 5.1.2 Aktywizacja zawodowa osób bezrobotnych) OŚ PRIORYTETOWA 5 ZATRUDNIENIE DZIAŁANIE 5.1. AKTYWIZACJA

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE ZARZĄD POWIATU W POZNANIU na podstawie art. 13 ustawy z dnia 24 kwietnia 2003 r. o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie (Dz. U. z 2016 r. poz. 1817 ze zm.) oraz uchwały Nr XXXIV/484/V/2017

Bardziej szczegółowo

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego

Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku publicznego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Wierzbinek Nr 5/2014 z dnia 7 lutego 2014 r. Regulamin Otwartego konkursu ofert dla organizacji pozarządowych i innych podmiotów realizujących zadania pożytku

Bardziej szczegółowo

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych?

POLITECHNIKA POZNAŃSKA. Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Jak przygotować dobry projekt w ramach funduszy strukturalnych? Opracowanie: Cezary Konrad Wójcik, Politechnika Poznańska 18 czerwca 2007r. 1 Pomysł na projekt Wybór r odpowiedniego programu Dostosowanie

Bardziej szczegółowo

z dnia 31.12.2014 r.

z dnia 31.12.2014 r. ZARZĄDZENIE NR 574/2014 PREZYDENTA MIASTA ŚWIĘTOCHŁOWICE z dnia 31.12.2014 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na prowadzenie w 2015 r. placówek wsparcia dziennego o zasięgu gminnym dla dzieci

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe

Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Program Erasmus + Kształcenie i szkolenia zawodowe Akcja 2 Partnerstwa Strategiczne Zasady formalne i kryteria jakościowe Warszawa, 18 lutego 2015 Wnioskowanie niezbędne kroki Zapoznanie z Przewodnikiem

Bardziej szczegółowo

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia

Wysokość dofinansowania 1. Wspieranie działań mających na celu ochronę zdrowia Załącznik do Uchwały Nr 258/2010 Zarządu Powiatu w Hrubieszowie z dnia 19 kwietnia 2010 r. Zarząd Powiatu w Hrubieszowie ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych w zakresie ochrony

Bardziej szczegółowo

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r.

Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Konkurs zamknięty nr 1/POKL/9.1.1/2013r. 12 marca 2013r. Typy wsparcia 1. Tworzenie przedszkoli (w tym również uruchamianie innych form wychowania przedszkolnego 1 ) w 30% gmin z terenu województwa o najniższym

Bardziej szczegółowo

I. Rodzaj zadania: W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane będzie następujące zadanie: Aktywny Student.

I. Rodzaj zadania: W zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej realizowane będzie następujące zadanie: Aktywny Student. Prezydent Miasta Lublin ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego realizowanego w roku 2016 r. w zakresie wspierania i upowszechniania kultury fizycznej Cel konkursu: Konkurs ma na

Bardziej szczegółowo

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach.

WZÓR. Ofertę należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach lub w przypisach. Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA

POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA POLSKA WSPÓŁPRACA ROZWOJOWA Wieloletni program współpracy rozwojowej 2016-2020 kryteria wyboru priorytetów geograficznych materiały robocze Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych

Bardziej szczegółowo

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych POMOC ZAGRANICZNA 2008

Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych POMOC ZAGRANICZNA 2008 Konkurs Ministra Spraw Zagranicznych POMOC ZAGRANICZNA 2008 Warszawa, 1 program spotkania 1. ZałoŜenia konkursu i zasady udziału w konkursie 2. Przygotowanie i złoŝenie wniosku projektowego Formularz wniosku

Bardziej szczegółowo

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego

Zasady realizacji i rozliczenia powierzonego zadania publicznego Załącznik do ogłoszenia o otwartym konkursie ofert na powierzenie realizacji zadania publicznego w 2014 roku pn. Organizowanie działań na rzecz rozwoju sportu akademickiego Zasady realizacji i rozliczenia

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danej oferty, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. Załącznik nr 3 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO* / OFERTA WSPÓLNA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO*, O KTÓRYCH MOWA W ART. 14 UST. 1A I 2 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG

Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Zarządzanie własnością intelektualną - działanie 5.4 PO IG Instytucja odpowiedzialna za nabór wniosków projektowych: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości PARP ul. Pańska 81/83, 00-834 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne)

(stowarzyszenie, fundacja, uczniowski klub sportowy, stowarzyszenie kultury fizycznej, organizacja kościelna, spółdzielnia socjalna, inne) Załącznik nr 1 do regulaminu Wzór oferty na realizację zadania promocyjnego Plaża wiejska w każdej gminie powiatu ełckiego... (pieczęć organizacji pozarządowej* /podmiotu*/jednostki organizacyjnej*) (pełna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia

Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia Wniosek o dofinansowanie projektu Program Współpracy INTERREG Polska Saksonia 2014-2020 Numer wniosku o dofinansowanie Symbol naboru PLSN.04.01.00-IP.01-00-R06/17 Data złożenia wniosku Tytuł/ Nazwa projektu

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie

PREZYDENT MIASTA SZCZECIN. ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie PREZYDENT MIASTA SZCZECIN BOP/JG/2016/001 ogłasza otwarty konkurs ofert na realizację zadania publicznego w zakresie działalności na rzecz organizacji pozarządowych oraz podmiotów wymienionych w art. 3

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO

REALIZACJA USŁUG ROZWOJOWYCH DLA MIKRO, MAŁYCH I SREDNICH PRZEDSIĘBIORSTW W FORMULE PODEJŚCIA POPYTOWEGO Załącznik do uchwały Nr 26/2015 Komitetu Monitorującego Regionalny Program Operacyjny Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 z dnia 9 września 2015 r. KRYTERIA WYBORU PROJEKTU POZAKONKURSOWEGO DOTYCZĄCEGO

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr IV/31/06. Rady Miejskiej w Bobolicach. z dnia 28 grudnia 2006r

Uchwała Nr IV/31/06. Rady Miejskiej w Bobolicach. z dnia 28 grudnia 2006r Uchwała Nr IV/31/06 Rady Miejskiej w Bobolicach z dnia 28 grudnia 2006r w sprawie przyjęcia rocznego Programu współpracy Gminy Bobolice z organizacjami pozarządowymi, podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 2 WZÓR OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW),

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU

ZARZĄD POWIATU W POZNANIU OGŁOSZENIE OTWARTEGO KONKURSU OFERT NA REALIZACJĘ ZADANIA PUBLICZNEGO W ZAKRESIE PROWADZENIA NA TERENIE POWIATU POZNAŃSKIEGO W 2017 ROKU ŚRODOWISKOWEGO DOMU SAMOPOMOCY TYPU A I TYPU B ZARZĄD POWIATU W

Bardziej szczegółowo

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020

PROJEKT UCHWAŁY PROGRAM WSPÓŁPRACY Z ORGANIZACJAMI POZARZĄDOWYMI ORAZ INNYMI PODMIOTAMI NA LATA 2016-2020 PROJEKT UCHWAŁY z dnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami na lata 2016-2020. Na podstawie art. 5a ust. 1 i 2 ustawy z dnia 24 kwietnia

Bardziej szczegółowo

DOBRA EDUKACJA POLONIJNA. REGRANTING REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM

DOBRA EDUKACJA POLONIJNA. REGRANTING REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM DOBRA EDUKACJA POLONIJNA. REGRANTING REGULAMIN UCZESTNICTWA W KONKURSIE GRANTOWYM Otwarty konkurs grantowy Dobra edukacja polonijna. Regranting (zwany dalej konkursem ) jest realizowany przez Fundację

Bardziej szczegółowo

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ

NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ NAJCZĘŚCIEJ ZADAWANE PYTANIA: 1 NABÓR PWT PBU 2014-2020 Numer KATEGORIA PYTANIE ODPOWIEDŹ 1 Wniosek o dofinansowanie 2 Wniosek o dofinansowanie 3 instytucji 4 instytucji 5 6 W ilu kopiach należy złożyć

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Załącznik nr 1 do ogłoszenia R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Letnia akademia młodzieżowych liderów Polonii 1. Postanowienia wstępne: 1.1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA

WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WERSJA ROBOCZA - OFERTA NIEZŁOŻONA WNIOSEK DO KONKURSU GRANTOWEGO W RAMACH PROJEKTU FUNDUSZ INICJATYW OBYWATELSKICH MAŁOPOLSKA LOKALNIE edycja 2016 Wnioskodawca: Grupa nieformalna działająca w porozumieniu

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI

FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI Załącznik nr 1 do Regulaminu Konkursu FORMULARZ WNIOSKU APLIKACYJNEGO O UDZIELENIE DOTACJI NA FINANSOWANIE PROJEKTÓW SŁUŻĄCYCH ZWALCZANIU WYKLUCZENIA SPOŁECZNEGO DZIECI I MŁODZIEŻY pieczęć Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

polska pomoc rozwojowa przestrzeń dla pracy naukowej Agata Czaplińska program polskiej pomocy finansowanie dwustronnej działalności pomocowej Polski na rzecz krajów rozwijających się i przechodzących transformację

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na Mikrodotacje organizowanego przez Stowarzyszenie Adelfi w ramach regrantingu Urzędu Miasta Ełku

Regulamin Konkursu na Mikrodotacje organizowanego przez Stowarzyszenie Adelfi w ramach regrantingu Urzędu Miasta Ełku Regulamin Konkursu na Mikrodotacje organizowanego przez w ramach regrantingu Urzędu Miasta Ełku Cz. I. Informacje i zasady ogólne 1. Konkurs na Mikrodotacje organizowany jest na realizację, w formie wsparcia,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 281/2016 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 01 grudnia 2016 r.

Zarządzenie Nr 281/2016 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 01 grudnia 2016 r. Zarządzenie Nr 281/2016 Prezydenta Miasta Sieradza z dnia 01 grudnia 2016 r. w sprawie regulaminu otwartego konkursu ofert na powierzenie i wsparcie realizacji zadań publicznych w 2017 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Regulamin konkursu Edukacja globalna 2014 dla organizacji pozarządowych, jednostek samorządu terytorialnego, publicznych i niepublicznych

Bardziej szczegółowo

Konkurs dotacyjny Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ

Konkurs dotacyjny Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Departament Współpracy z Polonią i Polakami za Granicą MSZ Konkurs dotacyjny Współpraca z Polonią i Polakami za granicą w 2015 r. Podsumowanie Konkursu 2014: złożono 372 oferty łączna kwota wnioskowanych dotacji: ponad 196 mln zł oceny formalnej nie przeszło 67

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1)

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/ OFERTA WSPÓLNA 1) Załącznik nr 1 do Ogłoszenia Wójta Gminy Biskupiec z dnia 05 lutego 2015r. OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.. Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/ OFERTA

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE.

I. OCENA FORMALNA. Kryterium zerojedynkowe. Ocena spełnienia kryterium będzie polegała na przyznaniu wartości logicznych TAK, NIE. Propozycje kryteriów wyboru projektów dla wszystkich Działań współfinansowanych z EFS w ramach RPO WL 2014-2020 I. OCENA FORMALNA WSZYSTKIE DZIAŁANIA WSPÓŁFINANSOWANE Z EFS A. KRYTERIA FORMALNE DOSTĘPU

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego:

R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Załącznik nr 1 do ogłoszenia R e g u l a m i n otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego: Wydawnictwa edukacyjne, informacyjne z zakresu wolontariatu, krajoznawstwa i turystyki szkolnej

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1254/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 lutego 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 1254/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 23 lutego 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 1254/2017 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 23 lutego 2017 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań publicznych z zakresu wypoczynku dzieci i młodzieży, objętych

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci?

Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Jak przygotować dobry projekt w programie Leonardo da Vinci? Cechy dobrego projektu pomysł spójność logiczna właściwe partnerstwo efektywność klarowna strategia realizacji możliwość wpływu uczestników

Bardziej szczegółowo

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ

OFERTA W FORMIE WSPIERANIA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO PRZEZ MIASTO BYDGOSZCZ Załącznik nr 2 do zarządzenia Nr 30/2014 Prezydenta Miasta Bydgoszczy z dnia 17 stycznia 2014 r. (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/*, O KTÓRYM MOWA W ART. 3 UST.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI POZAKONKURSOWYCH (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI POZAKONKURSOWYCH (dalej: Regulamin ) POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN UDZIELANIA DOTACJI POZAKONKURSOWYCH (dalej: Regulamin ) 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa zasady udzielania dotacji pozakonkursowych, przyznawanych przez Fundację PZU (dalej Fundacja

Bardziej szczegółowo

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r.

Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. Znak: O.4464.1.2016 Zarządzenie Nr 0050.Z.204.2015 Burmistrza Miasta Nowy Targ z dnia 30 listopada 2015r. w sprawie: ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego Gminy Miasta Nowy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLVIII/300/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO. z dnia 27 września 2010 r.

UCHWAŁA NR XLVIII/300/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO. z dnia 27 września 2010 r. UCHWAŁA NR XLVIII/300/2010 RADY POWIATU KWIDZYŃSKIEGO w sprawie określenia Regulaminu konsultacji z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami wymienionymi w art. 3 ust. 3 ustawy o działalności pożytku

Bardziej szczegółowo