POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC

2 Opracowanie zrealizowane na zlecenie i przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie przez firmę Doradztwo i Szkolenia TREK Jacek Zdrojewski Autorzy opracowania: Dr hab. Jacek Sołtys, Jacek Lendzion Współpraca: Krzysztof Filipiuk, Jacek Zdrojewski Zespół autorów składa podziękowania Dyrektorowi i Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie oraz uczestnikom konsultacji społecznych, których pomoc, uwagi i opinie przyczyniły się do ostatecznego kształtu dokumentu. 2

3 Spis treści Wstęp Analiza SWOT rynku pracy w powiecie kościerskim... 5 Wprowadzenie metodyczne do analizy strategicznej SWOT... 5 Czynniki sytuacyjne... 5 Powiązania między czynnikami Cele i kierunki działań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Sposoby działań i zasady realizacji Programu Zgodność Programu z dokumentami strategicznymi UE i Polski oraz województwa i powiatu Zasady realizacji i finansowania działań Programu Sposób monitorowania i oceny realizacji Programu Rekomendacje i wnioski Najważniejsze wnioski z diagnozy prospektywnej Rekomendowane kierunki działań

4 Wstęp Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dz. u. nr 99, poz z późn. zm.) należy m. in. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Prace nad Programem przeprowadzono w podziale na następujące 2 etapy: Etap I obejmował sporządzenie diagnozy prospektywnej, w której oceniono stan obecny z punktu widzenia jego znaczenia dla przyszłości, koncentrując się na cechach, które rzutują na potrzeby zmian i możliwości zmian. Etap II obejmował opracowanie właściwego dokumentu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata , na który składa się: Analiza SWOT rynku pracy w powiecie; Określenie celów i kierunków działań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy; Analiza zgodności ze strategicznymi dokumentami krajowymi i unijnymi oraz województwa i powiatu; Określenie źródeł finansowania działań założonych w Programie; Opracowanie systemu monitoringu realizacji Programu; Opracowanie rekomendacji i wniosków dla strategii rozwoju powiatu i gmin (szczególnie w kontekście diagnozy stanu sfery społeczno-gospodarczej w powiecie) oraz identyfikacji kierunków działań w tym zakresie. W ramach realizacji etapu II dokonano również konsultacji społecznych w formie debaty moderowanej (warsztatu) z udziałem aktywnych na terenie Powiatu: Instytucji rynku pracy; Instytucji odpowiedzialnych za edukację i pomoc społeczną; Organizacji zrzeszających przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu; Organizacji pozarządowych. 4

5 1. Analiza SWOT rynku pracy w powiecie kościerskim Wprowadzenie metodyczne do analizy strategicznej SWOT SWOT jest jedną z analiz strategicznych, które wykształciły się w planowaniu strategicznym w firmach. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: strengths, weaknesses, opportunities, threats (siły, słabości, sposobności, zagrożenia). Do istoty metody należy ocenianie sytuacji przedmiotu planu w relacji do otoczenia, czego wyrazem jest: Rozpoznawanie tzw. czynników sytuacyjnych, zwanych też rozwojowymi, w podziale na wewnętrzne siły (atuty, mocne strony) i słabości (słabe strony) oraz tkwiące w otoczeniu czynniki korzystne (szanse, okazje) i niekorzystne (zagrożenia); Konfrontacja czynników wewnętrznych z zewnętrznymi jako drugi etap metody. Silnymi stronami są te zasoby i umiejętności, w których dana organizacja ma przewagę nad konkurentami, a słabymi stronami te, w których konkurenci mają przewagę. Na siłę czynnika wpływa skala i trwałość przewagi lub dystansu. 1 W praktyce planistycznej często tworzy się sektorowe listy czynników 2, co skutkuje nie tylko nadmierną ich liczbą, ale i zbytnim rozdrobnieniem i wymaga nie tyle hierarchizacji i selekcji, ile uogólnień, aby czynniki syntetycznie ilustrowały całość sytuacji gminy. Dlatego właściwe jest tworzenie list czynników od razu dla całości jednostki terytorialnej. Drugi etap analizy strategicznej to badanie relacji czynników wewnętrznych z zewnętrznymi poprzez zestawienie ich w macierze w dwóch komplementarnych podejściach, badających wpływ: czynników zewnętrznych na wewnętrzne i czynników wewnętrznych na zewnętrzne. 3 Dla poszczególnych kombinacji czynników odpowiada się na pytania typu: Czy ta szansa wzmacnia tę siłę? Czy pozwala lepiej ją wykorzystać? Czy ta szansa pozwala przezwyciężyć tę słabość? itd. Wzajemne oddziaływanie czynników określa się notacją zerojedynkową albo różnicuje siły oddziaływań, zwykle w skali 2-punktowej. Czynniki sytuacyjne Lista istotnych czynników wpływających na rozwój sytuacji na powiatowym rynku pracy w nieodległej przyszłości utworzona została w oparciu o wiedzę ekspertów, jak i lokalnych gremiów fachowych i administracyjnych. Kolejność wg znaczenia w poniższym zestawieniu uzyskana została przez nadanie rangi punktowej przez uczestników spotkania konsultacyjnego Programu w dniu 20 lutego 2010 r. (suma uzyskanych punktów zapisana jest w prawej skrajnej kolumnie). Kolorem czerwonym zaznaczono czynniki najsilniejsze (zdaniem uczestników spotkania) w danej grupie problemowej, a kolorem zielonym czynniki najmniej istotne. 1 Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, 3 Planowanie strategiczne, Praca zbiorowa. (Red. A. Klasik). Warszawa: PWE.,

6 Tab. 1. Czynniki wewnętrzne Ozn. Atuty (tzw. siły ) pkt A1 Korzystne warunki do rozwoju turystyki (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) 18 A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) 14 A3 Położenie przy drodze krajowej 11 A4 A5 A6 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu 8 Doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów (w tym przez efektywne pozyskiwanie środków na ich realizację) 8 Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację 5 A7 Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji 2 A8 Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej 2 Słabości (czynniki wewnętrzne niekorzystne, hamujące rozwój) S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie 27 S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych 21 S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów 14 S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet 13 S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych 9 S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku 9 S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych 7 S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem 6 S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny 5 S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości 5 S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu 4 S12 Brak doradców zawodowych w szkołach 4 S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym 3 S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia 3 S15 Spory udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji, o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych 3 S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji ) 2 Czynniki z zakresu wykształcenia i edukacji uzyskały ocenę niższą, jednak może to być efekt rozłożenia głosów na kilka czynników 6

7 Tab. 2. Czynniki zewnętrzne Ozn. Szanse (Czynniki korzystne w otoczeniu, okazje ) O1 Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym 19 O2 Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego, zwłaszcza weekendowego 17 O3 Dostępność środków zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy UE, na wspieranie inicjatyw rozwoju lokalnego zwiększających szanse zatrudnienia 15 O4 Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta 14 O5 Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE 12 O6 Z1 Oparcie dla polityki prorozwojowej powiatu we władzach regionu, w tym w działaniach koordynacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez WUP 4 Zagrożenia (niekorzystne czynniki w otoczeniu) 0 Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie kościerskim 16 Z2 Światowy kryzys gospodarczy 15 Z3 Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki 13 Z4 Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej (mnogość, zmienność, niejednoznaczność przepisów, długość procesów sądowych) 12 Z5 Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne 10 Z6 Konkurencja oferty gospodarczej Azji 7 Podkreślić jeszcze trzeba, że pozostał przez uczestników spotkania konsultacyjnego praktycznie niezauważony kompleks czynników pozytywnych, jak i negatywnych związanych z możliwością wspierania sektora usług (a wiec rozwoju miejsc pracy) dla otaczającego subregionu o skali przekraczającej powiat, które sformułowano jako: (+) Wskazanie Kościerzyny w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego jako potencjalnego ośrodka II rzędu usług regionalnych; (-) Zbyt mała liczba ludności ciążącej potencjalnie do Kościerzyny z punktu widzenia możliwości rozwoju usług poziomu podregionalnego. Powiązania między czynnikami Analiza powiązań między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi służy przed wszystkim identyfikacji możliwego wpływu pojawiających się szans i spodziewanych zagrożeń w otoczeniu. Powiązania te przedstawione są w tabelach o numerach 3 do 10: Tabela nr 3 przedstawia wpływ szans na atuty; Tabela nr 4 przedstawia wpływ zagrożeń na atuty; Tabela nr 5 przedstawia wpływ szans na słabości; Tabela nr 6 przedstawia wpływ zagrożeń na słabości; Tabela nr 7 przedstawia wpływ atutów na szanse; Tabela nr 8 przedstawia wpływ atutów na zagrożenia; Tabela nr 9 przedstawia wpływ słabości na szanse; Tabela nr 10 przedstawia wpływ słabości na zagrożenia. 7

8 Tab. 3. Wpływ szans na atuty Atuty Szanse (okazje) Symbol atutu Czy ta szansa wzmacnia ten atut? Razem - wynik hierarchizacji Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego Dostępność środków zewn. Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE Oparcie we władzach regionu, w tym w działaniach WUP Razem - suma wiersza Nazwa atutu Σ O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ A1 Korzystne warunki do rozwoju turystyki (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) A3 Położenie przy drodze krajowej A4 A5 A6 A7 A8 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu Doświadczenie w tworzeniu projektów, pozyskiwaniu środków na ich realizacje oraz w realizacji Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej

9 Tab. 4. Wpływ zagrożeń na atuty Atuty Zagrożenia Symbol atutu Czy to zagrożenie utrudnia wykorzystanie tego atutu? Razem - wynik hierarchizacji Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie Światowy kryzys gospodarczy Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne Konkurencja oferty gospodarczej Azji Razem - suma wiersza Nazwa atutu Σ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Σ A1 Korzystne warunki do rozwoju turystyki (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) A3 Położenie przy drodze krajowej A4 A5 A6 A7 A8 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu Doświadczenie w tworzeniu projektów, pozyskiwaniu środków na ich realizacje oraz w realizacji Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej

10 Tab. 5. Wpływ szans na słabości Słabości Szanse (okazje) Symbol słabości Czy ta szansa pozwala ograniczyć tę słabość? Razem - wynik hierarchizacji Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego Dostępność środków zewn. Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE Oparcie we władzach regionu, w tym w działaniach WUP Nazwa słabości Σ O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów Razem - suma wiersza S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu S12 Brak doradców zawodowych w szkołach S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia S15 Spory udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji, o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji )

11 Tab. 6. Wpływ zagrożeń na słabości Zagrożenia Symbol słabości Czy to zagrożenie utrudnia pokonanie tej słabości? Razem - wynik hierarchizacji Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie Światowy kryzys gospodarczy Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne Nazwa słabości Σ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Σ S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów Konkurencja oferty gospodarczej Azji Razem - suma wiersza S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu S12 Brak doradców zawodowych w szkołach S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia Spory udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji, S15 o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji )

12 Tab. 7. Wpływ atutów na szanse Atuty Szanse (okazje) Symbol atutu Czy ten atut pozwala wykorzystać szansę? Razem - wynik hierarchizacji Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego Dostępność środków zewn. Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE Oparcie we władzach regionu, w tym w działaniach WUP Razem - suma wiersza Nazwa atutu Σ O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ A1 Korzystne warunki do rozwoju turystyki (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) A3 Położenie przy drodze krajowej A4 A5 A6 A7 A8 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu Doświadczenie w tworzeniu projektów, pozyskiwaniu środków na ich realizacje oraz w realizacji Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej

13 Tab. 8. Wpływ atutów na zagrożenia Atuty Zagrożenia Symbol atutu Czy ten atut pozwala zniwelować zagrożenie? Razem - wynik hierarchizacji Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie Światowy kryzys gospodarczy Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne Konkurencja oferty gospodarczej Azji Razem - suma wiersza Nazwa atutu Σ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Σ Korzystne warunki do rozwoju turystyki A1 (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) A3 Położenie przy drodze krajowej A4 A5 A6 A7 A8 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu Doświadczenie w tworzeniu projektów, pozyskiwaniu środków na ich realizacje oraz w realizacji Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej

14 Tab. 9. Wpływ słabości na szanse Słabości Szanse (okazje) Symbol słabości Czy ta słabość utrudnia wykorzystanie szansy? Razem - wynik hierarchizacji Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego Dostępność środków zewn. Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE Oparcie we władzach regionu, w tym w działaniach WUP Razem - suma wiersza Nazwa słabości Σ O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu S12 Brak doradców zawodowych w szkołach S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia Spory udział wśród bezrobotnych osób bez S15 kwalifikacji, o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji )

15 Tab. 10. Wpływ słabości na zagrożenia Zagrożenia Symbol słabości Czy ta słabość powoduje zwiększenie się zagrożenia? Razem - wynik hierarchizacji Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie Światowy kryzys gospodarczy Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne Nazwa atutu Σ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Σ S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów Konkurencja oferty gospodarczej Azji Razem - suma wiersza S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu S12 Brak doradców zawodowych w szkołach S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia Spory udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji, S15 o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji )

16 2. Cele i kierunki działań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Cele definiujemy jako coś co chcemy osiągnąć a więc przyszły stan rzeczy, społeczności itp. a nie rodzaj działania jak to często cele bywają określane. Jednocześnie trzeba podkreślić, że cele powinny być tak formułowane aby były: wewnętrznie zgodne, zrozumiałe, jednoznaczne, ambitne, a zarazem realistyczne - osiągalne Cele jakie zostały zaproponowane w dyskusji formułowane są na 2 poziomach ogólności: Cele ogólne (kierunkowe) 1. Większa liczba miejsc pracy w powiecie 2. Aktywni i mobilni zawodowo mieszkańcy 3. Kompetentni i przygotowani zawodowo mieszkańcy 4. Efektywne instytucje rynku pracy Dla każdego z nich proponuje się cele szczegółowe. Pokreślić trzeba, że nie są to jednak cele operacyjne, których poziom osiągania można mierzyć. Cały system celów dla Programu promocji zatrudnienia w powiecie kościerskim przedstawia się następująco: Cel główny 1. Większa liczba miejsc pracy w powiecie Cele szczegółowe 1.1. Większa atrakcyjność powiatu dla zewnętrznych inwestorów tworzących miejsca pracy 1.2. Większa liczba i różnorodność miejsc pracy w silnych średnich podmiotach gospodarczych 1.3. Oferta pracy subsydiowanej utrzymana co najmniej na obecnym poziomie, ale lepiej dopasowana do potrzeb różnych kategorii osób bezrobotnych 1.4. Bardziej zróżnicowana, dopasowana do potrzeb różnych grup osób oferta pracy, w tym w sektorze tzw. ekonomii społecznej 1.5. Wysoki potencjał organizatorski i finansowy rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 1.6. Lepiej dostępny dla mieszkańców powiatu rynek pracy w trójmiejskim obszarze metropolitalnym 16

17 Cel główny 2. Aktywni i mobilni zawodowo mieszkańcy Cele szczegółowe 2.1. Młodzi ludzie szybciej zdobywający doświadczenie i uzyskujący satysfakcję zawodową 2.2. Wyższy poziom integracji społecznej i adaptacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.3. Wyrównane szanse kobiet na rynku pracy 2.4. Większa aktywność zawodowa osób powyżej 45 lat 2.5. Łatwiejsza adaptacja zawodowa osób niepełnosprawnych i szybsza ich integracja ze społecznością 2.6. Większa mobilność zawodowa i przestrzenna osób bezrobotnych i poszukujących pracy Cel główny 3. Kompetentni i zawodowo przygotowani mieszkańcy Cele szczegółowe 3.1. Wyższy poziom ogólnych kluczowych kompetencji młodzieży i dorosłych 3.2. Oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego dostosowana do wymagań rynku pracy 3.3. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych na poziomie umożliwiającym zdobycie zatrudnienia 3.4. Znacznie większy dostęp do edukacji zapewniony mieszkańcom powiatu Cel główny 4. Efektywne instytucje rynku pracy Cele szczegółowe 4.1. Wysoka jakość i dostępność usług świadczonych przez instytucje rynku pracy 4.2. Funkcjonowanie partnerstwa lokalnego i współdziałanie na rzecz rynku pracy 4.3. Większa dostępność i przydatność informacji o rynku pracy dla aktywnych uczestników rynku, w tym (potencjalnych) pracodawców 4.4. Posiadanie odpowiedniej, coraz pełniejszej wiedzy o powiatowym rynku pracy i jego zależności od zmian w otoczeniu 17

18 3. Sposoby działań i zasady realizacji Programu Sposoby działań wyznacza przede wszystkim Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to podstawowe usługi oraz instrumenty (aktywnej polityki) rynku pracy. Proponuje się jednak aby pod kategorią instrumentów rozumieć szerszy repertuar środków i form działań (ang. measures), a nie tylko te, które określa ww. ustawa i w istocie swej ograniczone w zasadzie do kategorii osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Usługi i instrumenty rynku pracy stosowane mogą być niezależnie od siebie, oddzielnie (np. poprzez skierowanie indywidualne od doradcy zawodowego), lub w ramach kompleksowego wsparcia zdefiniowanego przez doradcę (osobę prowadzącą klienta), najlepiej wspólnie z samym klientem instytucji rynku pracy jako tzw Indywidualny Plan Działania (IPD) tworzący.rodzaj mapy drogowej osiągania celu aktywizacji zawodowej i wzajemnych zobowiązań obu stron. Również kompleksowe podejście może być zastosowane w ramach nowego rodzaju (wdrażanego od 2009 r.) instrumentu - przygotowania zawodowego dorosłych. Podstawowe usługi rynku pracy to: Pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym jej poszukiwaniu; Indywidualne poradnictwo (informacja) i doradztwo zawodowe; Szkolenia bezrobotnych dla dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, np. poprzez: zajęcia motywacyjne i aktywizacyjne (np. grupowe w centrum aktywizacji zawodowej PUP, centrum informacji i promocji kariery zawodowej WUP, w klubie pracy lub w klubie/centrum integracji społecznej, szkolenia indywidualne (kursowe), uczestnictwo w studiach podyplomowych itp. Najważniejsze instrumenty rynku pracy stanowią: Tradycyjne zatrudnienie subsydiowane jak roboty publiczne, prace interwencyjne, itp.; Udzielanie osobom bezrobotnym środków na rozwój ich indywidualnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie); Wspieranie pracodawców w tworzeniu stanowisk pracy poprzez refundację kosztów ich utworzenia / wyposażenia) przedsiębiorczości; Wdrażanie, młodych na ogół osób, do pracy w pierwszym jej miejscu poprzez staż zawodowy; Przygotowanie zawodowe dorosłych (wielostronnie pojęty instrument); Wspieranie mobilności zawodowej i przestrzennej w poszukiwaniu zatrudnienia i/lub zmiany (przez środki relokacyjne, zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania itp.). Warto zwrócić uwagę na inne sposoby wspierania (promocji) zatrudnienia, będące w polu polityki regionalnej czy lokalnej ale nie należące do repertuaru tzw. aktywnych polityk rynku pracy: Wspieranie wolontariatu i innych szczególnych form aktywności zawodowej; Promocja elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców; Zatrudnienie socjalne (wspierane) w wyniku działań instytucji pomocy i integracji społecznej; zatrudnienie w podmiotach tzw. ekonomii społecznej 18

19 Sposoby działań w całym okresie realizacji Programu: Dla realizacji celu 1. Większa liczba miejsc pracy w powiecie Promocja gospodarcza, wspieranie udziału w targach i wystawach; Organizowanie imprez promocyjnych w powiecie i inwestowanie w atrakcyjne elementy dziedzictwa naturalnego i kultury; Przygotowywanie i promowanie nowych terenów inwestycyjnych; Wspieranie utrzymania i rozwoju zatrudnienia w mikrofirmach założonych przez osoby bezrobotne; Inicjowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudnienia wpieranego (socjalnego); Przyznawanie osobom niepełnosprawnym pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; Wsparcie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; Wspieranie przedsiębiorców poprzez subsydiowanie kosztów organizowania miejsc pracy dla osób bezrobotnych, doradztwo lub inne formy wspierania; Objęcie osób bezrobotnych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej szkoleniami i doradztwem z zakresu przedsiębiorczości; Wspieranie samozatrudnienia poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej; Poprawa obsługi w transporcie publicznym, w tym harmonizacja połączeń przy pomocy różnych środków transportu; Inwestowanie w sieć transportową w kierunku Gdańska i Gdyni, zwłaszcza kolejową; Rozwój infrastruktury i usług internetowych umożliwiających pracę na odległość i skuteczniejsze poszukiwanie pracy. Dla realizacji celu 2. Aktywni i mobilni zawodowo mieszkańcy Stosowanie instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy, w szczególności poprzez organizację prac interwencyjnych; Wsparcie osób bezrobotnych w zdobyciu zatrudnienia poprzez zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania w związku z odbywaniem stażu /przygotowania zawodowego dorosłych bądź podjęcia zatrudnienia u pracodawcy poza miejscem zamieszkania, promocja usług EURES (udostępnianie ofert oraz informacji o warunkach pracy za granicą); Wspieranie młodych osób poszukujących pracy poprzez usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz zajęcia aktywizujące; Szkolenia dla uzyskania praktycznych kwalifikacji zawodowych lub ich dostosowania do potrzeb rynku pracy; Kierowanie na staż zawodowy i wspieranie wolontariatu itp. szczególnych form aktywności zawodowej przygotowujących do pełnego zatrudnienia; 19

20 Inicjowanie specyficznych instrumentów rynku pracy prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych, jednorazowych środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej; Wspieranie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz zajęcia aktywizacyjne w klubie pracy a także specyficzne formy zatrudnienia jak roboty publiczne, zatrudnienie socjalne, prace społecznie użyteczne; Szkolenia zawodowe i zajęcia motywacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Wspieranie kobiet w zakresie pośrednictwa pracy, indywidualnych rozmów doradczych oraz grupowych zajęć aktywizujących; Ułatwienie matkom powrotu do pracy po przerwie, m.in. poprzez zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach, dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem, udzielanie wsparcia psychologicznego i informacyjnego (kampanie społeczne, system szkoleń); Realizacja szkoleń zawodowych dla dostosowania kwalifikacji kobiet do potrzeb rynku pracy; Szkolenia zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia podwyższające posiadane kwalifikacje bądź dające nowe uprawnienia; Wspieranie aktywnych postaw w poszukiwaniu pracy, indywidualnej przedsiębiorczości oraz promocja elastycznych form zatrudnienia; Inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych służących poszerzeniu zdolności adaptacyjnych osób niepełnosprawnych; Objęcie osób niepełnosprawnych intensywnymi działaniami aktywizującymi: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz zajęć w klubie pracy; Przyznawanie osobom niepełnosprawnym pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dla realizacji celu 3. Kompetentni i zawodowo przygotowani mieszkańcy Wspieranie rozwoju jakościowego programów i kadr szkół ponadgimnazjalnych i policealnych; Motywowanie młodzieży do rozwoju kompetencji np. poprzez organizowanie konkursów; Wspieranie przez system stypendialny dłuższego okresu kształcenia się przez młodzież z środowisk ekonomicznie i społecznie defaworyzowanych i/lub młodzież szczególnie uzdolnioną; Analiza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na lokalnym rynku pracy, m. in. przez system monitorowania i prognozowania deficytu i nadwyżki w tym zakresie; Prowadzenie corocznych badań w szkołach gimnazjalnych w zakresie preferowanych kierunków nauczania; Dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy; Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu stworzenia właściwej tematyki szkoleń; Świadczenie usług doradztwa zawodowego w celu określenia predyspozycji zawodowych i określenia kierunku kształcenia; Organizowanie szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych; 20

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XXIX/529/12 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2012r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - ograniczenie

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r.

Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013. Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Możliwości wsparcia rozwoju zasobów ludzkich w regionie w okresie programowania 2007 2013 Częstochowa, 21. 09. 2007 r. Działania wdrażane przez Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Działanie 6.1 Działanie

Bardziej szczegółowo

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r.

Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK. Toruń, 27.03.2015 r. Informacja o pracach zespołu ds. opracowania REGIONALNEGO PLANU DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA 2015 ROK Toruń, 27.03.2015 r. Ramy prawne Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy z dnia

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2008-2013 Jasło, lipiec 2008 rok 2 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu

Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie szkoleń z wykorzystaniem e-learningu 3. Efektywna współpraca z klientem urzędu 2. Dane o rynku i ich wykorzystywanie 1. Rola i zadania służb zatrudnienia Tabela 2. Struktura i zakres treści programów modułowych umożliwiających prowadzenie

Bardziej szczegółowo

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1

wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 Europejski Fundusz Społeczny w województwie mazowieckim w latach 2007-2013 wparcie w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Priorytet VI Działanie 6.1 w latach 2007-2013 Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich

Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Rozwój lokalnych rynków pracy a strategie powiatów ziemskich Maciej Tarkowski Sympozjum Wsi Pomorskiej. Obszary wiejskie - rozwój lokalnego rynku pracy - przykłady, szanse, bariery 31 maja - 1 czerwca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 1229/169/08. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku

UCHWAŁA Nr 1229/169/08. Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku UCHWAŁA Nr 1229/169/08 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 9 grudnia 2008 roku w sprawie Założeń Regionalnego Planu Działań na rzecz Zatrudnienia dla województwa pomorskiego na rok 2009 i lata 2010-2011.

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020

Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Możliwości finansowania pozyskania i wyszkolenia pracowników serwisów AGD w perspektywie finansowej 2014-2020 Programy aktywizacji zawodowej Poddziałanie 7.1.3. Poprawa zdolności do zatrudnienia osób poszukujących

Bardziej szczegółowo

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój-

Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- Programu Operacyjnego Wiedza Edukacja Rozwój- www.power.gov.pl 1.Oś priorytetowa I Osoby młode na rynku pracy Zwiększenie możliwości zatrudnienia osób młodych do 29 roku życia bez pracy, w tym w szczególności

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Załącznik do UCHWAŁY Nr XXXIX/ 214 / 2010 RADY POWIATU W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM z dnia 3 lutego 2010 roku STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SĘPÓLNIE KRAJEŃSKIM Sępólno Krajeńskie 2010 1 Statut Powiatowego

Bardziej szczegółowo

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA

TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA TYTUŁ PREZENTACJI SZCZEGÓŁOWY OPIS OSI PRIORYTETOWYCH W ZAKRESIE EFS REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO NA LATA 2014-2020 24.06.2014 r. Katowice Koncentracja tematyczna - EFS 8.5

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013. Toruń, 29 czerwca 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 29 czerwca 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020 ROKU Załącznik do Uchwały Nr 44/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY - DO 2020

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA ORAZ Załącznik do Uchwały Nr XXV/149/2008 Rady Powiatu Średzkiego z dnia 30 grudnia 2008 roku POWIATOWY PROGRAM DZIAŁAŃ NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Z ZAKRESU REHABILITACJI SPOŁECZNEJ, ZAWODOWEJ I ZATRUDNIANIA

Bardziej szczegółowo

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb

Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb Nowa polityka rynku pracy Reforma publicznych służb zatrudnienia Cel polityki rynku pracy: Łagodzenie EKONOMICZNYCH i SPOŁECZNYCH skutków bezrobocia Cel zmian ustawowych: Zwiększenie skuteczności działań

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna

PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna. PFRON, osoba niepełnosprawna Tabela nr 1 Zakres działania w obszarze integracji społecznej osób Lp Cel działania Nazwa zadania Źródło finansowania Koordynator Partnerzy Termin realizacji w latach I Poprawa warunków jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Polityka zatrudnienia / rynku pracy w Polsce. Maciej Frączek

Polityka zatrudnienia / rynku pracy w Polsce. Maciej Frączek Polityka zatrudnienia / rynku pracy w Polsce Maciej Frączek PLAN PREZENTACJI Ramy prawne polityki rynku pracy w Polsce Instytucje rynku pracy Organy zatrudnienia i ich kompetencje Krajowa Strategia Zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji

Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Jakie projekty można realizować w ramach SPO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH dla edukacji Nr Schemat Tytuł Działania Typy projektów Działania 1.1 b Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku pracy doskonalenie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy

Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy Zestawienie typów operacji osi I PO WER w odniesieniu do instrumentów i usług rynku pracy z Ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy PO WER Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022

PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Powiatowy Urząd Pracy w Jaśle PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY W POWIECIE JASIELSKIM NA LATA 2016-2022 Jasło, grudzień 2015 rok 1 Bezrobocie jest jednym z najważniejszych

Bardziej szczegółowo

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów

Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Internetowa Biblioteka Małopolskich Obserwatoriów Wyszukiwanie tematyczne zestawienie kategorii, obszarów i zakresów tematycznych 1. Edukacja.. 2. Rynek pracy.. 3. Polityka rynku pracy.. 4. Integracja

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r.

Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach. Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020. 15 kwietnia 2015 r. Wojewódzki Urząd Pracy w Katowicach Wsparcie dla rozwoju przedsiębiorczości w ramach RPO WSL 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 15 kwietnia 2015 r. Regionalny Program Operacyjny Województwa Śląskiego 2014-2020

Bardziej szczegółowo

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH

PODSTAWOWE INFORMACJE O PROJEKTACH Załącznik nr 2 do INFORMACJI O NABORZE ZAŁOŻENIA DO PROJEKTÓW POZAKONKURSOWYCH WDROŻENIOWYCH W RAMACH DZIAŁANIA 8.1 REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO na lata 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020

Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP w ramach Lubuskie 2020 Inne obszary wsparcia MŚP Oś Priorytetowa (OP) 6. Regionalny rynek pracy Cel Tematyczny 8 Priorytet Inwestycyjny 8i Podniesienie zdolności do zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku

Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu. Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu Bezrobotni w Gminie Szaflary oraz ich aktywizacja zawodowa w 2012 roku Mieszkańcy powiatu i gminy Szaflary Powiat nowotarski Gmina Szaflary Zamieszkuje 188 602 osoby,

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie

Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie Wojewódzki Urząd Pracy w Warszawie ogłasza nabór wniosków o dofinansowanie projektów ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Priorytetu I Osoby młode na rynku pracy, Działanie 1.2 Wsparcie

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Załącznik do Uchwały X/89/11 Rady Powiatu Gorlickiego z dnia 20 października Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Powiatu Gorlickiego Wskaźniki realizacji działao Gorlice październik 2011 I. CEL

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich

Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Priorytet VI Rynek pracy otwarty dla wszystkich Katolicki Uniwersytet Lubelski Jana Pawła II Dział Koordynacji Programów Europejskich 20-950 Lublin, Al. Racławickie 14 tel. +48 81 445 41 66, fax +48 81

Bardziej szczegółowo

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej.

Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Doświadczenie PUP w realizacji projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej. Od momentu przystąpienia Polski do Unii Europejskiej Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu pozyskiwał środki na realizację

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ Załącznik do uchwały nr 837/XLVI/2009 Rady Miasta Ruda Śląska z dnia 25.06.2009 r. STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W RUDZIE ŚLĄSKIEJ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Powiatowy Urząd Pracy w Rudzie

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI wybrane działania dla przedsiębiorców. człowiek najlepsza inwestycja człowiek najlepsza inwestycja PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI 2007-2013 - wybrane działania dla przedsiębiorców Wydatek współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ZAŁĄCZNIK NR 2 Załącznik do uchwały nr XLVI/286/2002 Rady Powiatu w Olecku z dnia 18 kwietnia 2002 roku PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU w POWIECIE OLECKIM NA LATA 2002-2006 Kwiecień 2002 rok I. Cel

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego. Założenia perspektywy finansowej 2014-2020. www.pgie.pl Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego Założenia perspektywy finansowej 2014-2020 www.pgie.pl Perspektywa 2014-2020 W latach 2014-2020 Polska otrzyma z budżetu UE ok. 119,5 mld euro. Na

Bardziej szczegółowo

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl

Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE. www.bras-edukacja.pl Finasowanie Oświaty w perspektywie 2014 2020. Środki UE Działalność szkół, placówek oświatowych, instytucji wsparcia oświaty finansowana będzie w ramach dwóch głównych Programów Operacyjnych: 1. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA Załącznik do Uchwały Nr... Rady Powiatu Żarskiego z dnia..2016 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ POWIATU ŻARSKIEGO NA LATA 2016-2021 Żary, 2016 r. 1 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE.3 II. DIAGNOZA..4 III. CEL

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Lokalne korzyści z realizacji projektów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Marcin Bugajski Członek Zarządu Województwa Łódzkiego Urząd Marszałkowski w Łodzi Łęczyca, 2.04.2012 r. PO KL kluczem do sukcesu

Bardziej szczegółowo

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej

Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy. Zatrudnienia. Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Wyzwania Edukacyjne w kontekście kś potrzeb rynku pracy i Europejskiej Strategii Zatrudnienia 1 Strategia Rozwoju Kraju 2007-2015 ma sprzyjać ć dostosowaniu oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy Podniesienie

Bardziej szczegółowo

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej

28 315 000 28 315 000 Dotacje rozwojowe oraz środki na finansowanie 2009 Wspólnej Polityki Rolnej Dział Załącznik Nr 13 do Uchwały Nr XXX/419/08 Sejmiku Województwa Wielkopolskiego z dnia 22 grudnia r. Dotacja rozwojowa w budżecie Województwa Wielkopolskiego na rok Rozdział Wyszczególnienie Plan na

Bardziej szczegółowo

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH OFERTA POWIATOWEGO URZĘDU PRACY NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH R O M A N B I A Ł E K D Y R E K T O R P O W I A T O W E G O U R Z Ę D U P R A C Y W S K A R Ż Y S K U - K A M I E N N E J REJESTRACJA OSOBY

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 20 listopada 2014 r.

Warszawa, 20 listopada 2014 r. Podsumowanie rezultatów Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Małgorzata Michalska Departament Wdrażania EFS w Ministerstwie Pracy i Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 37/375/ Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 21 kwietnia r. Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora

Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Dobre praktyki Partnerów projektu Partnerstwo na transgranicznym rynku pracy - 2015r. Nazwa realizatora Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach ul. Michalusa 18, 38-300 Gorlice Telefon 18 353 55 20, 353 63 07,

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile.

U C H W A Ł A Nr XLIV RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. U C H W A Ł A Nr XLIV.407.2014 RADY POWIATU W PILE z dnia 30 października 2014r. w sprawie uchwalenia Statutu Powiatowego Urzędu Pracy w Pile. Na podstawie art. 12 pkt 11 ustawy z dnia 05 czerwca 1998r.

Bardziej szczegółowo

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny

Kryteria szczegółowe. Priorytet Inwestycyjny Kryteria wyboru projektów w ramach działania 8.6 Wsparcie szkół i placówek prowadzących kształcenie zawodowe oraz uczniów uczestniczących w kształceniu zawodowym i osób dorosłych uczestniczących w pozaszkolnych

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007

Program Operacyjny Kapitał Ludzki Toruń, 31 sierpnia 2007 Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007 2013 Toruń, 31 sierpnia 2007 Struktura PO Kapitał Ludzki uwzględniaj dniająca zmiany wprowadzone po 11 czerwca 2007 r. IP Priorytet I Zatrudnienie i integracja społeczna

Bardziej szczegółowo

Konsultacje społeczne

Konsultacje społeczne Konsultacje społeczne Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego 2011-2020 10 maja 2011 r. Strategia Rozwoju Kapitału Społecznego Prezentacja drugiego celu operacyjnego: zwiększenie partycypacji społecznej

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Harmonogram o w trybie konkursowym na rok w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Podlaskiego na lata 2014-2020 ( 2014-2020) Numer SzOOP 1.1 EFRR 1.2 EFRR 1.3 EFRR 1.4 EFRR 1.5 EFRR 2.1

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2014 roku. Na koniec grudnia 2014 roku zarejestrowanych było 2977 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 1844 osób i z powiatu skierniewickiego 1133 osób.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r.

Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. Zarządzenie Nr 32/2014 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie wprowadzenia zmian w Zarządzeniu Nr 1/2012 Dyrektora Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Białymstoku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY.

PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Załącznik do Uchwały Nr XII/145/07 Rady Miasta Bydgoszczy z dnia 30 maja 2007r. PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU, PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY. Cele: - spadek bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Komponent regionalny Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki DZIAŁANIA WDRAŻANE PRZEZ URZĄD MARSZAŁKOWSKI WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Działania wdrażane przez Wydział

Bardziej szczegółowo

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r.

Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków. Wrocław październik, 2015 r. Instrumenty aktywnej integracji jako narzędzia aktywizacji społeczno-zawodowej Dolnoślązaków Wrocław październik, 2015 r. RPO WD 2014-2020 oraz PO WER 2014-2020 Spowolnienie gospodarcze ZPORR oraz SPO

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 Program Operacyjny Kapitał Ludzki Informacja o konkursach planowanych dla priorytetów komponentu regionalnego na rok 2014 (z wyłączeniem projektów systemowych) Instytucje w programie Wykaz instytucji wraz

Bardziej szczegółowo

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy

Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Szansa dla młodych na rynku pracy! Broszura współfinansowana z Funduszu Pracy Czym są gwarancje dla młodzieży? Gwarancje dla młodzieży to program ułatwiający start na rynku pracy. Jest to nowa inicjatywa

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW

RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW WYBORU PROJEKTÓW Załącznik nr 4 do Szczegółowego opisu osi priorytetowych RPO WP 2014-2020 Zakres: Europejski Fundusz Społeczny Projekt do konsultacji, 22 maja 2015 r. RAMOWY PLAN DZIAŁAŃ W CZĘŚCI DOTYCZĄCEJ KRYTERIÓW

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza

Wojewódzki Urząd Pracy w Krakowie ogłasza ogłasza konkurs na składanie wniosków o dofinansowanie ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego projektów w ramach Priorytetu VII, Działanie 7.3 Inicjatywy lokalne na rzecz aktywnej integracji 1.

Bardziej szczegółowo

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania

Departament Funduszy Strukturalnych. Edukacja w okresie programowania Departament Funduszy Strukturalnych Edukacja w okresie programowania 2014-2020 Plan prezentacji 1. Fundusze europejskie 2014-2020 i Umowa Partnerstwa 2. System edukacji a wsparcie funduszy unijnych 3.

Bardziej szczegółowo

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020

Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Wsparcie edukacji zawodowej w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Lubelskiego na lata 2014 2020 Agnieszka Pidek-Klepacz Urząd Marszałkowski Województwa Lubelskiego w Lublinie Lublin,

Bardziej szczegółowo

Wzrost spójności terytorialnej

Wzrost spójności terytorialnej WSPARCIE OBSZARÓW WIEJSKICH w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki w latach 2007-20132013 w województwie pomorskim CEL GŁÓWNY PO KL wzrost poziomu zatrudnienia i spójności społecznej CELE STRATEGICZNE

Bardziej szczegółowo

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem

Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wspieramy rynek pracy walczymy z bezrobociem Wielkie zmiany na rynku pracy w Polsce i na Dolnym Śląsku W 2016 r. aktywnymi formami aktywizacji zawodowej objęto 22 390 bezrobotnych, w tym 11 926 kobiet

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r.

Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, 28 czerwca 2012 r. Ministerstwo Rozwoju Regionalnego - 2012-07-19 Wsparcie dla osób w wieku 50+ w ramach PO KL 1. Formy

Bardziej szczegółowo

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy.

Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy. BIURO LEGISLACYJNE/ Materiał porównawczy Materiał porównawczy do ustawy z dnia 11 października 2013 r. o szczególnych rozwiązaniach związanych z ochroną miejsc pracy (druk nr 465) U S T A W A z dnia 20

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie

Powiatowy Urząd Pracy w Człuchowie Współpraca instytucjonalna w powiecie człuchowskim: Powiatowy Urząd Pracy - Ośrodki Pomocy Społecznej - Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Dokąd zmierzamy? Związek małżeński? Separacja? Rozwód? Powiatowe

Bardziej szczegółowo

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu

Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Zobowiązania Samorządu Województwa Pomorskiego w obszarze edukacji i zatrudnienia Strategia Pomorskie 2020 Departament Edukacji i Sportu Gdańsk, 7 marca 2013 r. Strategia Pomorskie 2020 STRATEGIA POMORSKIE

Bardziej szczegółowo

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU

STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU Załącznik Nr 2 do uchwały Nr 617/XXXVI/2013 Rady Miejskiej w Sosnowcu z dnia 21 marca 2013 STATUT POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W SOSNOWCU (Tekst jednolity) Rozdział I Postanowienia ogólne: 1 1. Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU

POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Załącznik do uchwały nr 43/IV/ 2015 Rady Powiatu w Płocku z dnia 25 marca 2015 r. S T A T U T POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W PŁOCKU Płock, luty 2015 roku Strona 2 z 6 Rozdział I Przedmiot i zakres działania

Bardziej szczegółowo

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych

Standardy usług w zakresie zatrudnienia i edukacji osób bezdomnych Projekt Systemowy 1.18 Tworzenie i Rozwijanie Standardów Usługi Pomocy i Integracji Społecznej zadanie (nr 4) w zakresie standaryzacji pracy z bezdomnymi w tym: opracowanie modelu Gminnego Standardu Wychodzenia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych

Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Zmiany w regulacjach prawnych w Polsce dotyczące wsparcia zatrudnienia młodych Wiesław R. Drożdżyński Wicedyrektor ds. Rynku Pracy Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Olsztynie Bezrobotni do 25 roku życia w kraju

Bardziej szczegółowo

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu

Planowana data ogłoszenia konkursu i termin naboru wniosków. Oś I: Wzmocnienie potencjału i konkurencyjności gospodarki regionu Załącznik do Uchwały Nr 58/590/2015 Zarządu Województwa Podlaskiego z dnia 30 czerwca 2015 r. Harmonogram o dofinansowanie w trybie konkursowym na rok 2015 w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

Bardziej szczegółowo

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej

Plan Działania na rok 2012. Priorytet VII Promocja integracji społecznej Plan Działania na rok 2012 Priorytet VII Promocja integracji społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 ROZWÓJ I UPOWSZECHNIANIE AKTYWNEJ INTEGRACJI Na realizację projektów systemowych

Bardziej szczegółowo

Zielona Góra, wrzesień 2014 r.

Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Zielona Góra, wrzesień 2014 r. Oś Priorytetowa Poziom alokacji EFRR Wielkość środków w mln euro OP 1 - Gospodarka i innowacje. 27% 176 409 467,00 OP 2 - Rozwój Cyfrowy 6% 39 202 4,00 OP 3 - Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2016-2022. Cele strategiczne i operacyjne - wersja do konsultacji społecznych

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2016-2022. Cele strategiczne i operacyjne - wersja do konsultacji społecznych Dobra, 28 maja 2015 r. Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Gminy Dobra na lata 2016-2022. Cele strategiczne i operacyjne - wersja do konsultacji społecznych Strategia Rozwiązywania Problemów

Bardziej szczegółowo

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty

PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty PO KL Komponent Regionalny podsumowanie i rezultaty Poprawa dostępu do zatrudnienia Wspieranie aktywności zawodowej Wsparcie oraz promocja przedsiębiorczości i samozatrudnienia Rozwój i upowszechnienie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PROJEKCIE

INFORMACJA O PROJEKCIE INFORMACJA O PROJEKCIE Liderem projektu jest Województwo Pomorskie poprzez Departament Europejskiego Funduszu Społecznego - Referat Komunikacji Społecznej Urzędu Marszałkowskiego Województwa Pomorskiego,

Bardziej szczegółowo

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013

Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej. Warszawa, 5 kwietnia 2013 Uczenie się dorosłych w nowej perspektywie finansowej Warszawa, 5 kwietnia 2013 Porządek prezentacji 1. Nowe podejście do kształcenia dorosłych w polityce LLL 2. Inicjowanie i monitorowanie krajowej polityki

Bardziej szczegółowo

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS

Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Założenia Regionalnego Programu Operacyjnego - LUBUSKIE 2020 - EFS Regionalny Program Operacyjny - Lubuskie 2020 cel główny Długofalowy, inteligentny i zrównoważony rozwój oraz wzrost jakości życia mieszkańców

Bardziej szczegółowo