POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY"

Transkrypt

1 POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC

2 Opracowanie zrealizowane na zlecenie i przy współpracy Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie przez firmę Doradztwo i Szkolenia TREK Jacek Zdrojewski Autorzy opracowania: Dr hab. Jacek Sołtys, Jacek Lendzion Współpraca: Krzysztof Filipiuk, Jacek Zdrojewski Zespół autorów składa podziękowania Dyrektorowi i Pracownikom Powiatowego Urzędu Pracy w Kościerzynie oraz uczestnikom konsultacji społecznych, których pomoc, uwagi i opinie przyczyniły się do ostatecznego kształtu dokumentu. 2

3 Spis treści Wstęp Analiza SWOT rynku pracy w powiecie kościerskim... 5 Wprowadzenie metodyczne do analizy strategicznej SWOT... 5 Czynniki sytuacyjne... 5 Powiązania między czynnikami Cele i kierunki działań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Sposoby działań i zasady realizacji Programu Zgodność Programu z dokumentami strategicznymi UE i Polski oraz województwa i powiatu Zasady realizacji i finansowania działań Programu Sposób monitorowania i oceny realizacji Programu Rekomendacje i wnioski Najważniejsze wnioski z diagnozy prospektywnej Rekomendowane kierunki działań

4 Wstęp Do zadań samorządu powiatu w zakresie polityki rynku pracy zgodnie z ustawą z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy (dz. u. nr 99, poz z późn. zm.) należy m. in. opracowanie i realizacja programu promocji zatrudnienia oraz aktywizacji lokalnego rynku pracy stanowiącego część powiatowej strategii rozwiązywania problemów społecznych. Prace nad Programem przeprowadzono w podziale na następujące 2 etapy: Etap I obejmował sporządzenie diagnozy prospektywnej, w której oceniono stan obecny z punktu widzenia jego znaczenia dla przyszłości, koncentrując się na cechach, które rzutują na potrzeby zmian i możliwości zmian. Etap II obejmował opracowanie właściwego dokumentu Powiatowego Programu Przeciwdziałania Bezrobociu i Aktywizacji Lokalnego Rynku Pracy na lata , na który składa się: Analiza SWOT rynku pracy w powiecie; Określenie celów i kierunków działań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy; Analiza zgodności ze strategicznymi dokumentami krajowymi i unijnymi oraz województwa i powiatu; Określenie źródeł finansowania działań założonych w Programie; Opracowanie systemu monitoringu realizacji Programu; Opracowanie rekomendacji i wniosków dla strategii rozwoju powiatu i gmin (szczególnie w kontekście diagnozy stanu sfery społeczno-gospodarczej w powiecie) oraz identyfikacji kierunków działań w tym zakresie. W ramach realizacji etapu II dokonano również konsultacji społecznych w formie debaty moderowanej (warsztatu) z udziałem aktywnych na terenie Powiatu: Instytucji rynku pracy; Instytucji odpowiedzialnych za edukację i pomoc społeczną; Organizacji zrzeszających przedsiębiorców i instytucji otoczenia biznesu; Organizacji pozarządowych. 4

5 1. Analiza SWOT rynku pracy w powiecie kościerskim Wprowadzenie metodyczne do analizy strategicznej SWOT SWOT jest jedną z analiz strategicznych, które wykształciły się w planowaniu strategicznym w firmach. Nazwa pochodzi od pierwszych liter słów w języku angielskim: strengths, weaknesses, opportunities, threats (siły, słabości, sposobności, zagrożenia). Do istoty metody należy ocenianie sytuacji przedmiotu planu w relacji do otoczenia, czego wyrazem jest: Rozpoznawanie tzw. czynników sytuacyjnych, zwanych też rozwojowymi, w podziale na wewnętrzne siły (atuty, mocne strony) i słabości (słabe strony) oraz tkwiące w otoczeniu czynniki korzystne (szanse, okazje) i niekorzystne (zagrożenia); Konfrontacja czynników wewnętrznych z zewnętrznymi jako drugi etap metody. Silnymi stronami są te zasoby i umiejętności, w których dana organizacja ma przewagę nad konkurentami, a słabymi stronami te, w których konkurenci mają przewagę. Na siłę czynnika wpływa skala i trwałość przewagi lub dystansu. 1 W praktyce planistycznej często tworzy się sektorowe listy czynników 2, co skutkuje nie tylko nadmierną ich liczbą, ale i zbytnim rozdrobnieniem i wymaga nie tyle hierarchizacji i selekcji, ile uogólnień, aby czynniki syntetycznie ilustrowały całość sytuacji gminy. Dlatego właściwe jest tworzenie list czynników od razu dla całości jednostki terytorialnej. Drugi etap analizy strategicznej to badanie relacji czynników wewnętrznych z zewnętrznymi poprzez zestawienie ich w macierze w dwóch komplementarnych podejściach, badających wpływ: czynników zewnętrznych na wewnętrzne i czynników wewnętrznych na zewnętrzne. 3 Dla poszczególnych kombinacji czynników odpowiada się na pytania typu: Czy ta szansa wzmacnia tę siłę? Czy pozwala lepiej ją wykorzystać? Czy ta szansa pozwala przezwyciężyć tę słabość? itd. Wzajemne oddziaływanie czynników określa się notacją zerojedynkową albo różnicuje siły oddziaływań, zwykle w skali 2-punktowej. Czynniki sytuacyjne Lista istotnych czynników wpływających na rozwój sytuacji na powiatowym rynku pracy w nieodległej przyszłości utworzona została w oparciu o wiedzę ekspertów, jak i lokalnych gremiów fachowych i administracyjnych. Kolejność wg znaczenia w poniższym zestawieniu uzyskana została przez nadanie rangi punktowej przez uczestników spotkania konsultacyjnego Programu w dniu 20 lutego 2010 r. (suma uzyskanych punktów zapisana jest w prawej skrajnej kolumnie). Kolorem czerwonym zaznaczono czynniki najsilniejsze (zdaniem uczestników spotkania) w danej grupie problemowej, a kolorem zielonym czynniki najmniej istotne. 1 Pierścionek Z., Strategie konkurencji i rozwoju przedsiębiorstwa. Warszawa: Wyd. Nauk. PWN, Kot J., Zarządzanie rozwojem gmin a praktyka planowania strategicznego. Łódź: Wydaw. Uniwersytetu Łódzkiego, 2003, 3 Planowanie strategiczne, Praca zbiorowa. (Red. A. Klasik). Warszawa: PWE.,

6 Tab. 1. Czynniki wewnętrzne Ozn. Atuty (tzw. siły ) pkt A1 Korzystne warunki do rozwoju turystyki (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) 18 A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) 14 A3 Położenie przy drodze krajowej 11 A4 A5 A6 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu 8 Doświadczenie w tworzeniu i realizacji projektów (w tym przez efektywne pozyskiwanie środków na ich realizację) 8 Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację 5 A7 Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji 2 A8 Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej 2 Słabości (czynniki wewnętrzne niekorzystne, hamujące rozwój) S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie 27 S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych 21 S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów 14 S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet 13 S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych 9 S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku 9 S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych 7 S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem 6 S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny 5 S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości 5 S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu 4 S12 Brak doradców zawodowych w szkołach 4 S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym 3 S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia 3 S15 Spory udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji, o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych 3 S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji ) 2 Czynniki z zakresu wykształcenia i edukacji uzyskały ocenę niższą, jednak może to być efekt rozłożenia głosów na kilka czynników 6

7 Tab. 2. Czynniki zewnętrzne Ozn. Szanse (Czynniki korzystne w otoczeniu, okazje ) O1 Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym 19 O2 Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego, zwłaszcza weekendowego 17 O3 Dostępność środków zewnętrznych, zwłaszcza z funduszy UE, na wspieranie inicjatyw rozwoju lokalnego zwiększających szanse zatrudnienia 15 O4 Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta 14 O5 Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE 12 O6 Z1 Oparcie dla polityki prorozwojowej powiatu we władzach regionu, w tym w działaniach koordynacyjnych i promocyjnych prowadzonych przez WUP 4 Zagrożenia (niekorzystne czynniki w otoczeniu) 0 Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie kościerskim 16 Z2 Światowy kryzys gospodarczy 15 Z3 Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki 13 Z4 Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej (mnogość, zmienność, niejednoznaczność przepisów, długość procesów sądowych) 12 Z5 Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne 10 Z6 Konkurencja oferty gospodarczej Azji 7 Podkreślić jeszcze trzeba, że pozostał przez uczestników spotkania konsultacyjnego praktycznie niezauważony kompleks czynników pozytywnych, jak i negatywnych związanych z możliwością wspierania sektora usług (a wiec rozwoju miejsc pracy) dla otaczającego subregionu o skali przekraczającej powiat, które sformułowano jako: (+) Wskazanie Kościerzyny w Planie Zagospodarowania Przestrzennego Województwa Pomorskiego jako potencjalnego ośrodka II rzędu usług regionalnych; (-) Zbyt mała liczba ludności ciążącej potencjalnie do Kościerzyny z punktu widzenia możliwości rozwoju usług poziomu podregionalnego. Powiązania między czynnikami Analiza powiązań między czynnikami wewnętrznymi i zewnętrznymi służy przed wszystkim identyfikacji możliwego wpływu pojawiających się szans i spodziewanych zagrożeń w otoczeniu. Powiązania te przedstawione są w tabelach o numerach 3 do 10: Tabela nr 3 przedstawia wpływ szans na atuty; Tabela nr 4 przedstawia wpływ zagrożeń na atuty; Tabela nr 5 przedstawia wpływ szans na słabości; Tabela nr 6 przedstawia wpływ zagrożeń na słabości; Tabela nr 7 przedstawia wpływ atutów na szanse; Tabela nr 8 przedstawia wpływ atutów na zagrożenia; Tabela nr 9 przedstawia wpływ słabości na szanse; Tabela nr 10 przedstawia wpływ słabości na zagrożenia. 7

8 Tab. 3. Wpływ szans na atuty Atuty Szanse (okazje) Symbol atutu Czy ta szansa wzmacnia ten atut? Razem - wynik hierarchizacji Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego Dostępność środków zewn. Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE Oparcie we władzach regionu, w tym w działaniach WUP Razem - suma wiersza Nazwa atutu Σ O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ A1 Korzystne warunki do rozwoju turystyki (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) A3 Położenie przy drodze krajowej A4 A5 A6 A7 A8 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu Doświadczenie w tworzeniu projektów, pozyskiwaniu środków na ich realizacje oraz w realizacji Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej

9 Tab. 4. Wpływ zagrożeń na atuty Atuty Zagrożenia Symbol atutu Czy to zagrożenie utrudnia wykorzystanie tego atutu? Razem - wynik hierarchizacji Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie Światowy kryzys gospodarczy Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne Konkurencja oferty gospodarczej Azji Razem - suma wiersza Nazwa atutu Σ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Σ A1 Korzystne warunki do rozwoju turystyki (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) A3 Położenie przy drodze krajowej A4 A5 A6 A7 A8 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu Doświadczenie w tworzeniu projektów, pozyskiwaniu środków na ich realizacje oraz w realizacji Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej

10 Tab. 5. Wpływ szans na słabości Słabości Szanse (okazje) Symbol słabości Czy ta szansa pozwala ograniczyć tę słabość? Razem - wynik hierarchizacji Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego Dostępność środków zewn. Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE Oparcie we władzach regionu, w tym w działaniach WUP Nazwa słabości Σ O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów Razem - suma wiersza S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu S12 Brak doradców zawodowych w szkołach S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia S15 Spory udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji, o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji )

11 Tab. 6. Wpływ zagrożeń na słabości Zagrożenia Symbol słabości Czy to zagrożenie utrudnia pokonanie tej słabości? Razem - wynik hierarchizacji Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie Światowy kryzys gospodarczy Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne Nazwa słabości Σ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Σ S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów Konkurencja oferty gospodarczej Azji Razem - suma wiersza S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu S12 Brak doradców zawodowych w szkołach S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia Spory udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji, S15 o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji )

12 Tab. 7. Wpływ atutów na szanse Atuty Szanse (okazje) Symbol atutu Czy ten atut pozwala wykorzystać szansę? Razem - wynik hierarchizacji Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego Dostępność środków zewn. Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE Oparcie we władzach regionu, w tym w działaniach WUP Razem - suma wiersza Nazwa atutu Σ O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ A1 Korzystne warunki do rozwoju turystyki (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) A3 Położenie przy drodze krajowej A4 A5 A6 A7 A8 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu Doświadczenie w tworzeniu projektów, pozyskiwaniu środków na ich realizacje oraz w realizacji Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej

13 Tab. 8. Wpływ atutów na zagrożenia Atuty Zagrożenia Symbol atutu Czy ten atut pozwala zniwelować zagrożenie? Razem - wynik hierarchizacji Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie Światowy kryzys gospodarczy Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne Konkurencja oferty gospodarczej Azji Razem - suma wiersza Nazwa atutu Σ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Σ Korzystne warunki do rozwoju turystyki A1 (środowisko, kultura, zagospodarowanie turystyczne) A2 Duża liczba firm budowlanych (wskaźnik na 1000 ludności jeden z wyższych w kraju) A3 Położenie przy drodze krajowej A4 A5 A6 A7 A8 Wysoka skuteczność działań kadry PUP w realizacji programów przeciwdziałania bezrobociu Doświadczenie w tworzeniu projektów, pozyskiwaniu środków na ich realizacje oraz w realizacji Silna tożsamość i więź regionalna motywująca do podejmowania wspólnych inicjatyw, ułatwiająca integrację Brak przedsiębiorstw mających problemy wynikające z procesu restrukturyzacji Wysoki poziom uczestnictwa osób bezrobotnych w aktywnych formach aktywizacji zawodowej

14 Tab. 9. Wpływ słabości na szanse Słabości Szanse (okazje) Symbol słabości Czy ta słabość utrudnia wykorzystanie szansy? Razem - wynik hierarchizacji Duży rynek dla usług budowlanych w obszarze metropolitalnym Obszar metropolitalny jako źródło dużego ruchu turystycznego Dostępność środków zewn. Planowane inwestycje drogowe poprawiające dostęp do Trójmiasta Otwarcie rynków pracy państw członkowskich UE Oparcie we władzach regionu, w tym w działaniach WUP Razem - suma wiersza Nazwa słabości Σ O1 O2 O3 O4 O5 O6 Σ S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu S12 Brak doradców zawodowych w szkołach S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia Spory udział wśród bezrobotnych osób bez S15 kwalifikacji, o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji )

15 Tab. 10. Wpływ słabości na zagrożenia Zagrożenia Symbol słabości Czy ta słabość powoduje zwiększenie się zagrożenia? Razem - wynik hierarchizacji Brak zainteresowania inwestorów zewnętrznych inwestowaniem w powiecie Światowy kryzys gospodarczy Spowolnienie rozwoju polskiej gospodarki Prawo krajowe utrudniające prowadzenie działalności gospodarczej Peryferyjne traktowanie powiatu przez władze regionalne Nazwa atutu Σ Z1 Z2 Z3 Z4 Z5 Z6 Σ S1 Niewystarczająca liczba miejsc pracy w powiecie S2 Wysokie bezrobocie wśród ludzi młodych S3 Niedostatek terenów dla działalności gospodarczej atrakcyjnych dla zewnętrznych inwestorów Konkurencja oferty gospodarczej Azji Razem - suma wiersza S4 Wysoka liczba bezrobotnych kobiet S5 Wysoki wskaźnik długotrwale bezrobotnych S6 Niska siła nabywcza bariera popytu w rozwoju firm działających na lokalnym rynku S7 Niski poziom wykształcenia mieszkańców, stały odpływ ludzi wykształconych S8 Niedostatek kompleksowych produktów turystycznych i ich promocji, istotny zwłaszcza poza głównym sezonem S9 Stosunkowo krótki sezon turystyczny S10 Słabo rozwinięty system wspierania przedsiębiorczości S11 Słabe wyposażenie placówek kształcenia zawodowego w stanowiska do praktycznej nauki zawodu S12 Brak doradców zawodowych w szkołach S13 Malejąca liczba połączeń w transporcie publicznym S14 Niska mobilność mieszkańców, niechęć do zmiany miejsca zatrudnienia Spory udział wśród bezrobotnych osób bez kwalifikacji, S15 o niskiej zdolności do szybkiego podnoszenia kompetencji zawodowych i ogólnych S16 Niedostateczna oferta edukacyjna do potrzeb rynku pracy (zwłaszcza w kształceniu zawodowym dot. specjalistycznych kwalifikacji )

16 2. Cele i kierunki działań w zakresie promocji zatrudnienia i aktywizacji lokalnego rynku pracy Cele definiujemy jako coś co chcemy osiągnąć a więc przyszły stan rzeczy, społeczności itp. a nie rodzaj działania jak to często cele bywają określane. Jednocześnie trzeba podkreślić, że cele powinny być tak formułowane aby były: wewnętrznie zgodne, zrozumiałe, jednoznaczne, ambitne, a zarazem realistyczne - osiągalne Cele jakie zostały zaproponowane w dyskusji formułowane są na 2 poziomach ogólności: Cele ogólne (kierunkowe) 1. Większa liczba miejsc pracy w powiecie 2. Aktywni i mobilni zawodowo mieszkańcy 3. Kompetentni i przygotowani zawodowo mieszkańcy 4. Efektywne instytucje rynku pracy Dla każdego z nich proponuje się cele szczegółowe. Pokreślić trzeba, że nie są to jednak cele operacyjne, których poziom osiągania można mierzyć. Cały system celów dla Programu promocji zatrudnienia w powiecie kościerskim przedstawia się następująco: Cel główny 1. Większa liczba miejsc pracy w powiecie Cele szczegółowe 1.1. Większa atrakcyjność powiatu dla zewnętrznych inwestorów tworzących miejsca pracy 1.2. Większa liczba i różnorodność miejsc pracy w silnych średnich podmiotach gospodarczych 1.3. Oferta pracy subsydiowanej utrzymana co najmniej na obecnym poziomie, ale lepiej dopasowana do potrzeb różnych kategorii osób bezrobotnych 1.4. Bardziej zróżnicowana, dopasowana do potrzeb różnych grup osób oferta pracy, w tym w sektorze tzw. ekonomii społecznej 1.5. Wysoki potencjał organizatorski i finansowy rozwoju przedsiębiorczości i samozatrudnienia 1.6. Lepiej dostępny dla mieszkańców powiatu rynek pracy w trójmiejskim obszarze metropolitalnym 16

17 Cel główny 2. Aktywni i mobilni zawodowo mieszkańcy Cele szczegółowe 2.1. Młodzi ludzie szybciej zdobywający doświadczenie i uzyskujący satysfakcję zawodową 2.2. Wyższy poziom integracji społecznej i adaptacji zawodowej osób zagrożonych wykluczeniem społecznym 2.3. Wyrównane szanse kobiet na rynku pracy 2.4. Większa aktywność zawodowa osób powyżej 45 lat 2.5. Łatwiejsza adaptacja zawodowa osób niepełnosprawnych i szybsza ich integracja ze społecznością 2.6. Większa mobilność zawodowa i przestrzenna osób bezrobotnych i poszukujących pracy Cel główny 3. Kompetentni i zawodowo przygotowani mieszkańcy Cele szczegółowe 3.1. Wyższy poziom ogólnych kluczowych kompetencji młodzieży i dorosłych 3.2. Oferta edukacyjna szkolnictwa zawodowego dostosowana do wymagań rynku pracy 3.3. Kompetencje i kwalifikacje zawodowe osób bezrobotnych na poziomie umożliwiającym zdobycie zatrudnienia 3.4. Znacznie większy dostęp do edukacji zapewniony mieszkańcom powiatu Cel główny 4. Efektywne instytucje rynku pracy Cele szczegółowe 4.1. Wysoka jakość i dostępność usług świadczonych przez instytucje rynku pracy 4.2. Funkcjonowanie partnerstwa lokalnego i współdziałanie na rzecz rynku pracy 4.3. Większa dostępność i przydatność informacji o rynku pracy dla aktywnych uczestników rynku, w tym (potencjalnych) pracodawców 4.4. Posiadanie odpowiedniej, coraz pełniejszej wiedzy o powiatowym rynku pracy i jego zależności od zmian w otoczeniu 17

18 3. Sposoby działań i zasady realizacji Programu Sposoby działań wyznacza przede wszystkim Ustawa o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy. Są to podstawowe usługi oraz instrumenty (aktywnej polityki) rynku pracy. Proponuje się jednak aby pod kategorią instrumentów rozumieć szerszy repertuar środków i form działań (ang. measures), a nie tylko te, które określa ww. ustawa i w istocie swej ograniczone w zasadzie do kategorii osób znajdujących się w szczególnej sytuacji na rynku pracy. Usługi i instrumenty rynku pracy stosowane mogą być niezależnie od siebie, oddzielnie (np. poprzez skierowanie indywidualne od doradcy zawodowego), lub w ramach kompleksowego wsparcia zdefiniowanego przez doradcę (osobę prowadzącą klienta), najlepiej wspólnie z samym klientem instytucji rynku pracy jako tzw Indywidualny Plan Działania (IPD) tworzący.rodzaj mapy drogowej osiągania celu aktywizacji zawodowej i wzajemnych zobowiązań obu stron. Również kompleksowe podejście może być zastosowane w ramach nowego rodzaju (wdrażanego od 2009 r.) instrumentu - przygotowania zawodowego dorosłych. Podstawowe usługi rynku pracy to: Pośrednictwo pracy i pomoc w aktywnym jej poszukiwaniu; Indywidualne poradnictwo (informacja) i doradztwo zawodowe; Szkolenia bezrobotnych dla dostosowania kwalifikacji zawodowych do potrzeb rynku pracy, np. poprzez: zajęcia motywacyjne i aktywizacyjne (np. grupowe w centrum aktywizacji zawodowej PUP, centrum informacji i promocji kariery zawodowej WUP, w klubie pracy lub w klubie/centrum integracji społecznej, szkolenia indywidualne (kursowe), uczestnictwo w studiach podyplomowych itp. Najważniejsze instrumenty rynku pracy stanowią: Tradycyjne zatrudnienie subsydiowane jak roboty publiczne, prace interwencyjne, itp.; Udzielanie osobom bezrobotnym środków na rozwój ich indywidualnej działalności gospodarczej (samozatrudnienie); Wspieranie pracodawców w tworzeniu stanowisk pracy poprzez refundację kosztów ich utworzenia / wyposażenia) przedsiębiorczości; Wdrażanie, młodych na ogół osób, do pracy w pierwszym jej miejscu poprzez staż zawodowy; Przygotowanie zawodowe dorosłych (wielostronnie pojęty instrument); Wspieranie mobilności zawodowej i przestrzennej w poszukiwaniu zatrudnienia i/lub zmiany (przez środki relokacyjne, zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania itp.). Warto zwrócić uwagę na inne sposoby wspierania (promocji) zatrudnienia, będące w polu polityki regionalnej czy lokalnej ale nie należące do repertuaru tzw. aktywnych polityk rynku pracy: Wspieranie wolontariatu i innych szczególnych form aktywności zawodowej; Promocja elastycznych form zatrudnienia przez pracodawców; Zatrudnienie socjalne (wspierane) w wyniku działań instytucji pomocy i integracji społecznej; zatrudnienie w podmiotach tzw. ekonomii społecznej 18

19 Sposoby działań w całym okresie realizacji Programu: Dla realizacji celu 1. Większa liczba miejsc pracy w powiecie Promocja gospodarcza, wspieranie udziału w targach i wystawach; Organizowanie imprez promocyjnych w powiecie i inwestowanie w atrakcyjne elementy dziedzictwa naturalnego i kultury; Przygotowywanie i promowanie nowych terenów inwestycyjnych; Wspieranie utrzymania i rozwoju zatrudnienia w mikrofirmach założonych przez osoby bezrobotne; Inicjowanie i finansowanie prac społecznie użytecznych, prac interwencyjnych, robót publicznych i zatrudnienia wpieranego (socjalnego); Przyznawanie osobom niepełnosprawnym pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej; Wsparcie pracodawców w tworzeniu miejsc pracy dla osób niepełnosprawnych; Wspieranie przedsiębiorców poprzez subsydiowanie kosztów organizowania miejsc pracy dla osób bezrobotnych, doradztwo lub inne formy wspierania; Objęcie osób bezrobotnych zainteresowanych prowadzeniem działalności gospodarczej szkoleniami i doradztwem z zakresu przedsiębiorczości; Wspieranie samozatrudnienia poprzez udzielanie jednorazowych środków na rozpoczęcie działalności gospodarczej; Poprawa obsługi w transporcie publicznym, w tym harmonizacja połączeń przy pomocy różnych środków transportu; Inwestowanie w sieć transportową w kierunku Gdańska i Gdyni, zwłaszcza kolejową; Rozwój infrastruktury i usług internetowych umożliwiających pracę na odległość i skuteczniejsze poszukiwanie pracy. Dla realizacji celu 2. Aktywni i mobilni zawodowo mieszkańcy Stosowanie instrumentów rynku pracy w celu ułatwienia powrotu na rynek pracy, w szczególności poprzez organizację prac interwencyjnych; Wsparcie osób bezrobotnych w zdobyciu zatrudnienia poprzez zwrot kosztów dojazdu/zakwaterowania w związku z odbywaniem stażu /przygotowania zawodowego dorosłych bądź podjęcia zatrudnienia u pracodawcy poza miejscem zamieszkania, promocja usług EURES (udostępnianie ofert oraz informacji o warunkach pracy za granicą); Wspieranie młodych osób poszukujących pracy poprzez usługi pośrednictwa pracy i doradztwa zawodowego oraz zajęcia aktywizujące; Szkolenia dla uzyskania praktycznych kwalifikacji zawodowych lub ich dostosowania do potrzeb rynku pracy; Kierowanie na staż zawodowy i wspieranie wolontariatu itp. szczególnych form aktywności zawodowej przygotowujących do pełnego zatrudnienia; 19

20 Inicjowanie specyficznych instrumentów rynku pracy prac interwencyjnych, przygotowania zawodowego dorosłych, jednorazowych środków na podjęcie indywidualnej działalności gospodarczej; Wspieranie aktywizacji osób zagrożonych wykluczeniem społecznym poprzez pośrednictwo pracy, poradnictwo zawodowe oraz zajęcia aktywizacyjne w klubie pracy a także specyficzne formy zatrudnienia jak roboty publiczne, zatrudnienie socjalne, prace społecznie użyteczne; Szkolenia zawodowe i zajęcia motywacyjne dla osób zagrożonych wykluczeniem społecznym; Wspieranie kobiet w zakresie pośrednictwa pracy, indywidualnych rozmów doradczych oraz grupowych zajęć aktywizujących; Ułatwienie matkom powrotu do pracy po przerwie, m.in. poprzez zwiększanie liczby miejsc w przedszkolach, dofinansowanie kosztów opieki nad dzieckiem, udzielanie wsparcia psychologicznego i informacyjnego (kampanie społeczne, system szkoleń); Realizacja szkoleń zawodowych dla dostosowania kwalifikacji kobiet do potrzeb rynku pracy; Szkolenia zawodowe dla osób powyżej 45 roku życia podwyższające posiadane kwalifikacje bądź dające nowe uprawnienia; Wspieranie aktywnych postaw w poszukiwaniu pracy, indywidualnej przedsiębiorczości oraz promocja elastycznych form zatrudnienia; Inicjowanie i wspieranie programów edukacyjnych służących poszerzeniu zdolności adaptacyjnych osób niepełnosprawnych; Objęcie osób niepełnosprawnych intensywnymi działaniami aktywizującymi: pośrednictwa pracy, poradnictwa zawodowego oraz zajęć w klubie pracy; Przyznawanie osobom niepełnosprawnym pomocy na rozpoczęcie działalności gospodarczej, rolniczej, albo na wniesienie wkładu do spółdzielni socjalnej. Dla realizacji celu 3. Kompetentni i zawodowo przygotowani mieszkańcy Wspieranie rozwoju jakościowego programów i kadr szkół ponadgimnazjalnych i policealnych; Motywowanie młodzieży do rozwoju kompetencji np. poprzez organizowanie konkursów; Wspieranie przez system stypendialny dłuższego okresu kształcenia się przez młodzież z środowisk ekonomicznie i społecznie defaworyzowanych i/lub młodzież szczególnie uzdolnioną; Analiza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności zawodowe na lokalnym rynku pracy, m. in. przez system monitorowania i prognozowania deficytu i nadwyżki w tym zakresie; Prowadzenie corocznych badań w szkołach gimnazjalnych w zakresie preferowanych kierunków nauczania; Dostosowanie programów nauczania do potrzeb rynku pracy; Badanie potrzeb szkoleniowych osób bezrobotnych i poszukujących pracy w celu stworzenia właściwej tematyki szkoleń; Świadczenie usług doradztwa zawodowego w celu określenia predyspozycji zawodowych i określenia kierunku kształcenia; Organizowanie szkoleń zawodowych indywidualnych i grupowych; 20

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY

POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU I AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY na lata 2010-2015 Etap I DIAGNOZA PROSPEKTYWNA POWIATOWY URZĄD PRACY W KOŚCIERZYNIE KOŚCIERZYNA, MARZEC 2010 1 Opracowanie

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO

REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W GDAŃSKU Załącznik do Uchwały Nr 968/328/06 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 10 października 2006 roku REGIONALNY PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ZATRUDNIENIA NA ROK 2006 DLA WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2008 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013

Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Powiatowy Urząd Pracy Łódź - Wschód POWIATOWY PROGRAM PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007-2013 Łódź, 2007 r. WSTĘP Zgodnie z art. 3 ust.1 ustawy o promocji zatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014

Świętokrzyski Plan Działań. na Rzecz Zatrudnienia. na rok 2014 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY w KIELCACH Świętokrzyski Plan Działań na Rzecz Zatrudnienia na rok 2014 przyjęty przez Zarząd Województwa Świętokrzyskiego uchwałą nr 2590/14 z dnia 13 marca 2014 roku. Kielce, luty

Bardziej szczegółowo

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK

PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK POWIATOWY URZĄD PRACY Chełmno 86-200, ul. Świętojerska 1, tel./fax 56 686 00 41 www.pupchelmno.pl e-mail: chelmno@pupchelmno.pl PLAN DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W CHEŁMNIE NA 2015 ROK Chełmno,

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0)

Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Strategia Rozwoju Gminy Rytwiany na lata 2015 2025 (Projekt 1.0) Kwiecień 2015 1 Spis treści Wstęp... 3 1. CZĘŚĆ WPROWADZAJĄCA... 5 1.1. Strategia jako instrument kreowania polityki rozwoju... 5 1.1.1.

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE. str. 1 z 112

UZASADNIENIE. str. 1 z 112 UZASADNIENIE Po korzystnych zmianach na rynku pracy obserwowanych do końca 2008 r., w 2009 r. nastąpiło załamanie pozytywnych trendów przejawiających się w dynamicznym wzroście zatrudnienia i spadku bezrobocia,

Bardziej szczegółowo

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY

ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY ZINTEGROWANA STRATEGIA ROZWOJU EDUKACJI I RYNKU PRACY w ramach projektu Razem Blisko Krakowa zintegrowany rozwój podkrakowskiego obszaru funkcjonalnego. Kraków, kwiecień 2015 Zintegrowana Strategia Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025

Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 Strategia Rozwoju Miasta i Gminy Busko Zdrój na lata 2015-2025 "Rozwój jest tym, co czynią jednostki i grupy społeczne, a nie tym, co jest robione dla nich" Busko Zdrój Grudzień 2014 1 Spis treści Wstęp...

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 13 czerwca 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020

Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 Załącznik do Uchwały Nr 985/278/13 Zarządu Województwa Pomorskiego z dnia 27 sierpnia 2013 roku Strategia Polityki Społecznej Województwa Pomorskiego na lata2014-2020 - projekt do konsultacji społecznych

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw

Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Projekt z dnia 16 kwietnia 2013 r. Projekt założeń projektu ustawy o zmianie ustawy o promocji zatrudnienia i instytucjach rynku pracy oraz niektórych innych ustaw Mając na uwadze zmieniającą się sytuację

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 WERSJA Z DNIA: 08.01.2014 r. SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020

STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 STRATEGIA ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH DLA GMINY DRAWSKO NA LATA 2013-2020 DOKUMENT PRZYGOTOWANY PRZEZ INSTYTUT BADAWCZY IPC NA ZLECENIE GMINNEGO OŚRODKA POMOCY SPOŁECZNEJ W DRAWSKU DRAWSKO 2013

Bardziej szczegółowo

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu

Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Rekomendacje dotyczące aktywnych form przeciwdziałania bezrobociu Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Publikacja przygotowana w ramach projektu

Bardziej szczegółowo

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER

Opracowanie: Stowarzyszenie Wspierania Inicjatyw Gospodarczych DELTA PARTNER Zadanie realizowane przy współfinansowaniu ze środków Unii Europejskiej przyznanych w ramach Konkursu dotacji na działania wspierające jednostki samorządu terytorialnego w zakresie planowania miejskich

Bardziej szczegółowo

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok

Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Regionalny Plan Działań na rzecz Zatrudnienia na 2014 rok Lublin 2013 WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W LUBLINIE ul. Obywatelska 4, 20-092 Lublin tel. 81 46 35 300, fax 81 46 35 305 e-mail:sekretariat@wup.lublin.pl

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020

PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 PORADNIK DLA LOKALNYCH GRUP DZIAŁANIA W ZAKRESIE OPRACOWANIA LOKALNYCH STRATEGII ROZWOJU NA LATA 2014-2020 Materiał zredagowany w Departamencie Rozwoju Obszarów Wiejskich Ministerstwa Rolnictwa i Rozwoju

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020

PROJEKT Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Zamość na lata 2014-2020 Spis treści WSTĘP... 4 1. ZAŁOŻENIA STRATEGII ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH MIASTA ZAMOŚĆ NA LATA 2014-2020... 5 1.1.

Bardziej szczegółowo

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020

Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Załącznik do uchwały Nr XI/108/12 Rady Powiatu Siemiatyckiego z dnia 29 maja 2012 r. Program Promocji Rozwoju Przedsiębiorczości Powiatu Siemiatyckiego na lata 2012 2020 Siemiatycze, 2012 1 Spis treści

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020

Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Załącznik do uchwały nr XLVII-443-14 Rady Miejskiej z dnia 29.05.2014 Strategia Rozwoju Gminy Andrychów na lata 2014-2020 Andrychów, maj 2014 1 Podręczny słowniczek trudniejszych terminów wybranych z tekstu

Bardziej szczegółowo