Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo"

Transkrypt

1 Załcznik nr 14 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 210. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent posiada wiedz z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firm budowlan; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inynierskiej. Absolwent jest przygotowany do: kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych; współudziału w projektowaniu obiektów uytecznoci publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych; organizowania produkcji elementów budowlanych; nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsibiorstwach wykonawczych; nadzorze budowlanym; wytwórniach betonu i elementów budowlanych; przemyle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji pastwowej i samorzdowej zwizanych z budownictwem i architektur. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada umiejtnoci posługiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZOR- GANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Matematyki Fizyki Chemii 45 1

2 4. Geologii Mechaniki teoretycznej Metod obliczeniowych 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Geometrii wykrelnej i rysunku technicznego 2. Geodezji 3. Materiałów budowlanych 4. Wytrzymałoci materiałów 5. Mechaniki budowli 6. Budownictwa ogólnego 7. Mechaniki gruntów 8. Fundamentowania 9. Konstrukcji betonowych 10. Konstrukcji metalowych 11. Instalacji budowlanych 12. Budownictwa komunikacyjnego 13. Fizyki budowli 14. Hydrauliki i hydrologii 15. Organizacji produkcji budowlanej 16. Technologii robót budowlanych 17. Kierowania procesem inwestycyjnym 18. Ekonomiki budownictwa 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treci kształcenia: Funkcje jednej zmiennej pochodne, przebieg zmiennoci, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całki niewłaciwe, całkowanie przez czci i przez podstawianie, twierdzenia o wartoci redniej, twierdzenie Taylora, szeregi. Funkcje wielu zmiennych ekstrema, całki podwójne i potrójne, całka krzywoliniowa, całka powierzchniowa, twierdzenie Gaussa. Równania róniczkowe zwyczajne. Równania róniczkowe pierwszego i drugiego rzdu. Układy równa róniczkowych liniowych. Liczby zespolone. Rachunek macierzowy. Wyznacznik. Macierz osobliwa. Macierz odwrotna. Rozwizywanie układów równa liniowych. Wartoci i wektory własne macierzy symetrycznej. Elementy geometrii analitycznej. Rachunek prawdopodobiestwa. Zmienne losowe ich rozkłady i parametry. Statystyka stosowana. Estymacja parametrów, parametryczne i nieparametryczne testy istotnoci, korelacja i regresja. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych zagadnie analizy matematycznej, geometrii analitycznej, rachunku prawdopodobiestwa i statystyki; stosowania całek pojedynczych i wielokrotnych w geometrii i technice; rozwizywania układów równa liniowych i równa róniczkowych zwyczajnych; opracowywania wyników bada i testowanie hipotez statystycznych. 2. Kształcenie w zakresie fizyki Treci kształcenia: Właciwoci stanów skupienia materii. Podstawy mechaniki klasycznej. Elementy termodynamiki fenomenologicznej. Mechanizmy transportu energii i ciepła, izolacyjno termiczna. Elementy hydromechaniki. Grawitacja. Elementy akustyki. Elektryczne i magnetyczne właciwoci materii. Elektryczno. Fale elektromagnetyczne. Budowa atomu i jdra atomowego. Elementy mechaniki kwantowej. Kwantowa natura materii i energii. Poziomy energetyczne, model pasmowy ciał stałych. Promieniotwórczo naturalna i sztuczna. 2

3 Elementy fizyki jdrowej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykonywania pomiaru podstawowych wielkoci fizycznych; rozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych wystpujcych w budownictwie; wykorzystywania praw przyrody w technice i yciu codziennym. 3. Kształcenie w zakresie chemii Treci kształcenia: Budowa i właciwoci gazów, cieczy i ciał stałych. Siły spójnoci tworzyw jednorodnych i niejednorodnych. Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Fizykochemia wody. Układy koloidalne otrzymywanie, właciwoci, trwało. Podział i zastosowania emulsji. Zjawiska powierzchniowe ich znaczenie w budownictwie. Reakcje chemiczne ze szczególnym uwzgldnieniem reakcji hydratacji i hydrolizy. Chemia mineralnych materiałów budowlanych ze szczególnym uwzgldnieniem materiałów wicych. Chemia tworzyw sztucznych i tworzyw bitumicznych. Procesy korozji tworzyw cementowych. Chemia metali procesy korozji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opisu właciwoci stanów materii; rozumienia podstawowych procesów chemicznych majcych znaczenie w budownictwie; bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postpowania z materiałami budowlanymi; selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie. 4. Kształcenie w zakresie geologii Treci kształcenia: Budowa Ziemi. Podstawowe procesy geologiczne. Powstawanie gruntów erozja, procesy eoliczne, działalno lodowca, aktywno sejsmiczna. Podstawowe pojcia z mineralogii i petrografii, ze szczególnym uwzgldnieniem elementów najbardziej istotnych dla inynierów budownictwa. Rozpoznawanie minerałów i skał. Zagadnienia tektoniki. Czytanie map geologicznych. Przekroje geologiczne na podstawie map geologicznych. Elementy prawa geologicznego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny stratygrafii i litologii terenu; identyfikowania budowy geologicznej terenu w szerokim kontekcie geologicznym; rozumienia procesów geologicznych, które uformowały teren i które maj wpływ na jego właciwoci. 5. Kształcenie w zakresie mechaniki teoretycznej Treci kształcenia: Modele ciał w mechanice. Siła i jej odwzorowanie. Pewniki mechaniki klasycznej. Moment siły wzgldem punktu i osi. Równowano par sił. Składanie par sił. Redukcja układów sił. O centralna, skrtnik. Pojcie wypadkowej i równowagi sił. Przypadki szczególne równowagi i redukcji sił. Stopnie swobody układu materialnego. Modele wizów ich oddziaływanie. Siły czynne i bierne. Układy statycznie wyznaczalne. Przeguby w układach prtowych. Redukcja wewntrzna w układach prtowych. Kratownice płaskie. Wyznaczanie sił w prtach kratownicy. Zjawisko tarcia. Prawa tarcia suchego. Problem tarcia w zastosowaniach inynierskich. Ruch punktu i bryły sztywnej. Ruch złoony. Dynamika punktu, układu punktów materialnych i bryły sztywnej. Drgania własne, wymuszone, tłumione. Energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej. Zasada prac przygotowanych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przygotowywania schematów konstrukcji prtowych; identyfikowania konstrukcji statycznie wyznaczalnych i przesztywnionych; budowania układów równa równowagi i wyznaczania reakcji w konstrukcjach kratowych, belkowych i ramowych; przewidywania wystpowania obcie dynamicznych i zjawiska rezonansu; stosowania praw dynamiki do analizy ruchu układów punktów materialnych i brył sztywnych. 6. Kształcenie w zakresie metod obliczeniowych Treci kształcenia: Modelowanie matematyczne sformułowanie lokalne i globalne. Aproksymacja i interpolacja. Klasyczna metoda rónic skoczonych. Metody przyblionych rozwiza zagadnie mechaniki metoda Ritza i residuów waonych. Podstawy metody elementów skoczonych dla ustrojów prtowych i zada dwuwymiarowych ustalony przepływ ciepła, płaski stan naprenia. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia teoretycznych podstaw metod 3

4 aproksymacyjnych; stosowania algorytmu metody elementów skoczonych dla rozwizywania zagadnie stacjonarnych; stosowania programów wykorzystujcych metody elementów skoczonych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie geometrii wykrelnej i rysunku technicznego Treci kształcenia: Metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Wielociany, bryły i powierzchnie w kształtowaniu obiektów budowlanych. Geometria przekry budowlanych. Zagadnienia inynierskie zwizane z ukształtowaniem terenu. Aksonometria jako rysunek pogldowy w formie szkicu odrcznego. Rysunek architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny na bazie podstaw rysunku technicznego. Zastosowanie programów CAD (Computer Aided Design) w opracowaniu graficznym przygotowywanych szkicowo tematów. Stosowanie technik komputerowych w opracowywaniu dokumentacji budowlanej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania metod rzutowania w praktyce inynierskiej; przygotowywania rysunków architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych metod tradycyjn z uwzgldnieniem zarysu elementu głównego, opisów oraz wymiarowania; przygotowywania dwuwymiarowych rysunków architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych z zastosowaniem programów komputerowego wspomagania projektowania (CAD); odczytywania informacji zawartych w archiwalnych rysunkach architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych wykonanych metod tradycyjn i z uyciem CAD. 2. Kształcenie w zakresie geodezji Treci kształcenia: Dokumentacja geodezyjna w budowlanym procesie inwestycyjnym. Prawo geodezyjne. Geodezyjne techniki pomiarowe. Aparatura geodezyjna: dalmierze, teodolity, niwelatory, GPS (Global Positioning System). Dokładno pomiaru. Układy współrzdnych. Mapa zasadnicza, mapa numeryczna, SIT (System Informacji o Terenie). Geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokociowe i realizacyjne. Pomiary inwentaryzacyjne techniki pomiaru i prezentacji wyników. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentacji przygotowanej w technologii tradycyjnej oraz w Systemie Informacji o Terenie; formułowania zada geodezyjnych; wykorzystywania technik geodezyjnych w celu wykonania pomiaru długoci, któw oraz wyznaczenia rónic wysokoci metod niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej; obliczenia powierzchni i objtoci; oceny dokładnoci pomiaru. 3. Kształcenie w zakresie materiałów budowlanych Treci kształcenia: Podstawowe informacje dotyczce normalizacji materiałów i wyrobów budowlanych. Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych. Metody bada. Trwało materiałów budowlanych. Materiały kamienne. Ceramika budowlana. Drewno. Bitumy i materiały hydroizolacyjne. Materiały termoizolacyjne i do izolacji akustycznej. Metale. Materiały wice. Kruszywa. Podstawowe informacje o tworzywach sztucznych. Przegld wyrobów budowlanych. Atestacja i kontrola jakoci materiałów i wyrobów budowlanych. Cementy. Zaprawy budowlane. Podstawowe informacje dotyczce normalizacji i klasyfikacji betonów cementowych. Składniki betonów ich rola. Właciwoci mieszanki i betonu stwardniałego. Metody projektowania składu betonów. Podstawowe procesy technologiczne zachodzce w betonach. Kontrola jakoci betonów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia procesów zachodzcych w materiałach budowlanych; stosowania materiałów budowlanych; kontroli jakoci materiałów i wyrobów budowlanych. 4. Kształcenie w zakresie wytrzymałoci materiałów Treci kształcenia: Problem brzegowy liniowej teorii sprystoci. Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Siły wewntrzne w układach prtowych. Proste przypadki wytrzymałociowe rozciganie, skrcanie, zginanie czyste. Złoone przypadki wytrzymałociowe 4

5 zginanie ukone, mimorodowe rozciganie, zginanie z udziałem sił poprzecznych. Obliczanie ugi belek. Energia sprysta. Niespryste właciwoci materiałów, plastyczno. Hipotezy wytrzymałociowe. Stateczno prta prostego. Nono graniczna przekrojów prta i układów prtowych. Elementy mechaniki prtów cienkociennych. Laboratoryjne badania materiałów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wyznaczania sił wewntrznych w układach prtowych; identyfikowania przypadków wytrzymałociowych; wymiarowania przekrojów prtów ze wzgldu na stan graniczny nonoci i uytkowania; rozumienia rónicy midzy wymiarowaniem w stanie sprystym i w plastycznym stanie granicznym; analizowania statecznoci konstrukcji i jej elementów. 5. Kształcenie w zakresie mechaniki budowli Treci kształcenia: Układy prtowe statycznie wyznaczalne siły przekrojowe, linie wpływu. Zasada prac przygotowanych. Zasada wzajemnoci prac. Obliczanie przemieszcze układów statycznie wyznaczalnych. Analiza statycznie niewyznaczalnych układów prtowych metoda sił i metoda przemieszcze. Stateczno układów prtowych. Wyznaczanie obcie krytycznych. Teoria drugiego rzdu. Dynamika układów prtowych o skoczonej liczbie stopni swobody. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wyznaczania i wykorzystywania w projektowaniu linii wpływu wielkoci statycznych; rozwizywania statycznie niewyznaczalnych układów prtowych i oceny wyników oblicze; oceny statecznoci układów prtowych. 6. Kształcenie w zakresie budownictwa ogólnego Treci kształcenia: Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Układy konstrukcyjne terminologia. Obcienia konstrukcji klasyfikacja, zasady ustalania, kombinacje obcie. Wymiarowanie i zasady konstruowania murów z elementów drobnowymiarowych. ciany w budynkach konstrukcja cian w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane. Przenoszenie obcie poziomych przez ciany budynków wznoszonych w technologii tradycyjnej sztywno przestrzenna budynków. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach. Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Konstrukcja i zasady kształtowania schodów. Stropy gstoebrowe zasady projektowania i konstruowania, kryteria doboru elementów. Dachy i stropodachy oraz balkony i tarasy w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej rodzaje konstrukcji, kształtowanie połaci dachowych, pokrycia, odprowadzanie wód opadowych. Kryteria doboru stolarki i lusarki budowlanej. Dylatacje w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi zasady doboru i konstruowania. Konstrukcje drewniane w budownictwie mieszkaniowym i uytecznoci publicznej. Wymiarowanie elementów z drewna litego i klejonego warstwowo. Wymiarowanie połcze w konstrukcjach drewnianych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania przepisów technicznych i kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i izolacji w budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej; projektowania stropu, cian i dachu w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej; stosowania przepisów dotyczcych utrzymania budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej. 7. Kształcenie w zakresie mechaniki gruntów Treci kształcenia: Elementy gruntoznawstwa. Podstawy teoretyczne mechaniki gruntów. Grunt jako orodek trójfazowy szkielet mineralny, woda, gaz. Modele konstytutywne gruntów. Hipotezy wytrzymałociowe i mechanizmy niszczenia gruntów. Woda w gruncie, filtracja. Stany graniczne gruntów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikowania podłoa i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli; ustalania charakterystyk geotechnicznych gruntu; rozwizywania prostych zada inynierskich; wyznaczania osiadania podłoa; sprawdzania stateczno skarp. 5

6 8. Kształcenie w zakresie fundamentowania Treci kształcenia: Fundamentowanie bezporednie kształtowanie fundamentu i jego wymiarowanie w relacji do rodzaju podłoa. Fundamentowanie głbokie. Pale. Technologie palowania. Studnie. Głbokie wykopy. Konstrukcje oporowe. cianki szczelne. Elementy budowli ziemnych. Nasypy. Odwodnienie. Techniki zbrojenia gruntu. Wzmacnianie gruntu. Wzmacnianie fundamentów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opracowywania koncepcji posadowienia budowli w zalenoci od rodzaju obiektu i warunków gruntowych; modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentowej. 9. Kształcenie w zakresie konstrukcji betonowych Treci kształcenia: Zasady idealizacji geometrii, obcie i zachowania si konstrukcji pod obcieniem. Beton jako materiał konstrukcyjny wytrzymało, odkształcalno dorana i reologiczna. Stal zbrojeniowa wytrzymało obliczeniowa, odkształcalno. Współdziałanie betonu i zbrojenia przyczepno, zakotwienie, naprenia. Stan graniczny nonoci modele obliczeniowe, wpływ smukłoci na nono słupów. Stany graniczne uytkowalnoci modele obliczeniowe, trwało konstrukcji z betonu. Ogólne zasady konstruowania zbrojenia. Obliczanie i konstruowanie elementów budowlanych (belek, płyt, słupów, fundamentów) oraz budynków szkieletowych i halowych. Konstrukcje sprone. Budownictwo przemysłowe. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia istoty konstrukcji betonowych; rozumienia nieliniowej charakterystyki konstrukcji betonowych; projektowania typowych elementów i konstrukcji betonowych; oceny stanu technicznego istniejcych konstrukcji. 10. Kształcenie w zakresie konstrukcji metalowych Treci kształcenia: Materiały i wyroby hutnicze. Zasady idealizacji geometrii, obcie i zachowania si konstrukcji pod obcieniem. Połczenia spawane i na ruby. Nono i wymiarowanie elementów i połcze. Słupy. Belki pełnocienne walcowane i złoone. Dachy. Stropy. Wizary kratowe. Wiaty i hale. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Ochrona antykorozyjna i antyogniowa konstrukcji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: kształtowania i wymiarowania stalowych elementów konstrukcyjnych i ich połcze; projektowania prostych konstrukcji budownictwa stalowego. 11. Kształcenie w zakresie instalacji budowlanych Treci kształcenia: Instalacje elektryczne w budynku i na placu budowy. Instalacje alarmowe i sygnalizacyjne. Instalacje ogrzewcze rozdział energii, systemy sterowania ogrzewaniem. Instalacje wodne w budynku, przyłczenia do wodocigu, ujcia własne. Instalacje gazowe. Instalacje wentylacyjne. Instalacje hydrauliczne, odprowadzenie cieków. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad działania budowlanych urzdze instalacyjnych; projektowania typowych instalacji budowlanych. 12. Kształcenie w zakresie budownictwa komunikacyjnego Treci kształcenia: Charakterystyka transportu ldowego. Elementy kształtowania i projektowania dróg kołowych. Nawierzchnia drogowa. Odwodnienie dróg. Elementy eksploatacji i utrzymania dróg. Komunikacja zbiorowa. Elementy inynierii ruchu. Nawierzchnia kolejowa. Elementy drogi kolejowej. Komunikacyjne obiekty inynierskie mosty, wiadukty, estakady, przepusty, tunele. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania prostych obiektów komunikacyjnych; rozumienia zasad organizacji i nadzoru nad robotami budowlanymi zwizanymi z powstawaniem i utrzymaniem elementów infrastruktury komunikacyjnej. 13. Kształcenie w zakresie fizyki budowli Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu fizyki cieplnej budowli. Transport ciepła i masy w materiałach budowlanych oraz w budynkach. Izolacyjno termiczna przegród i elementów budowlanych. Bilans cieplny budynku. Owietlenie wntrz budowlanych. Podstawowe pojcia akustyki budowlanej. Izolacyjno akustyczna od dwików powietrznych i 6

7 uderzeniowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk fizycznych zachodzcych w budynku i jego elementach; stosowania poj i metod z zakresu: teorii wymiany ciepła i masy w przegrodach budowlanych, komfortu cieplnego pomieszcze budynku, bilansu energetycznego budynków mieszkalnych, owietlenia pomieszcze oraz akustyki. 14. Kształcenie w zakresie hydrauliki i hydrologii Treci kształcenia: Elementy kinematyki płynów. Modele konstytutywne w mechanice płynów. Elementy hydrostatyki. Dynamiczne oddziaływanie płynu na ciało stałe. Ruch cieczy. Przepływ pod cinieniem. Ruch w korytach otwartych. Spitrzenia. wiatło mostów i przepustów. Ruch wód gruntowych. Rowy i studnie. Odwadnianie wykopów. Filtracja. Bilans wodny. Pomiary hydrometryczne. Stany rzek i przepływ w rzekach. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk z zakresu statycznego i dynamicznego oddziaływania płynu i budowli; projektowania sieci hydraulicznych; obliczania parametrów przepływu w korytach otwartych; rozumienia zasad kształtowania rodowiska wodnego budowli. 15. Kształcenie w zakresie organizacji produkcji budowlanej Treci kształcenia: Ewolucja metod zarzdzania. Współczesne metody zarzdzania. Podstawy zarzdzania. Metody organizacji procesów budowlanych. Problemy rozdziału zasobów. Problemy lokalizacyjno-transportowe. Metody planowania budowy. Metody harmonogramowania robót budowlanych. Zagospodarowanie placu budowy. Bezpieczestwo i ochrona zdrowia na budowie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikowania ogranicze robót; analizy, przygotowania i projektowania realizacji robót; organizowania budowy. 16. Kształcenie w zakresie technologii robót budowlanych Treci kształcenia: Mechanizacja i automatyzacja procesów budowlanych. Technologia i organizacja transportu i robót ładunkowych. Technologia i organizacja robót ziemnych. Technologia i organizacja robót betonowych. Prefabrykacja. Monta konstrukcji budowlanych. Technologia i organizacja robót wykoczeniowych. Technologie systemowe w budownictwie. Technologia robót nawierzchniowych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizy i doboru technologii robót; organizacji robót zgodnie z ich technologi; kierowania robotami zgodnie ze specyfikacj techniczn i obowizujcymi przepisami budowlanymi. 17. Kształcenie w zakresie kierowania procesem inwestycyjnym Treci kształcenia: Proces inwestycyjny w budownictwie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Zamawianie robót budowlanych i zarzdzanie procesem inwestycyjnym. Systemy realizacji przedsiwzi budowlanych. Kontrakty budowlane. Zarzdzanie cyklem ycia przedsiwzicia budowlanego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: kierowania procesem inwestycyjnym na jego rónych etapach; formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych. 18. Kształcenie w zakresie ekonomiki budownictwa Treci kształcenia: Analiza i rachunek kosztów w budownictwie. Metody oceny efektywno- ci przedsiwzi budowlanych. Metody i podstawy okrelania kosztów prac projektowych i kosztów robót budowlanych. Metody i podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: planowania i monitorowania kosztów realizacyjnych; szacowania efektywnoci przedsiwzi budowlanych; sporzdzania kosztorysów budowlanych. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 8 tygodni. 7

8 Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny obejmowa treci humanistyczne w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym przypisa naley nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 4. Przynajmniej 50% zaj powinno by przeznaczone na wiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe. 5. Za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 15 punktów ECTS. ZALECENIA Przy tworzeniu programów nauczania mog by stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'associations Nationales d'ingénieurs). 8

9 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 3 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 900. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 90. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent uzyskuje zaawansowan wiedz z zakresu: projektowania i wykonawstwa złoonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; technologii i organizacji budownictwa; technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inynierskiej; doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firm budowlan. Absolwent jest przygotowany do: rozwizywania złoonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych; podejmowania przedsiwzi o zasigu midzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych; kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach zwizanych bezporednio z budownictwem i produkcj budowlan; ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania duymi zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytutach naukowo-badawczych i orodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujcych si poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZOR- GANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 30 3 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 30 3 Treci kształcenia w zakresie: 1. Zaawansowanej matematyki 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Teorii sprystoci i plastycznoci 2. Metod komputerowych 3. Złoonych konstrukcji metalowych 4. Złoonych konstrukcji betonowych 5. Zarzdzania przedsiwziciami budowlanymi 9

10 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zaawansowanej matematyki Treci kształcenia: Równania róniczkowe czstkowe równania eliptyczne, paraboliczne i hiperboliczne. Zastosowania równa róniczkowych. Elementy rachunku wariacyjnego. Rachunek tensorowy. Transformacja i szeregi Fouriera. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: formułowania typowych zagadnie brzegowych i brzegowo-pocztkowych; posługiwania si rachunkiem tensorowym. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie teorii sprystoci i plastycznoci Treci kształcenia: Odkształcenia. Warunek zgodnoci odkształce. Wektor naprenia. Tensory naprenia. Prawa zachowania masy, pdu, momentu pdu, energii. Uogólnione prawo Hooke'a. Izotropia. Techniczne parametry materiałowe. Równania Lamego. Napreniowe, przemieszczeniowe i mieszane zagadnienia brzegowe. Zasada prac przygotowanych. Twierdzenie o energii potencjalnej i komplementarnej. Jednoznaczno rozwiza. Metoda Ritza. Płaski stan naprenia, płaski stan odkształcenia. Teorie płyt cienkich. Materiał spr- ysto-plastyczny. Potencjał plastycznoci. Wzmocnienie materiału. Parametry wewntrzne. Nono graniczna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zachowania si tarcz i płyt w stanie sprystym i sprysto-plastycznym; rozumienia i analizy plastycznego stanu granicznego; formułowania problemu brzegowego odpowiadajcego typowym zagadnieniom konstrukcji płyt i tarcz. 2. Kształcenie w zakresie metod komputerowych Treci kształcenia: Podstawy matematyczne i modelowanie Metod Elementów Skoczonych (MES). Płytowe i powłokowe elementy skoczone. Analiza problemów własnych wyboczenia i dynamiki. Całkowanie równa ruchu. Algorytm MES dla zagadnie nieliniowych. Koncepcje alternatywnych metod dyskretyzacyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania zasad modelowania MES dla układów o dowolnej geometrii; rozumienia i stosowania algorytmów MES do rozwizywania zaawansowanych zagadnie mechaniki konstrukcji; rozumienia i stosowania metod obliczeniowych współczenie wykorzystywanych w praktyce inynierskiej. 3. Kształcenie w zakresie złoonych konstrukcji metalowych Treci kształcenia: Przekrycia strukturalne. Zbiorniki. Maszty. Szkieletowe budynki wysokie. Wiee. Estakady suwnicowe. Kominy stalowe. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania złoonych konstrukcji inynierskich; identyfikowania problemów technicznych wymagajcych stosowania nietypowych metod analizy. 4. Kształcenie w zakresie złoonych konstrukcji betonowych Treci kształcenia: Idealizacje nieliniowe zachowania si konstrukcji. Redystrybucja sił wewntrznych. Obliczanie i konstruowanie tarcz, tarczownic, zbiorników, powłok. Konstrukcje sprone. Konstrukcje w budownictwie przemysłowym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania złoonych konstrukcji inynierskich; identyfikowania problemów technicznych wymagajcych stosowania nietypowych metod analizy. 5. Kształcenie w zakresie zarzdzania przedsiwziciami budowlanymi Treci kształcenia: Optymalizacja rozwiza technologicznych i organizacyjnych. Metody podejmowania decyzji. Analiza ryzyka przedsiwzi budowlanych. Optymalizacja harmonogramów budowlanych. Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie. Inteligentne systemy zarzdzania w budownictwie. Niezawodno cigów produkcyjnych. Zarzdzanie operacyjne w budownictwie. 10

11 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizy wariantowej rozwiza technologicznych i organizacyjnych (analiza wariantów); analizy ryzyka i niepewnoci; zarzdzania projektami. IV. INNE WYMAGANIA 1. Co najmniej 50% zaj winno by przeznaczone na wiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 11

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo Załcznik nr 14 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Budownictwo - studia I stopnia- wymagania ogólne

Budownictwo - studia I stopnia- wymagania ogólne Budownictwo - studia I stopnia- wymagania ogólne Autor: Administrator 04.10.2009. StudentBuduje.pl - Portal Studentów Budownictwa Budownictwo - studia I stopnia kierunek studiów: Budownictwopoziom kształcenia:

Bardziej szczegółowo

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia budownictwo

UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW. PODSTAWOWYCH - I st. Kierunki studiów - uczelnie - studia budownictwo studia techniczne, kierunek: BUDOWNICTWO ZOBACZ OPIS KIERUNKU ORAZ LISTĘ UCZELNI TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH - I st. TREŚCI PROGRAMOWE PRZEDMIOTÓW PODSTAWOWYCH Matematyka 120 h Funkcje jednej

Bardziej szczegółowo

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA

STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA Dz.U. z 2011 nr 207 poz. 1233 Załącznik nr 2 STANDARDY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ARCHITEKTURA A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niż 7

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura i urbanistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE Załącznik Nr 2 Standardy nauczania dla kierunku studiów: budownictwo STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku budownictwo trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna

Bardziej szczegółowo

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska

SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ BUDOWNICTWO. Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska SYSTEM KSZTAŁCENIA W POLITECHNICE KRAKOWSKIEJ ze szczególnym uwzględnieniem kierunku BUDOWNICTWO Jacek Śliwiński Politechnika Krakowska Ustawa Prawo o szkolnictwie wyższym szym z 27 lipca 2005 r. Art.159.

Bardziej szczegółowo

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE

MATRYCA EFEKTÓW KSZTAŁCENIA PRZEDMIORY KIERUNKOWE MATRYCA EFEKTÓW PRZEDMIORY KIERUNKOWE EFEKTÓW I I I K_W01 Ma wiedzę z zakresu matematyki, fizyki, i chemii, która jest podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i technologii materiałów budowlanych

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Symbol BD1A_W01 BD1A_W02 BD1A_W03 BD1A_W04 BD1A_W05 BD1A_W06 BD1A_W07 BD1A_W08 ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Budownictwo Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI UCZELNIA TECHNICZNO-HANDLOWA IM. H. CHODKOWSKIEJ WYDZIAŁ IŻYNIERYJNY Warszawa, rok 2014 EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW BUDOWNICTWO STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Objaśnienie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 13 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Biotechnologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 19 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Edukacja artystyczna w zakresie sztuk plastycznych A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Politechnika Poznańska Wydział Budownictwa i Inżynierii Środowiska BUDOWNICTWO: Kierunkowe efekty kształcenia K_W01 K_W02 K_W03 K_W04 K_W05 WIEDZA ma wiedzę z działów matematyki, fizyki, chemii i innych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizyka techniczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizyka techniczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 35 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Fizyka techniczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Energetyka

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Energetyka Załcznik nr 25 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Energetyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

SPIS OZNACZE 1. STATYKA

SPIS OZNACZE 1. STATYKA SPIS TRECI OD AUTORÓW... 7 WSTP... 9 SPIS OZNACZE... 11 1. STATYKA... 13 1.1. Zasady statyki... 16 1.1.1. Stopnie swobody, wizy, reakcje wizów... 18 1.2. Zbieny układ sił... 25 1.2.1. Redukcja zbienego

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 107 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Transport A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 65 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechanika i budowa maszyn A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 100 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technika rolnicza i lena A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne

Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Budownictwo Wykaz pytań na egzamin dyplomowy Przedmioty podstawowe i kierunkowe Studia I- go stopnia Stacjonarne i niestacjonarne Pytania z przedmiotów podstawowych i kierunkowych (dla wszystkich

Bardziej szczegółowo

Przedmioty Kierunkowe:

Przedmioty Kierunkowe: Zagadnienia na egzamin dyplomowy magisterski w Katedrze Budownictwa, czerwiec-lipiec 2016 Losowanie 3 pytań: 1-2 z przedmiotów kierunkowych i 1-2 z przedmiotów specjalistycznych Przedmioty Kierunkowe:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 7 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Architektura wntrz A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO

Plan studiów obowiązujący od roku akademickiego 2015/2016 na kierunku BUDOWNICTWO Rok studiów I, semestr 1 Załącznik 1a do Uchwały Nr 209 z dnia 21 kwietnia 2015 roku I nauczyciela za zajęcia (O) dydaktycznych godzin Razem Wykłady Razem Ćw. Ćwiczenia akademckiego lub kontaktowych zorganiz.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 112 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wokalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane

Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa. Rodzaje obciążeń działających na obiekty budowlane Rozdział 1. Ogólne wiadomości o obiektach budowlanych. 1. Zarys historii budownictwa 2. Podstawowe pojęcia stosowane w budownictwie Rodzaje obiektów budowlanych Klasyfikacja budynków Układy konstrukcyjne

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom kształcenia Profil kształcenia Symbole efektów kształcenia na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 70 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Nawigacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 76 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Organizacja produkcji filmowej i telewizyjnej A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 9 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Automatyka i robotyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S

PLAN STUDIÓW NR GODZINY. sem. I sem. II sem. III sem. IV sem. V sem. VI sem. VII pkt. mi- nów W Ć L P / S INSTYTUT POLITECHNICZNY w tym A. PRZEDMIOTY OGÓLNE 1. Wychowanie fizyczne 2 60 0 60 0 0 30 30 2. Język obcy; ang /niem./ rosyjski 1 3 9 120 0 0 120 0 30 30 30 30 3. Technologia informacyjna 4. Treści humanistyczne

Bardziej szczegółowo

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry.

Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO. Rozdział zajęć programowych na semestry. PLAN STUDIÓW, KIERUNEK: BUDOWNICTWO Studia niestacjonarne II stopnia profil: ogólnoakademicki Rozdział zajęć programowych na semestry Razem SEMESTR I SEMESTR II SEMESTR III SEMESTR IV Lp Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE Strona 1 z 20 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA STACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 110 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Wiedza o teatrze A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 56 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kompozycja i teoria muzyki A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba

Bardziej szczegółowo

Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek studiów: Budownictwo. Specjalność: Budownictwo ogólne Przedmiot kierunkowy: Budownictwo ogólne

Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek studiów: Budownictwo. Specjalność: Budownictwo ogólne Przedmiot kierunkowy: Budownictwo ogólne Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek studiów: Budownictwo Rodzaj studiów: stacjonarne i niestacjonarne I stopnia Specjalność: Budownictwo ogólne Przedmiot kierunkowy: Budownictwo ogólne W yk a z

Bardziej szczegółowo

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku

Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku A. Pytania o charakterze problemowym: Zestaw pytań nr 1 na egzamin dyplomowy dla kierunku Budownictwo studia I stopnia obowiązujący od 01 października 2016 roku Lp. Treść pytania 1. Jak rozumiesz pojęcie

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014)

Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Plan niestacjonarnych studiów pierwszego stopnia budownictwo obowiązuje od roku akademickiego 2013/2014 (nabór 2013/2014) Załącznik nr 4 Nazwa przedmiotu Liczba godzin punkty Numer ćwiczenia razem wykłady

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 17/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r.

Uchwała nr 17/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. Uchwała nr 17/2015 Senatu Politechniki Rzeszowskiej im. Ignacego Łukasiewicza z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla studiów pierwszego i drugiego stopnia na kierunku budownictwo

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia drewna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia drewna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 103 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Technologia drewna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA

OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA załącznik nr 2 do Uchwały Senatu PG nr 289/XXIII z 17 czerwca 2015 r. OPIS ZAKŁADANYCH EFEKTÓW KSZTAŁCENIA NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: Budownictwo POZIOM KSZTAŁCENIA:

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 47 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Instrumentalistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 17 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Opis zakładanych efektów kształcenia

Opis zakładanych efektów kształcenia Załącznik nr 2 do uchwały nr 512 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI

PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA EGZAMIN MAGISTERSKI PYTANIA SZCZEGÓŁOWE DLA PROFILI DYPLOMOWANIA Materiały budowlane z technologią betonu EGZAMIN MAGISTERSKI Fizyka budowli Budownictwo ogólne 1. Materiały pokryć dachowych. 2. Wymagania techniczne i rozwiązania

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia

ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia ZAKŁADANE EFEKTY KSZTAŁCENIA Kierunek: Inżynieria Materiałowa Studia I stopnia Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Odniesienie do Symbol Kierunkowe efekty kształcenia efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia Załcznik nr 4 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Archeologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Spis treści (Krzysztof Gadomski)

Spis treści (Krzysztof Gadomski) Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO (Krzysztof Gadomski)... 9 1. Wiadomości wstępne... 9 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie... 9 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym...

Bardziej szczegółowo

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN

KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa Lp. KIERUNEK: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN im. J. A. Komeńskiego w Lesznie PLANU STUDIÓW /STACJONARNE - 7 SEMESTRÓW/ Rok akademicki 200/20 A E ZO Ogółem W Ć L P W Ć L P K

Bardziej szczegółowo

Podstawowe informacje o module

Podstawowe informacje o module Podstawowe informacje o module Nazwa jednostki prowadzącej studia: Wydział Budownictwa i Inżynierii środowiska Nazwa kierunku studiów: Budownictwo Obszar : nauki techniczne Profil : ogólnoakademicki Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Kierunek: ENERGETYKA Rodzaj przedmiotu: Kierunkowy ogólny Rodzaj zajęć: Wykład, ćwiczenia MECHANIKA Mechanics Forma studiów: studia stacjonarne Poziom kwalifikacji: I stopnia Liczba godzin/tydzień:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA KARTA MODUŁU KSZTAŁCENIA I. 1 Nazwa modułu kształcenia Mechanika teoretyczna Informacje ogólne 2 Nazwa jednostki prowadzącej moduł Państwowa Szkoła Wyższa im. Papieża Jana Pawła II,Katedra Nauk Technicznych,

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO

ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO Spis treści ROZDZIAŁ I. PODSTAWY RYSUNKU TECHNICZNEGO 1. Wiadomości wstępne 1.1. Historia rysunku i jego znaczenie 1.2. Normalizacja i normy w rysunku technicznym 1.3. Stanowisko kreślarskie 1.4. Przybory

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04]

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK BUDOWNICTWA SYMBOL CYFROWY 311 [04] I. ZAŁOŻENIA PROGRAMOWO - ORGANIZACYJNE KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE A. OPIS KWALIFIKACJI ABSOLWENTA W wyniku kształcenia

Bardziej szczegółowo

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK

Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4. ilość 15 - to godzinnych jednostek zajęć w podziale na formy zajęć II ROK Forma zaliczenia RAZEM Plan dla studiów prowadzonych w formie stacjonarnej Załącznik 4 WYDZIAŁ: Mechaniczny Kierunek: Budownictwo Poziom kształcenia: pierwszego stopnia Profil kształcenia: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W)

Odniesienie do obszarowych efektów kształcenia 1 2 3. Kierunkowe efekty kształcenia WIEDZA (W) EFEKTY KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU "MECHATRONIKA" nazwa kierunku studiów: Mechatronika poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol kierunkowych efektów kształcenia

Bardziej szczegółowo

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO

COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO COLLEGIUM MAZOVIA INNOWACYJNA SZKOŁA WYŻSZA PYTANIA NA EGZAMIN DYPLOMOWY 2011/2012 KIERUNEK BUDOWNICTWO PYTANIA KIERUNKOWE 1. Właściwości, rodzaje i zastosowanie wyrobów ceramicznych w budownictwie. 2.

Bardziej szczegółowo

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych

Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Załącznik 2 Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych (tabele odniesień efektów kształcenia) Nazwa kierunku studiów: Automatyka

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Metalurgia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Metalurgia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 67 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Metalurgia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE:

III. GRUPY PRZEDMIOTÓW I MINIMALNE OBCIĄŻENIA GODZINOWE: Załącznik Nr 6 Standardy nauczania dla kierunku studiów: geodezja i kartografia STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia magisterskie na kierunku geodezja i kartografia trwają nie mniej niż 5 lat

Bardziej szczegółowo

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11

13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 13 maj 2013 KIERUNEK: BUDOWNICTWO, II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 11 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO II STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE UWAGI: 1. Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechatronika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechatronika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 66 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Mechatronika A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne

Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne Wymagania edukacyjne z przedmiotu: Budownictwo ogólne L.p. Dział Temat lekcji Liczba godzin na realiza cję Dział. 2 Dział. PKZ(B.c) (). 3 Dział. PKZ(B.c) (),2 4 Dział. PKZ(B.c) (2) 5 Dział. PKZ(B.c) ()3

Bardziej szczegółowo

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów

S1A_W06 makroekonomii niezbędną do rozumienia podstawowych procesów Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: zarządzanie i inŝynieria produkcji Obszar kształcenia: nauki rolnicze, leśne i weterynaryjne, nauki techniczne oraz społeczne Poziom kształcenia: studia pierwszego

Bardziej szczegółowo

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: -

Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5. Poziom studiów: Studia I stopnia Forma i tryb studiów: - Nazwa modułu: Konstrukcje metalowe Rok akademicki: 2015/2016 Kod: GBG-1-507-s Punkty ECTS: 5 Wydział: Górnictwa i Geoinżynierii Kierunek: Budownictwo Specjalność: - Poziom studiów: Studia I stopnia Forma

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Astronomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Astronomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 8 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Astronomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 5 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Malarstwo A. JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwają nie krócej niż 10 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka

Efekty kształcenia dla kierunku Energetyka Załącznik nr 5 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13

Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 Sylabus do programu kształcenia obowiązującego od roku akademickiego 2012/13 (1) Nazwa Rachunek różniczkowy i całkowy II (2) Nazwa jednostki prowadzącej Instytut Matematyki przedmiot (3) Kod (4) Studia

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE

II. PROGRAM STUDIÓW A. GRUPA ZAJĘĆ Z ZAKRESU NAUK PODSTAWOWYCH I OGÓLNOUCZELNIANYCH 1060 570/31/459 ŁĄCZNIE II. PROGRAM STUDIÓW 1. FORMA STUDIÓW: stacjonarne. LICZBA SEMESTRÓW: 7. LICZBA PUNKTÓW : 10. MODUŁY KSZTAŁCENIA (zajęcia lub grupy zajęć) wraz z przypisaniem zakładanych efektów kształcenia i liczby punktów

Bardziej szczegółowo

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2.

Zakres projektów inżynierskich p (łącznie 10 tematów) obejmuje obliczenia statyczne i wymiarowanie elementów żelbetowych według Eurokodu 2. Studia I o stacjonarne i niestacjonarne Budownictwo Dr hab. inż. Tadeusz Ciężak, prof. PL 1 5. Projekt konstrukcyjny wybranych elementów żelbetowych w wielokondygnacyjnym budynku usługowym o układzie szkieletowym

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn

Efekty kształcenia dla kierunku Mechanika i budowa maszyn Załącznik nr 18 do Uchwały Nr 673 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 6 marca 2015 roku w sprawie zmiany Uchwały Nr 187 Senatu UWM w Olsztynie z dnia 26 marca 2013 roku zmieniającej Uchwałę Nr 916 Senatu UWM

Bardziej szczegółowo

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA

SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA SYLABUS MODUŁU KSZTAŁCENIA Lp. Element Opis 1 Nazwa modułu KONSTRUKCJE BUDOWLANE 1, 2 2 Instytut Instytut Architektury i Urbanistyki 3 Kod PPWSZ-AU-1-416-S przedmiotu PPWSZ-AU-1-415-N Kierunek Architektura

Bardziej szczegółowo

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku

Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych. Wydział Nauk o Środowisku Tabela 2.1. Przedmioty przyporządkowane do efektów kierunkowych - obszarowych Objaśnienie oznaczeń: K kierunkowe efekty kształcenia 1 studia pierwszego stopnia A profil ogólnoakademicki W kategoria wiedzy

Bardziej szczegółowo

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony

R A M O W Y P R O G R A M P R A K T Y K I Z A W O D O W E J D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony D L A S T U D E N T ÓW I R O K U profil nieokreślony Praktyka ćwiczenia terenowe z geodezji 2 tygodnie po I roku studiów, tj. 10 dni x 8 godz. = 80 godz. Organizacja prac terenowych w geodezji, zasady

Bardziej szczegółowo

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P

Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Specjalno: Inynieria produkcji w przemyle maszynowym Zintegrowane systemy (CIM) WM Zarzdzanie i inynieria produkcji Studia II stopnia o profilu: A x P Przedmiot: Zintegrowane systemy (CIM) Status przedmiotu:

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r.

Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. Uchwała nr 191/2010 Senatu Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 26 maja 2010 r. w sprawie: utworzenia na Wydziale Rolnictwa i BioinŜynierii studiów międzykierunkowych Ekoenergetyka na poziomie

Bardziej szczegółowo

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE

SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE 16 listopada 2016 r. KIERUNEK: BUDOWNICTWO, I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Strona 1 z 6 SEKWENCJA PRZEDMIOTÓW KIERUNEK: BUDOWNICTWO I STOPIEŃ, STUDIA NIESTACJONARNE Oznaczenie dla przedmiotów prowadzonych

Bardziej szczegółowo

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016

PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ UDOWNICTWA, ARCHITEKTURY I INŻYNIERII ŚRODOWISKA PLAN STUDIÓW KIERUNEK INŻYNIERIA ŚRODOWISKA STUDIA I STOPNIA ROK AKADEMICKI 2015/2016 Program przyjęto Uchwałą Rady Wydziału

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW TRANSPORT STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów Transport należy do obszaru kształcenia

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 99 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Taniec A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Bydgoszcz, DATA. Jacek Trzcieliński ADRES ADRES. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Rumińskiego 6 85-030 Bydgoszcz

Bydgoszcz, DATA. Jacek Trzcieliński ADRES ADRES. Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Rumińskiego 6 85-030 Bydgoszcz Jacek Trzcieliński ADRES ADRES Bydgoszcz, DATA Kujawsko-Pomorska Okręgowa Izba Inżynierów Budownictwa ul. Rumińskiego 6 85-030 Bydgoszcz Dotyczy: Uprawnień budowlanych w zakresie projektowania, ich zakresu

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska prowadzonym w Instytucie Politechnicznym w PWSZ im. St. Pigonia w Krośnie Nazwa kierunku studiów: Inżynieria środowiska Poziom kształcenia: studia

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU

EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU EUROPEJSKA UCZELNIA SPOŁECZNO-TECHNICZNA W RADOMIU DZIENNIK PRAKTYK STUDIA PODYPLOMOWE Imię i nazwisko słuchacza Pieczątka Uczelni Pieczątka szkoły/ placówki 1 I. Dane osobowe słuchacza (praktykanta):

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Wydział: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA Kierunek: INŻYNIERIA ŚRODOWISKA (IS) Stopień studiów: I Efekty na I stopniu dla kierunku IS K1IS_W01 K1IS_W02 K1IS_W03 OPIS KIERUNKOWYCH EFEKTÓW

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 27.04.2009 r. i 25.05.2009 r. Obowiązuje

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ:

PROGRAM NAUCZANIA. I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) SPECJALNOŚĆ: PROGRAM NAUCZANIA Załącznik nr 1 do ZW 1/2007 KIERUNEK: WYDZIAŁ: STUDIA: SPECJALNOŚĆ: ELEKTROTECHNIKA ELEKTRYCZNY I-STOPNIA (stopień) STACJONARNY (system) Uchwała z dnia 22.12.2008 r. Obowiązuje od 01.10.2008

Bardziej szczegółowo

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej.

WIEDZA. Ma podstawową wiedzę niezbędną do rozumienia ekonomicznych i innych pozatechnicznych uwarunkowań działalności inżynierskiej. Efekty kształcenia dla kierunku: LOGISTYKA Wydział: ORGANIZACJI I ZARZĄDZANIA nazwa kierunku studiów: Logistyka poziom kształcenia: studia I stopnia profil kształcenia: ogólnoakademicki symbol K1A_W01

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM EGZAMINÓW

HARMONOGRAM EGZAMINÓW Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN - studia I stopnia Materiałoznawstwo Analiza matematyczna Termodynamika techniczna 2 Cały rok Mechanika II Wytrzymałość materiałów Spawalnictwo Technologia spawania

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY

WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY WYDZIAŁ TRANSPORTU I INFORMATYKI Nazwa kierunku Poziom Profil Symbole efektów na kierunku K_W01 K _W 02 K _W03 K _W04 MECHANIKA I BUDOWA MASZYN I STOPIEŃ PRAKTYCZNY Efekty - opis słowny Po ukończeniu studiów

Bardziej szczegółowo

Zawód: technik budownictwa

Zawód: technik budownictwa Zawód: technik budownictwa symbol cyfrowy: 311[04] Etap pisemny egzaminu obejmuje: Część I-zakres wiadomości i umiejętności właściwych dla kwalifikacji w zawodzie Czytać ze zrozumieniem informacje przedstawione

Bardziej szczegółowo

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego

Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego Wykaz zagadnie do egzaminu dyplomowego zatwierdzony na zebraniu Komisji ds. Jakoci Kształcenia na Wydziale Inynierii rodowiska w dniu 28.11.2008 r. 1.1 Podstawowe rónice w układach technologicznych uzdatniania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW WYŻSZYCH ROZPOCZYNAJĄCYCH SIĘ W ROKU AKADEMICKIM 2015/2016 data zatwierdzenia przez Radę Wydziału kod programu studiów pieczęć i podpis dziekana Wydział Matematyczno-Fizyczno-Techniczny

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Załącznik do uchwały Nr 000-8/4/2012 Senatu PRad. z dnia 28.06.2012r. EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW ENERGETYKA Nazwa wydziału: Mechaniczny Obszar kształcenia w zakresie: Nauk technicznych Dziedzina

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 89 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Realizacja obrazu filmowego, telewizyjnego i fotografia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI

KARTA PRZEDMIOTU. 10. WYMAGANIA WSTĘPNE: Podstawowa wiedza i umiejętności z zakresu matematyki oraz fizyki. Znajomość jednostek układu SI KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: Wytrzymałość 2. KIERUNEK: Mechanika i Budowa Maszyn 3. POZIOM STUDIÓW: I Stopnia 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: II/ 3 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 4 6. LICZBA GODZIN: 30 w, 15

Bardziej szczegółowo

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA

Zał. nr 1 do ZW 33/2012 PROGRAM KSZTAŁCENIA PROGRAM KSZTAŁCENIA Zał. nr 1 do ZW 33/2012 WYDZIAŁ: Budownictwa Lądowego i Wodnego KIERUNEK: budownictwo z obszaru nauk technicznych POZIOM KSZTAŁCENIA: I / II * stopień, studia licencjackie / inżynierskie

Bardziej szczegółowo