Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo"

Transkrypt

1 Załcznik nr 14 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Budownictwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni Liczba punktów ECTS (European Credit Transfer System) nie powinna by mniejsza ni 210. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent posiada wiedz z zakresu: wykonawstwa obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; projektowania podstawowych obiektów i elementów budowlanych; technologii i organizacji budownictwa; kierowania zespołami i firm budowlan; wytwarzania, doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inynierskiej. Absolwent jest przygotowany do: kierowania wykonawstwem wszystkich typów obiektów budowlanych; współudziału w projektowaniu obiektów uytecznoci publicznej, przemysłowych i komunikacyjnych; organizowania produkcji elementów budowlanych; nadzoru wykonawstwa budowlanego oraz ustawicznego samokształcenia i doskonalenia zawodowego. Absolwent jest przygotowany do pracy w: przedsibiorstwach wykonawczych; nadzorze budowlanym; wytwórniach betonu i elementów budowlanych; przemyle materiałów budowlanych oraz jednostkach administracji pastwowej i samorzdowej zwizanych z budownictwem i architektur. Absolwent powinien zna jzyk obcy na poziomie biegłoci B2 Europejskiego Systemu Opisu Kształcenia Jzykowego Rady Europy oraz posiada umiejtnoci posługiwania si jzykiem specjalistycznym z zakresu kierunku studiów. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów drugiego stopnia. III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZOR- GANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Matematyki Fizyki Chemii 45 1

2 4. Geologii Mechaniki teoretycznej Metod obliczeniowych 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Geometrii wykrelnej i rysunku technicznego 2. Geodezji 3. Materiałów budowlanych 4. Wytrzymałoci materiałów 5. Mechaniki budowli 6. Budownictwa ogólnego 7. Mechaniki gruntów 8. Fundamentowania 9. Konstrukcji betonowych 10. Konstrukcji metalowych 11. Instalacji budowlanych 12. Budownictwa komunikacyjnego 13. Fizyki budowli 14. Hydrauliki i hydrologii 15. Organizacji produkcji budowlanej 16. Technologii robót budowlanych 17. Kierowania procesem inwestycyjnym 18. Ekonomiki budownictwa 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie matematyki Treci kształcenia: Funkcje jednej zmiennej pochodne, przebieg zmiennoci, całka nieoznaczona, całka oznaczona, całki niewłaciwe, całkowanie przez czci i przez podstawianie, twierdzenia o wartoci redniej, twierdzenie Taylora, szeregi. Funkcje wielu zmiennych ekstrema, całki podwójne i potrójne, całka krzywoliniowa, całka powierzchniowa, twierdzenie Gaussa. Równania róniczkowe zwyczajne. Równania róniczkowe pierwszego i drugiego rzdu. Układy równa róniczkowych liniowych. Liczby zespolone. Rachunek macierzowy. Wyznacznik. Macierz osobliwa. Macierz odwrotna. Rozwizywanie układów równa liniowych. Wartoci i wektory własne macierzy symetrycznej. Elementy geometrii analitycznej. Rachunek prawdopodobiestwa. Zmienne losowe ich rozkłady i parametry. Statystyka stosowana. Estymacja parametrów, parametryczne i nieparametryczne testy istotnoci, korelacja i regresja. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia podstawowych zagadnie analizy matematycznej, geometrii analitycznej, rachunku prawdopodobiestwa i statystyki; stosowania całek pojedynczych i wielokrotnych w geometrii i technice; rozwizywania układów równa liniowych i równa róniczkowych zwyczajnych; opracowywania wyników bada i testowanie hipotez statystycznych. 2. Kształcenie w zakresie fizyki Treci kształcenia: Właciwoci stanów skupienia materii. Podstawy mechaniki klasycznej. Elementy termodynamiki fenomenologicznej. Mechanizmy transportu energii i ciepła, izolacyjno termiczna. Elementy hydromechaniki. Grawitacja. Elementy akustyki. Elektryczne i magnetyczne właciwoci materii. Elektryczno. Fale elektromagnetyczne. Budowa atomu i jdra atomowego. Elementy mechaniki kwantowej. Kwantowa natura materii i energii. Poziomy energetyczne, model pasmowy ciał stałych. Promieniotwórczo naturalna i sztuczna. 2

3 Elementy fizyki jdrowej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wykonywania pomiaru podstawowych wielkoci fizycznych; rozumienia podstawowych zjawisk i procesów fizycznych wystpujcych w budownictwie; wykorzystywania praw przyrody w technice i yciu codziennym. 3. Kształcenie w zakresie chemii Treci kształcenia: Budowa i właciwoci gazów, cieczy i ciał stałych. Siły spójnoci tworzyw jednorodnych i niejednorodnych. Podstawy termodynamiki i kinetyki chemicznej. Fizykochemia wody. Układy koloidalne otrzymywanie, właciwoci, trwało. Podział i zastosowania emulsji. Zjawiska powierzchniowe ich znaczenie w budownictwie. Reakcje chemiczne ze szczególnym uwzgldnieniem reakcji hydratacji i hydrolizy. Chemia mineralnych materiałów budowlanych ze szczególnym uwzgldnieniem materiałów wicych. Chemia tworzyw sztucznych i tworzyw bitumicznych. Procesy korozji tworzyw cementowych. Chemia metali procesy korozji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opisu właciwoci stanów materii; rozumienia podstawowych procesów chemicznych majcych znaczenie w budownictwie; bezpiecznego stosowania materiałów budowlanych oraz postpowania z materiałami budowlanymi; selekcji i utylizacji odpadów materiałowych w budownictwie. 4. Kształcenie w zakresie geologii Treci kształcenia: Budowa Ziemi. Podstawowe procesy geologiczne. Powstawanie gruntów erozja, procesy eoliczne, działalno lodowca, aktywno sejsmiczna. Podstawowe pojcia z mineralogii i petrografii, ze szczególnym uwzgldnieniem elementów najbardziej istotnych dla inynierów budownictwa. Rozpoznawanie minerałów i skał. Zagadnienia tektoniki. Czytanie map geologicznych. Przekroje geologiczne na podstawie map geologicznych. Elementy prawa geologicznego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: oceny stratygrafii i litologii terenu; identyfikowania budowy geologicznej terenu w szerokim kontekcie geologicznym; rozumienia procesów geologicznych, które uformowały teren i które maj wpływ na jego właciwoci. 5. Kształcenie w zakresie mechaniki teoretycznej Treci kształcenia: Modele ciał w mechanice. Siła i jej odwzorowanie. Pewniki mechaniki klasycznej. Moment siły wzgldem punktu i osi. Równowano par sił. Składanie par sił. Redukcja układów sił. O centralna, skrtnik. Pojcie wypadkowej i równowagi sił. Przypadki szczególne równowagi i redukcji sił. Stopnie swobody układu materialnego. Modele wizów ich oddziaływanie. Siły czynne i bierne. Układy statycznie wyznaczalne. Przeguby w układach prtowych. Redukcja wewntrzna w układach prtowych. Kratownice płaskie. Wyznaczanie sił w prtach kratownicy. Zjawisko tarcia. Prawa tarcia suchego. Problem tarcia w zastosowaniach inynierskich. Ruch punktu i bryły sztywnej. Ruch złoony. Dynamika punktu, układu punktów materialnych i bryły sztywnej. Drgania własne, wymuszone, tłumione. Energia kinetyczna, energia potencjalna, zasada zachowania energii mechanicznej. Zasada prac przygotowanych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: przygotowywania schematów konstrukcji prtowych; identyfikowania konstrukcji statycznie wyznaczalnych i przesztywnionych; budowania układów równa równowagi i wyznaczania reakcji w konstrukcjach kratowych, belkowych i ramowych; przewidywania wystpowania obcie dynamicznych i zjawiska rezonansu; stosowania praw dynamiki do analizy ruchu układów punktów materialnych i brył sztywnych. 6. Kształcenie w zakresie metod obliczeniowych Treci kształcenia: Modelowanie matematyczne sformułowanie lokalne i globalne. Aproksymacja i interpolacja. Klasyczna metoda rónic skoczonych. Metody przyblionych rozwiza zagadnie mechaniki metoda Ritza i residuów waonych. Podstawy metody elementów skoczonych dla ustrojów prtowych i zada dwuwymiarowych ustalony przepływ ciepła, płaski stan naprenia. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia teoretycznych podstaw metod 3

4 aproksymacyjnych; stosowania algorytmu metody elementów skoczonych dla rozwizywania zagadnie stacjonarnych; stosowania programów wykorzystujcych metody elementów skoczonych. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie geometrii wykrelnej i rysunku technicznego Treci kształcenia: Metody odwzorowania i restytucji elementów przestrzeni. Wielociany, bryły i powierzchnie w kształtowaniu obiektów budowlanych. Geometria przekry budowlanych. Zagadnienia inynierskie zwizane z ukształtowaniem terenu. Aksonometria jako rysunek pogldowy w formie szkicu odrcznego. Rysunek architektoniczno-budowlany i konstrukcyjny na bazie podstaw rysunku technicznego. Zastosowanie programów CAD (Computer Aided Design) w opracowaniu graficznym przygotowywanych szkicowo tematów. Stosowanie technik komputerowych w opracowywaniu dokumentacji budowlanej. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania metod rzutowania w praktyce inynierskiej; przygotowywania rysunków architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych metod tradycyjn z uwzgldnieniem zarysu elementu głównego, opisów oraz wymiarowania; przygotowywania dwuwymiarowych rysunków architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych z zastosowaniem programów komputerowego wspomagania projektowania (CAD); odczytywania informacji zawartych w archiwalnych rysunkach architektoniczno-budowlanych oraz konstrukcyjnych wykonanych metod tradycyjn i z uyciem CAD. 2. Kształcenie w zakresie geodezji Treci kształcenia: Dokumentacja geodezyjna w budowlanym procesie inwestycyjnym. Prawo geodezyjne. Geodezyjne techniki pomiarowe. Aparatura geodezyjna: dalmierze, teodolity, niwelatory, GPS (Global Positioning System). Dokładno pomiaru. Układy współrzdnych. Mapa zasadnicza, mapa numeryczna, SIT (System Informacji o Terenie). Geodezyjne pomiary sytuacyjne, wysokociowe i realizacyjne. Pomiary inwentaryzacyjne techniki pomiaru i prezentacji wyników. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: korzystania z geodezyjnych materiałów i dokumentacji przygotowanej w technologii tradycyjnej oraz w Systemie Informacji o Terenie; formułowania zada geodezyjnych; wykorzystywania technik geodezyjnych w celu wykonania pomiaru długoci, któw oraz wyznaczenia rónic wysokoci metod niwelacji geometrycznej i trygonometrycznej; obliczenia powierzchni i objtoci; oceny dokładnoci pomiaru. 3. Kształcenie w zakresie materiałów budowlanych Treci kształcenia: Podstawowe informacje dotyczce normalizacji materiałów i wyrobów budowlanych. Ogólna klasyfikacja materiałów budowlanych. Metody bada. Trwało materiałów budowlanych. Materiały kamienne. Ceramika budowlana. Drewno. Bitumy i materiały hydroizolacyjne. Materiały termoizolacyjne i do izolacji akustycznej. Metale. Materiały wice. Kruszywa. Podstawowe informacje o tworzywach sztucznych. Przegld wyrobów budowlanych. Atestacja i kontrola jakoci materiałów i wyrobów budowlanych. Cementy. Zaprawy budowlane. Podstawowe informacje dotyczce normalizacji i klasyfikacji betonów cementowych. Składniki betonów ich rola. Właciwoci mieszanki i betonu stwardniałego. Metody projektowania składu betonów. Podstawowe procesy technologiczne zachodzce w betonach. Kontrola jakoci betonów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia procesów zachodzcych w materiałach budowlanych; stosowania materiałów budowlanych; kontroli jakoci materiałów i wyrobów budowlanych. 4. Kształcenie w zakresie wytrzymałoci materiałów Treci kształcenia: Problem brzegowy liniowej teorii sprystoci. Charakterystyki geometryczne figur płaskich. Siły wewntrzne w układach prtowych. Proste przypadki wytrzymałociowe rozciganie, skrcanie, zginanie czyste. Złoone przypadki wytrzymałociowe 4

5 zginanie ukone, mimorodowe rozciganie, zginanie z udziałem sił poprzecznych. Obliczanie ugi belek. Energia sprysta. Niespryste właciwoci materiałów, plastyczno. Hipotezy wytrzymałociowe. Stateczno prta prostego. Nono graniczna przekrojów prta i układów prtowych. Elementy mechaniki prtów cienkociennych. Laboratoryjne badania materiałów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wyznaczania sił wewntrznych w układach prtowych; identyfikowania przypadków wytrzymałociowych; wymiarowania przekrojów prtów ze wzgldu na stan graniczny nonoci i uytkowania; rozumienia rónicy midzy wymiarowaniem w stanie sprystym i w plastycznym stanie granicznym; analizowania statecznoci konstrukcji i jej elementów. 5. Kształcenie w zakresie mechaniki budowli Treci kształcenia: Układy prtowe statycznie wyznaczalne siły przekrojowe, linie wpływu. Zasada prac przygotowanych. Zasada wzajemnoci prac. Obliczanie przemieszcze układów statycznie wyznaczalnych. Analiza statycznie niewyznaczalnych układów prtowych metoda sił i metoda przemieszcze. Stateczno układów prtowych. Wyznaczanie obcie krytycznych. Teoria drugiego rzdu. Dynamika układów prtowych o skoczonej liczbie stopni swobody. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: wyznaczania i wykorzystywania w projektowaniu linii wpływu wielkoci statycznych; rozwizywania statycznie niewyznaczalnych układów prtowych i oceny wyników oblicze; oceny statecznoci układów prtowych. 6. Kształcenie w zakresie budownictwa ogólnego Treci kształcenia: Elementy budynków i konstrukcji budowlanych. Układy konstrukcyjne terminologia. Obcienia konstrukcji klasyfikacja, zasady ustalania, kombinacje obcie. Wymiarowanie i zasady konstruowania murów z elementów drobnowymiarowych. ciany w budynkach konstrukcja cian w budynkach wykonanych w technologii tradycyjnej. Warunki techniczne, jakim powinny odpowiada budynki i ich usytuowanie na podstawie przepisów wykonawczych do ustawy Prawo Budowlane. Przenoszenie obcie poziomych przez ciany budynków wznoszonych w technologii tradycyjnej sztywno przestrzenna budynków. Zasady doboru i wykonania przewodów kominowych w budynkach. Kryteria doboru i wymagania stawiane pionowym i poziomym przegrodom budowlanym. Konstrukcja i zasady kształtowania schodów. Stropy gstoebrowe zasady projektowania i konstruowania, kryteria doboru elementów. Dachy i stropodachy oraz balkony i tarasy w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej rodzaje konstrukcji, kształtowanie połaci dachowych, pokrycia, odprowadzanie wód opadowych. Kryteria doboru stolarki i lusarki budowlanej. Dylatacje w budynkach wznoszonych metodami tradycyjnymi zasady doboru i konstruowania. Konstrukcje drewniane w budownictwie mieszkaniowym i uytecznoci publicznej. Wymiarowanie elementów z drewna litego i klejonego warstwowo. Wymiarowanie połcze w konstrukcjach drewnianych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: stosowania przepisów technicznych i kryteriów doboru elementów konstrukcyjnych i izolacji w budynkach wznoszonych w technologii tradycyjnej; projektowania stropu, cian i dachu w budynkach wykonywanych w technologii tradycyjnej; stosowania przepisów dotyczcych utrzymania budynków mieszkalnych i uytecznoci publicznej. 7. Kształcenie w zakresie mechaniki gruntów Treci kształcenia: Elementy gruntoznawstwa. Podstawy teoretyczne mechaniki gruntów. Grunt jako orodek trójfazowy szkielet mineralny, woda, gaz. Modele konstytutywne gruntów. Hipotezy wytrzymałociowe i mechanizmy niszczenia gruntów. Woda w gruncie, filtracja. Stany graniczne gruntów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikowania podłoa i jego oceny z punktu widzenia posadowienia budowli; ustalania charakterystyk geotechnicznych gruntu; rozwizywania prostych zada inynierskich; wyznaczania osiadania podłoa; sprawdzania stateczno skarp. 5

6 8. Kształcenie w zakresie fundamentowania Treci kształcenia: Fundamentowanie bezporednie kształtowanie fundamentu i jego wymiarowanie w relacji do rodzaju podłoa. Fundamentowanie głbokie. Pale. Technologie palowania. Studnie. Głbokie wykopy. Konstrukcje oporowe. cianki szczelne. Elementy budowli ziemnych. Nasypy. Odwodnienie. Techniki zbrojenia gruntu. Wzmacnianie gruntu. Wzmacnianie fundamentów. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: opracowywania koncepcji posadowienia budowli w zalenoci od rodzaju obiektu i warunków gruntowych; modelowania teoretycznego i wymiarowania konstrukcji fundamentowej. 9. Kształcenie w zakresie konstrukcji betonowych Treci kształcenia: Zasady idealizacji geometrii, obcie i zachowania si konstrukcji pod obcieniem. Beton jako materiał konstrukcyjny wytrzymało, odkształcalno dorana i reologiczna. Stal zbrojeniowa wytrzymało obliczeniowa, odkształcalno. Współdziałanie betonu i zbrojenia przyczepno, zakotwienie, naprenia. Stan graniczny nonoci modele obliczeniowe, wpływ smukłoci na nono słupów. Stany graniczne uytkowalnoci modele obliczeniowe, trwało konstrukcji z betonu. Ogólne zasady konstruowania zbrojenia. Obliczanie i konstruowanie elementów budowlanych (belek, płyt, słupów, fundamentów) oraz budynków szkieletowych i halowych. Konstrukcje sprone. Budownictwo przemysłowe. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia istoty konstrukcji betonowych; rozumienia nieliniowej charakterystyki konstrukcji betonowych; projektowania typowych elementów i konstrukcji betonowych; oceny stanu technicznego istniejcych konstrukcji. 10. Kształcenie w zakresie konstrukcji metalowych Treci kształcenia: Materiały i wyroby hutnicze. Zasady idealizacji geometrii, obcie i zachowania si konstrukcji pod obcieniem. Połczenia spawane i na ruby. Nono i wymiarowanie elementów i połcze. Słupy. Belki pełnocienne walcowane i złoone. Dachy. Stropy. Wizary kratowe. Wiaty i hale. Konstrukcje zespolone stalowo-betonowe. Ochrona antykorozyjna i antyogniowa konstrukcji. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: kształtowania i wymiarowania stalowych elementów konstrukcyjnych i ich połcze; projektowania prostych konstrukcji budownictwa stalowego. 11. Kształcenie w zakresie instalacji budowlanych Treci kształcenia: Instalacje elektryczne w budynku i na placu budowy. Instalacje alarmowe i sygnalizacyjne. Instalacje ogrzewcze rozdział energii, systemy sterowania ogrzewaniem. Instalacje wodne w budynku, przyłczenia do wodocigu, ujcia własne. Instalacje gazowe. Instalacje wentylacyjne. Instalacje hydrauliczne, odprowadzenie cieków. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zasad działania budowlanych urzdze instalacyjnych; projektowania typowych instalacji budowlanych. 12. Kształcenie w zakresie budownictwa komunikacyjnego Treci kształcenia: Charakterystyka transportu ldowego. Elementy kształtowania i projektowania dróg kołowych. Nawierzchnia drogowa. Odwodnienie dróg. Elementy eksploatacji i utrzymania dróg. Komunikacja zbiorowa. Elementy inynierii ruchu. Nawierzchnia kolejowa. Elementy drogi kolejowej. Komunikacyjne obiekty inynierskie mosty, wiadukty, estakady, przepusty, tunele. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania prostych obiektów komunikacyjnych; rozumienia zasad organizacji i nadzoru nad robotami budowlanymi zwizanymi z powstawaniem i utrzymaniem elementów infrastruktury komunikacyjnej. 13. Kształcenie w zakresie fizyki budowli Treci kształcenia: Podstawowe pojcia z zakresu fizyki cieplnej budowli. Transport ciepła i masy w materiałach budowlanych oraz w budynkach. Izolacyjno termiczna przegród i elementów budowlanych. Bilans cieplny budynku. Owietlenie wntrz budowlanych. Podstawowe pojcia akustyki budowlanej. Izolacyjno akustyczna od dwików powietrznych i 6

7 uderzeniowych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk fizycznych zachodzcych w budynku i jego elementach; stosowania poj i metod z zakresu: teorii wymiany ciepła i masy w przegrodach budowlanych, komfortu cieplnego pomieszcze budynku, bilansu energetycznego budynków mieszkalnych, owietlenia pomieszcze oraz akustyki. 14. Kształcenie w zakresie hydrauliki i hydrologii Treci kształcenia: Elementy kinematyki płynów. Modele konstytutywne w mechanice płynów. Elementy hydrostatyki. Dynamiczne oddziaływanie płynu na ciało stałe. Ruch cieczy. Przepływ pod cinieniem. Ruch w korytach otwartych. Spitrzenia. wiatło mostów i przepustów. Ruch wód gruntowych. Rowy i studnie. Odwadnianie wykopów. Filtracja. Bilans wodny. Pomiary hydrometryczne. Stany rzek i przepływ w rzekach. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zjawisk z zakresu statycznego i dynamicznego oddziaływania płynu i budowli; projektowania sieci hydraulicznych; obliczania parametrów przepływu w korytach otwartych; rozumienia zasad kształtowania rodowiska wodnego budowli. 15. Kształcenie w zakresie organizacji produkcji budowlanej Treci kształcenia: Ewolucja metod zarzdzania. Współczesne metody zarzdzania. Podstawy zarzdzania. Metody organizacji procesów budowlanych. Problemy rozdziału zasobów. Problemy lokalizacyjno-transportowe. Metody planowania budowy. Metody harmonogramowania robót budowlanych. Zagospodarowanie placu budowy. Bezpieczestwo i ochrona zdrowia na budowie. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: identyfikowania ogranicze robót; analizy, przygotowania i projektowania realizacji robót; organizowania budowy. 16. Kształcenie w zakresie technologii robót budowlanych Treci kształcenia: Mechanizacja i automatyzacja procesów budowlanych. Technologia i organizacja transportu i robót ładunkowych. Technologia i organizacja robót ziemnych. Technologia i organizacja robót betonowych. Prefabrykacja. Monta konstrukcji budowlanych. Technologia i organizacja robót wykoczeniowych. Technologie systemowe w budownictwie. Technologia robót nawierzchniowych. Specyfikacje techniczne wykonania i odbioru robót. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizy i doboru technologii robót; organizacji robót zgodnie z ich technologi; kierowania robotami zgodnie ze specyfikacj techniczn i obowizujcymi przepisami budowlanymi. 17. Kształcenie w zakresie kierowania procesem inwestycyjnym Treci kształcenia: Proces inwestycyjny w budownictwie. Uczestnicy procesu inwestycyjnego. Zamawianie robót budowlanych i zarzdzanie procesem inwestycyjnym. Systemy realizacji przedsiwzi budowlanych. Kontrakty budowlane. Zarzdzanie cyklem ycia przedsiwzicia budowlanego. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: kierowania procesem inwestycyjnym na jego rónych etapach; formułowania i negocjacji kontraktów budowlanych. 18. Kształcenie w zakresie ekonomiki budownictwa Treci kształcenia: Analiza i rachunek kosztów w budownictwie. Metody oceny efektywno- ci przedsiwzi budowlanych. Metody i podstawy okrelania kosztów prac projektowych i kosztów robót budowlanych. Metody i podstawy kosztorysowania robót budowlanych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: planowania i monitorowania kosztów realizacyjnych; szacowania efektywnoci przedsiwzi budowlanych; sporzdzania kosztorysów budowlanych. IV. PRAKTYKI Praktyki powinny trwa nie krócej ni 8 tygodni. 7

8 Zasady i form odbywania praktyk ustala jednostka uczelni prowadzca kształcenie. V. INNE WYMAGANIA 1. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu wychowania fizycznego w wymiarze 60 godzin, którym mona przypisa do 2 punktów ECTS; jzyków obcych w wymiarze 120 godzin, którym naley przypisa 5 punktów ECTS; technologii informacyjnej w wymiarze 30 godzin, którym naley przypisa 2 punkty ECTS. Treci kształcenia w zakresie technologii informacyjnej: podstawy technik informatycznych, przetwarzanie tekstów, arkusze kalkulacyjne, bazy danych, grafika menederska i/lub prezentacyjna, usługi w sieciach informatycznych, pozyskiwanie i przetwarzanie informacji powinny stanowi co najmniej odpowiednio dobrany podzbiór informacji zawartych w modułach wymaganych do uzyskania Europejskiego Certyfikatu Umiejtnoci Komputerowych (ECDL European Computer Driving Licence). 2. Programy nauczania powinny obejmowa treci humanistyczne w wymiarze nie mniejszym ni 60 godzin, którym przypisa naley nie mniej ni 3 punkty ECTS. 3. Programy nauczania powinny przewidywa zajcia z zakresu ochrony własnoci intelektualnej, bezpieczestwa i higieny pracy oraz ergonomii. 4. Przynajmniej 50% zaj powinno by przeznaczone na wiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe. 5. Za przygotowanie pracy dyplomowej (projektu inynierskiego) i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 15 punktów ECTS. ZALECENIA Przy tworzeniu programów nauczania mog by stosowane kryteria FEANI (Fédération Européenne d'associations Nationales d'ingénieurs). 8

9 B. STUDIA DRUGIEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia drugiego stopnia trwaj nie krócej ni 3 semestry. Liczba godzin zaj nie powinna by mniejsza ni 900. Liczba punktów ECTS nie powinna by mniejsza ni 90. II. KWALIFIKACJE ABSOLWENTA Absolwent uzyskuje zaawansowan wiedz z zakresu: projektowania i wykonawstwa złoonych obiektów budownictwa mieszkaniowego, komunalnego, przemysłowego i komunikacyjnego; technologii i organizacji budownictwa; technik komputerowych i nowoczesnych technologii w praktyce inynierskiej; doboru i stosowania materiałów budowlanych oraz kierowania zespołami i firm budowlan. Absolwent jest przygotowany do: rozwizywania złoonych problemów projektowych, organizacyjnych i technologicznych; opracowywania i realizacji programów badawczych; podejmowania przedsiwzi o zasigu midzynarodowym; uczestniczenia w marketingu i promocji wyrobów budowlanych; kontynuacji edukacji i uczestniczenia w badaniach w dziedzinach zwizanych bezporednio z budownictwem i produkcj budowlan; ustawicznego podnoszenia swych kwalifikacji i uzupełniania wiedzy oraz kierowania duymi zespołami ludzkimi. Absolwent jest przygotowany do pracy w: biurach konstrukcyjno-projektowych; instytutach naukowo-badawczych i orodkach badawczo-rozwojowych oraz instytucjach zajmujcych si poradnictwem i upowszechnianiem wiedzy z zakresu szeroko rozumianego budownictwa. Absolwent jest przygotowany do podjcia studiów trzeciego stopnia (doktoranckich). III. RAMOWE TRECI KSZTAŁCENIA 1. GRUPY TRECI KSZTAŁCENIA, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZOR- GANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 30 3 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Razem SKŁADNIKI TRECI KSZTAŁCENIA W GRUPACH, MINIMALNA LICZBA GODZIN ZAJ ZORGANIZOWANYCH ORAZ MINIMALNA LICZBA PUNKTÓW ECTS godziny ECTS A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 30 3 Treci kształcenia w zakresie: 1. Zaawansowanej matematyki 30 B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH Treci kształcenia w zakresie: 1. Teorii sprystoci i plastycznoci 2. Metod komputerowych 3. Złoonych konstrukcji metalowych 4. Złoonych konstrukcji betonowych 5. Zarzdzania przedsiwziciami budowlanymi 9

10 3. TRECI I EFEKTY KSZTAŁCENIA A. GRUPA TRECI PODSTAWOWYCH 1. Kształcenie w zakresie zaawansowanej matematyki Treci kształcenia: Równania róniczkowe czstkowe równania eliptyczne, paraboliczne i hiperboliczne. Zastosowania równa róniczkowych. Elementy rachunku wariacyjnego. Rachunek tensorowy. Transformacja i szeregi Fouriera. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: formułowania typowych zagadnie brzegowych i brzegowo-pocztkowych; posługiwania si rachunkiem tensorowym. B. GRUPA TRECI KIERUNKOWYCH 1. Kształcenie w zakresie teorii sprystoci i plastycznoci Treci kształcenia: Odkształcenia. Warunek zgodnoci odkształce. Wektor naprenia. Tensory naprenia. Prawa zachowania masy, pdu, momentu pdu, energii. Uogólnione prawo Hooke'a. Izotropia. Techniczne parametry materiałowe. Równania Lamego. Napreniowe, przemieszczeniowe i mieszane zagadnienia brzegowe. Zasada prac przygotowanych. Twierdzenie o energii potencjalnej i komplementarnej. Jednoznaczno rozwiza. Metoda Ritza. Płaski stan naprenia, płaski stan odkształcenia. Teorie płyt cienkich. Materiał spr- ysto-plastyczny. Potencjał plastycznoci. Wzmocnienie materiału. Parametry wewntrzne. Nono graniczna. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia zachowania si tarcz i płyt w stanie sprystym i sprysto-plastycznym; rozumienia i analizy plastycznego stanu granicznego; formułowania problemu brzegowego odpowiadajcego typowym zagadnieniom konstrukcji płyt i tarcz. 2. Kształcenie w zakresie metod komputerowych Treci kształcenia: Podstawy matematyczne i modelowanie Metod Elementów Skoczonych (MES). Płytowe i powłokowe elementy skoczone. Analiza problemów własnych wyboczenia i dynamiki. Całkowanie równa ruchu. Algorytm MES dla zagadnie nieliniowych. Koncepcje alternatywnych metod dyskretyzacyjnych. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: rozumienia i stosowania zasad modelowania MES dla układów o dowolnej geometrii; rozumienia i stosowania algorytmów MES do rozwizywania zaawansowanych zagadnie mechaniki konstrukcji; rozumienia i stosowania metod obliczeniowych współczenie wykorzystywanych w praktyce inynierskiej. 3. Kształcenie w zakresie złoonych konstrukcji metalowych Treci kształcenia: Przekrycia strukturalne. Zbiorniki. Maszty. Szkieletowe budynki wysokie. Wiee. Estakady suwnicowe. Kominy stalowe. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania złoonych konstrukcji inynierskich; identyfikowania problemów technicznych wymagajcych stosowania nietypowych metod analizy. 4. Kształcenie w zakresie złoonych konstrukcji betonowych Treci kształcenia: Idealizacje nieliniowe zachowania si konstrukcji. Redystrybucja sił wewntrznych. Obliczanie i konstruowanie tarcz, tarczownic, zbiorników, powłok. Konstrukcje sprone. Konstrukcje w budownictwie przemysłowym. Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: projektowania złoonych konstrukcji inynierskich; identyfikowania problemów technicznych wymagajcych stosowania nietypowych metod analizy. 5. Kształcenie w zakresie zarzdzania przedsiwziciami budowlanymi Treci kształcenia: Optymalizacja rozwiza technologicznych i organizacyjnych. Metody podejmowania decyzji. Analiza ryzyka przedsiwzi budowlanych. Optymalizacja harmonogramów budowlanych. Normowanie nakładów rzeczowych w budownictwie. Inteligentne systemy zarzdzania w budownictwie. Niezawodno cigów produkcyjnych. Zarzdzanie operacyjne w budownictwie. 10

11 Efekty kształcenia umiejtnoci i kompetencje: analizy wariantowej rozwiza technologicznych i organizacyjnych (analiza wariantów); analizy ryzyka i niepewnoci; zarzdzania projektami. IV. INNE WYMAGANIA 1. Co najmniej 50% zaj winno by przeznaczone na wiczenia audytoryjne, laboratoryjne lub projektowe. 2. Za przygotowanie pracy magisterskiej i przygotowanie do egzaminu dyplomowego student otrzymuje 20 punktów ECTS. 11

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 52 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Inynieria rodowiska A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 115 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarzdzanie i inynieria produkcji A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 7 semestrów.

Bardziej szczegółowo

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.

SYLABUSY KIERUNEK STUDIÓW: BUDOWNICTWO PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW. 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op. INSTYTUT POLITECHNICZNY 38-404 KROSNO; ul. WYSPIAŃSKIEGO 20; Tel. 013 437 55 70 ZAKŁAD BUDOWNICTWA 38-400 KROSNO; ul. KAZIMIERZA WIELKIEGO 6A Tel: 13 4375559/58 E-mail: zbpwsz@op.pl SYLABUSY PRZEDMIOTÓW/MODUŁÓW

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 106 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Towaroznawstwo A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załcznik nr 61 Logistyka A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 46 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Informatyka i ekonometria A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 36 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Geodezja i kartografia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 7 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 108 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Turystyka i rekreacja A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia licencjackie trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 18 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Dziennikarstwo i komunikacja społeczna A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów.

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załcznik nr 29 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Filologia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwaj nie krócej ni 6 semestrów. Liczba godzin zaj nie powinna

Bardziej szczegółowo

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Standardy nauczania dla kierunku studiów: transport STUDIA MAGISTERSKIE Załącznik nr 11 Studia magisterskie na kierunku transport trwają nie mniej niż 5 lat (10 semestrów). Łączna liczba

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 109 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Weterynaria JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 11 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 116 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Zarządzanie A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 87 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Psychologia JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 10 semestrów. Liczba godzin zaj

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW

WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW WYDZIAŁ MECHANICZNY PROGRAM STUDIÓW Rodzaj studiów: studia niestacjonarne pierwszego stopnia inżynierskie (obowiązuje od roku akademickiego 2007/2008) Kierunek: Specjalność: Mechanika i Budowa Maszyn Inżynieria

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE Załcznik nr 54 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Kierunek Lekarski JEDNOLITE STUDIA MAGISTERSKIE I. WYMAGANIA OGÓLNE Jednolite studia magisterskie trwaj nie krócej ni 12 semestrów. Liczba godzin

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załącznik nr 22 Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Ekonomia A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA I. WYMAGANIA OGÓLNE Studia pierwszego stopnia trwają nie krócej niŝ 6 semestrów. Liczba godzin zajęć nie

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka

Wyższa Szkoła Działalności Gospodarczej Przedmiot Matematyka Matematyka Liczby zespolone. Postać trygonometryczna liczb zespolonych. Wzory de Moivre a dla mnożenia, potęgowania i pierwiastkowania liczb zespolonych. Definicja grupy pierścienia i ciała. Ciało liczb

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH

INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZASTOSOWANIE GEOSYNTETYKÓW W BUDOWLACH ZIEMNYCH INSTYTUT BADAWCZY DRÓG I MOSTÓW ZAKŁAD GEOTECHNIKI Ul. Jagielloska 80, 03-301 Warszawa Tel. 8112961, 6754375 Fax 8111792 Zleceniodawca: Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Temat TN/TG-221 Etap

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI KATALOG PRZEDMIOTÓW UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ MECHANICZNY Instytut Budowy i Eksploatacji Maszyn KATALOG PRZEDMIOTÓW Rok akademicki 2010/2011 Kierunek: MECHANIKA I BUDOWA MASZYN Studia I-go stopnia (stacjonarne i niestacjonarne)

Bardziej szczegółowo

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane.

CPV-45262600-7- Róne specjalne roboty budowlane. S.T.2.0 Specyfikacja Techniczna wykonania i odbioru robót-architektura i konstrukcja. S.T.2.1. Specyfikacja Techniczna -roboty ziemne, rozbiórkowe, przygotowawcze, pomocnicze i naprawcze. CPV- 45110000-1-

Bardziej szczegółowo

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody

30 45 egzamin 6 i procesów Chemiczne metody Załącznik nr 1 do uchwały Nr 14 Senatu UMK z dnia 26 lutego 2008 r. Plan studiów: makrokierunek materiały współczesnych technologii Studia stacjonarne inżynierskie pierwszego stopnia Semestr I - IV plan

Bardziej szczegółowo

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a

C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a C1-7 Zaawansow ane ko m p u t erow e ws p o m a gania pr o je k t ow a ni a Kod przedmiotu: BUD-SIIKBiI-PSP-C1-7 Język w ykładowy: polski 2 / II Godzin w tygodniu - - 2 - Punkty kredytowe ECTS - - 2 -

Bardziej szczegółowo

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne

5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne 5. Łatwość części I etapu pisemnego według umiejętności i typów szkół - technika i szkoły policealne W tabelach przedstawiono wskaźniki łatwości poszczególnych umiejętności w etapie pisemnym - część I

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować

Bardziej szczegółowo

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI

OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI KATALOG KURSÓW OFERTA OGÓLNOUCZELNIANA NA ROK AKADEMICKI 2011/2012 Politechnika Wrocławska Katalog kursów Oferta Ogólnouczelniana 2011/2012 Politechnika Wrocławska Dział Nauczania Wybrzeże Wyspiańskiego

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: inŝynieria bezpieczeństwa Obszar kształcenia: nauki techniczne oraz rolnicze leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Program studiów informacje podstawowe

Program studiów informacje podstawowe Program studiów informacje podstawowe Program studiów dla studiów pierwszego stopnia na kierunku logistyka o profilu praktycznym określa w szczególności: formę studiów: stacjonarna oraz niestacjonarna,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE LUSARZ (37 03) OBECNIE: 722[03] Akceptuj: Zatwierdzam: Minister Gospodarki Minister Edukacji Narodowej SPIS TRECI str. PODSTAWA

Bardziej szczegółowo