informator wydawniczy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informator wydawniczy"

Transkrypt

1 NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCE SIĘ PISMO BRANŻY INŻYNIERYJNEJ NA POLSKIM RYNKU... informator wydawniczy media information INNOWACJE W INŻYNIERII ACCELERATING ENGINEERING INNOVATION [ ]

2 REALIZACJA POMYSŁ PROJEKT Innowacje w inżynierii... szybciej dzięki Design News w Mechanice i Elektronice Nasi czytelnicy to inżynierowie którzy planują, projektują i konstruują produkty z różnych dziedzin przemysłu. Dzięki zintegrowaniu i ścisłej relacji pomiędzy wersją elektroniczną i papierową naszego czasopisma, polska edycja Design News jest jedynym źródłem dostarczającym informacje inspirujące inżynierów-projektantów i pomagającym im przejść poprzez proces od pomysłu do gotowego produktu szybciej i skuteczniej. Design News pozwala także łączyć procesy projektowe i produkcyjne z wymogami rynku sprzedaży dzięki współpracy marketingowej, idee i koncepcje w postaci gotowych do wdrożenia produktów szybciej trafiają na rynek, w ręce konsumentów. Dlaczego Design News? Design News (edycja Polska) jest bezpłatnym czasopismem dostępnym w darmowej prenumeracie, adresowanym do inżynierów i kadry decyzyjnej, zajmującej się opracowywaniem i projektowaniem maszyn przemysłowych, urządzeń powszechnego użytku, sprzętu motoryzacyjnego i transportowego oraz wszelkich maszyn, urządzeń oraz produktów elektrycznych i elektronicznych. Misją czasopisma jest prezentowanie najnowszych technologii i rozwiązań technicznych, a także informowanie o produktach opartych na najnowocześniejszych koncepcjach z obszarów takich jak: CAx, mechanika, elektronika, materiały, hydraulika i pneumatyka, łączenie i montaż, przenoszenie mocy, etc. Zespół redakcyjny stara się zaspokoić oczekiwania inżynierów w zakresie projektowania koncepcyjnego, prototypowania, zakupów oraz innych procedur. Projektuj na światowym poziomie i zacznij z Design News! Czasopismo Design News ukazało się po raz pierwszy w USA w 1946 roku. Po z górą 60. latach łatwo stwierdzić, jak wielkie znaczenie odegrało dla rozwoju myśli technicznej za oceanem. Obecnie jest rozpowszechniane w globalnym nakładzie przekraczającym egzemplarzy, także w edycji chińskiej i japońskiej. Lata doświadczeń, ogólnoświatowa sieć wydawnicza, skuteczny system pracy edytorskiej gwarantują inżynierom-projektantom dostęp do cennego, czytelnego, przejrzystego i bardzo przydatnego źródła informacji 2 DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

3 Innovations in engineering... faster thanks to Design News in Mechanics and Electronics Among our readers there are engineers who plan, design and construct products in various industry sectors. Thanks to the integration and close relation between the electronic and paper versions of the magazine, the Polish edition of Design News is the only source supplying information that inspires engineers-designers and helps them go faster and more efficiently through the from idea to finished product process. Design News allows also for combining the designing and production processes with the requirements of the sales market thanks to the cooperation in the field of marketing, the ideas and concepts, in the form of ready to be introduced products, hit the market faster and get into the hands of the customers. Why Design News? Design News (Polish edition) is a free of charge magazine available in free subscription, addressed to engineers and decision-makers who work out and design industrial machines, commodities, automotive and transport equipment as well as any electric and electronic machines, devices and products. The magazine s mission is to present the latest technologies and technical solutions as well as to inform of products based on the state of the art ideas in the fields of: CAx, mechanics, electronics, materials, hydraulics and pneumatics, joining and assembling, power transmission, etc. Editorial staff does its best to satisfy the expectations of engineers as regards conceptual designing, prototyping, purchasing and other procedures. Design at the world-class level and start with Design News! Design News Polish edition was first published in February The initial bimonthly publishing cycle soon proved to be insufficient for Polish readers. Since September 2005 Design News Polska has been issued as a monthly. The publishing cycle assumes 12 editions a year, including one combined edition in the summer period. The Design News magazine was first published in USA in After more than 60 years its great significance for the development of the technical thought across the ocean is clearly visible. At present it is distributed in global circulation exceeding copies, having also Chinese and Japanese editions. Years of experience, worldwide publishing network, effective e system of editorial work guarantee engineers-designers access s to valuable, clear and very useful source of information [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 3

4 Mocne strony dla czytelników: treść i wartość merytoryczna pisma jakość i forma przekazu dostępność, także wydań archiwalnych informacje o produktach, nowościach, wydarzeniach raporty branżowe prezentujące przegląd aktualnej oferty rynku Kim są nasi czytelnicy? Sposób dystrybucji zapewnia dotarcie do wyselekcjonowanej docelowej grupy czytelników. A odpowiedź na postawione pytanie najlepiej ilustrują przedstawione poniżej wykresy sporządzone w oparciu o ankiety nadesłane przez naszych prenumeratorów... The strong points for readers: the contents and value of the magazine pertaining to the subject the quality and form of the presented information availability; also of the past issues information on products, novelties, events branch reports presenting the overview of current market offer Who are our readers? The method of distribution ensures targeting a selected group of readers. And the answer to the question Who reads Design News? is best illustrated by the presented below tabulation of results of questionnaires sent by our subscribers... CZYTELNICTWO wg stanowisk Readers position stanowiska position % konstruktor design engineer 21,0 kierownik zespołu projektowego design team manager 10,5 prezes/właściciel CEO 9,8 specjalista specialist 9,3 projektant CAD designer 9,0 pozostali inżynierowie other engineers 7,9 inni others 32,5 WZROST liczby prenumeratorów wg kolejnych wydań Increase of the subscribers 100% 443 Wzrost % Increase 203% 242% % Liczba prenumeratorów Number of subscribers 503% 372% Wydanie Issue DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

5 GŁÓWNE produkty wytwarzane w firmach czytelników Finished goods produkty products % części maszyn, podzespoły parts, elements 30,8 maszyny i urządzenia machinery, devices 17,9 projekty, dokumentacja projektowa documentation 16,9 usługi services 8,9 pojazdy (samochody, samoloty etc.) vehicles, aircrafts etc. 7,9 działalność edukacyjna education 5,4 odlewy casts 2,3 formy wtryskowe mold 2,0 oprogramowanie CAx CAx software 2,0 opakowania packaging 1,7 linie technologiczne process lines 1,3 art. spożywcze food 1,2 art. medyczne medicine 0,8 narzędzia tools 0,8 CZYTELNICTWO wg województw Districts województwa district % mazowieckie 19,2 śląskie 16,5 wielkopolskie 9,6 małopolskie 9,6 dolnośląskie 8,4 pomorskie 6,6 łódzkie 6,2 podkarpackie 4,0 lubelskie 3,7 lubuskie 3,4 kujawsko-pomorskie 3,0 świetokrzyskie 2,6 zachodnio-pomorskie 2,4 podlaskie 2,1 warmińsko-mazurskie 1,5 opolskie 1,0 procent ogółu osób, które udzieliły odpowiedzi na pytanie BRANŻE w obszarze działania firm czytelników Trades branże trades % części maszyn/sterowanie parts 39,4 motoryzacja automotive 25,0 procesy produkcyjne production 9,2 komputery/sprzęt biurowy computers 6,4 opakowania packaging 4,4 przemysł lotniczy/militaria military 4,3 AGD white goods 3,1 przemysł medyczny medicine 2,0 komunikacja communication 1,3 inne others 5,1 LICZBA zatrudnionych osób w firmach czytelników Number of the employees liczba pracowników employees % , , , , ,3 [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 5

6 Kalendarz wydawniczy Design News 2007 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ Raporty Obrabiarki CNC Biura projektowe Nowoczesne materiały Dodatki Katalog Dostawcy dla przemysłu 2007 (OEM Suppliers) Design News w architekturze napędy i sterowanie detektory hydraulika i pneumatyka szybkie prototypowanie łączenie i montaż Tematyka elektronika użytkowa systemy bezpieczeństwa systemy pomiarowe elektronika nowoczesne centra obróbcze metale ultralekkie energetyka skanowanie tworzywa zielona inżynieria CAD/CAM/CAE CAM CAD CAD CAE Deadline redakcyjny Deadline reklamowy wyróżnione główne zagadnienia danego numeru. Redakcja zastrzega możliwość dokonania zmian wysyłany do nowej bazy Czytelników dodatek będący wydaniem pilotażowym nowego tytułu Editorial Calendar Design News 2007 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY Reports CNC Machine tools Engineering offices Hitech materials Supplements OEM suppliers 2007 Design News: building & constructing Power & motion control Detectors Pneumatics & fluid power Fast prototyping Fastening & joining & assembling Topics Electronic Safety systems Measurement systems Electronics Modern machine tools Light metals Energetics Scanning technology Plastic materials Green engineering CAD/CAM/CAE CAM CAD CAD CAE Editorial deadline Advertising deadline DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

7 CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ Urządzenia wspomagające pracę projektantów Sterowniki PLC (CE Polska & DN) Systemy wizyjne Maszyny CNC do cięcia Konstruktor roku 2007 Extreme Machines (DN & CE Polska) Oprogramowanie CAD/CAM/CAE PROTECH 07 innowacje projektowanie linii produkcyjnych przemysł motoryzacyjny przemysł lotniczy napędy systemy wbudowane technika i medycyna trendy stacje robocze automatyka pneumatyka opakowania sieci materiały ekrany dotykowe łączenie i montaż tworzywa detektory łączenie i montaż CAD/CAM/CAE CAD/CAM/CAE CAD/CAM CAD/CAE CAM CAD/CAM/CAE JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Helpful devices for engineers PLC controllers Vision systems CNC cutting machine tools Engineer of the year 2007 Extreme Machines (DN & CE Poland) CAD/CAM/CAE software market Innovation PROTECH 07 Production line design Automotive industry Aviation industry Drives Embedded systems Technnology & medicine Trends Workstations Automation Pneumatics Packaging Networking Materials Touch panels Fastening & joining & assembling Plastic materials Detectors, sensors Fastening & joining & assembling CAD/CAM/CAE CAD/CAM/CAE CAD/CAM CAD/CAE CAM CAD/CAM/CAE [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 7

8 Zakres tematyczny Thematic scope Obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny związane z projektowaniem maszyn i urządzeń, zarówno pod kątem rozwiązań mechanicznych, jak i elektronicznych. Początkowo nazwa tytułu nie była zbyt dobrze rozpoznawana w Polsce mimo długoletniej tradycji i amerykańskich korzeni. Osoby, które spotykały się z naszym tytułem po raz pierwszy przy okazji targów czy licznych konferencji, w których organizację angażował się nasz zespół często spodziewały się, iż zawartość czasopisma będzie dotyczyć raczej zagadnień związanych z szeroko rozumianym wzornictwem. Na przełomie 2005 i 2006 roku podjęta została decyzja o doprecyzowaniu tytułu pisma. Od stycznia 2006 roku Design News Polska ukazuje się pod tytułem: Design News w mechanice i elektronice. Na łamach miesięcznika można znaleźć informacje z następujących obszarów: Dziedziny m.in.: projektowanie elementów maszyn, urządzeń, systemów produkcyjnych, zarówno mechanicznych jak i elektronicznych; oprogramowanie, sprzęt, urządzenia informatyczne wspomagające pracę inżynierów-projektantów; materiały: metale i tworzywa sztuczne; robotyka i automatyka; hydraulika i pneumatyka; maszyny i urządzenia do obróbki metali i tworzyw (zarówno zagadnienia związane z projektowaniem, jak i prezentacje dostępnych rozwiązań) łączenie i montaż; przenoszenie mocy; oszczędzanie energii; nanotechnologia; projekty przyjazne dla środowiska. Rynki m.in.: przemysł motoryzacyjny, transportowy; przemysł maszynowy; przemysł lotniczy i obronny; sprzęt medyczny i leczniczy; sprzęt komunikacyjny; sprzęt komputerowy i do automatyzacji prac biurowych; oprogramowanie dla inżtnierów-projektantów, systemy komputerowe; przemysłowe urządzenia sterujące, automatyka; maszyny i urządzenia przetwórcze; opakowania It virtually includes all the fields related to machine and device designing, both as regards mechanical and electronic solutions. At the beginning the name of the magazine was not well recognized in Poland, despite its long tradition and the American roots. Persons who encountered our magazine for the first time during trade fairs or numerous conferences organized with the involvement of our editorial staff expected the magazine to deal with the issues of widely understood patterndesigning. At the turn of 2005 and 2006 the decision was taken to make the title of the magazine more specific. Since January 2006 Design News Polska has been published under the title: Design News in mechanics and electronics. The following types of information can be found in the pages of the magazine: The following fields, among others: designing of machine elements, devices, production systems, both mechanical and electronic; software, hardware, IT devices aiding the work of engineers-designers; materials: metals and plastics; robotics and automatics; hydraulics and pneumatics; metalworking and plastic working machines and devices (issues related to designing as well as presentations of available solutions) joining and assembling; power transmission; energy saving; nanotechnology; environmental friendly projects The following markets, among others: automotive and transport industry; machine industry; aviation and defensive industry; medical and therapeutic equipment; communication equipment; computer hardware and equipment for automation of office work; software for engineers-designers, computer systems; industrial control devices, automatics; processing machines and devices; packaging 8 DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

9 Raporty Reports Oprogramowanie dla inżynierów-projektantów przegląd pełnej oferty dostępnego na polskim rynku oprogramowania CAx. Ukazujący się regularnie od dwóch lat na początku września, w swej ostatniej edycji wydany jako dodatek do właściwego magazynu objął ponad 90 programów, zarówno kompletnych systemów, jak i wyspecjalizowanych narzędzi! Doskonałe i sprawdzone źródło informacji! The Software for engineers-designers report is an overview of the complete offer of the CAx software available on the Polish market. The report, published for two years on a regular basis at the beginning of September, in its latest issue published as a supplement of the magazine included over 90 programs, both complete systems and specialized tools! Dostawcy dla przemysłu, czyli polski rynek OEM edycja kategorii obejmujących ponad 350 haseł, ogarniających większość produktów dla OEM dostępnych na rynku Wystarczy wejść na stronę i poświęcić chwilę czasu na zarejestrowanie i wybranie odpowiednich kategorii, w których znajdują się oferowane przez daną firmę podzespoły dla szeroko rozumianego przemysłu. Wpis podstawowy jest całkowicie bezpłatny, a wszystkie Firmy, które zechcą swoją obecność na stronach katalogu zamanifestować wyraźniej, mają do dyspozycji szeroki wachlarz opcji dodatkowych. Informator Dostawcy dla przemysłu: polski rynek OEM 2007 dotrze do wszystkich zainteresowanych projektowaniem i produkcją dla potrzeb przemysłu szeroko rozumianej branży OEM: dostępny na najważniejszych targach branżowych w Polsce, trafi do bardzo szerokiej bazy inżynierów konstruktorów, projektantów i technologów oraz inżynierskiej kadry kierowniczej i zarządczej dostępny również na zamówienie za pośrednictwem redakcji Design News lub przez formularz na stronie www. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Przemysław Zbierski (022) [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 9

10 Mocne strony dla reklamodawców dotarcie do bezpośrednio zainteresowanych (możliwość monitorowania rezultatów działań promocyjnych) obecność podczas najważniejszych wydarzeń (targi, konferencje, seminaria którym patronuje lub w których aktywnie uczestniczy redakcja Design News) Design News jest czasopismem dla Czytelników kreatywnych i aktywnych zawodowo od początku 2007 roku pełne wydania (w postaci plików pdf z kompletnymi numerami, w tym z reklamami) dostępne bez ograniczeń na stronie (do tej pory dostępna była tylko pełna treść wydań wraz z najważniejszym materiałem ilustracyjnym, bez reklam) The strong points for advertisers targeting exactly interested group of readers (availability of monitoring the promotional activities results) presence on the most important events (trade fairs, conferences, seminars supported by Design News or those events where the Design News editorial staff is actively involved) Design News is a magazine meant for creative, professionally active Readers since the beginning of 2007 complete editions (in the form of PDF files with complete issues, including advertisements) will be available without any restrictions on the website (so far only full text of the editions with the most important illustrating materials was available) Targi na których będziemy w 2007 roku Trade Shows we will attend in 2007 marzec march AUTOMATICON Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów International Fair for Measurement and Control Warszawa maj may EXPO ELEKTRONIKA Warszawa TTM Targi Techniki Motoryzacyjnej Automotive Technology Fair Poznań PLASTPOL Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych International Fair of Plastics Processing Kielce czerwiec june ITM INNOWACJE TECHNOLOGIE MASZYNY Innovations-Technologies-Machines Poznań wrzesień september MSPO Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego International Defence Industry Exhibition Kielce TOOLEXPO Targi Narzędzi i Obrabiarek International Tool and Machine Fair Katowice ENERGETAB Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie International Power Industry Fair Bielsko-Biała CONTROL-TECH Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej Fair of Industrial Measuring Technology Kielce październik october EUROTOOL Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń Do Obróbki Materialow Metal Working Machinery and Tools Trade Fair Kraków TECHNICON Targi Nauki i Techniki Fair of Science and Technology Gdańsk listopad november PROTECH Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii International Manufacturing Trade Fairs Wrocław 10 DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

11 Cennik reklam/advertising Rate Wymiar/Size Cena /Price Pełna strona/full Page 3750 zł (1500 $ / 1160 EUR) 2/3 strony 2/3 page 3150 zł (1260 $ / 970 EUR) 1/2 strony 1/2 page 2760 zł (1105 $ / 850 EUR) 1/3 strony 1/3 page 2100 zł (840 $ / 650 EUR) 1/4 strony 1/4 page 1650 zł (660 $ / 510 EUR) Do powyższych cen należy dodać 22% podatku VAT Okładka/Cover Cena /Price II okładka/ii cover 4875 zł (1950 $ / 1500 EUR) III okładka/iii cover 4875 zł (1950 $ / 1500 EUR) IV okładka/iv cover 5250 zł (2100 $ / 1615 EUR) Do powyższych cen należy dodać 22% podatku VAT. Prices do not include 22% VAT Specyfikacje dotyczące reklam Akceptowane formaty cyfrowe: Illustrator EPS (fonty zamienione na krzywe), Photoshop EPS/TIFF. Obrazy powinny zostać zapisane w formacie CMYK. Rozdzielczość co najmniej 300 dpi z zachowaniem naturalnej wielkości wydruku. Konieczne jest dołączenie wszystkich używanych plików i fontów. Przechowywanie: Materiały reklamowe są przechowywane tylko przez rok, chyba że reklamodawca zażyczy sobie przedłużenia terminu. Wymiar reklam /Advertising Size Wielkość/Size Pełna strona Full page 200 x 267 mm 2/3 strony 2/3 page 200 x 178 mm 1/2 strony/poziom 1/2 page/horizontal 200 x 134 mm 1/2 strony/pion 1/2 page/vertical 100 x 267 mm 1/3 strony/poziom 1/3 page/horizontal 200 x 89 mm 1/3 strony/pion 1/3 page/vertical 67 x 267 mm 1/4 strony 1/4 page 100 x 134 mm W przypadku reklam na spad do wymiarów netto należy dodać 3 mm z każdej strony reklamy, np. pełna strona: 206 x 273 mm Please add 3 mm bleed to all advertisements Advertising specifications Digital files accepted: Illustrator EPS (fonts converted to curves), Photoshop EPS/TIFF. All images should be saved in CMYK format; 300dpi resolution at actual print ad size, all linked files and fonts must be included. Storage: Ad materials are stored for one year only and will be destroyed unless special requests are made. Cennik dla reklamy w Internecie / Internet banners on Produkt product 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy banner 1 month 3 months 6 months 12 months 750x100 px 1400 zł / 560 $ / 432 EUR 1250 zł / 500 $ / 386 EUR 1100 zł / 440 $ / 340 EUR 950 zł / 380 $ / 293 EUR 120x330 px 1100 zł / 440 $ / 340 EUR 950 zł / 380 $ / 293 EUR 800 zł / 320 $ / 250 EUR 650 zł / 260 $ / 200 EUR 443x60 px 900 zł / 360 $ / 278 EUR 800 zł / 320 $ / 250 EUR 700 zł / 280 $ / 216 EUR 600 zł / 240 $ / 185 EUR możliwość zamieszczenia tylko na wybranych podstronach. Do powyższych cen należy dodać 22% VAT. Available only on chosen sub-sites not on the home page. Prices do not include 22% VAT za jeden miesiąc. For each month newsletter WYMIARY I KOSZTY: GŁÓWNY BANER W NEWSLETTERZE rozmiar: 443x60px, format: jpg, gif, max. do 15 KB: 500 PLN LEAD ARTYKUŁU (500 znaków ze spacjami) ze zdjęciem (130x80px) i z linkiem do strony z pełnym tekstem artykułu (do 3000 znaków ze spacjami): 400 PLN LOGO SPONSORA (120x80px) na prawej stronie newslettera z linkiem do strony www: 300 PLN (ceny nie zawierają 22% VAT) ZASIĘG: 6600 adresów (prenumeratorzy Design News, kierownicy i dyrektorzy działów konstrukcyjnych, także inżynierowie z działów technologicznych, technicznych, badawczo-rozwojowych i in.) CZĘSTOTLIWOŚĆ: W roku 2007 newsletter będzie wysyłany w połowie każdego miesiąca; na materiały oczekujemy do 6-8 dnia każdego miesiąca. RATES and SPECIFICATIONS: MAIN NEWSLETTER BANNER size: 443x60px, format: jpg, gif, up to 15 KB, price: 200 USD / 155 EUR SPONSORED ARTICLE LEAD (500 characters with spaces) + photo (130x80px)+ link to the full version of the article (about 3000 characters with spaces), price: 160 USD / 125 EUR SPONSOR LOGO (120x80px) at the right-hand side of a newsletter with a link to a web site, price: 120 USD / 95 EUR (the prices do not include 22% VAT) CIRCULATION: 6600 records (subscribers of DN: design engineers, managers and directors of construction-design sections, and also engineers from technology, technical and R&D sections, etc.) SCHEDULE: In 2007, newsletter is going to be send by the middle of each month, so we expect the materials till 6 th -8 th of each month. [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 11

12 Design News ul. Królewska Warszawa (+48 22) Redaktor naczelny Editor in Chief Maciej Stanisławski (+48 22) Reklama Advertising Przemysław Zbierski Account manager (+48 22) Wydawnictwo Publishing Trade Media International sp. z o.o. Czasopismo Design News wydawane jest na licencji RBI informator wydawniczy [ ]

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer

OFERTA REKLAMOWA. advertisement offer OFERTA REKLAMOWA 2015 advertisement offer LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 5 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ NO 1 POSITION AMONG

Bardziej szczegółowo

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of

Career in IT. in IT it is a comprehensive. the employers. IN THE IT SECTOR. source of knowledge. of HR publications, the strongest interest of REACH THE BEST SPECIALISTS IN THE IT SECTOR Publication date: June 17, 2015 Materials deadline: June 5, 2015 CAREER IN IT is the report in the series of HR publications, it enjoys the strongest interest

Bardziej szczegółowo

» 2009 INFORMATOR WYDAWNICZY

» 2009 INFORMATOR WYDAWNICZY » 2009 INFORMATOR WYDAWNICZY» INNOWACJE W PROJEKTOWANIU I KONSTRUKCJACH ACCELERATING ENGINEERING INNOVATION 2009 [ www.designnews.pl] INFORMATOR WYDAWNICZY MEDIA KIT » O NAS / ABOUT DESIGN NEWS ŚWIATOWY

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2017

OFERTA REKLAMOWA 2017 OFERTA REKLAMOWA 2017 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 7LAT NA RYNKU POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON 4 600 000 WYGENEROWALI

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA 2016

OFERTA REKLAMOWA 2016 OFERTA REKLAMOWA 2016 LICZBY GRAMWZIELONE.PL FACTS & FIGURES 6 LAT NA RYNKU YEARS ON THE MARKET 1 POZYCJA NA RYNKU MEDIÓW W POLSCE DEDYKOWANYCH ENERGII ODNAWIALNEJ RENEWABLE ENERGY MEDIA IN POLAND ODSŁON

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005

Cracow University of Economics Poland. Overview. Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 Cracow University of Economics Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Key Note Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit CE Europe

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information:

KOMUNIKAT 2. The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry. Conference information: AT 1 KOMUNIKAT 2 The 44 th International Biometrical Colloquium and IV Polish-Portuguese Workshop on Biometry Conference information: AT 1 PLACE OF CONFERENCE Address: ACH - DS "Krakowiak" 30-150 Kraków

Bardziej szczegółowo

W W I E L K I M M I E Ś C I E

W W I E L K I M M I E Ś C I E BEZPŁATNY MAGAZYN DLA KOBIET W CIĄŻY I MAM MALUSZKÓW 0-3 SUPERMAMA W W I E L K I M M I E Ś C I E PREZENTACJA OFERTOWA MAGAZYNU 2013 OGÓLNOPOLSKI OGÓLNOPOLSKI NOWY WWW.MAGAZYNSUPERMAMA.PL 03 PROFIL MAGAZYNU

Bardziej szczegółowo

OFERT OFER A REKLAMO A REKLAMO A

OFERT OFER A REKLAMO A REKLAMO A OFERTA REKLAMOWA Oferta całoroczna 2016 Raport Kolejowy to dwumiesięcznik poświęcony branży kolejowej. Wydawany przez Polską Izbę Producentów Urządzeń i Usług na Rzecz Kolei podejmuje tematy dotyczące

Bardziej szczegółowo

18 lipiec 2009 18 grudzień 2009

18 lipiec 2009 18 grudzień 2009 Kalendarz wydawniczy i oferta reklamowa na okres: 18 lipiec 2009 18 grudzień 2009 aktualizowany dnia 6.08.2009 r. Więcej niż blog i nie tylko o CAD... www.cadblog.pl www.cadglobe.com rozpoczął działalność

Bardziej szczegółowo

Cracow University of Economics Poland

Cracow University of Economics Poland Cracow University of Economics Poland Sources of Real GDP per Capita Growth: Polish Regional-Macroeconomic Dimensions 2000-2005 - Keynote Speech - Presented by: Dr. David Clowes The Growth Research Unit,

Bardziej szczegółowo

Rok 2013. Wszystko o MONOLICIE

Rok 2013. Wszystko o MONOLICIE Rok 2013 Wszystko o MONOLICIE Polskie Centrum Budownictwa Sp. z o.o., 02-516 Warszawa, ul. Starościńska 1b lok. 2 tel./fax (0-22) 646 75 21 do 23, e-mail: info@monolityczne.com.pl; www.monilityczne.com.pl

Bardziej szczegółowo

Terminy wydawnicze: Przekazanie gotowych projektów reklam. Przekazanie materiałów do składu. Rezerwacja powierzchni reklamowej. Wysyłka do klienta

Terminy wydawnicze: Przekazanie gotowych projektów reklam. Przekazanie materiałów do składu. Rezerwacja powierzchni reklamowej. Wysyłka do klienta Ogólnopolski miesięcznik przedsiębiorców leśnych ukazujący się od 10 lat profesjonalne źródło informacji na temat maszyn, urządzeń i nowoczesnych technologii stosowanych w leśnictwie. Zawiera aktualne

Bardziej szczegółowo

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram Cenniki, warunki techniczne, harmonogram 2017 CENNIK wybrane formaty reklamowe NAZWA FORMATY W MM CENA NETTO Winieta pierwsza strona 46,5 x 78 6200 PLN Winieta pierwsza strona SIL do winiety M5 pierwsza

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego)

Biuletyn Informacyjny ITS (Instytutu Transportu Samochodowego) 1. A 5809 III ABC Jakości od 1996 2. Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3. Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn i Urządzeń) 4. Archives of Civil

Bardziej szczegółowo

Length of expressways and highways per 100 km 2

Length of expressways and highways per 100 km 2 CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer

Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Image Media Group Sp. z o.o., 01-044 Warszawa, ul. Spokojna 13, tel.: 636 70 10, 636 70 17, fax: 838 87 53, www.image.pl Oferta Drukarni Cyfrowej / Digital Printing House Offer Przedstawiamy Państwu ofertę

Bardziej szczegółowo

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram

Cenniki, warunki techniczne, harmonogram Cenniki, warunki techniczne, harmonogram 2017 CENNIK wybrane formaty reklamowe NAZWA FORMATY W MM CENA NETTO Winieta pierwsza strona 46,5 x 78 6200 PLN Winieta pierwsza strona SIL do winiety M5 pierwsza

Bardziej szczegółowo

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ

SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ SIŁA EKSPORTU POLSKIEJ BRANŻY KOSMETYCZNEJ THE POWER OF EXPORT IN POLISH COSMETICS INDUSTRY KATARZYNA OLĘDZKA Brand Manager Verona Products Professional AGENDA 1. Branża kosmetyczna w Polsce i na świecie

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014

1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 25 LAT 27 LAT 1987-2012 DYSKRET POLSKA 1987-2014 nasi klienci dobrze trafili... get your swing on with us... www.dyskret.com.pl 30-023 Kraków, ul. Mazowiecka 131 tel. +48 12 423 31 00, office@dyskret.com.pl

Bardziej szczegółowo

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950?

Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Has the heat wave frequency or intensity changed in Poland since 1950? Joanna Wibig Department of Meteorology and Climatology, University of Lodz, Poland OUTLINE: Motivation Data Heat wave frequency measures

Bardziej szczegółowo

Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!"

Awareness campaign Safe rail-road level crossing Stop and Live! Awareness campaign Safe rail-road level crossing "Stop and Live!" www.plk-sa.pl Geneva, 12-13 May 2014 The key objective of the campaign is: What are our objectives? - to promote the correct patterns of

Bardziej szczegółowo

Why choose No Hau Studio?

Why choose No Hau Studio? Why choose No Hau Studio? We ve been perfecting our skills for over 10 years. Branding and Communications are the core of our activities. B2B is our speciality. Customer s Satisfaction is our priority.

Bardziej szczegółowo

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl

Kielce University of Technology. www.tu.kielce.pl At present, the University consists of four faculties: the Faculty of Civil and Environmental Engineering the Faculty of Electrical Engineering, Automatics and Computer Science the Faculty of Mechatronics

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK Polska)

OFERTA REKLAMOWA Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK Polska) OFERTA REKLAMOWA Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK Polska) MEDIA DRUKOWANE Magazyn Wiadomości Gospodarcze ( Wi ) Wiadomości Gospodarcze (Wi) to polsko-niemiecki dwumiesięcznik biznesowy

Bardziej szczegółowo

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty!

O FIRMIE. Wspierajmy Polskie produkty! O FIRMIE W 2015 roku Firma Icar obchodzi 25-lecie swojej działalności. Obecnie jesteśmy niekwestionowanym liderem w produkcji ram drewnianych w Polsce. Posiadamy także bardzo silną pozycję w produkcji

Bardziej szczegółowo

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ

WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WSPIERAMY TWOJĄ LOGISTYKĘ WE SUPPORT YOUR LOGISTIC KATALOG PRODUKTÓW PRODUCT CATALOGUE SKRZYNKI TRANSPORTOWE / TRANSPORT CRATES PIWO / BEER Skrzynki na piwo marki ERG-SYSTEM to praktyczne i sprawdzone

Bardziej szczegółowo

IT dla zarządzających w przemyśle. Informator 2013. www.msipolska.pl

IT dla zarządzających w przemyśle. Informator 2013. www.msipolska.pl IT dla zarządzających w przemyśle Informator 2013 www.msipolska.pl 1 Profil działalności INFORMACJA O TYTULE MSI Polska to źródło informacji dla kadry zarządzającej różnymi działami przedsiębiorstw z sektora

Bardziej szczegółowo

2012 Polish Business Directory

2012 Polish Business Directory 2012 Polish Business Directory Przewodnik po Polskim biznesie Umieść dane Twojej firmy i poszerz soją bazę kontaktów Reklamuj się i zaprezentuj swoje produkty oraz usługi szerokiemu gronu odbiorców Skorzystaj

Bardziej szczegółowo

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej

Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 12 Rektora PP z dnia 26 marca 2012 r. (RO/III/12/2012) Nazewnictwo kierunków studiów i specjalności w języku angielskim obowiązujące w Politechnice Poznańskiej POLITECHNIKA

Bardziej szczegółowo

Najbardziej kompleksowy coroczny

Najbardziej kompleksowy coroczny Najbardziej kompleksowy coroczny przegląd sytuacji na polskim rynku centrów handlowych, obrazujący sytuację obecną oraz prognozy rozwoju tego sektora w najbliższych latach. Eksperci i przedstawiciele instytucji

Bardziej szczegółowo

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer

MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer MORTGAGE COVER POOL REPORT Issuer FX rates NBP exchange rate Report date EUR/PLN 4,1944 2015-06-30 USD/PLN 3,7645 ( NBP fixing exchange rate as of Report date) Issuer Name mbank Hipoteczny S.A. CRD compliant

Bardziej szczegółowo

CIĘŻARÓWKI TRANSPORT SERWIS SPEDYCJA. www.trucks.com.pl

CIĘŻARÓWKI TRANSPORT SERWIS SPEDYCJA. www.trucks.com.pl www.trucks.com.pl o nas Ogólnopolski miesięcznik Ciężarówki jest czasopismem specjalistycznym zajmującym się tematyką transportu drogowego. Ukazuje się od 1999 roku. W magazynie prezentujemy samochody

Bardziej szczegółowo

Nasza misja. Our mission

Nasza misja. Our mission Nasza misja I nadrzędny cel to oferowanie Klientom takich produktów i usług, które spełniają ich oczekiwania pod względem jakości, niezawodności, wzornictwa, ceny i terminowości. Our mission And priority

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość

Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software. Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Rafał Żmijewski - Siemens Industry Software Cyfrowa fabryka - wizja czy rzeczywistość Unrestricted Siemens AG 2015 Realize innovation. Wyzwania w przemyśle to ciągłe zmiany Zunifikowana architekturae Wolumen

Bardziej szczegółowo

Oferta sponsoringu. Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania

Oferta sponsoringu. Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania Oferta sponsoringu Krajowej Konferencji Inżynierii Oprogramowania XVII edycja 17-19 września 2015 Międzyzdroje ORGANIZATORZY: Polskie Towarzystwo Informatyczne Instytut Informatyki w Zarządzaniu Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure

Investment expenditures of self-governement units in percentage of their total expenditure CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

KLUCZOWE ZAGADNIENIA. Nakład 4 400 egz. Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych

KLUCZOWE ZAGADNIENIA. Nakład 4 400 egz. Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych 1 KLUCZOWE ZAGADNIENIA Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych odbiorców poszukujących wiedzy o rynku, producentach i rozwiązaniach. Zasilanie i chłodzenie w centrum

Bardziej szczegółowo

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych

Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Cennik Regionalnych Produktów Reklamowych Obowiązuje od dnia 15 września 2014 Spis treści 1 Regionalne pasmo czasowe... 3 2 Regionalne pakiety zasięgowe... 5 3 Zakładka regionalna... 6 4 Button regionalny...

Bardziej szczegółowo

Structure of councilors in the legislative organs of local government units

Structure of councilors in the legislative organs of local government units CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module More information: for substantive matters concerning: national indicators and those on the

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR WYDAWNICZY

INFORMATOR WYDAWNICZY www.controlengpolska.com» magazyn w wersji drukowanej i e-wydanie» dodatki tematyczne, raporty» Almanach Produkcji w Polsce w wersji drukownej» Internetowy Almanach Produkcji w Polsce» portal internetowy»

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera

Instrukcja dotycząca. portalu Meusburgera Instrukcja dotycząca portalu Meusburgera 1. Zawartość 2 1. Informacje ogólne 3 2. Rejestracja na portalu Meusburgera 4 3. 3.1 3.2 Hasło Hasło przy rejestracji Zapomniałeś hasła? 4. Zamówienie kart wstępu

Bardziej szczegółowo

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002

LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok. 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 LP. Sygnatura Tytuł czasopisma Rok 1 A 5809 III ABC Jakości od 1996 2 Acta of Bioengineering and Biomechanics 1999-2002 3 Advances in Manufacturing Science and Technology (patrz Postępy Technologii Maszyn

Bardziej szczegółowo

OFERTA REKLAMOWA Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK Polska)

OFERTA REKLAMOWA Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK Polska) OFERTA REKLAMOWA Polsko - Niemieckiej Izby Przemysłowo Handlowej (AHK Polska) MEDIA DRUKOWANE Magazyn Wiadomości Gospodarcze ( Wi ) http://ahk.pl/pl/media/ Wiadomości Gospodarcze (Wi) to polsko-niemiecki

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa w bezpłatnym miesięczniku

Oferta reklamowa w bezpłatnym miesięczniku Oferta reklamowa w bezpłatnym miesięczniku Kolporter Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością sp.k. w Kielcach ul. Zagnańska 61, 25-528 Kielce tel. 41 367 82 24, tel. kom. 510 030 119 email: naszkolporter@kolporter.com.pl

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamowa Portal drogowy -

Oferta reklamowa Portal drogowy - Oferta reklamowa Portal drogowy - www.edroga.pl Cztery wymiary informacji Oferta ważna od 22.04-22.06.2013 KIM JESTEŚMY? Portal drogowy edroga.pl to profesjonalny portal branżowy kompleksowo prezentujący

Bardziej szczegółowo

Siemens Product Lifecycle Management Software

Siemens Product Lifecycle Management Software Siemens Product Lifecycle Management Software I Pomorskie Spotkanie Użytkowników systemu Siemens NX Gdańsk, 27 września 2012 Healthcare Energy Industry Siemens jest firmą oferującą zintegrowaną technologię,

Bardziej szczegółowo

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a

ZELMOTOR Sp.z o.o Rzeszów; ul.przemysłowa 4a ZELMOTOR Sp.z o.o. 35-105 Rzeszów; ul.przemysłowa 4a tel. 017 8658858; fax: 0178658452 Zelmotor spółka z o.o. powstała 1.01.2010r w ramach przekształceń z Zakładu Silników Zelmer S.A. pozostając głównym

Bardziej szczegółowo

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ

UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ UMOWY WYPOŻYCZENIA KOMENTARZ Zaproponowany dla krajów Unii Europejskiej oraz dla wszystkich zainteresowanych stron wzór Umowy wypożyczenia między muzeami i instytucjami kultury opracowany został przez

Bardziej szczegółowo

Projekt C-E.N.T.E.R.

Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt C-E.N.T.E.R. Projekt: Competence, cooperation and communication in the dissemination and exploitation of EU Projects Program: LLP Key Activity 4 Partnerstwo: 14 partnerów z 13 krajów (AT, BE, DE,

Bardziej szczegółowo

System optymalizacji produkcji energii

System optymalizacji produkcji energii System optymalizacji produkcji energii Produkcja energii jest skomplikowanym procesem na który wpływa wiele czynników, optymalizacja jest niezbędna, bieżąca informacja o kosztach i możliwościach wykorzystania

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia

Oferta przetargu. Poland Tender. Nazwa. Miejscowość. Warszawa Numer ogłoszenia. Data zamieszczenia 2011-09-28. Typ ogłoszenia Poland Tender Oferta przetargu Nazwa Dostawa oprogramowania komputerowego umożliwiającego tworzenie opracowań statystycznych obrazujących gospodarowanie Zasobem Własności Rolnej Skarbu Państwa Miejscowość

Bardziej szczegółowo

Effective Governance of Education at the Local Level

Effective Governance of Education at the Local Level Effective Governance of Education at the Local Level Opening presentation at joint Polish Ministry OECD conference April 16, 2012, Warsaw Mirosław Sielatycki Ministry of National Education Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju

Średnia wielkość powierzchni gruntów rolnych w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Jednostka podziału administracyjnego kraju ROLNYCH W GOSPODARSTWIE W KRAJU ZA 2006 ROK w gospodarstwie za rok 2006 (w hektarach) Województwo dolnośląskie 14,63 Województwo kujawsko-pomorskie 14,47 Województwo lubelskie 7,15 Województwo lubuskie

Bardziej szczegółowo

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company

Employment. Number of employees employed on a contract of employment by gender in 2012. Company Im not found /sites/eneacsr2012.mess-asp.com/themes/eneacsr2012/img/enea.jpg Employt Capital Group is one of the largest companies in the energy industry. Therefore it has an influence, as an employer,

Bardziej szczegółowo

poland@mediamind.com December 2010

poland@mediamind.com December 2010 MediaMind poland@mediamind.com December 2010 Plan prezentacji Kampanie w Internecie, a kampanie w innych mediach. Trendy w reklamie display. Rich Media ale o co chodzi? Przykłady realizacji kampanii Rich

Bardziej szczegółowo

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net

Oferta reklamy. na portalu Laboratoria.net Oferta reklamy na portalu Laboratoria.net (2) 364-6-95 m.czerwinski@laboratoria.net 885 222 000 Chcesz poznać ceny? Skontaktuj się przygotujemy dla Ciebie specjalną ofertę PROMOCJA FIRM I LABORATORIÓW

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public

publiczne / naukowe / pedagogiczne / pedagogical research public Pracownia Bibliotekoznawstwa Instytut Książki i Czytelnictwa BN Zestawienie zbiorcze o stanie i działalności bibliotek w 2015 r. Performance of libraries in 2015 Opracowano na podstawie danych Głównego

Bardziej szczegółowo

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473

Privacy policy. Polityka prywatności. www.wochen-office.com. office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 Privacy policy Polityka office@wochen-offce.com 0048 667-352-102 0048 501-059-473 registration / correspondence address: 05-850 Ożarów Mazowiecki ul. Dmowskiego 70A/37 Polska / Poland The personal / business

Bardziej szczegółowo

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE

I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE I INTERNATIONAL SCIENTIFIC CONFERENCE EU SECURITY AND CRISIS MANAGEMENT FLOOD-2010 ATENEUM UNIVERSITY IN GDANSK P FUNDATION PRO POMERANIA NOTICE NO. 1 I International Scientific Conference EU SECURITY

Bardziej szczegółowo

Jedyny tego typu w Polsce coroczny

Jedyny tego typu w Polsce coroczny Jedyny tego typu w Polsce coroczny kompleksowy przegląd aktualnej sytuacji na polskim rynku handlu detalicznego, uwzględniający całość sektora: sieci handlowe, w tym sklepy przy stacjach paliw, centra

Bardziej szczegółowo

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project

The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project The shape of and the challenges for the Polish EO sector initial findings of the SEED EO project Drugie Forum Obserwacji Ziemi Ministerstwo Rozwoju Warszawa, 4 lipca 2016 2 Zadania projektu Stworzenie

Bardziej szczegółowo

Niezastąpiony kwartalny magazyn

Niezastąpiony kwartalny magazyn Niezastąpiony kwartalny magazyn dla osób zarządzających sklepami we wszystkich formatach: sieciami super- i hipermarketów, sklepami zlokalizowanymi przy ulicach i w galeriach handlowych, sklepami typu

Bardziej szczegółowo

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland

Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Najstarsza prywatna fabryka papierosów w Polsce THE Oldest private cigarettes factory in poland Praxis to spółka produkująca papierosy w Kamiennej Górze, oparta w 100% na polskim kapitale. Jest wyłącznie

Bardziej szczegółowo

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian

USB firmware changing guide. Zmiana oprogramowania za przy użyciu połączenia USB. Changelog / Lista Zmian 1 / 12 Content list / Spis Treści 1. Hardware and software requirements, preparing device to upgrade Wymagania sprzętowe i programowe, przygotowanie urządzenia do aktualizacji 2. Installing drivers needed

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik

Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Informacje o zawodach (szkoła młodzieżowa) I. Technikum zawodowe (4-letnie) 1) Technik mechanik Organizuje i nadzoruje produkcję, montaż, naprawy i konserwacje wszelkich maszyn i urządzeo produkowanych

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami

Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami Seweryn SPAŁEK Krytyczne czynniki sukcesu w zarządzaniu projektami MONOGRAFIA Wydawnictwo Politechniki Śląskiej Gliwice 2004 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE 5 1. ZARZĄDZANIE PROJEKTAMI W ORGANIZACJI 13 1.1. Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

Informator wydawniczy

Informator wydawniczy www.controlengpolska.com» magazyn w wersji drukowanej i e-wydanie» dodatki tematyczne, raporty» Almanach Produkcji w Polsce w wersji drukownej» Internetowy Almanach Produkcji w Polsce» portal internetowy»

Bardziej szczegółowo

decoland decoland decoland

decoland decoland decoland F irma decoland od roku 1994 specjalizuje się w zakresie projektowania wzornictwa branży oświetleniowej oraz produkcji gotowych lamp. W całej gamie wyrobów staramy się zaspokoić gusta i oczekiwania naszych

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Komunikacja IP w firmie

Komunikacja IP w firmie 1 KLUCZOWE ZAGADNIENIA Guide to specjalny projekt wydawniczy redakcji NetWorld dla zaawansowanych odbiorców poszukujących wiedzy o rynku, producentach i rozwiązaniach. Komunikacja IP w firmie Zagadnienia:

Bardziej szczegółowo

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary.

25 27 May th Logistics, Warehousing and Transport Expo. summary. summary On logistics in a complex manner, at the Expo Silesia fair only Over two thousand visitors came to Expo Silesia on 25-27 May 2010 during the Logistics, and the Rail Transport Fair held at the same

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępu. Tomasz Gołębiowski redaktor naczelny. wstęp

Słowo wstępu. Tomasz Gołębiowski redaktor naczelny. wstęp Mediakit 2015 Słowo wstępu CRN Polska to nowoczesny magazyn biznesowy przeznaczony dla firm sprzedających i wdrażających technologie informatyczne. Na co dzień pomagamy im w rozwoju biznesu na niezwykle

Bardziej szczegółowo

Bezpłatne czasopismo branży zabezpieczeń. Media kit 2015. www.zabezpieczenia.com.pl

Bezpłatne czasopismo branży zabezpieczeń. Media kit 2015. www.zabezpieczenia.com.pl Bezpłatne czasopismo branży zabezpieczeń Media kit 2015 O czasopiśmie Zabezpieczenia spełniają funkcję pisma edukacyjno-informacyjnego branży zabezpieczeń. Czasopismo ukazuje się co dwa miesiące i jest

Bardziej szczegółowo

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household

The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average number of persons per household CENTRAL STATISTICAL OFFICE STATISTICAL OFFICE IN KATOWICE Sustainable Development Indicators. Regional module The average number of people in a household receiving social benefits in relation to the average

Bardziej szczegółowo

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki.

Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Plaskowicki & Partnerzy Architekci Studio was established in 2000 and it is owned by architect Piotr Płaskowicki. Since the beginning of our activity we are taking part in many architectural competitions

Bardziej szczegółowo

Tygodnik Kurier Kolejowy

Tygodnik Kurier Kolejowy Tygodnik Kurier Kolejowy Jedyny w Polsce tygodnik poświęcony wyłącznie branży kolejowej. Piszemy o wszystkim, co najważniejsze w tym kluczowym sektorze gospodarki - inwestycjach, technologiach, firmach

Bardziej szczegółowo

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży,

INFORMATOR. Portal biznesowy dla automatyków. informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, INFORMATOR 2012 Portal biznesowy dla automatyków informuje o nowościach produktowych i ważnych wydarzeniach w branży, opisuje to, co dzieje się w polskich i zagranicznych przedsiębiorstwach, adresowany

Bardziej szczegółowo

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District

Brief description of the paper/report. Chain 90% 10% District Brief description of the paper/report Item Identification Card (IIC) Process Structure Design Produce Deliver Analyse and Understand Chain 90% 10% District Argument Supply Chain Planning Process. Proces

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo FS. Gaj 32-031 Mogilany ul. Zalesie 21 tel/fax 0-12-397-54-45, kom. +48 605 24 44 44. www.firmasprzatajaca.pl redakcja@firmasprzatajaca.

Wydawnictwo FS. Gaj 32-031 Mogilany ul. Zalesie 21 tel/fax 0-12-397-54-45, kom. +48 605 24 44 44. www.firmasprzatajaca.pl redakcja@firmasprzatajaca. Ceny i formaty reklam do spadu Okładka I 199x204 mm Cena: 4 000 PLN Rozkładówka netto 404x294 Cena: 2 500 PLN 1/2 poziom netto 202x147 brutto 208x150 1/2 pion netto 101x294 brutto 208x101 brutto 71x300

Bardziej szczegółowo

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia!

Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! Wikimedia Polska Conference 2009 You too can create... not only Wikipedia! 1 st -3 rd May, 2009, Jadwisin by the Jezioro Zegrzyńskie Wikimedia Polska Conference 2009 is a fourth event organized by the

Bardziej szczegółowo

Cennik reklam. ważny od 1 września 2012

Cennik reklam. ważny od 1 września 2012 Cennik reklam ważny od 1 września 2012 Standardowe formy reklamy Produkt Rozmiar (px) Waga (kb) Format pliku Cena* Billboard 750 x 100 40 jpg / gif / swf 60,00 zł Double Billboard 750 x 200 40 jpg / gif

Bardziej szczegółowo

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU.

RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Strona1 RAPORT: PODSUMOWANIE ROZTRZYGNIĘTYCH PRZETARGÓW Z BRANŻY MOTORYZACYJNEJ W 2012 ROKU. Kraków, 15.07.2013 Strona2 Serwis Inwestycyjno - Przetargowy www.pressinfo.pl we współpracy z Grupą Marketingową

Bardziej szczegółowo

Wydawnictwo FS Cennik reklam

Wydawnictwo FS Cennik reklam Wydawnictwo FS Cennik reklam Ceny i formaty reklam do spadu Okładka I 199x204 mm Cena: 4 000 PLN Rozkładówka netto 404x294 Cena: 2 500 PLN 1/2 poziom netto 202x147 brutto 208x150 1/2 pion netto 101x294

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy:

MEDIAKIT. Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2. Biuro Reklamy: MEDIAKIT Wydawca: IDG Poland SA 02-092 Warszawa, ul. Żwirki i Wigury 18a, Business Garden bud.2 Biuro Reklamy: Marcin Renduda Dyrektor Biura Reklamy IDG Poland, +48 22 321 79 15/ +48 606 792 773 Wojciech

Bardziej szczegółowo

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW

OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW OFERTA BIURA REKLAMY TVP KRAKÓW 201 tel. 012 261 52 52 fa: 012 42 61 20 www.krakow.tvp.pl CENNIK EMISJI FILMÓW REKLAMOWYCH tel. 012 42 60 99, fa 012 42 61 20 Zasięg Godzina Cena emisji Dzień tygodnia (w

Bardziej szczegółowo

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH

Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Kierunek Elektronika i Telekomunikacja, Studia II stopnia Specjalność: Systemy wbudowane Metodyki projektowania i modelowania systemów Cyganek & Kasperek & Rajda 2013 Katedra Elektroniki AGH Zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Oferta sprzedaży powierzchni reklamowej w dwumiesięczniku

Oferta sprzedaży powierzchni reklamowej w dwumiesięczniku 2015 Oferta sprzedaży powierzchni reklamowej w dwumiesięczniku Dwumiesięcznik Polski Jubiler najszersze spektrum branży złotniczo-jubilerskiej w Polsce Dwumiesięcznik Polski Jubiler jest specjalistycznym

Bardziej szczegółowo