informator wydawniczy

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "informator wydawniczy"

Transkrypt

1 NAJDYNAMICZNIEJ ROZWIJAJĄCE SIĘ PISMO BRANŻY INŻYNIERYJNEJ NA POLSKIM RYNKU... informator wydawniczy media information INNOWACJE W INŻYNIERII ACCELERATING ENGINEERING INNOVATION [ ]

2 REALIZACJA POMYSŁ PROJEKT Innowacje w inżynierii... szybciej dzięki Design News w Mechanice i Elektronice Nasi czytelnicy to inżynierowie którzy planują, projektują i konstruują produkty z różnych dziedzin przemysłu. Dzięki zintegrowaniu i ścisłej relacji pomiędzy wersją elektroniczną i papierową naszego czasopisma, polska edycja Design News jest jedynym źródłem dostarczającym informacje inspirujące inżynierów-projektantów i pomagającym im przejść poprzez proces od pomysłu do gotowego produktu szybciej i skuteczniej. Design News pozwala także łączyć procesy projektowe i produkcyjne z wymogami rynku sprzedaży dzięki współpracy marketingowej, idee i koncepcje w postaci gotowych do wdrożenia produktów szybciej trafiają na rynek, w ręce konsumentów. Dlaczego Design News? Design News (edycja Polska) jest bezpłatnym czasopismem dostępnym w darmowej prenumeracie, adresowanym do inżynierów i kadry decyzyjnej, zajmującej się opracowywaniem i projektowaniem maszyn przemysłowych, urządzeń powszechnego użytku, sprzętu motoryzacyjnego i transportowego oraz wszelkich maszyn, urządzeń oraz produktów elektrycznych i elektronicznych. Misją czasopisma jest prezentowanie najnowszych technologii i rozwiązań technicznych, a także informowanie o produktach opartych na najnowocześniejszych koncepcjach z obszarów takich jak: CAx, mechanika, elektronika, materiały, hydraulika i pneumatyka, łączenie i montaż, przenoszenie mocy, etc. Zespół redakcyjny stara się zaspokoić oczekiwania inżynierów w zakresie projektowania koncepcyjnego, prototypowania, zakupów oraz innych procedur. Projektuj na światowym poziomie i zacznij z Design News! Czasopismo Design News ukazało się po raz pierwszy w USA w 1946 roku. Po z górą 60. latach łatwo stwierdzić, jak wielkie znaczenie odegrało dla rozwoju myśli technicznej za oceanem. Obecnie jest rozpowszechniane w globalnym nakładzie przekraczającym egzemplarzy, także w edycji chińskiej i japońskiej. Lata doświadczeń, ogólnoświatowa sieć wydawnicza, skuteczny system pracy edytorskiej gwarantują inżynierom-projektantom dostęp do cennego, czytelnego, przejrzystego i bardzo przydatnego źródła informacji 2 DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

3 Innovations in engineering... faster thanks to Design News in Mechanics and Electronics Among our readers there are engineers who plan, design and construct products in various industry sectors. Thanks to the integration and close relation between the electronic and paper versions of the magazine, the Polish edition of Design News is the only source supplying information that inspires engineers-designers and helps them go faster and more efficiently through the from idea to finished product process. Design News allows also for combining the designing and production processes with the requirements of the sales market thanks to the cooperation in the field of marketing, the ideas and concepts, in the form of ready to be introduced products, hit the market faster and get into the hands of the customers. Why Design News? Design News (Polish edition) is a free of charge magazine available in free subscription, addressed to engineers and decision-makers who work out and design industrial machines, commodities, automotive and transport equipment as well as any electric and electronic machines, devices and products. The magazine s mission is to present the latest technologies and technical solutions as well as to inform of products based on the state of the art ideas in the fields of: CAx, mechanics, electronics, materials, hydraulics and pneumatics, joining and assembling, power transmission, etc. Editorial staff does its best to satisfy the expectations of engineers as regards conceptual designing, prototyping, purchasing and other procedures. Design at the world-class level and start with Design News! Design News Polish edition was first published in February The initial bimonthly publishing cycle soon proved to be insufficient for Polish readers. Since September 2005 Design News Polska has been issued as a monthly. The publishing cycle assumes 12 editions a year, including one combined edition in the summer period. The Design News magazine was first published in USA in After more than 60 years its great significance for the development of the technical thought across the ocean is clearly visible. At present it is distributed in global circulation exceeding copies, having also Chinese and Japanese editions. Years of experience, worldwide publishing network, effective e system of editorial work guarantee engineers-designers access s to valuable, clear and very useful source of information [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 3

4 Mocne strony dla czytelników: treść i wartość merytoryczna pisma jakość i forma przekazu dostępność, także wydań archiwalnych informacje o produktach, nowościach, wydarzeniach raporty branżowe prezentujące przegląd aktualnej oferty rynku Kim są nasi czytelnicy? Sposób dystrybucji zapewnia dotarcie do wyselekcjonowanej docelowej grupy czytelników. A odpowiedź na postawione pytanie najlepiej ilustrują przedstawione poniżej wykresy sporządzone w oparciu o ankiety nadesłane przez naszych prenumeratorów... The strong points for readers: the contents and value of the magazine pertaining to the subject the quality and form of the presented information availability; also of the past issues information on products, novelties, events branch reports presenting the overview of current market offer Who are our readers? The method of distribution ensures targeting a selected group of readers. And the answer to the question Who reads Design News? is best illustrated by the presented below tabulation of results of questionnaires sent by our subscribers... CZYTELNICTWO wg stanowisk Readers position stanowiska position % konstruktor design engineer 21,0 kierownik zespołu projektowego design team manager 10,5 prezes/właściciel CEO 9,8 specjalista specialist 9,3 projektant CAD designer 9,0 pozostali inżynierowie other engineers 7,9 inni others 32,5 WZROST liczby prenumeratorów wg kolejnych wydań Increase of the subscribers 100% 443 Wzrost % Increase 203% 242% % Liczba prenumeratorów Number of subscribers 503% 372% Wydanie Issue DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

5 GŁÓWNE produkty wytwarzane w firmach czytelników Finished goods produkty products % części maszyn, podzespoły parts, elements 30,8 maszyny i urządzenia machinery, devices 17,9 projekty, dokumentacja projektowa documentation 16,9 usługi services 8,9 pojazdy (samochody, samoloty etc.) vehicles, aircrafts etc. 7,9 działalność edukacyjna education 5,4 odlewy casts 2,3 formy wtryskowe mold 2,0 oprogramowanie CAx CAx software 2,0 opakowania packaging 1,7 linie technologiczne process lines 1,3 art. spożywcze food 1,2 art. medyczne medicine 0,8 narzędzia tools 0,8 CZYTELNICTWO wg województw Districts województwa district % mazowieckie 19,2 śląskie 16,5 wielkopolskie 9,6 małopolskie 9,6 dolnośląskie 8,4 pomorskie 6,6 łódzkie 6,2 podkarpackie 4,0 lubelskie 3,7 lubuskie 3,4 kujawsko-pomorskie 3,0 świetokrzyskie 2,6 zachodnio-pomorskie 2,4 podlaskie 2,1 warmińsko-mazurskie 1,5 opolskie 1,0 procent ogółu osób, które udzieliły odpowiedzi na pytanie BRANŻE w obszarze działania firm czytelników Trades branże trades % części maszyn/sterowanie parts 39,4 motoryzacja automotive 25,0 procesy produkcyjne production 9,2 komputery/sprzęt biurowy computers 6,4 opakowania packaging 4,4 przemysł lotniczy/militaria military 4,3 AGD white goods 3,1 przemysł medyczny medicine 2,0 komunikacja communication 1,3 inne others 5,1 LICZBA zatrudnionych osób w firmach czytelników Number of the employees liczba pracowników employees % , , , , ,3 [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 5

6 Kalendarz wydawniczy Design News 2007 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ Raporty Obrabiarki CNC Biura projektowe Nowoczesne materiały Dodatki Katalog Dostawcy dla przemysłu 2007 (OEM Suppliers) Design News w architekturze napędy i sterowanie detektory hydraulika i pneumatyka szybkie prototypowanie łączenie i montaż Tematyka elektronika użytkowa systemy bezpieczeństwa systemy pomiarowe elektronika nowoczesne centra obróbcze metale ultralekkie energetyka skanowanie tworzywa zielona inżynieria CAD/CAM/CAE CAM CAD CAD CAE Deadline redakcyjny Deadline reklamowy wyróżnione główne zagadnienia danego numeru. Redakcja zastrzega możliwość dokonania zmian wysyłany do nowej bazy Czytelników dodatek będący wydaniem pilotażowym nowego tytułu Editorial Calendar Design News 2007 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY Reports CNC Machine tools Engineering offices Hitech materials Supplements OEM suppliers 2007 Design News: building & constructing Power & motion control Detectors Pneumatics & fluid power Fast prototyping Fastening & joining & assembling Topics Electronic Safety systems Measurement systems Electronics Modern machine tools Light metals Energetics Scanning technology Plastic materials Green engineering CAD/CAM/CAE CAM CAD CAD CAE Editorial deadline Advertising deadline DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

7 CZERWIEC LIPIEC SIERPIEŃ WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK LISTOPAD GRUDZIEŃ Urządzenia wspomagające pracę projektantów Sterowniki PLC (CE Polska & DN) Systemy wizyjne Maszyny CNC do cięcia Konstruktor roku 2007 Extreme Machines (DN & CE Polska) Oprogramowanie CAD/CAM/CAE PROTECH 07 innowacje projektowanie linii produkcyjnych przemysł motoryzacyjny przemysł lotniczy napędy systemy wbudowane technika i medycyna trendy stacje robocze automatyka pneumatyka opakowania sieci materiały ekrany dotykowe łączenie i montaż tworzywa detektory łączenie i montaż CAD/CAM/CAE CAD/CAM/CAE CAD/CAM CAD/CAE CAM CAD/CAM/CAE JUNE JULY AUGUST SEPTEMBER OCTOBER NOVEMBER DECEMBER Helpful devices for engineers PLC controllers Vision systems CNC cutting machine tools Engineer of the year 2007 Extreme Machines (DN & CE Poland) CAD/CAM/CAE software market Innovation PROTECH 07 Production line design Automotive industry Aviation industry Drives Embedded systems Technnology & medicine Trends Workstations Automation Pneumatics Packaging Networking Materials Touch panels Fastening & joining & assembling Plastic materials Detectors, sensors Fastening & joining & assembling CAD/CAM/CAE CAD/CAM/CAE CAD/CAM CAD/CAE CAM CAD/CAM/CAE [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 7

8 Zakres tematyczny Thematic scope Obejmuje praktycznie wszystkie dziedziny związane z projektowaniem maszyn i urządzeń, zarówno pod kątem rozwiązań mechanicznych, jak i elektronicznych. Początkowo nazwa tytułu nie była zbyt dobrze rozpoznawana w Polsce mimo długoletniej tradycji i amerykańskich korzeni. Osoby, które spotykały się z naszym tytułem po raz pierwszy przy okazji targów czy licznych konferencji, w których organizację angażował się nasz zespół często spodziewały się, iż zawartość czasopisma będzie dotyczyć raczej zagadnień związanych z szeroko rozumianym wzornictwem. Na przełomie 2005 i 2006 roku podjęta została decyzja o doprecyzowaniu tytułu pisma. Od stycznia 2006 roku Design News Polska ukazuje się pod tytułem: Design News w mechanice i elektronice. Na łamach miesięcznika można znaleźć informacje z następujących obszarów: Dziedziny m.in.: projektowanie elementów maszyn, urządzeń, systemów produkcyjnych, zarówno mechanicznych jak i elektronicznych; oprogramowanie, sprzęt, urządzenia informatyczne wspomagające pracę inżynierów-projektantów; materiały: metale i tworzywa sztuczne; robotyka i automatyka; hydraulika i pneumatyka; maszyny i urządzenia do obróbki metali i tworzyw (zarówno zagadnienia związane z projektowaniem, jak i prezentacje dostępnych rozwiązań) łączenie i montaż; przenoszenie mocy; oszczędzanie energii; nanotechnologia; projekty przyjazne dla środowiska. Rynki m.in.: przemysł motoryzacyjny, transportowy; przemysł maszynowy; przemysł lotniczy i obronny; sprzęt medyczny i leczniczy; sprzęt komunikacyjny; sprzęt komputerowy i do automatyzacji prac biurowych; oprogramowanie dla inżtnierów-projektantów, systemy komputerowe; przemysłowe urządzenia sterujące, automatyka; maszyny i urządzenia przetwórcze; opakowania It virtually includes all the fields related to machine and device designing, both as regards mechanical and electronic solutions. At the beginning the name of the magazine was not well recognized in Poland, despite its long tradition and the American roots. Persons who encountered our magazine for the first time during trade fairs or numerous conferences organized with the involvement of our editorial staff expected the magazine to deal with the issues of widely understood patterndesigning. At the turn of 2005 and 2006 the decision was taken to make the title of the magazine more specific. Since January 2006 Design News Polska has been published under the title: Design News in mechanics and electronics. The following types of information can be found in the pages of the magazine: The following fields, among others: designing of machine elements, devices, production systems, both mechanical and electronic; software, hardware, IT devices aiding the work of engineers-designers; materials: metals and plastics; robotics and automatics; hydraulics and pneumatics; metalworking and plastic working machines and devices (issues related to designing as well as presentations of available solutions) joining and assembling; power transmission; energy saving; nanotechnology; environmental friendly projects The following markets, among others: automotive and transport industry; machine industry; aviation and defensive industry; medical and therapeutic equipment; communication equipment; computer hardware and equipment for automation of office work; software for engineers-designers, computer systems; industrial control devices, automatics; processing machines and devices; packaging 8 DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

9 Raporty Reports Oprogramowanie dla inżynierów-projektantów przegląd pełnej oferty dostępnego na polskim rynku oprogramowania CAx. Ukazujący się regularnie od dwóch lat na początku września, w swej ostatniej edycji wydany jako dodatek do właściwego magazynu objął ponad 90 programów, zarówno kompletnych systemów, jak i wyspecjalizowanych narzędzi! Doskonałe i sprawdzone źródło informacji! The Software for engineers-designers report is an overview of the complete offer of the CAx software available on the Polish market. The report, published for two years on a regular basis at the beginning of September, in its latest issue published as a supplement of the magazine included over 90 programs, both complete systems and specialized tools! Dostawcy dla przemysłu, czyli polski rynek OEM edycja kategorii obejmujących ponad 350 haseł, ogarniających większość produktów dla OEM dostępnych na rynku Wystarczy wejść na stronę i poświęcić chwilę czasu na zarejestrowanie i wybranie odpowiednich kategorii, w których znajdują się oferowane przez daną firmę podzespoły dla szeroko rozumianego przemysłu. Wpis podstawowy jest całkowicie bezpłatny, a wszystkie Firmy, które zechcą swoją obecność na stronach katalogu zamanifestować wyraźniej, mają do dyspozycji szeroki wachlarz opcji dodatkowych. Informator Dostawcy dla przemysłu: polski rynek OEM 2007 dotrze do wszystkich zainteresowanych projektowaniem i produkcją dla potrzeb przemysłu szeroko rozumianej branży OEM: dostępny na najważniejszych targach branżowych w Polsce, trafi do bardzo szerokiej bazy inżynierów konstruktorów, projektantów i technologów oraz inżynierskiej kadry kierowniczej i zarządczej dostępny również na zamówienie za pośrednictwem redakcji Design News lub przez formularz na stronie www. Więcej informacji można uzyskać pod adresem: Przemysław Zbierski (022) [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 9

10 Mocne strony dla reklamodawców dotarcie do bezpośrednio zainteresowanych (możliwość monitorowania rezultatów działań promocyjnych) obecność podczas najważniejszych wydarzeń (targi, konferencje, seminaria którym patronuje lub w których aktywnie uczestniczy redakcja Design News) Design News jest czasopismem dla Czytelników kreatywnych i aktywnych zawodowo od początku 2007 roku pełne wydania (w postaci plików pdf z kompletnymi numerami, w tym z reklamami) dostępne bez ograniczeń na stronie (do tej pory dostępna była tylko pełna treść wydań wraz z najważniejszym materiałem ilustracyjnym, bez reklam) The strong points for advertisers targeting exactly interested group of readers (availability of monitoring the promotional activities results) presence on the most important events (trade fairs, conferences, seminars supported by Design News or those events where the Design News editorial staff is actively involved) Design News is a magazine meant for creative, professionally active Readers since the beginning of 2007 complete editions (in the form of PDF files with complete issues, including advertisements) will be available without any restrictions on the website (so far only full text of the editions with the most important illustrating materials was available) Targi na których będziemy w 2007 roku Trade Shows we will attend in 2007 marzec march AUTOMATICON Międzynarodowe Targi Automatyki i Pomiarów International Fair for Measurement and Control Warszawa maj may EXPO ELEKTRONIKA Warszawa TTM Targi Techniki Motoryzacyjnej Automotive Technology Fair Poznań PLASTPOL Międzynarodowe Targi Przetwórstwa Tworzyw Sztucznych International Fair of Plastics Processing Kielce czerwiec june ITM INNOWACJE TECHNOLOGIE MASZYNY Innovations-Technologies-Machines Poznań wrzesień september MSPO Międzynarodowy Salon Przemysłu Obronnego International Defence Industry Exhibition Kielce TOOLEXPO Targi Narzędzi i Obrabiarek International Tool and Machine Fair Katowice ENERGETAB Międzynarodowe Energetyczne Targi Bielskie International Power Industry Fair Bielsko-Biała CONTROL-TECH Targi Przemysłowej Techniki Pomiarowej Fair of Industrial Measuring Technology Kielce październik october EUROTOOL Targi Obrabiarek, Narzędzi i Urządzeń Do Obróbki Materialow Metal Working Machinery and Tools Trade Fair Kraków TECHNICON Targi Nauki i Techniki Fair of Science and Technology Gdańsk listopad november PROTECH Międzynarodowe Targi Produkcji i Technologii International Manufacturing Trade Fairs Wrocław 10 DESIGN NEWS Polska Informator wydawniczy 2007 [www.designnews.pl]

11 Cennik reklam/advertising Rate Wymiar/Size Cena /Price Pełna strona/full Page 3750 zł (1500 $ / 1160 EUR) 2/3 strony 2/3 page 3150 zł (1260 $ / 970 EUR) 1/2 strony 1/2 page 2760 zł (1105 $ / 850 EUR) 1/3 strony 1/3 page 2100 zł (840 $ / 650 EUR) 1/4 strony 1/4 page 1650 zł (660 $ / 510 EUR) Do powyższych cen należy dodać 22% podatku VAT Okładka/Cover Cena /Price II okładka/ii cover 4875 zł (1950 $ / 1500 EUR) III okładka/iii cover 4875 zł (1950 $ / 1500 EUR) IV okładka/iv cover 5250 zł (2100 $ / 1615 EUR) Do powyższych cen należy dodać 22% podatku VAT. Prices do not include 22% VAT Specyfikacje dotyczące reklam Akceptowane formaty cyfrowe: Illustrator EPS (fonty zamienione na krzywe), Photoshop EPS/TIFF. Obrazy powinny zostać zapisane w formacie CMYK. Rozdzielczość co najmniej 300 dpi z zachowaniem naturalnej wielkości wydruku. Konieczne jest dołączenie wszystkich używanych plików i fontów. Przechowywanie: Materiały reklamowe są przechowywane tylko przez rok, chyba że reklamodawca zażyczy sobie przedłużenia terminu. Wymiar reklam /Advertising Size Wielkość/Size Pełna strona Full page 200 x 267 mm 2/3 strony 2/3 page 200 x 178 mm 1/2 strony/poziom 1/2 page/horizontal 200 x 134 mm 1/2 strony/pion 1/2 page/vertical 100 x 267 mm 1/3 strony/poziom 1/3 page/horizontal 200 x 89 mm 1/3 strony/pion 1/3 page/vertical 67 x 267 mm 1/4 strony 1/4 page 100 x 134 mm W przypadku reklam na spad do wymiarów netto należy dodać 3 mm z każdej strony reklamy, np. pełna strona: 206 x 273 mm Please add 3 mm bleed to all advertisements Advertising specifications Digital files accepted: Illustrator EPS (fonts converted to curves), Photoshop EPS/TIFF. All images should be saved in CMYK format; 300dpi resolution at actual print ad size, all linked files and fonts must be included. Storage: Ad materials are stored for one year only and will be destroyed unless special requests are made. Cennik dla reklamy w Internecie / Internet banners on Produkt product 1 miesiąc 3 miesiące 6 miesięcy 12 miesięcy banner 1 month 3 months 6 months 12 months 750x100 px 1400 zł / 560 $ / 432 EUR 1250 zł / 500 $ / 386 EUR 1100 zł / 440 $ / 340 EUR 950 zł / 380 $ / 293 EUR 120x330 px 1100 zł / 440 $ / 340 EUR 950 zł / 380 $ / 293 EUR 800 zł / 320 $ / 250 EUR 650 zł / 260 $ / 200 EUR 443x60 px 900 zł / 360 $ / 278 EUR 800 zł / 320 $ / 250 EUR 700 zł / 280 $ / 216 EUR 600 zł / 240 $ / 185 EUR możliwość zamieszczenia tylko na wybranych podstronach. Do powyższych cen należy dodać 22% VAT. Available only on chosen sub-sites not on the home page. Prices do not include 22% VAT za jeden miesiąc. For each month newsletter WYMIARY I KOSZTY: GŁÓWNY BANER W NEWSLETTERZE rozmiar: 443x60px, format: jpg, gif, max. do 15 KB: 500 PLN LEAD ARTYKUŁU (500 znaków ze spacjami) ze zdjęciem (130x80px) i z linkiem do strony z pełnym tekstem artykułu (do 3000 znaków ze spacjami): 400 PLN LOGO SPONSORA (120x80px) na prawej stronie newslettera z linkiem do strony www: 300 PLN (ceny nie zawierają 22% VAT) ZASIĘG: 6600 adresów (prenumeratorzy Design News, kierownicy i dyrektorzy działów konstrukcyjnych, także inżynierowie z działów technologicznych, technicznych, badawczo-rozwojowych i in.) CZĘSTOTLIWOŚĆ: W roku 2007 newsletter będzie wysyłany w połowie każdego miesiąca; na materiały oczekujemy do 6-8 dnia każdego miesiąca. RATES and SPECIFICATIONS: MAIN NEWSLETTER BANNER size: 443x60px, format: jpg, gif, up to 15 KB, price: 200 USD / 155 EUR SPONSORED ARTICLE LEAD (500 characters with spaces) + photo (130x80px)+ link to the full version of the article (about 3000 characters with spaces), price: 160 USD / 125 EUR SPONSOR LOGO (120x80px) at the right-hand side of a newsletter with a link to a web site, price: 120 USD / 95 EUR (the prices do not include 22% VAT) CIRCULATION: 6600 records (subscribers of DN: design engineers, managers and directors of construction-design sections, and also engineers from technology, technical and R&D sections, etc.) SCHEDULE: In 2007, newsletter is going to be send by the middle of each month, so we expect the materials till 6 th -8 th of each month. [www.designnews.pl] DESIGN NEWS Polska 11

12 Design News ul. Królewska Warszawa (+48 22) Redaktor naczelny Editor in Chief Maciej Stanisławski (+48 22) Reklama Advertising Przemysław Zbierski Account manager (+48 22) Wydawnictwo Publishing Trade Media International sp. z o.o. Czasopismo Design News wydawane jest na licencji RBI informator wydawniczy [ ]

WWW.UTRZYMANIERUCHU.PL WYDAWANE NA LICENCJI ON LICENSE FROM USA

WWW.UTRZYMANIERUCHU.PL WYDAWANE NA LICENCJI ON LICENSE FROM USA 2009 INFORMATOR WYDAWNICZY 2009 MEDIA KIT P R I N T O N L I N E E V E N T S R E S E A R C H D A T A B A S E A C C E S S WWW.UTRZYMANIERUCHU.PL WYDAWANE NA LICENCJI ON LICENSE FROM USA ZAWSZE W CZOŁÓWCE

Bardziej szczegółowo

The leading source of innovation in industrial automation. Control Engineering Polska. Media Kit 2015. www.controlengineering.pl

The leading source of innovation in industrial automation. Control Engineering Polska. Media Kit 2015. www.controlengineering.pl The leading source of innovation in industrial automation Control Engineering Polska Media Kit 2015 www.controlengineering.pl Editorial calendar 2015 JANUARY FEBRUARY MARCH APRIL MAY JUNE ENERGY JULY AUGUST

Bardziej szczegółowo

The leading source of innovation for over 60 years

The leading source of innovation for over 60 years Robotics Automation controls Drives measurements diagnostics Software IT License USA www.controlengineering.pl The leading source of innovation for over 60 years M e d i a K i t 2 0 1 2 2012 Editorial

Bardziej szczegółowo

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Media Kit 2015. License. www.utrzymanieruchu.pl USA

Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych. Media Kit 2015. License. www.utrzymanieruchu.pl USA Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych Media Kit 2015 License USA www.utrzymanieruchu.pl 1 Editorial calendar 2015 JANUARY / FEBRUARY MARCH / APRIL MONITORING AND DIAGNOSTICS MAY / JUNE COMPRESSED

Bardziej szczegółowo

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu

Katalog. Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010. Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Produkcji i Technologii PROTECH 26-27 października 2010 Regionalne Centrum Turystyki Biznesowej we Wrocławiu Katalog Kongres Protech 2010 I II Katalog Kongres Protech 2010 Kongres Produkcji

Bardziej szczegółowo

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK...

GIFT STAR... 36 GM GADGETS... 37 GJC INTER MEDIA... 38-39 INSPIRION... 40-41 IMI PARTNER... 42 JAVRO... 43 JETT STUDIO... 44-45 FIRMA KULIK... 1 SPIS TREŚCI / TABLE OF CONTENTS PIAP-SŁOWO WSTĘPNE... 3-4 INDEX... 5 1 STOCK... 6-7 3LINE PROMOTION... 8 AML/ROM88... 9 ART CLIP... 10-11 ARUAL GADŻETY... 12 BUSINESS MEDIA... 13 ATUT... 14-15 AWIH...

Bardziej szczegółowo

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber

Foreword. Edytorial. Życzę miłej lektury. Marek Kondrat. Prezes Izby. I wish you a pleasant reading, Marek Kondrat. President of the Chamber Edytorial Foreword The General Assembly was undoubtedly the most important event organized by the Chamber in the last six months. It was followed by the CEO Forum with the Board of Directors of Brugg and

Bardziej szczegółowo

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship

województwo podkarpackie / Podkarpackie Voivodeship Polskie klastry i polityka klastrowa Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000 roku.

Bardziej szczegółowo

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska

Raport roczny 2011 Annual report 2011. Fundacja PlasticsEurope Polska Raport roczny 2011 Annual report 2011 Fundacja PlasticsEurope Polska Spis treści Contents Z perspektywy europejskiej From the European perspective... 3 Wprowadzenie Foreword... 4 Nasze priorytety 2011

Bardziej szczegółowo

Album Firm Parkowe Orły 2013

Album Firm Parkowe Orły 2013 STOWARZYSZENIE ORGANIZATORÓW OŚRODKÓW INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Laureaci Konkursu Projekt realizowany dzięki wsparciu finansowemu Narodowego Centrum Badań i Rozwoju ze środków Programu Kreator

Bardziej szczegółowo

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates

Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities. Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates Osobowości Outsourcingu Outsourcing Personalities Outsourcing Stars 2014 Laureaci / Laureates General Od Redakcji Editorial Note Dymitr Doktór Redaktor Naczelny Chief Editor Szanowni Czytelnicy, Rok 2014

Bardziej szczegółowo

MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014

MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014 MIÊDZYNARODOWE TARGI MOTORYZACYJNE INTERNATIONAL AUTOMOTIVE TRADE FAIR 11-13.09.2014 Centrum Targowo-Kongresowe MT Polska, Warszawa, POLSKA MT Polska Trade Fair and Congress Centre, Warsaw, POLAND KATALOG

Bardziej szczegółowo

Informator wydawniczy 2013

Informator wydawniczy 2013 Inspiracje dla inżynierów budownictwa Informator wydawniczy 2013 Wydawca www.inteligentnybudynek.eu 1 Kalendarz wydawniczy 2013 STYCZEŃ/LUTY MARZEC/KWIECIEŃ MAJ/CZERWIEC WRZESIEŃ/PAŹDZIERNIK LISTOPAD/GRUDZIEŃ

Bardziej szczegółowo

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data.

OPOLE OUT CING SOUR. Konkurs Outsourcing Stars 2013. Mobilna rewolucja biznesu The mobile business revolution. IT Contracting Big Data. ISSN 2083-8867 nr 5 (12) wrzesień / pażdziernik 2013 (dwumiesięcznik) September / October 2013 (bi-monthly magazine) Bezpłatny magazyn Free of charge magazine OPOLE Miasto z perspektywami A city with bright

Bardziej szczegółowo

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.

3D MASTer. adres ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com. WYSTAWCY EXHIBITORS 3 3D MASTer 456 ul. Instalatorów 7c 02-237 Warszawa tel./fax: 22 2540017 kom.: 665 554 475 e-mail: info@3dmaster.com.pl www.3dmaster.com.pl Firma 3D Master jako pierwsza w Polsce (od

Bardziej szczegółowo

IT for industry managers. Media Kit 2014. www.msipolska.pl 1

IT for industry managers. Media Kit 2014. www.msipolska.pl 1 IT for industry managers Media Kit 2014 www.msipolska.pl 1 Characteristics of the brand ABOUT THE BRAND MSI (Manufacturing Systems Information) Polska is the only Polish language Portal entirely devoted

Bardziej szczegółowo

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015

RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 RAPORT PRZEMYSŁ SPOTKAŃ I WYDARZEŃ W POLSCE 2015 POLAND MEETINGS AND EVENTS INDUSTRY REPORT 2015 125 122 129 148 145 127 193 150 170 103 82 68 66 2001 2002 2003 2004 2005 2006 2007 2008 2009 2010 2011

Bardziej szczegółowo

Informator wydawniczy 2013

Informator wydawniczy 2013 Zawsze w czołówce Informator wydawniczy 2013 Na licencji Wydawca USA www.utrzymanieruchu.pl 1 Kalendarz wydawniczy 2013 STYCZEŃ LUTY MARZEC KWIECIEŃ MAJ CZERWIEC Zamknięcie numeru 10.01 18.01 15.02 14.03

Bardziej szczegółowo

Klastry w Województwie Podlaskim

Klastry w Województwie Podlaskim Klastry i polityka klastrowa 2011 Klastry w Województwie Podlaskim województwo podlaskie / Podlaskie Voivodeship Clusters in the Podlaskie Voivodeship UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY województwo

Bardziej szczegółowo

Informator wydawniczy 2015

Informator wydawniczy 2015 Na licencji Inżynieria & Utrzymanie Ruchu Zakładów Przemysłowych Informator wydawniczy 2015 USA www.utrzymanieruchu.pl 1 Kalendarz wydawniczy 2015 STYCZEŃ / LUTY MARZEC / KWIECIEŃ MONITOROWANIE I DIAGNOSTYKA

Bardziej szczegółowo

Siemens ten sam, a jednak nowy

Siemens ten sam, a jednak nowy grudzień 2007 Wszystkim Czytelnikom Newslettera, Klientom, Partnerom i Przyjaciołom Siemensa, Wesołych Świąt i Wszystkiego Najlepszego w Nowym Roku życzy Redakcja Merry Christmas and a Happy New Year to

Bardziej szczegółowo

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej:

etapy cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej: 323 Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia zrównoważonej inwestycji budowlanej Partnership at all stages of sustainable building life cycle Projekt Partnerstwo na wszystkich etapach cyklu życia

Bardziej szczegółowo

Powolne wyjście z kryzysu

Powolne wyjście z kryzysu Branża metalowa - Raport / Business sector of metals - Report Powolne wyjście z kryzysu The sector gradually overcomes the crisis Szeroko rozumiany przemysł metalowy jest jedną z najważniejszych branż

Bardziej szczegółowo

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland

Analytics Forum 2013. 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland 13 lutego 2013, Le Regina Hotel, Warsaw, Poland Gold Partner Silver Partners Co-Partner Partner Media Partners Agenda 09:00 09:30 Rejestracja / Przerwa kawowa 09:30 10:00 Big Data bez tajemnic: definicja,

Bardziej szczegółowo

Nowe oblicze Siemensa

Nowe oblicze Siemensa październik 2008 Szanowni Państwo, Drodzy Czytelnicy, Oddajemy do rąk Państwa niniejszy 28. numer Newslettera, anonsując zarazem, że jest to ostatni numer, jaki ukazuje się w postaci tradycyjnej, drukowanej.

Bardziej szczegółowo

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców

TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców Targi w Polsce 2010 Exhibitions in Poland ISSN 1899-7066 Polska Izba Przemysłu Targowego Polish Chamber of Exhibition Industry TArgI w POLSCE i targi za granicą z udziałem polskich wystawców EXHIBITIONS

Bardziej szczegółowo

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine

SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Redakcyjne/Editorial Od Redakcji Od Redakcji Listopad 2007 SILNIKI SPALINOWE COMBUSTION ENGINES Czasopismo naukowe Scientific Magazine Nr 2/2007 (129) PL ISSN 0138-0346 Wydawca/Editor: Polskie Towarzystwo

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo żywności

Bezpieczeństwo żywności Klaster Innowacji w Agrobiznesie: Bezpieczeństwo żywności najnowsze światowe standardy bezpieczeństwa w produkcji, przetwórstwie, pakowaniu oraz logistyce. Wyzwania związane z eksportem. Cluster of Innovation

Bardziej szczegółowo

price 14,85 PLN (including 8% VAT)

price 14,85 PLN (including 8% VAT) 5 2014 price 14,85 PLN (including 8% VAT) ISSN 2080-9654 9772080 965203 0 5> Best pastry in town Home made ice cream Exquisite mediteranean cuisine Innovative cocktails Premium selection of wines Catering

Bardziej szczegółowo

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim

Klastry w województwie warmińsko-mazurskim Polskie Klastry i klastry polityka i polityka klastrowa klastrowa 2012 Klastry w województwie warmińsko-mazurskim województwo warmińsko-mazurskie / Warmińsko-Mazurskie Voivodeship Clusters in the Warmińsko-

Bardziej szczegółowo