Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo"

Transkrypt

1 Efekty kształcenia dla kierunku Budownictwo 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek Budownictwo naleŝy do obszaru kształcenia w zakresie nauk technicznych. Budownictwo jest powiązane w sposób szczególny z takimi dyscyplinami jak: architektura, inŝynieria środowiska, inŝynieria materiałowa i zarządzanie. 2. Profil kształcenia: ogólnoakademicki 3. Stopień kształcenia i czas trwania studiów: studia II stopnia magisterskie (3 semestry) Absolwent Studia II stopnia na kierunku Budownictwo prowadzone na Wydziale Nauk Technicznych Uniwersytetu Warmińsko-Mazurskiego w Olsztynie są studiami skoncentrowanymi na przygotowaniu absolwentów w specjalnościach: Budowle i Konstrukcje InŜynierskie, Budowa i Eksploatacja Dróg oraz Budownictwo Energooszczędne. Po zakończeniu studiów II stopnia na kierunku Budownictwo absolwent na podstawie zgromadzonej wiedzy jest przygotowany do podejmowania decyzji w zakresie prawidłowego stosowania materiałów, projektowania obiektów budowlanych i przedsięwzięć budowlanych. Zna aktualne trendy w projektowaniu przedsięwzięć budowlanych. Stosuje zasady bezpieczeństwa i higieny pracy. Potrafi projektować obiekty budowlane lądowe i wodne, zna zasady mechaniki budowli, potrafi sformułować, utworzyć a następnie zastosować właściwe modele obliczeniowe złoŝonych konstrukcji inŝynierskich. Potrafi analizować i projektować konstrukcje betonowe, Ŝelbetowe, metalowe, murowe i drewniane. Zna zasady utrzymania i przeprowadzania remontów oraz termomodernizacji obiektów budowlanych. Ma wiedzę w zakresie budowy i eksploatacji dróg. Potrafi klasyfikować obiekty budownictwa komunikacyjnego, zna metody ich projektowania, eksploatacji oraz utrzymania. Zna zagadnienia dotyczące inŝynierii ruchu drogowego, jego organizacji i standardów bezpieczeństwa. Potrafi kierować robotami budowlanymi. Ma świadomość oszczędności zasobów energii w sektorze budowlanym. Potrafi określić straty ciepła budynku oraz optymalizować przebieg termomodernizacji. Zna zasady certyfikacji energetycznej budynków i potrafi określać rozwiązania energooszczędne. Zna i potrafi zastosować energooszczędne systemy ogrzewcze, wentylacyjne i klimatyzacyjne. Potrafi racjonalnie wykorzystywać odnawialne źródła energii w budownictwie. Potrafi sformułować i rozwiązywać nowe problemy inŝynierskie, techniczne i organizacyjne związane z budownictwem. Wykorzystuje nowoczesne techniki komputerowe wspomagające procesy projektowania obiektów i przedsięwzięć budowlanych. Potrafi krytycznie dobierać argumenty wspomagające kolektywne decyzje dotyczące realizacji zadań w budownictwie. Potrafi opracować i ewentualnie opublikować raporty dotyczące przebiegu wykonywanych prac. Potrafi pracować w zespole i nadzorować prace zespołu. Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. 4. Objaśnienie oznaczeń: a) K (przed podkreśnikiem) - kierunkowe efekty kształcenia b) W - kategoria wiedzy c) U - kategoria umiejętności d) K (po podkreślniku) - kategoria kompetencji społecznych e) T2A efekty kształcenia w obszarze kształcenia w zakresie nauk technicznych dla studiów drugiego stopnia

2 f) 01, 02, 03 i kolejne - numer efektu kształcenia Symbol efektu kierunkowego Kierunkowe efekty kształcenia - po ukończeniu studiów drugiego stopnia na kierunku Budownictwo : absolwent: Wiedza Ma niezbędną zaawansowaną wiedzę z matematyki, która jest K2A_W01 podstawą przedmiotów z zakresu teorii konstrukcji i zaawansowanej technologii materiałów budowlanych. Zna zasady analizy, konstruowania i wymiarowania elementów złoŝonych konstrukcji (obiektów) budowlanych: metalowych, K2A_W02 Ŝelbetowych, zespolonych, drewnianych i murowych oraz drogowych. Zna podstawy Mechaniki Ośrodków Ciągłych. Ma wiedzę na temat podstaw teorii matematycznego modelowania materiałów spręŝystych i spręŝysto-plastycznych. Zna zasady analizy K2A_W03 zagadnień statyki, stateczności i dynamiki złoŝonych konstrukcji prętowych, płytowych, tarczowych i powłokowych oraz bryłowych. Ma wiedzę na temat zaawansowanych zagadnień wytrzymałości materiałów, modelowania materiałów i konstrukcji. Ma wiedzę K2A_W04 na temat podstaw teoretycznych Metody Elementów Skończonych oraz ogólnych zasad prowadzenia nieliniowych obliczeń konstrukcji inŝynierskich. Zna zasady produkcji przemysłowej materiałów i elementów budowlanych. Zna metody projektowania, budowy i utrzymania K2A_W05 konstrukcji betonowych wykorzystywanych w budownictwie komunikacyjnym. Zna zasady geotechniki, hydrodynamiki i projektowania budowli wodnych. Zna zasady i metody przeprowadzania remontów i modernizacji budynków. Zna nowoczesne metody projektowania dróg, K2A_W06 skrzyŝowań oraz węzłów drogowych. Zna zaawansowane metody fizyki budowli dotyczące migracji ciepła i wilgoci w obiektach budowlanych. Zna aktualnie stosowane rozwiązania konstrukcyjne i K2A_W07 materiałowe. Zna najnowsze stosowane materiały budowlane oraz podstawowe elementy technologii ich wytwarzania. Zna zasady projektowania i wykonania wszystkich elementów drogi, tj. podłoŝa gruntowego, nasypów drogowych, podbudowy i nawierzchni. Zna rodzaje obciąŝeń działających na nawierzchnię. Ma szczegółową wiedzę dotyczącą teorii opisujących pracę nawierzchni sztywnych, półsztywnych i K2A_W08 podatnych. Zna klasyfikacje i zakres stosowania programów komputerowych wspomagających analizę i projektowanie konstrukcji oraz audytów certyfikatów energetycznych budynków i programów przydatnych do planowania przedsięwzięć budowlanych. Ma rozbudowaną wiedzę na temat podstaw teoretycznych analizy K2A_W09 i optymalizacji konstrukcji oraz projektowania złoŝonych Symbol efektu obszaru nauk technicznych T2A_W01 T2A_W01 T2A_W01

3 K2A_W10 K2A_W11 K2A_W12 K2A_W13 K2A_W14 K2A_W15 K2A_W16 K2A_W17 K2A_W18 K2A_W19 systemów konstrukcyjnych. Zna zasady tworzenia procedur zarządzania jakością przedsięwzięć budowlanych. Ma wiedzę na temat efektywności, kosztów i czasu realizacji przedsięwzięć budowlanych w warunkach ryzyka i niepewności. Ma wiedzę o cyklu Ŝycia urządzeń i obiektów budowlanych. Ma wiedzę na temat prowadzenia działalności gospodarczej w branŝy budowlanej. Rozumie zasady i podstawy gospodarki finansowej przedsiębiorstw. Zna moŝliwości wykorzystania budownictwa energooszczędnego w prowadzeniu własnego przedsiębiorstwa. Ma wiedze na temat opracowań projektowych i dokumentacji technicznych dotyczących róŝnych skomplikowanych obiektów budowlanych. Potrafi definiować odwzorowania kartograficzne, wie jakie są inne opracowania geodezyjne oraz na czym polegają prace geodezyjne w budownictwie. Zna zasady rozmieszczenia przewodów uzbrojenia w pasie drogowym, podstawy projektowania poszczególnych sieci oraz obiektów z nimi związanych. Potrafi wykonywać certyfikaty energetyczne budynków oraz wie, jaki wpływ mają poszczególne elementy budowlane i instalacyjne na zuŝycie energii. Ma wiedzę na temat wpływu realizacji inwestycji budowlanych na środowisko. Zna normy oraz wytyczne projektowania obiektów budowlanych i ich elementów. Zna zasady fundamentowania złoŝonych obiektów budowlanych. Zna zasady wykonywania audytów energetycznych. Zna zasady obliczeń i konstruowania obiektów budownictwa ogólnego, przemysłowego i mostowego. Zna podstawowe zasady, metody i techniki obliczeniowe stosowane w obliczeniach statycznych budowli podziemnych. Zna i stosuje przepisy prawa budowlanego. Zna sposoby administrowania, modernizacji i remontów oraz zasady utrzymania całorocznego i zimowego dróg. Zna systemy zarządzania drogami. Zna metody diagnostyki stanu dróg i oceny ich zuŝycia. Zna technologie modernizacji i wzmocnień zniszczonych nawierzchni podatnych i sztywnych. Zna elementy prawa dotyczące projektowania konstrukcji i zarządzania przedsięwzięciem budowlanym oraz certyfikacji energetycznej budynków. Ma wiedzę na temat projektowania obiektów budowlanych lądowych i wodnych. Ma wiedzę na temat projektowania i zasad uŝytkowania obiektów infrastruktury transportu drogowego. Zna zasady prognozowania ruchu oraz przepustowości dróg, ulic, skrzyŝowań. Ma wiedzę w zakresie rodzajów, właściwości i zastosowań budowli podziemnych występujących w T2A_W08 T2A_W11 T2A_W08 T2A_W11 T2A_W11

4 K2A_U01 K2A_U02 K2A_U03 K2A_U04 K2A_U05 K2A_U06 K2A_U07 K2A_U08 K2A_U09 K2A_U10 budownictwie komunikacyjnym. Ma wiedzę na temat projektowania obiektów energooszczędnych i pasywnych. Umiejętności Potrafi dokonać oceny i zestawienia dowolnych obciąŝeń działających na obiekty budowlane. Umie dokonać klasyfikacji prostych i złoŝonych obiektów budowlanych. Rozumie potrzebę ciągłego dokształcania się w zakresie teorii, metod obliczeniowych i nowych technologii stosowanych w dziedzinie budownictwa drogowego. Umie zaprojektować elementy i złoŝone konstrukcje metalowe, Ŝelbetowe oraz zespolone, drewniane i murowe. Potrafi poprawnie wybrać numeryczne modele konstytutywne w programach komputerowych w celu uzyskiwania rzetelnych rozwiązań problemów inŝynierskich. Potrafi wykonać klasyczną analizę statyczną, dynamiczną i analizę stateczności ustrojów prętowych (kratownic, ram i cięgien) statycznie wyznaczalnych i niewyznaczalnych oraz konstrukcji powierzchniowych (tarcz, płyt, membran i powłok). Korzysta z zaawansowanych narzędzi specjalistycznych w celu wyszukania uŝytecznych informacji, komunikacji oraz pozyskiwania oprogramowania wspomagającego pracę projektanta i organizatora procesów budowlanych. Potrafi, w środowisku Metody Elementów Skończonych, poprawnie zdefiniować model obliczeniowy i przeprowadzić zaawansowaną analizę w zakresie liniowym złoŝonych konstrukcji inŝynierskich oraz stosować techniki obliczeń nieliniowych na poziomie podstawowym. Potrafi krytycznie ocenić wyniki analizy numerycznej konstrukcji inŝynierskich. Potrafi sporządzić i przeanalizować bilans energetyczny obiektu budowlanego. Umie sporządzić projekt i przeanalizować system odwodnienia jezdni i powierzchni utwardzonych wraz z układem do podczyszczania wód opadowych zgodnie z obowiązującymi przepisami. Umie określić zlewnię dla poszczególnych odcinków przewodu uzbrojenia zewnętrznego w pasie drogowym, wytyczyć trasę przebiegu kanalizacji deszczowej i rozmieścić elementy odwodnienia. Potrafi opracować koncepcję budowli podziemnej w zaleŝności od rodzaju obiektu i warunków gruntowych. Umie zwymiarować skomplikowane detale konstrukcyjne w obiektach budownictwa ogólnego i przemysłowego, mostowego i komunikacyjnego. Umie sporządzić harmonogram prac budowlanych i kosztorys przedsięwzięcia budowlanego. T2A_U17 T2A_U17 T2A_U18 T2A_U01 T2A_U04 T2A_U06 T2A_U13 T2A_U14 T2A_U19 T2A_U14 T2A_U18 T2A_U02 T2A_U13

5 K2A_U11 K2A_U12 K2A_U13 K2A_U14 K2A_U15 K2A_U16 K2A_U17 K2A_U18 K2A_K01 K2A_K02 K2A_K03 K2A_K04 Potrafi zaplanować i przeprowadzić eksperymenty laboratoryjne prowadzące do oceny jakości stosowanych materiałów oraz oceny wytrzymałości elementów konstrukcji budowlanych. Potrafi ocenić zagroŝenia przy realizacji przedsięwzięć budowlanych i wdroŝyć odpowiednie zasady bezpieczeństwa. Potrafi opracować zakładowe normy i normatywy pracy oraz procedury zarządzania jakością. Potrafi wybrać narzędzia (analityczne bądź numeryczne) do rozwiązywania problemów inŝynierskich. Ma umiejętność porozumiewania się przy uŝyciu róŝnych technik w środowisku zawodowym. Ma umiejętność porozumiewania się w językach obcych, łącznie ze znajomością elementów języka technicznego z zakresu budownictwa. Umie wykonać inwentaryzację betonowego obiektu mostowego, połączoną z oceną jego stanu technicznego oraz wskazaniem zaleceń remontowych, zgodnie z najnowszymi trendami rozwoju technik i technologii. Potrafi zaprojektować fundamenty pod obiekty budowlane obciąŝone quasi statycznie i dynamicznie. Potrafi wykonywać audyty energetyczne złoŝonych obiektów budowlanych. Umie zidentyfikować kruszywa mineralne oraz określić ich właściwości decydujące o przydatności do budowy nawierzchni cementowych. Potrafi sporządzić dokumentację graficzną w środowisku wybranych programów komputerowych. Umie, zgodnie z zasadami naukowymi, wykorzystując warsztat naukowy sformułować i przeprowadzić wstępne prace o charakterze badawczym prowadzące do rozwiązania problemów inŝynierskich, technologicznych i organizacyjnych pojawiających się w budownictwie. Potrafi sporządzić opracowania przygotowujące go do podjęcia pracy naukowej. Kompetencje społeczne Potrafi realizując określone zadania pracować samodzielnie, współpracować w zespole i kierować zespołem. Jest odpowiedzialny za rzetelność uzyskanych wyników swoich prac oraz ocenę prac podległego mu zespołu. Samodzielnie uzupełnia i poszerza wiedzę w zakresie nowoczesnych procesów i technologii w budownictwie. Ma świadomość potrzeby zrównowaŝonego rozwoju w budownictwie. T2A_U07 T2A_U09 T2A_U02 T2A_U12 T2A_U07 T2A_U09 T2A_U04 T2A_U05 T2A_U06 T2A_U01 T2A_U05 T2A_U07 T2A_U09 T2A_U17 T2A_K04 T2A_K05 T2A_K01 T2A_K05

6 K2A_K05 Jest odpowiedzialny za bezpieczeństwo pracy własnej i zespołu. K2A_K06 Ma świadomość konieczności podnoszenia kompetencji zawodowych i osobistych. K2A_K07 Potrafi formułować i prezentować opinie na temat budownictwa. T2A_K03 T2A_K03 T2A_K06 Rozumie potrzebę przekazywania społeczeństwu wiedzy na K2A_K08 temat budownictwa. Przekazuje społeczeństwu informacje z dziedziny budownictwa K2A_K09 w sposób powszechnie zrozumiały. Formułuje wnioski i opisuje wyniki prac własnych, istotne wyniki referuje na konferencjach naukowo-technicznych oraz K2A_K10 publikuje w czasopismach i periodykach branŝowych. Jest komunikatywny w relacjach z mediami. Przestrzega zasad ekonomicznych/finansowych działalności K2A_K11 przedsiębiorstw. Postępuje zgodnie z zasadami etyki. Ma świadomość roli absolwenta uczelni wyŝszej w kształtowaniu otaczającego środowiska. Uczestniczy w dziełach kultury miasta, K2A_K12 regionu i kraju; dba o podtrzymanie historii i tradycji społeczności lokalnych. Dba o stan zdrowia i sprawność fizyczną przez praktykowanie K2A_K13 aktywności sportowej, rekreacyjnej lub rehabilitacyjnej oraz organizację aktywnego wypoczynku. I. WYMAGANIA OGÓLNE: Do uzyskania kwalifikacji II stopnia wymagane sa wszystkie powyŝsze efekty kształcenia. II. STRUKTURA STUDIÓW: Studia drugiego stopnia, 3 semestry, liczba punktów ECTS T2A_K06 T2A_K06 T2A_K01 T2A_K03 T2A_K01 T2A_K07 T2A_K04 T2A_K07 PRAKTYKA: W programie studiów jest jedna praktyka, po trzecim semestrze studiów. Jest to praktyka zawodowa, o łącznym wymiarze 4 tygodni i 6 ECTS. Praktyka realizowana jest przy współpracy zakładów i firm budowlanych przemysłu ogólnobudowlanego pod kontrolą wydziałowego opiekuna praktyk. Cele i treści kształcenia 1) Przekazanie wiedzy w zakresie podstaw projektowania obiektów i robót budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi; 2) Wyrobienie umiejętności identyfikacji i rozwiązywania istotnych problemów dotyczących przemysłu budowlanego; 3) Przygotowanie absolwenta do pracy na stanowiskach samodzielnych oraz pracy zespołowej. 4) Nabycie umiejętności samodzielnego studiowania nowych problemów i ich rozwiązywania w pracy naukowo-badawczej. Praktyka w istotny sposób uzupełnia efekty kształcenia osiągane podczas realizacji przedmiotów przewidzianych programem studiów.

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji

Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji Efekty kształcenia dla kierunku Zarządzanie i inżynieria produkcji 1. Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia: kierunek należy do obszarów kształcenia w zakresie: nauk społecznych i nauk technicznych.

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia

Kierunkowe efekty kształcenia Kierunkowe efekty kształcenia Kierunek: inŝynieria bezpieczeństwa Obszar kształcenia: nauki techniczne oraz rolnicze leśne i weterynaryjne Poziom kształcenia: studia pierwszego stopnia Profil kształcenia:

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska

Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria środowiska Efekty kształcenia dla kierunku inżynieria Szkoła wyższa prowadząca kierunek studiów: Kierunek studiów: Poziom kształcenia: Profil kształcenia: Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia w zakresie:

Bardziej szczegółowo

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki

Kierunkowe efekty kształcenia dla kierunku studiów Zarządzanie i Inżynieria Produkcji studia drugiego stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 12 do Uchwały nr IV/214 Senatu Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. Witelona w Legnicy z dnia 29 maja 2012 r. Tabela odniesień kierunkowych efektów kształcenia do efektów obszarowych Kod

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH

PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH Załącznik nr 5 do Zarządzenia Rektora nr 1/2012 z 11 stycznia 2012 r. PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU STUDIÓW WYŻSZYCH NAZWA WYDZIAŁU: Wydział Inżynierii Lądowej i Środowiska NAZWA KIERUNKU: GEODEZJA I

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień

Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Efekty kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna Profil ogólnoakademicki, pierwszy stopień Uzasadnienie wyboru obszarowych efektów kształcenia dla kierunku Inżynieria Kosmiczna W dziedzinach nauki

Bardziej szczegółowo

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY.

Tabela odniesień efektów kierunkowych do efektów obszarowych. Efekty kształcenia dla kierunku BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY. Załącznik nr 1 do uchwały nr 514 Senatu Uniwersytetu Zielonogórskiego z dnia 25 kwietnia 2012 r. w sprawie określenia efektów kształcenia dla kierunków studiów pierwszego i drugiego stopnia prowadzonych

Bardziej szczegółowo

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI

EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI EFEKTY KSZTAŁCENIA DLA KIERUNKU STUDIÓW: ELEKTRONIKA i TELEKOMUNIKACJA STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Umiejscowienie kierunku w obszarze kształcenia Kierunek studiów elektronika i telekomunikacja

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla:

Efekty kształcenia dla: Uniwersytet Śląski w Katowicach str. 1 Efekty kształcenia dla: nazwa kierunku poziom kształcenia profil kształcenia inżynieria biomedyczna pierwszy ogólnoakademicki Kod efektu kształcenia (kierunek 08

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI

ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI ZARZĄDZANIE I INŻYNIERIA PRODUKCJI STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA PROFIL OGÓLNOAKADEMICKI Załącznik nr 2 Odniesienie efektów kierunkowych do efektów obszarowych i odwrotnie Załącznik nr 2a - Tabela odniesienia

Bardziej szczegółowo

Program studiów dla kierunku

Program studiów dla kierunku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. JAKUBA Z PARADYŻA W GORZOWIE WIELKOPOLSKIM WYDZIAŁ TECHNICZNY Program studiów dla kierunku Informatyka na poziomie studiów pierwszego stopnia, o profilu praktycznym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH Załącznik nr 6 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA W ZAWODZIE TECHNIK DRÓG I MOSTÓW KOLEJOWYCH SYMBOL CYFROWY 311[06] I. OPIS ZAWODU 1. W wyniku kształcenia w zawodzie absolwent powinien umieć: 1) interpretować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW 2014

PROGRAM STUDIÓW 2014 AKADEMIA MORSKA W SZCZECINIE PROGRAM STUDIÓW 2014 Kierunek Transport specjalność systemy transportu zintegrowanego studia magisterskie stacjonarne Szczecin 2014 Redakcja Wydziałowa Komisja ds. Programów

Bardziej szczegółowo

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku

Zakładane efekty kształcenia dla kierunku Załącznik nr 1a do wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych do tworzenia nowych i weryfikacji istniejących programów studiów I i II stopnia w UTP w Bydgoszczy Zakładane efekty dla kierunku

Bardziej szczegółowo

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH

Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH Program nauczania i plan studiów drugiego stopnia w SGH (dotyczy studentów rozpoczynających studia w roku akademickim 2009/2010 i 2010/2011) SPECJALNOŚCI MIĘDZYKIERUNKOWE DLA STUDENTÓW, KTÓRZY ROZPOCZĘLI

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce

Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Nowe zasady kształcenia elektryków w Polsce Mgr inż. Janusz Nowastowski - Sekretarz Zarządu PIGE Zapoczątkowane Procesem Bolońskim(rok1999) idee Europejskich Ram Kwalifikacyjnych dla szkolnictwa wyższego

Bardziej szczegółowo

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia:

Zasady Rekrutacji. Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: Zasady Rekrutacji Wykaz dokumentów wymaganych od kandydata ubiegającego się o przyjęcie na studia: 1. ankieta osobowa kandydata oraz podanie (formularze ankiety oraz podania zamieszczone są na stronie

Bardziej szczegółowo

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl

Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Wydział Zarządzania al. Armii Krajowej 19b 42-200 Częstochowa tel. 034 325 08 62 rekrut@zim.pcz.czest.pl www.zim.pcz.czest.pl Studia licencjackie (I stopnia) - ZARZĄDZANIE Sylwetka absolwenta Absolwent

Bardziej szczegółowo

Sylabusy Informatyka gospodarcza

Sylabusy Informatyka gospodarcza Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy Informatyka gospodarcza Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE

I. INFORMACJA O INSTYTUCIE I. INFORMACJA O INSTYTUCIE Człowiek to istota społeczna, żeby funkcjonować w społeczeństwie musi umieć porozumiewać się z innymi jego uczestnikami; wyrażać swoje zdanie i zasięgać opinii innych oraz komunikować

Bardziej szczegółowo

Sylabusy (karty przedmiotów)

Sylabusy (karty przedmiotów) Instytut Technologii Informatycznych Społecznej Akademii Nauk SPOŁECZNA AKADEMIA NAUK W ŁODZI Sylabusy (karty przedmiotów) Informatyka studia drugiego stopnia (magisterskie) o profilu ogólnoakademickim

Bardziej szczegółowo

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA

KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA Nazwa modułu/przedmiotu KARTA OPISU MODUŁU KSZTAŁCENIA URBANISTYKA II TEORIA PROJEKTOWANIA URBANISTYCZNEGO PROJEKTOWANIE URBANISTYCZNE Kod AU_K_1.4_003 Kierunek studiów Profil kształcenia (ogólnoakademicki,

Bardziej szczegółowo

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA Załączniki do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia (Dz. U. poz..) Standardy kształcenia dla kierunku studiów: Załącznik nr 1 Bezpieczeństwo i higiena pracy A. STUDIA PIERWSZEGO STOPNIA

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 1 Symbole efektów kształcenia na kierunku KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA Zarządzanie absolwent: WIEDZA 1. K1_ZARZ_W01 Wyjaśnia charakter i miejsce nauk ekonomicznych w systemie nauk oraz ich relacje z innymi

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80

Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych. Telefon: 602 50 60 80 Opis efektów kształcenia na studiach podyplomowych Zarządzanie i Finanse w Ochronie Zdrowia, edycja wrocławska Wydział: Nauk Ekonomicznych Dr Maria Węgrzyn maria.wegrzyn@ue.wroc.pl 602 50 60 80 7 / A 93

Bardziej szczegółowo

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM

PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM 2012/2013 PAKIET ECTS KIERUNEK: EKONOMIA STUDIA DRUGIEGO STOPNIA WSPOMAGANE E-LEARNINGIEM Studia stacjonarne i niestacjonarne Wydział Ekonomii i Informatyki Część pierwsza... 4 Informacje o Uczelni...5

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU

UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU UNIWERSYTET ZIELONOGÓRSKI WYDZIAŁ PEDAGOGIKI, SOCJOLOGII I NAUK O ZDROWIU PROGRAM KSZTAŁCENIA NA KIERUNKU PSYCHOLOGIA studia jednolite magisterskie stacjonarne i niestacjonarne profil ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami

specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Studia Podyplomowe GOSPODARKA NIERUCHOMOŚCIAMI specjalność pośrednictwo w obrocie nieruchomościami rok akadem. 2014/2015 Program i efekty kształcenia POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Nazwa studiów podyplomowych

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT

POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT POLSKA IZBA INśYNIERÓW BUDOWNICTWA KRAJOWA KOMISJA KWALIFIKACYJNA ul. Mazowiecka 6/8, 00-048 Warszawa RAPORT ANALIZA PROGRAMÓW NAUCZANIA WYśSZYCH UCZELNI KSZTAŁCĄCYCH KADRY DLA BUDOWNICTWA UCZELNIE: UNIWERSYTETY

Bardziej szczegółowo