Komputerowe wspomaganie projektowania systemów elektronicznych

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe wspomaganie projektowania systemów elektronicznych"

Transkrypt

1 Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Konstrukcja urządzeń elektronicznych Komputerowe wspomaganie projektowania systemów elektronicznych Projekt Montaż Uruchomienie dr inż. Piotr Pietrzak pok., tel. 0 Plan wykładu Programy CAD, CAE, CAM i pakiety EDA Charakterystyka wybranego środowiska EDA Metodologie projektowania układów elektronicznych Specyfikacja projektu Projekt wstępny schemat blokowy Schemat ideowy układu elektronicznego Weryfikacja poprawności schematu ideowego Modelowanie i symulacja rzeczywistych układów elektronicznych Zaawansowane metody projektowania systemów analogowo-cyfrowych Obwód drukowany przeznaczenie i budowa Reguły projektowe i ich znaczenie Techniki rozmieszczania elementów na płytkach obwodów drukowanych Strategie prowadzenia ścieżek na płytkach obwodów drukowanych zawierających układy analogowe i cyfrowe Automatyzacja projektowania Urządzenia do wytwarzania płytek obwodów drukowanych i sterowanie ich pracą podstawowe formaty plików i ich parametry Podstawy tworzenia dokumentacji technicznej Literatura Electronic production, 99 Volume, 99 Volume, 99 Volume, 99 Volume, 99 Volume Dobies R., Metodyka konstruowania sprzętu elektronicznego, WKiŁ, Warszawa 9 Archambeault B. R., Drewniak J., PCB Design for Real-World EMI Control, Kulwer Academic Publishers, 00 Coombs C. F., Printed Circuits Handbook, McGraw-Hill Publishing, 00 Robertson C. T., Printed Circuit Board, Designer s Reference: Basics, Pearson Education, 00 Horowitz P., Hill W., The Art of Electronics, Cambridge University Press, 99 Altium Designer 0 Reference Manual, Altium, 00 PCB Design Guide, PCBDesign.org, A PCB Designers Resource, Literatura Rymarski Z., Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Skrypty Uczelniane nr, Gliwice 000 Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 999, wydanie piąte, tom i Altium Designer 0, Evatronix, Altium, 00 Rymarski Z., Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Metodyka projektowania płyt drukowanych przy wykorzystaniu programu Cadstar-PCB, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Skrypty Uczelniane Nr 9, Gliwice 99 Król A., Mroczko J., Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, NAKOM, Poznań, 99 C. McMahon, J. Browne, CAD/CAM from principles to practise, Addison-Wesley Publishing Company, 99 Programy CAD i pakiety EDA CAD - computer-aided design projektowanie wspomagane komputerowo CAE - computer-aided engineering analysis wspomagane komputerowo analizy inżynierskie CADD - computer-aided design and drafting wspomagane komputerowo projektowanie i prototypowanie CAM - computer-aided manufacturing wspomagane komputerowo wytwarzanie EDA - electronic design automation automatyka projektowania układów elektronicznych PDM - product data management systems and implementation systemy zarządzania produktem i jego wdrożeniem Design Guidelines For Reduced EMI, Application Note SZZA009, Texas Instruments, 999 High-Speed Board Layout Guidelines, Application Note, Altera, 009

2 Programy CAD i pakiety EDA Altium Designer Systemy CAD/EDA w elektronice stosowane są do: projektowania i symulacji funkcjonalnej układów i systemów elektronicznych, projektowania obwodów drukowanych. projektowania układów scalonych, realizacji projektów opartych na układach logiki programowalnej, Altium Designer jest aplikacją zorientowaną na projekt i należy do grupy systemów EDA. Przeznaczona jest na platformę PC/Windows. Środowisko integruje trzy podstawowe składniki obudowujące jądro systemu DXP. Należą do nich edytor z możliwością projektowania układów FP i systemów wbudowanych, edytor obwodów drukowanych oraz edytor plików wynikowych CAM (Computer - Aided Manufacturing) Nie posiadają wiedzy, doświadczenia, zdolności twórczego i abstrakcyjnego myślenia Prace koncepcyjne: 0% Prace projektowe: % Dokumentacja konstrukcyjna: 0% Sprawdzenie: % Altium Designer Design Explorer programu Altium Designer Cechy środowiska Altium Designer: Wbudowane narzędzia do realizacji schematów dla projektów PCB, FP Wsparcie dla hierarchicznych projektów wielokanałowych Zautomatyzowana edycja PCB, sterowana regułami z możliwością podziału reguł pomiędzy obiekty Wbudowany autorouter topologiczny Analiza sygnałowa obwodów, zarówno na poziomie schematu, jak i PCB (symulacja układu, impedancje połączeń, odbicia na końcach linii, przesłuchy) Wbudowany symulator analogowo-cyfrowy typu SPICE Edycja wielowymiarowych schematów i kodu VHDL Kompilacja, symulacja i weryfikacja kodu VHDL, Verilog, C, ASM Edycja i weryfikacja plików CAM (CAMtastic) Obsługa grup projektowych Serwery EDA Wtyczki w programie Altium Każdy moduł programowy dodający nową funkcjonalność środowisku Altium Designer nosi nazwę serwera. Poszczególne serwery najczęściej instalowane są w postaci bibliotek DLL (Dynamic Link Library) lub plików uruchomieniowych.exe (programów). Poszczególne serwery współdziałają ze sobą i mogą współdzielić dane dotyczące projektu. Serwery obecne w środowisku Protel DXP można zaklasyfikować do jednej z grup: Przeglądarki/Edytory dokumentów Kreatory Serwery narzędziowe

3 Altium Designer Home Page Altium Designer typy projektów PCB Project Zestaw dokumentów projektowych niezbędnych do wyprodukowania płytki obwodu drukowanego FP Project Zestaw dokumentów projektowych umożliwiających zaprogramowanie układu FP Embedded Project Zestaw dokumentów projektowych umożliwiających realizację warstwy programowej dla systemu wbudowanego Core Project Zestaw dokumentów projektowych stanowiących opis modelu funkcjonalnego komponentu (reprezentacja EDIF) implementowanego w układzie FP Integrated Library Zestaw dokumentów projektowych niezbędnych do wykonania biblioteki zintegrowanej Script Project Zestaw dokumentów projektowych zawierających skrypty programu Altium Designer Element, komponent Podstawowa jednostka funkcjonalna, o dowolnym stopniu złożoności. Stosowana w elektronice do realizacji układów elektronicznych. Takie jednostki funkcjonalne dostarczane są w standaryzowanych obudowach posiadających metalowe wyprowadzenia, służące do połączenia danego elementu z innymi (najczęściej poprzez lutowanie na płytce obwodu drukowanego). Elementy mogą składać się z wielu podzespołów, są wówczas elementami wieloczęściowymi (np. bramki logiczne umieszczone w jednej obudowie układu scalonego) Symbol elementu Reprezentacja graficzna elementu, wykorzystywana do przedstawienia schematu ideowego układu elektronicznego. Symbol elementu reprezentuje całą grupę podzespołów określonego typu (np. wzmacniacze operacyjne). Ślad obudowy, mapa pól lutowniczych, rozkład pól lutowniczych (footprint) Widok rozmieszczenia pól lutowniczych charakterystyczny dla danej obudowy. W środowisku Altium DXP jest to model, który reprezentuje komponent w projekcie PCB. W rzeczywistości stanowi on fizyczny odpowiednik elementu. Model elementu Wykorzystywany w symulacjach komputerowych opis matematyczny elementu, charakteryzujący jego zachowanie w określonych warunkach pracy. Domena (Domain) Rejon reprezentacji modelu aplikacja, w której dany model jest wykorzystywany, np. projekt płytki PCB, symulacja Spice, symulacja integralności, wizualizacja D Biblioteka (Library) Zbiór komponentów i modeli zapisanych w pliku o określonej nazwie. Biblioteka modeli (Model Library) Plik zawierający zbiór modeli komponentów. Biblioteka komponentów (Component Library) Plik zawierający zbiór komponentów. Biblioteka zintegrowana (Integrated Library) Zbiór symboli elementów (komponentów schematu) i ich modeli (symulacyjnych, śladów obudów, integralności) Biblioteka bazodanowa (Database Library) biblioteka komponentów, w której odwołania do symboli, odwołania do modeli i informacje o parametrach są zapisane w bazie danych opartej na ODBC, ADO lub arkuszu Excel

4 Ex t ern a l In te rfa c e Ex t ern a l In te rfa c e. Sch Doc EP PIN TE RR UPT EP PW AIT E PP WR ITE E PP DSTB /E PP RE SET E PP ASTB E PP D[0.. ] E PP SP AR E[0.. ] E PP Co n n ec t Cl o ck Ge n er at or Cl o ck Ge n er at or.sc hd oc 00n C EP PINT ER RUP T EP PW AIT EP PW RIT E EP PDST B /EP PR ESE T EP PAST B EP PD[0.. ] EP PSPA RE[ 0.. ] IC C 0p MAX C 0p L CD Pr oc e sso r L CD Pr oc e sso r.sc h Doc E PP INT ER RUP T E PP WA IT E PP WR ITE E PP DSTB / EP PR ESET E PP ASTD E PP D[0.. ] E PP SPAR E[0.. ] C LK T CK T M S B a ck Lig h t In ve rt e r B a ck Lig h t In ve rt e r.sc hd oc P o we r Su p pl y P o we r Su p pl y. Sc h Doc X R 00k MHz C n FTSC[ 0.. ] FTSR[ 0.. ] /FRA MC E[ 0.. ] FRA MA [0.. 9 ] FP M O DE0 FP M O DE T OFPT DI F RA MD [0.. ] U XTAL XTAL RST AT9C0 U PB STCM P.0/AIN0 P./AIN P. P. P. P. P. P. P.0/RxD P./TxD P./INT0 P./INT P./T0 P./T P. VDD D FTSC[0.. ] FTSR[0.. ] FPM ODE 0 FPM ODE FR AM D[0.. ] R EDD AC[0.. ] B LUE DAC [0.. ] GR EE NDAC [0.. ] R 00k CI CI CI CI CI CI LED LED RO RO RO To u ch Sc re e n In te rfa c e a n d Dri ve r To u ch Sc re e n Dri v er. Sch Doc FT SC[0.. ] FT SR[0.. ] Sc re e n C on tr ol le r I nt e rfac e Sc re e n C on tr ol le r I nt e rfac e.sc h Doc FP M ODE 0 FP M ODE TOFPG ATDI F R AM D[0.. ] TC K TM S DAC [0.. ] BL UEDA C[0.. ] GRE END AC[0.. ] RB G DA C RB G DA C.Sc h Doc GRE END AC[0.. ] BL UEDA C[0.. ] DAC [0.. ] SC RE ENE NAB LE RO RO RO FR AM A[0.. 9 ] / FR AM E OE / FRAM W E /FRA ESE T FR AM RY [.. ] FRA MD [0.. ]. MH zosc SY NC SCR N_EN T DO R ED G RE EN BL UE /FR AM CE [0.. ] FRAM A [0.. 9 ] /FR AM EOE /FR AM WE /FR AM ER ESE T NT SC E n co d e r NT SC E n co d e r.sc h Doc. M HzOSC SYNC GR EE N BL UE De sc rip ti o n: Sc re en M em o ry Scr ee n M e m o ry Scr ee n M e m o ry. Sc h Doc /FR AM CE [0.. ] FRAM A[0.. 9 ] /FR AM EOE /FR AM WE /FR AM ER ESET FRAM R Y[.. ] FRAM D[0.. ] FR AM D[0.. ] FRAM R Y[.. ] Y _SYN C Y_ OU T C VBSOU T LC DVBS LC DVSW FRAM D[ 0.. ] FRAM R Y[.. ] Sc re e n Adjust Sc re e n Adjust. Sc h Doc L CD VBS L CD VSW AR? Op Amp CN A K CNY B C E IC MAX Volt Reg INPUT VR RI 0k RF 00 k Inv ertin g Vcc +V VEE Q N Vee - V RC.99k RE. k N E xt er na l I nt er f ac e E xt er na l I nt er f ac e.s chd oc C RC.9 k EP P I N TE RR U PT E PP W AI T E PP WR I TE EP P D STB / EP PR E SET EP P A STB EP PD [ 0.. ] EP PS PA R E[ 0.. ] EP PC on nect C l ock G ener a to r C l ock G ener a to r.sc hd oc N C 00n N Q N U.pF RE.k PB STCM EP PI N T E RR U PT EP PW A I T EP PW R I TE EP PD S TB /E P PR ES ET EP PA S TB EP PD [ 0. ] EP PS PA R E[ 0. ] C 0p C 0p IC RE SE T MAX GCM.E-9.E- L CD Pr o cessor L CD Pr o cessor. Sch D oc E P PI N T ER RU P T E P PW A I T E P PW RI T E E P PD ST B / E PP RE SE T E P PA ST D E P PD [ 0.. ] E P PSP A RE [ 0.. ] T C K N N B ackl ig ht I nv er te r B ackl ig ht I nv er te r.s chd oc P ow er Supp ly P ow er Supp ly. SchD o c X MHz R 00k C n R 00k N VB 0V F TS C[ 0.. ] F TS R[ 0.. ] / FR A MC E[ 0.. ] FR A MA [ 0.. 9] FP G A MO D E 0 FP G A MO D E T OF PG A T D I FR A MD [ 0.. ] U Vcarrie r Vsignal RO 0 C 0p F XTAL XTAL RST AT9C0 U PB STCM P.0/AIN0 P./AIN P. P. P. P. P. P. P.0/RxD P./TxD P./INT0 P./INT P./T0 P./T P. VDD D BB N N9 B F TSC [ 0.. ] F TSR [ 0.. ] F PG A M OD E 0 F PG A M OD E F RA M D [0. ] C 0n R ED D A C [ 0.. ] B LU E D A C[ 0. ] G R EE N D A C[ 0. ] R 00k HLIM k L ED L ED RO RO RO I RDA R 0k N0 REE 9.9 Meg R0 0k B N T ouch S cr een I nt er f a ce and D r i ver T ouch S cr een D r i ver. Sch D oc F TSC [ 0.. ] F TSR [ 0.. ] Sc re en C ont r ol ler I nt er f ac e Sc re en C ont r ol ler I nt er f ac e. SchD o c F PG A MO D E 0 F PG A MO D E T O FP G A TD I F RA M D[ 0. ] C LK T CK R ED D A C [ 0.. ] B LU E D A C[ 0. ] G R EE N D A C[ 0. ] R BG D A C R BG D A C. Sch Do c G R EE N D A C[ 0. ] B LU E D A C[ 0. ] R ED D A C [ 0.. ] S CR EE N EN A B LE RO RO RO JP DLN DLP N N RO 0 IEE FR A MA [ 0.. 9] / FR A MEO E / FR A MWE /F RA ES ET FRA M RY [.. ] FR A MD [ 0.. ] VLN -V 0.E-. MH zo SC SC RN _E N T D O G R EE N B LU E MHDRX R 0k Q Na R 0k VEE C E VLP + V /F RA MC E [0. ] FR A MA [ 0.. 9] /F RA ME O E /F RA MW E /F RA ME R ESE T D E N C 0p V E.V C 00n N T SC E nco der N T SC E nco der. Sch D oc. MH zo SC G RE EN BL U E RP.k D escr i pt i on: S cr een M em or y Sc r een Mem or y Sc r een Mem or y.sc hd oc / FR A MC E[ 0.. ] F RA MA [ 0.. 9] / FR A ME OE / FR A MW E / FR A ME RE SE T VCA 0u FR A Y [. ] FR A MD [ 0.. ] R.k FR A MD [ 0.. ] F RA Y [.. ] Y _ Y _O U T CV B SO U T DC N VC.V VR C 00n Volt Reg F RA MD [ 0. ] F RA Y [.. ] S cr een A dj u st S cr een A dj u st. Sch D oc RL k O UT AR? Op Amp CN A B C K E CNY C0 0u IC MAX I N PUT C 0u Volt Reg R I 0k Vi n VSI N VR RF 00k Inver t ing V cc +V C 00n VE E N V ee - V RC. 99k Q RE.k 0V VC C N C RC. 9k N Q N N U PB. pf RE.k STCM G CM. E- 9 G A. E- N N N R 00k N V B 0V Vcar ri er Vsignal C 0pF RO 0 BB N 9 BGN D C 0n H LI M k R 0k N 0 R0 0k REE 9.9Meg C u.e- B N D LN N RO 0 V LN - V I EE 0.E - R 0k Q Na R 0k D LP N V EE C E V LP + V D E N C 0p V E. V C 00n D P R P. k R.k D C N V C. V Vm odulat ed 0k R B 0k R RL k OU T 0k R E 0V C Na Q 0V 00 R k R9 N u C u u C.E- R 0k B R 0k 0k R0 0V E R 0k C Q Na R 00 R9 k N OUT Q Na u C u R0 0k OUT Q Na E xt er na l I nt er f ac e E xt er na l I nt er f ac e.s chd oc EP P I N TE RR U PT E PP W AI T E PP WR I TE EP P D STB / EP PR E SET EP P A STB EP PD [ 0.. ] EP PS PA R E[ 0.. ] EP PC on nect C l ock G ener a to r C l ock G ener a to r.sc hd oc C 00n EP PI N T E RR U PT EP PW A I T EP PW R I TE EP PD S TB /E P PR ES ET EP PA S TB EP PD [ 0. ] EP PS PA R E[ 0. ] C 0p C 0p IC RE SE T MAX L CD Pr o cessor L CD Pr o cessor. Sch D oc E P PI N T ER RU P T E P PW A I T E P PW RI T E E P PD ST B / E PP RE SE T E P PA ST D E P PD [ 0.. ] E P PSP A RE [ 0.. ] T C K B ackl ig ht I nv er te r B ackl ig ht I nv er te r.s chd oc P ow er Supp ly P ow er Supp ly. SchD o c X MHz R 00k C n F TS C[ 0.. ] F TS R[ 0.. ] / FR A MC E[ 0.. ] FR A MA [ 0.. 9] FP G A MO D E 0 FP G A MO D E T OF PG A T D I FR A MD [ 0.. ] U XTAL XTAL RST AT9C0 U PB STCM P.0/AIN0 P./AIN P. P. P. P. P. P. P.0/RxD P./TxD P./INT0 P./INT P./T0 P./T P. VDD D F TSC [ 0.. ] F TSR [ 0.. ] F PG A M OD E 0 F PG A M OD E F RA M D [0. ] R ED D A C [ 0.. ] B LU E D A C[ 0. ] G R EE N D A C[ 0. ] R 00k L ED L ED RO RO RO I RDA T ouch S cr een I nt er f a ce and D r i ver T ouch S cr een D r i ver. Sch D oc F TSC [ 0.. ] F TSR [ 0.. ] Sc re en C ont r ol ler I nt er f ac e Sc re en C ont r ol ler I nt er f ac e. SchD o c F PG A MO D E 0 F PG A MO D E T O FP G A TD I F RA M D[ 0. ] C LK T CK R ED D A C [ 0.. ] B LU E D A C[ 0. ] G R EE N D A C[ 0. ] R BG D A C R BG D A C. Sch Do c G R EE N D A C[ 0. ] B LU E D A C[ 0. ] R ED D A C [ 0.. ] S CR EE N EN A B LE RO RO RO FR A MA [ 0.. 9] / FR A MEO E / FR A MWE /F RA ES ET FRA M RY [.. ] FR A MD [ 0.. ]. MH zo SC SC RN _E N T D O JP G R EE N B LU E MHDRX /F RA MC E [0. ] FR A MA [ 0.. 9] /F RA ME O E /F RA MW E /F RA ME R ESE T N T SC E nco der N T SC E nco der. Sch D oc. MH zo SC G RE EN BL U E D escr i pt i on: S cr een M em or y Sc r een Mem or y Sc r een Mem or y.sc hd oc / FR A MC E[ 0.. ] F RA MA [ 0.. 9] / FR A ME OE / FR A MW E / FR A ME RE SE T VCA 0u FR A Y [. ] FR A MD [ 0.. ] FR A MD [ 0.. ] F RA Y [.. ] Y _ Y _O U T CV B SO U T VR C 00n Volt Reg F RA MD [ 0. ] F RA Y [.. ] S cr een A dj u st S cr een A dj u st. Sch D oc AR? Op Amp CN A B C K E CNY C0 0u IC MAX C 0u I N PUT R I 0k Vi n VSI N VR Volt Reg RF 00k Inver t ing V cc +V C 00n VE E N V ee - V RC. 99k Q RE.k VC C N C RC. 9k N N Q N U PB. pf RE.k STCM G CM. E- 9 G A. E- N N N R 00k N V B 0V Vcar ri er Vsignal C 0pF RO 0 BB N 9 BGN D C 0n H LI M k R 0k N 0 R0 0k REE 9.9Meg B N D LN N RO 0 V LN - V I EE 0.E - R 0k Q Na R 0k D LP N V EE C E V LP + V D E N C 0p V E. V C 00n D P R P. k R.k D C N V C. V Vm odulat ed RL k OU T 0V C u.e- R 0k B R 0k 0V E R 0k C Q Na R 00 R9 k N u C u R0 0k OUT Q Na Metodologie projektowania układów elektronicznych Metodologie projektowania układów elektronicznych SYSTEM BOTTOM UP VCA JP VR C0 C MHDRX 0u C 0u 0u C 00n Volt Reg 00n TOP DOWN BOTTOM - UP PODSYSTEM... PODSYSTEM ELEMENT PODSYSTEM ELEMENT ELEMENT.... ELEMENT TOP - DOWN Metodologia top-down Metodologia top-down UWAGI (). Określenie problemu ogólnego. Rozłożenie problemu ogólnego na zagadnienia podstawowe - podstawowe bloki funkcjonalne systemu (np. filtry, wzmacniacze, układy sterowania), które umiemy zrealizować.. Ustalenie kolejności występowania w systemie poszczególnych bloków oraz istniejących między nimi współzależności (np. przepływ sygnałów).. Realizacja poszczególnych bloków przy użyciu znanych projektantowi podzespołów zarówno złożonych (np. układy scalone), jak i podstawowych (np. diody, tranzystory). W miarę potrzeby realizacja nowych, bardziej złożonych elementów przy użyciu elementów podstawowych (np. układy ASIC, układy hybrydowe) CI CI CI CI CI CI BOTTOM UP TOP DOWN Opracowanie schematu funkcjonalnego wymaga często znajomości zagadnień związanych z innymi dziedzinami niż elektronika. Niekiedy przełożenie podstawowych funkcji systemu na język układów elektronicznych wymaga szerokiej znajomości istniejących, możliwych do zastosowania rozwiązań sprzętowych. Niewłaściwe powiązanie ze sobą poszczególnych bloków oraz brak znajomości ograniczeń ich funkcjonalności lub obszaru stosowania mogą prowadzić do powstania błędów już na etapie projektu. Niekiedy, bez przeprowadzenia odpowiednich symulacji trudno jest określić, czy dany blok funkcjonalny, o założonych parametrach spełni stawiane przed nim wymagania oraz jaki będzie wywierał wpływ na działanie pozostałych bloków systemu. Metodologia top-down UWAGI () Metodologia bottom-up Topografie poszczególnych bloków funkcjonalnych, takich jak: filtry, wzmacniacze, rejestry, pamięci, układy kombinacyjne, itp., w przypadku narzędzi zaawansowanych mogą być automatycznie projektowane przy użyciu tzw. generatorów topografii. Wynik automatycznego projektowania topografii układu może być nieoptymalny, a parametry tak zaprojektowanego układu mogą być gorsze niż układu projektowanego od podstaw (szybkość działania, zajmowana powierzchnia, pobór energii, itp.). Próbuje się temu zapobiec stosując złożone optymalizatory najbardziej krytycznych bloków układu. W tym podejściu możliwe jest opisanie układu lub wybranych jego bloków przy użyciu języka wysokiego poziomu (ang. Hardware Description Language, HDL). Na podstawie opisu dokonuje się symulacji działania układu oraz syntezy jego topografii. Strategia top-down charakteryzuje się jest krótkim czasem i niskimi kosztami przygotowania projektu, a także wygodą i prostotą projektowania. W miarę oswajania się z takim podejściem i zdobywania doświadczenia oraz rozwoju stosowanych narzędzi staje się ono bardzo efektywne Podejście odwrotne do top down. Określenie problemu ogólnego. Znalezienie narzędzi podstawowych jakimi dysponuje projektant, przy pomocy których dany problem może zostać rozwiązany. Wykorzystanie podstawowych narzędzi do budowania nowych bardziej złożonych, które pozwalają rozwiązywać coraz bardziej skomplikowane problemy realizujących coraz bardziej złożone funkcje. Niestety, nawet doskonała znajomość narzędzi podstawowych nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu. CI CI CI CI CI CI BOTTOM UP TOP DOWN

5 Metodologia bottom-up UWAGI Proces projektowania i realizacji układów elektron. Projektowanie topografii układów od podstaw, na poziomie tranzystorów, stosowane jest obecnie tylko w przypadku: specjalizowanych układów analogowych specjalizowanych systemów analogowo-cyfrowych tworzenia bibliotek standardowych komórek logicznych, układów analogowych lub cyfrowych Klasyczne podejście do problemu projektowania układów na poziomie pojedynczych tranzystorów (w tym również układów scalonych), wymaga od projektanta posiadania szerokiej wiedzy i dużego doświadczenia oraz bardzo często dostępu do zaawansowanych narzędzi projektowych i symulacyjnych. Jest to podejście czasochłonne. Projekt wstępny Schemat blokowy Projekt i weryfikacja schematu ideowego Projekt i weryfikacja obwodów drukowanych Budowa i testowanie prototypu Specyfikacja projektu Specyfikacja wymagań dla oprogramowania Algorytmy działania oprogramowania Opracowanie kodu programu Weryfikacja poprawności działania Zaprojektowane ręcznie układy i systemy mają często znacznie lepsze parametry od układów zaprojektowanych automatycznie. Produkcja pilotażowa i testy Produkcja seryjna Specyfikacja projektu () W pierwszej wersji specyfikacja najczęściej stanowi zbiór założeń i pomysłów opisujących realizowany projekt. Niekiedy, nie wszystkie z nich są możliwe do realizacji i wymagane jest uściślenie specyfikacji. Przydatna jest wówczas konsultacja z osobami posiadającymi doświadczenie w zakresie tematyki projektu. Specyfikacja powinna jasno precyzować wymagania stawiane urządzeniu i nie pozostawiać możliwości dowolnej interpretacji jej treści, gdyż opisuje ona konieczne do osiągnięcia cele i charakteryzuje końcowy produkt, który zostanie przedstawiony klientowi. Specyfikacja projektu stanowi podstawę planowania procesu projektowania i realizacji urządzenia. Specyfikacja projektu () Specyfikacja powinna uwzględniać: Cel jaki należy osiągnąć Zasadę działania urządzenia, jego funkcjonalność lub/i metody prowadzonych pomiarów (lista wielkości i wyjściowych) Parametry i dopuszczalne zakresy ich zmian Dokładność lub precyzja działania Warunki zewnętrzne w jakich projektowane urządzenie będzie pracowało Pewność działania, czyli niezawodność oraz czas życia urządzenia Szybkość działania Wymagania w odniesieniu do stopnia zaawansowania obsługi, stopień automatyzacji Sposób zasilania Wymiar geometryczne i ciężar Cena Przewidywana liczba egzemplarzy Czas realizacji projektu Zakładany budżet Przykład specyfikacji projektu () Celem jest zaprojektowanie płyty prototypowej do badania przetwornika A/C. Przykład specyfikacji projektu () Podstawowe założenia projektowe: podstawowym zadaniem układu jest pośredniczenie w przekazywaniu sygnałów pomiędzy testowanym układem przetwornika (analogowe i cyfrowe) a kartą pomiarową NI0E, karta ta będzie także odpowiedzialna za generowanie analogowych sygnałów testowych, układ musi posiadać możliwość wyboru konfiguracji pracy sterowanie przy użyciu karty analogowo-cyfrowej wbudowany zasilacz dla układu przetwornika (napięcie V), taktowanie wewnętrznych układów badanego układu dwoma sygnałami zegarowymi (prostym i zanegowanym), o częstotliwości od khz do MHz, z możliwością regulacji, dwa, wejścia sygnału resetu (proste i zanegowane), konieczność doprowadzenia do układu napięcia odniesienia o wartości od V do V, z regulacją co 0,V, istnieje konieczność buforowania wejść/wyjść cyfrowych i analogowych. Aplikacja sterująca Płyta prototypowa

6 Projekt wstępny () Projekt wstępny () Rozpoznanie literaturowe i analiza podobnych rozwiązań dostępnych na rynku Przedstawienie proponowanego rozwiązania w postaci schematu blokowego, w którym poszczególne elementy ukazują konieczne do realizacji, elementarne zadania (podstawowe bloki funkcjonalne), natomiast połączenia tych elementów - istniejące między nimi współzależności. Schemat blokowy powinien zawierać: nazwy bloków (schemat blokowy) lub zadanie realizowane przez dany blok (schemat funkcjonalny) oznaczone za pomocą strzałek wejścia i wyjścia poszczególnych bloków oznaczenie kierunku przepływu sygnałów, ew. ich rodzaj (sterujące, danych) Schemat blokowy Czujnik Czujnik Czujnik n... Blok Komutator kondycjonowania sygnałów Układy V zasilania Schemat funkcjonalny Mikrokontroler Przetwornik A/C + V V + V CYFR. Sterowanie Układy przetwarzania i analizy danych Interfejs zaznaczoną linią przerywaną, obejmującą jeden lub kilka bloków, konieczność ich ekranowania, ochronę wskazanej części prawem patentowym lub możliwość zastąpienia wskazanej części jednym elementem Opracowanie systemu działającego zgodnie ze schematem blokowym gwarantuje osiągnięcie zamierzonej funkcjonalności. Kierunek przepływu sygnałów głównych na schemacie powinien przebiegać od strony lewej do prawej oraz z góry na dół. Czujnik Czujnik Czujnik n... Komutacja Kondycjonowanie sygnałów Zasilanie V Przetwarzanie A/C + V V + V CYFR. Przetwarzanie i analiza danych Wymiana danych Projekt wstępny () Przykład projektu wstępnego Opracowanie alternatywnych rozwiązań w postaci schematów blokowych, ich ocena i wybór najlepszego. Podział funkcji na funkcje realizowane przez warstwę sprzętową i funkcje realizowane przez warstwę programową systemu. Wybór techniki realizacji układu elektronicznego. Realizacja z wykorzystaniem elementów dyskretnych PCB Projekt układu ASIC Układ monolityczny Realizacja w technologii hybrydowej ASIC + elementy dyskretne Wybór techniki realizacji układu elektronicznego ma zasadniczy wpływ na jego parametry, niezawodność działania oraz czas życia urządzenia, a także sposób serwisowania, sposób zasilania, wymiary geometryczne i ciężar, cenę. Wybór techniki realizacji układu zależy w głównej mierze od przewidywanej wielkości produkcji oraz dostępności poszczególnych technologii. Analogowe Cyfrowe Generator sygnałów zegarowych Źródło napięcia odniesienia Układ resetu Wejściowy filtr RC Przetwornik sigma-delta Układ zasilania Analogowe Cyfrowe Komputer PC (karta pomiarowa NI0E)

Programy CAD i pakiety EDA

Programy CAD i pakiety EDA Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Konstrukcja urządzeń elektronicznych PakiedyCAD/EDA w praktyce inżynierskiej Projekt Montaż dr inż. Piotr Pietrzak Uruchomienie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA LABORATORYJNA

INSTRUKCJA LABORATORYJNA WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 1 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: RYSUNEK

Bardziej szczegółowo

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH

WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WAT - WYDZIAŁ ELEKTRONIKI INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Przedmiot: Konstrukcja Urządzeń Elektronicznych Ćwiczenie nr 2 INSTRUKCJA LABORATORYJNA Temat: PROJEKTOWANIE

Bardziej szczegółowo

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WEL WAT ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenia nr 3: RYSUNEK ELEKTRYCZNY WSPOMAGANY KOMPUTEROWO

INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WEL WAT ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH. Ćwiczenia nr 3: RYSUNEK ELEKTRYCZNY WSPOMAGANY KOMPUTEROWO INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WEL WAT ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenia nr 3: RYSUNEK ELEKTRYCZNY WSPOMAGANY KOMPUTEROWO A. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z

Bardziej szczegółowo

Język opisu sprzętu VHDL

Język opisu sprzętu VHDL Język opisu sprzętu VHDL dr inż. Adam Klimowicz Seminarium dydaktyczne Katedra Mediów Cyfrowych i Grafiki Komputerowej Informacje ogólne Język opisu sprzętu VHDL Przedmiot obieralny dla studentów studiów

Bardziej szczegółowo

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE

PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE PROGRAMOWALNE STEROWNIKI LOGICZNE I. Wprowadzenie Klasyczna synteza kombinacyjnych i sekwencyjnych układów sterowania stosowana do automatyzacji dyskretnych procesów produkcyjnych polega na zaprojektowaniu

Bardziej szczegółowo

1.1. Możliwości programu

1.1. Możliwości programu 8 1.1. Możliwości programu Protel 2004 to zestaw programów wspomagających projektowanie układów elektronicznych, płytek drukowanych, przygotowywanie projektów wykorzystujących układy programowalne oraz

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Mechatronika rok akademicki 2013/2014 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Nowa siedziba Katedry 2005 2006

Bardziej szczegółowo

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik

Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA. Autor: Daniel Słowik Badanie właściwości wysokorozdzielczych przetworników analogowo-cyfrowych w systemie programowalnym FPGA Autor: Daniel Słowik Promotor: Dr inż. Daniel Kopiec Wrocław 016 Plan prezentacji Założenia i cel

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 1 (3h) Wprowadzenie do obsługi platformy projektowej Quartus II Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium

Komputerowe systemy pomiarowe. Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium Komputerowe systemy pomiarowe Dr Zbigniew Kozioł - wykład Mgr Mariusz Woźny - laboratorium 1 - Cel zajęć - Orientacyjny plan wykładu - Zasady zaliczania przedmiotu - Literatura Klasyfikacja systemów pomiarowych

Bardziej szczegółowo

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701.

SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy dla procesora ADAU1701. SigmaDSP - zestaw uruchomieniowy. SigmaDSP jest niedrogim zestawem uruchomieniowym dla procesora DSP ADAU1701 z rodziny SigmaDSP firmy Analog Devices, który wraz z programatorem USBi i darmowym środowiskiem

Bardziej szczegółowo

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego

GENERATORY KWARCOWE. Politechnika Wrocławska. Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki. Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego Politechnika Wrocławska Instytut Telekomunikacji, Teleinformatyki i Akustyki Zakład Układów Elektronicznych Instrukcja do ćwiczenia laboratoryjnego GENERATORY KWARCOWE 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia nr 4: PROJEKT PŁYTKI DRUKOWANEJ WSPOMAGANY KOMPUTEROWO

Ćwiczenia nr 4: PROJEKT PŁYTKI DRUKOWANEJ WSPOMAGANY KOMPUTEROWO INSTYTUT SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH WEL WAT ZAKŁAD EKSPLOATACJI SYSTEMÓW ELEKTRONICZNYCH Ćwiczenia nr 4: PROJEKT PŁYTKI DRUKOWANEJ WSPOMAGANY KOMPUTEROWO A. Cel ćwiczenia: Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

Podzespoły i układy scalone mocy część II

Podzespoły i układy scalone mocy część II Podzespoły i układy scalone mocy część II dr inż. Łukasz Starzak Katedra Mikroelektroniki Technik Informatycznych ul. Wólczańska 221/223 bud. B18 pok. 51 http://neo.dmcs.p.lodz.pl/~starzak http://neo.dmcs.p.lodz.pl/uep

Bardziej szczegółowo

MIKROPROCESOROWE UKŁADY STEROWANIA

MIKROPROCESOROWE UKŁADY STEROWANIA Mikroprocesorowe Układy Sterowania MIKROPROCESOROWE UKŁADY STEROWANIA Prowadzący: dr inż. Paweł Szczepankowski e-mail: pszczep@ely.pg.gda.pl telefon: 58 3471139 WYKŁAD 1. Warsztat pracy inżyniera MUS narzędzia

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 10 (3h) Implementacja interfejsu SPI w strukturze programowalnej Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych w ramach Innowacyjnej Szkoły Zawodowej Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Prowadzący mgr Włodzimierz Kupniewski

Scenariusz zajęć pozalekcyjnych w ramach Innowacyjnej Szkoły Zawodowej Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Prowadzący mgr Włodzimierz Kupniewski Scenariusz zajęć pozalekcyjnych w ramach Innowacyjnej Szkoły Zawodowej Zespół Szkół Rolniczych w Namysłowie Prowadzący mgr Włodzimierz Kupniewski Liczba godzin 20 1. Klasa IV Technikum Informatycznego

Bardziej szczegółowo

Sterowniki Programowalne (SP)

Sterowniki Programowalne (SP) Sterowniki Programowalne (SP) Wybrane aspekty procesu tworzenia oprogramowania dla sterownika PLC Podstawy języka funkcjonalnych schematów blokowych (FBD) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i

Bardziej szczegółowo

Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203. Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W dr inż.

Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203. Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W dr inż. Programowanie Układów Logicznych kod kursu: ETD6203 Szczegóły realizacji projektu indywidualnego W1 24.02.2016 dr inż. Daniel Kopiec Projekt indywidualny TERMIN 1: Zajęcia wstępne, wprowadzenie TERMIN

Bardziej szczegółowo

Podstawy elektroniki i miernictwa

Podstawy elektroniki i miernictwa Podstawy elektroniki i miernictwa Kod modułu: ELE Rodzaj przedmiotu: podstawowy; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów: ogólnoakademicki

Bardziej szczegółowo

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu EiT_S_I_RE_AEwT Nazwa modułu Regulatory elektroniczne Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 4 (3h) Przerzutniki, zatrzaski i rejestry w VHDL

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 4 (3h) Przerzutniki, zatrzaski i rejestry w VHDL Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 4 (3h) Przerzutniki, zatrzaski i rejestry w VHDL Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu Synteza układów

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611

Kod produktu: MP01611 CZYTNIK RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi tani i prosty w zastosowaniu czytnik RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, umożliwiający szybkie konstruowanie urządzeń do bezstykowej

Bardziej szczegółowo

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM

Spis treści 1. Wstęp 2. Ćwiczenia laboratoryjne LPM Spis treści 1. Wstęp... 9 2. Ćwiczenia laboratoryjne... 12 2.1. Środowisko projektowania Quartus II dla układów FPGA Altera... 12 2.1.1. Cel ćwiczenia... 12 2.1.2. Wprowadzenie... 12 2.1.3. Przebieg ćwiczenia...

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć

Systemy Wbudowane. Założenia i cele przedmiotu: Określenie przedmiotów wprowadzających wraz z wymaganiami wstępnymi: Opis form zajęć Systemy Wbudowane Kod przedmiotu: SW Rodzaj przedmiotu: kierunkowy ; obowiązkowy Wydział: Informatyki Kierunek: Informatyka Specjalność (specjalizacja): - Poziom studiów: pierwszego stopnia Profil studiów:

Bardziej szczegółowo

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU

KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod Nazwa Układy elektroniczne w miernictwie 2 Nazwa w języku angielskim Electronic circuits in measurements 2 Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013 A. USYTUOWANIE

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 3 (4h) Konwersja i wyświetlania informacji binarnej w VHDL Instrukcja do zajęć laboratoryjnych z przedmiotu Synteza

Bardziej szczegółowo

Elektronika cyfrowa i mikroprocesory. Dr inż. Aleksander Cianciara

Elektronika cyfrowa i mikroprocesory. Dr inż. Aleksander Cianciara Elektronika cyfrowa i mikroprocesory Dr inż. Aleksander Cianciara Sprawy organizacyjne Warunki zaliczenia Lista obecności Kolokwium końcowe Ocena końcowa Konsultacje Poniedziałek 6:-7: Kontakt Budynek

Bardziej szczegółowo

Copyright 2000-2005 Softpasm, All Rights Reserved. No portions of Softpasm may be used without expressed, written permission

Copyright 2000-2005 Softpasm, All Rights Reserved. No portions of Softpasm may be used without expressed, written permission Copyright 2000-2005 Softpasm, All Rights Reserved. No portions of Softpasm may be used without expressed, written permission 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I Projekt Wstęp... 3 Tworzenie nowego projektu i schematu...

Bardziej szczegółowo

Politechnika Wrocławska

Politechnika Wrocławska Politechnika Wrocławska Instytut Cybernetyki Technicznej Wizualizacja Danych Sensorycznych Projekt Kompas Elektroniczny Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Wykonali: Tomasz Salamon Paweł Chojnowski Wrocław,

Bardziej szczegółowo

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107

STM32Butterfly2. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów STM32F107 STM32Butterfly2 Zestaw STM32Butterfly2 jest platformą sprzętową pozwalającą poznać i przetestować możliwości mikrokontrolerów z rodziny STM32 Connectivity

Bardziej szczegółowo

Krótkie wprowadzenie do ModelSim i Quartus2

Krótkie wprowadzenie do ModelSim i Quartus2 Krótkie wprowadzenie do ModelSim i Quartus2 wersja 04.2011 1 Plan Oprogramowanie Pliki źródłowe Scenariusze użycia 2 Programy Programy w wersji darmowej do pobrania ze strony www.altera.com ModelSim-Altera

Bardziej szczegółowo

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR)

Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) SKiTI2017 Systemy Czasu Rzeczywistego (SCR) Wykład 5: Modele projektowania systemu sterowania, idea szybkiego prototypowania układu sterowania RPC oraz symulacji w pętli sprzętowej HIL wprowadzenie WYDZIAŁ

Bardziej szczegółowo

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API

Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów obróbkowych MS Access za pomocą interfejsu API Dr inż. Janusz Pobożniak, pobozniak@mech.pk.edu.pl Instytut Technologii Maszyn i Automatyzacji produkcji Politechnika Krakowska, Wydział Mechaniczny Integracja systemu CAD/CAM Catia z bazą danych uchwytów

Bardziej szczegółowo

Rozdział 21 Moduły analogowo - temperaturowe

Rozdział 21 Moduły analogowo - temperaturowe Rozdział 21 Moduły analogowo - temperaturowe W odpowiedzi na wymagania użytkowników seria Fs-PLC została wyposażona w analogowy moduł wejściowy z funkcją pomiaru temperatury. Łączy on w sobie funkcje modułu

Bardziej szczegółowo

Plan Prezentacji. Rozmieszczenie elementów Prowadzenie połączeo Prowadzenie masy Płytki wielowarstwowe Podsumowanie

Plan Prezentacji. Rozmieszczenie elementów Prowadzenie połączeo Prowadzenie masy Płytki wielowarstwowe Podsumowanie Inż. Damian Wilczyoski Kraków 23.11.2011 Plan Prezentacji Rozmieszczenie elementów Prowadzenie połączeo Prowadzenie masy Płytki wielowarstwowe Podsumowanie Przygotowanie Ustawienie siatki - Grid 100 ->

Bardziej szczegółowo

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA

WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA WIZUALIZACJA DANYCH SENSORYCZNYCH MINISTACJA METEOROLOGICZNA Prowadzący: dr inż. Bogdan Kreczmer Autor: Jakub Malewicz Wrocław, 15 VI 2007 SPIS TREŚCI 1. WSTĘP 3 2. DANE STACJI 3 3. SCHEMAT IDEOWY 4 4.

Bardziej szczegółowo

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy:

LITEcompLPC1114. Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Sponsorzy: LITEcompLPC1114 Zestaw ewaluacyjny z mikrokontrolerem LPC1114 (Cortex-M0) Bezpłatny zestaw dla Czytelników książki Mikrokontrolery LPC1100. Pierwsze kroki LITEcompLPC1114 jest doskonałą platformą mikrokontrolerową

Bardziej szczegółowo

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy

Sterowniki programowalne Programmable Controllers. Energetyka I stopień Ogólnoakademicki. przedmiot kierunkowy Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Sterowniki programowalne Programmable Controllers

Bardziej szczegółowo

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium

Programowalne Układy Cyfrowe Laboratorium Zdjęcie opracowanej na potrzeby prowadzenia laboratorium płytki przedstawiono na Rys.1. i oznaczono na nim najważniejsze elementy: 1) Zasilacz i programator. 2) Układ logiki programowalnej firmy XILINX

Bardziej szczegółowo

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS)

Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Politechnika Gdańska Wydział Elektrotechniki i Automatyki Katedra Inżynierii Systemów Sterowania KOMPUTEROWE SYSTEMY STEROWANIA (KSS) Temat: Budowa pętli sprzętowej (ang. Hardware In the Loop) w oparciu

Bardziej szczegółowo

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A

Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A Ćw. 7 Przetworniki A/C i C/A 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z zasadami przetwarzania sygnałów analogowych na cyfrowe i cyfrowych na analogowe poprzez zbadanie przetworników A/C i

Bardziej szczegółowo

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektronika i Telekomunikacja I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Nazwa modułu w języku angielskim Obowiązuje od roku akademickiego 2012/2013

Bardziej szczegółowo

Elementy cyfrowe i układy logiczne

Elementy cyfrowe i układy logiczne Elementy cyfrowe i układy logiczne Wykład 5 Legenda Procedura projektowania Podział układów VLSI 2 1 Procedura projektowania Specyfikacja Napisz, jeśli jeszcze nie istnieje, specyfikację układu. Opracowanie

Bardziej szczegółowo

PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Programowalne układy logiczne FPGA Maciej Rosół, Katedra Automatyki AGH, e-mail: mr@ia.agh.edu.

PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Programowalne układy logiczne FPGA Maciej Rosół, Katedra Automatyki AGH, e-mail: mr@ia.agh.edu. DATA: Ćwiczenie nr 4 PROTOTYPOWANIE UKŁADÓW ELEKTRONICZNYCH Programowalne układy logiczne FPGA Maciej Rosół, Katedra Automatyki AGH, e-mail: mr@ia.agh.edu.pl 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) nieobowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) język polski III semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu Nazwa modułu Układy elektroniczne w maszynach elektrycznych Nazwa modułu w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

KAmduino UNO. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO

KAmduino UNO. Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO Płytka rozwojowa z mikrokontrolerem ATmega328P, kompatybilna z Arduino UNO to płytka rozwojowa o funkcjonalności i wymiarach typowych dla Arduino UNO. Dzięki wbudowanemu mikrokontrolerowi ATmega328P i

Bardziej szczegółowo

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania

Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Metodyka projektowania komputerowych systemów sterowania Andrzej URBANIAK Metodyka projektowania KSS (1) 1 Projektowanie KSS Analiza wymagań Opracowanie sprzętu Projektowanie systemu Opracowanie oprogramowania

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: PROJEKTOWANIE SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH I KARTA PRZEDMIOTU CEL PRZEDMIOTU PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE C1. Podniesienie poziomu wiedzy studentów z inżynierii oprogramowania w zakresie C.

Bardziej szczegółowo

Technologie informacyjne - wykład 12 -

Technologie informacyjne - wykład 12 - Zakład Fizyki Budowli i Komputerowych Metod Projektowania Instytut Budownictwa Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechnika Wrocławska Technologie informacyjne - wykład 12 - Prowadzący: Dmochowski

Bardziej szczegółowo

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów...

1. Podstawowe wiadomości...9. 2. Możliwości sprzętowe... 17. 3. Połączenia elektryczne... 25. 4. Elementy funkcjonalne programów... Spis treści 3 1. Podstawowe wiadomości...9 1.1. Sterowniki podstawowe wiadomości...10 1.2. Do czego służy LOGO!?...12 1.3. Czym wyróżnia się LOGO!?...12 1.4. Pierwszy program w 5 minut...13 Oświetlenie

Bardziej szczegółowo

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania

Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Mechatronika i szybkie prototypowanie układów sterowania Rozwój systemów technicznych Funkcje operacyjne Dostarczanie energii Wprowadzanie danych sterujących Generacje systemów technicznych prymitywny

Bardziej szczegółowo

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE

PRZEWODNIK PO PRZEDMIOCIE Nazwa przedmiotu: Jednostki obliczeniowe w zastosowaniach mechatronicznych Kierunek: Mechatronika Rodzaj przedmiotu: dla specjalności Systemy Sterowania Rodzaj zajęć: Wykład, laboratorium Computational

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 9 (3h) Projekt struktury hierarchicznej układu cyfrowego w FPGA. Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu

Bardziej szczegółowo

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice

Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Kurs wybieralny: Zastosowanie technik informatycznych i metod numerycznych w elektronice Opis kursu Przygotowanie praktyczne do realizacji projektów w elektronice z zastosowaniem podstawowych narzędzi

Bardziej szczegółowo

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni)

kierunkowy (podstawowy / kierunkowy / inny HES) obowiązkowy (obowiązkowy / nieobowiązkowy) polski semestr VI semestr letni (semestr zimowy / letni) Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 z dnia 21 lutego 2012r. KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Kod modułu ETI 6/8 Nazwa modułu Komputerowe wspomaganie prac inżynierskich Computer aided engineering

Bardziej szczegółowo

sterownik VCR v 1. 0

sterownik VCR v 1. 0 sterownik VCR v 1.0 1 I. DANE TECHNICZNE...2 1 Budowa...2 2 Dane znamionowe...2 II. INSTRUKCJA UŻYTKOWANIA...3 1 Programowanie sterownika...3 2 Symulacja algorytmu...3 3 Możliwości kalendarza...4 3.1 Wgrywanie

Bardziej szczegółowo

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2

E-TRONIX Sterownik Uniwersalny SU 1.2 Obudowa. Obudowa umożliwia montaż sterownika na szynie DIN. Na panelu sterownika znajduje się wyświetlacz LCD 16x2, sygnalizacja LED stanu wejść cyfrowych (LED IN) i wyjść logicznych (LED OUT) oraz klawiatura

Bardziej szczegółowo

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl

Systemy wbudowane. Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl Systemy wbudowane Paweł Pełczyński ppelczynski@swspiz.pl 1 Program przedmiotu Wprowadzenie definicja, zastosowania, projektowanie systemów wbudowanych Mikrokontrolery AVR Programowanie mikrokontrolerów

Bardziej szczegółowo

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr

ZL8AVR. Płyta bazowa dla modułów dipavr ZL8AVR Płyta bazowa dla modułów dipavr Zestaw ZL8AVR to płyta bazowa dla modułów dipavr (np. ZL7AVR z mikrokontrolerem ATmega128 lub ZL12AVR z mikrokontrolerem ATmega16. Wyposażono ją w wiele klasycznych

Bardziej szczegółowo

ECHO CYFROWE Krzysztof Górski

ECHO CYFROWE Krzysztof Górski ECHO CYFROWE Krzysztof Górski Jeszcze nie tak dawno wykonanie układu echa w warunkach amatorskich było bardzo trudne, konstrukcje przybierały ogromne rozmiary a uzyskiwane czasy opóźnień były niewielkie.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie logiki rewersyjnej w języku VHDL

Modelowanie logiki rewersyjnej w języku VHDL PNIEWSKI Roman 1 Modelowanie logiki rewersyjnej w języku VHDL WSTĘP Konwencjonalne komputery wykorzystują dwuwartościową logikę Boole a. Funkcje opisujące układ cyfrowy wykorzystują najczęściej dwa operatory

Bardziej szczegółowo

Niekiedy, wygodnie jest przedstawić schemat każdego bloku funkcjonalnego na osobnej karcie.

Niekiedy, wygodnie jest przedstawić schemat każdego bloku funkcjonalnego na osobnej karcie. A B C D J HEADER C 0u C 0u IC IC 0 VD IN GND IN 0 R k R k R k R0 k SW SW DIP- R k R k R k R k INT BNC R RES R RES MASH BNC C0 0u C 0u RS0 RS RS RS RS RS RS RS RS0 RS RS RS RS RS RS RS C 0uT C 0uT C 00n

Bardziej szczegółowo

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny)

Elektrotechnika I stopień (I stopień / II stopień) ogólnoakademicki (ogólno akademicki / praktyczny) KARTA MODUŁU / KARTA PRZEDMIOTU Załącznik nr 7 do Zarządzenia Rektora nr 10/12 dnia 21 lutego 2012r. Kod modułu Nazwa modułu Układy Elektroniczne Automatyki 1 Nazwa modułu w języku angielskim Electronic

Bardziej szczegółowo

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32

ZL15AVR. Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR Zestaw uruchomieniowy dla mikrokontrolerów ATmega32 ZL15AVR jest uniwersalnym zestawem uruchomieniowym dla mikrokontrolerów ATmega32 (oraz innych w obudowie 40-wyprowadzeniowej). Dzięki wyposażeniu

Bardziej szczegółowo

Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych

Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych Badanie przerzutników astabilnych i monostabilnych 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest przeprowadzenie badania podstawowych układów przerzutników astabilnych, bistabilnych i monostabilnych. 2. Przebieg

Bardziej szczegółowo

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32

MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 MCAR Robot mobilny z procesorem AVR Atmega32 Opis techniczny Jakub Kuryło kl. III Ti Zespół Szkół Zawodowych nr. 1 Ul. Tysiąclecia 3, 08-530 Dęblin e-mail: jkurylo92@gmail.com 1 Spis treści 1. Wstęp..

Bardziej szczegółowo

Bramki logiczne Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych

Bramki logiczne Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych Bramki logiczne Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych. WSTĘP Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi sposobami projektowania układów cyfrowych o zadanej funkcji logicznej, na przykładzie budowy

Bardziej szczegółowo

Opracował: Jan Front

Opracował: Jan Front Opracował: Jan Front Sterownik PLC PLC (Programowalny Sterownik Logiczny) (ang. Programmable Logic Controller) mikroprocesorowe urządzenie sterujące układami automatyki. PLC wykonuje w sposób cykliczny

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów

Rozdział 1. Nazwa i adres Zamawiającego Gdyńskie Centrum Sportu jednostka budżetowa Rozdział 2. Informacja o trybie i stosowaniu przepisów Z n a k s p r a w y G C S D Z P I 2 7 1 07 2 0 1 5 S P E C Y F I K A C J A I S T O T N Y C H W A R U N K Ó W Z A M Ó W I E N I A f U s ł u g i s p r z» t a n i a o b i e k t Gó w d y s k i e g o C e n

Bardziej szczegółowo

DPM961 / DPM962. Cyfrowy multimetr panelowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 11

DPM961 / DPM962. Cyfrowy multimetr panelowy INSTRUKCJA OBSŁUGI. Nr produktu Strona 1 z 11 DPM961 / DPM962 Cyfrowy multimetr panelowy INSTRUKCJA OBSŁUGI Nr produktu 101751 Strona 1 z 11 1. Wstęp W trybie 5V każdy moduł generuje swoje własne źródło napięcia -5V, które umożliwia pomiar sygnałów

Bardziej szczegółowo

Technika Mikroprocesorowa

Technika Mikroprocesorowa Technika Mikroprocesorowa Dariusz Makowski Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych tel. 631 2648 dmakow@dmcs.pl http://neo.dmcs.p.lodz.pl/tm 1 System mikroprocesorowy? (1) Magistrala adresowa

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki ĆWICZENIE Nr 8 (3h) Implementacja pamięci ROM w FPGA Instrukcja pomocnicza do laboratorium z przedmiotu Programowalne Struktury

Bardziej szczegółowo

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA

KIERUNKOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA WYDZIAŁ INFORMATYKI I ZARZĄDZANIA Kierunek studiów: INFORMATYKA Stopień studiów: STUDIA II STOPNIA Obszar Wiedzy/Kształcenia: OBSZAR NAUK TECHNICZNYCH Obszar nauki: DZIEDZINA NAUK TECHNICZNYCH Dyscyplina

Bardziej szczegółowo

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych.

Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Cyfrowy wzmacniacz AED dla przetworników tensometrycznych. Zamień swoje analogowe przetworniki wagi na cyfrowe. AED sprawia, że wdrażanie systemów sterowania procesami jest łatwe i wygodne. AED przetwarza

Bardziej szczegółowo

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com

dokument DOK 02-05-12 wersja 1.0 www.arskam.com ARS3-RA v.1.0 mikro kod sterownika 8 Linii I/O ze zdalną transmisją kanałem radiowym lub poprzez port UART. Kod przeznaczony dla sprzętu opartego o projekt referencyjny DOK 01-05-12. Opis programowania

Bardziej szczegółowo

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna

Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC. dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC dr inż. Michał Michna Wytwarzanie wspomagane komputerowo CAD CAM CNC prowadzący dr inż. Grzegorz Kostro pok. EM 313 dr inż. Michał Michna pok. EM 312 materiały

Bardziej szczegółowo

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR

UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR UNO R3 Starter Kit do nauki programowania mikroprocesorów AVR zestaw UNO R3 Starter Kit zawiera: UNO R3 (Compatible Arduino) x1szt. płytka stykowa 830 pól x1szt. zestaw 75 sztuk kabli do płytek stykowych

Bardziej szczegółowo

Technika mikroprocesorowa

Technika mikroprocesorowa Technika mikroprocesorowa zajmuje się przetwarzaniem danych w oparciu o cyfrowe programowalne układy scalone. Systemy przetwarzające dane w oparciu o takie układy nazywane są systemami mikroprocesorowymi

Bardziej szczegółowo

Instrukcja użytkownika

Instrukcja użytkownika MMcodec01 Minimoduł z Kodeka Audio układem TLV320AIC23B firmy Texas Instruments. REV 1.0 Instrukcja użytkownika Wersja wstępna. Evalu ation Board s for 51, AVR, ST, PIC microcontrollers Sta- rter Kits

Bardziej szczegółowo

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający

Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający Podstawowe zastosowania wzmacniaczy operacyjnych wzmacniacz odwracający i nieodwracający. Cel ćwiczenia. Celem ćwiczenia jest praktyczne poznanie właściwości wzmacniaczy operacyjnych i ich podstawowych

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench

Ćwiczenie 1 Program Electronics Workbench Systemy teleinformatyczne Ćwiczenie Program Electronics Workbench Symulacja układów logicznych Program Electronics Workbench służy do symulacji działania prostych i bardziej złożonych układów elektrycznych

Bardziej szczegółowo

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi

Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń. Instrukcja do ćwiczenia nr 10. Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi Pracownia Transmisji Danych, Instytut Fizyki UMK, Toruń Instrukcja do ćwiczenia nr 10 Transmisja szeregowa sieciami energetycznymi I. Cel ćwiczenia poznanie praktycznego wykorzystania standardu RS232C

Bardziej szczegółowo

Efekty kształcenia dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia profil ogólnoakademicki

Efekty kształcenia dla kierunku Elektronika i Telekomunikacja studia I stopnia profil ogólnoakademicki Załącznik nr 1 do Programu kształcenia Wydział: Elektroniki Mikrosystemów i Fotoniki Kierunek studiów: Elektronika i Telekomunikacja Stopień studiów: studia pierwszego stopnia, stacjonarne Efekty kształcenia

Bardziej szczegółowo

Ćw. 8 Bramki logiczne

Ćw. 8 Bramki logiczne Ćw. 8 Bramki logiczne 1. Cel ćwiczenia Celem ćwiczenia jest zapoznanie się z podstawowymi bramkami logicznymi, poznanie ich rodzajów oraz najwaŝniejszych parametrów opisujących ich własności elektryczne.

Bardziej szczegółowo

Modelowanie i analiza systemów informatycznych

Modelowanie i analiza systemów informatycznych Modelowanie i analiza systemów informatycznych MBSE/SysML Wykład 11 SYSMOD Wykorzystane materiały Budapest University of Technology and Economics, Department of Measurement and InformaJon Systems: The

Bardziej szczegółowo

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android

Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Bezprzewodowa sieć kontrolno-sterująca z interfejsem Bluetooth dla urządzeń mobilnych z systemem Android Wykonanie: Łukasz Tomaszowicz Promotor: dr inż. Jacek Kołodziej Cel pracy dyplomowej Celem pracy

Bardziej szczegółowo

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019)

ZL9AVR. Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR Płyta bazowa dla modułów ZL7AVR (ATmega128) i ZL1ETH (RTL8019) ZL9AVR to płyta bazowa umożliwiająca wykonywanie różnorodnych eksperymentów związanych z zastosowaniem mikrokontrolerów AVR w aplikacjach

Bardziej szczegółowo

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji

Dr hab. inż. Jan Duda. Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Automatyzacja i Robotyzacja Procesów Produkcyjnych Dr hab. inż. Jan Duda Wykład dla studentów kierunku Zarządzanie i Inżynieria Produkcji Podstawowe pojęcia Automatyka Nauka o metodach i układach sterowania

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r.

Sprawozdanie z projektu MARM. Część druga Specyfikacja końcowa. Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek. Autor: Dawid Kołcz. Data: r. Sprawozdanie z projektu MARM Część druga Specyfikacja końcowa Prowadzący: dr. Mariusz Suchenek Autor: Dawid Kołcz Data: 01.02.16r. 1. Temat pracy: Układ diagnozujący układ tworzony jako praca magisterska.

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Projekt współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Załącznik nr 3 Specyfikacja techniczna Zadanie I zakup typu CAD - 3

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową

Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową WYŻSZA SZKOŁA BIZNESU W DĄBROWIE GÓRNICZEJ WYDZIAŁ ZARZĄDZANIA INFORMATYKI I NAUK SPOŁECZNYCH Instrukcja do laboratorium z przedmiotu: Bezpieczeństwo informacji oparte o kryptografię kwantową Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa

Gdyńskim Ośrodkiem Sportu i Rekreacji jednostka budżetowa W Z Ó R U M O W Y z a w a r t a w G d y n i w d n i u 2 0 1 4 r po m i d z y G d y s k i m O r o d k i e m S p o r t u i R e k r e a c j i j e d n o s t k a b u d e t o w a ( 8 1-5 3 8 G d y n i a ), l

Bardziej szczegółowo

Kod produktu: MP01611-ZK

Kod produktu: MP01611-ZK ZAMEK BEZSTYKOWY RFID ZE ZINTEGROWANĄ ANTENĄ, WYJŚCIE RS232 (TTL) Moduł stanowi gotowy do zastosowania bezstykowy zamek pracujący w technologii RFID dla transponderów UNIQUE 125kHz, zastępujący z powodzeniem

Bardziej szczegółowo

Komputerowa symulacja bramek w technice TTL i CMOS

Komputerowa symulacja bramek w technice TTL i CMOS ZESPÓŁ LABORATORIÓW TELEMATYKI TRANSPORTU ZAKŁAD TELEKOMUNIKACJI W TRANSPORCIE WYDZIAŁ TRANSPORTU POLITECHNIKI WARSZAWSKIEJ LABORATORIUM ELEKTRONIKI INSTRUKCJA DO ĆWICZENIA NR 27 Komputerowa symulacja

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka

Politechnika Białostocka Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcja do ćwiczeń laboratoryjnych z przedmiotu: ELEKTRONIKA EKS1A300024 ZASTOSOWANIE WZMACNIACZY OPERACYJNYCH W UKŁADACH

Bardziej szczegółowo

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25

Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Elektroniczny pomiar ciśnienia Miernik przepływu powietrza Model A2G-25 Karta katalogowa WIKA SP 69.04 Zastosowanie Do pomiaru przepływu powietrza wentylatorów radialnych Do pomiaru przepływu powietrza

Bardziej szczegółowo

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego

Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Większe możliwości dzięki LabVIEW 2009: programowanie równoległe, technologie bezprzewodowe i funkcje matematyczne w systemach czasu rzeczywistego Dziś bardziej niż kiedykolwiek narzędzia używane przez

Bardziej szczegółowo