Komputerowe wspomaganie projektowania systemów elektronicznych

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Komputerowe wspomaganie projektowania systemów elektronicznych"

Transkrypt

1 Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Politechniki Łódzkiej Konstrukcja urządzeń elektronicznych Komputerowe wspomaganie projektowania systemów elektronicznych Projekt Montaż Uruchomienie dr inż. Piotr Pietrzak pok., tel. 0 Plan wykładu Programy CAD, CAE, CAM i pakiety EDA Charakterystyka wybranego środowiska EDA Metodologie projektowania układów elektronicznych Specyfikacja projektu Projekt wstępny schemat blokowy Schemat ideowy układu elektronicznego Weryfikacja poprawności schematu ideowego Modelowanie i symulacja rzeczywistych układów elektronicznych Zaawansowane metody projektowania systemów analogowo-cyfrowych Obwód drukowany przeznaczenie i budowa Reguły projektowe i ich znaczenie Techniki rozmieszczania elementów na płytkach obwodów drukowanych Strategie prowadzenia ścieżek na płytkach obwodów drukowanych zawierających układy analogowe i cyfrowe Automatyzacja projektowania Urządzenia do wytwarzania płytek obwodów drukowanych i sterowanie ich pracą podstawowe formaty plików i ich parametry Podstawy tworzenia dokumentacji technicznej Literatura Electronic production, 99 Volume, 99 Volume, 99 Volume, 99 Volume, 99 Volume Dobies R., Metodyka konstruowania sprzętu elektronicznego, WKiŁ, Warszawa 9 Archambeault B. R., Drewniak J., PCB Design for Real-World EMI Control, Kulwer Academic Publishers, 00 Coombs C. F., Printed Circuits Handbook, McGraw-Hill Publishing, 00 Robertson C. T., Printed Circuit Board, Designer s Reference: Basics, Pearson Education, 00 Horowitz P., Hill W., The Art of Electronics, Cambridge University Press, 99 Altium Designer 0 Reference Manual, Altium, 00 PCB Design Guide, PCBDesign.org, A PCB Designers Resource, Literatura Rymarski Z., Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Projektowanie i produkcja urządzeń elektronicznych, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Skrypty Uczelniane nr, Gliwice 000 Horowitz P., Hill W., Sztuka elektroniki, Wydawnictwa Komunikacji i Łączności, Warszawa, 999, wydanie piąte, tom i Altium Designer 0, Evatronix, Altium, 00 Rymarski Z., Materiałoznawstwo i konstrukcja urządzeń elektronicznych. Metodyka projektowania płyt drukowanych przy wykorzystaniu programu Cadstar-PCB, Wydawnictwo Politechniki Śląskiej, Skrypty Uczelniane Nr 9, Gliwice 99 Król A., Mroczko J., Symulacja i optymalizacja układów elektronicznych, NAKOM, Poznań, 99 C. McMahon, J. Browne, CAD/CAM from principles to practise, Addison-Wesley Publishing Company, 99 Programy CAD i pakiety EDA CAD - computer-aided design projektowanie wspomagane komputerowo CAE - computer-aided engineering analysis wspomagane komputerowo analizy inżynierskie CADD - computer-aided design and drafting wspomagane komputerowo projektowanie i prototypowanie CAM - computer-aided manufacturing wspomagane komputerowo wytwarzanie EDA - electronic design automation automatyka projektowania układów elektronicznych PDM - product data management systems and implementation systemy zarządzania produktem i jego wdrożeniem Design Guidelines For Reduced EMI, Application Note SZZA009, Texas Instruments, 999 High-Speed Board Layout Guidelines, Application Note, Altera, 009

2 Programy CAD i pakiety EDA Altium Designer Systemy CAD/EDA w elektronice stosowane są do: projektowania i symulacji funkcjonalnej układów i systemów elektronicznych, projektowania obwodów drukowanych. projektowania układów scalonych, realizacji projektów opartych na układach logiki programowalnej, Altium Designer jest aplikacją zorientowaną na projekt i należy do grupy systemów EDA. Przeznaczona jest na platformę PC/Windows. Środowisko integruje trzy podstawowe składniki obudowujące jądro systemu DXP. Należą do nich edytor z możliwością projektowania układów FP i systemów wbudowanych, edytor obwodów drukowanych oraz edytor plików wynikowych CAM (Computer - Aided Manufacturing) Nie posiadają wiedzy, doświadczenia, zdolności twórczego i abstrakcyjnego myślenia Prace koncepcyjne: 0% Prace projektowe: % Dokumentacja konstrukcyjna: 0% Sprawdzenie: % Altium Designer Design Explorer programu Altium Designer Cechy środowiska Altium Designer: Wbudowane narzędzia do realizacji schematów dla projektów PCB, FP Wsparcie dla hierarchicznych projektów wielokanałowych Zautomatyzowana edycja PCB, sterowana regułami z możliwością podziału reguł pomiędzy obiekty Wbudowany autorouter topologiczny Analiza sygnałowa obwodów, zarówno na poziomie schematu, jak i PCB (symulacja układu, impedancje połączeń, odbicia na końcach linii, przesłuchy) Wbudowany symulator analogowo-cyfrowy typu SPICE Edycja wielowymiarowych schematów i kodu VHDL Kompilacja, symulacja i weryfikacja kodu VHDL, Verilog, C, ASM Edycja i weryfikacja plików CAM (CAMtastic) Obsługa grup projektowych Serwery EDA Wtyczki w programie Altium Każdy moduł programowy dodający nową funkcjonalność środowisku Altium Designer nosi nazwę serwera. Poszczególne serwery najczęściej instalowane są w postaci bibliotek DLL (Dynamic Link Library) lub plików uruchomieniowych.exe (programów). Poszczególne serwery współdziałają ze sobą i mogą współdzielić dane dotyczące projektu. Serwery obecne w środowisku Protel DXP można zaklasyfikować do jednej z grup: Przeglądarki/Edytory dokumentów Kreatory Serwery narzędziowe

3 Altium Designer Home Page Altium Designer typy projektów PCB Project Zestaw dokumentów projektowych niezbędnych do wyprodukowania płytki obwodu drukowanego FP Project Zestaw dokumentów projektowych umożliwiających zaprogramowanie układu FP Embedded Project Zestaw dokumentów projektowych umożliwiających realizację warstwy programowej dla systemu wbudowanego Core Project Zestaw dokumentów projektowych stanowiących opis modelu funkcjonalnego komponentu (reprezentacja EDIF) implementowanego w układzie FP Integrated Library Zestaw dokumentów projektowych niezbędnych do wykonania biblioteki zintegrowanej Script Project Zestaw dokumentów projektowych zawierających skrypty programu Altium Designer Element, komponent Podstawowa jednostka funkcjonalna, o dowolnym stopniu złożoności. Stosowana w elektronice do realizacji układów elektronicznych. Takie jednostki funkcjonalne dostarczane są w standaryzowanych obudowach posiadających metalowe wyprowadzenia, służące do połączenia danego elementu z innymi (najczęściej poprzez lutowanie na płytce obwodu drukowanego). Elementy mogą składać się z wielu podzespołów, są wówczas elementami wieloczęściowymi (np. bramki logiczne umieszczone w jednej obudowie układu scalonego) Symbol elementu Reprezentacja graficzna elementu, wykorzystywana do przedstawienia schematu ideowego układu elektronicznego. Symbol elementu reprezentuje całą grupę podzespołów określonego typu (np. wzmacniacze operacyjne). Ślad obudowy, mapa pól lutowniczych, rozkład pól lutowniczych (footprint) Widok rozmieszczenia pól lutowniczych charakterystyczny dla danej obudowy. W środowisku Altium DXP jest to model, który reprezentuje komponent w projekcie PCB. W rzeczywistości stanowi on fizyczny odpowiednik elementu. Model elementu Wykorzystywany w symulacjach komputerowych opis matematyczny elementu, charakteryzujący jego zachowanie w określonych warunkach pracy. Domena (Domain) Rejon reprezentacji modelu aplikacja, w której dany model jest wykorzystywany, np. projekt płytki PCB, symulacja Spice, symulacja integralności, wizualizacja D Biblioteka (Library) Zbiór komponentów i modeli zapisanych w pliku o określonej nazwie. Biblioteka modeli (Model Library) Plik zawierający zbiór modeli komponentów. Biblioteka komponentów (Component Library) Plik zawierający zbiór komponentów. Biblioteka zintegrowana (Integrated Library) Zbiór symboli elementów (komponentów schematu) i ich modeli (symulacyjnych, śladów obudów, integralności) Biblioteka bazodanowa (Database Library) biblioteka komponentów, w której odwołania do symboli, odwołania do modeli i informacje o parametrach są zapisane w bazie danych opartej na ODBC, ADO lub arkuszu Excel

4 Ex t ern a l In te rfa c e Ex t ern a l In te rfa c e. Sch Doc EP PIN TE RR UPT EP PW AIT E PP WR ITE E PP DSTB /E PP RE SET E PP ASTB E PP D[0.. ] E PP SP AR E[0.. ] E PP Co n n ec t Cl o ck Ge n er at or Cl o ck Ge n er at or.sc hd oc 00n C EP PINT ER RUP T EP PW AIT EP PW RIT E EP PDST B /EP PR ESE T EP PAST B EP PD[0.. ] EP PSPA RE[ 0.. ] IC C 0p MAX C 0p L CD Pr oc e sso r L CD Pr oc e sso r.sc h Doc E PP INT ER RUP T E PP WA IT E PP WR ITE E PP DSTB / EP PR ESET E PP ASTD E PP D[0.. ] E PP SPAR E[0.. ] C LK T CK T M S B a ck Lig h t In ve rt e r B a ck Lig h t In ve rt e r.sc hd oc P o we r Su p pl y P o we r Su p pl y. Sc h Doc X R 00k MHz C n FTSC[ 0.. ] FTSR[ 0.. ] /FRA MC E[ 0.. ] FRA MA [0.. 9 ] FP M O DE0 FP M O DE T OFPT DI F RA MD [0.. ] U XTAL XTAL RST AT9C0 U PB STCM P.0/AIN0 P./AIN P. P. P. P. P. P. P.0/RxD P./TxD P./INT0 P./INT P./T0 P./T P. VDD D FTSC[0.. ] FTSR[0.. ] FPM ODE 0 FPM ODE FR AM D[0.. ] R EDD AC[0.. ] B LUE DAC [0.. ] GR EE NDAC [0.. ] R 00k CI CI CI CI CI CI LED LED RO RO RO To u ch Sc re e n In te rfa c e a n d Dri ve r To u ch Sc re e n Dri v er. Sch Doc FT SC[0.. ] FT SR[0.. ] Sc re e n C on tr ol le r I nt e rfac e Sc re e n C on tr ol le r I nt e rfac e.sc h Doc FP M ODE 0 FP M ODE TOFPG ATDI F R AM D[0.. ] TC K TM S DAC [0.. ] BL UEDA C[0.. ] GRE END AC[0.. ] RB G DA C RB G DA C.Sc h Doc GRE END AC[0.. ] BL UEDA C[0.. ] DAC [0.. ] SC RE ENE NAB LE RO RO RO FR AM A[0.. 9 ] / FR AM E OE / FRAM W E /FRA ESE T FR AM RY [.. ] FRA MD [0.. ]. MH zosc SY NC SCR N_EN T DO R ED G RE EN BL UE /FR AM CE [0.. ] FRAM A [0.. 9 ] /FR AM EOE /FR AM WE /FR AM ER ESE T NT SC E n co d e r NT SC E n co d e r.sc h Doc. M HzOSC SYNC GR EE N BL UE De sc rip ti o n: Sc re en M em o ry Scr ee n M e m o ry Scr ee n M e m o ry. Sc h Doc /FR AM CE [0.. ] FRAM A[0.. 9 ] /FR AM EOE /FR AM WE /FR AM ER ESET FRAM R Y[.. ] FRAM D[0.. ] FR AM D[0.. ] FRAM R Y[.. ] Y _SYN C Y_ OU T C VBSOU T LC DVBS LC DVSW FRAM D[ 0.. ] FRAM R Y[.. ] Sc re e n Adjust Sc re e n Adjust. Sc h Doc L CD VBS L CD VSW AR? Op Amp CN A K CNY B C E IC MAX Volt Reg INPUT VR RI 0k RF 00 k Inv ertin g Vcc +V VEE Q N Vee - V RC.99k RE. k N E xt er na l I nt er f ac e E xt er na l I nt er f ac e.s chd oc C RC.9 k EP P I N TE RR U PT E PP W AI T E PP WR I TE EP P D STB / EP PR E SET EP P A STB EP PD [ 0.. ] EP PS PA R E[ 0.. ] EP PC on nect C l ock G ener a to r C l ock G ener a to r.sc hd oc N C 00n N Q N U.pF RE.k PB STCM EP PI N T E RR U PT EP PW A I T EP PW R I TE EP PD S TB /E P PR ES ET EP PA S TB EP PD [ 0. ] EP PS PA R E[ 0. ] C 0p C 0p IC RE SE T MAX GCM.E-9.E- L CD Pr o cessor L CD Pr o cessor. Sch D oc E P PI N T ER RU P T E P PW A I T E P PW RI T E E P PD ST B / E PP RE SE T E P PA ST D E P PD [ 0.. ] E P PSP A RE [ 0.. ] T C K N N B ackl ig ht I nv er te r B ackl ig ht I nv er te r.s chd oc P ow er Supp ly P ow er Supp ly. SchD o c X MHz R 00k C n R 00k N VB 0V F TS C[ 0.. ] F TS R[ 0.. ] / FR A MC E[ 0.. ] FR A MA [ 0.. 9] FP G A MO D E 0 FP G A MO D E T OF PG A T D I FR A MD [ 0.. ] U Vcarrie r Vsignal RO 0 C 0p F XTAL XTAL RST AT9C0 U PB STCM P.0/AIN0 P./AIN P. P. P. P. P. P. P.0/RxD P./TxD P./INT0 P./INT P./T0 P./T P. VDD D BB N N9 B F TSC [ 0.. ] F TSR [ 0.. ] F PG A M OD E 0 F PG A M OD E F RA M D [0. ] C 0n R ED D A C [ 0.. ] B LU E D A C[ 0. ] G R EE N D A C[ 0. ] R 00k HLIM k L ED L ED RO RO RO I RDA R 0k N0 REE 9.9 Meg R0 0k B N T ouch S cr een I nt er f a ce and D r i ver T ouch S cr een D r i ver. Sch D oc F TSC [ 0.. ] F TSR [ 0.. ] Sc re en C ont r ol ler I nt er f ac e Sc re en C ont r ol ler I nt er f ac e. SchD o c F PG A MO D E 0 F PG A MO D E T O FP G A TD I F RA M D[ 0. ] C LK T CK R ED D A C [ 0.. ] B LU E D A C[ 0. ] G R EE N D A C[ 0. ] R BG D A C R BG D A C. Sch Do c G R EE N D A C[ 0. ] B LU E D A C[ 0. ] R ED D A C [ 0.. ] S CR EE N EN A B LE RO RO RO JP DLN DLP N N RO 0 IEE FR A MA [ 0.. 9] / FR A MEO E / FR A MWE /F RA ES ET FRA M RY [.. ] FR A MD [ 0.. ] VLN -V 0.E-. MH zo SC SC RN _E N T D O G R EE N B LU E MHDRX R 0k Q Na R 0k VEE C E VLP + V /F RA MC E [0. ] FR A MA [ 0.. 9] /F RA ME O E /F RA MW E /F RA ME R ESE T D E N C 0p V E.V C 00n N T SC E nco der N T SC E nco der. Sch D oc. MH zo SC G RE EN BL U E RP.k D escr i pt i on: S cr een M em or y Sc r een Mem or y Sc r een Mem or y.sc hd oc / FR A MC E[ 0.. ] F RA MA [ 0.. 9] / FR A ME OE / FR A MW E / FR A ME RE SE T VCA 0u FR A Y [. ] FR A MD [ 0.. ] R.k FR A MD [ 0.. ] F RA Y [.. ] Y _ Y _O U T CV B SO U T DC N VC.V VR C 00n Volt Reg F RA MD [ 0. ] F RA Y [.. ] S cr een A dj u st S cr een A dj u st. Sch D oc RL k O UT AR? Op Amp CN A B C K E CNY C0 0u IC MAX I N PUT C 0u Volt Reg R I 0k Vi n VSI N VR RF 00k Inver t ing V cc +V C 00n VE E N V ee - V RC. 99k Q RE.k 0V VC C N C RC. 9k N Q N N U PB. pf RE.k STCM G CM. E- 9 G A. E- N N N R 00k N V B 0V Vcar ri er Vsignal C 0pF RO 0 BB N 9 BGN D C 0n H LI M k R 0k N 0 R0 0k REE 9.9Meg C u.e- B N D LN N RO 0 V LN - V I EE 0.E - R 0k Q Na R 0k D LP N V EE C E V LP + V D E N C 0p V E. V C 00n D P R P. k R.k D C N V C. V Vm odulat ed 0k R B 0k R RL k OU T 0k R E 0V C Na Q 0V 00 R k R9 N u C u u C.E- R 0k B R 0k 0k R0 0V E R 0k C Q Na R 00 R9 k N OUT Q Na u C u R0 0k OUT Q Na E xt er na l I nt er f ac e E xt er na l I nt er f ac e.s chd oc EP P I N TE RR U PT E PP W AI T E PP WR I TE EP P D STB / EP PR E SET EP P A STB EP PD [ 0.. ] EP PS PA R E[ 0.. ] EP PC on nect C l ock G ener a to r C l ock G ener a to r.sc hd oc C 00n EP PI N T E RR U PT EP PW A I T EP PW R I TE EP PD S TB /E P PR ES ET EP PA S TB EP PD [ 0. ] EP PS PA R E[ 0. ] C 0p C 0p IC RE SE T MAX L CD Pr o cessor L CD Pr o cessor. Sch D oc E P PI N T ER RU P T E P PW A I T E P PW RI T E E P PD ST B / E PP RE SE T E P PA ST D E P PD [ 0.. ] E P PSP A RE [ 0.. ] T C K B ackl ig ht I nv er te r B ackl ig ht I nv er te r.s chd oc P ow er Supp ly P ow er Supp ly. SchD o c X MHz R 00k C n F TS C[ 0.. ] F TS R[ 0.. ] / FR A MC E[ 0.. ] FR A MA [ 0.. 9] FP G A MO D E 0 FP G A MO D E T OF PG A T D I FR A MD [ 0.. ] U XTAL XTAL RST AT9C0 U PB STCM P.0/AIN0 P./AIN P. P. P. P. P. P. P.0/RxD P./TxD P./INT0 P./INT P./T0 P./T P. VDD D F TSC [ 0.. ] F TSR [ 0.. ] F PG A M OD E 0 F PG A M OD E F RA M D [0. ] R ED D A C [ 0.. ] B LU E D A C[ 0. ] G R EE N D A C[ 0. ] R 00k L ED L ED RO RO RO I RDA T ouch S cr een I nt er f a ce and D r i ver T ouch S cr een D r i ver. Sch D oc F TSC [ 0.. ] F TSR [ 0.. ] Sc re en C ont r ol ler I nt er f ac e Sc re en C ont r ol ler I nt er f ac e. SchD o c F PG A MO D E 0 F PG A MO D E T O FP G A TD I F RA M D[ 0. ] C LK T CK R ED D A C [ 0.. ] B LU E D A C[ 0. ] G R EE N D A C[ 0. ] R BG D A C R BG D A C. Sch Do c G R EE N D A C[ 0. ] B LU E D A C[ 0. ] R ED D A C [ 0.. ] S CR EE N EN A B LE RO RO RO FR A MA [ 0.. 9] / FR A MEO E / FR A MWE /F RA ES ET FRA M RY [.. ] FR A MD [ 0.. ]. MH zo SC SC RN _E N T D O JP G R EE N B LU E MHDRX /F RA MC E [0. ] FR A MA [ 0.. 9] /F RA ME O E /F RA MW E /F RA ME R ESE T N T SC E nco der N T SC E nco der. Sch D oc. MH zo SC G RE EN BL U E D escr i pt i on: S cr een M em or y Sc r een Mem or y Sc r een Mem or y.sc hd oc / FR A MC E[ 0.. ] F RA MA [ 0.. 9] / FR A ME OE / FR A MW E / FR A ME RE SE T VCA 0u FR A Y [. ] FR A MD [ 0.. ] FR A MD [ 0.. ] F RA Y [.. ] Y _ Y _O U T CV B SO U T VR C 00n Volt Reg F RA MD [ 0. ] F RA Y [.. ] S cr een A dj u st S cr een A dj u st. Sch D oc AR? Op Amp CN A B C K E CNY C0 0u IC MAX C 0u I N PUT R I 0k Vi n VSI N VR Volt Reg RF 00k Inver t ing V cc +V C 00n VE E N V ee - V RC. 99k Q RE.k VC C N C RC. 9k N N Q N U PB. pf RE.k STCM G CM. E- 9 G A. E- N N N R 00k N V B 0V Vcar ri er Vsignal C 0pF RO 0 BB N 9 BGN D C 0n H LI M k R 0k N 0 R0 0k REE 9.9Meg B N D LN N RO 0 V LN - V I EE 0.E - R 0k Q Na R 0k D LP N V EE C E V LP + V D E N C 0p V E. V C 00n D P R P. k R.k D C N V C. V Vm odulat ed RL k OU T 0V C u.e- R 0k B R 0k 0V E R 0k C Q Na R 00 R9 k N u C u R0 0k OUT Q Na Metodologie projektowania układów elektronicznych Metodologie projektowania układów elektronicznych SYSTEM BOTTOM UP VCA JP VR C0 C MHDRX 0u C 0u 0u C 00n Volt Reg 00n TOP DOWN BOTTOM - UP PODSYSTEM... PODSYSTEM ELEMENT PODSYSTEM ELEMENT ELEMENT.... ELEMENT TOP - DOWN Metodologia top-down Metodologia top-down UWAGI (). Określenie problemu ogólnego. Rozłożenie problemu ogólnego na zagadnienia podstawowe - podstawowe bloki funkcjonalne systemu (np. filtry, wzmacniacze, układy sterowania), które umiemy zrealizować.. Ustalenie kolejności występowania w systemie poszczególnych bloków oraz istniejących między nimi współzależności (np. przepływ sygnałów).. Realizacja poszczególnych bloków przy użyciu znanych projektantowi podzespołów zarówno złożonych (np. układy scalone), jak i podstawowych (np. diody, tranzystory). W miarę potrzeby realizacja nowych, bardziej złożonych elementów przy użyciu elementów podstawowych (np. układy ASIC, układy hybrydowe) CI CI CI CI CI CI BOTTOM UP TOP DOWN Opracowanie schematu funkcjonalnego wymaga często znajomości zagadnień związanych z innymi dziedzinami niż elektronika. Niekiedy przełożenie podstawowych funkcji systemu na język układów elektronicznych wymaga szerokiej znajomości istniejących, możliwych do zastosowania rozwiązań sprzętowych. Niewłaściwe powiązanie ze sobą poszczególnych bloków oraz brak znajomości ograniczeń ich funkcjonalności lub obszaru stosowania mogą prowadzić do powstania błędów już na etapie projektu. Niekiedy, bez przeprowadzenia odpowiednich symulacji trudno jest określić, czy dany blok funkcjonalny, o założonych parametrach spełni stawiane przed nim wymagania oraz jaki będzie wywierał wpływ na działanie pozostałych bloków systemu. Metodologia top-down UWAGI () Metodologia bottom-up Topografie poszczególnych bloków funkcjonalnych, takich jak: filtry, wzmacniacze, rejestry, pamięci, układy kombinacyjne, itp., w przypadku narzędzi zaawansowanych mogą być automatycznie projektowane przy użyciu tzw. generatorów topografii. Wynik automatycznego projektowania topografii układu może być nieoptymalny, a parametry tak zaprojektowanego układu mogą być gorsze niż układu projektowanego od podstaw (szybkość działania, zajmowana powierzchnia, pobór energii, itp.). Próbuje się temu zapobiec stosując złożone optymalizatory najbardziej krytycznych bloków układu. W tym podejściu możliwe jest opisanie układu lub wybranych jego bloków przy użyciu języka wysokiego poziomu (ang. Hardware Description Language, HDL). Na podstawie opisu dokonuje się symulacji działania układu oraz syntezy jego topografii. Strategia top-down charakteryzuje się jest krótkim czasem i niskimi kosztami przygotowania projektu, a także wygodą i prostotą projektowania. W miarę oswajania się z takim podejściem i zdobywania doświadczenia oraz rozwoju stosowanych narzędzi staje się ono bardzo efektywne Podejście odwrotne do top down. Określenie problemu ogólnego. Znalezienie narzędzi podstawowych jakimi dysponuje projektant, przy pomocy których dany problem może zostać rozwiązany. Wykorzystanie podstawowych narzędzi do budowania nowych bardziej złożonych, które pozwalają rozwiązywać coraz bardziej skomplikowane problemy realizujących coraz bardziej złożone funkcje. Niestety, nawet doskonała znajomość narzędzi podstawowych nie gwarantuje osiągnięcia sukcesu. CI CI CI CI CI CI BOTTOM UP TOP DOWN

5 Metodologia bottom-up UWAGI Proces projektowania i realizacji układów elektron. Projektowanie topografii układów od podstaw, na poziomie tranzystorów, stosowane jest obecnie tylko w przypadku: specjalizowanych układów analogowych specjalizowanych systemów analogowo-cyfrowych tworzenia bibliotek standardowych komórek logicznych, układów analogowych lub cyfrowych Klasyczne podejście do problemu projektowania układów na poziomie pojedynczych tranzystorów (w tym również układów scalonych), wymaga od projektanta posiadania szerokiej wiedzy i dużego doświadczenia oraz bardzo często dostępu do zaawansowanych narzędzi projektowych i symulacyjnych. Jest to podejście czasochłonne. Projekt wstępny Schemat blokowy Projekt i weryfikacja schematu ideowego Projekt i weryfikacja obwodów drukowanych Budowa i testowanie prototypu Specyfikacja projektu Specyfikacja wymagań dla oprogramowania Algorytmy działania oprogramowania Opracowanie kodu programu Weryfikacja poprawności działania Zaprojektowane ręcznie układy i systemy mają często znacznie lepsze parametry od układów zaprojektowanych automatycznie. Produkcja pilotażowa i testy Produkcja seryjna Specyfikacja projektu () W pierwszej wersji specyfikacja najczęściej stanowi zbiór założeń i pomysłów opisujących realizowany projekt. Niekiedy, nie wszystkie z nich są możliwe do realizacji i wymagane jest uściślenie specyfikacji. Przydatna jest wówczas konsultacja z osobami posiadającymi doświadczenie w zakresie tematyki projektu. Specyfikacja powinna jasno precyzować wymagania stawiane urządzeniu i nie pozostawiać możliwości dowolnej interpretacji jej treści, gdyż opisuje ona konieczne do osiągnięcia cele i charakteryzuje końcowy produkt, który zostanie przedstawiony klientowi. Specyfikacja projektu stanowi podstawę planowania procesu projektowania i realizacji urządzenia. Specyfikacja projektu () Specyfikacja powinna uwzględniać: Cel jaki należy osiągnąć Zasadę działania urządzenia, jego funkcjonalność lub/i metody prowadzonych pomiarów (lista wielkości i wyjściowych) Parametry i dopuszczalne zakresy ich zmian Dokładność lub precyzja działania Warunki zewnętrzne w jakich projektowane urządzenie będzie pracowało Pewność działania, czyli niezawodność oraz czas życia urządzenia Szybkość działania Wymagania w odniesieniu do stopnia zaawansowania obsługi, stopień automatyzacji Sposób zasilania Wymiar geometryczne i ciężar Cena Przewidywana liczba egzemplarzy Czas realizacji projektu Zakładany budżet Przykład specyfikacji projektu () Celem jest zaprojektowanie płyty prototypowej do badania przetwornika A/C. Przykład specyfikacji projektu () Podstawowe założenia projektowe: podstawowym zadaniem układu jest pośredniczenie w przekazywaniu sygnałów pomiędzy testowanym układem przetwornika (analogowe i cyfrowe) a kartą pomiarową NI0E, karta ta będzie także odpowiedzialna za generowanie analogowych sygnałów testowych, układ musi posiadać możliwość wyboru konfiguracji pracy sterowanie przy użyciu karty analogowo-cyfrowej wbudowany zasilacz dla układu przetwornika (napięcie V), taktowanie wewnętrznych układów badanego układu dwoma sygnałami zegarowymi (prostym i zanegowanym), o częstotliwości od khz do MHz, z możliwością regulacji, dwa, wejścia sygnału resetu (proste i zanegowane), konieczność doprowadzenia do układu napięcia odniesienia o wartości od V do V, z regulacją co 0,V, istnieje konieczność buforowania wejść/wyjść cyfrowych i analogowych. Aplikacja sterująca Płyta prototypowa

6 Projekt wstępny () Projekt wstępny () Rozpoznanie literaturowe i analiza podobnych rozwiązań dostępnych na rynku Przedstawienie proponowanego rozwiązania w postaci schematu blokowego, w którym poszczególne elementy ukazują konieczne do realizacji, elementarne zadania (podstawowe bloki funkcjonalne), natomiast połączenia tych elementów - istniejące między nimi współzależności. Schemat blokowy powinien zawierać: nazwy bloków (schemat blokowy) lub zadanie realizowane przez dany blok (schemat funkcjonalny) oznaczone za pomocą strzałek wejścia i wyjścia poszczególnych bloków oznaczenie kierunku przepływu sygnałów, ew. ich rodzaj (sterujące, danych) Schemat blokowy Czujnik Czujnik Czujnik n... Blok Komutator kondycjonowania sygnałów Układy V zasilania Schemat funkcjonalny Mikrokontroler Przetwornik A/C + V V + V CYFR. Sterowanie Układy przetwarzania i analizy danych Interfejs zaznaczoną linią przerywaną, obejmującą jeden lub kilka bloków, konieczność ich ekranowania, ochronę wskazanej części prawem patentowym lub możliwość zastąpienia wskazanej części jednym elementem Opracowanie systemu działającego zgodnie ze schematem blokowym gwarantuje osiągnięcie zamierzonej funkcjonalności. Kierunek przepływu sygnałów głównych na schemacie powinien przebiegać od strony lewej do prawej oraz z góry na dół. Czujnik Czujnik Czujnik n... Komutacja Kondycjonowanie sygnałów Zasilanie V Przetwarzanie A/C + V V + V CYFR. Przetwarzanie i analiza danych Wymiana danych Projekt wstępny () Przykład projektu wstępnego Opracowanie alternatywnych rozwiązań w postaci schematów blokowych, ich ocena i wybór najlepszego. Podział funkcji na funkcje realizowane przez warstwę sprzętową i funkcje realizowane przez warstwę programową systemu. Wybór techniki realizacji układu elektronicznego. Realizacja z wykorzystaniem elementów dyskretnych PCB Projekt układu ASIC Układ monolityczny Realizacja w technologii hybrydowej ASIC + elementy dyskretne Wybór techniki realizacji układu elektronicznego ma zasadniczy wpływ na jego parametry, niezawodność działania oraz czas życia urządzenia, a także sposób serwisowania, sposób zasilania, wymiary geometryczne i ciężar, cenę. Wybór techniki realizacji układu zależy w głównej mierze od przewidywanej wielkości produkcji oraz dostępności poszczególnych technologii. Analogowe Cyfrowe Generator sygnałów zegarowych Źródło napięcia odniesienia Układ resetu Wejściowy filtr RC Przetwornik sigma-delta Układ zasilania Analogowe Cyfrowe Komputer PC (karta pomiarowa NI0E)

Projektowanie i sterowanie procesami

Projektowanie i sterowanie procesami Projektowanie i sterowanie procesami redakcja naukowa Marian Marek Janczarek Jerzy Lipski Lublin 03 Projektowanie i sterowanie procesami Monografie Politechnika Lubelska Politechnika Lubelska Wydział Mechaniczny

Bardziej szczegółowo

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI

OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM POSZERZONEJ RZECZYWISTOŚCI Dr inż. Marcin JANUSZKA, email: marcin.januszka@polsl.pl Instytut Podstaw Konstrukcji Maszyn, Politechnika Śląska OPARTA NA WIEDZY METODA WSPOMAGANIA PROCESU OPRACOWANIA ŚRODKA TECHNICZNEGO Z ZASTOSOWANIEM

Bardziej szczegółowo

Wstęp do testu obwodów drukowanych systemem XJTAG Boundary Scan

Wstęp do testu obwodów drukowanych systemem XJTAG Boundary Scan EMBEDDED TECHNOLOGY NEWS Nieperiodyczny biuletyn nowości technicznych dla partnerów handlowych QTTC Wstęp do testu obwodów drukowanych systemem XJTAG Boundary Scan Spis treści Cześć teoretyczna 1.Wstęp.

Bardziej szczegółowo

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7

Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 POLITECHNIKA KOSZALIŃSKA Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 KOSZALIN 2015 Zeszyty Naukowe Wydziału Elektroniki i Informatyki Nr 7 Przewodniczący Uczelnianej Rady Wydawniczej Mirosław

Bardziej szczegółowo

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW

METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW METODYKA DOKUMENTOWANIA ANALIZ BIZNESOWYCH I PROJEKTOWANIA SYSTEMÓW Wszystko to co nas otacza, samo w sobie jest naturalnie proste. Złożone są, nie poszczególne rzeczy, a to, że jest ich wiele i mają na

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM CZĘŚĆ I Przegląd wirtualnych przyrządów i narzędzi

SEMINARIUM CZĘŚĆ I Przegląd wirtualnych przyrządów i narzędzi SEMINARIUM CZĘŚĆ I Przegląd wirtualnych przyrządów i narzędzi Czas trwania: 2 godziny Spis treści: A.: Wstęp B.: Oprogramowanie wirtualnych zestawów edukacyjnych C.: Wirtualne przyrządy i narzędzia jako

Bardziej szczegółowo

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA

INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 STRESZCZENIA INŻYNIERIA OPROGRAMOWANIA W PROCESACH INTEGRACJI SYSTEMÓW INFORMATYCZNYCH Pod redakcją J. Górskiego, C. Orłowskiego, 2010 PWNT Gdańsk STRESZCZENIA Rozdział 1. Narzędzia wspomagające generowanie aplikacji

Bardziej szczegółowo

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce

PROFInet. Technologie i aplikacje. Opis systemu. Standard dla zastosowań w automatyce PROFInet Technologie i aplikacje Opis systemu Standard dla zastosowań w automatyce Peryferia rozproszone Integracja systemów polowych Rozproszona Automatyka Integracja IT Komunikacja PROFInet Instalacja

Bardziej szczegółowo

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing)

Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Zespół Szkół Zawodowych Nr 5 im. ks. St. Staszica w Chełmie Szkolne Centrum Informacji Multimedialnej Komputerowo Zintegrowane Wytwarzanie czyli CIM (ang. Computer Integrated Manufacturing) Oprac. Mirosława

Bardziej szczegółowo

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych

Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Zakład Zaawansowanych Technik Informacyjnych (Z-6) Wybrane aspekty budowy łańcucha przetwarzania danych w zorientowanych usługowo rozproszonych systemach dostarczania informacji decyzyjnych Praca nr 06300039

Bardziej szczegółowo

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania:

W tym kontekście można powiedzieć, że wiedza konstruktora wynika z odpowiedzi na dwa pytania: PROGRAMY Kierunki rozwoju systemów CAD: KBE (cz. III) Kontynuując rozpoczęty w poprzednich odcinkach tego cyklu temat budowy inteligentnego środowiska projektowego w systemach CAD, chciałbym zwrócić uwagę

Bardziej szczegółowo

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM...

Zdarza mi się myśleć czasem, iż pojęcie PLM (Product. Raport. Systemy PDM/PLM... W poszukiwaniu pudełka z napisem PLM Przystępując do pisania tego artykułu mam świadomość, iż narażam się na zarzut opisywania rzeczy znanych i oczywistych, występując zarazem przeciw zasadzie głoszącej,

Bardziej szczegółowo

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów

Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego pojazdu szy- nowego uwzględniający ocenę bieżącą i prognozowanie stanów Sprawozdanie merytoryczne z wykonanych badań przemysłowych (stosowanych) i prac rozwojowych w ramach projektu rozwojowego Nr R10 0048 06 pt.: Mikroprocesorowy system diagnostyczny głównych systemów trakcyjnego

Bardziej szczegółowo

Praca dyplomowa inżynierska

Praca dyplomowa inżynierska POLITECHNIKA CZĘSTOCHOWSKA Praca dyplomowa inżynierska Etapy projektowania, testowania i wdrażania bazy danych, na przykładzie aplikacji wspomagającej sprzedaż samochodów. Stages of project designs, testing

Bardziej szczegółowo

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7

SIMATIC PCS 7. System sterowania procesami. www.siemens.pl/pcs7 SIMATIC PCS 7 System sterowania procesami www.siemens.pl/pcs7 Całkowicie zintegrowana automatyka SIMATIC PCS 7, jako jeden z czołowych w świecie systemów sterowania procesami, w aktualnej wersji 8.0 cechujący

Bardziej szczegółowo

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa

NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji 16 października 2013 - Warszawa NIDays 2013 przegląd prezentacji... 2 Myśl przewodnia innowacje w świecie platform (National Instruments)... 4 Co nowego w LabVIEW 2013

Bardziej szczegółowo

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD

Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD POLITECHNIKA RZESZOWSKA Im. I. Łukasiewicza WYDZIAŁ BUDOWY MASZYN I LOTNICTWA Katedra Technik Wytwarzania i Automatyzacji PRACA PRZEJŚCIOWA Adam Bryniak Modelowanie wieszaka wagonu w systemach CAD Promotor:

Bardziej szczegółowo

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA

PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA AKADEMIA GÓRNICZO-HUTNICZA IM. STANISŁAWA STASZICA W KRAKOWIE WYDZIAŁ INFORMATYKI, ELEKTRONIKI I TELEKOMUNIKACJI KATEDRA ELEKTRONIKI PRACA DYPLOMOWA INŻYNIERSKA BEZPRZEWODOWA SIEĆ KONTROLNO-STERUJĄCA Z

Bardziej szczegółowo

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej

Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Raport z projektu realizowanego w ramach VII grupy problemowej Tematyka: Zarządzanie projektami informatycznymi, wdrażanie oprogramowania dla biznesu Problem: Opracowanie metod postępowania przy realizacji

Bardziej szczegółowo

MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH

MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW ELEKTRONICZNYCH I Krajowa Konferencja Naukowo-Techniczna EKOLOGIA W ELEKTRONICE Przemysłowy Instytut Elektroniki Warszawa, 16-17.10.2000 MAGISTRALA DIAGNOSTYCZNA JAKO ELEMENT PROEKOLOGICZNEGO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW I PAKIETÓW

Bardziej szczegółowo

Systemy sterowania obiektowego

Systemy sterowania obiektowego Systemy sterowania obiektowego Opracował: mgr inż.henryk Kasprowicz - Biłgoraj 2001r - Spis treści 1. Sterowniki programowalne... 3 str. 1. 1. Podstawowe parametry sterowników... 3 str. 1. 2. Schemat blokowy

Bardziej szczegółowo

Spis treści. SIMATIC dla szkolnictwa. 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3. Zestawy szkoleniowe przegląd...

Spis treści. SIMATIC dla szkolnictwa. 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3. Zestawy szkoleniowe przegląd... Spis treści 160 lat Siemensa: od małego warsztatu do globalnego koncernu...3 Sterownik SIMATIC ponad 50 lat i wiecznie młody...4 Totally Integrated Automation (TIA)...5 Sterowniki LOGO!...5 Sterowniki

Bardziej szczegółowo

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu:

Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki. Instrukcje do zajęć laboratoryjnych. Laboratorium z przedmiotu: Politechnika Białostocka Wydział Elektryczny Katedra Automatyki i Elektroniki Instrukcje do zajęć laboratoryjnych Laboratorium z przedmiotu: Systemy wbudowane Kod: ES2C202 202 Elektrotechnika studia stacjonarne

Bardziej szczegółowo

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ

SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ SYSTEMY INFORMATYCZNE WSPOMAGAJĄCE ZARZĄDZANIE WIEDZĄ Jan DUDA Streszczenie: Na system zarządzania wiedzą w przedsiębiorstwie składać się będzie wiele wzajemnie powiązanych działań, procedur i narzędzi.

Bardziej szczegółowo

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ

Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013. Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Znak sprawy: ZP-4/DTP/2013 Załącznik Nr 5.1 do SIWZ Dostawa infrastruktury informatycznej i oprogramowania na potrzeby tworzenia i rozwoju nowoczesnych e-usług i aplikacji on-line oraz ich s wiadczenia

Bardziej szczegółowo

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych

Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Katedra Mikroelektroniki i Technik Informatycznych Bloki obieralne na kierunku Elektronika i telekomunikacja rok akademicki 2015/2016 ul. Wólczańska 221/223, budynek B18 www.dmcs.p.lodz.pl Pracownicy 4

Bardziej szczegółowo

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT...

2.1. Historia badań zmęczeniowych...8. 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska zmęczenia...8. 2.3. Badania zmęczeniowe prowadzone w IMMT... Spis treści SPIS TREŚCI... 1 STRESZCZENIE... 3 1. WSTĘP... 5 2. BADANIA Z WYKORZYSTANIEM PULSATORA HYDRAULICZNEGO... 8 2.1. Historia badań zmęczeniowych...8 2.2. Ważniejsze definicje dotyczące zjawiska

Bardziej szczegółowo

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym

Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Samodzielna Pracownia Radiokomunikacji Morskiej w Gdańsku (P-8) Szybka transmisja danych w paśmie krótkofalowym Etap 2: Opracowanie uniwersalnej platformy sprzętowej modemu Praca nr 08300016 Gdańsk, grudzień

Bardziej szczegółowo

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS

Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Rozdział 24 Analiza porównawcza metodologii wdrożeniowych systemów ERP: ASAP, IFS AIM i MBS Streszczenie. W rozdziale przedstawiono podstawowe założenia trzech wybranych metodologii wdrożeń wiodących systemów

Bardziej szczegółowo

KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH. Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki

KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH. Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki KOMPILATOR JĘZYKA VHDL DO PROJEKTOWANIA UKŁADÓW LOGICZNYCH Edytor: prof. dr hab. inż. Włodzimierz Bielecki ii Spis treści ISBN 83-87362-50-6 Pracownia Poligraficzna WYDZIAŁU INFORMATYKI POLITECHNIKI SZCZECIŃSKIEJ

Bardziej szczegółowo