Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych."

Transkrypt

1 Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych. Na marginesie 40. jubileuszu Opracowanie i wybór źródeł: Anna Krzemińska Kraków 2010

2 Recenzja Dr Hanna Krajewska Redakcja techniczna i korekty Anna Krzemińska Opracowanie typograficzne Urszula Staszewska-Wołek Projekt okładki Copyright by Instytut Farmakologii PAN, Kraków 2010 ISBN Skład, łamanie i druk Agencja Wydawniczo-Poligraficzna AMALKER Warszawa, ul. Okrzei 21/4 telefon , fax

3 Spis treści Słowo wstępne... 5 Wstęp... 7 I. Formalne początki... 9 II. Pierwsze nabory ( ) III. Lata prosperity ( ) IV. Stagnacja i kryzys ( ) V. Reaktywacja ( ) VI. Bez Studium ale z doktoratami ( ) VII. Ponowne uruchomienie Studium ( ) Zakończenie Aneks 1. Zestawienie uczestników Studium Doktoranckiego z lat Aneks 2. Wykaz rozpraw doktorskich obronionych przez uczestników Studium Doktoranckiego w latach Aneks 3. Zestawienie liczbowe uczestników Studium Doktoranckiego w latach Aneks 4. Wykaz kierowników Studium Doktoranckiego w latach Wykaz dokumentów archiwalnych

4

5 Słowo wstępne Studia doktoranckie, które powinny stanowić zasadniczy element kariery naukowej, w Instytucie (wówczas jeszcze Zakładzie) Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie utworzono w roku 1970 i w ciągu minionych 40 lat (z przerwą w latach ) funkcjonowania objęły one swoim zasięgiem blisko 140 uczestników. Spośród 121 z tych, którzy uczestnikami Studium Doktoranckiego zostawali w kolejnych naborach w latach , zdecydowana większość (około 60%) uzyskała stopień doktora, a 18 uczestników z naboru w latach 2007 i 2009 kontynuuje swoje badania i przygotowuje się do sfinalizowania przewodu doktorskiego. Znacząca część absolwentów Studium jest zatrudniona w Instytucie Farmakologii PAN, a wielu z nich uzyskało tytuły profesorskie i zajmuje wysokie stanowiska (np. profesor Krzysztof Wędzony dyrektor Instytutu; profesorowie Bogusława Budziszewska, Władysława Daniel, Małgorzata Filip, Władysław Lasoń, Mariusz Papp, Maria Śmiałowska kierownicy Zakładów lub Pracowni), a także liczące się pozycje naukowe nie tylko w skali Instytutu. W ciągu 40 lat swojego istnienia Studium Doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN przechodziło różne fazy, zwykle związane ze sposobem i źródłami finansowania. Do roku 1990 Studium finansowane było z budżetu Polskiej Akademii Nauk, ale i w tym okresie były lata ( ), w których otrzymywane tą drogą środki finansowe były bardzo skromne i pozwalały na nabór niewielu uczestników (w ciągu tych 10 lat uczestnikami Studium zostały tylko 22 osoby). Po roku 1990 sytuacja zmieniła się nawet na gorsze, ponieważ w Instytutach PAN studia doktoranckie mogły być finansowane ze środków statutowych placówek (z reguły bardzo niewielkich i wykorzystywanych przede wszystkim na fundusz płac, utrzymanie obiektów i w niewielkim stopniu na badania) lub przez sponsorów, o których też niełatwo. Monografia pt. Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie... autorstwa dr Anny Krzemińskiej składa się z części opisowej, dającej interesujący przegląd poszczególnych etapów funkcjonowania Studium oraz aneksów, obejmujących wykaz doktorantów z okresu 40 lat, wykaz rozpraw doktorskich uczestników Studium, zestawienia różnych danych liczbowych oraz wykaz kierowników Studium. Autorka załączyła też kopie różnych dokumentów archiwalnych, związanych z działalnością Studium. W sumie monografia ta stanowi ważny zbiór informacji o funkcjonowaniu jednego z najważniejszych elementów struktury Instytut Farmakologii PAN w Krakowie. Jestem przekonany, że spotka się ona z zainteresowaniem nie tylko byłych i aktualnych uczestników Studium. Prof. dr hab. Edmund Przegaliński Kierownik Studium Doktoranckiego Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w latach

6

7 Wstęp Rocznica czterdziestu lat, które właśnie upłynęły od momentu pierwszego uruchomienia Studium Doktoranckiego w Instytucie, a podówczas w Zakładzie Farmakologii 1, stała się motywem przygotowania niniejszego opracowania. Ma ono na celu pokazanie zarówno dziejów samego Studium jako samodzielnej komórki organizacyjnej, jak również idei kształcenia w formie studiów doktoranckich, ale także ukazanie tych osób, bez których Studium by nie mogło istnieć jego uczestników. Monografia składa się z trzech części: pierwszej opisowej, przedstawiającej w ujęciu chronologicznym losy Studium; drugiej, złożonej z czterech aneksów, z których najobszerniejszy stanowi wykaz wszystkich uczestników Studium; trzeciej, na którą składają się reprodukcje materiałów archiwalnych dotyczących Studium (załączone w postaci elektronicznej na płycie CD). Opracowanie powstało na podstawie analizy materiałów źródłowych zgromadzonych w Archiwum Instytutu Farmakologii. Kwerendę uzupełniono w zbiorach Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej IF PAN. Pomocne były też ogólne informacje zawarte w jubileuszowej publikacji dotyczącej dziejów Instytutu wydanej z okazji 50-lecia jego istnienia 2. Głównym źródłem informacji była dokumentacja Studium zachowana od 1970 roku w postaci dokumentów organizacyjnych Studium, regulaminów, programów, dokumentacji z przeprowadzanych rekrutacji, wykazów studentów, list zaliczeniowych z kolokwiów. Ponadto źródłem informacji były protokoły z posiedzeń Rad Naukowych, na forum których dyskutowane były sprawy Studium, jak również sprawozdania z rocznej działalności Instytutu, w których zawsze znajdował się krótki punkt poświęcony działalności Studium w danym roku sprawozdawczym. Najbardziej ciekawym materiałem źródłowym okazały się być teczki osobowe uczestników Studium. To z dokumentów tam zgromadzonych wiadomo jak pierwsze kroki na drodze kariery naukowej stawiali wybitni dziś pracownicy naukowi Instytutu. Ale dokumenty te mówią też o przyczynach, czasem bardzo wyjątkowych, dla których podejmujący naukę na studiach doktoranckich musieli z niej rezygnować. Akta te sprawiają, że statystyczne liczby kandydatów na studia i uczestników Studium przemieniają się w konkretne imiona i nazwiska, mają wręcz swoje charakterystyczne twarze. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez wzgląd na Ustawę o ochronie danych osobowych, informacje o uczestnikach 1 Zakład Farmakologii PAN w Krakowie, powołany na mocy Uchwały Nr 148/54 Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN z dnia 5 października 1954 r. w sprawie powołania Zakładu Farmakologii w Krakowie, przekształcony został w Instytut Farmakologii PAN w Krakowie na mocy Uchwały Nr 5/74 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk lat Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie , red. B. Przewłocka, Kraków

8 Studium podane zostały w takiej formie, by nie naruszać tych przepisów 3. W szczególnych przypadkach, kiedy chodziło o ustalenie czasu studiów lub momentu przejścia studenta na etat pomocą służyły także listy płac zgromadzone w Archiwum. Okresy zatrudnienia poszczególnych osób w Instytucie bądź Zakładzie Amin Biogennych w Łodzi weryfikowano na podstawie akt osobowych znajdujących się w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu oraz w Archiwum Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Informacje o finalizacji przewodów doktorskich prowadzonych w innych instytucjach udało się uzupełnić dzięki dokumentacji znajdującej się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W wielu wypadkach nie udało się ustalić liczby kandydatów, niepewne mogą być też liczby rezygnacji czy liczby osób, które podjęły pracę na etacie. Jest to efektem zarówno braku źródeł, jak również sprzeczności występujących w różnych dokumentach, aczkolwiek podjęto wszelkie starania, aby zminimalizować liczbę niepewnych danych. Przyjęto także traktować osoby, które zaliczyły przepisane programem lata studiów, ale nie przygotowały rozprawy doktorskiej, jako absolwentów bez doktoratu. Ponieważ dokumentacja zgromadzona w Archiwum IF PAN jest obecnie w trakcie porządkowania oraz zmiany układu i sygnatur, sygnatury, na które następuje powołanie w tekście odnoszą się do tzw. dawnych sygnatur. Jednocześnie uwzględniane są nowo formułowane tytuły jednostek archiwalnych, dlatego zapis cytowania uwzględnia: tytuł dokumentu, tytuł nowej jednostki archiwalnej, daty skrajne nowej jednostki archiwalnej, a następnie nazwę archiwum i sygnaturę dawną. Po pełnym uporządkowaniu dokumentacji i nadaniu nowych sygnatur dotarcie do cytowanych i reprodukowanych materiałów archiwalnych będzie możliwe dzięki konkordacji sygnatur. Autorka żywi nadzieję, że niniejsza publikacja trafiając w ręce pierwszych absolwentów Studium wywoła u nich wspomnienia i nutę nostalgii, a dla tych którzy dopiero rozpoczęli drugi rok przygody z nauką przez duże N będzie zachętą do kontynuowania obranej drogi i wywoła świadomość, że też są częścią historii Instytutu przez wielkie H. W tym miejscu Autorka składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Instytutu za przychylność dla pomysłu przygotowania monografii Studium Doktoranckiego oraz wszystkim pracownikom Instytutu, którzy wykazali pomoc w ustalaniu faktów z dziejów Studium i przyczynili się do uzupełnienia i wzbogacenia niniejszego opracowania. 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. Jednocześnie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. Nr 38, poz. 173, z późn. zm. art. 17 materiały archiwalne mogą być udostępniane po upływie 30 lat od ich wytworzenia, a w szczególnych przypadkach, dla potrzeb nauki i kultury, wcześniej na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych, Dz. U. Nr 156, poz

9 I. Formalne początki Pierwszy krok do utworzenia Studium Doktoranckiego stanowiło nadanie w 1969 roku podówczas Zakładowi Farmakologii PAN w Krakowie 4 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i przyrodniczych 5. Bez tych uprawnień niemożliwe było bowiem w myśl obowiązujących przepisów zorganizowanie Studium. Decyzja o wystąpieniu z wnioskiem w sprawie uzyskania tych uprawnień była dyskutowana na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 16 maja 1968 roku. Sprawę referował profesor Józef Hano, kierownik Zakładu, wskazując jednoznacznie zarówno na potrzebę posiadania przez Zakład takich uprawnień, jak i na odpowiednie warunki jakie po temu Zakład spełnia. Jedną z przyczyn chęci posiadania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, wydaje się, że szczególnie istotną, był fakt otrzymywania przez doktorantów stypendiów doktorskich. Wówczas to bowiem nastąpiła zmiana przepisów, w myśl której jednostka mogła otrzymać prawo szkolenia doktorantów i stypendia doktorskie tylko wówczas, kiedy miała prawo nadawania stopni naukowych. Tym samym cofniętych zostało wtedy, zatwierdzonych już przez PAN, pięć stypendiów doktorskich. Inną przyczyną były uciążliwości związane z dojazdem do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, przed którego Radą Naukową było prowadzonych gros doktoratów i habilitacji 6. Ustawa określała wymogi jakie winna spełniać jednostka ubiegająca się o wymienione uprawnienia 7. Zakład wszelkie te warunki spełniał prace prowadzone w Zakładzie Farmakologii, jak argumentował profesor Hano, miały wysoki poziom, pracownicy naukowi publikowali w znaczących czasopismach, a biblioteka należała do jednej z największych w Krakowie (najpewniej w swej dziedzinie). Zebrani na Radzie Naukowej w maju 1968 roku gremialnie poparli projekt. Podkreślono, że nie można ograniczyć się tylko do stopnia doktora nauk medycznych, ale ująć też należy nauki przyrodnicze, zwłaszcza w obliczu faktu, że prawie połowa samodzielnych pracowników nauki reprezentowała dziedziny nielekarskie 8. 4 Por przypis 1. 5 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 20 września 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych, Monitor Polski Nr 43, poz Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Zakładu Farmakologii PAN z dnia r., Rada Naukowa Zakładu. Protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/8. 7 Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych, Dz. U. Nr 4, poz. 32, art Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Zakładu Farmakologii PAN z dnia r., Rada Naukowa Zakładu. Protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/8. 9

10 Uzyskawszy prawo do nadawania stopnia naukowego doktora (zob. Dokument 1, Dokument 2) Zakład mógł podjąć starania o utworzenie studiów doktoranckich. Wniosek w tej sprawie dyskutowany był na posiedzeniu Rady Naukowej Zakładu w dniu 24 stycznia 1970 roku 9 (zob. Dokument 3). Sprawę referował profesor Hano. Tłumaczył, że skoro Zakład otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i doktora nauk przyrodniczych, to nasuwa się naturalna potrzeba, a wręcz konieczność, utworzenia Studium przy Zakładzie. Profesor wskazał przy tym na zasadną możliwość utworzenia wspólnego Studium z Akademią Medyczną i tu legitymował się zapewnieniem Dziekana W. Ostrowskiego o zgodzie na takie połączenie. Akademia z kolei miała Studium wspólne z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dodać trzeba, że była to pierwsza, ale nie jedyna próba międzyuczelnianego czy międzyinstytutowego Studium Doktoranckiego. Studium planowano otworzyć jesienią 1971 roku, jednak jak się okazało całą procedurę udało się zakończyć wcześniej, tak iż Studium ruszyło już 1 października 1970 roku. Warto dodać, że termin studia doktoranckie występował już w Zakładzie znacznie wcześniej. Wskazuje na to pismo Sekretariatu Naukowego PAN, którym informował on o podjęciu decyzji o dopuszczeniu do odbywania studiów doktoranckich w Zakładzie Farmakologii PAN lek. Krystynę Reichenberg. Z kolei Zakład poinformował, że doktorantka zgłosiła się 2 sierpnia 1965 roku w Zakładzie celem rozpoczęcia studiów 10 (zob. Dokument 4). Z pisma datowanego na 1967 rok pochodzi natomiast informacja o dopuszczeniu mgr Ewy Chojnackiej-Wójcik do odbywania czteroletnich studiów doktoranckich. Używanie takiej terminologii, pomimo braku formalnie zorganizowanego Studium, było zapewne konsekwencją otrzymywania przez doktorantów stypendiów doktorskich. Istotnymi kwestiami, na które zresztą wskazywał profesor Hano na posiedzeniu styczniowej Rady Naukowej, było oprócz formalnego skierowania wniosku do Sekretarza Naukowego PAN o otwarcie Studium Doktoranckiego, także zatwierdzenie szczegółowego programu studiów. W tym temacie rozgorzała ożywiona dyskusja. Pomimo głosów o rozbudowanie zaproponowanego przez profesora Hano programu o godziny z fizjologii i patologii (w przypadku uczestnictwa w Studium chemików) to głos profesora W. Ostrowskiego bądź też anatomii, czy nawet odrębnego kursu dla chemików to głos profesora B. Bobrańskiego propozycja została zatwierdzona, głównie ze względów pragmatycznych (zob. Dokument 5). Otóż przewidywano na początku pięcioosobowy skład słuchaczy Studium, więc mnożenie wariantów formalnych nie miało racjonalnego uzasadnienia i było zbędnym obciążeniem. Profesor B. Giędosz zasugerował nawet, że przedstawienie kilku 9 Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie w dniu r., Rada Naukowa Zakładu. Protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/9. 10 Teczka osobowa, Krystyna Reichenberg, 1965, Archiwum IF PAN, sygn. 1/49. 10

11 wariantów programu wraz z wnioskiem może utrudnić przeprowadzenie samego wniosku. A nic nie stoi na przeszkodzie, aby w miarę rozwoju Studium występować o uzupełnienie jego programu. Nieustępliwy zdawał się być jedynie głos profesora B. Borkowskiego, który wskazywał na potrzebę realizacji godzin praktycznych w ramach Studium, zwłaszcza w zakresach, co do których słuchacze nie będą mieli wcześniejszego przygotowania (np absolwenci uczelni krakowskich wstępując na specjalizację z fitochemii nie mieli wówczas kierunku zielarskiego). Profesor Hano próbował tłumaczyć, że zajęcia praktyczne będą realizowane przez poszczególne pracownie, jednak stanęło w efekcie na tym, że na studia będą przyjmowani tylko pracownicy ze stażem naukowym, znani Zakładowi i tacy, o których wiadomo, że można się czegoś po nich spodziewać. Wróżyło to dobrze samemu Studium, a i dobre świadectwo dawało tym, którzy znaleźli się w jego szeregach. Za konkluzję toczącej się na posiedzeniu Rady Naukowej dyskusji można uznać stanowisko profesora Hano, który stwierdził, że nie można przecież uwierzyć, że młody człowiek po studiach w ciągu trzech lat może zrobić i napisać wartościowy doktorat. Jak się już wkrótce miało okazać były to prorocze słowa, zwłaszcza w kontekście tych magicznie niemal brzmiących trzech lat... Przy okazji już wtedy na temat absurdalności czasu studiów na stopień naukowy wypowiedział się profesor Bobrański przywołując przykład przepisu obowiązującego przez pewien czas w Polskiej Akademii Nauk, w myśl którego adiunkt musiał zrobić habilitację w ciągu trzech lat. Na posiedzeniu tejże Rady przyjęto w końcu projekt programu organizacyjnego Studium, a jego kierownikiem, z wyboru Rady, został docent Jerzy Maj. Wówczas też dokonano wyboru składu osobowego Komisji zajmującej się przyjmowaniem kandydatów oraz Komisji przeprowadzającej kolokwium wstępne. W skład obu Komisji weszli docenci: J. Maj, S. Kohlmünzer, R. Gryglewski, R. Rembiesa, oraz przedstawiciele Podstawowej Organizacji Partyjnej i Związków Zawodowych. Tak duży skład miał w ocenie profesora Hano zabezpieczyć pełną ocenę wszystkich możliwych wartości kandydata, a mieć na względzie trzeba, że wówczas kandydat musiał wykazywać nie tylko zainteresowania naukowe, ale także i społeczne. Kolokwium wstępne dla kandydatów chcących się specjalizować w farmakologii obejmować miało farmakologię, a dla przyszłych fitochemików fitochemię, pomimo że nie była ona samodzielnym przedmiotem wykładanym na uczelniach (była wykładana wraz z farmakognozją). Wniosek o otwarcie Studium wraz z uzasadnieniem, zgodnie z decyzją Rady Naukowej, został skierowany do zastępcy Sekretarza Naukowego PAN. Pomimo braków w stanie zachowania dokumentacji archiwalnej 11 można powiedzieć, że wniosek nie napotkał chyba żadnych zastrzeżeń i decyzja 11 Niestety, nie zachował się akt powołania Studium ani kopia wniosku, ani decyzja; również kwerenda w Archiwum Zakładowym Kancelarii PAN w Warszawie nie przyniosła owocnego rezultatu. 11

12 została wydana szybko, albowiem, jak czytamy w sprawozdaniu z działalności Zakładu Farmakologii za 1970 rok, Studium rozpoczęło swą działalność 1 października tego roku. II. Pierwsze nabory ( ) Zgodnie z sugestiami jakie padły na posiedzeniu Rady Naukowej o selekcji potencjalnych kandydatów i ich predyspozycjach, przystępując do uruchomienia Studium miano już z góry upatrzonych kandydatów, co do których wiadomo było, czego można się po nich spodziewać. I tak pierwszy nabór wyłonił, po przeprowadzeniu kolokwium wstępnego, dziesięć osób spośród dwudziestu jeden kandydatów. Byli to dwaj lekarze, czterej farmaceuci, trzech biologów, jeden psycholog. Dziewięć osób miało studiować na kierunku farmakologicznym, jedna na fitochemicznym 12. Osoby te z powodzeniem zakończyły pierwszy rok studiów składając odpowiednie egzaminy: z farmakologii bądź fitochemii w zależności od kierunku, oraz z filozofii i języka obcego. Ponadto każdy doktorant otrzymał temat pracy doktorskiej. Wszystkie wykłady, ćwiczenia i seminaria przewidziane harmonogramem prowadzili pracownicy Zakładu, za wyjątkiem lektoratu 13. W roku 1971 nie przeprowadzono nowego naboru, podobnie jak w roku następnym Wówczas też jedna ze słuchaczek zrezygnowała z uczestnictwa w Studium, przechodząc na etat pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie. Drugi nabór słuchaczy miał miejsce w 1973 roku. Wówczas to na podstawie kolokwium wstępnego przyjęto cztery osoby. Losy słuchaczy pierwszego naboru były różne dwie osoby zostały przyjęte do Zakładu, a siedem osób uzyskało przedłużenie studiów do końca czerwca 1974 roku 15, kiedy to uzyskali stopnie doktora 16. A zatem okazało się niemożliwym, zgodnie z opiniami Rady Naukowej, przygotowanie wartościowych rozpraw doktorskich w przeciągu jedynie trzech lat. Zakończenie pierwszego kursu Studium pozwoliło na przeprowadzenie analizy i wyciągnięcie wniosków 17. Po pierwsze okazało się, że pełna finalizacja rozpraw doktorskich nie zmieściła się w przeciągu trzech lat, choć większość 12 Sprawozdanie z działalności Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1970, s. 44, Sprawozdania z działalności Zakładu, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie, Kraków 1971, s. 58, Sprawozdania z działalności Zakładu, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1972, s. 30, Rada Naukowa Zakładu. Protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, 1973, Archiwum IF PAN, sygn. 1/9. 15 Sprawozdanie z działalności Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie, Kraków 1973, s. 39, Sprawozdania z działalności Zakładu, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, Kraków 1974, s. 27, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1974, Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Analiza studiów doktoranckich za rok 1973, Studium Doktoranckie. Stypendia, staże naukowe sprawozdania i analizy roczne, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/44. 12

13 prac było w wyraźnym stadium zaawansowania, z planowanymi obronami na pierwszy i drugi kwartał 1974 roku. Niewłaściwy, jak oceniono, okazał się też nabór na studia, co wynikać miało z kilku przyczyn: po pierwsze ze specyfiki dyscypliny i braku w związku z tym większej liczby placówek farmaceutycznych na terenie Krakowa, co powodowało brak osób najbardziej zainteresowanych, a jednocześnie posiadających niezbędny staż farmakologiczny; po drugie z braku zainteresowania ze strony przemysłu farmaceutycznego, który nie przesłał żadnego kandydata, ani też nie zgłosił zapotrzebowania na zatrudnienie absolwentów Studium; po trzecie z dużych trudności w znalezieniu zatrudnienia po skończeniu Studium w placówkach farmakologicznych czy innych naukowych. Postulowano zatem wydłużenie czasu Studium, podwyższenie wysokości stypendium i zaliczenie okresu studiów do stażu pracy, a także stworzenie warunków zakwaterowania potencjalnych kandydatów spoza miasta. Kolejny, trzeci nabór przeprowadzony został w 1975 roku na Studium mające się rozpocząć od lutego 1976 roku, już w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie 18. Komisja Kwalifikacyjna dopuściła dwie osoby (na pięć chętnych), a dalsza rekrutacja uzupełniła skład rocznika o kolejne dwie osoby (spośród czterech chętnych). Ponadto w Zakładzie Amin Biogennych w Łodzi, który został włączony do Instytutu w 1975 roku 19, zakwalifikowano na studia doktoranckie trzy osoby 20. Od 1 października 1976 roku planowano przyjąć od dziesięciu do piętnastu osób na studia stacjonarne, uzasadniając taką potrzebę deficytem farmakologów, przy czym uwzględniany był następujący zakres studium: farmakologia, farmakologia biochemii, farmakologia układu dokrewnego 21. W efekcie przyjęto jedenaście osób, w tym dwie z Zakładu Amin Biogennych w Łodzi. Rok 1976 można uznać za szczególny w rozwoju Studium, bowiem w sumie w dwóch naborach przyjęto na studia osiemnaście osób. Z tej grupy jednak trzy osoby w tym samym roku zrezygnowały ze studiów. Również konieczne było przedłużenie studiów trzem osobom z rocznika Zob. przypis Na mocy Decyzji Nr 81/75 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 lipca 1975 r. w sprawie włączenia Zakładu Amin Biogennych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN do Instytutu Farmakologii PAN łódzki Zakład stał się wewnętrzną jednostką organizacyjną Instytutu. Zakład Amin Biogennych w Łodzi. Korespondencja, , Archiwum IF PAN, sygn. 12/43. W 1981 r. Zakład Amin Biogennych stał się samodzielną placówką PAN. Taki stan trwał do 2003 r., kiedy to nastąpiła likwidacja Zakładu i utworzenie Centrum, a następnie Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi jako sukcesora dwóch zlikwidowanych jednostek: właśnie Zakładu Amin Biogennych PAN oraz Centrum Wirusologii i Mikrobiologii PAN. Informacje uzyskane od Pani Katarzyny Robowskiej, Archiwum Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi. 20 Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, Kraków 1975, s. 47, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1975, Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Propozycje liczby miejsc na studia doktoranckie w latach 1976/1977, Studium Doktoranckie. Listy doktorantów, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1976, s. 56, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1976, Archiwum IF PAN, sygn. 1/25. 13

14 Przyjęcia na studia związane było z określoną procedurą. Kandydat był zobowiązany do złożenia stosownych dokumentów aplikacyjnych (podania, życiorysu, opinii opiekuna naukowego, głównie promotora pracy magisterskiej). Następnie przystępował do kolokwium wstępnego, którego pozytywny wynik był podstawowym warunkiem przyjęcia w poczet uczestników Studium. Następnie Komisja Kwalifikacyjna wydawała opinię w sprawie przyjęcia, zaś ostateczna decyzja leżała w gestii kierownika Zakładu (zob. Dokument 7, Dokument 8). III. Lata prosperity ( ) Od 1976 roku rekrutację doktorantów prowadzano już z roczną częstotliwością. Rok 1977 przyniósł ponownie nabór sporej liczby doktorantów w sumie dwunastu, w tym dwóch z Zakładu Amin Biogennych w Łodzi którzy rozpoczynali studia w trzech terminach: od 1 lutego, od 1 października i od 1 listopada 23. Rok później również studia rozpoczynały się w trzech terminach w sumie dla siedmiu osób: od 1 listopada, od 1 grudnia i od 15 grudnia 24. Dodatkowo przyjęto w Zakładzie Amin Biogennych w Łodzi jedną doktorantkę w styczniu tego roku, w miejsce osoby z naboru z poprzedniego roku, która zrezygnowała ze studiów. W kolejnych latach, 1979 i 1980, nabory były w podobnej liczbie, uczestnikami Studium w wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostawało po siedem osób, w tym w 1979 roku dwie osoby z Zakładu Amin Biogennych w Łodzi, a w 1980 jedna osoba z tegoż Zakładu. Warto dodać, że propozycje liczby miejsc na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 1980/1981 uwzględniały osiem osób na studia stacjonarne, po cztery w dwóch specjalnościach: psycho- i neurofarmakologia oraz biochemia farmakologiczna. Uzasadnienie takiej potrzeby było konkretne: Istnieje konieczność kształcenia farmakologów, a zwłaszcza neuroi psychofarmakologów oraz biochemików farmakologicznych dla potrzeb farmacji przemysłowej, która jest w Polsce bardzo słabo rozwinięta, a która ma decydujące znaczenie dla prawidłowego rozwoju badań nad nowym lekiem. Przewiduje się, że kończący studia doktoranckie mogliby być zatrudnieni w projektowanych zespołach naukowo-przemysłowych oraz w laboratoriach farmakologicznych przemysłu farmaceutycznego. Był to głos zarówno kierownika Studium, którym był podówczas, od 1977 roku, docent Edmund Przegaliński, jak i dyrektora Instytutu Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1977, s. 57, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1977, Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1978, s. 63, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1978, Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Propozycje liczby miejsc na I rok studiów doktoranckich w roku akadem. 1980/1981, Studium Doktoranckie. Listy doktorantów, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/43. 14

15 Pomimo sporej liczby chętnych i przyjętych do uczestnictwa w Studium, znaczna ilość osób rezygnowała, i to już na starcie. Rezygnacje ze studiów następowały często z pobudek ekonomicznych. W samym 1976 roku z takich właśnie względów zrezygnowało trzech doktorantów jeden lekarz medycyny przeszedł do pracy w Szpitalu Miejskim, skąd miał w krótkim czasie otrzymać mieszkanie; magister farmacji podjęła studia doktoranckie na Akademii Medycznej, mając zapewniony tam etat po doktoracie; inna magister farmacji przy niskim stypendium, ze względu na zmianę sytuacji rodzinnej, zmuszona była podjąć pracę zarobkową 26. W innym przypadku doktorantka wyjechała na kurs językowy do Anglii i już nie powróciła 27. Na drodze do kariery naukowej stawał też obowiązek powszechnej służby wojskowej. Jeden ze studentów otrzymał powołanie, i pomimo interwencji dyrektora Instytutu, który pismem do Wojskowej Komendy Uzupełnień zaświadczał o ważności prowadzonych przez studenta eksperymentalnych badań, podkreślając niepowetowaną stratę dla jego dalszego rozwoju naukowego w przypadku przerwania studiów, i prosił o odroczenie powołania, zastępca Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego okazał się nieustępliwy i nie wyraził zgody na pozytywne załatwienie prośby z braku podstaw prawnych. Niestety, okazało się, że profesor Hano miał rację, bowiem po odbyciu przeszkolenia wojskowego student ten zrezygnował z kontynuacji studiów, m.in. z uwagi na roczną przerwę 28. Czasami również względy zdrowotne związane z charakterem wykonywanej pracy, jak na przykład alergia na sierść zwierzęcą, decydowały o przerwaniu studiów. Ogółem w roku 1977 ze studiów zrezygnowało aż osiem osób z naborów z lat , w roku 1978 cztery, w roku 1979 dwie, a w roku 1980 siedem. Trzeba jednak dodać, że część osób pozostawała w Instytucie w charakterze etatowych pracowników, realizując swoje doktoraty. Z naborów z lat , jak wynika z zachowanej dokumentacji, takich przypadków przejścia na etat było dwanaście, przy dwudziestu pięciu przypadkach zupełnych rezygnacji ze studiów, na sześćdziesięciu sześciu przyjętych uczestników Studium. W 1977 roku, wraz z zatwierdzeniem kandydatów rozpoczynających semestr zimowy, zostały przesłane z Biura Kadr Naukowych i Spraw Osobowych PAN wytyczne odnoszące się do organizacji studiów, mające obowiązywać do czasu wydania przez Polską Akademię Nauk szczegółowych przepisów w sprawie organizacji studiów doktoranckich w placówkach PAN 29. Przestrzegać miano w szczególności postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1976 roku w sprawie 26 Studium Doktoranckie. Stypendia, staże sprawozdania i analizy roczne, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Teczka osobowa, Dorota Sienkiewicz, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Teczka osobowa, Jerzy Mydlarz, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Studium doktoranckie. Listy doktorantów, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/43. 15

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego

Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Regulamin Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi stacjonarne i niestacjonarne Studia Doktoranckie zgodnie z Regulaminem

Bardziej szczegółowo

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego

Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich na Wydziale Historycznym Uniwersytetu Jagiellońskiego W okresie dwóch lat od dnia wejścia w życie Ustawy (Dz. U. z 2011 r. Nr 84, poz. 455), na wniosek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH

REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH REGULAMIN NIESTACJONARNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Niestacjonarne studia doktoranckie przy Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty:

Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora, przedstawia następujące dokumenty: Tryb przeprowadzenia czynności w przewodach doktorskich zatwierdzony przez Radę Wydziału Historycznego UJ w dniu 21 czerwca 2013 r. Procedura obligatoryjna od 1 października 2013 r. Przeprowadzenie czynności

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU

PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU PROCEDURA OTWIERANIA PRZEWODÓW I NADAWANIA STOPNIA NAUKOWEGO DOKTORA NA WYDZIALE EKONOMICZNO-SPOŁECZNYM UNIWERSYTETU PRZYRODNICZEGO W POZNANIU Obowiązujące przepisy: Ustawa z dnia 14 marca 2003 roku o

Bardziej szczegółowo

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie

R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie R E G U L A M I N STUDIUM DOKTORANCKIEGO Akademii Rolniczej im. Hugona Kołłątaja w Krakowie 1 1. Celem studiów doktoranckich jest kształcenie w dziedzinach wymagających wzrostu wysokokwalifikowanej kadry.

Bardziej szczegółowo

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku

prof. dr hab. Maciej Jędrusik ul. Krakowskie Przedmieście 30, Warszawa tel od poniedziałku do piątku Wydział Kierunek/specjalność studiów Kierownik studiów Adres studiów, numer telefonu Dni i godziny pracy sekretariatu SD Czas trwania studiów Forma studiów Opłata za studia doktoranckie niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny

Projekt: Nauki molekularne dla medycyny Projekt: Interdyscyplinarne Studia Doktoranckie Nauki molekularne dla medycyny współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt realizowany w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1

Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 Regulamin Dziennych Studiów Doktoranckich Przy Instytucie Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie & 1 1. Studia doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN( IF PAN) w Krakowie przeznaczone są

Bardziej szczegółowo

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski

2 Złożenie rozprawy doktorskiej 3 Egzamin doktorski Uchwała nr 1/2012 Rady Wydziału Prawa, Administracji i Ekonomii z dnia 23 stycznia 2012 r. w sprawie prowadzenia postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych na Wydziale Prawa, Administracji i Ekonomii

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie

Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Regulamin Studiów Doktoranckich Akademii Medycznej w Warszawie Przepisy ogólne 1. Studia Doktoranckie mają na celu przygotowanie wysoko wykwalifikowanych kadr naukowych. 2. Zasady prowadzenia Wydziałowych

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim

Regulamin studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Załącznik nr 1 do uchwały Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 19 kwietnia 2006 r. Nr 6/IV/2006 ze zmianami z dnia 28 marca 2007 roku w sprawie studiów doktoranckich Regulamin studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2

punkty ECTS kwalifikacje trzeciego stopnia praktyka zawodowa 2 Uchwała nr 128 Senatu Uniwersytetu Śląskiego w Katowicach z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie wytycznych dla rad podstawowych jednostek organizacyjnych Uniwersytetu Śląskiego dotyczących uchwalania planów

Bardziej szczegółowo

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI

Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Dział VIII STUDIA DOKTORANCKIE I DOKTORANCI Rozdział 1 Studia doktoranckie 104 1. W Uczelni studiami trzeciego stopnia są studia doktoranckie. Ukończenie studiów doktoranckich następuje wraz z uzyskaniem

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS

PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE PEDAGOGIKI I PSYCHOLOGII UMCS Załącznik do Uchwały Nr 67/62/2015 Rady Pedagogiki i Psychologii Uniwersytetu Marii Curie-Skłodowskiej w Lublinie z dnia 17 czerwca 2015 roku z późn.zm. PROCEDURA DYPLOMOWANIA OBOWIĄZUJĄCA NA WYDZIALE

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne

Podstawy prawne: I. Zasady ogólne Regulamin przewodów doktorskich na Wydziale Historii i Dziedzictwa Kulturowego Uniwersytetu Papieskiego Jana Pawła II w Krakowie przyjęty przez Radę Wydziału Historii i Dziedzictwa Kulturowego dnia 22

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH w UNIWERSYTECIE PAPIESKIM JANA PAWŁA II W KRAKOWIE W KRAKOWIE I. Postanowienia ogólne 1 1. Studia doktoranckie, jako studia trzeciego stopnia umożliwiają uzyskanie zaawansowanej

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN

Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN Procedury w przewodach doktorskich przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z dnia 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule

Bardziej szczegółowo

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK

KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK Załącznik nr 1 do uchwały Nr 13 Senatu UMK z dnia 27 lutego 2007 r. KIERUNKI POLITYKI KADROWEJ W UMK 1 Do zajmowania stanowisk naukowo-dydaktycznych w Uniwersytecie niezbędne są udokumentowane osiągnięcia

Bardziej szczegółowo

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY

TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Załącznik nr 1 do Regulaminu Rady Naukowej Instytutu Biologii Ssaków PAN TRYB POSTĘPOWANIA W PRZEWODACH DOKTORSKICH PRZEPROWADZANYCH W INSTYTUCIE BIOLOGII SSAKÓW PAN W BIAŁOWIEŻY Podstawa prawna: - Ustawa

Bardziej szczegółowo

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi

I. Podstawy prawne, kierownictwo, organizacja i nadzór nad Studiami Doktoranckimi 1 Regulamin niestacjonarnych studiów doktoranckich h i s t o r i i n a u k i i k u l t u r y Instytutu Historii Nauki im. Ludwika i Aleksandra Birkenmajerów Polskiej Akademii Nauk I. Podstawy prawne, kierownictwo,

Bardziej szczegółowo

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego

2 Wszczęcie przewodu doktorskiego Regulamin przeprowadzania postępowań o nadanie stopnia doktora nauk prawnych w zakresie prawa na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Opolskiego Na podstawie art. 68 ust. 2 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ

PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ PROCEDURA PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODZIE DOKTORSKIM NA WYDZIALE BIOCHEMII, BIOFIZYKI I BIOTECHNOLOGII UJ UNIWERSYTET JAGIELLOŃSKI W KRAKOWIE 1. Warunki do otwarcia przewodu doktorskiego Przy otwarciu

Bardziej szczegółowo

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie,

Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, Inwentarz akt Wydziału Lekarskiego Akademii Medycznej im. M. Kopernika w Krakowie, 1950 1993. Oprac. Halina Zwolska WL III 1 Struktura organizacyjna Wydziału - powoływanie dyrektorów instytutów, kierowników

Bardziej szczegółowo

Procedury w przewodach doktorskich

Procedury w przewodach doktorskich Procedury w przewodach doktorskich Przeprowadzanych w Instytucie Sztuki PAN zgodnie z Ustawą z 18 marca 2011 r o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN DZIENNYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH PRZY INSTYTUCIE GEOFIZYKI POLSKIEJ AKADEMII NAUK dyscyplina: GEOFIZYKA Zasady ogólne: 1. Studia doktoranckie, zwane dalej "Studiami" działają na podstawie: a.

Bardziej szczegółowo

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu

Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu Podyplomowe Studium Teologii Na Wydziale Teologicznym UMK w Toruniu I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Decyzję o powołaniu Podyplomowego Studium Teologii podejmuje Rektor Uniwersytetu Mikołaja Kopernika na wniosek

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU /od 01.10.2014/ I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne

Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS. Postanowienia ogólne Załącznik do Zarządzenia Nr 47/2014 Rektora UMCS Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększania stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE Załącznik do uchwały nr 28/08 Senatu UG z dn. 27.03.2008 r. REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH NA UNIWERSYTECIE GDAŃSKIM POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Studia podyplomowe na Uniwersytecie Gdańskim funkcjonują

Bardziej szczegółowo

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie

Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie Regulamin studiów doktoranckich w Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie 1 1. Wydział Teologiczny Chrześcijańskiej Akademii Teologicznej w Warszawie (zwanej dalej w skrócie: ChAT ) może prowadzić

Bardziej szczegółowo

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie.

I POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1) Studia wyższe studia pierwszego stopnia, studia drugiego stopnia lub jednolite studia magisterskie. Załącznik do uchwały nr 53/2016 z dnia 27 kwietnia 2016 r. WYTYCZNE DLA RAD WYDZIAŁÓW DOTYCZĄCE SPOSOBU USTALANIA PROGRAMÓW KSZTAŁCENIA, W TYM PLANÓW I PROGRAMÓW STUDIÓW, STUDIÓW DOKTORANCKICH, STUDIÓW

Bardziej szczegółowo

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

1 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Załącznik nr 1 do Zarządzenia Nr 28/2012 Rektora AGH z dnia 1 października 2012 r. wraz z zm. ZR 36/2013 z 8.07.2013, zm.02.07.2014 ZR 26/2014, zm.zr 29/2014 z 01.09.2014 Regulamin przyznawania stypendiów

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO

UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO M O N I T O R UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO Poz. 307 ZARZĄDZENIE NR 50 REKTORA UNIWERSYTETU WARSZAWSKIEGO z dnia 6 lipca 2016 r. w sprawie zatwierdzenia Regulaminu Szkoły Języków Obcych Na podstawie 15 ust.

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego

WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego WYTYCZNE DYPLOMOWANIA dla Kierunku Oceanografia Instytutu Oceanografii Uniwersytetu Gdańskiego Zasady postępowania związane z pisaniem pracy dyplomowej oraz egzaminem dyplomowym określa Regulamin Studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN

REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN REGULAMIN STUDIUM DOKTORANCKIEGO IMP PAN 1. Studium Doktoranckie w IMP PAN zostało powołane przez Dyrektora IMP PAN na wniosek Rady Naukowej IMP PAN. 2. W IMP PAN prowadzone są stacjonarne i niestacjonarne

Bardziej szczegółowo

3 Wykaz dokumentów do wniosku

3 Wykaz dokumentów do wniosku Procedura składania wniosku o nadanie uprawnienia do prowadzenia studiów na określonym kierunku, poziomie i profilu kształcenia w Akademii Pomorskiej w Słupsku 1 Przepisy ogólne Warunki, jakie musi spełniać

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r.

Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. Zarządzenie Nr 71/2013/2014 Rektora Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 29 września 2014 r. w sprawie: kosztów przewodu doktorskiego, postępowania habilitacyjnego oraz

Bardziej szczegółowo

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich

I. Tworzenie i organizacja studiów doktoranckich REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH W KATOLICKIM UNIWERSYTECIE LUBELSKIM JANA PAWŁA II (tekst jednolity uwzględnia zmiany wprowadzone uchwałą Senatu KUL 685/IV/1 z 28.04.2009 r.) I. Tworzenie i organizacja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO

REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO REGULAMIN PROGRAMU STUDIÓW REALIZOWANYCH W RAMACH PROJEKTU INTERDYSCYPLINARNE STUDIA DOKTORANCKIE SPOŁECZEŃSTWO TECHNOLOGIE ŚRODOWISKO Niniejszy regulamin został opracowany zgodnie z art. 200 ustawy -

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu

Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu Uniwersytet Medyczny im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu DOP -77/14 Zarządzenie Nr 39/14 Rektora Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 7 maja 2014 roku w sprawie ustalenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU ARCHEOLOGII I ETNOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK 1. PODSTAWA PRAWNA Studia doktoranckie w Instytucie Archeologii i Etnologii Polskiej Akademii Nauk (zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta

Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Uchwała Rady Wydziału Studiów Międzynarodowych i Politycznych UJ z dnia 17.03.2015 r. Karta Osiągnięć Doktoranta Karta osiągnięć doktoranta, zwana dalej Kartą, dokumentuje efekty studiów oraz naukową,

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich oraz zwiększenia stypendium doktoranckiego z dotacji podmiotowej na dofinansowanie zadań projakościowych doktorantom stacjonarnych studiów doktoranckich

Bardziej szczegółowo

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant

ETAP I OTWARCIE PRZEWODU. Doktorant SCHEMAT PRZEBIEGU CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH NA WYDZIALE ELEKTROTECHNIKI, AUTOMATYKI I INFORMATYKI POLITECHNIKI ŚWIĘTOKRZYSKIEJ zatwierdzony przez Radę Wydziału Elektrotechniki, Automatyki i Informatyki

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH

ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH WYDZIAŁ AGROBIOINŻYNIERII KARTA PROCEDURY ZATRUDNIANIA PRACOWNIKÓW NAUKOWO DYDAKTYCZNYCH Zespół Opracował Wydziałowy Zespół ds. Wdrożenia Procedur Sprawdził Wydziałowa Komisja ds. Kadr Naukowych Zatwierdził

Bardziej szczegółowo

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030

Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 Projekt Foresight Akademickie Mazowsze 2030 ZAKRES NOWELIZACJI USTAWY PRAWO O SZKOLNICTWIE WYŻSZYM Maria Tomaszewska Akademia Leona Koźmińskiego 16 grudnia 2010 r. Projekt współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku

Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku Uchwała nr 16/2013 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 27 lutego 2013 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na 4-letnie stacjonarne i niestacjonarne studia

Bardziej szczegółowo

Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz.

Słowo magister znaczy po łacinie  mistrz. Słowo "magister znaczy po łacinie " mistrz. W średniowieczu prawna organizacja uniwersytetów wzorowana była na cechach rzemieślniczych. Ukończenie pełnego cyklu szkolenia przez czeladnika, oznaczało przemianę

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH. Zasady ogólne Załącznik do Uchwały nr 7/2017 Senatu Polsko-Japońskiej Akademii Technik Komputerowych z dnia 29 czerwca 2017 r. REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH POLSKO JAPOŃSKIEJ AKADEMII TECHNIK KOMPUTEROWYCH 1 Zasady

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I.

PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. PROGRAM STACJONARNYCH MIĘDZYWYDZIAŁOWYCH ŚRODOWISKOWYCH STUDIÓW DOKTORANCKICH w AKADEMII SZTUK PIĘKNYCH w GDAŃSKU I. ZAŁOŻENIA OGÓLNE 1. Studia doktoranckie są kolejnym etapem kształcenia i jako studia

Bardziej szczegółowo

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie

Opis studiów doktoranckich. Wydział Studiów Międzynarodowych i Politycznych. Jednostka prowadząca studia doktoranckie Załącznik nr 1 do zarządzenia nr 50 Rektora UJ z 18 czerwca 2012 r. Opis studiów doktoranckich Wydział Jednostka prowadząca studia doktoranckie Nazwa studiów doktoranckich Określenie obszaru wiedzy, dziedziny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity

REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity REGULAMIN STUDIÓW DOKTORANCKICH INSTYTUTU CHEMII ORGANICZNEJ PAN 12 listopada 2013 r. Tekst jednolity I. Zasady organizacji i funkcjonowania Studiów Doktoranckich Studia Doktoranckie prowadzone są przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku. Rozdział 1 Przepisy ogólne Uchwała nr 28/V/2009 Senatu Uniwersytetu Jagiellońskiego z dnia 27 maja 2009 roku w sprawie: Regulaminu studiów doktoranckich na Uniwersytecie Jagiellońskim Rozdział 1 Przepisy ogólne 1 1. Wydziały Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE

WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE WYŻSZA SZKOŁA PEDAGOGICZNA TWP W WARSZAWIE Załącznik do uchwały nr 20/2010 Senatu WSP TWP z dnia 15 listopada 2010 r. Zasady przyznawania stypendiów naukowych dla nauczycieli akademickich WSP TWP w Warszawie

Bardziej szczegółowo

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015

załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 załącznik nr 2 do Uchwały nr 21/2015 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 25 lutego 2015 Warunki i tryb rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie

Bardziej szczegółowo

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji

Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Załącznik nr 1 do uchwały nr 102 Senatu UZ z dn. 18.04.2013 r. Wydział Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Studia doktoranckie na Wydziale Elektrotechniki, Informatyki i Telekomunikacji Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 01/03/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 marca 2013 r. Zasady ogólne 1

Uchwała Nr 01/03/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 marca 2013 r. Zasady ogólne 1 Uchwała Nr 01/03/2013 Rady Wydziału Prawa i Administracji Uniwersytetu Warszawskiego z dnia 4 marca 2013 r. w sprawie sposobu przeprowadzania rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Prawa i Administracji

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r.

ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego z dnia 18 lipca 2005 r. ZARZĄDZENIE Nr 68/2005 Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego w sprawie utworzenia w Uniwersytecie Wrocławskim Kolegium Międzywydziałowych Indywidualnych Studiów Humanistycznych Na podstawie art. 49 ust. 2

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE

ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE ZASADY PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH NA WYDZIALE INFORMATYKI ZACHODNIOPOMORSKIEGO UNIWERSYTETU TECHNOLOGICZNEGO W SZCZECINIE Podstawy prawne: 1. Ustawa o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz

Bardziej szczegółowo

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS

SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS SEMINARIA DOKTORSKIE PLUS Oferta Uczelnia oferuje Seminaria Doktorskie PLUS, w dwu wersjach językowych (polskiej i angielskiej), których efektem końcowym jest stopień naukowy doktora nauk ekonomicznych

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego

Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego Szczegółowy tryb czynności w przewodzie doktorskim w Instytucie Socjologii Uniwersytetu Warszawskiego przyjęty przez Radę IS UW w dn. 5 maja 2015 r., zgodny ze stanem prawnym na 5 maja 2015 r., określonym

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r.

Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich w IPPT PAN przyjęty Uchwałą Rady Naukowej IPPT PAN w dniu 24 maja 2013 r. Etap I. Wszczęcie przewodu doktorskiego 1) Kandydat zwany dalej doktorantem składa

Bardziej szczegółowo

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r.

Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. Uchwała Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 20 listopada 2003 r. w sprawie określenia warunków i trybu kierowania za granicę pracowników i studentów Politechniki Lubelskiej w celach naukowych, dydaktycznych

Bardziej szczegółowo

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku.

Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Protokół z posiedzenia Rady Instytutu Geografii z dnia 27 czerwca 2006 roku. Posiedzenie otworzył przewodniczący Rady Instytutu Geografii dr hab. Mariusz Kistowski. 1. Przyjęcie porządku obrad. Porządek

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne

REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim. Postanowienia ogólne REGULAMIN Studiów Doktoranckich na Uniwersytecie Warszawskim Postanowienia ogólne 1 Regulamin Studiów Doktoranckich (zwany dalej Regulaminem) określa tryb tworzenia i organizacji toku studiów doktoranckich,

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA

TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA TRYB PRZEPROWADZANIA POSTĘPOWANIA O NADANIE TYTUŁU PROFESORA I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania postępowania o nadanie tytułu profesora w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania

UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału In ynierii Kształtowania UCHWAŁA Nr 5/749/2008 Rady Wydziału InŜynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu z dnia 27.02.2008 r. w sprawie warunków i trybu przeprowadzania przewodów doktorskich

Bardziej szczegółowo

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie,

1. Konkurs jest prowadzony w dwóch kategoriach: granty doktorskie, Konkurs grantów doktorskich i habilitacyjnych w roku 2015 na Wydziale Inżynierii Kształtowania Środowiska i Geodezji Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu finansowanych z dotacji celowej na prowadzenie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM

ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM ZASADY PRZYZNAWANIA STYPENDIÓW DOKTORANCKICH W UNIWERSYTECIE ŁÓDZKIM 1 załącznik do zarządzenia nr 89 Rektora UŁ z dnia 03.06.2014 r. 1. Stypendium przyznaje w drodze decyzji administracyjnej Rektor UŁ,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu

Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu 1 Regulamin Studiów Doktoranckich w Akademii Rolniczej im. Augusta Cieszkowskiego w Poznaniu Spis treści I. Postanowienia

Bardziej szczegółowo

Zmiany w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym

Zmiany w Ustawie o stopniach naukowych i tytule naukowym Zmiany w Ustawie o stopniach naukowych i Dziennik Ustaw z 21 kwietnia 2011 Nr 84 poz. 455 2011-12-22 Andrzej Chciałowski, Dorota Połed Nowelizacja ustawy o szkolnictwie wyższym oraz ustawy o stopniach

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu

Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu załącznik do zarządzenia nr 54/2015 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego we Wrocławiu Zasady i kryteria przyznawania i wypłacania stypendium doktoranckiego w Uniwersytecie Przyrodniczym we Wrocławiu Niniejsze

Bardziej szczegółowo

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów

Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Załącznik do Uchwały Nr 18/06 Senatu AWF w Poznaniu z dnia 25 kwietnia 2006r. Regulamin Studiów Podyplomowych i Kursów Akademii Wychowania Fizycznego im. Eugeniusza Piaseckiego w Poznaniu I. PRZEPISY OGÓLNE

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne

Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich. Przepisy ogólne Zasady rekrutacji i odbywania Studiów Doktoranckich na Wydziale Zarządzania Uniwersytetu Warszawskiego Przepisy ogólne 1 Wydział Zarządzania UW prowadzi Stacjonarne i Zaoczne Studia Doktoranckie zgodnie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH

PROCEDURA TWORZENIA I LIKWIDOWANIA STUDIÓW PODYPLOMOWYCH 1. Podstawy prawne 1.1. Regulacje zewnętrzne: Ustawa z dnia 27 lipca 2005r. Prawo o szkolnictwie wyższym (Dz. U. z 2005r. Nr 164.poz.1365 ze zm.) Rozporządzenie Ministra Nauki I Szkolnictwa Wyższego z

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA

ZACHODNIOPOMORSKI UNIWERSYTET TECHNOLOGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDOWNICTWA I ARCHITEKTURY PROGRAM KSZTAŁCENIA ZACHDNIPMRSKI UNIWERSYTET TECHNLGICZNY w Szczecinie WYDZIAŁ BUDWNICTWA I ARCHITEKTURY PRGRAM KSZTAŁCENIA studiów doktoranckich w dyscyplinie budownictwo oraz architektura i urbanistyka 1. Koncepcja kształcenia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r.

Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r. UNIWERSYTET KARDYNAŁA STEFANA WYSZYŃSKIEGO w WARSZAWIE REKTOR R-0161-I-93/13 Zarządzenie Nr 93/2013 Rektora Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie z dnia 27 listopada 2013r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie

8 1. Osoby ubiegające się o przyjęcie na studia doktoranckie składają: a. podanie, b. kwestionariusz osobowy, c. zaświadczenie lekarskie Uchwała nr 48-2010/2011 Senatu Szkoły Głównej Gospodarstwa Wiejskiego w Warszawie z dnia 30 maja 2011 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na studia trzeciego stopnia (studia doktoranckie stacjonarne

Bardziej szczegółowo

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie w IUNG-PIB

Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie w IUNG-PIB Załącznik nr 3 do Zarządzenia Nr -002-22/2014 Dyrektora IUNG-PIB z dnia 28.10.2014 r. Warunki i tryb rekrutacji kandydatów na Studia Doktoranckie w IUNG-PIB Podstawy prawne 1. Ustawa Prawo o szkolnictwie

Bardziej szczegółowo

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH

ZASADY PRZYZNAWANIA ŚRODKÓW FINANSOWYCH REGULAMIN KONKURSU na finansowanie w ramach celowej części dotacji na działalność statutową działalności polegającej na prowadzeniu badań naukowych lub prac rozwojowych oraz zadań z nimi związanych, służących

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH

TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH TRYB PRZEPROWADZANIA PRZEWODÓW DOKTORSKICH I. Podstawa prawna Zasady przeprowadzania przewodów doktorskich w Instytucie Gruźlicy i Chorób Płuc, zwanym dalej Instytutem określają: 1. Ustawa z dnia 14 marca

Bardziej szczegółowo

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej.

2 Wykonanie zarządzenia powierza się Rektorowi. 3 Uchwała wchodzi w życie z dniem podjęcia i wymaga podania do wiadomości publicznej. Uchwała nr 111 /2011 Senatu Uniwersytetu Medycznego im. Karola Marcinkowskiego w Poznaniu z dnia 29 czerwca 2011 roku w sprawie warunków rekrutacji na 4-letnie niestacjonarne studia doktoranckie w roku

Bardziej szczegółowo

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych

Umowa o świadczenie usług edukacyjnych Umowa o świadczenie usług edukacyjnych zawarta w dniu w Warszawie pomiędzy: Akademią Sztuk Pięknych w Warszawie, ul. Krakowskie Przedmieście 5, 00-068 Warszawa zwaną dalej Akademią lub Uczelnią, reprezentowaną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Inżynierii Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Na podstawie Statutu Politechniki Poznańskiej (Załącznik nr 6, punkt

Bardziej szczegółowo

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia

3 Warunki prowadzenia studiów na określonym kierunku studiów i poziomie kształcenia ZARZĄDZENIE Nr 5/2017 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie szczegółowych zasad tworzenia, przekształcania oraz likwidacji studiów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej

REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Załącznik nr 4 do Uchwały Nr 32/2013 RWCh z dnia 18.12.2013 r. REGULAMIN postępowania w przewodach doktorskich prowadzonych na Wydziale Chemicznym Politechniki Rzeszowskiej Podstawą niniejszego postępowania

Bardziej szczegółowo

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r.

Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. Obwieszczenie Nr 2/2013 Rektora Politechniki Lubelskiej z dnia 14 stycznia 2013 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu Uchwały Nr 22/2011/IV Senatu Politechniki Lubelskiej z dnia 27 kwietnia 2011 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 68/2011z dnia 29 września 2011 r.

Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 68/2011z dnia 29 września 2011 r. Załącznik do zarządzenia Rektora UJK nr 68/2011z dnia 29 września 2011 r. Regulamin przyznawania stypendium w ramach projektu Wiedza i Gospodarka rozwój kompetencji naukowych i biznesowych dla wzrostu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH

REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH Załącznik nr 2 do Zarządzenia Rektora z dnia 18.09.2013r. Tekst jednolity REGULAMIN SEMINARIUM DOKTORSKIEGO NA WYDZIALE ZARZĄDZANIA GWSH POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Seminarium Doktorskiego określa

Bardziej szczegółowo

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr..

AKADEMIA MORSKA w GDYNI. SUPLEMENT DO DYPLOMU ważny z dyplomem nr.. Załącznik nr 3 do zarządzenia nr 6 Rektora AMG z 24.02.2014 r. pieczęć urzędowa Wzór suplementu do dyplomu AKADEMIA MORSKA w GDYNI Niniejszy suplement do dyplomu jest oparty na modelu opracowanym przez

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku

Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku Uchwała Nr 33/2016/2017 Senatu Akademii Wychowania Fizycznego Józefa Piłsudskiego w Warszawie z dnia 21 marca 2017 roku w sprawie: kierunków i zasad polityki zatrudniania w grupie nauczycieli akademickich

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017

Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Wydział Budownictwa Lądowego i Wodnego Zasady rekrutacji na studia doktoranckie na Wydziale Budownictwa Lądowego i Wodnego Politechniki Wrocławskiej w roku akademickim 2016/2017 Na podstawie 3 ust. 5 Regulaminu

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania.

Zarządzenie wchodzi w życie z dniem podpisania. Zarządzenie wewnętrzne Nr R-0161/10/2015 Rektora Akademii im. Jana Długosza w Częstochowie z dnia 28 stycznia 2015 r. w sprawie Regulaminu przyznawania doktorantom zwiększenia stypendium doktoranckiego

Bardziej szczegółowo

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *)

TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) TRYB PRZEPROWADZANIA CZYNNOŚCI W PRZEWODACH DOKTORSKICH W POLITECHNICE WROCŁAWSKIEJ *) Lp. 1. 2. 3. Kroki procedury Seminarium poprzedzające wszczęcie przewodu doktorskiego Wszczęcie przewodu Doktorskiego

Bardziej szczegółowo

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia

Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Regulamin przyznawania stypendiów doktoranckich dla uczestników stacjonarnych studiów trzeciego stopnia Postanowienia ogólne 1 1. Uczestnicy stacjonarnych studiów trzeciego stopnia (doktoranckich), zwani

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku

Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach. z dnia 26 kwietnia 2012 roku Uchwała nr 29/2012 Senatu Uniwersytetu Jana Kochanowskiego w Kielcach z dnia 26 kwietnia 2012 roku w sprawie warunków i trybu rekrutacji na I rok studiów doktoranckich stacjonarnych w dyscyplinie pedagogika

Bardziej szczegółowo

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów

Regulamin Wydziałowej Komisji ds. Doktoratów Niniejszy regulamin został zatwierdzony przez Radę WIZ PP na posiedzeniu w dniu 2009-03-31. Wydziałowa Komisja ds. Doktoratów Wydział Informatyki i Zarządzania Politechnika Poznańska Regulamin Wydziałowej

Bardziej szczegółowo

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ

KSIĘGA JAKOŚCI KSZTAŁCENIA. 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2. System zarządzania jakością kształcenia na WZiKS UJ 2.1. Ogólne informacje o systemie zarządzania jakością kształcenia System zarządzania jakością kształcenia funkcjonujący na Wydziale Zarządzania i

Bardziej szczegółowo

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty:

1. Złożenie wniosku - wykaz dokumentów: Osoba ubiegająca się o nadanie stopnia doktora sztuki, przedstawia dziekanowi następujące dokumenty: Regulamin przeprowadzania przewodów doktorskich, w postępowaniu habilitacyjnym oraz w postępowaniu o nadanie tytułu profesora w zakresie sztuki na Wydziale Sztuki Uniwersytetu Pedagogicznego im. KEN w

Bardziej szczegółowo