Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych."

Transkrypt

1 Archiwum Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie w dokumentach archiwalnych. Na marginesie 40. jubileuszu Opracowanie i wybór źródeł: Anna Krzemińska Kraków 2010

2 Recenzja Dr Hanna Krajewska Redakcja techniczna i korekty Anna Krzemińska Opracowanie typograficzne Urszula Staszewska-Wołek Projekt okładki Copyright by Instytut Farmakologii PAN, Kraków 2010 ISBN Skład, łamanie i druk Agencja Wydawniczo-Poligraficzna AMALKER Warszawa, ul. Okrzei 21/4 telefon , fax

3 Spis treści Słowo wstępne... 5 Wstęp... 7 I. Formalne początki... 9 II. Pierwsze nabory ( ) III. Lata prosperity ( ) IV. Stagnacja i kryzys ( ) V. Reaktywacja ( ) VI. Bez Studium ale z doktoratami ( ) VII. Ponowne uruchomienie Studium ( ) Zakończenie Aneks 1. Zestawienie uczestników Studium Doktoranckiego z lat Aneks 2. Wykaz rozpraw doktorskich obronionych przez uczestników Studium Doktoranckiego w latach Aneks 3. Zestawienie liczbowe uczestników Studium Doktoranckiego w latach Aneks 4. Wykaz kierowników Studium Doktoranckiego w latach Wykaz dokumentów archiwalnych

4

5 Słowo wstępne Studia doktoranckie, które powinny stanowić zasadniczy element kariery naukowej, w Instytucie (wówczas jeszcze Zakładzie) Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie utworzono w roku 1970 i w ciągu minionych 40 lat (z przerwą w latach ) funkcjonowania objęły one swoim zasięgiem blisko 140 uczestników. Spośród 121 z tych, którzy uczestnikami Studium Doktoranckiego zostawali w kolejnych naborach w latach , zdecydowana większość (około 60%) uzyskała stopień doktora, a 18 uczestników z naboru w latach 2007 i 2009 kontynuuje swoje badania i przygotowuje się do sfinalizowania przewodu doktorskiego. Znacząca część absolwentów Studium jest zatrudniona w Instytucie Farmakologii PAN, a wielu z nich uzyskało tytuły profesorskie i zajmuje wysokie stanowiska (np. profesor Krzysztof Wędzony dyrektor Instytutu; profesorowie Bogusława Budziszewska, Władysława Daniel, Małgorzata Filip, Władysław Lasoń, Mariusz Papp, Maria Śmiałowska kierownicy Zakładów lub Pracowni), a także liczące się pozycje naukowe nie tylko w skali Instytutu. W ciągu 40 lat swojego istnienia Studium Doktoranckie przy Instytucie Farmakologii PAN przechodziło różne fazy, zwykle związane ze sposobem i źródłami finansowania. Do roku 1990 Studium finansowane było z budżetu Polskiej Akademii Nauk, ale i w tym okresie były lata ( ), w których otrzymywane tą drogą środki finansowe były bardzo skromne i pozwalały na nabór niewielu uczestników (w ciągu tych 10 lat uczestnikami Studium zostały tylko 22 osoby). Po roku 1990 sytuacja zmieniła się nawet na gorsze, ponieważ w Instytutach PAN studia doktoranckie mogły być finansowane ze środków statutowych placówek (z reguły bardzo niewielkich i wykorzystywanych przede wszystkim na fundusz płac, utrzymanie obiektów i w niewielkim stopniu na badania) lub przez sponsorów, o których też niełatwo. Monografia pt. Historia studiów doktoranckich w Zakładzie i Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie... autorstwa dr Anny Krzemińskiej składa się z części opisowej, dającej interesujący przegląd poszczególnych etapów funkcjonowania Studium oraz aneksów, obejmujących wykaz doktorantów z okresu 40 lat, wykaz rozpraw doktorskich uczestników Studium, zestawienia różnych danych liczbowych oraz wykaz kierowników Studium. Autorka załączyła też kopie różnych dokumentów archiwalnych, związanych z działalnością Studium. W sumie monografia ta stanowi ważny zbiór informacji o funkcjonowaniu jednego z najważniejszych elementów struktury Instytut Farmakologii PAN w Krakowie. Jestem przekonany, że spotka się ona z zainteresowaniem nie tylko byłych i aktualnych uczestników Studium. Prof. dr hab. Edmund Przegaliński Kierownik Studium Doktoranckiego Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie w latach

6

7 Wstęp Rocznica czterdziestu lat, które właśnie upłynęły od momentu pierwszego uruchomienia Studium Doktoranckiego w Instytucie, a podówczas w Zakładzie Farmakologii 1, stała się motywem przygotowania niniejszego opracowania. Ma ono na celu pokazanie zarówno dziejów samego Studium jako samodzielnej komórki organizacyjnej, jak również idei kształcenia w formie studiów doktoranckich, ale także ukazanie tych osób, bez których Studium by nie mogło istnieć jego uczestników. Monografia składa się z trzech części: pierwszej opisowej, przedstawiającej w ujęciu chronologicznym losy Studium; drugiej, złożonej z czterech aneksów, z których najobszerniejszy stanowi wykaz wszystkich uczestników Studium; trzeciej, na którą składają się reprodukcje materiałów archiwalnych dotyczących Studium (załączone w postaci elektronicznej na płycie CD). Opracowanie powstało na podstawie analizy materiałów źródłowych zgromadzonych w Archiwum Instytutu Farmakologii. Kwerendę uzupełniono w zbiorach Działu Dokumentacji i Informacji Naukowej IF PAN. Pomocne były też ogólne informacje zawarte w jubileuszowej publikacji dotyczącej dziejów Instytutu wydanej z okazji 50-lecia jego istnienia 2. Głównym źródłem informacji była dokumentacja Studium zachowana od 1970 roku w postaci dokumentów organizacyjnych Studium, regulaminów, programów, dokumentacji z przeprowadzanych rekrutacji, wykazów studentów, list zaliczeniowych z kolokwiów. Ponadto źródłem informacji były protokoły z posiedzeń Rad Naukowych, na forum których dyskutowane były sprawy Studium, jak również sprawozdania z rocznej działalności Instytutu, w których zawsze znajdował się krótki punkt poświęcony działalności Studium w danym roku sprawozdawczym. Najbardziej ciekawym materiałem źródłowym okazały się być teczki osobowe uczestników Studium. To z dokumentów tam zgromadzonych wiadomo jak pierwsze kroki na drodze kariery naukowej stawiali wybitni dziś pracownicy naukowi Instytutu. Ale dokumenty te mówią też o przyczynach, czasem bardzo wyjątkowych, dla których podejmujący naukę na studiach doktoranckich musieli z niej rezygnować. Akta te sprawiają, że statystyczne liczby kandydatów na studia i uczestników Studium przemieniają się w konkretne imiona i nazwiska, mają wręcz swoje charakterystyczne twarze. Z uwagi na obowiązujące przepisy prawa, w szczególności przez wzgląd na Ustawę o ochronie danych osobowych, informacje o uczestnikach 1 Zakład Farmakologii PAN w Krakowie, powołany na mocy Uchwały Nr 148/54 Sekretariatu Naukowego Prezydium PAN z dnia 5 października 1954 r. w sprawie powołania Zakładu Farmakologii w Krakowie, przekształcony został w Instytut Farmakologii PAN w Krakowie na mocy Uchwały Nr 5/74 Prezydium Polskiej Akademii Nauk z dnia 7 maja 1974 r. w sprawie utworzenia Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk lat Instytutu Farmakologii Polskiej Akademii Nauk w Krakowie , red. B. Przewłocka, Kraków

8 Studium podane zostały w takiej formie, by nie naruszać tych przepisów 3. W szczególnych przypadkach, kiedy chodziło o ustalenie czasu studiów lub momentu przejścia studenta na etat pomocą służyły także listy płac zgromadzone w Archiwum. Okresy zatrudnienia poszczególnych osób w Instytucie bądź Zakładzie Amin Biogennych w Łodzi weryfikowano na podstawie akt osobowych znajdujących się w Dziale Spraw Pracowniczych Instytutu oraz w Archiwum Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi. Informacje o finalizacji przewodów doktorskich prowadzonych w innych instytucjach udało się uzupełnić dzięki dokumentacji znajdującej się w Archiwum Uniwersytetu Jagiellońskiego oraz w Archiwum Uniwersytetu Medycznego w Łodzi. W wielu wypadkach nie udało się ustalić liczby kandydatów, niepewne mogą być też liczby rezygnacji czy liczby osób, które podjęły pracę na etacie. Jest to efektem zarówno braku źródeł, jak również sprzeczności występujących w różnych dokumentach, aczkolwiek podjęto wszelkie starania, aby zminimalizować liczbę niepewnych danych. Przyjęto także traktować osoby, które zaliczyły przepisane programem lata studiów, ale nie przygotowały rozprawy doktorskiej, jako absolwentów bez doktoratu. Ponieważ dokumentacja zgromadzona w Archiwum IF PAN jest obecnie w trakcie porządkowania oraz zmiany układu i sygnatur, sygnatury, na które następuje powołanie w tekście odnoszą się do tzw. dawnych sygnatur. Jednocześnie uwzględniane są nowo formułowane tytuły jednostek archiwalnych, dlatego zapis cytowania uwzględnia: tytuł dokumentu, tytuł nowej jednostki archiwalnej, daty skrajne nowej jednostki archiwalnej, a następnie nazwę archiwum i sygnaturę dawną. Po pełnym uporządkowaniu dokumentacji i nadaniu nowych sygnatur dotarcie do cytowanych i reprodukowanych materiałów archiwalnych będzie możliwe dzięki konkordacji sygnatur. Autorka żywi nadzieję, że niniejsza publikacja trafiając w ręce pierwszych absolwentów Studium wywoła u nich wspomnienia i nutę nostalgii, a dla tych którzy dopiero rozpoczęli drugi rok przygody z nauką przez duże N będzie zachętą do kontynuowania obranej drogi i wywoła świadomość, że też są częścią historii Instytutu przez wielkie H. W tym miejscu Autorka składa serdeczne podziękowania Dyrekcji Instytutu za przychylność dla pomysłu przygotowania monografii Studium Doktoranckiego oraz wszystkim pracownikom Instytutu, którzy wykazali pomoc w ustalaniu faktów z dziejów Studium i przyczynili się do uzupełnienia i wzbogacenia niniejszego opracowania. 3 Ustawa z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych, Dz. U. Nr 133, poz. 883 z późn. zm. Jednocześnie zgodnie z przepisami Ustawy z dnia 14 lipca 1983 r. o narodowym zasobie archiwalnym i archiwach, Dz. U. Nr 38, poz. 173, z późn. zm. art. 17 materiały archiwalne mogą być udostępniane po upływie 30 lat od ich wytworzenia, a w szczególnych przypadkach, dla potrzeb nauki i kultury, wcześniej na podstawie Rozporządzenia Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego z dnia 29 lipca 2008 r. w sprawie określenia szczególnych wypadków i trybu wcześniejszego udostępniania materiałów archiwalnych, Dz. U. Nr 156, poz

9 I. Formalne początki Pierwszy krok do utworzenia Studium Doktoranckiego stanowiło nadanie w 1969 roku podówczas Zakładowi Farmakologii PAN w Krakowie 4 uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora nauk medycznych i przyrodniczych 5. Bez tych uprawnień niemożliwe było bowiem w myśl obowiązujących przepisów zorganizowanie Studium. Decyzja o wystąpieniu z wnioskiem w sprawie uzyskania tych uprawnień była dyskutowana na posiedzeniu Rady Naukowej w dniu 16 maja 1968 roku. Sprawę referował profesor Józef Hano, kierownik Zakładu, wskazując jednoznacznie zarówno na potrzebę posiadania przez Zakład takich uprawnień, jak i na odpowiednie warunki jakie po temu Zakład spełnia. Jedną z przyczyn chęci posiadania uprawnień do nadawania stopnia naukowego doktora, wydaje się, że szczególnie istotną, był fakt otrzymywania przez doktorantów stypendiów doktorskich. Wówczas to bowiem nastąpiła zmiana przepisów, w myśl której jednostka mogła otrzymać prawo szkolenia doktorantów i stypendia doktorskie tylko wówczas, kiedy miała prawo nadawania stopni naukowych. Tym samym cofniętych zostało wtedy, zatwierdzonych już przez PAN, pięć stypendiów doktorskich. Inną przyczyną były uciążliwości związane z dojazdem do Instytutu Immunologii i Terapii Doświadczalnej we Wrocławiu, przed którego Radą Naukową było prowadzonych gros doktoratów i habilitacji 6. Ustawa określała wymogi jakie winna spełniać jednostka ubiegająca się o wymienione uprawnienia 7. Zakład wszelkie te warunki spełniał prace prowadzone w Zakładzie Farmakologii, jak argumentował profesor Hano, miały wysoki poziom, pracownicy naukowi publikowali w znaczących czasopismach, a biblioteka należała do jednej z największych w Krakowie (najpewniej w swej dziedzinie). Zebrani na Radzie Naukowej w maju 1968 roku gremialnie poparli projekt. Podkreślono, że nie można ograniczyć się tylko do stopnia doktora nauk medycznych, ale ująć też należy nauki przyrodnicze, zwłaszcza w obliczu faktu, że prawie połowa samodzielnych pracowników nauki reprezentowała dziedziny nielekarskie 8. 4 Por przypis 1. 5 Zarządzenie Przewodniczącego Komitetu Nauki i Techniki z dnia 20 września 1969 r. zmieniające zarządzenie w sprawie wykazu jednostek uprawnionych do nadawania stopni naukowych, Monitor Polski Nr 43, poz Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Zakładu Farmakologii PAN z dnia r., Rada Naukowa Zakładu. Protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/8. 7 Ustawa z dnia 31 marca 1965 r. o stopniach naukowych i tytułach naukowych, Dz. U. Nr 4, poz. 32, art Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Zakładu Farmakologii PAN z dnia r., Rada Naukowa Zakładu. Protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/8. 9

10 Uzyskawszy prawo do nadawania stopnia naukowego doktora (zob. Dokument 1, Dokument 2) Zakład mógł podjąć starania o utworzenie studiów doktoranckich. Wniosek w tej sprawie dyskutowany był na posiedzeniu Rady Naukowej Zakładu w dniu 24 stycznia 1970 roku 9 (zob. Dokument 3). Sprawę referował profesor Hano. Tłumaczył, że skoro Zakład otrzymał uprawnienia do nadawania stopnia doktora nauk medycznych i doktora nauk przyrodniczych, to nasuwa się naturalna potrzeba, a wręcz konieczność, utworzenia Studium przy Zakładzie. Profesor wskazał przy tym na zasadną możliwość utworzenia wspólnego Studium z Akademią Medyczną i tu legitymował się zapewnieniem Dziekana W. Ostrowskiego o zgodzie na takie połączenie. Akademia z kolei miała Studium wspólne z Uniwersytetem Jagiellońskim. Dodać trzeba, że była to pierwsza, ale nie jedyna próba międzyuczelnianego czy międzyinstytutowego Studium Doktoranckiego. Studium planowano otworzyć jesienią 1971 roku, jednak jak się okazało całą procedurę udało się zakończyć wcześniej, tak iż Studium ruszyło już 1 października 1970 roku. Warto dodać, że termin studia doktoranckie występował już w Zakładzie znacznie wcześniej. Wskazuje na to pismo Sekretariatu Naukowego PAN, którym informował on o podjęciu decyzji o dopuszczeniu do odbywania studiów doktoranckich w Zakładzie Farmakologii PAN lek. Krystynę Reichenberg. Z kolei Zakład poinformował, że doktorantka zgłosiła się 2 sierpnia 1965 roku w Zakładzie celem rozpoczęcia studiów 10 (zob. Dokument 4). Z pisma datowanego na 1967 rok pochodzi natomiast informacja o dopuszczeniu mgr Ewy Chojnackiej-Wójcik do odbywania czteroletnich studiów doktoranckich. Używanie takiej terminologii, pomimo braku formalnie zorganizowanego Studium, było zapewne konsekwencją otrzymywania przez doktorantów stypendiów doktorskich. Istotnymi kwestiami, na które zresztą wskazywał profesor Hano na posiedzeniu styczniowej Rady Naukowej, było oprócz formalnego skierowania wniosku do Sekretarza Naukowego PAN o otwarcie Studium Doktoranckiego, także zatwierdzenie szczegółowego programu studiów. W tym temacie rozgorzała ożywiona dyskusja. Pomimo głosów o rozbudowanie zaproponowanego przez profesora Hano programu o godziny z fizjologii i patologii (w przypadku uczestnictwa w Studium chemików) to głos profesora W. Ostrowskiego bądź też anatomii, czy nawet odrębnego kursu dla chemików to głos profesora B. Bobrańskiego propozycja została zatwierdzona, głównie ze względów pragmatycznych (zob. Dokument 5). Otóż przewidywano na początku pięcioosobowy skład słuchaczy Studium, więc mnożenie wariantów formalnych nie miało racjonalnego uzasadnienia i było zbędnym obciążeniem. Profesor B. Giędosz zasugerował nawet, że przedstawienie kilku 9 Protokół z posiedzenia Rady Naukowej Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie w dniu r., Rada Naukowa Zakładu. Protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/9. 10 Teczka osobowa, Krystyna Reichenberg, 1965, Archiwum IF PAN, sygn. 1/49. 10

11 wariantów programu wraz z wnioskiem może utrudnić przeprowadzenie samego wniosku. A nic nie stoi na przeszkodzie, aby w miarę rozwoju Studium występować o uzupełnienie jego programu. Nieustępliwy zdawał się być jedynie głos profesora B. Borkowskiego, który wskazywał na potrzebę realizacji godzin praktycznych w ramach Studium, zwłaszcza w zakresach, co do których słuchacze nie będą mieli wcześniejszego przygotowania (np absolwenci uczelni krakowskich wstępując na specjalizację z fitochemii nie mieli wówczas kierunku zielarskiego). Profesor Hano próbował tłumaczyć, że zajęcia praktyczne będą realizowane przez poszczególne pracownie, jednak stanęło w efekcie na tym, że na studia będą przyjmowani tylko pracownicy ze stażem naukowym, znani Zakładowi i tacy, o których wiadomo, że można się czegoś po nich spodziewać. Wróżyło to dobrze samemu Studium, a i dobre świadectwo dawało tym, którzy znaleźli się w jego szeregach. Za konkluzję toczącej się na posiedzeniu Rady Naukowej dyskusji można uznać stanowisko profesora Hano, który stwierdził, że nie można przecież uwierzyć, że młody człowiek po studiach w ciągu trzech lat może zrobić i napisać wartościowy doktorat. Jak się już wkrótce miało okazać były to prorocze słowa, zwłaszcza w kontekście tych magicznie niemal brzmiących trzech lat... Przy okazji już wtedy na temat absurdalności czasu studiów na stopień naukowy wypowiedział się profesor Bobrański przywołując przykład przepisu obowiązującego przez pewien czas w Polskiej Akademii Nauk, w myśl którego adiunkt musiał zrobić habilitację w ciągu trzech lat. Na posiedzeniu tejże Rady przyjęto w końcu projekt programu organizacyjnego Studium, a jego kierownikiem, z wyboru Rady, został docent Jerzy Maj. Wówczas też dokonano wyboru składu osobowego Komisji zajmującej się przyjmowaniem kandydatów oraz Komisji przeprowadzającej kolokwium wstępne. W skład obu Komisji weszli docenci: J. Maj, S. Kohlmünzer, R. Gryglewski, R. Rembiesa, oraz przedstawiciele Podstawowej Organizacji Partyjnej i Związków Zawodowych. Tak duży skład miał w ocenie profesora Hano zabezpieczyć pełną ocenę wszystkich możliwych wartości kandydata, a mieć na względzie trzeba, że wówczas kandydat musiał wykazywać nie tylko zainteresowania naukowe, ale także i społeczne. Kolokwium wstępne dla kandydatów chcących się specjalizować w farmakologii obejmować miało farmakologię, a dla przyszłych fitochemików fitochemię, pomimo że nie była ona samodzielnym przedmiotem wykładanym na uczelniach (była wykładana wraz z farmakognozją). Wniosek o otwarcie Studium wraz z uzasadnieniem, zgodnie z decyzją Rady Naukowej, został skierowany do zastępcy Sekretarza Naukowego PAN. Pomimo braków w stanie zachowania dokumentacji archiwalnej 11 można powiedzieć, że wniosek nie napotkał chyba żadnych zastrzeżeń i decyzja 11 Niestety, nie zachował się akt powołania Studium ani kopia wniosku, ani decyzja; również kwerenda w Archiwum Zakładowym Kancelarii PAN w Warszawie nie przyniosła owocnego rezultatu. 11

12 została wydana szybko, albowiem, jak czytamy w sprawozdaniu z działalności Zakładu Farmakologii za 1970 rok, Studium rozpoczęło swą działalność 1 października tego roku. II. Pierwsze nabory ( ) Zgodnie z sugestiami jakie padły na posiedzeniu Rady Naukowej o selekcji potencjalnych kandydatów i ich predyspozycjach, przystępując do uruchomienia Studium miano już z góry upatrzonych kandydatów, co do których wiadomo było, czego można się po nich spodziewać. I tak pierwszy nabór wyłonił, po przeprowadzeniu kolokwium wstępnego, dziesięć osób spośród dwudziestu jeden kandydatów. Byli to dwaj lekarze, czterej farmaceuci, trzech biologów, jeden psycholog. Dziewięć osób miało studiować na kierunku farmakologicznym, jedna na fitochemicznym 12. Osoby te z powodzeniem zakończyły pierwszy rok studiów składając odpowiednie egzaminy: z farmakologii bądź fitochemii w zależności od kierunku, oraz z filozofii i języka obcego. Ponadto każdy doktorant otrzymał temat pracy doktorskiej. Wszystkie wykłady, ćwiczenia i seminaria przewidziane harmonogramem prowadzili pracownicy Zakładu, za wyjątkiem lektoratu 13. W roku 1971 nie przeprowadzono nowego naboru, podobnie jak w roku następnym Wówczas też jedna ze słuchaczek zrezygnowała z uczestnictwa w Studium, przechodząc na etat pracownika inżynieryjno-technicznego w Zakładzie. Drugi nabór słuchaczy miał miejsce w 1973 roku. Wówczas to na podstawie kolokwium wstępnego przyjęto cztery osoby. Losy słuchaczy pierwszego naboru były różne dwie osoby zostały przyjęte do Zakładu, a siedem osób uzyskało przedłużenie studiów do końca czerwca 1974 roku 15, kiedy to uzyskali stopnie doktora 16. A zatem okazało się niemożliwym, zgodnie z opiniami Rady Naukowej, przygotowanie wartościowych rozpraw doktorskich w przeciągu jedynie trzech lat. Zakończenie pierwszego kursu Studium pozwoliło na przeprowadzenie analizy i wyciągnięcie wniosków 17. Po pierwsze okazało się, że pełna finalizacja rozpraw doktorskich nie zmieściła się w przeciągu trzech lat, choć większość 12 Sprawozdanie z działalności Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1970, s. 44, Sprawozdania z działalności Zakładu, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie, Kraków 1971, s. 58, Sprawozdania z działalności Zakładu, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1972, s. 30, Rada Naukowa Zakładu. Protokoły z posiedzeń, materiały na posiedzenia, 1973, Archiwum IF PAN, sygn. 1/9. 15 Sprawozdanie z działalności Zakładu Farmakologii PAN w Krakowie, Kraków 1973, s. 39, Sprawozdania z działalności Zakładu, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, Kraków 1974, s. 27, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1974, Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Analiza studiów doktoranckich za rok 1973, Studium Doktoranckie. Stypendia, staże naukowe sprawozdania i analizy roczne, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/44. 12

13 prac było w wyraźnym stadium zaawansowania, z planowanymi obronami na pierwszy i drugi kwartał 1974 roku. Niewłaściwy, jak oceniono, okazał się też nabór na studia, co wynikać miało z kilku przyczyn: po pierwsze ze specyfiki dyscypliny i braku w związku z tym większej liczby placówek farmaceutycznych na terenie Krakowa, co powodowało brak osób najbardziej zainteresowanych, a jednocześnie posiadających niezbędny staż farmakologiczny; po drugie z braku zainteresowania ze strony przemysłu farmaceutycznego, który nie przesłał żadnego kandydata, ani też nie zgłosił zapotrzebowania na zatrudnienie absolwentów Studium; po trzecie z dużych trudności w znalezieniu zatrudnienia po skończeniu Studium w placówkach farmakologicznych czy innych naukowych. Postulowano zatem wydłużenie czasu Studium, podwyższenie wysokości stypendium i zaliczenie okresu studiów do stażu pracy, a także stworzenie warunków zakwaterowania potencjalnych kandydatów spoza miasta. Kolejny, trzeci nabór przeprowadzony został w 1975 roku na Studium mające się rozpocząć od lutego 1976 roku, już w Instytucie Farmakologii PAN w Krakowie 18. Komisja Kwalifikacyjna dopuściła dwie osoby (na pięć chętnych), a dalsza rekrutacja uzupełniła skład rocznika o kolejne dwie osoby (spośród czterech chętnych). Ponadto w Zakładzie Amin Biogennych w Łodzi, który został włączony do Instytutu w 1975 roku 19, zakwalifikowano na studia doktoranckie trzy osoby 20. Od 1 października 1976 roku planowano przyjąć od dziesięciu do piętnastu osób na studia stacjonarne, uzasadniając taką potrzebę deficytem farmakologów, przy czym uwzględniany był następujący zakres studium: farmakologia, farmakologia biochemii, farmakologia układu dokrewnego 21. W efekcie przyjęto jedenaście osób, w tym dwie z Zakładu Amin Biogennych w Łodzi. Rok 1976 można uznać za szczególny w rozwoju Studium, bowiem w sumie w dwóch naborach przyjęto na studia osiemnaście osób. Z tej grupy jednak trzy osoby w tym samym roku zrezygnowały ze studiów. Również konieczne było przedłużenie studiów trzem osobom z rocznika Zob. przypis Na mocy Decyzji Nr 81/75 Sekretarza Naukowego Polskiej Akademii Nauk z dnia 3 lipca 1975 r. w sprawie włączenia Zakładu Amin Biogennych Centrum Badań Molekularnych i Makromolekularnych PAN do Instytutu Farmakologii PAN łódzki Zakład stał się wewnętrzną jednostką organizacyjną Instytutu. Zakład Amin Biogennych w Łodzi. Korespondencja, , Archiwum IF PAN, sygn. 12/43. W 1981 r. Zakład Amin Biogennych stał się samodzielną placówką PAN. Taki stan trwał do 2003 r., kiedy to nastąpiła likwidacja Zakładu i utworzenie Centrum, a następnie Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi jako sukcesora dwóch zlikwidowanych jednostek: właśnie Zakładu Amin Biogennych PAN oraz Centrum Wirusologii i Mikrobiologii PAN. Informacje uzyskane od Pani Katarzyny Robowskiej, Archiwum Instytutu Biologii Medycznej PAN w Łodzi. 20 Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie, Kraków 1975, s. 47, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1975, Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Propozycje liczby miejsc na studia doktoranckie w latach 1976/1977, Studium Doktoranckie. Listy doktorantów, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1976, s. 56, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1976, Archiwum IF PAN, sygn. 1/25. 13

14 Przyjęcia na studia związane było z określoną procedurą. Kandydat był zobowiązany do złożenia stosownych dokumentów aplikacyjnych (podania, życiorysu, opinii opiekuna naukowego, głównie promotora pracy magisterskiej). Następnie przystępował do kolokwium wstępnego, którego pozytywny wynik był podstawowym warunkiem przyjęcia w poczet uczestników Studium. Następnie Komisja Kwalifikacyjna wydawała opinię w sprawie przyjęcia, zaś ostateczna decyzja leżała w gestii kierownika Zakładu (zob. Dokument 7, Dokument 8). III. Lata prosperity ( ) Od 1976 roku rekrutację doktorantów prowadzano już z roczną częstotliwością. Rok 1977 przyniósł ponownie nabór sporej liczby doktorantów w sumie dwunastu, w tym dwóch z Zakładu Amin Biogennych w Łodzi którzy rozpoczynali studia w trzech terminach: od 1 lutego, od 1 października i od 1 listopada 23. Rok później również studia rozpoczynały się w trzech terminach w sumie dla siedmiu osób: od 1 listopada, od 1 grudnia i od 15 grudnia 24. Dodatkowo przyjęto w Zakładzie Amin Biogennych w Łodzi jedną doktorantkę w styczniu tego roku, w miejsce osoby z naboru z poprzedniego roku, która zrezygnowała ze studiów. W kolejnych latach, 1979 i 1980, nabory były w podobnej liczbie, uczestnikami Studium w wyniku postępowania kwalifikacyjnego zostawało po siedem osób, w tym w 1979 roku dwie osoby z Zakładu Amin Biogennych w Łodzi, a w 1980 jedna osoba z tegoż Zakładu. Warto dodać, że propozycje liczby miejsc na pierwszy rok studiów doktoranckich w roku akademickim 1980/1981 uwzględniały osiem osób na studia stacjonarne, po cztery w dwóch specjalnościach: psycho- i neurofarmakologia oraz biochemia farmakologiczna. Uzasadnienie takiej potrzeby było konkretne: Istnieje konieczność kształcenia farmakologów, a zwłaszcza neuroi psychofarmakologów oraz biochemików farmakologicznych dla potrzeb farmacji przemysłowej, która jest w Polsce bardzo słabo rozwinięta, a która ma decydujące znaczenie dla prawidłowego rozwoju badań nad nowym lekiem. Przewiduje się, że kończący studia doktoranckie mogliby być zatrudnieni w projektowanych zespołach naukowo-przemysłowych oraz w laboratoriach farmakologicznych przemysłu farmaceutycznego. Był to głos zarówno kierownika Studium, którym był podówczas, od 1977 roku, docent Edmund Przegaliński, jak i dyrektora Instytutu Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1977, s. 57, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1977, Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Sprawozdanie z działalności Instytutu Farmakologii PAN w Krakowie za rok 1978, s. 63, Sprawozdania z działalności Instytutu, 1978, Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Propozycje liczby miejsc na I rok studiów doktoranckich w roku akadem. 1980/1981, Studium Doktoranckie. Listy doktorantów, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/43. 14

15 Pomimo sporej liczby chętnych i przyjętych do uczestnictwa w Studium, znaczna ilość osób rezygnowała, i to już na starcie. Rezygnacje ze studiów następowały często z pobudek ekonomicznych. W samym 1976 roku z takich właśnie względów zrezygnowało trzech doktorantów jeden lekarz medycyny przeszedł do pracy w Szpitalu Miejskim, skąd miał w krótkim czasie otrzymać mieszkanie; magister farmacji podjęła studia doktoranckie na Akademii Medycznej, mając zapewniony tam etat po doktoracie; inna magister farmacji przy niskim stypendium, ze względu na zmianę sytuacji rodzinnej, zmuszona była podjąć pracę zarobkową 26. W innym przypadku doktorantka wyjechała na kurs językowy do Anglii i już nie powróciła 27. Na drodze do kariery naukowej stawał też obowiązek powszechnej służby wojskowej. Jeden ze studentów otrzymał powołanie, i pomimo interwencji dyrektora Instytutu, który pismem do Wojskowej Komendy Uzupełnień zaświadczał o ważności prowadzonych przez studenta eksperymentalnych badań, podkreślając niepowetowaną stratę dla jego dalszego rozwoju naukowego w przypadku przerwania studiów, i prosił o odroczenie powołania, zastępca Szefa Sztabu Warszawskiego Okręgu Wojskowego okazał się nieustępliwy i nie wyraził zgody na pozytywne załatwienie prośby z braku podstaw prawnych. Niestety, okazało się, że profesor Hano miał rację, bowiem po odbyciu przeszkolenia wojskowego student ten zrezygnował z kontynuacji studiów, m.in. z uwagi na roczną przerwę 28. Czasami również względy zdrowotne związane z charakterem wykonywanej pracy, jak na przykład alergia na sierść zwierzęcą, decydowały o przerwaniu studiów. Ogółem w roku 1977 ze studiów zrezygnowało aż osiem osób z naborów z lat , w roku 1978 cztery, w roku 1979 dwie, a w roku 1980 siedem. Trzeba jednak dodać, że część osób pozostawała w Instytucie w charakterze etatowych pracowników, realizując swoje doktoraty. Z naborów z lat , jak wynika z zachowanej dokumentacji, takich przypadków przejścia na etat było dwanaście, przy dwudziestu pięciu przypadkach zupełnych rezygnacji ze studiów, na sześćdziesięciu sześciu przyjętych uczestników Studium. W 1977 roku, wraz z zatwierdzeniem kandydatów rozpoczynających semestr zimowy, zostały przesłane z Biura Kadr Naukowych i Spraw Osobowych PAN wytyczne odnoszące się do organizacji studiów, mające obowiązywać do czasu wydania przez Polską Akademię Nauk szczegółowych przepisów w sprawie organizacji studiów doktoranckich w placówkach PAN 29. Przestrzegać miano w szczególności postanowień Rozporządzenia Ministra Nauki, Szkolnictwa Wyższego i Techniki z dnia 17 grudnia 1976 roku w sprawie 26 Studium Doktoranckie. Stypendia, staże sprawozdania i analizy roczne, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Teczka osobowa, Dorota Sienkiewicz, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Teczka osobowa, Jerzy Mydlarz, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/ Studium doktoranckie. Listy doktorantów, , Archiwum IF PAN, sygn. 1/43. 15

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich

Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Organizacja i funkcjonowanie studiów doktoranckich Jestem głęboko przekonany, że rozwój nauki służy przede wszystkim zaspokojeniu tęsknoty za czystą wiedzą. Albert Einstein Streszczenie W sensie ogólnym,

Bardziej szczegółowo

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r.

Wiadomosci KSN. Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Wiadomosci KSN Biuletyn Informacyjny Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Nr 30 czerwiec 1998 r. Prezydium Krajowej Sekcji Nauki NSZZ Solidarność Dnia 22 maja miało miejsce ostatnie w bieżącej kadencji,

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 13-14 grudnia 2013 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza...

Słowo wstępne... 2. Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem, Prezydentem Miasta Kalisza... BIULETYN Nr 3 (12)/2014 KONTROLA ZARZĄDCZA W JEDNOSTKACH SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO SPIS TREŚCI Słowo wstępne... 2 Korzyści wynikające z integracji systemu ISO z kontrolą zarządczą - wywiad z Januszem Pęcherzem,

Bardziej szczegółowo

Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH

Nr 953. Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej. Informacja KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH KANCELARIA SEJMU BIURO STUDIÓW I EKSPERTYZ WYDZIAŁ OPINII EKONOMICZNYCH I SPOŁECZNYCH Stopnie naukowe w krajach Unii Europejskiej Luty 2003 Ewa Karpowicz Informacja Nr 953 Opracowanie niniejsze zawiera

Bardziej szczegółowo

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego

Nowe prawo. pod redakcją Marka Rockiego Nowe prawo szanse i zagrożenia dla szkolnictwa wyższego pod redakcją Marka Rockiego Materiały z ogólnopolskiego seminarium zorganizowanego 22 września 2005 roku w Szkole Głównej Handlowej w Warszawie Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN

Warszawa, 7 maja 2015 r. Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Prof. nadzw. dr hab. Cezary Wójcik Dyrektor INE PAN Warszawa, 7 maja 2015 r. Tekst wystąpienia na zebraniu plenarnym Wydziału I Nauk Humanistycznych i Społecznych Polskiej Akademii Nauk w dniu 7 maja 2015

Bardziej szczegółowo

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU

WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU WYŻSZA SZKOŁA BANKOWA W GDAŃSKU STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nowy model kształcenia - uznanie efektów kształcenia pozaformalnego i nieformalnego w kształceniu na poziomie wyższym

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 czerwca 2013r. na kierunku informatyka prowadzonym w ramach nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia o profilu ogóloakademickim

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH

SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWNIK TERMINÓW REGULAMINOWYCH SŁOWO WSTĘPU Słownik terminów regulaminowych to propozycja podręcznej, szybkiej pomocy przy korzystaniu z Regulaminu studiów. Naszym zamiarem było przedstawienie każdego

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa)

RAPORT Z WIZYTACJI. (ocena programowa) dokonanej w dniach 21-22 marca 2014 roku na kierunku informatyka prowadzonym w ramach obszaru nauk technicznych na poziomie studiów pierwszego stopnia inżynierskich o profilu ogólnoakademickim realizowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna)

RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) RAPORT Z WIZYTACJI (ocena instytucjonalna) na Wydziale Zarządzania Politechniki Częstochowskiej dokonanej w dniach 23-25 listopada 2012 roku przez zespół oceniający Polskiej Komisji Akredytacyjnej w składzie:

Bardziej szczegółowo

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA

RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA WZÓR RAPORT SAMOOCENY OCENA INSTYTUCJONALNA Nazwa szkoły wyższej: Uniwersytet Szczeciński powołany na mocy Ustawy z dnia 1 lipca 1984 r. o utworzeniu Uniwersytetu Szczecińskiego (Dz. U. Nr 36, poz.190).

Bardziej szczegółowo

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW

M O D E L. Zarządzania pracą w UKW Załącznik Nr 1 do uchwały Nr 163/2013/2014 Senatu UKW z dnia 8 lipca 2014 r. Program rozwoju Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy M O D E L Zarządzania pracą w UKW Uniwersytet Kazimierza Wielkiego,

Bardziej szczegółowo

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli

OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH. LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI. Informacja o wynikach kontroli LKI-4101-12-00/2013 Nr ewid. 66/2014/P13149/LKI Informacja o wynikach kontroli OCHRONA PRAW AUTORSKICH W PRACACH DYPLOMOWYCH W SZKOŁACH WYŻSZYCH MARZeC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość

Bardziej szczegółowo

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach

STATUT. Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach STATUT Akademii Wychowania Fizycznego w Katowicach 4 SPIS TREŚCI DZIAŁ I...7 Postanowienia ogólne...7 DZIAŁ II...12 Organizacja Uczelni...12 DZIAŁ III...23 Organy Uczelni...23 Senat...23 Konwent...34 Rektor...35

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r.

B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. B iule t yn I nfo r ma c yj ny Krajowej Sekcji N a uk i N S Z Z S o lid a r no ś ć Nr 5-6-(194-195) maj - czerwiec 2012 r. Kilka bieżących uwag J. Sobieszczański. Działania KSN: Posiedzenie Prezydium Rady

Bardziej szczegółowo

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich)

Waldemar Furmanek. ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Waldemar Furmanek ZASADY PRZYGOTOWYWANIA PRAC DYPLOMOWYCH (licencjackich, inŝynierskich oraz magisterskich) Rzeszów 2009 1 Wprowadzenie Czas zakończenia studiów wiąŝe się z przygotowaniem pracy dyplomowej

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/210 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675, 829, 1005, 1588, 1650, z 2014

Bardziej szczegółowo

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów

STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik dla samorządów i dyrektorów szkół Andrzej Pery na podstawie obowiązującego prawa, ekspertyz prawnych oraz badań opracowanych w ramach projektu STATUS DYREKTORA SZKOŁY poradnik

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/210 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz. 675,

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego.

Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I. System szkolnictwa wyższego. Kancelaria Sejmu s. 1/207 Dz.U. 2005 Nr 164 poz. 1365 USTAWA z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym DZIAŁ I Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2012 r. poz. 572, 742, 1544, z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

o~.. D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O W numerze iiiiędzy mnymi : D

o~.. D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O W numerze iiiiędzy mnymi : D ( o~.. 1S W numerze iiiiędzy mnymi : D Prof. A.HaŁas o pracach Rady Głównej s. 6 O Prof. L.Jacak o rekrutacji 97198 s. 9 D PANTA REI, czyli o powodzi w mieście s. l O O Co robią nasi architekci w Egipcie.

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1.

USTAWA. z dnia 27 lipca 2005 r. Prawo o szkolnictwie wyższym. (tekst jednolity) DZIAŁ I SYSTEM SZKOLNICTWA WYŻSZEGO. Rozdział 1. 1 z 103 2014-11-28 10:51 Wydruk z 2014.11.28 Dz.U.2012.572 -j.t. - Prawo o szkolnictwie wyższym. Wersja 2014.10.01 do 2014.12.31 Dz.U.2012.572 j.t. 2014.10.01 zm. Dz.U.2014.1198 art. 1 USTAWA z dnia 27

Bardziej szczegółowo

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW

PANACEUM. Tyle samorządu, ile to możliwe. Uwaga! nr 6 (154) czerwiec 2010. Od redakcji NOWE OBOWIĄZKOWE UBEZPIECZENIE OC LEKARZY I LEKARZY DENTYSTÓW PANACEUM nr 6 (154) czerwiec 2010 Pismo Okręgowej Izby Lekarskiej w Łodzi 93-005 Łódź, ul. Czerwona 3, www.oil.lodz.pl biuro@oil.lodz.pl Wydawca Okręgowa Izba Lekarska w Łodzi Komisja Informacyjno-Wydawnicza

Bardziej szczegółowo

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego

Prawo i Życie. Vademecum studenta. Pytania i odpowiedzi. Poradnik dla każdego Prawo i Życie Poradnik dla każdego nr 194 (2064) www.gazetaprawna.pl Vademecum studenta A Dział I Prawa i obowiązki Statut i regulamin Statut uczelni i regulamin studiów to swego rodzaju konstytucja studenta.

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r.

USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. Kancelaria Sejmu s. 1/98 USTAWA z dnia 18 marca 2011 r. o zmianie ustawy Prawo o szkolnictwie wyższym, ustawy o stopniach naukowych i tytule naukowym oraz o stopniach i tytule w zakresie sztuki oraz o

Bardziej szczegółowo

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość

Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość Cele stawiane polskim uczelniom wyższym w zakresie kształcenia na odległość 2013-02-28 Raport z badania Wykonał - dr Krzysztof Pietrowicz PI-PWP Gra w studia podyplomowe projekt współfinansowany ze środków

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU

REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU Załącznik do uchwały nr 91 (2013/2014) Senatu UEP z dnia 27 czerwca 2014 roku REGULAMIN STUDIÓW PODYPLOMOWYCH UNIWERSYTETU EKONOMICZNEGO W POZNANIU I POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1 Niniejszy Regulamin określa

Bardziej szczegółowo