Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie"

Transkrypt

1 ROZWIJANIE KOMPETENCJI SPOŁECZNYCH I OBYWATELSKICH W PROJEKTACH WSPÓŁPRACY EUROPEJSKIEJ Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie warszawa 2011

2

3 ROZWIJANIE KOMPETENCJI społecznych I obywatelskich W projektach WSPÓŁPRACy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programie Uczenie się przez całe życie warszawa 2011

4 program Comenius Koncepcja i redakcja Ewa Kolasińska Wybór przykładów dobrej praktyki Program Uczenie się przez całe życie Comenius Erasmus Leonardo da Vinci Grundtvig Wizyty Studyjne etwinning European Language Label Sporządzenie opisów projektów Program Uczenie się przez całe życie Erasmus Julia Płachecka Renata Smolarczyk Anna Kowalczyk Michał Chodniewicz Anna Dębska Gracjana Więckowska Małgorzata Janaszek Polscy koordynatorzy projektów Katarzyna Żochowska/Renata Smolarczyk Współpraca wydawnicza Konrad Romaniuk Opracowanie graficzne i projekt okładki Michał Gołaś Skład i łamanie Michał Gołaś Korekta Agnieszka Pawłowiec Druk OFICYNA DRUKARSKA Jacek Chmielewski Wydawca Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Narodowa Agencja Programu Uczenie się przez całe życie ul. Mokotowska Warszawa ISBN Publikacja sfinansowana z funduszy Komisji Europejskiej w ramach programu,,uczenie się przez całe życie. Komisja Europejska nie ponosi odpowiedzialności za treść umieszczoną w publikacji. W opracowaniu wykorzystano zdjęcia nadesłane przez beneficjentów programu, dokumentujące działania prowadzone w projektach, spotkania uczestników oraz wytworzone produkty końcowe. Publikacja bezpłatna 2 Przykłady dobrej praktyki

5 Wprowadzenie Szanowni Państwo Zeszyt ten został przygotowany na konferencję zatytułowaną Rozwijanie kompetencji społecznych i obywatelskich, organizowaną przez Fundację Rozwoju Systemu Edukacji i Ośrodek Rozwoju Edukacji 25 maja 2011 r. w Warszawie. Konferencja wspiera cele Europejskiego Roku Wolontariatu Przedstawiamy kolejny zeszyt tematyczny, który stawia sobie za zadanie upowszechnianie przykładów wartościowych projektów realizowanych w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie, w określonym tematem obszarze działań. Temat niniejszego, jak i poprzednich kilku zeszytów i konferencji, powiązany jest z kompetencjami kluczowymi, wskazanymi przez Parlament Europejski i Radę (Zalecenie z 18 grudnia 2006 r.) jako niezbędne w procesie uczenia się przez całe życie. Kompetencje społeczne i obywatelskie znalazły się wśród ośmiu kompetencji kluczowych, łączących niezbędną wiedzę, umiejętności i postawy potrzebne do samorealizacji i rozwoju osobistego, bycia aktywnym obywatelem, integracji społecznej i odnalezienia się na rynku pracy w społeczeństwie opartym na wiedzy. Przytoczone w tym zeszycie przykłady dobrej praktyki w zakresie rozwijania kompetencji społecznych i obywatelskich zostały ocenione przez program,,uczenie się przez całe życie jako bardzo dobre pod względem tematyki, celów, działań i osiąganych rezultatów. Prezentujemy wybrane przez nas projekty, realizowane w programach sektorowych Comenius, Erasmus, Leonardo da Vinci i Grundtvig, w programie międzysektorowym Wizyty Studyjne oraz w programach etwinning i European Language Label, w zależności oczywiście od ich specyfiki i grupy odbiorców. Dokument Kompetencje kluczowe w uczeniu się przez całe życie Europejskie Ramy Odniesienia DG Edukacja i Kultura w następujący sposób definiuje kompetencje, do których nawiązują prezentowane tu projekty:,,kompetencje społeczne i obywatelskie są to kompetencje osobowe, interpersonalne i międzykulturowe obejmujące pełny zakres zachowań przygotowujących osoby do skutecznego i konstruktywnego uczestnictwa w życiu społecznym i zawodowym, szczególnie w społeczeństwach charakteryzujących się coraz większą różnorodnością, a także rozwiązywania konfliktów w razie potrzeby. Kompetencje obywatelskie przygotowują osoby do pełnego uczestnictwa w życiu obywatelskim w oparciu o znajomość pojęć i struktur społecznych i politycznych oraz poczuwanie się do aktywnego i demokratycznego uczestnictwa. W niniejszym zeszycie staraliśmy się ukazać, jak poprzez realizację nowatorskich i twórczych projektów program Uczenie się przez całe życie stwarza możliwości kształtowania postaw prospołecznych, kształcenia umiejętności niezbędnych do aktywnego udziału w życiu publicznym i zawodowym oraz podnoszenia wiedzy i świadomości służących budowaniu społeczeństwa obywatelskiego. Redakcja Przykłady dobrej praktyki 3

6 spis treści program Comenius Aktywny uczeń dzisiaj aktywny obywatel jutro 6 W kierunku europejskiego obywatelstwa 8 Amazing Europe European Citizenship 10 Helping me helping you 12 Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie 14 Wsparcie rówieśnicze jako sposób przeciwdziałania zastraszaniu i przemocy w szkołach 16 program Erasmus SocialErasmus 18 program Leonardo da Vinci Analyzing the European Local Development Agent E.L.D.A 20 Euroanimator. Nowoczesne kompetencje zawodowe w zakresie animacji kultury i turystyki 22 Poprawa jakości usług pracowników socjalnych na polu opieki nad osobami starszymi 24 Disability Awareness a new challenge for employees 2 DARE 2 26 Doświadczenia ponad granicami gdyńsko-helsingborskie partnerstwo na rzecz osób niepełnosprawnych 28 4 Przykłady dobrej praktyki

7 przykłady dobrej praktyki program Grundtvig Freiwiligenarbeit in Europa: Lebenslanges, Lernen durch interkulturelle, intergenerationale und Internet gestutze Zusammenarbeit. Wolontariat w Europie. Uczenie się przez całe życie poprzez interkulturalną oraz międzypokoleniową współpracę, popartą Internetem 30 La Paix est-elle possible sur la terre?/czy Pokój jest możliwy na ziemi 32 Na spotkanie sąsiadom. Asystentura w czeskiej organizacji LOS 34 Europejskie biblioteki jako centra edukacji dla dorosłych słuchaczy 36 Niepełnosprawni w Teatrze i Muzyce 40 program Wizyty Studyjne Active Citizenship 42 program etwinning What matters in your life? Co liczy się w Twoim życiu? 44 A window to Africa 46 program European Language Label Razem w Europie 48 Dla Janka i Isabell 50 Glueckskekse- ciasteczko edukacyjne 52 Hippocampus Academy docendco discimus 54 Przykłady dobrej praktyki 5

8 program Comenius AKTYWNY UCZEŃ dziś aktywny OBYWATEL JUTRO Wielostronny Partnerski Projekt Szkół W trakcie prac nad projektem w Gliwicach Cele Projektu: poznanie przepisów i sposobu działania szkół w trzech różnych systemach edukacyjnych, ich dokumentów, statutów i obowiązujących wytycznych, porównanie możliwości uczestniczenia uczniów i ich rodzin w życiu szkół, propozycja jednolitej regulacji systemu oświaty w celu demokratycznego uczestnictwa w życiu szkoły, która to regulacja, mimo uwarunkowań lokalnych, może być wykorzystana we wszystkich szkołach partnerskich, a wdrożona przez uczniów biorących udział w projekcie. Spotkanie w ratuszu z panią wiceburmistrz Bayreuth Beate Kuhn Działania (metody) zastosowane w projekcie: Uczniowie i nauczyciele zapoznawali się z dokumentami regulującymi funkcjonowanie szkół w każdym z krajów uczestniczących w projekcie. Wymieniali się regulaminami, statutami, przepisami oświatowymi obowiązującymi w danej szkole. Dzielili się informacjami i refleksjami dotyczącymi sposobu działania swoich placówek. Porównywali możliwości udziału uczniów i rodziców w życiu szkoły. Zastanawiali się nad propozycją przygotowania jednolitej regulacji oświatowej mającej na celu zapewnienie demokratycznego uczestnictwa w życiu szkoły. Pracowali w projekcie formami aktywnymi: na spotkaniach warsztatowych, podczas wyjazdów studyjnych. Prowadzili korespondencję ową oraz kontaktowali się telefonicznie. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: 1. projekt Jednolitej Regulacji Oświatowej, 2. logo projektu, 3. projekt plakatu. Upowszechnianie rezultatów projektu: artykuły w prasie lokalnej, spotkania z przedstawicielami samorządu uczniowskiego i dyrekcją szkół, spotkania z przedstawicielami organów samorządowych, odpowiedzialnymi za sprawy oświaty, materiały przygotowane na stronę internetową szkoły konferencja zaplanowana na zakończenie projektu, podsumowująca przebieg i rezultaty projektu. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Jednolita Regulacja Oświatowa jest próbą ujednolicenia różnorodnych przepisów oświatowych krajów Unii Europejskiej na przykładzie Niemiec, Włoch i Polski. Wychodzi ona naprzeciw oczekiwaniom uczniów i rodziców, którzy pragnęliby, aby absolwenci szkół średnich mieli równe szanse przy ubieganiu się o miejsce na uczelniach europejskich, aby szko- 6 Przykłady dobrej praktyki

9 program Comenius Numer projektu: IT2-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, metodyka nauczania języków obcych Polski partner projektu: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 10 w Gliwicach ul. Zimnej Wody Gliwice tel.: Adres strony internetowej: W trakcie prac nad projektem w Gliwicach ły były placówkami przyjaznymi wobec uczniów, nowoczesnymi i demokratycznymi. Projekt Jednolitej Regulacji Oświatowej będzie również propozycją pewnych rozwiązań prawnych mogących podnieść jakość nauczania w szkołach europejskich. Efekty swej pracy uczniowie przedstawią na konferencji podsumowującej projekt. Użyteczność i trwałość rezultatów projektu zostanie zapewniona przez przesłanie Jednolitej Regulacji Oświatowej do szkół średnich w regionach szkół partnerskich oraz do władz oświatowych. Zapewnienie dostępności efektów projektu będzie możliwe dzięki umieszczeniu tekstu Regulacji na stronach internetowych szkół biorących udział w projekcie. Rezultaty pracy w projekcie są wykorzystywane na bieżąco przez uczniów w trakcie rozmów na forum samorządu szkolnego i dyrekcji szkół. Wykorzystując wnioski z dyskusji i postulaty uczniów, na terenie szkół dokonywane są zmiany mające na celu podniesienie jakości ich pracy. Koordynator szkolny projektu: Krzysztof Cybul Adres strony internetowej projektu: Koordynator projektu: ISTITUTO DI ISTRUZIONE SUPERIORE STATALE AGOSTINO FOSSATI MANFREDO DA PASSANO, La Spezia, Liguria, Włochy Partner projektu: Richard Wagner Gymnasium Sprachliches, Sozial und Wirtschaftswissenschaftliches Gymnasium, Bayreuth, Górna Frankonia, Niemcy Okres realizacji projektu: wrzesień 2009 czerwiec 2011 Język projektu: niemiecki (język roboczy), angielski Przyznane dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Uczestnicy projektu przy Sztolni Czarnego Pstrąga w Tarnowskich Górach Przykłady dobrej praktyki 7

10 program Comenius W kierunku europejskiego obywatelstwa Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Produkt końcowy: prawa narodowe w krajach partnerów projektu Cele projektu: przygotowanie europejskiej karty praw i obowiązków ucznia, stworzenie i opublikowanie Karty Praw i Obowiązków Obywatela Europy, która promuje szacunek i zrozumienie między ludźmi i społeczeństwami. Działania (metody) zastosowane w projekcie: zaprojektowanie i wybór wspólnego logo, debaty, pogadanki, dyskusje, prezentacje, głosowanie, ankiety, scenki, prace artystyczne i filmy dokumentalne dotyczące działań w projekcie, takich jak: zebranie zasad szkolnych panujących w szkołach partnerskich oraz przedyskutowanie podobieństw i różnic między nimi; stworzenie zbiorowego plakatu oraz prezentacji scenicznej, zaprojektowanej przez partnerów do publicznego wystawienia, przedstawiają- cych europejską kartę praw i obowiązków ucznia, przygotowaną wspólnie przez szkoły; poszerzenie badania o społeczeństwie np. o zagadnienia dotyczące przepisów krajowych odnośnie kupowania alkoholu, wyrabiania prawa jazdy, osiągania pełnoletniości; zachęcanie uczniów do refleksji i komentarzy na temat podobieństw i różnic między krajami jako drogi do identyfikowania narodowej tożsamości ( Co czyni nas Polakami, Litwinami, Brytyjczykami? ); analizowanie odpowiedzi, skupienie się na podobieństwach jako bodźcu do badań nad nierównościami oraz przyczynami, dla których niektórzy emigranci traktowani są jako obywatele drugiej kategorii; badanie zagadnień takich jak język, tradycje, stroje narodowe, wierzenia, dotyczące tego, czego powinniśmy oczekiwać od imigranta wybierającego życie w innym kraju i czego on oczekuje w zamian, sporządzenie Karty Praw i Obowiązków Obywatela Europy; promocja projektu w społeczności szkolnej i lokalnej. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Produkty końcowe projektu: 1. Logo COMTEC, 2. Strona internetowa wetpaint.com/page/comenius , 3. School rules szkolne zasady, 4. Vocabulary słowniczek, 5. National laws prawa narodowe, 6. Migrations prezentacje o migracjach, 7. European Charter Karta Praw i Obowiązków Obywatela Europy. Ewaluacja projektu dotycząca jego wpływu na uczniów, nauczycieli i społeczność szkolną oraz lokalną służyła dokonaniu oceny osiągniętych rezultatów. Największa grupa (95 procent badanych uczniów i 90 procent nauczycieli) wykazała pozytywny wpływ na poszerzenie wiedzy na temat krajów partnerskich, 85 procent na kształtowanie postaw zrozumienia i tolerancji dla odmiennych kultur i stylu życia (co było jednym z celów projektu). Zadeklarowano także zwiększenie się otwartości i szacunku dla innych (60 procent), jak również świadomości własnych praw i obowiązków (60 procent). Uczniowie zauważyli u siebie też większą umiejętność współpracy z innymi (70 procent). Ponadto pro- Logo projektu Comenius 8 Przykłady dobrej praktyki

11 program Comenius jekt zmotywował zarówno uczniów, jak i nauczycieli do działania i większego angażowania się (odpowiednio 70 i 54 procent). Zwiększenie umiejętności komunikowania się w języku projektu potwierdziło 60 procent badanych, a w innych językach 65 procent. Wzrost umiejętności TIK zauważyło u siebie tylko 15 procent badanych. Projekt wpłynął pozytywnie na zwiększenie zaangażowania rodziców w życie szkoły. Szczególnie dała się zauważyć ich pomoc przy organizacji wizyty partnerów w szkole i przed wyjazdami młodzieży za granicę. Ponadto lokalne przedsiębiorstwa wspomogły szkołę, zwłaszcza przy organizacji wizyty partnerów. Pozytywnie oceniane jest wsparcie ze strony instytucji lokalnych, udzielone działaniom związanym z promocją szkoły, projektu i regionu. Upowszechnianie rezultatów projektu: Projekt programu Comenius był aktywnie promowany w szkołach partnerskich i otoczeniu placówki. Informacje na temat projektu i jego rezultaty były przez szkołę systematycznie podawane do wiadomości społeczności lokalnej. Umieszczane były na stronie internetowej szkoły, stronie internetowej projektu Comenius ,stronie starostwa powiatowego, w prasie i innych mediach lokalnych (Radio Zachód, Produkt końcowy: Karta Praw i Obowiązków Obywatela Europy Radio Elka). Utworzono w szkole gazetkę, na której bieżąco informowano o działaniach projektu, a w bibliotece powstał kącik, gdzie eksponowano materiały projektowe (produkty końcowe, pamiątki przesyłane przez szkoły partnerskie). Wyniki prac nad projektem (plakaty, prezentacje, scenki, dramy) były prezentowane w auli szkoły dla uczniów, rodziców oraz gości zaproszonych z instytucji wspierających. Działania projektu programu Comenius były rozpowszechniane podczas spotkań z uczniami w Gimnazjum nr 1 i 2 we Wschowie oraz w Gimnazjum w Sławie. W trakcie Drzwi Otwartych w szkole została przygotowana wystawa prac związanych z projektem oraz prezentacja mobilności. Promocja produktu końcowego projektu, czyli Karty Praw i Obowiązków Obywateli Europy, odbyła się podczas Mistrzostw Świata w Motocrosie Sidecar oraz Mistrzostw Europy Quadów. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Produkty końcowe są wykorzystywane do promocji działań kolejnego projektu programu Comenius, podejmowanego przez szkołę. Wzbogaciły one materiały dydaktyczne szkoły i są wykorzystywane w programie nauczania różnych przedmiotów. Numer projektu: GB1-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, obywatelstwo europejskie i wymiar europejski, walka z rasizmem i ksenofobią. polski partner projektu: I Liceum Ogólnokształcące z Oddziałami Dwujęzycznymi im. Tomasza Zana we Wschowie ul. Matejki Wschowa tel./faks: Adres strony internetowej: Koordynator szkolny projektu: Anna Krzywicka Adres strony internetowej projektu: page/comenius koordynator projektu: Woodlands School Takely End, Basildon, Wielka Brytania Partnerzy projektu: Norwich High School for Girls, Norwich, Wielka Brytania Liceo Classico Europeo Umberto I annesso al CONVITTO NAZIONALE, Torino, Włochy Escola Secundária de Caldas das Taipas, Caldas das Taipas, Portugalia Ligatne Secondary school, Ligatne, Łotwa Kaunas Everyday Services and Business school, Kaunas, Litwa Narva Humanitaargümnaasium, Narva, Estonia Okres realizacji projektu: Język projektu: angielski przyznane Dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Przykłady dobrej praktyki 9

12 program Comenius Amazing Europe European Citizenship Wielostronny Partnerski Projekt Szkół LOGO PROJEKTU Cele projektu: Projekt Amazing Europe miał na celu propagowanie współpracy w ramach europejskiej przestrzeni, która jest tyglem kulturowym i językowym, a także promowanie postawy szacunku dla innych kultur oraz społecznej, religijnej i kulturowej tolerancji. Uczestnicy dążyli do propagowania europejskiej świadomości obywatelskiej oraz idei dzielenia się własną kulturą, sztuką i tradycją poprzez wykorzystanie najnowszych technologii komunikacyjnych. Służyło to budowaniu ducha europejskości opierającego się na współpracy szkół, uczniów, nauczycieli i społeczności. Celem projektu było także uświadomienie dzieciom, że różni ludzie mogą nas wzbogacić i że projekty powstają w wyniku wspólnej pracy wielu osób, w tym przypadku w wyniku ścisłej współpracy uczniów, szkół i społeczności z różnych państw. Wspólnie z partnerami projektu dążono do propagowania rozwoju europejskiej świadomości obywatelskiej Prezentacja w Czechach, czerwiec 2009 jako jednej z moralnych i społecznych wartości, dzięki której państwa europejskie będą mogły czuć się zjednoczone. Praca w projekcie służyła propagowaniu znaczenia lokalnych kultur, różnorodności na europejskim kontynencie oraz budowała jedność, świadomość obywatelską poprzez wskazywanie wartości obywatelskich i zapobiegała rasizmowi, ksenofobii i innym uprzedzeniom. Projekt popularyzował także integrację i uczestnictwo uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi. Jednym z celów przedsięwzięcia było stworzenie strony internetowej, na której język angielski współistniałby z językami narodowymi, i która stanowiłaby podstawę dla nauki języków obcych. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Ze względu na dużą liczbę partnerów w projekcie część działań dotyczyła wszystkich uczestników, a część realizowały szkoły wraz z wyznaczonymi na każdy rok bilateralnymi partnerami. Ostatni element stanowiły indywidualne projekty szkół. Wszystkie szkoły uczestniczyły w czterech spotkaniach ogólnych oraz w czterech spotkaniach bilateralnych, w których brali udział uczniowie i nauczyciele. Wszyscy byli twórcami strony internetowej, która stała się platformą komunikacji. Spośród propozycji z każdej szkoły wyłoniono w drodze konkursu logo projektu. Na stronie internetowej zamieszczane były artykuły, zdjęcia, wiersze, filmy. Komunikowano się za pomocą czatów, poczty elektronicznej i tradycyjnej. Uczestnicy projektu stali się twórcami słownika obrazkowego zawierającego języki wszystkich krajów uczestniczących. W szkołach powstały maskotki projektu. Dzielono się informacjami na temat historii, tradycji, zwyczajów i folkloru. Projekt indywidualny w polskiej szkole nosił tytuł Miasto czterech kultur i był związany z Łodzią. Uczniowie zbierali informacje na temat miasta i regionu. Szkoła organizowała wycieczki, przedstawienia, festiwale, wystawy, konkursy i spotkania z ciekawymi ludźmi. Współpracowała z organizacjami działającymi na rzecz miasta i jego obywateli. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Podczas wszystkich działań uczniowie i nauczyciele poszerzali wiedzę o krajach partnerskich i ich kulturach oraz o własnym państwie i regionie, co niewątpliwie stanowi najbardziej widoczny efekt realizacji projektu. Poprzez udział w przedsięwzięciu Amazing Europe wszyscy jego uczestnicy doskonalili umiejętność posługiwania się językiem angielskim w mowie i piśmie. Wiele z zadań projektu miało na celu pracę zespołową, podczas 10 Przykłady dobrej praktyki

13 program Comenius której uczniowie rozwijali swoje umiejętności społeczne. Nabywając i prezentując swoje wiadomości, uczniowie zwiększyli pewność siebie, co wpłynęło na ich funkcjonowanie w środowisku szkolnym. Poprzez dialog międzykulturowy i współpracę pozbyli się uprzedzeń i skonfrontowali stereotypy z rzeczywistością. Posługiwanie się komputerem i Internetem podczas wykonywania zadań projektu było niezbędne, dlatego też uczniowie musieli korzystać z technologii komunikacyjnych, przygotowując prezentacje multimedialne, korzystając z forum i czatów internetowych oraz zamieszczając czy uzyskując informacje ze strony internetowej. Produktem końcowym projektu była przede wszystkim strona internetowa, ale także własnoręcznie zrobione maskotki, słownik obrazkowy, kalendarze, kuferki Amazing box, które zawierały przedmioty związane z tradycją danego kraju, własne logo, kartki świąteczne otrzymane od partnerów, prezentacje multimedialne i broszury. Upowszechnianie rezultatów projektu: Rezultaty projektu były upowszechniane w formie artykułów w prasie i w Internecie. W szkole w głównym holu stworzona została tablica informacyjna, na której na bieżąco prezentowane były informacje na temat podejmowanych działań i spotkań. Zdjęcia i informacje zamieszczane były także w kronice projektu. Na organizowane w ramach projektu święta i uroczystości zapraszano rodziców, To była naprawdę duża grupa, Anglia, maj 2009 przedstawicieli okolicznych placówek i organizacji oraz reprezentantów władz miasta. Wszystkie działania pokazywane były szerokiemu ogółowi odbiorców na stronie internetowej. Informacje o projekcie pojawiały się na licznych konferencjach i zjazdach. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Strona internetowa jest bazą informacji na temat krajów, które brały udział w projekcie. Można tam znaleźć szczegóły dotyczące tradycji, kultury, zwyczajów i historii danego kraju. Powstałe forum daje możliwość kontynuowania kontaktów nawiązanych przez uczniów i kadrę, a przez to rozwijania umiejętności w zakresie języka angielskiego, który był językiem roboczym projektu. Przygotowany słownik obrazkowy może stanowić pomoc dydaktyczną podczas zajęć z języków obcych. Kuferki Amazing box oraz wszelkie otrzymane materiały promocyjne stanowią pomoc dydaktyczną podczas lekcji dotyczących krajów europejskich. Współpraca nawiązana z różnymi organizacjami na potrzeby projektu będzie kontynuowana w następnych latach. Zdobyte materiały promocyjne i reklamowe dotyczące miasta i regionu w ramach indywidualnego projektu szkolnego Miasto czterech kultur będą wykorzystywane na lekcjach dotyczących tego tematu oraz na potrzeby Koła Regionalnego działającego w szkole. Numer projektu: PT1-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, dziedzictwo kulturowe, obywatelstwo europejskie i wymiar europejski, kształcenie międzykulturowe, walka z rasizmem i ksenofobią Polski partner projektu: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 Integracyjna Szkoła Podstawowa nr 67 ul. Maratońska 47b Łódź tel./faks: Koordynator szkolny projektu: Julita Skulimowska-Wilk Adres strony internetowej projektu: Koordynator projektu: Agrupamento de Escolas Nr.º 1 de Portalegre, Portalegre, Portugalia Partner projektu: Slough Grammar School, Slough, Wielka Brytania Primo Circolo Didattico G. Verga, Scordia, Włochy Wellantcollege, Gorichem, Holandia Zakladni skola Radslavice, okres Prerov, prispevkova organizace, Radslavice, Republika Czeska Sukromne gymnazium T. Smaragd Levice, Levice, Słowacja Gimnazija Kranj, Kranj, Słowenia École élémentaire Antoine Pizon, Huriel, Francja Colegiul National Mihai Eminescu, Botosani, Rumunia Klaipeda Zaliakalnio gimnazija, Klaipeda, Litwa IES La Segarra, Cervera, Hiszpania Lieporiu Vidurine Mokykla, Siauliai, Litwa Okres realizacji projektu: Język projektu: angielski Przyznane dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Przykłady dobrej praktyki 11

14 program Comenius Helping me helping you Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Piramida pomocy przywieziona z Francji. Uczniowie z Marsylii pomagają sobie stosując piramidę Cele projektu: dowiedzenie się, jak pomagają sobie wzajemnie dzieci, rodzice, społeczność i jak tę pomoc można ulepszyć, poruszenie problemu egoizmu i pomocy, poszukiwanie aspektów pomocy w relacjach uczniów, uczenie się od innych i z innymi dobrych przykładów pomagania w obszarach: rodzina, szkoła, społeczność lokalna w poszczególnych krajach, sprawdzenie i przejęcie dobrych przykładów pomocy: od małej indywidualnej pomocy po dobrze zorganizowany system pomagania; wspólne przećwiczenie funkcjonowania takiej pomocy, podniesienie motywacji nie tylko do nauki języków obcych i korzystania z technologii informacyjnych, lecz również do podejmowania wyzwań i nowych obowiązków. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Zorganizowane w ramach projektu wizyty robocze pozwoliły na wymianę informacji o placówkach, systemach edukacji, kulturze i stylach życia w krajach partnerskich. W szkołach przyjmujących uczniowie i nauczyciele mogli bezpośrednio obserwować pracę nad projektem i przejąć dobre przykłady pomocy (na przykład z Francji piramidę pomocy, która wykorzystywana jest w polskiej szkole). Koordynator i wszyscy uczestniczący w programie utrzymywali ze sobą stały kontakt owy lub za pomocą komunikatora Skype. Uczniowie aktywnie działający w projekcie mieli również okazje wykorzystywać swoje umiejętności językowe, komunikując się z rówieśnikami ze szkół partnerskich lub oglądając filmy wideo, które powstały podczas realizacji przedsięwzięcia. W szkole funkcjonuje Dyskusyjny Klub Przyjaciół Comeniusa, na którego spotkania przychodzili uczniowie, ich rodzice oraz zainteresowani nauczyciele. W czasie spotkań uczestnicy dzielili się wiedzą na temat krajów partnerskich, uzyskaną między innymi na podstawie materiałów i filmów przygotowanych po wizytach roboczych, a także albumów przygotowanych przez uczniów. Podczas wizyt placówek partnerskich w szkole, polscy uczniowie mieli żywy kontakt z językiem angielskim i niemieckim, m.in. na lekcjach współprowadzonych przez gości. Przyswajali sobie też podstawowe zwroty w języku francuskim, portugalskim czy włoskim. Największym przedsięwzięciem było zorganizowanie akcji pomagania Helping day w ramach Tygodnia dobrych uczynków. W akcję zaangażowana była społeczność szkolna oraz instytucje, których celem jest pomaganie (w szerokim tego słowa znaczeniu). Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: filmy wideo z wywiadami w językach narodowych z napisami w języku angielskim na temat pomagania w szkole, w domu; bohaterami są uczniowie, rodzice i nauczyciele, zbiór prac plastycznych nt. Helping day my action oraz No helping day- my feelings, Pakowanie zebranych darów do przekazania dla domu dziecka 12 Przykłady dobrej praktyki

15 program Comenius materiały o roślinach i zwierzętach występujących na terenie Polski, zagrożonych wyginięciem, przygotowane do wystawy w szkole niemieckiej, zbiór wierszy w języku polskim, angielskim i niemieckim do tematu Helping me, wykonane przez uczniów albumy o krajach i szkołach partnerskich, wspólna akcja pomagania Helping day, przeprowadzona w szkole w ramach Tygodnia dobrych uczynków, zebranie zabawek, słodyczy, książek dla wychowanków domu dziecka, organizacja loterii fantowej, z której dochód przekazano na leczenie chorej uczennicy, prezentacja multimedialna projektu Helping me helping you, szkolna strona internetowa Comeniusa: viewpage.php?page_id=13. Upowszechnianie rezultatów projektu: O przebiegu prac nad realizacją projektu społeczność szkolna była na bieżąco informowana. Na spotkaniach rady pedagogicznej przedstawiano sprawozdania z kolejnych wizyt roboczych, przekazywano spostrzeżenia, nowe pomysły na ciekawe zajęcia z uczniami. Organizowane były konkursy i wystawy prac uczniów. W szkole wisi tablica Comeniusa z informacjami na temat realizowanego projektu. Wszystkie informacje i produkty końcowe są dostępne na stronie internetowej projektu php?page_id=13 oraz w czytelni szkolnej. Były one prezentowane uczniom, nauczycielom, rodzicom i członkom instytucji partnerskich podczas festynów rodzinnych, Dni Otwartych Szkoły, uroczystości szkolnych, zebrań z rodzicami, posiedzeń rady pedagogicznej. W prasie lokalnej ukazywały się notki i artykuły na temat realizowanego projektu i wydarzeń z nim związanych. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Nauczyciele i uczniowie doskonalili umiejętności w zakresie technologii informacyjno-komunikacyjnych oraz posługiwania się językami obcymi (angielski, niemiecki). Materiały, które powstały w czasie realizacji projektu, mogą być wykorzystane na lekcjach języka niemieckiego, angielskiego i godzinach wychowawczych. Przyjaźnie nawiązane dzięki realizacji przedsięwzięcia mogą rozwijać się przez długie lata, już teraz owocują wymianami uczniowskimi. Praca nad projektem zintegrowała środowisko szkolne, uczniów, nauczycieli i rodziców, motywując ich do aktywnego włączenia się w życie szkoły. Numer projektu: DE3-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, kształcenie międzykulturowe, metody podnoszenia motywacji uczniów. Polski partner projektu: Szkoła Podstawowa nr 8 im. kpt. ż.w. Konstantego Maciejewicza ul. Bogusława X Kołobrzeg tel. : poczta.onet.pl Adres strony internetowej: Koordynator szkolny projektu: Jolanta Łabińska Adres strony internetowej projektu: HYPERLINK pl/viewpage.php?page_id=13 sp8kol2.internetdsl.pl/viewpage.php?page_ id=13 Koordynator projektu: Ernst-Reuter-Schule, D Neu-Eichenberg, Niemcy Partnerzy projektu: École application de la Corderie, Marseille, Francja Escola Básica do 1. Ciclo n. 4 de Cascais, Portugalia Pontybrenin Primary School Glyn Rhosyn, Swansea,Wielka Brytania Scuola Aristide Gabelli, Pordenone, Włochy Okres realizacji projektu: Języki projektu: angielski, niemiecki Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Lekcja z wykorzystaniem komputera dla uczniów z Niemiec o powstaniu Państwa polskiego Przykłady dobrej praktyki 13

16 program Comenius Prawdziwych przyjaciół poznaje się w biedzie Wielostronny Partnerski Projekt Szkół Logo projektu Cele Projektu: Ogólne: dzielenie się informacjami na temat szkół partnerskich, dzielenie się informacjami na temat systemów edukacji w krajach partnerskich, wymiana informacji na temat programów nauczania, zdobywanie wiedzy o sytuacjach umożliwiających integrację i społeczne zaangażowanie w szkołach partnerskich, zaangażowanie uczniów, nauczycieli i społeczności w projekt międzynarodowy, doskonalenie umiejętności stosowania nowoczesnych technik komputerowych w pracy nauczycieli i uczniów poprzez: stosowanie technik multimedialnych, programów graficznych, przetwarzaczy słów, kalkulatorów, programów do tworzenia filmów, zdjęć potrzebnych do zaprezentowania prac i raportów, wymiana informacji na temat zwyczajów i tradycji w krajach europejskich, rozwijanie umiejętności językowych podczas pracy nad projektem. Polska grupa po przylocie do Turcji Szczegółowe: znalezienie zarówno wewnątrz, jak i na zewnątrz każdej uczestniczącej szkole partnerskiej grupy młodych ludzi, którzy potrzebują pomocy (np. młodych ludzi mających problemy z nauką, młodzieży sprawiającej problemy wychowawcze, młodych ludzi pochodzących z rodzin patologicznych, mniejszości narodowych, imigrantów i uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi), znalezienie w środowisku szkolnym i pozaszkolnym osób lub grupy osób (uczniów, nauczycieli, instytucji, władz lokalnych, lokalnych firm, przedsiębiorców, szerzej rozumianych społeczności), które mogą pomóc wyżej wymienionym osobom, angażowanie uczniów o specjalnych potrzebach edukacyjnych, znalezienie partnerów (instytucji, lokalnych firm, szerzej rozumianych społeczności, stowarzyszeń mieszkańców), którzy będą ze sobą współpracować nie tylko na czas trwania projektu, ale także w przyszłości. Jest to istotna długofalowa część projektu. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Pierwszy rok realizacji projektu: informowanie siebie nawzajem o szkołach, systemie edukacji, programie nauczania, mieście, kraju, praca na terenie szkoły i miasta (głównie dla uczniów) w celu znalezienia wszystkich grup młodych ludzi potrzebujących pomocy, zbieranie informacji i analizowanie sytuacji grup potrzebujących pomocy, robienie zdjęć i nagrywanie filmów DVD (uczniowie), praca na terenie szkoły i miasta (głównie dla uczniów) w celu znalezienia wszystkich grup młodych ludzi, które mogą pomóc wskazanym osobom, zbieranie informacji i analizowanie sytuacji grup, które mogą im pomóc (nauczyciele, uczniowie), robienie zdjęć i nagrywanie filmów (uczniowie). Drugi rok realizacji projektu: odwiedzanie wszystkich zainteresowanych stron (władze lokalne, firmy lokalne, instytucje edukacyjne), znajdowanie możliwości bliższej współpracy pomiędzy osobami, które potrzebują pomocy a tymi, którzy mogą jej udzielić (nauczyciele - i uczniowie), próba nawiązania długotrwałej współpracy pomiędzy szkołami i partnerami, umieszczenie projektu dotyczącego współpracy w szkolnym programie zajęć. 14 Przykłady dobrej praktyki

17 program Comenius Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: 1. strona internetowa o projekcie 2. paraolimpijskie gry zawody, zdjęcia, film DVD, 3. broszurka szkolna opisująca szkoły partnerskie, 4. broszurka opisująca miejsca zamieszkania uczestników projektu, 5. analiza grup osób, które potrzebują pomocy, 6. analiza grup osób, które mogą udzielić pomocy, 7. konkurs wideo, 8. film DVD ilustrujący działania podejmowane w projekcie, 9. broszurka jako końcowy produkt projektu, 10. nawiązanie współpracy pomiędzy dwiema grupami osób projektu: tymi, które potrzebują pomocy, i tymi, które mogą jej udzielić. Upowszechnianie rezultatów projektu: organizowanie wydarzeń szkolnych (np. Dzień Języków Obcych, Dzień Kuchni Międzynarodowej) dla uczniów, nauczycieli, rodziców i społeczności lokalnych, uczestniczenie w wydarzeniach, które mają miejsce w mieście i w ogólnokrajowych przedsięwzięciach dotyczących problematyki projektu, umieszczanie informacji o projekcie w Internecie i na tablicach informacyjnych w szkołach, zamieszczanie w prasie lokalnej artykułów związanych z projektem, przekazywanie raportów do władz lokalnych i oświatowych, wymiana dokumentów, prac artystycznych uczniów wystaw, zdjęć, nagrań DVD i wideo, raportów pomiędzy szkołami drogą pocztową lub elektroniczną. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? W wyniku pracy nad projektem powstało wiele produktów końcowych, które mogą być wykorzystywane w czasie zajęć szkolnych i pozaszkolnych. Wizyty robocze przyczyniły się do nawiązania dobrych kontaktów między szkołami, uczniami oraz społecznościami lokalnymi. Uczniowie chętnie pracowali nad projektem, doskonalili swoje umiejętności językowe podczas rozmów z rówieśnikami z innych krajów. Obecnie Gimnazjum nr 3 przygotowuje wraz z innymi szkołami partnerskimi kolejny Wielostronny Partnerski Projekt, który zostanie zgłoszony do Narodowej Agencji w 2011 r. Praca nad projektem przyczyniła się do rozwoju szkoły i promocji szkoły w środowisku lokalnym. Numer projektu: CZ1-COM Obszar tematyczny projektu: określanie grup docelowych o specjalnych potrzebach, obywatelstwo europejskie i wymiar europejski, uczenie się o krajach europejskich Polski partner projektu: Gimnazjum nr 3 im. Henryka Sienkiewicza w Starachowicach ul. Leśna Starachowice tel.: faks: Adres strony internetowej: Koordynator szkolny projektu: Elżbieta Gruszecka Adres strony internetowej projektu: Koordynator projektu: Zakladni Skola Odry, Prispevkova Organizace, Odry, Czechy PartnerZy projektu: Sivas Lisesi (Anadolu Bolumu), Sivas, Turcja Ies Josep Mª Quadrado, Ciutadella, Hiszpania Okres realizacji projektu: Język projektu: angielski Przyznane dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Warsztaty kamieniarskie w Hiszpanii Przykłady dobrej praktyki 15

18 program Comenius WSPARCIE RÓWIEŚNICZE JAKO SPOSÓB PRZECIWDZIAŁANIA ZASTRASZANIU I PRZEMOCY W SZKOŁACH Wielostronny Partnerski Projekt Szkół IDEA TOLERANCJI Cele projektu : zbudowanie systemu wsparcia rówieśniczego poprzez wymianę doświadczeń w tym zakresie w państwach partnerskich projektu, zdobywanie wiedzy na temat podobieństw i różnic kulturowych, rozwijanie umiejętności językowych uczniów i nauczycieli, wymiana doświadczeń w zakresie budowania systemu zapewnienia bezpieczeństwa w szkole, zdobywanie wiedzy o innowacyjnych i interaktywnych metodach odnoszących się do zapobiegania przemocy w szkole, wspieranie uczniów wykluczonych i stwarzających ryzyko w celu uczynienia szkół bezpieczniejszymi i spokojniejszymi miejscami dla wszystkich, zwiększanie świadomości uczniów co do wpływu ich zachowania na innych uczniów, doskonalenie umiejętności posługiwania się technologią komputerową. Pożegnalny wieczór w Polsce Działania (metody) zastosowane w projekcie: Podejmowane przez nauczycieli i uczniów działania: warsztaty, debata, nauczanie poprzez pracę zespołową i inne kooperatywne metody pracy, konferencja i kampania mające na celu wzrost świadomości społecznej, upowszechnianie poprzez media(nagranie dla TVN), seminarium, upowszechnianie wewnątrz własnej organizacji, uczenie się od rówieśników/kolegów, wydarzenia kulturalne (przedstawienie teatralne w języku angielskim), doskonalenie umiejętności rozumienia i wypowiadania się w języku obcym, materiały dydaktyczne (m.in. pakiet edukacyjny na temat mediacji i public relations w języku angielskim), dialog międzykulturowy i współpraca między partnerami, międzynarodowa wymiana doświadczeń i przykładów najlepszej praktyki, upowszechnianie idei projektu wraz z pozostałymi lokalnymi szkołami i organizacjami, wykłady, system certyfikacji, metodologia (ewaluacja za pomocą wystandaryzowanego narzędzia tzw. Checkpoints), broszury informujące o projekcie, prezentacja rezultatów (multimedialna, zdjęciowa). Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: W ramach partnerskiej współpracy wypracowano: broszurę dobrej praktyki we współpracy rówieśniczej w państwach partnerskich, międzynarodowy dokument Europejska Karta Opiekunów Rówieśniczych, przewodnik po metodach wyboru opiekunów rówieśniczych, certyfikat potwierdzający nadanie tytułu międzynarodowego opiekuna rówieśniczego, logo projektu, DVD ze zdjęciami z całego projektu, scenariusz Europejskiego Dnia Przeciwko Przemocy. Ponadto polski partner zrealizował: nagranie filmu edukacyjnego w języku angielskim Case Study mediacje rówieśnicze w praktyce (wraz ze specjalistycznym komentarzem psychologicznym), opracowanie ulotki na temat rozwiązywania konfliktów przez mediacje, apel przeciwko przemocy, konkurs: rzeźba klasy idea tolerancji, lekcję pokazową nt. Mediator w akcji; polska szkoła jest również twórcą idei tzw. medihospitacji. Upowszechnianie rezultatów projektu: Uczestnicy projektu podjęli wszechstronną kampanię informacyjną i promocyjną. Projektem zainteresowały się media ogólnopolskie: stacja TVN (publikacja programu strona internetowa stacji). Regularnie publikowane były artykuły dotyczące etapów realizacji projektu na stronie internetowej szkoły, miasta, powiatu będzińskiego oraz w prasie lokalnej (,,Głos Wojkowic,,,Ziemia Będzińska ). W materiałach informacyjnych o szkole zamieszczano informacje o realizacji projektu. W szkole wyeksponowano gazetki 16 Przykłady dobrej praktyki

19 program Comenius na temat krajów partnerów projektu oraz tablicę na temat systemu mediacji w szkole na wszystkich ekspozycjach zamieszczone były informacje o projekcie. Do udziału w programie podczas wizyty partnerów w Polsce szkoła zaprosiła przedstawicieli okolicznych gimnazjów, którzy uczestniczyli w zajęciach interkulturowych w języku angielskim. Wartość, użyteczność projektu, trwałość rezultatów. W jaki sposób są lub mogą być wykorzystane rezultaty projektu? Uczniowie i nauczyciele mieli okazję dzielić się przykładami dobrej praktyki dotyczącymi stosowania wsparcia rówieśniczego w różnych państwach. Poznali podobieństwa i różnice kulturowe między krajami, a także mieli szansę rozwijania i umacniania swoich umiejętności językowych. Swoją wiedzą i doświadczeniem zdobytym w ramach realizacji projektu mogą się podzielić z innymi szkołami. Mogą także: wypowiedzieć się na temat modelu systemu wsparcia rówieśniczego w polskiej szkole w kontekście funkcjonowania mediacji w szkołach europejskich; przekazać wypracowane materiały na temat wyborów mediatorów i stosowanej procedury; podzielić się programem szkolenia dla mediatorów (Kodeks Etyki Mediatora); przekazać zasady prowadzenia Grupy Wsparcia, medihospitacji, dyżurów mediatorów, funkcjonowania Pokoju Mediatorów. Wypracowane metody mogą zdaniem uczestników projektu stanowić przykład dobrej praktyki przede wszystkim w zakresie demokratyzacji życia szkoły oraz zapewnienia w niej bezpieczeństwa. Opracowane materiały edukacyjne mogą być przykładem dokumentów wewnątrzszkolnych. Efektem projektu jest wprowadzenie wypracowanego modelu systemu wsparcia rówieśniczego do Programu Wychowawczego Szkoły. Model ten uwzględnia: przeprowadzenie wyborów mediatorów według opracowanej procedury, regularne szkolenia dla mediatorów (Kodeks Etyki Mediatora), prowadzenie Grupy Wsparcia, medihospitacje, dyżury mediatorów, funkcjonowanie Pokoju Mediatorów. Rezultatem projektu jest także demokratyzacja życia szkoły: wybory mediatorów, wzrost postaw prospołecznych uczniów, utrwalenie postaw tolerancji, otwarcia na potrzeby innych, współtworzenie klimatu szkoły przez uczniów rodziców nauczycieli. Znaczącą sprawą jest wprowadzenie praktyki uzyskiwania informacji na temat poziomu bezpieczeństwa w szkole od pracowników obsługi i administracji. Zastosowane zostały również warsztaty dla mediatorów w języku angielskim, obejmujące poszerzenie słownictwa specjalistycznego z zakresu rozwiązywania konfliktów, negocjacje, mediacje oraz komunikację interpersonalną. Numer projektu: IT2-COM Obszar tematyczny projektu: aktywne obywatelstwo, kształcenie międzykulturowe, przemoc w szkole edukacja na rzecz pokojowych zachowań Polski partner projektu: Zespół Szkół Liceum Ogólnokształcące w Wojkowicach ul. Licealna Wojkowice tel./faks: Adres strony internetowej: Koordynator szkolny projektu: Anna Augustyńska Adres strony internetowej projektu: php?id=socrates&kat=wsparcie Koordynator projektu: Istituto Magistrale Statale Tommaso Fiore, Terlizzi, Włochy Partnerzy projektu: Apelgardsskolan, Malmo, Szwecja Espoonlahden koulu, Espoo, Finlandia Ibni Sina Ilkögretim Okulu, Istanbul, Turcja Instituto de Educación Secundaria Eras de Renueva, León, Hiszpania Okres realizacji projektu: Język projektu: angielski Przyznane dofinansowanie: Przyznane dofinansowanie z budżetu LLP: euro Pierwsze spotkanie uczniów ze swoimi partnerami w Szwecji Przykłady dobrej praktyki 17

20 program Erasmus SocialErasmus Logo SocialErasmus Cele projektu: SocialErasmus jest ogólnoeuropejską inicjatywą, mającą na celu zaangażowanie studentów uczestniczących w programie Uczenie się przez całe życie - Erasmus w działania na rzecz społeczności lokalnych oraz umożliwienie im poznania nie tylko środowiska uniwersyteckiego, ale również integrację z innymi grupami społecznymi kraju, w którym przebywają na wymianie. Szczegółowe cele projektu w Polsce: spojrzenie na Europę i różnice kulturowe oczyma polskich studentów wyjeżdżających na wymiany zagraniczne oraz obcokrajowców przebywających na stypendium Erasmusa w Polsce, zaangażowanie studentów zagranicznych w działania na rzecz społeczności lokalnych w Polsce, promowanie postaw ekologicznych wśród uczniów i studentów, Międzynarodowy Święty Mikołaj, fot.justyna Olichwier kształtowanie u dzieci i młodzieży postawy tolerancji, zrozumienia i świadomości życia w wielokulturowej Europie. Działania (metody) zastosowane w projekcie: Najważniejsze działania w Polsce: 1. Las Erasmusa ogólnokrajowy projekt ekologiczny, którego otwarciem było zasadzenie w Celestynowie pod Warszawą pierwszego Lasu Erasmusa w Europie w październiku 2009 roku. W sadzeniu drzew uczestniczyli studenci z Francji, Hiszpanii, Polski, Rumuni, Słowacji, Tajwanu, Turcji i Włoch. Druga edycja Lasu Erasmusa została przeprowadzona wiosną 2010 roku, w 8 nadleśnictwach na terenie całej Polski. Łącznie zasadzono około nowych drzewek. Las Era- smusa to działanie trzyetapowe. Etap pierwszy obejmuje sadzenie drzewek. Część druga to przeprowadzenie przez Erasmusów lekcji z cyklu Europa w szkole o tematyce Jak to się robi w waszym kraju, czyli ochrona środowiska na co dzień. Etap ostatni to wydanie wspólnie z Lasami Państwowymi publikacji promującej postawy ekologiczne wśród dzieci i młodzieży. 2. Lekcje europejskie pt. Europa w szkole wizyty w szkołach podstawowych, gimnazjach i liceach, mające na celu przybliżenie kultury, zwyczajów i języków europejskich, zachęcenie uczniów do nauki języków obcych i poznawania innych kultur oraz bycia mobilnym. 3. Międzynarodowy Święty Mikołaj akcja służąca wyrównywaniu szans edukacyjnych dzieci w dostępie do nauki języków obcych. Na początku grudnia Erasmusi przebywający w Polsce Mikołaje wręczają dzieciom (zazwyczaj z domów dziecka) materiały do nauki języków obcych. Podczas spotkań stypendyści rozmawiają z dziećmi i organizują dla nich zabawy w językach obcych. 4. Hol Erasmusa projekt malowania ścian w szpitalach do tej pory przeprowadzony kilkakrotnie w Olsztynie. W malowaniu biorą udział stypendyści Erasmusa i dzieci przebywające w szpitalu. Osiągnięte rezultaty i produkty końcowe: Rezultaty: 1. Promocja programu Uczenie się 18 Przykłady dobrej praktyki

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej

Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Zwiększanie szans edukacyjnych poprzez realizację projektów współpracy europejskiej Przykłady dobrej praktyki w programach Uczenie się przez całe życie i Młodzież w działaniu Warszawa 2010 Zwiększanie

Bardziej szczegółowo

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie

Z Comeniusem dookoła Europy. w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Z Comeniusem dookoła Europy w ramach europejskiego programu edukacyjnego Uczenie się przez całe życie Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji Warszawa 2009 Redakcja: Agnieszka Fijałkowska i Julia Płachecka Przykłady

Bardziej szczegółowo

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2

Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Numer ref. partnerstwa Serdeczni towarzysze mimo odległości 2009-1-CZ1-COM13-01935 2 Urząd Miasta Uničova (Republika Czeska) Szkoła Podstawowa w Uničovie Miejskie centrum kultury w Uničovie Urząd Miasta

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Spis treści Konkurs Nasz projekt etwinning 2011 5 14 24 5 Słowo wstępne Katarzyna Hall kategoria

Bardziej szczegółowo

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego

Klubu Europejskiego. Przewodnik Szkolnego Przewodnik Szkolnego Klubu Europejskiego PUBLIKACJA WSPÓŁFINANSOWANA PRZEZ SZWAJCARIĘ W RAMACH SZWAJCARSKIEGO PROGRAMU WSPÓŁPRACY Z NOWYMI KRAJAMI CZŁONKOWSKIMI UNII EUROPEJSKIEJ PUBLICATION SUPPORTED

Bardziej szczegółowo

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych

PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROJEKT Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych przygotować projekt z sukcesem Poradnik dla wnioskodawców Program Operacyjny Kapitał Ludzki Priorytet III Wysoka

Bardziej szczegółowo

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.

S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12. Warszawa, dnia 31.03.2007 S p r a w o z d a n i e z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (Organizacja Pożytku Publicznego) za okres 1.01. 31.12.2006 1. Nazwa: Fundacja Centrum Edukacji

Bardziej szczegółowo

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich

SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15 16:53 Page 1 SZKOŁA MARZEŃ Program zwiększania szans edukacyjnych uczniów z gmin wiejskich Poradnik dla szkół Kopia Szkola Marzen (Quark 6) III.qxp 2005-06-15

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum Zawodowe im. ppor. Ryszarda Kuleszy w Chojnie Chojna Kuratorium Oświaty w Szczecinie Wstęp Prezentowany raport jest

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej

Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej Warszawa, 27.06.2013 r. Sprawozdanie z działalności Fundacji Centrum Edukacji Obywatelskiej (organizacja pożytku publicznego) za okres 1 stycznia 31 grudnia 2012 r. Spis treści 1. Dane organizacji... 4

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ

RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Nadzór pedagogiczny System Ewaluacji Oświaty RAPORT Z EWALUACJI PROBLEMOWEJ Technikum nr 2 Siedlce Kuratorium Oświaty w Warszawie Wstęp Prezentowany raport jest rezultatem ewaluacji zewnętrznej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych

Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych Perspektywy dla dialogu międzykulturowego w programach dotacyjnych 1 Spis treści Wprowadzenie... 3 Źródła finansowania projektów... 6 Europejska Fundacja Kultury... 6 Europejska Fundacja Młodzieży... 8

Bardziej szczegółowo

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning

Zwycięskie projekty. w konkursach progr@mu etwinning 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning @ 2013 Zwycięskie projekty w konkursach progr@mu etwinning Konkurs Nasz projekt etwinning IX edycja 2013 04 08 Wprowadzenie Słowo wstępne Krystyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Niniejszy poradnik powstał z udziałem doświadczonych

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów. i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne. Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Poradnik dla dyrektorów, szkolnych organizatorów i opiekunów projektów Jacek Strzemieczny Szanowni Państwo, Dyrektorzy i Nauczyciele Gimnazjów

Bardziej szczegółowo

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013"

OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ SZKOŁY GLOBALNEJ 2013 OPIS SPEŁNIENIA WYMAGAŃ DO KONKURSU O TYTUŁ "SZKOŁY GLOBALNEJ 2013" Szkoła Podstawowa z Oddziałami Integracyjnymi nr 14 im. Polskich Olimpijczyków w Krośnie Opracowały: mgr Renata Nowak-Kogut mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne

Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Jak organizować i prowadzić gimnazjalne projekty edukacyjne Strona1 Strona2 Spis treści: 1. PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...5 2. DLACZEGO PROJEKT EDUKACYJNY W GIMNAZJUM...7 2.1. Nowa podstawa programowa...7

Bardziej szczegółowo

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza

WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza WOLONTARIAT W SZKOLE Organizacja i prowadzenie szkolnego klubu wolontariusza Niniejsza publikacja Pryzgotowanie i druk niniejszej publikacji wsparły finansowo powstała przy wsparciu finansowym Ministerstwo

Bardziej szczegółowo

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20

EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 EURONEWS ON SPECIAL NEEDS EDUCATION NUMER 20 W BIEŻĄCYM NUMERZE OD DYREKTORA AGENCJI... 2 POŻEGNANIE GŁÓWNEGO TWÓRCY AGENCJI... 3 NOWY SEKRETARZ AGENCJI... 3 WIADOMOŚCI EUROPEJSKIEJ AGENCJI ROZWOJU EDUKACJI

Bardziej szczegółowo

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT

Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Europejski Rok Kreatywności i Innowacji 2009 w Polsce RAPORT Warszawa 2010 REDAKCJA I OPRACOWANIE TEKSTU: Ewa Kolasińska, Agnieszka Pietrzak,

Bardziej szczegółowo

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014

Szkoła się opłaca. Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 Szkoła się opłaca Raport dobrych praktyk edukacyjnych EDYCJA 2014 O dobrych praktykach edukacyjnych.... 3 List od Minister Joanny Kluzik-Rostkowskiej... 5 Edukacja matematyczno-przyrodnicza.... 6 12 Interblok

Bardziej szczegółowo

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE

PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE PROJEKT PROGRAMU PODLASKIE OTWARTE DO 2020 ROKU Białystok 2015 Podlaskie Otwarte projekt realizowany przez OWOP w Białymstoku we współpracy z Urzędem Marszałkowskim Województwa Podlaskiego w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach Zeszyt nr 3 Monograficzna seria wydawnicza Dobre praktyki w poradnictwie zawodowym KG OHP, Warszawa 2007 1 D 1746 Zeszyt nr 3. Poradnictwo zawodowe w OHP i szkołach

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców

Wsparcie dla przedsiębiorców 01 (8) 4:08 PM Wsparcie dla przedsiębiorców Podwyższanie kompetencji zawodowych Podwyższanie kompetencji menedżerskich Nowoczesne narzędzia wspierające zarządzanie Spis treści 3 Od redakcji Publikacja

Bardziej szczegółowo

Dialog Międzykulturowy

Dialog Międzykulturowy M i ę d z y k u l t u r o w o ś ć w p r o j e k t a c h p r o g r a m u MŁODZIEŻ W DZIAŁANIU Dialog Międzykulturowy Program Młodzież w działaniu Program Młodzież w działaniu Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji

Bardziej szczegółowo

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM

TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM TERESA KOWALEWSKA DZIŚ I JUTRO PROGRAM NAUCZANIA OGÓLNEGO WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE W KLASACH I III GIMNAZJUM Copyright by Wydawnictwo Era Sp. z o.o. 2009 ul. Spacerowa 50, 83-010 Straszyn k. Gdańska Wydanie

Bardziej szczegółowo

Rapor t Roczny 2010. spis treści

Rapor t Roczny 2010. spis treści Raport Roczny 2010 Rapor t Roczny 2010 spis treści 4 8 9 9 19 31 34 46 47 48 51 61 62 List od Kierownictwa Obszary Działania Fundacji Jedenasty Rok Działalności Inicjatywy w zakresie edukacji Rozwój społeczności

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW

GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW GDYBY NIEGRUNDTVIG... IF IT WERE NOT FOR 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG OCZAMI BENEFICJENTÓW 10 YEARS OF THE GRUNDTVIG PROGRAMME THROUGH THE EYES OF ITS BENEFICIARIES GDYBY NIEGRUNDTVIG... 10 LAT PROGRAMU GRUNDTVIG

Bardziej szczegółowo