Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008"

Transkrypt

1 Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003,

2 Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Opolu Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, redakcja naukowa Wojciech Duczmal Opole 2009 Preferencje zawodowe opolskich studentów a kwestia zagranicznych migracji...

3 Preferencje zawodowe opolskich studentów a kwestia zagranicznych migracji... Recenzent dr Tadeusz Pokusa Redakcja i korekta Ma³gorzata Polzer-Rudy Maria Szwed Redakcja techniczna Agata Miemus Opracowanie w zakresie projektu Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Opolu Usuwamy bariery. Badania potrzeb edukacyjnych pracodawców i pracobiorców w województwie opolskim nr POKL /08. Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Poddzia³anie 9.3. Upowszechnienie formalnego kszta³cenia ustawicznego, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki i bud etu pañstwa ISBN ISB WYDAWNICTWA WY SZEJ SZKO Y ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WYDAWNICTWO INSTYTUT ŒL SKI Sp.zo.o. Opole, ul. Piastowska 17, tel , Nak³ad 500 egz. Objêtoœæ 10,00 ark. wyd., 9,25 ark. druk. Anna Krasnodêbska

4 Spis treœci Wstêp 7 Czêœæ I Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i Charakterystyka materia³u badawczego Materia³ badawczy z 2003 r Materia³ badawczy z 2006 r Metoda badawcza Wyniki analizy ofert pracy Liczba ofert pracy Zawody i stanowiska proponowane w ofertach Miejsca wykonywania pracy proponowane w ofertach Oczekiwania pracodawcy wobec kandydata Warunki zatrudnienia oferowane pracownikom Podsumowanie 64 Czêœæ II Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z 2007 roku 1. Charakterystyka materia³u badawczego Metoda badawcza Wyniki analizy ofert pracy Liczba ofert pracy Zawody i stanowiska proponowane w ofertach Miejsca wykonywania pracy proponowane w ofertach Oczekiwania pracodawcy wobec kandydata Warunki zatrudnienia oferowane pracownikom Podsumowanie 108

5 Czêœæ III Analiza ofert pracy z dodatku Praca do NTO z 2008 roku 1. Charakterystyka materia³u badawczego z 2008 r Metoda badawcza Wyniki analizy ofert pracy Liczba ofert pracy Zawody i stanowiska proponowane w ofertach Miejsca wykonywania pracy proponowane w ofertach Oczekiwania pracodawcy dotycz¹ce kandydata Warunki zatrudnienia oferowane pracownikom Podsumowanie 142

6 Wstêp Kiedy w 2006 r. zastanawialiœmy siê nad metodologi¹ badañ projektu zwi¹zanego z rynkiem pracy kadr kwalifikowanych, zwróciliœmy uwagê na dwa obszary, które do tej pory nie by³y brane pod uwagê. Chodzi tu o prywatne agencje poœrednictwa pracy za granic¹ oraz og³oszenia prasowe dotycz¹ce ofert pracy. Niniejsza publikacja zawiera analizê og³oszeñ prasowych z lat , dla porównania korzystamy równie z danych z roku Do celów badawczych wykorzystaliœmy gazetê codzienn¹ Nowa Trybuna Opolska, regionalny dziennik o najwy szym nak³adzie. Dziennik Nowa Trybuna Opolska, obejmuj¹cy swym zasiêgiem województwo opolskie, ma równie cotygodniowy (ukazuj¹cy siê w poniedzia³ki) dodatek Praca. Dodatek ten zawiera oferty pracy dla poszukuj¹cych jej czytelników gazety, niemniej jednak og³oszenia dotycz¹ce miejsc pracy czy og³oszenia osób, które poszukuj¹ zatrudnienia, nie s¹ jedynymi informacjami zamieszczanymi na jego ³amach. Na stronach Pracy publikowane s¹ równie artyku³y dotycz¹ce m.in. tematyki zwi¹zanej z: opolskim rynkiem pracy, rynkami zagranicznymi, targami pracy, unijnymi inwestycjami, prawem pracy, procedurami zwi¹zanymi z zarejestrowaniem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, szansami kobiet i osób starszych na rynku pracy, wskaÿnikami bezrobocia, efektywnym wykorzystaniem urlopu itp. Artyku³y o tej tematyce, zamieszczone w dodatku przeznaczonym g³ównie dla osób poszukuj¹cych pracy, pe³ni¹ przede wszystkim funkcjê edukacyjn¹. Kupuj¹c dodatek, czytelnik, niejako przy okazji, wertuj¹c og³oszenia mo e zapoznaæ siê z mo liwoœciami, jakie oferuje rynek, skonfrontowaæ swoje wy- Wstêp Wstêp

7 & Wstêp obra enia dotycz¹ce rynku pracy z opiniami ekspertów, a tak e poznaæ aspekt prawny wielu sytuacji, w których siê znajduje lub mo e siê znaleÿæ. Dziennikarze w ten sposób przekazuj¹ czytelnikom wiedzê zarówno teoretyczn¹, wynikaj¹c¹ z prawa pracy, jak równie praktyczn¹ pochodz¹c¹ z codziennych doœwiadczeñ ró nych osób funkcjonuj¹cych na rynku pracy. Ca³oœæ dodatku uzupe³nia rubryka zawieraj¹ca humor i program telewizyjny. Publikacja sk³ada siê z trzech czêœci, w pierwszej zamieszczone s¹ informacjê z lat 2003 i 2006, w kolejnych z 2007 i Ka da czêœæ poprzedzona jest krótk¹ analiz¹ materia³u badawczego oraz zastosowan¹ metod¹ badawcz¹. Prezentujemy doœæ szeroki materia³ faktograficzny, który mo e s³u yæ dalszym badaniom, nie by³o i nie jest nasz¹ intencj¹ szczegó³owo porównywaæ poszczególne lata, albowiem horyzont czasowy i tak jest zbyt krótki, by próbowaæ opisywaæ trwa³e trendy. Mamy nadziejê na kontynuacjê obserwacji, tym bardziej e za³amanie gospodarcze w 2009 r. mo e dostarczyæ kolejnych informacji. Niezale nie od powy szego, chcemy zwróciæ uwagê na kilka istotnych faktów, jakie niesie za sob¹ porównanie wyników badañ w poszczególnych latach. Interesuj¹ce s¹ m.in. dane dotycz¹ce liczby ofert pracy. W roku 2003 by³o ich 5886, w latach odpowiednio: , , Wydaje siê, e wzrost liczby ofert pracy zwi¹zany by³ z jednej strony z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej i otwarciem rynków pracy w niektórych krajach tzw. starej UE, z drugiej natomiast z silnym wzrostem polskiej gospodarki w latach Nie ulega te w¹tpliwoœci, e jedn¹ z przyczyn tak du ego wzrostu by³o wprowadzenie w 2006 r. do dodatku Praca ofert powiatowych urzêdów pracy z województwa opolskiego. W drugiej po³owie 2008 r. zaobserwowano spadek liczby ofert pracy, który wynika m.in. z pojawiaj¹cych siê symptomów kryzysu œwiatowego. W poszczególnych latach mieliœmy równie do czynienia ze zró nicowan¹ liczb¹ ofert pracy w zale noœci od pory roku, co w du ej mierze (prócz roku 2008) zwi¹zane by³o z sezonowoœci¹ analizowanego rynku. Ciekawie rozk³ada siê liczba zawodów i stanowisk pracy w ofertach. W roku 2003 ich liczba wynosi³a 210, w latach odpowiednio: 404, 419 i 413. Blisko dwukrotny wzrost liczby zawodów zwi¹zany by³ m.in. ze wzrostem przedsiêbiorczoœci w województwie opolskim i pojawieniem siê zupe³nie nowych ga³êzi gospodarki. W tabeli 1 przedstawiono oferty pracy w podziale na tzw. 10 grup wielkich.

8 Wstêp ' Tabela 1 Czêstotliwoœæ wystêpowania w dodatku Praca okreœlonych zawodów i specjalnoœci wg grup wielkich klasyfikacji (w %) Nazwa grupy wielkiej Czêstotliwoœæ wystêpowania w analizowanych ofertach w latach Przedstawiciel w³adz publicznych, wy si 5,08 1,31 3,26 4,24 urzêdnicy i kierownicy Specjaliœci 6,38 11,73 15,01 12,42 Technicy i œredni personel 6,98 10,06 9,91 19,32 Pracownicy biurowi 0,51 2,44 2,31 2,33 Pracownicy us³ug osobistych i sprzedawcy 16,80 16,70 21,35 29,97 Rolnicy, ogrodnicy, leœnicy i rybacy 6,71 4,41 3,25 3,25 Robotnicy przemys³owi i rzemieœlnicy 65,86 55,03 54,49 54,91 Operatorzy i monterzy maszyn i urz¹dzeñ 5,83 18,53 27,58 20,06 Pracownicy przy pracach prostych 37,44 36,94 9,44 10,52 Si³y zbrojne 0,06 r ó d ³ o: Opracowanie w³asne. Analiza danych, które zawiera tabela 1, pozwala na nastêpuj¹ce spostrze enia: w latach w porównaniu do 2003 r. wyraÿnie wzros³o zapotrzebowanie na specjalistów, techników i œredni personel oraz pracowników us³ug osobistych i sprzedawców. W tej ostatniej grupie wyraÿny wzrost wyst¹pi³ w latach W analizowanym okresie spad³o zapotrzebowanie w grupie robotników przemys³owych i rzemieœlników oraz pracowników przy pracach prostych. Po wyraÿnym wzroœcie liczby og³oszeñ o wolnych miejscach pracy w grupie pracowników biurowych, w kolejnych latach liczba ta utrzymuje siê na tym samym poziomie. Wydaje siê, e pozytywnym trendem jest malej¹cy udzia³ ofert dotycz¹cych prac prostych w 2003 r. by³a tu druga lokata w liczbie og³oszeñ, w 2008 r. dopiero szósta. Jeœli przeanalizujemy szczegó³owo kolejne lata, gdy chodzi o liczbê zawodów, to w dalszym ci¹gu stosunkowo niewiele by³o ofert pracy dla pracowników umys³owych, ale raczej by³o to zwi¹zane z innym procesem rekrutacji. I to jest pewien mankament analizy og³oszeñ prasowych, czêsto spotykamy siê bowiem z informacjami, e brak jest ofert dla absolwentów wy szych uczelni w biurach poœrednictwa czy w³aœnie na ³amach gazet aplikacji, dobrze rozumiana protekcja znacznie czêœciej jest stosowana, ni og³oszenia prasowe.

9 Wstêp Kolejny problem analizowany w poszczególnych latach to miejsce wykonywania pracy wskazane w ofertach. Jeszcze w 2003 r. ponad po³owa ofert dotyczy³a pracy za granic¹, w szczególnoœci w Holandii i Niemczech. Odsetek ten prawdopodobnie by³ wiêkszy z uwagi na to, e 28,40% ofert nie mia³o precyzyjnie okreœlonego miejsca pracy i w niektórych ofertach by³a mowa o koniecznoœci posiadania paszportu. Nie zmienia to faktu, e w kolejnych kwarta³ach 2003 r. zmniejsza³a siê liczba ofert pracy w kraju. W roku 2006 sytuacja uleg³a gwa³townej zmianie, jednak jak ju podkreœlano, by³o to zwi¹zane równie z wprowadzeniem do dodatku Praca ofert powiatowych urzêdów pracy. W dalszym ci¹gu wysoka by³a liczba ofert o nieokreœlonym miejscu pracy 32,99%. Rok 2007 to najni szy udzia³ ofert pracy poza granicami kraju (18,80%), blisko 50% to oferty krajowe, z czego ponad 46% z województwa opolskiego. W roku 2008 œrednio z województwa opolskiego pochodzi³o 56% ofert najwiêcej w ca³ym badanym okresie. W tym e roku propozycje zatrudnienia w kraju to ju 58,95% (œrednia), a poza granicami 19,69%. Jeœli chodzi o oczekiwania pracodawcy wobec kandydata, to by³y one zró - nicowane. Do trzech najwa niejszych w 2003 r. zaliczono: paszport niemiecki œrednia z analizowanych wszystkich ofert 20,49%; doœwiadczenie/sta /praktyka œrednia z analizowanych wszystkich ofert 15,61%; odpowiednie predyspozycje psychiczne i cechy osobowoœciowe œrednia z analizowanych wszystkich ofert 14,78%. W roku 2006 trzy pierwsze miejsca zajmowa³y odpowiednio: doœwiadczenie/sta /praktyka œrednia z analizowanych wszystkich ofert 24,81%; posiadanie paszportu niemieckiego œrednia z analizowanych wszystkich ofert 12,06%; œrednie wykszta³cenie œrednia z analizowanych wszystkich ofert 6,78%. Zmiana na tzw. pierwszym miejscu niew¹tpliwie zale na by³a w najwiêkszym stopniu od wspomnianego ju wprowadzenia do dodatku Praca ofert pracy z PUP. W roku 2007 nast¹pi³y dalsze zmiany w tej swoistej liœcie rankingowej: doœwiadczenie/sta /praktyka œrednia z analizowanych wszystkich ofert 26,09%; wykszta³cenie zawodowe 9,89% (z wykszta³ceniem zawodowym kierunkowym 11,29%); posiadanie paszportu niemieckiego œrednia z analizowanych wszystkich ofert 6,73%. I rok 2008: doœwiadczenie/sta /praktyka œrednia z analizowanych wszystkich ofert 25,11%;

10 Wstêp wykszta³cenie zawodowe œrednia z analizowanych wszystkich ofert 11,77% (z wykszta³ceniem zawodowym kierunkowym 12,95%); znajomoœæ jêzyka angielskiego œrednia z analizowanych wszystkich ofert 7,44%. Ciekawe s¹ informacje, jeœli chodzi o oczekiwania pracodawców pod wzglêdem wykszta³cenia (tab. 2). Wykszta³cenie jednak nie jest jakimœ szczególnym warunkiem, jaki stawia siê w og³oszeniach. Chocia w 2008 r. co dziesi¹te og³oszenie zawiera³o koniecznoœæ posiadania wykszta³cenia zawodowego. Tabela 2 Udzia³ w liczbie ofert oczekiwañ zwi¹zanych z okreœlonym poziomem wykszta³cenia (w %) Wykszta³cenie Lata Podstawowe 0,00 0,04 0,34 0,23 Zawodowe 3,62 4,67 9,89 11,77 Zawodowe kierunkowe 0,76 2,63 1,40 1,18 Œrednie 8,06 6,78 6,36 6,77 Œrednie kierunkowe 2,86 0,78 1,30 3,58 Wy sze 3,37 2,76 2,08 2,81 Wy sze kierunkowe 2,03 2,51 2,14 4,93 r ó d ³ o: Opracowanie w³asne. W og³oszeniach o ofertach pracy stosunkowo rzadko pojawia³y siê wymagania dotycz¹ce jêzyka obcego, mimo e wiele z nich jest spoza kraju. Chocia w 2008 r. jêzyk angielski by³ na trzecim miejscu, jeœli chodzi o czêstotliwoœæ wystêpowania w kontekœcie wymagañ stawianych przez pracodawców. Tabela 3 Udzia³ w liczbie ofert oczekiwañ zwi¹zanych z jêzykiem obcym (w %) Jêzyk obcy Lata Angielski 5,91 4,60 4,86 7,44 Niemiecki 7,88 4,54 4,85 6,83 Pozosta³e 0,24 1,72 1,94 1,83 r ó d ³ o: Opracowanie w³asne. Badania dotycz¹ce warunków oferowanych pracownikom w poszczególnych latach wykaza³y, e by³ to najrzadziej spotykany element spoœród opisanych. Je eli warunki s¹ okreœlane, to najczêœciej przy ofercie dotycz¹cej pracy poza granicami kraju; gdy zaœ wystêpuj¹ przy ofertach pracy w Polsce, to z regu³y dotyczy³ wy szych stanowisk. Wydaje siê, e istnieje kilka przyczyn tego zjawiska. Po pierwsze, og³oszenie kosztuje, a wiêc ogranicza siê informa-

11 Wstêp cje do kwestii, zdaniem pracodawców najwa niejszych, tych, które zapewni¹ szybkie zg³oszenia. Og³oszenie ma charakter publiczny i masowy, a wiêc z za³o enia przekazuje siê stosunkowo niewiele informacji m.in. z uwagi na walkê konkurencyjn¹. Po drugie, jak ju podkreœlano, powa na czêœæ og³oszeñ dotyczy³a prac nieskomplikowanych, gdzie zarówno wynagrodzenia, jak i pakiet socjalny nie s¹ za wysokie. I wreszcie po trzecie, poziom bezrobocia by³ na tyle wysoki, e w dalszym ci¹gu mo na mówiæ o rynku pracodawcy. Innymi s³owy nie trzeba specjalnych starañ, by znaleÿæ pracownika. Widaæ to m.in. w og³oszeniach, w których pojawia siê sformu³owanie wysokie wynagrodzenie. Jeszcze w 2003 r. wystêpowa³o w 7,48% ofert pracy, w latach odpowiednio: 3,53; 3,06 i 2,89%. Stosunkowo najszerzej opisane by³y oferty pracy za granic¹, oczywiœcie oprócz wynagrodzenia. Pojawia³y siê sporadycznie stawki za godzinê, tydzieñ lub miesi¹c pracy, które w wiêkszoœci wypadków dotyczy³y w³aœnie pracy za granic¹. Co ciekawe, w kolejnych latach, które brane by³y pod uwagê, by³o coraz mniej og³oszeñ z tymi informacjami, byæ mo e zwi¹zane to by³o z powszechn¹ ju wiedz¹ w Opolskiem na temat stawek minimalnych w takich krajach, jak Niemcy czy Holandia. Nawet tak wa ne czynniki, które decyduj¹ o podjêciu pracy, jak forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy czy warunki pracy w og³oszeniach traktowane s¹ marginalnie. W roku 2003 w ponad 72% og³oszeñ, warunki zatrudnienia by³y zupe³nie nieokreœlone, w latach stanowi³y one odpowiednio: 74,14; 73,41 i 78,05%, mimo e miêdzy 2003 a np r. wyraÿnie wzros³a liczba cech charakteryzuj¹cych oferty z 75 do 125, no ale w pewnym sensie to kwestia reklamy i dbania o kreatywnoœæ. Ka da z prezentowanych w wydawnictwie czêœci zawiera podsumowanie, w którym opisano najwa niejsze zjawiska. Moim zdaniem, analizuj¹c kompleksowo ca³y materia³ badawczy nale y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce tendencje: WyraŸnie wzros³a w porównaniu do 2003 r. liczba zawodów, które widniej¹ w og³oszeniach. Prócz powszechnie znanych, które np. wynikaj¹ z profili kszta³cenia w szko³ach ponadgimnazjalnych, pojawia³y siê zupe³nie nowe. W roku 2008 pewne zaskoczenie mog¹ budziæ oferty pracy w zawodach: asfalciarz, defektoskopista, filizjarz, tyflopedagog, rekruter czy rewalidant. Wzrost ten tylko czêœciowo mo na t³umaczyæ zamieszczaniem w dodatku Praca od 2006 r. og³oszeñ PUP. Liczba ofert pracy ros³a, co oczywiœcie zwi¹zane by³o ze spadkiem bezrobocia. Wymagania wobec potencjalnych pracowników nie by³y szczególnie rozbudowane najwa niejsze w ostatnich latach to doœwiadczenie, sta lub praktyka. Mala³o znaczenie posiadania paszportu niemieckiego. Wiêkszej roli, niestety, nie odgrywa³a znajomoœæ jêzyka obcego. Jest to oczywiœcie zwi¹zane ze specyfik¹ og³oszeñ prasowych, szczególnie w dziennikach regionalnych, gdzie doœæ precyzyjnie okreœlony jest zarówno odbiorca czasopisma (potencjalny pracobiorca), jak równie rodzaj i charakter proponowanej pracy.

12 Wstêp! W og³oszeniach pomija siê praktycznie opis warunków zatrudnienia, wydaje siê, e jest to zjawiska naturalne, np. sprawy p³acowe s¹ elementem tajemnicy s³u bowej. Wydaje siê, e warto kontynuowaæ powy sze badania, w celu np. uchwycenia okreœlonych trendów, z t¹ jednak œwiadomoœci¹, e dotycz¹ one tylko czêœci prawdopodobnie nie najwa niejszej ró nych form rekrutacji. Wojciech Duczmal

13 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO...! Czêœæ I Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO...

14 1. Charakterystyka materia³u badawczego W raporcie zanalizowano oferty pracy publikowane na ³amach NTO w dodatku Praca w latach 2003 i Ze wzglêdu na czas, jaki up³yn¹³ pomiêdzy ofertami zamieszczonymi w dwóch rocznikach, mo na ukazaæ ró nice wystêpuj¹ce w og³oszeniach o pracy i ich liczbie, ale nie tylko; mo na co w tym przypadku jest niezwykle istotne rozpatrzyæ oferty z uwagi na wejœcie Polski w 2004 r. do struktur Unii Europejskiej. Analiza ofert pracy z rocznika przed przyst¹pieniem Polski do UE i z rocznika po przyst¹pieniu pozwoli³a na zbadanie ró nic w ofertach pracy równie i pod tym k¹tem Materia³ badawczy z 2003 r. Dodatek Praca z roku 2003 w wiêkszoœci zawiera oferty pracy. Artyku³y poœwiêcone problematyce pracy zajmuj¹ niewiele miejsca, najczêœciej s¹ publikowane na pierwszych dwóch stronach. Dodatek obejmuje osiem stron (wyj¹tkowo 14), ponadto zamieszczane s¹ równie og³oszenia osób szukaj¹cych pracy Materia³ badawczy z 2006 r. Dodatek Praca z roku 2006, podobnie jak w 2003, jest w wiêkszoœci wype³niony ofertami pracy. Innowacj¹, w porównaniu z rokiem 2003, jest wprowadzenie ofert Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu oraz z powiatowych urzêdów pracy w: Brzegu, w G³ubczycach, Kêdzierzynie-KoŸlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namys³owie, Nysie, Oleœnie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opolskich, a tak e z Ochotniczego Hufca Pracy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy w Opolu. Artyku³y dotycz¹ce problematyki pracy zajmuj¹ wiêcej miejsca. Liczniejsze oferty pracy (w du ym stopniu przez zamieszczanie ofert z WUP i PUP), a tak e zwiêkszona liczba artyku³ów spowodowa³y dwukrotny wzrost objêtoœci dodatku w porównaniu z rokiem Zazwyczaj numer liczy³ stron, Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006

15 & Czêœæ I choæ bywa³y numery 20-stronicowe. Podobnie jak w 2003 r., zamieszczano te og³oszenia osób poszukuj¹cych pracy. 2. Metoda badawcza Niniejszy raport sporz¹dzono z zastosowaniem analizy zawartoœci i analizy porównawczej. Analiza zawartoœci, zazwyczaj kojarzona z szacowaniem iloœciowym, wspierana jest tu przez analizê jakoœciow¹, która najczêœciej wykorzystywana jest w analizie treœci. Analiza iloœciowa, poprzez informowanie o danych liczbowych, ukazuje zjawiska pod k¹tem wielkoœci i czêstotliwoœci badanych elementów. Analiza jakoœciowa natomiast szuka odpowiedzi na pytanie, jakie treœci s¹ prezentowane, zatem skupia siê na ich porz¹dkowaniu w ogólne kategorie, które s³u ¹ nastêpnie formu³owaniu wniosków o jakoœci materia³u. Natomiast analiza porównawcza pozwala na ukazanie podobieñstw i ró nic wystêpuj¹cych pomiêdzy elementami nale ¹cymi do ró nych zbiorów, w tym przypadku wystêpuj¹cych w ró nym okresie. Przy doborze materia³u do analizy jakoœciowej, ze wzglêdu na jego wielkoœæ (po odrzuceniu og³oszeñ osób szukaj¹cych pracy pozostaje ofert pracy), zastosowano dobór celowy. Szczegó³owej analizie poddane zosta³y numery rozpoczynaj¹ce kwarta³y ka dego z roczników. Na taki dobór pozwoli³a wstêpna weryfikacja wszystkich numerów z obu roczników, stwierdzaj¹ca du e podobieñstwo ofert pomiêdzy kwarta³ami ze sporym odsetkiem ofert powtarzaj¹cych siê w ka dym numerze. 3. Wyniki analizy ofert pracy 3.1. Liczba ofert pracy Istotn¹ kwesti¹ w niniejszym raporcie jest liczba ofert pracy. Jej wielkoœæ decyduje o szansach znalezienia pracy przez bezrobotnego dziêki lekturze dodatku. Tabele1i2ukazuj¹ liczebnoœæ ofert w dwóch analizowanych rocznikach. Tabela 1 przedstawia liczbê ofert w poszczególnych numerach dodatku Praca w 2003 r., a tak e stosunek liczby og³oszeñ w numerze do wszystkich og³oszeñ z ca³ego roku.

16 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006 ' Data wydania dodatku Praca w 2003 r. Oferty pracy w 2003 r. Liczba og³oszeñ (rosn¹co) Liczba og³oszeñ w numerze Tabela 1 Stosunek liczby og³oszeñ w numerze do wszystkich og³oszeñ z ca³ego roku [%] stycznia ,56 13 stycznia ,60 20 stycznia ,58 27 stycznia ,66 3 lutego ,36 10 lutego ,60 17 lutego ,46 24 lutego ,24 3 marca, niekompletny ,03 10 marca ,46 17 marca ,58 24 marca ,61 31 marca ,63 7 kwietnia ,80 14 kwietnia ,85 22 kwietnia, niekompletny ,53 28 kwietnia ,70 5 maja, niekompletny ,44 12 maja ,53 19 maja ,53 26 maja ,02 2 czerwca ,09 9 czerwca ,92 16 czerwca ,89 23 czerwca ,02 30 czerwca ,21 7 lipca ,87 14 lipca ,38 21 lipca ,26 28 lipca ,00 4 sierpnia ,36 11 sierpnia ,34 18 sierpnia ,17 25 sierpnia ,67 1 wrzeœnia ,80

17 Czêœæ I cd. tab wrzeœnia ,68 15 wrzeœnia ,67 22 wrzeœnia ,72 29 wrzeœnia ,92 6 paÿdziernika ,33 13 paÿdziernika ,00 20 paÿdziernika ,11 27 paÿdziernika ,34 3 listopada ,33 10 listopada ,00 17 listopada ,83 24 listopada ,95 1 grudnia ,83 8 grudnia ,55 15 grudnia ,09 22 grudnia, niekompletny ,75 29 grudnia, niekompletny ,10 Tabela 1 pokazuje, e analizie iloœciowej, dotycz¹cej liczby ofert pracy w poszczególnych numerach dodatku, poddano 52 numery z 2003 r. Œrednia liczba ofert w jednym numerze wynios³a 113,19. Wyniki badañ wskazuj¹ na lekk¹ tendencjê wzrostow¹ w relacji: liczba ofert pracy a pora roku. Najmniej ofert zamieszczono w dodatku w okresie styczeñ kwiecieñ (w ka dym numerze poni ej 2% w skali ca³ego roku). Od maja do koñca roku zazwyczaj wynosi³a powy ej 2%. Najwiêksza liczba ofert pracy 209 zosta³a odnotowana w numerze z 8 grudnia 2003 r., co stanowi³o 3,55% ofert z ca³ego roku. Drugi co do liczby ofert numer dodatku ukaza³ siê 1 wrzeœnia 2003 r. i zawiera³ 165 ofert, czyli 2,8% ofert z ca³ego roku. Tabela 2 przedstawia liczbê ofert w poszczególnych numerach dodatku Praca w 2006 r., a tak e stosunek liczby og³oszeñ w numerze do wszystkich og³oszeñ z ca³ego roku. Tabela 2 pokazuje, e analizie iloœciowej poddano ³¹cznie 49 numerów z 2006 r. Œrednia liczba ofert w jednym numerze wynios³a 625,82. Wyniki badañ, podobnie jak w przypadku ofert z 2003 r., wskazuj¹ na lekk¹ tendencjê wzrostow¹ w relacji: liczba ofert pracy a pora roku. Najmniej ofert zamieszczono w dodatku w okresie styczeñ kwiecieñ (w ka dym numerze poni ej 2% w skali ca³ego roku). Od maja do koñca roku zazwyczaj wynosi³a powy ej 2%.

18 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006 Data wydania dodatku Praca w 2006 r. Oferty pracy w 2006 r. Liczba og³oszeñ (rosn¹co) Liczba og³oszeñ w numerze Tabela 2 Stosunek liczby og³oszeñ w numerze do wszystkich og³oszeñ z ca³ego roku [%] stycznia ,83 23 stycznia ,66 30 stycznia ,94 6 lutego ,34 13 lutego ,36 20 lutego ,90 27 lutego ,88 6 marca ,68 13 marca ,97 27 marca ,72 3 kwietnia ,07 10 kwietnia ,97 18 kwietnia ,70 24 kwietnia ,00 2 maja ,97 8 maja ,08 15 maja ,30 22 maja ,10 29 maja ,50 5 czerwca ,51 12 czerwca ,61 19 czerwca ,96 26 czerwca ,51 3 lipca ,43 10 lipca ,27 17 lipca ,26 24 lipca ,17 31 lipca ,18 7 sierpnia ,44 14 sierpnia ,45 21 sierpnia ,51 28 sierpnia ,36 4 wrzeœnia ,03 11 wrzeœnia ,25 18 wrzeœnia ,25

19 Czêœæ I wrzeœnia ,35 2 paÿdziernika ,16 9 paÿdziernika ,02 16 paÿdziernika ,20 23 paÿdziernika ,19 30 paÿdziernika ,12 6 listopada ,98 13 listopada ,86 20 listopada ,97 27 listopada ,08 4 grudnia ,53 11 grudnia ,01 18 grudnia ,82 27 grudnia ,53 cd. tab. 2 Najwiêksza liczba ofert pracy zosta³a odnotowana w numerze z 12 czerwca 2006 r. i wynosi³a 770, co stanowi³o 2,51% ofert z ca³ego roku. Kolejne miejsca co do ofert przypad³y dodatkom z: 5 i 26 czerwca i 21 sierpnia 2006 r., które zawiera³y odpowiednio: 770 i 2 x 769 ofert, co w ka dym ze wspomnianych numerów stanowi³o 2,51% ofert z ca³ego roku. Najmniej ofert zamieszczono w dodatku w okresie styczeñ kwiecieñ (w ka dym numerze poni ej 2% ofert w skali ca³ego roku) Zawody i stanowiska proponowane w ofertach Na potrzeby niniejszego raportu nale y przywo³aæ okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy strukturê klasyfikacji. Jak zaznaczono: [...] struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieñstwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadañ danego zawodu (specjalnoœci), tj. ich poziomu i specjalizacji. Wymienione kryteria pos³u y³y grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalnoœci w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy œrednie, du e i wielkie. Struktura grup wielkich klasyfikacji okreœlona w rozporz¹dzeniu wygl¹da nastêpuj¹co: 1. Przedstawiciele w³adz publicznych, wy si urzêdnicy i kierownicy. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU 2004, nr 265, poz

20 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006! 2. Specjaliœci. 3. Technicy i inny œredni personel. 4. Pracownicy biurowi. 5. Pracownicy us³ug osobistych i sprzedawcy. 6. Rolnicy, ogrodnicy, leœnicy i rybacy. 7. Robotnicy przemys³owi i rzemieœlnicy. 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urz¹dzeñ. 9. Pracownicy przy pracach prostych. 10. Si³y zbrojne. W rozporz¹dzeniu zdefiniowano poszczególne grupy: Przedstawiciele w³adz publicznych, wy si urzêdnicy i kierownicy grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami s¹: planowanie, okreœlanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki pañstwa, formu³owanie przepisów prawnych oraz kierowanie dzia³alnoœci¹ jednostek administracji publicznej, a tak e sprawowanie funkcji zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach lub ich wewnêtrznych jednostkach organizacyjnych. Specjaliœci grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejêtnoœci oraz doœwiadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, spo³ecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich g³ównymi zadaniami s¹: wdra anie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiêkszanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczoœæ oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie. Technicy i inny œredni personel grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do wykonywania g³ównie prac technicznych i podobnych, zwi¹zanych z badaniemi stosowaniemnaukowych oraz artystycznych koncepcji i metod dzia³ania. Pracownicy biurowi grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz wykonywania obowi¹zków wobec klientów, szczególnie zwi¹zanych z operacjami pieniê nymi, organizowaniem podró y, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu. Pracownicy us³ug osobistych i sprzedawcy grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia, które s¹ niezbêdne do œwiadczenia us³ug ochrony, us³ug osobistych zwi¹zanych m.in. z podró ¹, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem ywnoœci, opiek¹ osobist¹ oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych. Rolnicy, ogrodnicy, leœnicy i rybacy grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do uprawy i zbioru ziemiop³odów, zbierania owoców lub roœlin dziko rosn¹cych, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierz¹t, po³owów lub hodowli ryb. Robotnicy przemys³owi i rzemieœlnicy grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. G³ówne zadania wymagaj¹ znajomoœci i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materia³ów, maszyn i wytwarzanych produktów. Operatorzy i monterzy maszyn i urz¹dzeñ grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do prowadzenia pojaz-

21 " Czêœæ I dów i innego sprzêtu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urz¹dzeñ przemys³owych na miejscu lub przy pomocy zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów wed³ug œcis³ych norm i metod. Wykonywanie zadañ wymaga g³ównie posiadania wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obs³ugiwanych urz¹dzeñ. Pracownicy przy pracach prostych grupa ta obejmuje zawody, które wymagaj¹ niskich lub podstawowych umiejêtnoœci i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbêdnych do wykonywania przewa nie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzêdzi rêcznych i przy ograniczonej w³asnej inicjatywie i ocenie. W niektórych przypadkach wymaga pewnego wysi³ku fizycznego. Si³y zbrojne w grupie tej klasyfikowani s¹ o³nierze s³u by sta³ej i kontraktowej oraz o³nierze zasadniczej i nadterminowej s³u by wojskowej. W rozporz¹dzeniu zaznaczono: [...] kolejne, coraz bardziej szczegó³owe podzia³y na grupy du e, œrednie i elementarne dokonywane s¹ na podstawie coraz to wiêkszej specjalizacji kwalifikacji, zwi¹zanej z rodzajem wymaganej wiedzy, stosowanych narzêdzi i maszyn czy materia³ów oraz produkowanych dóbr i us³ug!. W tabeli 3 przedstawiono zawody i specjalnoœci, które dotyczy³y analizowanych ofert z 2003 r. Tabela 3 Zawody i stanowiska proponowane w ofertach w 2003 r. (w %) Zawody i stanowiska proponowane w ofertach w 2003 r. 13 stycznia 7 kwietnia 7 lipca 6 paÿdziernika Nieokreœlone 9,57 23,58 18,18 27,01 Akustyk-sprzedawca 0,91 Akwizytor 0,73 Ankieter 0,91 Adresowanie kopert 1,06 Asystent w dziale sprzeda y 1,06 Barman(ka) 0,91 0,73 Betoniarz 0,91 2,92 Bieg³y ksiêgowy 0,91 Blacharz 0,73 Brukarz 1,89 0,73 Brygadzista 0,91 Cieœla 1,06 1,89 14,55 8,76 Cha³upniczy monta bransoletek 1,06 0,94 Ibidem.! Ibidem.

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Monitoring zawodów deficytowych i nadwyŝkowych badania w szkołach ponadgimnazjalnych za 2013 rok Druga część raportu: Monitoring Zawodów Deficytowych i NadwyŜkowych za rok 2013 rok dotyczy szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE

POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE POWIATOWY URZĄD PRACY W PLESZEWIE RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PLESZEWSKIM W 2013 ROKU CZĘŚĆ II Pleszew, lipiec 2014 1 Zgodnie z zapisami ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 roku o

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim

Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy. w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Powiatowy Urząd Pracy w Trzebnicy Załącznik do Monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie trzebnickim w 2008 roku Absolwenci w powiecie trzebnickim Trzebnica, wrzesień 2009 Opracowanie:

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Cele i zadania zawodoznawstwa

Cele i zadania zawodoznawstwa Zawodoznawstwo Zawodoznawstwo Ujęcie szerokie: Interdyscyplinarny obszar wiedzy o świecie pracy zlokalizowany na pograniczu nauk społecznych, przyrodniczych i technicznych. Ujęcie wąskie: Wiedza o zawodach

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r.

ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM. Zestawienie zawodów nadwyżkowych w Subregionie Zachodnim dane za 2013r. Załącznik nr 1 do Strategii Regionalnych Inwestycji Terytorialnych Subregionu Zachodniego Województwa Śląskiego. ANALIZA ZAWODÓW NADWYŻKOWYCH I DEFICYTOWYCH W SUBREGIONIE ZACHODNIM Zestawienie zawodów

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 2 - ZAWODY ZRÓWNOWAŻONE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzających się 3 - krotnie Laborant chemiczny 19

Bardziej szczegółowo

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r.

Informacja Zawodowa. Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na 30.09.2011 r. Informacja Zawodowa Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji wg stanu na Sytuacja na polsko - słowackim przygranicznym

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2011. Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2011 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2011 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w IV kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 9,8% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych za 2013 rok Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach 1 SPIS TREŚCI 1. Wstęp 2. Analiza bezrobocia według zawodów w mieście Suwałki w 2013 roku 2.1.

Bardziej szczegółowo

WYKAZ ZAWODÓW, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW

WYKAZ ZAWODÓW, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE MŁODOCIANYCH PRACOWNIKÓW Załącznik do Uchwały Nr 59/1012/10 Zarządu Województwa Kujawsko-Pomorskiego z dnia 3 sierpnia 2010 r. WYKAZ ZAWODÓW, ZA KTÓRE MOŻE BYĆ DOKONYWANA REFUNDACJA WYNAGRODZEŃ I SKŁADEK NA UBEZPIECZENIE SPOŁECZNE

Bardziej szczegółowo

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy

ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy ANALIZA POTRZEB RYNKU PRACY Z OBSZARU POWIATU LĘBORSKIEGO na podstawie ankiety opracowanej po konsultacji z przedstawicielem organizacji,,pracodawcy POMORZA Odbiorcy badania Badania przeprowadzono przy

Bardziej szczegółowo

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim

Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Absolwenci szkół ponadgimnazjalnych a rynek pracy w powiecie ostrowskim Szkoły ponadgimnazjalne funkcjonujące na terenie powiatu ostrowskiego 1. Liceum Ogólnokształcące im. Mikołaja Kopernika w Ostrowi

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES. Austria. Stanowisko ilość wakatów Znajomość języka Termin ważności

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES. Austria. Stanowisko ilość wakatów Znajomość języka Termin ważności OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES. Austria Wykwalifikowany pracownik CNC 5 Dekarz 5 Elektroinstalator 5 Instalator wodno-gazowy-ciepłowniczy 5 Kamieniarz 5 Malarz budowlany 5 Parkieciarz 5 Ślusarz/ślusarz

Bardziej szczegółowo

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2012 Rozdział V. Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Opracowanie to

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim: określenie

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w IV kwartale 2014 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 11,5% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 9,8% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016

PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016 PLAN SZKOLEŃ GRUPOWYCH OSÓB BEZROBOTNYCH I POSZUKUJĄCYCH PRACY FINANSOWANYCH ZE ŚRODKÓW FUNDUSZU PRACY W ROKU 2016 LP Nazwa szkolenia Zakres szkolenia Liczb a osób 1 Elektromonter (elektryk) zakładowy

Bardziej szczegółowo

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r.

Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Zawody deficytowe i nadwyżkowe w regionach przygranicznych Polski i Słowacji w IV kwartale 2013 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 13,4% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH w województwie zachodniopomorskim WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH w województwie zachodniopomorskim WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 01/2012 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 04.01.2012 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH

Bardziej szczegółowo

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r.

Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe w regionie przygranicznym Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Zawodowy deficytowe i nadwyżkowe Polski i Słowacji w I kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego w Polsce 11,7% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego 10,1% 1/ Wybrane dane

Bardziej szczegółowo

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN

LISTA ZAWODÓW DEFICYTOWYCH WEDŁUG STRUKTURY KLASYFIKACJI ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM MIASTO SZCZECIN Załącznik do Zarządzenia Nr 465/2013 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 26 sierpnia 2013 r. Załączono do Zarządzenia Nr 171/2010 Wojewody Zachodniopomorskiego z dnia 15 kwietnia 2010 r. LISTA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES.

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES. OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES. Belgia Stanowisko ilość wakatów Termin ważności Instalator centralnego ogrzewania/ hydraulik Język angielski lub francuski w stopniu podstawowym 3.2.20 Cypr

Bardziej szczegółowo

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8%

20,1% 19,7% 18,9% 18,0% 16,2% 16,9% 16,3% 16,3% 18,8% Sytuacja młodzieży na regionalnym rynku pracy Liczba bezrobotnych 250 000 50 000 Młodzież wśród ogółu bezrobotnych 43 913 Liczba bezrobotnych VIII. 2009 r. 20,1% 200 000 40 000 VI. 2009 r. I. 2009 r. 19,7%

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w mieście Siedlce stan na koniec 2014 r. Kod zawodu Nazwa zawodu ogółem Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Malarz 5 do odwołania niemiecki dobry Monter rusztowań

Bardziej szczegółowo

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r.

Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Informacja o sytuacji na przygranicznym rynku pracy Polski i Słowacji w II kwartale 2015 r. Stopa bezrobocia rejestrowanego dla kraju 10,3% Stopa bezrobocia rejestrowanego dla województwa małopolskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r.

UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO. z dnia 5 kwietnia 2011 r. UCHWAŁA NR 523/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO z dnia 5 kwietnia 2011 r. w sprawie określenia wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników zatrudnionych na podstawie umowy

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM 2012 MARZEC 2013 Niniejsze opracowanie stanowi raport z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro

PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Bobrowie 19.03.2009r. PROTOKÓŁ ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO którego wartość nie przekracza wyrażonej w złotych równowartości kwoty 14.000 euro I. Opis przedmiotu zamówienia:

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Pomocnik przy montażu 2 do odwołania niemiecki Cukiernik 1 do odwołania niemiecki dobry Kucharz 1 do

Bardziej szczegółowo

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich

Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich Zawody przyszłości w Polsce i ich szanse na rynkach europejskich Jeszcze kilkanaście lat temu nie było w Polsce obecnie znanych i popularnych zawodów. Rynek pracy nie znał doradców zawodowych, specjalistów

Bardziej szczegółowo

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach

Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Wybrane zawody deficytowe i nadwyżkowe w powiatach Najczęściej powtarzającymi się zawodami deficytowymi na lokalnych rynkach pracy w 2013 roku były: robotnik gospodarczy, pozostali pracownicy, pomoc kuchenna,

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW

ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW ANEKS STATYSTYCZNY DO RANKINGU ZAWODÓW T-I/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu I półrocza 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyŝej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU

II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Poznań, dnia 21.07.2010 roku II CZĘŚĆ RANKINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE POZNAŃSKIM W 2009 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Poznaniu ABSOLWENCI NA RYNKU PRACY W POWIECIE POZNAŃSKIM Prezentowane

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R.

OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. OFERTY PRACY NIESUBSYDIOWANE AKTUALNE OD 25.06.2008 R. Spawacz 2 Uprawnienia MAG35/FW, istnieje możliwość przeszkolenia, ze skierowaniami Kamieniarz Min. Zawodowe, pr. Jazdy kat. B, cięcie płyt granitowych

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Pomocnik przy montażu 2 do odwołania niemiecki Cukiernik 1 do odwołania niemiecki dobry Kucharz 1 do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA

UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA UCHWAŁA NR 1311/16 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 6 KWIETNIA 2016 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na

Bardziej szczegółowo

Zawody których wystąpią problemy

Zawody których wystąpią problemy Zawody w których wystąpią problemy z rekrutacją wykwalifikowanych pracowników i dla których brak jest opracowanej, przez MEN, podstawy programowej- zgodnie z wynikami raportu pn.: Prognoza potrzeb rynku

Bardziej szczegółowo

RYNEK PRACY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W OPINII PRACODAWCÓW

RYNEK PRACY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W OPINII PRACODAWCÓW RYNEK PRACY W DĄBROWIE GÓRNICZEJ W OPINII PRACODAWCÓW - załącznik A Katowice, listopad 2007 2 Zawartość załącznika 1. Kwestionariusz wywiadu 2. Stanowiska, na których planuje się zatrudnienie w badanych

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w I półroczu 2009 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Analiza bezrobocia według zawodów i grup zawodów w Suwałkach w końcu I - półrocza

Bardziej szczegółowo

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r.

Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO. z dnia 26 sierpnia 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO Szczecin, dnia 28 sierpnia 2013 r. Poz. 3031 ZARZĄDZENIE NR 465/2013 WOJEWODY ZACHODNIOPOMORSKIEGO z dnia 26 sierpnia 2013 r. w sprawie zmiany zarządzenia

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Pomocnik przy montażu 2 do odwołania niemiecki Cukiernik 1 do odwołania niemiecki dobry Kucharz 1 do

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r.

UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO. Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. UCHWAŁA NR 448/11 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 13 LIPCA 2011 r. W SPRAWIE: określenia Wykazu zawodów, w których za przygotowanie zawodowe młodocianych pracowników może być dokonywana refundacja

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku. Powiat suwalski. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2013 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI

REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI REGULAMIN BIURA KARIER EUROPEJSKIEJ WYŻSZEJ SZKOŁY PRAWA I ADMINISTRACJI I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Biuro Karier Europejskiej Wyższej Szkoły Prawa i Administracji w Warszawie, zwane dalej BK EWSPA to

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Notatka informacyjna Warszawa 5.10.2015 r. Informacja o rozmiarach i kierunkach czasowej emigracji z Polski w latach 2004 2014 Wprowadzenie Prezentowane dane dotyczą szacunkowej

Bardziej szczegółowo

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego

Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego II część monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych za rok 2010 Rozdział V Charakterystyka absolwentów powiatu łukowskiego 1. Bezrobocie wśród absolwentów szkół ponadgimnazjalnych Warunkiem koniecznym

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH za 2012r. POWIATOWY URZĄD PRACY C E N T R U M A K T Y W I Z A C J I Z A W O D O W E J ul. Północna 9b, 43-600 Jaworzno, tel. centrala: 32 618-19-00, 32 618-19-24, fax 32 618-19-01, e-mail: urzad@pup-jaworznol.pl,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r.

UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. UCHWAŁA NR 249/15 ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Z DNIA 11 MARCA 2015 r. w sprawie: określenia Wykazu zawodów, w których może być dokonywana refundacja kosztów poniesionych przez pracodawcę na wynagrodzenia

Bardziej szczegółowo

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej

Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Bariery w dopasowaniu edukacji do rynku pracy na podstawie danych statystyki publicznej Grant współfinansowany jest ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Leszek Kuras

Bardziej szczegółowo

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO

job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO job wл l done Sp. z o.o. USŁUGI DORADZTWA PERSONALNEGO EuropaJOB to młoda, dynamicznie rozwijająca się agencja zatrudnienia i pracy tymczasowej, zarejestrowana pod numerem 8455. Firma EuropaJOB została

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Pomocnik przy montażu 2 do odwołania niemiecki Cukiernik 1 do odwołania niemiecki dobry Kucharz 1 do

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM ZA I PÓŁROCZE 2013 ROKU Powiatowy Urząd Pracy w Malborku Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach)

ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) ZAŁĄCZNIK NR 3 - ZAWODY NADWYŻKOWE w latach 2003-2009 (zestawienie zawodów w/g wielokrotnego występowania w w/w latach) Nazwa zawodu Wykaz zawodów powtarzajacych się 7 - krotnie Ekonomista 20 327 Handlowiec

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku. Miasto Suwałki. Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I - półrocza 2011 roku Miasto Suwałki Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych jedno z badań rynku

Bardziej szczegółowo

1 Operator wózka widłowego/sortowacz/pakowacz 2014-10-16 Niemcy 5. 3 Technik farmaceutyczny 2014-10-15 Niemcy 1

1 Operator wózka widłowego/sortowacz/pakowacz 2014-10-16 Niemcy 5. 3 Technik farmaceutyczny 2014-10-15 Niemcy 1 1 Operator wózka widłowego/sortowacz/pakowacz 2014-10-16 Niemcy 5 2 Fizjoterapeuta (alternatywnie masażysta lub specjalista gimnastyki rehabilitacyjnej) 2014-10-16 Niemcy 1 3 Technik farmaceutyczny 2014-10-15

Bardziej szczegółowo

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat )

Wiek produkcyjny ( M : 18-65 lat i K : 18-60 lat ) DANE DEMOGRAFICZNE Na koniec 2008 roku w powiecie zamieszkiwało 115 078 osób w tym : y 59 933 ( 52,1 % ) męŝczyźni: 55 145 Większość mieszkanek powiatu zamieszkuje w miastach ( 79 085 osób ogółem ) y 41

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYNAGRADZANIA

REGULAMIN WYNAGRADZANIA Za³¹cznik do Zarz¹dzenia Nr 01/2009 Przewodnicz¹cego Zarz¹du KZG z dnia 2 kwietnia 2009 r. REGULAMIN WYNAGRADZANIA pracowników samorz¹dowych zatrudnionych w Komunalnym Zwi¹zku Gmin we W³adys³awowie Regulamin

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w końcu I półrocza 2012 roku Powiat suwalski Powiatowy Urząd Pracy w Suwałkach I. Wstęp Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych ma na celu przede wszystkim:

Bardziej szczegółowo

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem

ANEKS STATYSTYCZNY. Bezrobotne kobiety. Bezrobotni ogółem ANEKS STATYSTYCZNY Tabela Nr 1. według zawodów w powiecie siedleckim stan w końcu 2014 r. zawodu Nazwa zawodu ogółem 1 Bezrobotne kobiety absolwencirazem absolwencikobiety powyżej 12 m-cyrazem powyżej

Bardziej szczegółowo

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety

absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety ANEKS STATYSTYCZNY T-II/P-1. Bezrobotni według w powiecie zgierskim Stan w końcu 2008 roku w tym Bezrobotni Nazwa zawodu absolwenci powyżej 12 m-cy zawodu ogółem kobiety razem kobiety razem kobiety 1 2

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA

Powiatowy Urząd Pracy w Malborku RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM W 2013 ROKU - CZĘŚĆ PROGNOSTYCZNA Powiatowy Urząd Pracy w Al. Armii Krajowej 70 82-200 Malbork tel/fax: 0 55 272 33 51 www.pup.malbork.pl e-mail: sekretariat@pup.malbork.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MALBORSKIM

Bardziej szczegółowo

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48.

45. 241205 Specjalista do spraw rachunkowości 46. 241206 Specjalista do spraw ubezpieczeń majątkowych i osobowych 47. 241302 Doradca personalny 48. Tabela 1. Lista zawodów/specjalności, dla których opracowane zostały standardy kwalifikacji zawodowych (wg kodu zawodu w klasyfikacji zawodów i specjalności dla potrzeb rynku pracy) Lp. Pozycja w Nazwa

Bardziej szczegółowo

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKA 4101-07-04/2013 P/13/151 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/13/151 Zapewnienie prawa do jednakowego wynagradzania

Bardziej szczegółowo

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI

PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI PODLASKA MAPA ZAWODÓW I KWALIFIKACJI Analiza rozkładu oraz charakteru popytu na zawody i kwalifikacje w województwie podlaskim w ujęciu lokalnym Na podstawie badania i materiałów udostępnionych przez :

Bardziej szczegółowo

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY Brzozów: Wykonanie usługi edukacyjnej obejmującej przeprowadzenie zajęć wyrównawczych i dodatkowych oraz szkoleń i kursów w ramach projektu p.n. Podkarpacie stawia na zawodowców Numer ogłoszenia: 375224-2012;

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Pomocnik przy montażu 2 do odwołania niemiecki Blacharz budowlany 4 do odwołania niemiecki dobry Cieśla

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM POWIATOWY URZĄD PRACY W PYRZYCACH MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE PYRZYCKIM I PÓŁROCZE 2012 PRZYGOTOWAŁA: JUSTYNA TERELAK DORADCA ZAWODOWY PAŹDZIERNIK 2012 Niniejsze opracowanie

Bardziej szczegółowo

Temat 3: ANALIZA OFERT PRACY ORAZ OFERT INSTYTUCJI SZKOLĄCO-EDUKACYJNYCH

Temat 3: ANALIZA OFERT PRACY ORAZ OFERT INSTYTUCJI SZKOLĄCO-EDUKACYJNYCH Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O OFERCIE Lekarz Emeryt/ rencista WUP Konin Preferowane wykształcenie Asystent prezesa/ lektor

INFORMACJA O OFERCIE Lekarz Emeryt/ rencista WUP Konin Preferowane wykształcenie Asystent prezesa/ lektor OFERTY PRACY Z WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W POZNANIU ODDZIAŁ ZAMIEJSCOWY W KONINIE ORAZ Z POWIATOWYCH URZĘDÓW PRACY W KONINIE, KOLE, SŁUPCY I TURKU AKTUALNE NA 23.10.2007 r. DLA OSÓB Z WYKSZTAŁCENIEM WYśSZYM

Bardziej szczegółowo

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI

BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI POTENCJAŁ OSÓB BEZROBOTNYCH ZAWODY DEFICYTOWE I NADWYŻKOWE WOJEWÓDZKI URZĄD PRACY W ŁODZI Bezrobotni wg zawodów wybrane zagadnienia ze statystyki bezrobocia rejestrowanego, danych GUS oraz z badania realizowanego

Bardziej szczegółowo

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4

Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Tabela. Oferowane miejsca pracy według zawodów, do końca 2012 roku. Zawód liczba w % Sprzątaczka biurowa 318 8,2 Robotnik gospodarczy 285 7,4 Robotnik pomocniczy w przemyśle przetwórczym 258 6,7 Pracownik

Bardziej szczegółowo

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk

Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 lista stanowisk Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2013 obejmuje 395 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu

LISTA STANOWISK. Naczelne kierownictwo. Pion sprzedaży. Pion obsługi klienta. Pion marketingu Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2014 obejmuje 445 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES

OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES OFERTY PRACY ZA GRANICĄ EURES AUSTRIA Nazwa stanowiska ilość miejsc Ważna do dnia: Znajomość języka Pomocnik przy montażu 2 do odwołania niemiecki Cukiernik 1 do odwołania niemiecki dobry Kucharz 1 do

Bardziej szczegółowo

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL

KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL KTO W POLSCE SZUKA PRACY? RAPORT SERWISU SZYBKOPRACA.PL Poprawa koniunktury na rynku pracy zachęca Polaków do bardziej aktywnego poszukiwania nowego zatrudnienia. Eksperci serwisu rekrutacyjnego Szybkopraca.pl,

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2013 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2014 Spis

Bardziej szczegółowo

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES na dzień 24 luty 2009

AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES na dzień 24 luty 2009 AKTUALNE OFERTY PRACY ZA GRANICĄ W RAMACH SIECI EURES na dzień 24 luty 2009 Austria Specjalista ds. sprzedaży 1 Cypr Sprzątaczka 20 Animator kultury 14 Kelner/kelnerka 20 Konserwator 5 Kucharz 12 Ratownik

Bardziej szczegółowo

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym

Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym Z PRAC INSTYTUTÓW Jadwiga Zarębska Warszawa, CODN Powszechność nauczania języków obcych w roku szkolnym 2000 2001 Ö I. Powszechność nauczania języków obcych w różnych typach szkół Dane przedstawione w

Bardziej szczegółowo

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle.

Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. CAZ.090.1.6.2015.BSZ Kędzierzyn - Koźle, dnia.15.01.2015r. OFERTY PRACY DO URZĘDU GMINY Dotyczy : przekazywanie ofert pracy dostępnych w PUP Kędzierzyn-Koźle. Powiatowy Urząd Pracy w Kędzierzynie-Koźlu

Bardziej szczegółowo

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów

Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i świadczenia pozapłacowe specjalistów Wynagrodzenia i podwyżki w poszczególnych województwach Średnie podwyżki dla specjalistów zrealizowane w 2010 roku ukształtowały się na poziomie 4,63%.

Bardziej szczegółowo

Oferty pracy na dzień 05.11.2007r PUP Krosno Odrz. (ul. Bohaterów WP 24, pok. Nr 107, tel. 383 9780)

Oferty pracy na dzień 05.11.2007r PUP Krosno Odrz. (ul. Bohaterów WP 24, pok. Nr 107, tel. 383 9780) Oferty pracy na dzień 05.11.2007r PUP Krosno Odrz. (ul. Bohaterów WP 24, pok. Nr 107, tel. 383 9780) szlifierz- 2(Krosno Odrz.) umiejętność obróbki stali nierdzewnej pracownik obsługi klienta w sklepie-

Bardziej szczegółowo

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005

06.04.2005 r. Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 Statystyka ogłoszeń o pracę marzec 2005 06.04.2005 r. Analiza ogłoszeń o pracę obejmuje publikacje z polskimi ofertami pracy w branży PR, które ukazały się w okresie od 1 do 31 marca 2005 roku. Ogłoszenia

Bardziej szczegółowo

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki

II CZĘŚĆ. Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych. rok 2009 Powiat Międzychodzki II CZĘŚĆ Raportu z monitoringu zawodów deficytowych i nadwyżkowych rok 2009 Powiat Międzychodzki WSTĘP 1. Analiza bezrobocia wśród absolwentów szkół powiatu międzychodzkiego 1.1. Absolwenci roku szkolnego

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012

ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 POWIATOWY URZĄD PRACY W ŻAGANIU ANALIZA ZGŁOSZONYCH KRAJOWYCH OFERT PRACY PRZEZ PRACODAWCÓW W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W ŻAGANIUW ROKU 2012 Sporządziła: Ewa Piotrowiak Pośrednik pracy Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

TABELA 1 - NA POCZĄTEK STAŻ TABELA 2- NA POCZĄTEK STAŻ TABELA 3- NA POCZĄTEK STAŻ

TABELA 1 - NA POCZĄTEK STAŻ TABELA 2- NA POCZĄTEK STAŻ TABELA 3- NA POCZĄTEK STAŻ Lp. TABELA 1 - NA POCZĄTEK STAŻ Wykształcenie Dodatkowe kwalifikacje Dodatkowe umiejętności POSZUKIWANE STANOWISKA Lp. TABELA 2- NA POCZĄTEK STAŻ Wykształcenie Dodatkowe kwalifikacje Dodatkowe umiejętności

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r.

Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 2007 r. Sprawozdanie z działalności Powiatowego Zespołu ds. Orzekania o Niepełnosprawności w Lesznie w 27 r. Powiatowy Zespół ds. Orzekania o Niepełnosprawności realizuje zadania z zakresu administracji rządowej

Bardziej szczegółowo

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY

SZCZEBLE ORAZ POZIOMY TRUDNOŚCI PRACY Raport płacowy Sedlak & Sedlak 2015 obejmuje 466 stanowisk z 17 różnych pionów. Z kolei każdy pion podzielono na rodziny stanowisk. Ponadto, stanowiska zostały przypisane do jednego z pięciu szczebli:

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r.

OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH. z dnia 5 listopada 2013 r. OGŁOSZENIE NR WUP/1/2013 DYREKTORA WOJEWÓDZKIEGO URZĘDU PRACY W KATOWICACH z dnia 15 listopada 2013 r. w sprawie ogłoszenia wykazu zawodów, za które może być dokonywana refundacja wynagrodzeń i składek

Bardziej szczegółowo