Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003,

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Agnieszka ukasik-turecka. Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, 2006 2008"

Transkrypt

1 Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003,

2 Wy sza Szko³a Zarz¹dzania i Administracji w Opolu Agnieszka ukasik-turecka Analiza ofert pracy z dodatku Praca Nowej Trybuny Opolskiej w latach 2003, redakcja naukowa Wojciech Duczmal Opole 2009 Preferencje zawodowe opolskich studentów a kwestia zagranicznych migracji...

3 Preferencje zawodowe opolskich studentów a kwestia zagranicznych migracji... Recenzent dr Tadeusz Pokusa Redakcja i korekta Ma³gorzata Polzer-Rudy Maria Szwed Redakcja techniczna Agata Miemus Opracowanie w zakresie projektu Wy szej Szko³y Zarz¹dzania i Administracji w Opolu Usuwamy bariery. Badania potrzeb edukacyjnych pracodawców i pracobiorców w województwie opolskim nr POKL /08. Projekt realizowany w ramach Priorytetu IX Rozwój wykszta³cenia i kompetencji w regionach, Poddzia³anie 9.3. Upowszechnienie formalnego kszta³cenia ustawicznego, wspó³finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki i bud etu pañstwa ISBN ISB WYDAWNICTWA WY SZEJ SZKO Y ZARZ DZANIA I ADMINISTRACJI W OPOLU WYDAWNICTWO INSTYTUT ŒL SKI Sp.zo.o. Opole, ul. Piastowska 17, tel , Nak³ad 500 egz. Objêtoœæ 10,00 ark. wyd., 9,25 ark. druk. Anna Krasnodêbska

4 Spis treœci Wstêp 7 Czêœæ I Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i Charakterystyka materia³u badawczego Materia³ badawczy z 2003 r Materia³ badawczy z 2006 r Metoda badawcza Wyniki analizy ofert pracy Liczba ofert pracy Zawody i stanowiska proponowane w ofertach Miejsca wykonywania pracy proponowane w ofertach Oczekiwania pracodawcy wobec kandydata Warunki zatrudnienia oferowane pracownikom Podsumowanie 64 Czêœæ II Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z 2007 roku 1. Charakterystyka materia³u badawczego Metoda badawcza Wyniki analizy ofert pracy Liczba ofert pracy Zawody i stanowiska proponowane w ofertach Miejsca wykonywania pracy proponowane w ofertach Oczekiwania pracodawcy wobec kandydata Warunki zatrudnienia oferowane pracownikom Podsumowanie 108

5 Czêœæ III Analiza ofert pracy z dodatku Praca do NTO z 2008 roku 1. Charakterystyka materia³u badawczego z 2008 r Metoda badawcza Wyniki analizy ofert pracy Liczba ofert pracy Zawody i stanowiska proponowane w ofertach Miejsca wykonywania pracy proponowane w ofertach Oczekiwania pracodawcy dotycz¹ce kandydata Warunki zatrudnienia oferowane pracownikom Podsumowanie 142

6 Wstêp Kiedy w 2006 r. zastanawialiœmy siê nad metodologi¹ badañ projektu zwi¹zanego z rynkiem pracy kadr kwalifikowanych, zwróciliœmy uwagê na dwa obszary, które do tej pory nie by³y brane pod uwagê. Chodzi tu o prywatne agencje poœrednictwa pracy za granic¹ oraz og³oszenia prasowe dotycz¹ce ofert pracy. Niniejsza publikacja zawiera analizê og³oszeñ prasowych z lat , dla porównania korzystamy równie z danych z roku Do celów badawczych wykorzystaliœmy gazetê codzienn¹ Nowa Trybuna Opolska, regionalny dziennik o najwy szym nak³adzie. Dziennik Nowa Trybuna Opolska, obejmuj¹cy swym zasiêgiem województwo opolskie, ma równie cotygodniowy (ukazuj¹cy siê w poniedzia³ki) dodatek Praca. Dodatek ten zawiera oferty pracy dla poszukuj¹cych jej czytelników gazety, niemniej jednak og³oszenia dotycz¹ce miejsc pracy czy og³oszenia osób, które poszukuj¹ zatrudnienia, nie s¹ jedynymi informacjami zamieszczanymi na jego ³amach. Na stronach Pracy publikowane s¹ równie artyku³y dotycz¹ce m.in. tematyki zwi¹zanej z: opolskim rynkiem pracy, rynkami zagranicznymi, targami pracy, unijnymi inwestycjami, prawem pracy, procedurami zwi¹zanymi z zarejestrowaniem w³asnej dzia³alnoœci gospodarczej, szansami kobiet i osób starszych na rynku pracy, wskaÿnikami bezrobocia, efektywnym wykorzystaniem urlopu itp. Artyku³y o tej tematyce, zamieszczone w dodatku przeznaczonym g³ównie dla osób poszukuj¹cych pracy, pe³ni¹ przede wszystkim funkcjê edukacyjn¹. Kupuj¹c dodatek, czytelnik, niejako przy okazji, wertuj¹c og³oszenia mo e zapoznaæ siê z mo liwoœciami, jakie oferuje rynek, skonfrontowaæ swoje wy- Wstêp Wstêp

7 & Wstêp obra enia dotycz¹ce rynku pracy z opiniami ekspertów, a tak e poznaæ aspekt prawny wielu sytuacji, w których siê znajduje lub mo e siê znaleÿæ. Dziennikarze w ten sposób przekazuj¹ czytelnikom wiedzê zarówno teoretyczn¹, wynikaj¹c¹ z prawa pracy, jak równie praktyczn¹ pochodz¹c¹ z codziennych doœwiadczeñ ró nych osób funkcjonuj¹cych na rynku pracy. Ca³oœæ dodatku uzupe³nia rubryka zawieraj¹ca humor i program telewizyjny. Publikacja sk³ada siê z trzech czêœci, w pierwszej zamieszczone s¹ informacjê z lat 2003 i 2006, w kolejnych z 2007 i Ka da czêœæ poprzedzona jest krótk¹ analiz¹ materia³u badawczego oraz zastosowan¹ metod¹ badawcz¹. Prezentujemy doœæ szeroki materia³ faktograficzny, który mo e s³u yæ dalszym badaniom, nie by³o i nie jest nasz¹ intencj¹ szczegó³owo porównywaæ poszczególne lata, albowiem horyzont czasowy i tak jest zbyt krótki, by próbowaæ opisywaæ trwa³e trendy. Mamy nadziejê na kontynuacjê obserwacji, tym bardziej e za³amanie gospodarcze w 2009 r. mo e dostarczyæ kolejnych informacji. Niezale nie od powy szego, chcemy zwróciæ uwagê na kilka istotnych faktów, jakie niesie za sob¹ porównanie wyników badañ w poszczególnych latach. Interesuj¹ce s¹ m.in. dane dotycz¹ce liczby ofert pracy. W roku 2003 by³o ich 5886, w latach odpowiednio: , , Wydaje siê, e wzrost liczby ofert pracy zwi¹zany by³ z jednej strony z przyst¹pieniem Polski do Unii Europejskiej i otwarciem rynków pracy w niektórych krajach tzw. starej UE, z drugiej natomiast z silnym wzrostem polskiej gospodarki w latach Nie ulega te w¹tpliwoœci, e jedn¹ z przyczyn tak du ego wzrostu by³o wprowadzenie w 2006 r. do dodatku Praca ofert powiatowych urzêdów pracy z województwa opolskiego. W drugiej po³owie 2008 r. zaobserwowano spadek liczby ofert pracy, który wynika m.in. z pojawiaj¹cych siê symptomów kryzysu œwiatowego. W poszczególnych latach mieliœmy równie do czynienia ze zró nicowan¹ liczb¹ ofert pracy w zale noœci od pory roku, co w du ej mierze (prócz roku 2008) zwi¹zane by³o z sezonowoœci¹ analizowanego rynku. Ciekawie rozk³ada siê liczba zawodów i stanowisk pracy w ofertach. W roku 2003 ich liczba wynosi³a 210, w latach odpowiednio: 404, 419 i 413. Blisko dwukrotny wzrost liczby zawodów zwi¹zany by³ m.in. ze wzrostem przedsiêbiorczoœci w województwie opolskim i pojawieniem siê zupe³nie nowych ga³êzi gospodarki. W tabeli 1 przedstawiono oferty pracy w podziale na tzw. 10 grup wielkich.

8 Wstêp ' Tabela 1 Czêstotliwoœæ wystêpowania w dodatku Praca okreœlonych zawodów i specjalnoœci wg grup wielkich klasyfikacji (w %) Nazwa grupy wielkiej Czêstotliwoœæ wystêpowania w analizowanych ofertach w latach Przedstawiciel w³adz publicznych, wy si 5,08 1,31 3,26 4,24 urzêdnicy i kierownicy Specjaliœci 6,38 11,73 15,01 12,42 Technicy i œredni personel 6,98 10,06 9,91 19,32 Pracownicy biurowi 0,51 2,44 2,31 2,33 Pracownicy us³ug osobistych i sprzedawcy 16,80 16,70 21,35 29,97 Rolnicy, ogrodnicy, leœnicy i rybacy 6,71 4,41 3,25 3,25 Robotnicy przemys³owi i rzemieœlnicy 65,86 55,03 54,49 54,91 Operatorzy i monterzy maszyn i urz¹dzeñ 5,83 18,53 27,58 20,06 Pracownicy przy pracach prostych 37,44 36,94 9,44 10,52 Si³y zbrojne 0,06 r ó d ³ o: Opracowanie w³asne. Analiza danych, które zawiera tabela 1, pozwala na nastêpuj¹ce spostrze enia: w latach w porównaniu do 2003 r. wyraÿnie wzros³o zapotrzebowanie na specjalistów, techników i œredni personel oraz pracowników us³ug osobistych i sprzedawców. W tej ostatniej grupie wyraÿny wzrost wyst¹pi³ w latach W analizowanym okresie spad³o zapotrzebowanie w grupie robotników przemys³owych i rzemieœlników oraz pracowników przy pracach prostych. Po wyraÿnym wzroœcie liczby og³oszeñ o wolnych miejscach pracy w grupie pracowników biurowych, w kolejnych latach liczba ta utrzymuje siê na tym samym poziomie. Wydaje siê, e pozytywnym trendem jest malej¹cy udzia³ ofert dotycz¹cych prac prostych w 2003 r. by³a tu druga lokata w liczbie og³oszeñ, w 2008 r. dopiero szósta. Jeœli przeanalizujemy szczegó³owo kolejne lata, gdy chodzi o liczbê zawodów, to w dalszym ci¹gu stosunkowo niewiele by³o ofert pracy dla pracowników umys³owych, ale raczej by³o to zwi¹zane z innym procesem rekrutacji. I to jest pewien mankament analizy og³oszeñ prasowych, czêsto spotykamy siê bowiem z informacjami, e brak jest ofert dla absolwentów wy szych uczelni w biurach poœrednictwa czy w³aœnie na ³amach gazet aplikacji, dobrze rozumiana protekcja znacznie czêœciej jest stosowana, ni og³oszenia prasowe.

9 Wstêp Kolejny problem analizowany w poszczególnych latach to miejsce wykonywania pracy wskazane w ofertach. Jeszcze w 2003 r. ponad po³owa ofert dotyczy³a pracy za granic¹, w szczególnoœci w Holandii i Niemczech. Odsetek ten prawdopodobnie by³ wiêkszy z uwagi na to, e 28,40% ofert nie mia³o precyzyjnie okreœlonego miejsca pracy i w niektórych ofertach by³a mowa o koniecznoœci posiadania paszportu. Nie zmienia to faktu, e w kolejnych kwarta³ach 2003 r. zmniejsza³a siê liczba ofert pracy w kraju. W roku 2006 sytuacja uleg³a gwa³townej zmianie, jednak jak ju podkreœlano, by³o to zwi¹zane równie z wprowadzeniem do dodatku Praca ofert powiatowych urzêdów pracy. W dalszym ci¹gu wysoka by³a liczba ofert o nieokreœlonym miejscu pracy 32,99%. Rok 2007 to najni szy udzia³ ofert pracy poza granicami kraju (18,80%), blisko 50% to oferty krajowe, z czego ponad 46% z województwa opolskiego. W roku 2008 œrednio z województwa opolskiego pochodzi³o 56% ofert najwiêcej w ca³ym badanym okresie. W tym e roku propozycje zatrudnienia w kraju to ju 58,95% (œrednia), a poza granicami 19,69%. Jeœli chodzi o oczekiwania pracodawcy wobec kandydata, to by³y one zró - nicowane. Do trzech najwa niejszych w 2003 r. zaliczono: paszport niemiecki œrednia z analizowanych wszystkich ofert 20,49%; doœwiadczenie/sta /praktyka œrednia z analizowanych wszystkich ofert 15,61%; odpowiednie predyspozycje psychiczne i cechy osobowoœciowe œrednia z analizowanych wszystkich ofert 14,78%. W roku 2006 trzy pierwsze miejsca zajmowa³y odpowiednio: doœwiadczenie/sta /praktyka œrednia z analizowanych wszystkich ofert 24,81%; posiadanie paszportu niemieckiego œrednia z analizowanych wszystkich ofert 12,06%; œrednie wykszta³cenie œrednia z analizowanych wszystkich ofert 6,78%. Zmiana na tzw. pierwszym miejscu niew¹tpliwie zale na by³a w najwiêkszym stopniu od wspomnianego ju wprowadzenia do dodatku Praca ofert pracy z PUP. W roku 2007 nast¹pi³y dalsze zmiany w tej swoistej liœcie rankingowej: doœwiadczenie/sta /praktyka œrednia z analizowanych wszystkich ofert 26,09%; wykszta³cenie zawodowe 9,89% (z wykszta³ceniem zawodowym kierunkowym 11,29%); posiadanie paszportu niemieckiego œrednia z analizowanych wszystkich ofert 6,73%. I rok 2008: doœwiadczenie/sta /praktyka œrednia z analizowanych wszystkich ofert 25,11%;

10 Wstêp wykszta³cenie zawodowe œrednia z analizowanych wszystkich ofert 11,77% (z wykszta³ceniem zawodowym kierunkowym 12,95%); znajomoœæ jêzyka angielskiego œrednia z analizowanych wszystkich ofert 7,44%. Ciekawe s¹ informacje, jeœli chodzi o oczekiwania pracodawców pod wzglêdem wykszta³cenia (tab. 2). Wykszta³cenie jednak nie jest jakimœ szczególnym warunkiem, jaki stawia siê w og³oszeniach. Chocia w 2008 r. co dziesi¹te og³oszenie zawiera³o koniecznoœæ posiadania wykszta³cenia zawodowego. Tabela 2 Udzia³ w liczbie ofert oczekiwañ zwi¹zanych z okreœlonym poziomem wykszta³cenia (w %) Wykszta³cenie Lata Podstawowe 0,00 0,04 0,34 0,23 Zawodowe 3,62 4,67 9,89 11,77 Zawodowe kierunkowe 0,76 2,63 1,40 1,18 Œrednie 8,06 6,78 6,36 6,77 Œrednie kierunkowe 2,86 0,78 1,30 3,58 Wy sze 3,37 2,76 2,08 2,81 Wy sze kierunkowe 2,03 2,51 2,14 4,93 r ó d ³ o: Opracowanie w³asne. W og³oszeniach o ofertach pracy stosunkowo rzadko pojawia³y siê wymagania dotycz¹ce jêzyka obcego, mimo e wiele z nich jest spoza kraju. Chocia w 2008 r. jêzyk angielski by³ na trzecim miejscu, jeœli chodzi o czêstotliwoœæ wystêpowania w kontekœcie wymagañ stawianych przez pracodawców. Tabela 3 Udzia³ w liczbie ofert oczekiwañ zwi¹zanych z jêzykiem obcym (w %) Jêzyk obcy Lata Angielski 5,91 4,60 4,86 7,44 Niemiecki 7,88 4,54 4,85 6,83 Pozosta³e 0,24 1,72 1,94 1,83 r ó d ³ o: Opracowanie w³asne. Badania dotycz¹ce warunków oferowanych pracownikom w poszczególnych latach wykaza³y, e by³ to najrzadziej spotykany element spoœród opisanych. Je eli warunki s¹ okreœlane, to najczêœciej przy ofercie dotycz¹cej pracy poza granicami kraju; gdy zaœ wystêpuj¹ przy ofertach pracy w Polsce, to z regu³y dotyczy³ wy szych stanowisk. Wydaje siê, e istnieje kilka przyczyn tego zjawiska. Po pierwsze, og³oszenie kosztuje, a wiêc ogranicza siê informa-

11 Wstêp cje do kwestii, zdaniem pracodawców najwa niejszych, tych, które zapewni¹ szybkie zg³oszenia. Og³oszenie ma charakter publiczny i masowy, a wiêc z za³o enia przekazuje siê stosunkowo niewiele informacji m.in. z uwagi na walkê konkurencyjn¹. Po drugie, jak ju podkreœlano, powa na czêœæ og³oszeñ dotyczy³a prac nieskomplikowanych, gdzie zarówno wynagrodzenia, jak i pakiet socjalny nie s¹ za wysokie. I wreszcie po trzecie, poziom bezrobocia by³ na tyle wysoki, e w dalszym ci¹gu mo na mówiæ o rynku pracodawcy. Innymi s³owy nie trzeba specjalnych starañ, by znaleÿæ pracownika. Widaæ to m.in. w og³oszeniach, w których pojawia siê sformu³owanie wysokie wynagrodzenie. Jeszcze w 2003 r. wystêpowa³o w 7,48% ofert pracy, w latach odpowiednio: 3,53; 3,06 i 2,89%. Stosunkowo najszerzej opisane by³y oferty pracy za granic¹, oczywiœcie oprócz wynagrodzenia. Pojawia³y siê sporadycznie stawki za godzinê, tydzieñ lub miesi¹c pracy, które w wiêkszoœci wypadków dotyczy³y w³aœnie pracy za granic¹. Co ciekawe, w kolejnych latach, które brane by³y pod uwagê, by³o coraz mniej og³oszeñ z tymi informacjami, byæ mo e zwi¹zane to by³o z powszechn¹ ju wiedz¹ w Opolskiem na temat stawek minimalnych w takich krajach, jak Niemcy czy Holandia. Nawet tak wa ne czynniki, które decyduj¹ o podjêciu pracy, jak forma zatrudnienia i wymiar czasu pracy czy warunki pracy w og³oszeniach traktowane s¹ marginalnie. W roku 2003 w ponad 72% og³oszeñ, warunki zatrudnienia by³y zupe³nie nieokreœlone, w latach stanowi³y one odpowiednio: 74,14; 73,41 i 78,05%, mimo e miêdzy 2003 a np r. wyraÿnie wzros³a liczba cech charakteryzuj¹cych oferty z 75 do 125, no ale w pewnym sensie to kwestia reklamy i dbania o kreatywnoœæ. Ka da z prezentowanych w wydawnictwie czêœci zawiera podsumowanie, w którym opisano najwa niejsze zjawiska. Moim zdaniem, analizuj¹c kompleksowo ca³y materia³ badawczy nale y zwróciæ uwagê na nastêpuj¹ce tendencje: WyraŸnie wzros³a w porównaniu do 2003 r. liczba zawodów, które widniej¹ w og³oszeniach. Prócz powszechnie znanych, które np. wynikaj¹ z profili kszta³cenia w szko³ach ponadgimnazjalnych, pojawia³y siê zupe³nie nowe. W roku 2008 pewne zaskoczenie mog¹ budziæ oferty pracy w zawodach: asfalciarz, defektoskopista, filizjarz, tyflopedagog, rekruter czy rewalidant. Wzrost ten tylko czêœciowo mo na t³umaczyæ zamieszczaniem w dodatku Praca od 2006 r. og³oszeñ PUP. Liczba ofert pracy ros³a, co oczywiœcie zwi¹zane by³o ze spadkiem bezrobocia. Wymagania wobec potencjalnych pracowników nie by³y szczególnie rozbudowane najwa niejsze w ostatnich latach to doœwiadczenie, sta lub praktyka. Mala³o znaczenie posiadania paszportu niemieckiego. Wiêkszej roli, niestety, nie odgrywa³a znajomoœæ jêzyka obcego. Jest to oczywiœcie zwi¹zane ze specyfik¹ og³oszeñ prasowych, szczególnie w dziennikach regionalnych, gdzie doœæ precyzyjnie okreœlony jest zarówno odbiorca czasopisma (potencjalny pracobiorca), jak równie rodzaj i charakter proponowanej pracy.

12 Wstêp! W og³oszeniach pomija siê praktycznie opis warunków zatrudnienia, wydaje siê, e jest to zjawiska naturalne, np. sprawy p³acowe s¹ elementem tajemnicy s³u bowej. Wydaje siê, e warto kontynuowaæ powy sze badania, w celu np. uchwycenia okreœlonych trendów, z t¹ jednak œwiadomoœci¹, e dotycz¹ one tylko czêœci prawdopodobnie nie najwa niejszej ró nych form rekrutacji. Wojciech Duczmal

13 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO...! Czêœæ I Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO...

14 1. Charakterystyka materia³u badawczego W raporcie zanalizowano oferty pracy publikowane na ³amach NTO w dodatku Praca w latach 2003 i Ze wzglêdu na czas, jaki up³yn¹³ pomiêdzy ofertami zamieszczonymi w dwóch rocznikach, mo na ukazaæ ró nice wystêpuj¹ce w og³oszeniach o pracy i ich liczbie, ale nie tylko; mo na co w tym przypadku jest niezwykle istotne rozpatrzyæ oferty z uwagi na wejœcie Polski w 2004 r. do struktur Unii Europejskiej. Analiza ofert pracy z rocznika przed przyst¹pieniem Polski do UE i z rocznika po przyst¹pieniu pozwoli³a na zbadanie ró nic w ofertach pracy równie i pod tym k¹tem Materia³ badawczy z 2003 r. Dodatek Praca z roku 2003 w wiêkszoœci zawiera oferty pracy. Artyku³y poœwiêcone problematyce pracy zajmuj¹ niewiele miejsca, najczêœciej s¹ publikowane na pierwszych dwóch stronach. Dodatek obejmuje osiem stron (wyj¹tkowo 14), ponadto zamieszczane s¹ równie og³oszenia osób szukaj¹cych pracy Materia³ badawczy z 2006 r. Dodatek Praca z roku 2006, podobnie jak w 2003, jest w wiêkszoœci wype³niony ofertami pracy. Innowacj¹, w porównaniu z rokiem 2003, jest wprowadzenie ofert Wojewódzkiego Urzêdu Pracy w Opolu oraz z powiatowych urzêdów pracy w: Brzegu, w G³ubczycach, Kêdzierzynie-KoŸlu, Kluczborku, Krapkowicach, Namys³owie, Nysie, Oleœnie, Opolu, Prudniku, Strzelcach Opolskich, a tak e z Ochotniczego Hufca Pracy Opolskiej Wojewódzkiej Komendy w Opolu. Artyku³y dotycz¹ce problematyki pracy zajmuj¹ wiêcej miejsca. Liczniejsze oferty pracy (w du ym stopniu przez zamieszczanie ofert z WUP i PUP), a tak e zwiêkszona liczba artyku³ów spowodowa³y dwukrotny wzrost objêtoœci dodatku w porównaniu z rokiem Zazwyczaj numer liczy³ stron, Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006

15 & Czêœæ I choæ bywa³y numery 20-stronicowe. Podobnie jak w 2003 r., zamieszczano te og³oszenia osób poszukuj¹cych pracy. 2. Metoda badawcza Niniejszy raport sporz¹dzono z zastosowaniem analizy zawartoœci i analizy porównawczej. Analiza zawartoœci, zazwyczaj kojarzona z szacowaniem iloœciowym, wspierana jest tu przez analizê jakoœciow¹, która najczêœciej wykorzystywana jest w analizie treœci. Analiza iloœciowa, poprzez informowanie o danych liczbowych, ukazuje zjawiska pod k¹tem wielkoœci i czêstotliwoœci badanych elementów. Analiza jakoœciowa natomiast szuka odpowiedzi na pytanie, jakie treœci s¹ prezentowane, zatem skupia siê na ich porz¹dkowaniu w ogólne kategorie, które s³u ¹ nastêpnie formu³owaniu wniosków o jakoœci materia³u. Natomiast analiza porównawcza pozwala na ukazanie podobieñstw i ró nic wystêpuj¹cych pomiêdzy elementami nale ¹cymi do ró nych zbiorów, w tym przypadku wystêpuj¹cych w ró nym okresie. Przy doborze materia³u do analizy jakoœciowej, ze wzglêdu na jego wielkoœæ (po odrzuceniu og³oszeñ osób szukaj¹cych pracy pozostaje ofert pracy), zastosowano dobór celowy. Szczegó³owej analizie poddane zosta³y numery rozpoczynaj¹ce kwarta³y ka dego z roczników. Na taki dobór pozwoli³a wstêpna weryfikacja wszystkich numerów z obu roczników, stwierdzaj¹ca du e podobieñstwo ofert pomiêdzy kwarta³ami ze sporym odsetkiem ofert powtarzaj¹cych siê w ka dym numerze. 3. Wyniki analizy ofert pracy 3.1. Liczba ofert pracy Istotn¹ kwesti¹ w niniejszym raporcie jest liczba ofert pracy. Jej wielkoœæ decyduje o szansach znalezienia pracy przez bezrobotnego dziêki lekturze dodatku. Tabele1i2ukazuj¹ liczebnoœæ ofert w dwóch analizowanych rocznikach. Tabela 1 przedstawia liczbê ofert w poszczególnych numerach dodatku Praca w 2003 r., a tak e stosunek liczby og³oszeñ w numerze do wszystkich og³oszeñ z ca³ego roku.

16 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006 ' Data wydania dodatku Praca w 2003 r. Oferty pracy w 2003 r. Liczba og³oszeñ (rosn¹co) Liczba og³oszeñ w numerze Tabela 1 Stosunek liczby og³oszeñ w numerze do wszystkich og³oszeñ z ca³ego roku [%] stycznia ,56 13 stycznia ,60 20 stycznia ,58 27 stycznia ,66 3 lutego ,36 10 lutego ,60 17 lutego ,46 24 lutego ,24 3 marca, niekompletny ,03 10 marca ,46 17 marca ,58 24 marca ,61 31 marca ,63 7 kwietnia ,80 14 kwietnia ,85 22 kwietnia, niekompletny ,53 28 kwietnia ,70 5 maja, niekompletny ,44 12 maja ,53 19 maja ,53 26 maja ,02 2 czerwca ,09 9 czerwca ,92 16 czerwca ,89 23 czerwca ,02 30 czerwca ,21 7 lipca ,87 14 lipca ,38 21 lipca ,26 28 lipca ,00 4 sierpnia ,36 11 sierpnia ,34 18 sierpnia ,17 25 sierpnia ,67 1 wrzeœnia ,80

17 Czêœæ I cd. tab wrzeœnia ,68 15 wrzeœnia ,67 22 wrzeœnia ,72 29 wrzeœnia ,92 6 paÿdziernika ,33 13 paÿdziernika ,00 20 paÿdziernika ,11 27 paÿdziernika ,34 3 listopada ,33 10 listopada ,00 17 listopada ,83 24 listopada ,95 1 grudnia ,83 8 grudnia ,55 15 grudnia ,09 22 grudnia, niekompletny ,75 29 grudnia, niekompletny ,10 Tabela 1 pokazuje, e analizie iloœciowej, dotycz¹cej liczby ofert pracy w poszczególnych numerach dodatku, poddano 52 numery z 2003 r. Œrednia liczba ofert w jednym numerze wynios³a 113,19. Wyniki badañ wskazuj¹ na lekk¹ tendencjê wzrostow¹ w relacji: liczba ofert pracy a pora roku. Najmniej ofert zamieszczono w dodatku w okresie styczeñ kwiecieñ (w ka dym numerze poni ej 2% w skali ca³ego roku). Od maja do koñca roku zazwyczaj wynosi³a powy ej 2%. Najwiêksza liczba ofert pracy 209 zosta³a odnotowana w numerze z 8 grudnia 2003 r., co stanowi³o 3,55% ofert z ca³ego roku. Drugi co do liczby ofert numer dodatku ukaza³ siê 1 wrzeœnia 2003 r. i zawiera³ 165 ofert, czyli 2,8% ofert z ca³ego roku. Tabela 2 przedstawia liczbê ofert w poszczególnych numerach dodatku Praca w 2006 r., a tak e stosunek liczby og³oszeñ w numerze do wszystkich og³oszeñ z ca³ego roku. Tabela 2 pokazuje, e analizie iloœciowej poddano ³¹cznie 49 numerów z 2006 r. Œrednia liczba ofert w jednym numerze wynios³a 625,82. Wyniki badañ, podobnie jak w przypadku ofert z 2003 r., wskazuj¹ na lekk¹ tendencjê wzrostow¹ w relacji: liczba ofert pracy a pora roku. Najmniej ofert zamieszczono w dodatku w okresie styczeñ kwiecieñ (w ka dym numerze poni ej 2% w skali ca³ego roku). Od maja do koñca roku zazwyczaj wynosi³a powy ej 2%.

18 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006 Data wydania dodatku Praca w 2006 r. Oferty pracy w 2006 r. Liczba og³oszeñ (rosn¹co) Liczba og³oszeñ w numerze Tabela 2 Stosunek liczby og³oszeñ w numerze do wszystkich og³oszeñ z ca³ego roku [%] stycznia ,83 23 stycznia ,66 30 stycznia ,94 6 lutego ,34 13 lutego ,36 20 lutego ,90 27 lutego ,88 6 marca ,68 13 marca ,97 27 marca ,72 3 kwietnia ,07 10 kwietnia ,97 18 kwietnia ,70 24 kwietnia ,00 2 maja ,97 8 maja ,08 15 maja ,30 22 maja ,10 29 maja ,50 5 czerwca ,51 12 czerwca ,61 19 czerwca ,96 26 czerwca ,51 3 lipca ,43 10 lipca ,27 17 lipca ,26 24 lipca ,17 31 lipca ,18 7 sierpnia ,44 14 sierpnia ,45 21 sierpnia ,51 28 sierpnia ,36 4 wrzeœnia ,03 11 wrzeœnia ,25 18 wrzeœnia ,25

19 Czêœæ I wrzeœnia ,35 2 paÿdziernika ,16 9 paÿdziernika ,02 16 paÿdziernika ,20 23 paÿdziernika ,19 30 paÿdziernika ,12 6 listopada ,98 13 listopada ,86 20 listopada ,97 27 listopada ,08 4 grudnia ,53 11 grudnia ,01 18 grudnia ,82 27 grudnia ,53 cd. tab. 2 Najwiêksza liczba ofert pracy zosta³a odnotowana w numerze z 12 czerwca 2006 r. i wynosi³a 770, co stanowi³o 2,51% ofert z ca³ego roku. Kolejne miejsca co do ofert przypad³y dodatkom z: 5 i 26 czerwca i 21 sierpnia 2006 r., które zawiera³y odpowiednio: 770 i 2 x 769 ofert, co w ka dym ze wspomnianych numerów stanowi³o 2,51% ofert z ca³ego roku. Najmniej ofert zamieszczono w dodatku w okresie styczeñ kwiecieñ (w ka dym numerze poni ej 2% ofert w skali ca³ego roku) Zawody i stanowiska proponowane w ofertach Na potrzeby niniejszego raportu nale y przywo³aæ okreœlon¹ w rozporz¹dzeniu Ministra Gospodarki i Pracy strukturê klasyfikacji. Jak zaznaczono: [...] struktura klasyfikacji jest wynikiem grupowania zawodów na podstawie podobieñstwa kwalifikacji zawodowych wymaganych dla realizacji zadañ danego zawodu (specjalnoœci), tj. ich poziomu i specjalizacji. Wymienione kryteria pos³u y³y grupowaniu poszczególnych zawodów i specjalnoœci w grupy elementarne, a te z kolei w bardziej zagregowane grupy œrednie, du e i wielkie. Struktura grup wielkich klasyfikacji okreœlona w rozporz¹dzeniu wygl¹da nastêpuj¹co: 1. Przedstawiciele w³adz publicznych, wy si urzêdnicy i kierownicy. Rozporz¹dzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 8 grudnia 2004 r. w sprawie klasyfikacji zawodów i specjalnoœci dla potrzeb rynku pracy oraz zakresu jej stosowania, DzU 2004, nr 265, poz

20 Analiza ofert pracy z poniedzia³kowego dodatku Praca do NTO z lat 2003 i 2006! 2. Specjaliœci. 3. Technicy i inny œredni personel. 4. Pracownicy biurowi. 5. Pracownicy us³ug osobistych i sprzedawcy. 6. Rolnicy, ogrodnicy, leœnicy i rybacy. 7. Robotnicy przemys³owi i rzemieœlnicy. 8. Operatorzy i monterzy maszyn i urz¹dzeñ. 9. Pracownicy przy pracach prostych. 10. Si³y zbrojne. W rozporz¹dzeniu zdefiniowano poszczególne grupy: Przedstawiciele w³adz publicznych, wy si urzêdnicy i kierownicy grupa ta obejmuje zawody, w których podstawowymi zadaniami s¹: planowanie, okreœlanie i realizowanie podstawowych celów i kierunków polityki pañstwa, formu³owanie przepisów prawnych oraz kierowanie dzia³alnoœci¹ jednostek administracji publicznej, a tak e sprawowanie funkcji zarz¹dzania w przedsiêbiorstwach lub ich wewnêtrznych jednostkach organizacyjnych. Specjaliœci grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce posiadania wysokiego poziomu wiedzy zawodowej, umiejêtnoœci oraz doœwiadczenia w zakresie nauk technicznych, przyrodniczych, spo³ecznych, humanistycznych i pokrewnych. Ich g³ównymi zadaniami s¹: wdra anie do praktyki koncepcji i teorii naukowych lub artystycznych, powiêkszanie dotychczasowego stanu wiedzy poprzez badania i twórczoœæ oraz systematyczne nauczanie w tym zakresie. Technicy i inny œredni personel grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do wykonywania g³ównie prac technicznych i podobnych, zwi¹zanych z badaniemi stosowaniemnaukowych oraz artystycznych koncepcji i metod dzia³ania. Pracownicy biurowi grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do zapisywania, organizowania, przechowywania i wyszukiwania informacji, obliczania danych liczbowych, finansowych i statystycznych oraz wykonywania obowi¹zków wobec klientów, szczególnie zwi¹zanych z operacjami pieniê nymi, organizowaniem podró y, informacjami i spotkaniami w zakresie biznesu. Pracownicy us³ug osobistych i sprzedawcy grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia, które s¹ niezbêdne do œwiadczenia us³ug ochrony, us³ug osobistych zwi¹zanych m.in. z podró ¹, prowadzeniem gospodarstwa, dostarczaniem ywnoœci, opiek¹ osobist¹ oraz do sprzedawania i demonstrowania towarów w sklepach hurtowych czy detalicznych. Rolnicy, ogrodnicy, leœnicy i rybacy grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do uprawy i zbioru ziemiop³odów, zbierania owoców lub roœlin dziko rosn¹cych, uprawy i eksploatacji lasów, chowu i hodowli zwierz¹t, po³owów lub hodowli ryb. Robotnicy przemys³owi i rzemieœlnicy grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do uzyskiwania i obróbki surowców, wytwarzania i naprawy towarów oraz budowy, konserwacji i naprawy dróg, konstrukcji i maszyn. G³ówne zadania wymagaj¹ znajomoœci i zrozumienia charakteru pracy, stosowanych materia³ów, maszyn i wytwarzanych produktów. Operatorzy i monterzy maszyn i urz¹dzeñ grupa ta obejmuje zawody wymagaj¹ce wiedzy, umiejêtnoœci i doœwiadczenia niezbêdnych do prowadzenia pojaz-

21 " Czêœæ I dów i innego sprzêtu ruchomego, nadzorowania, kontroli i obserwacji pracy maszyn i urz¹dzeñ przemys³owych na miejscu lub przy pomocy zdalnego sterowania oraz do montowania produktów z komponentów wed³ug œcis³ych norm i metod. Wykonywanie zadañ wymaga g³ównie posiadania wiedzy i zrozumienia zasad funkcjonowania obs³ugiwanych urz¹dzeñ. Pracownicy przy pracach prostych grupa ta obejmuje zawody, które wymagaj¹ niskich lub podstawowych umiejêtnoœci i niewielkiej wiedzy teoretycznej niezbêdnych do wykonywania przewa nie prostych i rutynowych prac. Praca wykonywana jest przy zastosowaniu prostych narzêdzi rêcznych i przy ograniczonej w³asnej inicjatywie i ocenie. W niektórych przypadkach wymaga pewnego wysi³ku fizycznego. Si³y zbrojne w grupie tej klasyfikowani s¹ o³nierze s³u by sta³ej i kontraktowej oraz o³nierze zasadniczej i nadterminowej s³u by wojskowej. W rozporz¹dzeniu zaznaczono: [...] kolejne, coraz bardziej szczegó³owe podzia³y na grupy du e, œrednie i elementarne dokonywane s¹ na podstawie coraz to wiêkszej specjalizacji kwalifikacji, zwi¹zanej z rodzajem wymaganej wiedzy, stosowanych narzêdzi i maszyn czy materia³ów oraz produkowanych dóbr i us³ug!. W tabeli 3 przedstawiono zawody i specjalnoœci, które dotyczy³y analizowanych ofert z 2003 r. Tabela 3 Zawody i stanowiska proponowane w ofertach w 2003 r. (w %) Zawody i stanowiska proponowane w ofertach w 2003 r. 13 stycznia 7 kwietnia 7 lipca 6 paÿdziernika Nieokreœlone 9,57 23,58 18,18 27,01 Akustyk-sprzedawca 0,91 Akwizytor 0,73 Ankieter 0,91 Adresowanie kopert 1,06 Asystent w dziale sprzeda y 1,06 Barman(ka) 0,91 0,73 Betoniarz 0,91 2,92 Bieg³y ksiêgowy 0,91 Blacharz 0,73 Brukarz 1,89 0,73 Brygadzista 0,91 Cieœla 1,06 1,89 14,55 8,76 Cha³upniczy monta bransoletek 1,06 0,94 Ibidem.! Ibidem.

Temat 3: ANALIZA OFERT PRACY ORAZ OFERT INSTYTUCJI SZKOLĄCO-EDUKACYJNYCH

Temat 3: ANALIZA OFERT PRACY ORAZ OFERT INSTYTUCJI SZKOLĄCO-EDUKACYJNYCH Projekt realizowany w ramach Priorytetu 2 Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego współfinansowany ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego i budżetu państwa Kompleksowe badanie

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY

KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ KLASYFIKACJA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI NA POTRZEBY RYNKU PRACY Warszawa 2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPO ECZNEJ DEPARTAMENT RYNKU PRACY KLASYFIKACJA ZAWODÓW

Bardziej szczegółowo

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES

Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Rynku Pracy Andrzej Brejnak Tworzenie modu³owych programów szkoleñ opartych na metodologii MES Warszawa 2004 Ministerstwo Gospodarki i Pracy, Departament Rynku

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 Warszawa 2003 Biuletyn Gospodarka Polski Prognozy i Opinie paÿdziernik 2003 przygotowa³ Zespó³

Bardziej szczegółowo

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów

Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów Jak przygotowaæ lokalny program rozwoju przedsiêbiorczoœci? Poradnik dla gmin i powiatów WARSZAWA 2003 1 Autorzy Wojciech Dziemianowicz Tomasz Kierzkowski Robert Knopik Redakcja Tomasz Kierzkowski Recenzent

Bardziej szczegółowo

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy

Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce. Poradnik przedsiêbiorcy Systemy wspierania innowacji i transferu technologii w krajach Unii Europejskiej i w Polsce Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autorzy prof. zw. dr hab. Alicja Sosnowska prof. dr hab. Krystyna Poznañska

Bardziej szczegółowo

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI

Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI Prz e czytaj, j e œ l i sz ukasz p ra cy Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI P rz eczyt aj, jeœl i s z u kasz p r ac y Ja te mogê! MO LIWOŒCI ROZWOJU ZAWODOWEGO NA WSI PORADNIK praca gdzie

Bardziej szczegółowo

Wanda BURDECKA Instytucje otoczenia biznesu Badanie w³asne PARP, 2004 r Warszawa, 2004 1 Autor Wanda Burdecka Redakcja i korekta Wanda Burdecka Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2004

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIÊBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC. Liliane von Schuttenbach

PRZEDSIÊBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC. Liliane von Schuttenbach SEKTOR MA YCH I ŒREDNICH PRZEDSIÊBIORSTW W REPUBLICE FEDERALNEJ NIEMIEC Liliane von Schuttenbach Warszawa 2000 1 Autor: Liliane von Schuttenbach przy wspó³pracy dr Ralph Ganter Redakcja, korekta: Natalia

Bardziej szczegółowo

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia

Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Zarz¹dzanie marketingowe przedsiêbiorstwem w warunkach gospodarki rynkowej Wybrane zagadnienia Jolanta Radkowska Krzysztof Radkowski Dariusz Sobotkiewicz seria wydawnicza Pañstwowej Wy szej Szko³y Zawodowej

Bardziej szczegółowo

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje

Prognozy rynku pracy i zapotrzebowania na kwalifikacje Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku projekt nr Z/2.02/II/2.1/5/04 finansowany ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego Unii Europejskiej w ramach Zintegrowanego

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU.

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. Powiatowy Urząd Pracy w Krośnie RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE M. KROSNO I KROŚNIEŃSKIM W 2014 ROKU. - marzec 2015 - SPIS TREŚCI WSTĘP - Cel opracowania..3 - Objaśnienia do struktury

Bardziej szczegółowo

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005

Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 INE PAN INSTYTUT NAUK EKONOMICZNYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK Gospodarka Polski Prognozy i Opinie RAPORT nr 7 listopad 2005 Warszawa 2005 Raport Gospodarka Polski Prognozy i Opinie listopad 2005 przygotowa³

Bardziej szczegółowo

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA

POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA POLSKA W UNII EUROPEJSKIEJ DOŒWIADCZENIA PIERWSZEGO ROKU CZ ONKOSTWA Przygotowano w Departamencie Analiz i Strategii Urzêdu Komitetu Integracji Europejskiej. W przygotowaniu publikacji, pod redakcj¹ Rafa³a

Bardziej szczegółowo

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach

Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach Beata PRZYBYLSKA-MASZNER, Cezary TROSIAK Poznañ Uwarunkowania awansu zawodowego kobiet na polskich uczelniach Perspektywa p³ci w rozwa aniach nad awansem zawodowym na polskich uczelniach to temat, który

Bardziej szczegółowo

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services

Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009. Banking & Financial Services Przegl¹d wynagrodzeñ 2008-2009 Banking & Financial Services Spis treœci 1. WSTÊP Strona 3 1. Michael Page International Strona 3 2. Nasza wiedza z zakresu Bankowoœci i Us³ug Finansowych Strona 4 3. Metodologia

Bardziej szczegółowo

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3

J. Altkorn, Podstawy marketingu, Wydawnictwo Instytucji Marketingu, wyd. II Kraków 2000, s. 19. 3 BAROMETR REGIONALNY 59 DOŒWIADCZENIA W WYKORZYSTANIU NARZÊDZI MARKETINGU W PRZEDSIÊBIORSTWACH W PROGRAMIE EQUAL SYSTEM PRZECIWDZIA ANIA POWSTAWANIU BEZROBOCIA NA TERENACH S ABO ZURBANIZOWANYCH mgr Agnieszka

Bardziej szczegółowo

raport rekrutacja w internecie

raport rekrutacja w internecie raport rekrutacja w internecie Sponsorzy Partnerzy maj 2010 spis treœci 4 Jeœli ³owiæ pracownika, to w sieci Pierwsze skojarzenie do has³a rekrutacja w sieci to serwisy rekrutacyjne. Trudno siê jednak

Bardziej szczegółowo

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26]

Refundacje i recepty [s. 4] Lekarz nauczyciel akademicki [s. 12] Siecioholizm [s. 20] Otwocka ortopedia [s. 26] I S S N 1 2 3 2-0 1 6 1 e g z e m p l a r z b e z p ³ a t n y Miesiêcznik Okrêgowej Izby Lekarskiej w Warszawie im. prof. Jana Nielubowicza paÿdziernik 2011 nr 10 Mieczys³aw Szatanek, prezes ORL w Warszawie:

Bardziej szczegółowo

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku

Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Unia Europejska Audyt ofert pracy, zapotrzebowanie na kwalifikacje i szkolenia na Dolnym Œl¹sku Redaktor naukowy Teresa Kupczyk Politechnika Wroc³awska Centrum Kszta³cenia Ustawicznego Wroc³aw 2006 Partnerzy

Bardziej szczegółowo

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego

Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego YCZENIA ŒWI TECZNO NOWOROCZNE Nr 2 (11) Szanowni Radni, Samorz¹dowcy oraz Mieszkañcy Powiatu Ni añskiego Z okazji Œwi¹t Bo ego Narodzenia yczymy Pañstwu zdrowych i beztroskich dni œwi¹tecznych daj¹cych

Bardziej szczegółowo

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy

E-GOSPODARKA. Poradnik przedsiêbiorcy E-GOSPODARKA Poradnik przedsiêbiorcy Warszawa 2003 1 Autor Adam Wawszczyk Redakcja i korekta Agnieszka Tokaj-Krzewska Copyright by Polska Agencja Rozwoju Przedsiêbiorczoœci, 2003 Projekt ok³adki Jakub

Bardziej szczegółowo

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH

POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH POLITYKA FINANSOWA W OKRESIE TRANSFORMACJI DOŒWIADCZENIA LAT DZIEWIÊÆDZIESI TYCH Praca zbiorowa pod kierownictwem naukowym Andrzeja Wernika Instytut Finansów przy Wy szej Szkole Ubezpieczeñ i Bankowoœci

Bardziej szczegółowo

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski

Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Delokalizacja w rozszerzonej Unii Europejskiej perspektywa wybranych pañstw UE. Wnioski dla Polski Urz¹d Komitetu Integracji Europejskiej Departament Analiz i Strategii Warszawa 2006 1 Wydaje: Urz¹d Komitetu

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 10 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 10 Kraków 2014 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy

Bardziej szczegółowo

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT

Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT Nr 8. Sierpień 2003 WOLNY RYNEK, WOLNY WARSZTAT TRW - Original Equipment. Global Service. Produkty TRW dostępne w ofercie Inter Cars S.A. Robert Kierzek - Dyrektor Pionu Marketingu, Członek Zarządu Inter

Bardziej szczegółowo

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie

kwiecień, 2014 rok Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie Powiatowy Urząd Pracy w Kutnie LISTA ZAWODÓW I SPECJALNOŚCI z uwzględnieniem kwalifikacji i umiejętności, na które istnieje zapotrzebowanie na lokalnym rynku pracy powiatu kutnowskiego kwiecień, 2014 rok

Bardziej szczegółowo

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben

Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben 1 PRZEGLĄD TYGODNIOWY AKTUALNOŚCI INFORMACJE WYDARZENIA piątek 25 października 2013 Nr 15 (53) Wizja rozwoju portu morskiego w Gdañsku wed³ug Doroty Raben Rozmowa z Dorotą Raben, prezesem Zarządu Morskiego

Bardziej szczegółowo

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9

Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE. Zeszyt nr 9 Wyższa Szkoła Ekonomii i Informatyki w Krakowie ZESZYTY NAUKOWE Zeszyt nr 9 Kraków 2013 Komitet Redakcyjny Zeszytów Naukowych Wy szej Szko³y Ekonomii i Informatyki w Krakowie: prof. Henryk Gurgul, Wy sza

Bardziej szczegółowo

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE

Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE Cz³owiek - najlepsza inwestycja STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH STANDARDY BRAN OWE PORADNK DLA ORGANZACJ POZARZ DOWYCH Poradnik opracowany przez zespó³ w sk³adzie: Bogumi³a Baliñska

Bardziej szczegółowo