WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA!"

Transkrypt

1 My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 26 (1053) 30 czerwca 2015 Od 1990 r. ISSN Indeks z³ (5% VAT) Piszemy tak e o Baszkowie, s. 7 Biadkach, s. 9 Cieszkowie, s. 9 Gorzupi, s. 9 Zalesiu Ma³ym, s. 3 Po ar w kaflarni Poddasze kaflarni w Zdunach stanê³o w ogniu. Gaszenie ywio³u zajê³o kilka godzin. W akcji udzia³ bra³y 4 samochody stra ackie. Nikomu nic siê nie sta³o. Andrzej Czajka Sylwetka twórcy Max-Polu, cz³owieka sukcesu s Autobus zderzy³ siê z poci¹giem s. 4 Producent œwiec zwolni³ wszystkich pracowników Firma Roband z Krotoszyna zwolni³a wszystkich 23 pracowników. Powodem jest brak zleceñ. strona 11 Dni Sulmierzyc WYBIERAMY DZIEWCZYNÊ LATA! Rusza plebiscyt SMS. Czekamy na zdjêcia piêknych mieszkanek naszego powiatu. Mo na je przysy³aæ mailem lub przyjœæ do redakcji, gdzie zrobimy kandydatkom zdjêcia. Fotografie opublikujemy, g³osowaæ bêd¹ Czytelnicy. Szczegó³y na naszej stronie www i Facebooku. strona LAT SZKO Y W ORPISZEWIE! W sobotê orpiszewska szko³a œwiêtowa³a 140-lecie istnienia. S¹ miejsca, czasy i ludzie, których siê nie zapomina to motto zjazdu, na który przyby³o blisko 70 absolwentów. strona 16 Zduny Znaki bez sensu? GDDKiA nie chce znaków ograniczenia prêdkoœci, bo nie wierzy kierowcom. strona 3 Smolice Fotoradar czy strach na wróble? Dlaczego fotoradar przy szkole jeszcze nie dzia³a? strona 7 KoŸmin Zbadaj¹ windê Fragmenty windy, która zerwa- ³a siê w szpitalu, trafi³y na specjalistyczne badania. strona 22 Sulmierzyce Piotr K. dosta³ absolutorium Mimo e burmistrz Piotr K. uzyska³ absolutorium za 2014 r., mo e siê okazaæ, e jest ono niewa ne. strona 8 Rozdra ew Pomys³owe kobiety Stowarzyszenie Kobiet Wiejskich ma wielkie plany. strona 8 Wspomnienia z akinady (I) strona 21

2 2 Sprawy Telegraf Kobylin. Do 3 lipca mo na zg³aszaæ udzia³ w przetargu na wymianê stolarki okiennej i drzwiowej w siedzibie przychodni zdrowia przy ul. Grunwaldzkiej. STOP. Rozdra ew. 30 czerwca, godz , sala wiejska, sesja Rady Gminy z okazji 25-lecia samorz¹du terytorialnego. O godz msza œw. w intencji zmar³ych samorz¹dowców. STOP. Benice. 12 lipca, od godz , IX Wystawa Zwierz¹t Gospodarskich i Domowych. W programie m.in. wystêpy artystyczne, koncert zespo- ³u Mig, prezentacje wystawców i zabawa taneczna. STOP. Kobylin. Do 13 lipca mo na zg³aszaæ udzia³ w przetargu na budowê kanalizacji na ul. Kolejowej i Rawickiej oraz zagospodarowanie stawu w Wyganowie. STOP. Krotoszyn lipca, Rynek lub Zespó³ Szkó³ z OI nr 1, Log in Lab pierwsze w historii miasta zawody CrossFit-owe, polegaj¹ce na treningu si³owym i kondycyjnym. STOP. Krotoszyn. Do 31 lipca w Urzêdzie Miejskim mo na sk³adaæ wnioski o dotacje na budowê przydomowych oczyszczalni œcieków. STOP. Krotoszyn. Do koñca lipca Krotoszyñska Biblioteka Publiczna przyjmuje zg³oszenia w konkursie na piosenkê o Krotoszynie. STOP. Sulmierzyce. Boisko Orlik zaprasza codziennie od poniedzia³ku do pi¹tku w godz , a w weekendy od do STOP. A.FIGLAK Wypadek na trasie Zduny-Ujazd Chcia³ omin¹æ sarnê i uderzy³ w drzewo 20-latek, kieruj¹cy fiatem punto w niedzielne popo³udnie 21 czerwca, chcia³ omin¹æ sarnê, która nagle pojawi³a siê na drodze i straci³ panowanie nad pojazdem. Do zdarzenia dosz³o w Zdunach na ul. Sulmierzyckiej prowadz¹cej w stronê Ujazdu. Na miejscu zdarzenia pojawili siê: stra acy ochotnicy ze Zdun, policja i zespó³ ratownictwa medycznego. Jak powiedzia³ policjantom kierowca, nagle na drogê wyskoczy³a sarna, na skutek czego gwa³townie skrêci³ i po chwili uderzy³ w przydro ne drzewo. Paliwa STATOIL Olej napêdowy z dowozem NAJNI SZE CENY NA RYNKU Stacja Paliw Benice Tel lub Auto zosta³o bardzo powa nie uszkodzone REKLAMA Stra acy uprz¹tnêli z drogi elementy karoserii pojazdu, a ratownicy medyczni poszkodowanemu mê - czyÿnie udzielili pomocy. Jak informuje Pawe³ Jakubek, dyrektor szpitala powiatowego, po otrzymaniu niezbêdnej pomocy na miejscu zdarzenia kierowca zosta³ przewieziony do Szpitalnego Oddzia³u Ratunkowego o godz Tam przeprowadzono niezbêdn¹ diagnostykê i udzielono mu dalszej pomocy. O mê czyzna zosta³ wypisany do domu z zaleceniem dalszej kontroli w poradni chirurgicznej. (nati) Ju w weekend Tegoroczne œwiêto gminy zapowiada siê obiecuj¹co. Oby tylko pogoda dopisa³a, bo atrakcji dla m³odych i starszych z pewnoœci¹ nie zabraknie. Tegoroczne œwiêtowanie w Rozdra ewie zaplanowano na pierwszy weekend lipca, a ca³oœæ odbywaæ siê bêdzie na terenie Gminnego Oœrodka Sportu i Rekreacji. W sobotni wieczór zaplanowano zabawê taneczn¹ oraz wystêp zespo³u Lorem, zwyciêzcy tegorocznej edycji Krotoszyñskich Talentów. Najwa niejsza czêœæ œwiêtowania odbêdzie siê w niedzielê. Bêd¹ gry i zabawy przy budynku OSP i Masztalarni. Stamt¹d tak e wyruszy coroczna parada pojazdów bezsilnikowych, która zakoñczy siê na terenie GOSiR. W dalszej czêœci bêdzie turniej so³ectw, prezentacja artystyczna szkó³ i przedszkoli oraz wystêpy znanego wpolsce kabaretu Formacja Chatelet i miejscowej Helki. Gwiazd¹ wieczoru bêdzie zespó³ Redlin. (alex) Po ar w Kaflarni Zduny 29 czerwca przed po³udniem w zdunowskiej kaflarni wybuch³ po ar. Przyczyn¹ by³o prawdopodobnie zwarcie instalacji elektrycznej. A.FIGLAK Kilkanaœcie minut przed godz do komendy stra y wp³ynê³o zg³oszenie o po arze. Na miejsce natychmiast udali siê ochotnicy ze Zdun oraz stra zawodowa z Krotoszyna. ¹cznie w akcji uczestniczy³y 4 samochody gaœnicze. Na miejscu okaza³o siê, e p³onie poddasze budynku przy ul. acnowej. U yto wody oraz piany gaœniczej. Czêœciowo zdemontowano dachówki, by zrobiæ dodatkowe dojœcie. Gdy jedni stra acy walczyli z ogniem od strony ulicy, inni gasili p³omienie od podwórza, wchodz¹c po drabinie. Pracuj¹cy w œrodku musieli korzystaæ z aparatów chroni¹cych drogi oddechowe ze wzglêdu na bardzo du e zadymienie. Akcj¹ ratownicz¹ dowodzi³ komendant powiatowy Pañstwowej Stra y Po arnej w Krotoszynie, Mariusz Przyby³. Na szczêœcie nic siê nie sta³o adnej zosób przebywaj¹cych wówczas w budynku. Pracownicy spokojnie wyszli na podwórze kaflarni. Przyczyn¹ po aru mog³o byæ zwarcie instalacji elektrycznej. Pracownicy Po ar wybuch³ na poddaszu budynku firmy energetycznej od³¹czyli pr¹d na prawie ca³ej ulicy. Akcjê gaœnicz¹ obserwowa³o wielu mieszkañców Zdun. Wezwani na miejsce policjanci dbali o bezpieczeñstwo oraz sprawny ruch samochodów przeje d aj¹cych tamtêdy od strony Wroc³awia. (alex) REKLAMA

3 Sprawy / Reklama 3 Zduny Dyrekcja dróg nie chce postawiæ czterdziestki na Wroc³awskiej Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad nie zgadza siê na ograniczenia prêdkoœci do 40 km/h na ul. Wroc³awskiej w Zdunach. Kilka miesiêcy na jednej z sesji Rady Miejskiej wnioskowa³ o to radny Eugeniusz Koczorowski. Sprawê zg³oszono do zarz¹dcy drogi, czyli GDD- KiA w Poznaniu. Na ostatniej sesji przed wakacjami, która odby³a siê 23 czerwca, odczytano nades³an¹ odpowiedÿ. Wynika z niej, e GDDKiA nie widzi potrzeby ograniczenia prêdkoœci ze wzglêdu na dobry stan techniczny drogi i dobr¹ widocznoœæ. Wyjaœniono tak e, e samo ustawienie ograniczenia prêdkoœci nie spowoduje, e UWAGA NONSENS! Wed³ug GDDKiA w Poznaniu ustawienie znaków, które i tak nie bêd¹ przestrzegane, powoduje ich deprecjacjê, czyli utratê znaczenia. A nam siê zawsze wydawa³o, e znaki ustawia siê z przekonaniem, e bêd¹ chroniæ u ytkowników dróg przed niebezpieczeñstwem. Jeœli dyrekcja dróg uwa a inaczej, to mo e w ogóle powinna zrezygnowaæ z ich stosowania na terenie ca³ego kraju. (red.) poruszaj¹cy siê drog¹ kierowcy bêd¹ wolniej jeÿdzili. Dodatkowo zdaniem urzêdników ustawienie znaków, które i tak nie bêd¹ przestrzegane, spowoduje ich deprecjacjê, czyli utratê znaczenia. S³owa te wzbudzi³y ywio³ow¹ reakcjê radnych. Radny Koczorowski stwierdzi³, e autor odpowiedzi zapomnia³ chyba, e wzd³u tej drogi przebiega w¹ski chodnik. Doda³ przy tym, e jego wniosek dotyczy³ g³ównie ograniczenia prêdkoœci dla samochodów ciê arowych, które na tak w¹skiej drodze poruszaj¹ siê zupe³nie inaczej ni auta osobowe. Dodatkowo w piœmie z GDDKiA uwzglêdniono tylko jeden wypadek, który wydarzy³ siê na tej drodze w zesz³ym roku. Prawdopodobnie dlatego urzêdnik uzna³, e krajowa 15 jest bezpieczna. Radni przypomnieli, e w tym roku tak e dosz³o ju do wypadku na Wroc³awskiej oraz zwracali uwagê na to, e problem bardzo du ego ruchu samochodów ciê arowych dotyczy ca³ego odcinka krajówki przebiegaj¹cego przez Zduny. A.FIGLAK Burmistrz zapowiada kolejne pismo w sprawie ograniczenia prêdkoœci Burmistrz Tomasz Chudy wyjaœni³, e najwiêksze zdziwienie wywo³a³o zdanie mówi¹ce o dobrym stanie technicznym drogi. Doda³ tak- e, e nawet podczas obchodów 600- lecia Krotoszyna, w których uczestniczy³, rozmawia³ z zaproszonymi pos³ami o tym, e najwiêkszym marzeniem mieszkañców Krotoszyna i Zdun jest obwodnica. Jej wybudowanie odci¹ y³oby obie miejscowoœci z ruchu samochodów ciê arowych. Ostatecznie stwierdzono, e zostanie wys³ane nastêpne pismo do generalnej dyrekcji, w którym urz¹d nie zgodzi siê z argumentacj¹ GDD- KiA i po raz kolejny bêdzie wnioskowa³ o ograniczenie prêdkoœci. (alex) Zalesie Ma³e Jan-Bud wyremontuje szko³ê Na og³oszony przez kobyliñski magistrat przetarg na modernizacjê szko³y w Zalesie Ma³ym wp³ynê³y 3 oferty. Najtañsza opiewa³a na 474, najdro sza na 641 tys. z³. Wy³oniono ju wykonawcê. Bêdzie nim firma Jan-Bud Janusza Piskorskiego z Zalesia Wielkiego. Informacja orozstrzygniêciu przetargu przekazana zosta³a radnym 25 czerwca podczas wspólnego posiedzenia komisji przed sesj¹ absolutoryjn¹. Gmina Kobylin przeznaczy³a na remont szko- ³y i jej otoczenia 560 tys. z³. Jak mówi Bernrad Jasiñski, burmistrz Kobylina, firma, której gmina powierzy remont, ma najpierw zaj¹æ siê pracami wewn¹trz budynku tak, aby modernizacjê sal lekcyjnych uda³o siê zamkn¹æ przed rozpoczêciem nowego roku szkolnego. Zakoñczenie ca³oœci zaplanowano na 31 paÿdziernika. W ramach prac wymienione zostan¹ okna, parapety i drzwi, docieplone zostan¹ œciany, zmodernizowany dach, zamontowane nowe rynny. Plany obejmuj¹ tak e rozbiórkê dawnych toalet i zagospodarowanie terenu przy budynku szko³y. Jednym z pomniejszych zadañ, choæ równie wa nym, jest wymiana na czêœci ogrodzenia terenu szko³y. (spm)

4 4 Bezpieczeñstwo POLICJA MILICZ Autobus zderzy³ siê z poci¹giem 24 czerwca w po³udnie na torach przy ul. Towarowej w Krotoszynie dosz³o do tragedii. Autobus z wycieczk¹ szkoln¹ wjecha³ na tory, gdzie dosz³o do zderzenia z szynobusem. Autobusem podró owa³o 20 uczniów. L ej ranni o w³asnych si³ach wyszli z pojazdu i zaalarmowali s³u - by ratunkowe. Gdy te dotar³y na miejsce, okaza³o siê, e kilka ciê ej poszkodowanych osób znajduje siê w pojeÿdzie, a kilka le y na zewn¹trz. Stra acy najpierw udzielili niezbêdnej pomocy tym, którzy odnieœli najwiêksze obra enia, a potem przekazali ich pod opiekê za³óg karetek pogotowia ratunkowego. Kolejne zastêpy stra aków, które przyjecha³y na miejsce wypadku, zajê³y siê l ej poszkodowanymi, a potrzebuj¹cych specjalistycznej pomocy przewieziono do szpitali w Krotoszynie, Ostrowie Wlkp. i Pleszewie. Na szczêœcie by³o to tylko æwiczenia. Uczestniczyli w nich: specjalistyczny zespó³ ratownictwa medycznego z Krotoszyna, jednostki ochotniczej stra y po arnej z Biadek, Krotoszyna, Lutogniewa i Zdun, zespó³ ratownictwa z Rawickiego Centrum Medycznego, policja, stra miejska, osoby odpowiedzialne w samorz¹dach za zarz¹dzanie kryzysowe, MZK oraz m³odzie z ZSP nr 2 jako statyœci. Jak wyjaœnia Tomasz Niciejewski, rzecznik prasowy krotoszyñskiej zawodowej stra y po arnej, celem æwiczeñ by³o doskonalenie dzia³añ ratowniczych z udzia³em wielu wspó³dzia³aj¹cych s³u b. (alex) Cieszków Pijany wandal z³apany na gor¹cym uczynku 11 czerwca o godz w nocy mieszkaniec Cieszkowa powiadomi³ policjê, e samodzielnie uj¹³ na gor¹cym uczynku mê czyznê, który w jego samochodzie osobowym marki audi A.FIGLAK Jedno z uszkodzonych aut Sceneria æwiczeñ przypomina³a tê prawdziw¹ wybi³ szyby. Pokrzywdzony us³ysza³ alarm, który w³¹czy³ siê w jego samochodzie zaparkowanym na ul. Chrobrego. Kiedy wyszed³ z domu, zobaczy³ mê czyznê wybijaj¹cego boczn¹ szybê auta. Wandal zacz¹³ uciekaæ, jednak szybko zosta³ z³apany. Okaza³ siê nim 29-letni mieszkaniec Cieszkowa, który mia³ prawie 1,2 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. Jak ustalili przybyli na miejsce policjanci, uszkodzenie samochodu nie by³o jego jedynym wybrykiem, bowiem wczeœniej wybi³ szyby w dwóch innych samochodach. Targn¹³ siê te na du e szyby wystawowe w dwóch sklepach oraz uszkodzi³ zaparkowany w pobli u motorower. ¹czne straty oszacowano na 7 tys. 300 z³. Policja zatrzyma³a sprawcê w areszcie. By³ ju wczeœniej notowany i skazany na karê wiêzienia za inne przestêpstwa. Za nocne wybryki grozi mu kara do 5 lat pozbawienia wolnoœci. Bêdzie musia³ te naprawiæ wyrz¹dzone szkody lub pokryæ koszty z tym zwi¹zane. Postêpowanie w jego sprawie prowadzi milicka policja. (mal) Czy te krzaki zas³aniaj¹ widocznoœæ? Przed jedynym w Konarzewie przejazdem kolejowym niektórzy kierowcy zmuszeni s¹ zatrzymywaæ siê niemal przy torach, aby sprawdziæ, czy nadje d a poci¹g. Za ka dym razem, kiedy przeje - d am muszê zatrzymaæ siê przy samym przejeÿdzie, eby zobaczyæ czy jedzie poci¹g mówi nam jedna z mieszkanek wioski. Kobieta dodaje, e kierowcom o niskim wzroœcie rosn¹ce na rowie krzaki zas³aniaj¹ widocznoœæ. Za rowy odpowiada Powiatowy Zarz¹d Dróg, a za pobocze torowiska kolej. Jak informuje Tomasz Chudy, burmistrz Zdun, gmina regularnie wysy³a do obu instytucji pisma z proœbami o interwencjê. Gdy to mo liwe, pracownicy gospodarczy magistratu sami dbaj¹ o porz¹dek przy przejeÿdzie. Krzaki rosn¹ po obu stronach drogi. Wiêkszoœæ pojazdów jad¹cych od strony Krotoszyna doje d a do samych torów, bo dopiero tam kierowca jest w stanie dostrzec, czy nie nadje d a poci¹g. Dyrektor Powiatowego Zarz¹du Wybieramy najlepszego dzielnicowego Po raz pi¹ty Komenda Powiatowa Policji oraz komisja bezpieczeñstwa i porz¹dku przy starostwie organizuj¹ plebiscyt na najlepszego w naszym powiecie dzielnicowego. Dzielnicowy czêsto jest nazywany policjantem pierwszego kontaktu. Powinien doskonale znaæ swoj¹ dzielnicê, jej mieszkañców i ich problemy. Czy znasz swojego dzielnicowego? Czy masz do niego zaufanie? Je- eli pomóg³ Ci w rozwi¹zaniu Twojego problemu, poradzi³, skierowa³ do osób, które mog³y udzieliæ Ci specjalistycznej pomocy zag³osuj. eby wzi¹æ udzia³ w plebiscycie, wystarczy wype³niæ kupon, który drukujemy, a potem dostarczyæ go do redakcji osobiœcie lub wrzuciæ do naszej A.FIGLAK Nie ka dy kierowca, widzi, czy mo e bezpiecznie przejechaæ tory Dróg, Krzysztof Jelinowski, mówi, e obowi¹zkiem PZD jest utrzymanie w dobrym stanie znaków przy przejeÿdzie. Jeœli ktoœ zatrzyma siê skrzynki (ul. Sienkiewicza 2a w Krotoszynie). Mo na równie zanieœæ wype³niony kupon do Komendy Powiatowej Policji albo posterunku w swojej gminie. Spoœród g³osuj¹cych wylosowana zostanie osoba, która otrzyma nagrodê podczas lipcowej gali podsumowuj¹cej konkurs. Obok prezentujemy listê wszystkich policjantów dzielnicowych pracuj¹cych w powiecie. W roku ubieg³ym zwyciêzc¹ zosta³ st. sier. Patryk Cepa pracuj¹cy w Krotoszynie. (popi) przy znaku STOP, to ma pe³n¹ widocznoœæ próbuje nas bezskutecznie przekonaæ. (alex) Dzielnicowi Krotoszyn st. sier. Patryk Cepa (Dzielnica nr 1) asp. Artur Jankowski (Dzielnica nr 2) sier. Jan Kolanowski (Dzielnica nr 3) st. sier. Robert Werner (Dzielnica nr 5) asp. Tomasz Zieleziñski (Dzielnica nr 6) sier. sztab. Damian Szczêsny (Dzielnica nr 7) sier. sztab. Grzegorz Czerwonka (Dzielnica nr 8) st. asp. Rafa³ Matyba (Dzielnica nr 9) Dzielnicowi KoŸmin st. asp. Wojciech Ku³aga (Dzielnica nr 1) asp. Krzysztof Grzemski (Dzielnica nr 2) sier. sztab. Micha³ Ciszak (Dzielnica nr 3) m³. asp. Dawid Klarzyñski (Dzielnica nr 4) Dzielnicowy Rozdra ew asp. Dariusz Robakowski Dzielnicowi Kobylin st. asp. Tomasz Lesiñski (Dzielnica nr 1) asp. Micha³ Skupin (Dzielnica nr 2) Dzielnicowi Zduny st. asp. Dariusz Konrady (Dzielnica nr 1) asp. Mariusz Borowczyk (Dzielnica nr 2) Dzielnicowy Sulmierzyce sier. sztab. Piotr KoŸma

5 Sprawy / Reklama Tak w³aœciwie zachowa³by siê ka dy dobry gospodarz 5 Wielkie zamieszanie wokó³... trzech okien Kontrola komisji rewizyjnej w Zespole Szkó³ Ponadgimnazjalnych nr 3 w Krotoszynie wykry³a nieprawid³owoœci w zakupie i monta u 3 okien w sali lekcyjnej. Dyrektor Krzysztof Grobelny przyznaje siê do b³êdu, który zosta³ ju naprawiony. Komisja rewizyjna rady powiatu stwierdzi³a, e szko³a podpisa³a umowê z krotoszyñsk¹ firm¹ i zap³aci³a fakturê z 27 grudnia 2014 r. na kwotê 13 tys. 899 z³ za zakup 3 niestandardowych okien i parapetów, których jednak nie otrzyma³a. Nie mia³a ich tak e wtedy, gdy komisja rewizyjna sprawdza³a dokumentacjê. Pieni¹dze wydano na zakup, którego fizycznie nie by³o. Ustne zapewnienie Wed³ug dyr. Grobelnego wybrano wykonawcê w wyniku zapytania ofertowego. 3 okna mia³y kosztowaæ 13 tys. 899 z³, ale do monta u potrzebowano zgody wojewódzkiego konserwatora zabytków. Budynek szko³y znajduje siê w strefie ochrony konserwatorskiej. ZSP nr 3 posiada³ projekt okien i zgodê konserwatora na ich monta w przypadku koniecznoœci wymiany z 1998 r. Gdy rozmawialiœmy z pani¹ konserwator, uzyskaliœmy od niej ustne zapewnienie, e zgoda na wymianê okien bêdzie podtrzymana, pozwolenie mia³o byæ wydane w krótkim czasie mówi Krzysztof Grobelny. Konieczny nowy projekt W bud ecie szko³y znajdowa³y siê S.PA ASZ wówczas pieni¹dze na zakup okien, dlatego postanowiono zrealizowaæ fakturê. Tym bardziej, e by³a to koñcówka roku i trzeba by³o wykorzystaæ pieni¹dze zapisane w bud ecie. W tym roku zapewne nie mia³bym tych pieniêdzy mówi dyrektor. Na odwrocie faktury Okna zosta³y zamontowane w ubieg³ym tygodniu dyrektor umieœci³ adnotacjê, w której opisa³ historiê przed³u aj¹cej siê procedury dotycz¹cej za³atwiania sprawy okien. Znalaz³ siê tam zapis, e firma, która otrzyma pieni¹dze, po uzyskaniu pozwolenia konserwatora zabytków na monta, zobowi¹zuje siê do wstawienia okien do wakacji letnich. Dyrektor post¹pi³ wiêc po gospodarsku. W miêdzyczasie konserwator zabytków uniewa ni³a swoj¹ wczeœniejsz¹ decyzjê z 1998 r. i zaleci³a, by szko³a opracowa³a nowy projekt okien, które mia³y przywróciæ im pierwotny, historyczny wygl¹d. ZSP nr 3 zleci³o takie opracowanie i zap³aci³o za nie 3,6 tys. z³. Projekt ten znacznie zmieni³ ich wygl¹d oraz rodzaj u ytych materia³ów. Szko³ê zobligowano do monta u nie plastikowych, a drewnianych parapetów. W górnej czêœci okien wprowadzono dodatkowe listwy itd. Mo na by- ³o wiêc domniemywaæ, e ich wykonanie bêdzie dro sze. Pozwolenie na monta okien wg nowego projektu wydane zosta³o 24 kwietnia. Pieni¹dze wróci³y Zwrócono siê do firmy montuj¹cej okna o zwrot wp³aconych w grudniu pieniêdzy. 1czerwca na konto starostwa wp³ynê³a zainkasowana kwota. Sporz¹dzono aneks do umowy, a firma opracowa³a nowy kosztorys okien, wykona- ³a je i kilkanaœcie dni temu zamontowa- ³a. Pope³niliœmy b³¹d dzia³aj¹c w dobrej wierze, jednak zosta³ on ju naprawiony. Jest mi przykro e dosz³o do takiej sytuacji mówi dyrektor. Szko³a zwróci³a siê ju do zarz¹du powiatu o pieni¹dze na zrealizowanie zakupu okien. Dodatkowe 322 z³ o tyle okna bêd¹ dro sze ni planowano pocz¹tkowo dyrektor wy³o y zw³asnej kieszeni. S³awek Pa³asz R E K L A M A

6 Najnowsze informacje z KoŸmina i gminy Stronê redaguje: Liliana Trawiñska ( W skrócie Badaj¹ wypadek windy. Urz¹d Dozoru Technicznego bada przyczyny wypadku windy w koÿmiñskim szpitalu. Jej fragmenty trafi³y do laboratorium. Winda nie bêdzie ju mog³a wróciæ do eksploatacji. Czytaj wiêcej na s. 22. Podwy ka za treningi Wy sza op³ata za udzia³ dzieci w zajêciach szkó³ki pi³karskiej przy Gminnym Oœrodku Sportu ci¹gle wywo³uje emocje u rodziców. Dyrektor GOS S³awomir Grucha³a na skutek sprzeciwu rodziców zaproponowa³ im do wyboru jedn¹ z dwóch opcji. Wariant pierwszy to 30 z³ miesiêcznie, a dodatkowo 100 z³ dop³aty do zakupu sprzêtu sportowego (dres, strój treningowy, getry, torba) oraz finansowanie wyjazdów (np. mecze Lecha, kryta p³ywalnia). W wariancie drugim ujêto 50 z³ miesiêcznie, a w ramach tej op³aty jest ju zakup sprzêtu. Nie boi siê pan, e po podwy ce nie bêdzie kogo szkoliæ? zapyta³ radny Hieronim Gabryelczyk. Sprawdzi³em osiem szkó³ek w okolicy i nasza, mimo podwy ki, nadal jest najtañsza. Ze 117 osób, które nale a³y do szkó³ki, 73 podpisa³y ju aneksy do umów na 50 z³, a 12 wybra- ³o wersjê z 30 z³ i dop³at¹. Nikt nie zrezygnowa³ ze wzglêdu na pieni¹dze wyjaœni³ Grucha³a. Radny Marcin Leœniak zaproponowa³, by na kolejnym spotkaniu szef GOS szczegó³owo przedstawiæ plan wydatków po podwy ce.burmistrz Maciej Bratborski przychyli³ siê do tej propozycji. Jak sprawê rozwi¹zano, poinformujemy wnajbli - szym numerze. (lt) Pasy w kuriozalnym miejscu Jak przejœæ têdy z wózkiem? Do naszej redakcji zg³osi³a siê Czytelniczka zbulwersowana nierozs¹dn¹ decyzj¹ zarz¹dcy ul. Kobyliñskiej w KoŸminie Wlkp., gdzie przejœcie dla pieszych namalowano bezpoœrednio pod wysokim krawê nikiem i pasem zieleni. L. TRAWIÑSKA Aby przejœæ tymi pasami, nale y zdeptaæ pas zieleni i podejœæ pod wysoki krawê nik Jak mam przejœæ tamtêdy bezpiecznie z dzieckiem w wózku? pyta kobieta. Przejœcie rzeczywiœcie jest usytuowane niezbyt logicznie, trzeba bowiem deptaæ pas zieleni i wychylaæ siê zza drzewa, czy nic nie jedzie. Mamy z wózkami maj¹ problem zjechaæ z wysokiego krawê nika czy przejœæ obok ³agodnym zejœciem, jednak nie po pasach, nara aj¹c siê na niebezpieczeñstwo i mandat? Droga nale y do powiatu, skontaktowaliœmy siê wiêc z jej zarz¹dc¹. Krawê niki tu przy pasach bêd¹ obni ane, a pas zieleni zast¹pi utwardzona nawierzchnia. Do koñca wrzeœnia krawê niki bêd¹ dostosowane do ³agodnego przejœcia. Mamy 7 ludzi w PZD, wiêc równoczeœnie nie da siê wszystkiego zrobiæ mówi Krzysztof Jelinowski, dyrektor Powiatowego Zarz¹du Dróg. Có, najpierw malowane jest przejœcie, a dopiero póÿniej dostosowuje siê je do przechodzenia, choæ powinno byæ odwrotnie... Nie pierwszy raz w dzia³aniach PZD brakuje zdrowego rozs¹dku i konsekwencji w planowaniu. Poza tym, jeœli pan dyrektor mówi o zbyt ma³ej liczbie pracowników, to czas pomyœleæ o wzmocnieniu ekipy technicznej lub zmianie sposobu zarz¹dzania? (lt) Notatnik Ponad Œwiatem. 27 czerwca na podzamczu odby³o siê I KoŸmiñskie Spotkanie z Muzyk¹ Religijn¹, w którym wyst¹pili m.in. Pinokio Brothers, The Nodles Band, Hagada, Chimalli, Mgie³ka, Chór im. Czes³awa Czypickiego. Relacja ju za tydzieñ. Bezp³atna mammografia. 4 lipca o godz przy stra nicy na ul. Floriañskiej bêdzie mo na skorzystaæ z bezp³atnego badania w mammobusie. Zapisy: poniedzia³ek-pi¹tek, godz , tel , lub W badaniach uczestniczyæ mog¹ kobiety lat, które w ostatnich 2 latach nie korzysta³y z mammografii. Festiwal Wieprzowiny. 5 lipca w KoŸminie odbêdzie siê ju po raz trzeci Ogólnopolski Festiwal Wieprzowiny organizowany przez Krajowy Zwi¹zek Grup Producentów Rolnych Izba Gospodarcza przy udziale Grupy Producentów Rolnych KoŸmin Wlkp. i Burmistrza KoŸmina. Wakacyjne warsztaty. W dniach 6-17 lipca oœrodek kultury zaprasza na letnie warsztaty. 6 lipca film Minionki, kino Echo w Jarocinie; 7 lipca, godz i projekt Pluszak, czyli w³asne pomys³y na przytulanki. Certyfikat dla spó³dzielni Vivo 24 czerwca koÿmiñska Spó³dzielnia Socjalna Vivo otrzyma³a jako jedna z piêciu w Wielkopolsce certyfikat Zakup Prospo³eczny. Przyznawane na rok certyfikaty zakupu prospo³ecznego to gwarancja dobrej jakoœci us³ug czy produktów. Po up³ywie tego czasu mo na siê ubiegaæ o przed³u enie certyfikacji lub zg³osiæ do niej inn¹ ga³¹ÿ dzia³alnoœci firmy. W Vivo poddano jej us³ugi z zakresu konserwacji terenów zielonych, sprz¹tania oraz opieki nad osobami starszymi i niepe³nosprawnymi. Znak Zakup Prospo³eczny informuje te klienta, e decyduj¹c siê na dany produkt czy us³ugê wspomaga osoby w trudnej sytuacji i pomaga tworzyæ miejsca pracy. Uroczyste wrêczanie certyfikatów zorganizowa³ w zabytkowych wnêtrzach Bazaru ARCHIWUM KoŸmiñska Spó³dzielnia Socjalna Vivo otrzyma³a certyfikat jako jedna z piêciu w Wielkopolsce Poznañskiego Regionalny Oœrodek Polityki Spo³ecznej wraz z Fundacj¹ im. Królowej Polski œw. Jadwigi z Puszczykowa. Uroczystoœæ uœwietni³ wystêp Chóru Akademickiego UAM pod dyrekcj¹ Beaty Bielskiej. Spó³dzielniê Vivo oraz gminê KoŸmin Wlkp. podczas uroczystoœci reprezentowali wiceburmistrz koÿmina Jaros³aw Ratajczak, wiceprezes zarz¹du spó³dzielni Andrzej Piotrowski oraz jej koordynator Dominik Radwañski. Spó³dzielnia ta dzia³a od stycznia 2014 r., jej celem jest aktywizacja osób bezrobotnych i niepe³nosprawnych oraz udzielenie im pomocy na rynku pracy. Jej pracownicy to osoby d³ugotrwale bezrobotne. (lt) Du o wiedz¹ 2 czerwca w Szkole Podstawowej nr 3 im. Kornela Makuszyñskiego odby³ siê XX Konkurs Wiedzy o Ziemi KoŸmiñskiej. Organizatorzy konkursu to, jak co roku, Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy oraz Towarzystwo Mi³oœników KoŸmina Wlkp. Do rywalizacji przyst¹pi³o 31 uczniów szkó³ podstawowych i 26 osób z gimnazjum i szkó³ ponadgimnazjalnych. Tematem w m³odszej kategorii wiekowej by³y szko³y podstawowe Wyniki SZKO Y PODSTAWOWE 1. Gabriela Ulka SP nr 3, 2. ukasz Szpakowski SP nr 3, 3. Mateusz Gorzelanny SP nr 1 GIMNAZJUM I SZKO Y PONADGIMNAZJALNE 1. Justyna Kopeæ ZSP, 2. Kornelia Jañczak I LO, 3. Rafa³ Sobañski I LO I. STANIS AWSKA Laureaci jubileuszowego konkursu wiedzy o Ziemi KoŸmiñskiej w mieœcie i gminie, zaœ starsi uczniowie musieli wykazaæ siê wiedz¹ na temat koœcio³ów na terenie gminy. Uczestnicy pisali test zawieraj¹cy 20 pytañ. 5 osób z najwiêksz¹ liczb¹ punktów przechodzi³o do czêœci ustnej, gdzie ka dy musia³ odpowiedzieæ na 5 pytañ. (lt)

7 Wieœci gminne? S³awomir Pa³asz ( KOBYLIN 7 Dru yny na start! Fotoradar jak strach na wróble ARCHIWUM Kuklinów by³ ju miejscem wielu ciekawych imprez plenerowych 5 lipca w Kuklinowie rozegrany zostanie gminny turniej sportowo-rekreacyjny. Wyst¹pi¹ w nim 10-osobowe dru yny reprezentuj¹ce Kobylin oraz poszczególne so³ectwa. G³ówna nagroda to stó³ do tenisa sto³owego. Na razie zg³osi³o siê 9 ekip. Turniej bêdzie rywalizacj¹ w 12 konkurencjach sprawnoœciowych. S¹ wœród nich: rzut gumiakiem na odleg³oœæ, rzut ziemniakiem do wiadra z wod¹, bieg z jajkiem na ³y eczce, wyœcig w gumofilcach, wbijanie gwoÿdzi na czas, bieg dru yny trzymaj¹cej jeden d³ugi kij, dyscyplina pod tajemnicz¹ nazw¹ rozbierz, w³ó. Niedzielna impreza rozpocznie siê o godz od mszy œw. polowej. Zawody zaplanowano na (spm) Blisko miesi¹c temu przy drodze krajowej nr 36 w Smolicach ustawiony zosta³ fotoradar stacjonarny. Na razie nie dzia³a. Ma rozpocz¹æ pracê w lipcu. To jedno z setek nowych urz¹dzeñ, które G³ówny Inspektorat Transportu Drogowego montuje obecnie przy drogach krajowych. Ofoliowane urz¹dzenie usadowione zosta³o na maszcie i nie funkcjonuje. Jak powiedzia³ nam Józef Ratajczak, so³tys Smolic i radny gminy Kobylin, o ustawienie fotoradaru w tym miejscu wnioskowali mieszkañcy wioski oraz tamtejsza szko³a podstawowa. W pobli u tej placówki przebiega droga krajowa i dzieci czêsto przechodz¹ przez szosê. Urz¹dzenie ma wiêc zwiêkszyæ stan bezpieczeñstwa drogowego. W ubieg³ym roku GITD poinformowa³ so³tysa, e radar zamontowany zostanie w II kwartale 2015 r. Obietnica zosta³a wiêc dotrzymana. By- ³em wówczas, gdy montowano ca³e urz¹dzenie i sprawdzano jego dzia³anie. U ywano do tego agregatu pr¹dotwórczego mówi Rzeczy so³tys Smolic. Po zamontowaniu technicy odjechali, a mieszkañcy wioski niecierpliwi¹ siê, kiedy urz¹dzenie rozpocznie pracê. Wydzia³ Analiz Centrum Automatycznego Nadzoru nad Ruchem Drogowym GITD w Warszawie poinformowa³ nas, e dzia³anie fotoradaru w Smolicach jest na etapie konfigurowania oraz pod³¹czenia do systemu automatycznego nadzoru nad ruchem drogowym. Uruchomienie urz¹dzenia powinno nast¹piæ do koñca lipca. So³tys Józef Ratajczak stwierdza natomiast, e w rozmowie z przedstawicielk¹ inspektoratu drogowego z Poznania us³ysza³, e radar jeszcze nie dzia³a, gdy nie dosz³o do pod³¹czenia do niego energii elektrycznej. Na razie wiêc urz¹dzenie jedynie straszy kierowców, jak... strach na wróble. Ustawienie fotoradaru w tym miejscu uzasadnione jest dodatkowo tym, e kilkadziesi¹t metrów za nim, w kierunku Kobylina, znajduje siê niebezpieczne skrzy owanie czterech ulic z drog¹ krajow¹. (spm) S.PA ASZ Na razie aden samochód nie zosta³ sfotografowany? Aleksandra Figlak ( ZDUNY So³tys Baszkowa chce wizji lokalnej Odmowa dla Play A.FIGLAK So³tys Andrzej Zaj¹czek wystosowa³ do Powiatowego Zarz¹du Dróg wniosek o wizjê lokaln¹ w swoim so³ectwie. W piœmie skar y siê na z³y stan chodników. O drogowych problemach Baszkowa rozmawiano ju podczas ostatniej komisji wyjazdowej radnych Andrzej Zaj¹czek (so³tys Baszkowa) Chce wizji lokalnej stanu dróg i chodników w swoim so³ectwie. Jak mówi, chcia³by, aby w Baszkowie pojawi³ siê szef PZD i obejrza³, jak wygl¹daj¹ chodniki przy domu parafialnym i cmentarzu wzd³u drogi powiatowej do Bestwina. Andrzej Zaj¹czek zwraca uwagê na fakt, e choæ chodniki s¹, ich stan techniczny jest fatalny. P³yty s¹ popêkane, nierówne, a krawê niki pot³uczone i od wielu lat nienaprawiane. Dodaje tak e, e niedawno przy domu parafialnym dosz³o do nieszczêœliwego zdarzenia. Starsza pani id¹c do koœcio³a, przewróci³a siê i dotkliwie pot³uk³a rêce i nogi. Natomiast chodniki biegn¹ce przy cmentarzu wzd³u drogi do Bestwina s¹ w jeszcze gorszym stanie. To jest po prostu katastrofa. S¹ strasznie porozje d ane przez sprzêt rolniczy mówi Rzeczy Andrzej Zaj¹czek. W swoim piœmie do PZD dodaje, e przejœcie niepe³nosprawnego lub osoby z wózkiem dzieciêcym jest prawie niemo liwe. Przyczyny rozje d ania chodników upatruje w bardzo w¹skiej drodze. Kiedy pojazdy chc¹ siê min¹æ, ich kierowcy s¹ zmuszeni wje d aæ na chodnik. Rozwi¹zaniem mog³oby byæ zamontowanie barierek ochronnych, choæby z ³añcuchami, które uniemo liwi³yby wjazd na chodnik. Jeœli PZD zgodzi³by siê na remont chodników, to znacznie poprawi³oby siê zdaniem so³tysa bezpieczeñstwo mieszkañców, usprawnieniu uleg³by tak e ruch pieszy i drogowy oraz zyska³aby estetyka so³ectwa. Dyrektor PZD, Krzysztof Jelinowski, zapewnia, e w najbli szym czasie zostanie przeprowadzona wizja lokalna w Baszkowie. Jak mówi, pozwoli ona dok³adnie okreœliæ oczekiwania so³tysa i sprawdziæ wszystkie te miejsca, o których pisze. (alex) Burmistrz Tomasz Chudy nie zgodzi³ siê na budowê stacji bazowej telefonii komórkowej operatora P4 Play przy ul. Krotoszyñskiej w Zdunach. O wniosku informowaliœmy przed kilkoma tygodniami. Wed³ug z³o onej przez inwestora dokumentacji stacja nie oddzia³ywa³aby na œrodowisko, dlatego nie by³o koniecznoœci uzyskania decyzji o uwarunkowaniach œrodowiskowych. W³aœciciele dzia³ek po³o onych w odleg³oœci ok. 200 m od planowanej bazy zostali o niej powiadomieni i mogli zg³aszaæ ewentualne zastrze enia w urzêdzie miasta. Ostatecznie, jak mówi burmistrz w rozmowie z Rzecz¹, wydana zosta³a decyzja odmowna. Kierowaliœmy siê uzasadnionymi, naszym zdaniem, protestami mieszkañców ul. Krotoszyñskiej i terenów przyleg³ych wyjaœnia T. Chudy. Zg³oszono m.in. obawy o szkodliwy wp³yw promieniowania ze stacji bazowej oraz o spadek wartoœci s¹siednich dzia³ek. Jak dodaje burmistrz, istnieje mo liwoœæ zlokalizowana nadajnika w wiêkszej odleg³oœci od siedzib ludzkich. Jednak ARCHIWUM Na budowê takiego masztu nie ma zgody gminy ze wstêpnych rozmów wynika, e inwestor nie jest tym zainteresowany i upiera siê przy pierwotniej wersji. Pomimo próœb o rozwa enie innego umiejscowienia masztu operator odwo- ³a³ siê od decyzji burmistrza Zdun do Samorz¹dowego Kolegium Odwo³awczego. (ola)

8 8 Wieœci gminne? Aleksandra Figlak ( ROZDRA EW Mnóstwo pomys³ów kobiet wiejskich Cz³onkinie Stowarzyszenia Kobiet Wiejskich z siedzib¹ w rozdra- ewskiej dawnej masztalarni maj¹ wiele pomys³ów na dzia³alnoœæ. Stowarzyszenie powsta³o 3 lata temu i zrzesza 16 pañ. Jak mówi jego szefowa, Mariola Wosiñska, utworzono je g³ównie po to, aby mobilizowaæ do dzia³ania okoliczne ko³a gospodyñ wiejskich oraz pozyskiwaæ na ich dzialalnoœæ pieni¹dze z zewn¹trz. Przez d³u szy czas imprezy organizowane przez stowarzyszenie odbywa³y siê na wolnym powietrzu. Jeœli zachodzi³a koniecznoœæ przedyskutowania wa nych spraw, panie spotyka³y siê w domu M. Wosiñskiej. Podczas jednego ze spotkañ z wójtem Rozdra ewa zapytano go o plany wobec budynku dawnej masztalarni, czyli budynku ze stajni¹, gara em i wozowni¹. Od kilku lat obiekt sta³ pusty, powoli niszczej¹c. Uzgodniliœmy z wójtem, e gmina przeka e nam budynek w bezp³atne u ytkowanie na 3 lata, a my zrobimy remont wyjaœnia szefowa SKW. Pracy by³o wiele. Nale a³o wysprz¹taæ g³ówne pomieszczenie, boksy dla koni, a tak- e poddasze. Z poddasza zrzuci³yœmy star¹ s³omê, która le a³a tam od kilku lat mówi Wosiñska. Aby doprowadziæ boksy do stanu u ywalnoœci, potrzebna by³a przemys³owa myjka ciœnieniowa, któr¹ dysponowa³a jedna z pañ. G³ówne pomieszczenie przez jakiœ czas traktowano jak graciarniê, gdzie przed wywózk¹ gromadzono odpady wielkogabarytowe. Czêœæ tych rzeczy uprz¹tnê³y dopiero cz³onkinie stowarzyszenia. Za pieni¹dze, jakie zebra³y podczas zabawy walentynkowej, kupiono czêœæ okien. W pracach bardzo pomaga³y nam nasze rodziny. Dziêki temu mamy wymienione okna, a zaprzyjaÿniony stolarz zrobi³ drzwi wejœciowe opowiada M. Wosiñska. Dodaje, e wszyscy poœwiêcili wiele czasu na remont pomieszczeñ. Stra acy z OSP to siê nawet œmiali, e jesteœmy lepiej zorganizowane ni faceci, bo same skuwa³yœmy tynki, malowa³yœmy, piaskowa³yœmy sufit. Od trzech miesiêcy obiekt s³u y stowarzyszeniu. Równoczeœnie kobiety pracowa³y ju nad projektem wsi tematycznej, jak¹ chc¹ uczyniæ z Rozdra ewa. Zdecydowano, e Rozdra ew bêdzie wsi¹ z jajem. Pierwsz¹ inicjatyw¹ by³a gigantyczna wielkanocna pisanka, o której pisaliœmy. Niedawno obok masztalarni ustawiono kurz¹ zagrodê z miejscem dla piêciu kur ró nych gatunków. Stowarzyszenie prowadzi dla dzieci i m³odzie y zajêcia z decoupage. Gdy pogoda pozwala, mo na na dworze pograæ w plenerow¹ wersjê chiñczyka, warcabów czy kó³ka i krzy yk. W najbli szym czasie zostanie wytyczona specjalna trasa. Przemierzaj¹ce j¹ osoby bêd¹ poznawa³y historiê Rozdra ewa, aby na koñcu odnaleÿæ skarb. Wa ne miejsca na ARCHIWUM Na dzieci czeka zawsze du o atrakcji trasie zostan¹ oznaczone specjalnie przygotowanymi jajkami. Szefowa stowarzyszenia chcia³aby zorganizowaæ te warsztaty z filcowania, lepienia z gliny, tworzenia papierowej wikliny. Planów nie brakuje, mo e tylko zabrakn¹æ czasu na zrealizowanie wszystkich pomys³ów. Jeœli wszystko pójdzie tak, jak sobie ycz¹ cz³onkinie stowarzyszenia to ju wkrótce w Rozdra ewie mo e pojawiæ siê wiele ciekawych inicjatyw. (alex)? S³awomir Pa³asz ( SULMIERZYCE Absolutorium dla Piotra K. mo e zostaæ uniewa nione 22 czerwca sulmierzyccy radni g³osowali nad uchwa³¹ w sprawie absolutorium dla burmistrza za 2014 r. Funkcjê tê sprawowa³ wówczas Piotr K., podejrzewany o przyjêcie korzyœci maj¹tkowej w wysokoœci 20 tys. z³. Podczas sesji 7 radnych g³osowa³o za udzieleniem burmistrzowi absolutorium, a 6 wstrzyma³o siê od g³osu. Nikt nie g³osowa³ przeciwko. W trakcie sesji stwierdzi³em, e absolutorium zosta³o przyjête, ale w przerwie obrad zorientowa³em siê, e do bezwglêdniej wiêkszoœci zabrak³o jednego g³osu mówi przewodnicz¹cy Rady Miejskiej, Adam Orzeszyñski. Tamtejsza rada sk³ada siê z 15 osób, wiêc bezwzglêdna wiêkszoœæ to 8 g³osów. W sesji absolutoryjnej nie uczestniczy³o 2 radnych. Jak dodaje A. Orzeszyñski, formalnie uchwa³a zosta³a przyjêta, jednak mo na siê spodziewaæ, e nadzór prawny wojewody zakwestionuje jej wa - noœæ, a wtedy radni bêd¹ musieli zaj¹æ siê ni¹ ponownie. Referendum jeszcze nie teraz Po aresztowaniu Piotra K. radni rozwa ali mo liwoœæ rozpisania referendum w sprawie jego odwo³ania. Ta droga by³aby otwarta, gdyby rada nie udzieli³a mu absolutorium. Referendum jednak mo na by³oby rozpisaæ po 9 miesi¹cach od rozpoczêcia nowej kadencji burmistrza, czyli najwczeœniej za 3 miesi¹ce. Gdyby Piotr K. zosta³ odwo³any przez mieszkañców Sulmierzyc, przesta³by byæ pracownikiem urzêdu, nie otrzymywa³by pensji, mo na by³oby równie rozpisaæ wybory uzupe³niaj¹ce i wybraæ kolejnego w³odarza miasta. Na razie funkcjê tê pe³ni w zastêpstwie Andrzej Budny. Osobiœcie wstrzyma³em siê od g³osu, a wynik g³osowania moim zdaniem jest taki nie ze wzglêdu na wykonanie bud etu, ale na ca³¹ sytuacjê zwi¹zan¹ z aresztowaniem pana burmistrza powiedzia³ nam A. Orzeszyñski. S.PA ASZ Przewodnicz¹cy rady Adam Orzeszyñski i jego zastêpczyni Agnieszka Gibasiewicz Dobre wyniki Analiza wykonania ubieg³orocznego bud etu nie pokazuje nieprawid³owoœci czy zaniedbañ. Dochody miasta w 2014 r. wynios³y 8 mln 931 tys. 354 z³, co stanowi³o 100,18 proc. planu. Wydatki zamknê³y siê w kwocie 9 mln 589 tys. 970 z³ (95,41 proc. planu). Deficyt to 658 tys 616 z³ o 477 tys. z³ ni szy od planowanego. Jak powiedzia³a Rzeczy skarbnik Urszula Juraszyk, na pocz¹tku roku przewidywano, e na inwestycjne pójdzie 205 tys. z³, a tymczasem wydano na nie 1 mln 380 tys. z³. Przeprowadzono 15 inwestycji. Najdro sza i niestety najs³ynniejsza z nich to przebudowa poddasza budynku zespo³u szkó³. Œledztwo na finiszu Jak powiedzia³ nam Janusz Walczak, rzecznik Prokuratury Okrêgowej w Ostrowie Wlkp., œledztwo w sprawie Piotra K. powinno siê zakoñczyæ na prze- ³omie czerwca i lipca. Prokuratura najprawdopodobniej sformu³uje wówczas zarzuty i skieruje sprawê do s¹du. Przypomnijmy: przed trzema tygodniami burmistrz Sulmierzyc opuœci³ areszt i pozostaje pod nadzorem policji. (mal) Rowerami przez Dolinê Baryczy 3 czerwca samorz¹d uczniowski Zespo³u Szkó³ Publicznych w Sulmierzycach zorganizowa³ rajd rowerowy. Wziê³o w nim udzia³ 40 uczniów klas V i VI szko³y podstawowej oraz I, II i III gimnazjum. Trasa wyprawy wiod³a przez teren parku krajobrazowego Dolina Baryczy. Z Sulmierzyc grupa pojecha³a do Kolêdy, a póÿniej do Bartnik, Wróbliñca, Potaszni, G¹dkowic i Wroc³awic, by przez Kolêdê wróciæ do Sulmierzyc. Dystans liczy³ prawie 30 km. Wycieczka trwa³a nieca³e 4 godziny. Opiekunami uczniów byli nauczyciele: Piotr Janicki, Anita Poprawa i Agnieszka Rudnicka oraz Donata M³ynarczyk. Wyjazd mia³ wymiar integracyjny, sportowy, jak i poznawczy. Dzieci i m³odzie podziwia³y znajduj¹c¹ siê w okolicy przyrodê. (spm)

9 Wieœci gminne? Sebastian Poœpiech ( KROTOSZYN 9 Festiwal w Biadkach Stra ackie zawody w Gorzupi 28 czerwca odby³y siê w Gorzupi miejsko-gminne zawody sportowo-po arnicze jednostek z gminy Krotoszyn. Wziê³y w nich udzia³ 52 dru yny. Zawody rozegrano w dwóch konkurencjach. By³y to æwiczenia bojowe i sztafeta po arnicza 7x50 m z przeszkodami. Do grupy A zakwalifikowano 21 dru yn mêskich, do grupy C 9 dru yn kobiecych. Ponadto w grupie Ia wystartowa³o 14 m³odzie owych dru yn po arniczych ch³opiêcych, a w grupie Ic 8 dziewczêcych. Zawody przebiega³y sprawnie, stra acy byli dobrze przygotowani, a zgromadzona licznie publicznoœæ dopingowa³a zawodników. Wœród dziewcz¹t (12-15 lat) triumfowa³y rerezentantki Gorzupi, a w grupie ch³opców orpiszewianie. Grupê eñsk¹ wygra³y tak e gorzupianki, wyprzedzaj¹c Brzozê i Benice. Wœród mê czyzn I miejsce zajê³a dru yna OSP Krotoszyn, na II miejscu by³a Gorzupia, a na III Brzoza. (kasia) SP BIADKI 16 czerwca w Szkole Podstawowej w Biadkach odby³ siê XXI Gminny Festiwal Piosenki Dzieciêcej. Wziê³o w nim udzia³ 33 solistek i solistów z podstawówek. W ka dej z dwóch kategorii wiekowych jury przyzna³o 3 wyró niena. Wœród dzieci z klas I-III otrzymali je: Maria D¹browska (SP Uczestnicy i jurorzy festiwalu nr 1 Krotoszyn), Zuzanna Jarocka (SP nr 8 Krotoszyn) i Gabriela Poczta (SP Biadki). W grupie starszej (klasy IV- VI) wyró niono Roksanê Owczarzak (SP Chwaliszew), Nataliê Strzelczyk (SP Kobierno) i Martynê Szczurek (SP nr 8 Krotoszyn). (spm) K.TALAGA Puchary i dyplomy dla najlepszych K.TALAGA Dziewczêta œwietnie dawa³y sobie radê Wyniki Dziewczêta: 1. OSP Gorzupia (265,11 pkt.), 2. OSP Brzoza (269,54), 3. OSP Ró opole (276,91) Ch³opcy: 1. OSP Orpiszew (255,08), 2. OSP Œwinków (256,09), 3. OSP Kobierno (256,16) Kobiety: 1. OSP Gorzupia (67,27), 2. OSP Brzoza (69,33), 3. OSP Benice (75,41) Mê czyÿni: 1. OSP Krotoszyn (61,11), 2. OSP Gorzupia (61,97), 3. OSP Brzoza (63,60)? Sebastian Poœpiech ( POGORZELA Szko³a, która tworzy historiê i kulturê... Zespó³ Szkó³ Ogólnokszta³c¹cych i Zawodowych im. Ziemi Pogorzelskiej œwiêtowa³ 20-lecie dzia³alnoœci. E.SIAMA Jubileusz by³ okazj¹ do z³o enia yczeñ przez przyjació³ szko³y Obchody rozpoczê³y siê uroczyst¹ msz¹ œw. w koœciele parafialnym œw. Micha³a Archanio³a. Nastêpnie na placu przed koœcio³em odby³a siê parada motocykli, które przejecha³y ulicami miasta do szko³y, gdzie na boisku rozpoczê³a siê uroczysta akademia. W obchodach brali udzia³ zaproszeni goœcie, m.in dyrektor Delegatury Kuratorium Oœwiaty w Lesznie, Leszek Szczepaniak, burmistrz Pogorzeli, Piotr Curyk, przedstawiciel powiatu, Janusz Sikora, dyrektorzy zaprzyjaÿnionych szkó³. Przypomniano dorobek placówki w ci¹gu 20 lat. By- ³a te okazja do wspomnieñ, nie zabrak³o chwil wzruszeñ i œmiesznych anegdot. Nie by³oby naszej szko³y, gdyby nie nasi uczniowie, rodzice, pracownicy i oczywiœcie przyjaciele. yczy³bym sobie, abyœmy obchodzili kolejne dwudziestolecia, zawsze tak okazale jak dzisiaj mówi³ podczas akademii Jaros³aw Adamczak, dyrektor zespo³u. Jestem dumny, e mo- emy wspólnie tworzyæ historiê i kulturê na ziemi pogorzelskiej. Warto by³o utworzyæ tê szko³ê i inwestowaæ w ni¹. Na goœci czeka³o wiele atrakcji. Ka dy móg³ skosztowaæ przepysznego tortu upieczonego specjalnie na tê okazjê przez Alinê Rolnik przewodnicz¹c¹ rady rodziców. W szkole przygotowana zosta³a kawiarenka, gdzie mo - na by³o napiæ siê kawy, herbaty, zimnych napojów oraz poczêstowaæ siê kanapkami, przek¹skami i plackami. Niema³¹ atrakcj¹, zw³aszcza dla pañ, by³a mo liwoœæ skorzystania z porady kosmetycznej i dietetycznej. Dla mi³oœników informatyki odby³ siê pokaz drukarki 3D. Nie zabrak³o te sportowych zmagañ w postaci siatkówki pla owej oraz meczu pi³ki no nej miêdzy absolwentami a obecnymi uczniami szko³y. Du ym zainteresowaniem cieszy³o siê strzelanie z wiatrówki oraz spotkanie z policjantami, podczas którego odby³y siê pokazy samoobrony oraz sztuki walki. O muzyczn¹ oprawê zadba³ ks. Damian Skoniecki oraz Paulina Paterek i zespó³ White Cellar. Na najm³odszych czeka³o równie du o niespodzianek, m.in. malowanie twarzy, puszczanie du- ych baniek mydlanych, ró - ne gry i zabawy. Przeprowadzono tak e turniej wiedzy o ziemi pogorzelskiej, a tak e konkurs literacki na najpiêkniejsze has³o promuj¹ce szko- ³ê. Edyta Siama POLICJA MILICZ? S³awomir Pa³asz ( CIESZKÓW Kolejni piraci drogowi Sporo pracy maj¹ policjanci z Milicza, poruszaj¹cy siê drog¹ krajow¹ nr 15 nieoznakowanym radiowozem z wideoradarem. Kilka tygodni temu informowaliœmy o zatrzymanych w Dziadkowie piratach samochodowym i motocyklowym. Kilka dni temu zatrzymano kolejnych dwóch. Niebezpieczna jazda w Rak³owicach 18 czerwca w Rak³owicach policjanci namierzyli luksusowe BMW ze 115 km/h na liczniku. Pojazd przekroczy³ o 65 km dozwolon¹ na tym odcinku prêdkoœæ, a poza tym wyprzedza³ na przejœciu dla pieszych oraz wmiejscu, gdzie obowi¹zuje zakaz takich manewrów. 35-letni pirat drogowy, mieszkaniec Niemiec, zosta³ zatrzymany. Policjanci wystawili mu mandat na kwotê 1 tys. z³ i odebrali prawo jazdy na 3 miesi¹ce. W tym samym dniu lotny patrol policji zatrzyma³ na tej samej drodze wmiejscowoœci Stawiec kierowcê mercedesa jad¹cego 121 km/h. By³ nim 68-letni mieszkaniec Ukrainy, który zap³aci³ 500 z³ mandatu i straci³ prawo jazdy na 3 miesi¹ce. Nieodpowiedzialne wyczyny zagranicznych piratów drogowych obejrzeæ mo na na stronie internetowej Komendy Powiatowej Policji w Miliczu. W przypadku zatrzymania praw jazdy obcokrajowcom policja wystawia zaœwiadczenia, które umo liwiaj¹¹ im jazdê jeszcze przez 72 godzin, czyli do czasu opuszczenia Polski. (mal)

10 10 Zdrowie APTEKI KROTOSZYN Dy ur pe³ni¹: apteka Retiro (ul. Wojciechowskiego 3, ) do 2 lipca, apteka Eskulap (ul. Mickiewicza 2a, ) od 3 do 9 lipca. KOBYLIN Pod Or³em, ul. Wolnoœci 7 ( ). Bona, ul. Grunwaldzka 5a ( ). KO MIN WLKP. Apteka Rynkowa, Stary Rynek 1 ( ). Zamkowa, ul. Krotoszyñska 6 ( ). Esculap, ul. Jana Paw³a II 17 ( ). ORPISZEW Przy Stawnej, ul. Stawna 1 ( ). ROZDRA EW Prima, ul. Krotoszyñska 9 ( ). Medica, ul. KoŸmiñska 10 ( ). SULMIERZYCE Sulmierzycka, ul. Krótka 1 ( ). Nasza Apteka, ul. Rynek 23 ( ). ZDUNY Alifarm, Rynek 19 ( ). Alifarm-Bis, os. Madaliñskiego 1 ( ). Uwaga, powinniœmy jeœæ wiêcej kaszy! Aby dobrze funkcjonowaæ, nasz organizm potrzebuje zbilansowanej i pe³nowartoœciowej diety. Przez ca³y rok powinniœmy dostarczaæ mu wymagan¹ iloœæ wszystkich sk³adników mineralnych i witamin, stosuj¹c zasadê wszystkiego po trochu. Jednym z lepszych Ÿróde³ magnezu, cynku, elaza i witaminy B1 s¹ kasze, bez których nasza dieta jest niepe³na. Przekonuje o tym ogólnopolska kampania Lubiê kaszê kasza na stó³, na zdrowie, na co dzieñ. Nie jest prawd¹, e kaszê powinniœmy spo ywaæ tylko w okresie jesienno-zimowym. Choæ lato kojarzy nam siê g³ównie z sezonowymi owocami i warzywami, musimy pamiêtaæ, e w ci¹gu dnia nale y zjadaæ tak e produkty z pe³nego ziarna, dziêki którym energia uwalniana jest stopniowo i przez d³ugi czas. Taki pe³nowartoœciowy posi³ek z pewnoœci¹ sprawi, e bêdziemy mniej ³akomi na czyhaj¹ce na nas letnimi wieczorami kaloryczne pokusy z grilla. Tym osobom, którym kasza kojarzy siê wy³¹cznie z gor¹cymi potrawami i przez to niechêtnie po ni¹ siêgaj¹ w upa³y, proponujê skomponowaæ j¹ z sezonowymi owocami w formie orzeÿwiaj¹cych sa³atek lub jako zagêszczacz do koktajli mówi Katarzyna Foszner. Kasza jest ³atwa w przyrz¹dzeniu, powszechnie dostêpna, tania i mo na podawaæ j¹ z wieloma daniami w ró nych kombinacjach smakowych. Z czym smakuje najlepiej? Dziêki uniwersalnemu smakowi mo emy j¹ ³¹czyæ z miêsem i nabia- ³em, ale tak e z warzywami czy owocami. Latem najchêtniej jadamy owoce sezonowe: borówki, brzoskwinie, jagody, maliny, truskawki, które mo emy serwowaæ z kasz¹ w sa³atkach, koktajlach, ciastach i ciasteczkach. Tak e letnie warzywa sezonowe (botwinka, broku³y, cukinia, fasolka szparagowa, kalafior, rzodkiewka) mo emy zestawiæ z kasz¹ w formie sa³atki, gulaszu czy zapiekanek. Produkt ten mo e równie stanowiæ sk³adnik farszu do grillowanych warzyw, np. pomidora, papryki, cukinii czy bak³a ana proponuje ekspert kampanii Lubiê kaszê. Czy s¹ produkty, z którymi nie nale y jej ³¹czyæ? Kaszê mo emy ³¹czyæ ze wszystkim, wykluczaj¹c te produkty, które nie s¹ polecane przy zdrowej i zbilansowanej diecie. Strze my siê potraw z wysok¹ zawartoœci¹ t³uszczów trans, t³uszczów nasyconych, cukru i produktów wysoko przetworzonych. Nawet w po³¹czeniu z kasz¹, nie stan¹ siê one zdrowe i po ¹dane w naszej diecie. Warto przy tym zachowaæ umiar i zdrowy rozs¹dek t³umaczy Katarzyna Foszner. Kasza to najmniej przetworzona forma zbó, st¹d uwa ana jest za bardzo zdrow¹. Niektóre jej rodzaje, np. jêczmienna, gryczana i ta najmniej znana jaglana korzystnie wp³ywaj¹ tak e na nasz uk³ad odpornoœciowy. Warto pamiêtaæ, e na nasz¹ odpornoœæ pracujemy ca³y rok. Nie wystarczy, e dbamy o siebie w sezonie jesienno-zimowym. Dlatego zdaniem specjalistki kasze powinno siê jeœæ tak e latem. Jêczmienn¹, poniewa œwietnie od ywia komórki jelit, a to w³aœnie stan tej czêœci przewodu pokarmowego ma decyduj¹cy wp³yw na nasz¹ odpornoœæ. Gryczan¹, gdy jest œwietnym Ÿród³em rutyny. Ten zwi¹zek to g³ówny sk³adnik wielu suplementów poprawiaj¹cych odpornoœæ. Po co braæ tabletki, skoro mo emy czerpaæ z natury? Z kolei jaglan¹ z powodu du ej zawartoœci elaza i cynku minera³ów, które bior¹ udzia³ w procesach odpornoœciowych. Ogólnopolska kampania Lubiê kaszê kasza na stó³... ma przekonaæ Polki i Polaków, e warto jeœæ kaszê czêœciej i uwzglêdniæ j¹ w codziennej diecie. Na potrzeby kampanii powsta³a strona internetowa dziêki której mo na poznaæ ró ne rodzaje i walory zdrowotne tego produktu, dowiedzieæ siê, jak przekonaæ do niego dzieci oraz zamieszczaæ w³asne przepisy na dania z kasz¹. Oprac. (avicenna) ARCHIWUM R E K L A M A

11 Gospodarka 11 Miara sukcesu Siedziba Max-Polu od kilku lat znajduje siê w presti owym miejscu Krotoszyna, przy drodze krajowej nr 15, która prowadzi z Wroc³awia do Olsztyna. Nowoczesny budynek o powierzchni m kw. przyci¹ga uwagê przeje d aj¹cych. Produkowane tutaj znicze i wk³ady s¹ znane w ca³ym kraju. To marka sama w sobie potwierdzaj¹ ludzie z bran y parafinowej. W³aœciciel przedsiêbiorstwa, Andrzej Czajka, nie jest krotoszynianinem. Urodzi³ siê i do dzisiaj mieszka w Rozdra ewie. Od czasu, gdy postanowi³ przenieœæ firmê do Krotoszyna, sta³ siê na pewno cz³owiekiem bardziej rozpoznawalnym, zw³aszcza po otrzymaniu Krotoszyñskiego Dêbu. Co nie oznacza dobrze znanym. Ludzie zastanawiaj¹ siê, co sprawi³o, e odniós³ prawdziwy sukces? Najpierw by³ gips Zaczyna³ w 1985 r. Przez pierwsze piêæ lat pracowa³ sam, bo brakowa³o mu kapita³u. Sprzeda³em nawet swój ukochany motocykl wspomina. Firma mieœci³a siê wtedy na terenie gospodarstwa rolnego i wytwarza³a gipsowe miski do zniczy. Gdy pytam o najtrudniejsze chwile w ci¹gu 30 lat, Andrzej Czajka mówi w³aœnie o pocz¹tkach. Upadaj¹cy socjalizm niós³ ze sob¹ inflacjê, galopuj¹ce ceny i raty kredytów, brak surowców. Z pierwszym zamówieniem ze Spó³dzielni Inwalidów z Ostrzeszowa nie mog³em sobie poradziæ, zrobi³em tylko 60 procent, ale i tak byli zadowoleni wspomina. Potem produkowa³ dla Jutrzenki, a od 1990 r. sam zacz¹³ zalewaæ znicze. Ci, którzy pamiêtaj¹ go z tamtego okresu, mówi¹, e nic nie wskazywa³o, e kiedyœ stanie na czele 200-osobowego zak³adu. No mo e z wyj¹tkiem... uporu i mocnego pilnowania swoich spraw. Zrozumia³ nowe czasy Jego przypadek potwierdza tezê, e przed niektórymi ludÿmi stoi rozwój, który przekracza granicê przeciêtnoœci. Na pewno potrzebne s¹ te sprzyjaj¹ce warunki zewnêtrzne (i one potem przysz³y), ale bez si³y woli i postawienia przed sob¹ jasnego zadania nie osi¹gnie siê sukcesu. W³aœciciel Max-Polu, gdy zaczyna³, nie mia³ ani doœwiadczeñ, ani szczególnego przygotowania zawodowego. Ale potrafi³ w pewnym momencie zrozumieæ, czym s¹ nowe czasy, jaka powinna byæ firma przysz³oœci i e warto j¹ stworzyæ. Takie myœlenie nie u ka dego by³o wówczas na progu kapitalizmu oczywiste. W 1997 r. firma uzyska³a status zak³adu pracy chronionej. Wi¹za³y siê z tym korzyœci finansowe, ale tak e zobowi¹zania. Pojawiaj¹ce siê problemy rozwi¹zywaliœmy wspólnie, a pracownicy w trudnych sytuacjach niejednokrotnie otrzymywali pomoc mówi Czajka. Ma na myœli chocia by udzielane od 15 lat po yczki mieszkaniowe, zwrot kosztów zakupu leków czy zakup sprzêtu leczniczego itp. Nowe technologie Max-Pol to krajowa czo³ówka bran y zniczowej, choæ, jak podkreœla jego szef, nieco szersza ni przed 10 laty, co pokazuje zmiennoœæ tego rynku. Krotoszyñskie znicze s¹ sprzedawane poprzez w³asn¹ dystrybucjê w po³udniowej, centralnej i zachodniej Polsce. Sieci marketów i eksport co mo e nieco dziwiæ nie odgrywaj¹ w niej wiêkszej roli. Firma nie ma w³asnych sklepów, ale w wielu placówkach rozsianych w kraju i tak eksponowane jest logo Max-Polu. Na 230 pracowników po³owa to niepe³nosprawni. Zatrudnienie w³aœciwie siê nie zmienia, ale co roku firma ma przyrosty sprzeda y. Zak³ad jest technologicznie rozwiniêty, co warto zaznaczyæ, bo jeszcze w latach 90. znicze w naszym kraju zalewa³o siê surowcem z... czajników. Z pewnoœci¹ najciekawszym rozwi¹zaniem fabryki jest ekologiczny system odzysku ciep³a, które kiedyœ ulatywa³o do atmosfery, a teraz ogrzewa wodê lub pomieszczenia. Na ten projekt firma uzyska³a dofinansowanie z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego. Umiarkowanie Rozmawiaj¹c z w³aœcicielem Max- Polu, czuje siê w nim jakieœ umiarkowanie w podchodzeniu do spraw, a tak e niezbêdn¹ w biznesie otwartoœæ. Nie ma w nim przesadnej pewnoœci siebie, tak typowej dla ludzi o du ej niezale noœci. Andrzej Czajka pamiêta zapewne nie tylko trudne pocz¹tki, ale tak e kryzys roku 2008, który opóÿni³ oddanie do u ytku Andrzej Czajka potrafi³ w pewnym momencie zrozumieæ, czym s¹ nowe czasy nowej fabryki. A nic tak nie uczy dystansu, jak niespodziewane sytuacje, które przynosi ycie. Dziœ Max-Pol jest w pe³ni firm¹ rodzinn¹. Jednym z dyrektorów jest córka Daria Czajka-Filipiak, a jej siostra Patrycja zastêpuje dyrektora zarz¹dzaj¹cego, czyli ojca. Ta pierwsza, studiuje filologiê angielsk¹ i mówi, e nie wie jeszcze, jak bêdzie wygl¹da³a jej yciowa przysz³oœæ. Na razie pracujê w firmie i staram siê robiæ to najlepiej, jak potrafiê, by wesprzeæ ojca. Ale decyzja, co dalej, jest jeszcze przede mn¹ dodaje. Janusz Urbaniak MAX-POL Firma Hanny Robakowskiej zwolni³a wszystkich pracowników Firma Roband z Krotoszyna, zajmuj¹ca siê produkcj¹ œwiec, zwolni³a 23 pracowników. Powodem jest brak zleceñ. Bazowaliœmy na klientach z W³och, ale w czerwcu nie by³o nowych zamówieñ mówi Andrzej Robakowski, pe³nomocnik Robandu. Robakowski zapewnia, e firma choæ nie ma ju pracowników, to jeszcze nie przesta³a istnieæ. Nadal s¹ prowadzone rozmowy z dotychczasowymi klientami, aby wznowiæ produkcjê. Zobaczymy co bêdzie dalej, ale nasz los jest niepewny przyznaje m¹ w³aœcicielki zak³adu. Niewielkie przedsiêbiorstwo rodzinne specjalizowa³o siê w produkcji œwiec dekoracyjnych. Przez 8 lat dzia³alnoœci prowadziliœmy firmê na zasadach legalnych, zatrudniaj¹c na umowy o pracê i p³ac¹c ZUS. Rok 2015 by³ kryzysowy, po raz pierwszy ponosiliœmy straty mówi Andrzej Robakowski. Czy wp³yw na tê sytuacjê mia³a dzia³alnoœæ firm konkurencyjnych? Zdaniem w³aœcicieli Robandu niekoniecznie. Nigdy siê nie ba³em konkurencji. Uwa a³em, e produkt musi obroniæ siê sam swoj¹ jakoœci¹. Nasze œwiece by³y bardzo dobre stwierdza. Dyrektorka Powiatowego Urzêdu Pracy powiedzia³a Rzeczy, e od 15 czerwca w urzêdzie zarejestrowa³o siê 16 kobiet dotychczas zatrudnionych w Robandzie. Z tego wynika, e nie wszystkie osoby posz³y po zasi³ek do poœredniaka, lecz szybko znalaz³y sobie inn¹ pracê. Przedsiêbiorstwo Roband nie spe³ni³o przepisów ustawy o szczególnych zasadach rozwi¹zywania z pracownikami stosunku pracy z przyczyn niedotycz¹cych pracowników. Mówi¹ one o tym, e jeœli zwolnienia dotycz¹ powy ej 20 osób, to obowi¹zkiem pracodawcy jest zg³oszenie tego faktu do urzêdu pracy. Od jednej z by³ych pracownic otrzymaliœmy ustn¹ informacjê, e zwolnionych zosta³o ponad 20 osób tej firmy, ale nie dostaliœmy zawiadomienia o zwolnieniu grupowym mówi dyrektor PUP, Ma³gorzata Grzempowska. Pope³niliœmy b³¹d, za co przyjdzie nam byæ mo e zap³aciæ przyznaje gorzko Rzeczy Andrzej Robakowski. Roband to kolejna w ostatnich latach firma œwiecarska, która popad³a w wielkie k³opoty i prawdopodobnie koñczy w ten sposób swoj¹ dzia³alnoœæ. Wed³ug nieoficjalnych informacji inn¹ przyczyn¹ wstrzymania produkcji przez zak³ad Hanny Robakowskiej jest przejêcie przez innego producenta z s¹siedztwa (dot¹d kooperanta Robandu) du ego pakietu zleceñ na rynek krajowy. (popi) SprawdŸ ceny skupu ywca wieprzowego z 29 czerwca (ceny netto) waga ywa bita ciep³a (kl. E) waga ywa bita ciep³a (kl. E) Handel i Us³ugi Szymon Kwiatkiewicz, Kobylin 3,70 z³ 5,00 z³ Zak³ady Miêsne SALUS, Golinka 5,30 z³ Grupa Producentów Rolnych, KoŸmin Wlkp. 3,90 z³ 5,10-5,40 z³ RzeŸnia MRÓZ SA, Borzêciczki 5,20 z³ S.C. Patalas, Grêbów 4,00 z³

12 S.PA ASZ 12 Tradycja Ratownicy œw. Jana z parafii farnej W trakcie koncertu uwielbienia, który 3 czerwca, dzieñ przed Bo ym Cia³em, odby³ siê na krotoszyñskim rynku, wyst¹pi³ m.in. dzieciêcy zespó³ Ratownicy œw. Jana Chrzciciela z parafii farnej. Do zespo³u, powsta³ego w 2013 r., nale ¹ dzieci z Eucharystycznego Ruchu M³odych oraz utalentowana muzycznie m³odzie. Jego opiekunami s¹: ks. Marcin Nowicki, wikariusz parafii pw. œw. Jana Chrzciciela i jednoczeœnie perkusista zespo³u, oraz Lucyna P³ochecka, która oprócz opieki muzycznej uczy dzieci gry na gitarze. Do grupy nale ¹ zarówno dzieci z parafii farnej, jak i z innych czêœci Krotoszyna. Ratownicy licz¹ 28 osób. Prowadz¹ œpiew podczas niedzielnych mszy œw. dla dzieci. Œpiewaj¹, graj¹ na instrumentach, czêœæ z nich tañczy w trakcie wykonywanych utworów. Choreografiê do poszczególnych pieœni przygotowuj¹ sami. S.PA ASZ W trakcie nagrywania teledysku Podczas koncertu uwielbienia na rynku Cz³onkowie zespo³u posiadaj¹ koszulki z wizerunkiem ko³a ratunkowego, na których wpisany zosta³ sygna³ S.O.S. Potraktowaæ mo na go jako skrót wyra enia Save Our Souls Jezus ratuje nasze dusze. Jeden z wykonywanych utworów mo na nazwaæ hymnem programowym grupy. To piosenka Jestem rybakiem Pana. Cz³onkowie zespo³u poprzez korzystanie ze swoich talentów i zapa³u chc¹ g³osiæ ca³emu œwiatu Ewangeliê. Ratownicy œw. Jana Chrzciciela wystêpuj¹ równie na koncertach. Byli obecni chocia by podczas ostatniego zlotu motocyklistów Salve w Serafinowie (31 maja), z którego Rzecz zamieœci³a fotoreporta. Zespó³ jest grup¹ otwart¹, mo na do niej do³¹czyæ. Spotkania odbywaj¹ siê co œrodê o godz w Domu Parafialnym b³. Micha³a Kozala. 23 czerwca Ratownicy nagrali teledysk do jednej ze swoich piosenek Jestem ratownikiem Pana. Czêœæ dzieci w trakcie realizacji mia³a na sobie zespo³owe koszulki, czêœæ by³a poprzebierana za piratów. Nagranie zosta³o zrealizowane na terenie placu zabaw przy parafialnym przedszkolu Bajka w Krotoszynie. S³awek Pa³asz FRANCISZKANIE-KOBYLIN.PL Koncert organowy u franciszkanów 12 czerwca w koœciele pw. Matki Bo ej przy ³óbku w Kobylinie odby³ siê koncert organowy w wykonaniu œwiatowej s³awy organisty Wac³awa Golonki. Wac³aw Golonka jest profesorem Uniwersytetu Muzycznego Fryderyka Chopina w Warszawie, doktorem habilitowanym Akademii Muzycznej w Krakowie, absolwentem tej e uczelni oraz Hochschule für Musik und Darstellende Kunst w Wiedniu. To laureat wielu konkursów organowych w Norymberdze, Pradze czy Preotorii. Koncertowa³ w wielu krajach Europy i œwiata. W Kobylinie s³uchacze koncertu, nad którym honorowy patronat obj¹³ burmistrz Bernard Jasiñski, us³yszeli utwory takich kompozytorów, jak Jan Sebastian Bach (Toccata i fuga d-moll BWV 565), Petr Eben (Taniec Dawida przed Ark¹ Pana), Franciszek Liszt (Preludium i fuga na temat Bacha) czy Josef Seger (Toccata i fuga a-moll). W programie znalaz³o siê w sumie 7 kompozycji. W œwi¹tyni ojców franciszkanów zainstalowano 2 ekrany, które pokazywa³y grê mistrza na ywo. W ten sposób s³uchacze mieli wzrokowy kontakt z tym, co dzieje siê na chórze koœcio³a. ARCHIWUM Kobylinianie podczas koncertu Wac³aw Golonka Mogli nie tylko wys³uchaæ piêknych dÿwiêków organów, ale równie podziwiaæ wirtuozowsk¹ interpretacjê organisty. (spm) REKLAMA Odeszli do Pana œup Jerzy Bilewicz, lat 74, Lutogniew œup Stefan Grzesiak, lat 63, Zduny œup Jan Kowalski, lat 82, Krotoszyn œup Edward Matyniak, lat 66, Krotoszyn œup Eugeniusz Sawicki, lat 64, Kobierno œup Józefa Walczak, lat 90, Satrygród Panu Piotrowi Osuchowi, radnemu Rady Powiatu Krotoszyñskiego, wyrazy g³êbokiego wspó³czucia z powodu œmierci Przewodnicz¹cy Rady Powiatu Leszek Kulka œup Mamy sk³adaj¹ REKLAMA Starosta Krotoszyñski Stanis³aw Szczotka wraz z pracownikami Starostwa Powiatowego w Krotoszynie

13 600 lat Krotoszyna 13 Oni zapisali siê w historii miasta (2) W naszym jubileuszowym cyklu pragniemy przedstawiæ zwiêz³e biogramy najbardziej znanych lub wybitnych mieszkañców naszego grodu w ca³ej jego VI-wiekowej historii. Wyboru i opracowania tekstów dokonali pracownicy Muzeum Regionalnego im. Hieronima awniczaka w Krotoszynie. WOJCIECH TYCZYÑSKI ( ) By³ pu³kownikiem Wojska Polskiego i dowódc¹ 56 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej. Urodzi³ siê 6 stycznia 1892 w Skole w Ma³opolsce Wschodniej, w wielodzietnej rodzinie robotniczej. Po ukoñczeniu szko³y powszechnej uczy³ siê w gimnazjum w Stryju, gdzie zaanga owa³ siê w dzia³alnoœæ organizacji patriotycznej Zarzewie. Po maturze, któr¹ uzyska³ w 1913, rozpocz¹³ studia na Wydziale Prawa Uniwersytetu im. Jana Kazimierza we Lwowie. Po pierwszym roku studiów Tyczyñski zosta³ zmobilizowany do armii austriackiej w zwi¹zku z wybuchem I wojny œwiatowej. Ukoñczy³ szko³y oficerskie w Grazu i Klagenfurcie. Wojciech Tyczyñski walczy³ na frontach austriacko-rosyjskim, austriacko-rumuñskim oraz austriacko- -w³oskim. Kilkakrotnie zosta³ ranny. W 1918, w stopniu porucznika, przeszed³ ze swoim batalionem na stronê w³osk¹, a nastêpnie wst¹pi³ do Armii Polskiej gen. Józefa Hallera we Francji, z któr¹ wróci³ do kraju. W wojnie polsko-bolszewickiej 1920 zosta³ ciê ko ranny, a za walecznoœæ odznaczono go Krzy em Virtuti Militari V klasy i dwukrotnie Krzy- em Walecznych. Od 1920 s³u y³ w 51 Pu³ku Piechoty Strzelców Kresowych w Brze anach, gdzie w 1927 zosta³ zastêpc¹ dowódcy i awansowany do stopnia podpu³kownika. Z dniem 28 czerwca 1933 Wojciecha Tyczyñskiego mianowano dowódc¹ 56 Pu³ku Piechoty Wielkopolskiej w Krotoszynie. Pod jego komend¹ pu³k szczyci³ siê w³asn¹ orkiestr¹, chórem o³nierskim i teatrem garnizonowym. W 1938 Tyczyñski zosta³ dowódc¹ po³¹czonego pu³ku piechoty 25 dywizji, z którym wzi¹³ udzia³ w zajêciu Zaolzia. W czasie wojny obronnej 1939 dowodzi³ 56 pu³kiem w obronie Krotoszyna, bitwie nad Bzur¹ i w obronie Warszawy. Za wszystkie te dzia³ania zosta³ odznaczony Krzy em Orderu Virtuti Militari IV klasy. Po kapitulacji przebywa³ do koñca wojny w oflagach. Uwolniony w 1945 z Sandbastel, powróci³ do kraju. Zamieszka³ we Wroc³awiu, gdzie zmar³ 7 marca Zgodnie ze swoj¹ ostatni¹ wol¹ zosta³ pochowany na cmentarzu parafialnym w Krotoszynie w kwaterze o³nierzy 56 Pu³ku Piechoty Wlkp. Piotr Miko³ajczyk P³k Wojciech Tyczyñski Burzliwe lata 30. O brutalnym napadzie i koniach, które nios³y œmieræ Poda³ siê za poborcê 8 czerwca 1937 r. by³ ciep³ym i pogodnym dniem. Nic wiêc dziwnego, e gospodarze z Lutogniewa pracowali na polach. Wœród nich by³a tak e rodzina Rybakowskich. W domu pozosta³a jedynie gospodyni, 62-letnia Marianna. Przed po³udniem do drzwi zapuka³ nieznany mê czyzna. Poda³ siê za poborcê podatkowego i za ¹da³ zap³aty podatku. Kobieta odpowiedzia³a, e nic z ni¹ nie za³atwi, bo w domu jest sama. Mê czyzna tylko na to czeka³. Rzuci³ siê na ni¹ i zacz¹³ j¹ biæ, u ywaj¹c tego, co znalaz³ pod rêk¹: m³otka i stolarskiego d³uta. Mimo silnych ciosów krwawi¹cej kobiecie uda³o siê wydostaæ przed dom i wezwaæ pomocy. Natychmiast nadbiegli s¹siedzi i obezw³adnili bandytê. Okaza³ siê nim Stanis³aw Glura ze Zdun, który powêdrowa³ do aresztu. Nie wiemy natomiast, co dalej dzia³o siê z Mariann¹ Rybakowsk¹. Czy prze y³a brutalny napad? Mo liwe, e nie. Zadane jej rany by³y bardzo powa ne. Przewieziono j¹ do szpitala miejskiego w Krotoszynie, gdzie lekarze rozpoczêli walkê o jej ycie. Jak siê ona zakoñczy³a dziennikarz Orêdownika nie poda³. Kilkanaœcie dni póÿniej policja aresztowa³a wspólnika Stanis³awa Glury, który w napadzie nie bra³ bezpoœredniego udzia³u. Okaza³ siê nim 27-letni Seweryn Szeszycki z Krotoszyna. Konie siê sp³oszy³y W agiewnikach pod Kobylinem, w tamtejszym maj¹tku, zatrudniony by³ robotnik Franciszek Antoniewicz. W po³owie paÿdziernika 1932 r. jecha³ wozem ci¹gniêtym przez kilka koni. ARCHIWUM Wióz³ ciê kie zbiorniki wype³nione wod¹. Konie potrafi¹ byæ groÿne i nieobliczalne. Tak by³o i w tym przypadku. Nagle sp³oszy³y siê i rzuci³y do galopu. Mê czyzna spad³ z wozu tak nieszczêœliwie, e wpad³ pod tylne ko³a pojazdu. Ogromny ciê ar zmia d y³ mu klatkê piersiow¹ i powa nie zrani³ g³owê. Robotnik zmar³ w drodze do szpitala. Z kolei w maj¹tku w Smolicach zatrudniony by³ Jan Rosa. Pod koniec listopada 1932 r. powozi³ tzw. powózk¹, do której zaprzê one by³y m³ode konie. One równie nagle siê sp³oszy³y i ponios³y. Mê czyzna upadaj¹c na ziemiê, dozna³ tak powa nych obra eñ, e tak e zmar³ w drodze do szpitala. Na podstawie dawnych doniesieñ prasowych opracowa³ Damian Szymczak Krotoszyn Niezwyk³y Nazywam siê Leszek Zdrach i prowadzê stronê internetow¹ Krotoszyn Niezwyk³y, na której m.in. pokazujê stare fotografie naszego miasta. Poniewa wielu z Pañstwa nie ma dostêpu do internetu, moje zdobycze prezentowaæ bêdê tak- e na ³amach Rzeczy Krotoszyñskiej. Zachêcam do przegl¹dniêcia swoich domowych archiwów, aby poszerzyæ unikatow¹ kolekcjê starych zdjêæ. Zróbmy wspólnie wszystko, aby nasza lokalna historia nie odesz³a w zapomnienie... Pani Eleonorze Kociêckiej wyrazy g³êbokiego wspó³czucia w zwi¹zku ze œmierci¹ œup Mê a Andrzeja sk³adaj¹ Miros³awa i Janusz Urbaniakowie Stra acy z krotoszyñskiej jednostki przed nieistniej¹c¹ remiz¹ przy ul. KoŸmiñskiej. Obecnie w tym miejscu znajduje siê sklep sieci Biedronka. Fotografiê przekaza³ E. Kujawa. Nie znamy daty jej wykonania i bêdziemy wdziêczni za ewentualne informacje od naszych Czytelników. Naszej Kole ance, pani doktor Eleonorze Kociêckiej, wyrazy prawdziwego wspó³czucia i alu w zwi¹zku ze œmierci¹ œup Mê a sk³adaj¹ Kole anki i Koledzy z Wielkopolskiej Izby Lekarskiej i Polskiego Towarzystwa Lekarskiego w Krotoszynie

14 14 Dodatek budowlany Tynkowanie natryskowe Technologia natryskowa coraz czêœciej zastêpuje czaso- i pracoch³onne rêczne rozprowadzanie tynku i zacieranie go. Tynkowanie przy pomocy specjalistycznych agregatów jest od lat stosowane we wnêtrzach. Z czasem producenci uznali, e w podobny sposób mo na robiæ równie cienkowarstwowe tynki elewacyjne. Inwestorzy podchwycili temat. Szybko i wydajnie Natryskowe nak³adanie tynków cienkowarstwowych ma wiele zalet. U ycie agregatu dwukrotnie przyspiesza wykonanie tynku. Skraca to czas pracy firmy wykonawczej, co w konsekwencji obni a koszty inwestora. Maszynowe narzucanie tynku zmniejsza te jego zu ycie. Natryskowa technologia jest wygodna, gdy pozwala na przerwanie pracy w dowolnym momencie, bez koniecznoœci, jak wmetodzie rêcznej, dojœcia na przyk³ad do naro nika budynku. Sposób aplikacji u³atwia tak e tynkowanie miejsc trudnych, takich jak gzymsy, œciany owalne czy zewnêtrzne elementy ozdobne. Faktura na yczenie W przypadku tynkowania rêcznego istnieje du e prawdopodobieñstwo nierównomiernego zatarcia tynku pac¹ plastikow¹, co po wyschniêciu wyprawy mo e daæ wra enie nieestetycznie otynkowanej œciany. Tynk narzucony metod¹ natrysku jest równy, jego wyrazista struktura baranka powtarza siê na ca³ej powierzchni. Co wiêcej, na yczenie inwestora wykonawca mo e kszta³towaæ ostateczny wygl¹d œciany poprzez dodatkowy natrysk, reguluj¹c zagêszczenie kruszywa. Specjalne mieszad³o Pod³o e do tynkowania powinno byæ stabilne, suche, oczyszczone z warstw mog¹cych os³abiæ przyczepnoœæ tynku, zagruntowane podk³adow¹ mas¹ tynkarsk¹. Zwiêksza to przyczepnoœæ oraz pozwala na uzyskanie równej powierzchni podk³adu. Przygotowanie tynku polega na wymieszaniu suchej mieszanki z odpowiedni¹ iloœci¹ wody, zgodnie z instrukcj¹ podan¹ na opakowaniu. Czynnoœæ tê nale y wykonywaæ wy³¹cznie urz¹dzeniem z mieszad³em wstêgowym. U ycie innego mieszad³a mo e skutkowaæ powstaniem kluch i zatorów w dyszy agregatu. Tynk nale y narzucaæ na œcianê najlepiej z odleg³oœci od 0,5 m do 1 m. Aplikacja masy tynkarskiej prostopadle do œciany zmniejsza straty materia³u do 5 proc. R E K L A M A GRUPA ATLAS Tynkowanie metod¹ natryskow¹ skraca czas pracy, jest wydajne i ekonomiczne (przy rêcznym narzucaniu strata ta wynosi oko³o 10 proc.). Warto pamiêtaæ o dok³adnym zabezpieczeniu foli¹ malarsk¹ okien, drzwi, parapetów, rynien oraz przestrzeni wokó³ tynkowanej œciany. Odpryski tynku mog¹ spadaæ na odleg³oœæ dwóch metrów od œciany. Oprac. (nati) REKLAMA

15 Dodatek budowlany 15 Taras jasny i ciep³y Dom z gankiem to czêsty widok w polskim krajobrazie. Wspó³czeœnie ganki ustêpuj¹ miejsca bardziej funkcjonalnym, przeszklonym zabudowom. Œciana jak nowa za ma³¹ kasê Gipsowe produkty sprawdzaj¹ siê znakomicie przy likwidowaniu nierównoœci œcian we wnêtrzach. Co wiêcej, naprawy mo na przeprowadzaæ niewielkim nak³adem œrodków i w³asnymi si³ami. Potrzebna bêdzie odpowiednia zaprawa gipsowa do wyrównania nierównoœci, emulsja do gruntowania pod³o a oraz g³adÿ gipsowa. Z narzêdzi potrzebujemy szpachelki, pêdzla, siateczki do zbrojenia gipsu, elastycznego naczynia do gipsu (œwietnie sprawdza siê po³owa gumowej pi³ki) i papieru lub siatki do szlifowania, ewentualnie wiertarki z mieszad³em, pacy stalowej i wa³ka malarskiego. Recepta na ubytki Przede wszystkim konieczne bêdzie dok³adne oczyszczenie okolic uszkodzenia. Pos³u y do tego druciana szczotka oraz szpachelka. Drucian¹ szczotk¹ oczyœciæ mo na powierzchniê ze starych pow³ok, szpachelka natomiast przyda siê do usuniêcia wiêkszych chropowatoœci i poszerzenia pêkniêcia (dziêki temu ³atwiej bêdzie je REGIODOM.PL Bez wzglêdu na porê roku zim¹ czy latem funkcjonalnoœæ przeszklonego tarasu jest nie do przecenienia. W czasie najwiêkszych mrozów os³oni drzwi wejœciowe od wiatru oraz zredukuje ró nicê temperatur miêdzy wnêtrzem domu a otoczeniem. Korzystnie wp³ynie to na oszczêdnoœæ energii cieplnej, która jest jednym z najwy szych wydatków, jakie ponosz¹ w³aœciciele domów. Latem zabudowa mo e pe³niæ funkcjê sieni, która zapewni domownikom cieñ i ch³ód w upalny dzieñ. Przestrzeñ tê u ytkowaæ mo na niezale nie od warunków pogodowych. Jeœli natomiast dom znajduje siê przy ulicy, œciany wycisz¹ warkot przeje - d aj¹cych aut. To bardzo istotny aspekt, szczególnie dla osób, które ceni¹ sobie ciszê i spokój. Wyg³adzania œcian to koñcowy etap potem dok³adnie wype³niæ zapraw¹). Tak przygotowan¹ powierzchniê nale y odkurzyæ przy pomocy szczotki lub odkurzacza (py³ i kurz zgromadzony na powierzchni zmniejsza przyczepnoœæ kolejnych warstw). Ods³oniête pod³o e nale y zagruntowaæ emulsj¹. Je eli mamy do czynienia z pod³o em twardym, takim jak tynk cementowy, cementowo-wapienny lub gipsowy, mo emy gruntowaæ przy pomocy pêdzla. W przypadku pod³o a, którego twardoœci nie jesteœmy pewni (np. g³adÿ gipsowa), nale y u yæ wa³ka malarskiego. Po wyschniêciu emulsji nale y przyst¹piæ do wype³niania szczeliny. Wype³nienie bêdzie trwa³e, gdy zaprawê na³o y siê w dwóch etapach. Pierwszy stanowiæ bêdzie dok³adne wype³nienie pêkniêcia. W drugim nak³ada siê warstwê, w której zatopiona zostanie siatka zbroj¹ca o szerokoœci minimum 10 cm. Zapobiegnie ona ponownemu pêkaniu. Siatkê trzeba tak wcisn¹æ szpachelk¹ w œwie y pas zaprawy gipsowej, by pozostawa³a ca³kowicie niewidoczna. G³adki finisz Œlady niewielkich nawet napraw bywaj¹ zauwa alne. Miejsca, gdzie na³o ono nowy gips, mog¹ ró niæ siê kolorem od reszty œciany. Dlatego warto ca³oœæ pomalowaæ. Je eli œciana nie by³a wczeœniej pokrywana farb¹, przed malowaniem nale y ca³¹ naprawion¹ powierzchniê przeszpachlowaæ g³adzi¹ gipsow¹. Uwaga! Je eli œciana jest s³abo nasi¹kliwa, szczególnie g³adka lub nosi trudne do usuniêcia pozosta³oœci starych pow³ok malarskich, nale y dodatkowo pokryæ j¹ warstw¹ czepn¹, która zapewni nanoszonej póÿniej g³adzi nale yt¹ przyczepnoœæ. G³adŸ nanosi siê równomiernie, za pomoc¹ g³adkiej pacy ze stali nierdzewnej, pasami: œciany od pod³ogi ku sufitowi, natomiast sufit od okna w g³¹b pomieszczenia. Nak³adan¹ masê sukcesywnie wyg³adzamy. Po wyschniêciu nale y usun¹æ powsta³e nierównoœci, szlifuj¹c œcianê drobnoziarnistym papierem œciernym lub siatk¹ do szlifowania. Do malowania najlepiej przyst¹piæ na dobê po zakoñczeniu prac gipsowych. Malowaæ mo na dowolnymi farbami. eby jednak w pe³ni skorzystaæ z w³aœciwoœci gipsu, zaleca siê zastosowanie farb o du ej paroprzepuszczalnoœci. GRUPA ATLAS Murowana czy drewniana? Istniej¹ ró ne rodzaje zabudów. Od najzwyklejszego zadaszenia nad wejœciem, po konstrukcje ca³kowicie os³aniaj¹ce front domu. Bardzo ró ne s¹ materia³y, które wykorzystuje siê do ich wznoszenia. Ka dy z nich jak to zwykle bywa, ma swoje plusy i minusy. Werandy drewniane, z regu³y dobrze komponuj¹ siê tylko z domami drewnianymi. Poza tym, podobnie jak w przypadku wiatro³apów murowanych, koniecznie nale y takie pomieszczenie ociepliæ. Nieocieplony i nieogrzewany wiatro³ap nara ony jest na zawilgocenie i atak grzybów. Inaczej sytuacja wygl¹da w przypadku nowoczesnych konstrukcji wykonanych z aluminium. Rozwi¹zanie to zyska³o w Polsce na popularnoœci. Przeszklon¹ konstrukcjê, wykonan¹ z lekkich i wytrzyma³ych materia³ów mo na z powodzeniem dostosowaæ do ka dego typu architektury. Dziêki wykorzystaniu szk³a energooszczêdnego, nie trzeba ganku takiego dodatkowo ocieplaæ. Najwa niejszy projekt i monta Przeszklona zabudowa, która ma dobrze pe³niæ swoj¹ reprezentacyjn¹ funkcjê, powinna byæ du a na tyle, by pomieœciæ przynajmniej kilka osób. Wiêkszy taras mo e z powodzeniem s³u yæ jako altanka lub bezpieczne miejsce zabaw dla dzieci. W niektórych przypadkach przed ARCHIWUM Taras mo e byæ doskona³ym miejscem wypoczynku rozpoczêciem budowy wymagane jest uzyskanie stosownego zezwolenia. Jeœli chcemy zabudowaæ istniej¹cy ju taras, nie trzeba siê o nie staraæ. Niezbêdne jest równie opracowanie fachowego projektu architektonicznego takiej konstrukcji. Nieumiejêtnie zaprojektowany lub Ÿle zmontowany taras mo e przysporzyæ nam R E K L A M A wiele problemów, jak np. zawilgocenie. Warto zatroszczyæ siê o dobry projekt tak e dlatego, e wszelkie b³êdy konstrukcyjne mog¹ skutkowaæ nawet pêkaniem frontowej œciany domu. oprac. na podst. RedPen (alex)

16 16 Wydarzenia S¹ miejsca, czasy i ludzie, których siê nie zapomina to motto zjazdu absolwentów i nauczycieli szko³y w Orpiszewie, zorganizowanego 27 czerwca z okazji jej 140-lecia. Najpierw uczestnicy zjazdu uczestniczyli we mszy œw., odprawionej w koœciele parafialnym w Jankowie Zaleœnym. G³ówna czêœæ obchodów jubileuszu odby³a siê w murach orpiszewskiej szko³y. 69 osób zapisanych na zjazd i zaproszeni goœcie zebrali siê w sali gimnastycznej. Okolicznoœciow¹ akademiê przygotowali nauczyciele i uczniowie Zespo³u Szkó³ im. rtm. Witolda Pileckiego, bo tak¹ nazwê nosi dziœ placówka. Uczestnicy spotkania po latach w komplecie Zjazd na 140-lecie szko³y w Orpiszewie Pod naszym patronatem Gratulacje dyr. Beacie Molendzie z³o yli senator And elika Mo d anowska, burmistrz Krotoszyna Franciszek Marsza³ek, wicestarosta Pawe³ Radojewski, a tak e prezes orpiszewskiej Ochotniczej Stra y Po arnej, Grzegorz Chudy. G³os zabra³ jeden z absolwentów, pose³ Zbigniew Dolata, mówi¹c m.in.: W tej szkole uzyska³o siê nie tylko wiedzê, ale i zosta- ³o siê ukszta³towanym, co zostanie w nas przez ca³e ycie. Cieszy mnie, e to dzie³o jest kontynuowane przez obecn¹ kadrê. W swym referacie inny znany orpiszewianin, dr Józef Zdunek, przypomnia³ historiê szko³y, która w czasach zaborów by³a w rêkach niemieckich, a potem polskich. Wspomnia³ te najs³ynniejszych wychowanków, m.in. pp³k. Jerzego B¹czkowskiego z Dowództwa Wojsk Lotniczych w Poznaniu i komandora Marynarki Wojennej, Wac³awa Dwornikowskiego, który przez 7 lat by³ dowódc¹ okrêtu podwodnego ORP Œl¹zak, oraz W³adys³awa Witka, uczestnika Okr¹g³ego Sto³u w 1989 r., pracuj¹cego w komisji rolnictwa i zwi¹zków zawodowych. Swoimi wspomnieniami i osi¹gniêciami uczniów podzieli³ siê Józef Szlachetka, w latach i dyrektor orpiszewskiej placówki. Obecna jej dyrektorka, Beata Molenda, podkreœli³a, e szko³a to niemy œwiadek historii pisanej przez uczniów, nauczycieli, pracowników, przyjació³ i rodziny mieszkaj¹ce we wsi. Ka dy zostawi³ tu cz¹stkê swojego ycia powiedzia³a. Po czêœci oficjalnej zjazdowicze zwiedzili szko³ê, a ostatnim akcentem by³a biesiada w lokalu w pobliskim Œwinkowie. Zabawa trwa³a do póÿnych godzin nocnych. Sebastian Poœpiech Emerytowany dyr. Józef Szlachetka i absolwent, pose³ Zbigniew Dolata Dyr. Beata Molenda dziêkuje dr. Józefowi Zdunkowi za wyg³oszenie referatu Przed starszymi wyst¹pili najm³odsi S.POŒPIECHX7 Oficjalna czêœæ spotkania w sali szkolnej So³tys Robert Chmielarz Akademia przywo³a³a na twarzach wspomnienia

17 Wydarzenia Za nami ciekawe Dni Sulmierzyc 17 Podczas tegorocznych Dni Sulmierzyc, które odby³y siê w miniony weekend du ym zainteresowaniem wœród mieszkañców cieszy³a siê loteria fantowa. Œwiêto miasta rozpoczê³o siê od wyœcigu pojazdów trzyko³owych, tzw. dzików. Choæ do rywalizacji przyst¹pi- ³o tylko kilku chêtnych nie brakowa³o zabawnych sytuacji. Sulmierzyczanie pomimo wczesnej godziny doœæ licznie przyszli ogl¹daæ wyœcig. A by³o o co walczyæ. Na zwyciêzcê czeka³ okaza³y puchar oraz skrzynka piwa. Po po³udniu odby³ siê piknik ekologiczny, a wieczorem koncert Don Vasyla z zespo³em cygañskich gwiazd. B.MILEWSKA A.FIGLAK A.FIGLAK Zwyciêzcy dostali puchar i skrzynkê piwa Dobra zabawa podczas sobotniego wyœcigu dzików Frekwencja wœród sulmierzyczan dopisa³a A.FIGLAK Na dzieci ju od wczesnego popo³udnia czeka³y trampoliny B.MILEWSKA B.MILEWSKA W oczekiwaniu na wyniki loterii fantowej Cheerleaderki z Leszna pokaza³y, e nie trzeba mieæ 20 lat eby zaskoczyæ B.MILEWSKA B.MILEWSKA Wokalista Video Wojtek uszczykiewicz Koncert Don Vasyla i cygañskich gwiazd Najwiêcej atrakcji czeka³o na wszystkich w niedzielê. Wówczas odby³ siê koncert zespo³u Video z barwnym dos³ownie i w przenoœni wokalist¹ Wojciechem uszczykiewiczem oraz wystêp ikony disco-polo Shazzy. Zdecydowanie najwiêkszym zainteresowaniem cieszy³a siê jednak loteria fantowa. Cena losów nie by³ zbyt wygórowana, a ka dy móg³ wygraæ nawet dwa razy. Drobniejsze upominki mo na by³o sprawdziæ od razu. Dodatkowo ka dy z losów bra³ równie udzia³ w losowaniu nagród g³ównych wœród których by³y m.in. laptop, mikrofalówka czy komoda. Choæ pogoda nie by³a typowo letnia, to na stadionie miejskim w miniony weekend zgromadzi³a siê du a liczba mieszkañców Grodu Sulimira. Z zaciekawieniem obserwowali wystêpy m³odych i starszych artystów. Zespó³ cheerleaderek z Leszna 50+ da³ znakomity popis taneczny. Panie udowodni³y, e mo na byæ sprawnym w wieku niemal seniorskim, a robi¹c szpagaty zadziwi³y niejedn¹ m³odsz¹ kobietê. Nie brakowa³o tak e atrakcji dla najm³odszych. Czeka³y na nie trampoliny i zamek dmuchany. (alex)

18 18 Informacje wa ne dla rolników Agencja Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa zwraca uwagê na zmiany w przepisach dotycz¹cych unijnych dop³at do byd³a. Pocz¹tkowo pieni¹dze mia³y przys³ugiwaæ na zwierzêta bêd¹ce w posiadaniu rolnika w okresie od z³o enia wniosku do 30 czerwca br. Teraz zwierzê musi przebywaæ w gospodarstwie przez 30 dni od dnia z³o enia wniosku. Zmiany w dop³atach do byd³a PUBLIKACJE P ATNE Marcin Jamry (kierownik biura powiatowego ARiMR) Ca³y czas obowi¹zuj¹ zasady identyfikacji i rejestracji zwierz¹t, które wyraÿnie okreœlaj¹ koniecznoœæ zg³aszania do biura powiatowego urodzenia czy padniêcie byd³a w ci¹gu 7 dni. Do kontroli stosowania zasad wzajemnej zgodnoœci dotycz¹cej rejestracji i identyfikacji zwierz¹t przeprowadzanej przez Powiatowy Inspektorat Weterynarii typowane s¹ gospodarstwa rolne. Poza tym dodatkowo 100 siedzib stad bêdzie kontrolowane przez pracowników biura powiatowego Agencji pod wzglêdem kwalifikowalnoœci do przyznania p³atnoœci. Sprawdzamy czy ka da sztuka posiada 2 kolczyki, czy w³aœciciel ma paszport czy dokonano wpisów w ksiêdze rejestracji. Zwracamy tak e uwagê na dochowanie 7- dniowego terminu powiadomienia nas o wszelkich zmianach w stadzie. Obowi¹zkowy okres przebywania zwierzêcia w gospodarstwie to 30 dni od dnia z³o enia wniosku O dop³aty mog¹ siê ubiegaæ rolnicy, którzy spe³niaj¹ minimalne wymagania dotycz¹ce p³atnoœci (posiadaj¹ minimum 1 ha lub bior¹c pod uwagê wielkoœæ posiadanych gruntów lub liczbê zwierz¹t mog¹ otrzymaæ z tytu³u p³atnoœci bezpoœrednich przynajmniej 200 euro). Zwierzêta zg³aszane do p³atnoœci powinny spe³niaæ wymogi zwi¹zane z identyfikacj¹ i rejestracj¹. Dop³aty do byd³a przys³uguj¹ rolnikom posiadaj¹cym co najmniej 3 sztuki w wieku do 24 miesiêcy. Natomiast dop³aty do krów przys³uguj¹ tym rolnikom, którzy posiadaj¹ 3 sztuki powy ej 24 miesiêcy. Pieni¹dze bêd¹ przyznawane na wszystkie zwierzêta od pierwszej do trzydziestej sztuki. Obowi¹zkowy okres przebywania zwierzêcia w gospodarstwie to 30 dni od dnia z³o enia wniosku o przyznanie p³atnoœci. Jest to zmiana wprowadzona ustaw¹ z 24 kwietnia 2015 r., która obowi¹zuje od 15 maja br. Je- eli w wymaganym okresie zwierzê padnie, to rolnik musi pamiêtaæ o zg³oszeniu tego faktu w biurze powiatowym Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa w ci¹gu 10 dni. Na takê sztukê rolnik otrzyma dop³atê mówi Marcin Jamry, kierownik biura ARiMR w Krotoszynie. Tego rodzaju zdarzeñ bywa w Krotoszynie sporo, bo ju ok. 40. Poza tym, rolnik ma równie obowi¹zek powiadomienia Powiatowego Inspektoratu Weterynarii wniosków przyjêto na p³atnoœæ do byd³a 905 wniosków przyjêto na p³atnoœæ do krów W trakcie okresu przetrzymywania mo liwe jest zastêpowanie zwierz¹t innymi. Jeœli rolnik musi sprzedaæ jak¹œ sztukê na ubój, to mo e zast¹piæ j¹ zwierzêciem, które spe³nia odpowiednie kryteria kwalifikowalnoœci wyjaœnia M. Jamry. Rolnik musi wejœæ w posiadanie nowego zwierzêcia w ci¹gu 14 dni. Inny warunek to poinformowanie o zast¹pieniu jednej sztuki inn¹ kierownika biura powiatowego ARiMR (na formularzu udostêpnionym przez Agencjê). W pow. krotoszyñskim wystêpuj¹ du e gospodarstwa rolne, spoœród których wiêkszoœæ zajmuje siê produkcj¹ zwierzêc¹. W tym roku z³o ono wniosków o p³atnoœci do byd³a i 905 do krów. Ogólna liczba wniosków o p³atnoœci wynios³a Sebastian Poœpiech Nowe zasady M³odego Rolnika O 103,2 mln euro zwiêkszony zostanie bud et na dzia³anie pn. U³atwianie startu m³odym rolnikom. Dziêki temu premiê mo e otrzymaæ jeszcze co najmniej m³odych rolników, którzy z³o yli wnioski o jej przyznanie w ubieg³ym roku. W ten sposób pomoc na samodzielne rozpoczêcie prowadzenia gospodarstwa z bud etu Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich otrzyma w sumie ponad 38 tys. m³odych rolników w Polsce. Wysokoœæ premii dla jednego gospodarza wynosi 100 tys. z³. Zdaniem szefa biura powiatowego ARiMR w Krotoszynie wielu mieszkañców pow. krotoszyñskiego po przesuniêciu pieniêdzy na M³odego Rolnika bêdzie mia³o otwart¹ drogê do skorzystania z tego programu. Obecnie Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi oraz ARiMR przygotowuj¹ siê do wdro enia wsparcia dla m³odych rolników z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Og³oszenie naboru wniosków planowane jest w III kwartale. W dzia³aniu tym szykuj¹ siê spore zmiany. O premiê bêd¹ mogli ubiegaæ siê tylko ci m³odzi rolnicy, którzy w dniu z³o enia wniosku o pomoc nie prowadzili gospodarstwa rolnego wyjaœnia Marcin Jamry, kierownik biura ARiMR w Krotoszynie. Wsparcie dla rozpoczynaj¹cych prowadzenie gospodarstwa rolnego wed³ug nowego rozdania œrodków z PROW wyp³acane jest w dwóch ratach. I rata to 80 proc. kwoty, a II rata pozosta³e 20 proc. Pierwsza rata bêdzie wyp³acana po spe³nieniu przez beneficjenta warunków w terminie 9 miesiêcy od dnia dorêczenia decyzji o przyznaniu pomocy. Druga rata bêdzie wyp³acana po realizacji biznesplanu. Z pieniêdzy tych skorzystaæ mo e osoba, która ma od 18 do 40 lat, posiada odpowiednie kwalifikacja zawodowe, po raz pierwszy rozpoczyna prowadzenie gospodarstwa rolnego jako kieruj¹cy gospodarstwem. Osoba ubiegaj¹ca siê o przyznanie pomocy winna staæ siê w³aœcicielem lub obj¹æ w posiadanie gospodarstwo rolne przed dniem z³o enia wniosku, lecz nie wczeœniej ni na 12 miesiêcy przed jego z³o eniem. Musi siê równie zobowi¹zaæ do zrealizowania biznesplanu dotycz¹cego rozwoju gospodarstwa. Istotnym warunkiem dla beneficjenta jest podleganie ubezpieczeniu spo³ecznemu rolników przez okres co najmniej 12 miesiêcy od dnia wyp³aty pierwszej raty pomocy. (mac) Wymogi dla gospodarstw w biznesplanie: powierzchnia u ytków rolnych równa co najmniej œredniej krajowej oraz nie wiêksza ni 300 ha; przynajmniej 70 proc. czêœci podstawowej gospodarstwa musi byæ w³asnoœci¹ beneficjenta, w u ytkowaniu wieczystym lub w dzier awie ze Skarbu Pañstwa lub jednostek samorz¹du terytorialnego; wielkoœæ ekonomiczna gospodarstwa. (SO) w wyniku realizacji biznesplanu powinna wzrosn¹æ o co najmniej 10 proc. Docelowo wielkoœæ ta nie mo e byæ mniejsza ni 13 tys. euro i nie wiêksza ni 150 tys. euro.

19 Kultura 19 Pierwszy koncert niestety bez wiecu Jakie znaczenie ma dla nas kultura? Gdzie jest granica miêdzy wartoœciow¹ kultur¹ a rozrywk¹ i komercj¹? to tylko niektóre z pytañ, które pojawi³y siê 20 czerwca podczas pierwszego koncertu z cyklu Wiêc wiec. S.PA ASZ Pierwotnie koncert mia³ siê odbyæ na rynku. Ze wzglêdu na zimno i deszcz wystêpy trojga wykonawców przeniesiono do kina Przedwioœnie. Otworzy³ je zespó³ Candida z Poznania (ze swoim liderem Gabrielem Fleszarem), w którym gra³ na gitarze i œpiewa³ krotoszynianin Kuba Leciej. Po nim wyst¹pi³ Mariusz Lubomski, uznawany za wokalistê wykonuj¹cego piosenki aktorskie. Przyzna³, e mia³ na sobie po- yczon¹ marynarkê, gdy swojej nie potrafi³ znaleÿæ. To jednak nie zepsu³o mu wystêpu. Oba recitale przyjête zosta³y bardzo ciep³o i ywio³owo. Mariusz Lubomski Dyrektor pali oponê Miêdzy wystêpami konwersacjê z widowni¹ prowadzi³ dyr. Szuniewicz. Mówi³ o przewodnim przes³aniu cyklu Wiêc wiec, sprowadzaj¹cym siê do zamiaru zorganizowania demonstracji w sprawie kultury. Ka dy z uczestników móg³ w przerwie napisaæ swoje has³o na tablicach przeznaczonych do pikiety. Niektórzy to uczynili. Ostatecznie jednak, ze wzglêdu na zbyt ma³o miejsca, wiec siê nie odby³. Dyrektor pokazywa³ jednak, jak kulturalni ludzie powinni paliæ opony na demonstracjach. Jedn¹ z nich po³o- ono na scenie i w³¹czono urz¹dzenie produkuj¹ce sztuczny dym, tak, e ca- ³a scena zas³oniêta zosta³a bia³¹ kurtyn¹. Szuniewicz próbowa³ te prowokowaæ. Mamy tutaj kawa³ek wyk³adziny ze sceny, jaka tydzieñ temu sta³a na rynku. Chodzi³y po niej takie gwiazdy, jak Anna Dereszowska, Ma³gorzata Ko uchowska, Katarzyna Zieliñska. Zrobimy teraz licytacjê na jakiœ dobroczynny cel. Kto z pañstwa chcia³by kupiæ kawa- ³ek tego materia³u oprawiony w antyramê za 50 z³? próbowa³ uhandlowaæ dyrektor. Nikt jednak nie nabra³ siê na ten chwyt. Prosimy nie robiæ zdjêæ Fina³em koncertu by³ wystêp Anny Marii Jopek, która w Krotoszynie zaœpiewa³a wtowarzystwie dwóch muzyków. Jej fani byli zadowoleni, bo wykona³a swoje najbardziej znane utwory. Szkoda tylko, e artystka zastrzeg³a, by nie robiono jej zdjêæ podczas koncertu. Trochê to dziwi, bo fotografowanie wykonawcy na scenie wpisane jest w jego dzia³alnoœæ i œwiadczy o zainteresowaniu publicznoœci dan¹ osob¹. Choæ jak to siê mówi, zdania uczonych na ten temat s¹ podzielone. Wygl¹da jednak na to, e wiele osób zignorowa- ³o proœbê artystki. KOK S.PA ASZ Anna Jopek odbiera prezenyt od Wojciecha Szuniewicza Nasz krajan Kuba Leciej Laleczka dla artystki Na koniec Anna Maria Jopek otrzyma- ³a od dyrektora KOK-u laleczkê wykonan¹ specjalnie dla niej przez krotoszyniankê Dorotê Jagodziñsk¹, która obecnie mieszka w Lublinie. Na swoim profilu facebookowym Jagodziñska zamieœci³a zdjêcia i informacje o tym, jak lalka ta powstawa³a. Nagra³a te krótki filmik, który zosta³ wyemitowany w kinie. Kolejny koncert z cyklu Wiêc wiec odbêdzie siê 4 lipca. Miejmy nadziejê, e tym razem ju na rynku i e nic nie stanie na przeszkodzie, by przeprowadziæ wiec. Wyst¹pi¹: Affabre Concinui, Shata QS i Motion Trio. S³awek Pa³asz R E K L A M A

20 A.FIGLAK Modelarstwo pasja od dziecka Eugeniusz Tanianka ze Zdun sklei³ dotychczas ok. 200 modeli samolotów. Jego zdaniem to zajêcie dla osób cierpliwych. W swojej ogromnej kolekcji, której ma³y fragment pokazuje w Galerii Ratuszowej Zdunowskiego Oœrodka Kultury, ma g³ównie samoloty wzorowane na tych z czasów I i II wojny œwiatowej. Swoj¹ przygodê z modelarstwem rozpocz¹³ jako dziecko. Jak wspomina, pocz¹tkowo dostêpne by³y tylko modele papierowe. W jego kolekcji przetrwa³o ich zaledwie kilka. Gdy pan Eugeniusz by³ czynny zawodowo, nie móg³ oddawaæ siê swojej pasji tak bardzo, jak chcia³, poniewa pracowa³ w delegacji. Teraz, kiedy jest ju na emeryturze, jest inaczej. Czas potrzebny na z³o enie jednego modelu zale y od stopnia jego skomplikowania oraz dok³adnoœci, z jak¹ chce siê go zrobiæ. Uwa am, e jak ju coœ robiæ, to dobrze, bo inaczej Eugeniusz Tanianka A.FIGLAK Jeden z nielicznych w kolekcji modeli papierowych szkoda pieniêdzy podkreœla. Zazwyczaj na jeden model potrzebuje ok. 3 tygodni. Jego pasja nie nale y do najtañszych. Modele kosztuj¹ od kilkudziesiêciu do tysi¹ca i wiêcej z³. Œrednia cena to z³. Trzeba te kupiæ specjalistyczne farby. Ostatecznie nale y siê liczyæ z wydatkiem rzêdu kilkuset z³otych na model. W domu pana Eugeniusza samoloty zajmuj¹ ca³y pokój. Trzymam je w specjalnych gablotkach, dziêki czemu nie kurz¹ siê i s¹ zabezpieczone mówi modelarz. Rodzina przywyk³a do jego pasji i wspiera go. Przez jakiœ czas równie dzieci pana Eugeniusza interesowa³y siê modelarstwem. Syn i córka sklejali samoloty, jednak ostatecznie adne z nich nie posz³o w œlady ojca. Mo e wnuczek... zastanawia siê pasjonat ze Zdun. I dodaje, e ch³opiec z du ¹ ostro noœci¹ obchodzi siê z modelami i pilnuje m³odszej siostry, aby adnego z nich nie uszkodzi³a. Pasja pana Eugeniusza nie ogranicza siê do sklejania modeli. Jeœli zdunowianin ma mo liwoœæ, odwiedza muzea lotnictwa. W trakcie naszej rozmowy pokazuje zdjêcia z wyjazdu do Anglii oraz wizyty w podpoznañskich Krzesinach. Wystawa w zdunowskim ratuszu potrwa do 10 lipca. Panie mówi³y mi, e ogl¹da³y j¹ ju dzieci ze szko³y mówi z radoœci¹ modelarz, kiedy rozmawiamy w drugim dniu wystawy. Dodaje, e w przysz³ym roku chcia³by w tym samym miejscu pokazaæ kolejne swoje modele, a byæ mo- e tak e pierwszy sklejony przez siebie statek. Aleksandra Figlak ARCHIWUM Co, gdzie, kiedy u seniorów? Teatr ³¹czy pokolenia. Do udzia³u w projekcie pod t¹ nazw¹ seniorzy z gminy Rozdra ew mog¹ zapisywaæ siê pod tel Weso³e lato. 18 lipca odbêdzie siê spotkanie cz³onków kobyliñskiego ko³a zwi¹zku emerytów w Hubertówce w Rudzie. Wyjazd godz Senioriada. 5 sierpnia w Rozdra ewie odbêdzie siê Senioriada. Miejscowe ko³o PZERiI obchodzi 25-lecie swojego istnienia. Julianna Niedziela wraz z goœæmi w dniu swoich 89. urodzin Jest najstarsz¹ osob¹ w Aktywnym Seniorze Julianna Niedziela, cz³onkini stowarzyszenia Aktywny Senior, obchodzi- ³a 89. urodziny. Jest najstarsza osob¹ w tej spo³ecznoœci. W dniu jej urodzin, które przypada³y 17 czerwca, kilka osób nale ¹cych do stowarzyszenia wybra³o siê do pani Julianny, aby z³o yæ jej yczenia i wrêczyæ kwiaty. Delegacja yczy³a solenizantce uœmiechu na co dzieñ, m³odoœci ducha, szczêœcia i wszelkiej pomyœlnoœci. (alex) Weterani pracy œwiêtowali 50 lat temu powsta³ zdunowski odzia³ Zwi¹zku Weteranów Pracy. Z tej okazji zorganizowano uroczyste spotkanie. Impreza odby³a siê 21 czerwca w Centrum Animacji Spo³ecznej przy ul. Mas³owskiego. Przyby³o wielu goœci, m.in. burmistrz, pracownicy urzêdu, zaprzyjaÿnieni seniorzy. Wszyscy gratulowali pó³ wieku istnienia Niezale nego Krajowego Zwi¹zku Zawodowego Solidarnoœæ Weteranów Pracy. By³y wspomnienia z pocz¹tków dzia³alnoœci, poczêstunek dla wszystkich i d³ugie rozmowy do póÿnego wieczora. (ola) A.FIGLAK ARCHIWUM Najwiêkszy model zdunowianina Jubilatka z goœæmi z urzêdu 101-latka z Kobylina Mieszkaj¹ca w Kobylinie W³adys³awa Miedziñska kilka dni temu obchodzi³a 101. urodziny. Z tej okazji spotkali siê z ni¹ zastêpca burmistrza Miros³aw Sikora i pracownica urzêdu stanu cywilnego. Tegoroczne spotkanie z jubilatk¹ by³o dla urzêdników kolejnym, bowiem rok temu odwiedzili j¹ z okazji setnych urodzin. Gospodyni, pe³na si³y i zapa³u, opowiada³a o swojej najwiêkszej pasji, jak¹ jest przydomowy ogródek. Recepta pani W³adys³awy na d³ugowiecznoœæ brzmi: du o pracy, ma³e posi³ki. Jubilatk¹ opiekuje siê syn. (nati)

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r.

Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. Or.0012.7.2015 P R O T O K Ó Ł Nr 7/15 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 2 czerwca 2015 r. 2 czerwca 2015 r. o godz. 11:00 w salce posiedzeń Urzędu Gminy Damasławek odbyło się posiedzenie Komisji

Bardziej szczegółowo

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym

oraz nowego średniego samochodu ratowniczo-gaśniczego ze sprzętem ratowniczogaśniczym Samorządowy Program dotyczący pomocy finansowej dla gmin/miast na zakup nowych samochodów ratowniczo - gaśniczych ze sprzętem ratowniczogaśniczym zamontowanym na stałe oraz zakup sprzętu ratowniczo-gaśniczego

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu.

Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu. Na podstawie art.4 ust.1 i art.20 lit. l) Statutu Walne Zebranie Stowarzyszenia uchwala niniejszy Regulamin Zarządu Regulamin Zarządu Stowarzyszenia Przyjazna Dolina Raby Art.1. 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu,

Zebranie Mieszkańców Budynków, zwane dalej Zebraniem, działa na podstawie: a / statutu Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu, R E G U L A M I N Zebrania Mieszkańców oraz kompetencji i uprawnień Samorządu Mieszkańców Budynków Spółdzielni Mieszkaniowej WROCŁAWSKI DOM we Wrocławiu. ROZDZIAŁ I. Postanowienia ogólne. Zebranie Mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju

Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Regulamin Zarządu Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju Art.1. 1. Zarząd Pogórzańskiego Stowarzyszenia Rozwoju, zwanego dalej Stowarzyszeniem, składa się z Prezesa, dwóch Wiceprezesów, Skarbnika, Sekretarza

Bardziej szczegółowo

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS

Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Czy ofiary wypadków mogą liczyć na pomoc ZUS Autor: Bożena Wiktorowska Ze względu na to, że podwładny uległ wypadkowi przy pracy, za okres niezdolności do pracy spowodowanej tym wypadkiem nie zachowuje

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne

STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU. ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Walnego Zebrania Członków z dnia 28 grudnia 2015 roku STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA JURAJSKA KRAINA REGULAMIN ZARZĄDU ROZDZIAŁ I Postanowienia ogólne 1 1. Zarząd Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie

STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie Załącznik Nr 11 do Uchwały Nr XX/136/2012 Rady Miejskiej w Pasymiu z dnia 25 września 2012 r. STATUT SOŁECTWA Grom Gmina Pasym woj. warmińsko - mazurskie ROZDZIAŁ I NAZWA I OBSZAR SOŁECTWA 1. Samorząd

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki

Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku. Starosta Działdowski Marian Janicki Protokół Nr 15/2015 posiedzenia Zarządu Powiatu z dnia 8 września 2015 roku W posiedzeniu udział wzięli wg załączonej listy obecności: Starosta Działdowski Wicestarosta Członkowie Zarządu: Ponadto uczestniczył:

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIA DODATKOWE DO OGÓLNYCH WARUNKÓW GRUPOWEGO UBEZPIECZENIA NA ŻYCIE KREDYTOBIORCÓW Kod warunków: KBGP30 Kod zmiany: DPM0004 Wprowadza się następujące zmiany w ogólnych warunkach grupowego ubezpieczenia

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM

POLSKA IZBA TURYSTYKI POLISH CHAMBER OF TOURISM Załącznik nr 1 do Uchwały Prezydium Polskiej Izby Turystyki nr 3/2015/P/E Regulamin powoływania i pracy Egzaminatorów biorących udział w certyfikacji kandydatów na pilotów wycieczek I. Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek?

1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? 1. Od kiedy i gdzie należy złożyć wniosek? Wniosek o ustalenie prawa do świadczenia wychowawczego będzie można składać w Miejskim Ośrodku Pomocy Społecznej w Puławach. Wnioski będą przyjmowane od dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI projekt z dnia 18.11.2010 r. ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAW WEWNĘTRZNYCH I ADMINISTRACJI 1) z dnia...2010 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie warunków przejazdu strażaków Państwowej Straży Pożarnej

Bardziej szczegółowo

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku.

3 Zarządzenie wchodzi w życie z dniem 1 listopada 2012 roku. Zarządzenie Nr 6 / 2012/2013 Dyrektora Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych we Wrocławiu z dnia 1 listopada 2012 w sprawie wprowadzania Procedury wynajmu pomieszczeń w budynku Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice

Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Układ wykonawczy 2010 r. Gmina Krapkowice Zarządzenie Nr 379/2010 Burmistrza Krapkowice z 04 stycznia 2010 r. Zadania własne Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 396 350,00 01010

Bardziej szczegółowo

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku

Protokół. z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu. w dniu 22 Czerwca 2009 roku SE-PO.0063-4-6/09 Protokół z posiedzenia Komisji Edukacji, Kultury i Sportu w dniu 22 Czerwca 2009 roku Obecni 1. Dominik Penar Przewodniczący obecny 2. Andrzej Mentel Z ca Przewodniczącego nieobecny 3.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku

Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku Uchwała Nr... Rady Miejskiej Będzina z dnia... 2016 roku w sprawie określenia trybu powoływania członków oraz organizacji i trybu działania Będzińskiej Rady Działalności Pożytku Publicznego. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A

FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU CODEMEDIA S.A FORMULARZ POZWALAJĄCY NA WYKONYWANIE PRAWA GŁOSU PRZEZ PEŁNOMOCNIKA NA NADZWYCZAJNYM WALNYM ZGROMADZENIU Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE ZWOŁANYM NA DZIEŃ 2 SIERPNIA 2013 ROKU Niniejszy formularz przygotowany został

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r.

Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Projekty uchwał na Zwyczajne Walne Zgromadzenie Akcjonariuszy zwołane na dzień 10 maja 2016 r. Uchwała nr.. Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Akcjonariuszy OEX Spółka Akcyjna z siedzibą w Poznaniu z dnia

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r.

Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH. z dnia 30 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 14 grudnia 2015 r. Poz. 5734 UCHWAŁA NR XVI/96/15 RADY MIEJSKIEJ W BOGUSZOWIE-GORCACH z dnia 30 listopada 2015 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania

Bardziej szczegółowo

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury

Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Procedura ewakuacji szkoły Cel procedury Zapewnienie sprawnego przygotowania i przeprowadzenia bezpiecznej ewakuacji uczniów i pracowników Szkoły w sytuacji wystąpienia zagrożenia. I. Przedmiot i zakres

Bardziej szczegółowo

Biuro Ruchu Drogowego

Biuro Ruchu Drogowego KOMENDA GŁÓWNA G POLICJI Biuro Ruchu Drogowego Kampania pod hasłem ODBLASKI ŻYCIA W okresie od stycznia do października 2008 roku miało miejsce: 40 725 wypadków drogowych, w wyniku których 51 987 osób

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r.

Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW. z dnia 20 listopada 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Poz. 11431 UCHWAŁA NR IX/55/15 RADY GMINY CIECHANÓW z dnia 20 listopada 2015 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji

Bardziej szczegółowo

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty

Najnowsze zmiany w prawie oświatowym. Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Zmiany w systemie oświaty Najnowsze zmiany w prawie oświatowym Ustawa przedszkolna Ustawa przedszkolna W dniu 13 czerwca 2013 r. Sejm RP uchwalił ustawę o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu

P/08/175 LWR-41043-1/2008. Pan Robert Radoń Dyrektor Oddziału Generalnej Dyrekcji Dróg Krajowych i Autostrad we Wrocławiu NAJWYśSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA WE WROCŁAWIU ul. Marszałka Józefa Piłsudskiego 15/17 50-044 WROCŁAW tel. 343-11-36, 342-10-32 fax. 342-87-77 P/08/175 LWR-41043-1/2008 Wrocław, dnia 30 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia

UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia Druk Nr Projekt z dnia UCHWAŁA NR RADY MIEJSKIEJ W ŁODZI z dnia w sprawie ustalenia stawek opłat za zajęcie pasa drogowego dróg krajowych, wojewódzkich, powiatowych i gminnych na cele nie związane z budową,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA. z dnia... 2013 r. UCHWAŁA NR... RADY MIASTA GDAŃSKA z dnia... 2013 r. w sprawie obowiązku ukończenia szkolenia zakończonego egzaminem dla osób wykonujących przewozy osób taksówkami Na podstawie rt. 18 ust. 2 pkt 15 ustawy

Bardziej szczegółowo

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych

ZP.271.1.71.2014 Obsługa bankowa budżetu Miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych Załącznik nr 3 do SIWZ Istotne postanowienia, które zostaną wprowadzone do treści Umowy Prowadzenia obsługi bankowej budżetu miasta Rzeszowa i jednostek organizacyjnych miasta zawartej z Wykonawcą 1. Umowa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach :

Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Transport osób samochodem z minimalną ilością 48 miejsc + kierowca na trasach : KG 271/ZO/P1/4/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu :gminną osobą prawną oraz osoby wydającej

Bardziej szczegółowo

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok

Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok Formularz Zgłoszeniowy propozycji zadania do Szczecińskiego Budżetu Obywatelskiego na 2016 rok 1. KONTAKT DO AUTORA/AUTORÓW PROPOZYCJI ZADANIA (OBOWIĄZKOWE) UWAGA: W PRZYPADKU NIEWYRAŻENIA ZGODY PRZEZ

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym

Dziennik Urzêdowy. zawodników amatorów osi¹gaj¹cych wysokie wyniki sportowe we wspó³zawodnictwie miêdzynarodowym lub krajowym Województwa Wielkopolskiego Nr 127 13535 2351 UCHWA A Nr XVIII/152/08 RADY POWIATU GOSTYÑSKIEGO z dnia 26 czerwca 2008 r. w sprawie: zasad i trybu przyznawania, wstrzymywania i cofania oraz wysokoœci stypendiów

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r.

Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI. z dnia 26 marca 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 30 marca 2015 r. Poz. 746 UCHWAŁA NR VIII/36/15 RADY GMINY STRZELECZKI z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie ustalenia regulaminu przyznawania uczniom stypendium

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA. z dnia 14 lutego 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 1055/2014 PREZYDENTA MIASTA MIELCA w sprawie ogłoszenia przetargu ustnego nieograniczonego na wynajem na czas nieoznaczony lokalu użytkowego mieszczącego się w budynku przy ul. Biernackiego

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006

Turniej Piłkarski. Copa Manufaktura 2006 Turniej Piłkarski Regulamin Turnieju Piłkarskiego 1. Organizator, Termin, Miejsce 1. Głównym Organizatorem Turnieju Piłkarskiego Copa Manufaktura (zwanego dalej Turniejem) jest: 03-111 Warszawa, ul.podróŝnicza

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW

INFORMACJE DLA KIEROWCÓW INFORMACJE DLA KIEROWCÓW Prawo jazdy Kierowcy pojazdów mechanicznych mogą prowadzić samochody na terenie Szwecji na podstawie polskiego prawa jazdy i polskiego świadectwa kwalifikacji. Niezależnie od okresu

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja)

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE. Skwierzyna. (miejscowość) CZĘŚĆ A. (miejsce zatrudnienia, stanowisko lub funkcja) WPŁYNĘŁO URZĄD MIEJSKI WSKWIERZYNIE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE 2S, KW!. 2013...., Ilość zalącznlk6w. -+ł-_ wlijta, rliastępeyw9jta, sel{retarlja ghliby, slffirhhika ghliby, IdMftI]iMIljMt1;~.," gmilłlłą osobą

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice

Organizator rajdu: Gmina Boleszkowice REGULAMIN II Rodzinny Rajd Rowerowy po Gminie Boleszkowice 21.05.2016r. I. Cel rajdu: 1. Popularyzacja roweru jako zdrowego środka lokomocji, 2. Popularyzacja turystyki rowerowej, krajoznawstwa i ochrony

Bardziej szczegółowo

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul.

KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. KG 271/ZO/P1/9/2014 ZAPYTANIE O OFERTĘ Zamawiający Zespół Szkół z Oddziałami Integracyjnymi w Łomnicy ul. Świerczewskiego 160 Łomnica 58-508 Jelenia Góra 14 Przedmiot Usługi transportu osobowego krajowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mcs-przychodnia.pl Warszawa: Dostawa materiałów i wypełnień stomatologicznych dla Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE

OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE OŚWIADCZENIE MAJĄTKOWE wójta, zastępcy wójta, sekretarza gminy, skarbnika gminy, kierownika jednostki organizacyjnej gminy, osoby zarządzającej i członka organu zarządzającego gminną osobą prawną oraz

Bardziej szczegółowo

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu

Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu 1 P/08/139 LWR 41022-1/2008 Pan Wrocław, dnia 5 5 września 2008r. Waldemar Szuchta Naczelnik Urzędu Skarbowego Wrocław Fabryczna we Wrocławiu WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 2 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA

REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA REGULAMIN WALNEGO ZEBRANIA STOWARZYSZENIA POLSKA UNIA UBOCZNYCH PRODUKTÓW SPALANIA I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Polska Unia Ubocznych Produktów Spalania

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.wszp.pl Przemyśl: Certyfikacja Systemu Zarządzania Jakością zgodnie z PN-EN ISO 9001:2009 branża

Bardziej szczegółowo

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska

Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Załącznik nr 1 do Lokalnej Strategii Rozwoju na lata 2008-2015 Regulamin Obrad Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Bielska Przepisy ogólne 1 1. Walne Zebranie Członków

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...;

FORMULARZ OFERTY. Tel. -...; fax -...; NIP -...; REGON -...; SPW -3431/ 14/11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY ZAMAWIAJĄCY Powiat Wołomiński, ul. Prądzyńskiego 3, 05 200 Wołomin; Jednostka prowadząca sprawę Wydział Gospodarki Nieruchomościami Starostwa Powiatowego

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła

Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła Regulamin konkursu na Logo Stowarzyszenia Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła I Organizator konkursu: Stowarzyszenie Wszechnica Zawodowa Nasza Szkoła, z siedzibą w Jaworze, ul. Wrocławska 30 a, 59-400 Jawor.

Bardziej szczegółowo

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436

Warszawa, 30 listopada 2013 r. Zarz d Dzielnicy Białoł ka m.st. Warszawy INTERPELACJA NR 436 Rada Dzielnicy Białoł ka m. st. Warszawy ul. Modli ska 197, pok. 123, 03-122 Warszawa, tel. (22) 51 03 110, fax (22) 676 69 14, bialoleka.wor@um.warszawa.pl, www.bialoleka.waw.pl radny dzielnicy Białoł

Bardziej szczegółowo

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI

ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI ZASADY BUDŻETU OBYWATELSKIEGO W ŁODZI Jarosław Ogrodowski Zadanie przeprowadzenia kampanii informacyjno-promocyjnej i edukacyjnej skierowanej do mieszkańców Łodzi, wspierającej wdrożenie budżetu obywatelskiego

Bardziej szczegółowo

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.)

(Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) (Tekst ujednolicony zawierający zmiany wynikające z uchwały Rady Nadzorczej nr 58/2011 z dnia 22.02.2011 r.) REGULAMIN REALIZACJI WYMIANY STOLARKI OKIENNEJ W SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ RUBINKOWO W TORUNIU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r.

Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA. z dnia 31 marca 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODKARPACKIEGO Rzeszów, dnia 19 kwietnia 2016 r. Poz. 1391 UCHWAŁA NR IX/102/2016 RADY GMINY PADEW NARODOWA w sprawie przyjęcia regulaminu korzystania z kortu tenisowego oraz

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile

Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Uchwała Nr Rady Miasta Piły z dnia.. w sprawie zmiany Statutu Pilskiego Domu Kultury w Pile Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 15 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2001 r. Nr

Bardziej szczegółowo

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań.

Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Szpital Iłża: Udzielenie i obsługa kredytu długoterminowego w wysokości 800 000 zł na sfinansowanie bieżących zobowiązań. Numer ogłoszenia: 159554-2012; data zamieszczenia: 17.05.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU

Bardziej szczegółowo

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy

Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy REGULAMIN AKCJI PROMOCYJNEJ Skuteczność i regeneracja 48h albo zwrot pieniędzy 1. ORGANIZATOR, CZAS TRWANIA AKCJI PROMOCYJNEJ, PROGRAM AKCJI 1.1 Organizatorem akcji promocyjnej prowadzonej pod nazwą Skuteczność

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania

Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Jakość oferty edukacji kulturalnej w Warszawie Raport z badania Wydział Badań i Analiz Centrum Komunikacji Społecznej Urząd m.st. Warszawy Warszawa, grudzień 2014 r. Informacje o badaniu Cel badania: diagnoza

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 31/09

P R O T O K Ó Ł NR 31/09 Protokół nr 31/09 Dnia 12 listopada 2009 roku odbyło się posiedzenie Komisji Oświaty, Kultury, Sportu i Rekreacji Rady Miejskiej w Wolsztynie. Komisja Oświaty Wolsztyn, dnia 13 listopada 2009 roku Kultury,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO

REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW. OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA NIEPEŁNOSPRAWNEGO LUB PRZEWLEKLE CHOREGO Załącznik nr 1 do Uchwały Okręgowej Rady Pielęgniarek i Położnych w Opolu Nr 786/VI/2014 z dnia 29.09.2014 r. REGULAMIN WSPARCIA FINANSOWEGO CZŁONKÓW OIPiP BĘDĄCYCH PRZEDSTAWICIELAMI USTAWOWYMI DZIECKA

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Burmistrza

Sprawozdanie z działalności Burmistrza Borek Wlkp. dnia 2014-02-20 Sprawozdanie z działalności Burmistrza Panie Przewodniczący! Wysoka Rado! Szanowni Goście! Informuję, że w bieżącym okresie sprawozdawczym podjąłem następujące zarządzenia:

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r.

UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 30 września 2014 r. UCHWAŁA NR LXII/668/2014 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 30 września 2014 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych, dla przedszkoli

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli

Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Regulamin organizacyjny pracowni terapii zajęciowej prowadzonej w ramach działań Spółdzielni Socjalnej Pracownia Radości Kukułka w Nowej Soli Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 1. Regulamin Organizacyjny

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński

OGŁOSZENIE Prezydent Miasta Torunia i Starosta Toruński Toruń, 30.01.2008 r. OGŁOSZENIE działając na podstawie art. 130a ust. 5c i 5e ustawy z dnia 20 czerwca 1997 r. Prawo o ruchu drogowym (tj. Dz U. z 2005 r. Nr 108, Poz 908 z pózn. zm.) oraz porozumienia

Bardziej szczegółowo

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża

U K S. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża U K S Olimpijczyk Białowieża Białowieża 30.01.2012r. Zaproszenie na VI Turniej Białowieskich Zakładów Pracy w Piłce Siatkowej o Puchar Wójta Gminy Białowieża UKS Olimpijczyk Białowieża wraz z Dyrekcją

Bardziej szczegółowo

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie

RZECZPOSPOLITA POLSKA. Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu. wszystkie RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, dnia 11 lutego 2011 r. MINISTER FINANSÓW ST4-4820/109/2011 Prezydent Miasta na Prawach Powiatu Zarząd Powiatu wszystkie Zgodnie z art. 33 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 13 listopada

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na obsługę bankową realizowaną na rzecz Gminy Solec nad Wisłą P r z e t a r g n i e o g r a n i c z o n y (do 60 000 EURO) Zawartość: Informacja ogólna Instrukcja

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bzp.uni.wroc.pl Wrocław: SUKCESYWNE DOSTAWY MATERIAŁÓW KOMPUTEROWYCH ORAZ ŚWIADCZENIE USŁUG INFORMATYCZNYCH

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 31.07.2012. 1 z 5 2012-03-06 12:21 Konin: Przeprowadzenie szkolenia Instruktor nauki jazdy kat. B i dokonanie opłaty za egzamin państwowy umożliwiający nabycie uprawnień zawodowych Numer ogłoszenia: 68060-2012; data

Bardziej szczegółowo

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r.

Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Ogłoszenie o zwołaniu Zwyczajnego Walnego Zgromadzenia Spółki MOJ S.A. z siedzibą w Katowicach na dzień 27 czerwca 2016 r. Zarząd spółki MOJ S.A. ( Spółka ), działając na podstawie art. 399 1 oraz w związku

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. Wykaz skrótów...

Spis treœci. Wykaz skrótów... Spis Przedmowa treœci... Wykaz skrótów... XI XIII Komentarz.... 1 Kodeks spó³ek handlowych z dnia 15 wrzeœnia 2000 r. (Dz.U. Nr 94, poz. 1037)... 3 Tytu³ III. Spó³ki kapita³owe... 3 Dzia³ I. Spó³ka z ograniczon¹

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011

Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 Nr wniosku.../... Bobrowniki, dnia... Wójt Gminy Bobrowniki ul. Nieszawska 10 87-617 Bobrowniki WNIOSEK O PRZYZNANIE STYPENDIUM SZKOLNEGO W ROKU SZKOLNYM 2010/2011 1. Dane osobowe WNIOSKODAWCY Nazwisko

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Page 1 of 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.namyslow.pl Namysłów: Zakup i dostawa gadżetów promocyjnych z nadrukiem i/lub grawerem.

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu

UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA. z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu UCHWAŁA NR X/143/2015 RADY MIEJSKIEJ WAŁBRZYCHA z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie utworzenia Zakładu Aktywności Zawodowej Victoria w Wałbrzychu Na podstawie art. 18 ust 2 pkt 9 lit. h ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy

JUKAWA. Co dalej? Metoda analizy JUKAWA Co dalej? Metoda analizy Na czym polega warto JUKAWY dla miasta? Jakie s cele miasta? Podstawowy: utrzyma budynek z powodu jego unikalnej i cennej historycznie architektury Uzupe niaj ce (o ile

Bardziej szczegółowo

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim

Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 12 maja 2016 r. WPS-IV.862.1.5.2016.KT Pani Hanna Wilamowska Dyrektor Powiatowego Urzędu Pracy w Grodzisku Mazowieckim WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust.1 oraz

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU

PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 Z OBRAD I SESJI RADY GMINY MRĄGOWO Z DNIA 1 GRUDNIA 2014 ROKU PROTOKÓŁ Nr 1/2014 z obrad I Sesji Rady Gminy Mrągowo z dnia 1 grudnia 2014r. Obrady sesji rozpoczęto o godz.12 00 zakończono

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku.

REGULAMIN PRZEJAZDU. Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. REGULAMIN PRZEJAZDU Poniższe postanowienia obowiązują od 1 marca 2012 roku. Postanowienia ogólne: 1. Dokonanie zakupu przewozu w firmie Koldecure oznacza zawarcie umowy przewozu i potwierdzenia przyjęcia

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego

INFORMACJA. o stanie i strukturze bezrobocia. rejestrowanego POWIATOWY URZĄD 1 PRACY 16-300 Augustów, ul. Mickiewicza 2, tel. (0-87) 6446890, 6447708, 6435802; fax. 6435803 e-mail: biau@praca.gov.pl; www.pup.augustow.pl INFORMACJA o stanie i strukturze bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku

Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26 stycznia 2012 roku PAŃSTWOWA WYŻSZA SZKOŁA ZAWODOWA IM. ROTMISTRZA WITOLDA PILECKIEGO W OŚWIĘCIMIU Zarządzenie nr 3/2012 Rektora Państwowej Wyższej Szkoły Zawodowej im. rotmistrza Witolda Pileckiego w Oświęcimiu z dnia 26

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO RAZEM W ORSZAKU 6 stycznia 2016 REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO "RAZEM W ORSZAKU" 6 stycznia 2016 Zapraszamy chętnych do wzięcia udziału w KONKURSIE FOTOGRAFICZNYM organizowanym przez Salezjańskie Gimnazjum im. św. Dominika Savio

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r.

UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. UCHWAŁA NR VIII/43/2015 r. RADY MIASTA SULEJÓWEK z dnia 26 marca 2015 r. w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego oraz

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r.

UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG. z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. UCHWAŁA NR XV/170/15 RADY MIASTA KOŁOBRZEG z dnia 15 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej Gminy Miasto Kołobrzeg na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ

OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ OŚWIADCZENIE O STANIE RODZINNYM I MAJĄTKOWYM ORAZ SYTUACJI MATERIALNEJ Niniejsze oświadczenie należy wypełnić czytelnie. W przypadku, gdy zakres informacji wskazany w danym punkcie nie ma odniesienia do

Bardziej szczegółowo