Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków"

Transkrypt

1 AQUAGEO Michał Fic ul. Grocholskiego Raszyn Falenty tel./fax (0 22) hydrogeologia, ochrona rodowiska tel. (0 22) prace, badania, ekspertyzy tel. kom Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków / WERSJA OSTATECZNA / Praca wykonana na podstawie: Umowy nr OSO/17/2004 z dnia r. na zlecenie: Urzdu Miasta Pruszków ul. Kraszewskiego14/ Pruszków Autorzy: dr Michał Fic, mgr Jarosław Krgiel, mgr in. Krzysztof Mierzwicki, mgr in. Wojciech Katryski Falenty, majwrzesie 2004

2 Podzikowania Autorzy przedłoonego Programu składaj serdeczne podzikowania Pracownikom Wydziału Ochrony rodowiska Urzdu Gminy/Miasta Pruszków za udostpnione materiały, merytoryczne wskazówki oraz dyskusje, bez których realizacja pracy w przedłoonej formie i zakresie byłaby niemoliwa. Dzikujemy wszystkim pozostałym osobom ze Starostwa Powiatu Pruszkowskiego, z firm oraz zakładów za udostpnienie materiałów i merytoryczne dyskusje. Ponadto dzikujemy członkom Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony rodowiska, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta za cenne uwagi i sugestie. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

3 SPIS TRECI 1 Wstp Cel i zakres programu Podstawy prawne realizacji pracy Specyfika Programu i jego funkcje Horyzont czasowy Metodyka Wiadomoci ogólne o Gminie Połoenie administracyjne Połoenie geograficznoprzyrodnicze Charakterystyka społecznoekonomiczna Demografia Gospodarka Owiata Słuba zdrowia i opieka społeczna Kultura Stanowiska archeologiczne Sport i rekreacja Charakterystyka i ocena stanu komponentów rodowiska przyrodniczego Ukształtowanie powierzchni Budowa geologiczna Wody Wody podziemne Wody powierzchniowe Gleby Warunki budowlane i surowce mineralne Klimat Szata rolinna i wiat zwierzt Szata rolinna Fauna Walory przyrodnicze i krajobrazowe Rezerwaty Pomniki przyrody Obszary chronionego krajobrazu Lasy i parki Cigi ekologiczne Identyfikacja zagroe rodowiskowych Zagroenia dotyczce powierzchni ziemni, utworów geologicznych i gleb Zagroenia wód podziemnych Zagroenia wód powierzchniowych Zagroenia dla szaty rolinnej i wiata zwierzt Zagroenia powietrza atmosferycznego i hałasu Zakłady przemysłowe i energetyczne Emisja komunikacyjna Emisja niska Emisje uciliwych zapachów Hałas Promieniowanie elektromagnetyczne Zakłady uciliwe dla rodowiska AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

4 4.8 Nadzwyczajne zagroenia rodowiskowe Infrastruktura ochrony rodowiska Zaopatrzenie w wod Kanalizacja i oczyszczalnia cieków Sie energetyczna Energia odnawialna i moliwo jej wykorzystania Gospodarka odpadami Wnioski z diagnozy stanu rodowiska, zagroe i istniejcej infrastruktury Ustalenia programu Uwarunkowania zewntrzne Cele i zasady polityki ekologicznej pastwa Cele i zasady polityki ekologicznej województwa mazowieckiego Cele i zasady polityki ekologicznej powiatu pruszkowskiego Ustalenia programu Cele i priorytetowe działania ekologiczne w Gminie Pruszków Program zadaniowy CEL SZCZEGÓŁOWY: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZE I ZUYCIA ENERGII CEL SZCZEGÓŁOWY: OCHRONA ZASOBÓW RODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU CEL SZCZEGÓŁOWY: RACJONALNE GOSPODAROWANIE RODOWISKIEM CEL SZCZEGÓŁOWY: ZWIKSZENIE AKTYWNO CI OBYWATELSKIEJ I WYSZY STOPIE WIADOMO CI EKOLOGICZNEJ Uwarunkowania realizacyjne programu Prawno instytucjonalne Uwarunkowania finansowe Uwarunkowania przestrzenne Uwarunkowania społeczne Wdraanie i monitoring Programu Literatura Załcznik nr 1 Mapa topograficzna, skala 1: Załcznik nr 2 Mapa geologiczna, skala 1: Załcznik nr 3 Przekrój geologiczny Załcznik nr 4 Mapa warunków budowlanych, skala 1: Załcznik nr 5 Mapa walorów rodowiskowych Gminy Pruszków, skala 1: Załcznik nr 6 Mapa zagroe rodowiskowych Gminy Pruszków, skala 1: Załcznik nr 7 Wykaz zakładów na terenie Gminy Pruszków, dla których moe by wymagany obowizek sporzdzania raportu oddziaływania na rodowisko Załcznik nr 8 Wykaz przedsibiorstw, na które napłynły skargi do Gminy Pruszków zwizane z zanieczyszczeniem rodowiska AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

5 Załcznik nr 9 Dokumentacja fotograficzna 1 WSTP 1.1 Cel i zakres programu Celem niniejszego opracowania było stworzenie programu ochrony rodowiska dla Pruszkowa, którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu rodowiska naturalnego, zwikszy efektywno zarzdzania rodowiskiem, oraz zapewni skuteczne mechanizmy chronice rodowisko przed degradacj, Program bdzie take pomocny przy wdroeniu wymaga obowizujcych w tym zakresie w prawie Unii Europejskiej. Program Ochrony rodowiska okrela polityk rodowiskow, ustala cele i zadania rodowiskowe oraz szczegółowe programy zarzdzania, odnoszce si do aspektów rodowiskowych. Nadrzdn misj Programu Ochrony rodowiska jest potrzeba poprawy ycia człowieka realizowana poprzez: działania zmierzajce do poprawy stanu rodowiska stanowicego otoczenie człowieka, popraw zdrowia obywateli, zmian zachowa mieszkaców, wzrost wiadomoci ekologicznej, usprawnienie zarzdzania rodowiskiem, tworzenie zielonych miejsc pracy. Działania te s zgodne z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej oraz załoeniami krajowej polityki ekologicznej pastwa. Program wspomaga denie Gminy do: sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu na rodowisko ródeł zanieczyszcze, ochrony i rozwoju walorów rodowiska, racjonalnego gospodarowania z uwzgldnieniem koniecznoci ochrony rodowiska. Program ochrony rodowiska opracowany został na podstawie lokalnej znajomoci i analizy stanu rodowiska. Punktem wyjciowym realizacji programu były: ocena aktualnej sytuacji poszczególnych elementów rodowiska w gminie Pruszków, oraz programy ochrony rodowiska opracowane dla Powiatu oraz Województwa. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

6 1.2 Podstawy prawne realizacji pracy Praca została zrealizowana w oparciu o Umow nr OSO/17/2004 z dnia r. zawarta pomidzy Urzdem Miasta Pruszkowa a firm AQUAGEOMichał Fic. Program Ochrony rodowiska Gminy Pruszkowa opracowano zgodnie z Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz., 527) czyli zgodnie z przepisami nowego prawa o ochronie rodowiska, a w szczególnoci z uwzgldnieniem nastpujcych zapisów: Art Polityka ekologiczna pastwa, na podstawie aktualnego stanu rodowiska, okrela w szczególnoci: 1) cele ekologiczne, 2) priorytety ekologiczne, 3) rodzaj i harmonogram działa proekologicznych, 4) rodki niezbdne do osignicia celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i rodki finansowe. 2. Polityk ekologiczn pastwa przyjmuje si na 4 lata, z tym, e przewidziane w niej działania w perspektywie obejmuj kolejne 4 lata. Art Zarzd województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej pastwa, sporzdza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony rodowiska, uwzgldniajc wymagania, o których mowa w art Projekty programów ochrony rodowiska s opiniowane odpowiednio przez zarzd jednostki wyszego szczebla lub ministra właciwego do spraw rodowiska. 3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawuj organy Gminy, Program Ochrony rodowiska obejmuje działania powiatu i Gminy. Art Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada Gminy. 2. Z wykonania programów zarzd województwa, powiatu i Gminy sporzdza, co 2 lata raporty, które przedstawia si odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie Gminy. Ponadto Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków uwzgldnia zapisy: Strategii Rozwoju Gminy Pruszków i Programu Ochrony rodowiska Powiatu Pruszkowa. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

7 Uwarunkowania prawne programu maj charakter midzynarodowy i krajowy, oparte s na (za Poradnikiem..., 2003): Strategii zrównowaonego rozwoju Unii Europejskiej 2001, Szóstym ramowym programie w dziedzinie ochrony rodowiska na lata , Dyrektywach Unii Europejskiej, Europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, Polityce ekologicznej pastwa i Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej pastwa na lata , Narodowym planie rozwoju na lata , Narodowej strategii edukacji ekologicznej i Narodowego programu edukacji ekologicznej, Krajowym programie zwikszania lesistoci, Krajowym planie gospodarki odpadami, Krajowym programie oczyszczania cieków komunalnych. 1.3 Specyfika Programu i jego funkcje Podczas opracowania Programu przyjto, e: Program bdzie uwzgldniał podstawowe zasady polityki ochrony rodowiska Unii Europejskiej i Polityki ekologicznej Polski cele Programu bd zgodne z kierunkami rozwoju okrelonymi w nadrzdnych dokumentach, takich jak Program ochrony rodowiska powiatu pruszkowskiego i Strategia rozwoju Pruszkowa. Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyraajcym cele i kierunki polityki ekologicznej samorzdu lokalnego i okrelajcym wynikajce z niej działania. Przyjmuje si, e Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków bdzie podstawowym dokumentem koordynujcym działania na rzecz ochrony rodowiska w Miecie. W szczególnoci pozwoli: przekaza społeczestwu, przedsibiorcom, samorzdom ogólne informacje na temat zasobów przyrodniczych, jakoci poszczególnych elementów rodowiska, wytypowa najwaniejsze problemy ochrony rodowiska naturalnego i jego zasobów w Miecie i zaproponowa sposoby, metody ich rozwizania, w okrelonych okresach czasu, umoliwi zrównowaony rozwój Miasta, AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

8 okreli sposoby współpracy administracji publicznej, instytucji pozarzdowych, organizacji ekologicznych na rzecz ochrony rodowiska, stworzy merytoryczne podstawy do wystpowania o rodki finansowe zewntrzne potrzebne do realizacji przedsiwzi, wydawa właciwe decyzje dotyczce ograniczonego korzystania ze rodowiska. 1.4 Horyzont czasowy Gminne programy ochrony rodowiska tworzy si na podstawie analogicznych opracowa odnoszcych si do wyszych rang jednostek administracyjnych. Zgodnie z nadrzdnym dokumentem w tym wzgldzie tj. II Polityk Ekologiczn Pastwa za horyzont czasowy przyjto rok Ponadto uwzgldniajc Programy ochrony rodowiska dla woj. mazowieckiego i powiatu pruszkowskiego przyjto nastpujce etapy realizacji Programu: do roku 2006 realizacja celów krótkookresowych, do roku 2010 realizacja celów długookresowych. 1.5 Metodyka Niniejszy Program został zrealizowany metod eksperck w oparciu o materiały własne oraz materiał udostpniony przez przedstawicieli administracji publicznej. Wiele cennych informacji dotyczcych rodowiska przyrodniczego uzyskano od pozarzdowych organizacji działajcych na rzecz rodowiska. W trakcie realizacji prac nad Programem odbywały si konsultacje, spotkania, oraz wizje lokalne. Program Ochrony rodowiska dla Gminy/Miasta Pruszkowa opracowano zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 527), a take w oparciu o dane pochodzce z licznych ródeł: 1) Opracowania udostpnione przez Urzd Miasta oraz Starostwo Powiatowe, a w szczególnoci: Strategia rozwoju Pruszkowa do roku 2015, Plan gospodarki odpadami dla Miasta Pruszkowa, Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Pruszków, Wieloletni program inwestycyjny WPI dla Miasta Pruszkowa na lata , Program ochrony rodowiska powiatu pruszkowskiego, Program ochrony powietrza dla powiatu pruszkowskiego, AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

9 Wskazania do planu ochrony wybranych terenów przyrodniczo cennych Miasta Pruszkowa, Ekspertyza hydrogeologiczna pruszkowskiego zespołu miejskiego, Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu połoonego w Pruszkowie pomidzy granic administracyjn Miasta Pruszków i gminy Oarów Mazowiecki rzek bikówkgranic administracyjn Miasta Pruszków i gminy Brwinów, Operat porzdkowania terenu nalecego do Gminy Pruszków, połoonego przy osiedlu B. Prusa. 2) Dane zebrane przez zespół autorów Programu ze szczególnym uwzgldnieniem danych kartograficznych. 3) Inne opracowania: poradnik Jak własnymi siłami opracowa gminny lub powiatowy program ochrony rodowiska, dane internetowe dotyczce zrealizowanych programów. W momencie realizacji niniejszego opracowania realizowane były opracowania takie jak: program ochrony rodowiska powiatu, plan gospodarki odpadami dla Miasta Pruszkowa, plan ochrony powietrza dla powiatu pruszkowskiego. Opracowania te zostały udostpnione autorom przedłoonego opracowania w roboczych formach, a nie w wersjach ostatecznych, co moe pocign za sob okrelone ewentualne drobne rozbienoci nie majce tu jednak decydujcego znaczenia merytorycznego. Szczegółowe dane biograficzne dotyczce wymienionych opracowa przytoczono w spisie literatury na kocu pracy. Gminny Program Ochrony rodowiska sporzdzono na podstawie znajomoci aktualnego stanu poszczególnych składników rodowiska, a take w oparciu o dokonane analizy eksperckie oparte na obserwacjach, obliczeniach, symulacjach i interpretacjach. Oceny jakoci wód w Miecie odnoszc si do unijnych standardów ochrony wód, okrelonych Ramow Dyrektyw Wodn 91/271/EWG dotyczc oczyszczania cieków komunalnych, przeniesion do ustaw: z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków, a take do rozporzdze wykonawczych. Uwzgldniajc zalecania zawarte w Poradniku Jak własnymi siłami opracowa gminny lub powiatowy program ochrony rodowiska, oprócz oceny sytuacji w zakresie AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

10 gromadzenia i oczyszczania cieków przeprowadzono analiz sytuacji w zakresie zaopatrzenia w wod i jakoci wody pitnej dla mieszkaców w kontekcie Dyrektywy Rady 98/83/WE z 1998 r. w sprawie jakoci wody do picia, uwzgldnionej take w ustawach: Prawo wodne, oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków. Analiza jakoci powietrza dotyczyła głównie tych uytkowników rodowiska, którzy najbardziej intensywnie oddziałuj na jego jako i na realizacj zobowiza reglamentacyjnych w odniesieniu do stosownych Dyrektyw Rady przeniesionych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. Analiza stanu rodowiska w zakresie ochrony przyrody uwzgldniała Dyrektyw Rady 79/4091EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywa ptasia), Dyrektyw Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa), które uwzgldnione zostały w ustawie o ochronie przyrody, zmienionej 7 grudnia 2000 r. i w wielu rozporzdzeniach wykonawczych. Na podstawie analiz przeprowadzono diagnoz zagroe rodowiskowych i zaproponowano działania krótko i długo terminowe majce na celu popraw jakoci rodowiska w gminie. Ze wzgldu na istniejce ju opracowania z zakresu gospodarowania odpadami oraz ochrony atmosfery najwikszy merytoryczny nacisk w przedłoonym opracowaniu połoono na zagadnienia rodowiskowe zwizane z ochron powierzchni ziemi, przyrody i zagadnienia gospodarki wodnej. Autorzy Programu podkrelaj, e istotnym wkładem merytorycznym jest opracowanie map: walorów rodowiskowych (Zał. 5), zagroe rodowiskowych (Zał. 6), które w formie przestrzennej obrazuj liczne zagadnienia przedstawione w przedłoonym opracowaniu. Pozostałe załczniki stanowi materiał uzupełniajcy, przybliajcy wybrane zagadnienia i problemy rodowiskowe. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

11 2 WIADOMOCI OGÓLNE O GMINIE 2.1 Połoenie administracyjne Pruszków jest miastem gminnym, w którym maj siedzib take władze powiatu pruszkowskiego. Miasto jest połoone w odległoci 18 km od Warszawy; jest z ni cile zwizane infrastrukturalnie, gospodarczo i społecznie. POMORSKIE ZACHODNIO POMORSKIE WARMISKO MAZURSKIE UROMIN MŁAWA PRZASNYSZ OSTROŁKA PRUSZKÓW PIASTÓW LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE KUJAWSKO POMORSKIE MAZOWIECKIE MAZOWIECKIE SIERPC PŁOCK GOSTYNIN CIECHANÓW MAKÓW MAZ. OSTRÓW MAZ. PŁUŁTUSK PŁOSK WYSZKÓW LEGIONOWO NOWY WGRÓW SOKOŁÓW PODLASKI DWÓR MAZ. WOŁOMIN BRWINÓW Michałowice Raszyn SOCHACZEW WARSZAWA ŁOSICE DOLNOLSKIE OPOLSKIE ŁÓDZKIE WIETO KRZYSKIE LUBELSKIE PRUSZKÓW MISK MAZ. GRODZISK MAZ. OTWOCK PIASECZNO YRARDÓW GRÓJEC GARWOLIN SIEDLCE Nadarzyn LSKIE MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE BIAŁOBRZEGI KOZIENICE RADOM PRZYSUCHA ZWOLE SZYDŁOWIEC LIPSKO Rys. 1. Połoenie Miasta Pruszków w odniesieniu do kraju, województwa i powiatu. Pruszków podzielony jest na 6 dzielnic, s to: ródmiecie, Nowa Wie, Tworki, bików, Gsin, Zatrasie Konotopa / Bki. Podział ten oparty jest na Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pruszków 2002r. Jednak obecnie wg. danych UG Pruszków w uyciu powszechnym stosowane s nastpujce nazwy dzielnic: ródmiecie, Osiedle Staszica, MalichyTworki, Ostoja, bikówbki, Gsin, Osiedle B. Prusa. Istotnym elementem w przestrzeni miasta odgrywa równie dolina Utraty, która bardzo wyranie zaznacza si w miejskim krajobrazie, poniewa tworzy cig terenów otwartych (Zał. nr 1): ródmiecie, Nowa Wie, Tworki, bików, Gsin, Zatrasie Konotopa / Bki. 2.2 Połoenie geograficznoprzyrodnicze Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego (1994) Pruszków połoony jest we wschodniej czci mezoregionu Równiny Łowicko Błoskiej, który zajmuje zachodni cze makroregionu Niziny rodkowomazowieckiej. Nizina ta wchodzi w AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

12 skład podprowincji tworzcych Nizin rodkowopolsk, która z kolei naley do prowincji Niu rodkowoeuropejskiego. Pod wzgldem hydrograficznym teren Pruszkowa znajduje si na obszarze zlewni Utraty, która jest czci zlewni Bzury, która nastpnie zasila Wisł. Według regionalizacji geologicznej teren połoony jest na obszarze kredowej Niecki Mazowieckiej wypełnionej osadami trzecio i czwartorzdu. Pod wzgldem hydrogeologicznym (Malinowski red., 1991) analizowany obszar naley do regionu Południowomazowieckiego, który wchodzi w skład makroregionu Wschodniego Niu Polskiego. Pod wzgldem regionalizacji geobotanicznej Matuszkiewicza J., M., (1994) Pruszków ley w okrgu ŁowickoWarszawskim, nalecym do podkrainy PołudniowoMazowieckiej, która wchodzi w skład krainy PołudniowomazowieckoPodlaskiej, która jest z kolei czci poddziału Mazowieckiego i działu MazowieckoPoleskiego, który tworzy podprowincj rodkowoeuropejsk właciw i prowincj rodkowoeuropejsk. Według regionalizacji klimatycznej Wosia A., (1994) rejon Pruszkowa ley w centralnej czci regionu rodkowomazowieckiego o bardzo małej zmiennoci i mało wyranych granicach pomidzy ssiadujcymi regionami. 2.3 Charakterystyka społecznoekonomiczna Demografia Pruszków jest najwikszym miastem na terenie powiatu pruszkowskiego. Zajmuje powierzchni blisko 19,15 km 2, miasto zamieszkuje osób. Powysze dane okrelaj gsto zaludnienia na poziomie osoby/km 2 (dane UG Pruszków). Analizujc dane archiwalne wynika, e liczba mieszkaców miasta od 1986r. nie uległa wikszym zmianom, cho od 1996r. wida niewielki przyrost ludnoci (Tabela nr 1.). Tabela nr 1. Zmiany liczby ludnoci w Pruszkowie w latach (według GUS). Rok Liczba ludnoci Przyrost naturalny Saldo migracji Zmiana liczby mieszkaców [%] [%] [%] ,2 0, ,3 0,7 0, ,1 0,2 0, ,2 0,1 0, ,2 0,5 0, ,2 0,5 0, ,2 2,1 0,3 AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

13 ,1 b.d. 1,9 b.d. brak danych Z przedstawionych w powyszej tabeli danych wynika ponadto, e wzrost ten nie jest spowodowany przyrostem naturalnym, ale procesem migracji. Prognoza demograficzna przedstawiona przez GUS przewiduje dalszy wzrost liczby mieszkaców. Według niej liczb mieszkaców Pruszków ma osign nawet ju w roku Porównujc t prognoz do danych zawartych w tabeli mona sformułowa wniosek, e aktualna dynamika wzrostu mieszkaców nie jest wystarczajca do spełnienia si tej prognozy. Struktura wiekowa mieszkaców miasta przedstawia si nastpujco: 63% mieszkaców to ludno w wieku produkcyjnym, 21% to ludno w wieku przedprodukcyjnym, a 16% w wieku poprodukcyjnym. Porównujc te dane z analogicznymi dotyczcymi innych miast w rejonie, naley stwierdzi, e Pruszków w aspekcie docelowego rozwoju ma najmniej korzystn struktur wiekow. W zwizku z tym, w przyszłoci naley spodziewa si wzrostu wydatków na opiek nad seniorami Gospodarka Pruszków jest jednym z waniejszych orodków przemysłowych woj. mazowieckiego. Rozwinł si tutaj przemysł: elektroniczny, rodków transportu, maszynowy, materiałów budowlanych, chemiczny, ceramiki szlachetnej. Do niedawna najwaniejszymi zakładami (pod wzgldem liczby zatrudnionych) były w kolejnoci: zakłady naprawcze taboru kolejowego, fabryka obrabiarek Mechanicy, zakłady materiałów biurowych, zakłady porcelitu stołowego Pruszków. Obecnie najwaniejszym staje si elektroniczny kombinat koreaskiego koncernu Daewoo. Inne due (wybrane) zakłady to: Elektrociepłownia Pruszków, wytwórnie prefabrykatów budowlanych, zakład materiałów izolacyjnych, wytwórnia ciernic, zakłady przerobu złomu, Herbapol, zakłady chemiczne takie jak: Unia, INCOVERITAS S.A. Pruszków jest take siedzib wielu firm budowlanych, przedsibiorstwa zaopatrzenia w wod Wodrol, oraz magazynów usługowych i przemysłowych. Główne zakłady przemysłowe zostały wymienione w załczniku nr 7. Podsumowujc w miecie zarejestrowanych jest podmiotów gospodarczych, z których: 40% prowadzi działalno handlowousługow, 16% prowadzi działalno obsługujc biznes, 14% prowadzi działalno produkcyjn, 13% zajmuje si budownictwem, AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

14 8% zajmuje si transportem, 9% to inne sektory. W Pruszkowie z racji tego, e jest to typowo miejska gmina udział rolnictwa w tworzeniu miejsc pracy jest znikomy, podobnie jak i udział w dochodach gminy z tytułu produkcji rolnej. Coraz mniejsza jest take ogólna powierzchnia gruntów rolnych w Pruszkowie (Tabela nr 2.). Tabela nr 2. Grunty rolne w gminie Pruszków (według GUS, 2002r.). Udział uytków Ogólna Ogólna rolnych Grunty pow. powierzchnia Sady w ogólnej pow. orne gminy uytków rolnych gminy Łki i pastwiska rednia pow. gospodarstw [km 2 ] [ha] [%] [ha] [ha] [ha] [ha] 19, ,8 Naley podkreli, e od kilku lat trwa proces zmniejszania si powierzchni uytków rolnych; jest to wynik przechodzenia ludnoci z zawodów rolniczych do pozarolniczych. Niekorzystna jest wielko gospodarstw oraz przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na cele mieszkaniowe, co jest zwizane z atrakcyjnymi cenami gruntów w okolicach Warszawy Owiata W Pruszkowie funkcjonuj nastpujce placówki owiatowe: 1) w sektorze publicznym 15 przedszkoli (w tym 1 integracyjne) 8 szkół podstawowych (w tym dwie wygaszane) liczce 3485 uczniów w 142 oddziałach, 4 publiczne gimnazja (1285 uczniów w 49 oddziałach). 2) w sektorze niepublicznym: 1 szkoła podstawowa, 3 licea, 2 szkoły wysze (Wysza Szkoła Menaderska, Wysza Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki). Tabela nr 3. Wykaz szkół i placówek owiatowych w Pruszkowie Szkoła/ Placówka Liczba uczniów 2000/ / / / Liceum Ogólnokształcce im. T. Kociuszki w Pruszkowie Zespół Szkół Ogólnokształccych w Pruszkowie im. T. Zana AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

15 3 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształccych a) Liceum Ogólnokształcce b) Liceum profilowane c) Technika i Licea Zawodowe d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie a) Liceum Ogólnokształcce b) Liceum Profilowane c) Technika i Licea Zawodowe d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Pruszkowie Słuba zdrowia i opieka społeczna Na terenie Pruszkowa funkcjonuje: 5 sprywatyzowanych rejonowych przychodni POZ 4 publiczne poradnie specjalistyczne (w tym jedna przyszpitalna), 3 szpitale (Szpital powiatowy działajcy w ramach ZOZ, którego organem prowadzcym jest powiat pruszkowski, oraz prowadzone przez samorzd województwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Pruszkowie i Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W miecie działa Miejski Orodek Pomocy Społecznej, który zgodnie z Ustaw o pomocy społecznej wiadczy usługi informacyjne z kompleksowym poradnictwem, udziela specjalistycznej pomocy w zakresie uzalenie: przemocy w rodzinie, bezrobocia, zdrowia psychicznego, udziela pomocy usługowej osobom chorym, starszym i samotnym. MOPS udziela take pomocy rzeczowej w formie: odziey, obuwia, bielizny i in., pomocy w formie gorcego posiłku, Orodek udostpnia take pralni i łani dla potrzebujcych. W ramach swojej działalnoci MOPS przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe. Ponadto jest dysponentem funduszu alkoholowego w zakresie działania przeciwalkoholowego, prowadzi działalno zwizan z Centrum Aktywnoci Lokalnej. MOPS prowadzi take Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Według dyrektor MOPSu p. Kostrzewskiej w 2003r. rónymi formami pomocy objtych było 3480 Pruszkowian. Uzupełniajc pomoc społeczn na terenie Pruszkowa oferuje ponadto 5 Parafii Kocioła RzymskoKatolickiego (m.in. Zgromadzenie Sióstr Eucharystek). AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

16 2.3.5 Kultura W Pruszkowie prnie działaj 4 domy kultury. Działajca w miecie Biblioteka Publiczna jest najlepsz tego rodzaju placówk w woj. mazowieckim. Prowadzi ona sw działalno w 7 dzielnicowych filiach, posiada równie własn czytelni naukow. Pruszków słynie z Muzeum Staroytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Działaj tu ponadto nastpujce organizacje zwizane z kultur: 1) Pruszkowskie Towarzystwo KulturalnoNaukowe, 2) Miejski Orodek Kultury, 3) Młodzieowy Dom Kultury, 4) Spółdzielczy Dom Kultury. 5) Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne, 6) Zespół Taca Ludowego Pruszkowiacy, 7) Towarzystwo Krg skupiajce absolwentów i przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. T. Zana. Do propagowania kultury przyczynia si take: Galeria Sztuki Współczesnej Tess, Telewizja kablowa (własno Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Wykaz obiektów zabytkowych na terenie Pruszkowa znajduje si w tabeli nr 4. Pogldow lokalizacje przedstawia załcznik 5. Tabela nr 4. Wykaz obiektów zabytkowych na terenie Pruszkowa (za SUiKZP Pruszkowa) Lokalizacja/Adres Rodzaj obiektu Numer w ewidencji 1 Al. Armii Krajowej 49 Budynek 2 Al. Armii Krajowej 77 / Prusa 25/27 Pałac nr rej ul. Batalionów Chłopskich 18 Budynek 4 ul. Bohaterów Warszawy 8 Budynek 5 ul. Bohaterów Warszawy 15 Budynek 6 ul. Bohaterów Warszawy 29 Budynek 7 ul. Bristol 14 Budynek 8 ul. Broniewskiego 1 Budynek 9 ul. Broniewskiego 1 a Dom mieszkalny Papiernia 10 ul. Broniewskiego 1 b Budynek 11 ul. Brzeziskiego 14 Budynek 12 ul. Bursowa 10 Budynek 13 ul. Chopina 10 Budynek 14 ul. Chopina 16 Budynek 15 ul. Chopina 18 Budynek AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

17 16 ul. Cmentarna Cmentarz nr rej ul. Dbrowskiego 3 Willa "Orelówka" z zieleni w granicach nr rej ogrodzenia 18 ul. Dbrowskiego 16 Budynek 19 ul. Domaniewska Cmentarz nr rej ul. Dworcowa 16 Budynek 21 ul. Górna 5 Budynek 22 ul. Hortensji 1 Budynek 23 ul. Hubala (wejcie od Berenta) Kociół nr rej. 1091/ ul. Kosynierów 12 Budynek 25 ul. Kosynierów 14 Budynek 26 ul. Kocielna 9 Budynek 27 ul. Kocielna 11 Budynek 28 ul. Kocielna 13 Budynek 29 ul. Kociuszki 3 Budynek 30 ul. Kociuszki 39 Budynek 31 ul. Kociuszki ul. Kociuszki ul. Kociuszki 45 Budynek 34 ul. Kociuszki 54 Budynek 35 ul. Kociuszki 56 Budynek 36 ul. Kraszewskiego 18 Budynek 37 ul. Kraszewskiego 33 Budynek 38 ul. Kraszewskiego 37 Budynek 39 ul. Kraszewskiego 39 Budynek 40 ul. Lipowa Cmentarz ydowski nr rej ul. Ludowa 30 Budynek 42 ul. 3go Maja 6 Budynek 43 ul. 3go Maja 8 Budynek 44 ul. 3go Maja 24 Budynek 45 ul. 3go Maja 26 Budynek 46 ul. 3go Maja 27 Budynek 47 ul. 3go Maja 30 Budynek 48 ul. 3go Maja 41 Budynek 49 ul. 3go Maja 43 Budynek 50 ul. 3go Maja 52 Budynek 51 ul. 3go Maja 69/71 Budynek 52 ul. 3go Maja 88 Budynek 53 ul. 3go Maja 124 Budynek 54 ul. 3go Maja 126 Kociół nr rej. 1092/ ul. 3go Maja 128 Plebania 56 ul. 3go Maja 155 Dom mieszkalny 57 ul. 3go Maja 157 Dom mieszkalny 58 ul. 3go Maja 159 Dom mieszkalny 59 ul. Majowa 5 Budynek 60 ul. Majowa 8 Budynek 61 ul. Majowa 11 Budynek 62 ul. Majowa 12 Dom mieszkalny 63 ul. Majowa 14 Budynek AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

18 64 ul. Mickiewicza 49 Budynek 65 ul. Narodowa 3 Budynek 66 ul. Narodowa 5 Budynek 67 ul. Narodowa 6 Budynek 68 ul. Narodowa 7 Budynek 69 ul. Narodowa 15 Budynek 70 ul. Narodowa 17 Budynek 71 ul. Narodowa 28 Budynek 72 ul. Narodowa 31 Dom mieszkalny 73 ul. Narodowa 46 Budynek 74 ul. Narutowicza 17 Budynek 75 ul. Narutowicza 18 Budynek 76 ul. Narutowicza 19 Budynek 77 ul. Narutowicza 20 Budynek 78 ul. Niecała 1 Budynek 79 ul. Niecała 7 Budynek 80 ul. Niecała 9 Budynek 81 ul. Ogrodowa 30 Budynek 82 ul. Ogrodowa 35 Budynek 83 ul. Paska 6 Budynek 84 ul. Paska 20 Budynek 85 ul. Paska 56 Budynek 86 ul. Parkowa 12 Budynek 87 ul. Parkowa 13 Budynek 88 ul. Partyzantów 2/4 Zespół Psychiatrycznej nr rej Opieki Zdrowotnej 89 ul. Partyzantów 2/4 Cmentarz nr rej ul. Partyzantów 6 Budynek 91 ul. Partyzantów 8 Budynek 92 ul. Pilnikowa 2 Budynek 93 ul. Prusa 7 Pałacyk nr rej. 1089/ ul. Prusa 7 Park nr rej. 1089/ ul. Prusa 9 Budynek dawna lodownia 96 ul. Prusa 11 Budynek 97 ul. Prusa 30 Budynek 98 ul. Prusa 42 Budynek 99 ul. Prusa 66 Budynek 100 ul. Sienkiewicza Dworzec PKP 101 ul. Sienkiewicza 3 Budynek 102 ul. Stalowa 125 Budynek 103 ul. Stalowa 226 Budynek 104 ul. Szczsna 4 Budynek 105 ul. Szkolna 3 Budynek 106 ul. Szkolna 10 Budynek 107 ul. Wesoła 9 Budynek I 108 ul. Wesoła 9 Budynek II 109 ul. Wesoła 13 Budynek 110 ul. Wysoka 1 Budynek nr rej. 1090/1111/1287 AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

19 111 ul. Zacisze 57 Budynek 112 ul. Zacisze 59 Budynek Dom Pomocy 113 ul. bikowska 40 Społecznej z zabudowaniami gospodarczymi 114 ul. bikowska 40 Pralnia i kotłownia Gospodarstwo ul. bikowska ogrodnicze Hosera nr rej ul. bikowska 51 Budynek zarzdcy nr rej ul. bikowska 51 Szklarnia nr rej ul. bikowska 51 Stajnia nr rej ul. bikowska 51 Stodoła nr rej ul. bikowska 51 Pakownia nr rej ul. bikowska 51 Piwnica nr rej ul. bikowska 51 Wiatrak nr rej Budynek ul. bikowska transformatora nr rej ul. bikowska 51 Ogrodzenie nr rej ul. bikowska 56 Willa Hosera nr rej ul. bikowska 56 Park nr rej ul. bikowska 56 Ogrodzenie nr rej ul. bikowska 56 Brama nr rej ul. ółkiewskiego 4 Budynek wraz z wyposaeniem nr rej wntrza 130 ul. ółkiewskiego 8 budynek nr rej Wszelkie prace i roboty przy obiektach zabytkowych oraz prace wykopaliskowe wolno prowadzi tylko za zezwoleniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Stanowiska archeologiczne Na terenie Pruszkowa stwierdzono wystpowanie stanowisk archeologicznych (Tabela nr 5). Miejsca te s czci ogromnego (był to drugi pod wzgldem wielkoci orodek po witokrzyskim) orodka metalurgii elaza. lady procesów hutniczych pochodz z IIII wieku naszej ery, a obejmuj wydobycie surowców, wytop elaza, obróbk kowalsk i wykonanie finalne. Lokalizacje obiektów archeologicznych przedstawia załcznik nr 5. Tabela nr 5. Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Pruszkowa (za SUiKZP Pruszkowa) Nr Nr w ewidencji Opis /15 osada staroytna /6 osada staroytna /7 osada hutnicza z okresu pónolateskiego i okresu wpływów rzymskich AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

20 4 5864/8 osada wczesnoredniowieczna (XII XVIII w.) stanowisko wpisane do rejestru zabytków /9 osada hutnicza z okresu pónolateskiego i okresu wpływów rzymskich (I w. p.n.e. III w. n.e.), osada wczesnoredniowieczna (XIII w. ) stanowisko wpisane do rejestru zabytków /10 osada hutnicza z okresu pónolateskiego i okresu wpływów rzymskich (I w. p.n.e. III w. n.e.) stanowisko wpisane do rejestru zabytków /11 osada kultury łuyckiej ( p.n.e.), osada hutnicza z okresu pónolateskiego i okresu wpływów rzymskich (I w. p.n.e. III w. n.e.) /18 cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (I w. p.n.e. III w. n.e.) cmentarzysko kultury grobów kloszowych ( p.n.e.), osada hutnicza wczesnoredniowieczna (XIIXII w.) /25 osada redniowieczna i nowoytna (XIVXVII w osada kultury łuyckiej ( p.n.e.), osada z okresu wpływów rzymskich ( n.e.), osada wczesnoredniowieczna (XIIXIII w. ) stanowisko postulowane do wpisania do rejestru zabytków /26 osada wczesnoredniowieczna i redniowieczna stanowisko postulowane do wpisania do rejestru zabytków /27 osada z okresu wpływów rzymskich (IIII w. n.e.) i osada wczesnoredniowieczna (XIIXIII w.) /29 osadnictwo wczesnoredniowieczne i nowoytne stanowisko postulowane do wpisania do rejestru zabytków /14 stanowisko postulowane do wpisania do rejestru zabytków Na wszystkich stanowiskach archeologicznych oraz na obszarach strefy archeologicznej wszelkie zamierzone zmiany w zagospodarowaniu terenu oraz planowane inwestycje (kubaturowe, drogowe, zwizane z uzbrojeniem terenu i eksploatacj kruszywa) oraz roboty ziemne naruszajce struktur gruntu poniej warstwy uytkowanej rolniczo wymagaj uzgodnienia przez organa samorzdowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a na terenach gdzie istnieje obowizujcy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przed uzyskaniem pozwolenia na budow Sport i rekreacja Pruszków to miasto, w którym szczególn wag przywizuje si do wychowania fizycznego. Niemal wszystkie działajce szkoły podstawowe i gimnazja posiadaj dobrej jakoci klasy i sale gimnastyczne oraz boiska sportowe. Dobrze rozwinita baza sportowa powoduje, e w miecie działa wiele uczniowskich klubów sportowych. Najbardziej znane to Miejski Klub Sportowy Znicz oraz MKS MOS. Ponadto na terenie Pruszkowa zajcia sportowe propaguje TKKF oraz klub tenisowy YOKA. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu

ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska Powiatu Program ochrony środowiska Powiat Strzelce Opolskie Spis treści str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania... 4 1.3. Informacje

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy.

SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 2: Charakterystyka i ocena aktualnego stanu środowiska gminy. Program ochrony środowiska Gmina Izbicko str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska.

Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI. ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. Program ochrony środowiska Gmina Ujazd str. 1 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ 1: Wstęp. Informacje ogólne. Strategia i wizja rozwoju Gminy a ochrona środowiska. 1.1. Cel opracowania programu.... 3 1.2. Metodyka opracowania...

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE Załącznik do Uchwały Rady Gminy nr XXII/170/2004, z dnia 24.06.2004 r. Gmina Michałowice PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA WRAZ Z PLANEM GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MICHAŁOWICE PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY

Bardziej szczegółowo

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3

S P I S T R E C I. 1. WST P... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 S P I S T R E C I 1. WSTP... 3 1.1 Uwagi ogólne 3 1.2 Wykorzystane materiały 3 2. ZAKRES WYKONANYCH ROBÓT I BADA... 4 2.1 Wiercenie otworów 4 2.2 Sondowanie statyczne CPT 4 3. CHARAKTERYSTYKA GEOTECHNICZNA...

Bardziej szczegółowo

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA

STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY PŁUśNICA SPIS TREŚCI Wstęp.. 8 I UWARUNKOWANIA PONADLOKALNE 9 1 UWARUNKOWANIA LOKALIZACYJNE GMINY. 9 1.1 Cechy położenia gminy 9 1.2 Regionalne uwarunkowania przyrodnicze 10 1.3 Historyczne przekształcenia na terenie

Bardziej szczegółowo

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi

Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05. Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Dowiadczenia z pierwszej fazy wdraania programu rolnorodowiskowego Osieck, 27.04.05 Marek Jobda, Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Działania Planu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2004-2006! " # $#%&

Bardziej szczegółowo

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł

Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł. Dział 700 Gospodarka mieszkaniowa 200 400 zł Załcznik nr 1 PLAN DOCHODÓW BUDETOWYCH GMINY CISEK na 2006 rok Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 398 666 zł Rozdział 01028 Fundusz Ochrony Gruntów Rolnych 398 666 zł 6260 Dotacje otrzymane z funduszy celowych

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Obiekt : nawierzchnia drogowa Miejscowość : Majdan Gmina: Wiązowna Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: VERTIKAL BłaŜej Binienda ul. Droga Hrabska 8 d 05-090 Falenty Nowe

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Spotkanie organizacyjne STRATEGIA ROZWOJU MIASTA PUŁAWY DO 2020 ROKU Z PERSPEKTYWĄ DO ROKU 2030 Puławy, 19 marca 2014 Agenda spotkania Zespołu ds. opracowania Strategii 2 Rozwoju Miasta Puławy do roku

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM

PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM PREZYDENT MIASTA RADOMIA VIII ETAP ZMIANY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY RADOM OBEJMUJĄCY TEREN W REJONIE ULIC RYBNEJ, WARSZAWSKIEJ, GRÓJECKIEJ I RZEKI MLECZNEJ W

Bardziej szczegółowo

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE

Spis treści INFORMACJE WSTĘPNE INFORMACJE WSTĘPNE Spis treści 1. Przedmiot i zakres opracowania 11 2. Forma opracowania 12 3. Tok formalno - prawny sporządzania Studium 13 4. Tok merytoryczny sporządzania Studium 14 5. Aktualnie obowiązujące

Bardziej szczegółowo

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY

II. CHARAKTERYSTYKA GMINY I MIASTA KOZIEGŁOWY CZ I I. WSTP 1.1. Przedmiot opracowania. 1.2. Podstawa prawna opracowania. 1.3. Cel i zakres opracowania. 1.4. Materiały wyjciowe do opracowania. 1.4.1. Aspekty prawne. 1.4.2. Podstawy merytoryczne. II.

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Rozdział 03. Ogólny opis gminy

Rozdział 03. Ogólny opis gminy ZZAAŁŁO ŻŻEENNIIAA DDO PPLLAANNUU ZZAAO PPAATTRRZZEENNIIAA W CCIIEEPPŁŁO,,, EENNEERRGIIĘĘ EELLEEKTTRRYYCCZZNNĄĄ II PPAALLIIWAA GAAZZOWEE MIIAASSTTAA DDĘĘBBIICCAA Rozdział 03 Ogólny opis gminy X-2796.03

Bardziej szczegółowo

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A

08. PLANY PRZEDSIBIORSTW ENERGETYCZNYCH A ZZAAŁŁOOEENNI IAA DDOO PPLLAANNUU ZZAAOOPPAATTRRZZEENNI IAA W CCI IEEPPŁŁOO,,, EENNEERRGGI I EELLEEKKTTRRYYCCZZNN I PPAALLI IWAA GGAAZZOOWEE MIAASSTTAA RRZZEESSZZÓÓW W-544.08 1 08. PLANY PRZEDSIBIORSTW

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa

OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki ul. Sportowa ZAKŁAD USŁUG TECHNICZNO-EKONOMICZNYCH ALMA BIS s.c. Wrocław, ul. Morelowskiego 3 telefony: 0 601 798860 i 78930 03 almabis@o2.pl OPINIA GEOTECHNICZNA o warunkach gruntowych w podłou działki nr 85 Łagiewniki

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA Laboratorium drogowo - budowlane LABOS Sylwia Majer nr konta 95 1030 0019 0109 8530 0030 3478 ul. Thugutta 6e m.1 NIP 852 219 93 87 71-693 SZCZECIN tel. 505 142023, 501 467864 labos.laboratorium@gmail.com

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym

Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Stanisław Adamczyk Geodeta Powiatu Mieleckiego Gospodarka finansowa słuby geodezyjnej i kartograficznej na poziomie powiatowym Finansowanie geodezji powiatowej wymaga zmian Powołana w ramach samorzdu powiatowego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA

WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA WÓJT GMINY ŁAZISKA PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY ŁAZISKA (2004-2015) Łaziska 2004 Autorzy opracowania: dr Witold Wołoszyn mgr Tomasz Furtak Ważniejsze skróty użyte w tekście ARiMR - Agencja Restrukturyzacji

Bardziej szczegółowo

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r.

Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Plan działalnoci Wojewódzkiego Funduszu Ochrony rodowiska i Gospodarki Wodnej w Kielcach na 2006r. Załcznik do uchwały Nr 32/05 Rady Nadzorczej WFOIGW w Kielcach z dnia 26 padziernika 2005r. zm. uchwał

Bardziej szczegółowo

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA

FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA FIZJOGRAFIA URBANISTYCZNA 5/6 III Źródła informacji o środowisku. Opracowanie ekofizjograficzne jak zacząć? 26/27 III Struktura i funkcjonowanie środowiska 16/17 IV Stan i zagroŝenia środowiska 23/24 IV

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 7A PROGNOZA ODDZIAŁYWANIA NA ŚRODOWISKO DOTYCZĄCA PROJEKTU MPZP REZERWAT ŻURAWINIEC W POZNANIU DOKUMENTACJA FOTOGRAFICZNA Fot. 1. Lasy komunalne wejście od strony ul. Umultowskiej Fot. 2.

Bardziej szczegółowo

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie

Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Program rewitalizacji obszarów po-wojskowych w Gnienie Tło historyczne Miasto Gniezno liczce 70 tys. mieszkaców połoone jest w centrum Niziny Wielkopolsko - Kujawskiej na Pojezierzu Gnienieskim - otaczaj

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu.

3. Podaj podstawowe zasady uzgadniania. usytuowania sieci uzbrojenia terenu. Pytania egzaminacyjne na egzamin pisemny z zakresów 1, 2 i 4 w dniu 27 czerwca 2003 r. Pytania z zakresu pierwszego. 1. Prosz opisa w kolejnoci jakie prace geodezyjne naley wykona, aby inwestor mógł wprowadzi

Bardziej szczegółowo

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel

Objanienia dotyczce sposobu wypełniania tabel INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA TABEL W PEŁNYM PLANIE PROJEKTU DZIAŁANIE UŁATWIANIE STARTU MŁODYM ROLNIKOM SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO "RESTRUKTURYZACJA I MODERNIZACJA SEKTORA YWNOCIOWEGO ORAZ ROZWÓJ OBSZARÓW

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5.

PROJEKT BUDOWLANO - WYKONAWCZY Sali gimnastycznej i łcznika wraz z zagospodarowaniem terenu w Łaziskach G. BADANIA GEOTECHNICZNE Tom I.5. 44 200 Rybnik, ul. Cegielniana 16 NIP: 642-151-81-63 REGON: 277913020 mbank : 30114020040000390230802637 PRACOWNIA PROJEKTOWA: 44-200 Rybnik, ul. wierklaska 12 e_mail : pioren@interia.pl tel/fax. (032)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE

GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE GEOTEKO Serwis Sp. z o.o. OPINIA GEOTECHNICZNA DLA PROJEKTU PŁYTY MROŻENIOWEJ LODOWISKA ODKRYTEGO ZLOKALIZOWANEGO PRZY UL. POTOCKIEJ 1 W WARSZAWIE Zleceniodawca: PAWEŁ TIEPŁOW Pracownia Projektowa ul.

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r.

UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia 2007 r. UCHWAŁA NR./07 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 2007 r. w sprawie przystpienia do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Zielona Góra. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Małęczyn ul. Szkolna 64 Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator

Bardziej szczegółowo

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak

GMINA MSZANA DOLNA. charakterystyka demograficzna. opracowanie mgr Marek Nawieniak GMINA MSZANA DOLNA charakterystyka demograficzna opracowanie mgr Marek Nawieniak WSTP Celem scharakteryzowania przemian społeczno gospodarczych, na terenie omawianej gminy wykorzystano materiały statystyczne

Bardziej szczegółowo

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI

ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZLEWNIE RZEK BUGU I NARWI ZASOBY WODNE I PRZYRODNICZE MONOGRAFIA pod redakcją Jana Dojlido i Bohdana Wieprzkowicza WARSZAWA 2007 SPIS TREŚCI WSTĘP 7 1. ZASOBY WODNE 9 1.1. EWOLUCJA POGLĄDÓW NA GOSPODARKĘ

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna

Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna Przyrodnicze uwarunkowania gospodarki przestrzennej Ćwiczenie 6 Mapa sozologiczna analiza uwarunkowań sozologicznych zagospodarowania i użytkowania terenu czyli stan i ochrona środowiska, formy, obiekty

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r.

Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Kuratorium Owiaty w Białymstoku -2005 r. Informacja o I etapie wdroenia 4 godziny wychowania fizycznego w województwie podlaskim (klasa IV SP) oraz warunkach realizacji wychowania fizycznego w szkołach

Bardziej szczegółowo

MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.

MIEJSKIE PRZEDSIBIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10. MIEJSKIE PRZEDSI"BIORSTWO ENERGETYKI CIEPLNEJ SP. Z O.O. OLSZTYN WYKORZYSTANIE BIOMASY W INWESTYCJACH MIEJSKICH GDA!SK 26-27.10.2006 OLSZTYN Stolica Warmii i Mazur Liczba mieszka#ców 174 ty$. Powierzchnia

Bardziej szczegółowo

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy

D O C H O D Y. Plan dochodów na 2006r LENICTWO Gospodarka lena 0750 Dochody z najmu i dzierawy Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr XXXVIII/171/2006 Rady Miejskiej Łasin z dnia 23 marca 2006r. D O C H O D Y Dział Rozdział Paragraf D o c h o d y Plan dochodów na 2006r. 1 2 3 4 6 020 LENICTWO 02001 Gospodarka

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy BUKOWNO 2009 PRZEJRZYSTA POLSKA Skd mamy pienidze i na co je wydajemy INFORMATOR BUDETOWY O DOCHODACH I WYDATKACH GMINY BUKOWNO W LATACH 2007-2009 1 !" #$ # %&# #" '# " " $#%#&'# Czym jest budet miasta?

Bardziej szczegółowo

OPINIA GEOTECHNICZNA

OPINIA GEOTECHNICZNA OPINIA GEOTECHNICZNA Obiekt: Miejscowość: Województwo: Zleceniodawca: rozbudowa Szkoły Podstawowej w Rzewniu Rzewnie mazowieckie ARCHEIKON Studio Projektów 07-410 Ostrołęka, ul. Farna 9a Opracował mgr

Bardziej szczegółowo

Dokumentacja Geotechniczna. dla posadowienia obiektów Wizowskiego Centrum Kultury. przy ulicy Lubelskiej w miejscowoci Wizowna

Dokumentacja Geotechniczna. dla posadowienia obiektów Wizowskiego Centrum Kultury. przy ulicy Lubelskiej w miejscowoci Wizowna 2-512 Warszawa ul. Puławska 26/, tel: 22-856-82-15, fax: 22-856-82-16 studio@mok.waw.pl www.hydrogeostudio.mok.waw.pl Egz. 1 Dokumentacja Geotechniczna dla posadowienia obiektów Wizowskiego Centrum Kultury

Bardziej szczegółowo

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442

Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy miasta Chocz w ciągu drogi wojewódzkiej nr 442 I.47. Droga nr 442 m. Chocz. 47 Droga nr 442 m. Chocz Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat pleszewski Gmina: Chocz (n. Chocz, Olesiec Nowy, Olesiec Stary) Celem

Bardziej szczegółowo

Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na Mazowszu

Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na Mazowszu Rola doradztwa rolniczego w rozwoju turystyki wiejskiej i agroturystyki na Mazowszu Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r.

Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU. z dnia 9 maja 2013 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 16 maja 2013 r. Poz. 1156 ROZPORZĄDZENIE NR 3/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 9 maja 2013 r. w sprawie ustanowienia

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

dla terenu pod budow hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. ulowej w Czstochowie

dla terenu pod budow hali sportowej wielofunkcyjnej przy ul. ulowej w Czstochowie Urzd Miasta Czstochowy 42-217 Czstochowa, ul. lska 11/13 Wykonawca: NOWE PRZEDSIBIORSTWO GEOLOGICZNE s.c. 42-200 Czstochowa ul. Krótka 27 tel./fax (0-34) 361-57-16 e-mail: kontakt@neogeo.pl http:// www.neogeo.pl

Bardziej szczegółowo

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski

Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski Lista pytań ogólnych na egzamin inżynierski numer Pytanie 1 Trzy podstawowe rodzaje przestrzeni, podstawowe cechy przestrzeni 2 Funkcje zagospodarowania przestrzeni i zależność między nimi 3 Przestrzenne

Bardziej szczegółowo

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko:

Przedsięwzięcie mogące potencjalnie znacząco oddziaływać na środowisko: I.8. Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków. 8 Droga nr 178 odc. DW 174- Czarnków Lokalizacja przedsięwzięcia Powiat: czarnkowsko- trzcianecki Gmina: Czarnków (m. Czarnków) Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia

Bardziej szczegółowo

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU

1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU ZAŁĄCZNIK 3 1. OCHRONA DZIEDZICTWA PRZYRODNICZEGO I RACJONALNEGO WYKORZYSTANIA ZASOBÓW 1.1. OCHRONA PRZYRODY I KRAJOBRAZU Analiza wskaźnika: 01. Tereny o szczególnych walorach Analiza wskaźnika: 02. Rezerwaty

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r.

Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. Uchwała Nr VII/47/2003 Rady Miejskiej w Chełmku z dnia 28 kwietnia 2003 r. w sprawie utworzenia Miejskiej Strefy Aktywnoci Gospodarczej w Chełmku. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 6 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT

CZĘŚCIOWA ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY ŁAŃCUT PROJEKT Załącznik Nr 2 do Uchwały nr... Rady Gminy Łańcut z dnia..... w sprawie uchwalenia częściowej zmiany Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Łańcut CZĘŚCIOWA ZMIANA

Bardziej szczegółowo

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK

GMINA ŁASK ROZBUDOWA SIECI KANALIZACYJNEJ GMINY ŁASK Projekt Rozbudowa sieci kanalizacyjnej Gminy Łask jest współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Łódzkiego

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E do Uchwały Rady Miasta Rzeszowa w sprawie zatwierdzenia taryfy za zbiorowe zaopatrzenie w wod i zbiorowe odprowadzanie cieków na terenie Gminy Miasto Rzeszów od dnia 1 stycznia

Bardziej szczegółowo

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne

P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Załcznik Nr 1 P L A N D O C H O D Ó W N A 2005 rok - Zadania własne Dział Rozdział Nazwa klasyfikacji budetowej Opis zada w złotych U.R Nr XXV/210/05 z dnia 24.03.2005r. 6261 Dotacje otrzymane z funduszy

Bardziej szczegółowo

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski

Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk. Dr Sylwia Kulczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych Uniwersytet Warszawski Ochrona i konserwacja wartości przyrodniczych Polski Wschodniej jako podstawa trwałego rozwoju Prof.dr hab. Andrzej Kowalczyk Wydział Geografii i Studiów Regionalnych, Uniwersytet Warszawski Dr Sylwia

Bardziej szczegółowo

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM

WÓJT GMINY BORZYTUCHOM WÓJT GMINY BORZYTUCHOM 251 252 7. SYNTEZA UWARUNKOWAŃ DO ZMIAN W STUDIUM 7.1. ZAWARTOŚĆ I FORMA OPRACOWANIA. Opracowanie planistyczne p.t. Zmiana Studium Uwarunkowań i Kierunków Zagospodarowania Przestrzennego

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Załącznik do uchwały Nr 482/2015 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 30 marca 2015r. ZARZĄD WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA BUDŻETU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO ZA 2014 ROK Opole, marzec 2015

Bardziej szczegółowo

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska

Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Projektowana ulica CZERNIAKOWSKA BIS Ochrona Środowiska Raport opracowuje: Towarzystwo WIR s.c. Biuro Studiów Ekologicznych ul.poznańska 14/44; 00-680 Warszawa KONSULTACJE SPOŁECZNE DOT. ŚRODOWISKA Wstępnie

Bardziej szczegółowo

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno

Program Ochrony Środowiska dla Gminy Rybno Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; 2. Ustawa z dnia 16 kwietnia 2004 r. o ochronie przyrody Dz. U. Nr 92, poz. 880; 3. Ustawa

Bardziej szczegółowo

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008

PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 GMINA KRAPKOWICE Urzd Miasta i Gminy ul. 3 Maja 17 47-303 Krapkowice (nazwa i adres jednostki sektora finansów publicznych) PLAN AUDYTU WEWNTRZNEGO NA ROK 2008 Informacje istotne dla przeprowadzenia audytu

Bardziej szczegółowo

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW

OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OCENA WARUNKÓW GRUNTOWO WODNYCH DLA PROJEKTOWANEJ KANALIZACJI W PRĄDNIKU KORZKIEWSKIM GMINA WIELKA WIEŚ POWIAT KRAKÓW OPRACOWAŁ: mgr Kazimierz Milanowski inż. Przemysław Milanowski Kraków grudzień 2010

Bardziej szczegółowo

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego.

Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem oraz towarzyszc infrastruktur w Łaziskach Górnych przy ul. wierczewskiego. Załcznik nr 1 do Decyzji Burmistrza Miasta Łaziska Górne z dnia 29.05.2008r. nr WO.2-U/08 o rodowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizacje przedsiwzicia. Budowa hali magazynowo-serwisowej wraz z budynkiem

Bardziej szczegółowo

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006

PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK 2006 RADA GMINY KOBIERZYCE 55-040 KOBIERZYCE AL. PAŁACOWA 1 WOJ. DOLNOLSKIE ZAŁCZNIK NR 1 DO UCH.RG. NR LXII/661/06 PLAN NAKŁADÓW NA INWESTYCJE W GMINIE KOBIERZYCE NA ROK Lp. Nazwa inwestycyjnego Klasyfikacja

Bardziej szczegółowo

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184)

Gmina: Szamotuły (m. Szamotuły), Pniewy ( m. Pniewy) Celem inwestycji jest budowa obwodnicy Pniew i Szamotuł (DW 184) I.12. Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2. 12 Przebudowa układu komunikacyjnego Wronki- autostrada A2 Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat:

Bardziej szczegółowo

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020

Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Wsparcie na infrastrukturę wiejską w ramach PROW 2014-2020 Działania PROW 2014-2020 bezpośrednio ukierunkowane na rozwój infrastruktury: Podstawowe usługi i odnowa wsi na obszarach wiejskich Scalanie gruntów

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego.

UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. UCHWAŁA NR RADY MIASTA PIŁY z dnia w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego miasta Piły w rejonie ul. Kazimierza Wielkiego. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 5 ustawy z dnia 8 marca 1990r.

Bardziej szczegółowo

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33

PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 33. PIASKI POŁUDNIE JEDNOSTKA: 33 POWIERZCHNIA: NAZWA: 327.11 ha PIASKI POŁUDNIE KIERUNKI ZMIAN W STRUKTURZE PRZESTRZENNEJ Istniejąca zabudowa mieszkaniowa jednorodzinna do utrzymania i uzupełnienia, z

Bardziej szczegółowo

Plan zadań inwestycyjnych

Plan zadań inwestycyjnych Załącznik Nr do Uchwały Rady Miejskiej Nr XLV/85/09 w Dąbrowie Górniczej z dnia 3 grudnia 009 roku w złotych Plan zadań inwestycyjnych ŹRÓDŁO dział rozdział zadanie WYSZCZEGÓLNIENIE PLAN 00 FINANSOWANIA

Bardziej szczegółowo

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC:

PLAN ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO WOJEWÓDZTWA POMORSKIEGO SPIS TABLIC: SPIS TABLIC: Tablica 1 Prognoza demograficzna dla województwa pomorskiego na lata 2005 2030... 76 Tablica 2 UŜytki rolne w województwie pomorskim wg klas bonitacyjnych gleb w 2000 r.... 90 Tablica 3 Warunki

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU

INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU INFORMACJA O STANIE MIENIA KOMUNALNEGO STAN NA DZIE 31 GRUDNIA 2014 ROKU I SPRZEDA SKŁADNIKÓW MIENIA KOMUNALNEGO I. Sprzeda gruntów 1. Nieruchomoci sprzedane w trybie przetargu. W 2014 r. na podstawie

Bardziej szczegółowo

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW

TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW TARYFA DLA ZBIOROWEGO ZAOPATRZENIA W WOD I ZBIOROWEGO ODPROWADZANIA CIEKÓW zatwierdzona uchwał Rady Gminy Jasieniec Nr III.10.2013 z dnia 21 marca 2013r. Taryfa obowizuje od dnia 01-05-2013 Taryfa zostanie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r.

UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. UCHWAŁA NR XXV/455/16 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 28 października 2016 r. w sprawie wyznaczenia aglomeracji Nowa Wieś Wielka Na podstawie art. 43 ust. 2a ustawy z dnia 18 lipca 2001

Bardziej szczegółowo

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT

JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT załcznik do zarzdzenia nr 1382/ 06 Prezydenta Miasta Zielona Góra z dnia 29 grudnia 2006 r. JEDNOLITY RZECZOWY WYKAZ AKT 4 - KULTURA, SPORT, TURYSTYKA, OWIATA Symbole klasyfikacyjne Kategoria archiwalna

Bardziej szczegółowo

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków.

V a. Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Stryków. V a Plan Rozwoju Lokalnego Gminy. Załącznik nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Strykowie z dnia.. Planowane projekty i zadania inwestycyjne długoterminowe. Sytuacja Gminy ulega ciągłej zmianie. Skrzyżowanie

Bardziej szczegółowo

Spis tre ci. 1. Wst p... 4

Spis tre ci. 1. Wst p... 4 1 Spis treci 1. Wstp... 4 1. Wstp... 4 2. Cz analityczna:... 5 2.1. Analizy statystyczne i ich odniesienie przestrzenne... 5 2.1.1. ródła danych statystycznych... 5 2.1.2. Stosowane metody analizy statystycznej...

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 20 września 2013 r. Poz. 5028 ROZPORZĄDZENIE NR 12/2013 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 18 września 2013

Bardziej szczegółowo

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r.

ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. ZARZDZENIE NR 332/05 PREZYDENTA MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia 12 maja 2005 r. w sprawie zmiany układu wykonawczego budetu miasta Zielona Góra na rok 2005. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r.

PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA. Luty 2014 r. GEOSTUDIO PRACOWNIA GEOTECHNIKI, GEOLOGII INśYNIERSKIEJ, HYDROGEOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA Opinia geotechniczna zawierająca warunki posadowienia dla budowy kanalizacji sanitarnej w Al. RóŜ i ul. Orzechowej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY z dnia 15 marca 2013 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/239/2013 RADY DZIELNICY MOKOTÓW MIASTA STOŁECZNEGO WARSZAWY w sprawie okrelenia na terenie Dzielnicy Mokotów m.st. Warszawy granic stref stawek czynszu za najem lokali mieszkalnych wchodzcych

Bardziej szczegółowo

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444

Celem inwestycji jest budowa obwodnicy m. Świeca w ciągu drogi wojewódzkiej nr 444 I.50. Droga nr 444 m. Świeca. 50 Droga nr 444 m. Świeca Lokalizacja przedsięwzięcia Charakterystyka ogólna i cel przedsięwzięcia Powiat ostrowski Gmina: Odolanów (Świeca, Huta, Mościska) Celem inwestycji

Bardziej szczegółowo

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata

Program ochrony środowiska dla Powiatu Poznańskiego na lata 10. Dane źródłowe - Informacja o stanie środowiska w roku 2014 i działalności kontrolnej Wielkopolskiego Wojewódzkiego Inspektora Ochrony Środowiska w powiecie poznańskim ziemskim w roku 2014, WIOŚ, Poznań,

Bardziej szczegółowo

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o.

Bibliografia. Akty prawne. Program Ochrony Środowiska dla Gminy Aleksandrów Kujawski. ABRYS Technika Sp. z o.o. Bibliografia Akty prawne 1. Ustawa z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska Dz. U. Nr 62, poz. 627; Rozporządzenie Ministra Środowiska z dnia 5 lipca 2002 r. w sprawie szczegółowych wymagań,

Bardziej szczegółowo

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel

GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel GEO GAL USŁUGI GEOLOGICZNE mgr inż. Aleksander Gałuszka 35-114 Rzeszów, ul. Malczewskiego 11/23,tel 605965767 GEOTECHNICZNE WARUNKI POSADOWIENIA (Opinia geotechniczna, Dokumentacja badań podłoża gruntowego,

Bardziej szczegółowo

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU

Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA DOLNOŚLĄSKIEGO Wrocław, dnia 4 marca 2014 r. Poz. 1105 ROZPORZĄDZENIE NR 4/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ WE WROCŁAWIU z dnia 25 lutego 2014 r. w sprawie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r.

ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE. z dnia 14 kwietnia 2014 r. ROZPORZĄDZENIE NR 2/2014 DYREKTORA REGIONALNEGO ZARZĄDU GOSPODARKI WODNEJ W SZCZECINIE z dnia 14 kwietnia 2014 r. w sprawie ustanowienia strefy ochronnej ujęcia wody podziemnej -Południe w zie m Na podstawie

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI UNIWERSYTET WARMIŃSKO MAZURSKI w OLSZTYNIE WYDZIAŁ GEODEZJI I GOSPODARKI PRZESTRZENNEJ KATEDRA PLANOWANIA I INŻYNIERII PRZESTRZENNEJ OBSZARY PRZYRODNICZO CENNE W PROCESACH RACJONALNEGO PLANOWANIA PRZESTRZENI

Bardziej szczegółowo

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA

DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA DOKUMENTACJA GEOTECHNICZNA Temat: MOJE BOISKO ORLIK 2012 Miejscowość: Gózd Gmina: Gózd Województwo: mazowieckie Zleceniodawca: Urząd Gminy Gózd 26-634 Gózd, ul. Radomska 7 Dokumentator : Kierownik Pracowni

Bardziej szczegółowo