Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków"

Transkrypt

1 AQUAGEO Michał Fic ul. Grocholskiego Raszyn Falenty tel./fax (0 22) hydrogeologia, ochrona rodowiska tel. (0 22) prace, badania, ekspertyzy tel. kom Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków / WERSJA OSTATECZNA / Praca wykonana na podstawie: Umowy nr OSO/17/2004 z dnia r. na zlecenie: Urzdu Miasta Pruszków ul. Kraszewskiego14/ Pruszków Autorzy: dr Michał Fic, mgr Jarosław Krgiel, mgr in. Krzysztof Mierzwicki, mgr in. Wojciech Katryski Falenty, majwrzesie 2004

2 Podzikowania Autorzy przedłoonego Programu składaj serdeczne podzikowania Pracownikom Wydziału Ochrony rodowiska Urzdu Gminy/Miasta Pruszków za udostpnione materiały, merytoryczne wskazówki oraz dyskusje, bez których realizacja pracy w przedłoonej formie i zakresie byłaby niemoliwa. Dzikujemy wszystkim pozostałym osobom ze Starostwa Powiatu Pruszkowskiego, z firm oraz zakładów za udostpnienie materiałów i merytoryczne dyskusje. Ponadto dzikujemy członkom Komisji Gospodarki Komunalnej, Ochrony rodowiska, Planowania Przestrzennego i Rozwoju Miasta za cenne uwagi i sugestie. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

3 SPIS TRECI 1 Wstp Cel i zakres programu Podstawy prawne realizacji pracy Specyfika Programu i jego funkcje Horyzont czasowy Metodyka Wiadomoci ogólne o Gminie Połoenie administracyjne Połoenie geograficznoprzyrodnicze Charakterystyka społecznoekonomiczna Demografia Gospodarka Owiata Słuba zdrowia i opieka społeczna Kultura Stanowiska archeologiczne Sport i rekreacja Charakterystyka i ocena stanu komponentów rodowiska przyrodniczego Ukształtowanie powierzchni Budowa geologiczna Wody Wody podziemne Wody powierzchniowe Gleby Warunki budowlane i surowce mineralne Klimat Szata rolinna i wiat zwierzt Szata rolinna Fauna Walory przyrodnicze i krajobrazowe Rezerwaty Pomniki przyrody Obszary chronionego krajobrazu Lasy i parki Cigi ekologiczne Identyfikacja zagroe rodowiskowych Zagroenia dotyczce powierzchni ziemni, utworów geologicznych i gleb Zagroenia wód podziemnych Zagroenia wód powierzchniowych Zagroenia dla szaty rolinnej i wiata zwierzt Zagroenia powietrza atmosferycznego i hałasu Zakłady przemysłowe i energetyczne Emisja komunikacyjna Emisja niska Emisje uciliwych zapachów Hałas Promieniowanie elektromagnetyczne Zakłady uciliwe dla rodowiska AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

4 4.8 Nadzwyczajne zagroenia rodowiskowe Infrastruktura ochrony rodowiska Zaopatrzenie w wod Kanalizacja i oczyszczalnia cieków Sie energetyczna Energia odnawialna i moliwo jej wykorzystania Gospodarka odpadami Wnioski z diagnozy stanu rodowiska, zagroe i istniejcej infrastruktury Ustalenia programu Uwarunkowania zewntrzne Cele i zasady polityki ekologicznej pastwa Cele i zasady polityki ekologicznej województwa mazowieckiego Cele i zasady polityki ekologicznej powiatu pruszkowskiego Ustalenia programu Cele i priorytetowe działania ekologiczne w Gminie Pruszków Program zadaniowy CEL SZCZEGÓŁOWY: OGRANICZENIE EMISJI ZANIECZYSZCZE I ZUYCIA ENERGII CEL SZCZEGÓŁOWY: OCHRONA ZASOBÓW RODOWISKA PRZYRODNICZEGO I KRAJOBRAZU CEL SZCZEGÓŁOWY: RACJONALNE GOSPODAROWANIE RODOWISKIEM CEL SZCZEGÓŁOWY: ZWIKSZENIE AKTYWNO CI OBYWATELSKIEJ I WYSZY STOPIE WIADOMO CI EKOLOGICZNEJ Uwarunkowania realizacyjne programu Prawno instytucjonalne Uwarunkowania finansowe Uwarunkowania przestrzenne Uwarunkowania społeczne Wdraanie i monitoring Programu Literatura Załcznik nr 1 Mapa topograficzna, skala 1: Załcznik nr 2 Mapa geologiczna, skala 1: Załcznik nr 3 Przekrój geologiczny Załcznik nr 4 Mapa warunków budowlanych, skala 1: Załcznik nr 5 Mapa walorów rodowiskowych Gminy Pruszków, skala 1: Załcznik nr 6 Mapa zagroe rodowiskowych Gminy Pruszków, skala 1: Załcznik nr 7 Wykaz zakładów na terenie Gminy Pruszków, dla których moe by wymagany obowizek sporzdzania raportu oddziaływania na rodowisko Załcznik nr 8 Wykaz przedsibiorstw, na które napłynły skargi do Gminy Pruszków zwizane z zanieczyszczeniem rodowiska AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

5 Załcznik nr 9 Dokumentacja fotograficzna 1 WSTP 1.1 Cel i zakres programu Celem niniejszego opracowania było stworzenie programu ochrony rodowiska dla Pruszkowa, którego realizacja doprowadzi do poprawy stanu rodowiska naturalnego, zwikszy efektywno zarzdzania rodowiskiem, oraz zapewni skuteczne mechanizmy chronice rodowisko przed degradacj, Program bdzie take pomocny przy wdroeniu wymaga obowizujcych w tym zakresie w prawie Unii Europejskiej. Program Ochrony rodowiska okrela polityk rodowiskow, ustala cele i zadania rodowiskowe oraz szczegółowe programy zarzdzania, odnoszce si do aspektów rodowiskowych. Nadrzdn misj Programu Ochrony rodowiska jest potrzeba poprawy ycia człowieka realizowana poprzez: działania zmierzajce do poprawy stanu rodowiska stanowicego otoczenie człowieka, popraw zdrowia obywateli, zmian zachowa mieszkaców, wzrost wiadomoci ekologicznej, usprawnienie zarzdzania rodowiskiem, tworzenie zielonych miejsc pracy. Działania te s zgodne z regulacjami prawnymi Unii Europejskiej oraz załoeniami krajowej polityki ekologicznej pastwa. Program wspomaga denie Gminy do: sukcesywnego ograniczenia negatywnego wpływu na rodowisko ródeł zanieczyszcze, ochrony i rozwoju walorów rodowiska, racjonalnego gospodarowania z uwzgldnieniem koniecznoci ochrony rodowiska. Program ochrony rodowiska opracowany został na podstawie lokalnej znajomoci i analizy stanu rodowiska. Punktem wyjciowym realizacji programu były: ocena aktualnej sytuacji poszczególnych elementów rodowiska w gminie Pruszków, oraz programy ochrony rodowiska opracowane dla Powiatu oraz Województwa. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

6 1.2 Podstawy prawne realizacji pracy Praca została zrealizowana w oparciu o Umow nr OSO/17/2004 z dnia r. zawarta pomidzy Urzdem Miasta Pruszkowa a firm AQUAGEOMichał Fic. Program Ochrony rodowiska Gminy Pruszkowa opracowano zgodnie z Ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz., 527) czyli zgodnie z przepisami nowego prawa o ochronie rodowiska, a w szczególnoci z uwzgldnieniem nastpujcych zapisów: Art Polityka ekologiczna pastwa, na podstawie aktualnego stanu rodowiska, okrela w szczególnoci: 1) cele ekologiczne, 2) priorytety ekologiczne, 3) rodzaj i harmonogram działa proekologicznych, 4) rodki niezbdne do osignicia celów, w tym mechanizmy prawnoekonomiczne i rodki finansowe. 2. Polityk ekologiczn pastwa przyjmuje si na 4 lata, z tym, e przewidziane w niej działania w perspektywie obejmuj kolejne 4 lata. Art Zarzd województwa, powiatu i gminy, w celu realizacji polityki ekologicznej pastwa, sporzdza odpowiednio wojewódzkie, powiatowe i gminne programy ochrony rodowiska, uwzgldniajc wymagania, o których mowa w art Projekty programów ochrony rodowiska s opiniowane odpowiednio przez zarzd jednostki wyszego szczebla lub ministra właciwego do spraw rodowiska. 3. W miastach, w których funkcje organów powiatu sprawuj organy Gminy, Program Ochrony rodowiska obejmuje działania powiatu i Gminy. Art Programy, o których mowa w art. 17 ust. 1, uchwala odpowiednio sejmik województwa, rada powiatu albo rada Gminy. 2. Z wykonania programów zarzd województwa, powiatu i Gminy sporzdza, co 2 lata raporty, które przedstawia si odpowiednio sejmikowi województwa, radzie powiatu lub radzie Gminy. Ponadto Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków uwzgldnia zapisy: Strategii Rozwoju Gminy Pruszków i Programu Ochrony rodowiska Powiatu Pruszkowa. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

7 Uwarunkowania prawne programu maj charakter midzynarodowy i krajowy, oparte s na (za Poradnikiem..., 2003): Strategii zrównowaonego rozwoju Unii Europejskiej 2001, Szóstym ramowym programie w dziedzinie ochrony rodowiska na lata , Dyrektywach Unii Europejskiej, Europejskiej sieci ekologicznej NATURA 2000, Polityce ekologicznej pastwa i Programie wykonawczym do II Polityki ekologicznej pastwa na lata , Narodowym planie rozwoju na lata , Narodowej strategii edukacji ekologicznej i Narodowego programu edukacji ekologicznej, Krajowym programie zwikszania lesistoci, Krajowym planie gospodarki odpadami, Krajowym programie oczyszczania cieków komunalnych. 1.3 Specyfika Programu i jego funkcje Podczas opracowania Programu przyjto, e: Program bdzie uwzgldniał podstawowe zasady polityki ochrony rodowiska Unii Europejskiej i Polityki ekologicznej Polski cele Programu bd zgodne z kierunkami rozwoju okrelonymi w nadrzdnych dokumentach, takich jak Program ochrony rodowiska powiatu pruszkowskiego i Strategia rozwoju Pruszkowa. Program jest dokumentem planowania strategicznego, wyraajcym cele i kierunki polityki ekologicznej samorzdu lokalnego i okrelajcym wynikajce z niej działania. Przyjmuje si, e Program Ochrony rodowiska dla Miasta Pruszków bdzie podstawowym dokumentem koordynujcym działania na rzecz ochrony rodowiska w Miecie. W szczególnoci pozwoli: przekaza społeczestwu, przedsibiorcom, samorzdom ogólne informacje na temat zasobów przyrodniczych, jakoci poszczególnych elementów rodowiska, wytypowa najwaniejsze problemy ochrony rodowiska naturalnego i jego zasobów w Miecie i zaproponowa sposoby, metody ich rozwizania, w okrelonych okresach czasu, umoliwi zrównowaony rozwój Miasta, AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

8 okreli sposoby współpracy administracji publicznej, instytucji pozarzdowych, organizacji ekologicznych na rzecz ochrony rodowiska, stworzy merytoryczne podstawy do wystpowania o rodki finansowe zewntrzne potrzebne do realizacji przedsiwzi, wydawa właciwe decyzje dotyczce ograniczonego korzystania ze rodowiska. 1.4 Horyzont czasowy Gminne programy ochrony rodowiska tworzy si na podstawie analogicznych opracowa odnoszcych si do wyszych rang jednostek administracyjnych. Zgodnie z nadrzdnym dokumentem w tym wzgldzie tj. II Polityk Ekologiczn Pastwa za horyzont czasowy przyjto rok Ponadto uwzgldniajc Programy ochrony rodowiska dla woj. mazowieckiego i powiatu pruszkowskiego przyjto nastpujce etapy realizacji Programu: do roku 2006 realizacja celów krótkookresowych, do roku 2010 realizacja celów długookresowych. 1.5 Metodyka Niniejszy Program został zrealizowany metod eksperck w oparciu o materiały własne oraz materiał udostpniony przez przedstawicieli administracji publicznej. Wiele cennych informacji dotyczcych rodowiska przyrodniczego uzyskano od pozarzdowych organizacji działajcych na rzecz rodowiska. W trakcie realizacji prac nad Programem odbywały si konsultacje, spotkania, oraz wizje lokalne. Program Ochrony rodowiska dla Gminy/Miasta Pruszkowa opracowano zgodnie z ustaw z dnia 27 kwietnia 2001 Prawo Ochrony rodowiska (Dz. U. Nr 62 poz. 527), a take w oparciu o dane pochodzce z licznych ródeł: 1) Opracowania udostpnione przez Urzd Miasta oraz Starostwo Powiatowe, a w szczególnoci: Strategia rozwoju Pruszkowa do roku 2015, Plan gospodarki odpadami dla Miasta Pruszkowa, Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Miasta Pruszków, Wieloletni program inwestycyjny WPI dla Miasta Pruszkowa na lata , Program ochrony rodowiska powiatu pruszkowskiego, Program ochrony powietrza dla powiatu pruszkowskiego, AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

9 Wskazania do planu ochrony wybranych terenów przyrodniczo cennych Miasta Pruszkowa, Ekspertyza hydrogeologiczna pruszkowskiego zespołu miejskiego, Opracowanie ekofizjograficzne dla terenu połoonego w Pruszkowie pomidzy granic administracyjn Miasta Pruszków i gminy Oarów Mazowiecki rzek bikówkgranic administracyjn Miasta Pruszków i gminy Brwinów, Operat porzdkowania terenu nalecego do Gminy Pruszków, połoonego przy osiedlu B. Prusa. 2) Dane zebrane przez zespół autorów Programu ze szczególnym uwzgldnieniem danych kartograficznych. 3) Inne opracowania: poradnik Jak własnymi siłami opracowa gminny lub powiatowy program ochrony rodowiska, dane internetowe dotyczce zrealizowanych programów. W momencie realizacji niniejszego opracowania realizowane były opracowania takie jak: program ochrony rodowiska powiatu, plan gospodarki odpadami dla Miasta Pruszkowa, plan ochrony powietrza dla powiatu pruszkowskiego. Opracowania te zostały udostpnione autorom przedłoonego opracowania w roboczych formach, a nie w wersjach ostatecznych, co moe pocign za sob okrelone ewentualne drobne rozbienoci nie majce tu jednak decydujcego znaczenia merytorycznego. Szczegółowe dane biograficzne dotyczce wymienionych opracowa przytoczono w spisie literatury na kocu pracy. Gminny Program Ochrony rodowiska sporzdzono na podstawie znajomoci aktualnego stanu poszczególnych składników rodowiska, a take w oparciu o dokonane analizy eksperckie oparte na obserwacjach, obliczeniach, symulacjach i interpretacjach. Oceny jakoci wód w Miecie odnoszc si do unijnych standardów ochrony wód, okrelonych Ramow Dyrektyw Wodn 91/271/EWG dotyczc oczyszczania cieków komunalnych, przeniesion do ustaw: z dnia 18 lipca 2001 r. Prawo wodne oraz z dnia 7 czerwca 2001 r. O zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków, a take do rozporzdze wykonawczych. Uwzgldniajc zalecania zawarte w Poradniku Jak własnymi siłami opracowa gminny lub powiatowy program ochrony rodowiska, oprócz oceny sytuacji w zakresie AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

10 gromadzenia i oczyszczania cieków przeprowadzono analiz sytuacji w zakresie zaopatrzenia w wod i jakoci wody pitnej dla mieszkaców w kontekcie Dyrektywy Rady 98/83/WE z 1998 r. w sprawie jakoci wody do picia, uwzgldnionej take w ustawach: Prawo wodne, oraz o zbiorowym zaopatrzeniu w wod i zbiorowym odprowadzaniu cieków. Analiza jakoci powietrza dotyczyła głównie tych uytkowników rodowiska, którzy najbardziej intensywnie oddziałuj na jego jako i na realizacj zobowiza reglamentacyjnych w odniesieniu do stosownych Dyrektyw Rady przeniesionych do ustawy z dnia 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony rodowiska. Analiza stanu rodowiska w zakresie ochrony przyrody uwzgldniała Dyrektyw Rady 79/4091EWG w sprawie ochrony dzikich ptaków (tzw. dyrektywa ptasia), Dyrektyw Rady 92/43/EWG o ochronie siedlisk naturalnych oraz dzikiej fauny i flory (tzw. dyrektywa siedliskowa), które uwzgldnione zostały w ustawie o ochronie przyrody, zmienionej 7 grudnia 2000 r. i w wielu rozporzdzeniach wykonawczych. Na podstawie analiz przeprowadzono diagnoz zagroe rodowiskowych i zaproponowano działania krótko i długo terminowe majce na celu popraw jakoci rodowiska w gminie. Ze wzgldu na istniejce ju opracowania z zakresu gospodarowania odpadami oraz ochrony atmosfery najwikszy merytoryczny nacisk w przedłoonym opracowaniu połoono na zagadnienia rodowiskowe zwizane z ochron powierzchni ziemi, przyrody i zagadnienia gospodarki wodnej. Autorzy Programu podkrelaj, e istotnym wkładem merytorycznym jest opracowanie map: walorów rodowiskowych (Zał. 5), zagroe rodowiskowych (Zał. 6), które w formie przestrzennej obrazuj liczne zagadnienia przedstawione w przedłoonym opracowaniu. Pozostałe załczniki stanowi materiał uzupełniajcy, przybliajcy wybrane zagadnienia i problemy rodowiskowe. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

11 2 WIADOMOCI OGÓLNE O GMINIE 2.1 Połoenie administracyjne Pruszków jest miastem gminnym, w którym maj siedzib take władze powiatu pruszkowskiego. Miasto jest połoone w odległoci 18 km od Warszawy; jest z ni cile zwizane infrastrukturalnie, gospodarczo i społecznie. POMORSKIE ZACHODNIO POMORSKIE WARMISKO MAZURSKIE UROMIN MŁAWA PRZASNYSZ OSTROŁKA PRUSZKÓW PIASTÓW LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE KUJAWSKO POMORSKIE MAZOWIECKIE MAZOWIECKIE SIERPC PŁOCK GOSTYNIN CIECHANÓW MAKÓW MAZ. OSTRÓW MAZ. PŁUŁTUSK PŁOSK WYSZKÓW LEGIONOWO NOWY WGRÓW SOKOŁÓW PODLASKI DWÓR MAZ. WOŁOMIN BRWINÓW Michałowice Raszyn SOCHACZEW WARSZAWA ŁOSICE DOLNOLSKIE OPOLSKIE ŁÓDZKIE WIETO KRZYSKIE LUBELSKIE PRUSZKÓW MISK MAZ. GRODZISK MAZ. OTWOCK PIASECZNO YRARDÓW GRÓJEC GARWOLIN SIEDLCE Nadarzyn LSKIE MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE BIAŁOBRZEGI KOZIENICE RADOM PRZYSUCHA ZWOLE SZYDŁOWIEC LIPSKO Rys. 1. Połoenie Miasta Pruszków w odniesieniu do kraju, województwa i powiatu. Pruszków podzielony jest na 6 dzielnic, s to: ródmiecie, Nowa Wie, Tworki, bików, Gsin, Zatrasie Konotopa / Bki. Podział ten oparty jest na Studium uwarunkowa i kierunków zagospodarowania przestrzennego dla Gminy Pruszków 2002r. Jednak obecnie wg. danych UG Pruszków w uyciu powszechnym stosowane s nastpujce nazwy dzielnic: ródmiecie, Osiedle Staszica, MalichyTworki, Ostoja, bikówbki, Gsin, Osiedle B. Prusa. Istotnym elementem w przestrzeni miasta odgrywa równie dolina Utraty, która bardzo wyranie zaznacza si w miejskim krajobrazie, poniewa tworzy cig terenów otwartych (Zał. nr 1): ródmiecie, Nowa Wie, Tworki, bików, Gsin, Zatrasie Konotopa / Bki. 2.2 Połoenie geograficznoprzyrodnicze Według regionalizacji fizycznogeograficznej J. Kondrackiego (1994) Pruszków połoony jest we wschodniej czci mezoregionu Równiny Łowicko Błoskiej, który zajmuje zachodni cze makroregionu Niziny rodkowomazowieckiej. Nizina ta wchodzi w AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

12 skład podprowincji tworzcych Nizin rodkowopolsk, która z kolei naley do prowincji Niu rodkowoeuropejskiego. Pod wzgldem hydrograficznym teren Pruszkowa znajduje si na obszarze zlewni Utraty, która jest czci zlewni Bzury, która nastpnie zasila Wisł. Według regionalizacji geologicznej teren połoony jest na obszarze kredowej Niecki Mazowieckiej wypełnionej osadami trzecio i czwartorzdu. Pod wzgldem hydrogeologicznym (Malinowski red., 1991) analizowany obszar naley do regionu Południowomazowieckiego, który wchodzi w skład makroregionu Wschodniego Niu Polskiego. Pod wzgldem regionalizacji geobotanicznej Matuszkiewicza J., M., (1994) Pruszków ley w okrgu ŁowickoWarszawskim, nalecym do podkrainy PołudniowoMazowieckiej, która wchodzi w skład krainy PołudniowomazowieckoPodlaskiej, która jest z kolei czci poddziału Mazowieckiego i działu MazowieckoPoleskiego, który tworzy podprowincj rodkowoeuropejsk właciw i prowincj rodkowoeuropejsk. Według regionalizacji klimatycznej Wosia A., (1994) rejon Pruszkowa ley w centralnej czci regionu rodkowomazowieckiego o bardzo małej zmiennoci i mało wyranych granicach pomidzy ssiadujcymi regionami. 2.3 Charakterystyka społecznoekonomiczna Demografia Pruszków jest najwikszym miastem na terenie powiatu pruszkowskiego. Zajmuje powierzchni blisko 19,15 km 2, miasto zamieszkuje osób. Powysze dane okrelaj gsto zaludnienia na poziomie osoby/km 2 (dane UG Pruszków). Analizujc dane archiwalne wynika, e liczba mieszkaców miasta od 1986r. nie uległa wikszym zmianom, cho od 1996r. wida niewielki przyrost ludnoci (Tabela nr 1.). Tabela nr 1. Zmiany liczby ludnoci w Pruszkowie w latach (według GUS). Rok Liczba ludnoci Przyrost naturalny Saldo migracji Zmiana liczby mieszkaców [%] [%] [%] ,2 0, ,3 0,7 0, ,1 0,2 0, ,2 0,1 0, ,2 0,5 0, ,2 0,5 0, ,2 2,1 0,3 AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

13 ,1 b.d. 1,9 b.d. brak danych Z przedstawionych w powyszej tabeli danych wynika ponadto, e wzrost ten nie jest spowodowany przyrostem naturalnym, ale procesem migracji. Prognoza demograficzna przedstawiona przez GUS przewiduje dalszy wzrost liczby mieszkaców. Według niej liczb mieszkaców Pruszków ma osign nawet ju w roku Porównujc t prognoz do danych zawartych w tabeli mona sformułowa wniosek, e aktualna dynamika wzrostu mieszkaców nie jest wystarczajca do spełnienia si tej prognozy. Struktura wiekowa mieszkaców miasta przedstawia si nastpujco: 63% mieszkaców to ludno w wieku produkcyjnym, 21% to ludno w wieku przedprodukcyjnym, a 16% w wieku poprodukcyjnym. Porównujc te dane z analogicznymi dotyczcymi innych miast w rejonie, naley stwierdzi, e Pruszków w aspekcie docelowego rozwoju ma najmniej korzystn struktur wiekow. W zwizku z tym, w przyszłoci naley spodziewa si wzrostu wydatków na opiek nad seniorami Gospodarka Pruszków jest jednym z waniejszych orodków przemysłowych woj. mazowieckiego. Rozwinł si tutaj przemysł: elektroniczny, rodków transportu, maszynowy, materiałów budowlanych, chemiczny, ceramiki szlachetnej. Do niedawna najwaniejszymi zakładami (pod wzgldem liczby zatrudnionych) były w kolejnoci: zakłady naprawcze taboru kolejowego, fabryka obrabiarek Mechanicy, zakłady materiałów biurowych, zakłady porcelitu stołowego Pruszków. Obecnie najwaniejszym staje si elektroniczny kombinat koreaskiego koncernu Daewoo. Inne due (wybrane) zakłady to: Elektrociepłownia Pruszków, wytwórnie prefabrykatów budowlanych, zakład materiałów izolacyjnych, wytwórnia ciernic, zakłady przerobu złomu, Herbapol, zakłady chemiczne takie jak: Unia, INCOVERITAS S.A. Pruszków jest take siedzib wielu firm budowlanych, przedsibiorstwa zaopatrzenia w wod Wodrol, oraz magazynów usługowych i przemysłowych. Główne zakłady przemysłowe zostały wymienione w załczniku nr 7. Podsumowujc w miecie zarejestrowanych jest podmiotów gospodarczych, z których: 40% prowadzi działalno handlowousługow, 16% prowadzi działalno obsługujc biznes, 14% prowadzi działalno produkcyjn, 13% zajmuje si budownictwem, AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

14 8% zajmuje si transportem, 9% to inne sektory. W Pruszkowie z racji tego, e jest to typowo miejska gmina udział rolnictwa w tworzeniu miejsc pracy jest znikomy, podobnie jak i udział w dochodach gminy z tytułu produkcji rolnej. Coraz mniejsza jest take ogólna powierzchnia gruntów rolnych w Pruszkowie (Tabela nr 2.). Tabela nr 2. Grunty rolne w gminie Pruszków (według GUS, 2002r.). Udział uytków Ogólna Ogólna rolnych Grunty pow. powierzchnia Sady w ogólnej pow. orne gminy uytków rolnych gminy Łki i pastwiska rednia pow. gospodarstw [km 2 ] [ha] [%] [ha] [ha] [ha] [ha] 19, ,8 Naley podkreli, e od kilku lat trwa proces zmniejszania si powierzchni uytków rolnych; jest to wynik przechodzenia ludnoci z zawodów rolniczych do pozarolniczych. Niekorzystna jest wielko gospodarstw oraz przeklasyfikowywanie gruntów rolnych na cele mieszkaniowe, co jest zwizane z atrakcyjnymi cenami gruntów w okolicach Warszawy Owiata W Pruszkowie funkcjonuj nastpujce placówki owiatowe: 1) w sektorze publicznym 15 przedszkoli (w tym 1 integracyjne) 8 szkół podstawowych (w tym dwie wygaszane) liczce 3485 uczniów w 142 oddziałach, 4 publiczne gimnazja (1285 uczniów w 49 oddziałach). 2) w sektorze niepublicznym: 1 szkoła podstawowa, 3 licea, 2 szkoły wysze (Wysza Szkoła Menaderska, Wysza Szkoła Kultury Fizycznej i Turystyki). Tabela nr 3. Wykaz szkół i placówek owiatowych w Pruszkowie Szkoła/ Placówka Liczba uczniów 2000/ / / / Liceum Ogólnokształcce im. T. Kociuszki w Pruszkowie Zespół Szkół Ogólnokształccych w Pruszkowie im. T. Zana AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

15 3 Zespół Szkół Technicznych i Ogólnokształccych a) Liceum Ogólnokształcce b) Liceum profilowane c) Technika i Licea Zawodowe d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Zespół Szkół Nr 1 im. S. Staszica w Pruszkowie a) Liceum Ogólnokształcce b) Liceum Profilowane c) Technika i Licea Zawodowe d) Zasadnicza Szkoła Zawodowa Specjalny Orodek Szkolno Wychowawczy w Pruszkowie Słuba zdrowia i opieka społeczna Na terenie Pruszkowa funkcjonuje: 5 sprywatyzowanych rejonowych przychodni POZ 4 publiczne poradnie specjalistyczne (w tym jedna przyszpitalna), 3 szpitale (Szpital powiatowy działajcy w ramach ZOZ, którego organem prowadzcym jest powiat pruszkowski, oraz prowadzone przez samorzd województwa: Samodzielny Publiczny Zakład Opieki Zdrowotnej Szpital Kolejowy w Pruszkowie i Wojewódzki Samodzielny Psychiatryczny Zespół Publicznych Zakładów Opieki Zdrowotnej. W miecie działa Miejski Orodek Pomocy Społecznej, który zgodnie z Ustaw o pomocy społecznej wiadczy usługi informacyjne z kompleksowym poradnictwem, udziela specjalistycznej pomocy w zakresie uzalenie: przemocy w rodzinie, bezrobocia, zdrowia psychicznego, udziela pomocy usługowej osobom chorym, starszym i samotnym. MOPS udziela take pomocy rzeczowej w formie: odziey, obuwia, bielizny i in., pomocy w formie gorcego posiłku, Orodek udostpnia take pralni i łani dla potrzebujcych. W ramach swojej działalnoci MOPS przyznaje i wypłaca dodatki mieszkaniowe. Ponadto jest dysponentem funduszu alkoholowego w zakresie działania przeciwalkoholowego, prowadzi działalno zwizan z Centrum Aktywnoci Lokalnej. MOPS prowadzi take Dzienny Dom Pomocy Społecznej. Według dyrektor MOPSu p. Kostrzewskiej w 2003r. rónymi formami pomocy objtych było 3480 Pruszkowian. Uzupełniajc pomoc społeczn na terenie Pruszkowa oferuje ponadto 5 Parafii Kocioła RzymskoKatolickiego (m.in. Zgromadzenie Sióstr Eucharystek). AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

16 2.3.5 Kultura W Pruszkowie prnie działaj 4 domy kultury. Działajca w miecie Biblioteka Publiczna jest najlepsz tego rodzaju placówk w woj. mazowieckim. Prowadzi ona sw działalno w 7 dzielnicowych filiach, posiada równie własn czytelni naukow. Pruszków słynie z Muzeum Staroytnego Hutnictwa Mazowieckiego. Działaj tu ponadto nastpujce organizacje zwizane z kultur: 1) Pruszkowskie Towarzystwo KulturalnoNaukowe, 2) Miejski Orodek Kultury, 3) Młodzieowy Dom Kultury, 4) Spółdzielczy Dom Kultury. 5) Pruszkowskie Towarzystwo Muzyczne, 6) Zespół Taca Ludowego Pruszkowiacy, 7) Towarzystwo Krg skupiajce absolwentów i przyjaciół Gimnazjum i Liceum im. T. Zana. Do propagowania kultury przyczynia si take: Galeria Sztuki Współczesnej Tess, Telewizja kablowa (własno Pruszkowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej). Wykaz obiektów zabytkowych na terenie Pruszkowa znajduje si w tabeli nr 4. Pogldow lokalizacje przedstawia załcznik 5. Tabela nr 4. Wykaz obiektów zabytkowych na terenie Pruszkowa (za SUiKZP Pruszkowa) Lokalizacja/Adres Rodzaj obiektu Numer w ewidencji 1 Al. Armii Krajowej 49 Budynek 2 Al. Armii Krajowej 77 / Prusa 25/27 Pałac nr rej ul. Batalionów Chłopskich 18 Budynek 4 ul. Bohaterów Warszawy 8 Budynek 5 ul. Bohaterów Warszawy 15 Budynek 6 ul. Bohaterów Warszawy 29 Budynek 7 ul. Bristol 14 Budynek 8 ul. Broniewskiego 1 Budynek 9 ul. Broniewskiego 1 a Dom mieszkalny Papiernia 10 ul. Broniewskiego 1 b Budynek 11 ul. Brzeziskiego 14 Budynek 12 ul. Bursowa 10 Budynek 13 ul. Chopina 10 Budynek 14 ul. Chopina 16 Budynek 15 ul. Chopina 18 Budynek AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

17 16 ul. Cmentarna Cmentarz nr rej ul. Dbrowskiego 3 Willa "Orelówka" z zieleni w granicach nr rej ogrodzenia 18 ul. Dbrowskiego 16 Budynek 19 ul. Domaniewska Cmentarz nr rej ul. Dworcowa 16 Budynek 21 ul. Górna 5 Budynek 22 ul. Hortensji 1 Budynek 23 ul. Hubala (wejcie od Berenta) Kociół nr rej. 1091/ ul. Kosynierów 12 Budynek 25 ul. Kosynierów 14 Budynek 26 ul. Kocielna 9 Budynek 27 ul. Kocielna 11 Budynek 28 ul. Kocielna 13 Budynek 29 ul. Kociuszki 3 Budynek 30 ul. Kociuszki 39 Budynek 31 ul. Kociuszki ul. Kociuszki ul. Kociuszki 45 Budynek 34 ul. Kociuszki 54 Budynek 35 ul. Kociuszki 56 Budynek 36 ul. Kraszewskiego 18 Budynek 37 ul. Kraszewskiego 33 Budynek 38 ul. Kraszewskiego 37 Budynek 39 ul. Kraszewskiego 39 Budynek 40 ul. Lipowa Cmentarz ydowski nr rej ul. Ludowa 30 Budynek 42 ul. 3go Maja 6 Budynek 43 ul. 3go Maja 8 Budynek 44 ul. 3go Maja 24 Budynek 45 ul. 3go Maja 26 Budynek 46 ul. 3go Maja 27 Budynek 47 ul. 3go Maja 30 Budynek 48 ul. 3go Maja 41 Budynek 49 ul. 3go Maja 43 Budynek 50 ul. 3go Maja 52 Budynek 51 ul. 3go Maja 69/71 Budynek 52 ul. 3go Maja 88 Budynek 53 ul. 3go Maja 124 Budynek 54 ul. 3go Maja 126 Kociół nr rej. 1092/ ul. 3go Maja 128 Plebania 56 ul. 3go Maja 155 Dom mieszkalny 57 ul. 3go Maja 157 Dom mieszkalny 58 ul. 3go Maja 159 Dom mieszkalny 59 ul. Majowa 5 Budynek 60 ul. Majowa 8 Budynek 61 ul. Majowa 11 Budynek 62 ul. Majowa 12 Dom mieszkalny 63 ul. Majowa 14 Budynek AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

18 64 ul. Mickiewicza 49 Budynek 65 ul. Narodowa 3 Budynek 66 ul. Narodowa 5 Budynek 67 ul. Narodowa 6 Budynek 68 ul. Narodowa 7 Budynek 69 ul. Narodowa 15 Budynek 70 ul. Narodowa 17 Budynek 71 ul. Narodowa 28 Budynek 72 ul. Narodowa 31 Dom mieszkalny 73 ul. Narodowa 46 Budynek 74 ul. Narutowicza 17 Budynek 75 ul. Narutowicza 18 Budynek 76 ul. Narutowicza 19 Budynek 77 ul. Narutowicza 20 Budynek 78 ul. Niecała 1 Budynek 79 ul. Niecała 7 Budynek 80 ul. Niecała 9 Budynek 81 ul. Ogrodowa 30 Budynek 82 ul. Ogrodowa 35 Budynek 83 ul. Paska 6 Budynek 84 ul. Paska 20 Budynek 85 ul. Paska 56 Budynek 86 ul. Parkowa 12 Budynek 87 ul. Parkowa 13 Budynek 88 ul. Partyzantów 2/4 Zespół Psychiatrycznej nr rej Opieki Zdrowotnej 89 ul. Partyzantów 2/4 Cmentarz nr rej ul. Partyzantów 6 Budynek 91 ul. Partyzantów 8 Budynek 92 ul. Pilnikowa 2 Budynek 93 ul. Prusa 7 Pałacyk nr rej. 1089/ ul. Prusa 7 Park nr rej. 1089/ ul. Prusa 9 Budynek dawna lodownia 96 ul. Prusa 11 Budynek 97 ul. Prusa 30 Budynek 98 ul. Prusa 42 Budynek 99 ul. Prusa 66 Budynek 100 ul. Sienkiewicza Dworzec PKP 101 ul. Sienkiewicza 3 Budynek 102 ul. Stalowa 125 Budynek 103 ul. Stalowa 226 Budynek 104 ul. Szczsna 4 Budynek 105 ul. Szkolna 3 Budynek 106 ul. Szkolna 10 Budynek 107 ul. Wesoła 9 Budynek I 108 ul. Wesoła 9 Budynek II 109 ul. Wesoła 13 Budynek 110 ul. Wysoka 1 Budynek nr rej. 1090/1111/1287 AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

19 111 ul. Zacisze 57 Budynek 112 ul. Zacisze 59 Budynek Dom Pomocy 113 ul. bikowska 40 Społecznej z zabudowaniami gospodarczymi 114 ul. bikowska 40 Pralnia i kotłownia Gospodarstwo ul. bikowska ogrodnicze Hosera nr rej ul. bikowska 51 Budynek zarzdcy nr rej ul. bikowska 51 Szklarnia nr rej ul. bikowska 51 Stajnia nr rej ul. bikowska 51 Stodoła nr rej ul. bikowska 51 Pakownia nr rej ul. bikowska 51 Piwnica nr rej ul. bikowska 51 Wiatrak nr rej Budynek ul. bikowska transformatora nr rej ul. bikowska 51 Ogrodzenie nr rej ul. bikowska 56 Willa Hosera nr rej ul. bikowska 56 Park nr rej ul. bikowska 56 Ogrodzenie nr rej ul. bikowska 56 Brama nr rej ul. ółkiewskiego 4 Budynek wraz z wyposaeniem nr rej wntrza 130 ul. ółkiewskiego 8 budynek nr rej Wszelkie prace i roboty przy obiektach zabytkowych oraz prace wykopaliskowe wolno prowadzi tylko za zezwoleniem Mazowieckiego Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków Stanowiska archeologiczne Na terenie Pruszkowa stwierdzono wystpowanie stanowisk archeologicznych (Tabela nr 5). Miejsca te s czci ogromnego (był to drugi pod wzgldem wielkoci orodek po witokrzyskim) orodka metalurgii elaza. lady procesów hutniczych pochodz z IIII wieku naszej ery, a obejmuj wydobycie surowców, wytop elaza, obróbk kowalsk i wykonanie finalne. Lokalizacje obiektów archeologicznych przedstawia załcznik nr 5. Tabela nr 5. Wykaz stanowisk archeologicznych na terenie Pruszkowa (za SUiKZP Pruszkowa) Nr Nr w ewidencji Opis /15 osada staroytna /6 osada staroytna /7 osada hutnicza z okresu pónolateskiego i okresu wpływów rzymskich AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

20 4 5864/8 osada wczesnoredniowieczna (XII XVIII w.) stanowisko wpisane do rejestru zabytków /9 osada hutnicza z okresu pónolateskiego i okresu wpływów rzymskich (I w. p.n.e. III w. n.e.), osada wczesnoredniowieczna (XIII w. ) stanowisko wpisane do rejestru zabytków /10 osada hutnicza z okresu pónolateskiego i okresu wpływów rzymskich (I w. p.n.e. III w. n.e.) stanowisko wpisane do rejestru zabytków /11 osada kultury łuyckiej ( p.n.e.), osada hutnicza z okresu pónolateskiego i okresu wpływów rzymskich (I w. p.n.e. III w. n.e.) /18 cmentarzysko z okresu wpływów rzymskich (I w. p.n.e. III w. n.e.) cmentarzysko kultury grobów kloszowych ( p.n.e.), osada hutnicza wczesnoredniowieczna (XIIXII w.) /25 osada redniowieczna i nowoytna (XIVXVII w osada kultury łuyckiej ( p.n.e.), osada z okresu wpływów rzymskich ( n.e.), osada wczesnoredniowieczna (XIIXIII w. ) stanowisko postulowane do wpisania do rejestru zabytków /26 osada wczesnoredniowieczna i redniowieczna stanowisko postulowane do wpisania do rejestru zabytków /27 osada z okresu wpływów rzymskich (IIII w. n.e.) i osada wczesnoredniowieczna (XIIXIII w.) /29 osadnictwo wczesnoredniowieczne i nowoytne stanowisko postulowane do wpisania do rejestru zabytków /14 stanowisko postulowane do wpisania do rejestru zabytków Na wszystkich stanowiskach archeologicznych oraz na obszarach strefy archeologicznej wszelkie zamierzone zmiany w zagospodarowaniu terenu oraz planowane inwestycje (kubaturowe, drogowe, zwizane z uzbrojeniem terenu i eksploatacj kruszywa) oraz roboty ziemne naruszajce struktur gruntu poniej warstwy uytkowanej rolniczo wymagaj uzgodnienia przez organa samorzdowe z Wojewódzkim Konserwatorem Zabytków na etapie ustalania warunków zabudowy i zagospodarowania terenu, a na terenach gdzie istnieje obowizujcy Plan Zagospodarowania Przestrzennego przed uzyskaniem pozwolenia na budow Sport i rekreacja Pruszków to miasto, w którym szczególn wag przywizuje si do wychowania fizycznego. Niemal wszystkie działajce szkoły podstawowe i gimnazja posiadaj dobrej jakoci klasy i sale gimnastyczne oraz boiska sportowe. Dobrze rozwinita baza sportowa powoduje, e w miecie działa wiele uczniowskich klubów sportowych. Najbardziej znane to Miejski Klub Sportowy Znicz oraz MKS MOS. Ponadto na terenie Pruszkowa zajcia sportowe propaguje TKKF oraz klub tenisowy YOKA. AQUAGEO MF, RaszynFalenty, ul. Grocholskiego 1, tel./fax (0...22) i , tel. kom

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA MIASTA KONINA na lata 2004-2007 z uwzgldnieniem perspektywy na lata 2008 2011 Konin, 2004 r. SPIS TRECI 1. 1.1. 1.2. 1.3. 1.4. 2. 2.1. 2.2. 2.3. 2.4. 2.4.1. 2.4.2. 2.5. 3.

Bardziej szczegółowo

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM

GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM GMINA P R Z Y K O N A STUDIUM UWARUNKOWA I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO ZMIANA STUDIUM TEKST ZMIANY STUDIUM Załcznik nr 3 do Uchwały Nr XVII/106/08 Rady Gminy Przykona, z dnia 19.03.2008 r.

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO

ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO ZAŁCZNIK DO PROGRAMU OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 STAN RODOWISKA POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO W 2003 ROKU Czarnków,

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Zał cznik do Uchwały Nr XXXIII/157/09 Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia 9 marca 2009 r. STRATEGIA ROZWOJU MIASTA REJOWIEC FABRYCZNY NA LATA 2008-2015 Rejowiec Fabryczny lipiec 2008 luty 2009 Długa

Bardziej szczegółowo

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015

PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 PLAN GOSPODARKI ODPADAMI GMINY MIEJSKIEJ ŁAZISKA GÓRNE NA LATA 2007-2010 Z PERSPEKTYW DO ROKU 2015 OPRACOWANO DLA: URZD MIASTA ŁAZISKA GÓRNE ul. Plac Ratuszowy 1 43-170 Łaziska Górne OPRACOWAŁ ZESPÓŁ AUTORSKI

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Dblin, marzec 2005 r.

Dblin, marzec 2005 r. STRATEGIA ROZWOJU GOSPODARCZEGO MIASTA DBLIN Główne kierunki działa na lata 2005-2012 Dblin, marzec 2005 r. 2 SPIS TRECI I. WSTP...5 II. OPIS STANU AKTUALNEGO...6 2.1. HISTORIA MIASTA...6 2.2. POŁOENIE

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013

STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 SEJMIK WOJEWÓDZTWA LSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU TURYSTYKI W WOJEWÓDZTWIE LSKIM NA LATA 2004-2013 Katowice, grudzie 2004r. Strategia Rozwoju Turystyki w Województwie lskim na lata 2004-2013 została przygotowana

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM. z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia "Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie"

UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM. z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie Gmina Stronie lskie STRATEGIA ROZWOJU Strona 1 RM.0150-8/04 UCHWAŁA Nr XXIII/221/04 RADY MIEJSKIEJ W STRONIU LSKIM z dnia 08 listopada 2004 r. w sprawie przyjcia "Strategii rozwoju Gminy Stronie lskie"

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012

PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO NA LATA 2005 2012 Załcznik do Uchwały nr XXVII/184/2005 Rady Powiatu Czarnkowsko - Trzcianeckiego z dnia 5 kwietnia 2005 roku ZARZD POWIATU CZARNKOWSKO-TRZCIANECKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA DLA POWIATU CZARNKOWSKO- TRZCIANECKIEGO

Bardziej szczegółowo

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW

2. AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA GMINY KLEMBÓW Plan Rozwoju Lokalnego Gminy Klembów 2 urz dnikom, jak te u wiadomienie, e jest wiele elementów tworz cych drog rozwoju i dopiero wszystkie te elementy zrealizowane w sposób prawidłowy daj sukces rozwój

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Stoszowice

Urzd Gminy Stoszowice Plan Gospodarki Odpadami Gminy Stoszowice Urzd Gminy Stoszowice Stoszowice 97, 57-213 Stoszowice Stoszowice 2004 STRESZCZENIE PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 6 1. WPROWADZENIE 11 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24

Urzd Gminy Dobromierz. 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Plan Gospodarki Odpadami Gminy Dobromierz Urzd Gminy Dobromierz 58-170 Dobromierz, Plac Wolnoci 24 Dobromierz 2004 1. WSTP 10 1.1 UKŁAD GMINNEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI 10 1.2 CHARAKTERYSTYKA GMINY DOBROMIERZ

Bardziej szczegółowo

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30

gminy Grabica (wg WIOŚ w Łodzi)... 30 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY GRABICA NA LATA 2010 2012 Z PERSPEKTYWĄ DO 2016 R. SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 1 1.1. Podstawa wykonania pracy... 1 1.2. Cel i zakres pracy... 1 1.3. Uwarunkowania

Bardziej szczegółowo

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006

Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 Pełnomocnik Rzdu do Spraw Programu dla Odry-2006 SPRAWOZDANIE Pełnomocnika Rzdu do Spraw Programu dla Odry - 2006 za rok 2009 Wrocław, 11 czerwca 2010 r. 1 SPIS TRECI 1. Informacje wprowadzajce 3 2. Koordynacja

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO

Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Starostwo Powiatowe w Otwocku PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Warszawa, 2003 1 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA POWIATU OTWOCKIEGO Opracował Zespół: mgr Iwona Kubiczek mgr Andrzej Hulboj mgr Romuald

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA GMINY MORAWICA AKTUALIZACJA NA LATA 2008 2012 Spis Treści: Str.: 1. Wprowadzenie... 5 1.1. Podstawa prawna opracowania... 5 1.2. Diagnoza i wyzwania polityki ekologicznej... 5 1.3. Zakres opracowania 7 2. Opis aktualnego stanu środowiska w gminie

Bardziej szczegółowo

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW

ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO GMINY KSAWERÓW Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr LXXII/506/10 Rady Gminy Ksawerów z dnia 9 listopada 2010 r. ZMIANA STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO - listopad 2010 - Nazwa opracowania: ZMIANA

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY

ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY ZARZĄD MIASTA I GMINY ŁAPY STUDIUM UWARUNKOWAŃ I KIERUNKÓW ZAGOSPODAROWANIA PRZESTRZENNEGO MIASTA I GMINY ŁAPY CZĘŚĆ I ŁAPY 1998/99 2 Studium uwarunkowań i kierunków zagospodarowania przestrzennego miasta

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy

Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Zintegrowany Program Rozwoju Gminy Gminy Kluki na lata 2006-2013 Kluki 2006 1 Spis treści: Wprowadzenie.3 I. Wstęp...5 A. Obszar i czas realizacji Programu.6 II. III. IV. Programowanie rozwoju lokalnego

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA GMINY MIASTO PUŁAWY 1 Wykonawcy projektu Nadzór realizacyjny: Wydział Ochrony Środowiska Urzędu Miasta Puławy mgr inż. Romana Kodłubaj - Kierownik Wydziału Główny Instytut Górnictwa:

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006

Plan Rozwoju Lokalnego Miasta i Gminy Września na lata 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 PLAN ROZWOJU LOKALNEGO MIASTA I GMINY WRZEŚNIA NA LATA 2004-2006 LISTOPAD 2004 1 SPIS TREŚCI Wstęp...3 I Obszar i czas realizacji Planu Rozwoju Lokalnego... 5 II. Aktualna sytuacja społeczno-gospodarcza

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH

PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH Załcznik do Uchwały Nr 98/06 Sejmiku Województwa Mazowieckiego z dnia 29 maja 2006 roku ZARZD WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO PROGRAM OCHRONY I ROZWOJU ZASOBÓW WODNYCH WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO W ZAKRESIE UDRONIENIA

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁOWICZA W LATACH 2009 2016

PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁOWICZA W LATACH 2009 2016 PROGRAM OCHRONY ŚRODOWISKA DLA MIASTA ŁOWICZA W LATACH 2009 2016 Warszawa 2009 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE... 8 1.1 PODSTAWA WYKONANIA OPRACOWANIA... 8 1.2 NADRZĘDNY CEL PROGRAMU... 8 1.3 OKRES OBJĘTY

Bardziej szczegółowo

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica

Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica. Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica Plan Gospodarki Odpadami Miasta widnica Urzd Miejski w widnicy ul. Armii Krajowej 49 58-100 widnica widnica, 2004 1. WSTP... 11 1.1 UKŁAD NINIEJSZEGO PLANU GOSPODARKI ODPADAMI... 11 1.2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo