ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o."

Transkrypt

1 RAPORT opracowany na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach projektu ewaluacyjnego Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania POKL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej Znak sprawy: ZEP/01/2008 Autorzy Raportu Zespół Badawczy w składzie: Małgorzata Walczak, Joanna Talewicz-Kwiatkowska, Marek Skrzyński, Przemysław Wójcik, Łukasz Kutyło Ewaluator bierze pełną odpowiedzialność za wyniki prowadzonych badań treść wniosków i rekomendacji ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. Kutno, Listopad 2008

2 0B97B194BSPIS TREŚCI SPIS TREŚCI WPROWADZENIE SSTRESZCZENIE STRESZCZENIE II. I. PRZEDMIOT I CEL BADANIA III. II. METODY ZBIERANIA DANYCH ANALIZA DANYCH ZASTANYCH (DESK RESEARCH) INDYWIDUALNE WYWIADY POGŁĘBIONE (IDI) WYWIAD KWESTIONARIUSZOWY (FACE TO FACE) ZOGNISKOWANY WYWIAD GRUPOWY (FGI) ANALIZA WYNIKÓW BADANIA AKTUALNA SYTUACJA SPOŁECZNO-EKONOMICZNA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W ŚWIETLE PROWADZONYCH BADAŃ OCENA PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE PILOTAŻOWY PROGRAM RZĄDOWY NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM NA LATA ZAŁOŻENIA PROGRAMU CELE PROGRAMU EDUKACJA PRZECIWDZIAŁANIE BEZROBOCIU ZDROWIE SYTUACJA BYTOWA BEZPIECZEŃSTWO KULTURA WIEDZA O SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ GŁÓWNE ZAŁOŻENIA I CELE PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W POLSCE CELE PROGRAMU I NAJWAŻNIEJSZE ZADANIA ZASADY FINANSOWANIA PROGRAMU PROCEDURY APLIKACYJNE EWALUACJA REALIZACJA PROGRAMU NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W LATACH W ŚWIETLE DOKUMENTÓW SPRAWOZDAWCZYCH OCENA REALIZACJI PROGRAMU W ŚWIETLE DANYCH POCHODZĄCYCH Z BADAŃ EMPIRYCZNYCH KULTURA I EDUKACJA FINANSOWANIE PROGRAMU I WSPÓŁPRACA ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ Z INSTYTUCJAMI SAMORZĄDOWYMI AKTYWIZACJA ZAWODOWA INTEGRACJA SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ ZE ŚRODOWISKIEM LOKALNYM ORAZ POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ OCENA PROGRAMU INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL NACZELNE ZASADY PIW EQUAL PODEJŚCIE TEMATYCZNE PARTNERSTWO NA RZECZ ROZWOJU ZAANGAŻOWANIE GRUP DYSKRYMINOWANYCH WSPÓŁPRACA PONADNARODOWA INNOWACYJNOŚĆ

3 WŁĄCZANIE REZULTATÓW DO GŁÓWNEGO NURTU POLITYKI REALIZACJA DZIAŁAŃ WDRAŻANIE PROGRAMU INICJATYWY WSPÓLNOTOWEJ EQUAL PRIORYTETY PROGRAMOWE PIW EQUAL I ROMOWIE PROJEKTY ROMSKIE OCENA DZIAŁAŃ PODEJMOWANYCH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ W RAMACH PIW EQUAL W BADANIACH EMPIRYCZNYCH OCENA OBSZARU WSPARCIA ZAWARTEGO W PODDZIAŁANIU PO KL PODDZIAŁANIE KOMPONENT ROMSKI WDRAŻANIE PODDZIAŁENIA W KONTEKŚCIE WCZEŚNIEJSZYCH DZIAŁAŃ NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ DOSTĘPNOŚĆ INFORMACJI ZWIĄZANYCH Z PRZYGOTOWANIEM I REALIZACJĄ PROJEKTÓW W RAMACH PODDZIAŁANIA POKL DZIAŁANIA NA RZECZ POPRAWY POZIOMU WYKSZTAŁCENIA, KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH ROMÓW PROPOZYCJE DZIAŁAŃ NA RZECZ POPRAWY SYTUACJI ZDROWOTNEJ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ POBUDZANIE ŚWIADOMOŚCI OBYWATELSKIEJ DZIAŁANIA PROMOCYJNE BARIERY I ZAGROŻENIA WNIOSKI I REKOMENDACJE: VV. V. ZAŁĄCZNIKI: ZAŁĄCZNIK NR 1 SCENARIUSZE INDYWIDUALNYCH WYWIADÓW POGŁĘBIONYCH SCENARIUSZ IDI Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUCJI CENTRALNYCH I WOJEWÓDZKICH SCENARIUSZ IDI Z PRZEDSTAWICIELAMI INSTYTUCJI SAMORZĄDOWYCH ORAZ ORGANIZACJI DZIAŁAJĄCYCH NA RZECZ SPOŁECZNOŚCI ROMSKIEJ ZAŁĄCZNIK NR 2 KWESTIONARIUSZ BADANIA BEZPOŚREDNIEGO ZAŁĄCZNIK NR 3 SCENARIUSZ ZOGNISKOWANEGO WYWIADU GRUPOWEGO (FGI) ORAZ PANELU EKSPERCKIEGO 174 3

4 1B98B195BWPROWADZENIE Zgodnie z danymi uzyskanymi w trakcie ostatniego spisu ludności przeprowadzonego przez Główny Urząd Statystyczny w roku 2002 roku, w Polsce 1 mieszka jedynie tysięcy Romów.F F Jednakże według przybliżonych danych zestawionych przez organy administracji terytorialnej, liczebność mniejszości romskiej 2 w Polsce, wynosi ok osób.f F Różnice te wynikają z faktu, iż poszczególne urzędy, jak np. urzędy pracy, nie prowadzą odrębnych statystyk, uwzględniających pochodzenie etniczne bądź narodowe. Nieoficjalnie jednak szacuje się, że w Polsce żyje 3 ok osób posługujących się j. romskim.f F Zgodnie z Ustawą o mniejszościach narodowych i etnicznych oraz o języku 4 regionalnym z 2005 rokuf F społeczność romska traktowana jest w naszym kraju jako 5 jedna z mniejszości etnicznychf F, a co się z tym wiąże, zgodnie z umowami międzynarodowymi podpisanymi przez Polskę oraz prawem wewnętrznym (w tym zwłaszcza konstytucją), należy jej się pełna ochrona prawna i pomoc ze strony państwa. Polska przyjęła szereg aktów prawa międzynarodowego, w których znalazły się regulacje dotyczące ochrony mniejszości narodowych. Są to m.in.: Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności z 4 listopada 1950 roku, Międzynarodowa Konwencja w Sprawie Likwidacji Wszelkich Form Dyskryminacji Rasowej z 7 marca 1966r, Międzynarodowy Pakt Praw obywatelskich i politycznych z 16 grudnia 1966r, Konwencja Praw Dziecka z 20 listopada 1989r. W Europie najważniejszym dokumentem regulującym prawa mniejszości narodowych jest Konwencja ramowa Rady Europy o ochronie mniejszości narodowych, którą Prezydent RP ratyfikował 10 listopada 2000r. 1 Zob. Tamże. 2 Zob. HUwww.mswia.gov.pl/portal/pl/185/2982/UH 3 Zob. HUhttp://pl.wikipedia.org/wiki/Romowie_w_Polsce#cite_note-0UH 4 Zob. Dz.U Nr 17, poz. 141; Dz.U Nr 62, poz. 550, _o_jezyku_regionalnym.html 5 Tamże, art. 2, pkt 4. 4

5 W ramach ONZ oraz instytucji europejskich przyjęto szereg dokumentów odnoszących się wyłącznie do Romów. Najważniejsze z nich to: Rezolucja nr 65 Komisji Praw Człowieka ONZ z 4 marca 1992r, O ochronie Romów/Cyganów; Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 563 z 1969r, O sytuacji Cyganów i innych wędrowców w Europie; Rekomendacja Zgromadzenia Parlamentarnego Rady Europy nr 1203 z lutego 1993r, O Cyganach w Europie; Uchwała Stałej Konferencji Władz Lokalnych i Regionalnych Rady Europy nr 243 z marca 1993r, O Cyganach w Europie: rola i odpowiedzialność władz lokalnych i regionalnych; Rekomendacja Kongresu Władz Lokalnych i Regionalnych Europy nr 11 z 1995r, Ku tolerancyjnej Europie: wkład Romów/Cyganów; Rekomendacja Europejskiej Komisji Przeciwko Rasizmowi i Nietolerancji Rady Europy nr 3 z 1997r, Walka z rasizmem i nietolerancją wobec Romów/Cyganów; Deklaracja Brukselska z 12 lipca 1996r uczestników rozmów okrągłego stołu w Parlamencie Europejskim 6 w Brukseli dotyczących Romów/Cyganów w Europie.F F W 1995r przy Radzie Europy powołana została Grupa Specjalistów do spraw Romów/Cyganów, a przy Biurze Instytucji Demokratycznych Organizacji Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie (ODHIR ) - Punkt Kontaktowy do Spraw Romów i Sinti. Zainteresowanie sytuacją Romów w Europie Środkowo-Wschodniej zaowocowało szeregiem konferencji i międzynarodowych programów. W wielu krajach tego regionu przyjęto narodowe bądź regionalne programy na rzecz społeczności romskiej. W Polsce do 2001 roku takiego programu nie było. Swoje zainteresowanie kwestią Romów, przede wszystkim w państwach Europy Środkowej i Wschodniej, Unia Europejska oraz Organizacja Bezpieczeństwa i Współpracy w Europie opierają na dwóch generalnych stwierdzeniach: mniejszość Romów jest najliczniejszą mniejszością etniczną w całej Europie, w tym szczególnie w państwach Europy Środkowej, ich sytuacja oceniana jest m.in. w oparciu o raport Wysokiego Komisarza ds. Mniejszości Narodowych OBWE z marca 2000r jako często najgorsza ze wszystkich grup zamieszkujących w obszarze OBWE. 6 Por. Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata , Warszawa 2001; Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, Warszawa 2003, 5

6 Poprawa sytuacji społeczności Romów stała się krótko i średnioterminowym priorytetem w ramach Partnerstwa dla Członkostwa w odniesieniu do 5 państw kandydujących (Bułgaria, Czechy, Węgry, Rumunia i Słowacja). Dla realizacji działań w ramach tych priorytetów przeznaczono w 1999r. ze środków PHARE ok. 10 mln Euro, a w roku 2000 ok. 13 mln Euro. Ponadto w tym czasie społeczność romska mogła korzystać z programów horyzontalnych, przygotowanych w ramach strategii przedakcesyjnej, takich jak PHARE DEMOCRACY i Lien. W ramach programu PHARE dla organizacji pozarządowych o nazwie ACCESS przewidziano niektóre działania 7 wyłącznie dla RomówF F. W raporcie Komisji Europejskiej oceniającym przygotowanie Polski i innych krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej zwrócono uwagę na brak w naszym kraju strategii integracji społeczności romskiej na poziomie administracji rządowej. Odnotowano, iż warunki ekonomiczne i socjalne Romów są gorsze niż pozostałych członków społeczeństwa. Raport ten mówiąc o programach na rzecz Romów, podejmowanych przez państwa aplikanckie, zwracał uwagę na konieczność 8 finansowania ich ze środków budżetowych.f Spośród zamieszkujących Polskę mniejszości narodowych i etnicznych sytuacja Romów jest najtrudniejsza. Największym problemem jest niski poziom edukacji. Konsekwencją niskiego poziomu edukacji jest wysoki poziom bezrobocia. Środowisko romskie można uznać za szczególnie zagrożone długotrwałym pozostawaniem poza rynkiem pracy. Nie ma dokładnych danych dotyczących poziomu bezrobocia wśród 9 Romów, jednakże opierając się na dostępnych badaniach rynku pracyf F i opiniach ekspertów można z pewnością stwierdzić, że Romowie są grupą szczególnie dotkniętą przez problem długotrwałego bezrobocia oraz wykluczenia społecznego, ponieważ w niektórych regionach o najwyższej stopie bezrobocia w Polsce nawet 75% - 95% 10 osób pochodzenia romskiego jest stałymi klientami ośrodków pomocy społecznej.f 7 Por. Tamże 8 Por. Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata HUhttp://www.mswia.gov.pl/portal/pl/192/285/Tresc_pilotazowego_programu_rzadowego_na_rzecz_spolecz nosci_romskiej_w_wojewodzt.htmluh 9 Zob. Mapa społeczna Romów w województwie świętokrzyskim 2001, raport z badań z 2001, EPRD, KHF. 10 Por. Raport Końcowy z badań realizowanych w ramach projektu Equal Partnerstwo na rzecz rozwoju: Romowie na rynku Pracy, Mróz L. (red) Oświęcim

7 W latach w Polsce realizowano Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim. Konieczność stworzenia programu wynikła ze szczególnie trudnej sytuacji społeczności romskiej zamieszkującej niektóre powiaty województwa małopolskiego. Samorządy terytorialne nie były w stanie samodzielnie, bez udziału rządu, uporać się z występującymi problemami. Romowie zarzucali często władzom lokalnym brak wrażliwości na swoje specyficzne kłopoty. Na problemy związane z położeniem Romów w województwie małopolskim, w sposób zasadniczy odbiegającym od współczesnych warunków cywilizacyjnych, zwracali także uwagę posłowie na Sejm RP oraz eksperci z państw Europy Zachodniej 11 (w tym Komisji Europejskiej i Rady Europy)F F. Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim był wstępem do przygotowania i realizacji ogólnopolskiego, wieloletniego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Od 2004r. Program jest realizowany na obszarze całego kraju i będzie funkcjonował do roku 2013 (z możliwością kontynuacji Programu w latach następnych). Inne programy, których beneficjentami mogą być członkowie społeczności romskiej w Polsce, wiążą się z członkostwem Polski w Unii Europejskiej. Zgodnie z podpisanym w dniu 16 kwietnia 2003 roku traktatem o przystąpieniu Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej (UE) i towarzyszącym mu aktem dotyczącym warunków przystąpienia i dostosowań w traktatach stanowiących podstawę Unii Europejskiej, wraz z załącznikami i protokołami, Polska została objęta od dnia przystąpienia pomocą z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójności. Dzięki tej decyzji możliwa była - i jest - realizacja takich programów Unijnych jak Inicjatywa Wspólnotowa Equal czy wdrażany obecnie Program Operacyjny Kapitał Ludzki (w ramach którego powstał tzw. komponent romski ). Wymienione programy mają na celu szeroko pojętą poprawę sytuacji Romów w Polsce w obszarze m.in. rynku pracy, edukacji, ochrony zdrowia czy integracji społecznej. 11 Por. Pilotażowy program rządowy na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata HUhttp://www.mswia.gov.pl/portal/pl/192/285/Tresc_pilotazowego_programu_rzadowego_na_rzecz_spolec znosci_romskiej_w_wojewodzt.htmlu 7

8 Prezentowany raport zawiera zbiorcze wyniki badań prowadzonych wśród społeczności romskiej, która korzystała ze wsparcia w ramach powyższych programów, a także wśród przedstawicieli organizacji działających na rzecz społeczności romskiej oraz przedstawicieli jednostek samorządu terytorialnego oraz administracji rządowej (centralnej i terytorialnej) odpowiedzialnych za realizację wymienionych programów. Badania te zostały zrealizowane na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie w ramach badania ewaluacyjnego Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania POKL. 8

9 2B99B196BSTRESZCZENIE Niniejsze opracowanie jest raportem końcowym badania ewaluacyjnego pt. Ocena zakresu i ukierunkowania Poddziałania POKL w kontekście efektów wcześniejszych działań na rzecz społeczności romskiej, realizowanego w IV kwartale 2008r, przez instytut badawczy ASM Centrum Badań i Analiz Rynku Sp. z o.o. na zlecenie Władzy Wdrażającej Programy Europejskie. Badaniem zostali objęci: przedstawiciele instytucji rządowych, samorządowych oraz organizacji pozarządowych zaangażowanych w realizację Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL, a także osoby pochodzenia romskiego korzystające ze wsparcia organizowanego w ramach wymienionych programów. Głównym celem badania było podsumowanie dotychczasowych inicjatyw pomocowych organizowanych na rzecz społeczności romskiej w ramach ww. programów w kontekście przyszłych przedsięwzięć jakie będą podejmowane w ramach podziałania POKL. Ponadto ewaluacja miała na celu weryfikację kierunków wsparcia dedykowanego dla grupy docelowej Podziałania (czyli społeczności romskiej i jej otoczenia) w świetle jej najpilniejszych potrzeb stosownie do przyjętych celów Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki uszczegółowionych w Poddziałaniu Uzyskanie danych i informacji niezbędnych do osiągnięcia zakładanego celu ewaluacji zostało zaplanowane z wykorzystaniem następujących metod i technik badawczych: Analiza danych zastanych (Desk Research); Indywidualne wywiady pogłębione (IDI); Wywiad kwestionariuszowy (F2F); Zogniskowany wywiad grupowy (FGI); Zogniskowany wywiad grupowy (FGI) Wariant Delficki. Przeprowadzona analiza danych zastanych i wywołanych pozwoliła na sformułowanie szeregu kluczowych wniosków i spostrzeżeń dotyczących przedmiotu badania, których synteza została przedstawiona poniżej. 9

10 Dokonując analizy danych zastanych udało się zgromadzić pewne podsumowania i kluczowe wnioski dotyczące działań, które były podejmowane na rzecz społeczności romskiej w Polsce w ostatniej dekadzie. Pierwsza z tych inicjatyw jaką był Pilotażowy o programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata zyskała pozytywne opinie w raporcie Komisji Europejskiej z 2002r. oceniającym przygotowanie Polski i innych krajów kandydujących do członkostwa w Unii Europejskiej. Autorzy Raportu jednakże podkreślili, że realizacja Programu została poważnie ograniczona z powodu niedostatecznego finansowania ze środków budżetowych. Tym niemniej inicjatywa ta była pewnym przełomem, z uwagi na fakt, że w poprzednich raportach zwracano uwagę na brak w naszym kraju strategii integracji społeczności romskiej, której realizacja koordynowana byłaby przez administrację rządową. Komisarz Praw Człowieka Rady Europy Alvaro Gil-Robles w swoim raporcie z pobytu w Polsce w 2002r zamieścił postulat by rozszerzyć działania podejmowane w ramach Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej 12 w województwie małopolskim na lata na całą Polskę.F Wydaje się, że niedostateczna ilość środków finansowych była największą przeszkodą w realizacji Pilotażowego programu rządowego na rzecz społeczności romskiej w województwie małopolskim na lata i jest największą przeszkodą dla realizowanego od 2004r. rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce. Diagnoza sytuacji Romów, na której oparto oba programy jest rzetelna i kompletna, jednak zbyt krótki czas realizacji programów i zbyt małe środki uniemożliwiają realizację większości celów. Harmonogram realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce zakładał, że w latach budżet państwa przeznaczy na ten cel po 10 mln zł rocznie. Faktyczne nakłady zamknęły się jednak w tych latach kwotą o niemal połowę mniejszą. Zaplanowany poziom finansowania programu udało się osiągnąć dopiero w roku Analiza nakładów finansowych wskazuje, że priorytetowo są traktowane dwa spośród ośmiu komponentów Programu edukacja oraz poprawa sytuacji bytowej. Na edukację w latach przeznaczano odpowiednio 46%, 57%, 57% i 43% całego budżetu Programu. Zadania związane z poprawą sytuacji bytowej Romów pochłaniały odpowiednio w tych latach 41%, 21,5%, 29,5%, 39,7% całego budżetu 12 Por. Program na rzecz społeczności romskiej w Polsce, HUhttp://www.mswia.gov.pl/portal/pl/185/2982/ Tresc_Programu.htmlUH. 10

11 13 Programu.F F Na mniej więcej stałym poziomie finansowane były zadania związane z ochroną zdrowia w tej dziedzinie stosunkowo niewielkie nakłady skutkowały dobrymi wynikami każdego roku z badań profilaktycznych korzystało ponad tysiąc osób. W Harmonogramie finansowania Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach założono, że na edukację i poprawę sytuacji bytowej Romów przeznaczać się będzie po 36% wszystkich środków, na przeciwdziałanie bezrobociu 7%, na kulturę i zachowanie romskiej tożsamości etnicznej 5%, na pozostałe dziedziny po 3%. W rzeczywistości na edukację przeznaczano znacznie więcej środków niż przewidywano, a na większość dziedzin mniej, np. w 2006 roku na przeciwdziałanie bezrobociu przeznaczono 1,8% wszystkich środków z rezerwy 14 celowej.f Wydaje się, że finansowanie zadań związanych z edukacją osiągnęło pewien maksymalny pułap. W ostatnich latach mimo sporych nakładów liczba uczniów romskich w szkołach zaczęła nieznacznie spadać. W roku szkolnym 2006/ obowiązkiem szkolnym objętych było o 9,2% mniej dzieci niż w roku 2005/2006.F F Poza środkami z Programu na rzecz Społeczności Romskiej w Polsce na finansowanie dodatkowych zadań edukacyjnych dla uczniów romskich dedykowane są specjalne środki ze zwiększonej części oświatowej subwencji ogólnej samorządów. Niestety realizacji tego zadania towarzyszy niepokojące zjawisko, na które uwagę zwróciły media latem 2008 roku sugerując, iż środki z subwencji oświatowej mogą być przez 16 gminy i szkoły wykorzystywane niezgodnie z ich przeznaczeniem.f F Te niekorzystne zjawiska mogą negatywnie wpływać na ilość asystentów edukacji romskiej i zasady ich zatrudniania, ponieważ w drodze systemowych zmian postulowanych przez MSWiA, koszty pracy asystentów edukacji romskiej zostały przeniesione z budżetu Programu na Rzecz Społeczności Romskiej w Polsce do części 13 Por. Sprawozdania z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach Zbiorcze informacje dotyczące decyzji MSWiA w sprawie podziału środków pochodzących z rezerwy celowej Pomoc dla społeczności romskiej w Polsce przeznaczonych na realizację zadań Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce za lata Por. Harmonogram finansowania Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach , Sprawozdania z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach Sprawozdanie z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w 2007 roku; HUwww.mswia.gov.plUH. Wskaźnik tej jest wyższy od ogólnego spadku populacji dzieci i młodzieży objętych obowiązkiem szkolnym, który w zależności od typów szkół oscyluje wokół -5%. 16 Jak giną pieniądze dla romskich dzieci, Dziennik, 31 lipca 2008, 11

12 oświatowej subwencji ogólnej samorządów, na co zawracali uwagę na wniosek MEN 17 i MSWiA Kuratorzy Oświaty.F F W realizacji zadań z dziedziny poprawa sytuacji bytowej Romów sporą przeszkodą jest nieuregulowany status własnościowy działek, na których stoją domy Romów. Na zjawisko to zwróciła uwagę Helsińska Fundacja Praw Człowieka w najnowszym raporcie Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce zarys sytuacji (Warszawa 2008). Od kilku lat nierozwiązana pozostaje sprawa podłączenia bieżącej wody do mieszkań zamieszkałych przez Romów na terenie gminy Limanowa. Władze gminy, dzięki pieniądzom z rządowego Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce, wybudowały wodociąg. Niestety, woda nie dopłynęła do mieszkań Romów, którzy mieli być beneficjentami projektu. Zgodnie z informacjami uzyskanymi w MSWiA jedną z przeszkód w doprowadzeniu wody jest nieuregulowana sytuacja prawna części mieszkań romskich (samowola budowlana). Co ciekawe, brak tychże regulacji nie stał na przeszkodzie podczas wnioskowania o dotację na zbudowanie wodociągu i doprowadzenie wody, jak również podczas przyznawania i akceptowania 18 tejże dotacji.f Wobec opieszałości niektórych samorządów w zakresie działań podejmowanych na rzecz społeczności romskiej racjonalne i skuteczne są interwencje podejmowane bezpośrednio przez Administratora Programu. Warto, aby Administrator podejmował 19 je nie incydentalnie (np. po interwencjach mediów), ale systemowo.f F Programy rządowe oparte zostały na potencjale samorządów i instytucji, które otrzymywały na realizację zadań 75% 85% wszystkich środków. Udział romskich podmiotów i organizacji pozarządowych w Programie, mimo iż z roku na rok wzrasta, nadal pozostaje na niskim poziomie. Wynika to z faktu, iż znaczna część zadań 20 realizowanych w ramach Programu pokrywa się z zadaniami własnymi gmin.f F 17 Zob. HUhttp://www.kuratorium.waw.pl/pl/samorzady,2x x1/ podejmowanie_dzialan_na_rzecz_edukacji_dzieci_romskichuh 18 Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Raport - Ksenofobia i dyskryminacja na tle etnicznym w Polsce zarys sytuacji, Warszawa Zadania systemowe rozumie się jako realizowane w sposób zaplanowany, systematyczny i spójny dla wszystkich tego typu przypadków. Jeśli samorządy uporczywie nie wywiązują się z zadań, które związane są z działaniami na rzecz społeczności romskiej w ramach Programów, wówczas interwencje powinny być podejmowane bezpośrednio przez Administratora Programu. 20 Sprawozdania z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach , Zbiorcze informacje dotyczące decyzji MSWiA ws. podziału środków pochodzących z rezerwy celowej Pomoc społeczności romskiej w Polsce z lat , 12

13 Warto jednakże zwiększać udział organizacji romskich w Programie, zwłaszcza w takich dziedzinach jak np. Kultura i tradycja Romów. Realizacja programu obejmuje działania dedykowane jedynie bezpośrednio dla społeczności romskiej, natomiast przedstawiciele romskich organizacji pozarządowych objęci niniejszą ewaluacją sygnalizowali potrzebę wspierania również struktur logistycznych tych organizacji (np. poprzez zakup lokalu) oraz personalnych (np. poprzez kwalifikowanie części wydatków na koordynację realizowanych zadań). Dzięki temu aktywność organizacji romskich odznaczałaby się większą stabilnością i dynamizmem, a w konsekwencji zaangażowane środki z Programu pozwoliłyby na generowanie wartości dodanej, w postaci dodatkowych inicjatyw na rzecz społeczności romskiej wykraczających poza działania realizowane w ramach Programu. Szeroki katalog zidentyfikowanych problemów i działań zmierzających do ich rozwiązania może utrudniać realizację Programu, ze względu na ograniczenia finansowe. Wybór priorytetów przez administrację rządową i samorządową (mimo, że słuszny) sprawia, że niektóre problemy nadal pozostały nierozwiązane, a podejmowane działania na miarę możliwości finansowych rozwiązują problemy w sposób ograniczony do jednostkowych interwencji. Przykładem jest problem bezrobocia. Wśród Romów w Polsce panuje niemal powszechne bezrobocie. W 2006 roku na realizację zadań z dziedziny Praca-bezrobocie przeznaczono zł, czyli jedynie 1,8% wszystkich nakładów finansowych poniesionych na realizację Programu a w 2007 roku zł, czyli 1,9%.F F Nie ma dokładnych danych dotyczących bezrobocia społeczności romskiej w Polsce, jednakże opierając się na opracowaniach regionalnych oraz opiniach ekspertów można przypuszczać, że poziom bezrobocia Romów w regionach, gdzie jest ono najwyższe w kraju, dochodzi nawet do ok. 90% (od 75% do 90% osób ze 22 społeczności romskiej korzysta regularnie ze świadczeń pomocy społecznej).f Wysoki poziom bezrobocie wśród społeczności romskiej w głównej mierze spowodowany jest niskim poziomem wykształcenia, brakiem kwalifikacji zawodowych, a także słabą znajomością języka polskiego. Poza tym obserwuje się znaczące 21 Por. Sprawozdania z realizacji Programu na rzecz społeczności romskiej w Polsce w latach , Zbiorcze informacje dotyczące decyzji MSWiA ws. podziału środków pochodzących z rezerwy celowej Pomoc społeczności romskiej w Polsce z lat , 22 Zob. Mapa społeczna Romów w województwie świętokrzyskim raport z badań z 2001, EPRD, KHF. Por. Sienicka A. Romskie integracyjne spółdzielnie socjalne, w Jak odnaleźć się na rynku pracy. Przykłady modelowych działań na rzecz grup defaworyzowanych. Warszawa, Grudzień 2006, s

14 osłabienie popytu na usługi i rzemiosło związane z tradycyjnymi zawodami romskimi tj. kowalstwo artystyczne, handel końmi, kotlarstwo, działalność artystyczna itp. W ostatnich latach problem ten dodatkowo potęgował ogólny wzrost poziomu bezrobocia w Polsce czy też upadek wielu przedsiębiorstw państwowych, w których Romowie znajdowali zatrudnienie. Braki odpowiednich kwalifikacji i wykształcenia, niezwykle istotne w gospodarce rynkowej, powoduje, że Romowie pozostają na 23 straconej pozycji na otwartym rynku pracy.f F Bardzo poważny problem stanowi także brak integracji społecznej i kulturowej pomiędzy społeczeństwem polskim a środowiskiem romskim. Wyrosłe ze wspólnego obcowania stereotypy i uprzedzenia, są dużą przeszkodą w wyrównywaniu szans ludności romskiej na rynku pracy oraz poza nim. Stereotypy złego Cygana, złodzieja i żebraka, silnie zakorzeniły się 24 w mentalności Polaków, kształtując niechętne, lękliwe i wrogie postawy.f Dlatego dla większości Romów nadzieją mogą być tylko odpowiednio przemyślane i zorganizowane interwencje. Inicjatywy tego typu poza wspominanym już Programem na rzecz społeczności romskiej w Polsce były również podejmowane w ramach Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL. Wdrażanie Programu Inicjatywy Wspólnotowej EQUAL w Polsce miało na celu uruchomienie eksperymentalnej interwencji w rozwiązywaniu trudnych problemów społecznych obejmujących takie kwestie, jak wykluczenie społeczne, dyskryminacja oraz brak równości powodowanej zarówno przez dysproporcje w rozwoju społecznym, jak i zakorzenione w kulturze stereotypy. Wśród problemów wchodzących w zakres interwencji PIW EQUAL znalazły się również kwestie wynikające z faktu, że istnieją w Polsce grupy społeczne, które mają o wiele mniejsze szanse na rynku pracy niż inne. Do takich grup zaliczani są Romowie. W Polsce w ramach PIW EQUAL do realizacji zakwalifikowano 107 z 751 przedstawionych projektów. Cztery z nich dotyczyły poprawy sytuacji na rynku pracy 23 Por. Bara I. Romowie w kontekście rynku pracy. s. 14 Badania realizowane na terenie Małopolski w ramach projektu pt. Inicjatywa na rzecz przedsiębiorczości Romów KXETANES-RAZEM realizowanego w latach w ramach PIW EQUAL. 24 Por. Tamże s , 53, 54; Por. Bara I., Nocoń M., Wiecha A., Płachta J., Pracodawcy o zatrudnianiu Romów w Analiza lokalnego rynku pracy pod kątem zatrudniania Romów, Tarnów 2008; A. Mikulska, A. Sobańska, S. Łodziński, Uchodźcy, pracownicy migranci, intruzi, obcy społeczność Romów/Cyganów z Rumunii w Warszawie, Helsińska Fundacja Praw Człowieka, Czerwiec 1998; A. Mirga, L. Mróz, Cyganie. Odmienność i nietolerancja, Warszawa 1994; 14

15 mniejszości romskiej, przy czym jeden z nich ( Romskie Koło Życia ) zakończył się 25 wraz z zakończeniem realizacji Działania 1.F Dużą zaletą realizowanych w ramach PIW EQUAL projektów było wieloaspektowe ujęcie. Na wstępie zostały przeprowadzone badania dotyczące sytuacji 26 Romów Polsce ze szczególnym uwzględnieniem położenia na rynku pracy.f F Badanie sytuacji i potrzeb społeczności romskiej służyło lepszemu zdiagnozowaniu problemów, jak również wdrażaniu pilotażowych rozwiązań (podobne badania przeprowadzono 27 ostatnio w 1999rF F). W ramach realizowanych projektów podjęto konkretne kroki, takie jak dostosowane do potrzeb grupy docelowej kursy, szkolenia umożliwiające zdobycie lub podniesienie konkretnych kwalifikacji. Dodatkowym efektem inicjatyw podejmowanych w ramach PIW EQUAL była kooperacja beneficjentów z nie-romami, która sprzyjała rozwojowi dialogu międzykulturowego i niwelowaniu dystansu etnicznego. Z drugiej strony istnieje cały szereg argumentów krytycznych wobec działań podejmowanych w ramach PIW EQUAL. Krytyka działań realizowanych w ramach PIW EQUAL na rzecz społeczności romskiej wypływała najczęściej z faktu, iż ich rezultaty okazały się nietrwałe. Podważyło to sensowność i efektywność większości działań podejmowanych dla ich osiągnięcia względem nakładów finansowych, które pochłonęły. Jednakże nie wszystkie działania i inicjatywy podejmowane w ramach eksperymentu PIW EQUAL okazały się nietrwałe, ponieważ część struktur powołana do życia w ich trakcie nadal istnieje i sprawnie funkcjonuje jak np. Centrum Aktywizacji Zawodowej Romów w Tarnowie czy Romskie Pośrednictwo Pracy w Oświęcimiu. Najtrwalszym efektem inicjatyw podejmowanych w ramach PIW EQUAL było pobudzenie świadomości potrzeby prowadzenia działań na polu aktywizacji zawodowej Romów oraz ich inicjacja. Inicjatywy te są dobrym uzupełnieniem dla działań podejmowanych w ramach Programu na rzecz społeczności romskiej, ponieważ Raporty badawcze dotyczące sytuacji Romów na rynku pracy opracowane w ramach projektów realizowanych w PIW EQUAL: Mróz L. (red.) Romowie na rynku pracy. Oświęcim 2006; Zawicki M. (red.) Romowie na rynku pracy, Kraków 2007; Zawicki M. (red.) Aktywizacja zawodowa Romów, Kraków 2007; Bara I. Romowie w kontekście rynku pracy, Romowie Przedsiębiorcy, Otoczenie społeczne o Romach; Bara I., Nocoń M., Wiecha A., Płachta J., Pracodawcy o zatrudnianiu Romów w Analiza lokalnego rynku pracy pod kątem zatrudniania Romów, Tarnów Kwiatkowski R., Gruszczyński L., Pawela H., Pasternak J., Opis położenia społecznego Romów w Polsce, Katowice-Oświęcim 1999; 15

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r.

Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020. 17.12.2014 r. Program Operacyjny Wiedza Edukacja Rozwój 2014-2020 PO WER 2014-2020 17.12.2014 r. 1 SPIS TREŚCI Wykaz skrótów... 4 Sekcja 1. Wkład programu w realizację strategii Europa 2020 oraz w osiągnięcie spójności

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych

Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających wzrost zatrudnienia osób niepełnosprawnych N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT PRACY, SPRAW SOCJALNYCH I ZDROWIA KPZ-4101-04/2010 Nr ewid.: 11/2011/P/10/096/KPZ Informacja o wynikach kontroli realizacji programów wspierających

Bardziej szczegółowo

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.

Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6. Badanie ewaluacyjne Ocena jakosci wsparcia adresowanego do osób niepełnosprawnych oraz w wieku 50-64 lata w projektach realizowanych w ramach Działania 6.1 PO KL Ocena jakosci wsparcia adresowanego do

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.

Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1. Raport końcowy z badania ewaluacyjnego mid-term projektu Więcej szans w powiecie ropczycko-sędziszowskim za lata 2008-2009, Poddziałanie 6.1.3 PO KL Badanie ewaluacyjne współfinansowane przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH 2014-1-31 DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2014 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020

WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 WIELOLETNI PLAN DZIAŁAŃ NA RZECZ ROZWOJU I UPOWSZECHNIANIA EKONOMII SPOŁECZNEJ W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM NA LATA 2013 2020 PROJEKT MARZEC 2013 Spis treści: Wprowadzenie strona 3 Diagnoza strona 10 Opis strona

Bardziej szczegółowo

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim

Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim Ocena wsparcia kierowanego do osób niepełnosprawnych w ramach komponentu regionalnego PO KL w województwie mazowieckim 0 Badanie zrealizowane na zlecenie Urzędu Marszałkowskiego Województwa Mazowieckiego

Bardziej szczegółowo

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym

Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Badanie programu Razem bezpieczniej w zakresie opracowania systemu wskaźników i rezultatów oraz ich weryfikacji na poziomie lokalnym Zamawiający: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych Wykonawca: Ośrodek Ewaluacji

Bardziej szczegółowo

AUTYZM SYTUACJA DOROSŁYCH RAPORT 2013 MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE LUBUSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE

AUTYZM SYTUACJA DOROSŁYCH RAPORT 2013 MAZOWIECKIE WIELKOPOLSKIE LUBUSKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE PODKARPACKIE MAŁOPOLSKIE RAPORT 2013 AUTYZM SYTUACJA DOROSŁYCH LUBUSKIE WIELKOPOLSKIE MAZOWIECKIE LUBELSKIE ŚWIĘTOKRZYSKIE MAŁOPOLSKIE PODKARPACKIE Publikacja powstała w ramach projektu Od wykluczenia do integracji w obronie podstawowych

Bardziej szczegółowo

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009

Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Krajowy Program Przeciwdziałania Dyskryminacji Rasowej, Ksenofobii i Związanej z Nimi Nietolerancji 2004 2009 Warszawa 2004 1. Wprowadzenie. 1.1 Prawo krajowe w zakresie przeciwdziałania dyskryminacji

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRIORYTETÓW PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI 2007 2013 Warszawa, 1 marca 2015 r. SPIS TREŚCI I. INFORMACJE NA TEMAT PROGRAMU OPERACYJNEGO KAPITAŁ LUDZKI... 6 1. STATUS DOKUMENTU...

Bardziej szczegółowo

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH

DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH DIAGNOZA ZAPOTRZEBOWANIA NA ZAWODY I SPECJALNOŚCI NA TERENIE POWIATU WADOWICKIEGO POWIATOWY URZĄD PRACY W WADOWICACH LUTY 2013 Strona 1 SPIS TREŚCI Strona WSTĘP 3 1 ANALIZA SYTUACJI SPOŁECZNO-GOSPODARCZEJ

Bardziej szczegółowo

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy

SPOTKANIE. informacyjno-promocyjne. nt. projektu. Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy SPOTKANIE informacyjno-promocyjne nt. projektu Wzmocnienie potencjału pracowników niepublicznych instytucji rynku pracy ZARZ DZAJ CY PROJEKTEM: Dolnoœl¹ska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. ORGANIZATOR

Bardziej szczegółowo

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski

Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Uwagi do Drugiej Opinii Dotyczącej Polski Komitetu Doradczego do Spraw Konwencji ramowej o ochronie mniejszości narodowych Warszawa, wrzesień 2009 r. Podsumowanie wyników badań AKAPIT 2 - W uzupełnieniu

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, grudzień 2013 SPIS TREŚCI I. Kontekst wdrożenia w Polsce Gwarancji

Bardziej szczegółowo

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego

Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego Wydział ds. Pomocy i Integracji Społecznej Regionalne Centrum Polityki Społecznej w Łodzi Sytuacja osób opuszczających zakłady karne na terenie województwa łódzkiego RAPORT Z BADANIA ŁÓDŹ 2012 r. 1 Raport

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020

STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 STRATEGIA INTEGRACJI I ROZWIĄZYWANIA PROBLEMÓW SPOŁECZNYCH W GMINIE LIBIĄŻ NA LATA 2014 2020 GRUDZIEŃ 2013 Strona1 Burmistrz Libiąża składa podziękowania dla przedstawicieli instytucji i organizacji zaangażowanych

Bardziej szczegółowo

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014

Program przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin w gminie Czerwionka-Leszczyny na lata 2010-2014 Analiza socjologiczna uwarunkowań przeciwdziałania wykluczeniu społecznemu byłych górników i ich rodzin oraz wypracowanie rekomendacji dla gminnych polityk społecznych Biuro Projektu: Główny Instytut Górnictwa;

Bardziej szczegółowo

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego

Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa

RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa RAPORT KOŃCOWY z badania ewaluacyjnego oceny stopnia realizacji celu głównego Priorytetu II Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007 2013 poprzez realizację celów zawartych w Strategii

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce

Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju. Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Ministerstwo Pracy i Polityki Społecznej Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Plan realizacji Gwarancji dla młodzieży w Polsce Warszawa, kwiecień 2014 SPIS TREŚCI 1. Kontekst i uzasadnienie wdrożenia

Bardziej szczegółowo

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9

Słowo wstępne...5. Wprowadzenie...7. 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 Spis treści Słowo wstępne...5 Wprowadzenie...7 1. Modele zindywidualizowanej pomocy dla osób niepełnosprawnych...9 2. Modele aktywizacji zawodowo-społecznej osób długotrwale bezrobotnych (wykluczonych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, październik 2009 r.

Warszawa, październik 2009 r. Poradnik dotyczący realizacji wsparcia dla osób wykluczonych społecznie oraz zagrożonych wykluczeniem społecznym w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Warszawa, październik 2009 r. Poradnik został

Bardziej szczegółowo

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH

EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH ZAŁĄCZNIK NR 17 DO OPISU PRODUKTU FINALNEGO EWALUACJA ZEWNĘTRZNA PRODUKTU FINALNEGO PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO PI NAWIKUS INNOWACYJNA METODA MONITORINGU KONTRAKTOWANYCH USŁUG SPOŁECZNYCH Kraków,

Bardziej szczegółowo

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r.

POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania. Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. POLITYKA MIGRACYJNA POLSKI stan obecny i postulowane działania Dokument przyjęty przez Radę Ministrów w dniu 31 lipca 2012 r. Opracowanie: Zespół do Spraw Migracji. Redakcja: Ministerstwo Spraw Wewnętrznych

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r.

Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52. UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW. z dnia 24 grudnia 2013 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 stycznia 2014 r. Poz. 52 UCHWAŁA Nr 237 RADY MINISTRÓW z dnia 24 grudnia 2013 r. w sprawie ustanowienia Rządowego Programu na

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Maria Łuszczyńska. Program Aktywności Lokalnej od pomysłu do działania

Maria Łuszczyńska. Program Aktywności Lokalnej od pomysłu do działania Maria Łuszczyńska Program Aktywności Lokalnej od pomysłu do działania Toruń 2012 1 Copyright by Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej w Toruniu, 2012 Spis treści Wydawca: Regionalny Ośrodek Polityki Społecznej

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo