Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Wnioski z raportu z badania jakościowego wśród osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego Leszno 2009

2 Wprowadzenie Zaprezentowane w raporcie badania jakościowe pn. Badanie jakościowe wśród osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, przeprowadzone zostały w styczniu oraz lutym 2009 roku wśród 31 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Badania te zrealizowała firma InterActive Agencja Komunikacji Marketingowej na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w ramach projektu Doskonały doradca, doskonały pośrednik", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. Problematyka badawcza zogniskowana została wokół dwóch niezwykle istotnych zagadnień: samooceny bezrobotnych pod kątem własnej sytuacji zawodowej - gdzie zidentyfikowane zostały zarówno ich słabe, jak i mocne strony; oraz dokonana została wielowymiarowa charakterystyka wszelkiego typu barier utrudniających znalezienie zatrudnienia. Analizowane badania miały na celu wskazanie praktycznych działań sprzyjających aktywizowaniu kategorii osób długotrwale bezrobotnych na terenie Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego. Badani, bazując na swoim doświadczeniu w kontaktach z pracodawcami oraz obserwacji otaczającej ich sytuacji gospodarczej, podzielili się również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi oceny lokalnego rynku pracy, a także subiektywnymi obrazami dynamiki zatrudnienia na badanym terenie. Metodologia badań Zaprezentowane w raporcie badania zostały przeprowadzone w oparciu o metodę badań jakościowych, w ramach której zastosowana została technika indywidualnych wywiadów pogłębionych - Indywidual in Depth Interview (IDI). Podczas badań skoncentrowano się na jakościowym opisie rzeczywistości, zwracając uwagę na różnorodność zjawisk, a nie na częstotliwość ich występowania. Badania te w głównej mierze odpowiadają na pytania: jak i dlaczego. O zastosowaniu jakościowej metody badawczej zadecydował przede wszystkim fakt, że metoda ta, ze względu na swą miękkość i mniejszą standaryzację, pozwoliła poznać nie tylko to, w jaki sposób osoby długotrwale bezrobotne postrzegają badaną rzeczywistość, ale jednocześnie umożliwiła dotarcie do często nieuświadomionych ich opinii czy postaw. Ponadto wywiady IDI znajdują zastosowanie w badaniach, gdzie problem wymaga znacznie głębszego poznania poglądów i postaw badanych, niż jest to możliwe przy użyciu standaryzowanego wywiadu 2

3 kwestionariuszowego. Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" Wywiady te miały charakter częściowo ustrukturalizowany, ponieważ podstawę do dyskusji stanowił scenariusz wywiadu, który był ściśle podporządkowany założonej problematyce badawczej. Każda z przeprowadzonych rozmów była nagrywana na dyktafon cyfrowy, a następnie dokonano celowej transkrypcji tych wywiadów. W analizie tak otrzymanych danych, koncentrowano się na jakościowym opisie badanej rzeczywistości, zwracając przede wszystkim uwagę na różnorodność badanych zjawisk, a nie na częstotliwości ich występowania. I. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI RODZINNEJ ORAZ STATUSU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH Dobierając respondentów starano się dotrzeć do osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto ważnym kryterium doboru respondentów był ich wiek (dotarcie zarówno do osób młodych, które nie miały jeszcze rozbudowanych biografii pracowniczych, jak i do osób starszych, charakteryzujących się wieloletnim doświadczeniem zawodowym), zróżnicowany poziom i kierunki wykształcenia oraz różnorodne pochodzenie (zarówno z miasta Leszna, jak i z terenów wiejskich powiatu leszczyńskiego). Starano się przyjrzeć także, z jakimi problemami spotykają się mężczyźni oraz kobiety - na ile płeć warunkuje ich trudną sytuację na rynku pracy. Dzięki takiemu doborowi respondentów udało się uzyskać zróżnicowane opinie oraz subiektywne spostrzeżenia dotyczące lokalnego rynku pracy. Badanie przeprowadzono wśród 31 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lesznie (17 kobiet, 14 mężczyzn). Dane zawarte w poniższych tabelach w sposób szczegółowy charakteryzują sytuację rodzinną oraz zawodową badanych osób długotrwale bezrobotnych. 3

4 Tabela 1 Stan cywilny i sytuacja rodzinna respondentów Stan cywilny prawny Zamężna/ żonaty Panna/ kawaler Rozwiedziona/y lub w separacji Płeć Wiek Miejsce zamieszkania Liczba posiadanych dzieci Liczba osób w gospodarstwie K 24 wieś K 25 wieś K 28 Leszno K 32 Wieś K 39 Leszno K 40 Leszno K 46 Leszno K 51 Leszno M 36 wieś M 45 wieś M 48 Leszno M 49 wieś M 54 Leszno K 20 wieś K 20 Leszno 0 b.d b.d. K 24 Leszno K 24 Leszno K 28 wieś K 42 wieś K 46 wieś M 19 wieś M 22 Leszno M 22 Leszno M 23 Leszno M 25 Leszno M 26 Leszno M 27 Leszno M 28 Leszno K 49 Leszno K 55 Leszno M 35 wieś domowym Ilość osób bezrobotnych 4

5 Tabela 2 Poziom wykształcenia a zawód wyuczony Poziom wykształcenia Podstawowe (5 osób) Zawodowe (4 osoby) Średnie/ policealne (15 osób) Licencjat (4 osoby) Wyższe (3 osoby) KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA/ Zawód wyuczony System nauki Rok ukończenia Bez zawodu dzienny 1969 dzienny b.d. Tokarz (przyuczenie do zawodu) dzienny 1991 Kucharz (przyuczenie do zawodu) dzienny b.d. Przetwórstwo owocowe (przyuczenie dzienny b.d. do zawodu) Ślusarz dzienny 1991 Koszykarz-plecionkarz dzienny 1984 Malarz dzienny 2006 Rzeźnik dzienny 1966 Florysta dzienny 2003 Technik rolnik dzienny b.d Technik rolnik dzienny b.d. Bez zawodu (L.O) dzienny 2006 Bez zawodu (L.O) dzienny 2006 Rolnicze zawodowe i maturalne (L.O.) zaoczny b.d Technik ekonomista dzienny b.d. Technik budowlany zaoczny b.d. Technik budowlany zaoczny 1983 Technik budowlany dzienny 2001 Dwa zawody: Pielęgniarka (studium dzienny 1991 medyczne) zaoczny 1993 Technik rachunkowości Policealne studium rolnicze zaoczny 1981 Technik dietetyk dzienny 2007 Technik melioracji wodnych dzienne 1978 Technik usług kosmetycznych zaoczne 2006 ekonomista dzienny b.d. Specjalista d.s marketingu i dzienny 2007 zarządzania Socjolog dzienny 2008 Ekonomista dzienne 2007 Ekonomista zaoczne 2001 Rolnik (agronomia) dzienne 2008 Dla pełniejszego obrazu sytuacji społecznej badanych, zebrano informacje na temat struktury wykształcenia respondentów z uwzględnieniem wykształcenia ich rodziców (tabela 3). 5

6 Tabela 3 Poziom wykształcenia respondentów z uwzględnienie wykształcenia ich rodziców Wykształcenie matki Wykształcenie ojca Wykształcenie respondentów Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Ogółem PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE LICENCJAT WYŻSZE Brak danych Ogółem Uwaga: Jeden respondent nie potrafił wskazać poziomu wykształcenia swoich rodziców, stąd wartości sumaryczne równe 30. II. ANALIZA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 2.1. Charakterystyka doświadczenia zawodowego i okresu przebywania na bezrobociu Wśród badanych przeważały osoby, które posiadają już doświadczenie zawodowe, i tak: 7 osób posiada do 2 lat stażu pracy, 4 osoby od powyżej 2 do 5 lat stażu, 6 osób powyżej 5 do 15 lat stażu oraz 7 osób co najmniej 16 lat stażu zawodowego. Warto podkreślić, że 4 osoby spośród badanych nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego a pozostałe nie ujawniły takich danych. Niezwykle rzadko się zdarzało, aby respondenci większą część swojego życia zawodowego przepracowali w jednym miejscu pracy. Tylko nieliczne osoby były dotychczas zatrudnione tylko w jednym zakładzie pracy: gospodarstwie rolnym jako pracownik fizyczny, w kwiaciarni jako sprzedawca, w szpitalu na stanowisku salowej, operator maszyn w firmie samochodowej czy też na posadzie kasjera w sklepie spożywczym. Szczegółowa analiza historii zatrudnienia badanych bezrobotnych wskazuje na odmienną tendencję, respondenci niejednokrotnie musieli wykazać się elastycznością zawodową 6

7 i z różnych przyczyn zmieniać miejsca pracy, a także podejmować prace nie zawsze zgodnie z ich formalnymi kwalifikacjami. Charakterystyczne jest również fakt, że owa mobilność zawodowa dotyczyła respondentów zarówno tych młodszych, o krótszym stażu zawodowym, jak i tych bardziej doświadczonych, którzy pracę zaczęli jeszcze w czasach PRL-u. Nie różnicował ich także poziom wykształcenia Przyczyny utraty zatrudnienia Najczęściej wskazywane przez respondentów przyczyny zwolnienia mają przede wszystkim charakter zewnętrzny i są to: upadek, likwidacja zakładu pracy, restrukturyzacja firmy. W innych przypadkach respondenci jako powód utraty etatu wskazywali na liczne powody wewnętrzne, leżące po stronie pracownika, takie jak: konflikt z pracodawcą, zmiana miejsca zamieszkania, problemy zdrowotne, konieczność opieki nad dzieckiem. Zdarza się również, iż bezrobotni rezygnują z posady ze względu na niekorzystne, niezadowalające pracownika warunki pracy, lub też nie są zatrudniani przez pracodawców po odbytym stażu zawodowym podjętym za pośrednictwem PUP Nielegalne zatrudnienie Osoby badane zasilają budżety rodzinne dorabiając na nielegalnym rynku pracy. Zazwyczaj jest to sezonowa praca w budownictwie (dostępna głównie dla mieszkańców terenów zurbanizowanych) lub rolnictwie (preferowana przez mieszkańców wsi). Nielegalna praca obejmuje również pomoc rodzicom w ich firmach czy gospodarstwach rolnych, a także odpłatne świadczenie usług kosmetycznych sąsiadom, znajomym, czy pomoc w naprawie samochodów, urządzeń. Dla badanych jest to jednak rozwiązanie tymczasowe i najczęściej połączone z jednoczesnym poszukiwaniem legalnego etatu. 7

8 2.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Badane osoby w większości nie prowadziły dotychczas własnej działalności gospodarczej, ale spora ich część nie wyklucza takiej możliwości. Osoby potencjalnie gotowe do podjęcia działalności gospodarczej podkreślały zatem takie przewidywane trudności z uruchomieniem własnej firmy jak: - ogólny brak pomysłu na konkretną działalność, - brak funduszy, - nieznajomość przepisów, - lęk przed porażką. III. PREFERENCJE ZAWODOWE RESPONDENTÓW 3.1. Zawody odrzucane W ramach przeprowadzonego badania zadano respondentom pytania dotyczące pracy odrzucanej - będącej poniżej, bądź niezgodnej z ich kwalifikacjami zawodowymi - której nie zgodziliby się przyjąć. Badani podzielili się na dwie odrębne grupy: tych, którzy gotowi są przyjąć każdą pracę, tych, którzy odrzucają zawody niezgodne z ich kompetencjami oraz innymi wymaganiami dotyczącymi przyszłej posady. Osoby, które cechuje mniejsza elastyczność zawodowa, nie podjęłyby z pewnością pracy poniżej pewnego minimum finansowego. Podawane kwoty najniższej pensji wahały się od złotych do 2000 złotych, choć najczęściej wskazywano kwoty 1000 oraz 1200 złotych na rękę. Respondenci podkreślali, iż podjęcie pracy musi im się opłacać, a więc koszty dojazdów, wynajęcia opieki nad dziećmi itp. nie mogą pokrywać większości przychodów. Badani z grupy wykazującej się mniejszą elastycznością zawodową podawali różne kryteria oceny pracy. Z ich odpowiedzi wynika, iż nie podjęliby pracy: w charakterze pracownika fizycznego (4 osoby), zmianowej (1 osoba), 8

9 Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" poza miejscem zamieszkania (2 osoby). Badani odrzucają takie zawody jak: akwizytor (4 osoby), sprzątaczka (4 osoby), sprzedawca (2 osoby), mechanik (1 osoba), pracownik biurowy (1 osoba). Negatywne wybory dotyczyły takich branż jak: produkcja (2), gastronomia (1), praca w hipermarketach (1). Badani odrzucają też pracę w konkretnych firmach, z którymi badani mieli osobiste doświadczenia Praca idealna W trakcie wywiadów, zapytano badanych o ich idealną pracę - o pracę marzeń, taką jaką chcieliby najbardziej wykonywać. Dla niektórych osób bezrobotnych okazało się to kłopotliwe pytanie, gdyż nie zastanawiali się nad ideałem pracy, natomiast realistycznie potrafią ocenić, jaką aktualnie pracę mogą zdobyć. Można scharakteryzować dwie grupy osób: - realistów bez aspiracji, którzy chcieliby znaleźć jedynie stałe zatrudnienie, bez względu na charakter i prestiż przyszłej posady, - marzycieli z aspiracjami (większość rozmówców) - osoby, które pomimo ciągłego zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy oraz z życia społecznego, posiadają swe cele zawodowe, nawet, jeśli obecny poziom kwalifikacji stanowi barierę realizacji tychże pracowniczych ideałów. Około trzecia część uczestniczących w badaniach respondentów uznała, iż prowadzenie własnej małej firmy byłoby jednocześnie pracą idealną. Paradoksalnie wzrost zainteresowania działalnością gospodarczą jako formą samozatrudnienia następuje w okresie kryzysu gospodarczego, którego symptomy obserwowane są już przez respondentów na lokalnym rynku pracy. Badani mają aspiracje, aby otworzyć firmy handlowe (mały sklep), usługowe (firma kosmetyczna, poradnictwo prawne, agencja nieruchomości). Inne rodzaje idealnej pracy to: praca w sektorze publicznym - jako nauczyciel, urzędnik, policjant czy strażak, 9

10 Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" posada biurowa, w firmie prywatnej lub państwowej. Wśród profesji stanowiących cel dążeń zawodowych wymieniano: informatyka, projektanta wnętrz, pracownika socjalnego, szkoleniowca, sprzedawcę w salonie samochodowym, stolarza, malarza budowlanego, kucharza, żołnierza zawodowego. Inne osoby podkreślały, iż idealna praca to taka, w której panuje przyjemna atmosfera, dobre stosunki społeczne, zapewniająca kontakt z ludźmi i jest odpowiedzialna czy też w zakładzie pracy ulokowanym blisko miejsca zamieszkania. IV. OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ IDENTYFIKACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH ZNALEZIENIE ZATRUDNIENIA 4.1. Ogólna ocena leszczyńskiego rynku pracy W czasie przeprowadzania badań terenowych w powiecie leszczyńskim stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 6,6% w styczniu 2009 roku, by następnie, pod koniec lutego wzrosnąć do poziomu 7,3%. Zgodnie z danymi statystycznymi, w końcu stycznia 2009 roku liczba bezrobotnych w Lesznie wynosiła osób, zatem w porównaniu do grudnia 2008 liczba bezrobotnych wzrosła o 24,8% (tj. o 674 osoby). W kolejnym miesiącu sprawozdawczym w lutym, w porównaniu do stycznia, liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o kolejne 10% (3739 osób). Zatem na przełomie roku 2008/2009 odnotować można odwrócenie, zapoczątkowanego w 2005 roku trendu malejącego bezrobocia 1. Tę niepokojącą tendencję na rynku pracy, wynikający, jak można przypuszczać, z globalnego kryzysu gospodarczego, można również odczytać w wypowiedziach badanych osób długotrwale bezrobotnych. 1 Informacja o sytuacji na rynku pracy w styczniu 2009 r., Informacja o sytuacji na rynku pracy w lutym 2009 r., opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, źródło: 10

11 Jak wynika z wypowiedzi badanych, subiektywna ocena lokalnego rynku pracy wypada negatywnie, aczkolwiek badani postrzegają go jako podobny do tych w innych regionach. Przyczyny powstania i utrzymywania się lokalnego bezrobocia wg respondentów: mało rozbudowany i mało elastyczny, skostniały rynek pracy; brakuje dużych zakładów produkcyjnych, liczebnie przeważają mikroprzedsiębiorstwa, (zgodnie z wypowiedziami respondentów, są to rodzinne interesy, w których zatrudniani są członkowie rodzin oraz osoby znajome); zła sytuacja finansowa i upadanie dużych zakładów pracy bądź redukcja zatrudnienia wśród nielicznych już, dużych pracodawców; niekorzystne warunki pracy (zbyt niskie płace, konieczność wyjazdów) lub poszukiwanie pracowników na szarej strefie rynku pracy; niedopuszczanie do rynku pracy absolwentów szkół; nieodpowiedni kierunek wykształcenia bezrobotnych; trudności z dojazdami do pracy, spowodowane likwidacją wileu połączeń komunikacji zbiorowej oraz wzrostem ceny biletów (osoby z terenów wiejskich); masowe powroty do kraju emigrantów zarobkowych z Anglii oraz Irlandii. Zadaniem pojedynczych uczestników badania, zdarzają się sytuacje, że same osoby bezrobotne nie wykazują aktywności w poszukiwaniu pracy i rejestrują się tylko w celu otrzymania świadczenia z Urzędu Pracy. Pojawiły się również pozytywne oceny dynamiki na rynku pracy. Według respondentów optymistów, spadek stopy bezrobocia może być jednak pozorny i wynikać z migracji zarobkowej w inne rejony kraju (Poznań, Wrocław) oraz za granicę, ponadto w pewnych dziedzinach gospodarki, zdaniem badanych, następuje poprawa, której jednak nie wychwytują oficjalne statystyki na przykład na rynku budowlanym polega ona na nieoficjalnym wzroście wynagrodzeń Bariery utrudniające znalezienie zatrudnienia Niezwykle ważnym zagadaniem poruszanym w trakcie przeprowadzania wywiadów była identyfikacja wszystkich barier utrudniających znalezienie zatrudnienia. Osoby długotrwale bezrobotne wskazały na liczne, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeszkody, zmniejszające ich szanse na rynku pracy. Według opinii niektórych osób biorących udział w badaniu, obecnie trudno mówić uprzywilejowanych i upośledzonych grupach na lokalnym rynku pracy, gdyż problem 11

12 ze znalezieniem pracy mają osoby o bardzo odmiennych charakterystykach społecznozawodowych. Większość respondentów nie miała jednak problemów z identyfikacją lokalnych trudności na rynku pracy. Co warte podkreślenia, nierzadko, jako grupę znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji wskazywano tę, którą sami reprezentują. W poniższej tabeli zawarte są wskazane przez badanych ograniczenia. Tabela 4 Bariery na rynku pracy BARIERY NA RYNKU PRACY I. BARIERY ZEWNĘTRZNE Mała ilość zakładów pracy Brak ofert pracy w zawodzie Brak atrakcyjnych ofert pracy Zatrudnianie na czarno Duża konkurencja wśród kandydatów Niedostosowanie poziomu kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy II. BARIERY WEWNĘTRZNE Zbyt zaawansowany wiek kandydata do zatrudnienia Brak doświadczenia zawodowego. Brak dyspozycyjności ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem Płeć nieodpowiednia w danej branży Dyskryminacja kobiet Zbyt niski poziom wykształcenia Brak odpowiednich kwalifikacji Nieodpowiedni kierunek wykształcenia Brak środków finansowych(na podnoszenie kwalifikacji, na dojazdy) Brak dyspozycyjności ze względu na kontynuację nauki Problemy z dojazdem z terenów wiejskich Problemy zdrowotne Fakt przebywania na długotrwałym bezrobociu Brak motywacji, zniechęcenie, apatia 12

13 V. SAMOOCENA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 5.1. Ogólna samoocena Respondenci rzadko pracują w zawodach wyuczonych, co dowodzi wadliwego, nieprawidłowego doboru ścieżki edukacyjnej do aktualnego popytu na lokalnym rynku pracy. Większość z badanych posiada również co najwyżej jedną lub dwie dodatkowe kwalifikacje zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy. Badani bezrobotni zazwyczaj nie dostrzegali u siebie silnych stron, twierdząc, że na tle innych kandydatów do zatrudnienia nie wyróżniają się pozytywnie. Zdecydowanie łatwiej było im mówić o swoich wadach i mankamentach niż o zaletach. Niska samoocena badanych długotrwale bezrobotnych może wskazywać pośrednio na poczucie klęski, przygnębienie czy lęk spowodowany niedawną utratą pracy. Ogólnie, respondenci oceniali swoje kwalifikacje na poziomie dobrym, zadowalającym, ambiwalentnym bądź złym, niezadowalającym. W całej badanej próbie nie było ani jednej osoby, która oceniałaby je na poziomie bardzo dobrym, ponieważ zawsze dostrzegali oni u siebie jakieś braki Silne i słabe strony osób długotrwale zawodowych. Subiektywne spostrzeżenia bezrobotnych dotyczące postrzegania przez nich swoich kompetencji zawodowych atuty, słabe strony zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 5 Samoocena kompetencji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych SAMOOCENA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SILNE STRONY Kompetencje formalne SŁABE STRONY Odpowiedni poziom wykształcenia Wykształcenie kierunkowe Doświadczenie zawodowe Posiadanie prawa jazdy Uregulowany stosunek do służby wojskowej Brak zawodu wyuczonego, specjalizacji Nieodpowiedni kierunek wykształcenia Zbyt niski poziom wykształcenia Zbyt wysoki poziom wykształcenia Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym 13

14 Kompetencje nieformalne Brak doświadczenia zawodowego Brak doświadczenia w danej branży Bezrobocie: przerwa w pracy zawodowej Brak w ogóle lub aktywnego prawa jazdy Brak specjalistycznych uprawnień potwierdzonych formalnie Znajomość języka angielskiego Znajomość obsługi komputera Znajomość obsługi urządzeń biurowych Umiejętność pracy w grupie Umiejętność zarządzania grupą Znajomość branży Fachowość - złota rączka Predyspozycje osobowościowe Brak znajomości języków obcych Niewystarczająca znajomość języków obcych Słaba obsługa komputera Problem z prowadzeniem samochodu Brak jakichś konkretnych umiejętności Sumienność, rzetelność Komunikatywność Kompetencje społeczne Odpowiedzialność Uczciwość Obowiązkowość Ambicja, chęć rozwoju zawodowego Punktualność Dyspozycyjność Łatwość uczenia się Pogodne usposobienie Dobra organizacja pracy Zdolność podejmowania decyzji Elastyczność, otwarcie na branże Wyobraźnia, kreatywność Zaangażowanie w pracę Zbyt młody wiek Podatność na stres, nerwowość Brak pewności siebie, nieśmiałość Lęk przed wyzwaniami Niedyspozycyjność Zawansowany wiek Konieczność wychowywania dzieci Problemy zdrowotne Brak siły fizycznej Brak znajomości kapitału społecznego 14

15 VI. DOTYCHCZASOWE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ASPIRACJE EDUKACYJNE DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 6.1. Charakterystyka dotychczasowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Badane osoby bezrobotne stosunkowo często wykazywały się aktywnością w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych na szkoleniach, warsztatach czy kursach. Aż 14-stu respondentów reprezentujących różne szczeble wykształcenia oraz grupy zawodowe, przyznało podczas badań, iż w ogóle próbowało w ten sposób zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez udział w różnego rodzaju kursach. Badani, którzy byli dotychczas bierni w tej sferze praktyk edukacyjnych podawali różne powody swego braku aktywności: brak wewnętrznej potrzeby dalszego szkolenia się, brak środków finansowych, brak czasu ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem, zaangażowanie w naukę lub pracę, brak propozycji/ interesującej oferty szkoleniowej, brak możliwości udziału w szkoleniach PUP, brak informacji o ofercie szkoleniowej. Bierni w tej sferze praktyk edukacyjnych podawali bardzo praktyczną motywację do działania. Ukończenie kursu szkolenia powinno gwarantować, a przynajmniej silnie sprzyjać poprawie szans na rynku pracy. Najczęściej tematyka kursu wiązała się z dotychczasową ścieżką edukacyjną albo z wykonywanym zawodem. Należy podkreślić, iż trzy młode osoby z wykształceniem średnim lub licencjackim nadal kształcą się na studiach wyższych w trybie zaocznym, a więc zwiększają swój kapitał kulturowy w inny sposób, niedostępny dla respondentów gorzej wyedukowanych. 15

16 6.2. Aspiracje edukacyjne osób długotrwale bezrobotnych Spośród wszystkich respondentów, sześć osób zamierza podwyższyć poziom dotychczasowego wykształcenia, niezależnie od gotowości do uczestnictwa w kursach czy szkoleniach. Badani długotrwale bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie charakteryzują się niewielką aktywnością w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji podczas szkoleń, kursów, warsztatów. Ponadto długotrwałe bezrobocie - powiązane z niskim poziomem wykształcenia oraz z zaawansowanym wiekiem - stanowi bardzo silną blokadę dla powstawania i utrzymywania aspiracji edukacyjnych. Można stwierdzić, że stosunkowo wysokie, jasno określone cele edukacyjne ujawniają jedynie osoby młode (które nie przekroczyły wieku 30. lat) oraz dobrze wyedukowane. Dodatkowym czynnikiem mobilizującym do realizacji zamierzeń, podjęcia aktywności edukacyjnej jest fakt nie posiadania dzieci, stan wolny (panna/kawaler) oraz jednoczesne wsparcie materialne ze strony pracujących i współmieszkających rodziców. Inne osoby długotrwale bezrobotne, nawet jeżeli posiadają aspiracje, to praktycznie nie podejmują działań zmierzających do podniesienia poziomu wykształcenia. Dzieje się tak z powodu braku odpowiednich środków finansowych, konieczności intensywnego poszukiwania pracy czy obowiązku sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. Powyższe zróżnicowania osób długotrwale bezrobotnych powinny być wzięte pod uwagę przy planowaniu oraz wdrażaniu instrumentów zwiększających aspiracje oraz aktywność edukacyjną tej szczególnej kategorii osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. VII. CHARAKTERYSTYKA AKTYWNOŚCI W POSZUKIWANIU PRACY 7.1. Stosowane metody poszukiwania pracy Niezwykle istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie badań jest charakterystyka aktywności badanych bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. W trakcie rozmów respondenci zostali zapytani o sposoby poszukiwania pracy oraz o wskazanie, w ich opinii, najbardziej efektywnych metod. Należy podkreślić, że wśród badanych długotrwale bezrobotnych są osoby, które w ogóle dotąd nie szukały pracy. W grupie tej znalazły się młode kobiety, które podjęły i aktualnie kontynuują naukę na studiach zaocznych. Jedna z kobiet przyznała, iż dopiero 16

17 rozpoczyna poszukiwanie pracy. Pomimo stosunkowo długotrwałego przebywania na bezrobociu (aż 15 lat bez pracy), podjęła aktywność dopiero kilka dni przed momentem przeprowadzenia badań, gdyż dotychczas zajmowała się trójką małoletnich dzieci. Pozostali badani wskazują na następujące metody poszukiwania pracy: kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą, przeglądania ogłoszeń prasowych, rozpytywanie znajomych, przebywanie na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, przeglądanie ogłoszeń w Internecie. Najczęściej wykorzystywanym przez badanych sposobem poszukiwania pracy (w wielu przypadkach jedynym) jest kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy. Natomiast przeglądanie odpowiednich stron internetowych, co należy podkreślić, nie jest powszechnie wykorzystywaną metodą, gdzie poważną barierą jest sam dostęp do Internetu, a często również brak nieumiejętności obsługi komputera. Wśród respondentów panuje przekonanie, iż na terenie analizowanego rynku pracy najskuteczniejszą metodą na znalezienie zatrudnienia jest wykorzystanie sieci nieformalnych znajomości - sięganie po rekomendacje krewnych i niespokrewnionych znajomych, którzy mają dostęp lub wpływ na obsadzanie lokalnych wakatów. Osoby z wykształceniem co najmniej licencyjnym, stosują bardziej zróżnicowane oraz intensywne sposoby poszukiwania pracy: przeglądają ogłoszenia w Internecie oraz w prasie, a także kontaktują się z potencjalnymi pracodawcami, którym osobiście dostarczają dokumentację aplikacyjną Dynamika poszukiwania zatrudnienia Okazuje się, że część respondentów w pierwszej fazie bezrobocia szukało pracy z większym zaangażowaniem, jednak kolejne porażki - które stanowią, jak sami przyznają dość duże obciążenie psychiczne - spowodowały utratę wiary i nadziei, pesymistyczną ocenę własnych szans na rynku pracy, a także zaniżoną samoocenę i negatywne postrzeganie własnych możliwości zawodowych. Przełożyło się to bezpośrednio na bierność, apatię i spadek intensywności w poszukiwaniu pracy. 17

18 Charakterystyczny jest fakt, że częściej o takich konsekwencjach długotrwałego bezrobocia mówią mężczyźni niż kobiety, osoby starsze aniżeli młodsze, a także respondenci gorzej wyedukowani, którzy spotykają się z bezpośrednimi odmowami lokalnych pracodawców. Można założyć ponadto, że mimo trudniejszej sytuacji na rynku pracy to kobiety, prawdopodobnie lepiej znoszą sytuację bezrobocia, ponieważ, poza rolą zawodową, mają do odegrania wyraźną rolę w gospodarstwie domowym, między innymi jako opiekunki dzieci czy gospodyni domowej. Drugą, zaobserwowaną w trakcie badań tendencją jest wzrost intensywności w poszukiwaniu pracy. Do zwiększonej aktywności długotrwale bezrobotnych mobilizuje trudna sytuacja - zarówno ubożenie gospodarstwa domowego, jak i zmęczenie bezczynnością, a także odchowanie dzieci w przypadku kobiet, które dotychczas poświęcały się niemal wyłącznie roli matki oraz gospodyni domowej. Większość respondentów poszukuje zatrudnienia wyłącznie na terenie powiatu leszczyńskiego. Jedynie nieliczni, głównie absolwenci uczelni wyższych, ubiegają się lub rozważają możliwość podjęcia pracy w najbliższych wielkich miastach: Wrocławiu lub Poznaniu Gotowość do migracji Jak wynika z wypowiedzi, respondenci zazwyczaj nie podjęli by się pracy zagranicą, w ostateczności gotowi byliby wyjechać głównie do Niemiec lub Wielkiej Brytani. Największą mobilnością charakteryzowali się przede wszystkim bezrobotni z wykształceniem średnim oraz wyższym, osoby które nie przekroczyły 30. roku życia oraz osoby, które nie założyły jeszcze własnych rodzin (bezdzietni kawalerowie i panny). Respondenci dostrzegają już powroty ostatniej wielkiej fali emigracji zarobkowej, z tego względu potencjalnie najbardziej mobilne osoby deklarują ewentualny pobyt czasowy na emigracji zarobkowej, aby np. zarobić pieniądze na egzystencję dla całej rodziny. Głównym motywem, a z drugiej strony hamulcem, dla wzięcia pod uwagę migracji zarobkowej do innego kraju jest znajomość określonego języka obcego. Ciekawy jest fakt, że gotowość do wyjazdu za granicę deklarują nawet ci bezrobotni, którzy nie znają języków obcych. Dotychczas również emigracja nie była częstą formą aktywności spośród badanych tylko dwie osoby migrowały zarobkowo 18

19 VIII. OCZEKIWANE FORMY POMOCY Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" Badanym, oprócz dostępu do ofert pracy, zależy przede wszystkim na szkoleniach, kursach zwiększających ich kompetencje zawodowe. Bezrobotni o zaniżonej samoocenie, którzy nie potrafią już odnaleźć się na rynku pracy - oczekują wsparcia psychicznego. Znaczna część badanych zadeklarowała również, iż skorzystałaby z pomocy doradcy zawodowego, dzięki temu mogliby uporać się z ujawnianym poczuciem zagubienia na lokalnym rynku pracy. Dla osób młodych, które nie zdobyły jeszcze doświadczenia zawodowego niezwykle ważną formą pomocy jest możliwość odbycia stażu za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie. Jednak zgłaszanym przez nich problemem jest zjawisko rotacji stażystów pracodawcy, oszczędzając koszty zatrudnienia, mimo złożonej deklaracji, nie zatrudniają osób po odbytym stażu, ale przyjmują kolejnych kandydatów. Niezwykle ważnym wsparciem jest również możliwość zwrotu kosztów dojazdu w poszukiwaniu pracy, bowiem właśnie brak środków finansowych na te cele, stanowi poważne ograniczenie dla aktywnego poszukiwania pracy. Badani relacjonują, że utrzymują stałe regularne kontakty z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, głównie korzystając z ogłoszeń dostępnych zarówno w samym Urzędzie, jak i na stronie internetowej tej instytucji. Respondenci nadal oczekują aktywnego wsparcia ze strony Urzędu Pracy, gdzie - zaangażowany w pomoc bezrobotnemu pracownik: doradzi, odpowiednio pokieruje, w razie potrzeby poinformuje o dostępnych ofertach pracy. Ważna jest również rzetelna weryfikacja oczekiwań pracodawcy. Dając wyraz dużemu społecznemu zaufaniu wobec pracowników Urzędu, badani niejednokrotnie zgłaszali potrzebę, aby Urząd w większym stopniu kontrolował nieuczciwych pracodawców, którzy za pośrednictwem i bez wiedzy tej instytucji stosują również nabór na nielegalne stanowiska pracy. Mniej wyedukowani bezrobotni oczekują również pomocy przy pisaniu CV i listów motywacyjnych oraz doradztwa w zakresie przygotowywania się i skutecznej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Większość respondentów wymaga szkoleń z zakresu autoprezentacji, chociaż nie wszyscy mieli tego świadomość. W kilku przypadkach oceniali oni, że jak dotąd nie mieli lub nie mieliby większych problemów z autoprezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Tymczasem w trakcie wywiadu mieli poważne trudności z określeniem swych słabych czy mocnych stron w obecności osoby przeprowadzającej wywiad pogłębiony. Rzadziej zainteresowane tą formą pomocy są osoby, które zdobyły tytuły licencyjne, natomiast badani z tytułem magistra radzą sobie w tym zakresie bez problemu. 19

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy

Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy Bezrobotni 50+ na grudziądzkim rynku pracy raport z badania ankietowego, na temat sytuacji osób po 50. roku życia, zarejestrowanych jako bezrobotne w Powiatowym Urzędzie Pracy w Grudziądzu 2 Bezrobotni

Bardziej szczegółowo

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2

spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 spis treści: Wstęp Tomasz Schimanek, Akademia Rozwoju Filantropii w Polsce 2 Dr Michał Boni o problemie starzejącego się społeczeństwa i wyzwaniach współczesnego rynku pracy. 4 Omówienie wyników badania

Bardziej szczegółowo

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy

Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Badania współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego Diagnoza sytuacji osób defaworyzowanych na rynku pracy Raport podsumowujący badania realizowane przez Pentor

Bardziej szczegółowo

Szanse na rynku pracy osób 50+

Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Szanse na rynku pracy osób 50+ Raport z badań jakościowych Lublin 2015 Projekt Lubelskie Obserwatorium Rynku Pracy kontynuacja jest współfinansowany przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach

Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich kwalifikacjach Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany na zlecenie Zespołu Rozwoju Zasobów Ludzkich PARP. Jak inwestować w rozwój pracowników o niskich

Bardziej szczegółowo

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej

Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Wojewódzki Urząd Pracy Obserwatorium Rynku Pracy Sytuacja bezrobotnych kobiet na lokalnym rynku pracy w obszarze działania Filii WUP w Bielsku Białej Raport z badań sondażowych Bielsko Biała * styczeń

Bardziej szczegółowo

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim

ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY. Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim ZACHODNIOPOMORSKIE OBSERWATORIUM RYNKU PRACY Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych w województwie zachodniopomorskim Szczecin 2009 Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Potrzeby szkoleniowe osób bezrobotnych

Bardziej szczegółowo

Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt Nowe możliwości  współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt "Nowe możliwości " współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Powiatowy Urząd Pracy w Legnicy ul. Gen. Władysława Andersa 2 59-220 Legnica Spis treści

Bardziej szczegółowo

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50)

Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) Raport z badań kluczowych przeprowadzonych na potrzeby realizacji projektu PI Wirtualny Asystent Kariery 50+ (WAK50) mgr Ada Domańska dr Robert Zajkowski Lublin, lipiec 2013 1 Spis treści: 1. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4

Egzemplarz bezpłatny ISBN 978-83-928923-0-4 NOWE warszawski rynek pracy okladka:layout 1 2009-05-07 21:15 Page 2 Niniejszy Raport zawiera szczegółowe omówienie wyników badań przeprowadzonych przez Instytut MillwardBrown SMG/KRC, współfinansowanych

Bardziej szczegółowo

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa

Ośrodek Ewaluacji Sp. z o.o., Warszawa Zeszyty Naukowe Warszawskiej Wyższej Szkoły Informatyki Nr 10, Rok 7, 2013, s. 53-126 Raport końcowy z badania prowadzonego w ramach projektu Efektywni 50+ Magdalena Szostakowska, Katarzyna Wójcikowska

Bardziej szczegółowo

Narodowy Bank Polski

Narodowy Bank Polski Narodowy Bank Polski Oddział Okręgowy w Warszawie Badanie rynku pracy w województwie mazowieckim Warszawa, listopad 2006 r. Autor chciałby podziękować za pomoc udzieloną przy pisaniu pracy prof. Andrzejowi

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015

POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2007 2015 Koszalin, 2006 r. Spis treści. Wprowadzenie...3 I. Diagnoza sytuacji gospodarczo - społecznej powiatu...

Bardziej szczegółowo

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3

I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 Spis treści Wprowadzenie... 2 I. Podstawowe uwarunkowania lokalnego rynku pracy... 3 1. Sytuacja demograficzna powiatu... 4 2. Pracodawcy na lokalnym rynku pracy... 5 3. Społeczno-ekonomiczne aspekty rynku

Bardziej szczegółowo

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych

SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych SZANSA BEZ MUNDURU Partnerstwo na rzecz aktywizacji zawodowej mieszkańców terenów powojskowych Opis metody prowadzenia działań doradczych Opis metody aktywizacji zawodowej przygotowany w ramach Programu

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY

POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2 POLITYKA PAŃSTWA NA POLSKIM RYNKU PRACY 2.1. WPROWADZENIE Rynek pracy stanowi istotną dziedzinę działania rządu każdego kraju. Ponieważ problemy rynku pracy mają wymiar ekonomiczno-społeczny, państwo

Bardziej szczegółowo

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce

Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON. szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Model wielostronnej diagnozy kompetencji ON szansą na ich skuteczną aktywizację zawodową w Wielkopolsce Badanie pogłębiające diagnozę potrzeby realizacji projektu RAPORT Poznań, wrzesień 2012 r. Autor:

Bardziej szczegółowo

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod

DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod DZIAŁALNOŚĆ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W ŚWIETOCHŁOWICACH W ROKU 2012 (Diagnoza sytuacji zarejestrowanych osób bezrobotnych oraz stosowanych metod aktywizacyjnych ) ŚWIĘTOCHŁOWICE 2013 SPIS TREŚCI 1. Wstęp

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim

Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Analiza lokalnego rynku pracy w powiecie aleksandrowskim Powiatowy Urząd Pracy w Aleksandrowie Kujawskim Badanie zrealizowane przez: Ośrodek Badań Społecznych INDEKS Biuro: ul. Kozia 16, 61-835 Poznań,

Bardziej szczegółowo

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU

ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU PROJEKT ZATRUDNIENIE OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH PERSPEKTYWY WZROSTU Raport syntetyczny Opracowanie: Elżbieta Kryńska Krzysztof Pater Warszawa 2013 SPIS TREŚCI WPROWADZENIE... 4 I. ZAKRES I METODY BADAŃ...

Bardziej szczegółowo

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet

Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na rzecz aktywnoœci zawodowej kobiet Badanie wspó³finansowane przez Uniê Europejsk¹ ze œrodków Europejskiego Funduszu Spo³ecznego w ramach Pomocy Technicznej Programu Operacyjnego Kapita³ Ludzki Ocena dzia³añ Priorytetu VI i VII PO KL na

Bardziej szczegółowo

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia

Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Kaliski rynek pracy szanse i zagrożenia Publikacja z badań Strona1 Spis treści 1. Wprowadzenie...6 1.1. Problematyka badawcza...7 1.2. Lista poszukiwanych informacji...8 1.3. Hipotezy badawcze...11 2.

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO

STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO STRATEGIA WDRAŻANIA PROJEKTU INNOWACYJNEGO TESTUJĄCEGO Nazwa Produktu: Social Venture Capital dla Podmiotów Ekonomii Społecznej (SVC dla PES) Tytuł Projektu: Venture Capital jako nowe i skuteczne narzędzie

Bardziej szczegółowo

Pracodawca Rynek Pracownik

Pracodawca Rynek Pracownik 2015 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców 2014 Pracodawca Rynek Pracownik Badanie zapotrzebowania na pracowników wśród małopolskich pracodawców

Bardziej szczegółowo

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015

Program Pomocy Rodzinie. na lata 2010-2015 Załącznik do Uchwały 497/LXVII/10 Rady Miejskiej Łomży z dnia 29 września 2010 r. Program Pomocy Rodzinie na lata 2010-2015 Łomża, wrzesień 2010 r. 1 SPIS TREŚCI 1. WPROWADZENIE 4 1. 1 ORGANIZACJA DZIAŁAŃ

Bardziej szczegółowo

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+

Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Diagnoza dobrych praktyk metod aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ Warszawa, czerwiec 2013 1 Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Projekt

Bardziej szczegółowo

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu

Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Profesjonalna kadra kluczem do sukcesu Raport z badań lokalnego rynku pracy Warszawa, Wrzesień 2009 Profesjonalna kadra kluczem

Bardziej szczegółowo

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego

Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Model współpracy systemu edukacji z gospodarką województwa wielkopolskiego Agnieszka Różycka Marcin Dwórznik Justyna Gać Adam Miller Marcin Steć Case-Doradcy Sp. z o.o SPIS TREŚCI 1. WSTĘP... 3 2. CHARAKTERYSTYKA

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY

SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY SZKOLENIA PRACOWNIKÓW Z ZAKRESU ELASTYCZNYCH FORM PRACY Poradnik dla instytucji szkoleniowych Wydawnictwo Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Białymstoku Białystok 2007 RECENZJA PORADNIKA Lucyna Machol Zajda

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015

LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 LOKALNA STRATEGIA ZATRUDNIENIA I PROMOCJI PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RUDZIE ŚLĄSKIEJ NA LATA 2008-2015 Ruda Śląska, marzec 2008 SPIS TREŚCI: WSTĘP 3 1. SYTUACJA SPOŁECZNO-GOSPODARCZA MIASTA RUDA ŚLĄSKA 6 2.

Bardziej szczegółowo