Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" współfinansowany przez Unię Europejska w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego"

Transkrypt

1 Wnioski z raportu z badania jakościowego wśród osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego Leszno 2009

2 Wprowadzenie Zaprezentowane w raporcie badania jakościowe pn. Badanie jakościowe wśród osób długotrwale bezrobotnych z terenu Miasta Leszna i powiatu leszczyńskiego, przeprowadzone zostały w styczniu oraz lutym 2009 roku wśród 31 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w Urzędzie Pracy. Badania te zrealizowała firma InterActive Agencja Komunikacji Marketingowej na zlecenie Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie w ramach projektu Doskonały doradca, doskonały pośrednik", współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. Problematyka badawcza zogniskowana została wokół dwóch niezwykle istotnych zagadnień: samooceny bezrobotnych pod kątem własnej sytuacji zawodowej - gdzie zidentyfikowane zostały zarówno ich słabe, jak i mocne strony; oraz dokonana została wielowymiarowa charakterystyka wszelkiego typu barier utrudniających znalezienie zatrudnienia. Analizowane badania miały na celu wskazanie praktycznych działań sprzyjających aktywizowaniu kategorii osób długotrwale bezrobotnych na terenie Miasta Leszna oraz powiatu leszczyńskiego. Badani, bazując na swoim doświadczeniu w kontaktach z pracodawcami oraz obserwacji otaczającej ich sytuacji gospodarczej, podzielili się również swoimi spostrzeżeniami dotyczącymi oceny lokalnego rynku pracy, a także subiektywnymi obrazami dynamiki zatrudnienia na badanym terenie. Metodologia badań Zaprezentowane w raporcie badania zostały przeprowadzone w oparciu o metodę badań jakościowych, w ramach której zastosowana została technika indywidualnych wywiadów pogłębionych - Indywidual in Depth Interview (IDI). Podczas badań skoncentrowano się na jakościowym opisie rzeczywistości, zwracając uwagę na różnorodność zjawisk, a nie na częstotliwość ich występowania. Badania te w głównej mierze odpowiadają na pytania: jak i dlaczego. O zastosowaniu jakościowej metody badawczej zadecydował przede wszystkim fakt, że metoda ta, ze względu na swą miękkość i mniejszą standaryzację, pozwoliła poznać nie tylko to, w jaki sposób osoby długotrwale bezrobotne postrzegają badaną rzeczywistość, ale jednocześnie umożliwiła dotarcie do często nieuświadomionych ich opinii czy postaw. Ponadto wywiady IDI znajdują zastosowanie w badaniach, gdzie problem wymaga znacznie głębszego poznania poglądów i postaw badanych, niż jest to możliwe przy użyciu standaryzowanego wywiadu 2

3 kwestionariuszowego. Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" Wywiady te miały charakter częściowo ustrukturalizowany, ponieważ podstawę do dyskusji stanowił scenariusz wywiadu, który był ściśle podporządkowany założonej problematyce badawczej. Każda z przeprowadzonych rozmów była nagrywana na dyktafon cyfrowy, a następnie dokonano celowej transkrypcji tych wywiadów. W analizie tak otrzymanych danych, koncentrowano się na jakościowym opisie badanej rzeczywistości, zwracając przede wszystkim uwagę na różnorodność badanych zjawisk, a nie na częstotliwości ich występowania. I. CHARAKTERYSTYKA SYTUACJI RODZINNEJ ORAZ STATUSU SPOŁECZNO- EKONOMICZNEGO OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH Dobierając respondentów starano się dotrzeć do osób długotrwale bezrobotnych. Ponadto ważnym kryterium doboru respondentów był ich wiek (dotarcie zarówno do osób młodych, które nie miały jeszcze rozbudowanych biografii pracowniczych, jak i do osób starszych, charakteryzujących się wieloletnim doświadczeniem zawodowym), zróżnicowany poziom i kierunki wykształcenia oraz różnorodne pochodzenie (zarówno z miasta Leszna, jak i z terenów wiejskich powiatu leszczyńskiego). Starano się przyjrzeć także, z jakimi problemami spotykają się mężczyźni oraz kobiety - na ile płeć warunkuje ich trudną sytuację na rynku pracy. Dzięki takiemu doborowi respondentów udało się uzyskać zróżnicowane opinie oraz subiektywne spostrzeżenia dotyczące lokalnego rynku pracy. Badanie przeprowadzono wśród 31 osób długotrwale bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Lesznie (17 kobiet, 14 mężczyzn). Dane zawarte w poniższych tabelach w sposób szczegółowy charakteryzują sytuację rodzinną oraz zawodową badanych osób długotrwale bezrobotnych. 3

4 Tabela 1 Stan cywilny i sytuacja rodzinna respondentów Stan cywilny prawny Zamężna/ żonaty Panna/ kawaler Rozwiedziona/y lub w separacji Płeć Wiek Miejsce zamieszkania Liczba posiadanych dzieci Liczba osób w gospodarstwie K 24 wieś K 25 wieś K 28 Leszno K 32 Wieś K 39 Leszno K 40 Leszno K 46 Leszno K 51 Leszno M 36 wieś M 45 wieś M 48 Leszno M 49 wieś M 54 Leszno K 20 wieś K 20 Leszno 0 b.d b.d. K 24 Leszno K 24 Leszno K 28 wieś K 42 wieś K 46 wieś M 19 wieś M 22 Leszno M 22 Leszno M 23 Leszno M 25 Leszno M 26 Leszno M 27 Leszno M 28 Leszno K 49 Leszno K 55 Leszno M 35 wieś domowym Ilość osób bezrobotnych 4

5 Tabela 2 Poziom wykształcenia a zawód wyuczony Poziom wykształcenia Podstawowe (5 osób) Zawodowe (4 osoby) Średnie/ policealne (15 osób) Licencjat (4 osoby) Wyższe (3 osoby) KIERUNEK WYKSZTAŁCENIA/ Zawód wyuczony System nauki Rok ukończenia Bez zawodu dzienny 1969 dzienny b.d. Tokarz (przyuczenie do zawodu) dzienny 1991 Kucharz (przyuczenie do zawodu) dzienny b.d. Przetwórstwo owocowe (przyuczenie dzienny b.d. do zawodu) Ślusarz dzienny 1991 Koszykarz-plecionkarz dzienny 1984 Malarz dzienny 2006 Rzeźnik dzienny 1966 Florysta dzienny 2003 Technik rolnik dzienny b.d Technik rolnik dzienny b.d. Bez zawodu (L.O) dzienny 2006 Bez zawodu (L.O) dzienny 2006 Rolnicze zawodowe i maturalne (L.O.) zaoczny b.d Technik ekonomista dzienny b.d. Technik budowlany zaoczny b.d. Technik budowlany zaoczny 1983 Technik budowlany dzienny 2001 Dwa zawody: Pielęgniarka (studium dzienny 1991 medyczne) zaoczny 1993 Technik rachunkowości Policealne studium rolnicze zaoczny 1981 Technik dietetyk dzienny 2007 Technik melioracji wodnych dzienne 1978 Technik usług kosmetycznych zaoczne 2006 ekonomista dzienny b.d. Specjalista d.s marketingu i dzienny 2007 zarządzania Socjolog dzienny 2008 Ekonomista dzienne 2007 Ekonomista zaoczne 2001 Rolnik (agronomia) dzienne 2008 Dla pełniejszego obrazu sytuacji społecznej badanych, zebrano informacje na temat struktury wykształcenia respondentów z uwzględnieniem wykształcenia ich rodziców (tabela 3). 5

6 Tabela 3 Poziom wykształcenia respondentów z uwzględnienie wykształcenia ich rodziców Wykształcenie matki Wykształcenie ojca Wykształcenie respondentów Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Podstawowe Zawodowe Średnie Wyższe Ogółem PODSTAWOWE ZAWODOWE ŚREDNIE LICENCJAT WYŻSZE Brak danych Ogółem Uwaga: Jeden respondent nie potrafił wskazać poziomu wykształcenia swoich rodziców, stąd wartości sumaryczne równe 30. II. ANALIZA DOŚWIADCZENIA ZAWODOWEGO OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 2.1. Charakterystyka doświadczenia zawodowego i okresu przebywania na bezrobociu Wśród badanych przeważały osoby, które posiadają już doświadczenie zawodowe, i tak: 7 osób posiada do 2 lat stażu pracy, 4 osoby od powyżej 2 do 5 lat stażu, 6 osób powyżej 5 do 15 lat stażu oraz 7 osób co najmniej 16 lat stażu zawodowego. Warto podkreślić, że 4 osoby spośród badanych nie posiadają żadnego doświadczenia zawodowego a pozostałe nie ujawniły takich danych. Niezwykle rzadko się zdarzało, aby respondenci większą część swojego życia zawodowego przepracowali w jednym miejscu pracy. Tylko nieliczne osoby były dotychczas zatrudnione tylko w jednym zakładzie pracy: gospodarstwie rolnym jako pracownik fizyczny, w kwiaciarni jako sprzedawca, w szpitalu na stanowisku salowej, operator maszyn w firmie samochodowej czy też na posadzie kasjera w sklepie spożywczym. Szczegółowa analiza historii zatrudnienia badanych bezrobotnych wskazuje na odmienną tendencję, respondenci niejednokrotnie musieli wykazać się elastycznością zawodową 6

7 i z różnych przyczyn zmieniać miejsca pracy, a także podejmować prace nie zawsze zgodnie z ich formalnymi kwalifikacjami. Charakterystyczne jest również fakt, że owa mobilność zawodowa dotyczyła respondentów zarówno tych młodszych, o krótszym stażu zawodowym, jak i tych bardziej doświadczonych, którzy pracę zaczęli jeszcze w czasach PRL-u. Nie różnicował ich także poziom wykształcenia Przyczyny utraty zatrudnienia Najczęściej wskazywane przez respondentów przyczyny zwolnienia mają przede wszystkim charakter zewnętrzny i są to: upadek, likwidacja zakładu pracy, restrukturyzacja firmy. W innych przypadkach respondenci jako powód utraty etatu wskazywali na liczne powody wewnętrzne, leżące po stronie pracownika, takie jak: konflikt z pracodawcą, zmiana miejsca zamieszkania, problemy zdrowotne, konieczność opieki nad dzieckiem. Zdarza się również, iż bezrobotni rezygnują z posady ze względu na niekorzystne, niezadowalające pracownika warunki pracy, lub też nie są zatrudniani przez pracodawców po odbytym stażu zawodowym podjętym za pośrednictwem PUP Nielegalne zatrudnienie Osoby badane zasilają budżety rodzinne dorabiając na nielegalnym rynku pracy. Zazwyczaj jest to sezonowa praca w budownictwie (dostępna głównie dla mieszkańców terenów zurbanizowanych) lub rolnictwie (preferowana przez mieszkańców wsi). Nielegalna praca obejmuje również pomoc rodzicom w ich firmach czy gospodarstwach rolnych, a także odpłatne świadczenie usług kosmetycznych sąsiadom, znajomym, czy pomoc w naprawie samochodów, urządzeń. Dla badanych jest to jednak rozwiązanie tymczasowe i najczęściej połączone z jednoczesnym poszukiwaniem legalnego etatu. 7

8 2.4. Prowadzenie własnej działalności gospodarczej. Badane osoby w większości nie prowadziły dotychczas własnej działalności gospodarczej, ale spora ich część nie wyklucza takiej możliwości. Osoby potencjalnie gotowe do podjęcia działalności gospodarczej podkreślały zatem takie przewidywane trudności z uruchomieniem własnej firmy jak: - ogólny brak pomysłu na konkretną działalność, - brak funduszy, - nieznajomość przepisów, - lęk przed porażką. III. PREFERENCJE ZAWODOWE RESPONDENTÓW 3.1. Zawody odrzucane W ramach przeprowadzonego badania zadano respondentom pytania dotyczące pracy odrzucanej - będącej poniżej, bądź niezgodnej z ich kwalifikacjami zawodowymi - której nie zgodziliby się przyjąć. Badani podzielili się na dwie odrębne grupy: tych, którzy gotowi są przyjąć każdą pracę, tych, którzy odrzucają zawody niezgodne z ich kompetencjami oraz innymi wymaganiami dotyczącymi przyszłej posady. Osoby, które cechuje mniejsza elastyczność zawodowa, nie podjęłyby z pewnością pracy poniżej pewnego minimum finansowego. Podawane kwoty najniższej pensji wahały się od złotych do 2000 złotych, choć najczęściej wskazywano kwoty 1000 oraz 1200 złotych na rękę. Respondenci podkreślali, iż podjęcie pracy musi im się opłacać, a więc koszty dojazdów, wynajęcia opieki nad dziećmi itp. nie mogą pokrywać większości przychodów. Badani z grupy wykazującej się mniejszą elastycznością zawodową podawali różne kryteria oceny pracy. Z ich odpowiedzi wynika, iż nie podjęliby pracy: w charakterze pracownika fizycznego (4 osoby), zmianowej (1 osoba), 8

9 Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" poza miejscem zamieszkania (2 osoby). Badani odrzucają takie zawody jak: akwizytor (4 osoby), sprzątaczka (4 osoby), sprzedawca (2 osoby), mechanik (1 osoba), pracownik biurowy (1 osoba). Negatywne wybory dotyczyły takich branż jak: produkcja (2), gastronomia (1), praca w hipermarketach (1). Badani odrzucają też pracę w konkretnych firmach, z którymi badani mieli osobiste doświadczenia Praca idealna W trakcie wywiadów, zapytano badanych o ich idealną pracę - o pracę marzeń, taką jaką chcieliby najbardziej wykonywać. Dla niektórych osób bezrobotnych okazało się to kłopotliwe pytanie, gdyż nie zastanawiali się nad ideałem pracy, natomiast realistycznie potrafią ocenić, jaką aktualnie pracę mogą zdobyć. Można scharakteryzować dwie grupy osób: - realistów bez aspiracji, którzy chcieliby znaleźć jedynie stałe zatrudnienie, bez względu na charakter i prestiż przyszłej posady, - marzycieli z aspiracjami (większość rozmówców) - osoby, które pomimo ciągłego zagrożenia wykluczeniem z rynku pracy oraz z życia społecznego, posiadają swe cele zawodowe, nawet, jeśli obecny poziom kwalifikacji stanowi barierę realizacji tychże pracowniczych ideałów. Około trzecia część uczestniczących w badaniach respondentów uznała, iż prowadzenie własnej małej firmy byłoby jednocześnie pracą idealną. Paradoksalnie wzrost zainteresowania działalnością gospodarczą jako formą samozatrudnienia następuje w okresie kryzysu gospodarczego, którego symptomy obserwowane są już przez respondentów na lokalnym rynku pracy. Badani mają aspiracje, aby otworzyć firmy handlowe (mały sklep), usługowe (firma kosmetyczna, poradnictwo prawne, agencja nieruchomości). Inne rodzaje idealnej pracy to: praca w sektorze publicznym - jako nauczyciel, urzędnik, policjant czy strażak, 9

10 Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" posada biurowa, w firmie prywatnej lub państwowej. Wśród profesji stanowiących cel dążeń zawodowych wymieniano: informatyka, projektanta wnętrz, pracownika socjalnego, szkoleniowca, sprzedawcę w salonie samochodowym, stolarza, malarza budowlanego, kucharza, żołnierza zawodowego. Inne osoby podkreślały, iż idealna praca to taka, w której panuje przyjemna atmosfera, dobre stosunki społeczne, zapewniająca kontakt z ludźmi i jest odpowiedzialna czy też w zakładzie pracy ulokowanym blisko miejsca zamieszkania. IV. OCENA SYTUACJI NA RYNKU PRACY ORAZ IDENTYFIKACJA BARIER UTRUDNIAJĄCYCH ZNALEZIENIE ZATRUDNIENIA 4.1. Ogólna ocena leszczyńskiego rynku pracy W czasie przeprowadzania badań terenowych w powiecie leszczyńskim stopa bezrobocia utrzymywała się na poziomie 6,6% w styczniu 2009 roku, by następnie, pod koniec lutego wzrosnąć do poziomu 7,3%. Zgodnie z danymi statystycznymi, w końcu stycznia 2009 roku liczba bezrobotnych w Lesznie wynosiła osób, zatem w porównaniu do grudnia 2008 liczba bezrobotnych wzrosła o 24,8% (tj. o 674 osoby). W kolejnym miesiącu sprawozdawczym w lutym, w porównaniu do stycznia, liczba zarejestrowanych osób bezrobotnych wzrosła o kolejne 10% (3739 osób). Zatem na przełomie roku 2008/2009 odnotować można odwrócenie, zapoczątkowanego w 2005 roku trendu malejącego bezrobocia 1. Tę niepokojącą tendencję na rynku pracy, wynikający, jak można przypuszczać, z globalnego kryzysu gospodarczego, można również odczytać w wypowiedziach badanych osób długotrwale bezrobotnych. 1 Informacja o sytuacji na rynku pracy w styczniu 2009 r., Informacja o sytuacji na rynku pracy w lutym 2009 r., opracowanie: Powiatowy Urząd Pracy w Lesznie, źródło: 10

11 Jak wynika z wypowiedzi badanych, subiektywna ocena lokalnego rynku pracy wypada negatywnie, aczkolwiek badani postrzegają go jako podobny do tych w innych regionach. Przyczyny powstania i utrzymywania się lokalnego bezrobocia wg respondentów: mało rozbudowany i mało elastyczny, skostniały rynek pracy; brakuje dużych zakładów produkcyjnych, liczebnie przeważają mikroprzedsiębiorstwa, (zgodnie z wypowiedziami respondentów, są to rodzinne interesy, w których zatrudniani są członkowie rodzin oraz osoby znajome); zła sytuacja finansowa i upadanie dużych zakładów pracy bądź redukcja zatrudnienia wśród nielicznych już, dużych pracodawców; niekorzystne warunki pracy (zbyt niskie płace, konieczność wyjazdów) lub poszukiwanie pracowników na szarej strefie rynku pracy; niedopuszczanie do rynku pracy absolwentów szkół; nieodpowiedni kierunek wykształcenia bezrobotnych; trudności z dojazdami do pracy, spowodowane likwidacją wileu połączeń komunikacji zbiorowej oraz wzrostem ceny biletów (osoby z terenów wiejskich); masowe powroty do kraju emigrantów zarobkowych z Anglii oraz Irlandii. Zadaniem pojedynczych uczestników badania, zdarzają się sytuacje, że same osoby bezrobotne nie wykazują aktywności w poszukiwaniu pracy i rejestrują się tylko w celu otrzymania świadczenia z Urzędu Pracy. Pojawiły się również pozytywne oceny dynamiki na rynku pracy. Według respondentów optymistów, spadek stopy bezrobocia może być jednak pozorny i wynikać z migracji zarobkowej w inne rejony kraju (Poznań, Wrocław) oraz za granicę, ponadto w pewnych dziedzinach gospodarki, zdaniem badanych, następuje poprawa, której jednak nie wychwytują oficjalne statystyki na przykład na rynku budowlanym polega ona na nieoficjalnym wzroście wynagrodzeń Bariery utrudniające znalezienie zatrudnienia Niezwykle ważnym zagadaniem poruszanym w trakcie przeprowadzania wywiadów była identyfikacja wszystkich barier utrudniających znalezienie zatrudnienia. Osoby długotrwale bezrobotne wskazały na liczne, zarówno zewnętrzne jak i wewnętrzne przeszkody, zmniejszające ich szanse na rynku pracy. Według opinii niektórych osób biorących udział w badaniu, obecnie trudno mówić uprzywilejowanych i upośledzonych grupach na lokalnym rynku pracy, gdyż problem 11

12 ze znalezieniem pracy mają osoby o bardzo odmiennych charakterystykach społecznozawodowych. Większość respondentów nie miała jednak problemów z identyfikacją lokalnych trudności na rynku pracy. Co warte podkreślenia, nierzadko, jako grupę znajdującą się w szczególnie trudnej sytuacji wskazywano tę, którą sami reprezentują. W poniższej tabeli zawarte są wskazane przez badanych ograniczenia. Tabela 4 Bariery na rynku pracy BARIERY NA RYNKU PRACY I. BARIERY ZEWNĘTRZNE Mała ilość zakładów pracy Brak ofert pracy w zawodzie Brak atrakcyjnych ofert pracy Zatrudnianie na czarno Duża konkurencja wśród kandydatów Niedostosowanie poziomu kwalifikacji zawodowych do potrzeb lokalnego rynku pracy II. BARIERY WEWNĘTRZNE Zbyt zaawansowany wiek kandydata do zatrudnienia Brak doświadczenia zawodowego. Brak dyspozycyjności ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem Płeć nieodpowiednia w danej branży Dyskryminacja kobiet Zbyt niski poziom wykształcenia Brak odpowiednich kwalifikacji Nieodpowiedni kierunek wykształcenia Brak środków finansowych(na podnoszenie kwalifikacji, na dojazdy) Brak dyspozycyjności ze względu na kontynuację nauki Problemy z dojazdem z terenów wiejskich Problemy zdrowotne Fakt przebywania na długotrwałym bezrobociu Brak motywacji, zniechęcenie, apatia 12

13 V. SAMOOCENA OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 5.1. Ogólna samoocena Respondenci rzadko pracują w zawodach wyuczonych, co dowodzi wadliwego, nieprawidłowego doboru ścieżki edukacyjnej do aktualnego popytu na lokalnym rynku pracy. Większość z badanych posiada również co najwyżej jedną lub dwie dodatkowe kwalifikacje zwiększające ich konkurencyjność na rynku pracy. Badani bezrobotni zazwyczaj nie dostrzegali u siebie silnych stron, twierdząc, że na tle innych kandydatów do zatrudnienia nie wyróżniają się pozytywnie. Zdecydowanie łatwiej było im mówić o swoich wadach i mankamentach niż o zaletach. Niska samoocena badanych długotrwale bezrobotnych może wskazywać pośrednio na poczucie klęski, przygnębienie czy lęk spowodowany niedawną utratą pracy. Ogólnie, respondenci oceniali swoje kwalifikacje na poziomie dobrym, zadowalającym, ambiwalentnym bądź złym, niezadowalającym. W całej badanej próbie nie było ani jednej osoby, która oceniałaby je na poziomie bardzo dobrym, ponieważ zawsze dostrzegali oni u siebie jakieś braki Silne i słabe strony osób długotrwale zawodowych. Subiektywne spostrzeżenia bezrobotnych dotyczące postrzegania przez nich swoich kompetencji zawodowych atuty, słabe strony zostały przedstawione w poniższej tabeli. Tabela 5 Samoocena kompetencji zawodowych osób długotrwale bezrobotnych SAMOOCENA KOMPETENCJI ZAWODOWYCH OSÓB DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH SILNE STRONY Kompetencje formalne SŁABE STRONY Odpowiedni poziom wykształcenia Wykształcenie kierunkowe Doświadczenie zawodowe Posiadanie prawa jazdy Uregulowany stosunek do służby wojskowej Brak zawodu wyuczonego, specjalizacji Nieodpowiedni kierunek wykształcenia Zbyt niski poziom wykształcenia Zbyt wysoki poziom wykształcenia Doświadczenie w pracy na stanowisku kierowniczym 13

14 Kompetencje nieformalne Brak doświadczenia zawodowego Brak doświadczenia w danej branży Bezrobocie: przerwa w pracy zawodowej Brak w ogóle lub aktywnego prawa jazdy Brak specjalistycznych uprawnień potwierdzonych formalnie Znajomość języka angielskiego Znajomość obsługi komputera Znajomość obsługi urządzeń biurowych Umiejętność pracy w grupie Umiejętność zarządzania grupą Znajomość branży Fachowość - złota rączka Predyspozycje osobowościowe Brak znajomości języków obcych Niewystarczająca znajomość języków obcych Słaba obsługa komputera Problem z prowadzeniem samochodu Brak jakichś konkretnych umiejętności Sumienność, rzetelność Komunikatywność Kompetencje społeczne Odpowiedzialność Uczciwość Obowiązkowość Ambicja, chęć rozwoju zawodowego Punktualność Dyspozycyjność Łatwość uczenia się Pogodne usposobienie Dobra organizacja pracy Zdolność podejmowania decyzji Elastyczność, otwarcie na branże Wyobraźnia, kreatywność Zaangażowanie w pracę Zbyt młody wiek Podatność na stres, nerwowość Brak pewności siebie, nieśmiałość Lęk przed wyzwaniami Niedyspozycyjność Zawansowany wiek Konieczność wychowywania dzieci Problemy zdrowotne Brak siły fizycznej Brak znajomości kapitału społecznego 14

15 VI. DOTYCHCZASOWE PODNOSZENIE KWALIFIKACJI ZAWODOWYCH I ASPIRACJE EDUKACYJNE DŁUGOTRWALE BEZROBOTNYCH 6.1. Charakterystyka dotychczasowego podnoszenia kwalifikacji zawodowych Badane osoby bezrobotne stosunkowo często wykazywały się aktywnością w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji zawodowych na szkoleniach, warsztatach czy kursach. Aż 14-stu respondentów reprezentujących różne szczeble wykształcenia oraz grupy zawodowe, przyznało podczas badań, iż w ogóle próbowało w ten sposób zwiększyć swoją atrakcyjność na rynku pracy poprzez udział w różnego rodzaju kursach. Badani, którzy byli dotychczas bierni w tej sferze praktyk edukacyjnych podawali różne powody swego braku aktywności: brak wewnętrznej potrzeby dalszego szkolenia się, brak środków finansowych, brak czasu ze względu na konieczność opieki nad dzieckiem, zaangażowanie w naukę lub pracę, brak propozycji/ interesującej oferty szkoleniowej, brak możliwości udziału w szkoleniach PUP, brak informacji o ofercie szkoleniowej. Bierni w tej sferze praktyk edukacyjnych podawali bardzo praktyczną motywację do działania. Ukończenie kursu szkolenia powinno gwarantować, a przynajmniej silnie sprzyjać poprawie szans na rynku pracy. Najczęściej tematyka kursu wiązała się z dotychczasową ścieżką edukacyjną albo z wykonywanym zawodem. Należy podkreślić, iż trzy młode osoby z wykształceniem średnim lub licencjackim nadal kształcą się na studiach wyższych w trybie zaocznym, a więc zwiększają swój kapitał kulturowy w inny sposób, niedostępny dla respondentów gorzej wyedukowanych. 15

16 6.2. Aspiracje edukacyjne osób długotrwale bezrobotnych Spośród wszystkich respondentów, sześć osób zamierza podwyższyć poziom dotychczasowego wykształcenia, niezależnie od gotowości do uczestnictwa w kursach czy szkoleniach. Badani długotrwale bezrobotni zarejestrowani w Powiatowym Urzędzie Pracy w Lesznie charakteryzują się niewielką aktywnością w zakresie zdobywania dodatkowych kwalifikacji podczas szkoleń, kursów, warsztatów. Ponadto długotrwałe bezrobocie - powiązane z niskim poziomem wykształcenia oraz z zaawansowanym wiekiem - stanowi bardzo silną blokadę dla powstawania i utrzymywania aspiracji edukacyjnych. Można stwierdzić, że stosunkowo wysokie, jasno określone cele edukacyjne ujawniają jedynie osoby młode (które nie przekroczyły wieku 30. lat) oraz dobrze wyedukowane. Dodatkowym czynnikiem mobilizującym do realizacji zamierzeń, podjęcia aktywności edukacyjnej jest fakt nie posiadania dzieci, stan wolny (panna/kawaler) oraz jednoczesne wsparcie materialne ze strony pracujących i współmieszkających rodziców. Inne osoby długotrwale bezrobotne, nawet jeżeli posiadają aspiracje, to praktycznie nie podejmują działań zmierzających do podniesienia poziomu wykształcenia. Dzieje się tak z powodu braku odpowiednich środków finansowych, konieczności intensywnego poszukiwania pracy czy obowiązku sprawowania opieki nad małoletnimi dziećmi. Powyższe zróżnicowania osób długotrwale bezrobotnych powinny być wzięte pod uwagę przy planowaniu oraz wdrażaniu instrumentów zwiększających aspiracje oraz aktywność edukacyjną tej szczególnej kategorii osób zagrożonych wykluczeniem z rynku pracy. VII. CHARAKTERYSTYKA AKTYWNOŚCI W POSZUKIWANIU PRACY 7.1. Stosowane metody poszukiwania pracy Niezwykle istotnym zagadnieniem poruszanym w trakcie badań jest charakterystyka aktywności badanych bezrobotnych w poszukiwaniu pracy. W trakcie rozmów respondenci zostali zapytani o sposoby poszukiwania pracy oraz o wskazanie, w ich opinii, najbardziej efektywnych metod. Należy podkreślić, że wśród badanych długotrwale bezrobotnych są osoby, które w ogóle dotąd nie szukały pracy. W grupie tej znalazły się młode kobiety, które podjęły i aktualnie kontynuują naukę na studiach zaocznych. Jedna z kobiet przyznała, iż dopiero 16

17 rozpoczyna poszukiwanie pracy. Pomimo stosunkowo długotrwałego przebywania na bezrobociu (aż 15 lat bez pracy), podjęła aktywność dopiero kilka dni przed momentem przeprowadzenia badań, gdyż dotychczas zajmowała się trójką małoletnich dzieci. Pozostali badani wskazują na następujące metody poszukiwania pracy: kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy, bezpośredni kontakt z potencjalnym pracodawcą, przeglądania ogłoszeń prasowych, rozpytywanie znajomych, przebywanie na stażu z Powiatowego Urzędu Pracy, przeglądanie ogłoszeń w Internecie. Najczęściej wykorzystywanym przez badanych sposobem poszukiwania pracy (w wielu przypadkach jedynym) jest kontakt z Powiatowym Urzędem Pracy. Natomiast przeglądanie odpowiednich stron internetowych, co należy podkreślić, nie jest powszechnie wykorzystywaną metodą, gdzie poważną barierą jest sam dostęp do Internetu, a często również brak nieumiejętności obsługi komputera. Wśród respondentów panuje przekonanie, iż na terenie analizowanego rynku pracy najskuteczniejszą metodą na znalezienie zatrudnienia jest wykorzystanie sieci nieformalnych znajomości - sięganie po rekomendacje krewnych i niespokrewnionych znajomych, którzy mają dostęp lub wpływ na obsadzanie lokalnych wakatów. Osoby z wykształceniem co najmniej licencyjnym, stosują bardziej zróżnicowane oraz intensywne sposoby poszukiwania pracy: przeglądają ogłoszenia w Internecie oraz w prasie, a także kontaktują się z potencjalnymi pracodawcami, którym osobiście dostarczają dokumentację aplikacyjną Dynamika poszukiwania zatrudnienia Okazuje się, że część respondentów w pierwszej fazie bezrobocia szukało pracy z większym zaangażowaniem, jednak kolejne porażki - które stanowią, jak sami przyznają dość duże obciążenie psychiczne - spowodowały utratę wiary i nadziei, pesymistyczną ocenę własnych szans na rynku pracy, a także zaniżoną samoocenę i negatywne postrzeganie własnych możliwości zawodowych. Przełożyło się to bezpośrednio na bierność, apatię i spadek intensywności w poszukiwaniu pracy. 17

18 Charakterystyczny jest fakt, że częściej o takich konsekwencjach długotrwałego bezrobocia mówią mężczyźni niż kobiety, osoby starsze aniżeli młodsze, a także respondenci gorzej wyedukowani, którzy spotykają się z bezpośrednimi odmowami lokalnych pracodawców. Można założyć ponadto, że mimo trudniejszej sytuacji na rynku pracy to kobiety, prawdopodobnie lepiej znoszą sytuację bezrobocia, ponieważ, poza rolą zawodową, mają do odegrania wyraźną rolę w gospodarstwie domowym, między innymi jako opiekunki dzieci czy gospodyni domowej. Drugą, zaobserwowaną w trakcie badań tendencją jest wzrost intensywności w poszukiwaniu pracy. Do zwiększonej aktywności długotrwale bezrobotnych mobilizuje trudna sytuacja - zarówno ubożenie gospodarstwa domowego, jak i zmęczenie bezczynnością, a także odchowanie dzieci w przypadku kobiet, które dotychczas poświęcały się niemal wyłącznie roli matki oraz gospodyni domowej. Większość respondentów poszukuje zatrudnienia wyłącznie na terenie powiatu leszczyńskiego. Jedynie nieliczni, głównie absolwenci uczelni wyższych, ubiegają się lub rozważają możliwość podjęcia pracy w najbliższych wielkich miastach: Wrocławiu lub Poznaniu Gotowość do migracji Jak wynika z wypowiedzi, respondenci zazwyczaj nie podjęli by się pracy zagranicą, w ostateczności gotowi byliby wyjechać głównie do Niemiec lub Wielkiej Brytani. Największą mobilnością charakteryzowali się przede wszystkim bezrobotni z wykształceniem średnim oraz wyższym, osoby które nie przekroczyły 30. roku życia oraz osoby, które nie założyły jeszcze własnych rodzin (bezdzietni kawalerowie i panny). Respondenci dostrzegają już powroty ostatniej wielkiej fali emigracji zarobkowej, z tego względu potencjalnie najbardziej mobilne osoby deklarują ewentualny pobyt czasowy na emigracji zarobkowej, aby np. zarobić pieniądze na egzystencję dla całej rodziny. Głównym motywem, a z drugiej strony hamulcem, dla wzięcia pod uwagę migracji zarobkowej do innego kraju jest znajomość określonego języka obcego. Ciekawy jest fakt, że gotowość do wyjazdu za granicę deklarują nawet ci bezrobotni, którzy nie znają języków obcych. Dotychczas również emigracja nie była częstą formą aktywności spośród badanych tylko dwie osoby migrowały zarobkowo 18

19 VIII. OCZEKIWANE FORMY POMOCY Projekt pn. Doskonały doradca, doskonały pośrednik" Badanym, oprócz dostępu do ofert pracy, zależy przede wszystkim na szkoleniach, kursach zwiększających ich kompetencje zawodowe. Bezrobotni o zaniżonej samoocenie, którzy nie potrafią już odnaleźć się na rynku pracy - oczekują wsparcia psychicznego. Znaczna część badanych zadeklarowała również, iż skorzystałaby z pomocy doradcy zawodowego, dzięki temu mogliby uporać się z ujawnianym poczuciem zagubienia na lokalnym rynku pracy. Dla osób młodych, które nie zdobyły jeszcze doświadczenia zawodowego niezwykle ważną formą pomocy jest możliwość odbycia stażu za pośrednictwem Powiatowego Urzędu Pracy w Lesznie. Jednak zgłaszanym przez nich problemem jest zjawisko rotacji stażystów pracodawcy, oszczędzając koszty zatrudnienia, mimo złożonej deklaracji, nie zatrudniają osób po odbytym stażu, ale przyjmują kolejnych kandydatów. Niezwykle ważnym wsparciem jest również możliwość zwrotu kosztów dojazdu w poszukiwaniu pracy, bowiem właśnie brak środków finansowych na te cele, stanowi poważne ograniczenie dla aktywnego poszukiwania pracy. Badani relacjonują, że utrzymują stałe regularne kontakty z Powiatowym Urzędem Pracy w Lesznie, głównie korzystając z ogłoszeń dostępnych zarówno w samym Urzędzie, jak i na stronie internetowej tej instytucji. Respondenci nadal oczekują aktywnego wsparcia ze strony Urzędu Pracy, gdzie - zaangażowany w pomoc bezrobotnemu pracownik: doradzi, odpowiednio pokieruje, w razie potrzeby poinformuje o dostępnych ofertach pracy. Ważna jest również rzetelna weryfikacja oczekiwań pracodawcy. Dając wyraz dużemu społecznemu zaufaniu wobec pracowników Urzędu, badani niejednokrotnie zgłaszali potrzebę, aby Urząd w większym stopniu kontrolował nieuczciwych pracodawców, którzy za pośrednictwem i bez wiedzy tej instytucji stosują również nabór na nielegalne stanowiska pracy. Mniej wyedukowani bezrobotni oczekują również pomocy przy pisaniu CV i listów motywacyjnych oraz doradztwa w zakresie przygotowywania się i skutecznej prezentacji podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Większość respondentów wymaga szkoleń z zakresu autoprezentacji, chociaż nie wszyscy mieli tego świadomość. W kilku przypadkach oceniali oni, że jak dotąd nie mieli lub nie mieliby większych problemów z autoprezentacją podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Tymczasem w trakcie wywiadu mieli poważne trudności z określeniem swych słabych czy mocnych stron w obecności osoby przeprowadzającej wywiad pogłębiony. Rzadziej zainteresowane tą formą pomocy są osoby, które zdobyły tytuły licencyjne, natomiast badani z tytułem magistra radzą sobie w tym zakresie bez problemu. 19

20 Niektórzy bezrobotni nie potrafili sprecyzować preferowanej tematyki szkoleniowej, ale podkreślali, że zależy im przede wszystkim na ukończeniu takich kursów, które stałyby się gwarantem zatrudnienia. W grupie tej znajdują się głównie osoby z wykształceniem średnim. Niezwykle ważne jest dla nich zdobycie formalnego potwierdzenia zdobytych umiejętności, bowiem, zgodnie z ich doświadczeniem, pracodawcy oczekują tego typu dokumentów. szkoleniową. W poniższej tabeli prezentujemy preferowaną przez bezrobotnych problematykę Tabela 6 Preferowana tematyka szkoleń Wykształcenie respondentów Preferowana tematyka szkoleń Liczba respondentów Podstawowe Kurs spawacza 1 Kurs komputerowy 1 Kurs florystyczny 1 Kurs prawa jazdy kategorii C 1 Kurs kierowcy - przewozu osób 1 Średnie/ policealne Aktywne techniki poszukiwania pracy Kurs komputerowy 3 Kurs języka angielskiego 1 Kurs spawacza 1 Kurs obsługi wózka widłowego 1 Kurs prawa jazdy kategorii B 1 Szkolenie z zakresu obsługi programu 1 Płatnik Kurs gwarantujący zatrudnienie 2 Licencjat Kurs języka hiszpańskiego 1 Kurs komputerowy 1 Wyższe Kurs językowy 1 Kurs audytora energetycznego 1 IX. WNIOSKI I REKOMENDACJE 9.1. Najważniejsze wyniki badań terenowych Dotychczas lokalny rynek pracy podatny był głównie na działania czynników wewnętrznych, chociaż na skurczenie się lokalnego rynku pracy od strony podażowej miała również zagraniczna emigracja zarobkowa mieszkańców powiatu. Natomiast zgodnie z nastrojami społecznymi uczestników prezentowanych badań aktualnie negatywny wpływ na poziom zatrudnienia zaczynają mieć przede wszystkim zjawiska z zakresu globalnej gospodarki. W analizowanych badaniach jakościowych udało się wychwycić pogarszającą 20

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - http://www.pupzakopane.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 3 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Gorlicach - http://www.pup.gorlice.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 6 5 Kobiety

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja o realizacji do 31 grudnia 2012 roku projektu Powiatowego Urzędu Pracy w Dębicy pt. Więcej szans w powiecie dębickim Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego

Bardziej szczegółowo

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia

Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Zasiłki, staże, Pierwsza Praca, stypendia Paweł Nowak Kogo jakiego pracownika poszukuje pracodawca? inaczej Jakie ma oczekiwania w stosunku do Nas? Oczekiwania w stosunku do zatrudnionych w organizacji

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 56 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Zakopanem - www.pupzakopane.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 4 Osoby niepełnosprawne... 5 Osoby korzystające ze świadczeń

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy

Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY. PROGRAM pośrednictwo pracy Załącznik nr PROFIL I PROFIL II PROFIL III USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY PROGRAM pośrednictwo AKTYWIZACJA I INTEGRACJA poradnictwo zawodowe szkolenia USŁUGI i INSTRUMENTY RYNKU PRACY pośrednictwo ----------------------------------------------------

Bardziej szczegółowo

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA

SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA SPRZĄTA, GOTUJE, PIERZE I JESZCZE CHCE PRACOWAĆ?!!! PROJEKT KOBIETA PRACUJĄCA Polki od wielu lat starają się zaistnieć na rynku pracy. Dokładają wszelkich starań, by dowieść, że są tak samo kompetentnymi

Bardziej szczegółowo

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014

Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Analiza lokalnego rynku pracy Powiatu Sosnowieckiego oraz diagnoza zapotrzebowania na kwalifikacje i umiejętności osób bezrobotnych aktualizacja 2014 Prezentacja wyników badania Metodologia badawcza Projekt

Bardziej szczegółowo

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy.

Na stronie internetowej www.job.poznan.pl znajdują się aktualne oferty pracy. Pośrednictwo pracy prowadzone w Powiatowym Urzędzie Pracy w Poznaniu polega na udzielaniu pomocy osobom bezrobotnym i poszukującym pracy w uzyskaniu odpowiedniego zatrudnienia oraz pracodawcom w pozyskiwaniu

Bardziej szczegółowo

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych

Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Priorytet 3: Promocja zatrudnienia, w tym przeciwdziałanie bezrobociu, łagodzenie skutków bezrobocia i aktywizacja zawodowa bezrobotnych Analiza SWOT 62 MOCNE STRONY 1. Wzrost środków na aktywne formy

Bardziej szczegółowo

Migracje szansą województwa pomorskiego

Migracje szansą województwa pomorskiego Projekt jest realizowany w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki VIII Priorytet Regionalne Kadry Gospodarki Programu, Działanie 8.3 współfinansowany przez Europejski Fundusz Społeczny. 1 Diagnoza

Bardziej szczegółowo

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA

Projekt systemowy współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego CZŁOWIEK NAJLEPSZA INWESTYCJA Miejski Ośrodek Pomocy Społecznej w Stargardzie Szczecińskim zbliża się do końca realizacji działań w partnerskim Projekcie systemowym Integracja społeczna w powiecie stargardzkim. Miejski Ośrodek Pomocy

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http://www.pup.limanowa.pl/pl 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Sądecki Urząd Pracy - http://www.pup.nowysacz.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 2 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 4 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 5 5 Kobiety po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI

PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI 2016 PROGRAM AKTYWIZACJA I INTEGRACJA RAPORT Z REALIZACJI POWIATOWY URZĄD PRACY W NYSIE Program Aktywizacja i Integracja (PAI) w 2016 roku realizowany był przez Powiatowy Urząd Pracy w Nysie w oparciu

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT

OSOBY W WIEKU 18 30 LAT Powiatowy Urząd Pracy w Nowym Targu - http://www.pup.nowytarg.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 29 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 31 3 Osoby powyżej 50. roku życia. 32 4 Osoby niepełnosprawne... 33 5 Osoby

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2009 ROKU ( II część raportu za 2009 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN)

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r.

Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. Uchwała Nr VII / 18 / 04 Rady Dzielnicy Bemowo m. st. Warszawy z dnia 17 czerwca 2004 r. w sprawie wyrażenia opinii dotyczącej realizacji w latach 2004 2005 projektów: Bemowski Program Wspierania Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA

SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA SCENARIUSZ INDYWIDUALNEGO WYWIADU POGŁĘBIONEGO (IDI) ANKIETA BADAWCZA na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA

Fundacja Rozwoju Środowisk Lokalnych PODPORA FUNDACJA ROZWOJU ŚRODOWISK LOKALNYCH PODPORA WYNIKI BADANIA AKTYWNOŚC SPOŁECZNA SENIOREK W POWIECIE DĄBROWSKIM SMYKÓW 2014 Co sądzić o seniorach, a szczególnie kobietach? Jakie jest ich społeczne zaangażowanie

Bardziej szczegółowo

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO

BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Zleceniodawca: Projekt i wykonanie: URZĄD PRACY www.biostat.com.pl Powiatowy Urząd Pracy w Łukowie BADANIE RYNKU PRACY POWIATU ŁUKOWSKIEGO Badanie i analiza lokalnego

Bardziej szczegółowo

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.)

I N F O R M A C J A. BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem Ogółem zpz * ogółem I N F O R M A C J A BEZROBOCIE W POWIECIE SIERPECKIM (wg stanu na 31.12.2011r.) I. Poziom i struktura bezrobocia 1. Poziom bezrobocia Liczba

Bardziej szczegółowo

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie.

Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Działanie 6.1 Poprawa dostępu do zatrudnienia oraz wspieranie aktywności zawodowej w regionie. Cel Działania: Podniesienie poziomu aktywności zawodowej oraz zdolności do zatrudnienia osób pozostających

Bardziej szczegółowo

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze

2016 CONSULTING DLA MŚP. Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 2016 CONSULTING DLA MŚP Badanie zapotrzebowania na usługi doradcze 1 O raporcie Wraz ze wzrostem świadomości polskich przedsiębiorców rośnie zapotrzebowanie na różnego rodzaju usługi doradcze. Jednakże

Bardziej szczegółowo

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST

INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST INFORMACJE O PROJEKTACH, O KTÓRYCH MOWA W ART. 2 UST. 1 PKT 26A USTAWY, W RAMACH KTÓRYCH MOŻNA UZYSKAĆ POMOC W ZAKRESIE PORADNICTWA ZAWODOWEGO I INFORMACJI ZAWODOWEJ ORAZ POMOCY W AKTYWNYM POSZUKIWANIU

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2013 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2013 roku w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy w Chrzanowie figurowało

Bardziej szczegółowo

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006.

PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006. PROJEKTY WSPÓŁFINANSOWANE Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH 2004-2006 Powiatowy Urząd Pracy w Łasku zrealizował w latach 2004-2007 następujące projekty

Bardziej szczegółowo

Fundacja Edukacji Europejskiej

Fundacja Edukacji Europejskiej Scenariusz Indywidualnego Wywiadu Pogłębionego (IDI) ankieta badawcza na potrzeby innowacyjnego projektu pn. młodzieży wykluczonej lub zagrożonej wykluczeniem społecznym współfinansowanego ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. Załącznik Nr 1 do Uchwały nr III/18/15 Rady Gminy Gnojnik z dnia 30 stycznia 2015 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2015 GNOJNIK 2015 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala

Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala Najważniejsze wyniki z badania jakościowego wśród pracodawców i osób w wieku 50+ - II fala Badanie realizowane w ramach projektu Analiza potencjału i przeszkód aktywizacji zawodowej osób w wieku 50+ w

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia

Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Tabela 2. Charakterystyka grup klientów szczególnego wsparcia Osoby w wieku 18-25 lat 1. Odniesienie w prawie Art. 49 Ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o promocji zatrudnienia i instytucjach (tekst jednolity

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice

REGULAMIN. uczestnictwa w programie specjalnym. Aktywni Rodzice REGULAMIN uczestnictwa w programie specjalnym Aktywni Rodzice Program realizowany jest w ramach dodatkowych środków Funduszu Pracy z rezerwy Ministra Pracy i Polityki Społecznej na dofinansowanie programu

Bardziej szczegółowo

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r.

I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień r. I. Sytuacja na rynku pracy w powiecie zawierciańskim na dzień 30.04.2014r. Według stanu na dzień 30.04.2014r. w Powiatowym Urzędzie Pracy w Zawierciu zarejestrowanych było ogółem 7 630 osób, w tym 3 766

Bardziej szczegółowo

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie

Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Działania zwiększające aktywność zawodową kobiet i mężczyzn w wieku +50 prowadzone przez Wojewódzki Urząd Pracy w Szczecinie Szczecin, dnia 23 stycznia 2013 r. Dane statystyczne 16,7% Stopa bezrobocia

Bardziej szczegółowo

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu

Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Doświadczenia badawcze i plany na przyszłość Obserwatorium Rynku Pracy WUP w Opolu Namysłów Kluczbork Brzeg Opolski Opole Olesno Nysa Krapkowice Strzelce Opolskie Prudnik Kędzierzyn-Koźle Wojewódzki Urząd

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT

OSOBY W WIEKU 18 24 LAT Sądecki Urząd Pracy - http://www.pup.nowysacz.pl/ 1 Osoby w wieku 18-24.. 1 2 Osoby w wieku 25-34.. 3 3 Osoby bez kwalifikacji zawodowych.. 5 4 Osoby bez doświadczenia zawodowego.. 7 5 Kobiety po urodzeniu

Bardziej szczegółowo

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska

Badanie i analiza sytuacji długotrwale bezrobotnych na terenie powiatu słupskiego i miasta Słupska Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Ankieta jest anonimowa. Wybrane odpowiedzi proszę zaznaczyć krzyŝykiem (moŝna wskazać kilka odpowiedzi). Uzyskane

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM

AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM AKTYWNOŚĆ ZAWODOWA OSÓB POWYŻEJ 50 ROKU ŻYCIA W WOJEWÓDZTWIE PODLASKIM Polska przeżywa od kilkunastu lat poważne przemiany w sferze społecznej, ekonomicznej, politycznej i gospodarczej. Dotyczą one także

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice

Podsumowanie projektu. Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Podsumowanie projektu Efektywny rozwój aktywnej integracji w gminie Ożarowice Kilka słów o projekcie... Główny problem, na potrzeby którego został stworzony i zrealizowany niniejszy projekt......zagrożenie

Bardziej szczegółowo

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia

Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Wachlarz form wsparcia realizowanych przez WUP w Lublinie, skierowanych do osób powyżej 45 roku życia Marta Soboś Lublin, 25.03.2011 r. Wydziały Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Lublinie Wydział Badań i Analiz

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku.

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY w miesiącu marcu 2007 roku. Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie Kolno

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Miejsce odbywania zajęć: Poznań, ul. Kościelna 37 KWIECIEŃ Jak efektywnie zarządzać czasem i skutecznie realizować swoje cele Termin: 8-9. 4. 2015 r., godz. 9.00 14.00

Bardziej szczegółowo

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU

SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU SYTUACJA NA ŁÓDZKIM RYNKU PRACY W III KWARTALE 2003 ROKU 1. Bezrobocie rejestrowane Według stanu na koniec września 2003 r. liczba bezrobotnych zarejestrowanych w łódzkich Powiatowych Urzędach Pracy wynosiła

Bardziej szczegółowo

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej

Poddziałanie 7.1.1 Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez ośrodki pomocy społecznej Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1 Rozwój i upowszechnienie aktywnej integracji Cel Działania: Rozwijanie aktywnych form integracji społecznej i umożliwianie dostępu do nich osobom

Bardziej szczegółowo

Charakterystyka osób bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia w powiecie leżajskim - dwie perspektywy

Charakterystyka osób bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia w powiecie leżajskim - dwie perspektywy Prezentacja wyników badań Charakterystyka osób bezrobotnych powyżej pięćdziesiątego roku życia w powiecie leżajskim - dwie perspektywy Realizacja badań: BD Center Consulting Zleceniodawca: Powiatowy Urząd

Bardziej szczegółowo

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r.

Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim. Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Monitoring Rynku Pracy Bezrobocie rejestrowane w Powiecie Tczewskim Marzec 2015 Data wydania Informacja miesięczna MARZEC 2015 r. Tczew, marzec 2015 Marzec 2015 Str. 2 Uwagi metodyczne Podstawę prawną

Bardziej szczegółowo

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU

II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KARTUZACH 83-300 Kartuzy ul. Mściwoja II 4 tel. (0-58)681-46-50 fax (0-58)681-42-19 II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W 2011 ROKU Opracowała: Magdalena

Bardziej szczegółowo

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU

RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 2008 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KŁOBUCKU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KŁOBUCKIM W 8 ROKU ( II część raportu za 8 rok oparta o dane o uczniach szkół ponadgimnazjalnych z SIO MEN) CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI)

ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie rozwiązań pozwalających na zwiększenie oferty istniejących instytucji działających na rzecz integracji

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM w styczniu 2010 roku POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Liczba zarejestrowanych bezrobotnych w chrzanowskim urzędzie pracy w końcu stycznia 2010 roku

Bardziej szczegółowo

PWP Rynek pracy dla mam

PWP Rynek pracy dla mam PWP Rynek pracy dla mam Projekt PWP Rynek pracy dla mam realizowany jest w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013: Priorytet VII Promocja integracji społecznej, Działanie 7.2 Przeciwdziałanie

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010

Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 Podsumowanie realizacji projektu systemowego : DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ 2010 W 2010 roku Ośrodek Pomocy Społecznej w Grybowie realizował projekt systemowy DOBRY START SZANSĄ NA PRACĘ współfinansowany

Bardziej szczegółowo

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011

Czas na zmiany. aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard. Nowielice, 2011 Czas na zmiany aktywność, pasje, praca realizacja małych grantów na obszarach wiejskich gminy Nowogard Nowielice, 2011 Słów kilka o wnioskodawcy e-pro edukacja powstała w grudniu 2003 roku; jest efektem

Bardziej szczegółowo

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY

Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Analiza potrzeb rynku pracy dla kierunku KIERUNEK LEKARSKO - DENTYSTYCZNY Opracowanie: Zespół ds. Rekrutacji, Oceny Jakości Kształcenia i Absolwentów Marzec 2013 1. Wprowadzenie 1 czerwca 2004r. weszła

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe

Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy. 1. Wstęp. 2. Dane ilościowe Raport z badania dotyczącego potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy 1. Wstęp Niniejszy raport został opracowany celem przedstawienia potrzeb szkoleniowych pracowników Urzędów Pracy w całej Polsce

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY

POWIATOWY URZĄD PRACY POWIATOWY URZĄD PRACY ul. Spokojna 22, 74-300 Myślibórz, 095 747 28 71, fax 095 747 25 www.pup.powiatmysliborski.pl e-mail: szmy@praca.gov.pl RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE MYŚLIBORSKIM

Bardziej szczegółowo

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego

3. Chorzy psychicznie, w rozumieniu ustawy o ochronie zdrowia psychicznego Działania Klubu Integracji Społecznej od 2010 roku. TUTUŁ PROGRAMU Zwiększenie szans na zatrudnienie i podniesienie kompetencji społecznych poprzez stworzenie kompleksowego systemu wsparcia dla osób zagrożonych

Bardziej szczegółowo

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku

STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku STAN I STRUKTURA BEZROBOCIA W POWIECIE CHRZANOWSKIM na koniec września 2011 roku 1. POZIOM BEZROBOCIA I STOPA BEZROBOCIA Na koniec września 2011 roku stan bezrobotnych zarejestrowanych w PUP w Chrzanowie

Bardziej szczegółowo

AKTYWNI NA RYNKU PRACY

AKTYWNI NA RYNKU PRACY PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku

Powiatowy Program Działań na Rzecz. Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Załącznik do Uchwały Nr 46/IX/15 Rady Powiatu Bydgoskiego z dnia 18 czerwca 2015r. Program Działań na Rzecz Osób Niepełnosprawnych - do 2020 roku Cele: - zapewnienie osobom niepełnosprawnym podstawowych

Bardziej szczegółowo

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu.

Na każdy rok budżetowy składany był nowy wniosek o dofinansowanie projektu ze ściśle określonymi kryteriami dostępu. PODSUMOWANIE REALIZACJI PROJEKTU SYSTEMOWEGO PN. WIĘCEJ SZANS W PRZEMYSKIM WSPÓŁFINANSOWANEGO ZE ŚRODKÓW UNII EUROPEJSKIEJ W RAMACH EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO Powiatowy Urząd Pracy w Przemyślu

Bardziej szczegółowo

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ

PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ PLANOWANE KIERUNKI DZIAŁAŃ POWIATOWEGO URZĘDU PRACY W WAŁCZU W ZAKRESIE PRZECIWDZIAŁANIA BEZROBOCIU NA LATA 2000-2010 1 Przy wyznaczaniu zadań i kierunków działania powiatu w zakresie zatrudnienia i zwalczania

Bardziej szczegółowo

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych

Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Międzynarodowe warsztaty Zatrudnienie, równouprawnienie, bezpieczeństwo socjalne (nestor) Wspieranie kształcenia i zatrudniania ludzi młodych Nikogo nie wolno pozostawić samemu sobie pomysły działań i

Bardziej szczegółowo

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO

ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO ZAKOŃCZONO REALIZACJĘ PROJEKTU LEPSZE JUTRO WSPÓŁFINANSOWANEGO Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO 1. Ogólne informacje o projekcie Projekt Lepsze jutro realizowany był w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+

Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ Dowiedz się, jakiego rodzaju inwestycje mogą być finansowane ze środków WRPO 2014+ 6. Rynek Pracy Promowanie trwałego i wysokiej jakości zatrudnienia oraz wsparcie mobilności pracowników Wsparcie w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r.

PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. Załącznik 1 do Uchwały nr XXXIII/333/14 Rady Gminy Gnojnik z dnia 16 kwietnia 2014 r. PROGRAM AKTYWNOŚCI LOKALNEJ DLA GMINY GNOJNIK NA ROK 2014 GNOJNIK 2014 SPIS TREŚCI: I. WPROWADZENIE II. CELE PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013

Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie. Badanie losów absolwentów. Warszawa, 2013 Biuro Karier i Monitorowania Losów Absolwentów SGGW w Warszawie Badanie losów absolwentów Warszawa, Cel badania Charakterystyka społeczno-demograficzna absolwentów Aktualny status zawodowy absolwentów

Bardziej szczegółowo

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program

Wsparcie osób pozos tających bez zatrudnienia, praco wników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie program Wsparcie osób pozostających bez zatrudnienia, pracowników i pracodawców w ramach POKL oraz kontynuacja tego typu wsparcia w okresie programowania 2014-2020 Podsumowanie wdrażania Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU

INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W KOLNIE DZIAŁ RYNKU PRACY INFORMACJA O SYTUACJI NA POWIATOWYM RYNKU PRACY W MIESIĄCU PAŹDZIERNIKU 2006 ROKU Materiał został opracowany na podstawie danych statystycznych PUP w Kolnie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r.

Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. Załącznik do uchwały nr VIII/51/2011 Rady Powiatu Grodziskiego z dnia 31 maja 2011 r. POWIATOWY PROGRAM PROMOCJI ZATRUDNIENIA ORAZ AKTYWIZACJI LOKALNEGO RYNKU PRACY NA LATA 2011-2015 MAJ 2011 WSTĘP Bezrobocie

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r.

Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej. Wejherowo, 9 październik 2013 r. Regionalny Program Strategiczny w zakresie aktywności zawodowej i społecznej Wejherowo, 9 październik 2013 r. Strategia 6 RPS RPO 2014-2020 Strategia Rozwoju Województwa Pomorskiego 2020 (wrzesień 2012)

Bardziej szczegółowo

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku.

I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. I. Stan i struktura bezrobocia na dzień 31.12.2013 roku. Na koniec grudnia 2013 roku zarejestrowanych było 3650 bezrobotnych w tym z miasta Skierniewice 2253 osoby i z powiatu skierniewickiego 1397 osób.

Bardziej szczegółowo

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r.

Analiza sytuacji na rynku pracy w powiecie chrzanowskim na koniec stycznia 2012r. 1. POZIOM BEZROBOCIA Według stanu na dzień 31.01.2012 roku w Powiatowym Urzędzie Pracy w Chrzanowie były zarejestrowane 6 294 osoby bezrobotne. Liczba bezrobotnych była mniejsza niż w styczniu 2011 roku

Bardziej szczegółowo

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Załącznik Nr 2 do sprawozdania Priorytet VII Promocja integracji społecznej Działanie 7.1. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji Poddziałanie 7.1.2. Rozwój i upowszechnianie

Bardziej szczegółowo

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych

dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych dr Anna Jawor-Joniewicz Barbara Sajkiewicz Instytut Pracy i Spraw Socjalnych Projekt Kształtowanie zaangażowania pracowników w kontekście zarządzania różnorodnością Cel: analiza metod i narzędzi kształtowania

Bardziej szczegółowo

Informacja o badaniu CELE BADANIA

Informacja o badaniu CELE BADANIA Student a pracodawca Cytowanie bez ograniczeń pod warunkiem podania źródła: Student a pracodawca, badanie Fundacji Kronenberga przy Citi Handlowy i Fundacji THINK! GFK Polonia, 2017 Badanie - studenci

Bardziej szczegółowo

Młode kobiety i matki na rynku pracy

Młode kobiety i matki na rynku pracy OTTO POLSKA Młode kobiety i matki na rynku pracy Raport z badania OTTO Polska 2013-03-01 OTTO Polska przy wsparciu merytorycznym stowarzyszenia Aktywność Kobiet na Dolnym Śląsku przeprowadziła badanie

Bardziej szczegółowo

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego

Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Raport cząstkowy - Migracje z województwa lubelskiego Zebranie informacji na temat migrantów z danego obszaru stanowi poważny problem, gdyż ich nieobecność zazwyczaj wiąże się z niemożliwością przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU

POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU POWIATOWY URZĄD PRACY W ZGIERZU RANKING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE ZGIERSKIM W 2007 ROKU CZĘŚĆ II. Zgodnie z zaleceniem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej Departamentu Rynku Pracy

Bardziej szczegółowo

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych

Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych ANKIETA BADAWCZA (BADANIE ILOŚCIOWE METODĄ PAPI) na potrzeby innowacyjnego projektu pn. Wypracowanie skutecznych metod aktywizacji zawodowej i społecznej niepełnosprawnych współfinansowanego ze środków

Bardziej szczegółowo

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół.

osoby poniżej 25 roku życia, bezrobotni przez okres do 24 miesięcy oraz bezrobotni absolwenci wszystkich typów szkół. PUP Łomża Magda Jankowska 12.08.2014 "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" Projekt "Młodzież na rynku pracy aktywny start zawodowy" skierowano do osób bezrobotnych zarejestrowanych w Powiatowym

Bardziej szczegółowo

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ

KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Strona1 Kwestionariusza Rozmowy Rekrutacyjnej KWESTIONARIUSZ ROZMOWY KWALIFIKACYJNEJ Imię i nazwisko Beneficjenta Ostatecznego Numer Identyfikacyjny Deklaracji Data i godzina spotkania Planowana kwota

Bardziej szczegółowo

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU

CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU CHARAKTERYSTYKA ŁÓDZKIEGO RYNKU PRACY NA DZIEŃ 31 MARCA 2015 ROKU I. SYTUACJA WŚRÓD PRACUJĄCYCH W SEKTORZE PRZEDSIĘBIORSTW W ŁODZI, NA KONIEC MARCA 2015 ROKU Liczba ogółem pracujących w sektorze przedsiębiorstw

Bardziej szczegółowo

Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy. Opis przedmiotu zamówienia

Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy. Opis przedmiotu zamówienia Gmina Łukowica Urząd Gminy w Łukowicy Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Łukowicy Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest kompleksowa realizacja merytoryczna i obsługa

Bardziej szczegółowo

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość

W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość W roku 2008 Ośrodek Pomocy Społecznej w Uścimowie przystąpił do realizacji projektu systemowego pt. Nowe umiejętności kapitałem na przyszłość promocja aktywnej integracji społecznej i zawodowej w Gminie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KLUBU PRACY ZA 2013 ROK

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁAŃ KLUBU PRACY ZA 2013 ROK Powiatowy Urząd Pracy w Mławie Centrum Aktywizacji Zawodowej ul. Piłsudskiego 43, Mława ul. Wyspiańskiego 7, Mława tel. 654-39-18, 654-52-85 tel. 655-19-96, 654-34-00, 654-34-01 fax. 654-52-86 fax. 654-34-04

Bardziej szczegółowo

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R.

AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. AKTYWNOŚĆ EKONOMICZNA LUDNOŚCI W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W IV KWARTALE 2011 R. Informacja została opracowana na podstawie uogólnionych wyników reprezentacyjnego Badania Aktywności Ekonomicznej Ludności

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Informacja merytoryczna za okres od 1 stycznia 2009r. do 31grudnia 2009r. z realizacji Projektu współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach. INFORMACJA O PROJEKCIE PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI

Bardziej szczegółowo

OSOBY W WIEKU LAT

OSOBY W WIEKU LAT Powiatowy Urząd Pracy w Limanowej - http:// www.pup.limanowa.pl 1 Osoby w wieku 18-30 lat. 2 Osoby długotrwale bezrobotne... 3 Osoby powyżej 50. roku życia 4 Osoby niepełnosprawne.. 5 Osoby korzystające

Bardziej szczegółowo

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A

Realizacja: MillwardBrown SMG/KRC Warszawa, ul. Nowoursynowska 154A Badanie specyfiki bezrobocia w wybranych powiatach województwa mazowieckiego, w zakresie stanu obecnego, perspektyw rozwoju sytuacji na lokalnych rynkach pracy oraz wniosków dla polityki rynku pracy. Wyniki

Bardziej szczegółowo

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014

Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe. Wolsztyn lipiec 2014 Aktualna sytuacja na rynku pracy w powiecie wolsztyńskim oraz nowe rozwiązania ustawowe Wolsztyn lipiec 2014 POWIATOWY URZĄD PRACY Ul. 5 STYCZNIA 5A 64-200 WOLSZTYN www.pupwolsztyn.pl powo@praca.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r.

Plany Pracodawców. Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania 7 grudnia 2015 r. Plan raportu Metodologia badania Plany Pracodawców Wyniki 28. edycji badania ocena bieżącej sytuacji gospodarczej kraju a sytuacja finansowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007 2013 Powiatowy Urząd Pracy w Ostrzeszowie realizuje projekt

Bardziej szczegółowo

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO

PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO PERSPEKTYWY NA LEPSZE JUTRO to program opracowany przez doradców zawodowych mający na celu aktywizację osób bezrobotnych i poszukujących pracy z orzeczoną niepełnosprawnością. Z wieloletnich doświadczeń

Bardziej szczegółowo