ZJEZYKA ANGIELSKIEGO NOWE WYDANIE. Monika Emanowicz Agnieszka Szyrwiñska Grzegorz Przybylski Mitchell. Helen

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZJEZYKA ANGIELSKIEGO NOWE WYDANIE. Monika Emanowicz Agnieszka Szyrwiñska Grzegorz Przybylski Mitchell. Helen"

Transkrypt

1 Matura to niewfttpliwie jeden z najwaniejszych egzaminów w yciu kazdego miodego czlowieka, a przygotowanie sic do niego zawsze wi4zalo z systematycznym i gruntownym powtarzaniem materialu. Przed nami nowa matura, nowe zasady i inne wymagania. Chcieibymy pomóc Warn im sprostaé. si Proponujemy interesujcy zbiór testów do matury ustnej, w którym bogaty material wizualny, umiejctnie skonstruowane pytania i sytuacje zachçc do dalszej dyskusji na zawarte tematy a umieszczone na koficu ksiki zwroty i wyraenia pomog w formulowaniu wypowiedzi. Mamy nadziejç, e niniejsza pozycja przygotowana przez dowiadczonych i twórczych nauczycieli jçzyka angielskiego sprawi, ze wizja nowej matury w mniejszym stopniu bçdzie spçdzaã sen z powiek nie tylko przyszlym maturzystom, ale i ich nauczycielom. ZJEZYKA ANGIELSKIEGO NOWE WYDANIE Monika Emanowicz Agnieszka Szyrwiñska Grzegorz Przybylski Mitchell Helen Q.

2 WST1P 3 POZIOM PODSTAWOWY.5 ZESTAW1 6 ZESTAW2 8 ZESTAW3 10 ZESTAW4 12 ZESTAW5 14 ZESTAW6 16 ZESTAW7 18 ZESTAW 8 20 ZESTAW9 22 ZESTAW1O 24 ZESTAW11 26 ZESTAW ZESTAW13 30 ZESTAW14 32 ZESTAW ZESTAW16 36 ZESTAW17 38 ZESTAW18 40 ZESTAW19 42 ZESTAW POZIOM ROZSZERZONY 47 ZESTAW 1 48 ZESTAW2 50 ZESTAW3 52 ZESTAW4 54 ZESTAW5 56 ZESTAW6 58 ZESTAW7 60 ZESTAW8 62 ZESTAW 9 64 ZESTAW ZESTAW11 68 ZESTAW ZESTAW13 72 ZESTAW ZESTAW ZESTAW16 78 ZESTAW17 80 ZESTAW18 82 ZESTAW ZESTAW ZWROTY I WYRA2ENIA 88 * rt * /T Ar a

3 Suma punktów pkt Umiejctnoci jczykowe zaprezentowane w zadaniach 1. i pkt 0-3 pkt 0-3 pkt 0-2 pkt 0-4 pkt Uzyskiwanie, I Relacjonowanie Negocjowanie Opisanie ilustracji Wyraanie opinii udzielanie informacji wydarzeii I I I Zadanie 1. Rozmowy sterowane Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji Punktacja na poziomie podstawowym egzamnuj4cym. Czas odpowiedzi okolo 10 minut. Zadanie pierwsze, przewidziane dia tego poziomu, polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych. Zdaj4cy prowadzi rozmowç z egzaminuj4cym, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu. Rozmowa pierwsza W czasie przygotowywania sic do odpowiedzi (regulaminowy czas wynosi 5 minut) zdaj4cy powinien zapozna5 sic ze scenariuszem rozmów sterowanych i przygotowaã sic do opisu ilustracji i rozmowy z sprawdza umiejetno uzyskiwania i udzielania informacji. Rozmowa druga sprawdza umiejçtno5 relacjonowania Zadanie drugie polega na opisanlu przez zdajcego ilustracji zamieszczonej w zestawie i udzieleniu odpowiedzi na dwa pytama postawione przez egzaminuj4cego. wydarzeii, w tym uycia czasów przeszlych. Rozmowa trzecia sprawdza umiejçtno negocjowania. Poziom podstawowy Opis egzaminu ustnego mo1iwych do uzyskania za wykonanie zadaii odpowiadajcym wymaganiom z poziomu podstawowego. Wynik zadail z poziomu, do ktorego przyst4pil. Zdaj4cy zdal egzamin pisemny, je1i uzyskal co najmniej 30% punktów Zdaj cy zdal egzamin ustny, je1i uzyskal co najmniej 30% punktów mo1iwych do uzyskania za wykonanie Egzaminy ustny i pisemny nie musz by zdawane na tym samym poziomie. W przypadku egzaminu na którym poziomie chce zdawa egzamin i wykonuje wyl4cznie zadania odpowiadajce wymaganiom dia ustnego zdajcy deldaruje na pimie, w terminie przewidzianym w harmonogramie egzaminu maturalnego, wybranego poziomu. Podczas egzaminu pisemnego wszyscy zdaj4cy wykonuj4 zadania adekwatne dia poziomu podstawowego, a nastçpnie ci, którzy przystcpuj4 do egzaminu na poziomie rozszerzonym, rozwi4zuj4 zadania przewidziane dia tego poziomu. pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie decyduje o zdaniu egzaminu. Zdajacy ma obowizek przyst4plis zarówno do czçci ustnej jak i pisemnej egzaminu. Komisji Egzaminacyjnej. rozszerzonym i skiada sic z dwóch czçci: egzaminu ustnego, organizowanego w szkole i ocenianegoprze; przedmiotowy zespól egzaminacyjny, oraz egzaminu pisemnego, ocenianego przez egzaminatorów Okrcgowej

4 zawiera rónorodne elementy, takie jak ilustracje, fragmenty tekstu, naglówki, tytuly, komiksy, diagramy, wykresy, tabele itp. W tym zadaniu sprawdzane s umiejetnoci opisu I prezentacji materialu stymu1ujcego, interpretacji zawartych w nim treci, wyraania i uzasadniania wlasnej opinii. Egzaminuj4cy sprawdza powysze umiejetnoci, przez zadanie 5 pytari zwi4zanych z treci materialu stymulujqçego. Zadanie drugie polega na prezentacji przez zdaj4cego jednego z dwóch tematów umieszczonych w zestawie i dyskusji z egzaminuj4cym na zaprezentowany temat. Zdaj4cy prezentuje dlusz, wajc okolo 3 minut, wieloaspektowa. wypowiedf na wybrany temat, a nastcpnie udziela odpowiedzi na pytania sprawdzaj4ce umiejetno wyraania, uzasadniania i obrony wlasnej opinii zwi4zanej z prezentowanym tematem. W czasie 15 minut przeznaczonych na przygotowanie sic do odpowiedzi zdaj4cy powinien przeana1izowa material stymuluj4cy i przygotowa sic do jego prezentacji oraz wybra jeden z dwóch tematów zawartych w wylosowanym zestawie i równie przygotowa sic do prezentacji. Czas odpowiedzi okolo 15 minut. Punktacja na poziomie rozszerzonym Zadanie 1. Rozrnowa na podstawie inaterialu styinuiuj4ce, 00 Prezentacja materialu Interpretowanie,. Zadanie 2. Prezentacja tematu i dyskusja Udzial Prezentacja tematu w dyskusji, wyra±anie stymuluj4cego wyrazarne opinn opinii, argumentowanle 0-2 pkt 0-4 pkt 0-3 pkt 0-4 pkt Umiejctnoci jczykowe zaprezentowane w zadaniach 1. i pkt Suma punktów 20. Uwaga! Na adnym poziomie zdaj4cy nie mote korzystaã ze slowników ani podczas przygotowywania sic do odpowiedzi, ani w czasie samej odpowiedzi.

5 POZIOM PODSTAWOWY

6 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Podczas pobytu na wakacjach w Irlandii chcesz podjé pracc dorywcz. W rozmowie z pracownikiem biura porednictwa pracy: poinformuj, jakiej pracy szukasz, powiedz, dlaczego wianie ta praca ciç interesuje, poinformuj, jakie masz kwalifikacje i dowiadczenie do wykonywania tej pracy. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Razem z przyjacielem Anglikiem miaia / miaie iã na koncert rockowy, jednak twój przyjaciel zachorowal i musial zostaá w domu. Po koncercie dzwoni do ciebie chc4c dowiedzieã sic o szczególy koncertu. Opowiedz mu 0: przygodzie, która spotkala ciç w drodze na koncert, przebiegu koncertu, twoich wraeniach p0 koncercie. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Rozmawiasz ze swoiiui zagranicznymi znajomymi na temat rzucania palenia. Jeden z nich uwaa, e jest to niemo1iwe, ty jeste odmiennego zdania. Przedstaw mu swoje zdanie i poprzyj je jakim przykladem. Nie zgód sic z jego argumentem, e p0 jakim czasie koñczy sic to powrotem do nalogu i podaj mo1iwe rozwi4zanie tego problemu. Nie zgód sic z jego dalszym argumentem i podaj argument przeciwny. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy)

7 Opisz ponizsz, ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminujcego. k II Pytania do ilustracji (zamieszczone wylftcznie w zestawie dia egzaminujcego): 1. What is the relationship between the people in the picture? What makes you think so? 2. Is friendship important to you? Why? I Why not?

8 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bcdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Chcesz wyjecha na wakacje do Anglii i przy okazji uczçszczaá na kurs jçzyka angielskiego. Dzwonisz do szkoly jçzykowej w Londynie, aby dowiedzieã sic o kilka szczególów. Zapytaj 0: cenç i termin rozpoczecia kursu, d1ugo i czçstot1iwo zaj, warunici zakwaterowania. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Wróci1a / WróciIe bardzo zdenerwowana / zdenerwowany z miasta, bo nie udalo ci sic zalatwiã pewnej uslugi tak, jak oczekiwaia I oczekiwa1e. Opowiedz przebywaj4cej u ciebie osobie z zagranicy: co i od jak dawna próbowala / próbowaie zaiatwi, dlaczego byla I byle niezadowolona I niezadowolony, jakie problemy napotka1a I napotkaie przy zalatwianiu tej uslugi. (Rozmowç rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Goszcz4ca u ciebie przyjaciólka z Walii my1i o zmianie fryzury. Zaproponuj pomoc w wyborze odpowiedniego salonu fryzjerskiego. Nie zgod sic z zamiarem zbyt radykalnych zmian w wygki4zie. Zaproponuj mile rozwi4zanie. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

9 1. Why do you think the person in the picture is walking the dog? 2. How do you like spending your free time? do uit -c (za siczmc vie v eizaiui Opisz ponizszi ilustracjç i odpowiedz na pv anb egzaminujjcego.

10 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste na kursie jçzykowym w Londynie. Rozmawiasz ze swoj4 ko1eank4 I swoim ko1eg z Danii na temat szkól, do których uczçszczacie w waszych krajach. Zapytaj swojego rozmówcç 0: przedmioty nauczane w jej / jego szkole, oceny i wymagania nauczycieli, mo1iwo uczestnictwa w zajçciach pozaszkolnych. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ W rozmowie telefonicznej z ko1eg / ko1eankq z Jrlandii, opowiadasz o wycieczce do znanego miasta, w której ostatnio uczestniczyla I uczestniczyie. Opowiedz: jak dotaria I dotarle na miejsce, co ciekawego zwiedzi1a / zwiedzi1e, jak spcdzaia I spcdza1e wieczory. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Twoja przyjaciólka I Twój przyjaciel z Anglii prosi ciç o pomoc w urz4dzaniu mieszkania. Zaproponuj pomoc w wyborze mebli. Nie zgod sic z propozycj urz4dzania mieszkania w zbyt nowoczesnym stylu. Zaproponuj kompromisowe rozwizanie. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

11 2. What cultural events do you like taking part in? Why? 1. What kind of film do you think the people in the picture are watching? What makes you think so? Pytania do ilustracji (zamieszczone wylftcznie w zestawie dia egzaminuj4cego): Opisz ponizsz ilustracjç i odpowiedz na pytania egzaminuj4cego.

12 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bcdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych pracujesz jako kelnerka I kelner. Szukasz kogo, z kim mogiaby I mogiby pracowaã na zmianç. Rozmawiasz z kandydatk / kandydatem do tej pracy: poinformujj I go co bedzie na1eeá do jej I jego obowi4zków, zapytaj o dogwiadczenie w tego typu pracy, poinformuj o czasie pracy i zarobkach. (Rozmowç rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeii Twoja rodzina niedawno przeprowadzila sic do nowego mieszkania. Dzwonisz do swojej przyjaciólki I swojego przyjaciela ze Szkocji, aby opowiedzieã jej / jemu o przeprowadzce. Opowiedz 0: przygotowaniach do przeprowadzki, wydarzeniu, które zaklócilo sprawny przebieg przeprowadzki, powitaniu przez nowych s4siadów. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujcy) C. Negocjowanie Twoja znajoma I Twój znajomy z Irlandii chce rozpocz studia za granic4. Zaproponuj studia w Poisce. Nie zgód sic z argumentem, e slaba znajomoã jczyka poiskiego moe byã przeszkod4 w rozpoczcciu studiów. Zaproponuj rozwizanie tego problemu. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy)

13 2. What would you do if you saw someone committing a crime? 1. Why do you think the man in the picture has stolen this? Pytania do ilustracji (zamieszczone wytcznie w zestawie dia egzaminujcego): Opisz ponizsz ilustracjç i odpowiedz na pytania egzaminuj4cego.

14 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bcdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Podczas pobytu na wakacjach w Anglii, rozbolal ciç z4b. Zadzwoñ do najb1iszej przychodni i umów sic na wizytc lekarsk4. Dowiedz sic 0: mo1iwoci skorzystania z porady dentystycznej w najb1iszym mo1iwym terminie, cenç uslug dentystycznych, drogc do przychodni. (Rozmowç rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeii Ostatnio braia I brae udzial w manifestacji przeciwko budowie autostrady w okolicy duego parku. Opowiadasz o tym swemu koledze z Australii. Podaj, jaki byl powód tej manifestacji. Opisz jej przebieg (np. kiedy i gdzie sic odbya, jak diugo trwala, co robili jej uczestnicy). Opisz reakcjc przechodniów. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Twój przyszly pracodawca z Brighton chcialby zatrudni Ciç od zaraz w swojej firmie. Podaj przyczync, dlaczego nie moesz zacz pracy od zaraz. Przekonaj pracodawcc, e rozpoczccie pracy w póniejszym terminie nie bcdzie miao negatywnego wplywu na jakoã pracy w firmie. Zaakceptuj zaproponowane kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

15 2. What are the advantages and disadvantages of surfing the Internet? 1. Why do you think the man is using his computer? Pytania do ihistracji (zamieszczone wytqcznie w zestawie dia egzaminujqcego): Opisz poniisz4 ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminuj4cego.

16 A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji najb1isze polqczenie do miejscowoci, która ciç interesuje, cene biletu studenckiego, czas trwania podróy. Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bdzie odegranie wskazanych ról. jak przebiegla rozmowa o prace, co na1ea1o do twoich obowi4zków w pracy. Zaproponuj kilka dan. Odrzu propozycje przyjecia w stylu wegetariaiiskim, podaj4c przyczyne. Zaakceptuj kompromisowe rozwi4zanie. Jeste na kursie jezykowym w Londynie i masz wolny weekend. Postanowila / Postanowile zwiedziã jeszcze inne miasto w Anglii. Idziesz do informacji na dworcu autobusowym. Zapytaj tam o: B. Relacjonowanie wydarzeñ Podczas ostatnich ferii zimowych pracowalas / pracowale, aby zarobi pieni4dze na wyjazd z przyjaciólmi w gory. Rozmawiasz ze znajom4 Amerykanka I znajomym Amerykaninem. Opowiedz: Wspólnie z grup amerykañskich znajomych przygotowujecie pozegnaln4 kolacjç. C. Negocjowanie j ak zna1az1a / zna1az1e tç prace, (Rozmowç rozpoczyna egza;ninujqcy) (Rozinowç rozpoczyna zdajqcy) (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

17 Opisz ponizsz ilustracjç i odpowiedz na pytania egzaminujcego. Pytania do ilustracji (zamieszczone wylicznie w zestawie dia egzaminujcego): 1. How do you think the boy in the picture feels? What makes you think so? 2. What do you do when you have problems at school?

18 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste na wymianie szkolnej w Anglii. Rozmawiasz ze swoj4 partnerk I swoim partnerem o jej I jego najlepszym przyjacielu. Zapytaj 0: wygl4d tej osoby, jej charakter, jej zainteresowania. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeii Opowiedz znajomemu ze Szkocji o obozie propagujcym zdrowy tryb ycia, w jakim niedawno uczestniczy1a / uczestniczyie. Powiedz: gdzie i kiedy mial miej sce ten obóz, dlaczego zdecydowaia I zdecydowaie sic tam pojecha, Co najbardziej ci sic tam podobalo. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) C. Negocjowanie Twoja znajoma / Twój znajomy ze Stanów chce spcdzi tydzieii wakacji w Poisce. Zaproponuj pomoc w zorganizowaniu pobytu. Nie zgód sic z argumentem, e ich wizyta ZaICIóCi twoje plany osobiste. Zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy)

19 -Th Opisz pontszft ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminuj4cego. 2. Would you like to work as a scientist? Why? /Why not? 1. Do you think the woman in the picture likes her job? What makes you think so? Pytania do ilustracji (zamieszczone wytftcznie w zestawie dia egzaminuj4cego): 1t _,1, H j:l i1 : ;.4 4

20 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bcdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste w Anglii na wymianie miodziey. Rozmawiasz ze swoj4 partnerk4 I swoim partnerem o waszych ulubionych daniach. Poinformuj swoj4 partnerke / swojego partnera: jakie jest twoje ulubione danie, jak je przygotowa, z jakiej okazji najczcciej sic je serwuje. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowarne wydarzeñ Jeste na obozie jczykowym w Londynie. Wczoraj mie1icie dziefi wolny od zajcá, wiçc postanowila I postanowi1e wybra sic na zakupy. Opowiadasz o tym zdarzeniu ko1eance I koledze z Hiszpanii. Wyjanij jak dotar1a / dotarleg do centrum handlowego. Opowiedz, co niespodziewanego ci sic przydarzylo. Powiedz, co atrakcyjnego udalo ci sic kupi. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Rozmawiasz z Anglikiem, u którego bçdziesz pracowac podczas wakacji. Ustalacie dni i godziny twojej pracy. Othzu propozycjc pracy p0 10 godzin dziennie, podaj4c uzasadnienie. Zaproponuj inny wariant i uzasadnij go. Odrzu argument pracodawcy i zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy)

21 2. What souvenirs do you usually buy when you go abroad or visit other places? 1. Are the people in the picture doing their everyday shopping or are they tourists? Why do you think so? Pytania do ilustracji (zamieszczone wyhcznie w zestawie dia egzaminuj4cego): Opisz ponizsz ilustracjc i odpowiedz na pytania egzaminujcego.

22 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielame informacji Jeste na wakacjach w Stanach Zjednoczonych. Twoja koieanka I Twój kolega zaprasza ciç na koncert. Zapytaj j4 I go 0: miejsce i czas rozpoczcia koncertu, program koncertu, propozycje spedzenia reszty wieczoru. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzei4 Ostatni weekend spcdziia / spçdzile w gorach na wycieczce z przyjaciólmi. Rozmawiasz o tym zdarzeniu z zaprzyjanion4 Angielkq, / zaprzyjanionym Anglikiem. Opowiedz: jak dotar1icie do miejsca zakwaterowania, co nieprzewidzianego zdarzylo sic podczas pieszej wçdrówki, o czym rozmawia1icie na zorganizowanym przez gospodarza ognisku. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) C. Negocjowanie Wybierasz sic z ko1eank4 / koleg4 z Hiszpanii do skiepu w Londynie. Chcecie kupi prezent imieninowy dia ko1eanki z kursu jezykowego. Nie zgod sic z propozycj4 ko1eaiiki / kolegi, podajc przyczync. Zaproponuj kupno innego prezentu. Zaakceptuj kompromisow4 propozycjç ko1e2an1ci / kolegi jednak pod pewnym waruniciem. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy)

23 CC C 2. N C) - Cl) N N C CD C CD -t. c. CD =

24 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Na lekcji jezyka angielskiego na kursie, w którym w1anie uczestniczysz rozmawiacie o wiçtach i uroczystociach. Poinformuj swoj4 ko1eankç / swojego kolege z Francji o: najbardziej popularnych wietach w Poisce, poiskich tradycjach boonarodzeniowych, tradycyjnych wi4tecznych potrawach. (Rozmowç rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Niedawno wybraia I wybra1e sie z przyjaciolmi do teatru. Rozmawiasz o tym zdarzeniu ze znajom4 Amerykank I znajomym Amerykaninem. Opowiedz: dlaczego wybra1icie sic na ten spektald, co zdarzylo sic w czasie przerwy micdzy aktami, co zrobi1icie p0 przedstawieniu. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Dowiadujesz sic, e twoja przyjaciólka / twój przyjaciel ze Szkocji ChCe wzi4á udzial w zawodach sportów ekstremalnych. Wyra swoje zaniepokojenie tym pomyslem. Nie zgod sic z argumentem przyjaciólki / przyjaciela, e ta forma rekreacji jest najlepsza, podaj4c przyczync. Zaproponuj inn oryginaln4 formc sprawdzenia sic. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy)

25 Opisz ponizsz ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminujjcego.. pri A p*i.o.4. U ),,, 1 pirito* pqrodlci,[øvuei fltw p,.iojko nd - p,,;odn II p UU* PIiC,do Pytania do ilustracji (zamieszczone wylcznie w zestawie dia egzaminuj4cego): 1. Why do you think the pupil is using her mobile phone during the lesson? 2. Which inventions of the 20th century do you consider to be the most important? Why?

26 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste w Irlandii na wakacjach i robisz zakupy w skiepie z odzie. Chcesz kupi5 koszulke typu T-shirt. Rozmawiasz ze sprzedawc4. Powiedz, co chcesz kupiã i w jakim rozmiarze. Zapytaj o mo1iwo przymiarki. Zapytaj o cenç i forme piatnoci. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Niedawno w twojej szkole odbyly sic dni sportu. Rozmawiasz o tym wydarzeniu z zaprzyjanion4 Angielkft / zaprzyjanionym Anglikiem. Opowiedz 0: przygotowaniach do tej imprezy, przebiegu najbardziej atrakcyjnych konkurencji, swoim starcie w wybranej dyscyplinie. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Znajomi z Brighton zapraszaj cie na wystawe sztuki nowoczesnej w najb1iszy weekend. Zaproponuj kilka form spedzenia sobotniego wieczoru. Odrzuã argument, e wystawa jest najlepsz4 propozycj kulturaln4 na najb1iszy weekend. Zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowe rozpoczyna zdajqcy)

27 2. Is it better to live in a house or in a flat? Why? 1. Why do you think the people in the picture are painting the walls? Pytania do ilustracji (zamieszczone wylcznie w zestawie dia egzaminujcego): Opisz ponizszq ilustracje i odpowiedz na pytania egzaminujcego.

28 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji PrzyjechaIa / Przyjecha1e do Londynu na roczny kurs jçzykowy. Po przyjedzie okazalo sic, e szkola jezykowa nie zapewnia zakwaterowania. Musisz wiçc sama / sam zna1e sobie mieszkanie. Dzwonisz pod podany w ogloszeniu numer telefonu. Zapytaj wlacicie1a o: umeblowanie mieszkania, lokalizacjç, cenç wynajmu. (Rozmow rozpoczyna zdajccy) B. Relacjonowanie wydarzeü Uczestniczysz w wymianie rn1odziey ze szko1 z Leeds. Mieszkasz u angielskiej rodziny. Podczas rozmowy z rodzicem swojego partnera opowiadasz o swojej niedawnej, niegronej chorobie. Wyjanij, jakie byly objawy choroby. Powiedz, co zrobi1a I zrobile, aby wyzdrowieé. Opowiedz o zabawnym zdarzeniu, które mialo miejsce w czasie twojej choroby. (Rozmow rozpoczyna egzaminujcy) C. Negocjowanie Podczas kursu jezykowego przygotowujecie prezentacjc na temat najwaniejszych odkry XX wieku. Zaproponuj forme prezentacji. Nie zgod sic z propozycj prezentacji multimedialnej, podaj4c przyczync. Zaakceptuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowç rozpoczyna zdajqcy)

29 1. Are the people in the picture satisfied with their shopping? Why? /Why not? 2. Do you like shopping in big shopping malls? Why? I Why not? Pytania do ilustracji (zamieszczone wyhcznie w zestawie dia egzaminujcego): Opisz ponizsz, ilustracjc I odpowiedz na pytania egzaminujcego.

30 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych rot. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Razem ze swoim bratem przebywasz na wakacjach u rodziny w Chicago. Twoja znajoma / Twój znajomy, ktára / który jest fanem koszykówki, proponuje ci wspólne obejrzenie meczu koszykówki na ywo. Zapytaj ja, / go: pomicdzy j akimi druynami rozegrany zostanie mecz, o jej I jego ulubiona, druynç koszykarska,, czy moesz zabra ze soba, swojego brata. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Kilka dni temu pomagaia I pomagaie znajomej twoich rodziców dokonaá zakupu telefonu komórkowego. Opowiadasz o tym zdarzeniu przyjaciólce I przyjacielowi z Anglii. Powiedz, gdzie sic spotkaiycie I spotka1icie i jak dotarlycie I dotar1icie do skiepu. Opowiedz przebieg calego zdarzenia. Powiedz, jak ta osoba odwdziçczy{a ci sic za pomoc. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negoejowanie Podczas obozu integracyjnego w Coventry dzielisz pokój z ko1eanka, I kolega,, która / który stosuje drastyczne diety w celu zgubienie kilku kilogramów. Wyra swoje zaniepokojenie takim postcpowaniem. Odrzu argument, e tylko radykalne metody moga, przynie efekty, podaja,c przyczync. Zaproponuj inne metody bezpiecznego odchudzania. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

31 2. What is your favourite means of transport? Why? 1. Where do you think the man is going? What makes you think so? Pytania do ilustracji (zamieszczone wytcznie w zestawie dia egzarninujftcego): Opisz ponizsz, ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminujcego.

32 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste na kursie jezykowym w Oksfordzie. Twoja grupa pracuje nad projektem:,,niepenosprawni w miecie. Rozmawiasz z osob4 odpowiedzialn4 za problemy osób niepelnosprawnych w urzçdzie miasta. Zapytaj 0: liczbe osób niepelnosprawnych zamieszka{ych w Oksfordzie, glówne problemy, z którymi musz radzi sobie niepelnosprawni w miecie, sposoby pomocy ze strony wladz lokalnych dia tych osób. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Kilka tygodrii temu twoja kiasa uczestniczyta w wycieczce krajoznawczej poza miejsce twojego zamieszkania. Opowiadasz o tym wydarzeniu swojej znajomej Amerykance I swojemu znajomemu Amerykaninowi. Opowiedz: Co ciekawego zobaczy1icie, jak zachowywa1icie sic w czasie wçdrówki, jak4 legende zwi4zan4 z miejscem waszej wycieczki uslysze1icie. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Twoja ko1eanka / Twój kolega z kursu jczykowego w Jrlandii proponuje ci wspólpracc nad projektem na temat rzadkich gatunków zwierz4t. Zaproponuj rodzaj materialów, jakie powinnicie wykorzysta. Nie zgód sic z propozycj zamieszczania zbyt wielu danych statystycznych, podajc przyczync. Zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy)

33 2. Should parents involve their children in the housework? Why? / Why not? 1. Why do you think the boy is helping his father? Pytania do ilustracji (zamieszczone wylijcznie w zestawie dia egzaminujftcego): Opisz ponizsz ilustracje I odpowiedz na pytania egzaminujcego.

34 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bedzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Wybierasz si do lrlandii na wakacje. Dzwonisz do jednego z tamtejszych biur podróy. Zapytaj 0: miejsca, które warto zwiedziá w Irlandii, najtariszy sposób pothóowania P0 kraju, warunki pogodowe. (Rozmowç rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Podczas pobytu na wakacjach u1egia I u1egle powanemu wypadkowi. Przez kilka tygodni przebywa1a I przebywaie w szpitalu. Opowiedz koledze z zagranicy: jak doszlo do wypadku, o przebiegu leczenia, jak spdza1a / spdzae czas w szpitalu i kto ciç odwiedzal. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Podczas pobytu w Holandii rozmawiasz ze swoj4 przyjaciólk4 I swoim przyjacielem o organizacjach charytatywnych. Zaproponuj swojej przyjaciolce / swojemu przyjacielowi zaangaowanie si w dzia1a1no Czerwonego Krzya. Powiedz, dlaczego, twoim zdaniem, warto pracowa jako wolontariusz. Odrzu argument przyjaciólki I przyjaciela, e tylko dobrze platna praca ma sens. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

35 Opisz ponizsz ilustracjc i odpowiedz na pytania egzaminujcego. Pytania do ilustracji (zamieszczone wytcznie w zestawie dia eg 1. Do you think the boys are enjoying this sports activity? Why do you think so? 2. What role do sports play in your life?

36 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Rozmawiasz ze znajomym z Anglii o podejmowaniu pracy sezonowej przez miodzie angielsk4. Zapytaj go, dlaczego podejmuj4 tak4 prace. Dowiedz sic, jakie prace zazwyczaj wykonuj4. Powiedz opopu1arnoci podejmowania pracy dorywczej przez polskq mlodzie. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ W zeszlym roku mialag / miaie okazjc spcdziã wiçta Boego Narodzenia u rodziny w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie ze swoja. nauczycielka. Angie1k / nauczycielem Anglikiem opowiadasz o tym wydarzeniu. Opowiedz o: przygotowaniach przedwiatecznych, atmosferze w czasie wi 4t, wydarzeniu, które najbardziej utkwilo ci w parnicci. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Jeste w jednym z londyfiskich biur podróy. Wycieczka, któr wykupi1a / wykupile, okazala sic drosza, ni we wczeniejszej ofercie. Wyra swoje niezadowolenie z zaistnialej sytuacji. Othzu argumenty pracownika biura, podajc powody. Zadaj satysfakcjonujcego ciç rozwia.zania. (Rozmowç rozpoczyna zdajqcy)

37 Opisz poni±sz ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminujcego. I Pytania do ilustracji (zamieszczone wytcznie w zestawie dia egzaminujcego): 1. Why do you think the girl is studying alone? 2. Which do you prefer: studying alone or studying with your friends? Why?

38 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bedzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Bçd4c w Londynie na wakacjach uczçszczasz na kurs jezykowy. Zostala zaproszona I ZostaIe zaproszony na 1ub twojej ko1eanki / twojego kolegi z grupy. Postanawiasz i do fryzjera. Dzwonisz pod otrzymany numer. Zapytaj o najb1iszy wolny termin. Zapytaj o cenç uslugi, która ciç interesuje. Popro o zarezerwowanie dogodnego dia ciebie terminu. (Rozmowç rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Podczas ostatniego weekendu wybraia I wybra1e sic na mecz pilki nonej. W rozmowie z ko1eank4 Angielkq I kolega Anglikiem opowiedz o: atmosferze na trybunach przed meczem, najwazniejszej akcji, która rozstrzygnçla o wyniku meczu, zachowaniu kibiców p0 ostatnim gwizdku scdziego. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Gocisz z wizyt przyjccie z tej okazji. 4 u znajomych w Stanach Zjednoczonych. Zbliza sic wiçto Dziçkczynienia i znajomi organizuj Zaproponuj pomoc w zorganizowaniu przyjccia. Nie zgód sic z argumentem, e te przygotowania bçd4 dia ciebie zbyt duym obcieniem. Przekonaj znajomych, e twoja pomoc jest nieodzowna. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

39 Opisz ponizsz, ilustracjc i odpowiedz na pytania egzaminujcego. Th : Pytania do ilustracji (zarnieszczone wylftcznie w zestawie dia egzaminujcego): LZi 1. Why do you think the couple is using paper bags for their shopping? 2. What do you do to protect the environment?

40 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste na kursie jczykowym w Anglii. Rozmawiasz z nowopoznan ko1eank I nowopoznanym koleg4 o rónych sposobach spçdzania wolnego czasu. Zapytaj 0: jej / jego ulubione zajecia w wolnym czasie, popularne dyscypliny sportowe w jej / jego kraju, mo1iwog uprawiania sportów ekstremalnych. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Podczas spaceru p0 parku, zna1azia I zna1az1e psa. Rozmawiasz o tym zdarzeniu ze znajomym / znajom4 z Anglii. Powiedz: gdzie dokiadnie go zna1azia I zna1az1e, w jaki sposób sic nim zajcla I zaj4ie, jak próbowala / próbowaie zna1eé jego w1acicieia. (Rozmowç rozpoczyna egzaininujqcy) C. Negocjowanie Bçd4c w Londynie szukasz mieszkania do wynajccia wraz ze swoj4 ko1eank4 / swoim ko1eg z kursu jezykowego. Ko1eanka I Kolega proponuje mieszkanie na obrzeach miasta. Zaproponuj swoje rozwi4zanie. Nie zgód sic z propozycj ko1eanki / kolegi i podaj argumenty. Zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start.

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start. Zestaw I Żywienie Szkoła Życie rodzinne i towarzyskie Zadanie 1 3 minuty Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that.

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MATURALNE

PRZYKŁADOWE ZESTAWY MATURALNE PRZYKŁADOWE ZESTAWY MATURALNE MATURA USTNA język angielski poziom podstawowy Przygotował i opracował Jacek Szymański ZESTAW I Zadanie 1. Rozmowy sterowane. Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Miejsce na naklejkę z kodem szkoły dysleksja EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy arkusz egzaminacyjny zawiera 7 stron

Bardziej szczegółowo

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury

real life SAMPLE PAGES kurs przygotowujący do matury pre-intermediate STUDENTS BOOK Skuteczne przygotowanie do matury real life pre-intermediate Skuteczne przygotowanie do matury Zadania, tematy i strategie maturalne Kluczowe umiejętności w motywującym kontekście Słowa i zwroty niezbędne na maturze i w codziennej komunikacji

Bardziej szczegółowo

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R

Z A D A N I A E G Z A M I N A C Y J N E Z J Ę Z Y K A A N G I E L S K I E G O D L A G I M N A Z J A L I S T Ó W R O D F R I C K E R Z D N I E G Z M I N Y J N E Z J Ę Z Y K N G I E L S K I E G O D L G I M N Z J L I S T Ó W R O D R I K E R ontents.indd 10/1/08 :5:1 PM S P I S T R E Ś I Wstęp....................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart

Matura podstawowa 2015 Use of English Writing. Intermediate. Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Matura podstawowa 2015 Use of English Writing Get ready for MATURA 2015 Intermediate Paul Hancock, Marta Markowska, Joanna Szuwart Great Clarendon Street, Oxford,, United Kingdom Oxford University Press

Bardziej szczegółowo

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy

KOMPENDIUM MATURA EXPLORER. materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate. Egzemplarz pokazowy Egzemplarz pokazowy MATURA EXPLORER KOMPENDIUM materiały do powielania do poziomów Elementary - Upper-intermediate Alina Łubecka Izabela Michalak Anna Milewska Beata Polit Agnieszka Saramowicz-Garstecka

Bardziej szczegółowo

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego

Broszura bezpłatna, współfinansowana z Europejskiego Funduszu Społecznego WYBRANE MATERIAŁY DYDAKTYCZNE WYKORZYSTANE NA ZAJĘCIACH WYRÓWNAWCZYCH I POZALEKCYJNYCH Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W KLASACH I-IV TECHNIKUM ZESPOŁU SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH IM. STANISŁAWA STASZICA W WIERUSZOWIE

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA

CZŁOWIEK ROZMOWA WSTĘPNA CZŁOWIEK 1. Who is, in your opinion, the most beautiful woman / the most handsome man you have ever seen? Justify your choice. 2. What clothes do you feel most comfortable in? 3. What makes you laugh?

Bardziej szczegółowo

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book

Gateway. online. Workbook. David Spencer. Student s Book Workbook online Student s Book David Spencer Gateway @ 4 Food for thought Żywienie artykuły spożywcze, przygotowywanie posiłków Vocabulary Food b c Look at these photos. What food and drink can you see?

Bardziej szczegółowo

1200 najczęściej używanych angielskich słów.

1200 najczęściej używanych angielskich słów. 1200 najczęściej używanych angielskich słów. Jeśli chcesz minimalnym wysiłkiem opanować podstawy angielskiego i rozumieć go w co najmniej 80% wystarczy, że poznasz najczęściej używane w tym języku wyrazy.

Bardziej szczegółowo

Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy ŁÓDŹ 2009 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 1 wg STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI: zestaw zadań typu maturalnego: poziom podstawowy. (zdjęcie: shutterstock_39213388)

JĘZYK ANGIELSKI: zestaw zadań typu maturalnego: poziom podstawowy. (zdjęcie: shutterstock_39213388) JĘZYK ANGIELSKI: zestaw zadań typu maturalnego: poziom podstawowy (zdjęcie: shutterstock_39213388) Egzamin pisemny Egzamin pisemny składa się z trzech części: I. Rozumienie ze słuchu. Uczeń musi wysłuchać

Bardziej szczegółowo

j ę z y k a n g i e l s k i

j ę z y k a n g i e l s k i język angielski PeWNiak gimnazjalny j. angielski odpowiedzi spis treści Dział Moduł Gramatyka Strona Wstęp 5 I 1. Człowiek dane osobowe, zainteresowania 2. Człowiek wygląd zewnętrzny, uczucia i emocje,

Bardziej szczegółowo

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001

MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Poziom 2. Specyfikacje Egzamin przykładowy STANAG 6001 MODEL EGZAMINU Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Poziom 2 STANAG 6001 Specyfikacje Egzamin przykładowy Łódź 2011 2 Model egzaminu z języka angielskiego Poziom 2 wg STANAG 6001 Specyfikacje i egzamin przykładowy OPRACOWANIE:

Bardziej szczegółowo

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank

CONTENTS. Grammar Section Speaking Bank Writing Bank CONTENTS Module 1 People... p. 4 Module 2 Houses & Homes... p. 18 Culture I... p. 32 Module 3 School... p. 34 Module 4 Work... p. 48 Module 5 Family & Social Life... p. 62 Culture II... p. 76 Module 6

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE

PLE FREE SAMPLE FREE SAMPLE FRE 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO. Word Map. tracksuit CLOTHES. marital status PERSONAL DATA HAIR GENERAL APPERANCE PL E M E FR E E PL M SA FR EE M SA PL E FR E 1 CZŁOWIEK SŁOWNICTWO Word Map STEP 1 Kolorem niebieskim lub czarnym wpisz do mapy wyrazowej słowa i wyrażenia, które już znasz. marital status ETHICAL PROBLEMS

Bardziej szczegółowo

Spis treœci. ISBN 978-83-927254-4-2 ISBN 978-83-921161-8-9 p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6

Spis treœci. ISBN 978-83-927254-4-2 ISBN 978-83-921161-8-9 p³yta CD (dodatek bezp³atny) Przedmowa... 5 Struktura egzaminu... 6 WYDANIE TRZECIE 1 Copyright by Rados³aw Swigon Konsultacja jêzykowa: Roy Haworth (Wielka Brytania) Jeffrey Dobek (Stany Zjednoczone) Wspó³praca: Izabela Kosiak Ewelina Pêkalska Magdalena Wójtowicz Aleksandra

Bardziej szczegółowo

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple.

12-13 Język specjalistyczny: Pojęcie prawa administracyjnego. Umiejętności językowe: Zadawanie pytań w czasie Present Simple. STRONY 1-6. 7-9. 10-11. SPIS TREŚCI Spis treści Język specjalistyczny: Administracja - definicja pojęcia. Umiejętności językowe: Zastosowanie czasu Present Simple do opisu powtarzalnych czynności. Język

Bardziej szczegółowo

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami

Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 62 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.4. Część pisemna (poziom rozszerzony). Przykładowe zadania z rozwiązaniami ROZUMIENIE ZE SŁUCHU Zadanie 1. (0 3)

Bardziej szczegółowo

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA

NEW. matura explorer. Agnieszka Saramowicz-Garstecka. Writing Bank MATURA me matura explorer NEW Agnieszka Saramowicz-Garstecka Writing Bank MATURA 2015 Informacje ogólne Informacje ogólne WSKAZÓWKI EGZAMINACYJNE List jest wspólną formą pisemną dla obu poziomów na egzaminie

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1

Plan wynikowy. Upstream Advanced C1 Magdalena Kębłowska Plan wynikowy - opracowany zgodnie z nową podstawą programową (obowiązującą powszechnie w szkołach ponadgimnazjalnych od roku szkolnego 2012/2013) Upstream Advanced C1 wrzesień 2012

Bardziej szczegółowo

Przykłady zadań Rozmowy sterowane Zapoznaj się z opisem sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról

Przykłady zadań Rozmowy sterowane Zapoznaj się z opisem sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról Przykłady zadań Rozmowy sterowane Zapoznaj się z opisem sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról I. Uzyskiwanie, udzielanie informacji 21. Przyjechałeś/-aś na letni kurs językowy do Londynu.

Bardziej szczegółowo

Where are we now? Raporty i analizy

Where are we now? Raporty i analizy Where are we now? Raporty i analizy Reports and Analyses 6 /2014 www.csm.org.pl Reports and Analyses Niniejszy raport powstał w ramach projektu Where are we now, współfinansowanego ze środków finansowych

Bardziej szczegółowo

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu:

1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: Rozdział II Czytanie 1. Przeczytaj ogłoszenia o mieszkaniach do wynajęcia, a następnie odpowiedz na pytania od 1 do 9, wpisując literę odpowiadającą danemu ogłoszeniu: A/ Barbican studio to let in EC1.

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01

Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Danuta Malinowska-Bartków Doskonalenie pracy z tekstem 341[02].Z2.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory!

#53. Eternal Youth a Little Closer? Wieczna młodość o. 2B News. Wiadomości 2B. Kop do zwyciestwa! Dig for Victory! c z a s o p i s m o b e z p ł a t n e #53 / f r e e WRZESIEŃ PAŹDZIERNIK / SEPEMBER-OCTOBER Paszport, pieniążek, aparat i niewiele więcej! s.6 Wiadomości 2B s.4 Kop do zwyciestwa! s.10 Wieczna młodość

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo