ZJEZYKA ANGIELSKIEGO NOWE WYDANIE. Monika Emanowicz Agnieszka Szyrwiñska Grzegorz Przybylski Mitchell. Helen

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZJEZYKA ANGIELSKIEGO NOWE WYDANIE. Monika Emanowicz Agnieszka Szyrwiñska Grzegorz Przybylski Mitchell. Helen"

Transkrypt

1 Matura to niewfttpliwie jeden z najwaniejszych egzaminów w yciu kazdego miodego czlowieka, a przygotowanie sic do niego zawsze wi4zalo z systematycznym i gruntownym powtarzaniem materialu. Przed nami nowa matura, nowe zasady i inne wymagania. Chcieibymy pomóc Warn im sprostaé. si Proponujemy interesujcy zbiór testów do matury ustnej, w którym bogaty material wizualny, umiejctnie skonstruowane pytania i sytuacje zachçc do dalszej dyskusji na zawarte tematy a umieszczone na koficu ksiki zwroty i wyraenia pomog w formulowaniu wypowiedzi. Mamy nadziejç, e niniejsza pozycja przygotowana przez dowiadczonych i twórczych nauczycieli jçzyka angielskiego sprawi, ze wizja nowej matury w mniejszym stopniu bçdzie spçdzaã sen z powiek nie tylko przyszlym maturzystom, ale i ich nauczycielom. ZJEZYKA ANGIELSKIEGO NOWE WYDANIE Monika Emanowicz Agnieszka Szyrwiñska Grzegorz Przybylski Mitchell Helen Q.

2 WST1P 3 POZIOM PODSTAWOWY.5 ZESTAW1 6 ZESTAW2 8 ZESTAW3 10 ZESTAW4 12 ZESTAW5 14 ZESTAW6 16 ZESTAW7 18 ZESTAW 8 20 ZESTAW9 22 ZESTAW1O 24 ZESTAW11 26 ZESTAW ZESTAW13 30 ZESTAW14 32 ZESTAW ZESTAW16 36 ZESTAW17 38 ZESTAW18 40 ZESTAW19 42 ZESTAW POZIOM ROZSZERZONY 47 ZESTAW 1 48 ZESTAW2 50 ZESTAW3 52 ZESTAW4 54 ZESTAW5 56 ZESTAW6 58 ZESTAW7 60 ZESTAW8 62 ZESTAW 9 64 ZESTAW ZESTAW11 68 ZESTAW ZESTAW13 72 ZESTAW ZESTAW ZESTAW16 78 ZESTAW17 80 ZESTAW18 82 ZESTAW ZESTAW ZWROTY I WYRA2ENIA 88 * rt * /T Ar a

3 Suma punktów pkt Umiejctnoci jczykowe zaprezentowane w zadaniach 1. i pkt 0-3 pkt 0-3 pkt 0-2 pkt 0-4 pkt Uzyskiwanie, I Relacjonowanie Negocjowanie Opisanie ilustracji Wyraanie opinii udzielanie informacji wydarzeii I I I Zadanie 1. Rozmowy sterowane Zadanie 2. Rozmowa na podstawie ilustracji Punktacja na poziomie podstawowym egzamnuj4cym. Czas odpowiedzi okolo 10 minut. Zadanie pierwsze, przewidziane dia tego poziomu, polega na przeprowadzeniu trzech rozmów sterowanych. Zdaj4cy prowadzi rozmowç z egzaminuj4cym, zgodnie ze scenariuszem podanym w zadaniu. Rozmowa pierwsza W czasie przygotowywania sic do odpowiedzi (regulaminowy czas wynosi 5 minut) zdaj4cy powinien zapozna5 sic ze scenariuszem rozmów sterowanych i przygotowaã sic do opisu ilustracji i rozmowy z sprawdza umiejetno uzyskiwania i udzielania informacji. Rozmowa druga sprawdza umiejçtno5 relacjonowania Zadanie drugie polega na opisanlu przez zdajcego ilustracji zamieszczonej w zestawie i udzieleniu odpowiedzi na dwa pytama postawione przez egzaminuj4cego. wydarzeii, w tym uycia czasów przeszlych. Rozmowa trzecia sprawdza umiejçtno negocjowania. Poziom podstawowy Opis egzaminu ustnego mo1iwych do uzyskania za wykonanie zadaii odpowiadajcym wymaganiom z poziomu podstawowego. Wynik zadail z poziomu, do ktorego przyst4pil. Zdaj4cy zdal egzamin pisemny, je1i uzyskal co najmniej 30% punktów Zdaj cy zdal egzamin ustny, je1i uzyskal co najmniej 30% punktów mo1iwych do uzyskania za wykonanie Egzaminy ustny i pisemny nie musz by zdawane na tym samym poziomie. W przypadku egzaminu na którym poziomie chce zdawa egzamin i wykonuje wyl4cznie zadania odpowiadajce wymaganiom dia ustnego zdajcy deldaruje na pimie, w terminie przewidzianym w harmonogramie egzaminu maturalnego, wybranego poziomu. Podczas egzaminu pisemnego wszyscy zdaj4cy wykonuj4 zadania adekwatne dia poziomu podstawowego, a nastçpnie ci, którzy przystcpuj4 do egzaminu na poziomie rozszerzonym, rozwi4zuj4 zadania przewidziane dia tego poziomu. pisemnego egzaminu na poziomie rozszerzonym nie decyduje o zdaniu egzaminu. Zdajacy ma obowizek przyst4plis zarówno do czçci ustnej jak i pisemnej egzaminu. Komisji Egzaminacyjnej. rozszerzonym i skiada sic z dwóch czçci: egzaminu ustnego, organizowanego w szkole i ocenianegoprze; przedmiotowy zespól egzaminacyjny, oraz egzaminu pisemnego, ocenianego przez egzaminatorów Okrcgowej

4 zawiera rónorodne elementy, takie jak ilustracje, fragmenty tekstu, naglówki, tytuly, komiksy, diagramy, wykresy, tabele itp. W tym zadaniu sprawdzane s umiejetnoci opisu I prezentacji materialu stymu1ujcego, interpretacji zawartych w nim treci, wyraania i uzasadniania wlasnej opinii. Egzaminuj4cy sprawdza powysze umiejetnoci, przez zadanie 5 pytari zwi4zanych z treci materialu stymulujqçego. Zadanie drugie polega na prezentacji przez zdaj4cego jednego z dwóch tematów umieszczonych w zestawie i dyskusji z egzaminuj4cym na zaprezentowany temat. Zdaj4cy prezentuje dlusz, wajc okolo 3 minut, wieloaspektowa. wypowiedf na wybrany temat, a nastcpnie udziela odpowiedzi na pytania sprawdzaj4ce umiejetno wyraania, uzasadniania i obrony wlasnej opinii zwi4zanej z prezentowanym tematem. W czasie 15 minut przeznaczonych na przygotowanie sic do odpowiedzi zdaj4cy powinien przeana1izowa material stymuluj4cy i przygotowa sic do jego prezentacji oraz wybra jeden z dwóch tematów zawartych w wylosowanym zestawie i równie przygotowa sic do prezentacji. Czas odpowiedzi okolo 15 minut. Punktacja na poziomie rozszerzonym Zadanie 1. Rozrnowa na podstawie inaterialu styinuiuj4ce, 00 Prezentacja materialu Interpretowanie,. Zadanie 2. Prezentacja tematu i dyskusja Udzial Prezentacja tematu w dyskusji, wyra±anie stymuluj4cego wyrazarne opinn opinii, argumentowanle 0-2 pkt 0-4 pkt 0-3 pkt 0-4 pkt Umiejctnoci jczykowe zaprezentowane w zadaniach 1. i pkt Suma punktów 20. Uwaga! Na adnym poziomie zdaj4cy nie mote korzystaã ze slowników ani podczas przygotowywania sic do odpowiedzi, ani w czasie samej odpowiedzi.

5 POZIOM PODSTAWOWY

6 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Podczas pobytu na wakacjach w Irlandii chcesz podjé pracc dorywcz. W rozmowie z pracownikiem biura porednictwa pracy: poinformuj, jakiej pracy szukasz, powiedz, dlaczego wianie ta praca ciç interesuje, poinformuj, jakie masz kwalifikacje i dowiadczenie do wykonywania tej pracy. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Razem z przyjacielem Anglikiem miaia / miaie iã na koncert rockowy, jednak twój przyjaciel zachorowal i musial zostaá w domu. Po koncercie dzwoni do ciebie chc4c dowiedzieã sic o szczególy koncertu. Opowiedz mu 0: przygodzie, która spotkala ciç w drodze na koncert, przebiegu koncertu, twoich wraeniach p0 koncercie. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Rozmawiasz ze swoiiui zagranicznymi znajomymi na temat rzucania palenia. Jeden z nich uwaa, e jest to niemo1iwe, ty jeste odmiennego zdania. Przedstaw mu swoje zdanie i poprzyj je jakim przykladem. Nie zgód sic z jego argumentem, e p0 jakim czasie koñczy sic to powrotem do nalogu i podaj mo1iwe rozwi4zanie tego problemu. Nie zgód sic z jego dalszym argumentem i podaj argument przeciwny. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy)

7 Opisz ponizsz, ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminujcego. k II Pytania do ilustracji (zamieszczone wylftcznie w zestawie dia egzaminujcego): 1. What is the relationship between the people in the picture? What makes you think so? 2. Is friendship important to you? Why? I Why not?

8 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bcdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Chcesz wyjecha na wakacje do Anglii i przy okazji uczçszczaá na kurs jçzyka angielskiego. Dzwonisz do szkoly jçzykowej w Londynie, aby dowiedzieã sic o kilka szczególów. Zapytaj 0: cenç i termin rozpoczecia kursu, d1ugo i czçstot1iwo zaj, warunici zakwaterowania. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Wróci1a / WróciIe bardzo zdenerwowana / zdenerwowany z miasta, bo nie udalo ci sic zalatwiã pewnej uslugi tak, jak oczekiwaia I oczekiwa1e. Opowiedz przebywaj4cej u ciebie osobie z zagranicy: co i od jak dawna próbowala / próbowaie zaiatwi, dlaczego byla I byle niezadowolona I niezadowolony, jakie problemy napotka1a I napotkaie przy zalatwianiu tej uslugi. (Rozmowç rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Goszcz4ca u ciebie przyjaciólka z Walii my1i o zmianie fryzury. Zaproponuj pomoc w wyborze odpowiedniego salonu fryzjerskiego. Nie zgod sic z zamiarem zbyt radykalnych zmian w wygki4zie. Zaproponuj mile rozwi4zanie. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

9 1. Why do you think the person in the picture is walking the dog? 2. How do you like spending your free time? do uit -c (za siczmc vie v eizaiui Opisz ponizszi ilustracjç i odpowiedz na pv anb egzaminujjcego.

10 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste na kursie jçzykowym w Londynie. Rozmawiasz ze swoj4 ko1eank4 I swoim ko1eg z Danii na temat szkól, do których uczçszczacie w waszych krajach. Zapytaj swojego rozmówcç 0: przedmioty nauczane w jej / jego szkole, oceny i wymagania nauczycieli, mo1iwo uczestnictwa w zajçciach pozaszkolnych. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ W rozmowie telefonicznej z ko1eg / ko1eankq z Jrlandii, opowiadasz o wycieczce do znanego miasta, w której ostatnio uczestniczyla I uczestniczyie. Opowiedz: jak dotaria I dotarle na miejsce, co ciekawego zwiedzi1a / zwiedzi1e, jak spcdzaia I spcdza1e wieczory. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Twoja przyjaciólka I Twój przyjaciel z Anglii prosi ciç o pomoc w urz4dzaniu mieszkania. Zaproponuj pomoc w wyborze mebli. Nie zgod sic z propozycj urz4dzania mieszkania w zbyt nowoczesnym stylu. Zaproponuj kompromisowe rozwizanie. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

11 2. What cultural events do you like taking part in? Why? 1. What kind of film do you think the people in the picture are watching? What makes you think so? Pytania do ilustracji (zamieszczone wylftcznie w zestawie dia egzaminuj4cego): Opisz ponizsz ilustracjç i odpowiedz na pytania egzaminuj4cego.

12 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bcdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Podczas pobytu w Stanach Zjednoczonych pracujesz jako kelnerka I kelner. Szukasz kogo, z kim mogiaby I mogiby pracowaã na zmianç. Rozmawiasz z kandydatk / kandydatem do tej pracy: poinformujj I go co bedzie na1eeá do jej I jego obowi4zków, zapytaj o dogwiadczenie w tego typu pracy, poinformuj o czasie pracy i zarobkach. (Rozmowç rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeii Twoja rodzina niedawno przeprowadzila sic do nowego mieszkania. Dzwonisz do swojej przyjaciólki I swojego przyjaciela ze Szkocji, aby opowiedzieã jej / jemu o przeprowadzce. Opowiedz 0: przygotowaniach do przeprowadzki, wydarzeniu, które zaklócilo sprawny przebieg przeprowadzki, powitaniu przez nowych s4siadów. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujcy) C. Negocjowanie Twoja znajoma I Twój znajomy z Irlandii chce rozpocz studia za granic4. Zaproponuj studia w Poisce. Nie zgód sic z argumentem, e slaba znajomoã jczyka poiskiego moe byã przeszkod4 w rozpoczcciu studiów. Zaproponuj rozwizanie tego problemu. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy)

13 2. What would you do if you saw someone committing a crime? 1. Why do you think the man in the picture has stolen this? Pytania do ilustracji (zamieszczone wytcznie w zestawie dia egzaminujcego): Opisz ponizsz ilustracjç i odpowiedz na pytania egzaminuj4cego.

14 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bcdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Podczas pobytu na wakacjach w Anglii, rozbolal ciç z4b. Zadzwoñ do najb1iszej przychodni i umów sic na wizytc lekarsk4. Dowiedz sic 0: mo1iwoci skorzystania z porady dentystycznej w najb1iszym mo1iwym terminie, cenç uslug dentystycznych, drogc do przychodni. (Rozmowç rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeii Ostatnio braia I brae udzial w manifestacji przeciwko budowie autostrady w okolicy duego parku. Opowiadasz o tym swemu koledze z Australii. Podaj, jaki byl powód tej manifestacji. Opisz jej przebieg (np. kiedy i gdzie sic odbya, jak diugo trwala, co robili jej uczestnicy). Opisz reakcjc przechodniów. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Twój przyszly pracodawca z Brighton chcialby zatrudni Ciç od zaraz w swojej firmie. Podaj przyczync, dlaczego nie moesz zacz pracy od zaraz. Przekonaj pracodawcc, e rozpoczccie pracy w póniejszym terminie nie bcdzie miao negatywnego wplywu na jakoã pracy w firmie. Zaakceptuj zaproponowane kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

15 2. What are the advantages and disadvantages of surfing the Internet? 1. Why do you think the man is using his computer? Pytania do ihistracji (zamieszczone wytqcznie w zestawie dia egzaminujqcego): Opisz poniisz4 ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminuj4cego.

16 A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji najb1isze polqczenie do miejscowoci, która ciç interesuje, cene biletu studenckiego, czas trwania podróy. Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bdzie odegranie wskazanych ról. jak przebiegla rozmowa o prace, co na1ea1o do twoich obowi4zków w pracy. Zaproponuj kilka dan. Odrzu propozycje przyjecia w stylu wegetariaiiskim, podaj4c przyczyne. Zaakceptuj kompromisowe rozwi4zanie. Jeste na kursie jezykowym w Londynie i masz wolny weekend. Postanowila / Postanowile zwiedziã jeszcze inne miasto w Anglii. Idziesz do informacji na dworcu autobusowym. Zapytaj tam o: B. Relacjonowanie wydarzeñ Podczas ostatnich ferii zimowych pracowalas / pracowale, aby zarobi pieni4dze na wyjazd z przyjaciólmi w gory. Rozmawiasz ze znajom4 Amerykanka I znajomym Amerykaninem. Opowiedz: Wspólnie z grup amerykañskich znajomych przygotowujecie pozegnaln4 kolacjç. C. Negocjowanie j ak zna1az1a / zna1az1e tç prace, (Rozmowç rozpoczyna egza;ninujqcy) (Rozinowç rozpoczyna zdajqcy) (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

17 Opisz ponizsz ilustracjç i odpowiedz na pytania egzaminujcego. Pytania do ilustracji (zamieszczone wylicznie w zestawie dia egzaminujcego): 1. How do you think the boy in the picture feels? What makes you think so? 2. What do you do when you have problems at school?

18 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste na wymianie szkolnej w Anglii. Rozmawiasz ze swoj4 partnerk I swoim partnerem o jej I jego najlepszym przyjacielu. Zapytaj 0: wygl4d tej osoby, jej charakter, jej zainteresowania. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeii Opowiedz znajomemu ze Szkocji o obozie propagujcym zdrowy tryb ycia, w jakim niedawno uczestniczy1a / uczestniczyie. Powiedz: gdzie i kiedy mial miej sce ten obóz, dlaczego zdecydowaia I zdecydowaie sic tam pojecha, Co najbardziej ci sic tam podobalo. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) C. Negocjowanie Twoja znajoma / Twój znajomy ze Stanów chce spcdzi tydzieii wakacji w Poisce. Zaproponuj pomoc w zorganizowaniu pobytu. Nie zgód sic z argumentem, e ich wizyta ZaICIóCi twoje plany osobiste. Zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy)

19 -Th Opisz pontszft ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminuj4cego. 2. Would you like to work as a scientist? Why? /Why not? 1. Do you think the woman in the picture likes her job? What makes you think so? Pytania do ilustracji (zamieszczone wytftcznie w zestawie dia egzaminuj4cego): 1t _,1, H j:l i1 : ;.4 4

20 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bcdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste w Anglii na wymianie miodziey. Rozmawiasz ze swoj4 partnerk4 I swoim partnerem o waszych ulubionych daniach. Poinformuj swoj4 partnerke / swojego partnera: jakie jest twoje ulubione danie, jak je przygotowa, z jakiej okazji najczcciej sic je serwuje. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowarne wydarzeñ Jeste na obozie jczykowym w Londynie. Wczoraj mie1icie dziefi wolny od zajcá, wiçc postanowila I postanowi1e wybra sic na zakupy. Opowiadasz o tym zdarzeniu ko1eance I koledze z Hiszpanii. Wyjanij jak dotar1a / dotarleg do centrum handlowego. Opowiedz, co niespodziewanego ci sic przydarzylo. Powiedz, co atrakcyjnego udalo ci sic kupi. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Rozmawiasz z Anglikiem, u którego bçdziesz pracowac podczas wakacji. Ustalacie dni i godziny twojej pracy. Othzu propozycjc pracy p0 10 godzin dziennie, podaj4c uzasadnienie. Zaproponuj inny wariant i uzasadnij go. Odrzu argument pracodawcy i zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy)

21 2. What souvenirs do you usually buy when you go abroad or visit other places? 1. Are the people in the picture doing their everyday shopping or are they tourists? Why do you think so? Pytania do ilustracji (zamieszczone wyhcznie w zestawie dia egzaminuj4cego): Opisz ponizsz ilustracjc i odpowiedz na pytania egzaminujcego.

22 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielame informacji Jeste na wakacjach w Stanach Zjednoczonych. Twoja koieanka I Twój kolega zaprasza ciç na koncert. Zapytaj j4 I go 0: miejsce i czas rozpoczcia koncertu, program koncertu, propozycje spedzenia reszty wieczoru. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzei4 Ostatni weekend spcdziia / spçdzile w gorach na wycieczce z przyjaciólmi. Rozmawiasz o tym zdarzeniu z zaprzyjanion4 Angielkq, / zaprzyjanionym Anglikiem. Opowiedz: jak dotar1icie do miejsca zakwaterowania, co nieprzewidzianego zdarzylo sic podczas pieszej wçdrówki, o czym rozmawia1icie na zorganizowanym przez gospodarza ognisku. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) C. Negocjowanie Wybierasz sic z ko1eank4 / koleg4 z Hiszpanii do skiepu w Londynie. Chcecie kupi prezent imieninowy dia ko1eanki z kursu jezykowego. Nie zgod sic z propozycj4 ko1eaiiki / kolegi, podajc przyczync. Zaproponuj kupno innego prezentu. Zaakceptuj kompromisow4 propozycjç ko1e2an1ci / kolegi jednak pod pewnym waruniciem. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy)

23 CC C 2. N C) - Cl) N N C CD C CD -t. c. CD =

24 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Na lekcji jezyka angielskiego na kursie, w którym w1anie uczestniczysz rozmawiacie o wiçtach i uroczystociach. Poinformuj swoj4 ko1eankç / swojego kolege z Francji o: najbardziej popularnych wietach w Poisce, poiskich tradycjach boonarodzeniowych, tradycyjnych wi4tecznych potrawach. (Rozmowç rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Niedawno wybraia I wybra1e sie z przyjaciolmi do teatru. Rozmawiasz o tym zdarzeniu ze znajom4 Amerykank I znajomym Amerykaninem. Opowiedz: dlaczego wybra1icie sic na ten spektald, co zdarzylo sic w czasie przerwy micdzy aktami, co zrobi1icie p0 przedstawieniu. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Dowiadujesz sic, e twoja przyjaciólka / twój przyjaciel ze Szkocji ChCe wzi4á udzial w zawodach sportów ekstremalnych. Wyra swoje zaniepokojenie tym pomyslem. Nie zgod sic z argumentem przyjaciólki / przyjaciela, e ta forma rekreacji jest najlepsza, podaj4c przyczync. Zaproponuj inn oryginaln4 formc sprawdzenia sic. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy)

25 Opisz ponizsz ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminujjcego.. pri A p*i.o.4. U ),,, 1 pirito* pqrodlci,[øvuei fltw p,.iojko nd - p,,;odn II p UU* PIiC,do Pytania do ilustracji (zamieszczone wylcznie w zestawie dia egzaminuj4cego): 1. Why do you think the pupil is using her mobile phone during the lesson? 2. Which inventions of the 20th century do you consider to be the most important? Why?

26 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste w Irlandii na wakacjach i robisz zakupy w skiepie z odzie. Chcesz kupi5 koszulke typu T-shirt. Rozmawiasz ze sprzedawc4. Powiedz, co chcesz kupiã i w jakim rozmiarze. Zapytaj o mo1iwo przymiarki. Zapytaj o cenç i forme piatnoci. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Niedawno w twojej szkole odbyly sic dni sportu. Rozmawiasz o tym wydarzeniu z zaprzyjanion4 Angielkft / zaprzyjanionym Anglikiem. Opowiedz 0: przygotowaniach do tej imprezy, przebiegu najbardziej atrakcyjnych konkurencji, swoim starcie w wybranej dyscyplinie. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Znajomi z Brighton zapraszaj cie na wystawe sztuki nowoczesnej w najb1iszy weekend. Zaproponuj kilka form spedzenia sobotniego wieczoru. Odrzuã argument, e wystawa jest najlepsz4 propozycj kulturaln4 na najb1iszy weekend. Zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowe rozpoczyna zdajqcy)

27 2. Is it better to live in a house or in a flat? Why? 1. Why do you think the people in the picture are painting the walls? Pytania do ilustracji (zamieszczone wylcznie w zestawie dia egzaminujcego): Opisz ponizszq ilustracje i odpowiedz na pytania egzaminujcego.

28 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji PrzyjechaIa / Przyjecha1e do Londynu na roczny kurs jçzykowy. Po przyjedzie okazalo sic, e szkola jezykowa nie zapewnia zakwaterowania. Musisz wiçc sama / sam zna1e sobie mieszkanie. Dzwonisz pod podany w ogloszeniu numer telefonu. Zapytaj wlacicie1a o: umeblowanie mieszkania, lokalizacjç, cenç wynajmu. (Rozmow rozpoczyna zdajccy) B. Relacjonowanie wydarzeü Uczestniczysz w wymianie rn1odziey ze szko1 z Leeds. Mieszkasz u angielskiej rodziny. Podczas rozmowy z rodzicem swojego partnera opowiadasz o swojej niedawnej, niegronej chorobie. Wyjanij, jakie byly objawy choroby. Powiedz, co zrobi1a I zrobile, aby wyzdrowieé. Opowiedz o zabawnym zdarzeniu, które mialo miejsce w czasie twojej choroby. (Rozmow rozpoczyna egzaminujcy) C. Negocjowanie Podczas kursu jezykowego przygotowujecie prezentacjc na temat najwaniejszych odkry XX wieku. Zaproponuj forme prezentacji. Nie zgod sic z propozycj prezentacji multimedialnej, podaj4c przyczync. Zaakceptuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowç rozpoczyna zdajqcy)

29 1. Are the people in the picture satisfied with their shopping? Why? /Why not? 2. Do you like shopping in big shopping malls? Why? I Why not? Pytania do ilustracji (zamieszczone wyhcznie w zestawie dia egzaminujcego): Opisz ponizsz, ilustracjc I odpowiedz na pytania egzaminujcego.

30 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych rot. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Razem ze swoim bratem przebywasz na wakacjach u rodziny w Chicago. Twoja znajoma / Twój znajomy, ktára / który jest fanem koszykówki, proponuje ci wspólne obejrzenie meczu koszykówki na ywo. Zapytaj ja, / go: pomicdzy j akimi druynami rozegrany zostanie mecz, o jej I jego ulubiona, druynç koszykarska,, czy moesz zabra ze soba, swojego brata. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Kilka dni temu pomagaia I pomagaie znajomej twoich rodziców dokonaá zakupu telefonu komórkowego. Opowiadasz o tym zdarzeniu przyjaciólce I przyjacielowi z Anglii. Powiedz, gdzie sic spotkaiycie I spotka1icie i jak dotarlycie I dotar1icie do skiepu. Opowiedz przebieg calego zdarzenia. Powiedz, jak ta osoba odwdziçczy{a ci sic za pomoc. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negoejowanie Podczas obozu integracyjnego w Coventry dzielisz pokój z ko1eanka, I kolega,, która / który stosuje drastyczne diety w celu zgubienie kilku kilogramów. Wyra swoje zaniepokojenie takim postcpowaniem. Odrzu argument, e tylko radykalne metody moga, przynie efekty, podaja,c przyczync. Zaproponuj inne metody bezpiecznego odchudzania. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

31 2. What is your favourite means of transport? Why? 1. Where do you think the man is going? What makes you think so? Pytania do ilustracji (zamieszczone wytcznie w zestawie dia egzarninujftcego): Opisz ponizsz, ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminujcego.

32 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste na kursie jezykowym w Oksfordzie. Twoja grupa pracuje nad projektem:,,niepenosprawni w miecie. Rozmawiasz z osob4 odpowiedzialn4 za problemy osób niepelnosprawnych w urzçdzie miasta. Zapytaj 0: liczbe osób niepelnosprawnych zamieszka{ych w Oksfordzie, glówne problemy, z którymi musz radzi sobie niepelnosprawni w miecie, sposoby pomocy ze strony wladz lokalnych dia tych osób. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Kilka tygodrii temu twoja kiasa uczestniczyta w wycieczce krajoznawczej poza miejsce twojego zamieszkania. Opowiadasz o tym wydarzeniu swojej znajomej Amerykance I swojemu znajomemu Amerykaninowi. Opowiedz: Co ciekawego zobaczy1icie, jak zachowywa1icie sic w czasie wçdrówki, jak4 legende zwi4zan4 z miejscem waszej wycieczki uslysze1icie. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Twoja ko1eanka / Twój kolega z kursu jczykowego w Jrlandii proponuje ci wspólpracc nad projektem na temat rzadkich gatunków zwierz4t. Zaproponuj rodzaj materialów, jakie powinnicie wykorzysta. Nie zgód sic z propozycj zamieszczania zbyt wielu danych statystycznych, podajc przyczync. Zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy)

33 2. Should parents involve their children in the housework? Why? / Why not? 1. Why do you think the boy is helping his father? Pytania do ilustracji (zamieszczone wylijcznie w zestawie dia egzaminujftcego): Opisz ponizsz ilustracje I odpowiedz na pytania egzaminujcego.

34 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bedzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Wybierasz si do lrlandii na wakacje. Dzwonisz do jednego z tamtejszych biur podróy. Zapytaj 0: miejsca, które warto zwiedziá w Irlandii, najtariszy sposób pothóowania P0 kraju, warunki pogodowe. (Rozmowç rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Podczas pobytu na wakacjach u1egia I u1egle powanemu wypadkowi. Przez kilka tygodni przebywa1a I przebywaie w szpitalu. Opowiedz koledze z zagranicy: jak doszlo do wypadku, o przebiegu leczenia, jak spdza1a / spdzae czas w szpitalu i kto ciç odwiedzal. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Podczas pobytu w Holandii rozmawiasz ze swoj4 przyjaciólk4 I swoim przyjacielem o organizacjach charytatywnych. Zaproponuj swojej przyjaciolce / swojemu przyjacielowi zaangaowanie si w dzia1a1no Czerwonego Krzya. Powiedz, dlaczego, twoim zdaniem, warto pracowa jako wolontariusz. Odrzu argument przyjaciólki I przyjaciela, e tylko dobrze platna praca ma sens. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

35 Opisz ponizsz ilustracjc i odpowiedz na pytania egzaminujcego. Pytania do ilustracji (zamieszczone wytcznie w zestawie dia eg 1. Do you think the boys are enjoying this sports activity? Why do you think so? 2. What role do sports play in your life?

36 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Rozmawiasz ze znajomym z Anglii o podejmowaniu pracy sezonowej przez miodzie angielsk4. Zapytaj go, dlaczego podejmuj4 tak4 prace. Dowiedz sic, jakie prace zazwyczaj wykonuj4. Powiedz opopu1arnoci podejmowania pracy dorywczej przez polskq mlodzie. (Rozmowc rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ W zeszlym roku mialag / miaie okazjc spcdziã wiçta Boego Narodzenia u rodziny w Stanach Zjednoczonych. W rozmowie ze swoja. nauczycielka. Angie1k / nauczycielem Anglikiem opowiadasz o tym wydarzeniu. Opowiedz o: przygotowaniach przedwiatecznych, atmosferze w czasie wi 4t, wydarzeniu, które najbardziej utkwilo ci w parnicci. (Rozmowc rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Jeste w jednym z londyfiskich biur podróy. Wycieczka, któr wykupi1a / wykupile, okazala sic drosza, ni we wczeniejszej ofercie. Wyra swoje niezadowolenie z zaistnialej sytuacji. Othzu argumenty pracownika biura, podajc powody. Zadaj satysfakcjonujcego ciç rozwia.zania. (Rozmowç rozpoczyna zdajqcy)

37 Opisz poni±sz ilustracjç I odpowiedz na pytania egzaminujcego. I Pytania do ilustracji (zamieszczone wytcznie w zestawie dia egzaminujcego): 1. Why do you think the girl is studying alone? 2. Which do you prefer: studying alone or studying with your friends? Why?

38 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bedzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Bçd4c w Londynie na wakacjach uczçszczasz na kurs jezykowy. Zostala zaproszona I ZostaIe zaproszony na 1ub twojej ko1eanki / twojego kolegi z grupy. Postanawiasz i do fryzjera. Dzwonisz pod otrzymany numer. Zapytaj o najb1iszy wolny termin. Zapytaj o cenç uslugi, która ciç interesuje. Popro o zarezerwowanie dogodnego dia ciebie terminu. (Rozmowç rozpoczyna egzaminujqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Podczas ostatniego weekendu wybraia I wybra1e sic na mecz pilki nonej. W rozmowie z ko1eank4 Angielkq I kolega Anglikiem opowiedz o: atmosferze na trybunach przed meczem, najwazniejszej akcji, która rozstrzygnçla o wyniku meczu, zachowaniu kibiców p0 ostatnim gwizdku scdziego. (Rozmow rozpoczyna egzaminujqcy) C. Negocjowanie Gocisz z wizyt przyjccie z tej okazji. 4 u znajomych w Stanach Zjednoczonych. Zbliza sic wiçto Dziçkczynienia i znajomi organizuj Zaproponuj pomoc w zorganizowaniu przyjccia. Nie zgód sic z argumentem, e te przygotowania bçd4 dia ciebie zbyt duym obcieniem. Przekonaj znajomych, e twoja pomoc jest nieodzowna. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

39 Opisz ponizsz, ilustracjc i odpowiedz na pytania egzaminujcego. Th : Pytania do ilustracji (zarnieszczone wylftcznie w zestawie dia egzaminujcego): LZi 1. Why do you think the couple is using paper bags for their shopping? 2. What do you do to protect the environment?

40 Zapoznaj sic z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem bçdzie odegranie wskazanych ról. A. Uzyskiwanie, udzielanie informacji Jeste na kursie jczykowym w Anglii. Rozmawiasz z nowopoznan ko1eank I nowopoznanym koleg4 o rónych sposobach spçdzania wolnego czasu. Zapytaj 0: jej / jego ulubione zajecia w wolnym czasie, popularne dyscypliny sportowe w jej / jego kraju, mo1iwog uprawiania sportów ekstremalnych. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy) B. Relacjonowanie wydarzeñ Podczas spaceru p0 parku, zna1azia I zna1az1e psa. Rozmawiasz o tym zdarzeniu ze znajomym / znajom4 z Anglii. Powiedz: gdzie dokiadnie go zna1azia I zna1az1e, w jaki sposób sic nim zajcla I zaj4ie, jak próbowala / próbowaie zna1eé jego w1acicieia. (Rozmowç rozpoczyna egzaininujqcy) C. Negocjowanie Bçd4c w Londynie szukasz mieszkania do wynajccia wraz ze swoj4 ko1eank4 / swoim ko1eg z kursu jezykowego. Ko1eanka I Kolega proponuje mieszkanie na obrzeach miasta. Zaproponuj swoje rozwi4zanie. Nie zgód sic z propozycj ko1eanki / kolegi i podaj argumenty. Zaproponuj kompromisowe rozwi4zanie. (Rozmow rozpoczyna zdajqcy)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów

propozycje najbardziej odpowiednich kreacji dobór dodatków i akcesoriów przygotowania przed weselem propozycja wspólnych zakupów Zestaw 1 wersja dla egzaminatora Kolega/Koleżanka wybiera się na wesele i prosi Cię o poradę dotyczącą stroju. Poniżej podane są cztery kwestie, które musisz omówić z egzaminującym. propozycje najbardziej

Bardziej szczegółowo

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3.

MATURA SPEAKING TESTS. Modules 1 4. Egzamin maturalny z języka angielskiego Wersja dla zdającego. Zestaw 1. 3 minuty. Zadanie 1. Zadanie 3. MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Życie rodzinne i towarzyskie Człowiek, Sport Zakupy i usługi, Żywienie Wersja dla zdającego minuty Razem z przyjacielem/przyjaciółką organizujesz wspólne przyjęcie urodzinowe.

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie kultura W czasie pobytu za granicą uczestniczysz w kursie języka angielskiego. Jesteś na pierwszych zajęciach. Przedstaw się koledze/koleżance

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 Twój kolega/twoja koleżanka chce dowiedzieć się czegoś o Twojej klasie. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić w rozmowie z egzaminującym. Liczba uczniów w klasie Atmosfera

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS

TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS TEORIA CZASU PRESENT SIMPLE I PRESENT CONTINUOUS Present Simple-czas teraźniejszy prosty Present Continuous-czas teraźniejszy ciągły UŻYWAMY: gdy mówimy o rutynie gdy mówimy o harmonogramach gdy mówimy

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

Barbara s. Polish Restaurant. Sushi Buffet and Seafood Restaurant. Modules 1 4 MATURA SPEAKING TESTS

Barbara s. Polish Restaurant. Sushi Buffet and Seafood Restaurant. Modules 1 4 MATURA SPEAKING TESTS MATURA SPEAKING TESTS Modules 4 Człowiek, Państwo i społeczeństwo Życie rodzinne i towarzyskie, Sport Żywienie, Dom Wersja dla zdającego Twój kolega / Twoja koleżanka z zagranicy wkrótce wraca na stałe

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH WERSJA ZDAJĄCEGO TEMATY: DOM KULTURA ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE

PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH WERSJA ZDAJĄCEGO TEMATY: DOM KULTURA ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE PRZYKŁADOWY ZESTAW ZADAŃ EGZAMINACYJNYCH WERSJA ZDAJĄCEGO TEMATY: DOM KULTURA ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE ZADANIE 1 3 MINUTY Twoja kuzynka z Kalifornii właśnie rozpoczyna studia w Polsce. Chwilowo mieszka

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się:

1. PRESENT SIMPLE CZASY TERAŹNIEJSZE. Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: CZASY TERAŹNIEJSZE 1. PRESENT SIMPLE Czasu Present Simple używamy: 1.Dla wyrażenia zwyczajów, sytuacji stałych i powtarzających się: We get up at 6 a.m. I always visit my family on Sundays. He often drinks

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia egzaminacyjne z języka angielskiego dla słuchaczy. podchodzących do matury semestr VI. Rok szkolny 2013/2014 (semestr wiosenny)

Zagadnienia egzaminacyjne z języka angielskiego dla słuchaczy. podchodzących do matury semestr VI. Rok szkolny 2013/2014 (semestr wiosenny) Zagadnienia egzaminacyjne z języka angielskiego dla słuchaczy podchodzących do matury semestr VI Rok szkolny 2013/2014 (semestr wiosenny) I. Przeprowadź rozmowę z egzaminującym poruszając cztery podane

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek podróżowanie i turystyka szkoła Razem z kolegą/koleżanką zamierzacie odwiedzić miejsce, w którym już kiedyś byłeś/byłaś. Poniżej podane są 4 kwestie, które musisz omówić

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start.

Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that. Then we will start. Zestaw I Żywienie Szkoła Życie rodzinne i towarzyskie Zadanie 1 3 minuty Egzaminujący: [Proszę przekazać zestaw Zdającemu.] Let s start with Task 1. Read the task. You have about half a minute for that.

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY

EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM ROZSZERZONY MAJ 2010 CZĘŚĆ I. Czas pracy: 120 minut. Liczba punktów do uzyskania: 23 WPISUJE ZDAJĄCY Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2010 KOD WPISUJE ZDAJĄCY PESEL Miejsce na naklejkę z kodem dysleksja EGZAMIN

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO SZCZEGÓŁOWY HARMONOGRAM SZKOLENIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Projekt: Podnoszenie kwalifikacji drogą do sukcesu Szkolenie: j. angielski, poziom A1 Termin szkolenia: 15. 12. 2014 r. 06. 05. 2015 r. Termin Egzaminu

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. KOD UCZNIA UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011

UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY BADANIE DIAGNOSTYCZNE W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO POZIOM PODSTAWOWY GRUDZIEŃ 2011 Centralna Komisja Egzaminacyjna Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. Układ graficzny CKE 2011 UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę z

Bardziej szczegółowo

ZESTAWY NA KONKURS GMINNY 2006 II ETAP ZESTAW 1

ZESTAWY NA KONKURS GMINNY 2006 II ETAP ZESTAW 1 ZESTAWY NA KONKURS GMINNY 2006 II ETAP ZESTAW 1 1. Is English important to you now? In the future? When do you use English? 2. Które miasto jest stolicą Stanów Zjednoczonych? 3. Który z krajów Zjednoczonego

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY

EGZAMIN USTNY: ZESTAW DLA EGZAMINUJĄCEGO TEST PRZYKŁADOWY TEST PRZYKŁADOWY SZKOŁA What s your favourite school subject? Tell me about your earliest memory from school. Do you think there should be more art lessons in school? / Are you for or against school uniforms?

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2011 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych

Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Konsorcjum Śląskich Uczelni Publicznych Dlaczego powstało? - świat przeżywa dziś rewolucję w obszarze edukacji, - naszym celem jest promocja śląskiego jako regionu opartego na wiedzy, i najnowszych technologiach,

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF

HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF ==> Download: HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF HISZPANSKI NA POZIOMIE PDF - Are you searching for Hiszpanski Na Poziomie Books? Now, you will be happy that at this time Hiszpanski

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

MATURA USTNA: ZESTAW 1

MATURA USTNA: ZESTAW 1 MATURA USTNA: ZESTAW 1 1 człowiek życie rodzinne i towarzyskie państwo i społeczeństwo Twój kolega/twoja koleżanka z Irlandii musi przygotować prezentację o polskiej młodzieży. Prosi Cię o podstawowe informacje,

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND

ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND ALA MA KOTA PRESCHOOL URSYNÓW WARSAW POLAND Ala ma kota is a network of non-public education preschools which are entered into the register of non-public schools and institutions of the Capital City of

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 1 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be very busy być bardzo zajętym Jestem teraz bardzo

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2011 Czas pracy: 120 minut Instrukcja dla zdającego 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 2 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at school być w szkole Jestem teraz w szkole. (1)

Bardziej szczegółowo

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t

II.Zadaj pytania z czasownikiem to be i udziel krótkiej odpowiedzi według wzoru: Peter is English.--- Is Peter English? Yes, he is / No, he isn t Język angielski - zjazd 4-5.10 Revision-powtórzenie I.Wstaw odpowiednią formę czasownika być - to be: 1.He...an actor (+) 2.They.good students (+) 3.I..from Poland (+) 4.They..from Germany (-) 5.Philip.Spanish

Bardziej szczegółowo

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3.

Zadanie 1. Zadanie 2. Zadanie 3. Zadanie 1. Usłyszysz dwukrotnie trzy teksty. Na podstawie informacji zawartych w nagraniu, w zadaniach 1.1. 1.3. z podanych odpowiedzi wybierz właściwą. Zakreśl literę A lub B. 1.1. Chłopiec dzwoni do

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7)

EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMATY PUNKTOWANIA (A7) EGZAMIN MATURALNY OD ROKU SZKOLNEGO 2014/2015 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SHEMATY PUNKTOWANIA (A7) GRUDZIEŃ 2013 Zadanie 1. (0 4) II. Rozumienie wypowiedzi. Zdający rozumie [

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci

UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : 55 mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci IP/8/899 Bruksela, dnia 9 grudnia 8 r. UE przyjmuje nowy program Bezpieczny Internet : mln euro, aby Internet stał się bezpieczny dla dzieci Od dnia stycznia 9 r. UE będzie miała nowy program Bezpieczny

Bardziej szczegółowo

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0

Perspektywy PDF. ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF ==>Download: Perspektywy PDF ebook By 0 Perspektywy PDF By 0 - Are you searching for Perspektywy pdf Books? Now, you will be happy that Perspektywy PDF is available at our online library

Bardziej szczegółowo

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Dagmara Szonert-Rzepecka PODSTAWY JĘZYKA ANGIELSKIEGO Łódź - 2005 Redakcja i korekta techniczna: Jadwiga Poczyczyńska Skład i łamanie tekstu: Barbara Lebioda Projekt okładki: Barbara Świętochowska Copyright

Bardziej szczegółowo

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb

Struktury gramatyczne egzamin język angielski. wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are + going to + verb Struktury gramatyczne egzamin język angielski Czasy gramatyczne Present Simple Present Continuous Past Simple Past Continuous Present Perfect Past Perfect Future Simple wyrażanie planów i zamiarów + am/is/are

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO Analiza porównawcza Na podstawie materiałów próbnych opublikowanych przez AQA (wrzesień 2016) Specyfikacja nauczanie od września 2017 pierwsze

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych

Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ćwiczenia na egzamin - zaliczenie różnic programowych Ex.1 Complete sentences the correct form of verb have got. Uzupełnij zdania właściwą formą czasownika have got : 1.My dad three brothers. 2. We an

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA

1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA SPIS TREŚCI WSTĘP 4 1. PODSTAWOWE ZWROTY I WYRAŻENIA 5 2. LICZBY I CZAS 1. CZŁOWIEK 21 4. ŻYCIE CODZIENNE I CZAS WOLNY 1 5. DOM I MIESZKANIE 41 6. ŻYCIE RODZINNE I TOWARZYSKIE 49 7. SZKOŁA I NAUKA 57 8.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 J ZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 ZADANIA ZAMKNI TE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze s uchu 1.1. B 1.2. C 1.3. Zdaj

Bardziej szczegółowo

EuroWeek Szkoła Liderów 2015

EuroWeek Szkoła Liderów 2015 EuroWeek Szkoła Liderów 2015 Tegoroczny Obóz Językowy Euroweek, niewątpliwie był jednym z tych wyjazdów, które zapadają w pamięci na długie lata. Grupa uczniów z naszej szkoły wraz z nauczycielem języka

Bardziej szczegółowo

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1.

XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW PYTANIE NIE JEST ZADAWANE W POLSCE W 2006 ROKU. WCIŚNIJ Ctrl+R BY PRZEJŚĆ DALEJ. 1. Share w2 Exit Questionnaire version 2.7 2006-09-29 XT001_ INTRODUCTION TO EXIT INTERVIEW 1. Kontynuuj XT006_ PROXY RESPONDENT'S SEX 1. Mężczyzna 2. Kobieta XT002_ RELATIONSHIP TO THE DECEASED IF XT002_

Bardziej szczegółowo

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych,

Wymagania szczegółowe 1. Zdający posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, Część pisemna (poziom podstawowy). Przykładowe zadania z rozwiązaniami 57 TWORZENIE WYPOWIEDZI PISEMNEJ Zadanie 11. (0 10) Uczestniczyłeś(-aś) w międzynarodowej wymianie w Londynie. Napisz list do kolegi

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley

Spis treści. Virginia Evans Jenny Dooley pis treści chool... p. y things... p. ports... p. y home... p. 8 y family... p. 0 nimals... p. Free-time activities... p. 8 Food... p. Virginia vans Jenny ooley łownictwo ZZW chool like aths and nglish

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1)

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) EGZAMIN GIMNAZJALNY W ROKU SZKOLNYM 2012/2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY (A1) ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA KWIECIEŃ 2013 Rozumienie ze słuchu Wymagania ogólne II. Rozumienie Uczeń rozumie

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY

EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI POZIOM ROZSZERZONY Arkusz zawiera informacje prawnie chronione do momentu rozpoczęcia egzaminu. UZUPEŁNIA ZESPÓŁ NADZORUJĄCY KOD UCZNIA PESEL miejsce na naklejkę EGZAMIN W KLASIE TRZECIEJ GIMNAZJUM CZĘŚĆ 3. JĘZYK ANGIELSKI

Bardziej szczegółowo

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO ARKUSZ ZAWIERA INFORMACJE PRAWNIE CHRONIONE DO MOMENTU ROZPOCZĘCIA EGZAMINU! Miejsce na naklejkę MJA-P1_7P-091 PRÓBNY EGZAMIN MATURALNY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO STYCZEŃ ROK 2009 dla osób niesłyszących POZIOM

Bardziej szczegółowo

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society

Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing and its consequences for society Prof. Piotr Bledowski, Ph.D. Institute of Social Economy, Warsaw School of Economics local policy, social security, labour market Unit of Social Gerontology, Institute of Labour and Social Studies ageing

Bardziej szczegółowo