Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 5 (22) Maj 2009 ISSN X gazeta bezp³atna G OS KRZESZOWICKI miesiêcznik regionalny Z naszych stron Patriota Dziœ Jego wojenne zmagania odkrywa p. Krzysztof Pachla, który podj¹³ siê opracowania i wydania albumu: W obronie Ojczyzny o³nierze gminy Krzeszowice. Opracowywany album bêdzie zawiera³ materia³y faktograficzne i biogramy o³nierzy z lat ; ; , wszystkich formacji wojskowych polskich i z wszystkich frontów I i II wojny œwiatowej, o³nierzy mieszkañców gminy Krzeszowice. To w³aœnie pan Krzysztof Pachla zwróci³ siê do nas z proœb¹, aby przybli- yæ mieszkañcom Krzeszowic patriotê - Józefa Wójcika z Nowej Góry - przesy- ³aj¹c do redakcji cenne informacje: Józef Wójcik - syn Józefa i Anny z d. agan, ur r. w Miêkini 42, zamieszka³y Nowa Góra 195 gm. Krzeszowice. Wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe do Austrii (praco- GARNITURY MARYNARKI KAMIZELKI SPODNIE KOSZULE KRAWATY KRZESZOWICE, RUDAWA, ZABIERZÓW Historia Ojczyzny wci¹ nie jest do koñca odkryta. Czasem jednak tak niewiele trzeba by dowiedzieæ siê, e tu obok mieszka wojenny bohater, który swój waleczny yciorys zmuszony by³ ukrywaæ ca³e dziesiêciolecia. KONTAKT Z DORADC : gazeta bezp³atna wa³ u Niemca bauera), sk¹d zosta³ wywieziony na roboty do W³och (na Sycyliê), do kopania okopów i innych prac na rzecz armii hitlerowskiej. Wyzwolony przez wojska amerykañskie w lipcu 1943 r., wst¹pi³ do 5. Kresowej Dywizji Piechoty, w 17. Batalionie Lwowskim. PROJEKTY BUDYNKÓW ORAZ PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE ISTNIEJ CYCH KOSZTORYSY, DORADZTWO TECHNICZNE, CERTYFIKATY ENERGETYCZNE tel , WASZ DOM - NASZA PASJA... KAMIENIARSTWO NAGROBKOWE I BUDOWLANE A.T. Grzegorczyk Krzeszowice, ul. Krakowska 55 tel kom , Polecamy: nagrobki, grobowce, piwniczki, parapety, posadzki, blaty marmurowe, kominki, wyroby z kamienia naturalnego PROMOCYJNA SPRZEDA NAGROBKÓW NAZIEMNYCH Uczestniczy³ w szlaku bojowym II. Korpusu Polskiego we W³oszech. Po wojnie przeniesiony wraz z II. Korpusem Polskim do Wielkiej Brytanii, gdzie, podj¹³ pracê w kopalni. Z Anglii powróci³ do Polski w 1949 roku. ZAOPATRZENIE SKLEPÓW dokoñczenie na str. 2 FIRMA BUDOWLANA GIPSAR PE NY ZAKRES US UG WYKONUJE: ELEWACJE INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSTKÊ BRUKOW TYNKI TRADYCYJNE REGIPSY OGRODZENIA BUDOWY OD PODSTAW I WIELE INNYCH PRAC! KRZYSZTOF LASKIEWICZ TEL KOM PRZYJÊCIA WESELNE FACHOWA OBS UGA, ZAOPATRZENIE, CATERING HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW ORAZ ART. SPO YWCZYCH DYSTRYBUCJA POMIDORÓW KRZESZOWICKICH Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 21a tel. (012) , fax: (012) REALIZUJEMY ZLECENIA TELEFONICZNE ZAPRASZAMY: pon. - pt , sobota KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE sklepów - sieci, punktów gastronomicznych ALARMY TELEWIZJA PRZEMYS OWA SKLEP KOMPUTEROWY komputery - drukarki, akcesoria Profesjonalny serwis komputerów, monitorów drukarek i innych F.H.U. Krypton Krzeszowice Dom Towarowy (niski parter) ul. Daszyñskiego 1 tel , Zabierzów ul. Krakowska 305 tel kom Zielonki ul. Krakowskie Przedmieœcie 124 tel CENY PROMOCYJNE Polbank EFG Kraków ul. Kalwaryjska 63 (blisko Ronda Mateczny) tel. (12) (12) kom

2 2 Maj 2009 Nr 5 KRZESZOWICE Posadzono nowe drzewa EDYTA WO OWICZ-KULIG & SYLWESTER KULIG STUDIUM DWULETNIE W SYSTEMIE ZAOCZNYM i ró nych kierunkach m.in.: technik obs³ugi turystycznej technik hotelarstwa technik administracji samorz¹dowej BHP organizacja reklamy LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE DLA DOROS YCH (trzyletnie na podbudowie gimnazjum lub oœmioletniej szko³y podstawowej) UZUPE NIAJ CE LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE DLA DOROS YCH (dwuletnie zaoczne na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej) ORGANIZUJEMY KURSY PRZYGOTOWUJ CE DO MATURY (zajêcia grupowe i indywidualne) PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY OD 1 LIPCA PON. i CZW. OD 8.00 DO tel (codziennie od do 19.00) , KRZESZOWICE ul. D³uga 22 SZKO Y POSIADAJ UPRAWNIENIA SZKÓ PUBLICZNYCH reklama w G OSIE KRZESZOWICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ W dniu 21 maja br., w Nawojowej Górze, rozpoczêto akcjê sadzenia nowych drzew z inicjatywy Urzêdu Miejskiego, Szko³y Podstawowej oraz FUNDACJI AERIS FUTURO. Akcjê zainicjowa³ burmistrz Czes³aw Bartl, który posadzi³ pierwsze z nich. Nastêpne drzewka ozdobi¹ okolice Krzeszówki. Posadzono razem 45 drzew - przy czynnej pomocy m³odzie y i grona pedagogicznego - bêd¹cych darem Fundacji Aeris Futuro w ramach unijnego projektu Czas na las. Foto z arch. UM Krzeszowice Co watro wiedzieæ o nowotworach Konferencja szkoleniowa dla lekarzy i personelu medycznego. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Amazonka" i Urz¹d Miejski w Krzeszowicach zapraszaj¹ lekarzy i personel medyczny na konferencje szkoleniow¹, która odbêdzie siê 30 maja o godz w Sali Herbowej. W programie: Prof. dr hab. med. Jerzy Mituœ, Dr n. med. Wojciech Wysocki: Wspó³czesne metody chirurgicznego leczenia chorych na raka piersi Prof. dr hab. med. Zbigniwe Kojs, Dr n. med. Ma³gorzata Klimek: Leczenie nowotworów narz¹du rodnego Dr n. med. El bieta uczyñska: Diagnostyka radiologiczna nowotworów piersi i narz¹du rodnego, badania profilaktyczne Dr n. med. Piotr Brandys: Leczenie napromienianiem nowotworów narz¹du rodnego i piersi Lek. med. Grzegorz Czy ewicz: Leczenie systemowe nowotworów piersi i narz¹du rodnego Dr n. med. Pawe³ Blecharz: Rodzinne nowotwory u kobiet Wiêcej informacji i formularz zg³oszenia na stronie internetowej Kto zap³aci za ten spór? dalszy ci¹g ze str. 1» Po powrocie do Polski, pracowa³ w Kopalni Kamienia Wapiennego Czatkowice. Nie móg³, ze wzglêdu na panuj¹c¹ atmosferê, przyznawaæ siê do swego szlaku bojowego w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie. Uczestniczy³ prywatnie we wszystkich uroczystoœciach patriotycznych. Czêsto spotyka³ siê z yczliwoœci¹ œrodowiska kombatanckiego i kolegów w pracy. Oficjalnie jednak nikt nie mia³ odwagi uhonorowaæ Andersowca. Obecnie pan Józef Wójcik jest cz³onkiem Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych. Teraz ju oficjalnie mo e i bêdzie mówi³ o o³nierzach, dla których Polsk¹ by³a pierwsza msza œwiêta w obozie etapowym II. Korpusu w Egipcie, gdy z hitlerowskiego obozu robót przymusowych szli ku wolnoœci, i o tych samych, którzy w ca³ej Kampanii W³oskiej walczyli i krwawili siê z has³em: Dla Ciebie Polsko. W opracowaniu autorstwa Melchiora Wañkowicza Monte Cassino * (wydanie 1990 r., str.172), jest wzmianka o bombardierze Wójciku: Niemieckie patrole podobno wesz³y na 706. To ju na ty³ach tego czegoœ, co siê trzyma w¹t³¹ tkank¹ jako przes³onowy batalion 14. Do nie ubezpieczonych gniazd naszych moÿdzierzy podsuwali siê Niemcy na 100 metrów. MoŸdzierze zanosi³y siê, jak zanosz¹ siê szczekaniem wiejskie psy, kiedy podchodzi obcy. Strzela³y ju ca³¹ noc lufy by³y tak rozpalone, e dodatkowe ³adunki, maj¹ce wzmocniæ pocisk, zapala³y siê wczeœniej i pociski nie mia³ si³y. Widzia³em dziewiêtnastolatka, bombardiera Wójcika, który rozbroi³ 17 niewypa³ów. Kiedy pocisk zostawa³ w lufie, wypada³ z workiem, przez który chwyta³ rozpalon¹ lufê, wyjmowa³ j¹ z obsady, przechyla³ i wytrz¹sa³ niewypa³. Ch³opcy wylewali na lufy z manierek swoje skromne zapasy wody, a kiedy wody nie sta³o mocz zbierano do puszek jak skarb. * Monte Cassino - Reporta znakomitego pisarza Melchiora Wañkowicza, w latach wojny korespondenta II.. Korpusu Polskiego, wchodz¹cego w sk³ad 8. armii brytyjskiej walcz¹cej we W³oszech, to epopeja ukazuj¹ca trud, ofiarnoœæ i mêstwo polskiego o³nierza w zwyciêskiej bitwie rozpoczêtej w nocy 11 maja 1944 r., a zakoñczonej zdobyciem Monte Cassino 18 maja, Piedimonte 24 maja i Monte Cairo 25 maja. Autor przedstawia udzia³ Polaków w s³ynnej operacji wojennej, która po nieudanych atakach oddzia³ów amerykañskich, nowozelandzkich i hinduskich otwar³a aliantom drogê do Rzymu. *** 5. Kresowa Dywizja Piechoty (5 KDP) jednostka piechoty Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Dywizja powsta³a w marcu 1943 r. na bazie 5. i 6. Dywizji Piechoty sformowanych jeszcze w ZSRR. Pocz¹tkowo dwubrygadowa, pod koniec wojny rozbudowana o trzeci¹ brygadê. Dywizja zosta³a w³¹czona w sk³ad II. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. W³adys³awa Andersa przerzuconego w okresie od XII 1943 do IV 1944 r. do po³udniowych W³och. 5 KDP bra³a udzia³ we wszystkich kolejnych bitwach II. Korpusu. Walczy³a pod Sangro i Volturno. Poprzez Liniê Gustawa (bitwa pod Monte Cassino) przesz³a do walk nad Adriatykiem, w rejonie Loreto, w Apeninach Emiliañskich oraz nad rzek¹ Senio i pod Boloni¹, zakoñczonych efektownym jej zdobyciem 21 IV 1945 r. Dowódc¹ dywizji przez ca³y jej szlak bojowy by³ p³k (od 1 marca 1944 genera³ brygady) Nikodem Sulik. Organizacja i obsada personalna Dowództwo: Gen. bryg. Zygmunt Bohusz-Szyszko (III - VI 1943) - pierwszy dowódca dywizji. Gen. bryg. Nikodem Sulik (VIII ) - drugi dowódca dywizji. zastêpca dowódcy - gen. bryg. Klemens Rudnicki (X IV 1945) I zastêpca dowódcy - p³k piech. Józef Werobej II zastêpca dowódcy - p³k dypl. Stanis³aw Lityñski (VII - XI 1945) dowódca artylerii - p³k dypl. Jerzy Marian Pawe³ Orski Sztab: szef sztabu - pp³k dypl. Stanis³aw Maleszewski oficer operacyjny - kpt. dypl. W³adys³aw ebrowski oficer informacyjny - kpt. dypl. Antoni Rolski kwatermistrz - mjr dypl. Aleksander Jedziniak 4. Wo³yñska Brygada Piechoty (od 17 paÿdziernika 1944 r.) 10. Wo³yñski Batalion Strzelców 11. Wo³yñski Batalion Strzelców 12. Wo³yñski Batalion Strzelców 5. Wileñska Brygada Piechoty 13. Wileñski Batalion Strzelców "Rysiów" 14. Wileñski Batalion Strzelców " bików" 15. Wileñski Batalion Strzelców "Wilków" 6. Lwowska Brygada Piechoty 16. Lwowski Batalion Strzelców 17. Lwowski Batalion Strzelców 18. Lwowski Batalion Strzelców Artyleria Dywizyjna: 4. Kresowy Pu³k Artylerii Lekkiej 5. Wileñski Pu³k Artylerii Lekkiej 6. Lwowski Pu³k Artylerii Lekkiej 5. Kresowy Pu³k Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej 5. Kresowy Pu³k Artylerii Przeciwpancernej oddzia³y dywizyjne i s³u by: 15. Pu³k U³anów Poznañskich 5. Kresowy Batalion Ciê kich Karabinów Maszynowych 5. Kresowy Batalion Saperów 5. Kresowy Batalion ¹cznoœci 5. Szwadron andarmerii. ród³o:

3 Nr 5 Maj KRZESZOWICE Sobotnio - niedzielne przejazdy ruszy³y Jak podaje UM Krzeszowice, uruchomiono program przejazdów dofinansowanych przez gminê na terenie Gminy Krzeszowice w niedziele i œwiêta. Wtym roku po raz pierwszy zdecydowano siê na takie rozwi¹zanie dofinansowania us³ug przewozowych, poniewa dotychczas wielokrotnie podjête rozmowy z przewoÿnikami - na skutek próœb mieszkañców z gminnych miejscowoœci, w sprawie uruchomienia takich kursów - nie przynios³y spodziewanych rozwi¹zañ. PrzewoŸnicy t³umaczyli tak¹ sytuacjê g³ównie nieop³acalnoœci¹ tego przedsiêwziêcia (koszty paliwa, eksploatacji samochodu, wynagrodzenia kierowcy, itp). Zdaniem przewoÿników, którzy swego czasu uruchomili takie kursy, korzystaj¹cych mieszkañców by³o bardzo ma³o, a przewidywania co do iloœci potencjalnych pasa erów znikome. Obecnie uruchomiono przejazdy w niedziele i œwiêta na nowych trasach: Krzeszowice - Czerna (Remiza) - Paczó³towice - Dêbnik - Krzeszowice. godz. 6.00, i PrzewoŸnik: Zenon Wójcik, cena biletu 2 z³. Nowe place zabaw ju otwarte! W dniu 19 maja br. dokonano uroczystego odbioru technicznego czterech placów zabaw w Krzeszowicach: przy skate parku; na os. bik; na os. Czatkowice i na os. Nowy Œwiat. Otwarciu placu zabaw przygl¹da³y siê uradowane przedszkolaki. Krzeszowicki plac zabaw wyposa ono w: imponuj¹cy zestaw Balbina z kilkunastoma elementami zabawowymi, linarium, obrotow¹ piramidê o wysokoœci 4 metrów oraz œciankê wspinaczkow¹ Aztek Adventure Vertical 4. Ca³kowita wartoœæ tej inwestycji wynios³a niemal 280 tys. z³otych. Na jednym z placów (os. bik) ju w najbli sz¹ sobotê, 30 maja, dzieci bêd¹ mog³y bawiæ siê na imprezie z okazji Dnia Dziecka. W tym dniu o godzinie odbêdzie siê uroczyste otwarcie placu zabaw przy udziale w³adz Gminy. Po otwarciu czekaj¹ na dzieci atrakcje: konkursy z nagrodami, zabawy, pokazy sprzêtu stra ackiego, przejazdy zaprzêgiem konnym ulicami osiedla. Foto z arch. UMiG Krzeszowice Krzeszowice - Wola Filipowska - Filipowice - Pary - Filipowice - Wola Filipowska - Krzeszowice. godz. 7.30, i PrzewoŸnik: FHU CODI Magdalena Matysik, cena biletu na obszarze 1 miejscowoœci: 1,50 z³. Krzeszowice - Siedlec - Dubie - ary - Nawojowa Góra (Remiza) - Krzeszowice. godz. 8.20, i PrzewoŸnik: FHU "CODI" Magdalena Matysik, cena biletu na obszarze 1 miejscowoœci: 1,50 z³. Krzeszowice - Tenczynek - Rudno - Wola Filipowska - Krzeszowice. godz. 9.00, i PrzewoŸnik: FHU "CODI" Magdalena Matysik, cena biletu na obszarze 1 miejscowoœci: 1,50 z³. Krzeszowice - Nawojowa Góra - Frywa³d - Zalas (KKD) - Sanka - Zalas (Szko³a) - Tenczynek - Krzeszowice. godz. 6.40, i PrzewoŸnik: FHU "CODI" Magdalena Matysik, cena biletu na obszarze 1 miejscowoœci: 1,50 z³. Mamo, Tato, te chcê byæ Ma³ym Tygryskiem! W³aœnie te s³owa najczêœciej mo emy us³yszeæ od dzieci przychodz¹cych w odwiedziny do tygryskowego przedszkola. I nic dziwnego w Akademii Ma³ych Tygrysków w Krzeszowicach dzieci czuj¹ siê jak w bajkowej krainie. 100-lecie szko³y Na jubileusz w dniu 30 maja br. zaprasza Szko³a Podstawowa w Miêkini, która obchodziæ bêdzie jubileusz 100-lecia istnienia. W dniu obchodów jubileuszu szkole zostanie nadane imiê hr. Krystyny i Andrzeja Potockich. Rowerem po Ziemi Krzeszowickiej VI. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Szlakami Zabytków Ziemi Krzeszowickiej. W³amywacz zatrzymany 18 maja funkcjonariusze Komisariatu Policji w Krzeszowicach dokonali zatrzymania mê czyzny podejrzanego o dokonanie 11. kradzie y z w³amaniem do budynków i altan na terenie gm. Krzeszowice, w okresie od 3 do 18 marca 2009 r. Po zatrzymaniu zabezpieczono tak e Uroczystoœci rozpoczn¹ siê o godz msz¹ œw. przed budynkiem szko³y. W programie przewidziano: poœwiêcenie sztandaru, wyst¹pienie dyrektora szko³y, nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru, œlubowanie uczniów, ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej, wyst¹pienia zaproszonych goœci, program artystyczny. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych Woli Filipowskiej zaprasza do udzia³u w VI. Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym Szlakami Zabytków Ziemi Krzeszowickiej w dniu 7 czerwca br. Start nast¹pi o godz z boiska LKS WOLANKA w Woli Filipowskiej, zapisy w dniu rajdu od godziny Organizator przewiduje dwie trasy: - dla zaawansowanych z odcinkiem specjalnym - dla mniej zaawansowanych i dzieci. Dla uczestników nagrody! czêœæ skradzionych przedmiotów, które zwrócono w³aœcicielom. Mê czyznê przekazano do dyspozycji S¹du, a S¹d Rejonowy w Krakowie zastosowa³ wobec zatrzymanego œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy. M aleñkie, okr¹g³e stoliczki, a przy nich poustawiane krzese³ka. Na kolorowych œcianach widzimy uœmiechniêtych przyjació³ ze Stumilowego Lasu. Istny raj dla malucha. Zawsze marzy³am o stworzeniu przedszkola, które bêdzie spe³nia³o najwy sze standardy mówi Pani Kinga Grzybowska, dyrektor Akademii. Przede wszystkim bezpieczeñstwo podopiecznych - tutaj nie uznajê kompromisów. Wyposa enie przedszkola i piêknego placu zabaw posiada wszelkie wymagane atesty, a odblaskowe kamizelki, które zak³adamy na spacer sprawiaj¹, e jesteœmy widoczni i rozpoznawalni. Akademia Ma³ych Tygrysków jest placówk¹ wielojêzyczn¹ dzieci wraz z Myszk¹ Mickey poznaj¹ jêzyk angielski, natomiast lalka Amelie wprowadza Tygryski w œwiat jêzyka francuskiego. Nauczycielka jêzyków obcych- ciocia Marta wie doskonale o tym, i p³ynne pos³ugiwanie siê jêzykami obcymi to nie tylko podstawowy w dzisiejszych czasach warunek uzyskania dobrej pracy w przysz³oœci, ale tak e klucz do wiêkszej sprawnoœci umys³owej. Uwa a, e nauczanie nale y rozpocz¹æ jak najwczeœniej, gdy nauka jêzyka obcego w wieku przedszkolnym stymuluje rozwój mózgu, zwiêkszaj¹c potencja³ intelektualny dziecka, co u³atwia naukê matematyki, muzyki i ka dego kolejnego jêzyka. Dwujêzycznoœæ w naszym przedszkolu ma równie wymiar wychowawczy podkreœla Pani Dyrektor poznaj¹c jêzyki obce dzieci uwra liwiane s¹ na inne kultury i obyczaje, ucz¹ siê tolerancji i szacunku. Ponadto Akademia przygotowuje do edukacji w szkole - zajêcia w ka dej z grup wiekowych prowadzone s¹ we wspó³pracy z Instytutem Inteligencji Wielorakich, aby zapewniæ wszechstronny i harmonijny rozwój osobowoœci dziecka. Wszystkie panie nauczycielki posiadaj¹ wykszta³cenie pedagogiczne, uzyskane na najlepszych uniwersytetach. S¹ bardzo lubiane przez dzieci, które uwielbiaj¹ przytulaæ siê do swoich Cioæ. Te spontaniczne dowody sympatii i zaufania s¹ najwspanialszym wynagrodzeniem za ich pracê. Oferta przedszkola skierowana jest P R Z E D S Z K O L E tel , do dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Placówka otwarta jest od 7 do w dni robocze, a w sobotê od 8 do 16. Organizowane s¹ tak e Tygryskowe Bale Andrzejkowe i Sylwestrowe z mo liwoœci¹ zostawienia dzieci na ca³¹ noc w przedszkolu. 31 maja br. odbêdzie siê inauguracja ogólnopolskiej imprezy Ca³a Polska Czyta Dzieciom, której w gminie Krzeszowice organizatorem jest przedszkole Akademia Ma³ych Tygrysków. Serdecznie zapraszamy do sali OSP przy ul. Œw. Floriana 3 w Krzeszowicach. 1 czerwca nowe przedszkole znajdowaæ siê bêdzie równie w Balicach, w domu z piêknym i du ym ogrodem. ZAPRASZAMY! Szczegó³y na: ZAPISY TRWAJ

4 4 Maj 2009 Nr 5 KRZESZOWICE Wyprawka szkolna Gdzie jest szczeniak? Do naszej redakcji wp³ywa coraz wiêcej korespondencji od Czytelników, co œwiadczy o tym, e publikujemy istotne dla Pañstwa informacje. W po³owie maja otrzymaliœmy bardzo wzruszaj¹cy list: Szanowni Pañstwo, Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o zamieszczenie og³oszenia o potrzebie znalezienia przyjaznego domu dla m³odego pieska, który wegetuje przy starym domu, a obok pogorzeliska w Tenczynku, w bliskiej okolicy Zak³adów Przetwórstwa Owocowego. Jest on m³odym, szorstkow³osym mieszañcem, który wiosn¹ urodzi³ siê. Matkê zabrano do odleg³ego schroniska, bo osoby dokarmiaj¹ce zmieni³y zdanie. Pierwotnie chcia³y sterylizacji suki by tam zosta³a a potem domaga³y siê interwencji Stra y Miejskiej co w³aœnie tak siê skoñczy³o, a szczeniak nie da³ siê z³apaæ i rozpaczliwie szuka matki. Mo e nag³oœnienie tej sprawy wzruszy mieszkañców Tenczynka zw³aszcza m³odzie bo z doœwiadczenia wiem, e na m³odych zawsze mo na liczyæ. On nie zas³u y³ sobie na azyl. Od przesz³o 30 lat, spo³ecznie pomagam bezdomnym zwierzêtom ale moje mo liwoœci ju siê wyczerpa³y, st¹d potrzeba wci¹gniêcia do pracy spo³ecznej m³odszej generacji. Z najwiêksz¹ radoœci¹ i uznaniem dla Pañstwa czasopisma stwierdzam, e profesjonalnie i z SER- CEM, nie a³uj¹c miejsca w swojej gazecie, pragniecie pomagaæ najbiedniejszym czworonogom i CHWA A WAM ZA TO oby tak dalej czego o innych regionalnych (i tych dotowanych) nie mo na powiedzieæ. Liczê na pomoc w przedmiotowej sprawie i odzew wra liwych czytelników. Nazwisko i adres do wiadomoœci redakcji. W œlad za listem uruchomiliœmy wszystkie kontakty do wolontariuszy Fundacji Pro Animals i jak siê spodziewaliœmy obiecano znaleÿæ dom tymczasowy dla szczeniaka i matki. Pojecha³am do Tenczynka aby szczeniaka odszukaæ i zabraæ. Niestety, od paru dni nikt go tu nie widzia³. Zesz³am wszelkie zakamarki ale po drodze mija³am tylko wystawione przez dobrych ludzi miski, które zapewne s³u y³y szczeniakowi za sto³ówkê. W poszukiwania psa zaanga owali siê mieszkañcy Tenczynka, jednak nie dotar³am do wszystkich. Dosz³am do wniosku, e szczeniak poszed³ g³êbiej w zabudowania byæ mo e szukaj¹c matki. Wolontariat Fundacji Pro Animals ju dzia³a, by matkê zabraæ z azylu w Jastrzêbiu Zdroju. Do pe³ni szczêœcia zabrak³o jednak wiedzy gdzie jest jej kud³aty czarny szczeniak (z bródk¹ ). Bardzo liczymy na pomoc mieszkañców Tenczynka, wierz¹c, e nie dadz¹ zgin¹æ m³odemu psiakowi i w³¹cz¹ siê w jego poszukiwania. Chcemy wierzyæ, e i ta historia zakoñczy siê happy endem, a my opublikujemy reporta o jej bohaterach. Prosimy, pomó cie nam znaleÿæ osieroconego szczeniaka! Na wszelkie informacje czekamy pod nr P.S. Chcielibyœmy zabraæ suczkê ze schroniska i umieœciæ w domu tymczasowym, gdzie bezpiecznie i w spokoju czeka³aby na swój prawdziwy dom. Aby móc to zrobiæ niezbêdne jest zebranie pieniêdzy na szczepienie i karmê - dlatego bardzo prosimy ludzi dobrego serca o wsparcie fundacji, która zajmuje siê bezdomnymi i skrzywdzonymi zwierzêtami, a pod której opiek¹ znajdzie siê bezdomna suczka i szczeniak Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzêtom ul. eromskiego 6, Chrzanów PKO BP Oddz. I w Chrzanowie (en) W zwi¹zku z projektem rz¹dowego Programu Pomocy Uczniom w roku szkolnym 2009/2010 Wyprawka szkolna 2009, Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Krzeszowicach informuje o mo liwoœci dofinansowania zakupu: podrêczników dla uczniów klas I III szko³y podstawowej, podrêczników dla uczniów klas I gimnazjum Warunkiem przyznania œwiadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesiêczny dochód netto na osobê, ustalony na zasadach okreœlonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póÿniejszymi zmianami), nie mo e przekraczaæ kwoty 351,00 z³ (do dochodów wlicza siê równie wszystkie zasi³ki i dodatki). O dofinansowanie zakupu podrêczników ubiegaæ siê mog¹ równie uczniowie z rodzin wymagaj¹cych pomocy ze wzglêdu na przypadki: ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoœci, bezrobocia, niepe³nosprawnoœci, d³ugotrwa³ej lub ciê kiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyñstwa lub wielodzietnoœci, bezradnoœci w sprawach opiekuñczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw³aszcza w rodzinach niepe³nych lub wielodzietnych, braku umiejêtnoœci w przystosowaniu do ycia m³odzie y opuszczaj¹cej ca³odobowe placówki opiekuñczo-wychowawcze, trudnoœci w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodÿcy lub ochronê uzupe³niaj¹c¹, trudnoœci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zak³adu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klêski ywio³owej lub ekologicznej. Do wniosku nale y do³¹czyæ zaœwiadczenia o wysokoœci dochodów z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o enie wniosku, a w przypadku rodzin korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pieniê nych pomocy spo³ecznej mo e to byæ zaœwiadczenie z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania powinni zg³aszaæ siê do sekretariatu szko³y lub przedszkola, do którego uczêszcza ich dziecko, nie póÿniej ni do dnia 30 maja br. Wszelkie informacje na ten temat mo na uzyskaæ w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piêtro, pokój nr 111, lub telefonicznie pod numerem 012/ Krzeszowicka MELBA nominowana! Województwo Ma³opolskie w³¹czy³o siê po raz kolejny do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu pn. Polski Producent ywnoœci, rekomenduj¹c najlepsze ma³opolskie firmy z bran y miêsnej, mleczarskiej, zbo owej i pokrewnych. To ju trzynasta edycja konkursu! W dniu 13 maja br. w Ma³opolskim Oœrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odby³a siê wystawa konkursowa, na której zaproszone firmy mia³y okazjê zaprezentowaæ swoje wyroby. Kapitu³a Województwa Ma³opolskiego ds. Inicjatywy Pozytywistycznej Polski Producent ywnoœci 2009, na O godnoœci i wolnoœci I. Powiatowy Dzieñ M³odzie y Chrzeœcijañskiej. I. Powiatowy Dzieñ M³odzie y Chrzeœcijañskiej, który odby³ siê 15 maja br. w Gimnazjum w Mnikowie, rozpoczê³a akredytacja grup. Po uroczystym otwarciu i przedstawieniu moderatorów g³os zabra³ ks. dr Roman Bogacz, wyg³aszaj¹c wyk³ad bêd¹cy wprowadzeniem do dyskusji. Po jego zakoñczeniu, m³odzie podzieli³a siê na grupy, w których dyskutowa³a na temat Godnoœæ i wolnoœæ w nauczaniu Jana podstawie kart zg³oszeñ i oceny dostarczonych tam produktów rolno spo ywczych, wy³oni³a osiem produktów: Bacówka L. Szot Spó³ka Komandytowa, Andrzej Chwist, Rajbrot. Produkt nominowany - Szynka Szo³dra FGU Jadam, Adam Gancarek, Jamna. Produkt nominowany - urek po Ch³opsku FPHU Melba S.C., Irena Mêdrala, Rafa³ ak, Krzeszowice. Produkt nominowany - Lody tradycyjne lody jogurtowe z borówkami FPHU P³awecki Stefan, Stefan P³awecki, Laskowa. Produkt nominowany - MIX Laskowski Piekarnia Z³oty K³os Sp.J., Czes³aw Palonek, W³adys³aw Bro ek, Zdzis³aw Palonek, Roman Palonek, Dobczyce. Paw³a II. Po zakoñczeniu dyskusji uczniowie oraz opiekunowie i moderatorzy zebrali siê w sali gimnastycznej, gdzie podczas uroczystego zakoñczenia sesji zaprezentowano wyniki pracy w panelach, rozdano certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody za udzia³ w konkursach towarzysz¹cych I. Powiatowemu Dniu M³odzie y Chrzeœcijañskiej. Szko³y bior¹ce udzia³ w projekcie: Gimnazjum w Mnikowie, Gimnazjum w Liszkach, Gimnazjum w Zabierzowie, Gimnazjum w Zalasiu, Gimnazjum w Nowej Górze, Gimnazjum nr.2 w Skawinie, Gimnazjum w Zielonkach, Gimnazjum w Jerzmanowicach, Gimnazjum w Radziszowie, Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Czernichowie, SP w Kaszowie WyŸrale, SP w Morawicy, SP w Kryspinowie, SP w Piekarach, SP w Jeziorzanach, Liceum Katolickie Skawina. Foto z arch. Starostwa Powiatowego w Krakowie. Produkt nominowany - Chleb Staropolski Przetwórstwo Rybne Krak-Marfish, Jolanta Piekara, Poskwitów. Produkt nominowany - Koreczki firmowe filet œledziowy marynowany w oleju z serem Spó³dzielnia Produkcji Piekarskiej i Ciastkarskiej, Jerzy Kozieñ. Kraków. Produkt nominowany - Chleb s³onecznikowy Zak³ad Masarski S.C., Stanis³aw M¹dry, Danuta M¹dra, Andrzej M¹dry, Nowa Wieœ Szlachecka. Produkt nominowany - Kie³basa myœliwska Poœród wy³onionych firm Kapitu³a Ogólnopolska og³osi laureatów XIII. edycji konkursu, a wrêczenie nominacji Polski Producent ywnoœci 2009 nast¹pi we wrzeœniu na targach Polagra Food 2009 w Poznaniu.

5 Nr 5 Maj ZABIERZÓW Magiczne Wakacje To projekt adresowany do dzieci w wieku 7-12 lat, które wolny czas spêdzaj¹ na terenie swojego miejsca zamieszkania. Dla nich, codziennie do poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od do 14.00, Centrum Kultury w Zabierzowie przygotowa³o szereg zajêæ tematycznych. W tym roku Magiczne Wakacje bêd¹ odbywa³y siê po raz trzeci. Program bêdzie obejmowa³ nie tylko zajêcia stacjonarne, ale tak e liczne wyjazdy i wycieczki dydaktycznokrajoznawcze. Zapisy na zajêcia prowadzone s¹ w sekretariacie SCKiPGZ przy ul. Szkolnej 2, lub telefonicznie (012) INFORMACJE Dy ur MODR w Karniowicach Ma³opolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach uprzejmie informuje, e doradca MODR bêdzie pe³niæ dy ury (pomoc w wype³nianiu wniosków obszarowych) w Urzêdzie Gminy Zabierzów w ka dy pi¹tek od Zgodnie z zarz¹dzeniem Dyrektora MODR Karniowice z dnia 23 lutego br. us³ugi doradcze polegaj¹ce na wype³nianiu w³aœciwej dokumentacji dla rolników ubiegaj¹cych siê o dop³aty obszarowe oraz œrodki pomocowe oferowane w ramach PROW MODR Karniowice, wykonuje siê odp³atnie. Kwoty odp³atnoœci o których mowa okreœla Cennik Us³ug MODR Dni Zabierzowa czerwca Przygotowano wiele atrakcji zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci. Bêd¹ te Gwiazdy estrady. Wszystkie imprezy odbywaæ siê bêd¹ na terenie wokó³ Gimnazjum i na Gminnym Stadionie LKS KMITA. Fundusze na ten cel przeznaczy³o: Zebranie Wiejskie Zabierzowa, Samorz¹dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz Sponsorzy. Program: 20 czerwca, sobota Uroczyste otwarcie Dni Zabierzowa 1 czerwca VI. Otwarte Mistrzostwa w P³ywaniu Ju P³ywam o Puchar Wójta Gminy Zabierzów. Miejsce zawodów: Kryta P³ywalnia OSR Zabierzów, Zabierzów, ul. Kolejowa czerwca Wy³o enie do publicznego wgl¹du projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów wraz z Prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. 3 czerwca w Samorz¹dowym centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, przy ul. Szkolnej 2, o godz , odbêdzie siê Bajkowy Bal Przedszkolaka Ksiê niczka na ziarnku grochu. 6 czerwca XI. Piknik Rodzinny w Dolinie Kobylañskiej tegoroczny piknik zosta³ przygotowany pod has³em Spotkanie Kultur Œwiata. Piknik Rodzinny rozpocznie siê o godzinie W programie przewidziano liczne konkursy dla wszystkich uczestników, bez wzglêdu na wiek oraz programy artystyczne w wykonaniu dzieci i m³odzie y z terenu gminy. Ponadto podczas trwania imprezy bêdzie mo na zasmakowaæ potraw z ró nych regionów œwiata. G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru bêdzie Halina Fr¹ckowiak, która zaprezentuje swoje najwiêksze przeboje. Po zakoñczeniu czêœci artystycznej odbêdzie siê zabawa taneczna do póÿnych godzin Wystêp Kabaretu OTTO Koncert artystów Operetki Krakowskiej: Agnieszka Kuk sopran, Tomasz Kuk tenor, Renata elobowska-orzechowska - pianistka. W programie: fragmenty operetek miêdzy innymi Kraina uœmiechu, Ksiê niczka czardasza, Traviata, pieœni musicalowe My Fair Lady, Cats, pieœni neapolitañskie, Brunetki, blondynki z rep.j. Kiepury Zabawa taneczna przy dÿwiêkach zespo³u Wiarusy 21 czerwca, niedziela Urz¹dzenia rozrywkowe i Czerwiec w gminie Zabierzów wieczornych. 9 czerwca - Konsultacje dla przedsiêbiorców. Gmina Zabierzów oraz Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska serdecznie zapraszaj¹ przedsiêbiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozpoczêciem dzia³alnoœci gospodarczej, do skorzystania z us³ug PUNKTU KON- SULTACYJNEGO dzia³aj¹cego przy Urzêdzie Gminy Zabierzów w ramach Krajowego Systemu Us³ug czerwca - Dni Zabierzowa. 22 czerwca 3 lipca - Obóz jêzykowy w Miêdzybrodziu ywieckim - intensywny kurs jêzyka angielskiego (42 godziny lekcyjne w formie warsztatów jêzykowych + 11 wieczorów z jêzykiem angielskim).. Obóz organizowany jest przez Szko³ê Jêzyka Angielskiego BEST FRIEND w Zabierzowie. Koszt 1440z³. Foto z arch. Samorz¹dowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów stoiska dla dzieci i mieszkañców Wystêpy dzieci i m³odzie y z Przedszkola, Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zabierzowie Wystêpy zespo³ów; Vertige, Enna, Anna Korzonek z zespo- ³em Zepsu³ Uroczyste zakoñczenie i zaproszenie Mieszkañców na Mszê Œw. i koncert Chórów Parafialnych Wszystkim wystêpom, zawodom i pokazom towarzyszyæ bêdzie bufet i miasteczko zabaw dla dzieci przez okres 2 dni. Œwiêto szko³y w Rz¹sce Przy udziale Wójta Zabierzowa pani El biety Burtan oraz Dyrektor Gminnego Zespo³u Ekonomiczno Administracyjnego Szkó³ w Zabierzowie Janiny Wilkosz obchodzono w pierwszej po³owie maja œwiêto szko³y im. Wandy Rutkiewicz w Rz¹sce. Has³a do tegorocznych obchodów zaczerpniêto z Pitagorasa ( Liczby rz¹dz¹ œwiatem ) i patronki szko³y ( Nad nimi tylko niebo ). 10 lat Gminnej Orkiestry Dêtej w Zabierzowie W tym roku mija 10 lat istnienia Gminnej Orkiestry Dêtej z Zabierzowa. Z tej okazji zorganizowano koncert jubileuszowy, który odby³ siê w sobotê 23 maja br. na dziedziñcu Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie. Uroczystoœci rozpoczêto o godzinie Udzia³ w koncercie wziê³a równie Orkiestra Dêta z Naramy i Przegini. G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru by³ koncert Zbigniewa Wodeckiego, który zaprezentowa³ swoje utwory przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dêtej w Zabierzowie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego. Relacjê na ywo mo na by³o zobaczyæ na stronie internetowej oraz Program artystyczny w wykonaniu uczniów przygotowano wrêcz profesjonalnie. Zaprezentowano teksty szkolnych wypracowañ nt. bytu ludzkiego i wybitnych osobowoœci na tle ca³ego œwiata. W trakcie uroczystoœci wyró niono dyplomami uczestników konkursów na plakat i prezentacjê medialn¹. M³odzie mia³a tak e okazjê poznaæ Tomasza Kobielskiego zdobywcê Korony Ziemi siedmiu najwy szych szczytów: Elbrus PRACA Firma (5642m), Europa - 25 czerwca 2003, Mc Kinley (6194m) na Alasce, Ameryka Pó³nocna - 13 czerwca 2005, Mount Everest (8848m), Azja - 18 maja 2006, Aconcagua (6962m), Ameryka Po³udniowa - 19 luty 2007, Piramida Carstensz (4884m), Australia i Oceania - 31 marzec 2007, Kilimand aro (5895m), Afryka - 14 wrzesieñ 2007, Mount Vinson (4897m) na Antarktydzie - 18 styczeñ na stanowisko KIEROWCA -PRZEDSTAWICIEL Wynagrodzenie œrednie To ju tradycja w Zabierzowie W tym roku drugi raz w historii naszej miejscowoœci, odbêd¹ siê Dni Zabierzowa. Impreza powsta³a z inicjatywy So³tysa i Rady So³eckiej Zabierzowa. W realizacjê zwi¹zanych z tym zadañ, w³¹czy³o siê wiele osób. Przygotowaliœmy na te dni wiele atrakcji zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci. Naszym celem przy organizowaniu imprezy jest integracja spo³ecznoœci Zabierzowa, wspólne rodzinne zabawy oraz wniesienie do naszego ycia radoœci i chwili wytchnienia. Chcieliœmy te zaprezentowaæ to, co na co dzieñ niewidoczne w naszym œrodowisku. Bêd¹ wiêc wystêpy dzieci i m³odzie y z Przedszkola, Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zabierzowie oraz SCKiPGZ. Bêd¹ te Gwiazdy estrady. Wszystkie imprezy odbywaæ siê bêd¹ na terenie wokó³ Gimnazjum i na Gminnym Stadionie LKS KMITA. Fundusze na ten cel przeznaczy³o Zebranie Wiejskie Zabierzowa, Samorz¹dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów i Sponsorzy, przy du ym zaanga owaniu Wójta Gminy Zabierzów. Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujemy za w³¹czenie siê w nasze dzia³anie. Zapraszamy Mieszkañców Zabierzowa i nie tylko, do wspólnej zabawy i yczymy aby wszystkim przynios³a ona oczekiwan¹ satysfakcjê. zatrudni osoby Praca w godz So³tys i Rada So³ecka Zabierzowa z³/mc WYMAGANIA: rzetelnoœæ, operatywnoœæ, prawo jazdy kat. B, samochód osobowy w okresie próbnym zwrot kosztów paliwa. Dzia³ zatrudnienia (10:00-17:00) KRAKÓW: 012/ ,

6 6 Maj 2009 Nr 5 INFORMACJE Warto chroniæ fortyfikacje Konferencja Fortyfikacje II wojny œwiatowej - od zapomnienia do zagospodarowania. SPORT uczniczki Kmity na podium Bardzo udanie zaprezentowa³y siê ³uczniczki Kmity Zabierzów w startach w przedostatni weekend maja. Wramach II rundy Pucharu Polski w Bytomiu w dniu 23 maja Karina Lipiarska zajê³a trzecie miejsce po zwyciêstwie z Wyczechowsk¹ Paul¹ ( ucznik ywiec). Zwyciê- y³a Justyna Mospinek (Pi¹tka Zgierz). Wœród mê czyzn zwyciê y³ Sebastian B¹tor (Stella Kielce). W klasyfikacji zespo³owej Zespó³ Kmity w sk³adzie Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Paulina Witala zaj¹³ równie trzecie miejsce po wygranym pojedynku z zespo³em Pi¹tki Zgierz. Najlepsi w trialu Mistrzostwa Europy Kobiet i M³odzików w Motocyklowych Rajdach Trial Miêkinia. W dniu 17 maja br., w scenerii kamienio³omu w Miêkini rozegrano - zorganizowane przez Zarz¹d Okrêgowy Polskiego Zwi¹zku Motorowego w Krakowie, przy wspó³pracy z KKCiM Smok i Urzêdu Miejskiego w Krzeszowicach - Mistrzostwa Europy M³odzików TRIAL (12 do 16 lat) i Mistrzostwa Europy Kobiet TRIAL. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw na starcie stanê³y 3 zawodniczki reprezentuj¹ce Polski Zwi¹zek Motorowy: Klara Dubaniowska, Anna Wygachiewicz i Paulina Siuty. DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel Zwyciê y³ zespó³ ucznika ywiec. W dniu 24 maja rozegrano II rundê Dru ynowych Mistrzostw Polski Ekstarklasa. Zespó³ Kmity w sk³adzie Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Paulina Witala, Katarzyna Anio³ zaj¹³ pierwsze miejsce pokonuj¹c wszystkie zespo³y. Wœród mê czyzn zwyciê y³ zespó³ Stelli Kielce. Po dwóch rundach zespó³ Kmity zajmuje 2-3 miejsce. W Mistrzostwach startowa³o blisko 40. najlepszych zawodniczek i zawodników z 15. krajów europejskich. W miêkiñskim wyrobisku zlokalizowano paddock dla zawodników, start i metê. Trasa liczy³a 3 km d³ugoœci i posiada³a trzy stopnie trudnoœci, które zawodnicy pokonywali dwukrotnie w nieprzekraczalnym czasie 5 godzin. Wzd³u trasy ulokowano 12 sekcji kontrolnych - tzw. OJO. Najwiêksze emocje wœród zgromadzonych kibiców wywo³a³a Paulina Siuty œwietnie radz¹ca sobie m³odziutka polska zawodniczka, startuj¹ca w klasie International. Jak przewidywano, w klasie kobiet zwyciê y³a wielokrotna mistrzyni œwiata i Europy Hiszpanka Laia Sanz Pla- Giribert. W klasie International zwyciêstwo przypad³o Niemce Danieli Bauml, drugie miejsce Brytyjce Harriet Shore, a trzecie (po raz pierwszy w historii Motocyklowego Trialu Kobiet) Polce Klarze Dubaniowskiej. Wœród m³odzików najlepszy by³ Hiszpan Poll Tarres, drugie miejsce zaj¹³ Brytyjczyk Jack Sheppard. W klasie International na najwy - szym stopniu podium stan¹³ zawodnik z Finlandii Timo Myohanen. S towarzyszenie Fortiso wraz z Urzêdem Gminy Zabierzów zorganizowa³o w dniu 16 maja br. konferencjê pt. Fortyfikacje II wojny œwiatowej - od zapomnienia do zagospodarowania, która odby³a siê w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie. Konferencja obfitowa³a w szereg referatów dotycz¹cych najnowszych opracowañ historycznych, naukowych oraz popularno-naukowych, w dziedzinie fortyfikacji z okresu wojen œwiatowych oraz przyk³adów zagospodarowania zachowanych obiektów pofortecznych. Na konferencji mo na by³o zaopatrzyæ siê w tematyczne publikacje. Tematyka referatów: Maciej Œledziñski, Kraków - Pozycja b-1 - Odcinek po³udniowy na tle innych niemieckich fortyfikacji z roku 1944, Jacek Stefañski, Bolechowice - Fortyfikacje OKH Stellung 'b1' w okolicach Rudawy, Andrzej Ditrich, Sopot - Artyleria przeciwpancerna w niemieckiej fortyfikacji polowej , Piotr Sadowski, Pcim - Niemieckie fortyfikacje w Beskidzie Myœlenickim - budowa, wykorzystanie bojowe, stan obecny, Marcin Dudek, Gdynia - Twierdza Gdynia 1945, Ryszard Szopa, Bytom - Fortyfikacje Obszaru Warownego Œl¹sk - problematyka konserwatorska, Przemys³aw Jaskó³owski, Kraków - Dzia³ania wojenne w 1914 roku we wspomnieniach artylerzysty, Janusz Ryt, Pszczyna - Tajnoœæ polskich przygotowañ obronnych w 1939 r. na przyk³adzie Grupy Operacyjnej Bielsko, Szymon Kalicki, Dariusz Krzyszta³owski, Kraków - Linia Mo³otowa - Rawsko Ruski RU punkt oporu Goraje. Celem Stowarzyszenia Fortiso jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badañ oraz dzia³añ maj¹cych chroniæ obiekty o charakterze zabytkowym, zwi¹zanych z fortyfikacjami. Jednoczeœnie Stowarzyszenie stara siê wypracowywaæ i propagowaæ w³aœciwe standardy w zakresie sposobów obchodzenia siê z nimi oraz zapobiegaæ nieprawid³owym dzia³aniom na tym polu. Fortiso poszerza stan wiedzy o fortyfikacjach, poprzez badania archiwalne i terenowe, upowszechniaj¹c j¹ poprzez publikacje drukowane oraz elektroniczne. Dzia³a na rzecz popularyzacji w spo³eczeñstwie wyników badañ i wiedzy ogólnej o zabytkach fortyfikacji poprzez organizacjê konferencji, odczytów, czy te organizacjê imprez popularyzatorskich zwi¹zanych z fortyfikacjami. Podejmuje wspó³pracê ze s³u bami konserwacji zabytków i innymi stosownymi urzêdami i organizacjami w zakresie wspierania w³aœciwych dzia³añ Wydarzenia w powiecie Dni Skawiny XI Piknik Rodzinny w Dolinie Kobylañskiej Dzieñ Papieski, otwarcie szlaku papieskiego w Skawinie XI. Ma³opolski Konkurs Orkiestr Dêtych w Wiêc³awicach Dni Pstr¹ga w Dubiu, impreza plenerowa Dni Krzeszowic gdzie spotkasz I. Micha³owicki Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych "Pawie Pióra" w Micha³owicach V. Jurajski Pó³maraton Rudawa Dni Zabierzowa Dni Gminy Œwi¹tniki Górne, Ochojno, stadion Popo³udnie z muzyk¹, Zielonki, Park Wiejski g³os Krzeszowice: - Rynek, ul. Krakowska, targowisko miejskie - plac przed supermarketem Biedronka Rudawa: - sklep spo ywczy Lewiatan, sklep spo ywczy w centrum Tenczynek: - centrum handlowe, sklep spo ywczy Zabierzów: - Delikatesy Centrum, sklep Lewiatan - stacja benzynowa Shell Wola Filipowska: - 2 sklepy spo ywcze g³os chroni¹cych substancjê zabytków fortyfikacji, takich jak: rewitalizacje, rekonstrukcje i dzia³alnoœæ kolekcjonerska, prowadzona przez podmioty nie zwi¹zane profesjonalnie z ochron¹ zabytków. Foto z arch. Stowarzyszenia Rawelin G³os Krzeszowicki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: G³os Krzeszowicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN X. Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Wojciech Wachowicz. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Krzeszowicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

7 Nr 5 Maj INFORMACJE WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ NO WA W W W Nowoczesny in ynier czyli od AutoCAD a do Revit a w kontekœcie potrzeby standaryzacji kompetencji u ytkowników oprogramowania in ynierskiego 9 czerwca, godz , Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16A w Rzeszowie. G³ównym celem konferencji jest przybli enie idei miêdzynarodowego standardu certyfikacji umiejêtnoœci komputerowych Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Komputerowych ECCC (European Computer Competence Certificate) oraz prezentacja najnowszych rozwi¹zañ firmy Autodesk, programów Revit Architecture i Revit Structure. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, e koniecznoœci¹ staje siê ci¹g³e poszerzanie wiedzy i umiejêtnoœci, aby coraz lepiej stawiaæ czo³a wyzwaniom i wymaganiom rynkowym w reprezentowanej przez siebie bran y. Wspó³czesny in ynier chc¹c skutecznie funkcjonowaæ w bran y musi nieustannie podnosiæ swoje kwalifikacje. Potrzeba potwierdzenia kompetencji mo e byæ zaspokojona w ró ne sposoby, jednym Notatki z radiowozu 21 kwiecieñ - w m. Nawojowa Góra funkcjonariusze KP Krzeszowice dokonali zatrzymania mê czyzny sprawcy rozpijania dwóch ma³oletnich równie mieszkañców Nawojowej Góry. Mê czyzna zakupi³, a nastêpnie wypi³ alkohol wraz z nieletnimi. - n/n sprawca w m. Krzeszowice podbieg³ do mieszkanki Tenczynka, po czym dokona³ kradzie y jej torebki (wyrywaj¹c j¹ z r¹k pokrzywdzonej). W torebce znajdowa³y siê dokumenty i pieni¹dze. 22 kwiecieñ - w m. Krzeszowice sprawca dokona³ oszustwa i przyw³aszczenia telewizora na szkodê mieszkanki Krzeszowic. Czynnoœci dochodzeniowe trwaj¹. 23 kwiecieñ - mieszkaniec Krzeszowic zawiadomi³ policjê, e na portalu e- bay zosta³ oszukany przy zakupie aparatu fotograficznego wartoœci 1915 z³, przez osobê podaj¹c¹ siê za mieszkañca Bydgoszczy. Czynnoœci dochodzeniowe s¹ kontynuowane. - mieszkaniec Krakowa dokona³ zg³oszenia o transakcji internetowej przy u yciu jego skopiowanej karty Zawody p³ywackie W dniu 30 maja br. na basenie w Zabierzowie zostan¹ rozegrane zawody p³ywackie z okazji zakoñczenia programu "Zajêcia korekcyjne w wodzie na basenie dla uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego. Zawody odbêd¹ siê w dwóch dyscyplinach: p³ywanie stylem grzbietowym i w stylu dowolnym. Rozpoczêcie zawodów o godz INDYWIDUALNE KURSY KOMPUTEROWE Tel: Tel: kredytowej. Suma strat 820 z³otych. 25 kwiecieñ - w m. Rudno nieletni pobi³ swojego rówieœnika, w wyniku czego poszkodowany dozna³ obra eñ cia³a (z³amanie koœci œródrêcza). Dochodzenie jest w toku. - w m. Krzeszowice spaleniu uleg³a altana na terenie ogródków dzia³kowych. W³aœcicielka (mieszkanka Trzebini) oszacowa³a powsta³e straty na kwotê z³ - mieszkaniec miejscowoœci Miêkinia zawiadomi³, e na portalu Allegro sprawca dokona³ nielegalnego przejêcia jego konta, po czym do sprzeda y wystawi³ samochód z zamiarem wy³udzenia zaliczki na kupno pojazdu. 27 kwiecieñ - nietrzeÿwy kieruj¹cy rowerem zosta³ zatrzymany w m. Wola Filipowska. Zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi³a 0,45 promila. 30 kwiecieñ - nietrzeÿwy kieruj¹cy rowerem w m. Miêkinia zosta³ zatrzymany. Sprawca posiada³ blisko 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. z nich jest standaryzacja potwierdzona miêdzynarodowym certyfikatem ECCC. Idea certyfikacji ECCC zak³ada wspó³pracê trzech obszarów: gospodarki, rynku pracy i edukacji aby w sposób dynamiczny, elastyczny i oparty na zasadzie ustawicznoœci d¹ yæ do rozwoju wiedzy i umiejêtnoœci, w ró nych dziedzinach wiedzy z zakresu IT, w szczególnoœci w zakresie u ytkowania aplikacji z rodziny CAD/CAM. Równoleg³ym tematyk¹ certyfikacji na konferencji odbêdzie siê prezentacja najnowszych rozwi¹zañ z zakresu oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania. Zaprezentujemy Pañstwu now¹ generacjê aplikacji in ynierskich firmy Autodesk: Revit Architecture i Revit Structure. Revit jest platform¹ Autodesk do modelowania informacji o budynku (BIM). Oprogramowanie Revit Architecture zbudowane na platformie Revit jest kompletnym, wyspecjalizowanym systemem do projektowania budynków i tworzenia dokumentacji projektowej, obs³uguj¹cym wszystkie fazy tych procesów. Od studiów koncepcyjnych po najbardziej szczegó³owe rysunki projektowe i zestawienia, aplikacje zbudowane na platformie Revit zapewniaj¹ mo liwoœæ szybkiego uzyskania przewagi nad konkurencj¹, lepsz¹ koordynacjê i jakoœæ projektów oraz wiêksze korzyœci dla architektów i ca³ego zespo³u projektowego. Dziêki patronatowi firmy AEC Design w trakcie trwania konferencji uczestnicy bêd¹ mieli mo liwoœæ zakupu oprogramowania firmy Autodesk na szczególnie preferencyjnych warunkach (min. 5% zni ki na zakup programów do projektowania które kosztuj¹ ok. 4 tys. euro) Szczegó³owe informacje o konferencji na stronie internetowej 3 maj - n/n sprawca z ogrodzonej posesji w m. Krzeszowice, z przyczepy campingowej, dokona³ kradzie y telewizora, a nastêpnie po spl¹drowaniu remontowanego budynku na tej samej posesji, dokona³ kradzie y szlifierki i g³oœników. Suma strat z³otych. - w m. Wola Filipowska zatrzymano mê czyznê, który dokona³ naruszenia nietykalnoœci funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Krzeszowicach. 4 maj - n/n sprawcy w m. Filipowice na terenie Szko³y Podstawowej dokonali uszkodzenia koparki. Suma strat z³. - zatrzymany nietrzeÿwy kieruj¹cy pojazdem w m. Tenczynek. Sprawca poddany badaniu na obecnoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu uzyska³ wynik 1,5 promila. 6 maj - n/n sprawca dokona³ kradzie y z w³amaniem do budynku w Tenczynku. W³aœciciel posesji utraci³ laptopa, z³ot¹ bi uteriê, telefon komórkowy oraz pieni¹dze. 7 maj - kolejne w³amanie do domu w Tenczynku. Sprawca dokona³ kradzie y laptopa oraz lornetek o ³¹cznej wartoœci z³. 9 maj - zatrzymani nietrzeÿwi rowerzyœci: Filipowice 1,80 promila, Sanka 1,80 promila, Sanka 0,4 promila, Krzeszowice 2 promile, Krzeszowice kolejny nietrzeÿwy kieruj¹cy spowodowa³ kolizjê. Nie podda³ siê badaniu na obecnoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano krew do badañ. - n/n sprawca dokona³ w³amania do nowo wybudowanego budynku w Krzeszowicach sk¹d dokona³ kradzie y elektronarzêdzi. 10 maj - na policjê zg³osi³ siê mieszkaniec Krakowa, którego okradziono w GEOKONTRAKT REAL ESTATE Geodezja Poœrednictwo Wycena S.C. Licencja Nr Agata Kulczycka Witold Kulczycki Krzeszowice, Rynek 7 tel./fax (012) poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: kom , PLAN KONFERENCJI 09:30-10:00 Rejestracja uczestników 10:00-12:00 Czêœæ pierwsza Przywitanie i przedstawienie goœci Wyst¹pienia patronów i organizatorów konferencji Krzysztof Juryk, Prezes Zarz¹du Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej Jerzy Kerste, Przewodnicz¹cy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Marzena Lisiecka-Kawalska, Prezes Zarz¹du AEC Design Sp. z o.o. Pawe³ Chudy, Prezes Zarz¹du Miêdzynarodowego Centrum Szkoleñ i Kompetencji Od deski kreœlarskiej do ekranu komputera Krzysztof Szwajka, Grzegorz Dzieniszewski, Uniwersytet Rzeszowski Certyfikat ECCC Ryszard Woœ, Fundacja Nasza Szko³a Macierz kompetencji ECCC CAD Joanna Cichosz, Politechnika Lubelska Przerwa kawowa Czêœæ druga Projektowanie dwuwymiarowe nie tylko dla in ynierów Joanna Cichosz, Politechnika Lubelska Projektowanie 3D wiêksze mo liwoœci wizualizacji projektu Mariusz Cygnar, Grzegorz Budzik, Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu Wspó³praca miêdzy bran owa na platformie Revit Modelowanie Informacji o Budynku Wojciech Koz³owski - AEC Design Dyskusja podsumowuj¹ca Krzeszowicach, w rejonie stacji paliw - n/n sprawca wykorzystuj¹c jego chwilow¹ nieuwagê, dokona³ kradzie y portfela z dokumentami. 11 maj - w m. Czerna n/n sprawca dokona³ uszkodzenia pojazdu poprzez wybicie przedniej szyby. - n/n sprawcy dokonali kradzie y dokumentów podczas dokonywania zakupów, wykorzystuj¹c nieuwagê mieszkanki Grojca. 12 maj - n/n sprawcy usi³owali dokonaæ w³amania do kolektury LOTTO w Krzeszowicach. Po uszkodzeniu mienia oddalili siê. - n/n sprawca poprzez rzucanie kamieniami uszkodzi³ pojazd marki Opel Corsa w m. Tenczynek. 13 maj - n/n sprawca dokona³ kradzie y dokumentów wykorzystuj¹c nieuwagê mieszkanki Paczó³towic. 14 maj - kradzie pojazdu marki Skoda Octavia z Krzeszowickiego Rynku. Pojazd odnaleziono w innym miejscu Krzeszowic. 15 maj - na policjê zg³osi³a siê mieszkanka Krzeszowic zawiadamiaj¹c o nielegalnym wy³udzeniu informacji i przejêciu jej konta w portalu Allegro. - na policjê zg³osi³ siê mieszkaniec Filipowic zg³aszaj¹c o kradzie y cewki reklama w G OSIE KRZESZOWICKIM jest skuteczna i niedroga POŒREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI DORADZTWO GEODEZYJNO-PRAWNE W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI SZACOWANIE I WYCENA NIERUCHOMOŒCI ZAPRASZAMY PON. - PT i SOB miedzianej i kabli spawarki. Po czynnoœciach dochodzeniowych funkcjonariusze KP Krzeszowice dokonali zatrzymani dwóch mê czyzn - sprawców kradzie y - którzy skradzione przedmioty sprzedali w Punkcie Skupu Z³omu. 16 maj - funkcjonariusze KP Krzeszowice w m. Nowa Góra zatrzymali nietrzeÿwego mê czyznê, który dokona³ uszkodzenia pojazdu pracowników ochrony, a tak e naruszy³ mir domowy mieszkance Nowej Góry. 17 maj - nietrzeÿwy kieruj¹cy zosta³ zatrzymany w m. Krzeszowice. Kieruj¹cy prowadzi³ pojazd maj¹c 1,80 promila. Okaza³ siê, e jest poszukiwany przez policjê, a tak e ma orzeczony przez S¹d zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 18 maj - n/n sprawca w Krzeszowicach na placu targowym dokona³ kradzie y portfela na szkodê mieszkañca Filipowic. 19 maj - funkcjonariusze KP Krzeszowice dokonali zatrzymania sprawcy rozboju na mieszkañcu Miêkini. Sprawca doprowadzi³ pokrzywdzonego do stanu bezbronnoœci, po czym zabra³ mu telefon komórkowy. Postêpowanie trwa. zadzwoñ

8 8 Maj 2009 Nr 5 P R O M O C J A Optyk Okulista Pracownia mistrzowska -Dla klientów zamawiaj¹cych okulary BADANIE OKULISTYCZNE BEZP ATNE!!! -Posiadaj¹c receptê otrzymasz atrakcyjny RABAT!!! -Profesjonalny dobór soczewek progresywnych, dwuogniskowych i kontaktowych -Specjalne szk³a do pracy przy komputerze NOWOŒÆ! KRZESZOWICE, ul. Daszyñskiego 2, tel TRZEBINIA, ul. Rynek 4, tel Szczegó³y w zak³adzie, promocji nie mo na ³¹czyæ REKLAMA STACJA KASACJI I DEMONTA U POJAZDÓW W CZERNICHOWIE OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WÊGLA wraz z dostaw¹ na miejsce. Czynne: pn.-pt. 7-17, sob Czernichów 190 Tel. (012) Tel. kom Zabierzów, ul. Kolejowa 38 Tel. (012) CZERNICHÓW tel , Centrum Dzieciêce Smoczek W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo: - wózki dzieciêce, - foteliki samochodowe, - ³ó eczka, materace, - odzie dzieciêc¹, - akcesoria pielêgnacyjne, - kosmetyki, - zabawki, - akcesoria chrzcielne. Do dyspozycji Klientów wygodny parking! Krzeszowice Nawojowa Góra 265 Tel SZUKAM HALI MAGAZYNOWEJ DO WYNAJÊCIA O POWIERZCHNI OKO O 400 m 2 tel TANIE DRZWI ZEWNÊTRZNE tel tel./fax Krzeszowice SZKO A Z TRADYCJ W NAUCZANIU JÊZYKÓW OBCYCH NOWA OFERTA W JÊZYKU POLSKIM ROBUSIOWA ORTOGRAFIA NOWATORSKI KURS DLA DZIECI DYSORTOGRAFIA NIE ISTNIEJE! ZAPISY: KRZESZOWICE RYNEK 7 TEL: II etap inwestycji POWIERZCHNIA 37-89m 2, CENY od 4500 brutto Biuro sprzeda y: ul. 3-go Maja 1, Krzeszowice, tel ATRAKCYJNE CENY KRZESZOWICE - ul. Wyki tel DO SPRZEDANIA LOKALE GOTOWE DO ZAMIESZKANIA OGRODZENIA Transport! MONTA! BETONOWE - bardzo du y wybór ponad 50 wzorów STALOWE - ozdobne, ocynkowane w niskich cenach DREWNIANE BRAMY i FURTKI Firma "Grawital" - Olkusz, Witeradów 104, tel./fax /032/ KRZESZOWICE ul. Krakowska 16 TEL kom Infolinia: Chrzanów ul. Trzebiñska 78c tel/fax BETA Elektronarzêdzia SERWIS SPRZEDA Krzeszowice ul. Krakowska 31 tel/fax PROMOCYJNE CENY

Spotkanie z Prezydentem Bronis³awem Komorowskim 28 sierpnia br. Burmistrz Witold S³omka uczestniczy³ w Wy szej Szkole Integracji Europejskiej w Krakowie w inauguracji dzia³alnoœci nowego stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Nr 2 (16) Luty 2010 ISSN 1689-6726 gazeta bezp³atna G OS MIECHOWSKI miesiêcznik regionalny MIECHÓW, WOLBROM, S OMNIKI, GO CZA, CHARSZNICA, TRZYCI Jest afera, czy nie? gazeta bezp³atna Wody te zabrak³o

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (16) Luty 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Z a przejazd na trasie Jordanów Kraków pasa er p³aci 10 z³. Z kolei cena biletu na odcinku Jordanów

Bardziej szczegółowo

Nr 5 (17) Maj 2009 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Wojna z quadami gazeta bezp³atna Podczas

Bardziej szczegółowo

Nr 12 10 (19) (29) Grudzieñ PaŸdziernik 2008 2009 ISSN 1898-0813 gazeta bezp³atna G OS BOCHEÑSKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 7 szystkie te dzieci maj¹ nadziejê, e gdy

Bardziej szczegółowo

Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 8 Nr 2 (22) Luty 2011 ISSN 2081-2353 gazeta bezp³atna G OS CHRZANOWSKI miesiêcznik regionalny www..glos24.pl CHRZANÓW, TRZEBINIA, ALWERNIA, LIBI, BABICE gazeta

Bardziej szczegółowo

Nr 7 (20) Lipiec 2008 ISSN 1898-0821 gazeta bezp³atna G OS WIELICKI miesiêcznik regionalny www.glos.pl Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Marka Wieliczka 14 lipca zakoñczy³y

Bardziej szczegółowo

100 lecie Klubu Sportowego CLAVIA Œwi¹tniki Górne W dniu 8 lipca w Œwi¹tnikach Górnych obchodziliœmy niecodzienne œwiêto. Nasz Klub Sportowy CLAVIA obchodzi³ 100-lecie istnienia. Obchody Jubileuszu zorganizowane

Bardziej szczegółowo

Nr 4(21) Kwiecieñ 2010 ISSN 1689-6734 gazeta bezp³atna G OS PODHALAÑSKI miesiêcznik regionalny Nowotarskie Szarotki zdoby³y swój dziewiêtnasty tytu³ Mistrza Polski w hokeju na lodzie i to w jakim stylu!

Bardziej szczegółowo

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.:

Jubileusz 100-lecia istnienia jednostki OSP w Kozodrzy. Sukcesy sumoków z Lubziny na europejskich matach. W numerze m.in.: GAZETA POWIATOWA ZIEMIA ROPCZYCKA ISSN 1508-4604 NR 7-8 (249-250) LIPIEC-SIERPIEŃ 2012 CENA 2,50 ZŁ (w tym 5% VAT) MIESIĘCZNIK SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO I TOWARZYSTWA PRZYJACIÓŁ ZIEMI ROPCZYCKIEJ IWIERZYCE

Bardziej szczegółowo

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011

Widownia nowej hali. Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5. Str. 3. Str. 16. Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie. nr 2 grudzieñ 2011 Widownia nowej hali nr 2 grudzieñ 2011 Relacja z otwarcia hali Str. 3 Rozmowa z nowym w³aœcicielem Weletu Str. 5 Do ynki gminne w Przemoczu Str. 16 fot. Ryszard Pêtecki Wydawca: Urz¹d Miejski w Maszewie

Bardziej szczegółowo

GRAJEK ZNOWU ZNISZCZONY STR. 4 Nr 10 13.07.2005 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY RADOŒÆ BEZ GRANIC PIENI DZE NA KARETKÊ Z PRÊDKOŒCI KARETKI Podczas ostatniej sesji Rada Miejska Po³czyna Zdroju podjê³a uchwa³ê

Bardziej szczegółowo

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y?

DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? My piszemy, e tutaj warto yæ... Nr 19 (1046) 12 maja 2015 Od 1990 r. ISSN 1231-7691 Indeks 374997 2.70 z³ (5% VAT) www.rzeczkrotoszynska.pl DLACZEGO POLICJA NADU Y A SI Y? Zaczê³o siê od spotkania w markecie,

Bardziej szczegółowo

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach

SUKCES NASZEGO SADOWNIKA. Stra ackie podziêkowania Organizatorzy obchodów Jubileszu 100- lecia Ochotniczej Stra y Po arnej w Zebrzydowicach NR 8 (44) MIESIÊCZNIK ISSN 1508-0986 Rok IV SIERPIEÑ 2002 SUKCES NASZEGO SADOWNIKA Znany mieszkañcom z prowadzenia wzorcowego Kompleksu Sadowniczo-Szkó³karskiego Zebrzydowice pan W³adys³aw Ciencia³a otrzyma³

Bardziej szczegółowo

Kupcy przeciw po³¹czeniu

Kupcy przeciw po³¹czeniu Czytaj¹ nas mieszkañcy Bia³o³êki, Pragi Pó³noc i Targówka nr 9 (381) 30 kwietnia 2008 roku bezp³atnie Nak³ad 25.000 egz. www.ngp.pl PANELE ŒCIENNE POD OGOWE KARNISZE DRZWI WARSZAWA ul. RADZYMIÑSKA 116

Bardziej szczegółowo

Nr 3 (52) Marzec 2012 beskidzki ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci» str. 4 Zawoja patrzy w przysz³oœæ gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 3 Marzec 2009 ISSN 1898-0805 gazeta bezp³atna G OS MYŒLENICKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 8 str. 6» Okno na œwiat Przychodz¹ tu co dnia.

Bardziej szczegółowo

BIURO OBS UGI KLIENTA

BIURO OBS UGI KLIENTA miesiêcznik ISSN 1425-9370 Rok XVI Nr 2 (193) Luty 2008 www.gmina.zgierz.pl BIURO OBS UGI KLIENTA 1 lutego uruchomione zosta³o w Urzêdzie Gminy Zgierz Biuro Obs³ugi Klienta. Pierwszego interesanta BOK,

Bardziej szczegółowo

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str.

4 x Janów. Wam ch³opcy polegli... W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3. Gazeta Janowska. Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. ISSN 1508-7298 W numerze: Imprez ci u nas dostatek str. 3 Wieloletni Program Inwestycyjny uchwalony - str. 4 Czerwiec 2005 Wam ch³opcy polegli... Wam ch³opcy poleg³ym tu na Janowskiej Ziemi ta uczta duchowa

Bardziej szczegółowo

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY

Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion. Cena 1,40 z³. MAJSTER M.Pietraszewski ZAPRASZAMY Za³o ony w 1997 r. ISSN 1505-0246 B¹dŸ uroczy dla swoich wrogów nic ich bardziej nie z³oœci. Carl Orff Nr 50 (570) Nr 50 (570) 16 grudnia 2008 r. Bêdziemy mieli piêkny stadion 12 grudnia w sali konferencyjnej

Bardziej szczegółowo

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755

SOLECKIE Z RATUSZA. Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 Nr 143 27 sierpnia 2010 r. Egzemplarz bezp³atny ISSN 1733-7755 SOLEC KUJAWSKI 1325-2010 685. ROCZNICA NADANIA PRAW MIEJSKICH W sierpniu koñczy siê rekrutacja do projektu realizowanego przez siedem gmin

Bardziej szczegółowo

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17

MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5. Planowane inwestycje s.7. Zwyciêska Dru yna s.17 MARZEC 2014 NR 1 (21) Obchody Dnia Kobiet s.5 Planowane inwestycje s.7 Z okazji zbli aj¹cych siê Œwi¹t Wielkanocnych, sk³adamy wszystkim mieszkañcom Gminy Ciechocin najserdeczniejsze yczenia. Wiele radoœci,

Bardziej szczegółowo

Nr 4 (52) Kwiecieñ 2012 ISSN 1899-217X gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS LIMANOWSKI miesiêcznik regionalny limanowski LIMANOWA, MSZANA DOLNA, TYMBARK, DOBRA Alternatywa dla ekranów gazeta bezp³atna

Bardziej szczegółowo

Nr 1 (14) Styczeñ 2009 ISSN 1899-2161 gazeta bezp³atna Nak³ad 8000 egz. G OS BESKIDZKI miesiêcznik regionalny Bezp³atne og³oszenia nieruchomoœci na telefon i przez internet» str. 6 Zima w Zawoi gazeta

Bardziej szczegółowo

Pogoñ Po³czyn Zdrój rocznicowe wspomnienia STR. 12-13 Nr 15 13.09.2006 BEZP ATNY MAGAZYN SAMORZ DOWY Remonty na starówce PO CZYN PIÊKNIEJE W OCZACH, A TO JESZCZE NIE KONIEC! ALEJA PARKOWA BÊDZIE JAK NOWA

Bardziej szczegółowo

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie

Niedziela 27 czerwca 2004 roku 80 lat Ochotniczej Stra y Po arnej w Paw³owie Czerwiec 2004 r. Nr 3 (65) ISSN 1509-1112 IV EKO-WYSTAWA Sta e w Urzêdzie Gminy Zapraszam wszystkich chêtnych, którzy: ukoñczyli szko³ê œredni¹ lub wy sz¹, nie ukoñczyli 25 roku ycia i s¹ chêtni do pracy,

Bardziej szczegółowo

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach

Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach PaŸdziernik 2008 r. Nr 3 (83) ISSN 1509-1112 Uroczyste podpisanie partnerstwa w Liederbach czytaj na stronie 17 Podpisanie umowy partnerskiej Podarunek dla gminy Liederbach - Rübezahl Wernisa w ratuszu

Bardziej szczegółowo

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie

Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie Dwutygodnik Samorz¹du Ter ytorialnego w Chojnowie h..c G er r. m 9 u n 00 y.2 pn tê.07 s a 3 N NR 12 (699) ROK XVII 19.06.2009 CENA 1,30z³ Dni Chojnowa 2009 C h o j n o w s k i e r o z m a i t o œ c i

Bardziej szczegółowo

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje

W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3. Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego. Urz¹d Miejski informuje ISSN 1508-7298 W numerze: 30 lat Rejonu Energetycznego w Janowie Lubelskim...str. 3 Styczeñ 26 Pieni¹dze i II miejsce w Polsce dla Janowa Lubelskiego Pismo Samorz¹du Terytorialnego zdobywaliœmy z Unii

Bardziej szczegółowo

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN

Kredyty. masz ciekawy temat - zadzwoñ BABIMOST, BOJAD A, KARGOWA, KOLSKO, PRZEMÊT, RAKONIEWICE, SIEDLEC, S AWA, SULECHÓW, TRZEBIECHÓW, WOLSZTYN masz ciekawy temat - zadzwoñ 0605 555 505 26pap2847 c3 AP03012 cena1,80 z³ poniedzia³ek, 21 grudnia 2009 str. 1 poniedzia³ek 21 grudnia 2009 r. Nr 26/242/ 2009 Rok VII tel./fax (0-68) 347-30-14 e-mail:wasz.dzien@po.home.pl

Bardziej szczegółowo