Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ""

Transkrypt

1 Nr 5 (22) Maj 2009 ISSN X gazeta bezp³atna G OS KRZESZOWICKI miesiêcznik regionalny Z naszych stron Patriota Dziœ Jego wojenne zmagania odkrywa p. Krzysztof Pachla, który podj¹³ siê opracowania i wydania albumu: W obronie Ojczyzny o³nierze gminy Krzeszowice. Opracowywany album bêdzie zawiera³ materia³y faktograficzne i biogramy o³nierzy z lat ; ; , wszystkich formacji wojskowych polskich i z wszystkich frontów I i II wojny œwiatowej, o³nierzy mieszkañców gminy Krzeszowice. To w³aœnie pan Krzysztof Pachla zwróci³ siê do nas z proœb¹, aby przybli- yæ mieszkañcom Krzeszowic patriotê - Józefa Wójcika z Nowej Góry - przesy- ³aj¹c do redakcji cenne informacje: Józef Wójcik - syn Józefa i Anny z d. agan, ur r. w Miêkini 42, zamieszka³y Nowa Góra 195 gm. Krzeszowice. Wywieziony przez Niemców na roboty przymusowe do Austrii (praco- GARNITURY MARYNARKI KAMIZELKI SPODNIE KOSZULE KRAWATY KRZESZOWICE, RUDAWA, ZABIERZÓW Historia Ojczyzny wci¹ nie jest do koñca odkryta. Czasem jednak tak niewiele trzeba by dowiedzieæ siê, e tu obok mieszka wojenny bohater, który swój waleczny yciorys zmuszony by³ ukrywaæ ca³e dziesiêciolecia. KONTAKT Z DORADC : gazeta bezp³atna wa³ u Niemca bauera), sk¹d zosta³ wywieziony na roboty do W³och (na Sycyliê), do kopania okopów i innych prac na rzecz armii hitlerowskiej. Wyzwolony przez wojska amerykañskie w lipcu 1943 r., wst¹pi³ do 5. Kresowej Dywizji Piechoty, w 17. Batalionie Lwowskim. PROJEKTY BUDYNKÓW ORAZ PRZEBUDOWY I MODERNIZACJE ISTNIEJ CYCH KOSZTORYSY, DORADZTWO TECHNICZNE, CERTYFIKATY ENERGETYCZNE tel , WASZ DOM - NASZA PASJA... KAMIENIARSTWO NAGROBKOWE I BUDOWLANE A.T. Grzegorczyk Krzeszowice, ul. Krakowska 55 tel kom , Polecamy: nagrobki, grobowce, piwniczki, parapety, posadzki, blaty marmurowe, kominki, wyroby z kamienia naturalnego PROMOCYJNA SPRZEDA NAGROBKÓW NAZIEMNYCH Uczestniczy³ w szlaku bojowym II. Korpusu Polskiego we W³oszech. Po wojnie przeniesiony wraz z II. Korpusem Polskim do Wielkiej Brytanii, gdzie, podj¹³ pracê w kopalni. Z Anglii powróci³ do Polski w 1949 roku. ZAOPATRZENIE SKLEPÓW dokoñczenie na str. 2 FIRMA BUDOWLANA GIPSAR PE NY ZAKRES US UG WYKONUJE: ELEWACJE INSTALACJE ELEKTRYCZNE KOSTKÊ BRUKOW TYNKI TRADYCYJNE REGIPSY OGRODZENIA BUDOWY OD PODSTAW I WIELE INNYCH PRAC! KRZYSZTOF LASKIEWICZ TEL KOM PRZYJÊCIA WESELNE FACHOWA OBS UGA, ZAOPATRZENIE, CATERING HURTOWNIA WARZYW I OWOCÓW ORAZ ART. SPO YWCZYCH DYSTRYBUCJA POMIDORÓW KRZESZOWICKICH Krzeszowice, ul. Legionów Polskich 21a tel. (012) , fax: (012) REALIZUJEMY ZLECENIA TELEFONICZNE ZAPRASZAMY: pon. - pt , sobota KOMPLEKSOWE ZAOPATRZENIE sklepów - sieci, punktów gastronomicznych ALARMY TELEWIZJA PRZEMYS OWA SKLEP KOMPUTEROWY komputery - drukarki, akcesoria Profesjonalny serwis komputerów, monitorów drukarek i innych F.H.U. Krypton Krzeszowice Dom Towarowy (niski parter) ul. Daszyñskiego 1 tel , Zabierzów ul. Krakowska 305 tel kom Zielonki ul. Krakowskie Przedmieœcie 124 tel CENY PROMOCYJNE Polbank EFG Kraków ul. Kalwaryjska 63 (blisko Ronda Mateczny) tel. (12) (12) kom

2 2 Maj 2009 Nr 5 KRZESZOWICE Posadzono nowe drzewa EDYTA WO OWICZ-KULIG & SYLWESTER KULIG STUDIUM DWULETNIE W SYSTEMIE ZAOCZNYM i ró nych kierunkach m.in.: technik obs³ugi turystycznej technik hotelarstwa technik administracji samorz¹dowej BHP organizacja reklamy LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE DLA DOROS YCH (trzyletnie na podbudowie gimnazjum lub oœmioletniej szko³y podstawowej) UZUPE NIAJ CE LICEUM OGÓLNOKSZTA C CE DLA DOROS YCH (dwuletnie zaoczne na podbudowie zasadniczej szko³y zawodowej) ORGANIZUJEMY KURSY PRZYGOTOWUJ CE DO MATURY (zajêcia grupowe i indywidualne) PUNKT REKRUTACYJNY CZYNNY OD 1 LIPCA PON. i CZW. OD 8.00 DO tel (codziennie od do 19.00) , KRZESZOWICE ul. D³uga 22 SZKO Y POSIADAJ UPRAWNIENIA SZKÓ PUBLICZNYCH reklama w G OSIE KRZESZOWICKIM jest skuteczna i niedroga zadzwoñ W dniu 21 maja br., w Nawojowej Górze, rozpoczêto akcjê sadzenia nowych drzew z inicjatywy Urzêdu Miejskiego, Szko³y Podstawowej oraz FUNDACJI AERIS FUTURO. Akcjê zainicjowa³ burmistrz Czes³aw Bartl, który posadzi³ pierwsze z nich. Nastêpne drzewka ozdobi¹ okolice Krzeszówki. Posadzono razem 45 drzew - przy czynnej pomocy m³odzie y i grona pedagogicznego - bêd¹cych darem Fundacji Aeris Futuro w ramach unijnego projektu Czas na las. Foto z arch. UM Krzeszowice Co watro wiedzieæ o nowotworach Konferencja szkoleniowa dla lekarzy i personelu medycznego. Stowarzyszenie Kobiet z Problemami Onkologicznymi "Amazonka" i Urz¹d Miejski w Krzeszowicach zapraszaj¹ lekarzy i personel medyczny na konferencje szkoleniow¹, która odbêdzie siê 30 maja o godz w Sali Herbowej. W programie: Prof. dr hab. med. Jerzy Mituœ, Dr n. med. Wojciech Wysocki: Wspó³czesne metody chirurgicznego leczenia chorych na raka piersi Prof. dr hab. med. Zbigniwe Kojs, Dr n. med. Ma³gorzata Klimek: Leczenie nowotworów narz¹du rodnego Dr n. med. El bieta uczyñska: Diagnostyka radiologiczna nowotworów piersi i narz¹du rodnego, badania profilaktyczne Dr n. med. Piotr Brandys: Leczenie napromienianiem nowotworów narz¹du rodnego i piersi Lek. med. Grzegorz Czy ewicz: Leczenie systemowe nowotworów piersi i narz¹du rodnego Dr n. med. Pawe³ Blecharz: Rodzinne nowotwory u kobiet Wiêcej informacji i formularz zg³oszenia na stronie internetowej Kto zap³aci za ten spór? dalszy ci¹g ze str. 1» Po powrocie do Polski, pracowa³ w Kopalni Kamienia Wapiennego Czatkowice. Nie móg³, ze wzglêdu na panuj¹c¹ atmosferê, przyznawaæ siê do swego szlaku bojowego w Polskich Si³ach Zbrojnych na Zachodzie. Uczestniczy³ prywatnie we wszystkich uroczystoœciach patriotycznych. Czêsto spotyka³ siê z yczliwoœci¹ œrodowiska kombatanckiego i kolegów w pracy. Oficjalnie jednak nikt nie mia³ odwagi uhonorowaæ Andersowca. Obecnie pan Józef Wójcik jest cz³onkiem Zwi¹zku Kombatantów RP i By³ych WiêŸniów Politycznych. Teraz ju oficjalnie mo e i bêdzie mówi³ o o³nierzach, dla których Polsk¹ by³a pierwsza msza œwiêta w obozie etapowym II. Korpusu w Egipcie, gdy z hitlerowskiego obozu robót przymusowych szli ku wolnoœci, i o tych samych, którzy w ca³ej Kampanii W³oskiej walczyli i krwawili siê z has³em: Dla Ciebie Polsko. W opracowaniu autorstwa Melchiora Wañkowicza Monte Cassino * (wydanie 1990 r., str.172), jest wzmianka o bombardierze Wójciku: Niemieckie patrole podobno wesz³y na 706. To ju na ty³ach tego czegoœ, co siê trzyma w¹t³¹ tkank¹ jako przes³onowy batalion 14. Do nie ubezpieczonych gniazd naszych moÿdzierzy podsuwali siê Niemcy na 100 metrów. MoŸdzierze zanosi³y siê, jak zanosz¹ siê szczekaniem wiejskie psy, kiedy podchodzi obcy. Strzela³y ju ca³¹ noc lufy by³y tak rozpalone, e dodatkowe ³adunki, maj¹ce wzmocniæ pocisk, zapala³y siê wczeœniej i pociski nie mia³ si³y. Widzia³em dziewiêtnastolatka, bombardiera Wójcika, który rozbroi³ 17 niewypa³ów. Kiedy pocisk zostawa³ w lufie, wypada³ z workiem, przez który chwyta³ rozpalon¹ lufê, wyjmowa³ j¹ z obsady, przechyla³ i wytrz¹sa³ niewypa³. Ch³opcy wylewali na lufy z manierek swoje skromne zapasy wody, a kiedy wody nie sta³o mocz zbierano do puszek jak skarb. * Monte Cassino - Reporta znakomitego pisarza Melchiora Wañkowicza, w latach wojny korespondenta II.. Korpusu Polskiego, wchodz¹cego w sk³ad 8. armii brytyjskiej walcz¹cej we W³oszech, to epopeja ukazuj¹ca trud, ofiarnoœæ i mêstwo polskiego o³nierza w zwyciêskiej bitwie rozpoczêtej w nocy 11 maja 1944 r., a zakoñczonej zdobyciem Monte Cassino 18 maja, Piedimonte 24 maja i Monte Cairo 25 maja. Autor przedstawia udzia³ Polaków w s³ynnej operacji wojennej, która po nieudanych atakach oddzia³ów amerykañskich, nowozelandzkich i hinduskich otwar³a aliantom drogê do Rzymu. *** 5. Kresowa Dywizja Piechoty (5 KDP) jednostka piechoty Polskich Si³ Zbrojnych na Zachodzie. Dywizja powsta³a w marcu 1943 r. na bazie 5. i 6. Dywizji Piechoty sformowanych jeszcze w ZSRR. Pocz¹tkowo dwubrygadowa, pod koniec wojny rozbudowana o trzeci¹ brygadê. Dywizja zosta³a w³¹czona w sk³ad II. Korpusu Polskiego pod dowództwem gen. W³adys³awa Andersa przerzuconego w okresie od XII 1943 do IV 1944 r. do po³udniowych W³och. 5 KDP bra³a udzia³ we wszystkich kolejnych bitwach II. Korpusu. Walczy³a pod Sangro i Volturno. Poprzez Liniê Gustawa (bitwa pod Monte Cassino) przesz³a do walk nad Adriatykiem, w rejonie Loreto, w Apeninach Emiliañskich oraz nad rzek¹ Senio i pod Boloni¹, zakoñczonych efektownym jej zdobyciem 21 IV 1945 r. Dowódc¹ dywizji przez ca³y jej szlak bojowy by³ p³k (od 1 marca 1944 genera³ brygady) Nikodem Sulik. Organizacja i obsada personalna Dowództwo: Gen. bryg. Zygmunt Bohusz-Szyszko (III - VI 1943) - pierwszy dowódca dywizji. Gen. bryg. Nikodem Sulik (VIII ) - drugi dowódca dywizji. zastêpca dowódcy - gen. bryg. Klemens Rudnicki (X IV 1945) I zastêpca dowódcy - p³k piech. Józef Werobej II zastêpca dowódcy - p³k dypl. Stanis³aw Lityñski (VII - XI 1945) dowódca artylerii - p³k dypl. Jerzy Marian Pawe³ Orski Sztab: szef sztabu - pp³k dypl. Stanis³aw Maleszewski oficer operacyjny - kpt. dypl. W³adys³aw ebrowski oficer informacyjny - kpt. dypl. Antoni Rolski kwatermistrz - mjr dypl. Aleksander Jedziniak 4. Wo³yñska Brygada Piechoty (od 17 paÿdziernika 1944 r.) 10. Wo³yñski Batalion Strzelców 11. Wo³yñski Batalion Strzelców 12. Wo³yñski Batalion Strzelców 5. Wileñska Brygada Piechoty 13. Wileñski Batalion Strzelców "Rysiów" 14. Wileñski Batalion Strzelców " bików" 15. Wileñski Batalion Strzelców "Wilków" 6. Lwowska Brygada Piechoty 16. Lwowski Batalion Strzelców 17. Lwowski Batalion Strzelców 18. Lwowski Batalion Strzelców Artyleria Dywizyjna: 4. Kresowy Pu³k Artylerii Lekkiej 5. Wileñski Pu³k Artylerii Lekkiej 6. Lwowski Pu³k Artylerii Lekkiej 5. Kresowy Pu³k Artylerii Przeciwlotniczej Lekkiej 5. Kresowy Pu³k Artylerii Przeciwpancernej oddzia³y dywizyjne i s³u by: 15. Pu³k U³anów Poznañskich 5. Kresowy Batalion Ciê kich Karabinów Maszynowych 5. Kresowy Batalion Saperów 5. Kresowy Batalion ¹cznoœci 5. Szwadron andarmerii. ród³o:

3 Nr 5 Maj KRZESZOWICE Sobotnio - niedzielne przejazdy ruszy³y Jak podaje UM Krzeszowice, uruchomiono program przejazdów dofinansowanych przez gminê na terenie Gminy Krzeszowice w niedziele i œwiêta. Wtym roku po raz pierwszy zdecydowano siê na takie rozwi¹zanie dofinansowania us³ug przewozowych, poniewa dotychczas wielokrotnie podjête rozmowy z przewoÿnikami - na skutek próœb mieszkañców z gminnych miejscowoœci, w sprawie uruchomienia takich kursów - nie przynios³y spodziewanych rozwi¹zañ. PrzewoŸnicy t³umaczyli tak¹ sytuacjê g³ównie nieop³acalnoœci¹ tego przedsiêwziêcia (koszty paliwa, eksploatacji samochodu, wynagrodzenia kierowcy, itp). Zdaniem przewoÿników, którzy swego czasu uruchomili takie kursy, korzystaj¹cych mieszkañców by³o bardzo ma³o, a przewidywania co do iloœci potencjalnych pasa erów znikome. Obecnie uruchomiono przejazdy w niedziele i œwiêta na nowych trasach: Krzeszowice - Czerna (Remiza) - Paczó³towice - Dêbnik - Krzeszowice. godz. 6.00, i PrzewoŸnik: Zenon Wójcik, cena biletu 2 z³. Nowe place zabaw ju otwarte! W dniu 19 maja br. dokonano uroczystego odbioru technicznego czterech placów zabaw w Krzeszowicach: przy skate parku; na os. bik; na os. Czatkowice i na os. Nowy Œwiat. Otwarciu placu zabaw przygl¹da³y siê uradowane przedszkolaki. Krzeszowicki plac zabaw wyposa ono w: imponuj¹cy zestaw Balbina z kilkunastoma elementami zabawowymi, linarium, obrotow¹ piramidê o wysokoœci 4 metrów oraz œciankê wspinaczkow¹ Aztek Adventure Vertical 4. Ca³kowita wartoœæ tej inwestycji wynios³a niemal 280 tys. z³otych. Na jednym z placów (os. bik) ju w najbli sz¹ sobotê, 30 maja, dzieci bêd¹ mog³y bawiæ siê na imprezie z okazji Dnia Dziecka. W tym dniu o godzinie odbêdzie siê uroczyste otwarcie placu zabaw przy udziale w³adz Gminy. Po otwarciu czekaj¹ na dzieci atrakcje: konkursy z nagrodami, zabawy, pokazy sprzêtu stra ackiego, przejazdy zaprzêgiem konnym ulicami osiedla. Foto z arch. UMiG Krzeszowice Krzeszowice - Wola Filipowska - Filipowice - Pary - Filipowice - Wola Filipowska - Krzeszowice. godz. 7.30, i PrzewoŸnik: FHU CODI Magdalena Matysik, cena biletu na obszarze 1 miejscowoœci: 1,50 z³. Krzeszowice - Siedlec - Dubie - ary - Nawojowa Góra (Remiza) - Krzeszowice. godz. 8.20, i PrzewoŸnik: FHU "CODI" Magdalena Matysik, cena biletu na obszarze 1 miejscowoœci: 1,50 z³. Krzeszowice - Tenczynek - Rudno - Wola Filipowska - Krzeszowice. godz. 9.00, i PrzewoŸnik: FHU "CODI" Magdalena Matysik, cena biletu na obszarze 1 miejscowoœci: 1,50 z³. Krzeszowice - Nawojowa Góra - Frywa³d - Zalas (KKD) - Sanka - Zalas (Szko³a) - Tenczynek - Krzeszowice. godz. 6.40, i PrzewoŸnik: FHU "CODI" Magdalena Matysik, cena biletu na obszarze 1 miejscowoœci: 1,50 z³. Mamo, Tato, te chcê byæ Ma³ym Tygryskiem! W³aœnie te s³owa najczêœciej mo emy us³yszeæ od dzieci przychodz¹cych w odwiedziny do tygryskowego przedszkola. I nic dziwnego w Akademii Ma³ych Tygrysków w Krzeszowicach dzieci czuj¹ siê jak w bajkowej krainie. 100-lecie szko³y Na jubileusz w dniu 30 maja br. zaprasza Szko³a Podstawowa w Miêkini, która obchodziæ bêdzie jubileusz 100-lecia istnienia. W dniu obchodów jubileuszu szkole zostanie nadane imiê hr. Krystyny i Andrzeja Potockich. Rowerem po Ziemi Krzeszowickiej VI. Rekreacyjny Rajd Rowerowy Szlakami Zabytków Ziemi Krzeszowickiej. W³amywacz zatrzymany 18 maja funkcjonariusze Komisariatu Policji w Krzeszowicach dokonali zatrzymania mê czyzny podejrzanego o dokonanie 11. kradzie y z w³amaniem do budynków i altan na terenie gm. Krzeszowice, w okresie od 3 do 18 marca 2009 r. Po zatrzymaniu zabezpieczono tak e Uroczystoœci rozpoczn¹ siê o godz msz¹ œw. przed budynkiem szko³y. W programie przewidziano: poœwiêcenie sztandaru, wyst¹pienie dyrektora szko³y, nadanie imienia i prawa posiadania sztandaru, œlubowanie uczniów, ods³oniêcie tablicy pami¹tkowej, wyst¹pienia zaproszonych goœci, program artystyczny. Stowarzyszenie Inicjatyw Spo³ecznych Woli Filipowskiej zaprasza do udzia³u w VI. Rekreacyjnym Rajdzie Rowerowym Szlakami Zabytków Ziemi Krzeszowickiej w dniu 7 czerwca br. Start nast¹pi o godz z boiska LKS WOLANKA w Woli Filipowskiej, zapisy w dniu rajdu od godziny Organizator przewiduje dwie trasy: - dla zaawansowanych z odcinkiem specjalnym - dla mniej zaawansowanych i dzieci. Dla uczestników nagrody! czêœæ skradzionych przedmiotów, które zwrócono w³aœcicielom. Mê czyznê przekazano do dyspozycji S¹du, a S¹d Rejonowy w Krakowie zastosowa³ wobec zatrzymanego œrodek zapobiegawczy w postaci tymczasowego aresztowania na okres 3 miesiêcy. M aleñkie, okr¹g³e stoliczki, a przy nich poustawiane krzese³ka. Na kolorowych œcianach widzimy uœmiechniêtych przyjació³ ze Stumilowego Lasu. Istny raj dla malucha. Zawsze marzy³am o stworzeniu przedszkola, które bêdzie spe³nia³o najwy sze standardy mówi Pani Kinga Grzybowska, dyrektor Akademii. Przede wszystkim bezpieczeñstwo podopiecznych - tutaj nie uznajê kompromisów. Wyposa enie przedszkola i piêknego placu zabaw posiada wszelkie wymagane atesty, a odblaskowe kamizelki, które zak³adamy na spacer sprawiaj¹, e jesteœmy widoczni i rozpoznawalni. Akademia Ma³ych Tygrysków jest placówk¹ wielojêzyczn¹ dzieci wraz z Myszk¹ Mickey poznaj¹ jêzyk angielski, natomiast lalka Amelie wprowadza Tygryski w œwiat jêzyka francuskiego. Nauczycielka jêzyków obcych- ciocia Marta wie doskonale o tym, i p³ynne pos³ugiwanie siê jêzykami obcymi to nie tylko podstawowy w dzisiejszych czasach warunek uzyskania dobrej pracy w przysz³oœci, ale tak e klucz do wiêkszej sprawnoœci umys³owej. Uwa a, e nauczanie nale y rozpocz¹æ jak najwczeœniej, gdy nauka jêzyka obcego w wieku przedszkolnym stymuluje rozwój mózgu, zwiêkszaj¹c potencja³ intelektualny dziecka, co u³atwia naukê matematyki, muzyki i ka dego kolejnego jêzyka. Dwujêzycznoœæ w naszym przedszkolu ma równie wymiar wychowawczy podkreœla Pani Dyrektor poznaj¹c jêzyki obce dzieci uwra liwiane s¹ na inne kultury i obyczaje, ucz¹ siê tolerancji i szacunku. Ponadto Akademia przygotowuje do edukacji w szkole - zajêcia w ka dej z grup wiekowych prowadzone s¹ we wspó³pracy z Instytutem Inteligencji Wielorakich, aby zapewniæ wszechstronny i harmonijny rozwój osobowoœci dziecka. Wszystkie panie nauczycielki posiadaj¹ wykszta³cenie pedagogiczne, uzyskane na najlepszych uniwersytetach. S¹ bardzo lubiane przez dzieci, które uwielbiaj¹ przytulaæ siê do swoich Cioæ. Te spontaniczne dowody sympatii i zaufania s¹ najwspanialszym wynagrodzeniem za ich pracê. Oferta przedszkola skierowana jest P R Z E D S Z K O L E tel , do dzieci w wieku od 2,5 do 6 lat. Placówka otwarta jest od 7 do w dni robocze, a w sobotê od 8 do 16. Organizowane s¹ tak e Tygryskowe Bale Andrzejkowe i Sylwestrowe z mo liwoœci¹ zostawienia dzieci na ca³¹ noc w przedszkolu. 31 maja br. odbêdzie siê inauguracja ogólnopolskiej imprezy Ca³a Polska Czyta Dzieciom, której w gminie Krzeszowice organizatorem jest przedszkole Akademia Ma³ych Tygrysków. Serdecznie zapraszamy do sali OSP przy ul. Œw. Floriana 3 w Krzeszowicach. 1 czerwca nowe przedszkole znajdowaæ siê bêdzie równie w Balicach, w domu z piêknym i du ym ogrodem. ZAPRASZAMY! Szczegó³y na: ZAPISY TRWAJ

4 4 Maj 2009 Nr 5 KRZESZOWICE Wyprawka szkolna Gdzie jest szczeniak? Do naszej redakcji wp³ywa coraz wiêcej korespondencji od Czytelników, co œwiadczy o tym, e publikujemy istotne dla Pañstwa informacje. W po³owie maja otrzymaliœmy bardzo wzruszaj¹cy list: Szanowni Pañstwo, Zwracam siê z uprzejm¹ proœb¹ o zamieszczenie og³oszenia o potrzebie znalezienia przyjaznego domu dla m³odego pieska, który wegetuje przy starym domu, a obok pogorzeliska w Tenczynku, w bliskiej okolicy Zak³adów Przetwórstwa Owocowego. Jest on m³odym, szorstkow³osym mieszañcem, który wiosn¹ urodzi³ siê. Matkê zabrano do odleg³ego schroniska, bo osoby dokarmiaj¹ce zmieni³y zdanie. Pierwotnie chcia³y sterylizacji suki by tam zosta³a a potem domaga³y siê interwencji Stra y Miejskiej co w³aœnie tak siê skoñczy³o, a szczeniak nie da³ siê z³apaæ i rozpaczliwie szuka matki. Mo e nag³oœnienie tej sprawy wzruszy mieszkañców Tenczynka zw³aszcza m³odzie bo z doœwiadczenia wiem, e na m³odych zawsze mo na liczyæ. On nie zas³u y³ sobie na azyl. Od przesz³o 30 lat, spo³ecznie pomagam bezdomnym zwierzêtom ale moje mo liwoœci ju siê wyczerpa³y, st¹d potrzeba wci¹gniêcia do pracy spo³ecznej m³odszej generacji. Z najwiêksz¹ radoœci¹ i uznaniem dla Pañstwa czasopisma stwierdzam, e profesjonalnie i z SER- CEM, nie a³uj¹c miejsca w swojej gazecie, pragniecie pomagaæ najbiedniejszym czworonogom i CHWA A WAM ZA TO oby tak dalej czego o innych regionalnych (i tych dotowanych) nie mo na powiedzieæ. Liczê na pomoc w przedmiotowej sprawie i odzew wra liwych czytelników. Nazwisko i adres do wiadomoœci redakcji. W œlad za listem uruchomiliœmy wszystkie kontakty do wolontariuszy Fundacji Pro Animals i jak siê spodziewaliœmy obiecano znaleÿæ dom tymczasowy dla szczeniaka i matki. Pojecha³am do Tenczynka aby szczeniaka odszukaæ i zabraæ. Niestety, od paru dni nikt go tu nie widzia³. Zesz³am wszelkie zakamarki ale po drodze mija³am tylko wystawione przez dobrych ludzi miski, które zapewne s³u y³y szczeniakowi za sto³ówkê. W poszukiwania psa zaanga owali siê mieszkañcy Tenczynka, jednak nie dotar³am do wszystkich. Dosz³am do wniosku, e szczeniak poszed³ g³êbiej w zabudowania byæ mo e szukaj¹c matki. Wolontariat Fundacji Pro Animals ju dzia³a, by matkê zabraæ z azylu w Jastrzêbiu Zdroju. Do pe³ni szczêœcia zabrak³o jednak wiedzy gdzie jest jej kud³aty czarny szczeniak (z bródk¹ ). Bardzo liczymy na pomoc mieszkañców Tenczynka, wierz¹c, e nie dadz¹ zgin¹æ m³odemu psiakowi i w³¹cz¹ siê w jego poszukiwania. Chcemy wierzyæ, e i ta historia zakoñczy siê happy endem, a my opublikujemy reporta o jej bohaterach. Prosimy, pomó cie nam znaleÿæ osieroconego szczeniaka! Na wszelkie informacje czekamy pod nr P.S. Chcielibyœmy zabraæ suczkê ze schroniska i umieœciæ w domu tymczasowym, gdzie bezpiecznie i w spokoju czeka³aby na swój prawdziwy dom. Aby móc to zrobiæ niezbêdne jest zebranie pieniêdzy na szczepienie i karmê - dlatego bardzo prosimy ludzi dobrego serca o wsparcie fundacji, która zajmuje siê bezdomnymi i skrzywdzonymi zwierzêtami, a pod której opiek¹ znajdzie siê bezdomna suczka i szczeniak Fundacja Pro Animals Na Pomoc Zwierzêtom ul. eromskiego 6, Chrzanów PKO BP Oddz. I w Chrzanowie (en) W zwi¹zku z projektem rz¹dowego Programu Pomocy Uczniom w roku szkolnym 2009/2010 Wyprawka szkolna 2009, Wydzia³ Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Krzeszowicach informuje o mo liwoœci dofinansowania zakupu: podrêczników dla uczniów klas I III szko³y podstawowej, podrêczników dla uczniów klas I gimnazjum Warunkiem przyznania œwiadczenia jest udokumentowanie trudnej sytuacji materialnej rodziny ucznia, której miesiêczny dochód netto na osobê, ustalony na zasadach okreœlonych w art. 8 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 12 marca 2004 r. o pomocy spo³ecznej (Dz. U. Nr 64, poz. 593, z póÿniejszymi zmianami), nie mo e przekraczaæ kwoty 351,00 z³ (do dochodów wlicza siê równie wszystkie zasi³ki i dodatki). O dofinansowanie zakupu podrêczników ubiegaæ siê mog¹ równie uczniowie z rodzin wymagaj¹cych pomocy ze wzglêdu na przypadki: ubóstwa, sieroctwa, bezdomnoœci, bezrobocia, niepe³nosprawnoœci, d³ugotrwa³ej lub ciê kiej choroby, przemocy w rodzinie, potrzeby ochrony macierzyñstwa lub wielodzietnoœci, bezradnoœci w sprawach opiekuñczowychowawczych i prowadzenia gospodarstwa domowego, zw³aszcza w rodzinach niepe³nych lub wielodzietnych, braku umiejêtnoœci w przystosowaniu do ycia m³odzie y opuszczaj¹cej ca³odobowe placówki opiekuñczo-wychowawcze, trudnoœci w integracji cudzoziemców, którzy uzyskali w Rzeczpospolitej Polskiej status uchodÿcy lub ochronê uzupe³niaj¹c¹, trudnoœci w przystosowaniu do ycia po zwolnieniu z zak³adu karnego, alkoholizmu i narkomanii, zdarzenia losowego i sytuacji kryzysowej, klêski ywio³owej lub ekologicznej. Do wniosku nale y do³¹czyæ zaœwiadczenia o wysokoœci dochodów z miesi¹ca poprzedzaj¹cego z³o enie wniosku, a w przypadku rodzin korzystaj¹cych ze œwiadczeñ pieniê nych pomocy spo³ecznej mo e to byæ zaœwiadczenie z Gminnego Oœrodka Pomocy Spo³ecznej. Rodzice zainteresowani uzyskaniem dofinansowania powinni zg³aszaæ siê do sekretariatu szko³y lub przedszkola, do którego uczêszcza ich dziecko, nie póÿniej ni do dnia 30 maja br. Wszelkie informacje na ten temat mo na uzyskaæ w Wydziale Spraw Obywatelskich Urzêdu Miejskiego w Krzeszowicach, ul. Grunwaldzka 4, I piêtro, pokój nr 111, lub telefonicznie pod numerem 012/ Krzeszowicka MELBA nominowana! Województwo Ma³opolskie w³¹czy³o siê po raz kolejny do konkursu organizowanego przez Stowarzyszenie im. Eugeniusza Kwiatkowskiego w Poznaniu pn. Polski Producent ywnoœci, rekomenduj¹c najlepsze ma³opolskie firmy z bran y miêsnej, mleczarskiej, zbo owej i pokrewnych. To ju trzynasta edycja konkursu! W dniu 13 maja br. w Ma³opolskim Oœrodku Doradztwa Rolniczego w Karniowicach odby³a siê wystawa konkursowa, na której zaproszone firmy mia³y okazjê zaprezentowaæ swoje wyroby. Kapitu³a Województwa Ma³opolskiego ds. Inicjatywy Pozytywistycznej Polski Producent ywnoœci 2009, na O godnoœci i wolnoœci I. Powiatowy Dzieñ M³odzie y Chrzeœcijañskiej. I. Powiatowy Dzieñ M³odzie y Chrzeœcijañskiej, który odby³ siê 15 maja br. w Gimnazjum w Mnikowie, rozpoczê³a akredytacja grup. Po uroczystym otwarciu i przedstawieniu moderatorów g³os zabra³ ks. dr Roman Bogacz, wyg³aszaj¹c wyk³ad bêd¹cy wprowadzeniem do dyskusji. Po jego zakoñczeniu, m³odzie podzieli³a siê na grupy, w których dyskutowa³a na temat Godnoœæ i wolnoœæ w nauczaniu Jana podstawie kart zg³oszeñ i oceny dostarczonych tam produktów rolno spo ywczych, wy³oni³a osiem produktów: Bacówka L. Szot Spó³ka Komandytowa, Andrzej Chwist, Rajbrot. Produkt nominowany - Szynka Szo³dra FGU Jadam, Adam Gancarek, Jamna. Produkt nominowany - urek po Ch³opsku FPHU Melba S.C., Irena Mêdrala, Rafa³ ak, Krzeszowice. Produkt nominowany - Lody tradycyjne lody jogurtowe z borówkami FPHU P³awecki Stefan, Stefan P³awecki, Laskowa. Produkt nominowany - MIX Laskowski Piekarnia Z³oty K³os Sp.J., Czes³aw Palonek, W³adys³aw Bro ek, Zdzis³aw Palonek, Roman Palonek, Dobczyce. Paw³a II. Po zakoñczeniu dyskusji uczniowie oraz opiekunowie i moderatorzy zebrali siê w sali gimnastycznej, gdzie podczas uroczystego zakoñczenia sesji zaprezentowano wyniki pracy w panelach, rozdano certyfikaty uczestnictwa oraz nagrody za udzia³ w konkursach towarzysz¹cych I. Powiatowemu Dniu M³odzie y Chrzeœcijañskiej. Szko³y bior¹ce udzia³ w projekcie: Gimnazjum w Mnikowie, Gimnazjum w Liszkach, Gimnazjum w Zabierzowie, Gimnazjum w Zalasiu, Gimnazjum w Nowej Górze, Gimnazjum nr.2 w Skawinie, Gimnazjum w Zielonkach, Gimnazjum w Jerzmanowicach, Gimnazjum w Radziszowie, Zespó³ Szkó³ Rolniczych w Czernichowie, SP w Kaszowie WyŸrale, SP w Morawicy, SP w Kryspinowie, SP w Piekarach, SP w Jeziorzanach, Liceum Katolickie Skawina. Foto z arch. Starostwa Powiatowego w Krakowie. Produkt nominowany - Chleb Staropolski Przetwórstwo Rybne Krak-Marfish, Jolanta Piekara, Poskwitów. Produkt nominowany - Koreczki firmowe filet œledziowy marynowany w oleju z serem Spó³dzielnia Produkcji Piekarskiej i Ciastkarskiej, Jerzy Kozieñ. Kraków. Produkt nominowany - Chleb s³onecznikowy Zak³ad Masarski S.C., Stanis³aw M¹dry, Danuta M¹dra, Andrzej M¹dry, Nowa Wieœ Szlachecka. Produkt nominowany - Kie³basa myœliwska Poœród wy³onionych firm Kapitu³a Ogólnopolska og³osi laureatów XIII. edycji konkursu, a wrêczenie nominacji Polski Producent ywnoœci 2009 nast¹pi we wrzeœniu na targach Polagra Food 2009 w Poznaniu.

5 Nr 5 Maj ZABIERZÓW Magiczne Wakacje To projekt adresowany do dzieci w wieku 7-12 lat, które wolny czas spêdzaj¹ na terenie swojego miejsca zamieszkania. Dla nich, codziennie do poniedzia³ku do pi¹tku w godzinach od do 14.00, Centrum Kultury w Zabierzowie przygotowa³o szereg zajêæ tematycznych. W tym roku Magiczne Wakacje bêd¹ odbywa³y siê po raz trzeci. Program bêdzie obejmowa³ nie tylko zajêcia stacjonarne, ale tak e liczne wyjazdy i wycieczki dydaktycznokrajoznawcze. Zapisy na zajêcia prowadzone s¹ w sekretariacie SCKiPGZ przy ul. Szkolnej 2, lub telefonicznie (012) INFORMACJE Dy ur MODR w Karniowicach Ma³opolski Oœrodek Doradztwa Rolniczego w Karniowicach uprzejmie informuje, e doradca MODR bêdzie pe³niæ dy ury (pomoc w wype³nianiu wniosków obszarowych) w Urzêdzie Gminy Zabierzów w ka dy pi¹tek od Zgodnie z zarz¹dzeniem Dyrektora MODR Karniowice z dnia 23 lutego br. us³ugi doradcze polegaj¹ce na wype³nianiu w³aœciwej dokumentacji dla rolników ubiegaj¹cych siê o dop³aty obszarowe oraz œrodki pomocowe oferowane w ramach PROW MODR Karniowice, wykonuje siê odp³atnie. Kwoty odp³atnoœci o których mowa okreœla Cennik Us³ug MODR Dni Zabierzowa czerwca Przygotowano wiele atrakcji zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci. Bêd¹ te Gwiazdy estrady. Wszystkie imprezy odbywaæ siê bêd¹ na terenie wokó³ Gimnazjum i na Gminnym Stadionie LKS KMITA. Fundusze na ten cel przeznaczy³o: Zebranie Wiejskie Zabierzowa, Samorz¹dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów oraz Sponsorzy. Program: 20 czerwca, sobota Uroczyste otwarcie Dni Zabierzowa 1 czerwca VI. Otwarte Mistrzostwa w P³ywaniu Ju P³ywam o Puchar Wójta Gminy Zabierzów. Miejsce zawodów: Kryta P³ywalnia OSR Zabierzów, Zabierzów, ul. Kolejowa czerwca Wy³o enie do publicznego wgl¹du projektu zmiany Studium uwarunkowañ i kierunków zagospodarowania przestrzennego gminy Zabierzów wraz z Prognoz¹ oddzia³ywania na œrodowisko. 3 czerwca w Samorz¹dowym centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów, przy ul. Szkolnej 2, o godz , odbêdzie siê Bajkowy Bal Przedszkolaka Ksiê niczka na ziarnku grochu. 6 czerwca XI. Piknik Rodzinny w Dolinie Kobylañskiej tegoroczny piknik zosta³ przygotowany pod has³em Spotkanie Kultur Œwiata. Piknik Rodzinny rozpocznie siê o godzinie W programie przewidziano liczne konkursy dla wszystkich uczestników, bez wzglêdu na wiek oraz programy artystyczne w wykonaniu dzieci i m³odzie y z terenu gminy. Ponadto podczas trwania imprezy bêdzie mo na zasmakowaæ potraw z ró nych regionów œwiata. G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru bêdzie Halina Fr¹ckowiak, która zaprezentuje swoje najwiêksze przeboje. Po zakoñczeniu czêœci artystycznej odbêdzie siê zabawa taneczna do póÿnych godzin Wystêp Kabaretu OTTO Koncert artystów Operetki Krakowskiej: Agnieszka Kuk sopran, Tomasz Kuk tenor, Renata elobowska-orzechowska - pianistka. W programie: fragmenty operetek miêdzy innymi Kraina uœmiechu, Ksiê niczka czardasza, Traviata, pieœni musicalowe My Fair Lady, Cats, pieœni neapolitañskie, Brunetki, blondynki z rep.j. Kiepury Zabawa taneczna przy dÿwiêkach zespo³u Wiarusy 21 czerwca, niedziela Urz¹dzenia rozrywkowe i Czerwiec w gminie Zabierzów wieczornych. 9 czerwca - Konsultacje dla przedsiêbiorców. Gmina Zabierzów oraz Centrum Transferu Technologii Politechnika Krakowska serdecznie zapraszaj¹ przedsiêbiorców oraz wszystkich zainteresowanych rozpoczêciem dzia³alnoœci gospodarczej, do skorzystania z us³ug PUNKTU KON- SULTACYJNEGO dzia³aj¹cego przy Urzêdzie Gminy Zabierzów w ramach Krajowego Systemu Us³ug czerwca - Dni Zabierzowa. 22 czerwca 3 lipca - Obóz jêzykowy w Miêdzybrodziu ywieckim - intensywny kurs jêzyka angielskiego (42 godziny lekcyjne w formie warsztatów jêzykowych + 11 wieczorów z jêzykiem angielskim).. Obóz organizowany jest przez Szko³ê Jêzyka Angielskiego BEST FRIEND w Zabierzowie. Koszt 1440z³. Foto z arch. Samorz¹dowego Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów stoiska dla dzieci i mieszkañców Wystêpy dzieci i m³odzie y z Przedszkola, Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zabierzowie Wystêpy zespo³ów; Vertige, Enna, Anna Korzonek z zespo- ³em Zepsu³ Uroczyste zakoñczenie i zaproszenie Mieszkañców na Mszê Œw. i koncert Chórów Parafialnych Wszystkim wystêpom, zawodom i pokazom towarzyszyæ bêdzie bufet i miasteczko zabaw dla dzieci przez okres 2 dni. Œwiêto szko³y w Rz¹sce Przy udziale Wójta Zabierzowa pani El biety Burtan oraz Dyrektor Gminnego Zespo³u Ekonomiczno Administracyjnego Szkó³ w Zabierzowie Janiny Wilkosz obchodzono w pierwszej po³owie maja œwiêto szko³y im. Wandy Rutkiewicz w Rz¹sce. Has³a do tegorocznych obchodów zaczerpniêto z Pitagorasa ( Liczby rz¹dz¹ œwiatem ) i patronki szko³y ( Nad nimi tylko niebo ). 10 lat Gminnej Orkiestry Dêtej w Zabierzowie W tym roku mija 10 lat istnienia Gminnej Orkiestry Dêtej z Zabierzowa. Z tej okazji zorganizowano koncert jubileuszowy, który odby³ siê w sobotê 23 maja br. na dziedziñcu Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie. Uroczystoœci rozpoczêto o godzinie Udzia³ w koncercie wziê³a równie Orkiestra Dêta z Naramy i Przegini. G³ówn¹ atrakcj¹ wieczoru by³ koncert Zbigniewa Wodeckiego, który zaprezentowa³ swoje utwory przy akompaniamencie Gminnej Orkiestry Dêtej w Zabierzowie. Projekt zrealizowano przy wsparciu finansowym Województwa Ma³opolskiego. Relacjê na ywo mo na by³o zobaczyæ na stronie internetowej oraz Program artystyczny w wykonaniu uczniów przygotowano wrêcz profesjonalnie. Zaprezentowano teksty szkolnych wypracowañ nt. bytu ludzkiego i wybitnych osobowoœci na tle ca³ego œwiata. W trakcie uroczystoœci wyró niono dyplomami uczestników konkursów na plakat i prezentacjê medialn¹. M³odzie mia³a tak e okazjê poznaæ Tomasza Kobielskiego zdobywcê Korony Ziemi siedmiu najwy szych szczytów: Elbrus PRACA Firma (5642m), Europa - 25 czerwca 2003, Mc Kinley (6194m) na Alasce, Ameryka Pó³nocna - 13 czerwca 2005, Mount Everest (8848m), Azja - 18 maja 2006, Aconcagua (6962m), Ameryka Po³udniowa - 19 luty 2007, Piramida Carstensz (4884m), Australia i Oceania - 31 marzec 2007, Kilimand aro (5895m), Afryka - 14 wrzesieñ 2007, Mount Vinson (4897m) na Antarktydzie - 18 styczeñ na stanowisko KIEROWCA -PRZEDSTAWICIEL Wynagrodzenie œrednie To ju tradycja w Zabierzowie W tym roku drugi raz w historii naszej miejscowoœci, odbêd¹ siê Dni Zabierzowa. Impreza powsta³a z inicjatywy So³tysa i Rady So³eckiej Zabierzowa. W realizacjê zwi¹zanych z tym zadañ, w³¹czy³o siê wiele osób. Przygotowaliœmy na te dni wiele atrakcji zarówno dla doros³ych jak i dla dzieci. Naszym celem przy organizowaniu imprezy jest integracja spo³ecznoœci Zabierzowa, wspólne rodzinne zabawy oraz wniesienie do naszego ycia radoœci i chwili wytchnienia. Chcieliœmy te zaprezentowaæ to, co na co dzieñ niewidoczne w naszym œrodowisku. Bêd¹ wiêc wystêpy dzieci i m³odzie y z Przedszkola, Szko³y Podstawowej i Gimnazjum w Zabierzowie oraz SCKiPGZ. Bêd¹ te Gwiazdy estrady. Wszystkie imprezy odbywaæ siê bêd¹ na terenie wokó³ Gimnazjum i na Gminnym Stadionie LKS KMITA. Fundusze na ten cel przeznaczy³o Zebranie Wiejskie Zabierzowa, Samorz¹dowe Centrum Kultury i Promocji Gminy Zabierzów i Sponsorzy, przy du ym zaanga owaniu Wójta Gminy Zabierzów. Wszystkim bardzo serdecznie dziêkujemy za w³¹czenie siê w nasze dzia³anie. Zapraszamy Mieszkañców Zabierzowa i nie tylko, do wspólnej zabawy i yczymy aby wszystkim przynios³a ona oczekiwan¹ satysfakcjê. zatrudni osoby Praca w godz So³tys i Rada So³ecka Zabierzowa z³/mc WYMAGANIA: rzetelnoœæ, operatywnoœæ, prawo jazdy kat. B, samochód osobowy w okresie próbnym zwrot kosztów paliwa. Dzia³ zatrudnienia (10:00-17:00) KRAKÓW: 012/ ,

6 6 Maj 2009 Nr 5 INFORMACJE Warto chroniæ fortyfikacje Konferencja Fortyfikacje II wojny œwiatowej - od zapomnienia do zagospodarowania. SPORT uczniczki Kmity na podium Bardzo udanie zaprezentowa³y siê ³uczniczki Kmity Zabierzów w startach w przedostatni weekend maja. Wramach II rundy Pucharu Polski w Bytomiu w dniu 23 maja Karina Lipiarska zajê³a trzecie miejsce po zwyciêstwie z Wyczechowsk¹ Paul¹ ( ucznik ywiec). Zwyciê- y³a Justyna Mospinek (Pi¹tka Zgierz). Wœród mê czyzn zwyciê y³ Sebastian B¹tor (Stella Kielce). W klasyfikacji zespo³owej Zespó³ Kmity w sk³adzie Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Paulina Witala zaj¹³ równie trzecie miejsce po wygranym pojedynku z zespo³em Pi¹tki Zgierz. Najlepsi w trialu Mistrzostwa Europy Kobiet i M³odzików w Motocyklowych Rajdach Trial Miêkinia. W dniu 17 maja br., w scenerii kamienio³omu w Miêkini rozegrano - zorganizowane przez Zarz¹d Okrêgowy Polskiego Zwi¹zku Motorowego w Krakowie, przy wspó³pracy z KKCiM Smok i Urzêdu Miejskiego w Krzeszowicach - Mistrzostwa Europy M³odzików TRIAL (12 do 16 lat) i Mistrzostwa Europy Kobiet TRIAL. Po raz pierwszy w historii Mistrzostw na starcie stanê³y 3 zawodniczki reprezentuj¹ce Polski Zwi¹zek Motorowy: Klara Dubaniowska, Anna Wygachiewicz i Paulina Siuty. DZIA REKLAMY ZG OSZENIA tel Zwyciê y³ zespó³ ucznika ywiec. W dniu 24 maja rozegrano II rundê Dru ynowych Mistrzostw Polski Ekstarklasa. Zespó³ Kmity w sk³adzie Karina Lipiarska, Agata Winiarska, Paulina Witala, Katarzyna Anio³ zaj¹³ pierwsze miejsce pokonuj¹c wszystkie zespo³y. Wœród mê czyzn zwyciê y³ zespó³ Stelli Kielce. Po dwóch rundach zespó³ Kmity zajmuje 2-3 miejsce. W Mistrzostwach startowa³o blisko 40. najlepszych zawodniczek i zawodników z 15. krajów europejskich. W miêkiñskim wyrobisku zlokalizowano paddock dla zawodników, start i metê. Trasa liczy³a 3 km d³ugoœci i posiada³a trzy stopnie trudnoœci, które zawodnicy pokonywali dwukrotnie w nieprzekraczalnym czasie 5 godzin. Wzd³u trasy ulokowano 12 sekcji kontrolnych - tzw. OJO. Najwiêksze emocje wœród zgromadzonych kibiców wywo³a³a Paulina Siuty œwietnie radz¹ca sobie m³odziutka polska zawodniczka, startuj¹ca w klasie International. Jak przewidywano, w klasie kobiet zwyciê y³a wielokrotna mistrzyni œwiata i Europy Hiszpanka Laia Sanz Pla- Giribert. W klasie International zwyciêstwo przypad³o Niemce Danieli Bauml, drugie miejsce Brytyjce Harriet Shore, a trzecie (po raz pierwszy w historii Motocyklowego Trialu Kobiet) Polce Klarze Dubaniowskiej. Wœród m³odzików najlepszy by³ Hiszpan Poll Tarres, drugie miejsce zaj¹³ Brytyjczyk Jack Sheppard. W klasie International na najwy - szym stopniu podium stan¹³ zawodnik z Finlandii Timo Myohanen. S towarzyszenie Fortiso wraz z Urzêdem Gminy Zabierzów zorganizowa³o w dniu 16 maja br. konferencjê pt. Fortyfikacje II wojny œwiatowej - od zapomnienia do zagospodarowania, która odby³a siê w Gimnazjum im. Jana Matejki w Zabierzowie. Konferencja obfitowa³a w szereg referatów dotycz¹cych najnowszych opracowañ historycznych, naukowych oraz popularno-naukowych, w dziedzinie fortyfikacji z okresu wojen œwiatowych oraz przyk³adów zagospodarowania zachowanych obiektów pofortecznych. Na konferencji mo na by³o zaopatrzyæ siê w tematyczne publikacje. Tematyka referatów: Maciej Œledziñski, Kraków - Pozycja b-1 - Odcinek po³udniowy na tle innych niemieckich fortyfikacji z roku 1944, Jacek Stefañski, Bolechowice - Fortyfikacje OKH Stellung 'b1' w okolicach Rudawy, Andrzej Ditrich, Sopot - Artyleria przeciwpancerna w niemieckiej fortyfikacji polowej , Piotr Sadowski, Pcim - Niemieckie fortyfikacje w Beskidzie Myœlenickim - budowa, wykorzystanie bojowe, stan obecny, Marcin Dudek, Gdynia - Twierdza Gdynia 1945, Ryszard Szopa, Bytom - Fortyfikacje Obszaru Warownego Œl¹sk - problematyka konserwatorska, Przemys³aw Jaskó³owski, Kraków - Dzia³ania wojenne w 1914 roku we wspomnieniach artylerzysty, Janusz Ryt, Pszczyna - Tajnoœæ polskich przygotowañ obronnych w 1939 r. na przyk³adzie Grupy Operacyjnej Bielsko, Szymon Kalicki, Dariusz Krzyszta³owski, Kraków - Linia Mo³otowa - Rawsko Ruski RU punkt oporu Goraje. Celem Stowarzyszenia Fortiso jest inicjowanie, prowadzenie i wspieranie badañ oraz dzia³añ maj¹cych chroniæ obiekty o charakterze zabytkowym, zwi¹zanych z fortyfikacjami. Jednoczeœnie Stowarzyszenie stara siê wypracowywaæ i propagowaæ w³aœciwe standardy w zakresie sposobów obchodzenia siê z nimi oraz zapobiegaæ nieprawid³owym dzia³aniom na tym polu. Fortiso poszerza stan wiedzy o fortyfikacjach, poprzez badania archiwalne i terenowe, upowszechniaj¹c j¹ poprzez publikacje drukowane oraz elektroniczne. Dzia³a na rzecz popularyzacji w spo³eczeñstwie wyników badañ i wiedzy ogólnej o zabytkach fortyfikacji poprzez organizacjê konferencji, odczytów, czy te organizacjê imprez popularyzatorskich zwi¹zanych z fortyfikacjami. Podejmuje wspó³pracê ze s³u bami konserwacji zabytków i innymi stosownymi urzêdami i organizacjami w zakresie wspierania w³aœciwych dzia³añ Wydarzenia w powiecie Dni Skawiny XI Piknik Rodzinny w Dolinie Kobylañskiej Dzieñ Papieski, otwarcie szlaku papieskiego w Skawinie XI. Ma³opolski Konkurs Orkiestr Dêtych w Wiêc³awicach Dni Pstr¹ga w Dubiu, impreza plenerowa Dni Krzeszowic gdzie spotkasz I. Micha³owicki Przegl¹d Zespo³ów Artystycznych "Pawie Pióra" w Micha³owicach V. Jurajski Pó³maraton Rudawa Dni Zabierzowa Dni Gminy Œwi¹tniki Górne, Ochojno, stadion Popo³udnie z muzyk¹, Zielonki, Park Wiejski g³os Krzeszowice: - Rynek, ul. Krakowska, targowisko miejskie - plac przed supermarketem Biedronka Rudawa: - sklep spo ywczy Lewiatan, sklep spo ywczy w centrum Tenczynek: - centrum handlowe, sklep spo ywczy Zabierzów: - Delikatesy Centrum, sklep Lewiatan - stacja benzynowa Shell Wola Filipowska: - 2 sklepy spo ywcze g³os chroni¹cych substancjê zabytków fortyfikacji, takich jak: rewitalizacje, rekonstrukcje i dzia³alnoœæ kolekcjonerska, prowadzona przez podmioty nie zwi¹zane profesjonalnie z ochron¹ zabytków. Foto z arch. Stowarzyszenia Rawelin G³os Krzeszowicki ul. Przewóz 2a Kraków Redakcja: tel./fax: Dzia³ reklamy - zg³oszenia: tel tel./fax: G³os Krzeszowicki. Miesiêcznik regionalny. ISSN X. Wydawca: ABW Graf Group s.c. ul. Przewóz 2, Kraków. Redaktor naczelny: Wojciech Wachowicz. Druk: Drukarnia Kraków, Adres redakcji: G³os Krzeszowicki, ul. Przewóz 2a, Kraków. Redakcja: tel./fax: , Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych, oraz zastrzega prawo do ich przeredagowania i skracania. Redakcja nie odpowiada za treœæ zamieszczanych og³oszeñ. Rozpowszechnianie materia³ów redakcyjnych bez zgody wydawcy jest zabronione.

7 Nr 5 Maj INFORMACJE WEJD POCZYTAJ SKOMENTUJ NO WA W W W Nowoczesny in ynier czyli od AutoCAD a do Revit a w kontekœcie potrzeby standaryzacji kompetencji u ytkowników oprogramowania in ynierskiego 9 czerwca, godz , Aula Uniwersytetu Rzeszowskiego, ul. Rejtana 16A w Rzeszowie. G³ównym celem konferencji jest przybli enie idei miêdzynarodowego standardu certyfikacji umiejêtnoœci komputerowych Europejskiego Certyfikatu Kompetencji Komputerowych ECCC (European Computer Competence Certificate) oraz prezentacja najnowszych rozwi¹zañ firmy Autodesk, programów Revit Architecture i Revit Structure. Dynamiczny rozwój technologii sprawia, e koniecznoœci¹ staje siê ci¹g³e poszerzanie wiedzy i umiejêtnoœci, aby coraz lepiej stawiaæ czo³a wyzwaniom i wymaganiom rynkowym w reprezentowanej przez siebie bran y. Wspó³czesny in ynier chc¹c skutecznie funkcjonowaæ w bran y musi nieustannie podnosiæ swoje kwalifikacje. Potrzeba potwierdzenia kompetencji mo e byæ zaspokojona w ró ne sposoby, jednym Notatki z radiowozu 21 kwiecieñ - w m. Nawojowa Góra funkcjonariusze KP Krzeszowice dokonali zatrzymania mê czyzny sprawcy rozpijania dwóch ma³oletnich równie mieszkañców Nawojowej Góry. Mê czyzna zakupi³, a nastêpnie wypi³ alkohol wraz z nieletnimi. - n/n sprawca w m. Krzeszowice podbieg³ do mieszkanki Tenczynka, po czym dokona³ kradzie y jej torebki (wyrywaj¹c j¹ z r¹k pokrzywdzonej). W torebce znajdowa³y siê dokumenty i pieni¹dze. 22 kwiecieñ - w m. Krzeszowice sprawca dokona³ oszustwa i przyw³aszczenia telewizora na szkodê mieszkanki Krzeszowic. Czynnoœci dochodzeniowe trwaj¹. 23 kwiecieñ - mieszkaniec Krzeszowic zawiadomi³ policjê, e na portalu e- bay zosta³ oszukany przy zakupie aparatu fotograficznego wartoœci 1915 z³, przez osobê podaj¹c¹ siê za mieszkañca Bydgoszczy. Czynnoœci dochodzeniowe s¹ kontynuowane. - mieszkaniec Krakowa dokona³ zg³oszenia o transakcji internetowej przy u yciu jego skopiowanej karty Zawody p³ywackie W dniu 30 maja br. na basenie w Zabierzowie zostan¹ rozegrane zawody p³ywackie z okazji zakoñczenia programu "Zajêcia korekcyjne w wodzie na basenie dla uczniów klas I gimnazjów z Powiatu Krakowskiego. Zawody odbêd¹ siê w dwóch dyscyplinach: p³ywanie stylem grzbietowym i w stylu dowolnym. Rozpoczêcie zawodów o godz INDYWIDUALNE KURSY KOMPUTEROWE Tel: Tel: kredytowej. Suma strat 820 z³otych. 25 kwiecieñ - w m. Rudno nieletni pobi³ swojego rówieœnika, w wyniku czego poszkodowany dozna³ obra eñ cia³a (z³amanie koœci œródrêcza). Dochodzenie jest w toku. - w m. Krzeszowice spaleniu uleg³a altana na terenie ogródków dzia³kowych. W³aœcicielka (mieszkanka Trzebini) oszacowa³a powsta³e straty na kwotê z³ - mieszkaniec miejscowoœci Miêkinia zawiadomi³, e na portalu Allegro sprawca dokona³ nielegalnego przejêcia jego konta, po czym do sprzeda y wystawi³ samochód z zamiarem wy³udzenia zaliczki na kupno pojazdu. 27 kwiecieñ - nietrzeÿwy kieruj¹cy rowerem zosta³ zatrzymany w m. Wola Filipowska. Zawartoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu wynosi³a 0,45 promila. 30 kwiecieñ - nietrzeÿwy kieruj¹cy rowerem w m. Miêkinia zosta³ zatrzymany. Sprawca posiada³ blisko 0,5 promila alkoholu w wydychanym powietrzu. z nich jest standaryzacja potwierdzona miêdzynarodowym certyfikatem ECCC. Idea certyfikacji ECCC zak³ada wspó³pracê trzech obszarów: gospodarki, rynku pracy i edukacji aby w sposób dynamiczny, elastyczny i oparty na zasadzie ustawicznoœci d¹ yæ do rozwoju wiedzy i umiejêtnoœci, w ró nych dziedzinach wiedzy z zakresu IT, w szczególnoœci w zakresie u ytkowania aplikacji z rodziny CAD/CAM. Równoleg³ym tematyk¹ certyfikacji na konferencji odbêdzie siê prezentacja najnowszych rozwi¹zañ z zakresu oprogramowania do komputerowego wspomagania projektowania. Zaprezentujemy Pañstwu now¹ generacjê aplikacji in ynierskich firmy Autodesk: Revit Architecture i Revit Structure. Revit jest platform¹ Autodesk do modelowania informacji o budynku (BIM). Oprogramowanie Revit Architecture zbudowane na platformie Revit jest kompletnym, wyspecjalizowanym systemem do projektowania budynków i tworzenia dokumentacji projektowej, obs³uguj¹cym wszystkie fazy tych procesów. Od studiów koncepcyjnych po najbardziej szczegó³owe rysunki projektowe i zestawienia, aplikacje zbudowane na platformie Revit zapewniaj¹ mo liwoœæ szybkiego uzyskania przewagi nad konkurencj¹, lepsz¹ koordynacjê i jakoœæ projektów oraz wiêksze korzyœci dla architektów i ca³ego zespo³u projektowego. Dziêki patronatowi firmy AEC Design w trakcie trwania konferencji uczestnicy bêd¹ mieli mo liwoœæ zakupu oprogramowania firmy Autodesk na szczególnie preferencyjnych warunkach (min. 5% zni ki na zakup programów do projektowania które kosztuj¹ ok. 4 tys. euro) Szczegó³owe informacje o konferencji na stronie internetowej 3 maj - n/n sprawca z ogrodzonej posesji w m. Krzeszowice, z przyczepy campingowej, dokona³ kradzie y telewizora, a nastêpnie po spl¹drowaniu remontowanego budynku na tej samej posesji, dokona³ kradzie y szlifierki i g³oœników. Suma strat z³otych. - w m. Wola Filipowska zatrzymano mê czyznê, który dokona³ naruszenia nietykalnoœci funkcjonariuszy Komisariatu Policji w Krzeszowicach. 4 maj - n/n sprawcy w m. Filipowice na terenie Szko³y Podstawowej dokonali uszkodzenia koparki. Suma strat z³. - zatrzymany nietrzeÿwy kieruj¹cy pojazdem w m. Tenczynek. Sprawca poddany badaniu na obecnoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu uzyska³ wynik 1,5 promila. 6 maj - n/n sprawca dokona³ kradzie y z w³amaniem do budynku w Tenczynku. W³aœciciel posesji utraci³ laptopa, z³ot¹ bi uteriê, telefon komórkowy oraz pieni¹dze. 7 maj - kolejne w³amanie do domu w Tenczynku. Sprawca dokona³ kradzie y laptopa oraz lornetek o ³¹cznej wartoœci z³. 9 maj - zatrzymani nietrzeÿwi rowerzyœci: Filipowice 1,80 promila, Sanka 1,80 promila, Sanka 0,4 promila, Krzeszowice 2 promile, Krzeszowice kolejny nietrzeÿwy kieruj¹cy spowodowa³ kolizjê. Nie podda³ siê badaniu na obecnoœæ alkoholu w wydychanym powietrzu. Pobrano krew do badañ. - n/n sprawca dokona³ w³amania do nowo wybudowanego budynku w Krzeszowicach sk¹d dokona³ kradzie y elektronarzêdzi. 10 maj - na policjê zg³osi³ siê mieszkaniec Krakowa, którego okradziono w GEOKONTRAKT REAL ESTATE Geodezja Poœrednictwo Wycena S.C. Licencja Nr Agata Kulczycka Witold Kulczycki Krzeszowice, Rynek 7 tel./fax (012) poza godzinami pracy kontakt telefoniczny: kom , PLAN KONFERENCJI 09:30-10:00 Rejestracja uczestników 10:00-12:00 Czêœæ pierwsza Przywitanie i przedstawienie goœci Wyst¹pienia patronów i organizatorów konferencji Krzysztof Juryk, Prezes Zarz¹du Europejskiego Instytutu Edukacji Informatycznej Jerzy Kerste, Przewodnicz¹cy Podkarpackiej Okrêgowej Izby In ynierów Budownictwa Marzena Lisiecka-Kawalska, Prezes Zarz¹du AEC Design Sp. z o.o. Pawe³ Chudy, Prezes Zarz¹du Miêdzynarodowego Centrum Szkoleñ i Kompetencji Od deski kreœlarskiej do ekranu komputera Krzysztof Szwajka, Grzegorz Dzieniszewski, Uniwersytet Rzeszowski Certyfikat ECCC Ryszard Woœ, Fundacja Nasza Szko³a Macierz kompetencji ECCC CAD Joanna Cichosz, Politechnika Lubelska Przerwa kawowa Czêœæ druga Projektowanie dwuwymiarowe nie tylko dla in ynierów Joanna Cichosz, Politechnika Lubelska Projektowanie 3D wiêksze mo liwoœci wizualizacji projektu Mariusz Cygnar, Grzegorz Budzik, Pañstwowa Wy sza Szko³a Zawodowa w Nowym S¹czu Wspó³praca miêdzy bran owa na platformie Revit Modelowanie Informacji o Budynku Wojciech Koz³owski - AEC Design Dyskusja podsumowuj¹ca Krzeszowicach, w rejonie stacji paliw - n/n sprawca wykorzystuj¹c jego chwilow¹ nieuwagê, dokona³ kradzie y portfela z dokumentami. 11 maj - w m. Czerna n/n sprawca dokona³ uszkodzenia pojazdu poprzez wybicie przedniej szyby. - n/n sprawcy dokonali kradzie y dokumentów podczas dokonywania zakupów, wykorzystuj¹c nieuwagê mieszkanki Grojca. 12 maj - n/n sprawcy usi³owali dokonaæ w³amania do kolektury LOTTO w Krzeszowicach. Po uszkodzeniu mienia oddalili siê. - n/n sprawca poprzez rzucanie kamieniami uszkodzi³ pojazd marki Opel Corsa w m. Tenczynek. 13 maj - n/n sprawca dokona³ kradzie y dokumentów wykorzystuj¹c nieuwagê mieszkanki Paczó³towic. 14 maj - kradzie pojazdu marki Skoda Octavia z Krzeszowickiego Rynku. Pojazd odnaleziono w innym miejscu Krzeszowic. 15 maj - na policjê zg³osi³a siê mieszkanka Krzeszowic zawiadamiaj¹c o nielegalnym wy³udzeniu informacji i przejêciu jej konta w portalu Allegro. - na policjê zg³osi³ siê mieszkaniec Filipowic zg³aszaj¹c o kradzie y cewki reklama w G OSIE KRZESZOWICKIM jest skuteczna i niedroga POŒREDNICTWO W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI DORADZTWO GEODEZYJNO-PRAWNE W OBROCIE NIERUCHOMOŒCIAMI SZACOWANIE I WYCENA NIERUCHOMOŒCI ZAPRASZAMY PON. - PT i SOB miedzianej i kabli spawarki. Po czynnoœciach dochodzeniowych funkcjonariusze KP Krzeszowice dokonali zatrzymani dwóch mê czyzn - sprawców kradzie y - którzy skradzione przedmioty sprzedali w Punkcie Skupu Z³omu. 16 maj - funkcjonariusze KP Krzeszowice w m. Nowa Góra zatrzymali nietrzeÿwego mê czyznê, który dokona³ uszkodzenia pojazdu pracowników ochrony, a tak e naruszy³ mir domowy mieszkance Nowej Góry. 17 maj - nietrzeÿwy kieruj¹cy zosta³ zatrzymany w m. Krzeszowice. Kieruj¹cy prowadzi³ pojazd maj¹c 1,80 promila. Okaza³ siê, e jest poszukiwany przez policjê, a tak e ma orzeczony przez S¹d zakaz prowadzenia pojazdów mechanicznych. 18 maj - n/n sprawca w Krzeszowicach na placu targowym dokona³ kradzie y portfela na szkodê mieszkañca Filipowic. 19 maj - funkcjonariusze KP Krzeszowice dokonali zatrzymania sprawcy rozboju na mieszkañcu Miêkini. Sprawca doprowadzi³ pokrzywdzonego do stanu bezbronnoœci, po czym zabra³ mu telefon komórkowy. Postêpowanie trwa. zadzwoñ

8 8 Maj 2009 Nr 5 P R O M O C J A Optyk Okulista Pracownia mistrzowska -Dla klientów zamawiaj¹cych okulary BADANIE OKULISTYCZNE BEZP ATNE!!! -Posiadaj¹c receptê otrzymasz atrakcyjny RABAT!!! -Profesjonalny dobór soczewek progresywnych, dwuogniskowych i kontaktowych -Specjalne szk³a do pracy przy komputerze NOWOŒÆ! KRZESZOWICE, ul. Daszyñskiego 2, tel TRZEBINIA, ul. Rynek 4, tel Szczegó³y w zak³adzie, promocji nie mo na ³¹czyæ REKLAMA STACJA KASACJI I DEMONTA U POJAZDÓW W CZERNICHOWIE OFERUJEMY RÓWNIE SPRZEDA WÊGLA wraz z dostaw¹ na miejsce. Czynne: pn.-pt. 7-17, sob Czernichów 190 Tel. (012) Tel. kom Zabierzów, ul. Kolejowa 38 Tel. (012) CZERNICHÓW tel , Centrum Dzieciêce Smoczek W naszej ofercie znajdziecie Pañstwo: - wózki dzieciêce, - foteliki samochodowe, - ³ó eczka, materace, - odzie dzieciêc¹, - akcesoria pielêgnacyjne, - kosmetyki, - zabawki, - akcesoria chrzcielne. Do dyspozycji Klientów wygodny parking! Krzeszowice Nawojowa Góra 265 Tel SZUKAM HALI MAGAZYNOWEJ DO WYNAJÊCIA O POWIERZCHNI OKO O 400 m 2 tel TANIE DRZWI ZEWNÊTRZNE tel tel./fax Krzeszowice SZKO A Z TRADYCJ W NAUCZANIU JÊZYKÓW OBCYCH NOWA OFERTA W JÊZYKU POLSKIM ROBUSIOWA ORTOGRAFIA NOWATORSKI KURS DLA DZIECI DYSORTOGRAFIA NIE ISTNIEJE! ZAPISY: KRZESZOWICE RYNEK 7 TEL: II etap inwestycji POWIERZCHNIA 37-89m 2, CENY od 4500 brutto Biuro sprzeda y: ul. 3-go Maja 1, Krzeszowice, tel ATRAKCYJNE CENY KRZESZOWICE - ul. Wyki tel DO SPRZEDANIA LOKALE GOTOWE DO ZAMIESZKANIA OGRODZENIA Transport! MONTA! BETONOWE - bardzo du y wybór ponad 50 wzorów STALOWE - ozdobne, ocynkowane w niskich cenach DREWNIANE BRAMY i FURTKI Firma "Grawital" - Olkusz, Witeradów 104, tel./fax /032/ KRZESZOWICE ul. Krakowska 16 TEL kom Infolinia: Chrzanów ul. Trzebiñska 78c tel/fax BETA Elektronarzêdzia SERWIS SPRZEDA Krzeszowice ul. Krakowska 31 tel/fax PROMOCYJNE CENY

zywania Problemów Alkoholowych

zywania Problemów Alkoholowych Państwowa Agencja Rozwiązywania zywania Problemów Alkoholowych Konferencja Koszty przemocy wobec kobiet w Polsce 2013 Warszawa, 27 maja 2013 r. www.parpa.pl 1 Podstawy prawne Ustawa o wychowaniu w trzeźwości

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

BUD ET NA 2017 ROK PYSKOWICE W CZASACH PRL-U

BUD ET NA 2017 ROK PYSKOWICE W CZASACH PRL-U STYCZEŃ 2017 Nr 1 (243) PYSKOWICE W CZASACH PRL-U Egzemplarz bezpłatny BUD ET NA 2017 ROK Dochody budżetu miasta Pyskowice w 2017 r. wg źródeł pochodzenia INFORMACJA URZÊDU STANU CYWILNEGO Urząd Stanu

Bardziej szczegółowo

Zespó Szkó Samochodowych

Zespó Szkó Samochodowych Program sta owy w ramach projektu S t a i n w e s t y c j w p r z y s z o Zespó Szkó Samochodowych Rodzaj zaj : Sta e zawodowe dla uczniów Imi i nazwisko nauczyciela: Mariusz Rakowicz Liczba uczniów w

Bardziej szczegółowo

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół

1. Postanawia się przyjąć i przekazać pod obrady Rady Miasta Krakowa projekt uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania Zespołu Szkół ZARZĄDZENIE Nr 98/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 13.01.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie zamiaru rozwiązania

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna.

Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. Gmina Łapy Rządowy program pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka szkolna. I. Pomoc w formie dofinansowania zakupu podręczników w Gminie Łapy będzie udzielana uczniom: 1) rozpoczynającym w roku szkolnym 2015/2016

Bardziej szczegółowo

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny

RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny PUBLICZNE GIMNAZJUM NR 1 im. KOMISJI EDUKACJI NARODOWEJ W SIEDLCACH RAJD ROWEROWY Rowerowy piknik integracyjny 7 czerwca 2014 r. Rajd skierowany jest do nauczycieli szkół gimnazjalnych Miasta Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej

Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej Zarząd Stowarzyszenia na Rzecz Wspierania Rozwoju Dzieci i Młodzieży FORTITUDO oraz Dyrekcja Zespołu Szkół Nr 2 w Łęcznej serdecznie zapraszają do udziału w imprezie Dzień Integracji 2016 pod hasłem,,moja

Bardziej szczegółowo

WYPRAWKA SZKOLNA 2015

WYPRAWKA SZKOLNA 2015 WYPRAWKA SZKOLNA 2015 Pion Edukacji i Usług Społecznych Urzędu Miejskiego w Śremie informuje, że w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015r. Wyprawka szkolna można skorzystać z pomocy na dofinansowanie:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY Zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego, bielskiego i miasta Bielsko - Biała do udziału w konkursie historyczno-literackim ŻOŁNIERZE WYKLĘCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

ZAPYTANIE OFERTOWE Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z przystąpieniem Gminnego Ośrodka Pomocy Społecznej w Naruszewie do realizacji projektu systemowego Program aktywizacji społeczno zawodowej osób bezrobotnych w gminie Naruszewo

Bardziej szczegółowo

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ

ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ ZWROT PODATKU VAT NALICZONEGO W INNYM PAŃSTWIE UNII EUROPEJSKIEJ Informacje o usłudze Numer usługi 2016/01/12/8058/982 Cena netto 599,00 zł Cena brutto 599,00 zł Cena netto za godzinę 0,00 zł Cena brutto

Bardziej szczegółowo

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na:

Centrum Kształcenia Praktycznego i Ustawicznego w Gorlicach informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Gorlice, dn. 10.12.2014 r. Szanowni Państwo, informuje, iż rozpoczyna w najbliższym czasie procesy rekrutacyjne na: Kursy: Kurs spawania blach i rur spoinami pachwinowymi metodą MAG-135 załącznik nr 1

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016

Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 Regulamin Konkursu na najlepszego studenta i na najlepsze koło naukowe Województwa Pomorskiego o nagrodę Czerwonej Róży 2016 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Stowarzyszenie Czerwonej

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014. Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 21753 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr XLVI/361/05

Uchwała nr XLVI/361/05 Uchwała nr XLVI/361/05 UCHWAŁA NR XLVI/361/05 RADY MIEJSKIEJ W MOSINIE z dnia 28 lipca 2005 r. w sprawie sposobu ustalenia opłat dodatkowych z tytułu przewozu osób oraz zabierania ze sobą do środka transportowego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku

Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku Uchwała Nr 269/VI/2013 Rady Miasta Józefowa z dnia 22 marca 2013 roku w sprawie przyjęcia programu opieki nad zwierzętami bezdomnymi oraz zapobiegania bezdomności zwierząt na terenie Miasta Józefowa w

Bardziej szczegółowo

Rynek Budowlany. Online

Rynek Budowlany. Online Rynek Budowlany Online PMR Online Rynek Budowlany Online Aktualnoœci rynkowe Wykonawcy Materia³y budowlane Inwestycje publiczne Nieruchomoœci Planowane budowy Dane rynkowe Podsumowania na temat bie ¹cych

Bardziej szczegółowo

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor. (nazwa szkoły) Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu..

I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko. 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania... 4. Numer telefonu.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2011/2012 druk nr 1 (nie dotyczy uczniów słabo widzących, niesłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim) I. Dane wnioskodawcy: 1.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA

Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku pracy. ANKIETA REKRUTACJNA Aktywni, kompetentni, zatrudnieni program kompleksowego wsparcia osób niepełnosprawnych na otwartym rynku. ANKIETA REKRUTACJNA Dane podstawowe Imiona Nazwisko Płeć Data i miejsce urodzenia PESEL Adres

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni

REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni REGULAMIN KONKURSU PLASTYCZNEGO pt. Świat w Tobie Odsłoń przed nami świat swojej wyobraźni 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady, zakres i warunki uczestnictwa w Konkursie pt.,,świat

Bardziej szczegółowo

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej

OPIS WYDARZENIA. Fundacja Myœli Ekologicznej OPIS WYDARZENIA Kim jesteœmy? powsta³a w 2012 roku w Krakowie. W ramach dzia³alnoœci statutowej, Fundacja realizuje programy edukacyjne i aktywizuj¹ce, koncentruj¹ce siê na tematyce ekologicznej. Pomys³

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna

Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna Dyrektor Szkoły w. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 w ramach programu Wyprawka szkolna I. Dane wnioskodawcy: 1. Imię i nazwisko... 2. PESEL... 3. Adres zamieszkania...

Bardziej szczegółowo

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM

SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM SEMINARIUM WARSZAWA PRZYJAZNA SENIOROM Działania Miasta Stołecznego Warszawy na rzecz seniorów Warszawa, 3 sierpnia 2007r. Liczba seniorów w Warszawie 1800000 1600000 1 700 536 Stan na 30.06.2006r. 1400000

Bardziej szczegółowo

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół

Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół KOMENDA POWIATOWA POLICJI Nowy Tomyśl, dnia 12.03.2013 r. W NOWYM TOMYŚLU WYDZIAŁ PREWENCJI L.dz E-DK-0151-4/10 Pan/Pani Dyrektor Zespołu Szkół Podejmując inicjatywę w ramach ogólnopolskiej kampanii Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015

Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2014/2015 (nie dotyczy uczniów słabowidzących, niesłyszących, słabosłyszących, z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim, z upośledzeniem umysłowym

Bardziej szczegółowo

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych

podstawowe szkolenia dla członków Gminnych Komisji Rozwiązywania Problemów Alkoholowych CZARNY BÓR MIELNO TARNOBRZEG ZAKŁAD LECZNICTWA ODWYKOWEGO DLA 58-379 Czarny Bór, Borówno 78 OSÓB UZALEŻNIONYCH OD ALKOHOLU W CZARNYM BORZE tel. 784-106-877, fax 74 84 50 916 Wojewódzki Ośrodek Terapii

Bardziej szczegółowo

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy

Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy Agnieszka Miler Departament Rynku Pracy Ministerstwo Gospodarki, Pracy i Polityki Spo³ecznej Krótka informacja o instytucjonalnej obs³udze rynku pracy W 2000 roku, zosta³o wprowadzone rozporz¹dzeniem Prezesa

Bardziej szczegółowo

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN

XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 REGULAMIN XXIV Górski Bieg Śnieżnicki Międzygórze 2016 Mistrzostwa Polski Seniorów, Juniorów i Juniorów Młodszych w Biegu Alpejskim I. CEL ZAWODÓW: Małe Biegi Śnieżnickie Mistrzostwa Polski Młodzików w Biegu Anglosaskim

Bardziej szczegółowo

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z

Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat. C z 1 z 5 2014-05-19 13:33 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługi szkoleniowe w zakresie: Prawo jazdy kat.

Bardziej szczegółowo

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA

CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA CZŁOWIEK - NAJLEPSZA INWESTYCJA Podsumowanie realizacji projektu pn. Rozwój i upowszechnianie aktywnej integracji przez Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie w Słubicach w okresie 01.01.2009r. do 31.03.2010r.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku

Uchwała Nr XXII / 242 / 04 Rady Miejskiej Turku z dnia 21 grudnia 2004 roku Informacja dotycząca Stypendiów Burmistrza Miasta Turku za wyniki w nauce, stypendia za osiągnięcia sportowe oraz stypendia za osiągnięcia w dziedzinie kultury i działalności artystycznej. Urząd Miejski

Bardziej szczegółowo

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników

OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY Opracowanie wyników OGÓLNOPOLSKI TEST ORTOGRAFICZNY 2014 Opracowanie wyników 18055 Warszawa; 1 grudnia 2014 r. Szanowna Dyrekcjo oraz Szanowni Nauczyciele, Serdecznie dziêkujemy wszystkim zaanga owanym w organizacjê Ogólnopolskiego

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKAT XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2016 04 21-23

KOMUNIKAT XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2016 04 21-23 KOMUNIKAT XII Mistrzostwa Polski Lekarzy w Pływaniu DĘBICA 2016 04 21-23 Honorowy Patronat: Prezes NRL- Maciej Hamankiewicz Starosta Powiatu Dębickiego- Andrzej Reguła Burmistrz Miasta Dębica Mariusz Szewczyk

Bardziej szczegółowo

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu

Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów. Organizatorzy Konkursu Regulamin Konkursu Start up Award 9. Forum Inwestycyjne 20-21 czerwca 2016 r. Tarnów 1 Organizatorzy Konkursu 1. Organizatorem Konkursu Start up Award (Konkurs) jest Fundacja Instytut Studiów Wschodnich

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego

Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego REGULAMIN Biegi dla dzieci i młodzieży w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego 1 maja 2016 roku ORGANIZATOR Organizatorem imprezy Biegi dla dzieci w ramach 2 Zambrowskiego Biegu Ulicznego, zwanej dalej

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 22:47:30 Numer KRS: 0000209091 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału!

Szkolenia nie muszą być nudne! Kolejne szkolenie już w lutym wszystkie osoby zachęcamy do wzięcia w nich udziału! Szkolenia nie muszą być nudne! W Spółce Inwest-Park odbyło się kolejne szkolenie w ramach projektu Akcelerator Przedsiębiorczości działania wspierające rozwój przedsiębiorczości poza obszarami metropolitarnymi

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Regionalna Karta Du ej Rodziny

Regionalna Karta Du ej Rodziny Szanowni Pañstwo! Wspieranie rodziny jest jednym z priorytetów polityki spo³ecznej zarówno kraju, jak i województwa lubelskiego. To zadanie szczególnie istotne w obliczu zachodz¹cych procesów demograficznych

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r.

UCHWAŁA Nr.. z dnia 5 maja 2016 r. UCHWAŁA Nr.. RADY GMINY TUŁOWICE z dnia 5 maja 2016 r. w sprawie zasad przyznawania stypendium Wójta Gminy Tułowice dla wybitnie uzdolnionych uczniów Gminnego Zespołu Szkół w Tułowicach Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 0050.187.2013 Burmistrza Lądka - Zdroju z dnia 15 października 2013 roku REGULAMIN SZKOLNEGO KONKURSU EKOLOGICZNEGO CIK CzyśCIK 2013/2014 (edycja X) I Cel organizacji konkursu:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU

REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU Załącznik nr 3 do Statutu Zespołu Szkół im. Janusza Korczaka w Prudniku REGULAMIN SAMORZĄDU SZKOŁY W ZESPOLE SZKÓŁ IM. JANUSZA KORCZAKA W PRUDNIKU 1 1 PRZEPISY DOTYCZĄCE SAMORZĄDNOŚCI UCZNIÓW 1. Członkami

Bardziej szczegółowo

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU

GMINA UJSOŁY. 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU GMINA UJSOŁY 34 371 Ujsoły, ul. Gminna 1 TEL. (033) 8647350, FAX. (033) 8647354 REGULAMIN I KONKURSU WIEDZY O GMINIE UJSOŁY CEL KONKURSU 1. Promowanie wśród uczniów wiedzy na temat gminy, w której mieszkają

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH. IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO GROTA W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 REKRUTACJA 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI DO ZESPOŁU SZKÓŁ SAMOCHODOWYCH IM. GEN. STEFANA ROWECKIEGO "GROTA" W GLIWICACH, na rok szkolny 2015/2016 Oferta edukacyjna w roku 2015: Dla absolwentów Technikum

Bardziej szczegółowo

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE

Konferencja UDT NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE NORMY, SPECYFIKACJE, DOKUMENTY TECHNICZNE POWIĄZANE Z NOWĄ DYREKTYWĄ DŹWIGOWĄ 2014/33/UE HOTEL GRAND Nosalowy Dwór **** ul. Balzera 21d, 34-500 Zakopane ORGANIZATOR: Urząd Dozoru Technicznego Oddział w

Bardziej szczegółowo

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu

Program Internet Start Up. WejdŸ do gry. Autor Programu. Partner Programu Program Internet Start Up WejdŸ do gry Autor Programu Partner Programu Program doradztwa prawnego Kancelarii Wierzbowski Eversheds dla projektów zwi¹zanych z internetem i nowymi technologiami www.internetstartup.pl

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 12.04.2016 godz. 23:52:20 Numer KRS: 0000375883 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego.

Dziennik Urzêdowy. zamieszkuj¹cych na sta³e na terenie Województwa Wielkopolskiego. og³oszenia w Dzienniku Urzêdowym Województwa Wielkopolskiego. Województwa Wielkopolskiego Nr 155 16966 3416 UCHWA A Nr XII/178/2007 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA WIELKOPOLSKIEGO z dnia 24 wrzeœnia 2007 r. w sprawie: zasad udzielania stypendiów dla uczniów, s³uchaczy i studentów

Bardziej szczegółowo

Wyprawka szkolna 2015/16

Wyprawka szkolna 2015/16 Wyprawka szkolna 2015/16 Pomocą w formie dofinansowania zakupu podręczników do kształcenia ogólnego lub podręczników do kształcenia w zawodach, dopuszczonych do użytku szkolnego przez ministra właściwego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU TURNIEJ KLAS O TYTUŁ SUPER KLASY ROK SZKOLNY 2014/2015 I WSTĘP Konkurs TURNIEJ KLAS ma na celu mobilizację uczniów naszej szkoły do efektywnej nauki, do aktywnego uczestniczenia w życiu

Bardziej szczegółowo

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE

KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE KONKURS NOWY SĄCZ NOWE TECHNOLOGIE MARZEC-KWIECIEŃ 2016 1 Regulamin 1 Organizatorzy: Warsztaty Robotów- Nowoczesny Wymiar Edukacji Społeczno- Kulturalne Towarzystwo Sądeczanin Fundacja Sądecka 2 Patronat

Bardziej szczegółowo

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085

Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 1/6 Niniejsze ogłoszenie w witrynie TED: http://ted.europa.eu/udl?uri=ted:notice:107085-2015:text:pl:html Polska-Warszawa: Usługi w zakresie napraw i konserwacji taboru kolejowego 2015/S 061-107085 Przewozy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta

REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta REGULAMIN KONKURSU UTWÓR DLA GDAŃSKA. Symfonia Gdańska Dźwięki Miasta Stowarzyszenie Artystyczne Lustra z siedzibą w Gdyni zwane dalej Organizatorem, ogłasza otwarty Konkurs na utwór muzyczny, który będzie

Bardziej szczegółowo

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci

Program dofinansowany przez Ministerstwo Sportu i Turystyki ze środków Funduszu Rozwoju Kultury Fizycznej w ramach programu Sport Wszystkich Dzieci Komunikat organizacyjny dot. działania szkółek kolarskich w ramach programu Narodowy Projekt Rozwoju Kolarstwa, poziom pierwszy Upowszechnianie sportu w szkółkach kolarskich - Edycja 2016 Program dofinansowany

Bardziej szczegółowo

PLAN BUD ETU NA ROK 2009

PLAN BUD ETU NA ROK 2009 Za³¹cznik nr 3 do zarz¹dzenia Nr 110/2009 Prezydenta Miasta Kalisza z dnia 27.02.2009 r. BUD ET POWIATU 020 600 700 02001 02002 60015 70005 LEŒNICTWO 8 20 0920 0970 4140 4390 4400 4480 4610 6050 0470 2360

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO

IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO jak URZĄD DOZORU TECHNICZNEGO ODDZIAŁ W BIAŁYMSTOKU AL. JANA PAWŁA II 57 15-703 BIAŁYSTOK IV PODLASKIE FORUM BEZPIECZEŃSTWA TECHNICZNEGO URZĄDZENIA CIŚNIENIOWE 11-12 CZERWCA 2015 HOTEL BIAŁOWIESKI ***

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Strona 1 z 5 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 27.10.2015 godz. 14:46:36 Numer KRS: 0000277202 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Przygotowanie pedagogiczne

Przygotowanie pedagogiczne Przygotowanie pedagogiczne Informacje o usłudze Numer usługi 2016/04/08/7405/7773 Cena netto 3 700,00 zł Cena brutto 3 700,00 zł Cena netto za godzinę 13,31 zł Cena brutto za godzinę 13,31 Możliwe współfinansowanie

Bardziej szczegółowo

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+

Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Strategia rozwoju sieci dróg rowerowych w Łodzi w latach 2015-2020+ Projekt: wersja β do konsultacji społecznych Opracowanie: Zarząd Dróg i Transportu w Łodzi Ul. Piotrkowska 175 90-447 Łódź Spis treści

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r.

UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA Nr XIX/170/2012 RADY MIEJSKIEJ w KOZIENICACH z dnia 29 marca 2012 r. w sprawie zasad udzielania stypendiów o charakterze motywującym ze środków Gminy Kozienice. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl 1 z 5 2014-12-09 12:31 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mzo.tychy.pl Tychy: Świadczenie usług w zakresie dowozu dzieci niepełnosprawnych

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20...

(nazwa i adres szko³y) DZIENNIK LEKCYJNY. Klasa... ROK SZKOLNY 20... /20... ...... (nazwa i adres szko³y) województwo... gmina (dzielnica)... wydzia³*)... DZIENNIK LEKCYJNY Klasa... ROK SZKOLNY 0... /0... dla klas IV-VI szkó³ podstawowych, gimnazjów i szkó³ ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA Powiat Wrocławski z siedzibą władz przy ul. Kościuszki 131, 50-440 Wrocław, tel/fax. 48 71 72 21 740 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO CZĘŚĆ II OFERTA PRZETARGOWA

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku

Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku Zarządzenie Nr 68/2011 Wójta Gminy Celestynów z dnia 12 kwietnia 2011 roku w sprawie ustalenia Regulamin dowozu i dofinansowania dojazdu do szkół uczniom niepełnosprawnym z terenu Gminy Celestynów Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych

Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Ełk: Świadczenie usług w zakresie wynajmu samochodu ciężarowego skrzyniowego do remontów cząstkowych Numer ogłoszenia: 45553-2010; data zamieszczenia: 02.03.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r.

MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. MUP.PK.III.SG.371-74/08 Lublin, dnia 30.05.2008 r. Zaproszenie do składania informacji dotyczących organizacji szkolenia Spawanie metodą 111 (ręczne spawanie łukowe) i spawanie metodą 311 (spawanie acetylenowo-tlenowe)

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-07-31 10:07 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Usługa szkoleniowa w zakresie: Eksploatacja urządzeń

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO

PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Rok szkolny 2015/2016 PLAN PRACY SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO Imielin, wrzesień 2015 Zarząd Samorządu Uczniowskiego: Przewodnicząca: Dominika Żak, Zastępca: Magdalena Malinowska, Skarbnik: Mateusz Niejadlik,

Bardziej szczegółowo

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A.

Praca. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY. Kraków 2006 rok Anna Florczyk. zarezerwowane dla kobiet. Opracowanie DMP MARR S.A. DEPARTAMENT ds. ROZWOJU RYNKU PRACY Kraków 2006 rok Anna Florczyk Misja DRRP Efektywne i skuteczne wspieranie rozwoju społecznego i gospodarczego poprzez podejmowanie i realizowanie działań mających na

Bardziej szczegółowo

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO

KARTA INFORMACYJNA USŁUGI PRZYZNANIE DODATKU AKTYWIZACYJNEGO URZĄD PRACY Węgierska 146, 33-300 Nowy Sącz, Tel. 0048 18 442-91-08, 442-91-10, 442-91-13, Fax.0048 18 442-99-84, e-mail: krno@praca.gov.pl http://www.sup.nowysacz.pl, NIP 734-102-42-70, REGON 492025071,

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 26.05.2016 godz. 05:18:33 Numer KRS: 0000371379 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I.

Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I. Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I 1. 2. 3. 1. 1 Niniejsze Ogólne Warunki Ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I, zwane dalej OWU, stosuje siê w umowach ubezpieczenia PTU ASSISTANCE I zawieranych przez

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Okres w miesiącach: 7. Warszawa: Organizacja cyklu wyjazdów informacyjnych w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego (RPO WM) w roku 2010 Numer ogłoszenia: 34595-2010; data zamieszczenia: 19.02.2010

Bardziej szczegółowo

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik

Gra yna Œwiderska BIOZ. w budownictwie. poradnik Gra yna Œwiderska BIOZ w budownictwie poradnik Warszawa 2008 Copyright by Gra yna Œwiderska i Oficyna Wydawnicza POLCEN Sp. z o.o. Warszawa 2008 Autorzy Gra yna Œwiderska autor g³ówny W³adys³aw Korzeniewski

Bardziej szczegółowo

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług.

drugiej strony do osób oraz podmiotów świadczących usługi lub potrzebujących określonych usług. Fundacja Jeden Drugiemu i Portal KtoPomoze.pl pod Patronatem Ministerstwa Pracy i Polityki Społecznej oraz Pracodawców Rzeczpospolitej Polskiej zapraszają do udziału w Programie Pomoc Wzajemna. Inicjatywa

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014

INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE ZA ROK 2014 GMINNA BIBLIOTEKyeLICZNA URZĄD 66-132 Trzebiechow. ul)quiechds)wska 2.-~ / / Trzeblechów dnkj. zoł podpis INFORMACJA O PRZEBIEGU WYKONANIA PLANU FINANSOWEGO GMINNEJ BIBLIOTEKI PUBLICZNEJ W TRZEBIECHOWIE

Bardziej szczegółowo

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego

Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Najwyższa Izba Kontroli Departament Nauki, Oświaty i Dziedzictwa Narodowego Warszawa, dnia 8 kwietnia 2011 r. KNO-4101-05-15/2010 P/10/074 Pan Krzysztof Milczarek Dyrektor Zespołu Szkół nr 1 - I Liceum

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r.

ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC z dnia 13 września 2013 r. ZARZĄDZENIE NR 1283/13 BURMISTRZA GŁUBCZYC w sprawie ustalenia regulaminu VI Edycji Konkursu Zbieramy baterie i butelki z tworzyw sztucznych oraz makulaturę i opakowania tetra pak w przedszkolach Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE

Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Katowice, dnia 24 sierpnia 2011r. ZAPYTANIE OFERTOWE Regionalna Izba Gospodarcza w Katowicach realizuje projekt pt. Bezpieczeństwo informacji i systemów informatycznych współfinansowany ze środków Unii

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH REGULAMIN II WOJEWÓDZKIEGO KABARETONU OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Hasło przewodnie Uśmiech jest dobry na wszystko Postanowienia ogólne: Przegląd Zespołów Kabaretowych Osób Niepełnosprawnych to jednodniowe przedsięwzięcie

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-06-15 13:44 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: usługi szkoleniowe w zakresie Pracownik odnowy

Bardziej szczegółowo

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec

Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Bezpieczna dzielnica - bezpieczny mieszkaniec Program realizowany w ramach Miejskiego Programu Zapobiegania Przestępczości oraz Ochrony Bezpieczeństwa Obywateli i Porządku Publicznego. Miejski Program

Bardziej szczegółowo

Witamy w przedszkolu

Witamy w przedszkolu Witamy w przedszkolu Wydanie: Biuro Szkolne Hafnarfjarðar 2005 Strandgötu 31 220 Hafnarfjörður tel: 555-5800 Fax: 585-5809 Adres internetowy: skolaskr@hafnarfjordur.is Zdjecia: Dzieci w przedszkolu Alfasteini

Bardziej szczegółowo

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich,

ZAPROSZENIE. V Integracyjne Zawody Sport dla wszystkich, ZAPROSZENIE Dyrektor Gimnazjum nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. ks. prof. Józefa Tischnera w Woli oraz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 2 z Oddziałami Integracyjnymi im. Jana Pawła II w Woli Dyrektor

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM

REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM REGULAMIN PRACY SZKOLNEJ KOMISJI DO SPRAW UDZIELANIA POMOCY MATERIALNEJ O CHARAKTERZE SOCJALNYM DLA UCZNIÓW ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W ZABRZU Zatwierdzony przez Radę Pedagogiczną na konferencji

Bardziej szczegółowo

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł

do kwoty 175 zł do kwoty 225 zł Informacja w sprawie dofinansowania zakupu podręczników i materiałów edukacyjnych w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 roku - Wyprawka szkolna W związku z uchwałą Rady Ministrów Nr 80/2015

Bardziej szczegółowo

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:...

DLA ZAMAWIAJĄCEGO: OFERTA. Ja/-my, niżej podpisany/-ni... działając w imieniu i na rzecz... Adres Wykonawcy:... załącznik nr 1 do SIWZ. (pieczęć Wykonawcy) DLA ZAMAWIAJĄCEGO: Centrum Pomocy Społecznej Dzielnicy Śródmieście im. prof. Andrzeja Tymowskiego 00-217 Warszawa, ul. Konwiktorska 3/5 OFERTA Ja/-my, niżej

Bardziej szczegółowo

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które

- 70% wg starych zasad i 30% wg nowych zasad dla osób, które. - 55% wg starych zasad i 45% wg nowych zasad dla osób, które Oddział Powiatowy ZNP w Gostyninie Uprawnienia emerytalne nauczycieli po 1 stycznia 2013r. W związku napływającymi pytaniami od nauczycieli do Oddziału Powiatowego ZNP w Gostyninie w sprawie uprawnień

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo