Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog"

Transkrypt

1

2 Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego oraz dodatkowo języków rosyjskiego, chińskiego i japońskiego. Poza cieszącymi się niesłabnącą popularnością miejscami takimi jak Londyn, Berlin, Paryż, Barcelona czy Rzym przedstawiamy w naszym katalogu również miejsca mniej znane lub zupełnie nieznane, lecz naszym zdaniem godne polecenia ze względu na swój unikalny charakter i niepowtarzalny klimat. Niejednokrotnie są to miejsca, gdzie lepiej niż w dużych metropoliach można poznać autentyczny charakter kraju, wczuć się w jego kulturę i spotkać bardziej otwartych ludzi. Choć w katalogu zaprezentowaliśmy ponad 300 kursów, stanowią one jedynie część naszej pełnej oferty. Zapraszamy także do zapoznania się z katalogami obozów językowych dla dzieci i młodzieży oraz kursów specjalistycznych. Zachęcamy także do kontaktu z naszymi doradcami, którzy z przyjemnością pomogą dobrać Państwu szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 21. Serdecznie zapraszamy, Zespół SJO GLOSSA

3 dlaczego kursy językowe za granicą? Jak dotąd nie odkryto cudownych metod nauki, które by pozwalały poznać język w tydzień. Bezspornie wciąż najskuteczniejszym i najbardziej naturalnym sposobem nauki języka jest nauka w jego naturalnym środowisku, czyli wyjazd do kraju, gdzie jest on używany na co dzień. SKUTECZNA NAUKA Pobyt na kursie językowym za granicą to nie tylko nauka podczas zajęć prowadzonych w małych, międzynarodowych grupach, lecz także, a może przede wszystkim, całkowite zanurzenie w poznawanym języku przez cały dzień na zakupach, w pubie, na spacerze i ulicy, jeździe metrem czy też wspólnych posiłkach z rodziną goszczącą. Większość proponowanych przez SJO GLOSSA kursów językowych za granicą ma bardzo elastyczną formułę: rozpoczęcie kursu każdy poniedziałek roku długość kursu - dowolna liczba tygodni dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania brak ograniczeń wiekowych To otoczenie językiem ze wszystkich stron oraz brak okazji do używania polskiego sprawia, że język zapamiętywany jest wyjątkowo szybko, jego użycie staje się swobodne i naturalne, zaś akcent nie odbiega od akcentu rodowitych mieszkańców kraju. PASJONUJĄCA PRZYGODA Pobyt za granicą to także możliwość poznawania nowych miejsc, interesujących zabytków i naturalnego piękna kraju. Starannie dobrane przez nas lokalizacje oraz program pozalekcyjny proponowany jako uzupełnienie kursu sprawiają, że wyjazd na kurs językowy jest także czasem fascynujących wakacji. NOWI PRZYJACIELE W kursach językowych za granicą uczestniczą ludzie z całego świata. Wspólna nauka oraz aktywnie spędzany czas wolny to doskonała okazja do zawarcia nowych znajomości i przyjaźni. 3 sprawdź ceny na

4 dlaczego warto wybrać SJO Glossa DO ŚWIAD CZE NIE dzia ła my na ryn ku edu ka cyj nym od 1997 ro ku, z na szych usług sko rzy sta ło już kil ka ty się cy osób ja ko szko ła ję zy ko wa zna my za gad nie nia zwią za ne z na ucza niem ję zy ków od pod szew ki BO GA TA OFER TA uczy my ję zy ków w po nad 100 lo ka li za cjach, w 15 kra jach, na 5 kon ty nen tach pro po nu je my kur sy o róż nej dłu go ści i in ten syw no ści, na wszyst kich po zio mach zaawan so wa nia i dla róż nych grup wie ko wych po za kur sa mi ję zy ka ogól ne go ofe ru je my tak że obo zy ję zy ko we dla dzie ci i mło - dzie ży, kur sy spe cja li stycz ne oraz kur sy przy go to waw cze do eg za mi nów mię dzy - na ro do wych w za leż no ści od pre fe ren cji pro po nu je my róż ne ro dza je za kwa te ro wa nia podczas kur su: w ro dzi nie gosz czą cej, aka de mi ku, pen sjo na cie lub ho te lu ja ko przed sta wi ciel stwo po nad 140 szkół ję zy ko wych je ste śmy w sta nie za ofe ro wać szer szy wy bór niż ja ka kol wiek szko ła za gra nicz na JA KOŚĆ Wszystkie proponowane przez nas ośrodki są regularnie kontrolowane oraz posiadają akredytacje niezależnych instytucji gwarantujących wysoki poziom nauczania i komfortowe warunki nauki. W zależności od kraju są to: British Council EnglishUK EAQUALS IALC FELTOM MEI-Relsa CEELE SOUFFLE ASILS 4

5 P PROFESJONALNA OBSŁUGA szyb ko od po wia da my na wszyst kie za py ta nia żad ne py ta nie nie po zo sta je bez od po wie dzi uważ nie ba da my po trze by i ocze ki wa nia klien ta i po ma ga my wy brać opty mal ny kurs, lo ka li za cję i za kwa te ro wa nie rze tel nie przed sta wia my wa run ki uczest nic twa w kursie oraz wszel kie kosz ty z tym zwią za ne nie za leż nie od miej sca za miesz ka nia klien ta spraw nie or ga ni zu je my wy jazd od A do Z: kurs, za kwa te ro wa nie, wy ży wie nie, prze lot, trans fer, ubez pie cze nie. ZADOWOLENI KLIENCI Po powrocie z kursu prosimy klientów o ocenę kursu oraz naszej obsługi w sześciostopniowiej skali. W ostatnich dwóch latach na 5 lub 6 oceniło nasze kursy 99,1% z nich zaś naszą obsługę 99,3%. Wśród naszych nowych klientów niemal 60% stanowią osoby, które zdecydowały się na wybór naszej oferty dzięki rekomendacji naszych dotychczasowych Nowoczesny system obsługi klienta pozwala nam sprawnie obsługiwać zgłoszenia od klientów z całej Polski. Wszelkie dokumenty związane z wyjazdem przesyłamy w wersji elektronicznej lub za pośrednictwem poczty/faksu. GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY Stosujemy oficjalne ceny szkół zagranicznych, bez doliczania jakichkolwiek prowizji. Często jesteśmy w stanie zaproponować dodatkowy rabat lub ceny specjalne dostępne wyłącznie za naszym pośrednictwem 5 sprawdź ceny na

6 rodzaje Wszyst kie ofe ro wa ne przez nas kur sy ma ją jed ną bar - dzo istot ną ce chę wspól ną są pro wa dzo ne w ma łych mię dzy na - ro do wych gru pach. Dzię ki te mu na - ucza ny ję zyk jest je dy nym wspól nym ję zy kiem wszyst kich uczest ni ków kur - su i tym sa mym na uka od by wa się tak że po za za ję cia mi, w cza sie wol nym oraz pod czas or ga ni zo wa nych przez szko ły za jęć do dat ko wych. To naj bar - dziej na tu ral ny i sku tecz ny spo sób na - uki ję zy ka. ogól ne Prze zna czo ne dla osób, któ re chcą do sko na lić umie jęt ność efek tyw nej ko mu ni ka cji wję zy ku ob cym w co dzien nych sy tu acjach. Pod czas kur su szcze gól ną uwa gę po - świę ca się kon wer sa cji, umie jęt no ści płyn ne go i po praw ne go for mu ło wa nia wy po - wie dzi, a tak że roz bu do wie słow nic twa i do sko na le niu pra wi dło wej wy mo wy. Za gad nie nia gra ma tycz ne, nie zbęd ne w pro ce sie po zna wa nia ję zy ka są prze sta wia - ne i ćwi czo ne w prak tycz nych za sto so wa niach. Kurs ogól ny moż na roz po cząć zwy kle w do wol ny po nie dzia łek ro ku (po za osoba mi roz po czy na ją cy mi na ukę ję zy ka od pod staw) i je go czas trwa nia do pa so wać do in dy wi du al nych po trzeb. wa ka cyj ne Or ga ni zo wa ne są na ba zie kur su ogól ne go w okre sie let nim. Za wie ra ją do dat ko wo bo ga ty pro gram za jęć po za lek cyj nych umoż li wia ją cy bliż sze po zna nie da ne go kra - ju, je go kul tu ry i miesz kań ców. eg za mi na cyj ne Kur sy przy go to waw cze do mię dzy na ro do wych eg za mi nów ję zy ko wych, ta kich jak: FCE, CAE, CPE, TO EFL, TO EIC, IELTS (an giel ski), ZDaF, Te st DaF (nie miec ki), DE LE (hiszpań ski), DELF, DALF (fran cu ski), CE LI, CILS (wło ski). W trak cie na uki, obok ćwi cze nia pod sta wo wych umie jęt no ści ję zy ko wych: mó wie nia, czy ta nia, ro zu mie nia ze słu chu i pi sa nia, stu den ci za po zna ją się z ćwi cze nia mi i za gad nie nia mi cha rak te ry stycz ny mi dla wy bra ne go eg za mi nu. Sta łym ele men tem za jęć jest pra ca z te sta mi eg za mi na cyj - ny mi z lat po przed nich oraz eg za min prób ny, któ ry po zwa la na za po zna nie się z je go for mu łą w prak ty ce. 6

7 P kursów in dy wi du al ne Pro gram kur sów in dy wi du al nych jest ści śle do pa so wa ny do po trzeb i ce lów stu den - ta. Jest to ide al ne roz wią za nie dla osób o spe cy ficz nych wy ma ga niach ję zy ko wych lub po sia da ją cych ogra ni czo ny czas na na ukę. Do dat ko wą za le tą za jęć in dy wi du al nych jest moż li wość do sto so wa nia tem pa do umie jęt no ści uczą ce go się oraz uwzględ nie nie w roz pla no wa niu ma te ria łu cza su, ja kie go po trze bu je on do przy swo je nia no wych zagad nień. Kur sy te mo gą sta no wić tak że uzu peł nie nie kur sów gru po wych. Cie ka wą od - mia ną kur sów in dy wi du al nych jest pro gram to tal im mer sion, w ra mach któ re go za ję cia od by wa ją się w do mu na uczy cie la. ro dzin ne Ten ro dzaj kur sów to po łą cze nie ro dzin nych wa ka cji z na uką ję zy ka. Dzie ci uczestni czą w po ran nych za ję ciach oraz czę ści po po łu dnio we go pro gra mu po za lek cyj - ne go wraz z ró wie śni ka mi z ca łe go świa ta, na to miast wie czo ry i week en dy spę dza ją z ro dzi ca mi, któ rzy w cią gu dnia uczą się na kur sach ogól nych lub in dy wi du al nych. Aby uzy skać szcze gó ło we in for ma cje na te mat te go pro gra mu pro si my o kon takt zna szym biu rem. dla se nio rów Kur sy prze zna czo ne dla osób po 50 ro ku ży cia, któ re łą czą na ukę ję zy ka z bo ga tym pro gra mem kul tu ral nym i tu ry stycz nym. Za ję cia od by wa ją się w ka me ral nych mię dzyna ro do wych grupach, dzię ki cze mu uczest ni cy ma ją moż li wość, po za do sko na le niem ję zy ka, za wrzeć no we zna jo mo ści z ludźmi w zbli żo nym wie ku z róż nych stron świa ta. Nie za leż nie od ro dza ju kur su przed roz po czę ciem na uki prze pro wa dza ne są te sty kwa li fi ka cyj ne, za rów no pi sem ne, jak i ust ne, któ re po zwa la ją na pre cy zyj ne okre - śle nie po zio mu zna jo mo ści ję zy ka i do bór od po wied niej gru py. Na za koń cze nie stu den ci otrzy mu ją cer ty fi kat uczest nic twa w kur sie ję zy ko wym. oznaczenia stosowane w katalogu rodzaj kursu dostępne opcje intensywności kursu podane w godzinach lekcyjnych, np. 25 lub 30 godz/tydz; oznaczenie oznacza że kurs obejmuje łącznie 30 godzin na tydzień, lecz składa się z kursów dwóch rodzajów, z której pierwsza obejmuje 20 godz tygodniowo a druga 10; długości godziny lekcyjnej są różne dla różnych ośrodków minimalny wiek lub przedział wiekowy osób, dla których przeznaczony jest kurs, np. 18+ oznacza, że mogą w nim uczestniczyć osoby od 18 lat i starsze (brak górnej granicy wieku) terminy, w których można rozpocząć kurs; cały rok oznacza dowolny poniedziałek, zaś liczba nr miesiąca, np. 3 to marzec, 9 to wrzesień kurs profil egzaminy intensywność grupy wiek długość terminy CSL-G CSL-GE1 ogólny ogólny+egzaminacyjny 25/30 godz/tydz godz/tydz do 10 osób 10(12) osób do 24 tyg 12 tyg cały rok 3, 9 FCE, CAE nazwa kursu; pierwszy człon to symbol ośrodka, drugi to kod rodzaju kursu: C kulturowy, E egzaminacyjny, G ogólny, O indywidualny, S wakacyjny, SSC dla seniorów, X inne. Kursy mające symbole składające się z dwóch liter oznaczają kursy łączone, np. GE to kurs języka ogólnego poszerzony o dodatkowe godziny zajęć przygotowujące do egzaminu. egzaminy, do których przygotowywuje kurs maksymalna liczba osób w grupie; wartość podana w nawiasie oznacza sezon letni możliwa do wyboru długość kursu, np. 1 do 24 tyg oznacza, że kurs może trwać dowolną liczbę tygodni, nie więcej jednak niż 24. Ze względu na bardzo rozbudowaną liczbę opcji kursów w katalogu nie podajemy cen. Aktualny cennik kursów dostępny jest na naszej stronie internetowej. 7 sprawdź ceny na

8 jak wybrać kurs? KRAJ gdzie jechać? Kurs ję zy ko wy za gra ni cą to znacz nie wię cej niż na uka ję zy ka pod czas za jęć. To rów nież nie za - po mnia ny czas po zna wa nia fa scy nu ją cych miejsc, lu dzi, ich tra dy cji i kul tu ry. W przy pad ku kur - su wło skie go, wy bór Włoch jest zu peł nie na tu ral ny. Na to miast pla nu jąc na ukę in nych ję zy ków war to tak że roz wa żyć bar dziej eg zo tycz ne kra je na in nych kon ty nen tach, w któ rych na uka mo - że stać się tak że źró dłem bo ga tych wra żeń i no wych do świad czeń, zu peł nie in nych niż do stęp ne są na miej scu w Eu ro pie. Na uka hisz pań skie go na Ku bie, w Mek sy ku lub w Pe ru, fran cu skie go w fran cu sko ję zycz nym Mont re alu w Ka na dzie lub an giel skie go w Au stra lii, No wej Ze lan dii lub w RPA to szan sa na wiel ką ży cio wą przy go dę! MIASTO Lon dyn, Ber lin, Rzym, Pa ryż, Ma dryt to z pew no ścią fa scy nu ją ce miej sca, któ re wy da ją się być ide al ny mi miej sca mi do na uki ję zy ka. Ow szem dla wie lu stu den tów jest to traf ny wy bór. War to jed nak pa mię tać, że sze reg mniej szych miast, któ re czę sto le żą w nie wiel kiej od le gło ści od tych miejsc, da je oka zję lep sze go po zna nia kra ju i je go miesz kań ców niż wie lo mi lio no we, peł ne ob co - kra jow ców me tro po lie. SZKOŁA Lo ka li za cja szko ły w cen trum du że go mia sta da je szan sę by cia bli sko wszel kich atrak cji ofe ro wa - nych przez to mia sto, lecz z dru giej stro ny czę sto wy ma ga dłu gich do jaz dów z miej sca za kwa te - ro wa nia, co wią że się tak że z do dat ko wy mi kosz ta mi. Ma ła szko ła mo że być ide al na dla oso by lu bią cej ka me ral ną, ro dzin ną at mos fe rę, lecz dla in nych lep szym wy bo rem bę dzie du ża szko ła gdzie moż na spo tkać wię cej stu den tów z ca łe go świa ta. RODZAJ Naj po pu lar niej szym ro dza jem kur sów są kur sy gru po we ję zy ka ogól ne go. Roz wi ja ją one przede wszyst kim umie jęt no ści ko mu ni ka cyj ne po trzeb ne w co dzien nych kon tak tach z ję zy kiem. Bar dzo do bre efek ty da je tak że po łą cze nie ta kie go kur su z za ję cia mi in dy wi du al ny mi. Dru ga po pu lar na ka te go ria kur sów kur sy eg za mi na cyj ne jest wy bie ra na przez oso by, któ re z ra cji pra cy lub pla no wa nych stu diów za gra ni cą po trze bu ją po twier dzić swo ją zna jo mość ję zy ka jed nym z uzna - nych na świe cie cer ty fi ka tów. INTENSYWNOŚĆ jaki kurs? In ten syw ność kur su po win na być tak do bra na, aby czas po by tu na kur sie był opty mal nie wy ko - rzy sta ny. Na le ży pa mię tać, że w trak cie kur su na uka od by wa się nie tyl ko pod czas za jęć, lecz w rów nym stop niu na uli cy, w skle pie, pu bie, te atrze czy na dys ko te ce. Dla te go war to wy brać ta - ką opcję, aby mieć czas na prak tycz ne do sko na le nie i utrwa le nie wie dzy zdo by tej w cza sie lek cji. W przy pad ku kur sów dłuż szych 4 ty go dnie i wię cej, 20 go dzin lek cyj nych po win no być wy starcza ją ce, dla kur sów krót szych war to roz wa żyć zajęcia bar dziej in ten syw ne. DŁUGOŚĆ Każ dy, na wet 2-, 3-tygo dnio wy kurs w istot nym stop niu po zwa la po pra wić umie jęt no ści ko mu ni ka - cyj ne oraz udo sko na lić zna jo mość ję zy ka. Jed nak że zde cy do wa nie naj lep sze efek ty przy no szą kur sy dłuż sze 6-, 8-ty go dnio we, któ re po zwa la ją w peł ni się zin te gro wać z ob co ję zycz nym oto cze niem i chło nąć ję zyk i kul tu rę da ne go kra ju. Wy jaz dy pół rocz ne i dłuż sze zwy kle po zwa la ją roz wią zać kwe - stię na uki ję zy ka na ca łe ży cie. War to pa mię tać tak że, że kur sy dłuż sze do stęp ne są na ogół w bar - dzo do brych ce nach i do dat ko wo mniej szy udział w kosz tach ma ją opła ty zwią za ne z po dró żą. 8

9 P Zakwa te ro wa nie jest bar dzo waż nym ele men tem de cy du jącym za rów no o sku tecz no ści na - uki ję zy ka za gra ni cą, jak i o wspo mnie niach, któ re po zo - sta ną w na szej pa mię ci. Oprócz do brych wa run ków do na uki, po win no ono rów nież za pew nić od po wied nią at mos fe rę oraz być do god nie zlo ka li zo wa ne. Dla te - go też ofe ru je my kil ka moż liwych ty pów za kwa te ro wań, do pa so wa nych do in dy wi du alnych po trzeb i pre fe ren cji uczest ni ków kur sów. zakwaterowanie ro dzi na gosz czą ca Ze względów językowych jest to najbardziej polecana przez nas forma zakwaterowania. Mieszkając w rodzinie można w praktyce doskonalić język po zajęciach oraz bliżej poznać miejscowe zwyczaje, kulturę oraz styl życia mieszkańców. Wszystkie rodziny są starannie wybierane pod kątem osobowości ich członków oraz regularnie kontrolowane tak, aby zapewnić wysoki standard zakwaterowania. miesz ka nie dzie lo ne i aka de mik Dla osób ceniących sobie swobodę i niezależność proponujemy wspólne mieszkanie z innymi studentami w dzielonym mieszkaniu lub akademiku. Ta forma zakwaterowania daje możliwość poznania ludzi z różnych zakątków świata oraz wiele okazji do spotkań i rozmów, a tym samym doskonalenia poznawanego języka. ho tel lub pen sjo nat To opcja dla najbardziej wymagających klientów, oczekujących od zakwaterowania pełnej niezależności, komfortu oraz atrakcyjnej lokalizacji. W naszej ofercie mamy zarówno małe, kameralne pensjonaty, jak i nowoczesne luksusowe hotele. 9 sprawdź ceny na

10 program pozalekcyjny Program pozalekcyjny oferowany w większości naszych ośrodków to naturalne uzupełnienie zajęć i jednocześnie doskonały sposób, aby swoją wiedzę utrwalić i sprawdzić w kontaktach z innymi uczestnikami kursu. To także świetna okazja, by poznać bliżej kraj, jego mieszkańców, ich tradycje i życie codzienne. To wreszcie czas na wypoczynek, nowe przyjaźnie i niezapomniane wrażenia. wieczory w pubach i restauracjach Poznasz ciekawych ludzi i zawrzesz nowe znajomości niezależnie od tego czy pójdziesz z nami do wykwintnej restauracji we Francji, nadmorskiej tawerny w Hiszpanii czy też tradycyjnego pubu w Irlandii. warsztaty tematyczne Gwarantujemy świetną zabawę zarówno podczas własnoręcznego przygotowywania i pieczenia pizzy w Mediolanie, nauki flamenco w Maladze czy też malowania pejzaży w Prowansji. wycieczki weekendowe Pokażemy ci najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w okolicy, a profesjonalni przewodnicy zagwarantują niezapomniane wrażenia zarówno podczas zwiedzania wspaniałych zamków w Szkocji, wycieczki po malowniczych wioskach Toskanii czy też safari w Południowej Afryce. wykłady i pokazy filmowe Będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat kraju, gdzie odbywa się kurs: literatura, film, sztuka, historia, polityka to tylko niektóre z naszych propozycji. zwiedzanie lokalnych atrakcji Nie przeoczysz żadnego z ciekawych miejsc niezależnie czy to będzie - Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Tate Gallery w Londynie, browary Guinessa w Dublinie, Zakazane Miasto w Pekinie czy też muzeum motoryzacji w Stuttgarcie. sporty Damy Ci szansę spróbowania czegoś nowego: jazdy na rowerze górskim po łagodnych wzgórzach Schwarzwaldu, nurkowania na bajecznie kolorowej rafie koralowej w Australii, żeglowania po błękitnych wodach u wybrzeży Malty, jazdy konnej po zielonych łąkach Irlandii, surfingu na falach Oceanu Spokojnego Powyższe informacje stanowią wyłącznie przykładowe elementy programu pozalekcyjnego, który jest różny dla każdego z ośrodków. W zależności od rodzaju zajęć część z nich jest wliczona w cenę kursu, zaś za pozostałe pobierane są niewielkie opłaty. 10

11 P oferty Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy wyjątkowo korzystne oferty cenowe w wybranych ośrodkach w Anglii, Irlandii, Kanadzie i Australii. specjalne $OFERTA SPECJALNA Poniższe oferty dostępne są wyłącznie dla klientów SJO GLOSSA Anglia Cambridge patrz strona 25 LIC-G (20x50 min) LIC-G (30x50 min) 2 tyg 3 tyg 4 tyg 8 tyg 12 tyg 375 GBP 532 GBP 655 GBP 1250 GBP 1743 GBP 430 GBP 615 GBP 760 GBP 1460 GBP 2040 GBP Chester patrz strona 21 CHE-G (28x45 min) 360 GBP 540 GBP 720 GBP 1440 GBP 2160 GBP Irlandia Londyn patrz strony 33, 35 Dublin patrz strona 38 LIL/LIH-G (20x50 min) 375 GBP 532 GBP 655 GBP 1250 GBP 1743 GBP LIL/LIH-G (30x50 min) 430 GBP 615 GBP 760 GBP 1460 GBP 2040 GBP LCI-G (20x55 min) 360 EUR 540 EUR 720 EUR 1440 EUR 2160 EUR LCI-G (26x55 min) 440 EUR 660 EUR 880 EUR 1760 EUR 2640 EUR Australia Brisbane patrz strona 66 LIR-G (20x50 min) LIR-G (30x50 min) 390 AUD 585 AUD 780 AUD 1560 AUD 2340 AUD 470 AUD 705 AUD 940 AUD 1880 AUD 2820 AUD Kanada Calgary patrz strona 61 LSC-G (20x55 min) LSC-G (25x55 min) LSC-G (30x55 min) 485 CAD 643 CAD 822 CAD 1568 CAD 2184 CAD 551 CAD 735 CAD 939 CAD 1802 CAD 2535 CAD 604 CAD 801 CAD 1029 CAD 1980 CAD 2803 CAD Montreal patrz strona 61 Toronto patrz strona 60 Vancouver patrz strona 58 LSM/T/V-G (20x55 min) 508 CAD 674 CAD 862 CAD 1648 CAD 2295 CAD LSM/T/V-G (25x55 min) 577 CAD 770 CAD 985 CAD 1894 CAD 2664 CAD LSM/T/V-G (30x55 min) 631 CAD 839 CAD 1078 CAD 2079 CAD 2941 CAD U W A G A! 1. Oferta specjalna nie obowiązuje w Vancouver w okresie od do Oferta jest ograniczona do 20 osób w ciągu roku dla wszystkich ośrodków w Kanadzie łącznie. 11 sprawdź ceny na

12 zapytanie dobór kursu zgłoszenie Otrzymujemy Twoje zapytanie poprzez telefon, , fax lub przychodząc do naszego biura. Dobieramy odpowiedni do Twoich potrzeb rodzaj kursu, jego intensywność oraz lokalizację. Przesyłasz zgłoszenie udziału w kursie poprzez formularz online na naszej stronie www lub formularz w wersji drukowanej ul. Dietla 103 Kraków jak się wpłata depozytu Dokonujesz wpłaty depozytu, o ile do wyjazdu jest ponad 6 tygodni, w przypadku bliższego terminu rozpoczęcia kursu konieczna jest wpłata całości opłat należnych za kurs. potwierdzenie Telefonicznie lub owo przekazujemy Ci potwierdzenie rezerwacji kursu i zakwaterowania. zapisać? organizacja podróży Jeśli zamówiłeś pakiet rozszerzony kursu językowego organizujemy Twój przelot oraz zapewniamy odpowiednie ubezpieczenie. dokumenty wpłata całości opłat kurs Wy sy ła my Ci wszyst kie nie zbęd - ne do ku men ty po twier dza ją ce uczest nic two w kur sie oraz bi le - ty i ubez pie cze nie. Do ko nu jesz wpła ty po zo sta łej na leż no ści za kurs naj pó źniej na 5 ty go dni przed roz po czę ciem kur su. Czas na naukę. Powodzenia! ankieta Podziel się z nami Swoją opinią o kursie i naszej obsłudze. 12

13 P odwiedź nas w internecie Nasza strona internetowa w przejrzysty sposób prezentuje szczegóły naszej oferty. Pozwala ona także na łatwe znalezienie odpowiedniego kursu, sprawdzenie jego ceny i dostępnych opcji dodatkowych, a także dokonanie rezerwacji. 1. Kli ka jąc na od po wied niej za kład ce mo żesz wy brać in te re su ją cy Cię ro dzaj kur sów: ogól ne, dla dzie ci i mło dzie ży lub spe cja li stycz ne. 2. Na stro nie każ de go kra ju, gdzie ofe ru je my kur sy, znaj dziesz ze sta wie nie wszyst kich miast i szkół, w któ rych mo żesz uczyć się ję zy ka. 3. Je śli wiesz do kład nie, cze go szu kasz, sko rzy staj z wy szu ki war ki, któ ra po - zwo li Ci szyb ko zna leźć kurs w na szej ofer cie do pa so wa ny ide al nie do Two ich po trzeb. 4. Zwy kle po sia da my spo ro atrak cyj nych ofert spe cjal nych, war to od wie - dzać tę stro nę czę sto! 5. Je śli chcesz otrzy my wać od nas in for ma cje o pro mo cjach i ofer tach spe - cjal nych, wpisz się na na szą li stę ma ilin go wą. Gwa ran tu je my, że nie bę - dziesz otrzy my wać od nas ma ili czę ściej niż raz w mie sią cu. 6. Na pa sku na wi ga cyj nym wi dzisz za wsze swo je ak tu al ne po ło że nie w na - szym ser wi sie. 7. Za rów no po wej ściu na stro nę do ty czą cą kon kret ne go mia sta jak i szko ły ze sta wia my tu taj pod sta wo we in for ma cje na te mat do stęp nych w tej lo ka - li za cji kur sów. Aby po znać szcze gó ły, klik nij na sym bo lu kur su lub strzał ce. 8. Wy świe tla ne są tu taj naj waż niej sze in for ma cje o szko le lub też szko łach do stęp nych w da nej lo ka li za cji. Aby za po znać się ze szcze gó ło wym opi - sem na le ży klik nąć na na zwie szko ły. 9. Pa nel kal ku la cji cen po zwa la spraw dzić ce nę kon kret ne go kur su dla wy - bra nej dłu go ści, in ten syw no ści i ter mi nu roz po czę cia. Da ne w for mu la rzu au to ma tycz nie wy peł nia ją się w za leż no ści od te go, na ja kiej stro nie się znaj du jesz. Je śli je steś na stro nie kon kret ne go kur su, to wy star czy je dy nie wy brać dłu gość i ter min roz po czę cia. 10. Tu taj ze sta wio ne są wszyst kie in for ma cje na te mat kur su, któ re go ce nę kal ku lu jesz. 11. Dla każ de go kur su masz zwy kle do wy bo ru kil ka róż nych opcji za kwa te - ro wa nia i usług do dat ko wych. W tym miej scu przed sta wio ne są wszyst - kie ce ny. 12. Aby przejść do for mu la rza za pi su wy star czy tyl ko klik nąć przy cisk Zapisz się na ten kurs. Po je go wy peł nie niu zo sta nie on au to ma tycz nie prze sła ny do na sze go biu ra, a Ty mo żesz sfi na li zo wać za pis do ko nu jąc płat no ści de po zy tu kar tą kre dy to wą on li ne. 13 sprawdź ceny na

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane

Walizki. Walizki i pojemniki zamykane Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pod kluczem 62 i pojemniki zamykane 63 Systemy zamknięć Po jem ni ki RA KO moż na za my kać za po mo cą po kry - wy z za wia sa mi. Je że li do te go na dłuż szym bo

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe

Niezbędnik finansowy. Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel. Produkty oszczędnościowe Niezbędnik finansowy Bezpieczne oszczędzanie na wymarzony cel Produkty oszczędnościowe Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty

Niezbędnik finansowy. Finansujemy nasze marzenia. Kredyty Niezbędnik finansowy Finansujemy nasze marzenia Kredyty Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo ne z my ślą o klien tach i ich po - trze bach. Planując co miesiąc do mo wy bu dżet, do brze jed

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl

Praca w wakacje. www.pip.gov.pl www.pip.gov.pl Pierwsza praca Jeżeli chcesz podjąć pracę jako pracownik młodociany mu sisz: mieć co najmniej ukończone gimnazjum oraz po sia dać świa dec two le kar skie stwier dza ją ce, że praca którą

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem

dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem dr To masz To kar ski er go no mia pra cy z lap to pem War sza wa 2010 Pro jekt okład ki Do ro ta Za jąc Zdję cie na okład ce Wojciech Sternak Opra co wa nie re dak cyj ne Iza bel la Skrzecz Re dak cja

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A.

Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Regulamin prowadzenia rachunków bankowych dla Klientów indywidualnych w Allianz Bank Polska S.A. Roz dział 1 In for ma cje ogól ne 1. Po sta no wie nia ogól ne 1. Re gu la min pro wa dze nia ra chun ków

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

porad i informacji udzielają prawnicy

porad i informacji udzielają prawnicy Jak skutecznie reklamować towary konsumpcyjne HALO, KONSUMENT! Chcesz poznać swoje prawa? Szukasz pomocy? ZADZWOŃ DO INFOLINII KONSUMENCKIEJ BEZPŁATNY TELEFON 0 800 800 008 W dni powszednie od 9.00 do

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPECIAL OLYMPICS Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wy pro gram za pew nia ją cy ca łorocz ną moż li wość udzia łu w tre nin gach i za wo dach spor to wych prawie 2,8

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a

Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska. Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM. G d y n i a Izabela Mańkowska Małgorzata Rożyńska Ortograffiti Z BRATKIEM PROGRAM G d y n i a 2 0 1 1 Spis tre ści Wstęp... 3 I. Za ło że nia i ce le pro gra mu ORTOGRAFFITI z Brat kiem kla sa dru ga... 4 II. Or ga

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli

SPIS TREЊCI ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA. 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? 38 Anna Pawіowska-Niedbaіa. 44 Beata Szurowska Ptaszki na topoli 82010300905005 SPIS TREЊCI PEDAGOGIKA l PSYCHOLOGIA l ORGANIZACJA 5 Iwona Samborska Komercjalizacja dzieciсstwa ZIELONE ЊWIATЈO DLA SZEЊCIOLATKA 35 Urszula Nadolna Ile nуg ma stonoga? KSZTAЈCENIE I DOSKONALENIE

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Pojemniki niestandardowe

Pojemniki niestandardowe Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Pojemniki niestandardowe 236 Pojemniki specjalnego przeznaczenia Pojemniki specjalnego przeznaczenia 237 Rozwiązania dopasowane do potrzeb klienta Po jem ni ki spe

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres

Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres inwestycje Ogólne warunki ubezpieczenia Plan Inwestycyjny Multi Progres ubezpieczenie na życie z ubezpieczeniowymi funduszami kapitałowymi ze składką podstawową opłacaną jednorazowo indeks PIMP/11/11/02

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Niezbędnik finansowy. Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie. Kredyt hipoteczny

Niezbędnik finansowy. Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie. Kredyt hipoteczny Niezbędnik finansowy Kupujemy nasze wymarzone mieszkanie Kredyt hipoteczny Niezbędnik hipoteczny, czyli czym się kierować, wybierając kredyt hipoteczny? Pro duk ty ofe ro wa ne przez ban ki są two rzo

Bardziej szczegółowo

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet

1 3go 0 2 0 4 specjalny. Alfabet Alfabet GRZEGORZA TURNAUA 6 7STARAM SI 0 0 TAK 0 3Y 0 3, ABY D 0 1 0 3 0 1C DO W 0 9ASNEGO CELU, NIE KRZYWDZI 0 3 INNYCH LUDZI. JEST TAKIE STARE POWIEDZENIE PRZYPISYWANE ANTONIEMU S 0 9ONIMSKIEMU: 0 3KIEDY

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel

smaki Wittchen Wiosenno-letnie 12 KOLEKCJA Tekst: Lidia Popiel 12 KOLEKCJA Wiosenno-letnie smaki Wittchen Od cie nie cap puc ci no, mlecz nej cze ko la dy, ciem nej espres so, lat te, wa ni lio wej śmie tan ki to urze ka ją - ce, sma ko wi te ko lo ry, któ re po ja

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (1 z 4) Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Umowa o członkostwo UK01I EGZEMPLARZ DLA PRZYSTĘPUJĄCEGO (2 z 4) AL01 Umowa o członkostwo w Allianz Polska Otwartym Funduszu

Bardziej szczegółowo

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska

2/2013 2014. Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825. Sylwia Pragłowska Czasopismo Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu 2/2013 2014 ISSN 1641-5825 Sylwia Pragłowska Od redakcji W świe cie zdo mi no wa nym przez po śpiech, w któ rym sil niej si i spraw niej si zwy cię

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców

Anna Łuczak, Andrzej Najmiec. Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Anna Łuczak, Andrzej Najmiec Czynniki psychospołeczne w pracy kierowców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Zdjęcie na okładce Andrzej Jaworski Opracowanie redakcyjne Danuta Rutkowska Opracowanie

Bardziej szczegółowo

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych

ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych ubezpieczenia komunikacyjne ogólne warunki ubezpieczeń komunikacyjnych Ogólne Warunki Ubezpieczenia Odpowiedzialności Cywilnej posiadaczy pojazdów mechanicznych w ruchu zagranicznym - Zielona Karta 24.02.2016

Bardziej szczegółowo

Prawo pracy pierwsze kroki

Prawo pracy pierwsze kroki Prawopracy_PierwszeKroki.pdf 2014-04-23 14:24:09 Elżbieta Judasz Jak powinna być sformułowana dobra umowa o pracę? Jakie są Twoje uprawnienia jako pracownika? Kiedy będzie można skorzystać z urlopu? Dla

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA POZIOM PODSTAWOWY LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych

Spis treści. Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych RuSzaMy po zdrowie Broszura powstała w 2015 r., dzięki dofinansowaniu ze środków Państwowego Funduszu Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Opracowanie merytoryczne i zdjęcia: Tomasz Gładysz Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Więk szość po wsta ją cych obiek -

Więk szość po wsta ją cych obiek - Zarządzanie drogami No wo ści w ma ga zy no wa niu so li dro go wej W ostatnich latach obserwujemy znaczny wzrost inwestycji w realizację obiektów magazynowania soli drogowej. Obiekty te mogą mieć różnorodnie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej

Ministerstwo Spraw Zagranicznych Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2011 Prezydencja w Radzie Unii Europejskiej 3 Autor: prof. dr hab. Jan Barcz Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Projekt logo polskiej prezydencji na okładce:

Bardziej szczegółowo