Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog"

Transkrypt

1

2 Zprawdziwą przyjemnością oddajemy do rąk Państwa nasz nowy katalog kursów językowych za granicą. Zawiera on szeroki przekrój propozycji najlepszych szkół językowych z całego świata, oferujących naukę angielskiego, niemieckiego, hiszpańskiego, francuskiego i włoskiego oraz dodatkowo języków rosyjskiego, chińskiego i japońskiego. Poza cieszącymi się niesłabnącą popularnością miejscami takimi jak Londyn, Berlin, Paryż, Barcelona czy Rzym przedstawiamy w naszym katalogu również miejsca mniej znane lub zupełnie nieznane, lecz naszym zdaniem godne polecenia ze względu na swój unikalny charakter i niepowtarzalny klimat. Niejednokrotnie są to miejsca, gdzie lepiej niż w dużych metropoliach można poznać autentyczny charakter kraju, wczuć się w jego kulturę i spotkać bardziej otwartych ludzi. Choć w katalogu zaprezentowaliśmy ponad 300 kursów, stanowią one jedynie część naszej pełnej oferty. Zapraszamy także do zapoznania się z katalogami obozów językowych dla dzieci i młodzieży oraz kursów specjalistycznych. Zachęcamy także do kontaktu z naszymi doradcami, którzy z przyjemnością pomogą dobrać Państwu szkolenie dopasowane do indywidualnych potrzeb i preferencji. Jesteśmy do Państwa dyspozycji codziennie od poniedziałku do piątku w godzinach od 9 do 21. Serdecznie zapraszamy, Zespół SJO GLOSSA

3 dlaczego kursy językowe za granicą? Jak dotąd nie odkryto cudownych metod nauki, które by pozwalały poznać język w tydzień. Bezspornie wciąż najskuteczniejszym i najbardziej naturalnym sposobem nauki języka jest nauka w jego naturalnym środowisku, czyli wyjazd do kraju, gdzie jest on używany na co dzień. SKUTECZNA NAUKA Pobyt na kursie językowym za granicą to nie tylko nauka podczas zajęć prowadzonych w małych, międzynarodowych grupach, lecz także, a może przede wszystkim, całkowite zanurzenie w poznawanym języku przez cały dzień na zakupach, w pubie, na spacerze i ulicy, jeździe metrem czy też wspólnych posiłkach z rodziną goszczącą. Większość proponowanych przez SJO GLOSSA kursów językowych za granicą ma bardzo elastyczną formułę: rozpoczęcie kursu każdy poniedziałek roku długość kursu - dowolna liczba tygodni dostępne na wszystkich poziomach zaawansowania brak ograniczeń wiekowych To otoczenie językiem ze wszystkich stron oraz brak okazji do używania polskiego sprawia, że język zapamiętywany jest wyjątkowo szybko, jego użycie staje się swobodne i naturalne, zaś akcent nie odbiega od akcentu rodowitych mieszkańców kraju. PASJONUJĄCA PRZYGODA Pobyt za granicą to także możliwość poznawania nowych miejsc, interesujących zabytków i naturalnego piękna kraju. Starannie dobrane przez nas lokalizacje oraz program pozalekcyjny proponowany jako uzupełnienie kursu sprawiają, że wyjazd na kurs językowy jest także czasem fascynujących wakacji. NOWI PRZYJACIELE W kursach językowych za granicą uczestniczą ludzie z całego świata. Wspólna nauka oraz aktywnie spędzany czas wolny to doskonała okazja do zawarcia nowych znajomości i przyjaźni. 3 sprawdź ceny na

4 dlaczego warto wybrać SJO Glossa DO ŚWIAD CZE NIE dzia ła my na ryn ku edu ka cyj nym od 1997 ro ku, z na szych usług sko rzy sta ło już kil ka ty się cy osób ja ko szko ła ję zy ko wa zna my za gad nie nia zwią za ne z na ucza niem ję zy ków od pod szew ki BO GA TA OFER TA uczy my ję zy ków w po nad 100 lo ka li za cjach, w 15 kra jach, na 5 kon ty nen tach pro po nu je my kur sy o róż nej dłu go ści i in ten syw no ści, na wszyst kich po zio mach zaawan so wa nia i dla róż nych grup wie ko wych po za kur sa mi ję zy ka ogól ne go ofe ru je my tak że obo zy ję zy ko we dla dzie ci i mło - dzie ży, kur sy spe cja li stycz ne oraz kur sy przy go to waw cze do eg za mi nów mię dzy - na ro do wych w za leż no ści od pre fe ren cji pro po nu je my róż ne ro dza je za kwa te ro wa nia podczas kur su: w ro dzi nie gosz czą cej, aka de mi ku, pen sjo na cie lub ho te lu ja ko przed sta wi ciel stwo po nad 140 szkół ję zy ko wych je ste śmy w sta nie za ofe ro wać szer szy wy bór niż ja ka kol wiek szko ła za gra nicz na JA KOŚĆ Wszystkie proponowane przez nas ośrodki są regularnie kontrolowane oraz posiadają akredytacje niezależnych instytucji gwarantujących wysoki poziom nauczania i komfortowe warunki nauki. W zależności od kraju są to: British Council EnglishUK EAQUALS IALC FELTOM MEI-Relsa CEELE SOUFFLE ASILS 4

5 P PROFESJONALNA OBSŁUGA szyb ko od po wia da my na wszyst kie za py ta nia żad ne py ta nie nie po zo sta je bez od po wie dzi uważ nie ba da my po trze by i ocze ki wa nia klien ta i po ma ga my wy brać opty mal ny kurs, lo ka li za cję i za kwa te ro wa nie rze tel nie przed sta wia my wa run ki uczest nic twa w kursie oraz wszel kie kosz ty z tym zwią za ne nie za leż nie od miej sca za miesz ka nia klien ta spraw nie or ga ni zu je my wy jazd od A do Z: kurs, za kwa te ro wa nie, wy ży wie nie, prze lot, trans fer, ubez pie cze nie. ZADOWOLENI KLIENCI Po powrocie z kursu prosimy klientów o ocenę kursu oraz naszej obsługi w sześciostopniowiej skali. W ostatnich dwóch latach na 5 lub 6 oceniło nasze kursy 99,1% z nich zaś naszą obsługę 99,3%. Wśród naszych nowych klientów niemal 60% stanowią osoby, które zdecydowały się na wybór naszej oferty dzięki rekomendacji naszych dotychczasowych Nowoczesny system obsługi klienta pozwala nam sprawnie obsługiwać zgłoszenia od klientów z całej Polski. Wszelkie dokumenty związane z wyjazdem przesyłamy w wersji elektronicznej lub za pośrednictwem poczty/faksu. GWARANCJA NAJNIŻSZEJ CENY Stosujemy oficjalne ceny szkół zagranicznych, bez doliczania jakichkolwiek prowizji. Często jesteśmy w stanie zaproponować dodatkowy rabat lub ceny specjalne dostępne wyłącznie za naszym pośrednictwem 5 sprawdź ceny na

6 rodzaje Wszyst kie ofe ro wa ne przez nas kur sy ma ją jed ną bar - dzo istot ną ce chę wspól ną są pro wa dzo ne w ma łych mię dzy na - ro do wych gru pach. Dzię ki te mu na - ucza ny ję zyk jest je dy nym wspól nym ję zy kiem wszyst kich uczest ni ków kur - su i tym sa mym na uka od by wa się tak że po za za ję cia mi, w cza sie wol nym oraz pod czas or ga ni zo wa nych przez szko ły za jęć do dat ko wych. To naj bar - dziej na tu ral ny i sku tecz ny spo sób na - uki ję zy ka. ogól ne Prze zna czo ne dla osób, któ re chcą do sko na lić umie jęt ność efek tyw nej ko mu ni ka cji wję zy ku ob cym w co dzien nych sy tu acjach. Pod czas kur su szcze gól ną uwa gę po - świę ca się kon wer sa cji, umie jęt no ści płyn ne go i po praw ne go for mu ło wa nia wy po - wie dzi, a tak że roz bu do wie słow nic twa i do sko na le niu pra wi dło wej wy mo wy. Za gad nie nia gra ma tycz ne, nie zbęd ne w pro ce sie po zna wa nia ję zy ka są prze sta wia - ne i ćwi czo ne w prak tycz nych za sto so wa niach. Kurs ogól ny moż na roz po cząć zwy kle w do wol ny po nie dzia łek ro ku (po za osoba mi roz po czy na ją cy mi na ukę ję zy ka od pod staw) i je go czas trwa nia do pa so wać do in dy wi du al nych po trzeb. wa ka cyj ne Or ga ni zo wa ne są na ba zie kur su ogól ne go w okre sie let nim. Za wie ra ją do dat ko wo bo ga ty pro gram za jęć po za lek cyj nych umoż li wia ją cy bliż sze po zna nie da ne go kra - ju, je go kul tu ry i miesz kań ców. eg za mi na cyj ne Kur sy przy go to waw cze do mię dzy na ro do wych eg za mi nów ję zy ko wych, ta kich jak: FCE, CAE, CPE, TO EFL, TO EIC, IELTS (an giel ski), ZDaF, Te st DaF (nie miec ki), DE LE (hiszpań ski), DELF, DALF (fran cu ski), CE LI, CILS (wło ski). W trak cie na uki, obok ćwi cze nia pod sta wo wych umie jęt no ści ję zy ko wych: mó wie nia, czy ta nia, ro zu mie nia ze słu chu i pi sa nia, stu den ci za po zna ją się z ćwi cze nia mi i za gad nie nia mi cha rak te ry stycz ny mi dla wy bra ne go eg za mi nu. Sta łym ele men tem za jęć jest pra ca z te sta mi eg za mi na cyj - ny mi z lat po przed nich oraz eg za min prób ny, któ ry po zwa la na za po zna nie się z je go for mu łą w prak ty ce. 6

7 P kursów in dy wi du al ne Pro gram kur sów in dy wi du al nych jest ści śle do pa so wa ny do po trzeb i ce lów stu den - ta. Jest to ide al ne roz wią za nie dla osób o spe cy ficz nych wy ma ga niach ję zy ko wych lub po sia da ją cych ogra ni czo ny czas na na ukę. Do dat ko wą za le tą za jęć in dy wi du al nych jest moż li wość do sto so wa nia tem pa do umie jęt no ści uczą ce go się oraz uwzględ nie nie w roz pla no wa niu ma te ria łu cza su, ja kie go po trze bu je on do przy swo je nia no wych zagad nień. Kur sy te mo gą sta no wić tak że uzu peł nie nie kur sów gru po wych. Cie ka wą od - mia ną kur sów in dy wi du al nych jest pro gram to tal im mer sion, w ra mach któ re go za ję cia od by wa ją się w do mu na uczy cie la. ro dzin ne Ten ro dzaj kur sów to po łą cze nie ro dzin nych wa ka cji z na uką ję zy ka. Dzie ci uczestni czą w po ran nych za ję ciach oraz czę ści po po łu dnio we go pro gra mu po za lek cyj - ne go wraz z ró wie śni ka mi z ca łe go świa ta, na to miast wie czo ry i week en dy spę dza ją z ro dzi ca mi, któ rzy w cią gu dnia uczą się na kur sach ogól nych lub in dy wi du al nych. Aby uzy skać szcze gó ło we in for ma cje na te mat te go pro gra mu pro si my o kon takt zna szym biu rem. dla se nio rów Kur sy prze zna czo ne dla osób po 50 ro ku ży cia, któ re łą czą na ukę ję zy ka z bo ga tym pro gra mem kul tu ral nym i tu ry stycz nym. Za ję cia od by wa ją się w ka me ral nych mię dzyna ro do wych grupach, dzię ki cze mu uczest ni cy ma ją moż li wość, po za do sko na le niem ję zy ka, za wrzeć no we zna jo mo ści z ludźmi w zbli żo nym wie ku z róż nych stron świa ta. Nie za leż nie od ro dza ju kur su przed roz po czę ciem na uki prze pro wa dza ne są te sty kwa li fi ka cyj ne, za rów no pi sem ne, jak i ust ne, któ re po zwa la ją na pre cy zyj ne okre - śle nie po zio mu zna jo mo ści ję zy ka i do bór od po wied niej gru py. Na za koń cze nie stu den ci otrzy mu ją cer ty fi kat uczest nic twa w kur sie ję zy ko wym. oznaczenia stosowane w katalogu rodzaj kursu dostępne opcje intensywności kursu podane w godzinach lekcyjnych, np. 25 lub 30 godz/tydz; oznaczenie oznacza że kurs obejmuje łącznie 30 godzin na tydzień, lecz składa się z kursów dwóch rodzajów, z której pierwsza obejmuje 20 godz tygodniowo a druga 10; długości godziny lekcyjnej są różne dla różnych ośrodków minimalny wiek lub przedział wiekowy osób, dla których przeznaczony jest kurs, np. 18+ oznacza, że mogą w nim uczestniczyć osoby od 18 lat i starsze (brak górnej granicy wieku) terminy, w których można rozpocząć kurs; cały rok oznacza dowolny poniedziałek, zaś liczba nr miesiąca, np. 3 to marzec, 9 to wrzesień kurs profil egzaminy intensywność grupy wiek długość terminy CSL-G CSL-GE1 ogólny ogólny+egzaminacyjny 25/30 godz/tydz godz/tydz do 10 osób 10(12) osób do 24 tyg 12 tyg cały rok 3, 9 FCE, CAE nazwa kursu; pierwszy człon to symbol ośrodka, drugi to kod rodzaju kursu: C kulturowy, E egzaminacyjny, G ogólny, O indywidualny, S wakacyjny, SSC dla seniorów, X inne. Kursy mające symbole składające się z dwóch liter oznaczają kursy łączone, np. GE to kurs języka ogólnego poszerzony o dodatkowe godziny zajęć przygotowujące do egzaminu. egzaminy, do których przygotowywuje kurs maksymalna liczba osób w grupie; wartość podana w nawiasie oznacza sezon letni możliwa do wyboru długość kursu, np. 1 do 24 tyg oznacza, że kurs może trwać dowolną liczbę tygodni, nie więcej jednak niż 24. Ze względu na bardzo rozbudowaną liczbę opcji kursów w katalogu nie podajemy cen. Aktualny cennik kursów dostępny jest na naszej stronie internetowej. 7 sprawdź ceny na

8 jak wybrać kurs? KRAJ gdzie jechać? Kurs ję zy ko wy za gra ni cą to znacz nie wię cej niż na uka ję zy ka pod czas za jęć. To rów nież nie za - po mnia ny czas po zna wa nia fa scy nu ją cych miejsc, lu dzi, ich tra dy cji i kul tu ry. W przy pad ku kur - su wło skie go, wy bór Włoch jest zu peł nie na tu ral ny. Na to miast pla nu jąc na ukę in nych ję zy ków war to tak że roz wa żyć bar dziej eg zo tycz ne kra je na in nych kon ty nen tach, w któ rych na uka mo - że stać się tak że źró dłem bo ga tych wra żeń i no wych do świad czeń, zu peł nie in nych niż do stęp ne są na miej scu w Eu ro pie. Na uka hisz pań skie go na Ku bie, w Mek sy ku lub w Pe ru, fran cu skie go w fran cu sko ję zycz nym Mont re alu w Ka na dzie lub an giel skie go w Au stra lii, No wej Ze lan dii lub w RPA to szan sa na wiel ką ży cio wą przy go dę! MIASTO Lon dyn, Ber lin, Rzym, Pa ryż, Ma dryt to z pew no ścią fa scy nu ją ce miej sca, któ re wy da ją się być ide al ny mi miej sca mi do na uki ję zy ka. Ow szem dla wie lu stu den tów jest to traf ny wy bór. War to jed nak pa mię tać, że sze reg mniej szych miast, któ re czę sto le żą w nie wiel kiej od le gło ści od tych miejsc, da je oka zję lep sze go po zna nia kra ju i je go miesz kań ców niż wie lo mi lio no we, peł ne ob co - kra jow ców me tro po lie. SZKOŁA Lo ka li za cja szko ły w cen trum du że go mia sta da je szan sę by cia bli sko wszel kich atrak cji ofe ro wa - nych przez to mia sto, lecz z dru giej stro ny czę sto wy ma ga dłu gich do jaz dów z miej sca za kwa te - ro wa nia, co wią że się tak że z do dat ko wy mi kosz ta mi. Ma ła szko ła mo że być ide al na dla oso by lu bią cej ka me ral ną, ro dzin ną at mos fe rę, lecz dla in nych lep szym wy bo rem bę dzie du ża szko ła gdzie moż na spo tkać wię cej stu den tów z ca łe go świa ta. RODZAJ Naj po pu lar niej szym ro dza jem kur sów są kur sy gru po we ję zy ka ogól ne go. Roz wi ja ją one przede wszyst kim umie jęt no ści ko mu ni ka cyj ne po trzeb ne w co dzien nych kon tak tach z ję zy kiem. Bar dzo do bre efek ty da je tak że po łą cze nie ta kie go kur su z za ję cia mi in dy wi du al ny mi. Dru ga po pu lar na ka te go ria kur sów kur sy eg za mi na cyj ne jest wy bie ra na przez oso by, któ re z ra cji pra cy lub pla no wa nych stu diów za gra ni cą po trze bu ją po twier dzić swo ją zna jo mość ję zy ka jed nym z uzna - nych na świe cie cer ty fi ka tów. INTENSYWNOŚĆ jaki kurs? In ten syw ność kur su po win na być tak do bra na, aby czas po by tu na kur sie był opty mal nie wy ko - rzy sta ny. Na le ży pa mię tać, że w trak cie kur su na uka od by wa się nie tyl ko pod czas za jęć, lecz w rów nym stop niu na uli cy, w skle pie, pu bie, te atrze czy na dys ko te ce. Dla te go war to wy brać ta - ką opcję, aby mieć czas na prak tycz ne do sko na le nie i utrwa le nie wie dzy zdo by tej w cza sie lek cji. W przy pad ku kur sów dłuż szych 4 ty go dnie i wię cej, 20 go dzin lek cyj nych po win no być wy starcza ją ce, dla kur sów krót szych war to roz wa żyć zajęcia bar dziej in ten syw ne. DŁUGOŚĆ Każ dy, na wet 2-, 3-tygo dnio wy kurs w istot nym stop niu po zwa la po pra wić umie jęt no ści ko mu ni ka - cyj ne oraz udo sko na lić zna jo mość ję zy ka. Jed nak że zde cy do wa nie naj lep sze efek ty przy no szą kur sy dłuż sze 6-, 8-ty go dnio we, któ re po zwa la ją w peł ni się zin te gro wać z ob co ję zycz nym oto cze niem i chło nąć ję zyk i kul tu rę da ne go kra ju. Wy jaz dy pół rocz ne i dłuż sze zwy kle po zwa la ją roz wią zać kwe - stię na uki ję zy ka na ca łe ży cie. War to pa mię tać tak że, że kur sy dłuż sze do stęp ne są na ogół w bar - dzo do brych ce nach i do dat ko wo mniej szy udział w kosz tach ma ją opła ty zwią za ne z po dró żą. 8

9 P Zakwa te ro wa nie jest bar dzo waż nym ele men tem de cy du jącym za rów no o sku tecz no ści na - uki ję zy ka za gra ni cą, jak i o wspo mnie niach, któ re po zo - sta ną w na szej pa mię ci. Oprócz do brych wa run ków do na uki, po win no ono rów nież za pew nić od po wied nią at mos fe rę oraz być do god nie zlo ka li zo wa ne. Dla te - go też ofe ru je my kil ka moż liwych ty pów za kwa te ro wań, do pa so wa nych do in dy wi du alnych po trzeb i pre fe ren cji uczest ni ków kur sów. zakwaterowanie ro dzi na gosz czą ca Ze względów językowych jest to najbardziej polecana przez nas forma zakwaterowania. Mieszkając w rodzinie można w praktyce doskonalić język po zajęciach oraz bliżej poznać miejscowe zwyczaje, kulturę oraz styl życia mieszkańców. Wszystkie rodziny są starannie wybierane pod kątem osobowości ich członków oraz regularnie kontrolowane tak, aby zapewnić wysoki standard zakwaterowania. miesz ka nie dzie lo ne i aka de mik Dla osób ceniących sobie swobodę i niezależność proponujemy wspólne mieszkanie z innymi studentami w dzielonym mieszkaniu lub akademiku. Ta forma zakwaterowania daje możliwość poznania ludzi z różnych zakątków świata oraz wiele okazji do spotkań i rozmów, a tym samym doskonalenia poznawanego języka. ho tel lub pen sjo nat To opcja dla najbardziej wymagających klientów, oczekujących od zakwaterowania pełnej niezależności, komfortu oraz atrakcyjnej lokalizacji. W naszej ofercie mamy zarówno małe, kameralne pensjonaty, jak i nowoczesne luksusowe hotele. 9 sprawdź ceny na

10 program pozalekcyjny Program pozalekcyjny oferowany w większości naszych ośrodków to naturalne uzupełnienie zajęć i jednocześnie doskonały sposób, aby swoją wiedzę utrwalić i sprawdzić w kontaktach z innymi uczestnikami kursu. To także świetna okazja, by poznać bliżej kraj, jego mieszkańców, ich tradycje i życie codzienne. To wreszcie czas na wypoczynek, nowe przyjaźnie i niezapomniane wrażenia. wieczory w pubach i restauracjach Poznasz ciekawych ludzi i zawrzesz nowe znajomości niezależnie od tego czy pójdziesz z nami do wykwintnej restauracji we Francji, nadmorskiej tawerny w Hiszpanii czy też tradycyjnego pubu w Irlandii. warsztaty tematyczne Gwarantujemy świetną zabawę zarówno podczas własnoręcznego przygotowywania i pieczenia pizzy w Mediolanie, nauki flamenco w Maladze czy też malowania pejzaży w Prowansji. wycieczki weekendowe Pokażemy ci najciekawsze i najpiękniejsze miejsca w okolicy, a profesjonalni przewodnicy zagwarantują niezapomniane wrażenia zarówno podczas zwiedzania wspaniałych zamków w Szkocji, wycieczki po malowniczych wioskach Toskanii czy też safari w Południowej Afryce. wykłady i pokazy filmowe Będziesz miał możliwość poszerzenia swojej wiedzy na temat kraju, gdzie odbywa się kurs: literatura, film, sztuka, historia, polityka to tylko niektóre z naszych propozycji. zwiedzanie lokalnych atrakcji Nie przeoczysz żadnego z ciekawych miejsc niezależnie czy to będzie - Metropolitan Museum of Art w Nowym Jorku, Tate Gallery w Londynie, browary Guinessa w Dublinie, Zakazane Miasto w Pekinie czy też muzeum motoryzacji w Stuttgarcie. sporty Damy Ci szansę spróbowania czegoś nowego: jazdy na rowerze górskim po łagodnych wzgórzach Schwarzwaldu, nurkowania na bajecznie kolorowej rafie koralowej w Australii, żeglowania po błękitnych wodach u wybrzeży Malty, jazdy konnej po zielonych łąkach Irlandii, surfingu na falach Oceanu Spokojnego Powyższe informacje stanowią wyłącznie przykładowe elementy programu pozalekcyjnego, który jest różny dla każdego z ośrodków. W zależności od rodzaju zajęć część z nich jest wliczona w cenę kursu, zaś za pozostałe pobierane są niewielkie opłaty. 10

11 P oferty Specjalnie dla Państwa przygotowaliśmy wyjątkowo korzystne oferty cenowe w wybranych ośrodkach w Anglii, Irlandii, Kanadzie i Australii. specjalne $OFERTA SPECJALNA Poniższe oferty dostępne są wyłącznie dla klientów SJO GLOSSA Anglia Cambridge patrz strona 25 LIC-G (20x50 min) LIC-G (30x50 min) 2 tyg 3 tyg 4 tyg 8 tyg 12 tyg 375 GBP 532 GBP 655 GBP 1250 GBP 1743 GBP 430 GBP 615 GBP 760 GBP 1460 GBP 2040 GBP Chester patrz strona 21 CHE-G (28x45 min) 360 GBP 540 GBP 720 GBP 1440 GBP 2160 GBP Irlandia Londyn patrz strony 33, 35 Dublin patrz strona 38 LIL/LIH-G (20x50 min) 375 GBP 532 GBP 655 GBP 1250 GBP 1743 GBP LIL/LIH-G (30x50 min) 430 GBP 615 GBP 760 GBP 1460 GBP 2040 GBP LCI-G (20x55 min) 360 EUR 540 EUR 720 EUR 1440 EUR 2160 EUR LCI-G (26x55 min) 440 EUR 660 EUR 880 EUR 1760 EUR 2640 EUR Australia Brisbane patrz strona 66 LIR-G (20x50 min) LIR-G (30x50 min) 390 AUD 585 AUD 780 AUD 1560 AUD 2340 AUD 470 AUD 705 AUD 940 AUD 1880 AUD 2820 AUD Kanada Calgary patrz strona 61 LSC-G (20x55 min) LSC-G (25x55 min) LSC-G (30x55 min) 485 CAD 643 CAD 822 CAD 1568 CAD 2184 CAD 551 CAD 735 CAD 939 CAD 1802 CAD 2535 CAD 604 CAD 801 CAD 1029 CAD 1980 CAD 2803 CAD Montreal patrz strona 61 Toronto patrz strona 60 Vancouver patrz strona 58 LSM/T/V-G (20x55 min) 508 CAD 674 CAD 862 CAD 1648 CAD 2295 CAD LSM/T/V-G (25x55 min) 577 CAD 770 CAD 985 CAD 1894 CAD 2664 CAD LSM/T/V-G (30x55 min) 631 CAD 839 CAD 1078 CAD 2079 CAD 2941 CAD U W A G A! 1. Oferta specjalna nie obowiązuje w Vancouver w okresie od do Oferta jest ograniczona do 20 osób w ciągu roku dla wszystkich ośrodków w Kanadzie łącznie. 11 sprawdź ceny na

12 zapytanie dobór kursu zgłoszenie Otrzymujemy Twoje zapytanie poprzez telefon, , fax lub przychodząc do naszego biura. Dobieramy odpowiedni do Twoich potrzeb rodzaj kursu, jego intensywność oraz lokalizację. Przesyłasz zgłoszenie udziału w kursie poprzez formularz online na naszej stronie www lub formularz w wersji drukowanej ul. Dietla 103 Kraków jak się wpłata depozytu Dokonujesz wpłaty depozytu, o ile do wyjazdu jest ponad 6 tygodni, w przypadku bliższego terminu rozpoczęcia kursu konieczna jest wpłata całości opłat należnych za kurs. potwierdzenie Telefonicznie lub owo przekazujemy Ci potwierdzenie rezerwacji kursu i zakwaterowania. zapisać? organizacja podróży Jeśli zamówiłeś pakiet rozszerzony kursu językowego organizujemy Twój przelot oraz zapewniamy odpowiednie ubezpieczenie. dokumenty wpłata całości opłat kurs Wy sy ła my Ci wszyst kie nie zbęd - ne do ku men ty po twier dza ją ce uczest nic two w kur sie oraz bi le - ty i ubez pie cze nie. Do ko nu jesz wpła ty po zo sta łej na leż no ści za kurs naj pó źniej na 5 ty go dni przed roz po czę ciem kur su. Czas na naukę. Powodzenia! ankieta Podziel się z nami Swoją opinią o kursie i naszej obsłudze. 12

13 P odwiedź nas w internecie Nasza strona internetowa w przejrzysty sposób prezentuje szczegóły naszej oferty. Pozwala ona także na łatwe znalezienie odpowiedniego kursu, sprawdzenie jego ceny i dostępnych opcji dodatkowych, a także dokonanie rezerwacji. 1. Kli ka jąc na od po wied niej za kład ce mo żesz wy brać in te re su ją cy Cię ro dzaj kur sów: ogól ne, dla dzie ci i mło dzie ży lub spe cja li stycz ne. 2. Na stro nie każ de go kra ju, gdzie ofe ru je my kur sy, znaj dziesz ze sta wie nie wszyst kich miast i szkół, w któ rych mo żesz uczyć się ję zy ka. 3. Je śli wiesz do kład nie, cze go szu kasz, sko rzy staj z wy szu ki war ki, któ ra po - zwo li Ci szyb ko zna leźć kurs w na szej ofer cie do pa so wa ny ide al nie do Two ich po trzeb. 4. Zwy kle po sia da my spo ro atrak cyj nych ofert spe cjal nych, war to od wie - dzać tę stro nę czę sto! 5. Je śli chcesz otrzy my wać od nas in for ma cje o pro mo cjach i ofer tach spe - cjal nych, wpisz się na na szą li stę ma ilin go wą. Gwa ran tu je my, że nie bę - dziesz otrzy my wać od nas ma ili czę ściej niż raz w mie sią cu. 6. Na pa sku na wi ga cyj nym wi dzisz za wsze swo je ak tu al ne po ło że nie w na - szym ser wi sie. 7. Za rów no po wej ściu na stro nę do ty czą cą kon kret ne go mia sta jak i szko ły ze sta wia my tu taj pod sta wo we in for ma cje na te mat do stęp nych w tej lo ka - li za cji kur sów. Aby po znać szcze gó ły, klik nij na sym bo lu kur su lub strzał ce. 8. Wy świe tla ne są tu taj naj waż niej sze in for ma cje o szko le lub też szko łach do stęp nych w da nej lo ka li za cji. Aby za po znać się ze szcze gó ło wym opi - sem na le ży klik nąć na na zwie szko ły. 9. Pa nel kal ku la cji cen po zwa la spraw dzić ce nę kon kret ne go kur su dla wy - bra nej dłu go ści, in ten syw no ści i ter mi nu roz po czę cia. Da ne w for mu la rzu au to ma tycz nie wy peł nia ją się w za leż no ści od te go, na ja kiej stro nie się znaj du jesz. Je śli je steś na stro nie kon kret ne go kur su, to wy star czy je dy nie wy brać dłu gość i ter min roz po czę cia. 10. Tu taj ze sta wio ne są wszyst kie in for ma cje na te mat kur su, któ re go ce nę kal ku lu jesz. 11. Dla każ de go kur su masz zwy kle do wy bo ru kil ka róż nych opcji za kwa te - ro wa nia i usług do dat ko wych. W tym miej scu przed sta wio ne są wszyst - kie ce ny. 12. Aby przejść do for mu la rza za pi su wy star czy tyl ko klik nąć przy cisk Zapisz się na ten kurs. Po je go wy peł nie niu zo sta nie on au to ma tycz nie prze sła ny do na sze go biu ra, a Ty mo żesz sfi na li zo wać za pis do ko nu jąc płat no ści de po zy tu kar tą kre dy to wą on li ne. 13 sprawdź ceny na

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka

Ile jest warte wykształcenie? Nakład 20 000! Demony celtyckich i anglosaskich dusz. Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Stypendium w Nowej Zelandii Kiwi Kiwi kiwi * wrzesień 2010 r. * ISSN 1895-1406 Jak zaparzyć kawę za pomocą buta i żelazka Najlepsi studenci w Polsce Zwyczajni niezwyczajni Dogonić marzenia Demony celtyckich

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek

WT Codziennie. następne wydania już w czwartek i piątek Wydanie specjalne 20-23 października 2010 Codziennie Wiadomości Turystyczne pismo branżowe pracowników turystyki Wydawca: Eurosystem Wawelska 78, ap. 30, 02-034 Warszawa tel. (22) 822 20 16, e-mail: wt@wiadomosciturystyczne.pl

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY

Fiat. Plan Grupy. wokół nas FIAT CHRYSLER AUTOMOBILES CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY M A J 2 0 1 4 Fiat wokół nas CZASOPISMO PRACOWNIKÓW GRUPY FIAT W POLSCE LUDZIE / PRODUKT / AKTUALNOŚCI / CZAS WOLNY Czasopismo pracowników spółek Grupy Fiat w Polsce Rok XVIII/2 Numer 109 Maj 2014 FIAT

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

Stacja Warszawa Nigdzie

Stacja Warszawa Nigdzie Nr 1 (137) 30 stycznia 2015 DWUTYGODNIK na Woli NAKŁAD 15 000 EGZ. www.gazetaecho.pl Dyżury redakcyjne: poniedziałek piątek 11 00 18 00 tel. 519-610-434 redakcja@gazetaecho.pl Stacja Warszawa Nigdzie PKP

Bardziej szczegółowo

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH

KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH KRAKOWSKIE CENTRA USŁUG BIZNESOWYCH INFORMACJA DLA OGŁOSZENIODAWCÓW Gazeta Praca poniedziałek REKLAMA: tel. 12 62 95 295 faks 12 62 95 113 PONIEDZIAŁEK 6 GRUDNIA 2010 KRAKÓW DODATEK DO GAZETY WYBORCZEJ

Bardziej szczegółowo