Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy"

Transkrypt

1 PAŃSTWOWA INSPEKCJA PRACY GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Programy poprawy bezpieczeństwa pracy w budownictwie materiał na posiedzenie Rady Ochrony Pracy Warszawa, marzec 2012 r.

2 Wstęp Działania na rzecz poprawy bezpieczeństwa i higieny pracy w budownictwie realizowane były przez Państwową Inspekcję Pracy w latach jako zintegrowany projekt informacyjno-prewencyjny Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia. Jego celem było zapobieganie wypadkom w budownictwie, w szczególności poprzez popularyzację wiedzy o skutkach zagrożeń i sposobach przeciwdziałania im oraz inspirowanie przedsiębiorstw budowlanych do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy. Szczególną uwagę poświęcono stosowaniu środków ochrony zbiorowej, w tym środkom ochrony zbiorowej używanym przy pracach na wysokości (np.: pomosty robocze, siatki bezpieczeństwa) a także właściwemu przygotowaniu pracowników do wykonywania pracy. Istotną nowością, wzmacniającą działania Państwowej Inspekcji Pracy na rzecz poprawy warunków pracy w budownictwie było wykorzystanie mediów w propagowaniu zagadnień bezpieczeństwa pracy w tym sektorze. Kampania informacyjna prowadzona pod hasłem Szanuj życie. Bezpieczna praca na wysokości pozwoliła spopularyzować i zachęcić do udziału w działaniach na rzecz poprawy warunków pracy, realizowanych z inicjatywy Państwowej Inspekcji Pracy, szerokie grono polskich pracodawców budowlanych. Zakładom, które pozytywnie odpowiedziały na zaproszenie do poprawy warunków pracy Państwowa Inspekcja Pracy zaoferowała szkolenia, materiały wspomagające samokontrolę i dostosowanie przedsiębiorstwa do obowiązujących przepisów prawa pracy, jak również udział w programie prewencyjnym Promocja standardów BHP. Specjalnie przygotowany program, oparty na szkoleniu, samokontroli i weryfikacji warunków pracy przez inspektora pracy adresowany był do zakładów zatrudniających nie więcej niż 50 pracowników. Natomiast współpraca z dużymi firmami budowlanymi polegała przede wszystkim na objęciu największych inwestycji stałym nadzorem ze strony inspektorów pracy. W trakcie realizacji projektu opracowano szeroką ofertę materiałów mających na celu popularyzację obowiązujących przepisów, najlepszych praktyk w zakresie bezpiecznej organizacji prac i nowoczesnych rozwiązań technicznych służących ochronie pracy. Państwowej Inspekcji Pracy udało się przekonać do zaangażowania w promocję idei bezpiecznej pracy w branży budowlanej licznych partnerów. Należą do nich: Zakład Ubezpieczeń Społecznych, największe polskie firmy budowlane, które wraz z Polskim Stowarzyszeniem Inżynierów i Techników Budownictwa oraz Związkiem Zawodowym Budowlani stanowią grupę sygnatariuszy Deklaracji w sprawie porozumienia 1

3 dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie, producentów sprzętu budowlanego, media ogólnopolskie i regionalne. Efekty projektu zostały ocenione na podstawie ankiet wypełnianych przez uczestników działań prewencyjnych, wyników kontroli, w tym kontroli podsumowujących program prewencyjny, a także pomiarów przeprowadzonych przez niezależne ośrodki badawcze na reprezentatywnych próbach oddających opinie grup docelowych kampanii. Geneza i cele projektu Budownictwo to sektor gospodarki o wysokim poziomie ryzyka zawodowego i ciągle niezadowalającym stanie bezpieczeństwa pracy. Pomimo, że w latach odnotowywano systematyczny spadek liczby osób poszkodowanych, to jednak w 2005 r. wzrosła liczba poszkodowanych w wypadkach śmiertelnych. Od 2006 r. trend spadkowy został odwrócony zanotowano systematyczny wzrost liczby poszkodowanych w wypadkach przy pracy. W latach ogólna liczba wypadków w tej sekcji gospodarki wzrosła o 12% i była 2-krotnie wyższa niż w całej gospodarce. Szczególnie niepokojący był gwałtowny (ponad 3-krotnie wyższy niż w całej gospodarce) wzrost liczby ofiar śmiertelnych z 92 w 2007 r. do 122 w 2008 r. Wzrost zatrudnienia w firmach budowlanych, znaczny udział małych, słabych ekonomicznie podmiotów gospodarczych; rotacja pracowników oraz deficyt osób posiadających odpowiednie doświadczenie i kwalifikacje zawodowe, spowodowany emigracją, to główne przyczyny wypadkowości w budownictwie. Konsekwencją dużej rotacji pracowników była znaczna liczba wypadków z udziałem osób o stażu nieprzekraczającym 1 roku. W strukturze niebezpiecznych wydarzeń, powodujących wypadki przy pracy w budownictwie w badanym okresie dominowały: poślizgnięcie, potknięcie się, upadek osoby na tym samym poziomie (17,6% wypadków przy pracy w budownictwie), uderzenie poszkodowanego przez spadający z góry czynnik materialny, np. przez transportowane, montowane i wyrzucane materiały budowlane; elementy rusztowań i szalunków, demontowane elementy konstrukcji budynku itp. (12,1%), upadek z wysokości (9,6 %). Upadki z wysokości skutkujące śmiercią to przede wszystkim upadki z rusztowań (32%) i upadki z drabin (24%). Ciężkie obrażenia ciała to również skutek upadków z rusztowań (43%) i z drabin (19%). 2

4 Analiza wypadków przy pracy w budownictwie zbadanych przez inspektorów pracy wskazuje, że przyczyny organizacyjne stanowiły 45,4%, przyczyny ludzkie, wynikające ze stanu psychofizycznego i zachowań człowieka 43,5%, a techniczne (związane ze stanem maszyn, urządzeń, narzędzi i zastosowanych technicznych środków ochronnych) 11,1%. Wśród powtarzalnych przyczyn organizacyjnych znajdowały się: brak nadzoru, tolerowanie przez sprawujących nadzór odstępstw od przepisów i zasad bhp oraz stosowania niewłaściwej technologii 14,2%; dopuszczanie do pracy osób do niej nieprzygotowanych (m.in. brak: przeszkolenia bhp, orzeczeń lekarskich o braku przeciwwskazań do pracy na określonym stanowisku, kwalifikacji zawodowych, poinstruowania o sposobie wykonania pracy) 6,7%; nieprawidłowy podział pracy lub rozplanowanie zadań, niewłaściwa koordynacja prac zbiorowych, wykonywanie pracy w zbyt małej obsadzie osobowej 4%; niewłaściwa organizacja stanowiska pracy (niedostarczenie lub niewłaściwy dobór środków ochrony indywidualnej, nieodpowiednie dojścia lub przejścia; nieodpowiednie rozmieszczenie i składowanie przedmiotów pracy materiałów, surowców itp.) 7,8%. Przyczyny ludzkie to przede wszystkim: nieprawidłowe zachowanie się pracownika, m.in. spowodowane nieznajomością i lekceważeniem zagrożenia, niedostateczną koncentracją na wykonywanej czynności 24,2%; niewłaściwe samowolne zachowanie się pracownika (wejście, wjechanie na obszar zagrożony bez upewnienia się, że nie ma niebezpieczeństwa; wykonywanie czynności bez usunięcia zagrożenia; przechodzenie, przejeżdżanie lub przebywanie w miejscach niedozwolonych) 5,3%; brak lub niewłaściwe posługiwanie się czynnikiem materialnym (używanie nieodpowiednich do danej pracy narzędzi i maszyn lub ich użycie niezgodnie z przeznaczeniem, użycie maszyn i narzędzi podczas przebywania osób w strefie zagrożenia, niewłaściwe uchwycenie i trzymanie czynnika materialnego; wadliwe zainstalowanie, zamocowanie, zawieszenie czynnika materialnego itp.) 5,9%; nieużywanie przez pracownika sprzętu ochronnego (środków ochrony indywidualnej, urządzeń zabezpieczających itp.) 4,4%. 3

5 Przyczyny techniczne to głównie: wady konstrukcyjne lub niewłaściwe rozwiązania techniczne, jak np. brak lub niewłaściwe urządzenia zabezpieczające, nieodpowiednia wytrzymałość czynnika materialnego (pomosty robocze rusztowań, balustrady, zabezpieczenia otworów technologicznych w stropach itp.), niewłaściwa stateczność czynnika materialnego (rusztowania, drabiny, szalunki itp.) 9%. Powyższa analiza pozwoliła na wybór zagadnień (celów), którym poświęcono szczególną uwagę podczas realizacji projektu służącego poprawie warunków pracy: zwiększenie świadomości zagrożeń zawodowych w budownictwie, w szczególności zagrożeń związanych z pracą na wysokości i budowanie zaangażowania grup docelowych na rzecz poprawy standardów bezpieczeństwa pracy, zwiększenie świadomości i wiedzy w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej, ze szczególnym zwróceniem uwagi na środki ochrony zbiorowej używane przy pracach na wysokości (np.: pomosty robocze, siatki bezpieczeństwa), upowszechnienie wiedzy na temat prawidłowego stosowania środków ochrony indywidualnej tam gdzie zabezpieczeń zbiorowych nie można użyć, popularyzacja wiedzy o znaczeniu właściwego przygotowania pracowników do wykonywania bezpiecznej pracy, w szczególności młodych lub z krótkim stażem w branży, przypominanie o obowiązku szkoleń wstępnych, w tym instruktażu stanowiskowego opartego na rzetelnie przeprowadzonej ocenie ryzyka zawodowego oraz dostosowanego do percepcji pracowników i zapewnienia kompetentnego, bezpośredniego nadzoru nad wykonywaniem pracy, zwracanie uwagi na potrzebę aktywnego wyrabiania przez osoby nadzorujące pracę stałych nawyków bezpieczeństwa u pracowników (stosowanie się do procedur bezpieczeństwa, korzystanie ze środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, profilaktyka antyalkoholowa), inspirowanie małych przedsiębiorstw budowlanych do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przygotowania pracowników do pracy i stosowania środków ochrony zbiorowej. Podczas realizacji projektu akcentowano również znaczenie kosztów bezpieczeństwa pracy zarówno w wymiarze ekonomicznym, jak i moralnym. 4

6 Program poprawy warunków Promocja standardów BHP Program poprawy warunków pracy dla małych firm budowlanych (do 50 zatrudnionych) został zainicjowany w 2009 roku pierwszym roku trwania projektu Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia i funkcjonuje obecnie jako stałe działanie prewencyjne Państwowej Inspekcji Pracy. Zakłada on dobrowolny udział i zaangażowanie pracodawcy w działania zmierzające do poprawy warunków pracy. Program rozpoczyna szkolenie w okręgowym inspektoracie pracy lub wizyta inspektora u pracodawcy, w trakcie której dokonuje się wstępnej oceny stanu bezpieczeństwa z wykorzystaniem listy kontrolnej. W II etapie pracodawcy podejmują samodzielne działania zmierzające do dostosowania przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa pracy, a także wdrożenia dobrych praktyk eliminujących lub ograniczających stwierdzone zagrożenia w szczególności tych związanych z pracami, przy których występuje ryzyko upadku z wysokości. Wstępne rozpoznanie lokalizacji i liczby placów budów przewidzianych do realizacji programu prewencyjnego Promocja standardów BHP na terenie okręgowego inspektoratu pracy odbywa się przy wykorzystaniu bazy inwestycji zgłoszonych do OIP na podstawie 3 Rozporządzania Ministra Infrastruktury z dnia 6 lutego 2003 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy podczas wykonywania robót budowlanych, przy wykorzystaniu danych z powiatowych urzędów nadzoru budowlanego dotyczących realizowanych inwestycji, a także za pośrednictwem partnerów, np. regionalnych izb inżynierów budownictwa, samorządu terytorialnego, innych organizacji i instytucji. Czas przewidziany na realizację działań naprawczych w przedsiębiorstwie jest ustalany na etapie przystąpienia firmy do programu i powiązany jest z kalendarzem prac realizowanych przez firmę na placu budowy. Zakłada się, że wstępna ocena stanu bezpieczeństwa na placu budowy jest dokonana przez inspektora pracy podczas wizyty kontrolnej. W przypadku braku rażących naruszeń przepisów inspektor może zastosować środki wychowawcze. Przedsiębiorstwa uczestniczące w programie prewencyjnym, które uzyskały zadawalające wyniki podczas końcowej wizyty kontrolnej otrzymują świadectwo ukończenia programu. Dodatkowym elementem premiującym przedsiębiorstwo jest fakt, iż okręgowy inspektor pracy może uwzględnić uzyskanie zadowalających wyników w zakresie poprawy warunków pracy i dostosowania do obowiązujących przepisów, przy planowaniu i wyborze podmiotów do kontroli planowych w okresie dwóch lat po zakończeniu programu w przedsiębiorstwie (zasada powyższa nie dotyczy sytuacji bezpośredniego zagrożenia dla życia i zdrowia lub przypadków skarg pracowniczych/wypadków). 5

7 Narzędzia przygotowane na potrzeby realizacji programu mogą być również wykorzystywane przez pracodawców, którzy formalnie nie są jego uczestnikami. Wszystkie materiały informacyjne i pomocnicze można pobrać ze strony Obok programu Promocja standardów BHP dla małych firm budowlanych w toku projektu Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia zrealizowano szereg działań mających wpływ na poprawę warunków pracy. Działania wspierające poprawę warunków pracy, podjęte w projekcie Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia w 2009 roku Projekt poprawy warunków pracy w branży budowlanej w 2009 roku rozpoczęto od ingu, obejmującego 25 tys. pracodawców i przedsiębiorców budowlanych, którzy zostali w ten sposób poinformowani o celach planowanych przez PIP działań w budownictwie oraz możliwościach uzyskania fachowej pomocy w zakresie poprawy stanu bhp (publikacje, strony internetowe, porady w siedzibach oip-ów). Informacje zawierały również zaproszenie do udziału w programie prewencyjnym. W wyniku akcji ingowej, blisko 19 tys. pracodawców odwiedziło stronę internetową natomiast ok. 9 tys. pobrało listę kontrolną do samodzielnej oceny bezpieczeństwa i warunków pracy w małym zakładzie budowlanym. Dla pracodawców właścicieli małych firm, zainteresowanych zapewnieniem swoim pracownikom skutecznej ochrony przy pracach na wysokości, po raz pierwszy stworzono możliwość udziału w programie prewencyjnym Promocja standardów BHP. W szkoleniach związanych z programem prewencyjnym uczestniczyło 707 pracodawców, z których 551 zgłosiło pisemną deklarację udziału. W wyniku wdrożenia właściwych rozwiązań zapobiegających zagrożeniom związanym z wykonywaniem pracy na wysokości, 244 pracodawców uczestników programu otrzymało od PIP specjalne świadectwa potwierdzające pozytywną ocenę podjętych działań. Główny przekaz informacyjny za pośrednictwem mediów skierowano do robotników budowlanych, wykonujących prace na wysokości. W tym celu wykorzystano reklamy telewizyjne i radiowe, reklamy na billboardach i w Internecie. Spot telewizyjny emitowany w okresie od 22 czerwca do 15 lipca oraz od 1 listopada do 20 grudnia 2009 r. ukazał się 662 razy w 8 stacjach telewizyjnych. Przesłanie kampanii znalazło się na 370 billboardach, które w miarę możliwości umieszczano w pobliżu placów budów w 8 największych miastach Polski. 6

8 Według badań przeprowadzonych przez TNS OBOP, ponad 40% robotników budowlanych respondentów badania, potwierdziło kontakt z przekazem kampanii. W grupie tej, 63% pozytywnie oceniło celowość przeprowadzenia kampanii, natomiast na zmianę dotychczasowych zachowań przy wykonywaniu pracy na wysokości wskazało 42% respondentów. Dzięki współpracy okręgowych inspektoratów z mediami lokalnymi w regionalnych stacjach telewizyjnych, radiowych oraz prasie opublikowano (wyemitowano) 312 informacji o kampanii (144 w prasie, 107 w radiu oraz 61 w telewizji). W ramach upowszechniania wiedzy o skutecznych rozwiązaniach technicznych i organizacyjnych, umożliwiających osiągnięcie pożądanego poziomu bezpieczeństwa przy pracach na wysokości, przeprowadzono w okręgowych inspektoratach pracy 179 szkoleń, spotkań i seminariów. Poświęcono je przede wszystkim praktycznym zagadnieniom dotyczącym ochrony zbiorowej przed upadkiem z wysokości, planowaniu środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia na terenie budowy oraz zarządzaniu sprawami bhp przy realizacji inwestycji budowlanych. W organizowanych przez Państwową Inspekcję Pracy spotkaniach wzięło udział prawie 4,2 tys. osób. W 2009 roku przygotowano w Państwowej Inspekcji Pracy 14 publikacji, dotyczących różnych aspektów bezpieczeństwa pracy w budownictwie, których łączny nakład wyniósł 486 tys. egzemplarzy. Poszczególne publikacje opracowano dla określonych grup adresatów: inwestorów, kierowników budów, pracodawców, robotników budowlanych, w tym w szczególności młodych, rozpoczynających pracę w budownictwie. Przeprowadzono również dla łącznie ponad 1,3 tys. osób 45 pokazów środków ochrony zbiorowej i indywidualnej, zabezpieczających przed upadkiem z wysokości. Podczas pokazów podkreślano korzyści wynikające ze stosowania ww. środków zarówno w aspekcie spełniania wymagań prawa, jak i sprawnej realizacji budowy. Spośród 671 zgłoszonych do PIP dużych inwestycji budowlanych, szczególnym nadzorem objęto realizację 294 obiektów ze względu na skalę i złożoność problemów wykonawczych, które mogły wpływać na poziom bezpieczeństwa i higieny pracy. Nadzór polegał na wyprzedzającym uzgadnianiu i konsultowaniu z przedstawicielami służb inwestorskich i wykonawcami poszczególnych etapów budowy zagadnień bezpieczeństwa pracy, a zwłaszcza dotyczących planowania środków bezpieczeństwa i ochrony zdrowia pracowników oraz koordynacji robót budowlanych. 7

9 Działania podjęte w projekcie Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia w 2010 roku Adresatami II etapu projektu (realizowanego w roku 2010) byli przede wszystkim pracodawcy (głównie firmy budowlane zatrudniające do 50 pracowników), a także przedsiębiorcy i inne osoby podejmujące decyzje inwestycyjne w firmach budowlanych. Motywem przewodnim podczas wznowionej kampanii informacyjnej stało się po raz pierwszy hasło: Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości. We wrześniu i październiku 2010 roku ze środków Państwowej Inspekcji Pracy sfinansowano emisję 644 spotów telewizyjnych w 4 stacjach telewizyjnych: TVN24, TVN CNBC, Polsat News i TVP INFO oraz 180 spotów radiowych w rozgłośniach radiowych RMF FM i Radio ESKA. Analizy dotyczące zasięgu spotów telewizyjnych przeprowadzone przez firmę AGB Nielsen Media Research wskazują, że zakładany 30% zasięg w grupie docelowej został przekroczony i osiągnął poziom 38%. W okresie od 22 listopada do 15 grudnia ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sfinansowane zostały dodatkowe 694 emisje spotów telewizyjnych oraz 71 emisji w Radiu Zet i RMF FM. Kampania informacyjna prowadzona była również za pośrednictwem portalu Interia.pl, na którym emitowane były spoty i bannery kampanii. W sumie na stronie głównej portalu, serwisach Fakty i Biznes zanotowano 6 mln odsłon materiałów związanych z kampanią. W czasie kampanii w prasie codziennej i branżowej ukazało się 35 publikacji prezentujących działania prowadzone przez Państwową Inspekcję Pracy w budownictwie. W Dzienniku Gazecie Prawnej w dniu 8 października 2010 roku ukazała się 4-stronicowa wkładka dotycząca kampanii oraz bezpieczeństwa pracy w budownictwie. 8

10 W toku kampanii udało się pozyskać patronów medialnych, którzy w programach radiowych i na swoich łamach prezentowali tematykę związaną z bezpieczeństwem pracy w budownictwie, zagrożeniami związanymi z pracą na wysokości. Patroni medialni kampanii to: RMF FM, Interia.pl, Polska The Times, a także prasa branżowa Murator, Atest, Praca i Zdrowie, Promotor BHP, Przyjaciel Przy Pracy, Tynki, Budownictwo Monolityczne, Przemysł Zarządzanie Środowisko, Informator Budowlany Murator. Materiały o kampanii i komentarze ekspertów Państwowej Inspekcji Pracy emitowane były w stacjach telewizyjnych m.in. TVN CNBC, Polsat News, TV Biznes, Superstacji, telewizjach regionalnych TVP Warszawa, TVP Poznań, TVP Bydgoszcz, TVP Lublin, TVP Łódź, a także rozgłośniach radiowych: Radiu ESKA, Polskim Radiu oraz RMF FM. W 2010 roku we współpracę przy realizacji projektu Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia zaangażowali się ważni partnerzy działający w branży budowlanej sygnatariusze Deklaracji w sprawie porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Główny Inspektor Pracy patronował inicjatywie Polskiego Związku Inżynierów i Techników Budownictwa, ZZ Budowlani oraz przedsiębiorstw: Bilfinger Berger Budownictwo S.A., Budimex S.A., Hochtief S.A., Mostostal Warszawa S.A., Polimex-Mostostal S.A., Skanska S.A., Warbud S.A. służącej wypracowaniu standardów bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Partnerzy uczestniczyli również w praktycznej popularyzacji idei kampanii. Na budowach eksponowanych było 400 bannerów z hasłem Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości. Partnerzy uczestniczyli w organizacji szkoleń dla podwykonawców, dystrybucji wydawnictw i innych formach działań prewencyjnych (ustalanych indywidualnie). Partnerami projektu zostali również Polski Związek Inżynierów i Techników Budownictwa, Związek Zawodowy Budowlani, firma Huck Polska Sp. z o.o., we współpracy z którą przygotowano publikację dotyczącą siatek bezpieczeństwa. 9

11 W 2010 roku w związku z projektem przygotowano 4 nowe pozycje wydawnicze adresowane do branży budowlanej: Praca w wykopach dobór środków technicznych zabezpieczających przed wypadkiem, Roboty drogowo-mostowe, Siatki, które ratują życie, Poślizgnięcia i potknięcia. Nakład publikacji wydanych w ramach projektu i poświęconych zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem pracy w budownictwie, wzrósł do końca roku 2010 do ponad egzemplarzy (w tym około egzemplarzy sfinansowano ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych). Działania podjęte w projekcie Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia w 2011 roku W 2011 roku zrealizowany został III etap projektu. Celem cząstkowym na 2011 rok (przyjętym przez Państwową Inspekcję Pracy w minionym roku) było zwrócenie większej uwagi na przygotowanie pracowników do pracy, pozwalające ograniczyć wypadki w grupie o krótkim stażu pracy w danym przedsiębiorstwie. Zdecydowano o implementacji powyższego celu poprzez: popularyzację wiedzy o znaczeniu właściwego przygotowania pracowników do wykonywania bezpiecznej pracy wśród wszystkich adresatów kampanii: pracodawców, przedsiębiorców budowlanych, inwestorów, służb nadzoru budowlanego, kierowników budów i robót, partnerów społecznych, uczniów, szkolenia w zakresie stosowania środków ochrony zbiorowej dla ograniczania i eliminacji istniejących zagrożeń, 10

12 inspirowanie małych przedsiębiorstw budowlanych do przeglądu i poprawy warunków pracy, wdrażania podwyższonych standardów w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy w zakresie przygotowania pracowników do pracy i stosowania środków ochrony zbiorowej. Adresatami działań podjętych w 2011 roku byli przede wszystkim pracodawcy, przedsiębiorcy oraz osoby odpowiedzialne za organizację i nadzór nad przygotowaniem pracowników do pracy (w tym za organizację szkoleń wstępnych, prowadzenie instruktażu stanowiskowego, bezpośredni nadzór nad pracownikami na placu budowy). W czerwcu ze środków Państwowej Inspekcji Pracy sfinansowano emisję 428 spotów telewizyjnych w 4 stacjach telewizyjnych: TVN, TVN24, Polsat News i TVP INFO oraz 148 spotów radiowych w rozgłośniach radiowych Radio Zet i Radio PIN. Analizy dotyczące zasięgu spotów telewizyjnych przeprowadzone przez firmę AGB Nielsen Media Research wskazują, że zasięg w grupie docelowej osiągnął poziom 42%. Natomiast analiza kampanii radiowej przygotowana na podstawie Radio Track Millward Brown SMG/KRC Poland wskazuje, że zasięg spotów radiowych w grupie docelowej wyniósł 47%. Z danych z monitoringu stacji telewizyjnych, radiowych oraz Internetu prowadzonego przez Press Service Sp. z o.o. wynika, że w okresie od 13 czerwca do 5 lipca w mediach ukazało się 125 relacji na temat działań prowadzonych w związku z kampanią Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia. Relacje miały formę doniesień w programach informacyjnych, reportażu, wypowiedzi lub dyskusji ekspertów. Dodatkowo od 25 listopada do 15 grudnia ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych sfinansowanych zostało dodatkowych 780 emisji spotów telewizyjnych w TVP1, TVP2, TVN24, Polsat News, TVP INFO oraz Superstacji. Zasięg tego działania prognozowany był na poziomie 66%. Kampanię informacyjną prowadzono również za pośrednictwem portalu WP.PL, na którym emitowane były spoty i bannery kampanii. W sumie na stronach portalu m.in. w sekcjach Praca, Wiadomości i Biznes zrealizowano emisji. W ramach patronatu medialnego WP.PL na portalu dodatkowo wyemitowano bannerów kierujących internautów do specjalnie przygotowanej podstrony, na której umieszczone zostały podstawowe informacje o kampanii Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia. 11

13 Podczas III etapu projektu kontynuowano współpracę z sygnatariuszami Deklaracji na rzecz porozumienia dla bezpieczeństwa pracy w budownictwie. Jej efektem w 2011 roku było między innymi opracowanie i popularyzacja wzorcowych materiałów szkoleniowych z zakresu bhp w budownictwie szczególnie materiału na potrzeby szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego) dla stanowisk robotniczych. Materiał miał swoją premierę w listopadzie 2011 roku. Składa się z bogato ilustrowanej przykładami prezentacji uzupełnionej o komentarz dla osoby prowadzącej szkolenie pracownicze, a także publikacji pt.: O bezpiecznej pracy na budowie przeznaczonej dla uczestników szkolenia. W związku z projektem w 2011 roku partnerom przekazano do ekspozycji na budowach 656 nowych bannerów o kampanii z hasłem Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości, w tym 256 sfinansowanych ze środków Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Wspólnie z partnerami projektu wypożyczalniami sprzętu budowlanego, firmami Cramo Polska i Riwal Poland przeprowadzono akcję oklejenia maszyn budowlanych wykorzystywanych przy pracy na wysokości naklejkami z hasłem Szanuj życie! Bezpieczna praca na wysokości. Ponadto wspólnie z firmą Riwal Państwowa Inspekcja Pracy przygotowała ulotkę pt. Budownictwo. Podesty ruchome przejezdne, która wzbogaciła ofertę wydawniczą serii budowlanej. Nowym partnerem projektu w 2011 roku zostało Centrum Ratownictwa Medycznego z Wrocławia, które uczestniczyło w pokazach zabezpieczenia poszkodowanych, ofiar 12

14 wypadków przy pracy na placu budowy oraz prezentacji zasad udzielania pierwszej pomocy. Centrum Ratownictwa było również współorganizatorem Ogólnopolskich Mistrzostw Zakładowych Zespołów Ratowniczych 2011, które odbyły się w dniach 30 września 2 października br. w Podlesicach zawodów, które zostały objęte honorowym patronatem Głównego Inspektora Pracy. Celem imprezy było promowanie wiedzy oraz praktycznych umiejętności z zakresu BHP i pierwszej pomocy w środowisku pracy. Ponadto uczestnictwo we współzawodnictwie zespołów ratowniczych przyczynia się do promocji wysokich standardów ochrony zdrowia pracowników. Do projektu przystąpiła także firma P.H.U. WERTYKAL s.c. zajmująca się szkoleniami w zakresie bezpiecznej pracy na wysokości oraz konsultacjami w dziedzinie BHP ze szczególnym uwzględnieniem alpinizmu przemysłowego. We współpracy z tą firmą oraz Okręgowym Inspektoratem Pracy w Krakowie zrealizowano film instruktażowy pt.: Bezpieczna praca na wysokości z wykorzystaniem technik linowych. W 2011 roku w związku z projektem przygotowano 3 nowe pozycje wydawnicze adresowane do branży budowlanej: Budownictwo. Bezpieczne rusztowania, Budownictwo. Drabiny, Budownictwo. Podesty ruchome przejezdne. Aktualnie seria wydawnicza adresowana do branży budowlanej składa się z 23 pozycji wydawniczych broszur, ulotek, afiszy i plakatów. Nakład publikacji poświęconych zagadnieniom związanym z bezpieczeństwem pracy w budownictwie w 2011 roku wyniósł ponad egzemplarzy (w tym sfinansowanych ze środków ZUS). Wszystkie wydawnictwa kampanii są bezpłatnie dostępne na stronie oraz na stronie kampanii Podsumowaniem 3-letniej kampanii w budownictwie było międzynarodowe seminarium zorganizowane 3 listopada w Ośrodku Szkolenia Państwowej Inspekcji we Wrocławiu. Seminarium to było okazją do spotkania środowisk zaangażowanych w realizację projektu, wymiany doświadczeń i dobrych praktyk związanych z bezpieczeństwem pracy w budownictwie. Służyło także premierze materiału szkoleniowego, opracowanego na 13

15 potrzeby szkolenia wstępnego (instruktażu ogólnego) dla stanowisk robotniczych w budownictwie. Wśród zaproszonych gości znaleźli się zarówno przedstawiciele partnerów społecznych oraz największych firm budowlanych wspierających kampanię, jak i pracodawcy zaangażowani w realizację programu prewencyjnego Promocja standardów BHP, a także przedstawiciele środowisk związanych ze służbą bhp. Wśród prelegentów znaleźli się przedstawiciele Państwowej Inspekcji Pracy, Zakładu Ubezpieczeń Społecznych, HSE (Urząd Zdrowia i Bezpieczeństwa w Wielkiej Brytanii), firm: Budimex, Skanska, Warbud, Peri Polska, Huck Polska, a także Organizacji Techników Dostępu Linowego oraz Centrum Ratownictwa Medycznego. W seminarium uczestniczyło blisko 200 osób. W 2011 roku w 211 szkoleniach programu prewencyjnego Promocja standardów BHP wzięło udział pracodawców pracodawców złożyło pisemną deklarację udziału w programie i podjęcia działań zmierzających do dostosowania przedsiębiorstwa do obowiązującego prawa pracy, a także wdrożenia dobrych praktyk eliminujących lub ograniczających stwierdzone zagrożenia. Etap końcowy programu pozytywną ocenę stanu bezpieczeństwa dokonaną przez inspektora pracy podczas wizyty kontrolnej uzyskało 375 pracodawców. Tematyka związana z bezpieczeństwem pracy w budownictwie była również obecna podczas lekcji i spotkań organizowanych w szkołach i na wyższych uczelniach. Jako przykłady takich działań można wymienić zajęcia inspektorów pracy z młodzieżą w Zespole Szkół Zawodowych w Brodnicy, udział inspekcji pracy w Tygodniu Technicznym zorganizowanym w Zespole Szkół Budowlanych w Olsztynie, cykl szkoleń dla młodzieży we wszystkich Centrach Kształcenia Praktycznego na Opolszczyźnie, warsztaty w Rzemieślniczej Zasadniczej Szkole Zawodowej w Pilźnie w woj. podkarpackim, a także szkolenia dla studentów Wydziału Inżynierii Lądowej i Środowiska Politechniki Gdańskiej. 14

16 Młodzież angażowana była również w konkursy wiedzy o bezpieczeństwie pracy m.in. organizowane przez OIP Katowice, OIP Lublin, OIP Rzeszów, OIP Szczecin. Kontrole na budowach w latach W 2011 r. inspektorzy pracy przeprowadzili kontroli na budowach, w tym dróg i mostów (w 2010 r. odpowiednio kontroli na budowach oraz w 2009 r kontroli na budowach). Wyniki corocznych kontroli budów wskazują na powtarzające się nieprawidłowości, z których najwięcej dotyczyło wykonywania prac na wysokości. W przypadku robót drogowych najczęściej stwierdzano prowadzenie prac w niezabezpieczonych strefach i miejscach niebezpiecznych w bezpośrednim sąsiedztwie poruszających się pojazdów samochodowych lub specjalistycznych maszyn i urządzeń. Nieprawidłowości wynikały głównie z lekceważenia tzw. krótkotrwałych zagrożeń, które ze względu na szybkie tempo prowadzenia robót znikają samoistnie wraz z zakończeniem prac. Jednocześnie nieprawidłowości te powtarzały się na kolejnych kondygnacjach budynków lub odcinkach dróg. Sytuacje te dotyczyły tych pracodawców (osób nadzorujących), którzy nie przykładają niezbędnej wagi do spraw bezpieczeństwa pracy, mając na uwadze przede wszystkim realizację procesu budowlanego. Dlatego w celu osiągnięcia trwałej poprawy bezpieczeństwa pracy na budowach, a także poprawy skuteczności działań kontrolnych, od 2010 r. wprowadzono dodatkową formę tzw. kontroli krótkich skoncentrowanych na zapobieganiu bezpośrednim zagrożeniom zdrowia lub życia pracowników, z zastosowaniem adekwatnych środków prawnych, głównie w trybie natychmiastowej wykonalności. W 2011 r. inspektorzy pracy przeprowadzili krótkich kontroli (4 490 w roku 2010). Doświadczenia wynikające z działalności kontrolnej w budownictwie wskazują również na potrzebę obejmowania szczególnym nadzorem budów, na których zagrożenia wynikają z charakteru zadań inwestycyjnych (tzw. łańcuchy podwykonawców) oraz przyjętych technologii. Od 2009 r. inspektorzy pracy prowadzą program prewencyjny EURO 2012, w ramach którego stosowane są różnorodne formy oddziaływania na uczestników procesów inwestycyjnych: nawiązywanie na etapie przygotowania inwestycji bezpośredniego kontaktu z inwestorami i generalnymi wykonawcami, jak również z organami nadzoru i kontroli, sprawdzanie harmonogramów robót budowlanych pod względem wykonywania niezbędnych prac zabezpieczających pracowników, 15

17 bieżące wizytacje, dotyczące warunków pracy oraz udzielanie porad w zakresie prawa pracy i technicznego bezpieczeństwa pracy, kontrole sprawdzające przebieg robót charakteryzujących się szczególnym zagrożeniem zdrowia lub życia pracowników. Nadzorem i kontrolą objęto prawie 100 inwestycji, w tym m.in. budowy: 6 dużych stadionów, kompleksów treningowo-pobytowych, autostrad i dróg szybkiego ruchu, a także modernizację i rozbudowę portów lotniczych oraz dworców kolejowych i autobusowych. Nadzorem Państwowej Inspekcji Pracy objęte zostały inwestycje, na których przewidywano wykonanie robót budowlanych trwających dłużej niż 30 dni roboczych z jednoczesnym zatrudnieniem co najmniej 20 osób albo na których planowany zakres robót przekracza 500 osobodni. W 2011 roku, w całej Polsce, bezpośrednim nadzorem i monitoringiem inspektorów pracy objęto 218 dużych inwestycji budowlanych zgłoszonych do PIP. W latach wśród nadzorowanych przez PIP dużych inwestycji znalazły się m.in. takie budowy jak: - Budowa Centrum Handlowo-Usługowo-Rozrywkowego PLAZA w Toruniu, - Budowa trzypoziomowego Ronda Ofiar Katynia w Krakowie, - Budowa autostrady A4, odcinek Szarów-Tarnów, - Budowa autostrady A1 na odcinku Stryków-Sójki, - Budowa autostrady A2 na odcinku Stryków-granica woj. łódzkiego i mazowieckiego wraz z budową węzła Stryków, - budowy obwodnic Pabianic i Opoczna, - modernizacja linii pieca NRZ w Gorażdże Cement S.A., - budowa Galerii Handlowej Odrzańskie Ogrody w Kędzierzynie-Koźlu, - budowy siedzib Sądu Okręgowego i Urzędu Marszałkowskiego w Poznaniu, - budowy hali widowiskowo-sportowej i Filharmonii Szczecińskiej, - budowa Terminalu Regazyfikacyjnego Skroplonego Gazu w Świnoujściu, - budowa Mostu Północnego w Warszawie, - budowa II linii metra w Warszawie, - budowa oczyszczalni ścieków Czajka w Warszawie, - budowa Akademii Sztuk Pięknych we Wrocławiu, - modernizacja Dworca Głównego PKP we Wrocławiu i Poznaniu. 16

18 Na szczególną uwagę zasługuje nadzór nad dużymi inwestycjami związanymi z organizacją Euro 2012 w tym budowami Stadionu Narodowego w Warszawie, Stadionu Wielofunkcyjnego Euro 2012 we Wrocławiu, Stadionu PGE Arena Gdańsk. W 2011 r. na budowach, w ramach projektu EURO 2012 przeprowadzono 262 kontrole przestrzegania przepisów bhp oraz 345 wizytacji warunków pracy. Przyjęte zasady współpracy zaowocowały podjęciem przez inwestorów i wykonawców wielu działań o charakterze organizacyjnym i technicznym, które przyczyniały się do zwiększenia poziomu bezpieczeństwa pracy. Należały do nich m.in.: wzmocnienie roli koordynatorów ds. bhp, poprawa skuteczności systemów identyfikacji pracowników, egzekwowanie procedur sprawdzających przygotowanie pracowników podwykonawców do wykonywania pracy w sposób bezpieczny oraz praktycznych umiejętności w tym zakresie, egzekwowanie od podwykonawców instrukcji bezpiecznego wykonywania robót, sporządzanie cyklicznych raportów z kontroli i analiz bezpieczeństwa pracy przez służby bhp i nadzór techniczny. Doświadczenia z realizacji inwestycji na EURO 2012 są przenoszone na inne duże inwestycje. Przejawia się to angażowaniem firm specjalistycznych, zatrudnianiem koordynatorów ds. bezpieczeństwa i higieny pracy, współpracą wykonawców z inspektorami pracy oraz bieżącym konsultowaniem zagadnień związanych z bezpieczeństwem pracy. 17

19 Efekty projektu na rzecz poprawy warunków pracy w budownictwie Bezpieczeństwo pracy w budownictwie upadki, poślizgnięcia Dotychczasowy przebieg działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy wskazuje na możliwość uzyskania znacznej poprawy poziomu bezpieczeństwa przy wykonywaniu robót budowlanych. Wymaga to jednak czasu i uwarunkowane jest należytym zaangażowaniem wszystkich uczestników procesu budowlanego w prawidłowe działania organizacyjne i techniczne oraz zapewnienie właściwego nadzoru. Z roku na rok zwiększa się zainteresowanie programem poprawy warunków pracy dla przedsiębiorstw budowlanych zatrudniających do 50 pracowników. W 2009 na szkolenia rozpoczynające program zgłosiło się 707 pracodawców i ich przedstawicieli, w , w Działania na rzecz poprawy warunków pracy po przystąpieniu do programu Promocja standardów BHP podjęło przedsiębiorstw budowlanych (551 w roku 2009, 464 w roku 2010, w roku 2011). Z powyższej grupy satysfakcjonujące, w ocenie inspektorów pracy, efekty w zakresie poprawy poziomu bezpieczeństwa pracy osiągnęło 839 firm (244 w roku 2009, 220 w roku 2010 i 375 w roku 2011), którym przyznano zaświadczenie o ukończeniu programu. REALIZACJA PROGRAMU PREWENCYJNEGO W BUDOWNICTWIE W LATACH Należy zaznaczyć, że do udziału w programie poprawy warunków pracy zachęcane były również przedsiębiorstwa w których, po kontroli inspektora pracy, usunięto bezpośrednie 18

20 zagrożenie dla życia i zdrowia. Zgodnie z oceną inspektorów podczas realizacji programu koncentrowano się nie tylko na wskazywaniu nieprawidłowości, ale również omawianiu możliwych do zastosowania rozwiązań technicznych i organizacyjnych podnoszących poziom bezpieczeństwa pracy, w tym upowszechnianiu tzw. dobrych praktyk. Ilustracją powyższego mogą być przykłady działań podjętych w wyniku interwencji inspektorów pracy w toku kontroli lub realizacji przez pracodawców programu prewencyjnego. Należy zwrócić uwagę, że widoczne na fotografiach rozwiązania w zakresie zabezpieczeń zbiorowych zostały wdrożone przez pracodawcę po omówieniu możliwych sposobów zabezpieczenia pracowników przez upadkiem z wysokości. Przykład 1 Pracownicy wykonujący prace dekarskie nie byli wyposażeni w środki ochrony indywidualnej, a zastosowane środki ochrony zbiorowej nie zapewniały im skutecznej ochrony przed upadkiem z wysokości. Właściwe środki ochrony zbiorowej zabezpieczające pracowników na całej połaci dachowej zostały zastosowane w wyniku działań inspektora pracy. Pracownicy zostali również wyposażeni w środki ochrony indywidualnej. 19

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie identyfikacji obszarów o największym ryzyku wypadku przy pracy i przestrzegania w nich przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy Na posiedzeniu 26 sierpnia 2014 r.

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku

Załącznik nr 2. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Załącznik nr 2 do Zapytania ofertowego na Emisję spotów radiowych kampanii Przeciwdziałanie negatywnym skutkom stresu. Informacja o kampanii I. Cel programu i kampanii w 2016 roku Przeciwdziałanie negatywnym

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów oraz przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) Warszawa, kwiecień 2009 r.

Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów oraz przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) Warszawa, kwiecień 2009 r. Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów oraz przy budowie i remoncie dróg i autostrad (w tym mostów i wiaduktów) Warszawa, kwiecień 2009 r. Poszkodowani w wypadkach przy pracy w latach 2005-2008

Bardziej szczegółowo

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r.

Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. Wypadki w budownictwie zbadane przez inspektorów pracy PIP w okresie I - III kwartału 2007 r. I. Ogólna skala problemu W okresie I-III kwartału bieżącego roku inspektorzy dokonali analizy okoliczności

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Beata Kalinowska Starszy specjalista Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Beata Kalinowska Starszy specjalista Zadania inspekcji pracy Państwowa Inspekcja Pracy jest organem powołanym do sprawowania nadzoru i

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na realizację kampanii Bezpiecznie od startu w radiu i Internecie

Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na realizację kampanii Bezpiecznie od startu w radiu i Internecie Załącznik nr 5 do zapytania ofertowego na realizację kampanii Bezpiecznie od startu w radiu i Internecie Działania służące edukacji w zakresie ochrony pracy i prewencji wypadków przy pracy w grupie osób

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych Państwowej Inspekcji Pracy w Budownictwie Warszawa kwiecień 2010 r. T.J. Zając W. Bakalarz K. Popielski L. Zając ZałoŜenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie

Bardziej szczegółowo

Prezentacja doświadczeń PIP w organizacji działań prewencyjnopromocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów prewencyjnych;

Prezentacja doświadczeń PIP w organizacji działań prewencyjnopromocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów prewencyjnych; Prezentacja doświadczeń PIP w organizacji działań prewencyjnopromocyjnych, ze szczególnym uwzględnieniem programów prewencyjnych; www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2014 r. MISJA PAŃSTWOWEJ INSPEKCJI PRACY

Bardziej szczegółowo

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego

Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego Wypadki przy użytkowaniu sprzętu roboczego W 2004 r. inspektorzy pracy zbadali 913 wypadków przy pracy, w których źródłami czynników niebezpiecznych, powodujących urazy, były maszyny, aparatura, narzędzia

Bardziej szczegółowo

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego)

WZORCOWY PROGRAM. szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) WZORCOWY PROGRAM szkolenia wstępnego na stanowisku pracy (instruktażu stanowiskowego) 1. Nazwa formy kształcenia Szkolenie wstępne na stanowisku pracy nazywane dalej instruktażem stanowiskowym jest przeprowadzane

Bardziej szczegółowo

bezpieczne budowanie

bezpieczne budowanie bezpieczne budowanie Koncepcja kontroli i nadzoru nad inwestycjami związanymi z UEFA EURO 2012 Część I Opracował Dariusz Smoliński Założenie Państwowa Inspekcja Pracy powinna aktywnie włączyć się w działania

Bardziej szczegółowo

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie

Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Strategia działań prewencyjnych w Budownictwie Opole, kwiecień 2012 r. W. Bakalarz K. Popielski Założenia skutecznej prewencji: Określenie celu Ustalenie określenie adresatów Dobór form i metod działania

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie

Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie Wielkopolska Rada ds. Bezpieczeństwa Pracy w Budownictwie POWOŁANIE RADY W dniu 8 kwietnia 2002r. w wyniku dyskusji w ramach Okrągłego stołu dotyczącego bezpieczeństwa pracy w wielkopolskim budownictwie

Bardziej szczegółowo

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym Posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 2 lipca 2015 r. Efekty kampanii informacyjno-prewencyjnej Szanuj życie! Bezpieczna praca w gospodarstwie rolnym

Bardziej szczegółowo

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk

Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku. Wioletta Młynarczuk Państwowa Inspekcja Pracy Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku Wioletta Młynarczuk 90 lat polskiej inspekcji pracy 3 styczeń 1919 roku dekret tymczasowy o urządzeniu i działalności inspekcji pracy,

Bardziej szczegółowo

Informacja. nt. Realizowane kampanie:

Informacja. nt. Realizowane kampanie: Informacja nt. podejmowanych w 2009 r. przez Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie działań prewencyjnych i promocyjnych na rzecz społeczności wiejskiej, w tym pracodawców (przedsiębiorców) zainteresowanych

Bardziej szczegółowo

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:...

RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:... RAPORT DOTYCZĄCY BEZPIECZEŃSTWA PRACY I OCHRONY ZDROWIA DLA ZADANIA ZGODNIE Z UMOWĄ NR. za okres:.... Listę kontrolną stanowi zbiór pytań obejmujących podstawowe zagadnienia wchodzące w zakres bezpieczeństwa

Bardziej szczegółowo

BHP BUD 2016. Konferencja BHP to się opłaca. Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego. Roman Wzorek. Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy

BHP BUD 2016. Konferencja BHP to się opłaca. Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego. Roman Wzorek. Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy BHP BUD 2016 Konferencja BHP to się opłaca Wypadki przy pracy a ocena ryzyka zawodowego Roman Wzorek Okręgowy Inspektorat Pracy W Bydgoszczy www.pip.gov.pl Bydgoszcz, 02 kwietnia 2016 r. Zawartość prezentacji

Bardziej szczegółowo

http://bydgoszcz.stat.gov.pl

http://bydgoszcz.stat.gov.pl Szeroko rozumiane pojęcie warunków pracy obejmuje m. in.: charakterystykę warunków pracy, wypadki przy pracy, czas pracy i strajki. W niniejszym opracowaniu zawarto dane dotyczące warunków pracy i wypadków

Bardziej szczegółowo

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY

ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY ZAKRES OBOWIĄZKÓW I UPRAWNIEŃ PRACODAWCY, PRACOWNIKÓW ORAZ POSZCZEGÓLNYCH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH ZAKŁADU PRACY Szkolenia bhp w firmie szkolenie wstępne ogólne 8 Obowiązki pracodawcy Podstawowy obowiązek

Bardziej szczegółowo

Zwalczanie hałasu w środowisku pracy w ramach działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy

Zwalczanie hałasu w środowisku pracy w ramach działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy Zwalczanie hałasu w środowisku pracy w ramach działalności kontrolno-nadzorczej i prewencyjnej Państwowej Inspekcji Pracy Europejski Tydzień Bezpieczeństwa i Ochrony Zdrowia w Pracy 23 maja 2005 r. Zatrudnieni

Bardziej szczegółowo

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O.

PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O. PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW ZATRUDNIONYCH W FIRMIE BIS PLETTAC SP. Z O.O. Opracowała: Justyna Glapka Styczeń 2010 rok PROGRAM INSTRUKTAŻU STANOWISKOWEGO DLA PRACOWNIKÓW 1. Założenia

Bardziej szczegółowo

Założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego

Założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020. Wojewoda Wielkopolski Marszałek Województwa Wielkopolskiego Założenia Wielkopolskiej Strategii Ograniczania Zagrożeń Zawodowych 2013-2020 Cel Strategii. Podstawowym celem strategii jest ograniczenie liczby wypadków i chorób zawodowych poprzez ograniczanie zagrożeń

Bardziej szczegółowo

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami

Miejsce w dokumencie Dotychczasowy zapis (jest) Powinno być s. 32 IV.1.14. Planowane działania: a) badanie możliwości godzenia ról rodzinnych z rolami Errata do Planu działania na lata 2007-2008 dla Priorytetu I Zatrudnienie i integracja społeczna (sprostowanie treści dokumentu w związku z pomyłką techniczną polegającą na zamianie opisu działań pomiędzy

Bardziej szczegółowo

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM

BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM BHP PRZY EKSPLOATACJI URZĄDZEŃ W STREFACH ZAGROŻONYCH WYBUCHEM identyfikacja zagrożeń, normy i najlepsze praktyki w zakresie bezpieczeństwa pracy doświadczenia pokontrolne i powypadkowe Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A.

Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. Zasady zatrudniania Firm zewnętrznych w TAURON Wytwarzanie S.A. ZASADY ZATRUDNIANIA FIRM ZEWNĘTRZNYCH W TAURON WYTWARZANIE S.A. W ZAKRESIE STOSOWANIA PRZEPISÓW I ZASAD BEZPIECZEŃSTWA I HIGIENY PRACY Katowice,

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013

Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Najbardziej opiniotwórcze polskie media dekady: 2004-2013 Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1

Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1 Załącznik nr 1: Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1 1. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia ujęty w Zadaniu 1 Zapytania ofertowego na realizację kampanii społecznej realizowanej

Bardziej szczegółowo

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk

Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk Społeczna Podkarpacka Akademia Najlepszych Praktyk SPOŁECZNA PODKARPACKA AKADEMIA NAJLEPSZYCH PRAKTYK (SPANP) Szanowni Państwo, w imieniu wszystkich partnerów pragniemy zaprosić Was do współpracy w ramach

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R.

INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R. INFORMACJA Z DZIAŁALNOŚCI OKRĘGOWEGO INSPEKTORATU PRACY W RZESZOWIE W RAMACH KAMPANII ZANIM PODEJMIESZ PRACĘ W MIESIĄCU CZERWCU 2015 R. Celem Podkarpackich dni prawa pracy i ubezpieczeń społecznych było

Bardziej szczegółowo

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym

Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Jak wziąć udział w kampanii i uzyskać status partnera kampanii Stres w pracy? Nie, dziękuję! na poziomie krajowym Bezpieczeństwo i zdrowie w pracy dotyczy każdego. Jest dobre dla ciebie. Dobre dla firmy

Bardziej szczegółowo

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa

Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa TAK NIE NIE DOTYCZY UWAGI Pieczątka zakładu Okręgowy Inspektorat Pracy Ankieta specjalistyczna Zarządzanie bezpieczeństwem pracy prewencja wypadkowa Nazwa i adres Pracodawcy: Zatrudnienie...... Ogółem:..

Bardziej szczegółowo

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie

STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie STANOWISKO RADY OCHRONY PRACY w sprawie zawierania umów cywilnoprawnych i zatrudnienia w szarej strefie Rada Ochrony Pracy na posiedzeniu 9 lutego 2016 r. zapoznała się z przygotowanym przez Państwową

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 36/2012 Rektora Akademii Górniczo-Hutniczej im. Stanisława Staszica w Krakowie z dnia 26 listopada 2012 r. w sprawie szkoleń w dziedzinie bezpieczeństwa i higieny pracy Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Program wsparcia poprawy warunków pracy z funduszu wypadkowego w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka

Program wsparcia poprawy warunków pracy z funduszu wypadkowego w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka GŁÓWNY INSPEKTORAT PRACY Program wsparcia poprawy warunków pracy z funduszu wypadkowego w przedsiębiorstwach o wysokim poziomie ryzyka MATERIAŁ NA POSIEDZENIE RADY OCHRONY PRACY Warszawa, 26 sierpnia 2014

Bardziej szczegółowo

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji

Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dobre praktyki w leśnictwie strategia prewencji Dotychczasowe doświadczenia wynikające z prowadzonych przez PIP działań kontrolnonadzorczych wskazują na konieczność podjęcia działań prewencyjnych w leśnictwie.

Bardziej szczegółowo

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE.

Informacja BIOZ REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO PRZY ULICY GRZEGÓRZECKIEJ 10 W KRAKOWIE. Cześć opisowa w sprawie informacji dotyczącej bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Infrastruktury Nr 1126 z dnia 23 czerwca 2003 dla: REMONT ODCINKÓW TOROWISKA TRAMWAJOWEGO

Bardziej szczegółowo

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista

Bezpieczeństwo pracy w budownictwie. mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Bezpieczeństwo pracy w budownictwie mgr inż. Tomasz Barański - Starszy Inspektor Pracy - Specjalista Okręgowy Inspektorat Pracy w Kielcach maj 2012 Podstawowe akty prawne dotyczące omawianych zagadnień:

Bardziej szczegółowo

WIELKOPOLSKA STRATEGIA OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA LATA 2013 2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy.

WIELKOPOLSKA STRATEGIA OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA LATA 2013 2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy. WIELKOPOLSKA STRATEGIA OGRANICZANIA ZAGROŻEŃ ZAWODOWYCH NA LATA 2013 2020 Gospodarni, solidni, bezpieczni w pracy. Każdego roku w Unii Europejskiej ponad 5,5 tys. osób traci życie w wyniku wypadków w miejscu

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 2 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Postępowanie prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego. Wartość szacunkowa zamówienia nie przekracza wartości 193 000 euro Nazwa postępowania

Bardziej szczegółowo

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik

Inwestuj. w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP. Ireneusz Pawlik Inwestuj w bezpieczeństwo. SŁUŻBA BHP Ireneusz Pawlik USTAWA z dnia 26 czerwca 1974 r. Kodeks pracy Służba bezpieczeństwa i higieny pracy art. 237 11 WYMAGANIA PRAWNE Pracodawca zatrudniający więcej niż

Bardziej szczegółowo

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE

ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE ROLA SŁUŻBY BHP A KOORDYNATORA BHP NA BUDOWIE Andrzej Nowak Wiceprezes Zarządu Głównego OSPSBHP Warszawa, dnia 24.06.2016 r. Art. 237 ¹¹ Kodeksu pracy (...)pracodawca zatrudniający więcej niż 100 pracowników

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku

ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku ZARZĄDZENIE NR 18/2012 Wójta Gminy Rychliki z dnia 23 lutego 2012 roku w sprawie częstotliwości i czasu trwania szkoleń z zakresu Bezpieczeństwa i Higieny Pracy oraz ochrony P.pożarowej Zgodnie z art.

Bardziej szczegółowo

Europejska kampania informacyjna. pn. Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków

Europejska kampania informacyjna. pn. Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków Europejska kampania informacyjna pn. Bezpieczeństwo eksploatacji maszyn, urządzeń i budynków Wioleta Klimaszewska Centralny Instytut Ochrony Pracy Państwowy Instytut Badawczy Europejskie kampanie informacyjne

Bardziej szczegółowo

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki.

Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb regionalnej gospodarki. Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki Działanie 8.1 Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie Cel Działania: Podniesienie i dostosowanie kwalifikacji i umiejętności osób pracujących do potrzeb

Bardziej szczegółowo

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu

DLA ROZWOJU MAZOWSZA. www.mazowia.eu DLA ROZWOJU MAZOWSZA Stwarzamy warunki do rozwoju firm Działanie 1.4 Wzmocnienie instytucji otoczenia biznesu Priorytet I Tworzenie warunków dla rozwoju potencjału innowacyjnego i przedsiębiorczości na

Bardziej szczegółowo

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r.

Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach. Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje i strategia kontroli PIP w zakresie nadzoru nad warunkami pracy w zakładach Spotkanie z Państwową Inspekcją Sanitarną 18.09.2014 r. Kompetencje PIP Nadzór nad warunkami pracy (konstytucyjny

Bardziej szczegółowo

17. Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM

17. Przestrzeganie przepisów bhp na placach budów V. WYNIKI KONTROLI UJĘTYCH W PLANIE ROCZNYM nia w sytuacjach awaryjnych (22% skontrolowanych dokumentów), w tym o zastosowaniu środków do neutralizacji substancji chemicznych w przypadku uszkodzenia opakowań (17% zakładów). W ramach działań prewencyjnych

Bardziej szczegółowo

Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011

Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011 Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011 Główny przekaz: Rozwód to lekcja życia, której nie chcesz dawać swojemu dziecku. To lekcja, która uczy, że w relacjach między ludźmi nie ma nic

Bardziej szczegółowo

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020

Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Harmonogram realizacji działań w 2014r. Miejskiego Programu Przeciwdziałania Przemocy w Rodzinie na terenie miasta Poznania w latach 2011-2020 Propozycje działań realizowanych w ramach programu zostały

Bardziej szczegółowo

Zakaz palenia- budowanie poparcia wśród branży gastronomicznej i społeczeństwa. Magdalena Petryniak Koordynator kampanii Lokal Bez Papierosa.

Zakaz palenia- budowanie poparcia wśród branży gastronomicznej i społeczeństwa. Magdalena Petryniak Koordynator kampanii Lokal Bez Papierosa. Zakaz palenia- budowanie poparcia wśród branży gastronomicznej i społeczeństwa Magdalena Petryniak Koordynator kampanii Lokal Bez Papierosa.pl Kim jesteśmy? Niezależna organizacja pozarządowa skupiająca

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w lutym 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od 1

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO

ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO ORGANIZACJA DZIAŁAŃ W ZAKRESIE OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO Lista pytań kontrolnych dla specjalisty zewnętrznego ds. bhp lub oceniającego jego pracę pracodawcy Przedstawiona lista dotyczy podstawowych zagadnień

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej

INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej INSTRUKCJA Police Serwis Spółka z o.o. dotycząca wymagań minimalnych dla wykonawców w zakresie BHP, ochrony środowiska oraz ochrony przeciwpożarowej I. Zakres i przedmiot instrukcji Wymagania dotyczące

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016

Robert Lewandowski. Raport medialny I-VI Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 Robert Lewandowski Raport medialny I-VI 2016 WSTĘP Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta Lewandowskiego w okresie od stycznia do czerwca 2016 r. Raport powstał na podstawie

Bardziej szczegółowo

Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011

Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011 Rozwód? Przemyśl to. Podsumowanie kampanii społecznej 2011 Główny przekaz: Rozwód to lekcja życia, której nie chcesz dawać swojemu dziecku. To lekcja, która uczy, że w relacjach między ludźmi nie ma nic

Bardziej szczegółowo

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy.

2. Uczestnicy szkolenia Szkolenie jest przeznaczone dla wszystkich osób, które rozpoczynają pracę w danym zakładzie pracy. ZAŁĄCZNIK Nr RAMOWE PROGRAMY SZKOLENIA I. Ramowy program instruktażu ogólnego. Cel szkolenia Celem szkolenia jest zaznajomienie pracownika w szczególności z: a) podstawowymi przepisami bezpieczeństwa i

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp

Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Kwestionariusz dla przedstawiciela kadry kierowniczej lub specjalisty ds. bhp Podstawowe informacje o przedsiębiorstwie Rodzaj działalności:. Liczba pracowników w jednostce lokalnej:. Wdrożony system zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej

PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej PRZEDSIĘBIORCO, ZRÓB PREZENT SOBIE I ŚRODOWISKU, włącz się do ogólnopolskiej kampanii informacyjno-edukacyjnej INFORMACJE PODSTAWOWE TERMIN REALIZACJI: listopad 2013 lipiec 2014. ZASIĘG: ogólnopolski.

Bardziej szczegółowo

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi.

Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Finansowanie przez WFOŚiGW w Katowicach zadań z zakresu gospodarki odpadami komunalnymi. Działania Funduszu związane ze zmianą Ustawy o utrzymaniu czystości i porządku w gminach. Katowice, 12 lipca 2013

Bardziej szczegółowo

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016

Kampania. Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Kampania Budżet Obywatelski Miasta Krakowa 2016 Wydział Promocji i Turystyki UMK Główne cele utrzymanie wysokiej liczby składanych wniosków na dotychczasowym poziomie wzrost liczby głosujących zwiększenie

Bardziej szczegółowo

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4

USŁUGI BUDOWLANE Z ZAKRESU PROJEKTOWANIA I NADZOROWANIA ADAM NOSSOL WALCE UL. LIPOWA 4 Inwestor: DO PROJEKTU PRZEBUDOWA KLATKI SCHODOWEJ W BUDYNKU ŁAMIARNI GÓRAŻDŻE CEMENT S.A. W CHORULI, UL. CEMENTOWA 1, 47-316 CHORULA Lokalizacja: KAMIONEK, działka nr 19/79 k.m. 8 DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy

Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Organizacja i działalność Państwowej Inspekcji Pracy Jarosław Leśniewski Główny Inspektorat Pracy Departament Legalności Zatrudnienia www.pip.gov.pl Warszawa, 9 lipca 2013 r. Rola Państwowej Inspekcji

Bardziej szczegółowo

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza.

4. Zadania wymienione w ust. 1, Rektor realizuje przy pomocy Prorektora do spraw Ogólnych, Dziekanów i Kanclerza. ROZDZIAŁ VIII BEZPIECZEŃSTWO I HIGIENA PRACY 61 1. Rektor Uniwersytetu Wrocławskiego zapewnia pracownikom bezpieczne i higieniczne warunki pracy oraz ponosi odpowiedzialność za stan bezpieczeństwa i higieny

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM:

Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji dla LGD POJEZIERZE RAZEM: Plan komunikacji jest opisem celów, działań komunikacyjnych i środków przekazu (narzędzi) używanych w celu przekazywania informacji na linii LGD - społeczności

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r.

Zarządzenie Nr 5/2009. Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia r. Zarządzenie Nr 5/2009 Kierownika Biblioteki Publicznej w Zielonki z dnia 02.01.2009 r. W sprawie: organizowania i przeprowadzania szkoleń w zakresie BHP zatrudnianych pracowników. W celu zapoznania zatrudnianych

Bardziej szczegółowo

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej.

w sprawie zasad publikowania płatnych ogłoszeń i reklam w środkach masowego przekazu przez Ministerstwo Obrony Narodowej. Warszawa, dnia 07.03.2013 r. Sz. P. Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Zgodnie z art. 191 ust. 1 oraz art. 192 ust. 1 Regulaminu Sejmu składam interpelację skierowaną do Pana Tomasza

Bardziej szczegółowo

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015

Robert Lewandowski - Raport medialny. Robert Lewandowski. Raport medialny. Październik 2015 Robert Lewandowski Raport medialny Październik 215 METODOLOGIA Monitoring mediów i opracowanie raportu PRESS-SERVICE Monitoring Mediów 2 Przeprowadzone badanie dotyczy obecności medialnej piłkarza Roberta

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY

INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY INTERREG IVC CELE I PRIORYTETY Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego Departament Polityki Regionalnej W prezentacji przedstawione zostaną: Cele programu Interreg IVC Priorytety programu Typy działań

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń

Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych. 1. Zrealizowane działania w zakresie informacji, promocji i szkoleń Załącznik nr II. Wzór informacji z działań informacyjnych i promocyjnych Nazwa programu: Okres sprawozdawczy: od 1 stycznia.. r. do 31 grudnia.. r. 1 Osoba do kontaktu: Imię i nazwisko: Instytucja: Numer

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r.

Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 19 czerwca 2013 r. Poz. 696 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 6 czerwca 2013 r. w sprawie bezpieczeństwa i higieny pracy przy wykonywaniu

Bardziej szczegółowo

Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2012 r.

Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2012 r. Działalność informacyjno-prewencyjna Okręgowego Inspektoratu Pracy w Warszawie w 2012 r. W 2012 r. Okręgowy Inspektorat Pracy w Warszawie realizował zadania prewencyjne ujęte w planie centralnym Państwowej

Bardziej szczegółowo

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8. Kompetencje i szkolenie pracowników w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 8.1. Jakie wymagania i zalecenia dotyczące kompetencji i szkoleń sformułowano w normach serii PN-N-18001? Zgodnie

Bardziej szczegółowo

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ

OFERTA DLA WYSTAWCÓW. 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ OFERTA DLA WYSTAWCÓW 22 października 2015 Wydział Zarządzania UŁ IDEA IDEA Uniwersyteckie Targi Pracy to coroczna inicjatywa, która łączy studentów i absolwentów z pracodawcami. Bezpośrednie spotkanie

Bardziej szczegółowo

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy

7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7. Struktura, odpowiedzialność i uprawnienia w systemie zarządzania bezpieczeństwem i higieną pracy 7.1. Jakie wymagania i wytyczne dotyczące określenia struktur odpowiedzialności i uprawnień w systemie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA

INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA INFORMACJA DOTYCZĄCA BEZPIECZEŃSTWA I OCHRONY ZDROWIA DO PROJEKTU ARCHITEKTONICZNO BUDOWLANEGO PRZEBUDOWY MIESZKANIA NA MIESZKANIE DZ. NR 22/1 ul. Winogrady 150 w Poznaniu. INWESTOR: Dom Pomocy Społecznej

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do SIWZ. znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

Załącznik nr 2 do SIWZ. znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 do SIWZ znak sprawy: 5/BM/PN/2012 SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonywanie usługi monitoringu mediów drukowanych (ogólnopolskich i regionalnych gazet

Bardziej szczegółowo

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU

Ocena Ryzyka Zawodowego AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Strona: 1 AKTUALIZACJA OCENY RYZYKA ZAWODOWEGO NA STANOWISKACH PRACY W ZESPOLE SZKÓŁ SAMORZĄDOWYCH W PARADYŻU Zredagował: Specjalista ds. bhp Data: 2014.02.03, podpis Zatwierdził Dyrektor Data: 2014.02.03,

Bardziej szczegółowo

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1

RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 RAMOWY PROGRAM PRAKTYKI BUDOWLANEJ DLA STUDENTÓW KIERUNKU BUDOWNICTWO PAŃSTWOWEJ SZKOŁY WYŻSZEJ im. Papieża Jana Pawła II w Białej Podlaskiej 1 Informacje ogólne 1. Na kierunku budownictwo praktyki podlegają

Bardziej szczegółowo

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r.

Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Najbardziej opiniotwórcze polskie media w kwietniu 2006 r. Analiza częstotliwości cytowania poszczególnych mediów przez inne media na podstawie przekazów prasowych, telewizyjnych i radiowych z okresu od

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1

Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1 Załącznik nr 1 Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia (SOPZ) Zadania 1 1. Przedmiot zamówienia Przedmiot zamówienia ujęty w Zadaniu 1 Zapytania ofertowego na realizację kampanii społecznej realizowanej

Bardziej szczegółowo

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036

PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY. Adres: Szczecin, ul. Broniewskiego 2 działka nr 28 obręb 2036 PRACOWNIA PROJEKTOWA architekt Grażyna Stojek PROJEKT BUDOWLANY Obiekt: Samodzielny Publiczny Wojewódzki Szpital Zespolony Przebudowa i nadbudowa budynku administracji ze zmianą sposobu użytkowania parteru

Bardziej szczegółowo

Idea Europejskich Dni Pracodawcy

Idea Europejskich Dni Pracodawcy EUROPEJSKIE DNI PRACODAWCY NA WARMII I MAZURACH 4-15 kwietnia 2016 roku Wiosna 2016 roku to okres, w którym urzędy pracy z Warmii i Mazur swoje działania skupiły wokół pracodawców ze swojego regionu. Na

Bardziej szczegółowo

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl

Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku. Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów w II kwartale 2017 roku Raport Pracuj.pl Rynek Pracy Specjalistów - II kwartał 2017 w liczbach Wzrost całkowitej liczby ofert pracy o 4% w porównaniu do II kwartału 2016 r. Najwięcej

Bardziej szczegółowo

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010

Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny 2004-2010 Gala Bezpieczeństwa Ruchu Drogowego 2010 Fundacja Kierowca Bezpieczny Fundacja Kierowca Bezpieczny została założona w marcu 2004 r. przez znanego i utytułowanego

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry

Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia. Wójt Gminy Turawa Waldemar Kampa, ul. Pustkowska 13, Węgry Informacja dotycząca bezpieczeństwa i ochrony zdrowia zgodnie z Rozporządzeniem Ministra infrastruktury z dnia 23 czerwca 2003 r. (Dz. U. z 2003 r. Nr 120, poz. 1126) Adres: nr działek 800, k.m. 1, obręb

Bardziej szczegółowo

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA

KULTURA BEZPIECZEŃSTWA SZKOLENIE DLA NAUCZYCIELI PROGRAM EDUKACYJNY KULTURA BEZPIECZEŃSTWA DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Dariusz Borowiecki Sekcja Prewencji i Promocji OIP w Łodzi tel. (42) 635 12 34, 635 12 28 2 października

Bardziej szczegółowo

Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan

Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan Plan komunikacji po zakończeniu kampanii informacyjno edukacyjnej Świadomi zagrożenia After-LIFE Communication plan Kampania zrealizowana w ramach dwóch projektów współfinansowanych ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności OIP Bydgoszcz w 2013 roku VII. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA

Sprawozdanie z działalności OIP Bydgoszcz w 2013 roku VII. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA VII. WSPÓŁPRACA KRAJOWA I MIĘDZYNARODOWA 201 202 Współdziałanie z organami administracji publicznej, organami nadzoru nad warunkami pracy oraz innymi instytucjami działającymi w sferze ochrony pracy W

Bardziej szczegółowo

Program działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku

Program działania Wojewódzkiej Komisji ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku Program działania Wojewódzkiej Komisji ds Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie w 2015 roku Lp Nazwa zadania Przewidywany termin realizacji Współorganizatorzy 1 Kampania informacyjno-promocyjna Szanuj

Bardziej szczegółowo

Szkolenie dla partnerów społecznych

Szkolenie dla partnerów społecznych Szkolenie dla partnerów społecznych 24.05.2016r Moduł II Prowadzący: Jerzy Kończewski St.Insp. specjalista Zasady współdziałania Państwowej Inspekcji Pracy ze Związkami Zawodowymi Status prawny ustawa

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r.

Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. Sprawozdanie ze spotkania z partnerami otwierającego projekt Międzynarodowa współpraca przeciwko przemocy Polska 17.11 18.11.2011 r. (Jedlina Zdrój) Podczas dwudniowych spotkań z partnerami projektu (Polska,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY

SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY SZCZEGÓŁOWY OPIS ZADANIA - BRIEF MEDIOWY I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest zakup czasu antenowego w stacjach telewizyjnych i radiowych oraz zapewnienie emisji spotów reklamowych dla kampanii

Bardziej szczegółowo

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego

System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających modułowe programy kształcenia zawodowego Konferencja podsumowująca realizację projektu System wsparcia szkół i placówek oświatowych wdrażających

Bardziej szczegółowo

Realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy w rolnictwie branżowym i indywidualnym.

Realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy w rolnictwie branżowym i indywidualnym. Realizacja zadań Państwowej Inspekcji Pracy w rolnictwie branżowym i indywidualnym. Posiedzenie Komisji Głównego Inspektora Pracy ds. Bezpieczeństwa i Higieny Pracy w Rolnictwie 22 marca 2013 r. Działalność

Bardziej szczegółowo

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej

zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaangażowanie środowisk nauczycielskich, medycznych, samorządowych oraz medialnych w działania na rzecz podnoszenia świadomości zdrowotnej zaktywizowanie młodzieży licealnej - poprzez skrojoną na miarę

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: 1. Wentylacja zaplecza baru 1:50 - rys. 1

SPIS TREŚCI. Spis rysunków: 1. Wentylacja zaplecza baru 1:50 - rys. 1 SPIS TREŚCI OPIS TECHNICZNY... 2 1.Podstawa opracowania... 2 2. Przedmiot i zakres opracowania.... 2 3. Instalacja wentylacji mechanicznej i grawitacyjnej... 2 4.Wytyczne branżowe.... 2 INFORMACJA DOTYCZĄCA

Bardziej szczegółowo