INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013"

Transkrypt

1 2013 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2012/2013

2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ SPIS TREŚCI I. WSTĘP... 3 II. PODSTAWOWE DECYZJE PRAWNE I STRATGICZNE... 4 III. DEMOGRAFIA... 6 IV. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK... 7 V. KADRA PEDAGOGICZNA VI. WARUNKI KSZTAŁCENIA I ZARZĄDZANIA MIENIEM SZKOLNYM VII. PROCES NAUCZANIA I WYRÓWNYWANIA SZANS EDUKACYJNYCH VIII. WYNIKI NAUCZANIA Wyniki sprawdzianu klas VI Wyniki egzaminu gimnazjalnego Wyniki egzaminu w Gimnazjum dla Dorosłych Wyniki egzaminu w Gimnazjum w Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwidzynie Wyniki egzaminu maturalnego Wyniki matury w 2013 r Wyniki matury na przestrzeni kilku lat Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na przestrzeni kilku lat IX. FINANSOWANIE OŚWIATY X. PODSUMOWANIE... 72

3 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ I. WSTĘP Niniejszy raport o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kwidzyńskiego jest sprawozdaniem informującym o działalności szkół i placówek oświatowych, w tym o efektach kształcenia oraz działań organu prowadzącego w roku szkolnym 2012/2013. Obowiązek sporządzenia i przedłożenia informacji wynika z art. 5a pkt.4 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty. Organ wykonawczy jednostki samorządu terytorialnego, w terminie do dnia 31 października, przedstawia organowi stanowiącemu jst informację o stanie realizacji zadań oświatowych tej jednostki za poprzedni rok szkolny, w tym o wynikach sprawdzianu i egzaminów, w szkołach tych typów, które prowadzenie należy do zadań własnych jednostki samorządu terytorialnego. Zgodnie z art. 5 ust. 7 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jedn. Dz. U. z 2004 r. Nr 256, poz. 2572, z późn. zm.) do zadań organu prowadzącego szkołę lub placówkę należy w szczególności: 1) zapewnienie warunków działania szkoły lub placówki, w tym bezpiecznych i higienicznych warunków nauki, wychowania i opieki, 2) wykonywanie remontów obiektów szkolnych oraz zadań inwestycyjnych w tym zakresie, 3) zapewnienie obsługi administracyjnej, finansowej i organizacyjnej szkoły lub placówki, 4) wyposażenie szkoły lub placówki w pomoce dydaktyczne i sprzęt niezbędny do pełnej realizacji programów nauczania, programów wychowawczych, przeprowadzania sprawdzianów i egzaminów oraz wykonywania innych zadań statutowych. Misją prowadzonej przez powiat kwidzyński polityki oświatowej jest: Zapewnienie wysokiej jakości edukacji dostosowanej do potrzeb rynku pracy poprzez stworzenie sprzyjających warunków i skutecznych narzędzi do rozwoju lokalnych szkół i placówek. Jej realizacja odbywa się poprzez główne działania strategiczne określone priorytetami oświatowymi: - podniesienia efektywności kształcenia, - wyrównania szans edukacyjnych, dostosowania oferty edukacyjnej do potrzeb dzieci i młodzieży szczególnej troski, - poprawę jakości i efektywności zarządzania oświatą, - reorganizację i modernizacje bazy placówek oświatowo-wychowawczych, - dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb rynku pracy i aspiracji młodzieży, - aktywny udział w realizacji programów Unii Europejskiej oraz programów innych instytucji na rzecz rozwoju edukacji. Skrótową charakterystykę Powiatu Kwidzyńskiego ze szczególnym uwzględnieniem oświaty przedstawia poniższa metryczka.

4 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Dane o powiecie Liczba ludności Budżet powiatu (wydatki) (plan) Dochód w przeliczeniu 940,13 na jednego mieszkańca ,02 966,51 922,54 921,45 (plan) Otrzymana subwencja oświatowa Wydatki na oświatę i wychowanie w działach 801 i Wydatki budżetu na oświatę i wychowanie 31,2 41,4 48,8 49,97 44,93 w % Wydatki na oświatę i wychowanie w % w 95,4 99,3 117,6 116,2 99,97 stosunku do subwencji Liczba uczniów w szkołach prowadzonych przez powiat kwidzyński 2 Liczba uczniów w szkołach dotowanych przez powiat kwidzyński 2 Statystyczna liczba uczniów wg metryczki subwencji oświatowej , , , , ,48 Stopa bezrobocia 13,4 % 12,4 % 15,7 % 16,4 % 17,1 % 4 II. PODSTAWOWE DECYZJE PRAWNE I STRATEGICZNE 1. W roku szkolnym 2012/2013 realizowano szereg zadań o charakterze planistycznym, analitycznym i sprawozdawczym. Trzykrotnie przygotowano i przekazano dane do Systemu Informacji Oświatowej wg stanu na 10 września, 30 września i 31 marca. W okresie od 1 września 2012 r. do 31 sierpnia 2013 r. Wydział Edukacji, Kultury, Sportu, Turystyki i Zdrowia Publicznego przygotował projekty następujących dokumentów: 1) 17 uchwał Rady Powiatu Kwidzyńskiego, 2) 43 uchwały Zarządu Powiatu, 3) 3 Zarządzenia Starosty. 1 Bank Danych Lokalnych BDL Główny Urząd Statystyczny 2 wg SIO na (jako podstawa do naliczania subwencji oświatowej) 3 Statystyczna liczba uczniów wg metryczki liczba uczniów (wszystkich) x waga x D i dla powiatu 4 stopa bezrobocia na koniec

5 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Najważniejsze działania strategiczne w roku szkolnym 2012/2013 to: 1) Utworzenie Centrum Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego w Kwidzynie, którego zadaniem jest prowadzenie kształcenia w szkole zawodowej, prowadzenie kwalifikacyjnych kursów zawodowych, poradnictwo zawodowe i informacja zawodowa oraz współpraca z pracodawcami i organizacjami pracodawców. W związku z powyższym podjęto uchwały w sprawie: rozwiązania Zespołu Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie i Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie, przeniesienia kształcenia w zawodach: monter-elektronik, monter mechatronik, mechanik-monter maszyn i urządzeń z Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kwidzynie do Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 4 w Kwidzynie oraz w zawodach: technik budownictwa, technik technologii drewna, technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej z Technikum nr 4 w Kwidzynie do Technikum nr 3 w Kwidzynie, likwidacji Zasadniczej Szkoły Zawodowej nr 3 w Kwidzynie, Szkoły policealnej nr 3 dla Dorosłych w Kwidzynie, Technikum nr 4 w Kwidzynie i Szkoły Policealnej nr 4 w Kwidzynie. Aktualnie w Centrum uczy się 465 uczniów w 18 stu oddziałach. 2) Przeprowadzenie działań zmieniających sieć szkolnictwa specjalnego w powiecie kwidzyńskim, a mające na celu: przeciwdziałanie tworzeniu oddziałów z dziećmi o różnych rodzajach niepełnosprawności utrudniających i ograniczających nauczanie i rewalidację, uporządkowanie i racjonalizację sieci szkół specjalnych w powiecie kwidzyńskim, umożliwiające tworzenie lepiej dobranych zespołów klasowych poprzez zgromadzenie w każdej placówce większej ilości dzieci na tym samym etapie edukacyjnym, lepsze wykorzystanie kadry pedagogicznej dla dobra uczniów rozwiązujące problem zapewnienia nauczycieli z odpowiednimi kwalifikacjami do prowadzenia zajęć z dziećmi i młodzieżą z upośledzeniem w stopniu lekkim (w Gimnazjum w Barcicach brak kadry z kwalifikacjami do nauczania niektórych przedmiotów - fizyka, geografia, historia i wiedza o społeczeństwie), stworzenie na terenie powiatu jednolitej oferty szkolnictwa specjalnego, poprzez przeciwdziałanie powstawaniu konkurencyjnych rozwiązań w każdym ośrodku na rzecz współpracy i zwiększenia specjalizacji w każdym z nich; po przekształceniu każda z placówek będzie zajmowała się dziećmi i młodzieżą w odrębnych okresach wiekowych. 3) Przeprowadzenie procedur konkursowych na stanowisko dyrektora oraz powierzenie dwóch stanowisk.

6 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ ) Powołanie komisji i przeprowadzenie postępowań egzaminacyjnych dla 17 nauczycieli ubiegających się o awans zawodowy na stopień nauczyciela mianowanego. 5) Opracowanie i wdrożenie wytycznych dotyczących organizacji roku szkolnego w formie zarządzenia Starosty Kwidzyńskiego. 6) Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oświatą wspomagającego kluczowe procesy zarządzania. PRIORYTET 3. Poprawa jakości i efektywności zarządzania oświatą; Cel strategiczny 1. Usprawnienie organizacji pracy szkół i placówek oświatowych; Zadanie 1. Opracowanie i wdrożenie norm zatrudniania; Zadanie 2. Opracowanie i wdrożenie standardów dotyczących organizacji roku szkolnego; Cel strategiczny 4. Informatyzacja procesów związanych z zarządzaniem oświatą; Zadanie 2. Wdrożenie zintegrowanego systemu zarządzania oświatą wspomagającego kluczowe procesy zarządzania. PRIORYTET 4. Reorganizacja i modernizacja bazy placówek oświatowo wychowawczych; Cel strategiczny 1. Dostosowanie sieci szkół i placówek oświatowych do zmian demograficznych i potrzeb lokalnego środowiska. Zadanie 1. Racjonalizacja sieci szkół. III. DEMOGRAFIA Wykres nr 1. Liczba 16-latków powiatu kwidzyńskiego wg GUS w latach latkowie w Polsce 16-latkowie w powiecie kwidzyńskim

7 wg SIO na wg SIO na wg SIO na wg SIO na wg SIO na wg SIO na wg SIO na wg SIO na wg SIO na wg SIO na wg SIO na wg SIO na Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 1. Przewidywana liczba absolwentów gimnazjów w latach (informacje pozyskane z gmin). Lp. Miasto/Gmina Miasto Kwidzyn M i G Prabuty Gmina Kwidzyn Gmina Gardeja Gmina Ryjewo Gmina Sadlinki OGÓŁEM Różnice między danymi GUS i danymi uzyskanymi z gmin (w obu okresach) związane są z drugorocznością, a także z migracją ludności. IV. SIEĆ SZKÓŁ I PLACÓWEK W roku szkolnym 2012/2013 powiat był organem prowadzącym dla 7 zespołów szkół ponadgimnazjalnych, zespołu szkół gimnazjalnych, dwóch ośrodków szkolno wychowawczych, poradni psychologiczno pedagogicznej oraz Międzyszkolnego Ośrodka Sportowego w Kwidzynie. Wśród zespołów szkół funkcjonowały 3 licea ogólnokształcące dla młodzieży, w tym jedno liceum sportowe i 1 liceum ogólnokształcące dla dorosłych. Pozostałe zespoły kształciły w różnych zawodach na poziomie technikum i zasadniczej szkoły zawodowej. Tabela nr 2. Podstawowe dane o szkołach i placówkach. 5 Jednostka oświatowa L. uczniów L. oddziałów Średnia w oddziale pełnozatrud. Nauczyciele niepełnozatrd. niepełnozatrd. (w etatach) ZSO nr , ,10 ZSO nr , ,45 ZSP nr , ,49 ZSP nr 2 T, ZSZ , ,90 ZST , ,70 ZSP nr , ,13 ZSP P , ,90 ZSG , ,90 Razem , ,57 ZSZ S nr , SOSW K-n , ,49 SOSW Barcice , ,01 Razem , ,50 5 SIO wg stanu na dzień r.

8 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ PPP ,50 MOS ,53 ODZ ,08 Razem ,11 Strukturę zawodów, w których kształcili się uczniowie w roku szkolnym 2012/2013 obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 3. Struktura zawodów. Lp. Szkoła Technikum Zasadnicza szkoła zawodowa 1 2 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie Technik informatyk Technik ekonomista Technik logistyk Technik hotelarstwa Technik papiernictwa Technik organizacji usług gastronomicznych Technik obsługi turystycznej Technik ochrony środowiska Sprzedawca Kucharz małej gastronomii Cukiernik Kucharz Oddział wielozawodowy (fryzjer, piekarz, wędliniarz, sprzedawca, rzeźnik-wędliniarz) Kucharz małej gastronomii (ZSZS7) Cukiernik (ZSZS7) Technik turystyki wiejskiej Technik żywienia i usług gastronomicznych Oddział wielozawodowy (ZSZS7) (rzeźnikwędliniarz, pracownik pomocniczy obsługi hotelowej, kucharz, mechanik pojazdów samochodowych, piekarz) Technik elektronik Monter - elektronik 3 Zespół Szkół Technicznych w Kwidzynie Technik teleinformatyk Technik mechanik Mechanik monter maszyn i urządzeń Technik mechatronik Monter mechatronik Technik technologii drewna Stolarz Technik budownictwa Murarz Technolog robót wykończeniowych w budownictwie 4 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie Technik urządzeń i systemów energetyki odnawialnej Mechanik pojazdów samochodowych Monter zabudowy i robót wykończeniowych w budownictwie Oddział wielozawodowy (monter-elektronik, elektryk, operator obrabiarek skrawających, elektromechanik, lakiernik, elektromechanik pojazdów samochodowych, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, monter sieci, instalacji i urządzeń sanitarnych, blacharz, blacharz samochodowy, złotnik-jubiler)

9 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Technik mechanik Mechanik pojazdów samochodowych 5 Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Technik informatyk Oddział wielozawodowy (sprzedawca, piekarz, kucharz, wędliniarz, operator obrabiarek skrawających, fryzjer, kucharz małej gastronomii, fotograf, rzeźnikwędliniarz, elektryk, monter-elektronik, monter instalacji i urządzeń sanitarnych, stolarz, sprzedawca) Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie funkcjonowało Centrum Kształcenia Ustawicznego, które realizowało zadania oświatowe poprzez prowadzone kursy oraz współpracę z innymi podmiotami, w szczególności z zakładami pracy, szkołami i ośrodkami akademickimi. W strukturze tej znajdowało się również Centrum Kształcenia Praktycznego, w którym praktyczną naukę zawodu odbywali uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 i Zespołu Szkół Technicznych. W ramach Centrum Kształcenia Praktycznego funkcjonowało 18 pracowni zajęć praktycznych, w tym: o pracownie mechaniczne (obróbki ręcznej i montażu, obróbki maszynowej metalu, przygotowania materiałów, spawania), o pracownie drzewne (obróbki ręcznej i montażu, obróbki maszynowej drewna), o pracownia budownictwa (murarska), o pracownia plecionkarska, o pracownie informatyczne (informatyki nr 1, informatyki nr 2), o pracownie spawania, o pracownia obrabiarek CNC. Przy Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie działał Ośrodek Doskonalenia Zawodowego, który prowadził kształcenie teoretycznej nauki zawodu w formach kursowych i indywidualnych konsultacji dla uczniów klas wielozawodowych. Strukturę specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych obrazuje tabela poniżej. Tabela nr 4. Struktura specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych. Lp. Wyszczególnienie Szkoły Szkoła Podstawowa Specjalna 1 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie Gimnazjum Specjalne Szkoła Specjalna Przysposabiająca do Pracy Grupy uczniów z upośledzeniem głębokim

10 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Przedszkole 2 Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach Szkoła Podstawowa Specjalna Gimnazjum Specjalne Wczesne wspomaganie rozwoju dziecka Grupy uczniów z upośledzeniem głębokim Ponadto, w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie funkcjonuje Zasadnicza Szkoła Specjalna nr 7, która kształci uczniów upośledzonych umysłowo w stopniu lekkim. Obsługę finansowo księgową, prawną i organizacyjno kadrową dla wszystkich jednostek oświatowych powiatu prowadzi Powiatowy Zespół Ekonomiczno-Administracyjny w Kwidzynie. W powiecie kwidzyńskim funkcjonowało także 6 szkół niepublicznych i 2 placówki niepubliczne dotowane przez powiat. Tabela nr 5. Wykaz szkół i placówek niepublicznych dotowanych przez powiat. Lp. Nazwa organu prowadzącego i adres 1. Pomorska Wyższa Szkoła Humanistyczna Spółka z o.o. ul. Opata Hackiego 8-10, Gdynia 2. Centrum Nauki i Biznesu,,Żak Sp. z o. o. ul. Piotrkowska 278, Łódź 3. Kwidzyńskie Stowarzyszenie Oświatowe ul. Hallera 5, Kwidzyn 4. Stowarzyszenie Rehabilitacyjne Centrum Rozwoju Porozumiewania ul. Kołłątaja 4, Kwidzyn 5. Fundacja Wspierania Społeczności Lokalnych SAPERE AUDE Okrągła Łąka 40, Sadlinki Nazwa szkoły/placówki Zaoczne Liceum Uzupełniające Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne Policealna Szkoła Zawodowa,,Żak Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie Niepubliczna Poradnia Psychologiczno Pedagogiczna w Kwidzynie Ośrodek Rehabilitacyjno- Edukacyjno- Wychowawczy w Okrągłej Łące

11 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 6. Dane i wskaźniki publicznych szkół ponadgimnazjalnych w ostatnich trzech latach szkolnych. LO T/ ZSZ 2010/ / / / / /2013 Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba etatów nauczycielskich 79,75 76,29 72,55 186,15 176,56 162,12 Liczba etatów administracyjnych 3,17 3,5 3,5 9,25 8,75 9 Liczba etatów obsługi ,02 29,75 29,3 Uczniowie na oddział 28,58 28,78 28,75 26, ,22 Etaty nauczycielskie na oddział 2,22 2,38 2,42 2,05 2,42 2,54 Uczniowie na etat nauczycielski 12,9 12,07 11,93 12,76 10,75 10,84 Uczniowie na etat administracji 324,61 263,14 247,14 256,86 216,91 193,44 Uczniowie na etat obsługi 85,75 76,75 72,08 74,20 63,8 59,42 Tabela nr 7. Dane i wskaźniki publicznych specjalnych ośrodków szkolno-wychowawczych w ostatnich trzech latach szkolnych. SOSW 2010/ / /2013 Liczba uczniów Liczba oddziałów Liczba etatów nauczycielskich 76,1 75,38 76,59 Liczba etatów administracyjnych Liczba etatów obsługi 17, ,3 Uczniowie na oddział 8,33 9,33 9,96 Etaty nauczycielskie na oddział 2,54 2,79 2,95 Uczniowie na etat nauczycielski 3,29 3,38 3,38 Uczniowie na etat administracji ,5 129,5 Uczniowie na etat obsługi 14,08 12,75 14,15 Nie uwzględniono tu Zespołu Szkół Gimnazjalnych, gdyż w tej szkole etaty w większości uzupełniali nauczyciele zatrudnieni w pozostałych placówkach prowadzonych przez powiat, więc wskaźniki byłyby nierzeczywiste. Na terenie powiatu działa Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie, która posiada również swoją filię w Prabutach. Zakres i intensywność działalności poradni w roku szkolnym 2012/2013 ujmują poniższe tabele. Tabela nr 8. Liczba orzeczeń wydanych przez Poradnię Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie. Orzeczenia 2009/ / / /2013 Niesłyszący i słabo słyszący Niewidomy i słabo widzący Niepełnosprawność ruchowa Upośledzenie umysłowe w stopniu lekkim Upośledzenie umysłowe w stopniu umiarkowanym lub znacznym

12 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze (niepełnosprawność w stopniu głębokim) Autyzm Sprzężone niepełnosprawności Orzeczenia uchylające Inne Razem Tabela nr 9. Funkcjonowanie poradni psychologiczno-pedagogicznej. 2009/ / / /2013 Liczba etatów pedagogicznych 16, Liczba etatów administracji i obsługi 4,15 4,15 3,15 3,15 Liczba opinii i orzeczeń na 1000 uczniów objętych opieką poradni 79,65 63,73 63,07 48,20 Liczba opinii i orzeczeń na etat pedagogiczny 99,9 75,1 74,58 56,06 Na terenie powiatu funkcjonuje również Międzyszkolny Ośrodek Sportowy placówka wychowania pozaszkolnego. Głównym celem działania MOS Kwidzyn jest prowadzenie zajęć sportoworekreacyjnych wspierających rozwój dzieci i młodzieży, mający na celu rozwijanie zainteresowań, uzdolnień, a także kształtowanie umiejętności spędzania wolnego czasu. Tabela nr 10. Struktura organizacyjna MOS z podziałem na dyscypliny sportowe w roku szkolnym 2012/2013. Ilość godzin Lp. Dyscyplina sportowa dydaktycznych tygodniowo 1. piłka ręczna chłopców 4h 2. piłka ręczna dziewcząt 4h 3. piłka ręczna dziewcząt 2h 4. piłka ręczna dziewcząt 2h 5. piłka ręczna dziewcząt 8h 6. piłka ręczna dziewcząt 4h 7. koszykówka chłopców 2h 8. zajęcia z form taneczno-ruchowych 2h 9. piłka siatkowa dziewcząt 2h 10. piłka siatkowa chłopców 2h 11. piłka siatkowa chłopców 2h 12. piłka siatkowa chłopców 4h 13. piłka siatkowa chłopców 4h 14. tenis stołowy dziewcząt i chłopców 4h 15. tenis stołowy dziewcząt i chłopców 4h 16. tenis stołowy chłopców 4h Razem 54 h

13 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ V. KADRA NAUCZYCIELSKA W szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez jst w roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele zatrudnieni byli wg SIO na r. na 339,18 etatach. W tabeli oraz na wykresie podano szczegółową strukturę nauczycieli wg poziomu wykształcenia i stopnia awansu zawodowego. Tabela nr 11. Struktura zatrudnienia nauczycieli wg SIO na Stopień awansu zawodowego % nauczycieli w roku szkolnym 2010/ / /2013 bez stopnia 0,23 % 0,68 % 0,95 % stażysta 3,23 % 1,81 % 0,95 % kontraktowy 19,58 % 17,69 % 16,90 % mianowany 26,50 % 24,49 % 23,10 % dyplomowany 50,46 % 55,33 % 58,10 % Wykres nr 2. Struktura zatrudnienia nauczycieli wg stanu na r. 1% 2% 2% 0% Wyższe magisterskie z przygotowaniem pedagogicznym Wyższe magisterskie bez przygotowania pedagogicznego Licencjat Studium nauczycielskie 95% Inne W stosunku do poprzedniego roku wzrósł odsetek (o 2,77 %) nauczycieli dyplomowanych, którzy w roku 2012/2013 stanowili 58,10 % wszystkich nauczycieli. 95,05 % nauczycieli posiada wykształcenie wyższe z przygotowaniem pedagogicznym. Doskonalenie zawodowe nauczycieli jest bardzo istotnym czynnikiem wpływającym na podwyższanie jakości edukacji. Corocznie Zarząd Powiatu ustala plan dofinansowania form doskonalenia

14 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ zawodowego nauczycieli oraz ustala maksymalną kwotę dofinansowania opłat za kursy kwalifikacyjne i doskonalące, seminaria oraz inne formy doskonalenia zawodowego dla nauczycieli szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego. Wysokość tych środków reguluje ustawa Karta Nauczyciela i stanowi 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli. Nakłady na dokształcenie i doskonalenie zawodowe w latach przedstawia tabela nr 12. Tabela nr 12. Nakłady na doskonalenie zawodowe nauczycieli w latach (w złotych) Nauczyciele wykorzystali te środki m.in. uczestnicząc w następujących formach doskonalenia: Studia I stopnia Studia II stopnia Studia jednolite magisterskie Studia doktoranckie Studia podyplomowe Kursy kwalifikacyjne ZSO ZSO ZSP ZSP ZST ZSP ZSP P-ty ZSG SOSW K SOSW B PPP MOS Razem W organizacji doskonalenia nauczycieli w minionym roku szkolnym uczestniczył również organ prowadzący, który zorganizował 2 szkolenia: 1) Po raz 3. odbyły się warsztaty metodyczne dla nauczycieli języka polskiego i matematyki z pracownikami naukowymi Uniwersytetu Warszawskiego. 2) Szkolenie dla kadry kierowniczej i pracowników placówek oświatowych pn.: Konstruowanie programów poprawy efektywności kształcenia. W szkoleniu wzięło udział 11 osób.

15 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Ponadto nauczyciele uczestniczyli w spotkaniach z doradcami metodycznymi z języka polskiego, matematyki, języka angielskiego i kształcenia zawodowego pracujących w Akademii Umiejętności Pedagogicznych w Kwidzynie - ośrodku doskonalenia nauczycieli. W roku szkolnym 2012/2013 nauczyciele szkół i placówek oświatowych prowadzonych przez powiat uczestniczyli w wielu formach doskonalenia przeprowadzonych przez doradców. PRIORYTET 1. Podniesienie efektywności kształcenia; Cel strategiczny 5. Zwiększenie efektywności doskonalenia nauczycieli i doradztwa metodycznego; Zadanie 1. Organizowanie szkoleń i warsztatów dla nauczycieli oraz konsultacji z doradcami metodycznymi. VI. WARUNKI KSZTAŁCENIA I ZARZĄDZANIE MIENIEM SZKOLNYM 1. Inwestycje Baza oświatowa, rozumiana jako infrastruktura i wyposażenie placówek, stanowi jeden z czynników determinujących efektywność realizacji zadań edukacyjnych. Najważniejsze planowane inwestycje oświatowe w powiecie kwidzyńskim zostały zawarte w załączniku nr 5 do Polityki oświatowej powiatu kwidzyńskiego strategia na lata W roku szkolnym 2012/2013 opracowano dokumentację niezbędną do przeprowadzenia inwestycji polegającej na termomodernizacji budynków zajmowanych przez Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie, Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie i Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach. Tabela nr 13. Planowane inwestycje oświatowe w powiecie kwidzyńskim. Lp. Nazwa i cel przedsięwzięcia Jednostka organizacyjna odpowiedzialna za realizację lub koordynująca wykonywane przedsięwzięcia Okres realizacji Stan realizacji Koszt Inwestycji w zł Modernizacja obiektów SOSW w Barcicach Modernizacja obiektów ZSP nr 2 (termomodernizacja dachu) Starostwo Powiatowe 2010 zrealizowano ,78 Starostwo Powiatowe zrealizowano ,00 3. Sala sportowa przy ZSP nr 2 Starostwo Powiatowe zrealizowano ,18 4. Modernizacja obiektów ZSP nr 1 (instalacja CO i sieci ciepłowniczej) Starostwo Powiatowe zrealizowano ,90 5. Modernizacja obiektów ZST Starostwo Powiatowe 2011 zrealizowano ,84

16 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Modernizacja obiektów ZSP nr 4 (na potrzeby SOSW) Starostwo Powiatowe zrealizowano ,78 7. Modernizacja obiektów warsztatów ZSP nr 4 dla potrzeb CKU i CKP w Kwidzynie Starostwo Powiatowe zrealizowano ,05 8. Sala gimnastyczna przy ZSO nr 1 Starostwo Powiatowe po roku Renowacja pałacu Regencji - ZSP nr 2 Starostwo Powiatowe rozpoczęcie w roku Termomodernizacja budynku ZSP w Prabutach Starostwo Powiatowe rozpoczęcie w roku 2015 w trakcie realizacji ,15 Łącznie ,68 PRIORYTET 4. Reorganizacja i modernizacja bazy placówek oświatowo-wychowawczych; Cel strategiczny 2. Modernizacja i remonty szkół i placówek, w tym ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych; Zadanie 1. Opracowanie i wdrożenie planu inwestycji oświatowych. 2. Remonty W obiektach powiatowej bazy edukacyjnej w roku szkolnym 2012/2013 przeprowadzono również szereg prac remontowych. Niektóre z nich to: 1) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie: a) wymiana okien w siłowni szkolnej, b) remont pracowni chemicznej, c) kompleksowy remont toalety dla dziewcząt. 2) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskie-Curie w Kwidzynie: a) remont sali na potrzeby świetlicy w budynku internatu, b) remont sali na potrzeby nowej pracowni papierniczej. 3) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach: a) naprawa i modernizacja instalacji elektrycznych, b) naprawa i modernizacja sieci telefonicznej i internetowej.

17 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ ) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie: a) naprawa ogrodzenia i windy. 5) Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie: a) remont 6 gabinetów poradni, 6) Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach: a) wykonanie wyjścia ewakuacyjnego. Koszty poniesionych remontów w minionym roku szkolnym obrazuje poniższa tabela. Tabela nr 14. Koszty remontów wykonanych w roku szkolnym 2012/2013. Lp. Szkoła/ placówka Koszt remontu 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie ,79 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie ,95 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie ,29 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie ,00 5. Zespół Szkół Technicznych w Kwidzynie ,64 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 4 620,00 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach ,52 8. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 7 514,83 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie 1 021, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach , Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie ,72 Łącznie ,47 PRIORYTET 4. Reorganizacja i modernizacja bazy placówek oświatowo-wychowawczych; Cel strategiczny 2. Modernizacja i remonty szkół i placówek, w tym ich dostosowanie do potrzeb osób niepełnosprawnych; Zadanie 2. Opracowanie i wdrożenie planu remontów w szkołach i placówkach oświatowych.

18 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Stan wyposażenia szkół i placówek w środki dydaktyczne przedstawia się następująco: Tabela nr 15. Stan wyposażenia w urządzenia i zbiory biblioteczne. Rok szk. Komputery ogółem w tym do użytku uczniów Projektory multimed. Ilość Rzutniki pisma przeźroczy Kamery video Odtw. DVD, VHS Ksero Woluminy 2009/ / / / Tabela nr 16. Kwota wydatkowana na zakup pomocy naukowych, dydaktycznych i książek w roku szkolnym 2012/2013. Lp. Szkoła/ placówki Kwota w zł 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie ,86 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 8 344,44 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie ,47 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 2 936,30 5. Zespół Szkół Technicznych w Kwidzynie ,23 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie ,95 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach ,25 8. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie ,44 9. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie 764, Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 2 605, Międzyszkolny Ośrodek Sportowy w Kwidzynie Poradnia Psychologiczno-Pedagogiczna w Kwidzynie 9 354,55 Łącznie ,09 VII. PROCES NAUCZANIA I WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH W minionym roku szkolnym proces dydaktyczny wspierany był różnorodnymi działaniami. 1. Wprowadzenie formy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz objęcie edukacją i wsparciem rewalidacyjnym dzieci i młodzieży upośledzonych w stopniu głębokim. W roku szkolnym 2012/2013 wczesne wspomaganie rozwoju dzieci prowadził Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach, w którym wsparciem objęto 14 dzieci.

19 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ W obu Ośrodkach prowadzono również zajęcia rewalidacyjno-wychowawcze z dziećmi i młodzieżą upośledzoną w stopniu głębokim, w których udział wzięło łącznie 8 osób. PRIORYTET 2. Wyrównanie szans edukacyjnych. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb dzieci i młodzieży szczególnej troski; Cel strategiczny 1. Dostosowanie oferty edukacyjno-terapeutycznej do potrzeb dzieci i młodzieży niepełnosprawnej. Zadanie 1. Wprowadzenie formy wczesnego wspomagania rozwoju dziecka oraz objęcie edukacją i wsparciem rewalidacyjnym osób niepełnosprawnych deficytami słuchu i wzroku, a także terapia indywidualną bądź grupową upośledzonych w stopniu głębokim. 2. Jednym z ważniejszych zadań realizowanych w tym zakresie to zapewnienie przez organ prowadzący dodatkowych środków na realizację zajęć pozalekcyjnych - kół przedmiotowych i zajęć wyrównawczych. Również w roku szkolnym 2012/2013 każda szkoła ponadgimnazjalna otrzymała możliwość przeprowadzenia dodatkowych zajęć pozalekcyjnych w wymiarze po 3 godziny na oddział tygodniowo, przy czym to dyrektor wspólnie z radą pedagogiczną decydował o podziale godzin zgodnie z potrzebami szkoły. Tabela nr 17. Zbiorczy wykaz godzin pozalekcyjnych realizowanych ze środków zapewnionych przez organ prowadzący w roku szkolnym 2012/2013. Lp Szkoła Tygodniowa liczba godzin kół przedmiotowych Tygodniowa liczba godzin zajęć wyrównawczych Razem Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie Zespół Szkół Technicznych w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Razem szkoły: W roku szkolnym 2012/2013 środki finansowe na realizację zajęć przedstawionych w tabeli nr 17 wyniosły ,67 zł.

20 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Kolejnym działaniem wspierającym proces dydaktyczny i wyrównywanie szans była realizacja zajęć pozalekcyjnych w ramach obowiązku wynikającego z art. 42 ust. 2 KN Tabela nr 18. Zbiorczy wykaz zajęć pozalekcyjny realizowanych w szkołach wynikający z art. 42 ust. 2 Karty Nauczyciela w roku szkolnym 2012/2013. Lp Szkoła Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie Zespół Szkół Technicznych w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Planowana roczna liczba godzin kół Planowana roczna liczba godzin zajęć wyrównawczych Razem Średnio tygodniowo , , , , , , ,66 8. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie ,26 Razem szkoły: ,58 PRIORYTET 1. Podniesienie efektywności kształcenia; Cel strategiczny 1. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego; Zadanie 3..Opracowanie i realizowanie w szkołach programów pracy z uczniami zdolnymi. PRIORYTET 2. Wyrównanie szans edukacyjnych. Dostosowanie oferty edukacyjnej do potrzeb dzieci i młodzieży szczególnej troski; Cel strategiczny 2. Wspieranie programów pomocy uczniom w niepowodzeniach szkolnych; Zadanie 1. Wprowadzenie we wszystkich szkołach pozalekcyjnych zajęć dydaktyczno-wyrównawczych z przedmiotów egzaminacyjnych. 4. Monitorowanie osiągnięć uczniów w trakcie procesu kształcenia W celu zorganizowania systematycznego monitorowania osiągnięć edukacyjnych uczniów prowadzącego do uzyskiwania wysokich efektów kształcenia, po raz kolejny przeprowadzono badania umiejętności uczniów po rocznym uczęszczaniu do powiatowych szkół. Badanie przeprowadzono w zakresie języka polskiego i matematyki i objęto nim wszystkich uczniów szkół maturalnych. Informację o wynikach otrzymali uczniowie i ich rodzice, nauczyciele języka polskiego i matematyki, dyrektor szkoły i organ prowadzący. Taka diagnoza pozwala na wprowadzenie

21 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ odpowiednich działań korygujących w trakcie procesu kształcenia i nie jest w żadnym razie wykorzystywana do rankingowania szkół. Łączne w roku szkolnym 2012/2013 przebadano ok. 490 uczniów z 17 klas. PRIORYTET 1. Podniesienie efektywności kształcenia; Cel strategiczny 1. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego; Zadanie 2. Badanie osiągnięć uczniów w trakcie procesu kształcenia. Lp. 5. Jednym z bardziej istotnych wskaźników jakości pracy szkoły jest frekwencja. Zarówno organ prowadzący, jak i placówki monitorują realizację obowiązku szkolnego i nauki. Szkoły posiadają procedury egzekwowania realizacji obowiązku szkolnego/ nauki. Rezultatem tych działań jest stopniowa poprawa frekwencji w części szkół, a pośrednio poprawa wyników uzyskiwanych przez uczniów. Tabela nr 19. Frekwencja w szkołach. Nazwa szkoły/ placówki Średnia frekwencja (w procentach) r. szk. 2009/2010 Średnia frekwencja (w procentach) r. szk. 2010/2011 Średnia frekwencja (w procentach) r. szk. 2011/2012 Średnia frekwencja (w procentach) r. szk. 2012/ Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie 89,82 91,55 88,90 88,27 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 89,68 90,23 87,21 87,32 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 82,12 84,95 85,38 83,78 4. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 78,02 78,96 80,82 77,90 5. Zespół Szkół Technicznych w Kwidzynie 78,95 80,49 79,94 78,90 6. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 77,76 75,20 76,01 76,24 7. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 83,35 83,06 82,60 82,26 8. Gimnazjum z oddziałami Zespół Szkół przysposabiającymi do 53,61 46,40 65,28 59,09 Gimnazjalnych pracy w Kwidzynie Gimnazjum dla dorosłych 55,30 54,66 56,16 61,34 9. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Kwidzynie 10. Specjalny Ośrodek Szkolno Wychowawczy w Barcicach 85,88 86,05 86,75 86,78 82,38 83,10 82,82 83,77 W części szkół można zaobserwować wzrost średniej frekwencji w porównaniu z rokiem poprzednim. Niestety w kilku frekwencja nieznacznie się pogorszyła.

22 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ PRIORYTET 1. Podniesienie efektywności kształcenia; Cel strategiczny 1. Poprawa efektywności kształcenia ogólnego; Zadanie 4. Wzmocnienie działań związanych z egzekwowaniem obowiązku nauki. 6. Wspieranie uczniów szczególnie uzdolnionych poprzez system stypendialny. Corocznie przyznawane są stypendia w ramach "Programu wspierania edukacji uzdolnionych uczniów szkół ponadgimnazjalnych dla młodzieży prowadzonych przez Powiat Kwidzyński". Stypendia przyznawane są w 3 kategoriach: - za wybitne wyniki i osiągnięcia w nauce, - najlepsi absolwenci zespołu szkół, - za osiągnięcia w nauce i bardzo dobry wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Tabela nr 20. Zestawienie informacji dotyczących stypendiów Lp. Wyszczególnienie Rok szkolny 2008/2009 Rok szkolny 2009/2010 Rok szkolny 2010/2011 Rok szkolny 2011/2012 Rok szkolny 2012/ Liczba złożonych wniosków Liczba przyznanych stypendiów w trakcie rozpatrywania 3. Nakłady finansowe w zł Poza stypendiami Starosty uczniowie w minionym roku uzyskali również inne prestiżowe stypendia. Tabela nr 21. Stypendia za osiągnięcia w roku szkolnym 2012/2013. Lp. Wyszczególnienie 1. Liczba złożonych wniosków 2. Liczba przyznanych stypendiów Stypendium Marszałka Województwa Pomorskiego Stypendium Urzędu Marszałka Województwa Pomorskiego (dla uczniów uzdolnionych, pochodzących z rodzin, w których barierę w rozwoju edukacyjnym stanowi niekorzystna sytuacja materialna) Stypendium Prezesa Rady Ministrów

23 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele edukacyjne. W roku 2012/2013 zarówno organ prowadzący, jak również dyrektorzy i nauczyciele podjęli trud pozyskiwania dodatkowych środków finansowych na realizację zadań oświatowych. W minionym roku w szkołach i placówkach realizowane były projekty, na które środki otrzymano dzięki staraniom organu prowadzącego: 1) Dalsza realizacja, wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, systemowego projektu innowacyjnego Pomorskie dobry kurs na edukację. Wspieranie uczniów o szczególnych predyspozycjach w zakresie matematyki, fizyki i informatyki. Elementy regionalnego systemu wspierania uczniów uzdolnionych: system diagnozy uzdolnień uczniów, portal edukacyjny z platformą e-learningową, opieka merytoryczna uczelni wyższych, sieć centrów nauczania kreatywnego, partnerstwo na rzecz wspierania uzdolnień. 2) Dalsza realizacja, wspólnie z Samorządem Województwa Pomorskiego, systemowego projektu Pomorskie dobry kurs na edukację. Szkolnictwo zawodowe w regionie a wyzwania rynku pracy. Projekt ma na celu podniesienie jakości i atrakcyjności szkół zawodowych w regionie poprzez realizację programów rozwojowych przy współpracy z przedsiębiorcami. Działania w ramach projektu: a. kreowanie pozytywnego wizerunku szkolnictwa zawodowego w regionie poprzez kampanię medialną, organizację konferencji i targów oraz utworzenie regionalnego portalu, b. opracowanie standardów praktyk zawodowych i praktycznej nauki zawodu dla uczniów, c. prowadzenie warsztatów z całożyciowego doradztwa zawodowego zgodnie z opracowanym w tym celu programem, d. prowadzenie zajęć z języka obcego zawodowego zgodnie z opracowanym w tym celu programem, e. stworzenie bazy kompetencji jako narzędzia umożliwiającego niwelowanie luk kompetencyjnych w kształceniu zawodowym, f. doposażenie pracowni kształcenia zawodowego w szkołach zgodnie z wytycznymi Ministerstwa Edukacji Narodowej. 3) Kontynuacja projektu Uwierz w siebie zajęcia pozalekcyjne i pozaszkolne dla uczniów specjalnych ośrodków szkolno wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego. W projekcie uczestniczą uczniowie Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Kwidzynie i Specjalnego Ośrodka Szkolno Wychowawczego w Barcicach. Celem szczegółowym projektu jest m.in.:

24 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ a. podniesienie jakości i atrakcyjności zajęć realizowanych przez Specjalne Ośrodki Szkolno - Wychowawcze z Powiatu Kwidzyńskiego poprzez doposażenie bazy ośrodków, b. umożliwienie uczniom Specjalnych Ośrodków Szkolno Wychowawczych Powiatu Kwidzyńskiego skorzystania z bezpłatnego wsparcia w procesie edukacji poprzez zajęcia dodatkowe rozwijające kompetencje kluczowe w nowoczesnej formule, c. zapobieganie wykluczeniu społecznemu niepełnosprawnych uczniów poprzez zajęcia: specjalistyczne oraz aktywności ruchowej. Szkoły i placówki z własnej inicjatywy realizowały również inne projekty. 1) Projekty unijne: a. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie Wybieram e-fizykę projekt edukacyjny dla uczniów szkół ponadgimnazjalnych. Jest to interaktywny i multimedialny projekt wspierający nauczanie fizyki. Szkoła otrzymała wyposażenie pracowni fizycznej na kwotę zł. Doświadczenia w fizyce projekt należy do kategorii projektów innowacyjnych testujących. W projekcie testowane są nowatorskie rozwiązania programowe, polegające na włączaniu do lekcji fizyki tzw. E-doświadczeń. b. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie Kompetencje Kluczowe Drogą do Kariery - projektem objętych jest 45 uczniów klas I technikum. W ramach realizacji projektu uczniowie odbywali zajęcia w 5 zespołach badawczych z zakresu przedsiębiorczości, matematyki i informatyki, każdemu zespołowi badawczemu przydzielony był opiekun grupy nauczyciele ZSP nr 1. Udział w projekcie Kompetencje kluczowe drogą do kariery zdecydowanie zwiększył szansę dla uczniów Technikum Ekonomicznego na rozwój ich umiejętności kluczowych, w obszarze nauk matematyczno-przyrodniczych, technicznych i przedsiębiorczości. Doświadczenie to pozwoliło na świadomy wybór ścieżki edukacyjnej i zawodowej oraz przygotowanie do wejścia na rynek pracy, "Język biznesu" 2011-PL1-LEO PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" TYP DZIAŁANIA MOBILNOŚĆ LEONARDO DA VINCI VETPRO (wymiana doświadczeń dla osób odpowiedzialnych za kształcenie i szkolenie zawodowe). Celem projektu "Język biznesu" jest zdobycie przez 8 nauczycieli przedmiotów zawodowych ZSP nr 1 w Kwidzynie kompetencji w zakresie komunikowania i płynności w posługiwaniu się językiem angielskim w sytuacjach zawodowych, poznanie systemu kształcenia w Wielkiej Brytanii, poznanie form współpracy szkół z przedsiębiorstwami i uczelniami wyższymi, form realizacji praktyk zawodowych oraz zapoznanie się z nowymi technologiami w obszarach kształcenia i doskonalenia zawodowego, wspierania przedsiębiorczości i innowacji. Strategia projektu to przygotowanie kadry pedagogicznej do pracy przy organizacji i opracowywaniu projektów międzynarodowych

25 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ w zakresie praktyk zawodowych i przenoszenie przykładów dobrych praktyk do polskiego systemu edukacji. Działania w ramach projektu: udział uczestników projektu w szkoleniu z zakresu przygotowania językowego z wykorzystaniem aktywnych metod kształcenia - blended learning - 30 godzinne zajęcia grupowe, 2 godziny zajęć indywidualnych lub w grupach 2-3 osobowych z wykorzystaniem komunikatora SKYPE lub poprzez osobisty kontakt z lektorem, udział w szkoleniu z zakresu korzystania z platformy MOODLE przy nabywaniu kompetencji językowych, przygotowanie pedagogiczne uczestników, na spotkaniach podczas których uczestnicy projektu dzielili się słownictwem z zakresu języka angielskiego biznesu w świecie edukacji, informacjami na temat kultury Anglii oraz brytyjskiego sytemu edukacji, spotkanie z burmistrzem Portsmouth, seminaria nt. Systemu Edukacji w UK., Edukacji zawodowej w UK., Systemu kształcenia wyższego; wizyty w Portsmouth University, Portsmouth College, Winchester College, w firmie TLC GLOBAL, Insight and Motivation Ltd, Kings Theatre. "Kompetencje kluczowe i doświadczenie zawodowe szansą na zdobycie zatrudnienia" PL1-LEO PROGRAM "UCZENIE SIĘ PRZEZ CAŁE ŻYCIE" TYP DZIAŁANIA MOBILNOŚĆ LEONARDO DA VINCI IVT. Praktyki zawodowe i staże dla osób uczących się. Uczestnicy projektu to uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie kształcący się w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk. W stażu uczestniczyło: - 10 uczniów z klas II i III technik ekonomista, - 10 uczniów z klas III technik logistyk. Praktyka odbyła się w hiszpańskich przedsiębiorstwach spełniających kryteria dostosowane do kształcenia w określonym kierunku. Celem projektu było praktyczne zastosowanie i doskonalenie umiejętności przedmiotowych (zawodowych) przy jednoczesnym wykorzystaniu i rozwijaniu kompetencji społecznych, personalnych i językowych służące zdobyciu doświadczenia zawodowego i zwiększeniu szansy na zdobycie zatrudnienia po ukończeniu szkoły. W ramach realizacji projektu uczestnicy odbyli: - 40 godzinny kurs języka angielskiego zawodowego zgodnie z profilem zawodowym uczestnika prowadzony w grupach 10 osobowych godzinne warsztaty z zakresu komunikacji interpersonalnej prowadzone w 10 osobowych grupach. Szkolenie w zakresie przygotowania pedagogicznego przeprowadzono w formie zajęć z zakresu komunikacji interpersonalnej przez pedagoga lub doradcę zawodowego, obejmowało ono warsztaty z zakresu skutecznej komunikacji, asertywności, stosowania zasad etyki w biznesie, zasad kultury dnia codziennego i kultury w miejscu pracy,

26 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ stosowania reguł obyczajowych postępowania w kontaktach międzyludzkich, negocjowania i rozwiązywania konfliktów. c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie Nauczyciel to nie tylko teoretyk - celem projektu jest odbycie praktyk w przedsiębiorstwach przez 100 nauczycieli przedmiotów zawodowych, z województwa pomorskiego oraz opracowanie programów praktyk nauczycieli w przedsiębiorstwach. Cele szczegółowe: diagnoza potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych we wszystkich szkołach zawodowych, CKU, CKP woj. pomorskiego w branżach: spożywczo-gastronomicznej, budowlanej, mechanicznej, elektro-mechanicznej, turystycznej z hotelarstwem, aktualizacja wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych przez praktyczne dokształcanie w ramach 2 tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach, przygotowanie materiałów umożliwiających odbycie i realizację procesu praktyk w przedsiębiorstwach branż: spożywczo - gastronomicznej, budowlanej, mechanicznej, elektro-mechanicznej, turystycznej z hotelarstwem, nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i wykorzystywanie w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych umiejętności uzyskanych w ramach Introdukcji dydaktyczno-merytorycznej, zwłaszcza w sferze e-kształcenia, opracowanie i przygotowanie portfolio dla uczestników projektu, wsparcie grupy nauczycieli przedmiotów zawodowych w wieku przedemerytalnym (45+) w umożliwieniu aktualizacji wiedzy zawodowej adekwatnej do dynamicznie zmieniających się technologii, ewaluacja i opracowanie wyników programu praktyk w przedsiębiorstwach i sporządzenie raportu, przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konferencji regionalnych na temat wypracowanych rozwiązań. Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych - celem projektu jest odbycie praktyk w przedsiębiorstwach przez 80 nauczycieli przedmiotów zawodowych, z województwa warmińsko-mazurskiego i pomorskiego oraz opracowanie programów praktyk nauczycieli w przedsiębiorstwach. Cel ten osiągnięty zostanie przez: diagnozę potrzeb szkoleniowych nauczycieli przedmiotów zawodowych we wszystkich szkołach zawodowych, CKU, CKP w branżach: rolno spożywczej, meblarskiej, turystycznej z hotelarstwem, aktualizację wiedzy nauczycieli przedmiotów zawodowych przez praktyczne dokształcanie w ramach 2 tygodniowych praktyk w przedsiębiorstwach, przygotowanie materiałów umożliwiających odbycie i realizację procesu praktyk w przedsiębiorstwach branż: rolno - spożywczej, meblarskiej, turystycznej z hotelarstwem,

27 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ nabycie przez uczestników projektu wiedzy i umiejętności w zakresie prowadzenia i wykorzystywanie w trakcie prowadzenia zajęć edukacyjnych umiejętności uzyskanych w ramach Introdukcji dydaktyczno-merytorycznej, zwłaszcza w sferze e-kształcenia, opracowanie i przygotowanie portfolio dla uczestników projektu, wsparcie grupy (60% w skali wszystkich uczestników) nauczycieli przedmiotów zawodowych w wieku przedemerytalnym (45+) w umożliwieniu aktualizacji wiedzy zawodowej adekwatnej do dynamicznie zmieniających się technologii, ewaluacja i opracowanie wyników programu praktyk w przedsiębiorstwach i sporządzenie raportu, przygotowanie i przeprowadzenie dwóch konferencji regionalnych na temat wypracowanych rozwiązań. d. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Nauczyciel to nie tylko teoretyk jw. Gospodarka bazą w nauczaniu przedmiotów zawodowych jw. e. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie Program Młodzież w działaniu Akcja 2. Wolontariat Europejski. 2) Inne projekty: a. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie "Wirtualna fizyka - wiedza prawdziwa" Kuźnia badaczy natury Zaproś naukowca do szkoły b. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie Projekt edukacyjny LEPSZA SZKOŁA c. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Kwidzynie Doskonalenie Chlebem Powszednim Nauczyciela Zawodu Patissier & Chocolatier - Mistrzowie Nauczycielom Zawodu Praktyczne doskonalenie nauczycieli przedmiotów zawodowych i instruktorów praktycznej nauki zawodu Czysta energia - kompleksowy program praktyk dla nauczycieli szkół zawodowych w firmach branż odnawialnych źródeł energii Moje finanse d. Zespół Szkół Technicznych im. Mikołaja Kopernika w Kwidzynie Młoda krew ratuje życie Rozejrzyj się wokół siebie może ktoś potrzebuje Twojej pomocy e. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach Technika XXI wieku Szkoła bez przemocy Podaruj gazecie 7. życie f. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie

28 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wiedza ujarzmiona Internetowy teatr TVP w szkole. g. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie Owoce w szkole Szklanka mleka Trzymaj formę Bądź Eko nie tylko wiosną. 8. Uczestnictwo w międzynarodowych projektach współpracy wymiany młodzieży. Dobrze zaplanowana współpraca między partnerami może stać się źródłem wiedzy na temat innych kultur, a także służyć przy wzajemnej wymianie doświadczeń i metod dydaktyczno wychowawczych. Tabela nr 22. Współpraca międzynarodowa w zakresie edukacji. Lp. Szkoła Opis 1. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie 2. Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 3. Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 im. Marii Skłodowskiej- Curie w Kwidzynie 4. Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 5. Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie Wymiana młodzieży uczącej się w ZSO nr 1 w Kwidzynie z młodzieżą z Celle (Niemcy). Współpraca ze szkołą w Osterholz (Niemcy) w ramach projektu "Poza światem". W ramach współpracy zorganizowano warsztaty w Jastrzębiej Górze oraz uczniowie i nauczyciele z Osterholz wzięli udział w zajęciach lekcyjnych w ZSO nr 2 w Kwidzynie. W ramach realizacji projektu "Utopia" uczniowie ZSO nr 2 w Kwidzynie uczestniczyli w warsztatach i zajęciach w szkole niemieckiej. Szkoła w ramach współpracy z organizacją AIESEC gościła studentów wolontariuszy z Wietnamu, Brazylii i Australii, którzy prowadzili zajęcia z uczniami. W ramach współpracy z Lycee La Hotoie w Amiens we Francji 12 uczniów wraz z 2 nauczycieli wyjechali na praktyki zawodowe. Współpraca ze Stowarzyszeniem Eko-Inicjatywa w ramach programu "Wolontariat europejski" - udział wolontariusza z Hiszpanii w zajęciach z uczniami i słuchaczami ZSG w Kwidzynie. Kontynuacja współpracy z pokrewną placówką w Urvaste w Estonii. PRIORYTET 6. Aktywny udział w realizacji programów Unii Europejskiej oraz programów innych instytucji na rzecz rozwoju edukacji. Cel strategiczny 1. Pozyskiwanie środków zewnętrznych na cele edukacyjne Zadanie 1. Promowanie aktywności projektowej w środowisku lokalnym. Zachęcanie dyrektorów i nauczycieli do pisania projektów i udziału w konkursach. Zadanie 2. Monitorowanie terminów dostępnych konkursów i dodatkowych możliwości pozyskania dofinansowania z funduszy UE i innych źródeł.

29 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Formy pracy wychowawczej, działalności profilaktycznej oraz bezpieczeństwo w szkole. 1) Formy pracy wychowawczej uczestnictwo uczniów w przedsięwzięciach : a) w zakresie kształtowania obywatelskich, patriotycznych postaw młodzieży oraz rozwoju samorządności: organizacja i uczestnictwo w uroczystościach poświęconych rocznicom narodowym oraz święta szkoły ; realizowanie i przestrzeganie ceremoniałów i tradycji szkół; udział w wyborach do samorządu uczniowskiego oraz praca na rzecz SU; prowadzenie działań prowadzących do świadomego uczestnictwa w życiu państwa demokratycznego i wspólnoty europejskiej; b) w zakresie przygotowania młodzieży do pracy i obowiązków zawodowych oraz do udziału w życiu społecznym: współpraca z Domem Pomocy Społecznej i Domami Dziecka; praca w wolontariacie (akcja Podziel się posiłkiem ) i na rzecz WOŚP; organizacja spotkań uczniów z przedstawicielami szkół wyższych, przeprowadzanie zajęć z doradztwa zawodowego; kształtowanie właściwych postaw rodzinnych; c) w zakresie rozwijania zainteresowań w ochronie przyrody i środowiska: udział w akcji - Sprzątanie Świata, udział w projekcie KAMLE warsztaty ekologiczne dla młodzieży; organizacja i udział w konkursach oraz konferencjach; d) w zakresie kształtowania więzi z regionem: uczestnictwo w przedsięwzięciach i akcjach na rzecz środowiska lokalnego i poszanowania dziedzictwa narodowego regionu; e) w zakresie uczestnictwa w kulturze: uczestnictwo w koncertach muzycznych, spektaklach, seansach kinowych, wystawach plastycznych, organizacja okazjonalnych wystaw; f) w zakresie rozwoju kultury fizycznej, turystyki i wychowania zdrowotnego: udział młodzieży w rozgrywkach sportowych; udział w rajdach rowerowych, pieszych i wycieczkach szkolnych o charakterze krajoznawczym. 2) Formy działań profilaktycznych: a) w zakresie zapobiegania patologiom społecznym: prowadzenie zajęć profilaktycznych na temat substancji psychoaktywnych, na temat zdrowego stylu życia; utrzymywanie regularnych kontaktów z domem rodzinnym ucznia; profilaktyka depresji młodzieńczych i prób samobójczych diagnoza (ankieta) oraz prowadzenie przez psychologa szkolnego zajęć profilaktyczno-edukacyjnych w tym zakresie; systematyczna kontrola frekwencji uczniów; stała obserwacja środowiska szkolnego; współpraca z instytucjami pomocowymi (m.in. Poradnią Psychologiczno-Pedagogiczną, Klubem Abstynenta), organizowanie spotkań z przedstawicielami Policji, Straży Granicznej, Służby Więziennej oraz Sądu Rejonowego i Nieletnich, udział uczniów w rozprawach sądowych; b) w zakresie popularyzacji wiedzy o szkodliwości oddziaływania narkotyków, alkoholu i nikotyny na organizm człowieka: szkolenie rady pedagogicznej na powyższy temat; udział w programach wychowawczych i profilaktycznych, m.in.: Program profilaktyczny przeciwdziałania alkoholizmowi NOE, Stop 18 Program Odpowiedzialnej Sprzedaży, Wybierz życie Pierwszy Krok, Mam haka na raka ; organizacja cyklu zajęć dla młodzieży Narkotyki 0 ciekawość śmierci, opracowanie broszur informacyjnych dotyczących

30 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ uzależnień dla rodziców, organizacja pomocy rodzicom uczniów w postaci indywidualnych konsultacji i poradnictwa. 3) Bezpieczeństwo w szkole/placówce: a) realizacja procedur bezpieczeństwa w szkole, b) udział szkół/placówek w programach Szkoła bez przemocy, Bezpieczna szkoła, c) monitoring najbardziej uczęszczanych miejsc w szkole, noszenie identyfikatorów przez uczniów i nauczycieli oraz pełnienie przez nich dyżurów ogólnoszkolnych, d) współpraca z policją, sądem, kuratorem sądowym i innymi instytucjami z zakresu bezpieczeństwa, e) przeprowadzanie ankiet wśród uczniów dotyczących ich poczucia bezpieczeństwa w szkole/placówce, f) udział młodzieży w konkursach o tematyce dotyczącej bezpieczeństwa. WSKAŹNIKI 1. Losy absolwentów to istotny wskaźnik procesu nauczania. Efekty roku szkolnego 2012/2013 zaprezentowano w dwóch aspektach Kontynuowanie nauki, co obrazuje tabela nr 23. Tabela nr 23. Wykaz uczelni, w których absolwenci kontynuują naukę. Lp. Uczelnie wyższe Liczba studiujących na studiach stacjonarnych Liczba studiujących na studiach wieczorowych i zaocznych 1. Politechnika Gdańska Politechnika Poznańska 1 3. Uniwersytet Gdański Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Uniwersytet Warmińsko-Mazurski w Olsztynie Uniwersytet Jagielloński 2 7. Akademia Morska w Gdyni Uniwersytet Ekonomiczny w Poznaniu 2 9. Uniwersytet im. A. Mickiewicza w Poznaniu Uniwersytet Przyrodniczy w Poznaniu Wyższa Szkoła Morska w Gdyni Politechnika Warszawska Akademia Wychowania Fizycznego w Gdańsku Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa w Elblągu Akademia Marynarki Wojennej w Gdyni Warszawska Wyższa Szkoła Informatyki Uniwersytet Kazimierza Wielkiego w Bydgoszczy Gdański Uniwersytet Medyczny Akademia Sztuk Pięknych w Gdańsku Politechnika Koszalińska Uniwersytet Warszawski 1

31 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Szkoła Główna Handlowa w Warszawie Collegium Medicum w Bydgoszczy Akademia Górniczo-Hutnicza w Krakowie Warszawski Uniwersytet Medyczny Wyższa Szkoła Bankowa w Gdańsku Uniwersytet Medyczny w Poznaniu Elbląska Uczelnia Humanistyczno-Ekonomiczna Wyższa Szkoła Bankowa w Toruniu Powiślańska Szkoła Wyższa w Kwidzynie Universite de Lorraine w Nancy (Francja) Wyższa Szkoła Administracji i Biznesu w Gdyni Wyższa Szkoła Zdrowia, Urody i Edukacji w Szczecinie Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Uniwersytet Ekonomiczny w Krakowie Szkoła Wyższa Psychologii Społecznej w Poznaniu Zachodniopomorski Uniwersytet Technologiczny w 1 Szczecinie 39. Wyższa Szkoła Studiów Międzynarodowych w Łodzi Olsztyńska Szkoła Wyższa Informatyki i Zarządzania Wyższa Szkoła Atenum w Gdańsku 2 SZKOŁY POLICEALNE 9 Ogółem Ogółem szk. policealne i studia wyższe 314 Wnioski: 1) Największa grupa absolwentów wybrała naukę na studiach stacjonarnych, a najmniej absolwentów kontynuuje naukę w szkołach policealnych. 2) Największym zainteresowaniem naszych absolwentów cieszą się uczelnie: Politechnika Gdańska, Uniwersytet Gdański, Uniwersytet Warmińsko Mazurski w Olsztynie i Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu Absolwenci nie kontynuujący nauki i pozostający bez pracy wg stanu na r., co obrazuje wykres nr 3. Wykres nr 3. Zarejestrowani w PUP- absolwenci LO wg stanu na r.

32 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wykres nr 4a i 4b. Zarejestrowani w PUP- absolwenci szkół zawodowych wg stanu na r. Wnioski: 1) Największa grupa absolwentów 2013 zarejestrowanych i pozostających w rejestrze Powiatowego Urzędu Pracy wg stanu na r. to absolwenci w zawodzie technik ekonomista i technik logistyk po 9 oraz kucharz małej gastronomii 12 osób i monter mechatronik 7 osób. 2) Najwięcej absolwentów zarejestrowanych w PUP wg stanu na r. posiada wykształcenie średnie techniczne 47 osób, najmniej to absolwenci liceów ogólnokształcących 23 osoby.

33 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Sukcesy uczniów Dzięki działaniom wymienionym w niniejszym raporcie poprawiły się efekty kształcenia, czego wyrazem jest uzyskiwanie coraz wyższych wyników egzaminów zewnętrznych, zwiększającej się liczbie finalistów i laureatów konkursów i olimpiad przedmiotowych. Tabela nr 24. Liczba uczniów, którzy uzyskali indeks w wyniku udziału w olimpiadach i konkursach z poszczególnych przedmiotów. Lp. Nazwa olimpiady/ konkursu Liczba uczniów otrzymujących indeks Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie Nazwa uczelni 1. Pomorski Konkurs Fizyczny Wygraj 1 Politechnika Gdańska Indeks 2. Konkurs Chemiczny Wygraj Indeks 1 Politechnika Gdańska 3. VI Olimpiada Wiedzy o Bezpieczeństwie 1 Gdańska Wyższa Szkoła Humanistyczna Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 4. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 1 Prawie wszystkie uczelnie kierunki przyrodnicze 5. Olimpiada o Prawach Człowieka 1 Prawie wszystkie uczelnie kierunki humanistyczne 6. Pomorski Konkurs Matematyczny Wygraj Indeks 2 Politechnika Gdańska 7. V Międzyszkolny Konkurs Wiedzy o Turystyce i Hotelarstwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie Łącznie: 8 1 Wyższa Szkoła Turystyki i Hotelarstwa w Gdańsku Tabela nr 25. Udział uczniów powiatu kwidzyńskiego w olimpiadach zwalniających z egzaminu maturalnego z poszczególnych przedmiotów. Lp. 1. Nazwa Olimpiady Zwolnienie z przedmiotu Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie Liczba zwolnionych uczniów w roku szkolnym Geograficzna i Nautologiczna geografia 1

34 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 26. Udział uczniów powiatu kwidzyńskiego w turniejach i olimpiadach tematycznych związanych z wybraną dziedziną wiedzy zawodowej, których laureaci i finaliści są zwolnieni z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Lp. Nazwa olimpiady/ turnieju 1. Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha Kandulskiego 2. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej Organizator Zwolnienie z etapu pisemnego egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodzie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie Wielkopolska Izba Rzemieślnicza w Poznaniu Wyższa Szkoła Gospodarki w Bydgoszczy Liczba zwolnionych uczniów cukiernik 2 technik hotelarstwa 1 Łącznie: 3 3. Pozycja powiatowych szkół w rankingu ogólnopolskim. W Ogólnopolskim Rankingu Szkół Ponadgimnazjalnych 2013 Rzeczpospolitej i Perspektyw po raz drugi znalazły się aż trzy powiatowe szkoły : 1) II Liceum Ogólnokształcące im. Stanisława Wyspiańskiego w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie Miejsce w rankingu ogólnopolskim liceów ogólnokształcących: 370 Miejsce w podrankingu olimpijskim: 167 Miejsce w rankingu wojewódzkim: 27 na 108 liceów ogólnokształcących w województwie 2) I Liceum Ogólnokształcące im. dr. Władysława Gębika w Zespole Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie Miejsce w rankingu ogólnopolskim liceów ogólnokształcących: 500+ Miejsce w rankingu wojewódzkim: 39 na 108 liceów ogólnokształcących w województwie 3) Technikum nr 1 w Zespole Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 im. Stanisława Staszica w Kwidzynie Miejsce w rankingu ogólnopolskim: 173 Miejsce w podrankingu zawodowym techników: 149 Miejsce w rankingu wojewódzkim: 8 na 202 technika w województwie

35 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 27. Inne osiągnięcia uczniów o zasięgu co najmniej wojewódzkim. Lp. Konkurs Osiągnięcia Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie 1. Polsko-Ukraiński Konkurs Fizyczny Lwiątko 2 laureatów 3 stopnia-tytuł Taon 2. Ogólnopolski Konkurs Chemiczny UMCS w Lublinie Chemiczne Laborki 3 laureatów I miejsca w głosowaniu internautów 3. Konkurs Matematyczny Kangur 4 wyróżnienia 4. VI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z Fizyki 2 finalistów etapu ogólnopolskiego 5. Konkurs Fizyczny Piękne doświadczenie, fascynujące wyjaśnienie Politechniki Łódzkiej 2 finalistów etapu ogólnopolskiego 6. Ogólnopolskie Sopockie Forum Młodych Dokąd zmierza 1 wyróżnienie ten świat 7. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Wygraj Indeks 8 finalistów Politechniki Gdańskiej 8. Wojewódzki konkurs Przystanek Bruksela 1 laureat 9. Wojewódzka Liga Zadaniowa z Fizyki 1 laureat, 1 finalista 10. XVIII Pomorski Festiwal im. Ks. Janusza St. Pasierba 1 laureat II miejsca 1 laureat III miejsca 11. Pomorski Konkurs Matematyczny 8 finalistów etapu wojewódzkiego 12. Konkurs Polska w Unii 1 finalista 13. Olimpiada Filozoficzna 1 finalistka 14. Olimpiada Wiedzy o Unii Europejskiej 1 finalista 15. Olimpiada Solidarności Dwie Dekady historii 2 finalistów 16. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej 3 finalistów 17. Ogólnopolski Konkurs Matematyczny Wygraj Indeks PG 1 finalista 18. Pomorski Konkurs Wiedzy o Samorządzie Terytorialnym 1 finalista 19. Ogólnopolski Konkurs Poszukiwanie Talentów 1 laureat odznaki Złoty Kwant 20. Konkurs Chemiczny UMK w Toruniu 2 finalistów 21. VI Ogólnopolska Olimpiada o Diamentowy Indeks AGH z 6 finalistów Fizyki Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 22. Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Etap okręgowy IV miejsce Etap centralny - tytuł finalisty 23. Olimpiada Wiedzy o Prawach Człowieka Etap okręgowy I miejsce Etap centralny tytuł finalisty 24. Olimpiada Historyczna Etap okręgowy - laureat 25. Olimpiada Promocji Zdrowego Stylu Życia Etap okręgowy II miejsce 26. Ogólnopolski konkurs Polska w NATO Etap wojewódzki V miejsce indywidualnie, III miejsce drużynowo 27. III Ogólnopolska Olimpiada z Wiedzy o Planowaniu i Zarządzaniu Karierą Tytuł laureata I stopnia 9 uczniów 28. Dolnośląski Konkurs Przedmaturalny z Fizyki Etap centralny - I miejsce w kategorii poziom podstawowy 29. IV Ogólnopolski Konkurs Z energetyką w przyszłość Wyróżnienie 30. Ogólnopolski Konkurs Fizyczny Poszukiwanie talentów 4 Wyróżnienia Złote kwanty 31. Konkurs Kupuj odpowiedzialnie drzewo i papier Etap wojewódzki I miejsce

36 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Konkurs Matematyczny Kangur 3 Wyróżnienia 33. Konkurs Matematyczny Sowa Matematyczna Wyróżnienie 34. Konkurs literacki MUSEKO Uśmiech mimo wszystko w I miejsce Rwandzie" 35. Ogólnopolski Festiwal Piosenki Rosyjskiej Finalista 36. Multimedialny Konkurs o UE I miejsce - Nagroda główna 37. XIV Konkurs im. M.Dominiak dla najlepszego ucznia Wyróżnienie biologa 38. Wojewódzki Turniej Wiedzy Ekologicznej VII miejsce w województwie 39. Zawody Drużyn Sanitarnych IX miejsce w województwie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 40. XXVIII Olimpiada Wiedzy Ekologicznej Udział w etapie wojewódzkim 3 uczniów 41. XXVI Olimpiadzie Wiedzy Ekonomicznej Udział w etapie wojewódzkim 4 uczniów 42. OLIMPIADA WIEDZY O BANKACH Udział w etapie regionalnym - 1 uczennica 43. V edycja Ogólnopolskiej Olimpiady Logistycznej Udział w etapie wojewódzkim 4 uczniów 44. XXXIII WOJEWÓDZKI TURNIEJ WIEDZY EKOLOGICZNEJ 1 uczeń - XVII lokata 45. Ogólnopolska Olimpiada Wiedzy O Państwie i Prawie W I etapie wojewódzkim 2 uczniów uzyskało 94%; 2 uczniów - 90% 46. VI Ogólnopolski Konkurs Logistyczny I, II miejsce 47. IV Międzyszkolny Turnieju Wiedzy o Spedycji Drużynowo I miejsce. Indywidualnie III miejsce. 48. V edycja Konkursu Przedsiębiorczość bez tajemnic I, IV miejsce XI Bałtyckiego Festiwalu Nauki Wydział Zarządzania UG Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 49. Konkurs Polska w Unii I i VI miejsce 50. Olimpiada Wiedzy Hotelarskiej III i XXI miejsce 51. Wojewódzki Turniej Najlepszy uczeń w zawodzie III i IV miejsce cukiernik 52. VII Konkurs Prozy i Poezji Jana Pawła II Burs i Internatów II miejsce 53. Szałamaja Ogólnopolski Festiwal Piosenki Turystycznej I miejsce i Poezji Śpiewanej 54. XVI Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha XVIII miejsce Kandulskiego 55. XVI Ogólnopolski Turniej Cukierniczy im. Wojciecha XIX miejsce Kandulskiego 56. III edycja konkursu o Puchar Starszego Cechu Piekarzy i III Miejsce Cukierników w Gdańsku Kuźnia Słodkich talentów 57. Konkurs Obywatel Europejczyk wyróżnienie Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 58. Olimpiada Wiedzy Teologicznej 2 wyróżnienia Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 59. Olimpiada Wiedzy o Wynalazczości 29 miejsce 60. XIX Olimpiada Techniki Samochodowej 83 miejsce 61. XIX Turniej Wiedzy Samochodowej ucz. T 17, 76, 97 miejsce ucz. ZSZ 21, 28, 32 miejsce 62. Ogólnopolski Młodzieżowy Turniej Motoryzacyjny 4 miejsce

37 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Konkurs literacki Mała nagroda dramaturgiczna 2 miejsce 64. Odkrywamy talenty na Pomorzu 2 wyróżnienia 65. Konkurs Recytatorski Wejrzeć w siebie wyróżnienie 66. XVIII Festiwal Poetycki im. ks. Janusza Stanisława Pasierba wyróżnienie Zespół Szkół Gimnazjalnych w Kwidzynie 67. Olimpus - matematyka XLII, XLVI, XLVII miejsce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie 68. Międzywojewódzki Konkurs Wiedzy Ekologicznej Żyję w rytmie Eko w Tczewie I miejsce 69. III Ogólnopolskim Konkursie Plastycznym Błogosławiony Jan Paweł II- świadek wiary w Dąbrowie Górniczej II miejsce 70. Konkursie matematycznym Matma 13 w Elblągu IV zespołowo Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 71. Konkurs Fotograficzny wyróżnienie Uczniowie szkół i placówek oświatowych powiatu kwidzyńskiego w roku szkolnym 2012/2013 odnosili sukcesy nie tylko w konkursach i olimpiadach przedmiotowych, ale także w sporcie. Podobnie jak w minionych latach podejmowali rywalizację w różnego rodzaju i różnej rangi rywalizacjach sportowych. W wyniku klasyfikacji końcowej Wojewódzkiej XIII Licealiady Młodzieży Szkolnej (organizator- Wojewódzki Szkolny Związek Sportowy w Gdańsku) 6 powiatowych szkół znalazło się na następujących pozycjach: Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 1. miejsce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 52. miejsce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 89. miejsce, Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 94. miejsce, Zespół Szkół Technicznych w Kwidzynie 99. miejsce, Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie 108. miejsce, na 125 szkół w klasyfikacji łącznej. Pozostałe osiągnięcia przedstawia tabela nr 28. Tabela nr 28. Osiągnięcia sportowe. Lp. Konkurs Osiągnięcia Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 1 w Kwidzynie 1. Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej III miejsce w półfinale (piłka halowa chł.) Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 w Kwidzynie 2. Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej I miejsce (piłka ręczna dz.) I miejsce (piłka ręczna chł.) VI miejsce (piłka koszykowa dz.) III miejsce (piłka koszykowa chł.) IV miejsce (piłka siatkowa dz.) II miejsce drużynowo (tenis stołowy dz.) I miejsce (sztafetowe biegi przełajowe dz.)

38 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ VIII miejsce (sztafetowe biegi przełajowe chł.) II miejsce indywidualnie (biegi przełajowe dz.) I miejsce drużynowo (biegi przełajowe dz.) V miejsce (indywidualne biegi przełajowe chł.) II miejsce (bieg na 400 m dz.) III miejsce (bieg na 100 m dz.) V miejsce (bieg na 800 m dz.) II miejsce (bieg na 1500 m chł.) I miejsce (skok wzwyż chł.) III miejsce ( skok w dal chł.) 3. Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej - Juniorki I miejsce Młodsze 4. Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej- Juniorzy I miejsce Młodsi 5. Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej - Juniorki III miejsce 6. Mistrzostwa Polski w Piłce Ręcznej- Juniorzy VIII miejsce 7. Mistrzostwa Polski Juniorów Młodszych I miejsce w Biegach Przełajowych Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie 8. Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej II miejsce (piłka siatkowa dz.) V miejsce (tenis stołowy chł.) III miejsce (piłka siatkowa chł.) 9. Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej w ramach Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej IV miejsce (piłka nożna dz.) II miejsce (piłka halowa) IV miejsce (piłka ręczna dz.) II miejsce (piłka ręczna chł.) I miejsce (tenis stołowy chł.) IV miejsce (tenis stołowy dz.) I miejsce (unihokej dz.) II miejsce (unihokej chł.) II miejsce (piłka koszykowa dz.) III miejsce (piłka koszykowa chł.) 10. Mistrzostwa Powiatu Kwidzyńskiego w Sztafetowych Biegach Przełajowych III miejsce (dz.) V miejsce (chł.) 11. Mikołajkowy Turniej Tenisa Stołowego szkół III miejsce gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych 12. Mikołajkowy Turniej Szkół Ponadgimnazjalnych III miejsce (dz.) w piłce siatkowej dziewcząt i chłopców 13. Mistrzostwa Powiatu Kwidzyńskiego w Indywidualnych Biegach Przełajowych 14. X Grand Prix Powiatu Kwidzyńskiego Szkół Ponadgimnazjalnych Finał Grand Prix w tenisie stołowym chłopców V miejsce II miejsce (drużynowo dz.) V miejsce (drużynowo chł.) IV miejsce I miejsce drużynowo Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie 15. Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej w ramach Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej II miejsce (piłka nożna dz.) III miejsce (sztafetowe biegi przełajowe dz.) VI miejsce (sztafetowe biegi przełajowe chł.)

39 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wojewódzki Turniej Tenisa Stołowego Reprezentacji Powiatów Szkół Ponadgimnazjalnych IV miejsce (piłka halowa chł.) II miejsce (piłka ręczna dz.) VI miejsce (piłka ręczna chł.) III miejsce (tenis stołowy dz.) V miejsce (tenis stołowy chł.) IV miejsce (unihokej dz.) IV miejsce (unihokej chł.) IV miejsce ( piłka siatkowa dz.) VII miejsce (piłka siatkowa chł.) III miejsce (piłka koszykowa dz.) VII miejsce (piłka koszykowa chł.) VI miejsce (indywidualne biegi przełajowe dz.) VIII miejsce (indywidualne biegi przełajowe chł.) I miejsce (pchnięcie kulą chł.) II i III miejsce (pchnięcie kulą dz.) II miejsce (skok w dal) II i III miejsce (rzut oszczepem) II i III miejsce (indywidualnie) 17. XVII Grand Prix Kwidzyna w Tenisie Stołowym II miejsce drużynowo I i II miejsce indywidualnie (dz.) Zespół Szkół Technicznych w Kwidzynie 18. Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej IV miejsce (unihokej) 19. Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej w ramach Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej I miejsce (unihokej) III miejsce (tenis stołowy chł.) I miejsce (piłka siatkowa chł.) II miejsce (piłka koszykowa chł.) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie 20. Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej XXXIX miejsce (indywidualne biegi przełajowe) Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych w Prabutach 21. Wojewódzka Licealiada Młodzieży Szkolnej XIV miejsce (biegi przełajowe) 22. Powiatowa Licealiada Młodzieży Szkolnej w ramach Wojewódzkiej Licealiady Młodzieży Szkolnej I miejsce (sztafetowe biegi przełajowe) II miejsce (piłka siatkowa chł.) 23. Powiatowy Turniej Drużyn Sanitarnych VI miejsce Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Kwidzynie 24. Europejski Turniej Koszykówki Olimpiad I miejsce Specjalnych w Istambule w Turcji 25. Mistrzostwa Polski w Lekkiej Atletyce I miejsce drużynowo 26. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego II miejsce drużynowo ( w lekkiej atletyce), 8 medali indywidualnie (5 złotych, 1 srebrny, 2 brązowe) II miejsce (piłka nożna) IV miejsce (piłka nożna) 27. Mistrzostwa Regionu Tczewskiego w halowej piłce nożnej 28. Powiatowe Integracyjne Zawody Sprawnościowe o Puchar Starosty Kwidzyńskiego II miejsce II miejsce

40 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ VIII Bieg Unijny Osób Niepełnosprawnych w II miejsce Kwidzynie Specjalny Ośrodek Szkolno-Wychowawczy w Barcicach 30. VI Ogólnopolski Mityng Lekkoatletyczny Olimpiad Specjalnych Konin I, II i II miejsce (100 metrów), I, II, III miejsce (400 metrów) III miejsce ( sztafeta 4x100 metrów) I miejsce (800 metrów), 31. XI Pomorski Turniej Koszykówki Olimpiad Specjalnych Kwidzyn 32. Pomorski Turniej Bowlingowy Olimpiad Specjalnych Tczew 33. Mistrzostwa Województwa Pomorskiego w Wiosennych Biegach Przełajowych PTSS,,Sprawni Razem Gdańsk Oliwa 34. XIV Pomorski Turniej Piłki Nożnej Olimpiad Specjalnych Gdynia II miejsce (1500 metrów), I miejsce - złoty medal II miejsce drużynowo - srebrny medal I, II i III miejsce indywidualnie III miejsce drużynowo w województwie w kategorii Ośrodków I miejsce w województwie drużynowo w kategorii dziewcząt starszych III i IV miejsce indywidualnie II miejsce (srebrny medal) VIII. WYNIKI NAUCZANIA 1. Wyniki sprawdzianu klas VI. Sprawdzian dla uczniów niepełnosprawnych jest dostosowany do ich możliwości i przeprowadzany tylko wśród uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim. Tabela nr 29. Wyniki sprawdzianu klas VI w roku szkolnym 2012/ zestaw egzaminacyjny A8. Szkoła Szkoła Podstawowa Specjalna nr 7 przy SOSW w Kwidzynie Szkoła Podstawowa Specjalna przy SOSW w Barcicach Liczba uczniów Średni wynik w punktach 5 22, ,80 Województwo Kraj 20,26 20,86

41 wynik średni w % Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wykres nr 5. Wyniki sprawdzianu klas VI , ,26 20, , Szkoła Podstawowaw Specjalna nr 7 w Kwidzynie Szkoła Podstawowaw Specjalna w Barcicach województwo kraj Średni wynik sprawdzianu uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej nr 7 przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwidzynie był o 3,60 punktu wyższy od wyniku uczniów ze Szkoły Podstawowej Specjalnej przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Barcicach. Wyniki uczniów obu szkół powiatu są niższe niż ich kolegów piszących ten sam test w województwie i kraju. 2. Wyniki egzaminu gimnazjalnego. 2.1 Wyniki egzaminu w Gimnazjum dla Dorosłych. Wykres nr 6. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. w procentach - arkusz standardowy , , ,49 62,56 47, ,5 37,9 21,6 Gimnazjum dla dorosłych Województwo Kraj

42 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ W każdej części egzaminu uczniowie gimnazjum dla dorosłych osiągnęli procentowy średni wynik niższy niż uczniowie w województwie i kraju. Należy jednak zauważyć, iż w tej szkole naukę pobierają wyłącznie uczniowie z problemami edukacyjnymi, którzy nie rokując ukończenia nauki w gimnazjach masowych kontynuują naukę w gimnazjum dla dorosłych umożliwiającym ukończenie szkoły. 2.2 Wyniki egzaminu w gimnazjum w Gimnazjum Specjalnym nr 4 w Kwidzynie przy Specjalnym Ośrodku Szkolno-Wychowawczym w Kwidzynie. Arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim przedstawiał się następująco: - część humanistyczna - język polski - 22 zadania, w tym 20 zadań zamkniętych oraz dwa zadania otwarte, - część humanistyczna - historia i wos - 20 zadań zamkniętych, - część matematyczno-przyrodnicza - matematyka - 20 zadań, w tym 17 zadań zamkniętych i 3 zadania otwarte, - część matematyczno-przyrodnicza - przedmioty przyrodnicze - 20 zadań zamkniętych, - języki obce nowożytne - poziom podstawowy - 40 zadań zamkniętych, - języki obce nowożytne - poziom rozszerzony - 20 zadań zamkniętych. Wykres nr 7. Średnie wyniki egzaminu gimnazjalnego w 2013 r. - arkusz dla uczniów z upośledzeniem umysłowym w stopniu lekkim.

43 ZSO 2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Uczniowie Gimnazjum Specjalnego nr 4 w Kwidzynie tylko z części matematyczno-przyrodniczej matematyki oraz z języka angielskiego uzyskali średnie wyniki wyższe niż średnie wyniki wojewódzkie i krajowe. W roku szkolnym 2012/2013 nie było uczniów Gimnazjum Specjalnego w Barcicach zdających egzamin gimnazjalny. 3. Wynik egzaminu maturalnego. Egzamin maturalny jest formą oceny poziomu wykształcenia ogólnego, sprawdza wiadomości i umiejętności, ustalone w standardach wymagań będących podstawą do przeprowadzania egzaminu maturalnego. Egzamin nie jest obowiązkowy. Mogą przystąpić do niego absolwenci szkół ponadgimnazjalnych. Zdający, który zamierza przystąpić do tego egzaminu, składa pisemną deklarację dotyczącą wyboru zdawanych przedmiotów. Egzamin maturalny składa się z części ustnej oraz z części pisemnej. W ramach przedmiotów obowiązkowych absolwent zdaje: język polski (część ustna i pisemna), język obcy (część ustna i pisemna), matematykę (część pisemna). Egzamin maturalny w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych jest zdawany na poziomie podstawowym. 3.1 Wyniki matury w 2013 r. Tabela nr 30. Zdawalność egzaminu maturalnego w 2013 r. w szkołach prowadzonych przez powiat kwidzyński z uwzględnieniem wyników egzaminu w terminie głównym, dodatkowym i poprawkowym. Lp. Szkoła Typ Stan klas wg SIO na (LO)/ (T) Stan klas wg SIO na Liczba absolwentów (stan klas wg stanu na ) Liczba uczniów, którzy nie przystąpil i do matury Liczba zdających absolwentów 2013 Liczba uczniów, którzy zdali maturę Liczba uczniów, którzy nie zdali matury Średni wynik zdawalności w % Szkoła absolwenci I LO LO ,68 2. II LO Sportowe LO LO ,14 3. ZSP 1 T ,81 4. ZSP 2 T ,78 5. ZST T ,21 6. ZSP 4 T ZSPP T ,91 Woje wódz two Kraj Szkoły prowadzone przez LO , powiat Szkoły prowadzone przez T , powiat Razem szkoły prowadzone przez powiat ,

44 stanin stanin Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wnioski: 1) Zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących, dla których organem prowadzącym jest powiat kwidzyński wynosi 98,97 % i jest wyższa od średniej wojewódzkiej o 5,97 % i średniej krajowej dla LO o 4,97 %. 2) Zdawalność matury w technikach, dla których organem prowadzącym jest powiat kwidzyński wynosi 85,25 % i jest wyższa o 3,25 % od średniej zdawalności matury w województwie i o 4,25 % od średniej w kraju. Wykres nr 8. Wyniki egzaminów zewnętrznych maturzystów 2013 LO Gmina Gardeja Gmina Kwidzyn Miasto Kwidzyn Miasto i Gmina Prabuty Gmina Ryjewo Gmina Sadlinki Matura powiat woj. kraj Sprawdzian-2007 Egz. gimnazjalny (GH)-2010 Egz. gimnazjalny (GM) Matura - j. polski Matura - matematyka Matura - j. angielski Wykres nr 9. Wyniki egzaminów zewnętrznych maturzystów 2013 T Gmina Gardeja Gmina Kwidzyn Miasto Kwidzyn Miasto i Gmina Prabuty Gmina Ryjewo Gmina Sadlinki Matura powiat woj. kraj Sprawdzian-2006 Egz. gimnazjalny (GH)-2009 Egz. gimnazjalny (GM) Matura - j. polski Matura - matematyka Matura - j. angielski

45 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Uczniowie ponadgimnazjalnych szkół powiatu kwidzyńskiego to w zdecydowanej większości absolwenci gimnazjów pochodzący z sześciu gmin naszego powiatu. Wykresy nr 8 i 9 pokazują jak maturzyści 2013 radzili sobie z dwoma dotychczasowymi egzaminami przeprowadzonymi przez OKE, tj. egzaminem po szkole podstawowej i po gimnazjum. Wyniki wszystkich trzech egzaminów: sprawdzianu, egzaminu gimnazjalnego i maturalnego przedstawiono w skali staninowej, która ułatwia interpretację i pozwala na porównywanie poziomu umiejętności w poszczególnych latach z różnych egzaminów. Ponadto wynik matury uczniów powiatu zestawiono ze wskaźnikiem wojewódzkim i krajowym. Wnioski: 1) Do powiatowych szkół ponadgimnazjalnych trafiają uczniowie po 9 latach dotychczasowej nauki z bardzo zróżnicowanymi umiejętnościami. 2) W roku 2013 maturzyści powiatu kwidzyńskiego zdali maturę z obowiązkowych przedmiotów w części pisemnej (z języka polskiego i matematyki) na poziomie wyższym niż ich koledzy w województwie i kraju. Tabela nr 31. Ogólna zdawalność i średnie wyniki części pisemnej egzaminu maturalnego w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat kwidzyński. Średni wynik wg przedmiotu Zdawalność Język obcy Język ogółem Matematyka Język Język polski (w %) angielski niemiecki I Liceum Ogólnokształcące 66,89 74,46 83,17 66,75 98,68 II Liceum Ogólnokształcące 66,6 82,6 86,20 59,5 100 ZSO 2 Sportowe Liceum Ogólnokształcące 57,2 60,5 70,9-97,14 Województwo 60,03 65,63 79,09 64,92 93 Kraj Technikum nr 1 60,1 57,97 70, ,81 Technikum nr 2 55,5 39,41 54, ,78 Technikum nr 3 55,14 47,24 54,28 29,5 86,21 Technikum nr 4 54,5 47,15 47, Technikum w Prabutach 59,35 46,87 52,35-73,91 Województwo 51,07 47,71 59,83 47,90 82 Kraj

46 6 stanin 6 stanin 5 stanin Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wnioski: 1) Średnie wyniki maturalne z języka polskiego, matematyki i języka angielskiego licealistów powiatu kwidzyńskiego są znacząco większe niż średnie wyniki ich kolegów w województwie i kraju. Wyjątek stanowią uczniowie Liceum Sportowego, których wyniki są wyższe jedynie od średnich wyników w kraju. 2) Najlepszymi umiejętnościami z języka polskiego wykazali się uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego, Technikum nr 1 i Technikum w Prabutach uzyskując wyniki znacznie wyższe niż średnie w województwie i kraju. W zakresie matematyki najlepiej z tym egzaminem poradzili sobie uczniowie I i II Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie oraz Technikum nr 1, najsłabiej natomiast uczniowie Technikum nr 2. 3) Egzamin w zakresie języków obcych najpomyślniej wypadł wśród uczniów I i II Liceum Ogólnokształcącego oraz Technikum nr 1. 4) Na uwagę zasługują efekty maturalne Technikum nr 1 w Kwidzynie, które w zakresie wszystkich obowiązkowych pisemnych przedmiotów egzaminacyjnych są znacznie wyższe niż wyniki w województwie i kraju. Wykres nr 10. Średnie wyniki (w %) egzaminu maturalnego w części pisemnej z przedmiotów obowiązkowych zdawanych na poziomie podstawowym. język polski lęborski kwidzyński województwo

47 5 stanin 5 stanin 5 stanin 5 stanin 5 stanin 6 stanin 6 stanin 5 stanin Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ matematyka Gdynia kwidzyński województwo język angielski Tabela nr 32. Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego 2013 r. przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym w liceach. Egzamin maturalny Szkoła Przedmiot Liczba zdających Średni wynik w % abiturienci wojewódzki krajowy I LO biologia 14 39,86 51,65 50 chemia 5 57,4 56,95 56 fizyka ,54 47 geografia 21 48,62 48,41 47 matematyka 32 65,19 60,71 54 j. polski 9 64,22 63,05 63 j. angielski 36 74,11 70,73 68 historia ,56 54 wos ,92 42 informatyka ,19 56

48 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ ZSO 2 II LO biologia 20 57,8 51,65 52 chemia 11 74,8 56,95 57 fizyka 1 55,0 53,54 52 geografia 16 66,5 48,41 46 historia 2 82,0 52,56 51 j. angielski 25 76,0 70,73 69 j. polski 6 62,2 63,05 62 j. rosyjski 1 91,0 90,4 88 matematyka 27 73,6 60,71 55 wos 2 67,0 42,92 42 biologia 2 50,5 51,65 52 Sportowe LO geografia 4 41,8 48,81 46 j. angielski 1 50,5 70,73 69 matematyka 1 72,0 60,71 55 Wnioski: 1) W liceach ogólnokształcących na poziomie rozszerzonym najczęściej zdawano: język angielski (62 osób), matematykę (60), geografię (41), biologię (36), chemię (16), język polski (15). 2) Najwyższe wyniki z poziomu rozszerzonego w stosunku do wyników wojewódzkich i krajowych uzyskali maturzyści I LO w Kwidzynie z fizyki o 34,46 % wyższe od średniego wyniku wojewódzkiego i 41 % od średniej krajowej oraz z informatyki o 31,81 % wyższe od średniej wojewódzkiej i 42 % od średniej w kraju. Natomiast maturzyści II LO w Kwidzynie uzyskali z historii o 29,44 % wynik wyższy od średniej wojewódzkiej i o 31 % od średniej krajowej, z wiedzy o społeczeństwie o 24,08 % lepiej niż w województwie i o 25 % niż w kraju oraz z chemii wynik szkoły wyższy o 17,85 % niż w województwie i 17,8 % niż w kraju.

49 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 33. Średnie wyniki pisemnej części egzaminu maturalnego 2013 r. przedmioty zdawane na poziomie rozszerzonym w technikach. Egzamin maturalny Szkoła Przedmiot Liczba zdających Średni wynik w % abiturienci wojewódzki krajowy T 1 matematyka 5 38,4 28,64 54 geografia 4 49,5 33,28 47 j. angielski 5 60,8 59,67 67 T 2 j. polski ,19 63 j. angielski ,67 67 biologia ,24 50 chemia ,10 56 T 4 matematyka ,64 54 j. angielski ,67 67 T Prabuty j. angielski ,67 67 Wnioski: 1) W technikach powiatu kwidzyńskiego niewielu maturzystów podejmuje się zdawania egzaminów na poziomie rozszerzonym. W minionym roku w Technikum nr 3 w Kwidzynie żaden maturzysta nie zdawał egzaminów na poziomie rozszerzonym. 2) Na uwagę zasługuje wynik egzaminu z biologii w Technikum nr 2, który jest wyższy aż o 26,76 % od średniego wyniku tego egzaminu w technikach w województwie i o 7 % wyższy od wyniku krajowego oraz wynik z języka angielskiego w Technikum w Prabutach, który jest wyższy o 16,33 % od średniego wyniku w województwie i o 9 % od wyniku krajowego. Wykres nr 11a, 11b. Zdawalność (%) w 2013 r. egzaminu maturalnego w niepublicznych szkołach ponadgimnazjalnych w kontekście wyników wojewódzkich i krajowych.

50 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ W szkołach niepublicznych z egzaminem maturalnym poradzili sobie tylko uczniowie Społecznego Liceum Ogólnokształcącego w Kwidzynie. Dla maturzystów pozostałych szkół egzamin okazał się zbyt trudny. Liczbę zdających egzamin maturalny w szkołach niepublicznych przedstawia tabela nr 34. Tabela nr 34. Liczba zdających egzamin maturalny w szkołach niepublicznych. Lp. Szkoła Liczba uczniów w klasach maturalnych wg SIO na Liczba zdających Zdało egzamin 1. Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Kwidzynie Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Kwidzynie Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych Żak w Kwidzynie Zaoczne Liceum Uzupełniające w Kwidzynie Łącznie

51 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Społeczne Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie Zaoczne Liceum Ponadgimnazjalne w Kwidzynie 157 Dwuletnie Uzupełniające Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kwidzynie 77 Trzyletnie Liceum Ogólnokształcące dla Dorosłych "Żak" w Kwidzynie Zaoczne Liceum Uzupełniające w Kwidzynie liczba uczniów w klasach maturalnych liczba zdajacych zdało egzamin 3.2 Wyniki matury na przestrzeni kilku lat. Tabela nr 35. Ogólna zdawalność egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących, technikach i ogółem we wszystkich typach szkół w woj. pomorskim w kontekście wyników wojewódzkich i krajowych 6. Typ szkoły Ogólna zdawalność w 20 powiatach (4 grodzkie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot) We wszystkich typach szkół Średnia krajowa 81 % Średnia wojewódzka 80,78 % Sopot 87,84 % kwidzyński 86,51 % 18 powiatów ma wyniki niższe Średnia krajowa 80 % Średnia wojewódzka 80,3 % Gdynia 88,42 % kwidzyński 84,56 % 18 powiatów ma wyniki niższe Średnia krajowa - 75,5% Średnia wojewódzka - 74,4% Gdynia - 82,63% Sopot - 81,00% kwidzyński 80,74% 17 powiatów ma wyniki niższe Średnia krajowa- 81,0% Średnia wojewódzka- 80,8% Gdynia- 88,4% Sopot- 87,8% kwidzyński- 84,3% 17 powiatów ma wyniki niższe Średnia krajowa 90 % Średnia wojewódzka 89,08 % Średnia krajowa 89 % Średnia wojewódzka 88,6 % Średnia krajowa 86,0% Średnia wojewódzka 84,1% Średnia krajowa- 91,0% Średnia wojewódzka- 90,3% LO słupski 96,55 % (58 ucz.) kwidzyński 95,92 % (319 ucz.) 18 powiatów ma wyniki niższe słupski 100 % (53 ucz.) kwidzyński 93,57 % (373 ucz.) 18 powiatów ma wyniki niższe kwidzyński - 92,66% 19 powiatów ma wyniki niższe słupski- 98,6% Sopot- 96,1% chojnicki- 93,4% Gdynia- 93,8% kwidzyński- 92,9% 15 powiatów ma wyniki niższe Średnia krajowa 71 % Średnia wojewódzka 73,11 % Średnia krajowa 70 % Średnia wojewódzka 71,9 % Średnia krajowa 63,0% Średnia wojewódzka 65,2% Średnia krajowa- 70,0% Średnia wojewódzka- 70,8% Technika kartuski 84,06 % Gdynia 82,06 % wejherowski 80,61 % starogardzki 75,60 % kwidzyński 75 % 15 powiatów ma wyniki niższe Gdynia 82,85 % wejherowski 79,94 % lęborski 78,15 % człuchowski 76,26 % kwidzyński 75,94 % 15 powiatów ma wyniki niższe kartuski -76,36% lęborski -74,66% Gdynia- 74,32% wejherowski - 71,01% Słupsk - 69,96% kwidzyński 68,13% 14 powiatów ma wyniki niższe Gdynia- 83,7% wejherowski- 80,2% kwidzyński- 78,7% 17 powiatów ma wyniki niższe 6 wg danych OKE w Gdańsku po egzaminie głównym

52 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wnioski: 1) Jak widać z zestawienia maturzyści powiatu kwidzyńskiego uzyskują najwyższą zdawalność matury w województwie pomorskim wśród powiatów ziemskich na przestrzeni lat W roku 2013 wyższą zdawalność (o 1,33 %) uzyskali jedynie maturzyści z Sopotu 2) Zdawalność matury uczniów kwidzyńskich szkół w latach jest znacznie wyższa od średniej zdawalności egzaminu maturalnego w kraju i w województwie. Tendencja ta dotyczy zarówno zdawalności we wszystkich typach szkół, jak również odrębnie w odniesieniu do liceów ogólnokształcących i techników. 3) Wyższą zdawalność matury uzyskują uczniowie liceów ogólnokształcących niż techników, ale jest to tendencja ogólnokrajowa. Wykres nr 12. Zdawalność przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego we wszystkich typach szkół powiatu kwidzyńskiego (po egzaminie głównym i poprawkowym) w kontekście wyników wojewódzkich ,7 80,6 80, ,3 93,12 90,45 88, ,9 80,8 powiat województwo Wniosek: 1) Z początkiem roku 2010 wdrażano nowe instrumenty i działania zmierzające do wspomagania procesu kształcenia w szkołach zarządzanych przez powiat kwidzyński. Przyczyniły się one do lepszej zdawalności matury. Jak wynika z wykresu nr 12, począwszy od roku 2010 uczniowie powiatu kwidzyńskiego uzyskują coraz większy wskaźnik zdawalności, wyższy od wyników wojewódzkich.

53 MATURA 2011 MATURA 2012 MATURA 2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 36. Stabilność procesu nauczania - LO. Lp. Szkoła Stan klas wg (rekrutacja do kl. I) Liczba absolwentów LO na / / % absolwentów w stosunku do l. ucz. przyjętych do kl. I Liczba uczniów, którzy zdali maturę Różnica pomiędzy liczbą uczniów przyjętych do kl. I a uczniami, którzy zdali maturę % uczniów, którzy zdali maturę w stosunku do l. ucz. przyjętych do kl. I I LO , ,40 ZSO 2 II LO , ,33 Sportowe LO , ,47 Ogółem LO , ,01 I LO , ,5 II LO , ,4 LO w Prabutach , ,5 Ogółem LO , ,3 I LO , ,27 II LO , ,67 LO w Prabutach , ,96 Ogółem LO , ,43 Wnioski: 1) Stabilność procesu nauczania w liceach ogólnokształcących prowadzonych przez powiat, w odniesieniu do egzaminu zdawanego w 2013 r., mierzona stosunkiem liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych i liczbą uczniów, którzy ukończyli tę szkołę zdając maturę, wynosi 96,01 % i jest znacząco wyższa niż w latach wcześniejszych.

54 MATURA 2011 MATURA 2012 MATURA 2013 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 37. Stabilność procesu nauczania - T. Lp. Szkoła Stan klas wg (rekrutacj a do kl. I) Liczba absolwentów LO na / / % absolwentów w stosunku do l. ucz. przyjętych do kl. I Liczba uczniów, którzy zdali maturę Różnica pomiędzy liczbą uczniów przyjętych do kl. I a uczniami, którzy zdali maturę % uczniów, którzy zdali maturę w stosunku do l. ucz. przyjętych do kl. I T , ,90 T , ,49 T , ,32 T , ,43 T w Prabutach , ,00 Ogółem T , ,41 T , ,4 T , ,5 T , ,9 T , ,4 T w Prabutach , ,0 Ogółem T , ,8 T , ,81 T , ,24 T , ,18 T , ,62 T w Prabutach , ,94 Ogółem T , ,46 Wnioski: 1) Stabilność procesu nauczania w technikach prowadzonych przez powiat, w odniesieniu do matury 2013, mierzona stosunkiem liczby uczniów przyjętych do klas pierwszych i liczbą uczniów, którzy ukończyli tę szkołę i zdali maturę, wynosi 54,41 %. Poprawiła się w stosunku do lat poprzednich o ok. 5 %. 2) Największa stabilność procesu nauczania w odniesieniu do matury 2013 wystąpiła w Technikum nr 1 w Kwidzynie i wyniosła 86,90 %, najniższa w Technikum nr 4 w Kwidzynie 34,43 %. Różnica stabilności między obiema szkołami wynosi ponad 52 %. 7 Nie uwzględniono TU

55 j. rosyjski j. niemiecki j. angielski matematyka j. polski Przed miot Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 38. Zdawalność przedmiotów obowiązkowych w części pisemnej egzaminu maturalnego w powiatach woj. pomorskiego w kontekście wyników wojewódzkich i krajowych (wg opracowania OKE po egzaminie głównym). Ogólna zdawalność w 20 powiatach (4 grodzkie: Gdańsk, Gdynia, Słupsk, Sopot) Zdawalność w kraju 97% Zdawalność w województwie-96,73% Zdawalność w kraju 97% Zdawalność w województwie-97,07% Zdawalność w kraju 96% Zdawalność w województwie 96% Zdawalność w kraju 95,3% Zdawalność w województwie 96,8% kościerski 99,66 % kwidzyński 99,64% 18 powiatów ma wyniki niższe lęborski 99,69% Malborski 99,09% Gdynia 98,65% Człuchowski 98,06% Sopot 97,81% kwidzyński 97,74% 14 powiatów ma wyniki niższe słupski 98,82% gdański 98,33% Gdańsk 97,94% lęborski 97,67% kwidzyński 97,57% 15 powiatów ma wyniki niższe gdański 99,4% lęborski 99,2% kwidzyński 98,9% 17 powiatów ma wyniki niższe Zdawalność w kraju 88% Zdawalność w województwie-83,93% Zdawalność w kraju 85% Zdawalność w województwie-84,96% Zdawalność w kraju 79% Zdawalność w województwie 78% Zdawalność w kraju 87,1% Zdawalność w województwie 87,3% nowodworski 92,13 % kwidzyński 90,97 % 18 powiatów ma wyniki niższe Gdynia 90,62% kwidzyński 90,21% 18 powiatów ma wyniki niższe Gdynia 85,26% kwidzyński 83,51% Sopot 83,51% 17 powiatów ma wyniki niższe kartuski 92,7% kwidzyński 92,6% Gdynia 92,6% 17 powiatów ma wyniki niższe Zdawalność w kraju 95% Zdawalność w województwie-94,99% Zdawalność w kraju 91% Zdawalność w województwie-92,92% Zdawalność w kraju 95% Zdawalność w województwie 95% Zdawalność w kraju 86% Zdawalność w województwie-89,4% Sopot 98,23% człuchowski-96.96% Gdynia 96,74 % nowodworski- 96,55% kwidzyński 96,44% 15 powiatów ma wyniki niższe słupski 96,91% Sopot 96,04% Gdynia 95,12% kwidzyński 94,39% 16 powiatów ma wyniki niższe sztumski - 97,85% Sopot 97,58% starogardzki 97,07% Gdańsk 96,52% Gdynia 96,51% gdański 96,27% kwidzyński 96,21% 13 powiatów ma wyniki niższe Gdynia 93,8% Sopot 93,7% kwidzyński 90,6% 17 powiatów ma wyniki niższe Zdawalność w kraju 93% Zdawalność w województwie-88,33% Zdawalność w kraju 96% Zdawalność w województwie-95,55% Zdawalność w kraju 91% Zdawalność w województwie 89% Zdawalność w kraju 94,5% Zdawalność w województwie-94,5% lęborski 98,26% człuchowski-95,29% wejherowski -94,87% kartuski 93,94% gdański-93,10% słupski 92,86 % Gdynia 92,31 % chojnicki 90,54 % starogardzki 89,58 % Gdańsk 89,29% pucki-89,29% nowodworski 88,89% kwidzyński 87,50 % 7powiatów ma wyniki niższe Sopot 100% słupski 100% lęborski 98,86% Gdynia 97,62% Gdańsk 97,10% kartuski 96,99% Słupsk 96,82% chojnicki 96,50% gdański 96,00% sztumski 96,00% pucki 95,74% starogardzki 95,42% człuchowski 94,97% kwidzyński 94,74% 6 powiatów ma wyniki niższe gdański 93,55% lęborski 92,67% kwidzyński 92,31% 17 powiatów ma wyniki niższe kwidzyński 100% 19 powiatów ma wyniki niższe Zdawalność w kraju 92% Zdawalność w kraju 89% Zdawalność w województwie -89,27% Zdawalność w województwie -83,51% Zdawalność w kraju 95% Zdawalność w województwie 94% Zdawalność w kraju 94,9% Zdawalność w województwie -93,6% kwidzyński - 100% chojnicki % kartuski % człuchowski - 100% Gdańsk % słupski - 100% wejherowski - 100% sztumski- 100 % 12 powiatów ma wyniki niższe kwidzyński 100% sztumski 100% pucki 100% 17powiatów ma wyniki niższe kwidzyński - 100% chojnicki 100% gdański 100% kartuski 100% kościerski 100% pucki 100% słupski 100% sztumski 100% Słupsk 100% 11 powiatów ma wyniki niższe kwidzyński 100% kartuski 100% kościerski 100% malborski 100% pucki 100% słupski 100% sztumski 100% 13 powiatów ma wyniki niższe

56 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wnioski: 1) Maturzyści powiatu kwidzyńskiego w roku 2013 w zakresie języka polskiego, języka angielskiego i matematyki uzyskali bardzo wysoką zdawalność w stosunku do wyników maturzystów w województwie pomorskim (ścisła czołówka województwa). Poniżej przedstawiono średnie wyniki matury w latach w skali staninowej. Skale znormalizowane umożliwiają odniesienie wyników poszczególnych zdających i średnich wyników szkół w całej populacji zdających w kraju oraz porównanie wyników w różnych latach. W systemie egzaminów zewnętrznych do porównania wyników zdających oraz średnich wyników szkół wykorzystuje się dziewięciostopniową skalę staninową. Tabela nr 39. Skala staninowa Numer stanina Nazwa stanina 1 najniższy 2 bardzo niski 3 niski 4 niżej średni 5 średni 6 wyżej średni 7 wysoki 8 bardzo wysoki 9 najwyższy W 2007 roku pracownicy CKE podzielili wyniki egzaminów zewnętrznych na trzy strefy: Strefa I- wyniki niskie (stanin 1-3) Strefa II- wyniki średnie (stanin 4-6) Strefa III- wyniki wysokie (stanin 7-9).

57 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 40a, 40b, 40c, 40d, 40e. Średnie wyniki zdających część pisemną egzaminu maturalnego w liceach ogólnokształcących i technikach powiatu kwidzyńskiego w latach wyrażone w skali staninowej. I Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie j. angielski j. polski matematyka Sportowe Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie 2013 j. angielski 5 j. polski 5 matematyka 6 Technikum nr 1 w Kwidzynie Technikum nr 2 w Kwidzynie j. angielski j. polski matematyka Technikum nr 3 w Kwidzynie Technikum nr 4 w Kwidzynie j. angielski j. polski matematyka Technikum w Prabutach j. angielski j. polski matematyka

58 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wnioski: 1) I i II Liceum Ogólnokształcące w Kwidzynie w zakresie obowiązkowych przedmiotów egzaminacyjnych w większości przypadków uzyskuje wyniki w górnej granicy strefy wyników średnich, tj. na poziomie 6 stanina (wyższej średni). W roku 2013 w II Liceum Ogólnokształcącym średnie wyniki z matematyki i języka polskiego są wysokie na poziomie 7 stanina. W I Liceum Ogólnokształcącym wysoki wynik maturzyści uzyskali z języka polskiego (7 stanin). 2) W technikach, w roku 2013, najlepsze wyniki maturzyści uzyskali w zakresie języka polskiego - w Technikum nr 1 i Technikum w Prabutach (6 stanin). 3) Najsłabiej w 2013 roku w technikach wypadł egzamin z języka angielskiego, w większości na poziomie 4 stanina (niżej średni), za wyjątkiem Technikum nr 1 w Kwidzynie, którego uczniowie osiągnęli wynik na poziomie 5 stanina. Wykres nr 13, 14, 15, 16, 17. Rozkład wyników zdających pisemny egzamin maturalny w szkołach, dla których organem prowadzącym jest powiat kwidzyński w 2010, 2011 i 2012 r. z przedmiotów obowiązkowych w strefach wyników niskich, średnich i wysokich. j.polski ,6 66,7 16, ,1 56,7 17, ,5 57, ,3 61,6 33,1 0% 50% 100% strefa I - wyniki niskie (stanin 1-3) strefa II - wyniki średnie (stanin 4-6) strefa III - wyniki wysokie (stanin 7-9)

59 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Jak widać na powyższych wykresach matura w roku 2013 w zakresie wszystkich przedmiotów, za wyjątkiem języka rosyjskiego, wypadła znacznie lepiej niż w latach poprzednich. Istotnie zwiększyła się liczba uczniów uzyskujących wyniki średnie i wysokie, natomiast zmniejszyła się liczba uczniów z niskimi wynikami. Niniejszy raport nie zawiera wyników matury z wykorzystaniem EWD (Edukacyjna Wartość Dodana), z uwagi na to, iż aktualne wskaźniki efektywności nauczania w szkołach za lata zostaną opracowane i opublikowane przez zespół EWD przy Centralnej Komisji Egzaminacyjnej w Warszawie dopiero w miesiącu listopadzie 2013 r.

60 ZSO 2 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Tabela nr 41 Zestawienie zdających egzaminy maturalne na poziomie rozszerzonym w liceach ogólnokształcących i technikach w latach Egzamin maturalny Szkoła Liczba wszystkich zdających w tym Liczba zdających wszystkich przedmioty zdających matematyczno - przyrodnicze w tym zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze Liczba wszystkich zdających w tym zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze Liczba wszystkich zdających w tym zdających przedmioty matematyczno - przyrodnicze I Liceum Ogólnokształcące II Liceum Ogólnokształcące Sportowe Liceum Ogólnokształcące Technikum nr Technikum nr Technikum nr Technikum nr Technikum w Prabutach Wynik egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe jest formą oceny poziomu opanowania wiadomości i umiejętności z zakresu danego zawodu, ustalonych w standardach wymagań będących podstawą przeprowadzania egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe. Egzamin zawodowy przeprowadzany jest dla absolwentów: - zasadniczych szkół zawodowych, - techników, - szkół policealnych. Egzamin zawodowy przeprowadzony był w ostatnim roku nauki w okresie od czerwca do sierpnia, w terminie ustalonym przez dyrektora Centralnej Komisji Egzaminacyjnej. Warunki uzyskania dyplomu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe: - etap pisemny - uczeń musiał uzyskać co najmniej 50 % możliwych do uzyskania punktów z części I i co najmniej 30 % z części II, - etap praktyczny - zdający musiał uzyskać co najmniej 75 % możliwych do uzyskania punktów.

61 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ W roku szkolnym 2012/2013 do egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe przystąpiło 403 uczniów, spośród 438 absolwentów techników i zasadniczych szkół zawodowych (tj. 92,01 %). 4.1 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r. Tabela nr 42. Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r. w szkołach prowadzonych przez powiat kwidzyński. Lp. Szkoła Typ Stan klas wg SIO na (rekrutacja do kl. I) Stan klas wg SIO na Liczba absolwentów na Liczba uczniów, którzy nie przystąpili do egzaminu Liczba zdających absolwentów 2013 Liczba absolwent ów 2013, którzy zdali egzamin Liczba absolwentów 2013, którzy nie zdali egzaminu Szkoła absolwenci 2013 Zdawalność w % Woje wództ wo Kraj 1. ZSP 1 2. ZSP 2 3. ZST 4. ZSP 4 5. ZSPP Szkoły prowadzone przez powiat Szkoły prowadzone przez powiat Szkoły prowadzone przez powiat T ,08 64,4 65,1 ZSZ ,24 75,8 79,6 T ,2 64,4 65,1 ZSZ ,7 75,8 79,6 ZSZ S brak danych T ,11 64,4 65,1 ZSZ ,37 75,8 79,6 T ,10 64,4 65,1 ZSZ ,29 75,8 79,6 T ,86 64,4 65,1 ZSZ ,54 75,8 79,6 T ,57 ZSZ ,43 ZSZ S Razem szkoły prowadzone przez powiat ,69 67,83 Wnioski: 1) Zdawalność egzaminu zawodowego w technikach prowadzonych przez powiat kwidzyński wynosi 64,57 % i wyższa od średniej wojewódzkiej o 0,17 %. W porównaniu ze średnią zdawalnością w kraju jest niższa o zaledwie 0,53 %.

62 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ ) Zdawalność egzaminu zawodowego w zasadniczych szkołach zawodowych, dla których powiat kwidzyński jest organem prowadzącym wynosi 87,43 % i jest wyższa od średniej wojewódzkiej aż o 11,63 % i od średniej krajowej o 7,83 %. 3) Egzamin potwierdzający kwalifikacje zawodowe w technikach najlepiej zdali uczniowie Technikum nr 2 w Kwidzynie (79,2 %), najsłabiej uczniowie Technikum nr 4 (38,10 %) i Technikum nr 3 (42,11 %). 4) W zasadniczych szkołach zawodowych egzamin zawodowy najpomyślniej wypadł w Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 1 w Kwidzynie (95,24 %) oraz Zasadniczej Szkole Zawodowej nr 4 w Kwidzynie (94,29 %). Wyniki obu szkół są znacznie wyższe niż średnie wojewódzkie i krajowe. Najsłabiej poradzili sobie z tym egzaminem uczniowie Zasadniczej Szkół Zawodowej w Prabutach (61,54 %). Wykresy 18, 19, 20, 21, 22. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w 2013 r. w szkołach zawodowych prowadzonych przez powiat kwidzyński. Wniosek: Uczniowie Zespołu szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 w Kwidzynie uzyskali wysokie wyniki w egzaminie zawodowym we wszystkich zawodach, w których kształci szkoła. Zarówno na poziomie technikum, jak i zasadniczej szkoły zawodowej.

63 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wniosek: Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 2 w Kwidzynie uzyskał zróżnicowane wyniki w zakresie kształcenia zawodowego, od bardzo wysokich na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej oraz w zawodzie technik hotelarstwa do znacząco słabszych w zawodzie technik organizacji usług gastronomicznych. Wniosek: Wyniki kształcenia zawodowego w Zespole Szkół Technicznych w Kwidzynie są zróżnicowane. Wysokie w zawodzie mechanik monter maszyn i urządzeń oraz monter mechatronik i bardzo niskie w zawodzie technik elektronik.

64 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wniosek: Uczniowie Zespołu Szkół Ponadgimnazjalnych nr 4 w Kwidzynie uzyskali wysoką zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w zawodach kształcących na poziomie zasadniczej szkoły zawodowej (technolog robót wykończeniowych w budownictwie, murarz oraz monter instalacji i urządzeń w sanitarnych). Natomiast niska jest zdawalność w zawodach kształcących na poziomie technikum.

65 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2012/ Wniosek: Uczniowie Zespołu Szkól Ponadgimnazjalnych w Prabutach bardzo dobrze zdali jedynie egzamin w zawodzie technik pojazdów samochodowych. Egzaminy w pozostałych zawodach (zarówno na poziomie technikum jak i zasadniczej szkoły zawodowej) są niezadawalające. Wykres nr 23. Zdawalność (%) egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkołach niepublicznych powiatu kwidzyńskiego w stosunku do średniej zdawalności w technikach i szkołach policealnych województwie i kraju. 4.2 Wyniki egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe na przestrzeni kilku lat. Wykres nr 24. Zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w latach we wszystkich typach szkół powiatu kwidzyńskiego w kontekście wyników krajowych. % ,21 54,65 74,69 66,4 67,4 66,7 69,39 67,5 67,8 60,2463,1 61,79 powiat 40 kraj Począwszy od roku 2011 zdawalność egzaminu potwierdzającego kwalifikacje zawodowe w szkołach powiatu kwidzyńskiego jest wyższa od średniej zdawalności w kraju. Na szczególną uwagę zasługuje wzrost zdawalności tego egzaminu w roku 2013 w stosunku do lat poprzednich. Zdawalność w roku 2013 uczniów powiatowych szkół jest wyższa aż o 6,89 % od średniej zdawalności w kraju.

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski

o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2008/2009 w szkołach i placówkach prowadzonych przez Powiat Kartuski z uwzględnieniem wyników sprawdzianów i egzaminów Kartuzy,

Bardziej szczegółowo

Jakich rozwiązań potrzebujemy?

Jakich rozwiązań potrzebujemy? Szkolnictwo ponadgimnazjalne. Jakich rozwiązań potrzebujemy? Lębork, 11 października 2013r. SZKOLNICTWO ZAWODOWE POWIATU LĘBORSKIEGO ORAZ WSPARCIE SZKÓŁ Z WYKORZYSTANIEM FINANSOWANIA POZABUDŻETOWEGO Szkoły

Bardziej szczegółowo

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim

Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Powiat Malborski Aktualny stan szkolnictwa zawodowego w powiecie malborskim Rodzaje szkół funkcjonujących cych w powiecie malborskim: 1. Publiczne szkoły ponadgimnazjalne: - dla młodziem odzieŝy y (dzienne)

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2011/2012

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 2012 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2011/2012 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2011/2012 2 SPIS TREŚCI Spis treści

Bardziej szczegółowo

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016

OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 OFERTA KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO NA POZIOMIE PONADGIMNAZJALNYM W POWIECIE KWIDZYŃSKIM NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Od 1 września 2012 wprowadzono znaczące zmiany w szkolnictwie zawodowym. Jedną z nich jest zmiana

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2013/2014) Wychowanie przedszkolne W roku szkolnym 2013/2014 na terenie Rzeszowa funkcjonowało 41 miejskich przedszkoli. W 213 oddziałach opieką objęto

Bardziej szczegółowo

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej

Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej Rozwój szkolnictwa zawodowego w kontekście branży elektryczno-elektronicznej OBECNA STRUKTURA SZKOLNICTWA ZAWODOWEGO Od 1 września 2012 r. w systemie szkolnym funkcjonują następujące szkoły prowadzące

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015)

OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) OŚWIATA RZESZOWSKA (wybrane zagadnienia) (rok szkolny 2014/2015) Wychowanie przedszkolne Rok szkolny Liczba dzieci w przedszkolach Liczba dzieci w punktach przedszkolnych przy SP Łącznie Liczba oddziałów

Bardziej szczegółowo

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r.

Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KOŚCIERSKIEGO W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 Kościerzyna, dnia 30 października 2015 r. Zadania oświatowe realizowane przez Powiat Kościerski wynikają

Bardziej szczegółowo

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi

Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi MOC W REGIONACH Nowa perspektywa finansowa 2014-2020 w edukacji Indywidualizacja nauczania w kontekście edukacji uczniów ze specjalnymi potrzebami edukacyjnymi Kraków, 28-29 listopada 2013 r. Czym jest

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie działalności Powiatowego Ośrodka Kariery

Podsumowanie działalności Powiatowego Ośrodka Kariery Podsumowanie działalności Powiatowego Ośrodka Kariery działającego przy Poradni Psychologiczno-Pedagogicznej w Kwidzynie Rok szkolny 2014/2015 Cykliczne spotkania (współpraca) doradcy zawodowego z pedagogami/osobami

Bardziej szczegółowo

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty

Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Działanie 9.1 Wyrównywanie szans edukacyjnych i zapewnienie wysokiej jakości usług edukacyjnych świadczonych w systemie oświaty Cel Działania:

Bardziej szczegółowo

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015

Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu. marzec 2015 Koncepcja reorganizacji sieci szkół ponadgimnazjalnych w Raciborzu marzec 2015 Szkolnictwo ponadgimnazjalne w roku szkolnym 2014/2015 Licea ogólnokształcące 1027 uczniów 30% Technika 1585 uczniów 47% Szkoły

Bardziej szczegółowo

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r.

Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016. Szkoły ponadgimnazjalne. Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Wnioski i rekomendacje LKO ze sprawowanego nadzoru pedagogicznego w roku szkolnym 2015/2016 Szkoły ponadgimnazjalne Lublin, 22 sierpnia 2016 r. Realizacja zadań z nadzoru pedagogicznego - ewaluacje W roku

Bardziej szczegółowo

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych

o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych I n f o r m a c j a o stanie realizacji zadań oświatowych Powiatu Kartuskiego za rok szkolny 2012/2013 w tym wynikach sprawdzianu i egzaminów zewnętrznych Kartuzy 2013 r. Obszary priorytetowe w oświacie

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-500 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2012 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2013 Spis

Bardziej szczegółowo

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r.

WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN r. WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH UCZNIÓW ZE SPECJALNYMI POTRZEBAMI EDUKACYJNYMI JEDNYM Z PRIORYTETOWYCH ZADAŃ MEN 29.03.2011r. Joanna Wrona Departament Zwiększania Szans Edukacyjnych 1 Zmiany w kształceniu

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2013/2014 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie

Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionie 2007-2013 Priorytet IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach Cel 1: Zmniejszenie nierówności w upowszechnieniu edukacji, szczególnie pomiędzy obszarami

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego.

1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1. Charakterystyka szkół ogólnokształcących i zawodowych Powiatu Wodzisławskiego. 1) Licea ogólnokształcące. A. Zespół Szkół im. 14 Pułku Powstańców Śląskich w Wodzisławiu Śląskim. I Liceum Ogólnokształcące

Bardziej szczegółowo

Kuratorium Oświaty w Gdańsku

Kuratorium Oświaty w Gdańsku Kuratorium Oświaty w Gdańsku Konferencja dla dyrektorów szkół i placówek wrzesień 2015 Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej państwa w roku szkolnym 2015/16 1.Wzmocnienie bezpieczeństwa dzieci

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10

PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 PLAN PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ NR 10 W ROKU SZKOLNYM 2014/2015 STANDARDY: I. Organizacja pracy dydaktycznej nowoczesnej szkoły. II. Efektywne zarządzanie nowoczesną szkołą. III. Praca dydaktyczna. IV. Działania

Bardziej szczegółowo

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie

Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie Podniesienie jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych poprzez zaangażowanie przedstawicieli partnerów społecznych w dostosowywanie kształcenia zawodowego do potrzeb rynku pracy 1. Dokument strategiczny

Bardziej szczegółowo

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone

1. Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum: 1. Licea ogólnokształcące: Lp. Szkoła Przedmioty rozszerzone Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30

biologia chemia 1 30 Ogółem 7 210 matematyka fizyka 1 30 biologia chemia 1 30 Oferta edukacyjna na rok szkolny 2012/2013 (przedstawiona przez dyrektorów szkół i placówek oświatowo-wychowawczych prowadzonych przez Powiat Kraśnicki). Szkoły ponadgimnazjalne na podbudowie gimnazjum:

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30

POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 POWIATOWY URZĄD PRACY W KWIDZYNIE 82-501 Kwidzyn, ul. Grudziądzka 30 RAPORT Z MONITORINGU ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE KWIDZYŃSKIM ZA 2011 ROK CZĘŚĆ II PROGNOSTYCZNA Lipiec 2012 Spis

Bardziej szczegółowo

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO

BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO BAZA KSZTAŁCENIA PONADGIMNAZJALNEGO ZASOBY RZECZOWE I REALIZOWANE KIERUNKI KSZTAŁCENIA ZAWODOWEGO Opracowanie na podstawie materiałów promocyjnych oleckich szkół zawodowych Krystyna Zdan Powiatowy Koordynator

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r.

Zarządzenie Nr 358/2015 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 26 lutego 2015 r. Zarządzenie Nr 358/2015 z dnia 26 lutego 2015 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2015/2016 szkoły ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

Numer Nazwa tabeli Strona

Numer Nazwa tabeli Strona ZAŁĄCZNIKI DO POLITYKI OŚWIATOWEJ NA LATA 2012-2015 (STAN NA 30.06.2012 R.) Numer Nazwa tabeli Strona Tabela nr 1 Liczba etatów pedagogicznych w przeliczeniu na 1 ucznia w latach szkol. 2009/10-2011/12

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY

BIULETYN INFORMACYJNY BIULETYN INFORMACYJNY 4-1 OŚRODEK SZKOLENIA I WYCHOWANIA MK OCHOTNICZYCH HUFCÓW PRACY Ul. Zamenhofa 1 65-186 Zielona Góra tel./fax (68) 452-61-52 e-mail: osiw.zgora@ohp.pl OCHOTNICZE HUFCE PRACY Ochotnicze

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA

PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA Zespół Szkół Zawodowych i Ogólnokształcących im. 9 Drezdeńskiej Brygady Artylerii w Morągu PREZENTACJA KIERUNKÓW KSZTAŁCENIA 14-300 Morąg, ul. Kujawska 1 tel./fax 89 757 26 70 www. moragzszio.com.pl ZESPÓŁ

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół Ekonomicznych im. Jana Pawła II w Staszowie na lata 2012-2017 1 Misja szkoły rynkowej. Szkoła wspiera uczniów w przygotowaniu do dobrego funkcjonowania w gospodarce Wizja

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2016/2017 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.

Tomasz Madej doradca metodyczny. Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom. Radom, 2 grudnia 2015 roku Tomasz Madej doradca metodyczny Radomski Ośrodek Doskonalenia Nauczycieli ul. J. Słowackiego 17 26-600 Radom tel. 48 360 00 05 www.rodon.radom.pl Struktura szkolnictwa zawodowego

Bardziej szczegółowo

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r.

Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru. Mielec, 6 września 2013 r. Szkoła zawodowa szkołą pozytywnego wyboru Mielec, 6 września 2013 r. Zmiany ustawy o systemie oświaty Zmiany w kształceniu zawodowym zostały wprowadzone ustawą z dnia 19 sierpnia 2011 r. o zmianie ustawy

Bardziej szczegółowo

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 NP.532.1.2015.PS Kraków, 25 sierpnia 2015 r. PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO SPRAWOWANEGO PRZEZ MAŁOPOLSKIEGO KURATORA OŚWIATY W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 1. Podstawa prawna planowania działań: 18 ust. 1-3 rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku

DZIAŁANIA PREZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN. Departament Edukacji Urzędu Miejskiego w Białymstoku DZIAŁANIA EZYDENTA MIASTA BIAŁEGOSTOKU NA RZECZ MŁODZIEŻY, NAUCZYCIELI ORAZ RODZIN dyrektor nauczyciel uczeń rodzic EZYDENT MIASTA BIAŁEGOSTOKU SPOTKANIE DYREKTORÓW SZKÓŁ GIMNAZJALNYCH I PONADGIMNAZJALNYCH

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 2015 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH POWIATU KWIDZYŃSKIEGO ZA ROK SZKOLNY 2014/2015 Informacja o stanie realizacji zadań oświatowych za rok szkolny 2014/2015 2 SPIS TREŚCI I. WSTĘP...

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016

PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 PLAN PRACY NAUCZYCIELA DORADCY ZAWODOWEGO W ROKU SZKOLNYM 2015/2016 Obszar pracy nauczyciela doradcy zawodowego w szkole i jego najważniejsze zadania z zakresu edukacyjno-zawodowego wsparcia ucznia określa

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół

Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół Starostwo Powiatowe w Zduńskiej Woli Wydział Edukacji Powiat zduńskowolski ma bogatą i urozmaiconą sieć szkół. Na terenie powiatu działa 20 szkół podstawowych, 11 gimnazjów (w tym 1 społeczne), 3 licea

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA. z dnia 12 lutego 2015 r. ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.31.2015 BURMISTRZA OLECKA z dnia 12 lutego 2015 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Działania projektowe powiatu lęborskiego oraz koncepcja kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim. Elżbieta Godderis Wicestarosta Lęborski

Działania projektowe powiatu lęborskiego oraz koncepcja kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim. Elżbieta Godderis Wicestarosta Lęborski Działania projektowe powiatu lęborskiego oraz koncepcja kształcenia zawodowego w powiecie lęborskim Elżbieta Godderis Wicestarosta Lęborski W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego dla Województwa Pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U )

Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U ) Zmiany w prawie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 27 sierpnia 2015 r. w sprawie nadzoru pedagogicznego (Dz.U.2015.1270) - nadzór w formie ewaluacji, kontroli i wspomagania - ewaluacja to

Bardziej szczegółowo

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim

Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim Kształcenie zawodowe w Zespole Szkół Ekonomicznych w Starogardzie Gdańskim dotychczasowe działania i wyzwania w Roku Szkoły Zawodowców 22 września 2014 2 Struktura Szkoły Zespół Szkół Ekonomicznych Kociewskie

Bardziej szczegółowo

Kartuzy, sierpień 2013 r.

Kartuzy, sierpień 2013 r. II część raportu MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIATOWYM URZĘDZIE PRACY W KARTUZACH W 2012 ROKU Kartuzy, sierpień 2013 r. Spis treści WSTĘP I. Analiza absolwentów szkół wyższych według

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy

KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy KONCEPCJA FUNKCJONOWANIA I ROZWOJU ZESPOŁU SZKÓŁ BUDOWLANO-ELEKTRYCZNYCH im. Jana III Sobieskiego w Świdnicy I. Charakterystyka szkoły i jej środowiska Zespół Szkół Budowlano-Elektrycznych jest szkołą

Bardziej szczegółowo

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum

Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Ścieżki kształcenia dla absolwenta gimnazjum Od 1 września 2012 roku obowiązuje nowa struktura szkolnictwa ponadgimnazjalnego. Oto krótka ściągawka dla gimnazjalistów i ich rodziców. Z dniem 1 września

Bardziej szczegółowo

Co dalej, gimnazjalisto?

Co dalej, gimnazjalisto? Co dalej, gimnazjalisto? Z dniem 1 września 2012 roku w szkołach ponadgimnazjalnych weszło w życie Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 lutego 2012 r. w sprawie ramowych planów nauczania

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2013/2014 Podstawa prawna: - 18 ust. 1 i 2, 3 ust. 1-3 rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 7 października

Bardziej szczegółowo

województwo pomorskie

województwo pomorskie MONITOROWANIE I DOSKONALENIE PROCESU WDRAŻANIA PODSTAW PROGRAMOWYCH KSZTAŁCENIA W ZAWODACH 2012-2015 województwo pomorskie Witold Woźniak Gdańsk, 27 sierpnia 2014 Priorytet III Wysoka jakość systemu oświaty

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 3312/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r.

Zarządzenie Nr 3312/2017 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 28 kwietnia 2017 r. Zarządzenie Nr 3312/2017 w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2017/2018 szkoły ponadpodstawowe i ponadgimnazjalne, prowadzone

Bardziej szczegółowo

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz

zmiany wymienionego rozporządzenia zostały ogłoszone w Dzienniku Ustaw z 2015r. poz ZARZĄDZENIE NR ORN.0050.39.2016 BURMISTRZA OLECKA z dnia 3 marca 2016 r. w sprawie planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli oraz ustalenia maksymalnej kwoty dofinansowania opłat w

Bardziej szczegółowo

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012)

OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE. (rok szkolny 2011/2012) OŚWIATA RZESZOWSKA W PIGUŁCE (rok szkolny 2011/2012) Miasto Rzeszów organ prowadzący Miasto Rzeszów w roku szkolnym 2011/2012 było organem prowadzącym dla 144 szkół i placówek różnych typów, w tym dla:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016

Sprawozdanie. na rok szkolny 2015/2016 Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wydział Rozwoju Edukacji Sprawozdanie z rekrutacji do szkół ponadgimnazjalnych w województwie pomorskim na rok szkolny 2015/2016 Opracowała st. wizytator Ewa Kobylińska- Panylik

Bardziej szczegółowo

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku

Starostwo Powiatowe w Rypinie, 20 kwietnia 2015 roku Projekty realizowane przez Powiat Rypiński Dobry Zawód Lepszy Start Działanie 9.2 POKL, wartość projektu 2 748 754,05 zł, dofinansowanie 2 336 440,94 zł. Pogłębiaj wiedzę, rozwijaj umiejętności, poznaj

Bardziej szczegółowo

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016

PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 PLAN DOSKONALENIA ZAWODOWEGO NAUCZYCIELI SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 3 IM. ADAMA MICKIEWICZA W SZAMOTUŁACH na lata 2011-2016 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256,

Bardziej szczegółowo

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice

Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice Irena Laska Dyrektor Wydziału Edukacji i Sportu Starostwo Powiatowe w Chojnice 15 szkół i placówek 5237 Uczniów 516 Etatów nauczycieli 4 doradców zawodowych Kształcenie w ponad 50 zawodach (T i ZSZ) 227

Bardziej szczegółowo

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r.

Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU. Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Poprawa jakości kształcenia w szkołach ponadgimnazjalnych działania KOWEZiU Warszawa, 26-27 sierpnia 2013 r. Wdrażanie zmian w kształceniu zawodowym W okresie wdrażania zmian KOWEZiU wspiera nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim

Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Kuratorium Oświaty w Gdańsku Wdrażanie reformy szkolnictwa zawodowego w województwie pomorskim Gabriela Albertin Reforma obniżenia wieku obowiązku szkolnego w województwie pomorskim Poradnik MEN KO Gdańsk

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU

Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Witold Woźniak Modernizacja kształcenia zawodowego oferta KOWEZiU Warszawa, 23 października 2013 r. Przygotowanie do zmian KOWEZiU, jako centralna placówka doskonalenia nauczycieli, realizował wsparcie

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r.

Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu w Kraśniku z dnia 23lutego 2011 r. Uchwała Nr13-37/11 Zarządu Powiatu z dnia 23lutego 2011 r. w sprawie ustalenia liczby oddziałów i miejsc w klasach pierwszych w roku szkolnym 2011/2012 w szkołach i placówkach oświatowo-wychowawczych prowadzonych

Bardziej szczegółowo

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017

Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie. na rok szkolny 2016/2017 Zasady rekrutacji do ZSOiZ w Czyżewie na rok szkolny 2016/2017 Podstawa prawna: 1) ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (tekst jednolity: Dz. U. z 2004 roku Nr 256, poz. 2572 z późniejszymi

Bardziej szczegółowo

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013)

ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie w Górze (rok szkolny 2012/2013) ROCZNY PLAN PRACY WEWNĄTRZSZKOLNEGO DOSKONALENIA NAUCZYCIELI Gimnazjum nr 1 im. Marii Skłodowskiej-Curie (rok szkolny 2012/2013) PLAN OPRACOWANO W OPARCIU O: Podstawowe kierunki realizacji polityki oświatowej

Bardziej szczegółowo

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY

OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY OFERTA EDUKACYJNA ŚWIETOCHŁOWICKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH A POTRZEBY LOKALNEGO RYNKU PRACY NA PODSTAWIE BADANIA ŚWIĘTOCHŁOWICKIEGO RYNKU PRACY W LATACH 2010 2015 PRZEPROWADZONEGO PRZEZ GENERAL PROJEKT

Bardziej szczegółowo

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe:

I. Kierunki doskonalenia i dokształcania uznane jako priorytetowe: Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr ON.0050.3245.2014. MZO Prezydenta Miasta Bielska-Białej z dnia 28 marca 2014r. PLAN DOFINANSOWANIA FORM DOSKONALENIA NAUCZYCIELI W ROKU BUDŻETOWYM 2014 ORAZ USTALENIA MAKSYMALNEJ

Bardziej szczegółowo

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego

Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak. Plan doskonalenia zawodowego Zespół Szkół im. Lotników Polskich w Płocicznie-Tartak Plan doskonalenia zawodowego na lata 2013-2018 Podstawa prawna: 1. Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty ( Dz.U. Nr 256, poz. 2572 z 2004

Bardziej szczegółowo

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016

PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Warszawa, dnia 28 sierpnia 2015r. SNP.551.8.2015 PLAN NADZORU PEDAGOGICZNEGO MAZOWIECKIEGO KURATORA OŚWIATY NA ROK SZKOLNY 2015/2016 Mazowiecki Kurator Oświaty sprawuje nadzór pedagogiczny zgodnie z ustalonymi

Bardziej szczegółowo

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013

Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 Planowany nabór do szkół ponadgimnazjalnych w roku szkolnym 2012/2013 2012-04-27 11:32, Renata Pacek I Liceum Ogólnokształcące im. Juliusza Słowackiego matematyka, fizyka biologia, chemia język polski,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r.

Zarządzenie Nr 4213/2014 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 27 lutego 2014 r. Zarządzenie Nr 4213/2014 z dnia 27 lutego 2014 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2014/2015 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH

OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH OFERTY RUDZKICH SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 ul. Gen. J. Hallera 6, 41-709 Ruda Śląska www.zsp1.mzopo.pl Zespół Szkół Ponadgimnazjalnych nr 1 Technikum nr 1 technik pojazdów

Bardziej szczegółowo

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Rozwój kształcenia i doradztwa zawodowego w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Priorytety Jaka jest struktura na poziomie szkolnictwa centralnym zawodowego (PO WER) 1. Strategiczna współpraca z partnerami

Bardziej szczegółowo

Comenius- Regio partnerska współpraca

Comenius- Regio partnerska współpraca Comenius- Regio partnerska współpraca Lokalnie na rzecz Edukacji. Polsko Niemiecka wymiana doświadczeń w ramach rozwiązywania specjalnych potrzeb edukacyjnych Doświadczenia Zespołu Szkół Specjalnych w

Bardziej szczegółowo

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy

Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1. Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy 1 1. Poznaj świat edukacji i pracy - ścieżki kształcenia, typy szkół - świat zawodów, w, w tym tzw. zawodów w przyszłości ci, 2. Poznaj siebie: - własne zainteresowania, - własne uzdolnienia, - swój j

Bardziej szczegółowo

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012

Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Arkusz diagnozy potrzeb edukacyjnych nauczycieli województwa świętokrzyskiego w roku szkolnym 2011/2012 Szanowni Państwo Nauczyciele, Dyrektorzy szkół i placówek oraz Przedstawiciele Organów Prowadzących

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r.

Zarządzenie Nr 1761/2016 Prezydenta Miasta Płocka z dnia 29 lutego 2016 r. Zarządzenie Nr 1761/2016 z dnia 29 lutego 2016 r. w sprawie: porozumienia z dyrektorami szkół dotyczącego ustalenia zawodów, w których kształcić będą w roku szkolnym 2016/2017 szkoły ponadgimnazjalne,

Bardziej szczegółowo

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego

Modernizacja kształcenia zawodowego. Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego Modernizacja kształcenia zawodowego Jacek Falkowski Departament Kształcenia Zawodowego i Ustawicznego 1 Zmiany przepisów prawa oświatowego w obszarze kształcenia zawodowego i ustawicznego ustawa z dnia

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2015/2016 Na podstawie art. 9 ust. 2, art. 10 ust. 1 i ust. 9 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO 2014-2020 DLA SZKÓŁ W ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 w nowej perspektywie finansowej

Bardziej szczegółowo

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013

Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 Kryteria rekrutacji kandydatów do klas pierwszych w Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach na rok szkolny 2012/2013 1 W Zespole Szkół im. Marii Konopnickiej w Pyskowicach przeprowadza się nabór

Bardziej szczegółowo

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015

Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Zasady i kryteria rekrutacji uczniów do szkół w Zespole Szkół Ponadgimnzjalnych im. Kazimierza Jagiellończyka w Łasinie na rok szkolny 2014/2015 Na podstawie art.10 ustawy z dnia 6 grudnia 2013 r. o zmianie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014

INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 INFORMACJA O STANIE REALIZACJI ZADAŃ OŚWIATOWYCH ZA ROK SZKOLNY 2013/2014 Obowiązek sporządzenia i przedstawienia informacji o stanie realizacji zadań oświatowych wynika z dyspozycji art. 5a ust. 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim

Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim Monitoring zawodów deficytowych i nadwyżkowych w powiecie lęborskim RAPORT ZA ROK 2012 CZĘŚĆ II - PROGNOSTYCZNA Zleceniodawca: Powiatowy Urząd Pracy w Lęborku ul. Gdańska 35 84-300 Lębork Badanie zrealizowane

Bardziej szczegółowo

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu!

ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych i placówek oświatowych podległych Powiatowi Kędzierzyńsko-Kozielskiemu! Powiatowy Zespół Oświaty ul. Damrota 30, 47-220 Kędzierzyn-Koźle tel.: (77) 472 38 86; (77) 472 38 85 e-mail: oswiata@powiat.kedzierzyn-kozle.pl ZAPRASZAMY DO ZAPOZNANIA SIĘ z aktualną ofertą szkół ponadgimnazjalnych

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r.

ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY. z dnia 31 sierpnia 2017 r. ZARZĄDZENIE NR 57/17 WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO KURATORA OŚWIATY z dnia 31 sierpnia 2017 r. w sprawie Planu nadzoru pedagogicznego Warmińsko-Mazurskiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2017/2018 Na podstawie

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku

ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 Wójta Gminy Popielów z dnia 30 stycznia 2014 roku ZARZĄDZENIE NR 0050.481.2014 z dnia 30 stycznia 2014 roku w sprawie ustalenia na rok budżetowy 2014 planu dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli, maksymalnej kwoty dofinansowania opłat

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu

Program Operacyjny Kapitał Ludzki na Podkarpaciu Program Operacyjny Kapitał Ludzki 2007-2013 na Podkarpaciu Możliwości wsparcia w ramach Priorytetu IX Rzeszów, 20 lipca 2011 r. PRIORYTET IX Rozwój wykształcenia i kompetencji w regionach W ramach Priorytetu

Bardziej szczegółowo

Gimnazjum nr 2 w Giżycku

Gimnazjum nr 2 w Giżycku Gimnazjum nr 2 w Giżycku Plan rozwoju zawodowego Elżbiety Zalewskiej- nauczyciela polonisty ubiegającego się o stopień awansu zawodowego na nauczyciela dyplomowanego Data rozpoczęcia : 1.09.2003 r. Data

Bardziej szczegółowo

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI)

MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) MONITORING ZAWODÓW DEFICYTOWYCH I NADWYŻKOWYCH W POWIECIE WAŁBRZYSKIM W 2011 ROKU (CZ. II - ABSOLWENCI) Wałbrzych, lipiec 2012 1 Wstęp Powiatowy Urząd Pracy w Wałbrzychu analizując sytuację na lokalnym

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013

KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 KONCEPCJA PRACY SZKOŁY PODSTAWOWEJ W BŁONIU NA ROK SZKOLNY 2012/2013 Koncepcja pracy uwzględnia cele i zadania funkcjonowania Szkoły Podstawowej w Błoniu,wnioski sformułowane przez Radę Pedagogiczną, wnioski

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r.

UCHWAŁA NR 152/67/12 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ. z dnia 18 kwietnia 2012 r. UCHWAŁA NR 52/67/2 ZARZĄDU POWIATU W OSTROWI MAZOWIECKIEJ z dnia 8 kwietnia 202 r. w sprawie akceptacji kierunków kształcenia, zawodów i kwalifikacji zawodowych w roku szkolnym 202/203 w szkołach ponadgimnazjalnych,

Bardziej szczegółowo

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016

Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 Plan nadzoru pedagogicznego Łódzkiego Kuratora Oświaty na rok szkolny 2015/2016 I. Podstawa prawna 1. Ustawa z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r. Nr 256, poz. 2572 z późn. zm.)

Bardziej szczegółowo

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015

Plan pracy szkoły. Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 Plan pracy szkoły Zespołu Szkoły Podstawowej i Gimnazjum w Pudliszkach 2014/2015 1 LP CEL/ZADANIE SPOSÓB REALIZACJI ODPOWIEDZIALNI TERMIN REALIZACJI KSZTAŁCENIE Poprawa jakości pracy szkoły 1. Doskonalenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r.

UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO. z dnia 13 stycznia 2011 r. ul. Głowackiego 5 UCHWAŁA NR. ZARZĄDU POWIATU BRZESKIEGO z dnia 3 stycznia 20 r. w sprawie ustalenia zawodów oraz określenia limitów naboru w szkołach ponadgimnazjalnych prowadzonych przez Powiat Brzeski

Bardziej szczegółowo

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka

KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011. Założenia główne: Dydaktyka KONCEPCJA PRACY ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH W NATOLINIE NA ROK SZKOLNY 2010 / 2011 Podstawa prawna: Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 9 października 2009r. w sprawie nadzoru pedagogicznego

Bardziej szczegółowo

Projakościowe rozwiązania realizowane przez samorządy/ wyniki nauczania szkół a polityka samorządu. Autor: Danuta Woronowicz

Projakościowe rozwiązania realizowane przez samorządy/ wyniki nauczania szkół a polityka samorządu. Autor: Danuta Woronowicz Projakościowe rozwiązania realizowane przez samorządy/ wyniki nauczania szkół a polityka samorządu Autor: Danuta Woronowicz Powiat kwidzyński: leży w południowo - wschodniej części województwa pomorskiego

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie

Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Program Operacyjny Kapitał Ludzki w lubelskiej oświacie Projekty oświatowe wdrażane w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki 2007-2013 współfinansowane ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 2012/2013 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego

SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 2012/2013 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego SPRAWOZDANIE Centrum Kształcenia Praktycznego w Pleszewie (podsumowujące) rok szkolny 202/203 wynikające z realizacji Planu Nadzoru Pedagogicznego I ZAJĘCIA PRAKTYCZNE I PRAKTYKI ZAWODOWE Centrum Kształcenia

Bardziej szczegółowo

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017

Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 Koncepcja pracy Zespołu Szkół nr 4 w Suwałkach na lata 2014-2017 1. Podstawa prawna Ustawa z 7 września 1991 r. o systemie oświaty (Dz. U. 2004 r., nr 256, poz. 2572 ze zm.); Rozporządzenie Ministra Edukacji

Bardziej szczegółowo

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016.

Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli. Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie. nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. Plan Doskonalenia Zawodowego Nauczycieli Szkoły Podstawowej nr 2 im. Przyjaciół Ziemi w Kostrzynie nad Odrą na lata 09. 2011-08.2016. 1. Podstawa prawna: a) Ustawa z dnia 07.09.1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r.

Warszawski System. Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju szkół zawodowych. Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Współpraca m.st. Warszawy z pracodawcami na rzecz rozwoju Doradztwa szkół zawodowych Zawodowego Warszawa, 1 grudnia 2015 r. Warszawski System Doradztwa Zawodowego Koncepcja funkcjonowania

Bardziej szczegółowo