Uwaga, dziecko! Najmilsza Studentka i Superstudent. Syberyjski rafting. Na wsi z tramwajem. Nak³ad ! Wielka dama mia³a gest

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uwaga, dziecko! Najmilsza Studentka i Superstudent. Syberyjski rafting. Na wsi z tramwajem. Nak³ad 10 000! Wielka dama mia³a gest"

Transkrypt

1 Zły plan taryfowy TP S.A. przyczyną nieporozumień na linii Pałac Prezydencki Urząd Rady Ministrów * maj 2008 r. * ISSN Uwaga, dziecko! Syberyjski rafting Stypendium w Niemczech Na wsi z tramwajem Wielka dama mia³a gest Studenckie wspomnienia Jerzego Stuhra (2) Najmilsza Studentka i Superstudent Nak³ad ! Magazyn bezp³atny

2 REKLAMA REKLAMA 2, maj 2008

3 WARTO PRZECZYTAÆ 130 tys. ods³on miesiêcznie W gazecie 5 Najmilsza Studentka i Superstudent Krakowa Nie planowa³am ci¹ y, ale sta³o siê... 7 Uwaga, dziecko! 16 Rêka Fatimy korespondencja z Mali 17 Tam, gdzie smoki schodz¹ do morza korespondencja z Wietnamu 18 Festiwal Nauki w Krakowie 19 Studenckie wspomnienia Jerzego Stuhra (2): Wielka dama mia³a gest 20 Sharon Stone, szybkie samochody 21 i studentki UJ 8 SMS poleca ksi¹ ki 9 Prezydent medyków 10 Stypendium w Chinach: W stolicy rozrywki 11 Stypendium w Niemczech: Na wsi z tramwajem 12 Telling a joke, czyli Szkoci na weso³o. Poradnik 13 profesora Bella nie tylko dla wyje d aj¹cych na Wyspy 14 Syberyjski rafting 15 ekstremalna wakacyjna przygoda 21 Szko³a Dziennikarstwa Praktycznego 22 Ich dwoje i Cafe Latte 23 Bajkoczytacz 24 Felieton o modzie: Ch³opaki, zmieñcie majtki na wiosnê Anegdoty o profesorach i studentach 25 Recenzja filmowa: Monolog niekontrolowany M³odzi na scenie alternatywnego rocka Kid A 26 Nowy Pompon: Z³y plan taryfowy TP S.A. przyczyn¹ nieporozumieñ na linii Pa³ac Prezydencki Urz¹d Rady Ministrów Gabinet Tuska przedstawi³ plan na minut Wybuch³ sk³ad bielizny wojskowej REKLAMA REKLAMA maj 20083

4 List od naczelnego Whisky i weso³e poranki prezydenta Pewien Szkot poczêstowa³ Amerykanina wyborn¹ whisky. Nalał nieco cennego płynu do maleńkiej szklaneczki i powiedział: Spróbuj! To wspaniała szkocka, która ma już 18 lat! Jak na swój wiek, jest bardzo mała odpowiedział Amerykanin. To jeden z żartów o Szkotach, czyli byłych mieszkańcach Krakowa wyrzuconych stąd za rozrzutność, które przytacza w tym numerze prof. Bell. W poprzednich wydaniach Profesor ratował czytelników z językowych opresji podsuwając stosowne, angielskie przysłowia. Teraz pokazuje, jak na Wyspach rozbrajać dowcipami drętwe sytuacje. Dla poprawy humoru, przed nieuchronnie zbliżającą się sesją, polecamy też Nowego Pompona (26 str.), który odkrył, że zły plan taryfowy TP S.A. jest przyczyną nieporozumień na linii Pałac Prezydencki Urząd Rady Ministrów. Pompon wyjaśnia dlaczego opcja Tanie, wesołe poranki, którą w promocji wybrał prezydent, uniemożliwia głowie państwa stały kontakt z premierem. Kolejne porady profesora i kolejne newsy z Pompona dopiero w październiku. Wesołych wakacji! Leszek Rafalski Stylowy Magazyn Studencki SMS Wydawca: Wydawnictwo Rafalski PRESS ul. Lipiñskiego 16/18, Kraków Redaktor naczelny: Leszek Rafalski, tel , , Zespó³ redakcyjny: Iga Ba³os, Bart³omiej Bartoszek, Bartek Borowicz, ukasz Gazur, Joanna Gloc, Maciek Gowin, Marek Haratym, Monika Jurczyk, Joanna Kozie³, Kamila Koziñska, Bartosz Kurek, Joanna Kustra, Marcin Lubertowicz, Katarzyna ukasik, Katarzyna Miernik, Jakub Nowak, Piotr Ogórek, Weronika Ostatek, Janusz Podolski, Piotr R¹palski, Andrzej Sadecki, Anna Tokarczyk, Aœka Wojciechowska, Anna Wojdy³o Korespondenci zagraniczni: Emanuela Karastojanowa (Grecja), Konrad Kozio³ (USA), Iza Kwiatkowska (Austria), Karina Rafalska (Szkocja), Karolina Starzyñska (Chiny), Monika Œwiêchowicz (Anglia) Internet: Projekt i opracowanie graficzne: Marek Haratym Redakcja nie zwraca tekstów niezamówionych oraz zastrzega sobie prawo do ich redagowania i skracania. Za treœæ og³oszeñ redakcja nie odpowiada. Na stronach 27 i 28 znajduj¹ siê materia³y reklamowe. Druk: Eurodruk-Kraków Sp. z o.o., Al. Pokoju 3 Nak³ad: egz. Zdjêcie na ok³adce: Ola Turska z Akademii Pedagogicznej, Najmilsza Studentka Krakowa Fot. Wojciech Kamiñski 4 maj 2008 W Poznaniu odby³ siê fina³ presti owego konkursu Central and Eastern European Moot Court. Reprezentacja Wydzia³u Prawa i Administracji UJ z³o ona z seminarzystów prof. S³awomira Dudzika z Katedry Prawa Europejskiego, w sk³adzie (na zdjêciu od lewej) Kamil Szybilski, Anna Mielczarek, Miko³aj Wietrzny i Tomasz Kozie³, zajê³a drugie miejsce. Tomasz Kozie³ otrzyma³ tak e nagrodê dla najlepszego mówcy, któr¹ jest sta w Trybunale Sprawiedliwoœci Wspólnot Europejskich, a Miko³aj Wietrzny zosta³ uhonorowany wyró nieniem w tej samej kategorii. Szersza informacja na Marcin Lubertowicz Czy warto zostaæ w Polsce? Zmywak w Anglii, czy praca w kraju za 1200 z³ brutto? Samorz¹d Studentów UJ organizuje 2 czerwca (godz ) w Sali Konferencyjnej Biblioteki Jagielloñskiej konferencjê prowokacyjnie zatytu³owan¹ Czy warto zostaæ w Polsce?. Wyk³ad inauguracyjny wyg³osi prof. Grzegorz Ko³odko. Wœród zaproszonych goœci znaleÿli siê m.in. pracownicy Ministerstwa Pracy i Polityki Spo³ecznej. Wraz z wybitnymi przedstawicielami polskiej socjologii i psychologii, postaraj¹ siê przybli yæ skalê zjawiska emigracji i omówiæ jego skutki. Patronat nad konferencj¹ objê³a redakcja Polityki". OG OSZENIE (DL) Pokój dla studentki Emerytowany pracownik naukowy wynajmie studentce pokój z samodzieln¹ ³azienk¹ w zamian za pomoc w prowadzeniu domu. Tel Rekomendacje. PROMOCJA ECDL i... zajêcia z g³owy! Warto zadbaæ o swoj¹ edukacjê z zakresu zastosowañ informatyki oraz udokumentowaæ zdobyte umiejêtnoœci. Takim sposobem potwierdzenia kwalifikacji jest uzyskanie Europejskiego Certyfikatu Umiejêtnoœci Komputerowych - ECDL (European Computer Driving Licence). Studenci posiadaj¹cy certyfikat mog¹ byæ zwolnieni z zajêæ technologii informatycznych na podstawie rozporz¹dzenia MNiSW. Certyfikat honorowany jest w 146 krajach. Dostêpne s¹ równie certyfikat ECDL Advanced i certyfikat ECDL CAD. Egzaminy mo na zdawaæ w Krakowskim Centrum Egzaminacyjnym ECDL przy ul. Smoleñsk 25 oraz w laboratoriach ECDL w kilku wy szych uczelniach w Krakowie. Szczegó³owe informacje, a tak e przyk³adowe testy mo na znaleÿæ na oraz na

5 STUDIA Tradycyjnie podczas juwenaliów odby³y siê wybory Najmilszej Studentki i Superstudenta Krakowa. Tytu³y przypad³y Oli Turskiej z Akademii Pedagogicznej i Konradowi Pondo z AWF. Co ³¹czy tê parê? Zami³owanie do tañca. To oni w imieniu wszystkich studentów odebrali od władz miasta klucze do bram Krakowa na czas trwania juwenaliów. Aby dostąpić zaszczytu, musieli zostać wybrani Najmilszą i Superstudentem swo ich uczelni. Później wygrali rywalizację międzyuczelnianą. Musieli wykazać się talentem kulinarnym, pokazać, jak umiejętnie chować ściągi podczas egzaminu, przekonać niesympatycznego bramkarza w klubie, aby wpuścił ich na imprezę bez biletu. Musiałem też przekonać rektora, aby pomimo sześciu niezda nych egzaminów, ale za to z tytułem Superstudenta w garści, pozwo lił mi kontynuować studia wspomina Konrad. To tylko niektóre konkurencje, w których zmierzyli się z żakami z pozostałych uczelni. W nagrodę za tytuł Najmilszej Studentki i Su perstudenta Krakowa 2008 pojadą na wczasy, otrzymali też wiele nagród rzeczowych. Najmilsza Studentka i Superstudent 2008 Konrad Pondo studiuje na III roku turystykę i rekreację. Co robi, kiedy nie ma go na uczelni? Przede wszystkim pracuję. Jako in struktor tańca towarzyskiego, sędzia koszykówki, członek dwóch kabaretów. A w weekendy podróżuję po całej Polsce prowadząc ba le, wesela, pikniki jako konferansjer i DJ. Poza tym uprawiam trochę sportu: koszykówka, taniec, squash i siatkówka dodaje. Ola Turksa z III roku pedagogiki przedszkolnej i wczesnoszkol nej wolny czas spędza równie aktywnie. Trenuję sportowy taniec towarzyski, czytam książki, spaceruję po Krakowie i po świecie, nie zapominam o bliskich osobach i pracuję m.in. tańcząc w programie Jaka to melodia wyznaje Najmilsza. Bartek Borowicz ZDJÊCIA WOJCIECH KAMIÑSKI Kwestionariusz Najmilszej Ulubione miejsce w Krakowie: gdybym chcia³a je wymieniaæ, nie starczy³o by miejsca. Kraków to moje magiczne miasto. Tu siê urodzi³am. Lubiê znajdowaæ miejsca, których turyœci nie zauwa aj¹, a przechodz¹ obok. Patrzê na nie z innej perspektywy. Gdybym mog³a pojechaæ na wymarzone wakacje... zabra³abym moich przyjació³, gitarê i polecia³abym tam, gdzie ca³y czas mielibyœmy b³êkit nieba i wody, a s³oñce ogrzewa³oby nas swoimi promieniami. Najszczêœliwsza w yciu by³am... cieszê siê z ka dej ma³ej rzeczy. Ale najszczêœliwsze momenty s¹ jeszcze przede mn¹. Nie bêdê zdradzaæ, o co chodzi. Ulubiony alkohol: drink z ma³¹ iloœci¹ obojêtnie jakiego alkoholu, eby nie by³o go za bardzo czuæ i piwo z bardzo du ¹ iloœci¹ soku. Zawsze przy barze siê ze mnie œmiej¹, jak to zamawiam. not. BB maj 20085

6 REPORTA Okres studiów jawi siê jako czas niekoñcz¹cej siê zabawy i beztroski. Pieluchy to ostatnia rzecz o jakiej myœli student. Jednak bywa i tak. Pojawia siê Ono: najpierw malutka fasolka, z czasem coraz wiêksza, a rodzi siê wielki ma³y cz³owiek. Tak ma³y, e strach wzi¹æ go na rêce. I tak wielki, bo potrafi w sekundê zaw³adn¹æ sercami innych. Studenckie rodzicielstwo, najczêœciej nieplanowane, jest przyspieszon¹ lekcj¹ ycia i doros³oœci. Studia, praca, doros³e ycie Dorota ma 24 lata. Jej syn Artur prawie 4. Umówiłyśmy się na rozmowę na gadu gadu, bo Artur chorował i nie chciała go zostawiać samego. W ciążę zaszła będąc na I roku filo logii romańskiej. Do wakacji nie było widać brzucha, więc jak pojawiła się na uczelni w październiku, tuż przed rozwiązaniem, wszyscy byli w szoku. Przyjaciele cieszyli się razem ze mną, ale nie brakowało osób, które patrzyły na mnie jak na zjawisko. Nie planowałam cią ży, ale stało się. Miałam 21 lat. Byłam doro sła i odpowiadałam za siebie. 6 maj 2008 Nie planowa³am ci¹ y, ale sta³o siê Uwaga, dziecko! Wróciła na uczelnię już 3 tygodnie po po rodzie, choć nie miała na to najmniejszej ochoty. Wolała zostać w domu, żeby niczego nie przegapić. Nie pozwoliła jej na to rodzi na, ostro motywując do powrotu. Nie żałuje: Dziecko szybko rośnie, ale bez przesady. Niczego nie straciłam. Nie było tak, że w czasie mojej nieobecności Artur nagle zaczął samodzielnie siadać, chodzić czy mówić. Kiedy usprawiedliwiała swoją nie obecność na uczelni, niektórzy wykła dowcy kazali przynosić zaświadczenie od lekarza. Z reguły okazywali jednak dużo dobrej woli. Składali życzenia i przymy kali oczy na drobne niedociągnięcia. Do rota zdaje sobie sprawę, że traktowali ją ulgowo. Spokojnie łączyła studia z wy chowaniem małego. Inspiracjê do pracy licencjackiej Doroty stanowi³ Artur. Temat narzuci³o samo ycie Motyw dziecka w literaturze belgijskiej. Byłam w komfortowej sytuacji. Oboje z mężem pochodzimy z Krakowa. Mieszka liśmy z moją mamą, która nie pracowała i odciążała mnie jak mogła. Maciek pracował i zarabiał na nasze utrzymanie. Licencjat pisała o motywie dziecka w li teraturze. Artur wypełnił jej świat, ale ona nie rezygnuje z siebie. Czasem trzeba dla własnego dobra wyjść z domu. Nikt nie jest super mamą czy super tatą. Warto skorzystać z pomocy bli skich, zostawić dziecko zaufanej osobie i zrobić coś tylko dla siebie. Nie ma nic gor szego od sfrustrowanych rodziców. apaæ ka d¹ chwilê Z Agnieszką udało mi się umówić na ka wę. Uśmiechnęła się na wieść, że chcę o niej napisać artykuł. Nie robi przecież nic specjalnego: ot, na V roku romanistyki wy chowuje dwójkę dzieci. Trzy lata temu obroniła pracę magisterską na AWF, na tu rystyce. Matką została rok wcześniej. Na rodziny dziecka sprawiły, że jej świat sta nął na głowie. Nagle przestała być panią własnego czasu. Ciężko się przyzwyczaić do sytuacji, kiedy nic nie zależy od ciebie. Zajęło mi to prawie dwa lata. Przez rok mieszkaliśmy po za Krakowem. Mąż pracował, a ja, kiedy Bazyl zasypiał, pisałam pracę magisterską. Na drugim kierunku wzięła wówczas dziekankę. Po powrocie na uczelnię nie do magała się specjalnego traktowania. Nie afi szowała się ze swoim macierzyństwem, że by studenci nie traktowali jej z rezerwą. Jest drobną kobietką i pewnemu wykładowcy trudno było uwierzyć, że ma dziecko. Inni nie zawsze chcieli godzić się na zmiany grup. W końcu jednak udawało się ich prze konać. Kiedy wychodziła na uczelnię, dziecko powierzała opiekunkom.

7 Dziecko sprawi³o, e Ania dojrza³a i zaczê³a powa nie patrzeæ na ycie. O swojej rodzinie mówi z dum¹ i radoœci¹. Moja mama mieszka w Krakowie, ale pracuje i nie mogła nam pomagać. Przycho dziła siostra męża też studentka. Kiedy urodziła się Jagoda, prace zaczęłam odda wać indywidualnie. Im starsze dziecko, tym trudniej pogo dzić naukę w domu z opieką nad nim. Książ ki przypominają dziecięce kolorowanki, ze szyty nierzadko mają powyrywane strony. Z dwójką problem narasta. Jednak Agniesz ka nigdy nie obawiała się, że nie da rady. Kluczem do jej sukcesu była samodyscypli na, sprawdzona opiekunka i mieszkanie po łożone blisko uczelni. Brzmi trywialnie, ale to naprawdę uła twia sprawę. Kiedy żyjesz, wykorzystując każdą chwilę, nie warto marnować czasu na dojazdy. Wszystko jest do pogodzenia, jeże li tylko się chce. W akademiku te mo na praæ i gotowaæ Ania, matka 6 letniej Izy, patrzy na studenc kie rodzicielstwo przez pryzmat czasu. W dzisiejszych czasach dzieci przegry wają z karierą, wyjazdem zagranicznym, kupnem mieszkania czy samochodu. Według tej zasady ciąża przydarza się tylko student kom nieodpowiedzialnym i lekkomyślnym. Nieprawda. Może zdarzyć się każdemu. Sama zaszła w ciążę na I roku matematy ki. Z powodów zdrowotnych musiała prze rwać studia dzienne. Nadal mieszkała jed nak w akademiku ze swoim mężem stu dentem elektrotechniki. Kiedy urodziła się mała, obowiązki dzieliliśmy równo między siebie. Ja zajmo wałam się Izą w tygodniu, a mąż weeken dami, bo po porodzie zaczęłam studia w try bie zaocznym, ale na nowym kierunku wy brałam administrację. Przez myśl nam nawet nie przeszło, żeby zrezygnować z nauki. W akademiku też można prać, sprzątać i goto wać dla dziecka. W tym czasie dużo pomagali im finan sowo rodzice: bez nich nie utrzymali by trzyosobowej rodziny. Dla uczelni byli zwykłymi studentami, którym wystarczy pomoc w postaci zakwaterowania w akade miku. Dziadkowie okazali się niezastąpieni również w czasie sesji, kiedy potrzebowali REKLAMA czasu, żeby przygotować się do egzami nów. Wbrew pozorom życie małżeństwa w akademiku nie przypomina sielanki. Iza nie miała wielu dobrych cioci, ale kiedy potrze bowałam coś załatwić, zawsze mogłam li czyć na przyjaciół. Dwa pokoje dalej miesz kało inne małżeństwo z dzieckiem bardzo się zżyliśmy, bo mieliśmy podobne proble my. Dzieciaki bawiły się razem i były szczę śliwe. Ani brakowało czasu dla siebie, nie pa mięta jednak, żeby kiedykolwiek miała wąt pliwości, czy dobrze robi. W trudnych chwilach analizowała sytuację i szukała jej pozytywnych aspektów. Z ciążą zaczęłam myśleć poważnie o życiu. Wiedziałam, że jestem odpowiedzial na za drugą osobę, że nie jestem i nigdy nie będę sama. Zawsze miałam dobry kontakt z dziećmi to upewniało mnie, że będzie do brze. Miała rodzinę, studia, przyjaciół. Nie czuła się gorzej od innych. Kiedy Iza miała 2 lata zaczęła pracę. Magisterium obroniła w zeszłym roku. Pracodawcy patrzą na mnie życzliwie. Wiedzą, że osoba, która godzi wiele obo wiązków, będzie dobrym i zorganizowanym pracownikiem. Patrząc na swoją córeczkę jest dumna, że tak wiele osiągnęli z mężem. Mają odcho wane dziecko, stabilną sytuację materialną i wciąż są młodzi. Dziś wiem, co jest w życiu najważniej sze. Udało nam się przebrnąć przez ciężki okres, który jednak z perspektywy czasu mi le wspominam. Skończyliśmy studia, ale na dal mamy kontakt ze znajomymi z roku. Te raz oni zakładają rodziny, planują dzieci. Czasem przychodzą do nas po rady jako do świadczonych rodziców. To zabawne przecież jesteśmy w tym samym wieku Alina O arowska REKLAMA pon-pt od 14:00 do ostatniego klienta, sob-ndz od 16:00 do ostatniego klienta. ul.miko³ajska 14 tel * pon wt happy day: warka po 3,90 z³ * w ka d¹ œrodê karaoke * w czwartki koncerty maj 20087

8 poleca REKLAMA Wœciek³y od urodzenia Jak wygl¹da œwiat widziany zza kierownicy samochodu Jeremy'ego Clarksona? Czy mo na poczuæ siê naprawdê wolnym, gdy ycie we wspó³czesnym spo³eczeñstwie pe³ne jest progów zwalniaj¹cych? Mo na pod warunkiem, e wentylem bezpieczeñstwa naszych frustracji stanie siê œmiech. Wœciek³y od urodzenia to zbiór 180 pe³nych angielskiego humoru tekstów, które sprawi¹, e znów bêdziecie wybuchaæ œmiechem. Ta skrz¹ca siê obrazoburczymi metaforami lektura dowodzi, e najlepszym gwarantem przyczepnoœci na ostrych zakrêtach ycia jest zdrowy dystans do siebie i do œwiata. Trzymajcie siê mocno! Zapowiada siê ostra jazda! Jeremy Clarkson Wœciek³y od urodzenia. Wydawnictwo Insignis. Cena 35 z³. Kim jesteœmy? Wyzwania dla amerykañskiej to samoœci narodowej Samuel Huntington, jeden z najwa niejszych intelektualistów naszych czasów, autor Zderzenia cywilizacji najbardziej dyskutowanej ksi¹ ki prze³omu wieków zaj¹³ siê tym razem mitem amerykañskiej to samoœci. Czy prawdziwy Amerykanin to bia³y anglosaski protestant, który budowa³ potêgê Stanów Zjednoczonych, czy m³ody Latynos, którego oskar a siê o niszczenie ich gospodarczej potêgi? Wiadomo by³o, e ta ksi¹ ka wywo³a kontrowersje. Po jej publikacji w Ameryce rozpêta³a siê burza, Carlos Fuentes oskar y³ Huntingtona o rasizm i skrajny konserwatyzm. Samuel Huntington Kim jesteœmy? Wyzwania dla amerykañskiej to samoœci narodowej. Wydawnictwo Znak. Cena 49 z³. By³o minê³o. Wspomnienia dziecka- o³nierza Gdy Sierra Leone ogarnê³a wojna domowa Ishmael Beah by³ dzieckiem. Bardzo szybko straci³ w niej najbli sz¹ rodzinê, by³ œwiadkiem rzezi dokonywanych przez rebeliantów i o³nierzy, a wkrótce sta³ siê jednym z nich. Potrzebowaliœmy narkotyków i broni pisa³ o sobie i grupce nastolatków z oddzia³u. Beah prze y³ i dziœ sam pomaga dzieciom, które doœwiadczy³a wojna. Jego ksi¹ ka sta³a siê miêdzynarodowym bestsellerem. Brutalne i przera aj¹co smutne sprawozdanie z tego, jak zwyk³e dzieci zosta³y przemienione w zawodowych zabójców tak napisa³ o niej The Guardian. Ishmael Beah By³o minê³o. Wspomnienia dziecka- o³nierza. Wydawnictwo Znak. Cena 29 z³. REKLAMA Akademia Pedagogiczna im. Komisji Edukacji Narodowej w Krakowie Pierwsza Uczelnia Pedagogiczna w Polsce. Lider ogólnopolskich rankingów w kategorii uczelni pedagogicznych, wielokrotny zdobywca Z³otego Indeksu tygodnika "Wprost" zaprasza na studia podyplomowe. Szczegó³owe informacje na stronie: ul. Podchor¹ ych 2, Kraków tel. (012) , fax (012)

9 STUDIA, STYPENDIA W IFMSA mia³am mo liwoœæ przekonaæ siê, jak wielka drzemie w ludziach si³a mówi Kamila Bia³ek Prezydent medyków Była zdecydowana rozpocząć studia w krakowskiej PWST, potem zmieniła plany i wybrała Wydział Lekarski Collegium Medicum UJ. Tutaj przypadek sprawił, że zetknęła się z Międzynarodowym Stowarzyszeniem Studentów Medycyny (IFMSA). Nie przypuszcza ła wówczas, że coś ważnego zaczyna się w jej życiu. W szkole podstawowej Kamila Białek uczestniczyła w zajęciach teatralnych i już wtedy marzyła o aktorstwie. Dodatkowo przez czte ry lata tańczyła w balecie, a przez dwa w zespole tańca i śpiewu. Mój nauczyciel aktorstwa do dziś nie może odżałować, że wybrałam medycynę mówi Kamila. * W liceum zainteresowała się chirurgią plastyczną. Nowa pasja spra wiła, że teatr przegrał z medycyną. Będąc na drugim roku studiów związała się z IFMSA. Zapisała się do tej organizacji, aby wesprzeć swoim głosem koleżankę, która kandydowała do Zarządu Oddziału Kraków IFMSA Poland. W ten niepozorny sposób Kamila zaczęła jedną z największych przygód swojego życia. W latach była Prezydentem Oddziału Kraków, a od 1 stycznia tego roku przewodzi całemu IFMSA Poland. Do jej obo wiązków należy między innymi uczestnictwo w międzynarodowych zjazdach oraz spotkaniach krajowych, które współorganizuje. Ostatnie światowe spotkanie młodych medyków odbyło się w mar cu w Meksyku. Trzykrotnie brała też udział w praktykach zagranicznych organi zowanych przez stowarzyszenie w Turcji, Włoszech i Portugalii. * Pracy w stowarzyszeniu poświęcam trzy czwarte swojego czasu przyznaje Kamila. A co z nauką? Wobec natłoku obowiązków uzyskanie wysokiej średniej staje się mało realne. Stowarzyszenie jest pewnym spełnieniem marzeń i sposobem na życie. Kamila lubi mieć dużo spraw na głowie, pomaga jej to lepiej za rządzać swoim czasem oraz mobilizować się. Zaznacza też, że jest osobą bardzo aktywną. Każdy dzień jest pierwszym reszty twojego życia stwierdza. Ma silne wsparcie ze strony rodziny oraz przyjaciół. Dzięki temu znajduje czas na swoje pasje: narciarstwo, marketing i zarządzanie oraz... gotowanie. Kocham gotować. Gdy tylko mam chwilę wolnego czasu, za mykam się w kuchni zwierza się. Lubi dobre kino, a jej ulubione filmy to Dom z piasku i mgły oraz Return to paradise. Przeczy tała wszystkie książki Dana Browna, chętnie sięga po Ericha Segala i Harlana Cobena. Obecnie wolny czas na czytanie książek to dla mnie luksus mówi. Trzeba też dodać, że od pięciu lat jest fanką zespołu Kosheen. * Kamila kończy VI rok studiów, złożyła już przysięgę Hipokratesa. Świadomość, że wkrótce będę musiała wziąć odpowiedzialność za pacjenta budzi duże emocje mówi. I co potem? Nie mam za miaru nigdzie wyjeżdżać. Jestem silnie związana z Krakowem za znacza z uśmiechem. Chciała zostać chirurgiem plastycznym, ale życie zweryfikowało te plany. Teraz myśli o dermatologii. W październiku chce zacząć studia podyplomowe na kierunku zarządzanie w służbie zdrowia. Gdy mowa o marzeniach stwierdza, że najważniejsze dla niej to być w życiu szczęśliwą i mieć się z kim tym szczęściem dzielić. * Co dała jej praca w stowarzyszeniu? Miałam możliwość przekonać się, jak wielka drzemie w ludziach siła i jak sama potrafię osiągać coraz to nowe sukcesy i stawiać czoła wyzwaniom, które mogły wy dawać się dla mnie nieosiągalne odpowiada. Okres działalności w IFSMA to najciekawsze lata w moim życiu. Za 10 lat z pewnością spojrzę na nie z ogromnym uśmiechem. Bart³omiej Bartoszek 2 miliony studentów IFMSA czyli Miêdzynarodowe Stowarzyszenie Studentów Medycyny istnieje ju 56 lat, zrzesza 2 miliony studentów na ca³ym œwiecie, w tym 2 tysi¹ce w Polsce. Wspó³pracuje m.in. z WHO, UNICEF i UNESCO. W naszym kraju studenci z IFMSA prowadz¹ akcje edukacyjne, prozdrowotne i profilaktyczne. Jednymi z bardziej znanych s¹ Szpital pluszowego misia oraz Ogólnopolski Program Edukacyjny Mam haka na raka. Stowarzyszenie zajmuje siê te organizowaniem praktyk studenckich w ponad 50 krajach. maj 20089

10 STUDIA, STYPENDIA Stypendium w Chinach W stolicy rozrywki Ładną masz koszulę mówię, kiedy wchodzimy do metra. Fake Armani odpowiada i ściąga swe ter, bym w całej okazałości mogła podziwiać chińską odzieżową produkcję w podrobio nym gatunku. 50 kuaiów (5 dolarów) za do brej jakości koszulę, to niedrogo, a że to nie jest prawdziwy Armani, to już ma mniejsze znaczenie. W Chinach wszystko można zna leźć w dwóch wersjach: oryginalnej i podro bionej. Micha³ Go³¹b, student UJ, do Chin przy jechał na roczne stypendium rządu chińskie go. Wybrał Szanghaj, bo wcześniej odwie dził już Pekin i chciał zobaczyć inną metro polię. Poza tym Szanghaj jest stolicą rozryw ki i biznesu podkreśla, rozrywkę stawiając na pierwszym miejscu. Od poniedziałku do piątku Michał uczęszcza na kurs językowy na East China Normal University. Mieszka w akademiku, którego koszty (105 euro) po REKLAMA krywa ze stypendium (niecałe 300 euro). Za jęcia są bezpłatne, więc resztę Michał ma do dyspozyji. Czy to wystarczy, by przeżyć miesiąc w Szanghaju? To wystarczy na podstawowe wydatki, takie jak jedzenie czy komunikację miejską. Ale jeśli chcesz podróżować lub zaszaleć w mieście dodatkowe pieniądze są potrzebne przekonuje. W akademiku mieszka w pokoju dwu osobowym z Francuzem, który stał się jego przewodnikiem i kompanem szanghajskiego życia. Dzięki międzynarodowemu towarzy stwu, z którym się zaprzyjaźnił i chińskiej zasadzie guanxi (kontakty, kontakty, kontak ty) poznał ludzi werbujących białe twarze do produkcji filmowych i telewizyjnych. Te raz Michał ma swojego agenta, który infor muje go o organizowanych castingach. Jako statysta brał już udział w chińskiej produkcji filmowej i w reklamie Chevroleta. Za każdy dzień zdjęć płącą 50 euro, do tego zwracają koszty dojazdu na plan i za pewniają wyżywienie wylicza. Popołu dniami i w weekendy Michał oddaje się uro kom szanghajskiego życia, a że jest ono nie zwykle interesujące, dlatego też te dodatko we pieniądze zawsze się przydają. Aœka Wojciechowska Autorka prowadzi bloga na stronie Polityki : 10 maj 2008

11 STUDIA, STYPENDIA Stypendium w Niemczech Na wsi z tramwajem W Bremie, w studenckim krêgu kulturowym Można go przeżyć tylko raz, dlatego swojego Socratesa zaplanowałam nadzwyczaj skrupulatnie, wiedząc dokładnie gdzie, po co i dlaczego. Niestety, nic z tego nie wyszło, bo Szanowna Komisja postano wiła wysłać mnie do Hochschule Bremen miejsca, którego nawet w planach C i D nie brałam pod uwagę. Zielone miasto Mój pierwszy dzień w Bremie nie należał do najlepszych. Miasto wydawało się smutne, puste i deszczowe. Największym zaskocze niem była jednak stancja ciemna piwnica z toaletą jak z dworca PKS, za 250 euro mie sięcznie. Potem było już tylko lepiej i se mestr na stypendium uznaję za niezwykle udany i godny polecenia. Spośród innych miast Dolnej Saksonii Brema wyróżnia się dużą ilością zieleni, pięknym renesansowym ratuszem, dosko nałą komunikacją miejską i wszechobecnością rowerów. Nad całością czuwa statua Rolanda od Pieśni, z któ rym podobno należy się witać i żegnać, przy przyjeździe i wyjeździe (zapomniałam!). Brema ma wiele do zaofe rowania imprezy, koncerty, festiwale A na typowej dys kotece z kolei ma się wrażenie, że rzeczywiście trafiło się na wieś z tramwajem, jak o Bremie mówią mieszkańcy Hamburga. Ja wieś lubię, więc czułam się tam jak w domu. Hamburg i inne miasta Dolnej Saksonii odwiedzałam jednak regularnie korzystając z seme stralnego biletu (Semestertic ket) na komunikację miejską w Bremie i kolej regionalną w landzie. Po pierwsze praktyka Hochschule Bremen jest uczelnią, która stawia na prak tykę. Każdy z oferowanych bloków zajęć zawiera element praktyczny. Studenci zaś mu szą odbyć obowiązkową, 3 miesięczną praktykę i semestr za granicą. Zajęcia prowadzo ne są często w połączeniu z prezentacją multimedialną, materiałem fil mowym lub debatą. Na ocenę końcową skła dają się z reguły: prezentacja, prace pisem ne, aktywność i test końcowy. W Niemczech wiele się dyskutuje, przy czym zasada prowadzący ma zawsze rację nie ma racji bytu. Studenta traktuje się jako pełnoprawnego partnera, który ma głos tak że w kwestii sposobu prowadzenia zajęć, programu itp. Byłam świadkiem dyskusji, na którą prowadzący zaprosił studentów, by wprowadzić zmiany w programie przedmio tu o niskiej frekwencji. REKLAMA Stypendyści Socratesa nie mają taryfy ulgowej, nie są bowiem jedynymi na wy mianie. Dzięki rozbudowanej sieci uczelni partnerskich studiuje tu kilkaset osób z naj różniejszych zakątków świata. Bezprzewodowy Internet jest wszędzie, a uczenia jest doskonale wyposażona od strony technicznej. Studiując dziennikarstwo miałam okazję robić swoje reportaże na sprzęcie naj wyższej klasy w studiu radiowym i telewizyj nym, które mieściło się na uczelni. Mieszkanie i praca Brema jest miastem drogim. Za pokój płaci się tu min. 250 euro miesięcznie. Standard niemieckich mieszkań naturalnie odbiega od tego, który mi zaoferowano po przybyciu. Przyszłym stypendystom polecam więc wy najmowanie tzw. WG (mieszkań studenc kich), zamiast oferowanych przez biuro stu denckie stancji. Akademiki z reguły są droż sze od samodzielnych pokoi w WG i znajdu ją się na obrzeżach miasta. Do stypendium trzeba dołożyć ze swoich średnio euro miesięcznie. Z pracą nie ma problemu. Jako kelnerka zarabiałam 7 euro/godzinę plus napiwki. Pracując 2 dni w tygodniu nie musiałam oszczędzać, a star czało nawet na krótkie podróże. Ewelina Pacyna (UJ) Money, money, money Stypendium: 300 euro miesiêcznie Mieszkanie: 250 euro Op³ata na samorz¹d studencki: 20 euro Semesterticket: 100 euro Bilet godzinny: 2,10 euro Rower: 20 euro Chleb: 1-2 euro Obiad w sto³ówce studenckiej: 2 euro Piwo w pubie: 2,30 euro Zatrudnimy dyspozytorkê centrali ze znajomoœci¹ jêzyka angielskiego maj

12 PRAKTYCZNE R Poradnik profesora Bella nie tylko dla wyje d aj¹cych n Telling a joke, czyli S Drodzy Czytelnicy! W moich poprzednich wykładach omówi liśmy zdradliwe pułapki życia w Wielkiej Brytanii, zasady tekstowania, czyli tworzenia SMS ów (Short Test Messages), a także poznaliśmy podręczny zestaw angielskich przysłów ratun kowych dla panow i dla pań, pomocnych w sytuacjach towarzy skich, gdy nachodzi nas syndrom braku języka w gębie. Miejmy jednak świadomość, że to nie wszystko. Prawdziwy fluent spe aker of English potrafi także rozładować każdą napiętą (lub zwy czajnie drętwą) sytuację, opowiadając zręcznie dowcip (telling a joke). I to właśnie będzie przedmiotem naszego dzisiejszego wy kładu. Zdecydowanie odradzam non native speakerom posługiwanie się humorem angielskim. Dowcip powinien być nie tylko śmieszny, ale także zrozumiały dla słuchaczy. W przypadku humoru angielskiego mamy natomiast do czynienia z sytuacją, kiedy wszyscy domyślają się, że dowcip jest śmieszny, czasami się śmieją, niektórzy nawet REKLAMA wybuchają śmiechem w odpowiednim momencie, natomiast tylko nieliczna grupa ludzi myślących inaczej (wyspiarzy) rozumie, o co chodzi. Ważne jest bowiem to, by odgadnąć, kiedy w dowcipie zaist niała tak zwana pointa czyli punchline. Dlatego pominiemy w tym wykładzie dowcipy abstrakcyjne, często niezrozumiałe nawet dla opowiadającego, a skupimy się na dowcipach etnicznych. Te zaś w Anglii dotyczą przede wszystkim Szkotów i Irlandczyków. Potrzeba opowiedzenia dowcipu często może objawić się już w trakcie podróży na wyspę. Wprawdzie jakość usług tanich linii lot niczych nie nakłania nikogo do żartobliwego nastroju, ale jednak może się zdarzyć sytuacja, kiedy to obok nas zasiądzie w ciasnym fotelu airbusa równie skurczony pasażer, który wyda nam się sympa tyczny i warto będzie z nim nieco pokonwersować, choćby nawet tylko dla wprawy. Na początek można opowiedzieć krótki dowcip o egzotycznej podróży pewnego Szkota: Dokąd pan jedzie? zapytał Szkota współpasażer. W podróż poślubną odpowiedział Szkot. Ach, to wspaniale. A gdzie pańska żona? zapytał współpasa żer. Żona już tam była odpowiedział Szkot. Po angielsku brzmi to She has already been there. Inny Szkot zabrał swoją dziewczynę na przejażdżkę taksówką. Ta dziewczyna była tak piękna, że Szkot z trudem się powstrzymywał, by nie oderwać wzroku od taksometru. She was so beautiful he could hardly keep his eye on the meter. W czasach, kiedy w Szkocji nie było jeszcze licznych przedstawi cieli taniej klasy remontowej rodem znad Wisły (czytaj: studentów na pracowitych wakacjach), pewien szkocki dżentelmen, dajmy na to o imieniu Donald, bo w Szkocji to częste imię, zabrał się do zdzie rania tapet ze ścian swojego mieszkania. Nagle odwiedził go przyja ciel i zapytał: Cóż to, Donaldzie? Remontujesz mieszkanie? Nie odpowiedział Donald. Przeprowadzam się. No. I'm moving house. To ciekawe. Podróżowałem wiele po Szkocji, która jest nadzwy czaj pięknym krajem. Poznałem wielu Szkotów i wcale nie odnio słem wrażenia, że są oni bardziej skąpi od Anglików. Jednak przydo mek sknery przylgnął do nich tak mocno, że dał wręcz początek swoistej tradycji literackiej. Z oszczędności Szkotów żartują sobie nawet Amerykanie. 12 maj 2008 Czy wiecie, jak powstał Grand Canyon? Szkot zgubił tam sześciopensówkę. A Scotsman lost there a sixpence.

13 RADY na Wyspy Szkoci na weso³o Pewien Szkot poczęstował raz Amerykanina wyborną whisky. Rzecz ciekawa, Szkoci popijają whisky na ciepło, bez lodu. Złośli wi Amerykanie, którzy wrzucają lód nawet do herbaty, twierdzą, że Szkoci w ten sposób oszczędzają prąd, który zużyłby zamrażalnik lodówki. Ale do rzeczy. Tak więc ów Szkot nalał Amerykaninowi nieco cennego płynu do maleńkiej szklaneczki i powiedział: Spróbuj! To wspaniała szkocka, która ma już 18 lat! Jak na swój wiek, to jest bardzo mała odpowiedział Ameryka nin. It s very small for its age. Z kolei Anglicy wymyślili na temat Szkotów całą serię złośli wych zagadek. FOT. CODEKA.COM Chcesz przeżyć wszystkie pory roku? Wybierz się na jednodnio wą wycieczkę do Szkocji. Want to experience four seasons? Come to Scotland on a day trip! Pewna brytyjska ekipa filmowa udała się więc na zdjęcia w szkockie góry, zwane Highlands. Chcąc dobrze zaplanować zdję cia, producent postanowił skorzystać z usług szkockiego jasnowi dza. Tomorrow rain powiedział jasnowidz, więc ekipa miała wolne, delektując się znakomitą whisky. Na drugi dzień, jasno widz znowu się pojawił i zapowiedział: Tomorrow sunshine. Rze czywiście, był to słoneczny dzień i ekipa nakręciła zaplanowane sceny. Wieczorem jasnowidz przyszedł i powiedział: Tomorrow rain. I lało jak z cebra. W kolejnym dniu: Tomorrow sunshine. Udane zdjęcia. Sytuacja powtarzała się przez dwa tygodnie i reżyser był bardzo zadowolony. Ale pewnego dnia jasnowidz nie pojawił się na planie. Producent natychmiast postanowił go odnaleźć i udał się do jego skromnej chaty. Co się stało? Dlaczego pan nie przyszedł do pracy? Potrzebujemy pana przepowiedni. Sorry. Can t do it. Radio broken wyjaśnił Szkot. A zatem istnieją również dowody na to, że Szkoci potrafią się śmiać z samych wynalazców BBC, czyli Anglików. Być może mit o skąpstwie Szkotów wynika stąd, że to bardzo praktyczny naród. Ta praktyczność przeniknęła także do skarbnicy szkockich ludo wych mądrości. Na dowód zacytujmy ciekawe szkockie porzeka dło: No matter how much you applaud a jukebox, you have to put ano ther coin in for an encore. Choćbyś nagrodził grającą szafę najgorętszymi brawami, to i tak, zanim zagra na bis, będziesz musiał wrzucić do niej kolejną monetę. I to jest bardzo dobra pointa na finał. W następnym wykładzie przeanalizujemy dowcipy irlandzkie. To be continued. PROMOCJA Profesor W.G. Bell z Instytutu Jêzyka Angielskiego Bell w Krakowie, Dlaczego w Szkocji wiele kościołów ma owalne kształty? Żeby nikt się nie mógł schować w kącie podczas zbierania na tacę. So nobody can hide in the comers during the collection. Kiedy wiadomo, że zaczęło się lato? Gdy Szkot wyrzuca na śmietnik choinkę. When a Scotsman throws his Christmas tree away. Bell Kraków (dawniej Gama-Bell) to jedyna krakowska szko³a jêzykowa z akredytacj¹ EAQUALS Stowarzyszenia na rzecz jakoœci w edukacji jêzykowej, dzia³aj¹cego pod auspicjami Rady Europy. Szczegó³y na stronie: Anglicy, którzy są mistrzami filmów historycznych, upodobali sobie piękne szkockie krajobrazy na filmowe plenery. Jest jednak pewien problem. To pogoda niesłychanie zmienna i często desz czowa. Jak mówi przysłowie: ACCREDITED MEMBER Nr maj

14 PODRÓ E Moskwa, kolej transsyberyjska, Nowosybirsk, Jezioro Bajka³. Typowa wycieczka z gatunku Rosja w pigu³ce, z powodzeniem daj¹ca siê zrealizowaæ w dwa tygodnie. Na szczêœcie wy ej wymienione punkty programu by³y jedynie dodatkiem do zasadniczego celu podró y, któr¹ odby³em wraz z czwórk¹ przyjació³. Zainspirowa³ nas artyku³ na jednym z portali podró niczych. Jednog³oœnie zdecydowaliœmy, e rafting (sp³yw górsk¹ rzek¹ na specjalnych tratwach raftach) w syberyjskich górach A³taju jest czymœ, czego koniecznie musimy spróbowaæ. Na dworcu w Nowosybirsku czeka na nas Paweł, dyrektor miejscowej agencji tury stycznej, z biurem w piwnicy. W katalogach cena oscyluje w granicach 400 dolarów od osoby, według Pawła mamy zapłacić trzy ra zy tyle. Nieprzytomni, po ponad dwóch do 14 maj 2008 bach spędzonych w pociągach, rozpoczyna my żmudny proces targów i kłótni. Diabeł tkwi w szczegółach. Cena samego raftingu wciąż jest aktualna, zgodna z katalogiem. Pozostałe 800 $ Paweł rzeźbi z rozmaitych atrakcji dodatkowych, m.in. odebranie nas z dworca, zatrudnienie mówiącego po angiel sku przewodnika, przejazd w góry, nocleg na kampingu. Ostatecznie dogadujemy się na poziomie 500 $. Bez paszportów Podróż z Nowosybirska w Ałtaj trwa całą noc. Do autobusu wchodzimy bez paszpor tów. Ze względu na problemy z uzyskaniem meldunku zostają w biurze. Jedziemy na po łudnie, a do mnie dociera, że jestem w naj bardziej zbiurokratyzowanym kraju świata, korzystam z usług niepoważnej instytucji, a jedynym moim dowodem tożsamości jest kartka z kserokopią paszportu. Nasz kierow ca udowadnia, że wyprzedzanie na górskich zakrętach to jego specjalność. Po drodze zatrzymujemy się w dziwnych miejscach. Te wyspy na pustkowiu wygląda ją jak kłębowiska drobnej przedsiębiorczo ści, z masą punktów gastronomicznych i Krakowianie gotowi do sp³ywu od lewej: Marek Haber, Micha³ Kajtoch, ukasz Haber, Szymon Haber, Micha³ Gawe³. Syberyjski r prowizorycznych noclegowni. A wszystko to w granicach wolnego rynku wyznacza nych przez podejrzanych typów w rozkleko tanych mercedesach. Nad ranem dojeżdżamy w okolice wsi Kujus w północnej części gór. Ałtaj zajmuje całe pogranicze Rosji, Chin, Mongolii i Ka zachstanu, długość pasma przekracza 2000 km. Przeważają łagodne, zalesione wznie sienia nad którymi dominuje Biełucha (4506 m n.p.m.), najwyższy szczyt Syberii. Po spędzeniu kilku dni w obozie mamy ruszyć nad rzekę Czuja. Tymczasem z No wosybirska dobiegają niepokojące wieści wciąż nikt nie chce dać nam meldunku. Sy tuacja robi się o tyle trudna, że kary za każ dy dzień bez zameldowania zaczynają się od 20 $. Również wykupienie dla nas biletów na pociąg do Irkucka okazuje się proble mem. Zaczynamy gromadzić informacje o alternatywnych sposobach dostania się do Irkucka, skąd tydzień później mamy samo lot. Rosjanie, których poznajemy w obozo wisku, snują przed nami wizje kilkudniowej, autobusowej podróży, obciążonej wysokim prawdopodobieństwem utknięcia w zapo mnianym przez Boga i ludzi syberyjskim miasteczku. Misza, give me cigarrete Dzień przed spływem poznajemy naszych przewodników: Fiodora oraz Dimę. Fiodor jest osobą spokojną i zrównoważoną, wręcz flegmatyczną. Spod maski zakochanego w górach i sportach ekstremalnych ryzykanta wyraźnie przebija jego codzienny fach in formatyka w jednej z londyńskich firm. Na tomiast Dima to Rosjanin stereotypowy ubrany od stóp do głów w moro, budowy krępej, o twarzy ogorzałej i nieogolonej. Te go wieczora siedzi przy ognisku, odpala pa pierosa od papierosa, opowiada o niebezpie czeństwach syberyjskich gór, a ja jestem go tów przysiąc, że w chwilach wolnych od ra ftingu z nożem w zębach poluje w tajdze na niedźwiedzie. Omawiamy trasę spływu, podstawowe zasady bezpieczeństwa, potem krótka rozmowa o niczym i dobranoc. Ca ły następny dzień poświęcamy na przejazd w górę rzeki. Towarzystwo na spływie, oprócz nas rosyjskie, ludzie z całej Federacji. Niestety,

15 rafting Katuñ to nieprzewidywalna i niebezpieczna rzeka ka dy próg stanowi potencjalne zagro enie FOT. UKASZ HABER mówienie do nich w obcych językach na ogół nie przynosi rezultatu. Ostatecznie jednak mieszanina rosyjskiego, polskiego, angielskiego i niemieckiego w połączeniu z mową ciała i dobrymi chęciami umożliwia obustronną komunikację. Ja sam zaprzyjaźniam się z Ałtajczykiem o imieniu Slawa, mimo że jednym opanowanym przez niego zwrotem, który oboje rozumiemy jest Misza, give me cigarrete. W dół rzeki ruszamy w 16 osób rozloko wanych na dwóch raftach. Przed nami prawie 200 km i 4 dni na wodzie. Z początku jest mi ło i przyjemnie, rzeka nawet w krytycznych momentach nie sprawia nam problemów. Piękna, słoneczna pogoda, malownicze góry dookoła raj. Ceny Wiza rosyjska: 50 $ Poci¹g Warszawa Moskwa: 110 $ Poci¹g Moskwa Nowosybirsk: 90 $ Rafting 500 $ Poci¹g Nowosybirsk Irkuck: 50 $ Samolot Irkuck Moskwa: 250 $ Poci¹g Moskwa Katowice: 90 $ plus wy ywienie, noclegi w Irkucku i nad Bajka³em, lokalne przejazdy Ca³oœæ: oko³o 1600 $ Do góry dnem Drugiego dnia osiągamy Katuń najdłuższą rzekę Ałtaju wypływającą spod lodowca Biełucha, a prawie 700 km później przecho dzącą w Ob, nieprzewidywalną i niebez pieczną, obfitującą w spienione kaskady. Fiodor, który jest przewodnikiem naszego raftu, o zabieraniu na rzekę amatorów najwi doczniej nie ma najmniejszego pojęcia. Od początku, gdy nie umiejąc jeszcze dobrze trzymać wioseł, przekraczamy próg rzeki wyceniony w 6 stopniowej skali na 5, orga nizacja spływu trąci groteską. Niedomaga nia techniczne załogi Fiodor nadrabia uśmiechem i dobrym słowem, jednak w mo mencie, gdy na progu wywracamy raft do góry dnem, całość przestaje być śmieszna. Zwłaszcza, że kąpiel na niektórych odcin kach Katunii nie jest kwestią umiejętności pływania i unikania wirów raczej modli twy. Przymusowe kąpiele załogi na stałe wchodzą do programu spływu. Z każdą taką sytuacją frustracja Fiodora narasta z ka mienną miną znika w lesie, po dłuższej chwili wraca z przeprosinami, a następnie oświadcza, że jakoś dopłynąć musimy. Jesteśmy w najtrudniejszej fazie spływu, na kompletnym odludziu, gdzie w promie niu kilkudziesięciu kilometrów nie ma śladu osady ludzkiej, drogi, czy zasięgu telefonii komórkowej. Fiodor co prawda zapewnia, że w razie podbramkowej sytuacji dysponu je telefonem satelitarnym, jednak nikt go nie widział. Bo jest głęboko w bagażu, żeby nie zamókł. P³ywaj¹ce trumny Pod koniec spływu patrzymy na nasze ra fty jak na pływające trumny, a każdy ko lejny próg traktujemy jak śmiertelną pu łapkę. Przymuszeni sytuacją szybko sami uczymy się sterowana raftem może wła śnie to sprawia, że na czas dopływamy do obozowiska. Na miejscu czekają nasze paszporty z wbitym meldunkiem i włożo nymi do środka biletami. Cali i zdrowi wyruszamy z powrotem do Nowosybir ska. Tekst Micha³ Kajtoch maj

16 PODRÓ E Rêka Fatimy Ręka Fatimy kojarzy się z tra dycyjnym, arabskim lub izraelskim wzorem. Symbol ten występuje w wielu ozdobach i pamiątkach, znajduje się rów nież w algierskim godle. To tali zman mający chronić przed złym okiem. Nazwa nawiązu je do córki proroka Mahometa, Fatimy Zahry, odmiana izrael ska zaś znana jest pod nazwą rę ki Miriam, siostry Mojżesza i Aarona. Jest jednak jeszcze przynaj mniej jedno znaczenie tego po jęcia: Ręka Fatimy to także za dziwiające miejsce na pustynnej sawannie, które stało się marze niem wielu wspinaczy z całego świata. Tam właśnie udało nam się dotrzeć. Nie było to łatwe. Nasza po dróż, rozpoczęta w Krakowie, trwała trzy tygodnie. Korzystali śmy z samolotu, promu, pociągu, autobusów, ciężarówek, a nawet wózka ciągniętego przez osła. Tak znaleźliśmy się w odległym zakątku Afryki Zachodniej, w samym centrum Mali, kilkana ście kilometrów od miasta Hom bori u stóp upragnionych turni. Pięć wyrastających prosto z pustynnego Sahelu skał pięć palców Fatimy robi niesamo wite wrażenie. U ich podnóża stoi kilka chatek ludu Peul wioska Daari. Dookoła tylko płaski, piaszczysty teren, krajo braz iście księżycowy. Ludność wioski jest przyjaźnie nastawio na do turystów ponoć dzięki hiszpańskiemu wspinaczowi Salvadorowi Campillo, który pojawił się tu ok. 20 lat temu, poślubił miejscową dziewczynę i na jakiś czas zamieszkał. Wy jeżdżając zostawił Malijczyków w przekonaniu, że wszyscy biali są wspinaczami. Najwyższa z pięciu turni, Kaga Tondo, sięga 600 m. Chociaż tutejszy piaskowiec jest jednym z lepszych na świecie: twardy i lity, dla nas stał się miejscem głównie es Ceny Bilet lotniczy w obie strony (Kraków-Frankfurt-Jerez): ok. 430 z³ Transport Jerez-Hombori: ok. 170 euro Wiza Mauretanii (1 miesi¹c, 1 wjazd): ok. 20 euro Wiza Mali na 1 miesi¹c: ok. 20 euro Nocleg: ok. 5 euro Posi³ek: 1-5 euro tetycznej przyjemności. Tylko dwójka z naszej ekipy wyko rzystała wypożyczoną od go spodarza linę, reszta urządziła sobie piknik na przełęczy pod wiszącą skałą. Prze piękne widoki, 40 stopniowy żar, krążące nad nami sępy i kręcący się w pobliżu Murzyn z pokaźną maczetą, który nie wiadomo skąd się tam wziął wszystko to odcisnęło w na szej pamięci niezatarty ślad. Wieczorem, podczas schodze nia, obserwowaliśmy góralki (zwierzęta wyglądem i rozmiara mi przypominające kota domo wego i, choć całkiem niepodobne do słoni, ponoć z nimi spokrew nione) oraz kozy pasące się na akacji. W stronę ulicy szliśmy z gromadą dzieciaków, niosących do wioski chrust, próbując na uczyć ich kilku słów po polsku. Jeszcze raz odwróciliśmy wzrok w stronę gór i czując potrzebę uwiecznienia zapadających w ciemność turni ponownie naci snęliśmy spusty migawek. Tekst i zdjêcia El bieta Wiejaczka 16 maj 2008

17 PODRÓ E Tam, gdzie smoki schodz¹ do morza... odnalaz³am swój raj Każdy podróżnik szuka lub ma swoje ulubione miejsce na ziemi. Ja swój raj odnalazłam na końcu Azji w Wietnamie. W portowym miasteczku Ha Long panował chaos. Ludzie z du żymi bagażami przepychali się między sobą, a naganiacze turystów krzyczeli wniebogłosy, aby znaleźć przed rejsem ostatnich klientów. Jeden z nich wypatrzył mnie i Darka i zaczął zachęcać do swojej oferty. Dwudniowy rejs z wieczornym posiłkiem na łodzi, zwiedza nie jaskiń i pływających wiosek okazja, tylko 20 dolarów, ale wy pływamy od razu. Jak się okazało była to typowa oferta, a cena jest stała dla wszystkich. Wsiedliśmy na dzonkę, czyli drewnianą łódź o czerwonym żaglu z galionem w kształcie głowy smoka. Już pierwsze spojrzenie w stronę morza upewniło nas, że podjęliśmy właściwą decyzję. Po wy płynięciu w głąb Zatoki Tonkińskiej poczułam, że trafiłam do raju. Jak okiem sięgnąć z turkusowo lazurowej wody wyrastają skały wyspy. Niektóre pokrywa tropikalna roślinność, inne w słońcu dra pieżnie błyszczą nagością skał. W przezroczystej wodzie można oglądać liczne koralowce, pomiędzy którymi pływają meduzy i kra by. Ławice ryb uciekają w pośpiechu przed łodzią. Nad głowami, na tle błękitnego nieba, szybują krzykliwe ptaki. Pośród labiryntu skał znajdują się pływające wioski, w których hodowane są małże, kal mary i olbrzymie ryby. Wyspy-skarby Ten bajkowy archipelag sk³ada siê 1969 wysp, a w³aœciwie ska³ nale ¹cych do pasma gór Dong-Trieu i Hong-Gai przecinaj¹cych deltê rzeki Czerwonej. Prawie osiemset wysp oraz setki jaskiñ wpisano na Listê Œwiatowego Dziedzictwa UNESCO. Legenda g³osi, e gdy Wietnamczycy walczyli z chiñskimi najeÿdÿcami bogowie zes³ali rodzinê smoków, by broni³a l¹du. Smoki zesz³y na ziemiê w miejscu, gdzie teraz jest zatoka i zaczê³y pluæ regaliami i jadeitami. Te drogocennoœci zamieni³y siê w wyspy i uformowa³y barierê chroni¹ca l¹d. Wspó³czeœni rybacy twierdz¹, e poœród morza mgie³ widuj¹ stworzenie podobne do smoka nazywane Tarasque. Te w¹tpliwe opowieœci o wietnamskim odpowiedniku potwora z Loch Ness dodaj¹ temu, i tak zaczarowanemu miejscu, jeszcze wiêcej magii. (dk) Podczas postojów podpływały do nas kobiety i dzieci na łodziach sklepach namawiając na egzotyczne owoce. Wieczorem zatrzymali śmy się w małej zatoczce, aby kąpiąc się w morzu podziwiać czerwo no pomarańczowy zachód słońca. Wszystkie łodzie turystyczne zo stały połączone, a na jednej z nich przygotowano elegancką kolację. Podano nam owoce morza z lampką miejscowego, czerwonego wina. Postanowiliśmy zrezygnować z noclegu w dusznej i małej kajucie i przenieśliśmy nasze materace na pokład. Pod rozgwieżdżonym nie bem leżeliśmy rozmawiając o tej niesamowitej podróży. Zza jednej ze skał wyłonił się olbrzymi, biały księżyc rozświetlając wody morza i niektóre ze sterczących w nim skał. To była piękna gra świateł. Choć morze kołysało dzon ką, aby uprzyjemnić sen, nie chciałam za snąć... Upajałam się otaczającym mnie spektaklem. Muzykę do niego tworzył szum wiatru i fale delikatnie obijające się o łódź. Tekst i zdjêcia: Dominika Kustosz Ceny Przelot: 4000 z³ Wiza 14-dniowa: 190 z³ Nocleg: od 20 z³ Jedzenie: od 10 z³ Przejazd z Sajgonu do Ha Long Bay: 50 z³ Dwudniowy rejs po Zatoce Ha Long: 45 z³ maj

18 POD PATRONATEM SMS Festiwal Nauki 2008 w Krakowie Zachwyty na Rynku REKLAMA Technika-Œrodowisko-Zdrowie pod tym hasłem odbyła się ósma edycja Festiwalu Nauki w Krakowie (14 17 maja). Organiza torem imprezy, mającej na celu przybliżenie osiągnięć krakowskich wyższych szkół pań stwowych oraz instytucji naukowych, była Politechnika Krakowska. Tradycyjnie Festiwal składał się z wykła dów, paneli dyskusyjnych i prelekcji odby wających się na terenach uczelni, występów artystycznych na estradzie przy Ratuszu oraz Festynu Nauki w namiotach na płycie Rynku Głównego. Największą popularno ścią cieszył się jak co roku ten ostatni, przyciągając tysiące odwiedzających. Pośród licznych atrakcji widzowie mogli zobaczyć m.in. żywe okazy rzadkich zwie rząt, makietę bitwy pod Wiedniem, a także wziąć udział w konkursach z nagrodami. Za chwyt wzbudzali zwłaszcza przedstawiciele uczelni technicznych, którzy swoje efektow ne doświadczenia potrafili objaśniać w przystępny sposób. Przemys³aw Kornaœ Zdjêcia Jan Zych 18 maj 2008

19 STUDIA Studenckie wspomnienia Jerzego Stuhra (2) Wielka dama mia³a gest Gdy myślę o swojej przeszłości, to za wsze panią profesor Marię Dłuską wymieniam jednym tchem ze Swinar skim, Kieślowskim, Wajdą i Jarockim czyli między moimi największymi mi strzami. Bo to są ludzie, którzy mnie ukształtowali. A ona taka skromniutka była, taka babi na, zaraz po nas poszła na emeryturę. Gdy mówiłem jej, że nie zostanę przy poloni styce, że jednak pójdę do szkoły teatralnej i pytałem, czy mógłbym pisać pracę z po granicza teatru, to mi pozwoliła. I pisałem o rozwoju formy teatralnej u Różewicza. Bardzo mnie to interesowało jak zaczy nał od poematów wierszowanych, a potem coraz bardziej rozbudowywała się w nim inscenizacja. Tak, nie było człowieka, który miałby na mnie większy wpływ, niż pani profe sor. * Oczywiście, byli na UJ jeszcze inni: profe sor Ulewicz i jego literatura staropolska, bardzo dużo mi z niej pozostało! Z później szych okresów niewiele, z baroku np. nic. Był też profesor Wyka, ale w późniejszym okresie. Najlepiej pamiętam go z czasów, gdy już byłem w Starym Teatrze, przycho dził na każde Dziady. Codziennie! Imponował mi również Heinz, od łaciny, jedyny, u którego oblałem egzamin! Pamiętam profesor Ewę Ostrowską, to była wielka dama miała gest. Wykła dała bardzo trudne przedmioty, do któ rych trzeba było mocno zakuwać: Hi storię języka i Gramatykę historycz ną. Potrafiła na ostatnich zajęciach przed egzaminami powiedzieć tak: za dam teraz pytanie i jeśli ktoś odpowie, to nie będzie musiał przyjść na egzamin. I rzuciła trudne pytanie. Nikt nie wiedział, nagle jedna z koleżanek wstaje i odpo wiada. A ona mówi: proszę mi dać in deks Myśleliśmy, że zabijemy tę na szą koleżankę z zazdrości, że tak się jej Jak s³yszê kretynów, którzy uwa aj¹; pisownia won, gramatyka won, mówimy i piszemy, jak chcemy, to mówiê: to zburz jeszcze O³tarz Wita Stwosza! Bo to jest to samo! Jerzy Stuhr - absolwent UJ (1970) i Pañstwowej Wy szej Szko³y Teatralnej (1972), wybitny aktor, re yser, rektor PWST w Krakowie. FOT. MARCIN MAKÓWKA udało! I ona takie numery z klasą robi ła. Polubiłem potem ten przedmiot. Jak teraz słyszę takich kretynów, którzy nawet nie wiedzą, że są kretynami a którzy uważają; pisownia won, gramatyka won, mówimy i piszemy, jak chcemy, to mówię: to zburz jeszcze Ołtarz Wita Stwosza! Bo to jest to samo! * Nasz rok był bardzo zżyty: Jurek Jarzębski, Żuk Opalski, Boguś Sobczuk, Giga Basara, późniejsza żona Józka Lipca, i tylu jeszcze in nych, znanych i mniej znanych ludzi. Jak za czynałem grać w Starym Teatrze, to przycho dzili wielką grupą, siadali w całym pierwszym rzędzie, że nawet trudno było grać. Pamiętam też żywo różne klimaty kultu ralne moich studenckich lat, np. Konfronta cje Filmowe w Rotundzie. Już nigdy potem nie widziałem takiego ścisku, takiej niepo wtarzalnej aury wielkiego wydarzenia fil mowego! Pamiętam Tomasza Stańkę i pierwsze dźwięki jego trąbki w Spotka niach z Balladą, z towarzyszeniem kolegów mojej narzeczonej, czyli muzyków. I Piwnica pod Baranami największe i najciekawsze doświadczenie tamtych lat I spektakle w Teatrze STU Wszystko to mi się w taką magmę zlewa, magmę szczę śliwego czasu! Dla mnie! Poprzez to, że mo głem się tutaj uczyć. Wys³ucha³a i zebra³a: Maria Malatyñska maj

20 STYL Sharon Stone, szybkie samochody i studentki UJ (Anna Nocoñ i Katarzyna Jarosiñska, studentki amerykanistyki UJ, wyst¹pi³y obok Sharon Stone w presti owym pokazie Lexus Fashion Night w Warszawie. Obok relacja Ani z tej imprezy) Student żadnej pracy się nie boi, to wiadomo nie od dziś. Nie którzy jadą w świat, inni mieszają koktajle, a jeszcze inni (inne) robią za wieszaki, jak to moja mama nazywa modelki. Takim też fachem paramy się z Katarzyną, moją koleżanką z ameryka nistki. Nosi nas po świecie bliższym i dalszym, a ostatnio za niosło do stolicy. Chyba każdy kto zerka czasami w telewizor słyszał, że do Pol ski przyjechała sama Sharon Stone. Podobno po drodze do Can nes wpadła na pierogi, ale przyjechała też uświetnić Lexus Fa shion Night, premierę nowego modelu tej marki połączoną z eks kluzywnym pokazem mody. Tak się złożyło, iż wraz Katarzyną zostałyśmy zaproszone do tego pokazu, na co chętnie przystałyśmy. Praca to praca, trzeba brać. Nie pierwszy raz zresztą, Lexus nam nie obcy, co roku bierzemy w tym udział. I muszę przyznać, że to praca przyjemna, choć bywa niebezpieczna. Dwa lata temu pokaz uświetniała Naomi Campbell, a jej charakterek jest powszech nie znany. Poważnie zastanawiałyśmy się czy nie spakować ka sku, jakby gwieździe zachciało się za kulisami rzucać różnymi obiektami. Na szczęście wpadła spóźniona i wszystkim się upiekło. Sharon Stone to inna historia. Gwiazda o wiele większego for matu, a zachować się potrafi. Co prawda miała mały problem z punktualnością, ale jak już pojawiła się za kulisami, to przeprosi ła z promiennym uśmiechem. Nie powiem, my modelki wścieka łyśmy się troszeczkę. Po 10 godzinach prób, przymiarek i maki jażu musiałyśmy jeszcze wyszykowane czekać na nią w horro idalnie niewygodnych butach. Cóż, urok tej pracy. REKLAMA AutoCAD podstawy czerwca AutoCAD zaawansowany czerwca 20 maj 2008

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr )

AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr ) AUDIO / VIDEO (A 2 / B1 ) (wersja dla studenta) ROZMOWY PANI DOMU ROBERT KUDELSKI ( Pani domu, nr 4-5 2009) Ten popularny aktor nie lubi udzielać wywiadów. Dla nas jednak zrobił wyjątek. Beata Rayzacher:

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec

SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec SPRAWOZDANIE Z POBYTU NA WYMIANIE STUDENCKIEJ W RAMACH PROGRAMU ERASMUS UNIVERSIDAD DE MURCIA 2013/2014 Maria Malec Jestem studentką kierunku Zarządzanie na Wydziale Zarządzania Politechniki Lubelskiej.

Bardziej szczegółowo

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1)

FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) FILM - W INFORMACJI TURYSTYCZNEJ (A2 / B1) Turysta: Dzień dobry! Kobieta: Dzień dobry panu. Słucham? Turysta: Jestem pierwszy raz w Krakowie i nie mam noclegu. Czy mogłaby mi Pani polecić jakiś hotel?

Bardziej szczegółowo

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r.

Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej r r. Dzień I r. Z wizytą u Lary koleżanki z wymiany międzyszkolnej 29.01.2017r. - 04.02.2017r. Dzień I - 29.01.2017r. O północy przyjechałam do Berlina. Stamtąd FlixBusem pojechałam do Hannoveru. Tam już czekała na mnie

Bardziej szczegółowo

Joanna Charms. Domek Niespodzianka

Joanna Charms. Domek Niespodzianka Joanna Charms Domek Niespodzianka Pomysł na lato Była sobie panna Lilianna. Tak, w każdym razie, zwracała się do niej ciotka Małgorzata. - Dzień dobry, Panno Lilianno. Czy ma Panna ochotę na rogalika z

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA

Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA Sprawozdanie z wyjazdu HORSENS DANIA W Horsens spędziłem jeden semestr, wyjechałem tam z moimi kolegami z uczelni można powiedzieć że przez to było nam łatwiej z wieloma sprawami. Pierwsza rzeczą jaką

Bardziej szczegółowo

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej.

Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. Kolejny udany, rodzinny przeszczep w Klinice przy ulicy Grunwaldzkiej w Poznaniu. Mama męża oddała nerkę swojej synowej. 34-letnia Emilia Zielińska w dniu 11 kwietnia 2014 otrzymała nowe życie - nerkę

Bardziej szczegółowo

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii

Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Moje pierwsze wrażenia z Wielkiej Brytanii Polska Szkoła Sobotnia im. Jana Pawla II w Worcester Opracował: Maciej Liegmann 30/03hj8988765 03/03/2012r. Wspólna decyzja? Anglia i co dalej? Ja i Anglia. Wielka

Bardziej szczegółowo

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje.

Igor Siódmiak. Moim wychowawcą był Pan Łukasz Kwiatkowski. Lekcji w-f uczył mnie Pan Jacek Lesiuk, więc chętnie uczęszczałem na te lekcje. Igor Siódmiak Jak wspominasz szkołę? Szkołę wspominam bardzo dobrze, miałem bardzo zgraną klasę. Panowała w niej bardzo miłą atmosfera. Z nauczycielami zawsze można było porozmawiać. Kto był Twoim wychowawcą?

Bardziej szczegółowo

Mam jednak nadzieję, że te ćwiczenia Ci się przydadzą :)

Mam jednak nadzieję, że te ćwiczenia Ci się przydadzą :) Przygotowałam dla Ciebie trzy ćwiczenia, które mogą pomóc Ci pisać w oryginalny sposób. Niestety, każdy z nas inaczej postrzega oryginalność dlatego ja zajęłam się tylko tym, co udało mi się rozpracować.

Bardziej szczegółowo

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA

ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA ERASMUS COVILHA, PORTUGALIA UNIVERSIDADE DA BEIRA INTERIOR SEMESTR ZIMOWY 2014/2015 JOANNA ADAMSKA WSTĘP Cześć! Mam na imię Asia. Miałam przyjemność wziąć udział w programie Erasmus. Spędziłam 6 cudownych

Bardziej szczegółowo

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb)

CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) CZYTANIE B1/B2 W małym europejskim domku (wersja dla studenta) Wywiad z Moniką Richardson ( Świat kobiety nr????, rozmawia Monika Gołąb) Proszę przeczytać tekst, a następnie zrobić zadania: Dziennikarka.

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 Wiesz jaka jest różnica między produktem a marką? Produkt się kupuje a w markę się wierzy. Kiedy używasz opowieści, budujesz Twoją markę. A kiedy kupujesz cos markowego, nie zastanawiasz się specjalnie

Bardziej szczegółowo

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2

PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 PODRÓŻE - SŁUCHANIE A2 (Redaktor) Witam państwa w audycji Blisko i daleko. Dziś o podróżach i wycieczkach będziemy rozmawiać z gośćmi. Zaprosiłem panią Iwonę, panią Sylwię i pana Adama, żeby opowiedzieli

Bardziej szczegółowo

Piaski, r. Witajcie!

Piaski, r. Witajcie! Piszemy listy Witajcie! Na początek pozdrawiam Was serdecznie. Niestety nie znamy się osobiście ale jestem waszą siostrą. Bardzo się cieszę, że rodzice Was adoptowali. Mieszkam w Polsce i dzieli nas ocean.

Bardziej szczegółowo

Projekt Greece Experience 2012

Projekt Greece Experience 2012 ETW (Explore the World) Al. Piastow 59/4 70-335 Szczecin, Poland tel. 0 606 199 860 fax. 91 434 2027 GG: 8989727 ; SKYPE: etw.szczecin www.etw.org.pl e-mail : etw@etw.org.pl Projekt Greece Experience 2012

Bardziej szczegółowo

Skrajne ubóstwo. 2717 rodzin włączonych do projektu. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą. żyje w skrajnym ubóstwie. bądź niepełnosprawnością.

Skrajne ubóstwo. 2717 rodzin włączonych do projektu. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą. żyje w skrajnym ubóstwie. bądź niepełnosprawnością. Skrajne ubóstwo 2717 rodzin włączonych do projektu żyje w skrajnym ubóstwie. 33% z nich to rodziny dotknięte chorobą bądź niepełnosprawnością. tyle, co na papierosy 66% rodzin włączonych do Paczki w 2013

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII

SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII SPRAWOZDANIE Z KURSU METODYCZNO- JĘZYKOWEGO W WIELKIEJ BRYTANII W dniach 24 lipca- 6 sierpnia 2011r. uczestniczyłam w kursie metodycznojęzykowym pt. Teachers of English Course w ramach programu Comenius-

Bardziej szczegółowo

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM?

SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? SCENARIUSZ LEKCJI WYCHOWAWCZEJ: AGRESJA I STRES. JAK SOBIE RADZIĆ ZE STRESEM? Cele: - rozpoznawanie oznak stresu, - rozwijanie umiejętności radzenia sobie ze stresem, - dostarczenie wiedzy na temat sposobów

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W HISZPANII (PROGRAMU ERASMUS+)

SPRAWOZDANIE Z POBYTU W HISZPANII (PROGRAMU ERASMUS+) SPRAWOZDANIE Z POBYTU W HISZPANII (PROGRAMU ERASMUS+) Jeżeli jesteś żądny przygód nie boisz się nowych znajmości program ezamus+ jest właśnie dla Ciebie. Wyjazd na erazmusa sam czy ze znajomym sprawdzi

Bardziej szczegółowo

Erasmus Kiel. Ewelina Bartoszek IFE / Biomedical Engineering Politechnika Łódzka

Erasmus Kiel. Ewelina Bartoszek IFE / Biomedical Engineering Politechnika Łódzka Erasmus Kiel Ewelina Bartoszek IFE / Biomedical Engineering Politechnika Łódzka 1 Dlaczego warto wyjechad Doświadczenie: Wyjeżdżając na wymianę studencką uczymy się jak radzid sobie w innym świecie, zdobywamy

Bardziej szczegółowo

Nazwa uczelni partnerskiej Imię i nazwisko studenta Kierunek studiów na WSIiZ e-mail University of Kassel Iryna Korenovska Biznes Międzynarodowy w48915@student.wsiz.rzeszow.pl Często ludzie pytają, czy

Bardziej szczegółowo

Nasze wrażenia z Finlandii

Nasze wrażenia z Finlandii Karolina Grabowska Magdalena Gral Biotechnologia, rok II II Nasze wrażenia z Finlandii Dlaczego mniej więcej rok temu podjęłyśmy decyzję o wyjeździe na studia w ramach programu Erasmus? Częściowo pod wpływem

Bardziej szczegółowo

Wizyta w Gazecie Krakowskiej

Wizyta w Gazecie Krakowskiej Wizyta w Gazecie Krakowskiej fotoreportaż 15.04.2013 byliśmy w Gazecie Krakowskiej w Nowym Sączu. Dowiedzieliśmy, się jak ciężka i wymagająca jest praca dziennikarza. Opowiedzieli nam o tym pan Paweł Szeliga

Bardziej szczegółowo

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas

ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA. autor Maciej Wojtas ROZPACZLIWIE SZUKAJĄC COPYWRITERA autor Maciej Wojtas 1. SCENA. DZIEŃ. WNĘTRZE. 2 Biuro agencji reklamowej WNM. Przy komputerze siedzi kobieta. Nagle wpada w szał radości. Ożesz japierdziuuuuu... Szefie!

Bardziej szczegółowo

Uniwersytet Rzeszowski

Uniwersytet Rzeszowski Erasmus Extended Erasmus University Charter (2007-2013) 67307-IC-1-2007-1-PL-ERASMUS-EUCX-1 Erasmus code: PL RZESZOW02 Universita Degli Studi Di L'Aquila Agnieszka (studentka WF) 1. Czy było organizowane

Bardziej szczegółowo

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO

VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO VIII TO JUŻ WIESZ! ĆWICZENIA GRAMATYCZNE I NIE TYLKO I. Proszę wybrać odpowiednie do rysunku zdanie. 0. On wsiada do autobusu. On wysiada z autobusu. On jedzie autobusem. 1. On wsiada do tramwaju. On

Bardziej szczegółowo

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek)

Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca i z naszej szkoły pojechały na niego dwie uczennice. 5.07.2011 r. (wtorek) Moscovia letni obóz językowy dla ludzi niemalże z całego świata. Wyjazd daje możliwość nauki j. rosyjskiego w praktyce, a także poznania ludzi z różnych stron świata. Obóz odbywał się od 6 do 28 lipca

Bardziej szczegółowo

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014

Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Imię i nazwisko Klasa III Sprawdzian kompetencji trzecioklasisty 2014 Zestaw humanistyczny Kurs fotografii Instrukcja dla ucznia 1. Wpisz swoje imię i nazwisko oraz klasę. 2. Bardzo uważnie czytaj tekst

Bardziej szczegółowo

PROJEKT GREECE EXPERIENCE 2015!

PROJEKT GREECE EXPERIENCE 2015! ETW,Poland Ul. Europejska 5b/3 71-069 Szczecin www.etw.org.pl e-mail: etw@etw.org.pl Tel. +48 606 199 860 PROJEKT GREECE EXPERIENCE 2015! Kim jesteśmy? Poznajmy się :) Od dziewięciu lat Centrum Edukacyjne

Bardziej szczegółowo

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów)

REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1. (wersja dla studentów) REKLAMA. TRYB ROZKAZUJĄCY AUDIO A2 / B1 (wersja dla studentów) Reklama jest obecna wszędzie w mediach, na ulicy, w miejscach, w których uczymy się, pracujemy i odpoczywamy. Czasem pomaga nam w codziennych

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej. Swoje

Bardziej szczegółowo

Copyright 2015 Monika Górska

Copyright 2015 Monika Górska 1 To jest moje ukochane narzędzie, którym posługuję się na co dzień w Fabryce Opowieści, kiedy pomagam swoim klientom - przede wszystkim przedsiębiorcom, właścicielom firm, ekspertom i trenerom - w taki

Bardziej szczegółowo

Hektor i tajemnice zycia

Hektor i tajemnice zycia François Lelord Hektor i tajemnice zycia Przelozyla Agnieszka Trabka WYDAWNICTWO WAM Był sobie kiedyś chłopiec o imieniu Hektor. Hektor miał tatę, także Hektora, więc dla odróżnienia rodzina często nazywała

Bardziej szczegółowo

Kielce, Drogi Mikołaju!

Kielce, Drogi Mikołaju! I miejsce Drogi Mikołaju! Kielce, 02.12.2014 Mam na imię Karolina, jestem uczennicą klasy 5b Szkoły Podstawowej nr 15 w Kielcach. Uczę się dobrze. Zbliża się 6 grudnia. Tak jak każde dziecko, marzę o tym,

Bardziej szczegółowo

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ

MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ MIĘDZYNARODOWY KWESTIONARIUSZ AKTYWNOŚCI FIZYCZNEJ Chcielibyśmy uzyskać dane o rodzajach aktywności fizycznej będącej składnikiem życia codziennego. Pytania dotyczą Państwa aktywności fizycznej w ciągu

Bardziej szczegółowo

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca.

Szczęść Boże, wujku! odpowiedział weselszy już Marcin, a wujek serdecznie uściskał chłopca. Sposób na wszystkie kłopoty Marcin wracał ze szkoły w bardzo złym humorze. Wprawdzie wyjątkowo skończył dziś lekcje trochę wcześniej niż zwykle, ale klasówka z matematyki nie poszła mu najlepiej, a rano

Bardziej szczegółowo

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które

2A. Który z tych wzorów jest dla P. najważniejszy? [ANKIETER : zapytać tylko o te kategorie, na które 1. Gdyby miał P. urządzać mieszkanie, to czy byłoby dla P. wzorem [ANKIETER odczytuje wszystkie opcje, respondent przy każdej z nich odpowiada tak/nie, rotacja] 1.1 To, jak wyglądają mieszkania w serialach,

Bardziej szczegółowo

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie

Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Liczą się proste rozwiązania wizyta w warsztacie Szybciej poznaję ceny. To wszystko upraszcza. Mistrz konstrukcji metalowych, Martin Elsässer, w rozmowie o czasie. Liczą się proste rozwiązania wizyta w

Bardziej szczegółowo

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe

Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ. Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Paweł Kowalski ZJEDZ KONKURENCJĘ Jak maksymalizować zyski i pisać skuteczne teksty sprzedażowe Copyright by Paweł Kowalski & e-bookowo Projekt okładki: Paweł Kowalski ISBN 978-83-7859-269-3 Wydawca: Wydawnictwo

Bardziej szczegółowo

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl

Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl Tytuł ebooka Przyjmowanie nowego wpisujesz i zadajesz styl pracownika Tytuł do pracy ebooka Jak prowadzić rozmowę kwalifikacyjną Jak powinny brzmieć pytania rekrutacyjne w razie potrzeby podtytuł Jak zorganizować

Bardziej szczegółowo

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM

DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM DROGA KRZYŻOWA TY, KTÓRY CIERPISZ, PODĄŻAJ ZA CHRYSTUSEM Anna Golicz Wydawnictwo WAM Kraków 2010 Wydawnictwo WAM, 2010 Korekta Aleksandra Małysiak Projekt okładki, opracowanie graficzne i zdjęcia Andrzej

Bardziej szczegółowo

Chcesz zaprosić swojego kolegę na koncert w twoim mieście. Rozmawiasz z nim na ten temat. W rozmowie z egzaminującym porusz poniższe cztery kwestie :

Chcesz zaprosić swojego kolegę na koncert w twoim mieście. Rozmawiasz z nim na ten temat. W rozmowie z egzaminującym porusz poniższe cztery kwestie : Chcesz zaprosić swojego kolegę na koncert w twoim mieście. Rozmawiasz z nim na ten temat. rodzaj koncertu i wykonawca zakup biletów dojazd plany po koncercie Twoja znajoma zamierza odwiedzić twoją miejscowość

Bardziej szczegółowo

Jestem pewny, że Szymon i Jola. premię. (dostać) (ja) parasol, chyba będzie padać. (wziąć) Czy (ty).. mi pomalować mieszkanie?

Jestem pewny, że Szymon i Jola. premię. (dostać) (ja) parasol, chyba będzie padać. (wziąć) Czy (ty).. mi pomalować mieszkanie? CZAS PRZYSZŁY GRY 1. Gra ma na celu utrwalenie form i zastosowania czasu przyszłego niedokonanego i dokonanego. Może być przeprowadzona jako gra planszowa z kostką i pionkami, albo w formie losowania porozcinanych

Bardziej szczegółowo

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia

8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia http://produktywnie.pl RAPORT 8 sposobów na więcej czasu w ciągu dnia Jakub Ujejski Powered 1 by PROINCOME Jakub Ujejski Wszystkie prawa zastrzeżone. Strona 1 z 10 1. Wstawaj wcześniej Pomysł, wydawać

Bardziej szczegółowo

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE

TRAVEL COACHING. WYSPY KANARYJSKIE Będąc szczęśliwym jesteś niemal jak słońce emanujesz wewnętrznym ciepłem i energią. Blask, który się z Ciebie emanuje ma moc oświetlenia wszystkich ścieżek, którymi chcesz pójść. Czasami jednak boisz się

Bardziej szczegółowo

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:...

Kwestionariusz AQ. Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Kwestionariusz AQ Imię i nazwisko:... Płeć:... Data urodzenia:... Dzisiejsza data:... Poniżej znajduje lista stwierdzeń. Proszę przeczytać każde stwierdzenie bardzo dokładnie i zaznaczyć, w jakim stopniu

Bardziej szczegółowo

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci!

Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! W samo południe 14 Uwaga, niebezpieczeństwo w sieci! przed czytaniem 1. W internecie można znaleźć wiele rzeczy. W internecie, czyli właściwie gdzie? Opracujcie hasło INTERNET na podstawie własnych skojarzeń

Bardziej szczegółowo

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania.

Uprzejmie prosimy o podanie źródła i autorów w razie cytowania. Tytuł: Marzenie Franka Kupki Tekst: Anna Cwojdzińska Ilustracje: Aleksandra Bugajewska Wydanie I, lipiec 2012 Text copyright Anna Cwojdzińska Illustration copyright Aleksandra Bugajewska Uprzejmie prosimy

Bardziej szczegółowo

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak...

Opowiedziałem wam już wiele o mnie i nie tylko. Zaczynam opowiadać. A było to tak... Wielka przygoda Rozdział 1 To dopiero początek Moja historia zaczęła się bardzo dawno temu, gdy wszystko było inne. Domy były inne zwierzęta i ludzie też. Ja osobiście byłem inny niż wszyscy. Ciągle bujałem

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

SzPŻ 2014 eliminacje zakończone

SzPŻ 2014 eliminacje zakończone Jakub Krakowski SzPŻ 2014 eliminacje zakończone Zakończyły sie eliminacje do tegorocznej edycji Szkoły Pod Żaglami Krzysztofa Baranowskiego. Przebiegały dwutorowo: kandydatki i kandydaci z Rosji walczyli

Bardziej szczegółowo

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności

4. Rozmawiasz z pracodawcą odnośnie Twojej pracy wakacyjnej. Omów: - wynagrodzenie - obowiązki - godziny pracy - umiejętności 1. Chcesz zapisać się na kurs języka w Londynie. W rozmowie z pracownikiem szkoły językowej omów następujące kwestie: - twój poziom znajomości języka - koszty - prowadzący - zajęcia dodatkowe 2. Jesteś

Bardziej szczegółowo

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was

Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Polska na urlop oraz Polska Pełna Przygód to nasze wakacyjne propozycje dla Was Nie tylko człowiek internetem żyje, miło mieć pod ręka ciekawą książkę. Od wydawnictwa Burda Książki otrzymaliśmy dwie ciekawe

Bardziej szczegółowo

Ostatnio beskidzcy górale wyrazili taką opinię:

Ostatnio beskidzcy górale wyrazili taką opinię: Plan wykładu Urlop dziś Role współczesnych kobiet i mężczyzn Wakacje a podział ról Bilans zysków i strat Teoria wymiany na wakacjach Komunikacja mężczyzn i kobiet Jak przygotować się wcześniej do wakacji?

Bardziej szczegółowo

uczą się / uczyli się / będą się uczyli + czasownik w 3 osobie liczby mnogiej ( ONI )

uczą się / uczyli się / będą się uczyli + czasownik w 3 osobie liczby mnogiej ( ONI ) Wielu studentów uczy się polskiego w naszej szkole. (dużo, mało, kilka ) 1.Nasi koledzy mieszkają w akademiku. 1. Wielu naszych kolegów mieszka w akademiku. 2. Te osoby były na spotkaniu. ale: 2. Na spotkaniu

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 11. W ramach wymiany młodzieżowej gościsz u siebie kolegę / koleżankę z Danii. Chcesz go / ją lepiej poznać. Zapytaj o jego/jej: miejsce zamieszkania, rodzeństwo, zainteresowania. Po przyjeździe do Londynu

Bardziej szczegółowo

Raciborzanka w Finale Konkursu Miss Polonia

Raciborzanka w Finale Konkursu Miss Polonia Urząd Miasta Racibórz http://www.raciborz.pl/urzad/aktualnosci_lista/raciborzanka-w-finale-konkursu-miss-polonia /idn:5061/printpdf Raciborzanka w Finale Konkursu Miss Polonia 10 Listopad 2016 kategoria:

Bardziej szczegółowo

EGIPT CALLING. facebook.com/remplustravel remplus kitesurfing. Wyjazd stacjonarny + kite safari łodzią. e-mail: info@remplustravel.

EGIPT CALLING. facebook.com/remplustravel remplus kitesurfing. Wyjazd stacjonarny + kite safari łodzią. e-mail: info@remplustravel. EGIPT CALLING Wyjazd stacjonarny + kite safari łodzią e-mail: info@remplustravel.pl www.remplustravel.pl Telefon: 061 221 30 42 Fax: 061 221 30 41 Kom: 502 751 645 facebook.com/remplustravel remplus kitesurfing

Bardziej szczegółowo

Relacja z pobytu na Majorce

Relacja z pobytu na Majorce Relacja z pobytu na Majorce Nasza podróż zaczęła się 27 lipca w Krakowie, skąd wyjechałyśmy na zagraniczne praktyki. Lot by pełen wrażeń i po około 3 godz. byłyśmy na miejscu, czyli w miejscowości Palma

Bardziej szczegółowo

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról.

Zapoznaj się z opisem trzech sytuacji. Twoim zadaniem będzie odegranie wskazanych ról. 1. Podczas pobytu w Anglii rozbolał Cię ząb. Rozmawiasz z osobą pracującą w rejestracji przychodni. Podaj powód swojej wizyty. Dowiedz się, kiedy może przyjąć Cię dentysta. Zapytaj o cenę wizyty. Spędziłeś/aś

Bardziej szczegółowo

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1)

NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) NAUKA JAK UCZYĆ SIĘ SKUTECZNIE (A2 / B1) CZYTANIE A. Mówi się, że człowiek uczy się całe życie. I jest to bez wątpienia prawda. Bo przecież wiedzę zdobywamy nie tylko w szkole, ale również w pracy, albo

Bardziej szczegółowo

STAŻ ZAGRANICZNY MÓJ UDZIAŁ I KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Autor :Karolina Suda

STAŻ ZAGRANICZNY MÓJ UDZIAŁ I KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE. Autor :Karolina Suda STAŻ ZAGRANICZNY MÓJ UDZIAŁ I KORZYŚCI PŁYNĄCE Z UCZESTNICTWA W PROJEKCIE Autor :Karolina Suda Witam Nazywam się Karolina Suda i jestem uczennicą Zespołu Szkół w Siennicy na kierunku Technik Obsługi Turystycznej.Uczestniczyłam

Bardziej szczegółowo

5. W jaki sposób dostałaś/eś się na studia? (Sposób rekrutacji) 6. Czy studia odpowiadają twoim wyobrażeniom o nich? (zadowolenie czy rozczarowanie?

5. W jaki sposób dostałaś/eś się na studia? (Sposób rekrutacji) 6. Czy studia odpowiadają twoim wyobrażeniom o nich? (zadowolenie czy rozczarowanie? 1. Imię i nazwisko: Jakub JANUS 2. Rok ukończenia TG w ZSKU: 2011 3. Uczelnia, kierunek, rok, tryb: Uniwersytet Rolniczy w Krakowie, Geodezja i Kartografia, 2011-2016 Studia stacjonarne I-go stopnia (inżynierskie)

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS +

SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + SPRAWOZDANIE Z WYJAZDU W RAMACH PROGRAMU ERASMUS + Izabela Wyszkowska Uczelnia wysyłająca: Politechnika Białostocka Kierunek: Gospodarka Przestrzenna Studia stacjonarne pierwszego stopnia. Rok: II Semestr:

Bardziej szczegółowo

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu!

Umiłowani, jeśli Bóg tak nas umiłował, to i my winniśmy się wzajemnie miłować. (1 J 4,11) Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Droga Uczennico! Drogi Uczniu! Jesteś już uczniem i właśnie rozpoczynasz swoją przygodę ze szkołą. Poznajesz nowe koleżanki i nowych kolegów. Tworzysz razem z nimi grupę klasową i katechetyczną. Podczas

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych

Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych Badania naukowe potwierdzają, że wierność w związku została uznana jako jedna z najważniejszych cech naszej drugiej połówki. Jednym z większych ciosów jaki może nas spotkać w związku z dugą osobą jest

Bardziej szczegółowo

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33;

The Tree Travel Sp. z o.o. Spółka Komandytowa ul. Pańska 73 00-834 Warszawa / tel. (022) 314 71 96/97; fax (022) 314 71 98 / NIP: 527-249-12-33; THE TREE TRAVEL Pomysł założenia firmy The Tree Travel zrodził się, kiedy Prezes Zarządu Ewa Szyndler, jeszcze w czasach studenckich podróżując, zdobywała doświadczenie i kontakty w branży turystycznej.

Bardziej szczegółowo

Trzy kroki do e-biznesu

Trzy kroki do e-biznesu Wstęp Świat wokół nas pędzi w niewiarygodnym tempie - czy Ty też chwilami masz wrażenie, że nie nadążasz? Może zastanawiasz się, czy istnieje sposób, by dogonić ten pędzący pociąg życia pełen różnego rodzaju

Bardziej szczegółowo

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na

Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na Zawsze wydaje się, że coś jest niemożliwe, dopóki nie zostanie to zrobione. Nelson Mandela. Te słowa są idealnym poparciem mojej kandydatury na przewodniczącego naszej szkoły. Jestem zdeterminowany do

Bardziej szczegółowo

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław

Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Innowacja pedagogiczna Z Babcią i Dziadkiem przez świat w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław Od listopada 2015r. w placówkach przedszkolnych z terenu Gminy Wodzisław m.in. w Przedszkolu

Bardziej szczegółowo

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii.

Kto uczestniczył w badaniu? W ankiecie wzięli udział uczniowie klas II Gimnazjum w Zbuczynie oraz ze szkół w Caceres w Hiszpanii i Swansea z Walii. Różni czy tacy sami Projekt badawczy porównujący typowych nastolatków z Polski, Hiszpanii i Wielkiej Brytanii realizowany dzięki programowi stypednialnemu Samorządu Województwa Mazowieckiego. Kto uczestniczył

Bardziej szczegółowo

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej

W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej W ramach projektu Kulinarna Francja - początkiem drogi zawodowej Chcielibyśmy podzielić się z wami naszymi przeżyciami, zmartwieniami, oraz pokazać jak wyglądała nasza fantastyczna przygoda w obcym ale

Bardziej szczegółowo

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz.

Oferta. Niezale ne wyjazdy. Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Oferta Niezale ne wyjazdy Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. 01 Korzyści 04 dla Ciebie Nasz zespół 02 Oferta 03 Referencje Nie marnuj czasu. Podró uj tak, jak chcesz. Chcesz podróżować niezależnie,

Bardziej szczegółowo

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001

LearnIT project PL/08/LLP-LdV/TOI/140001 LEARNIT KOBIETY W IT SARAH (UK) Ten projekt został zrealizowany przy wsparciu finansowym Komisji Europejskiej. Projekt lub publikacja odzwierciedlają jedynie stanowisko ich autora i Komisja Europejska

Bardziej szczegółowo

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni

Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Europejska jakość w szkoleniu zawodowym - 2015-1-PL01-KA102-015020 Prezentacja Małgorzata Hornicka Bad Freienwalde Hotel Am Brunnenberg odpoczynek wśród zieleni Uczestnicząc w programie Erasmus + odbyłam

Bardziej szczegółowo

Tekst I. Tekst II. Tekst III

Tekst I. Tekst II. Tekst III Tekst I Chcę zaprosić miłych gości ku olbrzymiej mej radości na imprezę, gdzie niedługo szampan będzie lał się strugą! Niech się dowie cały świat, że mam osiemnaście lat! Przyjęcie urodzinowe odbędzie

Bardziej szczegółowo

ZESTAW NR 1. II. Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na dwa pytania zadane przez komisję. fot. S. Kwiatkowska

ZESTAW NR 1. II. Opisz poniższą ilustrację i odpowiedz na dwa pytania zadane przez komisję. fot. S. Kwiatkowska ZESTAW NR 1 I. W rozmowie z mamą korespondentki, u której mieszkasz podczas wakacji: poinformuj, że źle się czujesz, powiedz, co ci dolega, poproś, aby poszła z Tobą do lekarza. ZESTAW NR 2 I. W rozmowie

Bardziej szczegółowo

Dominika Mucha. Mail: dominika_mucha@wp.pl. Aleksandra Smycz. Mail: oola0@vp.pl. Aneta Winiarska. Mail: netka007@buziaczek.pl.

Dominika Mucha. Mail: dominika_mucha@wp.pl. Aleksandra Smycz. Mail: oola0@vp.pl. Aneta Winiarska. Mail: netka007@buziaczek.pl. Dominika Mucha Mail: dominika_mucha@wp.pl Aleksandra Smycz Mail: oola0@vp.pl Aneta Winiarska Mail: netka007@buziaczek.pl Patryk Mrugała Mail: patryk-wierzba@o2.pl Łukasz Szumal Mail: lukis29@op.pl Kierunek:

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!!

W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W MOJEJ RODZINIE WYWIAD Z OPĄ!!! W dniu 30-04-2010 roku przeprowadziłem wywiad z moim opą -tak nazywam swojego holenderskiego dziadka, na bardzo polski temat-solidarność. Ten dzień jest może najlepszy

Bardziej szczegółowo

Uzupełnij: Vorname:..

Uzupełnij: Vorname:.. Uzupełnij: Vorname:.. Name: Geburtsdatum:.. Land:. Adresse:. Telefonnummer: E-Mail:.. Schule:... Klasse:... Geschwister:.. Lieblingsfach: Lieblingslehrer:. Freunde: Haustiere:.. Hobbys:. Freizeit:. Tam,

Bardziej szczegółowo

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa-

Przedstawienie. Kochany Tato, za tydzień Dzień Ojca. W szkole wystawiamy przedstawienie. Pani dała mi główną rolę. Będą występowa- Przedstawienie Agata od kilku dni była rozdrażniona. Nie mogła jeść ani spać, a na pytania mamy, co się stało, odpowiadała upartym milczeniem. Nie chcesz powiedzieć? mama spojrzała na nią z troską. Agata

Bardziej szczegółowo

Rodzinko poznaj nasz region

Rodzinko poznaj nasz region Rodzinko poznaj nasz region Będąc przejazdem lub na wakacjach w Górach Świętokrzyskich warto odwiedzić kieleckie rezerwaty przyrody nieożywionej, które nasza rodzina w składzie mama Aneta, tata-hubert

Bardziej szczegółowo

Wspomnienia z praktyki

Wspomnienia z praktyki Wiktor Pytka EAIiE, Automatyka i Robotyka Wspomnienia z praktyki Dresden,Niemcy 2010 1. Przed wyjazdem... 2 1.1 Kontakt z komitetem LC Dresden... 2 1.2 Środek transportu... 2 2. Pierwsze dni w Dreznie...

Bardziej szczegółowo

Pomorska Akademia Kulinarna

Pomorska Akademia Kulinarna Pomorska Akademia Kulinarna Dlaczego powstała Akademia? Niestety dawno już minęły czasy, gdy wspólne, wielopokoleniowe gotowanie stanowiło ważny domowy rytuał, w czasie którego rodzinne tradycje i przepisy

Bardziej szczegółowo

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!!

WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! GAZETKA SZKOLNA Szkoła Podstawowa Im Mikołaja Kopernika Chorzelów 316 Chorzelów http://www.spchorzelow.pl/ Numer 1 WRZESIEŃ 2009 WSZĘDZIE DOBRZE, ALE... W SZKOLE NAJLEPIEJ!!! CO WARTO PRZECZYTAĆ W GAZETCE?

Bardziej szczegółowo

Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO]

Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO] Taneczne hity, fajerwerki, moc życzeń i serdeczności. Płock witał 2017 rok [FOTO] Były fajerwerki, tańce i śpiew. A przede wszystkim była wspaniała atmosfera dużo uśmiechu, ciepłych słów i życzeń. O północy

Bardziej szczegółowo

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych.

MŁODZI 2013 - raport. Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI 2013 - raport Badanie potrzeb kulturalnych młodzieży powiatu przasnyskiego oraz atrakcyjności potencjalnych ofert kulturalnych. MŁODZI CHCĄ ZMIENIAĆ ŚWIAT Wszyscy doskonale wiemy, że młodych ludzi

Bardziej szczegółowo

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi.

Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów. i przyjęcia kandydatów do tej posługi. SŁUŻYĆ JEDNEMU PANU. Kazanie na uroczystość ustanowienia nowych animatorów i przyjęcia kandydatów do tej posługi. Katowice, krypta katedry Chrystusa Króla, 18 czerwca 2016 r. "Swojemu słudze Bóg łaskę

Bardziej szczegółowo

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014

Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie. Augustów, 17-19 września 2014 Gościmy gimnazjalistów ze Społecznego Gimnazjum STO nr 8 w Krakowie Augustów, 17-19 września 2014 . Jarosław Pytlak - dyrektor Zespołu Szkół STO na Bemowie w Warszawie - zaproponował realizację projektu

Bardziej szczegółowo

Pan Toti i urodzinowa wycieczka

Pan Toti i urodzinowa wycieczka Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 Aneta Hyla Pan Toti i urodzinowa wycieczka Biblioteka szkolna 2014/15 P ewnego dnia, gdy Pan Toti wszedł do swojego domku, wydarzyła

Bardziej szczegółowo

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy.

Na dzisiejszych warsztatach Animacji dokończyliśmy nasze filmy. Dziennik Elizy 07.04.2014 Dzisiaj na warsztatach plastycznych tworzyliśmy makiety oraz bohaterów filmu. Oglądaliśmy filmy, które powstały w poprzednich edycjach Opolskich Lamek. Bardzo mi się podobało

Bardziej szczegółowo

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli.

Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I. że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Człowiek biznesu, nie sługa. (fragmenty rozmów na FB) Cz. I Piotr: Ludzie nie rozumieją pewnych rzeczy, zwłaszcza tego, że wszyscy, którzy pracowali dla kasy prędzej czy później odpadli. Kasa nie może

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET

PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 1 / 1 1 PROGRAM WARSZTATÓW ROZWOJOWYCH DLA KOBIET 2 / 1 1 CZĘŚĆ PIERWSZA: OGARNIJ, CZEGO TY W OGÓLE CHCESZ?! Jaki jest Twój cel? Czy potrafisz sobie odpowiedzieć, czego dokładnie chcesz? Co jest dla Ciebie

Bardziej szczegółowo

Białystok pozbywa się elektrośmieci

Białystok pozbywa się elektrośmieci Białystok pozbywa się elektrośmieci Mówimy elektrośmieci myślimy wielka pralka, lodówka, no ewentualnie odkurzacz. A co z dziesięcioma telefonami ukrytymi głęboko w szufladzie? Co z zepsutą suszarką? Starym

Bardziej szczegółowo

APLIKACJA POSTGRADUATE

APLIKACJA POSTGRADUATE Pakiet APLIKACJA POSTGRADUATE Elab oferuje profesjonalne usługi konsultingowe dla osób zainteresowanych studiami w dowolnych krajach na kierunkach anglojęzycznych. Nasi eksperci pomogą Ci bez stresu przejść

Bardziej szczegółowo

Relacja z pobytu Remagen/RheinAhrCampus

Relacja z pobytu Remagen/RheinAhrCampus Relacja z pobytu Remagen/RheinAhrCampus 18.09.2013-23.02.2014 Paula Tołoczko Wydział Zarządzania Logistyka 1. Wstęp Wiele osób zastanawia się dlaczego postanowiłam wyjechać na Erasmus do Niemiec. Jednym

Bardziej szczegółowo

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych

Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych Jak postawić tablicę informacyjną? Plan działania dla animatorów przyrodniczych 1. Styczeń 2011 r. wybranie lokalizacji Zastanów się jakie miejsce będzie najlepsze na postawienie tablicy informacyjnej

Bardziej szczegółowo