REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu"

Transkrypt

1 Załącznik do Zarządzenia nr Dyrektora Centrum Wystawienniczo-Kongresowego w Opolu z dnia. REGULAMIN Serwisu Foodsuppliers. eu 1. Postanowienia ogólne 1.1 Niniejszy Regulamin (dalej Regulamin ) określa zasady funkcjonowania i korzystania z serwisu internetowego Foodsuppliers.eu (dalej "Serwis"). 1.2 Serwis, a w tym jego nazwa, koncepcja, projekt graficzny, oprogramowanie oraz baza danych podlegają ochronie prawnej. 1.3 Regulamin określa prawa i obowiązki użytkowników Serwisu - Zamawiających oraz prawa, obowiązki i zakres odpowiedzialności Administratora. 1.4 Zamawiający przed rejestracją zobowiązany jest do zapoznania się z treścią Regulaminu i może podejmować dalsze czynności po uprzedniej akceptacji wszystkich jego postanowień. 2. Definicje 2.1 1) Zamawiający - przedsiębiorca, będący osobą fizyczną, osobą prawną lub jednostką organizacyjną nie posiadającą osobowości prawnej, składający Zamówienie emisji Reklamy (Materiałów reklamowych) w Serwisie - szczegóły techniczne treści Reklamy (Materiałów reklamowych) określone są w Formularzu Zamówienia. 2) Administrator Centrum Wystawienniczo-Kongresowe w Opolu z siedzibą przy ul. Wrocławskiej 158, Opole. 3) Foodsuppliers.eu ( Serwis ) - serwis internetowy (www) oferowany przez Administratora w domenie oraz w domenie stanowiący platformę internetową, kompleks usług świadczonych drogą elektroniczną na rzecz Zamawiających o charakterze reklamy poprzez stworzenie profilu Zamawiającego na platformie internetowej, tj. wizytówki firmy w postaci Wirtualnego Stoiska. Serwis umożliwia wyszukanie ofert prezentowanych przez wirtualnych wystawców - Zamawiających. 4) Materiały reklamowe - dane i materiały o charakterze reklamowym przekazane przez Zamawiającego do udostępniania w Serwisie. 5) Konto Zamawiającego - jest to dostępne po zalogowaniu się (podaniu loginu oraz hasła) miejsce w Serwisie, w którym każdy zarejestrowany Zamawiający może wprowadzić jak i modyfikować swoje dane, opisy, zdjęcia i inne elementy związane z zarejestrowaniem w Serwisie zarządzać panelem Zamawiającego. Panel Zamawiającego umożliwia dodawanie oraz aktualizację Wirtualnego Stoiska. 6) Formularz Zamówienia szablon, w którym Zamawiający określa szczegółowo swoje dane, dane Reklamy, na którą składają się przekazane przez Zamawiającego Materiały reklamowe, wyznacza lokalizację wyświetlania elementów Reklamy oraz formę jej prezentacji w Serwisie w ramach dostępnych opcji oraz zamawia dodatkowe usługi oferowane w Serwisie. 7) Newsletter - elektroniczna forma biuletynu - czasopisma rozsyłanego za pomocą poczty elektronicznej do Użytkowników Newslettera. 1

2 8) Użytkownik Newslettera osoba, która poprzez dokonanie subskrypcji wyraziła chęć otrzymywania Newslettera. 9) Usługi usługi świadczone drogą elektroniczną przez Administratora w ramach Serwisu. 10) Cennik ustalone opłaty za usługi w ramach Serwisu. 11) Wirtualny spacer możliwość zapoznania się przez użytkowników i odwiedzających Serwis z Reklamami Zamawiających zamieszczonymi w Serwisie w formie Wirtualnego Stoiska, w atrakcyjnej formie graficznej. 3. Zawarcie i rozwiązanie umowy 3.1 Warunkiem zawarcia umowy dotyczącej emisji materiałów reklamowych Zamawiającego na stronie internetowej o adresie: w postaci Wirtualnego Stoiska na Wirtualnych Targach CWK jest: 1) rejestracja konta użytkownika na stronie internetowej o adresie oraz wysłanie Zgłoszenia za pomocą dostępnych na stronie, interaktywnych Formularzy Zamówienia lub przesłanie do Administratora podpisanego przez osoby uprawnione do reprezentacji Zamawiającego Formularza Zamówienia oraz 2) akceptacja Formularza Zamówienia dokonana przez Administratora i wyrażona zmianą statusu zamówienia na przyjęte do realizacji lub przekazana drogą mailową na podany przez Zamawiającego adres mailowy. Formularz Zamówienia określa warunki emisji Materiałów reklamowych Zamawiającego w Serwisie, wartość netto zamawianych usług reklamowych, terminy płatności oraz inne niezbędne parametry zamawianych usług reklamowych. Umowa zostaje zawarta na warunkach określonych w niniejszym Regulaminie i w zaakceptowanym przez Zamawiającego Formularzu Zamówienia. 3.2 Poprzez wypełnienie formularza subskrypcji Newsletterów Użytkownik/Zamawiający zawiera z Administratorem umowę subskrypcji Newsletterów. 3.3 Przed rejestracją Zamawiający akceptuje Regulamin. Akceptacja jest równoznaczna ze złożeniem następującego oświadczenia: 1) zapoznałam/em się z Regulaminem i akceptuję wszystkie jego postanowienia, 2) dobrowolnie przystąpiłam/em do korzystania z usług Administratora, 3) wyrażam zgodę na otrzymywanie wiadomości systemowych, wiadomości od Administratora oraz informacji o utrudnieniach, zmianach czy przerwach technicznych w działaniu Serwisu, 4) dane zawarte w Formularzu Zamówienia oraz na Koncie Zamawiającego są zgodne z prawdą, 5) wyrażam zgodę na przetwarzanie moich danych osobowych przekazanych podczas procesu rejestracji do Serwisu i w Formularzu Zamówienia przez Administratora dla celów należytego wykonania umowy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, 6) zezwalam na wykorzystywanie mojego wizerunku umieszczonego w Serwisie dla celów świadczenia przez Administratora usług w Serwisie, 7) oświadczam, iż w przypadku umieszczania wizerunku innych osób, uzyskam uprzednio ich zgodę na umieszczenie w Serwisie, 3.4 W celu prawidłowego korzystania z Serwisu wymagane jest korzystanie z poniższych narzędzi: 1) przeglądarki w wersji co najmniej: Internet Explorer 9, Firefox 21, Google Chrome 21, Safari 5.1, Opera 12.1, 2) systemu operacyjnego Windows XP z dodatkiem Service Pack 2 lub nowszym, Windows Vista, Windows 7, Windows 8, 2

3 3) programu umożliwiającego odczytanie dokumentu w formacie PDF, 4) Pentium 4 lub nowszy obsługujący SSE2, 2 GB pamięci RAM, 500 MB wolnego miejsca na dysku twardym, 5) w przypadku niektórych opcji Serwisu, dla skorzystania z pełnej jego funkcjonalności, może być konieczne: a. włączenie w przeglądarce obsługi protokołu bezpiecznej transmisji danych szyfrowanych (tzw. SSL ), b. zainstalowanie lub uruchomienie oprogramowania do obsługi technologii Flash w wersji 9 lub nowszej. 3.5 Za datę zawarcia umowy przyjmuje się datę akceptacji przez Administratora zgłoszenia Formularza Zamówienia. Emisja materiałów reklamowych Zamawiającego w Serwisie nastąpi po akceptacji przez Administratora zgłoszenia i dostarczeniu przez Zamawiającego materiałów reklamowych Administratorowi. 3.6 Reklama w formie gotowej przesłanej przez Zamawiającego musi spełniać wymagania techniczne, określone w Specyfikacji Technicznej reklamy zamieszczonej w Serwisie oraz w Formularzu Zamówienia. Weryfikacji i ustaleń zgodności dostarczonych przez Zamawiającego materiałów dokonuje Administrator Serwisu. 3.7 Administrator ma prawo do odmowy przyjęcia zamówienia bez podania przyczyny. Administrator ma prawo do odmowy przyjęcia części zamówienia (w zakresie określonych usług dodatkowych), w szczególności w przypadku wyczerpania możliwości technicznych oferowania usług dodatkowych (reklam), których dotyczy odmowa. 3.8 Rozwiązanie umowy następuje poprzez: 1) wypowiedzenie umowy z zachowaniem jednomiesięcznego okresu wypowiedzenia, 2) niezaakceptowanie przez Zamawiającego zmian Regulaminu. 4. Płatności 4.1. Za zamówione przez Zamawiającego usługi świadczone w ramach Serwisu Zamawiający zobowiązuje się uiścić na rzecz Administratora opłatę w wysokości określonej w Cenniku i na warunkach określonych w Formularzu Zamówienia. 4.2 Termin zapłaty wynagrodzenia za zamieszczenie Reklamy w Serwisie wynosi 14 dni od daty wystawienia faktury VAT przez Administratora. 4.3 W przypadku niedotrzymania terminów płatności wymienionych powyżej Administrator ma prawo wstrzymać emisję Reklamy w Serwisie do czasu uregulowania należności lub odstąpić od umowy. 4.4 Należności za usługi Serwisu są ustalane na podstawie Cennika stanowiącego załącznik nr 1 do Regulaminu Należności są płatne w: - PLN Zamawiający polscy, - PLN lub EUR Zamawiający zagraniczni, w przypadku zapłaty w EUR należność w EUR zostanie przeliczona wg średniego kursu EUR ogłoszonego przez NBP z ostatniego dnia roboczego poprzedzającego dzień wystawienia faktury. Zamawiający we własnym zakresie ponosi koszty wszystkich prowizji i opłat bankowych (w tym zagranicznych banków pośredniczących), bez prawa do ich odliczania od kwoty opłat należnych Administratorowi. 5. Prawa i obowiązki stron 3

4 5.1 Zamawiający ma następujące prawa: 1) modyfikacji swoich danych, 2) publikowania treści na Wirtualnym Stoisku po ich zaakceptowaniu przez Administratora, 3) prowadzenia korespondencji z innymi Użytkownikami Serwisu pod warunkiem, iż treści wysyłanych wiadomości nie zawierają oferty handlowej. 5.2 Zamawiający ma następujące obowiązki: 1) wprowadzania rzetelnych i wiarygodnych danych, 2) uiszczenia opłat z tytułu zamówionych usług w Serwisie. 5.3 Zamawiający w ramach korzystania z Serwisu nie może: 1) używać wulgaryzmów oraz zwrotów mogących naruszać godność osobistą innych osób, 2) umieszczać treści o charakterze bezprawnym, 3) umieszczać wielokrotnie tych samych treści, 4) umieszczać materiałów erotycznych, w jakiejkolwiek formie. 5.4 Zamawiający ponosi pełną odpowiedzialność za umieszczane przez niego dane i treści reklam zamieszanych na Wirtualnym Stoisku. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności ani nie zapewnia prawidłowości, aktualności lub kompletności jakichkolwiek reklam i wpisów dokonywanych przez Zamawiającego. 5.5 Administrator ma prawo: 1) usuwać wpisy zawierające treści niewłaściwe lub niezgodne z tematyką Serwisu, 2) modyfikować wpisy w zakresie adjustacji i korekty tekstów, 3) dobierać treści merytoryczne wyświetlane w foodsuppliers.eu 4) wysyłać informacje o zmianach w Serwisie do skrzynek w profilu Zamawiającego, 5) zablokować dostęp Zamawiającego do Serwisu w przypadku uzasadnionego podejrzenia, iż treści wprowadzone do Serwisu przez Zamawiającego naruszają prawa osób trzecich, niniejszy Regulamin, przepisy prawa powszechnie obowiązującego, zasady współżycia społecznego lub zwyczaje. 5.6 W zależności od konfiguracji sprzętu oraz oprogramowania Zamawiającego niektóre funkcje Serwisu mogą być niedostępne. Administrator podejmie starania, aby Serwis funkcjonował nieprzerwanie oraz bez błędów. Jednakże korzystanie z Serwisu może zostać przerwane z przyczyn niezależnych od Administratora o dowolnej porze, w tym w celach poszerzenia jego zawartości lub prezentacji oraz dla utrzymania, uaktualnienia oraz technicznego ulepszenia sprzętu. 5.7 Administrator nie ponosi odpowiedzialności za: 1) działania innych Zamawiających, w tym za wykorzystywanie danych niezgodnie z celami działania Serwisu, 2) przerwy lub zakłócenia w funkcjonowaniu Serwisu z jakiejkolwiek przyczyny, w tym na skutek siły wyższej, awarii sprzętu, wirusów komputerowych lub niedozwolonej ingerencji Zamawiających lub osób trzecich, również w przypadku utraty danych lub treści wpisów na Wirtualnym Stoisku, 3) kopiowanie wpisów na Wirtualnym Stoisku i umieszczanie na innych portalach lub wykorzystywanie w inny sposób. 4) treść reklam oraz jakość reklamowanych towarów lub usług, 5) za jakiekolwiek szkody powstałe w związku z nieprawidłowym korzystaniem z Serwisu, w szczególności w związku z ujawnieniem hasła lub danych osobowych przez Zamawiającego osobom trzecim. 5.8 Użytkownik Newslettera ma następujące prawa: 1) anulowania rejestracji, 2) otrzymywania Newsletterów, 3) modyfikacji listy subskrybowanych Newsletterów. 4

5 5.9 Administrator ma prawo: 1) wysyłać na skrzynkę Użytkownika Newslettera zasubskrybowanych Newsletterów, 2) wysyłać informacje handlowe, dotyczące Administratora i osób trzecich na adres Użytkownika Newslettera Wyłączne prawo do dysponowania treściami Newslettera przysługuje Administratorowi Nie wolno kopiować i rozpowszechniać treści serwisów bez zgody Administratora Szczegółowe zasady usługi Newslettera reguluje Regulamin usług Newsletter. 6. Własność intelektualna 6.1 Składając zamówienie Zamawiający wyraża zgodę na publikację w Serwisie materiałów reklamowych przekazanych przez Zamawiającego, przez okres obowiązywania licencji, o której mowa poniżej. 6.2 Zamawiający oświadcza, że dostarczone przez niego lub pozyskane ze źródeł ogólnodostępnych, tj. ze strony internetowej Zamawiającego materiały słowne i graficzne, w tym wykorzystywane przez niego znaki towarowe oraz materiały reklamowe, nie naruszają przepisów prawa, prawem chronionych dóbr osób lub podmiotów trzecich ani też praw na dobrach niematerialnych (autorskie, pokrewne, wynalazcze, na znakach towarowych lub wzorach zdobniczych, z tytułu tajemnicy przedsiębiorstwa, praw własności przemysłowej i innych) oraz jest on uprawniony do ich używania. 6.3 Zamawiający oświadcza, że jest uprawniony do wyrażenia i wyraża zgodę na wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie w dowolnym celu, dowolną techniką, w dowolny sposób z wszelkich materiałów wykonanych w związku z realizacją Zamówienia, w szczególności materiałów koniecznych do realizacji Zamówienia dostarczonych przez niego lub pozyskanych ze źródeł ogólnodostępnych, tj. jego strony internetowej. Powyższa zgoda udzielona jest na rzecz Administratora oraz podmiotów wskazanych przez Administratora dla potrzeb realizacji Zamówienia. 6.4 Zamawiający oświadcza, że wykonanie, rozpowszechnianie i korzystanie z materiałów przekazywanych w związku z realizacją Zamówienia nie narusza praw osób trzecich. 6.5 Zamawiający oświadcza, że dysponuje w zakresie materiałów, o których mowa powyżej, zgodą twórcy na rozporządzenie jego utworem w zakresie niezbędnym do realizacji Zamówienia oraz spełnienia pozostałych obowiązków określonych w niniejszym Regulaminie. 6.7 Zamawiający udziela Administratorowi nieodpłatnej, nieograniczonej czasowo ani terytorialnie licencji na korzystanie z wszelkich materiałów dostarczonych przez Zamawiającego w związku z realizacją złożonego przez Zamawiającego zamówienia emisji Reklamy Zamawiającego w Serwisie obejmującej następujące pola eksploatacji: - prawo publicznego odtwarzania (w tym w sieci wewnętrznej), wykonywania oraz nadawania, a także publicznego udostępniania w sieci Internet w taki sposób, aby każdy mógł mieć do nich dostęp w miejscu i w czasie przez siebie wybranym, niezależnie od rodzaju i sposobu działania urządzenia, którym się w tym celu posługuje, - prawo utrwalania dowolną techniką, w szczególności techniką cyfrową, - prawo wprowadzenia do pamięci komputera oraz do baz danych, - prawo utrwalania, zwielokrotniania, publikowania i rozpowszechniania w systemie on-line w sposób umożliwiający transmisję odbiorczą przez zainteresowanych końcowych użytkowników sieci Internet lub sieci wewnętrznej, jak również na każdym nośniku audiowizualnym, a w szczególności na nośniku magnetycznym i dysku komputerowym oraz wszystkich typach nośników przeznaczonych do zapisu cyfrowego, - prawo do tworzenia papierowych wersji, 5

6 - prawo dostosowywania do wymagań Administratora, - prawo wykorzystania w celu promocji i reklamy, - prawo do wyświetlania i wystawiania, - prawo do wprowadzania do obrotu, wytwarzania określoną techniką egzemplarzy, w tym techniką reprograficzną, zapisu magnetycznego, techniką cyfrową, - prawo dokonywania obróbki komputerowej, adaptacji i modyfikacji zawartości oraz wprowadzania zmian i modyfikacji, wymaganych przez specyfikę medium internetowego, - prawo do wykorzystania w różnych formatach, w tym w postaci drukowanej w całości lub we fragmentach, wraz z prawem włączania do innych utworów i tworzenia opracowań (abstraktów), - prawo dostosowania do formatów urządzeń mobilnych, - wprowadzenie do obrotu, użyczenie lub najem, w tym przekazywania, także odpłatnego, innym podmiotom, w tym operatorom telekomunikacyjnym, - prawo do prezentowania, w tym odpłatnego, do ograniczonego lub nieograniczonego kręgu odbiorców, w tym w szczególności w ramach usług telekomunikacyjnych za pośrednictwem aparatów telefonicznych i innych urządzeń mobilnych (np. SMS/MMS), - prawo do nadawania analogowego lub/i cyfrowego (w jakimkolwiek systemie lub technologii) za pomocą wizji lub/i fonii przewodowej oraz bezprzewodowej przez stację naziemną, - równoczesnego lub integralnego nadawania (reemitowania) min. za pośrednictwem platform cyfrowych oraz sieci kablowych (w jakimkolwiek systemie lub technologii), - wykonywania praw zależnych i udzielania zgody na ich wykonywanie. 6.9 Administrator ma w szczególności prawo do: 1) zmniejszania/kompresowania treści Reklam (Materiałów reklamowych) przekazanych przez Zamawiającego, bez informowania, uzyskiwania zgody Zamawiającego, 2) redagowania, skracania tekstów, 3) usunięcia treści zabronionych przez prawo, wulgarnych, obraźliwych lub w inny sposób naruszających zasady współżycia społecznego W przypadku skierowania przez osoby trzecie jakichkolwiek roszczeń do Administratora, odnośnie naruszania praw do opublikowanych treści reklamy Zamawiającego lub wizerunku, Zamawiający zobowiązuje się złożyć pisemne oświadczenie odpowiedniej treści, które uwolni Administratora od jakiejkolwiek odpowiedzialności w tym zakresie. 7. Ochrona danych osobowych 7.1 Na podstawie uzyskanej od Zamawiającego zgody Administrator ma prawo do przetwarzania otrzymanych od Zamawiającego danych osobowych do celów marketingowych i promocyjnych. Podane przez Zamawiającego dane mogą być przetwarzane dla celów marketingowych jedynie przez Administratora i podmioty przez niego upoważnione zgodnie z przepisami ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych. 7.2 W przypadku zamieszczania przez Zamawiającego na stronie internetowej danych, o których mowa w art. 27 ustawy z dnia 19 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych (Dz. U. 2002, nr 101, poz. 926) ich przetwarzanie następuje na podstawie faktu podania ich do publicznej wiadomości przez Zamawiającego (opublikowanie tych danych na stronie internetowej). 6

7 7.3 Administrator chroni dane osobowe Zamawiających, zachowując wymagania określone w obowiązujących przepisach prawa. 7.4 Zamawiający ma prawo wglądu w swoje dane oraz prawo ich poprawiania. Podanie danych osobowych przez Zamawiającego jest dobrowolne. 7.5 Zamawiający ma prawo żądać zaprzestania przetwarzania i/lub usunięcia danych, o których mowa powyżej - w takim przypadku usunięcie danych niezbędnych do realizacji usługi będzie równoznaczne z oświadczeniem o rozwiązaniu umowy. 7.6 Zamawiający mogą być przekierowani do innych stron internetowych należących do osób trzecich. Administrator nie ponosi jakiejkolwiek odpowiedzialności za treść, rzetelność oraz bezpieczeństwo witryn linkowanych, a także za sposób przechowywania lub przetwarzania danych osobowych na serwerach osób trzecich. 8. Zmiana Regulaminu 8.1 Wszelkie postanowienia Regulaminu mogą być zmieniane przez Administratora, bez podawania przyczyn. Zmiany będą publikowane na bieżąco w postaci jednolitego tekstu Regulaminu w Serwisie wraz z informacją o ich dokonaniu. 8.2 Po ukazaniu się na stronie głównej Serwisu lub w innych miejscach w Serwisie do tego przeznaczonych informacji o zmianach w Regulaminie, Zamawiający zobowiązany jest do niezwłocznego zapoznania się ze zmianami. Zalogowanie do Serwisu po takiej informacji stanowi akceptację nowej treści Regulaminu przez Zamawiającego. 8.3 W przypadku nie zaakceptowania zmian w Regulaminie, Zamawiający zobowiązany jest do powstrzymania się od dokonywania Wpisów i umieszczania Reklam w Serwisie i niezwłocznego powiadomienia Administratora o takiej decyzji. Serwis uniemożliwi dokonywanie Wpisów i umieszczania Reklam bez akceptacji zmian w Regulaminie. 8.4 Oświadczenie o nie zaakceptowaniu zmian w Regulaminie, skutkuje wyrejestrowaniem Zamawiającego i rozwiązaniem Umowy. W przypadku uiszczenia przez Zamawiającego opłaty i niezaakceptowania zmian Regulaminu zostanie ona zwrócona przez Administratora proporcjonalnie do okresu jej wykorzystania. 9. Reklamacje 9.1 Reklamacje dotyczące zakłóceń w funkcjonowaniu Serwisu mogą być zgłaszane do Administratora przez Zamawiającego, na podany w Serwisie adres kontaktowy. 9.2 Reklamacje będą rozpatrywane w terminie 3 tygodni od daty ich zgłoszenia. Odpowiedzi będą wysyłane zwrotnie na konto zgłaszającego. 9.3 Administrator może pozostawić reklamację bez rozpatrzenia w przypadku gdy wynika ona z nieznajomości Regulaminu przez Zamawiającego. 10. Postanowienia końcowe 10.1 Bez uprzedniej zgody Administratora wyrażonej na piśmie zabronione jest kopiowanie, powielanie lub jakiekolwiek inne wykorzystanie w całości lub we fragmentach informacji, danych lub innych treści z Serwisu za wyjątkiem przypadków dozwolonego użytku wynikających z ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych z dnia 4 lutego 1994r. (Dz.U j.t.). 7

8 10.2 W sprawach nieuregulowanych Regulaminem stosuje się powszechnie obowiązujące przepisy prawa, a w tym przepisy ustawy o świadczeniu usług drogą elektroniczną, ustawy o prawie autorskim i prawach pokrewnych oraz ustawy Kodeks cywilny Regulamin udostępniony jest nieodpłatnie za pośrednictwem Serwisu w formie, która umożliwia jego pobranie, utrwalenie i wydrukowanie. 8

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi

Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi Regulamin emisji reklam w serwisie Zumi 1 stycznia 2014 Regulamin emisji reklam w Serwisie Zumi 1 DEFINICJE 1.1. Grupa Onet.pl SA, Onet Grupa Onet.pl SA, ul. Pilotów 10, 31-462 Kraków; wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl. 1. Postanowienia wstępne Regulamin serwisu internetowego Veedo.pl 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresem domenowym veedo.pl. 2. Zasady korzystania z Serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl

Regulamin Serwisu fajnelogo.pl Regulamin Serwisu fajnelogo.pl 1 Postanowienia ogólne 1. Użytkownicy mogą korzystać z usług Serwisu fajnelogo.pl wyłącznie na warunkach określonych w Regulaminie, po jego uprzedniej akceptacji i w zgodności

Bardziej szczegółowo

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób:

Wszelkie wyrazy pisane wielką literą, których znaczenie zostało zdefiniowane poniżej, należy rozumieć w następujący sposób: Regulamin serwisu internetowego TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Regulamin określa zasady stanowiące prawne podstawy korzystania z Serwisu internetowego dostępnego pod adresami domenowymi tvn.pl, tvnstyle.pl,

Bardziej szczegółowo

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka

Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka Regulamin portalu internetowego Łączy nas piłka I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa ogólne zasady korzystania z Portalu Internetowego Łączy nas piłka (laczynaspilka.pl) oraz z jego Serwisów i

Bardziej szczegółowo

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje:

Regulamin i polityka prywatności. 1 Definicje: Regulamin i polityka prywatności 1 Definicje: 1. Użytkownik osoba fizyczna zarejestrowana w Serwisie. 2. Kampania - okres testowania produktów lub usług przez Użytkownika, podczas którego Użytkownik testuje

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE

Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE Regulamin srebrnaagrafka.pl I. DEFINICJE INTERIA.PL oznacza GRUPA INTERIA.PL sp. z o.o. sp. k. z siedzibą w Krakowie, Os. Teatralne 9A, 31-946 Kraków, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego w

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN

Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO KONTAKT TVN 24 Załącznik do Regulaminu Serwisu Internetowego TVN dla Użytkowników korzystających z Konta w Serwisie TVN 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin Kontakt

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY I. POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG AGM REALITY 1. Regulamin sporządzony został przez spółkę działającą pod firmą AGM REALITY Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl

Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl Regulamin korzystania z Serwisu Internetowego Superumysl.pl (Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną) obowiązujący od dnia 25.12.2014 r. Informacje ogólne 1.1. Operatorem i właścicielem Serwisu

Bardziej szczegółowo

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls.

2. Dla Użytkowników korzystających z Konta, Regulamin określa zasady świadczenia przez Administratora usług w ramach Serwisu Twój Puls. REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO TWÓJ PULS 1. Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady świadczenia przez Administratora, tj. Telewizję Puls Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Postanowienia wstępne

Postanowienia wstępne REGULAMIN STRONY INTERNETOWEJ ORAZ POLITYKA PRYWATNOŚCI Przedszkola Raz Dwa Trzy w Komornikach pod Poznaniem pod adresem www.przedszkolerazdwatrzy.pl Policealnej Szkoły Kosmetycznej Akademia Zdrowia i

Bardziej szczegółowo

oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych publikowane przez Usługodawcę w Portalu lub

oznaczają wszelkie treści tekstowe oraz utrwalenia wizualne, audialne i audiowizualne, w tym bazy danych publikowane przez Usługodawcę w Portalu lub Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną w portalu internetowym prowadzonym w domenie pulsmedycyny.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum

Administrator Forum oznacza Usługodawcę lub każdy podmiot, któremu Usługodawca powierzy administrowanie Forum Niniejszy regulamin określa zasady korzystania zasady korzystania z serwisu internetowego prowadzonego w domenie pb.pl przez Bonnier Business (Polska) Spółką z o.o., z siedzibą w Warszawie, 03-738, ul.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl

REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl REGULAMIN PORTALU InfoWork24.pl 1. Terminy i definicje 1. Operator lub Administrator spółka działająca pod firmą INFOSystems, ul. Marcin Flisa 9 lok. 6, Warszawa, 02-247, będącą właścicielem i prowadzącą

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia 01 stycznia 2012 roku. przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. z dnia 01 stycznia 2012 roku. przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ z dnia 01 stycznia 2012 roku przy użyciu Serwisu Internetowego tlumaczeniowy.pl Uwaga: Treść Regulaminu jak i załączników jest chroniona prawem autorskim.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio.

REGULAMIN. Portal oznacza Platformę oraz Portfolio. REGULAMIN portalu skmsar.org.pl oraz portalu portfolio.sar.org.pl Definicje: Regulamin niniejszy regulamin. Administrator lub Stowarzyszenie Stowarzyszenie Komunikacji Marketingowej SAR z siedzibą w Warszawie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl

Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl Obowiązuje od 1.04.2015r. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin korzystania z serwisu www.kulturainnowacje.pl określa zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

2. Postanowienia ogólne

2. Postanowienia ogólne 1. Definicje 1. Usługodawca - właściciel domeny internetowej oraz sklepu internetowego tukupie.pl, Alfa Inwestycje Sp. z o.o., ul. Zemborzycka 59A, 20-445 Lublin, wpisana do rejestru przedsiębiorców prowadzonego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. nabywania neoznaczka w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN nabywania neoznaczka w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów PPUC z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK możliwy jest pod numerem

Bardziej szczegółowo

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług.

Cennik/Cenniki- wykaz opłat i prowizji związanych z korzystaniem z Usług. Regulamin Płatnych Usług w strefa.pl Regulamin I. Definicje Pojęcia użyte w niniejszym regulaminie oznaczają: Interia.pl lub Operator Grupa Interia.pl spółka z ograniczoną odpowiedzialnością spółka komandytowa

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE

REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE REGULAMIN BEZPŁATNEGO DOSTĘPU DO IPLA W REDEFINE Niniejszy regulamin (zwany dalej Regulaminem ) określa zasady świadczenia audiowizualnych usług medialnych typu video on-line przez Redefine Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo