BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear"

Transkrypt

1 BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 5/2004

2 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np: Majakowski W tym polu wpisz has o, które zosta o przes ane pocztà W razie pytaƒ prosimy o kontakt z Krzysztofem Ziajorem, tel.: , Zak adki tematyczne mo na rozwinàç klikajàc myszkà, po rozwini ciu zak adki temat wybieramy klikni ciem

3 SPIS TREÂCI INFORMACJE Z BRAN Y 1. Specjalna strona internetowa dla Kluczowych Klientów Grupy Goodyear Ferrari wybra o opony Goodyear Eagle F1 EMT 6 3. Lepsze opony na szybszych, mocniejszych samochodach prognoza Grupy Goodyear dla polskiego rynku opon w 2004 r. 7 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CI AROWYCH 1. Sprzeda nowych samochodów osobowych w Polsce nadal spada 8 2. Spadek importu u ywanych samochodów w Ma opolskim i Âwi tokrzyskim 9 3. Wrzesieƒ sprowadzono 90 tys. u ywanych aut Europa Zachodnia bez wzrostu sprzeda y w 2005 r Pó miliona wraków. Samochody u ywane Znak rozpoznawczy. FSO logo fabryki Europa Ârodkowowschodnia taƒsza w niektórych bran ach od Chin (opinia) Produkcja samochodów wzros a o 125% do 30 szt. w sierpniu Najpopularniejsze marki w Europie Zachodniej Ci arowe idà jak woda 12 PRAWO W PIGU CE 1. Mo liwoêç wystawiania faktur VAT bez podpisu wystawcy i odbiorcy Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych Obrót domenami Korekta faktur i zwrot nadp aty Nowa taksa notarialna ju obowiàzuje Wierzyciel musi byç aktywny Reprezentacja w post powaniu o udzielenie zamówienia Znak bezwzgl dnie potrzebny Nie do ruszenia przed emeryturà kogo i kiedy pracodawca nie mo e zwolniç Porozumienie zbiorowe jest prawem U ytkowanie samochodu przez pracownika mo e równie byç przychodem Zmiana VAT zmiana umowy Podwy szenie kapita u zak adowego wàtpliwoêci Zachowek dla pomini tych spadkobierców Umowne odsetki za opóênienie Kiedy pracownik ma prawo do odszkodowania ZaÊwiadczenie o zatrudnieniu tylko od pracodawcy Zakaz przed u ania umów na czas okreêlony Kiedy mo na odwo aç pracownika z urlopu wypoczynkowego Najkorzystniejsza dla firmy taktyka nie jest obejêciem prawa Finansowe sprawozdania spó ek wa ne zmiany Wyk adnia prawa podatkowego na tle wejêcia do UE Nie ma ra àcego naruszenia prawa je eli niew aêciwy przepis przewiduje takie same 18 skutki jak przepis w aêciwy Przedawnienie roszczenia wierzyciela przeciwko cz onkom zarzàdu spó ki z o.o Potràcenie wierzytelnoêci korzystne dla przedsi biorców Informowanie klientów o pozyskaniu ich danych osobowych Prawo celne po 1 maja 2004 r Od kiedy nale y liczyç odsetki od odszkodowania przys ugujàcego pracownikowi Obowiàzki pracodawcy i pracownika przy przejêciu zak adu pracy lub jego cz Êci Kiedy biuro mo e podnieêç cen wycieczki Refakturowanie us ug a ich opodatkowanie Potwierdzenie dostawy towaru a zerowa stawka VAT WygaÊni cie zobowiàzania podatkowego przez potràcenie Mo liwoêç korekty deklaracji podatkowej po wszcz ciu kontroli Skutki podatkowe nieodp atnego umorzenia udzia ów w sp. z o.o. z czystego zysku Mo liwoêç odzyskania zap aconego w Niemczech podatku od wartoêci dodanej (Mwst) Umowa sprzeda y udzia ów spó ki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià Sprzeda rzeczy a r kojmia za wady fizyczne 21 3

4 38. Termin przedawnienia odsetek OdpowiedzialnoÊç osób trzecich za d ug celny po 1 maja 2004 r Odmowa Êwiadczenia pracy podstawà dyscyplinarnego zwolnienia Ekwiwalent pieni ny w zamian za urlop wypoczynkowy Utrata zaufania do pracownika mo e uzasadniaç wypowiedzenie OdpowiedzialnoÊç za zobowiàzania podatkowe Wià àce interpretacje organów podatkowych Podatkowe skutki umorzenia udzia ów bez wynagrodzenia Opodatkowanie korzystania z samochodu Reprezentacja i reklama problemy w stosowaniu ustawy o VAT Zaliczka, a wydanie towaru w nowym roku obrotowym jaki VAT Opodatkowanie dzia alnoêci wykonywanej osobiêcie Rozporzàdzanie aportem przed rejestracjà spó ki kapita owej Umowa przedwst pna-jakie zabezpieczenie? Rozliczenia pomi dzy przedsi biorcami Zamówienia publiczne obowiàzki przedsi biorców Transfer gotówki zagranic Nowelizacja kodeksu post powania cywilnego Wydatki na zabezpieczenie majàtku jako koszty przedsi biorstwa Uproszczenie rozliczenia podatku w wewnàtrzwspólnotowej transakcji trójstronnej VAT w transporcie mi dzynarodowym Opodatkowanie us ug transportowych Obowiàzkowe operacje wykonywane za poêrednictwem rachunku bankowego Faktura korygujàca potwierdzenie odbioru Odsetki za zaleg oêci podatkowe wzros y Zaliczki na dywidendy i dywidendy kwestie rachunkowe i podatkowe Definicja przedsi biorcy w ustawie o swobodzie dzia alnoêci gospodarczej Reprezentacja wspólnika spó ki z o.o Klauzule gwarancyjne przy umowach factoringu Zabezpieczenia kredytów i po yczek Podwy szenie kapita u zak adowego w sp. z o.o Âwiadczenie us ug na rynku niemieckim U ytkowanie akcji w spó ce akcyjnej Zaostrzenie zasad przyznawania Êwiadczeƒ przedemerytalnych Nowa ulga na dokszta canie m odocianych pracowników Nowe zasady interpretacyjne prawa podatkowego Prezenty i próbki towarów opodatkowanie VAT RachunkowoÊç Nowe standardy, stare progi Umorzenie zaleg oêci podatkowych, odsetek za zw ok lub op aty prolongacyjnej Ugoda a przedawnienie roszczeƒ Trzeba sprawdzaç kontrahentów Podwy szenie kapita u zak adowego w spó ce z o.o Prawo àdania pisemnej interpretacji przepisów Zakaz nabywania akcji w asnych na gruncie KSH Kiedy cz onek zarzàdu narusza zakaz konkurencji CTM Znak Towarowy Wspólnoty Odstàpienie od umowy Czynny udzia stron w post powaniu NaÊladownictwo dozwolone Okres rozliczeniowy w przepisach prawa pracy Jak udzielaç zaleg ych urlopów Od dywidendy zawsze 19% Weksel jako nowe zabezpieczenie akcyzowe Komis w nowej ustawie o VAT Opodatkowanie odszkodowania dla pracownika Mo liwoêç zmiany umowy przy wzroêcie stawki podatkowej Por czenie Skarbu Paƒstwa Przerwy w obradach zgromadzenia wspólników Wykupy lewarowane spó ki kapita owe 33 4

5 97. Naprawienie szkody wyrzàdzonej przez organ nowe zasady Swoboda dzia alnoêci gospodarczej Zwrot c a antydumpingowego Dwuinstancyjny tok post powania antymonopolowego Urlop prawem konstytucyjnym Przeciwdzia anie mobbingowi jest obowiàzkiem pracodawcy Odmowa pracy w godzinach nadliczbowych Konieczna ewidencja nadgodzin Umowa o zakazie konkurencji 35 SZACOWANIE PODSTAWY OPODATKOWANIA W PODATKACH DOCHODOWYCH 37 WEKSEL POJ CIE I FUNKCJE 39 OBOWIÑZEK SK ADANIA SPRAWOZDA FINANSOWYCH 41 Biuletyn ten zosta przygotowany przy wspó pracy prawników Kancelarii Prawnej Renata Urowska i Wspólnicy sp. k. w Poznaniu Telefon (61) , 5

6 INFORMACJE Z BRAN Y 1. Specjalna strona internetowa dla Kluczowych Klientów Grupy Goodyear Podawana na bie àco wysokoêç wypracowanego bonusu marketingowego, zdj cia z wyjazdów z Grupà Goodyear, plan emisji reklam w zimowej kampanii tv marki Goodyear te i inne informacje mo na znaleêç na specjalnej stronie dla Autoryzowanych Serwisów Grupy Goodyear. Dzi ki stronie internetowej wszystkie informacje kierowane do serwisów zosta y skupione w jednym miejscu. Sà one dost pne zaledwie po kilku klikni ciach komputerowà myszkà. Nowy sposób logowania: eby zalogowaç si na stronie nale y wpisaç w przeglàdarce internetowej Nast pnie podaç swoje nazwisko i specjalny kod dost pu, który zosta przes any listownie. Kontakt: W razie pytaƒ prosimy o kontakt z Krzysztofem Ziajorem, tel.: , 2. Ferrari wybra o opony Goodyear Eagle F1 EMT Nowe Ferrari F430, nast pcy modelu 360 Modena, zosta o wyposa one w opony typu Runflat Goodyear Eagle F1 EMT. Technologia zwi kszonej mobilnoêci EMT (od ang. Extended Mobility Technology) pozwala na zwi kszenie przyczepnoêci opony z jednoczesnym zachowaniem wysokich osiàgów i spe nieniem wymogów bezpieczeƒstwa. Nowy model Ferrari F430 b dzie zaopatrzony w opony Goodyear w nast pujàcym uk adzie: Goodyear Eagle F1 GS-D3 EMT 225/35ZR19 z przodu oraz Goodyear Eagle F1 GS-D3 EMT 285/35ZR19 z ty u. Opony Goodyear Eagle F1, najwy ej oceniane w klasie opon o wysokich parametrach i wielokrotnie nagradzane, idealnie wpasowujà si w najnowsze dzie o Ferrari. Z silnikiem V8 o pojemnoêci 4300 cm3 oraz mocy 490 KM, nowe F430 przyspiesza do setki ze startu zatrzymanego w cztery sekundy i rozwija maksymalnà pr dkoêç ponad 315 km/h. Samochód o takich osiàgach musi mieç najlepsze opony, jakie sà na rynku. JesteÊmy dumni, e Ferrari wybra o w aênie Goodyear Eagle F1 w technologii Runflat. Opony Eagle F1 pozwalajà na uzyskanie zawrotnych osiàgów nowej F430-tce, a przy tym technologia Goodyear Runflat gwarantuje najwy szy mo liwy stopieƒ bezpieczeƒstwa na wypadek przebicia opony powiedzia Jean Jacques Wiroth, G ówny Dyrektor Sprzeda y i Marketingu Goodyear na obszarze Europy, Afryki i Bliskiego Wschodu. Samochód zaopatrzony w opony Goodyear Runflat mo e zupe nie bezpiecznie jechaç nawet po przebiciu opon i w przypadku ca kowitej utraty ciênienia. Âciany opony zosta y stworzone z nowoczesnego, wzmocnionego kauczuku, który wytrzymuje ci ar samochodu nawet, gdy opona zupe nie straci powietrze. Opony Eagle F1, z bie nikiem o wzorze w kszta cie litery V oraz technologià OneTRED, ponownie wyznacza standardy dla innych opon w swojej klasie. Wygra y ju w rankingach magazynów konsumentów, zdoby y kilka nagród w konkursach technologicznych oraz uplasowa y si na najwy szych pozycjach w licznych testach porównawczych w Europie. Ostatnio, opony Eagle F1 otrzyma y nagrod redaktora naczelnego amerykaƒskiego magazynu Popular Mechanics w kategorii Nowy Produkt, a dwa kolejne wiodàce magazyny motoryzacyjne w USA w swoich wydaniach poêwieconych tematyce oponiarskiej, ochrzci y lini Goodyear Eagle F1 najwy szej klasy rozwiàzaniem dla uzyskania ultra-wysokich osiàgów. Data: 27 wrzeênia 2004 r. ród o: Grupa Goodyear 6

7 3. Lepsze opony na szybszych, mocniejszych samochodach prognoza Grupy Goodyear dla polskiego rynku opon w 2004 r. Polacy coraz cz Êciej wybierajà i u ytkujà opony szersze i przystosowane do bezpiecznej jazdy z du ymi pr dkoêciami. Polscy kierowcy coraz cz Êciej kupujà bowiem samochody z silnikami o wi kszej mocy. Zwi ksza si te rynek wymiany opon. W 2004 roku polski rynek wymiany wch onie a 7,15 mln opon o 3 proc. wi cej ni przed rokiem. Takie sà najwa niejsze dane zawarte w opracowanej przez Grup Goodyear prognozie dla rynku opon w Polsce w 2004 roku. Prognoza, oprócz informacji pochodzàcych z Grupy Goodyear, zawiera dane pochodzàce z G ównego Urz du Statystycznego oraz firmy Samar, która analizuje polski rynek motoryzacyjny. Z raportu wynika, e o ile w 2000 r. a 46 proc. nowych samochodów posiada o silniki o mocy do 60 KM, o tyle w I po owie br. sprzeda aut z takimi silnikami stanowi a 22,4 proc. ogó u sprzedawanych samochodów. Z drugiej strony wzrasta sprzeda aut z silnikami o mocy powy ej 110 km z 9,2 proc. W 2000 r. do 20,1 proc. w I po owie br. Najwi kszy udzia w rynku nowych aut posiadajà obecnie samochody z silnikami o mocy km w I po owie br. stanowi y one a 39,4 proc. aut wyje d ajàcych z salonów. W Êlad za zmieniajàcym si rynkiem, bardzo powa nym przeobra eniom ulega tak e rynek oponiarski. Z analiz przeprowadzonych przez Grup Goodyear wynika, e w ostatnich latach zwi ksza si udzia w rynku opon o wi kszych rozmiarach oraz opon przystosowanych do wi kszych pr dkoêci. Zmiany w strukturze rynku opon w Polsce sà niewàtpliwie odzwierciedleniem szerszych zmian zachodzàcych na rynku samochodowym, a tak e w ca ym spo eczeƒstwie mówi Jacek Pryczek, dyrektor sprzeda y Grupy Goodyear w Polsce. Coraz wi ksze zainteresowanie polskich kierowców oponami o szerszych przekrojach, przystosowanymi do jazdy z du ymi pr dkoêciami potwierdza, e preferencje konsumentów szybko upodabniajà si do gustów kierowców w paƒstwach Unii Europejskiej. To tak e dowód na to, e polscy kierowcy, mimo mniej zasobnych portfeli, ni kierowcy w krajach zachodnich, doceniajà coraz bardziej wzgl dy bezpieczeƒstwa dodaje Jacek Pryczek. W pierwszej po owie 2004 roku, w rynku opon montowanych w nowych samochodach najwi kszy udzia (15,1 proc.) mia y opony o rozmiarze 175/65/R/14, montowane w takich samochodach jak Toyota Yaris, Peugeot 206, czy Renault Thalia. Na drugim miejscu znalaz y si opony o rozmiarze 155/80/R/13, w które wyposa one sà Fiaty Panda. Udzia w rynku opon tego rozmiaru dla nowych samochodów wzrós z 5,7 proc. w I pó roczu 2003 r. do 14 proc. W I pó roczu b.r. W porównaniu z ubieg ym rokiem ogromny skok w udziale rynkowym zanotowa y opony o rozmiarze 205/55/R/16 (m.in. Toyota Avensis, Ford Mondeo, Renault Laguna, Skoda Octavia) ich udzia wzrós z 6,1 proc. do 10,3 proc. Wed ug szacunków Grupy Goodyear, w bie àcym roku powinien zwi kszyç si tak e potencja polskiego rynku wymiany opon w samochodach osobowych i dostawczych. Szacujemy, e rynek ten wzroênie w tym roku o 3 proc., co oznacza, e wymienionych zostanie 7,15 mln opon w porównaniu z 6,94 mln wymienionych w ubieg ym roku mówi Jacek Pryczek. Potencja rynku wymiany opon w Polsce zwi ksza si niemal nieprzerwanie przez ostatnie lata. Powa ny regres na rynku wymiany zanotowano jedynie w 2001 r. Wymieniono wówczas 5,24 mln sztuk, o 17,9 proc. mniej ni w 2000 r. Przyczyni a si do tego wówczas agodna zima zniech cajàca kierowców do wymiany opon na zimowe oraz k opoty, z jakimi boryka a si w tamtym czasiegospodarka. Wed ug prognoz Grupy Goodyear, liczba samochodów osobowych w Polsce (tzw. park samochodowy) wzroênie w 2004 r. do 11,9 mln sztuk, o 5,8 proc. w stosunku do koƒca 2003 r. Tylko w tym roku w Polsce sprzedanych zostanie 790 tys. samochodów, z czego 330 tys. nowych i 460 tys. u ywanych. Prognozy mówià, e w 2010 r. w Polsce sprzedawanych b dzie milion samochodów. Auta je d àce po polskich drogach sà stosunkowo stare. Majà najcz Êciej 6-10 lat (25 proc. ogó u samochodów). 20 proc. samochodów ma lat, kolejne 15 proc. to samochody w wieku lat, zaê 18 proc. ma lat. Zaledwie 6 proc. samochodów ma mniej ni 2 lata, a 13 proc. 3-5 lat. Analitycy Grupy Goodyear oceniajà, e rynek opon letnich dla samochodów osobowych wzroênie w tym roku w stosunku do poprzedniego o 6,1 proc. W tym segmencie wymienionych zostaç mo e 2,65 mln opon w klasie S/T (przystosowanych do pr dkoêci km/godz.), o 2,2 proc. wi cej ni w 2003 r. Znacznie wi kszy potencja wzrostu oczekiwany jest w segmentach opon przystosowanych do wi kszych pr dkoêci (H, V, W, Y, Z). W segmencie H (dopuszczalna pr dkoêç 210 km/godz.) wymienionych mo e zostaç 580 tys. opon, a o 21,5 proc. wi cej ni przed rokiem. Na rynku opon zimowych dla samochodów osobowych przewiduje si stabilizacj. Potencja wymiany mo e wynieêç 2,74 mln sztuk. O 4,3 proc. do 910 tys. sztuk wzroênie najprawdopodobniej liczba opon letnich i zimowych wymienionych w samochodach dostawczych i lekkich ci arówkach. Najwi kszy procentowy przyrost w tymsegmencie rynku spodziewany jest w przypadku opon do samochodów nap dzanych na cztery ko a (4x4) przewidywana jest wymiana 90 tys. opon do takich aut, o 20,4 proc. wi cej ni w 2003 r. Data: 7 wrzeênia 2004 r. èród o: Grupa Goodyear 7

8 RYNEK SAMOCHODÓW OSOBOWYCH, DOSTAWCZYCH I CI AROWYCH 1. Sprzeda nowych samochodów osobowych w Polsce nadal spada Wcià spada sprzeda nowych samochodów osobowych w Polsce. We wrzeêniu sprzedano w Polsce samochodów, czyli o 32,1 proc. mniej ni we wrzeêniu 2003 roku i tylko o 1,4 proc. wi cej ni w sierpniu tego roku - poda a we wst pnym raporcie analizujàca rynek motoryzacyjny firma Samar. W pierwszych trzech kwarta ach 2004 roku sprzedano samochodów osobowych, czyli tylko o 0,5 proc. wi cej ni w analogicznym okresie rok wczeêniej. Jednak wed ug wyliczeƒ Samara uwzgl dnienie w tegorocznej sprzeda y oko o sztuk samochodów, które zosta y kupione w Polsce przez obywateli innych paƒstw i niezarejestrowanych nigdy w Polsce, powoduje, e realna wielkoêç sprzedanych samochodów wynosi a w tym okresie oko o samochodów i jest o 0,7 proc. ni sza ni w analogicznym okresie 2003 roku. Z miesiàca na miesiàc stan polskiego rynku samochodowego pogarsza si. Obserwacja bie àcej sytuacji potwierdza, i to co dzisiaj si dzieje, to nie chwilowe za amanie, ale ponowny kryzys, kryzys na yczenie poinformowa autor raportu Wojciech Drzewiecki z Samara. Wed ug Drzewieckiego g ówne przyczyny takiej sytuacji to m.in. nowe przepisy dotyczàce opodatkowania nowych samochodów podatkiem VAT, oraz niekontrolowany, olbrzymi import samochodów u ywanych. Obowiàzujàca od 1 maja 2004 roku nowa ustawa o VAT ogranicza odpis tego podatku przy zakupie samochodów przez firmy. W ocenie Drzewieckiego na znaczny import u ywanych samochodów dilerzy reagujà coraz bogatszà ofertà promocyjnej sprzeda y samochodów. Auta sà oferowane z dodatkowym wyposa eniem wliczonym w cen, a wartoêç samochodu jest ni sza cz sto nawet o kilkanaêcie procent. Pod wzgl dem sprzeda y w ciàgu dziewi ciu miesi cy 2004 roku liderem pozostaje Fiat, który sprzeda od poczàtku roku aut, o 2,9 proc. wi cej ni przed rokiem. Taki wynik pozwoli zwi kszyç udzia marki w rynku z 16,5 do 16,9 proc. Drugie miejsce po trzech kwarta ach zaj a Skoda. W tym roku sprzedano w Polsce sztuk aut tej marki, o 2,5 proc. wi cej ni rok wczeêniej. Skoda zwi kszy a swój udzia w rynku z 12,2 do 12,5 proc. Trzecie miejsce w rankingu zaj a Toyota. Japoƒski producent sprzeda aut, o 3,8 proc. wi cej w porównaniu z ubieg ym rokiem. Udzia marki w polskim rynku wynosi 11,2 proc. wobec 10,9 proc. przed rokiem. Czwartà pozycj zajà Opel, którego samochody kupi o osób. Wzrost wyniku o 2,9 proc. przyczyni si do wzrostu udzia u marki w rynki z 9,5 do 9,8 proc. Kolejne miejsca zaj y Renault sztuk sprzedanych aut po dziewi ciu miesiàcach tego roku. Udzia marki w rynku wynosi obecnie 9,7 proc. w porównaniu z 10,7 proc. przed rokiem. Szóstà lokat zajà Ford. Wynik tegorocznej sprzeda y to sztuk, czyli o 36 proc. wi cej ni rok wczeêniej, co oznacza wzrost udzia u w rynku do 9,1 proc. z 6,7 w roku ubieg ym. Siódma na liêcie marka - Peugeot - z wynikiem aut odnotowa a 9-procentowy spadek sprzeda y i zmniejszy a udzia w rynku z 7,5 do 6,8 proc. Volkswagen utrzyma sprzeda na podobnym poziomie jak przed rokiem samochody (o niespe na 0,1 proc. wi cej ni rok wczeêniej), a udzia w rynku wynosi 4,6 proc SPRZEDA NOWYCH AUT OSOBOWYCH (w sztukach) 2003 r r I II III IV V VI VII VIII IX X XI XII Najwi kszy spadek sprzeda y wykaza Citroen. W ciàgu pierwszych trzech kwarta ów tego roku sprzedano aut tej marki, czyli 23,3 proc. mniej ni przed rokiem. Tym samym udzia producenta w rynku spad z 4,6 do 3,5 proc. List dziesi ciu najch tniej kupowanych marek zamyka Honda z wynikiem sztuk i wzrostem o 58,7 proc. Udzia tych aut w rynku wynosi 3,2 proc. wobec 2,1 proc. w 2003 roku. Samar poda, e lepsza by a sytuacja w segmencie samochodów dostawczych. 8

9 Rynek samochodów dostawczych okaza si odporniejszy na zmiany sytuacji ogólnogospodarczej w Polsce, a wyniki sprzeda y mogà napawaç optymizmem - poinformowa Samar. We wrzeêniu sprzedano nowe samochody dostawcze, czyli o 24,6 proc. wi cej ni w sierpniu i o 2,7 proc. wi cej ni przed rokiem. Od poczàtku roku do koƒca wrzeênia sprzeda wynios a àcznie sztuk i by a o 28 proc. wy sza ni przed rokiem. (PAP) Data: 7 paêdziernika 2004 r. èród o: PAP 2. Spadek importu u ywanych samochodów w Ma opolskim i Âwi tokrzyskim We wrzeêniu na terenie dzia ania krakowskiej Izby Celnej spad a (w stosunku do sierpnia) liczba sprowadzanych z krajów UE u ywanych samochodów. W sierpniu mieszkaƒcy województw ma opolskiego i Êwi tokrzyskiego sprowadzili ok. 13 tys. takich pojazdów. W ubieg ym miesiàcu tylko 11 tysi cy. Lawinowy import wys u onych aut rozpoczà si w maju - po wejêciu Polski do Unii Europejskiej. W momencie akcesji uproszczono przepisy przywozowe - przede wszystkim zlikwidowano c a i zezwolono na sprowadzanie aut starszych, nawet tych bez katalizatora spalin. Od maja liczba sprowadzanych aut tylko ros a. W sierpniu bywa o nawet tak, e tylko w jednym z krakowskich oddzia ów celnych zg aszano po 300 aut. We wrzeêniu po raz pierwszy spad a, choç nikogo nie trzeba przekonywaç, e 11 tys. aut zg oszonych do opodatkowania w Ma opolsce i Âwi tokrzyskiem to wcià bardzo du o. Nie jest tajemnicà, e w wewnàtrzunijnym obrocie u ywanymi autami niemal od poczàtku (od maja br.) pojawia y si nadu ycia - próby pomniejszenia skarbowych nale noêci. Na terenie dzia ania krakowskiej Izby Celnej jedna z osób zg osi a do opodatkowania akcyzà leciwà skod octavi kupionà za... 1 euro. Auto by o sprowadzone z Austrii i, jak si dowiedzieliêmy, nie by to jedyny przypadek "limuzyny" za euro sprowadzonej z krajów zachodniej Europy. W takich sytuacjach najcz Êciej zachodzi podejrzenie, e cena zosta a zani ona lub mamy do czynienia z darowiznà, a nie sprzeda à. WyjaÊnienie takich spraw jest niezwykle trudne i czasoch onne, a celnicy w nawale pracy nie majà zbyt wiele czasu, wi c pewnie próby deklarowania wartoêci auta do opodatkowania akcyzà na poziomie 1 euro b dà si powtarzaç. Innym przyk adem nadu yç w przywozie u ywanych aut jest prywatna i najcz Êciej niezarejestrowana dzia alnoêç gospodarcza polegajàca na organizowaniu wyjazdów po samochody. Organizator otrzymuje nieopodatkowane wynagrodzenie do r ki od uczestników takiej handlowej wycieczki, a jego rolà jest wskazanie atrakcyjnych miejsc zakupu - np. sprawdzonych i zasobnych w towar komisów samochodowych. Jednak najpowa niejszym nadu yciem, na jakie zwracajà uwag celnicy, jest unikanie p acenia akcyzy od ró nicy mi dzy deklarowanà do opodatkowania wartoêcià auta przywiezionego a cenà odsprzeda y kolejnej osobie, w przypadku gdy po zap aceniu podatku nie dosz o do zarejestrowania pojazdu. Sprawa jest pozornie skomplikowana, jednak w praktyce okazuje si doêç prosta. Handlarz - najcz Êciej osoba fizyczna nie prowadzàca zarejestrowanej dzia alnoêci gospodarczej - kupuje pojazd np. w Niemczech, przywozi go do Polski i p aci akcyz od zdeklarowanej ceny zakupu (najcz Êciej bardzo niskiej). Pojazdu jednak nie rejestruje, lecz sprzedaje - oczywiêcie po cenie znacznie wy szej ni ta pierwotnie zadeklarowana do opodatkowania. Celnicy przypominajà, e zgodnie z art. 80 Ustawy o podatku akcyzowym, podatnikami akcyzy od samochodów sà m.in. podmioty dokonujàce ka dej sprzeda y samochodu osobowego przed pierwszà jego rejestracjà na terenie kraju. JednoczeÊnie jednak, zgodnie z artyku em 79 tej samej ustawy, podatnik ma prawo do obni enia akcyzy o kwot tego podatku ju zap aconà. W praktyce oznacza to, e gdy ktoê sprzeda auto sprowadzone np. z Niemiec, od którego ju zap aci akcyz, ale go nie zarejestrowa, musi jedynie dop aciç nale noêç podatkowà od wartoêci dodanej - ró nicy w cenie. Warto przy tym wspomnieç, e podatnicy, którzy dokonali sprzeda y samochodu osobowego przed jego pierwszà rejestracjà, a nie ujawnili tego faktu organowi podatkowego w formie odpowiedniej deklaracji i nie zap acili nale nego podatku, podlegajà karze grzywny lub karze pozbawienia wolnoêci do lat trzech (lub obu tym karom jednoczeênie). (DER) Data: 6 pa dziernika 2004 r. èród o: Dziennik Polski 3. Wrzesieƒ sprowadzono 90 tys. u ywanych aut Z danych zebranych przez "Rzeczpospolità" z oêmiu izb celnych wynika, e we wrzeêniu odnotowano 70 tys. zg oszeƒ akcyzowych dotyczàcych sprowadzenia samochodu osobowego. W sierpniu w tych samych izbach zg oszono 92,3 tys. aut - o 30% wi cej ni we wrzeêniu. Dziennik szacuje wi c, e àcznie sprowadzono do Polski w ubieg ym miesiàcu oko o 90 tys. samochodów u ywanych. W porównaniu z sierpniem oznacza oby to spadek o 30 tys. sztuk. A.MAC. Data: 2-3 paêdziernika 2004 r. èród o: Rzeczpospolita 9

10 4. Europa Zachodnia bez wzrostu sprzeda y w 2005 r. Dyrektor naczelny Volkswagena Bernd Pischetsrieder stwierdzi e, nie nale y spodziewaç si wzrostu sprzeda y w Europie Zachodniej w przysz ym roku. Zgodnie z jego s owami, równie w czwartym kwartale 2004 r. nale y liczyç si z zastojem na rynku. Jedynymi krajami, które mogà zmieniç ten negatywny trend to Hiszpania i Wielka Brytania. Wed ug Bernda Pischetsriedera rynek niemiecki w optymistycznym wariancie osiàgnie poziom sprzeda y z zesz ego roku, zaê zysk Volkswagena, przed opodatkowaniem, wyniesie 1.9 miliarda Euro w 2004 r. Dyrektor naczelny niemieckiego koncernu jest umiarkowanym optymistà w stosunku do rozmów z niemieckimi zwiàzkami zawodowymi. Volkswagen poinformowa pracowników o planach zamro enia wynagrodzeƒ na dwa nast pne lata. Takie posuni cie jest cz Êcià planu obni enia kosztów pracowniczych o 2 miliardy do 2011 roku. Tymczasem zwiàzki pracownicze àdajà podwy ki wynagrodzeƒ o 4% i gwarancji zatrudnienia na nast pne dziesi ç lat. Data: 28 wrzesieƒ 2004 r. èród a: Just-auto.com, Samar 5. Pó miliona wraków. Samochody u ywane Do Polski sprowadzono w pierwszych oêmiu miesiàcach ponad u ywanych samochodów z Zachodu. Obywateli nie staç na lepsze auta, paƒstwa zaê na ich utylizacj. Tylko w sierpniu do Polski przywieziono blisko u ywanych pojazdów - w 2003 roku zaledwie W tym samym miesiàcu roku bie àcego kupiono nieco ponad nowych aut - o 14,5 procent mniej ni rok wczeêniej. 10=6 Sprowadzane auta sà w wi kszoêci stare. Jak zauwa a Tomasz Twardowski, prowadzàcy w Warszawie warsztat samochodowy, dziesi cioletnie samochody Êciàgane z Zachodu sà w porównywalnym stanie jak szeêciolatki u ywane wy àcznie w Polsce. Jednak ich dobry poczàtkowy stan nie powinien zwieêç kupujàcych, dodaje Twardowski. Nawet je eli samochód nie by wczeêniej uszkodzony w wypadku, to zm czenie materia ów da o sobie znaç. Polskie nierówne drogi wyjàtkowo szybko niszczà zawieszenie i podstarza e karoserie. Pojazd ma przed sobà zaledwie dwa, trzy lata funkcjonowania, a potem nikt go nie kupi. Pu apki Êmierci W Polsce mo na rejestrowaç auta niemajàce badaƒ technicznych w innych krajach Unii. Handlarze u ywanymi autami korzystajà z tej luki prawnej, kupujàc po atrakcyjnych cenach auta spisane na straty przez towarzystwa ubezpieczeniowe. Wraki sà przygotowywane do sprzeda y - np. z dwóch rozbitych aut robione jest jedno i szybko sprzedawane po atrakcyjnej cenie. Taki pojazd stwarza zagro enie dla bezpieczeƒstwa ruchu drogowego, gdy bardzo cz sto ma nieprawid owà geometri podwozia (czteroêlad) lub niesprawny uk ad hamulcowy. Zazwyczaj niechlujnie pospawana karoseria nie zabezpiecza pasa erów przed skutkami wypadków. Prosto w p uca Stare pojazdy nie spe niajà norm czystoêci spalin. W Polsce, podobnie jak w ca ej Unii Europejskiej, obowiàzuje norma Euro 3. Ju za rok b dzie obowiàzywa a norma Euro 4. Tymczasem sprowadzane starocie cz sto nie spe niajà nawet normy Euro 1, trujàc otoczenie. Pozwalajàc na import trujàcej starzyzny, paƒstwo ryzykuje zdrowiem obecnych i przysz ych pokoleƒ. Zachodnia Europa pozbywa si k opotu utylizacji nieekologicznych aut kosztem zdrowia mieszkaƒców Polski. Bud et p aci Najwi kszy jednorazowy wydatek b dzie czeka paƒstwo podczas utylizacji setek tysi cy gratów. Przyjmujàc, e bezpieczna ekologicznie utylizacja auta kosztuje co najmniej ok. 500 z (likwidacja p ynów eksploatacyjnych, akumulatora i opon), za klika lat paƒstwo (a wi c podatnik) b dzie musia o zap aciç co najmniej çwierç miliarda z otych za recykling sprowadzonych w tym roku pojazdów. Rachunek ten jest najprawdopodobniej sporo zani ony. Znajàc polskie realia, tych pieni dzy nie b dzie i wszystkie trupy trafià polskim sposobem do lasów i jezior. (Andrzej Przysiecki) Data: 28 wrzeênia 2004 r. èród o: Rzeczpospolita 10

11 6. Znak rozpoznawczy. FSO logo fabryki Wycofanie si Koreaƒczyków z zarzàdzania FSO zosta o odzwierciedlone w rezygnacji z liêcia mi orz bu (popularnie zwanego kapustà) i powrotem do poprzedniego znaku fabryki. Historia fabrycznego znaku si ga po owy 1951 roku, gdy opracowano znak literowy FSO. Nie wiadomo, kto go zaprojektowa. Poniewa czcionka i jej uk ad sà wzorowane na znaku GAZ, nie mo na wykluczyç, e powsta w Rosji. Jedynie umieszczony z boku maski napis Warszawa zaprojektowa W odzimierz Kolasa. Kolejny znak powsta prawdopodobnie w 1956 roku przy okazji wprowadzenia do produkcji syreny i modernizacji warszawy. Karol Pionnier, ówczesny g ówny konstruktor, zorientowa si, e dotychczasowy znak nie b dzie stylistycznie pasowa do p askiej maski syreny oraz "odm odzonej" maski warszawy. W adys aw Skoczyƒski wspomina, e zaproponowa umieszczone nad sobà litery f i s wpisane w o. Znak zosta opracowany graficznie przez Zygmunta Grochowskiego lub Cezarego Nawrota i sta si symbolem fabryki. Zbigniew Wattson zaproponowa dyrekcji zgraficyzowany znak FSO i ostatecznie pod koniec lat szeêçdziesiàtych (prawdopodobnie w 1967 roku) zaczà obowiàzywaç zmodernizowany symbol FSO. Na samochodach pojawi si jednak du o póêniej, bo dopiero w 1976 roku na zmodernizowanym FSO 125 p, a w 1977 na polonezie Znak opatentowano, jednak po kilku latach Mercedes-Benz, który mia opatentowanà tak e gwiazd czteroramiennà (poza u ywanà trójramiennà), zg osi zastrze enia do znaku FSO, uwa ajàc e jest on zbyt podobny do jego emblematu. Ostatecznie eraƒska fabryka ustàpi a. Wattson zaproponowa, aby zaznaczyç podwójnie s i w 1985 roku projekt zaakceptowano i wdro ono. Znak z podwójnym "s" stosowano przede wszystkim w wersjach eksportowych Emblemat z podwójnym s mia sporo krytyków wêród za ogi FSO i ju w 1986 roku zastàpiono go stosowanym do 1996 roku znakiem z pojedynczym paskiem. Emblemat powsta w wyniku konkursu rozpisanego w 1984 roku przez Pracowni Sztuk Plastycznych. Startowa o w nim prawdopodobnie 5 zespo ów, a zwyci zcà zosta Tytus Walczak. Projekt obejmowa nie tylko znak fabryki, ale tak e tzw. sygnet, czyli samo s owo "FSO", liternictwo pe nej nazwy, proporcje i wielkoêci znaków i liternictwa. Wprowadzenie nowych norm bezpieczeƒstwa zmusi o do zaoblenia kraw dzi znaku, ale wprowadzenie drobnych zmian zaj o a dwa lata. Polonezy do koƒca produkcji, co nastàpi o w kwietniu 2001 roku, nosi y emblemat zaprojektowany przez Walczaka, natomiast wersj Truck produkowano tak e z emblematem Daewoo-FSO, który obowiàzywa od 1996 do 2004 roku. (Robert Przybylski) Data 28 wrzeênia èród o: Rzeczpospolita 7. Europa Ârodkowowschodnia taƒsza w niektórych bran ach od Chin (opinia) Dla krajów Europy Zachodniej region Europy Ârodkowowschodniej jest taƒszy od Chin, zw aszcza w przemyêle samochodowym i hutniczym. Kraje regionu przodujà w klasyfikacji LCC (Low-Cost Countries), w których produkcja z punktu widzenia zachodnich inwestorów jest tania - wynika z raportu firmy konsultingowej Boston Consulting Group. èród em pochodzenia ok. 80 proc. importu samochodów i wyrobów hutniczych do krajów Europy Zachodniej sà kraje Europy Ârodkowowschodniej - stwierdza raport. Pojazdy mechaniczne i przyczepy importowane sà g ównie z czterech krajów Europy Centralnej. Rola Chin w tym wzgl dzie jest niewielka. Wprawdzie Chiny sà krajem uwa anym na Zachodzie za najbardziej gospodarczo rentowny z punktu widzenia umieszczania tam produkcji towarów przemys owych z uwagi na potencja wzrostu i niskie koszta wytwarzania, ale w niektórych ga ziach przemys u Chiny ust pujà pola Europie Ârodkowowschodniej - podkreêla raport. Wed ug autorów raportu, jeêli chodzi o przemys skórzany, luksusowe wyroby przemys u w ókienniczego i telewizory, zachodnim firmom op aca si importowaç gotowe produkty z Chin (z uwagi na korzystny przelicznik wartoêci towarów na metr szeêcienny powierzchni kontenerowej), ale import pojazdów mechanicznych i stali kalkuluje si korzystniej z krajów Europy Ârodkowowschodniej. Raport nie podziela obaw, e kraje Europy Ârodkowowschodniej mogà za pewien czas staç si mniej atrakcyjne dla inwestorów zachodnich, poniewa dysproporcja p ac pomi dzy nimi, a wysoko rozwini tymi krajami przemys owymi, b dzie si zmniejszaç. Raport Boston Consulting Group ocenia, e proces ten zajmie bardzo d ugie lata, z uwagi na to, e ró nica w dynamice wzrostu gospodarczego pomi dzy dwiema grupami krajów mo e z czasem okazaç si niewielka. Szybsza dynamika wzrostu w krajach Europy Ârodkowowschodniej, to szybszy proces doêcigania krajów wy ej rozwini tych. Dost p do wykwalifikowanej si y roboczej w krajach Europy Ârodkowowschodniej i Europy Zachodniej jest porównywalny. Ni sze p ace na Wschodzie nie oznaczajà ni szej wydajnoêci pracy i gorszej jakoêci wytwarzania - zauwa a raport. Autorzy raportu wskazujà te na badania genewskiej szko y dla biznesu IMD (International Institute for Management Development), z których wynika, e rezerwuar wykwalifikowanej si y roboczej w Polsce, Czechach, S owacji, S owenii i na W grzech jest wy szy ni w W. Brytanii, W oszech i Chinach. (PAP) Data: 21 wrzeênia 2004 r. èród o: Londyn (PAP) 11

12 8. Produkcja samochodów wzros a o 125% do 30 szt. w sierpniu Produkcja samochodów w Polsce w sierpniu 2004 roku wynios a sztuk, czyli by a o ok. 125% wy sza ni rok wczeêniej, poda a w weekendowym raporcie firma Samar, zajmujàca si monitoringiem rynku samochodowego. W okresie styczeƒ-sierpieƒ produkcja wzros a o 80% do sztuk. W ciàgu ostatnich dwunastu miesi cy wyprodukowano samochodów. Utrzymanie dotychczasowego tempa produkcji w kolejnych miesiàcach roku mo e pozwoliç nie tylko na zbli enie si do poziomu 600 tysi cy sztuk wyprodukowanych w ciàgu roku, ale wr cz na jego przekroczenie czytamy w raporcie. W 2002 roku liczba wyprodukowanych aut osobowych wynios a sztuk, w roku 2003 ju sztuk. Niemal 89% wyprodukowanych w Polsce samochodów stanowi tzw. produkcja eksportowa. W porównaniu z ubieg ym rokiem zwi kszy a si ona o ponad 90%, poda Samar. Liderem wêród producentów jest Fiat z udzia em ok. 60% po oêmiu miesiàcach 2004 roku. Na drugiej pozycji znajduje si Opel (21,2%), z kolejne miejsca zajmujà Volkswagen (10,8%), Daewoo (8,9%) oraz Intrall (0,1%). Produkcja roênie gwa townie tak e w przypadku samochodów dostawczych. Od poczàtku roku wyprodukowano samochody dostawcze, o ponad 370% wi cej ni w roku ubieg ym, poda Samar. Data: 20 wrzeênia 2004 r. èród a: Internet Securities, PB.Net 9. Najpopularniejsze marki w Europie Zachodniej Jak poda o w najnowszym raporcie stowarzyszenie ACEA, sprzeda samochodów osobowych na rynkach Starego Kontynentu wynios a od poczàtku roku sztuk, o 1,8% wi cej ni rok wczeêniej. Najpopularniejszà markà jest tu niezmiennie Renault aut sprzedanych od poczàtku roku (wzrost o 0,3%) stanowi 10,2% rynku zachodnioeuropejskiego. Na drugiej pozycji znajduje si Volkswagen z wynikiem sumarycznym sztuk (0,2% spadku) i udzia em w rynku na poziomie 9,7%. Trzecie miejsce nale y do Opla aut, 0,4% spadku, 9,1% udzia u w rynku. Czwarty na liêcie jest Ford z wynikiem sztuk (0,8% wzrostu) i 8,8-procentowym udzia em w rynku. Piàta lokata nale y do Peugeot auta, o 4,7% mniej ni rok wczeêniej. Udzia marki w rynku spad tym samym z 8,6 do 8,1%. Mimo to koncern PSA utrzyma drugà (po grupie Volkswagena - 17,7% rynku, sztuk) pozycj na rynku Europy Zachodniej, zachowujàc 14,5% udzia u ( sztuk). RoÊnie jednak konkurencja ze strony dynamicznie zwi kszajàcych sprzeda marek japoƒskich. Ich udzia w rynku wzrós na przestrzeni roku z 12,4 do 13,2% (sprzeda aut, wzrost o 8,7%). Najwi kszym tempem wzrostu wyników mogà si poszczyciç marki koreaƒskie. Sprzeda od poczàtku roku samochodów jest o 22,4% wi ksza ni ubieg oroczna, a udzia w rynku wzrós z 3,3 do 3,9%. W sierpniu bie àcego roku sprzeda samochodów osobowych w Europie Zachodniej wynios a sztuki i by a o 0,8% mniejsza ni rok wczeêniej. Wzrost sprzeda y uzyska y marki japoƒskie ( auta, 1,5% wzrostu), Renault ( aut, 5% wzrostu), Grupa BMW ( aut, 4,4% wzrostu) i marki koreaƒskie ( aut, 32,7% wzrostu). Data: 16 wrzeênia 2004 r. èród a: ACEA, Samar 10. Ci arowe idà jak woda Przez siedem miesi cy tego roku sprzedano w Polsce 26,7 tys. nowych pojazdów u ytkowych, o 31,3 proc. wi cej ni w tym samym okresie rok temu. Wed ug danych G ównego Urz du Statystycznego w 2003 roku na tysiàc mieszkaƒców przypada o 57 tych samochodów, o 3 wi cej ni rok wczeêniej. Najbardziej roênie sprzeda aut dostawczych do 6 ton, których sprzedano 20,5 tys. sztuk. Wed ug danych Instytutu Badaƒ Rynku Motoryzacyjnego Samar, tylko w lipcu sprzedano w Polsce 4,2 tys. samochodów dostawczych i ci arowych. Wprawdzie by o to tylko o 0,7 proc. wi cej ni w czerwcu, ale w porównaniu z lipcem 2003 wynik jest wy szy a o 45 proc. Nadal jednak nie pobito rekordu z ostatnich pi ciu lat zanotowanego w lipcu 2000 r. W tym roku sprzedano 6,2 tys ci arówek, o 45,3 proc. wi cej ni w 2003 r. Najwi kszy by popyt na najci sze pojazdy o masie powy ej 16 ton. Sprzeda aut z tej grupy przekroczy a ju poziom ca orocznej sprzeda y z lat Pozosta e dwa segmenty od 6 do 10 i od 10,1 do 16 ton odgrywajà znacznie mniejszà rol na tym rynku. Ich udzia y w sprzeda y sà zbli one, na l ejsze pojazdy przypada 14,44 proc., zaê na Êrednie 13,3 proc. W porównaniu do 2003 r. w grupie pojazdów lekkich odnotowano wzrost, zaê w Êrednich spadek sprzeda y. Zdaniem Wojciecha Drzewieckiego, szefa Samaru, tegoroczny wzrost popytu na du e ci arówki zawdzi czamy firmom transportowym, które chcia y Êwiadczyç us ugi na terenie powi kszonej Unii Europejskiej. Z kolei rosnàca sprzeda mniejszych ci arówek potwierdza popraw koniunktury w drobnych przedsi biorstwach, które odczuwajàc wzrost przychodów, zaczynajà rozwijaç baz transportowà. A. MAC. Data: 3 wrzeênia 2004 r. èród o: Rzeczpospolita 12

13 PRAWO W PIGU CE 1. Mo liwoêç wystawiania faktur VAT bez podpisu wystawcy i odbiorcy Szczegó owe zasady wystawiania faktur, danych, jakie powinny zawieraç oraz sposób i okres ich przechowywania okreêlone zosta y z przepisach rozdzia u 4 rozporzàdzenia Ministra Finansów z dnia 27 kwietnia 2004 r. w sprawie zwrotu podatku niektórym podatnikom, zaliczkowego zwrotu podatku, zasad wystawiania faktur, sposobu ich przechowywania oraz listy towarów i us ug, do których nie majà zastosowania zwolnienia od podatku od towarów i us ug (Dz. U. Nr 97, poz. 971). W przepisie 12 ust. 1 rozporzàdzenia, wymienione zosta y dane, jakie powinna zawieraç prawid owo wystawiona faktura VAT. Zasadniczo dane te pokrywajà si z danymi okreêlonymi w 35 ust. 1 rozporzàdzenia wykonawczego do ustawy o VAT, które obowiàzywa o do koƒca kwietnia 2004 r. Nale y jednak wskazaç, e obecnie wêród niezb dnych danych, jakie powinna zawieraç prawid owo wystawiona faktura nie znalaz si punkt dotyczàcy czytelnych podpisów osób uprawnionych do wystawienia ii otrzymania faktur lub podpisów oraz imion i nazwisk tych osób. Nie b dzie b dem, je eli elementy te pojawià si na fakturze - nie ma bowiem przeszkód, aby oprócz danych okreêlonych w rozporzàdzeniu, faktura zawiera a inne, dodatkowe informacje. Analogiczne zmiany wprowadzono w ww. rozporzàdzeniu z zakresie faktur korygujàcych. Nale y jednak podkreêliç, e chocia faktura korygujàca nie musi zostaç podpisana przez jej wystawc, to nadal zosta utrzymany obowiàzek posiadania potwierdzenia odbioru faktury korygujàcej przez nabywc, jako podstawowy warunek obni enia podatku nale nego przez sprzedawc. Poniewa od 1 maja nie istnieje ju wymóg sk adania podpisów wystawcy i odbiorcy na fakturze VAT, straci o te znaczenie sk adanie przez nabywców pisemnych oêwiadczeƒ upowa niajàcych sprzedawc do wystawiania faktur bez podpisu osoby uprawnionej do otrzymania faktury. 2. Podatek od czynnoêci cywilnoprawnych. Obrót domenami. Biuletyn Informacyjny dla s u b ekonomiczno finansowych Nr 19 Rejestracja domeny internetowej z koƒcówkà.pl odbywa si przez zawarcie umowy z NASK, czyli Naukowà i Akademickà Siecià Komputerowà. Na podstawie zawartej umowy NASK zobowiàzuje si do rejestracji i utrzymywania nazwy domeny na rzecz wnioskodawcy (dysponenta), natomiast druga strona zobowiàzuje si do korzystania z domeny w okreêlony sposób i uiszczania op at abonenckich. Umowa ma charakter dwustronnie zobowiàzujàcy, wzajemny i zawierana jest na czas nieoznaczony. Dysponent ma prawo do odp atnego lub nieodp atnego przeniesienia nazwy domeny na innà osob, co nast puje wraz z ca ym stosunkiem umownym. Przez zawarcie takiej umowy dotychczasowy dysponent przenosi na osob trzecià wierzytelnoêç wzgl dem NASK, a osoba trzecia przejmuje d ug wobec rejestratora. Umowa ta ma charakter nienazwany i mieszany, zawiera bowiem elementy cesji wierzytelnoêci i przej cia d ugu. Nie dochodzi tu jednak do przeniesienia jakiegoê dobra, lecz do zmiany dysponenta tego dobra, dlatego nie jest to umowa sprzeda y. Co do charakteru praw wynikajàcych z umowy rejestracji nazwy domeny internetowej, w piêmiennictwie przewa a poglàd, e nie powstajà w wyniku takiej umowy adne majàtkowe prawa do domeny, oraz e nazwa domeny nie jest rzeczà. Podatkowi od czynnoêci cywilnoprawnych podlegajà umowy sprzeda y rzeczy i praw majàtkowych, skoro wi c umowne upowa nienie osoby trzeciej do korzystania z cudzej domeny nie jest ani sprzeda à rzeczy, ani prawa majàtkowego, umowa taka nie podlega opodatkowaniu podatkiem od czynnoêci cywilnoprawnych. 3. Korekta faktur i zwrot nadp aty Biuletyn informacyjny dla s u b ekonomiczno - finansowych; Nr 18 W artykule autor przedstawi najnowsze orzecznictwo Naczelnego Sàdu Administracyjnego oraz warszawskiego Wojewódzkiego Sàdu Administracyjnego w sprawach VAT i podatku od czynnoêci cywilnoprawnych. Najwa niejsze tezy tych orzeczeƒ zawarte zosta y poni ej. Dopiero od poczàtku 2002 r. podatnik, który nie posiada potwierdzenia odbioru przez kontrahenta faktury korygujàcej, nie jest uprawniony do odliczenia wynikajàcego z niej podatku VAT. WczeÊniej taki zakaz nie istnia - 17 czerwca 2004 r. WSA w Warszawie (III S.A. 757/03). 13

14 JeÊli podatnik nie skorygowa swojego rozliczenia przez rok, to nie mo e àdaç stwierdzenia nadp aty - 8 czerwca 2004 r. WSA w Warszawie (III S.A. 639/03). Od miejsc postojowych pod budynkiem mieszkalnym trzeba naliczaç 22 % VAT. Nie ma znaczenia, e sà one kupowane jednym aktem notarialnym - 8 maja 2004 r. WSA w Warszawie (III S.A. 2868/03). Odliczenie VAT z faktur wystawionych przez podmiot nieistniejàcy czy nie zarejestrowany jest absolutnie niemo liwe. Nale y wi c, dok adnie sprawdzaç kontrahentów - 7 maja 2004 r. WSA w Warszawie (III S.A. 593/03). Trzyletni okres przedawnienia prawa do zwrotu nadp aty VAT musi byç bezwzgl dnie przestrzegany. Nie wystarczy, e podatnik z o y stosowne àdanie. Znaczenie ma to, czy pieniàdze zosta y mu faktycznie oddane - 7 maja 2004 r. WSA w Warszawie (III S.A. 426/03). Je eli po yczki udziela spó ce jej udzia owiec bàdê akcjonariusz, to nale y zap aciç od niej podatek od czynnoêci cywilnoprawnych. Nie ma znaczenia, czy strony umowy sà podatnikami VAT, czy nie - 7 maja NSA (FSK 171/04). 4. Nowa taksa notarialna ju obowiàzuje Anna Grabowska. Rzeczpospolita; Dobra Firma 1 lipca 2004 r r. wesz o w ycie rozporzàdzenie ministra sprawiedliwoêci z r. w sprawie maksymalnych stawek taksy notarialnej (Dz. U. nr 148, poz. 1564) oraz nowelizacja ustawy prawo o notariacie z dnia r. (Dz. U. nr 147, poz. 1547). Próg najwy szej stawki za czynnoêci notarialne wynosi obecnie szeêç przeci tnych pensji. Rozporzàdzenie okreêla równie, o ile mogà byç maksymalne stawki zwi kszone, gdy notariusz wykonuje czynnoêç poza kancelarià. Pe ny tekst rozporzàdzenia mo na znaleêç stronie internetowej: 5. Wierzyciel musi byç aktywny Rzeczpospolita z dnia r. W orzeczeniu w sprawie o sygnaturze III CK 107/03 Sàd Najwy szy stwierdzi, i fakt, e wierzyciel nie wszczà czynnoêci egzekucyjnych w odpowiednim czasie, gdy d u nik mia jeszcze majàtek, mo e byç okolicznoêcià uwalniajàcà od odpowiedzialnoêci cz onka zarzàdu spó ki z ograniczonà odpowiedzialnoêcià, która jest d u nikiem. W zwiàzku z tym sàd nie mo e ograniczyç si tylko do badania ustawowych przes anek tej odpowiedzialnoêci, ale musi tak e wziàç pod uwag zachowanie wierzyciela 6. Reprezentacja w post powaniu o udzielenie zamówienia Marta Pionkowska, Gazeta Prawna 29 czerwca 2004 r r. zespó arbitrów Urz du Zamówieƒ Publicznych wyda wyrok z którego wynika, e pe nomocnictwo do reprezentowania firmy w post powaniu o udzielenie zamówienia musi byç potwierdzone - faks z pe nomocnictwem nie spe nia tego warunku (Sygn. akt: UZP/ZO/ 0-958/04). Sk ad orzekajàcy skupi si na tym czy pe nomocnictwo jest treêcià, czy formà oferty. Jest to o tyle istotne, e zmieni y si przepisy w tym zakresie. Poprzednia ustawa zwraca a uwag na niezgodnoêç oferty ze specyfikacjà zarówno w treêci, jak i w formie. Nowe prawo zamówieƒ publicznych nakazuje odrzucenie oferty tylko wtedy, gdy jej treêç nie odpowiada treêci specyfikacji (art. 89 ust. 1 pkt 2). Zespó arbitrów uzna, e potwierdzone pe nomocnictwo daje prawo do poêwiadczania dalszych dokumentów oferty, dlatego nale y je uznaç za treêç. Dokument taki musi posiadaç pieczàtk i podpis osoby udzielajàcej pe nomocnictwa. 7. Znak bezwzgl dnie potrzebny S awomir Wikariat, Rzeczpospolita z dnia r. Od 1 maja wi kszoêç wyrobów przemys owych wprowadzonych do obrotu musi posiadaç oznaczenie CE. OkreÊla ono zgodnoêç wyrobu z regulacjami Unii Europejskiej, tzw. dyrektywami nowego podejêcia. Nakazujà one umieszczanie znaku CE na okreêlonych grupach wyrobów przemys owych. Symbol CE oznacza, e producent bierze na siebie pe nà odpowiedzialnoêç za zgodnoêç produktu ze wszystkimi unijnymi regulacjami dotyczàcymi bezpieczeƒstwa i jakoêci. Oznaczenie Êwiadczy o tym, e wyrób zosta poddany w aêciwym procedurom oceny zgodnoêci z tymi regulacjami. Nale y przede wszystkim sprawdziç, czy wyrób znajduje si w grupie towarów podlegajàcych wymaganiom okreêlonym w poszczególnych dyrektywach - kompleksowa informacja na ten temat znajduje si na stronach serwisu internetowego Producent mo e samodzielnie przejêç przez procedur dostosowania towaru do wymagaƒ danej dyrektywy, stosujàc si do zawartej w dyrektywie Êcie ki dojêcia do zgodnoêci, albo zwróciç si do tzw. jednostki notyfikowanej, która jest upowa niona do zbadania produktu, jego oceny i wystawienia certyfikatu zgodnoêci z dyrektywami unijnymi. Wykaz 14

15 takich jednostek znajduje si na stronach internetowych Ministerstwa Gospodarki i Pracy. W Polsce u ywano do niedawna znaku bezpieczeƒstwa B. Znak ten nadal zachowuje tzw. wartoêç merytorycznà, gdy firma, która ma to oznaczenie, mo e byç pewna, e jej produkt spe nia wszystkie konieczne normy bezpieczeƒstwa, a ocena zgodnoêci i oznakowanie CE to tylko formalnoêç. Istnieje ponadto mo liwoêç otrzymania dotacji z Phare 2002 na ocen zgodnoêci wyrobów w ramach programu Wst p do jakoêci. Dodatkowe informacje na ten temat znajdujà si na stornach internetowych Polskiej Agencji Rozwoju Przedsi biorczoêci. Barbara Mejssner. Rzeczpospolita; Dobra Firma 2 lipca 2004 r. 8. Nie do ruszenia przed emeryturà kogo i kiedy pracodawca nie mo e zwolniç Od 1 czerwca 2004 r. art. 39 Kodeksu Pracy (w brzmieniu nadanym mu przez ustaw o Êwiadczeniach przedemerytalnych Dz. U. z 2004 r. Nr. 120, poz. 1252) wprowadza zakaz wypowiadania umowy pracownikowi podczas 4 lat przed osiàgni ciem przez niego wieku emerytalnego, je eli sta zatrudnienia umo liwia mu uzyskanie Êwiadczenia z osiàgni ciem tego wieku. Na podstawie tej regulacji prawo chroni tylko tych pracowników, którym brakuje nie wi cej ni 4 lata do wieku emerytalnego, przy czym jako wiek emerytalny nale y rozumieç: - tzw. powszechny wiek emerytalny dla kobiet 60 lat, dla m czyzn 65 lat, - tzw. obni ony wiek emerytalny, z którego korzystajà niektórzy ubezpieczeni urodzeni przed 1 stycznia 1949 r. oraz m odsi, je eli warunki nabycia wczeêniejszej emerytury spe nià do koƒca 2006 r. ale te osoby podlegajà ochronie tylko raz tzn. do osiàgni cia obni onego wieku emerytalnego. Zakaz z art. 39 Kodeksu pracy dotyczy wr czania zarówno wypowiedzeƒ definitywnych, jak i zmieniajàcych. O prawid owoêci wypowiedzenie decyduje data jego wr czenia - jest ono skuteczne nawet, gdy w wiek chroniony osoba wejdzie ju podczas biegu okresu wypowiedzenia. Zakaz z art. 39 Kodeksu pracy nie obejmuje innych form rozwiàzania stosunku pracy: za porozumieniem stron, bez wypowiedzenia z przyczyn zawinionych lub niezawinionych przez pracownika czy w przypadku wygaêni cia umowy. Pracownik mo e te odejêç z w asnej inicjatywy. Stosownie do art. 40 Kodeksu pracy, zakaz z art. 39 Kodeksu nie chroni pracowników uprawnionych do renty z tytu u ca kowitej niezdolnoêci do pracy. 9. Porozumienie zbiorowe jest prawem Rzeczpospolita; Dobra Firma 30 czerwca 2004 r. W wyroku z dnia r. (sygn. akt: I PK 630/02) Sàd Najwy szy potwierdzi, i porozumienie zbiorowe zawarte zgodnie z art. 91 kodeksu pracy mi dzy pracodawcà a zwiàzkami zawodowymi nale y traktowaç jako êród o prawa pracy i w zwiàzku z tym stanowi ono podstaw roszczeƒ pracowników wobec pracodawcy. 10. U ytkowanie samochodu przez pracownika mo e równie byç przychodem Wiktor Cajsel, Gazeta Prawna r. Uznanie samochodu firmowego, u ytkowanego przez w aêciciela lub pracownika nie tylko do celów s u bowych, lecz tak e prywatnych, za jego przychód, od którego musia by on zap aciç podatek dochodowy, to sposób na uregulowanie kwestii korzystania z samochodów w firmach. Spraw tà rozwa a w chwili obecnej Ministerstwo Finansów. Wprowadzenie takiego systemu dotkn oby w szczególnoêci pracowników, którzy musieliby uznaç za przychód korzyêci z tytu u oddanego im do celów s u bowych (i nie tylko) samochodu. Mo liwe sà dwa ró ne mechanizmy opodatkowania prywatnego u ytku samochodów s u bowych, których wybór nale y do podatnika. Mo e to byç opodatkowanie w formie rycza tu (miesi cznie - od rynkowej wartoêci brutto samochodu), albo opodatkowanie ustalane na podstawie szczegó owego rozliczenia przejechanych kilometrów. W wielu krajach Unii Europejskiej istnieje mo liwoêç odliczania VAT od samochodów kupowanych przez firm. JednoczeÊnie istniejà jednak mechanizmy opodatkowania prywatnego wykorzystania pojazdów firmowych przez pracowników. Obecnie, w zwiàzku z niejasnymi uregulowaniami prawnymi, przedsi biorcy ró nie sobie z nim radzà. Du e firmy podpisujà umowy cywilnoprawne z pracownikami, którym udost pniajà auta. Co miesiàc z tego tytu u pobierajà op at, która jest ustalana na podstawie np. przebiegu pojazdu (i od której p acà VAT). Ma e firmy zazwyczaj takich umów nie zawierajà. Istnieje zatem ryzyko, e fiskus zakwestionuje odpisy amortyzacyjne zaliczane w koszty uzyskania przychodów, jeêli oka e si, e auto jest wprawdzie zarejestrowane na firm, ale wykorzystywane wy àcznie do celów prywatnych. W Êwietle obowiàzujàcego prawa ryzyko (z punktu widzenia podatkowego) ponosi nie tylko firma, która jest p atnikiem podatku dochodowego, ale i sam pracownik. Urz dy skarbowe mogà natomiast zaczàç egzekwowaç przepisy sprawdzajàc, czy samochody s u bowe 15

16 u ytkowane przez pracowników sà zaliczane do ich przychodów w naturze (art. 11 i 12 ustawy o podatku dochodowym od osób fizycznych). 11. Zmiana VAT zmiana umowy Gra yna J. LeÊniak, Rzeczpospolita r. Po 1 maja 2004 r. zmieni y si stawki VAT. JeÊli w umowie nie by o odpowiedniej klauzuli zabezpieczajàcej interes wykonawcy na wypadek wzrostu stawki VAT, musi on teraz sprzedawaç swoje towary lub us ugi za uzgodnionà wczeêniej cen to jest cz sto poni ej kosztów. Prawo zamówieƒ publicznych (a tak e uchylona ustawa o zamówieniach publicznych, którà stosuje si nadal do umów zawartych przed 2 marca 2004 r.) przewiduje mo liwoêç zmiany umowy, ale niecz sto zamawiajàcy chcà si na to zgodziç. Aby mog o dojêç do zmiany postanowieƒ umowy, muszà zaistnieç okolicznoêci, których nie mo na by o przewidzieç w chwili jej zawarcia. Natomiast zdaniem zamawiajàcych planowane zmiany w stawkach VAT by y powszechnie znane; projekt ustawy by szeroko omawiany w prasie. Przedsi biorcy, który napotka sprzeciw zamawiajàcego pozostaje tylko droga sàdowa. Mo e si wtedy powo aç na art kodeksu cywilnego, który pozwala sàdowi zmieniç sposób wykonania zobowiàzania, wysokoêç Êwiadczenia lub nawet orzec o rozwiàzaniu umowy. Wykonawca musi jednak dowieêç, e spe nienie Êwiadczenia na dotychczasowych warunkach b dzie oznaczaç dla niego ra àcà strat. 12. Podwy szenie kapita u zak adowego wàtpliwoêci S awomir Wikariak, Rzeczpospolita r. Kapita zak adowy mo na podwy szyç przez podwy szenie wartoêci nominalnej udzia ów istniejàcych lub ustanowienie nowych (art k.s.h.). Poglàdy doktryny i orzecznictwa w tej materii jednoznacznie wskazujà, e mo e to nastàpiç jednoczeênie. OÊwiadczenie nowego wspólnika o przystàpieniu do spó ki oraz obj ciu udzia u zawsze wymaga formy aktu notarialnego (art. 259 k.s.h.). Podwy szenie kapita u zak adowego ze Êrodków spó ki mo e byç dokonane jedynie przez zmian umowy spó ki ( art. 260 k.s.h.). JeÊli podwy szenie kapita u jest finansowane ze Êrodków zewn trznych, a ponadto zmieniana jest umowa spó ki, to obj cie tak nowych udzia ów, jak i podwy szonej wartoêci nominalnej istniejàcych udzia ów wymaga aktu notarialnego (art k.s.h.). Wymóg aktu notarialnego dla oêwiadczenia dotychczasowego wspólnika o obj ciu podwy szonej wartoêci istniejàcego udzia u (udzia ów) to nowoêç. Nowelizacja definitywnie zakoƒczy a toczàcy si na tym tle spór w doktrynie. Istotna zmiana dotyczy tak e formy obejmowania nowych udzia ów przez dotychczasowych wspólników, je eli podwy szenie kapita u zak adowego odbywa si "bez zmiany umowy spó ki". Nowy 3 w art. 257 stanowi, e je eli podwy szenie kapita u zak adowego nast puje na podstawie postanowieƒ istniejàcej umowy spó ki, oêwiadczenia dotychczasowych wspólników o obj ciu nowych udzia ów wymagajà formy pisemnej pod rygorem niewa noêci. Zdanie ostatnie tego przepisu odsy a do odpowiedniego stosowania art W aênie to odes anie jak wskazujà autorzy - wzbudza najwi ksze wàtpliwoêci. Zdaniem autorów mo liwoêç skorzystania z formy pisemnej pod rygorem niewa noêci przy obejmowaniu nowych udzia ów, gdy podwy szenie kapita u zak adowego nast puje na mocy postanowieƒ umowy spó ki (art ), przys uguje dotychczasowym wspólnikom niezale nie od tego, czy nowe udzia y zosta y obj te w stosunku do dotychczasowych udzia ów (proporcjonalnie), czy te nie. Je eli niektórzy wspólnicy nie wykonali prawa pierwszeƒstwa obj cia nowych udzia ów, pozostali (dotychczasowi) wspólnicy mogà nadal objàç nowe udzia y w formie pisemnej pod rygorem niewa noêci, a forma aktu notarialnego znajdzie zastosowanie wy àcznie przy obejmowaniu nowych udzia ów przez nowych wspólników. 13. Zachowek dla pomini tych spadkobierców Pawe Âwirski, Wojciech Polz, Rzeczpospolita r. Spadkobiercy, którzy zostali pomini cie w testamencie, albo otrzymali mniej ni wynika oby z zasad dziedziczenia ustawowego, majà prawo do zachowku. Roszczenia te przedawniajà si z up ywem 3 lat od dnia og oszenia testamentu. Sàd Najwy szy w wyroku z dnia 24 czerwca 2004r. potwierdzi, e trzyletni termin przed u a si w przypadku podniesienia, przez uprawnionego do zachowku, zarzutu niewa noêci testamentu. 14. Umowne odsetki za opóênienie Izabela Lewandowska, Rzeczpospolita, Zgodnie z zasadà swobody umów zamieszczenie w treêci umowy zapisu wprowadzajàcego odsetki za opóênienie w wysokoêci wy szej od odsetek ustawowych jest dopuszczalne i skuteczne. Pami taç jednak nale y, i swoboda ta 16

17 jest ograniczona zasadami wspó ycia spo ecznego, z których wynika zakaz stosowania odsetek w ra àco wygórowanej wysokoêci. Chocia poj cie zasad wspó ycia nie zosta o sprecyzowane w ustawie, precyzujà je sàdy orzekajàce w konkretnych sprawach. I tak np. w wyroku z dnia r. (sygn. akty: IV CKN 85/00) SN potwierdzi, i jednà z zasad wspó ycia spo ecznego jest zakaz lichwy, tj. zastrzegania ra àco wygórowanych odsetek przysparzajàcych nadmiernych w danych stosunkach i nieusprawiedliwionych zysków dla jednej ze stron. Ponadto pami taç nale y, i odsetki umowne mogà wynikaç tylko z umowy stron i w zwiàzku z tym niedopuszczalne jest jednostronne zobowiàzanie drugiej strony do ich zap aty. 15. Kiedy pracownik ma prawo do odszkodowania Ryszard Sadlik, Gazeta Prawna 6 lipca 2004 r. Zgodnie z art kodeksu pracy pracodawca i pracownik mogà zawrzeç umow o zakazie konkurencji po ustaniu stosunku pracy. Umowa taka mo e zostaç podpisana w sytuacji, gdy pracownik ma dost p do szczególnie wa nych informacji, których ujawnienie mog oby naraziç pracodawc na szkod. W umowie takiej strony powinny wskazaç okres obowiàzywania zakazu konkurencji oraz wysokoêç odszkodowania nale nego pracownikowi od pracodawcy. Zgodnie z 2 art kodeksu pracy wy ej opisany zakaz konkurencji przestaje obowiàzywaç przed up ywem terminu, na jaki zosta a zawarta umowa, w razie ustania przyczyn uzasadniajàcych taki zakaz lub nie wywiàzywania si pracodawcy z obowiàzku wyp aty odszkodowania. Jak wy ej wskazano, przez okres odpowiadajàcy okresowi obowiàzywania zakazu konkurencji, pracownikowi przys uguje odszkodowanie i zgodnie z art kodeksu pracy nie mo e byç ono ni sze ni od 25% wynagrodzenia otrzymanego przez pracownika przed ustaniem stosunku pracy. Odszkodowanie to mo e byç wyp acane w miesi cznych ratach. 16. ZaÊwiadczenie o zatrudnieniu tylko od pracodawcy Dariusz Gawron - Jedlikowski, Gazeta Prawna r. Sàd Najwy szy w wyroku z dnia r. (sygn. I KZP 12/04) orzek, e tylko pracodawca jest osobà uprawnionà do wystawienia zaêwiadczenia o zatrudnieniu. Pracodawca rozumiany jest jako podmiot prawa pracy, którego àczy z konkretnym pracownikiem stosunek pracy. Orzeczenie zosta o wydane na tle art. 271 kodeksu karnego (poêwiadczenie nieprawdy). SN uzna, e je eli jakiê podmiot wystawia zaêwiadczenie o zatrudnieniu osobie, która nie pozostaje z nià w stosunku pracy, to nie dzia a on w ramach swoich uprawnieƒ w rozumieniu art kk. Oznacza to, e wystawiajàcy zaêwiadczenie w takiej sytuacji nie odpowiada za poêwiadczenie nieprawdy. 17. Zakaz przed u ania umów na czas okreêlony Agata ukasiewicz, Rzeczpospolita Od 1 maja 2004 r. istnieje zakaz wyd u ania umów na czas okreêlony w formie aneksów, co dotychczas by o cz stà praktykà pracodawców. Oznacza to znaczne ograniczenie swobody pracodawców w wielokrotnym anga owaniu jednej osoby na czas okreêlony. Zgodnie z art. 251 Kodeksu pracy trzecia kolejna umowa na czas okreêlony z jednym pracownikiem staje si bezterminowa, jeêli przerwa mi dzy zakoƒczeniem pierwszego takiego anga u a nawiàzaniem drugiego nie przekracza miesiàca. Dotyczy to jednak tylko umów na czas okreêlony zawieranych od 1 maja 2004 r. Art. 251 k.p. w nowym 2 zakaza natomiast przed u ania umów na czas okreêlony na mocy porozumienia stron w formie aneksów. Wed ug tego przepisu uzgodnienie mi dzy stronami d u szego okresu wykonywania zatrudnienia na czas okreêlony uwa a si za zawarcie, od dnia nast pujàcego po jego rozwiàzaniu, kolejnej takiej umowy. JeÊli chodzi o wypowiedzenie umowy zawartej w formie aneksu to w zasadzie umów na czas okreêlony si nie wypowiada. Rozwiàzujà si one po prostu z koƒcem terminu, do którego je zawarto. Istniejà jednak dwa wyjàtki: 1) wczeêniejsze rozwiàzanie za 3-dniowym wypowiedzeniem umow w zast pstwie pracownika nieobecnego z usprawiedliwionych przyczyn, oraz 2) w umowie na czas okreêlony d u szy ni 6 miesi cy mo na przewidzieç mo liwoêç jej rozwiàzania za 2-tygodniowym wypowiedzeniem. W ramach zwolnieƒ z przyczyn nie dotyczàcych pracowników obowiàzujà jednak swobodniejsze zasady rozstawania si z personelem. Podczas ich przeprowadzania (czy to w trybie grupowym, czy indywidualnym) pracodawca ma prawo rozwiàzaç za 2-tygodniowym wypowiedzeniem ka dà umow na czas okreêlony, równie t krótszà od 6 miesi cy, oraz na czas wykonania okreêlonej pracy (wynika to z art. 5 ust. 7 i art. 10 ust. 1 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczàcych pracowników (Dz. U. nr 213, poz ze zm.). Renata Majewska, Rzeczpospolita r. 17

18 18. Kiedy mo na odwo aç pracownika z urlopu wypoczynkowego Zgodnie z przepisami prawa pracy pracownik mo e udaç si na urlop wypoczynkowy w terminie okreêlonym w planie urlopów lub ustalonym z pracodawcà. Pracownik ma prawo wykorzystaç urlop w pe ni w ustalonym zakresie. Jednak zgodnie z art. 167 kodeksu pracy pracodawca mo e odwo aç pracownika z urlopu wypoczynkowego wówczas, gdy jego obecnoêci w zak adzie pracy wymagajà okolicznoêci nieprzewidziane w chwili rozpocz cia urlopu. Chodzi tu o sytuacj, w której obecnoêç pracownika w pracy jest niezb dna dla prawid owego funkcjonowania pracodawcy. Ponadto wskazaç nale y, i odwo anie z urlopu ma charakter polecenia pracodawcy i w zwiàzku z tym jest wià àce dla pracownika. Pami taç tak e nale y, i w sytuacji odwo ania pracownika z urlopu pracodawca jest zobowiàzany pokryç koszty poniesione przez pracownika w bezpoêrednim zwiàzku z odwo aniem go z urlopu. 19. Najkorzystniejsza dla firmy taktyka nie jest obejêciem prawa Ryszard Sadlik, Gazeta Prawna r. W wyroku z dnia r. (sygn. akt III SA 2984/02) Wojewódzki Sàd Administracyjny w Warszawie orzek, i je eli obowiàzujàcy porzàdek prawny stwarza podatnikowi mo liwoêç wyboru kilku legalnych konstrukcji do osiàgni cia zamierzonego celu gospodarczego, z których ka da b dzie mia a inny wymiar podatkowy, to wybór najkorzystniejszego podatkowo rozwiàzania nie mo e byç traktowane jako obejêcie prawa. 20. Finansowe sprawozdania spó ek wa ne zmiany. Monitor Podatkowy 6/ lipca 2004 r. wesz y w ycie zmiany do ustawy o rachunkowoêci, które dotyczà rocznych sprawozdaƒ spó ek i grup kapita owych. Po pierwsze, przepisy ustawy rozszerzy y zakres informacji, które b dà musia y zawieraç roczne sprawozdania spó ek, m. in. o nabyciu udzia ów w asnych, o posiadanych przez spó k oddzia ach i inne. W przypadkach okreêlonych w ustawie, spó ka b dzie jednak mog a z o yç uproszczone sprawozdanie. Po drugie, znowelizowana ustawa przewiduje, i sprawozdanie spó ki komandytowo - akcyjnej sk adane b dzie w rejestrze sàdowym wraz z opinià bieg ego rewidenta. Po trzecie, nowe regulacje rozszerzajà zakres informacji skonsolidowanych sprawozdaƒ finansowych, dotyczy to g ównie grup kapita owych, jednak w sytuacjach okreêlonych w ustawie, mniejsze grupy kapita owe b dà mog y odstàpiç od powy szych wymogów. SprawozdawczoÊç na nowych zasadach po raz pierwszy ma zastosowanie do sprawozdaƒ za rok obrotowy Wyk adnia prawa podatkowego na tle wejêcia do UE I. L., Rzeczpospolita r. Po wejêciu Polski do UE pojawi si problem, jak interpretowaç przepisy polskiego prawa podatkowego w Êwietle regulacji wspólnotowych, które wywodzà si z odr bnego porzàdku prawnego, jakim jest prawo europejskie. Europejski Trybuna SprawiedliwoÊci, uzasadniajàc to koniecznoêcià jednolitego stosowania i jednolitej skutecznoêci prawa wspólnotowego, opowiedzia si za pierwszeƒstwem jego stosowania w przypadku kolizji z prawem krajowym. Orzeczenia ETS, wydawane równie w trybie prejudycjalnym, majà ogromne znaczenie dla wyk adni prawa podatkowego, poniewa kszta tujà lini orzecznictwa sàdów krajowych. WejÊcie do UE zmienia równie zasady wyk adni prawa podatkowego w uj ciu wewn trznym. Interpretacja j zykowa ma nadal najwi ksze znaczenie, ale wyraênie wzros a rola wyk adni systemowej i celowoêciowej, gdy akty wspólnotowego prawa podatkowego, w przewa ajàcej cz Êci sà to dyrektywy, wià à paƒstwa cz onkowskie, co do zamierzonego celu. Ustaleniem tego celu zajmuje si ETS i sàdy krajowe, które pos ugujà si w aênie wyk adnià celowoêciowà. Ryszard Mastalski, Rzeczpospolita Nie ma ra àcego naruszenia prawa je eli niew aêciwy przepis przewiduje takie same skutki jak przepis w aêciwy. Zgodnie z orzeczeniem Wojewódzkiego Sàdu Apelacyjnego z dnia r. (sygn. akt: III SA 2731/02), je eli organ podatkowy zastosowa niew aêciwy przepis, ale zastosowanie innego, w aêciwego przepisu tego samego rozporzàdzenia prowadzi oby do takiej samej decyzji, nie mo na twierdziç, e nastàpi o ra àce naruszenie prawa. Aleksandra Tarka, Gazeta Prawna r. 18

19 23. Przedawnienie roszczenia wierzyciela przeciwko cz onkom zarzàdu spó ki z o.o. W wyroku z dnia r. (sygn. akt IV CK 176/02) Sàd Najwy szy wskaza, i roszczenie wierzyciela przeciwko cz onkom zarzàdu za zobowiàzania spó ki z o. o. (art. 299 k.s.h.) ulega przedawnieniu w terminie okreêlonym w art k.c., a wi c w terminie 3 lat od dnia, w którym wierzyciel dowiedzia si o bezskutecznoêci egzekucji z majàtku spó ki. 24. Potràcenie wierzytelnoêci korzystne dla przedsi biorców Prawo Spó ek, lipiec sierpieƒ 2004 Potràcenie wierzytelnoêci umo liwia przedsi biorcom rozliczanie si bez potrzeby dokonywania wzajemnych Êwiadczeƒ. Jest to bardzo korzystna metoda regulowania wzajemnych nale noêci, albowiem nie wymaga zgody drugiej strony. Pami taç jednak nale y, i nie zawsze mo e byç ona stosowana, albowiem konieczne jest, aby wierzytelnoêci, które majà byç potràcane, spe nia y przes anki okreêlone w art. 498 k.c. W zwiàzku z tym wskazaç nale y, i potràcenie jest mo liwe, je eli przedmiotem obu wierzytelnoêci sà pieniàdze lub rzeczy tej samej jakoêci oznaczone tylko co do gatunku, a obie wierzytelnoêci sà wymagalne i mogà byç dochodzone przed sàdem lub innym organem paƒstwowym. Ponadto nale y pami taç, i oêwiadczenie o potràceniu nie wymaga adnej szczególnej formy, choç dla celów dowodowych korzystnie jest, gdy b dzie ono mia o form pisemnà. 25. Informowanie klientów o pozyskaniu ich danych osobowych Ryszard Sadlik, Gazeta Prawna 13 lipca 2004 r r. Naczelny Sàd Administracyjny rozpatrywa sprawy kasacyjne o ochron danych osobowych. W pierwszej z nich uzna za zgodne z prawem, zbieranie przez banki danych osobowych klientów, poprzez kserowanie ich dowodów osobistych przy zawieraniu umów kredytowych. Natomiast wyrok w drugiej sprawie, dotyczy informowania osób przez firm, która naby a ich dane osobowe. NSA uzna, za niezgodne z ustawà o ochronie danych osobowych, nie poinformowanie osób o êródle pozyskanych danych. Nie wystarczajàcy okaza si skrót firmy, od której pozyskano dane, natomiast nale a o podaç jej pe nà nazw, siedzib i adres. Równie niedopuszczalne jest wysy anie takich informacji z za àczonà ofertà marketingowà, gdy uniemo liwia to zainteresowanym zg oszenie sprzeciwu. 26. Prawo celne po 1 maja 2004 r. Danuta Frey, Rzeczpospolita r. Od 1 maja 2004 r. obowiàzuje wspólnotowy kodeks celny. Na podstawie art. 73 krajowego prawa celnego rozszerzono równie stosowanie ordynacji podatkowej, która w tym zakresie mo e byç stosowana z uwzgl dnieniem zmian wynikajàcych z przepisów prawa celnego. Po wstàpieniu Do Unii Europejskiej zastosowanie znajdujà równie przepisy unijne (np. rozporzàdzenie nr 1182/71/EWG/EURATOM z 3 czerwca 1971 r. dot. jednolitego w ca ej UE sposobu obliczania terminów w prawie celnym). Wprowadzone zmiany dotyczà mi dzy innymi post powania prowadzonego na wniosek strony, w którym organ celny powinien wydaç decyzj i podaç jà do wiadomoêci jak najszybciej. Ponadto wspólnotowy kodeks celny zawiera generalnà zasad, e decyzje w post powaniu celnym podlegajà wykonaniu nawet po wniesieniu odwo ania (art. 7 w.k.c.). Przyj to jednak zastrze enie, e po wniesieniu odwo ania, jeêli organy celne majà uzasadnione powody, by sàdziç, e zaskar ona decyzja jest sprzeczna z prawem celnym lub gdy istnieje obawa, e spowodowana zostanie nieodwracalna szkoda dla zainteresowanego, to wstrzymujà w ca oêci lub w cz Êci wykonanie decyzji. Wstrzymanie wykonania zale y w niektórych wypadkach od z o enia zabezpieczenia. Chocia te regulacje dotyczà wy àcznie post powania celnego, zmiany zasz y tak e w post powaniu podatkowym z tytu u importu towarów. Od 1 maja 2004 r. znowelizowano w tym zakresie ordynacj podatkowà, a nadto obowiàzuje nowa ustawa o VAT. Tomasz Nowak; Rzeczpospolita; Dobra Firma 13 lipca 2004 r. 27. Od kiedy nale y liczyç odsetki od odszkodowania przys ugujàcego pracownikowi W uchwale z dnia r. (sygn. akt: III PZP 3/03) Sàd Najwy szy orzek, i ustawowe odsetki od odszkodowania przys ugujàcego pracownikowi, z tytu u niezgodnego z prawem rozwiàzania umowy o prac bez wypowiedzenia, stajà si wymagalne w dniu dor czenia pracodawcy odpisu pozwu zawierajàcego àdanie zap aty tego odszkodowania. Wiktor Cajsel, Gazeta Prawna 12 lipca 2004 r. 19

20 28. Obowiàzki pracodawcy i pracownika przy przejêciu zak adu pracy lub jego cz Êci PrzejÊcie zak adu pracy lub jego cz Êci na innego pracodawc (art. 231 kodeksu pracy) rodzi zarówno dla pracowników, jak i firmy wiele skutków prawnych. Od 1 stycznia 2004 r. zmieni y si obowiàzki dotychczasowego i nowego pracodawcy w tym zakresie. Nowy pracodawca na skutek przej cia ca ego zak adu pracy lub jego cz Êci z mocy prawa przejmuje wynikajàce ze stosunku pracy prawa i obowiàzki poprzednika. Natomiast gdy pracownik ma innà ni umowa o prac podstaw stosunku pracy (np. mianowanie), to pracodawca ma obowiàzek zaproponowaç mu nowe warunki pracy i p acy. Kodeks pracy nak ada na pracodawców b dàcych stronà w transferze zak adu pracy obowiàzek wczeêniejszego poinformowania pracowników o zamierzonych przekszta ceniach (art k.p.). Zgodnie z art k.p. pracownikowi przys uguje wtedy prawo rozwiàzania stosunku pracy bez wypowiedzenia, za 7-dniowym uprzedzeniem. W zwiàzku z art. 8 ustawy z 13 marca 2003 r. o szczególnych zasadach rozwiàzywania z pracownikami stosunków pracy z przyczyn nie dotyczàcych pracowników (Dz.U. nr 90, poz. 844) pracownikom nale y si równie odprawa, chocia nie w ka dej sytuacji pracownik b dzie mia prawo do tej odprawy. 29. Kiedy biuro mo e podnieêç cen wycieczki. W dniu r. w Gazecie Prawnej ukaza si artyku pt. Kiedy biuro mo e podnieêç cen wycieczki, który dotyczy obowiàzków w zakresie okreêlania cen wycieczek organizowanych przez biura podró y oraz mo liwoêci zmiany ceny po podpisaniu umowy. 30. Refakturowanie us ug a ich opodatkowanie Z przepisów ustawy o podatku od towarów i us ug wynika, e gdy polska firma Êwiadczy us ugi reklamowe dotyczàce towarów zagranicznego producenta, podatnika VAT, na którego refakturuje cz Êç wartoêci takiej us ugi, to refakturowane us ugi powinny byç opodatkowane wy àcznie w kraju siedziby kontrahenta. Polska firma wystawia wówczas faktur bez VAT, wskazujàc, e podatek z tytu u transakcji rozliczy nabywca us ugi. 31. Potwierdzenie dostawy towaru a zerowa stawka VAT Tomasz Grunwald, Anna Grabowska, Rzeczpospolita r. Przepisy art. 42 ust. 3-5 ustawy o podatku od towarów i us ug okreêlajà warunki, jakie musi spe niç polski producent lub firma transportowa sprzedajàc towary na rynki Wspólnoty, aby móc zastosowaç zerowà stawk VAT. Podstawowym wymogiem jest uzyskanie dokumentów wymienionych w art. 42 ust. 3-5, potwierdzajàcych, e dostawa mia a miejsce, a towar trafi do nabywcy w innym paƒstwie UE. Jednak e, jak podkreêla Ministerstwo Finansów, dowodem takim mo e byç równie inny dokument, wskazujàcy, e nastàpi a wewnàtrzwspólnotowa wymiana towarów, w przypadku gdy nie wynika to jednoznacznie z powy szych dokumentów. Ma to ogromne znaczenie w kontekêcie nieznajomoêci powy szej procedury w innych krajach UE oraz sytuacji, gdy nie spe nienie wymogów zwiàzanych z potwierdzeniem dostawy, skutkuje zastosowaniem 22-proc. stawki VAT. Gra yna J. LeÊniak, Rzeczpospolita r. 32. WygaÊni cie zobowiàzania podatkowego przez potràcenie W wyroku z dnia r. (sygn. akt: III S.A. 1083/03) Wojewódzki Sàd Administracyjny w Warszawie orzek, i potràcenie wierzytelnoêci podatnika wzgl dem jego zobowiàzaƒ podatkowych nie jest mo liwe, je eli wspomniana wierzytelnoêç nie spe nia warunków, od których spe nienia ustawodawca uzale ni mo liwoêç potràcenia. W szczególnoêci nie jest mo liwe potràcenie wierzytelnoêci powsta ej na skutek umowy zawartej pod warunkiem zawieszajàcym, który si nie ziêci. Monitor Podatkowy 7/ Mo liwoêç korekty deklaracji podatkowej po wszcz ciu kontroli Ordynacja podatkowa przyznaje podatnikom, a tak e p atnikom i inkasentom prawo skorygowania uprzednio z o onych zeznaƒ (deklaracji). Zgodnie z art. 81b, prawo to ulega zawieszeniu na czas trwania post powania podatkowego lub kontroli podatkowej oraz w okresie mi dzy zakoƒczeniem kontroli a wszcz ciem post powania, natomiast przys uguje nadal, w zakresie, w jakim nie stwierdzono naruszenia prawa lub nie wydano decyzji okreêlajàcej wysokoêç zobowiàzania podatkowego. Oznacza to, i podatnik mo e dokonaç korekty deklaracji jedynie, je eli kontrola podatkowa obejmuje swoim zakresem inne zobowiàzania podatkowe lub jeêli kontrola nie stwierdzi a naruszenia prawa lub nie wydano decyzji okreêlajàcej wysokoêç zobowiàzania podatkowego. Biuletyn Informacyjny nr 20 (487), r. 20

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 6/2004 Zapraszamy na stron Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz swoje nazwisko zaczynajàc du à literà, np. Majakowski W tym polu wpisz has

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear

BIULETYN INFORMACYJNY. Klub Dealerów Grupy Goodyear BIULETYN INFORMACYJNY Klub Dealerów Grupy Goodyear 3/2004 Jak korzystaç ze strony Klubu Dealerów Grupy Goodyear: www.kdgg.pl Wpisz w przeglàdarce www.kdgg.pl Aby korzystaç ze strony, nale y si zalogowaç.

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 6 C o i VAT od importowanych samochodów (56) Czerwiec 2003 ISSN 1505-781X Ochrona internetowych baz danych Dokumentacja ofertowa w eksporcie Spó ki w Hiszpanii Biuletyn

Bardziej szczegółowo

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju

Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju 86 Systemy Finansowe Leasing w Polsce stan prawny i perspektywy rozwoju Marcin Kruk Wst p Niniejszy artyku jest próbà usystematyzowania wiedzy o leasingu, stosunkowo m odym narz dziu finansowym, od 2002

Bardziej szczegółowo

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl

PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl PROSPEKT EMISYJNY AKCJI INTER CARS SPÓ KA AKCYJNA z siedzibà w Warszawie http://www.intercars.com.pl Wprowadzajàcy: Fund.1 Pierwszy Narodowy Fundusz Inwestycyjny S.A., Narodowy Fundusz Inwestycyjny FORTUNA

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej

Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej BANK I KREDYT listopad-grudzieƒ 2006 Miscellanea 97 Faktoring jako êród o finansowania dzia alnoêci gospodarczej Factoring as a Source of Financing Economic Activity Marek Barowicz* Streszczenie Artyku

Bardziej szczegółowo

Rozwój systemu finansowego w Polsce

Rozwój systemu finansowego w Polsce Rozwój systemu finansowego w Polsce w 24 r. Warszawa, listopad 2 r. Opracowanie pod redakcjà: Jacka Osiƒskiego Dobies awa Tymoczko Zespó autorski: Agnieszka Gràt Monika Józefowska Pawe K osiewicz Daniel

Bardziej szczegółowo

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI

JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI URZÑD ZAMÓWIE PUBLICZNYCH JAK UDZIELAå ZAMÓWIE PUBLICZNYCH PO NOWELIZACJI INFORMATOR URZ DU ZAMÓWIE PUBLICZNYCH 2001 r. Warszawa 2001 r. Jak udzielaç zamówieƒ publicznych po nowelizacji Informator Urz

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE

POÂREDNIK budowlany (66) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA. oficjalny przedstawiciel. HITACHI w Polsce ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (66) 22007 ISSN 1427-213X MARZEC-KWIECIE m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t oficjalny przedstawiciel HITACHI w Polsce W numerze m.in.: 2. Sejmowa

Bardziej szczegółowo

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna

Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów. pomoc publiczna Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów pomoc publiczna Warszawa 2009 pomoc publiczna Copyright by Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Urzàd Ochrony Konkurencji i Konsumentów Plac Powstaƒców Warszawy

Bardziej szczegółowo

Nowe regulacje bankowe

Nowe regulacje bankowe Nowe regulacje bankowe Warszawa, paêdziernik 2004 r. Autorzy artyku ów zamieszczonych w niniejszej publikacji sà pracownikami Narodowego Banku Polskiego. Brali aktywny udzia w opracowywaniu projektów omawianych

Bardziej szczegółowo

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A

Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A Prospekt Emisyjny Certyfikatów Inwestycyjnych serii A PKO/CREDIT SUISSE BEZPIECZNA LOKATA I FUNDUSZU INWESTYCYJNEGO ZAMKNI TEGO z siedzibà w Warszawie ul. Pu awska 15 02-515 Warszawa Prospekt Emisyjny

Bardziej szczegółowo

Banki spó dzielcze w Polsce

Banki spó dzielcze w Polsce Banki spó dzielcze w Polsce w 2004 r. Komisja Nadzoru Bankowego Warszawa, marzec 2006 r. Opracowanie pod redakcjà: Dawida Strumiƒskiego Dariusza Twardowskiego Zespó autorski: Biuro BankowoÊci Spó dzielczej

Bardziej szczegółowo

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35

Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 Zmiana w nowelizacji s. 5 W odowo po linczu s. 16 Alfabet mafii s. 35 nr 2 (11), luty 2006 r. cena 3 z (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl POLICJA 997 luty 2006 r, 3 S u ba Sier ant

Bardziej szczegółowo

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc

Faktoring jako instrument zarzàdzania. nale noêciami i kapita em obrotowym. Wykorzystujàc BANK I KREDYT styczeƒ 2005 Systemy Finansowe 77 Faktoring jako instrument zarzàdzania nale noêciami i kapita em obrotowym. Stan prawny na 16.08.2004 r. Agnieszka Dulian Wst p Faktoring jest instrumentem

Bardziej szczegółowo

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium

VPYTANIA I ODPOWIEDZI 12 VUbezpieczenie OC. VBIULETYNY 14 VLubelskiej izby okr gowej 15 VPomorskiej izby okr gowej. VPRAWO 24 VKalendarium V W N U M E R Z E C WCo si zdfarzy o V S P i S T R E Â C ic VSamorzàd zawodowy Przedstawiamy krótki przeglàd wa nych dla Êrodowiska wydarzeƒ i spraw. Szczegó owo omawiamy propozycj zmian przepisów do ustawy

Bardziej szczegółowo

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e

Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e Biuletyn dla ma ych i Êrednich firm e 7 (57) Lipiec-Sierpieƒ 2003 ISSN 1505-781X Ig a w stogu siana Technologia dla ludzi Internetowe biuro rachunkowe Badania eksploracyjne Biuletyn dla ma ych i Êrednich

Bardziej szczegółowo

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu

Nr 86/2004. Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà. Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu Nr 86/2004 Szanse i wyzwania rozmowa z Premierem RP Markiem Belkà Gmina Fair Play laureaci III edycji konkursu W NUMERZE: Rozmowy z Markiem Belkà, Premierem RP 2 Szanse i wyzwania z Andrzejem Wolskim,

Bardziej szczegółowo

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej

Gospodarka. 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna. Cechy gospodarki elektronicznej Gospodarka 3.1 Andrzej J. Piotrowski Gospodarka elektroniczna Ju w latach szeêçdziesiàtych XX wieku niektóre obszary dzia alnoêci du ych firm by y wspomagane technikà komputerowà. Lata osiemdziesiàte przynios

Bardziej szczegółowo

odpowiedzialnybizneso9

odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialnybizneso9 odpowiedzialny bizneso9 Spis treêci 13 Dialog z Interesariuszami 5 Wprowadzenie 14 Dialog z Klientami 7 List Prezesa Zarzàdu Banku Millennium 32 Dialog z Inwestorami 9 Misja, wartoêci

Bardziej szczegółowo

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti..

Z dr hab. prof. nadzw. Irenà J drzejczyk, kierownikiem Katedry Rynku. Ubezpieczeniowego Akademii Ekonomicznej w Katowicach rozmawia Anna Arwaniti.. W lipcowym numerze Monitora Ubezpieczeniowego prezentujemy m.in. wyniki akcji Kobieta ubezpieczona i rozstrzygni cie jubileuszowego V Konkursu na najlepsze prace z dziedziny ubezpieczeƒ gospodarczych i

Bardziej szczegółowo

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY

POÂREDNIK budowlany (65) INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA PRZEDSTAWICIEL FIRMY MRC DOLTECH WY ÑCZNY ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY INFORMACJE DLA BUDOWNICTWA POÂREDNIK budowlany (65) 12007 ISSN 1427-213X STYCZE -LUTY m a s z y n y q n a r z d z i a q s p r z t MRC DOLTECH WY ÑCZNY PRZEDSTAWICIEL FIRMY W numerze m.in.: 2. Konkurs

Bardziej szczegółowo

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU

DZIENNY CZAS PROWADZENIA POJAZDU NOWY ZALECANY PRZEZ KOMISJ EUROPEJSKÑ SPOSÓB OBLICZANIA OBOWIÑZUJÑCY OD CZERWCA BIE ÑCEGO ROKU ISSN 1643-6067 Szanowni Paƒstwo! W lipcowym numerze Transportu drogowego prezentujemy Paƒstwu kolejnà cz Êç artyku u dotyczàcego planowanych zmian przepisów dla bran y transportowej. Ponadto przybli amy

Bardziej szczegółowo

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006

Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 Kwartalnik Krajowej Sekcji Morskiej Marynarzy i Rybaków NSZZ SOLIDARNOÂå NR 1 (31) STYCZE -LUTY-MARZEC 2004 ISSN 1426-1006 MOTTO: Wszyscy ludzie byliby sobie równi, gdyby nie mieli potrzeb Wolter SPIS

Bardziej szczegółowo

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA

OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA OGÓLNE WARUNKI UBEZPIECZENIA POJAZDÓW COMPENSA KOMUNIKACJA 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie niniejszych ogólnych warunków ubezpieczenia pojazdów ( OWU ), Compensa Towarzystwo Ubezpieczeƒ S.A. Vienna

Bardziej szczegółowo

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej

Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej BANK I KREDYT paêdziernik 2005 Rynki i Instytucje Finansowe 27 Fundusze inwestycyjne w Polsce po wstàpieniu do Unii Europejskiej Wies aw D bski Uwagi wst pne 1 Zob. W. D bski: Rynek finansowy i jego mechanizmy.

Bardziej szczegółowo

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja)

MATERIA Y I STUDIA. Zeszyt nr 153. Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy. (trzecia edycja) MATERIA Y I STUDIA Zeszyt nr 153 Analiza wp ywu wprowadzenia euro na polski system bankowy (trzecia edycja) Ma gorzata Glibowska, Anna Górska, Beata Pawe czyk, Renata ak Warszawa, grudzieƒ 2002 r. Materia

Bardziej szczegółowo

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE

ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE Publikacja wspó finansowana ze Êrodków Unii Europejskiej w ramach Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna ZIELONE ZAMÓWIENIA PUBLICZNE PRAKTYCZNY PODR CZNIK DLA BENEFICJENTÓW FUNDUSZY EUROPEJSKICH ZIELONE

Bardziej szczegółowo

Rozprawy Ubezpieczeniowe

Rozprawy Ubezpieczeniowe Rozprawy Ubezpieczeniowe ZESZYT 3(2/2007) RZECZNIK UBEZPIECZONYCH UNIWERSYTET KARDYNA A STEFANA WYSZY SKIEGO FUNDACJA EDUKACJI UBEZPIECZENIOWEJ Redakcja Redaktor naczelny: dr Stanis aw Rogowski Zast pcy

Bardziej szczegółowo