Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu"

Transkrypt

1 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1 Marzena Herzyk, Ewa Hołaj-Dryńska, Anna Krzystanek, Danuta Majcherkiewicz, Justyna Tarnowska 2011

2 Autorki są nauczycielkami języka angielskiego w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu. Współpracują ze sobą od wielu lat. Były organizatorkami Roku Brytyjskiego propagującego brytyjską literaturę, sztukę, historię i muzykę. Posiadając wykształcenie w zakresie innych przedmiotów, skutecznie włączają w nauczanie języka angielskiego treści międzyprzedmiotowe. Są autorkami Własnego programu nauczania języka angielskiego z poszerzonymi elementami historii, literatury i kulturoznawstwa, który otrzymał status innowacji pedagogicznej w 2008 roku. W latach zrealizowały w Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu wyżej wspomnianą innowację pedagogiczną, wysoko ocenioną przez uczniów i rodziców. Doświadczenia z tym związane wykorzystały do stworzenia niniejszego programu nauczania zgodnego z wymaganiami nowej podstawy programowej. Marzena Herzyk posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie nauczania języka rosyjskiego, języka polskiego i języka angielskiego. Jest egzaminatorem maturalnym z języka angielskiego. Ewa Hołaj-Dryńska uczy historii i języka angielskiego. Posiada doświadczenie w pracach Komisji Konkursu Historycznego. Inicjatorka projektowego nauczania poprzez szkolne gazetki i konkursy historyczne. Jest egzaminatorem gimnazjalnym z języka angielskiego. Anna Krzystanek posiada kwalifikacje do nauczania geografii i uczy języka angielskiego. Współorganizatorka konkursów języka angielskiego. Jest egzaminatorem gimnazjalnym z języka angielskiego. Danuta Majcherkiewicz jest hydrogeologiem i uczy języka angielskiego. Inicjatorka nauczania elementów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na lekcjach języka angielskiego. Jest egzaminatorem maturalnym z języka angielskiego. Justyna Tarnowska jest wykwalifikowanym bibliotekarzem z dużym doświadczeniem i nauczycielką języka angielskiego. Jest egzaminatorem maturalnym z języka angielskiego. 2

3 Spis treści I. WSTĘP Ogólna charakterystyka programu Główne założenia programu... 5 Rozwiązania programowe... 5 Rozwiązania organizacyjne... 6 Rozwiązania metodyczne Warunki realizacji programu... 6 II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Cele ogólne Zadania szkoły Cele i wymagania szczegółowe Cele wychowawcze... 9 III. TREŚCI NAUCZANIA I PRZEWIDYWANY POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Słownictwo Sprawności językowe Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie tekstu Funkcje językowe Struktury gramatyczne Szczegółowe treści nauczania komponentów kulturowych w klasie II i III i poziom założonych osiągnięć uczniów Historia Wielkiej Brytanii klasa II Kulturoznawstwo brytyjskie klasa II Literatura brytyjska klasa II Historia USA klasa III Kulturoznawstwo USA klasa III Literatura amerykańska klasa III Szczegółowe treści nauczania wymowy i alfabetu fonetycznego oraz założony poziom osiągnięć ucznia IV. REALIZACJA PROGRAMU Metody Formy pracy Pomoce dydaktyczne Techniki pracy Nauczanie funkcji i sytuacji Nauczanie sprawności słuchania

4 Nauczanie sprawności mówienia Nauczanie sprawności czytania Nauczanie sprawności pisania Nauczanie słownictwa Nauczanie gramatyki Nauczanie wymowy Nauczanie zagadnień międzyprzedmiotowych / prace projektowe Nauczanie zagadnień kulturowych / prace projektowe / drama Nauczanie zagadnień kulturowych Techniki kształcenia samodzielnego uczenia się Techniki indywidualizacji pracy V. OCENIANIE Szczegółowe kryteria oceniania Sposoby oceniania Techniki oceniania Ocena globalna VI. EWALUACJA PROGRAMU LITERATURA

5 I. WSTĘP 1. Ogólna charakterystyka programu Niniejszy program został opracowany przez zespół nauczycieli języka angielskiego w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu. Program jest przeznaczony do realizacji w klasach I-III gimnazjum na poziomie III.1, czyli na podbudowie wymagań dla II-go etapu edukacyjnego i odpowiada wymaganiom zawartym w Podstawie programowej kształcenia ogólnego 1. Program został opracowany na podstawie dostępnych programów nauczania języka angielskiego, a zwłaszcza programów wydawnictw Longman, Cambridge i Macmillan, których autorzy dopuszczają modyfikacje w zależności od specyficznych potrzeb uczniów i nauczycieli oraz warunków stwarzanych przez szkołę. Program jest spójny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i umożliwia prowadzenie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych tendencji w dziedzinie nauczania i uczenia się. 2. Główne założenia programu U podstaw niniejszego programu leży przeświadczenie, że uczeń i jego potrzeby są podmiotem procesu nauczania. Uczniowie rozpoczynający III etap kształcenia prezentują bardzo różnorodny poziom znajomości języka. Jest grupa uczniów, która osiągnęła wyższy niż przeciętny poziom rozwoju językowego, dzięki, albo własnym zdolnością, albo dodatkowej ofercie edukacyjnej, często bardzo kosztownej. Jest również grupa ubogich, lecz wysoko zmotywowanych uczniów, szczególnie ze środowisk wiejskich, którzy znacznie odstają od swoich rówieśników, jeśli chodzi o znajomość języka obcego. Wynika to zarówno z problemów kadrowych jakie mają szkoły wiejskie, jak i małej dostępności tej młodzieży do szeroko rozumianej oferty edukacyjnej, zarówno w zakresie kształcenia językowego, jak i kulturowego. Obie grupy uczniów mają problem ze znalezieniem odpowiedniego poziomu nauczania języka w gimnazjum. Celem naszego programu jest wypełnienie tej luki poprzez innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. Rozwiązania programowe W dostępnych obecnie programach element socjokulturowy, choć obecny, nie jest jednak dostatecznie rozbudowany. Nacisk jest położony głównie na rozwijanie sprawności językowych poprzez kształcenie językowe w zakresie funkcji, gramatyki i słownictwa. Autorki programu są przekonane, iż znaczne poszerzenie kontekstu kulturowego pozwoli na efektywniejsze doskonalenie sprawności językowych, oraz na wykształcenie otwartego i wolnego od uprzedzeń młodego człowieka. Celowi temu służy wyodrębnienie w programie elementów historii, literatury i kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii i USA. Niezbędnym elementem tego rozwiązania programowego jest dostępność materiałów i ćwiczeń. Autorki programu przygotowują w tym celu zestaw opracowań w formie broszur z odpowiednim zestawem ćwiczeń dla każdego ucznia począwszy od klasy drugiej. Program przewiduje także kompleksowy kurs alfabetu fonetycznego w zapisie międzynarodowym. Uczniowie zdobędą tym sposobem, niezbędny instrument do większej samodzielności w nauczaniu języka. Zwiększy się również ich świadomość dotycząca problemów związanych z wymową angielską i próbą jej zapisu. Do nauczania alfabetu fonetycznego przygotowane zostały broszury wraz z ćwiczeniami opracowanymi przez autorki programu. Wszystkie dostępne programy przewidują wprowadzenie alfabetu fonetycznego jako elementu w ćwiczeniach wymowy, ale jedynie jako niewielkie uzupełnienie lekcji. 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r., poz. 17, załącznik nr 4) 5

6 Program zakłada możliwość nauczania alfabetu fonetycznego na odrębnych jednostkach lekcyjnych w blokach po 4 do 5 lekcji w ramach godzin kształcenia językowego. Realizacja tych treści jest jednak z założenia opcjonalna i zależna od decyzji nauczycieli prowadzących klasę. Nauczanie alfabetu fonetycznego w ten sposób, nie oznacza rezygnacji z podstawowych założeń nauczania wymowy, które są integralną częścią programu nauczania języka angielskiego. Rozwiązania organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone przez dwóch nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne sfery nauczania, zwłaszcza kulturowe. Da to uczniom możliwość kontaktu z różnorodnymi metodami i technikami nauczania, a także z różnymi modelami językowymi. Program przeznaczony jest do realizacji w klasie podzielonej na grupy uczniów w wymiarze 6 godzin tygodniowo (około 540 godzin w cyklu kształcenia) podzielonych następująco: w klasie pierwszej 6 godzin kształcenia językowego (nauczyciele wymieniają się grupami po pierwszym semestrze) w klasie drugiej 3 godziny kształcenia językowego i 3 godziny odpowiednio historii, literatury i kulturoznawstwa brytyjskiego (nauczyciele uczą równocześnie obie grupy w wymiarze po 3 godziny każda grupa) w klasie trzeciej 3 godziny kształcenia językowego i 3 godziny odpowiednio historii, literatury i kulturoznawstwa USA (nauczyciele uczą równocześnie obie grupy w wymiarze po 3 godziny każda grupa) Rozwiązania metodyczne W celu jak najlepszego wykorzystania efektów swojej pracy uczniowie powinni otrzymać narzędzia, które pozwolą im na samodzielną naukę i pracę w przyszłości. Celowi temu służy rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i wskazywanie technik opanowania poszczególnych partii materiału. Program kładzie duży nacisk na osiąganie celów kształcenia metodą pracy projektowej i techniką dramy. Jest to szczególnie cenne w świetle oczekiwań autorów nowej podstawy programowej, którzy podkreślają dbałość o wszechstronny rozwój ucznia i holistyczne podejście do całego procesu kształcenia. Język spełnia wówczas swoją podstawową funkcje, narzędzia, które wykorzystujemy do zdobywania, przetwarzania i przekazywania treści. Program zapewnia realizację wszystkich standardów wymagań do egzaminu gimnazjalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Zapewnia to duża gama tekstów źródłowych i tekstów kultury oraz odpowiedni dobór tekstów słuchanych. Umiejętność reagowania językowego będzie dodatkowo wzmocniona dzięki dużej ilości dyskusji (fora dyskusyjne). Program zawiera wszystkie obszary tematyczne przewidziane jako podstawa zadań egzaminacyjnych. Zgodnie z nową podstawą programową uczniowie kończący III etap edukacyjny powinni osiągnąć co najmniej poziom zaawansowania odpowiadający poziomowi A2, w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności zdefiniowanej przez Radę Europy. Autorki programu zakładają, że większość realizujących program uczniów osiągnie poziom wyższy. Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniom zarówno programowym jak i organizacyjnym przewidzianych przez program. 3. Warunki realizacji programu Program stanowi propozycje dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności językowych poprzez poznawanie historii, literatury, geografii, sztuki i obyczajowości krajów anglojęzycznych. Poziom umiejętności językowych określa się na podstawie testu diagnostycznego, który odbywa się pod koniec II etapu edukacyjnego tj. w maju lub czerwcu danego roku. Stosownie do wyników testu dobierane są podręczniki dla każdej grupy. 6

7 Zajęcia prowadzone są w zespole klasowym podzielonym na dwie grupy w ilości osób w grupie. Klasa ma przydzielonych dwóch nauczycieli języka angielskiego, którzy specjalizują się w określonej tematyce zajęć i wspólnie dokonują oceny osiągnięć uczniów. Autorki programu przygotowują materiały do nauczania historii, literatury i kulturoznawstwa w formie broszur. Każda broszura zawiera zestaw ćwiczeń o różnym poziomie trudności. Każdy uczeń posiada własne broszury. Broszury dostępne są w bibliotece szkolnej. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji odpowiednie pomoce dydaktyczne: odpowiednio dobrany do poziomu językowego kurs wraz z obudową słowniki i książki do gramatyki w pracowni językowej uproszczone wersje wszystkich przewidzianych programem lektur w bibliotece szkolnej filmy DVD przybliżające kulturę krajów anglojęzycznych pomoce wizualne w pracowni językowej pomoce elektroniczne: odtwarzacz płyt CD, rzutnik poradniki metodyczne II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Zgodnie z obowiązującą podstawą programową, w procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 1. Cele ogólne 1. Osiągnięcie poziomu opanowania języka obcego zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową poprzez wyposażenie ucznia w podstawowy zasób środków językowych z zakresu słownictwa, gramatyki, ortografii i fonetyki. 2. Rozumienie prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka angielskiego oraz prostych wypowiedzi pisemnych. 3. Samodzielne tworzenie przez ucznia krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych i pisemnych. 4. Reagowanie na wypowiedzi w typowych sytuacjach w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu. 5. Umiejętność przetworzenia wypowiedzi oraz zmiany formy przekazu ustnego lub pisemnego. 6. Lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju języka nauczanego. 2. Zadania szkoły 1. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, m.in. przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych. 2. Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego. 3. Zapewnienie uczniom możliwości stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych. 7

8 4. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. 3. Cele i wymagania szczegółowe Program zakłada realizację powyższych zadań ogólnych w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych zawartych w obowiązującej podstawie programowej. 1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiających komunikację w zakresie następujących obszarów tematycznych: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne oraz elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych i kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. 2. rozumie ze słuchu krótkie, typowe wypowiedzi (np. rozmowy, komunikaty, instrukcje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka oraz potrafi: zareagować na polecenie; określić główną myśl tekstu; znaleźć w tekście określone informacje; określić intencje nadawcy i/lub kontekst wypowiedzi; rozróżnić formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 3. rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, ogłoszenia, listy, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne) i potrafi: określić główną myśl tekstu lub poszczególnych jego części; znaleźć w tekście określone informacje; odczytać intencje autora/nadawcy tekstu i/lub kontekst wypowiedzi; rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu: rozróżnić formalny lub nieformalny styl wypowiedzi. 4. tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne oraz potrafi: opisywać ludzi, przedmioty, zjawiska, miejsca, czynności oraz doświadczenia swoje i innych osób; opowiadać o wydarzeniach życia codziennego; przedstawiać fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonować wydarzenia z przeszłości; wyrażać i uzasadniać swoje opinie, poglądy i uczucia; przedstawiać opinie innych osób; przedstawiać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; w zależności od sytuacji stosować odpowiednio formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 5. tworzy krótkie (i dłuższe), proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, , list prywatny) w których: opisuje ludzi, przedmioty, zjawiska, czynności, wydarzenia życia codziennego, doświadczenie swoje i innych osób; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonuje wydarzenia z przeszłości; wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; przedstawia opinie innych osób; opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; w zależności od sytuacji stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi. 6. reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach i potrafi: nawiązać kontakty towarzyskie (np. przedstawić się i przywitać); rozpocząć, przeprowadzić i zakończyć rozmowę; stosować formy grzecznościowe; uzyskiwać i przekazywać informacje i wyjaśnienia; prowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego; proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie; prosić o pozwolenie oraz udzielać i odmawiać pozwolenia; wyrażać swoje opinie, preferencje i życzenia oraz pytać o opinie, preferencje i życzenia innych; wyrażać zgodę lub sprzeciw; wyrażać swoje emocje; prosić o radę i takowej udzielać; wyrażać prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; wyrażać skargę, przepraszać i przyjmować przeprosiny; poprosić o powtórzenie lub wyjaśnienie wypowiedzi rozmówcy. 7. reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, , pocztówka, list prywatny) w typowych sytuacjach i potrafi: nawiązać kontakty towarzyskie; uzyskać i przekazać informacje i wyjaśnienia; prowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego; proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie; prosić o pozwolenie oraz udzielać i odmawiać pozwolenia; wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia; pytać o opinie, preferencje i życzenia innych; wyrażać zgodę bądź sprzeciw; wyrażać swoje emocje; prosić o rade i takowej udzielać; wyrażać prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; wyrażać skargę, przepraszać i przyjmować przeprosiny. 8. przetwarza tekst ustnie lub pisemnie i potrafi: przekazać w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach), audiowizualnych oraz tekstach obcojęzycznych; przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku angielskim; przekazać w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim. 9. dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym). 8

9 10. współdziała w grupie, np. w ramach lekcyjnych i pozalekcyjnych prac projektowych. 11. korzysta z różnych źródeł informacji w języku angielskim (np. encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) z uwzględnieniem stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. 12. stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie nieznanego wyrazu innym, opis, środki niewerbalne) w sytuacji, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu czy zwrotu. 13. posiada świadomość językowa tj. jest świadomy podobieństw między językami angielskim i polskim. Ponadto program zakłada: 1. Rozszerzenie komponentu kulturowo-cywilizacyjnego, z ukierunkowaniem na styl życia i zachowania w kraju języka docelowego. 2. wzbogaca swoje słownictwo dotyczące życia codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem realiów kraju ojczystego oraz kraju/obszaru języka docelowego na podstawie oryginalnych materiałów językowych. 3. rozwija indywidualne strategie uczenia się. 4. Cele wychowawcze 1) Rozwijanie postaw tolerancji wobec zachowań wynikających z różnić kulturowych; 2) Rozwijanie szacunku dla inności drugiego człowieka; 3) Kształcenie umiejętności reagowania w nowej sytuacji kulturowej; 4) Wyrównywanie szans edukacyjnych; 5) Kształcenie umiejętności uczenia się przez całe życie; III. TREŚCI NAUCZANIA I ZAŁOŻONY POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Program kładzie duży nacisk na częste powtarzanie i utrwalanie materiału. Proponowany program zakłada intensywny rozwój w zakresie funkcji językowych, słownictwa, gramatyki i wymowy w klasie 1. W klasie drugiej i trzeciej połowa wymiaru godzin jest przeznaczona na kształcenie z zakresu historii, literatury, kultury i obyczajowości Wielkiej Brytanii i USA, pozostałe trzy godziny przeznaczone są na powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie tych pojęć, struktur i funkcji, które uczeń poznał wcześniej oraz na wprowadzenie nowych elementów zgodnych z podstawą programową dla III etapu edukacyjnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (III.I), a także wychodzących szeroko poza podstawę programową. Uzasadnieniem takiego układu jest konieczność wyrównania różnic poziomów pomiędzy uczniami w trakcie klasy pierwszej oraz wzbogacenia ich językowo na tyle, aby w pełni mogli korzystać z zajęć związanych z kulturą. Przedstawione w niniejszym programie treści oraz poziom zakładanych osiągnięć uczniów uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej i uwzględnia standardy wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym (oznaczone są kolorem czarnym). Wszystkie treści, które wykraczają poza wymagania podstawy programowej oznaczone zostały kolorem niebieskim. 1. Słownictwo swobodnie posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów: 9

10 1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, doświadczenia życiowe,przekonania, przesądy, problemy etyczne ); 2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, szkoły w różnych krajach, języki na świecie); 4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy, warunki pracy); 5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy, techniki komunikacji); 6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne, diety, żywność modyfikowana genetycznie); 7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama); 8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, atrakcje turystyczne na świecie, wypadki); 9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media); 10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, sporty ekstremalne, sławni sportowcy); 11) zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia, medycyna alternatywna, badania genetyczne); 12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z mniej i bardziej znanych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne, odkrywcy i wynalazcy, przestrzeń kosmiczna); 13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, działania ekologiczne); 14) życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość, problemy globalne, organizacje charytatywne); 15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. 2. Sprawności językowe Program zakłada rozwijanie wszystkich sprawności językowych w stopniu wyższym niż przeciętny. powinien porozumiewać się nie tylko w prostych sytuacjach życiowych, ale być również gotów do dyskusji i wypowiedzi na tematy bardziej ogólne. Zajęcia z historii, kulturoznawstwa i literatury mają, obok funkcji poznawczych, funkcje integracji wszystkich sprawności językowych. W zakresie słuchania uczeń rozumie rozbudowane wypowiedzi (np.instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy, audycje radiowe, wywiady, teksty narracyjne, wiadomości radiowe:dyskusje, debaty) w różnych odmianach języka: reaguje na polecenia; określa główną myśl tekstu; określa główną myśl poszczególnych części tekstu; znajduje w tekście określone informacje; określa intencję nadawcy/autora tekstu; określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. W zakresie mówienia uczeń tworzy płynne i zrozumiałe dłuższe wypowiedzi ustne, wykorzystując bogaty zasób słów i różnorodne, skomplikowane struktury gramatyczne: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 10

11 wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; przedstawia opinie innych osób; przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; opisuje doświadczenia swoje i innych osób; stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. W zakresie czytania uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o różnorodnej formie i długości zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, artykuły prasowe i teksty narracyjne, sprawozdania, recenzje, teksty literackie, proste teksty naukowe): określa główną myśl tekstu; znajduje w tekście określone informacje; określa intencje nadawcy/autora tekstu; określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. W zakresie pisania uczeń tworzy rozbudowane, bogate pod względem treści wypowiedzi pisemne zawierające skomplikowane struktury językowe i bogaty zasób słownictwa (np. notatka, ogłoszenie, ankieta, wiadomość, pocztówka, , opis, list prywatny, list formalny, tekst narracyjny, recenzja, sprawozdanie, opowiadanie, rozprawka): opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonuje wydarzenia z przeszłości; wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy, uczucia; przedstawia opinie innych osób; przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; opisuje doświadczenia swoje i innych osób; stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 3. Reagowanie na wypowiedzi reaguje ustnie w sposób płynny i zrozumiały w różnych sytuacjach: 1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 3) stosuje formy grzecznościowe; 4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 5) prowadzi negocjacje w typowych, a także trudnych sytuacjach życia codziennego (np. wymiana zakupionego towaru); 6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się, kwestionuje zdanie innych; 9) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 10) prosi o radę i udziela rady; 11) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 12) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny; 13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział 11

12 rozmówca; 14) spekuluje n temat przyczyn i konsekwencji; 15) wysuwa i rozważa hipotezy. reaguje w formie rozbudowanego tekstu pisanego (np. , wiadomość, pocztówka, list prywatny i list formalny) w sytuacjach formalnych i nieformalnych: 1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz); 3) prowadzi negocjacje w typowych, a także trudnych sytuacjach życia codziennego (np. uzgadnianie formy spędzania czasu); 4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 6) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, intencje, preferencje i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się; 7) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 8) prosi o radę i udziela rady; 9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny. 4. Przetwarzanie tekstu przetwarza skomplikowany tekst ustnie lub pisemnie: 1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych; 2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; 3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim. 4) streszcza lub rozwija usłyszany / przeczytany tekst w języku obcym 5. Funkcje językowe posługuje się bogatym zasobem środków językowych (zwrotów i wyrażeń), które realizują różnorodne funkcje językowe: Przedstawianie siebie i innych Podawanie danych osobistych Identyfikacja i lokalizacja osoby Opowiadanie o sobie, o członkach swojej rodziny Określanie umiejętności, wyrażanie umiejętności w przeszłości i w przyszłości Opisywanie wyglądu i charakteru ludzi Opisywanie codziennych czynności w domu i w szkole Opisywanie osiągnięć i doświadczeń Wydawanie poleceń Pytanie o drogę, wskazywanie drogi, opisywanie punktów orientacyjnych, środków lokomocji Pytanie o kierunki i wskazywanie kierunków Identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście) Wyjaśnianie znaczenia słów Objaśnianie znaków Prowadzenie rozmowy w sklepie i restauracji, zamawianie posiłków, robienie list zakupów Wyrażanie próśb Wyrażanie ilości 12

13 Porównywanie wieku, wagi, wyglądu itp. Określanie stron świata Opisywanie miejsc (np. pomieszczeń w domu i szkole, budynków w mieście, atrakcji turystycznych) Opisywanie rzeczy bez podawania ich nazw Opisywanie zwierząt Opisywanie zjawisk naturalnych w przyrodzie, komentowanie, opisywanie klimatu Opisywanie problemów zdrowotnych, sugerowanie rozwiązania problemu Wyrażanie uczuć i opinii: współczucia, krytyki, rady, sugestii, preferencji, wyrażanie opinii na temat wydarzeń w przeszłości Udzielanie rad Rozmowy i udzielanie rad na temat sposobu odżywiania się, zdrowia oraz zdrowego trybu życia Nazwy sportów i ekwipunku sportowego, rozmowy na temat uprawianych i ulubionych sportów a także cech i umiejętności potrzebnych do uprawiania danego sportu Opisywanie wakacji, weekendu, przygotowań do wakacji, przebiegu, wyrażanie opinii Opisywanie świąt, przygotowań do nich, wyrażanie opinii Opowiadanie biografii słynnej osoby Opowiadanie historyjek, treści książki, fabuły filmu Rozmowy na temat programu telewizyjnego, rekomendowanie ulubionych filmów, programów, książek Opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego) Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia i trwających tymczasowo Wyrażanie opinii na temat różnego sposobu spędzania czasu wolnego Opisywanie przeszłych wydarzeń, następstwo wydarzeń, spekulowanie w odniesieniu do przeszłości Wyrażanie zwyczajów w przeszłości (np. I used to / I would ) Opisywanie przyszłych planów i zamierzeń Wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości Podejmowanie spontanicznych decyzji Definiowanie zawodów Wyrażanie zamiaru Pytania o doświadczenia i wrażenia Oferowanie Przyjmowanie i odrzucanie ofert Proszenie o pomoc Proszenie o informacje Przewidywanie Żalenie się Wyrażanie wymagań Wyrażanie obowiązku Wyrażanie konieczności Wyrażanie zakazu Opisywanie środowiska, zwierząt dzikich i domowych, rozmowy o ochronie środowiska, wyrażanie opinii Wyrażanie warunku Ostrzeganie Cytowanie ludzi Odróżnianie faktów od opinii Opisywanie procesów, podawanie przyczyny lub rezultatu Opisywanie zmian Robienie notatek Rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy Zwroty grzecznościowe: powitanie, pożegnanie Podziękowanie, przeproszenie Przekazywanie informacji / opinii podanej przez inną osobę Przekazywanie pytań i poleceń podanych przez inną osobę 13

14 6. Struktury gramatyczne opanował złożone struktury gramatyczne i poprawnie stosuje je w różnych kontekstach sytuacyjnych. Czasowniki i konstrukcje czasownikowe Czasowniki: be, have got Czasowniki modalne: can / can't, might, could / couldn't, should / shouldn't, must / mustn t, have to / don't have to, need to / needn t, may, might, ought to, czasowniki modalne must / can / could / may / might / should + have + imiesłow bierny Formy: be allowed to, be able to Konstrukcja there is / there are w różnych czasach Wyrażanie teraźniejszości: present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous Porównanie czasów present simple i present continuous, state verbs Przysłówki częstotliwości Porównanie czasów present perfect i present perfect continuous Użycie since / for Użycie just, already, yet, so far, ever, never Wyrażanie przeszłości: czas przeszły czasownika be, past simple czasowników regularnych i nieregularnych, past continuous, past perfect, past perfect continuous, konstrukcje used to, would + bezokolicznik Porównanie czasów past simple i present pefect Porównanie czasów past simple i past continuous Użycie: while Porównanie czasów past simple i past perfect Wyrażanie przyszłości: Zwrot be going to Czas present continuous dla wyrażenia przyszłych planów Użycie will Porównanie sposobów wyrażania przyszłości: present continuous, be going to, future simple Czas future continuous Czas future perfect Strona bierna w czasach: present simple, past simple, future simple, present perfect, past perfect, present continuous, past continuous, wyrażenia typu It is said to / it is thought to + bezokolicznik, it is said to / it is thought to + have + imiesłów bierny Forma causative z czasownikami have i get Zdania warunkowe: Zerowy okres warunkowy Pierwszy okres warunkowy Drugi okres warunkowy Trzeci okres warunkowy Mieszany okres warunkowy (2 + 3 / 3 + 2) Question tags Mowa zależna Zdania Pytania Prośby, polecenia, zakazy Użycie: say / tell Czasowniki wprowadzające w mowie zależnej (np.: say, claim, state, emphasise, warn, rcommend, suggest, advise, encourage, deny, convince, presuade, promise, refuse) i ich użycie Tryb rozkazujący Bezokolicznik lub gerund po czasownikach Wyrażenia z let s / shall + bezokolicznik Zdania okolicznikowe celu (in order to, so that) 14

15 Zdania przydawkowe definiujace i wtrącone (defining and non-defining relative clauses) Konstrukcja It s time + Past Simple Konstrukcja you'd better / you'd better not Konstrukcja I'd rather, Konstrukcje too / enough Konstrukcja: be used to / get used to + gerund Konstrukcje so + przymiotnik, such + a / an / zero morfologiczne + rzeczownik Czasowniki złożone (phrasal verbs) Wyrażenia z wish / if only, not only but also Wyrażenia z make / let somebody do something Wyrażenia z both and, either... or..., neither... nor... Wyrażenia z not only but also Rzeczowniki Liczba mnoga rzeczowników, nieregularna liczba mnoga Dopełniacz saksoński Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Rzeczowniki abstrakcyjne (happiness, jealousy) Rzeczowniki złożone (playground) Tworzenie rzeczownika od czasownika i przymiotnika Zaimki: Zaimki wskazujące: this, that, these, those Zaimki osobowe podmiotowe (I, you, he, she, it, we, they) i dopełnieniowe (me, you, him, her, it, us, them) Zaimki dzierżawcze (mine, yours, his, hers, ours, theirs) Zaimek one Zaimki wzlędne: who, which, that, whose, whom Zaimki zwrotne (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves) Nieokreślone (someone, something, somewhere, anyone, anything, anywhere, no one, nothing, nowhere) Przymiotniki Przymiotniki określające kolor, rozmiar, kształt i narodowość Dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, their) Stopniowanie przymiotników jedno i wielosylabowych (regularne i niektóre formy nieregularne) Porównania (as... as, longer than) Szyk przymiotników Użycie too / enough / so / such Tworzenie przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu Przysłówki: Częstotliwości (always, usually, often, sometimes, never) i ich miejsce w zdaniu Czasu przeszłego i przyszłego (last week, ago, next year, at eight o clock, tomorrow, since, for, yet, just itp.) Sposobu (slowly, fast, quietly, easily) Stopnia (very) Miejsca (here, there) Formy regularne i nieregularne tworzone od przymiotników (slowly, fast) Stopniowanie przysłówków regularnych i nieregularnych Tworzenie przysłówków od przymiotników Liczebniki: Główne Porządkowe (first, second, third, fourth, itd) Przedimki: Przedimek nieokreślony a / an 15

16 Przedimek określony the Brak przedimka Użycie przedimków określonych i nieokreślonych Przyimki miejsca Określniki: some / any /much / many / a lot of / a few / a little / few / little / a couple of / several Spójniki: and, but, or next, as, then, after, before, as soon as because, so, as, since if, unless when, while, whereas however, although, in spite of, despite, even though, yet in order to, so as to Przyimki: W okolicznikach miejsca (in, on, at, over, opposite, next to itp.) W okolicznikach czasu (on Monday, at... o clock, in summer, after midnight) Pytania z przyimkiem na końcu Kierunku i ruchu (np. from, towards, over, down) 7. Szczegółowe treści nauczania komponentów kulturowych w klasie II i III i poziom założonych osiągnięć uczniów W klasie II i III, oprócz kształcenia językowego, uczniowie rozpoczną kurs historii, literatury i kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii w klasie II oraz kurs historii, literatury i kulturoznawstwa USA w klasie III Nauczyciele potrzebują 3 godziny tygodniowo, aby zrealizować poniższe treści. Na każdy z sześciu komponentów potrzeba godzin rocznie. Nie oznacza to, że poszczególne komponenty muszą być realizowane w całym roku szkolnym. Sposób i kolejność ich realizacji zależy od nauczycieli prowadzących klasę. W rubryce Przewidywane osiągnięcia uczniów, na czarno wypisano osiągnięcia przewidywane w obu grupach zaawansowania, a na zielono osiągnięcia w grupie bardziej zaawansowanej. Do każdego zakresu tematycznego zostały również dostosowane procedury osiągania celów oraz ćwiczone sprawności językowe. Przy okazji każdego tematu ćwiczone są także struktury leksykalno-gramatyczne przewidziane zarówno w podstawie programowej, jak i te wykraczające poza podstawę. Jest to oczywiste z racji charakteru przedmiotu jakim jest język obcy. Wszystkie elementy niezbędne do jego nauczania przenikają się wzajemnie. Nie można nauczać struktur gramatycznych, czy leksykalnych w oderwania od autentycznego materiału, który równocześnie przekazuje inne treści. Podobnie, nie można uczyć historii w języku obcym, bez ćwiczenia i poznawania różnych funkcji tego języka. 16

17 Historia Wielkiej Brytanii klasa II Zakres tematyczny 1. Zasiedlenie Wysp Brytyjskich Procedury osiągania celów Praca z mapą fizyczną i historyczną Wysp Brytyjskich Praca z uproszczonym tekstem źródłowym Fragmenty wykładu Ćwiczenia fonetyczne nazw własnych plemion Przewidywane osiągnięcia ucznia potrafi odnaleźć na mapie historycznej nazwy plemion i potrafi je nazwać potrafi zinterpretować prosty tekst źródłowy zna kolejność zasiedlania Wysp Brytyjskich wymawia poprawnie nazwy plemion Sprawności językowe słuchanie ze czytanie mapy 2. Heptarchia angielska. Rządy Alfreda Wielkego. Praca z mapą fizyczna i historyczna Wielkie Brytanii Wyszukiwanie informacji w tekście pisanym Rozmowa nauczająca z elementami wykładu Zapis fonetyczny nazw własnych Odczytywanie zapisu fonetycznego nazw własnych Analiza tekstu źródłowego (wybór praw Alfreda Wielkiego) zna pojęcie heptarchii angielskiej i potrafi wymienić jej części potrafi wskazać je na mapie historycznej odróżnia plemiona zamieszkujące Wyspy Brytyjskie w tym samym czasie zna osiągnięcia Alfreda Wielkiego wyjaśnia znaczenie Alfreda Wielkiego dla jednoczenia państw aglosaskich słuchanie ze czytanie mapy czytanie za 3. Najazdy Wikingów. Rządy duńskie w XI wieku. Praca z mapą historyczną i fizyczną Europy i Wielkiej Brytanii Praca z tablica genealogiczną Wyszukiwanie powiązań pomiędzy królewskimi domami: duńskim, Wessex i angielskim potrafi wskazać na mapie tereny podbite przez Duńczyków zna pojęcie Danegeld potrafi wymienić kraje rządzone przez Kanuta Wielkiego zna kierunki podbojów Wikingów zna powiązania genealogiczne Kanuta Wielkiego z domami anglosaskimi słuchanie ze czytanie mapy czytanie informacji z tablicy genealogicznej 17

18 4. Podbój Brytanii przez Normanów. Jego geneza i skutki Wyszukiwanie informacji w tekście pisanym Wyszukiwanie informacji w Internecie do pracy projektowej o najeździe Normańskim Praca z mapą Praca tekstem źródłowym Ćwiczenia wymowy nazw własnych niektórych hrabstw wymienionych w Domesday Book zna przebieg walki o władze po śmierci Edwarda Wyznawcy potrafi wyjaśnić kim byli Normanowie francuscy rozumie znaczenie bitwy pod Hastings wie kim był Wilhelm Zdobywca potrafi wyjaśnić znaczenie dokumentu Domesday Book zna skutki kulturowe najazdu Normańskiego rozumie zależności angielskiego systemu feudalnego umie poprawnie odczytać nazwy własne niektórych hrabstw słuchanie ze czytanie mapy pisanie (praca projektowa) czytanie 5. Henryk II i jego plany kontynentalne. Praca z mapą historyczną Europy i Wielkiej Brytanii Praca z tekstem źródłowym opisującym morderstwo T. Becketa Rozmowa nauczająca Praca ze źródłami ikonograficznymi i malarskimi potrafi wskazać tereny rządzone przez Henryka II zna treść konstytucji z Clarendon wie kim był Tomasz Becket i jakie były jego losy rozumie związki Brytanii i Francji oraz powody konfliktów pomiędzy tymi państwami wie kim była Eleonora Akwitańska i jaki miała wpływ na dwór angielski słuchanie ze czytanie mapy czytanie tekstu źródłowego 18

19 6. Wielka Karta Swobód geneza i znaczenie Rozmowa nauczająca z fragmentami wykładu Praca z fragmentami Wielkiej Karty Swobód Praca pisemna interpretująca znaczenie Wielkiej Karty Swobód zna przebieg konfliktu pomiędzy Ryszardem Lwie Serce i Janem Bez Ziemi potrafi wyjaśnić wpływ wojny Jana Bez Ziemi we Francji na wydarzenia w Anglii wie co to jest Wielka Karta Swobód i rozumie jej znaczenie słuchanie ze pisanie wypowiedzi na zadany temat czytanie tekstu źródłowego 7. Początki parlamentaryzmu angielskiego Wyszukiwanie podanych informacji w tekście Film prezentujący prace parlamentu Inscenizacja obrad parlamentu brytyjskiego 8. Epoka wojny stuletniej Praca z mapą historyczną Praca z tekstem źródłowym Praca z tekstem wyszukiwanie informacji Praca projektowa na temat wybranej postaci z okresu wojny stuletniej Oglądanie filmu o Joannie D Arc Sporządzanie kalendarium wojny stuletniej 9. Wojna Dwóch Róż Odczytywanie wiadomości z tablic genealogicznych Sporządzenie kalendarium wojny Inscenizacja prezentująca zwalczające się wie kiedy i w jakich okolicznościach wykształcił się parlament angielski wie jakie znaczenie w ograniczeniu władzy królewskiej miały Prowizje Oxfordzkie zna postać Szymona z Montford i króla Henryka III umie wymienić przyczyny wojny charakteryzuje jej główne fazy potrafi ułożyć w porządku chronologicznym jej najważniejsze wydarzenia zna najważniejsze postaci uczestniczące w wojnie wie kim byli lollardowie, John Wycliffe, Wat Tylor potrafi wymienić skutki społeczne i gospodarcze czarnej śmierci ma świadomość kształtowania się odrębności kulturowej Anglików w tym okresie zna zwalczające się stronnictwa układa chronologicznie wydarzenia wojenne potrafi określić słuchanie ze (udział w inscenizacji) czytanie tekstu źródłowego słuchanie ze pisanie wypowiedzi na zadany temat (praca projetkowa) czytanie tekstu źródłowego słuchanie ze (udział w inscenizacji) czytanie mapy i tablic genealogicznych pisanie 19

20 10. Henryk VIII. Powstanie kościoła anglikańskiego. stronnictwa Odczytywanie wiadomości o wojnie z mapy historycznej Rozmowa nauczająca Fonetyczny zapis niektórych nazw własnych bitew Praca z tekstem źródłowym ( opis Henryka VIII) Fragmenty filmu o życiu prywatnym Henryka VIII Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach anglojęzycznych praca projektowa przygotowanie gazetki na temat panowania Henryka VIII 11. Czasy elżbietańskie Wyszukiwanie informacji w tekście Opisywanie domostw okresu Tudorów na podstawie ilustracji Rozmowa nauczająca Praca z tekstem źródłowym opis Elżbiety I Film o życiu Elżbiety 12. Stuartowie na tronie angielskim. The Civil War. Odczytywanie informacji z tablic genealogicznych Inscenizacja prezentują The gunpower plot Dyskusja na temat przeczytanego tekstu o konflikcie Stuartów z parlamentem Praca z tekstem źródłowym (opis O. Cromwell a) cechy wojny zna genezę wstąpienia na tron Tudorów umie wyjaśnić wpływ wojny na dzieje Anglii i kształtowanie się jej odrębności kulturowej zna podłoże konfliktu Henryka VIII z papiestwem zna postać Tomasza More a i jego idee Utopii rozumie znaczenie Aktu Supremacji zna losy Elżbiety zanim została królową potrafi podać cechy rządów Elżbiety I zna postać Fracisa Drake a potrafi wyjaśnić, czym była sprawa Marii Stuart rozumie znaczenie zwycięstwa angielskiego nad hiszpańska Armadą zna pojęcie tudor house i potrafi scharakteryzować taki dom zna okoliczności wstąpienia na tron Jakuba I Stuarta na podłoże konfliktów Stuartów z parlamentem wie co to był spisek Guy a Fawkes a potrafi wyjaśnić rolę Olivera Cromwell a w wojnie domowej potrafi chronologicznie ułożyć wydarzenia wojny domowej zna okoliczności egzekucji Karola I rozumie skutki słuchanie ze pisanie (praca projektowa) czytanie tekstu źródłowego słuchanie ze opis domu czytanie tekstu źródłowego (dyskusja) słuchanie (dyskusja) (udział w inscenizacji) czytanie 20

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony

WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony 1 WYMAGANIA DLA UCZNIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KL. II poziom rozszerzony Treści nauczania 1. Poziom III.1 - na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego 1.1. Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język

Bardziej szczegółowo

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO

KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO III etap edukacyjny Poziom III.0 dla początkujących PG im. Tadeusza Kościuszki w Kościerzycach Przedmiot język niemiecki Klasa......... Rok

Bardziej szczegółowo

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie)

III etap edukacyjny. (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) JĘZYK OBCY NOWOśYTNY JĘZYK ANGIELSKI III etap edukacyjny Poziom III.1 na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (klasa I, klasa II, klasa III, w kaŝdej klasie) CELE KSZTAŁCENIA WYMAGANIA OGÓLNE I.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY. IV etap edukacyjny LICEUM. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę

JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY. IV etap edukacyjny LICEUM. Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny LICEUM Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Cele kształcenia wymagania ogólne ZAKRES PODSTAWOWY na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla III etapu edukacyjnego ZAKRES

Bardziej szczegółowo

TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE

TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE TREŚCI NAUCZANIA WYMAGANIA SZCZEGÓŁOWE Podstawa programowa określa szczegółowe wymagania w zakresie podstawowym, dla uczniów kontynuujących naukę na podbudowie wymagań poziomu III.0 dla gimnazjum, w sposób

Bardziej szczegółowo

Cele kształcenia wymagania ogólne

Cele kształcenia wymagania ogólne Strona1 Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych, (str. 24 27 i 246/247) Załącznik nr 4 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r.

Bardziej szczegółowo

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne

Język obcy nowożytny - KLASY IV-VI. Cele kształcenia wymagania ogólne Wyciąg z: Podstawa programowa kształcenia ogólnego dla szkół podstawowych (str. 24 26 i str. 56) Załącznik nr 2 do: rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy

Bardziej szczegółowo

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym

6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym Ocen a KRYTERIA OCENIANIA - JĘZYK ANGIELSKI Umiejętności ucznia 6 zna i swobodnie posługuje się słownictwem wymaganym programem nauczania (treści leksykalne w z łatwością i bezbłędnie wykorzystuje konstrukcje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia

JĘZYK ANGIELSKI KL. IV. Wymagania edukacyjne obowiązujące ucznia 1.Uczeń zna zagadnienia gramatyczne: JĘZYK ANGIELSKI KL. IV czas present simple: zdania oznajmujące, pytające, przeczące; przedimek określony the i przedimki nieokreślone a/an zaimki wskazujące: this/that,

Bardziej szczegółowo

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE. CEL KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE

REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE. CEL KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE REALIZACJA PODSTAWY PROGRAMOWEJ Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO W PRYWATNYM GIMNAZJUM NR 2 W PIASECZNIE. CEL KSZTAŁCENIA-WYMAGANIA OGÓLNE PODSTAWA PROGRAMOWA Uczeń posługuje się podstawowym zasobem środków językowych

Bardziej szczegółowo

2.7. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

2.7. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2.7. KONKURS Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO 2.7.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania nauką języka angielskiego oraz zdobywanie motywacji do samodzielnego pogłębiania wiedzy i zdobywania umiejętności językowych.

Bardziej szczegółowo

JĘZYK WŁOSKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE

JĘZYK WŁOSKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE 2016-09-01 JĘZYK WŁOSKI LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE PODSTAWA PROGRAMOWA SZKOŁY BENEDYKTA ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego

Bardziej szczegółowo

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO STANDARDY WYMAGAO EGZAMINACYJNYCH Z JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I. Zdający zna: 1) proste struktury leksykalno- -gramatyczne umożliwiające formułowanie wypowiedzi poprawnych pod względem fonetycznym, ortograficznym,

Bardziej szczegółowo

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego

Projekt. Centrum matura bez barier w szkołach i. placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki. Skrypt do języka angielskiego Projekt Centrum matura bez barier w szkołach i placówkach prowadzących kształcenie zawodowe. Włodzimierz Pawlicki Skrypt do języka angielskiego 1 Spis treści: Zielona Góra 2011 Wprowadzenie -strona 3 Rozdział

Bardziej szczegółowo

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu

MP-8 KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO. j. angielski klasa PRZEDMIOT. czwarta r.szk... Imię i nazwisko n-la przedmiotu KARTA MONITOROWANIA PODSTAWY PROGRAMOWEJ KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO MP-8 ETAP EDUKACJI szkoła podstawowa PRZEDMIOT j. angielski klasa r.szk.... Imię i nazwisko n-la przedmiotu. Treści nauczania wymagania szczegółowe

Bardziej szczegółowo

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ

2 w 1 DWIE szkoły JEDNA całość NAJWYŻSZA JAKOŚĆ Nauczanie dwujęzyczne metodą CLIL na lekcjach z 7 przedmiotów Doświadczona kadra nauczycieli realizująca nauczanie dwujęzyczne od wielu lat w Gimnazjum nr 26 w Gdańsku Realizacja projektów międzynarodowych,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1

Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY. Macmillan Polska 2014 UNIT 1 1 Evolution plus 2 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie Present Simple i

Bardziej szczegółowo

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2

PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 1 PLAN WYNIKOWY klasa 5 podręcznik Evolution plus 2 WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna formy twierdzące, przeczące i pytające czasowników być (to be) oraz mieć (have got) w czasie

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę. Dla uczniów przygotowujących się do egzaminu maturalnego z języka

Bardziej szczegółowo

Język angielski kl. 6

Język angielski kl. 6 Cele kształcenia wymagania ogólne Język angielski kl. 6 I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych

Bardziej szczegółowo

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr

VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA. I semestr VOICES 4 KRYTERIA OCENIANIA I semestr Ocena Umiejętności ucznia 6 posiada wiadomości i umiejętności znacznie wykraczające poza program nauczania odnosi sukcesy w szkolnych i pozaszkolnych konkursach przedmiotowych

Bardziej szczegółowo

Kalendarium maturzysty

Kalendarium maturzysty Matura 2012 Kalendarium maturzysty język angielski poziom podstawowy Zestaw tematyczny: Człowiek TYDZIEŃ 1-2 3-14 października dane personalne wygląd zewnętrzny cechy charakteru uczucia i emocje problemy

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III gimnazjum. Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OSIĄGNIĘCIA Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy III gimnazjum Ocenę dopuszczającą otrzymuje uczeń, który: OBSZARY WIEDZY I UMIEJETNOŚCI GRAMATYKA SŁOWNICTWO TEKSTU CZYTANEGO OSIĄGNIĘCIA zna podstawowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2

WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 WYMAGANIA EDUKACYJNE DO PODRĘCZNIKA LIVE BEAT 2 Poziom podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom ponadpodstawowy oznacza wiedzę

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA

Evolution plus 2. Macmillan Polska 2014 KRYTERIA OCENIANIA 1 Evolution plus 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

Interface 2 wykaz umiejętności

Interface 2 wykaz umiejętności Interface 2 wykaz umiejętności Funkcje / słownictwo STARTER UNIT przedstawia się nazywa i opisuje elementy garderoby przedstawione na zdjęciu opisuje ubranie kolegi/koleżanki nazywa członków rodziny tworzy

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POZIOM A2+/B1

WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POZIOM A2+/B1 WYMAGANIA EDUKACYJNE WYNIKAJĄCE Z PROGRAMU NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM POZIOM A2+/B1 Poziom IV. 1 dla kontynuujących naukę Wymagania w zakresie podstawowym dla uczniów kontynuujących

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ:

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 UCZEŃ: WYMAGANIA EDUKACYJNE Z J. ANGIELSKIEGO DLA KLASY I GIMNAZJUM POZIOM III.1 Poziom P podstawowy oznacza fundamentalną wiedzę i językowe, które warunkują możliwość kontynuacji kształcenia językowego Poziom

Bardziej szczegółowo

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń:

Ocena: dobry Popełniając niewielkie błędy językowe, nie wpływające na zrozumienie wypowiedzi, uczeń: Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI, rok szkolny 2016/2017 Program nauczania języka angielskiego, kurs dla klas 4-6 szkoły podstawowej, II etap edukacyjny, Melanie Ellis, Anna Rak realizowany

Bardziej szczegółowo

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna

Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012. Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Z języka obcego nowożytnego od roku szkolnego 2011/2012 Opracowały: mgr Katarzyna Kłunduk mgr Monika Konieczna Część pisemna poziom podstawowy Część ustna bez określania poziomu egzaminu Część pisemna

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI

KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Ocena celująca KRYTERIA OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI Poziom kompetencji językowej ucznia wykracza poza wiadomości i umiejętności przewidziane dla klasy szóstej. - uczeń potrafi przyjąć

Bardziej szczegółowo

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI

Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Wymagania edukacyjne Język Angielski Treści nauczania- wymagania szczegółowe dla II etapu edukacyjnego: klasy IV-VI Cele kształcenia - wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014

Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY UNIT 1. Środki językowe. Umiejętności językowe wg NPP. Macmillan Polska 2014 1 Evolution plus 1 PLAN WYNIKOWY WYMAGANIA PODSTAWOWE WYMAGANIA PONADPODSTAWOWE UNIT 1 Zna zaimki osobowe w liczbie pojedynczej (I, you) i zazwyczaj prawidłowo używa ich w zdaniach. Przeważnie poprawnie

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia,

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, Cele uczenia się Język Angielski Poziom A2 Celem nauki języka angielskiego na poziomie pre intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland.

Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Realizacja nowej podstawy programowej i przykłady ćwiczeń przygotowujących do sprawdzianu szóstoklasisty w serii Fairyland. Tabela nr 1. Realizacja wymagań ogólnych nowej podstawy programowej kształcenia

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI (poziom III.0) DLA KLAS I-III GIMNAZJUM

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI (poziom III.0) DLA KLAS I-III GIMNAZJUM PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI (poziom III.0) DLA KLAS I-III GIMNAZJUM Opracowanie: mgr Magdalena Pikuzińska w oparciu o podstawę programową języka obcego nowożytnego oraz program nauczania

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie

Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie Cele uczenia się poziom upper intemediate Język Angielski Poziom B1+ Celem nauki języka angielskiego na poziomie upper intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym

Bardziej szczegółowo

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA

Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA Regulamin I Powiatowego Konkursu z Języka Angielskiego POLIGLOTA I. Organizator Organizatorem konkursu jest Urząd Gminy Biskupice, Tomaszkowice 455; 32-020 Wieliczka II. Cele konkursu 1. Promowanie wśród

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne roczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

2.8.3. Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu. I. Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30)

2.8.3. Szczegółowy opis treści programowych obowiązujących na poszczególnych etapach konkursu. I. Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30) 2.8. KONKURS Z JĘZYKA NIEMIECKIEGO 2.8.1. Cele edukacyjne Poszerzenie zainteresowania nauką języka niemieckiego oraz pogłębienie motywacji do dalszego samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności językowych.

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny dla klasy IV WELCOME 1 Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając błędów Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM III.1 I PÓŁROCZE UNIT 1 Opis ludzi i opisuje wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając żadnych

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV

Powiatowy Przasnyski Konkurs Językowy. Zakres Materiału. Klasa IV 1. Kategorie gramatyczne Zakres Materiału Klasa IV Rzeczownik: Liczba mnoga rzeczowników (regularnych i niektórych nieregularnych). Forma dzierżawcza s. Określniki: A, an, the. Liczebniki główne 1 100.

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 Klasa 5

Evolution plus 2 Klasa 5 1 Evolution plus 2 Klasa 5 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania proponowane przez wydawnictwo Macmillan zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16

SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16 SZCZEGÓŁOWE WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGODLA KLASY 1 GM ROK SZKOLNY 2015/16 WIEDZA UMIEJĘTNOŚCI RECEPCJA PRODUKCJA INTERAKCJA Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych

Bardziej szczegółowo

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ:

Język angielski PLAN WYNIKOWY. Lekcje 1-5. Plan wynikowy. Poziom podstawowy UCZEŃ: Poziom ponadpodstawowy UCZEŃ: PLAN WYNIKOWY Sky High 3 Język angielski Lekcje 1-5 Środki językowe Zna niektóre słowa i wyrażenia z lekcji 1-5. Zna i stosuje wyrazy z lekcji 1-5, w szczególności: nazwy miejsc w mieście, czasowniki nieregularne,

Bardziej szczegółowo

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice

Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice 1 Evolution plus 2 klasa V Szkoła Podstawowa nr 5 Katowice KRYTERIA OCENIANIA Kryteria oceniania zostały sformułowane według założeń Nowej Podstawy Programowej i uwzględniają środki językowe, czytanie,

Bardziej szczegółowo

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1

New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA. Ocena MODULE 1 1 New Hot Spot 2 KRYTERIA OCENIANIA Kryteria obejmują zakres ocen 2 5, nie uwzględniając oceny 1 (niedostatecznej) i 6 (celującej). Ocenę celującą otrzymuje uczeń, który wykracza poza wymagania na ocenę

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK FRANCUSKI System oceniania z języka francuskiego dotyczy wszystkich klas realizujących materiał w zakresie podstawowym. Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym Systemem Oceniania

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1

Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Cele uczenia się Język Angielski Poziom A1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie beginners jest nabycie podstawowej sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Interface 3 PLAN WYNIKOWY

Interface 3 PLAN WYNIKOWY Interface 3 PLAN WYNIKOWY Funkcje / słownictwo STARTER UNIT zazwyczaj poprawnie odpowiada na pytania do zdjęcia przedstawia się przeważnie poprawnie udziela podstawowych informacji na swój temat posługuje

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa VI 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY VI NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1.

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych

EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych EGZAMIN GIMNAZJALNY REPETYTORIUM Z TESTAMI ROZKŁAD MATERIAŁU 90 godzin lekcyjnych Egzamin Gimnazjalny Repetytorium z Testami jest podręcznikiem przeznaczonym do przygotowania uczniów do egzaminu gimnazjalnego

Bardziej szczegółowo

I. Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30) a) rozumienie tekstu czytanego b) test leksykalno-gramatyczny

I. Eliminacje szkolne (60 minut, liczba punktów: 30) a) rozumienie tekstu czytanego b) test leksykalno-gramatyczny 2.9. KONKURS Z JĘZYKA FRANCUSKIEGO 2.9.1. Cele edukacyjne Rozwijanie zainteresowania językiem francuskim oraz pogłębianie motywacji do dalszego samodzielnego zdobywania wiedzy i umiejętności językowych.

Bardziej szczegółowo

Klasa II. Język angielski. Wymagania. Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia

Klasa II. Język angielski. Wymagania. Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia Klasa II Język angielski Wymagania Podręcznik VOICES 3 WYMAGANIA DO DZIAŁÓW POZIOM PODSTAWOWY /P/ Czynności ucznia POZIOM PONADPODSTAWOWY /PP/ Czynności ucznia Funkcje językowe STARTER UNIT opisuje czynność

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO WYMAGANIA EDUKACYJNE W KLASACH IV VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ KLASA VI SZKOŁY PODSTAWOWEJ WELCOME CEL KSZTAŁCENIA WG NOWEJ PODSTAWY PROGRAMOWEJ OCENA BARDZO

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Słubicach

Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Słubicach Przedmiotowy system oceniania z języka angielskiego w Gimnazjum nr 1 w Słubicach I. Podstawa prawna wykorzystana przy opracowaniu PSO: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V Wymagania podstawowe: oceny dopuszczająca i dostateczna Wymagania ponadpodstawowe: oceny dobra, bardzo dobra i celująca Aby uzyskać kolejną, wyższą

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów :

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: II. Podręcznik: III.Tematyka realizowanych modułów : Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klas czwartych I. Program nauczania: Program nauczania języka angielskiego dla II etapu edukacyjnego (szkoła podstawowa, klasy IV VI), autorzy: Ewa Piotrowska

Bardziej szczegółowo

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja

SYLABUS. WyŜsza Szkoła Prawa i Administracji w Przemyślu Wydział Administracji. 1. Kierunek: Administracja 1. Kierunek: Administracja. Nazwa przedmiotu: Język angielski 3. Rok studiów I semestr: II 4. Rok akademicki: 008/009 Celem programu jest rozwinięcie ogólnej kompetencji językowej studenta z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II

WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II WYMAGANIA EDUKACYJNE ORAZ SPOSOBY SPRAWDZANIA OSIĄGNIĘĆ EDUKACYJNYCH UCZNIÓW Z J. FRANCUSKIEGO KLASA II TREŚCI PROGRAMOWE: GRAMATYKA. - tworzenie i użycie czasu przeszłego passe compose - zaimki dopełnienia

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI

KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI KRYTERIA OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI KLASA VI OCENA Ocena celująca Słownictwo KRYTERIA OCENIANIA Uczeń wykazuje znajomość materiału większą od wymagań na ocenę bardzo dobrą - bezbłędnie posługuje się czasem

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK HISZPAŃSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK HISZPAŃSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI JĘZYK FRANCUSKI JĘZYK NIEMIECKI JĘZYK HISZPAŃSKI System oceniania z języka angielskiego, francuskiego, niemieckiego i hiszpańskiego dotyczy wszystkich klas

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej.

Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. JĘZYK ANGIELSKI mgr E.Mleczko Klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej. Ocena niedostateczna przyznawana jest

Bardziej szczegółowo

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2

Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Kryteria ocen - język angielski - klasa V Project 2 Ocena celująca Introduction bezbłędnie wita się i żegna przedstawia się, płynnie podaje swoje dane personalne bezbłędnie pyta o umiejętności; mowi, co

Bardziej szczegółowo

Wymagania programowe na poszczególne oceny.

Wymagania programowe na poszczególne oceny. Wymagania programowe na poszczególne oceny. Język angielski, gimnazjum, klasa III ( grupa zaawansowana) Semestr I- oznaczony został kolorem czarnym Semestr II oznaczony został kolorem brązowym Funkcje

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Słubicach

Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Słubicach Przedmiotowy system oceniania z języka niemieckiego w Gimnazjum nr 1 w Słubicach I. Podstawa prawna wykorzystana przy opracowaniu PSO: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 10 czerwca 2015

Bardziej szczegółowo

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki.

Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa III- książka My World 3 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki. Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego dla klas 1- III Szkoły Podstawowej Obowiązkowe wyposażenie: Klasa I- książka My World 1 + ćwiczenia, zeszyt, ołówek, kredki, pisaki, Klasa II- książka

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3

Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 Wymagania edukacyjne dla klas III English Plus 3 STARTER UNIT Opis miejsc, ludzi, przedmiotów, Uczeń w sposób płynny opisuje i porównuje różne elementy świata, przedmioty, osoby, zwierzęta itp., stosując

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 6A Trener: Paulina Przybyłko-Matuszewska Miejsce: Zespół Szkół w Otyniu, ul.

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1

Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Cele uczenia się poziom CAE Język Angielski Poziom C1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie FCE jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR (Common European

Bardziej szczegółowo

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015

Ocena celująca: Ocena bardzo dobra: Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 Wymagania Edukacyjne, Klasa V 01.09.2015 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA KLASY V NA PODSTAWIE: MELANIE ELLIS, M. RAK, A. 2011. PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. Ocena celująca: 1. Uczeń:

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3

Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Wymagania edukacyjne z języka angielskiego dla klasy VI Steps in English 3 Cele kształcenia Opis ludzi Welcome Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, Uczeń opisuje ludzi, opisuje ludzi, opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU

II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU II. ORGANIZATOR KONKURSU II GMINNY KONKURS JĘZYKA ANGIELSKIEGO ENGLISH IS FUN I. IDEA I CELE KONKURSU Konkurs przeznaczony jest dla uczniów klas IV-VI Szkoły Podstawowej oraz Gimnazjum z gminy Gromnik. Zasadniczym celem konkursu

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3 Kryteria oceny

Steps in English 3 Kryteria oceny Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI

VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI VOICES 3 WYKAZ UMIEJĘTNOŚCI Umiejętności STARTER UNIT opisuje czynność wykonywaną przez siebie w momencie mówienia i to, jak jest ubrany opisuje swoją rodzinę i miejsce zamieszkania mówi o rzeczach, które

Bardziej szczegółowo

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE

ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE ZAKRES WYMAGAŃ EDUKACYJNYCH NA POSZCZEGÓLNE OCENY SZKOLNE Ocena bieżąca postępów ucznia uwzględnia wszystkie cztery sprawności językowe, tj.: rozumienie ze słuchu, pisanie, czytanie, mówienie, oraz tzw.

Bardziej szczegółowo

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017

Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Nauczyciel: Joanna Jaroszkiewicz Wymagania edukacyjne na poszczególne śródroczne oceny klasyfikacyjne z języka angielskiego dla klasy 6a w roku szkolnym 2016/2017 Wymagania edukacyjne zostały sformułowane

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń

JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY. Kryteria ogólne OCENA DOSTATECZNA. zna część wprowadzonych słów i wyrażeń JĘZYK ANGIELSKI WYMAGANIA EDUKACYJNE DLA KL. 1 ZAKRES PODSTAWOWY Kryteria ogólne POZIOM PODSTAWOWY POZIOM PONADPODSTAWOWY NIEDOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA CELUJĄCA Znajomość

Bardziej szczegółowo

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny

New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny New Oxford Gimnazjum Expert Kryteria oceny UNIT 1 Opis ludzi wygląd, charakter i osobowość, uczucia i emocje różnych osób, przedstawia podstawowe informacje na swój temat, nie popełniając Uczeń opisuje

Bardziej szczegółowo

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności

Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności Cele uczenia się poziom intemediate Język Angielski Poziom B1 Celem nauki języka angielskiego na poziomie intermediate jest nabycie sprawności słuchania, mówienia, czytania oraz pisania zgodnym z CEFR

Bardziej szczegółowo

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny

Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny Klasa 6 Steps in English 3 Kryteria oceny WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy zrozumienie Uczeń opisuje ludzi,

Bardziej szczegółowo

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA:

POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: NAUCZYCIEL: mgr Sandra Michalska PODRĘCZNIK: Hot Spot 3 POZIOM PODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: POZIOM PONADPODSTAWOWY CZYNNOŚCI UCZNIA: Funkcje językowe MODULE ONE: ME AND MY WORLD udziela podstawowych informacji

Bardziej szczegółowo

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V

Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Steps in English 2 Wymagania edukacyjne klasa V Ocena celująca przyznawana jest w przypadku osiągnięcia wyników przewyższających wymagania określone dla oceny bardzo dobrej, lub w przypadku spełnienia

Bardziej szczegółowo

Young Champions of English ZAPROSZENIE

Young Champions of English ZAPROSZENIE Young Champions of English ZAPROSZENIE DO UDZIAŁU W VII KONKURSIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH 1) Cele konkursu: Popularyzacja języka angielskiego wśród uczniów szkół podstawowych Rozwijanie

Bardziej szczegółowo

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV

Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV Steps in English 1 Kryteria oceny do klasy IV WELCOME 1 Przedstawianie się Uczeń w sposób płynny przedstawia się i przeliterowuje swoje imię, nie popełniając Uczeń przedstawia się i przeliterowuje swoje

Bardziej szczegółowo

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje

Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Program zajęć językowych Poznaję świat - język angielski prowadzonych w ramach projektu MKK - Moje Kluczowe Kompetencje Grupa: 18/KP/A Trener: Aleksander Kozłowski Miejsce: Zespół Szkół w Lubiewie im.

Bardziej szczegółowo

VOICES 2 PLAN WYNIKOWY

VOICES 2 PLAN WYNIKOWY VOICES 2 PLAN WYNIKOWY Funkcje POZIOM PODSTAWOWY/P/ STARTER UNIT przedstawia siebie i innych udziela informacji na swój temat opisuje ludzi i ich wygląd zewnętrzny opisuje pokrewieństwo członków rodziny

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA JĘZYK ANGIELSKI System oceniania z języka angielskiego dotyczy wszystkich klas realizujących materiał w zakresie podstawowym i w zakresie rozszerzonym. Jest zgodny z Wewnątrzszkolnym

Bardziej szczegółowo

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego

Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego Steps in English 3-klasa VI Wymagania edukacyjne z języka angielskiego WELCOME Opis ludzi ludzi, uwzględniając ich ubiór, nie Uczeń opisuje ludzi, uwzględniając ich ubiór, popełniając niewielkie błędy

Bardziej szczegółowo

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I

Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Szczegółowe kryteria oceniania z języka angielskiego dla klasy I Live Beat 2 OCENA DOPUSZCZAJĄCA DOSTATECZNA DOBRA BARDZO DOBRA Wiadomości: Znajomość środków językowych- kryteria w odniesieniu do całości

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV

JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV JĘZYK ANGIELSKI KLASA IV Wymagania edukacyjne na ocenę celującą: Uczeń spełnia wymagania na ocenę 5, a poziom jego umiejętności wykracza poza wymagania na ocenę 5. Uczeń wykazuje się umiejętnościami wyraźnie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego

Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego Szkoła Podstawowa w Trzebielu Klasa IV opracowała Katarzyna Zawistowska Przedmiotowy System Oceniania z języka angielskiego jest zgodny z WSO Szkoły

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016 WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IVC 2015/2016 Ocena celująca: Kryteria jak na ocenę bardzo dobrą, a ponadto zakres wiedzy i umiejętności znacznie wykraczający poza

Bardziej szczegółowo

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj

WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj WEWNĄTRZPRZEDMIOTOWE OCENIANIE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA 5B rok szkolny 2015/2016 mgr Monika Sobiegraj I. ZASADY OCENIANIA : 1. Ocenie podlegają wszystkie formy aktywności ucznia. 2. Każdy uczeń powinien

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5

WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV. ocena 2 3 4 5 1 WYMAGANIA EDUKACYJNE Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KLASA IV Ocena celująca: Uczeń spełnia wszystkie wymagania edukacyjne przewidziane na poszczególne oceny Uczeń samodzielnie poszerza swoją wiedzę, chętnie podejmuje

Bardziej szczegółowo

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA

WELCOME OCENA BARDZO DOBRA DOBRA DOSTATECZNA DOPUSZCZAJĄCA Kryteria oceniania - język angielski II etap edukacyjny klasa V Zespół Szkół Publiczna Szkoła Podstawowa w Minkowicach Oławskich mgr Karolina Kownacka WELCOME Opis miejsc swój dom, uwzględniając położenie

Bardziej szczegółowo