Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu"

Transkrypt

1 Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu Program nauczania języka angielskiego z poszerzonymi komponentami kulturowymi kurs kontynuacyjny dla gimnazjum poziom III.1 Marzena Herzyk, Ewa Hołaj-Dryńska, Anna Krzystanek, Danuta Majcherkiewicz, Justyna Tarnowska 2011

2 Autorki są nauczycielkami języka angielskiego w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 im. Stanisława Wyspiańskiego w Olkuszu. Współpracują ze sobą od wielu lat. Były organizatorkami Roku Brytyjskiego propagującego brytyjską literaturę, sztukę, historię i muzykę. Posiadając wykształcenie w zakresie innych przedmiotów, skutecznie włączają w nauczanie języka angielskiego treści międzyprzedmiotowe. Są autorkami Własnego programu nauczania języka angielskiego z poszerzonymi elementami historii, literatury i kulturoznawstwa, który otrzymał status innowacji pedagogicznej w 2008 roku. W latach zrealizowały w Gimnazjum Nr 1 w Olkuszu wyżej wspomnianą innowację pedagogiczną, wysoko ocenioną przez uczniów i rodziców. Doświadczenia z tym związane wykorzystały do stworzenia niniejszego programu nauczania zgodnego z wymaganiami nowej podstawy programowej. Marzena Herzyk posiada kwalifikacje i doświadczenie w zakresie nauczania języka rosyjskiego, języka polskiego i języka angielskiego. Jest egzaminatorem maturalnym z języka angielskiego. Ewa Hołaj-Dryńska uczy historii i języka angielskiego. Posiada doświadczenie w pracach Komisji Konkursu Historycznego. Inicjatorka projektowego nauczania poprzez szkolne gazetki i konkursy historyczne. Jest egzaminatorem gimnazjalnym z języka angielskiego. Anna Krzystanek posiada kwalifikacje do nauczania geografii i uczy języka angielskiego. Współorganizatorka konkursów języka angielskiego. Jest egzaminatorem gimnazjalnym z języka angielskiego. Danuta Majcherkiewicz jest hydrogeologiem i uczy języka angielskiego. Inicjatorka nauczania elementów przedmiotów matematyczno-przyrodniczych na lekcjach języka angielskiego. Jest egzaminatorem maturalnym z języka angielskiego. Justyna Tarnowska jest wykwalifikowanym bibliotekarzem z dużym doświadczeniem i nauczycielką języka angielskiego. Jest egzaminatorem maturalnym z języka angielskiego. 2

3 Spis treści I. WSTĘP Ogólna charakterystyka programu Główne założenia programu... 5 Rozwiązania programowe... 5 Rozwiązania organizacyjne... 6 Rozwiązania metodyczne Warunki realizacji programu... 6 II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Cele ogólne Zadania szkoły Cele i wymagania szczegółowe Cele wychowawcze... 9 III. TREŚCI NAUCZANIA I PRZEWIDYWANY POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Słownictwo Sprawności językowe Reagowanie na wypowiedzi Przetwarzanie tekstu Funkcje językowe Struktury gramatyczne Szczegółowe treści nauczania komponentów kulturowych w klasie II i III i poziom założonych osiągnięć uczniów Historia Wielkiej Brytanii klasa II Kulturoznawstwo brytyjskie klasa II Literatura brytyjska klasa II Historia USA klasa III Kulturoznawstwo USA klasa III Literatura amerykańska klasa III Szczegółowe treści nauczania wymowy i alfabetu fonetycznego oraz założony poziom osiągnięć ucznia IV. REALIZACJA PROGRAMU Metody Formy pracy Pomoce dydaktyczne Techniki pracy Nauczanie funkcji i sytuacji Nauczanie sprawności słuchania

4 Nauczanie sprawności mówienia Nauczanie sprawności czytania Nauczanie sprawności pisania Nauczanie słownictwa Nauczanie gramatyki Nauczanie wymowy Nauczanie zagadnień międzyprzedmiotowych / prace projektowe Nauczanie zagadnień kulturowych / prace projektowe / drama Nauczanie zagadnień kulturowych Techniki kształcenia samodzielnego uczenia się Techniki indywidualizacji pracy V. OCENIANIE Szczegółowe kryteria oceniania Sposoby oceniania Techniki oceniania Ocena globalna VI. EWALUACJA PROGRAMU LITERATURA

5 I. WSTĘP 1. Ogólna charakterystyka programu Niniejszy program został opracowany przez zespół nauczycieli języka angielskiego w Gimnazjum z Oddziałami Integracyjnymi Nr 1 w Olkuszu. Program jest przeznaczony do realizacji w klasach I-III gimnazjum na poziomie III.1, czyli na podbudowie wymagań dla II-go etapu edukacyjnego i odpowiada wymaganiom zawartym w Podstawie programowej kształcenia ogólnego 1. Program został opracowany na podstawie dostępnych programów nauczania języka angielskiego, a zwłaszcza programów wydawnictw Longman, Cambridge i Macmillan, których autorzy dopuszczają modyfikacje w zależności od specyficznych potrzeb uczniów i nauczycieli oraz warunków stwarzanych przez szkołę. Program jest spójny z Europejskim Systemem Opisu Kształcenia Językowego i umożliwia prowadzenie procesu dydaktycznego z wykorzystaniem nowych tendencji w dziedzinie nauczania i uczenia się. 2. Główne założenia programu U podstaw niniejszego programu leży przeświadczenie, że uczeń i jego potrzeby są podmiotem procesu nauczania. Uczniowie rozpoczynający III etap kształcenia prezentują bardzo różnorodny poziom znajomości języka. Jest grupa uczniów, która osiągnęła wyższy niż przeciętny poziom rozwoju językowego, dzięki, albo własnym zdolnością, albo dodatkowej ofercie edukacyjnej, często bardzo kosztownej. Jest również grupa ubogich, lecz wysoko zmotywowanych uczniów, szczególnie ze środowisk wiejskich, którzy znacznie odstają od swoich rówieśników, jeśli chodzi o znajomość języka obcego. Wynika to zarówno z problemów kadrowych jakie mają szkoły wiejskie, jak i małej dostępności tej młodzieży do szeroko rozumianej oferty edukacyjnej, zarówno w zakresie kształcenia językowego, jak i kulturowego. Obie grupy uczniów mają problem ze znalezieniem odpowiedniego poziomu nauczania języka w gimnazjum. Celem naszego programu jest wypełnienie tej luki poprzez innowacyjne rozwiązania programowe, organizacyjne i metodyczne. Rozwiązania programowe W dostępnych obecnie programach element socjokulturowy, choć obecny, nie jest jednak dostatecznie rozbudowany. Nacisk jest położony głównie na rozwijanie sprawności językowych poprzez kształcenie językowe w zakresie funkcji, gramatyki i słownictwa. Autorki programu są przekonane, iż znaczne poszerzenie kontekstu kulturowego pozwoli na efektywniejsze doskonalenie sprawności językowych, oraz na wykształcenie otwartego i wolnego od uprzedzeń młodego człowieka. Celowi temu służy wyodrębnienie w programie elementów historii, literatury i kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii i USA. Niezbędnym elementem tego rozwiązania programowego jest dostępność materiałów i ćwiczeń. Autorki programu przygotowują w tym celu zestaw opracowań w formie broszur z odpowiednim zestawem ćwiczeń dla każdego ucznia począwszy od klasy drugiej. Program przewiduje także kompleksowy kurs alfabetu fonetycznego w zapisie międzynarodowym. Uczniowie zdobędą tym sposobem, niezbędny instrument do większej samodzielności w nauczaniu języka. Zwiększy się również ich świadomość dotycząca problemów związanych z wymową angielską i próbą jej zapisu. Do nauczania alfabetu fonetycznego przygotowane zostały broszury wraz z ćwiczeniami opracowanymi przez autorki programu. Wszystkie dostępne programy przewidują wprowadzenie alfabetu fonetycznego jako elementu w ćwiczeniach wymowy, ale jedynie jako niewielkie uzupełnienie lekcji. 1 Rozporządzenie MEN z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego i kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół, Dz. U. z dnia 15 stycznia 2009 r., poz. 17, załącznik nr 4) 5

6 Program zakłada możliwość nauczania alfabetu fonetycznego na odrębnych jednostkach lekcyjnych w blokach po 4 do 5 lekcji w ramach godzin kształcenia językowego. Realizacja tych treści jest jednak z założenia opcjonalna i zależna od decyzji nauczycieli prowadzących klasę. Nauczanie alfabetu fonetycznego w ten sposób, nie oznacza rezygnacji z podstawowych założeń nauczania wymowy, które są integralną częścią programu nauczania języka angielskiego. Rozwiązania organizacyjne Zajęcia powinny być prowadzone przez dwóch nauczycieli odpowiedzialnych za poszczególne sfery nauczania, zwłaszcza kulturowe. Da to uczniom możliwość kontaktu z różnorodnymi metodami i technikami nauczania, a także z różnymi modelami językowymi. Program przeznaczony jest do realizacji w klasie podzielonej na grupy uczniów w wymiarze 6 godzin tygodniowo (około 540 godzin w cyklu kształcenia) podzielonych następująco: w klasie pierwszej 6 godzin kształcenia językowego (nauczyciele wymieniają się grupami po pierwszym semestrze) w klasie drugiej 3 godziny kształcenia językowego i 3 godziny odpowiednio historii, literatury i kulturoznawstwa brytyjskiego (nauczyciele uczą równocześnie obie grupy w wymiarze po 3 godziny każda grupa) w klasie trzeciej 3 godziny kształcenia językowego i 3 godziny odpowiednio historii, literatury i kulturoznawstwa USA (nauczyciele uczą równocześnie obie grupy w wymiarze po 3 godziny każda grupa) Rozwiązania metodyczne W celu jak najlepszego wykorzystania efektów swojej pracy uczniowie powinni otrzymać narzędzia, które pozwolą im na samodzielną naukę i pracę w przyszłości. Celowi temu służy rozwijanie umiejętności samodzielnego uczenia się i wskazywanie technik opanowania poszczególnych partii materiału. Program kładzie duży nacisk na osiąganie celów kształcenia metodą pracy projektowej i techniką dramy. Jest to szczególnie cenne w świetle oczekiwań autorów nowej podstawy programowej, którzy podkreślają dbałość o wszechstronny rozwój ucznia i holistyczne podejście do całego procesu kształcenia. Język spełnia wówczas swoją podstawową funkcje, narzędzia, które wykorzystujemy do zdobywania, przetwarzania i przekazywania treści. Program zapewnia realizację wszystkich standardów wymagań do egzaminu gimnazjalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym. Zapewnia to duża gama tekstów źródłowych i tekstów kultury oraz odpowiedni dobór tekstów słuchanych. Umiejętność reagowania językowego będzie dodatkowo wzmocniona dzięki dużej ilości dyskusji (fora dyskusyjne). Program zawiera wszystkie obszary tematyczne przewidziane jako podstawa zadań egzaminacyjnych. Zgodnie z nową podstawą programową uczniowie kończący III etap edukacyjny powinni osiągnąć co najmniej poziom zaawansowania odpowiadający poziomowi A2, w sześciostopniowej skali poziomów biegłości w zakresie poszczególnych umiejętności zdefiniowanej przez Radę Europy. Autorki programu zakładają, że większość realizujących program uczniów osiągnie poziom wyższy. Będzie to możliwe dzięki rozwiązaniom zarówno programowym jak i organizacyjnym przewidzianych przez program. 3. Warunki realizacji programu Program stanowi propozycje dla uczniów zainteresowanych rozwijaniem swoich umiejętności językowych poprzez poznawanie historii, literatury, geografii, sztuki i obyczajowości krajów anglojęzycznych. Poziom umiejętności językowych określa się na podstawie testu diagnostycznego, który odbywa się pod koniec II etapu edukacyjnego tj. w maju lub czerwcu danego roku. Stosownie do wyników testu dobierane są podręczniki dla każdej grupy. 6

7 Zajęcia prowadzone są w zespole klasowym podzielonym na dwie grupy w ilości osób w grupie. Klasa ma przydzielonych dwóch nauczycieli języka angielskiego, którzy specjalizują się w określonej tematyce zajęć i wspólnie dokonują oceny osiągnięć uczniów. Autorki programu przygotowują materiały do nauczania historii, literatury i kulturoznawstwa w formie broszur. Każda broszura zawiera zestaw ćwiczeń o różnym poziomie trudności. Każdy uczeń posiada własne broszury. Broszury dostępne są w bibliotece szkolnej. Uczniowie i nauczyciele mają do dyspozycji odpowiednie pomoce dydaktyczne: odpowiednio dobrany do poziomu językowego kurs wraz z obudową słowniki i książki do gramatyki w pracowni językowej uproszczone wersje wszystkich przewidzianych programem lektur w bibliotece szkolnej filmy DVD przybliżające kulturę krajów anglojęzycznych pomoce wizualne w pracowni językowej pomoce elektroniczne: odtwarzacz płyt CD, rzutnik poradniki metodyczne II. CELE KSZTAŁCENIA I WYCHOWANIA Zgodnie z obowiązującą podstawą programową, w procesie kształcenia ogólnego szkoła na III i IV etapie edukacyjnym kształtuje u uczniów postawy sprzyjające ich dalszemu rozwojowi indywidualnemu i społecznemu, takie jak: uczciwość, wiarygodność, odpowiedzialność, wytrwałość, poczucie własnej wartości, szacunek dla innych ludzi, ciekawość poznawcza, kreatywność, przedsiębiorczość, kultura osobista, gotowość do uczestnictwa w kulturze, podejmowania inicjatyw oraz do pracy zespołowej. W rozwoju społecznym bardzo ważne jest kształtowanie postawy obywatelskiej, postawy poszanowania tradycji i kultury własnego narodu, a także postawy poszanowania dla innych kultur i tradycji. Szkoła podejmuje odpowiednie kroki w celu zapobiegania wszelkiej dyskryminacji. 1. Cele ogólne 1. Osiągnięcie poziomu opanowania języka obcego zapewniającego w miarę sprawną komunikację językową poprzez wyposażenie ucznia w podstawowy zasób środków językowych z zakresu słownictwa, gramatyki, ortografii i fonetyki. 2. Rozumienie prostych wypowiedzi ustnych artykułowanych wyraźnie, w standardowej odmianie języka angielskiego oraz prostych wypowiedzi pisemnych. 3. Samodzielne tworzenie przez ucznia krótkich, prostych i zrozumiałych wypowiedzi ustnych i pisemnych. 4. Reagowanie na wypowiedzi w typowych sytuacjach w sposób zrozumiały, adekwatnie do sytuacji komunikacyjnej, ustnie lub w formie prostego tekstu. 5. Umiejętność przetworzenia wypowiedzi oraz zmiany formy przekazu ustnego lub pisemnego. 6. Lepsze poznanie kultury i spraw życia codziennego kraju języka nauczanego. 2. Zadania szkoły 1. Rozwijanie w uczniach poczucia własnej wartości oraz wiary we własne możliwości językowe, m.in. przez pozytywną informację zwrotną dotyczącą indywidualnych umiejętności językowych. 2. Stopniowe przygotowanie ucznia do samodzielności w procesie uczenia się języka obcego. 3. Zapewnienie uczniom możliwości stosowania języka jako narzędzia przy wykonywaniu zespołowych projektów, zwłaszcza interdyscyplinarnych. 7

8 4. Rozwijanie w uczniach postawy ciekawości, otwartości i tolerancji wobec innych kultur. 3. Cele i wymagania szczegółowe Program zakłada realizację powyższych zadań ogólnych w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych zawartych w obowiązującej podstawie programowej. 1. posługuje się podstawowym zasobem środków językowych umożliwiających komunikację w zakresie następujących obszarów tematycznych: człowiek, dom, szkoła, praca, życie rodzinne i towarzyskie, żywienie, zakupy i usługi, podróżowanie i turystyka, kultura, sport, zdrowie, nauka i technika, świat przyrody, życie społeczne oraz elementy wiedzy o krajach anglojęzycznych i kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. 2. rozumie ze słuchu krótkie, typowe wypowiedzi (np. rozmowy, komunikaty, instrukcje), artykułowane wyraźnie, w standardowej odmianie języka oraz potrafi: zareagować na polecenie; określić główną myśl tekstu; znaleźć w tekście określone informacje; określić intencje nadawcy i/lub kontekst wypowiedzi; rozróżnić formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 3. rozumie proste wypowiedzi pisemne (np. napisy informacyjne, ogłoszenia, listy, proste artykuły prasowe i teksty narracyjne) i potrafi: określić główną myśl tekstu lub poszczególnych jego części; znaleźć w tekście określone informacje; odczytać intencje autora/nadawcy tekstu i/lub kontekst wypowiedzi; rozpoznać związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu: rozróżnić formalny lub nieformalny styl wypowiedzi. 4. tworzy krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne oraz potrafi: opisywać ludzi, przedmioty, zjawiska, miejsca, czynności oraz doświadczenia swoje i innych osób; opowiadać o wydarzeniach życia codziennego; przedstawiać fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonować wydarzenia z przeszłości; wyrażać i uzasadniać swoje opinie, poglądy i uczucia; przedstawiać opinie innych osób; przedstawiać intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; w zależności od sytuacji stosować odpowiednio formalny i nieformalny styl wypowiedzi. 5. tworzy krótkie (i dłuższe), proste i zrozumiałe wypowiedzi pisemne (np. notatka, ogłoszenie, zaproszenie, wiadomość, , list prywatny) w których: opisuje ludzi, przedmioty, zjawiska, czynności, wydarzenia życia codziennego, doświadczenie swoje i innych osób; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonuje wydarzenia z przeszłości; wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; przedstawia opinie innych osób; opisuje intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; w zależności od sytuacji stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi. 6. reaguje ustnie w sposób zrozumiały w typowych sytuacjach i potrafi: nawiązać kontakty towarzyskie (np. przedstawić się i przywitać); rozpocząć, przeprowadzić i zakończyć rozmowę; stosować formy grzecznościowe; uzyskiwać i przekazywać informacje i wyjaśnienia; prowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego; proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie; prosić o pozwolenie oraz udzielać i odmawiać pozwolenia; wyrażać swoje opinie, preferencje i życzenia oraz pytać o opinie, preferencje i życzenia innych; wyrażać zgodę lub sprzeciw; wyrażać swoje emocje; prosić o radę i takowej udzielać; wyrażać prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; wyrażać skargę, przepraszać i przyjmować przeprosiny; poprosić o powtórzenie lub wyjaśnienie wypowiedzi rozmówcy. 7. reaguje w formie prostego tekstu pisanego (np. wiadomość, , pocztówka, list prywatny) w typowych sytuacjach i potrafi: nawiązać kontakty towarzyskie; uzyskać i przekazać informacje i wyjaśnienia; prowadzić proste negocjacje w typowych sytuacjach życia codziennego; proponować, przyjmować i odrzucać propozycje i sugestie; prosić o pozwolenie oraz udzielać i odmawiać pozwolenia; wyrażać swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia; pytać o opinie, preferencje i życzenia innych; wyrażać zgodę bądź sprzeciw; wyrażać swoje emocje; prosić o rade i takowej udzielać; wyrażać prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; wyrażać skargę, przepraszać i przyjmować przeprosiny. 8. przetwarza tekst ustnie lub pisemnie i potrafi: przekazać w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach), audiowizualnych oraz tekstach obcojęzycznych; przekazać w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku angielskim; przekazać w języku angielskim informacje sformułowane w języku polskim. 9. dokonuje samooceny (np. przy użyciu portfolio językowego) i wykorzystuje techniki samodzielnej pracy nad językiem (np. korzystanie ze słownika, prowadzenie notatek, korzystanie z tekstów kultury w języku obcym). 8

9 10. współdziała w grupie, np. w ramach lekcyjnych i pozalekcyjnych prac projektowych. 11. korzysta z różnych źródeł informacji w języku angielskim (np. encyklopedii, mediów, instrukcji obsługi) z uwzględnieniem stosowania technologii informacyjno-komunikacyjnych. 12. stosuje strategie komunikacyjne (np. domyślanie się znaczenia wyrazów z kontekstu, rozumienie tekstu zawierającego nieznane słowa i zwroty) i strategie kompensacyjne (np. zastąpienie nieznanego wyrazu innym, opis, środki niewerbalne) w sytuacji, gdy nie zna lub nie pamięta wyrazu czy zwrotu. 13. posiada świadomość językowa tj. jest świadomy podobieństw między językami angielskim i polskim. Ponadto program zakłada: 1. Rozszerzenie komponentu kulturowo-cywilizacyjnego, z ukierunkowaniem na styl życia i zachowania w kraju języka docelowego. 2. wzbogaca swoje słownictwo dotyczące życia codziennego, ze szczególnym uwzględnieniem realiów kraju ojczystego oraz kraju/obszaru języka docelowego na podstawie oryginalnych materiałów językowych. 3. rozwija indywidualne strategie uczenia się. 4. Cele wychowawcze 1) Rozwijanie postaw tolerancji wobec zachowań wynikających z różnić kulturowych; 2) Rozwijanie szacunku dla inności drugiego człowieka; 3) Kształcenie umiejętności reagowania w nowej sytuacji kulturowej; 4) Wyrównywanie szans edukacyjnych; 5) Kształcenie umiejętności uczenia się przez całe życie; III. TREŚCI NAUCZANIA I ZAŁOŻONY POZIOM OSIĄGNIĘĆ UCZNIA Program kładzie duży nacisk na częste powtarzanie i utrwalanie materiału. Proponowany program zakłada intensywny rozwój w zakresie funkcji językowych, słownictwa, gramatyki i wymowy w klasie 1. W klasie drugiej i trzeciej połowa wymiaru godzin jest przeznaczona na kształcenie z zakresu historii, literatury, kultury i obyczajowości Wielkiej Brytanii i USA, pozostałe trzy godziny przeznaczone są na powtarzanie, utrwalanie i poszerzanie tych pojęć, struktur i funkcji, które uczeń poznał wcześniej oraz na wprowadzenie nowych elementów zgodnych z podstawą programową dla III etapu edukacyjnego na podbudowie wymagań dla II etapu edukacyjnego (III.I), a także wychodzących szeroko poza podstawę programową. Uzasadnieniem takiego układu jest konieczność wyrównania różnic poziomów pomiędzy uczniami w trakcie klasy pierwszej oraz wzbogacenia ich językowo na tyle, aby w pełni mogli korzystać z zajęć związanych z kulturą. Przedstawione w niniejszym programie treści oraz poziom zakładanych osiągnięć uczniów uwzględniają wszystkie wymagania opisane w podstawie programowej i uwzględnia standardy wymagań będących podstawą przeprowadzenia egzaminu gimnazjalnego zarówno na poziomie podstawowym jak i rozszerzonym (oznaczone są kolorem czarnym). Wszystkie treści, które wykraczają poza wymagania podstawy programowej oznaczone zostały kolorem niebieskim. 1. Słownictwo swobodnie posługuje się bogatym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych oraz fonetycznych) w zakresie następujących tematów: 9

10 1) człowiek (np. dane personalne, wygląd zewnętrzny, cechy charakteru, uczucia i emocje, zainteresowania, doświadczenia życiowe,przekonania, przesądy, problemy etyczne ); 2) dom (np. miejsce zamieszkania, opis domu, pomieszczeń domu i ich wyposażenia); 3) szkoła (np. przedmioty nauczania, życie szkoły, kształcenie pozaszkolne, szkoły w różnych krajach, języki na świecie); 4) praca (np. popularne zawody i związane z nimi czynności, miejsce pracy, warunki pracy); 5) życie rodzinne i towarzyskie (np. okresy życia, członkowie rodziny, koledzy, przyjaciele, czynności życia codziennego, formy spędzania czasu wolnego, święta i uroczystości, styl życia, konflikty i problemy, techniki komunikacji); 6) żywienie (np. artykuły spożywcze, posiłki i ich przygotowywanie, lokale gastronomiczne, diety, żywność modyfikowana genetycznie); 7) zakupy i usługi (np. rodzaje sklepów, towary, sprzedawanie i kupowanie, korzystanie z usług, reklama); 8) podróżowanie i turystyka (np. środki transportu, orientacja w terenie, hotel, informacja turystyczna, wycieczki, zwiedzanie, atrakcje turystyczne na świecie, wypadki); 9) kultura (np. dziedziny kultury, twórcy i ich dzieła, uczestnictwo w kulturze, media); 10) sport (np. dyscypliny sportu, sprzęt sportowy, imprezy sportowe, sport wyczynowy, sporty ekstremalne, sławni sportowcy); 11) zdrowie (np. higieniczny tryb życia, samopoczucie, choroby, ich objawy i leczenie, uzależnienia, medycyna alternatywna, badania genetyczne); 12) nauka i technika (np. odkrycia naukowe, wynalazki, obsługa i korzystanie z mniej i bardziej znanych urządzeń technicznych, technologie informacyjno-komunikacyjne, odkrywcy i wynalazcy, przestrzeń kosmiczna); 13) świat przyrody (np. pogoda, rośliny i zwierzęta, krajobraz, zagrożenie i ochrona środowiska naturalnego, klęski żywiołowe, zmiany klimatyczne, działania ekologiczne); 14) życie społeczne (np. konflikty i problemy społeczne, przestępczość, problemy globalne, organizacje charytatywne); 15) elementy wiedzy o krajach obszaru nauczanego języka oraz o kraju ojczystym, z uwzględnieniem kontekstu międzykulturowego oraz tematyki integracji europejskiej. 2. Sprawności językowe Program zakłada rozwijanie wszystkich sprawności językowych w stopniu wyższym niż przeciętny. powinien porozumiewać się nie tylko w prostych sytuacjach życiowych, ale być również gotów do dyskusji i wypowiedzi na tematy bardziej ogólne. Zajęcia z historii, kulturoznawstwa i literatury mają, obok funkcji poznawczych, funkcje integracji wszystkich sprawności językowych. W zakresie słuchania uczeń rozumie rozbudowane wypowiedzi (np.instrukcje, komunikaty, ogłoszenia, rozmowy, audycje radiowe, wywiady, teksty narracyjne, wiadomości radiowe:dyskusje, debaty) w różnych odmianach języka: reaguje na polecenia; określa główną myśl tekstu; określa główną myśl poszczególnych części tekstu; znajduje w tekście określone informacje; określa intencję nadawcy/autora tekstu; określa kontekst wypowiedzi (np. czas, miejsce, sytuację, uczestników); rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. W zakresie mówienia uczeń tworzy płynne i zrozumiałe dłuższe wypowiedzi ustne, wykorzystując bogaty zasób słów i różnorodne, skomplikowane struktury gramatyczne: opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonuje wydarzenia z przeszłości; 10

11 wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy i uczucia; przedstawia opinie innych osób; przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; opisuje doświadczenia swoje i innych osób; stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. W zakresie czytania uczeń rozumie wypowiedzi pisemne o różnorodnej formie i długości zarówno proste, jak i bardziej skomplikowane (np. napisy informacyjne, listy, broszury, ulotki reklamowe, jadłospisy, ogłoszenia, rozkłady jazdy, instrukcje obsługi, artykuły prasowe i teksty narracyjne, sprawozdania, recenzje, teksty literackie, proste teksty naukowe): określa główną myśl tekstu; znajduje w tekście określone informacje; określa intencje nadawcy/autora tekstu; określa kontekst wypowiedzi (np. nadawcę, odbiorcę, formę tekstu); rozpoznaje związki pomiędzy poszczególnymi częściami tekstu; rozróżnia formalny i nieformalny styl wypowiedzi. W zakresie pisania uczeń tworzy rozbudowane, bogate pod względem treści wypowiedzi pisemne zawierające skomplikowane struktury językowe i bogaty zasób słownictwa (np. notatka, ogłoszenie, ankieta, wiadomość, pocztówka, , opis, list prywatny, list formalny, tekst narracyjny, recenzja, sprawozdanie, opowiadanie, rozprawka): opisuje ludzi, przedmioty, miejsca, zjawiska i czynności; opowiada o wydarzeniach życia codziennego i komentuje je; przedstawia fakty z przeszłości i teraźniejszości; relacjonuje wydarzenia z przeszłości; wyraża i uzasadnia swoje opinie, poglądy, uczucia; przedstawia opinie innych osób; przedstawia intencje, marzenia, nadzieje i plany na przyszłość; opisuje doświadczenia swoje i innych osób; stosuje formalny lub nieformalny styl wypowiedzi w zależności od sytuacji. 3. Reagowanie na wypowiedzi reaguje ustnie w sposób płynny i zrozumiały w różnych sytuacjach: 1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, wita się i żegna, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 2) rozpoczyna, prowadzi i kończy rozmowę; 3) stosuje formy grzecznościowe; 4) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia; 5) prowadzi negocjacje w typowych, a także trudnych sytuacjach życia codziennego (np. wymiana zakupionego towaru); 6) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 7) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 8) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się, kwestionuje zdanie innych; 9) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 10) prosi o radę i udziela rady; 11) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 12) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny; 13) prosi o powtórzenie bądź wyjaśnienie (sprecyzowanie) tego, co powiedział 11

12 rozmówca; 14) spekuluje n temat przyczyn i konsekwencji; 15) wysuwa i rozważa hipotezy. reaguje w formie rozbudowanego tekstu pisanego (np. , wiadomość, pocztówka, list prywatny i list formalny) w sytuacjach formalnych i nieformalnych: 1) nawiązuje kontakty towarzyskie (np. przedstawia siebie i inne osoby, udziela podstawowych informacji na swój temat i pyta o dane rozmówcy i innych osób); 2) uzyskuje i przekazuje informacje i wyjaśnienia (np. wypełnia formularz); 3) prowadzi negocjacje w typowych, a także trudnych sytuacjach życia codziennego (np. uzgadnianie formy spędzania czasu); 4) proponuje, przyjmuje i odrzuca propozycje i sugestie; 5) prosi o pozwolenie, udziela i odmawia pozwolenia; 6) wyraża swoje opinie, intencje, preferencje i życzenia, pyta o opinie, intencje, preferencje i życzenia innych, zgadza się, sprzeciwia się; 7) wyraża swoje emocje (np. radość, niezadowolenie, zdziwienie); 8) prosi o radę i udziela rady; 9) wyraża prośby i podziękowania oraz zgodę lub odmowę wykonania prośby; 10) wyraża skargę, przeprasza, przyjmuje przeprosiny. 4. Przetwarzanie tekstu przetwarza skomplikowany tekst ustnie lub pisemnie: 1) przekazuje w języku obcym informacje zawarte w materiałach wizualnych (np. wykresach, mapach, symbolach, piktogramach), audiowizualnych (np. filmach, reklamach) oraz tekstach obcojęzycznych; 2) przekazuje w języku polskim główne myśli lub wybrane informacje z tekstu w języku obcym; 3) przekazuje w języku obcym informacje sformułowane w języku polskim. 4) streszcza lub rozwija usłyszany / przeczytany tekst w języku obcym 5. Funkcje językowe posługuje się bogatym zasobem środków językowych (zwrotów i wyrażeń), które realizują różnorodne funkcje językowe: Przedstawianie siebie i innych Podawanie danych osobistych Identyfikacja i lokalizacja osoby Opowiadanie o sobie, o członkach swojej rodziny Określanie umiejętności, wyrażanie umiejętności w przeszłości i w przyszłości Opisywanie wyglądu i charakteru ludzi Opisywanie codziennych czynności w domu i w szkole Opisywanie osiągnięć i doświadczeń Wydawanie poleceń Pytanie o drogę, wskazywanie drogi, opisywanie punktów orientacyjnych, środków lokomocji Pytanie o kierunki i wskazywanie kierunków Identyfikacja i lokalizacja przedmiotu (np. określanie miejsca położenia przedmiotów, usytuowania budynków w mieście) Wyjaśnianie znaczenia słów Objaśnianie znaków Prowadzenie rozmowy w sklepie i restauracji, zamawianie posiłków, robienie list zakupów Wyrażanie próśb Wyrażanie ilości 12

13 Porównywanie wieku, wagi, wyglądu itp. Określanie stron świata Opisywanie miejsc (np. pomieszczeń w domu i szkole, budynków w mieście, atrakcji turystycznych) Opisywanie rzeczy bez podawania ich nazw Opisywanie zwierząt Opisywanie zjawisk naturalnych w przyrodzie, komentowanie, opisywanie klimatu Opisywanie problemów zdrowotnych, sugerowanie rozwiązania problemu Wyrażanie uczuć i opinii: współczucia, krytyki, rady, sugestii, preferencji, wyrażanie opinii na temat wydarzeń w przeszłości Udzielanie rad Rozmowy i udzielanie rad na temat sposobu odżywiania się, zdrowia oraz zdrowego trybu życia Nazwy sportów i ekwipunku sportowego, rozmowy na temat uprawianych i ulubionych sportów a także cech i umiejętności potrzebnych do uprawiania danego sportu Opisywanie wakacji, weekendu, przygotowań do wakacji, przebiegu, wyrażanie opinii Opisywanie świąt, przygotowań do nich, wyrażanie opinii Opowiadanie biografii słynnej osoby Opowiadanie historyjek, treści książki, fabuły filmu Rozmowy na temat programu telewizyjnego, rekomendowanie ulubionych filmów, programów, książek Opisywanie czynności zwyczajowych (np. opisywanie zajęć codziennych i form spędzania czasu wolnego) Opisywanie czynności odbywających się w chwili mówienia i trwających tymczasowo Wyrażanie opinii na temat różnego sposobu spędzania czasu wolnego Opisywanie przeszłych wydarzeń, następstwo wydarzeń, spekulowanie w odniesieniu do przeszłości Wyrażanie zwyczajów w przeszłości (np. I used to / I would ) Opisywanie przyszłych planów i zamierzeń Wyrażanie przewidywań, wydarzeń w przyszłości Podejmowanie spontanicznych decyzji Definiowanie zawodów Wyrażanie zamiaru Pytania o doświadczenia i wrażenia Oferowanie Przyjmowanie i odrzucanie ofert Proszenie o pomoc Proszenie o informacje Przewidywanie Żalenie się Wyrażanie wymagań Wyrażanie obowiązku Wyrażanie konieczności Wyrażanie zakazu Opisywanie środowiska, zwierząt dzikich i domowych, rozmowy o ochronie środowiska, wyrażanie opinii Wyrażanie warunku Ostrzeganie Cytowanie ludzi Odróżnianie faktów od opinii Opisywanie procesów, podawanie przyczyny lub rezultatu Opisywanie zmian Robienie notatek Rozpoczynanie, podtrzymywanie, kończenie rozmowy, sposoby zwracania się do rozmówcy Zwroty grzecznościowe: powitanie, pożegnanie Podziękowanie, przeproszenie Przekazywanie informacji / opinii podanej przez inną osobę Przekazywanie pytań i poleceń podanych przez inną osobę 13

14 6. Struktury gramatyczne opanował złożone struktury gramatyczne i poprawnie stosuje je w różnych kontekstach sytuacyjnych. Czasowniki i konstrukcje czasownikowe Czasowniki: be, have got Czasowniki modalne: can / can't, might, could / couldn't, should / shouldn't, must / mustn t, have to / don't have to, need to / needn t, may, might, ought to, czasowniki modalne must / can / could / may / might / should + have + imiesłow bierny Formy: be allowed to, be able to Konstrukcja there is / there are w różnych czasach Wyrażanie teraźniejszości: present simple, present continuous, present perfect, present perfect continuous Porównanie czasów present simple i present continuous, state verbs Przysłówki częstotliwości Porównanie czasów present perfect i present perfect continuous Użycie since / for Użycie just, already, yet, so far, ever, never Wyrażanie przeszłości: czas przeszły czasownika be, past simple czasowników regularnych i nieregularnych, past continuous, past perfect, past perfect continuous, konstrukcje used to, would + bezokolicznik Porównanie czasów past simple i present pefect Porównanie czasów past simple i past continuous Użycie: while Porównanie czasów past simple i past perfect Wyrażanie przyszłości: Zwrot be going to Czas present continuous dla wyrażenia przyszłych planów Użycie will Porównanie sposobów wyrażania przyszłości: present continuous, be going to, future simple Czas future continuous Czas future perfect Strona bierna w czasach: present simple, past simple, future simple, present perfect, past perfect, present continuous, past continuous, wyrażenia typu It is said to / it is thought to + bezokolicznik, it is said to / it is thought to + have + imiesłów bierny Forma causative z czasownikami have i get Zdania warunkowe: Zerowy okres warunkowy Pierwszy okres warunkowy Drugi okres warunkowy Trzeci okres warunkowy Mieszany okres warunkowy (2 + 3 / 3 + 2) Question tags Mowa zależna Zdania Pytania Prośby, polecenia, zakazy Użycie: say / tell Czasowniki wprowadzające w mowie zależnej (np.: say, claim, state, emphasise, warn, rcommend, suggest, advise, encourage, deny, convince, presuade, promise, refuse) i ich użycie Tryb rozkazujący Bezokolicznik lub gerund po czasownikach Wyrażenia z let s / shall + bezokolicznik Zdania okolicznikowe celu (in order to, so that) 14

15 Zdania przydawkowe definiujace i wtrącone (defining and non-defining relative clauses) Konstrukcja It s time + Past Simple Konstrukcja you'd better / you'd better not Konstrukcja I'd rather, Konstrukcje too / enough Konstrukcja: be used to / get used to + gerund Konstrukcje so + przymiotnik, such + a / an / zero morfologiczne + rzeczownik Czasowniki złożone (phrasal verbs) Wyrażenia z wish / if only, not only but also Wyrażenia z make / let somebody do something Wyrażenia z both and, either... or..., neither... nor... Wyrażenia z not only but also Rzeczowniki Liczba mnoga rzeczowników, nieregularna liczba mnoga Dopełniacz saksoński Rzeczowniki policzalne i niepoliczalne Rzeczowniki abstrakcyjne (happiness, jealousy) Rzeczowniki złożone (playground) Tworzenie rzeczownika od czasownika i przymiotnika Zaimki: Zaimki wskazujące: this, that, these, those Zaimki osobowe podmiotowe (I, you, he, she, it, we, they) i dopełnieniowe (me, you, him, her, it, us, them) Zaimki dzierżawcze (mine, yours, his, hers, ours, theirs) Zaimek one Zaimki wzlędne: who, which, that, whose, whom Zaimki zwrotne (myself, yourself, himself, herself, itself, ourselves, yourselves, themselves) Nieokreślone (someone, something, somewhere, anyone, anything, anywhere, no one, nothing, nowhere) Przymiotniki Przymiotniki określające kolor, rozmiar, kształt i narodowość Dzierżawcze (my, your, his, her, its, our, their) Stopniowanie przymiotników jedno i wielosylabowych (regularne i niektóre formy nieregularne) Porównania (as... as, longer than) Szyk przymiotników Użycie too / enough / so / such Tworzenie przymiotników o przeciwstawnym znaczeniu Przysłówki: Częstotliwości (always, usually, often, sometimes, never) i ich miejsce w zdaniu Czasu przeszłego i przyszłego (last week, ago, next year, at eight o clock, tomorrow, since, for, yet, just itp.) Sposobu (slowly, fast, quietly, easily) Stopnia (very) Miejsca (here, there) Formy regularne i nieregularne tworzone od przymiotników (slowly, fast) Stopniowanie przysłówków regularnych i nieregularnych Tworzenie przysłówków od przymiotników Liczebniki: Główne Porządkowe (first, second, third, fourth, itd) Przedimki: Przedimek nieokreślony a / an 15

16 Przedimek określony the Brak przedimka Użycie przedimków określonych i nieokreślonych Przyimki miejsca Określniki: some / any /much / many / a lot of / a few / a little / few / little / a couple of / several Spójniki: and, but, or next, as, then, after, before, as soon as because, so, as, since if, unless when, while, whereas however, although, in spite of, despite, even though, yet in order to, so as to Przyimki: W okolicznikach miejsca (in, on, at, over, opposite, next to itp.) W okolicznikach czasu (on Monday, at... o clock, in summer, after midnight) Pytania z przyimkiem na końcu Kierunku i ruchu (np. from, towards, over, down) 7. Szczegółowe treści nauczania komponentów kulturowych w klasie II i III i poziom założonych osiągnięć uczniów W klasie II i III, oprócz kształcenia językowego, uczniowie rozpoczną kurs historii, literatury i kulturoznawstwa Wielkiej Brytanii w klasie II oraz kurs historii, literatury i kulturoznawstwa USA w klasie III Nauczyciele potrzebują 3 godziny tygodniowo, aby zrealizować poniższe treści. Na każdy z sześciu komponentów potrzeba godzin rocznie. Nie oznacza to, że poszczególne komponenty muszą być realizowane w całym roku szkolnym. Sposób i kolejność ich realizacji zależy od nauczycieli prowadzących klasę. W rubryce Przewidywane osiągnięcia uczniów, na czarno wypisano osiągnięcia przewidywane w obu grupach zaawansowania, a na zielono osiągnięcia w grupie bardziej zaawansowanej. Do każdego zakresu tematycznego zostały również dostosowane procedury osiągania celów oraz ćwiczone sprawności językowe. Przy okazji każdego tematu ćwiczone są także struktury leksykalno-gramatyczne przewidziane zarówno w podstawie programowej, jak i te wykraczające poza podstawę. Jest to oczywiste z racji charakteru przedmiotu jakim jest język obcy. Wszystkie elementy niezbędne do jego nauczania przenikają się wzajemnie. Nie można nauczać struktur gramatycznych, czy leksykalnych w oderwania od autentycznego materiału, który równocześnie przekazuje inne treści. Podobnie, nie można uczyć historii w języku obcym, bez ćwiczenia i poznawania różnych funkcji tego języka. 16

17 Historia Wielkiej Brytanii klasa II Zakres tematyczny 1. Zasiedlenie Wysp Brytyjskich Procedury osiągania celów Praca z mapą fizyczną i historyczną Wysp Brytyjskich Praca z uproszczonym tekstem źródłowym Fragmenty wykładu Ćwiczenia fonetyczne nazw własnych plemion Przewidywane osiągnięcia ucznia potrafi odnaleźć na mapie historycznej nazwy plemion i potrafi je nazwać potrafi zinterpretować prosty tekst źródłowy zna kolejność zasiedlania Wysp Brytyjskich wymawia poprawnie nazwy plemion Sprawności językowe słuchanie ze czytanie mapy 2. Heptarchia angielska. Rządy Alfreda Wielkego. Praca z mapą fizyczna i historyczna Wielkie Brytanii Wyszukiwanie informacji w tekście pisanym Rozmowa nauczająca z elementami wykładu Zapis fonetyczny nazw własnych Odczytywanie zapisu fonetycznego nazw własnych Analiza tekstu źródłowego (wybór praw Alfreda Wielkiego) zna pojęcie heptarchii angielskiej i potrafi wymienić jej części potrafi wskazać je na mapie historycznej odróżnia plemiona zamieszkujące Wyspy Brytyjskie w tym samym czasie zna osiągnięcia Alfreda Wielkiego wyjaśnia znaczenie Alfreda Wielkiego dla jednoczenia państw aglosaskich słuchanie ze czytanie mapy czytanie za 3. Najazdy Wikingów. Rządy duńskie w XI wieku. Praca z mapą historyczną i fizyczną Europy i Wielkiej Brytanii Praca z tablica genealogiczną Wyszukiwanie powiązań pomiędzy królewskimi domami: duńskim, Wessex i angielskim potrafi wskazać na mapie tereny podbite przez Duńczyków zna pojęcie Danegeld potrafi wymienić kraje rządzone przez Kanuta Wielkiego zna kierunki podbojów Wikingów zna powiązania genealogiczne Kanuta Wielkiego z domami anglosaskimi słuchanie ze czytanie mapy czytanie informacji z tablicy genealogicznej 17

18 4. Podbój Brytanii przez Normanów. Jego geneza i skutki Wyszukiwanie informacji w tekście pisanym Wyszukiwanie informacji w Internecie do pracy projektowej o najeździe Normańskim Praca z mapą Praca tekstem źródłowym Ćwiczenia wymowy nazw własnych niektórych hrabstw wymienionych w Domesday Book zna przebieg walki o władze po śmierci Edwarda Wyznawcy potrafi wyjaśnić kim byli Normanowie francuscy rozumie znaczenie bitwy pod Hastings wie kim był Wilhelm Zdobywca potrafi wyjaśnić znaczenie dokumentu Domesday Book zna skutki kulturowe najazdu Normańskiego rozumie zależności angielskiego systemu feudalnego umie poprawnie odczytać nazwy własne niektórych hrabstw słuchanie ze czytanie mapy pisanie (praca projektowa) czytanie 5. Henryk II i jego plany kontynentalne. Praca z mapą historyczną Europy i Wielkiej Brytanii Praca z tekstem źródłowym opisującym morderstwo T. Becketa Rozmowa nauczająca Praca ze źródłami ikonograficznymi i malarskimi potrafi wskazać tereny rządzone przez Henryka II zna treść konstytucji z Clarendon wie kim był Tomasz Becket i jakie były jego losy rozumie związki Brytanii i Francji oraz powody konfliktów pomiędzy tymi państwami wie kim była Eleonora Akwitańska i jaki miała wpływ na dwór angielski słuchanie ze czytanie mapy czytanie tekstu źródłowego 18

19 6. Wielka Karta Swobód geneza i znaczenie Rozmowa nauczająca z fragmentami wykładu Praca z fragmentami Wielkiej Karty Swobód Praca pisemna interpretująca znaczenie Wielkiej Karty Swobód zna przebieg konfliktu pomiędzy Ryszardem Lwie Serce i Janem Bez Ziemi potrafi wyjaśnić wpływ wojny Jana Bez Ziemi we Francji na wydarzenia w Anglii wie co to jest Wielka Karta Swobód i rozumie jej znaczenie słuchanie ze pisanie wypowiedzi na zadany temat czytanie tekstu źródłowego 7. Początki parlamentaryzmu angielskiego Wyszukiwanie podanych informacji w tekście Film prezentujący prace parlamentu Inscenizacja obrad parlamentu brytyjskiego 8. Epoka wojny stuletniej Praca z mapą historyczną Praca z tekstem źródłowym Praca z tekstem wyszukiwanie informacji Praca projektowa na temat wybranej postaci z okresu wojny stuletniej Oglądanie filmu o Joannie D Arc Sporządzanie kalendarium wojny stuletniej 9. Wojna Dwóch Róż Odczytywanie wiadomości z tablic genealogicznych Sporządzenie kalendarium wojny Inscenizacja prezentująca zwalczające się wie kiedy i w jakich okolicznościach wykształcił się parlament angielski wie jakie znaczenie w ograniczeniu władzy królewskiej miały Prowizje Oxfordzkie zna postać Szymona z Montford i króla Henryka III umie wymienić przyczyny wojny charakteryzuje jej główne fazy potrafi ułożyć w porządku chronologicznym jej najważniejsze wydarzenia zna najważniejsze postaci uczestniczące w wojnie wie kim byli lollardowie, John Wycliffe, Wat Tylor potrafi wymienić skutki społeczne i gospodarcze czarnej śmierci ma świadomość kształtowania się odrębności kulturowej Anglików w tym okresie zna zwalczające się stronnictwa układa chronologicznie wydarzenia wojenne potrafi określić słuchanie ze (udział w inscenizacji) czytanie tekstu źródłowego słuchanie ze pisanie wypowiedzi na zadany temat (praca projetkowa) czytanie tekstu źródłowego słuchanie ze (udział w inscenizacji) czytanie mapy i tablic genealogicznych pisanie 19

20 10. Henryk VIII. Powstanie kościoła anglikańskiego. stronnictwa Odczytywanie wiadomości o wojnie z mapy historycznej Rozmowa nauczająca Fonetyczny zapis niektórych nazw własnych bitew Praca z tekstem źródłowym ( opis Henryka VIII) Fragmenty filmu o życiu prywatnym Henryka VIII Wyszukiwanie informacji w różnych źródłach anglojęzycznych praca projektowa przygotowanie gazetki na temat panowania Henryka VIII 11. Czasy elżbietańskie Wyszukiwanie informacji w tekście Opisywanie domostw okresu Tudorów na podstawie ilustracji Rozmowa nauczająca Praca z tekstem źródłowym opis Elżbiety I Film o życiu Elżbiety 12. Stuartowie na tronie angielskim. The Civil War. Odczytywanie informacji z tablic genealogicznych Inscenizacja prezentują The gunpower plot Dyskusja na temat przeczytanego tekstu o konflikcie Stuartów z parlamentem Praca z tekstem źródłowym (opis O. Cromwell a) cechy wojny zna genezę wstąpienia na tron Tudorów umie wyjaśnić wpływ wojny na dzieje Anglii i kształtowanie się jej odrębności kulturowej zna podłoże konfliktu Henryka VIII z papiestwem zna postać Tomasza More a i jego idee Utopii rozumie znaczenie Aktu Supremacji zna losy Elżbiety zanim została królową potrafi podać cechy rządów Elżbiety I zna postać Fracisa Drake a potrafi wyjaśnić, czym była sprawa Marii Stuart rozumie znaczenie zwycięstwa angielskiego nad hiszpańska Armadą zna pojęcie tudor house i potrafi scharakteryzować taki dom zna okoliczności wstąpienia na tron Jakuba I Stuarta na podłoże konfliktów Stuartów z parlamentem wie co to był spisek Guy a Fawkes a potrafi wyjaśnić rolę Olivera Cromwell a w wojnie domowej potrafi chronologicznie ułożyć wydarzenia wojny domowej zna okoliczności egzekucji Karola I rozumie skutki słuchanie ze pisanie (praca projektowa) czytanie tekstu źródłowego słuchanie ze opis domu czytanie tekstu źródłowego (dyskusja) słuchanie (dyskusja) (udział w inscenizacji) czytanie 20

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO ZGODNY Z PODSTAW Ą PROGRAMOW Ą Z 27 SIERPNIA 2012 ROKU Typ szkoły: GIMNAZJUM, klasy I III Etap nauki: III etap edukacyjny, poziom średnio zaawansowany Podstawa programowa:

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO. W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W III Liceum Ogólnokształcącym w Łomży Nr w wykazie 2/IIILO/2009 autorzy: Barbara Szczubełek, Katarzyna Mikołajczyk, Aneta Wałkuska, Marta Łapińska, Ewa Aleksiewicz,

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych

PODSTAWA PROGRAMOWA. Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych PODSTAWA PROGRAMOWA Poziom IV.0 dla początkujących Poziom IV.1 dla kontynuujących naukę Poziom IV.2 dla oddziałów dwujęzycznych Podstawa programowa przedmiotu JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY IV etap edukacyjny Poziom

Bardziej szczegółowo

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy

Radosław Kucharczyk. Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Radosław Kucharczyk Program nauczania języka francuskiego w szkołach ponadgimnazjalnych Kurs podstawowy Warszawa 2012 Redaktor Paulina Słupek Redaktor techniczny Maryla Broda Skład i łamanie Marcin Szcześniak

Bardziej szczegółowo

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych.

Uczeń samodzielnie formułuje bardzo krótkie, proste i zrozumiałe wypowiedzi ustne i pisemne, w zakresie opisanym w wymaganiach szczegółowych. JĘZYK OBCY NOWOŻYTNY III etap edukacyjny (gimnazjum) Poziom III.0 dla początkujących Cele kształcenia wymagania ogólne I. Znajomość środków językowych. Uczeń posługuje się bardzo podstawowym zasobem środków

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej

Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej Dorota Wosińska Program nauczania języka angielskiego dla II etapu kształcenia w klasach IV VI szkoły podstawowej zgodny z podstawą programową z dnia 27 sierpnia 202 r. Przede wszystkim obserwuj dziecko,

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA NIEMIECKIEGO 27 Informacje ogólne 27 Wstęp 28 Ogólna koncepcja programu Specyfika programu 29 Adresaci programu Kwalifikacje nauczycieli Charakterystyka uczniów w wieku licealnym

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty)

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH (fragmenty) Załącznik nr 4 do Rozporządzenia Ministra Edukacji Narodowej z dnia 23 grudnia 2008 r. w sprawie podstawy programowej wychowania

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III)

Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Jolanta Dobrowolska Program nauczania języka angielskiego dla kursu początkowego i kontynuacyjnego gimnazjum (klas I III) Nr dopuszczenia MEN DKW-4014-169/00 Dr Jolanta Dobrowolska jest dyrektorem szkoły

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka niemieckiego

Program nauczania języka niemieckiego Grażyna Zenderowska-Korpus Program nauczania języka niemieckiego dla klas I-III liceum ogólnokształcącego, liceum profilowanego i technikum IV etap edukacyjny zakres podstawowy Poziom IV.0 dla początkujących

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO

PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO PODSTAWA PROGRAMOWA EDUKACJI WCZESNOSZKOLNEJ W ZAKRESIE JĘZYKA OBCEGO NOWOŻYTNEGO I etap edukacyjny: klasy I III Język obcy nowożytny. Wspomaganie dzieci w porozumiewaniu się z osobami, które mówią innym

Bardziej szczegółowo

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji.

uczniów do samokształcenia i świadomego wyszukiwania, selekcjonowania i wykorzystywania informacji. Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOŻLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum

Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Program nauczania języka francuskiego obejmujący podstawy i kontynuację kształcenia na poziomie gimnazjum Jadwiga Szarkowska Kubala Dagmara Żaak Opieka merytoryczna: dr hab. Urszula Paprocka-Piotrowska

Bardziej szczegółowo

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI

PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI PROGRAM KURSU METODYKI NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO W OKRESIE WCZESNOSZKOLNYM DLA NAUCZYCIELI ŁOMŻA, CZERWIEC 2011 1 WSTĘP: Program ten jest integralną częścią projektu Kreatywny Pracownik i będzie realizowany

Bardziej szczegółowo

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego

Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego Regulamin Mazowieckiego Konkursu Lingwistycznego I. WSTĘP 1.Mazowicki Konkurs Lingwistyczny (dalej zwany konkursem) obejmuje następujące języki obce: angielski, niemiecki, francuski. 2. Konkurs języka

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKO Załącznik nr 4 PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA GIMNAZJÓW I SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH, KTÓRYCH UKOŃCZENIE UMOśLIWIA UZYSKANIE ŚWIADECTWA DOJRZAŁOŚCI PO ZDANIU EGZAMINU MATURALNEGO Po ukończeniu

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny

PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny PODSTAWA PROGRAMOWA PRZEDMIOTU JĘZYK POLSKI III etap edukacyjny Wymagania ogólne I. Odbiór wypowiedzi i wykorzystanie zawartych w nich informacji. Uczeń samodzielnie dociera do informacji; rozumie komunikaty

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO w kształceniu zawodowym Kurs (IV.1) dla: zasadniczej szkoły zawodowej, technikum i liceum z klasami o profilu zawodowym zgodny z nową podstawą

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH. Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO W GIMNAZJUM, W SEKCJACH DWUJĘZYCZNYCH Małgorzata Pamuła Mariusz Krysa Krystyna Herzig AUTORZY PROGRAMU: Małgorzata Pamuła adiunkt w Instytucie Neofilologii Akademii

Bardziej szczegółowo

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury

Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ZAŁĄCZNIK NR 1 Zakres wiedzy i umiejętności oraz wykaz literatury ETAP I I Obszary umiejętności: Uczeń posługuje się w miarę rozwiniętym zasobem środków językowych (leksykalnych, gramatycznych, ortograficznych),

Bardziej szczegółowo

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90.

Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy. Etap edukacyjny: IV. Poziom: B1. Liczba godzin: 90. Rozkład materiału do podręcznika Repetytorium maturalne. Poziom podstawowy Etap edukacyjny: IV Poziom: B1 Liczba godzin: 90 Wstęp Niniejszy rozkład jest propozycją realizacji materiału do podręcznika Repetytorium

Bardziej szczegółowo

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum

Podstawa programowa z komentarzami. Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum Podstawa programowa z komentarzami Tom 3. Języki obce w szkole podstawowej, gimnazjum i liceum 1 Szanowni Państwo, Niniejszy tom jest częścią ośmiotomowej publikacji poświęconej nowej podstawie programowej

Bardziej szczegółowo

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH

PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH PODSTAWA PROGRAMOWA KSZTAŁCENIA OGÓLNEGO DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH Załącznik nr 2 Kształcenie ogólne w szkole podstawowej tworzy fundament wykształcenia szkoła łagodnie wprowadza uczniów w świat wiedzy, dbając

Bardziej szczegółowo

CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE

CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE CHCĘ BYĆ POLIGLOTĄ INNOWACJA PEDAGOGICZNA Z JĘZYKÓW OBCYCH PRZEZNACZONA DO REALIZACJI W KLASIE tzw. JĘZYKOWEJ AUTORZY: mgr Katarzyna Horwacik mgr Joanna Mrozek mgr Danuta Patalita mgr Izabela Piątkowska

Bardziej szczegółowo

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum

edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum edukacja globalna na zajęciach języka angielskiego w gimnazjum koncepcja edukacji globalnej Koncepcja edukacji globalnej opracowana w ramach projektu W świat z klasą stanowi punkt odniesienia podczas

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA FRANCUSKIEGO DLA II ETAPU EDUKACYJNEGO Mgr Katarzyna Karolczak-Barczyńska Copyright Hachette Polska Sp. z o.o., Warszawa 2012 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, sprzedaż,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ. z dnia 27 sierpnia 2012 r. (Dz. U. poz. 977 oraz z 2014 r. poz. 803) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ z dnia 27 sierpnia 2012 r. w sprawie podstawy programowej wychowania przedszkolnego oraz kształcenia ogólnego w poszczególnych typach szkół (Dz. U. poz. 977 oraz

Bardziej szczegółowo

14. Edukacja medialna w podstawie programowej

14. Edukacja medialna w podstawie programowej 14. Grzegorz D. Stunża 1. Edukacja i kompetencja medialna wyjaśnienie pojęć Przeprowadzenie analizy podstawy programowej kształcenia ogólnego pod kątem rozwijania wśród uczniów kompetencji medialnej wymaga

Bardziej szczegółowo

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika

SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE. Materiały dla uczestnika SZKOLENIE NOWOCZESNE TECHNOLOGIE W NAUCZANIU WIEDZY O SPOŁECZEŃSTWIE Materiały dla uczestnika Małgorzata Wojnarowska Jacek Kulasa 1 SPIS TREŚCI Powitanie Zakres szkolenia Nowa podstawa programowa z wiedzy

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO

PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Magdalena Kębłowska PROGRAM NAUCZANIA JĘZYKA ANGIELSKIEGO Kurs dla początkujących Grupy przedszkolne dopuszczony do użytku szkolnego przez Ministerstwo Edukacji Narodowej, nr w wykazie: DKOS 5002 9/06.

Bardziej szczegółowo