SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA"

Transkrypt

1 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji Centrum Certyfikacji Zakładu wydającego certyfikaty klucza publicznego na potrzeby wewnętrzne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kompleksowego Rozproszonego Systemu Bezpieczeństwa do systemu zarządzania tożsamością znak sprawy: TZ/370/55/11 Wartość zamówienia przekracza równowartość kwoty euro Warszawa, 2011 r.

2 SPIS TREŚCI ROZDZIAŁ I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE VII. INFORMACJE DODATKOWE ROZDZIAŁ II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II. TERMIN I SPOSÓB WYKONANIA ZAMÓWIENIA, WARUNKI PŁATNOŚCI, GWARANCJA ROZDZIAŁ III WYSOKOŚĆ I ZASADY WNIESIENIA WADIUM I. WYSOKOŚĆ WADIUM II. FORMA WADIUM III. TERMIN I MIEJSCE WNIESIENIA WADIUM IV. ZWROT WADIUM V. ZATRZYMANIE WADIUM ROZDZIAŁ IV WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OPIS SPEŁNIENIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU, OFERTA ORAZ DOKUMENTY WYMAGANE OD WYKONAWCY I. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU II. WYMOGI FORMALNE OFERTY III. WYMAGANE DOKUMENTY IV. ZASADY UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU WYKONAWCÓW WYSTĘPUJĄCYCH WSPÓLNIE V. FORMA DOKUMENTÓW VI. OPAKOWANIE OFERTY VII. OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ROZDZIAŁ V OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY OFERTY ROZDZIAŁ VI INFORMACJE O MIEJSCU I TERMINIE SKŁADANIA I OTWARCIA OFERT I. MIEJSCE I TERMIN SKŁADANIA OFERT II. MIEJSCE I TERMIN OTWARCIA OFERT III. PUBLICZNE OTWARCIE OFERT IV. TERMIN ZWIĄZANIA OFERTĄ V. ZMIANA I WYCOFANIE OFERTY ROZDZIAŁ VII KRYTERIA I ZASADY OCENY OFERT I. TRYB OCENY OFERT II. KRYTERIA WYBORU NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY III. ZASADY OCENY OFERT WEDŁUG USTALONYCH KRYTERIÓW ROZDZIAŁ VIII ZABEZPIECZENIE NALEŻYTEGO WYKONANIA UMOWY ROZDZIAŁ IX WZÓR UMOWY ROZDZIAŁ X POUCZENIE O ŚRODKACH OCHRONY PRAWNEJ ROZDZIAŁ XI FORMALNOŚCI PO WYBORZE OFERTY W CELU ZAWARCIA UMOWY I. OGŁOSZENIE O WYNIKU POSTĘPOWANIA II. WARUNKI ZAWARCIA UMOWY ROZDZIAŁ XII ZMIANA UMOWY Znak sprawy: TZ/370/55/11 1

3 Rozdział I INFORMACJE OGÓLNE I. INFORMACJA O ZAMAWIAJĄCYM Zamawiającym jest Zakład Ubezpieczeń Społecznych z siedzibą w Warszawie ul. Szamocka 3, 5, Warszawa. Tel.: fax: , II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA I WARTOŚĆ ZAMÓWIENIA Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych (Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 ze zm.). Wartość zamówienia: Wartość zamówienia przekracza wyrażoną w złotych równowartość kwoty euro, o której mowa w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy. III. OFERTY CZĘŚCIOWE, WARIANTOWE. 1. Każdy Wykonawca ma prawo złożyć tylko jedną ofertę. 2. Oferta musi obejmować całość przedmiotu zamówienia wskazanego w Rozdz.II SIWZ. 3. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert częściowych. 4. Zamawiający nie dopuszcza możliwości składania ofert wariantowych w rozumieniu art. 2 pkt 7 ustawy. IV. FORMA PRZEKAZYWANIA INFORMACJI, OŚWIADCZEŃ I DOKUMENTÓW W POSTĘPOWANIU 1. Oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje Zamawiający i Wykonawcy przekazują faksem z uwzględnieniem ust Forma pisemna zastrzeżona jest dla złożenia oferty wraz z załącznikami (dotyczy również uzupełnienia oferty art. 26 ust. 3 ustawy), w tym oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie warunków udziału w postępowaniu oraz oświadczeń i dokumentów potwierdzających spełnianie przez oferowany przedmiot zamówienia wymagań określonych przez Zamawiającego, a także zmiany lub wycofania oferty. 3. Wykonawca potwierdza niezwłocznie fakt otrzymania oświadczenia, wniosku, zawiadomienia lub informacji poprzez podpisanie pierwszej strony dokumentu i jej odesłanie na faks Zamawiającego. 4. Jeżeli Wykonawca przekaże oświadczenia, wnioski, zawiadomienia oraz informacje faksem i pisemnie za datę ich złożenia przyjmuje się datę wpływu pierwszego dokumentu dokument uważa się za złożony w terminie, jeżeli jego treść dotarła do adresata przed upływem wyznaczonego terminu, z zastrzeżeniem ust. 2. 2

4 5. W przypadku wniesienia odwołania, odwołujący przesyła kopię odwołania Zamawiającemu za pomocą faksu wyłącznie na numer /36 lub drogą elektroniczną na adres V. OSOBY UPRAWNIONE DO KONTAKTÓW Z WYKONAWCAMI Osobą uprawnioną do kontaktu z Wykonawcami jest: imię i nazwisko: Renata Łukasiewicz stanowisko służbowe: Główny specjalista tel.: faks: /36 godziny urzędowania: VI. ZAMÓWIENIE UZUPEŁNIAJĄCE Zamawiający nie przewiduje udzielenia zamówienia uzupełniającego na przedmiot zamówienia określony w Rozdziale II Specyfikacji. VII. INFORMACJE DODATKOWE 1. Postępowanie, którego dotyczy niniejszy dokument oznaczone jest znakiem: TZ/370/55/11. Wskazane jest, aby Wykonawcy we wszelkich kontaktach z Zamawiającym powoływali się na ten znak. 2. Istnieje możliwość uzyskania formularza oferty w wersji elektronicznej, pod warunkiem przekazania Zamawiającemu prośby wraz z podaniem adresu poczty elektronicznej ( ) Wykonawcy. Rozdział II OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I TERMIN WYKONANIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest wykonanie projektu implementacji oraz przeprowadzenie migracji Centrum Certyfikacji Zakładu wydającego certyfikaty klucza publicznego na potrzeby wewnętrzne Zakładu Ubezpieczeń Społecznych oraz Kompleksowego Rozproszonego Systemu Bezpieczeństwa do systemu zarządzania tożsamością wraz z przeniesieniem majątkowych praw autorskich do dokumentacji i wykonanego na potrzeby realizacji umowy oprogramowania lub udzieleniem licencji na gotowe oprogramowanie na czas nieokreślony. Przedmiot zamówienia zgodnie ze Wspólnym Słownikiem Zamówień (CPV): Usługi wdrażania oprogramowania Różne pakiety oprogramowania i systemy komputerowe 3

5 Słownik skrótów i pojęć Skrót/określenie aplikacje autorskie aplikacje interakcyjne baza operacyjna IdM Katalog Korporacyjny KRSB Oprogramowanie dedykowane repozytorium IdM SAP SPB ZUS, SPB SSO SWEZ Objaśnienie W rozumieniu używanym w Zakładzie są to aplikacje wytworzone wewnętrznie spełniające funkcje pomocnicze. Nie wykorzystują zasobów przeznaczonych dla aplikacji interakcyjnych i stosowane są opcjonalnie w TJO Zakładu. Mogą być zintegrowane z KRSB w architekturze dwuwarstwowej lub nie zintegrowane z KRSB. Aplikacje wytworzone dla ZUS przez firmę Asseco-Prokom dla realizacji podstawowych zadań statutowych Zakładu, zintegrowane z KRSB i działające w architekturze trójwarstwowej (klient aplikacyjny-tuxedo-serwer aplikacji). Pojęcie określające przeznaczenie bazy (lub katalogu) jako biorącej udział on-line w świadczeniu usług uwierzytelniania i autoryzacji. Takim pojęciem można określić przeznaczenie Katalogu Korporacyjnego Identity Management - potoczny skrót dla całej grupy oprogramowania różnych producentów służącego do kompleksowego zarządzania tożsamością. Katalog LDAP oparty na Sun Java System Directory Server zawierający dane o użytkownikach i ich uprawnieniach w aplikacjach interakcyjnych i autorskich odwzorowujący strukturę organizacyjną Zakładu. Posiada własną infrastrukturę sprzętowoprogramową centralną i oddziałową. Jest bazą operacyjną dla KRSB. Kompleksowy Rozproszony System Bezpieczeństwa jego bazą operacyjną jest Katalog Korporacyjny Oprogramowanie wytworzone przez Wykonawcę Umowy na potrzeby Zamawiającego uzupełniające funkcjonalność wdrażanego systemu IdM. baza, katalog specyficzny dla danego IdM, w którym przechowuje wszystkie dane niezbędne dla realizacji swojej funkcjonalności, nie będący w większości rozwiązań IdM bazą operacyjną. SAP ECC 6.0 (Systems Applications and Products in Data Processing). System Pocztowo-Biurowy ZUS, oparty na platformie Windows Server 2003 Enterprise Edition/2008 Enterprise Edition R2, Active Directory. SSO (ang. Single Sign-On) system jednokrotnego logowania, umożliwiający zalogowanemu użytkownikowi dostęp do wielu powiązanych, ale niezależnych systemów informatycznych. System Wspomagania Ekonomiki Zakładu zbudowany w oparciu o 4

6 TJO użytkownik końcowy IdM Zakład SAP. Terenowa Jednostka Organizacyjna Zakładu (Oddział ZUS, Inspektorat ZUS, Biuro Terenowe ZUS). Użytkownik biorący udział w zarządzaniu tożsamością (wnioskowanie, akceptacja, kontrola, audyt). Zakład Ubezpieczeń Społecznych. A. Zakres przedmiotu zamówienia Przedmiot zamówienia obejmuje: 1. Projekt implementacji systemu zarządzania tożsamością, który musi zawierać: 1) W części dotyczącej IdM: a) Strukturę rozwiązania oraz specyfikację proponowanego sprzętu. b) Rodzaj dostarczonego oprogramowania wraz z opisem funkcji, jakie będą za jego pośrednictwem wykonywane. c) Propozycje procedur wnioskowania i obiegu dokumentów związanych z obsługą użytkowników korzystających z systemu IdM, w tym m.in.: - zatrudnienie pracownika, - zwolnienie pracownika, - zawieszenie tożsamości, - zmiana uprawnień użytkownika. d) Harmonogram realizacji projektu implementacji (dostarczenie sprzętu, uruchomienie systemu IdM, dostarczenie kart elektronicznych, testy). e) Zestaw scenariuszy testów akceptacyjnych, przygotowanych z udziałem Zamawiającego. Testy muszą obejmować pełny zakres funkcjonalny systemu IdM wraz z wykorzystaniem infrastruktury technicznej. f) Procedury/testy do badania poprawności funkcjonowania systemu IdM w okresie gwarancji. 2) W części dotyczącej Centrum Certyfikacji: a) Strukturę sieci Centrum Certyfikacji oraz specyfikację proponowanego sprzętu. b) Wykaz rodzajów kart elektronicznych (które zostaną dostarczone przez Wykonawcę) i ich systemów operacyjnych obsługiwanych przez Centrum Certyfikacji. Podstawowymi kryteriami wyboru kart powinny być cena, powszechność wykorzystania, dostępność wybranych kart na rynku, pochodzenie od różnych producentów, minimalizacja czynności w procesie wdrażania oraz jak najpełniejsza integracja ze środowiskiem systemowym dostarczonego rozwiązania. Liczba obsługiwanych rodzajów kart nie powinna być mniejsza niż 3, przy czym karty posiadające tę samą linię procesorów, systemów operacyjnych, a różniące się wielkością pamięci wewnętrznej, zegarem procesora lub prędkością transmisji nie będą traktowane jako inny rodzaj. 5

7 c) Opis Firewalla oraz jego proponowaną konfigurację (jeżeli będzie dostarczany). d) Rodzaj dostarczonego oprogramowania wraz z opisem funkcji, jakie będą za jego pośrednictwem wykonywane. e) Procedury generowania, przechowywania i dostępu do klucza prywatnego Root CA. f) Propozycje zawartości polityk i kodeksu postępowania certyfikacyjnego. g) Propozycje procedur wnioskowania i obiegu dokumentów związanych z obsługą użytkowników korzystających z PKI. h) Harmonogram realizacji Projektu implementacji (dostarczenie sprzętu, uruchomienie Centrum Certyfikacji, testy). i) Zestaw scenariuszy testów akceptacyjnych, przygotowanych z udziałem Zamawiającego. Testy muszą obejmować pełny zakres funkcjonalny Centrum Certyfikacji wraz z wykorzystaniem infrastruktury technicznej. j) Procedury/testy do badania poprawności funkcjonowania Centrum Certyfikacji w okresie gwarancji. 3) W części dotyczącej SSO: a) Specyfikację proponowanego sprzętu, b) Rodzaj dostarczonego oprogramowania wraz z opisem funkcji, jakie będą za jego pośrednictwem wykonywane. c) Propozycję integracji systemu SSO z Active Directory oraz innymi kluczowymi systemami informatycznymi użytkowanymi przez Zamawiającego d) Harmonogram realizacji Projektu implementacji (dostarczenie sprzętu, uruchomienie SSO, testy). e) Zestaw scenariuszy testów akceptacyjnych, przygotowanych z udziałem Zamawiającego. Testy muszą obejmować pełny zakres funkcjonalny SSO wraz z wykorzystaniem infrastruktury technicznej. f) Procedury/testy do badania poprawności funkcjonowania systemu SSO w okresie gwarancji. 2. Dostarczenie sprzętu i oprogramowania systemów IdM, CC i SSO zgodnie z harmonogramem realizacji projektu implementacji, przy czym: 1) Wykonawca zapewni licencje na całość dostarczonego oprogramowania. 2) Wykonawca dostarczy materiały eksploatacyjne dla dostarczonych urządzeń w ilości zapewniającej wykonanie personalizacji wszystkich dostarczonych kart elektronicznych. 3) Wykonawca zapewni wsparcie (support) na dostarczony sprzęt i oprogramowanie przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru systemu. 4) Wykonawca udzieli gwarancji na wszystkie dostarczone elementy systemu przez okres 36 miesięcy od dnia odbioru systemu. 3. Uruchomienie systemów IdM, CC i SSO: 6

8 1) Uruchomienie systemów IdM, CC i SSO zostanie przeprowadzone przez Wykonawcę na podstawie dostarczonej dokumentacji projektowej i w odpowiednich wersjach instalacyjnych, z udziałem przedstawicieli Zamawiającego. 2) Sprawdzenie poprawności procedur administracyjnych w szczególności wykonanie backupów systemów operacyjnych oraz oprogramowania wszystkich serwerów i stacji składających się na strukturę IdM, CC i SSO, a następnie odtworzenie z nich w pełni funkcjonalnych środowisk. Wykonawca może wykorzystać istniejące u Zamawiającego systemy do tworzenia kopii zapasowych. 3) Wykonanie do IdM migracji kont i uprawnień z Katalogu Korporacyjnego KRSB, SWEZ oraz pozostałych integrowanych z IdM platform i systemów. 4) Dostarczenie kart elektronicznych dla użytkowników - Wykonawca dostarczy karty elektroniczne w ilości po 20 szt. z każdego rodzaju (określonego w projekcie implementacji), które będą testowane przez Zamawiającego podczas odbioru Centrum Certyfikacji. Do każdego typu kart Zamawiający dostarczy oprogramowanie CSP (Cryptographic Service Provider) o ile jest ono potrzebne dla stacji w Punktach Rejestracji. Ponadto Wykonawca dostarczy szt. kart elektronicznych jednego typu spośród modeli zaakceptowanych przez Zamawiającego wraz z oprogramowaniem CSP o ile jest ono niezbędne. 4. Dokumentacja powykonawcza systemu IdM, CC i SSO: 1) Opis finalnej konfiguracji serwerów, stacji roboczych, urządzeń sieciowych. 2) Zestaw procedur i podręczników dla środowiska operacyjnego i środowiska zapasowego zgodnie z zasadą rozdzielenia czynności administracyjnych (zarządzanie serwerami i stacjami roboczymi) od operacyjnych (nadawanie uprawnień), w tym: a) podręczniki administratora dla serwerów systemu IdM, b) podręczniki administratora dla stacji roboczych systemu IdM, c) procedury wykonywania backupu serwerów i stacji roboczych systemu IdM. d) podręczniki administratora dla serwerów Centrum Certyfikacji (dla Poziomu 1 i 2), e) procedurę generowania, przechowywania i dostępu do klucza prywatnego Root CA (dla Poziomu 1), f) podręczniki administratora dla stacji roboczych Centrum Certyfikacji (dla Poziomu 2), g) podręczniki użytkownika stacji roboczych Centrum Certyfikacji (dla Poziomu 2), zawierające opis czynności operacyjnych/operatorskich związanych z produkcją certyfikatów i kart), h) procedury wykonywania kopii zapasowej (backup) serwerów i stacji roboczych Centrum Certyfikacji (dla Poziomu 1 i 2) i) procedury odtworzenia z kopii zapasowej (backup), procedury planowania odnawiania głównego i podrzędnych urzędów certyfikacji, j) podręczniki administratora dla serwerów systemu SSO, k) podręczniki użytkownika stacji roboczych SSO. 7

9 l) procedury wykonywania backupu serwerów systemu SSO. 3) Polityki Certyfikacji. 4) Kodeks postępowania certyfikacyjnego. 5. Dostarczenie dokumentacji Planów Ciągłości Działania Systemu i Planów Odtwarzania po katastrofie Systemu, w skład których wejdą: 1) Plan ciągłości działania: a) definicja wymagań funkcjonalnych, b) analiza wpływu zdarzeń (ang. - Business Impact Analysis - BIA), c) definicja wymagań przetwarzania danych - katalog procesów i aplikacji objętych projektem planu odtwarzania z określeniem ich parametrów odtwarzania po katastrofach (w oparciu o wyniki BIA), d) opis strategii przetrwania, e) plan pierwszej reakcji na zdarzenie (zarządzanie incydentami), f) program szkoleń i budowania świadomości pracowników, g) plan i procedury audytu, h) plan aktualizacji i testowania planu ciągłości działania, i) plan komunikacji kryzysowej, j) plan koordynacji działań ze służbami utrzymania. 2) Plan Odtwarzania po katastrofie: a) schemat organizacyjny i procesy odtwarzania po katastrofach, b) scenariusze i procedury działania w przypadku katastrofy, c) procedury przełączenia na ośrodek zapasowy, d) procedury powrotu do ośrodka operacyjnego. 6. Dostarczenie dokumentacji planów i procedur audytu bezpieczeństwa, które będą mogły być wykorzystane przez Zamawiającego w celu przeprowadzania wewnętrznych audytów bezpieczeństwa. Plany i procedury audytu bezpieczeństwa obejmą w szczególności: 1) audyt infrastruktury techniczno-systemowej, na której będą uruchomione moduły Systemu, 2) audyt uprawnień, uwierzytelniania i autoryzacji użytkowników, 3) przeprowadzenie testów penetracyjnych Systemu. 7. Opracowanie i implementacja systemu monitorowania podatności. 8. Przeprowadzenie przeszkolenia przystanowiskowego dla pracowników obsługujących dostarczone rozwiązanie w zakresie wszystkich modułów wchodzących w jego skład. 8

10 B. Wymagania funkcjonalne System zarządzania tożsamością oparty będzie o oprogramowanie systemowe IdM, w którym weryfikacja tożsamości elektronicznej użytkownika realizowana będzie przy pomocy certyfikatu zapisanego na karcie elektronicznej (służącej do logowania do systemu operacyjnego MS Windows XP, Windows Vista, Windows 7) lub w pliku, generowanego w Centrum Certyfikacji. 1. Wymagania ogólne oraz oczekiwana funkcjonalność systemu zarządzania tożsamością 1) System zarządzania tożsamością musi posiadać architekturę uwzględniającą strukturę organizacyjną Zakładu, który składa się z 44 równorzędnych oddziałów oraz jednostki nadrzędnej Centrali. Oddziałowi Zakładu podlegają inspektoraty i biura terenowe skupione terytorialnie wokół siedzib oddziałów. 2) System zarządzania tożsamością musi posiadać możliwość rozbudowy o kolejne oddziały lub redukcji w przypadku likwidacji kilku z nich. 3) System zarządzania tożsamością musi uwzględniać fakt, że nadawanie uprawnień użytkownikom, tzn. wnioskowanie, zatwierdzanie oraz wykonanie jest realizowane na szczeblu oddziału, ponieważ oddziały Zakładu posiadają autonomię w zakresie zarządzania zasobami KSI. 4) Centralnemu zarządzaniu podlegają jedynie nieliczne aplikacje interakcyjne, system SWEZ (wszystkie uprawnienia oprócz uprawnień do szkoleń elektronicznych nadawane są centralnie), zasoby centralne (platformy systemowe, bazy centralne na serwerach UNIX i Mainframe) oraz administrowanie systemem pocztowo-biurowym opartym na platformie systemowej Windows Server 2003 Enterprise Edition /2008 Enterprise Edition R2 oraz Exchange ) Stan obecny zarządzania uprawnieniami w Zakładzie przedstawiony został ogólnie na Rys.1. Uprawnienia użytkowników aplikacji interakcyjnych KSI są umieszczone w katalogu korporacyjnym. Pozostałe systemy posiadają własne moduły autoryzacji, zarządzania (L1, L2, L3, L4). 6) Docelową strukturę IdM, która obejmie zarządzaniem aplikacje interakcyjne KSI, autorskie oraz inne systemy aplikacyjne i systemowo narzędziowe eksploatowane w Zakładzie, nieobjęte dotychczas przez KRSB przedstawia Rys. 2. 9

11 Rysunek 1. Aktualny stan zarządzania elementami KSI Rysunek 2. Docelowy stan zarządzania elementami KSI przez IdM. 10

12 7) Zamawiający oczekuje w chwili obecnej utrzymania Katalogu Korporacyjnego, jako bazy operacyjnej dla aplikacji interakcyjnych KSI oraz uwzględnienia migracji tej bazy do Active Directory lub innego rozwiązania w przyszłości. Natomiast wdrażany system zarządzania tożsamością powinien posiadać własną bazę - repozytorium wszystkich uprawnień użytkowników zarówno aplikacji zintegrowanych z KRSB jak i aplikacji i systemów obecnie nie zintegrowanych z KRSB. Zamawiający dopuszcza ewentualność innej koncepcji w tym zakresie, którą Wykonawca powinien przedstawić do akceptacji w trakcie tworzenia projektu implementacji. 2. Wymagania szczegółowe dla systemu zarządzania tożsamością. System zarządzania tożsamością musi: 1) umożliwiać stworzenie głównego punktu zakładania kont, nadawania, modyfikacji, odbierania uprawnień do systemów poprzez scentralizowanie procesu zarządzania tożsamością i uprawnieniami, 2) umożliwiać podzielenie scentralizowanego systemu zarządzania tożsamością na odpowiednią ilość gałęzi (określoną ilość oddziałów Zakładu) i delegowanie odpowiednich uprawnień administracyjnych w te miejsca, system powinien graficznie prezentować strukturę organizacyjną, 3) posiadać centralne repozytorium informacji o użytkownikach, kontach, profilach i uprawnieniach, 4) zapewniać bezpieczne przechowywanie i przetwarzanie informacji o użytkownikach, kontach, profilach i uprawnieniach, 5) posiadać informacje o wszystkich istniejących w infrastrukturze kontach, 6) obejmować zarządzaniem wszystkie konta istniejące w infrastrukturze (konta użytkowników, administratorów oraz konta techniczne), 7) posiadać mechanizm raportowania systemu zarządzania tożsamością, który w sposób elastyczny pozwoli na budowanie raportów (dostosowanych do potrzeb różnych grup odbiorców) na podstawie zebranych danych dostępnych w rozwiązaniu, 8) mechanizm raportowania powinien pozwalać na automatyczne i okresowe tworzenie raportów oraz na automatyczną dystrybucję raportów do wskazanych osób lub grup, 9) umożliwiać zarządzanie kontami w całym cyklu życia kont (od tworzenia konta poprzez jego modyfikacje aż do momentu jego usunięcia lub zablokowania), 10) umożliwiać częściowe oddelegowanie zarządzania tożsamością w kierunku użytkowników, 11) zapewniać unikalne ID dla użytkowników końcowych, 12) zapewniać możliwość delegowania uprawnień zgodnie z zakresem czynności delegowanych (a nie wszystkich uprawnień, które w danym momencie osoba delegująca posiada), 13) niezależnie od rozproszenia być zarządzany oraz obsługiwany z dowolnej lokalizacji, 14) zapewniać konsolę administracyjną, z poziomu której można wykonywać wszystkie czynności związane z zarządzaniem tożsamością, 11

13 15) zapewniać konsolę dla użytkowników końcowych w języku polskim, 16) umożliwiać obsługę konsoli użytkownika z poziomu popularnych przeglądarek - co najmniej Microsoft Internet Explorer od wersji 7.0. (ze względu na to, że jest to jedyna przeglądarka użytkowana przez Zamawiającego), 17) posiadać możliwość skalowania interfejsu graficznego aplikacji do rozdzielczości ustawionej na komputerze użytkownika, pozwalając na optymalne wykorzystanie obszaru roboczego okna aplikacji (powszechnie wykorzystywana obecnie w ZUS rozdzielczość ekranu to 1280x1024), 18) posiadać wewnętrzny mechanizm kontroli dostępu służący nadawaniu indywidualnych uprawnień w zakresie zarządzania tożsamością różnym typom i poziomom użytkowników administrujących zabezpieczeniami, 19) zintegrować centralne repozytorium informacji z następującymi systemami: a) Windows Server 2008 Enterprise Edition R2, b) Windows Server 2003 Enterprise Edition, c) ISA server Std Ed 2004 English MVL 1 Proc, d) Active Directory, e) Microsoft Exchange 2010, f) Sun Solaris 9, g) HP UX 11.31, h) AIX 5.3, i) AIX 6.1, j) SQL Server Standard Edition 2005 English Intl MVL, k) Informix 11.10, l) DB2 wersja 9, m) baza LDAP na SUN Java System Directory Server v.5.2 (Katalog Korporacyjny), n) podsystem zarządzania uprawnieniami RACF na Mainframe (z/os 1.12), o) SAP ECC 6.0. z modułami: FI AA zarządzanie majątkiem trwałym, MM gospodarka materiałowa (z zaopatrzeniem), SD sprzedaż (z fakturowaniem), HR kadry, HR płace, FI rachunkowość finansowa, CO kontroling, TR zarządzanie płynnością finansową, SEM strategiczne zarządzanie organizacją, 12

14 BW hurtownia danych (sprawozdawczość), BASIS administracja, technologia informatyczna, LSO szkolenia elektroniczne, SM solution manager (narzędzie administratorskie). 20) umożliwiać objęcie zarządzaniem minimum użytkowników, przy czym: a) użytkowników aplikacji KSI umieszczanych w Katalogu Korporacyjnym przez stosowny interfejs. b) użytkowników pracujących w SWEZ (w tym około posiadających uprawnienia tylko do szkoleń elektronicznych) spośród istniejących w katalogu korporacyjnym, których uprawnienia w poszczególnych modułach SWEZ zarządzane będą poprzez IdM. W chwili obecnej nadawanie uprawnień do SWEZ jest częściowo zautomatyzowane przy pomocy aplikacji E-KARTA (dostępną przez przeglądarkę internetową), z której informacje są replikowane do systemu SAP i automatycznie po zatwierdzeniu przypisywane do kont użytkowników. Istnieją również użytkownicy posługujący się wieloma kontami w SWEZ. 21) umożliwiać objęcie zarządzaniem cykl życia kart i certyfikatów wytworzonych przez Centrum Certyfikacji (obsługa tworzenia, importowania, eksportu, przechowywania, sprawdzania oraz odwoływania certyfikatów elektronicznych). 22) system powinien pracować jako klaster kilku serwerów (lub maszyn wirtualnych), przy czym awaria sprzętu / oprogramowania na jednym serwerze nie spowoduje przerwania działania usług IdM, SSO oraz CC, ponieważ usługi zostaną przeniesione na inne węzły wchodzące w skład klastra. 3. Wymagania w zakresie zarządzania użytkownikami System zarządzania tożsamością musi: 1) zapewniać jednoznaczną identyfikację użytkowników na podstawie ich ID, 2) zapewniać możliwość synchronizacji danych o użytkownikach zawartych w różnych repozytoriach danych, w tym co najmniej: a) Sun Java System Directory Server, b) Active Directory, c) SAP ECC ) zapewniać tworzenie kont użytkowników na podstawie zdarzeń np. po pojawieniu się nowego wpisu w bazie HR, nowej grupy, nowego uprawnienia w systemie lub cyklicznym pobieraniu informacji o takich zdarzeniach. 4) posiadać mechanizmy masowej migracji kont i uprawnień użytkowników z innych systemów, wymienionych w Rozdziale 2.2 pkt 19. 5) zapewniać automatyczne konfigurowanie kont, 13

15 6) umożliwiać tworzenie profili użytkowników pełniących określone role w firmie i wiązanie tych profili z odpowiednimi uprawnieniami, 7) zapewniać możliwość dopisania nowych użytkowników do profili użytkowników (budowanie grup użytkowników o tych samych uprawnieniach), 8) posiadać szablony profili dostępu ułatwiające tworzenie i modyfikowanie kont i powiązanych z nimi prawami dostępu, 9) zapewniać możliwość nadawania uprawnień na podstawie dowolnych atrybutów użytkownika np. lokalizacji, stanowiska czy też działu, 10) zapewniać możliwość definiowania ról wzajemnie się wykluczających oraz automatycznie informować użytkowników o wykluczających się rolach przy akceptacji lub nadawaniu ról użytkownikowi, 11) zapewniać automatyczną aktualizację uprawnień wszystkich osób związanych z danym profilem, na którym dokonywane są zmiany, 12) posiadać możliwość porównywania informacji o kontach z informacją o zatrudnionych pracownikach pochodzących np. z systemu kadrowego lub innych systemów zawierających informację o pracownikach, kontraktorach czy osobach trzecich, 13) zapewniać możliwość oddelegowania zarządzania tożsamością w kierunku użytkownika końcowego. Użytkownik końcowy musi posiadać możliwość zarządzania własną tożsamością w co najmniej następujących obszarach: występowanie o nowe konto, zmianę profilu, resetowanie hasła i propagowanie zmiany hasła do systemów w których istnieją konta użytkownika, 14) przechowywać informację o tym, ile, gdzie oraz jakie konta zostały założone dla danej tożsamości. 4. Wymagania w zakresie zarządzania hasłami i uprawnieniami W zakresie zarządzania hasłami i uprawnieniami system zarządzania tożsamością musi: 1) zapewniać konfigurowalny mechanizm wnioskowania, aprobowania, który skraca czas wykonania żądania w razie niedostępności osób wnioskujących lub aprobujących wnioski, 2) zapewniać okresowy przegląd tożsamości i ich uprawnień oraz porównywanie tego stanu ze stanem wymaganym, wynikającym z formalnie zaakceptowanych wniosków o dostęp. Fakt przeprowadzenia takiego przeglądu powinien być odnotowany i możliwy do raportowania, 3) sprawdzać, z ustaloną dla każdego podłączonego systemu częstotliwością lub w czasie rzeczywistym, czy nie zostało założone lub zmodyfikowane konto z pominięciem systemu zarządzania tożsamością (np. ręcznie przez administratora). W przypadku wykrycia takiego zdarzenia system powinien podejmować zdefiniowane akcje (np. przywrócenie stanu wyjściowego, blokowanie konta, informowanie określonych osób itp.), 4) posiadać możliwość zdefiniowania podejmowanych automatycznie działań w przypadku wykrycia naruszeń w uprawnieniach poszczególnych tożsamości (np. eskalacje do przełożonego, automatyczne zablokowanie kont, powiadomienie wyznaczonych osób funkcyjnych itp.), 14

16 5) umożliwiać nadawanie uprawnień na ustalony okres czasu oraz w ustalonym terminie przed upływem tego okresu automatycznie informować zdefiniowane osoby o zbliżającym się wycofaniu uprawnień, 6) posiadać możliwość wykonania procesu aktualizacji danych użytkownika w przypadku, gdy zmieni on rolę zawodową, komórkę organizacyjną, w której pracuje lub dane personalne, 7) umożliwiać konfigurowanie ścieżek wnioskowania i akceptacji wniosków na podstawie określonych kryteriów za pomocą środowiska graficznego, 8) udostępniać użytkownikom końcowym funkcję samoobsługowego resetowania i zmiany haseł do podłączonych do systemu IdM aplikacji poprzez interfejs webowy, 5. Wymagania w zakresie audytu, raportowania i archiwizacji zdarzeń W zakresie audytu, raportowania i archiwizacji zdarzeń system zarządzania tożsamością musi: 1) przechowywać i udostępniać uprawnionym użytkownikom dostęp do wszystkich informacji: a) niezbędnych do jednoznacznego zidentyfikowania użytkownika, b) niezbędnych do określenia uprawnień wskazanej tożsamości, c) niezbędnych do analizy historii zmian uprawnień, 2) logować zdarzenia dotyczące procesu zarządzania uprawnieniami w systemach objętych zarządzaniem tożsamością, 3) logować zdarzenia związane z dodawaniem lub modyfikacją lub też usuwaniem tożsamości, 4) logować wszelkie różnice pomiędzy kontami istniejącymi w systemach objętych zarządzaniem tożsamością, założonymi poza IdM, a kontami formalnie założonymi za pomocą IdM, 5) zapewniać możliwość automatycznego wykonywania raportu z przeglądu kont, na które nikt się od dłuższego czasu nie logował, tzw. uśpionych kont w systemach, możliwość ich automatycznej blokady i powiadomienia o tym fakcie zdefiniowaną grupę użytkowników, 6) zapewniać możliwość automatycznego wykonywania raportu z przeglądu kont bez przypisanej tożsamości, tzw. osieroconych kont w systemach, 7) posiadać możliwość generowania raportów na żądanie, 8) posiadać możliwość generowania raportów według określonego harmonogramu, 9) zapewniać możliwość podawania parametrów dotyczących generowania raportów (np. zakres dat, zakres użytkowników), 10) Posiadać możliwość generowania co najmniej następujących raportów: a) lista użytkowników, b) lista systemów, c) lista profili użytkowników (pełnionych przez użytkownika ról w przedsiębiorstwie), d) lista uprawnień wskazanych tożsamości, e) lista tożsamości wskazanych uprawnień, 15

17 f) zdarzenia dotyczące procesów (np. kto wystąpił z wnioskiem o konto, kto zatwierdził itp.), g) historia zmian na kontach, 11) Wszystkie raporty muszą być w języku polskim, 12) Wszystkie raporty muszą mieć możliwość eksportu do różnych formatów m.in. CSV, PDF, HTML, XML, 13) Wszelkie modyfikacje procesów związanych z zarządzaniem tożsamością powinny być logowane. 6. Wymagania w zakresie bezpieczeństwa Oferowany system zarządzania tożsamością w zakresie bezpieczeństwa powinien zapewniać ochronę przesyłanych informacji pomiędzy współpracującymi komponentami. 7. Wymagania dla elektronicznego obiegu wniosków związanych z zarządzaniem uprawnieniami W zakresie elektronicznego obiegu wniosków związanych z zarządzaniem uprawnieniami, system zarządzania tożsamością musi spełniać następujące wymagania: 1) umożliwiać tworzenie procesów (w sposób graficzny) związanych z zarządzaniem tożsamością, w szczególności tworzenia wniosków o dostęp do zasobu, obsługi wniosku o zmianę profilu użytkownika, obsługę wniosku o zmianę uprawnień na danym zasobie/do danej aplikacji, 2) zapewniać nadawanie lub modyfikowanie dostępów do obiektów dla tożsamości, które musi się odbywać wyłącznie na podstawie zaakceptowanych zgodnie z ustaloną procedurą wniosków, 3) umożliwiać delegowanie zadań związanych z akceptacją wniosków, w zakresie zdefiniowanym podczas tworzenia procesu; delegowanie nie powinno obejmować wszystkich uprawnień osoby delegującej, a tylko i wyłącznie takie uprawnienie, które jest przedmiotem delegowania, 4) umożliwiać akceptowanie wniosków na poziomie konkretnego użytkownika lub na poziomie zdefiniowanej grupy użytkowników, 5) umożliwiać kilkuetapowe zatwierdzanie, realizację wniosków, przez odpowiednie delegowane do tych czynności osoby (przykładowo począwszy od bezpośredniego przełożonego, administratora bezpieczeństwa informacji, dyrektora oddziału Zakładu, dyrektora komórki organizacyjnej Centrali, kończąc na osobie potwierdzającej realizację wniosku), 6) zawierać mechanizmy powiadamiania użytkowników bądź ich przełożonych o statusie wykonania ich wniosków. W szczególności czy wnioski te zakończyły się powodzeniem czy też niepowodzeniem, 7) umożliwiać obsługę systemu obiegu wniosków poprzez przeglądarkę internetową (protokół HTTPS), 16

18 8) zawierać funkcje raportowe umożliwiające śledzenie historii procesu żądania i zatwierdzania wniosków dla każdego użytkownika końcowego. 8. Wymagania na środowisko sprzętowo-programowe dla IdM 1) Zamawiający wymaga dwóch środowisk dla wdrażanego systemu zarządzania tożsamościąśrodowiska operacyjnego i środowiska zapasowego. 2) infrastruktura zapasowa przeznaczona będzie do wznowienia usług systemu IdM w wypadku całkowitego zniszczenia środowiska operacyjnego (pożar, powódź lub inne zdarzenie) i będzie umieszczona fizycznie w innej lokalizacji. Powinna ona zapewniać identyczną funkcjonalność i wydajność. Zamawiający dopuszcza minimalizację infrastruktury IdM zapasowej poprzez pominięcie elementów niezawodnościowych. 3) Wykonawca dla implementacji systemu IdM może zaproponować i dostarczyć sprzęt zapewniający prawidłowe jego funkcjonowanie lub wykorzystać środowisko VMware posiadane przez Zamawiającego do zainstalowania w nim, wymaganych przez projekt, serwerów IdM. Platforma sprzętowa powinna zapewniać rozwiązania klastrowe serwerów i konfigurację macierzy dyskowych (Zamawiający posiada środowisko i licencje na wymienione oprogramowanie i nie jest ono przedmiotem tego postępowania). 4) System musi integrować się z obecnie stosowanym w Zakładzie standardem monitorowania opartym o narzędzia BMC. 5) Ponadto Wykonawca musi dostarczyć system monitorowania podatności infrastruktury sytemu zarządzania tożsamością spełniający następujące wymagania: a) System musi umożliwiać wykrywanie podatności zasobów wchodzących w skład dostarczonego systemu zarządzania tożsamością. b) System musi skanować zdefiniowane zasoby pod kątem wykrywania podatności. c) System musi umożliwiać skanowanie zasobów w trybie sieciowym (bez lokalnego agenta). d) System musi przeprowadzać operację skanowania w poszukiwaniu podatności tylko dla architektury skanowanego systemu: np. na platformie MS Windows tylko słabości dotyczące tej platformy. e) System musi być w automatyczny sposób zasilany informacjami o nowych podatnościach. f) Skalowalność systemu musi być zapewniona dla dowolnej wielkości sieci. g) System musi umożliwiać elastyczne definiowanie zadań skanowania w taki sposób, aby nie występowały zakłócenia normalnej pracy sieci. h) System musi umożliwiać przeprowadzenie zadań wykrywania podatności zgodnie ze zdefiniowanym harmonogramem, lub na żądanie administratora. i) System musi przedstawiać dane o wynikach skanowania w formie raportów z wyszczególnieniem podatności krytycznych oraz rekomendacjami usunięcia wykrytych podatności. 17

19 j) System musi umożliwiać eksport raportów do różnych formatów m.in. CSV, PDF, HTML, XML 9. Wymagania szczegółowe dla Centrum Certyfikacji 1) Centrum Certyfikacji będzie miało za zadanie wydawanie certyfikatów niekwalifikowanych, co najmniej do następujących zastosowań: uwierzytelnianie użytkowników końcowych, uwierzytelnianie serwerów, zabezpieczenia transmisji, zabezpieczenia danych przechowywanych lokalnie, tworzenia podpisów elektronicznych, 2) Centrum Certyfikacji obsługiwać będzie system KSI ZUS, 3) Centrum Certyfikacji musi być zbudowane w oparciu o hierarchię urzędów certyfikacji, 4) Centrum Certyfikacji musi zapewniać rozbudowę hierarchii urzędów certyfikacji i bezpieczne podłączenie, w sumie do 20 urzędów certyfikacji, które mogą być ustanawiane w przyszłości dla różnych rodzajów grup użytkowników KSI ZUS. 5) Centrum Certyfikacji powinno umożliwiać wydawanie certyfikatów za pośrednictwem Punktów Rejestracji. Oczekiwane jest stworzenie jednego Centralnego Punktu Rejestracji zlokalizowanego w Centrali Zakładu oraz 44 Oddziałowych Punktów Rejestracji zlokalizowanych w poszczególnych Oddziałach Zakładu. 6) W Centralnym Punkcie Rejestracji w Centrali Zakładu będzie odbywała się pełna personalizacja karty elektronicznej (łącznie z personalizacją graficzną). 7) W Oddziałowych Punktach Rejestracji przeprowadzana będzie jedynie personalizacja elektroniczna kart (wymiana kluczy na karcie). Karty będą identyfikowane według wcześniej wykonanej personalizacji w Centralnym Punkcie Rejestracji. 8) Komunikacja Punktu Rejestracji z Centrum Certyfikacji musi odbywać za pośrednictwem oprogramowania do zarządzania cyklem życia kart oraz rozproszonej obsługi użytkowników. 9) Wykonawca dostarczy narzędzia i procedury zapewniające możliwość poprawnego odtworzenia Centrum Certyfikacji po awarii bez utraty informacji o wydanych certyfikatach, w szczególności musi być możliwe unieważnienie certyfikatów wydanych po wykonaniu ostatniej kopii zapasowej serwera, na którym uruchomione jest Centrum Certyfikacji. 10) Wymagania szczegółowe dla oprogramowania Centrum Certyfikacji: a) Użytkownik musi posiadać możliwość sprawdzenia z użytkowanej stacji podstawowych danych o swoim certyfikacie (właściciel, okres ważności, numer seryjny, itp.) np. poprzez interfejs przeglądarki www. Przedstawiane informacje mają dotyczyć certyfikatu znajdującego się na karcie elektronicznej lub w pliku, jak również certyfikatu znajdującego się w Active Directory. b) Użytkownik musi posiadać możliwość odnowienia z użytkowanej stacji swojego certyfikatu przed upływem jego ważności. c) Użytkownik musi posiadać możliwość samodzielnej obsługi sytuacji, gdy zapomni PIN lub odwracalnie zablokuje kartę elektroniczną. d) Listy certyfikatów unieważnionych (ang. Certificate Revocation List) publikowane będą w następujących lokalizacjach: 18

20 katalogu Active Directory dostęp za pośrednictwem protokołu LDAP, dedykowanej witrynie intranetowej dostęp za pośrednictwem bezpiecznego protokołu, katalogu korporacyjnym KRSB. e) Certyfikaty generowane w Centrum Certyfikacji muszą być automatycznie publikowane do katalogu korporacyjnego KRSB oraz Active Directory. f) Certyfikaty generowane muszą być zgodne ze standardem X.509 v.3, z użyciem algorytmów RSA i DSA: g) asymetrycznych: RSA (długość kluczy do b), DSA (długość kluczy do 1024b), h) funkcji skrótu: SHA 1, MD4, MD5. i) Oprogramowanie musi zapewniać obsługę wielu rodzajów (min. 3) kart elektronicznych określonych przez Wykonawcę na etapie projektu implementacji i wykorzystywać specyfikację interfejsu PKCS#11 oraz MS Crypto-API. j) Wykonawca zaproponuje stosowne procedury i wykorzystanie oprogramowania Centrum Certyfikacji dla zapewnienia, w okresie przejściowym (tj. w okresie, gdy zaproponowane przez Wykonawcę typy kart nie będą jeszcze wdrożone w Zakładzie), generowania i dystrybucji certyfikatów i kluczy prywatnych w plikach. k) Oprogramowanie Centrum Certyfikacji musi zapewniać zarządzanie listami CRL oraz unieważnianie certyfikatów. l) Oprogramowanie Centrum Certyfikacji musi zapewniać produkcję pojedynczą i wsadową certyfikatów oraz kluczy do plików w formacie PKCS#12. m) Oprogramowanie Centrum Certyfikacji musi obsługiwać co najmniej dwie drukarki do masowej personalizacji kart elektronicznych. n) Oprogramowanie Centrum Certyfikacji musi zapewniać wydruk kodów PIN użytkowników na kopertach utajnionych. 11) Oprogramowanie Centrum Certyfikacji musi posiadać następujące cechy: a) Zapewniać bezpieczny dostęp do aplikacji Centrum Certyfikacji (zabezpieczenie sprzętowe karta elektroniczna), b) Możliwość generowania raportów związanych z zarządzaniem certyfikatami, c) Współpracować ze skanerem do personalizacji graficznej, d) Posiadać edytor do projektowania formy graficznej do personalizacji, e) Możliwość importowania plików graficznych w formacie JPG, PNG, BMP, GIF, f) Zapewnić sporządzanie i wydrukowanie raportu zawierającego dane dotyczące osób umieszczonych w bazie Centrum Certyfikacji w powszechnie zrozumiałej formie. 12) Centrum Certyfikacji musi oferować mechanizmy umożliwiające weryfikowanie aktualnego statusu certyfikatu. 13) Centrum Certyfikacji musi zapewniać mechanizmy automatycznego zablokowania możliwości logowania się do domeny Active Directory, użytkowników, którym unieważniono certyfikaty 19

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 85 /12 Warszawa, 2012.02.01 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze

7. zainstalowane oprogramowanie. 8. 9. 10. zarządzane stacje robocze Specyfikacja oprogramowania do Opis zarządzania przedmiotu i monitorowania zamówienia środowiska Załącznik nr informatycznego 1 do specyfikacji Lp. 1. a) 1. Oprogramowanie oprogramowania i do systemów

Bardziej szczegółowo

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33

Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 Zakład Ubezpieczeń Społecznych Departament Zamówień Publicznych ul. Szamocka 3, 5, 01-748 Warszawa tel: 22 667 17 04, fax: 22 667 17 33 993200/370/IN- 34 /12 Warszawa, 2012.01.16 Informacja dla Wykonawców,

Bardziej szczegółowo

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle

Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle Serwery LDAP w środowisku produktów w Oracle 1 Mariusz Przybyszewski Uwierzytelnianie i autoryzacja Uwierzytelnienie to proces potwierdzania tożsamości, np. przez: Użytkownik/hasło certyfikat SSL inne

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów:

Szczegółowy opis przedmiotu umowy. 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: Rozdział I Szczegółowy opis przedmiotu umowy Załącznik nr 1 do Umowy Architektura środowisk SharePoint UMWD 1. Środowisko SharePoint UWMD (wewnętrzne) składa się z następujących grup serwerów: a) Środowisko

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni

ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni ZAŁĄCZNIK NR 1.8 do PFU Serwery wraz z system do tworzenia kopii zapasowych i archiwizacji danych - wyposażenie serwerowni 1. Serwer główny 1 szt. Komponent Obudowa Płyta główna Wydajność Pamięć RAM Karta

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia 1. Opis przedmiotu zamówienia Przedmiotem zamówienia jest dostawa oraz wdrożenie Systemu Zarządzania Tożsamością (Identity Management) zwanego

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia

Opis Przedmiotu Zamówienia Załącznik nr 1 do SIWZ Załącznik nr 1 do Umowy CSIOZ/ /2016 Opis Przedmiotu Zamówienia Przedmiotem zamówienia jest realizacja zadania pod nazwą System do backupu urządzeń sieciowych (zwany dalej: Systemem

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Apelacyjny we Wrocławiu, ul. Energetyczna 4, 53-330 Wrocław, woj. dolnośląskie, tel. 071 7987777, faks 071 7987714. Wrocław: Dostawa, instalacja oraz wdrożenie systemu do wydawania i obsługi bezpiecznego podpisu elektronicznego na potrzeby projektu e-protokół. Numer ogłoszenia: 39688-2012; data zamieszczenia: 09.02.2012

Bardziej szczegółowo

1. Zakres modernizacji Active Directory

1. Zakres modernizacji Active Directory załącznik nr 1 do umowy 1. Zakres modernizacji Active Directory 1.1 Opracowanie szczegółowego projektu wdrożenia. Określenie fizycznych lokalizacji serwerów oraz liczby lokacji Active Directory Określenie

Bardziej szczegółowo

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę:

4) odbiór i utylizację zużytych części i materiałów eksploatacyjnych w zamian za comiesięczną opłatę: 1. Opis przedmiotu zamówienia 1. Przedmiotem zamówienia jest uruchomienie i utrzymanie przez okres 12 miesięcy systemu kompleksowej obsługi urządzeń drukujących użytkowanych przez Zamawiającego obejmującego:

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Załącznik nr 2 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Dostawa oraz wdrożenie usług katalogowych Active Directory wraz z zakupem licencji oprogramowania oraz modernizacją serwera na potrzeby ww usługi

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia

Wyjaśnienia treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia Warszawa, dnia 28 sierpnia 2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Wdrożenie witryny intranetowej i systemu zarządzania tożsamością wraz z dostawą licencji" (nr

Bardziej szczegółowo

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM WSMS ZARZĄDZANIE STANDARDEM STACJI ROBOCZYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY WSMS... 4 WSMS AUDIT... 6 WSMS SM...

Bardziej szczegółowo

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9

Karta kibica - wymagania dla systemów stadionowych Strona 1 z 9 System Ekstraklasa Karta kibica Wymagania dla systemów stadionowych Wersja dokumentu: 2.1 Status dokumentu: sprawdzony Data aktualizacji: 2009-09-14 Strona 1 z 9 Spis treści 1 WPROWADZENIE... 3 2 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel. +48 91 4315 363 e-mail: gbi@profipc.pl www.ctera.pl CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42

SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH. info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 SYSTEM VILM ZARZĄDZANIE CYKLEM ŻYCIA ŚRODOWISK WIRTUALNYCH info@prointegra.com.pl tel: +48 (032) 730 00 42 1. WPROWADZENIE... 3 2. KORZYŚCI BIZNESOWE... 4 3. OPIS FUNKCJONALNY VILM... 4 KLUCZOWE FUNKCJE

Bardziej szczegółowo

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA

PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA PROFESJONALNE USŁUGI BEZPIECZEŃSTWA Instalacja i konfiguracja ActivCard Gold i Entrust/PKI w środowisku Microsoft Active Directory Przygotował: Mariusz Stawowski Entrust Certified Consultant CLICO Sp.

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 3 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 3 do Część II SIWZ Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS

PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W CSIZS Załącznik nr 3 do umowy nr 10/DI/PN/2016 PROCEDURA ADMINISTROWANIA ORAZ USUWANIA AWARII I BŁĘDÓW W Rozdział 1. ADMINISTROWANIE 1. Wykonawca, w celu zapewnienia ciągłości funkcjonowania, zobowiązuje się

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ

ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ ZAŁĄCZNIK Nr 1 do CZĘŚCI II SIWZ WYMAGANIA BEZPIECZEŃSTWA DLA SYSTEMÓW IT Wyciąg z Polityki Bezpieczeństwa Informacji dotyczący wymagań dla systemów informatycznych. 1 Załącznik Nr 1 do Część II SIWZ SPIS

Bardziej szczegółowo

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi

AE/ZP-27-16/14. Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi AE/ZP-27-16/14 Załącznik B Oprogramowanie do wykonywania kopii zapasowych oraz zarządzania maszynami wirtualnymi Wykonywanie kopii zapasowych Oprogramowanie do archiwizacji musi współpracować z infrastrukturą

Bardziej szczegółowo

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie:

Zamawiający uwzględnienia odwołanie w niżej wskazanych częściach i modyfikuje SIWZ w następującym zakresie: INFORMACJA O CZĘŚCIOWYM UZNANIU ODWOŁANIA W nawiązaniu do odwołania złożonego przez Zakład Usług Informatycznych OTAGO Sp. z o.o. dotyczącego postępowania WZP-272.40.2014 na dostawę i wdrożenie elektronicznej

Bardziej szczegółowo

11. Autoryzacja użytkowników

11. Autoryzacja użytkowników 11. Autoryzacja użytkowników Rozwiązanie NETASQ UTM pozwala na wykorzystanie trzech typów baz użytkowników: Zewnętrzna baza zgodna z LDAP OpenLDAP, Novell edirectory; Microsoft Active Direcotry; Wewnętrzna

Bardziej szczegółowo

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r.

Sprawa numer: BAK.WZP Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Sprawa numer: BAK.WZP.26.18.2016.30 Warszawa, dnia 16 sierpnia 2016 r. Zaproszenie do udziału w ustaleniu wartości zamówienia publicznego 1. Zamawiający: Skarb Państwa - Urząd Komunikacji Elektronicznej

Bardziej szczegółowo

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia

Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Załącznik nr 1b do SIWZ Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Cześć II Dostawa niewyłącznych, nieograniczonych czasowo 3 sztuk licencji oprogramowania Microsoft Server 2012 R2 DataCenter x64 w celu rozbudowy

Bardziej szczegółowo

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r.

BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. BG-II-211/35/2013-7 Warszawa, 30.09.2013 r. Dotyczy: postępowania prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji na oprogramowanie serwera systemu poczty elektronicznej oraz system

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY

PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU UMOWY Załącznik nr 4 do Umowy Nr... z dnia...r. znak sprawy: 53/DI/PN/2010 MINISTERSTWO PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ ul. Nowogrodzka 1/3/5, 00-513 Warszawa www.mpips.gov.pl PROCEDURY AKCEPTACJI ORAZ ODBIORU PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r.

str. 1 Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Oświęcim, dnia r. Oświęcim, dnia 16.07. 2015 r. Państwowe Muzeum Auschwitz-Birkenau w Oświęcimiu ul. Więźniów Oświęcimia 20 32-603 Oświęcim Informacja o zmianie treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia Modyfikacja

Bardziej szczegółowo

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER

PR P E R Z E E Z N E T N A T C A JA C JA KO K RP R O P RA R C A Y C JN Y A JN ACTINA DATA MANAGER PREZENTACJA KORPORACYJNA ACTINA DATA MANAGER Oprogramowanie Actina Data Manager (ADM) Podstawowe zagadnienia: 1. Zastosowanie 2. Grupa docelowych uŝytkowników 3. Bezpieczeństwo 4. Środowisko pracy 5. MoŜliwości

Bardziej szczegółowo

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych.

27/13 ZAŁĄCZNIK NR 4 DO SIWZ. 1 Serwery przetwarzania danych. 1.1 Serwery. dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 Serwery przetwarzania danych 1.1 Serwery dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 2. serwerów przetwarzania danych. 1 1.2 Konsola zarządzająca serwerami dostawa, rozmieszczenie i zainstalowanie 1. konsoli

Bardziej szczegółowo

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE)

ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) Załącznik nr 1D do Umowy z dnia.2014r. ZAŁACZNIK NR 1D KARTA USŁUGI Utrzymanie Systemu Poczty Elektronicznej (USPE) 1. INFORMACJE DOTYCZĄCE USŁUGI 1.1. CEL USŁUGI: W ramach Usługi Usługodawca zobowiązany

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej

ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej ZAPYTANIE CENOWE dotyczące Opracowania Projektu i Wdrożenie Systemu Zarządzania Zasobami Infrastruktury Techniczno-Systemowej w ramach projektu "Rozwój systemu informatycznego ZUS wspomagającego udostępnianie

Bardziej szczegółowo

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r.

EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. EZ/2009/697/92/09/ML Warszawa, dnia 23.11.2009 r. dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego w trybie przetargu nieograniczonego na Dostawę licencji oprogramowania do zarządzania back upem

Bardziej szczegółowo

Referat pracy dyplomowej

Referat pracy dyplomowej Referat pracy dyplomowej Temat pracy: Wdrożenie intranetowej platformy zapewniającej organizację danych w dużej firmie na bazie oprogramowania Microsoft SharePoint Autor: Bartosz Lipiec Promotor: dr inż.

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami:

ZAPYTANIE OFERTOWE. Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest migracja

Bardziej szczegółowo

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL

1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL 1.1. Założenia dla architektury korporacyjnej EPL Podczas tworzenia koncepcji architektury korporacyjnej mieliśmy na celu zaproponowanie takich zmian architektonicznych, które wprowadzałyby w Urzędzie

Bardziej szczegółowo

Strona znajduje się w archiwum.

Strona znajduje się w archiwum. Strona znajduje się w archiwum. Zapytanie odnośnie SIWZ w postępowaniu na dostawę oprogramowania, sprzętu i wdrożenie dedykowanego systemu backupowego dla serwerów Unix oraz Windows w MSP Warszawa, dnia

Bardziej szczegółowo

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym).

Druk Poczty Polskiej Potwierdzenie Odbioru. Kody kreskowe mogą być przez System nadrukowane na ww. druki lub naklejone (naklejka z kodem kreskowym). znak: NFA/2910-6-DK/08 Poznań, dnia 26 września 2008r. W związku pytaniami przesłanymi przez jednego z Wykonawców w dniu 23 września 2008 r. dotyczącymi przetargu nieograniczonego na zakup systemu obiegu

Bardziej szczegółowo

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER

Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Infrastruktura klucza publicznego w sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Konferencja i3 Wrocław, 2 grudnia 2010 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura Klucza Publicznego Zastosowania certyfikatów X.509 Jak to

Bardziej szczegółowo

System generacji raportów

System generacji raportów Zalety systemu Czym jest ProReports? prostota instalacji, wieloplatformowość (AIX, Linux, Windows, Solaris), obsługa popularnych formatów (PDF, XLS, RTF, HTML,TXT,XML,CSV), obsługa wielu baz danych, raporty

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZMÓWIENIA Przedmiot zamówienia Przedmiotem zamówienia jest instalacja systemu wydawania kluczy w obiekcie PGE Dystrybucja S.A. Oddział Łódź Miasto znajdującym się w Zgierzu,

Bardziej szczegółowo

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego

Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe. Parametry wymagane przez Zamawiającego Zmieniona Tabela nr 1a - Oprogramowanie antywirusowe Lp. Parametry wymagane przez Zamawiającego (nazwa oferowanego oprogramowania) Parametry oferowane przez Wykonawcę (TAK- parametry zgodne z wymaganymi

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ

Odpowiedź Zamawiającego w ramach zgłoszonych wniosków o wyjaśnienie SIWZ Warszawa, 2016-04-19 WIF.261.3.2016 Wszyscy Wykonawcy Dotyczy: postępowania o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonego w trybie przetargu nieograniczonego na zaprojektowanie, wykonanie i wdrożenie

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1)

Wyjaśnienia/Zmiana treści specyfikacji istotnych warunków zamówienia (1) Sygnatura postępowania: BZP/29/DI/2015 BGK BANK GOSPODARSTWA KRAJOWEGO Warszawa, 19 maja 2015 r. Zamawiający: Bank Gospodarstwa Krajowego Al. Jerozolimskie 7 00-955 Warszawa Biuro Zamówień Publicznych

Bardziej szczegółowo

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA

EPA Systemy Sp. z o.o. Przedstawiciel CTERA Networks Ltd w Polsce Tel CTERA CTERA PROFESJONALNE ROZWIĄZANIA DO BACKUPU I ARCHIWIZACJI DANYCH DLA MAŁYCH I ŚREDNICH FIRM ORAZ KORPORACJI CTERA Networks specjalizuje się w systemach do magazynowania i ochrony danych, realizowanych

Bardziej szczegółowo

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP "CC"

Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP CC Systemy obiegu informacji i Protokół SWAP Grzegorz Blinowski "CC" Grzegorz.Blinowski@cc.com.pl http://www.cc.com.pl/ tel (22) 646-68-73; faks (22) 606-37-80 Problemy Integracja procesów zachodzących w

Bardziej szczegółowo

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego

OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego ZADANIE V OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA w odniesieniu do zadania antywirus - dostawa oprogramowania antywirusowego A. ROZMIARY I CHARAKTER ZADANIA 1. W ramach dostawy oprogramowania antywirusowego Szpital

Bardziej szczegółowo

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych)

Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator szkolnej pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Miejsce prowadzenia szkolenia Program szkolenia KURS SPD i PD Administrator pracowni internetowej Kurs MD1 Kurs MD2 Kurs MD3 (dla szkół ponadgimnazjalnych) Pracownie komputerowe znajdujące się w wyznaczonych

Bardziej szczegółowo

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego,

- w firmie AGD, w komputerze używanym przez sekretarkę oraz trzech akwizytorów stwierdzono usterkę systemu komputerowego, 1. Projekt realizacji prac prowadzących do zlokalizowania i usunięcia usterek systemu komputerowego, w zakresie diagnozowania wstępnego, ustalenia przyczyn usterek i usunięcia usterek. 2. Założenia do

Bardziej szczegółowo

Produkty. MKS Produkty

Produkty. MKS Produkty Produkty MKS Produkty czerwiec 2006 COPYRIGHT ArkaNET KATOWICE CZERWIEC 2006 KOPIOWANIE I ROZPOWSZECHNIANIE ZABRONIONE MKS Produkty czerwiec 2006 Wersja dokumentu W dokumencie użyto obrazków zaczerpniętych

Bardziej szczegółowo

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń

System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń System kontroli kosztów oraz dostępu do urządzeń Jest to wielomodułowy system, komponowany według potrzeb oraz wymagań Klienta dający możliwość kontroli wykonywanych zadań, w tym monitorowanie kosztów

Bardziej szczegółowo

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r.

Strona 1 z 6. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. Warszawa, dnia 8 września 2010 r. MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH i ADMINISTRACJI BIURO ADMINISTRACYJNO FINANSOWE 02-591 Warszawa, ul. Stefana Batorego 5 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia

Bardziej szczegółowo

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia.

Zmiana treści Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 ZP.271.1.2013 Czerwionka-Leszczyny

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. Opis oferowanego przedmiotu zamówienia Załącznik 1C do SIWZ Opis oferowanego przedmiotu zamówienia w postępowaniu pn. Dostawa sprzętu komputerowego i oprogramowania dla Urzędu Miejskiego w Słupsku w ramach projektu pn. e-urząd dodaj do ulubionych!

Bardziej szczegółowo

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Oprogramowanie antywirusowe musi spełniać następujące wymagania minimalne: ZAŁĄCZNIK NR 1 do specyfikacji OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ILOŚCIOWO-JAKOŚCIOWA Oprogramowanie antywirusowe na komputery i serwery Windows klasy Internet Security lub równoważny Lp. Opis Oferowane

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Opolskiego na lata 2007-2013 inwestujemy w

Bardziej szczegółowo

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne:

Serwerowy system operacyjny musi spełniać następujące wymagania minimalne: Zadanie nr 1.4: Serwerowy system operacyjny Lp. Zwartość karty Opis 1 Specyfikacja techniczna / funkcjonalna przedmiotu zamówienia Zakres przedmiotu zamówienia obejmuje dostarczenie i wdrożenie Serwerowego

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców

WYDZIAŁ INFORMATYKI. Warszawa, 2010.04.16. Do wszystkich Wykonawców WYDZIAŁ INFORMATYKI ul. Świętokrzyska 14 B, skr. poczt. 411, U.P. Warszawa 1, 00-950 Warszawa tel. (22)5567518, e-mail: anna.przylecka@pkn.pl Warszawa, 2010.04.16 Do wszystkich Wykonawców Dotyczy: postępowania

Bardziej szczegółowo

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania

Tom 6 Opis oprogramowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli obmiaru do celów fakturowania Część 8 Narzędzie do kontroli danych elementarnych, danych wynikowych oraz kontroli Diagnostyka stanu nawierzchni - DSN Generalna Dyrekcja Dróg Krajowych i Autostrad Warszawa, 21 maja 2012 Historia dokumentu

Bardziej szczegółowo

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych

Windows Serwer 2008 R2. Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Windows Serwer 2008 R2 Moduł 8. Mechanizmy kopii zapasowych Co nowego w narzędziu Kopia zapasowa? 1. Większa elastyczność w zakresie możliwości wykonywania kopii zapasowych 2. Automatyczne zarządzanie

Bardziej szczegółowo

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT <NAZWA PROJEKTU> WERSJA <NUMER WERSJI DOKUMENTU> Załącznik nr 4.6 do Umowy nr 35-ILGW-253-.../20.. z dnia... MINISTERSTWO FINANSÓW DEPARTAMENT INFORMATYKI PLAN ZARZĄDZANIA KONFIGURACJĄ OPROGRAMOWANIA PROJEKT WERSJA

Bardziej szczegółowo

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji

Program Płatnik 10.01.001. Instrukcja instalacji Program Płatnik 10.01.001 Instrukcja instalacji S P I S T R E Ś C I 1. Wymagania sprzętowe programu Płatnik... 3 2. Wymagania systemowe programu... 3 3. Instalacja programu - bez serwera SQL... 4 4. Instalacja

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1

Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych. Moduł 1 Wprowadzenie do sieciowych systemów operacyjnych Moduł 1 Sieciowy system operacyjny Sieciowy system operacyjny (ang. Network Operating System) jest to rodzaj systemu operacyjnego pozwalającego na pracę

Bardziej szczegółowo

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1

Wstęp... ix. 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Spis treści Wstęp... ix 1 Omówienie systemu Microsoft Windows Small Business Server 2008... 1 Składniki systemu Windows SBS 2008... 1 Windows Server 2008 Standard... 2 Exchange Server 2007 Standard...

Bardziej szczegółowo

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013

Wszyscy uczestnicy postępowania NS: SZW/NZ/2268-57/PN/2013 Szpital Wojewódzki im. dr. Ludwika Rydygiera w Suwałkach 16-400 Suwałki, ul. Szpitalna 60 tel. 87 562 94 21 fax 87 562 92 00 e-mail: wojewodzki@szpital.suwalki.pl NIP 844-17-86-376 REGON 790319362 L.dz.

Bardziej szczegółowo

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL

Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Sieciowa instalacja Sekafi 3 SQL Niniejsza instrukcja opisuje instalację Sekafi 3 SQL w wersji sieciowej, z zewnętrznym serwerem bazy danych. Jeśli wymagana jest praca jednostanowiskowa, należy postępować

Bardziej szczegółowo

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia

Parametr 19: MoŜliwość. podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe. połączenia Parametr 11: podzielenia reguł firewalla na logiczne grupy, pomiędzy którymi występują kaskadowe połączenia. Parametr 12: definiowania tzw. reguł dynamicznych na firewallu, automatycznie wyłączających

Bardziej szczegółowo

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP

WYKONAWCY. Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP GOZ-353-221-22/2011 Warszawa, dnia 1 września 2011 r. WYKONAWCY Dotyczy: przetargu nieograniczonego na budowę wortalu i systemu poczty elektronicznej PIP Stosownie do postanowień art. 38 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ

Wykonawcy biorący udział w postępowaniu ZMIANA TREŚCI SIWZ Nr sprawy: OR.VII.272.50.2011 Łódź, dnia 25 lipca 2011 r. Zamawiający Województwo Łódzkie Prowadzący postępowanie Urząd Marszałkowski w Łodzi Wydział ds. Zamówień Publicznych 90-051 Łódź, al. Piłsudskiego

Bardziej szczegółowo

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2

Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Steve Suehring Egzamin 70-414 Implementowanie zaawansowanej infrastruktury serwerowej Windows Server 2012 R2 Przekład: Leszek Biolik APN Promise, Warszawa 2014 Spis treści Wstęp................................................................

Bardziej szczegółowo

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2

Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Podstawowe możliwości programu Spectro Market Faktura 2011.2 Obsługa faktur VAT sprzedaży, zaliczki, marży. Obsługa faktur korygujących. Tworzenie not. Tworzenie pokwitowań. Budowane i obsługa kartotek:

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC.

Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Instrukcja postępowania w celu złożenia podpisu elektronicznego na dokumentach składanych do SISC za pośrednictwem portalu PUESC. Wersja 1.2 z dnia 14.08.2015 r. ul. Świętokrzyska 12, 00-916 Warszawa tel.:

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET

OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Security Systems Risk Management OPROGRAMOWANIE KEMAS zbudowane jest na platformie KEMAS NET Oprogramowanie firmy KEMAS jest zbudowane na bazie pakietu programowego- KEMAS NET- dedykowanego do zarządzania

Bardziej szczegółowo

ODPOWIEDZI I. Pytania formalne: 1. Zamawiający dopuszcza złożenie oferty tylko na część przedmiotu Zamówienia. 2. Zamawiający dopuszcza wniesienie zabezpieczenia w postaci gwarancji bankowej. II. Serwery:

Bardziej szczegółowo

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin

Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Serock warsztaty epuap 28 październik 2009 r. Sławomir Chyliński Andrzej Nowicki WOI-TBD Szczecin Plan prezentacji euw: 1. Architektura systemu i komponenty 2. Zarządzanie obszarem wspólnym 3. Wniosek

Bardziej szczegółowo

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r.

Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. Instrukcja postępowania w celu uzyskania certyfikatu niekwalifikowanego SC Wersja 1.5 z dnia 14.08.2015 r. www.e-clo.gov.pl Spis treści SŁOWNIK PRZYJĘTYCH SKRÓTÓW I TERMINÓW... 3 1. URUCHOMIENIE OPROGRAMOWANIA

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych

Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Opis techniczny urządzeń wielofunkcyjnych Grupa I wysokonakładowe, monochromatyczne urządzenia wielofunkcyjne 5szt. Grupa II wysokonakładowe, kolorowe urządzenia wielofunkcyjne 10 szt. Grupa III monochromatyczne

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r.

Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Załącznik nr 1 do pisma znak..- BPSP-230-52-MMK/13 z dnia 20 sierpnia 2013r. Pytanie nr 18 Jakie rozwiązanie w istniejącej infrastrukturze jest wykorzystywane do szyfrowania danych? Odpowiedź nr 18 W istniejącej

Bardziej szczegółowo

Opis przedmiotu zamówienia

Opis przedmiotu zamówienia \ Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Infrastruktura i Środowisko Postępowanie nr: WB.2420.5.2014.NG Załącznik nr 5 do

Bardziej szczegółowo

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED

KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED KOMPUTEROWY SYSTEM WSPOMAGANIA OBSŁUGI JEDNOSTEK SŁUŻBY ZDROWIA KS-SOMED Podręcznik użytkownika Katowice 2010 Producent programu: KAMSOFT S.A. ul. 1 Maja 133 40-235 Katowice Telefon: (0-32) 209-07-05 Fax:

Bardziej szczegółowo

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD

Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Załącznik nr 1i do SIWZ Wymagana dokumentacja Systemów dziedzinowych i EOD Strona 1 z 10 Spis treści 1. Działania organizacyjne i przygotowawcze do wdrożenia... 3 1.1 Opracowanie dokumentacji na potrzeby

Bardziej szczegółowo

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych

Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Elektroniczna Ewidencja Materiałów Wybuchowych Dyrektywa Dyrektywa Komisji Europejskiej 2012/4/UE z dnia 22 lutego 2012 określa obowiązek wprowadzenia w życie elektronicznej ewidencji materiałów wybuchowych

Bardziej szczegółowo

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA NOWY OPIS TECHNICZNY PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Załącznik nr 4 do SIWZ/ załącznik do umowy Przedmiotem zamówienia jest dostawa 2 serwerów, licencji oprogramowania wirtualizacyjnego wraz z konsolą zarządzającą

Bardziej szczegółowo

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego.

1. System powinien pozwalać na bezpieczne korzystanie z aplikacji firmowych poza centralą jak i wewnątrz sieci Zamawiającego. Przedmiotem zamówienia jest zaprojektowanie i wdrożenie systemu zdalnego, bezpiecznego dostępu do zasobów wewnętrznej sieci teleinformatycznej z poziomu urządzeń typu notebook. Wymagania dla systemu: 1.

Bardziej szczegółowo

WdroŜenie infrastruktury klucza publicznego w firmie Polkomtel S.A. Mateusz Kantecki. Polkomtel S.A.

WdroŜenie infrastruktury klucza publicznego w firmie Polkomtel S.A. Mateusz Kantecki. Polkomtel S.A. WdroŜenie infrastruktury klucza publicznego w firmie Polkomtel S.A. Mateusz Kantecki Polkomtel S.A. Agenda Wymagania biznesowe Architektura rozwiązania O czym warto pamiętać wdraŝając PKI Q&A Agenda Wymagania

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM

PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM Urząd Gminy Kęty Dokument Systemu Zarządzania Bezpieczeństwem Informacji PROCEDURY ZARZĄDZANIA SYSTEMEM INFORMATYCZNYM ZATWIERDZENIE DOKUMENTU Sporządził Sprawdził Zatwierdził Volvox Consulting Pełnomocnik

Bardziej szczegółowo

PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Szyfrowanie. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.3.1 wersja 1.2

PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Szyfrowanie. OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.3.1 wersja 1.2 PKI NBP Polityka Certyfikacji dla certyfikatów ESCB Szyfrowanie OID: 1.3.6.1.4.1.31995.1.2.3.1 wersja 1.2 Departament Bezpieczeństwa NBP Warszawa, 2015 Spis treści 1. Wstęp 1 1.1 Wprowadzenie 1 1.2 Nazwa

Bardziej szczegółowo

I Przedmiot Zamówienia:

I Przedmiot Zamówienia: Nitrotek Sp. z o.o. ul. Krynicka 40/7 50-555 Wrocław DOTACJE NA INNOWACJE. Inwestujemy w waszą przyszłość. Wrocław, dnia 07.05.2013 r. Zapytanie ofertowe W związku z realizacją projektu Wdrożenie nowoczesnego

Bardziej szczegółowo

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym STORK Szymon Małachowski

Instrukcja zarządzania systemem informatycznym  STORK Szymon Małachowski Instrukcja zarządzania systemem informatycznym służącym do przetwarzania danych osobowych w sklepie internetowym www.stork3d.pl prowadzonym przez firmę STORK Szymon Małachowski Właścicielem materialnych

Bardziej szczegółowo

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER

Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Wdrożenie infrastruktury klucza publicznego (PKI) dla użytkowników sieci PIONIER Ireneusz Tarnowski Wrocławskie Centrum Sieciowo-Superkomputerowe Poznań, 4 listopada 2009 Plan wystąpienia PKI Infrastruktura

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA BL-VI.272.94.2012 zał. nr 2 do siwz SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA I. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA OBEJMUJE: 1. Dostawę, instalację i uruchomienie Systemu do zarządzania projektami dla Programu Ochrony

Bardziej szczegółowo

Bazy danych 2. Wykład 1

Bazy danych 2. Wykład 1 Bazy danych 2 Wykład 1 Sprawy organizacyjne Materiały i listy zadań zamieszczane będą na stronie www.math.uni.opole.pl/~ajasi E-mail: standardowy ajasi@math.uni.opole.pl Sprawy organizacyjne Program wykładu

Bardziej szczegółowo

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ).

Odpowiedź: Zamawiający podtrzymuje zapisy dotyczące kar umownych zawarte w 5 Ogólnych warunków umowy (załącznik nr 8 do SIWZ). MINISTERSTWO SPRAW WEWNĘTRZNYCH Biuro Administracyjno-Finansowe Warszawa, dnia 25 czerwca 2013 BAF VI 2374 1-26/2013 Wykonawcy ubiegający się o udzielenie zamówienia publicznego nr 26/BAF-VI/PN/13 na Zakup,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zamawiający. Przedmiot zapytania ofertowego. Wrocław, dnia 23.03.2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Wrocław, dnia 23.03.2015 r. W związku z realizacją przez Nova Telecom spółka z ograniczoną odpowiedzialnością, projektu pn.: Wdrożenie zintegrowanego systemu klasy B2B, umożliwiającego

Bardziej szczegółowo

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1.

Zintegrowany system usług certyfikacyjnych. Dokumentacja użytkownika. Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów. Wersja dokumentacji 1. Dokumentacja użytkownika Zintegrowany system usług certyfikacyjnych Obsługa wniosków certyfikacyjnych i certyfikatów Wersja dokumentacji 1.05 Unizeto Technologies SA - www.unizeto.pl Autorskie prawa majątkowe

Bardziej szczegółowo

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO

DOTYCZY KLIENTA PKO BIURO OBSŁUGI LEASING ZAPYTANIE O INFORMACJĘ OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE DLA PKO ZAPYTANIE O INFORMACJĘ DOTYCZY OTYCZY: DOSTAWY PLATFORMY ELEKTRONICZNE BIURO OBSŁUGI KLIENTA DLA PKO LEASING SA SA PKO ŁÓDŹ, MARZEC 2014 PYTAJĄCY PKO Leasing SA ul. Śmigłego Rydza 20, 93 281 Łódź tel.

Bardziej szczegółowo

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych

Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Załącznik nr 1 do SIWZ - OPZ Opis Przedmiotu Zamówienia na dostawę sprzętu i oprogramowania do tworzenia kopii zapasowych Strona 1 z 7 Dokumentacja Oprogramowanie standardowe Umowa Urządzenia Słownik pojęć

Bardziej szczegółowo

Praca w sieci z serwerem

Praca w sieci z serwerem 11 Praca w sieci z serwerem Systemy Windows zostały zaprojektowane do pracy zarówno w sieci równoprawnej, jak i w sieci z serwerem. Sieć klient-serwer oznacza podłączenie pojedynczego użytkownika z pojedynczej

Bardziej szczegółowo

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy.

Cena powinna zawierać koszt użytkowania niezbędnego oprogramowania serwera i bazy danych na okres obowiązywania umowy. ZAPYTANIE OFERTOWE Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi (MRiRW) zwraca się z prośbą o złożenie oferty cenowej zgodnie z przedstawionymi wymogami: 1. Przedmiot zamówienia: Przedmiotem zamówienia jest hosting

Bardziej szczegółowo