:J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ":J LZaXdbZ. Na zakończenie. Finally. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz. How to improve your chances of getting a better job,"

Transkrypt

1 Na zakończenie Finally EU Welcome pomaga wszystkim obywatelom krajów Unii Europejskiej, którzy mieszkają i pracują w Southampton i okolicach. Prowadzimy regularne wieczory porad i służymy pomocą także w innym czasie. Można skontaktować się z nami drogą mailową lub poprzez naszą stronę internetową która posiada informacje w wielu językach. Można również zadzwonić na nasz numer EU Welcome is here to help all people from EU countries to have come to live and work in and around Southampton. We run regular advice evenings and are available to help people at other times. You can contact us by or through our website which has info in lots of languages. You can also call us on Specjalne podziękowania dla Bogusi Wesołowskiej za pomoc w przygotowaniu niniejszego poradnika oraz dla Southampton City Council za wsparcie finansowe. A special thanks to Bogusia Wesołowska for help in preparing this guide, and to Southampton City Council for their financial support. Jak zwiększyć szanse znalezienia lepszej pracy oraz How to improve your chances of getting a better job, :J LZaXdbZ lll#zjlzaxdbz#dg\

2 Wstęp Niniejsza broszura została stworzona przez EU Welcome w Southampton, aby pomóc tym, którzy mają pracę, lecz w zbyt małym dla nich wymiarze godzin lub woleliby mieć taką pracę, która dawałaby im większą satysfakcję czy też pracę, która lepiej odpowiadałaby ich kwalifikacjom, umiejętnościom i wykształceniu. Czasem łatwo przyzwyczajamy się do czegoś, co nie wydaje się być takie złe, ale nie jest najlepsze! I Ty masz talent! Czas, aby go wykorzystać! Możesz również zechcieć skorzystać z naszych pozostałych broszur. Pracując w Southampton jest podstawowym poradnikiem na temat prawa zatrudnienia i kwestii związanych z pracą, Pracować legalnie zaś porusza w szczegółach kwestie związane Programem Rejestracji Pracowników (Worker Registration Scheme) oraz kwestie związane z samozatrudnieniem. Te i inne nasze broszury są dostępne przy wejściu do kościoła St Edmund s Church znajdującego się na Inner Avenue, Southampton SO15 2EQ oraz na naszej stronie internetowej przypomnienie odnośnie rejestracji pracowników. Ważne jest, abyś zgłosił swoje zatrudnienie w ciągu jednego miesiąca zgodnie z Programem Rejestracji Pracowników (Workers Registration Scheme), nawet jeśli twój partner/ka pracuje, gdyż wpłynie to na przyszłe świadczenia i zapewni legalne zatrudnienie. W razie zmiany pracodawcy musisz zgłosić ten fakt, a zostanie Ci wydane nowe zaświadczenie bez dodatkowej opłaty. Możesz zostać ukarany, jeśli pracujesz bez introduction This booklet has been produced by EU Welcome in Southampton to help people who find themselves unemployed or under-employed. By underemployed we mean those who have some work, but would rather have more, or work they can really enjoy, or that fits their qualifications, skills and training better. Sometimes, for all of us, it s easy to settle into something that is ok, but isn t the best! You ve got talent! It s time to use it! You might also find some of our other booklets useful. Working in Southampton is a basic guide to employment rights and work related issues, whilst Working Legally talks in detail about the Worker Registration Scheme, and how to go self employed. These and our other booklets are available in the entrance to St Edmund s Church on the Inner Avenue, Southampton SO15 2EQ or can be downloaded from our website a reminder about Workers registration. It is vital that you register you employment within one month under the Workers Registration Scheme, even if you have a partner who also works, as this will affect later claims for welfare benefits, and also ensure your employment is legal. If you move employers, you must register the change and a fresh certificate will be issued without extra charge. You can be fined Nie trzeba się jednak ograniczać tylko do jednego czy dwóch sposobów. Poniżej podajemy przykłady jeszcze innych metod. Może okazać się, że próbowaliśmy już ich wszystkich, ale może też być tak, że któregoś z poniższych sposobów jeszcze nie wypróbowaliśmy. Odpowiadanie na ogłoszenia w Job Centre Odpowiadanie na ogłoszenia w prasie lokalnej i specjalistycznej Odpowiadanie na ogłoszenia na stronach internetowych firm oraz pracodawców publicznych, takich jak służba zdrowia (NHS) czy lokalne władze (Hampshire County Council, Southampton City Council) Rejestracja w agencjach pracy tymczasowej oraz agencjach specjalizujących się w konkretnych branżach. Jeśli chodzi o te ostatnie, to można to zrobić albo odwiedzając daną agencję, albo wysyłając do nich swoje CV przez ich stronę internetową Rejestracja na portalach internetowych, m. in. takich jak: Networking, czyli zasięganie języka u znajomych Mamy nadzieję że nasze wskazówki okażą się przydatne. Życzymy powodzenia. not have to limit ourselves to just one or two methods. Below you can find a list of various methods of job hunting. You might find that you have already tried all of them, but perhaps there will be something you have not tried yet. Applying for adverts in the Job Centre Applying for adverts in local and specialist press Applying for online adverts and to adverts on websites of companies or public employers, such as the NHS or local authorities (Hampshire County Council, Southampton City Council) Registering in high-street or specialist agencies. As far as the latter are concerned, we can register either through visiting a particular branch or registering online through the agency website Registration on various jobsites, such as (amongst others): Networking, e.g. asking our friends and acquaintances We hope that our tips will prove useful. Good luck! 2 27

3 Przygotujmy sobie listę pytań, jakie chcielibyśmy zadać naszemu przyszłemu pracodawcy. Przykładowo możemy chcieć zapytać o plany rozwoju firmy, o to jak duży będzie zespół, w którym mamy pracować, jakie są dalsze etapy procesu rekrutacji, kiedy będziemy mogli poznać wyniki itp. Ale uwaga: nie pytajmy od razu o stawkę/ wynagrodzenie, urlop czy inne benefity. Jeśli bardzo zależy nam na odpowiedzi na te pytania, to zostawmy je sobie na koniec. Zapytani o powody chęci zmiany pracy powstrzmajmy się od narzekania na naszego obecnego/poprzedniego pracodawcę. To jest źle widziane. Mówmy raczej o chęci rozwoju naszej kariery, spróbowania sił w nowej branży czy też o chęci znalezienia pracy związanej z zawodem czy wykształceniem. Na koniec rozmowy podziękujmy naszemu rozmówcy za zaproszenie nas na rozmowę. metody pracy poszukiwania Ostatnia część naszego poradnika to kilka uwag dotyczących różnorakich metod poszukiwania pracy. Wielu z nas korzysta głównie z kontaktów nawiązanych dzięki znajomym osobom lub też szuka pracy przez jedną lub dwie wybrane agencje. past. Let s think about experiences form our previous jobs, internships or from school, or about difficult situations when we coped particularly well. Let s also prepare a list of questions we would like to ask our future employer. For example we might want to ask about business development plans, about the size of the team we would work in, what the next stages of the recruitment process are, when we will know if we are successful etc. We should not however ask immediately about wages/salary, holidays or other benefits. If it is really important for us to know this, then we should ask these questions at the very end. When asked about reasons for wanting to change our current job let s refrain from complaining about our current employer. It is just not perceived appropriate. Let s instead talk about career development, wanting to try a different industry or about wanting to find a job in our profession or corresponding with our education. At the end of the interview we should thank the interviewer for inviting us. job hunting methods This last section contains a few ideas regarding various methods of job hunting. A lot of us only use networking through friends or one or two agencies when we are looking for a job. We do zgłoszenia. Jeśli nie zgłosiłeś faktu podjęcia zatrudnienia i pracujesz już od pewnego czasu zalecamy, abyś zgłosił je już TERAZ! o Nie! jestem bezrobotny! Nie jesteś sam! Przechodzimy przez najgorszy od dziesięcioleci kryzys gospodarczy w UK, a poziom bezrobocia znacznie wzrósł. Jeśli we właściwy sposób zgłosiłeś swoje zatrudnienie do Home Office zgodnie z Programem Rejestracji Pracowników oraz pozostawałeś zarejestrowany w tym programie i powiadamiałeś o kolejnych zmianach pracy przez rok, powinieneś być upoważniony do otrzymania zasiłków, które pomogą Ci w tym niełatwym czasie. Brytyjski system przyznawania zasiłków działa czasem w sposób powolny i jest bardzo skomplikowany! Możesz potrzebować pomocy i wsparcia. EU Welcome może nieodpłatnie pomóc Ci w wypełnianiu odpowiednich formularzy. Następujące dwie organizacje mogą również okazać się pomocne: Housing and Money Advice Outreach Team (wydział poradnictwa mieszkaniowego i finansowego). Jeśli jesteś prywatnym najemcą lub właścicielem domu i masz problem z zapłatą czynszu czy spłatą kredytu możesz otrzymać pomoc od wydziału poradnictwa mieszkaniowego i finansowego przy Radzie Miasta (City Council). Możesz skontaktować się z nimi poprzez Gateway przy Southampton City Council lub dzwoniąc na numer , bądź drogą mailową if you work without registering. If you haven t registered and have been working for some time, we would still encourage you to register NOW! oh No! i m unemployed! You re not alone! We ve been going through the worst economic crisis in the UK for decades, and unemployment levels have risen sharply. If you registered properly with the Home Office under the Worker Registration Scheme, and continued under that scheme for a year, you should be entitled to benefits to help you through this time. The UK benefits system can be slow and is very complicated! You may need help and support. EU Welcome can help with form filling free of charge. the following two organisations might be able to help you too: Housing and Money Advice Outreach Team. If you are a private tenant or home owner who has difficulty paying your rent or mortgage, you can receive help from the City Council s Housing and Money Advice Outreach Team. You can contact them through Gateway at Southampton City Council or by phone or 26 3

4 southampton advice and representation centre (cetrum doradztwa i reprezentacji) Southampton Advice and Representation Centre (SARC) oferuje porady w zakresie pobierania świadczeń socjalnych oraz porady dotyczące zatrudnienia. Biuro znajduje się na 11 Porchester Road, Woolston, SO19 2JB, aby się umówić należy zadzwonić pod numer EU Welcome dostarcza tłumaczeń na język polski w przypadku obu wyżej wymienionych organizacji. Nie Wpadaj W panikę! Utrata pracy czy trudności w jej znalezieniu mogą wydawać się nam końcem świata, lecz często w życiu gdy jedne drzwi się zamykają, otwierają się inne! Brak pracy może obniżyć Twoją pewność siebie, staraj się jednak być dobrej myśli i nie poddawać się. job seekers allowance (zasiłek dla osób poszukujących pracy) i prawo do pobytu. Jeśli przepracowałeś co najmniej rok będąc zarejestrowanym w Worker Registration Scheme, jeśi stracisz pracę możesz się ubiegać o przyznanie Ci zasiłku dla osób poszukujących pracy. Będąc obywatelem jendego z krajów A8 (osiem krajów, które wstąpiły do Unii Europejskiej w maju 2004 roku) musisz pomyślnie przejść test sprawdzający czy należą Ci się zasiłki. Test ten zwany jest right to reside (prawem pobytu). Najprostszym sposobem na sprawdzenie, czy mamy prawo pobytu jest otrzymanie statusu osoby poszukującej pracy, przepracowawszy w UK legalnie ponad rok. Po przepracowaniu w UK pięciu lat, powinieneś otrzymać prawo southampton advice and representation centre Southampton Advice and Representation Centre (SARC) offers advice regarding benefits and employment issues. Their office is at 11 Porchester Road, Woolston, SO19 2JB and you can telephone for an appointment on EU Welcome provides translation into Polish for both the above organisations. don t panic! Losing your job or not finding work may seem like the end of the world, but often in life, when one door closes another one opens! Unemployment can really knock your self-confidence. Keep positive and determined. job seekers allowance and right to reside. If you have completed a year s work under the Worker Registration Scheme, you may be able to claim Job Seekers Allowance if you lose your job. As a person from an A8 country (the 8 countries that joined the EU in May 2004) you have to pass a benefit test called the right to reside. The easiest way to satisfy this test is by being a job seeker who has worked legally in the UK for over one year. One you have worked in the UK for five years you should be regarded as have acquired bardzo zacinać. Wtedy pracodawca może odnieść blędne wrażenie o naszym braku doświadczenia. Starajmy się jak najwięcej uśmiechać i utrzymywać dobry kontakt wzrokowy, tj. nie gapić się na rozmówcę, ale i nie uciekać wzrokiem. Nie bójmy się poprosić o wyjaśnienie jeśli czegoś nie zrozumiemy. To, że nie władamy językiem angielskim perfekcyjnie nie oznacza, że nie jesteśmy dobrym kandydatem. Nie pozwólmy, żeby nasze kłopoty z językiem sprawiły, że pracodawca zacznie mieć wątpliwości co do tego, że siedzi przed nim wykwalifikowana i inteligentna osoba z odpowiednim potencjałem i doświadczeniem. Jeśli nie znamy odpowiedniego słownictwa odpowiadającego branży, w której chcemy pracować, koniecznie nauczmy się go przed rozmową. Znajomość odpowiedniego żargonu da pracodawcy do zrozumienia, że wiemy o czym mówimy i że mamy doświadczenie w danej dziedzinie. Dowiedzmy się jak najwięcej o firmie/ organizacji, w której chcemy pracować. To na wypadek pytań w rodzaju: dlaczego chesz pracować właśnie dla nas? Przygotujmy się również do odpowiedzi na pytanie dlaczego chcemy pracować na danym stanowisku. Przygotujmy sobie listę naszych mocnych stron i przykładów, na jakich możemy je zademonstrować. Pomyślmy o doświadczeniach z poprzednich miejsc pracy lub sytuacjach w szkole czy na praktykach, gdzie wykazaliśmy się jakąś szczególną cechą naszego charakteru lub szczególnie dobrze poradziliśmy sobie w jakiejś trudnej sytuacji. or say something not the way we intended. The employer may then have the wrong impression about our lack of experience. Let s try to smile as much as we can and try to keep good eye contact, e.g. not to stare at our interlocutor, but also not to look sideways. We should not be afraid to ask for clarification if we do not understand something that is being said. Just because we do not speak perfect English does not mean we are not a good candidate. We should not let problems with the language make the employer doubt they are interviewing a very skilled and intelligent person with good potential and experience. If we do not know the necessary specialist vocabulary of the industry we want to work in, we should learn it before the interview. Our knowledge of specialist jargon will show the employer that we know what we are talking about, and that we have experience in this industry. We should find out as much as we can about the company or organization we want to work for. This is in case we hear a question such as: why do you want to work for us? We should also be prepared to answer the question why we want to do this particular job. We should prepare a list of our strengths, and examples of how we demonstrated these strengths in the 4 25

5 zacząć gromadzić potrzebne dokumenty, by niepotrzebnie nie opóźniać procesu rekrutacji. przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej O przygotowaniach do rozmowy kwalifikacyjnej można by pisać wiele i długo, tu podajemy jedynie podstawowe wskazówki, dla wielu z nas być może oczywiste, ale o których czasem zapominamy. Na rozmowę kwalifikacyjną należy stawić się zawsze punktualnie (a najlepiej z niewielkim wyprzedzeniem). Jeśli nie jesteśmy pewni, gdzie mamy się stawić, sprawdźmy to przed dniem rozmowy, żeby uniknąć spóźnienia. Niezależnie od stanowiska na rozmowę wybierzmy się w stroju raczej oficjalnym aniżeli roboczym. Na rozmowę o pracę fizyczną oczywiście nie musimy iść w garniturze, ale wypada jednak ubrać się bardziej formalnie, niż gdybyśmy szli już do pracy w tym miejscu. Bądźmy dobrej myśli. Nie zawsze jest to łatwe, ale jeżeli idziemy z nastawieniem, że na pewno się nie uda, to są spore szanse, że faktycznie się nie uda. Jeśli nie potrafimy opanować nerwów na początku rozmowy, powiedzmy o tym otwarcie osobie. przeprowadzającej tę rozmowę. Przecież wszyscy denerwujemy się przed ważnymi rozmowami i nie jest wstydem przyznanie się do tego. Gorzej, jeśli z nerwów nie powiemy nic lub będziemy się employment history, qualifications, and often also (depending on the position) other background checks, such as for example CRB. It is best to start preparing all the necessary documents in advance so not to delay the recruitment process. preparing for a job interview We could write a lot about preparing for a job interview, however here we only list the basic principles. They might be obvious for some, but we do not always remember them. We have to be punctual (or we can even arrive a little early). If we are not sure where to go, we should check it beforehand to avoid arriving late. Regardless of the job we should attend the interview dressed smartly rather than in work clothes. If we are applying for physical work, we do not have to wear a suit to the interview, yet we should still be dressed more formally than how we would normally dress to work. Let s think positive. It is not always easy, but if we go thinking that we will fail, it is quite possible that we indeed will. If we feel very nervous at the beginning of the interview we could openly tell the person conducting the interview about it. We all get nervous before important interviews and it is not a shame to admit it. It will be worse if our nerves make us say nothing stałego pobytu i być traktowanym na równi z obywatelami Wielkiej Brytanii. Jeśli twoje zatrudnienie zakończy się przed upływem roku, jest mało prawdopodobne, że będziesz mógł otrzymać zasiłek dla osób poszukujących pracy. Proces ubiegania się o ten zasiłek należy zacząć od zatelefonowania na numer Jeśli pracujesz masz również prawo do ubiegania się o tzw. Working and Child Tax credits. Aby je uzyskać należy zacząć od zatelefonowania na numer Jeśli odmówiono ci zasiłku dla osób poszukujących pracy czy innych zasiłków, możesz złożyć odwołanie. urząd pracy (job centre plus) Urząd Pracy jest instytucją rządową, której rolą jest pomaganie w znalezieniu pracy oraz wypłata świadczeń tym, którym się one należą przez okres poszukiwania pracy. Biuro Jobcentre Plus w Southampton znajduje się na Bernard Street, SO14 3PJ. Urząd Pracy świadczy szeroki zakres usług i organizuje szkolenia. W pierwszej kolejności urząd ten pomaga tym, którym trudniej jest dostać pracę, w tym osobom pobierającym zasiłki już od pewnego czasu, osobom z problemami zdrowotnymi oraz niepełnosprawnym, osobom potrzebującym pomocy w czytaniu czy pisaniu oraz tym, którzy właśnie wyszli z więzienia. Jobcentre Plus zapewnia usługi tłumacza, lecz może wiązać się to z pewnymi opóźnieniami. Jeśli szukasz pracy, możesz zadzwonić do Jobcentre Plus na numer a permanent right to reside and be treated the same as a UK national. If you employment ends before you have completed one year s work you are unlikely to be able to receive Job Seekers Allowance. You start a claim for Job Seekers Allowance by calling If you are working then you will have the same access to Working and Child Tax credits as anyone else. The claims number is If you are refused Job Seekers Allowance or other benefits, you can make an appeal. job centre plus Jobcentre Plus is a government agency whose role is to help people find work, and to pay benefits to people who are entitled to them while looking for work. The Jobcentre Plus office in Southampton is in Bernard Street, SO14 3PJ. They provide a whole range of services and can arrange training. They prioritise those who may find it more difficult to get a job which includes people who have been claiming benefits for some time, those with a health condition or disability, people who need help with reading and writing and those who have just come out of prison. Jobcentre Plus can provide you with an interpreter but there may be some delay. If you are looking for work you can call Jobcentre Plus on

6 W Southampton istnieją również inne mniejsze organizacje charytatywne, które pomagają w znalezieniu pracy. Wheatsheaf trust Wheatsheaf Trust jest organizacją charytatywną pomagającą osobom bezrobotnym lub zatrudnionym, lecz pobierającym niskie pensje, w znalezieniu pracy. Posiadają oni dwa centra Employment Access Centres (EACs) umożliwiające nieodpłatne korzystanie komputerów i telefonów w celu poszukiwania pracy czy znalezienia informacji o szkoleniach. Można tam pisać listy i CV oraz używać Internetu. Można również korzystać z telefonów oraz gazet zawierających oferty pracy i informacje o szkoleniach. Wykwalifikowani doradcy zawodowi doradzają klientom w poszukiwaniu pracy, pomagają w pisaniu CV, wypełnianiu formularzy aplikacyjnych oraz udzielają porad dotyczących przygotowania do rozmów kwalifikacyjnych. Są w zasadzie do dyspozycji podczas całego procesu poszukiwania pracy. Każdy odwiedzający któreś z centrów jest proszony o zarejestrowanie się, a jeden z doradców wyjaśni na czym polegają usługi i doradzi każdemu indywidualnie. Można następnie wpadać do centrów w czasie godzin otwarcia (godziny otwarcia są na stronie internetowej Wheatsheaf Trust ). Ich główny oddział znajduje się w centrum miasta na 24 Bernard Street, SO14 3AY. There are also other smaller charitable organisations in Southampton that exist to help people find work. Wheatsheaf trust Wheatsheaf Trust is a charity working to help people who are unemployed or, in a job but on a low wage, to find work. They have two Employment Access Centres (EACs) in Southampton providing free use of facilities to help people search for jobs or find out about training courses. These include computers for writing letters and CVs, and to provide access to the Internet. You can also use telephones, newspapers listing job vacancies and information on training courses. Qualified Employment and Training Advisers support and advise clients, helping them with job search, writing CVs, completing application forms and giving advice on interview techniques and preparation basically on hand to provide support throughout the jobsearch process. Anyone visiting a centre is required to register and an adviser will explain their services, advising on what might be helpful for each individual. People can then drop-in to use the facilities during centre opening times (see the Wheatsheaf Trust website, for details). Their main city-centre branch is at 24 Bernard Street, SO14 3AY, and they zainteresowań czy z życia prywatnego (np. jeśli aplikujemy na stanowisko opiekunki, a prywatnie opiekujemy się chorą babcią, nic nie stoi na przeszkodzie, aby napisać o tym w aplikacji). Pamiętajmy, aby to co piszemy, odpowiadało dokładnie temu, co jest wymagane w ogłoszeniu w częściach job description i person specification. Podobnie jak przy pisaniu CV czy listów: nie robić błędów. Jeśli aplikacja musi być wypełniona internetowo, napiszmy jej główną część najpierw w dokumencie w Wordzie, który sprawdzi nam błędy, a dopiero potem skopiujmy do formularza. Jeśli nie jesteśmy pewni naszego angielskiego, poprośmy o pomoc osobę, która posługuje się nim lepiej. Jeśli aplikujemy o pracę w ten sposób, należy pamiętać, że organizacja, która posługuje się tego rodzaju strategią, będzie prawdopodobnie dużą i dość zbiurokratyzowaną organizacją, a zatem proces rekrutacji będzie bardzo formalny (tj. aplikacja i co najmniej jedna rozmowa kwalifikacyjna) i zajmie sporo czasu (może to być nawet kilka miesięcy od momentu ukazania się ogłoszenia). Uzbrójmy się zatem w cierpliwość i nie wydzwaniajmy do pracodawcy co drugi dzień, gdyż niczego to nie przyspieszy. Bądźmy przygotowani na skrupulatne sprawdzanie naszych referencji (najlepiej od razu zapytać o zgodę potencjalnych referentów), historii zatrudnienia, kwalifikacji, a często także (w zależności od stanowiska) różnorakie inne tzw. background checks, jak np. zaświadczenie o niekaralności (CRB). Najlepiej od razu private life we look after our grandma, who is unwell, there should be nothing stopping us from writing about it in the application). We should also remember that what we write should correspond with the requirements of the job as per job description and person specification parts of the job advert. Same as with writing CVs: we should not make mistakes. If the application needs to be filled online, we can write the content in Word first and use the programme to check our spelling, and only then copy it onto the form. And if we are not sure about our English, we can ask someone who speaks better English for help. If we are applying for a job using an application form, we should remember that the organization that uses such method is quite likely to be a large and a bureaucratic one, which means that the recruitment process will be quite formal (e.g. consisting of the application form and at least one interview) and will take a while (it can even be a few months from advertising the job). Let s be patient and do not hassle the employer, as we will not be able to speed up the recruitment process. Be prepared for a scrupulous checking of our references (it is best to ask our referees in advance whether they will be willing to provide references), 6 23

7 aplikowanie o pracę przy użyciu formularzy aplikacyjnych Wielu pracodawców, a zwłaszcza pracodawców publicznych, wymaga wypełnienia własnych formularzy aplikacyjnych zamiast przysyłania CV. Mogą to być tradycyjne formularze papierowe, ale coraz częściej wypełnia się je na stronach internetowych danych organizacji. Przy aplikowaniu o pracę w ten sposób należy pamiętać o następujących podstawowych zasadach: Dobrze wypełniony formularz aplikacyjny to nie tylko podanie danych osobowych. Najważniejszą jego częścią jest miejsce przeznaczone na opis naszego doświadczenia, które odpowiada wymaganiom danego stanowiska (jest to część zatytułowana zwykle supporting information lub additional information ). Ponieważ nazwa tej części może sugerować, iż są to informacje dodatkowe, często nie poświęcamy jej wystarczająco dużo uwagi. A tymczasem jest to część najważniejsza. Jeśli ją pominiemy lub napiszemy ledwie parę zdań, prawdopodobnie odpadniemy już na etapie wstępnej selekcji. W tej części powinniśmy napisać jakie nasze doświadczenia, umiejętności, kwalifikacje itd. sprawiają, że jesteśmy idealnym kandydatem na dane stranowisko. Piszmy o wszystkim, co tylko może być istotne: o doświadczeniach zawodowych, wyniesionych z praktyk czy wolontariatów, ze szkoły czy szkoleń, a nawet z sytuacji związanych z rozwijaniem własnych 22 applying using application forms A lot of employers, especially public ones, ask for filling their own application forms instead of sending a CV. These forms can be traditional paper ones, but, more and more, they are done online. When we apply for a job using such method, we should remember about the following basic rules: Filling an application form is not only about providing personal data. The most important part of the form is the space for describing our experience corresponding with requirements of the job (it is the part usually called supporting information or additional information ). As the name of this part might suggest, that this bit of information is additional, we often do not pay enough attention to it. This is the most important part though. If we skip this part or only write a few sentences, it is likely that we will be rejected at an early stage of the selection process. This part is for us to communicate that our experience, skills and qualifications etc. make us an ideal candidate for the position. We should write about anything that might be important: our employment, other work or voluntary experience, experience related to our hobbies or interests, or even personal experience (e.g. if we are applying to work as a care assistant and in our Wheatsheaf prowadzi również Net-a-job na Millbrook pod adresem 162 Windermere Avenue, SO16 9GA. Ich rada dla każdego nowoprzybyłego do kraju lub każdego, kto ostatnio został bezrobotnym, to w pierwszej kolejności skontaktowanie się z Urzędem Pracy (Job Centre). Wheatsheaf organizuje również różne kursy oraz programy, które mają wesprzeć ludzi mogących mieć specyficzne problemy w poszukiwaniu pracy, np. samotnych rodziców lub osoby powyżej 50 roku życia, lub kursy uczące praktycznych umiejętności poszukiwania pracy. Wheatsheaf ma również centrum w Havant i Gosport. Więcej informacji o ich usługach znajdziesz na stronie lub dzwoniąc na numer safe SAFE pomaga osobom doświadczającym izolacji czy nierówności społecznych przemyśleć swoje życie i znaleźć nowe rozwiązania. Pomaga im wejść na ścieżkę zawodową lub dalszej nauki oraz odbudować pewność siebie, poczucie własnej wartości oraz zdrowie. SAFE prowadzi bardzo dobry kurs Choices, który pomaga odzyskać pewność siebie i odbudować poczucie własnej wartości. Jeśli chciałbyś dowiedzieć się więcej na temat działalności SAFE, możesz znaleźć dalsze informacje wchodząc na ich stronę internetową Możesz również wysłać do nich maila na adres lub zadzwonić na numer also run Net-a-job in Millbrook at 162 Windermere Avenue, SO16 9GA. Their advice to anyone newly arrived in the country or having recently become unemployed is to visit JobCentre Plus (JCP) as their first port of call. Wheatsheaf also runs a number of courses and programmes which clients may be able to join such as those designed to support groups of people who may face specific issues, for example lone parents, or over 50s, or courses teaching practical job search skills. Wheatsheaf also has centres in Havant and Gosport and for more information about their facilities and services visit or telephone safe SAFE exists to help isolated and disadvantaged people rethink their lives and find new ways forward. It helps them progress into work or further learning, and grow in confidence, self esteem and health. They run an excellent course called Choices which is designed to help people grown in confidence and improve their self-esteem. If you would like to find out more about the work of SAFE, you can find further information on their website, You can them on or call on

8 dobra znajomość języka angielskiego: furtka do lepszego zatrudnienia Uczenie się nowego języka trwa całe życie. Możesz nauczyć się w pewnym stopniu języka po prostu mieszkając w danym kraju lub rozmawiając z kolegami z pracy i przyjaciółmi, lecz często kiedy przychodzi Ci aplikować o pracę, zdajesz sobie sprawę jak wiele jeszcze musisz się nauczyć! Nie zniechęcaj się! W EU Welcome znamy wiele osób, które przyjechały tu ze słabą lub żadną znajomością angielskiego, a które teraz nieźle sobie radzą w dobrej pracy i świetnie mówią po angielsku. Być może nadszedł czas na naukę! kursy językowe Niektóre z miejscowych college ów zrzeszyły się i stworzyły wspólną infolinię ESOL (English for Speakers of Other Languages) Information Line. Możesz zadzwonić na numer lub napisać na adres W zależności od Twojej sytuacji być może będziesz mógł się zapisać na bezpłatny kurs. Southampton ma również duży wybór prywatnych szkół językowych. Poniżej podajemy dane niektórych z nich. improve your language skills: the gateway to better employment Learning a new language takes a lifetime. You pick up some language just by living in the country, or by talking to colleagues and friends but often, when it comes to applying for work, you realise how much you ve still got to learn! Don t be disheartened. At EU Welcome we know lots of people who came here with little or no English but who are now doing well in good employment and speak great English. Maybe it s time for some lessons! college courses Some of the local colleges have got together to provide an ESOL (English for Speakers of Other Languages) Information Line. You can call or Depending on your circumstances there may be free courses available. Southampton also has a good selection of private language schools. Here are some of them. The Office Work Company Town Quay Southampton SO14 8BN 20 May 2010 Re: Administrative Assistant, JB Dear Sir or Madam, Anna Kaminska Flat 3, 10 Sunrise Crescent Southampton SO17 5GH The Administrative Assistant vacancy I have seen in today s Daily Echo is of great interest to me and I believe my skills and experience make me a suitable candidate for the position. I have five years experience working in administrative roles which covered responsibilities such as taking minutes at meetings, typing letters, maintaining databases, filing, answering enquiries from customers and issuing invoices. I am able to analyse data and prepare reports for management. I also have an NVQ 2 in office administration which means that the work I produce is of a very high standard. I am particularly interested in working for your company as I believe I will be able to develop my potential in a corporate environment. I also believe that as a conscientious, yet flexible individual with a wealth of organisational and communication skills I could be a valuable addition to your team. I hope my skills and experience will be of interest to you and I would welcome the opportunity to discuss my suitability for the role during an interview. I look forward to hearing from you. Yours faithfully, Anna Kaminska 8 21

9 list motywacyjny List motywacyjny piszemy tylko wtedy, kiedy jest to wymagane w ogłoszeniu o pracę lub kiedy wysyłamy nasze CV w ciemno do upatrzonego pracodawcy. Jeśli odpowiadamy na ogłoszenie na portalu internetowym lub wysyłamy CV do agencji, wystarczy krótka notka w rodzaju please find attached my CV for your consideration. Dobry list motywacyjny powie pracodawcy dlaczego ma zatrudnić właśnie nas (tj. jakie nasze umiejętności i doświadczenie czynią nas najlepszym z możliwych kandydatów), dlaczego my chcemy pracować właśnie dla niego i jakie korzyści będzie on miał z zatrudnienia naszej osoby. Wystarczy, jeśli list będzie miał 4-5 paragrafów, z czego w pierwszym wspomnimy o ogłoszeniu, na ktore odpowiadamy (jeśli odpowiadamy na ogłoszenie), zaś w ostatnim wyrazimy naszą chęć przedyskutowania szczegółów podczas rozmowy kwalifikacyjnej. Najważniejsze by w liście ująć dokladnie to, czego pracodawca wymaga w ogłoszeniu o pracę. Można nieco zmienić słownictwo, ale należy wspomnieć o wszystkich naszych umiejętnościach i doświadczeniu, które odpowiadają ogłoszeniu, a konkretnie obydwu jego częściom, tzw. job description i person specification. Nie należy się przejmować jeśli nie spełniamy wszystkich kryteriów, ale należy jasno przedstawić te wszystkie, które spełniamy. Dobry list motywacyjny będzie wyglądał mniej więcej tak: 20 covering letter We only have to write a covering letter if it is required in the job advert or if we are sending our CV speculatively to a chosen employer. If we are replying to an advert on an internet job site or sending our CV to an agency, all we have to write is a short note such as please find attached my CV for your consideration. A good covering letter will tell the employer why they should employ us (e.g. how our skills and experience make us the best possible candidate), why we want to work for this particular employer and how is the employer going to benefit from offering us the job. It is enough if the letter has 4 5 paragraphs. In the first paragraph we should mention the job advert we are replying to (if we are replying to a job advert) and in the last one we should mention our willingness to discuss details of our application during an interview. The most important thing is to refer in the letter to what the employer says they are looking for in the job advert. We can change the wording slightly, but we should mention all our skills and experience which correspond with both parts of the advert: the job description and the person specification. We do not have to worry if we do not meet all the criteria in the advert, but we should clearly describe all those we do. A good covering letter will look more or less like this: say ok szkoła języka angielskiego Metoda Callana to bardzo skuteczna metoda nauczania, która główny nacisk kładzie na najważniejszy, a zarazem najtrudniejszy aspekt języka - mówienie. Bezpłatne Lekcje Próbne SPECJALNA OFERTA, przychodząc do szkoły z tą ulotką otrzymacie DWIE DARMOWE LEKCJE oraz DARMOWE WPISOWE przy wykupieniu kursu na 6 miesięcy. Małe grupy 8-10 osób Brak zadań domowych Mówisz od pierwszych zajęć Możliwość nauki przez Skype 142 Lodge Road, Roxan Business Centre, Southampton SO14 6QR , southampton language college (college językowy) Southampton Language College znajduje się na London Road blisko centrum Southampton. Jako szkoła akredytowana przez Konsulat Brytyjski wierzymy, że jesteśmy w stanie dostarczyć Tobie, uczniowi - najlepsze usługi, z następujących względów: Małe grupy (maksymalnie 12 osób), znakomici nauczyciele i studenci różnych narodowości say ok school of english The Callan Method with Say OK School will get you speaking in no time. You will be able to read and write in English also. Free Trial Lessons SPECIAL OFFER IF YOU MENTION THIS LEAFLET, TWO FREE TRIAL LESSONS, NO JOINING FEE IF BOOKED with a 6 month course students in a group No homework You speak from Lesson 1 You can learn online via Skype 142 Lodge Road, Roxan Business Centre, Southampton SO14 6QR t m southampton language college Southampton Language College is located in London Road near the centre of Southampton. As a British Council accredited language school, we believe that we are able to offer the very best service to you, the language learner, for the following reasons: Small classes (12 maximum), excellent teachers and mixed nationalities of students 9

10 Przystępne ceny Interesujące, pełne wyzwań i zabawy lekcje Dobrze wyposażone klasy, interaktywne tablice i miejsca dla studentów Stały program imprez we współpracy z Portsmouth Language College. Najnowsze wiadomości wraz ze zdjęciami znajdują się na naszej stronie internetowej lub na naszej stronie na Facebook u. DARMOWY, bezprzewodowy Internet szerokopasmowy (Wi-Fi) DARMOWA pierwsza książka dla studentów języka angielskiego DARMOWA herbata i kawa dla wszystkich studentów Pomoc w znalezieniu zakwaterowania, a nawet pracy w niepełnym wymiarze Southampton Language College wchodzi w skład grupy Tompkins Educational Group. Kontakt telefoniczny % zniżka na kurs za okazaniem tej broszury. szkoła językowa bfluent school of english Szkoła oferuje ogólne kursy języka angielskiego oraz kursy przygotowujące do egzaminów. Affordable prices Interesting, challenging and fun lessons Comfortable classrooms, interactive whiteboards and student areas Regular, fun Social Programme run in partnership with Portsmouth Language College. See the Latest News on this site or our page on Facebook for pictures and information. FREE internet and wireless (Wi-Fi) broadband FREE first coursebook for English language students FREE tea and coffee for all students Friendly assistance with finding accommodation or even a parttime job (visa permitting) Southampton Language College is a part of the Tompkins Educational Group. Telephone us on % Discount on course fees on production of this booklet. bfluent school of english Bfluent School of English offers a range of English general English and exam preparation courses. Profile Adam Nowak Flat 2, 5 High Street Southampton SO15 3FW An experienced and reliable warehouse operative with experience of working in a busy electrical company looking for a warehouse work. Skills and abilities Employment History Aug 2006 Current Warehouse Operative Currys, Southampton Responsibilities: esponsible for daily receiving of goods from suppliers and for despatch to retailers O U Skills: ood attention to detail ood communication and interpersonal skills Achievements: Other experience Jul 2005 Jul 2006 Kitchen Porter Taco Restaurant, Poland Responsibilities: Education and Qualifications 2005 Fork lift licence Agricultural Engineer School of Agriculture, Poland Additional information 10 19

11 dla pracodawcy zupełnie niezrozumiałe lub też może mu się wydać, iż nie mamy zbyt wiele doświadczenia, skoro nie znamy słownictwa branżowego. Czego nie powinniśmy robić to: Nie powinniśmy załączać zdjęcia Nie musimy podawać danych osobowych, takich jak stan cywilny, liczba dzieci, miejsce urodzenia itp. Nie robić błędów! Jeśli nie znamy angielskiego wystarczająco dobrze, poprośmy o sprawdzenie kogoś, kto zna Wreszcie ostatnia sprawa. Jeśli posiadamy bardzo różnorodne doświadczenie zawodowe lub też nie chcemy ograniczać się do jednej branży/rodzaju pracy, nic nie stoi na przeszkodzie, abyśmy przygotowali sobie dwa lub trzy CV i w każdym z nich wyeksponowali co innego, tak, aby każde z nich nastawione było na jedną z prac, jakie bierzemy pod uwagę. przykładowe cv Nasze CV powinno wyglądać mniej więcej tak : the employer will not understand what exact experience we have or they might be under the impression that we do not have too much experience since we do not know the relevant vocabulary. What we should not do is: attach our pictures provide personal details such as marital status, number of children, place of birth etc. make mistakes! If we do not know English well enough, we could ask someone who does, to check our CV And a final thing. If we have a very varied work experience or we do not want to look just for one type of work or in one industry, there should be nothing stopping us form preparing two or three CVs and emphasizing something different in each of them, so that each could be used to apply for one of the different types of jobs we are considering. a sample cv Your CV should look more or less like this: Zapewniamy niskie ceny oraz wysoką jakość nauczania! Nasi nauczyciele posiadają wysokie kwalifikacje oraz duże doświadczenie, a nasze kursy skupiają się na indywidualnych potrzebach uczniów. Posiadając wieloletnie doświadczenie prowadzimy kursy, dzięki którym nasi uczniowie osiągają szybkie, widoczne postępy w nauce. Oferujemy kursy na różnych poziomach: od początkującego po biegły, zajęcia praktyczne pisania oraz konwersacje. Możemy także zapewnić kursy przygotowujące do egzaminów, takich jak: IELTS, BEC, FCE, CAE, czy tez kursy przygotowujące do otrzymania obywatelstwa brytyjskiego. Skupiamy się na wszystkich umiejętnościach: czytaniu, pisaniu, konwersacjach, słuchaniu oraz staramy się, żeby nasze kursy były jak najbardziej użyteczne i pomagały uczniom zarówno w porozumiewaniu się w pracy, jak i na co dzień. Bfluent School of English Lodge Road, Southampton SO14 6QS tel poszukiwanie pracy - przydatne umiejętności We are happy to keep our prices very low while keeping the quality very high! All our teachers are professional, fully trained and experienced and our courses are learner centred, focusing on the needs of the class. With many years of experience we run courses that are relevant and will help you to improve in your level. We offer courses at different levels Beginner to Proficiency as well as Writing Classes and Conversation Classes. We can also do exam classes, such as IELTS, FCE and Citizenship Classes. Our courses are fun challenging and based on the English you will actually need! We focus on all skills: reading, writing, speaking and listening and we try to keep the courses as functional as possible to make them useful and help you to communicate effectively in English at work and in life outside work. Bfluent School of English Lodge Road, Southampton SO14 6QS tel improving your job hunting skills Poszukiwanie pracy, zwłaszcza w obcym kraju to spore wyzwanie. Niezależnie od tego czy poszukujemy pracy w swoim zawodzie, czy tez tzw. jakiejkolwiek Job hunting, especially in a foreign country, is a big challenge. Regardless whether we are looking for a professional 18 11

12 tymczasowej pracy, o sukcesie decydują zwykle te same czynniki. Są to między innymi: dobre CV, dobry list motywacyjny (jeśli jest wymagany) lub dobrze wypełniony formularz aplikacyjny, dobre przygotowanie do rozmowy kwalifikacyjnej, wreszcie posługiwanie się różnorakimi metodami poszukiwania pracy. Oczywiście znalezienie pracy będzie też zależało od tego, jak dobrze posługujemy się językiem angielskim. Nawet jednak jeśli nasz angielski nie jest jeszcze perfekcyjny, możemy zwiększyć nasze szanse znalezienia dobrego zatrudnienia, jeśli zaczniemy od podstawowych pierwszych kroków. Poniżej przedstawiamy podstawowe wskazówki, które mogą okazać się pomocne w Twoich poszukiwaniach. job or just any temporary job, the same factors will decide whether we will be successful. These are (amongst others): a good CV, a good covering letter (if it is required) or a good application form, a good preparation for a job interview and finally using various methods of job hunting. Of course finding a job will also depend on how good our English is. Although even if our English is not perfect yet, our chances of finding a good employment can still be improved if we start from basic first steps. Below you will find some tips which you might find useful in your job hunting. informacje dodatkowe (additional information). Ostatnią częścią naszego CV będą informacje dodatkowe. Napiszemy tu m.in o naszych zainteresowaniach, posiadanym prawie jazdy, językach obcych jakimi się posługujemy (chyba, że znajomość danego języka, oczywiście innego niż angielski, jest istotna z punktu widzenia poszukiwanej pracy, wtedy umieścimy tę informację na początku CV). W tej części możemy również wpisać naszą datę urodzenia, ale informacja ta nie jest wymagana. Całość CV powinna się zmieścić na dwóch stronach. Nie ma potrzeby ograniczania się do jednej strony, ale też nie jest wskazane przekracznie dwóch stron. additional information. The last part of our CV will be additional information. Here we can write about our interests, having a driving licence, languages we speak (unless the fact that we speak a foreign language, of course other than English, is important for the job we are applying for, then we will write about the languages at the beginning of the CV). In this part we can also give our date of birth, however this information is not legally required. The whole CV should fit two pages. We do not have to restrict ourselves to one page, however exceeding two pages is not recommended either. NapisaNie dobrego cv Dobre CV musi powiedzieć potencjalnemu przyszłemu pracodawcy o nas to wszystko, co potrzebne, aby nas zatrudnił, czyli przede wszystkim: jakie posiadamy umiejętności i w jaki sposób odpowiadają one stanowisku pracy na jakie aplikujemy. Przyzwyczajeni do pisania CV w tradycyjny, chronologiczny sposób, tj. zaczynając od edukacji, wymieniając po kolei wszystkie nasze prace bez określenia, co tak naprawdę robiliśmy, skazujemy się często od razu na niepowodzenie, gdyż w taki sposób przedstawione informacje nie powiedzą pracodawcy, tego, co potrzebuje on o nas wiedzieć. Ponadto taki sposób prezentacji sprawia, że pracodawca musi wyławiać z naszego CV istotne informacje lub domyślać się, co kryje się pod poszczególnymi nazwami. Ryzykujemy, że WritiNg a good cv A good CV has to tell our potential future employer everything they need to know to employ us, which is what skills we have and how they match the job we are applying for. Being used to writing CVs in a traditional, chronological way, e.g. starting from our education, listing all our jobs without mentioning what we were actually doing, we set ourselves up for failure, as information presented in such way will not tell the employer what they need to know. Also such presentation means that the employer has to fish out important information from our CV or guess what particular names might mean. We run the risk that a CV like this will just be ignored, as we only have the first few seconds to Zadbajmy również o to, aby nasze CV było przejrzyste graficznie: napisane jedną i tą samą czcionką, z wyraźnymi odstępami między poszczególnymi częściami, bez podkreśleń i edytorskich udziwnień. Nagówki powinny być pogrubione lub napisane dużymi literami, a to, co chcemy wyeksponować powinno być grubszą czcionką (ale bez nadmiernego powiększania). CV musi być napisane tak, aby na pierszy rzut oka można było zauważyć najistotniejsze informacje i żeby łatwo się je czytało. Pamiętajmy również o tym, aby dokładnie sprawdzić słownictwo, którym się posługujemy przy tłumaczeniu na angielski tytułów naszych stanowisk pracy, specjalistycznych umiejętności, kursów, szkoleń czy wykształcenia. Niepoprawne tłumaczenie może oznaczać, że nasze doświadczenie będzie We should also pay attention to the layout of our CV. It should be written using the same font throughout. There should be clear spaces between paragraphs, and there should be no underlines and fancy editing. The headings should be written with bold font or capital letters and whatever we want to emphasize should also be in bold font, but without unnecessary enlarging. The layout of the CV must make all the important information easy to notice and the whole CV must be easy to read. We should also remember to carefully check the vocabulary we use to translate our job titles, specialist skills, courses, training and experience into English. Wrong translations might mean that 12 17

13 prace wolontariackie, prace wakacyjne czy sezonowe. Szczególnie warto pochwalić się praktykami czy wolontariatami (jeśli mamy takie doświadczenia na koncie), gdyż takie doświadczenie jest jak najbardziej w cenie. Ponadto jeśli nasze jednyne adekwatne z punktu widzenia poszukiwanej pracy doświadczenie to właśnie praktyki czy praca wolontariacka, możemy śmiało wpisać je w części o zatrudnieniu, zaznaczając oczywiście jaki to był charakter pracy i zmieniając nagówek z historia zatrudnienia (employment history) na doświadczenie zawodowe (work experience). Wykształcenie i kwalifikacje (education and qualifications). Następną część poświęcamy naszemu wykształceniu i kwalifikacjom. I tu uwaga: ponieważ nasze CV jest tzw. CV funkcjonalnym, nie musimy się trzymać ściśle tego planu. Co najistotniejsze to to, żeby wszystkie najważniejsze dla przyszłego pracodawcy informacje znalazły się jak najbliżej początku CV. Jeśli zatem nasze wyksztalcenie czy kwalifikacje są szczególnie istotne z punktu widzenia poszukiwanej pracy, lub jeśli jesteśmy absolwentem poszukującym naszej pierwszej pracy, podajmy te informacje przed informacjami o zatrudnieniu. Również w tym miejscu, jak i w pozostałych częściach CV, należy skupić się na informacjach istotnych dla pracodawcy. Jeśli np. swego czasu ukończyliśmy jakiś podstawowy kurs języka angielskiego, a aplikujemy o pracę w biurze, informacja ta będzie zupełnie nieistotna, gdyż już z założenia do tego typu pracy potrzebna jest nam umiejętność posługiwania się językiem angielskim na bardzo dobrym poziomie. holiday or seasonal jobs. Internships/ apprenticeships and voluntary work (if we have such experience) are especially worth mentioning as they are highly valued. Also if our only relevant work experience so far has been through internships or voluntary work, we can put it in the previous part of the CV, specifying what type of work it was, and change the heading from employment history to work experience. education and qualifications. In this part of the CV we list our education and qualifications. However, as our CV is a so called functional CV, we do not have to stick religiously to this plan. What is most important is that we provide all the most relevant information near the top of our CV. Therefore if our education or qualifications are particularly important in the job we are looking for, or if we are a graduate looking for a first job, we should provide this information before employment history/work experience. As in the previous parts of our CV, we should provide only relevant information here. If, for example, at some point in the past we did a basic English language course and now we are applying for an office work, this information will be completely irrelevant as for such job we would be expected to speak very good English. takie CV zostanie po prostu zignorowane, gdyż o tym, czy przykuje ono uwagę potencjalnego pracodawcy decydują często sekundy. Zatem to, co istotne, musi znaleźć się na samym początku, a już koniecznie na pierwszej stronie. Nasze CV powinno mieć następującą strukturę: dane osobowe (personal details). Zaczynamy od danych osobowych: naszego imienia, nazwiska, adresu, numeru telefonu i adresu owego. Jeśli nasze pierwsze imię posiada angielski odpowiednik, warto ten odpowiednik podać. Nie każdy lubi i chce zmieniać swoje imię, ale czasem warto się nad tym zastanowić, gdyż może to ułatwić kontakt pracodawcy z nami. profil (profile). Następnie piszemy tzw. profil: kilka zdań o tym, kim jesteśmy (np. doświadczonym spawaczem), jakie posiadamy umiejetnosci i cechy charakteru (np. potrafiący spawać metodami MIG oraz TIG, pracowity i odpowiedzialny) oraz czego szukamy (np. pracy jako spawacz lub ślusarz). Nawet jeśli nie mamy konkretnie sprecyzowanych oczekiwań i szukamy pracy jakiejkolwiek, musimy się na coś zdecydować i jakoś okreslić. To nasze zadanie, aby powiedzieć pracodawcy kim jesteśmy i co możemy mu zaoferować, i to my musimy się dopasować do dostępnych ofert pracy. Jeśli z naszego CV już od początku nie będzie wynikało, jakiej pracy szukamy, szanse na jej znalezienie mogą być niewielkie. capture the employer s attention. What is the most important then has to be presented at the very beginning of the CV, or at least on the first page. Our CV should be structured in the following way: personal details. We start from our name and surname, address, telephone number and address. If our first name has an English equivalent, it is useful to use this equivalent. Not everyone likes and wants to be changing their name, but sometimes it is worth considering, as it can make it easier for the employer to contact us. profile. Then we write the so called profile: just a few sentences about who we are (e.g. an experienced welder), what skills and personal qualities we possess (e.g. able to weld using MIG and TIG methods) and what we are looking for (e.g. looking for a job as a welder or fitter). Even if we do not have precise expectations and are just looking for any job, we have to decide what we want and describe ourselves somehow. It is our responsibility to tell the employer who we are and what we can do for them, and it is us who have to adapt to available job vacancies. If our CV does not say right at the start what job we are looking for, our chances of finding a job might be slim

14 umiejętności (skills and abilities). Kolejna część to nasze umiejętności. Wymieniamy tu wszystko, co potrafimy, ale co także (co ważne) jest adekwatne do poszukiwanej przez nas pracy. Możemy połączyć tu umiejętności zawodowe z istotnymi z punktu widzenia poszukiwanej przez nas pracy cechami charakteru. Ta część to często najważniejsza część naszego CV i właśnie ta, która zaraz po profilu ma szansę przykuć uwagę pracodawcy. Pochwalmy się tu zatem wszystkim, co potrafimy: znajomością konkretnych systemów, programów, technik, posiadanymi certyfikatami czy kwalifikacjami, zdolnościami i osiągnięciami oraz naszymi umiejętnościami organizacyjnymi i interpersonalnymi, naszym poczuciem odpowiedzialności czy też umiejętnością pracy w grupie. Co jednak najważniejsze: wszystkie te umiejętności i cechy muszą odpowiadać poszukiwanej przez nas pracy (nie piszmy zatem umiejętnościach wyniesionych z pracy w domu opieki jeśli poszukujemy pracy w biurze) oraz muszą być specyficzne, aby nasze CV nie wyglądało jak CV setek innych kandydatów (nie piszmy zatem: świetne umiejętności interpersonalne, ale: umiejętność skutecznego działania w wymagających sytuacjach, umiejętność rozstrzygania konfliktów, umiejętność współpracy w grupie itd). historia zatrudnienia (employment history). Następnie piszemy o naszym dotychczasowym zatrudnieniu. I tu uwaga: nie musimy pisać wszystkiego chronologicznie, ale możemy wybrać tylko te dotychczasow stanowiska, które pasują do poszukiwanej przez nas pracy. Pozostałe skills and abilities. The next part of the CV is about our skills and abilities. Here we make a list of everything we can do that is relevant from the perspective of the job we are looking for. We can combine here our vocational skills with our personal qualities. This is the most important part of our CV and the one which, after the profile, can capture the employer s attention. Let s show off a bit here and list all our skills and abilities: knowledge of particular systems, programmes, techniques, certificates or qualifications we have, our talents and achievements as well as our organizational and interpersonal skills, our sense of responsibility or ability to work in a team. Most importantly, though, all these skills and abilities have to be relevant to the job we are looking for (we should not then write about skills we gained when we worked in a care home if we are looking for office work) and they should be specific, so that our CV does not look the same as hundreds of others (we should then not write: excellent interpersonal skills, but: ability to work affectively under pressure, conflict resolution skills, team work skills etc.). employment history. The next part is about our employment to date. What is important here is that we do not have to list everything in chronological order, but we can choose the jobs that match the job we are looking for. The możemy ująć w osobnej części pod nagłówkiem pozostałe doświadczenie. W ten sposób na pierwszy rzut pójdą istotne informacje, z kolei podanie pozostałego, choć być może nieadekwatnego doświadczenia, pozwoli uniknąć dziur w CV. W części o zatrudnieniu podajemy: daty zatrudnienia (miesiąc i rok), nazwy naszych pracodawców (wystarczy sama nazwa firmy i kraj, podawanie adresów jest zupełnie zbędne) oraz nazwy naszych stanowisk pracy. Ponadto pod każdym zatrudnieniem należy podać nasz zakres obowiązków w danej pracy. Można także podać wykorzystywane umiejętnosci oraz nasze osiągnięcia (jeśli mieliśmy jakieś szczególne) na każdym ze stanowisk. I jeszcze raz przypomnijmy: piszemy tylko to, co istotne z punktu widzenia poszukiwanej pracy. Jeśli pracowaliśmy jako osoba samozatruniona lub mieliśmy własną działalność gospodarczą, należy to również ująć w części dotyczącej dotychczasowego zatrudnienia. Jeśli mieliśmy sporo krótkoterminowych prac dorywczych lub tymczasowych, możemy je ująć razem pod nagłówkiem praca tymczasowa, tak żeby nasze np. dwa lata pracy przez agencje znalazły się w jednym paragrafie zamiast np. w dziesięciu osobnych paragrafach. Oczywiście im więcej prac mieliśmy, tym mniej o nich piszemy, żeby CV nie było za długie. pozostałe doświadczenie (other experience). W kolejnej części, którą możemy zatytułować pozostałe doświadczenie wymieniamy: po pierwsze pozostałe miejsca i stanowiska pracy (jeśli nie ujęliśmy wszystkiego w historii zatrudnienia), po drugie: staże, praktyki, rest of our previous jobs can be listed later as other experience. That way the relevant information will be presented first. On the other hand listing the other, though perhaps irrelevant jobs, will prevent gaps in our CV. In this part we need to provide: dates of our previous jobs (a month and a year), names of our employers (only name of the company and a country, providing full addresses is unnecessary) and our job titles. Also under each job we need to describe our responsibilities in this job. We can also describe our skills used in the particular job, as well as our achievements (if we had any). And again: we only write about what is relevant. If we previously worked on a self-employed basis or had our own business, we also have to provide this information in this part of the CV. If we had a lot of temporary jobs, these can be listed together under a heading temporary work,, so that our for example two years of agency work are listed in one paragraph, as opposed to ten separate paragraphs. Of course the more jobs we have had, the less we write about them, so that the CV is not too long. other experience. In this part, which we can call other experience, we list firstly: all other previous jobs (if we did not list them all in the employment history), and secondly: all our internships, traineeships or apprenticeships, voluntary work and 14 15

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance

Working Tax Credit Child Tax Credit Jobseeker s Allowance Benefits Depending on your residency status (EU citizen or not) there are various benefits available to help you with costs of living. A8 nationals need to have been working for a year and be registered

Bardziej szczegółowo

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition)

Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1: = City map (Polish Edition) Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Click here if your download doesn"t start automatically Zakopane, plan miasta: Skala ok. 1:15 000 = City map (Polish Edition) Zakopane,

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to students Tworzenie ankiety Udostępnianie Analiza (55) Wyniki

Bardziej szczegółowo

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS.

ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. ERASMUS + : Trail of extinct and active volcanoes, earthquakes through Europe. SURVEY TO STUDENTS. Strona 1 1. Please give one answer. I am: Students involved in project 69% 18 Student not involved in

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego na poziomie dwujęzycznym Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 112 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.6.4. Część ustna. Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna (wyłącznie

Bardziej szczegółowo

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu

Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Łukasz Reszka Wiceprezes Zarządu Time for changes! Vocational activisation young unemployed people aged 15 to 24 Projekt location Ząbkowice Śląskie project produced in cooperation with Poviat Labour Office

Bardziej szczegółowo

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego

18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego. 19. Mo liwe pytania egzaminatora i przyk³adowe odpowiedzi egzaminowanego 18. Przydatne zwroty podczas egzaminu ustnego I m sorry, could you repeat that, please? - Przepraszam, czy mo na prosiæ o powtórzenie? I m sorry, I don t understand. - Przepraszam, nie rozumiem. Did you

Bardziej szczegółowo

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE

DODATKOWE ĆWICZENIA EGZAMINACYJNE I.1. X Have a nice day! Y a) Good idea b) See you soon c) The same to you I.2. X: This is my new computer. Y: Wow! Can I have a look at the Internet? X: a) Thank you b) Go ahead c) Let me try I.3. X: What

Bardziej szczegółowo

Angielski Biznes Ciekawie

Angielski Biznes Ciekawie Angielski Biznes Ciekawie Conditional sentences (type 2) 1. Discuss these two types of mindsets. 2. Decide how each type would act. 3. How would you act? Czy nauka gramatyki języka angielskiego jest trudna?

Bardziej szczegółowo

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers

Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl. magda.szewczyk@slo-wroc.pl. Twoje konto Wyloguj. BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers 1 z 7 2015-05-14 18:32 Ankiety Nowe funkcje! Pomoc magda.szewczyk@slo-wroc.pl Back Twoje konto Wyloguj magda.szewczyk@slo-wroc.pl BIODIVERSITY OF RIVERS: Survey to teachers Tworzenie ankiety Udostępnianie

Bardziej szczegółowo

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów

list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów Jak napisać list formalny po angielsku? list formalny wysyłamy do osób na oficjalnym stanowisku i osób, których dobrze nie znamy i nie utrzymujemy z nimi kontaktów towarzyskich; takie listy muszą być napisane

Bardziej szczegółowo

Adult Education and Lifelong Learning

Adult Education and Lifelong Learning Adult Education and Lifelong Learning Adult Education Centers can provide a number of courses many of which are free to the learner. For information on the courses they provide visit www.lincolnshire.gov.uk/

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o.

PROGRAM STAŻU. Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. PROGRAM STAŻU Nazwa podmiotu oferującego staż / Company name IBM Global Services Delivery Centre Sp z o.o. Miejsce odbywania stażu / Legal address Muchoborska 8, 54-424 Wroclaw Stanowisko, obszar działania/

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 4 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be angry with somebody gniewać się na kogoś Czy gniewasz

Bardziej szczegółowo

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego

Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Test sprawdzający znajomość języka angielskiego Imię i Nazwisko Kandydata/Kandydatki Proszę wstawić X w pole zgodnie z prawdą: Brak znajomości języka angielskiego Znam j. angielski (Proszę wypełnić poniższy

Bardziej szczegółowo

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM

Polska Szkoła Weekendowa, Arklow, Co. Wicklow KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM KWESTIONRIUSZ OSOBOWY DZIECKA CHILD RECORD FORM 1. Imię i nazwisko dziecka / Child's name... 2. Adres / Address... 3. Data urodzenia / Date of birth... 4. Imię i nazwisko matki /Mother's name... 5. Adres

Bardziej szczegółowo

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy

Rozmowa kwalifikacyjna z pracodawcą po angielsku str. 4 Anna Piekarczyk. Od Wydawcy Spis treści Sposoby na udaną rozmowę kwalifikacyjną...5 Lista czasowników, które warto znać i zastosować podczas rozmowy kwalifikacyjnej...9 Lista przymiotników opisujących charakter... 11 Dla pracodawcy:

Bardziej szczegółowo

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska

Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska - Wstęp Dear Mr. President, Dear Mr. President, Bardzo formalny, odbiorca posiada specjalny tytuł, który jest używany zamiast nazwiska Dear Sir, Dear Sir, Formalny, odbiorcą jest mężczyzna, którego nazwiska

Bardziej szczegółowo

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych?

Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Jak zasada Pareto może pomóc Ci w nauce języków obcych? Artykuł pobrano ze strony eioba.pl Pokazuje, jak zastosowanie zasady Pareto może usprawnić Twoją naukę angielskiego. Słynna zasada Pareto mówi o

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY

JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY EGZAMIN MATURALNY W ROKU SZKOLNYM 2013/2014 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY ROZWIĄZANIA ZADAŃ I SCHEMAT PUNKTOWANIA MAJ 2014 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. 1.2.

Bardziej szczegółowo

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna).

X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). X KONKURS PRZEDMIOTOWY Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO DLA UCZNIÓW GIMNAZJÓW ZESTAWY PYTAŃ dla ucznia (część ustna). Zestaw 1 Wybierz jeden temat i przygotuj się do jego prezentacji przez ok. 3min. 1. The most important

Bardziej szczegółowo

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document.

Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. Remember to set your printer to omit this page when running off copies.using this document. The booklets are all produced using MS Publisher, so that is necessary on the computer being used. This document

Bardziej szczegółowo

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki

Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki Formularz dla osób planujących ubiegać się o przyjęcie na studia undergraduate (I stopnia) w USA na rok akademicki 2017-2018 Zanim zaczniesz wypełniać formularz, zapoznaj się z Instrukcjami! Imię i nazwisko:

Bardziej szczegółowo

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł)

Financial support for start-uppres. Where to get money? - Equity. - Credit. - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) Financial support for start-uppres Where to get money? - Equity - Credit - Local Labor Office - Six times the national average wage (22000 zł) - only for unymployed people - the company must operate minimum

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish General Certificate of Secondary Education June 2015 Unit 4 46854 Writing Tuesday 16 June 2015 9.00 am

Bardziej szczegółowo

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i.

1. Holiday letters. a. 1. Cele lekcji. b. 2. Metoda i forma pracy. c. 3. Środki dydaktyczne. d. 4. Przebieg lekcji. i. 1. Holiday letters Uczeń: Uczeń: a. 1. Cele lekcji i. a) Wiadomości wie, jak wyglądać powinien układ listu nieformalnego, zna słownictwo dotyczące wakacji, zna podstawowe konstrukcje gramatyczne czasów:

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2014 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2014 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH

BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH BAZIE KWALIFIKACJI ZAGRANICZNYCH O przewodniku Niniejszy przewodnik zawiera informacje na temat kwalifikacji uzyskanych zagranicą i porady na temat ich nostryfikacji. Dowiesz się jak korzystać z bazy danych

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi CZERWIEC 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ

KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ Egzamin maturalny maj 2009 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ZADAŃ ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów ze słuchu 1.1. E 1.2. A 1.3. Zdający selekcjonuje informacje (II. 1 d)

Bardziej szczegółowo

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue

National Insurance contributions. We need some more information (potrzebujemy pewnych dodatkowych informacji) Inland Revenue Inland Revenue National Insurance contributions Centre for Non-Residents Room BP1301 Benton Park View Newcastle Upon Tyne NE98 1ZZ United Kingdom Phone: +44 (0) 191 22- Fax: +44 (0) 191 22- Textphone:

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 7 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to do business prowadzić interesy Prowadzę interesy w

Bardziej szczegółowo

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim

Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim 10 Błędów popełnianych przez Polaków w języku angielskim Jak je poprawić? Zajrzyj do środka! www.madebybeata..com Witaj! Ucząc się angielskiego trudno na samym początku było mi zauważyć, że popełniłam

Bardziej szczegółowo

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713

Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Osoby 50+ na rynku pracy 2013-1-PL1-GRU06-38713 Piąte spotkanie grupy partnerskiej w Katowicach (Polska) 19-20 maj 2015 Program Uczenie się przez całe życie Grundtvig Tytył projektu: Osoby 50+ na rynku

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna EGZAMIN MATURALNY 2012 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi SIERPIEŃ 2012 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Egzamin maturalny z języka angielskiego

Bardziej szczegółowo

General Certificate of Secondary Education June 2013

General Certificate of Secondary Education June 2013 Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2013 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name...

THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL. PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... THE ADMISSION APPLICATION TO PRIVATE PRIMARY SCHOOL PART I. Personal information about a child and his/her parents (guardians) Child s name... Child s surname........ Date and place of birth..... Citizenship.....

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 8 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a rest - odpocząć Muszę odpocząć. (5) Czy chcesz

Bardziej szczegółowo

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów.

MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I. Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. MODEL ODPOWIEDZI ARKUSZ I Zadanie 1. Za każde poprawne rozwiązanie przyznajemy 1 punkt. Maksimum 6 punktów. TRUE FALSE 1.1. X 1.2. X 1.3. X 1.4. X 1.5. X 1.6. X Zadanie 2. Za każde poprawne rozwiązanie

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 3 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be at the airport być na lotnisku Ona jest teraz na

Bardziej szczegółowo

Zestawienie czasów angielskich

Zestawienie czasów angielskich Zestawienie czasów angielskich Present Continuous I am, You are, She/ He/ It is, We/ You/ They are podmiot + operator + (czasownik główny + ing) + reszta I' m driving. operator + podmiot + (czasownik główny

Bardziej szczegółowo

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond.

Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project can respond. Project CARETRAINING PROJECT EVALUATION QUESTIONNAIRE Projekt CARETRAINING KWESTIONARIUSZ EWALUACJI PROJEKTU Please fill in the questionnaire below. Each person who was involved in (parts of) the project

Bardziej szczegółowo

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please?

Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Anything else? Are you all right? Are you drinking milk now? Are you single or married? Are you sure? Can I make a phone call please? Can you drive a car? Can you meet me tomorrow? Can you recommend a

Bardziej szczegółowo

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE

REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE REACTIONS - REAKCJE JĘZYKOWE 1. Podajesz koleżance długopis, o który cię prosiła. Co jej przy tym powiesz? a) Thank you. b) Please. c) Here you are. 2. Zaczepiasz przechodnia na ulicy i pytasz go o drogę

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY

POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY POLITYKA PRYWATNOŚCI / PRIVACY POLICY TeleTrade DJ International Consulting Ltd Sierpień 2013 2011-2014 TeleTrade-DJ International Consulting Ltd. 1 Polityka Prywatności Privacy Policy Niniejsza Polityka

Bardziej szczegółowo

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour

Polish (JUN ) General Certificate of Secondary Education June 2011 TOTAL. Time allowed 1 hour Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Question Mark General Certificate of Secondary Education June 2011 Polish 46854 Unit 4 Writing

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2011 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY MAJ 2011 2 Egzamin maturalny z języka angielskiego poziom podstawowy ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar

Bardziej szczegółowo

No matter how much you have, it matters how much you need

No matter how much you have, it matters how much you need CSR STRATEGY KANCELARIA FINANSOWA TRITUM GROUP SP. Z O.O. No matter how much you have, it matters how much you need Kancelaria Finansowa Tritum Group Sp. z o.o. was established in 2007 we build trust among

Bardziej szczegółowo

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

English Challenge: 13 Days With Real-Life English. Agnieszka Biały Kamil Kondziołka English Challenge: 13 Days With Real-Life English Agnieszka Biały Kamil Kondziołka www.jezykipodroze.pl WYZWANIE: 13 dni z PRAKTYCZNYM Angielskim - Tego Nie Było w Szkole! Agnieszka Biały Kamil Kondziołka

Bardziej szczegółowo

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza

Lesson 46 ZAIMKI. przymiotnik w funkcji dzierżawczej / zaimek dzierżawczy Liczba pojedyncza Lesson 46 ZAIMKI Wersja A Opracowanie: Łukasz Aniśkiewicz Konsultacja: Bogna Ferensztajn W przeciwieństwie do angielskich rzeczowników, które zazwyczaj nie zmieniają formy z wyjątkiem końcówki "-s" w liczbie

Bardziej szczegółowo

1.How do you rate the English language skills of Polish students?

1.How do you rate the English language skills of Polish students? PODSUMOWANIE WYNIKÓW ANKIET DLA OPIEKUNÓW PORTUGALSKICH PODCZAS STAŻU LEONARDO DA VINCI - MAJ 2013 1.How do you rate the English language skills of Polish students? -bad 0 -insufficient 0 -sufficient 0

Bardziej szczegółowo

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS).

Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Assurance of Support Niektórzy migranci muszą przed przyznaniem wizy na pobyt w Australii uzyskać Assurance of Support (AoS). Department of Immigration and Citizenship ustala, które wnioski wizowe wymagają

Bardziej szczegółowo

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Egzamin maturalny z języka angielskiego Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego) 26 Informator o egzaminie maturalnym z języka obcego nowoŝytnego Część ustna (bez określania poziomu) Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa wstępna Rozmowa wstępna (wyłącznie dla egzaminującego)

Bardziej szczegółowo

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI

EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI Centralna Komisja Egzaminacyjna w Warszawie EGZAMIN MATURALNY 2013 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY Kryteria oceniania odpowiedzi MAJ 2013 ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze

Bardziej szczegółowo

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press )

TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.) Student writers at work. New York: St. Martin Press ) TEKST A Exhibition (adapted from Sommers, N. and McQuade, D. (eds.). 1984. Student writers at work. New York: St. Martin Press ) [dwa punkty za każdą poprawną odpowiedź = 10 p.] 1. H rozwiązanie podane

Bardziej szczegółowo

Pudełko konwersacji. Joel Shaul

Pudełko konwersacji. Joel Shaul Pudełko konwersacji Celem tych ćwiczeń jest pomoc młodym ludziom z zaburzeniami ze spektrum autyzmu w zdobyciu wprawy w prowadzeniu ważnych i wzajemnych form rozmowy zamiast monologów i wykładów. 1. Wydrukuj

Bardziej szczegółowo

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań

Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań 36 Informator o egzaminie maturalnym z języka angielskiego od roku szkolnego 2014/2015 2.2. Część ustna (bez określania poziomu). Przykładowe zestawy zadań Przykładowe pytania do rozmowy wstępnej Rozmowa

Bardziej szczegółowo

Lekcja 1 Przedstawianie się

Lekcja 1 Przedstawianie się Lekcja 1 Przedstawianie się i poznawanie innych 2 Wysłuchaj dialogów, najpierw w wersji oryginalnej, później z tłumaczeniem. Powtarzaj poszczególne kwestie za lektorami. Dialog 1 Przedstawianie się w sytuacji

Bardziej szczegółowo

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców

Standard pre-qualification form for contractors & suppliers. Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców Standard pre-qualification form for contractors & suppliers Formularz wstępny dla Wykonawców i Dostawców The Parties/Strony Name of the Contractor / Wykonawca Name of the Employer / Zamawiający Solidea

Bardziej szczegółowo

POLISH CULTURAL FOUNDATION

POLISH CULTURAL FOUNDATION 177 Broadway Clark, New Jersey 07066 Tel: 732-382-7197 Fax: 732-382-7169 web: www.pcfnj.org e-mail: pcf@pcfnj.org Accept our cordial invitation to JOIN TODAY! Come visit and experience our hospitality.

Bardziej szczegółowo

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO

KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO KILKA WSKAZÓWEK PRZED USTNYM EGZAMINEM MATURALNYM Z JĘZYKA ANGIELSKIEGO Zadania egzaminacyjne Rozmowa wstępna (rozgrzewka językowa) Zadanie 1 rozmowa sterowana Zadanie 2 ilustracja + 3 pytania Zadanie

Bardziej szczegółowo

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent

Steps to build a business Examples: Qualix Comergent How To Start a BUSINESS Agenda Steps to build a business Examples: Qualix Comergent 1 Idea The Idea is a Piece of a Company 4 2 The Idea is a Piece of a Company Investing_in_New_Ideas.wmv Finding_the_Problem_is_the_Hard_Part_Kevin

Bardziej szczegółowo

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM

HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM HOW TO COMMUNICATE ECOTOURISM CHRIS MILNES, HELLENIC ECOTOURISM SOCIETY Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich: Europa inwestująca w obszary wiejskie. Projekt opracowany przez Społeczny

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 6 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to eat out jeść poza domem Czy często jadasz poza domem?

Bardziej szczegółowo

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature

Surname. Other Names. For Examiner s Use Centre Number. Candidate Number. Candidate Signature A Surname _ Other Names For Examiner s Use Centre Number Candidate Number Candidate Signature Polish Unit 1 PLSH1 General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014 Reading and

Bardziej szczegółowo

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO

Presented by. Dr. Morten Middelfart, CTO Meeting Big Data challenges in Leadership with Human-Computer Synergy. Presented by Dr. Morten Middelfart, CTO Big Data Data that exists in such large amounts or in such unstructured form that it is difficult

Bardziej szczegółowo

roleplays Matura roleplays

roleplays Matura roleplays roleplays Matura roleplays Units 1-3 Student s card Wspólnie z kolegą/koleżanką macie napisać artykuł zachęcający młodzież do uprawiania wybranego przez was sportu. Poniżej podane są cztery kwestie, które

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo.

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 9 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to take a shower brać prysznic Zawsze rano biorę prysznic.

Bardziej szczegółowo

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme

Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme Pracownia Naukowo-Edukacyjna Evaluation of the main goal and specific objectives of the Human Capital Operational Programme and the contribution by ESF funds towards the results achieved within specific

Bardziej szczegółowo

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami?

1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? Kwestionariusz dla uczniów (50 uczniów, wiek 11-18 lat) 1. Ile czasu dziennie spędzasz z rodzicami? almost never; 0,06 about an hour; 0,15 More than 3 hours; 0,38 2 3 hours; 0,42 2. Jak najczęściej spędzasz

Bardziej szczegółowo

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my

Volley English! Dziś lekcja 1 Zaproszenie. Zapraszamy i my Volley English! Już od dziś, co miesiąc, znajdziecie w naszym serwisie nową ofertę. Zapraszamy Cię do nauki angielskiego w praktycznym wydaniu. Przygotowaliśmy dla Ciebie wyjątkowe materiały, które odnoszą

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH Studia I stopnia stacjonarne i niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność PROGRAM OF BACHELOR STUDIES IN Description The objective of the studies is to train an expert in international

Bardziej szczegółowo

Start-up! Are you ready?

Start-up! Are you ready? Start-up! Are you ready? Objectives Understand the basic skills/qualities needed to start a company Learn about the start-up phase of several Silicon Valley companies Understand financing models available

Bardziej szczegółowo

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:...

JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16. KLASA II Gimnazjum. Imię:... Nazwisko:... Data:... JĘZYK ANGIELSKI EGZAMIN KLASYFIKACYJNY 2015/16 KLASA II Gimnazjum Imię:... Nazwisko:... Data:... Poziom podstawowy 1. Uzupełnij przymiotniki, wstawiając brakujące litery. Dopasuj przymiotniki do właściwych

Bardziej szczegółowo

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5

Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Angielski bezpłatne ćwiczenia - gramatyka i słownictwo. Ćwiczenie 5 Przetłumacz na język angielski.klucz znajdziesz w drugiej części ćwiczenia. 1. to be to do something mieć coś zrobić Mam jej pomóc jutro.

Bardziej szczegółowo

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland

An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic of Poland Państwowa Inspekcja Pracy Annotation Główny Inspektorat Pracy ul. Barska 28/30 02-315 Warszawa Rzeczypospolita Polska Polska An employer s statement on the posting of a worker to the territory of the Republic

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN14PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2014. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Section Mark Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary

Bardziej szczegółowo

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI

KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI Egzamin maturalny maj 2010 JĘZYK ANGIELSKI POZIOM PODSTAWOWY KLUCZ PUNKTOWANIA ODPOWIEDZI ZADANIA ZAMKNIĘTE Zadanie 1. Obszar standardów Rozumienie ze słuchu 1.1. T 1.2. F 1.3. Zdający stwierdza, czy tekst

Bardziej szczegółowo

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with

OBS UGA KLIENTA. 2) połączyć z a) put on to c) put through with 7 OBS UGA KLIENTA 1 WARM UP SPEAKING Odpowiedz na pytania. 1) How do you answer the phone? 2) How do you leave/take a message? 3) How do you end a telephone conversation? 2 VOCABULARY Jak w języku angielskim

Bardziej szczegółowo

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round

Extraclass. Football Men. Season 2009/10 - Autumn round Extraclass Football Men Season 2009/10 - Autumn round Invitation Dear All, On the date of 29th July starts the new season of Polish Extraclass. There will be live coverage form all the matches on Canal+

Bardziej szczegółowo

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011

THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER. Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 THE PROFILE OF PRIMARY LANGUAGE TEACHER Mariola Bogucka Warszawa, 29.9.2011 Cross European Studies quality FL teaching & learning for YLs Nikolov M., Curtain H. (2000) An early Start: Young Learners and

Bardziej szczegółowo

Application Motivational Cover Letter

Application Motivational Cover Letter - Opening Formal, male recipient, name unknown Formal, female recipient, name unknown Formal, recipient name and gender unknown Formal, when addressing several unknown people or a whole department Formal,

Bardziej szczegółowo

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI

Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI Domy inaczej pomyślane A different type of housing CEZARY SANKOWSKI O tym, dlaczego warto budować pasywnie, komu budownictwo pasywne się opłaca, a kto się go boi, z architektem, Cezarym Sankowskim, rozmawia

Bardziej szczegółowo

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO

OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO OBOWIĄZUJĄCY I NOWY FORMAT EGZAMINU GCSE Z JĘZYKA POLSKIEGO Analiza porównawcza Na podstawie materiałów próbnych opublikowanych przez AQA (wrzesień 2016) Specyfikacja nauczanie od września 2017 pierwsze

Bardziej szczegółowo

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność

Po powtórce zaczynamy naukę kolejnych 10-15 nowych słów i wyrażeń, po czym zostawiamy je w przegródce numer 1. Systematyczność Fiszki, metoda powtórkowa. System pięciu przegródek Pierwszego dnia nauki możemy zacząć od przyswojenia 10-15 nowych słówek. Wkładamy je wtedy do przegródki numer 1. Kolejnego dnia zaczynamy od powtórki

Bardziej szczegółowo

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours

PLSH2 (JUN13PLSH201) General Certificate of Education Advanced Level Examination June 2013. Reading and Writing TOTAL. Time allowed 3 hours Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 2 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Level Examination

Bardziej szczegółowo

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management

PROJECT. Syllabus for course Global Marketing. on the study program: Management Poznań, 2012, September 20th Doctor Anna Scheibe adiunct in the Department of Economic Sciences PROJECT Syllabus for course Global Marketing on the study program: Management I. General information 1. Name

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS

WYDZIAŁ NAUK EKONOMICZNYCH. Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Studia II stopnia niestacjonarne Kierunek Międzynarodowe Stosunki Gospodarcze Specjalność INERNATIONAL LOGISTICS Description Master Studies in International Logistics is the four-semesters studies, dedicate

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers

Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers Podsumowanie Raportu o Romach i Travellers 10-12 milionów Romów w Europie 6 milionów mieszkających w U E Irlandia Polska Republika Czeska Turcja Populacja społeczności romskiej w liczbach Irlandia Polska

Bardziej szczegółowo

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA

WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA WYDZIAŁ BIOLOGII I OCHRONY ŚRODOWISKA v Biologia v Biotechnologia v Ochrona środowiska studia pierwszego stopnia Dla kandydatów z NOWĄ MATURĄ Kwalifikacja obejmuje konkurs świadectw dojrzałości brane są

Bardziej szczegółowo

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I

Język angielski. Poziom rozszerzony Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą CZĘŚĆ I KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I Poziom rozszerzony Język angielski Język angielski. Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I W schemacie oceniania zadań otwartych są prezentowane przykładowe odpowiedzi.

Bardziej szczegółowo

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL

PLSH1 (JUN12PLSH101) General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination June 2012. Reading and Writing TOTAL Centre Number Surname Candidate Number For Examiner s Use Other Names Candidate Signature Examiner s Initials Polish Unit 1 Reading and Writing General Certificate of Education Advanced Subsidiary Examination

Bardziej szczegółowo

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA

ANKIETA ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Przedszkole Nr 1 w Zabrzu ANKIETA ul. Reymonta 52 41-800 Zabrze tel./fax. 0048 32 271-27-34 p1zabrze@poczta.onet.pl http://jedyneczka.bnet.pl ŚWIAT BAJEK MOJEGO DZIECKA Drodzy Rodzice. W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ)

The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) The HOCHTIEF Polska Supplier Portal Frequently Asked Questions (FAQ) Strona 1 z 6 1. What is the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 2. Why should I use the HOCHTIEF Polska Supplier Portal? 2 3. Is the

Bardziej szczegółowo

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat.

Listen to the following phrases and use the pauses after each sentence to repeat. Welcome back to English lessons with Joanna and Emma from Point Europa. Lesson 5: There was a car accident! Lekcja 5: wypadek samochodowy! In today s lesson we will learn how to: na dzisiejszej lekcji

Bardziej szczegółowo

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW. Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny. dziedzina nauk humanistycznych - filozofia, FORMULARZ DLA OGŁOSZENIODAWCÓW INSTYTUCJA: MIASTO: STANOWISKO: DZIEDZINA: Uniwersytet Mikołaja Kopernika w Toruniu, Wydział Humanistyczny Toruń profesor nadzwyczajny dziedzina nauk humanistycznych - filozofia,

Bardziej szczegółowo

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014

European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 European Crime Prevention Award (ECPA) Annex I - new version 2014 Załącznik nr 1 General information (Informacje ogólne) 1. Please specify your country. (Kraj pochodzenia:) 2. Is this your country s ECPA

Bardziej szczegółowo

Informacje o usługach tłumaczeniowych

Informacje o usługach tłumaczeniowych Informacje o usługach tłumaczeniowych POLISH What patients can expect from the interpreting service Interpreters should be competent in both the required language and English. Interpreters should have

Bardziej szczegółowo