NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU. Informacja

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI. DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU. Informacja"

Transkrypt

1 NAJWYŻSZA IZBA KONTROLI DELEGATURA w BIAŁYMSTOKU LBI-410/ Nr ewid.154/2006/p05121/lbi Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej B i a ł y s t o k p a ź d z i e r n i k r.

2 Misją Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność w służbie publicznej dla Rzeczypospolitej Polskiej Wizją Najwyższej Izby Kontroli jest cieszący się powszechnym autorytetem najwyższy organ kontroli państwowej, którego raporty będą oczekiwanym i poszukiwanym źródłem informacji dla organów władzy i społeczeństwa Wywiązywanie się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej Dyrektor Delegatury NIK w Białymstoku: Ryszard Walendzik Zatwierdzam: Jacek Jezierski Wiceprezes Najwyższej Izby Kontroli Warszawa, dnia 30 października 2006 r. Najwyższa Izba Kontroli ul. Filtrowa Warszawa tel./fax: (0 22)

3 Spis treści 1. WPROWADZENIE PODSUMOWANIE WYNIKÓW KONTROLI OGÓLNA OCENA KONTROLOWANEJ DZIAŁALNOŚCI SYNTEZA WYNIKÓW KONTROLI UWAGI KOŃCOWE I WNIOSKI WAŻNIEJSZE WYNIKI KONTROLI CHARAKTERYSTYKA STANU PRAWNEGO ORAZ UWARUNKOWAŃ EKONOMICZNYCH I ORGANIZACYJNYCH Stan prawny Uwarunkowania ekonomiczne i organizacyjne ISTOTNE USTALENIA KONTROLI Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji w zakresie wdrożenia u.d.i.p Prowadzenie strony głównej BIP Prowadzenie stron podmiotowych BIP Oświadczenia funkcjonariuszy samorządu terytorialnego i ich publikowanie na stronach BIP Udzielanie informacji publicznej na wniosek Udzielanie informacji o środowisku Udostępnianie danych z zakresu finansów publicznych INFORMACJE DODATKOWE O PRZEPROWADZONEJ KONTROLI PRZYGOTOWANIE KONTROLI POSTĘPOWANIE KONTROLNE I DZIAŁANIA PODJĘTE PO ZAKOŃCZENIU KONTROLI ZAŁĄCZNIKI

4 Wprowadzenie 1. Wprowadzenie Temat kontroli Wywiązywanie się wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego z obowiązku udostępniania informacji publicznej Numer kontroli P/05/121 Uzasadnienie podjęcia kontroli Najwyższa Izba Kontroli podjęła kontrolę z własnej inicjatywy. Problematyka dostępu do informacji publicznej była w 2004 roku przedmiotem kontroli przeprowadzonej przez NIK w województwie podlaskim (P/04/133) 1. Wyniki tej kontroli wskazały na nieprawidłowości w realizacji konstytucyjnej zasady jawności życia publicznego, uzasadniające przeprowadzenie kontroli z tego zakresu w skali całego kraju. Cel kontroli Celem kontroli była ocena realizacji ustawy z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) 2, a w tym ocena: faktycznego dostępu do aktualnej i rzetelnej informacji, w tym dotyczącej władz publicznych, stanu środowiska, finansów publicznych i aktów prawnych, wdrożenia i funkcjonowania Biuletynu Informacji Publicznej (BIP). Tematyka, badany okres i czas przeprowadzenia kontroli Tematyka kontroli obejmowała głównie: prowadzenie stron podmiotowych oraz strony głównej BIP, rzetelność i faktyczną dostępność informacji publicznej oraz informacji o środowisku, prowadzenie wojewódzkiego dziennika urzędowego. Kontrola objęła okres od 1 stycznia 2003 r. do 31 grudnia 2005 r. i została przeprowadzona w 76 jednostkach w terminie od maja 2005 roku do stycznia 2006 roku. Departament Administracji Publicznej NIK skontrolował Ministerstwo Spraw Wewnętrznych i Administracji, a 13 Delegatur - 13 urzędów wojewódzkich, 13 urzędów marszałkowskich, 8 starostw powiatowych oraz 41 urzędów miejskich i gminnych, w tym 4 urzędy miast na prawach powiatu. Zgodnie z art. 5 ust. 1 i 2 ustawy z 23 grudnia 1994 r. o Najwyższej Izbie Kontroli Ministerstwo i urzędy wojewódzkie skontrolowano pod względem legalności, gospodarności, celowości i rzetelności, a jednostki samorządu terytorialnego pod względem legalności, gospodarności i rzetelności 3. 1 Informacja o wynikach kontroli wywiązywania się organów administracji publicznej z obowiązku udostępniania informacji publicznej, w tym z wykorzystaniem techniki informatycznej w województwie podlaskim (Nr ewidencyjny 160/2004/P04133/LBI), zwanej dalej kontrolą z 2004 roku. 2 Dz.U. Nr 112, poz ze zm. 3 Dz.U. z 2001 r. Nr 85, poz. 937 ze zm. 4

5 Podsumowanie wyników kontroli 2. Podsumowanie wyników kontroli 2.1. Ogólna ocena kontrolowanej działalności Najwyższa Izba Kontroli ocenia pozytywnie mimo stwierdzonych nieprawidłowości działalność wojewodów i jednostek samorządu terytorialnego w zakresie udostępniania informacji publicznej. Nieprawidłowości polegały na niepełnej bądź opieszałej realizacji postanowień ustawy o dostępie do informacji publicznej. Nie stworzono warunków prawnych i organizacyjnych umożliwiających pełne urzeczywistnienie jawności życia publicznego. Chociaż uruchomiony został Biuletyn Informacji Publicznej (BIP), zawierający szereg informacji publicznych, to jednak nie funkcjonuje on należycie. Zakres treści, które powinny być w nim publikowane został określony nieprecyzyjnie, a przepisy dotyczące dostępu do informacji publicznej są rozproszone po wielu ustawach i niespójne. Brakowało też przepisów normujących koordynację prac związanych z wdrażaniem BIP. Długi okres vacatio legis (od 8 października 2001 r. do 1 stycznia 2005 r.) przepisów normujących zamieszczanie informacji w BIP, nie został optymalnie wykorzystany przez kontrolowane jednostki Synteza wyników kontroli 1. Działania Ministerstwa Spraw Wewnętrznych i Administracji (MSWiA) w zakresie wdrażania ustawy o dostępie do informacji publicznej były niewystarczające w stosunku do potrzeb w zakresie zapewnienia działania systemu stron BIP. Stronę główną BIP (urzędowego informatora teleinformatycznego) uruchomiono dopiero w maju 2003 roku, podczas gdy strony podmiotowe BIP, podlegające rejestracji na stronie głównej, były uruchamiane od lutego 2003 roku, a nawet w czerwcu i lipcu 2002 roku (2 podmioty). Strona główna nie zawierała menu przedmiotowego, a menu podmiotowe prowadzone było nierzetelnie, m.in. ze względu na nieprawidłowości w rejestracji stron podmiotowych i brak połączenia ze stronami co najmniej 12% zarejestrowanych na stronie głównej podmiotów. W rezultacie wbrew wymogom art. 9 ust. 5 ustawy o dostępie do informacji publicznej nie zapewniono sprawności działania i jednolitości systemu stron BIP, również z uwagi na ograniczenia finansowe. Szczegóły na str Informacji. 2. Zakres i szczegółowość informacji publicznych prezentowanych na stronach podmiotowych BIP były bardzo zróżnicowane, głównie z powodu niejednolitej interpretacji przez jednostki nieprecyzyjnych przepisów art. 6 ust. 1 u.d.i.p., określających zakres informacji podlegających upublicznieniu. Żadna z 75 kontrolowanych pod tym kątem jednostek nie zamieściła całości wymaganych danych, a w 3 jednostkach przez kilka miesięcy, a nawet rok, BIP nie działał lub nie zawierał informacji, co było nielegalne i nierzetelne, naruszało art. 8 ust. 3 u.d.i.p. Wyszukanie informacji było pracochłonne, gdyż niejednokrotnie wymagało przejrzenia całej strony BIP, a także serwisu internetowego. Szczegóły na str Informacji i w załączniku nr 4. 5

6 Podsumowanie wyników kontroli 3. Na negatywną ocenę zasługuje uchylanie się 46 z 62 skontrolowanych jednostek samorządu terytorialnego od publikacji na stronach podmiotowych BIP oświadczeń o działalności gospodarczej i informacji o zatrudnieniu w podmiotach samorządowych osób najbliższych funkcjonariuszy samorządowych. W szerszym zakresie (w 44 z 62 jednostek) publikowano oświadczenia majątkowe funkcjonariuszy ale w stosunku do 31 osób, które nie dopełniły obowiązku złożenia tych oświadczeń, nie wyciągnięto konsekwencji określonych w art. 24k ustawy o samorządzie gminnym, art. 25f ustawy o samorządzie powiatowym i w art. 27f ustawy o samorządzie województwa. Nieprzestrzeganie i lekceważenie obowiązku publikowania oświadczeń majątkowych osób pełniących funkcje publiczne było działaniem nielegalnym i mogło być korupcjogenne. Szczegóły na str Informacji. 4. Pozytywnie należy ocenić, że 98,1% wniosków o udzielenie informacji publicznych (8.122 z 8.281) i 97,7% wniosków o udzielenie informacji o środowisku (5.389 z 5.513) załatwiono pozytywnie, udzielając informacji w zasadzie nieodpłatnie. Informacji nie udzielono z różnych, na ogół zasadnych powodów, przeważnie ze względu na tajemnice ustawowo chronione. Odmów udzielano zarówno w formie decyzji administracyjnych (21 z zakresu informacji publicznej i 30 z zakresu informacji o środowisku) jak i zwykłych pism (27 z zakresu informacji publicznej i 9 z zakresu informacji o środowisku). W sprawach dotyczących informacji publicznej było to po części spowodowane faktem, że u.d.i.p nie określa przesłanek odmowy udostępnienia informacji. Szczegóły na str i Informacji oraz w załącznikach nr 5 i W 22 z 75 jednostek nie prowadzono publicznie dostępnego wykazu informacji o stanie i ochronie środowiska, wymaganego przez art. 19 ust. 6 ustawy Prawo ochrony środowiska, a internetowe bazy danych z takimi informacjami, wymagane przez art. 30 ust. 1 ww. ustawy, miały jedynie 2 z 21 zobowiązanych jednostek. Obowiązek prowadzenia publicznie dostępnego wykazu uważano bowiem za zbędny i pracochłonny, a bazy nie były prowadzone zwykle z powodu braku danych, podlegających zamieszczeniu. Szczegóły na str Informacji. 6. Jednostki samorządu terytorialnego (61 z 62) dopełniły obowiązku określenia w statucie trybu dostępu do dokumentów dotyczących zadań publicznych, jednak aż 52 statuty - niezgodnie z art. 2 ust. 1 u.d.i.p. przyznały ten dostęp tylko obywatelom, a nie każdemu. Normowanie zasad dostępu do dokumentów w statutach jednostek samorządowych jest po wejściu w życie u.d.i.p. zbędne. Szczegóły na str. 28 Informacji. 7. Najszerzej co do form i sposobów były udostępniane informacje z zakresu finansów publicznych, przy czym publikacja uchwał i sprawozdań budżetowych w wojewódzkich dziennikach urzędowych nie zapewniła aktualności i kompletności rozpowszechniania tych dokumentów. Brak obowiązku publikowania przez powiaty w dzienniku urzędowym uchwał i sprawozdań budżetowych budzi wątpliwości w sytuacji, gdy obowiązek taki spoczywa na województwach i gminach. Szczegóły na str Informacji. 6

7 Podsumowanie wyników kontroli 2.3. Uwagi końcowe i wnioski W ocenie NIK dzisiejsze uwarunkowania prawne i rozwiązania organizacyjne nie gwarantują należytego udostępniania informacji publicznej i funkcjonowania systemu stron BIP. W obecnym stanie prawnym nie sposób określić dokładnego kręgu oraz liczby podmiotów zobowiązanych prowadzić stronę podmiotową BIP i brakuje środków nadzoru umożliwiających wyegzekwowanie tego obowiązku (zwłaszcza od podmiotów niepaństwowych). Rozporządzenie w sprawie BIP nie normuje standaryzacji adresów stron podmiotowych i trybu ich wyszukiwania, szczegółowych wymagań dotyczących układu stron Biuletynu i standardów wizualnej prezentacji zawartych tam treści, ani standardów technicznych dostępności i użyteczności dla serwisów internetowych 4. Uniemożliwia to jakikolwiek nadzór nad funkcjonowaniem systemu stron BIP, nie służy zwiększeniu dostępności informacji publicznych oraz obniża użyteczność i przydatność BIP dla osób z niego korzystających. Wyniki kontroli wskazują, że niezależnie od potrzeby pełnej realizacji wniosków, kierownicy skontrolowanych jednostek powinni: wojewodowie - eliminować nieprawidłowości w publikacji aktów prawnych w wojewódzkich dziennikach urzędowych, marszałkowie, starostowie, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) - egzekwować obowiązek składania i upubliczniania oświadczeń majątkowych oraz o działalności gospodarczej i zatrudnieniu małżonków funkcjonariuszy samorządowych. Wyniki kontroli wskazują też na potrzebę zmiany obowiązujących przepisów. Celowe jest, aby Minister Spraw Wewnętrznych i Administracji podjął działania zmierzające do: 1. w zakresie działu administracji rządowej informatyzacja 1) określenia w ustawie o dostępie do informacji publicznej: a] zakresu informacji podlegających zamieszczeniu w BIP, z uwzględnieniem zróżnicowania form ustrojowych organów prowadzących BIP i przynależnych im zadań publicznych, b] zasad nadzoru nad realizacją obowiązku prowadzenia stron podmiotowych BIP i zamieszczania na nich informacji publicznych, c] przesłanek odmowy udzielenia informacji publicznej, 2) określenia w nowym rozporządzeniu w sprawie BIP (obecne traci moc z dniem 22 stycznia 2007 r. 5 ): a] pożądanej zawartości menu przedmiotowego stron podmiotowych i strony głównej BIP, b] zakresu informacji rzeczywiście niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP (zniesienie obowiązku zamieszczania danych o liczbie odwiedzin stron podmiotowych BIP). 2. w zakresie działu administracji rządowej administracja publiczna 1) ujednolicenia przepisów ustaw: o samorządzie gminnym (art. 61), o samorządzie powiatowym (art. 61), o samorządzie województwa (art. 72), ustawy o finansach 4 Biała Księga Nowego BIP i standardy techniczne World Wide Web Consortium (www.w3.org/wai). 5 Stosownie do art. 63 ustawy o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne z 17 lutego 2005 r. (Dz.U. Nr 64, poz. 565 ze zm.). 7

8 Ważniejsze wyniki kontroli publicznych (art. 12 ust. 3 pkt 3, 4, 7, 8 i art. 14) oraz o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (art. 13 pkt 7), w zakresie danych budżetowych ujawnianych przez jednostki samorządu terytorialnego oraz trybu ich podania do wiadomości publicznej, 2) ujednolicenia przepisów ustaw o samorządzie gminnym (art. 11b), o samorządzie powiatowym (art. 8a), o samorządzie województwa (art. 15a) oraz o dostępie do informacji publicznej, dotyczących zasad i trybu udostępniania informacji publicznych przez jednostki samorządu terytorialnego. 3. Ważniejsze wyniki kontroli 3.1. Charakterystyka stanu prawnego oraz uwarunkowań ekonomicznych i organizacyjnych Stan prawny 1. Konstytucja Rzeczypospolitej Polskiej 6 (art. 61) przyznaje obywatelom prawo do uzyskiwania informacji o działalności organów władzy publicznej, samorządu gospodarczego i zawodowego oraz osób pełniących funkcje publiczne, a także innych osób i jednostek organizacyjnych w zakresie, w jakim wykonują one zadania władzy publicznej i gospodarują mieniem komunalnym lub majątkiem Skarbu Państwa (ust. 1). Ustawa z 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej (u.d.i.p.) poszerza krąg osób uprawnionych do uzyskania informacji, przyznając to prawo każdemu (art. 2 ust. 1). Prawo do uzyskania informacji obejmuje dostęp do dokumentów oraz wstęp na posiedzenia kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów, z możliwością rejestracji dźwięku lub obrazu (art. 61 ust. 2 Konstytucji). Natomiast w art. 3 ust. 2 u.d.i.p. prawo do informacji rozumiane jest jako uprawnienie do niezwłocznego uzyskania informacji z aktualną wiedzą o sprawach publicznych, w tym informacji przetworzonej w zakresie, w jakim jest to szczególnie istotne dla interesu publicznego oraz do wglądu do dokumentów urzędowych i dostępu do posiedzeń kolegialnych organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów. Od osoby wykonującej prawo do informacji publicznej nie wolno żądać wykazania interesu prawnego lub faktycznego (art. 2 ust. 2 u.d.i.p.). Konstytucja stanowi, że ograniczenie prawa do informacji może nastąpić wyłącznie ze względu na ochronę wolności i praw innych osób i podmiotów gospodarczych oraz ochronę porządku publicznego, bezpieczeństwa lub ważnego interesu gospodarczego państwa (art. 61 ust. 3). Według art. 5 u.d.i.p. ograniczenia prawa do informacji wynikają z: ochrony informacji niejawnych i innych tajemnic ustawowo chronionych, prywatności osoby fizycznej lub tajemnicy przedsiębiorcy (z wyjątkiem osób pełniących funkcje publiczne w sprawach mających związek z tą funkcją lub rezygnujących z przysługującego im prawa), toczącego się postępowania przed organami państwa, w tym administracyjnego, karnego lub cywilnego (chyba, że dotyczy ono władz publicznych lub podmiotów wykonujących zadania lub funkcje publiczne). Ograniczenia te nie naruszają prawa do informacji o organizacji i pracy organów prowadzących postępowania (ust. 4 art. 5 u.d.i.p.). Informacja publiczna zdefiniowana została jako każda informacja o sprawach publicznych (art. 1 ust. 1 u.d.i.p.), a przykładowy wykaz informacji podlegających udostępnieniu zawiera art. 6 ust. 1 u.d.i.p. Informacje udostępnia się (obligatoryjnie): przez 6 Dz.U. Nr 78, poz Sprostowanie Dz.U. z 2001 r. Nr 28, poz

9 Ważniejsze wyniki kontroli ogłoszenie w Biuletynie Informacji Publicznej (BIP), przez wstęp na posiedzenia organów władzy publicznej pochodzących z powszechnych wyborów i dostęp do materiałów dokumentujących te posiedzenia oraz - w przypadku informacji nie ogłoszonej w BIP - na wniosek, także ustny (art. 7 ust. 1 w zw. z art. 8 i 10 u.d.i.p.). Informację publiczną można też udostępniać (fakultatywnie) przez wywieszenie lub wyłożenie w miejscu publicznie dostępnym albo zamieszczenie w zainstalowanym w tym miejscu urządzeniu (art. 11 u.d.i.p.). Podmiot udostępniający informację zapewnia możliwość jej wydruku, kopiowania lub przesłania albo przeniesienia na powszechnie stosowany nośnik informacji (art. 12 ust. 2 u.d.i.p.). Każda udostępniona informacja winna zawierać dane o tożsamości osoby, która ją wytworzyła, udostępniła oraz odpowiada za jej treść, jak też datę udostępnienia informacji (art. 12 ust 1 u.d.i.p.). BIP jest urzędowym publikatorem teleinformatycznym w postaci ujednoliconego systemu stron w sieci teleinformatycznej, złożonym ze strony głównej, tworzonej przez Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji (w okresie od 21 lipca do 31 października 2005 r. przez Ministra Nauki i Informatyzacji jako właściwego ds. informatyzacji) 7 oraz stron podmiotowych, tworzonych przez podmioty określone w art. 4 ust. 1 i 2 ustawy (art. 8 ust. 1 i art. 9 ust. 1 i 2 u.d.i.p.). Katalog tych podmiotów jest otwarty, obejmuje zarówno organy władzy publicznej i inne podmioty wykonujące zadania publiczne (w tym m.in. osoby z udziałem lub z dominującą pozycją Skarbu Państwa oraz samorządu terytorialnego, gospodarczego lub zawodowego), jak też partie polityczne oraz tzw. reprezentatywne organizacje związkowe i pracodawców. Strona główna BIP zawiera wykaz podmiotów tworzących własne (podmiotowe) strony BIP oraz odnośniki do nich (art. 9 ust. 1 u.d.i.p.). Zgodnie z art. 8 ust. 3 u.d.i.p., na stronach podmiotowych BIP powinny być zamieszczone informacje wymienione w art. 6 ust. 1 pkt 1-5 u.d.i.p. (z wyjątkiem danych o treści i postaci niektórych dokumentów urzędowych podanych w p-kcie 4 lit. a tiret pierwsze), których katalog jest bardzo obszerny. Termin wejścia w życie obowiązku udostępnienia tych informacji w BIP przypada (art. 26 pkt 1-3 u.d.i.p) na 1 lipca 2003 r. 8, 1 stycznia 2004 r. 9 i 1 stycznia 2005 r. 10 Przepisy szczególne (ponad 60 aktów normatywnych, w większości dodanych lub zmienionych w 2005 roku) określają inne informacje podlegające zamieszczeniu w BIP, dotyczące głównie naboru na aplikacje prawnicze, na wolne stanowiska pracy w administracji, dostępu do rejestrów publicznych, otwartych konkursów na wykonywanie zadań publicznych etc. Strona BIP może zawierać inne informacje publiczne, z wyjątkiem treści o charakterze komercyjnym i reklamowym (art. 8 ust. 3 u.d.i.p., 14 rozporządzenia Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji z 17 maja 2002 r. w sprawie Biuletynu Informacji Publicznej 11 ). Informacje nie udostępnione w BIP, są udostępniane na wniosek (art. 10 ust. 1 u.d.i.p.). Zgodnie z przepisami art. 24i ust. 3 i art. 24j ust. 6 ustawy z 8 marca 1990 r. 7 Minister SWiA od 31 października 2005 roku jest ponownie ministrem właściwym ds. informatyzacji. 8 Informacje o statusie i organizacji jednostki, trybie i zasadach jej działania, jej gospodarce i majątku, prowadzonych rejestrach i ewidencjach oraz o sposobach przyjmowania i załatwiania spraw (art. 6 ust. 1 pkt 2, pkt 3 lit. a-d i f). 9 Informacje o stanie przyjmowanych spraw i kolejności ich załatwiania, o zamierzeniach działań i programach realizacji zadań publicznych, dokumentacji przeprowadzanych kontroli, stanowiskach, wystąpieniach i ocenach w sprawach publicznych, informacje o stanie państwa i samorządu (art. 6 ust. 1 pkt 1, pkt 3 lit. e, pkt 4). 10 Informacje o majątku Skarbu Państwa, samorządu terytorialnego i podmiotów wykonujących zadania publiczne, o dochodach i stratach spółek handlowych, długu publicznym, pomocy publicznej i ciężarach publicznych (art. 6 ust.1pkt 5). 11 Dz.U. Nr 67, poz Podmioty prowadzące strony BIP m.in. wyznaczają pracowników odpowiedzialnych za: przekazywanie informacji niezbędnych do zamieszczenia na stronie głównej BIP i powiadamianie właściwego ministra o mianach ich treści oraz dokonywanie zmian treści informacji publicznych udostępnianych na podmiotowej stronie BIP i za prowadzenie dzienników ww. zmian ( 16 ust. 1 i 17 ust. 1). Administratorzy stron BIP nadają tym pracownikomidentyfikatory i hasła dostępu do modułu administracyjnego strony BIP oraz dokonują kontroli dzienników zmian nie rzadziej niż co 24 godziny na dobę ( 17 ust. 2). 9

10 Ważniejsze wyniki kontroli o samorządzie gminnym 12 (u.s.g.), art. 25d ust. 3 i art. 25e ust. 6 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie powiatowym 13 (u.s.p.) i art. 27d ust. 3 i art. 27e ust. 6 ustawy z 5 czerwca 1998 r. o samorządzie województwa 14 (u.s.w.), jednostki samorządu terytorialnego obowiązane są ponadto zamieszczać w BIP, złożone przez funkcjonariuszy samorządowych 15 : oświadczenia majątkowe, oświadczenia o działalności gospodarczej i umowach cywilnoprawnych zawartych przez małżonków funkcjonariuszy (do 27 lipca 2004 r. także przez inne osoby najbliższe) z jednostkami organizacyjnymi lub osobami prawnymi samorządu terytorialnego, w czasie pełnienia funkcji przez tych funkcjonariuszy oraz informacje o zatrudnieniu osób najbliższych (małżonków) w tych jednostkach. Ogólne wymogi techniczne stawiane stronom BIP oraz obowiązki podmiotów tworzących te strony określa rozporządzenie w sprawie BIP. Nie został natomiast określony sposób prezentacji (pogrupowania i ułożenia) informacji publicznych na stronie BIP. Dostęp do informacji publicznej jest bezpłatny (art. 7 ust. 2 u.d.i.p.). Dopuszcza się jednak pobieranie opłat od informacji udostępnianych na wniosek w wysokości odpowiadającej dodatkowym kosztom, związanym ze sposobem udostępnienia lub koniecznością przekształcenia informacji w formę wskazaną we wniosku. O wysokości opłaty powiadamia się wnioskodawcę w ciągu 14 dni od złożenia wniosku. Udostępnienie informacji za opłatą następuje po 14 dniach od tego powiadomienia, chyba że w tym terminie wnioskodawca zmieni wniosek w zakresie sposobu lub formy udostępnienia informacji albo go wycofa (art. 15 ust. 1 i 2 u.d.i.p.). Zgodnie z art. 16 ust. 1 i ust. 2 u.d.i.p., odmowa udostępnienia oraz umorzenie postępowania o udostępnienie informacji publicznej następuje w drodze decyzji w trybie Kodeksu postępowania administracyjnego (K.p.a.) 16. Uzasadnienie decyzji o odmowie udostępnienia informacji zawiera także imiona, nazwiska i funkcje osób, które zajęły stanowisko w toku postępowania oraz oznaczenie podmiotów, ze względu na których dobra wydano decyzję o odmowie udostępnienia informacji (art. 16 ust. 2 pkt 2 u.d.i.p.). Ustawa nie określa wprost przesłanek odmowy udostępnienia informacji publicznej (ograniczenia dostępu do informacji określono w art. 5 ust. 1-3 u.d.i.p.). Zgodnie z art. 14 ust. 2 u.d.i.p. postępowanie umarza się, jeśli wnioskodawca - powiadomiony o braku możliwości udostępnienia informacji zgodnie z jego wnioskiem oraz o możliwości jej udostępnienia w inny sposób lub w innej formie - nie złoży wniosku o udostępnienie informacji w sposób lub w formie wskazanej w otrzymanym powiadomieniu. Jeśli dostępu do informacji publicznej odmówiono ze względu na ochronę danych osobowych, prawo do prywatności lub tajemnicę inną niż państwowa, służbowa, skarbowa lub statystyczna, decyzja o odmowie podlega zaskarżeniu w drodze powództwa o udostępnienie informacji publicznej, wnoszonego do sądu rejonowego, właściwego ze względu na siedzibę podmiotu, który odmówił udostępnienia informacji (art. 22 ust. 1 i 3 12 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm. 13 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm. 14 Dz.U. z 2001 r. Nr 142, poz ze zm. 15 Są to: radni gmin, powiatów oraz sejmików, wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast) i ich zastępcy, członkowie arządu powiatu oraz województwa, sekretarze gminy i powiatu, skarbnicy gminy, powiatu województwa, osoby wydające decyzje administracyjne w imieniu wójta, starosty lub marszałka oraz kierownicy jednostek organizacyjnych gmin, powiatów lub województw, a także osoby zarządzające lub członkowie organów zarządzających gminnymi, powiatowymi lub wojewódzkimi osobami prawnymi. 16 W orzecznictwie istnieje rozbieżność co do obowiązku wydania decyzji odmownej, jeśli informacja nie stanowi informacji publicznej w rozumieniu u.d.i.p. W wyrokach NSA z 12 grudnia 2002 r. (II SA 3301/02 M.Prawn. 2003/5/195), 25 marca 2003r. (II SA 4059/02 M.Prawn. 2003/10/436) i 15 lipca 2003 r. (II SA 1214/03 M.Prawn. 2003/19/868) przyjęto, że wówczas nie wydaje się decyzji, tylko informuje o braku podstaw do udzielenia informacji. W wyroku WSA w Warszawie z 16 stycznia 2004 r. (II SAB 325/03 LEX nr ) odmiennie przyjęto, że należy wówczas wydać decyzję. 10

11 Ważniejsze wyniki kontroli u.d.i.p.). Jeśli decyzję odmowną wydano z innych przyczyn, przysługuje od niej odwołanie w trybie K.p.a., podlegające rozpoznaniu w ciągu 14 dni (art. 16 ust. 2 pkt 1 u.d.i.p.). Do skarg rozpatrywanych w postępowaniu o udostępnienie informacji publicznej stosuje się przepisy ustawy z 30 sierpnia 2002 r. Prawo o postępowaniu przed sądami administracyjnymi 17, z tym że skargę sąd administracyjny rozpatruje w ciągu 30 dni od otrzymania akt sprawy; akta te wraz z odpowiedzią na skargę przekazuje sądowi organ w ciągu 15 dni od otrzymania skargi (art. 21 u.d.i.p.). Przepisy u.d.i.p. nie naruszają przepisów innych ustaw określających odmienne zasady i tryb dostępu do informacji publicznych (art. 1 ust. 2). 2. Konstytucja przyznaje każdemu prawo do informacji o środowisku (art. 74 ust. 3), a dochodzić go można w granicach określonych w ustawie (art. 81). Obecnie jest to ustawa z 27 kwietnia 2001 r. Prawo ochrony środowiska 18 (P.o.ś). Art. 19 ust. 1 P.o.ś. zobowiązuje organy administracji do udostępniania każdemu informacji o środowisku i jego ochronie, znajdujących się w ich posiadaniu. Dane podlegające udostępnieniu wymienia tytułem przykładu art. 19 ust. 2 i 3 P.o.ś. (programy, strategie, oceny, wnioski, pozwolenia i decyzje oraz związane z nimi oceny i analizy stanu środowiska, rejestry, dokumentacje etc. oraz wyniki badań stanu środowiska). Ustawa przewiduje udostępnianie danych na 3 sposoby: w publicznie dostępnym wykazie danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (art. 19 ust. 6 i 7) 19, w bazie danych prowadzonej przez starostę lub wojewodę, dostępnej za pośrednictwem publicznych sieci telekomunikacyjnych (art. 30 ust. 1 i 2) 20 oraz na pisemny wniosek, a bez pisemnego wniosku jeśli informacja nie wymaga wyszukania i może być udzielona ustnie (art. 19 ust. 4 i 5). Wyszukiwanie i przeglądanie w siedzibie organu administracji dokumentów wyszczególnionych w publicznie dostępnym wykazie jest bezpłatne, a wyszukiwanie informacji spoza tego wykazu oraz sporządzanie ich kopii i przesłanie podlega opłacie odzwierciedlającej związane z tym uzasadnione koszty (art. 24 P.o.ś. ust. 1 i 2). Stawki oraz sposób i terminy pobierania tych opłat określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 25 lutego 2003 r. w sprawie stawek opłat za udostępnianie informacji o środowisku i jego ochronie oraz sposobu uiszczania opłat 21 (poprzednio rozporządzenie z 23 lutego 2001 r. 22 ). Udzielenia informacji o stanie środowiska i jego ochronie odmawia się w drodze decyzji administracyjnej, w przypadkach określonych w art. 20 ust. 1 P.o.ś. (odmowa obligatoryjna). Można też odmówić udostępnienia informacji w sytuacjach podanych w art. 20 ust. 2 P.o.ś. (odmowa fakultatywna). Jeśli możliwe jest oddzielenie części informacji wyłączonej z udostępniania, udostępnia się pozostałą część informacji (art. 22 P.o.ś.). 3. Przepisy w zakresie dostępu do informacji o finansach publicznych zawiera ustawa z 30 czerwca 2005 r. o finansach publicznych 23 (u.f.p.), która od 1 stycznia 2006 r. zastąpiła dawną ustawę o finansach publicznych z 26 listopada 1998 r. 24 Przepisy o jawności działania 17 Dz.U. Nr 153, poz ze zm. Do 1 stycznia 2004 r. była to ustawa z 11 maja 1995 r. o Naczelnym Sądzie Administracyjnym (Dz.U. Nr 74, poz. 368 ze zm.). 18 Dz.U. Nr 62, poz. 627 ze zm. 19 Wykaz obejmuje dane o dokumentach określonych w art. 19 ust. 2 P.o.ś. (obligatoryjnie) i art. 19 ust. 3 P.o.ś.(fakultatywnie), a jego wzór określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 17 czerwca 2003 r. w sprawie wzoru publicznie dostępnego wykazu danych o dokumentach zawierających informacje o środowisku i jego ochronie (Dz.U. Nr 110, poz. 1058), które z dniem 1 lipca 2003 r. zastąpiło rozporządzenie w tej samej sprawie z 20 lutego 2001 r. (Dz.U. Nr 15, poz. 164). 20 Rodzaj udostępnianych danych określa rozporządzenie Ministra Środowiska z 1 października 2002 r. w sprawie sposobu udostępniania informacji o środowisku (Dz.U. Nr 176, poz ze zm.) 21 Dz.U. Nr 50, poz Dz.U. Nr 16, poz Dz.U. Nr 249, poz Dz.U. z 2003 r. Nr 15, poz. 148 ze zm. 11

12 Ważniejsze wyniki kontroli i finansów samorządu terytorialnego zawierają ustawy ustrojowe (u.s.g., u.s.p. i u.s.w.), a częściowo także ustawa z 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych 25 (u.o.a.n.). Zgodnie z art. 11 ust. 2 dawnej u.f.p., jawność finansów jednostek samorządu terytorialnego realizowana była przez jawność debaty nad budżetem i jego wykonaniem, udostępnianie sprawozdań z wykonania budżetu, podanie do publicznej wiadomości kwot dotacji udzielonych z budżetu oraz przez jawność głosowania nad uchwałami dotyczącymi gospodarowania środkami publicznymi (od 1 lipca 2005 r.). Wójtowie (burmistrzowie, prezydenci miast), starostowie i marszałkowie zobligowani byli też do sporządzania i podawania do publicznej wiadomości - przez wywieszenie w siedzibie urzędu - wykazu podatników, którym umorzyli zaległości podatkowe z tytułu podatków i opłat lokalnych (dotyczące przedsiębiorców) oraz podatku rolnego i leśnego (w kwocie ponad 100 zł), z podaniem nazwy podatnika, wysokości umorzonej kwoty i przyczyny umorzenia (art. 16a). Z dniem 1 stycznia 2006 r. wymóg ujawniania danych z zakresu finansów publicznych nałożony został na wszystkie jednostki sektora finansów publicznych, a jego zakres szczegółowo określa art. 12 ust. 3 u.f.p. Poszerzono też obowiązki jednostek samorządu terytorialnego, które - oprócz wymogu jawności debaty budżetowej - podają do wiadomości publicznej (art. 14 u.f.p.): 1] kwartalne i roczne informacje o wykonaniu budżetu, w tym kwotę deficytu lub nadwyżki, 2] roczne informacje o kwotach wymagalnych zobowiązań oraz kwotach dotacji otrzymanych i udzielonych, 3] wykaz udzielonych poręczeń i gwarancji oraz podmiotów, których one dotyczą, 4] wykaz podmiotów, którym w zakresie podatków lub opłat udzielono ulg, odroczeń, umorzeń lub rozłożono spłatę należności na raty (dotyczy to także dofinansowania realizacji zadań, pożyczek i umarzania należności innych niż opłaty i podatki), 5] wykaz osób prawnych i fizycznych, którym udzielono pomocy publicznej. Radnym przyznano dostęp do dowodów księgowych i dokumentów inwentaryzacyjnych oraz informacji o wynikach kontroli finansowej, ustanowiono jawność uchwał dotyczących gospodarowania środkami publicznymi oraz jawność umów jednostek sektora finansów publicznych (z wyjątkami ze względu na tajemnicę handlową); art. 12 ust. 3 i 5 u.f.p. Część tych wymogów w zakresie jawności gospodarki budżetowej powiatu i województwa ustanawiały już art. 61 u.s.p. i art. 72 u.s.w. (jawność debaty budżetowej, publikacja uchwały budżetowej i sprawozdań z wykonania budżetu oraz przedstawienie pełnego wykazu kwot dotacji celowych udzielanych z budżetu, a w powiecie także ujawnienie sprawozdania z zaciągania zobowiązań i emitowania papierów wartościowych). Natomiast art. 61 u.s.g. ust. 1 przewiduje ogłoszenie przez wójta (burmistrza, prezydenta miasta) uchwały budżetowej i sprawozdania z jej wykonania w wojewódzkim dzienniku urzędowym (wymóg ten z mocy art. 13 pkt 7 u.o.a.n. dotyczy też samorządu województwa) oraz informowanie mieszkańców gminy o założeniach budżetu, kierunkach polityki społecznej i gospodarczej oraz o wykorzystaniu środków budżetowych (ust. 2). Przepisy art. 11b u.s.g., art. 8a u.s.p. i art. 15a u.s.w. ustanawiają zasadę jawności działania organów gminy, powiatu i województwa, której ograniczenia mogą wynikać wyłącznie z ustaw (ust. 1). Jawność obejmuje w szczególności prawo obywateli do uzyskiwania informacji, wstęp na sesje rady gminy/powiatu lub sejmiku województwa i posiedzenia ich komisji, a także dostęp do dokumentów wynikających z wykonywania zadań publicznych, w tym do protokółów posiedzeń organów gminy, powiatu i województwa oraz komisji rad i sejmików (ust. 2). Zasady dostępu do dokumentów i korzystania z nich określa odpowiednio statut gminy, powiatu lub województwa (ust. 3). Wg wyroku Trybunału Konstytucyjnego z 16 września 2002 r. 26, statuty mogą określać jedynie kwestie techniczno- 25 Dz.U. z 2005 r. Nr 190, poz ze zm. 26 Sygn. akt K 38/01 (OTK-A 2002/5/59) 12

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne

USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/1 USTAWA z dnia 6 września 2001 r. o dostępie do informacji publicznej Opracowano na podstawie Dz.U. z 2001 r. Nr 112, poz. 1198, z 2002 r. Nr 153, poz. 1271, z 2004 r. Nr 240, poz.

Bardziej szczegółowo

promulgacja prawa w postaci elektronicznej

promulgacja prawa w postaci elektronicznej KAP-4101-03-00/2012 Nr ewid. 11/2013/P12/017/KAP Informacja o wynikach kontroli promulgacja prawa w postaci elektronicznej marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie informacją o środowisku

Zarządzanie informacją o środowisku Zarządzanie informacją o środowisku PRZEWODNIK Spis treści Dostęp do informacji o środowisku i jego ochronie 1. Prawo do informacji o stanie środowiska i jego ochronie 1.1. Informacja o środowisku i jego

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej

Dostęp do informacji publicznej Dostęp do informacji publicznej Orzecznictwo i piśmiennictwo Opracował mec. Jan Stefanowicz Stan na dzień 30 kwietnia 2005 r. Materiał opracowano w ramach projektu Obywatelski Przybornik Antykorupcyjny

Bardziej szczegółowo

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3

S t r o n a 1. Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 Strona 0 S t r o n a 1 Spis treści I. Wstęp... 2 II. Źródła standardu, zasady nadrzędne oraz cele opracowania... 3 II.1. I. Zasada przejrzystości...4 II.2. III. Zasada partycypacji społecznej...5 II.3.

Bardziej szczegółowo

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju

Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Prawo do informacji publicznej Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Red. Mariusz Maciejewski Warszawa 2014 Prawo do informacji publicznej. Efektywność regulacji i perspektywy jej rozwoju Redakcja:

Bardziej szczegółowo

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH

OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH Nr ewid. 9/2013/P/12/053/KGP KGP-4101-03-00/2012 Informacja o wynikach kontroli OCHRONA KLIENTÓW DOKONUJĄCYCH ZAKUPÓW TOWARÓW W SKLEPACH INTERNETOWYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach

Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Jarosław Ruszewski Piotr Sitniewski Dostęp do informacji publicznej w pytaniach i odpowiedziach Białystok 2013 Redakcja: Piotr Sitniewski Autorzy:

Bardziej szczegółowo

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9

CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 WSTĘP... 6 CZĘŚĆ I. PROBLEMATYKA PRZETWARZANIA DANYCH OSOBOWYCH PRZEZ PODMIOTY PUBLICZNE I PRYWATNE...9 A. ZAGADNIENIA OGÓLNE... 9 I. Definicja danych osobowych... 9 II. Pojęcie administratora danych...

Bardziej szczegółowo

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli

KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP. Informacja o wynikach kontroli KAP-4101-002-00/2014 Nr ewid. 205/2014/P/14/004/KAP Informacja o wynikach kontroli wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji w postaci elektronicznej oraz

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa

Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa Skarbu Państwa NAJWYŻ SZA IZBA KONTROLI DEPARTAMENT GOSPODARKI, SKARBU PAŃSTWA I PRYWATYZACJI Nr ewid. P/10/045 KGP-4101-03-00/2010 Informacja o wynikach kontroli funkcjonowania wybranych systemów informatycznych Ministerstwa

Bardziej szczegółowo

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych

Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Nr ewid. 183/2012/P/12/192/KNO KNO-4101-08-00/2012 Informacja o wynikach kontroli Przestrzeganie warunków świadczenia usług turystycznych Marzec 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi N A J W Y Ż S Z A I Z B A K O N T R O L I DELEGATURA W KATOWICACH Nr ewid. 171/2010/P-09-136/LKA Informacja o wynikach kontroli sprawowania nadzoru nad samodzielnymi publicznymi szpitalami klinicznymi

Bardziej szczegółowo

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1

PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 PRAKTYCZNY PRZEWODNIK PO PROCEDURACH ZAMÓWIEŃ PUBLICZNYCH 1 Przewodnik stanowi materiał pomocniczy do stosowania przepisów ustawy z 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych [Dz.U. Nr 19, poz. 177

Bardziej szczegółowo

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ

AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ Nr ewid. 26/2012/P11022/ KBF KBF-4101-09-00/2011 Informacja o wynikach kontroli AUDYT WEWNĘTRZNY W SYSTEMIE KONTROLI ZARZĄDCZEJ MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych

ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych ABC wybranych zagadnień z ustawy o ochronie danych osobowych BIURO GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH ul. Stawki 2, 00-193 Warszawa tel.: (22) 860 70 81 fax: (22) 860 70 86 kancelaria@giodo.gov.pl

Bardziej szczegółowo

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE KAP 4101-002-04/2014 P/14/004 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli P/14/004 - Wdrażanie wybranych wymagań dotyczących systemów teleinformatycznych, wymiany informacji

Bardziej szczegółowo

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU

PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU KPB-4101-02/2011 Nr ewid. 5/2012/P/11/083/KPB Informacja o wynikach kontroli PRZYGOTOWANIE STRUKTUR OBRONY CYWILNEJ DO REALIZACJI ZADAŃ W OKRESIE WOJNY I POKOJU MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 2013 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 8 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2013 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM

FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM LLO-4101-013-00/2013 Nr ewid. 162/2014/P/13/160/LLO Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SPÓŁEK KOMUNALNYCH W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność

Bardziej szczegółowo

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH

FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH Nr ewid. 14/2012/P/11/004/KAP KAP-4101-05/2011 Informacja o wynikach kontroli FUNKCJONOWANIE SŁUŻBY CYWILNEJ W RAMACH OBOWIĄZUJĄCYCH REGULACJI PRAWNYCH MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest

Bardziej szczegółowo

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym

Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym Prof. dr hab. Bogdan Dolnicki Dr Renata Cybulska Realizacja zasady jawności i dostępu do informacji publicznej w samorządzie terytorialnym 31.03.2011 r. 1 Celem niniejszej opinii jest przedstawienie zasady

Bardziej szczegółowo

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004

Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Generalny Inspektor Ochrony Danych Osobowych SPRAWOZDANIE GENERALNEGO INSPEKTORA OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH Z DZIAŁALNOŚCI ZA ROK 2004 Sprawozdanie stanowi wykonanie art. 20 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997

Bardziej szczegółowo

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie

dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie dr Jarosław Ruszewski dr Piotr Sitniewski www.jawnosc.pl Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Ustawa o dostępie do informacji publicznej w orzecznictwie Orzecznictwo sądów odgrywa

Bardziej szczegółowo

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP

N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ. KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP N A J W Y ś S Z A I Z B A K O N T R O L I DEPARTAMENT ADMINISTRACJI PUBLICZNEJ KAP-41002/07 Nr ewid. 130/2008/P/07/002/KAP Informacja o wynikach kontroli wykorzystywania nieruchomości Skarbu Państwa połoŝonych

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne.

Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA. z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania publiczne. Kancelaria Sejmu s. 1/28 Dz.U. 2005 Nr 64 poz. 565 USTAWA z dnia 17 lutego 2005 r. Opracowano na podstawie t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1114. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących zadania

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne

Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95. USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym. Rozdział 1 Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/40 Dz.U. 1990 Nr 16 poz. 95 USTAWA z dnia 8 marca 1990 r. Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2013 r. poz. 594, 1318, z 2014 r. poz. 379, 1072. o samorządzie gminnym Rozdział 1

Bardziej szczegółowo

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne

Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA. z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1. Przepisy ogólne Kancelaria Sejmu s. 1/32 Dz.U. 1997 Nr 133 poz. 883 USTAWA z dnia 29 sierpnia 1997 r. o ochronie danych osobowych 1) Rozdział 1 Opracowano na podstawie: t.j. Dz. U. z 2014 r. poz. 1182, 1662. Przepisy

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE PREZES NAJWYŻSZEJ IZBY KONTROLI Krzysztof Kwiatkowski KBF-4101-06-01/2013 P/13/039 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontrolerzy

Bardziej szczegółowo