OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY"

Transkrypt

1 Przetarg nieograniczony Organizacja 3-dniowej wycieczki do Warszawy oraz 6-dniowego obozu językowego w Anglii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Krościenku n.d w ramach realizowanego projektu Z Pienin po marzenia Rodzaj zamówienia Tryb zamówienia "Przetarg nieograniczony" Termin składania ofert Szacunkowa wartość zamówienia Województwo Małopolskie OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - PRZETARG NIEOGRANICZONY Organizacja 3-dniowej wycieczki do Warszawy oraz 6-dniowego obozu językowego w Anglii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Krościenku n.d w ramach realizowanego projektu Z Pienin po marzenia Gmina Krościenko n.d: ZP/341/POKL/G/2/2010 Numer ogłoszenia w BZP: ; data zamieszczenia: Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Krościenko n.d, Rynek 35, Krościenko nad Dunajcem, woj. małopolskie, tel , fax Adres strony internetowej zamawiającego: I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJACEGO: Administracja samorządowa. SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA II.1) OPIS

2 II.1.1) Nazwa nadana zamówieniu przez zamawiającego: Organizacja 3-dniowej wycieczki do Warszawy oraz 6-dniowego obozu językowego w Anglii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Krościenku n.d w ramach realizowanego projektu Z Pienin po marzenia II.1.2) Rodzaj zamówienia: Usługa. II.1.3) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Organizacja 3-dniowej wycieczki do Warszawy oraz 6-dniowego obozu językowego w Anglii w ramach projektu Z Pienin po marzenia, współfinansowanego przez Unię Europejską Zamówienie jest realizowane w ramach projektu Z Pienin po marzenia numer WND-POKL /09 współfinansowanego przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego POKL Priorytet IX, Poddziałanie Wyrównywanie szans edukacyjnych uczniów z grup o utrudnionym dostępie do edukacji oraz zmniejszanie różnic w jakości usług edukacyjnych. Opis części zamówienia, jeżeli zamawiający dopuszcza składanie ofert częściowych Zamawiający dopuszcza możliwość składania ofert częściowych. Zamówienie obejmuje 2 części: CZĘŚĆ I - Organizacja dla 52 uczniów oraz 4 opiekunów Publicznego Gimnazjum w Krościenku n.d 3- dniowej wycieczki do Warszawy. 1. Program wyjazdu obejmuje: 1) wyjazd w godzinach nocnych (25/26 maja 2010 r.) z Krościenka n.d przyjazd w godzinach przedpołudniowych do Warszawy (należy uwzględnić śniadanie), 2) zwiedzanie (w ciągu trzech dni): Muzeum Powstania Warszawskiego, Zamek Królewski, Trakt Królewski, Ogród Saski, Wilanów (zwiedzanie pałacu z przewodnikiem i wstęp do parku), Powązki, Pawiak, Uniwersytet Warszawski, Łazienki (zwiedzanie Pałacu na wodzie i wstęp do parku), Sejm, telewizja, metro, Belweder, Pałac Prezydencki, Krakowskie Przedmieście, Pałac Kultury (wjazd na taras widokowy Trzydziestkę oraz zwiedzanie wystawy Nasza Ziemia ). W przypadku, gdy z powodów wcześniej nieprzewidzianych (np. ważne wizyty/uroczystości) obiekty wymienione w SIWZ będą niedostępne dla zwiedzających, wystarczające będzie pokazanie ich z zewnątrz. W przypadku braku możliwości zarezerwowania wstępu do Muzeum Powstania Warszawskiego, należy zorganizować wstęp do nowego multimedialnego Muzeum Fryderyka Chopina. 3) wyjście do Teatru Polskiego (duża scena) na spektakl w dniu 26 lub 27 maja. W przypadku braku spektaklu w tych dniach możliwe jest również zorganizowanie wyjścia do Teatru Narodowego lub Teatru Komedia (również duże sceny). 4) wyjazd w godzinach popołudniowych/wieczornych (należy uwzględnić kolację) z Warszawy w dniu 28 maja 2010 r. 3. Termin wyjazdu: maja 2010 roku. 4. Miejsca wyjazdu: wyznaczone miejsca zbiórki w poszczególnych miejscowościach: Krośnica ul. Ojca Leona, Grywałd ul. Pienińska, Krościenko n.d - ul. Biały Potok, Krościenko n.d ul. Rynek 5. W ramach niniejszego zamówienia oraz podanej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) transport uczestników z miejsc wyjazdu do Warszawy oraz z powrotem na miejsce wyjazdu, 2) zakwaterowanie (do 10 km od centrum miasta) oraz całodzienne wyżywienie (3 śniadania, 3 obiady, 3

3 kolacje) dla 52 uczniów (12-15 lat) i 4 opiekunów w Warszawie, w tym śniadanie w dniu przyjazdu do Warszawy oraz kolacja przed Wyjazdem z Warszawy. 3) miejsca parkingowe z poniesieniem wszystkich opłat parkingowych przez Wykonawcę, 4) ubezpieczenie wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem NNW w wysokości min zł/osobę 5) bilety wstępu dla wszystkich uczestników (uczniów i ich opiekunów) do zwiedzanych miejsc i obiektów oraz na spektakl teatralny, 6) odpowiednią do ilości uczestników liczbę przewodników. Opiekunów zatrudnia Zamawiający. 6. Wykonawca dołączy orientacyjny harmonogram wyjazdu w rozbiciu na poszczególne dni (załącznik nr 7) CZĘŚĆ II - Organizacja dla 48 uczniów oraz 4 opiekunów 6-dniowego obozu językowego w Anglii. 1. Program obozu obejmuje: 1) wyjazd w dniu 26 czerwca 2010 r. z Krościenka n.d, parking - ul. Biały Potok, 2) przyjazd do Anglii w dniu i zakwaterowanie uczestników obozu (wszyscy uczestnicy w jednym ośrodku, internacie bądź szkole), 3) kurs standardowy z języka angielskiego tzn. 15 lekcji w tygodniu z native speakers, na różnych stopniach zaawansowania, 4) zwiedzanie głównych atrakcji Londynu: a) wewnątrz: Tower of London, Botanical Garden, London Eye, Houses of Parliament, British Museum, Muzeum Figur Woskowych Madame Tusaud, Westminster Abbey, Obserwatorium Greenwich, przejazd autobusem piętrowym po Londynie, b) z zewnątrz: Tower Bridge, Palace of Westminster i Big Ben, St Paulu s Cathedral, Trafalgar Square, Oxford Street, Picadely Circus, 2. wyjazd z Anglii w godzinach popołudniowych/wieczornych w dniu 3 lipca Termin obozu: 26 czerwca lipca 2010 roku. 4. Miejsca wyjazdu: Krościenko n.d, parking ul. Biały Potok 5. W ramach niniejszego zamówienia oraz podanej ceny ofertowej Wykonawca zobowiązany jest zapewnić: 1) transport uczestników z miejsca wyjazdu do Anglii, do miejsca zakwaterowania oraz z powrotem na miejsce wyjazdu, 2) zakwaterowanie (do 70 km od Londynu) oraz całodzienne wyżywienie (śniadanie, obiad, kolacja lub śniadanie, pakowany lunch w czasie wycieczek i obiadokolacja) dla 48 uczniów (12-15 lat) i 4 opiekunów oraz prowiant na drogę powrotną, 3) kurs językowy, 4) miejsca parkingowe z poniesieniem wszystkich opłat parkingowych przez Wykonawcę, 5) objęcie wszystkich uczestników wyjazdu (uczniów i opiekunów) ubezpieczeniem medycznym w wysokości min euro/osobę i NNW w wysokości min euro/osobę, 6) bilety wstępu dla wszystkich uczestników (uczniów i ich opiekunów) do zwiedzanych miejsc i obiektów, 7) przejazdy po Anglii i Londynie,

4 8) odpowiednią do ilości uczestników liczbę przewodników oraz pilota wycieczki. Opiekunów zatrudnia Zamawiający 6. Wykonawca dołączy orientacyjny harmonogram wyjazdu w rozbiciu na poszczególne dni uwzględniający wszystkie wyżej wymienione zajęcia i atrakcje (załącznik nr 8). II.1.4) Wspólny Słownik Zamówień (CPV): Organizacja wycieczek II.1.6) Czy dopuszcza się złożenie oferty wariantowej: Nie. II.2) TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA: Część I ; Część II SEKCJA III: INFORMACJE O CHARAKTERZE PRAWNYM, EKONOMICZNYM, FINANSOWYM I TECHNICZNYM III.1) WARUNKI DOTYCZACE ZAMÓWIENIA Informacja na temat wadium: nie wymagane III.2) ZALICZKI Czy przewiduje się udzielenie zaliczek na poczet wykonania zamówienia: nie III.3) WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW III. 3.1) Uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz przedłożone dokumenty: aktualny wpis do ewidencji organizatorów turystyki i pośredników turystycznych (wydruk strony internetowej) - na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.3.2) Wiedza i doświadczenie - Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku Zamawiający uzna spełnienie przedmiotowego warunku jeżeli Wykonawca wykaże się wykonaniem w okresie ostatnich trzech lat przed dniem wszczęcia postępowania o udzielenie zamówienia, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, minimum dwóch usług, odpowiadających swoim z rodzajem usługom stanowiącym przedmiot zamówienia (załącznik nr 6) - na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.3.3) Potencjał techniczny- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) - na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.3.4) Osoby zdolne do wykonania zamówienia- Opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) oraz wykazu osób, które będą uczestniczyć w realizacji zamówienia (załącznik nr 4) - na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.3.5) Sytuacja ekonomiczna i finansowa-opis sposobu dokonywania oceny spełniania tego warunku oświadczenie o spełnianiu warunków udziału w postępowaniu (załącznik nr 2) - na zasadzie spełnia-nie spełnia. III.4) INFORMACJA O OŚWIADCZENIACH LUB DOKUMENTACH, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYĆ WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ NIEPODLEGANIA WYKLUCZENIU NA PODSTAWIE ART. 24 UST. 1 USTAWY 1. W zakresie wykazania spełniania przez wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust. 1 ustawy,

5 oprócz oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu, należy przedłożyć: 1) wykaz wykonanych, a w przypadku świadczeń okresowych lub ciągłych również wykonywanych, dostaw lub usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia w okresie ostatnich trzech lat przed upływem terminu składania ofert albo wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców, oraz załączeniem dokumentu potwierdzającego, że te dostawy lub usługi zostały wykonane lub są wykonywane należycie (załącznik nr 6) 2) wykaz osób, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług, wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych dla wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nie czynności, oraz informacją o podstawie do dysponowania tymi osobami (załącznik nr 4) 3) oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyć w wykonywaniu zamówienia, posiadają wymagane uprawnienia, jeżeli ustawy nakładają obowiązek posiadania takich uprawnień 4) opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia 2. W zakresie potwierdzenia niepodlegania wykluczeniu na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy, należy przedłożyć: 1) oświadczenie o braku podstaw do wykluczenia (załącznik nr 2) 2) aktualny odpis z właściwego rejestru, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert, a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy 3) wykonawca powołujący się przy wykazywaniu spełniania warunków udziału w postępowaniu na potencjał innych podmiotów, które będą brały udział w realizacji części zamówienia, przedkłada także dokumenty dotyczące tego podmiotu w zakresie wymaganym dla wykonawcy, określonym w pkt Dokumenty podmiotów zagranicznych Jeżeli wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, przedkłada dokument wystawiony w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania potwierdzający, że: 1) nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 2) nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie - wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert 3) zaświadczenie właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 4-8 ustawy - wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert - albo oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się takiego zaświadczenia 4.INNE DOKUMENTY 1) aktualny odpis z właściwego rejestru albo aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności

6 gospodarczej, jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru lub zgłoszenia do ewidencji działalności gospodarczej, wystawiony nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu o udzielenie zamówienia albo składania ofert; W przypadku zaświadczenia o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej zaświadczenie powinno być wydane w trybie opisanym w dziale VII Kodeksu postępowania administracyjnego. Stwierdzenie przez właściwy organ, że wpis jest aktualny na dany dzień nie spełnia wymogów ustawy, gdyż nie jest wydaniem zaświadczenia; 2) Formularz ofertowy - załącznik 1, 3) Zaparafowany projekt umowy - załącznik nr 3, 4) Wykaz podwykonawców - załącznik nr 5 5) Harmonogram wycieczek - załącznik nr 7 i/lub 8 6) Dokument ustanawiający pełnomocnika - w przypadku składania oferty wspólnej SEKCJA IV: PROCEDURA IV.1) TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA IV.1.1) Tryb udzielenia zamówienia: przetarg nieograniczony. IV.2) KRYTERIA OCENY OFERT IV.2.1) Kryteria oceny ofert: najniższa cena. IV.2.2) Wykorzystana będzie aukcja elektroniczna: Nie. IV.3) INFORMACJE ADMINISTRACYJNE IV.3.1) Adres strony internetowej, na której dostępna jest specyfikacja istotnych warunków zamówienia: Specyfikację istotnych warunków zamówienia można uzyskać pod adresem: siedziba zamawiającego: Urząd Gminy Krościenko n.d, Rynek 35, Krościenko n.d, pok. nr 9 w godzinach urzędowania Osoba uprawniona do kontaktów: Agata Sobkowiak, tel. 18/ , fax. 18/ IV.3.4) Termin składania wniosków o dopuszczenie do udziału w postępowaniu lub ofert: r. 00 godzina 14 miejsce: siedziba zamawiającego - Urząd Gminy Krościenko n.d, Rynek 35, Krościenko n.d, pok. nr 9. IV.3.5) Termin otwarcia ofert: r. godzina 14, miejsce: siedziba zamawiającego - Urząd Gminy Krościenko n.d, Rynek 35, Krościenko n.d, pok. nr 9 IV.3.6) Termin związania ofertą: okres w dniach: 30 (od ostatecznego terminu składania ofert). 30 Wójt Gminy Stanisław Gawęda

7 Ogłoszenie wywieszono na tablicy ogłoszeń UG Dnia r. do dnia r. Powiązane artykuły Wynik postępowania: Przetarg nieograniczony Organizacja 3-dniowej wycieczki do Warszawy oraz 6-dniowego obozu językowego w Anglii dla uczniów Publicznego Gimnazjum w Krościenku n.d w ramach realizowanego projektu Z Pienin po marzenia Liczba odwiedzin: 13 Podmiot udostępniający informację: Osoba wprowadzająca informację: Urząd Gminy Krościenko nad Dunajcem Administrator Systemu Osoba odpowiedzialna za informację: Czas wytworzenia: :44:26 Czas publikacji: :44:26 Data przeniesienia do archiwum: Brak

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Człowiek najlepsza inwestycja Projekt współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Zam. Pub. Nr 30/10/Pzp Wałbrzych: LIDERZY PROGRAMÓW ROZWOJOWYCH OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Warszawa: żywienie pacjentów szpitala Centrum ATTIS Numer ogłoszenia w BZP: 370898-2012; data zamieszczenia: 28.08.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012.

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Zakończenie: 30.06.2012. Rzeszów: Organizacja i przeprowadzenie szkoleń dla pracowników samorządowych Urzędu Miasta Rzeszowa w ramach projektu Nowoczesny Urzędnik - Kompetentny Urzędnik. Program szkoleniowy dla pracowników samorządowych

Bardziej szczegółowo

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie:

II.2) CZAS TRWANIA ZAMÓWIENIA LUB TERMIN WYKONANIA: Rozpoczęcie: Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.lwoweksl.epcpr.pl Lwówek Śląski: Organizacja i przeprowadzenie w 2012r roku szkoleń, doradztwa

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl

Adres strony internetowej, pod którym dostępne są informacje dotyczące dynamicznego systemu zakupów: www.um.skoczow.pl Skoczów: Pełnienie funkcji koordynatorów szkolnych w związku z realizacją projektu pn. Zdobyta wiedza - lepsza przyszłość nr WND-POKL.09.01.02-24-158/11 współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551.

I. 1) NAZWA I ADRES: Sąd Okręgowy w Tarnobrzegu, ul. Sienkiewicza 27, 39-400 Tarnobrzeg, woj. podkarpackie, tel. 015 8234880, faks 015 8230551. Tarnobrzeg: Dostawa sprzętu oraz wdrożenie systemu telefonii IP w Sądzie Okręgowym w Tarnobrzegu oraz Sądach Rejonowych w Tarnobrzegu, Mielcu, Kolbuszowej oraz Nisku Numer ogłoszenia: 351476-2011; data

Bardziej szczegółowo

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy

Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stymulatorów dwujamowych Numer ogłoszenia: 53040-2015; data zamieszczenia: 11.03.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy:

Bardziej szczegółowo

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi

Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Informacja o wyborze najkorzystniejszej oferty na "Wykonanie materiałów informacyjnych i promocyjnych dotyczących II Osi Priorytetowej MRPO 2007-2013" Rodzaj zamówienia Usługi Tryb zamówienia "Przetarg

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem.

II.1.4) Określenie przedmiotu oraz wielkości lub zakresu zamówienia: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem. Grodzisk Mazowiecki: Dostawa stołów operacyjnych wraz z osprzętem Numer ogłoszenia: 208944-2015; data zamieszczenia: 14.08.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - dostawy Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia: 424046-2013; data zamieszczenia: 17.10.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Strona 1 z 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.pupgdynia.pl Gdynia: Obsługa kasy fiskalnej z fakturowaniem Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie.

II.1.4) Czy przewiduje się udzielenie zamówień uzupełniających: nie. Warszawa: Dostawa sprzętu audiowizualnego, komputerowego i umeblowania oraz dostawa i montaż systemu nagłośnienia w sali konferencyjnej w Zamku SIMP w Rydzynie Numer ogłoszenia: 258069-2010; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Page 1 of 6 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.iganie.gminasiedlce.pl Nowe Iganie: Dostawa pomocy i materiałów dydaktycznych do

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.chopin2010.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: podmiot sektora finansów publicznych-instytucja kultury. Warszawa: Usługa polegająca na obsłudze informatyczno-administracyjnej portalu chopin2010.pl, w tym CMS TYPO3, baza danych, synchronizacja danych, utrzymanie klastra serwerów przy dużym ruchu, utrzymanie

Bardziej szczegółowo

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów

Ogłasza przetarg nieograniczony. Poprawa bezpieczeństwa poprzez wykonanie remontu drogi powiatowej nr 1115W na odcinku Błeszno - Zacharzów Powiatowy Zarząd Dróg Publicznych w Białobrzegach 26-800 Białobrzegi, ul. Kościelna 103 NIP 798-13-28-300 Tel./fax ( 48 ) 61323 38 www.pzdpbialobrzegi.pl e-mail : pzdpbialobrzegi@post.pl PZDP.272.1.2015

Bardziej szczegółowo

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników

zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników 1 z 5 2010-08-17 16:22 Warszawa: Przeprowadzenie szkolenia z zakresu metodyki zarządzania projektami Prince2 oraz przeprowadzenie egzaminów na poziomie Foundation dla pracowników MSWiA Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.stary.pl Kraków: świadczenie usług logistycznych i dostaw, w tym najmu hal namiotowych użytkowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl 1 z 5 2015-03-19 11:34 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pup.rzeszow.pl Rzeszów: Projektowanie przestrzenne z wykorzystaniem programów

Bardziej szczegółowo

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery

Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Warszawa: Usługa informatyczna dotycząca oprogramowania systemu Asseco Softlab ERP (moduł kadrowo - płacowy) na potrzeby Teatru Wielkiego Opery Narodowej Numer ogłoszenia: 161938-2014; data zamieszczenia:

Bardziej szczegółowo

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer

DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 94133-2011; data zamieszczenia: 23.03.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA

SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA DOSTARCZENIE NIEZBĘDNEJ INFRASTRUKTURY INFORMATYCZNEJ WRAZ Z ZAIMPLEMENTOWANYM OPROGRAMOWANIEM ORAZ WDROŻENIE SYSTEMU ADMINISTRACYJNEGO Numer ogłoszenia: 116646-2011; data zamieszczenia: 17.05.2011 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330 2015; data zamieszczenia: 05.06.2015 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pka.edu.pl Warszawa: świadczenie usług hotelowych na terenie Polski. Numer ogłoszenia: 135330

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa.

Adres strony internetowej zamawiającego: www.cpi.mswia.gov.pl. I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: państwowa jednostka budżetowa. Warszawa: Rezerwacja, zakup oraz dostarczanie biletów na zagraniczne przewozy lotnicze na potrzeby Centrum Projektów Informatycznych MSWiA Numer ogłoszenia: 21103-2010; data zamieszczenia: 28.01.2010 OGŁOSZENIE

Bardziej szczegółowo

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi

Numer ogłoszenia: 288126-2011; data zamieszczenia: 14.09.2011. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Mikołów: Prowadzenie dodatkowych zajęć edukacyjnych z języka angielskiego oraz rytmiki dla dzieci z gminy Mikołów w wieku przedszkolnym w ramach projektu Nowy Wymiar Przedszkola - wsparcie edukacyjne i

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Gminy Kiszkowo, ul. Szkolna 2, 62-280 Kiszkowo, woj. wielkopolskie, tel. 061 4297019, faks 061 4297011. Kiszkowo: Dowozy dzieci i młodzieży szkolnej do placówek oświatowych na terenie Gminy Kiszkowo na okres od 1.09.2015 roku do 31.12.2016 roku w dniach nauki szkolnej z wyłączeniem przerw świątecznych, ferii

Bardziej szczegółowo

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi

Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012; data zamieszczenia: 13.06.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi 1 z 5 2012-06-13 13:28 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.pupgdynia.pl Gdynia: Jak prowadzić własną firmę Numer ogłoszenia: 200396-2012;

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Page 10f5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.minrol.gov.pl Warszawa: Zorganizowanie cyklu czterech 2-dniowych konferencji nt.: Wsparcia

Bardziej szczegółowo

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej.

I. 2) RODZAJ ZAMAWIAJĄCEGO: Inny: jedn. budz. nie posiad.osob.prawnej podporządkowana centr. jedn. admin. rządowej. Warszawa: Przeprowadzenie szkoleń informatycznych dla pracowników jednostek organizacyjnych statystyki publicznej w roku 2015 Numer ogłoszenia: 202630 2015; data zamieszczenia: 07.08.2015 OGŁOSZENIE O

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.ncbj.gov.pl Otwock: Wykonanie modernizacji serwerowni na terenie Narodowego Centrum Badań Jądrowych

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.gostyn-pcpr.info Gostyń: Przeprowadzenie i organizacja szkoleń w projekcie Aktywni razem. Program

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego.

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY SEKCJA II: PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA. Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. Poznań: Dobrowolne ubezpieczenie grupowe na życie pracowników, współmałżonków oraz pełnoletnich dzieci pracowników Regionalnej Dyrekcji Ochrony Środowiska w Poznaniu. Numer ogłoszenia: 59778-2014; data

Bardziej szczegółowo