Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a Warszawa

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa"

Transkrypt

1

2 Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a Warszawa Tel.: (022) Fax.: (022) w w w. m u z h p. p l

3 Muzeum Historii Polski 2007

4 Szanowni Paƒstwo! W dobie, kiedy jednym z najcz Êciej odmienianych s ów jest nowoczesnoêç, zajmowanie si historià nie jest rzeczà oczywistà. Jako Muzeum Historii Polski próbujemy pokazaç, e nowoczesnoêç i tradycja nie sà wykluczajàcymi si wartoêciami i jesteêmy przekonani, e w programach realizowanych w 2007 roku to nam si uda o. Âwiadczà o tym m.in. t umy uczestników naszych najwi kszych imprez popularyzacyjnych: Pikniku historycznego w czerwcu i drugiej edycji projektu Przystanek Niepodleg oêç w listopadzie. W minionym roku przeprowadziliêmy szereg inicjatyw naukowych, jak choçby konferencja w Jadwisinie, podsumowujàca dorobek historiografii minionego 18-lecia. Wreszcie z powodzeniem podj liêmy szereg akcji na rzecz promocji polskiego dziedzictwa historycznego za granicà. S u y temu Êwiatowy Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski wspó organizowany z PTH czy projekt Polish Paths to Freedom w londyƒskim Imperial War Museum. Wymieniam tylko niektóre z naszych projektów, a pokazujà one, e wiele celów zwiàzanych z popularyzacjà, edukacjà i badaniami naukowymi udaje nam si ju dziê skutecznie realizowaç. Jednak najpowa niejszym wyzwaniem, które wcià stoi przed nami, jest budowa sta ej siedziby Muzeum. W najbli szych miesiàcach zamierzamy og osiç konkurs architektoniczny i mam nadziej, e w kolejnych sprawozdaniach b dziemy mogli og aszaç dalsze post py prac architektonicznych i budowlanych. Z wyrazami szacunku, Dyrektor Muzeum Historii Polski 3 MUZEUM HISTORII POLSKI

5 MUZEUM HISTORII POLSKI Muzeum Historii Polski zosta o powo ane w maju 2006 roku. Naszà misjà jest budzenie zainteresowania historià Polski przy wykorzystaniu nowoczesnych form muzealnych i edukacyjnych oraz promocja polskiego dziedzictwa historycznego. Muzeum od chwili powo ania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi wiele projektów popularyzatorskich, edukacyjnych i kulturalnych, adresowanych szczególnie do m odzie y, rodzin oraz odbiorców za granicà. 4 Zespó Muzeum pracuje nad stworzeniem atrakcyjnej ekspozycji wykorzystujàcej nie tylko tradycyjne muzealia, ale równie repliki, multimedia i instalacje interaktywne. Powo ane zosta y grupy robocze wybitnych historyków, historyków sztuki oraz plastyków. Przysz a ekspozycja Muzeum Historii Polski b dzie ukazywaç najwa niejsze wàtki historii naszego kraju: dzieje polityczne, w tym zw aszcza tradycje parlamentarne, dorobek kultury, nauki, techniki i przejawy ycia codziennego. W 2008 r. przewidywane jest przeprowadzenie konkursu architektonicznego na budow sta ej siedziby Muzeum. M U Z E U M H I S T O R I I P O L S K I Westerplatte. Muzeum Historii Polski w listopadzie 2007 r. rozpocz o równie prac nad odrestaurowaniem zabytkowych obiektów na Westerplatte i stworzeniem ekspozycji dotyczàcej polskiego udzia u w II wojnie Êwiatowej. Efektem tego ma byç powstanie oddzia u Muzeum Westerplatte.

6 G ÓWNE PROJEKTY MUZEUM HISTORII POLSKI I PIKNIK HISTORYCZNY Piknik Historyczny by festynem, który przyciàgnà uczestników ró nych generacji. Mo na by o bawiç si, a jednoczeênie wzbogaciç swojà wiedz na temat historii Polski. Gry i zabawy plenerowe, warsztaty, konkursy, taƒce i muzyka wype nia y ca à imprez. W ramach I Pikniku Historycznego (10 czerwca 2007 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie) przygotowane zosta y dla uczestników imprezy: n Festiwal Muzealny (35 muzeów z kraju zaprezentowa o swoje dokonania, ofert i projekty); Multimedialna wystawa MHP, a na niej ciekawe instalacje interaktywne i konkursy, w tym m.in. prezentacja nowoczesnych technik i sposobów prezentowania obiektów historycznych. n Smocze Królestwo i Starogród Êredniowieczne miasteczko, w którym najm odsi poznawali histori poprzez gry i zabawy. n W epok rycerskà wprowadzi a widzów Smocza Kom - pania, a Muzeum Opowiadaczy Historii zaprosi o do Êwiata baêni. n Na wszystkich czeka a Zabawa na dechach w atmosferze przedwojennych potaƒcówek i festynów, jakie w latach 20. i 30. XX w. urzàdzano na Saskiej K pie czy Bielanach, mo na by o nauczyç si taƒczyç walca, fokstrota, polki czy sztajerka. W trakcie Zabawy na dechach zagra y kapele: Praska, Czerniakowska oraz Czarne Motyle. n W ramach cyklu Klio w kuchni. Kultura kulinar - na dawnej Rzeczypospolitej przez ca y czas trwania imprezy prezentowane by y tradycyjne techniki wyrobu serów, a na degustacj staropolskiego sernika zaprosi goêci mistrz kuchni Karol Okrasa. n Na zakoƒczenie zagra a gwiazda wieczoru zespó Voo Voo. 5 I PIKNIK HISTORYCZNY

7 6 I PIKNIK HISTORYCZNY

8 7 I PIKNIK HISTORYCZNY

9 II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå 11 listopada 2007 roku pod nazwà Przystanek Niepodleg oêç Muzeum Historii Polski po raz drugi przygotowa o nowatorski program àczàcy radosnà zabaw z popularyzacjà historii. Przystanek zgromadzi na Pl. Teatralnym w Warszawie dwudziestotysi cznà publicznoêç. W ramach imprezy: 8 n w atrakcyjny sposób pokazana zosta a historia Polski pod zaborami od upadku Rzeczypospolitej w XVIII w. do odzyskania wolnoêci w roku Ka dy móg wcieliç si w Polaków pod zaborami, bioràc udzia w wielkiej interaktywnej grze symulacyjnej Drogi do wolnoêci, opartej na konstrukcji labiryntu i prowadzàcej przez najwa niejsze wydarzenia z lat n Zrealizowano akcje artystyczne zaprojektowane przez Marka Su ka. W jednej z nich (Polacy) uczestnicy mogli pozowaç do zdj cia jako wybitne postaci historyczne np. Fryderyk Chopin, Stefan Batory czy Boles aw Chrobry, a fotografie zosta y udost pnione uczestnikom na stronie Uczestnicy projektu Znak Or a mogli napisaç yczenia dla Polski. Przez ca y dzieƒ, na specjalnie przygotowanej makiecie, powstawa z o ony z tych yczeƒ obraz Bia ego Or a. II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå

10 9 n Zorganizowany zosta wyjàtkowy Spacer Âladami 11 listopada prowadzony przez znanego varsavianist Jerzego S. Majewskiego. Ponad 350 uczestników pozna o miejsca zwiàzane z wydarzeniami listopada 1918 r. n Powsta a tematyczna jednodniówka JesteÊmy stylizowany druk, b dàcy oryginalnym przewodnikiem po stolicy oraz informatorem na temat wydarzeƒ 11 listopada w stolicy i zabytków z nimi zwiàzanych. n Przez ca y dzieƒ na amatorów starych pojazdów czeka a przeja d ka zabytkowym tramwajem. n Goràcà puentà II Przystanku Niepodleg oêç by koncert europejska prapremiera nowej p yty ANDANÇA Gra yny AuguÊcik i Paulinho Garcii. Koncert zosta niezwykle ciep o przyj ty przez widzów, a jego rejestracj przeprowadzi a TVP Kultura. II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå

11 10 II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå

12 11 Zespó Muzeum rozpoczà przygotowania do kolejnego Przystanku Niepodleg oêç (z okazji 90-lecia rocznicy powrotu Polski na map Europy). Jego g ównym elementem b dzie wystawa poêwi cona II Rzeczypospolitej na Zamku Królewskim w Warszawie (listopad luty 2009). Poka emy najwa niejsze osiàgni cia 20-lecia mi dzywojennego, umo liwiajàc wglàd w ycie kulturalne, gospodarcze i naukowe oraz codziennoêç na tle wydarzeƒ politycznych. Wystawa wprowadzi zwiedzajàcych w atmosfer lat 20. i 30. XX wieku. II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå

13 PROJEKT EDUKACYJNY ODWA MY SI BYå WOLNYMI 12 PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny Odwa my si byç wolnymi ma form ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkó ponadpodstawowych. Zosta a zakoƒczona I edycja. Uczestnicy przeprowadzali w asne badania nad losami lokalnych bohaterów, których aktywnoêç odegra a rol w procesie odzyskiwania niepodleg oêci w latach Uczniowie docierali do miejsc zwiàzanych z wybranym bohaterem, szukali relacji Êwiadków, materia ów archiwalnych, robili ankiety. Do jury dotar o oko o 500 prac realizowanych przez kilkuosobowe zespo y. Muzeum opublikowa o najlepszà prac przygotowanà przez licealistów, przedstawiajàcà losy O. Kosmy Lenczowskiego, pierwszego kapelana Wojska Polskiego. Autorami sà uczniowie z liceum w S dziszowie Ma opolskim. Wystartowa a ju II edycja konkursu Odwa my si byç wolnymi zwiàzana z postaciami z okresu zaborów, którzy swojà dzia alnoêcià niepodleg oêciowà, kulturalnà, gospodarczà przyczynili si do zachowania polskoêci. Fina II. edycji w czerwcu 2008 r.

14 PROJEKTY MI DZYNARODOWE POLISH PATHS TO FREEDOM Muzeum Historii Polski organizuje wspólnie z Imperial War Museum w Londynie i przy wspó pracy z Filmotekà Narodowà przeglàd filmowy Polish Paths to Freedom. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii naszego kraju za poêrednictwem kina. Festiwal jest adresowany do osób odwiedzajàcych jedno z najwi kszych i najbardziej presti owych muzeów historycznych na Êwiecie. Projekt sk ada si z trzech cz Êci. Pierwsza, First to Fight, zrealizowana we wrzeêniu i paêdzierniku 2007, pokazywa a Polsk okresu II wojny Êwiatowej. W ramach przeglàdu pokazane zosta y filmy fabularne i dokumentalne, odnoszàce si, m.in. do takich wydarzeƒ, jak obrona Westerplatte (Westerplatte Ró ewicza), dzia alnoêç Armii Krajowej (Akcja pod Arsena em omnickiego), wywózki na Wschód (Wszystko co najwa niejsze Gliƒskiego) czy zbrodni katyƒskiej (Las katyƒski oziƒskiego). Cennym uzupe nieniem przeglàdu okaza y si filmy archiwalne z lat ze zbiorów Imperial War Museum oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Zaprezentowano produkcje nakr cone na zamówienie Rzàdu RP na Uchodêstwie oraz archiwalne materia y brytyjskie, amerykaƒskie i niemieckie. 13 PROJEKTY MI DZYNARODOWE

15 Wa nym akcentem przeglàdu by a debata pod has em Who Was the Winner? The Second World War and its Consequences for Central Europe z udzia em, m.in. Anne Applebaum, Wojciecha Roszkowskiego i Adama Zamoyskiego. Zamierzeniem dyskusji by o pokazanie, na ile doêwiadczenia II wojny Êwiatowej kszta tujà ÊwiadomoÊç w dzisiejszej Europie. ( r., IWM, Londyn) 14 Festiwalowi towarzyszy projekt edukacyjny Muzeum Historii Polski Armia Andersa. Przedsi wzi cie wpisa o si w obchody Roku genera a Andersa og oszonego przez Senat RP w Polsce. Projekt mia przypomnieç goêciom Imperial War Museum postaç genera a W adys awa Andersa, dowódcy Armii Polskiej w ZSRR i II Korpusu Wojska Polskiego oraz losy jego o nierzy, a tak e ludnoêci cywilnej, wyprowadzonej przez niego z agrów Rosji Sowieckiej. ChcieliÊmy przywróciç genera owi Andersowi i jego o nierzom nale ne miejsce w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców Londynu, gdzie wcià yjà niektórzy uczestnicy tych wydarzeƒ oraz ich potomkowie. OddaliÊmy g os samym bohaterom projektu zwiedzajàcy mogli spotkaç si z kombatantami, obejrzeç wystaw z mapami i zdj ciami, przeczytaç fragmenty dokumentów. ( r., IWM, Londyn) W roku 2008 planowane sà kolejne dwie cz Êci przeglàdu filmowego Za elaznà kurtynà (Behind the Iron Curtain) oraz Iskry Nadziei (Flames of Hope) poêwi cone okresowi PROJEKTY MI DZYNARODOWE

16 15 PROJEKTY MI DZYNARODOWE

17 I. KONGRES ZAGRANICZNYCH BADACZY DZIEJÓW POLSKI Muzeum Historii Polski wspó organizowa o wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym I. Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie. Kongres zgromadzi ponad 600 specjalistów z zagranicy zajmujàcych si historià Polski i Europy Ârodkowej. Wydarzenie pos u y o lepszej wymianie informacji pomi dzy polskimi i zagranicznymi badaczami, czego efektem jest promocja kultury i historii Polski w Êwiecie. Kongres cieszy si du ym zainteresowaniem i b dzie organizowany co kilka lat. 16 W trakcie Kongresu zosta a wr czona po raz pierwszy nagroda Pro Historia Polonorum za najlepszà ksià k dotyczàcà historii Polski, wydanà w j zyku obcym w latach Statuetk Galla Anonima otrzyma amerykaƒski historyk, Timothy Snyder. W nagrodzonej publikacji Sketches from a Secret War. A Polish Artist's Mission Liberate Soviet Ukraine (Yale 2005) ukaza fascynujàcà biografi Henryka Józewskiego, artysty, o nierza i jednego z twórców polityki polskiej wobec Ukrainy przed wojnà oraz dzia acza podziemia w czasie II wojny Êwiatowej. Przyznana zosta a tak e nagroda honorowa Pro Historia Polonorum za wybitny dorobek naukowy dla prof. Normana Daviesa. PROGRAM STYPENDIALNY PROJEKTY MI DZYNARODOWE Muzeum Historii Polski uruchomi o program stypendialny dla historyków zagranicznych zajmujàcych si dziejami Polski. Przewodniczàcym jury stypendialnego jest prof. Zofia Zieliƒska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego). Zamkni to pierwszà edycj programu, do którego zg oszono ponad 30 wniosków z ca ego Êwiata, od Rosji a po Australi. Wyniki zostanà og oszone w lutym 2008 roku. RODZINY ROZDZIELONE PRZEZ HISTORI Celem projektu jest zebranie pamiàtek listów, dokumentów, fotografii rodzin, które zosta y rozdzielone w czasie wojny, w okresie powojennym w latach 50., 60. XX w., czy podczas stanu wojennego. Poprzez indywidualne losy zamierzamy przeêledziç prze ycia polskich rodzin poczàwszy od wrzeênia 1939 roku, na które sk ada y si, m.in. emigracja, przesiedlenia, wywózki, przeêladowania polityczne. Na podstawie zebranych opowieêci Muzeum Historii Polski zorganizuje wystaw, która przedstawi dzieje wybranych osób i rodzin, fotografie, listy, dokumenty i pamiàtki. Ekspozycja b dzie wzbogacona o publikacj zawierajàcà materia y zebrane w trakcie realizacji projektu oraz przewidujemy powstanie jego wersji filmowej. Partnerem przedsi wzi cia jest, m.in. Fundacja Wspó pracy Polsko-Niemieckiej Pojednanie.

18 17 PROJEKTY MI DZYNARODOWE

19 RECOVERING FORGOTTEN HISTORY. THE IMAGE OF EAST CENTRAL EUROPE IN AMERICAN TEXTBOOKS PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEJ HISTORII WIZERUNEK EUROPY ÂRODKOWO WSCHODNIEJ W AMERYKA SKICH PODR CZNIKACH AKADEMICKICH 18 Polsko-amerykaƒski projekt poêwi cony jest weryfikacji tekstów na temat historii Polski i Europy Ârodkowej w amerykaƒskich podr cznikach akademickich. Dzi ki konferencjom, które odby y si ju trzykrotnie, uda o si nawiàzaç wspó prac mi dzy polskimi i amerykaƒskimi historykami, autorami podr czników akademickich (m.in. J. Merriman, T. Weeks, J. McNeill, J. Moran Cruz) oraz ich wydawcami. Efektem dyskusji na temat obrazu historii Polski zawartego w ksià kach u ywanych na amerykaƒskich uczelniach jest wprowadzanie korekt i uzupe nieƒ do publikacji rozchodzàcych si cz sto w setkach tysi cy egzemplarzy. Zmiana i rozszerzenie treêci zawartych w podr cznikach na temat Polski ma zatem ogromne znaczenie dla wizerunku naszego kraju. Inicjatorem i wspó organizatorem projektu jest Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Spo ecznej przy WSHiP im. R. azarskiego, kierowany przez prof. Andrzeja Sulim Kamiƒskiego. PROJEKTY MI DZYNARODOWE

20 KONFERENCJE TRADYCJE PARLAMENTARNE W POLSCE Konferencja poêwi cona tradycjom parlamentarnym w Polsce. Uczestniczyli w niej doradcy metodyczni z ca ego kraju. Organizatorzy: Muzeum Historii Polski i Centralny OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli za podstawowy cel przyj li konfrontacj aktualnego stanu badaƒ nad systemem parlamentarnym w dawnej Polsce ze stereotypami utrzymujàcymi si w szkolnej edukacji historycznej. ( r., Sulejówek) SPOJRZENIE W PRZESZ OÂå 19 Podsumowanie ostatnich 18 lat polskiej historiografii, poznanie aktualnego stanu badaƒ oraz g ównych kierunków prac badawczych to efekt konferencji naukowej Spojrzenie w przesz oêç. Sympozjum zgromadzi o ponad 120 historyków badaczy wszystkich epok dziejów Polski. Na zaproszenie Muzeum Historii Polski zjechali si przedstawiciele najbardziej presti owych oêrodków akademickich i naukowych. Efekt konferencji w postaci publikacji zawierajàcej referaty i g osy w dyskusji zostanie opublikowany w 2008 r. ( r., Jadwisin nad Zalewem Zegrzyƒskim) JAN PAWE II O POLSKIEJ KULTURZE Sesja naukowa Jan Pawe II o polskiej kulturze zorganizowana przez Muzeum Historii Polski i Centrum MyÊli Jana Paw a II w Warszawie by a podsumowaniem projektu badawczego Indeks cytowaƒ polskiej literatury i kultury w tekstach Jana Paw a II, przeprowadzonego przez MHP, którego celem by o zbadanie, jakie polskie dzie a i w jakich kontekstach przywo ywa Jan Pawe II w swoich wypowiedziach. W rezultacie powsta a baza cytatów z dzie papie a Polaka, zawierajàcych odniesienia do polskiej literatury i kultury. Po wyk adach odby a si dyskusja mi dzy obecnymi na sesji badaczami literatury, kultury, historii, filozofii i teologii. ( r., Centrum Prasowe Foksal, Warszawa) KONFERENCJE

21 PUBLIKACJE PROJEKTY WYDAWNICZE WIELCY POLACY O DZIEJACH POLSKI 20 Seria publikacji Wielcy Polacy o dziejach Polski w swoich za o eniach ma zawieraç refleksje na temat historii Polski w utworach najwybitniejszych polskich pisarzy i myêlicieli. Pierwszà pozycjà z tej serii jest wybór myêli Jana Paw a II dokonany przez Paw a Zuchniewicza Wspólne dziedzictwo. Jan Pawe II o historii Polski. Obecnie Muzeum Historii Polski przygotowuje kolejne tomy tekstów wybitnych postaci polskiej kultury, m.in. Gombrowicza, Mickiewicza i S owackiego. POLSKA NA TLE EUROPY XVI XVII WIEKU PUBLIKACJE / PROJEKTY WYDAWNICZE Publikacja Polska na tle Europy XVI XVII wieku to efekt konferencji zrealizowanej przez Muzeum w 2006 r. Zasadniczym celem publikacji jest przedstawienie dyskusji specjalistów na temat sposobów rozumienia doêwiadczeƒ dziejowych z okresu XVI-XVII w. oraz ukazanie dróg ich interpretacji z perspektywy badaczy polskich i uczonych pochodzàcych z krajów wspó tworzàcych niegdyê Rzeczypospolità. Jej zawartoêç jest przeglàdem stanu aktualnych badaƒ, jak i efektem d ugoletniej pracy naukowej wybitnych uczonych. Mo e prowokowaç do dyskusji, inspirowaç do dalszych badaƒ naukowych oraz do wytyczania nowych wyzwaƒ badawczych. HISTORIA POLSKI Muzeum prowadzi prace przygotowawcze do wydania kilkutomowego podsumowania stanu wiedzy na temat historii Polski zawierajàcego, m.in. opis stanu badaƒ, komentowanà bibliografi, omówienie podstawowych tendencji interpretacyjnych. Publikacja b dzie z o ona z przekrojowych artyku ów dotyczàcych konkretnych epok i dziejów naszego kraju. W roku 2007 powo ano komitet redakcyjny, opracowano koncepcje tomów i rozpocz to tworzenie zespo u specjalistów, którzy napiszà artyku y.

22 ODBUDOWA DOMENY KRÓLEWSKIEJ W POLSCE Reedycja Odbudowy domeny królewskiej w Polsce autorstwa prof. Anny Sucheni-Grabowskiej, uznanego historyka polskiej nowo ytnoêci. Jedna z najwa niejszych, napisanych po II wojnie Êwiatowej prac dotyczàcych historii Polski nowo ytnej. MUZEA KOLEKCJE EKSPONATY We wspó pracy z Polskim Towarzystwem Historycznym i redakcjà WiadomoÊci Historycznych powstaje seria Muzea Kolekcje Eksponaty. Prezentuje wybrane miejsca na muzealnej mapie Polski oraz interesujàce rozwiàzania dydaktyczne, zwiàzane z eksponatami muzealnymi. Publikacje zamieszczane sà w WiadomoÊciach Historycznych czasopiêmie dla dydaktyków historii i wiedzy o spo eczeƒstwie. Do tej pory z tej serii ukaza y si publikacje dotyczàce: Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, piecz ci jako êród a historycznego, starych ksià ek kucharskich. CMENTARZE KRESOWE We wspó pracy z Niezale nà Gazetà Polskà zosta y wydane trzy wk adki poêwi cone najwa niejszym polskim nekropoliom, które sà wa nymi pomnikami dziedzictwa narodowego: Cmentarz Orlàt we Lwowie, Cmentarz yczakowski we Lwowie oraz Cmentarz Rossa w Wilnie. ISTORIK I CHUDO NIK Na 2008 r. planowane jest wydanie specjalnego numeru rosyjskiego kwartalnika poêwi conego historii i sztuce dotyczàcego relacji polsko-rosyjskich. Muzeum Historii Polski przygotowa o do tej publikacji teksty polskich historyków i intelektualistów, m.in. W odzimierza Boleckiego, Andrzeja Nowaka, Ewy Thompson. 21 PUBLIKACJE / PROJEKTY WYDAWNICZE

23 MUZEUM W SIECI STRONA INTERNETOWA Na stronie mo na si zapoznaç z projektami Muzeum. Udost pniliêmy te kalendarz historyczny i baz ponad 300 polskich fabularnych filmów historycznych (od poczàtku 2008 r. poszerzonà o ok filmów dokumentalnych). Nie ruszajàc si z domu mo na udaç si na wirtualnà wystaw, wziàç udzia w grze edukacyjnej lub obejrzeç galeri fotografii. PORTAL HISTORYCZNY polishhistory.pl 22 Portal polishhistory. pl jest kompendium informacji przydatnych w pracy naukowców zajmujàcych si historià Polski. Zawiera, m.in. bazy danych muzeów, bibliotek i oêrodków informacji naukowej w Polsce. BAZHUM MUZEUM W SIECI Na stronie www. polishhistory. pl dost pna jest bibliograficzna baza 50 najwa niejszych czasopism historycznych od poczàtku istnienia czasopiêmiennictwa historycznego w Polsce (BazHum). Baza zrealizowana przez MHP we wspó pracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jest u ytecznym narz dziem dla studentów i badaczy dziejów Polski. Umo liwia wszechstronne przeszukiwanie zawartoêci czasopism.

24 INNE PRAWDZIWA HISTORIA W RADIU JÓZEF Muzeum Historii Polski we wspó pracy z Radiem Józef realizuje cykl radiowych audycji Prawdziwa historia poêwi conych kontrowersjom wokó niektórych wydarzeƒ w historii Polski. Od paêdziernika 2007 roku powsta o pi ç nagraƒ, m.in. na temat liberum veto, Biskupina, poczàtków paƒstwa piastowskiego, króla Zygmunta Augusta, polskich kulinarnych zwyczajów wigilijnych. BLIZNY HISTORII Muzeum Historii Polski zorganizowa o wystaw multimedialnà Blizny historii towarzyszàcà pierwszej edycji Europejskich Spotkaƒ Teatralnych Bliscy Nieznajomi w Poznaniu. W Galerii Teatru Polskiego przedstawiono filmy i prezentacje na temat wa nych wydarzeƒ z XX-wiecznej historii Polski i Europy Wschodniej. 23 POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ZAPOMNIANE ZWYCI STWO W 89. rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 27 grudnia 2007 r., Muzeum Historii Polski wraz ze Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman po raz drugi zorganizowa o w Poznaniu rekonstrukcje wydarzeƒ pod nazwà Powstanie Wielkopolskie Zapomniane Zwyci stwo INNE

25 WYDARZENIA MULTIMEDIALNE HISTORIA NA EKRANIE 24 HISTORIA I FILM Kogo kr ci kino historyczne? to projekt obejmujàcy mi dzynarodowà konferencj na temat kina i historii, baz danych polskich filmów historycznych (filmy fabularne, a na poczàtku 2008 r. zostanie rozszerzona o filmy dokumentalne), publikacj ksià kowà i tematyczne przeglàdy filmowe. W ramach projektu, w lutym 2007 zorganizowany zosta we wspó pracy z Filmotekà Narodowà przeglàd filmów. Podczas konferencji zorganizowanej przez MHP w Archiwum G ównym Akt Dawnych w Warszawie, goêcie z czterech krajów Rosji (prof. Siergiej Sekirinsky), USA (prof. Sheila Skaff), Niemiec (dr Bernd Kiefer) i Polski (dr hab. Alina Madej) zastanawiali si nad problemem relacji pomi dzy przedstawianiem przesz oêci na ekranie, a m.in. koniunkturami politycznymi, tradycyjnym j zykiem symbolicznym, modami intelektualnymi i innymi czynnikami kszta tujàcymi wra liwoêç historycznà artystów i widzów. Drugi dzieƒ konferencji zosta zdominowany przez tematy zwiàzane z polskim kinem i jego zwiàzkami z historià. Dr Rafa Marsza- ek przedstawi wyniki kwerendy przeprowadzonej na zlecenie MHP, majàcej na celu wyszukanie w ca ej filmografii polskiej tych filmów fabularnych, w których przedstawiono wydarzenia i postaci zwiàzane z historià Polski. W trakcie kwerendy opracowanych zosta o oko o 300 filmów, z nich zosta a stworzona baza danych mogàca s u yç filmoznawcom i historykom. W ramach konferencji odby y si równie dwie debaty z udzia- em twórców filmowych (Jerzy Stefan Stawiƒski, Robert Gliƒski, Dariusz Gajewski, S awomir Fabicki, Wojciech Tomczyk) oraz publicystów, historyków i krytyków filmowych (Tadeusz Sobolewski, Wojciech Orliƒski, Cezary Michalski, dr Rafa Marsza ek, prof. Andrzej Chojnowski, Mateusz Werner). Obydwie dotyczy y aktualnoêci tematu historycznego w polskim kinie, jego noênoêci spo ecznej i podatnoêci na politycznà koniunktur.

26 25 PROGRAM TELEWIZYJNY PORTAL MUZEUM HISTORII POLSKI Produkowany przez Muzeum program PORTAL Muzeum Historii Polski jest cyklicznym magazynem emitowanym na antenie TVP Historia. W ka dym odcinku w formie reporta y, sesji i rozmów poruszane sà tematy dotyczàce historii Polski oraz prezentowane muzealne projekty. Emitowany raz w miesiàcu, jest cz Êcià programu telewizyjnego Portal magazyn historyczny. W 2007 r. pokazane zosta y trzy odcinki. HISTORIA I FILM

27 POD WSPÓLNYM NIEBEM Jednym z najwa niejszych osiàgni ç nowo ytnej Rzeczypospolitej by o stworzenie paƒstwa, w którym w pokojowy sposób wspó yli przedstawiciele ró nych narodowoêci i wyznaƒ. Ten Êwiat zosta nadwyr ony w okresie zaborów i ostatecznie rozpad si w okresie II wojny Êwiatowej. Naszym obowiàzkiem jest zachowaç pami ç o zaginionych kulturach Rzeczypospolitej. Jest to wa ne zw aszcza w dobie otwarcia granic Europy. Chcemy pokazaç, e Polska posiada w asne doêwiadczenia wspó ycia ró nych narodowoêci i e tradycja naszego kraju dobrze przygotowuje do spotkania z ludêmi innych kultur, tradycji, j zyków. 26 W 2007 roku powsta y dwa pierwsze odcinki cyklu przedstawiajàce dzieje spo ecznoêci Ormian i Tatarów. W najbli szym czasie powstanà kolejne dwa odcinki pokazujàce dzieje zamieszkujàcych Rzeczypospolità ydów i Ukraiƒców. Re yserem cyklu jest Grzegorz Górny. HISTORIA I FILM

28 POLSKA MODA MI DZYWOJNIA Projekt majàcy na celu pokazanie przesz oêci poprzez pryzmat ycia codziennego. Jak ubiera y si kobiety w okresie mi dzywojennym? Co wyra a y przemiany w ówczesnej modzie? Co z tamtych czasów inspiruje nas do dzisiaj? Na projekt z o y y si trzy wydarzenia: n wydanie ksià ki autorstwa jednej z najbardziej znanych polskich projektantek mody, Natalii Jaroszewskiej Ch opczyce, uwodzicielki, damy. Polska moda mi dzywojnia, n film pokazujàcy mod 20-lecia, n otwarcie tematycznego portalu internetowego: www. moda20lecia. muzhp. pl, n pokaz specjalnej kolekcji Natalii Jaroszewskiej, inspirowanej polskà modà lat 20.i 30. XX w., zrealizowany na Zamku Królewskim w Warszawie. Projekt po àczy ciekawy temat z historii kultury materialnej w Polsce z najnowszymi technikami promocji, zetknà ze sobà Êrodowiska historyków, muzealników oraz gwiazdy sceny i mody polskiej. 27 HISTORIA I STYL

29 CYKL KLIO W KUCHNI. KULTURA KULINARNA DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Cykl Klio w kuchni skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tradycjà dawnej kuchni, obyczajami i yciem codziennym w minionych wiekach. Poprzez materia y dost pne na stronie internetowej program trafia do szerszej rzeszy odbiorców. Cykliczne spotkania w atrakcyjny sposób prezentujà wybrane zagadnienia. Spotkania w 2007 r.: 28 Kawa a sprawa polska. Zaproszeni goêcie przy fili ance aromatycznej kawy obejrzeli film Kawa a sprawa polska prezentujàcy histori kawy w Polsce. Historycy opowiadali o jej pochodzeniu i w drówkach mi dzy narodami oraz o roli kawy i kawiarni w kulturze polskiej. Wieczór z kawà by doskona à okazjà do wys uchania opowieêci o tym szlachetnym napoju i tradycjach kawiarskich w Polsce. Gwiazdà spotkania by Kordian Tarasiewicz, spadkobierca jednej z najstarszych w Polsce firm produkujàcych kaw Pluton. Wieczór ubarwi y utwory muzyczne w wykonaniu akordeonisty Dariusza Âwinogi. ( r., Warszawa) HISTORIA I KUCHNIA

30 29 Czy w Polsce istnieje kultura serów? Impreza odby a si w ramach I Pikniku Historycznego. GoÊcie mogli zapoznaç si z technikà wyrobu oscypka i degustowaç sery. Staropolski sernik przygotowa dla publicznoêci Karol Okrasa. ( r., Pole Mokotowskie, Warszawa) Miody. W ramach imprezy zaprezentowany zosta nieznany przedwojenny film archiwalny Bartnictwo, pokazujàcy prac bartników na Grodzieƒszczyênie. W dyskusji poêwi conej miodosytnictwu udzia wzi li znawcy przedmiotu: Pawe Libera i Andrzej Keczyƒski. Artystycznà opraw wieczoru zapewni zespó Pustki, który skomponowa muzyk do filmu Bartnictwo oraz wyst p Teatru Jednego Mima Ireneusza Krosnego. ( r., Hotel Polonia Palace, Warszawa) HISTORIA I KUCHNIA

31 ZESPÓ MUZEUM HISTORII POLSKI 30 DYREKTOR Robert Kostro ZAST PCA DYREKTORA Dariusz Baraƒski DZIA WYSTAWIENNICZY Kierownik Monika Wróblewska tel. (+48) DZIA BADAWCZY Kierownik dr Pawe Skibiƒski tel. (+48) DZIA EDUKACYJNY Kierownik Ma gorzata aryn tel. (+48) DZIA PROMOCJI I PUBLIC RELATIONS Kierownik dr Katarzyna Kacprzak Rzecznik Prasowy tel. (+48) WSPÓ PRACA Z ZAGRANICÑ Katarzyna Reiter tel. (+48) DZIA ORGANIZACYJNO-PRAWNY Kierownik Dariusz Baraƒski tel. (+48) G ÓWNY KSI GOWY Katarzyna Wojcieszek-Puch tel. (+48) BIBLIOTEKA Katarzyna Pawlicka tel. (+48) SEKRETARIAT Magdalena Tomasiak tel. (+48) fax (+48)

32 RADA MUZEUM HISTORII POLSKI W ADYS AW BARTOSZEWSKI, Przewodniczàcy Rady sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, polityk, dzia- acz spo eczny, historyk, dziennikarz, pisarz, by y Minister Spraw Zagranicznych RP; w czasie okupacji o nierz AK, wspó za- o yciel Rady Pomocy ydom egota i wi zieƒ obozu Auschwitz, kawaler Orderu Or a Bia ego. PROF. JOLANTA CHOI SKA MIKA wicedyrektor Instytutu Historycznego UW. Znawczyni dziejów Polski nowo ytnej. Cz onek International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. PROF. ANDRZEJ CHOJNOWSKI profesor UW, kierownik Zak adu Historii XX w. IH UW, znawca historii politycznej Polski XX w. Przewodniczàcy Kolegium IPN. PROF. NORMAN DAVIES Od 1985 do 1996 roku profesor zwyczajny School of Slavonic and East European Studies Uniwersytetu w Londynie. Profesor Wolfson College, Oxford. Autor bestsellerów, m.in. Bo e igrzysko, Europa, Powstanie 44. DR JAROS AW GOWIN pose na Sejm RP, wspó twórca i rektor Wy szej Szko y Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. By d ugoletnim redaktorem naczelnym miesi cznika Znak. Autor wielu publikacji prasowych i naukowych. Wyda m.in. KoÊció w czasach wolnoêci DR ADOLF JUZWENKO historyk, specjalista w zakresie stosunków polsko rosyjskich, Dyrektor Zak adu Narodowego im. Ossoliƒskich. Dzia acz opozycji demokratycznej w latach 70. i 80. XX w. WOJCIECH KILAR pianista, Êwiatowej s awy kompozytor i twórca muzyki filmowej; rozg os przynios a mu m.in. wspó praca z Krzysztofem Zanussim, Andrzejem Wajdà i Francisem Fordem Coppolà. PROF. JANUSZ KURTYKA prezes IPN. Od 1979 r. zwiàzany z opozycjà demokratycznà w Krakowie, by wspó za o ycielem NZS w Instytucie Historii UJ i cz onkiem Komitetu Za o ycielskiego NZS UJ, wyk adowcà podziemnego ChrzeÊcijaƒskiego Uniwersytetu Robotniczego. PROF. RYSZARD LEGUTKO sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyƒskiego, by y Minister Edukacji Narodowej, profesor filozofii, wyk adowca UJ i Wy szej Szko y Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. PROF. ANDRZEJ NOWAK historyk, wyk adowca UJ, Wy szej Szko y Biznesu NLU w Nowym Sàczu. Zajmuje si historià politycznà i myêlà politycznà Europy Wschodniej XIX XX w. Znawca dziejów Rosji. Redaktor naczelny dwumiesi cznika Arcana. PROF. WOJCIECH ROSZKOWSKI profesor historii, pose do Parlamentu Europejskiego. Wyk adowca SGH i wielu uczelni w kraju i zagranicà. Przed 1989 r. zwiàzany z opozycjà demokratycznà. Autor najpopularniejszego podr cznika historii najnowszej. PROF. ANDRZEJ ROTTERMUND historyk sztuki, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji, m.in. Klasycyzm w Polsce (1984), Zamek Królewski funkcje i treêci rezydencji monarszej wieku OÊwiecenia (1988). ANDRZEJ SEWERYN wybitny aktor filmowy i teatralny, re yser. Znany m.in. z filmów Andrzeja Wajdy. W 1993 r. jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego otrzyma anga do Comédie Fran aise. PROF. ZOFIA ZIELI SKA profesor Instytutu Historii UW. Specjalizuje si w historii XVIII w., zw aszcza stosunkach polsko rosyjskich. Liczne publikacje, m.in. O sukcesyi tronu w Polszcze (1991), Studia z dziejów stosunków polsko rosyjskich w XVIII wieku (2001). 31

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski

Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski Przemys owie wielkopolscy od ksi cia dzielnicowego do króla Polski WYDAWNICTWO POKONFERENCYJNE pod redakcjà prof. dr hab. Hanny Kóčki-Krenz Konferencja popularnonaukowa towarzyszàca Dniom Grodu Przemys

Bardziej szczegółowo

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania

ycz ciekawej lektury Ryszard Grobelny Prezydent Miasta Poznania Wst p Mam przyjemnoêç przekazaç Paƒstwu specjalne wydanie zeszytu z serii Materia y. Dokumentacje. Projekty. Dotychczasowe publikacje ukazywa y si przy okazji tematycznych konferencji popularnonaukowych,

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin

Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Dlaczego warto inwestować w promocję projektu od chwili jego narodzin Aneta Prymaka, Dorota Stojda Dział Informacji i Marketingu Centrum Nauki Kopernik W promocję projektu warto zainwestować w celu: znalezienia

Bardziej szczegółowo

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej

Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece. Centrum Edukacji Obywatelskiej Kulturalnie i obywatelsko w bibliotece Centrum Edukacji Obywatelskiej Centrum Edukacji Obywatelskiej Instytucja pożytku publicznego Niepubliczna placówka doskonalenia nauczycieli Promuje wiedzę, praktyczne

Bardziej szczegółowo

Integracyjne Warsztaty Artystyczne

Integracyjne Warsztaty Artystyczne I Przykład Integracyjne Warsztaty Artystyczne IWA pod taką skróconą nazwą kryje się organizacja Integracyjnych Warsztatów Artystycznych Już pięć razy zorganizowaliśmy cykl warsztatów artystycznych dla

Bardziej szczegółowo

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen

Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Europejskie Centrum Edukacyjno - Kulturalne Zgorzelec - Görlitz Meetingpoint Music Messiaen Na styku granic Polski i Niemiec, w Europamieście Zgorzelec-Görlitz, gdzie dwa narody zbliżają się do siebie,

Bardziej szczegółowo

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r.

Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. Przegląd filmowy Echa Wołynia 7 i 11 lipca 2013 r. W związku z 70. rocznicą zbrodni ukraińskich nacjonalistów na Polakach, które miały miejsce na Wołyniu Instytut Pamięci Narodowej organizuje przegląd

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO

REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO REGULAMIN POWIATOWEGO KONKURSU LITERACKIEGO 1. Organizatorem konkursu jest Szkoła Podstawowa im. Władysława Zamoyskiego w Brzegach. Głównym patronem i sponsorem konkursu jest Wójt i Rada Gminy Bukowina

Bardziej szczegółowo

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie kwietniowej działalności Ośrodka: Happeningi profrekwencyjne Euro-wybory

Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie kwietniowej działalności Ośrodka: Happeningi profrekwencyjne Euro-wybory Witamy w kolejnym wydaniu biuletynu międzynarodowego! W numerze: Podsumowanie kwietniowej działalności Ośrodka: Happeningi profrekwencyjne Euro-wybory Posiedzenie Komisji Współpracy Międzynarodowej i Promocji

Bardziej szczegółowo

Warszawa Przyjazna Seniorom

Warszawa Przyjazna Seniorom Katalog ofert Warszawa Przyjazna Seniorom W przyjętym przez Radę m.st. Warszawy Programie Warszawa Przyjazna Seniorom na lata 2013-2020 określono cele i działania Miasta, które mają na celu podniesienie

Bardziej szczegółowo

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy:

KARTA PROJEKTU. Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: KARTA PROJEKTU Szkoła: Temat projektu/ zakres tematyczny: Zespół projektowy: Nauczyciel opiekun: Problemy, które chcemy rozwiązać: Zespół Szkół Integracyjnych nr 1 w Katowicach II Środowiskowe Spotkania

Bardziej szczegółowo

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214

w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Centrum Kultury Katowice Młodzieżowy Dom Kultury im. Krystyny Bochenek w Katowicach w Katowicach, Pl. Sejmu Śląskiego 2 ul. Gliwicka 214 Katowice, 15.09.2014 Szanowni Państwo Dyrektorzy szkół i placówek

Bardziej szczegółowo

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi

ANTRAKT. fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi ANTRAKT ANTRAKT fotografie z plenerów w Teatrze Muzycznym w Łodzi zdjęcie na okładce: Ewa Pakuła wydawca: Teatr Muzyczny w Łodzi druk: Michalczyk i Prokop sp. z o. o. Wszystkie prawa zastrzeżone. Szanowni

Bardziej szczegółowo

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu

K O N K U R S M E D I A KonKurs EDuInspIracjE MEDIa 2016 przewodnik Dla uczestników KonKursu KONKURS MEDIA Konkurs EDUInspiracje Media 2016 Przewodnik dla uczestników konkursu Spis treści O konkursie... 3 Kategorie konkursowe... 4 Jak zgłosić pracę w konkursie EDUinspiracje Media 2016?... 5 Ile

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH

KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH KONKURS NA SYSTEM IDENTYFIKACJI WIZUALNEJ PROJEKTU MUZEUM NA KÓŁKACH - WYBÓR AUTORA PROJEKTÓW GRAFICZNYCH MATERIAŁÓW PROMOCYJNYCH I EDUKACYJNYCH Muzeum Historii Żydów Polskich zawiadamia o rozpisaniu konkursu

Bardziej szczegółowo

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany

Festiwal Nauki w Krakowie 2016. Stan przygotowań i plany Festiwal Nauki w Krakowie 2016 Stan przygotowań i plany Nowi członkowie Rady Programowej i Komitetu Organizacyjnego XVI Festiwalu Nauki w Krakowie Grzegorz Baran, Kuratorium Oświaty w Krakowie mgr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej

Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej Powiatowy Konkurs Piosenki Polskiej 18 maja (środa) 2016r. Dom Kultury w Lubiążu Zapraszamy do udziału w Powiatowym Konkursie Piosenki Polskiej, który zapoczątkowaliśmy w 2011 roku jako konkurs o zasięgu

Bardziej szczegółowo

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU

HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 2015 ROKU HARMONOGRAM PRZEDSIĘWZIĘĆ PATRIOTYCZNYCH W MAŁOPOLSCE W 05 ROKU STYCZEŃ 70 rocznica wyzwolenia hitlerowskiego obozu w Płaszowie 5.0 teren byłego obozu w Płaszowie Związek Kombatantów RP i Byłych Więźniów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015

REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 REGULAMIN KONKURSU CZYTELNIK ROKU 2014/2015 I. Postanowienia ogólne 1. Organizator konkursu Organizatorami konkursu są Urząd Miasta Krakowa, cztery miejskie biblioteki publiczne Krakowa: Krowoderska Biblioteka

Bardziej szczegółowo

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim K o n k u r s WYDAJEMY WŁASNĄ KSIĄŻKĘ I GAZETĘ O Baśce Murmańskiej ó s m a e d y c j a 2012/2013 Pedagogiczna Biblioteka Wojewódzka im. Komisji Edukacji Narodowej w Warszawie Filia w Nowym Dworze Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta

Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta Podręcznik ćwiczeniowy dla pacjenta 1 Dostarczone przez Janssen Healthcare Innovation (Szczegóły na tylnej stronie okładki). Str 01 Czym zajmuje się program Care4Today? Program Care4Today został stworzony

Bardziej szczegółowo

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki /

WZÓR CZĘŚĆ A. WNIOSEK o przyznanie doktorantowi stypendium ministra za wybitne osiągnięcia na rok akademicki / CZĘŚĆ A WZÓR Załącznik do rozporządzenia Ministra Nauki i Szkolnictwa Wyższego z dnia 17 lipca 2015 r. (poz....) (oznaczenie wniosku wypełnia właściwy minister)... (pieczęć uczelni) WNIOSEK o przyznanie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ]

REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] str. 1 REGULAMIN KONKURSU NA NAJLEPSZY SCENARIUSZ FILMU DOKUMENTALNEGO NA TEMAT HISTORII POWSTAWANIA MUZEUM HISTORII ŻYDÓW POLSKICH 1. [ POSTANOWIENIA OGÓLNE ] 1. Organizatorami Konkursu na najlepszy scenariusz

Bardziej szczegółowo

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822

KOMUNIKATzBADAŃ. Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim NR 154/2015 ISSN 2353-5822 KOMUNIKATzBADAŃ NR 154/2015 ISSN 2353-5822 Zainteresowanie Konkursem Chopinowskim Przedruk i rozpowszechnianie tej publikacji w całości dozwolone wyłącznie za zgodą. Wykorzystanie fragmentów oraz danych

Bardziej szczegółowo

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA

STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA STATUT KOŁA NAUKOWEGO KLUB INWESTORA 1 I. Postanowienia ogólne 1. Koło Naukowe KLUB INWESTORA, zwane dalej Kołem Naukowym, jest jednostką Samorządu Studenckiego działającą przy Wydziale Finansów i Bankowości

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie.

Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. Sprawozdanie z akcji charytatywnej,,podaruj dzieciom iskierkę radości ZSO nr 2 w Szczecinie. W roku szkolnym 2013/2014 Zespół Szkół Ogólnokształcących nr 2 po raz pierwszy przystąpił do akcji charytatywnej

Bardziej szczegółowo

Sprawiedliwi w filmie

Sprawiedliwi w filmie Sprawiedliwi w filmie Jak opowiadać o Sprawiedliwych? Kształtowanie pamięci o ratowaniu Żydów w czasie Zagłady w reprezentacjach filmowych i rejestracjach wideo. Autorzy: Katarzyna Kulińska, Wiktoria Miller,

Bardziej szczegółowo

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe:

W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: W ramach trzeciej edycji Narodowego Programu Rozwoju Humanistyki ruszają trzy moduły konkursowe: 1. Moduł badawczy 1. konkurs o finansowanie projektów badawczych obejmujących badania naukowe dotyczące

Bardziej szczegółowo

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI

DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI Publiczna Szkoła Podstawowa nr 14 im. A. Mickiewicza 45 720 Opole ul. Sz. Koszyka 21 tel./fax.: (077) 4743191 DZISIAJ PRZEDSZKOLAKI JUTRO JUŻ PIERWSZAKI program współpracy szkolno - przedszkolnej Magdalena

Bardziej szczegółowo

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP

Oferta Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez kompetencje w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania przez Szanowni Państwo, Mamy przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w usłudze szkoleniowodoradczej z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP, realizowanej

Bardziej szczegółowo

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata

Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy. Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata Państwowy Zespół Szkół Muzycznych im. Artura Rubinsteina w Bydgoszczy Regionalne Centrum Psychologii Muzyki Fermata 85-080 Bydgoszcz ul. A. Szwalbego 1 www.konkursmuzyczny.pl fermata@konkursmuzyczny.pl

Bardziej szczegółowo

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej

Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Europejski Dzień e-aktywności Obywatelskiej Przekaż swoją opinię Unii Europejskiej! Projekt dofinansowany w ramach programu Europa dla Obywateli Unii Europejskiej POWITANIE Dlaczego dobrze, że tu jestem?

Bardziej szczegółowo

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH

VI WIOSNA Z FIZJOTERAPIĄ CYKLICZNE SYMPOZJUM STUDENCKICH KÓŁ NAUKOWYCH POD AUSPICJAMI DEKADY KOŚCI I STAWÓW WHO KOMUNIKAT 2 Warszawa- luty 2012 PATRONAT HONOROWY JM REKTOR WARSZAWSKIEGO UNIWERSYTETU MEDYCZNEGO PROF. DR HAB. MED. MAREK KRAWCZYK PATRONAT NAUKOWY POLSKIE TOWARZYSTWO

Bardziej szczegółowo

Jesienny Biuletyn (28) Biblioteki WSH TWP

Jesienny Biuletyn (28) Biblioteki WSH TWP Jesienny Biuletyn (28) Biblioteki WSH TWP Wakacje, piękne słońce i plaże minęły w oka mgnieniu. Studenci wypoczęci, z nowymi siłami wejdą w obowiązki nowego roku akademickiego. My również, mimo okrojonego

Bardziej szczegółowo

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej.

- o Fundacji Wspierania Współpracy na Rzecz Demokracji i Społeczeństwa Obywatelskiego w Europie Środkowej i Wschodniej. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ V kadencja Prezydent Rzeczypospolitej Polskiej Druk nr 676 Warszawa, 9 czerwca 2006 r. Pan Marek Jurek Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania.

4. W przypadku równej liczby punktów uzyskanych przez kandydatów spełniających powyższe warunki, stosuje się kryteria oceny z zachowania. Kryteria rekrutacji uczniów zamieszkałych w poza obwodem: 1. możliwość kontynuacji nauki języka obcego 10 pkt., 2. za ocenę ze sprawowania: - poprawna 1 pkt., - dobra 2 pkt., - bardzo dobra 3 pkt., - wzorowa

Bardziej szczegółowo

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012

Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa : Ełk, 13 listopada 2012 Edward Grott Sprawozdanie z IV Ogólnopolskiej Konferencji Naukowej "Wyzwania i potrzeby wobec edukacji dla bezpieczeństwa" : Ełk, 13 listopada 2012 Studia Ecologiae et Bioethicae 10/4, 157-160 2012 Studia

Bardziej szczegółowo

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników

Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników Proces wprowadzania nowo zatrudnionych pracowników poradnik dla bezpoêredniego prze o onego wprowadzanego pracownika WZMOCNIENIE ZDOLNOÂCI ADMINISTRACYJNYCH PROJEKT BLIèNIACZY PHARE PL03/IB/OT/06 Proces

Bardziej szczegółowo

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2014: Muzea Powiatu Chrzanowskiego

Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2014: Muzea Powiatu Chrzanowskiego Regulamin II Powiatowego Konkursu Historycznego: Dla przeszłych i przyszłych lat. Edycja 2014: Muzea Powiatu Chrzanowskiego dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych Powiatu Chrzanowskiego

Bardziej szczegółowo

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku

Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku Tropem Wilczym. Bieg pamięci Żołnierzy Wyklętych w Kłobucku W tym roku, 28 lutego, odbył się na kłobuckiej ziemi - po raz drugi - Bieg Pamięci Żołnierzy Wyklętych. Tropem Wilczym. Tegoroczna impreza przyciągnęła

Bardziej szczegółowo

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz

Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA. Opracowała Anna Mróz Oferta współpracy W ZIELONYM MIEŚCIE ZIELONE SERCA Opracowała Anna Mróz 1 Szanowni Państwo, przedstawiamy Państwu ofertę autorskiego projektu GKS Bełchatów, która dotyczy działań podjętych przez nasz klub

Bardziej szczegółowo

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki,

UMOWA. mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, 785 UMOWA mi dzy Rzàdem Rzeczypospolitej Polskiej a Gabinetem Ministrów Ukrainy o wspó pracy w dziedzinie turystyki, sporzàdzona w Gdyni dnia 30 czerwca 2005 r. Rzàd Rzeczypospolitej Polskiej i Gabinet

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W

REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W REGULAMIN KOMISJI SEDZIOWSKIEJ PODOKRĘGU PIŁKI NOŻNEJ W ŻABNIE 1 Kolegium Sędziów Podokręgu Piłki Nożnej w Żabnie (zwane dalej KS PPN) jest społecznym organem sędziów piłki nożnej i działa zgodnie z niniejszym

Bardziej szczegółowo

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie

Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Strona 1 / 6 Punkt Informacji Turystycznej w Jaworznie Informacje ogólne Kategoria: Informacja turystyczna Długość geograficzna: 19 16' 33'' Szerokość geograficzna: 50 12' 10'' Idealny podróżnik to ten,

Bardziej szczegółowo

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016

PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 PROPOZYCJE ZAJEĆ POZASZKOLNYCH DLA UCZNIÓW UZDOLNIONYCH II semestr 2015/2016 dziedzina Forma opis szczegółowy Zajęcia międzyszkolne dofinansowane przez Biuro Edukacji Urzędu m.st. Warszawy Warsztaty organizowane

Bardziej szczegółowo

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO

KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO KONKURS NA NAJLEPSZE LOGO Stowarzyszenie Unia Nadwarciańska ogłasza konkurs na logo. Regulamin konkursu: I. POSTANOWIENIA WSTĘPNE 1. Regulamin określa: cele konkursu, warunki uczestnictwa w konkursie,

Bardziej szczegółowo

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku

DOP-0212-90/13. Poznań, 20 czerwca 2013 roku DOP-0212-90/13 Poznań, 20 czerwca 2013 roku Zarządzenie nr 90/2013 Rektora Uniwersytetu Przyrodniczego w Poznaniu z dnia 20 czerwca 2013 roku w sprawie wprowadzenia procedury zasięgania opinii absolwentów

Bardziej szczegółowo

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito

OFERTA WSPÓŁPRACY. Prezentacja firmy Apetito OFERTA WSPÓŁPRACY Prezentacja firmy Apetito o nas... BON Apetito Sp. z o.o. powstała w 2009 roku i konsekwentnie tworzy sieć restauracji pod nazwą BONapetito, w których klienci mogą kupować pyszne jedzenie

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie

Zaproszenie do projektu. Warszawa Lokalnie Zaproszenie do projektu Warszawa Lokalnie CO WYDARZY SI W SZKOŁACH? 2 Lekcje wychowawcze Na temat możliwo ci, jakie stoją przed mieszańcami a dotyczą podejmowania oddolnych, lokalnych, sąsiedzkich działań.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ

REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ REGULAMIN KONKURSÓW EDUKACYJNYCH IV FESTYNU RODZINNEGO NA LUDOWĄ NUTĘ Organizator: Zespół Oświatowy w Stoczku ul. Węgrowska 34 07-104 Stoczek (0-25) 691-91-68 Adresaci konkursów: Adresatami konkursów są

Bardziej szczegółowo

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE

Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE 2016-02-29 Rozeznanie rynku na analizę merytoryczną i budżetową projektów informacyjnych poświęconych FE W ramach procedury rozeznania rynku zapraszamy do składania ofert na analizę merytoryczną i budżetową

Bardziej szczegółowo

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było...

Regulamin IV Warszawskiego Konkursu. Tak żyć, jak żyłem, warto było... Regulamin IV Warszawskiego Konkursu Tak żyć, jak żyłem, warto było.... Temat czwartej edycji konkursu dotyczy życia i działalności Marszałka Józefa Piłsudskiego 1. Honorowy patronat nad Konkursem sprawują:

Bardziej szczegółowo

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego

BIULETYN NR 2. Lipiec - wrzesień 2012. Program: i artystycznej w ramach europejskiego dziedzictwa kulturowego BIULETYN NR 2 Program: różnorodności kulturowej i artystycznej w ramach Promowanie europejskiego dziedzictwa kulturowego Mechanizm Finansowy Europejskiego Obszaru Gospodarczego 2009-2014 Lipiec - wrzesień

Bardziej szczegółowo

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji

Iwona Sójkowska. Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Iwona Sójkowska Dobre praktyki BPŁ w zakresie kreowania wizerunku i budowania dobrych relacji Plan prezentacji: 1. Biblioteka dla uczelni 2. Biblioteka dla regionu 3. Biblioteka dla środowiska zawodowego

Bardziej szczegółowo

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW

INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW INSPIRUJEMY DO WIELKOŚCI SZKOŁA TUTORÓW X EDYCJA: GDAŃSK, GORZÓW WLKP., KATOWICE, LUBLIN, ŁÓDŹ, OLSZTYN, POZNAŃ, RZESZÓW, TORUŃ, WARSZAWA, WROCŁAW CO PROPONUJEMY? Szkoła Tutorów to nowatorski, 64-godzinny

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r.

PROTOKÓŁ Z ZEBRANIA ZAŁOŻYCIELSKIEGO STOWARZYSZENIA RZEMIOSŁO PRZYSZŁOŚCI odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. PROTOKÓŁ Z odbytego w Spale w dniu 11 kwietnia 2013 r. W dniu 11 kwietnia 2013 r. w Spale odbyło się Zebranie Założycielskie Stowarzyszenia. W zebraniu udział wzięło 18 osób, które były obecne osobiście

Bardziej szczegółowo

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku.

I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem konkursu jest Zespół Szkół Elektrycznych im. prof. Janusza Groszkowskiego w Białymstoku. Regulamin VII Międzyszkolnego Konkursu Historycznego na najlepszą prezentację multimedialną lub film 70 rocznica zakończenia II wojny światowej rok szkolny 2015/2016 I. Organizatorzy konkursu: Organizatorem

Bardziej szczegółowo

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku.

Regulamin. I edycji. Konkursu Teatralnego. Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. Regulamin I edycji Konkursu Teatralnego Gdyńskie Centrum Filmowe, 28-30 września 2016 roku. 1. Organizator Organizatorami Festiwalu są: A) Stowarzyszenie Scena Kultury B) Miasto Gdynia 2. Miejsce oraz

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182

REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Załącznik nr 6 REGULAMIN SAMORZĄDU UCZNIOWSKIEGO GIMNAZJUM W ZABOROWIE UL. STOŁECZNA 182 Na podstawie atr.55 Ustawy o systemie oświaty z dnia 7 września 1991 roku (Dz.U. z 1991 roku nr 59 poz.425) ze zmianami

Bardziej szczegółowo

Końcowa ewaluacja projektu

Końcowa ewaluacja projektu Wyrównanie szans edukacyjnych uczniów wałbrzyskich szkół poprzez realizację programu zajęć dydaktyczno-wyrównawczych i dodatkowych dla uczniów o szczególnych potrzebach Nr projektu: POKL.09.01.02-02-010/11

Bardziej szczegółowo

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. ekslibrisu dzień dzisiejszy

Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski. ekslibrisu dzień dzisiejszy Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski ekslibrisu dzień dzisiejszy Gryfów Śląski 2013 Joanna Budzyńska Biblioteka Publiczna Miasta i Gminy Gryfów Śląski ekslibrisu dzień dzisiejszy 18 lutego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r.

UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE. z dnia 24 lutego 2015 r. UCHWAŁA NR IV/20/2015 RADY GMINY PRZELEWICE z dnia 24 lutego 2015 r. w sprawie zasad i standardów wzajemnego informowania się jednostek samorządu terytorialnego i organizacji pozarządowych o planach, zamierzeniach

Bardziej szczegółowo

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego

Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu rekrutacyjnym do publicznych szkół ponadgimnazjalnych województwa wielkopolskiego Wykaz zawodów wiedzy, artystycznych i sportowych, ustalony przez Wielkopolskiego Kuratora Oświaty uwzględniany w postępowaniu rekrutacyjnym na rok szkolny 2016/2017 Wykaz zawodów uwzględnianych w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury.

Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego. w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością artystyczną i upowszechnianiem kultury. identyfikator /6 Druk nr 114 UCHWAŁY NR... Rady Miejskiej Wodzisławia Śląskiego z dnia... w sprawie stypendiów dla osób zajmujących się twórczością Na podstawie art. 7 ust. 1 pkt 9 i art. 18 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO

REGULAMIN KONKURSU FOTOGRAFICZNEGO I. Założenia ogólne 1. Organizatorem konkursu jest Nadleśnictwo Międzychód oraz Powiat Międzychodzki. 2. Celem konkursu jest: a) Podniesienie wiedzy na temat przyrody na terenie Puszczy Noteckiej i Pojezierza

Bardziej szczegółowo

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Opole - Plan programowy na 2015 r.

TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Opole - Plan programowy na 2015 r. Nr (tak jak w załączniku nr 1) TVP SA, TVP Regionalna - Oddział Terenowy Opole - Plan programowy na 2015 r. Roczny czas emisji programu (liczba godzin) 1723:48:00 INFORMACJA Tytuły / Nazwy planowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r.

UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA. z dnia 26 sierpnia 2015 r. UCHWAŁA NR IX / 72 / 15 RADY GMINY CHEŁMŻA z dnia 26 sierpnia 2015 r. w sprawie przyjęcia Gminnego programu stypendialnego dla studentów zamieszkałych na terenie Gminy Chełmża. Na podstawie art. 18 ust.

Bardziej szczegółowo

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r.

Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Wyjazd studyjny do Szkocji 8-13 grudnia 2014 r. Sekretariat Regionalny Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich Województwa Śląskiego w ramach Planu Działania na lata 2014-2015 zorganizował w dniach 8-13 grudnia

Bardziej szczegółowo

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r.

ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. ZWYCZAJNE WALNE ZGROMADZENIE AKCJONARIUSZY SPÓŁKI M4B S.A. ZWOŁANE NA DZIEŃ 27 czerwca 2014r. WZÓR PEŁNOMOCNICTWA Ja, niżej podpisany, Akcjonariusz (osoba fizyczna) Imię i nazwisko... Nr i seria dowodu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich

Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich Regulamin Programu Ambasadorów Kongresów Polskich 1. W oparciu o inicjatywę Stowarzyszenia Konferencje i Kongresy w Polsce (SKKP) oraz zadania statutowe Polskiej Organizacji Turystycznej (POT) i działającego

Bardziej szczegółowo

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji

Policja Śląska. Łzy wzruszenia podczas konferencji Policja Śląska Źródło: http://slaska.policja.gov.pl/kat/informacje/wiadomosci/94758,lzy-wzruszenia-podczas-konferencji.html Wygenerowano: Wtorek, 5 lipca 2016, 19:48 Łzy wzruszenia podczas konferencji

Bardziej szczegółowo

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English

VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English VIII POWIATOWY FESTIWAL PIOSENKI ANGIELSKIEJ DLA SZKÓŁ PODSTAWOWYCH I GIMNAZJÓW Let s sing in English ORGANIZATOR MIEJSKI ZESPÓŁ SZKÓŁ NR 4 W KROŚNIE SZKOŁA PODSTAWOWA NR 15 I GIMNAZJUM NR 4 UL. KISIELEWSKIEGO

Bardziej szczegółowo

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020

Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 Obowiązki informacyjne i promocyjne dla beneficjentów RPO WM 2014-2020 DLACZEGO NALEŻY PROMOWAĆ PROJEKTY? Podstawą dla działań informacyjnych i promocyjnych w ramach projektów unijnych jest prawo obywateli

Bardziej szczegółowo

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017

Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Zasady przyznawania stypendiów doktoranckich na Wydziale Fizyki Uniwersytetu Warszawskiego na rok akademicki 2016/2017 Postanowienia ogólne 1) Niniejsze Zasady dotyczą stypendiów doktoranckich wypłacanych

Bardziej szczegółowo

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego VI Międzynarodowa Konferencja Termiczne przekształcanie odpadów od planów do realizacji Budowa Zakładu Termicznego Przekształcania Odpadów Komunalnych dla Bydgosko-Toruńskiego Obszaru Metropolitalnego

Bardziej szczegółowo

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19

Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika. Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 Andrzej Rossa Bibliografia prac prof. dr hab. Tadeusza Kmiecika Słupskie Studia Historyczne 13, 15-19 2007 Bibliografia prac prof. dr. hab. Tadeusza Kmiecika 15 BIBLIOGRAFIA PRAC PROF. DR. HAB. TADEUSZA

Bardziej szczegółowo

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce

Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce NP. 5563.38-1.2012.AP REGULAMIN KONKURSU Dzieje ruchu harcerskiego w Małopolsce dla uczniów szkół podstawowych, gimnazjów i szkół ponadgimnazjalnych województwa małopolskiego w roku szkolnym 2012/2013

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY

REGULAMIN ORGANIZATOR KONKURSU. Klub Patriotyczny im. Por. Antoniego Bieguna PATRONAT HONOROWY. Stanisław Pięta Poseł na Sejm RP PATRONAT MEDIALNY Zaprasza wszystkich uczniów szkół gimnazjalnych i ponadgimnazjalnych z powiatu żywieckiego, bielskiego i miasta Bielsko - Biała do udziału w konkursie historyczno-literackim ŻOŁNIERZE WYKLĘCI REGULAMIN

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE MERYTORYCZNE ZA ROK 2012 Dane rejestracyjne Fundacja na Rzecz Studiów Europejskich Ul. Bałuckiego 1/16, 50-034 Wrocław Wpis do KRS dn. 03.10.2008 r., KRS 0000315023, REGON 020840871 Zarząd

Bardziej szczegółowo

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego.

1. Koło Naukowe Metod Ilościowych,zwane dalej KNMI, jest Uczelnianą Organizacją Studencką Uniwersytetu Szczecińskiego. STATUT KOŁA NAUKOWEGO METOD ILOŚCIOWYCH działającego przy Katedrze Statystyki i Ekonometrii Wydziału Nauk Ekonomicznych i Zarządzania Uniwersytetu Szczecińskiego I. Postanowienia ogólne. 1. Koło Naukowe

Bardziej szczegółowo

W grudniowe dni kolęda brzmi

W grudniowe dni kolęda brzmi Stowarzyszenie na Rzecz Osób Zagrożonych Wykluczeniem Społecznym PoMoSt V WOJEWÓDZKIEGO KONKURSU KOLĘD I PASTORAŁEK MDK nr 1 ul. Powstańców Warszawskich 12 Bytom 12.12.2014 godz.9.00 Partnerzy Patroni

Bardziej szczegółowo

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich

Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich Dnia 08.06.2010r. o godz. 10.30 w hotelu Jana Pawła II we Wrocławiu odbyła się konferencja ekologiczna Ziemia dla wszystkich. Jej organizatorem była Pani Beata

Bardziej szczegółowo

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy

JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Wojewódzkiego Urzędu Pracy JAK WEJŚĆ NA RYNEK PRACY? Gabriela Woźnica-Bańka Kierownik Centrum Metodycznego Poradnictwa Zawodowego Wojewódzkiego Urzędu Pracy w Katowicach Obecnie karierę zawodową wyznacza trend całoŝyciowego uczenia

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 22:33:17 Numer KRS: 0000287744

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 20.04.2016 godz. 22:33:17 Numer KRS: 0000287744 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 20.04.2016 godz. 22:33:17 Numer KRS: 0000287744 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki

Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Szlak Kulinarny Śląskie Smaki Od czego się zaczęło? W 2006 r. I Festiwal Kuchni Śląskiej Impreza wpisywała się w projekt Polskiej Organizacji Turystycznej zakładający promocję kuchni polskiej W każdym

Bardziej szczegółowo

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony

Scenariusz zajęć. Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej Cykl III. Mocne strony Psychoedukacja dla uczniów klas III szkoły podstawowej to projekt realizowany przez pracowników Centrum Doskonalenia Nauczycieli

Bardziej szczegółowo

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych

Organizatorzy KRPUT. i n f o r m a c j a p r a s o w a. Fundacja Edukacyjna Perspektywy. Konferencja Rektorów Polskich Uczelni Technicznych Fundacja Edukacyjna Perspektywy Organizatorzy Fundacja Edukacyjna Perspektywy jest niezale nà organizacjà non-profit promujàcà szkolnictwo wy sze i wspierajàcà proces internacjonalizacji polskich uczelni

Bardziej szczegółowo

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą:

Rekrutacją do klas I w szkołach podstawowych w roku szkolnym 2015/2016 objęte są dzieci, które w roku 2015 ukończą: Załącznik nr 1 do Zarządzenia nr 2/2015 Dyrektora Szkoły Podstawowej nr 1 w Radzyniu Podlaskim z dnia 27 lutego 2015 r. Regulamin rekrutacji uczniów do klasy pierwszej w Szkole Podstawowej nr 1 im. Bohaterów

Bardziej szczegółowo

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny

Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Podstawowe Informacje Data: 30-05-2014, Miejsce: Impart, ul.mazowiecka 17 Bilety: wstęp wolny Opis III Ogólnopolski Przegląd Dziecięcych Filmów Animowanych halo echo 2014 Wrocław, 30.05 01.06.2014 Kurator,

Bardziej szczegółowo

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r.

WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. WALNE ZGROMADZENIE CZŁONKÓW STOWARZYSZENIA POLSKI RUCH CZYSTSZEJ PRODUKCJI Jachranka 25-26 października 2007r. W dniach 25-26 października 2007r. w Ośrodku Centrali PKP S.A. w Jachrance odbył się VII Krajowy

Bardziej szczegółowo

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej

1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej PROJEKT INWESTYCYJNY Nazwa projektu: Forma projektu: TEVOR 1. emisja akcji o wartości 2 mln PLN w trybie oferty prywatnej 2. wprowadzenie akcji do obrotu na rynku NewConnect Podmiot: PL Consulting sp.

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r.

Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. Uchwała nr 647/XXV/2012 Rady Miejskiej w Piasecznie z dnia 26.09.2012 r. w sprawie określenia szczegółowych warunków, wysokości i trybu przyznawania stypendiów twórczych osobom zajmującym się twórczością

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Wyniki badań ankietowych przeprowadzonych przez Departament Pielęgniarek i Położnych wśród absolwentów studiów pomostowych, którzy zakończyli udział w projekcie systemowym pn. Kształcenie zawodowe pielęgniarek

Bardziej szczegółowo

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto

zorganizowana przez Starostwo Powiatowe Tomaszów Mazowiecki, Miasto Konferencja Drogi ekspresowe S-74, S-12 i S-8 (Wrocław-Łódź) i ich strategiczne znaczenie dla rozwoju Polski środkowo-wschodniej Dnia 04 czerwca 2008 r. w Filii Uniwersytetu Łódzkiego w Tomaszowie Mazowieckim

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r.

UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII. z dnia 28 maja 2013 r. UCHWAŁA NR XLI/447/2013 RADY MIEJSKIEJ GÓRY KALWARII z dnia 28 maja 2013 r. w sprawie przyjęcia programu działań wspierających rodziny wielodzietne zamieszkałe na terenie Gminy Góra Kalwaria Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol)

KARTA PRZEDMIOTU. 12. PRZEDMIOTOWE EFEKTY KSZTAŁCENIA 3 Odniesienie do kierunkowych efektów kształcenia (symbol) KARTA PRZEDMIOTU 1. NAZWA PRZEDMIOTU: GEOGRAFIA POLITYCZNA 2. KIERUNEK: POLITOLOGIA 3. POZIOM STUDIÓW: I STOPNIA 4. ROK/ SEMESTR STUDIÓW: I/1 5. LICZBA PUNKTÓW ECTS: 2 6. LICZBA GODZIN: 30 CA 7. TYP PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391

KRAJOWY REJESTR SĄDOWY. Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Strona 1 z 6 CENTRALNA INFORMACJA KRAJOWEGO REJESTRU SĄDOWEGO KRAJOWY REJESTR SĄDOWY Stan na dzień 23.01.2015 godz. 20:50:04 Numer KRS: 0000113391 Informacja odpowiadająca odpisowi aktualnemu Z REJESTRU

Bardziej szczegółowo

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi

Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi Idea i Projekt Sieci Najciekawszych Wsi INSPIRACJA: Sieci Najpiękniejszych Wsi Francja, Walonia, Włochy, Quebek, Japonia, Hiszpania, Rumunia, Saksonia) INSPIRACJA: SIEĆ NAJPIĘKNIEJSZYCH WSI Francji Ochrona

Bardziej szczegółowo

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ

PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ PROGRAM NR 2(4)/T/2014 WSPIERANIE AKTYWNOŚCI MIĘDZYNARODOWEJ IMiT 2014 1 1. CELE PROGRAMU Program ma na celu podnoszenie kwalifikacji zawodowych artystów tańca oraz doskonalenie kadry pedagogicznej i badawczo-naukowej

Bardziej szczegółowo