Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a Warszawa

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a 01-209 Warszawa"

Transkrypt

1

2 Muzeum Historii Polski ul. Hrubieszowska 6a Warszawa Tel.: (022) Fax.: (022) w w w. m u z h p. p l

3 Muzeum Historii Polski 2007

4 Szanowni Paƒstwo! W dobie, kiedy jednym z najcz Êciej odmienianych s ów jest nowoczesnoêç, zajmowanie si historià nie jest rzeczà oczywistà. Jako Muzeum Historii Polski próbujemy pokazaç, e nowoczesnoêç i tradycja nie sà wykluczajàcymi si wartoêciami i jesteêmy przekonani, e w programach realizowanych w 2007 roku to nam si uda o. Âwiadczà o tym m.in. t umy uczestników naszych najwi kszych imprez popularyzacyjnych: Pikniku historycznego w czerwcu i drugiej edycji projektu Przystanek Niepodleg oêç w listopadzie. W minionym roku przeprowadziliêmy szereg inicjatyw naukowych, jak choçby konferencja w Jadwisinie, podsumowujàca dorobek historiografii minionego 18-lecia. Wreszcie z powodzeniem podj liêmy szereg akcji na rzecz promocji polskiego dziedzictwa historycznego za granicà. S u y temu Êwiatowy Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski wspó organizowany z PTH czy projekt Polish Paths to Freedom w londyƒskim Imperial War Museum. Wymieniam tylko niektóre z naszych projektów, a pokazujà one, e wiele celów zwiàzanych z popularyzacjà, edukacjà i badaniami naukowymi udaje nam si ju dziê skutecznie realizowaç. Jednak najpowa niejszym wyzwaniem, które wcià stoi przed nami, jest budowa sta ej siedziby Muzeum. W najbli szych miesiàcach zamierzamy og osiç konkurs architektoniczny i mam nadziej, e w kolejnych sprawozdaniach b dziemy mogli og aszaç dalsze post py prac architektonicznych i budowlanych. Z wyrazami szacunku, Dyrektor Muzeum Historii Polski 3 MUZEUM HISTORII POLSKI

5 MUZEUM HISTORII POLSKI Muzeum Historii Polski zosta o powo ane w maju 2006 roku. Naszà misjà jest budzenie zainteresowania historià Polski przy wykorzystaniu nowoczesnych form muzealnych i edukacyjnych oraz promocja polskiego dziedzictwa historycznego. Muzeum od chwili powo ania przez Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego prowadzi wiele projektów popularyzatorskich, edukacyjnych i kulturalnych, adresowanych szczególnie do m odzie y, rodzin oraz odbiorców za granicà. 4 Zespó Muzeum pracuje nad stworzeniem atrakcyjnej ekspozycji wykorzystujàcej nie tylko tradycyjne muzealia, ale równie repliki, multimedia i instalacje interaktywne. Powo ane zosta y grupy robocze wybitnych historyków, historyków sztuki oraz plastyków. Przysz a ekspozycja Muzeum Historii Polski b dzie ukazywaç najwa niejsze wàtki historii naszego kraju: dzieje polityczne, w tym zw aszcza tradycje parlamentarne, dorobek kultury, nauki, techniki i przejawy ycia codziennego. W 2008 r. przewidywane jest przeprowadzenie konkursu architektonicznego na budow sta ej siedziby Muzeum. M U Z E U M H I S T O R I I P O L S K I Westerplatte. Muzeum Historii Polski w listopadzie 2007 r. rozpocz o równie prac nad odrestaurowaniem zabytkowych obiektów na Westerplatte i stworzeniem ekspozycji dotyczàcej polskiego udzia u w II wojnie Êwiatowej. Efektem tego ma byç powstanie oddzia u Muzeum Westerplatte.

6 G ÓWNE PROJEKTY MUZEUM HISTORII POLSKI I PIKNIK HISTORYCZNY Piknik Historyczny by festynem, który przyciàgnà uczestników ró nych generacji. Mo na by o bawiç si, a jednoczeênie wzbogaciç swojà wiedz na temat historii Polski. Gry i zabawy plenerowe, warsztaty, konkursy, taƒce i muzyka wype nia y ca à imprez. W ramach I Pikniku Historycznego (10 czerwca 2007 r. na Polu Mokotowskim w Warszawie) przygotowane zosta y dla uczestników imprezy: n Festiwal Muzealny (35 muzeów z kraju zaprezentowa o swoje dokonania, ofert i projekty); Multimedialna wystawa MHP, a na niej ciekawe instalacje interaktywne i konkursy, w tym m.in. prezentacja nowoczesnych technik i sposobów prezentowania obiektów historycznych. n Smocze Królestwo i Starogród Êredniowieczne miasteczko, w którym najm odsi poznawali histori poprzez gry i zabawy. n W epok rycerskà wprowadzi a widzów Smocza Kom - pania, a Muzeum Opowiadaczy Historii zaprosi o do Êwiata baêni. n Na wszystkich czeka a Zabawa na dechach w atmosferze przedwojennych potaƒcówek i festynów, jakie w latach 20. i 30. XX w. urzàdzano na Saskiej K pie czy Bielanach, mo na by o nauczyç si taƒczyç walca, fokstrota, polki czy sztajerka. W trakcie Zabawy na dechach zagra y kapele: Praska, Czerniakowska oraz Czarne Motyle. n W ramach cyklu Klio w kuchni. Kultura kulinar - na dawnej Rzeczypospolitej przez ca y czas trwania imprezy prezentowane by y tradycyjne techniki wyrobu serów, a na degustacj staropolskiego sernika zaprosi goêci mistrz kuchni Karol Okrasa. n Na zakoƒczenie zagra a gwiazda wieczoru zespó Voo Voo. 5 I PIKNIK HISTORYCZNY

7 6 I PIKNIK HISTORYCZNY

8 7 I PIKNIK HISTORYCZNY

9 II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå 11 listopada 2007 roku pod nazwà Przystanek Niepodleg oêç Muzeum Historii Polski po raz drugi przygotowa o nowatorski program àczàcy radosnà zabaw z popularyzacjà historii. Przystanek zgromadzi na Pl. Teatralnym w Warszawie dwudziestotysi cznà publicznoêç. W ramach imprezy: 8 n w atrakcyjny sposób pokazana zosta a historia Polski pod zaborami od upadku Rzeczypospolitej w XVIII w. do odzyskania wolnoêci w roku Ka dy móg wcieliç si w Polaków pod zaborami, bioràc udzia w wielkiej interaktywnej grze symulacyjnej Drogi do wolnoêci, opartej na konstrukcji labiryntu i prowadzàcej przez najwa niejsze wydarzenia z lat n Zrealizowano akcje artystyczne zaprojektowane przez Marka Su ka. W jednej z nich (Polacy) uczestnicy mogli pozowaç do zdj cia jako wybitne postaci historyczne np. Fryderyk Chopin, Stefan Batory czy Boles aw Chrobry, a fotografie zosta y udost pnione uczestnikom na stronie Uczestnicy projektu Znak Or a mogli napisaç yczenia dla Polski. Przez ca y dzieƒ, na specjalnie przygotowanej makiecie, powstawa z o ony z tych yczeƒ obraz Bia ego Or a. II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå

10 9 n Zorganizowany zosta wyjàtkowy Spacer Âladami 11 listopada prowadzony przez znanego varsavianist Jerzego S. Majewskiego. Ponad 350 uczestników pozna o miejsca zwiàzane z wydarzeniami listopada 1918 r. n Powsta a tematyczna jednodniówka JesteÊmy stylizowany druk, b dàcy oryginalnym przewodnikiem po stolicy oraz informatorem na temat wydarzeƒ 11 listopada w stolicy i zabytków z nimi zwiàzanych. n Przez ca y dzieƒ na amatorów starych pojazdów czeka a przeja d ka zabytkowym tramwajem. n Goràcà puentà II Przystanku Niepodleg oêç by koncert europejska prapremiera nowej p yty ANDANÇA Gra yny AuguÊcik i Paulinho Garcii. Koncert zosta niezwykle ciep o przyj ty przez widzów, a jego rejestracj przeprowadzi a TVP Kultura. II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå

11 10 II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå

12 11 Zespó Muzeum rozpoczà przygotowania do kolejnego Przystanku Niepodleg oêç (z okazji 90-lecia rocznicy powrotu Polski na map Europy). Jego g ównym elementem b dzie wystawa poêwi cona II Rzeczypospolitej na Zamku Królewskim w Warszawie (listopad luty 2009). Poka emy najwa niejsze osiàgni cia 20-lecia mi dzywojennego, umo liwiajàc wglàd w ycie kulturalne, gospodarcze i naukowe oraz codziennoêç na tle wydarzeƒ politycznych. Wystawa wprowadzi zwiedzajàcych w atmosfer lat 20. i 30. XX wieku. II PRZYSTANEK NIEPODLEG OÂå

13 PROJEKT EDUKACYJNY ODWA MY SI BYå WOLNYMI 12 PROJEKT EDUKACYJNY Projekt edukacyjny Odwa my si byç wolnymi ma form ogólnopolskiego konkursu dla uczniów szkó ponadpodstawowych. Zosta a zakoƒczona I edycja. Uczestnicy przeprowadzali w asne badania nad losami lokalnych bohaterów, których aktywnoêç odegra a rol w procesie odzyskiwania niepodleg oêci w latach Uczniowie docierali do miejsc zwiàzanych z wybranym bohaterem, szukali relacji Êwiadków, materia ów archiwalnych, robili ankiety. Do jury dotar o oko o 500 prac realizowanych przez kilkuosobowe zespo y. Muzeum opublikowa o najlepszà prac przygotowanà przez licealistów, przedstawiajàcà losy O. Kosmy Lenczowskiego, pierwszego kapelana Wojska Polskiego. Autorami sà uczniowie z liceum w S dziszowie Ma opolskim. Wystartowa a ju II edycja konkursu Odwa my si byç wolnymi zwiàzana z postaciami z okresu zaborów, którzy swojà dzia alnoêcià niepodleg oêciowà, kulturalnà, gospodarczà przyczynili si do zachowania polskoêci. Fina II. edycji w czerwcu 2008 r.

14 PROJEKTY MI DZYNARODOWE POLISH PATHS TO FREEDOM Muzeum Historii Polski organizuje wspólnie z Imperial War Museum w Londynie i przy wspó pracy z Filmotekà Narodowà przeglàd filmowy Polish Paths to Freedom. Celem projektu jest popularyzacja wiedzy o najnowszej historii naszego kraju za poêrednictwem kina. Festiwal jest adresowany do osób odwiedzajàcych jedno z najwi kszych i najbardziej presti owych muzeów historycznych na Êwiecie. Projekt sk ada si z trzech cz Êci. Pierwsza, First to Fight, zrealizowana we wrzeêniu i paêdzierniku 2007, pokazywa a Polsk okresu II wojny Êwiatowej. W ramach przeglàdu pokazane zosta y filmy fabularne i dokumentalne, odnoszàce si, m.in. do takich wydarzeƒ, jak obrona Westerplatte (Westerplatte Ró ewicza), dzia alnoêç Armii Krajowej (Akcja pod Arsena em omnickiego), wywózki na Wschód (Wszystko co najwa niejsze Gliƒskiego) czy zbrodni katyƒskiej (Las katyƒski oziƒskiego). Cennym uzupe nieniem przeglàdu okaza y si filmy archiwalne z lat ze zbiorów Imperial War Museum oraz Instytutu Polskiego i Muzeum im. gen. Sikorskiego w Londynie. Zaprezentowano produkcje nakr cone na zamówienie Rzàdu RP na Uchodêstwie oraz archiwalne materia y brytyjskie, amerykaƒskie i niemieckie. 13 PROJEKTY MI DZYNARODOWE

15 Wa nym akcentem przeglàdu by a debata pod has em Who Was the Winner? The Second World War and its Consequences for Central Europe z udzia em, m.in. Anne Applebaum, Wojciecha Roszkowskiego i Adama Zamoyskiego. Zamierzeniem dyskusji by o pokazanie, na ile doêwiadczenia II wojny Êwiatowej kszta tujà ÊwiadomoÊç w dzisiejszej Europie. ( r., IWM, Londyn) 14 Festiwalowi towarzyszy projekt edukacyjny Muzeum Historii Polski Armia Andersa. Przedsi wzi cie wpisa o si w obchody Roku genera a Andersa og oszonego przez Senat RP w Polsce. Projekt mia przypomnieç goêciom Imperial War Museum postaç genera a W adys awa Andersa, dowódcy Armii Polskiej w ZSRR i II Korpusu Wojska Polskiego oraz losy jego o nierzy, a tak e ludnoêci cywilnej, wyprowadzonej przez niego z agrów Rosji Sowieckiej. ChcieliÊmy przywróciç genera owi Andersowi i jego o nierzom nale ne miejsce w ÊwiadomoÊci mieszkaƒców Londynu, gdzie wcià yjà niektórzy uczestnicy tych wydarzeƒ oraz ich potomkowie. OddaliÊmy g os samym bohaterom projektu zwiedzajàcy mogli spotkaç si z kombatantami, obejrzeç wystaw z mapami i zdj ciami, przeczytaç fragmenty dokumentów. ( r., IWM, Londyn) W roku 2008 planowane sà kolejne dwie cz Êci przeglàdu filmowego Za elaznà kurtynà (Behind the Iron Curtain) oraz Iskry Nadziei (Flames of Hope) poêwi cone okresowi PROJEKTY MI DZYNARODOWE

16 15 PROJEKTY MI DZYNARODOWE

17 I. KONGRES ZAGRANICZNYCH BADACZY DZIEJÓW POLSKI Muzeum Historii Polski wspó organizowa o wraz z Polskim Towarzystwem Historycznym I. Kongres Zagranicznych Badaczy Dziejów Polski w Krakowie. Kongres zgromadzi ponad 600 specjalistów z zagranicy zajmujàcych si historià Polski i Europy Ârodkowej. Wydarzenie pos u y o lepszej wymianie informacji pomi dzy polskimi i zagranicznymi badaczami, czego efektem jest promocja kultury i historii Polski w Êwiecie. Kongres cieszy si du ym zainteresowaniem i b dzie organizowany co kilka lat. 16 W trakcie Kongresu zosta a wr czona po raz pierwszy nagroda Pro Historia Polonorum za najlepszà ksià k dotyczàcà historii Polski, wydanà w j zyku obcym w latach Statuetk Galla Anonima otrzyma amerykaƒski historyk, Timothy Snyder. W nagrodzonej publikacji Sketches from a Secret War. A Polish Artist's Mission Liberate Soviet Ukraine (Yale 2005) ukaza fascynujàcà biografi Henryka Józewskiego, artysty, o nierza i jednego z twórców polityki polskiej wobec Ukrainy przed wojnà oraz dzia acza podziemia w czasie II wojny Êwiatowej. Przyznana zosta a tak e nagroda honorowa Pro Historia Polonorum za wybitny dorobek naukowy dla prof. Normana Daviesa. PROGRAM STYPENDIALNY PROJEKTY MI DZYNARODOWE Muzeum Historii Polski uruchomi o program stypendialny dla historyków zagranicznych zajmujàcych si dziejami Polski. Przewodniczàcym jury stypendialnego jest prof. Zofia Zieliƒska (Instytut Historyczny Uniwersytetu Warszawskiego). Zamkni to pierwszà edycj programu, do którego zg oszono ponad 30 wniosków z ca ego Êwiata, od Rosji a po Australi. Wyniki zostanà og oszone w lutym 2008 roku. RODZINY ROZDZIELONE PRZEZ HISTORI Celem projektu jest zebranie pamiàtek listów, dokumentów, fotografii rodzin, które zosta y rozdzielone w czasie wojny, w okresie powojennym w latach 50., 60. XX w., czy podczas stanu wojennego. Poprzez indywidualne losy zamierzamy przeêledziç prze ycia polskich rodzin poczàwszy od wrzeênia 1939 roku, na które sk ada y si, m.in. emigracja, przesiedlenia, wywózki, przeêladowania polityczne. Na podstawie zebranych opowieêci Muzeum Historii Polski zorganizuje wystaw, która przedstawi dzieje wybranych osób i rodzin, fotografie, listy, dokumenty i pamiàtki. Ekspozycja b dzie wzbogacona o publikacj zawierajàcà materia y zebrane w trakcie realizacji projektu oraz przewidujemy powstanie jego wersji filmowej. Partnerem przedsi wzi cia jest, m.in. Fundacja Wspó pracy Polsko-Niemieckiej Pojednanie.

18 17 PROJEKTY MI DZYNARODOWE

19 RECOVERING FORGOTTEN HISTORY. THE IMAGE OF EAST CENTRAL EUROPE IN AMERICAN TEXTBOOKS PRZYWRACANIE ZAPOMNIANEJ HISTORII WIZERUNEK EUROPY ÂRODKOWO WSCHODNIEJ W AMERYKA SKICH PODR CZNIKACH AKADEMICKICH 18 Polsko-amerykaƒski projekt poêwi cony jest weryfikacji tekstów na temat historii Polski i Europy Ârodkowej w amerykaƒskich podr cznikach akademickich. Dzi ki konferencjom, które odby y si ju trzykrotnie, uda o si nawiàzaç wspó prac mi dzy polskimi i amerykaƒskimi historykami, autorami podr czników akademickich (m.in. J. Merriman, T. Weeks, J. McNeill, J. Moran Cruz) oraz ich wydawcami. Efektem dyskusji na temat obrazu historii Polski zawartego w ksià kach u ywanych na amerykaƒskich uczelniach jest wprowadzanie korekt i uzupe nieƒ do publikacji rozchodzàcych si cz sto w setkach tysi cy egzemplarzy. Zmiana i rozszerzenie treêci zawartych w podr cznikach na temat Polski ma zatem ogromne znaczenie dla wizerunku naszego kraju. Inicjatorem i wspó organizatorem projektu jest Instytut Przestrzeni Obywatelskiej i Polityki Spo ecznej przy WSHiP im. R. azarskiego, kierowany przez prof. Andrzeja Sulim Kamiƒskiego. PROJEKTY MI DZYNARODOWE

20 KONFERENCJE TRADYCJE PARLAMENTARNE W POLSCE Konferencja poêwi cona tradycjom parlamentarnym w Polsce. Uczestniczyli w niej doradcy metodyczni z ca ego kraju. Organizatorzy: Muzeum Historii Polski i Centralny OÊrodek Doskonalenia Nauczycieli za podstawowy cel przyj li konfrontacj aktualnego stanu badaƒ nad systemem parlamentarnym w dawnej Polsce ze stereotypami utrzymujàcymi si w szkolnej edukacji historycznej. ( r., Sulejówek) SPOJRZENIE W PRZESZ OÂå 19 Podsumowanie ostatnich 18 lat polskiej historiografii, poznanie aktualnego stanu badaƒ oraz g ównych kierunków prac badawczych to efekt konferencji naukowej Spojrzenie w przesz oêç. Sympozjum zgromadzi o ponad 120 historyków badaczy wszystkich epok dziejów Polski. Na zaproszenie Muzeum Historii Polski zjechali si przedstawiciele najbardziej presti owych oêrodków akademickich i naukowych. Efekt konferencji w postaci publikacji zawierajàcej referaty i g osy w dyskusji zostanie opublikowany w 2008 r. ( r., Jadwisin nad Zalewem Zegrzyƒskim) JAN PAWE II O POLSKIEJ KULTURZE Sesja naukowa Jan Pawe II o polskiej kulturze zorganizowana przez Muzeum Historii Polski i Centrum MyÊli Jana Paw a II w Warszawie by a podsumowaniem projektu badawczego Indeks cytowaƒ polskiej literatury i kultury w tekstach Jana Paw a II, przeprowadzonego przez MHP, którego celem by o zbadanie, jakie polskie dzie a i w jakich kontekstach przywo ywa Jan Pawe II w swoich wypowiedziach. W rezultacie powsta a baza cytatów z dzie papie a Polaka, zawierajàcych odniesienia do polskiej literatury i kultury. Po wyk adach odby a si dyskusja mi dzy obecnymi na sesji badaczami literatury, kultury, historii, filozofii i teologii. ( r., Centrum Prasowe Foksal, Warszawa) KONFERENCJE

21 PUBLIKACJE PROJEKTY WYDAWNICZE WIELCY POLACY O DZIEJACH POLSKI 20 Seria publikacji Wielcy Polacy o dziejach Polski w swoich za o eniach ma zawieraç refleksje na temat historii Polski w utworach najwybitniejszych polskich pisarzy i myêlicieli. Pierwszà pozycjà z tej serii jest wybór myêli Jana Paw a II dokonany przez Paw a Zuchniewicza Wspólne dziedzictwo. Jan Pawe II o historii Polski. Obecnie Muzeum Historii Polski przygotowuje kolejne tomy tekstów wybitnych postaci polskiej kultury, m.in. Gombrowicza, Mickiewicza i S owackiego. POLSKA NA TLE EUROPY XVI XVII WIEKU PUBLIKACJE / PROJEKTY WYDAWNICZE Publikacja Polska na tle Europy XVI XVII wieku to efekt konferencji zrealizowanej przez Muzeum w 2006 r. Zasadniczym celem publikacji jest przedstawienie dyskusji specjalistów na temat sposobów rozumienia doêwiadczeƒ dziejowych z okresu XVI-XVII w. oraz ukazanie dróg ich interpretacji z perspektywy badaczy polskich i uczonych pochodzàcych z krajów wspó tworzàcych niegdyê Rzeczypospolità. Jej zawartoêç jest przeglàdem stanu aktualnych badaƒ, jak i efektem d ugoletniej pracy naukowej wybitnych uczonych. Mo e prowokowaç do dyskusji, inspirowaç do dalszych badaƒ naukowych oraz do wytyczania nowych wyzwaƒ badawczych. HISTORIA POLSKI Muzeum prowadzi prace przygotowawcze do wydania kilkutomowego podsumowania stanu wiedzy na temat historii Polski zawierajàcego, m.in. opis stanu badaƒ, komentowanà bibliografi, omówienie podstawowych tendencji interpretacyjnych. Publikacja b dzie z o ona z przekrojowych artyku ów dotyczàcych konkretnych epok i dziejów naszego kraju. W roku 2007 powo ano komitet redakcyjny, opracowano koncepcje tomów i rozpocz to tworzenie zespo u specjalistów, którzy napiszà artyku y.

22 ODBUDOWA DOMENY KRÓLEWSKIEJ W POLSCE Reedycja Odbudowy domeny królewskiej w Polsce autorstwa prof. Anny Sucheni-Grabowskiej, uznanego historyka polskiej nowo ytnoêci. Jedna z najwa niejszych, napisanych po II wojnie Êwiatowej prac dotyczàcych historii Polski nowo ytnej. MUZEA KOLEKCJE EKSPONATY We wspó pracy z Polskim Towarzystwem Historycznym i redakcjà WiadomoÊci Historycznych powstaje seria Muzea Kolekcje Eksponaty. Prezentuje wybrane miejsca na muzealnej mapie Polski oraz interesujàce rozwiàzania dydaktyczne, zwiàzane z eksponatami muzealnymi. Publikacje zamieszczane sà w WiadomoÊciach Historycznych czasopiêmie dla dydaktyków historii i wiedzy o spo eczeƒstwie. Do tej pory z tej serii ukaza y si publikacje dotyczàce: Muzeum Historii Polski, Muzeum Powstania Warszawskiego, piecz ci jako êród a historycznego, starych ksià ek kucharskich. CMENTARZE KRESOWE We wspó pracy z Niezale nà Gazetà Polskà zosta y wydane trzy wk adki poêwi cone najwa niejszym polskim nekropoliom, które sà wa nymi pomnikami dziedzictwa narodowego: Cmentarz Orlàt we Lwowie, Cmentarz yczakowski we Lwowie oraz Cmentarz Rossa w Wilnie. ISTORIK I CHUDO NIK Na 2008 r. planowane jest wydanie specjalnego numeru rosyjskiego kwartalnika poêwi conego historii i sztuce dotyczàcego relacji polsko-rosyjskich. Muzeum Historii Polski przygotowa o do tej publikacji teksty polskich historyków i intelektualistów, m.in. W odzimierza Boleckiego, Andrzeja Nowaka, Ewy Thompson. 21 PUBLIKACJE / PROJEKTY WYDAWNICZE

23 MUZEUM W SIECI STRONA INTERNETOWA Na stronie mo na si zapoznaç z projektami Muzeum. Udost pniliêmy te kalendarz historyczny i baz ponad 300 polskich fabularnych filmów historycznych (od poczàtku 2008 r. poszerzonà o ok filmów dokumentalnych). Nie ruszajàc si z domu mo na udaç si na wirtualnà wystaw, wziàç udzia w grze edukacyjnej lub obejrzeç galeri fotografii. PORTAL HISTORYCZNY polishhistory.pl 22 Portal polishhistory. pl jest kompendium informacji przydatnych w pracy naukowców zajmujàcych si historià Polski. Zawiera, m.in. bazy danych muzeów, bibliotek i oêrodków informacji naukowej w Polsce. BAZHUM MUZEUM W SIECI Na stronie www. polishhistory. pl dost pna jest bibliograficzna baza 50 najwa niejszych czasopism historycznych od poczàtku istnienia czasopiêmiennictwa historycznego w Polsce (BazHum). Baza zrealizowana przez MHP we wspó pracy z Interdyscyplinarnym Centrum Modelowania Matematycznego i Komputerowego Uniwersytetu Warszawskiego jest u ytecznym narz dziem dla studentów i badaczy dziejów Polski. Umo liwia wszechstronne przeszukiwanie zawartoêci czasopism.

24 INNE PRAWDZIWA HISTORIA W RADIU JÓZEF Muzeum Historii Polski we wspó pracy z Radiem Józef realizuje cykl radiowych audycji Prawdziwa historia poêwi conych kontrowersjom wokó niektórych wydarzeƒ w historii Polski. Od paêdziernika 2007 roku powsta o pi ç nagraƒ, m.in. na temat liberum veto, Biskupina, poczàtków paƒstwa piastowskiego, króla Zygmunta Augusta, polskich kulinarnych zwyczajów wigilijnych. BLIZNY HISTORII Muzeum Historii Polski zorganizowa o wystaw multimedialnà Blizny historii towarzyszàcà pierwszej edycji Europejskich Spotkaƒ Teatralnych Bliscy Nieznajomi w Poznaniu. W Galerii Teatru Polskiego przedstawiono filmy i prezentacje na temat wa nych wydarzeƒ z XX-wiecznej historii Polski i Europy Wschodniej. 23 POWSTANIE WIELKOPOLSKIE ZAPOMNIANE ZWYCI STWO W 89. rocznic wybuchu Powstania Wielkopolskiego, 27 grudnia 2007 r., Muzeum Historii Polski wraz ze Stowarzyszeniem Grupa Rekonstrukcji Historycznej 3 Bastion Grolman po raz drugi zorganizowa o w Poznaniu rekonstrukcje wydarzeƒ pod nazwà Powstanie Wielkopolskie Zapomniane Zwyci stwo INNE

25 WYDARZENIA MULTIMEDIALNE HISTORIA NA EKRANIE 24 HISTORIA I FILM Kogo kr ci kino historyczne? to projekt obejmujàcy mi dzynarodowà konferencj na temat kina i historii, baz danych polskich filmów historycznych (filmy fabularne, a na poczàtku 2008 r. zostanie rozszerzona o filmy dokumentalne), publikacj ksià kowà i tematyczne przeglàdy filmowe. W ramach projektu, w lutym 2007 zorganizowany zosta we wspó pracy z Filmotekà Narodowà przeglàd filmów. Podczas konferencji zorganizowanej przez MHP w Archiwum G ównym Akt Dawnych w Warszawie, goêcie z czterech krajów Rosji (prof. Siergiej Sekirinsky), USA (prof. Sheila Skaff), Niemiec (dr Bernd Kiefer) i Polski (dr hab. Alina Madej) zastanawiali si nad problemem relacji pomi dzy przedstawianiem przesz oêci na ekranie, a m.in. koniunkturami politycznymi, tradycyjnym j zykiem symbolicznym, modami intelektualnymi i innymi czynnikami kszta tujàcymi wra liwoêç historycznà artystów i widzów. Drugi dzieƒ konferencji zosta zdominowany przez tematy zwiàzane z polskim kinem i jego zwiàzkami z historià. Dr Rafa Marsza- ek przedstawi wyniki kwerendy przeprowadzonej na zlecenie MHP, majàcej na celu wyszukanie w ca ej filmografii polskiej tych filmów fabularnych, w których przedstawiono wydarzenia i postaci zwiàzane z historià Polski. W trakcie kwerendy opracowanych zosta o oko o 300 filmów, z nich zosta a stworzona baza danych mogàca s u yç filmoznawcom i historykom. W ramach konferencji odby y si równie dwie debaty z udzia- em twórców filmowych (Jerzy Stefan Stawiƒski, Robert Gliƒski, Dariusz Gajewski, S awomir Fabicki, Wojciech Tomczyk) oraz publicystów, historyków i krytyków filmowych (Tadeusz Sobolewski, Wojciech Orliƒski, Cezary Michalski, dr Rafa Marsza ek, prof. Andrzej Chojnowski, Mateusz Werner). Obydwie dotyczy y aktualnoêci tematu historycznego w polskim kinie, jego noênoêci spo ecznej i podatnoêci na politycznà koniunktur.

26 25 PROGRAM TELEWIZYJNY PORTAL MUZEUM HISTORII POLSKI Produkowany przez Muzeum program PORTAL Muzeum Historii Polski jest cyklicznym magazynem emitowanym na antenie TVP Historia. W ka dym odcinku w formie reporta y, sesji i rozmów poruszane sà tematy dotyczàce historii Polski oraz prezentowane muzealne projekty. Emitowany raz w miesiàcu, jest cz Êcià programu telewizyjnego Portal magazyn historyczny. W 2007 r. pokazane zosta y trzy odcinki. HISTORIA I FILM

27 POD WSPÓLNYM NIEBEM Jednym z najwa niejszych osiàgni ç nowo ytnej Rzeczypospolitej by o stworzenie paƒstwa, w którym w pokojowy sposób wspó yli przedstawiciele ró nych narodowoêci i wyznaƒ. Ten Êwiat zosta nadwyr ony w okresie zaborów i ostatecznie rozpad si w okresie II wojny Êwiatowej. Naszym obowiàzkiem jest zachowaç pami ç o zaginionych kulturach Rzeczypospolitej. Jest to wa ne zw aszcza w dobie otwarcia granic Europy. Chcemy pokazaç, e Polska posiada w asne doêwiadczenia wspó ycia ró nych narodowoêci i e tradycja naszego kraju dobrze przygotowuje do spotkania z ludêmi innych kultur, tradycji, j zyków. 26 W 2007 roku powsta y dwa pierwsze odcinki cyklu przedstawiajàce dzieje spo ecznoêci Ormian i Tatarów. W najbli szym czasie powstanà kolejne dwa odcinki pokazujàce dzieje zamieszkujàcych Rzeczypospolità ydów i Ukraiƒców. Re yserem cyklu jest Grzegorz Górny. HISTORIA I FILM

28 POLSKA MODA MI DZYWOJNIA Projekt majàcy na celu pokazanie przesz oêci poprzez pryzmat ycia codziennego. Jak ubiera y si kobiety w okresie mi dzywojennym? Co wyra a y przemiany w ówczesnej modzie? Co z tamtych czasów inspiruje nas do dzisiaj? Na projekt z o y y si trzy wydarzenia: n wydanie ksià ki autorstwa jednej z najbardziej znanych polskich projektantek mody, Natalii Jaroszewskiej Ch opczyce, uwodzicielki, damy. Polska moda mi dzywojnia, n film pokazujàcy mod 20-lecia, n otwarcie tematycznego portalu internetowego: www. moda20lecia. muzhp. pl, n pokaz specjalnej kolekcji Natalii Jaroszewskiej, inspirowanej polskà modà lat 20.i 30. XX w., zrealizowany na Zamku Królewskim w Warszawie. Projekt po àczy ciekawy temat z historii kultury materialnej w Polsce z najnowszymi technikami promocji, zetknà ze sobà Êrodowiska historyków, muzealników oraz gwiazdy sceny i mody polskiej. 27 HISTORIA I STYL

29 CYKL KLIO W KUCHNI. KULTURA KULINARNA DAWNEJ RZECZYPOSPOLITEJ Cykl Klio w kuchni skierowany jest do wszystkich zainteresowanych tradycjà dawnej kuchni, obyczajami i yciem codziennym w minionych wiekach. Poprzez materia y dost pne na stronie internetowej program trafia do szerszej rzeszy odbiorców. Cykliczne spotkania w atrakcyjny sposób prezentujà wybrane zagadnienia. Spotkania w 2007 r.: 28 Kawa a sprawa polska. Zaproszeni goêcie przy fili ance aromatycznej kawy obejrzeli film Kawa a sprawa polska prezentujàcy histori kawy w Polsce. Historycy opowiadali o jej pochodzeniu i w drówkach mi dzy narodami oraz o roli kawy i kawiarni w kulturze polskiej. Wieczór z kawà by doskona à okazjà do wys uchania opowieêci o tym szlachetnym napoju i tradycjach kawiarskich w Polsce. Gwiazdà spotkania by Kordian Tarasiewicz, spadkobierca jednej z najstarszych w Polsce firm produkujàcych kaw Pluton. Wieczór ubarwi y utwory muzyczne w wykonaniu akordeonisty Dariusza Âwinogi. ( r., Warszawa) HISTORIA I KUCHNIA

30 29 Czy w Polsce istnieje kultura serów? Impreza odby a si w ramach I Pikniku Historycznego. GoÊcie mogli zapoznaç si z technikà wyrobu oscypka i degustowaç sery. Staropolski sernik przygotowa dla publicznoêci Karol Okrasa. ( r., Pole Mokotowskie, Warszawa) Miody. W ramach imprezy zaprezentowany zosta nieznany przedwojenny film archiwalny Bartnictwo, pokazujàcy prac bartników na Grodzieƒszczyênie. W dyskusji poêwi conej miodosytnictwu udzia wzi li znawcy przedmiotu: Pawe Libera i Andrzej Keczyƒski. Artystycznà opraw wieczoru zapewni zespó Pustki, który skomponowa muzyk do filmu Bartnictwo oraz wyst p Teatru Jednego Mima Ireneusza Krosnego. ( r., Hotel Polonia Palace, Warszawa) HISTORIA I KUCHNIA

31 ZESPÓ MUZEUM HISTORII POLSKI 30 DYREKTOR Robert Kostro ZAST PCA DYREKTORA Dariusz Baraƒski DZIA WYSTAWIENNICZY Kierownik Monika Wróblewska tel. (+48) DZIA BADAWCZY Kierownik dr Pawe Skibiƒski tel. (+48) DZIA EDUKACYJNY Kierownik Ma gorzata aryn tel. (+48) DZIA PROMOCJI I PUBLIC RELATIONS Kierownik dr Katarzyna Kacprzak Rzecznik Prasowy tel. (+48) WSPÓ PRACA Z ZAGRANICÑ Katarzyna Reiter tel. (+48) DZIA ORGANIZACYJNO-PRAWNY Kierownik Dariusz Baraƒski tel. (+48) G ÓWNY KSI GOWY Katarzyna Wojcieszek-Puch tel. (+48) BIBLIOTEKA Katarzyna Pawlicka tel. (+48) SEKRETARIAT Magdalena Tomasiak tel. (+48) fax (+48)

32 RADA MUZEUM HISTORII POLSKI W ADYS AW BARTOSZEWSKI, Przewodniczàcy Rady sekretarz stanu w Kancelarii Prezesa Rady Ministrów, polityk, dzia- acz spo eczny, historyk, dziennikarz, pisarz, by y Minister Spraw Zagranicznych RP; w czasie okupacji o nierz AK, wspó za- o yciel Rady Pomocy ydom egota i wi zieƒ obozu Auschwitz, kawaler Orderu Or a Bia ego. PROF. JOLANTA CHOI SKA MIKA wicedyrektor Instytutu Historycznego UW. Znawczyni dziejów Polski nowo ytnej. Cz onek International Commission for the History of Representative and Parliamentary Institutions. PROF. ANDRZEJ CHOJNOWSKI profesor UW, kierownik Zak adu Historii XX w. IH UW, znawca historii politycznej Polski XX w. Przewodniczàcy Kolegium IPN. PROF. NORMAN DAVIES Od 1985 do 1996 roku profesor zwyczajny School of Slavonic and East European Studies Uniwersytetu w Londynie. Profesor Wolfson College, Oxford. Autor bestsellerów, m.in. Bo e igrzysko, Europa, Powstanie 44. DR JAROS AW GOWIN pose na Sejm RP, wspó twórca i rektor Wy szej Szko y Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera. By d ugoletnim redaktorem naczelnym miesi cznika Znak. Autor wielu publikacji prasowych i naukowych. Wyda m.in. KoÊció w czasach wolnoêci DR ADOLF JUZWENKO historyk, specjalista w zakresie stosunków polsko rosyjskich, Dyrektor Zak adu Narodowego im. Ossoliƒskich. Dzia acz opozycji demokratycznej w latach 70. i 80. XX w. WOJCIECH KILAR pianista, Êwiatowej s awy kompozytor i twórca muzyki filmowej; rozg os przynios a mu m.in. wspó praca z Krzysztofem Zanussim, Andrzejem Wajdà i Francisem Fordem Coppolà. PROF. JANUSZ KURTYKA prezes IPN. Od 1979 r. zwiàzany z opozycjà demokratycznà w Krakowie, by wspó za o ycielem NZS w Instytucie Historii UJ i cz onkiem Komitetu Za o ycielskiego NZS UJ, wyk adowcà podziemnego ChrzeÊcijaƒskiego Uniwersytetu Robotniczego. PROF. RYSZARD LEGUTKO sekretarz stanu w Kancelarii Prezydenta Lecha Kaczyƒskiego, by y Minister Edukacji Narodowej, profesor filozofii, wyk adowca UJ i Wy szej Szko y Europejskiej im. ks. Józefa Tischnera w Krakowie. PROF. ANDRZEJ NOWAK historyk, wyk adowca UJ, Wy szej Szko y Biznesu NLU w Nowym Sàczu. Zajmuje si historià politycznà i myêlà politycznà Europy Wschodniej XIX XX w. Znawca dziejów Rosji. Redaktor naczelny dwumiesi cznika Arcana. PROF. WOJCIECH ROSZKOWSKI profesor historii, pose do Parlamentu Europejskiego. Wyk adowca SGH i wielu uczelni w kraju i zagranicà. Przed 1989 r. zwiàzany z opozycjà demokratycznà. Autor najpopularniejszego podr cznika historii najnowszej. PROF. ANDRZEJ ROTTERMUND historyk sztuki, Dyrektor Zamku Królewskiego w Warszawie. Autor ponad 100 publikacji, m.in. Klasycyzm w Polsce (1984), Zamek Królewski funkcje i treêci rezydencji monarszej wieku OÊwiecenia (1988). ANDRZEJ SEWERYN wybitny aktor filmowy i teatralny, re yser. Znany m.in. z filmów Andrzeja Wajdy. W 1993 r. jako trzeci cudzoziemiec w historii teatru francuskiego otrzyma anga do Comédie Fran aise. PROF. ZOFIA ZIELI SKA profesor Instytutu Historii UW. Specjalizuje si w historii XVIII w., zw aszcza stosunkach polsko rosyjskich. Liczne publikacje, m.in. O sukcesyi tronu w Polszcze (1991), Studia z dziejów stosunków polsko rosyjskich w XVIII wieku (2001). 31

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011

Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza. numer 10/11 (276), listopad 2011 publikacja bezp atna numer 10/11 (276), listopad 2011 Nowy program MBA XX lecie Korporacji HZ Czy zysk jest najwa niejszy? Studenci wybierajà wyk adowców analiza Dzia ania promocyjne SGH: przyk adowe

Bardziej szczegółowo

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak

SZANOWNI PA STWO! Ludwik Ratajczak twoja gazeta w internecie: www.nasza-wielkopolska.pl MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN EGZEMPLARZ BEZP ATNY ISSN 1505-6341 Marzec 2001 NR 26 MIESI CZNIK RUCHU REGIONALNEGO WIELKOPOLAN SZANOWNI

Bardziej szczegółowo

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna

numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna numer 8/10 (263), wrzesieƒ 2010 publikacja bezp atna VI Polsko-Niemieckie Forum Gospodarcze Fot. Anna Wackowska Relacja z Forum na str. 20. SGH NA RYNKU SPIS TREÂCI Witaj szko o AKTUALNOÂCI Witaj szko

Bardziej szczegółowo

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr40 czerwiec 2009 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 100 LAT DARU POMORZA 40 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI KRONIKA listopad 2008 czerwiec 2009 s. 2 The Tall

Bardziej szczegółowo

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128

Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Dwumiesi cznik Nr 6 listopad-grudzieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 OD REDAKCJI Mija ju rok od chwili ukazania si pierwszego numeru Biuletynu, czas wi c na pierwsze podsumowania i refleksje. W szeêciu dotychczas

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Spo eczny

Europejski Fundusz Spo eczny BIULETYN INFORMACYJNY Departament Zarzàdzania EFS Europejski Fundusz Spo eczny SEKTOROWY PROGRAM OPERACYJNY ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PAèDZIERNIK/LISTOPAD NR 4/2006 S owo

Bardziej szczegółowo

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si!

Warto studiowaç w SGH! NUMER SPECJALNY. w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! publikacja bezp atna NUMER SPECJALNY DLA KANDYDATÓW numer 7/11 (273), wrzesieƒ 2011 Warto studiowaç w SGH! w numerze: oferta edukacyjna i nie tylko... ludzie SGH ich sukcesy dzieje si! Fakty i liczby Szko

Bardziej szczegółowo

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008

Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 publikacja bezp atna numer 05/08 (241), wrzesieƒ 2008 Nowa kadencja nowe wyzwania Studenci SGH jacy sà? Z magisterek Izraelsko-Polskie Forum Dialogu Jaka jakoêç? KRONIKA SGH czerwiec 2008 r. 3 czerwca

Bardziej szczegółowo

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317

nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 nr 3 (143) grudzieƒ 2006 ISSN 1505-6317 Radosnych, pe nych ciep a i nadziei Âwiàt Bo ego Narodzenia, PomyÊlnoÊci, satysfakcji i wytrwa oêci w Nowym 2007 Roku W numerze Pracownikom i Studentom Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH

REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH REFERATY I KONGRESU POLIGRAFÓW POLSKICH WROC AW 1999 Organizatorzy Kongresu Poligrafii Polskiej dzi kujà firmie Semata Sp. z o.o. za bardzo du e zaanga owanie w przygotowanie do druku powy szej publikacji.

Bardziej szczegółowo

M + U + Z + Y + K + A :

M + U + Z + Y + K + A : M U Z Y K A : Muzyka polska 2011 Raport roczny 1. Muzyka M polska 2011. Raport roczny IMIT 0009 Z Copyright by Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa 2013 2. Wydawca: Instytut Muzyki i Taƒca, Warszawa Andrzej

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, styczeƒ-luty 2006 nr 1/126 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Banki spó dzielcze, nale àce do Spó dzielczej Grupy Bankowej, zosta y wyró nione w ramach VII

Bardziej szczegółowo

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884

MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 MIESI CZNIK SAMORZÑDOWY MORAWICA GRUDZIE 2009 NR 12 (207) ISSN 1509-0884 BÑDèMY SOBIE YCZLIWI I SERDECZNI. ÂWI TA BO EGO NARODZENIA SÑ ZNAKOMITÑ OKAZJÑ, ABY ZAPOMNIEå O ALACH I URAZACH. Z Ó MY SOBIE YCZENIA,

Bardziej szczegółowo

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI

nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI nr35 grudzieƒ 2006 ISSN 1641-3458 PISMO PRACOWNIKÓW I STUDENTÓW AKADEMII MORSKIEJ W GDYNI 35 AKADEMICKI KURIER MORSKI SPIS TREÂCI Z kalendarza Rektora s. 2 Vivat Academia s. 4 Dar M odzie y s. 7 Plenarne

Bardziej szczegółowo

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie!

Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! publikacja bezp atna numer 03/09 (247), marzec 2009 Przedstawiciele Rzàdu w UTW Ekonomia w SGH: jaka jest, jaka powinna byç? JesteÊmy nadal w CEMS Studiowaç w Harvard Business School? Dlaczego nie! AKTUALNOÂCI

Bardziej szczegółowo

FAKTY I INTERPRETACJE

FAKTY I INTERPRETACJE K O N F E R E N C J E I P N ANT YPOLSK A AKCJA OUN-UPA 1943 194 4 FAKTY I INTERPRETACJE WARSZAWA 2002 ANTYPOLSKA AKCJA OUN-UPA 1943 1944 FAKTY I INTERPRETACJE KONFERENCJE IPN TOM 4 INSTYTUT PAMI CI NARODOWEJ

Bardziej szczegółowo

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym

Polska w drodze. do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego. Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego spo eczeƒstwa informacyjnego Raport o rozwoju spo ecznym Polska w drodze do globalnego

Bardziej szczegółowo

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17

75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, kwiecieƒ 2003 nr 1/108 www.sgb.pl ISSN 1429-902X Umocnienie pozycji SGB na rynku w 2002 roku str. 6 75-lecie Banku Spó dzielczego w Kowalu str. 17 Bank Spó

Bardziej szczegółowo

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN

STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN STAN WOJENNY WARSZAWA 2003 TEKI EDUKACYJNE IPN KARTY 1) Komunikat nr 1 Komisji Krajowej NSZZ SolidarnoÊç z 13 grudnia 1981 r. og oszony w zwiàzku z wprowadzeniem stanu wojennego. Zbiory prywatne. 1 KARTY

Bardziej szczegółowo

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim

Szko a Równych Szans projekty rozwojowe Miƒsk w województwie mazowieckim uromin M awa Przasnysz Ostro ka Ciechanów Maków Maz. Ostrów Maz. Pu tusk P oƒsk Wyszków Soko ów Podl. Sochaczew Pruszków Grodzisk Maz. yrardów Nowy Dwór Maz. Legionowo Warszawa Piaseczno Grójec Wo omin

Bardziej szczegółowo

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI

INNOWACJE JAK WIOSENNY DESZCZ INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI SPÓJNOÂCI JAK TO SI ROBI W SZWECJI NR III/PAèDZIERNIK 2010 2010 Biuletyn Krajowej Instytucji Wspomagajàcej Programu Operacyjnego Kapita Ludzki ISSN 2080-8194 INNOWACJA SPO ECZNA PRZECIWKO WYKLUCZENIU POLSKA JEST POLIGONEM EUROPEJSKIEJ POLITYKI

Bardziej szczegółowo

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ

JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ ONTAKT MAGAZYN FINANSOWO-EKONOMICZNY DLA KLIENTÓW 02/2 5 / 2007 EURO 2012 JAK POLSKA ZAGRA W ORGANIZACJ < UNIJNE FUNDUSZE JAK Z NICH KORZYSTAå KRZYSZTOF SKIBA O MILIONIE DOLARÓW ANDRZEJ SZYSZKOWSKI RAJDOWIEC

Bardziej szczegółowo

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç

respo Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Analiza stanu CSR w Unii Europejskiej Biznes a wielokulturowoêç magazyn odpowiedzialnego biznesu responsible business magazine respo ISBN 83-916260-8-3 nr 4 (18) paêdziernik 2003 WA NY TEMAT Odpowiedzialny biznes jako nowa strategia rozwoju Biznes a wielokulturowoêç

Bardziej szczegółowo

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze

Badania naukowe AON. wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze Dwumiesi cznik Nr 2 marzec-kwiecieƒ 2001 r. ISSN 1642-0128 Badania naukowe AON wywiad z prorektorem ds. naukowych gen. bryg. prof. dr. hab. Micha em Krauze OD REDAKCJI Drugi numer Biuletynu, który oddajemy

Bardziej szczegółowo

Monety kolekcjonerskie

Monety kolekcjonerskie N a r o d o w y B a n k P o l s k i Monety kolekcjonerskie 10 z 925/1000Ag oraz farby: czerwona, zielona i czarna 32,00 mm 14,14 g 40.000 szt. 2 z stop CuAl5Zn5Sn1 zwyk y 8,15 g 680.000 szt. Awers: Z lewej

Bardziej szczegółowo

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem

TOP 10. Marzenia o àczniku. semestr letni i zimowy 2006/2007. Prof. Marek Rocki: To wyzwanie. Podró w czasie. a doktoratem numer 01/08 (237), luty 2008 publikacja bezp atna Prof. Marek Rocki: To wyzwanie Marzenia o àczniku Podró w czasie Co wiesz o CSR? èród a wiedzy o CSR wêród studentów ogólnie TOP 10 semestr letni i zimowy

Bardziej szczegółowo

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9

Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 Poznaƒ, lipiec-sierpieƒ 2008 nr 4/141 Kolejna nagroda samochód wygrana w loterii promocyjnej SGB str. 9 najwa niejsze wydarzenia O Gminie i wspó pracy z Bankiem rozmowa z wójtem gminy Brzeziny 16 Sk ad

Bardziej szczegółowo

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH

Za cztery lata 100-lecie Stowarzyszenie przygotowuje nowoczesnà strategi 30 czerwca Walne Zebranie cz onków SW SGH Miesi cznik Stowarzyszenia Wychowanków SGH Nr 3 CZERWIEC 2008 r. Uwaga, nowi absolwenci SGH! Czekamy na Was Specjalnie dla Was, którzy w aênie odebraliêcie lub wkrótce odbierzecie dyplomy magisterskie

Bardziej szczegółowo

Koncepcja programowa i organizacyjna

Koncepcja programowa i organizacyjna Koncepcja programowa i organizacyjna Muzeum Karykatury im. Eryka Lipiƒskiego w Warszawie Zygmunt Zaradkiewicz ul. Tetmajera 15, 05-080 Izabelin tel. 519 876 881 www.zaradkiewicz.eu e-mail: zygzet@wp.pl

Bardziej szczegółowo

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej

Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Informator Spó dzielczej Grupy Bankowej Poznaƒ, wrzesieƒ-paêdziernik 2006 nr 5/130 www.sgb.pl ISSN 1429-902X str. 4 Lokata dla rolników przynios a szcz Êcie klientom Banku Spó dzielczego w Pruszczu Gdaƒskim.

Bardziej szczegółowo