RAPORT KOMISJI CENTRUM NAUKOWEGO FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO DO SPRAW NADAWANIA PRZEZ NOTARIUSZY KLAUZULI APOSTILLE (wyciąg)

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "RAPORT KOMISJI CENTRUM NAUKOWEGO FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO DO SPRAW NADAWANIA PRZEZ NOTARIUSZY KLAUZULI APOSTILLE (wyciąg)"

Transkrypt

1 RAPORT KOMISJI CENTRUM NAUKOWEGO FUNDACJI NA RZECZ BEZPIECZNEGO OBROTU PRAWNEGO (wyciąg) Sopot, dnia 31 marca 2014 roku

2 Spis treści strona Rozdział I. Wprowadzenie 4 Rozdział II. Porównanie rozwiązań prawnych w zakresie nadawania klauzuli apostille przez organy samorządu notarialnego lub przez notariuszy przyjętych w Hiszpanii oraz w Estonii przy uwzględnieniu rozwiązań prawnych przyjętych w polskim ustawodawstwie 7 1. Uwagi wstępne 7 2. Informacje ogólne o państwach stronach Konwencji Haskiej 7 3. Informacje ogólne o organizacji notariatu w państwach stronach Konwencji Haskiej 8 4. Rozwiązania modelowe w zakresie nadawania dokumentom urzędowym klauzul apostille oraz prowadzenia rejestru klauzul apostille w państwach - stronach Konwencji Haskiej 8 5. Podsumowanie 15 Rozdział III. Informacje dotyczące wydawania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej klauzul apostille oraz klauzul prelegalizacyjnych poprzedzających legalizację konsularną oraz informacje dotyczące uwierzytelniania przez Prezesów Sądów Okręgowych dokumentów sporządzanych przez notariuszy Uwagi wstępne Informacje dotyczące wydawania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej klauzul apostille oraz klauzul prelegalizacyjnych poprzedzających legalizację konsularną Informacje dotyczące uwierzytelniania przez Prezesów Sądów Okręgowych dokumentów sporządzanych przez notariuszy Podsumowanie 21 Strona 2 z 41

3 Rozdział IV. Propozycja rozwiązań prawnych w zakresie nadawania klauzuli apostille i klauzuli w ramach tzw. czynności prelegalizacyjnych oraz zakres proponowanych zmian regulacji prawnych przyjętych w polskim ustawodawstwie Uwagi wstępne Rady Izb Notarialnych jako podmioty, którym w zakresie notariatu powinny być przyznane kompetencje nadawania klauzuli apostille Terytorializacja kompetencji Rad Izb Notarialnych w zakresie nadawania klauzuli apostille Dokumenty, względem których Radom Izb Notarialnych powinny zostać przyznane kompetencje nadawania klauzuli apostille Kompetencje w zakresie tzw. czynności prelegalizacyjnych, czyli czynności poprzedzających klasyczną legalizację konsularną względem dokumentów sporządzanych przez notariuszy Przygotowanie osób, którym w Radach Izb Notarialnych zostałoby powierzone wykonywanie kompetencji nadawania klauzul Kompetencje w zakresie nadawania klauzul apostille względem dokumentów sądowych Propozycje zmian odpowiednich regulacji prawnych Rejestr oraz weryfikacja wydanych klauzul apostille Wzór klauzuli apostille 34 Rozdział V. Informacje w zakresie oceny skutków skarbowych i podatkowych proponowanych rozwiązań prawnych w zakresie przyznania Radom Izb Notarialnych kompetencji nadawania klauzuli apostille dokumentom sporządzanym przez notariuszy 36 Rozdział VI. Podsumowanie 39 Strona 3 z 41

4 Rozdział I Wprowadzenie Komisja Centrum Naukowego Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego do spraw nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille została powołana przez Radę Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego mocą uchwały numer 13/2013 podjętej na posiedzeniu dnia 20 maja 2013 roku w następującym składzie: 1) dr Paweł Blajer notariusz w Krakowie, 2) Wojciech Chmiel notariusz w Kartuzach, 3) Tomasz Kot notariusz w Krakowie, 4) Edyta Anna Pietrewicz notariusz w Sopocie - jako Przewodnicząca. Zaproszenie do prac Komisji Centrum Naukowego do spraw nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille przyjął również dr hab. Paweł Czubik notariusz w Krakowie, o osobę którego rozszerzony został skład tej Komisji. Nastąpiło to mocą uchwały numer 20/2013 Rady Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego, podjętej na posiedzeniu dnia 13 września 2013 roku. Powołanie wskazanej Komisji zgodne było z przyjętym programem działania Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego na rok 2013, zatwierdzonym uchwałą numer 4/2013 Rady Fundacji z dnia 12 kwietnia 2013 roku w sprawie rocznego programu działania Fundacji. Zasadność powierzenia notariatowi kompetencji w zakresie nadawania klauzuli apostille podkreślona została również przez Fundację Republikańską w opublikowanym w maju 2013 roku Raporcie pod tytułem: Szybciej, taniej, skuteczniej poprawa warunków obsługi prawnej osób fizycznych i osób prawnych w Polsce. Autorzy raportu postulując rozszerzenie katalogu czynności notarialnych stwierdzili, że: możliwe jest powierzenie notariatowi nowych czynności. Z pewnością wpłynie to na zwiększenie wydajności w sektorze publicznym (głównie: sądownictwo i administracja). Raport wskazuje przykładowe rodzaje czynności które mogły by zostać powierzone notariuszom w ramach systemu jurysdykcji prewencyjnej. Warto podkreślić, że wszystkie proponowane jako nowe czynności notarialne funkcjonują w systemach innych państw posiadających zbliżone do polskiego systemy prawne. Zatem proponowane są rozwiązania sprawdzone i pewne, o dających się przewidzieć skutkach, przy założeniu poprawnego wdrożenia ich do systemu zarówno w sensie materialno prawnym i formalnoprawnym. Ważnym elementem w dziedzinie proponowanych zmian jest podmiotowość państwa i pewność obrotu, przy czym możliwe jest takie ukształtowanie Strona 4 z 41

5 prawa o notariacie, aby elementy te nie zostały naruszone. Wskazują na to doświadczenia państw o podobnych do polskiego systemach prawnych (Niemcy, Francja, Włochy). 1. Na posiedzeniu Rady Fundacji na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego w dniu 6 lipca 2013 roku Przewodnicząca Komisji przedstawiła uzgodnione przez Komisję Centrum Naukowego do spraw nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille: cel, harmonogram i wstępne założenia prac Komisji, przedstawione w załączniku numer 1, które zostały przyjęte przez Radę Fundacji. Celem prac Komisji było opracowanie projektu nowych aktów prawnych lub zmiany obowiązujących aktów prawnych, na podstawie których organami właściwymi do wydawania klauzuli apostille, o której stanowi Konwencja znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 938), zwana dalej: Konwencją Haską, w zakresie dokumentów sporządzanych przez notariuszy wyznaczeni zostaną notariusze lub organy samorządu notarialnego wraz z ich uzasadnieniem. Prace Komisji Centrum Naukowego do spraw nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille zakończyły się osiągnięciem założonego celu i przeprowadzone zostały zgodnie z przyjętym harmonogramem, czego wynikiem jest niniejszy raport oraz przedstawione w nim wnioski, propozycje i rekomendacje. Raport składa się z 6 rozdziałów, które przedstawiają wyniki poszczególnych etapów i obszarów prac Komisji, w związku z czym raport zawiera podsumowania każdego rozdziału oraz ogólne podsumowanie całokształtu prac Komisji. Poszczególne rozdziały zostały przygotowane przez niżej wskazane osoby, wchodzące w skład Komisji: 1) Rozdział I. Wprowadzenie - przygotowała Edyta A. Pietrewicz notariusz w Sopocie; 2) Rozdział II. Porównanie rozwiązań prawnych w zakresie nadawania klauzuli apostille przez organy samorządu notarialnego lub przez notariuszy przyjętych w Hiszpanii oraz w Estonii przy uwzględnieniu rozwiązań prawnych przyjętych w polskim ustawodawstwie przygotował dr Paweł Blajer - notariusz w Krakowie; 1 Raport Szybciej, taniej, skuteczniej poprawa warunków obsługi prawnej osób fizycznych i osób prawnych w Poslce, str. 41 i 46, Fundacja Republikańska, dostępny na stronie: Strona 5 z 41

6 3) Rozdział III. Informacje dotyczące wydawania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej klauzul apostille oraz klauzul prelegalizacyjnych poprzedzających legalizację konsularną oraz informacje dotyczące uwierzytelniania przez Prezesów Sądów Okręgowych dokumentów sporządzanych przez notariuszy przygotowali: Wojciech Chmiel notariusz w Kartuzach oraz Edyta A. Pietrewicz notariusz w Sopocie; 4) Rozdział IV. Propozycja rozwiązań prawnych w zakresie nadawania klauzuli apostille i klauzuli w ramach tzw. czynności prelegalizacyjnych oraz zakres proponowanych zmian regulacji prawnych przyjętych w polskim ustawodawstwie - przygotował dr hab. Paweł Czubik - notariusz w Krakowie; 5) Rozdział V. Informacje w zakresie oceny skutków skarbowych i podatkowych proponowanych rozwiązań prawnych w zakresie przyznania Radom Izb Notarialnych kompetencji nadawania klauzuli apostille dokumentom sporządzanym przez notariuszy - przygotował dr Adam Kucharski - notariusz we Wrocławiu, przy czym informacje uzupełniające oraz podsumowanie przygotowała Edyta A. Pietrewicz notariusz w Sopocie; 6) Rozdział VI. Podsumowanie - przygotowała Edyta A. Pietrewicz notariusz w Sopocie. Szczególnego podkreślenia wymaga udział w pracach Komisji notariusza Tomasza Kota, którego zaangażowanie oraz wsparcie merytoryczne miało istotny wpływ na powstanie niniejszego raportu. Podkreślić należy również, że informacje przedstawione w rozdziale V raportu zostały przekazane przez dra Adam Kucharskiego, który nie jest Członkiem Komisji, a który na prośbę Komisji przygotował wskazane informacje i wyraził zgodę na ich zaprezentowanie w ramach tego raportu. Strona 6 z 41

7 Rozdział II Porównanie rozwiązań prawnych w zakresie nadawania klauzuli apostille przez organy samorządu notarialnego lub przez notariuszy przyjętych w Hiszpanii oraz w Estonii przy uwzględnieniu rozwiązań prawnych przyjętych w polskim ustawodawstwie I. Uwagi wstępne Celem niniejszego opracowania jest przybliżenie rozwiązań prawnych w zakresie nadawania dokumentom urzędowym klauzul apostille oraz prowadzenia rejestru tych klauzul przyjętych w Hiszpanii i w Estonii, tj. w krajach, w których nadawanie powołanej klauzuli - przewidzianej Konwencją znoszącą wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzoną w Hadze dnia 5 października 1961 roku (Dz. U. z 2005 roku, Nr 112, poz. 938), zwanej dalej: Konwencją Haską (załącznik numer 2) odbywa się przy udziale notariatu. Regulacje wymienionych krajów wybrano z uwagi na przeciwstawne założenia modelowe, którymi posługuje się odpowiednio ustawodawca hiszpański i estoński, a których konfrontacja umożliwia sformułowanie postulatów co do optymalizacji polskiego modelu nadawania klauzul apostille krajowym dokumentom urzędowym. Zrealizowanie wymienionego celu wymaga ponadto porównania rozwiązań przyjętych w wymienionych krajach z odpowiednimi regulacjami polskimi, eliminującymi polski notariat z procedury nadawania klauzul apostille oraz prowadzenia rejestru lub kartoteki, jak również dokonywania weryfikacji, określonej w art. 7 cytowanej Konwencji Haskiej. II. Informacje ogólne o państwach stronach Konwencji Haskiej 1) Hiszpania dziedziczna monarchia parlamentarna, o powierzchni km² i liczbie ludności ok ; obszar Hiszpanii podzielony jest na 17 wspólnot autonomicznych (Comunidades Autónomas) oraz dwa miasta autonomiczne (Ciudad Autónoma); wspólnoty autonomiczne dzielą się z kolei na 50 prowincji. 2) Estonia republika, o powierzchni km² i liczbie ludności ok ; obszar Estonii podzielony jest na 15 prowincji (maakonnad); prowincje dzielą się z kolei na 227 gmin dwóch rodzajów: 33 miejskie (linn) i 194 wiejskie (vald). 3) Polska republika parlamentarna o powierzchni km² i liczbie ludności ok ; obszar Polski podzielony jest na 16 województw, które dzielą się z kolei na 66 miast na prawach powiatu i 314 powiatów, składających się z 2479 gmin. Strona 7 z 41

8 III. Informacje ogólne o organizacji notariatu w państwach stronach Konwencji Haskiej 1) Hiszpania - notariat hiszpański tworzą notariusze, tj. funkcjonariusze publiczni umocowani do nadawania wiary publicznej umowom i innym aktom pozasądowym; ich działalność regulowana jest ustawą z 28 maja 1862 roku o notariacie w Hiszpanii i rozporządzeniem w sprawie organizacji i funkcjonowania notariatu z dnia 2 czerwca 1944 roku; obecnie w Hiszpanii działa około notariuszy, którzy przyporządkowani są do 17 Kolegiów Notarialnych (Colegio Notarial); właściwość terytorialna poszczególnych Kolegiów pokrywa się z obszarem poszczególnych wspólnot autonomicznych; na czele poszczególnych kolegiów stoją dziekani (los decanos), którzy wchodzą w skład Generalnej Rady Notariatu (Consejo General del Notariado), reprezentującej notariuszy na poziomie krajowym. 2) Estonia notariat estoński tworzą notariusze, tj. urzędnicy publiczni którym Państwo przekazuje obowiązek zapewnienia bezpieczeństwa stosunkom prawnym i zapobiegania sporom prawnym; ich działalność regulowana jest ustawą notarialną z dnia 6 grudnia 2000 roku; na dzień 1 marca 2013 roku w Estonii działało 94 notariuszy i 8 kandydatów notarialnych; wchodzą oni w skład Izby Notariuszy (Notarite Koda), na czele której stoi siedmioosobowa Rada Izby Notariuszy wybierana przez tę Izbę na okres trzech lat. 3) Polska notariat polski tworzą notariusze, tj. osoby działające jako osoby zaufania publicznego, korzystające z ochrony przysługującej funkcjonariuszom publicznym, dokonujące czynności notarialnych, mających charakter dokumentu urzędowego; ich działalność regulowana jest ustawą z 14 lutego 1991 roku Prawo o notariacie oraz wydanymi na jej podstawie aktami wykonawczymi; obecnie w Polsce działa około notariuszy, którzy przyporządkowani są do 11 Izb Notarialnych, przy czym niektóre Izby obejmują swą właściwością obszar więcej niż jednego województwa; na czele poszczególnych Izb stoją Rady Izb Notarialnych składające się z Prezesa, Wiceprezesa i 5-9 członków; przedstawiciele Izb wchodzą ponadto w skład Krajowej Rady Notarialnej, reprezentującej notariuszy na poziomie krajowym. IV. Rozwiązania modelowe w zakresie nadawania dokumentom urzędowym klauzul apostille oraz prowadzenia rejestru klauzul apostille w państwach - stronach Konwencji Haskiej 1) Podstawy prawne: Strona 8 z 41

9 a) Hiszpania Królewski Dekret 1497/2011 z dnia 24 października 2011 roku, określający jacy urzędnicy i władze są kompetentne do wystawiania legalizacji czyli apostille zgodnie z Konwencją XII Konferencji Haskiej w zakresie Międzynarodowego Prawa Prywatnego z dnia 5 października 1961 roku (załącznik numer 3); rozporządzenie (orden) Ministerstwa Sprawiedliwości JUS/1207/2011 z dnia 4 maja 2011 roku powołujące i regulujące Elektroniczny Rejestr Klauzul Apostille Ministerstwa Sprawiedliwości i regulujące procedurę wydawania apostille na papierze i w formacie elektronicznym (załącznik numer 4). b) Estonia Ustawa notarialna z dnia 6 grudnia 2000 roku; Rozporządzenie nr 38 Ministra Sprawiedliwości z dnia 27 listopada 2009 roku w sprawie procedury nadawania i unieważniania klauzul apostille na Estońskich dokumentach urzędowych (załącznik numer 5); Rozporządzenie nr 51 Ministra Sprawiedliwości z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie prowadzenia rejestru poświadczeń klauzul apostille (załącznik numer 6). c) Polska - Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych; Ustawa z dnia 16 listopada 2006 r. o opłacie skarbowej. 2) Władze i instytucje kompetentne do nadawania dokumentom urzędowym klauzul apostille: a) Hiszpania - Królewski Dekret 1497/2011 z dnia 24 października 2011 roku określa stosunkowo szeroki zakres władz kompetentnych do opatrywania dokumentów urzędowych klauzulą apostille (art. 1-5 dekretu). Do wymienionych władz dekret zalicza również dziekanów Kolegiów Notarialnych oraz ich zastępców, jak również upoważnionych przez nich notariuszy (art. 1 ust.1 pkt d; art. 3 dekretu). Oprócz nich do nadawania dokumentom urzędowym klauzul apostille kompetentni są urzędnicy zatrudnieni zarówno w wymiarze sprawiedliwości (np. sekretarze rządowi w Tribunales Superiores de Justicia), jak również w administracji publicznej (np. osoby upoważnione w ramach Centralnego Biura do Spraw Obywatelskich w Ministerstwie Sprawiedliwości, kierownicy Regionalnych Biur Ministerstwa Sprawiedliwości). b) Estonia Stosownie do 29 ust. 3 pkt. 4 estońskiej ustawy notarialnej, począwszy od dnia 1 stycznia 2010 roku do wydawania klauzuli apostille stosownie do postanowień Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 Strona 9 z 41

10 upoważnieni są wszyscy notariusze. Należy podkreślić, że w Estonii kompetencja do wystawiania tych klauzul została przyznana wyłącznie notariuszom, zatem żadne inne władze lub instytucje nie wydają klauzul apostille. c) Polska zgodnie z notyfikacją Polski złożoną depozytariuszowi Konwencji Haskiej z dnia 5 października 1961 roku, klauzule apostille w Polsce wystawiane są wyłącznie przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (Dział Legalizacji). Żadne inne władze lub instytucje nie nadają tych klauzul polskim dokumentom urzędowym. 3) Dokumenty opatrywane klauzulą apostille: a) Hiszpania - Królewski Dekret 1497/2011 z dnia 24 października 2011 roku dzieli dokumenty opatrywane klauzulą apostille na pięć podstawowych grup, tj.: dokumenty administracyjne, dokumenty sądowe, dokumenty notarialne, dokumenty wydane przez organy lub funkcjonariuszy sądowych Sądu Najwyższego i Sądu Krajowego oraz pozostałe dokumenty urzędowe. Dziekanom Kolegiów Notarialnych, ich zastępcom oraz upoważnionym przez nich notariuszom powierzono wyłączną kompetencję w zakresie nadawania klauzuli apostille dokumentom notarialnym (art. 3), tj. aktom notarialnym oraz dokumentom z podpisem notarialnie poświadczonym. Warto podkreślić, że w powyższym zakresie dekret nie przewiduje regionalizacji, co oznacza, że dziekan danego Kolegium Notarialnego może opatrzyć klauzulą apostille dokument sporządzony przy udziale notariusza prowadzącego kancelarię w dowolnym miejscu na terytorium Hiszpanii. Ponadto, dziekani Kolegiów Notarialnych, ich zastępcy oraz upoważnieni przez nich notariusze opatrują klauzulą apostille także niektóre dokumenty administracyjne (z wyłączeniem dokumentów wydawanych przez centralne organy administracji państwowej) w tym w szczególności dokumenty wystawiane przez organy nie zaliczające się do ogólnej administracji państwa (delegatury i poddelegatury rządu we wspólnotach autonomicznych i prowincjach oraz oddziały terenowe i regionalne ministerstw i organów) oraz dokumenty urzędowe pozostałych organów administracji publicznej (jednostek autonomicznych i samorządowych). W przypadku dokumentów administracyjnych kompetencja do opatrywania ich klauzulą apostille jest jednak przez wymienionych przedstawicieli notariatu dzielona z innymi władzami, określonymi w ust. IV pkt. 2) lit a) niniejszego opracowania. Strona 10 z 41

11 b) Estonia wszelkie estońskie dokumenty urzędowe, objęte zakresem przedmiotowym zastosowania Konwencji Haskiej z dnia 5 października a więc wszelkie dokumenty sądowe i związane z wymiarem sprawiedliwości, dokumenty administracyjne, akty notarialne oraz urzędowe i notarialne poświadczenia dokonane na dokumentach prywatnych - certyfikowane są klauzulą apostille przez notariuszy. Jedyne ograniczenie kompetencji notariusza do wydawania klauzul apostille wynika z faktu, iż nie może on certyfikować tą klauzulą dokumentu, który sam sporządził, lub na którym poświadczył podpis. c) Polska wszelkie polskie dokumenty urzędowe, objęte zakresem przedmiotowym zastosowania Konwencji Haskiej z dnia 5 października np. akty stanu cywilnego (akty urodzenia, akty zawarcia małżeństwa, akty zgonu), dokumenty sądowe, administracyjne, akty notarialne, dyplomy, wypisy z rejestrów, wyroki sądowe, zaświadczenia urzędowe umieszczone na dokumentach prywatnych certyfikowane są klauzulą apostille przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej (Dział Legalizacji). 4) Procedury prelegalizacyjne: a) Hiszpania brak. b) Estonia brak. c) Polska Polskie procedury przewidują stosunkowo szeroki zakres dokumentów, które przed wydaniem klauzuli apostille w Ministerstwie Spraw Zagranicznych wymagają wcześniejszego uwierzytelnienia. Tytułem przykładu można wskazać, że dokumenty notarialne i sądowe (z wyjątkiem odpisów z Krajowego Rejestru Sądowego) przeznaczone do użytku za granicą podlegają szczególnemu postępowaniu prelegalizacyjnemu, określonemu w art. 20 Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych. W ich przypadku autentyczność podpisu notariusza i jego pieczęci urzędowej lub podpisu sędziego, referendarza sądowego lub sekretarza sądowego oraz autentyczność pieczęci urzędowej sądu uwierzytelnia prezes właściwego sądu okręgowego albo upoważniony przez niego sędzia lub referendarz sądowy lub prezes właściwego sądu apelacyjnego lub upoważniony przez niego sędzia, jeżeli uwierzytelnienie dotyczy dokumentu sporządzonego przez sąd apelacyjny. Procedura ta dotyczy też np. dyplomów wyższych uczelni, w tym także artystycznych, wojskowych i medycznych, w odniesieniu do których wcześniejszego uwierzytelnienia dokonują właściwe Ministerstwa. Strona 11 z 41

12 Dopiero uzyskanie stosownego uwierzytelnienia na wymienionych dokumentach pozwala na skuteczne wystąpienie z wnioskiem o nadanie dokumentowi klauzuli apostille przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych. 5) Procedura prowadzenia rejestru klauzul apostille a) Hiszpania Stosownie do treści art. 8 Królewskiego Dekretu 1497/2011 z dnia 24 października 2011 roku klauzule apostille, którymi opatrywane są wszelkie dokumenty urzędowe mogą być wystawiane zarówno w formacie papierowym, jak i elektronicznym i podlegają rejestracji w Elektronicznym Rejestrze Apostille Ministerstwa Sprawiedliwości. Szczegóły jego utworzenia i funkcjonowania reguluje rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości JUS/1207/2011 z dnia 4 maja 2011 roku, które precyzuje, że dokumenty sporządzone przez notariuszy oraz dokumenty prywatne, których podpisy są poświadczane przez notariusza mogą być opatrywane apostille jedynie w wersji na papierze. W samym zaś Elektronicznym Rejestrze Apostille Ministerstwa Sprawiedliwości przechowywane są wszystkie wydane po wejściu w życie rozporządzenia przez kompetentne władze w Hiszpanii klauzule apostille zarówno te wydane w formacie papierowym, jak i elektronicznym (art. 2). Dokumenty te przechowywane są w formie cyfrowej: w rejestrze umieszcza się adnotację o numerze i dacie wydania apostille, nazwisku i w jakim charakterze działa osoba podpisująca poświadczany dokument urzędowy, a w przypadku, jeżeli dokument nie jest podpisany - nazwę urzędu, który pieczętował dokument. Ponadto rejestr zawiera obraz wydanej apostille oraz, w odpowiednim przypadku, klucz elektroniczny dokumentów elektronicznych lub zeskanowanych dokumentów opatrzonych apostille. Wykonując regulacje dekretu Generalna Rada Notariatu na własny koszt zastosowała stosowne rozwiązania technologiczne, pozwalające na przesłanie wydanych przez kompetentne władze notarialne klauzul apostille do Elektronicznego Rejestru prowadzonego w Ministerstwie Sprawiedliwości. b) Estonia Rozporządzenie Ministra Sprawiedliwości nr 38 z dnia 27 listopada 2009 roku określa procedurę certyfikowania estońskich dokumentów urzędowych klauzulą apostille. Stosownie do jego postanowień klauzule te wystawiane są przez notariuszy wyłącznie w formacie papierowym ( 7). Z kolei 44 2 ustawy notarialnej z 6 grudnia 2000 roku wskazuje, iż rejestr wystawionych przez notariuszy klauzul apostille prowadzony jest przez Izbę Notariuszy na jej koszt i odpowiedzialność. W Rejestrze tym przechowywane są nie tylko wystawione już klauzule, ale także wzory pieczęci Strona 12 z 41

13 estońskich władz wydających dokumenty urzędowe, wzory podpisów urzędników kompetentnych do ich podpisywania, oficjalna nazwa sprawowanej przez nich funkcji oraz kadencja, jak również imiona i nazwiska osób, które złożyły dokument urzędowy celem jego certyfikacji klauzulą apostille. Na estońskie władze kompetentne do wydawania dokumentów urzędowych został ponadto nałożony ustawowy obowiązek dostarczania Izbie Notariuszy wyżej wymienionych informacji, z urzędu lub na wniosek Izby, w sposób określony przez Izbę Notariuszy. Z kolei stosownie do 9 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 51 z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie prowadzenia rejestru poświadczeń klauzul apostille wpisy do wymienionego rejestru dokonywane są przez dokonującego certyfikacji notariusza lub pracownika kancelarii notarialnej posiadającego prawa dostępu do rejestru. Wprowadzają oni następujące informacje o wydanym poświadczeniu: 1) Numer poświadczenia, 2) Nazwa organu lub jego jednostki organizacyjnej, która wystawiła dokument urzędowy w Republice Estonii oraz, w razie potrzeby, opatrzyła go pieczęcią, 3) Nazwisko i stanowisko osoby, która podpisała dokument, 4) Nazwisko osoby, która podpisała się na poświadczeniu klauzulą apostille, 5) Stanowisko osoby, która podpisała się na poświadczeniu klauzulą apostille, 6) Data poświadczenia klauzulą apostille, 7) Państwo, w którym dokument będzie używany, 8) Tytuł dokumentu, 9) Imię i nazwisko wnioskodawcy (nazwę osoby prawnej). c) Polska Prowadzące rejestr wydanych klauzul apostille polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie dokonało jak dotąd digitalizacji tego rejestru. 6) Weryfikacja autentyczności klauzul apostille: a) Hiszpania stosowanie do art. 4 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości JUS/1207/2011 z dnia 4 maja 2011 roku osoba lub podmiot, któremu przedstawiono apostille oraz wszelkie osoby i podmioty zainteresowane mogą wnioskować do odpowiednich władz hiszpańskich listownie lub drogą elektroniczną o sprawdzenie danej apostille i ważności podpisu lub pieczątki odpowiednich władz w okresie 25 lat od dnia jej wydania. Ponadto rozporządzenie przewiduje możliwość dostępu do Elektronicznego Rejestru Apostille Ministerstwa Sprawiedliwości, poprzez internetową domenę tego Ministerstwa. W ten sposób dostęp do rejestru zapewniony jest dwadzieścia cztery godziny na dobę codziennie przez cały rok. Niemniej, by wnioskować o sprawdzenie apostille w Elektronicznym Rejestrze poprzez domenę internetową Ministerstwa, zainteresowany powinien dysponować co najmniej Strona 13 z 41

14 bezpiecznym kodem weryfikacyjnym oraz datą i numerem, który znajduje się na apostille. Rejestr generuje pokwitowanie potwierdzające dokonane sprawdzenie, zawierające obraz wydanej apostille. b) Estonia stosownie do 11 rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości nr 51 z dnia 11 stycznia 2010 roku w sprawie prowadzenia rejestru poświadczeń klauzul apostille notariusz lub Izba Notariuszy bezpłatnie wydaje informacje na temat ważności poświadczeń oraz danych w nich zawartych zainteresowanym stronom i osobom, którym są one potrzebne w związku z wykonywaną pracą lub funkcją, w ciągu trzech dni roboczych od daty zapytania. Dane te wydaje się w formie elektronicznej lub ustnie, w zależności od życzenia pytającego; W uzasadnionych wypadkach informacje mogą zostać udostępnione na piśmie. Istotne znaczenie ma także okoliczność, że Ministerstwo Sprawiedliwości ma dostęp do informacji zawartych w rejestrze. c) Polska weryfikacji wydanych przez polskie Ministerstwo Spraw Zagranicznych klauzul apostille dokonać można w Dziale Legalizacji tego Ministerstwa telefonicznie w godzinach jego pracy lub też za pośrednictwem poczty elektronicznej. 7) Wysokość opłat za wystawienie klauzuli apostille a) Hiszpania wysokość opłaty za nadanie dokumentowi urzędowemu klauzuli apostille nie jest w Hiszpanii ujednolicona; w przypadku klauzul wystawianych przez kompetentne władze notarialne to poszczególne Kolegia Notarialne precyzują ich wysokość, uwzględniając dyrektywy wynikające z ustawy nr 8 z dnia 13 kwietnia 1989 roku o taryfach i opłatach publicznych, nakazującej określać te opłaty na poziomie umożliwiającym pokrycie kosztów i utrzymanie urzędów publicznych. Stąd np. w przypadku klauzuli apostille wydawanych przez dziekana Kolegium Notarialnego w Valladolid (Colegio Notarial de Castilla y León) jej koszt wynosi 8 euro + VAT. b) Estonia stosownie do 31, artykułu 16 estońskiej ustawy o taksie notarialnej taksa za wydanie klauzuli apostille w Estonii wynosi 22,35 EUR + VAT (w sumie 26,82 EUR). c) Polska stosownie do załącznika do ustawy z dnia 16 listopada 2006 roku o opłacie skarbowej wysokość tej opłaty za wydanie apostille, o której mowa w Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzonej w Hadze dnia 5 października 1961 wynosi 60 złotych. Strona 14 z 41

15 V. Podsumowanie W opinii Komisji Centrum Naukowego do spraw nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille przeprowadzone powyżej badania prawno-porównawcze przemawiają zdecydowanie za zastosowaniem w polskiej praktyce certyfikacji dokumentów urzędowych klauzulami apostille niektórych rozwiązań przyjętych w tym zakresie w Hiszpanii. W szczególności Komisja podkreśla co następuje: 1) Przyjęty w Polsce ściśle scentralizowany model nadawania klauzul apostille przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych należy ocenić krytycznie; w szczególności za sprzeczne z regulacjami 3 Konwencji Haskiej znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych trzeba uznać utrzymanie w polskiej praktyce mechanizmów prelegalizacyjnych (poświadczeń sądowych) w tym także w stosunku do aktów notarialnych i dokumentów z podpisami notarialnie poświadczonymi; ponadto konieczność uzyskiwania klauzuli apostille dla wszystkich bez wyjątku dokumentów urzędowych oraz ich weryfikacji w jednym miejscu w Warszawie, stawia pod znakiem zapytania realizację podstawowego celu Konwencji Haskiej, tj. ułatwienia obrotu dokumentami; w związku z powyższym konieczna wydaje się decentralizacja kompetencji Ministerstwa Spraw Zagranicznych w zakresie nadawania klauzul apostille dokumentom urzędowym, poprzez częściowe jej przejęcie przez polski notariat. 2) Porównując zasady, na jakich notariat partycypuje w procedurze nadawania klauzul apostille w Hiszpanii i w Estonii oraz odnosząc je do polskiej rzeczywistości, zdecydowaną przewagę zdaje się posiadać model hiszpański; w tym kontekście należy uwzględnić zbliżony obszar Hiszpanii i Polski, podobną liczbę ludności i analogiczny podział administracyjny, jak również organizację samego notariatu i liczbę wykonujących swój zawód notariuszy. Strona 15 z 41

16 Rozdział III Informacje dotyczące wydawania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej klauzul apostille oraz klauzul prelegalizacyjnych poprzedzających legalizację konsularną oraz informacje dotyczące uwierzytelniania przez Prezesów Sądów Okręgowych dokumentów sporządzanych przez notariuszy I. Uwagi wstępne W ramach prac prowadzonych przez Komisję Centrum Naukowego do spraw nadawania przez notariuszy klauzuli Apostille Fundacja na rzecz Bezpiecznego Obrotu Prawnego wystąpiła do Ministerstwa Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej oraz do Prezesów wszystkich Sądów Okręgowych z wnioskami - w trybie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 6 września 2001 roku o dostępie do informacji publicznej (Dz. U. z 2001 roku, Nr 112, poz. 1198, z późn. zm.) - o udostępnianie informacji publicznych związanych z: 1) wydawaniem przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych na dokumentach polskich przeznaczonych do użycia za granicą klauzul apostille oraz klauzul prelegalizacyjnych poprzedzających legalizację konsularną (dokonywaną następnie przez urzędników konsularnych lub przedstawicieli dyplomatycznych państw obcych akredytowanych w Polsce) 2) oraz uwierzytelnianiem przez Prezesów Sądów Okręgowych dokumentów sporządzanych przez notariuszy. II. Informacje dotyczące wydawania przez Ministerstwo Spraw Zagranicznych Rzeczypospolitej Polskiej klauzul apostille oraz klauzul prelegalizacyjnych poprzedzających legalizację konsularną 1) Na zapytanie o liczbę klauzul apostille wydanych w skali roku za okres od dnia 14 sierpnia 2005 roku, to jest od dnia wejścia w życie Konwencji znoszącej wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, z wyszczególnieniem liczby klauzul apostille wydanych względem dokumentów sporządzanych przez notariuszy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało, że we wskazanym okresie, czyli: od dnia 14 sierpnia 2005 roku do dnia 6 lutego 2014 roku wydało klauzule apostille, przy czym w skali poszczególnych lat wydana została następująca liczba klauzul apostille: w roku , w roku , Strona 16 z 41

17 w roku , w roku , w roku , w roku , w roku , w roku , w roku , w roku 2014 (do dnia 6 lutego 2014 roku) Nadto, Ministerstwo poinformowało, że nie prowadzi rejestru umożliwiającego odpowiedź na pytanie, ile klauzul wystawiono wobec dokumentów notarialnych. Ustalenie danych w tym zakresie wymagałoby kwerendy wszystkich wniosków wpływających do Ministerstwa. 2) Na zapytanie o liczbę klauzul prelegalizacyjnych poprzedzających legalizację konsularną wydanych w skali roku za okres od dnia 14 sierpnia 2005 roku, to jest od dnia wejścia w życie Konwencji Haskiej, z wyszczególnieniem liczby tych klauzul wydanych względem dokumentów sporządzanych przez notariuszy, Ministerstwo Spraw Zagranicznych odpowiedziało, że w latach: (do dnia 6 lutego 2014 roku) wydało takich klauzul prelegalizacyjnych, przy czym w skali poszczególnych lat wydano następującą liczbę tych klauzul: w roku , w roku , w roku 2014 (do dnia 6 lutego 2014 roku) Nadto, Ministerstwo poinformowało, że rejestry wskazanych klauzul archiwizowane są po dwóch latach oraz, że nie prowadzi rejestru umożliwiającego odpowiedź na pytanie, ile klauzul wystawiono wobec dokumentów notarialnych. Ustalenie danych w tym zakresie wymagałoby kwerendy wszystkich wniosków wpływających do Ministerstwa. 3) Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wskazało państw przeznaczenia dokumentów, względem których w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku zostały wydane przez Ministerstwo klauzule apostille i które to państwa wnioskodawca wskazuje we wniosku o poświadczenie klauzulą apostille dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą. 4) Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wskazało państw przeznaczenia dokumentów, względem których w okresie od dnia 1 stycznia 2010 roku zostały wydane przez Ministerstwo klauzule prelegalizacyjne (poprzedzające legalizację konsularną dokonywaną przez akredytowanego w Polsce urzędnika konsularnego lub przedstawiciela dyplomatycznego państwa miejsca przeznaczenia Strona 17 z 41

18 dokumentu) i które to państwa wnioskodawca wskazuje we wniosku o poświadczenie dokumentów urzędowych przeznaczonych do obrotu prawnego za granicą. 5) Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rejestr klauzul apostille, o którym mowa w art. 7 Konwencji Haskiej wyłącznie w formie elektronicznej. Rejestr ten zawiera wyłącznie takie informacje, jakie wymagane są mocą wskazanego przepisu Konwencji, czyli: datę i numer klauzuli, nazwisko osoby, która dokument podpisała oraz charakter, w jakim ona działała. 6) Ministerstwo Spraw Zagranicznych prowadzi rejestr dokumentów urzędowych, względem których wydaje klauzule prelegalizacyjne poprzedzające legalizację konsularną w formie papierowej i obejmuje on numer legalizacji, liczbę dokumentów oraz dane wnioskodawcy. Od miesiąca lutego 2012 roku wnioski o legalizację rejestrowane są także w systemie Elektronicznego Obiegu Dokumentów Ministerstwa Spraw Zagranicznych. 7) Ministerstwo Spraw Zagranicznych nie wykonuje i nie przechowuje kopii dokumentów, względem których wydał klauzule apostille lub klauzule prelegalizacyjne poprzedzające legalizację konsularną. 8) Na zapytanie w jaki sposób Ministerstwo Spraw Zagranicznych dokonuje sprawdzenia, czy dane zawarte w apostille odpowiadają danym w rejestrze lub kartotece, o którym to sprawdzeniu mowa w art. 7 Konwencji Haskiej oraz, czy dokonanie takiego sprawdzenia jest w jakikolwiek sposób rejestrowane, Ministerstwo odpowiedziało, że istnieje możliwość sprawdzenia danych zawartych w apostille z danym zawartymi w rejestrze. W dotychczasowej praktyce nie odnotowano jednak wniosku o dokonanie takiego sprawdzenia. III. Informacje dotyczące uwierzytelniania przez Prezesów Sądów Okręgowych dokumentów sporządzanych przez notariuszy Na zapytanie o liczbę uwierzytelnień względem dokumentów sporządzanych przez notariuszy, dokonywanych w trybie 20 ust. 1 pkt 2) rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 28 stycznia 2002 roku w sprawie szczegółowych czynności sądów w sprawach z zakresu międzynarodowego postępowania cywilnego oraz karnego w stosunkach międzynarodowych (Dz. U. Nr 17, poz.164, z późn. zm.) w skali roku za okres od dnia 14 sierpnia 2005 roku, to jest od dnia wejścia w życie Konwencji Haskiej Prezesi Sądów Okręgowych podali informacje przedstawione w poniższej tabeli. Strona 18 z 41

19 Prezesi Sądów Okręgowych poinformowali także, że nie posiadają informacji o tym, ile spośród dokumentów sporządzanych przez notariuszy i uwierzytelnianych przez Prezesa Sądu Okręgowego w trybie wskazanym powyżej było uwierzytelnionych w celu dalszego wydania względem nich klauzul apostille, ile zaś w celu dalszego dokonania względem nich legalizacji konsularnej. Nadto, wskazać należy, że: 1) Prezes Sądu Okręgowego w Białymstoku poinformował, że w tym Sądzie nie była prowadzona ewidencja uwierzytelnień wyżej wspomnianych dokumentów oraz, że szacunkowo można przyjąć, że średnio rocznie dokonywanych jest około 150 uwierzytelnień; podobnej informacji udzielił Prezes Sądu Okręgowego w Łodzi, który poinformował, że w tym Sądzie uwierzytelnienia wyżej wspomnianych dokumentów nie są nigdzie rejestrowane oraz, że w skali roku legalizacji podlega około dokumentów sporządzonych przez notariuszy; 2) Prezesi Sądów Okręgowych w: Elblągu, Bielsko-Białej, Krakowie, Poznaniu i Przemyślu podali tylko łączną liczbę uwierzytelnień dokonanych we wskazanym okresie; 3) Prezes Sądu Okręgowego w Toruniu, ze względu na czasochłonność zebrania danych, przedłużył termin udzielenia odpowiedzi do 20 lutego 2014 roku, przy czym odpowiedzi tej ostatecznie nie udzielił; podobnie odpowiedzi nie udzielili Prezesi Sądów Okręgowych w: Kaliszu i Sieradzu; 4) Prezes Sądu Okręgowego we Włocławku podał informację, iż dziennik legalizacji zawiera następujące informacje: numer legalizacji, datę, nazwisko osoby, której dokument zalegalizowano, nazwę dokumentu, nazwisko, imię, adres zgłaszającego oraz podpis odbioru. Strona 19 z 41

20 Liczba uwierzytelnień dokumentów sporządzonych przez notariuszy w celu dalszego wydania względem nich klauzul apostille lub dokonania legalizacji konsularnej, dokonana przez Prezesów poszczególnych Sądów Okręgowych w poszczególnych latach obowiązywania Konwencji Haskiej Siedziba Sądu Apelacyjnego Siedziba Sądu Okręgowego Razem Białystok Białystok Łomża Olsztyn Ostrołęka Suwałki Razem: Gdańsk Bydgoszcz Elbląg 96 Gdańsk Słupsk Toruń Włocławek 189 Razem: Katowice Bielsko - Biała 468 Częstochowa Gliwice Katowice Razem: Kraków Kielce Kraków 6898 Nowy Sącz Tarnów Razem: Lublin Lublin Radom Siedlce Zamość Razem: Strona 20 z 41

Urzędowy dziennik ustaw numer 115 Sobota 14 maja 2011 sekcja 1 strona 49055 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI

Urzędowy dziennik ustaw numer 115 Sobota 14 maja 2011 sekcja 1 strona 49055 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Urzędowy dziennik ustaw numer 115 Sobota 14 maja 2011 sekcja 1 strona 49055 MINISTERSTWO SPRAWIEDLIWOŚCI Załącznik numer 4 8401 Rozporządzenie JUS/1207/2011 z dnia 4 maja powołujące i regulujące Elektroniczny

Bardziej szczegółowo

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO

WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO WYKAZ PUNKTÓW INFORMACYJNYCH KRAJOWEGO REJESTRU KARNEGO Punkt Informacyjny Krajowego Rejestru Karnego przy Sądzie Rejonowym w Białej Podlaskiej Tel. (83) 34 37 496 ul. Brzeska 20-22 21-500 BIAŁA PODLASKA

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje )

ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) ZAKŁADANIE I REJESTRACJA STOWARZYSZEŃ ( podstawowe informacje ) STOWARZYSZENIE ( rejestrowane w sądzie ) musi powołać co najmniej 15 pełnoprawnych osób, które uchwalają statut stowarzyszenia i wybierają

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia...

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia... projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia... w sprawie trybu zakładania i udostępniania konta w systemie teleinformatycznym obsługującym postępowanie sądowe Na podstawie art. 126 6 ustawy

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE

OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE PREZES SĄDU OKRĘGOWEGO Szczecin, 9 lipca 2013 r. w SZCZECINIE Kd-1102-13/13 OGŁOSZENIE O KONKURSIE NA STANOWISKO ASYSTENTA SĘDZIEGO W SĄDZIE OKRĘGOWYM W SZCZECINIE I. Prezes Sądu Okręgowego w Szczecinie

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r.

Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. Zarządzenie Nr 76/2013/2014 Rektora Uniwersytetu Kazimierza Wielkiego z dnia 29 maja 2014 r. w sprawie zasad wydawania dyplomów ukończenia studiów i suplementu do dyplomu oraz odpisu dyplomu ukończenia

Bardziej szczegółowo

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający

Sekcja I: Instytucja zamawiająca/podmiot zamawiający Unia Europejska Publikacja Suplementu do Dziennika Urzędowego Unii Europejskiej 2, rue Mercier, 2985 Luxembourg, Luksemburg Faks: +352 29 29 42 670 E-mail: ojs@publications.europa.eu Informacje i formularze

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia..

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia.. projekt ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia.. w sprawie czynności Krajowej Rady Komorniczej umożliwiających komornikom prowadzenie egzekucji na podstawie elektronicznego tytułu wykonawczego,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI. z dnia 21 grudnia 2000 r. Dz.U. z 2000r. Nr 117 poz. 1239 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 21 grudnia 2000 r. w sprawie sposobu przechowywania dotychczasowych rejestrów i przekazywania akt rejestrowych oraz wydawania

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust.

Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. Instrukcja dotycząca zakresu i sposobu uzyskania osobowości pranej przez instytucje kościelne na podstawie prawa polskiego (art. 4 ust. 3 Konkordatu) 1. W związku z wejściem w życie Konkordatu między Stolicą

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ,

PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, PROCEDURA TRANSPOZYCJI AKTÓW PRAWNYCH UNII EUROPEJSKIEJ, W TYM WYKONYWANIA ZOBOWIĄZAŃ LEGISLACYJNYCH WYNIKAJĄCYCH Z ORZECZEŃ TRYBUNAŁU SPRAWIEDLIWOŚCI UNII EUROPEJSKIEJ I POSTĘPOWAŃ KOMISJI EUROPEJSKIEJ

Bardziej szczegółowo

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek

ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym. dr Dariusz Szostek ELEKTRONICZNE POSTĘPOWANIE UPOMINAWCZE - GŁÓWNE ZAŁOŻENIA Identyfikacja podmiotów w elektronicznym postępowaniu upominawczym dr Dariusz Szostek Identyfikacja przy czynnościach prawnych Identyfikacja rozpoznanie

Bardziej szczegółowo

N0-I-130/ 63 /10 Warszawa, dnia 20 sierpnia 2010 r.

N0-I-130/ 63 /10 Warszawa, dnia 20 sierpnia 2010 r. N0-I-130/ 63 /10 Warszawa, dnia 20 sierpnia 2010 r. Izba Rzemieślnicza w s z y s t k i e Związek Rzemiosła Polskiego Zespół Oświaty Zawodowej i Problematyki Społecznej, w związku z powtarzającymi się pytaniami,

Bardziej szczegółowo

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia

Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Rozdział 3a. Akty poświadczenia dziedziczenia Art. 95a. [Podstawa sporządzenia aktu] Notariusz sporządza akt poświadczenia dziedziczenia ustawowego lub testamentowego, z wyłączeniem dziedziczenia na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne

REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY. Rozdział 1. Postanowienia ogólne Załącznik nr 3 do uchwały nr 87/DGD/2015 Zarządu Bankowego Funduszu Gwarancyjnego z dnia 26 listopada 2015 r. REGULAMIN WYPŁAT ŚRODKÓW GWARANTOWANYCH DOKONYWANYCH PRZEZ BANKOWY FUNDUSZ GWARANCYJNY Rozdział

Bardziej szczegółowo

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako

Wprowadzono również pojęcie pieczęć elektroniczna, która rozumiana jest jako UZASADNIENIE Projektowane rozporządzenie stanowi wykonanie upoważnienia ustawowego określonego w art. 20a ust. 3 pkt 2 ustawy z dnia 17 lutego 2005 r. o informatyzacji działalności podmiotów realizujących

Bardziej szczegółowo

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ

ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ ZAKŁADANIE SPÓŁKI Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ Sierpień, 2014 SPIS TREŚCI TWORZENIE SPÓŁKI 3 UMOWA SPÓŁKI 3 REJESTRACJA SPÓŁKI W KRAJOWYM REJESTRZE SĄDOWYM (KRS) 4 KOSZTY 6 2 TWORZENIE SPÓŁKI Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r.

Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-46-11 Druk nr 4254 Warszawa, 25 maja 2011 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r.

Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 31 grudnia 2015 r. Poz. 2349 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia 22 grudnia 2015 r. w sprawie wniosków dotyczących rejestracji pośredniczących

Bardziej szczegółowo

Olsztyn, 04 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie al. M Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn. WYKONAWCY wszyscy LO-1/261-0031/15/2804

Olsztyn, 04 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie al. M Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn. WYKONAWCY wszyscy LO-1/261-0031/15/2804 Olsztyn, 04 grudnia 2015 r. Izba Skarbowa w Olsztynie al. M Józefa Piłsudskiego 59A 10-950 Olsztyn WYKONAWCY wszyscy LO-1/261-0031/15/2804 ZAPYTANIE OFERTOWE 1. Informacje o Zamawiającym Izba Skarbowa

Bardziej szczegółowo

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku

Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku Umiejscowienie aktu stanu cywilnego - krok po kroku Strona 1/5 UMIEJSCOWIENIE ZAGRANICZNYCH AKTÓW STANU CYWILNEGO W POLSCE Co to jest umiejscowienie aktu stanu cywilnego? Szereg zdarzeń w życiu każdego

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-109/14

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-109/14 Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-703-109/14 Informacja o tworzeniu komitetu wyborczego partii politycznej w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz

Bardziej szczegółowo

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa)

(Akty, których publikacja jest obowiązkowa) 27.4.2006 PL Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej L 114/1 I (Akty, których publikacja jest obowiązkowa) ROZPORZĄDZENIE (WE) NR 629/2006 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 5 kwietnia 2006 r. zmieniające

Bardziej szczegółowo

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim.

Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Urząd Miejski Wydział Kontroli i Nadzoru Właścicielskiego w Stargardzie Szczecińskim -do użytku zewnętrznego- Protokół z kontroli doraźnej w Urzędzie Stanu Cywilnego w Stargardzie Szczecińskim. Stargard

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1)

DZIENNIK URZĘDOWY. Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 28 listopada 2014 r. Poz. 30 O B W I E S Z C Z E N I E M I N I S T R A S P R AW Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 27 listopada 2014 r. Na

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia r. Projekt z dnia 8 maja 2013 r., zgłoszony przez Przewodniczącego Rady Miasta Druk Nr XXXVII/.../2013/a UCHWAŁA NR... RADY MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia... 2013 r. w sprawie odpowiedzi na skargę wniesioną do

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r.

Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum im. Zesłańców Sybiru w Piławie Górnej nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r. Zarządzenie Dyrektora Gimnazjum nr 64/2013 z dnia 12.06.2013r. w sprawie wprowadzenia procedury i opłaty za wydawanie duplikatów, odpisów świadectw, legitymacji szkolnych i innych dokumentów szkolnych.

Bardziej szczegółowo

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013

ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO 2007-2013 Załącznik do uchwały Nr 1358/172/12 Zarządu Województwa Mazowieckiego z dnia 26 czerwca 2012 r. ZASADY WYBORU EKSPERTÓW OCENIAJĄCYCH PROJEKTY ZŁOŻONE W RAMACH REGIONALNEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO WOJEWÓDZTWA

Bardziej szczegółowo

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań

Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Kondycja mieszkalnictwa społecznego (komunalnego i socjalnego) w Polsce Wybrane wyniki badań Opracowanie: dr Maciej Dębski Mieszkalnictwo a bezdomność 1. Bezdomność rozwiązywana na poziomie polityki społecznej

Bardziej szczegółowo

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r.

L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. L. dz. 324/KRIA/2014/w Warszawa, dnia 25 września 2014 r. Pan Janusz Żbik Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Szanowny Panie Ministrze, Z upoważnienia Prezydium Krajowej Rady IARP

Bardziej szczegółowo

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH

NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH NACZELNA IZBA PIELĘGNIAREK I POŁOŻNYCH Zasady uznawania kwalifikacji zawodowych pielęgniarek i położnych będących obywatelami państw członkowskich Unii Europejskiej na podstawie ogólnego systemu uznawania

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. Poz. 985

Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. Poz. 985 Warszawa, dnia 25 lipca 2014 r. Poz. 985 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚCI z dnia 14 lipca 2014 r. w sprawie regulaminu przeprowadzania testu umiejętności dla kandydatów ubiegających się o wpis na

Bardziej szczegółowo

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r.

Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Projekt z dnia 14 lutego 2011 r. Stanowisko Rady Ministrów do poselskiego projektu ustawy o zmianie ustawy z dnia 15 grudnia 2000 r. o samorządach zawodowych architektów, inżynierów budownictwa oraz urbanistów,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z

W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z W nawiązaniu do pisma z 25 sierpnia 2009 r., Nr RPO - 612395 - I/09/MK, dotyczącego dostosowania przepisów rozporządzenia Ministra Sprawiedliwości z dnia 8 maja 2001 r. w sprawie ramowego zakresu sprawozdania

Bardziej szczegółowo

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą

Uznanie świadectw uzyskanych za granicą Źródło: http://www.kuratorium.waw.pl/pl/poradnik-klienta/inne-sprawy/nostryfikacja-swiadectw/5423,uznanie-sw iadectw-uzyskanych-za-granica.html Wygenerowano: Sobota, 19 września 2015, 12:20 Uznanie świadectw

Bardziej szczegółowo

Regulamin Czytelni akt Sądu Rejonowego w Otwocku. Zasady ogólne

Regulamin Czytelni akt Sądu Rejonowego w Otwocku. Zasady ogólne Regulamin Czytelni akt Sądu Rejonowego w Otwocku 1 Zasady ogólne 1. Czytelnia akt stanowi integralną część Biura Obsługi Interesanta i jest miejscem przeglądania akt dla uprawnionych osób oraz miejscem

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku

Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku DO-0130/69/2012 Zarządzenie nr 69 Rektora Uniwersytetu Jagiellońskiego z 25 lipca 2012 roku w sprawie: dokumentacji przebiegu studiów podyplomowych prowadzonych w Uniwersytecie Jagiellońskim Mając na uwadze

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 7 lipca 2015 r. Poz. 3713 UCHWAŁA NR 155/XIV/2015 RADY MIEJSKIEJ W SOSNOWCU z dnia 25 czerwca 2015 r. w sprawie utworzenia Rady Seniorów Miasta Sosnowca

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r.

Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 10 grudnia 2013 r. Poz. 1488 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA KULTURY I DZIEDZICTWA NARODOWEGO 1) z dnia 13 listopada 2013 r. w sprawie sposobu przekazywania,

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZĄDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 11 lutego 2009 r. w sprawie wzorów i sposobu prowadzenia w formie elektronicznej centralnych rejestrów osób posiadających uprawnienia budowlane, rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej

Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej ROZPORZĄDZENIE Projekt 03.06.2016 r. MINISTRA CYFRYZACJI 1) Z dnia 2016 r. w sprawie zakresu i warunków korzystania z elektronicznej platformy usług administracji publicznej Na podstawie art. 19a ust.

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA TORUNIA

PREZYDENT MIASTA TORUNIA l PREZYDENT MIASTA TORUNIA WPiWJ J0.2.3.20 J2 Toruń, dnia J8.05.2012r. Kancelaria ul. \. PISEMNA INTERPRETACJA PRZEPISÓW PRAWA PODATKOWEGO '-... Prezydent Miasta Torunia działając na podstawie art. J4

Bardziej szczegółowo

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk

Cenniki. Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Taryfa opłat dla linii Warszawa - Gda sk Warszawa - Gdańsk 61 Przewoźnik może, od ceny podstawowej, udzielić rabatu komercyjnego w wysokości od 1 zł do 60 zł, w zależności od daty zakupu biletu na stronie

Bardziej szczegółowo

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23

Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Źródło: http://mazowieckie.pl/pl/urzad/zdrowie/rejestry/rejestr-podmiotow-lecz/12229,aktualnosci.html Wygenerowano: Środa, 27 stycznia 2016, 11:23 Aktualności KOMUNIKAT W związku z opublikowaniem przez

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011

WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 WOJEWODA ŁÓDZKI IA.III.431.43.2011 Łódź, 2 listopada 2011 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 23 stycznia 2009

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne

REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy. 1 Postanowienia ogólne REGULAMIN PROMOCJI 1000 zł premii za zdany egzamin państwowy 1 Postanowienia ogólne 1. Organizatorem Promocji jest TEB Edukacja sp. z o.o. z. siedzibą przy Al. Niepodległości 2, 61-874 Poznań, NIP: 778-14-56-499,

Bardziej szczegółowo

Ocena Skutków Regulacji (OSR)

Ocena Skutków Regulacji (OSR) Ocena Skutków Regulacji (OSR) 1. Podmioty, na które oddziałuje projektowana regulacja Projektowana ustawa będzie oddziaływać na: 1) przedsiębiorców wykonujących zarobkowo krajowy i międzynarodowy transport

Bardziej szczegółowo

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY

BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY BEZPŁATNE PORADY PRAWNE W ZAKRESIE PRAWA PRACY Państwowa Inspekcja Pracy udziela bezpłatnie porad w zakresie prawa pracy WOJEWÓDZTWO PODLASKIE Okręgowy Inspektorat Pracy w Białymstoku poniedziałek w godz.

Bardziej szczegółowo

Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego

Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego Aktualne dążenia do wykorzystania środków komunikacji elektronicznej w organizacji i funkcjonowaniu Krajowego Rejestru Sądowego Marek Kulawczyk Naczelnik Wydziału Centrali Rejestru Zastawów i Krajowego

Bardziej szczegółowo

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów

~~~~. hr t1311;?8h. a'~! 6. 1:3. 4'h MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI. DPrC-1-4 12-5/12. Pan Maciej Berek Sekretarz Rady Ministrów /. MINISTER SPRAWIEDLIWOŚCI Warszawa, dnia lj grudnia 2012 r. DPrC-1-4 12-5/12 KANCELARIA PREZESA RADY MINISTRÓW Departament Rady Ministrów RM-10-66-12 12-12-2012 CZŁONKOWIE RADY MINISTRÓW Przedstawiam

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r.

Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. Uchwała Nr 110/VII/2010 Krajowej Rady Radców Prawnych z dnia 30 stycznia 2010 r. w sprawie regulaminu prowadzenia list radców prawnych i list aplikantów radcowskich Na podstawie art. 60 pkt 8 lit. d ustawy

Bardziej szczegółowo

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej

Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej Zaświadczenie stwierdzające charakter, okres i rodzaj działalności wykonywanej na terenie Rzeczpospolitej Polskiej W związku z przystąpieniem Rzeczypospolitej Polskiej do Unii Europejskiej od dnia 1 maja

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r.

UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ. z dnia 9 lutego 2015 r. UCHWAŁA PAŃSTWOWEJ KOMISJI WYBORCZEJ z dnia 9 lutego 2015 r. w sprawie regulaminów okręgowych i obwodowych komisji wyborczych powołanych do przeprowadzenia wyborów Prezydenta Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze

Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Dz. U. Nr 43 z 1964 roku, poz. 296 z późn. zm. KODEKS POSTĘPOWANIA CYWILNEGO DZIAŁ VIII. (552) POSTĘPOWANIA ELEKTRONICZNE Rozdział 1. Elektroniczne postępowanie upominawcze Art. 505 28. W postępowaniu

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw.

WOJEWÓDZKI INSPEKTORAT FARMACEUTYCZNY WE WROCŁAWIU 50-153 WROCŁAW PL. POWSTAŃCÓW WARSZAWY 1 nfsekr@duw.pl www.wif.wroclaw. PROCEDURA dotycząca postępowania administracyjnego w sprawie udzielenia zezwolenia na prowadzenie apteki ogólnodostępnej PODSTAWY PRAWNE 1) ustawa z dnia 6 września 2001r. Prawo farmaceutyczne /t.j. Dz.

Bardziej szczegółowo

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA

Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej. (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA 9.9.2015 L 235/1 II (Akty o charakterze nieustawodawczym) ROZPORZĄDZENIA ROZPORZĄDZENIE WYKONAWCZE KOMISJI (UE) 2015/1501 z dnia 8 września 2015 r. w sprawie ram interoperacyjności na podstawie art. 12

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku

WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku Miejsce, data nazwa i adres wnioskodawcy nazwa i adres organu WNIOSEK o udostępnienie informacji o środowisku Na podstawie art. 8, art. 9, zwłaszcza ust. 1 pkt 3 i 5 oraz art. 1142 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r.

ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI. z dnia 2014 r. ROZPORZĄ DZENIE MINISTRA SPRAWIEDLIWOŚ CI z dnia 2014 r. zmieniające rozporządzenie w sprawie określenia wzorów urzędowych formularzy wniosków o wpis do Krajowego Rejestru Sądowego oraz sposobu i miejsca

Bardziej szczegółowo

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy

NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Warszawa, dnia 17 grudnia 2015 r. Departament Prawny PR1.022.259.2015 NOTATKA DLA Ministra Finansów Pana Pawła Szałamachy Departament Prawny przedkłada w załączeniu projekt rozporządzenia Ministra Finansów

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej

STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej STATUT Stowarzyszenia Ośrodek Współpracy Europejskiej I. Postanowienia ogólne Art. 1 Na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 roku prawo o stowarzyszeniach tworzy się stowarzyszenie Ośrodek Współpracy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity)

REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Załącznik do uchwały nr 24/2014 Rady Programowej KSSiP REGULAMIN DZIAŁALNOŚCI SZKOLENIOWEJ KRAJOWEJ SZKOŁY SĄDOWNICTWA I PROKURATURY W ZAKRESIE SZKOLENIA USTAWICZNEGO (tekst jednolity) Rozdział 1 Sposób

Bardziej szczegółowo

PARLAMENT EUROPEJSKI

PARLAMENT EUROPEJSKI PARLAMENT EUROPEJSKI 2004 Komisja Prawna 2009 2008/2196(INI) 17.10.2008 PROJEKT SPRAWOZDANIA zawierający zalecenia dla Komisji w sprawie transgranicznego przenoszenia siedziby spółek (2008/2196 (INI))

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E

U Z A S A D N I E N I E U Z A S A D N I E N I E Projekt ustawy o zmianie ustawy o krajowym systemie ekozarządzania i audytu (EMAS) wprowadza zmiany mające na celu usprawnienie i uproszczenie funkcjonowania krajowego systemu ekozarządzania

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r.

ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. PROJEKT Zał. do uchwały Nr 120/2008/IV KRLW ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia... 2009 r. w sprawie rejestru wytwórców substancji czynnych, które mają zastosowanie przy wytwarzaniu produktów leczniczych

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZEDNICZE W ZESPOLE ŻŁOBKÓW M.ST.

REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE STANOWISKA URZEDNICZE W ZESPOLE ŻŁOBKÓW M.ST. załącznik do zarządzenia p.o. Dyrektora Zespołu Żłobków m.st. Warszawy Nr 29/2011 z dnia 05 kwietnia 2011r. REGULAMIN PRZEPROWADZANIA NABORU KANDYDATÓW NA WOLNE STANOWISKA URZĘDNICZE W TYM NA KIEROWNICZE

Bardziej szczegółowo

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LKI 4101-10-04/2012 P/12/017 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler P/12/017 Promulgacja prawa w postaci elektronicznej.

Bardziej szczegółowo

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019.

Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska. w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Komunikat Biura Rady Miasta Gdańska w sprawie zasad przeprowadzenia naboru kandydatów na ławników sądów powszechnych w Gdańsku na kadencję 2016-2019. Zgodnie z uchwałą Kolegium Sadu Okręgowego w Gdańsku

Bardziej szczegółowo

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych

Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Opodatkowanie drogowych przewozów kabotażowych Rozważając zasady opodatkowania drogowych przewozów kabotażowych w poszczególnych krajach członkowskich za podstawę należy przyjąć następujące przepisy prawne:

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r.

ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 Wójta Gminy Łyski z dnia 27 grudnia 2006 r. GMINY ŁYSKI ZARZĄDZENIE Nr 0151/W/164/2006 w sprawie: wprowadzenia zmian w Instrukcji obiegu dokumentów w Urzędzie Gminy Łyski Na podstawie art. 33 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA

OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA OGŁOSZENIE ZARZĄDU COMP SPÓŁKA AKCYJNA Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE O ZWOŁANIU ZWYCZAJNEGO WALNEGO ZGROMADZENIA Zarząd COMP Spółka Akcyjna z siedzibą w Warszawie, spółki wpisanej do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej "Uczestnikami"

REGULAMIN AKCJI Postanowienia ogólne Termin i miejsce Akcji promocyjnej Uczestnicy Akcji promocyjnej Uczestnikami REGULAMIN AKCJI Oprogramowanie antywirusowe McAfee AntiVirus Plus 2016 Unlimited OEM w zestawie z notebookiem lub komputerem (zwany dalej Regulaminem ) z dnia 17 czerwca 2016 r. 1 Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 24 lutego 2015 r. Poz. 256 OBWIESZCZENIE MINISTRA OBRONY NARODOWEJ z dnia 4 lutego 2015 r. w sprawie ogłoszenia jednolitego tekstu rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 USTAWA. z dnia 4 marca 2011 r.

Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 USTAWA. z dnia 4 marca 2011 r. Dziennik Ustaw Nr 117 7078 Poz. 676 Art. 1. W ustawie z dnia 20 lipca 2000 r. o ogłaszaniu aktów normatywnych i niektórych innych aktów prawnych (Dz. U. z 2010 r. Nr 17, poz. 95) wprowadza się następujące

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 4-LETNICH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOSTKU

REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 4-LETNICH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOSTKU REGULAMIN REKRUTACJI DZIECI 4-LETNICH DO ODDZIAŁU PRZEDSZKOLNEGO W PUBLICZNEJ SZKOLE PODSTAWOWEJ W BRZOSTKU 1.Do oddziałów przedszkolnych w Publicznej Szkole Podstawowej w Brzostku przyjmuje się kandydatów

Bardziej szczegółowo

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy:

Przekazuję przyjęte przez Radę Ministrów stanowisko wobec poselskiego projektu ustawy: Warszawa, 6 sierpnia 2008 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA 140 130(4)/08 Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej

ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW. z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej PROJEKT 30.04.2010 r. ROZPORZĄDZENIE PREZESA RADY MINISTRÓW z dnia 2010 r. w sprawie szczegółowych warunków organizowania i prowadzenia szkoleń w słuŝbie cywilnej Na podstawie art. 112 ustawy z dnia 21

Bardziej szczegółowo

Rejestracja ośrodka szkolenia

Rejestracja ośrodka szkolenia Informacja w sprawie dokumentów składanych przez przedsiębiorcę ubiegającego się o wpis do rejestru przedsiębiorców prowadzących ośrodek szkolenia kierowców wykonujących przewóz drogowy Rejestracja ośrodka

Bardziej szczegółowo

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym

Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Procedura wyboru wniosków LGD Euro-Country-Partnerstwo dla zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich, w ujęciu opisowym, tabelarycznym oraz graficznym Nabór i ocena wniosków oraz wybór operacji do finansowania

Bardziej szczegółowo

WYTYCZNE do przeprowadzenia zebrania wszystkich działkowców w ROD w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD

WYTYCZNE do przeprowadzenia zebrania wszystkich działkowców w ROD w sprawie wyboru stowarzyszenia ogrodowego prowadzącego ROD Załącznik do Uchwały Nr 43/2014 Prezydium Krajowej Rady Polskiego Związku Działkowców z dnia 21 lutego 2014 r. w sprawie uzupełnienia wytycznych w sprawie przeprowadzenia zebrania wszystkich działkowców

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r.

Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. DZIENNIK USTAW RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 11 stycznia 2013 r. Poz. 44 ROZPORZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 20 grudnia 2012 r. w sprawie wzorów wniosków w zakresie refundacji leku, środka

Bardziej szczegółowo

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi

PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE. Usługi 1/6 PL-Łódź: Ubezpieczenia inne niż na życie 2008/S 34-047468 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU ZAMÓWIENIA SEKTOROWE Usługi SEKCJA I: PODMIOT ZAMAWIAJĄCY I.1) NAZWA, ADRESY I PUNKTY KONTAKTOWE: Zakład Energetyczny

Bardziej szczegółowo

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość

Uzasadnienie. wieczystej oraz otrzymywania jej odpisów. Obecnie istnieje możliwość Uzasadnienie Jawność ksiąg wieczystych ma istotne znaczenie dla pewności obrotu nieruchomościami. Księgi wieczyste są jawne pod względem formalnym, co oznacza uprawnienie każdego do przeglądania księgi

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r.

Warszawa, dnia 30 czerwca 2014 r. Informacja o tworzeniu koalicyjnego komitetu wyborczego w wyborach do rad gmin, rad powiatów i sejmików województw oraz wójtów, burmistrzów i prezydentów miast, które zostaną zarządzone na dzień 16 listopada

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15

Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15 Warszawa, dnia 22 czerwca 2015 r. PAŃSTWOWA KOMISJA WYBORCZA ZPOW-803-10/15 Informacja dotycząca zawiadamiania Państwowej Komisji Wyborczej przez stowarzyszenia lub inne organizacje społeczne o zamiarze

Bardziej szczegółowo

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 69/2013/COI

Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 69/2013/COI Strona1 RARR/BZ/8890/2013 Rzeszów, 2013.10.22 Wyjaśnienia nr 1 treści siwz ZP 69/2013/COI Zamawiający: Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Dotyczy: zamówienia publicznego prowadzonego w trybie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PNK.IV.0932-2-69/10 Łódź, 13 sierpnia 2010 r. Pan Stanisław Rył Wójt Gminy Klonowa ul. Czajkowska 1A 98-273 Klonowa WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres

5. wykonuje pracę u pracodawcy zagranicznego i jest delegowany na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej na okres Informacja Wydawanie zezwoleń na pracę cudzoziemców na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej. Opis sprawy: Wydawanie zezwoleń na zatrudnienie cudzoziemców na terytorium RP odbywa się w trybie wydawania

Bardziej szczegółowo

ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH w roku szkolnym 2015/2016

ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH w roku szkolnym 2015/2016 ZASADY REKRUTACJI NA ZAJĘCIA W MŁODZIEŻOWYM DOMU KULTURY W GLIWICACH w roku szkolnym 2015/2016 Podstawa Prawna 1 1. Ustawa z dnia 7 września 1991r. o systemie oświaty. 2. Uchwała Rady Miasta z dnia 14

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie

ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie ZARZĄDZENIE MINISTRA ZDROWIA 1) z dnia 23 marca 2012 r. w sprawie nadania statutu Domowi Pracownika Służby Zdrowia w Warszawie Na podstawie art. 42 ust. 1 i 4 ustawy z dnia 15 kwietnia 2011 r. o działalności

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r.

Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY MINISTRA SPRAW ZAGRANICZNYCH Warszawa, dnia 21 listopada 2014 r. Poz. 29 Z A R Z Ą D Z E N I E N R 2 9 M I N I S T R A S P R A W Z A G R A N I C Z N Y C H 1) z dnia 20 listopada 2014

Bardziej szczegółowo

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym

Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych. Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Ewa Kiziewicz główny specjalista w Biurze Rzecznika Ubezpieczonych Pełnomocnictwo w postępowaniu odszkodowawczym Zgodnie z ogólną zasadą składania oświadczeń woli o ile ustawa nie przewiduje odrębnych

Bardziej szczegółowo

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019

Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 Informacja dotycząca wyboru ławników na kadencję 2016-2019 W związku z upływem w dniu 31 grudnia 2015 roku czteroletniej kadencji ławników sądów powszechnych, Prezes Sądu Okręgowego w Katowicach zwrócił

Bardziej szczegółowo

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym

dostosowawczą do art. 13 pkt 1 ustawy z dnia 25 listopada 2004 r. o zawodzie tłumacza przysięgłego (Dz. U. z 2015 r. poz. 487), zgodnie z którym Uzasadnienie Rozporządzenie jest wykonaniem delegacji ustawowej zawartej w art. 306j ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r. Ordynacja podatkowa (Dz. U. z 2015 r. poz. 613, późn. zm.) w brzmieniu nadanym przez

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie na rok szkolny 2014/2015

Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie na rok szkolny 2014/2015 Regulamin naboru dzieci do oddziału przedszkolnego w Szkole Podstawowej nr 4 im. Stefana Żeromskiego w Bełchatowie na rok szkolny 2014/2015 1. 1. Dzieci uczęszczające do oddziału przedszkolnego Szkoły

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r.

UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ. z dnia 13 lutego 2015 r. UCHWAŁA Nr 51/15/P-VII PREZYDIUM NACZELNEJ RADY LEKARSKIEJ z dnia 13 lutego 2015 r. w sprawie przyjęcia projektu zmian w ustawie o zawodach lekarza i lekarza dentysty oraz ustawie o izbach lekarskich związanych

Bardziej szczegółowo

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska

RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska Warszawa, dnia 08 lipca 2015 r. RZĄDOWE CENTRUM LEGISLACJI WICEPREZES Piotr Gryska RCL.DPG.54.1/2015 Dot.:PK4.8010.3.2015 Pan Janusz Cichoń Sekretarz Stanu w Ministerstwie Finansów W odpowiedzi na pismo

Bardziej szczegółowo