Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, 2. Usługi usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych przez Operatora Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych za pośrednictwem sieci Internet, w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część, 3. Serwis Serwis Internetowy Praktyk i Staży Zagranicznych zamieszczony na stronie internetowej umieszczonej pod adresami: feender.com oraz feender.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi ich część i stronami w subdomenach, 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Serwisu, 5. Konto Użytkownika - zbiór ustawień i zasobów przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, 6. Ciasteczka" - pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, zapisujące informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w postaci ciasteczek serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu, 7. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Operatorem Serwisu a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem, 8. Operator Serwisu - spółka pod firmą Pandi Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu (61-424), przy ul. Nizinnej 13f/3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON [Postanowienie ogólne] 1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną. 2. Usługi świadczone są w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do: a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług z powodów czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisów Usługodawcy b) wysyłania spersonalizowanej informacji do Użytkowników oraz wysyłania komunikatów transakcyjnych, regulacyjnych oraz technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług. 4. Operator Serwisu świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 5. Operator Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy. 6. Regulamin i jego załączniki stanowią integralną część Umowy do zawarcia której dochodzi poprzez utworzenie Konta Użytkownika. 7. Każdy kto korzysta z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z warunkami i zasadami świadczenia Usług określonych Regulaminem, są one dla niego zrozumiałe i jasne oraz, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. 2 [Korzystanie z Serwisu] 1. Poprzez korzystanie z Serwisu rozumie się każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie. 2. Operator Serwisu zastrzega, iż korzystanie z Serwisu wymaga zapewnienia następujących warunków technicznych: Strona 1 z 6

2 a) połączenie z siecią internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów HTML oraz akceptacji ciasteczek. 3. Korzystanie z Usług wymaga utworzenia Konta Użytkownika. 4. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza rejestracji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w zakresie dotyczącym danych wskazanych jako konieczne oraz wskazanie indywidualnego hasła dostępu, a następnie przekazania za pomocą Serwisu prawidłowego wypełnionego formularza rejestracyjnego Operatorowi Serwisu. 5. Na wskazany w formularzu rejestracji adres Użytkownika, dla którego ma być utworzone Konto Użytkownika, przesyłana jest wiadomość od Operatora Serwisu, zawierająca link aktywacyjny, który należy uruchomić lub wkleić do paska przeglądarki. 6. Użytkownik ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zamieszczać w Serwisie oferty praktyk lub staży przeznaczonych dla studentów i absolwentów, które powinny być zgodne z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 7. Operator Serwisu ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas tworzenia Konta Użytkownika oraz uprzedniej i następczej kontroli treści i kategorii ofert zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika i dokonywania niezbędnych zmian, w szczególności gdy oferta będzie przypisana błędnie do danej kategorii. 8. Operator Serwisu ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług w przypadku, gdy dane podane podczas tworzenia Konta Użytkownia są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności lub są niezgodne z Regulaminem, albo zachowanie Użytkownika lub jego oferta są niezgodne z Regulaminem lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 9. Umieszczając ofertę w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by jej treść była prawdziwa, rzetelna, zgodna z prawem i postanowieniami Regulaminu oraz nie naruszała praw osób trzecich. 10. Zabrania się zamieszczania w Serwisie oferty, która: a) zawiera w swej treści dane kontaktowe umożliwiające identyfikacje Użytkownika, w szczególności jego nazwę lub firmę, numer telefonu, numer faksu, adres firmy lub adres oraz inne dane kontaktowe, b) jest identyczna z ofertą już umieszczoną przez tego samego Użytkownika, c) dotyczy nawiązania współpracy lub partnerstwa handlowego albo podobnych stosunków nie związanych z ofertą praktyk lub stażu, d) dyskryminuje kandydata pod jakimkolwiek względem, e) pochodzi od przedsiębiorstwa wielopoziomowego (ang. Multilevel Marketing), f) jest związana z przemysłem erotycznym, pornograficznym i tym podobnym, g) zamieszczona została w celu oszustwa, h) zamieszczona została bez zamiaru faktycznego przyjęcia kandydatów na praktyki lub staż, i) zawiera reklamy lub promocję serwisów WWW innych niż Serwis lub jest wykorzystywana dla takiej reklamy lub promocji w jakikolwiek sposób. 11. Operator Serwisu ma prawo usunąć lub poprawić każdą ofertę, w szczególności ofertę naruszającą postanowienia Regulaminu, niezwłocznie zawiadamiając o tym Użytkownika, który ofertę zamieścił. 12. Operator Serwisu ma także prawo ukryć nazwę lub firmę Użytkownika w treści oferty. 13. Użytkownik w ramach Konta Użytkownika, może monitorować odpowiedzi na dodaną przez siebie ofertę, a także prowadzić komunikację z kandydatami, którzy ją nadesłali. 14. Operator Serwisu ma prawo do zamieszczenia loga Użytkownika w Serwisie, po utworzeniu Konta przez Użytkownika. 3 Użytkownik 1. W zakresie osób fizycznych, Użytkownikiem może być każda osoba, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim podane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 3. Każdy kto wskazuje jako dane Użytkownika dane inne niż swojej osoby, oświadcza, że działa na podstawie i w zakresie udzielonego mu umocowania, w szczególności w zakresie pełnomocnictwa do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub Strona 2 z 6

3 jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której dane wskazuje jako dane Użytkownika. 4. Operator Serwisu informuje, że utworzenie Konta Użytkownika wymaga podania danych, które mogą być traktowane jako dane osobowe Użytkownika. Przekazanie danych osobowych jest w całości dobrowolne, niemniej brak przekazania danych osobowych uniemożliwi utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie ze wszystkich Usług. 5. Oznaczeniem indywidualizującym Konto Użytkownika jest jego konto poczty elektronicznej. 6. Korzystanie z Konta Użytkownika wymaga posiadania i utrzymywania aktywnego konta poczty elektronicznej. Brak aktywnego konta poczty elektronicznej skutkować będzie niemożliwością korzystania z Konta Użytkownika i korzystania z Usług Serwisu. 7. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego Konta Użytkownika, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Przyjmuje się, że każdy kto działa z wykorzystaniem Konta Użytkownika działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Użytkownika. 8. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora Serwisu o wszelkich okolicznościach wskazujących, iż Konto Użytkownika używane jest bądź może być używane przez osoby trzecie bez zgody lub wiedzy Użytkownika, w trybie przewidzianym dla postępowania reklamacyjnego. Użytkownik zobowiązany jest wówczas również niezwłocznie zmienić hasło dostępu do Konta Użytkownika. 4 [Dane osobowe] 1. Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych, w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usługi za oraz badania zachowania i preferencji Użytkowników w celu polepszania jakości świadczonej Usługi. 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną skutkować będzie niemożliwością świadczenia na jego rzecz Usługi. 3. Użytkownik oświadcza, iż wskazane przez niego dane osobowe są w całości prawdziwe. 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu. 5. Użytkownika w każdym czasie ma dostęp do swoich danych i może dokonać w ich treści stosownych zmian jak również odwołać zgodę na ich przetwarzanie. 6. Operator Serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych przekazanych przez Użytkownika. 7. Operator Serwisu chroni dane osobowe stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 8. Zbiór danych osobowych, które tworzą dane Użytkowników podlega zgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. 9. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych współpracownikom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora Serwisu przy zachowaniu celu ich przetwarzania. 10. Operator Serwisu informuje, iż korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z zainstalowaniem na urządzeniu Użytkownika plików cookies, na co Użytkownik wyraża zgodę. Pliki Cookiem wykorzystywane są do prawidłowego świadczenia usług i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie niszczą urządzenia Użytkownika ani jego oprogramowania i mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika. 5 [Reklamacje] 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania usług w ramach Serwisu Internetowego, Użytkownik może zgłaszać, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, w formie korespondencji elektronicznej na konto poczty elektronicznej: 2. Reklamacja winna zawierać opis nieprawidłowości lub zastrzeżeń dotyczących Usługi w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie przez Operatora Serwisu, w szczególności: Strona 3 z 6

4 a) oznaczenie Użytkownika poprzez nazwę firmy, adres, adres , b) oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, c) okoliczności uzasadniające reklamację, d) w przypadku reklamacji dotyczących działania w przeglądarce internetowej wersję, systemu operacyjnego i nazwę i wersję przeglądarki pod którą występuje błąd, f) czas wystąpienia nieprawidłowości i jej opis. 3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. 4. Operator Serwisu może w drodze korespondencji elektronicznej na konto poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana zwrócić się do Użytkownika o przesłanie dodatkowych informacji i danych niezbędnych dla rozpoznania reklamacji. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania lub otrzymania wiadomości uzupełniającej przesłanej przez Użytkownika na skutek zapytania, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 6 [Odpowiedzialność] 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, w tym dostępu do Konta Użytkownika i Usług na skutek awarii lub innych przeszkód technicznych mimo dołożenia należytej staranności w utrzymaniu systemu teleinformatycznego i oprogramowania Operatora Serwisu w stanie umożliwiającym nieprzerwane świadczenie Usługi. 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z Konta Użytkownika, w tym Usług na skutek niezachowania warunków technicznych określonych Regulaminem. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie na skutek korzystania z Konta Użytkownika, w szczególności Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Usługi dla celów lub działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione przez Użytkownika, w szczególności na skutek nie zachowania przez Użytkowników wymaganych środków zabezpieczenia technicznego danych i urządzeń umożliwiających korzystanie z Usługi. 5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych przez Użytkowników, które stanowią prywatne opinie Użytkowników i zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich danych o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii naruszających prawa Operatora Serwisu lub osób trzecich. 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert zamieszczanych w Serwisie. 7. Operator Serwisu nie weryfikuje treści odpowiedzi na ofertę zamieszczoną przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. 7 [Rozwiązanie Umowy] 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług, w szczególności usunąć Konto Użytkownika lub ofertę. 2. Operator Serwisu ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia wszelkich Usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku: a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) udostępnienia danych dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim, c) odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. 3. Usunięcie Konta Użytkownika, także przez Operatora Serwisu w przypadkach określonych w Regulaminie, uniemożliwi korzystanie z Usług. Ponowne korzystania z Usług możliwe będzie powtórzeniu procedury utworzenia Konta Użytkownika. 4. Operator Serwisu może za 30-dniowym uprzedzeniem zaprzestać na stałe świadczenia Usług. Strona 4 z 6

5 6 [Postanowienia końcowe] 1. Serwis pozostaje własnością i jest administrowany przez Operatora Serwisu. 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, logotypów należą do Operatora Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 3. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu. 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, w tym w szczególności Usługi w sposób lub dla celów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora Serwisu. 5. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia umowy o świadczenie Usługi nie podlegają cesji ani przeniesieniu przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności stron z tytułu działania umyślnego lub świadomego wprowadzenia drugiej strony w błąd. 7. Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian treści Regulaminu, które wiążą Użytkowników od chwili podania do publicznej wiadomości za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i dotyczą stosunku prawnego w ramach którego świadczona jest Usługa. Wypowiedzenie warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora Serwisu o wypowiedzeniu Umowy, na podane w powiadomieniu konto poczty elektronicznej.. 8. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, w szczególności w związku ze świadczeniem Usług, rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy sąd miejscowo dla Operatora Serwisu, 9. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz 1204 z późn. zm.). 10. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2013 r.. Załącznik nr 1. Wykaz i opis usług I. U s ł u g i wymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie: 1. Umieszczenie oferty praktyki lub stażu w serwisie Użytkownik może umieścić w Serwisie ofertę stażu lub praktyki, korzystając z formularza umieszczonego w serwisie, określającego cechy oferty i jej opis, który musi być zgodny z zapisami Regulaminu. Oferta Użytkownika będzie udostępniona w Serwisie wszystkim korzystającym z Serwisu. Dane kontaktowe do Użytkownika udostępnione zostaną zainteresowanym po zarejestrowaniu się przez nich w Serwisie. 2. Profil z danymi Użytkownika Użytkownik może przechowywać dane kontaktowe, opis i logo firmy, którą reprezentuje wraz z ofertami praktyk i staży w ramach Konta Użytkownika. 3. Historia aplikowania na oferty i kontakt z aplikującym. Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na umieszczone przez siebie oferty praktyk i staży. Strona 5 z 6

6 Fakt zaaplikowania na ofertę jest automatycznie zapisywany na Koncie Użytkownika, wraz z informacjami o dacie aplikowania oraz z kopią dokumentów wysłanych przez aplikującego, a informacja o złożonej aplikacji wysyłana jest na podane przez Użytkownika konto poczty elektronicznej. Użytkownik po otrzymaniu aplikacji, ma również możliwość korespondencji z aplikującym wewnątrz serwisu, pod otrzymaną od niego aplikacją. II. Usługi dostępne dla Użytkownika niewymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie. Każda czynność która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie, która nie jest Usługą w rozumieniu pkt I Załącznika nr 1. Strona 6 z 6

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O.

REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO SPÓŁKI GLOBAL WORK SP. Z O.O. Usługodawca Global Work sp. z o.o., z siedzibą w Zabrzu, 41-800 Zabrze, ul. Padlewskiego 6, wpisaną do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W ZAKRESIE PREZENTACJI I PROMOCJI OFERT PRACY I. Definicje 1. Regulamin - oznacza niniejszy Regulamin, określający zasady świadczenia Usług, na odległość,

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. I. Postanowienia ogólne REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Postanowienia ogólne 1. Polska Izba Firm Szkoleniowych z siedzibą w Warszawie na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu

Bardziej szczegółowo

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl

Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: b. Adres elektroniczny info@autocentrum.pl Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną I. Definicje Wyrażenia użyte w niniejszym regulaminie mają następujące znaczenie: a. Usługodawca AutoCentrum.pl SA z siedzibą w Krakowie przy ul. Zawiłej

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Anettę Soczewkę-Szaniawską prowadzącą działalność gospodarczą pod firmą Anetta

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O.

REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. REGULAMIN NEWSLETTERA WYSYŁANEGO PRZEZ GREMI BUSINESS COMMUNICATION SP. Z O.O. 1 1. Serwis - serwis internetowy w domenie www.konferencje.rp.pl do którego prawa przysługują Usługodawcy; 2. Usługodawca

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego

Regulamin serwisu internetowego Regulamin serwisu internetowego www.indexcopernicus.com 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa w szczególności: a. warunki korzystania z serwisu www.indexcopernicus.com, b. prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW.SMARTMAIL.PL DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników

REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników REGULAMIN świadczenia przez Russian in Minsk sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, usługi serwisu internetowego dla Użytkowników I. Wstęp II. 1. Niniejszy regulamin korzystania z serwisu ("Serwis") określa

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI Niniejszy dokument określa Politykę Prywatności funkcjonowania stron internetowych: www.law4growth.com i www.law4growth.conrego.pl, w tym Politykę Prywatności Rejestracji Uczestników

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Przedsiębiorstwa WP DEFINICJE Usługodawca Przedsiębiorstwo WP Bożena Pniewska z siedzibą w Kajetanach, ul. Miedziana 8, 05-830

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin stosuje się do usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem Strony internetowej oraz Sklepu internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Moje GS1

Regulamin korzystania z Moje GS1 Regulamin korzystania z Moje GS1 I. Postanowienia wstępne 1. Funkcjonalność Moje GS1 to dostępna na platformie www.epoka.gs1.pl funkcjonalność zawierająca dane o fizycznych lokalizacjach wszystkich uczestników

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie:

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE. 1 Definicje. Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY PROACTIVE 1 Definicje Terminom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się poniższe znaczenie: Administrator/Usługodawca: ALD Automotive Polska Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Aviva Towarzystwo Ubezpieczeń Ogólnych SA w zakresie zawierania umów ubezpieczenia kosztów odtworzenia danych 1 Postanowienia ogólne i odpowiedzialność

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT"

REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE REGULAMIN APLIKACJI MOBILNEJ ELEPHANT" 1.1 Niniejszy regulamin (dalej: Regulamin ) określa zasady, warunki i zakres korzystania z aplikacji mobilnej Elephant przeznaczonej na urządzenia

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności. 1. Definicje

Polityka Prywatności. 1. Definicje Polityka Prywatności. 1. Definicje Użyte w niniejszej Polityce Prywatności wyrazy, należy rozumieć w następujący sposób: PRONAR PRONAR sp. z o.o. z siedzibą w Narwi, przy ul. Adama Mickiewicza 103,, wpisana

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl

Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl Regulamin serwisu www.bonusagencja.pl I. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z serwisu www.bonusagencja.pl (dalej: Serwis), którego właścicielem jest Biuro Planowania

Bardziej szczegółowo

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione.

3.3 Używanie logo Kindii przez osoby trzecie bez zgody Zarządu Harper Hygienics S.A. jest zabronione. Regulamin serwisu internetowego I Definicje Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) określa zasady korzystania przez użytkowników (dalej jako użytkownicy ) z serwisu internetowego dostępnego pod adresem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną RIDE Postanowienia ogólne: 1. Ride Warsaw Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie (03-994) przy ul. Wał Miedzeszyński 604E, wpisana do Rejestru Przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o.

REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. REGULAMIN KORZYSTANIA Z SERWISU INTERNETOWEGO Lloyd Properties sp. z o.o. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy "Regulamin korzystania z serwisu internetowego Lloyd Properties sp. z o.o." (zwany dalej Regulaminem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin )

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ( Regulamin ) Postanowienia ogólne 1. Regulamin jest opublikowany na podstawie art. 8 Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Chorzów, dnia 16.03.2012 r. Regionalne Towarzystwo Budownictwa Społecznego Sp. z o.o. ul. Dworcowa 3/3 41-500 Chorzów REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPIS TREŚCI: I. Postanowienia wstępne

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości

Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości Regulamin Portalu Księgowi Przyszłości 1. Przedmiot Regulaminu Regulamin niniejszy, wydany zgodnie z art. 8 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U. z 2013 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl

Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl Regulamin usług świadczonych drogą elektroniczną dla strony www.tauron-pe.pl 2012-05-22 TAURON Obsługa Klienta Strona 2 z 10 Rozdział 1 Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin (dalej zwany Regulaminem)

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl.

Regulamin serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp. Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Dział I - Wstęp Art. 1 Niniejszy Regulamin określa zasady korzystania z i funkcjonowania serwisu GrzechuWarci.pl. Art. 2 Niniejszy Regulamin i przepisy prawa obowiązującego na terenie Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl

Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Regulamin publikacji ogłoszeń rekrutacyjnych przez pracagłuchych.pl Definicje 1. Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z internetowej aplikacji pracagłuchych.pl, w szczególności prawa i obowiązki

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD

REGULAMIN PLATFORMY EMERALD REGULAMIN PLATFORMY EMERALD Niniejszy Regulamin określa warunki korzystania z platformy internetowej znajdującej się pod adresem www.emeraldair.co, której administratorem i właścicielem jest Usługodawca.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia

Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Regulamin Programu Rekomendacyjnego Deltis energia Obowiązuje od 20.05.2015 r. 1 Postanowienia wstępne 1. Niniejszy Regulamin określa zasady Programu Rekomendacyjnego Deltis Energia, zwanego dalej Programem.

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w CAT LC Polska Sp. z o.o. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela

REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela REGULAMIN USŁUGI Materiały dla nauczyciela I. Definicje 1. Konto Nauczyciela indywidualna witryna zawierająca dane Użytkownika, utworzona przez Użytkownika w trakcie procesu rejestracji. 2. Plik treść

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DZIAŁ I. Postanowienia ogólne 1. Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: a. Administrator (również jako Instytut ) Instytut Książki z siedzibą w Krakowie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN usługi AdReport

REGULAMIN usługi AdReport REGULAMIN usługi AdReport 1 Definicje Dla potrzeb niniejszego Regulaminu przyjmuje się następujące definicje wyrażeń występujących w tekście niniejszego Regulaminu: Abonament opłacone prawo do korzystania

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies.

POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM. 1. Informacje ogólne. 2. Zakres działania serwisu. 3. Informacja o plikach cookies. POLITYKA PRYWATNOŚCI SERWISU ELASTYCZNAPRACA.COM 1. Informacje ogólne. 1. Operatorem serwisu http://www.elastycznapraca.com/, zwanym dalej serwisem, jest Fundacja Fundusz Inicjatyw z siedzibą w Lublinie,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data:

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Stowarzyszenie Zdrowa Praca. Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Stowarzyszenie Zdrowa Praca Dane Usługodawcy: Dane osoby odpowiedzialnej: Data: 9 marca 2015 WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002r.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r.

ZARZĄDZENIE Nr 175. Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu. z dnia 30 grudnia 2015 r. BIULETYN PRAWNY UNIWERSYTETU MIKOŁAJA KOPERNIKA W TORUNIU Rok 2015; poz. 377 ZARZĄDZENIE Nr 175 Rektora Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu z dnia 30 grudnia 2015 r. Regulamin korzystania z internetowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu Rezumey.pl

Regulamin serwisu Rezumey.pl Regulamin serwisu Rezumey.pl 1. Definicje 2. Zawieranie umów o świadczenie usług drogą elektroniczną 3. Zakres odpowiedzialności 4. Rejestracja i Konto 5. Dane osobowe 6. Korzystanie z usług Rezumey.pl

Bardziej szczegółowo

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl

Regulamin serwisu internetowego BankPielegniarek.pl Szanowni Państwo ze względu na fakt, że usługi Banku Pielęgniarek świadczone są drogą elektroniczną w rozumieniu ustawy z 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną, wymogiem prawa jest,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. Pojęcia podstawowe 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług drogą elektroniczną przez VELUX Polska spółka z ograniczoną odpowiedzialnością

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI 1. Postanowienia ogólne. Niniejszy dokument stanowi politykę prywatności spółki Cyfrowe Centrum Serwisowe S.A. z siedzibą w Piasecznie, adres: ul. Puławska 40A (kod pocztowy: 05-500),

Bardziej szczegółowo

Rozdział I. Postanowienia ogólne

Rozdział I. Postanowienia ogólne REGULAMIN Regulamin platformy interenetowej MapaKariery.pl Rozdział I. Postanowienia ogólne Niniejszy regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. 1 DEFINICJE REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ PRZEZ RED MED POLAND SP. Z O.O. Spis Treści: 1 Definicje 2 Warunki uczestnictwa w usługach świadczonych w serwisie UASure.pl 3 Korzystanie z usług serwisu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Użytkownika

Regulamin Użytkownika Profitta sp. z o.o. Regulamin Użytkownika Rozdział I [Definicje] 1. Profitta sp. z o.o. Profitta sp. z o.o. z siedzibą w Krakowie, ul. Litewska 19/6, 30-014 Kraków, wpisana do Krajowego Rejestru Sądowego

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon

Regulamin korzystania z serwisu mindmazon Regulamin korzystania z serwisu mindmazon I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Adres e-mail Użytkownika - adres poczty elektronicznej, której wyłącznym dysponentem jest Użytkownik, konieczny

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o.

Regulamin. świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez INKANE Sp. z o.o. 1 1. Niniejszy regulamin (dalej jako Regulamin ) wprowadzony został przez INKANE Sp. z o.o., z siedzibą w Warszawie, adres: ul. Bukowińska

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A.

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W KONSALNET HOLDING S.A. WSTĘP Realizując postanowienia Ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. 2002 r. Nr 144 poz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG

REGULAMIN WORTALU EKSPERTKI.ORG REGULAMINWORTALUEKSPERTKI.ORG 1 1. Niniejszy Regulamin określazakres,rodzaj,sposóbizakresświadczeniausługi Użytkownika przez Usługodawcę na wortalu tematycznym znajdującym się pod adresemhttp://www.ekspertki.org.

Bardziej szczegółowo

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin )

Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Regulamin Strony Internetowej spółki ENGIE Zielona Energia Sp. z o.o. ( Regulamin ) Definicje: Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1. Strona internetowa - internetowa aplikacja administrowana przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Regulamin Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisu www.itfinder.pl Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady funkcjonowania portalu internetowego www.itfinder.pl zwanego dalej Portal

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ - BEZŁATNY NEWSLETTER 4hrsolutions.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl

Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl Regulamin Serwisu Internetowego www.seizo.pl 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady i sposób świadczenia nieodpłatnych usług informacyjnych za pośrednictwem serwisu internetowego www.seizo.pl

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. I. Definicje

REGULAMIN. I. Definicje REGULAMIN I. Definicje 1.Portal - zbiór stron internetowych dostępnych pod adresem WWW.boramed.pl, 2.Użytkownik - osoba fizyczna, która korzysta z Portalu, 3.Cel Portalu celem portalu jest umożliwienie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL

REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL REGULAMIN KORZYSTANIE Z SYSTEMU SMARTFM.PL Warunkiem korzystania z systemu wspomagającego zarządzane nieruchomościami smartfm.pl jest zapoznanie się z niniejszym Regulaminu i zaakceptowanie jego postanowień

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY

REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY REGULAMIN KORZYSTANIA ZE STRONY http://duzyben.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy dokument określa zasady korzystania ze strony internetowej prowadzonej pod adresem http://duzyben.pl/, w tym z udostępnianych

Bardziej szczegółowo

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter

Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter Regulamin dostępu testowego do Aplikacji erecruiter 1 DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie określenia posiadają następujące znaczenie: 1. Usługodawca lub erecruitment Solutions erecruitment Solutions

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia

Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia Regulamin świadczenia usługi pomocy prawnej dla klientów CUK Ubezpieczenia 1. Postanowienia ogólne 1. Postanowienia niniejszego Regulaminu (zwanego dalej Regulaminem ) mają zastosowanie do wszystkich umów

Bardziej szczegółowo

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.).

1.2. KODEKS CYWILNY ustawa Kodeks cywilny z dn. 23 kwietnia 1964 r. (Dz. U. Nr 16, poz. 93 ze zm.). Regulamin 1. DEFINICJE Użyte w niniejszym Regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1. KLIENT osoba fizyczna posiadająca pełną zdolność do czynności prawnych, a w wypadkach przewidzianych przez przepisy powszechnie

Bardziej szczegółowo

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie:

1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: REGULAMIN SPRZEDAŻY TREŚCI CYFROWYCH ZA POŚREDNICTWEM STRONY FRESHMAIL.PL 1 DEFINICJE 1. Użyte w niniejszym Regulaminie zwroty i definicje będą miały poniżej przedstawione znaczenie: a). FRESHMAIL oznacza

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez rankomat.pl S.A. 1. Postanowienia wstępne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU

REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O. W NOWYM TARGU Podhalańskie Przedsiębiorstwo Komunalne Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością w Nowym Targu REGULAMIN UDOSTĘPNIANIA E-FAKTUR ORAZ E- DOKUMENTÓW PRZEZ PODHALAŃSKIE PRZEDSIĘBIORSTWO KOMUNALNE SP. Z O.O.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL

REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL REGULAMIN SERWISU DOJADEDO.PL 1. Wstęp Regulamin określa zasady korzystania z serwisu internetowego DOJADEDO.PL, który jest ogólnopolskim portalem ogłoszeniowym, skupiającym firmy i osoby prywatne świadczące

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Macieja Żarowa prowadzącego działalność gospodarczą pod firmą MACIEJ ŻAROW

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r.

REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. REGULAMIN PORTALU INTERNETOWEGO WWW.BARWINA.EU wraz z REGULAMINEM UDZIELANIA PORAD PRAWNYCH PRZEZ INTERNET z dnia 31 października 2015 r. 1. Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin określa zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W SERWISIE WWW. PARKIET. COM 1 POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA

REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA REGULAMIN KORZYSTANIA Z USŁUG SERWISU REKLAMOWO- OGŁOSZENIOWEGO MILMEDIA Preambuła Niniejszy Regulamin określa szczegółowe zasady korzystania z usług serwisu reklamowoogłoszeniowego MilMedia zarządzanego

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne

1 Postanowienia ogólne REGULAMIN SWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Do&Do Szatkowska Sp. Jawna z siedzibą w Warszawie przy ul. Solec 56/2; 00-382 Warszawa, wpisaną do rejestru przedsiębiorców pod numerem KRS 0000365156, nr

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną. przez Brass Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną Spis treści: przez Brass Dział I: Postanowienia ogólne Dział II: Rodzaje i zakres świadczonych usług objętych regulaminem Dział III: Warunki świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ DEFINICJE Usługodawca Media4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru przedsiębiorców w Sądzie Rejonowym dla Łodzi Śródmieścia

Bardziej szczegółowo

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę.

za pośrednictwem portalu zdrowieija.pl przez Usługodawcę. materiał pobrany ze strony www.zdrowieija.pl Regulamin serwisu Autor: redakcja portalu 10-02-2010 1 2 3 4 1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową.

Konsument - oznacza osobę fizyczną dokonującą czynności prawnej niezwiązanej bezpośrednio z jej działalnością gospodarczą lub zawodową. REGULAMIN USŁUGI Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy przy

Bardziej szczegółowo

Polityka prywatności

Polityka prywatności Polityka prywatności Regulamin Serwisu internetowego www.labalance.com.pl oraz Aplikacji Internetowej www.rejestracja.labalance.com.pl Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa o: 1 1. Regulaminie rozumie

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta

Regulamin korzystania z systemu Nu Delta Regulamin korzystania z systemu Nu Delta DEFINICJE Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: Nu Delta sp. z o.o. spółka prawa handlowego z siedzibą w Złotnikach, woj. wielkopolskie, przy ul. Krzemowej 1,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie

REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie REGULAMIN Serwisu Doradztwa Podatkowego Instytutu Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy sp. z o.o. w Warszawie 1. Postanowienie wstępne. 1. Instytut Studiów Podatkowych Modzelewski i Wspólnicy Sp.

Bardziej szczegółowo

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O.

Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. Regulamin szkolenia Poranek z email marketingiem organizowanego przez FRESHMAIL SP. Z O. O. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin określa warunki uczestnictwa w szkoleniach pod nazwą Poranki z e-mail marketingiem

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usług Promocyjnych

Regulamin Usług Promocyjnych Regulamin Usług Promocyjnych I. Wstęp Poniższy Regulamin określa zasady świadczenia usług reklamy i promocji Obiektów Turystycznych w ramach serwisu internetowego byway.pl. II. Definicje Usługodawca właściciel

Bardziej szczegółowo

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE

1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy Regulamin, wydany na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18.07.2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U.2013.1422 j.t.), określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO z dnia 11 lutego 2017

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO  z dnia 11 lutego 2017 REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO www.medikononline.pl z dnia 11 lutego 2017 Celem sklepu internetowego jest umożliwienie dostępu do szybkich i zgodnych z aktualnym stanem faktycznym informacji na temat udzielania

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści: Definicje Dane kontaktowe HP Formularz kontaktowy Formularz reklamacyjny Przeglądanie Wyszukiwanie zawartości Zakaz treści bezprawnych Tryb

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO AKADEMIA PRZYSZŁOŚCI z dnia 28 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Aumenta S.A.

Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Regulamin Serwisu Aumenta S.A. Rozdział I Definicje Rozdział II Wprowadzenie Rozdział III Zakres i forma oferty Rozdział IV Zasady świadczenia usług Rozdział V Korzystanie z Serwisu Rozdział VI Ochrona

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG POLEGAJĄCYCH NA ORGANIZOWANIU KAMPANII REKLAMOWYCH GOOGLE ADWORDS DEFINICJE Usługodawca Media 4U Sp. z o.o. z siedzibą w Łodzi, ul. J. Dąbrowskiego 247/249, wpisana do rejestru

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ REGULAMIN KORZYSTANIA Z PLATFORMY INTERNETOWEJ WWW.PRACOWNIEORANGE.PL Regulamin platformy internetowej pracownieorange.pl (zwany dalej Regulaminem ) określa warunki oraz zasady korzystania z Platformy.

Bardziej szczegółowo

POLITYKA PRYWATNOŚCI

POLITYKA PRYWATNOŚCI POLITYKA PRYWATNOŚCI SPIS TREŚCI 1. DLA TWOJEGO BEZPIECZEŃSTWA... 3 2. DANE OSOBOWE GROMADZONE W SERWISIE... 3 3. BEZPIECZEŃSTWO HASŁA... 4 4. DOSTĘP, ZMIANY I USUNIĘCIE DANYCH OSOBOWYCH... 4 5. WYKORZYSTANIE

Bardziej szczegółowo

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE...

fryzjer-salon.com.pl Regulamin serwisu Obowiązuje od: 07.09.2015 REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... REGULAMIN SERWISU fryzjer-salon.com.pl POSTANOWIENIA OGÓLNE... 2 DEFINICJE... 2 RODZAJ I ZAKRES USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3 WARUNKI ŚWIADCZENIA I ZAWIERANIA UMÓW O ŚWIADCZENIE USŁUG ELEKTRONICZNYCH... 3

Bardziej szczegółowo

Regulamin Portalu MatchBeta

Regulamin Portalu MatchBeta Regulamin Portalu MatchBeta 1. DEFINICJE 1.1. Organizator PwC Polska sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy Al. Armii Ludowej 14, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego przez

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta

REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU. Internetowa Obsługa Kontrahenta REGULAMIN KORZYSTANIA Z PROGRAMU Internetowa Obsługa Kontrahenta Podstawa prawna: ustawa z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną oraz ustawa z dnia 24 czerwca 1994 r. o własności

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną.

REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. REGULAMIN USŁUGI 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia przez Usługodawcę usług drogą elektroniczną. 1 Definicje 1. Aplikacja Mobilna - oznacza program komputerowy

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z bazy WiseBase

Regulamin korzystania z bazy WiseBase Regulamin korzystania z bazy WiseBase 1 Definicje Ilekroć w niniejszym regulaminie jest mowa: a) Administratorze rozumie się przez to podmiot świadczący usługi WiseBase WiseBase sp.z.o.o b) Użytkowniku

Bardziej szczegółowo

Polityka Prywatności

Polityka Prywatności Polityka Prywatności I. INFORMACJE OGÓLNE Niniejsza Polityka Prywatności VikingCo Poland sp. z o.o. (dalej jako: VikingCo Poland lub Usługodawca ) skierowana jest do Użytkowników korzystających z usług

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin ( Regulamin ) określa warunki korzystania z serwisu internetowego piwa Królewskie prowadzonego pod adresem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW. z dnia 21 sierpnia 2014 roku REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU INTERNETOWEGO SuperW z dnia 21 sierpnia 2014 roku Postanowienia ogólne 1. 1. Niniejszy regulamin określa zasady świadczenia usług w ramach

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.

Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami. I. Definicje. Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Regulamin Serwisu Reflex.com.pl dla klientów będących przedsiębiorcami I. Definicje Użyte w poniższym regulaminie pojęcia oznaczają: 1.1 BM Reflex BM Reflex Sp. z o.o. spółka komandytowa, Biuro Zarządu:

Bardziej szczegółowo