Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców"

Transkrypt

1 Regulamin korzystania z usługi Serwisu Internetowego Praktyk i Staży zagranicznych dla pracodawców 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną, 2. Usługi usługi świadczone bez jednoczesnej obecności stron (na odległość), poprzez przekaz danych przez Operatora Serwisu na indywidualne żądanie Użytkownika, przesyłane i otrzymywane za pomocą urządzeń do elektronicznego przetwarzania danych za pośrednictwem sieci Internet, w oparciu o Regulamin. Wykaz i opis Usług umieszczone zostały w Załączniku nr 1 do niniejszego Regulaminu, stanowiącym jego integralną część, 3. Serwis Serwis Internetowy Praktyk i Staży Zagranicznych zamieszczony na stronie internetowej umieszczonej pod adresami: feender.com oraz feender.pl wraz ze wszystkimi podstronami stanowiącymi ich część i stronami w subdomenach, 4. Użytkownik - osoba fizyczna, osoba prawna albo jednostka organizacyjna nieposiadająca osobowości prawnej, która korzysta z Usług Serwisu, 5. Konto Użytkownika - zbiór ustawień i zasobów przypisanych konkretnemu Użytkownikowi w ramach Serwisu, 6. Ciasteczka" - pliki tekstowe wysyłane przez Serwis, zapisujące informacje na dysku twardym komputera, z którego korzysta Użytkownik. Informacje zapisane w postaci ciasteczek serwer Serwisu może odczytać przy ponownym połączeniu się z tego komputera, lecz mogą być one odczytane również przez inne serwery lub innych użytkowników internetu, 7. Umowa - umowa o świadczenie drogą elektroniczną Usługi, zawarta zgodnie z Regulaminem pomiędzy Operatorem Serwisu a danym Użytkownikiem, o treści ustalonej Regulaminem, 8. Operator Serwisu - spółka pod firmą Pandi Sp. z o.o.z siedzibą w Poznaniu (61-424), przy ul. Nizinnej 13f/3 wpisana do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego pod nr KRS , której akta rejestrowe przechowywane są w Sądzie Rejonowym Poznań - Nowe Miasto i Wilda w Poznaniu, VIII Wydział Gospodarczy Krajowego Rejestru Sądowego, o kapitale zakładowym w wysokości 5.000,00 zł, posługująca się nadanym jej Numerem Identyfikacji Podatkowej oraz numerem REGON [Postanowienie ogólne] 1. Regulamin określa zasady oraz warunki świadczenia przez Operatora Serwisu na rzecz Użytkownika usług drogą elektroniczną. 2. Usługi świadczone są w ramach Serwisu dostępnego za pośrednictwem przeglądarki internetowej. 3. Operator Serwisu zastrzega sobie prawo do: a) przejściowego zaprzestania świadczenia Usług z powodów czynności konserwacyjnych lub związanych z modyfikacją Serwisów Usługodawcy b) wysyłania spersonalizowanej informacji do Użytkowników oraz wysyłania komunikatów transakcyjnych, regulacyjnych oraz technicznych związanych z funkcjonowaniem Usług. 4. Operator Serwisu świadczy Usługi zgodnie z Regulaminem. 5. Operator Serwisu nieodpłatnie udostępnia Użytkownikom Regulamin przed zawarciem Umowy. 6. Regulamin i jego załączniki stanowią integralną część Umowy do zawarcia której dochodzi poprzez utworzenie Konta Użytkownika. 7. Każdy kto korzysta z Serwisu potwierdza, że zapoznał się z warunkami i zasadami świadczenia Usług określonych Regulaminem, są one dla niego zrozumiałe i jasne oraz, że akceptuje wszystkie postanowienia Regulaminu. 2 [Korzystanie z Serwisu] 1. Poprzez korzystanie z Serwisu rozumie się każdą czynność, która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie. 2. Operator Serwisu zastrzega, iż korzystanie z Serwisu wymaga zapewnienia następujących warunków technicznych: Strona 1 z 6

2 a) połączenie z siecią internet, b) przeglądarka internetowa umożliwiająca wyświetlanie na ekranie dokumentów HTML oraz akceptacji ciasteczek. 3. Korzystanie z Usług wymaga utworzenia Konta Użytkownika. 4. Utworzenie Konta Użytkownika wymaga zarejestrowania się w Serwisie, poprzez wypełnienie formularza rejestracji za pośrednictwem przeglądarki internetowej, w zakresie dotyczącym danych wskazanych jako konieczne oraz wskazanie indywidualnego hasła dostępu, a następnie przekazania za pomocą Serwisu prawidłowego wypełnionego formularza rejestracyjnego Operatorowi Serwisu. 5. Na wskazany w formularzu rejestracji adres Użytkownika, dla którego ma być utworzone Konto Użytkownika, przesyłana jest wiadomość od Operatora Serwisu, zawierająca link aktywacyjny, który należy uruchomić lub wkleić do paska przeglądarki. 6. Użytkownik ma prawo samodzielnie za pomocą dostępnych w Serwisie formularzy zamieszczać w Serwisie oferty praktyk lub staży przeznaczonych dla studentów i absolwentów, które powinny być zgodne z Regulaminem oraz przepisami powszechnie obowiązującego prawa. 7. Operator Serwisu ma prawo do weryfikacji danych podanych podczas tworzenia Konta Użytkownika oraz uprzedniej i następczej kontroli treści i kategorii ofert zamieszczanych w Serwisie przez Użytkownika i dokonywania niezbędnych zmian, w szczególności gdy oferta będzie przypisana błędnie do danej kategorii. 8. Operator Serwisu ma prawo odmówić zawarcia Umowy o świadczenie usług w przypadku, gdy dane podane podczas tworzenia Konta Użytkownia są nieprawdziwe, nieścisłe, budzą uzasadnione wątpliwości co do ich rzetelności i wiarygodności lub są niezgodne z Regulaminem, albo zachowanie Użytkownika lub jego oferta są niezgodne z Regulaminem lub naruszają przepisy powszechnie obowiązującego prawa. 9. Umieszczając ofertę w Serwisie, Użytkownik zobowiązany jest zadbać, by jej treść była prawdziwa, rzetelna, zgodna z prawem i postanowieniami Regulaminu oraz nie naruszała praw osób trzecich. 10. Zabrania się zamieszczania w Serwisie oferty, która: a) zawiera w swej treści dane kontaktowe umożliwiające identyfikacje Użytkownika, w szczególności jego nazwę lub firmę, numer telefonu, numer faksu, adres firmy lub adres oraz inne dane kontaktowe, b) jest identyczna z ofertą już umieszczoną przez tego samego Użytkownika, c) dotyczy nawiązania współpracy lub partnerstwa handlowego albo podobnych stosunków nie związanych z ofertą praktyk lub stażu, d) dyskryminuje kandydata pod jakimkolwiek względem, e) pochodzi od przedsiębiorstwa wielopoziomowego (ang. Multilevel Marketing), f) jest związana z przemysłem erotycznym, pornograficznym i tym podobnym, g) zamieszczona została w celu oszustwa, h) zamieszczona została bez zamiaru faktycznego przyjęcia kandydatów na praktyki lub staż, i) zawiera reklamy lub promocję serwisów WWW innych niż Serwis lub jest wykorzystywana dla takiej reklamy lub promocji w jakikolwiek sposób. 11. Operator Serwisu ma prawo usunąć lub poprawić każdą ofertę, w szczególności ofertę naruszającą postanowienia Regulaminu, niezwłocznie zawiadamiając o tym Użytkownika, który ofertę zamieścił. 12. Operator Serwisu ma także prawo ukryć nazwę lub firmę Użytkownika w treści oferty. 13. Użytkownik w ramach Konta Użytkownika, może monitorować odpowiedzi na dodaną przez siebie ofertę, a także prowadzić komunikację z kandydatami, którzy ją nadesłali. 14. Operator Serwisu ma prawo do zamieszczenia loga Użytkownika w Serwisie, po utworzeniu Konta przez Użytkownika. 3 Użytkownik 1. W zakresie osób fizycznych, Użytkownikiem może być każda osoba, która ma ukończone 18 lat oraz posiada pełną zdolność do czynności prawnych. 2. Użytkownik wysyłając formularz rejestracyjny oświadcza, że dane w nim podane są kompletne i zgodne ze stanem faktycznym oraz nie naruszają jakichkolwiek praw osób trzecich. 3. Każdy kto wskazuje jako dane Użytkownika dane inne niż swojej osoby, oświadcza, że działa na podstawie i w zakresie udzielonego mu umocowania, w szczególności w zakresie pełnomocnictwa do zawarcia Umowy w imieniu i na rzecz osoby fizycznej, osoby prawnej lub Strona 2 z 6

3 jednostki organizacyjnej nieposiadającej osobowości prawnej, której dane wskazuje jako dane Użytkownika. 4. Operator Serwisu informuje, że utworzenie Konta Użytkownika wymaga podania danych, które mogą być traktowane jako dane osobowe Użytkownika. Przekazanie danych osobowych jest w całości dobrowolne, niemniej brak przekazania danych osobowych uniemożliwi utworzenie Konta Użytkownika i korzystanie ze wszystkich Usług. 5. Oznaczeniem indywidualizującym Konto Użytkownika jest jego konto poczty elektronicznej. 6. Korzystanie z Konta Użytkownika wymaga posiadania i utrzymywania aktywnego konta poczty elektronicznej. Brak aktywnego konta poczty elektronicznej skutkować będzie niemożliwością korzystania z Konta Użytkownika i korzystania z Usług Serwisu. 7. Użytkownik zobowiązany jest chronić poufność informacji umożliwiających dostęp do jego Konta Użytkownika, w szczególności poprzez nieujawnianie tych informacji osobom trzecim. Przyjmuje się, że każdy kto działa z wykorzystaniem Konta Użytkownika działa na podstawie i w granicach pełnomocnictwa udzielonego przez Użytkownika. 8. Użytkownik zobowiązany jest niezwłocznie powiadomić Operatora Serwisu o wszelkich okolicznościach wskazujących, iż Konto Użytkownika używane jest bądź może być używane przez osoby trzecie bez zgody lub wiedzy Użytkownika, w trybie przewidzianym dla postępowania reklamacyjnego. Użytkownik zobowiązany jest wówczas również niezwłocznie zmienić hasło dostępu do Konta Użytkownika. 4 [Dane osobowe] 1. Użytkownik będący osobą fizyczną wyraża zgodę na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika przez Operatora Serwisu w rozumieniu ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 o ochronie danych osobowych (Dz. U. z 2002 r., nr 101, poz. 926 z późniejszymi zmianami), w szczególności zbieranie, utrwalanie, przechowywanie, opracowywanie, zmienianie, udostępnianie i usuwanie tych danych, w zakresie niezbędnym dla świadczenia Usługi za oraz badania zachowania i preferencji Użytkowników w celu polepszania jakości świadczonej Usługi. 2. Zgoda na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika jest dobrowolna. Brak zgody na przetwarzanie danych osobowych Użytkownika będącego osobą fizyczną skutkować będzie niemożliwością świadczenia na jego rzecz Usługi. 3. Użytkownik oświadcza, iż wskazane przez niego dane osobowe są w całości prawdziwe. 4. Administratorem danych osobowych jest Operator Serwisu. 5. Użytkownika w każdym czasie ma dostęp do swoich danych i może dokonać w ich treści stosownych zmian jak również odwołać zgodę na ich przetwarzanie. 6. Operator Serwisu nie weryfikuje prawdziwości danych osobowych przekazanych przez Użytkownika. 7. Operator Serwisu chroni dane osobowe stosując środki techniczne i organizacyjne zapewniające ochronę odpowiednią do zagrożeń oraz kategorii danych objętych ochroną. 8. Zbiór danych osobowych, które tworzą dane Użytkowników podlega zgłoszeniu Generalnemu Inspektorowi Danych Osobowych. 9. Użytkownik wyraża zgodę na udostępnienie danych osobowych współpracownikom i podmiotom świadczącym usługi na rzecz Operatora Serwisu przy zachowaniu celu ich przetwarzania. 10. Operator Serwisu informuje, iż korzystanie z Serwisu Internetowego wiąże się z zainstalowaniem na urządzeniu Użytkownika plików cookies, na co Użytkownik wyraża zgodę. Pliki Cookiem wykorzystywane są do prawidłowego świadczenia usług i dostosowania ich do indywidualnych potrzeb i preferencji Użytkownika, nie ingerują w integralność systemu bądź danych Użytkownika, nie niszczą urządzenia Użytkownika ani jego oprogramowania i mogą być w każdym czasie usunięte przez Użytkownika. 5 [Reklamacje] 1. Wszelkie reklamacje dotyczące funkcjonowania usług w ramach Serwisu Internetowego, Użytkownik może zgłaszać, z zastrzeżeniem wyjątków przewidzianych w Regulaminie, w formie korespondencji elektronicznej na konto poczty elektronicznej: 2. Reklamacja winna zawierać opis nieprawidłowości lub zastrzeżeń dotyczących Usługi w stopniu umożliwiającym jej rozpoznanie przez Operatora Serwisu, w szczególności: Strona 3 z 6

4 a) oznaczenie Użytkownika poprzez nazwę firmy, adres, adres , b) oznaczenie Usługi, której reklamacja dotyczy, c) okoliczności uzasadniające reklamację, d) w przypadku reklamacji dotyczących działania w przeglądarce internetowej wersję, systemu operacyjnego i nazwę i wersję przeglądarki pod którą występuje błąd, f) czas wystąpienia nieprawidłowości i jej opis. 3. Reklamacje należy składać w terminie 7 (siedmiu) dni licząc od dnia wystąpienia zdarzenia uzasadniającego zgłoszenie reklamacji. 4. Operator Serwisu może w drodze korespondencji elektronicznej na konto poczty elektronicznej, z którego reklamacja została wysłana zwrócić się do Użytkownika o przesłanie dodatkowych informacji i danych niezbędnych dla rozpoznania reklamacji. 5. Reklamacja zostanie rozpatrzona w terminie 14 (czternastu) dni od dnia jej otrzymania lub otrzymania wiadomości uzupełniającej przesłanej przez Użytkownika na skutek zapytania, o którym mowa w ust. 4 powyżej. 6 [Odpowiedzialność] 1. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonanie usług, w tym dostępu do Konta Użytkownika i Usług na skutek awarii lub innych przeszkód technicznych mimo dołożenia należytej staranności w utrzymaniu systemu teleinformatycznego i oprogramowania Operatora Serwisu w stanie umożliwiającym nieprzerwane świadczenie Usługi. 2. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niemożliwość korzystania z Konta Użytkownika, w tym Usług na skutek niezachowania warunków technicznych określonych Regulaminem. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za niewykonanie lub nienależyte wykonywanie Usługi jeżeli jest to spowodowane przez osoby trzecie. 3. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za szkody majątkowe i niemajątkowe poniesione przez Użytkowników lub osoby trzecie na skutek korzystania z Konta Użytkownika, w szczególności Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za skutki wykorzystania Usługi dla celów lub działań sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami lub naruszających dobra osobiste osób trzecich. 4. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialność za wykorzystanie Konta Użytkownika przez osoby nieuprawnione przez Użytkownika, w szczególności na skutek nie zachowania przez Użytkowników wymaganych środków zabezpieczenia technicznego danych i urządzeń umożliwiających korzystanie z Usługi. 5. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treści wypowiedzi oraz opinii umieszczonych przez Użytkowników, które stanowią prywatne opinie Użytkowników i zastrzega sobie prawo usunięcia wszelkich danych o charakterze bezprawnym, w tym w szczególności wypowiedzi i opinii naruszających prawa Operatora Serwisu lub osób trzecich. 6. Operator Serwisu nie ponosi odpowiedzialności za treść ofert zamieszczanych w Serwisie. 7. Operator Serwisu nie weryfikuje treści odpowiedzi na ofertę zamieszczoną przez Użytkownika i nie ponosi odpowiedzialności za ich treść. 7 [Rozwiązanie Umowy] 1. Użytkownik może w każdym czasie zaprzestać korzystania z Usług, w szczególności usunąć Konto Użytkownika lub ofertę. 2. Operator Serwisu ma prawo do natychmiastowego zaprzestania świadczenia wszelkich Usług na rzecz Użytkownika, w tym do usunięcia Konta Użytkownika w przypadku: a) naruszenia przez Użytkownika postanowień Regulaminu jak i powszechnie obowiązujących przepisów prawa, b) udostępnienia danych dostępu do Konta Użytkownika osobom trzecim, c) odwołania przez Użytkownika zgody na przetwarzanie danych osobowych. 3. Usunięcie Konta Użytkownika, także przez Operatora Serwisu w przypadkach określonych w Regulaminie, uniemożliwi korzystanie z Usług. Ponowne korzystania z Usług możliwe będzie powtórzeniu procedury utworzenia Konta Użytkownika. 4. Operator Serwisu może za 30-dniowym uprzedzeniem zaprzestać na stałe świadczenia Usług. Strona 4 z 6

5 6 [Postanowienia końcowe] 1. Serwis pozostaje własnością i jest administrowany przez Operatora Serwisu. 2. Wszelkie prawa do Serwisu, w tym majątkowe prawa autorskie, prawa własności intelektualnej do jego nazwy, domeny internetowej, logotypów należą do Operatora Serwisu, a korzystanie z nich może następować wyłącznie w sposób określony i zgodny z Regulaminem. 3. Użytkownik, korzystając z Serwisu nie jest uprawniony do jakiejkolwiek ingerencji w treść, strukturę, formę, grafikę, mechanizm działania Serwisu. 4. Zakazane jest wykorzystywanie przez Użytkownika Serwisu, w tym w szczególności Usługi w sposób lub dla celów sprzecznych z prawem, dobrymi obyczajami, naruszających dobra osobiste osób trzecich lub uzasadnione interesy Operatora Serwisu. 5. Prawa i obowiązki przysługujące Użytkownikowi z tytułu zawarcia umowy o świadczenie Usługi nie podlegają cesji ani przeniesieniu przez Użytkownika bez uprzedniej pisemnej zgody drugiej strony. 6. Żadne z postanowień Regulaminu nie wyłącza ani nie ogranicza odpowiedzialności stron z tytułu działania umyślnego lub świadomego wprowadzenia drugiej strony w błąd. 7. Operator Serwisu zastrzega sobie możliwość wprowadzania zmian treści Regulaminu, które wiążą Użytkowników od chwili podania do publicznej wiadomości za pośrednictwem Serwisu. Jeżeli w terminie tygodniowym od dnia powiadomienia o zmianie regulaminu Użytkownik nie złoży oświadczenia o wypowiedzeniu Umowy, uważa się, że zmiany zostały przez Użytkownika przyjęte i dotyczą stosunku prawnego w ramach którego świadczona jest Usługa. Wypowiedzenie warunków Umowy następuje poprzez zawiadomienie Operatora Serwisu o wypowiedzeniu Umowy, na podane w powiadomieniu konto poczty elektronicznej.. 8. Wszelkie spory powstałe w związku z korzystaniem przez Użytkownika Serwisu, w szczególności w związku ze świadczeniem Usług, rozstrzygane będą w razie takiej potrzeby przez właściwy sąd miejscowo dla Operatora Serwisu, 9. W kwestiach nieuregulowanych zastosowanie mają powszechnie obowiązujące przepisy prawa, w szczególności ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. nr 144, poz 1204 z późn. zm.). 10. Regulamin wchodzi w życie 1 sierpnia 2013 r.. Załącznik nr 1. Wykaz i opis usług I. U s ł u g i wymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie: 1. Umieszczenie oferty praktyki lub stażu w serwisie Użytkownik może umieścić w Serwisie ofertę stażu lub praktyki, korzystając z formularza umieszczonego w serwisie, określającego cechy oferty i jej opis, który musi być zgodny z zapisami Regulaminu. Oferta Użytkownika będzie udostępniona w Serwisie wszystkim korzystającym z Serwisu. Dane kontaktowe do Użytkownika udostępnione zostaną zainteresowanym po zarejestrowaniu się przez nich w Serwisie. 2. Profil z danymi Użytkownika Użytkownik może przechowywać dane kontaktowe, opis i logo firmy, którą reprezentuje wraz z ofertami praktyk i staży w ramach Konta Użytkownika. 3. Historia aplikowania na oferty i kontakt z aplikującym. Użytkownik ma możliwość przechowywania historii aplikowania na umieszczone przez siebie oferty praktyk i staży. Strona 5 z 6

6 Fakt zaaplikowania na ofertę jest automatycznie zapisywany na Koncie Użytkownika, wraz z informacjami o dacie aplikowania oraz z kopią dokumentów wysłanych przez aplikującego, a informacja o złożonej aplikacji wysyłana jest na podane przez Użytkownika konto poczty elektronicznej. Użytkownik po otrzymaniu aplikacji, ma również możliwość korespondencji z aplikującym wewnątrz serwisu, pod otrzymaną od niego aplikacją. II. Usługi dostępne dla Użytkownika niewymagające utworzenia Konta Użytkownika poprzez zarejestrowanie się w Serwisie. Każda czynność która prowadzi do zapoznania się z treściami zawartymi w Serwisie, która nie jest Usługą w rozumieniu pkt I Załącznika nr 1. Strona 6 z 6

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje]

Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów. 1 [Definicje] Regulamin korzystania z usług feender.com dla studentów/absolwentów 1 [Definicje] Terminy użyte w treści niniejszego regulaminu oznaczają odpowiednio: 1. Regulamin - niniejszy regulamin świadczenia usług

Bardziej szczegółowo

Regulamin BitStore.Pl

Regulamin BitStore.Pl Regulamin BitStore.Pl Artykuł 1. DEFINICJE 1. Terminy użyte w Regulaminie oznaczają: 1.1. BrightTech BrightTech Spółka z o.o. z siedzibą w Warszawie, 02-222 Warszawa, przy ul. Al. Jerozolimskie 200/521,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ W RAMACH SERWISU USKRZYPKA.PL 1. DEFINICJE Usługodawca FIRMA HANDLOWA FEN DARIUSZ SKRZYPEK 80-124 Gdańsk UL NOWOGRÓDZKA 39. NIP 5832079428, REGON 190920670

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów. należących do Grupa Pracuj S.A. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną w ramach serwisów należących do Grupa Pracuj S.A. DEFINICJE Usługodawca Grupa Pracuj S.A. z siedzibą w Warszawie, ul. Prosta 51, wpisana do rejestru przedsiębiorców

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez NEARSHORING MECURO Sp. z o.o. 1 Postanowienia wstępne 1 Postanowienia wstępne 1. Zgodnie z wymogami ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz. U. z 2002, Nr 144, poz. 1204 z późn. zm.) Nearshoring Mecuro Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Certyfikat. 1 Definicje

Certyfikat. 1 Definicje Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez M&M Solutions Tajchert Juraczyk sp. j. z siedzibą

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE

REGULAMIN. Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo DEFINICJE REGULAMIN Świadczenia usługi Neorachunki w ramach Envelo 1 DEFINICJE BOK PPUC: Biuro Obsługi Klientów Usługodawcy z siedzibą w Warszawie, ul. Stanisława Żaryna 2 C, 02-593 w Warszawie. Kontakt z BOK PPUC

Bardziej szczegółowo

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora,

Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE. 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, Regulamin Świadczenia Usług ipakiet.pl I. DEFINICJE 1. Regulamin niniejszy regulamin oraz wszelkie inne regulaminy umieszczone w witrynie Operatora, 2. Operator spółka Power Media S.A. z siedzibą we Wrocławiu,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE

REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE REGULAMIN PROGRAMU BE ACTIVE Niniejszy Regulamin określa: 1) ogólne warunki, zasady oraz sposób sprzedaży prowadzonej przez Instytut Rozwoju Fitness sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną przez Symposion sp. z o.o. sp. k. 1. Postanowienia ogólne. 1.1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu Usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP

Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP Regulamin Korzystania z Elektronicznego Dziennika Trenera PROTRAINUP I. Definicje 1. Niniejszy Regulamin korzystania z elektronicznego dziennika trenera PRO TRAINUP, zwany dalej Regulaminem określa zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne

Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne Regulamin korzystania z serwisu Firmometr.com (dalej Regulamin ) Postanowienia ogólne 1 1. Serwis Księgowość Internetowa jest serwisem internetowym, którego operatorem jest AB Finance Spółka z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi Certyfikaty SSL

Regulamin usługi Certyfikaty SSL Regulamin usługi Certyfikaty SSL świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości

Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości Regulamin korzystania z Forum Rozwoju Biznesu i Przedsiębiorczości 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy regulamin, zwany dalej Regulaminem, określa zasady świadczenia usług w ramach Forum Rozwoju Biznesu

Bardziej szczegółowo

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach

Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Regulamin korzystania z usług świadczonych drogą elektroniczną przez Bank Danych o Inżynierach Postanowienia ogólne 1. 1. Regulamin określa rodzaje, zakres oraz warunki świadczenia usług drogą elektroniczną

Bardziej szczegółowo

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie:

Regulamin Usługi mtransfer mobilny. Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: Regulamin Usługi mtransfer mobilny Art. 1 Definicje Zwrotom i wyrażeniom użytym w niniejszym Regulaminie nadaje się następujące znaczenie: 1. Akceptant podmiot, który na podstawie odrębnej umowy z PayU

Bardziej szczegółowo

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o

B I T C O I N. 0000512707, posiadająca numer NIP 7010430929, o R E G U L A M I N Ś W I A D C Z E N I A U S Ł U G I B I T C O I N D L A P U N K T Ó W H A N D L O W Y C H 1. Postanowienia ogólne 1. Przedmiotem Regulaminu jest określenie warunków i zasad świadczenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin bezpieczeństwa danych

Regulamin bezpieczeństwa danych Regulamin bezpieczeństwa danych Postanowienia ogólne 1.1. Niniejszy Regulamin określa zasady i warunki techniczne świadczenia przez Biuro Informacji Gospodarczej InfoMonitor S.A. usług drogą elektroniczną,

Bardziej szczegółowo

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl

Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl Warunki korzystania z Serwisu iwisher.pl 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Regulamin niniejszy określa zasady korzystania z Serwisu iwisher.pl prowadzonego przez Administratora tego Serwisu, tj. iwisher Spółkę

Bardziej szczegółowo

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje

1 Postanowienia ogólne. 2 Definicje 1 Postanowienia ogólne 1. Właścicielem sklepu internetowego www.mojafigura.pl (zwanego dalej: Sklepem lub Sklepem Internetowym ) jest firma Wellness Styl z siedzibą w Gdańsku (80-126), przy ul. Myśliwskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin usługi MyDysk

Regulamin usługi MyDysk Regulamin usługi MyDysk świadczonej przez T-Mobile Polska S.A. z siedzibą w Warszawie 02-674, ul. Marynarska 12, wpisaną do rejestru przedsiębiorców Krajowego Rejestru Sądowego, prowadzonego przez Sąd

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl.

Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. 1. Postanowienia ogólne Regulamin świadczenia usługi Własna strona WWW przez Power Media S.A. w Serwisie mikrofirmy.pl. Niniejszy Regulamin określa warunki świadczenia usługi Własna strona WWW za pomocą

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com

Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Regulamin świadczenia usług oraz korzystania z serwisu internetowego pod adresem www.legimi.com Art. 1 Zakres Regulaminu 1. Niniejszy dokument reguluje zasady funkcjonowania i korzystania z usług portalu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU

REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUGI PayU Art. 1 Postanowienia ogólne 1. Niniejszy Regulamin został sporządzony w oparciu o przepisy prawa obowiązującego na terytorium Rzeczpospolitej Polskiej i określa zasady

Bardziej szczegółowo

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez:

1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: REGULAMIN SERWISU IPLEX.PL I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin (w dalszej treści zwany Regulaminem ) sporządzony został przez: a. IPLEX Spółkę Akcyjną z siedzibą w Warszawie przy ul. Oksywskiej

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną wraz z polityką korzystania z plików cookies https://analyzeo.com PREAMBUŁA Niniejszy Regulamin Świadczenia Usług stanowi podstawę świadczenia usług drogą

Bardziej szczegółowo

Regulamin Serwisu mojecykle.pl

Regulamin Serwisu mojecykle.pl Regulamin Serwisu mojecykle.pl Preambuła Ze względu na charakter Usług udostępnianych za pośrednictwem Serwisu mojecykle.pl, jako właściciel i Administrator tego Serwisu będziemy dokładać starań, aby zasady

Bardziej szczegółowo

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną

3 Rodzaje i zakres usług świadczonych drogą elektroniczną REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ SPÓŁEK GRUPY KNAUF 1 Postanowienia ogólne 1. Na podstawie art. 8 ust. 1 pkt 1 ustawy z dnia 18 lipca 2002 r. o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania

REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania REGULAMIN OPROGRAMOWANIA INPRO Badania I. Postanowienia ogólne. 1. Niniejszy Regulamin określa w szczególności rodzaje i zakres usług świadczonych przez IPMS na rzecz Klienta, warunki i zasady korzystania

Bardziej szczegółowo

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r.

Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. Regulamin świadczenia usług drogą elektroniczną obowiązujący od 30 czerwca 2015 r. I. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 II. WYMAGANIA TECHNICZNE ŚWIADCZONYCH USŁUG 4 III. ZASADY KORZYSTANIA Z SERWISU YOU CAN DRIVE

Bardziej szczegółowo