Zasady jurysdykcji państwowej w cyberprzestrzeni

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Zasady jurysdykcji państwowej w cyberprzestrzeni"

Transkrypt

1 Zasady jurysdykcji państwowej w cyberprzestrzeni Cyberprzestrzeń? "Cyberprzestrzeń. Mimowolna halucynacja doświadczana każdego dnia [...] Graficzny obraz danych, wyabstrahowanych z banków każdego komputera ludzkiej domeny. Niewyobrażalna złożoność. Linie światła sięgającego nie-przestrzeni umysłu, roje i konstelacje danych. Jak światła miasta, milknące w oddali... Neuromancer, W. Gibson, 1984 obecnie: platforma wymiany treści obszar interakcji użytkowników Internetu Internet - próby definicji definicja prawna? BRAK ustawa o świadczeniu usług drogą elektroniczną (Dz.U ) Art. 1. 3) system teleinformatyczny - zespół współpracujących ze sobą urządzeń informatycznych i oprogramowania ( ) Prawo telekomunikacyjne (Dz.U ) Art ) sieć telekomunikacyjna - systemy transmisyjne oraz urządzenia komutacyjne lub przekierowujące ( ) definicja prawnicza? Internet, an international network of interconnected computers that enables millions of people to communicate with one another in "cyberspace. Reno v. American Civil Liberties Union (U.S. Supreme Court, , 1997) The Internet is a global electronic network, consisting of smaller, interconnected networks, which allows millions of computers to exchange information over telephone wires, dedicated data cables, and wireless links. U.S. vs. Microsoft (D. C. Columbia, 1998) Definicje językowe Publicly accessible computer network connecting many smaller networks from around the world. Britannica Concise Encyclopedia INTERNET [ang. International net] - globalna sieć komputerowa oparta na tzw. protokole komunikacyjnym TCP/IP; największa sieć komputerowa na świecie, składa się z wielu tysięcy mniejszych sieci; powszechnie wykorzystywana przez użytkowników komputerów, zwłaszcza: dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 1

2 do wyszukiwania i pozyskiwania informacji i programów z zasobów dostępnych w sieci ( ) do przesyłania poczty elektronicznej ( ) do przesyłania przedstawionych w postaci cyfrowej obrazów, sekwencji filmowych i zapisów dźwięku Nowa Encyklopedia Powszechna PWN Czy w cyberprzestrzeni obowiązują terytorialne prawa? TAK, chociaż przedstawiane bywały zdania odmienne: Technooptymizm John Perry Barlow; Deklaracja Niepodległości Cyberprzestrzeni (1996) Rządy Świata Przemysłu: O, wy zmęczone giganty z ciała i stali. Przybywam z Cyberprzestrzeni, nowej ojczyzny Umysłu. W imieniu przyszłości żądam, byście - jako związani z przeszłością - zostawili nas w spokoju. Nie jesteście wśród nas mile widzianymi gośćmi. Nie posiadacie żadnej władzy tu, gdzie się gromadzimy. ( ) Cyberprzestrzeń nie leży w zasięgu waszych granic. Cyberprzestrzeń jest aktem natury, która wzrasta poprzez nasze zbiorowe działania. ( )Wasze prawne pojęcia własności, wolności słowa, tożsamości, ruchu i kontekstu nie mają zastosowania do naszej sytuacji. Wszystkie oparte są na zjawiskach świata materialnego. Tymczasem tu nie istnieje materia. ( )W Chinach, Niemczech, Francji, Rosji, Singapurze, Włoszech i w Stanach Zjednoczonych próbujecie pokonać wirusa wolności, wznosząc strażnice na granicach Cyberprzestrzeni. Mogą one zatrzymać zarazę na jakiś czas, ale nie znajdą zastosowania w świecie, który zostanie niebawem zwyciężony przez niosące bity media. ( )Zbudujemy cywilizację Umysłu w Cyberprzestrzeni. Oby był on bardziej ludzki od świata, który stworzyły wasze rządy. Tłum.: J. Staniszewski. Jak wyznaczane są tradycyjne granice władzy państw? Poprzez sprawowanie ich kompetencji takich jak wyłączność władztwa wobec własnego terytorium i obywateli, zupełność władztwa, tj. np.: wykonywanie polityki zagranicznej, decydowanie o wojnie i pokoju, swobodne uznawanie państw i rządów, decyzje dotyczące nawiązywania stosunków dyplomatycznych, uczestnictwo w organizacjach międzynarodowych Dwa aspekty władzy państwowej: dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 2

3 w wymiarze materialnym organizowanie życia społecznego tj. władztwo państwa w stosunku do osób, rzeczy i zdarzeń. w wymiarze formalnym - stanowienie norm prawa, koniecznych dla organizowania danej dziedziny społecznej i zabezpieczenia ich wykonywania (egzekucji norm). ten aspekt działalności państwowej opisywany jest terminem wykonywania jurysdykcji. Wykonywanie jurysdykcji co do zasady na własnym terytorium poza własnym terytorium - w przestrzeniach politycznie zorganizowanych tj. na terytoriach innych państw na obszarach wspólnych; tzw. przestrzeniach międzynarodowych (morze pełne, Antarktyka, przestrzeń kosmiczna) ALE tytuł do wykonywania kompetencji w tych przestrzeniach w każdym przypadku wynikać musi z prawa międzynarodowego Wykonywanie kompetencji państwowych poza własnym terytorium rodzi konflikt kompetencji - potrzebne są zasady go eliminujące. podstawowy zbiór zasad wykonywania jurysdykcji: zasada terytorialności (zasada jurysdykcji terytorialnej) zasada skutku zasada personalna zasada ochronna (zasada jurysdykcji skutkowej) (zasada jurysdykcji personalnej) (zasada jurysdykcji ochronnej) zasada uniwersalizmu (zasada jurysdykcji powszechnej) zasada terytorialności (zasada jurysdykcji terytorialnej) zasada terytorialności (zasada jurysdykcji terytorialnej) Jeśli osoba, rzecz lub zdarzenie znajduje się lub ma miejsce w granicach państwa, to państwo to ma uprawnienie do uregulowania prawem statusu tych osób i rzeczy oraz biegu takich zdarzeń. zasada pierwotna, podstawowa podstawa wszelkiej aktywności normodawczej w przestrzeni terytorium państwowego wszelkie ograniczenia tej aktywności muszą być przewidziane prawem międzynarodowym dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 3

4 art. 6 2 KK: Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, w którym sprawca działał lub zaniechał działania, do którego był obowiązany art. 5 KK: Ustawę karną polską stosuje się do sprawcy, który popełnił czyn zabroniony na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, jak również na polskim statku wodnym lub powietrznym, chyba że umowa międzynarodowa, której Rzeczpospolita Polska jest stroną, stanowi inaczej. zasada skutku (zasada jurysdykcji skutkowej) pozostająca w związku z zasadą terytorialności (zwana także zasadą terytorialności obiektywnej) dotyczy zdarzeń zachodzących poza terytorium państwa, jeśli wywołują one lub mają na celu wywołać na jego terytorium poważne następstwa poddanie pewnych zdarzeń zewnętrznych ustawodawstwu państwa np. wykonywanie jurysdykcji karnej wobec sprawców transgranicznych przestępstw, a więc czynów popełnionych poza państwowym terytorium, lecz wywołującym w jego przestrzeni poważne następstwa (akademicki przykład zabójstwa przez granicę państwową) art. 6 2 KK: Czyn zabroniony uważa się za popełniony w miejscu, ( ) gdzie skutek stanowiący znamię czynu zabronionego nastąpił lub według zamiaru sprawcy miał nastąpić. zasada personalna (zasada jurysdykcji personalnej) Wykonywanie jurysdykcji wobec własnych obywateli, przebywających za granicą, dotyczy zarówno osób tam zamieszkujących, jak i czasowo przebywających tzw. jurysdykcja personalna czynna tu: akty opieki dyplomatycznej, stosowanie ustaw karnych wobec osób naruszających je, a uchodzących z kraju przed wymiarem sprawiedliwości skuteczność wykonywania tej jurysdykcji warunkują w zasadniczym stopniu umowy ekstradycyjne Art KK Ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego, który popełnił przestępstwo za granicą. Art KK Warunkiem odpowiedzialności za czyn popełniony za granicą jest uznanie takiego czynu za przestępstwo również przez ustawę obowiązującą w miejscu jego popełnienia. tzw. wymóg podwójnej karalności zasada personalna (zasada jurysdykcji personalnej) Przyjętym wariantem jest objęcie prawem krajowym (zwł. prawem karnym) zdarzeń poza granicami kraju, wywołanych przez podmiot zagraniczny, skutkujących szkodą obywatela państwa forum; tzw. jurysdykcja personalna bierna jej stosowanie w przeszłości było rzadkie (przyczyny dyplomatyczne i moralne) dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 4

5 przekonanie o racjonalności jej stosowania narasta (polityka antyterrorystyczna) art KK: Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom ( ), obywatela polskiego, polskiej osoby prawnej lub polskiej jednostki organizacyjnej niemającej osobowości prawnej ( ). zasada ochronna (zasada jurysdykcji ochronnej) Zasada jurysdykcji ochronnej wyraża potrzebę karania przez państwo czynów popełnionych poza jego terytorium dlatego, że czuje się ono nimi zagrożone. Dotyczy pewnych zachowań osób, nie będących obywatelami państwa, podejmowanych poza jego terytorium, jeśli są skierowane przeciwko bezpieczeństwu tego państwa lub przeciwko określonej kategorii innych jego interesów. wąska grupa przestępstw: przeciwko bezpieczeństwu państwa stanowiących zagrożenie dla wykonywania funkcji rządzenia Art KK Ustawę karną polską stosuje się do cudzoziemca, który popełnił za granicą czyn zabroniony skierowany przeciwko interesom Rzeczypospolitej Polskiej ( ). zasada uniwersalizmu (zasada jurysdykcji powszechnej) państwo ma tytuł do przyjmowania ustaw przewidujących penalizację pewnych kategorii czynów uznanych w obrębie społeczności międzynarodowej za ścigane w jej interesie ścigany jest każdy sprawca takich naruszeń, niezależnie od miejsca popełnienia czynu, np.: akty piractwa, handlu niewolnikami, ataki na statki powietrzne i akty ich uprowadzania, akty ludobójstwa i zbrodnie wojenne, pewne akty terrorystyczne Art KK Niezależnie od przepisów obowiązujących w miejscu popełnienia przestępstwa, ustawę karną polską stosuje się do obywatela polskiego oraz cudzoziemca, którego nie postanowiono wydać, w razie popełnienia przez niego za granicą przestępstwa, do którego ścigania Rzeczpospolita Polska jest zobowiązana na mocy umów międzynarodowych. dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 5

6 wykonywanie jurysdykcji na obszarach wolnych (wspólnych) podstawą wykonywania jurysdykcji jest szeroko rozumiana narodowość na Antarktyce - kryterium stanowi przynależność bazy na morzu otwartym - przynależność do państwa bandery ( prawo flagi ) w przestrzeni kosmicznej - państwo rejestracji (bandery) statku kosmicznego Wykonywanie jurysdykcji w Internecie o zasada jurysdykcji terytorialnej? NIE Przypomnijmy: państwo jest uprawnione do działania w swoich granicach terytorialnych brak fizycznych granic działania wywołują skutki lub dzieją się, w więcej niż jednym miejscu jednocześnie (w zakresie wielu jurysdykcji krajowych) niecelowa jest próba dopasowania zachowań wszystkich użytkowników Internetu do jednego systemu prawnego zastosowanie tej zasady wymagałoby jej znacznej modyfikacji: szczegółowego nazwania podmiotów, do których miałaby zastosowanie warunków jej zastosowania o zasada jurysdykcji skutkowej? NIE Przypomnijmy: państwo jest uprawnione do wykonywania jurysdykcji wobec działań skutkujących na jego terytorium jej aplikowanie niesie ze sobą wiele niebezpieczeństw następstwa zachowań w cyberprzestrzeni są bezpośrednio odczuwalne na terytorium każdego z państw sam fakt udostępnienia danych treści na terytorium państwa nie może rodzić tak daleko idących uprawnień państwa, jak narzucanie ich twórcom własnych regulacji prawnych następstwem takiej praktyki byłaby całkowita niepewność prawna 1999 Anty-cybersquatting consumer protection act Kontrowersyjne decyzje, kształtujące sytuacje podmiotów zagranicznych, zapadały jak dotąd przede wszystkim w sprawach dotyczących rejestracji domen internetowych w oparciu o amerykańską ustawę o ochronie konsumentów przed bezprawnym wykorzystaniem nazw domenowych (Anticybersquatting Consumer Protection Act; ACPA) z 1999 r. W myśl jej przepisów właściciel znaku dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 6

7 towarowego może wystąpić z powództwem rzeczowym przeciwko rzekomemu naruszycielowi praw do znaku w miejscu, gdzie znajduje się rejestr domenowy, w którym zarejestrowano domenę, stanowiącą naruszenie jego praw (Sekcja 3002 pkt. (a) podpunkt (d)2 ACPA). Jako że trzy najpopularniejsze domeny najwyższego stopnia TLD (.com,.net i.org), są rejestrowane w stanie Wirginia, każdy użytkownik nazwy domenowej najwyższego stopnia o tym rozszerzeniu może zostać wezwany przed ów sąd. W myśl przepisów ACPA dopuszczalne jest powództwo rzeczowe w sprawie samej nazwy domenowej, czego konsekwencją jest traktowanie właścicieli tych domen jako nieobecnych właścicieli rzeczy ruchomej znajdującej się na terytorium stanu Wirginia. Pierwsza amerykańska decyzja sądu apelacyjnego oparta o ów zapis dotyczyła powództwa brytyjskiej firmy Harrods w sprawie sześćdziesięciu nazw domenowych, zawierających słowo Harrods (Harrods Ltd. v. Sixty Internet Domain Names: harrodsargentina.com et al. (2002), 302, F.3d 214, (4th Cir. 2002)). Sąd Apelacyjny Czwartego Okręgu utrzymał w mocy decyzję sądu I instancji, nakazującą przekazanie 54 nazw domenowych podmiotowi brytyjskiemu sprawa botnet u Waledac (Microsoft Corporation v. John Does 1 27, 1_10CV156 (LMBIJFA) Firma Microsoft 22 lutego 2010 r. odniosła bezprecedensowe zwycięstwo w walce ze spamem, uzyskując nakaz sądowy zablokowania 273 witryn ze złośliwym oprogramowaniem, tworzącym sieć botnet Waledac. Powództwo przeciwko anonimowym pozwanym obejmowało roszczenie usunięcia z rejestru nazw domenowych, prowadzonego przez amerykańską firmę VeriSign z siedzibą w stanie Wirginia, adresów 273 przedmiotowych witryn. Sąd Apelacyjny stanu Wirginia przychylił się do stanowiska powoda i nakazał VeriSign usunięcie nazw z prowadzonego rejestru. To precedensowe orzeczenie tworzy nową rzeczywistość prawną. Oto operatorzy rejestrów rodzajowych nazw domenowych najwyższego stopnia (generic Top Level Domains, gtlds) w większości amerykańskie podmioty prawa prywatnego, zarządzające sposobem wykorzystania rozszerzeń domenowych.com,.org czy.net wykonując decyzje sądów Stanów Zjednoczonych, jednostronnie kształtują sytuację podmiotów zagranicznych. Rejestrujący witryny np. w domenie.com, fizycznie rezydujący czy prowadzący swoją działalność w dowolnym miejscu na świecie, poddani są decyzjom sądów stanu Wirginia, bez gwarancji udziału w postępowaniu sądowym, decydującym o ich elektronicznej egzystencji jurysdykcja skutkowa w USA oświadczenie Prokuratora Generalnego Stanu Minnesota: Ostrzeżenie wszystkich użytkowników Internetu i dostawców usług internetowych zastosowanie jurysdykcji stanowej wobec każdego, kto przekazuje informacje przez Internet wiedząc, że informacje te będą dostępne w Minnesocie 1997 Minnesota v. Granite Gates Resorts; 568 N.W.2d 715 (Minn. Ct. App. 1997) zasady prawa stanu Minnesota znajdują zastosowanie również dla czynności podejmowanych przy użyciu Internetu. Osoby fizyczne i prawne poza stanem, które rozpowszechniają informacje w Minnesocie za pośrednictwem Internetu i powodują powstanie skutku przestępnego w Minnesocie podlegają stanowym ustawom karnym i cywilnym. dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 7

8 zamiar oskarżonych, aby skryć się za Internetem i twierdzić, że nie wysłali żadnej poczty elektronicznej do ani z Minnesoty i nigdy nie reklamowali się w Minnesocie nie jest wystarczającym argumentem w dobie cyberprzestrzeni 1996 Stany Zjednoczone v. Thomas; 74 F.3d 701 (6th Cir. 1996) skutki działania przestępnego oskarżonych dotarły do zachodniego okręgu Tennessee i to ten okręg upoważniony był do odpowiedniej oceny zaistniałych zdarzeń. o zasada jurysdykcji personalnej czynnej? TAK Przypomnijmy: państwo jest uprawnione do wykonywania jurysdykcji wobec wszystkich swoich obywateli pozwala na względnie pewne określenie praw i obowiązków każdego z uczestników elektronicznego obrotu, jednocześnie poddając go reżimowi mu znanemu i bliskiemu, kulturowo i geograficznie ułatwia też oszacowanie ryzyka związanego z obecnością w cyberprzestrzeni niezbędne uzupełnienie jej o dodatkowe ustalenia dotyczące rozwiązywania kolizji norm i systemów o zasada jurysdykcji personalnej biernej? NIE Przypomnijmy: oparcie wykonywania jurysdykcji o narodowość ofiary zasada chętnie powoływana w sprawach dotyczących Internetu ALE rodzi niepewność prawa zgoda na jej stosowanie rodzi daleko idące i nieprzewidywalne konsekwencje poddaje użytkowników pod osąd niezliczonej ilości i kategorii regulacji Przykłady stosowania: LICRA przeciwko Yahoo! Inc., 2000 o ile prawdą jest, że strona internetowa "Yahoo! Auctions" skierowana jest głównie do odwiedzających znajdujących się w Stanach Zjednoczonych ( ) nie można tego samego powiedzieć o aukcji obiektów będących symbolami ideologii nazistowskiej, które mogą być przedmiotem zainteresowania każdego; Jak i prawdą jest, że zwykłe pokazanie takowych obiektów na terenie Francji stanowi naruszenie Artykułu R645-1 Kodeksu Karnego i jako takie stanowi zagrożenie dla wewnętrznego porządku publicznego; Oraz, dodatkowo, pokazanie owo wyraźnie powoduje powstanie szkody u skarżących organizacji, które mają podstawy aby domagać się ich wynagrodzenia i naprawienia; dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 8

9 Podczas gdy Yahoo! pozostaje świadome faktu skierowania swoich działań do podmiotów francuskich, ponieważ dokonując połączenia ze stronami aukcji z terminali znajdujących się we Francji przekazuje ono ogłoszenia reklamowe w języku francuskim; ( ) niniejszym ustanowione zostało wystarczające połączenie dla uznania istnienia związku z Francją, które pozwala naszym sądom uznać się za całkowicie kompetentne do rozstrzygania w powierzonej im kwestii Zippo Manufacturing Co. v. Zippo Dot Co. Inc.; 952 F.Supp (E. D. Penn., 1997) w wyniku analizy dostępnych spraw i materiałów sąd uznał że prawdopodobieństwo, iż jurysdykcja personalna może być wykonywana w zgodzie z obowiązującym prawem jest wprost proporcjonalne do natury i jakości działalności gospodarczej, jaką podmiot prowadzi za pośrednictwem Internetu. W jednym krańcu spektrum znajduje się sytuacja, w której pozwany ewidentnie prowadzi interesy na forum wykorzystując w tym celu Internet. Jeżeli pozwany zawiera umowę z podmiotem podlegającym obcej jurysdykcji, która to umowa obejmuje obowiązek ciągłego przekazywania danych elektronicznych przez Internet, wykonywanie jurysdykcji personalnej jest jak najbardziej uzasadnione (U.S. v. Thomas). Po drugiej stronie spektrum znajduje się sytuacja, w której pozwany jedynie umieścił na swojej stronie internetowej informacje, które za jej pośrednictwem dostępne są użytkownikom Internetu na całym świecie. Strona pasywna, która nie służy niczemu więcej jak udostępnianiu informacji tym, którzy są nimi zainteresowani, nie stanowi podstawy dla wykonywania jurysdykcji personalnej nad jej właścicielem (Minnesota v. Granite Gate Resorts). Obszar pomiędzy tymi skrajnymi sytuacjami obejmuje strony interaktywne, gdzie użytkownik może wymieniać informacje z komputerem na którym znajduje się strona. W tych sytuacjach wykonywanie jurysdykcji personalnej uwarunkowane jest wynikami analizy poziomu interaktywności i natury komercyjnej wymiany informacji dokonywanej za pośrednictwem strony. o zasada jurysdykcji ochronnej? TAK Przypomnijmy: uprawnione do wykonywania jurysdykcji będą te państwa, dla których działania prowadzone w cyberprzestrzeni stanowią bezpośrednie zagrożenie, czy w które bezpośrednio wymierzone są treści stron internetowych. jedynie skuteczna wobec nowych możliwości działania naruszycieli (hacking, podsłuch internetowy, cracking, sabotaż komputerowy) wymaga współpracy policyjnej i ekstradycyjnej potrzeba zdefiniowania cyberprzestępstw i cyberterroryzmu o zasada jurysdykcji powszechnej? raczej TAK nie wymaga dalszych uzgodnień pomiędzy państwami w sieci jest wiele desygnatów przestępstw jej podległych dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 9

10 wobec tych przejawów zasadne będzie jej stosowanie zastosowanie praktyczne: por. np.: Cyberprzestrzeń czwartą przestrzenią międzynarodową? podstawą wykonywania jurysdykcji jest szeroko rozumiana narodowość na Antarktyce - kryterium stanowi przynależność bazy na morzu otwartym - przynależność do państwa bandery ( prawo flagi ) w przestrzeni kosmicznej - państwo rejestracji (bandery) statku kosmicznego nośnik narodowości w cyberprzestrzeni? Problem własności elementów sieci światowej większość infrastruktury Internetu jest własnością operatorów telekomunikacyjnych analogia do transportu drogą morską czy można żądać od prywatnych firm wykorzystywania ich prywatnej własności w interesie publicznym i czy Internet lub jego części mogłyby zostać uznane za res communis omnium obecny stan rzeczy to obraz zastany, wynikowy, nie wynik świadomych decyzji społeczności międzynarodowej jego jedyną przyczyną jest geneza rozwoju i sukcesu Internetu to co stanowiło własność rządu USA, stało się podstawą dla rozwoju sieci globalnej, międzynarodowej Jurysdykcja w sieci podsumowanie Istniejący zbiór zasad okazuje się niewystarczający. Jak poznać granice kompetencji państw w cyberprzestrzeni? Interpretacja istniejących zasad? (monizm) Określenie nowych, odrębnych ram współpracy, specyficznych dla cyberprzestrzeni? (dualizm) prawo Internetu sensu stricto prawna regulacja infrastruktury Internetu prawo Internetu sensu largo regulacje obejmujące nie tylko infrastrukturę, ale także zagadnienia dotyczące aspektów prawnych, ekonomicznych, rozwojowych i socjokulturalnych związanych z wykorzystaniem sieci globalnej. dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 10

11 Międzynarodowe prawo Internetu zakres i perspektywy międzynarodowe prawo Internetu - obszar łączący krajowe i ponadnarodowe wysiłki ze zbiegu wszystkich gałęzi prawa, związany ściśle z zagadnieniami technicznej struktury sieci globalnej. Prawne podstawy zarządzania Internetem. dr Joanna Kulesza, Międzynarodowe prawo Internetu, Strona 11

Zasady jurysdykcji państwowej w cyberprzestrzeni

Zasady jurysdykcji państwowej w cyberprzestrzeni Zasady jurysdykcji państwowej w cyberprzestrzeni Cyberprzestrzeń? "Cyberprzestrzeń. Mimowolna halucynacja doświadczana każdego dnia [...] Graficzny obraz danych, wyabstrahowanych z banków każdego komputera

Bardziej szczegółowo

Zasady jurysdykcji państwowej w cyberprzestrzeni

Zasady jurysdykcji państwowej w cyberprzestrzeni Zasady jurysdykcji państwowej w cyberprzestrzeni dr Joanna Kulesza, WPiA UŁ Internet - próby definicji Orzecznictwo: Internet, międzynarodowa sieć połączonych komputerów, pozwalająca milionom ludzi komunikować

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO 2015/2016 PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 23 godz. 1. Podpisy elektroniczne

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15

Spis treści. Słowo wstępne... 11. Przedmowa do czwartego wydania... 13. Wykaz skrótów... 15 Spis treści Słowo wstępne............................................................ 11 Przedmowa do czwartego wydania.......................................... 13 Wykaz skrótów............................................................

Bardziej szczegółowo

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej

Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym. Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Prawo karne intertemporalne obowiązywanie ustawy karnej w aspekcie czasowym Pojęcie prawa intertemporalnego Obowiązywanie ustawy karnej Formy zmiany ustawy karnej Penalizacja Depenalizacja Depenalizacja

Bardziej szczegółowo

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony

Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony Tematy i zagadnienia z WOS zakres rozszerzony semestr piąty ( klasa III) Dział I. PRAWO 1. Prawo i systemy prawne normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych system

Bardziej szczegółowo

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego

Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia. Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego Zaufanie i bezpieczeństwo w Europejskiej Agendzie Cyfrowej. Od idei do wdrożenia XVII Forum Teleinformatyki Sesja Europejska droga do nowego ładu informacyjnego 22-23 września 2011 r. Miedzeszyn Nota:

Bardziej szczegółowo

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem:

Handlem ludźmi jest werbowanie, transport, dostarczanie, przekazywanie, przechowywanie lub przyjmowanie osoby z zastosowaniem: Źródło: http://handelludzmi.eu/hl/baza-wiedzy/przepisy-prawne/polskie/6283,kompilacja-najwazniejszych-przepisow-prawa-polskiego -zwiazanych-z-problematyka-h.html Wygenerowano: Niedziela, 7 lutego 2016,

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski

POSTANOWIENIE. SSN Jerzy Kwaśniewski Sygn. akt III SK 7/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 24 maja 2011 r. SSN Jerzy Kwaśniewski w sprawie z powództwa H. L. Spółki z ograniczoną odpowiedzialnością przeciwko Prezesowi Urzędu

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca) Sygn. akt V CSK 556/12 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 listopada 2013 r. SSN Anna Kozłowska (przewodniczący) SSN Irena Gromska-Szuster SSN Wojciech Katner (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW. z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne DECYZJA RAMOWA RADY 2003/80/WSiSW z dnia 27 stycznia 2003 r. w sprawie ochrony środowiska poprzez prawo karne RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając Traktat o Unii Europejskiej, w szczególności jego art.

Bardziej szczegółowo

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej

Wymiana informacji podatkowych w zakresie podatków dochodowych w ramach pomocy administracyjnej Niemieckie regulacje zawierają m.in. unormowanie zasad odmowy udzielania informacji podmiotom zagranicznym oraz przekazywania informacji korzystnych dla podatnika na jego wniosek. Wymiana informacji podatkowych

Bardziej szczegółowo

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11.

1.9. Jurysdykcja wyłączna...46 1.9.1. Uwagi ogólne...46 1.9.2. Przypadki jurysdykcji wyłącznej...47 1.10. Umowy jurysdykcyjne...49 1.11. Spis treści Wykaz skrótów...11 Rozdział pierwszy Rys historyczny współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych we Wspólnotach Europejskich i Unii Europejskiej...13 1. Międzynarodowe postępowanie

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266).

- o zmianie ustawy o Rzeczniku Praw Dziecka oraz niektórych innych ustaw (druk nr 2266). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-154(5)/09 Warszawa, 18 lutego 2010 r. Pan Bronisław Komorowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Przekazuję przyjęte przez

Bardziej szczegółowo

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ,

DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, Stan prawny: 2009-03-18 Numer dokumentu LexPolonica: 63305 DECYZJA RAMOWA RADY 2003/568/WSISW(1) z dnia 22 lipca 2003 r. w sprawie zwalczania korupcji w sektorze prywatnym RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzględniając

Bardziej szczegółowo

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze

Umowa o zachowaniu poufności. Aktualne umowy gospodarcze Umowa o zachowaniu poufności Aktualne umowy gospodarcze Prawo i zarządzanie Wydawnictwo Verlag Dashofer Sp. z o.o. al. Krakowska 271, 02-133 Warszawa tel.: 22 559 36 00, 559 36 66, faks: 22 829 27 00,

Bardziej szczegółowo

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne.

Rodzaje danych (informacji) m.in.: Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Rodzaje danych (informacji) m.in.: Dane finansowe Dane handlowe Dane osobowe Dane technologiczne Podmioty przetwarzające dane: podmioty publiczne, podmioty prywatne. Przetwarzane dane mogą być zebrane

Bardziej szczegółowo

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące

Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące --> Kasy rejestrujące Rodzaj dokumentu interpretacja indywidualna Sygnatura ITPP1/443-687/10/AJ Data 2010.10.04 Autor Dyrektor Izby Skarbowej w Bydgoszczy Temat Podatek od towarów i usług --> Dokumentacja --> Kasy rejestrujące

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki Sygn. akt III KK 54/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 17 lipca 2014 r. SSN Dorota Rysińska (przewodniczący) SSN Józef Dołhy (sprawozdawca) SSN Dariusz Świecki

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca)

POSTANOWIENIE. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) Sygn. akt II PZ 25/13 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 14 października 2013 r. SSN Beata Gudowska (przewodniczący) SSN Roman Kuczyński SSN Zbigniew Myszka (sprawozdawca) w sprawie z powództwa

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl.

1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. Treść Regulaminu nazw domeny.pl 1. Regulamin określa warunki świadczenia usług przez NASK w zakresie utrzymywania nazw w domenie.pl. DEFINICJE 2. Określenia użyte w Regulaminie oznaczają: a. NASK - Naukową

Bardziej szczegółowo

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08

WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 WYROK Z DNIA 4 MARCA 2009 R. III KK 322/08 Przepis art. 4 ust. 1 ustawy z dnia 18 grudnia 1998 r. o Instytucie Pamięci Narodowej Komisji Ścigania Zbrodni przeciwko Narodowi Polskiemu w pierwotnym brzmieniu

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG

Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. GWIEZDNY KRĄG Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG Załącznik nr 2 do Olimpiady Wiedzy o Unii Europejskiej pn. "GWIEZDNY KRĄG" Zagadnienia VII Olimpiada GWIEZDNY KRĄG I. Zawody I stopnia 1. Społeczeństwo. Definicja społeczeństwa. Pojęcie zbiorowości społecznej.

Bardziej szczegółowo

AGENDA. Prawne aspekty systemów pułapek. Obrona przez atak

AGENDA. Prawne aspekty systemów pułapek. Obrona przez atak AGENDA Prawne aspekty systemów pułapek Obrona przez atak TYTUŁEM WSTĘPU gospodarka oparta na wiedzy prawo nie nadąża za rozwojem techniki HONEYPOT TO Prawidłowo przygotowany honeypot jest odpowiednio skonfigurowanym

Bardziej szczegółowo

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI JAWNYCH I NIEJAWNYCH

BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI JAWNYCH I NIEJAWNYCH BEZPIECZEŃSTWO INFORMACJI JAWNYCH I NIEJAWNYCH Dr hab. Grażyna Szpor Profesor na Wydziale Prawa i Administracji Uniwersytetu Kardynała Stefana Wyszyńskiego w Warszawie Problem ochrony informacji jawnych

Bardziej szczegółowo

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna

TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3. Warszawa 2011. Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna 2011 TESTY NA APLIKACJE CZĘŚĆ 3 Aplikacja adwokacko-radcowska Aplikacja komornicza Aplikacja notarialna Aplikacja ogólna Warszawa 2011 Spis treści Spis treści Wykaz skrótów.................................................

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

POSTANOWIENIE. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki Sygn. akt III KK 257/15 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 27 sierpnia 2015 r. SSN Michał Laskowski (przewodniczący) SSN Rafał Malarski SSN Andrzej Stępka (sprawozdawca) Protokolant Łukasz Biernacki

Bardziej szczegółowo

PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE

PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE PRZESTĘPSTWA KORUPCYJNE KORUPCJA BIERNA (SPRZEDAJNOŚĆ, ŁAPOWNICTWO) ART. 228 KK KORUPCJA CZYNNA (PRZEKUPSTWO) ART. 229 KK PŁATNA PROTEKCJA ART. 230-230a KK KORUPCJA WYBORCZA ART. 250a KK KORUPCJA MENADŻERSKA

Bardziej szczegółowo

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Rozdział I Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej

SPIS TREŚCI Wykaz skrótów Rozdział I Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej SPIS TREŚCI Wykaz skrótów...11 Rozdział I Informatyzacja współpracy sądowej w sprawach cywilnych i handlowych w Unii Europejskiej...13 1. Doręczanie dokumentów...13 1.1. Sposoby doręczania dokumentów między

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CK 277/05 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 30 listopada 2005 r. SSN Henryk Pietrzkowski (przewodniczący, sprawozdawca) SSN Maria Grzelka SSN Iwona

Bardziej szczegółowo

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI

WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI WSKAZÓWKI DOTYCZĄCE WYPEŁNIANIA FORMULARZA ZGŁOSZENIA ZBIORU DANYCH DO REJESTRACJI I. Informacje ogólne 1. Pobierana jest opłata skarbowa uiszczana, gotówką lub bezgotówkowo, za: - wydanie na wniosek administratora

Bardziej szczegółowo

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej

Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Szkolenie podstawowe z ustawy o ochronie danych osobowych dla wolontariuszy świadczących pomoc na rzecz podopiecznych Ośrodka Pomocy Społecznej Dzielnicy Wola m. st. Warszawy Akty prawne z zakresu ochrony

Bardziej szczegółowo

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności.

Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. Hard Cases. Walidacyjna i derogacyjna funkcja moralności. HARD CASE tzw. trudny przypadek stosowania prawa > brak jednoznacznej normy, która została wytworzona przez określony autorytet >przypadki trudności

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r.

Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-172-03 Druk nr 2144 Warszawa, 22 października 2003 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

Ochrona wrażliwych danych osobowych

Ochrona wrażliwych danych osobowych Pełnosprawny Student II Kraków, 26-27 listopada 2008 r. Ochrona wrażliwych danych osobowych Daniel Wieszczycki Datasec Consulting Podstawowe akty prawne Konwencja Rady Europy Nr 108 z dnia 28 stycznia

Bardziej szczegółowo

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe

Spis treści Rozdział I. Zagadnienia podstawowe Wykaz skrótów... XV Wykaz podstawowej literatury... XIX Wstęp... XXI Rozdział I. Zagadnienia podstawowe... 1 1. Zakres międzynarodowego prawa inwestycyjnego... 1 I. Międzynarodowe prawo inwestycyjne a

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 36 Prawa człowieka Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów Idea

Bardziej szczegółowo

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER

Marek Michalak. RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka. ZSR SOO/l 3/2013/ER Kodeks S RZECZPOSPOLITA POLSKA Warszawa, września 2013 roku Rzecznik Praw Dziecka Marek Michalak ul. Przemysłowa 30132, 00-450 Warszawa ZSR SOO/l 3/2013/ER Pan Marek Biernacki Minister Sprawiedliwości

Bardziej szczegółowo

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE

OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE OPROGRAMOWANIE UŻYTKOWE Kilka słów o Aby komputer mógł realizować oczekiwane przez użytkownika zadania musi posiadać zainstalowane tzw. oprogramowanie użytkowe (ang. software). Bogactwo oprogramowania

Bardziej szczegółowo

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o.

Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Publikujemy cz. I artykułu na temat odpowiedzialności karnej członków zarządu sp. z o.o. Spółka z ograniczoną odpowiedzialnością jest spółką handlową, nabywającą osobowość prawną z chwilą wpisu do Krajowego

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sygn. akt III CSK 111/07 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 22 listopada 2007 r. SSN Hubert Wrzeszcz (przewodniczący) SSN Mirosław Bączyk (sprawozdawca) SSN Zbigniew

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH DOLiS 035 711/15/BG Warszawa, dnia 2 marca 2015 r. Pani Joanna Kluzik-Rostkowska Minister Edukacji Narodowej Aleja Szucha 25 00 918 Warszawa WYSTĄPIENIE Na

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN

REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN REGULAMIN SKŁADANIA ZLECEŃ SPEDYCYJNYCH DROGĄ ELEKTRONICZNĄ ZA POŚREDNICTWEM APLIKACJI KN LOGIN (Regulamin Świadczenia Usług Elektronicznych) wersja 07.2015 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Niniejszy regulamin

Bardziej szczegółowo

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego)

Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Wybrane przestępstwa komputerowe w kodeksie karnym z dnia 2 sierpnia 1997r. (na podstawie komentarza dr Andrzeja Adamskiego) Informacja: - środek do służący do gromadzenia dóbr materialnych i zarządzania

Bardziej szczegółowo

PRAWA CZŁOWIEKA Dokumenty międzynarodowe

PRAWA CZŁOWIEKA Dokumenty międzynarodowe Konwencja o Ochronie Praw Człowieka i Podstawowych Wolności Prawa i wolności: prawo do życia, zniesienie kary śmierci, wolność od tortur i nieludzkiego lub poniżającego traktowania lub karania, wolność

Bardziej szczegółowo

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO

PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO PROGRAM STUDIÓW PODYPLOMOWYCH PRAWA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ I PRAWA NOWYCH TECHNOLOGII UNIWERSYTETU GDAŃSKIEGO Blok I semestr letni PRAWO NOWYCH TECHNOLOGII Technologie informacyjne - 20 godz. 1. Prawo

Bardziej szczegółowo

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji.

2.1. Korzystanie z serwisu STREFA ROYAL CANIN jest dobrowolne i bezpłatne dla wszystkich Użytkowników po dokonaniu prawidłowej rejestracji. Regulamin serwisu STREFA ROYAL CANIN rozdział I. definicje 1.1. Niniejszy regulamin określa zasady korzystania przez Użytkowników z serwisu internetowego STREFA ROYAL CANIN znajdującego się pod adresem

Bardziej szczegółowo

JURYSDYKCJA MIĘDZYNARODOWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W SPORACH DOMENOWYCH (na przykładzie decyzji w sprawie sieci botnet Waledac)

JURYSDYKCJA MIĘDZYNARODOWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W SPORACH DOMENOWYCH (na przykładzie decyzji w sprawie sieci botnet Waledac) Studia Prawno-Ekonomiczne, t. LXXXI, 2010 PL ISSN 0081-6841 s. 93 113 Joanna Kulesza* JURYSDYKCJA MIĘDZYNARODOWA STANÓW ZJEDNOCZONYCH W SPORACH DOMENOWYCH (na przykładzie decyzji w sprawie sieci botnet

Bardziej szczegółowo

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK

OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK OCHRONA WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ ADWOKAT KAROLINA SZOŁTYSEK WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA dobra niematerialne pojęcie o charakterze powszechnym konwencje międzynarodowe Światowa Organizacja Własności Intelektualnej

Bardziej szczegółowo

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE

WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE WIEDZA O SPOŁECZEŃSTWIE KLASA III ZSZ WYMAGANIA EDUKACYJNE NIEZBĘDNE DO UZYSKANIA POSZCZEGÓLNYCH ŚRÓDROCZNYCH I ROCZNYCH OCEN KLASYFIKACYJNYCH D O W dostateczny dobry bardzo dobry c 1. Obywatelstwo polskie

Bardziej szczegółowo

Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce

Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce Podstawy prawne zwalczania przestępstw internetowych na szkodę dzieci w Polsce Dr hab. Andrzej Adamski, prof. UMK Wydział Prawa i Administracji Uniwersytetu Mikołaja Kopernika w Toruniu Zagadnienia Międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści

MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ. Spis treści Poznań, 6 listopada 2015 roku. MICHALPASTERSKI.PL REGULAMIN ŚWIADCZENIA USŁUG DROGĄ ELEKTRONICZNĄ Spis treści 1. Definicje i akty prawne... 1 2. Postanowienia ogólne... 2 3. Prawa autorskie... 3 4. Polityka

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02

UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 UCHWAŁA Z DNIA 26 WRZEŚNIA 2002 R. I KZP 20/02 Dopuszczalne jest orzeczenie na podstawie art. 42 1 k.k. zakazu prowadzenia pojazdów określonego rodzaju, kierowanie którymi nie wymaga posiadania uprawnień

Bardziej szczegółowo

POPRAWKI 1-20. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2170(INI) 12.1.2012. Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00)

POPRAWKI 1-20. PL Zjednoczona w różnorodności PL 2009/2170(INI) 12.1.2012. Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00) PARLAMENT EUROPEJSKI 2009-2014 Komisja Prawna 12.1.2012 2009/2170(INI) POPRAWKI 1-20 Projekt sprawozdania Diana Wallis (PE469.99.v02-00) zawierającego zalecenia dla Komisji w sprawie zmiany rozporządzenia

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wstęp... 15

Spis treści. Wstęp... 15 Spis treści Wstęp............................................................. 15 Rozdział I. Światowa Organizacja Handlu i jej system prawny a transformacja. systemowa Federacji Rosyjskiej..............................

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2024).

- o zmianie ustawy Kodeks karny (druk nr 2024). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DKRM-140-15(5)/14 Warszawa, 10 marca 2014 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego

Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przedawnienie przestępstw seksualnych popełnionych na szkodę małoletniego Przestępstwa, w tym przestępstwa o charakterze seksualnym na szkodę małoletnich, przedawniają się. Instytucja przedawnienia karalności

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda

POSTANOWIENIE. SSN Maciej Pacuda Sygn. akt II PK 296/11 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie : Dnia 19 marca 2012 r. SSN Maciej Pacuda w sprawie z powództwa J. P. przeciwko Powszechnemu Zakładowi Ubezpieczeń S.A. o odszkodowanie, po

Bardziej szczegółowo

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca) Sygn. akt II KK 185/14 WYROK W IMIENIU RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 3 grudnia 2014 r. SSN Waldemar Płóciennik (przewodniczący) SSN Michał Laskowski SSN Eugeniusz Wildowicz (sprawozdawca)

Bardziej szczegółowo

Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r.

Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ IV kadencja Prezes Rady Ministrów RM 10-116-03 Druk nr 2783 Warszawa, 2 kwietnia 2004 r. Pan Marek Borowski Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Na podstawie art. 118

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje

REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje REGULAMIN SKLEPU INTERNETOWEGO I. Definicje Użyte w Regulaminie pojęcia oznaczają: 1. Klient osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie będącą osobą prawną, której przepisy szczególne

Bardziej szczegółowo

8. Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych.

8. Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. 8. Sprawy dotyczące ochrony danych osobowych. W sprawie o sygn. akt II SA/Wa 736/08 Wojewódzki Sad Administracyjny w Warszawie wyrokiem z dnia 19 sierpnia 2008 r. uchylił zaskarżoną decyzję i decyzję ją

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. infrastruktura badawcza SGH know-how Regulamin rezultat twórczy

Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. infrastruktura badawcza SGH know-how Regulamin rezultat twórczy Uchwała nr 344 Senatu SGH z dnia 24 czerwca 2015 r. zmieniająca uchwałę nr 76 Senatu SGH z dnia 27 marca 2013 r. w sprawie Regulaminu zarządzania prawami autorskimi, prawami pokrewnymi i prawami własności

Bardziej szczegółowo

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO

Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO Certyfikat REGULAMIN SERWISU INTERNETOWEGO 1. Niniejszy Regulamin określa ogólne warunki, zasady oraz sposób świadczenia usług drogą elektroniczną przez ND Polska sp zo.o. z siedzibą w Łodzi, za pośrednictwem

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097).

- o zmianie ustawy - Kodeks postępowania karnego (druk nr 1097). SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VII kadencja Prezes Rady Ministrów DSPA-140-24(4)/13 Warszawa, 18 kwietnia 2013 r. Pani Ewa Kopacz Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowna Pani Marszałek Przekazuję

Bardziej szczegółowo

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE

postępowanie w sprawach celnych PRAWO CELNE postępowanie w sprawach celnych pojęcie postępowania w sprawach celnych rozumieć można zorganizowany proces stosowania przepisów szeroko rozumianego prawa celnego [1] albo określony przez prawo ciąg działań

Bardziej szczegółowo

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej

WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej WEWNĘTRZNA PROCEDURA ANTYMOBBINGOWA obowiązująca w Zespole Szkół w Pisarzowej Podstawa prawna: 1. art. 55, art. 943 ustawy z 26 czerwca 1974 r. - Kodeks pracy (tekst jedn.: Dz.U. z 1998 r. nr 21, poz.

Bardziej szczegółowo

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ

Szkolenie biblioteczne cz. 4. CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ BIBLIOTEKA WYDZIAŁU KULTURY FIZYCZNEJ i PROMOCJI ZDROWIA Szkolenie biblioteczne cz. 4 CO NIECO o WŁASNOŚCI INTELEKTUALNEJ Przygotowała Beata Bekasz W Bibliotece Wydziału Kultury Fizycznej i Promocji Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski

Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa. Janusz Korzeniowski Zakres rozszerzony - moduł 35 Obywatel wobec prawa Opracowanie: Janusz Korzeniowski nauczyciel konsultant ds. edukacji obywatelskiej w Zachodniopomorskim Centrum Doskonalenia Nauczycieli 1 Spis slajdów

Bardziej szczegółowo

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna

Trybunał Sprawiedliwości orzekł, że dyrektywa w sprawie zatrzymywania danych jest nieważna Trybunał Sprawiedliwości Unii Europejskiej KOMUNIKAT PRASOWY nr 54/14 Luksemburg, 8 kwietnia 2014 r. Kontakty z Mediami i Informacja Wyrok w sprawach połączonych C-293/12 i C-594/12 Digital Rights Ireland

Bardziej szczegółowo

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO

WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Sąd Polubowny ds. Domen Internetowych Przy Polskiej Izbie Informatyki i Telekomunikacji Warszawa ul. Nowogrodzka 31 pok.103 Sygn.akt. 21/04/PA WYROK SĄDU POLUBOWNEGO Wydany w Krakowie dnia 18 lipca 2005

Bardziej szczegółowo

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych

Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych Art. 41. 1. Jeżeli ustawa nie stanowi inaczej: Rozdział 5 Przejście autorskich praw majątkowych 1. autorskie prawa majątkowe mogą przejść na inne osoby w drodze dziedziczenia lub na podstawie umowy, 2.

Bardziej szczegółowo

Stosunki prawne. PPwG

Stosunki prawne. PPwG Stosunki prawne PPwG Stosunki prawne Stosunek prawny - stosunek społeczny uregulowany prawem Art. 353 1 Kodeksu cywilnego Strony zawierające umowę mogą ułożyć stosunek prawny według swego uznania, byleby

Bardziej szczegółowo

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak

Warszawa, marca 2014 roku. RZECZPOSPOLITA POLSKA / Rzecznik Praw Dziecka. Marek Michalak Pan ZSRI5 OO/4/20 14/MM Marek Michalak Kwestię uregulowania treści wokandy sądowej określa zarządzenie Ministra Sprawiedliwości z 12 grudnia 2003 roku w sprawie organizacji i zakresu działania salą, w

Bardziej szczegółowo

Konflikty interesu i patologie służby publicznej - skrót KOMPENDIUM DO TESTU

Konflikty interesu i patologie służby publicznej - skrót KOMPENDIUM DO TESTU Konflikty interesu i patologie służby publicznej - skrót KOMPENDIUM DO TESTU tomasz.peciakowski@kul.pl MGR TOMASZ PECIAKOWSKI KONFLIKT INTERESÓW interes motyw pobudzający ludzkie działania, wartość, która

Bardziej szczegółowo

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( )

Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Ryzyko w Rozporządzeniu Rady Ministrów z dnia 12 kwietnia 2012r. w sprawie Krajowych Ram Interoperacyjności ( ) Dr inż. Elżbieta Andrukiewicz Przewodnicząca KT nr 182 Ochrona informacji w systemach teleinformatycznych

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13

Spis treści. Wykaz skrótów... 11. Wstęp... 13 Wykaz skrótów... 11 Wstęp... 13 ROZDZIAŁ I. Instytucje prawne regulujące sytuację dziecka w rodzinie... 17 1. Władza rodzicielska... 17 1.1. Rodzice... 17 1.2. Reprezentowanie małoletniego... 21 1.3. Zakres

Bardziej szczegółowo

Regulamin konkursu Małe ważne książeczki. Konkurs

Regulamin konkursu Małe ważne książeczki. Konkurs Regulamin konkursu Małe ważne książeczki 1 Konkurs Konkurs, o którym mowa w niniejszym Regulaminie (zwany dalej Konkursem ) jest skierowany do bibliotek publicznych mieszczących się na terenie Polski (zwanych

Bardziej szczegółowo

1. Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku Andrzej Podraza

1. Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku Andrzej Podraza Spis treści: Wprowadzenie Część I CYBERTERRORYZM WYMIAR POLITYCZNY 1. Cyberterroryzm jako wzrastające zagrożenie dla bezpieczeństwa międzynarodowego w XXI wieku Andrzej Podraza 1.1. Transformacja porządku

Bardziej szczegółowo

Mediacja w sprawach karnych

Mediacja w sprawach karnych Mediacja w sprawach karnych Etapy mediacji selekcja spraw i skierowanie sprawy do mediacji spotkanie mediatora osobno ze stronami wspólne spotkanie sprawcy i pokrzywdzonego w obecności mediatora kontrola

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO

Zagadnienia. Klasa III I. PRAWO Jednostka tematyczna 1. Prawo i systemy prawne 2. Rzeczpospolita Polska jako państwo prawa Zagadnienia Klasa III I. PRAWO normy prawne i ich charakter koncepcje budowy normy prawnej źródła norm prawnych

Bardziej szczegółowo

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM

POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Ministerstwo Sprawiedliwości POMOC PRAWNA W POSTĘPOWANIU KARNYM Co to jest? Jak z niej korzystać? Publikacja przygotowana dzięki wsparciu finansowemu Unii Europejskiej 2 Jesteś pokrzywdzonym, podejrzanym

Bardziej szczegółowo

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11

Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Uchwała z dnia 20 maja 2011 r., III CZP 14/11 Sędzia SN Jacek Gudowski (przewodniczący) Sędzia SN Irena Gromska-Szuster (sprawozdawca) Sędzia SN Marian Kocon Sąd Najwyższy w sprawie z powództwa Jerzego

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r

Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9...\:l.f. :<:.ę.~.j!.jr-..?q09 r - A)ZĄD powiat~ z K Dworze Mazowieckim N NoWym. O ul MazowIecka l... O 6 MazoWIeckI ns-100 Nowy w r Uchwała Nr..?R51.2.Q.Q.9.... Zarządu Powiatu w Nowym Dworze Mazowieckim z dnia..~.9....\:l.f. :

Bardziej szczegółowo

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne

Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym. recupero.pl. Postanowienia wstępne Regulamin giełdy wierzytelności na portalu internetowym recupero.pl Postanowienia wstępne Niniejszy regulamin giełdy wierzytelności, zwany dalej Regulaminem, został ustalony przez GREDAN Spółkę z ograniczoną

Bardziej szczegółowo

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska

POSTANOWIENIE. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski. Protokolant Jolanta Włostowska Sygn. akt III KK 362/14 POSTANOWIENIE Sąd Najwyższy w składzie: Dnia 4 marca 2015 r. SSN Barbara Skoczkowska (przewodniczący) SSN Jerzy Grubba (sprawozdawca) SSN Rafał Malarski Protokolant Jolanta Włostowska

Bardziej szczegółowo

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH

GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH GENERALNY INSPEKTOR OCHRONY DANYCH OSOBOWYCH dr Edyta Bielak-Jomaa Warszawa, dnia 12 maja 2016 r. DOLiS-033-133/16 Podsekretarz Stanu w Ministerstwie Spraw Wewnętrznych i Administracji w związku z zamieszczeniem

Bardziej szczegółowo

Rohlena przeciwko Czechom (wyrok 27 stycznia 2015 r., Wielka Izba, skarga nr 59552/08)

Rohlena przeciwko Czechom (wyrok 27 stycznia 2015 r., Wielka Izba, skarga nr 59552/08) Rohlena przeciwko Czechom (wyrok 27 stycznia 2015 r., Wielka Izba, skarga nr 59552/08) 1 Skazanie za przestępstwo ciągłe znęcania się nad osobą zamieszkującą wspólnie ze sprawcą Rohlena przeciwko Czechom

Bardziej szczegółowo

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl

PRAWA AUTORSKIE WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA INTERNET ZAGROŻENIA. www.mnadwokaci.pl WŁASNOŚĆ INTELEKTUALNA PRAWA AUTORSKIE INTERNET ZAGROŻENIA P RAWA A U T O R S K I E Czym są prawa autorskie? Przykłady naruszeń prawa autorskiego w Internecie Odpowiedzialność za naruszenie prawa autorskiego

Bardziej szczegółowo

Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn

Metodyka ujawniania i zwalczania asność intelektualn Metodyka ujawniania i zwalczania przestępstw pstw godzących we własnow asność intelektualn telektualną w sieciach telekomunikacyjnych i teleinformatycznych. Cedzyna 21 września 2007 podinsp. Dariusz Poniatowski

Bardziej szczegółowo

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23

Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego. Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 Spis treści Wykaz skrótów str. 15 Przedmowa str. 19 Część I Zagadnienia ogólne międzynarodowego prawa podatkowego Rozdział 1. Geneza międzynarodowego prawa podatkowego str. 23 1.1. Pierwsze międzynarodowe

Bardziej szczegółowo

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury...

Spis treści. Rozdział I. Władza rodzicielska. Przedmowa... Wykaz skrótów... Wykaz literatury... Przedmowa................................................ Wykaz skrótów............................................. Wykaz literatury............................................ XIII XV XIX Rozdział I.

Bardziej szczegółowo

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego

Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Pyt. 2 Pojęcie Prawa Gospodarczego Czym jest prawo publiczne? Czym jest prawo prywatne? Gdzie zaliczamy prawo gospodarcze? (metody, przedmiot, prawo interwencji, stosunki wertykalne i horyzontalne, określa

Bardziej szczegółowo

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY

PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY PROCEDURY POSTĘPOWANIA NAUCZYCIELI W SYTUACJACH KRYZYSOWYCH OBOWIĄZUJĄCE W II LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCYM W LEGNICY Do podejmowania działań interwencyjnych w sytuacjach kryzysowych w szkole zobowiązuje Rozporządzenie

Bardziej szczegółowo

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA

PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA PRAWO KARNE MATERIALNE POSTĘPOWANIE KARNE PRAWO KARNE WYKONAWCZE PRAWO KARNE SKARBOWE PRAWO WYKROCZEŃ POSTĘPOWANIE W SPRAWACH O WYKROCZENIA 1. Adwokat w postępowaniu przygotowawczym - przebieg czynności

Bardziej szczegółowo

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy.

- o zmianie ustawy - Kodeks karny skarbowy. SEJM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ VI kadencja Marszałek Senatu Druk nr 3858 Warszawa, 22 grudnia 2010 r. Pan Grzegorz Schetyna Marszałek Sejmu Rzeczypospolitej Polskiej Szanowny Panie Marszałku! Na podstawie

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ

KONWENCJA (NR 100) (Dz. U. z dnia 27 września 1955 r.) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ RZECZYPOSPOLITEJ LUDOWEJ Dz.U.55.38.238 KONWENCJA (NR 100) dotycząca jednakowego wynagrodzenia dla pracujących męŝczyzn i kobiet za pracę jednakowej wartości, przyjęta w Genewie dnia 29 czerwca 1951 r. (Dz. U. z dnia 27 września

Bardziej szczegółowo

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji

mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji mgr inż. Joanna Karczewska CISA, ISACA Warsaw Chapter Konsekwencje wyroku Trybunału Konstytucyjnego dla bezpieczeństwa informacji Wyrok Trybunału Konstytucyjnego 2 Warszawa, dnia 9 kwietnia 2015 r. WYROK

Bardziej szczegółowo

Mowa Nienawiści definicja problemu. Dominika Bychawska-Siniarska

Mowa Nienawiści definicja problemu. Dominika Bychawska-Siniarska Mowa Nienawiści definicja problemu Dominika Bychawska-Siniarska Definicja mowy nienawiści Różne typy negatywnych emocjonalnie wypowiedzi, wymierzonych przeciwko grupom lub jednostkom ze względu na domniemaną

Bardziej szczegółowo