Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006"

Transkrypt

1 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2 SPIS TRECI: OBJANIENIE POJ...4 WYKAZ SKRÓTÓW...22 ROZDZIAŁ I. CEL PROGRAMU I STRATEGIA JEGO OSIGNICIA...23 ROZDZIAŁ III. SYNTEZA Z OCENY EX-ANTE...27 PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOCI REGIONÓW...27 PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH29 PRIORYTET 3: ROZWÓJ LOKALNY...30 PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA...31 ROZDZIAŁ IV. OPIS PRIORYTETÓW I DZIAŁA...32 PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOCI REGIONÓW...32 DZIAŁANIE 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego...34 PODDZIAŁANIE Infrastruktura drogowa...37 PODDZIAŁANIE Infrastruktura transportu publicznego...39 DZIAŁANIE 1.2. Infrastruktura ochrony rodowiska...44 DZIAŁANIE 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna...52 PODDZIAŁANIE Regionalna infrastruktura edukacyjna...53 PODDZIAŁANIE Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia...56 DZIAŁANIE 1.4. Rozwój turystyki i kultury...61 DZIAŁANIE 1.5. Infrastruktura społeczestwa informacyjnego...68 DZIAŁANIE 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach...77 PRIORYTET 2. WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH...84 DZIAŁANIE 2.1. Rozwój umiej tnoci powizany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moliwoci kształcenia ustawicznego w regionie...88 DZIAŁANIE 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne...99 DZIAŁANIE 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzcych z rolnictwa DZIAŁANIE 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagroonych procesami restrukturyzacyjnymi DZIAŁANIE 2.5 Promocja przedsi biorczoci DZIAŁANIE 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy PRIORYTET 3. ROZWÓJ LOKALNY DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegajce restrukturyzacji DZIAŁANIE 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe PODDZIAŁANIE Rewitalizacja obszarów miejskich PODDZIAŁANIE Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsi biorstwa DZIAŁANIE 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

3 PODDZIAŁANIE Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie procesu wdraania ZPORR wydatki limitowane DZIAŁANIE 4.2. Wsparcie procesu wdraania ZPORR wydatki nielimitowane DZIAŁANIE 4.3. Działania informacyjne i promocyjne ROZDZIAŁ V. TABELE FINANSOWE ROZDZIAŁ VI. ZARZDZANIE FINANSOWE ROZDZIAŁ VII. AUDYT I KONTROLA ROZDZIAŁ VIII. PLAN PROMOCJI ROZDZIAŁ IX. SYSTEM WYMIANY DANYCH I INFORMACJI ROZDZIAŁ X. EWALUACJA ANEKS I KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ANEKS II MAPA OBSZARÓW WSPARCIA DO DZIAŁANIA 3.2 OBSZARY PODLEGAJCE RESTRUKTURYZACJI ANEKS III ZASADY KWALIFIKACJI WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁA ZPORR ANEKS IV ZASADY WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁA ZPORR

4 OBJANIENIE POJ Poj cie Akademia medyczna Analiza kosztów i korzyci [Cost-Benefit Analysis CBA] Analiza SWOT [SWOT analysis] Anulowanie zobowiza [Decommitments] Audyt Beneficjent Objanienie szkoła wysza lub wydział szkoły wyszej prowadzcy działalno dydaktyczn i badawcz w zakresie ochrony zdrowia Procedura oceny celowoci realizacji projektu poprzez porównywanie korzyci i kosztów. Metoda pozwalajca przeanalizowa atuty i słaboci regionu wobec szans i zagroe stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagroenia). Wycofanie przez Komisj Europejsk (KE) tej czci zobowizania, która nie została uregulowana przez płatno zaliczkow lub dla której KE nie otrzymała wniosku o płatno do koca drugiego roku po roku dokonania zobowizania. Efektem anulowania zobowiza jest zmniejszenie finansowego wkładu Wspólnoty o stosowne kwoty. Ogół działa, poprzez które uzyskuje si niezalen ocen funkcjonowania instytucji, legalnoci, gospodarnoci, celowoci, rzetelnoci; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrbn komórk, podporzdkowan bezporednio kierownikowi instytucji lub przez podmiot zewntrzny. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.nr 116, poz. 1206) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowoci prawnej, korzystajca z publicznych rodków wspólnotowych i publicznych rodków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust.7 [ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju]. W Priorytecie II i Działaniu 3.4 ZPORR Beneficjent pełni rol ostatecznego odbiorcy/projektodawcy w rozumieniu przepisów nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiajcego szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia nr 1260/1999 dotyczcego zarzdzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z r. ) W Priorytecie I, III (z wyjtkiem działania 3.4) oraz Priorytecie IV Beneficjent pełni rol Beneficjenta Kocowego w rozumieniu art. 9 (l) rozporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajcego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z ). Beneficjenci o których mowa w Priorytecie I oraz Priorytecie III (z wyjtkiem działania 3.4) konsumuj katalog Beneficjentów Kocowych o których mowa w załczniku do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 166, poz. 1745). 4

5 Poj cie Beneficjent kocowy [Final Beneficiary] Beneficjent ostateczny [Ultimate Beneficiary] Cel generalny [General objective] Cel horyzontalny [Horizontal objective] Cel operacyjny [Operational objective] Cel strategiczny [Strategic goal] Cele [Objectives] Cele polityki strukturalnej UE [EU structural policy objectives] Certyfikacja wydatków [Certification of expenditure] Objanienie Zgodnie z art. 9 (l) rozporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajcego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z ), to: instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie realizacji projektu. W przypadku programów pomocy (stosownie do art. 87 Traktatu WE i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez pastwa członkowskie) beneficjentami kocowymi s instytucje, które przyznaj pomoc. Osoba, instytucja lub rodowisko (grupa społeczna) bezporednio korzystajca z wdraanej pomocy. Beneficjentem ostatecznym jest Grupa docelowa o której mowa w załczniku do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 166, poz. 1745). Beneficjenci ostateczni konsumuj katalog Grup Docelowych o których mowa w załczniku do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 166, poz. 1745). Cel okrelajcy perspektyw, w której pomoc ma zosta udzielona, w tym ogóln strategi pomocy, a take niektóre cele szczegółowe. Jest wyznaczony dla wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego programu. Precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze działa, który słuy osigniciu celu szczegółowego. Cele te s przedstawiane w przeliczeniu na produkt (np. dostarczenie szkole dla długotrwale bezrobotnych). Cel okrelony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma si przyczyni realizacja projektu. Cele strategiczne s przedstawione w przeliczeniu na oddziaływanie (np. spadek stopy bezrobocia w grupie długotrwale bezrobotnych). Okrelenie w fazie wstpnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma przynie dane działanie o charakterze publicznym. Cele słuce osigniciu spójnoci społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. W latach s to: Cel 1 - promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opónionych w rozwoju. Cel 2 - wspieranie gospodarczej i społecznej restrukturyzacji obszarów, w których wystpuj problemy strukturalne. Cel 3 - rozwój polityki i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia. Weryfikacja formalna, merytoryczna i finansowa wniosków o płatno przeprowadzana przez instytucje uczestniczce we wdraaniu Programu, która koczony si powiadczeniem, e deklaracje wydatków przedstawianych KE s właciwe. Certyfikacja jest potwierdzeniem sprawdzenia wydatków pod wzgldem zgodnoci z umow, zasadami Programu i Uzupełnieniem Programu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz kwalifikowalnoci poniesionych wydatków ujtych we wniosku. 5

6 Poj cie Dobro publiczne Dokumenty programowe (operacyjne) [Programming (operational)documents] Dodatki do praktyk zawodowych Działanie [Measure] Efekt dwigni [Leverage effect] Efekt makroekonomiczny Efektywno (wykorzystania rodków) (Efficiency) EQUAL Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR} [European Regional Development Fund (ERDF)] Europejski Fundusz Społeczny (EFS) European Social Fund (ESF) Objanienie Poprzez dobro publiczne rozumie si dobro powszechnie dostpne, dostarczane w takiej samej iloci i takiej samej jakoci wszystkim konsumentom znajdujcym si w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura edukacyjna, infrastruktura słuby zdrowia, czyste powietrze, publiczna telewizja. Dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania rodków wstpnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisj Europejsk w ramach Funduszy Strukturalnych. Okrelaj w szczególnoci cele i główne kierunki wydatkowania rodków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie okrelonych zada oraz szacowan wielko i rozbicie rodków z uwzgldnieniem współfinansowania ze wszystkich osigalnych ródeł budetowych. Do dokumentów takich zaliczamy sektorowe i regionalne programy operacyjne oraz Narodowy Plan Rozwoju. Kwota wypłacana przez beneficjenta uczestnikom praktyk z tytułu udziału w programie praktyk zawodowych w wysokoci nie wyszej ni 50% minimalnego wynagrodzenia za prac. Grupa projektów realizujcych ten sam cel. Działanie stanowi etap poredni midzy priorytetem a projektem. Efekt, który zachodzi wówczas, gdy wraz z uruchomieniem rodków publicznych na realizacj pewnych działa wzrasta równie zaangaowanie sektora prywatnego w ich finansowanie. Efekt podany z punktu widzenia interwencji Funduszy Strukturalnych. Efekt, jaki wywiera realizacja programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych na podstawowe wskaniki makroekonomiczne. Kryterium ewaluacyjne porównujce wielko nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osigniciami programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania. Jedna z Inicjatyw Wspólnotowych, w ramach której wsparcie kierowane jest dla projektów majcych na celu współprac transnarodow słuc promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierównoci na rynku pracy. Inicjatywa ta finansowana jest z EFS. Jeden z Funduszy Strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów nalecych do Unii. EFRR współfinansuje realizacj Celów 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. W szczególnoci fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i rednim przedsibiorstwom. Jeden z Funduszy Strukturalnych, który współfinansuje realizacj Celu 3 na całym obszarze Unii Europejskiej, wspiera równie Cele 1 i 2. Ze rodków funduszu finansowane s głównie działania poprawiajce jako zasobów ludzkich oraz instytucji rynku pracy. Zadania Funduszu realizowane s w ramach piciu obszarów wsparcia. 6

7 Poj cie Objanienie Ewaluacja (programu) Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne problemy strukturalne. Ewaluacja całociowa (globalna) Ewaluacja kocowa [Ex-post evaluation] Ewaluacja okresowa [Mid-term evaluation] Ewaluacja wst pna [Ex-ante evaluation] Fundusz Spójnoci (Kohezji) [Cohesion Fund] Fundusze Strukturalne [Structural Funds] Podstawowe narzdzie stosowane w polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Przedmiotem ewaluacji globalnej jest cały program wspierany ze rodków pomocowych. Ewaluacja dokonywana po zakoczeniu realizacji programu, której głównym celem jest okrelenie jego długotrwałych efektów, w tym wielkoci zaangaowanych rodków, skutecznoci i efektywnoci pomocy. Głównym celem ewaluacji kocowej jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdraania danego programu, wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczcych kierunku polityki strukturalnej. Ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania programu. W przypadku programów strukturalnych przeprowadzana jest w połowie okresu programowania, a jej celem jest oszacowanie stopnia osignicia zakładanych celów w wietle wczeniej przeprowadzonej ewaluacji wstpnej (ex-ante), zwłaszcza pod wzgldem dostarczonych produktów i osignitych rezultatów oraz okrelenie trafnoci zamierze w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych. Wyniki ewaluacji okresowej słu ewentualnym modyfikacjom dokumentów programowych. Dostarczone za jej spraw informacje powinny by wykorzystane przy przygotowaniu programu na nastpny okres programowania. Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczciem realizacji programu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym celem ewaluacji wstpnej jest zwikszenie jakoci dokumentów programowych poprzez udział w procesie programowania podmiotu niezalenego od instytucji programujcej. Ewaluacja wstpna ma zapewni, i rodki przeznaczane na realizacj polityki zmniejszania rónic w poziomie rozwoju pomidzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej zostan wykorzystane w sposób gwarantujcy osignicie najlepszych efektów. Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nie nalecy do Funduszy Strukturalnych i wdraany na poziomie wybranych pastw, a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwinitych krajów poprzez budow wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony rodowiska o duym obszarze oddziaływania. Zasób finansowy UE umoliwiajcy pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drog interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składaj si: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR). 7

8 Poj cie Informacja zawodowa Objanienie udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz moliwociach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie ustnej, drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej. Zasady realizacji usług doradczych powinny wynika równie z właciwych regulacji krajowych dotyczcych kwestii zatrudnienia. Inicjatywy Wspólnoty [Community Initiatives] Innowacyjno Instytucje rynku pracy Instytucja Wdraajca [Implementing Authority] Instytucje zajmujce si monitorowaniem rynku pracy INTERREG Jednolity Dokument Programowy [Single Programming Document] Programy finansowane z Funduszy Strukturalnych, majce na celu rozwizanie problemów wystpujcych na terenie całej Unii Europejskiej. Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych ulegaj zmianom w zalenoci od zidentyfikowanych problemów majcych wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej. W latach s to: EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN. W tym okresie programowania w Polsce wdraane bd tylko Inicjatywy EQUAL i INTERREG. Zdolno przedsibiorstw do tworzenia i wdraania innowacji oraz faktyczna umiejtno wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno technicznych. Instytucje rynku pracy to: - publiczne słuby zatrudnienia, - Ochotnicze Hufce Pracy, - agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego -organizacje zwizków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, - organizacje pozarzdowe współpracujce z publicznymi słubami zatrudnienia. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizacj działania w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy z instytucj zarzdzajac. W Priorytecie II oraz działaniu 3.4 ZPORR Instytucja Wdraajca pełni rol Beneficjenta Kocowego w rozumieniu art. 9 (l) roporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajcego ogólne przepisy dotyczce funduszy strukturalnych. instytucje majce w swojej działalnoci okrelonej stosownymi dokumentami, zadania zwizane z prowadzeniem bada naukowych, analiz lub posiadaj dowiadczenie w prowadzeniu bada, analiz Inicjatywa Wspólnotowa finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, której celem jest wspieranie współpracy przygranicznej, midzynarodowej i midzyregionalnej zarówno na zewntrznych, jak i wewntrznych granicach Unii.. Zgodnie z rozporzdzeniem nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. jednolity dokument przyjty przez Komisj i zawierajcy t sam informacj, która jest zawarta w Podstawach Wsparcia Wspólnoty i Programie Operacyjnym. 8

9 Poj cie Jednostka monitorujcokontrolna Jednostki naukowe Kategoria interwencji [Category of intervention] Komisja Oceny Projektów Komitet monitorujcy [Monitoring Committee] Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK) Konserwacja zabytków Objanienie Jednostka współdziałajca z Instytucj Płatnicz odpowiedzialna za kontrol i monitorowanie wydatków w przekroju Funduszy Strukturalnych oraz systemu dostarczania pomocy. Jednostki naukowe to: - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, - Polska Akademia Umiejtnoci, - podstawowe, w rozumieniu szkół wyszych, jednostki - organizacyjne tych szkół prowadzce badania naukowe oraz prace rozwojowe w okrelonych dyscyplinach naukowych oraz jednostki organizacyjne okrelone w statutach wyszych szkół zawodowych, -szkoły wysze w zakresie prowadzonych w nich bada własnych, rozumianych jako badania naukowe i prace rozwojowe słuce rozwojowi kadry naukowej, - jednostki badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388z pón. zm. 1 ), - inne jednostki organizacyjne, prowadzce badania naukowe lub prace rozwojowe posiadajce osobowo prawn. Zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji Funduszy Strukturalnych, wchodzce w skład dziedziny działalnoci społeczno-gospodarczej. Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działa. Kategorie interwencji s wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozda dotyczcych Funduszy Strukturalnych i ich obcienia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczcych rónych polityk. Podmiot powoływany przez Instytucj Wdraajc. Ocena Komisji stanowi bdzie podstaw do ułoenia listy rankingowej projektów i rekomendacji projektów. Podmiot powoływany przez dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem jest zapobieenie jednostronnym ocenom, wypracowanie kryteriów i sposobu oceny programu, czstotliwoci i zakresu analiz czstkowych i kocowych. Dokument planistyczny okrelajcy przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki przestrzennej Polski. Dokument. stanowi podstaw dla programowania ponadlokalnych przedsiwzi publicznych, wpływajcych na przestrzenne zagospodarowanie kraju. Cały proces majcy na celu utrzymanie kondycji substancji zabytkowej (budynków i ich zespołów, obiektów archeologicznych, zabytków ruchomych, itp.) w niezmienionym stanie i ich zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewntrznymi. Konserwacja polega przede wszystkim na stosowaniu odpowiednich rodków chemicznych, zabezpieczajcych materiał, z którego zabytek jest wykonany, bd niewielkie wymiany tych fragmentów, które uległy zniszczeniu bd zuyciu. 1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U z 2002 r. Nr 74, poz 676, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz oraz Nr 240, poz

10 Poj cie Objanienie Kocowa data kwalifikowania wydatków [Final date for the eligibility of expenditure] Kontrakt wojewódzki Kontrola finansowa Kontrola na miejscu [Check on site] Kontrola wyrywkowa [Sample check] Korekta finansowa Wydatki kwalifikowalne ogółem Koszty ogółem Total cost Kryteria wyboru projektów [Project selection criteria] Kwalifikowalno wydatków [Eligibility (of expenditure)] Data okrelona w decyzji przyznajcej rodki z funduszy i odnoszca si do płatnoci dokonanych przez Beneficjentów. Instrument wspierania rozwoju regionalnego, w ramach którego samorzdy otrzymuj z budetu pastwa dotacje na wsparcie realizacji zada własnych, wynikajcych z wojewódzkich strategii i programów rozwoju wpisujcych si w cel i priorytety strategicznych dokumentów rzdowych. Mechanizmy i rodki zapewniajce prawidłowe funkcjonowanie procesu gromadzenia i dysponowania rodkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem. Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych przez fundusze strukturalne,w miejscu realizacji projektu. Kontrola obejmujca co najmniej 5% wszystkich kwalifikowalnych wydatków, dokonywana na reprezentatywnej próbie projektów. Korekta finansowa jest przeprowadzana po wykryciu indywidualnych bd systemowych nieprawidłowoci i polega na anulowaniu całoci lub czci wkładu Wspólnoty, który moe by ponownie wykorzystany, po konsultacjach z KE, w ramach innego projektu. Ogół kosztów, które kwalifikuj si do refundacji ze rodków Funduszy Strukturalnych, poniesionych w trakcie realizacji projektów oraz w trakcie wdraania, zarzdzania, monitorowania programów, w ramach których powysze projekty s realizowane. Łczny koszt planowanych działa lub operacji, obejmujcy zarówno koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne Okrelony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w Uzupełnieniu Programu, które musz spełni projekty, aby uzyska dofinansowanie ze rodków pomocowych. Kryteria dotyczce wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu oraz wdraania, monitorowania programu, których spełnienie warunkuje otrzymanie refundacji ich czci ze rodków Funduszy Strukturalnych. Kwantyfikacja Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania. LEADER Inicjatywa Wspólnoty polegajca na wsparciu dla projektów rozwoju obszarów wiejskich, w szczególnoci lokalnych przedsiwzi pilotaowych. Inicjatywa ta jest w całoci finansowana przez EAGGF. Memorandum Finansowe Umowa pomidzy Komisj Europejsk i krajem, bdcym adresatem pomocy, w ramach funduszy przedakcesyjnych i Funduszu Spójnoci wyznaczajca cele oraz zasig danego programu pomocowego. Podpisanie memorandum koczy faz programowania i rozpoczyna faz wdraania. 10

11 Poj cie Objanienie Model HERMIN Modernizacja obiektu budowlanego Makroekonomiczny instrument modelowania wpływu Funduszy Strukturalnych, który kładzie nacisk na długofalowe bodce wzrostu, jakie wynikaj z wpływajcych rodków WE, głównie poprzez inwestycje w kapitał ludzki (edukacja i systemy szkole) oraz popraw warunków produkcji (infrastruktura), co przyczynia si do zwikszenia wydajnoci i konkurencyjnoci. Główne załoenia tego modelu odnosz si do pozytywnych efektów podaowych jako rzeczywistych ródłach wzrostu poprawy wydajnoci i konkurencyjnoci gospodarki, których efekty ujawniaj si w dłuszym horyzoncie czasowym. Rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego podnoszca standard obiektu, która nie polega wyłcznie na odtworzeniu stanu pierwotnego Modernizacja sprz tu Działania majce na celu popraw parametrów technicznych istniejcego sprztu Monitorowanie finansowe Monitorowanie zarzdzania rodkami z Funduszy Strukturalnych przyznanymi na realizacj programów i projektów. Jest podstaw oceny sprawnoci ich wydatkowania. Monitorowanie rzeczowe Monitorowanie postpu realizacji programów i projektów poprzez system wskaników okrelonych w dokumentach programowych. Najlepsza dost pna Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologia [Best Available Technology (BAT)] technologii i metod prowadzenia danej działalnoci, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkoci emisyjnych, majcych na celu eliminowanie emisji, lub jeeli nie jest to praktycznie moliwe, ograniczenie emisji i wpływu na rodowisko jako cało. Narodowa strategia ochrony rodowiska na lata Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) National Strategy for Regional Development (NSRD) Narodowa strategia rozwoju transportu na lata Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich na lata Strategia przyjta przez Komitet Rady Ministrów do spraw Polityki Regionalnej i Zrównowaonego Rozwoju w dniu 27 lipca 2000 r. Zawiera główne cele zwizane z wdraaniem trwałego i zrównowaonego rozwoju w jego wymiarze ekologicznym. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego , dokument przyjty przez Rad Ministrów uchwał Nr 105 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego (M.P. Nr 43, poz. 851), okrelajcy uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez pastwo. Strategia, która okrela denie do osignicia równomiernego rozwoju transportu pod wzgldem technicznym, przestrzennym, gospodarczym, społecznym i rodowiskowym. Strategia przyjta przez Rad Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 r. Jest to strategia, która stanowi rozwinicie istniejcych ju dokumentów rzdowych, zakładajcych konieczno rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w najbliszych latach. Jej treci jest opis kierunków działa, jakie naley podj aby sprosta wyzwaniom rynku pracy. Idee zawarte w Strategii s zgodne z aktualnymi rezolucjami, zaleceniami i wytycznymi OECD i Unii Europejskiej w dziedzinie polityki zatrudnienia. 11

12 Poj cie Objanienie Narodowy Plan Rozwoju (NPR) [National Development Plan (NDP)] Nieprawidłowoci Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) Dokument programowy stanowicy podstaw planowania poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych, jak i zintegrowanych wieloletnich programów operacyjnych o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Zawiera propozycje celów, działa oraz wielkoci interwencji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnoci ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym pomidzy krajem akcesyjnym a Uni Europejsk. Na podstawie tego dokumentu kraj akcesyjny prowadzi uzgodnienia z Komisj Europejsk w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Wszelkie naruszenia przepisów prawa wspólnotowego lub krajowego wynikajce z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu zaangaowanego w realizacj projektu, które spowodowało lub mogło spowodowa szkod w ogólnym budecie Wspólnot lub w budetach, które s zarzdzane przez Wspólnoty, albo te w zwizku z nieuzasadnionym wydatkiem. Jednolity schemat podziału terytorialnego krajów Unii Europejskiej. NUTS jest piciostopniow klasyfikacj hierarchiczn, w której wyrónia si trzy poziomy regionalne (NUTS 1-3) oraz dwa poziomy lokalne (NUTS 4-5). Ze wzgldów praktycznych nomenklatura NUTS oparta jest przede wszystkim na podziałach administracyjnych istniejcych w krajach członkowskich. Klasyfikacja NUTS jest podstaw prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych i statystyki regionalnej w wymiarze społeczno-gospodarczym. W Polsce do przystpienia do UE funkcjonuje klasyfikacja NTS, w której do poziomu pierwszego zalicza si cały kraj, do poziomu NTS 2 16 nowych województw, do NTS 3 44 podregiony, do NTS powiatów i miast na prawach powiat oraz do NTS 5 poziomu zakwalifikowano gmin. Notyfikacja Poinformowanie Komisji Europejskiej według uzgodnionej procedury o udzielanej pomocy. Notyfikacja ma na celu stwierdzenie czy udzielana pomoc nie narusza warunków konkurencji midzy przedsibiorstwami na wolnym rynku europejskim. Notyfikacja umoliwia otrzymanie zgody na udzielenie pomocy publicznej dla przedsibiorstw po spełnieniu okrelonych kryteriów. Notyfikacja jest dokonywana przez Instytucj Zarzdzajc Programem w porozumieniu z Urzdem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Obszar wsparcia EFS [ESF policy fields] Rozporzdzenie nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego okrela priorytety EFS w ramach tzw. piciu obszarów wsparcia. Okrelaj one cele szczegółowe Funduszu zakres działa mogcych otrzyma wsparcie ze rodków Funduszu. Obejmuj one: - aktywn polityk rynku pracy, - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, - kształcenie ustawiczne, - doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsibiorczoci, - równo szans kobiet i mczyzn na rynku pracy. 12

13 Poj cie Ocena oddziaływania na rodowisko (OO) [Environmental Impact Assessment (EIA)] Oddziaływanie [Impact] Operacje O rozwojowa [Development axis] Panel Ekspertów [Panel of experts] Phare Program Spójno Gospodarcza i Społeczna (Phare SSG) [Phare Economic and Social Cohesion (Phare ESC)] PHARE-CBC [Cross Border Cooperation] Płatno [Payment[ Płatno okresowa [Interim payment] Płatno salda kocowego Płatno zaliczkowa [Payment on account] Pocztek okresu kwalifikowalnoci [Starting point for the eligibility of expenditure] Objanienie Badanie polegajce na okreleniu, opisie i ocenie bezporednich i porednich skutków danego przedsiwzicia dla: człowieka oraz komponentów rodowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania midzy tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; ocena wpływu rodowisko powinna by wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczcymi ochrony rodowiska naturalnego. Konsekwencje dla bezporednich adresatów po zakoczeniu ich udziału w projekcie lub po ukoczeniu danej inwestycji, a take porednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu. Projekt lub czynno podejmowana lub zlecana przez beneficjentów pomocy (synonim projektu). Grupa programów krajowych i programów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci realizujca główny cel Narodowego Planu Rozwoju. Zespół niezalenych ekspertów specjalizujcych si w dziedzinie bdcej przedmiotem oceny, którzy w oparciu o przedłoone dokumenty i dane oceniaj efekty programu lub projektu w kontekcie okrelonych kryteriów ewaluacyjnych. Program rozwoju regionalnego finansowany przez UE, bdcy jedn z czci Phare, który ma na celu zmniejszanie opónie i zrónicowa pomidzy regionami poprzez promowanie aktywnoci sektora produkcyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury. Program współpracy przygranicznej, słucy finansowaniu projektów, głównie inwestycyjnych, sytuowanych na granicach krajów Phare z pastwami członkowskimi Unii Europejskiej. Okrelona kwota w ramach pomocy, wypłacana przez Komisj Europejsk na konto Instytucji Płatniczej na podstawie wniosku o płatno. Płatno dokonywana przez Komisj Europejsk w trakcie realizacji programu, w celu refundacji wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomoc faktur lub dokumentów ksigowych o analogicznej wartoci dowodowej i powiadczonych przez Instytucj Płatnicz. Kocowa płatno dokonywana przez Komisj Europejsk po zakoczeniu programu, w celu refundacji wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomoc faktur lub dokumentów ksigowych o takiej samej wartoci dowodowej i powiadczonych przez Instytucj Płatnicz, pod warunkiem przedstawienia przez Instytucj Płatnicz sprawozdanieu kocowego z wdraania programu. Płatno dokonywana przez Komisj Europejsk po podjciu zobowizania finansowego na rzecz Instytucji Płatniczej w celu jak najszybszej refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjentów. Data stanowica punkt wyjcia do kwalifikowania wydatków do współfinansowania z funduszy pomocowych. Data ta odnosi si do płatnoci dokonywanych przez Beneficjentów.. 13

14 Poj cie Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) [Community Support Framework (CSF)] Polityka ochrony rodowiska Wspólnoty Europejskiej Pomoc publiczna [State aid] Objanienie Dokument przyjty przez Komisj Europejsk, w uzgodnieniu z danym pastwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłoonego Narodowego Planu Rozwoju przez pastwo członkowskie. Zawiera strategi i priorytety działa pastwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielko wkładu Funduszy i innych rodków finansowych. Dokument ten powinien by podzielony na priorytety i wdraany za pomoc jednego lub kilku programów operacyjnych. Polityka, której celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakoci rodowiska, przyczynianie si do ochrony zdrowia ludzkiego, a take zapewnienie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Ponadto wprowadzono podstawowe zasady w dziedzinie ochrony rodowiska. rodki publiczne przeznaczane na wspieranie podmiotów prowadzcych działalno gospodarcz, w szczególnoci w formie: dotacji, ulg podatkowych, dokapitalizowania, poyczek, kredytów oraz porcze lub gwarancji, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Pomoc jest udzielana ze rodków podmiotów publicznych (np. jednostek samorzdów terytorialnych) przez te podmioty lub za porednictwem innych podmiotów publicznych lub prywatnych wskazanych przez pastwo. W rozumieniu art TWE pomoc publiczna stwarza przewag ekonomiczn przedsibiorstwa, która przy równych warunkach działalnoci gospodarczej nie byłaby moliwa do osignicia. Pomoc strukturalna Forma współfinansowania projektów ze rodków Funduszy Strukturalnych. Pomoc zwrotna Forma udzielonego w ramach pomocy wkładu finansowego Wspólnoty we wdraanie programów lub projektów. Dotyczy głównie działa nastawionych na wsparcie przedsibiorczoci, w tym sektora małych i rednich przedsibiorstw, i ma na celu pobudzenie inwestycji sektora prywatnego (efekt dwigni). Powiadczenie zamkni cia (zakoczenia) pomocy Dokument sporzdzany przez niezalen jednostk w ramach Instytucji Płatniczej zawierajcy podsumowanie wniosków pokontrolnych z poprzednich lat, jak równie ocen rzetelnoci wniosku o płatno kocow oraz legalnoci i prawidłowoci transakcji dokonanych w okresie objtym pomoc. Porednictwo pracy Zasady realizacji porednictwa pracy powinny wynika z właciwych regulacji krajowych dotyczcych kwestii zatrudnienia. Publiczne Punkty Dost pu do Internetu [Public Internet Access Points] Pracujce osoby dorosłe W ramach ZPORR Publiczne Punkty Dostpu do Internetu (PIAP) charakteryzuj si nastpujcymi cechami: - łatwa dostpno, - powszechno wiadczenia usług ( otwarto dla wszystkich), -moliwo bezpłatnego lub po niezbyt wygórowanej cenie skorzystania z nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Osoby wykonujce prac na podstawie stosunku pracy, stosunku słubowego oraz umowy o prac nakładcz 14

15 Poj cie Projekty z zakresu dodatkowej działalnoci zblionej do rolnictwa Priorytet [Priority] Produkt Krajowy Brutto (PKB) [Gross Domestic Product (GDP)] Program operacyjny [Operational programme] Program operacyjny pomocy technicznej [Technical assistance operational programme] Programowanie [Programming] Projekt bliniaczy [Twinning project] Przebudowa Objanienie Projekty z zakresu dodatkowej działalnoci zblionej do rolnictwa to projekty, których zakres merytoryczny umoliwi uczestnikom projektu przygotowanie si do działalnoci inwestycyjnej zdefiniowanej w ramach Działania 2.4 Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych ródeł dochodów SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Zgodnie z rozporzdzeniem nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. jeden z priorytetów strategii, przyjtych w PWW (CSF) lub w pomocy; priorytetowi jest podporzdkowany wkład finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich rodków finansowych pastwa członkowskiego, jak równie zestaw sprecyzowanych celów. Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju, który jest sum wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków pastwa na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego. Zgodnie z art. 9f rozporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r dokument zatwierdzony przez Komisj Europejsk, w celu wykonania Podstaw Wsparcia Wspólnoty i składajcy si z jednolitego zestawienia priorytetów, zawierajcego rodki wieloletnie, które mog by wykonywane poprzez jeden lub kilka funduszy, jeden lub kilka innych istniejcych instrumentów finansowych oraz EBI. Zintegrowany program operacyjny oznacza program operacyjny finansowany przez wicej ni jeden fundusz; Szczególny program operacyjny finansujcy działania przygotowawcze, oceniajce i kontrolne, niezbdne do wdraania PWW (CSF) Zgodnie z art. 9 (a) rozporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu wdraania, na bazie wieloletniej współpracy, wspólnych działa Wspólnoty i pastw członkowskich dla osignicia okrelonych celów znajdujcy wyraz w przygotowaniu dokumentów programowych. Współpraca dwustronna w danej dziedzinie, bdcej przedmiotem projektu, pomidzy administracj kraju kandydujcego a wybran w drodze konkursu instytucj kraju członkowskiego UE. Zmiana układu funkcjonalnego istniejcego obiektu budowlanego mogca dotyczy zarówno elementów konstrukcyjnych, jak i wypełniajcych. 15

16 Poj cie Ramy Odniesienia Polityki Zatrudnienia Remont Refundacja wydatków Reimbursement of expenditure Region Region Rewaloryzacja zabytków Rezerwa wykonania Rezultaty Objanienie Dokument wyznaczajcy kontekst dla pomocy dotyczcej zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, okrelajcy zwizek z priorytetami wyznaczonymi przez Wspóln Ocen Załoe Polityki Zatrudnienia (JAP) oraz przez inne strategiczne dokumenty z obszaru polityki społecznej i rynku pracy. Dokument ten wykazuje spójno planowanych działa, które bd podejmowane w sektorze rozwoju zasobów ludzkich z polityk Rzdu, Europejsk Strategi Zatrudnienia i rozporzdzeniem nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 oraz Nr 96, poz. 959) naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowicych biecej konserwacji, przy czym dopuszcza si stosowanie wyrobów budowlanych innych ni uyto w stanie pierwotnym Zrekompensowanie przez Komisj Europejsk wydatków realizowanych w ramach pomocy po ich powiadczeniu przez instytucj płatnicz. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatnoci okresowych oraz płatnoci salda kocowego. Podporzdkowana bezporednio szczeblowi centralnemu jednostka terytorialna, posiadajca reprezentacj polityczn. W Polsce obecnie rol regionów pełni województwa. Rewaloryzacja polega przede wszystkim na poprawie wizualnych walorów zabytków, jak np. odnowienie fasad, pojedynczych elementów i detali, wprowadzenie stosownego owietlenia podkrelajcego walory estetyczne. W przypadku obszarów zabytkowych lub zespołu zabytków pojcie to oznacza take uporzdkowanie i harmonizacj przestrzeni zabytkowej. W przypadku zabytków archeologicznych rewaloryzacja moe polega midzy innymi na porzdkowaniu rolinnoci na stanowiskach o własnej formie krajobrazowej. Pojcie rewaloryzacji moe odnosi si take do wzmacniania innych wartoci zabytków, np. informacyjnych. Wówczas pojcie to moe odnosi si w szczególnoci do stosownego oznakowania zabytków, ustawiania tablic informacyjnych. rodki w wysokoci 4% ogólnej sumy przyznanej danemu krajowi członkowskiemu (regionowi) z Funduszy Strukturalnych na pocztku okresu programowania w ramach celów polityki strukturalnej UE. Słu do finansowego wspierania tych dokumentów programowych, które w oparciu o standardowy zestaw wskaników, uzgodnionych wczeniej pomidzy Komisj Europejsk a danym krajem członkowskim (regionem), wykazuj najlepsze wyniki jeli chodzi o stopie osignicia zakładanych celów, jako zarzdzania oraz postpy w finansowym wdraaniu. Bezporednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczaj informacji o zmianach, jakie nastpiły w wyniku wdroenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezporednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. 16

17 Poj cie Roboty budowlane dotyczce obiektu budowlanego Rozwój regionalny Rozwój zrównowaony [Sustainable Development] Sektorowe programy operacyjne [Sectoral operational programmes] Sieci TEN [Trans European Networks] SIMIK Skuteczno Effectiveness Sprawozdanie kocowe [Final report] Sprawozdanie roczne [Annual report] Sprawozdawczo [Reporting] Studium wykonalnoci [Feasibility study] Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych Objanienie Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane naley przez to rozumie budow a take prace polegajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjnoci i poziomu ycia mieszkaców, co przyczynia si do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Rozwój społeczno - ekonomiczny, zachowujcy cechy trwałoci w długim okresie oraz nie działajcy destrukcyjnie na rodowisko w którym zachodzi. Programy operacyjne przygotowywane i zarzdzane przez właciwe resorty centralne, realizujce zadania horyzontalne w odniesieniu do całych sektorów ekonomiczno-społecznych. Sie infrastruktury transportowej obejmujce połczenia transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne w ramach Unii. System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnoci. SIMIK jest instrumentem wspierajcym monitorowanie i zarzdzanie zarówno PWW i programami operacyjnymi, jak i poszczególnymi projektami. Przez skuteczno naley rozumie skuteczno realizacji celów przez program, ocenia si j na przykład przez porównanie tego, co zostało zrobione, z tym co było pierwotnie zaplanowane. Sprawozdanie dotyczce wdraanej pomocy, które powinno by przedłoone KE w cigu szeciu miesicy od ostatniej płatnoci dokonanej przez instytucj płatnicz, zawierajce informacje nt. postpu osignitego w odniesieniu do spójnoci gospodarczej i społecznej oraz wkładu Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójnoci, EIB i innych instrumentów finansowych w tym zakresie. Sprawozdanie z realizacji programu lub projektów przedkładane instytucji płatniczej przez instytucj zarzdzajc rodkami w ramach pomocy wieloletniej. Sprawozdanie roczne składane jest KE w cigu szeciu miesicy od zakoczenia kadego roku kalendarzowego. Sprawozdawanie przez instytucj zarzdzajc postpu z wdraania programu lub projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych. Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujce, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; studium powinno stanowi plan projektu; musz w nim zosta okrelone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdraania, a wic uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz zwizane ze rodowiskiem naturalnym; studium wykonalnoci pozwala na okrelenie rentownoci finansoweji ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu. wiadczenie pomocy materialnej na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich, znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej i studentów z terenów zmarginalizowanych, znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej. 17

18 Poj cie Objanienie Subsydiowane zatrudnienie Szacunkowy rozkład asygnowanych zobowiza [Indicative breakdown of the commitment appropriations] Szkolenia Refundowanie czci kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe przez przedsibiorców zatrudniajcych rolników i domowników chccych podj zatrudnienie w sferze pozarolniczej lub osoby zagroone utrat zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych. Rodzaj planu finansowego, wyszczególniajcego dla kadego Priorytetu i roku finansowy wkład kadego Funduszu w dane działania lub operacje. Plan ten tworzy si na etapie przygotowywania dokumentów programowych. pozaszkolne zajcia edukacyjne majce na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, w tym umiejtnoci poszukiwania pracy. Szkoła wysza Jednostka działajca na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 roku o szkolnictwie wyszym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó.zm. 2 ) oraz jednostka działajca na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyszych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz.590 z pó.zm. 3 ). rodki pokrewne do rodków publicznych Umowa bliniacza [Twinning covenant] URBAN Usługi doradcze rodki znajdujce si w dyspozycji podmiotów realizujcych projekty przyczyniajce si do zapewniania dobra publicznego lub poprawy istniejcego dobra publicznego. W sprawozdawczoci rodki te bd traktowane jako element kategorii inne rodki publiczne. Umowa pomidzy partnerami dotyczca współpracy w ramach projektu bliniaczego. Inicjatywa Wspólnoty polegajca na udzielaniu wsparcia dla projektów majcych na celu gospodarcz i społeczn regeneracj miast i obszarów miejskich znajdujcych si w kryzysie w celu promowania zrównowaonego rozwoju obszarów miejskich. Inicjatywa Wspólnoty w całoci finansowana jest przez EFRR. Udzielanie porad ułatwiajcych wybór zawodu, zmian kwalifikacji, podwyszenie kwalifikacji, podjcie lub zmian zatrudnienia oraz podjcie działalnoci gospodarczej, w których wykorzystywane s standaryzowane metody dotyczce w szczególnoci badania zainteresowa i uzdolnie zawodowych. Zasady realizacji usług doradczych powinny wynika równie z właciwych regulacji krajowych dotyczcych kwestii zatrudnienia. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz inr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 111, poz i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz i Nr 213, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz i Nr 152, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 Nr 120, poz i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz i Nr 213, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959,Nr 116, poz i Nr 152, poz

19 Weryfikacja [Verification] Poj cie Wniosek/aplikacja Wniosek o płatno Wykonywanie robót remontowych drogi Wskaniki [Indicators] Wskaniki bazowe [Baseline indicators] Wskaniki wpływu, oddziaływania [Impact indicators] Wskaniki podstawowe [Core indicators] Wskaniki produktu [Output indicators] Wskaniki programu [Programme indicators] Objanienie Działania podejmowane przez instytucje uczestniczce we wdraaniu Programu w celu sprawdzenia wniosku o płatno pod wzgldem formalnym, merytorycznym i finansowym. Kolejne instytucje zaangaowane we wdraanie Programu dokonuj sprawdzenia wydatków ujtych we wniosku pod wzgldem zgodnoci z umow o dofinansowanie, zasadami Programu i Uzupełnieniem Programu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz kryteriami kwalifikowalnoci kosztów. Standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze rodków pomocowych. Zakres informacji zawartych we wniosku obejmuje: informacje o instytucji zgłaszajcej wniosek, informacje na temat projektu, charakterystyka działa podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane dokumenty w formie załczników. Wniosek o refundacj wydatków/o rozliczenie projektu składany w celu refundacji/rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomoc faktur lub dokumentów ksigowych o równowanej wartoci dowodowej i powiadczonych przez Instytucj Płatnicz Przywracanie pierwotnego stanu drodze zmierzajce do zwikszenia bezpieczestwa i wygody ruchu. Miara celów, jakie maj zosta osignite, zaangaowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczcych ochrony rodowiska). Wskaniki opisujce sytuacj społeczno-gospodarcz na obszarze realizacji projektu, mierzone przed rozpoczciem oraz w trakcie jego wdraania, w celu oszacowania zachodzcych zmian, nie wynikajcych jednake z realizacji inwestycji. Wskaniki odnoszce si do skutków danego programu wykraczajcych poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuacj społeczno-gospodarcz w pewnym okresie od zakoczenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawi si po pewnym okresie czasu, niemniej jednak s bezporednio powizane z podjtym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczce szerszej populacji. Zestaw wskaników bazujcych na standardach unijnych, zalecanych do stosowania beneficjentom rodków uruchamianych w ramach Funduszy Strukturalnych. Wskaniki odnoszce si do działalnoci. Liczone s w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długo zbudowanej drogi, ilo firm, które uzyskały pomoc itp.). Wskaniki ustalone przed, lub we wczesnej fazie wdraania projektu, w celu monitorowania wdraania programu oraz oceny jego wykonania w odniesieniu do wczeniejszych celów. Do wskaników tych zaliczamy wskaniki wkładu, wskaniki produktu, wskaniki rezultatu oraz wskaniki oddziaływania. 19

20 Poj cie Objanienie Wskaniki rezultatu [Result indicators] Wskaniki wkładu Input indicators Wspólna Ocena Załoe Polskiej Polityki Zatrudnienia (WOZPPZ) [Joint Assessment of Employment Priorities in Poland (JAP)] Współczynnik urbanizacji [Urban rate] Współfinansowanie ze ródeł krajowych Wskaniki odpowiadajce bezporednim z natychmiastowych efektów wynikajcych z programu. Dostarczaj one informacji o zmianach np. zachowania, pojemnoci lub wykonania, dotyczcych beneficjentów. Takie wskaniki mog przybiera form wskaników materialnych (skrócenie czasu podróy, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwikszenie si rodków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu) Wskaniki odnoszce si do budetu przydzielonego dla kolejnych poziomów wsparcia. Wskaniki te s wykorzystywane przy monitorowaniu postpu w odniesieniu do (rocznych) zobowiza i płatnoci z funduszy dostpnych dla kadej operacji, działania lub programu w odniesieniu do jego kosztów. Dokument skupiajcy si na podstawowych wyzwaniach w dziedzinie zatrudnienia. Te wyzwania polegaj, po pierwsze, na uznaniu, e rynek pracy powinien odzwierciedla potrzeby dynamicznej gospodarki rynkowej, stanowicej cz Jednolitego Rynku, w szczególnoci potrzeb posiadania mobilnych, łatwo przystosowujcych si i wykwalifikowanych pracowników. Drugim wyzwaniem jest kreowanie polityki i posiadanie odpowiednich instytucji, wspierajcych rozwój elastycznego rynku. Do priorytetów oceny nale: - dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, - restrukturyzacja rynku pracy, - aktywna polityka rynku pracy i jej wdroenie, - przygotowanie do wdraania Europejskiego Funduszu Społecznego Udział ludnoci miejskiej w ogólnej liczbie ludnoci kraju. Wkład rodków krajowych do programów lub projektów realizowanych przy udziale rodków pomocowych. Wst pne studium wykonalnoci Zamówienia publiczne [Public procurement] Studium, przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, w którym definiuje si wszystkie potencjalne problemy, ocenia si alternatywne rozwizania, po czym wybiera si preferowane rozwizanie w oparciu o kryterium trwałoci projektu. Zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówie publicznych (Dz.U nr 19 poz.177 z pón. zm. 4 ) naley przez to rozumie umowy odpłatne zawierane midzy zamawiajcym a wykonawc, których przedmiotem s usługi, dostawy lub roboty budowlane. 4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1537, Nr 145, poz

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP)

Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) str. 1 Załcznik Nr 1 Programy i projekty badawczo-rozwojowe oraz inwestycje współfinansowane ze rodków strukturalnych (działanie 1.4 SPO-WKP) Działanie 1.4 Wzmocnienie współpracy midzy sfer badawczo-rozwojow

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA KARTY PROJEKTU W KONKURSIE NA NAJLEPSZY PROJEKT Rubryka 1 Nazwa programu operacyjnego. W rubryce powinien zosta okrelony program operacyjny, do którego składany jest dany projekt.

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 WZÓR Załcznik nr 6 MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.5:

Bardziej szczegółowo

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne

Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Konferencja inaugurująca Zintegrowany Program Operacyjny Rozwoju Regionalnego w Województwie Śląskim Katowice, 18 maja 2004 Materiały konferencyjne Członkostwo w Unii Europejskiej daje ogromne szanse regionom,

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny

Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny PROJEKT Uchwała Nr Rady Miasta Rejowiec Fabryczny z dnia w sprawie programu współpracy Miasta Rejowiec Fabryczny z organizacjami pozarzdowymi oraz podmiotami, o których mowa w art. 3 ust. 3 ustawy o działalnoci

Bardziej szczegółowo

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE

Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE Regulamin uczestnictwa w systemie patronatu Ministerstwa Gospodarki i Pracy w zakresie szkole na temat instrumentów polityki strukturalnej UE I. Przepisy ogólne 1 1. Regulamin okrela zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006

Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Załcznik nr 5 WZÓR MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY Sektorowy Program Operacyjny Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 Wniosek o dofinansowanie realizacji projektu w ramach działania 1.4:

Bardziej szczegółowo

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko

Polityka regionalna Unii Europejskiej. mgr Ewa Matejko Polityka regionalna Unii Europejskiej mgr Ewa Matejko Polityka regionalna w UE Dlaczego polityka regionalna? Cele polityki regionalnej Fundusze Strukturalne i Fundusz Spójności Zasady działania funduszy

Bardziej szczegółowo

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA

RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA Projekt z dnia 22.03.2006 Załcznik do uchwały Nr Rady Ministrów z dnia r. RZDOWY PROGRAM WYRÓWNYWANIA WARUNKÓW STARTU SZKOLNEGO UCZNIÓW W 2006 r. WYPRAWKA SZKOLNA 1 Wstp Rzdowy program wyrównywania warunków

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r.

ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001. z dnia 12 stycznia 2001 r. ROZPORZDZENIE KOMISJI (WE) NR 69/2001 z dnia 12 stycznia 2001 r. w sprawie zastosowania art. 87 i 88 Traktatu WE w odniesieniu do pomocy w ramach zasady de minimis KOMISJA WSPÓLNOT EUROPEJSKICH, uwzgldniajc

Bardziej szczegółowo

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy

Informacja i Promocja. Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Informacja i Promocja Mechanizm Finansowy EOG Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. Wstp... 3 2. Ogólne działania informacyjno - promocyjne... 3 3. Działania informacyjno-promocyjne projektu... 4

Bardziej szczegółowo

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania;

3) formy zabezpieczenia zwrotu otrzymanych rodków, o których mowa w pkt 1, w przypadku naruszenia warunków umowy dotyczcej ich przyznania; Na podstawie art. 12a ust. 3 ustawy z dnia 27 sierpnia 1997 r. o rehabilitacji zawodowej i społecznej oraz zatrudnianiu osób niepełnosprawnych (Dz. U. Nr 123, poz. 776, z pón. zm.) zarzdza si, co nastpuje:

Bardziej szczegółowo

1. Definicja i cel audytu zewntrznego

1. Definicja i cel audytu zewntrznego Wytyczne Instytucji Zarzdzajcej ZPORR na temat audytu zewntrznego projektów realizowanych w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (z wyłczeniem projektów realizowanych w ramach

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU.

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. Załcznik Nr 1 do Uchwały Nr 202/XXI/2004 Rady Powiatu w Kłobucku z dnia 23 listopada 2004 roku PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU KŁOBUCKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI W 2005 ROKU. I. Wstp do załoe rocznego

Bardziej szczegółowo

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.)

USTAWA. z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Dz.U.98.108.685 2000.07.15 zm. Dz.U.00.48.550 USTAWA z dnia 17 lipca 1998 r. o poyczkach i kredytach studenckich. (Dz. U. z dnia 21 sierpnia 1998 r.) Art. 1. 1. Studenci szkół wyszych, o których mowa w

Bardziej szczegółowo

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2

Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko Polskiego Programu Współpracy Tomasz Dylg Instytucja Poredniczca 1 Kwalifikowalno wydatków dla projektów w ramach Priorytetu 2 Szwajcarsko

Bardziej szczegółowo

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r.

1. Wstp. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Załcznik nr.1 do uchwały Nr XXXII/259/05 Rady Powiatu w Krasnymstawie z dnia 24 listopada2005r. Wieloletni program współpracy samorzdu Powiatu Krasnostawskiego z organizacjami pozarzdowymi oraz z podmiotami

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA

SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza współfinansowana przez Uni Europejsk ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Mazowieckiego 2007-2013" SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach

Ministerstwo Rolnictwa i. Rozwoju Wsi. Rozwój Obszarów Wiejskich w latach Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Rozwój Obszarów Wiejskich w latach 2007-2013 UE - 25 Wybrane elementy potencjału rolnictwa w 2005 r. Polska Odsetek ludnoci zamieszkałej na wsi 23,7 38,6 Struktura

Bardziej szczegółowo

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008.

Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Załcznik Nr 1 do uchwały Nr XIV/129/08 Rady Gminy Michałowo z dnia 11 stycznia 2008r. Program Współpracy Gminy Michałowo z Organizacjami Pozarzdowymi na rok 2008. Wprowadzenie Aktywna działalno organizacji

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r.

Uchwała Nr XXVIII/266/2008 Rady Miejskiej w Jarocinie z dnia 16 czerwca 2008 r. Uchwała Nr XXVIII/266/2008 z dnia 16 czerwca 2008 r. w sprawie okrelenia warunków i trybu wspierania, w tym finansowego, rozwoju sportu kwalifikowanego przez Gmin Jarocin. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt.15,

Bardziej szczegółowo

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach

Procedura rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Zał. do Zarzdzenia Nr 58/05 Starosty Kieleckiego z dnia 30 grudnia 2005 r. w sprawie wprowadzenia procedury rekrutacji pracowników do Starostwa Powiatowego w Kielcach Procedura rekrutacji pracowników do

Bardziej szczegółowo

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w

W ramach podstawowej działalnoci operacyjnej projekt przewiduje uporzdkowanie zasad finansowania, w aspekcie kwalifikowania przychodów i kosztów, w UZASADNIENIE Projekt rozporzdzenia Rady Ministrów w sprawie szczegółowych zasad gospodarki finansowej uczelni publicznych stanowi wykonanie delegacji ustawowej wynikajcej z art. 105 ustawy z dnia 27 lipca

Bardziej szczegółowo

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO

Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO Załcznik 29 UMOWA NR... O PRZYZNANIE PODSTAWOWEGO WSPARCIA POMOSTOWEGO w ramach Priorytetu VI PO KL- Rynek pracy otwarty dla wszystkich Działania 6.2 Wsparcie oraz promocja przedsibiorczoci i samozatrudnienia

Bardziej szczegółowo

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005

Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Nadwyka operacyjna w jednostkach samorzdu terytorialnego w latach 2003-2005 Warszawa, maj 2006 Spis treci Wprowadzenie...3 Cz I Zbiorcze wykonanie budetów jednostek samorzdu terytorialnego...7 1. Cz operacyjna...7

Bardziej szczegółowo

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów

Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Słownik pojęć związanych z wdrażaniem EFS i realizacją projektów Audyt Ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności;

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH FUNDUSZE STRUKTURALNE NA LATA 2007-2013 ŹRÓDŁEM DOFINANSOWANIA SAMORZĄDÓW I ICH JEDNOSTEK ORGANIZACYJNYCH

Bardziej szczegółowo

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r.

Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Działalno Powiatowego Urzdu Pracy w Zawierciu za okres: od listopada 2002r. do lipca 2006r. Poziom bezrobocia w powiecie zawierciaskim w ostatnich 4 latach oscylował na poziomie 22-24% przyjmujc dane z

Bardziej szczegółowo

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci

KARTA OCENY MERYTORYCZNEJ W RAMACH PROJEKTU PIERWSZY BIZNES AKTYWIZACJA LOKALNEJ SPOŁECZNOCI. Deklaracja bezstronnoci i poufnoci Owiadczam, e: Nr wniosku Imi i nazwisko Kandydata/tki Imi i nazwisko Oceniajcego Imi i nazwisko Kandydata/tki Załcznik nr 5 do Regulaminu rekrutacji do Projektu PIERWSZY BIZNES aktywizacja lokalnej społecznoci

Bardziej szczegółowo

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA

PRIORYTETY I DZIAŁANIA EFS PROPOZYCJA Tablica Działania EFS w ramach SOP Działanie (obszar interwencji) 1.1. Rozwój i modernizacja instrumentów i instytucji rynku 1.2. Wspieranie młodzieży poszukującej zarządzająca (Managing authority) EFS

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2005 r., 12 maja 2005 r.

Bardziej szczegółowo

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku.

Ubiegajcy si o dofinansowanie wypełnia wyłcznie białe pola wniosku. PW/S-02 Instrukcja wypełnienia wniosku o dofinansowanie projektu w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich w zakresie

Bardziej szczegółowo

System programowania strategicznego w Polsce

System programowania strategicznego w Polsce System programowania strategicznego w Polsce Dr Piotr Żuber Dyrektor Departamentu Koordynacji Polityki Strukturalnej Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Warszawa, listopad 2007 r. 1 Podstawowe zalety programowania

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 2013 Działanie anie 8.3. Przeciwdziałanie anie wykluczeniu cyfrowemu einclusion Dotacje na innowacje Inwestujemy w Wasz przyszło Szkolenie finansowane

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW 1) z dnia r. w sprawie rejestru podmiotów wykluczonych z moliwoci otrzymania rodków przeznaczonych na realizacj programów finansowanych z udziałem rodków europejskich Na

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ

WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ WNIOSEK O WPIS ZAKŁADU DO REJESTRU ZAKŁADÓW PODLEGAJCYCH URZDOWEJ KONTROLI ORGANÓW PASTWOWEJ INSPEKCJI SANITARNEJ... (miejscowo, data) Pastwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w... Na podstawie art. 64 ust.

Bardziej szczegółowo

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL

BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ W LATACH 2004/2005 PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EFS DZIAŁANIE 1.2A I 1.3A SPO RZL CZERWIEC 2005 Europejski Fundusz Społeczny (EFS) jest jednym z czterech

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych

REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych REGULAMIN Konkursu Dotacji dla organizacji pozarzdowych na działania promocyjno-informacyjne dotyczce wdraania funduszy strukturalnych Ministerstwo Gospodarki i Pracy ogłasza Konkurs Dotacji dla organizacji

Bardziej szczegółowo

Ułatwianie startu młodym rolnikom

Ułatwianie startu młodym rolnikom Program Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata 2007-2013 (PROW 2007-2013) Ułatwianie startu młodym rolnikom Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006

Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006 (tekst jednolity uwzględniający zmiany przyjęte przez Komitet Monitorujący ZPORR w dniu 17 marca 2006 r. 1) oraz 14 czerwca

Bardziej szczegółowo

Polska w Onii Europejskiej

Polska w Onii Europejskiej A/452928 Polska w Onii Europejskiej - wybrane polityki sektorowe Wydawnictwo SGGW Warszawa 2004 Spis treści Wstęp 9 1. CHARAKTERYSTYKA PORÓWNAWCZA GOSPODAREK POLSKI I UNII EUROPEJSKIEJ 11 1.1. Dynamika

Bardziej szczegółowo

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007 Załcznik Do Uchwały Nr... Rady Powiatu Opolskiego z dnia...2007r. PROGRAM WSPÓŁPRACY POWIATU OPOLSKIEGO Z ORGANIZACJAMI POZARZDOWYMI ORAZ PODMIOTAMI PROWADZCYMI DZIAŁALNO POYTKU PUBLICZNEGO NA ROK 2007

Bardziej szczegółowo

Tworzenie programów w Unii Europejskiej

Tworzenie programów w Unii Europejskiej Tworzenie programów w Unii Europejskiej Fundusze unijne w okresie programowania 2007-2013 Plan Programowanie na poziomie Unii Europejskiej Strategiczne Wytyczne Wspólnoty Cele polityki spójności Wymagania

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE PRZYGOTOWANIA ZAWODOWEGO U PRACODAWCY I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1.Nazwa i adres pracodawcy... 2.

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie...

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i (rednich Przedsi)biorstw... 9. Streszczenie... SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i (rednich Przedsi)biorstw... 9 Streszczenie... 11 1. Zmiany makroekonomiczne w Polsce w latach

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ. z dnia 9 lutego 2000 r. Dz.U.00.12.146 2001-12-08 zm. Dz.U.01.134.1511 1 ROZPORZDZENIE MINISTRA PRACY I POLITYKI SPOŁECZNEJ z dnia 9 lutego 2000 r. w sprawie szczegółowych zasad prowadzenia porednictwa pracy, poradnictwa zawodowego,

Bardziej szczegółowo

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów

7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów 7 Kroków do otrzymania refundacji poniesionych kosztów KROK 1 ZAPOZNAJ SI Z PRZEPISAMI PRAWA I DOKUMENTAMI Akty prawne dotyczce kwalifikowalnoci wydatków w ramach EFRR znajduj si w nastpujcych rozporzdzeniach:

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006

Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich, 2004-2006 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Rolnictwa i Rozwoju Wsi z dnia 8 wrzenia 2004 r. (poz. 2117) Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Uzupełnienie Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja

Bardziej szczegółowo

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI

SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI SYSTEM ZARZDZANIA I KONTROLI FUNDUSZU SPÓJNOCI WYTYCZNE DOTYCZCE OPRACOWANIA CIEEK AUDYTU ORAZ JEDNOLITEGO FORMATU ICH PREZENTACJI Ministerstwo Gospodarki i Pracy Departament Koordynacji Funduszu Spójnoci

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice

POWIATOWY URZD PRACY ul. Zdziczów Kozienice BIULETYN INFORMACYJNY PODSUMOWUJCY REALIZACJ PROJEKTÓW WSPÓŁFINANSOWANYCH Z EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO START DO KARIERY - DZIAŁANIE 1.2A ORAZ DZI BIERNI JUTRO AKTYWNI DZIAŁANIE 1.3A ul. Zdziczów

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne Załcznik do Uchwały Nr XXXII/23/06 Rady Powiatu w Kielcach z dnia 28 kwietnia 2006 r. STATUT Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Kielcach Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie

Bardziej szczegółowo

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego.

KONFERENCJA. Gdańsk 29.05.2014. Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. KONFERENCJA Gdańsk 29.05.2014 Konferencja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego. 2004-2013 95 435 138 PLN 109 222 205 PLN 403 287 141 PLN 607 944 484

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ II PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW JAK UBIEGA SI O RODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO...

ROZDZIAŁ II PROCEDURA WYBORU PROJEKTÓW JAK UBIEGA SI O RODKI EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO... Wrzesie 2005 SPIS TRECI DEFINICJE i WYKAZ UYWANYCH SKRÓTÓW...3 PODSTAWY PRAWNE...5 WYKAZ UYWANYCH SKRÓTÓW...6 WPROWADZENIE...6 ROZDZIAŁ I PODSTAWY PROGRAMOWE EUROPEJSKIEGO FUNDUSZU SPOŁECZNEGO...7 1. EUROPEJSKA

Bardziej szczegółowo

Rozdział 1 Przepisy ogólne

Rozdział 1 Przepisy ogólne ROZPORZDZENIE MINISTRA FINANSÓW z dnia 17 listopada 1998 r. w sprawie ogólnych warunków obowizkowego ubezpieczenia odpowiedzialnoci cywilnej podmiotu przyjmujcego zamówienie na wiadczenia zdrowotne za

Bardziej szczegółowo

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu

Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu Wojewódzki Urząd Pracy w Poznaniu PYTANIA ZGŁASZANE W TRAKCIE SPOTKANIA INFORMACYJNEGO W RAMACH DOKUMENTACJI KONKURSOWEJ Z PODDZIAŁANIA 6.1.1 PO KL (konkurs zamknięty nr 1/PO KL/6/E.1.1/12 na projekty

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. Projekt z dnia 8 listopada 2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI NARODOWEJ 1) z dnia... 2006 r. w sprawie warunków i sposobu wykonywania przez przedszkola, szkoły i placówki publiczne zada umoliwiajcych

Bardziej szczegółowo

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu sporzdzanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006:

Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu sporzdzanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006: Instrukcja wypełniania sprawozdania z realizacji projektu sporzdzanego w ramach Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006: współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego,

Bardziej szczegółowo

! "#$!%&'(#!) "34! /(5$67%&'8#!)

! #$!%&'(#!) 34! /(5$67%&'8#!) 3 4! " #"$ % # " &# & ' & & (! " % &$ #) * & & &*## " & + # % &! & &*),*&&,) &! "& &-&. && *# &) &!/ & *) *&" / &*0 & /$ % &&, # ) *&")",$&%& 1&&2& 3 '! "#$!%&'(#!) % *+ +, - (. /0 *1 ", + 2 + -.-1- "34!

Bardziej szczegółowo

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH

WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH ......dnia... (piecz firmowa zakładu pracy) POWIATOWY URZD PRACY W MALBORKU WNIOSEK O ZORGANIZOWANIE STAU DLA OSÓB BEZROBOTNYCH I. DANE DOTYCZCE PRACODAWCY: 1. Nazwa i adres pracodawcy... 2. Miejsce prowadzenia

Bardziej szczegółowo

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE

STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE STAROSTWO POWIATOWE w KIELCACH - POZRON - SPRAWOZDANIE Z realizacji zada przez Powiatowy Orodek Zatrudnienia i Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2005r. Kielce stycze

Bardziej szczegółowo

Programowanie polityki strukturalnej

Programowanie polityki strukturalnej Fundusze strukturalne są instrumentami polityki strukturalnej Unii Europejskiej. Ich zadaniem jest wspieranie restrukturyzacji i modernizacji gospodarek krajów UE. W ten sposób wpływa się na zwiększenie

Bardziej szczegółowo

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa

Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich. LEADER Perspektywa finansowa Ministerstwo Rolnictwa i Rozwoju Wsi Departament Rozwoju Obszarów Wiejskich LEADER Perspektywa finansowa 2007-2013 Cel działania Realizacja działania ma na celu stymulowanie lokalnych inicjatyw na rzecz

Bardziej szczegółowo

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata

Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Województwo Wielkopolskie Uzupełnienie Regionalnego Programu Operacyjnego na lata 2005 2006 dla działań objętych Kontraktem Wojewódzkim dla Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Poznań, czerwiec 2006

Bardziej szczegółowo

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9

Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Maych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 SPIS TRE%CI Wprowadzenie: Krystyna Gurbiel - Dyrektor Generalny Polskiej Fundacji Promocji i Rozwoju Ma"ych i &rednich Przedsi'biorstw... 9 Streszczenie raportu... 11 $. Stan sektora ma!ych i "rednich

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Załcznik Nr 2 do Uchwały Nr XXIV/196/04 Rady Powiatu w Kolbuszowej z dnia 11sierpnia 2004 r. REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW NA WYRÓWNYWANIE SZANS EDUKACYJNYCH DLA STUDENTÓW Regulamin

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE PROJEKTU W RAMACH DZIAŁANIA 3.4 MIKROPRZEDSIBIORSTWA ZPORR Opracowano na podstawie załcznika nr 4 do Ramowych wytycznych dla beneficjentów i Instytucji Wdraajcych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r.

UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA. z dnia r. UCHWAŁA NR /08 RADY MIASTA ZIELONA GÓRA z dnia. 2008 r. w sprawie trybu udzielania i rozliczania dotacji przedszkolom, szkołom i placówkom prowadzonym przez osoby fizyczne lub osoby prawne inne ni Miasto

Bardziej szczegółowo

Wytyczne w sprawie wydatkowania

Wytyczne w sprawie wydatkowania Wytyczne w sprawie wydatkowania Mechanizm Finansowy EOG i Norweski Mechanizm Finansowy Spis treci 1. INFORMACJE OGÓLNE... 3 1.1 DEFINICJE... 3 1.2 ZAKRES... 4 2. PROCES WYDATKOWANIA... 4 2.1 OGÓLNE INFORMACJE...

Bardziej szczegółowo

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

1) 3 otrzymuje brzmienie:

1) 3 otrzymuje brzmienie: Załcznik Nr l do Uchwały Zarzdu Powiatu Nr 176/220/05 z dnia 9 listopada 2005 r. Z dniem 9.XI. 2005 r. wprowadza si nastpujce zmiany do Regulaminu Organizacyjnego Powiatowego Urzdu Pracy w Kielcach : 1)

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014

Strategia Rozwiązywania Problemów Społecznych Miasta Puławy na lata 2005 2014 VII. Źródła finansowania 7.1. Środki unijne Możliwości finansowania wynikają z celów Unii Europejskiej. Do najważniejszych celów Unii należą: bezpieczeństwo, postęp społeczny, ochrona wolności praw i interesów

Bardziej szczegółowo

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC

Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC PROM Marta Kaczyska Dyrektor Polskiego Biura REC Porozumienie na Rzecz Ochrony Mokradeł Koalicja, której celem nadrzdnym jest wspieranie i promocja ochrony mokradeł w Polsce z Deklaracji Programowej PROM:

Bardziej szczegółowo

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki

Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY Struktura wdrażania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki Instytucja Zarządzająca Ministerstwo Rozwoju Regionalnego Instytucja Certyfikująca Ministerstwo Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl

Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Ewa Cłapa www.ewaclapa.pl październik 2011 Fundusze nie tylko europejskie - jak z nich skorzystać? Pomoc przedakcesyjna począwszy od roku 2000 przyznana

Bardziej szczegółowo

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa

Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa Wyjanienia Ministerstwa Finansów w sprawie stosowania niektórych przepisów prawa 1. Funkcjonowanie fundacji w wietle przepisu art. 30 ustawy z dnia 30 czerwca 2005r. o finansach publicznych Norma prawna

Bardziej szczegółowo

INTERREG IVC seminarium

INTERREG IVC seminarium UNIA EUROPEJSKA Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego INTERREG IVC seminarium 17.04.2008 Zasady kwalifikowalnoci wydatków oraz budet projektu zostały okrelone w Rozdziale 2.4 Programme Manual Zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007

REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN PRZYZNAWANIA I PRZEKAZYWANIA STYPENDIÓW W RAMACH PROGRAMU STYPENDIALNEGO LEPSZE JUTRO W ROKU SZKOLNYM 2006/2007 REGULAMIN przyznawania i przekazywania stypendiów w ramach programu stypendialnego

Bardziej szczegółowo

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO

Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Skd mamy pienidze i na co je wydajemy? czyli BUDET POWIATU KIELECKIEGO Szanowni Pastwo! Po raz pierwszy macie Pastwo okazj zapozna si z informatorem budetowym dla mieszkaców Skd mamy pienidze. Za porednictwem

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów

Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów Ewaluacja w strategiach rozwiązywania problemów społecznych Beata Bujak Szwaczka Proregio Consulting Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Planowanie

Bardziej szczegółowo

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku

Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Plan dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku Planowana kwota dotacji udzielanych z budżetu Województwa Wielkopolskiego w 2006 roku wynosi łącznie 358.369.315 zł, z tego: dotacje

Bardziej szczegółowo

Polityki horyzontalne Program Operacyjny

Polityki horyzontalne Program Operacyjny Konferencja Regionalna Polityki horyzontalne Program Operacyjny Kapitał Ludzki Ogólne kryteria horyzontalne Kryteria horyzontalne dotyczą:: zgodności wniosku z właściwymi politykami i zasadami wspólnotowymi

Bardziej szczegółowo

jednostka publiczna lub prywatna składająca wniosek do końcowego beneficjenta na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Strukturalnego.

jednostka publiczna lub prywatna składająca wniosek do końcowego beneficjenta na realizację projektu współfinansowanego z Funduszu Strukturalnego. Audyt ogół działań, poprzez które uzyskuje się niezależną ocenę funkcjonowania instytucji, legalności, gospodarności, celowości, rzetelności; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrębną komórkę, podporządkowaną

Bardziej szczegółowo

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych

Przetarg nieograniczony poniej kwoty okrelonej w art. 11 ust 8 zgodnie z ustaw Prawo zamówie publicznych Radziejów: Zorganizowanie i przeprowadzenie szkolenia w kierunku: projektowanie ogrodów Numer ogłoszenia:151938 2010; data zamieszczenia: 01.06.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU usługi Przetarg nieograniczony

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO NA LATA 2007-2013 STRUKTURA DOKUMENTU 2 1. Diagnoza sytuacji społeczno-gospodarczej województwa lubelskiego, 2. Strategia realizacji Regionalnego Programu

Bardziej szczegółowo

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska

Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE. Stanisława Golinowska Otwarta koordynacja polityki społecznej w UE Stanisława Golinowska Dotychczasowe elementy wspólnej polityki społecznej UE Standardy minimalne BHP - 1987 Karta Wspólnoty o Fundamentalnych Prawach Socjalnych

Bardziej szczegółowo

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków

I. Prawa i obowizki właciciela, uytkownika obiektu wpisanego do rejestru zabytków W zwizku z wieloma pytaniami dotyczcymi ochrony zabytków oraz problemami z ich utrzymaniem, pragn w poniszym skrócie przybliy form i zakres ochrony, a take moliwoci skorzystania z pomocy finansowej przy

Bardziej szczegółowo

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej

Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Możliwości finansowania inwestycji w gospodarce odpadami ze środków Unii Europejskiej Aleksandra Malarz Z-ca Dyrektora Departament Integracji Europejskiej Ministerstwo Środowiska Katowice, 23 marca 2004

Bardziej szczegółowo

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH

POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH POWIATOWY PROGRAM DZIAŁA NA RZECZ OSÓB NIEPEŁNOSPRAWNYCH Załcznik do Uchwały Nr XXVIII/75/03 Rady Powiatu Pabianickiego z dnia 13 listopada 2003 r. (w zakresie : rehabilitacji społecznej, rehabilitacji

Bardziej szczegółowo

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego

obejmuje usług w zakresie tłumacze (z jzyka polskiego na jzyk obcy, a take z jzyka obcego Warszawa: wiadczenie usług w zakresie tłumacze jzykowych ZP_9_2012 Numer ogłoszenia: 43569-2012; data zamieszczenia: 23.02.2012 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - usługi Zamieszczanie ogłoszenia: obowizkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r.

ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia r. Projekt z dnia 11.01.2006 r. ROZPORZDZENIE MINISTRA EDUKACJI I NAUKI 1) z dnia... 2006 r. w sprawie publicznych placówek kształcenia ustawicznego, publicznych placówek kształcenia praktycznego oraz publicznych

Bardziej szczegółowo

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne

Strategia informatyzacji RP e-polska i NPR a fundusze strukturalne Społeczeństwo informacyjne powszechny dostęp do Internetu II KONFERENCJA Budowa lokalnej infrastruktury telekomunikacyjnej z wykorzystaniem funduszy strukturalnych UE Instytut Łączności, Warszawa 11 grudnia

Bardziej szczegółowo

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy

Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Energia odnawialna w województwie zachodniopomorskim Koncepcje współpracy Podstaw rozwoju kadego społeczestwa jest jego rozwój gospodarczy, a energia stanowi wan rol w jego realizacji. Z uwagi na cigły

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1)

ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) ROZPORZDZENIE MINISTRA INFRASTRUKTURY 1) z dnia 5 lipca 2004 r. w sprawie wysokoci opłat za czynnoci administracyjne zwizane z wykonywaniem transportu drogowego oraz za egzaminowanie i wydanie certyfikatu

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy Wspólnotowe

Inicjatywy Wspólnotowe Inicjatywy Wspólnotowe INTERREG III Podstawowe informacje i dokumenty AUTOR: DOMINIKA RARÓG-OŚLIŹLOK 1.06.2004 Opracowano na podstawie informacji z Urzędu Marszałkowskiego w Katowicach, MGPiPS oraz stron

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r.

Program Operacyjny Kapitał Ludzki. Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego SYSTEM WDRA ANIA W L SKIM. , 7 grudnia 2007 r. ń Program Operacyjny Kapitał Ludzki SYSTEM WDRA ANIA W WOJEWÓDZTWIE L SKIM Wydział Europejskiego Funduszu Społecznego Ustro, 7 grudnia 2007 r. Program Operacyjny Kapitał Ludzki Jest jednym z sze ciu programów

Bardziej szczegółowo

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych

ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY. z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych ROZPORZDZENIE (WE) NR 141/2000 PARLAMENTU EUROPEJSKIEGO I RADY z dnia 16 grudnia 1999 r. w sprawie sierocych produktów leczniczych PARLAMENT EUROPEJSKI I RADA UNII EUROPEJSKIEJ, uwzgldniajc Traktat ustanawiajcy

Bardziej szczegółowo

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE

B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE B. DODATKOWE NOTY OBJANIAJCE 1. Informacje o instrumentach finansowych. Ad.1 Lp Rodzaj instrumentu Nr not prezentujcych poszczególne rodzaje instrumentów finansowych w SA-P 2008 Warto bilansowa na 30.06.2007

Bardziej szczegółowo

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia

Wymagania EMAS II. Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Wymagania EMAS II Andrzej Ociepa Ekoekspert Sp. z o.o. Główny Specjalista Forum ISO 14000 Prezes Stowarzyszenia Cele systemu zarzdzania rodowiskowego Podstawowym celem zaprojektowania i wdroenia systemu

Bardziej szczegółowo

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna

Struktura PO KL. X Pomoc techniczna Możliwości wsparcia wolontariatu w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Priorytet VI i VII PO KL Struktura PO KL Priorytety centralne I Zatrudnienie i integracja społeczna II Rozwój zasobów ludzkich

Bardziej szczegółowo

Priorytet X. Pomoc techniczna

Priorytet X. Pomoc techniczna Priorytet X. Pomoc techniczna Celem głównym priorytetu jest skuteczna absorpcja środków w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013. W ramach priorytetu wspierane

Bardziej szczegółowo