Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego 2004-2006"

Transkrypt

1 Załcznik do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 25 sierpnia 2004 r. (Dz. U. Nr 200 poz. 2051) Uzupełnienie Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego

2 SPIS TRECI: OBJANIENIE POJ...4 WYKAZ SKRÓTÓW...22 ROZDZIAŁ I. CEL PROGRAMU I STRATEGIA JEGO OSIGNICIA...23 ROZDZIAŁ III. SYNTEZA Z OCENY EX-ANTE...27 PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOCI REGIONÓW...27 PRIORYTET 2: WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH29 PRIORYTET 3: ROZWÓJ LOKALNY...30 PRIORYTET 4: POMOC TECHNICZNA...31 ROZDZIAŁ IV. OPIS PRIORYTETÓW I DZIAŁA...32 PRIOTYTET 1: ROZBUDOWA I MODERNIZACJA INFRASTRUKTURY SŁUCEJ WZMACNIANIU KONKURENCYJNOCI REGIONÓW...32 DZIAŁANIE 1.1. Modernizacja i rozbudowa regionalnego układu transportowego...34 PODDZIAŁANIE Infrastruktura drogowa...37 PODDZIAŁANIE Infrastruktura transportu publicznego...39 DZIAŁANIE 1.2. Infrastruktura ochrony rodowiska...44 DZIAŁANIE 1.3. Regionalna infrastruktura społeczna...52 PODDZIAŁANIE Regionalna infrastruktura edukacyjna...53 PODDZIAŁANIE Regionalna infrastruktura ochrony zdrowia...56 DZIAŁANIE 1.4. Rozwój turystyki i kultury...61 DZIAŁANIE 1.5. Infrastruktura społeczestwa informacyjnego...68 DZIAŁANIE 1.6. Rozwój transportu publicznego w aglomeracjach...77 PRIORYTET 2. WZMOCNIENIE ROZWOJU ZASOBÓW LUDZKICH W REGIONACH...84 DZIAŁANIE 2.1. Rozwój umiej tnoci powizany z potrzebami regionalnego rynku pracy i moliwoci kształcenia ustawicznego w regionie...88 DZIAŁANIE 2.2. Wyrównywanie szans edukacyjnych poprzez programy stypendialne...99 DZIAŁANIE 2.3. Reorientacja zawodowa osób odchodzcych z rolnictwa DZIAŁANIE 2.4. Reorientacja zawodowa osób zagroonych procesami restrukturyzacyjnymi DZIAŁANIE 2.5 Promocja przedsi biorczoci DZIAŁANIE 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy PRIORYTET 3. ROZWÓJ LOKALNY DZIAŁANIE 3.1. Obszary wiejskie DZIAŁANIE 3.2. Obszary podlegajce restrukturyzacji DZIAŁANIE 3.3. Zdegradowane obszary miejskie, poprzemysłowe i powojskowe PODDZIAŁANIE Rewitalizacja obszarów miejskich PODDZIAŁANIE Rewitalizacja obszarów poprzemysłowych i powojskowych DZIAŁANIE 3.4. Mikroprzedsi biorstwa DZIAŁANIE 3.5. Lokalna infrastruktura społeczna PODDZIAŁANIE Lokalna infrastruktura edukacyjna i sportowa

3 PODDZIAŁANIE Lokalna infrastruktura ochrony zdrowia PRIOTYTET 4: POMOC TECHNICZNA DZIAŁANIE 4.1. Wsparcie procesu wdraania ZPORR wydatki limitowane DZIAŁANIE 4.2. Wsparcie procesu wdraania ZPORR wydatki nielimitowane DZIAŁANIE 4.3. Działania informacyjne i promocyjne ROZDZIAŁ V. TABELE FINANSOWE ROZDZIAŁ VI. ZARZDZANIE FINANSOWE ROZDZIAŁ VII. AUDYT I KONTROLA ROZDZIAŁ VIII. PLAN PROMOCJI ROZDZIAŁ IX. SYSTEM WYMIANY DANYCH I INFORMACJI ROZDZIAŁ X. EWALUACJA ANEKS I KLASYFIKACJA KATEGORII INTERWENCJI FUNDUSZY STRUKTURALNYCH ANEKS II MAPA OBSZARÓW WSPARCIA DO DZIAŁANIA 3.2 OBSZARY PODLEGAJCE RESTRUKTURYZACJI ANEKS III ZASADY KWALIFIKACJI WYDATKÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁA ZPORR ANEKS IV ZASADY WYBORU PROJEKTÓW W RAMACH POSZCZEGÓLNYCH DZIAŁA ZPORR

4 OBJANIENIE POJ Poj cie Akademia medyczna Analiza kosztów i korzyci [Cost-Benefit Analysis CBA] Analiza SWOT [SWOT analysis] Anulowanie zobowiza [Decommitments] Audyt Beneficjent Objanienie szkoła wysza lub wydział szkoły wyszej prowadzcy działalno dydaktyczn i badawcz w zakresie ochrony zdrowia Procedura oceny celowoci realizacji projektu poprzez porównywanie korzyci i kosztów. Metoda pozwalajca przeanalizowa atuty i słaboci regionu wobec szans i zagroe stwarzanych przez otoczenie. Skrót SWOT pochodzi od pierwszych liter angielskich słów: strenghts (mocne strony), weaknesses (słabe strony), opportunities (szanse) i threats (zagroenia). Wycofanie przez Komisj Europejsk (KE) tej czci zobowizania, która nie została uregulowana przez płatno zaliczkow lub dla której KE nie otrzymała wniosku o płatno do koca drugiego roku po roku dokonania zobowizania. Efektem anulowania zobowiza jest zmniejszenie finansowego wkładu Wspólnoty o stosowne kwoty. Ogół działa, poprzez które uzyskuje si niezalen ocen funkcjonowania instytucji, legalnoci, gospodarnoci, celowoci, rzetelnoci; audyt jest zazwyczaj wykonywany przez odrbn komórk, podporzdkowan bezporednio kierownikowi instytucji lub przez podmiot zewntrzny. Zgodnie z art. 2 pkt 1 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju (Dz. U.nr 116, poz. 1206) osoba fizyczna, osoba prawna lub jednostka organizacyjna nie posiadajaca osobowoci prawnej, korzystajca z publicznych rodków wspólnotowych i publicznych rodków krajowych na podstawie umowy o dofinansowanie projektu albo decyzji, o której mowa w art. 11 ust.7 [ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju]. W Priorytecie II i Działaniu 3.4 ZPORR Beneficjent pełni rol ostatecznego odbiorcy/projektodawcy w rozumieniu przepisów nr 438/2001 z dnia 2 marca 2001 r. ustanawiajcego szczegółowe zasady wykonania rozporzdzenia nr 1260/1999 dotyczcego zarzdzania i systemów kontroli pomocy udzielanej w ramach Funduszy Strukturalnych (Dz. Urz. WE L 063 z r. ) W Priorytecie I, III (z wyjtkiem działania 3.4) oraz Priorytecie IV Beneficjent pełni rol Beneficjenta Kocowego w rozumieniu art. 9 (l) rozporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajcego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z ). Beneficjenci o których mowa w Priorytecie I oraz Priorytecie III (z wyjtkiem działania 3.4) konsumuj katalog Beneficjentów Kocowych o których mowa w załczniku do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 166, poz. 1745). 4

5 Poj cie Beneficjent kocowy [Final Beneficiary] Beneficjent ostateczny [Ultimate Beneficiary] Cel generalny [General objective] Cel horyzontalny [Horizontal objective] Cel operacyjny [Operational objective] Cel strategiczny [Strategic goal] Cele [Objectives] Cele polityki strukturalnej UE [EU structural policy objectives] Certyfikacja wydatków [Certification of expenditure] Objanienie Zgodnie z art. 9 (l) rozporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajcego ogólne przepisy w sprawie funduszy strukturalnych (Dz. Urz. WE L 161 z ), to: instytucje oraz firmy publiczne i prywatne odpowiedzialne za zlecanie realizacji projektu. W przypadku programów pomocy (stosownie do art. 87 Traktatu WE i w przypadku pomocy przyznanej przez instytucje wyznaczone przez pastwa członkowskie) beneficjentami kocowymi s instytucje, które przyznaj pomoc. Osoba, instytucja lub rodowisko (grupa społeczna) bezporednio korzystajca z wdraanej pomocy. Beneficjentem ostatecznym jest Grupa docelowa o której mowa w załczniku do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 166, poz. 1745). Beneficjenci ostateczni konsumuj katalog Grup Docelowych o których mowa w załczniku do rozporzdzenia Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 26 lipca 2004 r. w sprawie przyjcia Zintegrowanego Programu Operacyjnego Rozwoju Regionalnego (Dz.U. Nr 166, poz. 1745). Cel okrelajcy perspektyw, w której pomoc ma zosta udzielona, w tym ogóln strategi pomocy, a take niektóre cele szczegółowe. Jest wyznaczony dla wszystkich projektów realizowanych w ramach jednego programu. Precyzyjnie oszacowany cel w konkretnym obszarze działa, który słuy osigniciu celu szczegółowego. Cele te s przedstawiane w przeliczeniu na produkt (np. dostarczenie szkole dla długotrwale bezrobotnych). Cel okrelony w szerszej perspektywie sektorowej, regionalnej lub krajowej, do której ma si przyczyni realizacja projektu. Cele strategiczne s przedstawione w przeliczeniu na oddziaływanie (np. spadek stopy bezrobocia w grupie długotrwale bezrobotnych). Okrelenie w fazie wstpnej przygotowania projektu, planowanych efektów, jakie ma przynie dane działanie o charakterze publicznym. Cele słuce osigniciu spójnoci społeczno-gospodarczej Unii Europejskiej. W latach s to: Cel 1 - promowanie rozwoju i strukturalnego dostosowania regionów opónionych w rozwoju. Cel 2 - wspieranie gospodarczej i społecznej restrukturyzacji obszarów, w których wystpuj problemy strukturalne. Cel 3 - rozwój polityki i systemów kształcenia, szkolenia i zatrudnienia. Weryfikacja formalna, merytoryczna i finansowa wniosków o płatno przeprowadzana przez instytucje uczestniczce we wdraaniu Programu, która koczony si powiadczeniem, e deklaracje wydatków przedstawianych KE s właciwe. Certyfikacja jest potwierdzeniem sprawdzenia wydatków pod wzgldem zgodnoci z umow, zasadami Programu i Uzupełnieniem Programu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz kwalifikowalnoci poniesionych wydatków ujtych we wniosku. 5

6 Poj cie Dobro publiczne Dokumenty programowe (operacyjne) [Programming (operational)documents] Dodatki do praktyk zawodowych Działanie [Measure] Efekt dwigni [Leverage effect] Efekt makroekonomiczny Efektywno (wykorzystania rodków) (Efficiency) EQUAL Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR} [European Regional Development Fund (ERDF)] Europejski Fundusz Społeczny (EFS) European Social Fund (ESF) Objanienie Poprzez dobro publiczne rozumie si dobro powszechnie dostpne, dostarczane w takiej samej iloci i takiej samej jakoci wszystkim konsumentom znajdujcym si w strefie jego oddziaływania np. infrastruktura edukacyjna, infrastruktura słuby zdrowia, czyste powietrze, publiczna telewizja. Dokumenty w postaci programów lub planów rozwoju, opracowywane dla potrzeb wydatkowania rodków wstpnie przyznanych (alokowanych) danemu obszarowi lub sektorowi przez Komisj Europejsk w ramach Funduszy Strukturalnych. Okrelaj w szczególnoci cele i główne kierunki wydatkowania rodków na podstawie analizy aktualnej sytuacji i trendów rozwojowych danego obszaru lub sektora, kryteria i sposoby realizacji konkretnych projektów, osoby i instytucje odpowiedzialne za wykonanie okrelonych zada oraz szacowan wielko i rozbicie rodków z uwzgldnieniem współfinansowania ze wszystkich osigalnych ródeł budetowych. Do dokumentów takich zaliczamy sektorowe i regionalne programy operacyjne oraz Narodowy Plan Rozwoju. Kwota wypłacana przez beneficjenta uczestnikom praktyk z tytułu udziału w programie praktyk zawodowych w wysokoci nie wyszej ni 50% minimalnego wynagrodzenia za prac. Grupa projektów realizujcych ten sam cel. Działanie stanowi etap poredni midzy priorytetem a projektem. Efekt, który zachodzi wówczas, gdy wraz z uruchomieniem rodków publicznych na realizacj pewnych działa wzrasta równie zaangaowanie sektora prywatnego w ich finansowanie. Efekt podany z punktu widzenia interwencji Funduszy Strukturalnych. Efekt, jaki wywiera realizacja programów współfinansowanych z funduszy strukturalnych na podstawowe wskaniki makroekonomiczne. Kryterium ewaluacyjne porównujce wielko nakładów na rzecz realizacji programu (np. finansowych, administracyjnych, ludzkich) z rzeczywistymi osigniciami programu na poziomie produktu, rezultatu lub oddziaływania. Jedna z Inicjatyw Wspólnotowych, w ramach której wsparcie kierowane jest dla projektów majcych na celu współprac transnarodow słuc promowaniu nowych sposobów zwalczania wszelkich form dyskryminacji i nierównoci na rynku pracy. Inicjatywa ta finansowana jest z EFS. Jeden z Funduszy Strukturalnych, którego zadaniem jest zmniejszanie dysproporcji w poziomie rozwoju regionów nalecych do Unii. EFRR współfinansuje realizacj Celów 1 i 2 Polityki Strukturalnej UE. W szczególnoci fundusz ten udziela wsparcia inwestycjom produkcyjnym, rozwojowi infrastruktury, lokalnym inicjatywom rozwojowym oraz małym i rednim przedsibiorstwom. Jeden z Funduszy Strukturalnych, który współfinansuje realizacj Celu 3 na całym obszarze Unii Europejskiej, wspiera równie Cele 1 i 2. Ze rodków funduszu finansowane s głównie działania poprawiajce jako zasobów ludzkich oraz instytucji rynku pracy. Zadania Funduszu realizowane s w ramach piciu obszarów wsparcia. 6

7 Poj cie Objanienie Ewaluacja (programu) Oszacowanie oddziaływania pomocy strukturalnej Wspólnoty w odniesieniu do celów oraz analiza jej wpływu na specyficzne problemy strukturalne. Ewaluacja całociowa (globalna) Ewaluacja kocowa [Ex-post evaluation] Ewaluacja okresowa [Mid-term evaluation] Ewaluacja wst pna [Ex-ante evaluation] Fundusz Spójnoci (Kohezji) [Cohesion Fund] Fundusze Strukturalne [Structural Funds] Podstawowe narzdzie stosowane w polityce strukturalnej Unii Europejskiej. Przedmiotem ewaluacji globalnej jest cały program wspierany ze rodków pomocowych. Ewaluacja dokonywana po zakoczeniu realizacji programu, której głównym celem jest okrelenie jego długotrwałych efektów, w tym wielkoci zaangaowanych rodków, skutecznoci i efektywnoci pomocy. Głównym celem ewaluacji kocowej jest przede wszystkim dostarczenie informacji na temat długotrwałych efektów, powstałych w wyniku wdraania danego programu, wraz ze sformułowaniem wniosków dotyczcych kierunku polityki strukturalnej. Ewaluacja dokonywana w trakcie realizowania programu. W przypadku programów strukturalnych przeprowadzana jest w połowie okresu programowania, a jej celem jest oszacowanie stopnia osignicia zakładanych celów w wietle wczeniej przeprowadzonej ewaluacji wstpnej (ex-ante), zwłaszcza pod wzgldem dostarczonych produktów i osignitych rezultatów oraz okrelenie trafnoci zamierze w stosunku do aktualnych trendów społeczno-gospodarczych. Wyniki ewaluacji okresowej słu ewentualnym modyfikacjom dokumentów programowych. Dostarczone za jej spraw informacje powinny by wykorzystane przy przygotowaniu programu na nastpny okres programowania. Ewaluacja przeprowadzana przed rozpoczciem realizacji programu. Jej podstawowym zadaniem jest zweryfikowanie długoterminowych efektów wsparcia, zawartych w przygotowanych dokumentach programowych. Zasadniczym celem ewaluacji wstpnej jest zwikszenie jakoci dokumentów programowych poprzez udział w procesie programowania podmiotu niezalenego od instytucji programujcej. Ewaluacja wstpna ma zapewni, i rodki przeznaczane na realizacj polityki zmniejszania rónic w poziomie rozwoju pomidzy poszczególnymi regionami Unii Europejskiej zostan wykorzystane w sposób gwarantujcy osignicie najlepszych efektów. Instrument ekonomiczno-polityczny Komisji Europejskiej, nie nalecy do Funduszy Strukturalnych i wdraany na poziomie wybranych pastw, a nie regionów. Jego celem jest ułatwienie integracji słabiej rozwinitych krajów poprzez budow wielkich sieci transportowych oraz obiektów infrastruktury ochrony rodowiska o duym obszarze oddziaływania. Zasób finansowy UE umoliwiajcy pomoc w restrukturyzacji i modernizacji gospodarki krajów członkowskich drog interwencji w kluczowych sektorach i regionach (poprawa struktury). Na fundusze strukturalne składaj si: Europejski Fundusz Rozwoju Regionalnego (EFRR), Europejski Fundusz Społeczny (EFS), Europejski Fundusz Orientacji i Gwarancji Rolnej (EFOiGR) oraz Finansowy Instrument Wspierania Rybołówstwa (FIWR). 7

8 Poj cie Informacja zawodowa Objanienie udzielanie informacji o zawodach, rynku pracy oraz moliwociach szkolenia i kształcenia, z wykorzystaniem zasobów informacji w formie ustnej, drukowanej, audiowizualnej i innych nowoczesnych technik przekazu informacji opartych na technologii komputerowej. Zasady realizacji usług doradczych powinny wynika równie z właciwych regulacji krajowych dotyczcych kwestii zatrudnienia. Inicjatywy Wspólnoty [Community Initiatives] Innowacyjno Instytucje rynku pracy Instytucja Wdraajca [Implementing Authority] Instytucje zajmujce si monitorowaniem rynku pracy INTERREG Jednolity Dokument Programowy [Single Programming Document] Programy finansowane z Funduszy Strukturalnych, majce na celu rozwizanie problemów wystpujcych na terenie całej Unii Europejskiej. Liczba i charakter Inicjatyw Wspólnotowych ulegaj zmianom w zalenoci od zidentyfikowanych problemów majcych wpływ na funkcjonowanie Unii Europejskiej. W latach s to: EQUAL, INTERREG, LEADER, URBAN. W tym okresie programowania w Polsce wdraane bd tylko Inicjatywy EQUAL i INTERREG. Zdolno przedsibiorstw do tworzenia i wdraania innowacji oraz faktyczna umiejtno wprowadzania nowych i zmodernizowanych wyrobów, nowych lub zmienionych procesów technologicznych lub organizacyjno technicznych. Instytucje rynku pracy to: - publiczne słuby zatrudnienia, - Ochotnicze Hufce Pracy, - agencje zatrudnienia, - instytucje szkoleniowe, instytucje dialogu społecznego i partnerstwa lokalnego -organizacje zwizków zawodowych, pracodawców i bezrobotnych, - organizacje pozarzdowe współpracujce z publicznymi słubami zatrudnienia. Zgodnie z art. 2 pkt 4 ustawy z dnia 20 kwietnia 2004 r. o Narodowym Planie Rozwoju podmiot publiczny lub prywatny, odpowiedzialny za realizacj działania w ramach programu operacyjnego na podstawie umowy z instytucj zarzdzajac. W Priorytecie II oraz działaniu 3.4 ZPORR Instytucja Wdraajca pełni rol Beneficjenta Kocowego w rozumieniu art. 9 (l) roporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. ustanawiajcego ogólne przepisy dotyczce funduszy strukturalnych. instytucje majce w swojej działalnoci okrelonej stosownymi dokumentami, zadania zwizane z prowadzeniem bada naukowych, analiz lub posiadaj dowiadczenie w prowadzeniu bada, analiz Inicjatywa Wspólnotowa finansowana ze rodków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego, której celem jest wspieranie współpracy przygranicznej, midzynarodowej i midzyregionalnej zarówno na zewntrznych, jak i wewntrznych granicach Unii.. Zgodnie z rozporzdzeniem nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. jednolity dokument przyjty przez Komisj i zawierajcy t sam informacj, która jest zawarta w Podstawach Wsparcia Wspólnoty i Programie Operacyjnym. 8

9 Poj cie Jednostka monitorujcokontrolna Jednostki naukowe Kategoria interwencji [Category of intervention] Komisja Oceny Projektów Komitet monitorujcy [Monitoring Committee] Koncepcja Polityki Przestrzennego Zagospodarowania Kraju (KPPZK) Konserwacja zabytków Objanienie Jednostka współdziałajca z Instytucj Płatnicz odpowiedzialna za kontrol i monitorowanie wydatków w przekroju Funduszy Strukturalnych oraz systemu dostarczania pomocy. Jednostki naukowe to: - placówki naukowe Polskiej Akademii Nauk, - Polska Akademia Umiejtnoci, - podstawowe, w rozumieniu szkół wyszych, jednostki - organizacyjne tych szkół prowadzce badania naukowe oraz prace rozwojowe w okrelonych dyscyplinach naukowych oraz jednostki organizacyjne okrelone w statutach wyszych szkół zawodowych, -szkoły wysze w zakresie prowadzonych w nich bada własnych, rozumianych jako badania naukowe i prace rozwojowe słuce rozwojowi kadry naukowej, - jednostki badawczo rozwojowe w rozumieniu ustawy z dnia 25 lipca 1985 r. jednostkach badawczo-rozwojowych (Dz. U. z 2001 r. Nr 33, poz. 388z pón. zm. 1 ), - inne jednostki organizacyjne, prowadzce badania naukowe lub prace rozwojowe posiadajce osobowo prawn. Zagadnienie tematyczne w ramach kategoryzacji interwencji Funduszy Strukturalnych, wchodzce w skład dziedziny działalnoci społeczno-gospodarczej. Dziedzina interwencji Funduszy Strukturalnych pomocna przy identyfikacji, badaniu i monitorowaniu działa. Kategorie interwencji s wykorzystywane do wykonywania rocznych sprawozda dotyczcych Funduszy Strukturalnych i ich obcienia w celu ułatwienia przekazu informacji dotyczcych rónych polityk. Podmiot powoływany przez Instytucj Wdraajc. Ocena Komisji stanowi bdzie podstaw do ułoenia listy rankingowej projektów i rekomendacji projektów. Podmiot powoływany przez dla celów oceny i nadzorowania danego programu. Jego zadaniem jest zapobieenie jednostronnym ocenom, wypracowanie kryteriów i sposobu oceny programu, czstotliwoci i zakresu analiz czstkowych i kocowych. Dokument planistyczny okrelajcy przyrodnicze, kulturowe, społeczne i ekonomiczne uwarunkowania oraz cele polityki przestrzennej Polski. Dokument. stanowi podstaw dla programowania ponadlokalnych przedsiwzi publicznych, wpływajcych na przestrzenne zagospodarowanie kraju. Cały proces majcy na celu utrzymanie kondycji substancji zabytkowej (budynków i ich zespołów, obiektów archeologicznych, zabytków ruchomych, itp.) w niezmienionym stanie i ich zabezpieczenie przed szkodliwymi czynnikami zewntrznymi. Konserwacja polega przede wszystkim na stosowaniu odpowiednich rodków chemicznych, zabezpieczajcych materiał, z którego zabytek jest wykonany, bd niewielkie wymiany tych fragmentów, które uległy zniszczeniu bd zuyciu. 1 Zmiany tekstu jednolitego zostały ogłoszone w Dz.U z 2002 r. Nr 74, poz 676, Nr 113, poz 984, Nr 153, poz 1271, Nr 200, poz oraz Nr 240, poz

10 Poj cie Objanienie Kocowa data kwalifikowania wydatków [Final date for the eligibility of expenditure] Kontrakt wojewódzki Kontrola finansowa Kontrola na miejscu [Check on site] Kontrola wyrywkowa [Sample check] Korekta finansowa Wydatki kwalifikowalne ogółem Koszty ogółem Total cost Kryteria wyboru projektów [Project selection criteria] Kwalifikowalno wydatków [Eligibility (of expenditure)] Data okrelona w decyzji przyznajcej rodki z funduszy i odnoszca si do płatnoci dokonanych przez Beneficjentów. Instrument wspierania rozwoju regionalnego, w ramach którego samorzdy otrzymuj z budetu pastwa dotacje na wsparcie realizacji zada własnych, wynikajcych z wojewódzkich strategii i programów rozwoju wpisujcych si w cel i priorytety strategicznych dokumentów rzdowych. Mechanizmy i rodki zapewniajce prawidłowe funkcjonowanie procesu gromadzenia i dysponowania rodkami publicznymi oraz gospodarowania mieniem. Kontrola prowadzona w zakresie operacji finansowanych przez fundusze strukturalne,w miejscu realizacji projektu. Kontrola obejmujca co najmniej 5% wszystkich kwalifikowalnych wydatków, dokonywana na reprezentatywnej próbie projektów. Korekta finansowa jest przeprowadzana po wykryciu indywidualnych bd systemowych nieprawidłowoci i polega na anulowaniu całoci lub czci wkładu Wspólnoty, który moe by ponownie wykorzystany, po konsultacjach z KE, w ramach innego projektu. Ogół kosztów, które kwalifikuj si do refundacji ze rodków Funduszy Strukturalnych, poniesionych w trakcie realizacji projektów oraz w trakcie wdraania, zarzdzania, monitorowania programów, w ramach których powysze projekty s realizowane. Łczny koszt planowanych działa lub operacji, obejmujcy zarówno koszty kwalifikowalne jak i niekwalifikowalne Okrelony zestaw wymogów formalnych i merytorycznych, zawartych w Uzupełnieniu Programu, które musz spełni projekty, aby uzyska dofinansowanie ze rodków pomocowych. Kryteria dotyczce wydatków ponoszonych w trakcie realizacji projektu oraz wdraania, monitorowania programu, których spełnienie warunkuje otrzymanie refundacji ich czci ze rodków Funduszy Strukturalnych. Kwantyfikacja Przedstawianie efektów realizacji programów finansowanych z Funduszy Strukturalnych na poziomie produktu, rezultatu oraz oddziaływania. LEADER Inicjatywa Wspólnoty polegajca na wsparciu dla projektów rozwoju obszarów wiejskich, w szczególnoci lokalnych przedsiwzi pilotaowych. Inicjatywa ta jest w całoci finansowana przez EAGGF. Memorandum Finansowe Umowa pomidzy Komisj Europejsk i krajem, bdcym adresatem pomocy, w ramach funduszy przedakcesyjnych i Funduszu Spójnoci wyznaczajca cele oraz zasig danego programu pomocowego. Podpisanie memorandum koczy faz programowania i rozpoczyna faz wdraania. 10

11 Poj cie Objanienie Model HERMIN Modernizacja obiektu budowlanego Makroekonomiczny instrument modelowania wpływu Funduszy Strukturalnych, który kładzie nacisk na długofalowe bodce wzrostu, jakie wynikaj z wpływajcych rodków WE, głównie poprzez inwestycje w kapitał ludzki (edukacja i systemy szkole) oraz popraw warunków produkcji (infrastruktura), co przyczynia si do zwikszenia wydajnoci i konkurencyjnoci. Główne załoenia tego modelu odnosz si do pozytywnych efektów podaowych jako rzeczywistych ródłach wzrostu poprawy wydajnoci i konkurencyjnoci gospodarki, których efekty ujawniaj si w dłuszym horyzoncie czasowym. Rozbudowa lub nadbudowa obiektu budowlanego podnoszca standard obiektu, która nie polega wyłcznie na odtworzeniu stanu pierwotnego Modernizacja sprz tu Działania majce na celu popraw parametrów technicznych istniejcego sprztu Monitorowanie finansowe Monitorowanie zarzdzania rodkami z Funduszy Strukturalnych przyznanymi na realizacj programów i projektów. Jest podstaw oceny sprawnoci ich wydatkowania. Monitorowanie rzeczowe Monitorowanie postpu realizacji programów i projektów poprzez system wskaników okrelonych w dokumentach programowych. Najlepsza dost pna Najbardziej efektywny oraz zaawansowany poziom rozwoju technologia [Best Available Technology (BAT)] technologii i metod prowadzenia danej działalnoci, wykorzystywany jako podstawa ustalania granicznych wielkoci emisyjnych, majcych na celu eliminowanie emisji, lub jeeli nie jest to praktycznie moliwe, ograniczenie emisji i wpływu na rodowisko jako cało. Narodowa strategia ochrony rodowiska na lata Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego (NSRR) National Strategy for Regional Development (NSRD) Narodowa strategia rozwoju transportu na lata Narodowa Strategia Wzrostu Zatrudnienia i Rozwój Zasobów Ludzkich na lata Strategia przyjta przez Komitet Rady Ministrów do spraw Polityki Regionalnej i Zrównowaonego Rozwoju w dniu 27 lipca 2000 r. Zawiera główne cele zwizane z wdraaniem trwałego i zrównowaonego rozwoju w jego wymiarze ekologicznym. Narodowa Strategia Rozwoju Regionalnego , dokument przyjty przez Rad Ministrów uchwał Nr 105 z dnia 28 grudnia 2000 r. w sprawie przyjcia Narodowej Strategii Rozwoju Regionalnego (M.P. Nr 43, poz. 851), okrelajcy uwarunkowania, cele i kierunki wspierania rozwoju regionalnego przez pastwo. Strategia, która okrela denie do osignicia równomiernego rozwoju transportu pod wzgldem technicznym, przestrzennym, gospodarczym, społecznym i rodowiskowym. Strategia przyjta przez Rad Ministrów w dniu 4 stycznia 2000 r. Jest to strategia, która stanowi rozwinicie istniejcych ju dokumentów rzdowych, zakładajcych konieczno rozwoju gospodarczo-społecznego Polski w najbliszych latach. Jej treci jest opis kierunków działa, jakie naley podj aby sprosta wyzwaniom rynku pracy. Idee zawarte w Strategii s zgodne z aktualnymi rezolucjami, zaleceniami i wytycznymi OECD i Unii Europejskiej w dziedzinie polityki zatrudnienia. 11

12 Poj cie Objanienie Narodowy Plan Rozwoju (NPR) [National Development Plan (NDP)] Nieprawidłowoci Nomenklatura Jednostek Terytorialnych do Celów Statystycznych (NTS) The Nomenclature of Territorial Units for Statistics (NUTS) Dokument programowy stanowicy podstaw planowania poszczególnych dziedzin interwencji strukturalnych, jak i zintegrowanych wieloletnich programów operacyjnych o charakterze horyzontalnym i regionalnym. Zawiera propozycje celów, działa oraz wielkoci interwencji Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnoci ukierunkowanych na zmniejszanie dysproporcji w rozwoju społeczno-gospodarczym pomidzy krajem akcesyjnym a Uni Europejsk. Na podstawie tego dokumentu kraj akcesyjny prowadzi uzgodnienia z Komisj Europejsk w zakresie Podstaw Wsparcia Wspólnoty. Wszelkie naruszenia przepisów prawa wspólnotowego lub krajowego wynikajce z działania lub zaniedbania ze strony podmiotu zaangaowanego w realizacj projektu, które spowodowało lub mogło spowodowa szkod w ogólnym budecie Wspólnot lub w budetach, które s zarzdzane przez Wspólnoty, albo te w zwizku z nieuzasadnionym wydatkiem. Jednolity schemat podziału terytorialnego krajów Unii Europejskiej. NUTS jest piciostopniow klasyfikacj hierarchiczn, w której wyrónia si trzy poziomy regionalne (NUTS 1-3) oraz dwa poziomy lokalne (NUTS 4-5). Ze wzgldów praktycznych nomenklatura NUTS oparta jest przede wszystkim na podziałach administracyjnych istniejcych w krajach członkowskich. Klasyfikacja NUTS jest podstaw prowadzenia regionalnych rachunków ekonomicznych i statystyki regionalnej w wymiarze społeczno-gospodarczym. W Polsce do przystpienia do UE funkcjonuje klasyfikacja NTS, w której do poziomu pierwszego zalicza si cały kraj, do poziomu NTS 2 16 nowych województw, do NTS 3 44 podregiony, do NTS powiatów i miast na prawach powiat oraz do NTS 5 poziomu zakwalifikowano gmin. Notyfikacja Poinformowanie Komisji Europejskiej według uzgodnionej procedury o udzielanej pomocy. Notyfikacja ma na celu stwierdzenie czy udzielana pomoc nie narusza warunków konkurencji midzy przedsibiorstwami na wolnym rynku europejskim. Notyfikacja umoliwia otrzymanie zgody na udzielenie pomocy publicznej dla przedsibiorstw po spełnieniu okrelonych kryteriów. Notyfikacja jest dokonywana przez Instytucj Zarzdzajc Programem w porozumieniu z Urzdem Ochrony Konkurencji i Konsumenta. Obszar wsparcia EFS [ESF policy fields] Rozporzdzenie nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego okrela priorytety EFS w ramach tzw. piciu obszarów wsparcia. Okrelaj one cele szczegółowe Funduszu zakres działa mogcych otrzyma wsparcie ze rodków Funduszu. Obejmuj one: - aktywn polityk rynku pracy, - przeciwdziałanie zjawisku wykluczenia społecznego, - kształcenie ustawiczne, - doskonalenie kadr gospodarki (promocja potencjału adaptacyjnego) oraz rozwój przedsibiorczoci, - równo szans kobiet i mczyzn na rynku pracy. 12

13 Poj cie Ocena oddziaływania na rodowisko (OO) [Environmental Impact Assessment (EIA)] Oddziaływanie [Impact] Operacje O rozwojowa [Development axis] Panel Ekspertów [Panel of experts] Phare Program Spójno Gospodarcza i Społeczna (Phare SSG) [Phare Economic and Social Cohesion (Phare ESC)] PHARE-CBC [Cross Border Cooperation] Płatno [Payment[ Płatno okresowa [Interim payment] Płatno salda kocowego Płatno zaliczkowa [Payment on account] Pocztek okresu kwalifikowalnoci [Starting point for the eligibility of expenditure] Objanienie Badanie polegajce na okreleniu, opisie i ocenie bezporednich i porednich skutków danego przedsiwzicia dla: człowieka oraz komponentów rodowiska przyrodniczego (fauny, flory, wód, gleb, powietrza, klimatu, krajobrazu), oddziaływania midzy tymi elementami; dóbr materialnych i dziedzictwa kultury; ocena wpływu rodowisko powinna by wykonana zgodnie z prawem polskim i odpowiednimi dyrektywami UE, dotyczcymi ochrony rodowiska naturalnego. Konsekwencje dla bezporednich adresatów po zakoczeniu ich udziału w projekcie lub po ukoczeniu danej inwestycji, a take porednie konsekwencje dla innych adresatów, którzy skorzystali lub stracili w wyniku realizacji projektu. Projekt lub czynno podejmowana lub zlecana przez beneficjentów pomocy (synonim projektu). Grupa programów krajowych i programów realizowanych z funduszy strukturalnych i Funduszu Spójnoci realizujca główny cel Narodowego Planu Rozwoju. Zespół niezalenych ekspertów specjalizujcych si w dziedzinie bdcej przedmiotem oceny, którzy w oparciu o przedłoone dokumenty i dane oceniaj efekty programu lub projektu w kontekcie okrelonych kryteriów ewaluacyjnych. Program rozwoju regionalnego finansowany przez UE, bdcy jedn z czci Phare, który ma na celu zmniejszanie opónie i zrónicowa pomidzy regionami poprzez promowanie aktywnoci sektora produkcyjnego, rozwój zasobów ludzkich oraz infrastruktury. Program współpracy przygranicznej, słucy finansowaniu projektów, głównie inwestycyjnych, sytuowanych na granicach krajów Phare z pastwami członkowskimi Unii Europejskiej. Okrelona kwota w ramach pomocy, wypłacana przez Komisj Europejsk na konto Instytucji Płatniczej na podstawie wniosku o płatno. Płatno dokonywana przez Komisj Europejsk w trakcie realizacji programu, w celu refundacji wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomoc faktur lub dokumentów ksigowych o analogicznej wartoci dowodowej i powiadczonych przez Instytucj Płatnicz. Kocowa płatno dokonywana przez Komisj Europejsk po zakoczeniu programu, w celu refundacji wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomoc faktur lub dokumentów ksigowych o takiej samej wartoci dowodowej i powiadczonych przez Instytucj Płatnicz, pod warunkiem przedstawienia przez Instytucj Płatnicz sprawozdanieu kocowego z wdraania programu. Płatno dokonywana przez Komisj Europejsk po podjciu zobowizania finansowego na rzecz Instytucji Płatniczej w celu jak najszybszej refundacji wydatków poniesionych przez Beneficjentów. Data stanowica punkt wyjcia do kwalifikowania wydatków do współfinansowania z funduszy pomocowych. Data ta odnosi si do płatnoci dokonywanych przez Beneficjentów.. 13

14 Poj cie Podstawy Wsparcia Wspólnoty (PWW) [Community Support Framework (CSF)] Polityka ochrony rodowiska Wspólnoty Europejskiej Pomoc publiczna [State aid] Objanienie Dokument przyjty przez Komisj Europejsk, w uzgodnieniu z danym pastwem członkowskim, po dokonaniu oceny przedłoonego Narodowego Planu Rozwoju przez pastwo członkowskie. Zawiera strategi i priorytety działa pastwa członkowskiego, ich cele szczegółowe, wielko wkładu Funduszy i innych rodków finansowych. Dokument ten powinien by podzielony na priorytety i wdraany za pomoc jednego lub kilku programów operacyjnych. Polityka, której celem jest zachowanie, ochrona i poprawa jakoci rodowiska, przyczynianie si do ochrony zdrowia ludzkiego, a take zapewnienie racjonalnego korzystania z zasobów naturalnych. Ponadto wprowadzono podstawowe zasady w dziedzinie ochrony rodowiska. rodki publiczne przeznaczane na wspieranie podmiotów prowadzcych działalno gospodarcz, w szczególnoci w formie: dotacji, ulg podatkowych, dokapitalizowania, poyczek, kredytów oraz porcze lub gwarancji, na warunkach korzystniejszych od oferowanych na rynku. Pomoc jest udzielana ze rodków podmiotów publicznych (np. jednostek samorzdów terytorialnych) przez te podmioty lub za porednictwem innych podmiotów publicznych lub prywatnych wskazanych przez pastwo. W rozumieniu art TWE pomoc publiczna stwarza przewag ekonomiczn przedsibiorstwa, która przy równych warunkach działalnoci gospodarczej nie byłaby moliwa do osignicia. Pomoc strukturalna Forma współfinansowania projektów ze rodków Funduszy Strukturalnych. Pomoc zwrotna Forma udzielonego w ramach pomocy wkładu finansowego Wspólnoty we wdraanie programów lub projektów. Dotyczy głównie działa nastawionych na wsparcie przedsibiorczoci, w tym sektora małych i rednich przedsibiorstw, i ma na celu pobudzenie inwestycji sektora prywatnego (efekt dwigni). Powiadczenie zamkni cia (zakoczenia) pomocy Dokument sporzdzany przez niezalen jednostk w ramach Instytucji Płatniczej zawierajcy podsumowanie wniosków pokontrolnych z poprzednich lat, jak równie ocen rzetelnoci wniosku o płatno kocow oraz legalnoci i prawidłowoci transakcji dokonanych w okresie objtym pomoc. Porednictwo pracy Zasady realizacji porednictwa pracy powinny wynika z właciwych regulacji krajowych dotyczcych kwestii zatrudnienia. Publiczne Punkty Dost pu do Internetu [Public Internet Access Points] Pracujce osoby dorosłe W ramach ZPORR Publiczne Punkty Dostpu do Internetu (PIAP) charakteryzuj si nastpujcymi cechami: - łatwa dostpno, - powszechno wiadczenia usług ( otwarto dla wszystkich), -moliwo bezpłatnego lub po niezbyt wygórowanej cenie skorzystania z nowoczesnych Technologii Informacyjnych i Komunikacyjnych (ICT). Osoby wykonujce prac na podstawie stosunku pracy, stosunku słubowego oraz umowy o prac nakładcz 14

15 Poj cie Projekty z zakresu dodatkowej działalnoci zblionej do rolnictwa Priorytet [Priority] Produkt Krajowy Brutto (PKB) [Gross Domestic Product (GDP)] Program operacyjny [Operational programme] Program operacyjny pomocy technicznej [Technical assistance operational programme] Programowanie [Programming] Projekt bliniaczy [Twinning project] Przebudowa Objanienie Projekty z zakresu dodatkowej działalnoci zblionej do rolnictwa to projekty, których zakres merytoryczny umoliwi uczestnikom projektu przygotowanie si do działalnoci inwestycyjnej zdefiniowanej w ramach Działania 2.4 Rónicowanie działalnoci rolniczej i zblionej do rolnictwa w celu zapewnienia rónorodnoci działa lub alternatywnych ródeł dochodów SPO Restrukturyzacja i modernizacja sektora ywnociowego oraz rozwój obszarów wiejskich. Zgodnie z rozporzdzeniem nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. jeden z priorytetów strategii, przyjtych w PWW (CSF) lub w pomocy; priorytetowi jest podporzdkowany wkład finansowy z Funduszy, innych instrumentów finansowych oraz odpowiednich rodków finansowych pastwa członkowskiego, jak równie zestaw sprecyzowanych celów. Miernik produkcji wytworzonej na obszarze danego kraju, który jest sum wydatków gospodarstw domowych na zakup dóbr i usług konsumpcyjnych, wydatków sektora prywatnego na zakup dóbr i usług inwestycyjnych, wydatków pastwa na zakup dóbr i usług oraz salda bilansu handlu zagranicznego. Zgodnie z art. 9f rozporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r dokument zatwierdzony przez Komisj Europejsk, w celu wykonania Podstaw Wsparcia Wspólnoty i składajcy si z jednolitego zestawienia priorytetów, zawierajcego rodki wieloletnie, które mog by wykonywane poprzez jeden lub kilka funduszy, jeden lub kilka innych istniejcych instrumentów finansowych oraz EBI. Zintegrowany program operacyjny oznacza program operacyjny finansowany przez wicej ni jeden fundusz; Szczególny program operacyjny finansujcy działania przygotowawcze, oceniajce i kontrolne, niezbdne do wdraania PWW (CSF) Zgodnie z art. 9 (a) rozporzdzenia nr 1260/1999/WE z dnia 21 czerwca 1999 r. proces organizowania, podejmowania decyzji i finansowania, prowadzony w kilku etapach w celu wdraania, na bazie wieloletniej współpracy, wspólnych działa Wspólnoty i pastw członkowskich dla osignicia okrelonych celów znajdujcy wyraz w przygotowaniu dokumentów programowych. Współpraca dwustronna w danej dziedzinie, bdcej przedmiotem projektu, pomidzy administracj kraju kandydujcego a wybran w drodze konkursu instytucj kraju członkowskiego UE. Zmiana układu funkcjonalnego istniejcego obiektu budowlanego mogca dotyczy zarówno elementów konstrukcyjnych, jak i wypełniajcych. 15

16 Poj cie Ramy Odniesienia Polityki Zatrudnienia Remont Refundacja wydatków Reimbursement of expenditure Region Region Rewaloryzacja zabytków Rezerwa wykonania Rezultaty Objanienie Dokument wyznaczajcy kontekst dla pomocy dotyczcej zatrudnienia i rozwoju zasobów ludzkich, okrelajcy zwizek z priorytetami wyznaczonymi przez Wspóln Ocen Załoe Polityki Zatrudnienia (JAP) oraz przez inne strategiczne dokumenty z obszaru polityki społecznej i rynku pracy. Dokument ten wykazuje spójno planowanych działa, które bd podejmowane w sektorze rozwoju zasobów ludzkich z polityk Rzdu, Europejsk Strategi Zatrudnienia i rozporzdzeniem nr 1784/1999 z dnia 12 lipca 1999 r. w sprawie Europejskiego Funduszu Społecznego. Zgodnie z art. 3 pkt 8 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2003 r. Nr 207, poz. 2016; z 2004 r. Nr 6, poz. 41, Nr 92, poz. 881, Nr 93, poz. 888 oraz Nr 96, poz. 959) naley przez to rozumie wykonywanie w istniejcym obiekcie budowlanym robót budowlanych polegajcych na odtworzeniu stanu pierwotnego, a nie stanowicych biecej konserwacji, przy czym dopuszcza si stosowanie wyrobów budowlanych innych ni uyto w stanie pierwotnym Zrekompensowanie przez Komisj Europejsk wydatków realizowanych w ramach pomocy po ich powiadczeniu przez instytucj płatnicz. Refundacja wydatków dokonywana jest w postaci płatnoci okresowych oraz płatnoci salda kocowego. Podporzdkowana bezporednio szczeblowi centralnemu jednostka terytorialna, posiadajca reprezentacj polityczn. W Polsce obecnie rol regionów pełni województwa. Rewaloryzacja polega przede wszystkim na poprawie wizualnych walorów zabytków, jak np. odnowienie fasad, pojedynczych elementów i detali, wprowadzenie stosownego owietlenia podkrelajcego walory estetyczne. W przypadku obszarów zabytkowych lub zespołu zabytków pojcie to oznacza take uporzdkowanie i harmonizacj przestrzeni zabytkowej. W przypadku zabytków archeologicznych rewaloryzacja moe polega midzy innymi na porzdkowaniu rolinnoci na stanowiskach o własnej formie krajobrazowej. Pojcie rewaloryzacji moe odnosi si take do wzmacniania innych wartoci zabytków, np. informacyjnych. Wówczas pojcie to moe odnosi si w szczególnoci do stosownego oznakowania zabytków, ustawiania tablic informacyjnych. rodki w wysokoci 4% ogólnej sumy przyznanej danemu krajowi członkowskiemu (regionowi) z Funduszy Strukturalnych na pocztku okresu programowania w ramach celów polityki strukturalnej UE. Słu do finansowego wspierania tych dokumentów programowych, które w oparciu o standardowy zestaw wskaników, uzgodnionych wczeniej pomidzy Komisj Europejsk a danym krajem członkowskim (regionem), wykazuj najlepsze wyniki jeli chodzi o stopie osignicia zakładanych celów, jako zarzdzania oraz postpy w finansowym wdraaniu. Bezporednie i natychmiastowe efekty zrealizowanego programu lub projektu. Rezultaty dostarczaj informacji o zmianach, jakie nastpiły w wyniku wdroenia programu lub projektu u beneficjentów pomocy, bezporednio po uzyskaniu przez nich wsparcia. 16

17 Poj cie Roboty budowlane dotyczce obiektu budowlanego Rozwój regionalny Rozwój zrównowaony [Sustainable Development] Sektorowe programy operacyjne [Sectoral operational programmes] Sieci TEN [Trans European Networks] SIMIK Skuteczno Effectiveness Sprawozdanie kocowe [Final report] Sprawozdanie roczne [Annual report] Sprawozdawczo [Reporting] Studium wykonalnoci [Feasibility study] Stypendium na wyrównywanie szans edukacyjnych Objanienie Zgodnie z art. 3 pkt 7 ustawy z dnia 7 lipca 1994 r.- Prawo budowlane naley przez to rozumie budow a take prace polegajce na przebudowie, montau, remoncie lub rozbiórce obiektu budowlanego. Wzrost potencjału gospodarczego regionów oraz trwała poprawa ich konkurencyjnoci i poziomu ycia mieszkaców, co przyczynia si do rozwoju społeczno-gospodarczego kraju. Rozwój społeczno - ekonomiczny, zachowujcy cechy trwałoci w długim okresie oraz nie działajcy destrukcyjnie na rodowisko w którym zachodzi. Programy operacyjne przygotowywane i zarzdzane przez właciwe resorty centralne, realizujce zadania horyzontalne w odniesieniu do całych sektorów ekonomiczno-społecznych. Sie infrastruktury transportowej obejmujce połczenia transportowe, telekomunikacyjne i energetyczne w ramach Unii. System Informatyczny Monitoringu i Kontroli Finansowej Funduszy Strukturalnych i Funduszu Spójnoci. SIMIK jest instrumentem wspierajcym monitorowanie i zarzdzanie zarówno PWW i programami operacyjnymi, jak i poszczególnymi projektami. Przez skuteczno naley rozumie skuteczno realizacji celów przez program, ocenia si j na przykład przez porównanie tego, co zostało zrobione, z tym co było pierwotnie zaplanowane. Sprawozdanie dotyczce wdraanej pomocy, które powinno by przedłoone KE w cigu szeciu miesicy od ostatniej płatnoci dokonanej przez instytucj płatnicz, zawierajce informacje nt. postpu osignitego w odniesieniu do spójnoci gospodarczej i społecznej oraz wkładu Funduszy Strukturalnych, Funduszu Spójnoci, EIB i innych instrumentów finansowych w tym zakresie. Sprawozdanie z realizacji programu lub projektów przedkładane instytucji płatniczej przez instytucj zarzdzajc rodkami w ramach pomocy wieloletniej. Sprawozdanie roczne składane jest KE w cigu szeciu miesicy od zakoczenia kadego roku kalendarzowego. Sprawozdawanie przez instytucj zarzdzajc postpu z wdraania programu lub projektów współfinansowanych z funduszy pomocowych. Studium przeprowadzone w fazie formułowania projektu, weryfikujce, czy dany projekt ma dobre podstawy do realizacji i czy odpowiada potrzebom przewidywanych beneficjentów; studium powinno stanowi plan projektu; musz w nim zosta okrelone i krytycznie przeanalizowane wszystkie szczegóły operacyjne jego wdraania, a wic uwarunkowania handlowe, techniczne, finansowe, ekonomiczne, instytucjonalne, społeczno-kulturowe oraz zwizane ze rodowiskiem naturalnym; studium wykonalnoci pozwala na okrelenie rentownoci finansoweji ekonomicznej, a w rezultacie jasne uzasadnienie celu realizacji projektu. wiadczenie pomocy materialnej na wyrównywanie szans edukacyjnych dla uczniów z terenów wiejskich, znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej i studentów z terenów zmarginalizowanych, znajdujcych si w trudnej sytuacji materialnej. 17

18 Poj cie Objanienie Subsydiowane zatrudnienie Szacunkowy rozkład asygnowanych zobowiza [Indicative breakdown of the commitment appropriations] Szkolenia Refundowanie czci kosztów poniesionych na wynagrodzenia i składki ubezpieczeniowe przez przedsibiorców zatrudniajcych rolników i domowników chccych podj zatrudnienie w sferze pozarolniczej lub osoby zagroone utrat zatrudnienia w wyniku procesów restrukturyzacyjnych. Rodzaj planu finansowego, wyszczególniajcego dla kadego Priorytetu i roku finansowy wkład kadego Funduszu w dane działania lub operacje. Plan ten tworzy si na etapie przygotowywania dokumentów programowych. pozaszkolne zajcia edukacyjne majce na celu uzyskanie lub uzupełnienie umiejtnoci i kwalifikacji zawodowych oraz ogólnych, w tym umiejtnoci poszukiwania pracy. Szkoła wysza Jednostka działajca na podstawie przepisów ustawy z dnia 12 wrzenia 1990 roku o szkolnictwie wyszym (Dz.U. Nr 65, poz. 385 z pó.zm. 2 ) oraz jednostka działajca na podstawie ustawy z dnia 26 czerwca 1997 roku o wyszych szkołach zawodowych (Dz.U. Nr 96, poz.590 z pó.zm. 3 ). rodki pokrewne do rodków publicznych Umowa bliniacza [Twinning covenant] URBAN Usługi doradcze rodki znajdujce si w dyspozycji podmiotów realizujcych projekty przyczyniajce si do zapewniania dobra publicznego lub poprawy istniejcego dobra publicznego. W sprawozdawczoci rodki te bd traktowane jako element kategorii inne rodki publiczne. Umowa pomidzy partnerami dotyczca współpracy w ramach projektu bliniaczego. Inicjatywa Wspólnoty polegajca na udzielaniu wsparcia dla projektów majcych na celu gospodarcz i społeczn regeneracj miast i obszarów miejskich znajdujcych si w kryzysie w celu promowania zrównowaonego rozwoju obszarów miejskich. Inicjatywa Wspólnoty w całoci finansowana jest przez EFRR. Udzielanie porad ułatwiajcych wybór zawodu, zmian kwalifikacji, podwyszenie kwalifikacji, podjcie lub zmian zatrudnienia oraz podjcie działalnoci gospodarczej, w których wykorzystywane s standaryzowane metody dotyczce w szczególnoci badania zainteresowa i uzdolnie zawodowych. Zasady realizacji usług doradczych powinny wynika równie z właciwych regulacji krajowych dotyczcych kwestii zatrudnienia. 2 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1992 r. Nr 63, poz. 314, z 1994 r. Nr 1 poz. 3, Nr 43, poz. 163, Nr 105, poz. 509 i Nr 121, poz. 591, z 1996 r. Nr 5, poz. 34, Nr 24, poz.110, z 1997 r. Nr 96, poz. 590, Nr 104, poz. 661, Nr 121, poz. 770i Nr 141, poz.943, z 1998 r. Nr 50, poz. 310, Nr 106, poz. 668 i Nr 162, poz. 115 i 1118, z 2000 r. Nr 120, poz inr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924, Nr 111, poz i Nr 126, poz. 1383, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i 34, Nr 150, poz. 1239, Nr 153, poz i Nr 200, poz. 1683, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 128, poz. 1176, Nr 137, poz i Nr 213, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz i Nr 152, poz Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 1998 r. Nr 106, poz. 668, z 2000 Nr 120, poz i Nr 122, poz. 1314, z 2001 r. Nr 85, poz. 924 i Nr 111, poz. 1194, z 2002 r. Nr 4, poz. 33 i Nr 150, poz. 1239, z 2003 r. Nr 65, poz. 595, Nr 137, poz i Nr 213, poz oraz z 2004 r. Nr 96, poz. 959,Nr 116, poz i Nr 152, poz

19 Weryfikacja [Verification] Poj cie Wniosek/aplikacja Wniosek o płatno Wykonywanie robót remontowych drogi Wskaniki [Indicators] Wskaniki bazowe [Baseline indicators] Wskaniki wpływu, oddziaływania [Impact indicators] Wskaniki podstawowe [Core indicators] Wskaniki produktu [Output indicators] Wskaniki programu [Programme indicators] Objanienie Działania podejmowane przez instytucje uczestniczce we wdraaniu Programu w celu sprawdzenia wniosku o płatno pod wzgldem formalnym, merytorycznym i finansowym. Kolejne instytucje zaangaowane we wdraanie Programu dokonuj sprawdzenia wydatków ujtych we wniosku pod wzgldem zgodnoci z umow o dofinansowanie, zasadami Programu i Uzupełnieniem Programu, przepisami prawa wspólnotowego i krajowego oraz kryteriami kwalifikowalnoci kosztów. Standardowy formularz składany przez beneficjenta w celu uzyskania wsparcia ze rodków pomocowych. Zakres informacji zawartych we wniosku obejmuje: informacje o instytucji zgłaszajcej wniosek, informacje na temat projektu, charakterystyka działa podejmowanych podczas realizacji projektu, planowane rezultaty i wydatki, wymagane dokumenty w formie załczników. Wniosek o refundacj wydatków/o rozliczenie projektu składany w celu refundacji/rozliczenia wydatków faktycznie poniesionych, potwierdzonych za pomoc faktur lub dokumentów ksigowych o równowanej wartoci dowodowej i powiadczonych przez Instytucj Płatnicz Przywracanie pierwotnego stanu drodze zmierzajce do zwikszenia bezpieczestwa i wygody ruchu. Miara celów, jakie maj zosta osignite, zaangaowanych zasobów, uzyskanych produktów, efektów oraz innych zmiennych (np. ekonomicznych, społecznych, dotyczcych ochrony rodowiska). Wskaniki opisujce sytuacj społeczno-gospodarcz na obszarze realizacji projektu, mierzone przed rozpoczciem oraz w trakcie jego wdraania, w celu oszacowania zachodzcych zmian, nie wynikajcych jednake z realizacji inwestycji. Wskaniki odnoszce si do skutków danego programu wykraczajcych poza natychmiastowe efekty dla beneficjentów (np. wpływ projektu na sytuacj społeczno-gospodarcz w pewnym okresie od zakoczenia jego realizacji). Oddziaływanie szczegółowe to te efekty, które pojawi si po pewnym okresie czasu, niemniej jednak s bezporednio powizane z podjtym działaniem. Oddziaływanie globalne obejmuje efekty długookresowe dotyczce szerszej populacji. Zestaw wskaników bazujcych na standardach unijnych, zalecanych do stosowania beneficjentom rodków uruchamianych w ramach Funduszy Strukturalnych. Wskaniki odnoszce si do działalnoci. Liczone s w jednostkach materialnych lub monetarnych (np. długo zbudowanej drogi, ilo firm, które uzyskały pomoc itp.). Wskaniki ustalone przed, lub we wczesnej fazie wdraania projektu, w celu monitorowania wdraania programu oraz oceny jego wykonania w odniesieniu do wczeniejszych celów. Do wskaników tych zaliczamy wskaniki wkładu, wskaniki produktu, wskaniki rezultatu oraz wskaniki oddziaływania. 19

20 Poj cie Objanienie Wskaniki rezultatu [Result indicators] Wskaniki wkładu Input indicators Wspólna Ocena Załoe Polskiej Polityki Zatrudnienia (WOZPPZ) [Joint Assessment of Employment Priorities in Poland (JAP)] Współczynnik urbanizacji [Urban rate] Współfinansowanie ze ródeł krajowych Wskaniki odpowiadajce bezporednim z natychmiastowych efektów wynikajcych z programu. Dostarczaj one informacji o zmianach np. zachowania, pojemnoci lub wykonania, dotyczcych beneficjentów. Takie wskaniki mog przybiera form wskaników materialnych (skrócenie czasu podróy, liczba skutecznie przeszkolonych, liczba wypadków drogowych, itp.) lub finansowych (zwikszenie si rodków finansowych sektora prywatnego, zmniejszenie kosztów transportu) Wskaniki odnoszce si do budetu przydzielonego dla kolejnych poziomów wsparcia. Wskaniki te s wykorzystywane przy monitorowaniu postpu w odniesieniu do (rocznych) zobowiza i płatnoci z funduszy dostpnych dla kadej operacji, działania lub programu w odniesieniu do jego kosztów. Dokument skupiajcy si na podstawowych wyzwaniach w dziedzinie zatrudnienia. Te wyzwania polegaj, po pierwsze, na uznaniu, e rynek pracy powinien odzwierciedla potrzeby dynamicznej gospodarki rynkowej, stanowicej cz Jednolitego Rynku, w szczególnoci potrzeb posiadania mobilnych, łatwo przystosowujcych si i wykwalifikowanych pracowników. Drugim wyzwaniem jest kreowanie polityki i posiadanie odpowiednich instytucji, wspierajcych rozwój elastycznego rynku. Do priorytetów oceny nale: - dostosowanie systemu kształcenia i szkolenia do potrzeb rynku pracy, - restrukturyzacja rynku pracy, - aktywna polityka rynku pracy i jej wdroenie, - przygotowanie do wdraania Europejskiego Funduszu Społecznego Udział ludnoci miejskiej w ogólnej liczbie ludnoci kraju. Wkład rodków krajowych do programów lub projektów realizowanych przy udziale rodków pomocowych. Wst pne studium wykonalnoci Zamówienia publiczne [Public procurement] Studium, przeprowadzone podczas fazy identyfikowania projektu, w którym definiuje si wszystkie potencjalne problemy, ocenia si alternatywne rozwizania, po czym wybiera si preferowane rozwizanie w oparciu o kryterium trwałoci projektu. Zgodnie z art. 2 pkt. 13 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.- Prawo zamówie publicznych (Dz.U nr 19 poz.177 z pón. zm. 4 ) naley przez to rozumie umowy odpłatne zawierane midzy zamawiajcym a wykonawc, których przedmiotem s usługi, dostawy lub roboty budowlane. 4 Zmiany wymienionej ustawy zostały ogłoszone w Dz. U. z 2004 Nr 96, poz. 959, Nr 116, poz. 1537, Nr 145, poz

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i

Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Prace nad Poradnikiem dla beneficjentów były wykonywane w Departamencie Zarzdzania Europejskim Funduszem Społecznym w Ministerstwie Gospodarki i Pracy (MGiP) przy szczególnej pomocy pani Ireny Woliskiej

Bardziej szczegółowo

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska

Raport Kocowy. Zamawiajcy: Ministerstwo Gospodarki i Pracy. ECORYS Polska. Radosław Piontek, Agnieszka Kowalczyk, Iwona Burakowska Ocena uzupełniajca Problemy i bariery w postpie realizacji Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjnoci przedsibiorstw, lata 2004-2006 w ocenie Ostatecznych Odbiorców Programu Projekt współfinansowany

Bardziej szczegółowo

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW

PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW PIERWSZY OKRES WYKORZYSTANIA FUNDUSZY STRUKTURALNYCH W POLSCE RAPORT IZ PWW Rodzaje projektów, typy beneficjentów, rozkład przestrzenny udzielonej pomocy UE Instytucja zarzdzajca Podstawami Departament

Bardziej szczegółowo

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny

Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny Mechanizmy finansowania ochrony rodowiska Instrumenty ekonomiczne Instrumenty ekonomiczne to narzdzia finansowe, które porednio oddziałuj na ceny (podatki, opłaty) lub kształtuj ceny w sposób bezporedni

Bardziej szczegółowo

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r.

ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO. Kolbuszowa, 2004 r. ZARZD POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO PROGRAM OCHRONY RODOWISKA dla POWIATU KOLBUSZOWSKIEGO Kolbuszowa, 2004 r. SPIS TRECI : CZ I : USTALENIA OGÓLNE....4 1. Przesłanki ogólne...4 2. Podstawy prawne....4 3. Funkcje

Bardziej szczegółowo

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW

WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW 1 Aktualne problemy zarzdzania małymi i rednimi przedsibiorstwami 11 WPŁYW INTEGRACJI EUROPEJSKIEJ NA ROZWÓJ I WSPARCIE MAŁYCH I REDNICH PRZEDSIBIORSTW Marek Matejun, Maciej Miller Katedra Zarzdzania,

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009

STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 MINISTERSTWO TRANSPORTU I BUDOWNICTWA STRATEGIA DLA TRANSPORTU KOLEJOWEGO DO ROKU 2009 Warszawa, marzec 2006r. 1 SPIS TRECI Wprowadzenie... 4 1. Kierunki polityki transportowej i misja Rzdu w kształtowaniu

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA

INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA PO_IG/8.3/08/w01 INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA WNIOSKU O DOFINANSOWANIE REALIZACJI PROJEKTU W RAMACH PROGRAMU OPERACYJNEGO INNOWACYJNA GOSPODARKA Działanie 8.3 Przeciwdziałanie wykluczeniu cyfrowemu - einclusion

Bardziej szczegółowo

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0

Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD, wersja 1.0 Załoenia do strategii informatyzacji gminy BIAŁOGARD Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007 Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe

Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe Prof. dr hab. Elbieta Kornberger-Sokołowska Uniwersytet Warszawski Problemy pozyskiwania rodków unijnych przez polskie jednostki samorzdowe 1. Zgodnie z art. 158 Traktatu ustanawiajcego Wspólnot Europejsk

Bardziej szczegółowo

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020

Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Strategia kierunkowa rozwoju informatyzacji Polski do roku 2013 oraz perspektywiczna prognoza transformacji społeczestwa informacyjnego do roku 2020 Warszawa, 24 czerwca 2005 SPIS TRECI 1. WPROWADZENIE...

Bardziej szczegółowo

17,18 listopada 2. Prowadzenie:

17,18 listopada 2. Prowadzenie: 17,18 listopada 2 Prowadzenie: 1 DZIE 1 1. Zasady realizacji inwestycji na roboty budowlane -finansowane ze ródeł midzynarodowych; 2. Midzynarodowe procedury obowizujce w inwestycjach budowlanych (Unia

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 10. Słowniczek

Załącznik nr 10. Słowniczek Załącznik nr 10 Szczegółowy opis priorytetów Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Śląskiego na lata 2007-2013 Katowice, październik 2014 r. LISTA POJĘĆ DLA PROJEKTÓW REALIZOWANYCH W RAMACH USZCZEGÓŁOWIENIA

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR-

EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY W ZPORR- PORADNIK DLA OSTATECZNYCH ODBIORCÓW (BENEFICJENTÓW) CZERWIEC 2006 SPIS TREŚCI DEFINICJE i WYKAZ UśYWANYCH SKRÓTÓW...4 PODSTAWY PRAWNE...6

Bardziej szczegółowo

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI

POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI MINISTERSTWO GOSPODARKI I PRACY ZESPÓŁ DO SPRAW POLITYKI ENERGETYCZNEJ POLITYKA ENERGETYCZNA POLSKI DO 2025 ROKU DOKUMENT PRZYJTY PRZEZ RAD MINISTRÓW W DNIU 4 STYCZNIA 2005 ROKU SPIS TRECI I. DOKTRYNA

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM

RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Krzysztof B. Matusiak RAPORT Z BADA NIEKOMERCYJNYCH INSTYTUCJI OTOCZENIA BIZNESU 1 W WOJEWÓDZTWIE DOLNOLSKIM Spis treci: 1. Pojcie i zadania niekomercyjnych instytucji otoczenia biznesu... 2 2. Rozwój

Bardziej szczegółowo

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015

ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Ministerstwo Gospodarki ZAŁOENIA DO STRATEGII PROMOCJI GOSPODARKI POLSKIEJ 2007-2015 Warszawa, marzec 2007 r. Spis treci I. WPROWADZENIE... 3 II. WIZJA... 3 III. CELE STRATEGII... 3 IV. AKTUALNA SYTUACJA

Bardziej szczegółowo

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007)

(Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Załoenia do strategii informatyzacji gminy Cekcyn (Załoenia do programu rozwoju społeczno-gospodarczego z wykorzystaniem technologii informacyjnych na lata 2004-2007) Podstawowe informacje o dokumencie:

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015

STRATEGIA ROZWOJU MIASTA DO ROKU 2015 URZD MIEJSKI W TARNOWSKICH GÓRACH STRATEGIA ROZWOJU MIASTA TARNOWSKIE GÓRY DO ROKU 2015 TARNOWSKIE GÓRY WRZESIE 2005 Spis treci: 1. Wprowadzenie 2 2. Załoenia do strategii 11 3. Diagnoza uwarunkowa rozwojowych

Bardziej szczegółowo

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015

SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO. STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 SEJMIK WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO STRATEGIA ROZWOJU WOJEWÓDZTWA ZACHODNIOPOMORSKIEGO do roku 2015 Szczecin, padziernik 2000 I. WSTP...3 1. Programowanie rozwoju regionalnego... 3 2. Metoda i tryb

Bardziej szczegółowo

Przedsi biorczo akademicka w praktyce

Przedsi biorczo akademicka w praktyce Przedsibiorczo akademicka w praktyce Wydawnictwo SWSPiZ ód 2011 1 Projekt wspófinansowany przez Uni Europejsk w ramach rodków Europejskiego Funduszu Spoecznego WND-POKL.08.02.01-10-030/09 Niniejsza publikacja

Bardziej szczegółowo

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020

Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 Załcznik do Uchwały Nr Rady Miasta Piły z dnia Strategia Rozwizywania Problemów Społecznych Miasta Piły do roku 2020 2012 SPIS TRECI WSTP... 3 I. CZ WPROWADZAJCA... 4 1. STRUKTURA STRATEGII... 5 2. UWARUNKOWANIA

Bardziej szczegółowo

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych

Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa lub jednostki sektora finansów publicznych Departament Gospodarki, Skarbu Pastwa i Prywatyzacji P/05/047 KGP/41010/05 Nr ewid. 148/2006/P05047/KGP Informacja o wynikach kontroli Tworzenie i działalno fundacji, których fundatorami s Skarb Pastwa

Bardziej szczegółowo

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik

Sięgnij po euro. Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Sięgnij po euro Programy Unii Europejskiej dla Polski - przewodnik Autorzy: Inga Czerny, Gazeta Samorządu i Administracji, korespondentka w Brukseli Adam Kaliszuk, Euroinfo Warszawa Koordynacja: Iwona

Bardziej szczegółowo

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003

DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152 /000./0012/003 DELEGATURA W LUBLINIE P/04/152!"#$%#% "$&#'$#(&! "!&!'!")*''$ #"!+,$"#%-.&' &''*$#(&! /000./0012/003 4&5! " #$% &$% '( $% # ( ) ( ' "5! " ( *( + (,- - & './'0& +* ( '- '- 10#- 2-( &0 # #(. 3'3& 45(, 6

Bardziej szczegółowo

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu

Przykładowe pytania testowe oraz pytania do czci ustnej egzaminu Na podstawie 4 ust. 1 pkt 2 Załcznika nr 1 do rozporzdzenia Ministra Finansów z dnia 24 czerwca 2006 r. w sprawie sposobu organizowania i przeprowadzania egzaminu na audytora wewntrznego oraz działania

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY POWIAT KIELECKI SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI POWIATOWEGO URZDU PRACY W KIELCACH ZA 2006 ROK ORAZ INFORMACJA O AKTUALNEJ SYTUACJI NA RYNKU PRACY Kielce, maj 2007 roku 1 Spis treci: I. SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOCI

Bardziej szczegółowo

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki

7.2. Załoenia i cele strategii lizboskiej a budowanie konkurencyjnej gospodarki 7.1. Wprowadzenie Jednym z podstawowych załoe i celów strategii lizboskiej jest budowanie gospodarki opartej na wiedzy. Koncepcja ta, w wietle przyjtych złoe, ma by realizowana poprzez takie działania,

Bardziej szczegółowo

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS

Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Systemy Zarzdzania rodowiskowego ISO 14 000 i EMAS Wstp Systemy zarzdzania rodowiskowego stanowi szczególnie uyteczny instrument poprawy efektywnoci funkcjonowania organizacji w zakresie szeroko pojtej

Bardziej szczegółowo

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW

PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW MINISTERSTWO ROZWOJU REGIONALNEGO PORADNIK DLA BENEFICJENTÓW SEKTOROWEGO PROGRAMU OPERACYJNEGO ROZWÓJ ZASOBÓW LUDZKICH STYCZEŃ 2006 SPIS TREŚCI WYKAZ UŻYWANYCH SKRÓTÓW...4 WPROWADZENIE...5 ROZDZIAŁ I PODSTAWY

Bardziej szczegółowo