>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ">>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>"

Transkrypt

1 n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two je go Dziec ka, ul. Ar mii Kra jo wej 1 De li ka te sy Cen trum, ul. Ar mii Kra jo wej 1 Market Budowlany PALIŃSKI, ul. Lubelska 34 Sklep Ka ba nos, ul. T. Kró la Ap te ka Max Me di cum, ul. Mic kie wi cza 11 Sklep Gro szek, ul.do bkie wi cza 16 Sklep spo żyw czy, ul. Lu bel ska Bank Spół dziel czy, ul. Mic kie wi cza 43 PHU RO MA, ul. Woj ska Pol skie go 15 Sklep spo żyw czy WE DE LEK, ul. Ry nek 21 Sta ro stwo Po wia to we, ul. Mic kie wi cza 34 Urząd Mia sta, ul. Po nia tow kie go 3 Mar ket Spo żyw czy SŁO NECZ KO, ul. Lwowska 9 Ga le ria San do mierz, ul. Bło nie 2 Sklep spo żyw czy BE ATA, ul. Ko se ły 6 MERKURY Sklep Wielobranżowy, ul. Mickiewicza 33 Fir ma Han dlo wa KWA SEK, ul. Lu bel ska 7 Sklep Warzywno-spożywczy Tamara Nowak, ul. Portowa TAR NO BRZEG: Po wia to wy Urząd Pra cy, ul. 1go Ma ja 4 Su per mar ket STO KROT KA, ul. Mo niusz ki 19 De li ka te sy Cen trum, ul. Gen. Si kor skie go 2A De li ka te sy FRAC, ul. Mic kie wi cza 40A Ap te ka Fa mi lij na, ul. Mic kie wi cza De li ka te sy Cen trum, ul. Pił sud skie go 5 Bank Spół dziel czy, ul. So ko la 12 Ap te ka Na So ko lej, ul. So ko la Bank Spół dziel czy, ul. De ku tow skie go 6 De li ka te sy Cen trum, ul. Słom ki 1 Cen trum Han dlo we Wszyst ko dla do mu, ul. Słom ki 1 SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy Bin go Bank Spół dziel czy w San do mie rzu Od dział w Sam bor cu Sam bo rzec 43 KO PRZYW NI CA: Nad wi ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol cu Zdro ju Od dział w Ko przyw ni cy, ul. Ry nek 15 De li ka te sy Cen trum, ul. Kra kow ska 137 Urząd Mia sta i Gmi ny, ul. 11go Li sto pa da 8 >>> powiat sandomierski >>> Tarnobrzeg Festiwal filmów niezwykłych NR 146 u 26 kwietnia 2012 u ROK IV u ISSN X u Sandomierz, powiat sandomierski, Tarnobrzeg u e ma il: u Oko ło 200 za wod ni ków z dwu - dzie stu pię ciu ośrod ków z ca - łe go kra ju wzię ło udział w Ogól no pol skim Tur nie ju Ka ra - te o Pu char Zie mi Świę to krzy - skiej. Pod wzglę dem ilo ści uczest ni ków był to naj więk szy tur niej ja ki zor ga ni zo wał San - do mier ski Klub Ka ra te. Ka ra te cy z San do mie rza mi - mo tak sil nej kon ku ren cji wy - wal czy li pięć zło tych me da li w róż nych ka te go riach a Bar tło - miej Su ska zo stał uzna ny za naj - lep sze go za wod ni ka tur nie ju. - Tur niej w San do mie rzu był bar dzo uda ny, świad czy o tym licz ba star tu ją cych za wod - ni ków. Z ro ku na rok ma my co - raz wię cej chęt nych uczest ni - ków. Je ste śmy bar dzo za do wo - le ni, że tak sze ro kim echem od bi ja ją się na sze im pre zy. Chcie li by śmy, aby ta kie tur - nie je by ły cy klicz ny mi im pre - za mi - mó wi pre zes San do - mier skie go Klu bu Ka ra te To - masz Ci żyń ski. Sę dzią głów nym tur nie ju był au to ry tet w świe cie ka ra te Shi - han Krzysz tof Bo ro wiec. Pa tro nat ho no ro wy nad im - pre zą ob ję ła wo je wo da świę to - krzy ski Bo żen ty na Pał ka -Ko ru - ba, wi ce mar sza łek Wo je wódz - twa Świę to krzy skie go Grze gorz Świercz i bur mistrz San do mie - rza Je rzy Bo row ski. Pil king ton Fi la rem Go spo dar ki Pil king ton Au to mo ti ve Po land san do mier ski pro du cent szyb dla czo ło wych ma rek sa mo cho do wych zo stał lau re atem ran kin gu Fi la ry Pol skiej Go spo dar ki 2011 zaj mu - jąc pierw sze miej sce wśród firm wo je wódz twa świę to krzy skie go. Wy róż nie nie to sta no wi wy raz uzna - nia dla sta bil no ści eko no micz nej fir my, wdra ża nych dzia łań roz wo jo - wych oraz przed się wzięć po dej mo - wa nych na rzecz re gio nu i lo kal ne - go spo łe czeń stwa. W ze szły czwar tek w Kra ko wie od by ła się uro czy stość wrę cze nia na gród VII edy cji ran kin gu Fi la ry Pol skiej Go spo dar ki 2011 przy go to - wa ne go przez re dak cję dzien ni ka Puls Biz ne su oraz agen cję TNS Pen tor. Na le żą cy do ja poń skie go kon cer nu NSG Gro up Pil king ton Au to mo ti ve Po land zdo był pierw - sze miej sce i uho no ro wa ny zo stał dy plo mem oraz sta tu et ką Fi lar Pol skiej Go spo dar ki Wy róż - nie nie przy zna wa ne jest fir mom o du żej sta bil no ści, ma ją cym zna - czą cy udział w roz wo ju re gio nu, wspie ra ją cym i pro mu ją cym za - trud nie nie oraz umoż li wia ją cym wzrost przed się bior czo ści, a tak że za an ga żo wa nym w dzia ła nia na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. Ty tuł Fi la ra Pol skiej Go spo - dar ki to wy róż nie nie, ale też zo - bo wią za nie do szcze gól nej dba ło - ści o in te re sy spo łecz no ści i re - gio nu pod czas re ali za cji pla nów biz ne so wych mó wi Ry szard Ja - nia, pre zes Pil king ton Au to mo ti - ve Po land. Bę dzie my kon ty nu - ować dzia ła nia na rzecz spo łecz - no ści lo kal nej i dal sze go roz wo ju re gio nu. Roz po czę te w 2011 ro ku in we sty cje, prze ło żą się na po dwo - je nie mo cy pro duk cyj nej fir my i spo wo du ją jesz cze więk szą ak - tyw ność śro do wi ska go spo dar cze - go oraz po zwo lą na utwo rze nie ko lej nych miejsc pra cy dla je go miesz kań ców. Zwy cię skie fir my wy ła nia ne by - ły przez sa mo rzą dow ców z każ de go wo je wódz twa. Puls Biz ne su jest je dy nie no ta riu szem ran kin gu Fi la ry Pol - skiej Go spo dar ki mó wi Ta de usz Mar kie wicz, wy daw ca Pul su Biz - ne su oraz opie kun sek cji sa mo rzą - do wej. Wy bo ru do ko na li wy łącz - nie przed sta wi cie le śro do wisk sa - mo rzą dów, an kie to wa ni przez re no - mo wa ny in sty tut ba daw czy Pen tor. To oni wska zy wa li fir my, któ re dla re gio nu są istot nym pra co daw cą, waż nym płat ni kiem po dat ków i dzia ła ją na rzecz lo kal nej spo łecz - no ści. Na pod sta wie tych ocen po - wstał ran king, w któ rym fir ma Pil - king ton Au to mo ti ve Po land za ję ła pierw sze miej sce w wo je wódz twie świę to krzy skim. Czytaj str. IV Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach kategoria: chł , -65kg Suska Bartłomiej Sandomierznajlepszy zawodnik turnieju kategoria: dz , -35kg 1 Krosta Justyna Niepołomicenajlepsza zawodniczka turnieju kategoria: chł , -50kg 1 Fabijan Adam Wrocław kategoria: chł , +60kg 1 Jarosz Jarosław Lublin kategoria: dz , -50kg 1 Pawlak Paulina Przeworsk kategoria: chł , +50kg 1 Łoś Przemysław Chełm SKORPION kategoria: męż. senior -70kg 1 Czop Bartłomiej Sandomierz kategoria: chł ,-35kg 1 Hawro Filip Przeworsk kategoria: chł , +65kg 1 Gul Przemysław Busko Zdrój HORNIK kategoria: chł ,+35kg 1 Berkowicz Kamil Jasło KYOKUSHIN kategoria: dz , +55kg 1 Motyka Ewelina Tarnobrzeg Kyokushin kategoria: kob. senior -60kg 1 Buczkowska Joanna Sandomierz kategoria: kob. senior +60kg 1 Rosół Anna Niepołomice kategoria: męż. senior -80kg 1 Brzoski Mariusz Sandomierz kategoria: dz.semi 96-97, +55kg 1 Statuch Anna Sandomierz kategoria: męż. senior, open 1 Łuczyński Łukasz Kozienice kategoria: dz.semi 96-97, -55kg 1 Dudek Sara Przeworsk kategoria: dz , +35kg 1 Pilch Aleksandra Niepołomice kategoria: chł , -60kg 1 Michnal Jakub Jasło KYOKUSHIN kategoria: dz , -55kg 1 Horodecka Patrycja Przeworsk Pre zes Ry szard Ja nia od bie ra wy róż nie nie Lau re ata mi te go rocz nej edy cji ran kin gu zo sta ło 5 firm w każ dym wo je wódz twie. Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się 19 kwiet nia w Kra ko wie, w Na ro do wym Te atrze Sta rym im. He le ny Mo drze jew skiej.

2 2 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012 Pil king ton w czo łów ce do staw ców Ja gu ara Dzię ki in ży nie rom z San do mie rza, Pil king ton Au to mo ti ve awan so wał na 4 miej sce w ran kin gu do staw - ców tech nicz nych dla sa mo cho dów Ja gu ar Land Ro ver (JLR). Pil king ton Au to mo ti ve Po land na le żą cy do ja poń skie go kon cer - nu NSG Gro up awan so wał na 4 miej sce w ran kin gu do staw ców Ja - gu ara. Osią gnię cie tej wy so kiej po - zy cji na stą pi ło po uda nej re ali za cji pro jek tu do ty czą ce go ogra ni cze nia pro ble mów gwa ran cyj nych na ogrze wa ne szy by przed nie. Za pro jekt od po wie dzial ny był ze - spół pol skich in ży nie rów Pil king - ton Au to mo ti ve Po land z San do - mie rza. Za po cząt ko wa nym w ubie - głym ro ku przed się wzię ciem kie ro - wa ła Aga ta Sto jek, kie row nik li nii Szyb Ogrze wa nych, a uczest ni czył w nim rów nież ze spół za kła du w Aken, w Niem czech. Po okre śle - niu naj lep szych prak tyk sto so wa - nych na wszyst kich li niach szyb ogrze wa nych w Gru pie, ze spół pod nad zo rem pol skich pro jek tan - tów za pro po no wał zmia ny po le ga ją - ce na udo sko na le niu pro ce su pro - duk cji szyb przed nich ogrze wa - nych, wdro że niu sta ty stycz ne go ste ro wa nia pro ce sem w no wych ob - sza rach oraz mo dy fi ka cji ele men - Ze spół in ży nie rów z San do mie rza tów skła do wych szyb ogrze wa nych do star cza nych do JLR. Wpro wa dzo ne roz wią za nie umoż li wi ło mon taż udo sko na lo nych pro duk tów jesz cze pod ko niec ubie - głe go ro ku, czy li przed upły wem wy - zna czo ne go ter mi nu. Wpro wa dze nie wszyst kich po - pra wek w tak krót kim cza sie by ło trud ne, ale wszy scy człon ko wie ze - spo łu do ło ży li sta rań, aby te go do ko - nać mó wi Aga ta Sto jek z Pil king - ton Au to mo ti ve Po land, nad zo ru ją ca pro jekt. Opra co wa ny z udzia łem pol - skich in ży nie rów pro jekt zo stał na - stęp nie wdro żo ny w za kła dach we Wło szech oraz w Fin lan dii. NSG Gro up do star cza 15 ro dza - jów szyb ogrze wa nych do pię ciu mo - de li Ja gu ar Land Ro ver i obec nie zaj - mu je 4 miej sce w ran kin gu 22 do - staw ców tech nicz nych. Bę dzie no we bo isko Wpa dli w sie ci Po li cjan ci za trzy ma li dwóch męż - czyzn 51 i 35 lat ka, po dej rze wa - nych o nie le gal ny po łów ryb w do - rze czu Wi sły. Jesz cze w tym ro ku sta re bo isko as fal to we przy Li ceum Ogól no - kształ cą cym im. M. Ko per ni ka w Tar no brze gu znik nie, a w je go miej sce po wsta nie bo isko z na - wierzch nią syn te tycz ną. W ra mach pro gra mu Bez piecz - ne bo iska Pod kar pa cia Sej mik Wo - je wódz twa Pod kar pac kie go przy znał sa mo rzą do wi tar no brze skie mu do fi - nan so wa nie w wy so ko ści zł na re mont as fal to we go bo iska przy LO. Pierw sze bo isko w ra mach pro gra mu Bez piecz ne bo iska Pod kar pa cia po wsta ło przy Gim na zjum nr 3. Bę dzie to już dru gie ta kie bo isko, wy bu do wa ne tak że w ra - mach pro gra mu Bez piecz ne bo - iska Pod kar pa cia. Mło dzież oraz do ro śli co raz chęt niej i co raz wię - cej cza su spę dza ją na grze w pił - kę na bo iskach ze sztucz ną na - wierzch nią. To po twier dza, że ca - ły czas jest po trze ba bu do wa nia ta kich obiek tów w róż nych czę - ściach mia sta mó wi pre zy dent Nor bert Ma sta lerz. Fot: Aga ta Ryb ka San do mier scy po li cjan ci wspól nie ze Spo łecz ną Stra żą Ry bac ką w San do - mie rzu pro wa dzi li noc ne dzia ła nia zwią za ne ze zwal cza niem kłu sow nic - twa. W do rze czu Wi sły za trzy ma li dwóch miesz kań ców San do mie rza po - dej rze wa nych o nie le gal ny po łów ryb. Męż czyź ni zdą ży li zła pać po nad 70 sztuk ryb róż ne go ga tun ku. Funk cjo na - riu sze za bez pie czy li sieć wraz z osprzę - tem, w któ rej ujaw ni li 40 szt. lesz czy, 4 san da cze, 2 szczu pa ki oraz po nad 30 sztuk ryb róż ne go ga tun ku. Ry by z po - wro tem tra fi ły do Wi sły. Te raz męż czyź - ni od po wie dzą za nie le gal ny po łów ryb. Usta wa o ry bac twie śród lą do - wym prze wi du je za ten czyn ka rę do 2 lat po zba wie nia wol no ści. Nie le gal ny ar se nał San do mier scy po li cjan ci za trzy ma li 41 let nie go miesz kań ca San do - mie rza, po dej rze wa ne go o nie le gal - ne po sia da nie bro ni. San do mier scy kry mi nal ni od pew ne go cza su po dej rze wa li, że 41 let ni miesz ka niec mia sta mo - że po sia dać w do mu nie le gal ny ar se nał bro ni. W koń cu za pu ka li do je go miesz ka nia. Pod czas prze - szu ka nia je go po miesz czeń, zna - leź li i za bez pie czy li ka ra bin, strzel bę, proch strzel ni czy, amu - ni cję oraz ku szę. Jak się oka za ło męż czy zna nie po sia dał wy ma ga - nych ze zwo leń na za re kwi ro wa ne przed mio ty. Funk cjo na riu sze zna - leź li rów nież wo rek z ele men ta mi in fra struk tu ry ko le jo wej. Za bez - pie czo nych zo sta ło łącz nie prze - szło 300 mie dzia nych czę ści, któ re praw do po dob nie po cho dzą z prze - stęp stwa. 41 la tek tra fił do po li - cyj nej ce li. Kon se kwen cją je go czy nu mo - że być na wet 8 lat po zba wie nia wol no ści.

3 CZWARTEK, 26 KWIETNIA Szko ła otwar ta Wie le atrak cji przy go to wał Ze spół Szkół Cen trum Kształ ce nia Rol ni - cze go na Dni Otwar tej Szko ły. Ucznio wie po zna wa li bu dy nek szko ły, sa le lek cyj ne, in ter nat i szkol - ne go spo dar stwo. Przy wej ściu kro ni ki szko ły z wie lu lat uka zy wa ły hi sto rię Rol- ni ka, przy po mi na ły na uczy cie li i uczniów oraz róż ne wy da rze nia. Zwie dza jąc świe tli cę i sa le lek cyj ne pod prze wod nic twem na szej mło dzie ży, ucznio wie mo - gli zdo być in for ma cje o pro fi lach kształ ce nia, pro jek to wa niu ogro - dów, uczest ni czyć w wy ko ny wa - niu kom po zy cji kwia to wych, czy po sma ko wać owo ców i wa rzyw z na sze go go spo dar stwa. Pre zen - ta cje po za lek cyj nej dzia łal no ści uczniów po ka zy wa ły udział mło - dzie ży w ak cjach cha ry ta tyw - nych, eko lo gicz nych, pro jek tach, warsz ta tach czy kon kur sach. Du żą atrak cją był rów nież po kaz pierw szej po mo cy. Przed szko łą, spe cjal nie dla uczniów gim na zjum od był się po - kaz or ki i upra wy, a w szkol nym sa dzie kon kurs i po kaz cię cia drzew. Zlo ka li zo wa na na bo isku szkol nym wy sta wa sprzę tu rol ni - cze go sta no wią ce go ba zę dy dak - tycz ną szko ły cie szy ła się nie - ustan nym za in te re so wa niem. Przy by li go ścin nie gim na zja - li ści z Dwi kóz i Cho brzan ro ze - gra li tur niej pił ki siat ko wej chłop ców o pu char dy rek to ra ZSCKR. Wi zy tę w szko le umi lał wy stęp szkol ne go ze spo łu mu - zycz ne go MO KO SZYN BAND i de gu sta cja po traw re gio nal - nych, a w in ter na cie na wszyst - kich od wie dza ją cych szko łę cze - ka ła gro chów ka. ADRES REDAKCJI Pol-press ul. Koseły 22 p Sandomierz REDAKTOR NACZELNA Anna Podolecka BIURO REKLAMY tel WYDAWCA Media Projekt Sp. z o.o. w organizacji Na podst. umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o. DRUK Presspublica ul. Drukarska 2, Raszyn PRZYGOTOWANIE GRAFICZNE Łukasz Stężycki Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

4 4 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012

5 IV CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012

6 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012 Suk ces na szych lek ko atle tów Lek ko atle ci UKS Trój ka San do mierz od nie śli ko lej - ny w tym ro ku suk ces na za wodach ran gi Mi - strzostw Pol ski. Na prze pro - wa dzo nych w Szcze ci nie Mi strzo stwach Pol ski Ju nio - rów i Ju nio rów Młod szych w Bie gach Prze ła jo wych za - wod nik san do mier skie go klu bu Ja kub Sier żę ga spra wił du żą nie spo dzian kę zdo by wa jąc brą zo wy me dal w bie gu na dy stan sie 3000 m ju nio rów młod szych. Ja kub ry wa li zo wał w naj licz niej ob sa dzo nym bie gu, na tra sę wy star to - wa ło 105 za wod ni ków. Na me cie dał się wy prze dzić tyl ko zło te mu me da li - ście Mi cha ło wi Roz my so wi z Agro su Żo ry i zdo byw cy srebr ne go me da lu Do mi ni ko wi Rud ni - ko wi z Choj ni czan ki 1930 Chol ni ce. Ja kub spe cja li zu je się w bie gu na dy stan sie 2000 m z prze szko da mi. Wy nik, któ ry uzy skał na Mi strzo stwach Pol ski Ju - nio rów Młod szych w prze ła - jach, po zwa la mieć na dzie ję na wal kę o zło to na Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło dzie ży w Kra ko wie w lip cu oce nia ją szko le niow cy. Bar dzo do bry wy nik uzy ska ła tak że dru ga re pre zen tant ka klu bu UKS Trój ka San do mierz Aga ta Wia trow ska zaj mu jąc w bie gu na dy - stan sie 4 km szó ste miej sce. To już sie dem lat! W san do mier skim Cen trum Kul tu ry i Re kre acji od był się kon cert z oka zji 7-le cia ist nie nia San do mier skiej Or kie stry Dę tej. Uro czy sty kon cert roz po czę ła krót ka pre zen - ta cja hi sto rii Or kie stry, in for ma cje o jej osią gnię ciach. Mu zy cy wy ko na li utwo ry mu - zy ki ta necz nej, fil mo wej oraz utwo ry na so lo in stru men ty z to wa rzy sze niem or kie stry. Pod czas kon cer tu wy stą pi ły rów nież so list ki, któ re wy ko na ły zna ne i lu bia ne utwo ry przy akom pa nia men cie San do mier - skiej Or kie stry Dę tej. Licz na pu blicz ność na - gro dzi ła mu zy ków grom ki mi bra wa mi. Na za koń cze nie wszy scy przy by li na kon cert za pro sze ni zo sta li na słod ki po - czę stu nek i uro dzi no wy tort. Gło śne Sto lat.. usły sze li mu zy cy i in struk to rzy, któ rych wspól na pra ca, za an ga żo wa nie i su mien - ność spra wia, że ze spół nie zmien nie od 7 lat do star cza nie za po mnia nych wra żeń ar ty - stycz nych pod czas swych wy stę pów. Te sty spraw no ścio we do GOSSM W so bot ni po ra nek 18 chłop ców z Tar no brze ga, Sta lo wej Wo li i Ni ska uczest ni czy ło w eg za mi nie spraw no ścio wym kwa li fi ku - ją cym ich do Gim na zjal ne - go Ośrod ka Szko le nia Spor - to we go Mło dzie ży w Tar no brze gu. Eg za min pod okiem tre ne rów: Mi cha ła Szym cza ka, Hen ry ka Roż - ka i Ka ro la Wo ło szy na prze pro wa - dzo ny zo stał na obiek cie Or lik przy Szko le Pod sta wo wej nr 3. Obec - ny był rów nież Edward Chmu ra Kie row nik Gim na zjal ne go Ośrod - ka Szko le nia Spor to we go Mło dzie ży w Tar no brze gu. Uczest ni cy mu sie li wy ka zać się do brym pa no wa niem nad pił ką, cel ny mi strza ła mi z dy - V stan su oraz bie giem sprin ter skim. Po czy na nia swo ich po ciech ob ser wo - wa li ich ro dzi ce, któ rzy na miej scu mo gli za się gnąć in for ma cji na te mat za kwa te ro wa nia w in ter na cie, po zio - mu na ucza nia czy ba zy spor to wej. Wy ni ki zna ne bę dą do koń ca te go ty - go dnia. Na 17 czerw ca br. za pla no wa no dru gi ter min eg za mi nu spraw no - ścio we go. Zma ga nia na er go me trze W Cen trum Fit ness Miej skie go Sta - dio nu Spor to we go ro ze gra ne zo sta - ły III Otwar te Mi strzo stwa San do - mie rza na er go me trze wio ślar skim San do mier skie Wio sła Wszy scy za wod ni cy otrzy ma li pa - miąt ko we dy plo my, a naj lep si za wod - ni cy otrzy ma li pu cha ry, dy plo my oraz na gro dy rze czo we. Do dat ko wo wrę - czo na zo sta ła na gro da fa ir play dla Mar ci na Pasz kie wi cza za spor to we za cho wa nie i umoż li wie nie ko le dze ko lej ne go star tu w do gryw ce. W Mi strzo stwach wzię ło udział 33 za wod ni ków, w tym ucznio wie z Col le gium Go sto mia num w San do - mie rzu, Ze spo łu Szkół Ga stro no - micz nych i Ho te lar skich w San do - mie rzu, Szko ły Pod sta wo wej, Gim na - zjum i Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Goź li cach Kli mon to wie. W Mi strzo stwach san do mier skich szkół pod sta wo wych dziew cząt - dy - stans 300 m naj lep sze cza sy uzy ska li: Woj ciech Kle in glas - 1:10,1 Ma ciej Mi łek -1:12,5 Grze gorz Gar lic ki - 1: 19,7 W Mi strzo stwach san do mier - skich szkół gim na zjal nych - dy stans 300 m zwy cię ży li: Ilo na Ko cha nek - 1:11,9 Ka ta rzy na Ba naś - 1:16,0 W Mi strzo stwach san do mier - skich szkół śred nich ko biet - dy stans 500 m na po dium zna la zły się: Ali cja Cie mię ga -1:59,2 Ane ta Te ter -1:59,5 Mar ty na Dwo rak -2:04,9 W Mi strzo stwach san do mier - skich szkół śred nich męż czyzn - dy - stans 500 m zwy cię ży li: To masz Py tlak -1:30,2 Mar cin Pasz kie wicz -1:30,3 / do - gryw ka na 100 m - 17,1 Ar ka diusz Ka miń ski -1:30,3/ do - gryw ka na 100 m - 20,4 Mi strzo stwa San do mie rza w ka te go rii OPEN - dy stans 500 m - ko bie ty Mag da le na Fi gacz - 2:11,2 Mi strzo stwa San do mie rza w ka - te go rii OPEN - dy stans 1000 m - męż - czyź ni - ka te go ria se nior star szy: Krzysz tof Dy wan - 3:47,1 Grze gorz Adam czyk -4:00,9 Mi strzo stwa San do mie rza w ka - te go rii OPEN - dy stans 1000 m - ka te - go ria we te ran: Ma ciej Bo row ski - 3:28,3 Ja nusz Cha bel -3:30,7 Ar tur Dzie wul ski -4:06,5 reklama

7 CZWARTEK, 26 KWIETNIA miejsce dla TWOJEJ firmy tel

8 6 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012

9 CZWARTEK, 26 KWIETNIA n KUPIĘ FIATA 1300 I CZĘŚCI ORAZ JUNAK, WFM, WSK, OSA, MZ I INNE ORAZ CZĘŚCI TEL LUB SMS n DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE W SANDOMIERZU 2 POKOJOWE, UMEBLOWANE; TEL n PRZYJMĘ TRAKTORZYSTĘ DO PRACY W GOSPODARSTWIE SADOWNICZYM, KLECZANÓW, TEL n WYNAJMĘ DUŻY PLAC UTWARDZONY POD KAŻDĄ DZIAŁALNOŚĆ, TEL n SPRZEDAM 63A W CAŁOŚCI LUB DZIAŁKI, GIERLACHÓW BLIŻSZY; TEL n MIESZKANIE 37 M KW. 2 POK., SANDOMIERZ UL. KRUKOWSKA, SPRZEDAM, TEL n SPRZEDAM ŚLĘZĘ 1000 LITRÓW, GOTOWA DO PRACY, TEL Ogłoszenia drobne w E x t r a S a n d o m i e r z!!! kupię, sprzedam, zamienię, usługi, nieruchomości, motoryzacja zapraszamy do naszego biura reklam Sandomierz ul. Koseły 22 p. 4, tel

10 8 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy!

Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! Kluczpunktowaniaarkusza Kibicujmy! KLUCZODPOWIEDZIDOZADAŃZAMKNIĘTYCH zadania 1. 2. 3. 4. 5. 6. 7. 8. 9. 10. 11. 12. 13. 14. 15. 16. 17. 18. 19. 20. Poprawna odpowiedź D B A D C D D C B C C B D B B C B

Bardziej szczegółowo

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU

PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU PRAWO SPÓŁDZIELCZE I MIESZKANIOWE... Część 6, rozdział 1, punkt 4.1, str. 1 6.1.4. PRAWO ODRĘBNEJ WŁASNOŚCI LOKALU 6.1.4.1. Usta no wie nie od ręb nej wła sno ści Z człon kiem spół dziel ni ubie ga ją

Bardziej szczegółowo

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE

POLA ELEKTROMAGNETYCZNE 5. Pro mie nio wa nie elek tro ma gne tycz ne (PEM) nie jo ni - zu ją ce wy stę pu je w po sta ci na tu ral nej (źró dła mi są Zie - mia, Słoń ce, zja wi ska at mos fe rycz ne) oraz sztucz nej (zwią za

Bardziej szczegółowo

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11

ORGANIZACJA I ZARZĄDZANIE WSTĘP...9 ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI...11 SPIS TRE ŚCI WSTĘP.....................................................9 ROZ DZIAŁ I ISTO TA I PRZED MIOT NA UKI O OR GA NI ZA CJI.......................11 1. TEO RIE OR GA NI ZA CJI A NA UKI O ZAR ZĄ

Bardziej szczegółowo

Opakowania na materiały niebezpieczne

Opakowania na materiały niebezpieczne Założyciel firmy Georg Utz 1916 1988 Opakowania na materiały 208 GGVS Opakowania na materiały 209 Opakowania na materiały Cer ty fi ko wa ne po jem ni ki Utz jest pro du cen tem sze ro kiej ga my opa ko

Bardziej szczegółowo

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni?

Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? 2 Na jaką pomoc mogą liczyć pracownicy Stoczni? biuletyn informacyjny dotyczący ochrony praw pracowników USTA WA z dnia 19 grud nia 2008 r. o po stę po wa niu kom pen sa cyj nym w pod mio tach o szcze

Bardziej szczegółowo

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji

Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Jak działa mikroskop? Konspekt lekcji Zajęcia zgodne z niniejszym konspektem przeprowadzono z uczniami klasy I gimnazjum podczas Klubu Młodego Odkrywcy DawBas, działającego przy Zespole Szkół w Górsku.

Bardziej szczegółowo

Montaż okna połaciowego

Montaż okna połaciowego Montaż okna połaciowego L Okna do pod da szy do star czają na pod da sze pra wie 40% świa tła wię cej niż okna o tej sa mej po wierzch ni za mon to wa ne pio no wo. Wy bór okna za le ży od: po wierzch

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM i Gazetą Wyborczą. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od po wie dzi.

Bardziej szczegółowo

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów

Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Wojciech Świątek Nowe zasady prowadzenia ewidencji odpadów Praktyczne wskazówki dla specjalistów ds. ochrony środowiska Ochrona środowiska VERLAG DASHÖFER www.dashofer.pl Wydawnictwo VERLAG DASHOFER Sp.

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Geografia Poziom podstawowy Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do we po praw ne od.

Bardziej szczegółowo

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia

1. Zdecydowane masowanie wzdłuż ramienia: 2. Zdecydowane uciskanie całego ramienia: od nad garst ka w kie run ku ra mie nia masazyk_layout 1 10/9/13 2:29 PM Page 1 Ćwi cze nie Spo sób wy ko na nia Ma su je te ra peu ta lub sa mo dziec ko ko lej no każ dą rę kę od od ra mie nia w kie run ku dło ni po stro nie ze wnętrz nej ra

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej

Fotografia kliniczna w kosmetologii i medycynie estetycznej aparatura i technika Dr n. farm. Sławomir Wilczyński Katedra i Zakład Biofizyki Wydziału Farmaceutycznego z OML w Sosnowcu, SUM w Katowicach Kierownik Katedry: prof. zw. dr hab. n. fiz. Barbara Pilawa

Bardziej szczegółowo

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony KRYTERIA OCENIANIA ODPOWIEDZI Próbna Matura z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2011 W ni niej szym sche ma cie oce nia nia za dań otwar tych są pre zen to wa ne przy kła do

Bardziej szczegółowo

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą,

Na uczy ciel jest oso bą wspo ma ga ją cą, DZIELIMY SIĘ DOŚWIADCZENIAMI Ratujmy kasztanowce Metoda projektu Istota metody projektów polega na tym, że grupa osób uczących się samodzielnie inicjuje, planuje i wykonuje pewne przedsięwzięcia, a następnie

Bardziej szczegółowo

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim

Jaki podatek. zapłaci twórca? podatki. prawo. Twór ca i ar ty sta wy ko naw ca w pra wie au tor skim Jaki podatek zapłaci twórca? Zbliża się czas rozliczenia z fiskusem. Wielu twórcom rozliczenia podatkowe mogą nastręczać trudności, zwłaszcza, gdy prowadzą kilka rodzajów działalności, albo osiągają przychody

Bardziej szczegółowo

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK.

1. PRZEWODNIK. 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów PRZEWODNIK. PRZEWODNIK Rozdzia³ 1, str. 1 SKUTECZNE ZARZ DZANIE SPÓ DZIELNI MIESZKANIOW Spis treœci 1. PRZEWODNIK 1.1. Spis treœci 1.2. Zespó³ autorski 1.3. Skorowidz rzeczowy 1.4. Wykaz skrótów 1.5. Objaœnienia piktogramów

Bardziej szczegółowo

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so -

Metoda projekt w. badawczych. Po szu ku j¹c no wych spo so b w za in te re so - Metoda projekt w badawczych Me to da pro jek t w jest spo so bem wspie ra nia ak tyw ne go za an ga o wa nia i ce lo we go ucze nia siê oraz roz wo ju in te lek tu al ne go, a dla nie kt rych na uczy cie

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Miejsce na naklejk z kodem ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM CHEMIA Instrukcja dla zdajàcego POZIOM PODSTAWOWY Czas pracy 120 minut 1. Spraw dê, czy ar kusz eg za mi na cyj ny za wie ra 11 stron (zadania

Bardziej szczegółowo

Wilno: magia historii

Wilno: magia historii Wilno: magia historii Są miejsca magiczne na ziemi, ale drugiego takiego jak Wilno nie ma JAROSŁAW DUMANOWSKI Wil no by ło i jest mia stem ma gicz - nym, nie zwy kle waż nym dla wszyst kich za miesz ku

Bardziej szczegółowo

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym

Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym Ścianka z płyt gip so wo- -kar to no wych na rusz cie aluminiowym szpachelka (15 cm) NARZĘDZIA piła długa linijka drobnoziarnisty papier ścierny nóż z wymiennym ostrzem kuweta na zaprawę kuweta na klej

Bardziej szczegółowo

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe

JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe JUŻ PRA CU JĄ! materiały prasowe Państwowy Fundusz Rehabilitacji Osób Niepełnosprawnych Projekt jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach działania

Bardziej szczegółowo

Konstrukcja szkieletowa

Konstrukcja szkieletowa Obudowa wanny Obudowę wanny mocuje się na konstrukcji szkieletowej zbudowanej z listewek o grubości 40 x 40 mm, rozstawionej wzdłuż boków wanny i przymocowanej do ściany. NARZĘDZIA poziomnica wyrzynarka

Bardziej szczegółowo

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym.

Sztuka i komputer. Fotografia opracowana w kom pu te ro wym pro gra mie gra ficz nym. Sztuka i komputer Jak już wie cie, za po mo cą kom pu te ro wych pro gra mów gra ficz nych moż na wy ko ny wać róż ne dzie ła pla stycz ne, czy li two rzyć gra fi kę kom pu te ro wą. Ta ki ob raz moż na

Bardziej szczegółowo

250 pytań rekrutacyjnych

250 pytań rekrutacyjnych 250 pytań rekrutacyjnych które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi 250 pytań rekrutacyjnych, które pomogą Ci zatrudnić właściwych ludzi Autorzy Katarzyna Chudzińska dyrektor zarządzający zasobami ludzkimi

Bardziej szczegółowo

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE

STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Statut Zwi zku Kynologicznego w Polsce 2/ 1 STA TUT ZWI Z KU KY NO LO GICZ NE GOWPOL SCE Roz dzia³ I Po sta no wie nia og l ne 1 Sto wa rzy sze nie no si na zw Zwi zek Ky no lo gicz ny w Pol sceµ zwa ny

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM Wiedza o społeczeństwie Poziom rozszerzony Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież

Bardziej szczegółowo

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach

Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach BAR BA RA WOY NA ROW SKA, MA RIA SO KO OW SKA, MAG DA LE NA WOY NA ROW SKA -SO DAN Doskonalenie w zakresie edukacji zdrowotnej kurs dla nauczycieli wf w gimnazjach W nowej podstawie programowej kszta³cenia

Bardziej szczegółowo

FASADY FOTOWOLTAICZNE

FASADY FOTOWOLTAICZNE JANUSZ MARCHWIŃSKI FASADY FOTOWOLTAICZNE TECHNOLOGIA PV W ARCHITEKTURZE WARSZAWA 2012 SPIS TREŚCI WSTĘP...........................................................7 1. Przedmiot, uzasadnienie i cel pracy....................................7

Bardziej szczegółowo

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia.

Terminy określone w ogólnych warunkach umowy podstawowej stosuje się odpowiednio w niniejszych ogólnych warunkach ubezpieczenia. Ogólne warunki dodatkowego ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego i całkowitego inwalidztwa w wyniku nieszczęśliwego wypadku Niniejsze ogólne warunki ubezpieczenia na wypadek śmierci lub trwałego

Bardziej szczegółowo

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI

ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI Miejsce na identyfikację szkoły ARKUSZ PRÓBNEJ MATURY Z OPERONEM JĘZYK NIEMIECKI POZIOM ROZSZERZONY CZĘŚĆ I LISTOPAD 2010 Instrukcja dla zdającego Czas pracy 120 minut 1. Sprawdź, czy ar kusz eg za mi

Bardziej szczegółowo

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon -

Świat współczesny. 1 wy mie nia głów ne kie run ki pol skiej. z sąsia da mi i pań stwa mi Unii Eu ro - wymienia zadania am ba sa d i kon - 1 Plan wy ni ko wy Pol ska we współ - cze snym świe cie NA TO od zim nej woj ny do współ - ist nie nia In te gra cja eu ro - pej ska Pol ska w sys te - mie po li tycz nym i go spo dar czym Świat współczesny

Bardziej szczegółowo

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej

3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej 3. Pro po zy cje ćwi czeń z za kre su edu ka cji zdro wot no ru cho wej Te mat: Ćwi cze nia na to rze prze szkód wrot ki, ro we ry, kół ka hu la - ho op, słup ki, ła wecz ki, rów no waż nia Zbiór ka na

Bardziej szczegółowo

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia:

Otwar cie 1. Zna cze nie Otwar cie 1 ma na stę pu ją ce zna cze nia: 20 Wspólny Język 2010 Wspólny J zyk 2010 Standard Otwar cie Zna cze nie Otwar cie ma na stę pu ją ce zna cze nia: A) 5 kar w si le 12 17, B) układ 4441 z czwór ką ka ro w si le 12 17, C) układ 4 ka ra,

Bardziej szczegółowo

In struk cja dla ucznia

In struk cja dla ucznia Imi i nazwisko ucznia.................................................................. Wype nia nauczyciel Klasa.................. SPRAWDZIAN KOMPETENCJI DRUGOKLASISTY Z OPERONEM 2010 Czas pracy: 2 razy

Bardziej szczegółowo

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy

Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z OPERONEM. Chemia Poziom podstawowy Modele odpowiedzi do arkusza Próbnej Matury z PERNEM Chemia Poziom podstawowy Listopad 2010 W klu czu są pre zen to wa ne przy kła do we pra wi dło we od po wie dzi. Na le ży rów nież uznać od po wie dzi

Bardziej szczegółowo

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9

Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM. G d y n i a 2 0 0 9 Marek Ko odziej INFORMATYKA PROGRAM NAUCZANIA DLA GIMNAZJUM G d y n i a 2 0 0 9 Program nauczania do nowej podstawy programowej (Rozporzàdzenie Ministra Edukacji Narodowej z dn. 23.2.2008 r.) skonsultowany

Bardziej szczegółowo

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE

War sza wa 2015 PUBLIKACJA DYSTRYBUOWANA BEZPŁATNIE Pu bli ka cja po wsta ła w ra mach pro jek tu re ali zo wa ne go z do fi nan so wa niem NFOŚiGW w ra mach pro gra mu prio ry te to we go Edu ka cja eko lo gicz na Lider projektu: Wyż sza Szko ła Eko lo

Bardziej szczegółowo

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele

1 3Przyj 0 1cie FOT. MAT. PRASOWE CUKIERNIA KACZMARCZYK. 58 magazyn wesele 1 3Przyj 0 1cie W E S E L N E 58 magazyn wesele 1 3 Tortowy zawr t g 0 0owy C o fantazjach w 0 2wiecie s 0 0odko 0 2ci C u kier ni czy 0 2wiat roz wi ja si 0 1 w b 0 0y ska wicz - nym tem pie, ofe ru j

Bardziej szczegółowo

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa?

Medyczny laser CO2. C jaki aparat jest optymalny dla lekarza medycyny estetycznej/dermatologa? 1 3aparatura i technika Dr n. farm. S 0 0awomir Wilczy Ґski Katedra i Zak 0 0ad Podstawowych Nauk Biomedycznych, Wydzia 0 0 Farmaceutyczny z OML w Sosnowcu 0 1l 0 2skiego Uniwersytetu Medycznego w Katowicach

Bardziej szczegółowo

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się

Nie pod le głość Li twy w 1990 r. sta ła się ZE ŚWIATA Wspieranie rozwoju dziecka na Litwie Na świe cie za uwa ża się wy raź ną ten den cję do wspie ra nia roz wo ju dziec ka. Uza leż nio ne jest to jed nak od tra dy cji edu ka cyj nych, kul tu ro

Bardziej szczegółowo

www.nie bo na zie mi.pl

www.nie bo na zie mi.pl Nie bo Na Zie mi www.nie bo na zie mi.pl Kon rad Mi lew ski Wszel kie pra wa za strze żo ne. Nie au to ry zo wa ne roz po wszech nia nie ca ło ści lub frag men tu ni niej szej pu bli ka cji w ja kiej kol

Bardziej szczegółowo

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile

>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>> Troje dzieci, Urząd Mar szał kow ski Wo je wódz - Sklep Świat Two je go Dziec ka, trzy promile n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy

Bardziej szczegółowo

w sieci gazet bezpłatnych

w sieci gazet bezpłatnych n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Ukazujemy się w sieci gazet bezpłatnych NR 34 n WTOREK 27

Bardziej szczegółowo

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2

Budowa i zasada działania. Budowa. instrukcja obsługi grupy pompowej. powrót GW 1/2. zasilanie GW 1/2 instrukcja obsługi grupy pompowej Rys. 1. Budowa grupy pompowej powrót 2 3 GW 1/2 6 7 1 zasilanie 4 GW 1/2 1. zawór termostatyczny ZT 2. zawór regulacyjny ZR 3. zawór odcinający G1" belki zasilającej 4.

Bardziej szczegółowo

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska

Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych. Europejska inicjatywa obywatelska Rzeczpospolita Polska Ministerstwo Spraw Zagranicznych Europejska inicjatywa obywatelska Publikacja opracowana na zlecenie Ministerstwa Spraw Zagranicznych przez Instytut Europeistyki Uniwersytetu Jagiellońskiego

Bardziej szczegółowo

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u

Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Po zna je my wy da rze nia z dzie j w PRL -u Scenariusz lekcji w III klasie gimnazjum Przed sta wia my Ko le an kom i Ko le gom pro po zy cjê sce na riu sza lek cji ote ma cie nie ³a twym, szcze g l nie

Bardziej szczegółowo

Układanie paneli z PCV

Układanie paneli z PCV Układanie paneli z PCV Wybór paneli 1. Panele z PVC są produktem gotowym do użytku. Można kłaść je we wszystkich rodzajach pomieszczeń. Szczególnie dobrze sprawdzają się w pomieszczeniach wilgotnych (łazienki,

Bardziej szczegółowo

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydatka do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydatka do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 2 Śródmieście Warpie lista nr 27 1 miejsce na liście Anna Koczur Sza now ni Pań stwo Mam za szczyt ubie gać się o man dat rad nej Ra dy

Bardziej szczegółowo

Układanie wykładzin podłogowych

Układanie wykładzin podłogowych Układanie wykładzin podłogowych Sposoby układania Sposób układania Układanie swobodne Zastosowanie Zalety Wady W małych pomieszczeniach, tam gdzie wystarcza jeden arkusz lub rzadko odwiedzanych Szybkie

Bardziej szczegółowo

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej

za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej za ba wy i gry te re no we w edu ka cji wcze snosz kol nej Kształcenie na etapie edukacji wczesnoszkolnej ma charakter edukacji zintegrowanej. Jest łagodnym przejściem od wychowania przedszkolnego do edukacji

Bardziej szczegółowo

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY

XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY XXV Międzynarodowy SALON EDUKACYJNY Salon Szkół Wyższych Idee, dla których warto się uczyć! Salon Liceów i Szkół Zawodowych salon.perspektywy.pl, salon.perspektywy.pl Mię dzy na ro do wy to największe

Bardziej szczegółowo

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010

Rada Unii Europejskiej. Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 Rada Unii Europejskiej Ministerstwo Spraw Zagranicznych 2010 1 Autorzy: Aleksander Parzych, Aureliusz Wlaź Projekt graficzny serii: Techna Studio www.techna.pl Zdjęcia na okładce i w tekście: The Audiovisual

Bardziej szczegółowo

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3

str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 str. 28 DZIENNIK URZÊDOWY KG PSP 1 2 Zarz¹dzenie nr 3 Ko men dan ta G³ówne go Pa ñ stwo wej Stra y Po a r nej z dnia 24 lu te go 2006 r. w spra wie spo so bu pro wa dze nia przez prze³o o nych do ku men

Bardziej szczegółowo

Umowy o pracę

Umowy o pracę www.pip.gov.pl Kilka słów o umowie o pracę Przez za war cie umo wy o pra cę pra cow nik zo bo wią - zu je się do wy ko ny wa nia pra cy okre ślo ne go ro dza ju na rzecz pra co daw cy i pod je go kie row

Bardziej szczegółowo

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go

Lublin moje miasto. (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Lublin moje miasto Forum edukacyjne (hi sto ria, kul tu ra, go spo dar ka i spo łe czeń stwo) Pro po zy cja pro jek tu in ter dy scy pli nar ne go Ome to dzie pro jek tu sły szał chy ba każ dy z nas. Wie

Bardziej szczegółowo

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w

OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w OGسLNE ZASADY zamieszczania nekrolog w I. DEKLARACJA WYDAWCY II. OKREعLENIA Ago ra SA, wy daw ca Ga ze ty Wy bor czej wiad czy kom plek so wà usùu gو Ne kro lo gi, po le ga jà cà na za miesz cza niu ne

Bardziej szczegółowo

ISSN 1233-9784 11/2012

ISSN 1233-9784 11/2012 ISSN 1233-9784 11/2012 W numerze: PrzejÊciowe wsparcie krajowe w 2013 r. Zmiana ustawy o paszach Ponad 1,5 mld zł dla przetwórstwa PłatnoÊci bezpoêrednie za 2012 r. PROW 2007-2013 dla przedsi biorców Wydawcy:

Bardziej szczegółowo

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt.

Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Design przestrzeni De ko ra cyj ne, in no wa cyj ne, zo rien to wa ne na pro jekt. Grzej ni ki po ko jo we LUX RAD ofe ru ją bo gac two aran żo wa nia no wo czes nych miesz kań. In no wa cyj ne wzo ry,

Bardziej szczegółowo

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty

Unij ne pie nią dze na do cho do we pro jek ty LUTY 2009 15 lutego 14 marca 2009 nr 2/27 Wydawnictwo Eurosystem Warszawa www.forumsamorzadowe.pl ISSN 1897-0079 INDEX 226424 Cena 12 zł (0% VAT) FORUM SAMORZĄDOWE n i e z a l e ż n y m i e s i ę c z n

Bardziej szczegółowo

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki

Elżbieta Judasz. Prawo pra cy. pierwsze kroki Elżbieta Judasz Prawo pra cy pierwsze kroki War sza wa 2012 Aktualizacja Katarzyna Piecyk Pro jekt okład ki www.jsphoto.eu Opra co wa nie re dak cyj ne Izabella Skrzecz Opra co wa nie ty po gra ficz ne

Bardziej szczegółowo

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony

Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM. Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Mo de le od po wie dzi do ar ku sza Prób nej Ma tu ry z OPE RO NEM Wie dza o spo e czeƒ stwie Po ziom rozszerzony Listopad 2009 1. c) ini cja ty w lu do wà 2. b) po ma raƒ czo wà re wo lu cjà 3. c) Egipt

Bardziej szczegółowo

Kandydat do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 3 Zamkowe Ksawera. lista nr 27. miejsce na liście.

Kandydat do Rady Miasta TAK. BĘDZIN 2010 plus. Okręg wyborczy nr 3 Zamkowe Ksawera. lista nr 27. miejsce na liście. Kandydat do Rady Miasta TAK BĘDZIN 2010 plus Okręg wyborczy nr 3 Zamkowe Ksawera lista nr 27 1 miejsce na liście Jerzy Bełdowski Będzin to nasz dom, za trosz czy my się o je go przy szłość Je rzy Beł dow

Bardziej szczegółowo

22. Rajd Rze szow ski. Szczegółowe mapki przejazdu str. 6-7

22. Rajd Rze szow ski. Szczegółowe mapki przejazdu str. 6-7 ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A n r 3 0 9 l r o k I X l 8 s I e r p n I a 2 0 1 3 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a r p a c i

Bardziej szczegółowo

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska)

Leszek Buliński. Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz ny. (na przy kła dzie pla có wek mia sta Gdań ska) 2009 B roz 00 st:rozdz 00 Spis treści.qxd 2009-09-16 17:12 Strona 1 Strona tytułowa (do wyk przez graf.) Leszek Buliński Po li tycz ne uwa run ko wa nia zmian w ochro nie zdro wia sek tor nie pu blicz

Bardziej szczegółowo

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce

Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce Sub kul tu ry mło dzie żo we w okre sie trans for ma cji ustro jo wej w Pol sce na przy kła dzie fe sti wa lu w Ja ro ci nie Pro jekt edu ka cyj ny z wie dzy o spo łe czeń stwie dla uczniów szkół po nad

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A w w w. m e d i a r z e s z o w. p l n r 3 4 7 l r o k X I l 4 s I e r p n I a 2 0 1 6 l r Z e s Z Ó W l k r o s n o e - m a I l : e x t r a - p o d k a

Bardziej szczegółowo

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu

Opis techniczny Przeznaczenie Instrukcja montażu Sys tem ko mi no wy HY BRY DA IZO to re wo lu cyj ne roz wią za nie w tech ni ce ko mi no wej i ab so lut nie no wy pro dukt fir my Spi ro flex. Wie lo let nie do świad cze nie po zwo li ło nam na stwo

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych

Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P. Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Ogólne warunki grupowego pracowniczego ubezpieczenia na życie GRU/P Ogólne warunki dodatkowych ubezpieczeń grupowych Szanowni Państwo, Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom naszych Klientów, zamieściliśmy

Bardziej szczegółowo

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a

2.1. Identyfikacja Interesariuszy. G4 25a 16 17 2.1. Identyfikacja Interesariuszy Gru py In te re sa riu szy zo sta y wy bra ne w opar ciu o ana li z dzia al - no Êci ope ra cyj nej Gru py Ban ku Mil len nium. W wy ni ku pro ce su ma - po wa nia

Bardziej szczegółowo

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku

Środ ka mi ochro ny indywidualnej wska za ny mi w oce nie ry zy ka za wo do we go przy ob słu dze LPG są także: oku BHP NA STACJACH LPG Pra cow nik, przy stę pu jąc do pra cy na sta no wi sku ope ra to ra LPG po wi nien za po znać się z oce ną ry zy - ka za wo do we go dla je go sta no wi ska oraz sto so wać odzież

Bardziej szczegółowo

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej

1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej 1 Teoretyczne podstawy edukacji wczesnoszkolnej MałgorzataChojak Lublin Współpraca rodziców i nauczycieli trud ne, waż ne i ko niecz ne za da nie N ie ule ga wąt pli wo ści pi sze M. Ło boc ki iż współ

Bardziej szczegółowo

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r.

Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny. Prospekt informacyjny. Warszawa, 5 maja 2010 r. Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny Prospekt informacyjny Warszawa, 5 maja 2010 r. Prospekt informacyjny Allianz Polska Otwarty Fundusz Emerytalny zarządzany przez Powszechne Towarzystwo Emerytalne

Bardziej szczegółowo

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862

PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Numer 16 28.4.2014 r. PL ISSN 0209 NR INDEKSU 366862 Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Górnicy protestują przeciw postojom FOTO: GRZEGORZ VAR BOGYA DE CSEPY Gór ni cy

Bardziej szczegółowo

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk -

Ubie gło rocz na, wie lo wy mia ro wa pro mo cja Idy na kon ty nen cie ame ry kań skim przy czy ni ła się do suk - Utrzymać dobry czas Oscarowy sukces Idy uświadomił nam, że o powodzeniu polskiego filmu za granicą decyduje wiele czynników. Oprócz niezaprzeczalnie walorów artystycznych, ważne są: odpowiednia promocja

Bardziej szczegółowo

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ

KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ. Płock dnia 21 stycznia 2013 r. KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ O K Ó L N I K KURII DIECEZJALNEJ PŁOCKIEJ 2/2013 Płock dnia 21 stycznia 2013 r. 5 KALENDARZ WYDARZEŃ DUSZPASTERSKICH 2013 STYCZEŃ 3-6.01. Płoc kie Ko lę do wa nie; Płock 5.01. Kon cert ko lęd New Li fe

Bardziej szczegółowo

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784

Biuletyn. informacyjny 9/2015. W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz. Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku ISSN 1233-9784 Biuletyn ISSN 1233-9784 informacyjny 9/2015 W numerze: Po moc dla po szko do wa nych przez su sz Pre fe ren cyj ne kre dy ty kl sko we Co z no we go PROW mo e byç w tym ro ku W numerze: MRiRW O no wych

Bardziej szczegółowo

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA

włącznik otwór, w który wkręca się ramię cyrkla ceramika, glazura płyty styropianowe korek, karton, skóra KIERUNEK CIĘCIA Obsługa wyrzynarki Budowa wyrzynarki regulator prędkości skokowej brzeszczotu blokada włącznika, umożliwiająca pracę ciągłą bez konieczności trzymania palca na włączniku kabel zasilania regulator wychylenia

Bardziej szczegółowo

Akrobatyka sportowa w szkole

Akrobatyka sportowa w szkole MARZENA KURZAK Akrobatyka sportowa w szkole Celem niniejszego opracowania jest przedstawienie na przykładzie zajęć z akrobatyki sportowej jednego ze sposobów zwiększenia spontanicznej aktywności ruchowej

Bardziej szczegółowo

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM

Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi europejscy producenci chcà ograniczyç import ze Wschodu STALOWEFORUM Stalowe Wilki rozdane Wielka gala z okazji jubileuszu Polskiej Unii Dystrybutorów Stali Nas kryzys si nie ima Rozmowa z Konradem Jaskó à, prezesem Polimexu-Mostostalu Kto si boi stali z Rosji Najwi ksi

Bardziej szczegółowo

ISBN: 978-83-931598-0-2

ISBN: 978-83-931598-0-2 ISBN: 978-83-931598-0-2 Fundacja dla Polski ul. Narbutta 20/30 02-541 Warszawa tel. (0-22) 542 5880 fax.(0-22) 542 9890 e-mail: fdp@fdp.org.pl www.fdp.org.pl ISBN: 978-83-931598-0-2 Autorzy: Dominika

Bardziej szczegółowo

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH

SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPORT W OLIMPIADACH SPECJALNYCH SPECIAL OLYMPICS Spe cial Olym pics to mię dzy na ro do wy pro gram za pew nia ją cy ca łorocz ną moż li wość udzia łu w tre nin gach i za wo dach spor to wych prawie 2,8

Bardziej szczegółowo

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze

P O SK. 56 dni niewykorzystanego urlopu burmistrza sprawa trafiła do sądu. Piknik Rodzinny AERO 2015 str. 4. W numerze P o R TA l, K Tó Ry otwwworzy C i o C z y W W W.exTRAPolSKA.Pl Dołącz do nas na www.facebook.com/extraplonsk issn 2300-5165 NR 109 l 9 CZERWCA 2015 l ROK III www.extra-plonsk.pl MA jo we tra sy PłOń skich

Bardziej szczegółowo

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego

Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego Docieplanie domu we³n¹ mineraln¹ i uk³adanie sidingu winylowego We³ na mi ne ral na jest to ma te ria³ ter mo izo la cyj ny w for mie p³yt, mat lub gra nu la tu. Zna ko mi cie na da je siê do do cie pla

Bardziej szczegółowo

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012

NEWS. Z koleją od dziecka. W numerze. nr 8/2012 BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 8/2012 W numerze Z koleją od dziecka Ko lej to coś wię cej niż tyl ko śro dek trans por tu. Pod ró że po szy nach, z ucie - ka ją cy mi za oknem kra jo bra za

Bardziej szczegółowo

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia:

Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go. dnia 1 wrze śnia 2010 r. w Pu ła wach. Po rzą dek ze bra nia: Prze bieg Ze bra nia: Wiadomoœci Parazytologiczne 2010, 56(4), 355 359 Copyright 2010 Polskie Towarzystwo Parazytologiczne Pro to kół Zwy czaj ne go Ogól ne go Ze bra nia Pol skie go To wa rzy stwa Pa ra zy to lo gicz ne go,

Bardziej szczegółowo

Uczeƒ z dysleksjà w domu

Uczeƒ z dysleksjà w domu Marta Bogdanowicz Anna Adryjanek Ma gorzata Ro yƒska Uczeƒ z dysleksjà w domu Poradnik nie tylko dla rodziców G d y n i a 2 0 1 0 Re cenzja merytoryczna: dr hab. Gra yna Krasowicz-Kupis, prof. UMCS Re

Bardziej szczegółowo

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma -

No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - mb0110 TEMAT WYDANIA mgr inż. Jerzy B. Zembrowski* No wy wy miar ener go osz częd no ści w bu dow nic twie No we li za cja Dy rek ty wy EPBD 2010/31/UE z 15 ma - ja 2010 r. w spra wie cha rak te ry sty

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Legalność zatrudnienia cudzoziemców

Legalność zatrudnienia cudzoziemców Jarosław Cichoń Legalność zatrudnienia cudzoziemców Informator dla pracodawców Warszawa 2012 Projekt okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Monika Kolitowska-Sokół Opracowanie typograficzne i łamanie

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z.

Ubezpieczenia osobowe. Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY. Allianz ubezpieczenia od A do Z. Ubezpieczenia osobowe Og lne Warunki Ubezpieczenia Sp³aty Kredytu dla Kredytobiorc w Banku PAKIET MULTIBEZPIECZNY Allianz ubezpieczenia od A do Z. Spis treœci.........................................................................................................

Bardziej szczegółowo

Jędrzej Tucholski (1932 2012)

Jędrzej Tucholski (1932 2012) Jędrzej Tucholski (1932 2012) Dwu dzie ste go pierw sze go ma ja 2012 r. zmarł w War sza wie Ję drzej Tu chol ski, dłu go let ni wi ce dy rek tor ar chi wum In sty tu tu Pa mię ci Na ro do wej. W In sty

Bardziej szczegółowo

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011

na GPW WITTCHEN przejął VIP Collection NOWE CENTRUM LOGISTYCZNE I OUTLET WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WYDARZENIA 06 WITTCHEN/wiosna lato 2011 WITTCHEN przejął na GPW VIP Collection W 2011 ro ku WIT T CHEN S.A. pla nu je wejść na gieł dę. Fir ma w ostat nich la tach roz wi ja się bar dzo pręż nie, po mi

Bardziej szczegółowo

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia:

Dys kry mi na cja bez po śred nia: Dys kry mi na cja po śred nia: Objawy dyskryminacji Rodzaje dyskryminacji Kodeks pracy zobowiązuje do równego traktowania osób za trud nio nych, jak i sta ra ją cych się o pra cę. Pra co - daw ca dys kry mi nu je pra cow ni ka je że

Bardziej szczegółowo

Tajemnicze koperty od pos 0 0a

Tajemnicze koperty od pos 0 0a 1 3n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n gazeta BEZP 0 9ATNA n n n Co tydzie ½ 100 000 czytelnik w w ca

Bardziej szczegółowo

Koncepcje i strategie logistyczne

Koncepcje i strategie logistyczne Alek san dra Koź lak Uni wer sy tet Gdań ski Trans port w lo gi sty ce a lo gi sty ka w trans por cie W kla sycz nym uję ciu za leż no ści mię - dzy trans por tem a lo gi sty ką pod kre śla się ro lę trans

Bardziej szczegółowo

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy

Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy higiena pracy mgr Arleta Mrugała mgr Dorota Wodzisławska-Czapla Wojewódzka Stacja Sanitarno-Epidemiologiczna w Katowicach Odpowiedzialny pracodawca, czyli bezpieczne i higieniczne warunki pracy Zachowanie

Bardziej szczegółowo

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy

Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY. Poradnik dla pracodawcy Piotr Wojciechowski PRAWO PRACY Poradnik dla pracodawcy Projekt graficzny okładki Dorota Zając Opracowanie redakcyjne Izabella Skrzecz Opracowanie typograficzne i łamanie Barbara Charewicz Copyright Główny

Bardziej szczegółowo

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13

DODATEK SPECJALNY. DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 DODATEK SPECJALNY DREZDENECKA.pl Dodatek specjalny 13 Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Publikacja współfinansowana ze środków Unii Europejskiej

Bardziej szczegółowo