>>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download ">>> powiat sandomierski. Tarnobrzeg >>>"

Transkrypt

1 n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n DWUT YGODNIK n n n NA SZE PUNK TY SAN DO MIERZ: C.H.PLA NE TA, ul. Mic kie wi cza 48 Sklep Świat Two je go Dziec ka, ul. Ar mii Kra jo wej 1 De li ka te sy Cen trum, ul. Ar mii Kra jo wej 1 Market Budowlany PALIŃSKI, ul. Lubelska 34 Sklep Ka ba nos, ul. T. Kró la Ap te ka Max Me di cum, ul. Mic kie wi cza 11 Sklep Gro szek, ul.do bkie wi cza 16 Sklep spo żyw czy, ul. Lu bel ska Bank Spół dziel czy, ul. Mic kie wi cza 43 PHU RO MA, ul. Woj ska Pol skie go 15 Sklep spo żyw czy WE DE LEK, ul. Ry nek 21 Sta ro stwo Po wia to we, ul. Mic kie wi cza 34 Urząd Mia sta, ul. Po nia tow kie go 3 Mar ket Spo żyw czy SŁO NECZ KO, ul. Lwowska 9 Ga le ria San do mierz, ul. Bło nie 2 Sklep spo żyw czy BE ATA, ul. Ko se ły 6 MERKURY Sklep Wielobranżowy, ul. Mickiewicza 33 Fir ma Han dlo wa KWA SEK, ul. Lu bel ska 7 Sklep Warzywno-spożywczy Tamara Nowak, ul. Portowa TAR NO BRZEG: Po wia to wy Urząd Pra cy, ul. 1go Ma ja 4 Su per mar ket STO KROT KA, ul. Mo niusz ki 19 De li ka te sy Cen trum, ul. Gen. Si kor skie go 2A De li ka te sy FRAC, ul. Mic kie wi cza 40A Ap te ka Fa mi lij na, ul. Mic kie wi cza De li ka te sy Cen trum, ul. Pił sud skie go 5 Bank Spół dziel czy, ul. So ko la 12 Ap te ka Na So ko lej, ul. So ko la Bank Spół dziel czy, ul. De ku tow skie go 6 De li ka te sy Cen trum, ul. Słom ki 1 Cen trum Han dlo we Wszyst ko dla do mu, ul. Słom ki 1 SAM BO RZEC: Urząd Gmi ny, Sam bo rzec 43 Sklep spo żyw czy Bin go Bank Spół dziel czy w San do mie rzu Od dział w Sam bor cu Sam bo rzec 43 KO PRZYW NI CA: Nad wi ślań ski Bank Spół dziel czy w Sol cu Zdro ju Od dział w Ko przyw ni cy, ul. Ry nek 15 De li ka te sy Cen trum, ul. Kra kow ska 137 Urząd Mia sta i Gmi ny, ul. 11go Li sto pa da 8 >>> powiat sandomierski >>> Tarnobrzeg Festiwal filmów niezwykłych NR 146 u 26 kwietnia 2012 u ROK IV u ISSN X u Sandomierz, powiat sandomierski, Tarnobrzeg u e ma il: u Oko ło 200 za wod ni ków z dwu - dzie stu pię ciu ośrod ków z ca - łe go kra ju wzię ło udział w Ogól no pol skim Tur nie ju Ka ra - te o Pu char Zie mi Świę to krzy - skiej. Pod wzglę dem ilo ści uczest ni ków był to naj więk szy tur niej ja ki zor ga ni zo wał San - do mier ski Klub Ka ra te. Ka ra te cy z San do mie rza mi - mo tak sil nej kon ku ren cji wy - wal czy li pięć zło tych me da li w róż nych ka te go riach a Bar tło - miej Su ska zo stał uzna ny za naj - lep sze go za wod ni ka tur nie ju. - Tur niej w San do mie rzu był bar dzo uda ny, świad czy o tym licz ba star tu ją cych za wod - ni ków. Z ro ku na rok ma my co - raz wię cej chęt nych uczest ni - ków. Je ste śmy bar dzo za do wo - le ni, że tak sze ro kim echem od bi ja ją się na sze im pre zy. Chcie li by śmy, aby ta kie tur - nie je by ły cy klicz ny mi im pre - za mi - mó wi pre zes San do - mier skie go Klu bu Ka ra te To - masz Ci żyń ski. Sę dzią głów nym tur nie ju był au to ry tet w świe cie ka ra te Shi - han Krzysz tof Bo ro wiec. Pa tro nat ho no ro wy nad im - pre zą ob ję ła wo je wo da świę to - krzy ski Bo żen ty na Pał ka -Ko ru - ba, wi ce mar sza łek Wo je wódz - twa Świę to krzy skie go Grze gorz Świercz i bur mistrz San do mie - rza Je rzy Bo row ski. Pil king ton Fi la rem Go spo dar ki Pil king ton Au to mo ti ve Po land san do mier ski pro du cent szyb dla czo ło wych ma rek sa mo cho do wych zo stał lau re atem ran kin gu Fi la ry Pol skiej Go spo dar ki 2011 zaj mu - jąc pierw sze miej sce wśród firm wo je wódz twa świę to krzy skie go. Wy róż nie nie to sta no wi wy raz uzna - nia dla sta bil no ści eko no micz nej fir my, wdra ża nych dzia łań roz wo jo - wych oraz przed się wzięć po dej mo - wa nych na rzecz re gio nu i lo kal ne - go spo łe czeń stwa. W ze szły czwar tek w Kra ko wie od by ła się uro czy stość wrę cze nia na gród VII edy cji ran kin gu Fi la ry Pol skiej Go spo dar ki 2011 przy go to - wa ne go przez re dak cję dzien ni ka Puls Biz ne su oraz agen cję TNS Pen tor. Na le żą cy do ja poń skie go kon cer nu NSG Gro up Pil king ton Au to mo ti ve Po land zdo był pierw - sze miej sce i uho no ro wa ny zo stał dy plo mem oraz sta tu et ką Fi lar Pol skiej Go spo dar ki Wy róż - nie nie przy zna wa ne jest fir mom o du żej sta bil no ści, ma ją cym zna - czą cy udział w roz wo ju re gio nu, wspie ra ją cym i pro mu ją cym za - trud nie nie oraz umoż li wia ją cym wzrost przed się bior czo ści, a tak że za an ga żo wa nym w dzia ła nia na rzecz spo łecz no ści lo kal nej. Ty tuł Fi la ra Pol skiej Go spo - dar ki to wy róż nie nie, ale też zo - bo wią za nie do szcze gól nej dba ło - ści o in te re sy spo łecz no ści i re - gio nu pod czas re ali za cji pla nów biz ne so wych mó wi Ry szard Ja - nia, pre zes Pil king ton Au to mo ti - ve Po land. Bę dzie my kon ty nu - ować dzia ła nia na rzecz spo łecz - no ści lo kal nej i dal sze go roz wo ju re gio nu. Roz po czę te w 2011 ro ku in we sty cje, prze ło żą się na po dwo - je nie mo cy pro duk cyj nej fir my i spo wo du ją jesz cze więk szą ak - tyw ność śro do wi ska go spo dar cze - go oraz po zwo lą na utwo rze nie ko lej nych miejsc pra cy dla je go miesz kań ców. Zwy cię skie fir my wy ła nia ne by - ły przez sa mo rzą dow ców z każ de go wo je wódz twa. Puls Biz ne su jest je dy nie no ta riu szem ran kin gu Fi la ry Pol - skiej Go spo dar ki mó wi Ta de usz Mar kie wicz, wy daw ca Pul su Biz - ne su oraz opie kun sek cji sa mo rzą - do wej. Wy bo ru do ko na li wy łącz - nie przed sta wi cie le śro do wisk sa - mo rzą dów, an kie to wa ni przez re no - mo wa ny in sty tut ba daw czy Pen tor. To oni wska zy wa li fir my, któ re dla re gio nu są istot nym pra co daw cą, waż nym płat ni kiem po dat ków i dzia ła ją na rzecz lo kal nej spo łecz - no ści. Na pod sta wie tych ocen po - wstał ran king, w któ rym fir ma Pil - king ton Au to mo ti ve Po land za ję ła pierw sze miej sce w wo je wódz twie świę to krzy skim. Czytaj str. IV Zwycięzcy turnieju w poszczególnych kategoriach kategoria: chł , -65kg Suska Bartłomiej Sandomierznajlepszy zawodnik turnieju kategoria: dz , -35kg 1 Krosta Justyna Niepołomicenajlepsza zawodniczka turnieju kategoria: chł , -50kg 1 Fabijan Adam Wrocław kategoria: chł , +60kg 1 Jarosz Jarosław Lublin kategoria: dz , -50kg 1 Pawlak Paulina Przeworsk kategoria: chł , +50kg 1 Łoś Przemysław Chełm SKORPION kategoria: męż. senior -70kg 1 Czop Bartłomiej Sandomierz kategoria: chł ,-35kg 1 Hawro Filip Przeworsk kategoria: chł , +65kg 1 Gul Przemysław Busko Zdrój HORNIK kategoria: chł ,+35kg 1 Berkowicz Kamil Jasło KYOKUSHIN kategoria: dz , +55kg 1 Motyka Ewelina Tarnobrzeg Kyokushin kategoria: kob. senior -60kg 1 Buczkowska Joanna Sandomierz kategoria: kob. senior +60kg 1 Rosół Anna Niepołomice kategoria: męż. senior -80kg 1 Brzoski Mariusz Sandomierz kategoria: dz.semi 96-97, +55kg 1 Statuch Anna Sandomierz kategoria: męż. senior, open 1 Łuczyński Łukasz Kozienice kategoria: dz.semi 96-97, -55kg 1 Dudek Sara Przeworsk kategoria: dz , +35kg 1 Pilch Aleksandra Niepołomice kategoria: chł , -60kg 1 Michnal Jakub Jasło KYOKUSHIN kategoria: dz , -55kg 1 Horodecka Patrycja Przeworsk Pre zes Ry szard Ja nia od bie ra wy róż nie nie Lau re ata mi te go rocz nej edy cji ran kin gu zo sta ło 5 firm w każ dym wo je wódz twie. Uro czy ste wrę cze nie na gród od by ło się 19 kwiet nia w Kra ko wie, w Na ro do wym Te atrze Sta rym im. He le ny Mo drze jew skiej.

2 2 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012 Pil king ton w czo łów ce do staw ców Ja gu ara Dzię ki in ży nie rom z San do mie rza, Pil king ton Au to mo ti ve awan so wał na 4 miej sce w ran kin gu do staw - ców tech nicz nych dla sa mo cho dów Ja gu ar Land Ro ver (JLR). Pil king ton Au to mo ti ve Po land na le żą cy do ja poń skie go kon cer - nu NSG Gro up awan so wał na 4 miej sce w ran kin gu do staw ców Ja - gu ara. Osią gnię cie tej wy so kiej po - zy cji na stą pi ło po uda nej re ali za cji pro jek tu do ty czą ce go ogra ni cze nia pro ble mów gwa ran cyj nych na ogrze wa ne szy by przed nie. Za pro jekt od po wie dzial ny był ze - spół pol skich in ży nie rów Pil king - ton Au to mo ti ve Po land z San do - mie rza. Za po cząt ko wa nym w ubie - głym ro ku przed się wzię ciem kie ro - wa ła Aga ta Sto jek, kie row nik li nii Szyb Ogrze wa nych, a uczest ni czył w nim rów nież ze spół za kła du w Aken, w Niem czech. Po okre śle - niu naj lep szych prak tyk sto so wa - nych na wszyst kich li niach szyb ogrze wa nych w Gru pie, ze spół pod nad zo rem pol skich pro jek tan - tów za pro po no wał zmia ny po le ga ją - ce na udo sko na le niu pro ce su pro - duk cji szyb przed nich ogrze wa - nych, wdro że niu sta ty stycz ne go ste ro wa nia pro ce sem w no wych ob - sza rach oraz mo dy fi ka cji ele men - Ze spół in ży nie rów z San do mie rza tów skła do wych szyb ogrze wa nych do star cza nych do JLR. Wpro wa dzo ne roz wią za nie umoż li wi ło mon taż udo sko na lo nych pro duk tów jesz cze pod ko niec ubie - głe go ro ku, czy li przed upły wem wy - zna czo ne go ter mi nu. Wpro wa dze nie wszyst kich po - pra wek w tak krót kim cza sie by ło trud ne, ale wszy scy człon ko wie ze - spo łu do ło ży li sta rań, aby te go do ko - nać mó wi Aga ta Sto jek z Pil king - ton Au to mo ti ve Po land, nad zo ru ją ca pro jekt. Opra co wa ny z udzia łem pol - skich in ży nie rów pro jekt zo stał na - stęp nie wdro żo ny w za kła dach we Wło szech oraz w Fin lan dii. NSG Gro up do star cza 15 ro dza - jów szyb ogrze wa nych do pię ciu mo - de li Ja gu ar Land Ro ver i obec nie zaj - mu je 4 miej sce w ran kin gu 22 do - staw ców tech nicz nych. Bę dzie no we bo isko Wpa dli w sie ci Po li cjan ci za trzy ma li dwóch męż - czyzn 51 i 35 lat ka, po dej rze wa - nych o nie le gal ny po łów ryb w do - rze czu Wi sły. Jesz cze w tym ro ku sta re bo isko as fal to we przy Li ceum Ogól no - kształ cą cym im. M. Ko per ni ka w Tar no brze gu znik nie, a w je go miej sce po wsta nie bo isko z na - wierzch nią syn te tycz ną. W ra mach pro gra mu Bez piecz - ne bo iska Pod kar pa cia Sej mik Wo - je wódz twa Pod kar pac kie go przy znał sa mo rzą do wi tar no brze skie mu do fi - nan so wa nie w wy so ko ści zł na re mont as fal to we go bo iska przy LO. Pierw sze bo isko w ra mach pro gra mu Bez piecz ne bo iska Pod kar pa cia po wsta ło przy Gim na zjum nr 3. Bę dzie to już dru gie ta kie bo isko, wy bu do wa ne tak że w ra - mach pro gra mu Bez piecz ne bo - iska Pod kar pa cia. Mło dzież oraz do ro śli co raz chęt niej i co raz wię - cej cza su spę dza ją na grze w pił - kę na bo iskach ze sztucz ną na - wierzch nią. To po twier dza, że ca - ły czas jest po trze ba bu do wa nia ta kich obiek tów w róż nych czę - ściach mia sta mó wi pre zy dent Nor bert Ma sta lerz. Fot: Aga ta Ryb ka San do mier scy po li cjan ci wspól nie ze Spo łecz ną Stra żą Ry bac ką w San do - mie rzu pro wa dzi li noc ne dzia ła nia zwią za ne ze zwal cza niem kłu sow nic - twa. W do rze czu Wi sły za trzy ma li dwóch miesz kań ców San do mie rza po - dej rze wa nych o nie le gal ny po łów ryb. Męż czyź ni zdą ży li zła pać po nad 70 sztuk ryb róż ne go ga tun ku. Funk cjo na - riu sze za bez pie czy li sieć wraz z osprzę - tem, w któ rej ujaw ni li 40 szt. lesz czy, 4 san da cze, 2 szczu pa ki oraz po nad 30 sztuk ryb róż ne go ga tun ku. Ry by z po - wro tem tra fi ły do Wi sły. Te raz męż czyź - ni od po wie dzą za nie le gal ny po łów ryb. Usta wa o ry bac twie śród lą do - wym prze wi du je za ten czyn ka rę do 2 lat po zba wie nia wol no ści. Nie le gal ny ar se nał San do mier scy po li cjan ci za trzy ma li 41 let nie go miesz kań ca San do - mie rza, po dej rze wa ne go o nie le gal - ne po sia da nie bro ni. San do mier scy kry mi nal ni od pew ne go cza su po dej rze wa li, że 41 let ni miesz ka niec mia sta mo - że po sia dać w do mu nie le gal ny ar se nał bro ni. W koń cu za pu ka li do je go miesz ka nia. Pod czas prze - szu ka nia je go po miesz czeń, zna - leź li i za bez pie czy li ka ra bin, strzel bę, proch strzel ni czy, amu - ni cję oraz ku szę. Jak się oka za ło męż czy zna nie po sia dał wy ma ga - nych ze zwo leń na za re kwi ro wa ne przed mio ty. Funk cjo na riu sze zna - leź li rów nież wo rek z ele men ta mi in fra struk tu ry ko le jo wej. Za bez - pie czo nych zo sta ło łącz nie prze - szło 300 mie dzia nych czę ści, któ re praw do po dob nie po cho dzą z prze - stęp stwa. 41 la tek tra fił do po li - cyj nej ce li. Kon se kwen cją je go czy nu mo - że być na wet 8 lat po zba wie nia wol no ści.

3 CZWARTEK, 26 KWIETNIA Szko ła otwar ta Wie le atrak cji przy go to wał Ze spół Szkół Cen trum Kształ ce nia Rol ni - cze go na Dni Otwar tej Szko ły. Ucznio wie po zna wa li bu dy nek szko ły, sa le lek cyj ne, in ter nat i szkol - ne go spo dar stwo. Przy wej ściu kro ni ki szko ły z wie lu lat uka zy wa ły hi sto rię Rol- ni ka, przy po mi na ły na uczy cie li i uczniów oraz róż ne wy da rze nia. Zwie dza jąc świe tli cę i sa le lek cyj ne pod prze wod nic twem na szej mło dzie ży, ucznio wie mo - gli zdo być in for ma cje o pro fi lach kształ ce nia, pro jek to wa niu ogro - dów, uczest ni czyć w wy ko ny wa - niu kom po zy cji kwia to wych, czy po sma ko wać owo ców i wa rzyw z na sze go go spo dar stwa. Pre zen - ta cje po za lek cyj nej dzia łal no ści uczniów po ka zy wa ły udział mło - dzie ży w ak cjach cha ry ta tyw - nych, eko lo gicz nych, pro jek tach, warsz ta tach czy kon kur sach. Du żą atrak cją był rów nież po kaz pierw szej po mo cy. Przed szko łą, spe cjal nie dla uczniów gim na zjum od był się po - kaz or ki i upra wy, a w szkol nym sa dzie kon kurs i po kaz cię cia drzew. Zlo ka li zo wa na na bo isku szkol nym wy sta wa sprzę tu rol ni - cze go sta no wią ce go ba zę dy dak - tycz ną szko ły cie szy ła się nie - ustan nym za in te re so wa niem. Przy by li go ścin nie gim na zja - li ści z Dwi kóz i Cho brzan ro ze - gra li tur niej pił ki siat ko wej chłop ców o pu char dy rek to ra ZSCKR. Wi zy tę w szko le umi lał wy stęp szkol ne go ze spo łu mu - zycz ne go MO KO SZYN BAND i de gu sta cja po traw re gio nal - nych, a w in ter na cie na wszyst - kich od wie dza ją cych szko łę cze - ka ła gro chów ka. ADRES REDAKCJI Pol-press ul. Koseły 22 p Sandomierz REDAKTOR NACZELNA Anna Podolecka BIURO REKLAMY tel WYDAWCA Media Projekt Sp. z o.o. w organizacji Na podst. umowy franchisowej z Extra Media Sp. z o.o. DRUK Presspublica ul. Drukarska 2, Raszyn PRZYGOTOWANIE GRAFICZNE Łukasz Stężycki Redakcja nie ponosi odpowiedzialności za treść zamieszczanych ogłoszeń i zastrzega sobie prawo do skracania nadesłanych tekstów.

4 4 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012

5 IV CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012

6 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012 Suk ces na szych lek ko atle tów Lek ko atle ci UKS Trój ka San do mierz od nie śli ko lej - ny w tym ro ku suk ces na za wodach ran gi Mi - strzostw Pol ski. Na prze pro - wa dzo nych w Szcze ci nie Mi strzo stwach Pol ski Ju nio - rów i Ju nio rów Młod szych w Bie gach Prze ła jo wych za - wod nik san do mier skie go klu bu Ja kub Sier żę ga spra wił du żą nie spo dzian kę zdo by wa jąc brą zo wy me dal w bie gu na dy stan sie 3000 m ju nio rów młod szych. Ja kub ry wa li zo wał w naj licz niej ob sa dzo nym bie gu, na tra sę wy star to - wa ło 105 za wod ni ków. Na me cie dał się wy prze dzić tyl ko zło te mu me da li - ście Mi cha ło wi Roz my so wi z Agro su Żo ry i zdo byw cy srebr ne go me da lu Do mi ni ko wi Rud ni - ko wi z Choj ni czan ki 1930 Chol ni ce. Ja kub spe cja li zu je się w bie gu na dy stan sie 2000 m z prze szko da mi. Wy nik, któ ry uzy skał na Mi strzo stwach Pol ski Ju - nio rów Młod szych w prze ła - jach, po zwa la mieć na dzie ję na wal kę o zło to na Ogól no pol skiej Olim pia dzie Mło dzie ży w Kra ko wie w lip cu oce nia ją szko le niow cy. Bar dzo do bry wy nik uzy ska ła tak że dru ga re pre zen tant ka klu bu UKS Trój ka San do mierz Aga ta Wia trow ska zaj mu jąc w bie gu na dy - stan sie 4 km szó ste miej sce. To już sie dem lat! W san do mier skim Cen trum Kul tu ry i Re kre acji od był się kon cert z oka zji 7-le cia ist nie nia San do mier skiej Or kie stry Dę tej. Uro czy sty kon cert roz po czę ła krót ka pre zen - ta cja hi sto rii Or kie stry, in for ma cje o jej osią gnię ciach. Mu zy cy wy ko na li utwo ry mu - zy ki ta necz nej, fil mo wej oraz utwo ry na so lo in stru men ty z to wa rzy sze niem or kie stry. Pod czas kon cer tu wy stą pi ły rów nież so list ki, któ re wy ko na ły zna ne i lu bia ne utwo ry przy akom pa nia men cie San do mier - skiej Or kie stry Dę tej. Licz na pu blicz ność na - gro dzi ła mu zy ków grom ki mi bra wa mi. Na za koń cze nie wszy scy przy by li na kon cert za pro sze ni zo sta li na słod ki po - czę stu nek i uro dzi no wy tort. Gło śne Sto lat.. usły sze li mu zy cy i in struk to rzy, któ rych wspól na pra ca, za an ga żo wa nie i su mien - ność spra wia, że ze spół nie zmien nie od 7 lat do star cza nie za po mnia nych wra żeń ar ty - stycz nych pod czas swych wy stę pów. Te sty spraw no ścio we do GOSSM W so bot ni po ra nek 18 chłop ców z Tar no brze ga, Sta lo wej Wo li i Ni ska uczest ni czy ło w eg za mi nie spraw no ścio wym kwa li fi ku - ją cym ich do Gim na zjal ne - go Ośrod ka Szko le nia Spor - to we go Mło dzie ży w Tar no brze gu. Eg za min pod okiem tre ne rów: Mi cha ła Szym cza ka, Hen ry ka Roż - ka i Ka ro la Wo ło szy na prze pro wa - dzo ny zo stał na obiek cie Or lik przy Szko le Pod sta wo wej nr 3. Obec - ny był rów nież Edward Chmu ra Kie row nik Gim na zjal ne go Ośrod - ka Szko le nia Spor to we go Mło dzie ży w Tar no brze gu. Uczest ni cy mu sie li wy ka zać się do brym pa no wa niem nad pił ką, cel ny mi strza ła mi z dy - V stan su oraz bie giem sprin ter skim. Po czy na nia swo ich po ciech ob ser wo - wa li ich ro dzi ce, któ rzy na miej scu mo gli za się gnąć in for ma cji na te mat za kwa te ro wa nia w in ter na cie, po zio - mu na ucza nia czy ba zy spor to wej. Wy ni ki zna ne bę dą do koń ca te go ty - go dnia. Na 17 czerw ca br. za pla no wa no dru gi ter min eg za mi nu spraw no - ścio we go. Zma ga nia na er go me trze W Cen trum Fit ness Miej skie go Sta - dio nu Spor to we go ro ze gra ne zo sta - ły III Otwar te Mi strzo stwa San do - mie rza na er go me trze wio ślar skim San do mier skie Wio sła Wszy scy za wod ni cy otrzy ma li pa - miąt ko we dy plo my, a naj lep si za wod - ni cy otrzy ma li pu cha ry, dy plo my oraz na gro dy rze czo we. Do dat ko wo wrę - czo na zo sta ła na gro da fa ir play dla Mar ci na Pasz kie wi cza za spor to we za cho wa nie i umoż li wie nie ko le dze ko lej ne go star tu w do gryw ce. W Mi strzo stwach wzię ło udział 33 za wod ni ków, w tym ucznio wie z Col le gium Go sto mia num w San do - mie rzu, Ze spo łu Szkół Ga stro no - micz nych i Ho te lar skich w San do - mie rzu, Szko ły Pod sta wo wej, Gim na - zjum i Li ceum Ogól no kształ cą ce go w Goź li cach Kli mon to wie. W Mi strzo stwach san do mier skich szkół pod sta wo wych dziew cząt - dy - stans 300 m naj lep sze cza sy uzy ska li: Woj ciech Kle in glas - 1:10,1 Ma ciej Mi łek -1:12,5 Grze gorz Gar lic ki - 1: 19,7 W Mi strzo stwach san do mier - skich szkół gim na zjal nych - dy stans 300 m zwy cię ży li: Ilo na Ko cha nek - 1:11,9 Ka ta rzy na Ba naś - 1:16,0 W Mi strzo stwach san do mier - skich szkół śred nich ko biet - dy stans 500 m na po dium zna la zły się: Ali cja Cie mię ga -1:59,2 Ane ta Te ter -1:59,5 Mar ty na Dwo rak -2:04,9 W Mi strzo stwach san do mier - skich szkół śred nich męż czyzn - dy - stans 500 m zwy cię ży li: To masz Py tlak -1:30,2 Mar cin Pasz kie wicz -1:30,3 / do - gryw ka na 100 m - 17,1 Ar ka diusz Ka miń ski -1:30,3/ do - gryw ka na 100 m - 20,4 Mi strzo stwa San do mie rza w ka te go rii OPEN - dy stans 500 m - ko bie ty Mag da le na Fi gacz - 2:11,2 Mi strzo stwa San do mie rza w ka - te go rii OPEN - dy stans 1000 m - męż - czyź ni - ka te go ria se nior star szy: Krzysz tof Dy wan - 3:47,1 Grze gorz Adam czyk -4:00,9 Mi strzo stwa San do mie rza w ka - te go rii OPEN - dy stans 1000 m - ka te - go ria we te ran: Ma ciej Bo row ski - 3:28,3 Ja nusz Cha bel -3:30,7 Ar tur Dzie wul ski -4:06,5 reklama

7 CZWARTEK, 26 KWIETNIA miejsce dla TWOJEJ firmy tel

8 6 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012

9 CZWARTEK, 26 KWIETNIA n KUPIĘ FIATA 1300 I CZĘŚCI ORAZ JUNAK, WFM, WSK, OSA, MZ I INNE ORAZ CZĘŚCI TEL LUB SMS n DO WYNAJĘCIA MIESZKANIE W SANDOMIERZU 2 POKOJOWE, UMEBLOWANE; TEL n PRZYJMĘ TRAKTORZYSTĘ DO PRACY W GOSPODARSTWIE SADOWNICZYM, KLECZANÓW, TEL n WYNAJMĘ DUŻY PLAC UTWARDZONY POD KAŻDĄ DZIAŁALNOŚĆ, TEL n SPRZEDAM 63A W CAŁOŚCI LUB DZIAŁKI, GIERLACHÓW BLIŻSZY; TEL n MIESZKANIE 37 M KW. 2 POK., SANDOMIERZ UL. KRUKOWSKA, SPRZEDAM, TEL n SPRZEDAM ŚLĘZĘ 1000 LITRÓW, GOTOWA DO PRACY, TEL Ogłoszenia drobne w E x t r a S a n d o m i e r z!!! kupię, sprzedam, zamienię, usługi, nieruchomości, motoryzacja zapraszamy do naszego biura reklam Sandomierz ul. Koseły 22 p. 4, tel

10 8 CZWARTEK, 26 KWIETNIA 2012

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013

Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma il: re dak cja@po nie dzia lek.in fo u www.po nie dzia lek.in fo u 25 KWIETNIA 2013 n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Bez płat ny ty go dnik u NR 5 (130)/2013 u Rok IV u e -ma

Bardziej szczegółowo

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom:

WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: WesołychŚwiątBożegoNarodzenia orazwszelkiejpomyślności w życiuosobistymi pracyzawodowej, w nadchodzącymnowymroku wszystkimczłonkom: ŚląskiejIzbyBudownictwa ŚląskiejOkręgowejIzbyInżynierówBudownictwa KatowickiegoOddziałuPolskiegoZwiązkuInżynierówi

Bardziej szczegółowo

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l

w w w. m e d i a r z e s z o w. p l ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A ááááá G AZETA BEZPŁATN A Ba lo ny nad Kro snem 2015 Pierw sze za wo dy ba lo no we od by ły 1 ma ja (pią tek) się 20 ma ja 2000 ro ku z ini cja ty wy Bo

Bardziej szczegółowo

Meetings Incentives Conferences Events

Meetings Incentives Conferences Events MICEPoland Meetings Incentives Conferences Events Osobowość Roku 2008 Wierzymy w syntezę muzycznych gatunków Połączyła ich muzyka. Kiedy parę miesięcy temu spotkali się w studiu muzycznym, John był w trakcie

Bardziej szczegółowo

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia -

To ma być ra do sny czas Świą tecz ne de ko ra cje w mia - n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n gazeta BEZPŁATNA n n n Co tydzień 100 000 czytelników w całym kraju Nr 56 Rok II

Bardziej szczegółowo

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera

NEWS. W numerze. nr 6/2012. Zmiany w zarządach spółek Grupy PKP. Bilet kup przez telefon. Biletomat bez kolejki. Mistrzowska atmosfera BIULETYN INTERNETOWY PKP INTERCITY NEWS nr 6/2012 W numerze Zmia ny w za rzą dach spół ek Gru py PKP Zwięk sze nie efek tyw no ści biz ne so wej spół ek i po pra wa ja ko ści dzia ła nia z punk tu wi dze

Bardziej szczegółowo

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1

Ksiazka-Kaznowski str tyt:layout 1 12.11.2008 17:39 Page 1 Nowy marketing 1 Nowy marketing 1 Dominik Kaznowski Nowy marketing 3 Copyright by VFP Communications Sp. z o.o., Warszawa 2008 Copyright by Dominik Kaznowski 2008 Wszelkie prawa zastrzeżone. Kopiowanie, przedrukowywanie

Bardziej szczegółowo

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska

Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce. Vademecum. Komisja Europejska Centra Dokumentacji Europejskiej w Polsce Vademecum Komisja Europejska Europe Direct to serwis, który pomoýe Pañstwu znaleêã odpowiedê na pytania dotyczàce Unii Europejskiej Numer bezpùatnej infolinii*:

Bardziej szczegółowo

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl

Święta, idą święta! Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16. www.gazeta.policja.pl Lekcja z FBI s. 12 Fragment skradzionego wywiadu s. 16 nr 12 (57), grudzień 2009 r. cena 3 zł (w tym 7% VAT) nr indeksu 321109 www.gazeta.policja.pl Święta, idą święta! POLICJA 997 grudzień 2009 r. SPIS

Bardziej szczegółowo

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI

PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI PRZYCZYNEK DO WOLNOSCI STAN TYMINSKI Przyczynek do Wolności Przyczynek do Wolności "Jeśliby się znalazł ktoś, komu by - jako oddanemu z zamiłowaniem i podziwem teoretycznym rozważaniom - moje częste i

Bardziej szczegółowo

Ekspertów i twórców wizje kreatywności

Ekspertów i twórców wizje kreatywności październik 2009 nr 10 (101) rok IX ISSN 1642 0918 Ekspertów i twórców wizje kreatywności Za sprawą kolejnej odsłony Światowych Dni Innowacji Wielkopolska stała się areną spektakularnych wydarzeń kulturalnych

Bardziej szczegółowo

Prakseologia Nr 148/2008

Prakseologia Nr 148/2008 Prakseologia Nr 148/2008 TREŚĆ NUMERU OD REDAKCJI 5 PUBLIC RELATIONS: PERSPEKTYWA TEORETYCZNA Ryszard Banajski PUBLIC RELATIONS, MARKETING, REKLAMA, LOBBING, SPONSORING, PROPAGANDA I AGITACJA PODOBIEŃSTWA

Bardziej szczegółowo

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28

Maturzystów. salon. Perspektywy 2012. Katalog wystawców. Gliwice 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Ogólnopolska Kampania Informacyjna salon Maturzystów 6 6 7 10-11 11 11-12 12 13 13-14 17-18 17-18 20 24 24-25 25-26 25-26 27-28 28 Gliwice n Toruń n Katowice n Poznań n Białystok n Rzeszów n Zielona Góra

Bardziej szczegółowo

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32

Nuras.info 2/2013. Żółwie morskie z Ostional Beach 4. Fernando de Noronha 18. Galapagos - kłopoty z ludojadem 24. Gozo 32 Nr 2 (38) LUTY 2013 Od Re dak cji Tak, to już lu ty, czas na któ ry wie lu z nas cze ka ło od ro ku. Za kil ka dni, po raz ko lej ny, spo tka my się licz - nie pod czas na sze go do rocz ne go nur ko we

Bardziej szczegółowo

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych

grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych grudzień 2010 PORADNIK Realizacja projektów internetowych Realizacja projektów internetowych praktyczny przewodnik Spis treści Wstęp................................................................................................3

Bardziej szczegółowo

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992

i wojownicy w Pile KREDYTY działamy od 1992 AUKA SZKOŁY DLA MŁODZIEŻY TECHNIKUM ZAWODOWE ZASADNICZA SZKOŁA ZAWODOWA 64-920 Piła, u. Warsztatowa 6 tel./fax: 67 214 84 01 e-mail: sekretariat@nauka.pila.pl LICEUM OGÓLNOKSZTAŁCĄCE www. nauka.pila.pl

Bardziej szczegółowo

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań

Osobowość Roku. MICE Poland 2013. Liderzy branży spotkań Osobowość Roku MICE Poland 2013 Liderzy branży spotkań OSOBOWOŚĆ ROKU 2013 Cieszymy się, że możemy pracować z najlepszymi Specjalny dodatek do MICE Poland prezentujący laureatów oraz nominowanych do szóstej

Bardziej szczegółowo

Gdy projektantem jest jako æ

Gdy projektantem jest jako æ ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. ááááá gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 24 lipca 2012 r. nr 233 n rok VI Cza plic ki Za k³ad Sto lar ski od 1981 ro ku spe cja li zu je siê

Bardziej szczegółowo

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik

MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163. Samochody jak motyle. Historia gliwickiej stadionowej realpolitik MAGAZYN KATOWICKIEJ SPECJALNEJ STREFY EKONOMICZNEJ PAŹDZIERNIK 2012 ISSN 1644-5163 strefa automotive Samochody jak motyle Strefa felietonu Historia gliwickiej stadionowej realpolitik Plan na 200 PRo cent

Bardziej szczegółowo

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH

FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH FIAT AUTO POLAND FABRYKA W TYCHACH Spis treści O zakładzie w skrócie... 3 Wstęp...3 Spawalnia... 4 Lakiernia... 5 Montaż... 6 Historia fabryki... 9 Zakład od podstaw... 9 Epoka Fiata 126p... 11 Cinquecento

Bardziej szczegółowo

Burmistrzzostałprzewodniczącym

Burmistrzzostałprzewodniczącym Dołącz do na na www.facebook.com/extraplonk ISSn 2300-5165 NR 39 l ROK II l 15 PAŹDZIERNIKA 2013 l www.extra-plonk.pl NAKŁAD 5000 EGZ. P O SK Babozewo Czerwińk Dzierzążnia Joniec naruzewo nowe Miato Raciąż

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum

Podsumowanie roku Dystrybutorzy stali rok 2010 mogą zaliczyć do udanych. Poprawiły się wyniki firm. staloweforum RaPoRt specjalny MasZyny Do obróbki stali Popyt na obrabiarki zdecydowanie przewyższa potencjał wytwórczy rodzimych producentów. Dlatego przedstawiciele branży z optymizmem patrzą w przyszłość. 34 Podsumowanie

Bardziej szczegółowo

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ

MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW POZ STYCZEŃ praktyka lekarska DERMATOLOGIA Prawidłowa pielęgnacja skóry atopowej PEDIATRIA Infekcje gardła u dzieci STUDIUM PRZYPADKU Biegunka jako nieswoisty objaw raka jelita grubego MIESIĘCZNIK DLA LEKARZY I MENEDŻERÓW

Bardziej szczegółowo

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

na stragany Swojskie jadło Czy szpital będzie prywatny?! GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ czerwca 2015 Kolejny numer Reportera leszczyńskiego GOSTYŃ / KOŚCIAN / LESZNO / RAWICZ DWUTYGODNIK BEZPŁATNY NR 8 (59) 28 maja - 10 czerwca 2015 r. NAKŁAD 35 000 egz. www.reporterleszczynski.pl Swojskie jadło na stragany Kolejny numer Reportera leszczyńskiego

Bardziej szczegółowo

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro

Sp ³ dziel nia so cjal na szan sa na lep sze ju tro للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. للللل gazeta BEZP ATNA nak³ad 15 000 egz. nak³ad 15 000 egz. 15 paںdziernika 2013 r., nr 281, rok VII Pierw sza na zie miach pol skich in sty tu - cja sp ³ dziel

Bardziej szczegółowo

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy

Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Stanisław Staszewski Dostosuj swój zakład do obowiązującego prawa pracy Lista kontrolna z komentarzem, materiał pomocniczy dla pracodawców Warszawa 2010 Lista kontrolna z komentarzem Sta ni sław Sta szew

Bardziej szczegółowo

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA

Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA ANTWERPIA PO POLSKU miesięcznik antwerpskiej Polonii Numer 5/2011, wrzesień 2011. GAZETA BEZPŁATNA W NUMERZE m.in.: n Związki zawodowe n System szkolnictwa w Belgii n Ach, ta dzisiejsza młodzież... n Eko-nawyki

Bardziej szczegółowo

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie

Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Mi chał Misz czyk 1 Ewo lu cja Do li ny Azau w Wiel kim Kau ka zie Abstrakt Na prze ło mie sierp nia i wrze śnia 2006 ro ku pod da no szcze gó ło - wym ba da niom for my i pro ce sy geo mor fo lo gicz

Bardziej szczegółowo

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011

NocMuzeów. Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot. Waplewo Wielkie Wejherowo. 14 maja 2011 Dodatek informacyjno-promocyjny do Gazety Wyborczej 12 maja 2011 lll NocMuzeów 14 maja 2011 Będomin Gdańsk Gdynia Hel Kąty Rybackie Pruszcz Gdański Sopot Tczew Waplewo Wielkie Wejherowo RENATA DĄBROWSKA

Bardziej szczegółowo

Tak dla in we sty cji

Tak dla in we sty cji Czasopismo samorządowe Sosnowca wydanie bezpłatne październik 2009 Nr 9 (339) www.kuriermiejski.com.pl redakcja@kuriermiejski.com.pl NR INDEKSU 373788 ISSN 1232-7395 Tak dla in we sty cji Gmi na wy emi

Bardziej szczegółowo