Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Numer sprawy: 7/2011 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. na zamówienie pn."

Transkrypt

1 MUZEUM NARODOWE we Wrocławiu PRZETARG NIEOGRANICZONY (wartośd zamówienia nie przekracza kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy PZP) na zamówienie pn. Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł Zamawiający: Muzeum Narodowe we Wrocławiu pl. Powstaoców Warszawy Wrocław Telefon (071) ; (-51,-53,-56) Fax (071) (postępowanie jest prowadzone w procedurze ustawy Prawo Zamówieo Publicznych z dnia 29 stycznia 2004r. tekst jednolity Dz.U. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) Zatwierdzono do stosowania: Mariusz Hermansdorfer Dyrektor Muzeum Narodowego we Wrocławiu Wrocław, dnia 14 lipca 2011 r.

2 I. NAZWA ORAZ ADRES ZAMAWIAJĄCEGO Muzeum Narodowe we Wrocławiu, pl. Powstaoców Warszawy 5, Wrocław; godziny pracy: Tel. (0-71) , Fax (071) , tel. (071) (-51,-53,-56) www. mnwr.art.pl (zakładka Aktualności dalej zakładka przetargi) II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA 1. Postępowanie o udzielenie zamówienia prowadzone jest w trybie przetargu nieograniczonego, o wartości zamówienia nie przekraczającej kwoty określonej w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówieo publicznych (tekst jednolity Dz. U. z 2010 r. Nr 113, poz. 759 z późniejszymi zmianami) tj ,00 euro, zwanej dalej ustawą. 2. Rodzaj przedmiotu zamówienia: usługa 3. Ogłoszenie o zamówieniu zamieszczone zostało w Biuletynie Zamówieo Publicznych w dniu 26 lipca 2011 r. oraz: 1) na tablicy ogłoszeo w siedzibie Muzeum Narodowego we Wrocławiu 2) na stronie internetowej Zamawiającego. 4. SIWZ można otrzymad w siedzibie Zamawiającego: Wrocław, pl. Powstaoców Warszawy 5 Dział administracyjno-gospodarczy. Jeżeli wykonawca wystąpi z wnioskiem o przekazanie SIWZ w formie pisemnej Zamawiający pobierze opłatę w wysokości 50,00 zł. W przypadku przesyłania SIWZ pocztą Zamawiający do ceny SIWZ doliczy koszty przesyłki. Zamawiający przekaże SIWZ w terminie 5 dni od daty otrzymania wniosku. III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA 1. Nazwa nadana przez Zamawiającego: Pełnienie funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 2. Przedmiotem zamówienia jest usługa oznaczona kodami CPV: Usługi zarządzania budową Usługi zarządzania projektem budowlanym Doradcze usługi budowlane Usługi nadzoru budowlanego Doradcze usługi inżynieryjne i budowlane 5. Projekt oznacza przedsięwzięcie (zadanie inwestycyjne) zatytułowane Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu, które planowane jest do współfinansowania: ze środków UE Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Programu Operacyjnego Infrastruktura i Środowisko Priorytet XI Kultura i dziedzictwo kulturowe Działanie 11.1 Ochrona i zachowanie dziedzictwa kulturowego o znaczeniu ponadregionalnym, ze środków budżetu Województwa Dolnośląskiego. 6. Zamawiający zastrzega sobie możliwośd unieważnienia postępowania o udzielenie niniejszego zamówienia, jeżeli środki pochodzące z budżetu Unii Europejskiej oraz niepodlegające zwrotowi środki z pomocy udzielonej przez paostwa członkowskie Europejskiego Porozumienia o Wolnym Handlu (EFTA), które Zamawiający zamierzał przeznaczyd na sfinansowanie całości lub części zamówienia, nie zostały mu przyznane. 2

3 7. Przedmiotem zamówienia jest usługa pełnienia funkcji Inżyniera Kontraktu dla Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu. 8. Ogólne obowiązki Inżyniera Kontraktu. 1) Zweryfikowanie dokumentacji projektowej przed rozpoczęciem procedury wyboru Wykonawcy Robót, udział w procedurze przetargowej. 2) Nadzór nad projektem w trakcie realizacji robót budowlanych, analiza potrzeb związanych z ewentualnymi poprawkami do dokumentacji projektowej, zatwierdzanie projektowych rozwiązao zamiennych. 3) Nadzór inwestorski nad robotami budowlanymi, prowadzony przez ustanowionych inspektorów nadzoru budowlanego we wszystkich branżach wymaganych prawem dla przedmiotowego Projektu pn. Rewaloryzacja i przebudowa budynku Pawilonu Czterech Kopuł na cele wystawiennicze Muzeum Narodowego we Wrocławiu oraz inne czynności wynikające ze specyfiki realizowanej inwestycji a konieczne do prawidłowego wykonania Projektu. 4) Pomoc i usługi doradcze związane z prowadzeniem rozliczeo środków własnych Zamawiającego oraz środków pozyskanych na realizację inwestycji przez Zamawiającego z krajowych bądź zagranicznych funduszy. 9. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia Zamawiający określił w załączniku nr 7 SIWZ Opis przedmiotu zamówienia. 10. Zaleca się, aby potencjalny Wykonawca dokonał wizji lokalnej w miejscu realizacji zadania inwestycyjnego celem sprawdzenia uwarunkowao budowy oraz warunków związanych z wykonaniem prac będących przedmiotem zamówienia, w zakresie pozwalającym na prawidłowe przygotowanie oferty oraz zawarcie umowy i wykonanie zamówienia wizja lokalna potencjalnego wykonawcy jest możliwa, po telefonicznym uzgodnieniu terminu z przedstawicielem Zamawiającego, osobą wskazaną w Rozdziale VII niniejszej SIWZ. Koszty wykonania wizji ponosi Wykonawca. 11. Szacunkowa wartośd robót budowlanych planowanych do wykonania w ramach Projektu oscyluje wokół kwoty: 62 mln PLN netto (bez podatku VAT). 12. Wykonawca jest obowiązany wskazad w ofercie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom. Nie wskazanie części zamówienia, których wykonanie zamierza powierzyd podwykonawcom będzie rozumiane, że zamówienie zostanie wykonane siłami własnymi wykonawcy. 13. Pozostałe warunki podano we wzorze umowy załączonym do niniejszej Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia jako załącznik nr 8 SIWZ. 14. W razie zaistnienia okoliczności, w wyniku, których nie dojdzie do podpisania kontraktu z Wykonawcą Robót, Zamawiający zastrzega sobie możliwośd odstąpienia od umowy a Wykonawca z tego tytułu nie będzie występował z roszczeniami wobec Zamawiającego. IV. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Przewidywany termin realizacji zamówienia: od dnia podpisania umowy do r. 1) Usługi stanowiące przedmiot zamówienia, będą realizowane przez Wykonawcę od dnia zawarcia umowy do dnia zakooczenia zadania inwestycyjnego, w tym do podpisania protokołu koocowego robót ( a jeżeli podczas odbioru koocowego robót zostaną ujawnione 3

4 usterki lub wady nie dające się usunąd w jego trakcie-do czasu usunięcia tych usterek i wad) i następnie uzyskania pozwolenia na użytkowanie. Przewidywany termin: do r. 2) W ramach terminu, o którym mowa powyżej, Zamawiający przewiduje następujący harmonogram realizacji inwestycji, w tym terminy na realizację obowiązków przez Inżyniera Kontraktu: przewidywany termin rozpoczęcia realizacji Kontraktu na roboty budowlane: I kw. 2012r. wykonanie robót budowlanych i odbiór koocowy robót (w tym skompletowanie dokumentacji i przygotowanie rozliczeo koocowych): od dnia podpisania umowy na wykonanie robót budowlanych do r. rozliczenie inwestycji i uzyskanie pozwolenia na użytkowanie: do r. 3) Szczegółowy harmonogram rzeczowo-finansowy robót budowlanych zostanie opracowany po podpisaniu Kontraktu na roboty budowlane, przy udziale Zamawiającego, Inżyniera Kontraktu i Wykonawcy robót. V. WARUNKI UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU ORAZ OPIS SPOSOBU DOKONYWANIA OCENY SPEŁNIANIA TYCH WARUNKÓW 1. O udzielenie zamówienia publicznego mogą ubiegad się Wykonawcy, którzy wykażą brak podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia na podstawie art. 24 ust. 1 ustawy oraz wykażą, że spełniają warunki określone w przepisie art. 22 ust. 1 ustawy Pzp dotyczące: 1) posiadania uprawnieo do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania, Zamawiający nie wyznacza szczegółowego warunku w tym zakresie 2) wiedzy i doświadczenia - tj. Wykonawcy, którzy w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresiezrealizowali: a) przynajmniej jedną (1) usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego lub usługę równoważną polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad kontraktem (zadaniem inwestycyjnym zakooczonym w 100%) obejmującym wykonanie robót budowlanych polegających na budowie/przebudowie/rozbudowie obiektu budowlanego o kubaturze min m3 oraz b) przynajmniej jedną (1) usługę polegającą na pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego lub usługę równoważną polegającą na pełnieniu funkcji nadzoru inwestorskiego nad kontraktem (zadaniem inwestycyjnym zakooczonym w 100%) obejmującym wykonanie robót budowlanych polegających na budowie / przebudowie / rozbudowie obiektu budowlanego o wartości kontraktu minimum 5 mln PLN; UWAGA: dla ww. wartości wykazanych przez Wykonawcę w walucie innej niż PLN, Zamawiający przyjmie przelicznik według średniego kursu NBP z dnia wszczęcia niniejszego postępowania. Jeżeli w ty dniu nie będzie opublikowany średni kurs NBP, Zamawiający przyjmie kurs średni z ostatniej tabeli przed wszczęciem postępowania. Pod pojęciem obiekt budowlany należy rozumied zgodnie z ustawą Prawo budowlane: budynek wraz z instalacjami i urządzeniami technicznymi służącymi do eksploatacji tego budynku, budowlę stanowiącą całośd techniczno-użytkową wraz z instalacjami i urządzeniami 4

5 obiekt małej architektury Zakres rzeczowy budowy/przebudowy/rozbudowy musi obejmowad przynajmniej następujące roboty: ogólnobudowlane, instalacje wodno-kanalizacyjne, c.o., wentylacyjne oraz elektryczne nisko i wysokoprądowe. 3) dysponowania odpowiednim potencjałem technicznym oraz osobami zdolnymi do wykonania zamówienia tj. Wykonawcy, którzy dysponują lub będą dysponowad następującymi osobami (Ekspertami): a) do pełnienia funkcji kierownika zespołu osobą posiadającą: - aktualne uprawnienia bez ograniczeo w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom paostw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywad osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). - doświadczenie co najmniej 3-letnie w pełnieniu funkcji Inżyniera Kontraktu/Inwestora Zastępczego lub Inspektora Nadzoru, w tym kierowanie minimum 1 (jednym) kontraktem (zadaniem inwestycyjnym zakooczonym w 100%) obejmującym wykonanie robót budowlanych polegających na budowie /przebudowie/ rozbudowie obiektu budowlanego, o wartości kontraktu minimum 5 mln PLN; - co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badao konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działao przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badao archeologicznych i poszukiwao ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579) lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych, lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych, o których mowa w 13 powołanego wyżej rozporządzenia. Praktyka nie musi byd ciągła jednak suma poszczególnych nadzorów przy zabytkach nieruchomych musi wynosid co najmniej 2 lata. b) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży architektonicznej osobą posiadającą: - aktualne uprawnienia bez ograniczeo w specjalności architektonicznej do projektowania i sprawdzania projektów architektoniczno-budowlanych oraz kierowania robotami budowlanymi w odniesieniu do architektury obiektu, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom paostw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywad osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). 5

6 - doświadczenie co najmniej 3-letnie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży architektonicznej. - co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badao konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działao przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badao archeologicznych i poszukiwao ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579) lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowych, o których mowa w 13 powołanego wyżej rozporządzenia. Praktyka nie musi byd ciągła jednak suma poszczególnych nadzorów przy zabytkach nieruchomych musi wynosid co najmniej 2 lata. c) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej osobą posiadającą: - aktualne uprawnienia bez ograniczeo w specjalności konstrukcyjno budowlanej do kierowania robotami budowlanymi zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom paostw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywad osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). - doświadczenie co najmniej 3 letnie w pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży budowlanej lub kierownika robót budowlanych w branży konstrukcyjno-budowlanej, w tym przy co najmniej 1 (jednej) inwestycji obejmującej wykonanie budowy/przebudowy/rozbudowy obiektu budowlanego o kubaturze min m3. - co najmniej 2-letnią praktykę zawodową na budowie przy zabytkach nieruchomych zgodnie z wymaganiami Rozporządzenia Ministra Kultury z 9 czerwca 2004 r. w sprawie prowadzenia prac konserwatorskich, restauratorskich, robót budowlanych, badao konserwatorskich i architektonicznych, a także innych działao przy zabytku wpisanym do rejestru zabytków oraz badao archeologicznych i poszukiwao ukrytych lub porzuconych zabytków ruchomych (Dz.U. z 2004 r. Nr 150 poz.1579) lub posiadający uprawnienia do kierowania robotami na obiektach zabytkowy, o których mowa w 13 powołanego wyżej rozporządzenia. Praktyka nie musi byd ciągła jednak suma poszczególnych nadzorów przy zabytkach nieruchomych musi wynosid co najmniej 2 lata. d) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej osobą posiadającą: - aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie do kierowania robotami w branży instalacyjnej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo: wodociągowych i kanalizacyjnych, cieplnych, wentylacyjnych i gazowych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom paostw 6

7 Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywad osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). - doświadczenie co najmniej 3-letnie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży sanitarnej lub kierownika robót w branży sanitarnej. e) do pełnienia funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej osobą posiadającą: - aktualne uprawnienia budowlane bez ograniczeo do pełnienia samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie - do kierowania robotami w branży elektrycznej w zakresie sieci, instalacji i urządzeo: elektrycznych i elektroenergetycznych, zgodnie z Rozporządzeniem Ministra Transportu i Budownictwa z dn roku w sprawie samodzielnych funkcji technicznych w budownictwie (Dz.U. Nr 83 poz. 578 z późniejszymi zmianami) lub odpowiadające im uprawnienia wydane obywatelom paostw Europejskiego Obszaru Gospodarczego oraz Konfederacji Szwajcarskiej. Zgodnie z art. 12a ustawy z dnia 7 lipca 1994 r. - Prawo budowlane (Dz. U. z 2006 r. Nr 156, poz. 1118, z późn. zm.) samodzielne funkcje techniczne w budownictwie mogą również wykonywad osoby, których odpowiednie kwalifikacje zawodowe zostały uznane na zasadach określonych w ustawie z dnia 18 marca 2008 r. o zasadach uznawania kwalifikacji zawodowych nabytych w paostwach członkowskich Unii Europejskiej (Dz. U. Nr 63, poz. 394). - doświadczenie co najmniej 3-letnie polegające na pełnieniu funkcji inspektora nadzoru w branży elektrycznej lub kierownika robót elektrycznych i elektroenergetycznych. f) Do pełnienia funkcji specjalisty ds. obsługi prawnej i zamówieo publicznych osobę posiadającą: - aplikację radcy prawnego lub adwokacką - 3-letnie doświadczenie w prowadzeniu spraw związanych z robotami budowlanymi i zamówieniami publicznymi prowadzonymi według ustawy prawo zamówieo Publicznych. UWAGA: Zamawiający dopuszcza pełnienie przez 1 osobę jednocześnie funkcji Kierownika Zespołu i funkcji inspektora nadzoru w branży konstrukcyjno-budowlanej, pod warunkiem jednoczesnego posiadania odpowiedniego wykształcenia, doświadczenia i uprawnieo. 4) znajdowania się w sytuacji ekonomicznej i finansowej tj. a) posiadają ubezpieczenie od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia o sumie ubezpieczenia nie mniejszej niż ,00 zł. b) posiadają środki finansowe własne lub zdolnośd kredytową na kwotę nie mniejszą niż ,00 zł. 2. Wykonawca na żądanie Zamawiającego i w zakresie przez niego wskazanym jest zobowiązany wykazad odpowiednio, nie później niż na dzieo składania ofert, spełnianie warunków, o których mowa w pkt 1.1) 1.4), i brak podstaw do wykluczenia z powodu niespełniania warunków, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy. 7

8 3. Brak wykazania spełnienia któregokolwiek z warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt 1, skutkowad będzie wykluczeniem Wykonawcy z postępowania, a tym samym uznaniu złożonej przez niego oferty za odrzuconą, z zastrzeżeniem art. 26 ust. 3 ustawy. 4. Ocena spełniania warunków udziału w postępowaniu, określonych w pkt. 1, dokonana zostanie zgodnie z formułą spełnia nie spełnia w oparciu o informacje zawarte w oświadczeniach i dokumentach wyszczególnionych w dziale VI niniejszej SIWZ. Z treści załączonych dokumentów i oświadczeo musi jednoznacznie wynikad, iż ww. warunki Wykonawca spełnił. Zamawiający zastrzega sobie prawo weryfikacji ww. dokumentów. 5. Wykonawca może polegad na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków. Wykonawca w takiej sytuacji zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. VI. WYKAZ OŚWIADCZEO I DOKUMENTÓW, JAKIE MAJĄ DOSTARCZYD WYKONAWCY W CELU POTWIERDZENIA SPEŁNIANIA WARUNKÓW UDZIAŁU W POSTĘPOWANIU W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków, o których mowa w art. 22 ust.1 oraz wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania, w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust.1 ustawy, zamawiający żąda złożenia stosownych oświadczeo oraz dokumentów potwierdzających spełnianie warunków uprawniających do udziału w postępowaniu o zamówienie publiczne- zgodnie z Rozporządzeniem Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane (Dz.U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817). 1. W celu wykazania spełniania przez Wykonawcę warunków udziału w postępowaniu, o których mowa w art. 22 ust.1 a określonych w dziale V w pkt 1.1) 1.4) niniejszej SIWZ, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o spełnieniu warunków udziału w postępowaniu zgodnie z art. 22 ust 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 3 do niniejszej SIWZ; wymagana forma dokumentu oryginał). 2) Wykazu wykonanych, a w przypadku świadczeo okresowych lub ciągłych również wykonywanych usług w zakresie niezbędnym do wykazania spełniania warunku wiedzy i doświadczenia, o którym mowa w dziale V pkt. 1.2) niniejszej SIWZ, w okresie ostatnich 3 lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy w tym okresie, z podaniem ich wartości, przedmiotu, dat wykonania i odbiorców (wzór wykazu usług stanowi załącznik nr 4 do niniejszej SIWZ). 3) Dokumenty potwierdzające, że wskazane usługi, o których mowa w powyższym punkcie, zostały wykonane należycie (np. referencje, protokoły odbioru). 4) Wykazu osób, które będą uczestniczyd w wykonywaniu zamówienia, w szczególności odpowiedzialnych za świadczenie usług wraz z informacjami na temat ich kwalifikacji zawodowych, doświadczenia i wykształcenia niezbędnych do wykonania zamówienia, a także zakresu wykonywanych przez nich czynności, oraz informację o podstawie do dysponowania tymi osobami (wzór wykazu osób stanowi załącznik nr 5 do niniejszej SIWZ). 8

9 5) Oświadczenie, że osoby, które będą uczestniczyd w wykonaniu zamówienia, wskazane w wykazie osób, posiadają wymagane uprawnienia ( wzór oświadczenia stanowi Załącznik nr 6 do SIWZ). 6) Opłaconą polisę, a w przypadku jej braku inny dokument potwierdzający, że Wykonawca jest ubezpieczony od odpowiedzialności cywilnej w zakresie prowadzonej działalności związanej z przedmiotem zamówienia. 7) Informację banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowo-kredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającą wysokośd posiadanych środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy, wystawioną nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert. 2. Jeżeli Wykonawca polega na wiedzy i doświadczeniu, potencjale technicznym, osobach zdolnych do wykonania zamówienia lub zdolnościach finansowych innych podmiotów, niezależnie od charakteru prawnego łączących go z nimi stosunków, wówczas Wykonawca zobowiązany jest udowodnid Zamawiającemu, iż będzie dysponował zasobami niezbędnymi do realizacji zamówienia, przedstawiając w tym celu pisemne zobowiązanie tych podmiotów do oddania mu do dyspozycji niezbędnych zasobów na okres korzystania z nich przy wykonywaniu zamówienia. 3. Jeżeli wykonawca, wykazując spełnianie warunku, o którym mowa w art. 22 ust. 1 pkt 4 ustawy, polega na zdolnościach finansowych innych podmiotów na zasadach określonych w art. 26 ust. 2b ustawy, wymaga się przedłożenia informacji banku lub spółdzielczej kasy oszczędnościowokredytowej, w których wykonawca posiada rachunek, potwierdzającej wysokośd posiadanych środków finansowych lub zdolnośd kredytową wykonawcy, wystawionej nie wcześniej niż 3 miesiące przed upływem terminu składania ofert dotyczącej tych podmiotów. 4. W celu wykazania braku podstaw do wykluczenia z postępowania o udzielenie zamówienia Wykonawcy w okolicznościach, o których mowa w art. 24 ust. 1 ustawy, Zamawiający żąda następujących dokumentów: 1) Oświadczenia o braku podstaw do wykluczenia, w oparciu o art. 24 ust. 1 ustawy Pzp (wzór oświadczenia stanowi załącznik nr 2 do niniejszej SIWZ; wymagana forma dokumentu oryginał). 2) Aktualnego odpisu z właściwego rejestru jeżeli odrębne przepisy wymagają wpisu do rejestru, w celu wykazania braku podstaw do wykluczenia w oparciu o art. 24 ust. 1 pkt 2 ustawy, wystawionego nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert (wymagana forma dokumentu oryginał lub kserokopia poświadczona za zgodnośd z oryginałem przez Wykonawcę), a w stosunku do osób fizycznych oświadczenie w zakresie art. 24 ust.1 pkt.2. W przypadku, gdy Wykonawcą jest podmiot zobowiązany do rejestracji w Krajowym Rejestrze Sądowym, a w załączonym odpisie z rejestru nie uwzględniono zmian w tekście dokumentu, Wykonawca dodatkowo zobowiązany jest do dołączenia do oferty dowodu złożenia ww. zmian w sądzie rejestrowym. W przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej Zamawiający żąda dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzający, że nie otwarto jego likwidacji ani nie ogłoszono upadłości - wystawionego nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. 3) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej zaświadczenia właściwego organu sądowego lub administracyjnego miejsca zamieszkania albo zamieszkania osoby, której dokumenty dotyczą, w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 4-8 ustawy, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 9

10 4) Aktualnej informacji z Krajowego Rejestru Karnego w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt. 9 ustawy, a w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej dokumentu wystawionego w kraju, w którym ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, potwierdzającego, że nie orzeczono wobec niego zakazu ubiegania się o zamówienie, wystawionych nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert. 5. JEŻELI WYKONAWCA MA SIEDZIBĘ LUB MIEJSCE ZAMIESZKANIA POZA TERYTORIUM RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ, stosuje się do przepisów 4 Rozporządzenia Prezesa Rady Ministrów z dnia 30 grudnia 2009r. w sprawie rodzajów dokumentów jakich może żądad zamawiający od wykonawcy, oraz form, w jakich te dokumenty mogą byd składane (Dz.U. z 2009r., Nr 226, poz. 1817). 1) Jeżeli, w przypadku Wykonawcy mającego siedzibę na terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, osoby, o których mowa w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, mają miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Wykonawca składa w odniesieniu do nich zaświadczenie właściwego organu sądowego albo administracyjnego miejsca zamieszkania dotyczące niekaralności tych osób w zakresie określonym w art. 24 ust. 1 pkt 5-8 ustawy, wystawione nie wcześniej niż 6 miesięcy przed upływem terminu składania ofert, z tym że w przypadku gdy w miejscu zamieszkania tych osób nie wydaje się takich zaświadczeo zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego miejsca zamieszkania tych osób. 2) Jeżeli w miejscu zamieszkania osoby lub w kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, nie wydaje się dokumentów, o których mowa w pkt 4.2) 4.4) zastępuje się je dokumentem zawierającym oświadczenie złożone przed notariuszem, właściwym organem sądowym, administracyjnym albo organem samorządu zawodowego lub gospodarczego odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania. Terminy wystawienia stosuje się odpowiednio. 3) W przypadku wątpliwości co do treści dokumentu złożonego przez Wykonawcę mającego siedzibę lub miejsce zamieszkania poza terytorium Rzeczypospolitej Polskiej, Zamawiający może zwrócid się do właściwych organów odpowiednio miejsca zamieszkania osoby lub kraju, w którym Wykonawca ma siedzibę lub miejsce zamieszkania, z wnioskiem o udzielenie niezbędnych informacji dotyczących przedłożonego dokumentu. Uwaga dokumenty złożone w języku obcym muszą byd złożone wraz z tłumaczeniem na język polski, poświadczonym przez wykonawcę. 6. Inne Dokumenty: 1) Zamawiający zaleca, aby Wykonawca do oferty dołączył dokument lub dokumenty, z których będzie wynikad uprawnienie do podpisania oferty, np. aktualny odpis właściwego rejestru, aktualne zaświadczenie o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej, aktualny statut spółki lub aktualny rejestr handlowy - wystawione nie wcześniej niż 6 m-cy przed upływem terminu składania ofert. Wymagane dokumenty można złożyd w formie kopii poświadczonej z oryginałem przez Wykonawcę. 2) Jeżeli uprawnienie do reprezentacji osoby podpisującej ofertę nie wynika z załączonego dokumentu, o którym mowa w pkt. 4.2) i pkt. 6.1) lub oferta została złożona przez wykonawców ubiegających się o zamówienie wspólnie, do oferty należy dołączyd także pełnomocnictwo w oryginale lub w postaci kopii poświadczonej notarialnie. 10

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014

Strona 1 z 21 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 WFOŚ-2210-I/(1/2014)/2014 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) UDZIELANEGO W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA PEŁNIENIE FUNKCJI INŻYNIERA KONTRAKTU NAD REALIZACJĄ BUDOWY SIEDZIBY WOJEWÓDZKIEGO

Bardziej szczegółowo

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA

Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82. e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA Zakład Unieszkodliwiania Tel. + 48 89 644 12 44 Odpadów Komunalnych Fax +48 89 648 41 82 RUDNO Sp. z o.o. www.zuok.rudno.pl Rudno17 e-mail: biuro@zuokrudno.pl 14-100 Ostróda POLSKA JRP/KSz/20/1/12 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana w dalszej części SIWZ) na Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: DAZ.26.065.2015 SPECYFIKACJA

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO Znak sprawy: ZZ-271-47-U-PN/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) DLA PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO przeprowadzanego zgodnie z postanowieniami ustawy z dnia 29 stycznia 2004 r.

Bardziej szczegółowo

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA KAMIENICA Kamienica, 2015-02-10 34-608 Kamienica 420 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dot.: BUDOWA SALI GIMNASTYCZNEJ PRZY SZKOLE PODSTAWOWEJ nr 2 W KAMIENICY nr sprawy: ZPI/271/1/15 I.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PORT LOTNICZY RZESZÓW-JASIONKA SP. Z O.O. 36-002 JASIONKA 942 PRZETARG NIEOGRANICZONY poniżej 387 000,00 EUR pn.: Zakup urządzeń i oprogramowania do zabezpieczenia

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY Gmina Miasto Szczecin Zarząd Budynków i Lokali Komunalnych ul. Mariacka 25 70-546 Szczecin ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU PROWADZONYM

Bardziej szczegółowo

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa

WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa WARSZAWSKI UNIWERSYTET MEDYCZNY ul. Żwirki i Wigury 61 02-091 Warszawa SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Usługa polegająca na wdrożeniu i utrzymaniu Zintegrowanego Systemu Informatycznego klasy

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GMINA ZATOR PLAC MARSZAŁKA JÓZEFA PIŁSUDSKIEGO 1, 32-640 ZATOR NIP: 549-21-97-464 REGON: 072181913 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA WDROŻENIE ZINTEGROWANEGO SYSTEMU ZARZĄDZANIA W JEDNOSTCE SAMORZĄDU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA dotyczy zadania pod nazwą: Dostawa fabrycznie nowego pojazdu specjalnego do ciśnieniowego czyszczenia kanalizacji sanitarnej i deszczowej. CPV: 34.11.40.00-9

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH Projekt współfinansowany z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Warmia i Mazury na lata 2007 2013 Zamawiający: Akademicki Związek Sportowy ul. Kredytowa

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia ZAMAWIAJĄCY: Gmina Miasto Szczecin Centrum Kształcenia Sportowego 70-424 Szczecin, ul. Mazurska 40 mazurska@cks.szczecin.pl ZAPRASZA DO ZŁOŻENIA OFERTY W POSTĘPOWANIU

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego pn. MIASTO ZAMOŚĆ ul. Rynek Wielki 13 22-400 Zamość /nazwa, pieczątka Zamawiającego/ znak sprawy: OA.272. 27.2014.MS SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego

Bardziej szczegółowo

Nr postępowania:bzp.2420.15.2012.js SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) dla przetargu nieograniczonego na realizację zadania pod nazwą: Dostawa i wdrożenie zintegrowanego systemu kadrowo-płacowego

Bardziej szczegółowo

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl

Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Zamawiający Zarząd Transportu Miejskiego w Poznaniu ul. Matejki 59, 60-770 Poznań fax. 61 83 46 147 www.ztm.poznan.pl Znak sprawy: ZTM.EZ.3310.3.2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (w skrócie:

Bardziej szczegółowo

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012 ZP-400 Urząd Zamówień Publicznych ul.postepu 17a,Warszawa Zamieszczanie ogłoszeń on-line w BZP: http://www.uzp.gov.pl OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU x Zamieszczanie obowiązkowe: BZP Nr 302234 2012 z dnia 16.08.2012

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ.

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Znak postępowania: CEZAMAT/ZP06/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana w treści SIWZ. Postępowanie o udzielenie zamówienia publicznego prowadzone w trybie przetargu nieograniczonego na dostawę

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA PUBLICZNEGO (SIWZ) ZAMAWIAJĄCY: Gmina Mokobody Plac Chreptowicza 25 08-124 Mokobody Polska Nr nadany sprawie przez Zamawiającego Nr tel. +48 25 641 13 15 Nr fax +48 25 641 13 15 Adres internetowy e-mail: mokobody@gminy.pl

Bardziej szczegółowo

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA

II. TRYB UDZIELENIA ZAMÓWIENIA ę ó ľ ľ ľ ę łó ľ ľ ľ ľ Ę ľ ľ ś ĺ ą ś ą ľ ĺ ľ ó ń ľ ś ĺ ż ľ ół ę ľ ą ľ ĺ ľĺ ľ ľ ľ ľ ľ Śľ ĺ ł ő ĺ ś Í Ó ś ľ Definicje i skróty: Wyrażenia i skróty użyte w niniejszej specyfikacji istotnych warunków zamówienia

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (dalej zwana również SIWZ) Nazwa zamówienia publicznego: INFORMATYZACJA WOJEWÓDZKIEGO SPECJALISTYCZNEGO SZPITALA DZIECIĘCEGO W OLSZTYNIE ETAP II Zamówienie realizowane

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ)

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA zwana dalej (SIWZ) Cena za SIWZ 20,00 zł brutto Opłata pocztowa 13,50 zł Zamawiający: Wojewódzki Szpital Specjalistyczny im. Najświętszej Maryi Panny 42-200 Częstochowa, ul. Bialska 104/118 Znak sprawy: W.SZ.S./DAZ/2411/P-8/077/13

Bardziej szczegółowo

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE. 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA N u m e r s p r a w y : ZP.271.1.21.2014.AS Zamawiający: GMINA SULMIERZYCE 98-338 Sulmierzyce ul. Urzędowa 1, tel. 044 684 60 56 fax. 044 684 60 57 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-JJ-321-14/13 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na remont korytarzy II piętra znajdujących się w budynku Ministerstwa Edukacji Narodowej przy al. J.

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Przedmiot zamówienia: Wykonanie izolacji przeciwwilgociowych pionowej i poziomej oraz docieplenie ścian budynku Środowiskowego Domu Samopomocy Nr 48 w Kwietniewie

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA GK.270. 02.2013 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na: Remont sali gimnastycznej oraz przebudowa

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Nr Sprawy : WSZ.DAT.2511.205.2/2015 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Udzielenie i obsługa kredytu/pożyczki długoterminowej w wysokości 8 000 000,00 zł postępowanie prowadzone jest w trybie przetargu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO na podstawie art. 39 ustawy z dnia 29 stycznia 2004

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA. w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA w postępowaniu o udzielenie zamówienia publicznego prowadzonym w trybie przetargu nieograniczonego na Wsparcie analityczne i merytoryczne w ramach podnoszenia

Bardziej szczegółowo

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam

Modernizacja platformy zabezpieczeń Crossbeam CENTRUM USŁUG INFORMATYCZNYCH WE WROCŁAWIU ul. Namysłowska 8 50-304 Wrocław SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (zwana dalej: SIWZ) Dotyczy postępowania o udzielenie zamówienia publicznego na: Modernizacja

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Akademia Wychowania Fizycznego i Sportu im. Jędrzeja Śniadeckiego w Gdańsku 80-336 Gdańsk, ul. Kazimierza Górskiego 1, tel. 58-554-71-23, fax. 58-554-71-26 Znak sprawy: 23/0312/DN/UE SPECYFIKACJA ISTOTNYCH

Bardziej szczegółowo