Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia 03.03.2006 r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni"

Transkrypt

1 Protokół nr XL/2006 z Sesji Rady Powiatu we Wrześni, z dnia r. w sali konferencyjnej Powiatowego Urzędu Pracy we Wrześni Przewodniczący Rady Tadeusz Świątkiewicz o godz otworzył XL Sesję Rady Powiatu we Wrześni. Po powitaniu radnych i gości Przewodniczący stwierdził, że zgodnie z listą obecności aktualnie w sesji uczestniczy 9 radnych, co wobec ustawowego składu Rady wynoszącego 9 osób, stanowi quorum, pozwalające na podejmowanie prawomocnych decyzji - lista obecności stanowi załącznik nr do protokołu. Ad. 2. Przewodniczący Rady przedstawił następujący porządek obrad:. Otwarcie i stwierdzenie quorum. 2. Przedstawienie porządku obrad. 3. Informacja w sprawie sprzedaży działki nr 29/5 położonej w Bierzglinku. 4. Rozpatrzenie zalecenia pokontrolnego wynikającego z protokołu z kontroli w zakresie sprzedaży działki nr 29/5 o powierzchni 35,0433 ha położonej w Bierzglinku gmina Września Powiat Wrzesiński będącej własnością Powiatu Wrzesińskiego przeprowadzonej przez Komisję Rewizyjną Rady Powiatu we Wrześni. 5. Interpelacje i zapytania radnych. 6. Wolne głosy i wnioski. 7. Zamknięcie obrad. Radni nie wnieśli uwag do przedstawionego porządku obrad, w związku z czym Przewodniczący Rady przystąpił do jego realizacji i poinformował, że XXXIX i XL sesja zostały zwołane w krótkim odstępie czasu, dlatego porządek obrad nie zawiera stałych punktów i dodał, że 27 lutego br. posiedzenie swoje odbyła Komisja Rewizyjna. Ad. 3. Przystępując do realizacji kolejnego punktu porządku Przewodniczący Rady zwrócił się do Przewodniczącego Zarządu i prosił o udzielenie wstępnych informacji dotyczących sprzedaży działki nr 29/5 położonej w Bierzglinku. Przewodniczący Zarządu poinformował, że w tej kwestii został przygotowany materiał w formie multimedialnej, aby można było punkt po punkcie, prześledzić przebieg historii nieruchomości od momentu podjęcia pierwszej uchwały aż do dnia dzisiejszego. Prezentację przeprowadziła p.o. Naczelnika Wydziału Gospodarki Nieruchomościami Anna Wolska wraz z radcą prawnym mec. Danielą Jackowską oraz inspektorem w Wydziale Gospodarki Nieruchomościami panią Małgorzatą Mirecką. Rozpoczynając prezentację, Naczelnik A. Wolska powiedziała, że cały materiał został podzielony na dwa bloki tematyczne. Pierwszy będzie związany ze zmianą planu zagospodarowania przestrzennego, natomiast drugi blok będzie dotyczył wszelkich działań i czynności związanych z procedurą przetargową. Zmianę planu zagospodarowania przestrzennego działki rozpoczyna w 2000 r. uchwała Rady Powiatu w sprawie wyrażenia zgody na sprzedaż tejże nieruchomości, a kończy to uchwała Rady Miejskiej z 2003 r. o przekształceniu terenu.

2 Uchwałą z r. wyrażono zgodę na sprzedaż nieruchomości, jedną z nich była właśnie działka nr 29/5. Ważne jest to, co zostało określone w w punkcie 2 tej uchwały zgoda na sprzedaż jest, ale po jej przekształceniu w planie zagospodarowania przestrzennego na cele przemysłowe. Jest to związane z wcześniejszą korespondencją Zarządu w I kadencji, która była prowadzona przed podjęciem tej uchwały, jak i również po jej podjęciu. 5 kwietnia 2000 roku, Zarząd Powiatu wniósł wniosek do Zarządu Gminy we Wrześni o zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 29/5. 3 maja 2000r. Zarząd gminy w piśmie informuje, że negatywnie rozpatrzył wniosek w sprawie zmiany przeznaczenia działki nr 29/5. 25 października 2000 r., ponownie Zarząd Powiatu wnosi wniosek do Zarządu Gminy o zaplanowanie w budżecie na rok 200 środków finansowych na zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego gruntów rolnych oznaczonych w ewidencji nr 29/5. grudnia 2000 r. ponownie Zarząd Gminy odpowiada, iż wnioski w sprawie sporządzenia miejscowych planów zagospodarowania przestrzennego zostaną rozpatrzone, z tym, że po przyjęciu przez Radę Miejską we Wrześni budżetu na rok grudnia 2000 r. ponownie Zarząd Powiatu prosi o uwzględnienie w budżecie gminy środków finansowych na zmianę przeznaczenia w planie zagospodarowania przestrzennego dla działki 29/5. Kolejny wniosek z 2 marca 200 r., następny 30 maja 200 r., odpowiedź Zarządu Gminy dopiero 20 czerwca 200 r. w której czytamy; przeszkodą, która uniemożliwia podjęcie przez Radę Miejską uchwały o przystąpieniu do opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego jest brak środków finansowych. 30 lipca 200 r. ponowna prośba Zarządu Powiatu we Wrześni do Zarządu Miasta i Gminy Września o pilne wszczęcie procedury związanej z opracowaniem planu przestrzennego dla działki 29/5. 5 września 200 r. podjęto uchwałę Rady Powiatu w sprawie udzielenia pomocy finansowej Gminie Września w wysokości ,- zł przeznaczonej na opracowanie planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 29/5. Jest to związane z pismem z 4 października 2000 r., z Gmina Września, w którym zaznaczono, że przygotowanie takiego planu dla ha działki znajdującej się w tej określonej okolicy wynosi 8.000,- zł. 8 września 200 r. zawarte jest porozumienie pomiędzy Powiatem i Gminą, Powiat w tym porozumieniu zobowiązuje się przeznaczyć kwotę ,- zł jako zaliczki na poczet realizacji opracowania miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 29/5. 2 października 200 r., uchwała Rady Miejskiej, która jest konsekwencją zawartego porozumienia, w sprawie przystąpienia do sporządzenia miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 7 listopada 200 r. prośba burmistrza Miasta i Gminy Września do Starostwa Powiatowego we Wrześni o potwierdzenie przekazania zaliczki na poczet zadania objętego w porozumieniu. 24 stycznia 2002 r., Zarząd Powiatu składa wniosek, do Zarządu Gminy we Wrześni o przeprowadzenie dwu etapowej procedury zmierzającej do zmiany miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. I etap miałby objąć sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego, ale działek 39/59 i 39/74 dla terenów budowlanych i dopiero w II etapie nastąpiłoby sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 29/5. 25 lutego 2002 r., pismo Zarządu Miasta i Gminy akceptujące dwuetapowość działań związanych z przekształceniem planów zagospodarowania przestrzennego. Kolejne pismo 25 lutego 2002 r., które obejmowało porozumienie pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września, zobowiązujące Powiat do wpłacenia zaliczki w kwocie 5.000,- zł, z tym, że już w tym momencie obejmuje to porozumienie tylko i wyłącznie działkę 39/59 i 39/74 typowo pod zabudowę mieszkaniową, nie obejmuje to działki 29/5. Na tym kończą się działania zmierzające do przekształcenia gruntu rolnego działki 29/5, gruntu typowo pod zabudowę usługowo przemysłową. 2

3 W II kadencji Rady Powiatu, pierwsze pismo zaistniało 3 grudnia 2002 r.. Zarząd Powiatu złożył wniosek do burmistrza Miasta i Gminy Września o ponownie sporządzenie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właśnie dla działki 29/5. 6 dni później zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem i Gminą zobowiązujące burmistrza Miast i Gminy Września do przystąpienia do procedury sporządzenia planu zagospodarowania przestrzennego jak i również zobowiązanie do przeprowadzenia procedury zamówień publicznych zmierzających do wyboru wykonawcy projektu planu zagospodarowania przestrzennego dla działki 29/5, 39/59, 39/74. Konsekwencja przeprowadzenia procedury przetargowej w drodze ustawy o prawie zamówień publicznych, została zawarta umowa o dzieło w dniu 25 marca 2003 r., z której wynikało, że projektant wykona miejscowy plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 29/5 za kwotę 7.320,- zł brutto. 6 czerwca 2003 r. zawiadomienie burmistrza M i G Września o udostępnieniu projektu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego. 27 października 2003 r. zostaje podjęta uchwała Rady Miejskiej we Wrześni w sprawie miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego właśnie dla działki 29/5, a grudnia 2003 ta uchwała jest publikowana, nabiera mocy, stąd też jest plan zagospodarowania przestrzennego dla działki 29/5. Od tego momentu rozpoczyna się II etap, związany z wszelkimi czynnościami przygotowawczymi do procedury przetargowej, jak również związany z samą procedurą przetargową. Rozpoczął się on przygotowaniem zlecenia przygotowania operatu szacunkowego dla działki 29/5 i ten operat przygotowuje pan Jerzy Koczorowski. Zgodnie z treścią operatu, po uwzględnieniu wartości nieruchomości, które znajdują się w okolicy i posiadają podobne cechy jak działka 29/5, wartość tej nieruchomości została oszacowana na ,- zł. Również w tym operacie określono powierzchnię działki, jak również odniesiono się do mediów. Zastrzeżono, że wodociąg i prąd jest w zasięgu nieruchomości, natomiast kanalizacja deszczowa jest na działce, lokalizacja nieruchomości jest przy drodze powiatowej o nawierzchni bitumicznej do węzła autostradowego 4 km. 22 marca 2004 r. na tablicy ogłoszeń na okres 2 dni został wywieszony wykaz nieruchomości przeznaczonych do sprzedaży i obejmuje on działkę 29/5, określono w nim cenę wywoławczą, zaznaczono, że wywiesza się go na okres właśnie 2 dni w siedzibie Starostwa, a ponadto informację o wywieszeniu wykazu podaje się do publicznej wiadomości poprzez ogłoszenie w prasie lokalnej. Takie ogłoszenie zostało opublikowane w Wiadomościach Wrzesińskich. Celem tego wykazu jest możliwość zgłoszenia się w okresie 6 tygodni od momentu wywieszenia tego wykazu wszelkich osób, które mają możliwość skorzystania z pierwszeństwa w nabyciu tej nieruchomości. W międzyczasie podejmowane są czynności organizacyjne, przygotowawcze do wszczęcia procedury przetargowej. Jedną z takich czynności było podjęcie uchwały 29 marca 2004 r w sprawie wyboru formy przetargu oraz powołania komisji przetargowej do postępowania. Formą przetargu był przetarg pisemny nieograniczony, zgodnie z przepisami związanymi z gospodarowaniem nieruchomościami, przetarg nieograniczony ma na celu wybór najkorzystniejszej ofert. Jednocześnie w tejże uchwale powołuje się komisję przetargową w osobach: przewodniczący komisji Paweł Guzik, wiceprzewodnicząca Małgorzata Mirecka, członkowie komisji Urszula Rachuba, Łukasz Prusak. Zgodnie z Art. 38 ust. ustawy o gospodarce nieruchomościami, przetarg organizuje i przeprowadza właściwy organ, a ponadto ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości w sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości. Również w tym okresie, jeszcze przed wszczęciem postępowania 4 kwietnia, na posiedzeniu Zarządu zostaje przyjęty projekt ogłoszenia, które po wszczęciu postępowania zostaje opublikowany. Ogłoszenie to zostaje umieszczone na tablicy ogłoszeń zgodnie z treścią 3

4 przytoczonego Art.38, jak i również w związku z tym,że wartość nieruchomości przekroczyła kwotę ,- zł, zgodnie z treścią rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania przetargu zostaje wysłane zlecenie do gazety Wiadomości Wrzesińskie w celu opublikowania tego ogłoszenia, ukazało się ono 7 maja 2004 r. Jednocześnie, w celu rozpowszechnienia informacji o zamiarze sprzedaży tejże nieruchomości, takie ogłoszenie zostaje wysłane do Gazety Wyborczej i pojawia się ono maja 2004r. 8 maja 2004 r. wpływa na konto Starostwa Powiatowego ,- zł od firmy PARKRIDGE Develoupments, jest to zgodne z wymogiem wynikającym z ogłoszenia, jest to typowa kwota vadialna, określona w tym ogłoszeniu, wpływa zgodnie z rozporządzeniem na co najmniej 3 dni przed terminem przetargu. 20 maja 2004 r. do siedziby Starostwa wpływa oferta firmy PARKRIDGE Developments, zgodnie z jej treścią oferent proponuje cenę ,- zł, jednocześnie proponuje następujący sposób zapłaty: przy podpisaniu umowy przedwstępnej, zaliczenie wadium na poczet ceny i przy podpisaniu umowy przyrzeczonej pozostałą część kwoty. Jednocześnie wskazuje na dodatkowe warunki przetargu i odnosi się do nich w treści: A. Zakończenie inwestycji w terminie roku licząc od dnia zawarcia umowy kupna. PARKRIDGE zakończy inwestycję polegającą na wybudowaniu jednego obiektu magazynowo biurowego o pow. min m2 ( pierwszej fazie całego parku, pozostałe zaplanowane obiekty zostaną ukończone w przeciągu 5-7 lat). Przewidywane nakłady związane z realizacją I fazy oferent oszacował na 5,5 miliona euro. Oferent ocenił, że planowana całkowita inwestycja na przedmiotowej działce o pow m 2 na pewno da zatrudnienie minimum 200 osobom, a podmiotami bezpośrednio zatrudniającymi, będą najemcy PARKRIDGE, ponieważ jest to firma typowo developerska. Zgodnie z 9 ust. czytamy : przetarg składa się z części jawnej i niejawnej, w punkcie 4 przyjmuje się wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. I takie oświadczenie wpłynęło, jest to doprecyzowanie sposobu realizacji dodatkowych warunków. W punktach,2 i 3 czytamy:. Pisząc, że PARKRIDGE C.E. Developments zapoznał się z warunkami przetargu firma miała na myśli, że zapoznała się z warunkami przetargu i przyjmuje te warunki bez zastrzeżeń z uwzględnieniem dalszych postanowień oferty. 2. Firma stwierdza, iż nie może wywiązać się do zatrudnienia 200 osób od daty podpisania umowy notarialnej. Intencją firmy PARKRIDGE było to, że spółka wyraziła gotowość i zobowiązała się do przeprowadzenia inwestycji na nieruchomości, która po jej całkowitym zakończeniu pozwoli na zatrudnienie co najmniej 200 osób, jednak inwestycja ta ze względu na etapowy charakter nie zostanie zakończona w pierwszym roku jej trwania. Oferta PARKRIDGE jest warunkowa jedynie w tym znaczeniu, że specyfikuje istotne elementy stanu faktycznego, w którym dojść ma do zawarcia umowy tj. zachodzi prawna i faktyczna możliwość uzyskania pozwolenia na budowę wskazanych obiektów tj. jego uzyskanie uzależnione jest jedynie od prawidłowego złożenia przez inwestora w formie odpowiadającej stosownym przepisom. Cena wskazana w ofercie jest ceną netto i nie uwzględnia podatku od towarów i usług VAT. Ponadto oferent wskazuje, iż faktycznie dokonane zostało uzbrojenie nieruchomości w sposób wskazany w ofercie, ewentualnie dochodzi możliwość doprecyzowania żądanego uzbrojenia w terminach w ofercie wskazanych. Po tych wyjaśnieniach, komisja przetargowa zakończyła część jawną i przeszła do części niejawnej, te wszystkie czynności zgodnie z protokołem komisji przetargowej trwały od 26 maja, czyli od terminu przetargu, do 25 czerwca 2004 r. Część jawna wiązała się z zapoznaniem z ofertą, doprecyzowania treści dodatkowych warunków. Oprócz tego była część niejawna. Potwierdzono kwotę, która była zaproponowana w ofercie, kwotę netto ,- zł, zawarto również uzasadnienie wyboru tego oferenta. Komisja zgodnie z wymogami 32 rozporządzenia kierując się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami ustalonymi w warunkach przetargu, uznała, że spełnione zostały wymagania zgłaszającego 4

5 przetarg oraz przepisy 0 rozporządzenia co do ceny minimalnej, gdyż oferent zaproponował cenę wyższą. Ponieważ wybrana oferta była jedyną, jaka została złożona w wyniku ogłoszenia nie istnieje potrzeba szczegółowej analizy porównawczej dodatkowych warunków przetargu. Zgodnie z 8 rozporządzenia w sprawie trybu i sposobu przeprowadzania postępowania, wystarczy, aby wpłynęła oferta, aby przetarg był ważny. Kolejnym aktem prawnym była umowa przedwstępna 5 lipca 2004 r. taka umowa została zawarta. W 6 czytamy: w związku z zamierzeniami inwestycyjnymi miedzy innymi na nieruchomości, strony uzgodniły, że umowa przyrzeczona zostanie zawarta w terminie 4 dni od dnia zaistnienia ostatniego z poniższych zdarzeń: - uzyskanie przez kupującego decyzji Ministra Spraw Wewnętrznych i Administracji zezwalającej na nabycie nieruchomości przez kupującego, o ile na dzień zawarcia umowy przyrzeczonej zezwolenie takie będzie konieczne, uzyskanie przez kupującego ostatecznej decyzji pozwolenia na budowę na podstawie ustawy z dnia 7 lipca 994 roku Prawo budowlane, dotyczącej budowy na nieruchomości centrum magazynowo logistycznego, o powierzchni zabudowy łącznej około m 2, składające się z budynków magazynowych, dróg dojazdowych, parkingów oraz towarzyszących im budynków infrastruktury technicznej. W przypadku nie uzyskania decyzji zawartej w ust. w terminie do 20 listopada 2004 r., strony zawrą umowę przyrzeczoną. Sprzedawca oświadcza, iż teren nieruchomości wskazanej w ust. uzbrojony jest lub będzie w sposób, zgodnie z oświadczeniami gestorów inwestorów Grupy Energetycznej ENEA S.A Również jest nawiązanie do zobowiązania, że sprzedawca zawrze z Gminą Września porozumienie, zgodnie z którym do końca listopada 2004 r. do granic nieruchomości doprowadzona zostanie woda w ilości 00 m 3 na dzień, a do końca 2005 roku zostanie doprowadzona kanalizacja, zdolna do odebrania około 00 m 3 na dzień. Istnieje możliwość zawarcia z lokalnym przedsiębiorstwem gazowniczym umowy na podstawie której do końca I kwartału 2005 doprowadzony zostanie gaz w ilości 000 m 3. Decyzja w tym zakresie zależy od kupującego. Kupujący oświadcza, że zgodnie z zobowiązaniami zawartymi w ofercie przetargowej, zobowiązuje się pod warunkiem wydania pozwolenia na budowę, do wybudowania centrum magazynowo logistycznego o docelowej powierzchni zabudowy około m 2 i w pierwszym okresie budowy, począwszy od dnia zawarcia umowy przyrzeczonej, powierzchnia zabudowy wyniesie około 0% całej planowanej inwestycji. Kupujący oświadcza, że zobowiązuje się dołożyć wszelkich starań w celu wynajęcia w jak najkrótszym czasie pierwszego etapu, obiektu określonego w ust. niniejszego paragrafu, podmiotom prowadzącym działalność produkcyjną, dystrybucyjną i logistyczną na cele magazynowe i produkcyjne. Kupujący zobowiązuje się do stworzenia warunków na nieruchomości umożliwiających na docelowe zatrudnienie w ramach inwestycji, po jej całkowitym zakończeniu co najmniej 200 osób. W przypadku niespełnienia któregokolwiek z warunków opisanych powyżej z winy kupującego lub jego rażącego niedbalstwa, sprzedawcy przysługiwać będzie prawo odkupu nieruchomości za cenę zakupu powiększoną o wartość poniesionych do tego czasu nakładów przez kupującego. Prawo odkupu, sprzedawca będzie mógł zrealizować w ciągu 6 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy. 2 listopada 2004 r. na konto Starostwa Powiatowego wpłynęły dwie kwoty. Pierwsza kwota, jest to kwota ,- zł i jest to różnica wynikająca z kwoty przekazanej w ofercie i kwoty vadialnej, jak również w tym samym dniu wpływa kwota ,- zł tytułem VAT. 7 listopada 2004 r. został zawarty akt notarialny, umowa przyrzeczona, w której zawarte są te wszystkie warunki, które były w umowie przedwstępnej, natomiast w treści tejże umowy zostanie określone prawo odkupu, które sprzedający będzie mógł zrealizować w ciągu 24 miesięcy od dnia zawarcia niniejszej umowy i tutaj następuje zmiana. Termin ten upływa w listopadzie 2006 roku. 5

6 W ramach uzupełnienia A. Wolska dodała, że kwota, która wpłynęła na konto została uszczuplona o kwotę ,- zł z tytułu konieczności uiszczenia tzw. opłaty planistycznej w wysokości 0 % wartości nieruchomości. Po tych wyjaśnieniach, Przewodniczący Rady przypomniał, że 7 listopada 2005 Rada Powiatu zmieniła plan pracy Komisji Rewizyjnej uchwałą Rady Powiatu przyjętą 27 stycznia 2005 r. i uzupełniła tą uchwałę o zlecenie Komisji Rewizyjnej przeprowadzenia kontroli związanej ze sprzedażą działki nr 29/5. 27 lutego br. Komisja Rewizyjna odbyła swoje posiedzenie, na którym przyjęła protokół z kontroli, w którym zawarte są wnioski i zlecenia pokontrolne, które zatwierdziła Komisja Rewizyjna. Zgodnie z postanowieniami proceduralnymi przewidzianymi w Statucie Powiatu Wrzesińskiego, wnioski i zalecenia pokontrolne Przewodniczący przedkłada Radzie Powiatu do zatwierdzenia. Przewodniczący Rady dodał, że Starosta podpisał protokół nie wnosząc do niego zastrzeżeń. Następnie, Przewodniczący Rady otworzył dyskusję na powyższy temat. W dyskusji głos zabrali radni: M. Łosiński, K. Wojciechowski,. Zabierając głos radny M. Łosiński wypowiedział się w kwestii materiałów, które radni otrzymali w dniu dzisiejszym i zaznaczył, że był obecny na posiedzeniu Komisji Rewizyjnej 27 lutego br. i dlatego nie może się zgodzić z materiałami, które radni otrzymali na sesję. Do wniosków, które zgodnie ze Statutem zostały dostarczone powinno być zamieszczone zdanie odrębne, które przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Wojciechowski, zamieścił pod protokołem. Radny pytał, dlaczego radni otrzymali wycinek protokołu Komisji Rewizyjnej nie uwzględniający zdania odrębnego K. Wojciechowskiego. Następnie głos zabrał radny K. Wojciechowski, który powołał się na wypowiedź Przewodniczącego Rady dotyczącą poszerzenia planu pracy Komisji Rewizyjnej o kontrolę dotyczącą sprzedaży działki nr 29/5. Radny w swojej wypowiedzi wrócił do intencji, jaką Rada Powiatu po wielu dyskusjach kierowała się podejmując w końcu decyzję o tym, że ta kontrola będzie możliwa i zostaną Komisji Rewizyjnej przedstawione materiały dotyczące tej sprzedaży. Przewodniczący Komisji Rewizyjnej poinformował, że 2 września 2005 r. otrzymał pismo od radnego M. Łosińskiego, w którym radny zwraca uwagę, że na terenach sprzedanej nieruchomości miało znaleźć zatrudnienie podobno od 600 do 200 osób, co w znaczący sposób wpłynęłoby na rynek pracy w powiecie, dlatego nie udostępnienie radnemu dokumentacji rodzi podejrzenie, że nabycie nieruchomości mogło mieć jedynie spekulacyjny charakter, a Powiat utracił możliwość wpływania na decyzje nowego właściciela. Tak duża transakcja opiewająca na kwotę wielu milionów złotych nie może obyć się bez kontroli organów samorządu oraz uprawnionych, konstytucyjnych organów administracji państwowej. W związku z powyższym, radny M. Łosiński prosi o kontrolę i odpowiedź na następujące pytania: czy Starosta Wrzesiński i Zarząd Powiatu prawidłowo przeprowadził procedurę sprzedaży nieruchomości, czy Starosta Wrzesiński i Zarząd Powiatu prawidłowo zawarli umowę przedwstępną na sprzedaż wyżej wymienionej nieruchomości, czy w umowie przedwstępnej są jakiekolwiek zobowiązania Powiatu Wrzesińskiego, czy Zarząd miał prawo je zawierać oraz czy Powiat Wrzesiński poprzez zmianę właściciela utracił możliwość wpływania na inwestora, co do terminu i ilości zatrudnienia na tym terenie. Kontynuując przewodniczący Komisji Rewizyjnej powiedział, że dziś zostały przedłożone radnym materiały Komisji Rewizyjnej i tak się stało, jak napisano w dzisiejszej prasie, że wnioski przewodniczącego Komisji Rewizyjnej przepadły z kretesem. Radny K. Wojciechowski powiedział także, że jest zdziwiony tym, że jedynym zaleceniem pokontrolnym jest jedno zdanie: zobowiązać Zarząd Powiatu we Wrześni do wyjaśnienia, dlaczego nie zostało zawarte porozumienie pomiędzy Powiatem Wrzesińskim a Gminą Września, dotyczące zapewnienia przez Gminę Września odpowiedniej ilości wody i budowy kanalizacji sanitarnej. Radny zwrócił uwagę, że sam osobiście ma więcej uwag i wątpliwości do całej procedury przetargowej i wszystkiego tego, co po podpisaniu umowy 6

7 zasadniczej działo się z tą działką i to zostało zapisane w protokole pokontrolnym, który miał odpowiedzieć na pytania, które stanowić miały sens działań Komisji Rewizyjnej i które zadał radny M. Łosiński. Stało się tak, że wnioski te zostały przegłosowane przez członków Komisji Rewizyjnej, co spowodowało, ze nie są wnioskami Komisji i automatycznie stają się własnym dokumentem radnego. Radny K. Wojciechowski pytał w związku z powyższym, Przewodniczącego Rady, czy umożliwi przedstawienie tych argumentów i wątpliwości, które zostały przedstawione przez radnego w protokole i zaznaczył, że pisząc ten protokół jako radny będzie miał okazję znaleźć odpowiedź na nurtujące pytania. Na zakończenie tej części wypowiedzi radny K. Wojciechowski dodał, że w prezentacji nie powiedziano wszystkiego, ponieważ akt notarialny został przedstawiony od 6, a w umowy notarialnej zostało zapisane, że strony uzgodniły, że oferta przedstawiona przez firmę PARKRIDGE była najlepszą z ofert przedstawionych. Radny pytał, dlaczego tak sprecyzowano umowy notarialnej, który sugerowałby, że tych oferentów było więcej, skoro wszystkim wiadomo, że był jeden. Przewodniczący Rady wyraził zgodę na przedstawienie kwestii, które radny K. Wojciechowski przedstawił w swoim protokole oraz udzielił odpowiedzi radnemu M. Łosińskiemu mówiąc, że procedura postępowania Rady Powiatu została opisana w Statucie Powiatu Wrzesińskiego i zacytował 79 Statutu dodał, że Rada nie omawia protokołu, natomiast Przewodniczący przedkłada Radzie zalecenia pokontrolne. Następnie zabrał głos radny M. Łosiński i zwrócił uwagę Przewodniczącemu Rady, że obecna sesja jest dzień po wyznaczonym terminie z mocy ustawy. Przewodniczący Rady powołał się na art. 5 ustawy o samorządzie powiatowym mówiący, że Przewodniczący Rady na zwołanie sesji ma 7 dni, a nie na to, żeby się odbyła w ciągu 7 dni. W dalszej części dyskusji głos zabrał przewodniczący Komisji Rewizyjnej K. Wojciechowski i poprosił, aby tej wypowiedzi nie traktować jako stanowiska Komisji Rewizyjnej, bo ona w tej sprawie już zajęła stanowisko. Przewodniczący Komisji przedstawił 8 punktów zaleceń pokontrolnych, które przez członków Komisji Rewizyjnej nie zostały przyjęte załącznik nr 3 do niniejszego protokołu. Przytaczając treść załącznika radny K. Wojciechowski uzupełnił swoją wypowiedź mówiąc, że jak wynika z zarządzenia burmistrza Wrześni z dnia 23 czerwca 2005 r. w sprawie pierwokupu działki nr 29/5, burmistrz odstąpił od wykonania prawa pierwokupu niezabudowanej działki, zbytej warunkową umową sprzedaży w dniu 8 czerwca 2005 r. w kancelarii prawnej pana Pawła Cubiaka w Warszawie na rzecz spółki PDC Spółki z o.o. Zarządzenie to wchodziło z dniem podpisania i z poziomu możliwości Komisja Rewizyjna nie była w stanie ustalić, za jaką cenę i na jakich zasadach tą działkę sprzedano. Podsumowując radny K. Wojciechowski stwierdził, że interesuje go takie zestawienie danych, 7 listopada 2004 r. podpisano umowę sprzedaży pomiędzy Starostwem a firmą PARKRIDGE, 8 czerwca 2005 r. nastąpiła sprzedaż działki na rzecz firmy PDC Poznań, 27 lipca 2005 r., firma PDC Poznań wystąpiła z wnioskiem o pozwolenie na budowę, w czerwcu 2005 r., już po nabyciu działki przez PDC Poznań, we Wrześni przebywał dyrektor ds. Inwestycji na Europę Centralną firmy PARKRIDGE, który zapewniał w informacji dla mediów, że na działce powstanie 6 hal o łącznej powierzchni 4 ha, które zostaną wynajęte firmom, w każdej hali znajdzie zatrudnienie w zależności od branży o d 50 do 200 osób i liczba ta może się jednak zmienić, natomiast ogółem pracę może znaleźć nawet 200 osób. Na sesji wrześniowej w 2005r., tuż po złożeniu wniosku Komisji Rewizyjnej o przedstawienie dokumentów dotyczących sprzedaży, Starosta informuje, że Zarząd Powiatu wyraził zgodę firmie PARKRIDGE na wykonanie na drodze powiatowej Września Gozdowo dodatkowych prac o wartości ,- zł. 7

8 Kończąc swoją wypowiedź radny K. Wojciechowski wyraził nadzieję, że odpowiedzi na przedstawione zagadnienia uzyska w trakcie posiedzenia, natomiast, jeśli dziś po analizie tego materiału miałby odpowiedzieć na 4 pytania, które postawił radny M. Łosiński, to nie mógłby udzielić odpowiedzi twierdzącej. Przewodniczący Rady stwierdził, ze po tak obszernej wypowiedzi Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej byłoby konieczne ustosunkowanie się w szczególności do niejasności w szczególności do tych związanych z interpretacją niektórych przepisów, gdyż Pan Przewodniczący Komisji powoływał się na nie wiele razy. Przewodniczący Rady poprosił Starostę D. Jaśniewicza o udzielenie odpowiedzi. Starosta D. Jaśniewicz odpowiedź na to pytanie będzie się składała z kilku prezentacji, tej problematyki jest sporo dotyczącej zarówno wydziału budownictwa, kwestii prawnych jak i działalności wydziału nieruchomości. Starosta poprosił p.o. Naczelnika Annę Wolską aby kierowała udzielaniem odpowiedzi. Naczelnik A. Wolska w pierwszym punkcie odniosła się do przepisów prawnych czy zostały naruszone przepisy związane z procedura przetargową i poprosiła o wyjaśnienie tych kwestii radczynię prawną mecenas Danielę Jackowską. Mec D. Jackowska wyjaśniła, że cyt.: podstawowym przepisem jest rozporządzenie Rady Ministrów z 3 stycznia 998 w sprawie określenia szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargu na zbycie nieruchomości stanowiącej własność Skarbu Państwa lub własność gminy. Jest to rozporządzenie wydane na podstawie art. 42 ustawy o gospodarce nieruchomościami. Ono właśnie uszczegóławia zasady przeprowadzania przetargu. W tej sytuacji był przeprowadzany przetarg pisemny nieograniczony i chciałabym zaznaczyć, że był to przetarg nazwany przetarg na sprzedaż nieruchomości. Sprzedaż nieruchomości była tutaj podstawowym elementem jak gdyby, który miał zostać zrealizowany w wyniku tego przetargu. I to jest zasadniczy warunek, jaki miał zostać spełniony, żeby ten przetarg jak gdyby został skonsumowany. I tutaj chodziło ; za jaką cenę, na jakich warunkach, tzn. chodziło o wpłacenie vadium, o zawarcie umów i to były te zasadnicze elementy tego przetargu. Jeżeli tak po kolei idąc po tych procedurach przetargowych, to tutaj pan radny stwierdził, że ogłoszenie o przetargu było zbyt wczesne przed zakończeniem terminów o których mowa w art. 34 ust. pkt i 2 w ustawie o nieruchomościach. Nie mogę się z tym zgodzić, ponieważ art. 38 tejże ustawy mówi, że przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza właściwy organ. Ogłoszenie o przetargu podaje się do publicznej wiadomości nie wcześniej niż po upływie terminu, o którym mowa w art. 34, czyli tak: Zarząd podjął najpierw uchwałę o ogłoszeniu tego przetargu, tzn. jak gdyby uchwałę intencyjną taki przetarg, w jakiej formie w ogóle w tej sprawie przeprowadzić, a natomiast samo ogłoszenie o przetargu podane do publicznej wiadomości nastąpiło dopiero w momencie, kiedy zostały wyczerpane te wszystkie terminy, wynikające z art. 34. Następnie ta oferta, która ukazała się we wszystkich mediach zgodnie z przepisami, określała właśnie zasadnicze warunki przetargu. Oprócz tego mówiła o warunkach dodatkowych, gdzie właśnie w ramach tych warunków dodatkowych były te wszystkie elementy dotyczące do przystąpienia i zakończenia inwestycji, zatrudnienia pewnej liczby osób w jakimś określonym czasie oraz o prawie odkupu. Rozporządzenie o przetargach mówi tak w art.6 mówi się, co powinno zawierać zgłoszenie o przetargu, między innymi w punkcie 4 mówi się, o terminie i miejscu w którym można zapoznać się z dodatkowymi warunkami przetargu, czyli na dobrą sprawę, te dodatkowe warunki przetargu, które były określone w tym ogłoszeniu o przetargu, nie musiały być tam zawarte szczegółowo, tylko mogło być odniesienie, że o terminie i miejscu, gdzie można się zapoznać z tymi dodatkowymi warunkami przetargu, które nie były jak gdyby zawarte w istotnych warunkach przetargu, dotyczących sprzedaży nieruchomości. O samych ofertach sprzedaży mówi się w art. 7 7, że oferta powinna zawierać oferowany sposób realizacji 8

9 dodatkowych warunków przetargu, czyli już z przepisów wynika, że w ofercie mógł oferent określać sobie warunki, na jakich on chce te dodatkowe warunki zrealizować, stąd tu też mogło tak być, że oferent określił trochę inaczej te dodatkowe warunki, które myśmy zawarli w samej ofercie. Później w 9 w ust. 3 punkcie 4 mówi się, że przetarg w części jawnej odbywa się w obecności oferentów i tak było i w czasie tej części jawnej komisja przetargowa przyjmuje wyjaśnienia lub oświadczenia zgłoszone przez oferentów. W tych oświadczeniach i wyjaśnieniach mogły również się znaleźć te dodatkowe elementy, które nie były istotnym elementem samego przetargu. I potem w 20 mówi się, że komisja przetargowa odmawia zakwalifikowania ofert do części niejawnej, jeżeli między innymi nie zawierają danych wymienionych w 7 ust. 3, czyli jeżeli w tej ofercie nie byłoby oświadczenia o tym w jaki sposób mają być miedzy innymi zrealizowane dodatkowe warunki przetargu lub dane te są niekompletne. Ponieważ oferent w swojej ofercie i później w tych dodatkowych wyjaśnieniach te wszystkie dane zawarł, więc trzeba powiedzieć, że te warunki zostały spełnione i komisja nie miała podstawy do tego, żeby nie móc zakwalifikować oferenta do części niejawnej. Jeżeli chodzi o to, że w umowie było zapisane, że był to wybór oferty najkorzystniejszej, mimo, że była to jedna oferta, to zapis 22 mówi, że przy wyborze oferty, komisja przetargowa kieruje się zaoferowaną ceną oraz innymi kryteriami wpływającymi na wybór najkorzystniejszej oferty, tak ustawodawca nazwał tą ofertę i trudno się dziwić, że w umowie jest tak zapisane, a nie inaczej, że ta oferta, że mimo, że była jedyną, to była jednak najkorzystniejszą była po prostu wybrana. Jeżeli nie spełniałaby warunków, nie doszło by do zawarcia umowy. Tyle mam w tej chwili, jeżeli chodzi o interpretację przepisów, jeżeli powstaną jakieś wątpliwości w trakcie, to udzielę wyjaśnień. Po wyjaśnieniach pani mecenas, p.o. Naczelnika A. Wolska poprosiła Naczelnika Wydziału Architektoniczno Budowlanego Stefana Tłoczka o poinformowanie, na jakim etapie jest w tej chwili sprawa związana z uzyskaniem pozwolenia na budowę i jak ona dotychczas przebiegała. S. Tłoczek Naczelnik Wydziału Architektoniczno Budowlanego poinformował, że wniosek na piśmie został złożony 27 lipca 2005 roku, natomiast ze względu na uzgodnienia z Dowództwem Wojsk Lotniczych zaszła konieczność zawieszenia postępowania do czasu uzyskania właściwych uzgodnień. Te uzgodnienia dostarczono do Wydziału 24 grudnia 2005 roku i na tej podstawie odwieszono postępowanie i 6 lutego 2006 roku wydano pozwolenie na budowę. Ta decyzja na dzień dzisiejszy jest jeszcze nie ostateczna, ponieważ inwestor odebrał pozwolenie na budowę 27 lutego br. i teraz czeka na uprawomocnienie. Następnie Naczelnik A. Wolska wypowiedziała się na temat prac związanych z otrzymaniem pozwolenia na budowę mówiąc, że prace te zostały rozpoczęte od sierpnia 2004 roku i odpowiedziała na pytanie dlaczego są takie różne daty i dlaczego nastąpiła taka długa przerwa. Umowa przyrzeczona była zawarta w listopadzie 2004 roku, wniosek o pozwolenie na budowę wpłynął w lipcu 2005 roku przedstawiając działania, jakie były podejmowane od listopada 2004 do lipca 2005 roku. Działania inwestora były następujące: 24 sierpnia 2004 zostało złożone zlecenie firmie geodezyjnej na wykonanie map dla celów projektowych, we wrześniu otrzymano mapę dla celów projektowych od firmy geodezyjnej. Od września 2004 r. do kwietnia 2005 występowanie o uzyskanie warunków technicznych niezbędnych do sporządzenia projektu. 26 kwietnia 2005 roku nastąpiło uzgodnienie projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dotyczącej przebiegu kanalizacji sanitarnej i sieci wodociągowej. 24 maja 2005 r. uzgodnienie projektu w Zespole Uzgadniania Dokumentacji Projektowej dotyczące przebiegu wodociągu. 27 lipca 2005 został złożony wniosek o pozwolenie na budowę. Czyli te wszystkie czynności do momentu złożenia wniosku o pozwolenia na budowę były związane ze zlecaniem poszczególnych czynności jak również koniecznością uzgodnień stosownych w projekcie. 9

10 I tak jak zostało wcześniej przedstawione, wniosek o pozwolenie na budowę jest z 25 lipca 2005 r. 27 lipca 2005r. wniosek został wniesiony do Sanepidu, a dwa dni później została wydana decyzja. sierpnia 2005 roku zostało wydane postanowienie Starosty o uzgodnienie w zakresie ochrony środowiska. 9 sierpnia 2005 została podana do publicznej wiadomości informacja o złożonym wniosku o pozwolenie na budowę. 7 sierpnia 2005 roku została wydana decyzja Powiatowego Zarządu Dróg na lokalizację wjazdu, w tym samym dniu została wydana opinia Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, w tym też dniu również zostało wydane zawiadomienie o wszczęciu postępowania oraz nastąpiło uzgodnienie projektu w Zespole Uzgodnień Dokumentacji Projektowej, dotyczącego przebiegu uzbrojenia wewnątrz przedmiotowej działki oraz usytuowanie magazynów. 22 sierpnia 2005r. wpłynął protest. 23 sierpnia 2005r. nastąpiło uzgodnienie dotyczące Zespołu Uzgodnień Dokumentacji Projektowej dotyczące przebiegu kanalizacji melioracyjnej. 23 sierpnia 2005r. zostało wydane postanowienie o uzupełnienie projektu budowlanego. 26 sierpnia 2005 roku zostało wystosowane pismo z Autostrady Wielkopolskiej o uzupełnienie dokumentacji, projekt kanalizacji deszczowej i melioracji plus pozwolenie wodno prawne, to wszystko dotyczyło i było zawarte w tym piśmie. 6 września 2005r. został złożony wniosek o zawieszenie postępowania, z uzgodnieniem projektu z odpowiednim organem wojskowym. We wrześniu 2005r. zostało zlecone firmie geodezyjnej wykonanie map do celów projektowych związku z rozbudową drogi powiatowej. 5 października 2005r. otrzymano mapy do rozbudowy drogi powiatowej od firmy geodezyjnej. 3 października 2005r. została wydana decyzja Starosty w sprawie wyłączenia gruntów rolnych, 8 listopada 2005r. została wydana decyzja Burmistrza o środowiskowych uwarunkowaniach zgodna realizację przedsięwzięcia. 23 grudnia 2005r. został złożony wniosek o odwieszenie postępowania, 28 grudnia 2005r. wydano pozwolenie wodno-prawne, 29 grudnia 2005r. nastąpiło zawiadomienie stron o możliwości zapoznania się ze zgromadzonym materiałem dowodowym. 28 grudnia 2005 r. podjęto zawieszone postępowanie na wniosek inwestora. 3 stycznia 2006 r. wpłynęło zażalenie do Wojewody od strony postępowania, 6 stycznia 2006r. przekazano zażalenie Wojewodzie, stycznia 2006r. wstrzymano postępowanie do czasu rozstrzygnięcia przez Wojewodę. 8 lutego 2006r. Wojewoda utrzymuje w mocy zaskarżone postanowienie, 6 lutego 2006 roku uzgodnienie lokalizacji hal z Dowództwem Sił Powietrznych, 6 lutego 2006 r. wydano pozwolenie na budowę. A. Wolska jeszcze raz podkreśliła, że tak przebiegał proces związany z udzieleniem pozwolenia na budowę, z dokumentacją jednocześnie dodała, że w ramach informacji 20 lutego 2006r. złożono wniosek do Zespołu Uzgadniania Dokumentacji Projektowej o uzgodnienie przebiegu sieci komunikacyjnej, sprawa będzie rozpatrywana na posiedzeniu Zespołu 4 marca 2006 r. W toku dyskusji Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu K. Wojchowskiemu, który poprosił o powrócenie do pierwszego slajdu z terminami wypunktowanymi i wskazał, iż cała procedura rozpoczyna się od 24 sierpnia 2004 r. Radny stwierdził, że tam brakuje jednej istotnej kwestii dla sprawy między punktem 4 a punktem 5, czyli między 24 maja 2005 r. a 27 lipca 2005 r. i pytał, czy w tym okresie nastąpiła sprzedaż tej działki przez firmę PARKRIDGE firmie PDC Poznań. Starosta D. Jaśniewicz powiedział, że do tej kwestii również została przygotowana prezentacja, która pokazuje strukturę własnościową firmy PDC PARKRIDGE i dodał, że jest to firma, która działa na terenie całej Europy, dla poszczególnych przedsięwzięć organizuje spółki, które realizują te zadania, miedzy innymi budowę takich parków logistycznych w Polsce są trzy takie i dla tej inwestycji została powołana spółka jako spółka córka. Następnie Starosta poprosił p.o. Naczelnika A. Wolską o przedstawienie informacji aktualnym stanie własnościowym działki 29/5.

11 Naczelnik A. Wolska wyjaśniła, że PARKRIDGE, to firma developersko i inwestycyjna, zajmująca się nabywaniem i i budową detalicznych obiektów magazynowych, obiektów handlowych i wypoczynkowych, a także powierzchni biurowych, mieszkalnych i obiektów wielofunkcyjnych. PDC Silesia sp. z o.o., dawna nazwa PARKRIDGE C. E. Developments Limited sp. z o.o., jest spółką zależna grupy PARKRIDGE, specjalizującej się w obsłudze deveperskiej i i nwestycyjnej projektów centrów dystrybucyjnych w Europie Środkowej w Polsce, na Węgrzech, w Czechach, na Słowacji, a w dalszej perspektywie także, w Rumunii, w Bułgarii, w Chorwacji i w Turcji, wraz z jedną z największych brytyjskich spółek ubezpieczeniowych Avila PARKRIDGE powołał spółkę joint venture., która zajmuje się obsługą developerską największych ośrodków dystrybucyjnych w Polsce, na Słowacji, Węgrzech i w Czechach.. Fundusz dysponuje kwotą 200 mln euro, przeznaczonej na wyżej wymienione projekty. Firma ta wybrała już 8 strategicznych lokalizacji w Europie Środkowej, w których będzie można wybudować około 8 mln m 2 powierzchni magazynowej i dystrybucyjnej. Jedno z takich centrów będzie zlokalizowane na terenie Gminy Września. W dniu 7 listopada 2004 r. spółka PARKRIDGE C.E. Developments Limited sp. z o.o., będąca właścicielem gruntu w Dąbrowie Górniczej, nabyła działkę 29/5 położonej w Bierzglinku, gm. Września. W dniu 28 lutego 2005 r., nastąpiła zmiana nazwy firmy na PDC Silesia sp. z o.o., w dniu 26 listopada 2004 r., została powołana spółka celowa dla inwestycji zlokalizowanej w gm. Września. W dniu 6 lipca 2005 r., Spółka PDC Silesia sp. z o.o. sprzedała PDC Poznań sp. z o.o. nieruchomość położoną w miejscowości Bierzglinek gm. Września, powiecie wrzesińskim. Na dzień dzisiejszy firma PDC Silesia sp. z o.o. jest właścicielem gruntu w Dąbrowie Górniczej, PDC Warsaw sp. z o.o. jest właścicielem gruntu w Nadarzynie koło Warszawy, PDC Wrocław sp. z o.o. jest właścicielem gruntu w Kątach Wrocławskich koło Wrocław, PDC Prague a.s. jest właścicielem gruntów zlokalizowanych w miejscowości Jimy koło Pragi, PARKRIDGE Slowakia jest właścicielem gruntów w miejscowości Senec koło Bratysławy, PARKRIDGE C.E. Developments Hungary Kft. jest właścicielem gruntów zlokalizowanych w miejscowości Szigetszentmiklos koło Budapesztu. Kontynuując A. Wolska odczytała zobowiązanie przyjęte przez firmę PARKRIDGE C.E. Developments Limited sp. z o.o., a PDC Silesia sp. z o.o., o następującej treści: w przypadku skorzystania przez kupującego z uprawnienia opisanego w poprzedzającym ustępie 2 pozostała część ceny w wysokości podatku VAT wymagalnego przepisami prawa zostanie zapłacona przelewem na konto bankowe wskazane przez sprzedającego. Zapłata zostanie dokonana niezwłocznie w późniejszym terminie od dnia otrzymania wezwania sprzedającego, jednak nie wcześniej niż w dniu zawarcia umowy przenoszącej prawo własności. W 6 strony postanawiają, iż wydanie kupującemu przedmiotowi nieruchomości nastąpi w terminie dnia od podpisania umowy przenoszącej własność. W 7 pkt. Pan Paweł Dominik Wojciechowski, działając w imieniu Spółki PDC Silesia sp. z o.o. (dawniej PARKRIDGE C.E. Developments Limited sp. z o.o. oświadcza, że w opisanym 2 umowie sprzedaży w dniu 7 listopada 2004 r., sprzedający zobowiązał się wobec powiatu wrzesińskiego pod warunkiem uzyskania stosownego pozwolenia na budowę do - wybudowania centrum magazynowo logistycznego o docelowej powierzchni, powierzchni biurowej, w pierwszym etapie budowy w okresie około roku począwszy od dnia zawarcia wyżej wymienionej umowy sprzedaży powierzchnia zabudowy wyniesie około 0 % całej planowanej inwestycji, tj. około 4.000,- m.2,

12 - dołożyć wszelkich starań w celu wynajęcia w jak najkrótszym czasie pierwszego etapu obiektu o powierzchni około 4.000,- m 2 określonego wyżej podmiotom prowadzącym działalność produkcyjną, dystrybucyjną i logistyczną na cele magazynowe i produkcyjne, - stworzenia warunków na przedmiotowej nieruchomości umożliwiających na docelowe zatrudnienie w ramach wyżej wymienionych inwestycji po jej całkowitym zakończeniu co najmniej 200 osób. Następnie głos zabrał Starosta D. Jaśniewicz mówiąc, że dalsza część posiedzenia będzie kontynuacją odpowiedzi na pozostałe pytania, które zostały zadane i dodał, że skoro jest już mowa o transakcji powołania spółki córki, prosił o wyjaśnienie przez A. Wolską podejrzenia, że działka została sprzedana w celach spekulacyjnych z jednej spółki do drugiej. Ponownie kwestie wyjaśniła Naczelnik A. Wolska, wskazała, że tematem kontrowersyjnym jest temat odkupu tej działki i kontynuując powiedziała, że w umowie przytoczonej przed momentem w punkcie 3 jest zastrzeżone, że Pan Krzysztof Dariusz Wojciechowski działający w imieniu Spółki PDC Poznań sp. z o.o. oświadcza, iż zobowiązuje się wobec powiatu wrzesińskiego do wykonania zobowiązań opisanych w ustępie, a podjętych przez Spółkę PDC Silesia sp. z o.o. pod rygorem wykonania prawa odkupu opisanego w ustępie 2 powyżej. Czyli również w tej umowie jest zabezpieczone prawo odkupu. Następnie Starosta D. Jaśniewicz poruszył kwestię zabezpieczenia mediów, to znaczy zabezpieczenia energetycznego, wodnego i kanalizacyjnego i prosił o rozróżnienie zabezpieczenia mediów a przyłączy do nieruchomości, gdyż to budzi wątpliwości. Naczelnik A. Wolska wyjaśniła, że zazwyczaj jest tak, że zostaje stworzona możliwość doprowadzenia mediów wokół działki, w takiej sytuacji osoba zainteresowana występuje do danego dostarczyciela mediów o warunki, które są wydawane i na podstawie tych warunków, jeżeli strona zainteresowana będzie chciała zawrzeć taka umowę, jest zawierana umowa przyłączeniową i tak się dzieje w przypadku gazu, energii energetycznej. Starosta D. Jaśniewicz dodał, że zabezpieczenie w energię elektryczną na poziomie,5 MV znajduje się za drogą tuż przy działce, natomiast doprowadzenie wody polegała na przejściu z jednej strony drogi na drugą i dokonaniu tzw.,,spinki, czyli dodatkowego ujęcia, praktycznie zabezpieczenie jest z dwóch stron. Jeżeli chodzi o zabezpieczenie sanitarne, to znajduje się ono na działce. Reasumując, Starosta powiedział, że na dzień dzisiejszy te wszystkie media są w zasięgu działki i podkreślił, że ważne jest rozróżnienie, czyli zabezpieczenie, czym operuje także operat szacunkowy, który wspomina o zabezpieczeniu w energię elektryczną i o zabezpieczeniu w wodę, natomiast trudno, żeby Powiat składał umowę przyłączeniową, którą określa wielkość inwestycji, która jest realizowana. Następnie Naczelnik A. Wolska dokonała porównania aktu notarialnego z roku 2004 w którym uzyskano kwotę brutto , - zł, natomiast kwota wyrażona w umowie Euro, tak, że przy przeliczeniu jest kwotą bardzo zbliżoną do kwoty uzyskanej przy sprzedaży. Starosta D. Jaśniewicz dodał, że wywieszenie wykazu zostało już wyjaśnione, że czym innym jest podjęcie przez Zarząd uchwały o podjęciu czynności zmierzających do sprzedaży, a czym innym jest fizyczne ogłoszenie. Fizyczne ogłoszenie nastąpiło po sześciu tygodniach co zostało tutaj wyjaśnione. Potwierdzenie zatrudniania osób pani mecenas wyjaśniła w sposób jednoznaczny, że warunkiem podstawowym jest warunek sprzedaży, spełnienia warunków cenowych, wpłacenia vadium itd. Starosta zaznaczył, że te warunki dodatkowe określił nikt inny, tylko Zarząd Powiatu. To intencją Zarządu było, aby docelowo, na tym miejscu, w jak najkrótszym terminie, pojawił się inwestor, który wygeneruje miejsca pracy. Czyli cały ciąg zdarzeń, które zostały tu opisane pokazywały, dlaczego było to niemożliwe do zrealizowania natychmiast i zdaniem Starosty, ten logiczny ciąg pokazuje, dlaczego nie było to spełnione. Starosta zwrócił uwagę na jeszcze jedną kwestię, a mianowicie na to, że umowa mogła być zawarta dopiero wówczas, jeżeli firma uzyskałaby zgodę na budowę. Zapis ten

13 został dokonany z tego względu, że firma chciała się zabezpieczyć w wypadku gdyby pojawiły się okoliczności uniemożliwiające uzyskania pozwolenia na budowę, wówczas taka nieruchomość byłaby dla firmy bez przedmiotowa, natomiast warunkiem uzyskania pozwolenia na budowę jest tytuł do władania nieruchomością czyli nabywca nie mógłby złożyć wnioski o pozwolenie na budowę, nie będąc jeszcze właścicielem. Ten zapis dotyczył zabezpieczenia się przed formalną i faktyczną możliwością uzyskania pozwolenia na budowę. A. Wolska uzupełniła wypowiedź Starosty mówiąc, że z treści umowy przedwstępnej wynika, iż umowa przyrzeczona powinna być zawarta do 20 listopada 2004 r., tak, że, jeżeli nie było żadnych przeszkód w zakresie uzyskaniem pozwolenia, ten wymóg związany z terminem został dopełniony. Przewodniczący Rady zapytał, kto z radnych chciał by zabrać głos w dyskusji. Radny Maciej Łosiński zabierając głos powiedział, że cyt.: Panie Przewodniczący, panie i panowie radni, zacznę troszeczkę od początku tego momentu sprzedaży, tak się dziwnie składa, że wszystkie procedury zostały spełnione, teoretycznie oczywiście, bo zgodnie z tym co przedstawili Naczelnicy i Pan Starosta, procedury zostały spełnione, prawo nie zostało naruszone, a miejsc pracy jak nie ma, tak nie ma, nadal jeszcze gołe pole. I to co przyświecało poprzedniej kadencji Rady, a także mnie składającego wniosek o przekształcenie tego na jednej z sesji poprzedniej kadencji, tak poparcie tego wniosku pozostałych radnych przyświecało jednemu celowi - stworzenie inwestycji, w postaci jakiejkolwiek, która przyniesie w przyszłości miejsca pracy. Od momentu sprzedaży tej nieruchomości, powstawało wiele niedomówień wynikających z braku dostępu, totalnego braku dostępu, ale tak się składa, że pomimo wielu symptomów, że niektórzy mogą twierdzić, że jesteśmy na Białorusi, tak nie jest. Jesteśmy w Polsce i w państwie demokratycznym i po półtora roku mogliśmy ten etap zamknąć, etap dostępu radnego, który jest z mocy mandatu wyborcy ma prawo wglądu w dokumenty zajrzeć w nie wszystkie dzisiaj. I cóż się okazuje, że miejsc pracy, na których zależało myślę, że radnym w tamtej kadencji i nam w dzisiejszej kadencji nie ma nadal. Dramatyczna sytuacja, jaka się w obecnej sytuacji we Wrześni dzieje, stwarza olbrzymie zagrożenie społeczne. Ta działka przez półtora roku była elementem pewnej kampanii prowadzonej, ja uważam skandalicznej kampanii, która prowadziła do tego, że mieszkańcy mieli nadzieję, że będą miejsca pracy, nie ma ich do dzisiaj. Ja mówię Panie Przewodniczący na ten temat ponieważ to przyświecało nam wszystkim. W tej chwili zacznę od momentu kiedy zacząłem się tym interesować wychodzi na to, że dużo pracy włożyłem w to, aby ta działka była inwestycyjna, pomijając to, że Pan Starosta tylko sobie przypisuje tą zmianę ale tak nie jest. Wielu z Państwa ma w tym swój udział. Możemy się śmiać Panie Przewodniczący Paterka, ale ja już powiedziałem Panu, że nie jesteśmy na Białorusi. Jest to kraj demokratyczny i każdy może mówić także Pan może mówić, może nie co chce. Tak się składa, że jestem przygotowany, Pan jak chce zabrać głos, to zwraca się do Przewodniczącego Rady i zgodnie ze Statutem, Przewodniczący udziela głosu. Więc zaczęliśmy od sprzedaży tej ziemi, mówiłem na jednej z sesji podajże XXII polemizowałem z radczynią prawną panią Jackowską, co się stanie jeżeli nastąpi przeniesienie własności. Oczywiście mogę Państwu odczytać tu fragment, chciałbym się dowiedzieć o zapis w umowie przedwstępnej o przeniesieniu własności, kiedy Powiat zobowiązuje się do odkupienia w momencie, kiedy inwestor nie wywiązuje się jaką on będzie miał moc prawną i czy po przeniesieniu własności jak inwestor kupił nie będzie jej chciał sprzedać czy mamy możliwości oddziaływania i wywiązania się z tej umowy, czy tylko w momencie darowizny możliwość będzie tej umowy egzekwowania, się okazuje, że Pani radczyni Jackowska odpowiedziała, że w umowie mówi się na ten temat jest to zobowiązanie. Niestety dalsze moje pytanie,, jeżeli obie strony wyrażą na to zgodę, niestety ja nie uzyskałem odpowiedzi na tej sesji, ponieważ Przewodniczący był łaskaw przerwać tą dyskusję myślę, że zmierzała ona w kierunku, żeby radni nie usłyszeli, że tylko wtedy gdy

14 obie strony wyrażą na to zgodę. Przytoczę - Przewodniczący Rady przerwał dyskusję prosząc radnego o porozmawianie na ten temat z radcą prawnym po obradach. Na tym sesję zakończono. W dalszej części swej wypowiedzi radny Łosiński kontynuuje cyt.: i dziwnym trafem następuje po kilku miesiącach przeniesienie tej własności tak ja mówiłem, tak się składa, że przeniesienie tej własności następuje w 2005 roku o czym Rada Powiatu nie zostaje kompletnie poinformowana, chociaż jest zapis w tej umowie o możliwości odkupienia tej ziemi. Ja państwu przeczytam w tej chwili jedno z orzeczeń Sądu Najwyższego, które mówi,że zapis, który Powiat zawarł można,, między bajki wsadzić, gdyż to gminie przysługuje prawo pierwokupu. Zgodnie z art. 09 ust., gminie przysługuje prawo pierwokupu w przypadku sprzedaży. Akurat tej nieruchomości ponieważ ona wcześniej była nieruchomością Skarbu Państwa, w związku z tym podchodzimy pod nasz zapis 09. W czerwcu, tak jak radny Wojciechowski powiedział, następuje zarządzenie Burmistrza, które mówi, że odstępuje od prawa pierwokupu, w związku z tym radni teoretycznie powinni być poinformowani o czymś takim, tego nie ma nadal jest to wielką tajemnicą. Po kilku miesiącach dowiaduje się o fakcie, że ziemia ta została sprzedana firmie PDC Poznań, tak wynika z tego materiału, który przytoczył radny Wojciechowski. Po przerwie wakacyjnej informuje Państwa radnych o tym fakcie, oczywiście jednoznacznej odpowiedzi od Pana Starosty nie otrzymuję, mówi tylko, że to są naturalne rzeczy, że różne spółki kapitałowo się mieszają, natomiast nie odpowiedział czy nastąpiło takie przeniesienie własności. Następuje później moje zapytanie, dotyczące tej sprzedaży już na piśmie, w międzyczasie pokazuje się sprawa, wypływa jak gdyby firmy PDC Silesia, też nie wiadomo, trzeci podmiot się pojawia. Dla mnie jest to troszeczkę dziwne, że zobowiązanie ma PARKRIDGE, a dzisiaj po półtora roku mamy czwarty podmiot, który tym włada. Jest to co najmniej dziwne. Składam pismo do pana Starosty, odpowiada mi, że to tajemnica handlowa i nie może udostępnić danych, czy to zostało przeniesione czy nie. Firma PDC Silesia następca PARKRIDGE nie wyraził zgody. Ktoś poinformował firmę, a ta nie wyraziła zgody. Już mamy 2005 rok i otrzymuję, że to tajemnica handlowa. Oczywiście nie zgadzamy się z tym, ani ja ani kilku radnych na tej sali, powiadamiam Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej o podjęcie kroków celem skontrolowania sprzedaży tej ziemi. Znowu po kilku miesiącach dywagacje na ten temat, czy Rada może podjąć taką uchwałę, czy może rozszerzyć porządek kontroli Komisji Rewizyjnej, się okazuje, że w listopadzie w końcu stwierdza, że tak. Następuje kontrola Komisji Rewizyjnej, która już wiecie, w jaki sposób przebiegała i następują wnioski pokontrolne. Koalicja rządząca niestety uniemożliwia dostarczenie radnym wniosków pokontrolnych, które przedstawił jako zdanie odrębne pan radny Krzysztof Wojciechowski. Dziwnym trafem wszyscy, oprócz radnych, nie wszystkich radnych mają dostęp do tych dokumentów z uwagi na to, że dzisiejsza prezentacja multimedialna zorganizowana przez Starostwo i Pana Starostę dotyczyła wyłączne tych zdań odrębnych, które miał Pan Krzysztof Wojciechowski a nie protokółu dzisiejszego, którego nam przedstawiano Komisji Rewizyjnej, dziwnym trafem radni nie mamy tego protokółu, to znaczy, że nie wszyscy radni, ja tak się złożyło, że otrzymałem ten protokół od pana radnego Wojciechowskiego jako jego zdanie odrębne, dokument prywatny. Dlatego mogę w tej chwili na koniec się ustosunkować do tych wniosków, a których część już przedstawiono. Ewidentnie złamano ustawę o gospodarce nieruchomościami i rozporządzenie dotyczące warunków przetargu. Jeśli e Państwo byście uważnie śledzili to w ofercie złożonej przez firmę PARKRIDGE, pierwszej ofercie, jest wyraźnie napisane, że 200 miejsc pracy nie może zapewnić, bo się tym nie zajmuje, czyli w 2004 roku wiadomo, że firma PARKRIDGE, nie jest wstanie wywiązać się z tych miejsc pracy, ale co Pan Starosta mówi w prasie, mediach? miejsca pracy będą. Pamiętam sprawozdanie dotyczące bezrobocia, tam też została wywołana dyskusja, wszędzie te miejsca pracy są, będą - 600,200,200, rozdmuchano nadzieje mieszkańców bardzo mocno, I tylko nieliczne osoby wiedza, że firma, która tam

15 buduje, nie gwarantuje powstania jakiegokolwiek miejsca pracy, już chociaż by w tym terminie, o którym mówiliśmy, czyli koniec 2005 roku. Jest to dla mnie skandal, albo specjalne działanie patrząc na to, że w zeszłym roku mieliśmy wybory do Parlamentu potrzebny był sukces. Przypuszczam, że mogło tak być, że ten sukces potrzebny był na gwałt, dlatego wszystkim trzeba było wmawiać, że te miejsca pracy będą. Została złamana ustawa łącznie z rozporządzeniem, ponieważ firma od razu oświadczyła, że nie gwarantuje miejsc pracy, a w ogłoszeniu, które mogliśmy odczytać był to warunek istotny, czyli warunek podany do wiadomości wszystkim podmiotom, które czytają Gazetę Wyborczą, Wiadomości Wrzesińskie, stronę internetową. Warunek zaporowy, ktoś stwierdził, nie jest wstanie w ciągu roku pobudować firmy i zatrudnić 200 osób, ale w dwa lata może tak. Czyli ograniczyło się tą możliwość konkurencji na rynku sprzedaży tej działki, w związku z tym zostało złamane prawo i pani radczyni może mówić naprawdę, co chce, ale w tym wypadku jest to oświadczenie firmy PARKRIDGE, że nie może zatrudnić 200 osób, bo się tym nie zajmuje. Gdybyście mieli Państwo zdanie odrębne, mielibyście Państwo cytat z tej umowy przedwstępnej i z tej umowy notarialnej jednoznacznie brzmiący,,nie zajmujemy się zatrudnianiem pracowników. Nam wmawiano to przez półtora roku, dlatego uważam, że to jest granda. Zgadzam się w całości z wnioskami pana radnego Wojciechowskiego ale Państwu przeczytam jeszcze jedną rzecz wracając do tego, że nie wszystkie podmioty, które chciały być może uczestniczyć w tym przetargu miały możliwość zaznajomienia się z tymi zmianami w jakiś sposób w pomieszczeniu, w którym odbywał się przetarg nastąpiły. Dla mnie nastąpiła diametralna zmiana oferty publicznej, którą ogłoszono gazecie przez Starostwo Powiatowe. To jest różnica jeżeli warunkiem zaporowym dla nas wszystkich radnych i Zarządu jest 200 miejsc pracy w pierwszym roku - zapis jednoznaczny i jeżeli firma oświadcza, że tych miejsc pracy nie jest wstaniem zapewnić. Automatycznie ten przetarg powinien być unieważniony, oczywiście za miesiąc można było ogłosić drugi, ale tego nie zrobiono. Ten przetarg według mnie nie powinien po prostu być dalej kontynuowany, powinien się zakończyć nie wyłonieniem oferenta. Na tym przetargu okazuje się, ze to nie my dyktujemy warunki tylko ten co chce kupić, czyli nie oczekiwania Zarządu, Rady, Powiatu, tylko jednostronnie oświadcza sobie Pan, który reprezentuje firmę PARKRIDGE, że to on powie, na jakich warunkach my chcemy sprzedawać tą ziemię, czyli kilka etapów, w 2007 może zatrudnię, albo nie, jak kto woli, bo w ogóle się tym nie zajmuję, ale firmy, które tam będą wynajmowały możliwe, że będą zatrudniać pracowników. Jak to jest możliwe, żeby osoba reprezentująca Powiat, który na naszych warunkach chce coś kupić, robi taki numer, że zmienia sobie za przyzwoleniem komisji przetargowej warunki, na jakich chce Powiat Wrzesiński zbyć tą nieruchomość. To nie w gestii tej komisji była zmiana czegokolwiek, to było określone już. Ponieważ ta część zmian nie była w obrocie publicznym, przeczytam Państwu orzeczenie Sądu Najwyższego, sentencję wyroku 2004 roku które mówi tak,,,przy gospodarowaniu mieniem publicznym, a w szczególności przy sprzedaży nieruchomości przez gminę jako podmiot władzy publicznej, musi być zachowana zasada jawności postępowania. Naruszenie tej zasady może powodować nieważność tej umowy art. 35 i 39 ustawy z dnia sierpnia 997 o gospodarce nieruchomościami, czyli ta część niepubliczna zmiany tej oferty publicznej powoduje nie ważność. Nie będę już czytał ustawy, gdzie te zapisy są jednoznaczne, że ten przetarg nie powinien być dalej prowadzony. W świetle tego, co powiedział pan Starosta, że oferentów było mnóstwo, z uwagi na to pytając się, w jaki sposób chce wyegzekwować prawo odkupienia tego,,nie ma problemu powiedział, bo,,jest tylu oferentów, że można od tamtych przyszłych potencjalnych wziąć środki finansowe. Od firmy, która się do nas zgłosi bierzemy pieniądze jako samorząd spłacamy firmę PARKRIDGE i sprzedajemy temu, który się zgłasza po tą ziemię. Frajera trzeba by było mieć, żeby wyłożył swoje pieniądze i używał Powiatu Wrzesińskiego jako pośrednika w tej transakcji. Powiat Wrzesiński nie był w stanie wziąć kredytu w granicach 9 milionów złotych,

16 ponieważ miał już obligacje i kredyty krótkoterminowe i wzięcie następnego kredytu, który by umożliwił nam odkupienie tej nieruchomości za blisko 9 milionów zł, spowodowałoby, że zgodnie z ustawą o ustawą o finansach publicznych, przekroczylibyśmy 5% próg obsługi tego zadłużenia. Przewodniczący Rady wszedł w słowo radnego M. Łosińskiego mówiąc, że radny odszedł od tematu i poprosił radnego, by się zbliżał do konkluzji jaką chce przekazać. Radny M. Łosiński stwierdził, że mówi o odkupieniu działki i dodał, że ma naprawdę dosyć ingerencji Przewodniczącego w jego wypowiedzi i ma nadzieję, że prasa wczorajsza miała rację i na tym zakończył wypowiedź. Przewodniczący Rady powiedział, że radny M. Łosiński przedstawił całkiem inne stanowisko i prosił radnych, o to, aby uważali w ocenie wypowiedzi, żeby nie negować Pani radczyni, która przedstawiła opinię prawną przepisów, które miały zastosowanie w procedurach przetargowych i jednocześnie poprosił radnych, aby uważali trochę na język, jakim się posługują podczas wypowiedzi. Radny M. Łosiński zabrał głos w kwestii formalnej i zapytał Przewodniczącego Rady, czy Przewodniczący grozi radnym. Przewodniczący Rady odpowiedział, że tylko prosi o uważne używanie słów. Radny M. Łosiński stwierdził, że odbiera to jako groźbę Przewodniczącego i poprosił o zaprotokołowanie tego stwierdzenia. Przewodniczący Rady zapytał w jakim sensie radny Łosiński uważa to za groźbę. Radny M. Łosiński odpowiedział,,że, proszę uważać na to co mówimy. Przewodniczący Rady powiedział, że jego zdaniem radny M. Łosiński obraził panią mecenas Jackowską. Radny M. Łosiński stwierdził, że jego zdaniem od tej kwestii jest sąd. Przewodniczący Rady dodał, że z wypowiedzi radnego Łosińskiego nie było żadnej konkluzji, że zadaniem Powiatu, jak była tu mowa o 200 miejscach był to dodatkowy warunek przetargu, który Zarząd zdaniem Przewodniczącego niepotrzebnie w ogłoszeniu ujął i dodał, że w odniesieniu do przepisów ani art. 4 ani art.0 o samorządzie powiatowym, nie daje on kompetencji samorządowi powiatowemu do tworzenia miejsc pracy. Samorząd ma za zadanie stworzyć takie warunki i one zostały stworzone. Następnie Przewodniczący Rady o głosił 0 minut przerwy. Po przerwie, Przewodniczący Rady wznowił obrady i udzielił głosu radnemu J. Głowackiemu. Radny J. Głowacki powiedział, że cyt. : temat tej nieruchomości nie byłby tak gorący gdyby nie opory Zarządu a konkretnie Pana Starosty aby sprawa zająć się świeżo zaraz po sprzedaży. Wiem, że był to okres bardzo gorący dla Starosty związany z planami politycznymi i odsłonięcie pewnych szczegółów tej umowy, z której wynikało, że żadna firma nie gwarantuje miejsc pracy w tym roku, że można było mówić na tej podstawie o zatrudnieniu, jak tu radny Łosiński mówi 200, 300, czy więcej osób i to się cały czas przewijało. Myślę, że gdybyśmy wtedy odkryli karty, nie byłoby problemu. Po drugie radny panie Przewodniczący stwierdził pan, iż radny Łosiński kwestionuje kwalifikacje Pani Jackowskiej. Ja tak tego nie odbieram. Ja po tym co pani mec Jackowska powiedziała też nie do końca jestem przekonany i też nie do końca się zgadzam z tym co powiedziała, bo ja odebrałem to w ten sposób, że warunki przetargu dzielą się na istotne i dodatkowe. Istotne wynikają z przepisów prawa a dodatkowe, zresztą to pan Starosta też mówił stawia Zarząd. Te warunki były jednak zapisane i obowiązywały ewentualnych oferentów i komisję przetargową i ja bym to po prostu traktował jako całość i nie traktowałbym, że jedne są ważniejsze a drugie nie. Bo, jeżeli zapisujemy, to wszystkie są tak samo ważne te wynikające z zobowiązań ustawowych i te, które również w drodze uchwały zatwierdza Zarząd. Po trzecie, do wypowiedzi Pani Naczelnik Wolskiej, gdy przedstawiała całą procedurę

17 w zakresie przekształcenia działki w ubiegłej kadencji, stwierdziła i zapisała, że przystąpienie do etapowego przekształcenia działek, najpierw tych budowlanych w I etapie, a następnie w II etapie działki 29/5 to jest koniec działań na rzecz przekształceń Korei. To nie jest prawda, to jest po prostu etapowanie i tak należy to rozumieć i nie wmawiać, czy też nie przedstawiać, że Zarząd pierwszej kadencji zrezygnował ze sprzedaży. W dalszej części dyskusji Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu E. Plewińskiemu, Radny E. Plewiński stwierdził, że wiele jego wątpliwości zostało już wyjaśnionych i one przekonują radnego, natomiast pytał o warunki dodatkowe, które Zarząd określił o miejsca pracy czy one były w specyfikacji istotnych warunków przetargu. D. Jackowska radczyni prawna udzieliła odpowiedzi radnemu mówiąc, że w tym przypadku nie posługiwano się ustawą o zamówieniach publicznych i nie było specyfikacji. Radny Plewiński podziękował za udzielenie wyjaśnień. Następnie głos w dyskusji zabrał radny M. Łosiński który zwrócił uwagę na to, że w XXI sesji w 2004 roku zwracał uwagę i zadał pytanie panu Staroście, w tym miejscu radny przytoczył treść protokołu cyt.:,,radny dodał, że gdyby grunt był już uzbrojony i został sprzedany w przetargu, cena byłaby wyższa, natomiast teraz kredytuje się firmę. Radny wtrącił, że mówił wtedy o kredytowaniu, że od umowy przedwstępnej do wpłaty całości należności upływa bardzo dużo miesięcy i w związku z tym, gdyby od razu nastąpiło przeniesienie własności, kwota wpłynęłaby na konto Powiatu Wrzesińskiego, to Powiat miał by kilkaset tysięcy więcej z tytułu odsetek od 8 milionów, oczywiście po odliczeniu VAT i należności dla gminy. Kontynuując, radny zwrócił uwagę na zaangażowanie Starosty i Zarządu, żeby pomóc uzbroić tą działkę w te wszystkie media. Radnego zastanawia dlaczego takiej determinacji nie było przed sprzedażą tego gruntu i wtedy uzyskana kwota byłaby kwota czterokrotnie większa, patrząc na kwoty działek uzbrojonych w 2004 r., to cena za taką działkę mogłaby być od 00,- zł do 44 0,- zł. Dzisiaj widać, że firma, która kupiła, praktycznie nic nie robi, żeby ten grunt uzbroić, a wszystkie te działania są samorządu. Zdaniem radnego, zaniechanie uzbrojenia działki, przy takim zaangażowaniu dzisiaj, jest niedobre dla Powiatu i w jakiejś mierze mogło uszczuplić budżet Powiatu od kwot, które byłyby do uzyskania w wyniku sprzedaży ziemi już uzbrojonej. Takie zaangażowanie osób, które mają wpływ na sprzedaż tej nieruchomości należało wykorzystać, zanim doszło do sprzedaży tej działki, ale tego nie zrobiono i radny uważa, że to też jest nieodpowiednie zachowanie. Do dyskusji włączył się radny E. Paterka mówiąc, że jeśli chodzi o stronę prawna, to została ona wyjaśniona przez radczynię prawną w oparciu o określone przepisy. Radny podkreślił, że prawo zamówień publicznych rzeczywiście pozwala wzywać wykonawców do uzupełnienia braków i powołał się na wykładnię prawną w gazecie Rzeczpospolita. Mec D. Jackowska radczyni prawna weszła w słowo radnemu i powiedziała, że ta sprawa nie opiera się o ustawę o zamówieniach publicznych. Kontynuując radny E. Paterka nawiązał do wypowiedzi radnego M. Łosińskiego i dodał, że mówi on na zasadzie: co by było gdyby..., ale przecież radni wiedzą, że sprzedaż następowała w okresie, kiedy uzbrojenie terenu było dla budżetu Powiatu niemożliwe do zrealizowania, Powiatu nie było na to stać. Radny zwrócił uwagę, że byłoby nierozsądne, gdyby Powiat próbował odkupić działkę, z tego powodu, że jeden z punktów nie został do końca spełniony. Pieniądze uzyskane ze sprzedaży tej działki, pozwoliły na wykonanie dużej ilości inwestycji, które miastu i powiatowi przyniosły duże korzyści. Gdyby nie obligacje i te środki ze sprzedaży, to Powiat nie byłby w stanie wykonać zaplanowanych zadań inwestycyjnych w roku 2004 i Radny dodał, że rozumie, że jest to walka polityczna, że zbliżają się wybory i prosił o spojrzenie na tą sprawę z innej strony, ponieważ nie chodzi o to, aby się czepiać detali.

18 Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu M. Łosińskiemu, który powiedział, ze radny E. Paterka stwierdził, że wykonano wiele prac na terenie Powiatu Wrzesińskiego z tych pieniędzy, co do tego nie ma żadnych zastrzeżeń, natomiast radnego dziwi, że akurat te wszystkie inwestycje były w wąskim przedziale czasowym, przed wyborami parlamentarnymi. Zdaniem radnego, można to było rozłożyć w czasie, ale radny przypuszcza, że nie odbyło się to bez przyczyny. Kontynuując, radny M. Łosiński powiedział, że cyt.: jeżeli się łamie prawo, bez względu na to, jakie to jest prawo, czy to jest ustawa o gospodarce nieruchomościami, czy to jest kodeks karny, jeżeli w wyniku tego łamania prawa będziemy mieli jakiekolwiek środki pieniężne, to z logiki, jaką usłyszałem przed chwilą wynikałoby, że wystarczy tylko na zbożny cel przeznaczyć to i uniknąć odpowiedzialności. Łamanie prawa obojętnie jakie ono jest ponosi za sobą pewne konsekwencje. Tak samo złamanie ustawy o gospodarce nieruchomościami według mnie, pani mecenas może się różnić w ocenie, ale to jest jej interpretacja, a ja dysponuję interpretacja innych specjalistów w dziedzinie wyłącznie zamówień publicznych, którzy po przeczytaniu zdania odrębnego pana K. Wojciechowskiego, stwierdzili jednoznacznie, że nastąpiło złamanie i części niejawnej nie powinno być, tak, że można by było przypuszczać z wypowiedzi pana Starosty na wcześniejszych sesjach, że przy odkupieniu tej działki nie będzie problemu, ponieważ inwestorów jest dużo, którzy chcieliby zainwestować w kupno nieruchomości, że możemy domniemywać, że kwota uzyskana mogłaby być większa, oczywiście mogłaby być też mniejsza, ale tego dzisiaj nie jesteśmy w stanie stwierdzić, gdyby ten przetarg został wycofany i z tego powodu wtedy moglibyśmy się o tym przekonać. Niestety nie dokonano tego, z uwagi na to, że poprowadzono dalej tą procedurę. Tak, że mogłoby się okazać, że dostalibyśmy więcej środków pieniężnych, moglibyśmy także mieć możliwość zatrudnienia i wykonać więcej pożytecznych rzeczy na rzecz tego Powiatu. I o to nam chodzi, o przestrzeganie prawa. Interpretacja jest różna, pan Starosta mówi, że nie złamano prawa, my twierdzimy, że tak. Myślę, że ktoś będzie musiał to rozstrzygnąć. Dziękuję. Następnie głos zabrał radny E. Paterka powiedział, że sam nie mówił o złamaniu prawa, ponieważ wie, ze radczyni prawna nie wprowadzi radnych w błąd, natomiast jeżeli radny M. Łosiński stwierdza, że zostało złamane prawo, to jego obowiązkiem jako obywatela jest zgłosić to do prokuratora. Kończąc radny zwracając się do radnego M. Łosińskiego powiedział, ze jeżeli radny kogoś nie lubi, to nie jest powód, aby cały czas imputować jemu niedobre intencje i zdaniem radnego, z moralnego punktu widzenia jest to nie do przyjęcia. Do wypowiedzi radnego ustosunkował się radny M. Łosiński i zaznaczył, że jego wypowiedź polegała na pewnej logice, która można było wywnioskować z wypowiedzi radnego E. Paterki, że tyle dobrych rzeczy zrobiono. Radny zgodził się, że zrobiono, ale niestety złamano ustawę i zaznaczył, że to odczucie może być subiektywne radnego i radnego K. Wojciechowskiego. W tej części dyskusji, Przewodniczący Rady udzielił głosu Staroście D. Jaśniewiczowi. Starosta D. Jaśniewicz powiedział cyt.: mam poczucie satysfakcji, ale gorzkiej satysfakcji. Mimo, że zostały dzisiaj rozwiane pewne mity, dotyczące tego kiedy, jak od momentu poczęcia się tej uchwały Rady do dnia dzisiejszego, jak przebiegały działania poprzedniego i obecnego Zarządu, nie są w stanie mnie specjalnie dotknąć nawet insynuacje dotyczące łamania prawa, dokonywania potencjalnych przekrętów, bo rozumiem, że z taką ideą tutaj niektórzy przyszli, żeby wykazać, jakiż to przestępstw Zarząd się dopuścił, przy sprzedaży tej nieruchomości. Nawet nie to, że dzięki temu zostało zrobione wiele dobrego, że wielu ludzi, wiele firm i pracowników miało pracę dzięki temu, co przełożyło się na pewien materialny wymiar firm działających na tym terenie. Nawet nie z tego powodu, że dało się nam dać odpór właśnie tym pomówieniom, tej histerii wywoływanej również w prasie, pomijam już pewne nowoczesne rozwiązanie techniczne, jakim jest internet, który zastępuje rolę, jaką kiedyś pełniły szalety, gdzie można było anonimowo każdego opluć,

19 można było napisać to, co się rzewnie podobało i nie ponosić za to żadnych konsekwencji i odpowiedzialności. Natomiast chciałbym tu i teraz, abyśmy spojrzeli wzajemnie na siebie. Czy dla doraźnej gry politycznej, czy dla krótkowzrocznych celów można poświęcać dobro wspólne, wysiłek wielu ludzi. Nie mówię tu o sobie, jestem tutaj mniej ważny, ale chce żebyście mieli wszyscy świadomość, że jest to wysiłek całego zespołu ludzi, którzy zarówno pracowali przy przekwalifikowaniu, sprzedaży tej nieruchomości. Chociażby ta prezentacja multimedialna pokazała, ileż to pracy za każdym takim jednym punktem kryje się ludzkiej pracy i jest niegodziwe, aby podważać wysiłek, kompetencje i zaangażowanie wielu ludzi w realizację tych małych, średnich i dużych celów. Przyznam, że jestem dumny, że moi pracownicy dzisiaj, poprzez tą prezentację, poprzez solidne przygotowanie tej sesji, mogli pokazać, jak są dobrze przygotowani do pełnienia swoich zadań, za co im serdecznie dziękuję, co często bywa podważane lub próbuje się nie zauważać. Za ten wysiłek tych ludzi wszystkich od woźnego, pracownika gospodarczego Starostwa, poprzez naczelników i Zarząd, jest to jeden wielki zbiorowy wysiłek i nie wolno tym igrać. Nie wolno dla doraźnych, niskich celów grać ich dorobkiem ich wysiłkiem, ich zaangażowaniem ich sukcesami. Sprawdza się powiedzenie o tym polskim piekle, żeby pokazać wtedy, kiedy jest sukces, że jest źle, że trzeba pomniejszyć, unurzać, upodlić. Takie wartości mi są zupełnie obce i póki co, mógłbym przejść na tym do porządku dziennego, ale nie godzę się na takie metody, w związku z czym nie mogę w tej sytuacji zachować milczenia. Musiałem powiedzieć to, co powiedziałem przed chwilą, że to poczucie satysfakcji jest gorzkie, jest... gorzkie. Ale myślę, że to nie koniec tego typu działań, bo zdaję sobie sprawę, że żeby osiągnąć swoje małe cele, niektórzy ludzie nie cofną się przed niczym, a że mamy kampanię wyborczą, więc można zrobić wszystko. Chciałbym powiedzieć, że przygotujemy następne prezentacje, będziemy starali się je przedstawić w porządku najbliższych sesji, aby przedstawić rzeczywistość i prawdę, jak te zjawiska się miały i jak się mają, jak zastaliśmy pewne sprawy i jakie one dzisiaj osiągnęły obrót, dotyczy to kwestii bardzo wielu zagadnień, zagadnień pomocy społecznej, a w szczególności szkół. Będę chciał przedstawić materiał dotyczący stanu oświaty, który zastaliśmy, który zostanie w sposób odpowiedni przedstawiony i opisany, żeby nie pozostawiało cienia wątpliwości. Jeszcze raz dziękuję kolegom radnym z koalicji za pomoc i wsparcie i jeszcze raz podziękowanie i wsparcie pracownikom Starostwa za przygotowanie tej dzisiejszej sesji. Dziękuję bardzo. W dalszej części posiedzenia głos zabrał radny K. Wojciechowski mówiąc, że to, że wokół sprzedaży działki powstało tyle emocji, to w dużej mierze jest wina Starosty, bo w momencie, kiedy 0 miesięcy temu padały konkretne pytania, konkretnych radnych na sesji, na komisjach, Zarząd nie udzielał satysfakcjonujących odpowiedzi. Dzisiaj wreszcie, sprawa emocji jest aż tak wielka, że ten temat jest właściwie przedmiotem dyskusji wielu mieszkańców powiatu. Radny zwracając się do Starosty powiedział, że ten powiat nie jest własnością urzędującego starosty i ekipy zupełnie niezłych urzędników, czego radny nie neguje, ale jest własnością kilkudziesięciu tysięcy ludzi, którzy mają prawo zadawać pytania, interesować się, a im tej informacji, odpowiedzi udzielić trzeba. Na zakończenie swojej wypowiedzi radny dodał, że dzisiejsza sesja, bez względu na to, po czyjej stronie jest racja, dała możliwość przekazania opinii publicznej pełnej informacji, na temat tego, co z tą działką się działo od początku do końca. Zdaniem radnego, powinna to być satysfakcja wszystkich radnych, tylko szkoda, że stało się to tak późno i po tylu niepotrzebnych i nerwowych kwestiach. Radny zwrócił uwagę, że z wypowiedzi Starosty wynika, że Komisja Rewizyjna nie powinna precyzować jakichkolwiek wątpliwości, czy zarzutów. Wtedy, kiedy kontrola jest przeprowadzana i nie wnosi ona żadnych istotnych zastrzeżeń, wtedy nie ma żadnego problemu, natomiast, w momencie, kiedy pojawiają się

20 jakieś wątpliwości i pytania, wtedy automatycznie rodzą się określone problemy. Zdaniem radnego to też w praktyce codziennej pracy powinno zostać zmienione. Przewodniczący Rady udzielił następnie głosu Staroście D. Jaśniewiczowi. Starosta D. Jasniewicz zabierając głos ad voce stwierdził, że nie zabierałby już głosu, gdyby nie padła kwestia, dlaczego dzieje się to dzisiaj, a nie stało się jakiś czas przedtem. Obecnie na rynku kapitałowym rządzą określone prawa, prawa rynku, konkurencji i one często powodują, że podmioty na nich działające uciekają się do tzw. tajemnicy handlowej. Starosta przyznał, że gdzieś jest ta wąska linia między możliwością kontroli przez organy samorządowe, a z drugiej strony prawem do zachowania pewnej tajemnicy handlowej podmiotów działających na rynku. Zaznaczył, że to praktycznie była jedyna przyczyna, która powodowała, że ta kwestia jest dzisiaj dopiero rozpatrywana. Takie procesy na rynkach kapitałowych są zupełnie normalnymi zjawiskami. Starosta przypomniał także, że przed kilku miesiącami pod Łodzią miała być usytuowana największa firma elektroniczna, która docelowo miała zatrudnić około 2 tys. ludzi, a która wycofała się z inwestycji ze względu na to, że media zaczęły sprawę nagłaśniać, a tego typu przedsięwzięcia działają w warunkach konkurencji i szukają spokojniejszego obszaru firma pojechała na Węgry. Kończąc Starosta jeszcze raz podkreślił, że wąska linia między możliwością kontroli a pewnymi mechanizmami funkcjonowania przedsiębiorstw na rynku kapitałowym powoduje, że z Polski coraz częściej ten kapitał ucieka i nie są to odosobnione przykłady. Następnie Przewodniczący Rady udzielił głosu radnemu M. Łosińskiemu. Radny M. Łosiński nawiązał do wypowiedzi Starosty i stwierdził, że jego zdaniem rzeczywistość jest zupełnie inna, ponieważ podmioty, które uczestniczą w pewnych działaniach prawnych z jednostkami organizacyjnymi samorządu terytorialnego, niestety muszą się liczyć z tym, że jawność życia publicznego także na zachodzie, jest dużo szerzej rozumiana niż w Powiecie Wrzesińskim. Gdyby nie determinacja kilku osób, to dzisiaj nie byłoby tego spotkania i w ogóle nie byłoby wiadomo w czym rzecz. Radny ponownie zwrócił uwagę, że wcześniej zadawane były pytania w różnym czasie od 2004 do 2005 roku i nie zostały przez Starostę udzielane odpowiedzi i nadal te wątpliwości są, ponieważ są jeszcze inne elementy, na które radni nie uzyskali odpowiedzi ani w jednym raporcie, ani w drugim. Zdaniem radnego, to że działania są w ramach samorządu terytorialnego, jakość życia jest ważniejsza od pewnych interesów, bo tam gdzie jest tajemnica, tam może się pojawić korupcja i przesadą jest trzymanie radnych w niepewności na temat stanu faktycznego tej działki. Radny zaznaczył, że prawo kontroli jest zagwarantowane przez ustawodawcę i przez mieszkańców, którzy żądali tych informacji, natomiast tajemnicę handlową można sobie utrzymywać we własnej firmie. Z uwagi na brak dalszych głosów w dyskusji, Przewodniczący Rady przeszedł do omówienia kolejnego punktu porządku obrad, Ad. 4. W punkcie tym Przewodniczący Rady zwrócił się do radnych mówiąc, że otrzymali zalecenia pokontrolne zatwierdzone przez Komisję Rewizyjną załącznik nr 3 do niniejszego protokołu i czy są w tej kwestii jakieś uwagi lub, czy ktoś z radnych chciałby zabrać głos w tej kwestii. Radny K. Wojciechowski zabierając głos powiedział, że jest zaskoczony pewną specyfiką działań, ponieważ zgodnie ze Statutem, został napisany protokół pokontrolny, przyjęty przez Komisję Rewizyjną, zalecenie zostało określone i właściwie o wszystkim dzisiaj dyskutowano, ale zarówno Starosta, jak i sztab pracowników przygotował się tylko i wyłącznie do odparcia zarzutów, które radny przedstawił w swoim protokole, natomiast ani słowa w dyskusji nie było w sprawie dotyczącej zaleceń pokontrolnych. Radny dodał, że czuje z tego powodu ogromną satysfakcję. 2

Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński

Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński Omówienie sprzedaży działki 129/5 o pow. 35.0433 ha położonej w Bierzglinku, gmina Września, powiat wrzesiński Starostwo Powiatowe we Wrześni ul. Chopina 10 62-300 Września Spis treści Przekształcenie

Bardziej szczegółowo

Rada Miasta Bielsk Podlaski

Rada Miasta Bielsk Podlaski BURMISTRZ MIASTA Bielsk Podlaski, dn. 2015.06.17. BIELSK PODLASKI 17-100 Bielsk Podlaski ul. Kopernika 1 Fn.301.1.5.2015 Rada Miasta Bielsk Podlaski Uprzejmie informuję, że przed sesją Rady Miasta, która

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr VII/11 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 27 kwietnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA

Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu SA Załącznik nr 1 do Uchwały Nr 7/2013 Zarządu PKS Poznań SA w Poznaniu z dnia 18 lutego 2013 r. Zasady organizowania przetargu na sprzedaż nieruchomości Przedsiębiorstwa Komunikacji Samochodowej w Poznaniu

Bardziej szczegółowo

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I

UMOWA PZEDWSTĘPNA: SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO WRAZ Z P R A W EM W Ł A S N O Ś C I B U D Y N K Ó W I Załącznik nr 4 do ogłoszenia z dnia o PISEMNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ (działka 152/1 przy ul. Fabrycznej w Białymstoku)

Bardziej szczegółowo

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku

Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Warszawa, 29 października 2015 roku Projekty uchwał na NWZ PGNiG SA zwołane na dzień 25 listopada 2015 roku Raport bieżący nr 77/2015 Zarząd Polskiego Górnictwa Naftowego i Gazownictwa SA ( PGNiG, Spółka

Bardziej szczegółowo

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz.

Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste nieruchomości stanowiących własność Gminy Swarzędz. I. Zasady ogólne. 1. Regulamin rokowań na sprzedaż lub oddanie w użytkowanie wieczyste

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r.

ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 25 listopada 2015 r. ZARZĄDZENIE NR 518/2015 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 25 listopada 2015 r. w sprawie sprzedaży w drodze rokowań nieruchomości niezabudowanej położonej w Raciborzu przy ulicy Łąkowej Na podstawie art.30

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, PRAWA WŁASNOŚCI DOKUMENTACJI TECHNICZNEJ ORAZ USTANOWIENIA SŁUŻEBNOŚCI 1. 1. działający w imieniu i na rzecz Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN.

Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości stanowiących własność Spółdzielni Mieszkaniowej KISIELIN. Regulamin przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż nieruchomości stanowiących własność SM KISIELIN w Zielonej Górze 1 Niniejszy Regulamin określa zasady przeprowadzania przetargów na zbycie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica

REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica REGULAMIN PRZETARGU NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI położonej przy ul. Źródlanej w miejscowości Wierzbica 1. POSTANOWIENIA OGÓLNE. 1. Przetarg przeprowadzony zostanie w trybie przetargu pisemnego ofertowego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r.

Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Protokół Nr 45/2014 z posiedzenia Komisji Budżetu i Rozwoju Gospodarczego w dniu 25 marca 2014 r. Obecni wg załączonej listy obecności /zał. nr 1/. Stan obecnych członków Komisji (9 radnych) stanowi kworum

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r.

Protokół nr XLVIII/13. z Sesji Rady Miejskiej w Warce. odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Protokół nr XLVIII/13 z Sesji Rady Miejskiej w Warce odbytej w dniu 30 grudnia 2013 r. Przewodniczący Rady Pan Łukasz Celejewski o godz. 16:06 otworzył XLVIII Sesję, witając radnych i gości. Poinformował,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016

PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 PROTOKÓŁ Nr XVIII/2016 z XVIII sesji Rady Powiatu w Lipsku V kadencji odbytej w dniu 10 lutego 2016 roku Sesja odbyła się w Filii Młodzieżowego Ośrodka Socjoterapii w Solcu nad Wisłą z siedzibą w Szymanowie

Bardziej szczegółowo

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego.

Rozdz. I. Przetarg przeprowadzany jest w trybie pisemnego przetargu nieograniczonego. Regulamin postępowania w sprawach zbywania nieruchomości w drodze przetargu przez MGSM Perspektywa tekst jednolity uwzględniający zmiany wprowadzone uchwałami Rady Nadzorczej nr 29 z dnia 30.03.2004r.,

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 951/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r.

ZARZĄDZENIE Nr 951/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia r. ZARZĄDZENIE Nr 951/2016 PREZYDENTA MIASTA KRAKOWA z dnia 20.04.2016 r. w sprawie przyjęcia i przekazania pod obrady Rady Miasta Krakowa projektu uchwały Rady Miasta Krakowa w sprawie wyrażenia zgody na

Bardziej szczegółowo

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE

PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE PP.6721.2.38.2013 Siewierz, dnia 16.03.2015 r. OGŁOSZENIE Na podstawie art. 43 ustawy z dnia 3 października 2008r. o udostępnieniu informacji o środowisku i jego ochronie, udziale społeczeństwa w ochronie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r.

Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu r. Protokół Nr 34/2013 z posiedzenia Komisji Gospodarczej i Rynku Pracy odbytego w dniu 22.04.2013 r. Lista obecności w załączeniu. Porządek posiedzenia 1. Otwarcie posiedzenia, stwierdzenie prawomocności

Bardziej szczegółowo

Postanowienia ogólne

Postanowienia ogólne Załącznik Nr 1 do Uchwały Zarządu Spółki Nr 12/III/2014 z dnia 25.07.2014r. REGULAMIN DRUGIEGO PRZETARGU NA SPRZEDŻ PRAWA UZYTKOWANIA WIECZYSTEGO NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ W ZAMBROWIE organizowanego przez

Bardziej szczegółowo

Pozwolenie na budowę krok po kroku

Pozwolenie na budowę krok po kroku Pozwolenie na budowę krok po kroku Domy jednorodzinne możemy budować wyłącznie na podstawie prawomocnego pozwolenia na budowę. Może ją uzyskać tylko osoba, posiadająca prawo do dysponowania nieruchomością

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie

Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Protokół Nr X/2011 z sesji Rady Powiatu w Oławie odbytej w dniu 24 sierpnia 2011 r. w sali posiedzeń Starostwa Powiatowego w Oławie Przewodnicząca Rady Powiatu Ewa Szczepanik o godzinie 13:00 otworzyła

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i

Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia roku i 1 Protokół Nr LVI / 2007 z posiedzenia Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin Komunikacja Międzygminna w Olkuszu z dnia 29.11.2007 roku i 06.12.2007 roku Posiedzenie Zgromadzenia Związku Komunalnego Gmin

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r.

ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 10 lutego 2016 r. ZARZĄDZENIE NR 43/2016 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 10 lutego 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej niezabudowanej, położonej w Bolesławcu przy ul. Staszica - do sprzedaży w drodze

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE

O G Ł O S Z E N I E. Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Warszawa, dnia 25. 08. 2014r. O G Ł O S Z E N I E Nr WZ/ 0225 / 248 /2014 AGENCJA NIERUCHOMOŚCI ROLNYCH ODDZIAŁ TERENOWY W WARSZAWIE Działając na podstawie ustawy z dnia 19 października 1991r. o gospodarowaniu

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku

Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach z dnia 25 marca 2009 roku Protokół nr XXII/2009 XXII Sesji Rady Gminy w Chojnicach Posiedzenie odbyło się w sali nr 300 Urzędu Gminy w Chojnicach i trwało od godziny 10-tej do godziny 11.25. W posiedzeniu udział wzięli Radni Rady

Bardziej szczegółowo

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków

Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków Regulamin przeprowadzenia rokowań po II przetargu na zbycie nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków 1. Rokowania ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. 2. Organizator rokowań

Bardziej szczegółowo

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI SZCZEGÓŁOWE WARUNKI (PIERWSZEGO) PRZETARGU PISEMNEGO NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI 1 1. Sprzedającym jest Politechnika Śląska z siedzibą w Gliwicach, ul. Akademicka 2A. 2. Postępowanie ma

Bardziej szczegółowo

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie.

1. Przetarg ogłasza, organizuje i przeprowadza Wójt Gminy w Ozorkowie. Regulamin przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na nieruchomości określone Uchwałami Rady Gminy w sprawie zbycia nieruchomości stanowiących własność Gminy Ozorków. 1. Przetarg ogłasza, organizuje

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r.

ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ. z dnia 21 listopada 2014 r. ZARZĄDZENIE NR 2139/2014 PREZYDENTA MIASTA RACIBÓRZ z dnia 21 listopada 2014 r. w sprawie oddania w użytkowanie wieczyste terenu przyległego do nieruchomości zabudowanej budynkiem przy placu Bohaterów

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne.

REGULAMIN PRZETARGU. Postanowienia ogólne. REGULAMIN PRZETARGU Postanowienia ogólne. 1. 1. Regulamin przetargu, zwany dalej Regulaminem, określa zasady przeprowadzenia przetargu pisemnego nieograniczonego na sprzedaż przez Przedsiębiorstwo Rolniczo

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości:

O G Ł O S Z E N I E. Wójt Gminy Jemielnica ogłasza I przetargi ustne nieograniczony na sprzedaż następujących nieruchomości: O G Ł O S Z E N I E Na podstawie art. 38 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami ( Dz. U. z 2015 r., poz. 782) oraz przepisów rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 14

Bardziej szczegółowo

TRYB ORGANIZOWANIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO

TRYB ORGANIZOWANIA POSTĘPOWANIA PRZETARGOWEGO Regulamin organizowania postępowania przetargowego na zawarcie umowy o ustanowienie i przeniesienie odrębnej własności lokalu do którego wygasło spółdzielcze lokatorskie lub spółdzielcze własnościowe prawo

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie

Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Protokół nr XLIV/14 z sesji Rady Miejskiej w Barcinie, która odbyła się w dniu 5 sierpnia 2014 r. w Sali Konferencyjnej Urzędu Miejskiego w Barcinie Czas trwania obrad: 10 00 10 18 Sesja została zwołana

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r.

Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia r. Zarządzenie Nr 71/2006 Burmistrza Miasta Kowalewo Pomorskie z dnia 29-06-2006r. w sprawie regulaminu i powołania komisji do przeprowadzenia rokowań na sprzedaż nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust.2

Bardziej szczegółowo

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia

D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia 1 WOR.6220.2.20.2013.IK /za zwrotnym potwierdzeniem odbioru/ Kietrz, dnia 06.12.2013 r. D E C Y Z J A zmieniająca decyzję o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia Na podstawie

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3

REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 REGULAMIN SPRZEDAŻY CZĘŚCI NIERUCHOMOŚCI POŁOŻONEJ WE WROCŁAWIU PRZY UL. KOSZAROWEJ 1,3 Zatwierdzony przez Rektora Uniwersytetu Wrocławskiego Niniejszy REGULAMIN określa procedurę i warunki sprzedaży Prawa

Bardziej szczegółowo

Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych

Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych Sprzedaż nieruchomości i wynajem gminnych lokali użytkowych Gminne lokale użytkowe Ilość lokali i struktura własności Gminne lokale użytkowe Zestawienie miesięcznych kosztów Gminne lokale użytkowe Licytacja

Bardziej szczegółowo

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ,

UMOWA SPRZEDAŻY PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO, PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ, Załącznik nr 3 do ogłoszenia o USTNYM PRZETARGU NIEOGRANICZONYM NA SPRZEDAŻ PRAWA UŻYTKOWANIA WIECZYSTEGO I PRAWA WŁASNOŚCI BUDYNKÓW I URZĄDZEŃ ZNAJDUJĄCYCH SIĘ PRZY UL. BOHATERÓW MONTE CASSINO W BIAŁYMSTOKU

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku

Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku Protokół Nr XLVIII/14 z nadzwyczajnej sesji Rady Powiatu w Janowie Lubelski z dnia 14 lipca 2014 roku W sesji udział wzięło 15 Radnych na stan 17 Radnych oraz zaproszeni goście. Godzina rozpoczęcia sesji

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016

Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia , Nr 21/2016 Załącznik do Uchwały Rady Nadzorczej z dnia 26.09.2016, Nr 21/2016 Regulamin zbycia prawa własności, użytkowania wieczystego, ograniczonych praw rzeczowych do nieruchomości, przysługujących Spółdzielni

Bardziej szczegółowo

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1.

Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni radni: Pan Antoni Tobjasz. Pkt 1. 1 Protokół Nr VI/2015 z obrad VI Nadzwyczajnej Sesji Rady Gminy Stężyca, które odbyły się w dniu 29 kwietnia 2015 roku w sali konferencyjnej Urzędu Gminy w Stężycy. Czas trwania obrad: 8.00 8.35. Nieobecni

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno.

Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. Załącznik do Zarządzenia Nr 110/16 Burmistrza Mogilna z dnia 20 lipca 2016 r. Regulamin Przeprowadzania przetargów na nieruchomości stanowiące własność Gminy Mogilno. 1 Regulamin określa szczegółowe zasady

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku.

Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Protokół z XXI Sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 10 grudnia 2008 roku. Sesja odbyła się w Zamku Kazimierzowskim w Sandomierzu rozpoczęto o godz. 10- tej. obrady W sesji uczestniczyło 18 radnych,

Bardziej szczegółowo

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony

BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY. ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony BURMISTRZ GMINY I MIASTA CZERWIONKA LESZCZYNY ogłasza pierwszy publiczny przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż lokalu użytkowego Nr 8b położonego w budynku przy ulicy Broniewskiego 8 w Czerwionce Leszczynach

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 18 października 2012 r.

ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC. z dnia 18 października 2012 r. ZARZĄDZENIE NR 389/2012 PREZYDENTA MIASTA BOLESŁAWIEC z dnia 18 października 2012 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości rolnej, położonej w miejscowości Żeliszów - do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

Polski Holding Obronny sp. z o.o.

Polski Holding Obronny sp. z o.o. Polski Holding Obronny sp. z o.o. Warszawa, 20 kwietnia 2015 roku z siedzibą w Warszawie przy alei Jana Pawła II nr 11 ogłasza przetarg ustny w drodze publicznej licytacji na zbycie prawa użytkowania wieczystego

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na łączną sprzedaż nieruchomości zabudowanych znajdujących się w Bieruniu przy Pl. Alfreda Nobla 1 (AG-5, AG-6, AG-8, U-5) Bieruń,

Bardziej szczegółowo

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA

Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA OBWIESZCZENIE SZCZEGÓŁOWE Spółka Restrukturyzacji Kopalń S.A. Bytom ul. Strzelców Bytomskich 207 OGŁASZA Przetargi w trybie publicznej licytacji na sprzedaż następujących nieruchomości zlokalizowanych

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3

Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 Załącznik nr 1 do Decyzji nr 3 REGULAMIN przetargu na sprzedaż spółdzielczego prawa do lokalu użytkowego przy ulicy Chmielnej 100 w Warszawie, stanowiącego własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof.

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r.

Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 1267/13 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 września 2013 r. REGULAMIN w sprawie szczegółowych zasad i trybu przeprowadzania przetargów oraz rokowań na oddawanie w dzierżawę

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku

P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku P R O T O K Ó Ł NR 52/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 15 grudnia 2015 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH

Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony. NA SPRZEDAś PRAWA WŁASNOŚCI NIERUCHOMOŚCI GRUNTOWYCH NIEZABUDOWANYCH Wójt Gminy Wisznia Mała ogłasza II przetarg ustny nieograniczony stanowiących własność Gminy Wisznia Mała Działki połoŝone w obrębie KRYNICZNO : - działka nr 42/5 o pow.3629 m 2,KW WR1W/00017686/4 cena

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż

Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego. ogłasza drugi przetarg ustny nieograniczony na sprzedaż O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r.

Protokół nr 11/VIII/2015. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia 26 sierpnia 2015 r. DPr-BRM-II.0012.11.9.2015 Protokół nr 11/VIII/2015 I. Obecność na posiedzeniu 1. Członkowie Komisji: - stan... 5 osób, - obecnych... 5 osób. posiedzenia Komisji Statutowej Rady Miejskiej w Łodzi z dnia

Bardziej szczegółowo

Urząd Gminy Gaworzyce

Urząd Gminy Gaworzyce Urząd Gminy Gaworzyce Źródło: http://www.bip.gaworzyce.com.pl/gg/zarzadzenia-wojta/rok-2016/10203,zarzadzenie-nr-452016-w-sprawie-ogloszenia-i-roko wan-na-sprzedaz-nieruchomosci-n.html Wygenerowano: Niedziela,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle

REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle REGULAMIN przetargu na sprzedaż odrębnej własności lokalu mieszkalnego i garażu w zasobach SBM Powiśle Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin przetargu na zbycie odrębnej własności lokalu mieszkalnego,

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR 141/2004 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 9 września 2004r.

UCHWAŁA NR 141/2004 Zarządu Powiatu w Aleksandrowie Kuj. z dnia 9 września 2004r. UCHWAŁA NR 141/2004 w sprawie powołania Komisji Przetargowej i ogłoszenia przetargu na sprzedaż nieruchomości położonej we wsi Opoki gm. Aleksandrów Kuj. działka nr ewidencyjny 50/2 o pow. 0,3360 ha stanowiącej

Bardziej szczegółowo

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Wójta Gminy Skórzec Nr 37/2015 z dnia 22 października 2015r W Y K A Z nieruchomości położonych na terenie Gminy Skórzec przeznaczonych do sprzedaży w drodze przetargu ustnego

Bardziej szczegółowo

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI

UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI UNIWERSYTET PRZYRODNICZY W POZNANIU OGŁASZA PRZETARG PISEMNY NIEOGRANICZONY NA SPRZEDAŻ NASTĘPUJĄCEJ NIERUCHOMOŚCI LOKALIZACJA: Poznań, ulica Lutycka, obręb Golęcin, woj. wielkopolskie POWIERZCHNIA: działka

Bardziej szczegółowo

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM

DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM DZIAŁKI NAD MORZEM Rewal, dnia 15.07.2013 r. WÓJT GMINY REWAL w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 r. o gospodarce nieruchomościami (tj. Dz. U. z 2010

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r.

REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan prawny na dzień 6 listopada 2006 r. 1 Załącznik Nr 1 Do Uchwały Nr 30 /10/2006 Rady Nadzorczej SM Osiedle Wilanów z dnia 09.10.2006 r. REGULAMIN SPRZEDAŻY NIERUCHOMOŚCI SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ OSIEDLE WILANÓW Z SIEDZIBĄ W WARSZAWIE (stan

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie

Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Protokół Nr XIII/11 z odbytej w dniu 28 października 2011 r. sesji zwyczajnej Rady Powiatu w Opatowie Sesję otworzył i przewodniczył jej obradom pan Zbigniew Wołcerz Przewodniczący Rady Powiatu, który

Bardziej szczegółowo

- TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej

- TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej - TEKST JEDNOLITY - REGULAMIN przeprowadzenia przetargu na najem lokali użytkowych w Mikołowskiej Spółdzielni Mieszkaniowej Podstawa prawna: - Ustawa z dnia 16.09.1982 r. Prawo Spółdzielcze (Dz.U. Nr 188

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 472/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości.

ZARZĄDZENIE Nr 472/2015. BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. ZARZĄDZENIE Nr 472/2015 BURMISTRZA DZIERŻONIOWA z dnia 6 sierpnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia przetargu na dzierżawę nieruchomości. Na podstawie art. 30 ust. 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a

Protokół Nr 8/15 PORZĄDEK OBRAD: ul. Kościuszki 29 lokal nr 10 ul. Młynarskiej 14 ul. Żwirki i Wigury 19a Protokół Nr 8/15 Z posiedzenia Komisji Gospodarki Komunalnej i Inwentaryzacji, które odbyło się dnia 25.03.2015r. o godz.14.00 w sali Nr 4, Urzędu Miejskiego w Pabianicach, ul. Zamkowa 16. Obecni wg załączonej

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna

Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna Regulamin Rady Nadzorczej Jupitera Narodowego Funduszu Inwestycyjnego Spółka Akcyjna 1. Regulamin określa tryb pracy Rady Nadzorczej, zwanej dalej Radą, która jest stałym organem nadzoru Jupitera Narodowego

Bardziej szczegółowo

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu

Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Protokół nr XXII/2016 Sesji Rady Miejskiej Krzywinia odbytej w dniu 19 września 2016 roku w Domu Strażaka w Krzywiniu Przewodnicząca Rady Miejskiej Krzywinia Krystyna Motławska otworzyła o godz. 17 05

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014

PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 OG.0002.3.2011 PROTOKÓŁ NR III/2010 Z OBRAD III SESJI RADY POWIATU NOWOTOMYSKIEGO KADENCJI W LATACH 2010-2014 odbytej dnia 29 grudnia 2010 roku w Starostwie Powiatowym w Nowym Tomyślu Ad.1. Otwarcie III

Bardziej szczegółowo

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016

Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres od 01 grudnia 2013 do 30 listopada 2016 Załącznik Nr 1 do Zarządzenia Nr 190/2013 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 29 listopada 2013 r. Plan wykorzystania zasobu nieruchomości stanowiących własność Gminy Środa Wielkopolska na okres

Bardziej szczegółowo

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony

Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony Jeżowe dnia 2012-08-10 Wójt Gminy Jeżowe ogłasza pisemny ofertowy przetarg nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Jeżowe oznaczonej numerem ewidencyjnym 7011/7

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku.

ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 Wójta Gminy Czernikowo z dnia 4 października 2010 roku. ZARZĄDZENIE Nr 38/2010 z dnia 4 października 2010 roku. w sprawie odstąpienia od dalszych przetargów na sprzedaż Autobusu marki VOLKSWAGEN VW LT 35 2,5 TDI, o numerze rejestracyjnym CTR N700 i zbycia w

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO

REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO REGULAMIN PRZETARGU PROCEDURA ZBYCIA NIERUCHOMOŚCI W TRYBIE PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO [Organizator Przetargu] 1. Organizatorem przetargu (dalej jako Przetarg ) jest spółka Wielkopolski Rynek Hurtowy MRS

Bardziej szczegółowo

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU

NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU REGULAMIN PRZETARGU NA USTANOWIENIE PRAWA DO LOKALU MIESZKALNEGO W GÓRNICZEJ SPÓŁDZIELNI MIESZKANIOWEJ W SOSNOWCU Podstawa prawna : - art. 11 ust.2, art.17 11, art. 17 12 Ustawy z dnia 15.12.2000r. o spółdzielniach

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych

REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych REGULAMIN sprzedaży zabudowanej nieruchomości położonej w Oławie przy ul. Kamiennej 23, stanowiącej własność Zakładu Ubezpieczeń Społecznych Regulamin opracowano wykorzystując przepisy Rozporządzenia Rady

Bardziej szczegółowo

Tekst jednolity na dzień r.

Tekst jednolity na dzień r. Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R E G U L A M I N organizowania i przeprowadzania przetargów na ustanowienie i przeniesienie własności lokali w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności)

REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ. 1. (zakres regulaminu) 2. (obowiązki członków Komisji) 3. (prawa członków Komisji) 4. (oświadczenia o bezstronności) Załącznik do uchwały nr 397/2009 Zarządu Powiatu we Wrześni z dnia 07.07.2009r. REGULAMIN KOMISJI PRZETARGOWEJ 1. (zakres regulaminu) Niniejszy regulamin określa organizację, tryb pracy oraz zakres obowiązków

Bardziej szczegółowo

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku.

Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Protokół z sesji X Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 7 sierpnia 2015 roku. Sesja odbyła się w Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło szesnastu

Bardziej szczegółowo

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego

O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego O G Ł O S Z E N I E O P R Z E T A R G U Prezydent Miasta Ostrowca Świętokrzyskiego na podstawie art. 30 ust. 1 i 2 pkt 3 ustawy z dnia 8 marca 1990r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2016r. poz. 446), art.

Bardziej szczegółowo

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych.

Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. Instrukcja dla Inwestorów i Wykonawców robót budowlanych budowa sieci i przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych. 1. Poniższa instrukcja opisuje proces budowy sieci oraz przyłączy wodociągowych i kanalizacyjnych,

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r.

PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. 1 PROTOKÓŁ NR XIII/2016 z Sesji Rady Gminy w Kamienicy odbytej w dniu: 26 lutego 2016 r. Sesja odbyła się w Urzędzie Gminy w Kamienicy i trwała od godz. 9 30 do godz. 10 38. W sesji uczestniczyło 14 radnych

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku

Zarządzenie Nr 108/2015. Starosty Poznańskiego. z dnia 1 września 2015 roku Zarządzenie Nr 108/2015 Starosty Poznańskiego z dnia 1 września 2015 roku w sprawie: podania do publicznej wiadomości wykazu lokalu mieszkalnego przeznaczonego do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom

REGULAMIN. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM. Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom Uchwała Rady Nadzorczej Nr 39/III/07 z dnia 26.06.2007 r. Górnicza Spółdzielnia Mieszkaniowa NASZ DOM REGULAMIN sprzedaży nieruchomości GSM Nasz Dom maj 2007 r. 1 SPIS TREŚCI Postanowienia ogólne...str.

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług?

Czy wpływ środków pieniężnych na rachunek powierniczy podatnika podlega opodatkowaniu podatkiem od towarów i usług? IP Interpretacja dostarczona przez portal http://interpretacja-podatkowa.pl/. Największe archiwum polskich interpretacji podatkowych. Autor Pomorski Urząd Skarbowy Data 2007.01.09 Rodzaj dokumentu postanowienie

Bardziej szczegółowo

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej.

Drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nieruchomości gruntowej niezabudowanej. G.6840.02. 2011 O G Ł O S Z E N I E Wójt Gminy Brody ogłasza drugi ustny przetarg nieograniczony, na sprzedaż nierucho mości gruntowej niezabudowanej, stanowiącej własność Gminy Brody, oznaczonej w ewidencji

Bardziej szczegółowo

3~)0~I~O:/J/~ UCHWALA Nr... ;.U... oo'.~" ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. De la, t dfj"

3~)0~I~O:/J/~ UCHWALA Nr... ;.U... oo'.~ ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO. De la, t dfj w sprawie: 3~)0~I~O:/J/~ UCHWALA Nr... ;.U... oo'.~" ZARZĄDU POWIATU NOWODWORSKIEGO De la, t dfj" z dnia ;~ ~.~j~?.:..'..'~.p..1.. ustalenia warunków przeprowadzenia drugich rokowań na sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul.

PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. PROTOKÓŁ NR XX/16 SESJI RADY GMINY OLEŚNICA VII kadencji odbytej w dniu 20 maja 2016 roku w sali narad Urzędu Gminy Oleśnica, ul. 11 Listopada 24 W sesji, której przewodniczył Tadeusz Kunaj Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie nr 718/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2010 r.

Zarządzenie nr 718/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2010 r. Zarządzenie nr 718/10 Burmistrza Czerska z dnia 19 stycznia 2010 r. w sprawie wzoru regulaminu przetargów ustnych nieograniczonych na zbycie nieruchomości będących własnością Gminy Czersk Na podstawie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAZOWIECKI Warszawa, 22 sierpnia 2013 r. WK-I.431.6.1.2013 Pan Krzysztof Kapusta Starosta Powiatu Nowodworskiego Starostwo Powiatowe w Nowym Dworze Mazowieckim ul. Ignacego Paderewskiego 1B 05

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 21 listopada 2016 r.

ZARZĄDZENIE Nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec. z dnia 21 listopada 2016 r. ZARZĄDZENIE Nr 341/2016 Prezydenta Miasta Bolesławiec z dnia 21 listopada 2016 r. w sprawie przeznaczenia nieruchomości gruntowej, położonej w miejscowości Żeliszów - do sprzedaży wraz z rozpoczętą budową

Bardziej szczegółowo

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LWA 4111-05-04/2013 K/13/013 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę Kontroler Jednostka kontrolowana K/13/013 Zagospodarowanie

Bardziej szczegółowo

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy:

Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia, położonej w Radomiu przy ulicy: Prezydent Miasta Radomia ogłasza Drugi przetarg pisemny nieograniczony na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej stanowiącej własność Gminy Miasta Radomia Przedmiotem przetargu jest sprzedaż nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy

Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Protokół Nr 1/2011 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej Rady Gminy Pokrzywnica odbytego w dniu 07 marca 2011 r. w lokalu Urzędu Gminy w Pokrzywnicy Posiedzeniu Komisji przewodniczyła Przewodnicząca Komisji

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dąbkach stanowiącej własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie

REGULAMIN przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dąbkach stanowiącej własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie Sprawa nr NT-2/231/0001/07 REGULAMIN przetargu na sprzedaż nieruchomości w Dąbkach stanowiącej własność Instytutu Chemii Przemysłowej im. Prof. I. Mościckiego w Warszawie 1 Przetarg prowadzony jest na

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2015r. Burmistrza Obornik

Zarządzenie Nr 147/2015 Burmistrza Obornik z dnia 1 lipca 2015r. Burmistrza Obornik Zarządzenie Nr 147/2015 Zarządzenie Nr 147/2015 w sprawie zmiany wykazu nieruchomości położonej w miejscowości stanowiącej własność Gminy przeznaczonej do sprzedaży w drodze przetargu ustnego nieograniczonego

Bardziej szczegółowo

Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w umowie sprzedaży. 8

Uczestnik, który wygrał przetarg, nabywa nieruchomość będącą przedmiotem przetargu na zasadach określonych w umowie sprzedaży. 8 5 1. Ogłoszenie o przetargu wywiesza się w siedzibie Zarządu Spółdzielni, a ponadto podaje się do publicznej wiadomości poprzez zamieszczenie w prasie lub w inny sposób zwyczajowo przyjęty w danej miejscowości,

Bardziej szczegółowo

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku.

Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Protokół z XXV sesji Rady Powiatu w Sandomierzu w dniu 31 grudnia 2012 roku. Sesja odbyła się Sali Konferencyjnej Starostwa Powiatowego obrady rozpoczęto o godz. 10-tej. W Sesji uczestniczyło 20 radnych,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Przetargowy

Regulamin Przetargowy NITROERG S.A. Plac Alfreda Nobla 1 43-150 Bieruń Regulamin Przetargowy na sprzedaż nieruchomości zabudowanej znajdującej się w Krupskim Młynie w rejonie ul. Zawadzkiego (działka nr 37/9) Bieruń, sierpień

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r.

Protokół nr 21/12. obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk. odbytej 6 czerwca 2012 r. Protokół nr 21/12 obrad sesji nadzwyczajnej Rady Gminy Przyłęk odbytej 6 czerwca 2012 r. w sali narad Urzędu Gminy w Przyłęku W sesji udział wzięło 15 radnych, na ogólną liczbę 15, tj. 100% (zgodnie z

Bardziej szczegółowo