Spis treści. 1. Wstęp Tło Cele badania Słowo od Autorów Streszczenie i wnioski Informacje wprowadzające 11

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11"

Transkrypt

1 1

2 Spis treści 1. Wstęp Tło Cele badania Słowo od Autorów Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające Metodologia i zakres badania Etapy procesu badawczego Selekcja grupy badawczej Badane instytucje na tle systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Prezentacja parków i inkubatorów technologicznych (na podstawie badań) z uwzględnieniem ich oferty Kryteria klasyfikacji Oferta parków technologicznych Oferta inkubatorów technologicznych Inicjatywy nie objęte badaniem podstawowym Macierz klasyfikacyjna wynik badania Promocja parków i inkubatorów technologicznych Promocja oferty parków i inkubatorów Istotne elementy oferty Grupy docelowe Promotion mix Techniki promocji ofert poszczególnych parków/inkubatorów technologicznych 4.2. Promocja idei parkowej Analiza stanu sektora parków i inkubatorów technologicznych na podstawie badań Mocne i słabe strony sektora Kluczowe potrzeby w obszarze wspierania inicjatyw parkowych, z uwzględnieniem podstawowych barier rozwojowych 5.3. Założenia modelowej strategii i oferty parku/inkubatora technologicznego Misja parków/inkubatorów technologicznych Uwagi na temat celów strategicznych 61 Załączniki

3 1. Wstęp 1.1. Tło Analiza procesów rozwojowych najsilniejszych gospodarek świata, zachodzących w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci pokazuje, że kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego staje się wiedza. Stanowi ona zarówno bazę, jak i podstawowy czynnik procesów badawczorozwojowych i innowacyjności. Równolegle, coraz większego znaczenia nabiera zdolność do szybkiego wdrażania w gospodarce wyników badań naukowych i innowacji, czyli proces ich sprawnej i efektywnej komercjalizacji. Jednak należy pamiętać, że przejście z poziomu wiedzy i działalności badawczo-rozwojowej do poziomu komercjalizacji technologii i innowacji w przedsiębiorstwach (szczególnie w sektorze małych i średnich firm) okazuje się powszechnie procesem bardzo skomplikowanym. Praktycznie nigdy i nigdzie transfer ten nie zachodzi automatycznie. 1 Stąd też pojawia się dość oczywista konieczność tworzenia programów i instytucji pośredniczących, a jednocześnie wspomagających ten proces. W rozwiniętych gospodarkach, w dużej mierze zadania tego rodzaju podejmowane są przez rozmaitego szczebla władze gospodarcze, w ramach realizowanych przez nie polityk wspierania. W Europie, wspomaganie procesów transferu technologicznego i innowacyjności stało się także ważnym elementem polityki regionalnej, czego wyrazem jest powszechne projektowanie działań wspierających w ramach tzw. regionalnych strategii innowacji. Zapewnienie gospodarce wysokiego poziomu innowacyjności oraz zdolności do efektywnego transferu nowych rozwiązań technologicznych do sfery przedsiębiorstw wymaga wdrażania różnorodnych działań wspierających, w tym między innymi tych, które służą rozwojowi instytucjonalnej sfery wspierania przedsiębiorczości. Przy czym, co podkreśliliśmy w poprzednim akapicie, w globalnej gospodarce XXI wieku podstawowego znaczenia nabiera posiadanie i odpowiednie wykorzystanie zasobów wiedzy. Z kolei, z punktu widzenia kształtowania polityki gospodarczej kluczowym staje się tworzenie warunków rozwijających zdolność systemu gospodarczego do szybkiego wdrażania i komercjalizacji wyników badań i innowacji. W tym też celu, podejmowane są różne działania wspierające, w tym obejmujące rozwój konkretnych narzędzi ułatwiających nie tylko generowanie, ale przede wszystkim transfer osiągnięć nauki do praktyki gospodarczej. Narzędziami takimi są między innymi parki naukowe oraz parki i inkubatory technologiczne (a także ich struktury mieszane). Idea tworzenia parków naukowych i technologicznych na świecie (czy szerzej wszelkiej infrastruktury wspomagającej transfer technologiczny i innowacyjność do sfery praktyki gospodarczej) nie jest nowa i datuje się już na koniec lat 40-tych XX w. (Stanfordzki Park Badawczy powołany przez Uniwersytet w Stanfordzie, Kalifornia). U jej podstaw leży zawsze dążenie do zapewnienia rozwoju przedsiębiorstw (najczęściej na określonym terenie, przy wykorzystaniu rozwiniętej infrastruktury) w oparciu o nowe technologie i procesy innowacyjne generowane w sferze nauki, badań i rozwoju, w znacznej mierze w oparciu o wymianę informacji i ścisłą współpracę z sektorem przedsiębiorstw). Obecnie, według różnych ocen, szacuje się, że na świecie działa od około 500 do 1000 parków naukowych i technologicznych, z tego około 1 / 3 to parki działające w Europie. 1 Za wiele mówiący i dobry przykład może posłużyć tu sytuacja, z jaką mamy do czynienia w gospodarce polskiej. Co charakterystyczne, już od dłuższego czasu problemy dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych są szczegółowo dyskutowane i dość precyzyjnie identyfikowane, jednak generowane w tym względzie wnioski wciąż nie znajdują przełożenia na praktykę (lub też przełożenie to jest bardzo słabe). Można by tu powołać się choćby na wskazania wypracowane w rozmaitych projektach doradczych, zrealizowanych w latach w ramach dwóch edycji Programu Reformy Sektora Nauki i Technologii SCI-TECH I i SCI-TECH II (zob. wyniki projektu doradczego Rozwój Krajowego i Regionalnego Systemu Innowacji w Polsce, SCI-TECH II, grudzień 2000, PL ). 3

4 W sytuacji Polski efektywność procesów generowania nowych technologii i innowacji, a następnie ich komercjalizacji oceniana jest jako bardzo niska i dalece nie odpowiadająca odnotowywanym w tym zakresie potrzebom. W rezultacie mamy do czynienia, z jednej strony, z niewielkim stopniem innowacyjności polskiego sektora przedsiębiorstw (w tym szczególnie sektora małych i średnich firm), z drugiej zaś, z bardzo niskim stopniem wykorzystania potencjału naukowo-badawczego w praktyce gospodarczej. W efekcie, rezultaty ekonomiczne nakładów na prace badawczo-rozwojowe są nieznaczne w konsekwencji, poniekąd już tradycyjnie Polska odnotowuje jedne z najniższych współczynników innowacyjności gospodarki oraz zaawansowania technologicznego pośród porównywalnych gospodarek. 2 Zapewne przyczyną tego stanu rzeczy, pośród wielu innych przesłanek, jest także niedorozwój sfery instytucjonalnej wspomagającej te procesy. Dotychczasowy, także najczęściej oceniany jako ograniczony, rozwój instytucji wspomagających procesy komercjalizacji technologii i innowacyjności (w tym parków naukowych, technologicznych i inkubatorów technologicznych) w Polsce ma oczywiście wiele sobie charakterystycznych przyczyn, przy czym najważniejsze z nich to przede wszystkim trudności w pozyskaniu finansowania, brak oczekiwanego wsparcia ze środków publicznych, słabe zaangażowanie sfery nauki i często także niewielkie zainteresowanie parkami dużych firm. Oczywiście ta niekorzystna sytuacja stopniowo, choć powoli, zmienia się. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki pojawieniu się, po naszej akcesji do Unii Europejskiej, wcześniej nieobecnych programów wsparcia skierowanych na rozwój infrastruktury wspierającej procesy komercjalizacji technologii i procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. 3 Obecna skala wsparcia jest jeszcze prawdopodobnie zbyt mała, aby wywołać zauważalne zmiany jakościowe. Ważne jest jednak to, że stopniowo tworzone są podstawy dla ich wystąpienia w przyszłości. Poza dyskusją pozostaje jednak, naszym zdaniem, konieczność kontynuacji wsparcia dla inicjatyw mających na celu rozwój sfery instytucji pośredniczących i wspomagających procesy transferu technologicznego i innowacyjności. Oczywiście, programy wsparcia, aby okazały się efektywne, powinny być projektowane w oparciu o dokładne informacje o aktualnym stanie, potrzebach, planach i perspektywach rozwojowych sfery instytucji transferu technologicznego i innowacji, w tym szczególnie parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych. Poznaniu aktualnego stanu rozwojowego parków i inkubatorów, jako instytucji pośredniczących i wspierających procesy transferu technologicznego i innowacyjności służy m.in. opisywane w niniejszym raporcie badanie. Sądzimy, że warto w tym miejscu dodatkowo wskazać na korzyści płynące z funkcjonowania dyskutowanych tu kategorii instytucji pośredniczących i wspomagających procesy transferu technologicznego i innowacyjności. Wydaje się, że w wystarczający sposób uzasadniają one potrzebę dalszego wspierania tych instytucji w ramach bardziej ogólnego procesu, sprowadzającego się do zapewnienia dalszego rozwoju oraz doskonalenia całej sfery instytucjonalnej wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Polsce. Można zatem, przede wszystkim, wskazać następujące korzyści: a) Instytucje wspomagające rozwój przedsiębiorstw (szczególnie tzw. mikro i małych przedsiębiorców), realizowany w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i innowacyjne, generowane w sferze badawczo-rozwojowej, szczególnie w odpowiedzi na odpowiednio identyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. W tym przypadku 2 Zob. raport Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, , str. 51. Cytowane dane European Innovation Scoreboard 2004 Comparative Analysis of Innovation Performance wskazują, że Polska jest krajem o najniższej innowacyjności w Unii Europejskiej. Z kolei, według publikowanego corocznie przez Światowe Forum Ekonomiczne raportu na temat konkurencyjności ponad 100 gospodarek świata, poziom zaawansowania technologicznego w Polsce w roku 2004 był najniższy pośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pozycja Polski pogorszyła się w 2004 r. o 11 miejsc. (jw., str. 53). 3 Działanie 1.3. pt. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla rozwoju firm (w praktyce obejmujące wspomaganie tworzenia / rozwoju parków przemysłowych, naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych), w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Polska ). 4

5 podstawową wartością będą rzeczywiste (praktyczne) powiązania parku ze sferą nauki oraz sferą badawczo-rozwojową, a także jego zdolność do inicjowania współpracy pomiędzy tymi instytucjami i przedsiębiorcami. Korzyścią płynącą z funkcjonowania parku będzie, z jednej strony, łatwiejsze docieranie przedsiębiorców do sfery nauki (współpracującego z parkiem lub współtworzącego park ośrodka naukowego), z drugiej zaś, tworzenie sprzyjających warunków do komercjalizacji rozwiązań technologicznych, powstających w ośrodku naukowym. Element ten odzwierciedla jedną z podstawowych ról parku, który występuje tu jako inspirator współpracy sfery przedsiębiorczości ze sferą nauki, badań i rozwoju; b) Parki naukowo-technologiczne zapewniają odpowiednią lokalizację (wraz z niezbędną infrastrukturą) dla umiejscawianych w nich firm jest to tzw. funkcja aglomeracyjna. W rezultacie formuje się specyficzne środowisko działających na tym samym obszarze przedsiębiorstw, co zależnie od profilu parku rodzi możliwości tworzenia związków kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, a także nawiązywania rzeczywistej współpracy z ośrodkiem naukowym. W rezultacie powstają warunki dla dynamizowania działalności przedsiębiorstw lokatorów parku. W tym przypadku, ważną charakterystyką parku jest wywoływanie współpracy pomiędzy jego lokatorami, która to często może także przybierać wyraz nieformalny np. wzajemnie podpatrywanie stosowanych rozwiązań, ścieżek rozwojowych firm, udanych i rokujących sukces przedsięwzięć; c) Istotnym obszarem oddziaływania jest także promocja przedsiębiorczości i wynikające z niej korzyści dla sfery gospodarczej, rozumiana jako pomoc w pre-inkubowaniu i inkubowaniu mikroprzedsiębiorstw podejmujących działalność w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i innowacyjne, dostarczane przez sferę badawczo-rozwojową. Ten kierunek oddziaływania charakteryzuje przede wszystkim inkubatory technologiczne, mogące stanowić element składowy parku naukowotechnologicznego. Podstawową korzyścią jest tu tworzenie platformy dla wspomagania komercjalizacji rozwiązań technologicznych i innowacyjnych oraz podejmowania działalności gospodarczej lub jej rozwijania przez mikroprzedsiębiorców; d) Z punktu widzenia sfery przedsiębiorstw, dobrze zaprojektowany i sprawnie działający park będzie dostarczycielem nie tylko odpowiedniej infrastruktury dla lokowania w nim działalności gospodarczej, ale także szeregu usług dodatkowych, przede wszystkim zaś dotyczących doradztwa biznesowego, technicznego i technologicznego, pomocy prawnej, pomocy w dziedzinie pozyskiwania finansowania, usług szkoleniowych, czy też dostępu do specjalistycznej infrastruktury i usług badawczo-rozwojowych (np. laboratoria). Podobne znaczenie mieć będą także inkubatory technologiczne, odpowiednio wspomagające cały proces decyzyjny związany z podjęciem działalności gospodarczej, począwszy od fazy inicjalnej przedsięwzięcia (pre-inkubacja), aż po jego fazę wstępną. Szczególnie w tym przypadku znaczenia nabiera dostęp do specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych, usług ułatwiających dostęp do finansowania oraz powierzchni i infrastruktury technicznej. Reasumując, podstawowe korzyści wynikające z funkcjonowania parków i inkubatorów o profilu naukowo-technologicznym sprowadzają się do tworzenia warunków i wspomagania przez nie rozwoju sfery przedsiębiorstw w oparciu o innowacje i generowane na potrzeby przedsiębiorców nowoczesne rozwiązania technologiczne. W tym znaczeniu parki i inkubatory wspomagać będą procesy komercjalizacji technologii. W rezultacie będą to instytucje wspomagające tworzenie i rozwój konkurencyjnych firm oraz wspomagające, związane z rozwojem przedsiębiorstw, procesy powstawania nowych, dobrych jakościowo miejsc pracy. Ostatecznie, funkcjonowanie opisywanych tu instytucji napędzać będzie wzrost gospodarczy. 5

6 1.2. Cele badania Cele działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) obejmują wspieranie procesów innowacyjności i transferu technologicznego, szczególnie w kontekście wdrażania polityki wspomagania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. 4 W związku z tym PARP podejmuje działania, zarówno skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, jak i dotyczące wspierania instytucji pośredniczących istniejących oraz powstających centrów transferu technologii, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych. W ramach opisanego wyżej pola działalności, a także w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby, PARP podjęła się realizacji zadań, mających na celu szeroko rozumianą promocję korzyści płynących z rozwoju instytucjonalnej sfery wspierania transferu technologicznego i innowacyjności w Polsce. Wyrazem realizacji tego zadania jest treść merytoryczna niniejszych badań oraz powstały w ich wyniku raport podsumowujący. Projektując warstwę merytoryczną i formalną procesu badawczego (stosownie do zadanego zakres zadań dla wykonawcy) sformułowaliśmy podstawowy, ogólny cel badań, w postaci: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju instytucjonalnej sieci wspomagania procesów transferu technologicznego i innowacyjności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju prawidłowych relacji współpracy pomiędzy sferą podaży rozwiązań technologicznych i innowacyjnych (sfera badawczo-rozwojowa) i sferą popytową, tworzoną przez sektor małych i średnich przedsiębiorców. Tak określonemu celowi ogólnemu badania przyporządkowaliśmy z kolei dwa cele szczegółowe, a mianowicie: Dostarczenie wiedzy dla szeroko rozumianego otoczenia na temat korzyści płynących z funkcjonowania instytucji wspierających transfer technologiczny oraz procesy innowacyjności (w kontekście wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorców) tj. na temat parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych. Wypracowanie podstaw merytorycznych dla podjęcia działań mających na celu promocję oferty (potencjału) istniejących w Polsce (oraz tworzonych) parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych 5, jako instytucji wspierania procesów transferu technologicznego i innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. Najogólniej rzecz ujmując, realizacja wymienionych celów szczegółowych prowadzić będzie do popularyzacji instytucji transferu technologicznego i innowacji w Polsce. Dodatkowo, należy tu poczynić trzy uwagi uzupełniające. Zgodnie z pierwszym celem szczegółowym, zakładamy, że głównym odbiorcą wyników badań będzie szeroko rozumiane otoczenie instytucji wspierających transfer technologiczny i procesy innowacyjne. Przy czym, pod pojęciem otoczenia należy identyfikować reprezentantów rozmaitych instytucji i organów zaangażowanych w 4 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz. 1158, ze zm.), art. 4 ust 1. pkt 5. 5 W dalszych częściach raportu używać będziemy pojęcia park/inkubator technologiczny, pod którym rozumieć będziemy zarówno parki naukowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, jak i inkubatory technologiczne. 6

7 tworzenie i wdrażanie strategii wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorców, jak i instytucji działających w obszarze nauki, badań i rozwoju. A zatem, proces popularyzatorski skierowany będzie do przedstawicieli rozmaitych szczebli władz publicznych, oraz szeroko rozumianej sfery badawczo-rozwojowej i nauki. Natomiast realizacja drugiego celu szczegółowego prowadzić będzie do ukazania już dostępnego potencjału parków i inkubatorów technologicznych w Polsce, a także zidentyfikowania nowych inicjatyw wraz z określeniem ich aktualnego etapu rozwojowego. Pozwoli to nie tylko promować istniejące instytucje (np. wobec sektora małych i średnich przedsiębiorców), ale równolegle zgromadzić precyzyjne informacje na temat ich rzeczywistych możliwości, aktualnych obszarów działania oraz planowanych kierunków rozwoju. Wiedza tego rodzaju będzie mogła być wykorzystana w celu projektowania kolejnych działań wspierających, zapewniających wzmocnienie i rozwój parków i inkubatorów technologicznych w najbliższych latach. Za niezwykle ważny uznajemy oczekiwany rezultat badań, polegający na pozyskaniu dzięki badaniom informacji na temat aktualnego stanu i perspektyw rozwojowych istniejących w Polsce parków i inkubatorów technologicznych. Wiedza tego rodzaju powinna stanowić podstawę dla programowania działań wspierających w związku z możliwościami ich współfinansowania przy wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej lat Zaprojektowanie i realizacja programów wsparcia w obszarze transferu technologicznego i innowacyjności (przy wykorzystaniu struktur instytucjonalnych, takich jak parki i inkubatory technologiczne) odpowiadać będzie wymogom realizacji podstawowego programu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, tzw. Strategii Lizbońskiej, której głównym celem jest stworzenie w Europie najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. W związku z tym, obecnie, zagwarantowanie wysokiego poziomu innowacyjności gospodarki stanowi zasadniczy element polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że jednym z kluczowych obszarów problemowych Strategii Lizbońskiej jest innowacyjność i tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. W tym zakresie ważnym przesłaniem Strategii jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej i jej rozwój w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. Rezultaty badania powinny zatem przyczynić się do zaprojektowania odpowiedniej skali i treści merytorycznej działań wspierających, uwzględniających obecny stan rozwojowy instytucji transferu technologicznego i innowacyjności w Polsce oraz ich projektowany, docelowy obraz w perspektywie najbliższych lat Słowo od Autorów Autorzy raportu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, które w toku prowadzonych badań zechciały współpracować i spotykać się z przedstawicielami zespołu badawczego, celem podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, obserwacjami, uwagami i wreszcie dostarczeniem szczegółowych informacji w toku sporządzania kwestionariuszy analitycznych w zasadniczej fazie badania. Przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami parków i inkubatorów technologicznych pozwoliły nam zebrać wystarczającą ilość użytecznych informacji, niezbędnych do przygotowania niniejszego raportu. Pozwoliły one nam także zapoznać się z poglądami praktyków na kwestie dotyczące specyficznych problemów, jakie napotykają w Polsce instytucje transferu technologicznego i innowacyjności. Chcielibyśmy także przekazać szczególne podziękowania dla Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce za możliwość zaprezentowania (podczas spotkania Zarządu w Poznaniu) wstępnej wersji wyników przeprowadzonych badań. Sformułowane podczas tego spotkania uwagi wykorzystaliśmy do sporządzenia niniejszego raportu, dzięki 7

8 czemu mamy nadzieję, że będzie on lepiej odzwierciedlał zbadaną przez nas grupę parków i inkubatorów technologicznych Streszczenie i wnioski Przeprowadzone przez nas badanie potencjału parków i inkubatorów technologicznych wykonane zostało na zamówienie PARP, jako instytucji, której cele działalności obejmują (m.in.) wspieranie procesów innowacyjności oraz transferu technologicznego. Badanie realizowane było w okresie sierpień - grudzień 2005 r. Generalny cel badania określony został jako: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju instytucjonalnej sieci wspomagania procesów transferu technologicznego i innowacyjności w Polsce. Dla tak zdefiniowanego celu generalnego sformułowaliśmy dwa cele szczegółowe w postaci: Dostarczenia wiedzy na temat korzyści płynących z funkcjonowania parków i inkubatorów technologicznych, jako instytucji wspierających transfer technologiczny i procesy innowacyjności w sferze przedsiębiorstw oraz Wypracowania podstaw merytorycznych dla realizacji działań promocyjnych oferty (potencjału) działających (oraz tworzonych) parków i inkubatorów technologicznych. W rezultacie przeprowadzonego badania udało się zdiagnozować potencjał polskiego sektora parków i inkubatorów technologicznych. Na tej podstawie przygotowane zostały założenia dla dwuszczeblowego programu promocji, obejmującego: Promocję oferty parków i inkubatorów oraz Ogólną promocję tzw. idei parkowej. Przeprowadzone badania pozwoliły także na sformułowanie wniosków obrazujących aktualny stan rozwojowy parków i inkubatorów technologicznych oraz wskazań, dotyczących, zarówno funkcjonowania badanych instytucji, jak i programowania i realizacji działań wspierających na ich rzecz. Proces badawczy realizowany był wieloetapowo i obejmował: 1/ określenie grupy docelowej badania, 2/ przeprowadzenie pilotażu, 3/ fazę gromadzenia danych, 4/ analizę danych i opracowanie prezentacji wyników badania 5/ opracowanie ofert badanych instytucji, 6/ opracowanie założeń kampanii promocyjnych oraz 7/ przeprowadzenie prezentacji wyników badania. Łącznie badaniami objęto 54 instytucje, przy czym tzw. badanie podstawowe objęło 20 instytucji, wyselekcjonowanych jako spełniające przyjęte na wstępie założenia (dotyczące: posiadana charakteru technologicznego oraz prowadzenia rzeczywistej działalności operacyjnej). Zwieńczeniem etapu badań podstawowych było sklasyfikowanie poszczególnych instytucji do odpowiednich (ustalonych przez nas) kategorii oddziaływania na rozwój firm innowacyjnych oraz wskazanie fazy rozwoju, w jakiej znajduje się oferta danego parku/inkubatora. Przeprowadzenie takiej klasyfikacji było niezbędne dla celów budowy programu promocji oferty badanych instytucji. Poniżej przedstawiamy podstawowe wnioski, wynikające z przeprowadzonych badań: [1] Charakterystyczną cechą sektora parków i inkubatorów technologicznych w Polsce jest bardzo duże wewnętrzne zróżnicowanie. W tym zakresie badania potwierdzają odnotowywany już wcześniej stan. Z drugiej jednak strony, badania ujawniły, że możliwa jest pewna klasyfikacja parków i inkubatorów, dla określonych celów jak najbardziej niezbędna i uzasadniona (np. dla projektowania programu promocji). Przede wszystkim klasyfikacja taka może opierać się na charakterystyce oddziaływania 8

9 poszczególnych instytucji, dając odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wspierają one procesy transferu technologicznego i innowacyjności. W rezultacie ustalić można co najmniej cztery kategorie oddziaływania istotne w kontekście wspierania transferu technologicznego i innowacyjności są to: 1/ tania powierzchnia, 2/ specjalistyczna infrastruktura dodatkowa, 3/ specjalistyczne usługi dodatkowe oraz 4/ Inne specyficzne dla danej instytucji kierunki oddziaływania. [2] W związku z poprzednim wnioskiem, charakterystyczna jest także koncentracja badanych instytucji na jednej określonej kategorii oddziaływania. Rzadko kiedy mamy do czynienia z instytucjami oddziaływującymi w sposób szeroki przynajmniej poprzez większość lub wszystkie zidentyfikowane kategorie. Oznacza to, że mamy do czynienia z instytucjami, które wciąż pozostają w fazie rozwoju. [3] Badane parki i inkubatory technologiczne charakteryzuje bardzo znaczna dynamika zmian. Wiele z nich to inicjatywy młode, znajdujące się w fazie rozwojowej. W dużej mierze decyduje o tym pozyskiwane w ostatnim czasie wsparcie (przede wszystkim w ramach Działania 1.3. SPO WKP). Należy jednak pamiętać, że dotyczy ono rozwoju typowej infrastruktury inżynierskiej (budynki, budowle). Rezultaty działań inwestycyjnych spowodują w niedługim czasie pojawienie się nowoczesnej infrastruktury, a w konsekwencji potrzebę jej zagospodarowania. Pojawia się tu jednak pytanie, czy potrzeba ta nie spowoduje koncentracji na pozyskiwaniu lokatorów, bez uwzględniania aspektów technologicznych czy innowacyjnych. 6 Ryzyko takie, szczególnie w świetle kolejnych wniosków, rzeczywiście występuje. Istotną kwestią staje się zatem przeanalizowanie kierunków wsparcia, które powinno być udzielane w przyszłości. Wydaje się, że co do zasady nie powinno ono nadal koncentrować się na wspomaganiu rozwoju infrastruktury inżynierskiej. Powinno ono mieć raczej charakter motywujący (i wspierający) uruchamianie usług w dziedzinie specjalizowanego doradztwa, ułatwiającego procesy komercjalizacji technologii i innowacyjności. Dodatkowo, niezbędne wydaje się położenie większego nacisku na obsługę i wspomaganie procesów pre-inkubacji i inkubacji nowych firm. [4] Można wyraźnie zauważyć procesy przeobrażania się niektórych instytucji (głównie inkubatorów) w instytucje o charakterze technologicznym i innowacyjnym. Na obecnym etapie zmiany tego rodzaju mają jednak bardziej charakter formalny niż rzeczywisty. W dużej mierze jest to wynikiem określonego skonfigurowania programów wsparcia, które poprzez samą deklarację dostępności wsparcia dla inicjatyw związanych z transferem technologicznym i innowacyjnością, wywołują ukierunkowywanie instytucji na te właśnie obszary. [5] Wielokrotnie okazuje się, że umowy o współpracy z jednostkami naukowymi mają charakter formalny i często nie przekładają się na rzeczywistą współpracę. [6] Wciąż daje się zauważyć daleko idącą niechęć instytucji do wyraźnego definiowania branż i obszarów działalności gospodarczej, w dziedzinie których miałyby one się specjalizować. Nawet jeśli branże i obszary są wskazywane, to skoncentrowanie na nich nie ma charakteru definitywnego. Stan ten zaświadcza o tym, że wciąż proces pozyskiwania lokatorów nie jest łatwy (szczególnie tam, gdzie nie mamy do czynienia z kategorią taniej powierzchni ). Zaświadcza to o potrzebie dalszego podnoszenia 6 Możemy mieć tu do czynienia ze strategią tzw. zatrzymania (trafnie zidentyfikowaną w ramach odrębnych badań), sprowadzającą się do zatrzymania rozwoju parków na poziomie tzw. parków biznesu, czyli głównie rozbudową infrastruktury materialnej tworzonej pod katem firm przyszłych lokatorów. Zob. Raport końcowy z badań Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, IBnGR, Gdańsk, sierpień 2004, s

10 dostępności i jakości oferty parków/inkubatorów technologicznych oraz potrzebie jej promocji. [7] Bardzo rzadko parki/inkubatory technologiczne stawiają ostre wymogi dla lokatorów, dotyczące ich innowacyjnego ukierunkowania. Nawet jeśli takie pojawiają się, to zazwyczaj stosowane są w sposób miękki. Oczywiście, wniosek ten jest ściśle związany z wnioskiem poprzedzającym. Dodatkowo, w przypadku inkubatorów technologicznych charakterystyczne jest unikanie określania sztywnych terminów inkubacji. Tam gdzie są one tak określane, nie zawsze są dotrzymywane. [8] Promocja konkretnych ofert parkowych może być realizowana indywidualnie lub po dokonaniu selekcji i grupowania wybranych ofert. W tym drugi przypadku konieczne jest wskazanie dominującego elementu oferty danego parku/inkubatora. Parki o zbliżonych ofertach mogą być promowane przy pomocy podobnych narzędzi promocyjnych. Może to być jednak utrudnione z uwagi na w wielu przypadkach lokalny lub subregionalny charakter ofert parków i inkubatorów technologicznych oraz różne fazy ich rozwoju. [9] Kluczowe znaczenie dla rozwoju sieci parków i inkubatorów technologicznych w Polsce ma promocja idei parkowej. W tym zakresie należy się skoncentrować na grupie docelowej decydentów, a więc osób i instytucji, których działania będą miały wpływ na kondycję parków i inkubatorów. Można wstępnie założyć, że plan działań lobbingowych/promocyjnych będzie zawierał trzy etapy. W pierwszym etapie konieczne będzie prowadzenie działań propagujących osiągnięcia istniejących już parków/inkubatorów. W drugim etapie należy wprowadzić elementy informacyjne o szczegółowych zasadach działania parków/inkubatorów. Dopiero trzeci etap promocji może ujawniać problemy i co najważniejsze potrzeby parków/inkubatorów w zakresie dalszego ich wspierania. [10] Jak dotąd nie próbowano dokonać kompleksowej ewaluacji rezultatów działania wybranych parków i inkubatorów, a nawet szerzej całego sektora. Tymczasem przeprowadzenie takiej ewaluacji powinno pomóc w dalszym kształtowaniu polityki wsparcia. Dodatkowo, za niezbędne należy uznać stworzenie systemu aktualizowania informacji o ofercie i stanie rozwojowym poszczególnych parków/inkubatorów. Dynamiczny rozwój sektora wymaga bowiem śledzenia następujących zmian w kształcie i ofercie poszczególnych instytucji. [11] W obszarze współpracy badanych instytucji z otoczeniem charakterystyczna jest ubogość powiązań z instytucjami dostarczycielami finansowania zewnętrznego. Celowe zatem wydaje się wzmocnienie współpracy parków/inkubatorów z instytucjami finansowymi tzn. bankami, funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi, czy też specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi. Współpraca tak w większości wypadków jest jak dotąd dość ograniczona. Pamiętać jednak należy, że stan ten może także wynikać (i zapewne wynika) z ograniczoności oferty finansowej, ukierunkowanej na przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku, w tym związane z komercjalizacją technologii i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. [12] W przypadku większości parków celowe byłoby zdefiniowanie mierzalnych celów działania parku/inkubatora technologicznego oraz określenie metody analizy ich realizacji. Pozwoli to na bardziej sprawne działanie danej instytucji i łatwiejszą ocenę rezultatów jej funkcjonowania. Parki technologiczne powinny też podjąć działania, związane ze specjalizacją prowadzącą do tworzenia klastrów firm. Specjalizacja ta może być dwojaka: technologiczna lub produktowa - w ramach tzw. łańcucha wartości danej klasy produktów lub usług. 10

11 [13] Parki i inkubatory technologiczne powinny też prowadzić działania zmierzające do inicjowania i ułatwiania kontaktów pomiędzy firmami lokatorami, a odbiorcami ich produktów i usług. W rzeczywistości kontakty takie bardzo często prowadzą do podejmowanie działań innowacyjnych. [14] Parki i inkubatory powinny też rozważać wprowadzenie do inkubatora/parku przedsiębiorstw wiodących, które są w stanie nawiązać kontakty kooperacyjne w regionie i w ten sposób przyczynić się do grupowania w ramach parku lub inkubatora przedsiębiorstw zintegrowanych poziomo lub pionowo. [15] Parki/inkubatory powinny też zmierzać do określenia właściwej proporcji pomiędzy firmami koncentrującymi się na innowacjach radykalnych, bądź stopniowych. Jak obserwowano w wielu parkach technologicznych w Europie i USA zbyt duży nacisk na innowacje radykalne prowadzi bardzo często do nieudanych prób wdrażania niedojrzałych i zbyt ambitnych pomysłów, powodując duże straty finansowe. Koncentrowanie się części parków i inkubatorów na technologiach prowadzi do zaniedbywania działań na rzecz firm usługowych (szczególnie z tzw. sektora KIBS knowledge-intensive business services), które wymagają umiarkowanych nakładów inwestycyjnych, okres zwrotu kapitału jest stosunkowo krótki, a głównym elementem przewagi konkurencyjnej tych firm jest wykształcenie i umiejętności pracowników. 11

12 2. Informacje wprowadzające Niniejszy raport jest podsumowaniem badania potencjału parków i inkubatorów technologicznych, wykonanego przez firmę doradczą Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie sierpień grudzień Metodologia i zakres badania Minimalnie wymagany zakres oraz metodologia przeprowadzenia badania zostały sprecyzowane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W odniesieniu do zakresu badania jako kluczowe wskazano następujące elementy: Zdiagnozowanie potencjału parków i inkubatorów technologicznych, Sporządzenie ich oferty oraz sformułowanie założeń dla planowanych w przyszłości działań promocyjnych, Zebranie pozyskanych informacji w formie pozwalającej na łatwe ich wprowadzenie do przygotowywanej przez Zamawiającego bazy danych, Sporządzenie analizy w oparciu o zebrane materiały, oraz Prezentacja opracowania w formie raportu na konferencji/seminarium. Z uwagi na charakter badanej grupy instytucji, jak i stopień złożoności ich ofert, w odniesieniu do każdego elementu zakresu prac badawczych konieczne było zastosowanie odpowiedniej metodologii postępowania. Należy przy tym dodać, że już na wstępnym etapie badań, konieczne okazało się precyzyjne zdefiniowanie oczekiwań Zamawiającego, przede wszystkim w odniesieniu do składu grupy instytucji, stanowiących podmiot badania, jak i ustalenie wspólnego rozumienia stosowanych przez Zamawiającego w SIWZ pojęć, wykorzystywanych do opisu przedmiotu badania. Najpoważniejsze kwestie wiązały się z odpowiednim zdefiniowaniem grupy badawczej poniżej przedstawiamy problemy o zasadniczym znaczeniu dla późniejszego zakresu i przebiegu badania oraz przyjęty sposób ich rozwiązania. Kiedy park/inkubator należy uznać za technologiczny? Jest oczywistym, że wyróżnikiem orientacji proinnowacyjnej lub/i pro-technologicznej nie może być sama nazwa podmiotu (podejście deklaratywne). Za kontrowersyjne uznaliśmy także zaliczenie do grona badanych podmiotów, tych wszystkich, które posiadają podpisaną umowę o współpracy z jednostką naukową (podejście formalistyczne). Jak pokazuje bowiem praktyka, takie umowy często istnieją tylko pro forma i w rezultacie nie pociągają za sobą żadnych konkretnych działań. Dodatkowo, sytuację komplikuje fakt, iż w kilku przypadkach inkubatory technologiczne powstały z przekształcenia/reorientacji tradycyjnych ( zwykłych ) inkubatorów przedsiębiorczości. Stwierdziliśmy, że na bazie funkcjonujących obecnie definicji nie sposób jest precyzyjnie określić, w jakim momencie zwykły inkubator staje się inkubatorem technologicznym. Przy czym, najczęściej podkreśla się, że firmy działające w takich inkubatorach powinny oferować produkty lub usługi powstałe w wyniku wdrożenia nowej technologii. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych analiz wstępnych, przyjęto następujący warunek: inkubator (ale też park) technologiczny, to taki, który stawia przed podmiotem przyjmowanym do inkubacji warunek formalny stosowania, wdrażania, rozwijania nowych technologii. Nie jest przy tym konieczne precyzyjne wyjaśnianie, jaki jest to warunek oraz, w jaki sposób definiowana i sprawdzana jest owa nowość 12

13 technologiczna. Chodzi tu jedynie o sam fakt istnienia wymogu formalnego o takim właśnie wyrazie. Wymóg ten może być formułowany na dowolnym poziomie procesu selekcji. Może dotyczyć tylko wybranej części obszaru inkubatora/parku. Może wreszcie być osiągnięty w sposób niekodyfikowany. 7 Naszym zdaniem, jest to najlepszy sposób wyróżnienia inkubatorów, które pozostają otwarte dla wszystkich od tych, które formułują pewne warunki (formalne lub funkcjonalne). Sądzimy, że fakt istnienia rzeczywistej bariery wejścia do inkubatora stanowi wystarczająco precyzyjny i jednoznaczny wyróżnik charakteru inkubatora. Oddzielną grupę stanowią te parki/inkubatory, które, jakkolwiek zorientowane na wsparcie inicjatyw innowacyjnych, nie stawiają podobnych warunków. Objęliśmy je także badaniami, jednak stwarzając dla nich wyodrębnioną kategorię. Kiedy park/inkubator należy uznać za działający? Teoretycznie kwestia ta została rozstrzygnięta już w treści SIWZ. Mianowicie, została tam podana następująca definicja: Za istniejący należy uznać ten, który fizycznie istnieje i działa oraz ten, który posiada powołaną i zarejestrowaną instytucję zarządzającą. 8 Wszakże sama ta definicja rodzi szereg pytań dodatkowych, przykładowo: Co to znaczy działa? Czy inkubator, który dopiero buduje powierzchnie, ale już świadczy usługi (np. doradcze), spełnia ten warunek? Dlatego też, na potrzeby niniejszego opracowania, przyjęto następujące rozwiązanie: kryterium uznania podmiotu za działający było spełnienie jednego z poniższych warunków: Posiadanie choćby jednego dzierżawcy, Udzielenie, w 2004 lub 2005 roku, znaczącej liczby usług związanych z działalnością, która jest charakterystyczna dla parków i inkubatorów technologicznych; Działanie parku/inkubatora w ramach szerszej, funkcjonującej struktury wspierania przedsiębiorczości, która spełnia pierwszy lub drugi z warunków poprzedzających. Także i w tym przypadku autorzy badań zdecydowali się na dopuszczenie pewnych wyjątków. Mianowicie, oddzielną kategorię stworzono dla podmiotów nie działających (w świetle powyższego), ale w stosunku do których zachodzą poważne przesłanki, że w najbliższym czasie rozpoczną działanie, a ich przyszła oferta jest już teraz znana (np. są w trakcie realizacji inwestycji w obiekty kubaturowe lub wyposażenie oraz istnieje jasna koncepcja i plan działalności po fizycznym uruchomieniu parku/inkubatora). Jakie działania należy uznać za charakterystyczne (wyróżniające) dla parków technologicznych? To zagadnienie stosunkowo najłatwiej rozstrzygnąć na bazie funkcjonujących definicji formalnych. Parki, zgodnie z definicją, stanowią: zespół wyodrębnionych 7 Chodzi tu o selekcję funkcjonalną do parku/inkubatora technologicznego nie trafiają firmy inne niż innowacyjne, nie z uwagi na bariery formalne, ale z uwagi na kształt jego oferty. 8 SIWZ, Załącznik A Zakres zadania, str. 4, przypis 2; PARP

14 nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. 9 Wyraźne są tu zatem trzy elementy: Obiekty i tereny, Usługi w zakresie rozwoju technologicznego, świadczone w kooperacji z jednostkami naukowymi, oraz Infrastruktura dodatkowa. Jakie działania należy uznać za charakterystyczne (wyróżniające) dla inkubatorów technologicznych? Jest to zagadnienie dużo bardziej złożone. W SIWZ podano definicję, która dotyczy inkubatorów technologicznych. Mówi ona, że inkubator taki, to: wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy, oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Inkubator technologiczny oferuje przede wszystkim: atrakcyjne cenowo warunki lokalowe przystosowane do rozwoju działalności gospodarczej opartej na wykorzystaniu technologii, obsługę administracyjno-biurową firm w inkubatorze, doradztwo biznesowe (kształtowanie profilu firmy, dostęp do pomocy prawnej, patentowej, pomoc w pozyskaniu zewnętrznego finansowania, dostęp do ekspertów technologicznych), promocję firm działających w inkubatorze, dostęp do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym. 10 Podstawową niejasność może budzić tu sformułowanie przede wszystkim. Czy chodzi tu o warunek łącznego czy rozłącznego występowania tych elementów? Jak się okazało w trakcie badań, kwestia ta ma kluczowe znaczenie. Można sobie bowiem wyobrazić świadczenie wszystkich opisanych w definicji usług bez dzierżawienia beneficjentowi powierzchni biurowej/produkcyjnej/usługowej szczególnie np. w branży informatycznej. W efekcie powstaje instytucja typu inkubator wirtualny. Z kolei inkubator ten jest niezwykle trudno odróżnić od innych instytucji świadczących usługi związane z rozwojem firm innowacyjnych. Dlatego też, dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto zasadę, że: za inkubator uznaje się podmiot, który oferuje choćby najmniejsze powierzchnie do wynajęcia swoim beneficjentom, bez względu na to, jaki odsetek beneficjentów z tego elementu oferty korzysta. 9 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (art. 2 pkt. 15), Dz. U. Nr 41, poz. 363, nr 141 poz z 2002 r. oraz nr 159, poz z 2003 r. Poza tą definicją normatywną, w SIWZ zaprezentowano także opis parku technologicznego, sformułowany na podstawie materiałów opublikowanych przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Opis ten dobrze uzupełnia definicję normatywną, uwypuklając brak jednolitych ram dla modelowego parku technologicznego: Należy podkreślić, że nie ma jednego uznanego modelu ani szablonu organizacyjnego. Każde przedsięwzięcie musi bazować na lokalnych i regionalnych zasobach dążąc do ich najefektywniejszego wykorzystania, SIWZ, str SIWZ, Załącznik A Zakres zadania, str. 2; PARP

15 Czy technologiczne to właściwe i precyzyjne określenie? Zwraca uwagę fakt, iż stosowanie do badanej grupy nazwy inkubatory i parki technologiczne jest dość nieprecyzyjne. Sugeruje ono najprościej mówiąc że innowacyjność firm dotyczyć ma wyłącznie sfery technologicznej. W rzeczywistości, działające w Polsce tego typu instytucje wspierają także podmioty, których innowacyjność dotyczy np. sfer zarządzania, organizacji, systemów dystrybucji, projektowania, nowatorskiego organizowania produkcji. Kolejnym elementem prac było sporządzenie oferty parków i inkubatorów oraz sformułowanie założeń dla działań promocyjnych zamierzonych w późniejszym okresie. Tutaj obszar problemów okazał się zdecydowanie mniejszy, co przede wszystkim wynikało z opisanych powyżej rozstrzygnięć. Do sporządzenia ofert poszczególnych parków i inkubatorów posłużyła ankieta kwestionariusz wywiadu. 11 Chociaż nie było to wymogiem określonym w SIWZ, autorzy podjęli decyzję odwiedzenia wszystkich podmiotów zakwalifikowanych do badania podstawowego oraz przeprowadzenia w trakcie tych wizyt wywiadów kwestionariuszowych z ich przedstawicielami. Procedura identyfikacji i sporządzania ofert była każdorazowo realizowana w oparciu o następujący scenariusz: a) Nawiązywano kontakt telefoniczny z przedstawicielami parku lub inkubatora i umawiano spotkanie, b) Przesyłano drogą elektroniczną na wskazany w rozmowie telefonicznej list przewodni oraz kwestionariusz, aby przedstawiciele parku/inkubatora mogli się właściwie przygotować, c) W trakcie wizyty przeprowadzano rozmowę, sporządzając równolegle ankietękwestionariusz i uzupełniając ją o dokumentację fotograficzną wybranych obiektów i infrastruktury parku/inkubatora, d) Przygotowywano (dopracowano) wstępną wersję ankiety-kwestionariusza w wersji elektronicznej i przesyłano ją do akceptacji/korekty przedstawicielom badanego parku/inkubatora, e) Otrzymywano zaakceptowaną/skorygowaną ankietę-kwestionariusz, ewentualnie dodatkowo telefonicznie wyjaśniano zidentyfikowane przekłamania, niejasności itd. Oddzielną kwestię stanowiło przygotowanie założeń do planowanych działań promocyjnych. W wyniku przeprowadzonego badania ofert parków/inkubatorów skonstatowaliśmy, że występuje w tej grupie zasadnicze zróżnicowanie. Z tego też względu, bardzo trudno byłoby opracować jednolitą koncepcję promocji dla całej badanej grupy. Wyjątek może stanowić promocja ogólna, skoncentrowana na idei parkowej i raczej skierowana do decydentów niż do potencjalnych beneficjentów. Dlatego, koncepcję promocji zbudowano dwutorowo. Z jednej strony stworzono operacyjny plan promocji ogólnej w roku 2006, mającej na celu prezentację parków i inkubatorów technologicznych, jako skutecznego narzędzia wsparcia przedsiębiorczości (innowacyjnej) w Polsce, z drugiej zaś długookresową koncepcję promocji ofert parkowych. Koncepcja ta wymagała jednak pogrupowania ofert parków w pewne kategorie, posiadające elementy wspólne, pozwalające na zastosowanie jednolitych narzędzi promocyjnych w ramach danej kategorii. Inaczej bowiem promuje się parki posiadające wiele obiektów i oferujące powierzchnie po preferencyjnych cenach, a inaczej inkubatory posiadające znikome 11 Kwestionariusz ten przedstawiamy w załączniku 5. 15

16 powierzchnie dzierżawne, ale za to oferujące bardzo rozbudowane usługi w zakresie transferu i komercjalizacji technologii. Dla każdej z kategorii ofert parkowych i inkubatorowych przedstawiono scenariusz wdrażania narzędzi promocyjnych. Jak już zaznaczyliśmy, dane od wszystkich parków i inkubatorów zebrano w oparciu o zunifikowany kwestionariusz. Został on tak skonstruowany, aby pozwalał na opisanie różnorodnych aktywności badanych podmiotów. W efekcie, w zdecydowanej większości przypadków, konkretnego podmiotu dotyczą tylko wybrane części kwestionariusza jest to efekt opisanej różnorodności badanej populacji. Ostatecznie, wszystkie dane zostały przygotowane w formie plików Excel a, umożliwiających inkorporację do przygotowywanej przez Zamawiającego bazy danych. W celu ułatwienia wprowadzania danych do bazy, kwestionariusze przekazywano Zamawiającemu w miarę ich opracowywania. W zakresie opisywanego badania, kluczowe znaczenie miało przeprowadzenie analizy stanu polskich parków i inkubatorów technologicznych w oparciu o zebrane dane. Autorzy przyjęli następującą metodologię wykonania tej analizy: a) W odniesieniu do oferty usługowej, szkoleniowej i badawczej rozpatrywano jedynie te elementy, w zakresie których badany podmiot ma doświadczenie lub, które są w pełni przygotowane do wprowadzenia na rynek znany jest zakres, osoby świadczące usługi wsparcia, współpracujące jednostki naukowe itd.; b) W odniesieniu do oferty powierzchni dzierżawnych / terenów inwestycyjnych skoncentrowano się nie tylko na ofercie obecnie posiadanej, ale także na ofercie, która będzie dostępna w perspektywie około 2 lat. W analizie uwzględniono jednak tylko te plany, których kształt już teraz jest ściśle określony oraz które posiadają realne źródło finansowania; c) Współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi rozpatrywano jedynie w kontekście konkretnych usług i podejmowanych wspólnie działań, nie zaś w odniesieniu do formalnych umów o współpracy, gdyż te często okazują się nie aktywne, d) Zasadniczą część analizy skoncentrowano na procesie i ostatecznej kategoryzacji działających parków/inkubatorów. Stworzono macierz analityczną, która na jednej osi prezentuje fazę rozwoju danej inicjatywy, na drugiej zaś charakter oferowanych usług, wyrażony jako sfera oddziaływania parku/inkubatora na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych, e) Powstały na podstawie analizy obraz polskich parków i inkubatorów porównano z tendencjami ogólnoeuropejskimi i światowymi. Opisane elementy znalazły swoje odzwierciedlenie w niniejszym raporcie i stanowią efekt całości prac podjętych i zrealizowanych w ramach niniejszego badania Etapy procesu badawczego Poszczególne etapy procesu badawczego zostały wstępnie zaproponowane przez Zamawiającego już w treści SIWZ. Akceptując propozycje zawarte w SIWZ, autorzy zdecydowali się jednak na pewne poszerzenie (rozbudowanie), wskazanego scenariusza przebiegu badania. Dodatkowo, niektóre etapy podzielono na dwa, dodając pewne elementy badawcze, uznane za wskazane z punktu widzenia celu opracowania i charakteru grupy badawczej. Poniżej przedstawiamy przebieg przeprowadzonego badania. Etap I Określenie grupy docelowej Z uwagi na problemy opisane w punkcie poprzednim oraz przyjęte założenie, że wybrane parki/inkubatory będą odwiedzane przez autorów badań, zdecydowano się 16

17 na odpowiednie rozbudowanie etapu selekcji podmiotów, tak aby w miarę precyzyjnie zidentyfikować podmioty działające. Cały proces selekcji grupy badawczej został opisany w oddzielnym punkcie niniejszego raportu (pkt 2.3.). Etap II Badanie pilotażowe Głównym celem badania pilotażowego było zweryfikowanie zakresu możliwych do zebrania danych. Realizację zadania rozpoczęto od przygotowania wstępnej wersji kwestionariusza wywiadu. Wersję tę skonsultowano z Zamawiającym. Następnie, przeprowadzono 5 pilotażowych wizyt w parkach i inkubatorach. Autorzy starali się dobrać do tego badania podmioty charakteryzujące się możliwie różną ofertą, kładące naciski na stosowanie różnego rodzaju narzędzi wspierania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Przeprowadzone badania pilotażowe potwierdziły użyteczność przygotowanego na wstępie narzędzia badawczego wprowadzono jedynie nieliczne korekty (upraszczając tylko kilka jego elementów, z uwagi na zidentyfikowaną niemożność lub poważną trudność otrzymania danych, w takim stopniu szczegółowości, jak to pierwotnie zakładano). Końcową (po uwzględnieniu uwag zebranych w fazie pilotażowej testowania ankiety) wersją kwestionariusza przedstawiono Zamawiającemu i uzyskano jego akceptację do dalszego zastosowania. Etap III - Gromadzenie danych Zgodnie z przyjętą metodologią oraz wymogami dotyczącymi zakresu pozyskiwanych informacji, zostało przeprowadzone zasadnicze badanie ankietowe. Wszystkie wybrane do zasadniczej grupy badawczej podmioty zostały odwiedzone przez autorów niniejszego badania. Zgodnie z przyjętą schematem postępowania, kwestionariusze zaakceptowane/skorygowane przez rozmówców były stopniowo, w postaci elektronicznej, przekazywane Zamawiającemu w celu przygotowania do umieszczenia ich w bazie danych. Etap IV Analiza danych i prezentacja wyników Zebrane kwestionariusze pozwoliły, zarówno na precyzyjne określenie oferty poszczególnych parków/inkubatorów a więc także sposobu ich oddziaływania na rozwój firm innowacyjnych, jak i etapu rozwoju tej oferty. W zakresie etapu rozwoju parków/inkubatorów, badane podmioty podzielono na cztery grupy, poczynając od inicjatyw, które posiadają realne perspektywy funkcjonowania w najbliższych latach, poprzez parki/inkubatory budujące właśnie infrastrukturę, aż po instytucje działające i oferujące powierzchnie firmom (z podziałem na te, których oferta jest skierowana jedynie do firm innowacyjnych oraz te, które dopuszczają także innego rodzaju lokatorów). Wyniki tego badania zostały zaprezentowane w trzech formach. Formą podstawową najbardziej szczegółową są ankiety. Do celów analitycznych przygotowano też jednostronicowe karty opisujące każdy z objętych ankietowaniem parków/inkubatorów. Wreszcie, zbudowano macierz obrazującą sposób oddziaływania oferty danego parku/inkubatora oraz równolegle prezentującą etap jego rozwoju. Etap V Opracowanie oferty Ten etap, w związku z zebraniem bogatego zbioru dokładnych danych w fazie ankietowania, ograniczał się do dokonania odpowiedniego grupowania ofert z uwzględnieniem formy wsparcia oraz selekcji elementów kluczowych dla oferty 17

18 każdego z parków/inkubatorów, a także definiowania najważniejszych grup docelowych odbiorców. Etap VI Opracowanie założeń do kampanii promocyjnych Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, zostały opracowane założenia kampanii promocyjnych: Ogólna prezentacja idei parkowej oraz Promocja parków i inkubatorów wraz z ich ofertą. Ta część koncepcji promocji została podzielona na moduły w zależności od formy oddziaływania parków na rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych. Etap VII - Prezentacja końcowa Wyrazem realizacji tego etapu badania jest niniejszy raport. W trakcie realizacji prac, wstępne wyniki badań zostały zaprezentowane i przedyskutowane podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Selekcja grupy badawczej Kluczowe znaczenie dla jakości opracowania miało właściwe zdefiniowanie grupy podmiotów objętych analizą. W pierwszej kolejności stworzono tzw. długą listę podmiotów badania. Zawierała ona dane podmiotów, które mogły (jak wstępnie zakładano) spełniać warunki działającego parku lub inkubatora technologicznego. Lista ta została skonstruowana w oparciu o cztery podstawowe źródła danych: Publikacje i raporty na temat parków i inkubatorów technologicznych dostępne na rynku ze szczególnym uwzględnieniem pozycji przygotowanych przez SOOIPP; Listy podmiotów, którym przyznano dotację (inwestycyjną lub doradczą) w ramach Działania 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na podstawie danych publikowanych przez Instytucję Zarządzająca ARP S.A.; Wywiady telefoniczne z naczelnikami (lub sporadycznie pracownikami) wydziałów/departamentów urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za rozwój regionalny i opracowanie regionalnych strategii innowacji wywiady przeprowadzono z przedstawicielami wszystkich 16 województw; Dane teleadresowe uzyskane w wyniku zastosowania wyszukiwania internetowego, przy zastosowaniu haseł: park technologiczny, park naukowy, park naukowotechnologiczny, park technologiczno-przemysłowy, inkubator technologiczny, inkubator naukowo-technologiczny. W efekcie otrzymano listę 54 podmiotów, które poddane zostały procesowi dalszej selekcji. Długą listę zamknięto w dniu r. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby lista ta zawierała wszystkie istotne z punktu widzenia efektów niniejszego opracowania podmioty. 12 Prezentacja robocza aktualnych (na koniec listopada br.) wyników badań miała miejsce w Poznaniu w dniu r. podczas posiedzenia Zarządu SOOIPP (z udziałem przedstawiciela Zamawiającego). Natomiast, pełna wersja raportu z zakończonych badań zostanie przedstawiona na konferencji Nowe technologie jako szansa rozwoju gospodarczego w Polsce rola instytucji wspierania biznesu w powstawaniu przedsiębiorstw innowacyjnych doświadczenia i wnioski dla kolejnego okresu programowania, Bełchatów r. 18

19 Jednak przy obecnej dynamice rozwoju tego sektora nie można wykluczyć, iż pojedyncze inicjatywy zostały pominięte. Istnieje wszakże tylko minimalne ryzyko, że pominięto jakiekolwiek inicjatywy na tyle zaawansowane, aby ich nieuwzględnienie w badaniu wypaczało aktualny obraz oferty parków i inkubatorów technologicznych. Długą listę podmiotów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Ponieważ inicjatywy znajdujące się na długiej liście cechował różny stan zaawansowania, przeprowadzono wstępną ankietyzację faksową (oraz ową). Ankietą wstępną objęto 46 podmiotów. Z badania wstępnego wyłączono 8 parków/inkubatorów, które są powszechnie znane i wskazywane tradycyjnie w publikacjach, jako działające. Do tych instytucji autorzy zdecydowali się zgłosić od razu z badaniem właściwym. W wyniku przeprowadzonego badania otrzymano trzy, następujące grupy ankiet wstępnych na ich podstawie dokonano selekcji podmiotów. Grupa I licząca 25 podmiotów stanowiły ją ankiety wskazujące jednoznacznie, iż badana instytucja nie spełnia wymogów stawianych dla działającego parku lub inkubatora technologicznego. Instytucje uwzględnione w tej grupie przeważnie nie posiadały powierzchni do dzierżawienia lub/i nie posiadały obecnie ani jednej firmy dzierżawiącej. W tej grupie znalazły się także inkubatory akademickie, których rolą jest aktywizacja studentów i absolwentów brak jest tu jednak wyraźnej orientacji proinnowacyjnej. Listę podmiotów zaliczonych do tej grupy prezentuje załącznik 2 do niniejszego raportu. Grupa II licząca 9 podmiotów stanowiły ją ankiety wskazujące, że jakkolwiek inicjatywa nie przybrała jeszcze formy, w przypadku której można by mówić o konkretnej ofercie dla potencjalnych lokatorów, to z uwagi na prowadzony proces inwestycyjny, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych miesięcy zostaną spełnione warunki stawiane przed grupą działających parków/inkubatorów technologicznych. Inicjatywy te, jakkolwiek nie objęte właściwym badaniem ankietowym, zostały pokrótce scharakteryzowane w rozdziale 3.4. Listę podmiotów zaliczonych do tej grupy prezentuje załącznik 3. Grupa III licząca łącznie 20 podmiotów stanowiły ją instytucje zakwalifikowane do głównego badania kwestionariuszowego na podstawie ankiet wstępnych (12 instytucji) lub zakwalifikowanych do badania głównego z pominięciem ankiety wstępnej (8 powszechnie znanych instytucji). Wszystkie z instytucji w tej grupie zostały odwiedzone przez autorów badań. Dla każdej z nich powstała ankieta badania podstawowego. Listę teleadresową podmiotów zakwalifikowanych do badania prezentuje załącznik 4. W wyniku analizy danych uzyskanych w trakcie wywiadów, autorzy uznali, iż 3 spośród odwiedzonych instytucji, wbrew wcześniejszym założeniom, nie spełniają warunków bycia działającym parkiem/inkubatorem technologicznym. W efekcie grupa instytucji tego typu została zawężona do 17 podmiotów. Poniżej przedstawiamy graficzną prezentację przebiegu procesu selekcji podmiotów do badania właściwego. 19

20 Rys. 1. Proces selekcji podmiotów do badania. Wstępne zdefiniowanie grupy 54 podmiotów, w założeniu spełniających warunki określone dla badania Grupa 46 podmiotów objętych ankietą wstępną Odrzucone 25 podmiotów, które nie spełniały warunków określonych dla badania Zob. pkt podmiotów, które jakkolwiek nie zostały objęte badaniem właściwym, to jednak informacje o nich posłużyły do dalszej analizy 8 podmiotów zakwalifikowanych do badania właściwego z pominięciem ankiety wstępnej 12 podmiotów zakwalifikowanych do badania właściwego w wyniku analizy ankiety wstępnej Grupa 20 podmiotów objętych pełnym badaniem kwestionariuszowym i odwiedzonych przez autorów Odrzucone Grupa 3 podmiotów, które jak wynika z ankiety nie spełniały warunków określonych dla badania Grupa 17 podmiotów, których oferty przedstawiono w załączniku do raportu Podmioty uw zględnione w badaniu w łaściw ym z pominieciem badania ankietą w stępną. Podmioty uw zględnione w badaniu w łaściw ym w rezultacie w yniku analizy ankiety w stępnej. Podmioty nie objęte badaniem w łaściw ym, jednak uw zględnione częściow o w dalszej analizie. Podmioty odrzucone w rezultacie w yniku analizy ankiety w stępnej. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych

Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych WROCŁAWSKI PARK TECHNOLOGICZNY Partnerzy regionalni Wrocławskiego Parku Technologicznego w realizacji celów statutowych Marek Winkowski Wiceprezes WPT S.A. Anna Madera - Kierownik DAIP Gdańsk, 09.03.2009

Bardziej szczegółowo

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej

Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Projekt Europejski Wymiar Łodzi Wsparcie przedsiębiorców z Łodzi środkami Unii Europejskiej Towarzystwo Inicjatyw Europejskich ul. Próchnika 1 lok. 303 90-408 Maj 2013 Operator Programu Wolontariatu Długoterminowego

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF

WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU SPIN-OFF ZARZĄDZANIE SIECIĄ WSPÓŁPRACY MŚP Łukasz Pytliński CEM Instytut Badań Rynku i Opinii Publicznej Wrzesień 2010 1 WSPARCIE FIRM TYPU START-UP I FIRM TYPU

Bardziej szczegółowo

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej

Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Wsparcie przedsiębiorców w latach 2014-2020 możliwości pozyskania dofinansowania w nowej perspektywie unijnej Iwona Wendel Podsekretarz Stanu Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 22 maja 2014

Bardziej szczegółowo

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014

Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 Anna Ober Aleksandra Szcześniak 09.05.2014 http://www.funduszeeuropejskie.gov.pl/2014_2020/strony/ glowna.aspx 2 I Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja naukowoprzemysłowe

Bardziej szczegółowo

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP

FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP FUNDUSZE UE DLA PRZEDSIĘBIORCÓW PROGRAM OPERACYJNY INNOWACYJNA GOSPODARKA Działania realizowane przez PARP Iwona Szendel Dyrektor Zespołu Instrumentów Inwestycyjnych Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny

Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Wsparcie dla przedsiębiorców w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 16 maja

Bardziej szczegółowo

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020

Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Instrumenty II i III osi priorytetowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Założeniem POIR jest wsparcie realizacji całego procesu powstawania

Bardziej szczegółowo

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r.

I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020. Szczecinek, 24 września 2015r. I oś priorytetowa Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Zachodniopomorskiego 2014-2020 Szczecinek, 24 września 2015r. GOSPODARKA- INNOWACJE- NOWOCZESNE TECHNOLOGIE Celem głównym OP 1 jest podniesienie

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Strona główna Działania PROJEKTY ZAKOŃCZONE Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania

Bardziej szczegółowo

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka

Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne. Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Narodowe Strategiczne Ramy Odniesienia i wynikające z nich Programy Operacyjne ze szczególnym uwzględnieniem Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka Warszawa, 28 stycznia 2007 1 Narodowe Strategiczne

Bardziej szczegółowo

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk

System monitorowania realizacji strategii rozwoju. Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Andrzej Sobczyk System monitorowania realizacji strategii rozwoju Proces systematycznego zbierania, analizowania publikowania wiarygodnych informacji,

Bardziej szczegółowo

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA

CEL GŁÓWNY BADANIA CELE SZCZEGÓŁOWE BADANIA Załącznik nr 1 do SIWZ SZCZEGÓŁOWY OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Analiza efektywności inicjatywy JEREMIE na terenie województwa wielkopolskiego wraz z oceną jej oddziaływania na sytuację gospodarczą regionu,

Bardziej szczegółowo

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego

Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Urząd d Marszałkowski Województwa Świętokrzyskiego Instrumenty wsparcia przedsiębiorstw w ramach Regionalnego Programu Operacyjnego Województwa Świętokrzyskiego na lata 2007 - Ostrowiec Świętokrzyski,

Bardziej szczegółowo

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013

Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Małopolski Regionalny Program Operacyjny na lata 2007 2013 Regionalny program operacyjny jest narzędziem słuŝącym realizacji strategii rozwoju regionu przy wykorzystaniu środków Unii Europejskiej w latach

Bardziej szczegółowo

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A.

W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu. Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. W jaki sposób park technologiczny może wspomóc transfer wiedzy na Mazowszu Michał Dzierżawski Płocki Park Przemysłowo-Technologiczny S.A. Rys historyczny: Koncepcja Parku Przemysłowo- Technologicznego

Bardziej szczegółowo

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020.

Rozwój konkurencyjności polskiej gospodarki poprzez cyfryzację Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020. Raport Społeczeństwo informacyjne w liczbach 2012 http://www.mac.gov.pl/raporty-i-dane/ 2 3% populacji firm w Polsce 1540 firm dużych Potencjał sektora

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój 2014-2020 Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo infrastruktury i Rozwoju Warszawa, 18 grudnia 2014 r. Negocjacje POIR z KE 8-10 lipca br. (Warszawa)

Bardziej szczegółowo

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy

Klaster. Powiązanie kooperacyjne (PK) Inicjatywa klastrowa (IK) DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy DEFINICJE ROBOCZE najistotniejsze elementy Klaster skupisko podmiotów występujących na danym terenie, ogół podmiotów w danej branży/sektorze gospodarki itd. Powiązanie kooperacyjne (PK) podstawowy, niesformalizowany

Bardziej szczegółowo

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki

na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki budować sieci współpracy na rzecz transferu wiedzy i innowacji do gospodarki Miasto Poznań przyjazne dla przedsiębiorców Władze Miasta Poznania podejmują szereg działań promujących i wspierających rozwój

Bardziej szczegółowo

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji

Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Fundusze Europejskie na rzecz rozwoju przedsiębiorczości i innowacji Webinarium nr 4-8 grudnia 2016 Projekt Fundusze Europejskie na jedynce prasy lokalnej i regionalnej jest realizowany w ramach konkursu

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka

Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka Cel główny: Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Cele szczegółowe: zwiększenie innowacyjności przedsiębiorstw, wzrost konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA WARMIŃSKO-MAZURSKIEGO OŚ PRIORYTETOWA 1.Inteligentna gospodarka Warmii i Mazur PODDZIAŁANIE 1.2.1. Działalność B+R przedsiębiorstw Rodzaje projektów: Czynniki sukcesu: Poziom wsparcia: Terminy naboru: Alokacja środków: programie

Bardziej szczegółowo

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY

KLASTER DESIGNU, INNOWACJI I MODY KLASTER Jolanta Maria Kozak Prezes TML Prezes Klastra Designu Innowacji i Mody INICJATORZY KLASTRA: INICJATORZY KLASTRA INSTYTUCJA OKOŁOBIZNESOWA, W ramach tworzonego klastra odpowiada za pozyskiwanie

Bardziej szczegółowo

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska.

Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska. Żabia Wola, 19 maja 2016 r. Beata Ostrowska Fundacja Małych i Średnich Przedsiębiorstw została powołana przez Mazowiecką Izbę Rzemiosła i Przedsiębiorczości w 1992 roku. MISJA FUNDACJI MSP: Propagowanie

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT

STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA PROJEKT STRATEGIA ROZWOJU SPOŁECZNO - GOSPODARCZEGO GMINY KWIDZYN NA LATA 2014-2020 PROJEKT Opracowano: dr inż. Marcin Duda Kwidzyn 2014 Spis treści Wprowadzenie... 4 Metodologia prac... 5 Harmonogram prac...

Bardziej szczegółowo

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim

Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Stan i kierunki rozwoju instytucji proinnowacyjnych w województwie dolnośląskim Seminarium konsultacyjne III Wrocław, 10 grudnia 2010 r. Plan prezentacji I. Cele i zakres badania II. Metodologia i przebieg

Bardziej szczegółowo

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości

Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości Dlaczego warto działać w klastrze? Klastry a rozwój lokalnej przedsiębiorczości DEFINICJE KLASTRA: Klastry to geograficzne skupiska wzajemnie powiązanych firm, wyspecjalizowanych dostawców, jednostek świadczących

Bardziej szczegółowo

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw

Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Innowacyjność i działania badawczo- -rozwojowe wśród małopolskich przedsiębiorstw Działalność wynalazcza w Małopolsce Streszczenie Małopolskie Obserwatorium Rozwoju Regionalnego Departament Polityki Regionalnej

Bardziej szczegółowo

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości

Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Regionalny Program Operacyjny Województwa Mazowieckiego na lata 2014 2020 Wsparcie innowacyjności i przedsiębiorczości Małgorzata Rudnicka Wydział Innowacyjności Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy

Bardziej szczegółowo

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG

dla badań i rozwoju: Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG Osie Priorytetowe PO IG dla badań i rozwoju: Oś Priorytetowa 1. - Badania i rozwój nowoczesnych technologii Oś Priorytetowa 2. Infrastruktura sfery B+R Oś Priorytetowa 3. Kapitał

Bardziej szczegółowo

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm.

PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowaniem innowacyjnych projektów dla firm. W poprzednim wydaniu biuletynu BDO informowaliśmy, że od 12 maja br. PARP przyjmuje wnioski związane z dofinansowanie

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020. 23 stycznia 2014 r. Wsparcie dla MŚP w ramach Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 23 stycznia 2014 r. Założenia PO IR Najważniejsze założenia Programu: realizacja projektów B+R w konsorcjach biznesu i nauki,

Bardziej szczegółowo

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka

Programowanie perspektywy finansowej w Wielkopolsce. Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 1 Programowanie perspektywy finansowej 2014-2020 w Wielkopolsce Oś Priorytetowa I- Innowacyjna i konkurencyjna gospodarka 2 Alokacja środków na WRPO 2014+ WRPO 2014+ 2 450,2 mln euro (EFRR 1 760,9 mln

Bardziej szczegółowo

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski

Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Współpraca pracowników naukowych z parkami technologicznymi na przykładzie Finlandii - propozycja implementacji rozwiązań dla Polski Dr inż. MBA Janusz Marszalec Centrum Edisona, Warszawa 8 kwietnia 2014

Bardziej szczegółowo

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR:

Czym jest SIR? Cele szczegółowe SIR: Czym jest SIR? Sieć na rzecz innowacji w rolnictwie i na obszarach wiejskich funkcjonuje w ramach Krajowej Sieci Obszarów Wiejskich (podsieć KSOW) i ma charakter otwarty. Uczestnikami Sieci mogą być wszystkie

Bardziej szczegółowo

Dotacje dla wiedzy i technologii

Dotacje dla wiedzy i technologii Dotacje dla wiedzy i technologii Ewelina Hutmańska, Wiceprezes Zarządu Capital-ECI sp. z o.o. Polskie firmy wciąż są wtórnymi innowatorami Ponad 34,5 mld zł wydały na innowacje firmy, zatrudniające powyżej

Bardziej szczegółowo

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020

Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Inteligentne Mazowsze w ramach RPO WM 2014 2020 Wydział Innowacyjności i Rozwoju Departament Rozwoju Regionalnego i Funduszy Europejskich Urząd Marszałkowski Województwa Mazowieckiego w Warszawie 1 Siedlce,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36

Stowarzyszenie Klastering Polski 40-010 Katowice ul. Warszawska 36 Stowarzyszenie Klastering Polski platformą współpracy międzyklastrowej Ekoinnowacje w nowej perspektywie finansowej kraju i Europie: Środowisko i energia z czego finansować projekty i z kim współpracować?

Bardziej szczegółowo

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju

Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Narodowe Centrum Badań i Rozwoju Program Badań Stosowanych Projekty Badawcze Rozwojowe Projekty Celowe Inicjatywa Technologiczna Innotech Program Badań Stosowanych PBS Program Badań Stosowanych Narodowego

Bardziej szczegółowo

Nauka- Biznes- Administracja

Nauka- Biznes- Administracja Nauka- Biznes- Administracja Program Operacyjny Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa Rozwój polskiej gospodarki w oparciu o innowacyjne przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska. Wrocław, 29 czerwca 2006r.

Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska. Wrocław, 29 czerwca 2006r. Instytut Organizacji i Zarządzania Aktywność innowacyjna organizacji dolnośląskich - metodyka badań Agnieszka Bieńkowska Agnieszka Bojnowska Innowacyjność a przewaga konkurencyjna INNOWACYJNOŚĆ KONKURENCYJNOŚĆ

Bardziej szczegółowo

Sieciowy model instytucji wspierających innowacje. Wrocław, 29 czerwca 2006r.

Sieciowy model instytucji wspierających innowacje. Wrocław, 29 czerwca 2006r. Sieciowy model instytucji wspierających innowacje dr hab. Jacek Sroka dr Leszek Kwieciński Uniwersytet Wrocławski RIS jako nowe narzędzie KE Od początku lat 90. w wielu krajach UE wyraźnego znaczenia nabrały

Bardziej szczegółowo

Aktywne formy kreowania współpracy

Aktywne formy kreowania współpracy Projekt nr... Kształtowanie sieci współpracy na rzecz bezpieczeństwa energetycznego Dolnego Śląska ze szczególnym uwzględnieniem aspektów ekonomiczno społecznych Aktywne formy kreowania współpracy Dr inż.

Bardziej szczegółowo

Obszary inteligentnych specjalizacji

Obszary inteligentnych specjalizacji Obszary inteligentnych specjalizacji Województwa Lubuskiego Wprowadzenie Inteligentna specjalizacja jest narzędziem programowania polityki innowacyjności, którego celem jest realizacja Strategii na rzecz

Bardziej szczegółowo

Bydgoski Klaster Przemysłowy

Bydgoski Klaster Przemysłowy Bydgoski Klaster Przemysłowy Hanna Wygocka Kujawsko-Pomorski Związek Pracodawców i Przedsiębiorców Łódź, dnia 20 listopada 2009 r. Plan prezentacji Podmioty realizujące projekt Przesłanki realizacji projektu

Bardziej szczegółowo

Krajowa Sieć Innowacji KSU

Krajowa Sieć Innowacji KSU 2009 Krajowa Sieć Innowacji KSU Warszawa 15 czerwca 2009 r. Mariola Misztak-Kowalska Dyrektor Zespół Instytucjonalnego Systemu Wsparcia Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości System tworzony przez sieci

Bardziej szczegółowo

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM

Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM Środki na projekty B+R i transfer technologii w RPO WM 2014-2020 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. 1 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych MIR:

Bardziej szczegółowo

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie

Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm. Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Systemy zarządzania wiedzą w strategiach firm Prof. dr hab. Irena Hejduk Szkoła Głowna Handlowa w Warszawie Wprowadzenie istota zarządzania wiedzą Wiedza i informacja, ich jakość i aktualność stają się

Bardziej szczegółowo

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub

Strona internetowa projektu: www.ipr.fnm.pl. Osoba odpowiedzialna: k.kubisty@fnm.pl lub Narzędzia informatyczne służące do efektywnego zarządzania Centrum Kompetencji Seed i Start-up, procesami decyzyjnymi w nim zachodzącymi oraz budowania bazy pomysłodawców, technologii i ekspertów zewnętrznych

Bardziej szczegółowo

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010

2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności innowacyjnej mikroprzedsiębiorstw. Dr Barbara Grzybowska. Warszawa, maj 2010 2010 Kierunki i instrumenty wsparcia działalności j mikroprzedsiębiorstw Dr Barbara Grzybowska Warszawa, maj 2010 PLAN WYSTĄPIENIA 1. Współpraca mikroprzedsiębiorstw z innymi podmiotami w zakresie realizacji

Bardziej szczegółowo

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług

Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług 2009 Fundusze unijne dla przedsiębiorców wdrażane przez PARP, ze szczególnym uwzględnieniem dofinansowania na tworzenie i świadczenie e-usług Tomasz Czerwoniak Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości

Bardziej szczegółowo

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu

Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu Jerzy Majchrzak Dyrektor Departamentu Innowacji i Przemysłu AUTOEVENT 2014 2 PRZEMYSŁ MOTORYZACYJNY Jeden z największych producentów samochodów i komponentów motoryzacyjnych w regionie Europy Środkowo-Wschodniej.

Bardziej szczegółowo

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Przebieg usługi w przedsiębiorstwie Projekt Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Usługa szkoleniowo doradcza z zakresu zarządzania kompetencjami w MSP jest realizowana

Bardziej szczegółowo

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji

Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji 2010 Pozycja mikroprzedsiębiorstw w regionalnych systemach innowacji Paweł Czyż Warszawa, maj 2010 WPROWADZENIE Ewolucja teorii wzrostu gospodarczego i podejścia do innowacji Od podejścia neoklasycznego

Bardziej szczegółowo

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki.

Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Istotą innowacji jest wdrożenie nowości do praktyki. Innowacje to szansa dla przedsiębiorców na realizację własnych, ambitnych marzeń i pomysłów. Na skuteczne konkurowanie na rynku. Na budowanie wzrostu

Bardziej szczegółowo

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej

Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Wzmocnienie potencjału analitycznego administracji publicznej przedsięwzięcie podjęte przez Szefa Służby Cywilnej Warszawa, czerwiec 2014 r. Dotychczas podjęte inicjatywy Szefa Służby Cywilnej W latach

Bardziej szczegółowo

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm

Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Projekty proinnowacyjne inicjatywy instytucji otoczenia biznesu wspierające innowacyjność firm Bydgoszcz, 14.05.2014 Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców Pracodawcy Pomorza i Kujaw to regionalny

Bardziej szczegółowo

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014

Prezentacja zakresu usług. Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych. Warszawa, październik 2014 Prezentacja zakresu usług Kompleksowe doradztwo w transferze technologii i komercjalizacji wyników prac badawczych Warszawa, październik 2014 MDDP Nauka i Innowacje zakres działania Kluczowe usługi obejmują:

Bardziej szczegółowo

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu

Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych realizacji projektu Działanie III.4 Rozwój otoczenia biznesu Wykaz wskaźników dla pomiaru efektów rzeczowych ul. Roosevelta 15, 90 056 Łódź, LISTA WSKAŹNIKÓW KLUCZOWYCH W KSI (SIMIK 07-13) L.p. Nazwa wskaźnika produktu Jednostka

Bardziej szczegółowo

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r.

Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Wsparcie sektora MŚP w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego w perspektywie 2014-2020 Warszawa, 23 stycznia 2014 r. Efekty wsparcia przedsiębiorstw w perspektywie 2007-2013 ze wsparcia EFS skorzystało

Bardziej szczegółowo

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego

Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Analiza benchmarkingowa innowacyjności polskich regionów aneks dla województwa pomorskiego Niniejsze opracowanie stanowi uzupełnienie Raportu pt. W czym tkwi sekret liderów innowacji? - analiza benchmarkingowa

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Badanie ewaluacyjne dot. oceny systemu realizacji projektu systemowego pt. Zwiększenie poziomu wiedzy na temat funkcjonowania sektora pozarządowego i dialogu obywatelskiego oraz doskonalenie umiejętności

Bardziej szczegółowo

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013

LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 MOśLIWO LIWOŚCI FINANSOWANIA ROZWOJU INNOWACJI W LATACH 2008-2013 2013 Działalno alność PARP na rzecz wspierania rozwoju i innowacyjności ci polskich przedsiębiorstw Izabela WójtowiczW Dyrektor Zespołu

Bardziej szczegółowo

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły

Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia. Lech Światły Współpraca przedsiębiorców z nauką możliwości i doświadczenia Lech Światły P r o j e k t y z w iązane z I N N O W A C J A M I z r e a l i z o w a n e p r z e z K u j a w s k o - P o m o r s k i Z w iązek

Bardziej szczegółowo

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA

SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA SŁOWNIK POJĘĆ ZWIĄZANYCH Z DEFINICJĄ KLASTRA 1. Klaster / Klastering Strona 1 Rys historyczny Inicjatywy klastrowe powstają w wyniku polityki rozwoju gospodarczego lub też w wyniku wydarzeń, które skłaniają

Bardziej szczegółowo

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości

Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości 2010 Badanie potrzeb dotyczących inicjatyw promujących postawy przedsiębiorcze i wspierających rozwój przedsiębiorczości STRESZCZENIE Zamawiający: Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości ul. Pańska 81/83

Bardziej szczegółowo

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020

CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH. Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 CENTRUM FUNDUSZY EUROPEJSKICH Wsparcie dla przedsiębiorców ze środków UE w latach 2014-2020 Krajowe programy Program Operacyjny Inteligentny Rozwój (POIR) 2014-2020 Celem POIR jest zwiększenie innowacyjności

Bardziej szczegółowo

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.

Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2. Wielkopolski klaster chemiczny jednostek naukowo-badawczych oraz przedsiębiorstw jest projektem realizowanym w ramach Działania 2.6 Regionalne Strategie Innowacyjne i transfer wiedzy Zintegrowanego Programu

Bardziej szczegółowo

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r

MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII. 03 czerwca 2008 r Możliwości finansowania dla MAŁOPOLSKO PODKARPACKIEGO KLASTRA CZYSTEJ ENERGII 03 czerwca 2008 r OLGA WARZECHA CENTRUM TRANSFERU TECHNOLOGII AGH Dział Obsługi Funduszy Strukturalnych tel. 12 617 31 59 warzecha@agh.edu.pl

Bardziej szczegółowo

Jan Kosmol Technopark Gliwice

Jan Kosmol Technopark Gliwice Jan Kosmol Technopark Gliwice Przedsiębiorczość akademicka. Transfer innowacyjnych technologii Technopark Gliwice Spółka z o.o. Udziałowcy: Miasto Gliwice, Politechnika Śląska w Gliwicach, Katowicka SSE,

Bardziej szczegółowo

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe

Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO założenia programowe Wsparcie małej i średniej przedsiębiorczości w ramach WRPO 2014+ - założenia programowe Wielkopolskiego Departament Wdrażania Programu Regionalnego Wsparcie przedsiębiorczości w ramach WRPO 2007-2013 Podział

Bardziej szczegółowo

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014

Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach. Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 Izba Przemysłowo-Handlowa w Tarnowskich Górach Strategia Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach na lata 2007-2014 12 czerwca 2007 Misją Izby Przemysłowo-Handlowej w Tarnowskich Górach jest stworzenie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki

Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego na lata 2011-2020 Justyna Lasak Departament Rozwoju Regionalnego Wydział Gospodarki Regionalna Strategia Innowacji Województwa Dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP

Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Zaproszenie Usługa realizowana w ramach Projektu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości Zarządzanie kompetencjami w MSP Szanowni Państwo, Mam przyjemność zaprosić Państwa firmę do udziału w Usłudze

Bardziej szczegółowo

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury

Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Nauka, Biznes, Innowacje Klaster Interdyscyplinarne Partnerstwo na rzecz Innowacyjnego Rozwoju Transportu i Infrastruktury Anna Dąbrowska Fundacja Centrum Analiz Transportowych i Infrastrukturalnych Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce

Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Znaczenie klastrow dla innowacyjności gospodarki w Polsce Arkadiusz Michał Kowalski 4. OFICYNA WYDAWNICZA SZKOŁA GŁÓWNA HANDLOWA W WARSZAWIE OFONAWTDAWN^ WARSZAWA 2013 SPIS TREŚCI wstęp : 9 1. Przedmiot,

Bardziej szczegółowo

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013

Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Podsumowanie nakładów na działalność B+R i transfer technologii w RPO WM na lata 2007-2013 Mazowiecka Jednostka Wdrażania Programów Unijnych Warszawa, 11 grudnia 2013 br. DIAGNOZA WYZWAŃ, POTRZEB I POTENCJAŁÓW

Bardziej szczegółowo

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego

Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego Strategia Badań i Innowacyjności (RIS3) Od absorpcji do rezultatów jak pobudzić potencjał Województwa Świętokrzyskiego 2014-2020+ Spotkanie animacyjne 12.12.2013 r. Główne założenia: Efektywne środki unijne

Bardziej szczegółowo

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA

FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA FINANSOWANIE INNOWACJI REKOMENDACJE DLA DOLNEGO ŚLĄSKA prof. nzw. dr hab. Beata Filipiak Unia Europejska stoi wobec konieczności wzmocnienia swojej międzynarodowej pozycji konkurencyjnej w obliczu zmieniających

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską z Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Fundusze Europejskie dla rozwoju regionu łódzkiego Łódź, dn. 10.10.2014 r. OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU nr 2/3.3/081 (POWYŻEJ 14 tys. EURO) 1. Zamawiający Firma i adres: PL Europa S.A. NIP: 725-195-02-28 Regon: 100381252 2. Tryb udzielenia zamówienia Zgodnie

Bardziej szczegółowo

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu

Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Regionalna Strategia Innowacji dla Mazowsza raport z realizacji projektu Konferencja Innowacyjność i e-rozwój Województwa Mazowieckiego Warszawa, dnia 26 października 2006 r. Regionalna Strategia Innowacji

Bardziej szczegółowo

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój

Program Operacyjny Inteligentny Rozwój Instrumenty wsparcia przedsiębiorców w Programie Operacyjnym Inteligentny Rozwój, 2014-2020 Program Operacyjny Inteligentny Rozwój I. Wsparcie prowadzenia prac B+R przez przedsiębiorstwa oraz konsorcja

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem

Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Ośrodki innowacji i przedsiębiorczości jako ogniwa łańcucha współpracy nauki z biznesem Opracowanie: Marzena Mażewska Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Ośrodki

Bardziej szczegółowo

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl

Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU. www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU www.asm-poland.com.pl Więcej niż agencja badawcza ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ RYNKU ASM CENTRUM BADAŃ I ANALIZ

Bardziej szczegółowo

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji

Dofinansowanie na rozwój działalności i wdrożenie innowacji RPO Lubuskie 2020 Oś Priorytetowa 1 Gospodarka i innowacje PI 3 c Zwiększone zastosowanie innowacji w przedsiębiorstwach sektora MŚP W ramach PI mikro, małe i średnie przedsiębiorstwa mogą uzyskać wsparcie

Bardziej szczegółowo

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki

Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Działalność Obserwatorium specjalistycznego w obszarze energetyki Gliwice, 22 listopada 2013 Plan prezentacji 1. Kim jesteśmy? 2. Co zrobiliśmy? 3. Co przed nami? 2 Grupa Euro-Centrum Skoncentrowana jest

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy "MERITUM" LUBELSKA GRUPA DORADCZA SPÓŁKA Z OGRANICZONĄ ODPOWIEDZIALNOŚCIĄ 2. Forma prawna prowadzonej działalności Spółka

Bardziej szczegółowo

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO REGIONALNY PROGRAM OPERACYJNY WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO 2014-2020 0,7 mld euro Pomoc Techniczna 2 I Oś Priorytetowa Badania i Innowacje 100 mln euro Cel Szczegółowy: 1. Zwiększone urynkowienie działalności

Bardziej szczegółowo

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A.

dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska Agencja Rozwoju Regionalnego S.A. Projekty Toruńskiej Agencji Rozwoju Regionalnego wspierające kreatywność, innowacyjność i współpracę przedsiębiorstw z wykorzystaniem najnowszych narzędzi IT dr inż. Ewa Rybińska Prezes Zarządu Toruńska

Bardziej szczegółowo

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza

Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza Budowa systemu monitoringu i podstaw ewaluacji wdrażania Regionalnej Strategii Innowacji dla Mazowsza www.ris.mazovia.pl Projekt realizowany przez Samorząd Województwa Mazowieckiego w ramach Programu Operacyjnego

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r.

Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Współpraca nauka przedsiębiorstwa - Business Angels na Dolnym Śląsku 10.05.2010r. Tomasz Niciak Koordynator Regionalny Ponadregionalnej Sieci Aniołów Biznesu Kierownik Dolnośląskiego Ośrodka Transferu

Bardziej szczegółowo

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne:

Metodologia badania. Cele szczegółowe ewaluacji zakładają uzyskanie pogłębionych odpowiedzi na wskazane poniżej pytania ewaluacyjne: Ewaluacja ex post projektu systemowego PARP pt. Utworzenie i dokapitalizowanie Funduszu Pożyczkowego Wspierania Innowacji w ramach Pilotażu w III osi priorytetowej PO IG Metodologia badania Cel i przedmiot

Bardziej szczegółowo

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r.

Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020. Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Podstawy procesu programowania perspektywy finansowej 2014-2020 Konsultacje społeczne Gliwice, 24 maja 2013 r. Uwarunkowania programowe Unia Europejska Strategia Europa 2020 Pakiet legislacyjny dla Polityki

Bardziej szczegółowo

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015

Strategia dla Klastra IT. Styczeń 2015 Strategia dla Klastra IT Styczeń 2015 Sytuacja wyjściowa Leszczyńskie Klaster firm branży Informatycznej został utworzony w 4 kwartale 2014 r. z inicjatywy 12 firm działających w branży IT i posiadających

Bardziej szczegółowo

Treść uwagi lub propozycja zmiany zapisu

Treść uwagi lub propozycja zmiany zapisu Szanowna Pani, Zgodnie z rozmową telefoniczną przesyłamy formularz zgłoszenia naszych uwag do do projektu Rozporządzenia Ministra Infrastruktury i Rozowju w sprawie udzielenia przez PARP pomocy finansowej

Bardziej szczegółowo

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu

WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu WSPARCIE WIELKOPOLSKIEJ PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W RAMACH WRPO 2014+ 1 Urząd Marszałkowski Województwa Wielkopolskiego w Poznaniu Cel główny WRPO 2014+ POPRAWA KONKURENCYJNOŚCI I SPÓJNOŚCI WOJEWÓDZTWA Alokacja

Bardziej szczegółowo

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych

Fiszka oferty usług proinnowacyjnych Fiszka oferty usług proinnowacyjnych I. Akredytowany wykonawca 1. Nazwa wykonawcy Pracodawcy Pomorza i Kujaw Związek Pracodawców 2. Forma prawna prowadzonej działalności Związek pracodawców 3. Status Wnioskodawcy

Bardziej szczegółowo

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020

Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Wsparcie dla przedsiębiorców w nowej perspektywie finansowej 2014-2020 Marcin Łata Departament Konkurencyjności i Innowacyjności Ministerstwo Infrastruktury i Rozwoju Katowice, 15 kwietnia 2015 r. Alokacja

Bardziej szczegółowo

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU

TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU TWORZYMY DROGĘ OD POMYSŁU DO EFEKTYWNEGO BIZNESU BTM Innovations wspiera przedsiębiorców, jednostki naukowe, grupy badawcze i wynalazców w tworzeniu innowacji. PRZYGOTOWUJEMY STRATEGIĘ ZABEZPIECZAMY WŁASNOŚĆ

Bardziej szczegółowo