Spis treści. 1. Wstęp Tło Cele badania Słowo od Autorów Streszczenie i wnioski Informacje wprowadzające 11

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Spis treści. 1. Wstęp 2. 1.1. Tło 2 1.2. Cele badania 5 1.3. Słowo od Autorów 6 1.4. Streszczenie i wnioski 7. 2. Informacje wprowadzające 11"

Transkrypt

1 1

2 Spis treści 1. Wstęp Tło Cele badania Słowo od Autorów Streszczenie i wnioski 7 2. Informacje wprowadzające Metodologia i zakres badania Etapy procesu badawczego Selekcja grupy badawczej Badane instytucje na tle systemu wsparcia dla małych i średnich przedsiębiorstw w Polsce Prezentacja parków i inkubatorów technologicznych (na podstawie badań) z uwzględnieniem ich oferty Kryteria klasyfikacji Oferta parków technologicznych Oferta inkubatorów technologicznych Inicjatywy nie objęte badaniem podstawowym Macierz klasyfikacyjna wynik badania Promocja parków i inkubatorów technologicznych Promocja oferty parków i inkubatorów Istotne elementy oferty Grupy docelowe Promotion mix Techniki promocji ofert poszczególnych parków/inkubatorów technologicznych 4.2. Promocja idei parkowej Analiza stanu sektora parków i inkubatorów technologicznych na podstawie badań Mocne i słabe strony sektora Kluczowe potrzeby w obszarze wspierania inicjatyw parkowych, z uwzględnieniem podstawowych barier rozwojowych 5.3. Założenia modelowej strategii i oferty parku/inkubatora technologicznego Misja parków/inkubatorów technologicznych Uwagi na temat celów strategicznych 61 Załączniki

3 1. Wstęp 1.1. Tło Analiza procesów rozwojowych najsilniejszych gospodarek świata, zachodzących w ciągu ostatnich kilku dziesięcioleci pokazuje, że kluczowym czynnikiem wzrostu gospodarczego staje się wiedza. Stanowi ona zarówno bazę, jak i podstawowy czynnik procesów badawczorozwojowych i innowacyjności. Równolegle, coraz większego znaczenia nabiera zdolność do szybkiego wdrażania w gospodarce wyników badań naukowych i innowacji, czyli proces ich sprawnej i efektywnej komercjalizacji. Jednak należy pamiętać, że przejście z poziomu wiedzy i działalności badawczo-rozwojowej do poziomu komercjalizacji technologii i innowacji w przedsiębiorstwach (szczególnie w sektorze małych i średnich firm) okazuje się powszechnie procesem bardzo skomplikowanym. Praktycznie nigdy i nigdzie transfer ten nie zachodzi automatycznie. 1 Stąd też pojawia się dość oczywista konieczność tworzenia programów i instytucji pośredniczących, a jednocześnie wspomagających ten proces. W rozwiniętych gospodarkach, w dużej mierze zadania tego rodzaju podejmowane są przez rozmaitego szczebla władze gospodarcze, w ramach realizowanych przez nie polityk wspierania. W Europie, wspomaganie procesów transferu technologicznego i innowacyjności stało się także ważnym elementem polityki regionalnej, czego wyrazem jest powszechne projektowanie działań wspierających w ramach tzw. regionalnych strategii innowacji. Zapewnienie gospodarce wysokiego poziomu innowacyjności oraz zdolności do efektywnego transferu nowych rozwiązań technologicznych do sfery przedsiębiorstw wymaga wdrażania różnorodnych działań wspierających, w tym między innymi tych, które służą rozwojowi instytucjonalnej sfery wspierania przedsiębiorczości. Przy czym, co podkreśliliśmy w poprzednim akapicie, w globalnej gospodarce XXI wieku podstawowego znaczenia nabiera posiadanie i odpowiednie wykorzystanie zasobów wiedzy. Z kolei, z punktu widzenia kształtowania polityki gospodarczej kluczowym staje się tworzenie warunków rozwijających zdolność systemu gospodarczego do szybkiego wdrażania i komercjalizacji wyników badań i innowacji. W tym też celu, podejmowane są różne działania wspierające, w tym obejmujące rozwój konkretnych narzędzi ułatwiających nie tylko generowanie, ale przede wszystkim transfer osiągnięć nauki do praktyki gospodarczej. Narzędziami takimi są między innymi parki naukowe oraz parki i inkubatory technologiczne (a także ich struktury mieszane). Idea tworzenia parków naukowych i technologicznych na świecie (czy szerzej wszelkiej infrastruktury wspomagającej transfer technologiczny i innowacyjność do sfery praktyki gospodarczej) nie jest nowa i datuje się już na koniec lat 40-tych XX w. (Stanfordzki Park Badawczy powołany przez Uniwersytet w Stanfordzie, Kalifornia). U jej podstaw leży zawsze dążenie do zapewnienia rozwoju przedsiębiorstw (najczęściej na określonym terenie, przy wykorzystaniu rozwiniętej infrastruktury) w oparciu o nowe technologie i procesy innowacyjne generowane w sferze nauki, badań i rozwoju, w znacznej mierze w oparciu o wymianę informacji i ścisłą współpracę z sektorem przedsiębiorstw). Obecnie, według różnych ocen, szacuje się, że na świecie działa od około 500 do 1000 parków naukowych i technologicznych, z tego około 1 / 3 to parki działające w Europie. 1 Za wiele mówiący i dobry przykład może posłużyć tu sytuacja, z jaką mamy do czynienia w gospodarce polskiej. Co charakterystyczne, już od dłuższego czasu problemy dotyczące komercjalizacji wyników badań naukowych i prac badawczo-rozwojowych są szczegółowo dyskutowane i dość precyzyjnie identyfikowane, jednak generowane w tym względzie wnioski wciąż nie znajdują przełożenia na praktykę (lub też przełożenie to jest bardzo słabe). Można by tu powołać się choćby na wskazania wypracowane w rozmaitych projektach doradczych, zrealizowanych w latach w ramach dwóch edycji Programu Reformy Sektora Nauki i Technologii SCI-TECH I i SCI-TECH II (zob. wyniki projektu doradczego Rozwój Krajowego i Regionalnego Systemu Innowacji w Polsce, SCI-TECH II, grudzień 2000, PL ). 3

4 W sytuacji Polski efektywność procesów generowania nowych technologii i innowacji, a następnie ich komercjalizacji oceniana jest jako bardzo niska i dalece nie odpowiadająca odnotowywanym w tym zakresie potrzebom. W rezultacie mamy do czynienia, z jednej strony, z niewielkim stopniem innowacyjności polskiego sektora przedsiębiorstw (w tym szczególnie sektora małych i średnich firm), z drugiej zaś, z bardzo niskim stopniem wykorzystania potencjału naukowo-badawczego w praktyce gospodarczej. W efekcie, rezultaty ekonomiczne nakładów na prace badawczo-rozwojowe są nieznaczne w konsekwencji, poniekąd już tradycyjnie Polska odnotowuje jedne z najniższych współczynników innowacyjności gospodarki oraz zaawansowania technologicznego pośród porównywalnych gospodarek. 2 Zapewne przyczyną tego stanu rzeczy, pośród wielu innych przesłanek, jest także niedorozwój sfery instytucjonalnej wspomagającej te procesy. Dotychczasowy, także najczęściej oceniany jako ograniczony, rozwój instytucji wspomagających procesy komercjalizacji technologii i innowacyjności (w tym parków naukowych, technologicznych i inkubatorów technologicznych) w Polsce ma oczywiście wiele sobie charakterystycznych przyczyn, przy czym najważniejsze z nich to przede wszystkim trudności w pozyskaniu finansowania, brak oczekiwanego wsparcia ze środków publicznych, słabe zaangażowanie sfery nauki i często także niewielkie zainteresowanie parkami dużych firm. Oczywiście ta niekorzystna sytuacja stopniowo, choć powoli, zmienia się. Dzieje się tak przede wszystkim dzięki pojawieniu się, po naszej akcesji do Unii Europejskiej, wcześniej nieobecnych programów wsparcia skierowanych na rozwój infrastruktury wspierającej procesy komercjalizacji technologii i procesy innowacyjne w przedsiębiorstwach. 3 Obecna skala wsparcia jest jeszcze prawdopodobnie zbyt mała, aby wywołać zauważalne zmiany jakościowe. Ważne jest jednak to, że stopniowo tworzone są podstawy dla ich wystąpienia w przyszłości. Poza dyskusją pozostaje jednak, naszym zdaniem, konieczność kontynuacji wsparcia dla inicjatyw mających na celu rozwój sfery instytucji pośredniczących i wspomagających procesy transferu technologicznego i innowacyjności. Oczywiście, programy wsparcia, aby okazały się efektywne, powinny być projektowane w oparciu o dokładne informacje o aktualnym stanie, potrzebach, planach i perspektywach rozwojowych sfery instytucji transferu technologicznego i innowacji, w tym szczególnie parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych. Poznaniu aktualnego stanu rozwojowego parków i inkubatorów, jako instytucji pośredniczących i wspierających procesy transferu technologicznego i innowacyjności służy m.in. opisywane w niniejszym raporcie badanie. Sądzimy, że warto w tym miejscu dodatkowo wskazać na korzyści płynące z funkcjonowania dyskutowanych tu kategorii instytucji pośredniczących i wspomagających procesy transferu technologicznego i innowacyjności. Wydaje się, że w wystarczający sposób uzasadniają one potrzebę dalszego wspierania tych instytucji w ramach bardziej ogólnego procesu, sprowadzającego się do zapewnienia dalszego rozwoju oraz doskonalenia całej sfery instytucjonalnej wspierania przedsiębiorstw i przedsiębiorczości w Polsce. Można zatem, przede wszystkim, wskazać następujące korzyści: a) Instytucje wspomagające rozwój przedsiębiorstw (szczególnie tzw. mikro i małych przedsiębiorców), realizowany w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i innowacyjne, generowane w sferze badawczo-rozwojowej, szczególnie w odpowiedzi na odpowiednio identyfikowane potrzeby przedsiębiorstw. W tym przypadku 2 Zob. raport Przedsiębiorczość w Polsce, Ministerstwo Gospodarki i Pracy, , str. 51. Cytowane dane European Innovation Scoreboard 2004 Comparative Analysis of Innovation Performance wskazują, że Polska jest krajem o najniższej innowacyjności w Unii Europejskiej. Z kolei, według publikowanego corocznie przez Światowe Forum Ekonomiczne raportu na temat konkurencyjności ponad 100 gospodarek świata, poziom zaawansowania technologicznego w Polsce w roku 2004 był najniższy pośród krajów Europy Środkowo-Wschodniej. Pozycja Polski pogorszyła się w 2004 r. o 11 miejsc. (jw., str. 53). 3 Działanie 1.3. pt. Zapewnienie odpowiedniej infrastruktury dla rozwoju firm (w praktyce obejmujące wspomaganie tworzenia / rozwoju parków przemysłowych, naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych), w ramach Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost konkurencyjności przedsiębiorstw, Polska ). 4

5 podstawową wartością będą rzeczywiste (praktyczne) powiązania parku ze sferą nauki oraz sferą badawczo-rozwojową, a także jego zdolność do inicjowania współpracy pomiędzy tymi instytucjami i przedsiębiorcami. Korzyścią płynącą z funkcjonowania parku będzie, z jednej strony, łatwiejsze docieranie przedsiębiorców do sfery nauki (współpracującego z parkiem lub współtworzącego park ośrodka naukowego), z drugiej zaś, tworzenie sprzyjających warunków do komercjalizacji rozwiązań technologicznych, powstających w ośrodku naukowym. Element ten odzwierciedla jedną z podstawowych ról parku, który występuje tu jako inspirator współpracy sfery przedsiębiorczości ze sferą nauki, badań i rozwoju; b) Parki naukowo-technologiczne zapewniają odpowiednią lokalizację (wraz z niezbędną infrastrukturą) dla umiejscawianych w nich firm jest to tzw. funkcja aglomeracyjna. W rezultacie formuje się specyficzne środowisko działających na tym samym obszarze przedsiębiorstw, co zależnie od profilu parku rodzi możliwości tworzenia związków kooperacyjnych pomiędzy przedsiębiorstwami, a także nawiązywania rzeczywistej współpracy z ośrodkiem naukowym. W rezultacie powstają warunki dla dynamizowania działalności przedsiębiorstw lokatorów parku. W tym przypadku, ważną charakterystyką parku jest wywoływanie współpracy pomiędzy jego lokatorami, która to często może także przybierać wyraz nieformalny np. wzajemnie podpatrywanie stosowanych rozwiązań, ścieżek rozwojowych firm, udanych i rokujących sukces przedsięwzięć; c) Istotnym obszarem oddziaływania jest także promocja przedsiębiorczości i wynikające z niej korzyści dla sfery gospodarczej, rozumiana jako pomoc w pre-inkubowaniu i inkubowaniu mikroprzedsiębiorstw podejmujących działalność w oparciu o nowoczesne rozwiązania technologiczne i innowacyjne, dostarczane przez sferę badawczo-rozwojową. Ten kierunek oddziaływania charakteryzuje przede wszystkim inkubatory technologiczne, mogące stanowić element składowy parku naukowotechnologicznego. Podstawową korzyścią jest tu tworzenie platformy dla wspomagania komercjalizacji rozwiązań technologicznych i innowacyjnych oraz podejmowania działalności gospodarczej lub jej rozwijania przez mikroprzedsiębiorców; d) Z punktu widzenia sfery przedsiębiorstw, dobrze zaprojektowany i sprawnie działający park będzie dostarczycielem nie tylko odpowiedniej infrastruktury dla lokowania w nim działalności gospodarczej, ale także szeregu usług dodatkowych, przede wszystkim zaś dotyczących doradztwa biznesowego, technicznego i technologicznego, pomocy prawnej, pomocy w dziedzinie pozyskiwania finansowania, usług szkoleniowych, czy też dostępu do specjalistycznej infrastruktury i usług badawczo-rozwojowych (np. laboratoria). Podobne znaczenie mieć będą także inkubatory technologiczne, odpowiednio wspomagające cały proces decyzyjny związany z podjęciem działalności gospodarczej, począwszy od fazy inicjalnej przedsięwzięcia (pre-inkubacja), aż po jego fazę wstępną. Szczególnie w tym przypadku znaczenia nabiera dostęp do specjalistycznych usług doradczych i szkoleniowych, usług ułatwiających dostęp do finansowania oraz powierzchni i infrastruktury technicznej. Reasumując, podstawowe korzyści wynikające z funkcjonowania parków i inkubatorów o profilu naukowo-technologicznym sprowadzają się do tworzenia warunków i wspomagania przez nie rozwoju sfery przedsiębiorstw w oparciu o innowacje i generowane na potrzeby przedsiębiorców nowoczesne rozwiązania technologiczne. W tym znaczeniu parki i inkubatory wspomagać będą procesy komercjalizacji technologii. W rezultacie będą to instytucje wspomagające tworzenie i rozwój konkurencyjnych firm oraz wspomagające, związane z rozwojem przedsiębiorstw, procesy powstawania nowych, dobrych jakościowo miejsc pracy. Ostatecznie, funkcjonowanie opisywanych tu instytucji napędzać będzie wzrost gospodarczy. 5

6 1.2. Cele badania Cele działania Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (dalej PARP) obejmują wspieranie procesów innowacyjności i transferu technologicznego, szczególnie w kontekście wdrażania polityki wspomagania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorców w Polsce. 4 W związku z tym PARP podejmuje działania, zarówno skierowane bezpośrednio do przedsiębiorców, jak i dotyczące wspierania instytucji pośredniczących istniejących oraz powstających centrów transferu technologii, parków naukowo-technologicznych oraz inkubatorów technologicznych. W ramach opisanego wyżej pola działalności, a także w odpowiedzi na zidentyfikowane potrzeby, PARP podjęła się realizacji zadań, mających na celu szeroko rozumianą promocję korzyści płynących z rozwoju instytucjonalnej sfery wspierania transferu technologicznego i innowacyjności w Polsce. Wyrazem realizacji tego zadania jest treść merytoryczna niniejszych badań oraz powstały w ich wyniku raport podsumowujący. Projektując warstwę merytoryczną i formalną procesu badawczego (stosownie do zadanego zakres zadań dla wykonawcy) sformułowaliśmy podstawowy, ogólny cel badań, w postaci: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju instytucjonalnej sieci wspomagania procesów transferu technologicznego i innowacyjności w Polsce, ze szczególnym uwzględnieniem rozwoju prawidłowych relacji współpracy pomiędzy sferą podaży rozwiązań technologicznych i innowacyjnych (sfera badawczo-rozwojowa) i sferą popytową, tworzoną przez sektor małych i średnich przedsiębiorców. Tak określonemu celowi ogólnemu badania przyporządkowaliśmy z kolei dwa cele szczegółowe, a mianowicie: Dostarczenie wiedzy dla szeroko rozumianego otoczenia na temat korzyści płynących z funkcjonowania instytucji wspierających transfer technologiczny oraz procesy innowacyjności (w kontekście wspierania rozwoju sektora małych i średnich przedsiębiorców) tj. na temat parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych. Wypracowanie podstaw merytorycznych dla podjęcia działań mających na celu promocję oferty (potencjału) istniejących w Polsce (oraz tworzonych) parków naukowo-technologicznych i inkubatorów technologicznych 5, jako instytucji wspierania procesów transferu technologicznego i innowacyjności w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. Najogólniej rzecz ujmując, realizacja wymienionych celów szczegółowych prowadzić będzie do popularyzacji instytucji transferu technologicznego i innowacji w Polsce. Dodatkowo, należy tu poczynić trzy uwagi uzupełniające. Zgodnie z pierwszym celem szczegółowym, zakładamy, że głównym odbiorcą wyników badań będzie szeroko rozumiane otoczenie instytucji wspierających transfer technologiczny i procesy innowacyjne. Przy czym, pod pojęciem otoczenia należy identyfikować reprezentantów rozmaitych instytucji i organów zaangażowanych w 4 Ustawa z dnia 9 listopada 2000 r. o utworzeniu Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości (Dz. U. 109, poz. 1158, ze zm.), art. 4 ust 1. pkt 5. 5 W dalszych częściach raportu używać będziemy pojęcia park/inkubator technologiczny, pod którym rozumieć będziemy zarówno parki naukowe, technologiczne, naukowo-technologiczne, jak i inkubatory technologiczne. 6

7 tworzenie i wdrażanie strategii wspierania sektora małych i średnich przedsiębiorców, jak i instytucji działających w obszarze nauki, badań i rozwoju. A zatem, proces popularyzatorski skierowany będzie do przedstawicieli rozmaitych szczebli władz publicznych, oraz szeroko rozumianej sfery badawczo-rozwojowej i nauki. Natomiast realizacja drugiego celu szczegółowego prowadzić będzie do ukazania już dostępnego potencjału parków i inkubatorów technologicznych w Polsce, a także zidentyfikowania nowych inicjatyw wraz z określeniem ich aktualnego etapu rozwojowego. Pozwoli to nie tylko promować istniejące instytucje (np. wobec sektora małych i średnich przedsiębiorców), ale równolegle zgromadzić precyzyjne informacje na temat ich rzeczywistych możliwości, aktualnych obszarów działania oraz planowanych kierunków rozwoju. Wiedza tego rodzaju będzie mogła być wykorzystana w celu projektowania kolejnych działań wspierających, zapewniających wzmocnienie i rozwój parków i inkubatorów technologicznych w najbliższych latach. Za niezwykle ważny uznajemy oczekiwany rezultat badań, polegający na pozyskaniu dzięki badaniom informacji na temat aktualnego stanu i perspektyw rozwojowych istniejących w Polsce parków i inkubatorów technologicznych. Wiedza tego rodzaju powinna stanowić podstawę dla programowania działań wspierających w związku z możliwościami ich współfinansowania przy wykorzystaniu Funduszy Strukturalnych Unii Europejskiej w perspektywie budżetowej lat Zaprojektowanie i realizacja programów wsparcia w obszarze transferu technologicznego i innowacyjności (przy wykorzystaniu struktur instytucjonalnych, takich jak parki i inkubatory technologiczne) odpowiadać będzie wymogom realizacji podstawowego programu społeczno-gospodarczego Unii Europejskiej, tzw. Strategii Lizbońskiej, której głównym celem jest stworzenie w Europie najbardziej konkurencyjnej gospodarki na świecie. W związku z tym, obecnie, zagwarantowanie wysokiego poziomu innowacyjności gospodarki stanowi zasadniczy element polityki gospodarczej Unii Europejskiej. Przypomnijmy, że jednym z kluczowych obszarów problemowych Strategii Lizbońskiej jest innowacyjność i tworzenie gospodarki opartej na wiedzy. W tym zakresie ważnym przesłaniem Strategii jest ułatwianie prowadzenia działalności gospodarczej i jej rozwój w oparciu o nowe technologie i rozwiązania innowacyjne, szczególnie w sektorze małych i średnich przedsiębiorców. Rezultaty badania powinny zatem przyczynić się do zaprojektowania odpowiedniej skali i treści merytorycznej działań wspierających, uwzględniających obecny stan rozwojowy instytucji transferu technologicznego i innowacyjności w Polsce oraz ich projektowany, docelowy obraz w perspektywie najbliższych lat Słowo od Autorów Autorzy raportu pragną serdecznie podziękować wszystkim osobom, które w toku prowadzonych badań zechciały współpracować i spotykać się z przedstawicielami zespołu badawczego, celem podzielenia się własnymi spostrzeżeniami, obserwacjami, uwagami i wreszcie dostarczeniem szczegółowych informacji w toku sporządzania kwestionariuszy analitycznych w zasadniczej fazie badania. Przeprowadzone rozmowy z przedstawicielami parków i inkubatorów technologicznych pozwoliły nam zebrać wystarczającą ilość użytecznych informacji, niezbędnych do przygotowania niniejszego raportu. Pozwoliły one nam także zapoznać się z poglądami praktyków na kwestie dotyczące specyficznych problemów, jakie napotykają w Polsce instytucje transferu technologicznego i innowacyjności. Chcielibyśmy także przekazać szczególne podziękowania dla Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce za możliwość zaprezentowania (podczas spotkania Zarządu w Poznaniu) wstępnej wersji wyników przeprowadzonych badań. Sformułowane podczas tego spotkania uwagi wykorzystaliśmy do sporządzenia niniejszego raportu, dzięki 7

8 czemu mamy nadzieję, że będzie on lepiej odzwierciedlał zbadaną przez nas grupę parków i inkubatorów technologicznych Streszczenie i wnioski Przeprowadzone przez nas badanie potencjału parków i inkubatorów technologicznych wykonane zostało na zamówienie PARP, jako instytucji, której cele działalności obejmują (m.in.) wspieranie procesów innowacyjności oraz transferu technologicznego. Badanie realizowane było w okresie sierpień - grudzień 2005 r. Generalny cel badania określony został jako: Tworzenie sprzyjających warunków dla rozwoju instytucjonalnej sieci wspomagania procesów transferu technologicznego i innowacyjności w Polsce. Dla tak zdefiniowanego celu generalnego sformułowaliśmy dwa cele szczegółowe w postaci: Dostarczenia wiedzy na temat korzyści płynących z funkcjonowania parków i inkubatorów technologicznych, jako instytucji wspierających transfer technologiczny i procesy innowacyjności w sferze przedsiębiorstw oraz Wypracowania podstaw merytorycznych dla realizacji działań promocyjnych oferty (potencjału) działających (oraz tworzonych) parków i inkubatorów technologicznych. W rezultacie przeprowadzonego badania udało się zdiagnozować potencjał polskiego sektora parków i inkubatorów technologicznych. Na tej podstawie przygotowane zostały założenia dla dwuszczeblowego programu promocji, obejmującego: Promocję oferty parków i inkubatorów oraz Ogólną promocję tzw. idei parkowej. Przeprowadzone badania pozwoliły także na sformułowanie wniosków obrazujących aktualny stan rozwojowy parków i inkubatorów technologicznych oraz wskazań, dotyczących, zarówno funkcjonowania badanych instytucji, jak i programowania i realizacji działań wspierających na ich rzecz. Proces badawczy realizowany był wieloetapowo i obejmował: 1/ określenie grupy docelowej badania, 2/ przeprowadzenie pilotażu, 3/ fazę gromadzenia danych, 4/ analizę danych i opracowanie prezentacji wyników badania 5/ opracowanie ofert badanych instytucji, 6/ opracowanie założeń kampanii promocyjnych oraz 7/ przeprowadzenie prezentacji wyników badania. Łącznie badaniami objęto 54 instytucje, przy czym tzw. badanie podstawowe objęło 20 instytucji, wyselekcjonowanych jako spełniające przyjęte na wstępie założenia (dotyczące: posiadana charakteru technologicznego oraz prowadzenia rzeczywistej działalności operacyjnej). Zwieńczeniem etapu badań podstawowych było sklasyfikowanie poszczególnych instytucji do odpowiednich (ustalonych przez nas) kategorii oddziaływania na rozwój firm innowacyjnych oraz wskazanie fazy rozwoju, w jakiej znajduje się oferta danego parku/inkubatora. Przeprowadzenie takiej klasyfikacji było niezbędne dla celów budowy programu promocji oferty badanych instytucji. Poniżej przedstawiamy podstawowe wnioski, wynikające z przeprowadzonych badań: [1] Charakterystyczną cechą sektora parków i inkubatorów technologicznych w Polsce jest bardzo duże wewnętrzne zróżnicowanie. W tym zakresie badania potwierdzają odnotowywany już wcześniej stan. Z drugiej jednak strony, badania ujawniły, że możliwa jest pewna klasyfikacja parków i inkubatorów, dla określonych celów jak najbardziej niezbędna i uzasadniona (np. dla projektowania programu promocji). Przede wszystkim klasyfikacja taka może opierać się na charakterystyce oddziaływania 8

9 poszczególnych instytucji, dając odpowiedź na pytanie, w jaki sposób wspierają one procesy transferu technologicznego i innowacyjności. W rezultacie ustalić można co najmniej cztery kategorie oddziaływania istotne w kontekście wspierania transferu technologicznego i innowacyjności są to: 1/ tania powierzchnia, 2/ specjalistyczna infrastruktura dodatkowa, 3/ specjalistyczne usługi dodatkowe oraz 4/ Inne specyficzne dla danej instytucji kierunki oddziaływania. [2] W związku z poprzednim wnioskiem, charakterystyczna jest także koncentracja badanych instytucji na jednej określonej kategorii oddziaływania. Rzadko kiedy mamy do czynienia z instytucjami oddziaływującymi w sposób szeroki przynajmniej poprzez większość lub wszystkie zidentyfikowane kategorie. Oznacza to, że mamy do czynienia z instytucjami, które wciąż pozostają w fazie rozwoju. [3] Badane parki i inkubatory technologiczne charakteryzuje bardzo znaczna dynamika zmian. Wiele z nich to inicjatywy młode, znajdujące się w fazie rozwojowej. W dużej mierze decyduje o tym pozyskiwane w ostatnim czasie wsparcie (przede wszystkim w ramach Działania 1.3. SPO WKP). Należy jednak pamiętać, że dotyczy ono rozwoju typowej infrastruktury inżynierskiej (budynki, budowle). Rezultaty działań inwestycyjnych spowodują w niedługim czasie pojawienie się nowoczesnej infrastruktury, a w konsekwencji potrzebę jej zagospodarowania. Pojawia się tu jednak pytanie, czy potrzeba ta nie spowoduje koncentracji na pozyskiwaniu lokatorów, bez uwzględniania aspektów technologicznych czy innowacyjnych. 6 Ryzyko takie, szczególnie w świetle kolejnych wniosków, rzeczywiście występuje. Istotną kwestią staje się zatem przeanalizowanie kierunków wsparcia, które powinno być udzielane w przyszłości. Wydaje się, że co do zasady nie powinno ono nadal koncentrować się na wspomaganiu rozwoju infrastruktury inżynierskiej. Powinno ono mieć raczej charakter motywujący (i wspierający) uruchamianie usług w dziedzinie specjalizowanego doradztwa, ułatwiającego procesy komercjalizacji technologii i innowacyjności. Dodatkowo, niezbędne wydaje się położenie większego nacisku na obsługę i wspomaganie procesów pre-inkubacji i inkubacji nowych firm. [4] Można wyraźnie zauważyć procesy przeobrażania się niektórych instytucji (głównie inkubatorów) w instytucje o charakterze technologicznym i innowacyjnym. Na obecnym etapie zmiany tego rodzaju mają jednak bardziej charakter formalny niż rzeczywisty. W dużej mierze jest to wynikiem określonego skonfigurowania programów wsparcia, które poprzez samą deklarację dostępności wsparcia dla inicjatyw związanych z transferem technologicznym i innowacyjnością, wywołują ukierunkowywanie instytucji na te właśnie obszary. [5] Wielokrotnie okazuje się, że umowy o współpracy z jednostkami naukowymi mają charakter formalny i często nie przekładają się na rzeczywistą współpracę. [6] Wciąż daje się zauważyć daleko idącą niechęć instytucji do wyraźnego definiowania branż i obszarów działalności gospodarczej, w dziedzinie których miałyby one się specjalizować. Nawet jeśli branże i obszary są wskazywane, to skoncentrowanie na nich nie ma charakteru definitywnego. Stan ten zaświadcza o tym, że wciąż proces pozyskiwania lokatorów nie jest łatwy (szczególnie tam, gdzie nie mamy do czynienia z kategorią taniej powierzchni ). Zaświadcza to o potrzebie dalszego podnoszenia 6 Możemy mieć tu do czynienia ze strategią tzw. zatrzymania (trafnie zidentyfikowaną w ramach odrębnych badań), sprowadzającą się do zatrzymania rozwoju parków na poziomie tzw. parków biznesu, czyli głównie rozbudową infrastruktury materialnej tworzonej pod katem firm przyszłych lokatorów. Zob. Raport końcowy z badań Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce, IBnGR, Gdańsk, sierpień 2004, s

10 dostępności i jakości oferty parków/inkubatorów technologicznych oraz potrzebie jej promocji. [7] Bardzo rzadko parki/inkubatory technologiczne stawiają ostre wymogi dla lokatorów, dotyczące ich innowacyjnego ukierunkowania. Nawet jeśli takie pojawiają się, to zazwyczaj stosowane są w sposób miękki. Oczywiście, wniosek ten jest ściśle związany z wnioskiem poprzedzającym. Dodatkowo, w przypadku inkubatorów technologicznych charakterystyczne jest unikanie określania sztywnych terminów inkubacji. Tam gdzie są one tak określane, nie zawsze są dotrzymywane. [8] Promocja konkretnych ofert parkowych może być realizowana indywidualnie lub po dokonaniu selekcji i grupowania wybranych ofert. W tym drugi przypadku konieczne jest wskazanie dominującego elementu oferty danego parku/inkubatora. Parki o zbliżonych ofertach mogą być promowane przy pomocy podobnych narzędzi promocyjnych. Może to być jednak utrudnione z uwagi na w wielu przypadkach lokalny lub subregionalny charakter ofert parków i inkubatorów technologicznych oraz różne fazy ich rozwoju. [9] Kluczowe znaczenie dla rozwoju sieci parków i inkubatorów technologicznych w Polsce ma promocja idei parkowej. W tym zakresie należy się skoncentrować na grupie docelowej decydentów, a więc osób i instytucji, których działania będą miały wpływ na kondycję parków i inkubatorów. Można wstępnie założyć, że plan działań lobbingowych/promocyjnych będzie zawierał trzy etapy. W pierwszym etapie konieczne będzie prowadzenie działań propagujących osiągnięcia istniejących już parków/inkubatorów. W drugim etapie należy wprowadzić elementy informacyjne o szczegółowych zasadach działania parków/inkubatorów. Dopiero trzeci etap promocji może ujawniać problemy i co najważniejsze potrzeby parków/inkubatorów w zakresie dalszego ich wspierania. [10] Jak dotąd nie próbowano dokonać kompleksowej ewaluacji rezultatów działania wybranych parków i inkubatorów, a nawet szerzej całego sektora. Tymczasem przeprowadzenie takiej ewaluacji powinno pomóc w dalszym kształtowaniu polityki wsparcia. Dodatkowo, za niezbędne należy uznać stworzenie systemu aktualizowania informacji o ofercie i stanie rozwojowym poszczególnych parków/inkubatorów. Dynamiczny rozwój sektora wymaga bowiem śledzenia następujących zmian w kształcie i ofercie poszczególnych instytucji. [11] W obszarze współpracy badanych instytucji z otoczeniem charakterystyczna jest ubogość powiązań z instytucjami dostarczycielami finansowania zewnętrznego. Celowe zatem wydaje się wzmocnienie współpracy parków/inkubatorów z instytucjami finansowymi tzn. bankami, funduszami pożyczkowymi i poręczeniowymi, czy też specjalistycznymi funduszami inwestycyjnymi. Współpraca tak w większości wypadków jest jak dotąd dość ograniczona. Pamiętać jednak należy, że stan ten może także wynikać (i zapewne wynika) z ograniczoności oferty finansowej, ukierunkowanej na przedsięwzięcia o podwyższonym ryzyku, w tym związane z komercjalizacją technologii i wdrażaniem innowacyjnych rozwiązań. [12] W przypadku większości parków celowe byłoby zdefiniowanie mierzalnych celów działania parku/inkubatora technologicznego oraz określenie metody analizy ich realizacji. Pozwoli to na bardziej sprawne działanie danej instytucji i łatwiejszą ocenę rezultatów jej funkcjonowania. Parki technologiczne powinny też podjąć działania, związane ze specjalizacją prowadzącą do tworzenia klastrów firm. Specjalizacja ta może być dwojaka: technologiczna lub produktowa - w ramach tzw. łańcucha wartości danej klasy produktów lub usług. 10

11 [13] Parki i inkubatory technologiczne powinny też prowadzić działania zmierzające do inicjowania i ułatwiania kontaktów pomiędzy firmami lokatorami, a odbiorcami ich produktów i usług. W rzeczywistości kontakty takie bardzo często prowadzą do podejmowanie działań innowacyjnych. [14] Parki i inkubatory powinny też rozważać wprowadzenie do inkubatora/parku przedsiębiorstw wiodących, które są w stanie nawiązać kontakty kooperacyjne w regionie i w ten sposób przyczynić się do grupowania w ramach parku lub inkubatora przedsiębiorstw zintegrowanych poziomo lub pionowo. [15] Parki/inkubatory powinny też zmierzać do określenia właściwej proporcji pomiędzy firmami koncentrującymi się na innowacjach radykalnych, bądź stopniowych. Jak obserwowano w wielu parkach technologicznych w Europie i USA zbyt duży nacisk na innowacje radykalne prowadzi bardzo często do nieudanych prób wdrażania niedojrzałych i zbyt ambitnych pomysłów, powodując duże straty finansowe. Koncentrowanie się części parków i inkubatorów na technologiach prowadzi do zaniedbywania działań na rzecz firm usługowych (szczególnie z tzw. sektora KIBS knowledge-intensive business services), które wymagają umiarkowanych nakładów inwestycyjnych, okres zwrotu kapitału jest stosunkowo krótki, a głównym elementem przewagi konkurencyjnej tych firm jest wykształcenie i umiejętności pracowników. 11

12 2. Informacje wprowadzające Niniejszy raport jest podsumowaniem badania potencjału parków i inkubatorów technologicznych, wykonanego przez firmę doradczą Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. na zlecenie Polskiej Agencji Rozwoju Przedsiębiorczości w okresie sierpień grudzień Metodologia i zakres badania Minimalnie wymagany zakres oraz metodologia przeprowadzenia badania zostały sprecyzowane przez Zamawiającego w Specyfikacji Istotnych Warunków Zamówienia (SIWZ). W odniesieniu do zakresu badania jako kluczowe wskazano następujące elementy: Zdiagnozowanie potencjału parków i inkubatorów technologicznych, Sporządzenie ich oferty oraz sformułowanie założeń dla planowanych w przyszłości działań promocyjnych, Zebranie pozyskanych informacji w formie pozwalającej na łatwe ich wprowadzenie do przygotowywanej przez Zamawiającego bazy danych, Sporządzenie analizy w oparciu o zebrane materiały, oraz Prezentacja opracowania w formie raportu na konferencji/seminarium. Z uwagi na charakter badanej grupy instytucji, jak i stopień złożoności ich ofert, w odniesieniu do każdego elementu zakresu prac badawczych konieczne było zastosowanie odpowiedniej metodologii postępowania. Należy przy tym dodać, że już na wstępnym etapie badań, konieczne okazało się precyzyjne zdefiniowanie oczekiwań Zamawiającego, przede wszystkim w odniesieniu do składu grupy instytucji, stanowiących podmiot badania, jak i ustalenie wspólnego rozumienia stosowanych przez Zamawiającego w SIWZ pojęć, wykorzystywanych do opisu przedmiotu badania. Najpoważniejsze kwestie wiązały się z odpowiednim zdefiniowaniem grupy badawczej poniżej przedstawiamy problemy o zasadniczym znaczeniu dla późniejszego zakresu i przebiegu badania oraz przyjęty sposób ich rozwiązania. Kiedy park/inkubator należy uznać za technologiczny? Jest oczywistym, że wyróżnikiem orientacji proinnowacyjnej lub/i pro-technologicznej nie może być sama nazwa podmiotu (podejście deklaratywne). Za kontrowersyjne uznaliśmy także zaliczenie do grona badanych podmiotów, tych wszystkich, które posiadają podpisaną umowę o współpracy z jednostką naukową (podejście formalistyczne). Jak pokazuje bowiem praktyka, takie umowy często istnieją tylko pro forma i w rezultacie nie pociągają za sobą żadnych konkretnych działań. Dodatkowo, sytuację komplikuje fakt, iż w kilku przypadkach inkubatory technologiczne powstały z przekształcenia/reorientacji tradycyjnych ( zwykłych ) inkubatorów przedsiębiorczości. Stwierdziliśmy, że na bazie funkcjonujących obecnie definicji nie sposób jest precyzyjnie określić, w jakim momencie zwykły inkubator staje się inkubatorem technologicznym. Przy czym, najczęściej podkreśla się, że firmy działające w takich inkubatorach powinny oferować produkty lub usługi powstałe w wyniku wdrożenia nowej technologii. Ostatecznie, w wyniku przeprowadzonych analiz wstępnych, przyjęto następujący warunek: inkubator (ale też park) technologiczny, to taki, który stawia przed podmiotem przyjmowanym do inkubacji warunek formalny stosowania, wdrażania, rozwijania nowych technologii. Nie jest przy tym konieczne precyzyjne wyjaśnianie, jaki jest to warunek oraz, w jaki sposób definiowana i sprawdzana jest owa nowość 12

13 technologiczna. Chodzi tu jedynie o sam fakt istnienia wymogu formalnego o takim właśnie wyrazie. Wymóg ten może być formułowany na dowolnym poziomie procesu selekcji. Może dotyczyć tylko wybranej części obszaru inkubatora/parku. Może wreszcie być osiągnięty w sposób niekodyfikowany. 7 Naszym zdaniem, jest to najlepszy sposób wyróżnienia inkubatorów, które pozostają otwarte dla wszystkich od tych, które formułują pewne warunki (formalne lub funkcjonalne). Sądzimy, że fakt istnienia rzeczywistej bariery wejścia do inkubatora stanowi wystarczająco precyzyjny i jednoznaczny wyróżnik charakteru inkubatora. Oddzielną grupę stanowią te parki/inkubatory, które, jakkolwiek zorientowane na wsparcie inicjatyw innowacyjnych, nie stawiają podobnych warunków. Objęliśmy je także badaniami, jednak stwarzając dla nich wyodrębnioną kategorię. Kiedy park/inkubator należy uznać za działający? Teoretycznie kwestia ta została rozstrzygnięta już w treści SIWZ. Mianowicie, została tam podana następująca definicja: Za istniejący należy uznać ten, który fizycznie istnieje i działa oraz ten, który posiada powołaną i zarejestrowaną instytucję zarządzającą. 8 Wszakże sama ta definicja rodzi szereg pytań dodatkowych, przykładowo: Co to znaczy działa? Czy inkubator, który dopiero buduje powierzchnie, ale już świadczy usługi (np. doradcze), spełnia ten warunek? Dlatego też, na potrzeby niniejszego opracowania, przyjęto następujące rozwiązanie: kryterium uznania podmiotu za działający było spełnienie jednego z poniższych warunków: Posiadanie choćby jednego dzierżawcy, Udzielenie, w 2004 lub 2005 roku, znaczącej liczby usług związanych z działalnością, która jest charakterystyczna dla parków i inkubatorów technologicznych; Działanie parku/inkubatora w ramach szerszej, funkcjonującej struktury wspierania przedsiębiorczości, która spełnia pierwszy lub drugi z warunków poprzedzających. Także i w tym przypadku autorzy badań zdecydowali się na dopuszczenie pewnych wyjątków. Mianowicie, oddzielną kategorię stworzono dla podmiotów nie działających (w świetle powyższego), ale w stosunku do których zachodzą poważne przesłanki, że w najbliższym czasie rozpoczną działanie, a ich przyszła oferta jest już teraz znana (np. są w trakcie realizacji inwestycji w obiekty kubaturowe lub wyposażenie oraz istnieje jasna koncepcja i plan działalności po fizycznym uruchomieniu parku/inkubatora). Jakie działania należy uznać za charakterystyczne (wyróżniające) dla parków technologicznych? To zagadnienie stosunkowo najłatwiej rozstrzygnąć na bazie funkcjonujących definicji formalnych. Parki, zgodnie z definicją, stanowią: zespół wyodrębnionych 7 Chodzi tu o selekcję funkcjonalną do parku/inkubatora technologicznego nie trafiają firmy inne niż innowacyjne, nie z uwagi na bariery formalne, ale z uwagi na kształt jego oferty. 8 SIWZ, Załącznik A Zakres zadania, str. 4, przypis 2; PARP

14 nieruchomości wraz z infrastrukturą techniczną, utworzony w celu dokonywania przepływu wiedzy i technologii pomiędzy jednostkami naukowymi a przedsiębiorcami, na którym oferowane są przedsiębiorcom, wykorzystującym nowoczesne technologie, usługi w zakresie doradztwa w tworzeniu i rozwoju przedsiębiorstw, transferu technologii oraz przekształcania wyników badań naukowych i prac rozwojowych w innowacje technologiczne, a także stwarzający tym przedsiębiorcom możliwość prowadzenia działalności gospodarczej przez korzystanie z nieruchomości i infrastruktury technicznej na zasadach umownych. 9 Wyraźne są tu zatem trzy elementy: Obiekty i tereny, Usługi w zakresie rozwoju technologicznego, świadczone w kooperacji z jednostkami naukowymi, oraz Infrastruktura dodatkowa. Jakie działania należy uznać za charakterystyczne (wyróżniające) dla inkubatorów technologicznych? Jest to zagadnienie dużo bardziej złożone. W SIWZ podano definicję, która dotyczy inkubatorów technologicznych. Mówi ona, że inkubator taki, to: wyodrębniona organizacyjnie, budżetowo i lokalowo jednostka, która zapewnia początkującym przedsiębiorcom z sektora MŚP pomoc w uruchomieniu i prowadzeniu firmy, oferującej produkt lub usługę powstałą w wyniku wdrożenia nowej technologii. Inkubator technologiczny oferuje przede wszystkim: atrakcyjne cenowo warunki lokalowe przystosowane do rozwoju działalności gospodarczej opartej na wykorzystaniu technologii, obsługę administracyjno-biurową firm w inkubatorze, doradztwo biznesowe (kształtowanie profilu firmy, dostęp do pomocy prawnej, patentowej, pomoc w pozyskaniu zewnętrznego finansowania, dostęp do ekspertów technologicznych), promocję firm działających w inkubatorze, dostęp do laboratoriów i bibliotek lokalnej instytucji naukowej o profilu technicznym. 10 Podstawową niejasność może budzić tu sformułowanie przede wszystkim. Czy chodzi tu o warunek łącznego czy rozłącznego występowania tych elementów? Jak się okazało w trakcie badań, kwestia ta ma kluczowe znaczenie. Można sobie bowiem wyobrazić świadczenie wszystkich opisanych w definicji usług bez dzierżawienia beneficjentowi powierzchni biurowej/produkcyjnej/usługowej szczególnie np. w branży informatycznej. W efekcie powstaje instytucja typu inkubator wirtualny. Z kolei inkubator ten jest niezwykle trudno odróżnić od innych instytucji świadczących usługi związane z rozwojem firm innowacyjnych. Dlatego też, dla potrzeb niniejszego opracowania przyjęto zasadę, że: za inkubator uznaje się podmiot, który oferuje choćby najmniejsze powierzchnie do wynajęcia swoim beneficjentom, bez względu na to, jaki odsetek beneficjentów z tego elementu oferty korzysta. 9 Ustawa z dnia 20 marca 2002 r. o finansowym wspieraniu inwestycji (art. 2 pkt. 15), Dz. U. Nr 41, poz. 363, nr 141 poz z 2002 r. oraz nr 159, poz z 2003 r. Poza tą definicją normatywną, w SIWZ zaprezentowano także opis parku technologicznego, sformułowany na podstawie materiałów opublikowanych przez Stowarzyszenie Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce. Opis ten dobrze uzupełnia definicję normatywną, uwypuklając brak jednolitych ram dla modelowego parku technologicznego: Należy podkreślić, że nie ma jednego uznanego modelu ani szablonu organizacyjnego. Każde przedsięwzięcie musi bazować na lokalnych i regionalnych zasobach dążąc do ich najefektywniejszego wykorzystania, SIWZ, str SIWZ, Załącznik A Zakres zadania, str. 2; PARP

15 Czy technologiczne to właściwe i precyzyjne określenie? Zwraca uwagę fakt, iż stosowanie do badanej grupy nazwy inkubatory i parki technologiczne jest dość nieprecyzyjne. Sugeruje ono najprościej mówiąc że innowacyjność firm dotyczyć ma wyłącznie sfery technologicznej. W rzeczywistości, działające w Polsce tego typu instytucje wspierają także podmioty, których innowacyjność dotyczy np. sfer zarządzania, organizacji, systemów dystrybucji, projektowania, nowatorskiego organizowania produkcji. Kolejnym elementem prac było sporządzenie oferty parków i inkubatorów oraz sformułowanie założeń dla działań promocyjnych zamierzonych w późniejszym okresie. Tutaj obszar problemów okazał się zdecydowanie mniejszy, co przede wszystkim wynikało z opisanych powyżej rozstrzygnięć. Do sporządzenia ofert poszczególnych parków i inkubatorów posłużyła ankieta kwestionariusz wywiadu. 11 Chociaż nie było to wymogiem określonym w SIWZ, autorzy podjęli decyzję odwiedzenia wszystkich podmiotów zakwalifikowanych do badania podstawowego oraz przeprowadzenia w trakcie tych wizyt wywiadów kwestionariuszowych z ich przedstawicielami. Procedura identyfikacji i sporządzania ofert była każdorazowo realizowana w oparciu o następujący scenariusz: a) Nawiązywano kontakt telefoniczny z przedstawicielami parku lub inkubatora i umawiano spotkanie, b) Przesyłano drogą elektroniczną na wskazany w rozmowie telefonicznej list przewodni oraz kwestionariusz, aby przedstawiciele parku/inkubatora mogli się właściwie przygotować, c) W trakcie wizyty przeprowadzano rozmowę, sporządzając równolegle ankietękwestionariusz i uzupełniając ją o dokumentację fotograficzną wybranych obiektów i infrastruktury parku/inkubatora, d) Przygotowywano (dopracowano) wstępną wersję ankiety-kwestionariusza w wersji elektronicznej i przesyłano ją do akceptacji/korekty przedstawicielom badanego parku/inkubatora, e) Otrzymywano zaakceptowaną/skorygowaną ankietę-kwestionariusz, ewentualnie dodatkowo telefonicznie wyjaśniano zidentyfikowane przekłamania, niejasności itd. Oddzielną kwestię stanowiło przygotowanie założeń do planowanych działań promocyjnych. W wyniku przeprowadzonego badania ofert parków/inkubatorów skonstatowaliśmy, że występuje w tej grupie zasadnicze zróżnicowanie. Z tego też względu, bardzo trudno byłoby opracować jednolitą koncepcję promocji dla całej badanej grupy. Wyjątek może stanowić promocja ogólna, skoncentrowana na idei parkowej i raczej skierowana do decydentów niż do potencjalnych beneficjentów. Dlatego, koncepcję promocji zbudowano dwutorowo. Z jednej strony stworzono operacyjny plan promocji ogólnej w roku 2006, mającej na celu prezentację parków i inkubatorów technologicznych, jako skutecznego narzędzia wsparcia przedsiębiorczości (innowacyjnej) w Polsce, z drugiej zaś długookresową koncepcję promocji ofert parkowych. Koncepcja ta wymagała jednak pogrupowania ofert parków w pewne kategorie, posiadające elementy wspólne, pozwalające na zastosowanie jednolitych narzędzi promocyjnych w ramach danej kategorii. Inaczej bowiem promuje się parki posiadające wiele obiektów i oferujące powierzchnie po preferencyjnych cenach, a inaczej inkubatory posiadające znikome 11 Kwestionariusz ten przedstawiamy w załączniku 5. 15

16 powierzchnie dzierżawne, ale za to oferujące bardzo rozbudowane usługi w zakresie transferu i komercjalizacji technologii. Dla każdej z kategorii ofert parkowych i inkubatorowych przedstawiono scenariusz wdrażania narzędzi promocyjnych. Jak już zaznaczyliśmy, dane od wszystkich parków i inkubatorów zebrano w oparciu o zunifikowany kwestionariusz. Został on tak skonstruowany, aby pozwalał na opisanie różnorodnych aktywności badanych podmiotów. W efekcie, w zdecydowanej większości przypadków, konkretnego podmiotu dotyczą tylko wybrane części kwestionariusza jest to efekt opisanej różnorodności badanej populacji. Ostatecznie, wszystkie dane zostały przygotowane w formie plików Excel a, umożliwiających inkorporację do przygotowywanej przez Zamawiającego bazy danych. W celu ułatwienia wprowadzania danych do bazy, kwestionariusze przekazywano Zamawiającemu w miarę ich opracowywania. W zakresie opisywanego badania, kluczowe znaczenie miało przeprowadzenie analizy stanu polskich parków i inkubatorów technologicznych w oparciu o zebrane dane. Autorzy przyjęli następującą metodologię wykonania tej analizy: a) W odniesieniu do oferty usługowej, szkoleniowej i badawczej rozpatrywano jedynie te elementy, w zakresie których badany podmiot ma doświadczenie lub, które są w pełni przygotowane do wprowadzenia na rynek znany jest zakres, osoby świadczące usługi wsparcia, współpracujące jednostki naukowe itd.; b) W odniesieniu do oferty powierzchni dzierżawnych / terenów inwestycyjnych skoncentrowano się nie tylko na ofercie obecnie posiadanej, ale także na ofercie, która będzie dostępna w perspektywie około 2 lat. W analizie uwzględniono jednak tylko te plany, których kształt już teraz jest ściśle określony oraz które posiadają realne źródło finansowania; c) Współpracę z jednostkami naukowymi i badawczymi rozpatrywano jedynie w kontekście konkretnych usług i podejmowanych wspólnie działań, nie zaś w odniesieniu do formalnych umów o współpracy, gdyż te często okazują się nie aktywne, d) Zasadniczą część analizy skoncentrowano na procesie i ostatecznej kategoryzacji działających parków/inkubatorów. Stworzono macierz analityczną, która na jednej osi prezentuje fazę rozwoju danej inicjatywy, na drugiej zaś charakter oferowanych usług, wyrażony jako sfera oddziaływania parku/inkubatora na rozwój przedsięwzięć innowacyjnych, e) Powstały na podstawie analizy obraz polskich parków i inkubatorów porównano z tendencjami ogólnoeuropejskimi i światowymi. Opisane elementy znalazły swoje odzwierciedlenie w niniejszym raporcie i stanowią efekt całości prac podjętych i zrealizowanych w ramach niniejszego badania Etapy procesu badawczego Poszczególne etapy procesu badawczego zostały wstępnie zaproponowane przez Zamawiającego już w treści SIWZ. Akceptując propozycje zawarte w SIWZ, autorzy zdecydowali się jednak na pewne poszerzenie (rozbudowanie), wskazanego scenariusza przebiegu badania. Dodatkowo, niektóre etapy podzielono na dwa, dodając pewne elementy badawcze, uznane za wskazane z punktu widzenia celu opracowania i charakteru grupy badawczej. Poniżej przedstawiamy przebieg przeprowadzonego badania. Etap I Określenie grupy docelowej Z uwagi na problemy opisane w punkcie poprzednim oraz przyjęte założenie, że wybrane parki/inkubatory będą odwiedzane przez autorów badań, zdecydowano się 16

17 na odpowiednie rozbudowanie etapu selekcji podmiotów, tak aby w miarę precyzyjnie zidentyfikować podmioty działające. Cały proces selekcji grupy badawczej został opisany w oddzielnym punkcie niniejszego raportu (pkt 2.3.). Etap II Badanie pilotażowe Głównym celem badania pilotażowego było zweryfikowanie zakresu możliwych do zebrania danych. Realizację zadania rozpoczęto od przygotowania wstępnej wersji kwestionariusza wywiadu. Wersję tę skonsultowano z Zamawiającym. Następnie, przeprowadzono 5 pilotażowych wizyt w parkach i inkubatorach. Autorzy starali się dobrać do tego badania podmioty charakteryzujące się możliwie różną ofertą, kładące naciski na stosowanie różnego rodzaju narzędzi wspierania przedsięwzięć o charakterze innowacyjnym. Przeprowadzone badania pilotażowe potwierdziły użyteczność przygotowanego na wstępie narzędzia badawczego wprowadzono jedynie nieliczne korekty (upraszczając tylko kilka jego elementów, z uwagi na zidentyfikowaną niemożność lub poważną trudność otrzymania danych, w takim stopniu szczegółowości, jak to pierwotnie zakładano). Końcową (po uwzględnieniu uwag zebranych w fazie pilotażowej testowania ankiety) wersją kwestionariusza przedstawiono Zamawiającemu i uzyskano jego akceptację do dalszego zastosowania. Etap III - Gromadzenie danych Zgodnie z przyjętą metodologią oraz wymogami dotyczącymi zakresu pozyskiwanych informacji, zostało przeprowadzone zasadnicze badanie ankietowe. Wszystkie wybrane do zasadniczej grupy badawczej podmioty zostały odwiedzone przez autorów niniejszego badania. Zgodnie z przyjętą schematem postępowania, kwestionariusze zaakceptowane/skorygowane przez rozmówców były stopniowo, w postaci elektronicznej, przekazywane Zamawiającemu w celu przygotowania do umieszczenia ich w bazie danych. Etap IV Analiza danych i prezentacja wyników Zebrane kwestionariusze pozwoliły, zarówno na precyzyjne określenie oferty poszczególnych parków/inkubatorów a więc także sposobu ich oddziaływania na rozwój firm innowacyjnych, jak i etapu rozwoju tej oferty. W zakresie etapu rozwoju parków/inkubatorów, badane podmioty podzielono na cztery grupy, poczynając od inicjatyw, które posiadają realne perspektywy funkcjonowania w najbliższych latach, poprzez parki/inkubatory budujące właśnie infrastrukturę, aż po instytucje działające i oferujące powierzchnie firmom (z podziałem na te, których oferta jest skierowana jedynie do firm innowacyjnych oraz te, które dopuszczają także innego rodzaju lokatorów). Wyniki tego badania zostały zaprezentowane w trzech formach. Formą podstawową najbardziej szczegółową są ankiety. Do celów analitycznych przygotowano też jednostronicowe karty opisujące każdy z objętych ankietowaniem parków/inkubatorów. Wreszcie, zbudowano macierz obrazującą sposób oddziaływania oferty danego parku/inkubatora oraz równolegle prezentującą etap jego rozwoju. Etap V Opracowanie oferty Ten etap, w związku z zebraniem bogatego zbioru dokładnych danych w fazie ankietowania, ograniczał się do dokonania odpowiedniego grupowania ofert z uwzględnieniem formy wsparcia oraz selekcji elementów kluczowych dla oferty 17

18 każdego z parków/inkubatorów, a także definiowania najważniejszych grup docelowych odbiorców. Etap VI Opracowanie założeń do kampanii promocyjnych Zgodnie z wymaganiami zawartymi w SIWZ, zostały opracowane założenia kampanii promocyjnych: Ogólna prezentacja idei parkowej oraz Promocja parków i inkubatorów wraz z ich ofertą. Ta część koncepcji promocji została podzielona na moduły w zależności od formy oddziaływania parków na rozwój przedsiębiorstw innowacyjnych. Etap VII - Prezentacja końcowa Wyrazem realizacji tego etapu badania jest niniejszy raport. W trakcie realizacji prac, wstępne wyniki badań zostały zaprezentowane i przedyskutowane podczas posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia Organizatorów Ośrodków Innowacji i Przedsiębiorczości w Polsce Selekcja grupy badawczej Kluczowe znaczenie dla jakości opracowania miało właściwe zdefiniowanie grupy podmiotów objętych analizą. W pierwszej kolejności stworzono tzw. długą listę podmiotów badania. Zawierała ona dane podmiotów, które mogły (jak wstępnie zakładano) spełniać warunki działającego parku lub inkubatora technologicznego. Lista ta została skonstruowana w oparciu o cztery podstawowe źródła danych: Publikacje i raporty na temat parków i inkubatorów technologicznych dostępne na rynku ze szczególnym uwzględnieniem pozycji przygotowanych przez SOOIPP; Listy podmiotów, którym przyznano dotację (inwestycyjną lub doradczą) w ramach Działania 1.3. Sektorowego Programu Operacyjnego Wzrost Konkurencyjności Przedsiębiorstw na podstawie danych publikowanych przez Instytucję Zarządzająca ARP S.A.; Wywiady telefoniczne z naczelnikami (lub sporadycznie pracownikami) wydziałów/departamentów urzędów marszałkowskich odpowiedzialnych za rozwój regionalny i opracowanie regionalnych strategii innowacji wywiady przeprowadzono z przedstawicielami wszystkich 16 województw; Dane teleadresowe uzyskane w wyniku zastosowania wyszukiwania internetowego, przy zastosowaniu haseł: park technologiczny, park naukowy, park naukowotechnologiczny, park technologiczno-przemysłowy, inkubator technologiczny, inkubator naukowo-technologiczny. W efekcie otrzymano listę 54 podmiotów, które poddane zostały procesowi dalszej selekcji. Długą listę zamknięto w dniu r. Autorzy dołożyli wszelkich starań, aby lista ta zawierała wszystkie istotne z punktu widzenia efektów niniejszego opracowania podmioty. 12 Prezentacja robocza aktualnych (na koniec listopada br.) wyników badań miała miejsce w Poznaniu w dniu r. podczas posiedzenia Zarządu SOOIPP (z udziałem przedstawiciela Zamawiającego). Natomiast, pełna wersja raportu z zakończonych badań zostanie przedstawiona na konferencji Nowe technologie jako szansa rozwoju gospodarczego w Polsce rola instytucji wspierania biznesu w powstawaniu przedsiębiorstw innowacyjnych doświadczenia i wnioski dla kolejnego okresu programowania, Bełchatów r. 18

19 Jednak przy obecnej dynamice rozwoju tego sektora nie można wykluczyć, iż pojedyncze inicjatywy zostały pominięte. Istnieje wszakże tylko minimalne ryzyko, że pominięto jakiekolwiek inicjatywy na tyle zaawansowane, aby ich nieuwzględnienie w badaniu wypaczało aktualny obraz oferty parków i inkubatorów technologicznych. Długą listę podmiotów zawiera załącznik nr 1 do niniejszego raportu. Ponieważ inicjatywy znajdujące się na długiej liście cechował różny stan zaawansowania, przeprowadzono wstępną ankietyzację faksową (oraz ową). Ankietą wstępną objęto 46 podmiotów. Z badania wstępnego wyłączono 8 parków/inkubatorów, które są powszechnie znane i wskazywane tradycyjnie w publikacjach, jako działające. Do tych instytucji autorzy zdecydowali się zgłosić od razu z badaniem właściwym. W wyniku przeprowadzonego badania otrzymano trzy, następujące grupy ankiet wstępnych na ich podstawie dokonano selekcji podmiotów. Grupa I licząca 25 podmiotów stanowiły ją ankiety wskazujące jednoznacznie, iż badana instytucja nie spełnia wymogów stawianych dla działającego parku lub inkubatora technologicznego. Instytucje uwzględnione w tej grupie przeważnie nie posiadały powierzchni do dzierżawienia lub/i nie posiadały obecnie ani jednej firmy dzierżawiącej. W tej grupie znalazły się także inkubatory akademickie, których rolą jest aktywizacja studentów i absolwentów brak jest tu jednak wyraźnej orientacji proinnowacyjnej. Listę podmiotów zaliczonych do tej grupy prezentuje załącznik 2 do niniejszego raportu. Grupa II licząca 9 podmiotów stanowiły ją ankiety wskazujące, że jakkolwiek inicjatywa nie przybrała jeszcze formy, w przypadku której można by mówić o konkretnej ofercie dla potencjalnych lokatorów, to z uwagi na prowadzony proces inwestycyjny, istnieje bardzo wysokie prawdopodobieństwo, że w ciągu najbliższych miesięcy zostaną spełnione warunki stawiane przed grupą działających parków/inkubatorów technologicznych. Inicjatywy te, jakkolwiek nie objęte właściwym badaniem ankietowym, zostały pokrótce scharakteryzowane w rozdziale 3.4. Listę podmiotów zaliczonych do tej grupy prezentuje załącznik 3. Grupa III licząca łącznie 20 podmiotów stanowiły ją instytucje zakwalifikowane do głównego badania kwestionariuszowego na podstawie ankiet wstępnych (12 instytucji) lub zakwalifikowanych do badania głównego z pominięciem ankiety wstępnej (8 powszechnie znanych instytucji). Wszystkie z instytucji w tej grupie zostały odwiedzone przez autorów badań. Dla każdej z nich powstała ankieta badania podstawowego. Listę teleadresową podmiotów zakwalifikowanych do badania prezentuje załącznik 4. W wyniku analizy danych uzyskanych w trakcie wywiadów, autorzy uznali, iż 3 spośród odwiedzonych instytucji, wbrew wcześniejszym założeniom, nie spełniają warunków bycia działającym parkiem/inkubatorem technologicznym. W efekcie grupa instytucji tego typu została zawężona do 17 podmiotów. Poniżej przedstawiamy graficzną prezentację przebiegu procesu selekcji podmiotów do badania właściwego. 19

20 Rys. 1. Proces selekcji podmiotów do badania. Wstępne zdefiniowanie grupy 54 podmiotów, w założeniu spełniających warunki określone dla badania Grupa 46 podmiotów objętych ankietą wstępną Odrzucone 25 podmiotów, które nie spełniały warunków określonych dla badania Zob. pkt podmiotów, które jakkolwiek nie zostały objęte badaniem właściwym, to jednak informacje o nich posłużyły do dalszej analizy 8 podmiotów zakwalifikowanych do badania właściwego z pominięciem ankiety wstępnej 12 podmiotów zakwalifikowanych do badania właściwego w wyniku analizy ankiety wstępnej Grupa 20 podmiotów objętych pełnym badaniem kwestionariuszowym i odwiedzonych przez autorów Odrzucone Grupa 3 podmiotów, które jak wynika z ankiety nie spełniały warunków określonych dla badania Grupa 17 podmiotów, których oferty przedstawiono w załączniku do raportu Podmioty uw zględnione w badaniu w łaściw ym z pominieciem badania ankietą w stępną. Podmioty uw zględnione w badaniu w łaściw ym w rezultacie w yniku analizy ankiety w stępnej. Podmioty nie objęte badaniem w łaściw ym, jednak uw zględnione częściow o w dalszej analizie. Podmioty odrzucone w rezultacie w yniku analizy ankiety w stępnej. 100% 90% 80% 70% 60% 50% 40% 30% 20% 10% 0%

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN

OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN OKREŚLENIE INSTRUMENTÓW WSPARCIA MKIDN DLA PODMIOTÓW DZIAŁAJĄCYCH W OBSZARZE PRZEMYSŁÓW KULTURY I KREATYWNYCH" Raport końcowy Policy & Action Group Uniconsult Sp. z o.o. ul. Kierbedzia 4, 00-728 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Inicjatywy klastrowe:

Inicjatywy klastrowe: Polskie klastry i polityka klastrowa 2011 Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój Redakcja: Marita Koszarek Inicjatywy klastrowe: skuteczne działanie i strategiczny rozwój pod redakcją

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW

PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW MINISTERSTWO GOSPODARKI Departament Innowacji i Przemysłu PROGRAM ROZWOJU PRZEDSIĘBIORSTW do 2020 r. projekt Program wykonawczy do Strategii Innowacyjności i Efektywności Gospodarki ŚWIAT SIĘ ZMIENIA Warszawa,

Bardziej szczegółowo

Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WKP)

Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WKP) Ewaluacja Regionalnej Strategii Innowacji Województwa Kujawsko- Pomorskiego (RSI WKP) Dokument opracowany w ramach procesu aktualizacji RSI WKP do roku 2020 wraz opracowaniem krótkookresowego Planu Działań

Bardziej szczegółowo

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg

ul. Łączności 1 82-300 Elbląg Benchmarking parków technologicznych na obszarze Bałtyku Południowego RAPORT OGÓLNY maj, 2011 Zamawiający: Gmina Miasto Elbląg ul. Łączności 1 82-300 Elbląg 1 SPIS TREŚCI WSTĘP... 4 1 Definicje pojęć i

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości)

Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) 2014 Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem inkubatorów przedsiębiorczości) Raport z badania 2014 Pod redakcją: dr. Aleksandra BĄKOWSKIEGO Marzeny MAŻEWSKIEJ Ośrodki innowacji w Polsce (z uwzględnieniem

Bardziej szczegółowo

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE

OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE OŚRODKI INNOWACJI I PRZEDSIĘBIORCZOŚCI W POLSCE Raport 2012 AUTORZY: dr Aleksander BĄKOWSKI (redakcja) Marzena MAŻEWSKA (redakcja) Elwira KOPROWSKA-SKALSKA Jacek KOTRA dr inż. Karol LITYŃSKI Marek MIKA

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu

Współpraca nauki i biznesu 2013 Współpraca nauki i biznesu Doświadczenia i dobre praktyki wybranych projektów w ramach Programu Operacyjnego Innowacyjna Gospodarka na lata 2007 2013 Współpraca nauki i biznesu. Doświadczenia i dobre

Bardziej szczegółowo

OTOCZENIE DLA INNOWACJI

OTOCZENIE DLA INNOWACJI OTOCZENIE DLA INNOWACJI I TRANSFERU WIEDZY I TECHNOLOGII 1 Anna Kaczmarek 1 opracowanie w ramach projektu Innowacyjne zachodniopomorskie konkurencyjne zachodniopomorskie. Wsparcie tworzenia i rozwoju sieci

Bardziej szczegółowo

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba

Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012. Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Benchmarking parków technologicznych w Polsce edycja 2012 Dr Joanna Hołub-Iwan Dr Artur Bernard Olczak Dr Katarzyna Cheba Autorzy: Dr Joanna Hołub-Iwan (Rozdziały I, II, III, IV pkt 4.1, V) Dr Katarzyna

Bardziej szczegółowo

Raport końcowy z badań

Raport końcowy z badań Raport końcowy z badań Analiza stanu i kierunków rozwoju parków naukowo-technologicznych, inkubatorów technologicznych i centrów transferu technologii w Polsce przygotowany na potrzeby i z inicjatywy Konsorcjum

Bardziej szczegółowo

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3

Spis treści... 2. 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 Spis treści Spis treści... 2 1.1 Szanse i zagrożenia osiągnięcia celów w perspektywie finansowej UE 2014-2020... 3 1.1.2. Szanse i zagrożenia... 3 1.1.3. Mocne i słabe strony... 6 1.1.4. Możliwe warianty

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Metody inkubacji projektów biznesowych Redakcja: Krzysztof B. Matusiak Jacek Guliński Komplementarnymi elementami publikacji są: 1.1. Audycja audio: Identyfikacja

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego

RAPORT KOŃCOWY. Warszawa, październik 2008 r. Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego OCENA REZULTATÓW WSPARCIA PARKÓW PRZEMYSŁOWYCH, PARKÓW NAUKOWO-TECHNOLOGICZNYCH ORAZ INKUBATORÓW TECHNOLOGICZNYCH W RAMACH DZIAŁANIA 1.3 TWORZENIE KORZYSTNYCH WARUNKÓW DLA ROZWOJU FIRM SEKTOROWEGO PROGRAMU

Bardziej szczegółowo

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu

2. Rola badań rynkowych i analizy potrzeb, związanych z rozwojem przedsiębiorczości, w procesie zarządzania instytucją otoczenia biznesu BADANIE RYNKU, ANALIZA LOKALNYCH POTRZEB, ZWIĄZANYCH Z ROZWOJEM PRZEDSIĘBIORCZOŚCI ORAZ PRZYGOTOWYWANIE OFERTY USŁUGOWEJ PRZEZ INSTYTUCJE OTOCZENIA BIZNESU 2005 PARP PARP SPIS TREŚCI 1. Wstęp... 1 2. Rola

Bardziej szczegółowo

Metody inkubacji projektów biznesowych

Metody inkubacji projektów biznesowych Skuteczne Otoczenie Innowacyjnego Biznesu Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości (PARP) jest agencją rządową podlegającą Ministrowi właściwemu ds. gospodarki. Powstała na mocy ustawy z 9 listopada 2000

Bardziej szczegółowo

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych

Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych Analiza potencjalnych sektorów kreatywnych Mazowsza wskazanie 5 najważniejszych sektorów/branż w aspekcie budowania inicjatyw klastrowych w ramach projektu pn. Mazowiecka Sieć Ośrodków Doradczo-Informacyjnych

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020

Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 MINISTERSTWO INFRASTRUKTURY I ROZWOJU Załącznik do Programu Operacyjnego Pomoc Techniczna 2014-2020 Diagnoza wyzwań, potrzeb i potencjałów w obszarach objętych Programem wersja 5.0 Warszawa, 2014 1 Spis

Bardziej szczegółowo

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki

dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień transformacji wiedzy, konkurencyjności i innowacyjności gospodarki UNIA EUROPEJSKA EUROPEJSKI FUNDUSZ SPOŁECZNY SERIA INNOWACJE Ekspertyzy i analizy dotyczące zagadnień

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL

STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL STRATEGIA MARKETINGOWA KLASTRA SPAWALNICZEGO KLASTAL Zespół opracowujący: Monika Kępka Bogdan Kępka Magdalena Kępka Warszawa 2012 Strona2 2 Spis treści 1. Wprowadzenie... 3 2. Podstawowe pojęcia i zagadnienia

Bardziej szczegółowo

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego

Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego 1 Biuletyn partnerstwa publiczno-prywatnego Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Warszawa 2011 Publikacja została opracowana w ramach projektu systemowego

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych

Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych Przewodnik po Małopolskich standardach usług edukacyjno-szkoleniowych pod redakcją macieja Świeżego www.wup-krakow.pl 1 Przewodnik po Małopolskich Standardach Usług Edukacyjno-Szkoleniowych Opracowanie

Bardziej szczegółowo

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj

Projekty komercjalizacji. Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Projekty komercjalizacji Przygotuj Oceń Realizuj Wydawca Michał Barszcz Skład i łamanie Dariusz Ziach by Narodowe Centrum Badań i Rozwoju, Warszawa 2014

Bardziej szczegółowo

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź

Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Urząd Marszałkowski Województwa Łódzkiego al. Piłsudskiego 8 90-051 Łódź Ocena funkcjonowania klastrów województwa łódzkiego studia przypadków w kontekście realizacji RPO WŁ. RAPORT KOŃCOWY Policy & Action

Bardziej szczegółowo

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki

Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej gospodarki 1 UNIWERSYTET IM. ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU POZNAŃ 2011 2 PIOTR CICHOCKI, MARTA GOETZ Wielkopolska: społeczny kontekst przemian regionalnej

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego Szczegółowy Opis Przedmiotu Zamówienia Analiza podmiotów oraz powiązań kooperacyjnych w sektorze rolno-spożywczym w kontekście zarządzania regionalnym łańcuchem dostaw żywności w ramach projektu pn. Regionalny

Bardziej szczegółowo

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu

Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu Najlepsze praktyki w zakresie współpracy ośrodków naukowych i biznesu przy wykorzystaniu środków z UE Warszawa, 20 grudnia 2008 roku 1 Wydawca: Fundacja Aurea Mediocritas ul. Samolotowa 9/7 03-984 Warszawa

Bardziej szczegółowo

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy

Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Marek Makowiec * Tomasz Kusio ** Współpraca nauki i biznesu w kontekście komercjalizacji wyników badań naukowych wymiar krajowy i międzynarodowy Streszczenie W opracowaniu autorzy poruszają kwestie dotyczące

Bardziej szczegółowo

System komercjalizacji nowoczesnych technologii

System komercjalizacji nowoczesnych technologii Nauka + Partnerstwo + Innowacyjność = Sposób na biznes Gdański Park Naukowo- Technologiczny System komercjalizacji nowoczesnych technologii System komercjalizacji nowoczesnych technologii 2 System komercjalizacji

Bardziej szczegółowo