Lokalna Grupa Działania B r z e s k a W i e ś H i s t o r y c z n a

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Lokalna Grupa Działania B r z e s k a W i e ś H i s t o r y c z n a"

Transkrypt

1 Lokalna Grupa Działania B r z e s k a W i e ś H i s t o r y c z n a LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU - BRZESKIEJ WSI HISTORYCZNEJ KrzyŜowice, 2008 r.

2 SPIS TREŚCI: Wstęp Str 4 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR): 1) nazwa i status prawny LGD oraz data jej rejestracji i nr w Krajowym Rejestrze Sądowym; 2) opis procesu budowania partnerstwa; 3) charakterystyka członków LGD albo jej partnerów i sposób rozszerzania lub zmiany składu LGD Str.4 Str. 5 a) wykaz i charakterystyka członków Stowarzyszenia b) liczba członków Stowarzyszenia c) sposób rozszerzania lub zmiany składu Lokalnej Grupy Działania 4) struktura rady (organu decyzyjnego), do której wyłącznej właściwości naleŝy wybór operacji zgodnie z art. 62 ust. 4 rozporządzenia nr 1698/2005; Str. 8 a) Liczba członków Rady b) Skład Rady ze szczegółowym opisem jej członków oraz określeniem przedstawicielstwa sektora, gminy c) Przestrzeganie zakazu łączenia funkcji w Radzie z funkcją w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej oraz zatrudnienia w biurze Stowarzyszenia d) Procentowy udział członków Rady w poszczególnych sektorach 5) zasady i procedury funkcjonowania LGD oraz Rady (organu decyzyjnego); a) Zasady funkcjonowania Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Str. 10 b) Zasady powoływania członków Rady c) Zasady odwoływania członków Rady d) Procedura funkcjonowania Rady (organu decyzyjnego e) Zasady funkcjonowania biura, w tym warunki techniczne i lokalowe 6) kwalifikacje i doświadczenie osób wchodzących w skład Rady - organu decyzyjnego; Str. 17 7) doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji operacji. Str. 18 KrzyŜowice 2008 Strona 2

3 2. Opis obszaru Brzeskiej Wsi Historycznej z uzasadnieniem wewnętrznej spójności: Str. 25 1) wykaz gmin wchodzących w skład LGD albo będących jej partnerami; 2) uwarunkowania przestrzenne (mapa), geograficzne, przyrodnicze, historyczne i kulturowe 3) ocena społeczno-gospodarcza obszaru, w tym potencjału demograficznego i gospodarczego obszaru oraz poziomu aktywności społecznej 4) specyfika obszaru 3. Analiza SWOT dla obszaru LGD Brzeska Wieś Historyczna - wnioski wynikające z przeprowadzonej analizy. 4. Określenie celów ogólnych i szczegółowych LSR oraz wskazanie planowanych przedsięwzięć słuŝących osiągnięciu poszczególnych celów szczegółowych, w ramach których będą realizowane operacje, zwanych dalej przedsięwzięciami. Str. 44 Str Określenie misji LGD. Str Wykazanie spójności specyfiki obszaru z celami LSR. Str Uzasadnienie podejścia zintegrowanego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR. Str Uzasadnienie podejścia innowacyjnego dla przedsięwzięć planowanych w ramach LSR. Str Określenie procedury oceny zgodności operacji z LSR, procedury wyboru operacji przez LGD, procedury odwołania od rozstrzygnięć organu decyzyjnego w sprawie wyboru operacji w ramach działania, o którym mowa w art. 5 ust. 1 pkt. 21 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, kryteriów, na podstawie których oceniana jest zgodność operacji z LSR, oraz kryteriów wyboru operacji, a takŝe procedury zmiany tych kryteriów. 10. Określenie budŝetu LSR dla kaŝdego roku jej realizacji. Str Opis procesu przygotowania i konsultowania LSR. Str Opis procesu wdraŝania i aktualizacji LSR. Str Zasady i sposób dokonywania oceny (ewaluacji) własnej. Str Określenie powiązań LSR z innymi dokumentami planistycznymi związanymi z obszarem objętym LSR. Str. 69 Str Wskazanie planowanych działań, przedsięwzięć lub operacji realizowanych przez LGD w ramach innych programów wdraŝanych na obszarze objętym LSR. Str Przewidywany wpływ realizacji LSR na rozwój regionu i obszarów wiejskich. Str Informacja o dołączanych do LSR załącznikach. 101 KrzyŜowice 2008 Strona 3

4 Wstęp Lokalna Strategia Rozwoju została opracowana dla obszaru spójnego geograficznie o wspólnych tradycjach kulturowych i historycznych tj. dla Gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz. Dokument Strategii powstał w oparciu o szerokie konsultacje z mieszkańcami przy wsparciu ze środków Samorządu Województwa Opolskiego. Lokalna Strategia Rozwoju dla obszaru Stowarzyszenia Brzeskiej Wsi Historycznej została opracowana na lata Tak przyjęty przedział czasowy wynika przede wszystkim z konieczności zachowania zgodności z innymi dokumentami strategicznymi i operacyjnymi na poziomie kraju (głównie Program Rozwoju Obszarów wiejskich) oraz województwa. Uwzględnia ona okres zakończenia i rozliczenia projektów dofinansowanych z funduszy Unii Europejskich. Oznacza to, Ŝe czas realizacji Strategii pokrywa się z nowym okresem programowania i rozliczania środków pochodzących z budŝetu Unii Europejskiej. Opracowana Strategia nie dotyczy wszystkich spraw i problemów występujących na obszarze, którego dotyczy, ale koncentruje się wokół 2 celów strategicznych: Aktywne, zintegrowane i edukujące się społeczeństwo oraz Estetyczne miejscowości z zapleczem kulturalnym, rekreacyjno - sportowym i turystycznym. Wybrane cele wynikają z uwarunkowań obszaru objętego analizą, przeprowadzonej analizy Swot oraz stanowią odpowiedź na zidentyfikowane podczas konsultacji potrzeby miejscowej ludności. Lokalne partnerstwo nie zastępuje więc istniejących instytucji, a jedynie dzięki nowemu sposobowi współpracy i zewnętrznemu dofinansowaniu wspiera obrane kierunki rozwoju Stowarzyszenia Brzeskiej Wsi Historycznej. 1. Charakterystyka LGD - jako jednostki odpowiedzialnej za realizację Lokalnej Strategii Rozwoju (LSR) 1.1 Nazwa i status prawny Lokalnej Grupy Działania oraz data jej rejestracji i numer w Krajowym Rejestrze Sądowym. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna zostało powołane podczas Zebrania ZałoŜycielskiego w dniu 17 sierpnia 2006 roku w miejscowości KrzyŜowice. W Krajowym Rejestrze Sądowym Stowarzyszeni zostało zarejestrowane w dniu 20 września 2006 roku pod numerem KRS Zmiany Statutu dokonano w dniu 18 luty 2008 roku (wpis do KRS w dniu 26 marzec 2008r.) oraz w dniu 23 lipca 2008 roku (wpis do KRS w dniu 19 sierpień 2008 roku). Stowarzyszenie posiada osobowość prawną i działa na podstawie przepisów Ustawy z 7 kwietnia 1989 r. Prawo o Stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr. 79. Poz z późn. zmianami), ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zmianami), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005 r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. KrzyŜowice 2008 Strona 4

5 Urz. UE L 277 z ), oraz na podstawie uchwalonego przez Walne Zebranie Członków Statutu. 1.2 Opis procesu budowania partnerstwa Działania związane z budowaniem partnerstwa na rzecz rozwoju obszaru wiejskiego gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz rozpoczęły się na początku 2006 r., kiedy to grupa inicjatywna z tych gmin podjęła rozmowy i prace na temat współpracy partnerskiej. Do rozmów włączono równieŝ przedstawicieli sektora gospodarczego działającego na obszarze trzech Gmin. Podjęto proces informowania społeczności lokalnej o inicjatywie Leader, o idei partnerstwa pomiędzy sektorem społecznym, publicznym i gospodarczym. W efekcie spotkań organizowanych od początku 2006 roku doszło do zarejestrowania Stowarzyszenia pod nazwą nawiązującą do walorów historycznych charakterystycznych dla całego obszaru. Wśród Członków ZałoŜycieli znaleźli się zarówno przedsiębiorcy jak i przedstawiciele lokalnych stowarzyszeń, grup odnowy wsi, rad sołeckich i osoby fizyczne zainteresowane działalnością na rzecz rozwoju obszarów wiejskich. W okresie powstania Stowarzyszenia trzy jednostki samorządu terytorialnego w miesiącu wrześniu i październiku 2006 roku podjęły Uchwały Rad Gmin w sprawie przystąpienia do przedsięwzięcia pn. Program wdraŝania podejścia LEADER w województwie opolskim. W roku 2006 przedstawiciele trzech sektorów : publicznego, społecznego i gospodarczego, pracując pod kierunkiem moderatora opracowali Zintegrowaną Strategię Rozwoju Obszarów Wiejskich dla obszaru Gmin Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz. W miesiącu marcu 2007 roku Gmina Olszanka i Gmina Lewin Brzeski jako jednostki samorządu terytorialnego przystąpiły do Stowarzyszenia w charakterze członka wspierającego. W roku 2008, po zarejestrowanych w KRS zmianach w Statucie Stowarzyszenia, na mocy art. 15 ustawy z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 z późn. zmianami), dającego delegacje do uczestnictwa w Stowarzyszeniu na prawach członka zwyczajnego osób prawnych, do Stowarzyszenia przystąpiły jednostki samorządu terytorialnego Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, Stowarzyszenia wiejskie, małe przedsiębiorstwa, instytucje kultury. Obecnie Stowarzyszenia spełnia wymóg trójsektorowości, zgodnie z obwiązującymi przepisami. 1.3 Charakterystyka członków Lokalnej Grupy Działania i sposób rozszerzania/zmiany składu Lokalnej Grupy Działania a) wykaz i charakterystyka członków Stowarzyszenia W wyniku budowania partnerstwa publiczno-prywatnego członkami LGD zostały zarówno podmioty sektora publicznego, gospodarczego jak i społecznego, w tym osoby fizyczne działające na rzecz rozwoju obszaru objętego LSR oraz rolnicy. Liczba członków LGD wynosi 64. Tabela Nr 1 zawiera szczegółowe informacje o wszystkich członkach Stowarzyszenia. Członkami LGD są wszystkie trzy jednostki samorządu terytorialnego - Gminy wchodzące w skład obszaru Stowarzyszenia, 6 przedsiębiorców, 5 organizacji pozarządowych, 1 instytucja kultury oraz 49 osób fizycznych, aktywnie działające społecznie na obszarze LGD. KrzyŜowice 2008 Strona 5

6 Tabela nr 1. Charakterystyka członków L.p. Imię i nazwisko/ Rodzaj prowadzonej Funkcja w strukturze Sektor nazwa członka działalności LGD 1. Gmina Lewin Brzeski Jednostka samorządu przedstawiciel: Leszek publiczny terytorialnego Pakuła Członek Rady 2. Gmina Olszanka Jednostka samorządu przedstawiciel: Witold Publiczny terytorialnego Lipka Przewodniczący Rady 3. Gmina Skarbimierz Jednostka samorządu przedstawiciel: Jacek publiczny terytorialnego Monkiewicz Członek Rady 4. Mieczysław Adaszyński społeczny Osoba fizyczna Prezes Zarządu 5. Ewa Rosińska społeczny Osoba fizyczna Wice Prezes Zarządu 6. Maria Klamka społeczny Osoba fizyczna Wice Prezes Zarządu 7. Władysława Świerczek społeczny Osoba fizyczna Skarbnik Zarządu 8. Edward Wijas eofit gospodarczy 9. Ewa Muszańska, MUSZKA Sklepy spoŝywczo-przemysłowe Ewa Muszańska gospodarczy Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Prywatny przedsiębiorca, osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą Członek Zarządu Członek Zarządu 10. Joanna Mokrzan społeczny Osoba fizyczna Członek Zarządu 11. Teresa Kawecka społeczny Osoba fizyczna Członek Zarządu 12. Zbigniew Hraca Osoba fizyczna prowadząca AKUSTIC Zbigniew gospodarczy Członek Zarządu działalność gospodarczą Hraca 13. Henryka Szczerbak społeczny Osoba fizyczna 14. Dariusz Zięba społeczny Osoba fizyczna 15. Ewa Kociołek społeczny Osoba fizyczna 16. Anna Malinowska społeczny Osoba fizyczna 17. Zofia Piotrowska społeczny Osoba fizyczna 18. Ireneusz Galant G&G Optics s.c. gospodarczy Osoba fizyczna prowadząca działalność gospodarczą, prywatny przedsiębiorca Przewodnicząca Komisji Rewizyjnej Zastępca Przewodniczącego Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Członek Komisji Rewizyjnej Członek Rady 19. Zbigniew Dzięgielewski społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 20. Alicja Ciupak społeczny Osoba fizyczna Członek Rady Anna Pyzik-TERRA 21. PROFIT-usługi Osoba fizyczna prowadząca gospodarczy Członek Rady doradztwo działalność gospodarczą ubezpieczeniowe 22. Paweł Pawlita społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 23. Roman Pudło- Apteka pod Osoba fizyczna prowadząca Wawrzynem Lewin gospodarczy Członek Rady działalność gospodarczą Brzeski 24. Joanna Banik społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 25. Janina Kutna-Siwuchin społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 26. Małgorzata Kowalska społeczny Osoba fizyczna Członek Rady 27. Marta Mokrzyczak społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 28. Łucja Kasprzyk społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia KrzyŜowice 2008 Strona 6

7 29. Mieczysław Jarosz społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 30 Artur Kotara społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 31. Jadwiga Kwarciak społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 32. Teresa Helena Kowalska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 33. Jolanta Wojda-Hraca społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 34. Agnieszka Kadłubowska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 35. Lilla Karbowska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 36. Anna Foryś społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 37. Monika Kamińska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 38. Urszula Fornal społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 39. Sylwia Waliduda społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 40. Ewelina Kowalenko społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 41. Dorota Glej społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 42. Kazimiera Oliwa społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 43. Stefania Marchwińska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 44. Anna Muszczyńska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 45. Krystyna Szmondrowska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 46. Wanda Galant społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 47. Zofia Woszczyk społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 48. Andrzej Rosiński społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 49. Hanna Grubiak społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 50. Agnieszka Spławińska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 51. Krystyna Listowska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 52. Maria Pikul społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 53. Ismena Dzięgielewska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 54. Ewa Mokrzyczak społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 55. Gabriela Baucz społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 56. Lucyna Grzybowska społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 57. Stanisława Bacza społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 58. Teresa Ptak społeczny Osoba fizyczna Członek Stowarzyszenia 59. Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Jankowic Wielkich Janko reprezentowane przez Jana Golonkę 60. Oświatowo-Kulturowe Stowarzyszenie Civitatis Loviensis w Lewinie Brzeskim, reprezentowane przez Bartłomieja Kostrzewę 61. Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Sołectwa Olszanka, reprezentowane przez Mieczysławę Burnat 62. Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w KrzyŜowicach, reprezentowany przez Ewę Grzebielską 63. Stowarzyszenie Odnowy Wsi w Przylesiu, reprezentowane przez Annę Liszka 64. Towarzystwo Przyjaciół Krzyżowic reprezentowane przez Łucję Skalską społeczny społeczny społeczny Działalność na rzecz rozwoju i odnowy Wsi Stowarzyszenie, działalność statutowa; m.in. kulturalnooświatowa na obszarze wiejskim Stowarzyszenie, działalność na rzecz rozwoju Wsi Członek Stowarzyszenia Członek Stowarzyszenia Członek Stowarzyszenia publiczny Instytucja Kultury Członek Stowarzyszenia społeczny społeczny Działalność na rzecz rozwoju i odnowy Wsi Działalność na rzecz rozwoju i odnowy Wsi Członek Stowarzyszenia Członek Stowarzyszenia KrzyŜowice 2008 Strona 7

8 b) Liczba członków Stowarzyszenia - 64 c) sposób rozszerzania lub zmiany składu Lokalnej Grupy Działania Rozdział III Statutu Stowarzyszenia określa szczegółowo zasady rozszerzenia składu Stowarzyszenia, zasady utraty członkostwa oraz określa prawa i obowiązki członków. Członkiem zwyczajnym Stowarzyszenia moŝe być osoba fizyczna lub prawna, która poza spełnieniem warunków przewidzianych w ustawie Prawo o stowarzyszeniach, złoŝy pisemną deklarację o przystąpieniu do Stowarzyszenia. Osoba prawna w pisemnej deklaracji, wskazuje przedstawiciela (przedstawicieli) do reprezentowania w Stowarzyszeniu. Członkiem wspierającym moŝe być osoba prawna, która złoŝy pisemny wniosek do Zarządu Stowarzyszenia oraz ustali z Zarządem Stowarzyszenia zasady wspierania Stowarzyszenia. Sposób wykluczenia członka ze Stowarzyszenia reguluje 12 Statutu. Zgodnie z jego zapisami, utrata członkostwa w Stowarzyszeniu następuje na skutek złoŝenia pisemnej deklaracji Zarządowi, wykluczenia przez Zarząd za działalność niezgodną ze Statutem i uchwałami władz Stowarzyszenia oraz z powodu pozbawienia praw publicznych prawomocnym wyrokiem sądu, z powodu śmierci. Zarówno nabycie jak i utrata członkostwa w Stowarzyszenia, następuje na podstawie Uchwały Zarządu Stowarzyszenia ( 10 Statutu). Od uchwały w sprawie utraty członkostwa przysługuje odwołanie do Walnego Zebrania Członków w terminie 21 dni od dnia doręczenia Uchwały o wykluczeniu ( 14 Statutu). 1.4 Struktura Rady (organu decyzyjnego), do której wyłącznej właściwości naleŝy wybór operacji zgodnie z art.62 ust.4 rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 a) Liczba członków Rady Zgodnie z 19¹ ust.1 Statutu Stowarzyszenia, Rada składa się z dwunastu członków. b) Skład Rady ze szczegółowym opisem jej członków oraz określeniem przedstawicielstwa sektora gminy. Imienny wykaz członków Rady, nazwę podmiotu, który reprezentuje wraz z określeniem przedstawicielstwa danego sektora oraz gminy określa Tabela Nr 2, natomiast dokumenty potwierdzające przedstawicielstwo danego sektora stanowią załączniki do wniosku o wybór LGD - Stowarzyszenia do realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Tabela Nr 2, Skład organu decyzyjnego Rady Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna L.p. Imię i nazwisko Nazwa Członka (podmiotu) Reprezentowana gmina Reprezentowany sektor KrzyŜowice 2008 Strona 8

9 reprezentującego 1. Leszek Pakuła Gmina Lewin Brzeski Gmina Lewin Brzeski publiczny 2. Witold Lipka Gmina Olszanka Gmina Olszanka publiczny 3. Jacek Monkiewicz Gmina Skarbimierz Gmina Skarbimierz publiczny Ireneusz Galant Osoba fizyczna prowadząca działalność Gmina Olszanka gospodarczy 4. gospodarczą 5. Zbigniew Dzięgielewski - Gmina Olszanka społeczny 6. Alicja Ciupak - Gmina Olszanka społeczny Osoba fizyczna 7. Anna Pyzik prowadząca działalność Gmina Skarbimierz gospodarczy gospodarczą 8. Paweł Pawlita - Gmina Skarbimierz społeczny 9. Małgorzata Kowalska - Gmina Skarbimierz społeczny Osoba fizyczna 10. Roman Pudło prowadząca działalność Gmina Lewin Brzeski gospodarczy gospodarczą 11. Joanna Banik - Gmina Lewin Brzeski społeczny 12. Janina Kutna- Siwuchin - Gmina Lewin Brzeski społeczny c) Przestrzeganie zakazu łączenia funkcji w Radzie z funkcją w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej oraz zatrudnienia w biurze Stowarzyszenia Zakaz łączenia funkcji członka Rady z funkcją w Zarządzie i Komisji Rewizyjnej zawarty jest w 15 ust. 2 Statutu Stowarzyszenia oraz w 2 ust. 2 Regulaminu Rady. Zapis 2 ust. 2 Regulaminu Rady zakazuje równieŝ zatrudnienia członka Rady w Biurze Stowarzyszenia. d) Procentowy udział członków Rady w poszczególnych sektorach Udział członków Rady reprezentujących sektor publiczny wynosi: 25 % Udział członków Rady reprezentujących sektor społeczny wynosi: 50 % Udział członków Rady reprezentujących sektor gospodarczy wynosi: 25 % Ogółem sektor publiczny stanowi 25% składu Rady, natomiast 75% Składu Rady stanowią podmioty, o których mowa w art. 6 ust. 1 lit b i c rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r.w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich, czyli partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne odpowiednie podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami z zakresu środowiska naturalnego, oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości męŝczyzn i kobiet. Udział kobiet w ogólnej liczbie członków Rady wynosi: 41,66 % KrzyŜowice 2008 Strona 9

10 1.5 Zasady i procedury funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania oraz Rady (organu decyzyjnego) a) zasady funkcjonowania Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest partnerstwem trójsektorowym, składającym się z przedstawicieli sektora publicznego, gospodarczego i społecznego, działającym jako Lokalna Grupa Działania (LGD). Stowarzyszenie jest dobrowolnym, samorządnym i trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i prawnych, w tym jednostek samorządu terytorialnego, mającym na celu działania na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, a w szczególności: 1) opracowanie Lokalnej Strategii Rozwoju w rozumieniu przepisów ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz przepisów Programu Rozwoju Obszarów wiejskich (PROW), dla obszaru gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz, 2) realizację i wspieranie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju dla obszaru gmin, o których mowa w pkt. 1, 3) promocję obszarów wiejskich połoŝonych w gminach o których mowa w pkt.1, oraz propagowanie działań na rzecz realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju 4) mobilizowanie ludności do wzięcia aktywnego udziału w procesie rozwoju obszarów wiejskich, a tym samym w opracowaniu i realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju, 5) upowszechnianie i wymianę informacji o inicjatywach związanych z aktywizacją ludności na obszarach wiejskich w gminach, o których mowa w pkt.1 Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989r. Prawo o stowarzyszeniach (tekst jednolity Dz. U. z 2001r. Nr 79, poz. 855 z późn. zmianami), ustawy z dnia 7 marca 2007r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego Funduszu Rolnego na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich (Dz. U. Nr 64, poz. 427 ), rozporządzenia Rady (WE) nr 1698/2005 z dnia 20 września 2005r. w sprawie wsparcia rozwoju obszarów wiejskich przez Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich ( Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej Nr L 277 z dnia 21 października 2005r.) oraz Statutu Stowarzyszenia Władzami Stowarzyszenia są: 1) Walne Zebranie Członków najwyŝszy organ, 2) Zarząd organ zarządzający Stowarzyszeniem, 3) Komisja Rewizyjna organ kontrolny, 4) Rada organ decyzyjny Szczegółowe zasady funkcjonowania Zarządu i Komisji Rewizyjnej reguluje Statut Stowarzyszenia oraz Regulamin Zarządu i Regulamin Komisji Rewizyjnej, stanowiące załączniki do Statutu. b) zasady powoływania członków Rady Członków Rady w liczbie 12, zgodnie z zapisami Statutu Stowarzyszenia, ( 19¹ ust.1 ) powołuje Walne Zebranie Członków spośród członków tego Zebrania. Członkowie Rady są wybierani w liczbie po czterech z terenu Gmin wchodzących w skład obszaru działania Stowarzyszenia tj. Gminy Lewin Brzeski, Olszanka i Skarbimierz. Co najmniej połowę członków Rady stanowią partnerzy gospodarczy i społeczni oraz inne podmioty reprezentujące społeczeństwo obywatelskie, organizacje pozarządowe, w tym organizacje zajmujące się zagadnieniami ochrony środowiska naturalnego oraz podmioty odpowiedzialne za promowanie równości kobiet i męŝczyzn. Kadencja Rady trwa 4 lata ( 15 ust. 3 Statutu) KrzyŜowice 2008 Strona 10

11 Walne Zebranie Członków, spośród członków Rady wybiera Przewodniczącego Rady ( 19¹ ust. 2 Statutu). W przypadku zmniejszenia się składu w trakcie trwania kadencji, uzupełnienia składu dokonuje się na Walnym Zebraniu Członków ( 20 Statutu). Zgodnie z 16 Statutu uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. c) zasady odwoływania członków Rady Członkowie Rady zgodnie z zapasami Statutu ( 19¹ ust.1 ) są odwoływani przez Walne Zebranie Członków. Zgodnie z 16 Statutu uchwały Walnego Zebrania członków zapadają zwykłą większością głosów, w głosowaniu jawnym, przy obecności co najmniej połowy członków Stowarzyszenia uprawnionych do głosowania. d) procedura funkcjonowania Rady (organu decyzyjnego) Rada jest organem Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna, zwanego dalej Stowarzyszeniem, której zadaniem jest wybór operacji w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Członkowie Rady w liczbie 12 wybierani są przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym zwykłą większością głosów w obecności co najmniej połowy Członków uprawnionych do głosowania. Do składu Rady nie mogą wchodzić członkowie Zarządu i Komisji Rewizyjnej Stowarzyszenia oraz osoby zatrudnione w Biurze Stowarzyszenia. Przewodniczącego Rady, spośród członków Rady, wybiera Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia w głosowaniu jawnym przy obecności co najmniej połowy uprawnionych do głosowania Członków Stowarzyszenia. Przewodniczący Rady organizuje pracę Rady i przewodniczy jej posiedzeniom. W przypadku nieobecności Przewodniczącego, bądź niemoŝności wykonywania przez niego obowiązków, funkcję Przewodniczącego pełni Wiceprzewodniczący Rady, wybrany zgodnie z Regulaminem Rady. Posiedzenia Rady zwoływane są odpowiednio do potrzeb wynikających z naboru wniosków prowadzonego przez Stowarzyszenie w ramach realizacji Lokalnej Strategii Rozwoju. Posiedzenia Rady są jawne. Przed rozpoczęciem procedury głosowania w sprawie wyboru operacji do dofinansowania, członkowie Rady wypełniają Deklarację Bezstronności. Deklaracja bezstronności jest oświadczeniem Członka Rady i zwiera m.in. następujące dane: Ja niŝej podpisany/podpisana *, oświadczam, Ŝe: 1) nie ubiegam/ ubiegam * się o dofinansowanie w ramach w/w przedsięwzięcia 4 osi LEADER, 2) nie pozostaję/ pozostaję* w związku małŝeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej z podmiotem ubiegającym się o dofinansowanie w ramach w/w przedsięwzięcia osi 4 LEADER 3) nie pozostaję/ pozostaję* z Ŝadnym z podmiotów występujących o dofinansowanie w ramach w/w przedsięwzięcia osi 4 LEADER w takim stosunku prawnym lub faktycznym, Ŝe moŝe to budzić uzasadnione wątpliwości co do mojej bezstronności. Jednocześnie oświadczam, Ŝe zapoznałem/ zapoznałam* się z procedurą oceny projektów ubiegających się o dofinansowanie w ramach osi 4 LEADER. Deklaruję, Ŝe będę bezstronnie i uczciwie wykonywać obowiązki członka Rady. Wzór Deklaracji Bezstronności stanowi załącznik do Regulaminu Rady. Wypełnione Deklaracje Bezstronności, członkowie Rady składają Przewodniczącemu Rady. KrzyŜowice 2008 Strona 11

12 Przewodniczący odczytuje informacje zawarte w Deklaracjach przed rozpoczęciem głosowania. Przewodniczący Rady składa Deklarację Sekretarzowi posiedzenia. W przypadku zaistnienia okoliczności, które mogłyby rodzić podejrzenia o stronniczość, członek Rady nie moŝe brać udziału w głosowaniu. Członkowie Rady podejmują uchwałę o wyłączeniu członka Rady z głosowania w sprawie wyboru operacji. Uchwała ma charakter proceduralny i odnotowywana jest w protokole z posiedzenia Rady. Wszystkie rozstrzygnięcia Rady zapadają w głosowaniu jawnym, zwykłą większością głosów przy obecności co najmniej 50% składu Rady. Szczegółowe procedury funkcjonowania Rady zawarte są w Regulaminie Rady uchwalonym przez Walne Zebranie Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna uchwała Nr 8/2008 z dnia 29 października 2008r. Regulamin Rady stanowi Załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju. Regulamin Rady zawiera załączniki: - wzór Deklaracji Bezstronności, - kartę oceny zgodności operacji z Lokalną Strategią Rozwoju, - kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów oceny dla działania pn. RóŜnicowanie w kierunku działalności nierolniczej, - kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów oceny dla działania pn. Tworzenie i rozwój mikroprzedsiębiorstw, - kartę oceny według lokalnych kryteriów oceny dla działania pn. Odnowa i rozwój wsi, - kartę oceny operacji według lokalnych kryteriów oceny dla działania pn. Małe projekty, - wzór protokołu z głosowania z wyboru operacji, - zakres zadań i obowiązków oraz odpowiedzialności na poszczególnych etapach przyjmowania i oceny wniosków e) Zasady funkcjonowania biura, w tym warunki techniczne i lokalowe. Realizując cel statutowy, Stowarzyszenie opiera się na społecznej pracy członków i zatrudnionych pracownikach. Stowarzyszenie przewiduje zatrudnienie trzech pracowników stałych do Biura. Szczegółowy Regulamin naboru pracowników do Biura Stowarzyszenia określa Uchwała Nr 7/2008 z dnia 29 października 2008 roku Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia, stanowiąca załącznik do Lokalnej Strategii Rozwoju. Szczegółowy Regulamin działania Biura Stowarzyszenia wraz z opisem poszczególnych stanowisk, strukturą organizacyjną oraz opisem warunków technicznych lokalowych biura określa Uchwała Nr 8/2008 z dnia 22 października 2008 r. Zarządu Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna posiada biuro zlokalizowane w miejscowości KrzyŜowice. Jest to przestronne pomieszczenie stanowiące część zabytkowego pałacu, bezpłatnie uŝyczone na podstawie umowy uŝyczenia od Gminy Olszanka. Biuro spełnia wszystkie wymagania techniczne i lokalowe, które umoŝliwiają profesjonalną obsługę i przyjmowanie interesantów, a takŝe dają moŝliwość do właściwego archiwizowania dokumentów oraz organizowania spotkań dla ok. 20 osób. W przypadku potrzeby zorganizowania spotkania z większą ilością osób istnieje moŝliwość wynajęcia na miejscu większej Sali konferencyjno-szkoleniowej, co z pewnością ogranicza koszty i problemy szukania jej poza siedzibą biura. Biuro jest w pełni wyposaŝone, zarówno w sprzęt biurowy jak i komputerowy, który umoŝliwi swobodną pracę pracowników. Obecnie biuro jest wyposaŝone w meble, przenośny komputer, rzutnik multimedialny, ekran, drukarkę laserową, telefaks. Powierzchnia biura wynosi 30m2 W budynku posiada swoją siedzibę równieŝ Gminny Ośrodek Kultury i Sportu w Olszance z/s w KrzyŜowicach, Gminny Ośrodek Pomocy Społecznej w Olszance z/s w KrzyŜowicach, Zespół Ekonomiczno-Administracyjny Szkół i Przedszkoli oraz Przedszkole Publiczne, co stanowi KrzyŜowice 2008 Strona 12

13 dodatkowy atut dla lokalizacji biura LGD, poniewaŝ budynek w ciągu dnia odwiedzany jest przez duŝą ilość osób. Tabela nr 3. Tabelaryczny opis stanowisk w Biurze Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna KIEROWNIK BIURA STOWARZYSZENIA Podległość słuŝbowa bezpośredni przełoŝony Wymiar zatrudnienia Podstawa zatrudnienia Wymagania konieczne ZARZĄD STOWARZYSZENIA Pełny etat Umowa o pracę 1) jest obywatelem polskim, 2) ukończony 18 rok Ŝycia i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych 3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie stanowisku kierownika, 4) wykształcenie wyŝsze I lub II stopnia (licencjat lub magisterskie), 5) osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, 6) osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią, 7) posiadanie co najmniej dwuletniego staŝu pracy, w tym co najmniej rocznego staŝu pracy: a) na stanowiskach kierowniczych lub organizacyjno-administracyjnych lub specjalistycznych w zakresie obsługi funduszy unijnych w fundacjach, organizacjach pozarządowych, lub b) w instytucjach szkoleniowych, doradczych oraz konsultingowych realizujących zadania w zakresie korzystania ze środków pomocowych, lub c) na stanowiskach urzędniczych lub kierowniczych w administracji państwowej lub samorządowej. Wymagania poŝądane Zakres obowiązków 1. Znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski) w stopniu zaawansowanym, poparta odpowiednimi certyfikatami. 2. Znajomość przepisów prawa unijnego i polskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Prawo jazdy kat. B 4. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji projektów z wykorzystaniem środków unijnych lub krajowych. 1) wykonywanie uchwał Walnego Zebrania Członków i Zarządu Stowarzyszenia, 2) realizacja zadań określonych przez Zarząd, 3) prowadzenie bieŝących spraw Stowarzyszenia, 4) gromadzenie i udostępnianie informacji i dokumentacji z zakresu działalności Stowarzyszenia, 5) prowadzenie działalności wydawniczej, 6) wydawanie wewnętrznych materiałów informacyjnych i problemowych, 7) przygotowywanie materiałów na Walne Zebranie Członków, posiedzenia Zarządu Stowarzyszenia oraz Rady Stowarzyszenia 8) opracowywanie projektów zmian w statucie i regulaminach organizacyjnych, 9) obsługi Walnego Zebrania Członków, posiedzeń Zarządu i Rady Stowarzyszenia 10) sporządzanie protokołów z Walnego Zebrania Członków i posiedzeń Zarządu 11) prowadzenie dokumentacji Walnego Zebrania Członków i Zarządu oraz Rady Stowarzyszenia KrzyŜowice 2008 Strona 13

14 12) sporządzanie odpisów uchwał organów Stowarzyszenia i wydawanie ich uprawnionym organom, 13) prowadzenie dokumentacji członkowskiej, 14) prowadzenie rejestru uchwał Walnego Zebrania Członków, Zarządu i Rady Stowarzyszenia 15) opracowywanie planów pracy, budŝetu oraz sprawozdań merytorycznych i finansowych, 16) prowadzenie korespondencji, 17) udział w róŝnego rodzaju naradach, sympozjach, szkoleniach, uroczystościach związanych z działalnością Stowarzyszenia, 18) utrzymywanie stałego kontaktu z członkami wspierającymi, 19) prowadzenie spraw kadrowych i dokumentacji Stowarzyszenia, 20) sprawowanie pieczy nad sprzętem biurowym oraz zlecanie przeprowadzenia jego konserwacji lub naprawy, 21) archiwizowanie dokumentów i prowadzenie archiwum. Zakres uprawnień 1) reprezentowania Stowarzyszenia w granicach umocowania, 2) prowadzenia zwykłego zarządu sprawami Stowarzyszenia, 3) podpisywania bieŝącej korespondencji, 4) dokonywania samodzielnych zakupów bieŝących jednorazowo do wysokości 3.000,- PLN, po akceptacji Zarządu, 5) zawierania umów - zleceń i o dzieło, po akceptacji Zarządu, 6) kierowania pracą i nadzoru nad pracownikami Biura i zleceniobiorcami, 7) współdziałania z przedstawicielami środków masowego przekazu oraz informowania ich o działalności i zamierzeniach Stowarzyszenia, 8) organizowania konferencji prasowej, 9) koordynowania sprawami funkcjonowania zespołów problemowych, 10) podejmowania decyzji dotyczących działalności Stowarzyszenia w zakresie nie zastrzeŝonym dla innych organów. Kierownik Biura przy wykonywaniu swoich zadań działa w oparciu o udzielone pełnomocnictwo ogólne obejmujące umocowanie do zwykłego zarządu sprawami Biura w imieniu Stowarzyszenia. Zakres odpowiedzialności Kierownik Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe zarządzanie sprawami Stowarzyszenia - w ramach posiadanych uprawnień i nie zastrzeŝonych do kompetencji innych organów Stowarzyszenia. Kierownik Biura sprawuje pieczę nad majątkiem i sprawami Stowarzyszenia w ramach jego umocowania oraz spełnia swoje obowiązki ze starannością i przy ścisłym przestrzeganiu przepisów prawa oraz postanowień Statutu, Uchwał Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia i Uchwał Zarządu. Księgowy Biura Podległość słuŝbowa bezpośredni przełoŝony Wymiar zatrudnienia Podstawa zatrudnienia Wymagania konieczne Kierownik Biura ½ etatu Umowa o pracę 1) jest obywatelem polskim, 2) ukończony 18 rok Ŝycia i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie stanowisku księgowego. 4) wykształcenie co najmniej średnie, 5) osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, KrzyŜowice 2008 Strona 14

15 6) osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią, 7) posiada kwalifikacje zawodowe wymagane do wykonywania pracy na stanowisku księgowego, 8) co najmniej 2 letni staŝ pracy na stanowisku księgowego w jednostkach budŝetowych lub przedsiębiorstwach lub stowarzyszeniach lub fundacjach Wymagania poŝądane Zakres obowiązków 1. Znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski) w stopniu zaawansowanym, poparta odpowiednimi certyfikatami. 2. Znajomość przepisów prawa unijnego i polskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów z wykorzystaniem środków unijnych lub krajowych. 1) prowadzenie rachunkowości zgodnie z aktualnymi przepisami prawa, 2) wykonywanie obowiązków sprawozdawczych ustalonych przez Główny Urząd Statystyczny, 3) tworzenie warunków dla przestrzegania ścisłej dyscypliny finansowej i budŝetowej Stowarzyszenia, 4) naleŝyte przechowywanie i zabezpieczanie dokumentów księgowych, ksiąg rachunkowych, sprawozdań finansowych oraz środków pienięŝnych, 5) bieŝące, prawidłowe prowadzenie księgowości z zastosowaniem racjonalnej organizacji pracy i techniki przetwarzania danych, 6) rejestracja operacji gospodarczych - finansowych, 7) analiza dokumentów finansowych, 8) sporządzanie obowiązujących dowodów księgowych, kasowych i magazynowych, 9) dokonywanie zamknięcia rocznego ksiąg oraz sporządzanie wymaganych zasadami rachunkowości sprawozdań finansowych w tym GUS, 10) sporządzanie w obowiązującym terminie deklaracji i wykazów dla celów organów podatkowych i ZUS, 11) udostępnianie ksiąg oraz dokumentów finansowych do kontroli sprawowanej przez uprawnione organy kontrolne, 12) prowadzenie ewidencji środków trwałych i wyposaŝenia, 13) prowadzenie kartotek wynagrodzeń, 14) sporządzanie list płac, 15) regulowanie zaliczek na podatek dochodowy od osób prawnych i fizycznych, 16) prowadzenie tabel amortyzacyjnych i wyceny środków trwałych, 17) wypłata udzielonych zaliczek i ich rozliczanie, 18) regulowanie płatności wynikających ze zobowiązań, 19) odprowadzanie składek ZUS, rozliczenia z ZUS i wypłat zasiłków chorobowych, 20) wypłata wynagrodzeń osobowych i honorariów, sporządzanie sprawozdań dotyczących zatrudnienia i funduszu płac, 21) wystawianie not obciąŝeniowych i rachunków, 22) prowadzenie dokumentacji składek członków zwyczajnych i wspierających, 23) prowadzenie rachunku bankowego, 24) opracowywanie projektu preliminarza budŝetowego, 25) czuwanie nad prawidłowym przebiegiem wykonania budŝetu Stowarzyszenia, 26) wnioskowanie wraz z uzasadnieniem o wprowadzenie zmian w preliminarzu budŝetowym, 27) realizowanie wydatków w zakresie ubezpieczeń społecznych i kosztów KrzyŜowice 2008 Strona 15

16 podróŝy, 28) prowadzenie kasy gotówkowej zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa, 29) prowadzenie systematycznej kontroli wewnętrznej dokumentów zgodnie z obowiązującymi przepisami prawa, 30) prawidłowe zabezpieczenie środków finansowych i pozostałych składników majątkowych, 31) sporządzanie pism, wniosków i podań związanych z działalnością finansowo-księgową Stowarzyszenia. Zakres odpowiedzialności Księgowy Biura jest odpowiedzialny za prawidłowe i bieŝące prowadzenie księgowości oraz sprawozdawczości finansowej, terminowe dokonywanie rozliczeń finansowych zgodnie z obowiązującymi w tym zakresie przepisami prawa Specjalista ds. funduszy unijnych, współpracy zagranicznej i promocji Podległość słuŝbowa Kierownik Biura bezpośredni przełoŝony Wymiar zatrudnienia Pełny etat Podstawa zatrudnienia Umowa o pracę Wymagania konieczne 1) jest obywatelem polskim, 2) ukończony 18 rok Ŝycia i posiadanie pełnej zdolność do czynności prawnych oraz korzystania z pełni praw publicznych, 3) stan zdrowia pozwalający na zatrudnienie stanowisku specjalisty, 4) wykształcenie co najmniej średnie, 5) osoba nie była prawomocnie skazana za przestępstwo umyślne, 6) osoba cieszy się nieposzlakowaną opinią 7) posiada niezbędną wiedzę na temat zagadnień korzystania z pomocy środków unijnych. Wymagania poŝądane 1. Znajomość co najmniej jednego języka obcego (angielski, niemiecki lub francuski) w stopniu zaawansowanym, poparta odpowiednimi certyfikatami. 2. Znajomość przepisów prawa unijnego i polskiego w zakresie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich, Regionalnego Programu Operacyjnego, Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki. 3. Udokumentowane doświadczenie w zakresie realizacji i rozliczania projektów z wykorzystaniem środków unijnych lub krajowych. Zakres obowiązków 1) doradztwo unijne dla mieszkańców obszaru działania Stowarzyszenia, 2) monitorowanie problematyki związanej z funduszami UE, 3) poszukiwanie moŝliwości pozyskania dofinansowań unijnych dla projektów Stowarzyszenia z PROW oraz innych programów unijnych i krajowych 4) przygotowanie kompletnej dokumentacji na potrzeby realizacja projektów 5) wykonawstwo projektów inwestycyjnych i szkoleniowo-doradczych (obsługa pozyskanych środków w ramach projektów, rozliczenia projektów) 6) realizacja strategii promocyjnej projektów, 7) przygotowywanie i prezentowanie informacji na temat projektów 8) współpraca z mediami, KrzyŜowice 2008 Strona 16

17 9) prowadzenie promocji Stowarzyszenia, 10) zarządzanie treścią merytoryczną materiałów promocyjnych i informacyjnych 11) redagowanie strony internetowej Stowarzyszenia, 12) rekrutacja beneficjentów do projektów, 13) obsługa klientów (mieszkańców) udzielanie odpowiedzi i wyjaśnień, przyjmowanie wniosków i składanych postulatów przez mieszkańców dotyczące wdraŝania Lokalnej Strategii Rozwoju, Zakres odpowiedzialności Specjalista ds. funduszy unijnych, współpracy z zagranicą i promocji jest odpowiedzialny za: 1/ kompleksową obsługę Stowarzyszenia w zakresie programów dotacyjnych UE i programów krajowych, przygotowanie projektów w ramach funduszy UE i programów krajowych oraz realizację i rozliczenie procesu dotacyjnego projektów, 2/ promocję i informację na temat realizowanych projektów Stowarzyszenia oraz za nawiązywanie współpracy międzynarodowej i międzyregionalnej. 1.6 Kwalifikacje i doświadczenia osób wchodzących w skład Rady organu decyzyjnego. Osoby wchodzące w skład organu decyzyjnego, a więc Rady Stowarzyszenia posiadają odpowiednie kwalifikacje i doświadczenie umoŝliwiające im trafny dobór projektów do realizacji zgłaszanych przez beneficjentów z obszaru działania LGD. Większość członków Rady posiada wiedzę związaną z tematyką rozwoju obszarów wiejskich: 9 członków Rady posiada świadectwo ukończenia szkolenia z zakresu wdraŝania programu na rzecz rozwoju obszarów wiejskich, w tym osi 4 LEADER, 1 członek Rady ukończył szkolenie pt. Wsparcie oświaty i kształcenia w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, 1 członek Rady posiada świadectwo ukończenia kursu z zakresu organizacji Ŝycia społeczno-kulturalnego wsi oraz świadectwo ukończenia warsztatów: Planowanie rozwoju w procesie Odnowy Wsi. W skład Rady wchodzą osoby działające w róŝnych obszarach tematycznych waŝnych dla rozwoju wsi: m.in. w zakresie szeroko pojętego dziedzictwa kultury, edukacji, rolnictwa, gospodarki, rozwoju lokalnego. Członkowie Rady posiadają certyfikaty i dokumenty potwierdzające ukończone kursy, szkolenia, bądź posiadają doświadczenie praktyczne w zakresie realizacji projektów wpływających na rozwój obszarów wiejskich. 10 członków Rady posiada stałe zameldowanie na obszarze LGD Brzeska Wieś Historyczna. Osoby wchodzące w skład Rady są silnie związane z obszarem działania LGD, poprzez fakt wieloletniego zamieszkania na tym terenie (od co najmniej 5 lat), bądź prowadzenia działalności gospodarczej, dobrze znają specyfikę obszaru objętego LSR. Członkami Rady Stowarzyszenia są osoby reprezentujące 3 sektory: społeczny, publiczny i gospodarczy. Doświadczenie tych osób w realizacji projektów współfinansowanych ze środków unijnych jest zróŝnicowane, zarówno jeśli chodzi o zakres jak i stopień zaawansowania. W gronie członków Rady znajdują się 3 osoby posługujące się językami urzędowymi UE, zwłaszcza angielskim i niemieckim, stosowny dokumenty potwierdzający tę umiejętność jednego z członków Rady Ireneusza Galant stanowią załączniki do LSR. KrzyŜowice 2008 Strona 17

18 1.7 Doświadczenie LGD i członków LGD albo jej partnerów w realizacji projektów. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna realizowało następujące zadania: 1. 6 listopada 2006 r. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna zawarło umowę z Województwem Opolskim na realizacje zadania pn.: Przewodnicy Brzeskiej Wsi Historycznej. Termin realizacji zadania określono od r. do r. Wartość projektu ,00 zł., otrzymana dotacja: 9.967,90 zł. Bezpośrednim celem projektu było stworzenie grupy aktywnych liderów społeczności lokalnej dysponujących poszerzoną wiedzą na temat walorów historycznych, przyrodniczych i gospodarczych obszaru działania Stowarzyszenia oraz wyposaŝenie ich w umiejętności i narzędzia słuŝące propagowaniu tej wiedzy oraz promowaniu Brzeskiej Wsi Historycznej. Celem długoterminowym było utrwalenie pozytywnego wizerunku regionu wśród osób przybywających tu w celach turystycznych i biznesowych. Zgodnie z harmonogramem projektu dla 30 uczestników z 3 gmin: Lewin Brzeski, Olszanka, Skarbimierz odbyły się szkolenia z komunikacji interpersonalnej oraz regionalizmu. W ramach projektu zaprojektowano i wykonano 3 sztuki tablic zawierających szereg informacji przydatnych zarówno turystom jak i mieszkańcom. Na planie sytuacyjnym uwidocznione zostały waŝne obiekty historyczne, sakralne, przyrodnicze i społeczne oraz podstawowe dane teleadresowe waŝnych urzędów oraz informacje umoŝliwiające kontakt z wyszkolonymi w projekcie przewodnikami. Tablice rozmieszczone zostały w centralnych punktach Gmin: Lewin Brzeski, Olszanki oraz Skarbimierz. Ponadto wykonano sztuk folderów informacyjno-promujących mikroregion oraz Program WdraŜania Podejścia Leader w województwie opolskim. 2. W roku 2007 pozyskano ,00 zł na realizację zadania pn. Pomysł na rozwój kluczem do sukcesu LGD Brzeska Wieś Historyczna w ramach otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego pn. Przedsięwzięcia wspierające wdroŝenie Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich związanego z realizacją zadań Samorządu Województwa Opolskiego w zakresie przygotowania i realizacji Lokalnych Strategii Rozwoju przez organizacje pozarządowe, których cele statutowe obejmują działania na rzecz wdroŝenia podejścia Leader. Koszt ogólny projektu wyniósł ,57 zł., w tym koszt własny 4.541,57 zł. Realizacja projektu miała miejsce w terminie: październik 2007 listopad Celem projektu było dogłębne zbadanie i zanalizowanie obszaru na którym działa Lokalna Grupa Działania Brzeska Wieś Historyczna w oparciu o badania ankietowe przeprowadzone wśród mieszkańców zamieszkujących ten teren. W wyniku realizacji projektu powstał raport, który to określił specyfikę obszaru oraz poŝądane kierunki rozwoju. Część działań ujętych w projekcie została zrealizowana przez instytucje naukowo-badawczą tj. WyŜszą Szkołę Humanistyczno-Ekonomiczną w Brzegu w ramach partnerstwa. W listopadzie 2007 r. podsumowano projekt, w tym 30 listopada zorganizowano konferencję, która to zapoznała przedstawicieli społeczeństwa LGD (60 osób) z treścią zawartą w opracowanym raporcie. 3. W 2007 r. Stowarzyszenie włączyło się w realizację międzynarodowego projektu RURALTOUR finansowanego ze środków INTERREG. Beneficjentami projektu są regiony w państwach: Austria (region Carinthia), Węgry (mikroregion Szecseny), Włochy (regiony: Emilia- Romagna i Reneto), Chorwacja (region Istria) oraz w Polsce województwo opolskie. Celem projektu jest szeroka promocja, takŝe przy pomocy strony internetowej, walorów turystycznych regionów biorących udział w projekcie. 4. RównieŜ w 2007 r. LGD Brzeska Wieś Historyczna została członkiem grupy partnerskiej złoŝonej z przedsiębiorców, samorządowców oraz przedstawicieli organizacji działających w branŝy turystycznej. Zadaniem zawiązanej się grupy Fajny Brzeg i jest tworzenie, rozwijanie i promowanie markowych produktów turystycznych obsługiwanych w formule sieciowej, KrzyŜowice 2008 Strona 18

19 czyli w ścisłej współpracy partnerów w danym regionie. Projekt został objęty patronatem Marszałka Województwa Opolskiego. Poza członkostwem w grupie partnerskiej efektem udziału Stowarzyszenia w Projekcie była takŝe promocja LGD w folderze pn. Fajny Brzeg i 5. W 2008 r. Stowarzyszenie Brzeska Wieś Historyczna znalazło się wśród instytucji, które otrzymały dofinansowanie ze środków Samorządu Województwa Opolskiego na dofinansowanie przedsięwzięcia pn. Organizacja imprezy pn. "Korzenie tradycji. Od ojcowizny do ojczyzny" w ramach Europejskich Dni Dziedzictwa w dziedzinie kultury. Dzięki dofinansowaniu w kwocie 5.000,00 zł opracowało oraz opublikowało folder, w którym zostało ukazane bogactwo zabytków i historii mikroregionu Brzeskiej Wsi Historycznej. Ponadto Stowarzyszenie złoŝyło wniosek do Powiatu Brzeskiego i w ramach otwartego konkursu ofert otrzymało dofinansowanie w wysokości 500,00 zł na profesjonalne wykonanie prezentacji multimedialnej Szlakiem Średniowiecznych Polichromii. Prezentacja oraz foldery zostały po raz pierwszy zaprezentowane publiczności podczas uroczystych obchodów Europejskich Dni Dziedzictwa w zabytkowym kościele w Strzelnikach we wrześniu 2008 r. Partnerem przy realizacji przedsięwzięcia był Urząd Gminy Lewin Brzeski, Grupa Odnowy Wsi Strzelniki oraz Regionalny Ośrodek Badań i Dokumentacji Zabytków w Opolu. Projekt został rozliczony w październiku 2008 r. 6. W 2008 r. w ramach otwartego konkursu ofert ogłoszonego przez Urząd Marszałkowski Woj. Opolskiego pozyskano ,00 zł na realizację zadania pn. Łączy Nas nie tylko Szlak Polichromii - dostosowanie Lokalnej Strategii Rozwoju Lokalnej Grupy Działania Brzeska Wieś Historyczna do wymagań określonych w PROW, które miało na celu aktualizację Lokalnej Strategii Rozwoju względem wymagań określonych w PROW oraz aktach wykonawczych. Zadanie było realizowane we współpracy z zewnętrznym ekspertem, który posiadał niezbędną wiedzę merytoryczną i praktyczną w tej dziedzinie. W ramach zadania wybrano 7-osobową grupę roboczą pracującą nad aktualizacją LSR, przeprowadzono 6 warsztatów z mieszkańcami LGD - konsultacji społecznych. W ramach zadania zakupiono laptop, rzutnik multimedialny oraz ekran. Od maja do września odbywały się spotkania i konsultacje telefoniczne oraz mailowe z ekspertem zewnętrznym zakończone dostosowaniem Lokalnej Strategii Rozwoju LGD do wymagań PROW. We wrześniu nastąpiła ewaluacja i podsumowanie projektu. Koszt całkowity projektu wyniósł ,98 zł. Tabela nr 4, Doświadczenie Członków Lokalnej Grupy Działania Projekty o zakresie podobnym do operacji, które mogą być realizowane w ramach działań osi 3 i 4 PROW l.p. Podmiot Doświadczenie 1. Gmina Lewin Brzeski Rewitalizacja przestrzeni miejskiej w centrum miasta Lewin Brzeski. Zakres rzeczowy zadania obejmował: - odtworzenie zabytkowej kostki brukowej w Rynku na powierzchni 3671,5m 2 - przebudowę ulic Matejki, Kilińskiego i Przytulnej wraz z chodnikami i uzupełnieniem odwodnienia. Łączna powierzchnia przebudowy tych ulic to 5777,98m 2. Zadanie realizowano było z udziałem Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego i budŝetu państwa. Faktycznie poniesione nakłady na realizację tego zadania wyniosły ,22 zł, łącznie z kosztami poniesionymi w 2004 roku na przygotowanie dokumentacji KrzyŜowice 2008 Strona 19

20 2. 3. Gmina Lewin Brzeski Gmina Lewin Brzeski projektowej i przygotowanie wniosku do ZPORR. Finansowanie zadania przedstawia się następująco: - środki Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego ,19zł - środki z budŝetu państwa ,09zł - środki własne gminy ,94 zł Roboty rozpoczęto dnia 10 maja 2005r., a zakończono 18 listopada 2005r. Rewaloryzacja zabytkowego parku w Skorogoszczy. Park w Skorogoszczy ma charakter zabytkowy. Zakres rzeczowy rewaloryzacji obejmował: - wykonanie 2351 m 2 alejek parkowych, - zakup i zamontowanie elementów małej architektury ((tablice informacyjne 7 szt., ławki -24 szt., koszy na śmieci 20 szt., tabliczki informacyjne o gatunkach drzew i pomnikach przyrody 45 szt., słupki przeszkodowe 9 szt.), - ogrodzenia drzew uznanych za pomniki przyrody 9 szt., - renowacja 4939,5m 2 trawników, - nasadzenia drzew i krzewów, - ścięcie 8 szt. drzew obumierających. Zadanie realizowane było przy udziale środków Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt zadania wyniósł ,04zł w tym środki Sektorowego Programu Operacyjnego ,00zł. Zagospodarowanie terenu rekreacyjno-sportowego w Łosiowie budowa boisk sportowych. Zakres zadania obejmował utwardzenie powierzchni gruntu, wykonanie boisk i kortów tenisowych, miejsc postojowych dla samochodów osobowych na 10 stanowisk włącznie, trybun, wykonanie obiektów małej architektury oraz wykonanie ogrodzenia. Realizacja zadania od października 2006 r. do czerwca 2007r. Zadanie realizowane było przy udziale środków Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Całkowity koszt zadania wyniósł ,05zł w tym środki Sektorowego Programu Operacyjnego ,00zł. 4. Gmina Skarbimierz Remont domu ludowego w Lipkach Zadanie realizowane było przy udziale środków Sektorowego Programu Operacyjnego Restrukturyzacja i modernizacja sektora Ŝywnościowego oraz rozwój obszarów wiejskich działanie 2.3 Odnowa wsi oraz zachowanie i ochrona dziedzictwa kulturowego. Rozpoczęcie zadania r Zakończenie zadania r. Ogólna wartość zadania ,00zł Dofinansowanie zadania ,00zł Zakres opracowania: KrzyŜowice 2008 Strona 20

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia

OPIS STANOWISK. Dyrektor Biura. Komórka organizacyjna. Biuro Stowarzyszenia. Wymiar czasu pracy. 1/1 etatu - umowa o pracę. Zarządowi Stowarzyszenia OPIS STANOWISK Dyrektor Biura 1/1 etatu - umowa o pracę Zarządowi Stowarzyszenia Do Dyrektora Biura należy w szczególności realizacja następujących zadań: 1) wykonywanie uchwał organów Stowarzyszenia,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania ROZWÓJ ZIEMI LUBACZOWSKIEJ,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA KRAINA SANU - LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalnej Grupy Działania, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje:

Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia postanawia się, co następuje: Uchwała nr 12/2008 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 15 grudnia 2008 r. w sprawie przyjęcia Regulaminu Biura Stowarzyszenia G5 Lokalnej Grupy Działania Na podstawie 18 ust. 4 pkt. 10) Statutu Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ZIEMIA PRZEMYSKA 1 Na podstawie Statutu utworzone zostało Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Przemyska. 2 Regulamin określa zasady

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich

REGULAMIN BIURA. Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich REGULAMIN BIURA Lokalna Grupa Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Lokalnej Grupy Działania Kraina Wzgórz Trzebnickich, ramowy zakres działania i kompetencji

Bardziej szczegółowo

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy:

3. Do głównych zadań na stanowisku Specjalisty ds. koordynowania projektów należy: OPISY STANOWISK PRACOWNICZYCH W STOWARZYSZENIU LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GRYFLANDIA PREZENTUJĄCE PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH 1. Pracownikami biura LGD GRYFLANDIA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA

REGULAMIN BIURA. Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA REGULAMIN BIURA Załącznik do Uchwały Nr 27 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA EUROGALICJA 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska

STATUT. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska 1. Stowarzyszenie nosi nazwę; Lokalna Grupa Działania - Wysoczyzna Elbląska posługując się skróconą nazwą LGD - Wysoczyzna Elbląska,

Bardziej szczegółowo

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie.

3. Siedzibą Stowarzyszenia jest miejscowość Krzyżowice, Gmina Olszanka, województwo opolskie. Załącznik do Uchwały Nr 4/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 23 lipca 2008r. Statut Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna Uchwalony w dniu 17 sierpnia 2006

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PONIDZIE 1 Załącznik do Uchwały Nr 20/2015 Zarządu 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania PONIDZIE,

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka Załącznik do uchwały Zarządu Nr 6/11 Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Rybacka 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Rybackiej Stowarzyszenia Dolina

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska:

Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: Lokalna Grupa Działania Partnerstwo dla Doliny Baryczy w ramach środków na funkcjonowanie LGD, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno- biurowych- pracownik sekretariatu

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy

Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne i pożądane w odniesieniu do kandydatów do pracy Załącznik nr 2 do Regulaminu pracy Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Jagiellońska Przystań Opis stanowisk prezentujący podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania konieczne

Bardziej szczegółowo

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania

STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania STATUT Stowarzyszenia Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania 1. 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Stowarzyszenie Solidarni w Rozwoju Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy

STATUT STOWARZYSZENIA. Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy 1 Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Spisza i Okolicy, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

Oś IV Leader w okresie 2007-2013

Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Oś IV Leader w okresie 2007-2013 Wymogi formalno-prawne LGD, kryteria dostępu i ocena potencjału LGD Adam Futymski Wybrane zapisy Ustawy o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków EFRROW

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA

STATUT STOWARZYSZENIA Stowarzyszenie - Lokalna Grupa Działania MIĘDZY ODRĄ A BOBREM tel. 068-3218303, fax. 068-3210801 e-mail ugzabor@bazagmin.pl STATUT STOWARZYSZENIA (tekst jednolity) STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25

6) Uchyla się dotychczasową treść 25 nadając mu następujące brzmienie: 25 Uchwała Nr XXVI/../2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli z dnia 29.10.2015 r. w sprawie zmiany statutu stowarzyszenia celem dostosowania go do zastrzeżeń

Bardziej szczegółowo

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r.

WERSJA GRUDZIEŃ 2013 r. REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich 1. 1. Niniejszy regulamin określa ramowy zakres działania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów Odrzańskich,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU

LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU Załącznik Nr. Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Brzeska Wieś Historyczna z dnia 13 grudnia 212r. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE BRZESKA WIEŚ HISTORYCZNA LOKALNA STRATEGIA ROZWOJU na lata

Bardziej szczegółowo

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych)

2. NAZWA STANOWISKA Menager finansowy projektu (Specjalista ds. księgowo- kadrowych) Lokalna Grupa Działania i Lokalna Grupa Rybacka Partnerstwo dla Doliny Baryczy, ogłasza nabór kandydatów na stanowiska: 1. Referent ds. administracyjno - biurowych - pracownik sekretariatu 2. Menager finansowy

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego Kraina wokół Lublina tekst jednolity Załącznik do uchwały Nr7/2008 z dnia 2 lipca 2008 r. Zebrania Członków Założycieli Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania na Rzecz Rozwoju Gmin Powiatu Lubelskiego STATUT STOWARZYSZENIA Lokalna Grupa Działania

Bardziej szczegółowo

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA

1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Cieszyńska Kraina uchwalony dnia 25 sierpnia 2008 r. 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA Cieszyńska

Bardziej szczegółowo

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane:

Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych KIEROWNIK BIURA Wymagania konieczne: Wymagania pożądane: Opis stanowisk wraz z określeniem wymagań koniecznych i pożądanych Wymagania koniecznie i pożądane w odniesieniu do kandydatów na poszczególne stanowiska w biurze LGD: KIEROWNIK BIURA Wymagania kwalifikacyjne

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA - POWIATU ŚWIDWIŃSKIEGO, zwane dalej Stowarzyszeniem,

Bardziej szczegółowo

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa)

(WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania. (nazwa) (WZÓR) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania (nazwa) 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach

Bardziej szczegółowo

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD

NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD NABÓR NA WOLNE STANOWISKO PRACY DYREKTOR BIURA LGD Zarząd Lokalnej Grupy Działania RAZEM KU LEPSZEJ PRZYSZŁOŚCI ogłasza nabór na wolne stanowisko pracy Dyrektor Biura LGD, wymiar 4/5 etatu na podstawie

Bardziej szczegółowo

PROCEDURA WYBORU LGD

PROCEDURA WYBORU LGD PROCEDURA WYBORU LGD W RAMACH PROW 2007-2013 2013 WITOLD MAGRYŚ 24-26 października 2007 r. Podstawy prawne 1. Ustawa z dnia 7 marca 2007 r. o wspieraniu rozwoju obszarów wiejskich z udziałem środków Europejskiego

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania LIWOCZ

REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ. Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania LIWOCZ REGULAMIN KOMISJI REWIZYJNEJ Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ 1 1. Komisja Rewizyjna jest jednym z organów Stowarzyszenia powołaną do sprawowania kontroli nad jego działalnością. 2. Komisja

Bardziej szczegółowo

aktualizacja czerwiec 2016r.

aktualizacja czerwiec 2016r. DYREKTOR BIURA Nazwa jednostki: Komórka organizacyjna: Stanowisko Pracy: STOWARZYSZENIE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA ŁĘGÓW ODRZAŃSKICH Biuro LGD (Biuro Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Łęgów

Bardziej szczegółowo

Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie"

Statut Lokalnej Grupy Działania Pogórze Przemysko- Dynowskie Statut Lokalnej Grupy Działania "Pogórze Przemysko- Dynowskie" Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Lokalna Grupa Działania o nazwie "Pogórze Przemysko- Dynowskie", zwana dalej LGD, jest partnerstwem trójsektorowym,

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju

Statut Stowarzyszenia. Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Razem na Rzecz Rozwoju, zwane dalej stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA

REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA Załącznik do Uchwały nr 83 Zarządu Stowarzyszenia z dnia 18.12.2015 REGULAMIN BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA GÓRNA PROSNA 1 Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura stowarzyszenia LOKALNA

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT. Stowarzyszenia Nasz Karłubiec. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT Stowarzyszenia Nasz Karłubiec Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy z dnia 7 kwietnia 1989 r. prawo o stowarzyszeniach (Dz. U. z 2001 r. Nr 79, poz.

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska

STATUT. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Załącznik do uchwały nr 16/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska z dnia 29.03.2010 r. STATUT Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Ziemia Brzozowska Rozdział

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA. Rozdział I Postanowienia ogólne Dot. Sygn. Akt WA XIV NS REJ KRS 3498/06/732 STATUT STOWARZYSZENIA Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Rozwoju Ziemi Płockiej zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym,

Bardziej szczegółowo

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE

LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA MAŁE MORZE OPIS STANOWISK PRECYZUJĄCYCH PODZIAŁ OBOWIĄZKÓW I ZAKRES ODPOWIEDZIALNOŚCI NA POSZCZEGÓLNYCH STANOWISKACH Opracowała: Anna Łapińska PUCK, czerwiec 2010 O P I S S T A

Bardziej szczegółowo

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich;

1. działanie na rzecz zrównoważonego rozwoju obszarów wiejskich; Statut Stowarzyszenia - Lokalna Grupa Działania Warka" 1 Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Lokalna Grupa Działania Warka zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym

Bardziej szczegółowo

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD

Stanowisko: Dyrektor Biura LGD ul. Słowackiego 1; 72-100 Goleniów ogłasza nabór pracowników Pracownikiem LGD Stowarzyszenia Szanse BezdroŜy Gmin Powiatu Goleniowskiego moŝe być osoba, która: 1) jest obywatelem polskim, 2) posiada kwalifikacje

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały Nr 8/2013 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Królewski Gościniec Podlasia z dnia 16.06.2013 r. STATUT STOWARZYSZENIA Królewski Gościniec Podlasia Rozdział I Postanowienia ogólne

Bardziej szczegółowo

Opis stanowiska pracy

Opis stanowiska pracy Opis stanowiska pracy Załącznik nr 1.1. NAZWA ORGANIZACJI 1.2. AKTUALNE STANOWISKO PRACY 1.3. OPIS STANOWISKA PRACY 1.4 Stanowisko pracy pośrednio nadzorujące 1.5 Stanowisko pracy bezpośrednio nadzorujące

Bardziej szczegółowo

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik nr 3 do Uchwały Zarządu LGD Puszcza Białowieska nr 2/01/2009 z dn. 22 stycznia 2009 r. OPIS STANOWISK BIURA STOWARZYSZENIA LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Za obsługę poszczególnych

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW BIURA LGR STARZAWA

OGŁOSZENIE OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW BIURA LGR STARZAWA OGŁOSZENIE Zarząd Stowarzyszenia Lokalna Grupa Rybacka STARZAWA w Stubnie z siedzibą OGŁASZA NABÓR NA PRACOWNIKÓW BIURA LGR STARZAWA na następujące stanowiska: Kierownik biura, Koordynator ds. projektów,

Bardziej szczegółowo

Stowarzyszenia Dolina Karpia

Stowarzyszenia Dolina Karpia Stowarzyszenia Dolina Karpia STATUT STOWARZYSZENIA Dolina Karpia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Dolina Karpia zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne

I. Postanowienia ogólne Uchwała nr V/6/09 Zarządu Związku Międzygminnego Bóbr z dnia 4 marca 2009 r. w sprawie Regulaminu Organizacyjnego Biura Związku. Na podstawie art. 33 ust. 2 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku

Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Załącznik do uchwały Nr 43/2013 Walnego Zebrania Członków Forum Mieszkańców SANŁĘG Lokalna Grupa Działania z dnia 10 października 2013 roku Forum Mieszkańców Wsi SANŁĘG Lokalna Grupa Działania STATUT STOWARZYSZENIA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania ( LGD)

STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania ( LGD) STATUT STOWARZYSZENIA Lokalnej grupy działania ( LGD) 1. 1.Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania-., zwana dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem o celach niezarobkowych,

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa

STATUT STOWARZYSZENIA. Blisko Krakowa STATUT STOWARZYSZENIA Blisko Krakowa 1. Stowarzyszenie lokalna grupa działania o nazwie Blisko Krakowa, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem osób fizycznych i

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU LOKALNEGO ZENDEK Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Na Rzecz Rozwoju Lokalnego ZENDEK zwane dalej Stowarzyszeniem. 2.Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR);

3) realizację lokalnej strategii rozwoju obszarów rybackich (LSROR); STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA RYBACKA Radomka Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Rybacka Radomka, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju

Zarząd Stowarzyszenia. Dyrektor Biura LGD. Koordynator ds. opracowania i wdrażania Lokalnej Strategii Rozwoju Struktura organizacyjna Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Nasze Roztocze wraz z opisem stanowisk pracy precyzujących podział obowiązków i zakres odpowiedzialności oraz wymagania w odniesieniu

Bardziej szczegółowo

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR)

1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) Strategia lokalnej grupy działania Nowa Galicja 1. Charakterystyka lokalnej grupy działania (LGD) jako jednostki odpowiedzialnej za realizację lokalnej strategii rozwoju (LSR) 1.1 Nazwa i status prawny

Bardziej szczegółowo

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne

S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A. Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania. Rozdział I Postanowienia ogólne S T A T U T S T O W A R Z Y S Z E N I A Bialskopodlaska Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik nr 2 do Uchwały nr 7/W/2013 1. Stowarzyszenie o nazwie Bialskopodlaska Lokalna

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KRAINA SANU Lokalna Grupa Działania. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA KRAINA SANU Lokalna Grupa Działania. Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA KRAINA SANU Lokalna Grupa Działania Rozdział I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1 Stowarzyszenie o nazwie: Stowarzyszenie Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania zwane dalej Stowarzyszeniem, jest

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI z dnia 07.11.2013. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA DOLINA NOTECI" z dnia 07.11.2013 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie DOLINA NOTECI", zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli

REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli REGULAMIN BIURA Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli 1 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Czarnoziem na Soli, ramowy zakres działania

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia.

Uchwała Nr 36/2008. Uchwała wchodzi w życie z dniem przyjęcia. Uchwała Nr 36/2008 Zespołu do spraw opracowania i modyfikacji procedur wykonywania zadań Instytucji Zarządzającej delegowanych do samorządów województw w ramach Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata

Bardziej szczegółowo

Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r.

Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Statut. Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Nay. Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. # Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Statut Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Kraina Na"y Tekst jednolity z dnia 6 kwietnia 2011 r. STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA KRAINA NAFTY 1 1.

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia

Statut Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Statut Stowarzyszenia Wielkopolska Wschodnia Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie Wielkopolska Wschodnia, zwane dalej Stowarzyszeniem, jest dobrowolnym, samorządnym,

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Związku Stowarzyszeń MAZOWIECKI LEADER Rozdział I Postanowienia ogólne 1. 1. Związek Stowarzyszeń o nazwie Mazowiecki Leader, zwany dalej Związkiem, jest dobrowolnym, samorządnym, trwałym zrzeszeniem

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA

REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PUSZCZA BIAŁOWIESKA Załącznik do uchwały nr 2/03/2008 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Puszcza Białowieska z dnia 13 marca 2008 r. REGULAMIN PRACY ZARZĄDU STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA

Bardziej szczegółowo

Rozdział II Cele i sposoby działania 2

Rozdział II Cele i sposoby działania 2 Statut Stowarzyszenia Coachów Polskich Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Coachów Polskich w dalszych postanowieniach Statutu zwane Stowarzyszeniem, Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

KARTA STANOWISKA PRACY

KARTA STANOWISKA PRACY Załącznik nr 13 do Wniosku o wybór strategii rozwoju lokalnego kierowanego przez społeczność (LSR) przyjęty Uchwałą nr 5/XII/2015/Z Zarządu Czarnorzecko-Strzyżowskiej Lokalnej Grupy Działania z dnia 04.12.2015

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE. z dnia r. Projekt UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W NAMYSŁOWIE z dnia... 2015 r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania "Stobrawski Zielony Szlak" w ramach perspektywy finansowej 2014-2020

Bardziej szczegółowo

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY.

Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie KARTA STANOWISKA PRACY. A. Zależność służbowa: Europejski Fundusz Rolny na rzecz Rozwoju Obszarów Wiejskich Europa inwestująca w obszary wiejskie Podlega bezpośrednio Prezesowi Stowarzyszenia B. Zakres obowiązków: KARTA STANOWISKA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: HOTELE HISTORYCZNE W POLSCE, w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2.

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 16.12.2014r.

REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 16.12.2014r. Załącznik nr 1 do uchwały nr XII/02/2014 Zarządu Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 16.12.2014 REGULAMIN ORGANIZACYJNY BIURA Stowarzyszenia Lider Pojezierza z dnia 16.12.2014r. 1 1. Regulamin określa

Bardziej szczegółowo

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania

Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Regulamin Rady Programowej Stowarzyszenia Kraina Sanu Lokalna Grupa Działania Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Rada Programowa Stowarzyszenia,,Kraina Sanu - Lokalna Grupa Działania, zwana dalej Radą,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA PROMENADA S 12 l. 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie statutu, uchwał Walnego Zebrania

Bardziej szczegółowo

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r.

Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. Uchwała 1/12/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia LGD BUD-UJ RAZEM z dnia 15 grudnia 2016r. w sprawie: zmiany Statutu Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania BUD-UJ RAZEM oraz przyjęcia tekstu

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne

REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO. Rozdział I Postanowienia ogólne REGULAMIN PRACY BIURA STOWARZYSZENIA o nazwie: LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA ŹRÓDŁO Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Regulamin Pracy Biura, zwany dalej Regulaminem ustala organizację i zasady funkcjonowania

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody

Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Statut Stowarzyszenia Wolontariat dla Przyrody Rozdział I. Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie Wolontariat dla przyrody, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie Ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska

Statut Stowarzyszenia. Lokalnej Grupy Działania. Ziemia Pszczyńska Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania 1 Statut Stowarzyszenia Lokalnej Grupy Działania Ziemia Pszczyńska Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie działa na podstawie przepisów ustawy

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA

REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA REGULAMIN ZARZĄDU STOWARZYSZENIA PN. LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA NOWA GALICJA 1 1. Zarząd Stowarzyszenia pn. Lokalna Grupa Działania Nowa Galicja jest organem wykonawczozarządzającym Stowarzyszenia i działa

Bardziej szczegółowo

STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA

STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE PARTNERSTWO DLA ZIEMI NIŻAŃSKIEJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Lokalna Grupa Działania o nazwie Stowarzyszenie Partnerstwo dla Ziemi Niżańskiej, zwana

Bardziej szczegółowo

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem

Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem Załącznik nr 1 do LSR na lata 2009-2015 LGD Stolem Książka Druków dotyczących procesu oceny i wyboru operacji do dofinansowania w ramach LSR LGD Stolem 1 Spis druków stosowanych podczas procedury wyboru

Bardziej szczegółowo

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014

Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 Program współpracy z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego w Gminie Przytoczna na rok 2014 I. CEL GŁÓWNY I CELE SZCZEGÓŁOWE PROGRAMU 1. Celem głównym

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA.

STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. STATUT STOWARZYSZENIA NA RZECZ ROZWOJU KULTURALNEGO WSI RDZAWKA. Rozdział I Postanowienia ogólne. 1 Stowarzyszenie o nazwie Stowarzyszenie na Rzecz Rozwoju Kulturalnego Wsi Rdzawka zwane dalej "Stowarzyszeniem",

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ

STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ STATUT STOWARZYSZENIA KULTURY FIZYCZNEJ SPORTOWY LUBOŃ ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kultury Fizycznej Sportowy Luboń w dalszych postanowieniach statutu zwane

Bardziej szczegółowo

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji

STATUT. Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji STATUT Stowarzyszenia Kreatywnej Edukacji Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Stowarzyszenie nosi nazwę: Stowarzyszenie Kreatywnej Edukacji w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2 Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne

Statut Stowarzyszenia. Rozdział I Postanowienia ogólne Statut Stowarzyszenia Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę: Obszary Kultury" ( w skrócie O.K) w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. 2. Siedzibą stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania Pojezierze Brodnickie, zwane dalej

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY. w sprawie zmiany Statutu

UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY. w sprawie zmiany Statutu Projekt UCHWAŁA Nr 6/2015 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania KRAINA NAFTY z dnia 28 grudnia 2015 r. w sprawie zmiany Statutu Na podstawie 14 ust. 5 pkt 5 Statutu Lokalnej

Bardziej szczegółowo

Rozdział I Postanowienia ogólne

Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT LOKALNEJ GRUPY DZIAŁANIA STOWARZYSZENIE SUBREGION MAGURSKI SZANSA NA ROZWÓJ Rozdział I Postanowienia ogólne 1 1. Stowarzyszenie o nazwie Lokalna Grupa Działania Stowarzyszenie Subregion Magurski

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE. Rozdział I. Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały 6/2016 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia Lokalna Grupa działania Pojezierze Brodnickie STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA POJEZIERZE BRODNICKIE Rozdział I Postanowienia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ

STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ STATUT STOWARZYSZENIA PRZYJACIÓŁ WSI NASZA WIEŚ Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie nosi nazwę- Stowarzyszenie Przyjaciół Wsi Nasza Wieś. 2. Siedzibą Stowarzyszenia, oraz adresem do korespondencji

Bardziej szczegółowo

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem

Statut. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem Statut Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr 125 Pod Złotym Promykiem str 1 / 10 1 1. Stowarzyszenie Przyjaciół Przedszkola nr

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI

STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI Załącznik nr 1 do Uchwały Nr IV/2008 Zebrania ZałoŜycielskiego Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania Szlak Tatarski STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA GRUPA DZIAŁANIA SZLAK TATARSKI STATUT STOWARZYSZENIA LOKALNA

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE

STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE STATUT STOWARZYSZENIA POLSKIE STOWARZYSZENIE MIAR OPROGRAMOWANIA ROZDZIAŁ I POSTANOWIENIA OGÓLNE 1. Stowarzyszenie nosi nazwę Polskie Stowarzyszenie Miar Oprogramowania w dalszych postanowieniach statutu

Bardziej szczegółowo

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska

Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska Regulamin Zarządu Lokalnej Grupy Działania Ziemia Przemyska I. Postanowienia Ogólne 1 1. Zarząd Lokalnej Grupy Działania (LGD) Ziemia Przemyska, zwany dalej Zarządem, działa na podstawie Statutu oraz niniejszego

Bardziej szczegółowo

Statut Stowarzyszenia

Statut Stowarzyszenia Statut Stowarzyszenia Rozdział 1 Postanowienia ogólne Stowarzyszenie nosi nazwę: STOWARZYSZENIE PAŁAC W WOJNOWICACH - WCZORAJ, DZIŚ, JUTRO - w dalszych postanowieniach statutu zwane Stowarzyszeniem. Stowarzyszenie

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA Zielony Pierścień Tarnowa. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA Zielony Pierścień Tarnowa. Rozdział I Postanowienia ogólne Tekst jednolity Statutu Stowarzyszenia Zielony Pierścień Tarnowa zarejestrowanego pod numerem KRS: 0000258298 zawierający zmiany w Statucie dokonane Uchwałą nr 9/2010 Walnego Zebrania Członków Stowarzyszenia

Bardziej szczegółowo

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne

STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ. Rozdział I Postanowienia ogólne STATUT STOWARZYSZENIA PARTYCYPUJ Kraków, dnia 10.06.2010 r. Rozdział I Postanowienia ogólne 1. Stowarzyszenie Partycypuj, zwane dalej Stowarzyszeniem, działa na podstawie ustawy z dnia 7 kwietnia 1989

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ

REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ REGULAMIN ZARZĄDU Stowarzyszenia Lokalna Grupa Działania LIWOCZ l 1. Zarząd Stowarzyszenia jest organem wykonawczo zarządzającym Stowarzyszenia i działa na podstawie Statutu Stowarzyszenia, uchwał Walnego

Bardziej szczegółowo