ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12"

Transkrypt

1 ZAMAWIAJĄCY: Human Partner Sp. z o.o. ul. Hercena Wrocław NIP: ZAPYTANIE OFERTOWE NR 01/8.1.2/095/12 Wrocław, dnia r.

2 Spis treści 1. Informacje wstępne 2. Tryb i zastrzeżenia udzielenia zamówienia 3. Opis przedmiotu zamówienia 4. Wymagania wobec oferentów - obowiązkowe 5. Termin wykonania zamówienia 6. Termin złożenia oferty 7. Informacja nt. zakresu wykluczenia z możliwości realizacji zamówienia 8. Wymagania dotyczące sporządzenia oferty 9. Opis sposobu obliczenia ceny 10. Załączniki do zapytania

3 I. INFORMACJE WSTĘPNE Zapytanie ofertowe dotyczące wynajmu sal szkoleniowych oraz usług cateringowych dla uczestników szkoleń oraz trenerów (kody CPV , , ) realizowanych przez Firmę Human Partner Sp. z o. o. w ramach projektu Strategia i szkolenia - polsko-francuski program wspierania firm MŚP województwa mazowieckiego współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej. Zamówienie jest współfinansowane przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Społecznego w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki, Priorytet VIII Regionalne kadry gospodarki, Działanie 8.1. Rozwój pracowników i przedsiębiorstw w regionie, Poddziałanie 8.1.2, na podstawie umowy o dofinansowanie nr UDA-POKL /12-00 z dnia r., i dotyczy: a. wynajęcia sal szkoleniowych wraz z cateringiem dla uczestników projektu b. wynajęcia sali i cateringu na konferencję ponadnarodową II. TRYB I ZASTRZEŻENIA UDZIELANIA ZAMÓWIENIA A. Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r.(dz.u. z 2010 r. nr 113, poz. 759 z późn. zm.). Prawo zamówień publicznych Zamawiający nie jest zobligowany do stosowania w/w ustawy. Postępowanie podlega zasadzie konkurencyjności - przekracza wyrażoną w złotych kwotę 14 tyś EURO (na podstawie wytycznych Zasady finansowania Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki). B. Human Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do wyboru Oferentów zgodnie z podanymi kryteriami, z którymi będą prowadzone ewentualne negocjacje. C. Human Partner Sp. z o.o. zastrzega sobie prawo do odwołania lub zamknięcia procesu wyboru Wykonawcy i odstąpienia od negocjacji bez podania przyczyn. Z tego tytułu nie przysługują żadne roszczenia wobec Zamawiającego. D. Oferta złożona w odpowiedzi na Zapytanie będzie podstawą do dalszych negocjacji dotyczących szczegółów techniczno-organizacyjnych, jak też zaoferowanych warunków handlowych. Ewentualne negocjacje odbędą się drogą elektroniczną, telefoniczną lub w siedzibie Zamawiającego. E. Odpowiadając na niniejsze Zapytanie, Oferent akceptuje wszystkie proponowane przez Zamawiającego warunki w nim zawarte. F. Odpowiadając na Zapytanie, w przypadku wyboru Oferenta, zobowiązuje się on do zawarcia Umowy, zgodnej z założeniami i obowiązkami wynikającymi z Umowy o dofinansowanie projektu, o którym mowa pkt. I niniejszej dokumentacji w terminie podanym przez Zamawiającego. G. Zamawiający zakłada, że wszystkie informacje udzielone przez Oferentów są prawdziwe. W przypadku odkrycia rozbieżności udzielonych informacji w stosunku do stanu faktycznego, Zamawiający zastrzega sobie prawo do Wykluczenia Oferenta z postępowania. H. Termin obowiązywania ofert nie może być krótszy niż do III 2013 r. I. Zamawiający Zastrzega sobie prawo do powierzenia usług objętych zapytaniem kilku Oferentom lub powierzenia świadczenia tylko części usług Oferentom, lub nie powierzania świadczenia usług żadnemu z Oferentów. J. Na każdym etapie postępowania Zamawiający zastrzega sobie prawo do poproszenia Oferentów o udzielenia wyjaśnień dla wybranych elementów oferty. K. Zamawiający może odstąpić od podpisania umowy, jeżeli cena wybranej oferty przewyższa kwotę, którą dysponuje na sfinansowanie zamówienia lub podjąć negocjacje z wybranym

4 Wykonawcą zgodnie z zasadą konkurencyjności a w ostateczności powtórzyć postępowanie w trybie zasady konkurencyjności. L. Oferent do czasu złożenia oferty ma prawo zadawać pytania wyjaśniające do Zamawiającego za pośrednictwem lub pod tel III. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA Przedmiotem zamówienia jest: a. wynajęcie sal szkoleniowych wraz z cateringiem dla uczestników (5 grup x liczba 3 modułów szkoleń x 2 dni szkoleniowe). Razem 30 dni b. wynajęcie sali i cateringu na jednodniową konferencję ponadnarodową (2 przerwy kawowe + tzw. dolewka) Zamawiający dopuszcza składanie ofert cząstkowych na poszczególne zadania wymienione powyżej tj. a i b. Zamawiający nie przewiduje procedury odwoławczej. Kody CPV zamówienia: usługi hotelarskie w zakresie spotkań i konferencji usługi wynajmu lub leasing nieruchomości innych niż mieszkania usługi restauracyjne i dotyczące podawania posiłków Do opisu przedmiotu zamówienia zostały użyte kody określone we Wspólnym Słowniku Zamówień, o którym mowa w rozporządzeniu (WE) nr 2195/2002 Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 5 listopada 2002 r. w sprawie Wspólnego Słownika Zamówień (CPV) (Dz. Urz. WE L 340 z , str. 1 z późn. zm.; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 5, str. 3) oraz dyrektywy 2004/17/WE Parlamentu Europejskiego i Rady z dnia 31 marca 2004 r. w sprawie koordynacji procedur udzielania zamówieo publicznych na roboty budowlane, dostawy i usługi (Dz. Urz. UE L 134 z r., str. 114, z późn. zm. ; Dz. Urz. UE Polskie wydanie specjalne rozdz. 6, t. 7, str. 132). W ramach niniejszego zamówienia Oferent zapewni Zamawiającemu jako organizatorowi szkoleń/konferencji zorganizowanie pełnego zaplecza szkoleniowo-konferencyjnego oraz usług restauracyjnych. Zamawiający ustala, że przy kalkulacji ceny należy uwzględnić następujące założenia zamówienia: 1. Sala/sale powinny znajdować się w miejscowościach podanych przez Zamawiającego a parking dla uczestników i trenerów prowadzących powinien być bezpłatny i znajdować się przy obiekcie/na terenie obiektu w którym odbywają się szkolenia/konferencja, 2. W ramach projektu planowana jest realizacja zadań: a) wynajęcie sali na 30 dni szkoleniowych w okresie od października 2013r. do marca 2014r. oraz catering obiadowy na szkolenia dla 50 osób + 1 trener (po ok. 10 uczestników + 1 trener na 1 dzień szkoleniowy) oraz catering kawowy dla 50 osób + 1 trener (po ok. 10 uczestników + 1 trener na 1 dzień szkoleniowy) oraz b) wynajęcie Sali wraz z cateringiem w celu organizacji jednodniowej konferencji ponadnarodowej dla 60 uczestników oraz 6 ekspertów

5 3. Oferent powinien podać dokładne dane teleadresowe sal szkoleniowo-konferencyjnych. Przy czym powinna być to jedna lokalizacja (wszystkie szkolenia w danej miejscowości powinny odbywać się w jednym obiekcie). 4. Daty oraz miejscowości w których mają być wynajmowane sale wskazane są przez Zamawiającego we wstępnym harmonogramie stanowiącym załącznik nr 2 do niniejszego zapytania ofertowego. 5. Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany terminów i lokalizacji szkoleń oraz konferencji w ramach projektu. W takim przypadku Oferent powinien tak skalkulować cenę by zapewnić Zamawiającemu wynajem sali i cateringu na poziomie odpowiadającym standardowi sal/cateringu przedstawionej w ofercie oraz przedstawić do akceptacji Zamawiającego nową lokalizację obiektu, w którym mają odbywać się szkolenia/konferencja. 6. Zamawiający zastrzega, że minimalny termin płatności wynosi 35 dni. 7. Zamawiający w opisie faktury za wykonane usługi zawrze informacje, które zostaną przedstawione przez Oferenta w celu prawidłowego rozliczenia kosztów z Mazowiecką Jednostką Wdrażania Programów Unijnych. Informacje wymagane przez Zamawiającego zostaną określone w umowie na świadczenie usług. 8. W postępowaniu o udzielenie zamówienia mogą startować hotele/ośrodki konferencyjne posiadające standard na poziomie min. 3 gwiazdek. 9. Zamawiający zastrzega sobie prawo do odwołania części szkoleń a co za tym idzie rezygnacji z wynajęcia sal szkoleniowo-konferencyjnych i korzystania z cateringu. W takim przypadku Oferent nie będzie wnosił żadnych roszczeń wobec Zamawiającego. 10. Całkowity koszt zamówienia dla każdego z zadań uzależniony jest od ilości zgłoszonych osób, dla których zostanie zapewniona usługa gastronomiczna. 11. Wymagania dotyczące realizacji usługi: 1) Zadanie a. Wynajęcie sal szkoleniowych wraz z cateringiem wynajem sali dla średnio 10 osób + trener (1 osoba), z zapewnieniem przerwy obiadowej oraz 2 przerw kawowych na każdy dzień; a) Wszystkie szkolenia trwać będą 8 godzin zegarowych, jednak ze względu na konieczność przygotowania sali, zamawiający zastrzega sobie konieczność dostępu do sali na godzinę przed i po szkoleniu. Planuje się że zajęcia odbywać się będą w godzinach 9:00-17:00. b) Zamawiający zastrzega sobie możliwość zmiany terminu wynajęcia sali najpóźniej na 7 dni przed datą wynajmu sali na dany dzień. c) W trakcie realizacji zlecenia Zamawiający będzie potwierdzał drogą elektroniczną następujące informacje: wynajem sali szkoleniowej- 6 dni przed datą szkolenia liczbę uczestników - 1 dzień przed datą szkolenia. liczbę posiłków i porcji na przerwy kawowe - do 1 h od rozpoczęcia szkolenia w danym dniu (jeśli uczestnik zgłosi obecności a mimo to nie pojawi się na szkoleniu Zamawiający zastrzega sobie prawo do nie dokonania płatności za tą osobę jeśli zostanie to zgłoszone do 1 h od rozpoczęcia szkolenia - dot. przerw kawowych, i do 1h przed przerwą obiadową). e) Sala powinna być przystosowana do kształcenia osób dorosłych i być wyposażona w: rzutnik, laptop + przedłużacz do laptopa; flipchart + papier do flipchart + mazaki do flipchart-min. 3 kolory, (nagłośnienie opcjonalnie), ekran lub jedna ze ścian sali powinna umożliwiać projekcję obrazu z projektora multimedialnego. Sala nie może być zaadaptowanym pokojem hotelowym.

6 f) Oferent jest zobowiązany wyrazić zgodę na oznakowanie sal szkoleniowych dostarczonymi przez Zamawiającego materiałami o wizualizacji zgodnej z wymogami POKL. g) Wielkość sali nie powinna być mniejsza niż 35 m2 i nie węższa niż 5 m, z klimatyzacją i oknami zapewniającymi dzienne światło i pozwalać na umieszczenie tam roll-up a projektu, który zostanie dostarczony przez Zamawiającego. h) Przerwy kawowe powinny być zapewnione w miejscu szkolenia na sali lub w jej bezpośrednim sąsiedztwie bez konieczności wychodzenia uczestników poza budynek, w którym realizowane jest szkolenie. Przerwa obiadowa powinna znajdować się w restauracji w obiekcie gdzie prowadzone będą szkolenia. i) W ciągu każdego dnia szkoleniowego podane zostaną 2 przerwy kawowe obejmujące min. kawę, mleczko do kawy, herbatę, cytrynę do herbaty, cukier, wodę (gaz. i niegazowaną),soki (co najmniej dwa smaki) i ciastka różnego typu. j) Przerwa obiadowa na każdy dzień szkolenia powinna uwzględniać danie składające się z zupy, dania głównego oraz deseru, np. zupa krem (porcja nie mniejsza niż 350 ml), danie główne z mięsa wołowego/wieprzowego/ryby/danie wegetariańskie + ziemniaki/ryż/frytki + świeże warzywa/grillowane warzywa/warzywa na parze, deser np. lody/ciasto/owoce + zimne soki 100%, woda mineralna, do wyboru kawa lub herbata.. Nie dopuszcza się używania plastikowych naczyń oraz sztućców. k) Zamawiający zastrzega sobie możliwość potwierdzania liczby ciepłych posiłków oraz liczby porcji na przerwy kawowe zgodnie z pkt. c niniejszego zapytania ofertowego, zgodnie z listą obecności uczestników szkolenia. 2) Zadanie b. Wynajęcie Sali i zapewnienie cateringu na konferencje ponadnarodową dla ok 60 osób + 6 ekspertów Wykonawca zobowiązany jest zapewnić salę w Warszawie w obiekcie który posiada: a) salę dostosowaną do zgłoszonej liczby uczestników o powierzchni nie mniejszej niż 65 mkw z oknami zapewniającymi dzienne światło, b) salę klimatyzowaną z możliwością zaciemnienia i zapewnienia oświetlenia sztucznego, c) salę spełniającą warunki umożliwiające prowadzenie tłumaczenia symultanicznego przez Zamawiającego (miejsce na dodatkowe kabiny), d) miejsca siedzące dla uczestników szkolenia w odpowiedniej ilości w ustawieniu teatralnym sali, e) stół prezydialny z miejscami siedzącymi dla 6 osób, widoczny dla każdego uczestnika z każdego miejsca sali, f) nagłośnienie: mikrofon stacjonarny przy stole prezydialnym, dwa mikrofony mobilne (bezprzewodowe), nagłośnienie zapewniające dobrą słyszalność w każdym punkcie sali, g) dostęp do sieci Internet (łącze przewodowe i bezprzewodowe), h) projektor multimedialny oraz ekran do wyświetlania obrazu z projektora (obraz na ekranie widoczny dla każdego uczestnika z każdego miejsca sali), i) tablicę suchościeralną typu flipchart, flamastry (3 kolory: czarny, czerwony, zielony) i gąbkę, j) stół recepcyjny oraz krzesła przed salą umożliwiające prowadzenie rejestracji uczestników i rozmieszczenia materiałów dla uczestników, k) bezpłatną szatnię.

7 l) jedną osobę do obsługi technicznej w trakcie trwania konferencji, dostępną przynajmniej na 1 godzinę przed rozpoczęciem konferencji, w tym obsługę akustyczna W ramach świadczonej usługi cateringowej Wykonawca zapewni: a) serwis kawowy dla uczestników, serwowany podczas przerw kawowych (2 przerwy w pomieszczeniu odrębnym od sali, w której prowadzona jest konferencja: o świeżo parzona gorąca kawa i herbata (co najmniej 3 rodzaje herbat w torebkach), cukier, cytryna do herbaty, mleko/śmietanka do kawy, o sok 100 proc. 3 rodzaje, woda mineralna butelkowana niegazowana i gazowana (małe butelki), o min. 3 rodzaje kruchych ciasteczek, b) obiad w formie bufetu, podany w pomieszczeniu zarezerwowanym wyłącznie dla uczestników konferencji, odrębnym od sali, w której prowadzona jest konferencja lub w pomieszczeniu z wyraźnie wyodrębnionym obszarem dla uczestników konferencji, obejmujący: o dania ciepłe (mięsne, rybne i warzywne) o sałatki (min. 2 rodzaje) o o desery (wyroby cukiernicze, owoce) sok 100 proc. 3 rodzaje, woda mineralna butelkowana niegazowana i gazowana (małe butelki), c) stoliki koktajlowe w liczbie wystarczającej dla uczestników szkolenia, d) serwis gastronomiczny (przygotowanie, obsługa kelnerska, nakrycie stołów/obrusy, zastawa porcelanowa i szklana oraz sprzątanie). Wykonawca przedstawi Zamawiającemu do akceptacji menu nie później niż na 5 dni przed rozpoczęciem konferencji. Liczba rzeczywistych uczestników konferencji może nieznacznie odbiegać od liczb podanych przez Zamawiającego. Zamawiający poinformuje Wykonawcę o ostatecznej liczbie uczestników najpóźniej 3 dni przed planowaną konferencją. IV. WYMAGANIA WOBEC OFERENTÓW - obowiązkowe Wymagania dotyczące podmiotu realizującego usługę: 1. Oferent posiada zaplecze i zasoby szkoleniowo-konferencyjne oraz restauracyjne, aby zapewnić w jednym miejscu wyposażoną salę szkoleniową oraz usługę cateringową spełniając tym samym wszystkie założenia z pkt. III i 2. Oferent posiada min. 11 miejsc parkingowych gwarantując tym samym każdorazowo bezpłatne parkowanie wszystkim uczestnikom szkoleń a także na potrzeby organizacji konferencji oferent posiada min 66 miejsc parkingowych by zapewnić wszystkim uczestnikom bezpłatne parkowanie V. TERMIN WYKONANIA ZAMÓWIENIA Planowany termin realizacji zadań a i b to październik 2013-marzec 2014, zgodnie z harmonogramem (z zastrzeżeniem pkt. III, ust.5) dostarczonym przez Zamawiającego. Zamawiający zastrzega sobie prawo do wstrzymania zlecenia w przypadku nie zebrania odpowiedniej liczby uczestników szkoleń/konferencji. O udzielenie zamówienia mogą ubiegać się Oferenci, którzy spełniają następujące warunki: 1. Posiadają uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania.

8 2. Dysponują odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia. Informacje o sposobie porozumiewania się Zamawiającego z Wykonawcą oraz przekazywania dokumentów a także wskazanie osób uprawnionych do porozumiewania się z Oferentami. 1. Niniejsze postępowanie jest prowadzone w języku polskim. 2. Zamawiający wyznacza sposób porozumiewania się z Wykonawcą w formie pisemnej lub telefonicznej. Pisma można wysyłać pocztą lub składać osobiście na adres: ul. Hercena 3-5, lok. 205, Wrocław. 3. Osobą uprawnioną do kontaktowania się w imieniu Zamawiającego jest Kamila Kowalska tel VI. TERMIN ZŁOŻENIA OFERTY Termin złożenia oferty mija roku godz. 13:00. Oferty złożone po terminie nie będą brane pod uwagę i nie będą zwracane nadawcy. Oferent ponosi wszystkie koszty związane z przygotowaniem i złożeniem oferty. Opis sposobu przygotowania oferty 1. Oferta musi być przygotowana w języku polskim, w formie pisemnej pod rygorem nieważności. 2. Oferta powinna być opracowana wg wzoru załącznika nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 3. Oferent powinien złożyć ofertę w formie elektronicznej w formie pliku PDF na adresy lub w formie papierowej na adres biura: Human Partner Sp. z o.o., ul. Hercena 3-5, Wrocław (liczy się data i godzina dostarczenia do biura Zamawiającego). Obie formy dostarczenia oferty powinny się odbyć za potwierdzeniem odbioru oferty przez Zamawiającego. VII.INFORMACJA NT. ZAKRESU WYKLUCZENIA Z MOŻLIWOŚCI REALIZACJI ZAMÓWIENIA Z możliwości realizacji zamówienia wykluczone są podmioty, które powiązane są z Human Partner Sp. z o.o. oraz osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Human Partner Sp. z o.o. oraz osobami wykonującymi w imieniu Human Partner Sp. z o.o. czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru Oferenta-Wykonawcy osobowo lub kapitałowo, w szczególności poprzez: uczestnictwo w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadanie udziałów lub co najmniej 10% akcji; pełnienie funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawanie w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. W celu potwierdzenia braku powiązań kapitałowych lub osobowych, o których mowa powyżej, potencjalny Wykonawca dołącza do oferty Oświadczenie o braku występowania ww. powiązańzałącznik 3 do niniejszego zapytania. Wyboru oferty dokonuje komisja, w porozumieniu z Grupą Sterującą projektem. Przewodniczącą komisji jest Kamila Kowalska.

9 VIII. WYMAGANIA DOTYCZĄCE SPORZĄDZENIA OFERTY A. Wpis do Krajowego Rejestru Sądowego lub do Ewidencji Działalności Gospodarczej oraz aktywna działalność (Zamawiający potwierdzi ważność wpisów poprzez strony: https://ems.ms.gov.pl/ oraz https://prod.ceidg.gov.pl/ B. Oświadczenie o braku występowania powiązań wg załącznika nr 3 do niniejszej dokumentacji, C. Oferta napisana w języku polskim zgodnie z załącznikiem nr 1. IX. OPIS SPOSOBU OBLICZENIA CENY 1. Cenę oferty należy podać jednostkowo dla poszczególnych części usługi, uwzględniając zakres zamówienia oraz wszystkie koszty związane z jego realizacją, zgodnie z wymaganiami określonymi w Zapytaniu Ofertowym. 2. Ceny powinny być wyrażone w złotych polskich (PLN), z dokładnością dwóch miejsc po przecinku. W złotych polskich będą prowadzone również rozliczenia pomiędzy Zamawiającym a Oferentem. 3. Cenę za wykonanie zamówienia należy przedstawić w Formularzu Ofertowym stanowiącym załącznik nr 1 do niniejszego Zapytania Ofertowego. 4. Oferent może zaproponować tylko jedną cenę całkowitą na poszczególne części zamówienia i nie może jej zmienić po złożeniu oferty. 5. Zamawiający wskazuje, że ceną oferty jest cena brutto, zawierająca podatek VAT. Zamawiający ma przyznane we wniosku o dofinansowanie projektu skalkulowanie koszty na poziomie brutto na cały okres trwania projektu. Ewentualne zmiany stawki podatku VAT muszą być skalkulowane przez Oferenta w cenie brutto, która nie może ulec zmianie przez cały okres trwania projektu. Cena brutto dla poszczególnych jednostek kosztowych musi być stała. Opis kryteriów, którymi Zamawiający będzie się kierował przy wyborze oferty 1. W przedmiotowym postępowaniu przy wyborze najkorzystniejszej oferty Zamawiający będzie kierował się kryterium ceny brutto na realizację poszczególnych zadań. Zamawiający zastosuje następujące KRYTERIUM: - cena oferty na poszczególne części zamówienia - 100% Lp. Kryterium zasadnicze Opis Cena oferty Cena oferty (z podatkiem VAT) za realizację przedmiotu zamówienia, na którą powinny składać się wszelkie koszty ponoszone przez Wykonawcę Waga udział w ocenie Zamawiający za najkorzystniejszą uzna ofertę, która nie podlega odrzuceniu oraz uzyska największą liczbę punktów przyznanych w ramach ustalonego kryterium. 3. Uzyskana liczba punktów w ramach kryterium zaokrąglana będzie do drugiego miejsca po przecinku. Przyznanie ilości punktów poszczególnym ofertom odbywać się będzie wg następującej zasady:

10 Cena najniższej zaproponowanej oferty Liczba punktów = x 100 Cena ofertowa badana Zamawiający w trosce o należyte wykonanie usługi zastrzega sobie prawo do wizji lokalnej zaoferowanych przez Oferenta sal celem sprawdzenia w/w wymogów. W razie zamiaru wykonania takiej wizji Oferent ma obowiązek umożliwienia Zamawiającemu dokonania takiej wizji. W razie uniemożliwienia Zamawiającemu sprawdzenia jakości sal, oferta Oferenta ulega odrzuceniu. Zamawiający ma w ramach projektu o dofinansowanie z POKL sztywno skalkulowane kwoty na poszczególne części oferty. W związku z kompleksową realizacją usługi Zamawiający może podjąć indywidualne negocjacje z oferentem lub odstąpić od podpisania umowy. X. ZAŁĄCZNIKI DO ZAPYTANIA 1. Formularz oferty 2. Harmonogram (Zamawiający zastrzega sobie prawo do zmiany harmonogramu) 3. Oświadczenie o braku występowania ww. powiązań

11 Załącznik nr 1 FORMULARZ OFERTY.., miejscowość dnia. (pieczątka nagłówkowa Oferenta) Dla Firmy Human Partner Sp. z o.o. W odpowiedzi na zapytanie ofertowe z dnia r.... (nazwa i adres Oferenta) Numer telefonu... numer faxu..... Adres . REGON.... NIP.. 1. Oświadczamy, że posiadamy uprawnienia do wykonywania określonej działalności lub czynności, jeżeli przepisy prawa nakładają obowiązek ich posiadania. 2. Oświadczamy, że dysponujemy odpowiednim potencjałem technicznym oraz zasobami umożliwiającymi wykonanie zamówienia. 3. Oświadczamy, że oferujemy następujący przedmiot zamówienia za następującą cenę brutto: Zad.a. Wynajęcie sal szkoleniowych wraz z cateringiem dla uczestników projektu Cena usługi wynosi:.. zł brutto Kalkulacja: cena za 1 dzień szkol..zł brutto x 30 dni szkoleniowych =. zł brutto. Zad b. Wynajęcie sali i cateringu na konferencję ponadnarodową Cena usługi wynosi:. zł brutto 4. Oświadczamy, że zapewniamy dostępność przesłanych w załączniku nr 2 terminów oraz w razie zmiany terminów i miejscowości zapewnimy w podanej cenie realizację usługi w takim samym standardzie. 5. Oświadczamy, że usługi świadczone przez naszą firmę spełniają wszystkie wymagania przedstawione w zapytaniu ofertowym.

12 6. Miejsce/miejsca wykonania usługi wynajmu sali i wyżywienia będzie następujące na zad A.: Miejsce wykonania usługi wynajmu sali i wyżywienia będzie następujące na zad B.: 7. Oświadczam że realizacja usług będzie prowadzona zgodnie z warunkami określonymi w zapytaniu ofertowym. 8. Dane osoby upoważnionej do kontaktu ze strony Oferenta: Imię i nazwisko Stanowisko... Numer telefonu Adres .. (pieczątka i podpis osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta)

13 Załącznik nr 2 Harmonogram HARMONOGRAM SZKOLEŃ W PROJEKCIE Grupa Data szkolenia Moduł I Moduł II Moduł III Grupa Grupa Grupa Grupa Grupa Planowane miejscowości szkoleń: Warszawa, Siedlce, Radom, Płock Termin konferencji: marzec 2014 r.

14 Załącznik nr 3 OŚWIADCZENIE O BRAKU WYSTĘPOWANIA POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM OŚWIADCZENIE OFERENTA O BRAKU POWIĄZAŃ Z ZAMAWIAJĄCYM Oświadczam, że nie jestem powiązany/powiązana* osobowo lub kapitałowo** z Zamawiającym, tj. Human Partner Sp. z o.o., ul. Hercena 3-5, Wrocław. Powiązania, o których mowa polegają w szczególności na: uczestniczeniu w spółce jako wspólnik spółki cywilnej lub spółki osobowej; posiadaniu co najmniej 10% udziałów lub akcji; pełnieniu funkcji członka organu nadzorczego lub zarządzającego, prokurenta, pełnomocnika; pozostawaniu w związku małżeńskim, w stosunku pokrewieństwa lub powinowactwa w linii prostej, pokrewieństwa lub powinowactwa w linii bocznej do drugiego stopnia lub w stosunku przysposobienia, opieki lub kurateli. Data i miejsce Podpis i pieczęć osoby upoważnionej do reprezentowania Oferenta zgodnie z KRS lub EDG:. * Niepotrzebne skreślić. ** Przez powiązania kapitałowe lub osobowe rozumie się wzajemne powiązania między Zamawiającym lub osobami upoważnionymi do zaciągania zobowiązań w imieniu Zamawiającego lub osobami wykonującymi w imieniu Zamawiającego czynności związane z przygotowaniem i przeprowadzeniem procedury wyboru wykonawcy a wykonawcą.

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO:

I. NAZWA I ADRES ZAMAWIAJĄCEGO: Gorzów Wlkp., dnia 12 listopada 2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 Firma Beata Szymkowiak działając jako Projektodawca w ramach projektu Okna otwarte na rozwój kompleksowy program podnoszenia kwalifikacji

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r.

Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. Zapytanie ofertowe nr 11/ZS/358/14 z dnia 10.02.2015r. (dotyczy usług w zakresie wynajmu nieruchomości innej niż mieszkanie, usługi cateringowej oraz hotelowej) Centrum Rozwoju Energetyki Sp. z o.o. stosując

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ ZAPYTANIE OFERTOWE NR 06/SC/ZPEWP/2014 z dnia 01.10.2014 r. DOTYCZĄCE WYŁONIENIA NAJKORZYSTNIEJSZEJ OFERTY USŁUG I CATERINGOWEJ I/LUB WYNAJMU SALI SZKOLENIOWEJ NA POTRZEBY PROJEKTU PN. ZIELONA PRODUKCJA

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.:

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: Warszawa, dn. 4 grudnia 2012r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 8.1.1-732/11/2012/01 w ramach Projektu pt.: CERTYFIKOWANY AUDYTOR II EDYCJA współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2014/SE z dnia 13 kwietnia 2014 r. dot. najmu sal szkoleniowych, noclegów i wyżywienia na potrzeby organizacji szkoleń w projekcie Szkolenia ekspertów ZP BCC 1. Wspólny Słownik

Bardziej szczegółowo

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku,

Zapewnienie pełnej obsługi logistycznej dla uczestników i trenerów szkolenia Nowoczesna medycyna organizowanej w dniach 01-03 czerwca 2012 roku, Warszawa, dnia 15 listopada 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 13/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. 1. Nazwa i dane Teleadresowe zamawiającego: 2. Wspólny słownik zamówień ( CPV ) ZAPYTANIE OFERTOWE z dnia 17 października 2013 r. Postępowanie prowadzone jest w formie zapytania ofertowego z zachowaniem

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 Warszawa, dnia 01 czerwca 2011 roku ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/MCOV/2011 w ramach Projektu Kompleksowy program szkoleń dla pracowników i współpracowników Grupy Medicover podstawą budowania przewagi konkurencyjnej

Bardziej szczegółowo

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności

POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności POSTĘPOWANIE NR 9/8.1.3/POKL O UDZIELENIE ZAMÓWIENIA zgodnie z zasadą konkurencyjności Warszawa, 29 sierpnia 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE na wynajem sali konferencyjnej wraz z usługą cateringu CPV 70220000-9

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy

ZAPYTANIE OFERTOWE. Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Warszawa, dnia 29 lutego 2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE Przedmiot: Wynajem sal na szkolenia oraz usługa cateringowa dla Uczestników/czek I Etapu projektu Bez barier do własnej firmy Zamawiający: Wyższa Szkoła

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. Projektodawca: Centrum Edukacji Sp. z o.o. Al. F. Kobylińskiego 25 09-400 Płock Data 06 maja 2015 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 23/BS/EFS/2015 Z dnia 06 maja 2015 r. W związku z realizacją projektu pt. Bezpieczna

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r.

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE NR 1/2013 z dnia 14.01.2013r. I. ZLECENIODAWCA DGA Human Capital Management Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, Al. Jana Pawła II 12, wpisaną do Krajowego Rejestru Sądowego w Sądzie Rejonowym

Bardziej szczegółowo

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE

PROGRAM ROZWOJU PRACOWNIKÓW FIRMY FRoSTA SP. Z O.O. 2 ZAPYTANIE OFERTOWE Kraków, dnia 16.01.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE dotyczące wyboru firmy szkoleniowej, która zorganizuje i przeprowadzi szkolenie pt. Ryby, przetwórstwo rybne problemy jakościowe dla pracowników firmy FRoSTA

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r.

Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. Zapytanie ofertowe nr 4/2013/HR z dnia 17.10.2013r. PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA: USŁUGA WYNAJMU POKOI HOTELOWYCH, SALI WYKŁADOWEJ I CATERING dla UCZESTNIKÓW PROJEKTU WARSZAWA w ramach projektu: PODNIESIENIE KOMPETENCJI

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem

ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014. na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem ZAPYTANIE OFERTOWE NR 3/01/2014 na usługę: noclegową, cateringową, wynajem sali szkoleniowej z niezbędnym wyposażeniem W związku z realizacją projektu Inkubatory Ekonomii Społecznej, stosując zasadę konkurencyjności

Bardziej szczegółowo

Poznań, 13 listopada 2013 r.

Poznań, 13 listopada 2013 r. Poznań, 13 listopada 2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/2013 na świadczenie usług wynajmu sal szkoleniowych, wyżywienia uczestników oraz noclegów w ramach projektu BUDUJEMY KONKURENCYJNOŚĆ! Program szkoleń

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo,

Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Warszawa, dn. 15.07.2015 r. Zapytanie ofertowe (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Szanowni Państwo, Mazowiecka Izba Rzemiosła i Przedsiębiorczości, Fundacja

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto EVACO Sp. z o.o. Kraków, 07.10.2013. ul. Kapelanka 13/13 A 30-347 Kraków ZAPYTANIE OFERTOWE nr 1 dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na realizację

Bardziej szczegółowo

Człowiek najlepsza inwestycja

Człowiek najlepsza inwestycja Strona1 Lublin, 1 sierpnia 2014 r. Zapytanie ofertowe nr 12/2014 dotyczące świadczenia usługi zapewnienia sal szkoleniowych, wyżywienia oraz noclegów na szkolenie stacjonarne w ramach projektu pt. Dobre

Bardziej szczegółowo

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice

OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice OTAWA GROUP Sp. j. Katowice, 06.04.2012 ul. Grzyśki 16 40-560 Katowice ZAPYTANIE OFERTOWE dla zamówień o wartości przekraczającej wyrażoną w złotych równowartość kwoty 14 000 euro netto na wybór dostawcy

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH

ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH ZAPYTANIE OFERTOWE NA ORGANIZACJĘ USŁUGI OBEJMUJĄCEJ NOCLEG WRAZ Z WYŻYWIENIEM DLA UCZESTNIKÓW SZKOLEŃ WYJAZDOWYCH W związku z realizacją projektu pn. Niezależna Sieć Spółdzielni Socjalnych, współfinansowanego

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Karolina Jezierska Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych)

Zapytanie ofertowe nr 18/213 (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówień Publicznych) Projekt Przedsiębiorca na maxa nr UDA-POKL.02.01.01-00-213/12-01 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej Agencji

Bardziej szczegółowo

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2

Projekt współfinansowany przez Unię Europejską w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego 2 Projekt Akademia Menedżera Grupy Centrum nr WND-POKL.02.01.01-00-195/12 jest współfinansowany ze środków Unii Europejskiej, w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, realizowany pod nadzorem Polskiej

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski

OGŁOSZENIE. Certes Sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, Kierownik Projektu Paweł Fijałkowski Warszawa, dnia 08 stycznia 2013r. OGŁOSZENIE Certes Sp. z o.o z siedzibą w Warszawie, przy ul. Wał Miedzeszyński 552 C, 03-994 Warszawa, realizując zasadę konkurencyjności zaprasza do składania ofert na

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013

ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 Szczecin, 14.03.2013r. ZAPYTANIE OFERTOWE / ZAPROSZENIE DO SKŁADANIA OFERT NR 03/POKL/2013 ZAMÓWIENIE UDZIELANE W TRYBIE ZASADY KONKURENCYJNOŚCI W ROZUMIENIU ZASAD FINANSOWANIA PO KL O SZACUNKOWEJ WARTOŚCI,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 14.03.2013 Kraków, 14.03.2013 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 12 622 72 65 e-mail: efs@mission.eu

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012

ZAPYTANIE OFERTOWE. Kraków, 02.03.2012 Kraków, 02.03.2012 Zamawiający: Mission A. Litwic, P. Rudek Spółka Jawna Ul. Kolberga 3/10, 31-160 Kraków BIURO PROJEKTU: Ul. Armii Krajowej 95, 30-150 Kraków Tel./Faks: 126227265 e-mail: zamówienia@mission.eu

Bardziej szczegółowo