ĆWICZENIA TERENOWE PILOTAś I PRZEWODNICTWO

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "ĆWICZENIA TERENOWE PILOTAś I PRZEWODNICTWO"

Transkrypt

1 ĆWICZENIA TERENOWE PILOTAś I PRZEWODNICTWO PO WYBRANYCH KRAJACH EUROPEJSKICH 2013/14 Ćwiczenia terenowe PilotaŜ i przewodnictwo po wybranych krajach europejskich są ćwiczeniami obowiązkowymi na I roku studiów stacjonarnych i niestacjonarnych II stopnia turystyki i rekreacji, na specjalności turystyka międzynarodowa. Ćwiczenia trwają 6 dni (w tym 5 noclegów). Studenci mogą je realizować w drugiej połowie czerwca 2014 r. Są to ćwiczenia regionalne po wybranych krajach europejskich z moŝliwością realizacji części programu w Polsce (w dniu wyjazdu i powrotu). Celem ćwiczeń jest nabycie umiejętności organizacji i prowadzenia zagranicznych imprez turystycznych, a takŝe poznanie obszaru, na którym realizowane są ćwiczenia. Przygotowanie ćwiczeń odbywa się w następujących etapach: Etap 1. Przygotowanie projektów ćwiczeń (wg załączonego poniŝej wzoru) w grupach maksymalnie 6 osobowych i złoŝenie ich do dnia r. (obowiązkowe dla wszystkich studentów, podział na grupy wg własnego doboru). Projekty w formie pisemnej naleŝy składać w pok. L313, L315 lub sekretariacie ZCTiR (pok. L310) oraz w formie elektronicznej na adres: Etap 2. Wybór najlepiej przygotowanych merytorycznie i najbardziej realnych w organizacji propozycji przez prowadzących zajęcia z Organizacji i prowadzenia wycieczek (przy uwzględnieniu głosu studentów uczestników ćwiczeń). Ustalenie przez prowadzących ostatecznych terminów wyjazdów. Etap 3. Zapisy studentów na jeden z zaakceptowanych i przedstawionych do wyboru programów na początku 2014 roku. Etap 4. Przygotowanie do realizacji wyjazdów przez grupy, których projekty zostały wybrane. W trakcie tego etapu elementy programu i cena wyjazdu mogą ulec zmianie. Organizacja przebiega pod kierunkiem przydzielonych opiekunów. Uczestnicy przygotowują się do roli pilotów i przewodników po wyznaczonych trasach i obiektach. Szczegółowe wyjaśnienia odnośnie przygotowania i przebiegu ćwiczeń terenowych moŝna uzyskać u prowadzących zajęcia z OiPW. Informacje będą równieŝ podawane na stronie Prowadzący zajęcia z OiPW dr Ilona Potocka pok. L313 dr Grzegorz Borkowski pok. L315 dr Krzysztof Piotrowski pok. L313 1/7

2 UWAGI DODATKOWE: 1. Proponowane przez organizatorów terminy wyjazdów mogą ulec zmianie. 2. Przed zaproponowaniem w programie miejsc(-a) zakwaterowania oraz obiektów do zwiedzania, naleŝy zorientować się telefonicznie lub mailowo w kwestii dostępności miejsc i rzeczywistych cen w terminie ćwiczeń terenowych. 3. Rezerwując miejsca noclegowe naleŝy uwzględnić troje opiekunów oraz kierowcę (lub kierowców). Kierowcy naleŝy zapewnić pokój jednoosobowy (chyba, Ŝe przewiduje się dwóch kierowców, wówczas pokój dwuosobowy). NaleŜy zadbać, aby miejsce noclegowe wyposaŝone było w odpowiednią do wielkości grupy liczbę łazienek i toalet. 4. WyŜywienie powinno być wliczone w cenę (minimum 1 posiłek dziennie i 5 posiłków w trakcie całego wyjazdu). NaleŜy zaprogramować odpowiednio długie przerwy obiadowe (min 1,5 h). Program 5. Ćwiczenia terenowe mają charakter szkoleniowy, w związku z tym w programie naleŝy uwzględnić zróŝnicowane walory turystyczne (tak przyrodnicze, jak i kulturowe), umoŝliwiające poznanie specyfiki zwiedzanego kraju (-ów). 6. Program powinien być realizowany w większości poza granicami Polski. 7. KaŜdego dnia ćwiczeń (równieŝ pierwszego i ostatniego) program powinien przewidywać zarówno zwiedzanie jak i przejazdy autokarem. 8. Czas spędzony w autokarze w poszczególnych dniach (poza dniem pierwszym i ostatnim) nie powinien przekraczać 4 godzin. Łączny dystans planowany do przebycia powinien wynosić przynajmniej km i nie powinien przekraczać km. Dzienny czas realizacji programu (od opuszczenia do powrotu do miejsca noclegu) nie powinien przekraczać 12 godzin. 9. Nie naleŝy w programie uwzględniać atrakcji, których realizacja moŝe grozić utratą zdrowia (np. wejścia do jaskiń chyba, Ŝe są dostępne dla turysty masowego, wspinaczka, jazdy quadami, itp.), gdyŝ ze względów bezpieczeństwa takie programy nie będą akceptowane. 10. MoŜliwe są tylko wyjazdy autokarowe. Podczas planowania wyjazdu naleŝy uwzględnić przepisy o czasie pracy kierowców autokarów, uwzględniając, Ŝe pierwszego i ostatniego dnia kierowca potrzebuje mieć w rezerwie 1 godzinę czasu jazdy na podstawienie autokaru z bazy (i jego odstawienie dnia ostatniego). Projekty powinny umoŝliwić realizację programu z 1 lub 2 kierowcami (drugi kierowca oznacza wyŝsze koszty). 2/7

3 11. Po konsultacji z prowadzącymi ćwiczenia moŝliwe są odstępstwa od powyŝszych zaleceń dotyczących programu ćwiczeń. Koszty Forma 12. Autokary są wynajmowane przez Uczelnię w drodze przetargu. Tegoroczne koszty wynajęcia autokaru zostaną podane w terminie późniejszym (orientacyjnie w 2013 roku 1 km jazdy autokaru kosztował brutto 4,59 zł na trasach krajowych i 4,70 zł na zagranicznych). 13. Kosztorys musi uwzględniać kalkulację dla 35 i 45 uczestników. NaleŜy uwzględnić koszty: transportu, parkingów, noclegów uczestników i kierowcy (-ów), opłat klimatycznych, wyŝywienia uczestników i kierowcy (-ów) (jeŝeli przewidziane jest zbiorowe), biletów wstępu, przewodników, ubezpieczenia, koszty organizacyjne itp. Opiekunowie pokrywają koszty swojego noclegu, wyŝywienia i biletów wstępu. W przypadku wydatków w walucie obcej w kosztorysie podajemy kwotę w zł i walucie obcej. 14. Koszt udziału w ćwiczeniach terenowych na osobę przy 35 uczestnikach nie moŝe przekraczać 1000 zł (po uwzględnieniu kosztów ponoszonych w walucie obcej). 15. Dla ułatwienia porównywania ofert rezerwa kilometraŝu powinna wynosić 10% planowanego przebiegu, a fundusz rezerwowy 20 zł na osobę. 16. Program szczegółowy ćwiczeń oraz rozpisany czas pracy kierowcy naleŝy zapisać wg podanego wzoru. W programie naleŝy podać: przy przejazdach przewidywany czas jazdy, odległość oraz numery dróg, przy zwiedzanych obiektach, poza nazwą, kilka informacji o obiekcie, przy zwiedzanych miastach jakie obiekty będą zwiedzane, przy posiłkach zaznaczyć czy jest to wspólny posiłek (wliczony w koszty), czy jest to czas na posiłek we własnym zakresie. 17. Kosztorys musi być przygotowany w załączonym arkuszu kalkulacyjnym i tak skonstruowany, aby zmiany poszczególnych parametrów (takich jak liczba uczestników, przejechanych kilometrów itp.) automatycznie skutkowały zmianą wyniku kalkulacji. 18. Kartę projektu wyjazdu - szablon w załączniku. 19. Wzorem strony z folderu biura podróŝy, naleŝy przygotować reklamę wyjazdu w formacie A4 zawierającą m.in. informację o ramowym programie wg kolejnych dni, standardzie noclegów, wyŝywienia, kosztach przy 35 i 45 uczestnika (informację co jest zawarte w kosztach, a co jest dodatkowo płatne). 20. Kartograficzna prezentacja trasy przejazdu, miejsc noclegu i odwiedzanych atrakcji. Dalsze, szczegółowe informacje organizacyjne zostaną podane po wyborze programów zaakceptowanych do realizacji. 3/7

4 WZÓR PROGRAMU WYJAZDU Nazwa wyjazdu: Trasa wyjazdu: Ogólna długość trasy w kilometrach: km, w tym za granicą km. Koszt wyjazdu na 1 uczestnika: zł przy 35 os oraz zł przy 45 os Organizatorzy:. (oprócz nazwisk proszę podać przynajmniej jeden numer kontaktowy oraz adres ) Program wyjazdu wg kolejnych dni: Przykład: Dzień 1. Długość trasy w danym dniu w km: 350km Program dnia w układzie godzinowym: 5.45 zbiórka na Pl. Mickiewicza przy Pomniku Mickiewicza w Poznaniu przejazd Poznań Toruń (3h, 151km, drogi nr: 5/E261 i 15) Toruń (Stare Miasto) zwiedzanie z przewodnikiem (Stare Miasto, ruiny zamku krzyŝackiego, krzywa wieŝa, ) przejazd Toruń Olsztyn (3h 30min, 175km, droga nr 15) Olsztyn (czas wolny na posiłek) zwiedzanie zamku Kapituły Warmińskiej, muzeum Warmii i Mazur zwiedzanie Olsztyna (tu wymienione obiekty ) zakwaterowanie w schronisku młodzieŝowym Olsztyn (schronisko młodzieŝowe, nocleg) ul. Kościuszki 72/74, Olsztyn, Recepcja: tel. (+48) , fax. (+48) , Dzień 2. itd. 4/7

5 Nazwa wyjazdu: Polska północno-wschodnia Termin wyjazdu: r. Liczba kierowców: 1 data wyjazd (godzina, miejsce) Poznań 6.00 Olsztyn trasa przez (miejscowości) Toruń, Mikołajki, Ełk, WZÓR ROZPISANEGO CZASU PRACY KIEROWCY przyjazd (godzina, miejsce) Olsztyn dystans Goniądz, Supraśl, Kruszyniany, Krzywe, Klasztor nad j. Wigry, Sejny, Puńsk, Gulbieniszki, Bachanowo, Dowspuda, GiŜycko, GierłoŜ, Św. Olsztyn 8.00 Lipka, Lidzbark Warmiński, Olsztyn Nidzica, Brodnica, Poznań 7.30 Inowrocław, Razem 1638km (+162 km rezerwy) dzienny czas prowadzenia pojazdu przerwy w czasie prowadzenia pojazdu dzienny czas pracy kierowcy dzienny okres odpoczynku uwagi 326km 6h 30min 2h 8h, 30min 17h 30 min w Toruniu parking w centrum przy ślimaku, Bulwary Filadelfijskie 197km 4h 30min 3h 8h, 30min 14h 30min 294km 6h 40min 6h 30min 12h, 45min 12h 15min 202km 4h 45min 6h 25min 11h, 30min 12h 30min 257km 5h 50min 5h 30min 11h 12h 30min 362km 7h 45min 3h 10min 11h, 50min - - 5/7

6 Karta projektu wyjazdu w ramach ćwiczeń terenowych z PilotaŜu i przewodnictwa po wybranych krajach europejskich nazwa wyjazdu 3 kultury po studencku Organizatorzy imię i nazwisko mail tel 1 Krzysztof Piotrowski Ilona Potocka 3 Grzegorz Borkowski Informacje ogólne przewidywany dystans (w km) ogółem w kraju 500 za granicą koszt na osobę (w zł) 35 os 882 zł 45 os 776 zł wymagana liczba kierowców 1 Poznań, pl. rozpoczęcie ćwiczeń godz. 6:00 miejsce Mickiewicza Poznań, pl. zakończenie ćwiczeń godz. 20:00 miejsce Mickiewicza proponowany termin od do Informacje w rozbiciu na poszczególne dni atrakcje dzień I dzień II dzień III dzień IV dzień V dzień VI dzienna liczba kilometrów czas przejazdów (w godz.) 6 3, ,5 6 wyŝywienie wliczone w cenę brak śniadanie brak śniadanie i obiad kolacja brak miejsca noclegów Kłodzko Brno Bratysława Bratysława Cieszyn Atrakcje w rozbiciu na dni Wrocław Praga Mikulov zamek Bratysława ruiny zamku z Atrakcja 1 Zborovie PN Gór Stołowych Austerlitz pole bitwy Wiedeń Mohovce - elektr. jądrowa wyc. górska po Małej Atrakcja 2 Fatrze Atrakcja 3 Dolina Wachau Tarnowskie Góry sztolnia 12 Kalisz 13 6/7

7 WZÓR KOSZTORYSU ĆWICZEŃ TERENOWYCH Kosztorys naleŝy przygotować w przygotowanym arkuszu kalkulacyjnym dla 35 i 45 uczestników. W miarę potrzeb naleŝy dołoŝyć lub usunąć wiersze oraz pozmieniać formuły obliczeń. Wydrukować na czarno (bez kolorów). Kosztorys: Na tropach Napoleona liczba uczestników 35 osób liczba kierowców 1 stawka za km w kraju brutto 4,59 zł stawka za km za granicą brutto 4,70 zł planowana liczba km w kraju 1800 planowana liczba km za granicą 200 rezerwowa liczba km 200 kurs EUR 4,18 zł kurs sprzedaŝy NBP kurs CZK 0,1648 zł kurs sprzedaŝy NBP koszty w PLN koszty w walucie kategoria wydatku co na osobę grupa razem waluta na osobę grupa KOSZTY STAŁE transport wg planu w kraju 8 262,00 zł PLN wg planu za granicą 940,00 zł PLN rezerwa w kraju 826,20 zł PLN rezerwa za granica 94,00 zł PLN parkingi w Kłodzku 30,00 zł PLN w Nysie przy twierdzy 20,00 zł PLN w Slavkov u Brna 20,90 zł EUR 5,00 przewodnicy przewodnik w Toruniu 300,00 zł PLN przewodnik w muzeum zapałek 50,00 zł PLN inne koszty stałe telefony 100,00 zł PLN przelewy 20,00 zł PLN KOSZTY ZMIENNE nocleg (w tym kierowcy) nocleg w Malborku 25,00 zł 900,00 zł PLN nocleg w Toruniu 45,00 zł 1 620,00 zł PLN nocleg w Mławie 25,00 zł 900,00 zł PLN nocleg ze śniadaniem w Lublinie 40,00 zł 1 400,00 zł PLN nocleg Brnie 83,60 zł 3 009,60 zł EUR 20,00 700,00 wyŝywienie (w tym kierowcy) obiad w Białogardzie 15,00 zł 525,00 zł PLN śniadanie w Mławie 10,00 zł 350,00 zł PLN obiad w Kozłówce 20,00 zł 700,00 zł PLN obiadokolacja w Brnie 41,80 zł 1 463,00 zł EUR 10,00 350,00 śniadanie w Toruni 15,00 zł 525,00 zł PLN bilety wstępu muzeum zapałek 2,00 zł 70,00 zł PLN rez. Szczeliniec Wielki 4,00 zł 140,00 zł PLN Westerplatte 8,00 zł 280,00 zł PLN Latarnia w Świnoujściu 4,50 zł 157,50 zł PLN rejs po Wełtawie 24,72 zł 865,20 zł CZK 150,00 Kč 5 250,00 Kč pałac Czartoryskich 6,00 zł 210,00 zł PLN inne koszty zmienne fundusz rezerwowy 20,00 zł 700,00 zł PLN koszty wg walut KOSZTY RAZEM 699,38 zł ,40 zł PLN 546,28 zł ,70 zł EUR 30, ,00 CZK 150,00 Kč 5 250,00 Kč 7/7

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Załącznik nr 3 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach

Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Zagadnienia finansowe dotyczące projektów realizowanych w ramach Akcji 1. Projekty mobilności oraz Akcji 3. Rozwój Polityki Młodzieżowej aktualizacja: 23. 12. 2014 r. SPIS TREŚCI: PODRÓŻ AKCJA 1. PROJEKTY

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający:

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia. Nr sprawy 7/2013. wykonawczych do tej ustawy. Zamawiający: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Nr sprawy 7/2013 sporządzona na podstawie przepisów ustawy z dnia 29 stycznia 2004 roku Prawo zamówień publicznych (tj. Dz.U. z 2010r nr 113 poz. 759 z późn.

Bardziej szczegółowo

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe

06-210 Płoniawy-Bramura. Zapytanie ofertowe Gmina Płoniawy-Bramura 06-210 Płoniawy-Bramura. Płoniawy Br. 15.04.2013r Nr. POKL / 13 /2013 Zapytanie ofertowe Postępowanie nie podlega ustawie z dnia 29 stycznia 2004 r. Prawo zamówień publicznych wartość

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku

REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku 1 REGULAMIN WYCIECZEK SZKOLNYCH w Zespole Szkół Ogólnokształcących Nr2 w Gdańsku Podstawą opracowania regulaminu są następujące akty prawne: 1. Rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21 stycznia

Bardziej szczegółowo

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem

Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Transport autokarem Informacje dodatkowe 1. Transport Transport samolotem Każdy uczestnik imprezy lotniczej obowiązany jest do potwierdzenia godziny zbiórki oraz limitu bagażu na 3 dni przed datą rozpoczęcia imprezy. Potwierdzenia

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Ministerstwo Edukacji Narodowej, 00-918 Warszawa, al. J. Ch. Szucha 25 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-21/11 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na usługę organizacji i przeprowadzenia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi

REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH. w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi REGULAMIN ORGANIZACJI WYCIECZEK I WYJAZDÓW SZKOLNYCH w Gimnazjum Nr 3 w Grodzisku Mazowieckim im. Leonida Teligi Podstawa prawna: Ustawa z dnia 26 stycznia 1982 r. Karta nauczyciela (t. j. Dz. U. z 2014

Bardziej szczegółowo

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o.

Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Warunki uczestnictwa w imprezach turystycznych organizowanych przez SKY CLUB Sp. z o.o. Celem działalności SKY CLUB Sp. z o.o. jest zapewnienie Klientom, zgodnego z ofertą, przyjemnego wypoczynku przez

Bardziej szczegółowo

II. Czynności przed podróŝą

II. Czynności przed podróŝą SZKOLNA WYCIECZKA ZAGRANICZNA PORADY I WSKAZÓWKI ORGANIZACYJNE (na przykładzie jednodniowej wycieczki autokarowej do Berlina) To krótkie opracowanie zawiera praktyczne porady i wskazówki na temat organizowania

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności ZAPYTANIE OFERTOWE nr 3/6.1.1/PI PWP/2012 z dnia 05.11.2012r prowadzone w trybie zasady konkurencyjności I. Narodowe Forum Doradztwa Kariery zaprasza do złożenia oferty dotyczącej usługi organizacji i

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ)

MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ DE-WZP-BS-321-15/10 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA (SIWZ) na obsługę europejskiego seminarium dla nauczycieli i osób kształcących nauczycieli w ramach programu

Bardziej szczegółowo

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia

Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia Dyrektor PCPR Dzierżoniów dnia: 3 marca 2015 r. SIWZ zawiera 24 ponumerowane strony na: Specyfikacja Istotnych Warunków Zamówienia treningi kompetencji i orientacji zawodowej: doradztwo zawodowe i życiowe

Bardziej szczegółowo

I. Postanowienia ogólne 1

I. Postanowienia ogólne 1 Załącznik do zarządzenia nr 83 z dnia 26 września 2011 r. Rektora UŚ Instrukcja w sprawie należności związanych z podróżami służbowymi pracowników i wyjazdami osób niebędących pracownikami Uniwersytetu

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA Tryb postępowania: przetarg nieograniczony o wartości nieprzekraczającej kwot określonych w przepisach wydanych na podstawie art. 11 ust. 8 ustawy z dnia 29 stycznia

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń.

ZAPYTANIE OFERTOWE. Zleceniodawca: Urząd Marszałkowski Województwa Kujawsko-Pomorskiego, ul. Plac Teatralny 2, 87-100 Toruń. Toruń, dnia 01.04.2015r. Województwo Kujawsko-Pomorskie ul. Plac Teatralny 2 87-100 Toruń ZAPYTANIE OFERTOWE W związku z realizacją projektu własnego Województwa Kujawsko-Pomorskiego pod nazwą "Promocja

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:..

UMOWA ZGŁOSZENIE. Panią/Panem... (imię /imiona/ i nazwisko jak w paszporcie) Adres zamieszkania: ul..., nr /., kod:.. UMOWA ZGŁOSZENIE zawarta w dniu.. w Warszawie pomiędzy: Tomaszem Tułakiem, prowadzącym działalność gospodarczą pod nazwą OM Tramping Klub, z siedzibą w Warszawie przy ul. Jugosłowiańskiej 15A/77, NIP 959-136-90-25,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r.

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 33/2013 z dnia 02.12.2013 r. W związku z realizacją projektu SKILLS współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego (Program Operacyjny

Bardziej szczegółowo

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r.

Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ. 25-27 kwietnia 2014 r. Regulamin X RAJDU WETERANÓW SZOS PO ZIEMI MOGILEŃSKIEJ 25-27 kwietnia 2014 r. 1 1. Organizator: Stowarzyszenie Miłośników Pojazdów Zabytkowych MOTOKLASYCZNI z siedzibą w Mogilnie, ul. Narutowicza 7. Adres

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji

Ogólne warunki umowy dotacji Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej 1. Warunki ogólne, przeznaczenie dotacji Ogólne warunki umowy dotacji 1.1. Wszelkie środki pochodzące z dotacji MSZ mogą być użyte wyłącznie

Bardziej szczegółowo

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ

INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO (Instytucja Zarządzająca) LUBELSKA AGENCJA WSPIERANIA PRZEDSIĘBIORCZOŚCI w LUBLINIE (Instytucja Pośrednicząca II stopnia) INSTRUKCJA WYPEŁNIANIA WNIOSKU O PŁATNOŚĆ dla Beneficjentów

Bardziej szczegółowo

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa

Fundacja Rozwoju Systemu Edukacji ul. Mokotowska 43 00-551 Warszawa Poradnik dla Beneficjentów realizujących projekty w ramach projektu systemowego Zagraniczna mobilność szkolnej kadry edukacyjnej w ramach projektów instytucjonalnych PROGRAM OPERACYJNY KAPITAŁ LUDZKI Priorytet

Bardziej szczegółowo

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI.

AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski SPIS TREŚCI. Związek Harcerstwa Rzeczypospolitej Okręg Wielkopolski AKCJA LETNIA I ZIMOWA INSTRUKCJA FINANSOWA HAL/HAZ SPIS TREŚCI Wyszczególnienie Strona I PRZED OBOZEM 2 II REALIZOWANIE 5 III ROZLICZANIE 14 Opracowano

Bardziej szczegółowo

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010

Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 Ministerstwo Spraw Zagranicznych Departament Współpracy Rozwojowej Ogólne warunki umowy dotacji udzielonej ze środków MSZ w Konkursie na realizację zadania WOLONTARIAT POLSKA POMOC 2010 1. Warunki ogólne,

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE

ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE ZAPYTANIE OFERTOWE NA USŁUGI HOTELOWO-RESTAURACYJNE Warszawa, 01 październik 2009 r. UWAGA: Wszystkie informacje zawarte w niniejszym Zapytaniu Ofertowym i w załączonym dokumentach stanowią informacje

Bardziej szczegółowo

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA ZAMAWIAJĄCY: Uzdrowisko Goczałkowice-Zdrój Wojewódzki Ośrodek Reumatologiczno- Rehabilitacyjny ul. Uzdrowiskowa 54 43-230 Goczałkowice Zdrój PRZEDMIOT ZAMÓWIENIA:

Bardziej szczegółowo

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA

GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA BZP.271.11.2014 GMINA MIASTO PUŁAWY 24-100 PUŁAWY, ul. LUBELSKA 5 SPECYFIKACJA ISTOTNYCH WARUNKÓW ZAMÓWIENIA na wybór Wykonawcy zamówienia: Realizacja zadań promocyjnych z zakresu marketingu gospodarczego

Bardziej szczegółowo

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych)

ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Poznao, 03.09.2012 r. ZAPYTANIE OFERTOWE nr 9/2012/GSBW (do niniejszego trybu nie stosuje się przepisów Ustawy Prawo Zamówieo Publicznych) Zapraszamy do składania ofert w ramach konkursu ofert, prowadzonego

Bardziej szczegółowo