Ceny na rynku nieruchomoêci lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I pó rocze 2003 r.)

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Ceny na rynku nieruchomoêci lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I pó rocze 2003 r.)"

Transkrypt

1 Zeszyty Naukowe nr 687 Akademii Ekonomicznej w Krakowie 25 Ma gorzata Furmaƒska-Oçwieja Katedra Ekonomiki NieruchomoÊci i Procesu Inwestycyjnego Ceny na rynku nieruchomoêci lokalowych w Krakowie na tle innych miast Polski (stan na I pó rocze 23 r.) 1. NieruchomoÊç i jej miejsce w ró nych kryteriach klasyfikacyjnych Z punktu widzenia inwestorów ważny jest podział kategorii nieruchomości uwzględniający ich przeznaczenie funkcjonalność. To właśnie przeznaczenie decyduje o sposobie wykorzystania i zagospodarowania nieruchomości. Przeznaczenie jest również postrzegane jako jeden z głównych czynników cenotwórczych nieruchomości, co bierze się pod uwagę w procesie wyceny oraz możliwości czerpania korzyści finansowych z nieruchomości. W literaturze przedmiotu funkcjonalna klasyfikacja nieruchomości nie jest przedstawiana jednolicie. Niektórzy autorzy 1 prezentują uproszczony podział, wyróżniając wyłącznie nieruchomości mieszkaniowe i komercyjne (rozumiane jako nieruchomości związane z prowadzeniem działalności gospodarczej). Inni 2 z kolei prezentują ten podział bardzo szczegółowo wyodrębniając kilkanaście różnych funkcji pełnionych przez nieruchomości. 1 Brytyjski rynek budowlany i nieruchomości jako przykład dla Polski, Referaty seminaryjne, Uniwersytet Łódzki, Łódź 1994, s B. Rogatko, Vademecum pośrednika nieruchomości. Zarys wiedzy o profesjonalnym obrocie nieruchomościami, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków 1996, s. 141.

2 5 Małgorzata Furmańska-Oćwieja Zdaniem autorki najważniejszym kryterium klasyfikacyjnym nieruchomości winno być ich przeznaczenie; kryterium to pozwala wyróżnić następujące grupy nieruchomości: 1) nieruchomości mieszkalne, 2) nieruchomości handlowo-usługowe (w tym handlowe, biurowe), 3) nieruchomości magazynowe, 4) nieruchomości przemysłowe, 5) nieruchomości rekreacyjno-wypoczynkowe. Nieruchomości mieszkalne. Do tej grupy należy zaliczyć wszystkie te nieruchomości, których przeznaczenie wiąże się z mieszkalnictwem. Znajdują się więc tutaj nieruchomości gruntowe, lokalowe i budynkowe, w których dominuje funkcja mieszkaniowa (tj. grunty niezabudowane o przeznaczeniu mieszkalnym, budynki mieszkalne wielorodzinne, budynki mieszkalne jednorodzinne, lokale mieszkalne). Nieruchomości handlowo-usługowe. Wąsko pojmowana grupa nieruchomości handlowo-usługowych obejmuje wyłącznie obiekty biurowe i handlowe. Natomiast szersze ujęcie tej kategorii nieruchomości pozwala wyróżnić: 1) grunty niezabudowane przeznaczone pod zabudowę handlowo-usługową, 2) budynki biurowe, magazynowe, handlowo-usługowe oraz parkingowe, 3) lokale biurowe, handlowo-usługowe, magazynowe. W popularnych polskich publikacjach 3 poświęconych omawianemu zagadnieniu nieruchomości handlowo-usługowe nazywane są nieruchomościami komercyjnymi i utożsamiane ze zdolnością do generowania dochodu. Dlatego wielu autorów do nieruchomości komercyjnych (stosując kryterium klasyfikacji funkcjonalnej) zalicza np. mieszkalne kamienice czynszowe. Zdaniem autorki podział funkcjonalny powinien wyróżniać nieruchomości z uwzględnieniem tylko sposobu ich wykorzystania przez użytkownika. Warto bowiem zauważyć, że właściwie każda nieruchomość może przynosić dochód w postaci czynszu, będąc przedmiotem najmu bądź dzierżawy. Tak więc termin nieruchomości komercyjnej nie powinien odnosić się do podziału funkcjonalnego, lecz do klasyfikacji nieruchomości ze względu na sposób generowania dochodu. Bardziej jednoznaczne wydaje się zdefiniowanie nieruchomości usługowo- -handlowych bez wnikania w sposób osiągania dochodu, dzięki ich wykorzystaniu; są to: 1) nieruchomości magazynowe mogą one być zaliczane do grupy nieruchomości handlowo-usługowych; 2) nieruchomości przemysłowe do tej grupy nieruchomości należy zaliczyć obiekty o przeznaczeniu przemysłowym, produkcyjnym, a więc: grunty niezabudowane z przeznaczeniem produkcyjnym i przemysłowym, 3 E. Kucharska-Stasiak, Nieruchomości a rynek, wyd. II, PWN, Warszawa, 2, s. 39.

3 Ceny na rynku nieruchomości 51 obiekty pełniące funkcje produkcyjne i przemysłowe, infrastrukturę transportową, infrastrukturę przeznaczoną do przesyłania mediów; 3) nieruchomości o charakterze rekreacyjnym i wypoczynkowym jest to ostatnia grupa nieruchomości, którą wymieniono przy przyjęciu kryterium przeznaczenia nieruchomości w procesie ich użytkowania. Obejmuje ona: hotele, pensjonaty, pola kempingowe, obiekty sportowe, parki wodne. 2. Klasyfikacja nieruchomoêci ze wzgl du na sposób generowania dochodu Drugim bardzo ważnym kryterium klasyfikacji nieruchomości obok ich przeznaczenia do użytkowania jest podział oparty na sposobie generowania dochodu. To drugie z powyższych kryteriów pozwala wyróżnić taki oto podział nieruchomości: 1) nieruchomości komercyjne, 2) nieruchomości spekulacyjne, 3) nieruchomości kapitałowe, 4) nieruchomości rozwojowe. Nieruchomości komercyjne. Definicja tych nieruchomości w literaturze przedmiotu jest niejednolita. Niektórzy autorzy tę grupę nieruchomości ograniczają jedynie do obiektów, które z tytułu ich dzierżawy przez najemców 4 są źródłem dochodu dla właściciela. Inaczej nieruchomość komercyjną postrzegają M. Bryx, R. Matkowski, którzy uważają, że nieruchomości komercyjne to takie ( ) nieruchomości, w które inwestuje się wyłącznie z myślą o zysku, i to zysku postrzeganym w dłuższej perspektywie czasowej 5. Pomimo takiego spojrzenia nieruchomości komercyjne umieszczono w klasyfikacji opartej na kryterium przeznaczenia. Bardzo trafnie charakter nieruchomości komercyjnej oddaje definicja J. Lipińskiego, który postrzega nieruchomość komercyjną jako generującą periodyczne przychody, pochodzące z jej użytkowania lub własności w postaci przepływających w czasie strumieni kapitałowych 6. 4 H. Gawron, F. Janicek, Zarządzanie nieruchomościami, Akademia Ekonomiczna w Poznaniu, Poznań 1995, s M. Bryx, R. Matkowski, Inwestycje w nieruchomości, Poltex, Warszawa 21, s J. Lipiński, Deweloper na rynku nieruchomości, Nieruchomości C.H. Beck 2, nr 2, s. 3.

4 52 Małgorzata Furmańska-Oćwieja Do nieruchomości komercyjnych można zaliczyć zdaniem J. Lipińskiego obiekty o różnych funkcjach, a w szczególności: 1) nieruchomości handlowo-usługowe (które generują dochód z czynszu za wynajem), 2) nieruchomości mieszkaniowe na wynajem (np. części kamienic czynszowych), 3) nieruchomości przemysłowe (np. stacje benzynowe, których właściciel ma udział w dochodzie operacyjnym), 4) nieruchomości rekreacyjne i wypoczynkowe (np. pensjonaty, hotele, których właściciel ma udział w dochodzie operacyjnym). Należy zwrócić uwagę, że przy przyjęciu zarówno funkcjonalnej klasyfikacji nieruchomości (tj. według przeznaczenia nieruchomości), jak i klasyfikacji ze względu na sposób generowania zysku (dochodu) jako jedne z pierwszych pojawiają się nieruchomości handlowo-usługowe (obejmujące powierzchnie handlowe, biurowe i magazynowe) oraz nieruchomości mieszkalne. Te właśnie nieruchomości zaliczane do podstawowych grup nieruchomości komercyjnych uczestniczą w decydującym stopniu w transakcjach kupna-sprzedaży oraz wynajmu. Są one często nabywane w celu osiągnięcia zysku z szybkiej odsprzedaży bez dalszych inwestycji kapitałowych bądź wynajmowane w celu czerpania cyklicznych przypływów kapitału w postaci czynszu płaconego przez wynajmujących. Zamierzeniem autorki artykułu było przedstawienie na rynku nieruchomości lokalnych w Krakowie cen dotyczących transakcji kupna-sprzedaży oraz wynajmu, a także ukazanie, jak ceny te kształtowały się w Krakowie w porównaniu z innymi miastami Polski. Artykuł powstał na podstawie notowań zamieszczonych w miesięczniku Nieruchomości C.H. Beck i stanowi autorską analizę. 3. Zró nicowanie cen transakcji kupna-sprzeda y oraz wynajmu nieruchomoêci lokalowych W warunkach gospodarki rynkowej polityka państwa powinna koncentrować się na oddziaływaniu zarówno na popyt, jak i na podaż na rynku nieruchomości, a nieodzownym elementem tego rynku poza sferą podaży i popytu są ceny. Niewiele jest publikacji zawierających informacje na temat wielkości i dynamiki cen na pierwotnym rynku nieruchomości. Z kolei na rynku wtórnym informacje cenowe mają z reguły charakter poufny, ze strony zarówno sprzedającego, jak i nabywcy.

5 Ceny na rynku nieruchomości Kupno/sprzedaż ceny max. p.u Wynajem ceny max. p.u. Rys. 1. Powierzchnie mieszkalne Źródło: opracowanie własne na podstawie: Nieruchomości C.H. Beck z lat

6 54 Małgorzata Furmańska-Oćwieja 12 1 Kupno/sprzedaż ceny max. p.u Wynajem ceny max. p.u. Rys. 2. Powierzchnie handlowe Źródło: jak do rys. 1.

7 Ceny na rynku nieruchomości Kupno/sprzedaż ceny max. p.u. 12 Wynajem ceny max. p.u. Rys. 3. Powierzchnie biurowe Źródło: jak do rys. 1.

8 56 Małgorzata Furmańska-Oćwieja Kupno/sprzedaż ceny max. p.u Wynajem ceny max. p.u. Rys. 4. Powierzchnie magazynowe Źródło: jak do rys. 1.

9 Ceny na rynku nieruchomości 57 W tej sytuacji trudno jest zgromadzić dane o cenach. Dlatego też zainteresowani kształtowaniem się cen nieruchomości są zmuszeni do zbierania i stałego uaktualniania danych we własnym zakresie. Na rys. 1 4 przedstawione zostały wyniki takiej właśnie analizy przeprowadzonej dla wybranych miast Polski, uwzględniającej nieruchomości mieszkalne, biurowe, magazynowe. Dla każdego z wymienionych typów nieruchomości odnotowano cenę minimalną i maksymalną z wyszczególnieniem transakcji kupna-sprzedaży i wynajmu. Zebrane informacje pozwoliły na sporządzenie poniższych analiz. 4. Wnioski Najwyższe ceny jednostkowe w transakcjach kupna-sprzedaży płacono za: a) powierzchnie handlowe w Warszawie do 1.15 zł za 1 m 2 p.u., b) powierzchnie mieszkalne w Krakowie do 7375 zł za 1 m 2 p.u., c) powierzchnie biurowe w Warszawie do 65 zł za 1 m 2 p.u., d) powierzchnie magazynowe w Poznaniu osiągając ok. 38% wartości ceny jednostkowej powierzchni handlowych, 44% wartości ceny jednostkowej powierzchni mieszkalnych, 5% wartości ceny jednostkowej powierzchni biurowych. Dokonując analizy danych, można wskazać czynniki, które decydują o wysokości cen w transakcjach kupna-sprzedaży i wynajmu 1 m 2 p.u. dla poszczególnych rodzajów nieruchomości. Mieszkania. O wysokości ceny jednostkowej decydowała przede wszystkim lokalizacja, a także standard lokalu. Nie bez znaczenia było też usytuowanie mieszkania w budynku najmniejszym zainteresowaniem cieszyły się mieszkania na parterze lub ostatniej kondygnacji bloku bądź kamienicy. Powierzchnie handlowe. Cena w transakcjach kupna-sprzedaży i wynajmu 1 m 2 p.u. uzależniona była głównie od tego, czy dany lokal znajdował się w pasażu handlowym, był częścią centrum handlowego, czy też znajdował się na parterze budynku. Najdroższe okazały się lokale handlowe w pasażach handlowych, najtańsze w domach mieszkalnych (ich cena jednostkowa stanowiła ok. 5% ceny lokali w pasażu handlowym). Najbardziej poszukiwane były lokale niewielkie, o dobrej lokalizacji (przy głównych ulicach handlowych) i najlepiej z widoczną witryną; lokale położone na piętrze lub w oficynie należały już do tańszej kategorii. Powierzchnie biurowe. Podobnie jak w wypadku mieszkań podstawowym czynnikiem różnicującym poziom cen powierzchni biurowych była ich lokalizacja. Różnica cen dochodziła do ponad 3% ich wartości; wysokość stawek najmu zależy także od standardu techniczno-użytkowego oraz wielkości powierzchni.

10 58 Małgorzata Furmańska-Oćwieja Potencjalni najemcy zwracają również uwagę na dostępność miejsc parkingowych i łatwość dojazdu. W niektórych przypadkach również wpływ na cenę ma długość okresu, na jaki jest zawierana umowa. W ostatnim czasie jest coraz mniejsze zainteresowanie wynajmem, szczególnie dużych powierzchni biurowych, chociaż przy wynajmie małych powierzchni koszt wynajęcia jest większy niż przy powierzchniach dużych. Cena 1 m 2 p.u. przy wynajmie dużej powierzchni, np. całego piętra, może być do 2% niższa od stawki przy wynajmie małej powierzchni, np. jednego pokoju. Wpływ na wysokość stawki najmu ma też wyposażenie w instalacje, zwłaszcza jeśli chodzi o klimatyzację, która jeszcze nie wszędzie stanowi standardowe wyposażenie biur. Stawka najmu pomieszczeń klimatyzowanych może być nawet o 5 8% wyższa. Powierzchnie magazynowe. O cenie powierzchni magazynowych decydowało głównie to, czy dany lokal był nowo wybudowany, czy też był pomieszczeniem magazynowym od wielu lat. Na zakończenie powyższych rozważań warto zwrócić uwagę, jak na tle innych miast kształtują się ceny transakcji w Krakowie. Kraków jest miastem, w którym za 1 m 2 p.u. płaci się jedną z najwyższych stawek zarówno kupując mieszkanie, jak i je wynajmując. Można stwierdzić, że wahania ceny jednostkowej w zakresie kupna-sprzedaży są mniejsze niż w innych miastach, jednak wynajmując mieszkanie w Krakowie należy liczyć się z dwukrotnie wyższymi stawkami jednostkowymi w porównaniu z większością monitorowanych miast. Giełda domów i mieszkań zorganizowana w Krakowie w lutym b.r. przez Polskie Stowarzyszenie Budowniczych Domów pozwoliła na uogólnienie preferencji nabywców stanowią je małe, funkcjonalne, tanie lokale w kameralnym domu i z dobrym dojazdem do centrum. Wśród odwiedzających giełdę można było dostrzec wiele młodych par zainteresowanych kupnem lokalu, które chcąc poprawić swoją sytuację lokalową szukały mieszkania dla rodziców, skłonnych przenieść się do mniejszego lokum. Stąd za idealne można uznać mieszkanie o powierzchni ok. 5 m 2, usytuowane na pierwszym lub drugim piętrze, w budynku wybudowanym z cegły, i oczywiście jak najtańsze. Najkorzystniejsze dla kupujących są ceny poniżej 25 zł za m 2 p.u. a więc ceny ok. trzykrotnie niższe od maksymalnych cen mieszkań oferowanych do sprzedaży w Krakowie i o ok. 7 zł wyższe od najniższej ceny jednostkowej mieszkania na rynku pierwotnym. Ceny powierzchni biurowej w Krakowie uogólniając kształtują się w górnej granicy cen spotykanych w innych miastach. Jedynie w porównaniu z Warszawą są wyraźnie niższe stanowią 5% ceny obowiązującej w stolicy. Wynajmując powierzchnie biurowe w Krakowie, należy liczy się z maksymalnymi stawkami obowiązującymi w innych miastach.

11 Ceny na rynku nieruchomości 59 Analiza wykazuje też, że ceny powierzchni handlowych, których podaż w historycznym centrum Krakowa jak wynika z raportu międzynarodowej Agencji Nieruchomości Ober-Haus wynosi aktualnie 12 m 2 należą do bardzo wysokich, dochodząc przy ulicy Grodzkiej, głównej ulicy handlowej wiodącej do Wawelu, aż do 19 zł za m 2 p.u. Jednak na osiedlach mieszkaniowych można nabyć lokal handlowy, płacąc 11 zł za 1 m 2. Transakcji sprzedaży lokali użytkowych w Krakowie jest stosunkowo niewiele. Najczęściej lokale użytkowe w historycznym centrum tego miasta są wynajmowane, a wynajem powierzchni handlowych wiąże się z poważnymi kosztami finansowymi za 1 m 2 w ścisłym centrum miasta właściciele żądają 25 3 zł miesięcznie. Tak więc Kraków obok Warszawy, Poznania i Szczecina zalicza się do miast, w których czynsz z tytułu wynajmu powierzchni handlowej należy do maksymalnych. W najbliższym czasie w Krakowie przybędzie powierzchni handlowej. W obrębie historycznego centrum nie będzie znaczących zmian, ale pojawiają się kolejne hiper- i supermarkety. Planuje się wybudowanie Galerii Kazimierz (w okolicy Hali Targowej), supermarketów Auchan i Leclerc. Oddanie 8 m 2 powierzchni handlowej przewidziano też w projekcie Nowego Miasta. Zwiększenie podaży lokali handlowych to nieśmiała zapowiedź jeśli nie obniżenia stawek czynszu, to na pewno ich okresowej stabilizacji. Analizę kształtowania się cen nieruchomości lokalowych uczestniczących w transakcjach kupna-sprzedaży bądź wynajmu autorka prowadzi już od dwóch lat. Głównym zamierzeniem jest ukazanie, jak w tym zakresie na tle innych miast Polski przedstawia się Kraków. Kilkuletnie obserwacje pozwalają na stwierdzenie, że Kraków należy do najbardziej atrakcyjnych miast Polski, czego dowodem są ceny płacone za kupno lub najem 1 m 2 p.u. lokalu w tym mieście. W innych miastach Polski ceny rozpatrywane w ostatnich dwóch latach wykazują pewne wahania, jednak należy podkreślić, że obok Krakowa do najbardziej atrakcyjnych miast, w których pozyskiwane są nieruchomości mieszkalne i handlowe, należą: Gdańsk, Warszawa, Wrocław, Poznań i Szczecin. Natomiast w wypadku nieruchomości biurowych i magazynowych wzrasta zainteresowanie nieruchomościami tego typu w Białymstoku, Katowicach i Rzeszowie. Literatura Brytyjski rynek budowlany i nieruchomości jako przykład dla Polski, Referaty seminaryjne, Uniwersytet Łódzki, Łódź Bryx M., Matkowski R., Inwestycje w nieruchomości, Poltext, Warszawa 21.

12 6 Małgorzata Furmańska-Oćwieja Gawron H., Janicek F., Zarządzanie nieruchomościami, AE w Poznaniu, Poznań Kucharska-Stasiak, Nieruchomości a rynek, wyd. II, PWN, Warszawa 2. Lipiński J., Deweloper na rynku nieruchomości, Nieruchomości C.H. Beck 2, nr 2. Rogatko B., Vademecum pośrednika nieruchomości. Zarys wiedzy o profesjonalnym obrocie nieruchomościami, Krakowski Instytut Nieruchomości, Kraków Prices on the Kraków Real Estate Market in Relation to Other Polish Cities The aim of our research is to compare prices of commercial real estate in Kraków with prices in other Polish cities. Commercial real estate comprises business and trade real estate, offices and warehouses. For every piece of real estate we considered two transaction types buying and selling, and renting. Results of the research allow us to conclude that Kraków is one of the most attractive Polish cities to own real estate in, proof of which is the cost of one square metre of commercial real estate. Gdańsk, Warsaw, Wrocław and Szczecin join Kraków on the list of most attractive cities.

Podyplomowe Studia Zarządzania Nieruchomościami Ekonomiczne podstawy zarządzania nieruchomościami dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki p.z. pod red. E. Kucharskiej-Stasiak ; VALOR. M.

Bardziej szczegółowo

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008

Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Rynek wynajmu mieszkań - raport kwartalny za IV kw. 2008 Autor: Wynajem.pl i CEE Property Group 19.01.2009. Portal finansowy IPO.pl Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie

Bardziej szczegółowo

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011

newss.pl Ukryty popyt. Raport z rynku nieruchomości styczeń 2011 Biorąc pod uwagę sytuację gospodarczą, nie należy spodziewać się zwiększenia popytu na rynku nieruchomości w ciągu najbliższego roku. Ograniczony dostęp do źródeł finansowania zakupu nieruchomości, wzrost

Bardziej szczegółowo

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010

Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Wynajem.pl Miesięczny raport rynku wynajmu mieszkań lipiec 2010 Na rynku wynajmu mieszkań w okresie wakacyjnym wciąż jest spokojnie i panuje tu urlopowe rozluźnienie. Powoli zaczyna się zauważać ruch wśród

Bardziej szczegółowo

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu

Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu 13 grud- Raport nia 2012 r. Mieszkanie wynajmiemy taniej niż rok temu W ciągu ostatniego roku stawki za wynajem mieszkania w większości dużych polskich miast spadły. Największych obniżek doświadczyli wynajmujący

Bardziej szczegółowo

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014

RYNEK PIERWOTNY LOKALI MIESZKALNYCH W CENTRUM POZNANIA W OKRESIE 01.2012-04.2014 There are no translations available LOKALE MIESZKALNE Badaniem został objęty lokalny rynek nieruchomości lokalowych o funkcji mieszkalnej w zakresie transakcji przeprowadzonych na ryku pierwotnym, z przynależnym

Bardziej szczegółowo

Literatura przedmiotu

Literatura przedmiotu Literatura przedmiotu 1. Belniak Stanisław, Wierzchowski Maciej 2005. Źródła informacji o nieruchomościach ; Wydawnictwo Małopolskiej Wyższej Szkoły Ekonomicznej w Tarnowie. 2. Bieniek Gerard, Rudnicki

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM JOT- BE NIERUCHOMOŚCI EKSPERCI RYNKU NIERUCHOMOŚCI RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY WE WROCŁAWIU -PODSUMOWANIE ROKU 2008 NA RYNKU WTÓRNYM ŚREDNIA CENA m.kw. MIESZKANIA W 2008 ROKU ( w PLN) 7000 6000 5000 5676 6315 6150 6643 4000 3000 2000 1000 0 I KWARTAŁ II

Bardziej szczegółowo

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl

Warszawa. * mediana Źródło: Wynajem.pl. Źródło: Wynajem.pl IV kwartał 2008 Stawki najmu mieszkań w największych polskich aglomeracjach rosną w tempie dwucyfrowym nieprzerwanie od kilku lat. Obecnie za wynajem mieszkania dwupokojowego które jest najbardziej reprezentatywnym

Bardziej szczegółowo

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi

Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi Wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych w Łodzi Kwiecień 2017 r. Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości Rynek mieszkaniowy w Łodzi wolnorynkowy najem lokali mieszkalnych Wprowadzenie Na łódzkim rynku nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Warszawa największy rynek w Polsce

Warszawa największy rynek w Polsce Warszawa największy w Polsce Warszawski nieruchomości jest największym w Polsce, wskazuje dobrą kondycję rynkową i najszybciej reaguje na czynniki makroekonomiczne. W ostatnim czasie znaczenie rynku pierwotnego

Bardziej szczegółowo

ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI

ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI ŁÓDZKI RYNEK NIERUCHOMOŚCI 2012 2013 Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych autor: Michał Marcińczak Łódź, dnia 25 maj 2014 r. Spis treści 1.

Bardziej szczegółowo

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom

Oferta. LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska. tel. kom Oferta LOKALE UŻYTKOWE osiedle Słoneczna Kotlina Jasło, ul. Lwowska W związku z prowadzoną przez nas inwestycją mieszkaniową budowa osiedla Słoneczna Kotlina przy ulicy Lwowskiej w Jaśle, pragniemy przedstawić

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś

Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Maj 2012 Rynek mieszkaniowy w Polsce - 5 lat temu i dziś Indeks Cen Mieszkań (ICM) - nowy standard pomiaru cen na rynku sprzedaży mieszkań porównanie cen ofertowych i transakcyjnych mieszkań co się sprzeda,

Bardziej szczegółowo

Zarządzanie inwestycjami Podstawy inwestowania w nieruchomości dr Dariusz Trojanowski, Katedra Inwestycji Podręczniki Kucharska-Stasiak E.; Nieruchomośćw gospodarce rynkowej; PWN; Warszawa 2006. Project

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r.

URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE. Lublin, czerwiec 2015 r. URZĄD STATYSTYCZNY W LUBLINIE OPRACOWANIA SYGNALNE Lublin, czerwiec 2015 r. Kontakt: SekretariatUSLUB@stat.gov.pl tel. 81 533 20 51, fax 81 533 27 61 Internet: http://lublin.stat.gov.pl Budownictwo mieszkaniowe

Bardziej szczegółowo

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008

Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski. II kwartał 2008 Rynek mieszkaniowy w głównych miastach Polski II kwartał 28 Podaż 2 W pierwszej połowie bieżącego roku na rynku mieszkaniowym w Polsce nastąpiła zmiana w relacji popytu względem podaży. Popyt na mieszkania,

Bardziej szczegółowo

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

STYCZEŃ 2009 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ STYCZEŃ 2009 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych

Bardziej szczegółowo

Raport z rynku najmu mieszkao i pokoi sierpieo 2012

Raport z rynku najmu mieszkao i pokoi sierpieo 2012 Raport z rynku najmu mieszkao i pokoi sierpieo 2012 Kooczące się powoli lato i zbliżający się początek roku akademickiego to tradycyjnie czas wzmożonego popytu na rynku najmu mieszkao. Tysiące klientów

Bardziej szczegółowo

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości

Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Podejście dochodowe w wycenie nieruchomości Regulacje i literatura RozpWyc 6-14 Powszechne Krajowe Zasady Wyceny (PKZW) Nota Interpretacyjna nr 2 Zastosowanie podejścia dochodowego w wycenie nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów[%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI II KWARTAŁ 215 W drugim kwartale br. odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na

Bardziej szczegółowo

RYNEK KAMIENIC I POWIERZCHNI ZABYTKOWYCH W KRAKOWIE 2010 /2011 KRZYSZTOF BARTUŚ

RYNEK KAMIENIC I POWIERZCHNI ZABYTKOWYCH W KRAKOWIE 2010 /2011 KRZYSZTOF BARTUŚ RYNEK KAMIENIC I POWIERZCHNI ZABYTKOWYCH W KRAKOWIE 2010 /2011 KRZYSZTOF BARTUŚ Kraków, marzec 2011 Rynek kamienic obejmuje całą z pewnością najpiękniejsze i najbardziej znane nieruchomości w Krakowie,

Bardziej szczegółowo

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych

NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE. efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych NIERUCHOMOŚCI INWESTYCYJNE efektywne inwestowanie na rynku nieruchomości komercyjnych Rynek nieruchomości komercyjnych w Polsce ma przed sobą olbrzymie perspektywy. Silna pozycja polskiej gospodarki, najmniejsze

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania

Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Grupa Rynku Nieruchomości Ernst & Young Śniadanie prasowe - Warszawa, 9 maja 2012r. Rynek nieruchomości w Polsce trendy i nowe obszary inwestowania Wprowadzenie Barometr Inwestycyjny Rynku Nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego

Analiza rynku, wybrane elementy przydatne. majątkowego 2010-20112011 Analiza rynku, wybrane elementy przydatne w czynnościach rzeczoznawcy majątkowego Rynek lokalny rynek miasta i gminy Łódź na prawach powiatu. Łódź to miasto liczące ok 745 tysięcy mieszkańców

Bardziej szczegółowo

Akademia Młodego Ekonomisty

Akademia Młodego Ekonomisty Akademia Młodego Ekonomisty ZARZĄDZANIE NIERUCHOMOŚCIAMI Trendy na rynku nieruchomości Dr Dorota Sikora-Fernandez Wydział Zarządzania Uniwersytet Łódzki 10 maja 2016 r. Nieruchomość część powierzchni ziemskiej

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2015 r. 1 Szczecin, 29 lipca 25 r. Marta Zaorska Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 25 r. W kwartale 25 r. zarejestrowano

Bardziej szczegółowo

TEREN INWESTYCYJNY. z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego. Katowice, ul. Bażantów

TEREN INWESTYCYJNY. z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego. Katowice, ul. Bażantów . TEREN INWESTYCYJNY z przeznaczeniem pod budowę pawilonu handlowo-usługowego Katowice, ul. Bażantów LOKALIZACJA INWESTYCJI Prezentujemy teren inwestycyjny położony w Katowicach, przy ul. Bażantów, posiadający

Bardziej szczegółowo

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej.

Zakres analizy obejmuje określenie rzeczywistej wartość lokalu użytkowego i możliwości prowadzenia działalności medycznej. Ocena Nieruchomości Spis treści 1. Przedmiot i zakres wyceny 2. Cel wyceny 3. Podstawy opracowania wyceny nieruchomości 4. Charakterystyka i analiza otoczenia nieruchomości 5. Stan i opis stanu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM

RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM RYNEK WTÓRNY DOMÓW W OKOLICACH KRAKOWA MODA NA DOM POD MIASTEM Analiza sporządzona została w oparciu o bazę Instytutu Analiz Monitor Rynku Nieruchomości. Badaniem objęto dwa powiaty województwa małopolskiego:

Bardziej szczegółowo

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos.

LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM. www.nieruchomosci.lobos. LOBOS aleja POKOJU NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA W CENTRUM NIERUCHOMOŚĆ GRUNTOWA z WZiZT na zabudowę budynkiem biurowo- -usługowym lub usługowo-hotelowym o powierzchni użytkowej 24000 m 2 W CENTRUM AL.POKOJU 1A

Bardziej szczegółowo

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

CZERWIEC 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI CZERWIEC 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest przygotowywany na podstawie danych ofertowych zamieszczanych w serwisie

Bardziej szczegółowo

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008

Liczba transakcji lokalami mieszkalnymi w latach 2006-2008 ZAKOPANE RYNEK MIESZKAŃ Miasto Zakopane słynące z turystyki wysokogórskiej jest wciąż w centrum zainteresowania inwestorów zarówno indywidualnych jak i developerów, firm i spółek handlowych, budujących

Bardziej szczegółowo

POPYT MIESZKANIOWY W KRAKOWIE

POPYT MIESZKANIOWY W KRAKOWIE POPYT MIESZKANIOWY W KRAKOWIE IV KWARTAŁ 2012 RAPORT Z BADAŃ ANKIETOWYCH Michał Głuszak Piotr Krochmal Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami

Bardziej szczegółowo

Szczecin, ul. Czackiego/Śniadeckich

Szczecin, ul. Czackiego/Śniadeckich Załącznik nr 11 do opracowania Nieruchomości RUCH S.A. (wycena DGA, wyniki prac C&W) Szczecin, ul. Czackiego/Śniadeckich 1. Lokalizacja Szczecin 2. Adres ul. T. Czackiego 3A / J. i J. Śniadeckich 3 3.

Bardziej szczegółowo

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania

Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Praktyczne aspekty gospodarowania nieruchomościami Miasta Poznania Bartosz Guss Dyrektor Wydziału Gospodarki Nieruchomościami UMP Poznań, 24.10.2014 Plan prezentacji 1. Struktura własności gruntów miasta

Bardziej szczegółowo

Profil Grupy Spółka dominująca

Profil Grupy Spółka dominująca Agenda Profil Grupy PÓŁNOC Nieruchomości S.A. Segmenty działalności Grupy Inwestowanie w nieruchomości Doradztwo i pośrednictwo w obrocie nieruchomościami Sieć franczyzowa PÓŁNOC Nieruchomości Zarządzanie

Bardziej szczegółowo

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl.

Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości KRN.pl. Raport KRN.pl: Kupować czy wynajmować? Niniejszy raport został przygotowany przez specjalistów portalu nieruchomości

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Kraków I. Wprowadzenie Kraków to drugie pod względem wielkości i liczby mieszkańców miasto w Polsce. Stolica województwa małopolskiego leży

Bardziej szczegółowo

RYNEK ZABYTKOWYCH KAMIENIC W KRAKOWIE

RYNEK ZABYTKOWYCH KAMIENIC W KRAKOWIE RYNEK ZABYTKOWYCH KAMIENIC W KRAKOWIE ROK 2016 KRZYSZTOF BARTUŚ Kraków, marzec 2017 Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl 31-261 Kraków, ul. Wybickiego 7c tel. +48 12 378 31 30 fax +48 12

Bardziej szczegółowo

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku

Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku. Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w III kw. 2013 roku Rynek powierzchni biurowych we Wrocławiu w 213 roku Wrocław to jedno z najdynamiczniej rozwijających się miast w Polsce. W ciągu ostatniej dekady stał się jednym z największych i najważniejszych ośrodków

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2015 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca r., kiedy to Rada Polityki

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP w.. Ankieta dotycząca komercyjnych Termin przekazania: - do 20 września 2015 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeń

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 2016 r. 1 Szczecin, 29 lipca 26 r. Marta Zaorska Anna Tomska Iwanow Wydział Statystyczno Dewizowy Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za II kwartał 26 r. W II kw. 26 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Zarządzanie nieruchomościami Trendy na rynku nieruchomości Dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY

Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy. Zarządzanie nieruchomościami Trendy na rynku nieruchomości Dr Adam Wyszkowski EKONOMICZNY UNIWERSYTET DZIECIĘCY Ekonomiczny Uniwersytet Dziecięcy Zarządzanie nieruchomościami Trendy na rynku nieruchomości Dr Adam Wyszkowski Uniwersytet w Białymstoku 13 października 2011 r. Co nas otacza? 1 Nieruchomość jako rzecz

Bardziej szczegółowo

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010

TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 TEMATYKA PRAC DYPLOMOWYCH INŻYNIERSKICH STUDIA STACJONARNE PIERWSZEGO STOPNIA ROK AKADEMICKI 2009/2010 Katedra Gospodarki Nieruchomościami i Rozwoju Regionalnego (nazwa Jednostki Organizacyjnej) Geodezja

Bardziej szczegółowo

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU

ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU Stowarzyszenie Baza Danych o Rynku Nieruchomości pod patronatem Łódzkiego Stowarzyszenia Rzeczoznawców Majątkowych ANALIZA ŁÓDZKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI 2013-2014 CZĘŚĆ NR 1 1. RYNEK NIERUCHOMOŚCI LOKALOWYCH

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r.

DZIENNIK URZĘDOWY. Kielce, dnia 29 marca 2012 r. Poz. 1004 UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE. z dnia 28 grudnia 2011 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚWIĘTOKRZYSKIEGO Kielce, dnia 29 marca 2012 r. UCHWAŁA NR XIII/ 119 /11 RADY GMINY W PAWŁOWIE z dnia 28 grudnia 2011 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu Gospodarowania

Bardziej szczegółowo

Debiut JR INVEST S.A. na NewConnect

Debiut JR INVEST S.A. na NewConnect Debiut JR INVEST S.A. na NewConnect Autoryzowany Doradca Warszawa, 28 listopada 2012 roku AGENDA I. Opis działalności. II. Kluczowe wydarzenia. III. Strategia działania. IV. Przewagi konkurencyjne. V.

Bardziej szczegółowo

WADOWICKI RYNEK MIESZKANIOWY

WADOWICKI RYNEK MIESZKANIOWY WADOWICKI RYNEK MIESZKANIOWY Potrzeby rynku a popyt efektywny WIESŁAWA DZIDEK Kraków, maj 21 1. Ceny gruntów pod zabudowę mieszkaniową Wadowice Ceny działek w Wadowicach pod budownictwo mieszkaniowe jednorodzinne

Bardziej szczegółowo

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r.

Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. Departament Analiz Makroekonomicznych i Sektorowych Stan i perspektywy rozwoju rynku nieruchomości niemieszkalnych w Polsce w 2012 r. 26.03.2012 r. Warszawa Opracowali: Monika Orłowska tel. 22 860 54 09

Bardziej szczegółowo

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI

MAJ 2008 RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ W WYBRANYCH MIASTACH POLSKI RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ RYNEK WTÓRNY I RYNEK NAJMU MIESZKAŃ MAJ 2008 ANALIZA DANYCH OFERTOWYCH Z SERWISU GAZETADOM.PL Miesięczny przegląd rynku mieszkaniowego w wybranych miastach Polski jest

Bardziej szczegółowo

Polacy na zakupach wymarzonego M

Polacy na zakupach wymarzonego M Raport Gdynia, 15 grudnia 2011 Polacy na zakupach wymarzonego M morizon.pl sprawdził na co kupujący zwracają uwagę wybierając mieszkanie Wybierając mieszkanie kupujący największą wagę przykładają do lokalizacji,

Bardziej szczegółowo

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016

Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce. II kwartał 2016 Rynek Powierzchni Magazynowych w Polsce W drugim kwartale 216 roku odnotowano dalszy wzrost aktywności najemców i deweloperów na rynku nowoczesnych powierzchni przemysłowych i magazynowych w Polsce. Na

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Komorniki, ul. Polna 120 LOKAL UŻYTKOWY Lokal użytkowy o powierzchni użytkowej 106,94 m 2 POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Zdjęcie przedmiotu wynajmu Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

W A R S Z A W A

W A R S Z A W A W A R S Z A W A 2 0 3 0 POWIERZCHNIE BIUROWE I TERENY INWESTYCYJNE ANALIZA NA POTRZEBY OPRACOWANIA DIAGNOZY STRATEGICZNEJ Urząd m.st. Warszawy sierpień 2016 Opracowanie przygotowane na potrzeby aktualizacji

Bardziej szczegółowo

Wyjątkowe możliwości inwestycyjne i powierzchnia biurowa w prestiżowej lokalizacji czynią Hexagon innowacją wśród nieruchomości Krakowa.

Wyjątkowe możliwości inwestycyjne i powierzchnia biurowa w prestiżowej lokalizacji czynią Hexagon innowacją wśród nieruchomości Krakowa. Wyjątkowe możliwości inwestycyjne i powierzchnia biurowa w prestiżowej lokalizacji czynią Hexagon innowacją wśród nieruchomości Krakowa. KUP WYNAJMIJ Możliwość wykupienia powierzchni w biurowcu to inwestycja

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA I ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W ZASOBACH BUDYNKÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM

REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA I ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W ZASOBACH BUDYNKÓW O NIEUREGULOWANYM STANIE PRAWNYM REGULAMIN W SPRAWIE ZASAD WYNAJMOWANIA I ZAMIANY LOKALI MIESZKALNYCH I UŻYTKOWYCH W ZASOBACH BUDYNKÓW POSTANOWIENIA OGÓLNE Uchwała niniejsza reguluje zasady wynajmowania lokali mieszkalnych i użytkowych

Bardziej szczegółowo

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE

RYNEK POWIERZCHNI MAGAZYNOWYCH W POLSCE RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 Pustostany [mkw.] Wskaźnik pustostanów [%] mkw. mkw. RYNEK POWIERZCHNI I KWARTAŁ 215 W pierwszym kwartale br. odnotowano wyraźny wzrost aktywności najemców i deweloperów

Bardziej szczegółowo

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r.

PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. PREZENTACJA WYNIKÓW GRUPY KAPITAŁOWEJ EMMERSON REALTY S.A. 2014 r. I-III kw. 2015 r. AGENDA Profil firmy Grupa Emmerson Realty S.A. Wybrane wyniki finansowe Zasięg działania Kierunki rozwoju Jeden z liderów

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015

RYNEK MIESZKANIOWY SIERPIEŃ 2015 X X X X X X X X X X RYNEK MESZKANOWY SERPEŃ Deweloperzy już od drugiej połowy 2013 roku cieszą się dobrymi wynikami sprzedażowymi, jednak dynamiczny wzrost sprzedaży mieszkań odnotowuje się od marca, kiedy

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA DO STRATEGII SPÓŁKI NA LATA 2010-2015

ZAŁOŻENIA DO STRATEGII SPÓŁKI NA LATA 2010-2015 ZAŁOŻENIA DO STRATEGII SPÓŁKI NA LATA 2010-2015 Wstęp Spółka Lokaty Budowlane S.A., po realizacji połączenia z Osiedle Poniatowskie Sp. z o.o. będzie firmą o charakterze dewelopersko-budowlanym i chce

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKALE UŻYTKOWE Wysokie Mazowieckie, ul. Jagiellońska 55 (gmina Wysokie Mazowieckie, powiat wysokomazowiecki, województwo podlaskie) Przedmiot wynajmu: lokale użytkowe zlokalizowane w budynkach Poczty

Bardziej szczegółowo

Odbicie na rynku nieruchomości

Odbicie na rynku nieruchomości Raporty i analizy Odbicie na rynku nieruchomości W III kwartale 2009 r. obserwowaliśmy na rynku nieruchomości stosunkowo duŝe oŝywienie. Większość współpracujących z portalem KRN.pl pośredników potwierdza,

Bardziej szczegółowo

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330

Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn /330 Instytut Keralla Research Raport sygnalny Sygn. 29.09.2016/330 2016 1.1. Rynek nowej powierzchni biurowej w Polsce rekordowy w pierwszym półroczu 2016 roku Podaż nowej powierzchni biurowej w pierwszych

Bardziej szczegółowo

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław

Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław Roczna analiza cen wtórnego i pierwotnego rynku mieszkaniowego Wrocław I. Wprowadzenie Wrocław jest miastem położonym w południowo-zachodniej Polsce. Jest on siedzibą władz województwa dolnośląskiego.

Bardziej szczegółowo

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A

PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A PRZEGLĄD RYNKU NIERUCHOMOŚCI P O L S K A I POŁOWA 2010 POWIERZCHNIE Warszawa Po znacznym spadku aktywności rynkowej w 2009 roku od końca zeszłego roku obserwujemy poprawę sytuacji na rynku powierzchni

Bardziej szczegółowo

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL www.inwestorhm.pl DZIAŁ KOMERCJALIZACJI Bartłomiej Stuła tel. 660-678-382 bartek.stula@grupainwest.pl

Bardziej szczegółowo

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL

OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL OPOLSKA CENTRUM OFERTA WYNAJMU LOKALI USŁUGOWYCH I BIUROWYCH KATOWICE, CENTRUM, UL. OPOLSKA WWW.INWESTORHM.PL www.inwestorhm.pl DZIAŁ KOMERCJALIZACJI Bartłomiej Stuła tel. 660-678-382 bartek.stula@grupainwest.pl

Bardziej szczegółowo

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010

ANALIZA SZCZECIŃSKIEGO RYNKU NIERUCHOMOŚCI W LATACH 2007 2010 STUDA PRACE WYDZAŁU NAUK EKONOMCZNYCH ZARZĄDZANA NR 26 Ewa Putek-Szeląg Uniwersytet Szczeciński ANALZA SZCZECŃSKEGO RYNKU NERUCHOMOŚC W LATACH 27 21 STRESZCZENE Niniejszy artykuł dotyczy analizy rynku

Bardziej szczegółowo

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r.

Rynek Mieszkań. Nowych IIMieszkań. Rynek Nowych. kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. Rynek Nowych Rynek Mieszkań Nowych IIMieszkań kwartał 2014 r. III kwartał 2012 r. str. 02 Na podstawie analizowanych danych przewidujemy: możliwe wzrosty cen w największych polskich miastach, szczególnie

Bardziej szczegółowo

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP

NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP Nazwa i adres jednostki sprawozdawczej NARODOWY BANK POLSKI Oddział okręgowy NBP NBP-NK Ankieta dotycząca komercyjnych w.. Termin przekazania: - do9 września 204 r. z danymi transakcyjnymi za okres: styczeń-czerwiec

Bardziej szczegółowo

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r.

Informacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za IV kwartał 2014 r. Szczecin, 2 lutego 215 r. Marta Lekka Anna Tomska wanow Wydział Statystyczno Dewizowy nformacja o rynku lokali mieszkalnych w Szczecinie aktualizacja danych za kwartał 214 r. W kwartale 214 r. na szczecińskim

Bardziej szczegółowo

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie

R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Tekst jednolity na dzień 23.07.2012 r. R e g u l a m i n oddawania w najem lokali oraz dzierżawy terenu w Spółdzielni Mieszkaniowej Ruczaj-Zaborze w Krakowie Regulamin określa ogólne zasady oddawania w

Bardziej szczegółowo

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż

Chojnice ul. Szewska. Nieruchomość na sprzedaż Chojnice ul. Szewska Nieruchomość na sprzedaż PODSTAWOWE INFORMACJE Miejscowość Chojnice Ulica, nr budynku Szewska b/n Powierzchnia budynków Nieruchomość jest zabudowana budynkiem niemieszkalnym o powierzchni

Bardziej szczegółowo

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006

Analiza rynku lokali mieszkalnych w centrum Krakowa Rzeczoznawcy Majątkowi : Elżbieta Hołda, Marek Wojtyna Kraków 2006 RYNEK LOKALI MIESZKALNYCH W KRAKOWIE - ŚRÓDMIEŚCIU Kryteria analizy Analizą objęto rynek transakcji rynkowych lokali mieszkalnych w ścisłym centrum Krakowa w okresie styczeń 2005 czerwiec 2006. Monitoring

Bardziej szczegółowo

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE

II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE II. BUDOWNICTWO MIESZKANIOWE 1. Mieszkania oddane do eksploatacji w 2007 r. 1 Według danych Głównego Urzędu Statystycznego, w Polsce w 2007 r. oddano do użytku 133,8 tys. mieszkań, tj. o około 16% więcej

Bardziej szczegółowo

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1

CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 OFERTA NAJMU POWIERZCHNI D L C E N T E R P O I N T CZĘSTOCHOWA UL. JAGIELLOŃSKA 1 Catchment area planowanej inwestycji jest zamieszkały przez blisko 281 971 mieszkańców. Częstochowa należy do miast o dużym

Bardziej szczegółowo

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA?

INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? INWESTOWANIE W NIERUCHOMOŚCI CZY TO SIĘ JESZCZE OPŁACA? Pod takim tytułem Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości mrn.pl zorganizował trzecią już konferencję analityków i doradców w środę, 28 maja

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6. Zdjęcie przedmiotu wynajmuj na mapie

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY. ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6. Zdjęcie przedmiotu wynajmuj na mapie LOKAL MIESZKALNY ŁÓDŹ UL. ŻWIRKI 1B m. 6 (gmina Łódź, powiat Łódzki, województwo łódzkie) Przedmiot najmu: Lokal mieszkalny nr 6 położony na III piętrze budynku, o powierzchni użytkowej 48,93 m2 wraz z

Bardziej szczegółowo

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE.

Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej FREE ARTICLE. FREE ARTICLE www.rynekbudowlany.com Budownictwo mieszkaniowe będzie rosło najszybciej Artykuł oparty jest na danych pochodzących z raportu: Sektor budowlany w Polsce, I połowa 2006 Prognozy na lata 2006-2009

Bardziej szczegółowo

ANALIZA STAWEK CZYSZNU LOKALI UŻYTKOWYCH W POZNANIU W II POŁOWIE 2008R.

ANALIZA STAWEK CZYSZNU LOKALI UŻYTKOWYCH W POZNANIU W II POŁOWIE 2008R. ANALIZA STAWEK CZYSZNU LOKALI UŻYTKOWYCH W POZNANIU W II POŁOWIE 2008R. Badanie stawek czynszów lokali użytkowych uzyskiwanych w obrocie wolnorynkowym przeprowadzono na podstawie zebranych danych ofertowych.

Bardziej szczegółowo

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu

Raport 29 stycznia 2013. Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Raport 29 stycznia 2013 Nie każde mieszkanie kupimy taniej niż rok temu Od początku 2012 roku ceny mieszkań w większości dużych polskich miast wyraźnie spadły. Najwięcej, bo aż ponad 10 procent ceny zaoszczędzili

Bardziej szczegółowo

Zasoby mieszkaniowe ogółem

Zasoby mieszkaniowe ogółem Zasoby mieszkaniowe ogółem W 1997r. Kraków posiadał 32.546 budynków mieszkalnych, w których znajdowało się 244 651 mieszkań o łącznej powierzchni 12.801.300 m 2. 70% wszystkich budynków stanowią domy jednorodzinne

Bardziej szczegółowo

Polski rynek najmu mieszkań. Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk

Polski rynek najmu mieszkań. Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk Polski rynek najmu mieszkań Stowarzyszenie Mieszkanicznik Hanna Milewska-Wilk Stowarzyszenie Mieszkanicznik Zrzesza osoby fizyczne, partnerami są firmy Wiedza dla obu stron umowy najmu Sąd arbitrażowy,

Bardziej szczegółowo

Warszawa, ul. Wronia (Towarowa/Wronia/Prosta/Łucka)

Warszawa, ul. Wronia (Towarowa/Wronia/Prosta/Łucka) Załącznik nr 1 do opracowania Nieruchomości RUCH S.A. (wycena DGA, wyniki prac C&W) Warszawa, ul. Wronia (Towarowa/Wronia/Prosta/Łucka) 1. Lokalizacja Warszawa 2. Adres ul. Wronia 23 3. Tytuł prawny do

Bardziej szczegółowo

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych

Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Rynek nieruchomości w polskich miejscowościach turystycznych Charakterystyka, wielkość oraz struktura podaży. Szansa na zyski Morze, góry, Warmia i Mazury Zima 2009 W Polsce rynek nieruchomości wypoczynkowych

Bardziej szczegółowo

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI ROK 2015

RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI ROK 2015 RAPORT RYNEK MIESZKANIOWY W ŁODZI ROK 2015 Dział Monitoringu Rynku Nieruchomości Wprowadzenie Raport Rynek Mieszkaniowy w Łodzi - jest kompleksowym i wyczerpującym materiałem na temat transakcji lokalami

Bardziej szczegółowo

TENDENCJE DO ZMIAN W RUCHU BUDOWLANYM W KRAKOWIE

TENDENCJE DO ZMIAN W RUCHU BUDOWLANYM W KRAKOWIE TENDENCJE DO ZMIAN W RUCHU BUDOWLANYM W KRAKOWIE Sylwia Musiał Monika Musiał - Malagó Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców

Bardziej szczegółowo

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net

Raport z cen korepetycji w Polsce Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Raport z cen korepetycji w Polsce 2016 Na podstawie cen z serwisu e-korepetycje.net Spis treści WSTĘP... 3 ZAŁOŻENIA DO RAPORTU... 3 ANALIZA WOJEWÓDZTW... 3 Województwo dolnośląskie... 6 Województwo kujawsko-pomorskie...

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Przedmiot wynajmu: - Warszawa ul. Ratuszowa 7/9 LOKAL UŻYTKOWY POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie Lokal użytkowy o charakterze handlowo-usługowym o łącznej powierzchni użytkowej

Bardziej szczegółowo

Inwestycja w nieruchomości z gwarancją zysku!

Inwestycja w nieruchomości z gwarancją zysku! Inwestycja w nieruchomości z gwarancją zysku! Prezentacja ma charakter poglądowy, treści w niej zawarte mogą ulec zmianie. Informacje zawarte w prezentacji nie stanowią oferty w rozumieniu Kodeksu Cywilnego.

Bardziej szczegółowo

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni

MEMORANDUM INFORMACYJNE. Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni HAVEN SP. Z O.O. TRIBEACH HOLDINGS DEVELOPMENT MEMORANDUM INFORMACYJNE Lokale usługowe w zabytkowej przestrzeni Kraków, ul. Św. Wawrzyńca 19 Lokalizacja Wawrzyńca19 to nowa inwestycja na krakowskim Kazimierzu,

Bardziej szczegółowo

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016

RYNEK MIESZKANIOWY PAŹDZIERNIK 2016 RYNEK MESZKANOWY PAŹDZERNK Kolejny miesiąc z rzędu na rynku pierwotnym odnotowano wysoką sprzedaż mieszkań oraz dużą aktywność deweloperów, skutkującą szeroką i atrakcyjną ofertą mieszkań deweloperskich.

Bardziej szczegółowo

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego

Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego Wymogi dla warunków wspierania budownictwa mieszkaniowego (1) Warunki ekonomiczne budownictwa czynszowego W celu określenia warunków ekonomicznych dla wspierania budownictwa czynszowego, przygotowana została

Bardziej szczegółowo

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r.

Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. Uchwała nr LI/432/2006 Rady Miejskiej w Kłodzku z dnia 25 maja 2006r. w sprawie zasobu mieszkaniowego oraz zasad wynajmowania lokali wchodzących w skład mieszkaniowego zasobu Gminy Miejskiej Kłodzko Na

Bardziej szczegółowo

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ

GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ GRUNTY W STREFIE PODMIEJSKIEJ POWIAT KRAKOWSKI I WIELICKI Ewelina Wójciak Instytut Analiz Monitor Rynku Nieruchomości MRN.pl jest zespołem analityków i doradców z uprawnieniami rzeczoznawców majątkowych,

Bardziej szczegółowo

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM

POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM LOKAL MIESZKALNY Świętajno ul. Dworcowa 17 (gmina Świętajno, powiat szczycieński, województwo warmińsko - mazurskie) Przedmiot wynajmu: - POWIERZCHNIE PRZEZNACZONE NA WYNAJEM Kliknij i zlokalizuj na mapie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŁÓDZKIEGO Łódź, dnia 20 marca 2013 r. Poz. 1586 UCHWAŁA NR 143/XXIII/2013 RADY GMINY GÓRA ŚW. MAŁGORZATY z dnia 20 lutego 2013 r. w sprawie uchwalenia Wieloletniego Programu

Bardziej szczegółowo

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek

Szczecinek, dnia WNIOSEK. o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek Załącznik nr 1. Szczecinek, dnia Numer wniosku Do ZGM TBS Spółka z o.o. w Szczecinku WNIOSEK o zamianę lokalu mieszkalnego wchodzącego w skład mieszkaniowego zasobu mieszkaniowego Miasta Szczecinek I.

Bardziej szczegółowo