OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE"

Transkrypt

1 WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III Kraków, r. Pani Józefa Katarzyna Mader Dyrektor Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Jezusowego Prowincja Polski Południowej w Krakowie Dzieło Pomocy Dzieciom ul. Rajska Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 pkt 2 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o finansach publicznych (Dz. U. z 2013 r. poz. 885, z późn. zm.) Wydział Organizacji i Kontroli Małopolskiego Urzędu Wojewódzkiego w Krakowie przeprowadził kontrolę w Ośrodku Adopcyjnym Towarzystwa Jezusowego Prowincja Polski Południowej w Krakowie Dzieło Pomocy Dzieciom. Przedmiotem kontroli było rozliczenie pod względem finansowo-księgowym wykorzystania dotacji przekazanej na organizację i prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego Towarzystwa Jezusowego Prowincja Polski Południowej. Kontrolą objęto okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 r. Działalność jednostki w zakresie zadania objętego kontrolą ocenia się pozytywnie z uchybieniami. Powyższa ocena wynika z następujących ustaleń Kraków, ul. Basztowa 22 * tel * fax

2 I. Ustalenia organizacyjne. 1. Podmiot prowadzący OA Dzieło Pomocy Dzieciom w Krakowie. OA Dzieło Pomocy Dzieciom w Krakowie prowadzi Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej w Krakowie posiadające status kościelnej osoby prawnej (zaświadczenie Ministra Administracji i Cyfryzacji z dnia 6 września 2012 r., nr DWRMNe /2012/HU). 2. Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom (OA). Dyrektorem Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom (dalej OA) w okresie objętym kontrolą była Pani Józefa Katarzyna Mader, na postawie Aktu powołania z dnia 1 stycznia 2012 r. przez Przełożonego Towarzystwa Jezusowego Prowincja Polski Południowej w Krakowie. Dyrektor OA posiada pełnomocnictwo z dnia 1 października 2012 r. Przełożonego Towarzystwa Jezusowego Prowincja Polski Południowej w Krakowie do reprezentowania podmiotu prowadzącego w związku z postępowaniem na realizację zadania publicznego polegającego na prowadzeniu ośrodka adopcyjnego oraz procedury przysposobienia w latach , a w szczególności do składania wszelkich oświadczeń w związku z toczącym się postępowaniem, reprezentowaniem podmiotu prowadzącego w negocjacjach oraz podpisywania i parafowania w imieniu podmiotu prowadzącego umowy na realizację zadania publicznego Regulamin Organizacyjny OA. Przełożony Towarzystwa Jezusowego Prowincja Polski Południowej Aktem Powołania z dnia 1 stycznia 2012 r. powołał Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom z siedzibą w Krakowie przy ul. Rajskiej 10 oraz filią w Żmiącej 144, Ujanowice, w miejsce działającego do dnia 31 grudnia 2011 r. Ośrodka Adopcyjno - Opiekuńczego Dzieło Pomocy Dzieciom. Równocześnie opisanym wyżej aktem ( 2) nadano OA statut. Ośrodkiem zarządza i reprezentuje go na zewnątrz Dyrektor Ośrodka, wykonujący obowiązki pracodawcy w stosunku do osób zatrudnionych w OA. Podstawowym źródłem finansowania Ośrodka są środki z dotacji z budżetu Samorządu Województwa Małopolskiego. Ośrodek jest wspierany przez Dzieło Pomocy Dzieciom Fundację Ruperta Mayera z siedzibą w Krakowie przy ul. Rajskiej 10. Ośrodek może korzystać z dotacji, darowizn i innych źródeł na pokrycie kosztów działalności oraz przyjmować datki, które mają charakter dobrowolny i są przeznaczane na jego działalność statutową. 2

3 W okresie objętym kontrolą OA funkcjonował w oparciu o regulamin organizacyjny wprowadzony Aktem Ustanowienia Przełożonego Towarzystwa Jezusowego Prowincja Polski Południowej z dnia 15 stycznia 2013 r., z późniejszymi zmianami. Działalność OA obejmuje teren całego kraju ( 4). Ośrodek świadczy usługi nieodpłatnie w zakresie wynikającym z zapisów umowy zawartej z Województwem Małopolskim na realizacją zadania publicznego w zakresie prowadzenia procedur przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. W OA obowiązuje Regulamin Wynagradzania Pracowników Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom z dnia 2 stycznia 2012 r, którego postanowienia dotyczą osób, zatrudnionych na podstawie umowy o pracę. II. Zlecenie realizacji zadania publicznego. 1. Wybór jednostki realizującej zadanie publiczne. Zgodnie z art. 184 ust. 2 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U. z 2013 r. poz. 135 z późn. zm.), organizowanie i prowadzenie ośrodków adopcyjnych jest zadaniem samorządu województwa, zleconym z zakresu administracji rządowej. W myśl art. 154 ust. 2 cyt. ustawy, ośrodek adopcyjny prowadzi samorząd województwa lub podmiot, któremu samorząd województwa zlecił realizację tego zadania, na podstawie art. 190 ustawy. Zgodnie z art. 154 ust. 3 cyt., ustawy zlecenie realizacji zadania następuje na okres co najmniej 5 lat. W przypadku zlecenia prowadzenia ośrodka adopcyjnego, zgodnie z art. 11 ust. 2 ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie, zastosowanie ma procedura otwartego konkursu ofert. W związku z powyższym Uchwałą Nr 1090/12 Zarządu Województwa Małopolskiego z dnia 11 września 2012 r. (z późn. zm.) został ogłoszony otwarty konkurs ofert na realizację zadań publicznych Województwa Małopolskiego w zakresie realizacji zadania zleconego, polegającego na organizacji i prowadzeniu ośrodków adopcyjnych. Załącznik do ww. Uchwały stanowił regulamin konkursu. W ramach konkursu Towarzystwo Jezusowe Prowincja Polski Południowej złożyło ofertę (za pismem z dnia r.) na prowadzenie OA w okresie od r. do r. zawierającą w szczególności: 3

4 - szczegółowy zakres rzeczowy zadania proponowanego do realizacji (w tym krótką charakterystykę zadania, opis potrzeb, zakładane cele i sposób realizacji zadania, opis poszczególnych działań oraz zakładane rezultaty w podziale na lata ), - zasoby kadrowe i rzeczowe przewidziane do wykorzystania przy realizacji zadania, - kalkulację przewidywanych kosztów realizacji zadania w podziale na lata w rozbiciu na poszczególne kategorie kosztów i źródła finansowania, które w przypadku OA na 2014 r. przedstawiała się następująco: Koszt całkowity realizacji zadania ,50 zł (100% zadania publicznego), w tym wnioskowano o dotację w wysokości ,50 zł, która miała stanowić 94,29% kosztów całości zadania publicznego oraz wkład własny osobowy ,00 zł, który miał stanowić 5,71% kosztów całości zadania publicznego. Jednocześnie OA przedłożył (pismem z dnia r.) zaktualizowany kosztorys na 2014 r., według którego całkowity koszt realizacji zadania publicznego stanowi ,00 zł (100% zadania publicznego), w tym wnioskowano o dotację w wysokości ,00 zł, która miała stanowić 94,82% kosztów całości zadania publicznego oraz wkład własny osobowy ,00 zł, który miał stanowić 5,18% kosztów całości zadania publicznego. W kosztorysie wskazano, iż nie uwzględniono w nim kosztów czynszu oraz części zużycia mediów, kosztów doposażenia pomieszczeń, kosztów organizacji Małopolskich Spotkań Rodzin Adopcyjnych, Spotkań Dzieci i ich Przyjaciół Przywrócić dzieciom uśmiech w Żmiącej, grup wsparcia oraz akcji społecznej. Koszty te ponosi Fundacja Ruperta Mayera, jako swoje zadanie statutowe polegające na wsparciu finansowym i rzeczowym działalności Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom i użyczeniu pomieszczenia do realizacji tego zadania. Zgodnie ze złożonym przez Dyrektora OA Panią Józefę Katarzynę Mader wyjaśnieniem, cyt. Ze względu na obcięcie kosztów ujętych w kalkulacji do konkursu na prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego DPD, konieczne było zmniejszyć aneksem koszty. W konsekwencji byliśmy zmuszeni zwrócić się do Dzieło Pomocy Dzieciom Fundacja Ruperta Mayera o nieodpłatne udostępnienie pomieszczeń na prowadzenie Ośrodka Adopcyjnego i opłat za media. Fundacja Ruperta Mayera w ramach działalności statutowej wspiera m.in. Ośrodek Adopcyjny. Wsparcie przez Fundację nie jest na stałe, lecz corocznie przedłużane w drodze negocjacji. Ostatecznie kosztorys zaktualizowano pismem z dnia 11 grudnia 2013 r. Zgodnie z kosztorysem całkowity koszt realizacji zadania publicznego stanowi ,00 zł (100% zadania publicznego), w tym wnioskowano o dotację w wysokości ,00 zł, która miała stanowić 94,76% kosztów całości zadania publicznego oraz wkład osobowy ,00 zł, który miał stanowić 5,24% kosztów całości zadania publicznego. 4

5 Umowa nr 226/PS.IV/12 (nr rejestru umów i zleceń: I/1920/PS/3336/12) o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą: organizacja i prowadzenie ośrodka adopcyjnego została zawarta w dniu 31 grudnia 2012 r., pomiędzy Województwem Małopolskim reprezentowanym przez Wojciecha Kozaka Wicemarszałka Województwa Małopolskiego i Jacka Krupę Członka Zarządu Województwa Małopolskiego, a Towarzystwem Jezusowym Prowincja Polski Południowej, reprezentowanym przez Józefę Katarzynę Mader Dyrektora Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom. Przedmiotowa umowa została zmieniona dwoma aneksami: aneksem nr 1/2013 z dnia 24 czerwca 2013 r. oraz aneksem nr 2/2013 z dnia 13 grudnia 2013 r., Umowa dotycząca realizacji opisanego zadania została zawarta na okres od r. do r. Zgodnie z 1 ust. 1 powyższej umowy określono przedmiot umowy oraz wskazano miejsce realizacji zadania, którym był Ośrodek Adopcyjny Dzieło Pomocy Dzieciom, ul. Rajska 10, Kraków, Filia: Żmiąca 144, Ujanowice. Stosownie do brzmienia 1 ust. 2 umowy, począwszy od roku 2014 przekazanie środków pieniężnych miało następować co roku, na podstawie odrębnych umów dotacji. W ramach realizacji zadania publicznego Zleceniobiorca zobowiązał się do prowadzenia procedur przysposobienia oraz przygotowania osób zgłaszających gotowość do przysposobienia dziecka. Zgodnie z tym przepisem do zadań ośrodka adopcyjnego należy realizacja wszystkich zadań przewidzianych w Dziale V Postępowanie adopcyjne ustawy z dnia 9 czerwca 2011 r. o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej (Dz. U Nr 149 poz. 887 z poźn. zm.). Zleceniobiorca wykonuje swoje zadania nieodpłatnie. Zleceniobiorca jest zobowiązany do prowadzenia wyodrębnionej dokumentacji finansowoksięgowej i ewidencji księgowej zadania publicznego, zgodnie z zasadami wynikającymi z ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2009 r. Nr 152, poz z późn. zm.), w sposób umożliwiający identyfikacje poszczególnych operacji księgowych. W 6 ust. 4 umowy został określony również sposób opisu faktur. Zasady finansowania zadania w 2014 r. zostały określone umową nr 42/PS.IV/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. (I/1947/PS.3077/13) w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja i prowadzenie ośrodka adopcyjnego w 2014 roku zawartej pomiędzy Województwem Małopolskim oraz Towarzystwem Jezusowym Prowincja Polski Południowej. Przedmiotowa umowa została zmieniona aneksem nr 1/2014 r. z dnia 8 grudnia 2014 r. 5

6 Kwota dotacji na rok 2014 ustalona została na ,00 zł. Ponadto ustalono, że środki będą przelewane w transzach miesięcznych nie później niż do dnia 20. każdego miesiąca, a w miesiącu grudniu w terminie nie później niż do 15 grudnia, w wysokości nie większej niż ,67 zł, a w grudniu 2014 r. w wysokości ,52 zł. Dniem zapłaty był dzień uznania rachunku bankowego Województwa. Przekazanie pierwszej transzy w 2014 roku nastąpiło w terminie 30 dni od dnia zawarcia niniejszej umowy zgodnie z jej zapisami. Zleceniobiorca zobowiązał się do przekazania na realizację zadania w 2014 roku wkładu osobowego (w tym świadczenia wolontariuszy i pracy społecznej członków) o wartości ,00 zł. W związku z powyższym całkowity koszt zadania publicznego w 2014 roku, stanowił sumę kwot dotacji i wkładu własnego zleceniobiorcy, o których mowa w 2 ust. 1 i ust. 3 umowy i wynosił ,00 zł. W OA Dzieło Pomocy Dzieciom funkcjonuje Zakładowy Plan Kont z dnia 1 stycznia 2012 r. Aneksem nr 1/2013 z dnia 31 grudnia 2013 r. Dyrektor OA wprowadził zmiany do Zakładowego Planu Kont. Zgodnie z tym aneksem w celu prowadzenia wyodrębnionej ewidencji księgowej zadania publicznego prowadzonego na podstawie umowy nr 266/PS.IV/12 o powierzeniu realizacji zadania publicznego pod nazwą: organizacja i prowadzenie ośrodka adopcyjnego wprowadzono, w ramach zespołu kont syntetycznych 500 Koszty realizacji zadań statutowych i 510 Koszty administracji, nowy wykaz kont analitycznych, odpowiadający pozycjom kosztorysowym wydatków, stanowiący załącznik do ww. aneksu. Do ewidencji wydatków płatnych z dotacji służą konta analityczne zespołu 5 oznaczone 8- cyfrowym symbolem z ostatnią cyfra od 1 do 9, natomiast płatne z własnych środków oznaczone ostatnia cyfrą 0. OA nie posiada instrukcji obiegu dokumentów finansowo-księgowych, natomiast został sporządzony wykaz oraz wzory podpisów osób upoważnionych do zatwierdzania dokumentów księgowych w OA Dzieło Pomocy Dzieciom. 2. Finansowanie zadania w okresie objętym kontrolą. Jak ustalono, środki dotacji w dziale 852 Pomoc społeczna, rozdziale Ośrodki adopcyjno-opiekuńcze, 2820 Dotacja celowa z budżetu na finansowanie lub dofinansowanie zadań zleconych do realizacji stowarzyszeniom, zostały przekazane przez Urząd Marszałkowski na rachunek bankowy OA Dzieło Pomocy Dzieciom w Krakowie w 12 transzach w wysokości wynikającej z zapisów umowy nr 42/PS.IV/13 z dnia 31 grudnia 2013 r. 6

7 w łącznej kwocie ,00 zł i została ujęta w ewidencji księgowej OA na koncie Dotacje z budżetu UMWM umowa. 3. Nadzór nad działalnością OA Dzieło Pomocy Dzieciom. Bieżący nadzór nad realizacją zadania z zakresu pomocy społecznej zgodnie z umową z dnia 31 grudnia 2012 r. sprawuje Urząd Marszałkowski. Ponadto Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w 9 umowy zastrzegł sobie prawo kontroli prawidłowości wykonania zadania publicznego w toku jego realizacji oraz przez okres 5 lat licząc od początku roku, w którym Zleceniobiorca realizował zadanie. Zgodnie z zapisami książki kontroli prowadzonej w OA w dniach r. Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w Krakowie przeprowadził w Ośrodku Adopcyjnym Dzieło Pomocy Dzieciom kontrolę w zakresie prawidłowości wykorzystania dotacji na realizację zadania publicznego pod nazwą: organizacja i prowadzenie ośrodka adopcyjnego w roku 2014 (umowa nr I/1974/PS/3077/13 z dnia ) oraz prawidłowości procedur adopcyjnych w Ośrodku (zgodnie z ustawą o wspieraniu rodziny i systemie pieczy zastępczej). W dniu 16 czerwca 2015 r., tj. w dniu zakończenia kontroli MUW w Krakowie, Urząd Marszałkowski nie przekazał jeszcze żadnych materiałów pokontrolnych dotyczących wyników przeprowadzenia opisanej wyżej kontroli. III. Rozliczenie dotacji przekazanej z budżetu Wojewody Małopolskiego w 2014 r. 1. Ustalenia ogólne. Kontrola w zakresie ponoszonych przez OA kosztów prowadzonej działalności, wykazanych w sprawozdaniu rocznym za 2014 r. objęła dokumentację źródłową, taką jak: faktury, rachunki, listy płac, przelewy, wyciągi bankowe. Wydatki poniesione ze środków dotacji w łącznej wysokości ,00 zł na realizację zadania w 2014 r. przedstawiały się następująco: - koszty osobowe (wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy) Dyrektor wyniosło ,44 zł, - koszty osobowe (wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy) pracownicy merytoryczni: psycholog/pedagog wyniosło ,69 zł, 7

8 - koszty osobowe (wynagrodzenie brutto wraz ze składkami pracodawcy) pracownik socjalny wyniosło ,68 zł, - koszty administracyjne księgowa ,80 zł, - umowa zlecenie kadra medyczna 1.500,00 zł, - umowa o dzieło prawnik ,00 zł, - telefonia stacjonarna/internet 2.356,86 zł, - delegacje 1.568,34 zł, - paliwo do samochodu służbowego 6.874,80 zł, - pozostałe usługi: poczta, opłaty bankowe 1.832,39 zł. Realizacja zadania sfinansowana ze środków dotacji została ujęta w wyodrębnionej ewidencji księgowej. Objęte kontrolą dowody księgowe sprawdzone zostały pod względem formalnorachunkowym oraz merytorycznym i zatwierdzone do zapłaty przez osoby upoważnione, a ponadto zawierały wszystkie elementy określone w art. 21 ust. 1 ustawy z dnia 29 września 1994 r. o rachunkowości (Dz. U. z 2013 r. poz. 330 z późn. zm.) i były zgodne z uregulowaniami wewnętrznymi obowiązującymi w kontrolowanej jednostce. Stwierdzono, że na dowodach księgowych naniesiono: - dekretację z podpisem księgowego, - potwierdzenie sprawdzenia pod względem merytorycznym przez Dyrektora Ośrodka, - potwierdzenie sprawdzenia pod względem formalnym i rachunkowym z podpisem księgowego, - zatwierdzenie do wypłaty z podpisem Dyrektora Ośrodka, - opis wskazujący, czego wydatek dotyczy, - adnotację o treści: Płatne ze środków Województwa Małopolskiego w ramach otwartego konkursu ofert w dziedzinie realizacji zadań publicznych na podstawie umowy nr I/1947/PS/3077/13 w wysokości... zł.. Niemniej jednak w toku kontroli stwierdzono, że na dowodach księgowych nr: 03/II/06, 04/I/07, 03/III/02, 05/III/02, 06/III/02, 08/III/01, 12/III/01, 03/II/10, 04/II/04, 04/II/05, 04/II/09, 04/II/10, 09/II/11, 09/II/12, 03/II/06, 04/II/02, 04/II/06, 06/II/06, 07/II/02, 07/II/03, 12/II/06, 04/I/07, 06/I/01, 06/I/04, 06/I/06, 06/I/07, 09/I/06, 12/I/10 dokonywano poprawek niezgodnie z art. 22 ust. 3 w związku z art. 25 ustawy o rachunkowości, tj. dokonano poprawienia cyfr korektorem oraz nadpisywania, bez umieszczenia daty poprawki oraz bez złożenia podpisu osoby do tego upoważnionej. 8

9 2. Zatrudnienie i wydatki płacowe kadry administracyjnej. Na dzień r. w OA zatrudnionych było łącznie 9 osób, z tego: - dyrektor 1 etat, - pracownicy merytoryczni: psycholog/pedagog 6 osób 4,75 etatów, - pracownik socjalny 1 osoba 0,5 etatu, - księgowa 1 osoba 0,25 etatu. W toku kontroli stwierdzono, że jedna z osób będąca pracownikiem socjalnym została ujęta w kosztorysie i sprawozdaniu z wykonania zadania w grupie pracowników merytorycznych: psycholog/pedagog. Na powyższą okoliczność wyjaśnienie złożył Dyrektor OA Pani Józefa Katarzyna Mader. W wyjaśnieniach podano, cyt. Pani MS została zatrudniona na ¼ etatu w miejsce pani dr JŻ, która ze względów zdrowotnych zmuszona była nagle zrezygnować z pracy w OA (podobnie jak skorzystać z urlopu dla podratowania zdrowia w Akademii Pedagogicznej gdzie jest zatrudniona jako wykładowca ). Pani MS mimo tego, iż z wykształcenia nie jest pedagogiem była długoletnim wolontariuszem i dobrze zna specyfikę pracy Ośrodka. Ponadto jest znana Ośrodkowi od około 18 lat. Po zaistnieniu nagłej potrzeby zatrudnienia nowej osoby w miejsce pani dr JŻ, Dyrektor korzystając z możliwości, które daje ustawa i Regulamin Organizacyjny OA skorzystał z tego. Pragnę nadmienić, że pani MS posiada kwalifikacje, które są przydatne do wykonywania wszelkich działań na rzecz rodzin i dzieci zgodnie z ustawą. Kontrola wykazała, że na wynagrodzenia brutto pracowników wydatkowano ,31 zł, natomiast na pochodne od wynagrodzeń (składki pracodawcy na ubezpieczenie społeczne oraz Fundusz Pracy) kwotę ,30 zł. Wydatki na wynagrodzenia zostały ujęte w wyodrębnionej ewidencji księgowej. W toku kontroli ustalono, że wynagrodzenia za pracę sfinansowano ze środków dotacji. Natomiast premie dla pracowników OA wypłacono w miesiącu grudniu 2014 r. ze środków własnych. Analizą w tym zakresie objęto listy plac, przelewy wynagrodzeń na osobiste rachunki bankowe pracowników, deklaracje rozliczeniowe ZUS P DRA, przelewy składek do ZUS i przelewy składek do Urzędu Skarbowego. 9

10 Kontrola wykazała, że wynagrodzenia pracowników OA, przekazowe były na osobiste rachunki bankowe w wysokościach zgodnych z listami płac. Należne składki ZUS od wynagrodzeń były zgodne z kwotami wynikającymi z poszczególnych deklaracji rozliczeniowych oraz z wysokością składek przekazanych w 2014 r. do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki za dany miesiąc odprowadzane były w tym samym miesiącu lub do 15. dnia następnego miesiąca, tj. z zachowaniem terminu określonego w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.). Przelewy pobranych zaliczek na podatek dochodowy od wynagrodzeń pracowników odprowadzane były zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.), tzn. w terminie do 20. dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. Składki i zaliczka na podatek dochodowy od wynagrodzeń wypłaconych w miesiącu grudniu zostały odprowadzone w grudniu 2014 r. 3. Wynagrodzenie z tytułu zawartych umów cywilnoprawnych W okresie objętym kontrolą w OA zawarto dwie umowy cywilnoprawne dotyczące: - przeprowadzenia szkolenia w zakresie tematyki medyczno-położniczej umowa zlecenia, - świadczenie usług prawniczych umowa o dzieło. Kontrolą objęto wszystkie umowy cywilnoprawne, rachunki zleceniobiorców wystawiane do umów oraz wydatki z tym związane. Zakres umowy o dzieło na świadczenie usług prawniczych obejmował: kompletowanie i opracowywanie materiału normatywnego; archiwizację i analizę orzecznictwa sądów; przygotowywanie pism procesowych skierowanych do sądów powszechnych, opinii prawnych oraz innej dokumentacji na potrzeby zamawiającego, reprezentowanie zamawiającego w toczących się postępowaniach sądowych przed sądami powszechnymi oraz postępowaniach administracyjnych toczących się przed organami administracji publicznej lub samorządowej, pobierania odpisów i wyciągów z tych akt oraz do uzyskiwania wszelkich informacji na temat toczących się postępowań dotyczących rodzin i dzieci OA Dzieło Pomocy Dzieciom ; prowadzenie szkoleń z zakresu problematyki prawnej dla kandydatów na rodziny adopcyjne; udzielanie poradnictwa prawnego osobom lub rodzinom zgłaszającym się do Ośrodka. 10

11 Zaznaczyć należy, iż tak opisany przedmiot umowy poddaje w wątpliwość ujęcie obejmujących go czynności wykonawcy w ramy umowy o dzieło. W szczególności tyczy się to analiz, reprezentacji i poradnictwa, a także prowadzenia szkoleń stanowiących przedmiot opisywanej umowy. W tym kontekście wydaje się, iż zakres, przynajmniej w przeważającej części, ww. umowy odpowiada bardziej zakresowi umowy zlecenia, jako umowy starannego działania. Mając powyższe na uwadze kontrolowana jednostka winna poddać analizie formę zlecania świadczenia opisanych wyżej usług. Przedmiotową kwestię omówiono w toku kontroli z przedstawicielami jednostki kontrolowanej. Kontrola wykazała, że wydatki na wynagrodzenia w ramach umów cywilnoprawnych ze środków dotacji celowej na koniec 2014 r. wyniosły kwotę ,00 zł, z tego na: - wynagrodzenia netto: ,00 zł (umowa o dzieło) ,00 zł (umowa zlecenia) = ,00 zł - składki ZUS: 135,00 zł, - zaliczka podatku dochodowego: 102,00 zł (umowa zlecenie) ,00 zł (umowa o dzieło) = 2.178,00 zł. Należne składki ZUS były zgodne z kwotami wynikającymi z poszczególnych deklaracji rozliczeniowych oraz z wysokością składek przekazanych do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych. Składki odprowadzane były z zachowaniem terminu określonego w art. 47 ustawy z dnia 13 października 1998 r. o systemie ubezpieczeń społecznych (Dz. U. z 2013 r. poz z późn. zm.), tzn. w terminie do 15.dnia miesiąca następującego po miesiącu, którego składki dotyczą. Przelewy pobranych zaliczek na podatek dochodowy odprowadzane były zgodnie z art. 38 ustawy z dnia 26 lipca 1991 r. o podatku dochodowym od osób fizycznych (Dz. U. z 2012 r. Nr 361 z późn. zm.), tzn. w terminie do 20.dnia miesiąca następującego po miesiącu, w którym pobrano zaliczki. W rzeczywistości zarówno składki ZUS, jak i zaliczki na podatek dochodowy odprowadzane były pod koniec miesiąca, którego dotyczyły. 11

12 4. Wolontariat W okresie objętym kontrolą w OA zawarto porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych z 99 osobami, które dotyczą grup wsparcia dla rodzin adopcyjnych i oczekujących na przysposobienie dziecka, Spotkań Dzieci i ich Przyjaciół Przywrócić Dzieciom Uśmiech w Żmiącej oraz Małopolskich Spotkań Rodzin Adopcyjnych. Spośród 99 osób świadczenia wolontarystyczne, zgodnie z kartami czasu pracy wolontariusza oraz rejestrem pracy wolontariuszy za 2014 rok, wykonywało 49 osób. Koszt wolontariatu w powyższym zakresie ustalono na kwotę 6.672,00 zł. Koszt ten stanowił wkład własny OA, o którym mowa w umowie nr 226/PS.IV/12 o powierzeniu realizacji zadania publicznego. Ponadto z jedną osobą zawarto porozumienie o wykonywaniu świadczeń woluntarystycznych. Zakres świadczeń obejmował obsługę sieci komputerowej i strony internetowej Ośrodka Adopcyjnego Dzieło Pomocy Dzieciom. Koszt wolontariatu w tym zakresie ustalono na kwotę 3.600,00 zł. Koszt ten stanowił część wkładu własnego OA, o którym mowa w umowie nr 226/PS.IV/12 o powierzeniu realizacji zadania publicznego. Ustalono, że porozumienia o wykonywaniu świadczeń wolontarystycznych zawarto również z 11 pracownikami Ośrodka, w tym z Panią Barbarą Szczygieł Główną Księgową OA, którego kosztu nie zaliczono do wkładu osobowego, o którym mowa w umowie nr 226/PS.IV/12 o powierzeniu realizacji zadania publicznego. Porozumienia pozostałych pracowników (10 osób) dotyczyły grup wsparcia dla rodzin adopcyjnych i oczekujących na przysposobienie dziecka, Spotkań Dzieci i ich Przyjaciół Przywrócić Dzieciom Uśmiech w Żmiącej oraz Małopolskich Spotkań Rodzin Adopcyjnych oraz pracy ponadwymiarowej w czasie weekendów w Żmiącej. Koszt wolontariatu w powyższym zakresie ustalono na kwotę ,00 zł. Koszt ten stanowił wkład własny OA, o którym mowa w umowie nr 226/PS.IV/12 o powierzeniu realizacji zadania publicznego. Zgodnie z oświadczeniem Dyrektora OA Pani Józefy Katarzyny Mader, cyt.: wolontariat pracowniczy wykonywany jest poza godzinami pracy pracownika najczęściej w weekendy w Żmiącej i w Krakowie przy organizacji grup wsparcia oraz Małopolskich Spotkań Rodzin Adopcyjnych. Łącznie wartość pracy wolontariuszy ustalono na kwotę ,00 zł, który stanowił wkład osobowy OA, o którym mowa w umowie nr 226/PS.IV/12 o powierzeniu realizacji zadania publicznego. Kwota ta była wyższa od zobowiązania wynikającego z umowy nr 42/PS.IV/13 12

13 z dnia 31 grudnia 2013 r. w sprawie przekazania dotacji na realizację zadania publicznego o wartości ,00 zł. Zgodnie z wyjaśnieniami udzielonymi w toku kontroli przez Dyrektora OA koszt wolontariatu ustalono w poniższy sposób, cyt.: W roku 2014 liczba wolontariuszy studentów wyniosła 49 osób, pracowników wolontariuszy 10 osób oraz 1 osoba wolontariusz informatyk. Stawka godzinowa pracy wolontariusza studenta wyszacowana jest na 12 zł, pracownika wolontariat oraz informatyka wolontariat 30 zł. Kalkulacja pracy wolontariusza studenta była dokonana w oparciu o analizę obowiązujących stawek rynkowych oraz danych GUS. W 2012 roku minimalne wynagrodzenie wynosiło 1500 zł + koszty pracodawcy 21 % = 1815 zł: przeciętny miesięczny czas pracy w 2012 roku wynosił: 2016 godzin : 12 miesięcy = 168 godzin zł : 168 godzin = 11 zł za godzinę Kalkulacja dotyczyła okresu pięciu lat roku, stąd stawka podwyższona o 1 zł. Stawka godzinowa wolontariatu pracowników została zasugerowana przez Urząd Marszałkowski Województwa Małopolskiego w materiałach dotyczących przygotowania kosztorysu jako załącznika do umowy lata Kontrola wykazała, że praca wolontariuszy została udokumentowana w postaci kart czasu pracy wolontariusza, z której wynikał zakres pracy wolontariusza, miejsce wykonywania pracy oraz ilość godzin. Na karcie pracy nie odnotowywano jednak w jakich godzina praca ta była wykonywana, co uniemożliwia stwierdzenie, czy wolontariusz nie wykonywał jej w ramach czasu pracy wynikającego z umowy o prace zawartej z Ośrodkiem, co ma znaczenie w przypadku osób zatrudnionych w OA. W toku kontroli zwrócono na ten fakt uwagę Dyrektorowi Ośrodka, która zobowiązała się uzupełnić kartę pracy, tak aby zawierała takie dane. Zgodnie ze złożonym w tym zakresie oświadczeniem, cyt.: Praca wolontarystyczna pracowników Ośrodka jest potwierdzona w Karcie czasu pracy społecznej pracownika wolontariusza bez podawania konkretnych godzin. Od dzisiaj tj. od dnia r. praca wolontarystyczna pracowników Ośrodka będzie potwierdzana tak jak dotychczas w Karcie czasu pracy społecznej pracownika wolontariusza z dopisaniem konkretnych godzin wykonywanej pracy (tzn. od godz... do godz. ). 13

14 IV. Sprawozdania z działalności Ośrodka Adopcyjnego. 1. Informacje i sprawozdania kwartalne. Zgodnie z umową nr 42/PS.IV/13 zleceniobiorca był zobowiązany do przedłożenia do Zleceniodawcy raz na kwartał (do 15. dnia miesiąca następującego po danym kwartale) wraz ze sprawozdaniem merytorycznym, o którym mowa w 10 ust. 2 umowy nr I/1919/PS/3335/12 (Nr 225/PS.IV/12) z dnia 31 grudnia 2012 roku o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: organizacja i prowadzenie ośrodka adopcyjnego dokumentacji finansowoksięgowej ( 3 ust. 3). Sprawozdania kwartalne składano do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniach: r. za IV kwartał 2014 r., r. za III kwartał 2014 r., r. za II kwartał 2014 r., r. za I kwartał 2014 r. Do sprawozdania dołączano poświadczone kserokopie dowodów księgowych dokumentujących poniesione koszty, w ujęciu miesięcznym, które zostały sfinansowane ze środków dotacji. 2. Sprawozdanie roczne. Sprawozdanie merytoryczne za okres 01 stycznia grudnia 2014 r. (roczne) Ośrodka Adopcyjnego zostało podpisane przez Dyrektora OA. Jak ustalono, sprawozdanie końcowe za rok 2014 Ośrodka Adopcyjnego wpłynęły do Urzędu Marszałkowskiego Województwa Małopolskiego w dniu 28 stycznia 2014 r., a zatem w obowiązującym terminie określonym w 10 ust. 3 umowy nr I/1920/PS/3336/12. Sprawozdanie zawiera dane ilościowe dotyczące poszczególnych działań podejmowanych przez Ośrodek (np. poradnictwo, szkolenia, kwalifikacja dziecka, przysposobienie dziecka, prowadzenie grup wsparcia etc.). Część II sprawozdania zawiera rozliczenie wykonania wydatków za rok Zgodnie z zawartymi tam informacjami koszt całkowity zadania w 2014 r. wyniósł ,00 zł (100%) (w tym w ramach umowy ,00 zł), w tym udział środków pochodzących z: dotacji ,00 zł (90,71%), wkład osobowy ,00 zł (9,29%), w tym środki własne wymagane w ramach umowy ,00 zł. 14

15 Dane dotyczące środków dotacji wykazane w sprawozdaniu są zgodne z ewidencją księgową i dokumentami źródłowymi. Ostateczny bilans zadania publicznego jest zgodny z warunkami umowy nr I/1920/PS/3336/12 określonymi w 5 umowy, który zobowiązuje zleceniobiorcę do zachowania procentowego udziału dotacji w całkowitym koszcie zadania, który nie może być większy niż 94,82%, w tym w szczególności w przypadku zwiększenia kosztów realizacji zadania, wysokość dotacji nie ulegnie zwiększeniu. Koszty zadania w 2014 r. wzrosły, ale poziom udziału dotacji stanowił 90,71%, tj. nie przekroczył progu ustalonego zgodnie z zapisami umowy, o których mowa wyżej. Stwierdzono w toku kontroli uchybienia zostały omówione z Dyrektorem jednostki kontrolowanej. Osoby odpowiedzialne w tym zakresie zostały zobowiązane do dołożenia należytej staranności celem wyeliminowania stwierdzonych nieprawidłowości. Wobec powyższego odstąpiono od formułowania zaleceń pokontrolnych. Z up. Wojewody Małopolskiego Sławomir Dyl Dyrektor Wydziału Organizacji i Kontroli 15

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Jan Pająk WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.43.2015 Kraków, 20.10.2015 r. Pan Jan Pająk Wójt Gminy Drwinia 32-709 Drwinia 57 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.112.2015 Kraków, 15.03.2016 r. Pan Janusz Szczęśniak Starosta Chrzanowski ul. Partyzantów 2 32-500 Chrzanów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.50.2015 Kraków, 02.11.2015 r. Pan Marcin Gaweł Wójt Gminy Pałecznica ul. Św. Jakuba 11 32-109 Pałecznica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.21.2015 Kraków, 26.08.2015 r. Pan Marek Chudoba Burmistrz Miasta Czchów Rynek 12 32-860 Czchów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.97.2015 Kraków, 22.03.2016 r. Pani Katarzyna Popek Klub Przedszkolaka,,Tęczowe Misie ul. Władysława Żeleńskiego 60A 31-353 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków,

OK-III Kraków, WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.15.2013 Kraków, 04.11.2013 Pan Bogusław Król Wójt Gminy Zielonki ul. Krakowskie Przedmieście 116 32-087 Zielonki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.83.2015 Kraków, 19.02.2016 r. Pan Piotr Hajduk Zastępca Wójta Gminy Pcim 32-432 Pcim 563 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.24.2016 Kraków, 27.07.2016 r. Pan Piotr Bąk Starosta Tatrzański ul. Chramcówki 15 34-500 Zakopane WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r.

Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.12.2013.8 Poznań, dnia 23 kwietnia 2013 r. Pan Michał Podsada Burmistrz Miasta i Gminy Pobiedziska WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. Pan Roman Ficek. ul. Lenartowicza Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. Pan Roman Ficek. ul. Lenartowicza Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.13.2015 Kraków, 21.09.2015 r. Pan Roman Ficek Prezes Oddziału Miejskiego Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Lenartowicza 14 31-020 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki

Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.19.2013.8 Poznań, dnia 28 maja 2013 r. Pan Zygmunt Wolny Starosta Rawicki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 15 kwietnia 2013 r. PS-I.431.8.2013.11 Pan Michał Jurga Burmistrz Miasta Kościana WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

Bardziej szczegółowo

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne

SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Wystąpienie pokontrolne WOJEWODA ŁÓDZKI SO-III.431.24.2013 Łódź, dnia 4 lutego 2014 r. Pani Sandra Kurkiewicz Prezes Towarzystwa Przyjaciół Dzieci Wystąpienie pokontrolne Na podstawie 6 umowy nr 4 zawartej w dniu 26 kwietnia

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11. Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Poznań, dnia 20 marca 2014 r. PS-I.431.5.2014.11 Pan Janusz Pęcherz Prezydent Miasta Kalisza WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r.

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.92.2015 Kraków, 02.12.2015 r. Pan Jan Najdek Wójt Gminy Budzów 34-211 Budzów 445 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia 2009 r. o

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa Krzeszowice WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.14.2013 Kraków, 15.11.2013 Pan Czesław Bartl Burmistrz Gminy Krzeszowice ul. Ogrodowa 1 32-065 Krzeszowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 197 ust.3 pkt.6 ustawy

Bardziej szczegółowo

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego

Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.11.2013.8 Poznań, dnia 17 kwietnia 2013 r. Pan Henryk Szymański Burmistrz Grodziska Wielkopolskiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

Załącznik Nr 3 WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik Nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.60.2015 Kraków, 29.10.2015 r. Pan Bartosz Kaliński Starosta Wadowicki ul. Batorego 2 34-100 Wadowice WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach,

UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach, Załącznik Nr 2 do Zarządzenia Nr 125 /10 Burmistrza Miasta i Gminy Niepołomice z dnia 20 grudnia 2010 r. WZÓR UMOWA NR. zawarta w dniu.. w Niepołomicach, pomiędzy Gminą w Niepołomicach, z siedzibą w Niepołomicach,

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.18.2015 Kraków, 05.10.2015 r. Pan Roman Ciepiela Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33-100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 3 i 4 ustawy

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. OK-III Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.6.2013 Kraków, 7 stycznia 2014 r. Prezydent Miasta Tarnowa ul. Mickiewicza 2 33 100 Tarnów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 175 ust. 1 ustawy z dnia 27 sierpnia

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, dnia r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.59.2015 Kraków, dnia 21.01.2016 r. Pan Paweł Piasny Starosta Olkuski ul. Adama Mickiewicza 2 32-300 Olkusz WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

POPOWO, dn. 22 listopada 2015 r.

POPOWO, dn. 22 listopada 2015 r. Rozliczenie dotacji w świetle ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie oraz rozporządzenia w sprawie wzoru oferty i ramowego wzoru umowy dotyczących realizacji zadania publicznego oraz

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Wzór umowy o wsparcie realizacji zadania uwzględniający wzór z załącznika nr 2 do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 27 grudnia 2005 r. w sprawie wzoru oferty realizacji zadania

Bardziej szczegółowo

Pan Michał Jerzy Wroniszewski Prezes Zarządu Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka Warszawa

Pan Michał Jerzy Wroniszewski Prezes Zarządu Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka Warszawa Warszawa, 19 października 2016 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-VI.9514.2.2016.JK (WK-II.9514.23.2016.JK) Pan Michał Jerzy Wroniszewski Prezes Zarządu Fundacja SYNAPSIS ul. Ondraszka 3 02-085 Warszawa WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR..

Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. Załącznik Nr 8 do Zarządzenia Nr 790/10 Prezydenta Miasta Gdańska z dnia 10 czerwca 2010 r. Wzór umowy zlecenia realizacji zadania UMOWA NR.. zawarta w dniu w Gdańsku pomiędzy Miastem Gdańsk, reprezentowanym

Bardziej szczegółowo

PREZYDENT MIASTA GLIWICE

PREZYDENT MIASTA GLIWICE PREZYDENT MIASTA GLIWICE KAW.1711.3.15.2012 Gliwice, 31 styczeń 2013 r. nr kor. UM-5842/2013 PANI IWONA HRYCYNA-MUTZ DYREKTOR SZKOŁY PODSTAWOWEJ NR 11 ul. POCZTOWA 31 GLIWICE ul.zwycięstwa 21 44-100 Gliwice

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE. Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli w administracji WOJEWODA OPOLSKI FBC.V.431.3.2014 Opole, 19 marca 2014 r. Pan Henryk Wróbel Wójt Gminy Dobrzeń Wielki WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca 2011 r. o kontroli

Bardziej szczegółowo

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub" p. Sylwia Bandosz

Dyrektor Domu Pomocy Społecznej Kaszub p. Sylwia Bandosz Załącznik nr 2 do Uchwały Zarządu Powiatu Kościerskiego Nr 31/126/2013 z dnia 2013 r. UMOWA NR /OP/2013 zawarta w dniu 2013 roku w Kościerzynie, pomiędzy: Powiatem Kościerskim, z siedzibą w Kościerzynie,

Bardziej szczegółowo

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa

Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek Bobowa MAŁOPOLSKI URZĄD WOJEWÓDZKI w Krakowie Wydział Nadzoru Prawnego i Kontroli WN.III.431-18-11 Protokół kontroli w Urzędzie Miejskim w Bobowej Rynek 21 38-350 Bobowa z kontroli problemowej przeprowadzonej

Bardziej szczegółowo

Elementy umowy oraz najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach realizacji zadań publicznych

Elementy umowy oraz najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach realizacji zadań publicznych Elementy umowy oraz najczęściej popełniane błędy w rozliczeniach realizacji zadań publicznych Umowa w prawie cywilnym oznacza zgodne porozumienie dwóch lub więcej stron ustalające ich wzajemne prawa lub

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po dotacjach z budżetu Gminy Nowinka (dofinansowanie realizacji zadań publicznych)

Przewodnik po dotacjach z budżetu Gminy Nowinka (dofinansowanie realizacji zadań publicznych) 1. Podstawa prawna Przewodnik po dotacjach z budżetu Gminy Nowinka (dofinansowanie realizacji zadań publicznych) Podstawą do zlecania realizacji zadań publicznych organizacjom pozarządowym oraz innym podmiotom

Bardziej szczegółowo

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

OK-III Kraków, r. WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.13.2015 Kraków, 20.09.2015 r. Pan Roman Ficek Prezes Oddziału Miejskiego Krakowskiego Towarzystwa Przyjaciół Dzieci ul. Lenartowicza 14 31-020 Kraków WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA

I. WYPEŁNIANIE SPRAWOZDANIA Instrukcja wypełniania sprawozdania końcowego z wykonania zadania publicznego, zleconego przez Wojewodę Łódzkiego w 2012 r. na podstawie ustawy o działalności pożytku publicznego i o wolontariacie I. WYPEŁNIANIE

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE

Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE Rozliczenie finansowe działań w ramach Programu Fundusz Inicjatyw Obywatelskich Małopolska Lokalnie, edycja 2017 MŁODE ORGANIZACJE POZARZĄDOWE FINANSOWANIE PROJEKTU Realizator zapewnia wykonanie Projektu

Bardziej szczegółowo

Przykładowy wzór umowy do wykorzystania według uznania Zlecającego. Umowa Nr...

Przykładowy wzór umowy do wykorzystania według uznania Zlecającego. Umowa Nr... Przykładowy wzór umowy do wykorzystania według uznania Zlecającego Umowa Nr... o wsparcie realizacji zadania publicznego realizowanego w ramach: Resortowego programu wspierania rodziny i systemu pieczy

Bardziej szczegółowo

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy

RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU. wg umowy pieczęć Zleceniobiorcy data złożenia sprawozdania w Narodowym Instytucie Dziedzictwa RAPORT KOŃCOWY 1) z wykonania zadania w ramach PROGRAMU Dziedzictwo kulturowe Ochrona zabytków archeologicznych ze środków

Bardziej szczegółowo

Pani Marta Jabłońska Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON ul. Mortkowicza Warszawa

Pani Marta Jabłońska Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON ul. Mortkowicza Warszawa Warszawa, 10 grudnia 2015 r. WOJEWODA MAZOWIECKI WK-II.9514.25.2015 Pani Marta Jabłońska Przewodnicząca Zarządu Stowarzyszenia Niepełnosprawni dla Środowiska EKON ul. Mortkowicza 5 02-823 Warszawa WYSTĄPIENIE

Bardziej szczegółowo

UMOWA o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu roku w Szydłowcu

UMOWA o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:... zawarta w dniu roku w Szydłowcu UMOWA o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Załącznik Nr 2... zawarta w dniu...2016 roku w Szydłowcu między: Gminą Szydłowiec, z siedzibą w Szydłowcu, Rynek Wielki 1, 26 500 Szydłowiec zwaną

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu......

UMOWA NR... zawarta w dniu...... Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Miasta Nr... z dnia... UMOWA NR... zawarta w dniu... pomiędzy Gminą Bukowno Urzędem Miejskim, z siedzibą w Bukownie, zwanym dalej Zleceniodawcą, reprezentowanym przez

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA MAŁOPOLSKI OK-III.431.8.2016 Kraków, 27.06.2016 r. Pan Marian Gamrat Starosta Miechowski ul. Racławicka 12 32-200 Miechów WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 10 ust. 1 ustawy z dnia 20 kwietnia

Bardziej szczegółowo

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

-ihijyoi:?;.-. U; IV P-,- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE -.. M Poznań, dnia 49 kwietnia 2013 r. WOJEWODA WIELKOPOLSKI i -ihijyoi:?;.-. U; IV P-",- KANCB FB-Y.431.13.2013.1 Pan Krzysztof Nosal Starosta Kaliski WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 6 ust.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników

PROTOKÓŁ. Zakres kontroli: Kontrola wydatków na dodatkowe wynagrodzenie roczne pracowników PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Gminnym Zespole Obsługi Ekonomicznej Placówek Oświatowych w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011

WOJEWODA MAŁOPOLSKI. WN.III Kraków, dnia 27 MAJ 2011 WOJEWODA MAŁOPOLSKI WN.III.431-8-11 Kraków, dnia 27 MAJ 2011 Pani Elżbieta Beata Suchanik Państwowy Powiatowy Inspektor Sanitarny w Wieliczce ul. Stroma 11 32 020 Wieliczka Na podstawie art. 175 ust. 1

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ

SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ WOJEWODA MAŁOPOLSKI WO-IV.431.25.2012 Kraków, 14 stycznia 2013 r. Szanowny Pan Grzegorz Kozioł Wójt Gminy Tarnów SPRAWOZDANIE Z KONTROLI DORAŹNEJ CZĘŚĆ OGÓLNA Na podstawie przepisu art. 6 w związku z art.

Bardziej szczegółowo

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

PAN WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Si-KiniAKiAT PREZYDENTA MIASTA 1 6-08- 2012 WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce 2012-08-13 BiZK.V.6610.32,2012 UR; Wvdi 3 u- 1? L.* odpił. LĄD MIASTA KIELCE a! Audytu Wewnętrznego i Kontroli 1 6-08- 2012 lisiiksi!

Bardziej szczegółowo

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW

UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW UMOWA O PROWADZENIE KSIĘGI PRZYCHODÓW i ROZCHODÓW Zawarta w dniu roku w Koszalinie pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Eprofis a 2) Elżbieta Woźniak ul. Kretomińska 30 Kretomino 75-900 Koszalin Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR.2015. o wsparcie. Pomoc społeczna. zawarta w dniu..2015 r. w Zielonej Górze. między:

UMOWA NR.2015. o wsparcie. Pomoc społeczna. zawarta w dniu..2015 r. w Zielonej Górze. między: Załącznik Nr 3 do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą UMOWA NR.2015. o wsparcie Pomoc społeczna zawarta w dniu..2015 r. w Zielonej Górze między: Miastem Zielona Góra, zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między:

zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: (Wzór Umowy) UMOWA NR /K/2015 o wsparcie/powierzenie 1) realizacji zadania publicznego pod nazwą: zawarta w dniu 2015 r. w Piekoszowie między: Biblioteką Centrum Kultury w Piekoszowie z siedzibą w Piekoszowie,

Bardziej szczegółowo

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych

UMOWA. w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych UMOWA w sprawie usługowego prowadzenia ksiąg rachunkowych zawarta dnia. roku,w Warszawie pomiędzy : firmą.. z siedzibą w Warszawie przy.. reprezentowaną przez zwaną dalej Zleceniodawcą, a :. Sp. z o.o.

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO.... (rodzaj zadania publicznego 2 )... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... ... (pieczęć organizacji pozarządowej 1 / podmiotu 1 /jednostki organizacyjnej 1 ) Wzór nr 3 do zarządzenia Kierownika Urzędu z dnia 8 marca 2011 r. organizacje pozarządowe... (data i miejsce złożenia

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.45.2012.7 Poznań, 09 LIS 2012 Pani Ewa Kubiś Prezes Stowarzyszenia SOCIUS WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 16 w związku z art. 6 ust. 4 pkt 4 ustawy z dnia 15 lipca

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA ŁÓDZKI PS-II.431.20.2014 Łódź, dnia 09 lutego 2015 r. Pan Witold Stępień Marszałek Województwa Łódzkiego WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 186 pkt 3 ustawy z dnia 9 czerwca 2011 roku o

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Dziennik Ustaw Nr 6 485 Poz. 25 Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa

Bardziej szczegółowo

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego:

Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013. Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe. I.Nazwa i adres Zamawiającego: Sygnatura akt: CEZAMAT/PU/14/2013 Warszawa, dn. 19.11.2013 r. Zapytanie ofertowe I.Nazwa i adres Zamawiającego:, ul Polna 50,. II.Nazwa przedmiotu zamówienia: Świadczenie usług prowadzenia pełnej księgowości

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr.. /2016. a: GMINĄ reprezentowaną przez Prezydenta/ Burmistrza/Wójta.., zwaną dalej Zleceniobiorcą.

UMOWA Nr.. /2016. a: GMINĄ reprezentowaną przez Prezydenta/ Burmistrza/Wójta.., zwaną dalej Zleceniobiorcą. UMOWA Nr.. /2016 zawarta w dniu. 2016 r., w sprawie udzielenia wsparcia finansowego na realizację zadań określonych w Resortowym programie rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch"

Bardziej szczegółowo

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od

UMOWA ZLECENIE Nr. 2 Zleceniobiorca będzie wykonywać zlecenie w ilości godzin w okresie od UMOWA ZLECENIE Nr zawarta w dniu. r. w Włosienicy pomiędzy Przedszkolem Samorządowym w Włosienicy z siedzibą w Włosienicy, ul. J. Suskiego 35, 32-642 Włosienica, NIP.., REGON., zwanym dalej Zleceniodawcą"

Bardziej szczegółowo

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r.

WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. WOJEWODA OPOLSKI Opole, 12 listopada 2014 r. PSiZ.II.431.64.2014.IF Wystąpienie Pokontrolne 1. Nazwa i adres jednostki kontrolowanej: Niepubliczny Żłobek Płomyczki Aneta Banach zwany w dalszej części projektu

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

Przedmiot umowy. 2 Sposób wykonania zadania

Przedmiot umowy. 2 Sposób wykonania zadania Załącznik nr 2 do Ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadań z zakresu rozwoju sportu na terenie Gminy Miasta Radomia w 2014 r. stanowiącego załącznik do Zarządzenia Nr 4651/2014 z dnia 15

Bardziej szczegółowo

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki

dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki UMOWA nr 00 /DKK/IK/2016 dotycząca dofinansowania zadania w ramach PROGRAMU DYSKUSYJNE KLUBY KSIĄŻKI 2016 ze środków finansowych Instytutu Książki zawarta w Krakowie w dniu data 2016 roku pomiędzy: Instytutem

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy)

z wykonania zadania publicznego... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy

UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Załącznik nr 2 do Regulaminu UMOWA NR... zawarta w dniu... w..., pomiędzy Województwem Małopolskim, z siedzibą przy ul. Basztowej 22, 31 156 Kraków adres do korespondencji: ul. Racławicka 56, 30-017 Kraków,

Bardziej szczegółowo

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku.

PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Kontrola planowana PRZEBIEG I EFEKTY KONTROLI przeprowadzonej przez WYDZIAŁ KSZTAŁTOWANIA ŚRODOWISKA w II półroczu 2011 roku. Znak sprawy 1. 2. Nazwa jednostki kontrolowanej 3. Adres jednostki kontrolowanej

Bardziej szczegółowo

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II.

Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II. Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł II UMOWA Nr /M2/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) 1) )Niepotrzebne skreślić. Wszędzie tam gdzie występuje 1) ) należy odnieść się do polecenia Niepotrzebne skreślić. 2) Sprawozdanie częściowe i końcowe sporządzać

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Zakładzie Usług Komunalnych w Radomiu. Na podstawie Polecenia SłuŜbowego Nr 24 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19 sierpnia 2008 r. pracownicy Biura Kontroli i

Bardziej szczegółowo

KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH

KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH KONTROLA REALIZACJI ZADAŃ PUBLICZNYCH WYDZIAŁ SPORTU I TURYSTYKI LUBLIN 2017 r. TERMINY, NA KTÓRE NALEŻY ZWRACAĆ UWAGĘ: Termin realizacji zadania określony w ogłoszeniu konkursu i w umowie; Termin wydatkowania

Bardziej szczegółowo

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania

Regulamin Biura. Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania Regulamin Biura Stowarzyszenie Dolina Karpia Lokalna Grupa Działania 1. 1. Regulamin określa zasady funkcjonowania Biura Lokalnej Grupy Działania Stowarzyszenia Dolina Karpia, ramowy zakres działania i

Bardziej szczegółowo

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO 1) ) 2)

WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO 1) ) 2) ZAŁĄCZNIK NR 3 WZÓR SPRAWOZDANIA (CZĘŚCIOWEGO/KOŃCOWEGO 1) ) 2) z wykonania publicznego... (tytuł publicznego) Należy podać tytuł określony przez Zleceniodawcę w ogłoszeniu o konkursie. w okresie od...

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA WIELKOPOLSKI PS-I.431.66.2012.2 Poznań, 24 stycznia 2013 r. Grażyna Baranowska Komendantka Związku Harcerstwa Polskiego Chorągiew Wielkopolska, Hufiec Poznań Śródmieście Siódemka WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr / na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji

UMOWA Nr / na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji inwestycji Zał. do Uchwały Nr 1673/2016 Zarządu Województwa Opolskiego z dnia 2 lutego 2016 r. Załącznik wzór umowy UMOWA Nr /201... na udzielenie dotacji celowej na finansowanie lub dofinansowanie kosztów realizacji

Bardziej szczegółowo

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH

UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH UMOWA O ŚWIADCZENIE USŁUG KSIĘGOWYCH Zawarta w dniu roku we Wrocławiu pomiędzy: 1) Biuro Rachunkowe Finesti a 2) Anna Małecka, Dagmara Nowak S.C. ul. Jedności Narodowej 45b 50-260 Wrocław Zwanym dalej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy(-ów), siedziba,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Placówce Wielofunkcyjnej Słoneczny Dom w Radomiu; Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 23/2009 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 30.06.2009r., pracownik Biura Kontroli

Bardziej szczegółowo

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym

UMOWA Nr /M1/2015. 1. Wojewodą Łódzkim, Jolantą Chełmińską, zwanym dalej Organem Dotującym Resortowy program rozwoju instytucji opieki nad dziećmi w wieku do lat 3 Maluch realizowany w roku 2015, moduł I UMOWA Nr /M1/2015 zawarta w dniu... 2015 r. w Łodzi w sprawie udzielenia wsparcia finansowego

Bardziej szczegółowo

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do...

RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... Załącznik nr 12 RAMOWY WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR o powierzenie. Pomoc społeczna. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze

UMOWA NR o powierzenie. Pomoc społeczna. zawarta w dniu r. w Zielonej Górze Załącznik Nr 3 do oferty realizacji zadania publicznego pod nazwą UMOWA NR.2015. o powierzenie Pomoc społeczna zawarta w dniu..2015 r. w Zielonej Górze między: Miastem Zielona Góra, zwanym dalej Zleceniodawcą

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu...

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu... Załącznik nr 3 WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania... (tytuł ) w okresie od... do... określonego w umowie nr... zawartej w dniu pomiędzy... (nazwa Zleceniodawcy) a... (nazwa Zleceniobiorcy/(-ów),

Bardziej szczegółowo

2. imię i nazwisko:.. ; nr dowodu osobistego:.. Tel.

2. imię i nazwisko:.. ; nr dowodu osobistego:.. Tel. WZÓR UMOWA NR... Załącznik Nr 4 do Zarządzenia nr 196/2015 Burmistrza Miasta i Gminy Nowa Dęba z dnia 17 listopada 2015 r. o wsparcie realizacji zadania publicznego pod nazwą:. zawarta w dniu. w., między:...,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach.

Sprawozdanie należy wypełnić wyłącznie w białych pustych polach, zgodnie z instrukcjami umieszonymi przy poszczególnych polach oraz w przypisach. SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R. POZ. 239 I 395) Pouczenie

Bardziej szczegółowo

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

WYSTĄPIENIE POKONTROLNE WOJEWODA KUJAWSKO-POMORSKI WFB.III.431.13.2015 WSOC.I.431.4.2015.EM Bydgoszcz, 16 kwietnia 2015 r. Pan Stanisław Gliszczyński Burmistrz Koronowa Urząd Miejski w Koronowie Plac Zwycięstwa 1 86-010 Koronowo

Bardziej szczegółowo

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole.

WZÓR. W przypadku pól, które nie dotyczą danego sprawozdania, należy wpisać nie dotyczy lub przekreślić pole. WZÓR Załącznik nr 5 SPRAWOZDANIE Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO, O KTÓRYM MOWA W ART. 18 UST. 4 USTAWY Z DNIA 24 KWIETNIA 2003 R. O DZIAŁALNOŚCI POŻYTKU PUBLICZNEGO I O WOLONTARIACIE (DZ. U. Z 2016 R.

Bardziej szczegółowo

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego)

Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Organizacja imprez sportowo - rekreacyjnych, (tytuł zadania publicznego) (nazwa imprezy) w terminie marzec - grudzień 2016 r. określonego

Bardziej szczegółowo

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie.

WZÓR. z wykonania zadania publicznego.... (tytuł zadania publicznego) Należy wpisać tytuł zadania ustalony w umowie i ofercie. WZÓR SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) Wszędzie, tam gdzie występuje 1) należy odnieść się do polecenia niepotrzebne skreślić. z wykonania... (tytuł ) tytuł ustalony w umowie i ofercie. w okresie

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik do rozporządzenia Ministra Pracy i Polityki Społecznej z dnia 15.12.2010 roku (poz.25) Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Załącznik nr 1 OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA / OFERTA WSPÓLNA* Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej). organizacji pozarządowej (-ych)/ podmiotu (-ów),

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom

PROTOKÓŁ Kontrola w zakresie wydatków na wynagrodzenia osobowe pracowników oraz nagrody jubileuszowe przyznane i wypłacone pracownikom PROTOKÓŁ kontroli problemowej przeprowadzonej w Urzędzie Gminy w Rudzińcu przez Grzegorza Nowak - osoba odpowiadająca za przeprowadzanie kontroli instytucjonalnej na podstawie upoważnienia Wójta Gminy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu.

Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Sprawozdanie z kontroli przeprowadzonej w Radomskim Ośrodku Doskonalenia Nauczycieli w Radomiu w Radomiu. Na podstawie Polecenia słuŝbowego Nr 27/2010 Prezydenta Miasta Radomia z dnia 19.08.2010r., pracownicy

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU(-ÓW), O KTÓRYM(-YCH) MOWA W ART. 3 UST. 3 USTAWY Z

Bardziej szczegółowo

z wykonania zadania publicznego Trener osiedlowy, realizacja w terminie od kwietnia 2015 r. do listopada 2015 r. (rodzaj zadania publicznego)

z wykonania zadania publicznego Trener osiedlowy, realizacja w terminie od kwietnia 2015 r. do listopada 2015 r. (rodzaj zadania publicznego) SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego Miejski Program Profilaktyki i Rozwiązywania Problemów Alkoholowych na rok 2015 Trener osiedlowy, realizacja w terminie od kwietnia

Bardziej szczegółowo

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica

Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WOJEWODA ŚWIĘTOKRZYSKI Kielce, 2014 04 02 Znak: FN-IV.431.9.2014 Pan Stanisław Krzak Wójt Gminy Wiślica WYSTĄPIENIE POKONTROLNE Na podstawie art. 28 ustawy z dnia 23 stycznia 2009r. o Wojewodzie i administracji

Bardziej szczegółowo

UMOWA NR ZD.524.000../2014

UMOWA NR ZD.524.000../2014 UMOWA NR ZD.524.000../2014 o powierzenie realizacji zadania publicznego pod nazwą: Prowadzenie na terenie powiatu poznańskiego w roku 2015, ośrodka wsparcia środowiskowego domu samopomocy dla osób z zaburzeniami

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO W FORMIE WSPIERANIA WYKONANIA ZADANIA MIASTO STOŁECZNE WARSZAWĘ ...... (pieczęć organizacji pozarządowej/*podmiotu/*jednostki organizacyjnej*) (data i miejsce złożenia oferty) OFERTA ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ/* PODMIOTU/* JEDNOSTKI ORGANIZACYJNEJ/* składana na podstawie

Bardziej szczegółowo

Prezydent Miasta Gliwice

Prezydent Miasta Gliwice Prezydent Miasta Gliwice KAW-09145/55/09 Gliwice, 01 lipiec 2009 r. Pani mgr Iwona Hrycyna-Mutz Dyrektor Szkoły Podstawowej nr 11 ul. Pocztowa 31 Prezydent Miasta Urząd Miejski ul. Zwycięstwa 21 Tel. +48

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić

SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić INSTRUKCJA WYPEŁNIENIA SPRAWOZDANIA Z WYKONANIA ZADANIA PUBLICZNEGO SPRAWOZDANIE (CZĘŚCIOWE/KOŃCOWE 1) ) 2) z wykonania zadania publicznego niepotrzebne skreślić wpisać pełną nazwę zadania publicznego......

Bardziej szczegółowo

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1)

... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ... pieczęć organizacji pozarządowej*/podmiotu*/jednostki organizacyjnej data i miejsce złożenia oferty O F E R T A REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO... data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji

Bardziej szczegółowo

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO

OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO OFERTA REALIZACJI ZADANIA PUBLICZNEGO Data i miejsce złożenia oferty (wypełnia organ administracji publicznej) OFERTA/OFERTA WSPÓLNA 1) ORGANIZACJI POZARZĄDOWEJ(-YCH)/PODMIOTU (-ÓW), O KTÓRYM (-YCH) MOWA

Bardziej szczegółowo