MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana"

Transkrypt

1 MSSF 5 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży oraz działalność zaniechana 28 czerwca 2011 Warsztaty dla ZPL 1

2 Agenda Wprowadzenie Wycena Aktywów Trwałych przeznaczonych do sprzedaży Prezentacja Aktywów Trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz wyników działalności zaniechanej w sprawozdaniu finansowym Podsumowanie 2

3 Cel Prezentacja Wycena + Ujawnienia Aktywa Trwałe przeznaczone do sprzedaży Działalność zaniechana 3

4 Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży Aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży (lub grupy do zbycia) klasyfikuje się jako przeznaczone do sprzedaży, jeżeli realizacja ich wartości bilansowej nastąpi przede wszystkim w drodze transakcji sprzedaży, a nie bieżącego użytkowania. Aktywami takimi mogą być części składowe jednostki, grupy do zbycia lub pojedyncze aktywa trwałe. 4

5 Warunki konieczne uznania aktywów trwałych za Aktywa Trwałe przeznaczone do sprzedaży składnik aktywów jest dostępny do natychmiastowej sprzedaży sprzedaż jest wysoce prawdopodobna Oba powyższe warunki muszą być spełnione! 5

6 Warunki konieczne uznania aktywów trwałych za Aktywa Trwałe przeznaczone do sprzedaży Sprzedaż jest wysoce prawdopodobna, gdy kierownictwo jest zdecydowane do wypełnienia planu sprzedaży składnika aktywów aktywny program znalezienia nabywcy i zakończenia planu został rozpoczęty. wypełnienie planu MAX 1 ROK składnik aktywów (lub grupa do zbycia) jest aktywnie oferowany na sprzedaż po cenie, która jest racjonalna w odniesieniu do jego bieżącej wartości godziwej. 6

7 Warunki konieczne uznania aktywów trwałych za Aktywa Trwałe przeznaczone do sprzedaży X X X8 Aktywa dostępne do natychmiastowej sprzedaży Sprzedaż jest wysoce prawdopodobna w okresie <12m Zarząd zobowiązuje się do sprzedaży Aktywa są oferowane po racjonalnej cenie Zmiana planu jest mało prawdopodobna Aktywny program znalezienia nabywcy Jeśli kryteria przestają być spełnione, aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży są z powrotem reklasyfikowane. Oświadczenie Zarządu o planie sprzedaży Dzień bilansowy Aktywa zostaną zaklasyfikowanejako przeznaczone do sprzedaży najwcześniej wtedy, kiedy wszystkie kryteria zostaną spełnione 7

8 Działalność zaniechana Przykład 1 Siedziba Spółki Alfa mieści się w Warszawie, w odnowionej kamienicy, będącej jej własnością. 30 sierpnia 2008 r. Zarząd Spółki podjął decyzję o przeniesieniu siedziby do Gdańska, z uwagi na to, że na Pomorzu skupia się większość operacji prowadzonych przez Spółkę. Spółka Alfa zamierza wynająć powierzchnię biurową w Gdańsku, natomiast kamienica zostanie sprzedana. 15 listopada sporządzono ofertę sprzedaży kamienicy, która następnie (12 grudnia) została zamieszczona w środkach masowego przekazu. Zgodnie z założeniami Zarządu pracownicy Spółki wraz z całym wyposażeniem przeniosą się do nowej siedziby 3 stycznia 2009 r. W którym dniu spełnione zostaną wszystkie kryteria prezentacji budynku jako aktywa trwałego przeznaczonego do sprzedaży? 8

9 Działalność zaniechana Przykład 1 Rozwiązanie 3 stycznia dopiero w tym dniu budynek będzie dostępny do natychmiastowej sprzedaży. 9

10 Działalność zaniechana Działalność zaniechana to część składowa jednostki, która została zbyta albo sklasyfikowana jako przeznaczona do sprzedaży, oraz: a) stanowi odrębny, ważny rodzaj lub obszar terytorialny działalności; b) wchodzi w skład pojedynczego, skoordynowanego planu zbycia odrębnego, ważnego rodzaju lub obszaru terytorialnego działalności; lub c) stanowi przejętą jednostką zależną, nabytą wyłącznie w celu późniejszej odsprzedaży. 10

11 Grupa do zbycia Grupa aktywów, które zostają w całości przeznaczone do zbycia w drodze pojedynczej transakcji sprzedaży lub transakcji o innym charakterze, wraz z bezpośrednio powiązanymi z tymi aktywami zobowiązaniami, które zostaną również przekazane w tej transakcji. Grupa obejmuje wartość firmy nabytą w wyniku połączenia jednostek gospodarczych, jeśli grupa jest ośrodkiem wypracowującym środki pieniężne, do którego przypisano wartość firmy zgodnie z wymaganiami paragrafów MSR 36 Utrata wartości aktywów lub jeśli jest to działalność w ramach takiego ośrodka. 11

12 Działalność zaniechana Przykład 2 Spółka wyróżnia następujące segmenty działalności: - sprzedaż detaliczna - sprzedaż hurtowa - inne W ramach procesu restrukturyzacji, w dniu bilansowym Zarząd podjął decyzję o zaprzestaniu świadczenia usług w sektorze detalicznym, z uwagi na niską rentowność. Główny księgowy odpowiedzialny za sporządzenie sprawozdania uznał, że taka decyzja nie ma wpływu na obecne sprawozdanie finansowe, ponieważ: - Dotyczy lat kolejnych - Uregulowania MSSF 5 jej nie dotyczą spółka nie posiada jednostek zależnych, prowadziła działalność detaliczną samodzielnie. 12

13 Działalność zaniechana Przykład 2 Rozwiązanie Wbrew pozorom główny księgowy może mieć rację chociaż całkiem przypadkowo. Punkty do rozważenia: 1. Brakuje informacji o szczegółach związanych z podjętą decyzją, prawdopodobnie w ciągu jednego dnia nie sporządzono szczegółowego planu sprzedaży, kupca etc. 2. Zgodnie z MSSF5, działalność zaniechana wcale nie musi stanowić oddzielnej jednostki gospodarczej ale wystarczy, że stanowi jej element, czyli: działalność i przepływy środków pieniężnych, które mogą zostać wyraźnie wydzielone, operacyjnie lub dla celów sprawozdawczości finansowej, z całości jednostki gospodarczej 13

14 Zakres MSSF 5 Następujące aktywa trwałe są wyłączone z zakresu standardu dla potrzeb wyceny: Aktywa z tytułu podatku odroczonego, które wyceniane są zgodnie z MSR 12 Aktywa związane ze świadczeniami pracowniczymi, które wyceniane są zgodnie z MSR 19 Aktywa finansowe objęte zakresem MSR 39 (głównie: należności, inwestycje dostępne do sprzedaży i papiery wartościowe Majątek inwestycyjny, wykazany zgodnie z modelem wartości godziwej (MSR 40) Aktywa biologiczne (MSR 41) Aktywa powstałe w wyniku zawarcia umów ubezpieczeniowych (MSSF 4) Wymienione powyżej aktywa podlegają jednak wymogom MSSF 5 w zakresie prezentacji. Jeśli powyższe aktywa wchodzą w skład grupy aktywów do zbycia (a nie są jedynie pojedynczymi składnikami), całą grupę należy wycenić zgodnie z MSSF 5. 14

15 Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia min (wartość bilansowa, wartość godziwa koszty zbycia) amortyzacja 15

16 Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia Początkowe ujęcie niższa z dwóch wartości Wartość bilansowa Wartość godziwa - koszty zbycia Strata w RZiS Wartość godziwa - koszty zbycia Zysk nie jest rozpoznawany 16

17 Wycena aktywów trwałych przeznaczonych do zbycia Wycena po początkowym ujęciu Wartość bilansowa Wartość godziwa - koszty zbycia Strata w RZiS Wartość godziwa - koszty zbycia Zysk nie jest rozpoznawany Zysk w RZIS Poprzednia wycena Kolejna wycena 17

18 Działalność zaniechana Przykład 3 Spółka posiada budynek biurowy, który zgodnie z decyzją Zarządu w dniu 30 września 2008 r. zostanie sprzedany, wszystkie warunki konieczne do uznania budynku za aktywo trwałe przeznaczone do sprzedaży (zgodnie z MSSF 5) zostały spełnione. Dostępne są następujące informacje: Budynek przeznaczony do zbycia zł zł Wartość bilansowa Wartość rynkowa Koszty doprowadzenia transakcji do skutku Roczny koszt amortyzacji 20 Czy zmiany w wycenie składnika zostaną odzwierciedlone w sprawozdaniu rocznym i kwartalnym, jeśli tak to w jaki sposób? 18

19 Działalność zaniechana Przykład 3 Rozwiązanie Zgodnie z MSSF 5, składnik majątku klasyfikowany jako aktywa trwałe przeznaczone do sprzedaży wycenia się w kwocie niższej z dwóch wartości: wartości bilansowej oraz wartości godziwej pomniejszonej o koszty zbycia. W związku z powyższym w roku 2008 Spółka powinna wykazać budynek w aktywach trwałych przeznaczonych do sprzedaży w kwocie 90, natomiast różnicą w wysokości 10 obciążyć RZiS. Dodatkowo z uwagi klasyfikacji aktywa jako Aktywo Trwałe przeznaczone do sprzedaży należy zaprzestać amortyzacji, w związku z czym z kosztów za rok została wyksięgowana kwota 20/12 x 3 = 5 W roku kolejnym nastąpił wzrost wartości godziwej w związku z tym Spółka ma prawo odwrócić odpis poczyniony w roku poprzednim. Ale nie rozpozna zysku w dodatkowej kwocie

20 Prezentacja Aktywów Trwałych przeznaczonych do sprzedaży oraz wyników działalności zaniechanej w sprawozdaniu finansowym Jednostka powinna prezentować i ujawnić informacje, które umożliwią użytkownikom sprawozdań finansowych ocenę finansowych skutków działalności zaniechanej oraz zbycia aktywów trwałych (lub grup do zbycia). 20

21 Prezentacja Oddzielna linia w aktywach obrotowych Oddzielna linia w zobowiązaniach krótkoterminowych Oddzielna prezentacja w RZiS Aktywa/Pasywa NIE są kompensowane 21

22 Prezentacja - Bilans Bilans Aktywa trwałe x x Aktywa obrotowe x x Aktywa Trwałe przeznaczone do sprzedaży x x Razem Aktywa x x Kapitały własne x x Zobowiązania długoterminowe x x Zobowiązania krótkoterminowe x x Zobowiązania bezpośrednio powiązane z aktywami trwałymi przeznaczonymi do x x sprzedaży Razem Pasywa x x 22

23 Prezentacja - Bilans Główne grupy (klasy) aktywów i zobowiązań zaklasyfikowanych jako przeznaczone do sprzedaży powinny zostać ujawnione oddzielnie w bilansie lub w informacji dodatkowej. Nota w informacji dodatkowej Grupa przeznaczona do sprzedaży: x x Rzeczowe Aktywa Trwałe x x Wartości Niematerialne x x Należności x x x x Aktywa Trwałe przeznaczone do sprzedaży: x x Rzeczowe Aktywa Trwałe x x Wartości Niematerialne x x x x RAZEM x x 23

24 Prezentacja - RZiS Rachunek zysków i strat Działalność kontynuowana: Przychody ze sprzedaży x x Koszty działalności operacyjnej x x Wynik z działalności operacyjnej x x Zysk netto z działalności kontynuowanej x x Działalność zaniechana: Zysk netto z działalności zaniechanej x x Zysk neto roku obrotowego x x 24

25 Prezentacja - RZiS Przychody Nota w informacji dodatkowej Koszty x x Zysk z działalności zaniechanej przed opodatkowaniem Podatek x x Zysk z działalności zaniechanej po opodatkowaniu x x x x Zysk/(strata) przed opodatkowaniem z tytułu aktualizacji wyceny aktywów z grupy do zbycia Podatek Zysk netto z działalności zaniechanej x x Powyższe rozbicie pojedynczej kwoty może zostać przedstawione w informacji dodatkowej lub w rachunku zysków i strat. 25

26 Prezentacja Rachunek przepływów pieniężnych Rachunek przepływów pieniężnych Należy wykazać przepływy środków pieniężnych netto, które można przyporządkować do działalności: operacyjnej, inwestycyjnej finansowej działalności zaniechanej. Wskazane ujawnienia mogą zostać zaprezentowane w informacji dodatkowej lub w samym sprawozdaniu finansowym. 26

27 Podsumowanie Przykład 4 30 listopada Zarząd spółki publicznej, która prowadzi działalność w głównych miastach w Polsce, ogłosił oficjalnie, że zamierza zamknąć biura w Krakowie i Wrocławiu, które łącznie generowały 20% przychodów Spółki. Biura w Krakowie i Wrocławiu nie były oddzielnymi spółkami z prawnego punktu widzenia, natomiast stanowiły autonomiczne organizacje, które raportowały swoje wyniki do Spółki co miesiąc. Działalność będzie stopniowo ograniczana przez klika miesięcy, finalne zamknięcie nastąpi maksymalnie w okresie 12 miesięcy. Zagadnienie: Czy fakt ogłoszenia zamknięcia biur w Krakowie i Wrocławiu będzie miał jakikolwiek wpływ na sprawozdanie finansowe Spółki za rok zakończony 31 grudnia 2008 r.? 27

28 Podsumowanie Przykład 4 Rozwiązanie Dostępne informacje wyraźnie wskazują, że biura w Krakowie i Wrocławiu można postrzegać jako oddzielne działalności, potencjalnie kwalifikujące się do uznania ich za zaniechane. Tymczasem należy zwrócić uwagę, że biura będą zamykane a nie sprzedawane, w związku z czym nie będziemy w stanie wyróżnić Aktywów trwałych przeznaczonych do sprzedaży. Co więcej biura jeszcze nie zostały zamknięte, nie ma konkretnego planu działania ze strony Spółki, w związku z czym nie wyróżnimy również działalności zaniechanej. Natomiast w informacji dodatkowej powinna znaleźć się informacja o podjętej decyzji. 28

29 Podsumowanie Przykład 5 Integrator systemów komputerowych Nexus dzieli swoją działalność na 3 segmenty: HQ (Zarząd), Dział Implementacji oraz Serwis. Każdy segment raportuje dla potrzeb zarządczych oddzielnie bilans i rachunek zysków i strat. W związku z procesem optymalizacji wyników Zarząd podjął decyzję o sprzedaży działu serwisu oraz outsourcing tego typu usług. Decyzja została podjęta 30 listopada 2008 r., na dzień bilansowy wszystkie warunki wymagane do uznania aktywów za przeznaczone do sprzedaży, zgodnie z MSSF5, zostały spełnione. Spółka nie poniesie istotnych kosztów zbycia, a ich wartość bilansowa przybliża wartość godziwą. 29

30 Podsumowanie Przykład 5 (c.d.) Oto dane finansowe segmentów na dzień bilansowy: HQ Implementacja Serwis Aktywa Trwałe Środki Trwałe Wartości niematerialne i Prawne Aktywa Obrotowe Zapasy Należności Środki pieniężne Aktywa Razem Kapitał Własny Kredyty Zobowiązania handlowe Pasywa Razem Zagadnienie: Sporządź Bilans dla Spółki Nexus na dzień 31 grudnia 2008 r. 30

31 Podsumowanie Rozwiązanie przykładu 5 Suma Korekty MSSF Aktywa Trwałe Środki Trwałe Wartości niematerialne i Prawne Aktywa Obrotowe Zapasy Należności Środki pieniężne Aktywa przeznaczone do sprzedaży Aktywa Razem Kapitał Własny Kredyty Zobowiązania handlowe Zobowiązania powiązane z aktywami przeznaczonymi do sprzedaży Pasywa Razem

32 Dziękujemy za uwagę! This publication has been prepared for general guidance on matters of interest only, and does not constitute professional advice. You should not act upon the information contained in this publication without obtaining specific professional advice. No representation or warranty (express or implied) is given as to the accuracy or completeness of the information contained in this publication, and, to the extent permitted by law, [insert legal name of the PwC firm], its members, employees and agents do not accept or assume any liability, responsibility or duty of care for any consequences of you or anyone else acting, or refraining to act, in reliance on the information contained in this publication or for any decision based on it [PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.]. All rights reserved. In this document, PwC refers to [PricewaterhouseCoopers Sp. z o.o.] which is a member firm of PricewaterhouseCoopers International Limited, each member firm of which is a separate legal entity.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2014 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA SPRAWOZDANIE FINANSOWE GETIN HOLDING S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31.12.2011 WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA GETIN HOLDING S.A. Sprawozdanie finansowe za okres 12 miesięcy zakończony 31.12.2011

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna

Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna ZA ROK OBROTOWY OBEJMUJĄCY OKRES 18 MIESIĘCY OD DNIA 1 STYCZNIA 2014 R. DO DNIA 30 CZERWCA 2015 R. Grupa Kapitałowa Skarbiec Holding Spółka Akcyjna Spis treści I. List Prezesa Zarządu II. Skonsolidowane

Bardziej szczegółowo

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014

SYNEKTIK S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK OBROTOWY 2014 SPIS TREŚCI Zatwierdzenie sprawozdania finansowego... 3 Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Sprawozdanie z całkowitych dochodów c.d.... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ASSECO BUSINESS SOLUTIONS S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Sprawozdanie

Bardziej szczegółowo

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku

GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku GRUPA ASSECO Raport roczny za rok zakończony dnia 31 grudnia 2013 roku SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.)

Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Grupa Kapitałowa ABC Data S.A. (poprzednio ABC Data Holding S.A.) Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok obrotowy kończący się 31 grudnia 2009 roku sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami

Bardziej szczegółowo

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK

BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK BRIJU S.A. JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA OKRES OD 1 STYCZNIA 2014 ROKU DO 31 GRUDNIA 2014 ROK POZNAŃ, DNIA 18.03.2015 SPIS TREŚCI JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 2 JEDNOSTKOWE

Bardziej szczegółowo

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A.

ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. ANEKS NR 3 DO PROSPEKTU EMISYJNEGO GLOBAL COSMED S.A. Sporządzony w związku z: - podpisaniem aneksu do umowy lock-up, - podpisaniem umowy kredytowej, - sporządzeniem śródrocznych informacji finansowych

Bardziej szczegółowo

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3

Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Jednostkowy Raport Roczny P.R.E.S.C.O. GROUP S.A. RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 RAPORT ROCZNY 2 0 1 3 Spis treści List do Akcjonariuszy /3 Opinia i Raport Biegłego Rewidenta /7 Sprawozdanie finansowe P.R.E.S.C.O.

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r.

Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Grupa Kapitałowa Zakłady Chemiczne Police S.A. Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1 stycznia 31 grudnia 2008 r. Police 2009 r. SPIS TREŚCI Punkt Strona SKONSOLIDOWANY BILANS 5 SKONSOLIDOWANY

Bardziej szczegółowo

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku

RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY. Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM. za I kwartał 2015 roku ELEKTROTIM S.A. Rozszerzone śródroczne skonsolidowane sprawozdanie finansowe za okres 1.1.- 31.3.215 r. RAPORT OKRESOWY SKONSOLIDOWANY Grupy Kapitałowej ELEKTROTIM za I kwartał 215 roku Wrocław, dnia 14

Bardziej szczegółowo

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r.

RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. RAPORT ROCZNY Spółki Cube.ITG S.A. za okres od 01.01.2013 r. do 31.12.2013 r. Szanowni Akcjonariusze, Niniejszym przekazujemy Państwu Raport roczny Cube.ITG S.A., prezentujący wyniki osiągnięte przez Spółkę

Bardziej szczegółowo

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A...

WYBRANE DANE FINANSOWE ASEE S.A... 5 RACHUNEK ZYSKÓW I STRAT ASEE S.A... 6 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW ASEE S.A... 6 BILANS ASEE S.A... RAPORT ROCZNY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPRAWOZDANIE FINANSOWE ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE S.A. ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R.

SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. SPRAWOZDANIE FINANSOWE CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. ZA OKRES 01.01. 31.12.2014 R. CENTRUM MEDYCZNE ENEL-MED S.A. RAPORT ZA ROK 2014 Raport roczny za 2014r. Spis treści A. OŚWIADCZENIE ZARZĄDU B. WYBRANE

Bardziej szczegółowo

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA ABC DATA S.A. SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA Sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Bilans... 5 Rachunek przepływów pieniężnych...

Bardziej szczegółowo

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna

Grupa Azoty Zakłady Chemiczne Police Spółka Akcyjna Jednostkowe sprawozdanie finansowe 12 miesięcy kończących się 31 grudnia 2013 roku przygotowane zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej w kształcie zatwierdzonym przez Unię Europejską

Bardziej szczegółowo

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A.

PGE Polska Grupa Energetyczna S.A. Skrócone śródroczne jednostkowe sprawozdanie finansowe zgodne z MSSF za okres zakończony dnia 30 września 2011 roku. SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU

ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU ALMA MARKET S.A. KWARTALNA INFORMACJA FINANSOWA (zawierająca skrócone kwartalne jednostkowe sprawozdanie finansowe) ZA 3 MIESIĄCE 2015 ROKU - Kraków, 05 maja 2015 roku INDEKS DO KWARTALNEJ INFORMACJI FINANSOWEJ

Bardziej szczegółowo

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA

Grupa Kapitałowa Vistal Gdynia SA Skonsolidowane sprawozdanie finansowe za rok zakończony 31 grudnia 2014 Sporządzone zgodnie z Międzynarodowymi Standardami Sprawozdawczości Finansowej zatwierdzonymi przez UE Gdynia, 20 marca 2015 roku

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r.

Sprawozdanie finansowe. Boryszew S.A. za okres od 1 stycznia do 31 grudnia 2013 r. Sprawozdanie finansowe Boryszew S.A. SPIS TREŚCI Boryszew S.A. Sprawozdanie finansowe SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW C.D.... 4 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW

Bardziej szczegółowo

I. INFORMACJE OGÓLNE... 10 II. ORGANIZACJA GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE... 10

I. INFORMACJE OGÓLNE... 10 II. ORGANIZACJA GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE... 10 RAPORT ROCZNY GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE ZA ROK ZAKOŃCZONY DNIA 31 GRUDNIA ROKU SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY ASSECO SOUTH EASTERN EUROPE WRAZ Z OPINIĄ NIEZALEŻNEGO BIEGŁEGO REWIDENTA

Bardziej szczegółowo

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014

PEKAES SA JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK 2014 SPIS TREŚCI SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ... 3 SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 SPRAWOZDANIE ZE ZMIAN W KAPITALE WŁASNYM... 5 SPRAWOZDANIE Z

Bardziej szczegółowo

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK

SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY ZA 2012 ROK SKONSOLIDOWANE SPRAWOZDANIE FINANSOWE GRUPY KAPITAŁOWEJ SOLAR COMPANY S.A. (do 01.05.2011 SOLAR COMPANY Ltd. Sp. z o.o.)

Bardziej szczegółowo

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r.

Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Kapitałowej Atende za 2014 r. Skonsolidowany raport roczny Grupy Atende za 2014 r. Komisja Nadzoru Finansowego Skonsolidowany raport roczny RS 2014 Raport został przygotowany

Bardziej szczegółowo

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r.

Jednostkowe sprawozdanie finansowe Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. za rok zakończony 31 grudnia 2014 r. Giełdy Papierów Wartościowych w Warszawie S.A. Spis treści Jednostkowe sprawozdanie z sytuacji finansowej... 3 Jednostkowe sprawozdanie z całkowitych dochodów... 4 Jednostkowe sprawozdanie z przepływów

Bardziej szczegółowo

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności:

Elementy rocznego sprawozdania finansowego zostały przedstawione w niniejszym dokumencie w następującej kolejności: 1 Dla akcjonariuszy ZM Henryk Kania S.A. W związku ze sporządzeniem rocznego sprawozdania finansowego za okres sprawozdawczy od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 roku przekazujemy Państwu to sprawozdanie,

Bardziej szczegółowo

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU

BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU BUDIMEX SA SPRAWOZDANIE FINANSOWE ZA ROK KOŃCZĄCY SIĘ DNIA 31 GRUDNIA 2014 ROKU SPORZĄDZONE ZGODNIE Z MIĘDZYNARODOWYMI STANDARDAMI SPRAWOZDAWCZOŚCI FINANSOWEJ Sprawozdanie z sytuacji finansowej Nota 31.12.2014

Bardziej szczegółowo

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok

JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE FINANSOWE spółki Integer.pl SA za 2014 rok -Kraków, 19 marca 2015 roku- SPIS TREŚCI: JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z CAŁKOWITYCH DOCHODÓW... 4 JEDNOSTKOWE SPRAWOZDANIE Z SYTUACJI FINANSOWEJ...

Bardziej szczegółowo

HARPER HYGIENICS S.A.

HARPER HYGIENICS S.A. HARPER HYGIENICS S.A. Jednostkowe sprawozdanie finansowe za rok od 1 stycznia do 31 grudnia 2014 1. SPRAWOZDANIE Z ZYSKÓW LUB STRAT I INNYCH CAŁKOWITYCH DOCHODÓW Nota Rok 2014 Rok 2013 Przychody ze sprzedaży

Bardziej szczegółowo