Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r.

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r."

Transkrypt

1 OR Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015r.: 1. Zarząd upoważnił p. Beatę Domińczyk-Łyśniewską prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Projektowa PROJEKT-STUDIO 2000" z Opola do występowania w imieniu Powiatu Brzeskiego o wydanie wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, koniecznych dla prawidłowego zrealizowania dokumentacji projektowej na zadanie pn."opracowanie dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne: budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizator nią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu". Zarząd przyjął informację, że złożona zostanie oferta firmy CONSULTING-MED Piotr Nowicki z Wrocławia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Brzeskim Centrum Medycznym. Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2015r.: 1. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę: a) w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2015; uchwała określa wysokość dotacji dla poszczególnych typów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Stawka dotacji ustalana jest na podstawie kosztów utrzymania słuchacza w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju; b) w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat brzeski w 2015r. Uchwałą tą tworzy się fundusz w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizacje doradztwa metodycznego. Środki w 2015r. dzieli się w następujący sposób: - 30% - na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli - 70% - na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów. c) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r. Zmiany dotyczyły planów finansowych: Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, starostwa powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. d) w sprawie zaciągnięcia w roku 2015 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu brzeskiego oraz wskazanie członków Zarządu Powiatu Brzeskiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu. Bank udzielający kredytu bada kondycję finansową powiatu i co roku zawierana jest umowa kredytowa do kwoty zł. Uchwała ta upoważnia także Starostę i Wicestarostę do podpisania takiej umowy. 1

2 2. Zarząd, na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń piwnicznych oraz na prowadzenie biura na rzecz PUH Wirga Andrzej z Brzegu. Umowa zawarta zostanie zgodnie z regulaminem wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania jednostki. 3. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, wyraził zgodę na wynajem gabinetu pielęgniarki szkolnej na rzecz NZOZ Higiena Szkolna" Elżbieta Preis. Umowa zawarta zostanie zgodnie z regulaminem wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania jednostki. 4. Zarząd, na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, wyraził zgodę na wynajęcie sali gimnastycznej na okres od stycznia do czerwca 2015r. Umowa zawarta zostanie zgodnie z regulaminem wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania jednostki. 5. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkól Specjalnych w Brzegu, wyraził zgodę na wynajem powierzchni pod kiosk, tablicy reklamowej oraz pomieszczenia. Umowy zawarte zostaną zostanie zgodnie z regulaminem wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania jednostki. 6. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkól Ekonomicznych w Brzegu, wyraził zgodę na obniżenie o 50% stawki (tj. 35 złotych za dwuosobowy pokój za dobę) za noclegi w schronisku w okresie od 2 do r. W schronisku nocować będzie dwóch studentów z Brazylii i Azerbejdżanu, którzy będą prowadzić zajęcia w przedszkolach w ramach programu organizacji studenckiej Aiesec. Regulamin dopuszcza obniżenie stawki wynajmu pokoju. 7. Zarząd, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu, zatwierdził cennik, według którego będzie sprzedawane pozyskane drewno. Ceny wahają się w przypadku drewna opałowego od 65zł do 80zł za m3 oraz od 200zł do 400zł w przypadku drewna tartacznego. Ceny są zróżnicowane w zależności od gatunku drewna. 8. Zarząd wyraził zgodę na wynajem sali przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu celem zorganizowania zebrania sprawozdawczo-wyborczego przez Rodzinne Ogródki Działkowe. 9. Zarząd, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie sali przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu celem zorganizowania spotkania przedstawicieli instytucji z terenu powiatu brzeskiego zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. 10. Zarząd, na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, wyraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy klasy llll w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 2

3 11. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, wyraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia klasy IV w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 12. Zarząd przyjął informację, iż w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu - Publicznym Gimnazjum została przeprowadzona została ewaluacja problemowa w zakresie: planowania i rozliczania procesów edukacyjnych oraz czy zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. Ocena jaką uzyskała placówka to : B. Skala ocen: od A do E., gdzie A jest oceną najwyższą. 13. Zarząd przyjął informację, że Burmistrz Grodkowa zawiadamia o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strzegów i Wierzbna. Plan dotyczy określenia przeznaczenia terenu oraz przeznaczenia zabudowy. 14. Zarząd zaopiniował bez uwag, że Burmistrz Grodkowa przedstawia do uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Traugutta w Grodkowie oraz dla Tarnowa Grodkowskiego. Zmiany dotyczą układu komunikacyjnego. Wydziały merytoryczne starostwa nie wniosły uwag. 15. Zarząd przyjął informację, że Burmistrz Lewina Brzeskiego zawiadamia o przystąpieniu do zmiany planu dla wsi Skorogoszcz i Chróścina. Plan dotyczy określenia przeznaczenia terenu. / 16. Zarząd podjął decyzję o wykonaniu opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, która będzie dotyczyła rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych: - remont istniejącego ZOL-u - wybudowanie przyległego, połączonego komunikacyjnie z istniejącym ZOL-em nowego budynku dwupiętrowego - rozwiązania komunikacyjnego polegające na połączeniu istniejącego budynku ZOL-u z budynkiem BCM-u. Środki na przygotowanie ww. dokumentacji zł- stanowią pozostałą część z przetargu dotyczącego budowy bloku operacyjnego. Na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2015r. 1. Zarząd jednogłośnie podjął uchwały: a) w sprawie przedstawiciela powiatu w radzie muzeum; Konieczność podjęcia uchwały wiąże się z zastąpieniem przez p. Genowefę Prorok na stanowisku sekretarza p. Krzysztofa Konika, który był członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich. Uchwałą tą Zarząd wnioskuje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dokonanie zmian w składzie Rady Muzeum poprzez odwołanie p. Krzysztofa Konika, a powołanie w to miejsce p. Genowefy Prorok. b) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r. Zmiany dotyczyły planu finansowego starostwa. c) w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków; Uchwałą tą upoważnia się kierowników jednostek (Starostę 3

4 i Powiatu Brzeskiego oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki, w ramach działu klasyfikacji budżetowej. d) w sprawie przeprowadzenia kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Dotychczas kontrola, której dotyczy uchwała, przeprowadzana była w BCM na podstawie planów pracy Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu zatwierdzanego przez Starostę Powiatu. Według nowych przepisów to odpowiedni organ - Zarząd Powiatu- zarządza przeprowadzenie kontroli według programu kontroli. 2. Zarząd, na wniosek starostwa powiatowego, wyraził zgodę na usunięcie drzew - 19 topól, które rosną na posesji przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu. Drzewa te zagrażają bezpieczeństwu. 3. Zarząd, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podjął decyzję uchylającą w całości decyzję Zarządu Powiatu z dnia r. w sprawie przekazania PCPR w trwały zarząd udziału 0,007 części niewydzielonej w nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23. W poprzedniej decyzji przez pomyłkę powtórnie przekazano w trwały zarząd ten sam pokój. 4. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia warsztatowego na rzecz Szkoły Policealnej dla Dorosłych z Grodkowa celem przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego. Umowa jest zgodna z regulaminem wynajmowania. 5. Zarząd, na wniosek Biura Usług Projektowych PRO-EL s.c. z Opola, działając na zlecenie TAURON Dystrybucja SA o /Opole, wyraził zgodę na budowę elektroenergetycznej linii kablowej na działce nr 676 przy ul. Powstańców Śląskich w Brzegu. Działka ta zostanie również udostępniona na czas prowadzenia prac pod warunkiem zawarcia umowy służebności przesyłu za cenę nie mniejszą niż wycena rzeczoznawcy. Umowa powinna zostać zawarta do końca 2015r. 6. Zarząd, na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia do prowadzenia działalności z zakresu księgowania. Umowa jest zgodna z regulaminem wynajmowania. 7. Zarząd przyjął informację dotyczącą wykonania programu działania Starostwa Powiatowego w Brzegu za 2014r. Program działania jest odzwierciedleniem planów pracy złożonych na początku roku przez wszystkie wydziały. Zadania ujęte w planach pracy są przez wydziały realizowane. 8. Zarząd zatwierdził tryb postępowania i treść zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania publicznego pn. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg powiatu brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym". Ogłoszenie zostało opublikowane na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń starostwa. 4

5 9. Zarząd zatwierdził treść ogłoszenia naborze do komisji konkursowej członków z organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na BIP-ie. 10. Zarząd dokonał podziału zabezpieczonych środków w wys zł na dofinansowanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w poszczególnych zakresach w następujący sposób: - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zł - kultura - poprzez organizacje imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu albo poprzez zapewnienie im uczestnictwa w takich imprezach lub wydarzeniach zł - turystyka oraz wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu z wyłączeniem zadań finansowanych w trybie ustawy o sporcie zł. 11. Zarząd przyjął sprawozdanie Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki Katolickiej z realizacji zadania publicznego pn. Kultywowanie Pamięci o Obyczajach i Tradycjach Kresów Wschodnich oraz zapoznanie się z najnowszą historią Polski poprzez uzupełnieni księgozbioru Biblioteki Katolickiej w Brzegu". Stowarzyszenie na realizację zadania otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.200zł. \ys 12. Zarząd przyjął informację o kontroli przeprowadzonej w Brzeskim Centrum Medycznym przez Opolski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Opolu w zakresie oceny spełnienia ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: - brak szafek dwudzielnych na czystą i brudną odzież - brak instrukcji bhp stanowiskowych - brak środków ochrony indywidualnej - rękawic odpornych na działanie chemikaliów. Zostało wystosowane sprostowanie do organu kontrolującego wyjaśniające, że instrukcja bhp istnieje, a pracownicy używają rękawic ochronnych z atestem, który nie jest honorowany przez Sanepid. W najbliższym czasie zostaną zakupione rękawice, które spełniają wymagania Sanepidu. 13. Zarząd przyjął informację o kontroli przeprowadzonej w Brzeskim Centrum Medycznym przez Wojewodę Opolskiego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie zgodności postępowania szpitalnego oddziału ratunkowego, realizacji kształcenia i doskonalenia kadr medycznych, dostępność do świadczeń zdrowotnych, wyposażenie podmiotu udzielającego świadczeń w aparaturę i sprzęt medyczny i jego wykorzystanie w realizację zadań dydaktycznych. Kontrola ta została przeprowadzona na skutek meldunku koordynatora odnośnie odmowy przyjęcia pacjenta przez SOR w Brzegu. Zarząd przyjął wyjaśnienia dyrektora BCM, iż pacjent został odesłany do WCM w Opolu po przeprowadzeniu, zdaniem pacjenta, niepełnej diagnozy. Odpowiedzialny za zaistniałą sytuację kierownik SOR-u nie jest już pracownikiem szpitala. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: 5

6 - brak wydzielonego obszaru terapii natychmiastowej - brak zestawu do trudnej intubacji - brak ważnych paszportów technicznych dwóch respiratorów - brak zatrudnionego ordynatora SOR - brak wpisów w Księdze Ruchu Chorych ^Szpital zastosował się do zaleceń pokontrolnych. 14. Zarząd przyjął informację, że w Brzeskim Centrum Medycznym przeprowadzona została kontrola przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu w zakresie prawidłowości i zasadności kwalifikowania wybranej hospitalizacji do rozliczania J26. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: - brak lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej - brak 3 stanowisk intensywnej opieki oparzeń - źle zakwalifikowany pacjent. Szpital został zobowiązany do zwrotu kosztów przeprowadzonego świadczenia w wysokości zł i zapłacenia kary umownej w wysokości 715zł. 15. Zarząd przyjął informację, iż przeprowadzona została cykliczna, roczna kontrola Oddziału Psychiatrycznego i Zakładu Opieki Leczniczej przez Sąd Rejonowy w Brzegu. W ZOL-u sprawdzono 21 przypadków przyjęć pacjentów ubezwłasnowolnionych. Podczas kontroli stwierdzono uchybienie polegające na niepoinformowaniu sądu opiekuńczego o umieszczeniu pacjentów ubezwłasnowolnionych na oddziale. Na oddziale dziennym psychiatrycznym przy ul.nysańskiej sprawdzano czy prawidłowo jest stosowana procedura przymusu bezpośredniego. Procedurę taką można stosować do 16 godzin. Powyżej tego czasu należy decyzję skonsultować z drugim lekarzem psychiatrą oraz należy powiadomić ordynatora o zastosowaniu tej procedury. Zastosowanie tej procedury powinno też być odnotowane przez kierownika zakładu. Na kontrolowanym oddziale konsultacja z drugim lekarzem psychiatrą jest utrudniona, gdyż na dyżurze jest tylko jeden lekarz. 16. Zarząd przyjął informację o dwóch umowach najmu pomieszczeń zawartych przez BCM z podmiotami zewnętrznymi. W jednym przypadku kwota za wynajem została ustalona na 893,47zł, w drugim przypadku na kwotę 484zł. 17. Zarząd rozważa możliwość wystąpienia powiatu ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad". Obecnie powiat brzeski nie ma możliwości korzystania ze środków pochodzących z tego stowarzyszenia. Składaka roczna wynosi 8.000zł. w przypadku rezygnacji powiat byłby zobowiązany do opłacenia składki za pierwszy kwartał. Możliwość ewentualnego wystąpienia z ww. stowarzyszenia zostanie przedstawiona na sesji rady powiatu. 18. Zarząd skierował pod obrady rady powiatu projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2014.

7 Na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2015r. Zarząd jednogłośnie podjął uchwały: a) w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. Uchwała dotyczy konkursu z zakresu kultury poprzez organizacje imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu albo poprzez zapewnienie im uczestnictwa w takich imprezach lub wydarzeniach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia r. Uchwała ta powołuje się również komisję konkursową w składzie: Genowefa Prorok przewodniczący Irena Kokocińska z-ca przewodniczącego Małgorzata Cegielska-Pikor sekretarz Józefa Surzyn członek Robert Socha członek Żadna z organizacji pozarządowych nie odpowiedziała na ogłoszenie i nie zgłosiła kandydata do ww. komisji. b) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach; uchwała dotyczy wprowadzenia w Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, zawodu technik teleinformatyk. Szkoła uzyskała pozytywna opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji. c) w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Brzeskiego do dokonywania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych. Uchwałą tą upoważnia się Pana Macieja Stefańskiego, starostę powiatu oraz Pana Jana Golonkę, wicestarostę powiatu do dokonywania ww. czynności. 2. Zarząd zatwierdził aneks do umowy dot. wynajmu pomieszczenia biurowego przez Fundację Razem" z Wałbrzycha. Aneks ma charakter porządkowy i dotyczy zapisów odnośnie naliczania czynszu. 3. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, wyraził zgodę na wynajem powierzchni tablicy reklamowej. Umowa jest zgodna z regulaminem wynajmowania jednostki. 4. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu porozumienia w sprawie rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron z dotychczasowym najemcą. Umowa dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu. Najemca od r. lokalu nie zamieszkuje. Zawarcie ww. porozumienia jest niezbędne, aby mieszkanie mogło powrócić do zasobów powiatu. O jego dalszym przeznaczeniu Zarząd zdecyduje po odzyskaniu lokalu. 5. Zarząd zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne bez prawa do zabudowy. Wykaz dotyczy działki nr 306, położonej w Żłobiżnie. Działka nie została sprzedana w dwóch postępowaniach przetargowych stąd decyzja o jej wydzierżawieniu na okres do 3 lat. Wywoławczy, roczny czynsz dzierżawny to 230zł. Przedmiotowa działka zostanie ponownie wystawiona do sprzedaży przy zmianie koniunktury. 7

8 6. Zarząd rozpatrzył wniosek Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie o przyznanie podwyżki dla pracowników tej placówki. Zarząd uznał przyznanie podwyżek dla pracowników opieki społecznej za zasadne. Wymaga to jednak obliczenia skutku finansowego oraz wygospodarowania środków na ten cel. 7. Zarząd ogłosił nabór do komisji konkursowej członków z organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu turystyki i wspierania rozwoju kultury fizycznej. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP-ie. 8. Zarząd, na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wyraził zgodę na przekazanie używanych, zbędnych dla starostwa mebli (stolik i regał). 9. Zarząd podjął decyzję o wszczęciu procedury wyłonienia wykonawcy na zadanie pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby projektu <Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli>" poprzez opublikowanie w BIP-ie Starostwa Powiatowego zaproszenia do złożenia propozycji cenowej. Kryterium oceny to cena 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień r. Wartość zamówienia - 4.OOOzł.brutto. Osoby wyznaczone do oceny propozycji cenowych: Michał Siek, Aleksandra Kurpiel, Barbara Sadkowska-Jakubów. 10. Zarząd zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossora 1". Zamawiającym i liderem w tym zadaniu jest Gmina Brzeg. Ze strony powiatu do komisji przetargowej wyznaczeni zostali: p. Stanisław Kamiński, p. Aleksandra Kurpiel. Termin składania ofert na powyższe zadanie upływa z dniem r. Kryterium oceny ofert to cena - 95% oraz dodatkowy okres rękojmi - 5%. Ponadto Zarząd zatwierdził przedstawiony opis przedmiotu zamówienia na powyższe zadanie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, tj. koncepcji funkcjonalno-przestrzennej przedsięwzięcia oraz dokumentacji projektowej - projektów budowlanych i wykonawczych przedmiotowej inwestycji. Przy realizacji zamówienia przyjęto dwuetapowy przebieg opracowywania stadium dokumentacji projektowej z wyszczególnieniem: - fazy projektu koncepcji programowo-przestrzennej, jako wstępnej oceny wykonania technicznego i organizacyjnego zadania, - fazy projektu budowlanego i wykonawczego, tj. pełnych, szczegółowych rozwiązań projektowych. 11. Zarząd przyjął informację że firma testująca sprzęt rehabilitacyjny zwróciła się z prośbą o wynajęcie sali w Brzeskim Centrum Medycznym celem zademonstrowania sprzętu służącego stabilizacji osób z urazami kręgosłupa. Ustalona opłata za wynajem sali to 500zł. 8

9 12. Zarząd przyjął informację, że Politechnika Opolska zwróciła się z propozycją do Brzeskiego Centrum Medycznego o współpracę przy konstruowaniu sprzętu rehabilitacyjnego. Środki na ten cel politechnika zamierza pozyskać z projektu unijnego. Dla szpitala jest to wyróżnienie i chętnie z propozycji skorzysta. 13. Zarząd przyjął informację, iż Sejmik Województwa Opolskiego przekazał swoja uchwałę w sprawie przyjęcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego". Apel dotyczy utworzenia w województwie opolskim w miejscowości Polska Nowa Wieś Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 14. Zarząd, na wniosek Brzeskiego Centrum Medycznego, wyraził zgodę na przekazane na rzecz BCM zbędnego dla starostwa sprzętu komputerowego: 2 zestawów komputerowych, 1 laptopa i 1 drukarki. 15. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, wyraził zgodę na podpisanie umowy współpracy ze Stowarzyszeniem Semper Avanti na pomoc szkole w udziale w programie Erasmus+. W ramach współpracy stowarzyszenie oferuje znalezienie partnerów zagranicznych dla szkoły w wybranych krajach uczestniczących w Programie, napisanie wniosku aplikacyjnego, formalne złożenie go, a w przypadku pozytywnej oceny wniosku przez Narodową Agencję i pozyskania środków przygotowanie językowe i międzykulturowe dla uczestników, ewaluacje i wsparcie w rozliczeniu projektu. 16. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Oddziałem Zewnętrznym w Grodkowie Zakładu Karnego w Brzegu, na mocy którego osadzeni mogliby nieodpłatnie korzystać z boiska sportowego znajdującego się na terenie szkoły. ZSR CKP od lat współpracuje z Oddziałem Zewnętrznym w Grodkowie korzystają z bezpłatnej pracy osadzonych na rzecz szkoły. 17. Zarząd, na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, pozytywnie zaopiniował kontynuację naboru do klay I o nachyleniu sportowym ze specjalnością piłka nożna chłopców w roku szkolnym 2015/2016. Zajęcia niezbędne w tym zakresie byłyby finansowane przez organ prowadzący w wymiarze: - 7 godzin dodatkowych tygodniowo dla klas II i III w roku szkolnym 2015/2016 oraz - 7 godzin dodatkowych tygodniowo dla klas I w roku szkolnym 2015/ Zarząd przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na wszystkich szczeblach awansu nauczyciele uzyskali średnie wynagrodzenie wynikające z Karty Nauczyciel. 9

10 19. Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawione projekty uchwał rady powiatu: a) w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr 11/25/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rewizyjnej b) w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr 1/15/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rozwoju i Gospodarki c) w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr 1/13/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Zdrowia d) w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr 1/9/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Budżetowej. 20. Zarząd przyjął informację dot. listu, który wystosował partnerski powiat Horodenka na Ukrainie. Oprócz opisu obecnej sytuacji na Ukrainie list zawiera także prośbę o przekazanie zbędnego dla BCM-u sprzętu medycznego. Pan Starosta poinformował, że zwrócił się z prośbą do dyrektora Krzysztofa Konika o pomoc w powyższej sprawie. 21. Zarząd przyjął informację, iż urząd przygotowuje się do konkursu stron internetowych urzędu, ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji i Administracji. 22. Zarząd skierował pod obrady rady powiatu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu brzeskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. Uwierz w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. IMa posiedzeniu w dniu 17 lutego 2015r. 1. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe; Uchwała dotyczy konkursu na zadanie z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu z wyłączeniem zadań finansowanych w trybie ustawy o sporcie. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia r. Uchwałą tą powołuje się komisję w składzie: Genowefa Prorok przewodniczący Irena Kokocińska z-ca przewodniczącego Małgorzata Cegielska-Pikor sekretarz Józefa Surzyn członek Tomasz Pieszyński członek Żadna z organizacji pozarządowych nie odpowiedziała na ogłoszenie i nie zgłosiła kandydata do ww. komisji. 2. Zarząd, po rozpatrzeniu dwóch ofert na przeprowadzenie audytu w Brzeskim Centrum Medycznym, wybrał ofertę firmy Consulting-Med Nowicki Piotr z Wrocławia na wykonanie tego zadania za kwotę zł brutto. Była to oferta korzystniejsza cenowo. 3. Zarząd, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu z 10

11 zastosowaniem trybu wypowiedzenia. Towarzystwo otrzymało lokal od burmistrza odpowiadający i zabezpieczający w pełni potrzeby oraz działania zapisane w statucie TPD i planie pracy stowarzyszenia. 4. Zarząd, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, wyraził zgodę na dysponowanie działką nr 237 w Brzegu na cele budowlane. PWiK planuje modernizację kanału nadodrzańskiego, a jedna z rur przebiega przez ww. działkę. 5. Zarząd podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych działkami zajętymi pod drogę publiczną powiatową nr 1177 O Małujowice - Skarbimierz. Powyższe podyktowane jest faktem, że droga ta stała się drogą gminną. 6. Zarząd wybrał firmę AUTO-MATUIMIN" Sp. z o.o. z Jelcza -Laskowice na wykonawcę zadania pn. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym" za łączną kwotę zł. 7. Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie sali przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu w dniach r. celem organizacji przyjęcia weselnego. 8. Zarząd ogłosił nabór do komisji konkursowej członków z organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej - jako forma promocji i ochrony zdrowia. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP-ie. 9. Zarząd, na wniosek Młodzieżowego Klubu Softballowego SZÓSTKA" Brzeg, zatwierdził sprawozdanie z realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Propagowanie softballu jako dyscypliny sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży". 10. Zarząd przyjął informację o zadaniach Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Brzegu w 2014r. Zarząd skierował materiał na sesję rady powiatu. 11. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 oraz sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej - PCPR z efektów pracy za 2014r. Zarząd skierował materiał na sesję rady powiatu. 12. Zarząd skierował pod obrady rady powiatu następujące projekty uchwał: - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa Powiatowego w Brzegu, - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok w sprawie Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie brzeskim na lata , 11

12 - w sprawie Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie brzeskim na lata w sprawie uchwalenia powiatowego programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych 12

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO

ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO DRUK XLVII/1/2014 ZARZĄD WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO I N F O R M A C J A Z PRAC ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA LUBELSKIEGO /za okres od 9-27 czerwca 2014 r./ Lublin 2014 Spis treści I. Działalność uchwałodawcza Zarządu

Bardziej szczegółowo

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne

ROZDZIAŁ 80111. Gimnazja specjalne 2.12 DZIAŁ 801 OŚWIATA I WYCHOWANIE Budżet w dziale 801 Oświata i wychowanie w I półroczu 2009r. wykonano w 49,50%. Wykonanie wynagrodzeń i pochodnych od wynagrodzeń po I półroczu 2009r. wynosiło 50,55%.

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI POWIATOWEGO CENTRUM POMOCY RODZINIE W GLIWICACH ZA ROK 2012 wraz z wykazem potrzeb powiatu gliwickiego w zakresie pomocy społecznej oraz pieczy zastępczej (na podstawie art.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego

PROTOKÓŁ NR 28/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego OR.II.0022.1.26.2015 PROTOKÓŁ NR 28/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r.

SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. OP.0021.6.2015 I. Posiedzenia Zarządu Powiatu w Poznaniu. SPRAWOZDANIE Z PRACY ZARZĄDU POWIATU w POZNANIU od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. W okresie od 18 maja 2015r. do 12 czerwca 2015r. odbyło

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r.

PROTOKÓŁ NR 171/10. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. PROTOKÓŁ NR 171/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 22 czerwca 2010r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r.

Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Protokół Nr 179/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kędzierzyńsko Kozielskiego w dniu 25 czerwca 2014 r. Porządek posiedzenia: 1. Otwarcie i stwierdzenie prawomocności posiedzenia Zarządu Powiatu. 2. Przedstawienie

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r.

Warszawa, dnia 29 września 2014 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA. z dnia 14 lipca 2014 r. MONITOR POLSKI DZIENNIK URZĘDOWY RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ Warszawa, dnia 29 września 214 r. Poz. 837 KOMUNIKAT PREZESA NARODOWEGO FUNDUSZU ZDROWIA z dnia 14 lipca 214 r. w sprawie ogłoszenia sprawozdania

Bardziej szczegółowo

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE

LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE LZG 4101-008-01/2014 P/14/061 WYSTĄPIENIE POKONTROLNE I. Dane identyfikacyjne kontroli Numer i tytuł kontroli Jednostka przeprowadzająca kontrolę P/14/061 Działalność szpitali samorządowych przekształconych

Bardziej szczegółowo

Raport ze studiów przypadku PPP

Raport ze studiów przypadku PPP Raport ze studiów przypadku PPP Sporządzony na potrzeby "Analizy potencjału podmiotów publicznych i przedsiębiorstw do realizacji projektów Partnerstwa Publiczno-Prywatnego" dla Polskiej Agencji Rozwoju

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku

Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002. w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Uchwała Nr III/14/2002 Rady Powiatu w Lesku z dnia 5.02.2002 w sprawie uchwalenia regulaminu organizacyjnego Starostwa Powiatowego w Lesku Na podstawie art. 35 ust. 1 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o

Bardziej szczegółowo

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM

PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM Nr ewid. 19/2012/P/11/093/KZD Informacja o wynikach kontroli PRZESTRZEGANIE PRAW PACJENTA W LECZNICTWIE PSYCHIATRYCZNYM MARZEC 2 01 1 MISJĄ Najwyższej Izby Kontroli jest dbałość o gospodarność i skuteczność

Bardziej szczegółowo

Gliwice, marzec 2012 r.

Gliwice, marzec 2012 r. PREZYDENT MIASTA GLIWICE Sprawozdanie z wykonania budżetu miasta G l i w i c e za 2011 r. oraz informacja o stanie mienia jednostki samorządu terytorialnego na dzień 31.12.2011 r. Gliwice, marzec 2012

Bardziej szczegółowo

STATUT. Tekst jednolity

STATUT. Tekst jednolity STATUT OGÓLNOKSZTAŁCĄCEJ SZKOŁY MUZYCZNEJ I i II STOPNIA im. FELIKSA NOWOWIEJSKIEGO W GDAŃSKU Tekst jednolity - opracowany na podstawie art. 60 ust. 2 ustawy z dnia 7 września 1991 r. o systemie oświaty

Bardziej szczegółowo

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola

Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola Regulamin organizacyjny Urzędu Miasta Stalowa Wola (tekst jednolity) Załącznik do Zarządzenia Nr II/91/07 Prezydenta Miasta Stalowej Woli z dnia 21 maja 2007r. z późniejszymi zmianami: Nr II/120/07 Prezydenta

Bardziej szczegółowo

Nowe atrakcje w Twierdzy

Nowe atrakcje w Twierdzy Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny, Wydanie 58/ Luty 2014 Konserwator zabytków wybrany! str. 8 Nowe atrakcje w Twierdzy Modlin str. 9 Od Redakcji Spis treści Temat Numeru Konserwator Zabytków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015

PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 PROJEKT BUDŻETU GMINY GRYFINO NA ROK 2015 Burmistrz Miasta i Gminy Gryfino Henryk Piłat Gryfino 2014 r. 2 Objaśnienia do projektu budżetu na rok 2015 1. Założenia ogólne budżetu i uzasadnienie do budżetu.

Bardziej szczegółowo

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY

XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 0002.XXXVI.2013 XXXVI SESJA RADY MIASTA TYCHY 28 listopada 2013 r. godz. 13.00 Urząd Miasta Tychy Al. Niepodległości 49 sala 102 Spis treści SPIS TREŚCI... 2 PORZĄDEK DZIENNY SESJI.... 4 PROJEKT UCHWAŁY

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r.

Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. Protokół Nr 118/09 posiedzenia Zarządu Powiatu w Pułtusku w dniu 25 maja 2009r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II. Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU

STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1. w SOSNOWCU STATUT ZESPOŁU SZKÓŁ OGÓLNOKSZTAŁCĄCYCH NR 1 w SOSNOWCU PODSTAWA PRAWNA OPRACOWANIA NINIEJSZEGO STATUTU 3 POSTANOWIENIA WSTĘPNE 6 CELE I ZADANIA ZESPOŁU SZKÓŁ 7 ORGANY ZESPOŁU SZKÓŁ I ICH ZADANIA 10 ORGANIZACJA

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU KRAJOWA RADA REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI REGIONALNYCH IZB OBRACHUNKOWYCH I WYKONANIA BUDŻETU PRZEZ JEDNOSTKI SAMORZĄDU TERYTORIALNEGO W 2006 ROKU WARSZAWA 2007 www.rio.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Przewodnik po Samorządzie

Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Przewodnik po Samorządzie Projekt Równi wobec prawa gdyński program poradnictwa obywatelskiego i prawnego Publikacja jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej w ramach

Bardziej szczegółowo

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE

STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Międzyresortowy Zespół do Spraw Mniejszości Narodowych Ministerstwo Edukacji Narodowej i Sportu STRATEGIA ROZWOJU OŚWIATY MNIEJSZOŚCI LITEWSKIEJ W POLSCE Warszawa, grudzień 2001 r. Spis treści Wstęp...2

Bardziej szczegółowo

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r.

OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. OPIS DO INFORMACJI O PRZEBIEGU WYKONANIA BUDŻETU POWIATU EŁCKIEGO ZA I PÓŁROCZE 2011r. 1 W I półroczu 2011r. dochody budżetu Powiatu Ełckiego wyniosły 50.935.689,86 zł, natomiast wydatki 45.625.951,97

Bardziej szczegółowo

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97

WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO. Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA PODLASKIEGO Białystok, dnia 6 lipca 2004 r. Nr 97 TREŚĆ: Poz.: UCHWAŁY 1384 Nr 217/XXXIII/04 Rady Miejskiej Łomży z dnia 23 czerwca 2004 r. w sprawie zasad odpłatności za

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04

PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 PROTOKÓŁ Nr XXIV/ 04 z XXIV Sesji Rady Miejskiej Gminy Lwówek Śląski odbytej w dniu 29 czerwca 2004 r. w sali konferencyjnej Urzędu Gminy i Miasta Lwówek Śląski w godz.10 13 10 Ogólna liczba radnych 15,

Bardziej szczegółowo

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego

USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Kancelaria Sejmu s. 1/21 USTAWA z dnia 30 maja 1996 r. o gospodarowaniu niektórymi składnikami mienia Skarbu Państwa oraz o Agencji Mienia Wojskowego Rozdział 1 Przepisy ogólne Art. 1. Ustawa określa:

Bardziej szczegółowo

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ

RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ RAPORT Z REALIZACJI KIERUNKÓW POLITYKI OŚWIATOWEJ MIASTA W LATACH 2006-2010. WNIOSKI I ZAMIERZENIA NA PRZYSZŁOŚĆ Opole, lipiec 2010 r. Spis treści I. Wstęp 3 II. Informacja o realizacji zadań 3 1. Sieć

Bardziej szczegółowo

Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12

Wartość Nazwa 3. docelowa do osiągnięcia 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 Nr Kategoria: cel operacyjny/ zadanie/ podzadanie PLAN DZIAŁALNOŚCI STAROSTWA POWIATOWEGO W KŁODZKU NA ROK Załącznik do uchwały Zarządu Powiatu Nr 119/ z dnia 21 maja r. Nazwa celu, zadania, Zakres merytoryczny

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r.

Protokół Nr IV/2010. z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie. z dnia 30 grudnia 2010r. Protokół Nr IV/2010 z Sesji Rady Gminy Ustronie Morskie z dnia 30 grudnia 2010r. Ad 1. Otwarcia sesji dokonał Przewodniczący Rady Gminy Pan Krzysztof Grzywnowicz, słowami: Otwieram IV Sesję VI kadencji

Bardziej szczegółowo