Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r.

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r."

Transkrypt

1 OR Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 15 stycznia 2015r. do 17 lutego 2015r. Na posiedzeniu w dniu 15 stycznia 2015r.: 1. Zarząd upoważnił p. Beatę Domińczyk-Łyśniewską prowadzącą działalność gospodarczą Pracownia Projektowa PROJEKT-STUDIO 2000" z Opola do występowania w imieniu Powiatu Brzeskiego o wydanie wymaganych uzgodnień, opinii, pozwoleń oraz innych dokumentów wymaganych przepisami szczególnymi, koniecznych dla prawidłowego zrealizowania dokumentacji projektowej na zadanie pn."opracowanie dokumentacji technicznej na zadania inwestycyjne: budowa bloku operacyjnego wraz z centralną sterylizator nią w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu". Zarząd przyjął informację, że złożona zostanie oferta firmy CONSULTING-MED Piotr Nowicki z Wrocławia na przeprowadzenie audytu wewnętrznego w Brzeskim Centrum Medycznym. Na posiedzeniu w dniu 20 stycznia 2015r.: 1. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę: a) w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych na rok 2015; uchwała określa wysokość dotacji dla poszczególnych typów szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych. Stawka dotacji ustalana jest na podstawie kosztów utrzymania słuchacza w szkole publicznej tego samego typu i rodzaju; b) w sprawie dofinansowania form doskonalenia zawodowego nauczycieli w szkołach i placówkach oświatowych prowadzonych przez powiat brzeski w 2015r. Uchwałą tą tworzy się fundusz w wysokości 1% planowanych rocznych środków przeznaczonych na wynagrodzenia osobowe nauczycieli na dofinansowanie doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym organizacje doradztwa metodycznego. Środki w 2015r. dzieli się w następujący sposób: - 30% - na organizację doradztwa metodycznego nauczycieli - 70% - na organizację szkoleń, seminariów, konferencji szkoleniowych, szkoleń rad pedagogicznych, warsztatów metodycznych i przedmiotowych oraz innych form doskonalenia zawodowego nauczycieli, w tym dyrektorów. c) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r. Zmiany dotyczyły planów finansowych: Zespołu Szkół Budowlanych w Brzegu, starostwa powiatowego, Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie w Brzegu. d) w sprawie zaciągnięcia w roku 2015 kredytu krótkoterminowego na sfinansowanie występującego w ciągu roku przejściowego deficytu budżetu powiatu brzeskiego oraz wskazanie członków Zarządu Powiatu Brzeskiego do dokonania czynności prawnych polegających na zaciągnięciu kredytu. Bank udzielający kredytu bada kondycję finansową powiatu i co roku zawierana jest umowa kredytowa do kwoty zł. Uchwała ta upoważnia także Starostę i Wicestarostę do podpisania takiej umowy. 1

2 2. Zarząd, na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu wyraził zgodę na wynajęcie pomieszczeń piwnicznych oraz na prowadzenie biura na rzecz PUH Wirga Andrzej z Brzegu. Umowa zawarta zostanie zgodnie z regulaminem wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania jednostki. 3. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, wyraził zgodę na wynajem gabinetu pielęgniarki szkolnej na rzecz NZOZ Higiena Szkolna" Elżbieta Preis. Umowa zawarta zostanie zgodnie z regulaminem wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania jednostki. 4. Zarząd, na wniosek Specjalnego Ośrodka Szkolno-Wychowawczego w Grodkowie, wyraził zgodę na wynajęcie sali gimnastycznej na okres od stycznia do czerwca 2015r. Umowa zawarta zostanie zgodnie z regulaminem wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania jednostki. 5. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkól Specjalnych w Brzegu, wyraził zgodę na wynajem powierzchni pod kiosk, tablicy reklamowej oraz pomieszczenia. Umowy zawarte zostaną zostanie zgodnie z regulaminem wydzierżawiania, wynajmowania i użyczania jednostki. 6. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkól Ekonomicznych w Brzegu, wyraził zgodę na obniżenie o 50% stawki (tj. 35 złotych za dwuosobowy pokój za dobę) za noclegi w schronisku w okresie od 2 do r. W schronisku nocować będzie dwóch studentów z Brazylii i Azerbejdżanu, którzy będą prowadzić zajęcia w przedszkolach w ramach programu organizacji studenckiej Aiesec. Regulamin dopuszcza obniżenie stawki wynajmu pokoju. 7. Zarząd, na wniosek Zarządu Dróg Powiatowych w Brzegu, zatwierdził cennik, według którego będzie sprzedawane pozyskane drewno. Ceny wahają się w przypadku drewna opałowego od 65zł do 80zł za m3 oraz od 200zł do 400zł w przypadku drewna tartacznego. Ceny są zróżnicowane w zależności od gatunku drewna. 8. Zarząd wyraził zgodę na wynajem sali przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu celem zorganizowania zebrania sprawozdawczo-wyborczego przez Rodzinne Ogródki Działkowe. 9. Zarząd, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, wyraził zgodę na bezpłatne użyczenie sali przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu celem zorganizowania spotkania przedstawicieli instytucji z terenu powiatu brzeskiego zajmujących się problematyką przemocy w rodzinie. 10. Zarząd, na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, wyraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla uczennicy klasy llll w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 2

3 11. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Ekonomicznych w Brzegu, wyraził zgodę na zorganizowanie indywidualnego nauczania dla ucznia klasy IV w wymiarze 12 godzin tygodniowo. 12. Zarząd przyjął informację, iż w Zespole Szkół Specjalnych w Brzegu - Publicznym Gimnazjum została przeprowadzona została ewaluacja problemowa w zakresie: planowania i rozliczania procesów edukacyjnych oraz czy zarządzanie placówką służy jej rozwojowi. Ocena jaką uzyskała placówka to : B. Skala ocen: od A do E., gdzie A jest oceną najwyższą. 13. Zarząd przyjął informację, że Burmistrz Grodkowa zawiadamia o sporządzeniu miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla wsi Strzegów i Wierzbna. Plan dotyczy określenia przeznaczenia terenu oraz przeznaczenia zabudowy. 14. Zarząd zaopiniował bez uwag, że Burmistrz Grodkowa przedstawia do uzgodnienia projekt miejscowego planu zagospodarowania przestrzennego dla ul. Traugutta w Grodkowie oraz dla Tarnowa Grodkowskiego. Zmiany dotyczą układu komunikacyjnego. Wydziały merytoryczne starostwa nie wniosły uwag. 15. Zarząd przyjął informację, że Burmistrz Lewina Brzeskiego zawiadamia o przystąpieniu do zmiany planu dla wsi Skorogoszcz i Chróścina. Plan dotyczy określenia przeznaczenia terenu. / 16. Zarząd podjął decyzję o wykonaniu opisu przedmiotu zamówienia na opracowanie koncepcji programowo-przestrzennej, która będzie dotyczyła rozwiązań funkcjonalnych i przestrzennych: - remont istniejącego ZOL-u - wybudowanie przyległego, połączonego komunikacyjnie z istniejącym ZOL-em nowego budynku dwupiętrowego - rozwiązania komunikacyjnego polegające na połączeniu istniejącego budynku ZOL-u z budynkiem BCM-u. Środki na przygotowanie ww. dokumentacji zł- stanowią pozostałą część z przetargu dotyczącego budowy bloku operacyjnego. Na posiedzeniu w dniu 3 lutego 2015r. 1. Zarząd jednogłośnie podjął uchwały: a) w sprawie przedstawiciela powiatu w radzie muzeum; Konieczność podjęcia uchwały wiąże się z zastąpieniem przez p. Genowefę Prorok na stanowisku sekretarza p. Krzysztofa Konika, który był członkiem Rady Muzeum przy Muzeum Piastów Śląskich. Uchwałą tą Zarząd wnioskuje do Ministra Kultury i Dziedzictwa Narodowego o dokonanie zmian w składzie Rady Muzeum poprzez odwołanie p. Krzysztofa Konika, a powołanie w to miejsce p. Genowefy Prorok. b) w sprawie zmian budżetu powiatu na 2015r. Zmiany dotyczyły planu finansowego starostwa. c) w sprawie przekazania niektórych uprawnień do dokonywania przeniesień planowanych wydatków; Uchwałą tą upoważnia się kierowników jednostek (Starostę 3

4 i Powiatu Brzeskiego oraz Komendanta Powiatowej Państwowej Straży Pożarnej) do dokonywania przeniesień planowanych wydatków bieżących jednostki, w ramach działu klasyfikacji budżetowej. d) w sprawie przeprowadzenia kontroli w Brzeskim Centrum Medycznym w Brzegu - Samodzielnym Publicznym Zakładzie Opieki Zdrowotnej. Dotychczas kontrola, której dotyczy uchwała, przeprowadzana była w BCM na podstawie planów pracy Wydziału Zdrowia Starostwa Powiatowego w Brzegu zatwierdzanego przez Starostę Powiatu. Według nowych przepisów to odpowiedni organ - Zarząd Powiatu- zarządza przeprowadzenie kontroli według programu kontroli. 2. Zarząd, na wniosek starostwa powiatowego, wyraził zgodę na usunięcie drzew - 19 topól, które rosną na posesji przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu. Drzewa te zagrażają bezpieczeństwu. 3. Zarząd, na wniosek Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie, podjął decyzję uchylającą w całości decyzję Zarządu Powiatu z dnia r. w sprawie przekazania PCPR w trwały zarząd udziału 0,007 części niewydzielonej w nieruchomości położonej w Brzegu przy ul. Wyszyńskiego 23. W poprzedniej decyzji przez pomyłkę powtórnie przekazano w trwały zarząd ten sam pokój. 4. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia warsztatowego na rzecz Szkoły Policealnej dla Dorosłych z Grodkowa celem przeprowadzenia egzaminów z przygotowania zawodowego. Umowa jest zgodna z regulaminem wynajmowania. 5. Zarząd, na wniosek Biura Usług Projektowych PRO-EL s.c. z Opola, działając na zlecenie TAURON Dystrybucja SA o /Opole, wyraził zgodę na budowę elektroenergetycznej linii kablowej na działce nr 676 przy ul. Powstańców Śląskich w Brzegu. Działka ta zostanie również udostępniona na czas prowadzenia prac pod warunkiem zawarcia umowy służebności przesyłu za cenę nie mniejszą niż wycena rzeczoznawcy. Umowa powinna zostać zawarta do końca 2015r. 6. Zarząd, na wniosek II Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, wyraził zgodę na wynajem pomieszczenia do prowadzenia działalności z zakresu księgowania. Umowa jest zgodna z regulaminem wynajmowania. 7. Zarząd przyjął informację dotyczącą wykonania programu działania Starostwa Powiatowego w Brzegu za 2014r. Program działania jest odzwierciedleniem planów pracy złożonych na początku roku przez wszystkie wydziały. Zadania ujęte w planach pracy są przez wydziały realizowane. 8. Zarząd zatwierdził tryb postępowania i treść zaproszenia do złożenia propozycji cenowej na realizację zadania publicznego pn. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg powiatu brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym". Ogłoszenie zostało opublikowane na BIP-ie i na tablicy ogłoszeń starostwa. 4

5 9. Zarząd zatwierdził treść ogłoszenia naborze do komisji konkursowej członków z organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu kultury. Ogłoszenie zostanie zamieszczone na BIP-ie. 10. Zarząd dokonał podziału zabezpieczonych środków w wys zł na dofinansowanie realizacji zadań przez organizacje pozarządowe w poszczególnych zakresach w następujący sposób: - działalność na rzecz osób niepełnosprawnych zł - kultura - poprzez organizacje imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu albo poprzez zapewnienie im uczestnictwa w takich imprezach lub wydarzeniach zł - turystyka oraz wspieranie i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu z wyłączeniem zadań finansowanych w trybie ustawy o sporcie zł. 11. Zarząd przyjął sprawozdanie Stowarzyszenia Przyjaciół Biblioteki Katolickiej z realizacji zadania publicznego pn. Kultywowanie Pamięci o Obyczajach i Tradycjach Kresów Wschodnich oraz zapoznanie się z najnowszą historią Polski poprzez uzupełnieni księgozbioru Biblioteki Katolickiej w Brzegu". Stowarzyszenie na realizację zadania otrzymało dofinansowanie w wysokości 1.200zł. \ys 12. Zarząd przyjął informację o kontroli przeprowadzonej w Brzeskim Centrum Medycznym przez Opolski Wojewódzki Inspektorat Sanitarny w Opolu w zakresie oceny spełnienia ogólnych wymogów bezpieczeństwa i higieny pracy. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: - brak szafek dwudzielnych na czystą i brudną odzież - brak instrukcji bhp stanowiskowych - brak środków ochrony indywidualnej - rękawic odpornych na działanie chemikaliów. Zostało wystosowane sprostowanie do organu kontrolującego wyjaśniające, że instrukcja bhp istnieje, a pracownicy używają rękawic ochronnych z atestem, który nie jest honorowany przez Sanepid. W najbliższym czasie zostaną zakupione rękawice, które spełniają wymagania Sanepidu. 13. Zarząd przyjął informację o kontroli przeprowadzonej w Brzeskim Centrum Medycznym przez Wojewodę Opolskiego w Szpitalnym Oddziale Ratunkowym w zakresie zgodności postępowania szpitalnego oddziału ratunkowego, realizacji kształcenia i doskonalenia kadr medycznych, dostępność do świadczeń zdrowotnych, wyposażenie podmiotu udzielającego świadczeń w aparaturę i sprzęt medyczny i jego wykorzystanie w realizację zadań dydaktycznych. Kontrola ta została przeprowadzona na skutek meldunku koordynatora odnośnie odmowy przyjęcia pacjenta przez SOR w Brzegu. Zarząd przyjął wyjaśnienia dyrektora BCM, iż pacjent został odesłany do WCM w Opolu po przeprowadzeniu, zdaniem pacjenta, niepełnej diagnozy. Odpowiedzialny za zaistniałą sytuację kierownik SOR-u nie jest już pracownikiem szpitala. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: 5

6 - brak wydzielonego obszaru terapii natychmiastowej - brak zestawu do trudnej intubacji - brak ważnych paszportów technicznych dwóch respiratorów - brak zatrudnionego ordynatora SOR - brak wpisów w Księdze Ruchu Chorych ^Szpital zastosował się do zaleceń pokontrolnych. 14. Zarząd przyjął informację, że w Brzeskim Centrum Medycznym przeprowadzona została kontrola przez Opolski Oddział Wojewódzki NFZ w Opolu w zakresie prawidłowości i zasadności kwalifikowania wybranej hospitalizacji do rozliczania J26. W wyniku przeprowadzonej kontroli stwierdzono: - brak lekarza specjalisty w dziedzinie chirurgii plastycznej - brak 3 stanowisk intensywnej opieki oparzeń - źle zakwalifikowany pacjent. Szpital został zobowiązany do zwrotu kosztów przeprowadzonego świadczenia w wysokości zł i zapłacenia kary umownej w wysokości 715zł. 15. Zarząd przyjął informację, iż przeprowadzona została cykliczna, roczna kontrola Oddziału Psychiatrycznego i Zakładu Opieki Leczniczej przez Sąd Rejonowy w Brzegu. W ZOL-u sprawdzono 21 przypadków przyjęć pacjentów ubezwłasnowolnionych. Podczas kontroli stwierdzono uchybienie polegające na niepoinformowaniu sądu opiekuńczego o umieszczeniu pacjentów ubezwłasnowolnionych na oddziale. Na oddziale dziennym psychiatrycznym przy ul.nysańskiej sprawdzano czy prawidłowo jest stosowana procedura przymusu bezpośredniego. Procedurę taką można stosować do 16 godzin. Powyżej tego czasu należy decyzję skonsultować z drugim lekarzem psychiatrą oraz należy powiadomić ordynatora o zastosowaniu tej procedury. Zastosowanie tej procedury powinno też być odnotowane przez kierownika zakładu. Na kontrolowanym oddziale konsultacja z drugim lekarzem psychiatrą jest utrudniona, gdyż na dyżurze jest tylko jeden lekarz. 16. Zarząd przyjął informację o dwóch umowach najmu pomieszczeń zawartych przez BCM z podmiotami zewnętrznymi. W jednym przypadku kwota za wynajem została ustalona na 893,47zł, w drugim przypadku na kwotę 484zł. 17. Zarząd rozważa możliwość wystąpienia powiatu ze Stowarzyszenia Gmin Polskich Euroregionu Pradziad". Obecnie powiat brzeski nie ma możliwości korzystania ze środków pochodzących z tego stowarzyszenia. Składaka roczna wynosi 8.000zł. w przypadku rezygnacji powiat byłby zobowiązany do opłacenia składki za pierwszy kwartał. Możliwość ewentualnego wystąpienia z ww. stowarzyszenia zostanie przedstawiona na sesji rady powiatu. 18. Zarząd skierował pod obrady rady powiatu projekt uchwały w sprawie wyboru podmiotu uprawnionego do badania sprawozdania finansowego Brzeskiego Centrum Medycznego Samodzielnego Publicznego Zakładu Opieki Zdrowotnej w Brzegu za rok 2014.

7 Na posiedzeniu w dniu 10 lutego 2015r. Zarząd jednogłośnie podjął uchwały: a) w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe. Uchwała dotyczy konkursu z zakresu kultury poprzez organizacje imprez lub wydarzeń kulturalnych dla mieszkańców powiatu albo poprzez zapewnienie im uczestnictwa w takich imprezach lub wydarzeniach. Rozstrzygnięcie konkursu nastąpi do dnia r. Uchwała ta powołuje się również komisję konkursową w składzie: Genowefa Prorok przewodniczący Irena Kokocińska z-ca przewodniczącego Małgorzata Cegielska-Pikor sekretarz Józefa Surzyn członek Robert Socha członek Żadna z organizacji pozarządowych nie odpowiedziała na ogłoszenie i nie zgłosiła kandydata do ww. komisji. b) w sprawie wyrażenia zgody na wprowadzenie kształcenia w zawodach; uchwała dotyczy wprowadzenia w Technikum nr 1, wchodzącego w skład Zespołu Szkół Zawodowych nr 1 w Brzegu, zawodu technik teleinformatyk. Szkoła uzyskała pozytywna opinię Powiatowej Rady Zatrudnienia i Wojewódzkiej Rady Zatrudnienia oraz Zarządu Powiatu poprzedniej kadencji. c) w sprawie upoważnienia członków Zarządu Powiatu Brzeskiego do dokonywania czynności prawnych polegających na emisji papierów wartościowych. Uchwałą tą upoważnia się Pana Macieja Stefańskiego, starostę powiatu oraz Pana Jana Golonkę, wicestarostę powiatu do dokonywania ww. czynności. 2. Zarząd zatwierdził aneks do umowy dot. wynajmu pomieszczenia biurowego przez Fundację Razem" z Wałbrzycha. Aneks ma charakter porządkowy i dotyczy zapisów odnośnie naliczania czynszu. 3. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Specjalnych w Brzegu, wyraził zgodę na wynajem powierzchni tablicy reklamowej. Umowa jest zgodna z regulaminem wynajmowania jednostki. 4. Zarząd podjął decyzję o podpisaniu porozumienia w sprawie rozwiązania umowy najmu za porozumieniem stron z dotychczasowym najemcą. Umowa dotyczy lokalu mieszkalnego przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu. Najemca od r. lokalu nie zamieszkuje. Zawarcie ww. porozumienia jest niezbędne, aby mieszkanie mogło powrócić do zasobów powiatu. O jego dalszym przeznaczeniu Zarząd zdecyduje po odzyskaniu lokalu. 5. Zarząd zatwierdził wykaz nieruchomości przeznaczonych do dzierżawy na cele rolne bez prawa do zabudowy. Wykaz dotyczy działki nr 306, położonej w Żłobiżnie. Działka nie została sprzedana w dwóch postępowaniach przetargowych stąd decyzja o jej wydzierżawieniu na okres do 3 lat. Wywoławczy, roczny czynsz dzierżawny to 230zł. Przedmiotowa działka zostanie ponownie wystawiona do sprzedaży przy zmianie koniunktury. 7

8 6. Zarząd rozpatrzył wniosek Domu Pomocy Społecznej w Jędrzejowie o przyznanie podwyżki dla pracowników tej placówki. Zarząd uznał przyznanie podwyżek dla pracowników opieki społecznej za zasadne. Wymaga to jednak obliczenia skutku finansowego oraz wygospodarowania środków na ten cel. 7. Zarząd ogłosił nabór do komisji konkursowej członków z organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu turystyki i wspierania rozwoju kultury fizycznej. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP-ie. 8. Zarząd, na wniosek Polskiego Stowarzyszenia Diabetyków, wyraził zgodę na przekazanie używanych, zbędnych dla starostwa mebli (stolik i regał). 9. Zarząd podjął decyzję o wszczęciu procedury wyłonienia wykonawcy na zadanie pn. Zakup i dostawa materiałów biurowych oraz tonerów na potrzeby projektu <Brzeski program wspomagania rozwoju szkół i przedszkoli>" poprzez opublikowanie w BIP-ie Starostwa Powiatowego zaproszenia do złożenia propozycji cenowej. Kryterium oceny to cena 100%. Termin składania ofert wyznaczono na dzień r. Wartość zamówienia - 4.OOOzł.brutto. Osoby wyznaczone do oceny propozycji cenowych: Michał Siek, Aleksandra Kurpiel, Barbara Sadkowska-Jakubów. 10. Zarząd zatwierdził specyfikację istotnych warunków zamówienia na zadanie pn. Opracowanie dokumentacji technicznej na zadanie inwestycyjne: Rozbudowa i termomodernizacja Zakładu Opieki Leczniczej w Brzegu ul. Mossora 1". Zamawiającym i liderem w tym zadaniu jest Gmina Brzeg. Ze strony powiatu do komisji przetargowej wyznaczeni zostali: p. Stanisław Kamiński, p. Aleksandra Kurpiel. Termin składania ofert na powyższe zadanie upływa z dniem r. Kryterium oceny ofert to cena - 95% oraz dodatkowy okres rękojmi - 5%. Ponadto Zarząd zatwierdził przedstawiony opis przedmiotu zamówienia na powyższe zadanie. Przedmiotem zamówienia jest opracowanie dokumentacji technicznej, tj. koncepcji funkcjonalno-przestrzennej przedsięwzięcia oraz dokumentacji projektowej - projektów budowlanych i wykonawczych przedmiotowej inwestycji. Przy realizacji zamówienia przyjęto dwuetapowy przebieg opracowywania stadium dokumentacji projektowej z wyszczególnieniem: - fazy projektu koncepcji programowo-przestrzennej, jako wstępnej oceny wykonania technicznego i organizacyjnego zadania, - fazy projektu budowlanego i wykonawczego, tj. pełnych, szczegółowych rozwiązań projektowych. 11. Zarząd przyjął informację że firma testująca sprzęt rehabilitacyjny zwróciła się z prośbą o wynajęcie sali w Brzeskim Centrum Medycznym celem zademonstrowania sprzętu służącego stabilizacji osób z urazami kręgosłupa. Ustalona opłata za wynajem sali to 500zł. 8

9 12. Zarząd przyjął informację, że Politechnika Opolska zwróciła się z propozycją do Brzeskiego Centrum Medycznego o współpracę przy konstruowaniu sprzętu rehabilitacyjnego. Środki na ten cel politechnika zamierza pozyskać z projektu unijnego. Dla szpitala jest to wyróżnienie i chętnie z propozycji skorzysta. 13. Zarząd przyjął informację, iż Sejmik Województwa Opolskiego przekazał swoja uchwałę w sprawie przyjęcia Apelu Sejmiku Województwa Opolskiego w sprawie utworzenia na terenie województwa opolskiego bazy Lotniczego Pogotowia Ratunkowego". Apel dotyczy utworzenia w województwie opolskim w miejscowości Polska Nowa Wieś Lotniczego Pogotowia Ratunkowego. 14. Zarząd, na wniosek Brzeskiego Centrum Medycznego, wyraził zgodę na przekazane na rzecz BCM zbędnego dla starostwa sprzętu komputerowego: 2 zestawów komputerowych, 1 laptopa i 1 drukarki. 15. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, wyraził zgodę na podpisanie umowy współpracy ze Stowarzyszeniem Semper Avanti na pomoc szkole w udziale w programie Erasmus+. W ramach współpracy stowarzyszenie oferuje znalezienie partnerów zagranicznych dla szkoły w wybranych krajach uczestniczących w Programie, napisanie wniosku aplikacyjnego, formalne złożenie go, a w przypadku pozytywnej oceny wniosku przez Narodową Agencję i pozyskania środków przygotowanie językowe i międzykulturowe dla uczestników, ewaluacje i wsparcie w rozliczeniu projektu. 16. Zarząd, na wniosek Zespołu Szkół Rolniczych CKP w Grodkowie, wyraził zgodę na podpisanie porozumienia z Oddziałem Zewnętrznym w Grodkowie Zakładu Karnego w Brzegu, na mocy którego osadzeni mogliby nieodpłatnie korzystać z boiska sportowego znajdującego się na terenie szkoły. ZSR CKP od lat współpracuje z Oddziałem Zewnętrznym w Grodkowie korzystają z bezpłatnej pracy osadzonych na rzecz szkoły. 17. Zarząd, na wniosek I Liceum Ogólnokształcącego w Brzegu, pozytywnie zaopiniował kontynuację naboru do klay I o nachyleniu sportowym ze specjalnością piłka nożna chłopców w roku szkolnym 2015/2016. Zajęcia niezbędne w tym zakresie byłyby finansowane przez organ prowadzący w wymiarze: - 7 godzin dodatkowych tygodniowo dla klas II i III w roku szkolnym 2015/2016 oraz - 7 godzin dodatkowych tygodniowo dla klas I w roku szkolnym 2015/ Zarząd przyjął sprawozdanie z wysokości średnich wynagrodzeń nauczycieli na poszczególnych stopniach awansu zawodowego w szkołach prowadzonych przez jednostkę samorządu terytorialnego. Na wszystkich szczeblach awansu nauczyciele uzyskali średnie wynagrodzenie wynikające z Karty Nauczyciel. 9

10 19. Zarząd pozytywnie zaopiniował przedstawione projekty uchwał rady powiatu: a) w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr 11/25/14 z dnia 18 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rewizyjnej b) w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr 1/15/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Rozwoju i Gospodarki c) w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr 1/13/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Zdrowia d) w sprawie zmian do uchwały Rady Powiatu Brzeskiego nr 1/9/14 z dnia 1 grudnia 2014 r. w sprawie Komisji Budżetowej. 20. Zarząd przyjął informację dot. listu, który wystosował partnerski powiat Horodenka na Ukrainie. Oprócz opisu obecnej sytuacji na Ukrainie list zawiera także prośbę o przekazanie zbędnego dla BCM-u sprzętu medycznego. Pan Starosta poinformował, że zwrócił się z prośbą do dyrektora Krzysztofa Konika o pomoc w powyższej sprawie. 21. Zarząd przyjął informację, iż urząd przygotowuje się do konkursu stron internetowych urzędu, ogłoszonego przez Ministra Cyfryzacji i Administracji. 22. Zarząd skierował pod obrady rady powiatu projekt uchwały zmieniający uchwałę w sprawie przystąpienia powiatu brzeskiego - Powiatowego Urzędu Pracy w Brzegu do realizacji projektu pn. Uwierz w siebie" w ramach Programu Operacyjnego Kapitał Ludzki współfinansowanego z Europejskiego Funduszu Społecznego. IMa posiedzeniu w dniu 17 lutego 2015r. 1. Zarząd jednogłośnie podjął uchwałę w sprawie ogłoszenia konkursu na realizację zadania publicznego przez organizacje pozarządowe; Uchwała dotyczy konkursu na zadanie z zakresu turystyki oraz wspierania i upowszechniania kultury fizycznej poprzez organizację zajęć sportowo-rekreacyjnych dla mieszkańców powiatu z wyłączeniem zadań finansowanych w trybie ustawy o sporcie. Rozstrzygnięcie nastąpi do dnia r. Uchwałą tą powołuje się komisję w składzie: Genowefa Prorok przewodniczący Irena Kokocińska z-ca przewodniczącego Małgorzata Cegielska-Pikor sekretarz Józefa Surzyn członek Tomasz Pieszyński członek Żadna z organizacji pozarządowych nie odpowiedziała na ogłoszenie i nie zgłosiła kandydata do ww. komisji. 2. Zarząd, po rozpatrzeniu dwóch ofert na przeprowadzenie audytu w Brzeskim Centrum Medycznym, wybrał ofertę firmy Consulting-Med Nowicki Piotr z Wrocławia na wykonanie tego zadania za kwotę zł brutto. Była to oferta korzystniejsza cenowo. 3. Zarząd, na wniosek Towarzystwa Przyjaciół Dzieci w Brzegu, wyraził zgodę na rozwiązanie umowy najmu lokalu przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu z 10

11 zastosowaniem trybu wypowiedzenia. Towarzystwo otrzymało lokal od burmistrza odpowiadający i zabezpieczający w pełni potrzeby oraz działania zapisane w statucie TPD i planie pracy stowarzyszenia. 4. Zarząd, na wniosek Przedsiębiorstwa Wodociągów i Kanalizacji w Brzegu, wyraził zgodę na dysponowanie działką nr 237 w Brzegu na cele budowlane. PWiK planuje modernizację kanału nadodrzańskiego, a jedna z rur przebiega przez ww. działkę. 5. Zarząd podjął decyzję o wygaśnięciu trwałego zarządu dla Zarządu Dróg Powiatowych działkami zajętymi pod drogę publiczną powiatową nr 1177 O Małujowice - Skarbimierz. Powyższe podyktowane jest faktem, że droga ta stała się drogą gminną. 6. Zarząd wybrał firmę AUTO-MATUIMIN" Sp. z o.o. z Jelcza -Laskowice na wykonawcę zadania pn. Świadczenie kompleksowych usług w zakresie całodobowego usuwania pojazdów z dróg Powiatu Brzeskiego i przechowywania pojazdów na parkingu strzeżonym" za łączną kwotę zł. 7. Zarząd wyraził zgodę na wynajęcie sali przy ul. Wyszyńskiego 23 w Brzegu w dniach r. celem organizacji przyjęcia weselnego. 8. Zarząd ogłosił nabór do komisji konkursowej członków z organizacji pozarządowych na realizację zadań wynikających z ustawy o działalności pożytku publicznego i wolontariacie z zakresu działalności na rzecz osób niepełnosprawnych, profilaktyki nowotworowej - jako forma promocji i ochrony zdrowia. Ogłoszenie zostało zamieszczone w BIP-ie. 9. Zarząd, na wniosek Młodzieżowego Klubu Softballowego SZÓSTKA" Brzeg, zatwierdził sprawozdanie z realizacji zadania publicznego z zakresu wspierania i upowszechniania kultury fizycznej pn. Propagowanie softballu jako dyscypliny sportu poprzez szkolenie sportowe dzieci i młodzieży". 10. Zarząd przyjął informację o zadaniach Wydziału Promocji Starostwa Powiatowego w Brzegu w 2014r. Zarząd skierował materiał na sesję rady powiatu. 11. Zarząd przyjął sprawozdanie z działalności Powiatowego Centrum Pomocy Rodzinie za rok 2014 oraz sprawozdanie organizatora pieczy zastępczej - PCPR z efektów pracy za 2014r. Zarząd skierował materiał na sesję rady powiatu. 12. Zarząd skierował pod obrady rady powiatu następujące projekty uchwał: - w sprawie zmiany regulaminu organizacyjnego starostwa Powiatowego w Brzegu, - w sprawie zmian w wieloletniej prognozie finansowej - zmieniająca uchwałę w sprawie uchwały budżetowej Powiatu Brzeskiego na rok w sprawie Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla osób stosujących przemoc w rodzinie w powiecie brzeskim na lata , 11

12 - w sprawie Powiatowego Programu Profilaktyczno-Edukacyjnego dla dzieci i młodzieży zagrożonych przemocą w rodzinie w powiecie brzeskim na lata w sprawie uchwalenia powiatowego programu na rzecz rozwoju pieczy zastępczej na lata w sprawie dotacji przyznawanych szkołom niepublicznym o uprawnieniach szkół publicznych 12

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r.

Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. Uchwała XXI/130/2016 Rady Powiatu w Siedlcach z dnia 30 września 2016 r. w sprawie przyjęcia sprawozdań z realizacji uchwał Rady Powiatu. Na podstawie art. 12 pkt 4 ustawy z dnia 5 czerwca 1998 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA

REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA REJESTR UCHWAŁ RADY POWIATU ZIELONOGÓRSKIEGO V KADENCJA 2014 2018 OR:0007 L.p. Nr uchwały/ Data podjęcia 104 XV.104.2015 103 XV.103.2015 102 XV.102.2015 101 XV.101.2015 100 XV.100.2015 99 XV.99.2015 98

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r.

Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół nr 136/2013 z posiedzenia Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniu 10.06.2013r. Protokół z poprzedniego posiedzenia przyjęty. Obecni według listy obecności. Anna Niesłuchowska, naczelnik Wydziału Zdrowia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r.

Protokół nr 125/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 30 września 2014 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godz. 14.10. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Dariusz Ejchart Starosta Sulęciński 2. Magdalena Chochulska członek Zarządu 3. Marian Burdzy członek Zarządu Z głosem doradczym:

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku

PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku PROTOKÓŁ NR XCV/13 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 26 czerwca 2013 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5

Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności 1/5 OR-I.0057.3.2016 Sprawozdanie Burmistrza Miasta Cieszyna z działalności za okres od 20 stycznia 2016 roku do 15 lutego 2016 roku I. W zakresie gospodarowania mieniem komunalnym: 1. Uchylono zarządzenie

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 3 marca 2015r. do 17 marca 2015r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 3 marca 2015r. do 17 marca 2015r. /. f ' U ą/ Z J r i l. jf \ J w -ii U W BRZEGU OR.0021.3.2015 Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 3 marca 2015r. do 17 marca 2015r. Na posiedzeniu w dniu 3 marca 2015r. 1. Zarząd

Bardziej szczegółowo

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00.

Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Ełk, 16 stycznia 2014 r. Protokół Nr 02.2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Ełckiego, które odbyło się 16 stycznia 2014 r. (czwartek), o godz. 10 00. Obecni na posiedzeniu: 1. Krzysztof Piłat Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 18 grudnia 2014r. do 7 stycznia 2015r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 18 grudnia 2014r. do 7 stycznia 2015r. ZARZĄD POWIATTJ W BRZEGU (s Z ^ OR.0021.1.2015 Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 18 grudnia 2014r. do 7 stycznia 2015r. Na posiedzeniu w dniu 18 grudnia 2014r.: 1. Zarząd jednogłośnie

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r.

INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. INFORMACJA Z POSIEDZENIA Nr 12/13 Z a r z ą d u W o j e w ó d z t w a Ł ó d z k i e g o z dnia 27 lutego 2013r. Zarząd Województwa przyjął projekty uchwał Sejmiku Województwa Łódzkiego w sprawie: 1) przyjęcia

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 50/V/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4. Robert Kozłowski Członek Zarządu 5. Barbara Rzońca Członek Zarządu 6. Marcin Wójcik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. Police, dnia 24 kwietnia 2009 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 27 marca 2009 r. 24 kwietnia 2009 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 4 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Jarocinie po XIV sesji Rady Powiatu Jarocińskiego III kadencji W okresie między sesjami odbyły się 3 posiedzenia Zarządu: - w dniu 25 września 2007 r. - w

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R.

UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. UCHWAŁA NR XXXII/.../2017 RADY POWIATU W SZCZECINKU Z DNIA 16 LUTEGO 2017 R. (Projekt) w sprawie ustalenia ramowego planu pracy Rady Powiatu w Szczecinku na 2017 rok Na podstawie art. 12 pkt 11, w związku

Bardziej szczegółowo

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY

Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY Załącznik do uchwały Nr V/28/2015 Rady Powiatu w Ostrołęce z dnia 30 marca 2015r. LP Plan pracy Rady Powiatu w Ostrołęce na 2015 rok WSPÓŁPRACUJĄCY REALIZUJĄCY TREŚĆ ZADANIA PRZY REALIZACJI ZADANIE ZADANIA

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r.

Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. Posiedzenie Zarządu rozpoczęto o godzinie 13.30. Protokół Nr 7/02 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Sulęcinie w dniu 31 stycznia 2003 r. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: 1. Adam Basiński Starosta

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 26.03.2015r. do 21.04.2015r.

Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 26.03.2015r. do 21.04.2015r. Sprawozdanie z prac Zarządu Powiatu Brzeskiego w dniach od 26.03.2015r. do 21.04.2015r. 1. Zarząd podjął następujące uchwały: a) w sprawie dotacji dla szkół niepublicznych o uprawnieniach szkół publicznych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok

UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE. z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok UCHWAŁA NR V/31/11 RADY MIASTA KATOWICE z dnia 31 stycznia 2011 r. w sprawie uchwalenia budżetu miasta Katowice na 2011 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d, e, i, pkt 10, art. 51, art.

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r.

Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. Zarządzenie Nr 54/2015 Burmistrza Miasta Piastowa dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie ogłoszenia otwartego konkursu ofert na realizację zadania publicznego z zakresu wychowania przedszkolnego Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015

Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego na rok 2015 Załącznik do Uchwały Nr. Rady Gminy Kobylanka z dnia 26 lutego 2015 r. Program współpracy Gminy Kobylanka z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 8/11. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2011r.

PROTOKÓŁ NR 8/11. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2011r. PROTOKÓŁ NR 8/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 18 stycznia 2011r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu

Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu Informacja Starosty z prac Zarządu Powiatu w okresie między sesjami oraz z wykonania uchwał Rady Powiatu W okresie między sesjami odbyło się 5 posiedzeń Zarządu Powiatu. Na posiedzeniu w dniu 30.09.2008

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 136/II/2005 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 30 listopada 2005 r. w godzinach od 10 00 do 14 30 odbyło się posiedzenie Zarządu Powiatu w Gryfinie. Posiedzenie odbyło się w siedzibie Starostwa

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U:

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO. Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 U C H W A Ł Y S E J M I K U: DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 29 września 2008 r. Nr 73 TREŚĆ: Poz.: U C H W A Ł Y S E J M I K U: 1892 - Nr XV/170/2008 z dnia 29 stycznia 2008 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r.

Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. Protokół Nr 21/2010 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 20 maja 2010 r. W posiedzeniu udział wzięli: Wacław Krawczyk Andrzej Radwański Stanisław Gołda Roman Konieczny Krystyna Chrząszcz Marian

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2009 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2009 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W III KWARTALE 2009 ROKU. W III kwartale 2009 r. odbyły się 4 sesje Sejmiku Województwa Opolskiego. Podczas

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r.

PROTOKÓŁ NR 74/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. PROTOKÓŁ NR 74/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 27 maja 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r.

UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. UCHWAŁA NR.. RADY GMINY KOBYLANKA z dnia.. 2013 r. w sprawie zmiany uchwały XXXVIII/229/13 Rady Gminy Kobylanka w sprawie przyjęcia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi Na podstawie

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r.

SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. SPRAWOZDANIE z działalności Burmistrza w okresie od 21 marca 2014 roku do 16 kwietnia 2014r. W omawianym okresie zostały wydane 42 zarządzenia dotyczące różnych zagadnień z zakresu gospodarki miasta. W

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r.

Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA. z dnia 22 grudnia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 2 stycznia 2017 r. Poz. 28 UCHWAŁA NR XXX/259/16 RADY MIASTA ZIELONKA z dnia 22 grudnia 2016 r. w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2014 r. 7 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne

Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011. Rozdział I Postanowienia ogólne Załącznik do uchwały nr Rady Powiatu w Lublińcu z dnia.2010 roku Program współpracy Powiatu Lublinieckiego z organizacjami pozarządowymi na rok 2011 Rozdział I Postanowienia ogólne 1 Podstawą Programu

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 125/09. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2009r.

PROTOKÓŁ NR 125/09. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2009r. PROTOKÓŁ NR 125/09 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 9 czerwca 2009r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO w 2015 r. 5 Styczeń 2. Plan audytu na rok 2015. 12 Styczeń 2. Projekt uchwały Zarządu Powiatu Będzińskiego w sprawie powołania Komisji opiniującej kandydatów do

Bardziej szczegółowo

Kadencja Rady Gminy Celestynów

Kadencja Rady Gminy Celestynów Kadencja Rady Gminy Celestynów 2014-2018 2014 Lp. Nr uchwały Data Podjęto uchwały w sprawach Publikacje Uwagi (utrata mocy, niezgodność z prawem, uchylenie) 1. 1/14 1 grudnia 2014 roku Wyboru Przewodniczącego

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 28 grudnia 2016 r. Poz. 7080 UCHWAŁA BUDŻETOWA NA ROK 2017 RADY POWIATU W BIELSKU-BIAŁEJ Nr V/34/218/16 z dnia 22 grudnia 2016 roku Działając na podstawie

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 3 marca 2016 r. Poz. 1408 UCHWAŁA NR XV/119/16 RADY GMINY BUCZKOWICE z dnia 24 lutego 2016 r. w sprawie zmiany budżetu Gminy Buczkowice na rok 2016

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r.

PROTOKÓŁ NR 14/07. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. PROTOKÓŁ NR 14/07 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 13 lutego 2007r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok

UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA. z dnia r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Projekt z dnia... UCHWAŁA NR... RADY MIASTA OPOLA z dnia... 2014 r. w sprawie korekty budżetu miasta Opola na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit. d oraz lit i ustawy z dnia 8 marca 1990

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku

PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku PROTOKÓŁ NR LXV/12 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 19 września 2012 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan

Bardziej szczegółowo

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016

Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi w sferze pożytku publicznego na rok 2016 Załącznik nr 1 do uchwały Nr 120/2015 Zarządu Powiatu w Białej Podlaskiej z dnia 30 października 2015 r. Program współpracy Powiatu Bialskiego z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami działającymi

Bardziej szczegółowo

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie

STATUT Opolskiego Centrum Rehabilitacji w Korfantowie Uchwała Nr XVII/231/2012 Sejmiku Województwa Opolskiego z dnia 24 kwietnia 2012 r. w sprawie: nadania statutu Opolskiemu Centrum Rehabilitacji w Korfantowie. Na podstawie art. 18 pkt 20 ustawy z dnia 5

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r.

P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Golub-Dobrzyń, dnia 20.05.2010 r. Znak: OR,SSiO.0062/120/10 P R O T O K Ó Ł Nr 120/10 z posiedzenia Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego z dnia 20 maja 2010 r. Ad. 1 120 posiedzenie Zarządu Powiatu Golubsko-Dobrzyńskiego

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku.

Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. Sprawozdanie z działalności Zarządu Powiatu w Ełku w okresie od 18 lutego do 18 marca 2009 roku. W omawianym okresie sprawozdawczym odbyły się trzy posiedzenia Zarządu Powiatu. Informacja na temat obecności

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r.

PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. PROTOKÓŁ nr 91/2004 z posiedzenia Zarządu Powiatu Kluczborskiego w dniu 31 grudnia 2004 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Stanisław Rakoczy. W posiedzeniu uczestniczyło czterech członków Zarządu.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r.

Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. Uchwała Nr XXVII/159/2017 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 27 stycznia 2017 r. w sprawie: zmiany uchwały Nr XXV/150/2016 Rady Powiatu Kępińskiego z dnia 20 grudnia 2016 roku w sprawie budżetu powiatu na

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r.

PROJEKT. UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. PROJEKT UCHWAŁA NR./2015 RADY GMINY ROZDRAŻEW z dnia..2015 r. w sprawie rocznego programu współpracy Gminy Rozdrażew z organizacjami pozarządowymi oraz podmiotami, o których mowa w art.3 ust. 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r.

Wyniki głosowań. Sesja Rady Miasta Tychy. 29 listopada 2012 r. Wyniki głosowań Sesja Rady Miasta Tychy 29 listopada 2012 r. Data wygenerowania dokumentu: 2016-06-12 23:04:58 SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 Wynik głosowania dot. zmian porządku dziennego sesji.... 4 Wynik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie.

PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. PROTOKÓŁ NR 6/2016 z posiedzenia Komisji Rewizyjnej z dnia 16 lutego 2016 r. W posiedzeniu Komisji Rewizyjnej udział wzięli wszyscy jej członkowie. Skład Komisji Rewizyjnej 5 osobowy. Maria Moszczeńska

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku

P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku P R O T O K Ó Ł NR 29/2013 z posiedzenia Komisji Oświaty, Zdrowia, Kultury i Spraw Socjalnych odbytego 11 października 2013 roku Obecność na posiedzeniu Komisji przedstawia się według listy obecności załączonej

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI OŚWIATY, KULTURY, SPORTU, ZDROWIA I OPIEKI SPOŁECZNEJ W 2014 ROKU W 2014 roku Komisja Oświaty, Kultury, Sportu, Zdrowia i Opieki Społecznej odbyła ogółem 5 protokołowanych

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r.

UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO. z dnia 28 stycznia 2016 r. UCHWAŁA NR XXIII/98/2016 RADY POWIATU GOLUBSKO-DOBRZYŃSKIEGO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji Rady Powiatu Golubsko - Dobrzyńskiego na rok 2016 Na podstawie art. 17 ust. 2 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r.

Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO. z dnia 29 września 2015 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO Opole, dnia 9 października 2015 r. Poz. 2178 UCHWAŁA NR X/79/2015 RADY POWIATU KĘDZIERZYŃSKO-KOZIELSKIEGO w sprawie zmian budżetu i zmian w budżecie Powiatu Kędzierzyńsko-Kozielskiego

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009

UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 UCHWAŁA RADY MIASTA BOLESŁAWIEC NR XXXIII/290/08 z dnia 17 grudnia 2008 r. w sprawie budżetu miasta na rok 2009 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4, pkt 9 lit d, i, art. 51 ust. 1 i 2 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014

ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 ZARZĄDZENIA BURMISTRZA MIASTA I GMINY MARGONIN 2014 Lp. Nr zarządzenia Z dnia Sprawa 1 1/2014 02.01.2014 W sprawie wprowadzenia instrukcji kasowej w Urzędzie Miasta i Gminy Margonin 2 2/2014 02.01.2014

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku

Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku Uchwała Nr XLI/364/06 Rady Miasta Kostrzyn nad Odrą z dnia 31 maja 2006 roku W sprawie zmian Budżetu i w Budżecie Miasta Kostrzyn nad Odrą na 2006 r. Na podstawie art.18 ust.2 pkt.4 ustawy z dnia 8 marca

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r.

UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia... 2012 r. Projekt Numer druku XXXVIII/2/12 UCHWAŁA NR... RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia... 2012 r. w sprawie Programu współpracy w 2013 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku

PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku PROTOKÓŁ NR CXXXVI/14 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie z dnia 16 września 2014 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. Police, 17 lutego 2016 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 22 stycznia 2016 r. do 17 lutego 2016 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na 3 posiedzeniach,

Bardziej szczegółowo

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja )

REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja ) REJESTR UCHWAŁ RADY GMINY BRAŃSZCZYK 2013 ROK (kadencja 2010-2014) Lp. Numer i data Nazwa i zakres przedmiotowy uchwały Publikacja Uwagi 1. 2. XXXIII.164.2013 XXXIII.165.2013 w/s przyjęcia planu pracy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r.

PROTOKÓŁ NR 35/2015. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego. w dniu 23 lipca 2015 r. OR.II.0022.1.33.2015 PROTOKÓŁ NR 35/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 30 lipca 2015 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 52/2011. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r.

PROTOKÓŁ NR 52/2011. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r. OR.II.0022.1.47.2011 PROTOKÓŁ NR 52/2011 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 29 grudnia 2011r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie

Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie Protokół nr 17/IV/2011 Zarządu Powiatu w Gryfinie W dniu 31 marca 2011 r. w godz. od 8 00 do 13 15 w siedzibie Starostwa Powiatowego w Gryfinie, przy ul. Sprzymierzonych 4, odbyło się posiedzenie Zarządu

Bardziej szczegółowo

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały.

1. Przyjmuje się plany pracy stałych komisji Rady Gminy Jeleniewo na 2016 rok zgodnie z załącznikami nr 1, 2, 3 i 4 do niniejszej uchwały. UCHWAŁA NR XIII.74.2016 RADY GMINY JELENIEWO w sprawie przyjęcia planów pracy stałych komisji na 2016 rok Na podstawie art. 21 ust. 3 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2015

Bardziej szczegółowo

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono.

Wolne wnioski i zapytania (punkt 7 tematyki posiedzenia komisji). Wolnych wniosków i zapytań nie było. Na tym obrady Komisji zakończono. Protokół z posiedzenia Komisji Budżetu i Mienia Powiatu Rady Powiatu Bydgoskiego w dniu 6 czerwca 2014 r. w sali 408 Starostwa Powiatowego w Bydgoszczy Posiedzenie Komisji otworzył Przewodniczący pan Andrzej

Bardziej szczegółowo

Protokół nr 39/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu.

Protokół nr 39/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu r. Lista obecności stanowi załącznik nr 1 do niniejszego protokołu. Protokół nr 39/V/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Olkuszu w dniu 21.09.2016r. W posiedzeniu udział wzięli: 1. Paweł Piasny Starosta 2. Jan Orkisz Wicestarosta 3. Ryszard Januszek Członek Zarządu 4.

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 113/2017

PROTOKÓŁ NR 113/2017 OR.IV.0022.1.3.2017 PROTOKÓŁ NR 113/2017 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 24 stycznia 2017 r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej

Bardziej szczegółowo

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok.

Dnia 29 listopada 2011 r. Rada Miejska w Reszlu uchwaliła roczny program współpracy z organizacjami pozarządowymi na 2012 rok. Sprawozdanie z realizacji Programu Współpracy Gminy Reszel z organizacjami pozarządowymi oraz innymi podmiotami prowadzącymi działalność pożytku publicznego za 2012 rok (na podstawie art. 5a ust.3 ustawy

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r.

UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. UCHWAŁA Nr XXXI/239/14 RADY GMINY BOLESŁAWIEC z dnia 5 marca 2014 r. w sprawie zmiany w budżecie gminy Bolesławiec na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku

PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku PROTOKÓŁ NR X/11 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Krasnymstawie odbytego w dniu 23 lutego2011 roku Zarząd Powiatu w Krasnymstawie odbył posiedzenie w składzie: 1. Pan Janusz Szpak - Starosta 2. Pan Henryk

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku

P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku P R O T O K Ó Ł NR 76/2016 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 31 maja 2016 roku W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi załącznik

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU.

SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU. SPRAWOZDANIE ZARZĄDU WOJEWÓDZTWA Z REALIZACJI UCHWAŁ SEJMIKU WOJEWÓDZTWA OPOLSKIEGO PODJĘTYCH W II KWARTALE 2004 ROKU. W II kwartale 2004 r. odbyły się 4 sesje Sejmiku Województwa. Podczas ww. sesji podjęto

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r.

UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. UCHWAŁA NR XXXVIII/524/05 SEJMIKU WOJEWÓDZTWA KUJAWSKO-POMORSKIEGO z dnia 26 września 2005 r. w sprawie zmiany budżetu Województwa Kujawsko-Pomorskiego na 2005 r. Na podstawie art. 18 pkt 6 ustawy z dnia

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku

SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku RADA POWIATU W SIEDLCACH BR.0011.2.2016 SPRAWOZDANIE Z DZIAŁALNOŚCI KOMISJI BUDŻETU w 2015 roku Skład Komisji Budżetu został ustalony Uchwałą Nr II/5/2014 Rady Powiatu z dnia 19 grudnia 2014 roku w sprawie

Bardziej szczegółowo

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R.

PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. PLAN PRACY ZARZĄDU POWIATU BĘDZIŃSKIEGO W 2011 R. 4 Styczeń 2. Podjęcie Uchwały o powołaniu Komisji przyznającej Nagrody Starosty Będzińskiego w Dziedzinie Twórczości Artystycznej, Upowszechniania i Ochrony

Bardziej szczegółowo

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku

Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku Protokół Nr 169/14 Zarządu Powiatu Sanockiego z posiedzenia w dniu 6 listopada 2014 roku W posiedzeniu udział wzięli: Sebastian Niżnik Wacław Krawczyk Grażyna Borek Waldemar Och Krystyna Chrząszcz Lista

Bardziej szczegółowo

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy

STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy STATUT Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla Dorosłych Bydgoszczy BYDGOSZCZ 2004 ROK SPIS TREŚCI 1. Zagadnienia wstępne 2. Cele i zadania Uzupełniającego Liceum Ogólnokształcącego nr l dla

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r.

Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE. z dnia 28 stycznia 2016 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 13 lipca 2016 r. Poz. 6470 UCHWAŁA NR XVII/172/16 RADY MIEJSKIEJ W WYSZKOWIE w sprawie zmian w budżecie Gminy Wyszków na 2016 rok. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r.

UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE. z dnia 29 grudnia 2010 r. UCHWAŁA NR V/18/10 RADY MIEJSKIEJ W KOŻUCHOWIE z dnia 29 grudnia 2010 r. w sprawie Programu współpracy w 2011 roku Gminy Kożuchów z organizacjami pozarządowymi i innymi podmiotami Na podstawie art. 7 ust.1

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013

P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 P R O T O K Ó Ł Nr 145/2013 obrad Zarządu Powiatu, które odbyło się w dniu 10 kwietnia 2013r. w sali Nr 8 Starostwa Powiatowego w Mrągowie. Rozpoczęcie : godz. 15 00 Zakończenie: godz. 15 40 Otwarcia posiedzenia

Bardziej szczegółowo

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r.

Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE. z dnia 30 grudnia 2014 r. DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA MAZOWIECKIEGO Warszawa, dnia 10 czerwca 2015 r. Poz. 5236 UCHWAŁA NR III/26/2014 RADY MIEJSKIEJ W DROBINIE z dnia 30 grudnia 2014 r. zmieniająca Uchwałę Budżetową na rok 2014

Bardziej szczegółowo

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli

STATUT. Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli STATUT Wojewódzkiego Ośrodka Terapii Uzależnienia od Alkoholu i Współuzależnienia w Stalowej Woli grudzień 2012 1 Rozdział I Nazwa i siedziba 1 1. Wojewódzki Ośrodek Terapii Uzależnienia od Alkoholu i

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 12/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 3 marca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r.

U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. U C H W A Ł A NR... Rady Miejskiej w Głogowie z dnia 25 marca 2014 r. w sprawie utworzenia podmiotu leczniczego działającego w formie jednostki budżetowej Na podstawie art. 6 ust.2 pkt 2, art.42 ust.4,art.83

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ NR 61/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008r.

PROTOKÓŁ NR 61/08. z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008r. PROTOKÓŁ NR 61/08 z posiedzenia Zarządu Powiatu Raciborskiego w dniu 26 lutego 2008r. Obecni na posiedzeniu Zarządu Powiatu Raciborskiego, według listy obecności, stanowiącej załącznik nr 1 do niniejszego

Bardziej szczegółowo

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku.

P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. P R O T O K Ó Ł NR 24/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu Rawskiego odbytego w dniu 2 czerwca 2015 roku. W posiedzeniu uczestniczyli członkowie Zarządu, zgodnie z załączoną listą obecności, która stanowi

Bardziej szczegółowo

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz

zwołuję XXVII sesję Rady Miejskiej w Elblągu na dzień 29 czerwca 2017 roku (czwartek) godz Elbląg, dnia 14 czerwca 2017 r. BRM.0002.7.2017.AB PANI/PAN.. Na podstawie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie gminnym (t. j. Dz. U. z 2016 r. poz. 446, 1579, 1948, 2017 r. poz.

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r.

Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. Protokół Nr 1/2014 z posiedzenia Zarządu Powiatu Skarżyskiego w dniu 8 stycznia 2014 r. W posiedzeniu udział wzięli: Członkowie Zarządu Powiatu: 1. Michał Jędrys - Starosta 2. Waldemar Mazur - Wicestarosta

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r.

Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Protokół Nr 32/2015 z posiedzenia Zarządu Powiatu w Kluczborku w dniu 20 października 2015 r. Posiedzenie Zarządu otworzył Starosta Kluczborski Piotr Pośpiech. W posiedzeniu uczestniczyli także: członek

Bardziej szczegółowo

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu

Obradom przewodniczył Jan Zalewski Przewodniczący Zarządu Protokół Nr 82/16 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 30 grudnia 2016 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-14 30. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Uchwałę Nr XX/77/2015 Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu

Uchwałę Nr XX/77/2015 Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie przyjęcia Powiatowego Programu Zarząd przekazał do realizacji: Staroście Kościerskiemu: Uchwałę Nr XX/78/2015 Rady Powiatu Kościerskiego w sprawie ustalenia trybu udzielania i rozliczania dotacji z budżetu Powiatu Kościerskiego dla

Bardziej szczegółowo

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ

U C H W A Ł A N R PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ U C H W A Ł A N R. PROJEKT RADY MIEJSKIEJ W DĄBROWIE TARNOWSKIEJ Z DNIA.2014 R. w sprawie uchwalenia rocznego programu współpracy z organizacjami pozarządowymi oraz z podmiotami prowadzącymi działalność

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2016 r.

Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku z dnia 30 marca 2016 r. Zarządzenie Nr 43 / 2016 Burmistrza Miasta Turku w sprawie konsultacji projektu uchwały Rady Miejskiej Turku w sprawie określenia regulaminu otwartego konkursu ofert oraz kryteriów wyboru ofert na zapewnienie

Bardziej szczegółowo

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych

DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH I DLA JEDNOSTEK SPOZA SEKTORA FINANSÓW PUBLICZNYCH w złotych Załącznik Nr 9 do Uchwały Nr.../2015 Rady Miasta Płocka z dnia... 2015 roku zmieniającej Uchwałę Budżetową Miasta Płocka na 2015 rok Lp. DOTACJE UDZIELANE W 2015 ROKU Z BUDŻETU DLA JEDNOSTEK SEKTORA FINANSÓW

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok

UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH. z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok UCHWAŁA NR XXIX/458/2014 RADY MIEJSKIEJ W KRAPKOWICACH z dnia 25 czerwca 2014 r. w sprawie zmiany budżetu gminy Krapkowice na 2014 rok Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 88 /08 Zarządu powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r.

Protokół Nr 88 /08 Zarządu powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r. Protokół Nr 88 /08 Zarządu powiatu w Pułtusku w dniu 21 października 2008r. I. Lista obecności i porządek posiedzenia stanowią załączniki nr 1 i nr 2 do niniejszego protokółu. II.Posiedzeniu przewodniczył

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo