...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "...w numerze. Pierwszy odcinek obwodnicy skończony. Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane. Jasno na Szarytek. Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem"

Transkrypt

1 ŚRODA WIELKOPOLSKA MIASTO LUDZI AKTYWNYCH 28 LIPCA 2011 NR 5 (62) ISSN w numerze Pierwszy odcinek obwodnicy skończony strona 4 Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane strona 4 Jasno na Szarytek strona 4 Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem strona 5 Według specjalistów biogazownia może powstać strona 6 Maraton przełożony na 20 sieprnia strona 7 Mistrzowie Polski wyróżnieni strona 8 Uroczyste obchody 15 sierpnia strona 9 Nowe nawierzchnie w mieście strona 12

2 2 nr 5 (62) Urzędy dla obywateli W związku z wejściem w życie od 1 lipca tego roku ustawy o ograniczeniu barier administracyjnych dla obywateli i przedsiębiorców w urzędach będzie można składać oświadczenia zamiast bardziej biurokratycznych zaświadczeń, których uzyskanie wymaga czasochłonnej procedury administracyjnej. Projekt tej ustawy trafił do sejmu jeszcze w listopadzie zeszłego roku i został przygotowany po dokonaniu kompleksowej analizy obowiązujących w Polsce przepisów ponad 200 ustaw, wprowadzając nowelizację do aż 92. Do najważniejszych zmian jakie zaszły dzięki wprowadzeniu tej ustawy należy prawo składania oświadczeń w miejsce obecnego obowiązku przedstawiania zaświadczeń. W praktyce oznacza to, że wyeliminowano obowiązek załączania przez interesantów różnego rodzaju zaświadczeń uzyskiwanych w urzędach. W ich miejsce będą składane oświadczenia pod rygorem odpowiedzialności karnej za składanie fałszywych zeznań. Zmiana ta dotyczy zaświadczeń w wielu różnych przypadkach m.in. w sprawach dotyczących zaświadczeń o wpisie do ewidencji działalności gospodarczej lub rejestru w Krajowym Systemie Sądowym oraz nadaniu numerów NIP i REGON. Łatwiej będą mieli nie tylko przedsiębiorcy ale i pozostali obywatele np. w przypadku zaświadczeń o Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska dochodach, niezaleganiu z płatnościami wobec Urzędu Skarbowego i składkami do Zakładu Ubezpieczeń Społecznych możliwe będzie składanie oświadczeń. W sytuacji, gdy organ administracji, który uzyskał takie oświadczenie, będzie miał uzasadnione podejrzenie oświadczenia nieprawdy, będzie mógł uzyskać informację od właściwego Urzędu Skarbowego lub ZUS. Podobna sytuacja jest z odpisami świadectw, dyplomów, aktów stanu cywilnego, urodzenia, zgonu itp. będzie można przedstawiać kopie dokumentów potwierdzających wykształcenie lub kopie odpisów aktu stanu cywilnego. Zmiana ta będzie korzystna dla każdego z nas, gdyż pozwoli nam zaoszczędzić zarówno czas, jak i pieniądze. informuje, że na tablicy ogłoszeń Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej ul. Daszyńskiego 5, do dnia 16 sierpnia 2011r. wywieszone są wykazy nieruchomości przeznaczonych do wydzierżawienia, wynajęcia, tj.: położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul.rejtana, zabudowanej garażami blaszanymi w zabudowie szeregowej w obrębie której przeznacza się do wydzierżawienia udział wynoszący 1/149 cz., w działce oznaczonej nr geod. 2621/1, nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul.sportowe 9A, zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym, w którym przeznacza się do wynajęcia lokal o powierzchni użytkowej 12,60m2, na prowadzenie działalności medycznej. nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul.sportowe 9A, zabudowanej budynkiem wielofunkcyjnym, w którym przeznacza się do wynajęcia lokal o powierzchni użytkowej 25,50m2, na prowadzenie działalności medycznej. Bliższych informacji na temat wykazów udzielają pracownicy Wydziału Geodezji Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, pokój nr 205, tel /19. Burmistrz Wojciech Ziętkowski Burmistrz Wojciech Ziętkowski Z-ca Burmistrza Ernest Iwańczuk Sekretariat ; Fax Punkt Obsługi Klienta Biuro Obsługi Burmistrza ; Wydział Organizacyjno-Prawny ; Sekretarz Miasta ; Biuro Rady ; Wydział Geodezji i Gospodarki Przestrzennej: Wydział Inwestycji i Zamówień /32; /36/37 Wydział Gospodarki Finansowej: Skarbnik Miasta Księgowość budżetowa /57 Księgowość podatkowa Podatek od środków transportu ; Podatek rolny, pod. od nieruchomości /64 Referat Działalności Gospodarczej /41 Referat Rolnictwa i Ochrony Środowiska /26, Referat Spraw Mieszkaniowych /44 Wydział Oświaty, Kultury i Sportu /47; INFORMATOR URZĘDU MIEJSKIEGO Straż Miejska / ; Monitoring Miasta Wydział Spraw Obywatelskich /76 Urząd Stanu Cywilnego /72 JEDNOSTKI ORGANIZACYJNE URZĘDU MIEJSKIEGO Ośrodek Pomocy Społecznej , Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach Miejska Biblioteka Publiczna im. R.W. Berwińskiego Usługi Komunalne sp. z o.o Składowisko Odpadów Komunalnych MPECWiK sp. z o.o , (czynny całą dobę) Ośrodek Kultury /06 Ośrodek Sportu i Rekreacji , Pływalnia Miejska Gimnazjum nr Gimnazjum nr Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa nr , Szkoła Podstawowa w Słupii Wielkiej Szkoła Podstawowa w Jarosławcu Szkoła Podstawowa w Pławcach Szkoła Podstawowa w Starkówcu Piątkowskim Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Przedszkole nr Średzki Biuletyn Samorządowy nr 4 (61) Redaktor naczelny: Marcin Bednarz Zespół Redakcyjny: tel. redakcja Wydawca: Gmina Środa Wielkopolska, ul. Daszyńskiego 5, Środa Wlkp. Druk: Polskapresse Oddział Poligrafia, Drukarnia Poznań Redakcja zastrzega sobie prawo skracania i popra wek w tekstach oraz listach. Materiałów nie zamówio nych nie zwracamy. Zabrania się kopiowania i wykorzys - tywania tekstów publiko wanych w Średzkim Biuletynie Samorządowym, za wyjątkiem przypadków określonych w ustawie O prawie autorskim i prawach pokrewnych, bez zgody autora. WAŻNE TELEFONY Straż Pożarna 112, 998, Pogotowie ratunkowe 999, Policja 997, centrala Policja telefon zaufania Pogotowie wod. kan. 994 Pogotowie energetyczne Rozdzielnia Gazu Starostwo Powiatowe sekretariat Urząd Miejski sekretariat Straż Miejska , Powiatowa Biblioteka Publiczna Publiczna Biblioteka Pedagogiczna Filia w Środzie Urzędy Gmin: Dominowo Krzykosy Nowe Miasto Zaniemyśl Powiatowy Urząd Pracy Sąd Rejonowy Urząd Skarbowy MPECWIK Usługi Komunalne Zarząd Dróg Powiatowych Ośrodek Kultury Miejska Biblioteka Publiczna Muzeum Ziemi Średzkiej Dwór w Koszutach OSiR Urząd Pocztowy: ul. Dąbrowskiego ul. Poselska PKP PCK Powiatowe Centrum Pomocy Rodzinie Ośr. Pomocy Społ Dom Pogodnej Jesieni Warsztaty Terapii Zajęciowej Stowarzyszenie Abstynentów,,Nowe Życie Samodzielny Publiczny Zespół Opieki Zdrowotnej Sanepid tel. alarmowy Przychodnia Lekarza Rodzinnego,,Astra Med Przychodnia Zespołu Lekarza Rodzinnego LEKMED Lekmed Bis NSZOZ MEDICUS Przychodnia Lekarza Rodzinnego Krzykosy Przychodni Zespołu Lekarza Rodzinnego PROXIMUS Towarzystwo Średzkich Amazonek Postój Taxi

3 lipiec Przetarg na parking strzeżony Burmistrz Miasta Środa Wielkopolska 11 lipca ogłosił przetarg ustny nieograniczony na wydzierżawienie nieruchomości położonej w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Olimpijskiej pod parking strzeżony. Przetarg obejmuje działkę położoną w Środzie Wielkopolskiej przy ul. Olimpijskiej, oznaczoną w ewidencji gruntów nr geod.2677/21 obszaru 0,2279 ha, zapisana w księdze wieczystej KW Umowa jakiej dotyczy przetarg ma zostać zawarta na okres 3 lat w trakcie, których wysokość miesięcznego czynszu będzie wynosić 730 zł + VAT. Po wygraniu przetargu dzierżawca zobowiązany będzie do wydzielenia tego terenu ogrodzeniem, informowania właściciela o wszystkich pracach związanych z zagospodarowaniem terenu wykonywanych na tej działce, utrzymania terenu w porządku i czystości a także uiszczania podatków i innych opłat związanych z posiadaniem tego terenu. Warunkiem przystąpienia do przetargu jest wniesienie wadium w wysokości 140,00 zł, na konto nr BZ WBK S.A. O/Środa Wielkopolska w terminie do dnia 28 lipca. Przetarg ten odbędzie się w dniu 02 sierpnia 2011r. o godz w siedzibie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej w pokoju 207. Szczegółowe informacje na temat przetargu dostępne są na stronie internetowej Urzędu w Biuletynie Informacji Publicznej lub w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, pokój nr 205, I piętro, tel /19. Przetarg na okna ogłoszony 13 lipca tego roku burmistrz ogłosił przetarg na wymianę okien w mieszkaniowym zasobie gminy Środa Wielkopolska. Przedmiotem przetargu są; wymiana zużytej technicznie drewnianej stolarki okiennej wraz z parapetami drewnianymi wewnętrznymi na okna i parapety PCV oraz wykonanie parapetów zewnętrznych z blachy stalowej powlekanej. Pod koniec czerwca Biuro Zarządu Rejonowego Polskiego Czerwonego Krzyża, które ma miejsko gminną siedzibę w Klubie Honorowych Dawców Krwi, prowadzonym przez Bogusławę Deiksler uruchomiło numer telefonu dla krwiodawców. Mogą się oni teraz kontaktować Wymianie podlegają łącznie 84 okna w tym: okna jednodzielne - 6 szt., okna dwudzielne - 63 szt., okna trójdzielne - 2 szt., okna balkonowe - 3 szt., okna łukowe jednodzielne - 10 szt. Wykonawca będzie miał 70 dni od podpisania umowy na realizację całego zadania. Ponadto, wykonawca musi wykazać, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 zrealizowane zadania, polegające na wymianie stolarki okiennej, o wartości brutto nie mniejszej niż zł poprzez załączenie dokumentów potwierdzających, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Szczegółowa specyfikacja tego zamówienia jest dostępna na stronie internetowej Urzędu Miejskiego w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty na przetarg można składać do 2 sierpnia 2011 r. do godz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Telefon dla krwiodawców z klubem poprzez numer Przypomnijmy, że biuro przy ul. Wiosny Ludów 3a jest czynne w środy od godziny 9.00 do godziny oraz w piątki od do Przetarg na trybuny 18 lipca burmistrz ogłosił przetarg na dostawę zmontowanych trybun mobilnych, które mają stanąć w miejsce zlikwidowanej już trybuny ziemnej na stadionie miejskim. Na stadionie prowadzone są lub zostaną przeprowadzone także inne prace, w wyniku których obiekt będzie bardziej funkcjonalny. Zwycięzca przetargu będzie zobowiązany dostarczyć mobilne trybuny modułowe, metalowe, ocynkowane ogniowo, zabezpieczone przed niekorzystnymi warunkami atmosferycznymi, posiadającymi elementy niepalne, z podestami z krat. Ponadto wszystkie, dostarczone elementy konstrukcji muszą być ocynkowane. Każda z trybun z boków oraz z tyłu musi posiadać barierkę zabezpieczającą. Siedziska muszą zostać wykonane z materiału odpornego na zniszczenia, różnice temperatur, ogień i promienie UV, w trzech barwach białym, niebieskim i czerwonym. Szczegółowe informacje dotyczące zamówienia są dostępne na stronie Urzędu Miejskiego wlkp.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty na przetarg można składać do 28 lipca do godz w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Przypomnijmy, że trybuny ziemne, które znajdowały się pomiędzy boiskiem piłkarskim a hokejowym pod koniec czerwca zostały rozebrane. Część wału przy budce komentatorskiej pozostała i dodatkowo została wzmocniona ściankami betonowymi, które pozwalają na dalsze bezpieczne użytkowanie budki. Ponadto, teren pomiędzy boiskami hokejowym i piłkarskim zostanie utwardzony mieszanką asfaltową, podobnie jak teren parkingu przy boisku wielofunkcyjnym. Poza nowymi trybunami na boisku piłkarskim pojawi się także nowa, świetlna tablica wyników oraz nowe nagłośnienie. Obecne jest w złym stanie co powoduje, że kibice nie słyszą spikerów zawodów. Prace remontowe na boisku obejmują również przebudowę boksów zawodników rezerwowych. Te mają zostać przystosowane dla większej liczby osób. Optymalnym rozwiązaniem będzie ich obniżenie oraz zastąpienie dotychczasowej betonowej części naziemnej budkami z tworzywa sztucznego jakie zostały zamontowane na boisku hokejowym. Wystające krawężniki betonowe oddzielające bieżnię od boiska piłkarskiego stanowią zagrożenie dla zawodników biorących udział w zmaganiach sportowych i dlatego zostaną wymienione na bardziej bezpieczne tj. gumowe. Planuje się także położenie dywanika asfaltowego na parkingu przy boisku piłkarskim oraz hokejowym.

4 4 nr 5 (62) Pierwszy odcinek obwodnicy skończony 7 lipca tego roku zakończyła się budowa I etapu nowej średzkiej obwodnicy czyli na odcinku od ul. Topolskiej do Strzeleckiej. W końcowej fazie robót na pierwszym etapie budowy nowej drogi została położona warstwa ścieralna oraz dzięki uprzejmości wykonawcy nowa nakładka asfaltowa w części skrzyżowania tej drogi z ul. Topolską. Wykonano okablowanie dla instalacji oświetleniowej oraz zakończono prace brukarskie chodników i ścieżek rowerowych. Wykonano także nasadzenia zieleni. Przypomnijmy, że na ostatnim odcinku obwodnicy trwają prace przy obiektach hydrotechnicznych oraz te związane z nową instalacją sieci wodnej dla nowych części naszego miasta. Gmina uzyskała również decyzję na wycinkę 82 drzew i 138 krzewów zgodnie z decyzją Starosty Średzkiego, projektem budowlanym oraz decyzją Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska w Poznaniu na likwidację siedlisk ptaków. W zamian przewiduje się 24 typy nasadzeń, w tym 552 drzewa oraz krzewów. Nasadzenia będą miały miejsce wzdłuż nowo budowanej drogi. W największej ilości na II odcinku obwodnicy, tj. pomiędzy tamą a Parkiem Łazienki. Nasadzenia będą trwały do końca prac budowlanych. Zakończenie całej inwestycji czyli wszystkich trzech odcinków obwodnicy planuje się na lipiec przyszłego roku. Przypomnijmy, że budowa tej drogi jest współfinansowana ze środków Unii Europejskiej z Wielkopolskiego Regionalnego Programu Operacyjnego na lata Pewniak nie taki pewny 4 lipca tego roku wykonawca robót budowlanych świetlicy w Brodowie czyli firma PPHU Pewniak Bernadetta Pewniak z Mosiny odstąpiła od umowy i przerwała prace. Firma Pewniak z Mosiny wystosowała pismo do Urzędu Miejskiego w sprawie odstąpienia od umowy dotyczącej budowy budynku świetlicy w Brodowie. Jak podaje oficjalnie przedstawieciel firmy umowa musi zostać zerwana z przyczyn niezależnych od firmy PPHU Pewniak. W związku z tym, gmina rozpoczyna procedurę zinwentaryzowania wykonanych robót na dzień odstąpienia od umowy. Wykonawca zakończył już roboty ziemne oraz fundamentowe do stanu 0. Wykonano także prace związane z montażem instalacji podposadzkowych i murowaniem ścian. Przypomnijmy, że na powierzchni ponad 197 m2 ma powstać około piętnastu pomieszczeń użytkowych i gospodarczych, które będą podzielone zarówno na pomieszczenia świetlicowe jak i pomieszczenia Ochotniczej Straży Pożarnej. Firma Pewiak nie stawiła się na pierwsze umówione spotkanie z przedstawicielami Urzędu Miejskiego pod koniec lipca dotyczące wyjaśnienia i uregulowania spraw związanych z budową, drugie spotkanie zostało wyznaczone na 1 sierpnia. Jasno na Szarytek Taczaka i Milewskiego będą przebudowywane 11 lipca, po przeprowadzeniu całej procedury przetargowej wybrano wykonawcę na przebudowę ul. Taczaka i Milewskiego wraz z kanalizacją deszczową, którym został Trans Masz Beton Dróg ze Środy Wielkopolskiej, który zaoferował wykonanie robót za kwotę ,00 zł brutto. Łącznie w przetargu ogłoszonym 6 czerwca br. swoje oferty złożyły jeszcze 3 firmy; Przedsiębiorstwo Wielobranżowe GÓR BUD Górny Jerzy ze Śremu, Zakład Robót Drogowych i Melioracyjnych DROGMEL Jerzy Cegłowski z Pobiedzisk oraz Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz ze Środy. W zakresie robót objętych tym przetargiem znalazły się; roboty przygotowawcze, roboty ziemne, odwodnienie korpusu drogowego, podbudowa, nawierzchnie z kostki brukowej betonowej szarej i czerwonej, wykonanie krawężników i obrzeży betonowych, oraz regulacje studzienek: - jezdnia (kostka kolor szary grub. 8 cm) około 1556 m2 - zjazdów (kostka kolor czerwony grubość 8 cm) około 278 m2 - chodników (kostka kolor czerwony grub. 6 cm) około 58 m2 odwodnienie: - kanalizacja deszczowa z rur PVC Ć 400 m około 48 m - kanalizacja deszczowa z rur PVC Ć 315 mm około 215 m PVC Ć 160 mm około 166 m Studzienki ściekowe betonowe Ć 500 mm około 13 sztuk, studnie rewizyjne betonowe Ć 1000 mm około 12 kompletów oraz studnie rewizyjne PVC Ć 425 mm około 15 kompletów. Roboty na ul. Milewskiego i Taczaka rozpoczną się po podpisaniu umowy pomiędzy gminą a wykonawcą czyli w połowie sierpnia tego roku. Zgodnie z ubiegłorocznymi deklaracjami, które wynikały z próśb mieszkańców, gmina Środa Wielkopolska przystąpiła do realizacji bardzo potrzebnego na ul. Szarytek oświetlenia. Montowanie wszystkich 11 słupów oświetleniowych rozpoczęło się wraz z początkiem lipca i trwało blisko miesiąc. Wykonawcą robót jest firma Bogdana Wojciechowskiego Elektroinstal ze Środy. Koszt postawienia 11 lamp ulicznych to około 57 tys. zł. Ronda przy obwodnicy Gmina uzyskała akceptację dla swojego zamierzenia dotyczącego zmiany na skrzyżowaniach dróg powiatowych - ul. Topolskiej, ul. Strzeleckiej i ul. Nekielskiej z nowo powstającą drogą gminną. Zgoda ta została wydana przez zarządce tych dróg czyli Starostę Średzkiego po wykonaniu przez gminę odpowiednich projektów zmiany organizacji ruchu. Obecnie zlecono wykonanie przedmiotowych projektów zmiany organizacji ruchu na zasadzie ruchu okrężnego. Wybudowanie rond na skrzyżowaniach zapewni kierującym lepszą widoczność innych uczestników ruchu nadjeżdżających z lewej strony a także ograniczy prędkość jazdy przez co niewątpliwie zostanie podniesiony poziom bezpieczeństwa zarówno pieszych jak i zmotoryzowanych uczestników ruchu drogowego.

5 lipiec Maciej Kurasiak tymczasowym prezesem Średzkie kąpielisko bez zastrzeżeń Rada nadzorcza spółki Usługi Komunalne wraz z burmistrzem Wojciechem Ziętkowskim podjęli decyzję o ogłoszeniu nowego konkursu na prezesa spółki. Termin ogłoszenia ponownego konkursu nie jest jeszcze znany, na ten czas obowiązki prezesa będzie pełnił Maciej Kurasiak. Maciej Kurasiak od 12 lat pracuje w Usługach Komunalnych, ostatnio jako kierownik Działu Usług i Utrzymania Miasta. Również wystartował w konkursie na prezesa ale został początkowo odrzucony w I etapie ponieważ nie spełnił wymagań formalnych. Przypomnijmy, że do konkursu łącznie zgłosiło się 16 kandydatów, z czego 10 spełniło wymogi formalne. Po rozmowach kwalifikacyjnych z 3 wybranymi kandydatami Rada Nadzorcza wraz z burmistrzem postanowili nie wybrać żadnego z nich i ogłosić powtórnie konkurs. Jest to związane głównie z tym, aby na kolejny konkurs zgłosiło się więcej kandydatów ze Środy i okolic ponieważ do ostatecznej trójki trafili; Jan Bielawski z Walerianowa, Krzysztof Krzysztofiak z Lusówka i Dariusz Książek z Wrocławia. Jak pisaliśmy w poprzednich numerach biuletynu ogłoszenie nowego konkursu jest związane z odejściem na emeryturę poprzedniego prezesa Włodzimierza Głowińskiego. Park w Koszutach jak nowy Do przetargu na rewitalizację zabytkowego parku w Koszutach przy Muzeum Ziemi Średzkiej stanęły trzy firmy. Wygrał Zakład Remontowo Budowlany Marian Janicki z Cielczy, który wykona wszystkie prace za 124 tys. zł. Według kontroli przeprowadzonych pod koniec czerwca przez wielkopolskie służby sanitarno epidemiologiczne w kąpielisku nad Jeziorem Średzkim kąpiel jest dozwolona bez zastrzeżeń. Wielkopolskie służby sanitarno epidemiologiczne od połowy czerwca tego roku przeprowadzają rutynowe kontrole wszystkich legalnych kąpielisk na terenie naszego województwa. Po zmianach jakie zaszły w prawie wodnym Państwowa Inspekcja Sanitarna obejmuje swoją kontrolą wszystkie kąpieliska bez względu na to czy posiadają one właściciela lub zarządcę czy też nie. Jak informują służby sanitarne, tylko kąpieliska wyznaczone uchwałą rady gminy, spełniające wszystkie obowiązujące wymagania są w pełni bezpieczne. W gminie Środa mamy jedno właśnie takie kąpielisko. Informacje i raporty na temat innych kąpielisk na terenie całego kraju można znaleźć na stronie internetowej Państwowej Inspekcji Sanitarnej; Zielniki i Zielniczki mają sołtysów W dniach 6 i 7 lipca odbyły się zebrania sprawozdawczo wyborcze w Zielnikach i nowo powstałym sołectwie Zielniczki. W zakresie przetargu znalazły się m.in. utwardzenie alejek parkowych specjalnym kruszywem, rekultywacja trawników, oczyszczanie dna stawów oraz przycinanie drzew zarówno ozdobnych jak i owocowych. Rekultywacja parku w Koszutach zostanie sfinansowana przez środki z Unii Europejskiej, które pochodzą z Programu Rozwoju Obszarów Wiejskich oraz z budżetu gminy Środa. Początkowo zakładano, że wykonanie tych prac będzie droższe, ale udało się znaleźć firmę, która zrobi to taniej dlatego muzeum nie otrzyma od Unii całej kwoty 180 tyś. zł ponieważ wybrana w przetargu firma zrobi to o blisko 60 tyś. zł taniej. Prace rekultywacyjne w parku ruszą już w połowie sierpnia tego roku i potrwają przez blisko miesiąc. 6 lipca odbyło się zebranie wiejskie w Zielniczkach. Na zebraniu stawiło się jedynie 14 na 62 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Wszyscy jednogłośnie zadecydowali, że sołtysem zostanie Marek Lis czyli dotychczasowy sołtys Zielnik. Do rady sołeckiej wybrano; Józefa Kończala Mariana Pietrzaka, Romana Miedzińskiego, Beatę Owczarzak i Katarzynę Lis. Na zebraniu została również poruszona kwestia korzystania ze świetlicy wyłącznie przez mieszkańców wsi Zielniczki. Dzień później odbyło się zebranie w Zielnikach, na którym stawiło się 31 na 109 uprawnionych do głosowania mieszkańców. Podobnie jak w Zielniczkach pojawił się tylko jeden kandydat na sołtysa Angelika Burchacka, która otrzymała wszystkie głosy. Do rady sołeckiej wybrano; Martę Czarczyk, Beatę Bartczak i Anetę Smolarek. Na zebraniu pojawiła się kwestia budowy placu zabaw, powstanie świetlicy wiejskiej, wyrównania dróg wewnętrznych a także remontu przystanku autobusowego. Ponadto, Walenty Hauke prezes Spółdzielni Rolniczej w Zielnikach zadeklarował się udostępnić sołtysowi i radzie sołeckiej jedno z spółdzielczych pomieszczeń biurowych. Przypomnimy, że na marcowej sesji radni podjęli uchwałę dotyczącą przeprowadzenia ankiety wśród mieszkańców Zielnik i Zielniczek w sprawie podziału sołectwa. Mieszkańcy zdecydowali o podziale oddając 144 głosy za, 10 przeciw i 3 głosy wstrzymujące. W związku z tym na sesji w maju radni podjęli uchwałę o podziale sołectwa Zielniki na Zielniki i Zielniczki.

6 6 nr 5 (62) Promocja Muzeum w Koszutach Według specjalistów biogazownia może powstać Już niedługo będziemy mogli zobaczyć na trasie katowickiej baner reklamujący Muzeum Ziemi Średzkiej w Koszutach. Na trasie katowickiej w Koszutach już wkrótce zostanie zamontowany metalowy stelaż, który posłuży jako postument dla nowej reklamy. Z racji usytuowania muzeum dość daleko od głównej trasy, w parku zainstalowanie takiej reklamy jest niezbędne dla lepszej promocji tego miejsca i przyciągnięcia do niego Ratuszowa zamknięta większej ilości turystów. Przy ponad samochodów na dobę, które przejeżdżają na tej trasie postawienie takiej reklamy na pewno przyniesie pozytywne skutki. Koszt postawienia takiego baneru reklamowego to około 4000 zł. 30 czerwca tego roku zakończyła się umowa z najemcą lokalu Ratuszowa, który znajdował się w budynku średzkiego ratusza. Jako, że pozostała część ratusza jest wykorzystywana na potrzeby Urzędu Miejskiego, zgodnie z decyzją Burmistrza część budynku po byłym lokalu gastronomicznym ma zostać zaadaptowana na pomieszczenia biurowe. Swoje siedziby tymczasowo mają tam mieć nowo powołane jednostki organizacyjne gminy czyli Stołówki Gminne w Środzie Wielkopolskiej oraz Zespół Ekonomiczno adminsitracyjny Szkół i Przedszkoli. Przypomnijmy, że że budynek ratusza wpisany jest do rejestru zabytków. W ostatnim czasie opracowano dokumentację modernizacji pomieszczeń po lokalu gastronomicznego. Po wyłonieniu wykonawcy zostaną wykonane stosowne prace. Podobna dokumentacja przygotowywana jest również na renowację schodów do głównego wejścia w ratuszu. Ze względu na stan budynku wykonane muszą zostać jeszcze inne prace, które nie są przewidziane do realizacji w tym roku. Remont tego zabytkowego budynku trwa od dłuższego czasu. W poprzednich latach wymieniono między innymi dach. Do Urzędu Miejskiego w Środzie wpłynęła opinia raportu Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska dotycząca powstania biogazowni w Topoli, o której pisaliśmy już wielokrotnie w poprzednich wydaniach biuletynu. Raport na zlecenie inwestora czyli Pol Energii przygotowała firma Eko- Projekt zajmująca się doradztwem w zakresie ochrony środowiska. Według Regionalnego Dyrektora Ochrony Środowiska planowana inwestycja nie będzie negatywnie wpływać na środowisko naturalne. We wnioskach końcowych dokumentu możemy przeczytać; Realizacja inwestycji nie będzie powodować przekroczeń standardów jakości powietrza na terenach sąsiednich. Funkcjonowanie biogazowni wiąże się ponadto ze zmniejszeniem emisji wielu substancji zanieczyszczających do powietrza, przede wszystkim pochodzących z wytwarzanych na terenach sąsiednich nawozów naturalnych (gnojowica, obornik). Teren na którym planowana jest lokalizacja inwestycji położony jest poza obszarami cennymi przyrodniczo, objętymi ochroną na mocy Ustawy o ochronie przyrody. Do obszarów cennych przyrodniczo ustanowionych na mocy Ustawy o ochronie przyrody zlokalizowanych w pobliżu planowanej inwestycji należy Obszar Chronionego Krajobrazu Bagna Średzkie. Granica obszaru przebiega w odległości ok. 2 km od planowanej inwestycji. Realizacja planowanej inwestycji nie będzie w sposób niekorzystnych oddziaływać na walory przyrodnicze i krajobrazowe tego obszaru. W pobliżu planowanej inwestycji nie występują zabytki wpisane do rejestru Wojewódzkiego Konserwatora Zabytków. Nie przewiduje się negatywnego wpływu na istniejące w pobliżu przedmiotowej inwestycji dobra kultury. Realizacja przedmiotowego przedsięwzięcia, mimo iż zmieni otaczający ją krajobraz, nie będzie wywierać na niego negatywnego wpływu. Prawidłowa eksploatacja instalacji praktycznie nie będzie wywoływać trwałych oddziaływań na powierzchnię ziemi, wody powierzchniowe i podziemne, emisję hałasu oraz powietrza. Na terenie przedmiotowej biogazowni zastosowane zostaną również współczesne rozwiązania ochrony środowiska, minimalizujące wpływ przedmiotowej inwestycji do niezbędnego minimum. Przypomnijmy, że zadaniem planowanej instalacji będzie produkcja energii odnawialnej z materii organicznej, jak również zaspokojenie własnego zapotrzebowania energetycznego oraz sprzedaż nadwyżki energii elektrycznej do sieci energetycznej lub alternatywnie biogazu do sieci gazowej. Energia ta będzie wytwarzana metodą metanowej fermentacji biomasy. Substratem do produkcji biogazu, w omawianej instalacji będzie gnojowica bydlęca, obornik bydlęcy, kiszonka kukurydziana i wysłodki buraczane. Temat biogazowni rolniczych w wielu publikacjach przedstawiany jest w dwojaki sposób, zarówno jako szansa dla polskiej wsi, ale również jako źródło problemów dla otoczenia w jakim biogazownie powstają. Niewątpliwe korzyści wiążą się z możliwością tworzenia nowych miejsc pracy, wykorzystania i utylizacji odpadów, zwiększenia obszaru upraw roślin energetycznych i wykorzystania, jako cennego nawozu, odpadu pofermentacyjnego. Z drugiej strony zaś, wciąż słyszymy o protestach mieszkańców, którzy nie zgadzają się na lokalizację budowy biogazowni w pobliżu ich miejsc zamieszkania, z powodu uciążliwości związanych z jej funkcjonowaniem. Podobna sytuacja jest w Topoli, gdzie mieszkańcy wsi protestują przeciwko budowie tego typu inwestycji. Cały, ponad stustronicowy raport środowiskowy dotyczący powstania biogazowni można przeczytać na stronie Urzędu Miejskiego Nietypowa akcja Straży Miejskiej 11 lipca około godziny 09:30 podczas patrolu nad Jeziorem Średzkim strażnicy zwrócili uwagę na kręcącego się w parku mężczyznę. W pewnym momencie zauważyli jak wyciąga drut kolczasty i próbuje się powiesić. Strażnicy dobiegli do mężczyzny udaremniając mu próbę samobójczą. Mężczyzna wyrwał się z rąk strażników i wskoczył do jeziora. Strażnicy wezwali na miejsce straż pożarną oraz pogotowie ratunkowe. Mężczyznę udało się wyłowić, otrzymał leki i został przewieziony do średzkiego szpitala. Problem dyrektora, radny z mandatem Radnemu Andrzejowi Kobierskiemu nie grozi utarta man-datu radnego za jazdę na rowerze po spożyciu alkoholu, co sugerowała Gazeta Średzka z dnia 21 lipca 2011 roku pt. Radny i dyrektor z promilami. W gorszej sytuacji znalazł się Dyrektor Ośrodka Sportu i Rekreacji Wojciech G., któremu grozi kara za popełnienie przestępstwa umyślnego. Radny miał w wydychanym powietrzu 0,4 promila alkoholu, co kwalifikuje się pod wykroczenie a nie przestępstwo. W tej sytuacji zastosowanie mają więc przepisy Kodeksu wykroczeń, a nie przepisy Kodeksu karnego regulujące sankcje za przestępstwa. Sądy bardzo często w swoich orzeczeniach poza karą stosują także różnego rodzaju środki karne. Takim środkiem może być np. pozbawienie praw publicznych, zakaz prowadzenia pojazdów itp. Kodeks wykroczeń mający zastosowanie w sprawie w art. 28 nie wymienia jako środka karnego utraty praw publicznych, w czym mieści się mandat radnego. Utrata mandatu radnego następuje w momencie popełnienia przez niego przestępstwa umyślnego. Sugerując się logiką redaktora Gazety Średzkiej należy wnioskować, że gdyby radny przekroczył prędkość jadąc samochodem i został zatrzymany przez policjanta to również powinien utracić mandat. Popełniony czyn zabroniony przez Wojciecha G. posiada już znamiona przestępstwa umyślnego (ok. 1 promila alkoholu w wydychanym powietrzu). W przypadku skazania dyrektora za przestępstwo umyślne Wojciech G. nie będzie mógł dalej pełnić funkcji dyrektora ani zajmować innego stanowiska urzędniczego. Przed podjęciem pracy w średzkim Ośrodku Sportu i Rekreacji Wojciech G. był nauczycielem. W przypadku skazania nie będzie mógł również wykonywać tego zawodu. Filip Waligóra

7 lipiec 2011 Już prawie 20 rolników zgłosiło straty. Dzięki wnioskom będą oni mieli możliwość ubiegania się o preferencyjne kredyty klęskowe. Najpierw jednak specjalna komisja do szacowania skutków klęsk żywiołowych ( Zbigniew Antkowiak kierownik Referatu Rolnictwa i Ochrony Środowiska, Renata Telega Zawody zostały przeniesione na 20 sierpnia br. (sobota). Przypominamy, że podczas maratonu zostaną przeprowadzone wyścigi na dystansie 200 m dla dzieci do 10 roku życia, na dystansie 500 m dla uczestników w wieku lat, wyścig samorządowców na dystansie 500 m, wyścig na dystansie 1500 m dla osób, które ukończyły 13 lat, a także wyścig Nabór na ławników został ogłoszony w związku z kończącą się w tym roku kadencją obecnych ławników. Rada Miejska przed przystąpieniem do wyborów powoła zespół, który przedstawi na sesji rady swoją opinię o zgłoszonych kandydatach, w szczególności w zakresie spełnienia przez nich wymogów określonych w ustawie. i Renata Gabała pracownice Urzędu Miejskiego oraz Wojciech Grzelka przedstawiciel ODR Sielinko) musi ocenić stan klęski u poszczególnych rolników i wydać raporty. Według danych Krajowej Rady Izb Rolniczych, szlak suszy przebiega z północnego zachodu na południowy wschód kraju obejmując znaczną Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym na dystansie 3000 m. Zgłoszenia do udziału w maratonie będą przyjmowane przez organizatorów od 1 do 18 sierpnia pocztą na adres Urząd Miejski w Środzie Wielkopolskiej, ul. Daszyńskiego 5, Środa Wielkopolska, pocztą elektroniczną na adres: Spośród wybranych już ławników Rada Miejska wybierze tych, którzy będą orzekać w sprawach z zakresu prawa pracy. Kandydat na ławnika musi posiadać obywatelstwo polskie, musi mieć ukończone 30 lat ale mieć mniej niż 70 lat, musi być zatrudniony lub też posiadać własną działalność gospodarczą oraz posiadać wykształcenie co najmniej średnie. Ruszył nabór wniosków suszowych 24 czerwca zostało przesłane pismo do Wojewody Wielkopolskiego z prośbą o uznanie Gminy Środa Wielkopolska za obszar dotknięty klęską suszy. Dzięki, temu od 27 czerwca w Referacie Rolnictwa i Ochrony Środowiska Urzędu Miejskiego rolnicy mogą składać wnioski na oszacowanie strat spowodowanych majowo czerwcową suszą. część wielkopolski. Susza generalnie nie zaszkodziła rzepakom i zbożom na dobrych glebach. Jednak na słabych jakie przeważają w naszym regionie straty zwłaszcza w zbożach jarych są znaczne. Podobna sytuacja jest z ziemniakami, burakami i kukurydzą. Wyschły także niektóre pastwiska i użytki zielone co nie jest bez znaczenia dla producentów bydła mlecznego. Według Wielkopolskiej Izby Rolniczej straty w plonach w regionie mogą wynieść nawet ponad 20 procent. Maraton przełożony na 20 sierpnia Zaplanowany na 23 lipca br. VI Maraton Pływacki o Puchar Burmistrza Środy, połączony z Grand Prix Wielkopolski w pływaniu długodystansowym, z powodu niedogodnych warunków pogodowych został odwołany. Wybierają ławników 30 czerwca tego roku upłynął termin składania wniosków na ławników do Sądu Rejonowego w Środzie Wielkopolskiej. Złożono łącznie 18 wniosków w tym 3 do orzekania w zakresie prawa pracy a 15 do orzekania w pozostałym zakresie. sroda.wlkp.pl, a także w dniu zawodów w specjalnie przygotowanym biurze zawodów na kąpielisku miejskim. Na uczestników i zwycięzców maratonu czekają cenne nagrody rzeczowe. Szczegóły organizacyjne znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego: Organizatorzy przepraszają za niedogodności związane z odwołaniem zawodów lipcowych i serdecznie zapraszają do wspólnej zabawy w sierpniu. Filip Waligóra Wniosek kandydata na ławnika może zgłosić nie tylko sam kandydat ale również podmioty do tego uprawione czyli; prezesi sądów, stowarzyszenia, organizacje społeczne i zawodowe a także grupy przynajmniej 50 obywateli mających czynne prawo wyborcze. Grupę 16 ławników powołanych na kadencję poznamy do końca października tego roku czyli najprawdopodobniej po wrześniowej lub październikowej sesji. Gmina dofinansuje zakup podręczników Już wiadomo, do kiedy uczniowie z gminy Środa mogą składać wnioski o przyznanie pomocy finansowej na zakup podręczników. Wnioski te należy składać od 15 września tego roku, w szkole do której dziecko będzie uczęszczało w roku szkolnym 2011/2012. Pod koniec kwietnia, Wielkopolski Kurator Oświaty wystosował pismo do burmistrza, w którym zawarł prośbę o przekazanie szacunkowych danych dotyczących liczby uczniów uprawnionych właśnie do objęcia rządowym programem Wyprawka szkolna. Według szacunków wydziału Oświaty, Kultury i Sportu Urzędu Miejskiego w gminie Środa Wielkopolska do otrzymania wyprawki uprawnionych jest łącznie 1309 uczniów czyli uczniów klas I III szkół podstawowych oraz III klas gimnazjów. Środki na wyprawki szkolne dla uczniów będą pochodzić częściowo z ministerstwa a częściowo z budżetu gminy. Uczeń aby otrzymać dofinansowanie poza tym, że w roku szkolnym 2011/2012 musi być uczęszczać do I, II lub III klasy szkoły podstawowej lub też III klasy gimnazjum, musi spełniać również przynajmniej jedno z trzech kryteriów. O wyprawkę mogą ubiegać się uczniowie pochodzący z rodzin spełniających kryterium dochodowe czyli dochód netto na jedną osobę Prawie wszyscy za absolutorium Podczas czerwcowej absolutoryjnej sesji Rady Miejskiej radni powtórzyli rekord z 2008 r. po względem liczby głosujących za udzieleniem burmistrzowi absolutorium z wykonania budżetu. Na 17 głosujących radnych, 16 było za natomiast jeden Komisja Inwentaryzacyjna informuje, że do dnia 29 sierpnia 2011 r. zostały wyłożone spisy inwentaryzacyjne nieruchomości przeznaczonych do nabycia na rzecz Gminy Środa Wielkopolska. Ze spisami można zapoznać się w Wydziale Geodezji i Gospodarki Przestrzennej Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej, pokój 205, I piętro. Członek Komisji Inwentaryzacyjnej Lubomira Żarnowska 7 w rodzinie nie może przekroczyć 351 zł. w miesiącu poprzedzającym miesiąc złożenia wniosku lub uczniowie, którzy pochodzą z rodzin, w których panuje bezrobocie, niepełnosprawność, bezradność w sprawach opiekuńczo wychowawczych czy alkoholizm. Z racji, tego że jest to kryterium dość otwarte i niejasno określone, wniosek takiego ucznia zostanie rozpatrzony na podstawie decyzji dyrektora szkoły, do której uczęszcza dziecko. Ostatnim kryterium branym pod uwagę przy przyznawaniu wyprawki jest posiadanie orzeczenia o potrzebie kształcenia specjalnego, czyli dla uczniów słabo widzących, niesłyszących czy też z upośledzeniem umysłowym. Wysokość dofinansowania z programu Wyprawka szkolna jest różna w zależności od wieku dziecka. Uczniowie klas szkół podstawowych mogą liczyć na dofinansowanie w wysokości maksymalnie 180 zł natomiast uczniowie III klas gimnazjów na kwotę maksymalną 325 zł. wstrzymał się od głosu. Było to już 6 w historii głosowanie podczas, którego żaden z obecnych radnych nie głosował przeciwko udzieleniu burmistrzowi absolutorium.

8 8 nr 5 (62) Przetarg na drogę w Annopolu Na początku lipca ogłoszono również przetarg na przebudowę drogi gminnej idącej przez Annopole od Jaszkowa do drogi powiatowej nr 3674 P. Zamówienie to obejmowało roboty budowlane w zakresie robót przygotowawczych, remontu cząstkowego nawierzchni, frezowania wjazdów na posesje, oczyszczania nawierzchni bitumicznej, nałożenia emulsji asfaltowej i wykonania wjazdów z mieszkanki mineralno asfaltowej. Przetarg obejmuje również ułożenie warstwy ścieralnej z mieszanki mineralno-asfaltowej grubości 5 cm na istniejącej nawierzchni. Szczegółowy opis przedmiotu zamówienia określa dokumentacja projektowa oraz specyfikacja techniczna wykonania i odbioru robót budowlanych dostępna w Biuletynie Informacji Publicznej zobacz. Istotnym warunkiem, jakie musiał spełniać wykonawca było wykazanie, że w okresie ostatnich pięciu lat przed upływem terminu składania ofert, a jeżeli okres prowadzenia działalności jest krótszy - w tym okresie, wykonał min. 2 zrealizowane zadania, polegające na budowie lub przebudowie drogi z mieszanki mineralno bitumicznej o wartości brutto nie mniejszej niż zł każde wraz z załączeniem dokumentów potwierdzających, ze roboty zostały wykonane zgodnie z zasadami sztuki budowlanej i prawidłowo ukończone. Oferty na przetarg można było składać do 27 lipca tego roku do godz w sekretariacie Urzędu Miejskiego w Środzie Wielkopolskiej. Do przetargu łącznie stanęły cztery firmy. Ogłoszenie o wyborze oferty pojawi się w pierwszym tygodniu sierpnia na stronie Biuletynu Informacji Publicznej. Przetarg na 2 miliony Przeniesienie dyrektora Zbigniew Bukowski dyrektor Gimnazjum nr 2 w Środzie wystosował pismo do burmistrza z prośbą o przeniesienie do Szkoły Podstawowej w Murzynowie Kościelnym. Jest to związane z ogłoszonym konkursem na dyrektora w Szkole Podstawowej w Murzynowie Kościelnym ponieważ dotychczasowej dyrektor Hannie Szpecht skończyła się kadencja. W pierwotnym konkursie dyrektor Hanna Szpecht była jedyną kandydatką jednak nie została zaakceptowana przez komisję konkursową. Wójt gminy Dominowo Krzysztof Pauter ogłosił konkurs ponownie. Zbigniew Bukowski został przedstawiony radzie pedagogicznej i radzie rodziców w Murzynowie Kościelnym i wójt powołał go na rok. Po roku ponownie zostanie ogłoszony konkurs na dyrektora. W zaistniałej sytuacji konieczne będzie powołanie nowego dyrektora Gimnazjum nr 2. Burmistrz Wojciech Ziętkowski skorzysta najprawdopodobniej z możliwości powołania na najbliższy rok szkolny dyrektora bez ogłaszania konkursu. Przypomnijmy, że Zbigniew Bukowski jest nauczycielem języka angielskiego i był dyrektorem Gimnazjum nr 2 od 2001 r. Mistrzowie Polski wyróżnieni 14 lipca tego roku zakończył się przetarg nieograniczony ogłoszony przez burmistrza na zaciągnięcie kredytu długoterminowego w wysokości złotych na okres 10 lat na finansowanie planowanego deficytu budżetu gminy w 2011 roku. Swoją ofertę złożył tylko jeden bank ING Bank Śląski S.A, który zaoferował cenę ,61 zł. Umowa z bankiem na zaciągnięcie tego kredytu została podpisana już 20 lipca. Darmowe boisko Wraz z początkiem wakacji boisko wielofunkcyjne na średzkim OSiRZe jest dostępne dla dzieci i młodzieży za darmo. Poza okresem wakacji boisko jest udostępniane mieszkańcom tylko odpłatnie. Opłata za godzinę użytkowania według uchwalonego przez Radę Miejską cennika wynosi 30 zł, a po zmroku doliczane jest jeszcze 5 zł/h za oświetlenie. Dzieci w czasie wakacji będą mogły w pełni korzystać z boiska, nie tylko grać w piłkę Już w tym tygodniu na stronie internetowej Urzędu Miejskiego - www. sroda.wlkp.pl będzie dostępny wirtualny spacer. Dzięki niemu każdy kto odwiedzi urzędową stronę będzie miał możliwość odbycia wirtualnej wycieczki po ulicach środy zarówno w scenerii dziennej jak i nocnej. Dzięki tej wirtualnej wycieczce będzie można zobaczyć w sieci; Stary Rynek, okolice Liceum Ogólnokształcącego, nożną, siatkówkę czy koszykówkę ale również w tenisa. Aby zagrać w tenisa trzeba będzie się udać do opiekunów boiska i poprosić o rozciągnięcie siatki ponieważ nie jest ona zamontowana na stałe. Wirtualny spacer po Środzie plac zabaw na Plantach, ul. Dąbrowskiego, ul. Dąbrowskiego deptak, boisko Orlik, jezioro, kaplica cmentarną, cmentarz, Kolegiatę, park Łabędzie, plac Armii Poznań, park przy ul. Westerplatte, park Łazienki, Kwatera Powstańców, Skate Park, ul. Weychana, szpital, stadion, Urząd Miejski oraz Wieżę Ciśnień. 27 lipca burmistrz Wojciech Ziętkowski wręczył listy gratulacyjne oraz nagrody grupie zawodników ze średzkiego klubu kolarskiego MTB Team, którzy odnieśli liczne sukcesy na Mistrzostwach Polski w Kolarstwie Górskim Kielce Łącznie 7 zawodników wywalczyło na tych zawodach rużynowe wicemistrzostwo Polski tj. Wojciech Wiktor, Ksiądz Kazimierz Badurski zmarł 22 listopada 1882 r. 27 czerwca tego roku odbyło się uroczyste przeniesienie jego szczątków i ponowny pogrzeb. Podczas prac remontowych kościoła znaleziono grób proboszcza Badurskiego po kościołem i obecny proboszcz postanowił przenieść jego Pogrzeb proboszcza 27 czerwca tego roku w Mącznikach odbył się uroczysty pogrzeb proboszcza parafii pw. św. Wawrzyńca ks. Kazimierza Badurskiego, który zmarł 129 lat temu. szczątki. Trumna została pochowana na placu przy kościele, przed figurą Matki Boskiej Fatimskiej. Na płycie grobowej umieszczono napis; ks. Kazimierz Badurski ur zm roku oraz pamięci zmarłych kapłanów pracujących w parafiach Mączniki Olaf Małek, Kacper Urbanowicz, Adam Frątczak, Krzysztof Plewa, Mateusz Stempniewicz oraz Bartosz Niemczal. Troje z tych zawodników wywalczyło również indywidualne miejsca na podium; Wojciech Wiktor, Olaf Małek zdobyli tytuły Indywidualnych Mistrzów Polski w kategorii junior oraz junior młodszy natomiast Kacper Urbanowicz wywalczył tytuł Indywidualnego Wicemistrza Polski w kategorii junior. Burmistrz wyróżnił zarówno zawodników jak i trenera Piotra Radowicza, prezesa klubu Marka Plewę, wiceprezesa Michała Główczewskiego oraz Daniela Kurpisza i Wiesława Frątczaka członków zarządu klubu MTB Team Środa Wielkopolska. i Bagrowo. Mszą pogrzebową poprowadził biskup Grzegorz Balcerek. W uroczystościach wzięli także udział; ks. kan. Janusz Śmigiel oraz ks. Błażej Dojas obecny proboszcz parafii Mączniki, a także burmistrz Wojciech Ziętkowski, sołtysi, radni, delegacje, poczty sztandarowe oraz średzka strażacka orkiestra dęta.

9 lipiec Święto Cebuli w Henrykowie po raz dziewiąty W dniach 20, 21 sierpnia tego roku w Henrykowie odbędzie się Święto Cebuli. Jest to impreza rolnicza, organizowana już od dziewięciu lat w gospodarstwie państwa Nowaków. Tak jak w ubiegłych latach, tak i w tym roku na Święcie Cebuli i Ziemniaka prezentowane będą maszyny rolnicze a także odbędą się wykłady dotyczące m.in. ogólnej uprawy cebuli, nawożenia cebuli, suszy w Polsce i w Europie, oraz prezentacja systemu Eurepgap. Osoby, które nie uprawiają cebuli mogą skorzystać z fachowego doradztwa w zakresie dobrej praktyki rolniczej, porozmawiać ze specjalistami oraz wymienić doświadczenia z innymi rolnikami. Na imprezie znajdą też coś dla siebie osoby zajmujące się sprzedażą drzew i krzewów ozdobnych. Impreza, co roku przyciąga osoby nie tylko z okolic Środy, ale z całego kraju, którzy przyjeżdżają zapoznać się z nowinkami z branży oraz nawiązać nowe kontakty. Co ważne impreza nie jest zamknięta i każdy może się na nią wybrać nie tylko, żeby kupić ziemniaki czy cebule bezpośrednio od producenta, ale też spróbować potraw z cebuli, wziąć udział w konkursie czy Topoliada 7 sierpnia w Topoli o godzinie rozpocznie się festyn rodzinny TO- POLIADA. Rozpocznie się on turniejem piłkarskim. Od godziny ruszy program Baw się razem z nami, w którym przewidziane są konkursy dla dzieci, młodzieży i dorosłych, wesołe miasteczko dla każdego, przejażdżki bryczką oraz loteria fantowa. W czasie festynu odbędą się także pokazy sprzętu BRDM 2 czyli wozów bojowych, przyjadą także Średzccy Etyliniarzy, będzie można zobaczyć również sprzęt gaśniczy. Pod koniec programu odbędzie się również turniej strzelecki. Na zakończenie około godziny ruszy zabawa pod chmurką ze średzkim zespołem muzycznym Łosie. Organizatorem Topoliady jest sołectwo Topoli, patronat medialny nad imprezą objęły Gazeta Średzka, Głos Powiatu Średzkiego i Średzki Biuletyn Samorządowy. też wysłuchać koncertów muzycznych. Na tegorocznym święcie na ponad 10 hektarowej powierzchni imprezy zaprezentowane zostanie 55 odmian cebuli i 28 odmian ziemniaka. Święto Cebuli w Henrykowie odbyło się po raz pierwszy w 2003 roku. Była to impreza zorganizowana przy współpracy z WODR-Zespół Powiatowy ODR w Środzie Wielkopolskiej. Pierwsze wydanie imprezy, było kameralne i odbyło się w obrębie obejścia gospodarstwa. Odbyła się wtedy prezentacja 13 odmian cebuli z siewu wiosennego, na która przybyło około 500 osób. W roku 2004 odbyła się druga edycja imprezy, na którą przybyło już ponad 3500 osób. Jak mówi Pani Monika Błociszewska-Nowak - spodziewając się większej liczby wystawców jak i uczestników przenieśliśmy imprezę z obejścia na pole znajdujące się przy gospodarstwie, gdzie mieliśmy praktycznie nieograniczoną powierzchnię i w pełni mogliśmy zaprezentować maszyny w czasie pracy oraz zorganizować lepszy dostęp do poletek demonstracyjnych. Rok 2005 i 2006 to kontynuacja dotychczasowych dokonań i sukcesów oraz powiększanie kolekcji i liczby odmian do 78. Patronat nad imprezą co roku obejmuje burmistrz Środy Wojciech Ziętkowski. Uroczyste obchody 15 sierpnia Tradycyjnie jak co roku obchodzimy w Środzie 15 sierpnia Święto Wojska Polskiego i 91 rocznicę Bitwy warszawskiej. W tym roku obchody rozpoczną się o mszą świętą w średzkiej Kolegiacie. O godzinie nastąpi złożenie kwiatów pod Pomnikiem Powstańców Wielkopolskich na cmentarzu. Po podniosłych obchodach przyjdzie czas na te nieco bardziej rozrywkowe. Od godz na średzkich Łazienkach dzieci będą mogły poszaleć w dmuchanym miasteczku. Od natomiast w parku zostanie postawiona przez Pleszew Air Soft Team strzelnica dla dzieci. Pół godziny później rozpocznie się pokaz również pleszewskiej grupy zbrojnej PAST Pleszew. O godzinie rozpocznie się godzinny koncert zespołu Blinghtsight. Od znów pojawią się kolejne atrakcje dla dzieci Fruktaki czyli widowisko plenerowe dla najmłodszych. Następnie około godziny na scenie pojawi się zespół Last Ride. Niewątpliwie najbardziej wyczekiwaną atrakcją tego dnia będzie koncert Pawła Kukiza i Piersi, który będzie można zobaczyć już od godz Organizatorem imprezy jest Gmina Środa Wielkopolska natomiast patronat medialny objęli; TVP Poznań, Głos Wielkopolski, Radio Merkury, porta e-środa wielkopolska oraz Średzki Biuletyn Samorządowy. Zorganizowanie tak wielu atrakcji będzie możliwe również dzięki sponsorom: Przedsiębiorstwo Wielobranżowe Bolesław Spochacz, Decora, Spółdzielnia Mleczarska Jana, Browar Fortuna, Polanin, Lena Lighting, Lokum, Hybner, Solararis, Trans Masz Beton Dróg, Jugema, Ferma Drobiu Mizgier.

10 10 nr 5 (62) Wspaniali średzcy ratownicy Drużyna ratownicza ze Środy zdobyła I miejsce na ogólnopolskich V Mistrzostwach Miasta Poznania w Ratownictwie Wodnym, które odbyły się 18 czerwca na poznańskim basenie przy ul. Chwiałkowskiego. Środa Rock Festival już za miesiąc W dniach sierpnia nad Średzkim Jeziorem odbędzie się po raz piąty już Środa Rock Festival. Średzcy ratownicy zdobyli nie tylko I miejsce w klasyfikacji generalnej ale również odnieśli wiele sukcesów w konkurencjach indywidualnych. Poznańskie zawody bez wątpienia zostały zdominowane przez naszych ratowników. Mateusz Powąska zdobył II miejsce w konkurencji 100 m ratownik w płetwach, Piotr Kurek III miejsce 200 m z przeszkodą, Filip Orłowski III miejsce w konkurencji 100 m węgorzem, Tomem Pawlak II miejsce 200 m z przeszkodą oraz III miejsce w 100 m kombinowane. Maciej Bhenke zdobył II miejsce na 100 m z węgorzem, II miejsce w 100 m kombinowane oraz III miejsce w konkurencji ratownik z płetwami. Dawid Staszak natomiast wywalczył I miejsce w wyścigu 200 m z przeszkodami, I miejsce kombinowane oraz III miejsce 50 m holowanie manekina. Kolejny średzki ratownik Filip Grześkowiak zdobył II miejsce w również w holowaniu manekina. W klasyfikacji ogólnej najlepszym juniorem został Dawid Staszak, zaraz po nim uplasowali się drugi Maciej Bhenke i trzeci Tomek Pawlak. Dawid Staszak uzyskał także III miejsce jako najlepszy zawodnik mistrzostw. Jak co roku w tych dniach do Środy zjadą zespoły rockowe, które zagrają i wezmą udział w festiwalowym konkursie. Warunkiem uczestnictwa w konkursie jest zakwalifikowanie wykonawcy przez jury weryfikacyjne na podstawie materiałów (podstawowe informacje o zespole, dane kontaktowe, trzy utwory własnego autorstwa w formacie mp3) nadesłanych drogą internetową: gmail.com bądź pocztową na adres stowarzyszenia: Stowarzyszenie Środa Rock Festiwal ul. Kosynierów 4, Środa Wielkopolska. Ponad to, podczas festiwalu odbędzie się również plebiscyt Płonąca Pelargonia 2011, na najlepszy zespół, który dzięki tej nagrodzie będzie mógł wziąć udział w następnej edycji festiwalu. Pomysł na organizację Środa Rock Festival pojawił się cztery lata temu. Grupa młodych średzkich muzyków zapragnęła zaprezentować swoje umiejętności i pokazać swoją muzykę szerszej publiczności. Pierwsza edycja odbyła się 25 sieprnia 2007 r. na małej scenie na dziedzińcu Ośrodka Kultury. We wrześniu 2008 r. odbyła się druga edycja imprezy, w której udział wzięły także zespoły muzyczne spoza naszego miasta. Po tej edycji Środa Rock Festival wpisał się już na stałe w kalendarz średzkich imprez kulturalnych. Kolejna, dwudniowa już impreza odbyła się w 2009 r. Pojawiły się już zgłoszenia nie tylko zespołów z Polski ale również z Finlandii, Niemiec a nawet Stanów Zjednoczonych. W 2010 r. aby organizacja festiwalu mogła być bardziej oficjalna grupa twórców postanowiła założyć Stowarzyszenie Środa Rock Festival, tak też się stało i stowarzyszenie zorganizowało czwartą edycję imprezy 21 i 22 sierpnia 2010 r. już nad Jeziorem Średzkim. W czasie dwóch dni zagrało aż jedenaście zespołów z całej Polski w tym festiwalowa gwiazda łódzki zespół Normalsi. W tym roku również wystąpi znany zespół Turbo. Szczegóły dotyczące festiwalu można znaleźć na stronie internetowej festiwalu: Dyrektor Dariusz Tomaszewski 1 lipca tego roku Dariusz Tomaszewski oficjalnie rozpoczął pracę na stanowisku dyrektora Stołówek Gminnych. Jak pisaliśmy w czerwcowym biuletynie, Dariusz Tomaszewski z Zaniemyśla wygrał konkurs ogłoszony przez burmistrza na dyrektora nowo powstałej jednostki gminnej - Stołówki Gminne. Przypomnijmy, że był to już drugi konkurs ogłoszony na to stanowisko. Do pierwszego wystartowały dwie kandydatki ale po przejściu procedury konkursowej komisja nie rekomendowała żadnej kandydatury burmistrzowi i ogłoszono konkurs ponownie. Na powtórny konkurs zgłosiło się pięć osób. Wszystkie spełniały wymagania formalne. Po przeprowadzeniu rozmów kwalifikacyjnych Komisja Rekrutacyjna zarekomendowała kandydaturę Dariusza Tomaszewskiego oraz Danuty Przybylak. Po przeprowadzonych rozmowach burmistrz wybrał ostatecznie D. Tomaszewskiego. Dariusz Tomaszewski pochodzi z Dolnego Śląska. Do Poznania przeniósł się kiedy rozpoczął edukacje na Wyższej Szkole Oficerskiej Służb Kwatermistrzowskich na kierunku żywienie. W międzyczasie uzyskał również dyplom magistra na Akademii Rolniczej w Poznaniu na kierunku technologia żywności żywienie człowieka. Studia podyplomowe D. Tomaszewski ukończył na wrocławskim Uniwersytecie Ekonomicznym na kierunku zarządzanie pracą oraz w zakresie bezpieczeństwa i higieny pracy na Wyższej Szkole Humanistycznej w Lesznie. Karierę zawodową rozpoczął w 1986 r. jako szef zaopatrzenia żywnościowego zarówno w warunkach garnizonowych jak i polowych. Następnie przeszedł do 111 Szpitala Wojskowego, w którym pracował na stanowisku zastępcy komendanta do spraw logistyki. W 2003 r. wraz z przekształceniem szpitala wojskowego na cywilny D. Tomaszewski zakończył służbę zawodową i rozpoczął pracę w gminie Zaniemyśl na stanowisku zastępcy wójta, pełniąc tę funkcję przez 6 lat. Przez kolejne 2,5 roku D. Tomaszewski prowadził własną działalność Centrum Kształcenia Ustawicznego obejmujące kształcenie kadr zarówno samorządowych jak i z sektora prywatnego w zakresie bhp i kursów specjalistycznych. Przypomnijmy, dyrektor Stołówek Gminnych będzie zajmował się przede wszystkim: reprezentowaniem jednostki na zewnątrz, prowadzeniem spraw organizacyjnych, kadrowych, administracyjnych, będzie współdziałał z innymi instytucjami w zakresie spraw dożywiania, jego obowiązkiem będzie organizacja przygotowywania posiłków w stołówce, opracowywanie rocznych planów finansowych oraz prowadzenie sprawozdawczości.

11 lipiec Radosna szkoła 14 lipca został ogłoszony przetarg na zaprojektowanie i budowę szkolnych placów zabaw przy Szkole Podstawowej Nr 2 oraz przy Szkole Podstawowej Nr 3 w Środzie Wielkopolskiej w ramach programu Radosna szkoła. Przetarg ten obejmuje; niwelację terenu pod zagospodarowanie placu zabaw, pokrycie powierzchni placu nawierzchnią gumową, bezpieczną dla dzieci, wykonanie obrzeży placu czyli odpowiednich krawężników, pokrycie terenu placu w wyznaczonych w projekcie miejscach trawą, i w końcu dostawę i montaż dużego zestawu zabawowo-rekreacyjnego, w skład którego wchodzą co najmniej: - zestaw zabawowy: - wieża z dachem dwuspadowym - 4 podesty, wejście po ruchomych klockach - drabina pozioma z zestawem drążków do przewrotów - schody wejściowe - zjeżdżalnia, gra interaktywna: kółko- krzyżyk - piramida z lin, urządzenie sprawnościowe - równoważnia łamana - 2 ławki z oparciem - kosz na śmieci oraz wykonanie i instalacja tablicy informacyjnej z regulaminem korzystania z placu zabaw. Zadłużeni lokatorzy Przy projektowaniu zieleni traw o pow. ok. 70 wykonawca powinien zwrócić uwagę na wykorzystanie takich samych gatunków roślin, które są bezpieczne dla dzieci. Szczegółowe wymagania i dokumentacja techniczna dotycząca inwestycji znajdują się na stronie Urzędu Miejskiego wlkp.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Oferty na przetarg można składać do 1 sierpnia 2011 r. do godz w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Dodajmy, że Radosna szkoła to rządowy program Ministerstwa Edukacji Narodowej, w ramach którego można otrzymać dofinansowanie na urządzanie szkolnych placów zabaw. Gmina Środa Wielkopolska otrzymała takie dofinansowanie spełniając wcześniej szereg warunków,,m.in. zapewniła połowę wkładu własny w budowę placów a także wyznaczyła tereny, na których nowe place staną. Według Referatu Spraw Mieszkaniowych Urzędu Miejskiego w Środzie łączny dług jaki posiadają wobec gminy lokatorzy mieszkań komunalnych to blisko 1 mln zł. Kwota zadłużenia u jednego z lokatorów wynosi na chwilę obecną prawie 40 tyś. zł. Jest to wyjątek jednak pozostałe zadłużenia to kwestia 8 do 10 tyś. zł. Jest to spowodowane tym, że w praktyce ciężko jest wyegzekwować gminie spłatę zadłużenia. W razie pojawienia się zaległości Urząd Miejski wystosowuje pismo do takiego dłużnika z prośbą o uregulowanie długu. Gdy to nie zadziała sprawa zostaje skierowana do sądu. Jeśli nie dojdzie do porozumienia w sądzie i dług nadal rośnie, sprawę przejmuje już komornik, wchodząc na emerytury, renty czy pensje. Bardzo rzadko okazuje się, że komornik nie może ściągnąć należnej kwoty z powodu braku dochodów. Oznacza, to że długi nie wynikają z braku środków na zapłacenie czynszu a odkładania rat na następne miesiące. Pojawiają się także przypadki, gdzie okazuje się, że lokator ma poza komunalnym jakieś inne mieszkanie. Wtedy sprawa jest jasna i osoba taka musi zostać wyeksmitowana ponieważ ten kto ma inne mieszkanie nie ma prawa do mieszkania komunalnego. Młodzicy jadą do Karpacza Po tak wielkim sukcesie drużyny hokejowych młodzików Polonii Środa jakim było zdobycie Mistrzostwa Wielkopolski w hokeju na trawie podopieczni trenera Piotra Pętkowskiego w dniach 30 lipca do 6 sierpnia tego roku pojadą doskonalić swoje umiejętności na obóz sportowy do Karpacza. Zawodnicy będą tam szlifować formę biegową i wytrzymałościową przed nowym sezonem i Międzywojewódzkimi Mistrzostwami Młodzików w Gąsawie. Będzie tam także czas na odpoczynek i zwiedzanie. W trakcie obozu planowane są między innymi wycieczki do Czech Dożynki skalne miasto, Szklarskiej Poręby wodospady Szklarczyk i Kamieńczyk oraz wjazd na Kopę z wejściem na Śnieżkę. Przewidywany jest także pobyt w miasteczku Western City i wiele innych atrakcji. Zorganizowanie tego obozu sportowego będzie możliwe nie tylko dzięki rodzicom zawodników ale również dzięki wsparciu burmistrza Wojciecha Ziętkowskiego oraz dyrektora Ośrodka Sportu i Rekreacji Wojciecha Grząślewicza. W tym roku dożynki gminno powiatowe odbędą się 4 września na Starym Rynku i wyjątkowo w parku Łazienki. Bardziej oficjalna część rozpocznie się mszą dożynkową na Starym Rynku. Następnie obrzęd dożynkowy i korowód poprowadzi zespół folklorystyczny - Ziemia Wrzesińska. Następnie przyjdzie czas na część mniej oficjalną. Na Łazienkach pojawi się dmuchane miasteczko, pokazy break dance oraz koncert zespołu Średzioki. Dzieci będą mogły się jednocześnie bawić i uczyć podczas widowiska Fruktolandia promującego zdrowy tryb życia. Nie zabraknie również atrakcji dla nieco starszych uczestników dożynek. Na scenie pojawi się kabaret Grzegorza Stasiaka, znanego z programu telewizyjnego nauki jazdy, a po nim zespół Gronicki zespół muzyki góralskiej. Na zakończenie dnia na scenie pojawi się gwiazda wieczoru czyli zespół Sumptuastic. Świetlice będą jak nowe 18 lipca burmistrz ogłosił dwuzadaniowy przetarg na remont i przebudowę świetlic w Olszewie i Chudzicach. Pierwsze zadanie przetargu będzie polegać na przebudowie budynku świetlicy wiejskiej w Olszewie poprzez wykonanie remontu i modernizacji budynku świetlicy wraz z jej otoczeniem. W zakresie robót znalazły się; roboty rozbiórkowe, murowe, wykonanie stolarki drzwiowej, podłoża i posadzek, roboty dekarskie, elewacyjne, wykonanie instalacji wodociągowej, kanalizacji sanitarnej, instalacji elektrycznej, ogrodzenia oraz nawierzchni utwardzonych. Przypomnijmy, że cała inwestycja jest finansowana nie tylko z budżetu gminy ale również przy wsparciu środków unijnych. 23 lutego tego roku w Urzędzie Marszałkowskim w Poznaniu doszło do podpisania umowy pomiędzy Samorządem Województwa Wielkopolskiego a Burmistrzem Miasta Środa na dofinansowanie remontu świetlicy wiejskiej w Chudzicach. Fundusz ten funkcjonuje w ramach działania Odnowa i rozwój wsi objętego Programem Rozwoju Obszarów Wiejskich na lata Całkowity koszt przedsięwzięcia to prawie 180 tyś. zł. Dotacja to ponad 110 tyś. zł, resztę czyli pozostałe 25 % ( 69 tyś.) gmina pokrywa z budżetu własnego. Pod koniec zeszłego roku Gmina Środa uzyskała dofinansowanie na przebudowę świetlicy także w Olszewie. Koszt wykonania takiego remontu to ponad 500 tyś. zł, z czego 75% (307 tyś. zł) sfinansowane zostanie ze środków Unii Europejskiej. Oferty na przetarg można składać do 10 sierpnia 2011 r. do godz w sekretariacie Urzędu Miejskiego. Szczegółowe informacje dotyczące przetargu oraz dokumentacja techniczna dostępna jest na stronie internetowej wlkp.pl w Biuletynie Informacji Publicznej. Świetlica w Chudzicach przed remontem

12 12 nr 5 (62) Nowe nawierzchnie w mieście ul. Kościuszki ul. Harcerska W połowie lipca zakończył się remont ulic na terenie miasta. W ramach przebudowy dróg gmina wykonała z własnych środków przebudowę prawie 18 tys. m 2 nawierzchni polegającą na wyfrezowaniu a także nałożeniu betonu asfaltowego w postaci mieszanki mineralno asfaltowej. Zostało nałożonych na gorąco kilka coraz cieńszych warstw o łącznej grubości około 20 mm. Wykonano także nowe, bardziej trwałe kołnierze betonowe studzienek kanalizacyjnych oraz wyregulowano inne instalacje. Takie prace zostały wykonane na; ul. Poselskiej, na odcinku od ul. Sportowej do Ronda Jana Pawła II, ul. Prądzyńskiego, na odcinku od ul. Chudoby do ul. Jackowskiego, a także na całej ul. Plantaża czyli od ul. Wrzesińskiej do ul. Nekielskiej oraz na ul. Szlafroka. Podobne prace wykonano także na drogach powiatowych; na ul. Kościuszki od ul. Poselskiej do przejazdu PKP oraz na ul. Hallera od ul. Kochanowskiego do ul. Okrzei, jak również część ul. Harcerskiej - od ul. Szarych Szeregów do Źrenicy. Być może w bieżącym roku nowe nawierzchnie zostaną wykonane na kolejnych ulicach. Czy tak będzie przekonamy się w najbliższym czasie. ul. Poselska ul. Szlafroka ul. Hallera

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00

010 Rolnictwo i łowiectwo 25 000,00 0,00. 01010 Infrastruktura wodociągowa i sanitacyjna wsi 25 000,00 Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XLVI/735/2010 Rady Miejskiej w Środzie Wielkopolskiej Załącznik Nr 3 do Uchwały Nr XXXVI/608/2009 z dnia 17 grudnia 2009 roku Rady Miejskiej Środy Wielkopolskiej

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA

SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA Środa Wielkopolska, dnia 26 kwietnia 2010 roku BB.0055-3/10 SPRAWOZDANIE MIĘDZYSESYJNE BURMISTRZA MIASTA ŚRODA WIELKOPOLSKA W dniu 07.04.2010 r. ogłoszono przetarg nieograniczony na przebudowę placu postojowego

Bardziej szczegółowo

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych

Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych ZAŁĄCZNIK NR 5 DO UCHWAŁY NR XIX/115/2012 RADY POWIATU GRODZISKIEGO z dnia 27 marca 2012 roku Planowanie inwestycyjne Program modernizacji i rozbudowy sieci dróg powiatowych Kod zadania: 01 Przebudowa

Bardziej szczegółowo

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego.

Podstawa opracowania. Opis stanu istniejącego. Opis techniczny do Projektu wykonawczego: Przebudowa dróg na terenie miasta Olesno: ul. Krasickiego, ul. Pieloka, ul. Powstańców Śl., ul. Dworcowa, ul. Sądowa, ul. Drzymały, ul. Krzywa ul. Prusa, ul. Zielona

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr XVII/2015

Protokół Nr XVII/2015 Protokół Nr XVII/2015 z XVII sesji Rady Powiatu Średzkiego V kadencji zwołanej w trybie nadzwyczajnym, która odbyła się w dniu 2 listopada 2015 roku o godz. 10.30 w sali 107 Starostwa Powiatowego w Środzie

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY?

SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? SKĄD MAMY PIENIĄDZE I NA CO JE WYDAJEMY? www.nowytarg.pl Broszura informacyjna dla mieszkańców Nowego Targu Edycja 2005 Niniejsza publikacja ma na celu przybliżenie mieszkańcom miasta Nowego Targu w prosty

Bardziej szczegółowo

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1

Gmina Rajcza Rajcza ul. Górska 1 1 34-300 Żywiec ul. Powstańców Śląskich 2 tel.kom. 509146248 tel. 033 862 21 10 e-mail: koziolek@epoczta.pl Tytuł opracowania: Inwestycja: Remont chodników, zjazdów indywidualnych oraz poprawa odwodnienia

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOŻONEJ WE WSI STARE BABICE. Organizator Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na sprzedaż nieruchomości niezabudowanej położonej we wsi Stare Babice REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA SPRZEDAŻ NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki

Protokół Nr 13/15. W posiedzeniu Zarządu Powiatu wzięli udział: Przewodniczący: - Jan Zalewski. -Edward Zaremba - Jan Markiewicz - Wiesław Klepacki Protokół Nr 13/15 Z posiedzenia Zarządu Powiatu Siemiatyckiego, które odbyło się w dniu 25 marca 2015 roku, w siedzibie Starostwa Powiatowego w Siemiatyczach, godzinach 14 00-15 20. W posiedzeniu Zarządu

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.starogard.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.starogard.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: bip.starogard.pl Starogard Gdański: Budowa ul. Południowej na odcinku ul. B. Prusa - Hermanowska

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel.

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, 99-400 Łowicz, woj. łódzkie, tel. Łowicz: Rewitalizacja zabytkowego parku im. Adama Mickiewicza w Łowiczu Numer ogłoszenia: 339864-2014; data zamieszczenia: 14.10.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE W ROKU 2011

INWESTYCJE W ROKU 2011 INWESTYCJE W ROKU 2011 Cząstkowy remont dróg gminnych Na cząstkowy remont wszystkich utwardzonych dróg gminnych w ciągu roku 2011 wydano kwotę 200.000,00 zł Nawierzchnie dróg z podbudową Łączny koszt 1.417.000,00

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.mikolajkipomorskie.pl Mikołajki Pomorskie: Budowa ulicy Cichej, Słonecznej i Spacerowej w Mikołajkach

Bardziej szczegółowo

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013

WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 WYKONANIE BUDŻETU GMINY KNURÓW ZA ROK 2013 Budżet Miasta na 2013 rok został uchwalony na sesji Rady Miasta w dniu 19 grudnia 2012 r. Uchwałą Rady Miasta Nr XXVII/429/12. Dochody budżetu gminy zaplanowano

Bardziej szczegółowo

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17

URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl ul. Pierwszych Osadników 17 URZĄD GMINY CHOCZEWO 84-210 Choczewo tel. (058) 5723913, 5723940 sekretariat@choczewo.com.pl RIGKiOŚ.ZO.271.11.2013 ZAPYTANIE OFERTOWE o wartości poniżej 14 000 EURO Choczewo, dn. 06.06.2013 r. W związku

Bardziej szczegółowo

Stypendia Gminy Pawłowice

Stypendia Gminy Pawłowice Stypendia Gminy Pawłowice Program pomocy stypendialnej dla uczniów Motywacja 1. Stypendystą może zostać: a) ( ) uczeń /absolwent szkoły ponadgimnazjalnej kończącej się maturą, który kontynuuje naukę b)

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r.

UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI. z dnia 19 czerwca 2015 r. w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. UCHWAŁA NR V/38/15 RADY GMINY RACZKI w sprawie zmian w budżecie gminy na 2015 r. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz. U. z 2013 r., poz. 594, 645,

Bardziej szczegółowo

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK

Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK INFORMATOR PRZETARGOWY Kanclerz POLSKIEJ AKADEMII NAUK zaprasza do wzięcia udziału w trzecim przetargu ustnym nieograniczonym na sprzedaż prawa użytkowania wieczystego zabudowanej nieruchomości położonej

Bardziej szczegółowo

Inwestycje kadencji 2006 2010

Inwestycje kadencji 2006 2010 W listopadzie br. samorząd obecnej kadencji kończy pracę. Czas więc na podsumowanie czteroletnich wzmagań związanych z zadaniami realizowanymi w poszczególnych wioskach. Brzyska Wola 1. Zakończenie remontu

Bardziej szczegółowo

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii.

kwatery wojennej żołnierzy Wojska Polskiego z okresu II wojny światowej na cmentarzu parafialnym w Górze Kalwarii. Uzasadnienie: do Uchwały Nr XXII/182/2015 z dnia 18 grudnia 2015 r. w sprawie zmian w uchwale budżetowej na 2015 r. DOCHODY: Dokonuje się następujących zmian w dochodach budżetowych: Dział 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY

SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY SKĄD MAMY PIENIĄDZE NA CO JE WYDAJEMY czyli informacje o budżecie G m i n y Z D Z I E S Z O W I C E w 2 0 1 5 r o k u Skąd mamy pieniądze i na co je wydajemy Dochody Gminy Zdzieszowice: 42.176.668 zł Dochody

Bardziej szczegółowo

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE

ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE 1 Lp. Nazwa zadania inwestycyjnego ZADANIA INWESTYCYJNE W 2017 ROKU STAN REALIZACJI, PLAN, FINANSOWANIE Łączne koszty finansowe Stan realizacji (opis) środki budżetu gminy Pakość Źródła finansowania środki

Bardziej szczegółowo

1.202.000,00 1.202.000,00

1.202.000,00 1.202.000,00 Załącznik nr 2 do Uchwały Nr XIV/87/ 2004 Rady Gminy w Łambinowicach z dnia 22 stycznia 2004r PLAN WYDATKOW NA 2004 ROK Dz. Rozdz. Nazwa Wydatki bieżące Razem W tym Wynagrodz. i pochodne Dotacje Obsługa

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku

PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku PROTOKÓŁ nr 16 z posiedzenia Komisji Oświaty, Kultury i Sportu, które odbyło się w dniu 24 października 2007 roku O godzinie 16 00 posiedzenie Komisji otworzył i przywitał wszystkich zebranych Przewodniczący

Bardziej szczegółowo

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku

Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Lp. Dział Rozdział Objaśnienia do poszczególnych pozycji wydatków budżetu 2009 roku Plan Plan 2008(wg 30.09) 2009 1 2 3 4 5 6 1. 010 ROLNICTWO i ŁOWIECTWO 01010 67000 180000 zadania inwestycyjne wg WPI

Bardziej szczegółowo

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA za I półrocze 2016 roku

INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA za I półrocze 2016 roku INFORMACJA O KSZTAŁTOWANIU SIĘ WIELOLETNIEJ PROGNOZY FINANSOWEJ GMINY ŚRODA WIELKOPOLSKA za I półrocze 2016 roku Rada Miejska w Środzie w dniu 17 grudnia 2015 roku podjęła Uchwałę Nr XVIII/341/2015 w sprawie

Bardziej szczegółowo

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00

Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość. 010 Rolnictwo i łowiectwo , Melioracje wodne ,00 WYDATKI MAJĄTKOWE Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 177/2013 Burmistrza Miasta Środa z dnia 14 listopada 2013 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 200 000,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Remont ogrodzenia na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane. Remont ogrodzenia na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Remont ogrodzenia na terenie Parku Etnograficznego w Tokarni. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia publicznego. I. 1) NAZWA I ADRES: Muzeum Wsi Kieleckiej, ul. Jana

Bardziej szczegółowo

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł

Lp. Tytuł projektu Szacunkowy koszt. 2 Bitwa pod Chocimiem ,00 zł. 3 Wymiana bram garażowych w OSP Nowy Wiśnicz ,00 zł Budżet obywatelski lista projektów W dniu 20 września zakończyły się spotkania z mieszkańcami na temat zgłoszonych projektów w ramach Budżetu Obywatelskiego w Gminie Nowy Wiśnicz na 2016 r. Zespół ds.

Bardziej szczegółowo

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE

Lp. Dział Rozdział Nazwa Zwiększenia Zmniejszenia ZADANIA WŁASNE Załącznik Nr 1 do Uchwały Nr Rady Miejskiej w Słupsku z dnia ZMIANY W PLANIE DOCHODÓW BUDŻETOWYCH MIASTO SŁUPSK ZADANIA WŁASNE 11 847 28 11 785 33 1 1 Rolnictwo i łowiectwo 82 82 195 Pozostała działalność

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: ugsokoly.bip.podlaskie.pl Sokoły: Modernizacja boiska sportowego w Sokołach Numer ogłoszenia: 163594

Bardziej szczegółowo

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski

INWESTYCJE 2013. Urząd Miasta Bielsk Podlaski INWESTYCJE 2013 Urząd Miasta Bielsk Podlaski SPIS TREŚCI Wstęp... Uzbrojenie terenów inwestycyjnych części obszaru objętego miejscowym planem zagospodarowania przestrzennego ograniczonego ulicami Białowieską,

Bardziej szczegółowo

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r.

Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia r. Załącznik do Zarządzenia Nr 54/2014 Wójta Gminy Pomiechówek z dnia 30.06.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 593 568,40 01030 Izby rolnicze 8 354,00 01036 2850 Wpłaty

Bardziej szczegółowo

Zamość: Przebudowa ulicy Olchowej w Zamościu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

Zamość: Przebudowa ulicy Olchowej w Zamościu Numer ogłoszenia: ; data zamieszczenia: OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.bip.zdg.zamosc.pl Zamość: Przebudowa ulicy Olchowej w Zamościu Numer ogłoszenia: 158481-2016;

Bardziej szczegółowo

Zarząd Powiatu Wrocławskiego

Zarząd Powiatu Wrocławskiego Zarząd Powiatu Wrocławskiego Protokół nr 25/2012 z posiedzenia w dniu 04.07.2012 r. W posiedzeniu Zarządu udział wzięli: 1. Andrzej Szawan - Starosta 2. Jerzy Fitek - Wicestarosta 3. Dorota Galant - Członek

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.12.2013 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 405 50 01008 Melioracje wodne 405 00 2710 2900 Dotacja celowa na pomoc finansową udzielaną

Bardziej szczegółowo

Koźmin Wielkopolski, dnia 10 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy. /-/ mgr inż. Maciej Bratborski

Koźmin Wielkopolski, dnia 10 lutego 2016 r. Burmistrz Miasta i Gminy. /-/ mgr inż. Maciej Bratborski Burmistrz Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski ogłasza nabór na stanowisko do spraw infrastruktury technicznej w Urzędzie Miasta i Gminy Koźmin Wielkopolski Wymagania niezbędne: 1/ obywatelstwo polskie lub

Bardziej szczegółowo

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM

OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej F- 062/1 NACZELNIK URZĘDU SKARBOWEGO W WODZISŁAWIU ŚLĄSKIM 1. Numer Identyfikacji Podatkowej podatnika 2. Nr sprawy 3. Nr dokumentu F- 062/1 OŚWIADCZENIE o sytuacji rodzinnej, materialnej i finansowej Podstawa prawna: Art. 180 ustawy z dnia 29 sierpnia 1997 r.

Bardziej szczegółowo

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016

WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 WYDATKI BUDŻETU NA ROK 2016 Załącznik nr 3 do PROJEKTU Uchwały Nr.../.../... Rady Miejskiej Krzywinia z dnia...w sprawie uchwały budżetowej na rok 2016 Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane

OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Koźmin Wielkopolski: Przebudowa ulicy Słonecznej w Koźminie Wielkopolskim OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość

Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa Wielkopolska z dnia 14 listopda 2012 roku. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość Wydatki majątkowe Załącznik Nr 3 do Zarządzenia Nr 178/2012 Burmistrza Miasta Środa z dnia 14 listopda 2012 roku Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 175 000,00 01008 Melioracje

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r.

Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Plan wydatków budżetowych dla Miasta i Gminy Krotoszyn na 2012 r. Dz. Rozdz. Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo Załącznik nr 2 do projektu uchwały 01030 Izby rolnicze 42 800,00 Wpłaty gmin na rzecz izb rolniczych

Bardziej szczegółowo

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego

Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Zakładanie i prowadzenie placówek wychowania przedszkolnego Czy prowadząc inną formę wychowania przedszkolnego mogę otrzymać dotacje z gminy? Osoba prowadząca wychowanie przedszkolne w niepublicznych innych

Bardziej szczegółowo

Wsparciem w formie pomocy dofinansowania zakupu podręczników mają zostać objęci uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach:

Wsparciem w formie pomocy dofinansowania zakupu podręczników mają zostać objęci uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach: Warunki formalne udzielania pomocy. Wsparciem w formie pomocy dofinansowania zakupu podręczników mają zostać objęci uczniowie rozpoczynający naukę w roku szkolnym 2013/2014 w klasach: w klasach: 1 3 i

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2014 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 891,14

Bardziej szczegółowo

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/

Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień r. /w złotych/ Przewidywane wykonanie wydatków za 2011 r. Stan na dzień 30.09.2011r. /w złotych/ Dział Rozdział T r e ś ć Przewidywa ne wykonanie 2011r w tym wydatki na zadania zlecone 1 2 3 4 5 6 B i e ż ą c e 010 Rolnictwo

Bardziej szczegółowo

budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5309P w m. Biskupice Ołoboczne - budowa chodnika z odwodnieniem na

budowlanych dla zadania pn.: Przebudowa drogi nr 5309P w m. Biskupice Ołoboczne - budowa chodnika z odwodnieniem na Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl/folder/104, bip.wokiss.pl/pzd_ostrow/ Ostrów Wielkopolski: Przebudowa drogi

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, Turawa, woj. opolskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Turawa, ul. Opolska 39c, Turawa, woj. opolskie, tel , faks Turawa: Budowa drogi dojazdowej do gruntów rolnych w miejscowości Kadłub Turawski (I etap) Numer ogłoszenia: 197714-2010; data zamieszczenia: 06.07.2010 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie

Bardziej szczegółowo

SYLWESTER W MIEŚCIE. 31 grudnia 2007 r. w godz. 22.00-1.00 BIULETYN RADY I BURMISTRZA BURMISTRZ MIASTA SIERPCA DOM KULTURY W SIERPCU

SYLWESTER W MIEŚCIE. 31 grudnia 2007 r. w godz. 22.00-1.00 BIULETYN RADY I BURMISTRZA BURMISTRZ MIASTA SIERPCA DOM KULTURY W SIERPCU Nr 6/2007 (79) 21 GRUDNIA 2007 r. SIERPC BIULETYN RADY I BURMISTRZA Jest taka noc, na którą człowiek czeka i za którą tęskni Jest taki wyjątkowy wieczór w roku, Gdy wszyscy gromadzą się przy wspólnym stole

Bardziej szczegółowo

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES:

SEKCJA I: ZAMAWIAJĄCY I. 1) NAZWA I ADRES: Ostrowiec Świętokrzyski: ZP.7/2014 Numer ogłoszenia: 264096-2014; data zamieszczenia: 07.08.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie dotyczy: zamówienia

Bardziej szczegółowo

Budżet gminy Mirzec na rok 2013

Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Budżet gminy Mirzec na rok 2013 Dochody budżetu gminy na 2013 rok zaplanowane są w wysokości 23 032 956 zł. w tym: - dochody bieżące 22 307 454 zł. - dochody majątkowe 725 502 zł. Głównymi źródłami dochodów

Bardziej szczegółowo

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY

---------------------------------------------------------------------------------------------------------------------- OPIS TECHNICZNY Załącznik Nr 11 I OPIS TECHNICZNY 1. PODSTAWA OPRACOWANIA: Umowa zawarta pomiędzy Powiatowym Zarządem Dróg w Ostrzeszowie, a wykonawcą dokumentacji Usługi W Zakresie Budownictwa Drogowego - Andrzej Pilarek,

Bardziej szczegółowo

KOSZTORYS OFERTOWY Remont nawierzchni dróg gminnych w obrębie nr 1 Skwierzyna Ulica Przemysłowa. Lp. Podstawa Opis j.m.

KOSZTORYS OFERTOWY Remont nawierzchni dróg gminnych w obrębie nr 1 Skwierzyna Ulica Przemysłowa. Lp. Podstawa Opis j.m. KOSZTORYS OFERTOWY Remont nawierzchni dróg gminnych w obrębie nr 1 Skwierzyna Ulica Przemysłowa Lp. Podstawa Opis j.m. Ilość Cena brutto 1 Prace przygotowawcze 1.1 1.2. 1.3. 1.4. 1.5. 1.6. 1.7. 1.8. 1.10.

Bardziej szczegółowo

Plan wydatków wg stanu na dzień r.

Plan wydatków wg stanu na dzień r. Plan wydatków wg stanu na dzień 31.07.2014 r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 395 500,00 01008 Melioracje wodne 395 000,00 2900 Wpłaty gmin i powiatów na rzecz innych jednostek

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.klinika.katowice.pl Katowice: Projekt i przebudowa pomieszczeń dla Samodzielnego Publicznego

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.skoczow.pl Skoczów: Przebudowa boiska do piłki nożnej o sztucznej nawierzchni Numer ogłoszenia:

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOśONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE.

REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI NIEZABUDOWANEJ POŁOśONEJ WE WSI ZIELONKI PARCELE. Załącznik Nr 1 do Ogłoszenia o pisemnym przetargu nieograniczonym na najem nieruchomości niezabudowanej połoŝonej we wsi Zielonki Parcele REGULAMIN PISEMNEGO PRZETARGU NIEOGRANICZONEGO NA NAJEM NIERUCHOMOŚCI

Bardziej szczegółowo

Ostrów Wielkopolski: Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką

Ostrów Wielkopolski: Budowa kładki dla pieszych i rowerów nad rzeką 1 z 5 2013-08-09 08:53 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.powiat-ostrowski.pl/folder/104, bip.wokiss.pl/pzd_ostrow/ Ostrów Wielkopolski:

Bardziej szczegółowo

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r.

Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Wydatki budżetu Gminy Dąbie na 2017r. Załącznik Nr 2 do Projektu uchwały budżetowej na 2017r. Dział Rozdział Paragraf Treść Wartość 010 Rolnictwo i łowiectwo 836 270,00 01010 Infrastruktura wodociągowa

Bardziej szczegółowo

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice

Zebranie sprawozdawcze r. Studzienice Zebranie sprawozdawcze 15.03.2012 r. Studzienice Coś o urzędzie... Liczba wydziałów 11 ( Wydział Finansowy, Wydział Geodezji i Gospodarki Gruntami, Wydział Gospodarki Komunalnej, Wydział Inwestycji i Zamówień

Bardziej szczegółowo

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel:

EUROPROJEKT Robert Grochowalski Szekspira 2/ Warszawa Tel: nazwa i adres obiektu budowlanego: nazwa i adres obiektu budowlanego: Obiekt: MODERNIZACJA DROGI GMINNEJ W M-CI MIKOŁAJEW NA DZ. NR 11 GMINA TERESIN odc. 1050 mb inwestor: Gmina Teresin ul. Zielona 20

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi 1 z 5 2015-08-04 09:15 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lask.pl/archiwum/przetargi Łask: Budowa ulic wraz z odwodnieniem na osiedlu

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku.

Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach. z dnia 30 maja 2008 roku. Uchwała Nr XXIV / 247 / 08 Rady Miejskiej w Czerwionce Leszczynach z dnia 30 maja 2008 roku. w sprawie zmian w uchwale budżetowej gminy i miasta na 2008 rok. Na podstawie: - art. 18 ust. 2 pkt 4 i 9 lit.

Bardziej szczegółowo

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe

2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe 2.3. Wydatki budżetu Gminy Smołdzino wg pełnej klasyfikacji budżetowej z podziałem na wydatki bieżące oraz wydatki majątkowe Plan wg uchwały budżetowej Plan po zmianach w złotych Wykonanie Nazwa Lp. Dz.

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE NR 87 WÓJTA GMINY BORKI

ZARZĄDZENIE NR 87 WÓJTA GMINY BORKI ZARZĄDZENIE NR 87 WÓJTA GMINY BORKI z dnia 21 sierpnia 2015 r. w sprawie ustalenia terminu składania wniosków o dofinansowanie zakupu podręczników w ramach Rządowego programu pomocy uczniom w 2015 r. Wyprawka

Bardziej szczegółowo

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok

Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok Radni Rady Miejskiej uchwalili budżet. Wydatki na zadania inwestycyjne na 2016 rok 2016.01.05Aktualizacja: 2016.01.07, 09:10 Dokładnie 2 622 641, 35 mln złotych to suma jaką Gmina Janów Lubelski przeznaczy

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) 3. Adres zamieszkania. 3. Numer telefonu

Wniosek o dofinansowanie. dla ucznia klasy (nazwa szkoły) 3. Adres zamieszkania. 3. Numer telefonu Załącznik Nr 1 do zarządzenia Nr 56/2012 Wójta Gminy Mrozy z dnia 13 lipca 2012r. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2012/2013 Do Dyrektora...... dla ucznia klasy (nazwa szkoły)

Bardziej szczegółowo

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie %

Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej. Treść Plan Wykonanie % Wykonanie dochodów budżetowych za I półrocze 2015 roku wg działów i rozdziałów klasyfikacji budżetowej Tabela Nr 1 Dochody własne Treść Plan Wykonanie % 1. 2. 3. 4. Dział 010 Rolnictwo i łowiectwo 3.539,50

Bardziej szczegółowo

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze

Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze Skąd mamy i na co wydajemy pieniądze PRZEJRZYSTA POLSKA Informator został przygotowany przez pracowników Urzędu Gminy w Dobromierzu w ramach udziału w akcji społecznej Przejrzysta Polska Chcąc przybliżyć

Bardziej szczegółowo

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2

Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych. Podstawa prawna: art. 23 ust 1 pkt lub art. 27 ust. 2 Wykaz przetwarzanych zbiorów danych osobowych lp. 1 Nazwa zbioru danych osobowych Nauczyciele, wychowawcy i inni pracownicy pedagogiczni Podstawa prawna: art. ust 1 pkt lub art. 7 ust. Nauczyciele mianowani

Bardziej szczegółowo

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY

OPIS TECHNICZY OPIS TECHNICZNY OPIS TECHNICZNY do projektu remontu nawierzchni drogi gminnej położonej na działkach nr 6, 32, 34, 994 i 47 stanowiących dojazd do wsi Tyliczki. 1. PRZEDMIOT INWESTYCJI Przedmiotem inwestycji jest remont

Bardziej szczegółowo

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r.

Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Wykaz wydatków majątkowych na 2014r. Załącznik Nr 5 do Uchwały Nr 465/2014 Rady Miejskiej w Jastrowiu z dnia 25.08.2014r. Dział Rozdział Paragraf Treść Przed zmianą Zmiana Po zmianie 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

ALEJE dzielnica nr 10

ALEJE dzielnica nr 10 LISTA PROJEKTÓW DO GŁOSOWANIA PO UZGODNIENIACH NA DZIELNICOWYM FORUM MIESZKAŃCÓW ALEJE dzielnica nr 10 Kwota dla dzielnicy: 358 249,60 zł Liczba złożonych projektów: 15 Liczba projektów do głosowania :

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r.

SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. Police, 25 listopada 2011 r. SPRAWOZDANIE z pracy Zarządu Powiatu w Policach za okres od 28 października 2011 r. do 25 listopada 2011 r. W okresie sprawozdawczym Zarząd Powiatu w Policach obradował na

Bardziej szczegółowo

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!!

Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda, w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. SERDECZNIE ZAPRASZAMY DO UDZIAŁ U!! Rozpoczyna się już 20 edycja konkursu Pię kna Wieś Pomorska 2013" Konkurs organizowany jest w dwóch kategoriach Wieś i Zagroda", w trzech etapach gminnym, powiatowym i wojewódzkim. Organizatorami konkursu

Bardziej szczegółowo

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu.

Przetarg wygra ten kto zaoferuje najwyższą kwotę miesięcznego czynszu. O G Ł O S Z E N I E Działając w oparciu o art. 38 ustawy z dnia 21 sierpnia 1997 roku o gospodarce nieruchomościami (Dz.U. z 2010 roku Nr 102 poz.651 z późn. zm.) oraz 7 zasad gospodarowania nieruchomościami

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, Drzewica, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina i Miasto Drzewica, ul. Staszica 22, Drzewica, woj. łódzkie, tel , faks Drzewica: Remont drogi gminnej w miejscowości Brzustowiec Smugi. Numer ogłoszenia: 155243-2014; data zamieszczenia: 16.07.2014 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe.

Bardziej szczegółowo

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach.

Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. - projekt Uchwała Nr V/ /15 Rady Gminy w Biesiekierzu z dnia. marca 2015r. w sprawie przystąpienia do Stowarzyszenia Bank Żywności w Nowych Bielicach. Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 12 ustawy z dnia 8

Bardziej szczegółowo

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI

Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Załącznik nr 2 do uchwały nr XIX/144/15 Rady Miejskiej w Czempiniu z dnia 21 grudnia 2015r. - WYDATKI Dział Rozdział Paragraf Treść 010 Rolnictwo i łowiectwo 01008 Melioracje wodne 2830 zleconych do realizacji

Bardziej szczegółowo

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok

UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok UZASADNIENIE do Uchwały Nr XLIII/428/2014 Rady Miasta Mława z dnia 29 września 2014r. w sprawie zmiany uchwały budżetowej na 2014 rok Załącznik Nr 1 Dochody (+643 486,82 zł ) Dział 600 Transport i łączność

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok

SPRAWOZDANIE ROCZNE. z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok SPRAWOZDANIE ROCZNE z wykonania budżetu Miasta Tomaszowa Mazowieckiego za 2013 rok ZADANIA INWESTYCYJNE REALIZOWANE ZE ŚRODKÓW WŁASNYCH - 10 203,2 tys. zł. TRANSPORT I ŁĄCZNOŚĆ Łączne nakłady majątkowe

Bardziej szczegółowo

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/

Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Strona 1 z 5 Adres strony internetowej, na której Zamawiający udostępnia Specyfikację Istotnych Warunków Zamówienia: www.lowicz.eu/bip/ Łowicz: Budowa separatora wraz z kanalizacją deszczową w ulicy Starzyńskiego

Bardziej szczegółowo

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX

PANI/PAN. 2) zmieniająca uchwałę w sprawie Wieloletniej Prognozy Finansowej Gminy Miasta Elbląg na lata DRUK Nr 6/IX Elbląg, dnia 14.10.2011 r. BRM 0052/9/2011 PANI/PAN...... Uprzejmie informuję, że na dzień 27 października 2011 r. (czwartek) godz. 10:00 w trybie art. 20 ust. 1 ustawy z dnia 8 marca 1990 roku o samorządzie

Bardziej szczegółowo

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku

6.12.2011 r. godz. 16:00-20:00 Centrum Kultury i Czytelnictwa w Brzostku Stowarzyszenie Lokalna Grupa Działania "LIWOCZ" zaprasza wszystkich zainteresowanych na bezpłatne szkolenie pt. "Małe projekty - sposób na aktywizację społeczności lokalnej" dotyczące przygotowania wniosków

Bardziej szczegółowo

Spotkania Burmistrza Radlina z mieszkańcami

Spotkania Burmistrza Radlina z mieszkańcami Spotkania Burmistrza Radlina z mieszkańcami Radlin, 16 listopada 2015 Ekologia i gospodarka komunalna Piramida właściwej gospodarki odpadami Zmiany zbieranych selektywnie frakcji odpadów komunalnych z

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Urząd Miejski w Łowiczu, Stary Rynek 1, Łowicz, woj. łódzkie, tel , faks Łowicz: Przebudowa dróg z budową ronda w centrum Łowicza Numer ogłoszenia: 90684-2013; data zamieszczenia: 06.03.2013 OGŁOSZENIE O ZAMÓWIENIU - roboty budowlane Zamieszczanie ogłoszenia: obowiązkowe. Ogłoszenie

Bardziej szczegółowo

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013

UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM. z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 UCHWAŁA NR XXXIV/232/13 RADY MIEJSKIEJ W NOWEM z dnia 29 maja 2013 r. zmieniająca budżet Gminy Nowe na rok 2013 Na podstawie art. 18 ust. 2 pkt 4 ustawy z dnia 8 marca 1990 r. o samorządzie gminnym (Dz.

Bardziej szczegółowo

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku?

Co czeka gdańskich kierowców w 2017 i 2018 roku? We wtorek, 4 lipca, rozpoczął się remont nawierzchni alei Grunwaldzkiej, na odcinku od ul. Braci Lewoniewskich do ul. Abrahama w Gdańsku. Wkrótce ruszą też modernizacje innych odcinków głównych arterii

Bardziej szczegółowo

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO

DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO DZIENNIK URZĘDOWY WOJEWÓDZTWA ŚLĄSKIEGO Katowice, dnia 6 maja 2015 r. Poz. 2575 UCHWAŁA NR 40/VII/2015 RADY GMINY DĘBOWIEC z dnia 28 kwietnia 2015 r. w sprawie zmiany budżetu Dębowiec na 2015 r. Na podstawie

Bardziej szczegółowo

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych

Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Załącznik Nr 8 do budżetu Gminy Lubin na rok 2013 Uchwała Nr XXXVII/259/2013 Rady Gminy Lubin z dnia 30 stycznia 2013 roku Zadania i zakupy inwestycyjne realizowane w 2013 roku w złotych Dział Treść jednostka

Bardziej szczegółowo

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94

Plan po zmianach (wg stanu na 31.12.2014 r.) 212 237,00 210 553,79 2 464,90 2 460,00 46 128,00 300,00 15 500,00 15 481,66 42 217,00 33 077,94 Załącznik nr 8 do sprawozdania z wykonania budżetu Gminy Lelów za 2014 r. Zadania inwestycyjne w 2014 roku (w tym w ramach programów finansowanych z udziałem środków z art.. 5 ust. 1 pkt. 2 i 3 ustawy

Bardziej szczegółowo

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje?

Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Skąd Gmina Łęknica ma pieniądze i na co je wydaje? Wydano w 2012r. Niniejszą broszurą pragniemy przybliżyć Państwu gospodarkę finansową naszej gminy za 2011 r. oraz plan budżetu na 2012r. uchwalony przez

Bardziej szczegółowo

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks

I. 1) NAZWA I ADRES: Gmina Zgorzelec, ul. Kościuszki 70, Zgorzelec, woj. dolnośląskie, tel , faks IM.271.21.2013.1 Zgorzelec, dnia 11-09-2013 r. Zgorzelec: Odbudowa dróg gminnych wewnętrznych: 1.na działce nr 616/1 w m. Ręczyn dł. 0+000+0+160 m, 2.na działkach nr 290/1 i 291 w m. Koźlice dł. 0+000+0+300

Bardziej szczegółowo

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia

1.1. Dokonuje się następujących zmian w uchwale własnej XLIX/579/09 z dnia Uchwała Nr LVII/644/1 Rady Miasta Kędzierzyn Koźle z dnia 1 lipca 21r. w sprawie zmian w budżecie miasta na rok 21 Na podstawie art. 18 ust.2 pkt. 4, ustawy z dnia 8 marca 199 r. o samorządzie gminnym

Bardziej szczegółowo

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE

U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Załącznik nr 2 do uchwały Rady Miejskiej w Kętrzynie Nr /15 z dnia grudnia 2015 r. U Z A S A D N I E N I E D O C H O D Ó W ZADANIA WŁASNE Dział 600 Transport i łączność Rozdział 60013 Drogi publiczne wojewódzkie

Bardziej szczegółowo

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1

Wniosek o dofinansowanie. zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1 Załącznik do Zarządzenia Burmistrza Węgorzewa Nr 114/2015 z dnia 26 sierpnia 2015 r. Dyrektor.. Wniosek o dofinansowanie zakupu podręczników w roku szkolnym 2015/2016 druk nr 1 (Nazwa szkoły) (nie dotyczy

Bardziej szczegółowo

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku

PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku PROTOKÓŁ Nr 9/2016/REW z posiedzenia Komisji Rewizyjnej w dniu 14 marca 2016 roku Obecni: wg. listy obecności. Porządek posiedzenia: 1. Kontrola wydatków poniesionych na remonty dróg gminnych ze środków

Bardziej szczegółowo

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego

PROJEKT. remont drogi gminnej ul. Stary Rynek w m. Radzymin odcinek od ul. Weteranów do ul. Kardynała Stefana Wyszyńskiego PRODIM PRODIM Marta Maruszak ul. Z. Krasińskiego 35 lok. 34, 01-784 Warszawa tel./faks: (22) 6634051 tel. kom.: 0607510929 e-mail: lm@prodim.com.pl NIP 525-226-97-67 REGON 141726383 INWESTOR: Gmina Radzymin

Bardziej szczegółowo

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00

150 Przetwórstwo przemysłowe ,00 Załącznik nr 2 do uchwały nr XXII/110/12 Rady Gminy Łagiewniki z dnia 23 lutego 2012 rok w sprawie dokonania zmiany budżetu gminy Łagiewniki na rok 2012 Plan wydatków majątkowych na 2012 rok według działów,

Bardziej szczegółowo

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA

DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA DOFINANSOWANIE PODRĘCZNIKÓW W 2013 r. WYPRAWKA SZKOLNA Informujemy, że zgodnie z uchwałą nr 125/2013 Rady Ministrów z dnia 12 lipca 2013r. sprawie Rządowego programu pomocy uczniom w 2013r. Wyprawka szkolna

Bardziej szczegółowo