Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02

Save this PDF as:
 WORD  PNG  TXT  JPG

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Joanna Brewczyńska-Sternal Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Jan Matyaszczyk mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Joanna Brewczyńska-Sternal Konsultacja: mgr inż. Piot Ziembicki Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[05].Z3.02 Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Przepisy prawne w hotelarstwie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rodzaje obiektów noclegowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Gestorzy bazy noclegowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Łańcuchy i systemy hotelowe Polski i świata Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Praktyczny Kodeks Postępowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Umowy handlowe na płaszczyźnie zakład hotelarski- biuro podróży Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rezerwacja hotelowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 46 2

4 4.9. Usługi turystyczne realizowane w zakładzie hotelarskim Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 55 3

5 1. WPROWADZENIE Przed Tobą poradnik, który będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o współpracy między biurami podróży, a obiektami hotelarskimi oraz w ukształtowaniu niezbędnych do tego celu umiejętności. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej, czyli czego powinieneś się nauczyć. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Powinieneś uważnie przeczytać jego treść. W celu poszerzenia wiedzy możesz wykorzystać wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. W tej części poradnika znajdziesz także: pytania sprawdzające, które pozwolą Ci ocenić, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń, ćwiczenia: czyli polecenie, wskazówki do jego wykonania oraz wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, sprawdzian teoretyczny, który pomoże Ci ocenić Twój poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. Sprawdzian osiągnięć umożliwi Ci sprawdzenie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tej części jest potwierdzeniem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Podczas nauki z zakresu tej jednostki zwróć szczególną uwagę na: zagadnienia klasyfikacji i kategoryzacji obiektów noclegowych oraz Praktyczny Kodeks Postępowania. Są to zagadnienia, z którymi będziesz się najczęściej stykał w swojej pracy. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Jednostka modułowa: współpraca biura turystycznego z zakładami hotelarskimi, którą teraz poznasz jest jedną z koniecznych, aby zrozumieć proces tworzenia i świadczenia usług turystycznych patrz: schemat jednostek modułowych. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 4

6 Moduł 341[05].Z3 Usługi turystyczne 341[05].Z3.01 Organizacja pracy biura podróży 341[05].Z3.02 Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.03 Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi 341[05].Z3.07 Komunikowanie się w języku obcym z firmami współpracującymi z biurem podróży 341[05].Z3.04 Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi 341[05].Z3.05 Współpraca biura podróży z pilotami wycieczek i przewodnikami turystycznymi 341[05].Z3.06 Ubezpieczanie klientów biura podróży Schemat układu jednostek modułowych. 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Współpraca biur podróży z zakładami hotelarskimi powinieneś umieć: postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikować się z kontrahentem, korzystać z instrumentów marketingowych, korzystać z urządzeń biurowych, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, korzystać z różnych źródeł informacji, prezentować swoje projekty. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: zinterpretować przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczące obiektów hotelarskich, posłużyć się przepisami dotyczącymi kategoryzacji obiektów hotelarskich, scharakteryzować zakłady świadczące usługi noclegowe, określić różnice między systemem, a łańcuchem hotelowym, scharakteryzować gestorów bazy noclegowej, zamówić usługi noclegowe dla turystów indywidualnych i grup wycieczkowych, zastosować przepisy Praktycznego Kodeksu Postępowania, sporządzić umowy o współpracy w zakresie usług podstawowych i dodatkowych z zakładami noclegowymi, udzielić informacji o usługach noclegowych. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przepisy prawne w hotelarstwie Materiał nauczania Przepisy prawne obowiązujące hotelarzy dotyczą wielu dziedzin, m.in. klasyfikowania i kategoryzowania obiektów noclegowych, bezpieczeństwa gości tych obiektów i ich mienia, odpowiedzialności hotelarzy, a także zasad współpracy pomiędzy biurami turystycznymi, a obiektami noclegowymi. Hotelarzy dotyczą także przepisy przeciwpożarowe, tzw. prawo żywnościowe i wiele innych. Najważniejsze akty prawne, z którymi powinieneś się zapoznać na tym etapie nauki to: ustawa o usługach turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997r., Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, KONWENCJA sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że obowiązkiem hotelarza jest znajomość aktualnych przepisów prawnych. Poniżej znajdziesz tekst jednego z tych aktów prawnych. Tekst ustawy o usługach turystycznych oraz rozporządzenie MGiP dostępne są np. na str. KONWENCJA o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych Sygnatariusze - rządy państw członkowskich Rady Europy, uznając, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków, w szczególności przez przyjęcie wspólnych zasad prawnych; uważając za celowe zharmonizowanie niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 1. Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się do przystosowania swego prawa wewnętrznego - najpóźniej w ciągu dwunastu miesięcy od chwili, gdy niniejsza konwencja wejdzie w życie w stosunku do tej Strony - do zasad wymienionych w załączniku do niniejszej konwencji, dotyczących odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. 8

10 2. Każda z Umawiających się Stron zachowuje jednak prawo rozszerzenia zakresu odpowiedzialności osób utrzymujących hotele. 3. Każda z Umawiających się Stron dostarczy Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy teksty urzędowe swych aktów prawnych dotyczących spraw uregulowanych niniejszą konwencją. Sekretarz Generalny przekaże pozostałym Stronom odpisy tych tekstów. Każda z Umawiających się Stron ma prawo: Artykuł 2 a. ustalić, niezależnie od postanowienia artykułu 1 ustęp 3 załącznika, granicę odpowiedzialności osoby utrzymującej hotel na poziomie równowartości co najmniej 100-krotnej ceny wynajęcia pomieszczenia hotelowego na jedną dobę; b. ograniczyć dla każdej rzeczy, niezależnie od postanowienia artykułu 1 ustęp 3 załącznika, odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel do sumy nie niższej od równowartości franków w złocie lub - w przypadku stosowania przepisu ustępu poprzedniego - co najmniej 50-krotnej ceny wynajęcia pomieszczenia hotelowego na jedną dobę; c. postanowień stosować zasadę wyrażoną w artykule 1 ustęp 2 załącznika jedynie do rzeczy znajdujących się w hotelu; d. niezależnie od postanowień artykułu 6 załącznika, zezwolić osobom utrzymującym hotele, w przypadkach wymienionych w artykule 2 ustęp 1a) i artykule 4 załącznika, na ograniczenie odpowiedzialności przez zawarcie odrębnego porozumienia z gościem hotelowym, który je podpisuje, z wyjątkiem przypadku, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Porozumienie takie nie może zawierać innego zastrzeżenia. Odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel może być jednak ograniczona do kwoty niższej od tej, jaką przewidują przepisy wprowadzone zgodnie z niniejszą konwencją; e. niezależnie od postanowienia artykułu 7 załącznika, stosować wymienione w nim zasady do pojazdów i pozostawionych w nich rzeczy oraz do zwierząt żywych albo regulować w inny sposób odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel w tym zakresie. Artykuł 3 1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do terytoriów metropolitalnych Umawiających się Stron. 2. Każda z Umawiających się Stron może w czasie podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia do konwencji, albo później w każdej innej chwili, złożyć oświadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy, że niniejsza konwencja znajdzie zastosowanie do wymienionych w tym oświadczeniu terytoriów, które Strona reprezentuje w stosunkach międzynarodowych lub za które jest uprawniona zawierać umowy. 3. Oświadczenie złożone na podstawie poprzedniego ustępu może być wycofane odnośnie do każdego terytorium wymienionego w oświadczeniu, na warunkach określonych w artykule 6 niniejszej konwencji. 9

11 Artykuł 4 1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla państw-członków Rady Europy. Podlega ona ratyfikacji lub przyjęciu. Dokumenty ratyfikacji lub przyjęcia składa się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy. 2. Konwencja wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia trzeciego dokumentu ratyfikacji lub przyjęcia. 3. W odniesieniu do każdego rządu-sygnatariusza, który dokona ratyfikacji lub przyjęcia w dalszej kolejności, konwencja wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu ratyfikacji lub przyjęcia. Artykuł 5 1. Komitet Ministrów Rady Europy może zaprosić każde państwo, które nie jest członkiem Rady, do przystąpienia do niniejszej konwencji. 2. Przystąpienia dokonuje się przez złożenie Sekretarzowi Generalnemu Rady dokumentu przystąpienia, który nabiera mocy po upływie trzech miesięcy od daty jego złożenia. Artykuł 6 1. Umawiająca się Strona nie może wypowiedzieć konwencji przed upływem pięciu lat od chwili, gdy konwencja weszła w życie w stosunku do niej. Wypowiedzenia dokonuje się przez oświadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy. 2. Wypowiedzenie nabiera mocy w stosunku do zainteresowanej Umawiającej się Strony po upływie sześciu miesięcy od chwili otrzymania dokumentu przez Sekretarza Generalnego Rady Europy. Artykuł 7 Sekretarz Generalny Rady Europy powiadamia członków Rady Europy oraz rządy państw, które przystąpiły do konwencji, o: a. każdym fakcie podpisania oraz złożenia dokumentów ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia; b. dacie wejścia w życie konwencji dla państw nowo przystępujących; c. oświadczeniach otrzymanych stosownie do postanowień artykułów 3 i 6. Na dowód powyższego niżej podpisani, właściwie do tego upełnomocnieni, podpisali niniejszą konwencję. Sporządzono w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r. w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże jego uwierzytelnione odpisy rządom państw-sygnatariuszy oraz państw przystępujących do konwencji. 10

12 ZAŁĄCZNIK Artykuł 1 1. Osoby utrzymujące hotele są odpowiedzialne za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy wniesionych do hotelu przez gościa hotelowego, który zatrzymuje się w hotelu i dysponuje w nim pomieszczeniem. 2. Za rzeczy wniesione do hotelu uważa się: a. rzeczy znajdujące się w hotelu w czasie, gdy gość hotelowy dysponuje pomieszczeniem, b. rzeczy znajdujące się poza hotelem, nad którymi osoba utrzymująca hotel lub osoba, za którą jest ona odpowiedzialna, zapewnia nadzór w czasie, gdy gość hotelowy dysponuje pomieszczeniem, c. rzeczy, nad którymi osoba utrzymująca hotel lub osoba, za którą jest ona odpowiedzialna, zapewnia nadzór w hotelu lub poza hotelem, w rozsądnym okresie poprzedzającym i następującym po czasie, gdy gość dysponował pomieszczeniem. 3. Odpowiedzialność jest ograniczona do równowartości franków w złocie. 4. Frank w złocie, o którym mowa w ustępie 3, oznacza jednostkę zawierającą sześćdziesiąt pięć i pół miligrama złota próby 900/1000. Artykuł 2 1. Odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel nie podlega ograniczeniu: a. jeśli rzeczy zostały jej oddane na przechowanie, b. jeśli odmówiła ona przyjęcia na przechowanie rzeczy, które zobowiązana jest przyjąć. 2. Osoba utrzymująca hotel zobowiązana jest przyjąć na przechowanie papiery wartościowe, gotówkę i cenne przedmioty. Może ona odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, gdy zagrażają bezpieczeństwu albo gdy w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca. 3. Osoba utrzymująca hotel może wymagać, aby rzecz znajdowała się w zamkniętym lub zapieczętowanym pojemniku. Artykuł 3 Osoba utrzymująca hotel nie jest odpowiedzialna za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy, które spowodowane zostały: a. przez gościa hotelowego lub osoby, które mu towarzyszyły, były u niego zatrudnione albo go odwiedzały, b. wskutek siły wyższej c. ze względu na właściwości rzeczy. 11

13 Artykuł 4 Osoba utrzymująca hotel jest odpowiedzialna bez ograniczenia przewidzianego w artykule 1 ustęp 3 niniejszego załącznika, jeśli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy nastąpiły z jej winy umyślnej lub nieumyślnej albo z winy osób, za które jest ona odpowiedzialna. Artykuł 5 Z wyjątkiem przewidzianym w artykule 4 załącznika, gość hotelowy traci uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszych postanowień, jeżeli po stwierdzeniu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy nie powiadomił o tym osoby utrzymującej hotel bez nieuzasadnionej zwłoki. Artykuł 6 Wszelkie ogłoszenie lub umowa wyłączające lub ograniczające z góry odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel są nieważne i nie wywołują skutków prawnych. Artykuł 7 Postanowień niniejszego załącznika nie stosuje się do pojazdów i pozostawionych w nich rzeczy ani do zwierząt żywych. Adamowicz J., G. Wolak, Jak być hotelarzem?, KSH., Kraków Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Kto i na czyj wniosek dokonuje zaszeregowania obiektów hotelarskich? 2. W jakich sytuacjach hotelarz jest zwolniony z odpowiedzialności za rzeczy wniesione do hotelu? 3. Wyjaśnij, co oznacza pojęcie promesa w odniesieniu do obiektów hotelarskich. 4. Czy hotel może odmówić przyjęcia jakiejś rzeczy na przechowanie? W jakiej sytuacji? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Opisz sposób ubiegania się przedsiębiorcy o zaszeregowanie i kategorię obiektu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z ustawą o usługach turystycznych, 2) przeanalizować jej treść, 3) wypisać etapy postępowania, 4) przedstawić rezultat swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: tekst ustawy o usługach turystycznych, stanowisko komputerowe z dostępem do internetu oraz drukarka, papier kancelaryjny i do drukarki, przybory do pisania. 12

14 Ćwiczenie 2 Przeanalizuj wyciąg z dowolnego regulaminu hotelowego i wskaż, które jego postanowienia mają wpływ na ochronę osoby gościa i jego rzeczy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) znaleźć dowolny regulamin hotelowy (możesz znaleźć go np. na stronie 2) zapoznać się z wyciągiem regulaminu hotelowego oraz konwencją o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele, 3) przeanalizować treść obu tych dokumentów. Wyposażenie stanowiska pracy: tekst Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele, przykładowy regulamin hotelowy, papier kancelaryjny i do drukarki, przybory do pisania. Ćwiczenie 3 Sprawdź, jakie akty prawne dotyczą hotelarstwa. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wejść na stronę internetową 2) przeczytać, jakie inne akty prawne dotyczą hotelarstwa, 3) wypisać ich nazwy. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z łączem internetowym, przybory do pisania Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) podać rodzaje aktów prawnych, z którymi się zapoznałeś? 2) wymienić sytuacje, w których hotelarz jest zwolniony z odpowiedzialności za gościa i jego rzeczy? 3) wskazać, za co odpowiada osoba utrzymująca hotel 4) opisać procedurę zaszeregowania obiektu noclegowego 13

15 4.2. Rodzaje obiektów noclegowych Materiał nauczania Istnieje wiele podziałów obiektów noclegowych: 1. ze względu na ich lokalizację: a. hotele miejskie, b. obiekty wypoczynkowe, kuracyjne, sportowe, c. przy szlakach komunikacyjnych motele; 2. ze względu na średni czas pobytu gościa w zakładzie: a. hotele i pensjonaty stale lub prawie stale czynne, b. zakłady rezydenckie (minimum dni), c. hotele dla przejezdnych (2-3 dni); 3. ze względu na zakres świadczonych usług: a. hotel pełny /pełny zakres usług/, b. hotel pensjonat (brak restauracji dla osób z zewnątrz, brak napojów alkoholowych), c. hotel garni (ogranicza się jedynie do wydawania śniadań i prowadzenia bufetu); 4. ze względu na okresu eksploatacji: a. stałe, b. sezonowe; 5. ze względu na siedzibę zakładu: a. stałe, b. ruchome (hotele w okresie ferii, domki kempingowe, obozowiska turystyczne), c. wagony (sypialne i restauracyjne, samoloty, statki); 6. ze względu na dostępność: a. otwarte (ogólnie dostępne), b. półotwarte (domy wczasowe FWP, domy zdrojowe dostępne przez określonego gestora bazy), c. zamknięte (tylko dla określonych grup ludności - domy akademickie, sanatoria) /S. Oparka, T. Nowicka Organizacja i technika pracy w hotelarstwie ; PZH, Warszawa 2005/ Polska ustawa o usługach turystycznych wyróżnia następujące rodzaje obiektów hotelarskich: hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, kemping, pole biwakowe. Każdy z w/w rodzajów obiektów spełnia określone w ustawie warunki. Z kolei w różnych państwach istnieją inne rodzaje obiektów. Ustawa o usługach turystycznych wyróżnia następujące rodzaje obiektów hotelarskich: 1) Hotele, obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. 2) Motele hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem. 3) Pensjonaty obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie. 14

16 4) Kempingi (campingi) obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. 5) Domy wycieczkowe obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. 6) Schroniska młodzieżowe obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów. 7) Schroniska obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. 8) Pola biwakowe obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach. Wszystkie obiekty noclegowe winny spełniać: a) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami, b) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 1. Który z obiektów hotelarskich oferuje najszerszy zakres usług? 2. Dla kogo w szczególności przeznaczone są motele? 3. Kto najczęściej korzysta z usług schronisk? 4. Jakie znasz rodzaje hoteli? 5. Wskaż zasadnicze różnice między kempingiem i polem biwakowym. 6. Podaj kryteria podziału obiektów noclegowych Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Posługując się klasyfikacją obiektów z ustawy o usługach turystycznych dopasuj typ obiektu noclegowego do rodzaju imprezy turystycznej: a) rodzinne wczasy nad Bałtykiem, b) obóz młodzieżowy nad M. Śródziemnym, c) górski obóz wędrowny, d) wycieczka szkolna do Krakowa, e) światowy kongres chirurgów w Warszawie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z ustawą o usługach turystycznych, 2) przeanalizować jej treść, 3) dopasować typy obiektów do rodzaju imprezy turystycznej, 4) przedstawić rezultat swojej pracy. 15

17 Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału Ćwiczenie 2 Na podstawie wizyty w różnych hotelach oraz folderów reklamujących hotele przedstaw zakres usług dodatkowych oferowanych przez hotel. Zastanów się, jakiego typu imprezy mogą organizować te hotele. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) odwiedzić kilka hoteli. 2) przejrzeć foldery reklamowe oraz strony internetowe różnych hoteli. 3) wypisać usługi dodatkowe oferowane przez te hotele. 4) zastanowić się, jakie możliwości w zakresie organizacji różnych typów imprez turystycznych daje taki zakres usług. Wpisz wnioski nie zapominając o ich uzasadnieniu. 5) zaprezentować efekty swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z drukarką i dostępem do Internetu, foldery reklamowe różnych hoteli, literatura z rozdziału Ćwiczenie 3 Spośród obiektów noclegowych wybierz ten, który umożliwi realizację zamieszczonego programu imprezy turystycznej wyjazd z Dobrej (spod szkoły) przyjazd na miejsce- do obiektu noclegowego 9.30 czas na odświeżenie, pozostawienie bagaży spotkanie z przewodnikiem na Wawelu zwiedzanie obiad odpoczynek w obiekcie noclegowym wizyta w ogrodzie zoologicznym zwiedzanie Bazyliki Mariackiej kolacja w Mc Donald s dyskoteka w obiekcie noclegowym śniadanie wyjazd do Oświęcimia zwiedzanie terenów obozu w Oświęcimiu i Brzezince obiad barze w Oświęcimiu powrót do obiektu noclegowego, wyjazd do aquaparku, pobyt w parku wodnym, czas na wysuszenie, powrót do obiektu noclegowego, kolacja w obiekcie noclegowym, konkurs krajoznawczy o Krakowie (z nagrodami) śniadanie, pakowanie bagaży, wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej (bazylika i dróżki), wczesny obiad w barze w Kalwarii, wyjazd do Wieliczki, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, wraz z posiłkiem w kopalni, przejazd z Wieliczki do Dobrej, przyjazd pod szkołę. 16

18 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przestudiować załączony program imprezy turystycznej, 2) przejrzeć foldery reklamowe oraz wskazane strony internetowe różnych obiektów noclegowych, 3) zastanowić się, w którym ze wskazanych obiektów istnieje możliwość realizacji tego programu, 4) zapisać wnioski, 5) zaprezentować efekty swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe wyposażone w odpowiedni program biurowy (np. z pakietu MS Office lub Open Office), łącze internetowe i drukarkę, materiały piśmiennicze Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić rodzaje obiektów noclegowych? 2) scharakteryzować typy obiektów? 3) dobrać rodzaj obiektu noclegowego do typu imprezy? 4) dobrać rodzaj obiektu noclegowego do konkretnego programu? 5) podać różnice między różnymi rodzajami obiektów noclegowych? 6) wymienić rodzaje hoteli? 17

19 4.3 Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich Materiał nauczania Klasyfikacja obiektów noclegowych, to ich podział ze względu na rodzaj (typ). Natomiast kategoryzacja, to podział obiektów ze względu na ich standard. Podział ten przedstawia się następująco: Hotele, motele i pensjonaty posiadają pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami, Kempingi (campingi) cztery kategorie oznaczone gwiazdkami, Domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi. Kategoryzacja to dość szczegółowe zagadnienie, które reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określa: wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, oraz warunki dopuszczenia odstępstw od tych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie: a) zewnętrznych elementów zagospodarowania i urządzenia, b) instalacji i urządzeń technicznych, c) podstawowych elementów dotyczących funkcji, programu obsługowego i użyteczności obiektu, d) części mieszkalnej, e) oferty usług podstawowych i uzupełniających. Kategoryzacja została wprowadzona przede wszystkim dla ochrony interesów klienta, a także w celu ułatwienia obrotu gospodarczego.- Ujednolicone wymagania pozwalają precyzyjnie określić zakres wymagań. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w "obiektach hotelarskich" lub w "innych obiektach". Istnieją następujące rodzaje obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe (zostały omówione szczegółowo w rozdz ) Każdemu obiektowi hotelarskiemu nadaje się kategorię uzależnioną od jego standardu. Dla hoteli, moteli i pensjonatów istnieje pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami (*, **, ***, ****, *****), dla kempingów cztery kategorie oznaczone gwiazdkami, dla domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi (I, II, III). Poniżej została przedstawiona struktura rodzajowa (w liczbach) bazy noclegowej w Polsce. Tabela 1: Zasoby bazy noclegowej w Polsce ogółem [2004] Rodzaj obiektu Kat. hoteli Liczba obiektów Liczba obiektów całorocznych Liczba pokoi w hotelach Liczba miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych całorocznych Wszystkie obiekty Hotele razem Hotele ***** Hotele ****

20 Rodzaj obiektu Kat. hoteli Liczba obiektów Liczba obiektów całorocznych Liczba pokoi w hotelach Liczba miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych całorocznych Hotele *** Hotele ** Hotele * Hotele bez * Motele Pensjonaty Inne hotelowe Domy wycieczkowe Schroniska Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowowypoczynkowe Domy pracy twórczej Ogólnodostępne domki turystyczne Kempingi Pola biwakowe Ośrodki wypoczynku sob.-niedzielnego Zakłady uzdrowiskowe Inne niesklasyfikowane GUS (stan z 31 VII 2004); opracowanie: Instytut Turystyki. 19

21 Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii odbywa się na zasadach dobrowolnych, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie. Dokonywane jest ono od 1 stycznia 2006 r. przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu, w formie decyzji administracyjnej. Aby obiekt mógł być zaszeregowany do określonego rodzaju i kategorii, musi spełniać odpowiednie dla tego rodzaju i kategorii wymagania, co do wielkości, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług. Wobec obiektu, który nie spełnia tych wymagań i nie uzyskał decyzji o zaszeregowaniu, nie wolno posługiwać się nazwami rodzajowymi obiektów hotelarskich (hotel, motel, itd.) oraz oznaczeniami kategorii, ponieważ podlegają one ochronie prawnej. W takim niezaszeregowanym obiekcie usługi hotelarskie mogą być świadczone, pod warunkiem, że spełnia on (tak samo jak właściwe obiekty hotelarskie) odpowiednie wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane, a ponadto minimalne wymagania co do wyposażenia przewidziane dla tego typu obiektów. Zgodnie z 5.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim. Wzory dokumentów wykorzystywanych w procedurze zaszeregowania można znaleźć na stronie Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co oznacza pojęcie kategoryzacja obiektów noclegowych? 2. W jakim celu wprowadzono kategoryzację? 3. Jakie elementy poddawane są ocenie w trakcie kategoryzacji obiektu? 4. Czy wyższa kategoria obiektu oznacza wyższą cenę usług w nim świadczonych? 5. Czy możliwe są jakieś ustępstwa od ustalonych wymagań kategoryzacyjnych? W jakich przypadkach? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Odwiedź hotel cztero- lub pięciogwiazdkowy oraz jedno lub dwu- gwiazdkowy. 1. Wypisz różnice, jakie zauważyłeś. 2. Sprawdź, czy hotele te w pełni opowiadają wymaganiom kategoryzacyjnym zamieszczonym w Rozporządzeniu MG ip Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) odwiedzić dwa zupełnie różnej kategorii hotele, 2) zanotować różnice miedzy nimi, 3) określ zarówno te różnice, które precyzuje rozporządzenie MGiP., jak i własne spostrzeżenia, 4) przedstaw efekty swojej pracy. 20

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2011 ROKU Źródłem danych o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej województwa świętokrzyskiego w 2011 roku jest stałe badanie Głównego Urzędu Statystycznego, prowadzone

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach Projekt współfinansowanego ze środków Unii Europejskiej w ramach Europejskiego Funduszu Społecznego, Priorytet

Bardziej szczegółowo

Urząd Statystyczny w Olsztynie

Urząd Statystyczny w Olsztynie Urząd Statystyczny w Olsztynie Informacja sygnalna Olsztyn, 2010 05 31 Kontakt: e mail SekretariatUSOls@stat.gov.pl tel. (89) 524 36 66, fax (89) 524 36 67 TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE WARMIŃSKO MAZURSKIM

Bardziej szczegółowo

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH:

KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: BAZA NOCLEGOWA!!! KLASYFIKACJA OBIEKTÓW NOCLEGOWYCH: - Hotel - Motel - Pensjonat - Dom wycieczkowy - Schronisko - Schronisko Młodzieżowe - Ośrodek wczasowy - Kemping - Pole Biwakowe -Botel -Roter Hotel

Bardziej szczegółowo

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie)

Program II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) rogram II praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej (4 tygodnie) - Sprzedaż i rozliczanie imprez i usług turystycznych w biurze podróży - Informacja turystyczna - Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE TECHNIKUM MENEDŻERSKO-USŁUGOWE W ZESPOLE SZKÓŁ PONADGIMNAZJALNYCH NR 6 IM. KRÓLOWEJ JADWIGI W PIOTRKOWIE TRYBUNALSKIM WYMAGANIA EDUKACYJNE NA POSZCZEGÓLNE OCENY PRZEDMIOT: ORGANIZACJA PRACY W HOTELARSTWIE

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni

PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07. Stara podstawa programowa. TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni PRAKTYKA ZAWODOWA TECHNIK HOTELARSTWA 341 [04]/SP/MEN/2008.01.07 Stara podstawa programowa CZAS TRWANIA PRAKTYKI 8 TYGODNI x 5 dni = 40 dni 1. Szczegółowe cele kształcenia W wyniku procesu kształcenia

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon:

UMOWA O WSPÓŁPRACY. zawarta dn... r. w Niechorzu. pomiędzy: z siedzibą w.. przy ul. NIP:.., Regon: UMOWA O WSPÓŁPRACY zawarta dn... r. w Niechorzu pomiędzy: Domem Wczasowym Koral, 72-350 Niechorze, Al. Bursztynowa 8, NIP 852-114-16-93, REGON 810861092, reprezentowanym przez: 1. Artura Żemło właściciela

Bardziej szczegółowo

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz

Księgarnia szkolna.eu Bydgoszcz Informacje o produkcie Organizacja pracy w hotelarstwie Cena : 33,33 zł (netto) 35,00 zł (brutto) Nr katalogowy : 0000000652 Stan magazynowy : brak w magazynie Średnia ocena : brak recenzji Utworzono 22-06-2016

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE

URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE URZĄD STATYSTYCZNY w SZCZECINIE Opracowania sygnalne Szczecin, czerwiec 2010 r. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ZACHODNIOPOMORSKIM W 2009 R. Na terenie województwa zachodniopomorskiego, według stanu na dzień

Bardziej szczegółowo

Podklasa ta nie obejmuje:

Podklasa ta nie obejmuje: Załącznik nr 1 Lista PKD 2007 zgodnie z Rozporządzeniem Rady Ministrów z dnia 24.12.2007 r. w sprawie Polskiej Klasyfikacji Działalności (PKD) (Dz. U. z 2007 r. nr 251, poz. 1885 oraz z 2009 r. nr 59,

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e-mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://www.stat.gov.pl/krak Informacja sygnalna - Nr 4 Data opracowania

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296

Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VI ) 296 Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 296 z ogółem: obiekty całoroczne 259 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 189 Liczba miejsc noclegowych w

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2011 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU Informacja sygnalna Data opracowania maj 2012 tel. 77 423 01 10 11 77 423 01 20 21 e-mail: sekretariatusopl@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM

Bardziej szczegółowo

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r.

Turystyka w województwie małopolskim w 2016 r. Turystyka w województwie małopolskim w 216 r. Opracowanie sygnalne Maj 217 r. Rośnie popularność turystyczna województwa małopolskiego, co potwierdzają miary opisujące ruch turystyczny w 216 r. To między

Bardziej szczegółowo

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM

2. Cykle tematyczne z uwzględnieniem działów programowych. Działy tematyczne I. ORGANIZACJA PRACY W OBIEKCIE HOTELARSKIM Program praktyki zawodowej do Umowy o praktykę zawodową dla Technikum dla zawodu TECHNIK HOTELARSTWA opracowany na podstawie programu nauczania: 341[04]//MEN/2008.02.07 1. Szczegółowe cele kształcenia.

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.)

KONWENCJA. o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) Dz.U.03.63.585 KONWENCJA o prawie właściwym dla wypadków drogowych, sporządzona w Hadze dnia 4 maja 1971 r. (Dz. U. z dnia 15 kwietnia 2003 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku.

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2013 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 25 marca 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna Uwaga: od 2012 r. zmiana zakresu prezentowanych danych

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK OBSŁUGI TURYSTYCZNEJ 341[05] (Imię i

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R.

TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. TURYSTYKA I WYPOCZYNEK W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2004 R. Informacje o stanie i wykorzystaniu bazy noclegowej turystyki pochodzą ze stałych badań statystycznych GUS. Dane dotyczące liczby obiektów

Bardziej szczegółowo

Marszałek Województwa. Wniosek. o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju

Marszałek Województwa. Wniosek. o zmianę zaszeregowania obiektu hotelarskiego do rodzaju , (miejscowość, data) Wnioskodawca: imię i nazwisko: lub Nazwa: Adres zamieszkania lub siedziba Ulica: Budynek: Lokal: Kod pocztowy: Poczta: Miejscowość: Kod kraju: Numer NIP: Numer KRS:(o ile przedsiębiorca

Bardziej szczegółowo

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w OBIEKCIE HOTELARSKIM w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ...

SPRAWOZDANIE. z studenckiej praktyki zawodowej w OBIEKCIE HOTELARSKIM w roku akademickim... numer albumu. kierunek studiów. ... ... Państwowa Wyższa Szkoła Zawodowa im. Angelusa Silesiusa w Wałbrzychu Instytut Turystyki i Rekreacji SPRAWOZDANIE z studenckiej praktyki zawodowej w OBIEKCIE HOTELARSKIM w roku akademickim... imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa według stanu w dniu

Bardziej szczegółowo

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW

USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW USŁUGI TURYSTYCZNE PORADNIK DLA KONSUMENTÓW Wybieramy organizatora Każdy organizator turystyki, przed rozpoczęciem świadczenia usług na rzecz konsumentów, powinien zostać wpisany do rejestru organizatorów

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.

KONWENCJA. o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r. Dz.U.00.39.444 KONWENCJA o prawie właściwym dla zobowiązań alimentacyjnych, sporządzona w Hadze dnia 2 października 1973 r. (Dz. U. z dnia 17 maja 2000 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT

Bardziej szczegółowo

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie

Program I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie rogram I praktyki zawodowej w ZS im. J. Tuwima : Technik obsługi turystycznej 4 tygodnie - lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży 1. lanowanie i realizacja imprez i usług

Bardziej szczegółowo

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal)

Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Plan wynikowy do przedmiotu Obsługa Ruchu Turystycznego (opracowanie mgr Joanna Brewczyńska-Sternal) Dział/ Zagadnienia Liczba godzin Konieczne Podstawowe Wymagania Rozszerzone Dopełniające Wykraczające

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚWIĘTOKRZYSKIM W 2006 ROKU Przedmiotem niniejszego opracowania jest baza noclegowa turystyki i jej wykorzystanie w 2006 r. Opracowanie powstało na podstawie wyników stałego badania

Bardziej szczegółowo

Nr.../2012 Umowa abonamentowa o świadczenie usług promocyjnych

Nr.../2012 Umowa abonamentowa o świadczenie usług promocyjnych Nr.../2012 Umowa abonamentowa o świadczenie usług promocyjnych Zawarta w dniu... 2012 r. pomiędzy:......... NIP:... reprezentowanym przez... zwanym dalej Zleceniodawcą a Centrum Promocji i Informacji Turystycznej

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Materiał na konferencję prasową w dniu 25 października 2011 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Baza noclegowa 1 wg stanu w dniu 31 lipca oraz

Bardziej szczegółowo

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej

BAZA NOCLEGOWA. Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej BAZA NOCLEGOWA czyli co? Baza noclegowa Bazę noclegową według informacji statystycznych, w tym między innymi Światowej Organizacji Turystyki i Eurostatu możemy podzielić na prywatne bazy noclegowe, jak

Bardziej szczegółowo

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police

Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police Regulamin Park Pokoje ul. Kresowa 7 Police 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Park Pokoje i jest integralną częścią umowy,

Bardziej szczegółowo

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/

Program nauczania. w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/ Szczegółowe cele kształcenia Program nauczania z przedmiotu praktyka zawodowa w technikum w zawodzie technik hotelarstwa 341 [04] wg programu 341[04]/MEN/2008.02.07 W wyniku procesu kształcenia uczeń (słuchacz)

Bardziej szczegółowo

HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa

HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa Czesław Witkowski HOTELARSTWO część I. Podstawy Hotelarstwa Wydanie drugie zmienione Wydanie drugie zmienione ALMAMER wydawnictwo Recenzent prof. zw. dr hab. Stanisław W. Pluta Korekta Joanna Warecka Projekt

Bardziej szczegółowo

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie:

Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: Materiał pomocniczy dla nauczycieli kształcących w zawodzie: TECHNIK HOTELARSTWA przygotowany w ramach projektu Praktyczne kształcenie nauczycieli zawodów branży hotelarsko-turystycznej Priorytet III.

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE LUBUSKIM W 2010 R. Informacje zawarte w niniejszym opracowaniu dotyczą stanu i wykorzystania turystycznych obiektów zbiorowego i indywidualnego zakwaterowania w 2010 r. Źródłem

Bardziej szczegółowo

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska

Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Załącznik nr 1 do Regulaminu Kryteria konkursu na Najlepsze Europejskie Destynacje (EDEN) Edycja Polska Kryteria podstawowe (podstawa dopuszczenia): aplikująca destynacja stanowi obszar, który spełnia

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe nr W5/2015

Zapytanie ofertowe nr W5/2015 Warszawa, dnia 07 lipca 2015 r. Zapytanie ofertowe nr W5/2015 I. ZAMAWIAJĄCY LUX MED sp. z o.o. z siedzibą w Warszawie ul. Postępu 21C, 02-676 Warszawa II. OPIS PRZEDMIOTU ZAMÓWIENIA W związku z realizacją

Bardziej szczegółowo

58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13 ; lot@szklarskaporeba.org 1 Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2013

58-580 Szklarska Poręba, ul. Słowackiego 13 ; lot@szklarskaporeba.org 1 Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2013 1 1 Szklarska Poręba, 18 kwietnia 2013 Dot.: Szrenickiej Karty Wakacyjnej 2013 Hotelarze, Koleżanki i Koledzy! Wiosna to właściwy czas do przygotowania letnich propozycji dla naszych Gości. Zasada, którą

Bardziej szczegółowo

OFERTA PRZYSTĄPIENIA DO SIECI

OFERTA PRZYSTĄPIENIA DO SIECI OFERTA PRZYSTĄPIENIA DO SIECI / KATOWICE 100 pokoi pokoje 2,3,4 osobowe / pokoje z łazienkami / obiekt monitorowany restauracja śniadania / obiady / kolacje Hostel znajduje się ok 2 km od centrum miasta,

Bardziej szczegółowo

Gry dydaktyczne w nauczaniu zawodowym

Gry dydaktyczne w nauczaniu zawodowym Gry dydaktyczne w nauczaniu zawodowym Sylwia Oparka Gry dydaktyczne W literaturze fachowej spotyka się różne definicje i pojęcia gier i zabaw dydaktycznych. Na przykład: 1. Gry dydaktyczne to rodzaj metod

Bardziej szczegółowo

Moduł VII Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe

Moduł VII Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe Moduł VII Regulacje prawne dla obiektów świadczących usługi noclegowe Wprowadzenie 1. 2. Baza noclegowa w gospodarstwie agroturystycznym Prawne wymagania dla obiektów świadczących usługi hotelarskie Bibliografia

Bardziej szczegółowo

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ

DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ DZIENNICZEK PRAKTYKI ZAWODOWEJ ZESPÓŁ SZKÓŁ HOTELARSKO TURYSTYCZNYCH im. WŁADYSŁAWA ZAMOYSKIEGO w ZAKOPANEM ul. Partyzantów 1/5, 34-500 Zakopane Typ szkoły: TECHNIK HOTELARSTWA 341[04] (Imię i nazwisko

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 3 września 214 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 24.3.216 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 215 roku Obiekty noclegowe

Bardziej szczegółowo

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY

ZAŁĄCZNIK. wniosku dotyczącego DECYZJI RADY KOMISJA EUROPEJSKA Bruksela, dnia 15.6.2015 r. COM(2015) 291 final ANNEX 1 ZAŁĄCZNIK do wniosku dotyczącego DECYZJI RADY w sprawie podpisania, w imieniu unii Europejskiej, protokołu dodatkowego do Konwencji

Bardziej szczegółowo

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK

WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK WYMARZONA WYCIECZKA CZY DROGA PEŁNA PUŁAPEK U progu wakacji i sezonu urlopowego, Wojewódzki Inspektorat Inspekcji Handlowej w Gdańsku przekazuje Państwu garść informacji dotyczących najbardziej istotnych

Bardziej szczegółowo

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki -

Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne. Temat zajęd: Zakwaterowanie i baza żywieniowa jako element materialnej bazy turystyki - ALMAMER WYŻSZA SZKOŁA EKONOMICZNA WYDZIAŁ TURYSTYKI I REKREACJI KATEDRA ZAGOSPODAROWANIA TURYSTYCNEGO I EKOTURYSTYKI Przedmiot: Zagospodarowanie turystyczne i rekreacyjne Temat zajęd: Zakwaterowanie i

Bardziej szczegółowo

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103

Program praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 rogram praktyk zawodowych technik obsługi turystycznej 422103 1. lanowanie i realizacja imprez i usług turystycznych w biurze podróży Uszczegółowione efekty kształcenia Uczeń po zrealizowaniu zajęć potrafi

Bardziej szczegółowo

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r.

XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź r. XVIII Targi-Regiony Turystyczne Na styku Kultur Łódź 24.02.2012r. - rozporządzenie Ministra Edukacji Narodowej z dnia 21.01.1997r. sprawie warunków jakie muszą spełniać organizatorzy wypoczynku dla dzieci

Bardziej szczegółowo

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU

BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU BADANIE RUCHU TURYSTYCZNEGO W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM W 2012 ROKU METODOLOGIA BADANIA Metoda badawcza: wywiad bezpośredni analiza źródeł wtórnych (desk research) Grupa docelowa: goście odwiedzający jednodniowi

Bardziej szczegółowo

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski

Struktura przyjazdów do Małopolski turystów z Polski TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE MAŁOPOLSKIM Ruch Turystyczny w Małopolsce Województwo Małopolskie ze względu na swoje walory przyrodnicze, zróżnicowaną rzeźbę terenu oraz bogactwo kulturowe jest terenem szczególnie

Bardziej szczegółowo

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30

PRAKTYKA ZAWODOWA. nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 RAKTYKA ZAWOOWA ROGRAM NAUZANIA LA ZAWOU TEHNIK OSŁUGI TURYSTYZNEJ 422103 1. Informacje o zawodzie nr szkolnego zestawu programów nauczania 422103/OT/ZSE-H/2012.08.30 Technik obsługi turystycznej organizuje

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 8.6.215 r. Notatka informacyjna Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w I kwartale 215 roku W pierwszych trzech miesiącach roku 215, w porównaniu do I kwartału

Bardziej szczegółowo

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim,

Ocena niedostateczny (1) Otrzymuje uczeń który: nie zna pojęcia,,jednostka mieszkalna w obiekcie hotelarskim, Wymagania edukacyjne niezbędne do uzyskania poszczególnych śródrocznych i rocznych ocen klasyfikacyjnych z przedmiotu,,organizacja pracy w hotelarstwie dział 1.2. Organizacja pracy służby pięter Ocena

Bardziej szczegółowo

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU

URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU URZĄ D STATYSTYCZNY W BIAŁ YMSTOKU Opracowania sygnalne Białystok, maj 2012 r. Tel. 85 749 77 00, fax 85 749 77 79 E-mail: SekretariatUSBST@stat.gov.pl Internet: www.stat.gov.pl/urzedy/bialystok Województwo

Bardziej szczegółowo

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach

pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach pilotażowe staże dla nauczycieli i instruktorów kształcenia zawodowego w przedsiębiorstwach WPROWADZENIE DO PROBLEMATYKI FUNKCJONOWANIA RYNKU USŁUG TURYSTYCZNYCH (W TYM PRAWNE ASPEKTY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO,

Bardziej szczegółowo

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r.

Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. Zarządzenie Nr 44/V/09 Burmistrza Miasta Milanówka z dnia 30.04.2009 r. w sprawie: krajowych podróży służbowych pracowników Urzędu Miasta Milanówka oraz sposobu ich rozliczania. Niniejsze zarządzenie reguluje

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH

KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH KONWENCJA O UZNAWANIU I WYKONYWANIU ZAGRANICZNYCH ORZECZEŃ ARBITRAŻOWYCH sporządzona w Nowym Jorku dnia 10 czerwca 1958 r. (Dz. U. Nr 9 z dnia 16 lutego 1962 r., poz. 41) W Imieniu Polskiej Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Obsługa Ruchu Turystycznego

Obsługa Ruchu Turystycznego Obsługa Ruchu Turystycznego Teoria i praktyka Podręcznik do nauki zawodu technik obsługi turystycznej Redaktor naukowy: Zygmunt Kruczek Wydanie IV zaktualizowane PROKSENIA Kraków 2014 Podręcznik dopuszczony

Bardziej szczegółowo

Podstawy hotelarstwa

Podstawy hotelarstwa REFORMA 2012 Podstawy hotelarstwa i usługi dodatkowe Witold Drogoń, Bożena Granecka-Wrzosek Kwalifikacja T.12.3 Podręcznik do nauki zawodu TECHNIK HOTELARSTWA Podręcznik dopuszczony do użytku szkolnego

Bardziej szczegółowo

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Renata Danasiewicz Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi:

Na życzenie Gościa Ośrodek świadczy nieodpłatnie następujące usługi: REGULAMIN OBIEKTU 1 1. Niniejszy regulamin zwany jest dalej Regulaminem. 2. Jeśli w Regulaminie mowa jest o Obiekcie oznacza to Ośrodek Wypoczynkowy Kolejarz w Ustroniu pod adresem: ul. Stroma 2, 43-450

Bardziej szczegółowo

KATEGORYZACJA KLIENTÓW

KATEGORYZACJA KLIENTÓW KATEGORYZACJA KLIENTÓW Prawnie obowiązującą wersją tego dokumentu jest wersja angielska. Niniejsze tłumaczenie ma jedynie charakter informacyjny. Kliknij tutaj, aby otworzyć dokument w języku angielskim.

Bardziej szczegółowo

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24

Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Regulamin współpracy w zakresie promowania Usługi Konto ifaktury24 przez Partnera ifaktura24 Wydany w dniu 7 czerwca 2012 roku przez Operatora Serwisu ifaktury24: 1 Regulamin współpracy promowania Usługi

Bardziej szczegółowo

REZERWACJA I MELDUNEK

REZERWACJA I MELDUNEK 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług przez Hotel, odpowiedzialności Hotelu oraz przebywania Gości na terenie Hotelu i jest integralną częścią umowy, do której zawarcia dochodzi

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.95.106.519 KONWENCJA o właściwości organów i prawie właściwym w zakresie ochrony małoletnich, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz.U. z dnia 15 września 1995 r.) W imieniu Rzeczypospolitej

Bardziej szczegółowo

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe

Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Rozliczenie należności za krajowe podróże służbowe Jakie należności za podróże służbowe? Każdemu pracownikowi odbywającemu podróż służbową przysługują określone należności na pokrycie kosztów związanych

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Materiał na konferencję prasową w dniu 30 września 2014 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Warszawa, 29.09.2016 r. Notatka informacyjna Baza noclegowa według stanu w dniu 31 lipca 2016 r. i jej wykorzystanie

Bardziej szczegółowo

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki

ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki ANEKS DO PODSTAWY OBSŁUGI RUCHU TURYSTYCZNEGO W POLSCE Wydanie II uzupełnione Marian Głowacki Wynikający z USTAWY z dnia 29 kwietnia 2010 r. O zmianie ustawy o usługach turystycznych Rozdział 1. TURYSTYKA

Bardziej szczegółowo

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby

... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby ... / imię i nazwisko / Szklarska Poręba, dnia...... / adres /...... / telefon / Burmistrz Szklarskiej Poręby Wniosek o dokonanie wpisu do ewidencji obiektów świadczących usługi hotelarskie, obiektu nie

Bardziej szczegółowo

Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut Ekologiczny

Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut Ekologiczny Projekt p.n. Wzorcowa sieć ekoturystyczna między Bugiem a Narwią Realizator: Społeczny Instytut Ekologiczny MECHANIZM FINANSOWY EUROPEJSKIEGO OBSZARU GOSPODARCZEGO ORAZ NORWESKI MECHANIZM FINANSOWY Witamy

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.)

KONWENCJA. o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) Dz.U.01.53.561 KONWENCJA o uznawaniu rozwodów i separacji, sporządzona w Hadze dnia 1 czerwca 1970 r. (Dz. U. z dnia 28 maja 2001 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

Europejska Karta Samorządu Lokalnego

Europejska Karta Samorządu Lokalnego Europejska Karta Samorządu Lokalnego sporządzona w Strasburgu dnia 15 października 1985 r. (Dz.U. 1994, Nr 124, poz. 607 ze zm.) Państwa członkowskie Rady Europy, sygnatariusze mniejszej Karty, zważywszy,

Bardziej szczegółowo

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL

REGULAMIN PROGRAMU MPETROL I Słownik użytych pojęć REGULAMIN PROGRAMU MPETROL 1. Program program lojalnościowy dla klientów stacji Mpetrol. 2. Mpetrol stacja paliw w Tarnowie przy ul. Okrężnej 9, należąca do Miejskiego Przedsiębiorstwa

Bardziej szczegółowo

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku

ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku ZARZĄDZENIE Nr 21/14/15 Rektora Politechniki Śląskiej z dnia 30 grudnia 2014 roku w sprawie krajowych podróży służbowych pracowników i wyjazdów osób niebędących pracownikami Politechniki Śląskiej, a także

Bardziej szczegółowo

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r.

EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. EUROPEJSKA KONWENCJA o wykonywaniu praw dzieci sporządzona w Strasburgu dnia 25 stycznia 1996 r. W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej PREZYDENT RZECZYPOSPOLITEJ POLSKIEJ podaje do powszechnej wiadomości:

Bardziej szczegółowo

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11.

Zapytanie ofertowe. na organizację usługi obejmującej. nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego. dn. 7-8.11. Wałbrzych 2011.10.14 Zapytanie ofertowe na organizację usługi obejmującej nocleg i wyżywienie, wynajem sali konferencyjnej podczas spotkania wyjazdowego dn. 7-8.11.2011 W związku z realizacją projektu

Bardziej szczegółowo

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR

ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR L 314/50 Dziennik Urzędowy Unii Europejskiej 1.12.2009 ROZPORZĄDZENIE KOMISJI (WE) NR 1174/2009 z dnia 30 listopada 2009 r. ustanawiające zasady wykonania art. 34a i 37 rozporządzenia Rady (WE) nr 1798/2003

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE OPOLSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W OPOLU ul. ks. Hugona Kołłątaja 5B, 45-064 Opole Informacja sygnalna Data opracowania maj 2016 tel. 77 423 01 10 11 77 423 10 01 fax 77 423 01 25 e-mail: SekretariatUSopl@stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku

Wykorzystanie turystycznych obiektów noclegowych 1 w 2012 roku Materiał na konferencję prasową w dniu 22 marca 2013 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie turystycznych obiektów

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŒL SKIM Urz¹d Statystyczny w Katowicach Œl¹ski Oœrodek Badañ Regionalnych ul. Owocowa 3, 40 158 Katowice e-mail: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 katowice.stat.gov.pl

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Opis działalności Grupa Hoteli WAM Sp. z o.o. to sieć polskich hoteli działająca na terenie Polski, od lat budująca stabilną i przyjazną markę hoteli na rynku usług turystycznych.

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku.

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia. Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego zakwaterowania w 2011 roku. Materiał na konferencję prasową w dniu 26 marca 2012 r. GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych i Warunków Życia Notatka informacyjna WYNIKI BADAŃ GUS Wykorzystanie bazy noclegowej zbiorowego

Bardziej szczegółowo

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o.

Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Powrót do wyników Grupa Hoteli WAM Sp. z o. o. Zatrudnieni e Na dzień 2 czerwca 2014 r. 400 pracowników (suma uwzględnia uczniów praktycznej nauki zawodu, osoby na urlopach macierzyńskich, rodzicielskich,

Bardziej szczegółowo

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012

DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 DYPLOMOWY EGZAMIN USTNY W ROKU AKADEMICKIM 2011/2012 I. Zagadnienia kierunkowe (obowiązują wszystkich dyplomantów niezależnie od specjalności i trybu studiów) 1. Wymień i scharakteryzuj społeczne cele

Bardziej szczegółowo

Regulamin hotelu Rezydencja Grawert Victorian Butique Hotel

Regulamin hotelu Rezydencja Grawert Victorian Butique Hotel Regulamin hotelu Rezydencja Grawert Victorian Butique Hotel 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1. Regulamin określa zasady świadczenia usług, odpowiedzialności oraz przebywania na terenie Hotelu i jest integralną

Bardziej szczegółowo

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych

GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych GŁÓWNY URZĄD STATYSTYCZNY Departament Badań Społecznych Notatka informacyjna Baza noclegowa i jej wykorzystanie w 2009 roku. Zgodnie ze stanem w dniu 31 lipca 2009 roku w Polsce było zarejestrowanych 6992

Bardziej szczegółowo

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B)

UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) UMOWA O WSPÓŁPRACY FORUM ACADEMIA2BUSINESS (FORUM A2B) nr zawarta we Wrocławiu w dniu.. pomiędzy: 1. Wrocławskim Centrum Badań EIT+ Spółką z ograniczoną odpowiedzialnością z siedzibą we Wrocławiu (ul.

Bardziej szczegółowo

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE

URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE URZĄD STATYSTYCZNY W KRAKOWIE 31-223 Kraków, ul. Kazimierza Wyki 3 e mail:sekretariatuskrk@stat.gov.pl tel. 12 415 60 11 Internet: http://krakow.stat.gov.pl Opracowanie sygnalne Nr 4 Data opracowania -

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŁÓDZKIM W 2015 R. Informacja Sygnalna Maj, 2016 W Y B R A N E D A N E W dniu 31 VII 2015 r. w województwie łódzkim zlokalizowane były 352 turystyczne obiekty noclegowe. W porównaniu

Bardziej szczegółowo

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999

NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 NUMER TELEFONU WEWNĘTRZNY RECEPCJA 100 NUMER TELEFONU KOMÓRKOWY RECEPCJA 660 444 759 NUMERY ALARMOWE POLICJA 997 STRAŻ POŻARNA 998 POGOTOWIE 999 REGULAMIN HOTELU ZŁOTY RÓG *** 1 PRZEDMIOT REGULAMINU 1.

Bardziej szczegółowo

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl

Podróże służbowe krajowe i zagraniczne. www.pip.gov.pl Podróże służbowe krajowe i zagraniczne www.pip.gov.pl Podstawowe zagadnienia Pracownikowi wykonującemu na polecenie pracodawcy zadanie służbowe poza miejscowością, w której znajduje się siedziba pracodawcy

Bardziej szczegółowo

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r.

UKŁAD. o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Dz.U. 1959 Nr 35, poz. 213 UKŁAD o tranzycie międzynarodowych służb powietrznych, podpisany w Chicago dnia 7 grudnia 1944 r. Przekład. W imieniu Polskiej Rzeczypospolitej Ludowej RADA PAŃSTWA POLSKIEJ

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych,

KONWENCJA. o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, Dz.U.00.87.968 KONWENCJA o doręczaniu za granicą dokumentów sądowych i pozasądowych w sprawach cywilnych lub handlowych, sporządzona w Hadze dnia 15 listopada 1965 r. (Dz. U. z dnia 19 października 2000

Bardziej szczegółowo

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku)

Podstawowe dane. Korzystający z noclegów w obiektach noclegowych turystyki ogółem (w ciągu roku) Podstawowe dane Liczba obiektów noclegowych turystyki ogółem (stan w dniu 31 VII) 357 z ogółem: obiekty całoroczne 319 hotele, motele, pensjonaty i inne obiekty hotelowe 211 obiekty indywidualnego zakwaterowania

Bardziej szczegółowo

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016

PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE. kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 PRZEDMIOTOWY SYSTEM OCENIANIA OBSŁUGA INFORMATYCZNA W HOTELARSTWIE kl. IIT i IIIT rok szkolny 2015/2016 Celem przedmiotowego systemu oceniania jest: 1. Wspieranie rozwoju ucznia przez diagnozowanie jego

Bardziej szczegółowo

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r.

KONWENCJA. znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. Dz.U.05.112.938 KONWENCJA znosząca wymóg legalizacji zagranicznych dokumentów urzędowych, sporządzona w Hadze dnia 5 października 1961 r. (Dz. U. z dnia 24 czerwca 2005 r.) W imieniu Rzeczypospolitej Polskiej

Bardziej szczegółowo

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta

Polityka wykonywania zleceń i działania w najlepiej pojętym interesie Klienta ING BANK ŚLĄSKI Spółka Akcyjna ul. Sokolska 34, 40-086 Katowice ING BANK ŚLĄSKI BIURO MAKLERSKIE KRS 0000005459 Sąd Rejonowy Katowice-Wschód w Katowicach Wydział VIII Gospodarczy NIP 634-013-54-75 Kapitał

Bardziej szczegółowo

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R.

TURYSTYKA W WOJEWÓDZTWIE ŚLĄSKIM W 2015 R. URZĄD STATYSTYCZNY W KATOWICACH ul. Owocowa 3, 40-158 Katowice email: SekretariatUsKce@stat.gov.pl tel.: 32 779 12 00 fax: 32 779 13 00, 258 51 55 http://katowice.stat.gov.pl/ ŚLĄSKI OŚRODEK BADAŃ REGIONALNYCH

Bardziej szczegółowo