Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02"

Transkrypt

1 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Joanna Brewczyńska-Sternal Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006

2 Recenzenci: mgr Jan Matyaszczyk mgr Andrzej Muż Opracowanie redakcyjne: mgr Joanna Brewczyńska-Sternal Konsultacja: mgr inż. Piot Ziembicki Korekta: Poradnik stanowi obudowę dydaktyczną programu jednostki modułowej 341[05].Z3.02 Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi zawartego w modułowym programie nauczania dla zawodu technik obsługi turystycznej. Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy, Radom

3 SPIS TREŚCI 1. Wprowadzenie 4 2. Wymagania wstępne 6 3. Cele kształcenia 7 4. Materiał nauczania Przepisy prawne w hotelarstwie Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rodzaje obiektów noclegowych Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Gestorzy bazy noclegowej Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Łańcuchy i systemy hotelowe Polski i świata Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Praktyczny Kodeks Postępowania Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Umowy handlowe na płaszczyźnie zakład hotelarski- biuro podróży Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Rezerwacja hotelowa Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów 46 2

4 4.9. Usługi turystyczne realizowane w zakładzie hotelarskim Materiał nauczania Pytania sprawdzające Ćwiczenia Sprawdzian postępów Sprawdzian osiągnięć Literatura 55 3

5 1. WPROWADZENIE Przed Tobą poradnik, który będzie Ci pomocny w przyswajaniu wiedzy o współpracy między biurami podróży, a obiektami hotelarskimi oraz w ukształtowaniu niezbędnych do tego celu umiejętności. Poradnik ten zawiera: 1. Wymagania wstępne, czyli wykaz niezbędnych umiejętności i wiedzy, które powinieneś mieć opanowane, aby przystąpić do realizacji tej jednostki modułowej. 2. Cele kształcenia tej jednostki modułowej, czyli czego powinieneś się nauczyć. 3. Materiał nauczania (rozdział 4) umożliwia samodzielne przygotowanie się do wykonania ćwiczeń i zaliczenia sprawdzianów. Powinieneś uważnie przeczytać jego treść. W celu poszerzenia wiedzy możesz wykorzystać wskazaną literaturę oraz inne źródła informacji. W tej części poradnika znajdziesz także: pytania sprawdzające, które pozwolą Ci ocenić, czy jesteś przygotowany do wykonywania ćwiczeń, ćwiczenia: czyli polecenie, wskazówki do jego wykonania oraz wykaz materiałów, narzędzi i sprzętu potrzebnych do realizacji ćwiczenia, sprawdzian teoretyczny, który pomoże Ci ocenić Twój poziom wiedzy po wykonaniu ćwiczeń. Sprawdzian osiągnięć umożliwi Ci sprawdzenie opanowanie wiedzy i umiejętności z zakresu całej jednostki. Zaliczenie tej części jest potwierdzeniem osiągnięcia umiejętności praktycznych określonych w tej jednostce modułowej. Podczas nauki z zakresu tej jednostki zwróć szczególną uwagę na: zagadnienia klasyfikacji i kategoryzacji obiektów noclegowych oraz Praktyczny Kodeks Postępowania. Są to zagadnienia, z którymi będziesz się najczęściej stykał w swojej pracy. Jeżeli masz trudności ze zrozumieniem tematu lub ćwiczenia, to poproś nauczyciela lub instruktora o wyjaśnienie i ewentualne sprawdzenie, czy dobrze wykonujesz daną czynność. Jednostka modułowa: współpraca biura turystycznego z zakładami hotelarskimi, którą teraz poznasz jest jedną z koniecznych, aby zrozumieć proces tworzenia i świadczenia usług turystycznych patrz: schemat jednostek modułowych. Bezpieczeństwo i higiena pracy W czasie pobytu w pracowni musisz przestrzegać regulaminów, przepisów bezpieczeństwa i higieny pracy oraz instrukcji przeciwpożarowych, wynikających z rodzaju wykonywanych prac. Przepisy te poznasz podczas trwania nauki. 4

6 Moduł 341[05].Z3 Usługi turystyczne 341[05].Z3.01 Organizacja pracy biura podróży 341[05].Z3.02 Współpraca biura podróży z zakładami hotelarskimi 341[05].Z3.03 Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi 341[05].Z3.07 Komunikowanie się w języku obcym z firmami współpracującymi z biurem podróży 341[05].Z3.04 Współpraca biura podróży z zakładami gastronomicznymi 341[05].Z3.05 Współpraca biura podróży z pilotami wycieczek i przewodnikami turystycznymi 341[05].Z3.06 Ubezpieczanie klientów biura podróży Schemat układu jednostek modułowych. 5

7 2. WYMAGANIA WSTĘPNE Przystępując do realizacji programu jednostki modułowej Współpraca biur podróży z zakładami hotelarskimi powinieneś umieć: postępować zgodnie z zasadami bezpieczeństwa i higieny pracy, komunikować się z kontrahentem, korzystać z instrumentów marketingowych, korzystać z urządzeń biurowych, przygotowywać pisma i dokumenty urzędowe, korzystać z różnych źródeł informacji, prezentować swoje projekty. 6

8 3. CELE KSZTAŁCENIA W wyniku realizacji programu jednostki modułowej powinieneś umieć: zinterpretować przepisy ustawy o usługach turystycznych dotyczące obiektów hotelarskich, posłużyć się przepisami dotyczącymi kategoryzacji obiektów hotelarskich, scharakteryzować zakłady świadczące usługi noclegowe, określić różnice między systemem, a łańcuchem hotelowym, scharakteryzować gestorów bazy noclegowej, zamówić usługi noclegowe dla turystów indywidualnych i grup wycieczkowych, zastosować przepisy Praktycznego Kodeksu Postępowania, sporządzić umowy o współpracy w zakresie usług podstawowych i dodatkowych z zakładami noclegowymi, udzielić informacji o usługach noclegowych. 7

9 4. MATERIAŁ NAUCZANIA 4.1. Przepisy prawne w hotelarstwie Materiał nauczania Przepisy prawne obowiązujące hotelarzy dotyczą wielu dziedzin, m.in. klasyfikowania i kategoryzowania obiektów noclegowych, bezpieczeństwa gości tych obiektów i ich mienia, odpowiedzialności hotelarzy, a także zasad współpracy pomiędzy biurami turystycznymi, a obiektami noclegowymi. Hotelarzy dotyczą także przepisy przeciwpożarowe, tzw. prawo żywnościowe i wiele innych. Najważniejsze akty prawne, z którymi powinieneś się zapoznać na tym etapie nauki to: ustawa o usługach turystycznych z dn. 29 sierpnia 1997r., Rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie, KONWENCJA sporządzona w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r. o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. Należy wyraźnie zaznaczyć, że obowiązkiem hotelarza jest znajomość aktualnych przepisów prawnych. Poniżej znajdziesz tekst jednego z tych aktów prawnych. Tekst ustawy o usługach turystycznych oraz rozporządzenie MGiP dostępne są np. na str. KONWENCJA o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych Sygnatariusze - rządy państw członkowskich Rady Europy, uznając, że celem Rady Europy jest osiągnięcie większej jedności jej członków, w szczególności przez przyjęcie wspólnych zasad prawnych; uważając za celowe zharmonizowanie niektórych zasad dotyczących odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych, uzgodniły, co następuje: Artykuł 1 1. Każda z Umawiających się Stron zobowiązuje się do przystosowania swego prawa wewnętrznego - najpóźniej w ciągu dwunastu miesięcy od chwili, gdy niniejsza konwencja wejdzie w życie w stosunku do tej Strony - do zasad wymienionych w załączniku do niniejszej konwencji, dotyczących odpowiedzialności osób utrzymujących hotele za rzeczy wniesione przez gości hotelowych. 8

10 2. Każda z Umawiających się Stron zachowuje jednak prawo rozszerzenia zakresu odpowiedzialności osób utrzymujących hotele. 3. Każda z Umawiających się Stron dostarczy Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy teksty urzędowe swych aktów prawnych dotyczących spraw uregulowanych niniejszą konwencją. Sekretarz Generalny przekaże pozostałym Stronom odpisy tych tekstów. Każda z Umawiających się Stron ma prawo: Artykuł 2 a. ustalić, niezależnie od postanowienia artykułu 1 ustęp 3 załącznika, granicę odpowiedzialności osoby utrzymującej hotel na poziomie równowartości co najmniej 100-krotnej ceny wynajęcia pomieszczenia hotelowego na jedną dobę; b. ograniczyć dla każdej rzeczy, niezależnie od postanowienia artykułu 1 ustęp 3 załącznika, odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel do sumy nie niższej od równowartości franków w złocie lub - w przypadku stosowania przepisu ustępu poprzedniego - co najmniej 50-krotnej ceny wynajęcia pomieszczenia hotelowego na jedną dobę; c. postanowień stosować zasadę wyrażoną w artykule 1 ustęp 2 załącznika jedynie do rzeczy znajdujących się w hotelu; d. niezależnie od postanowień artykułu 6 załącznika, zezwolić osobom utrzymującym hotele, w przypadkach wymienionych w artykule 2 ustęp 1a) i artykule 4 załącznika, na ograniczenie odpowiedzialności przez zawarcie odrębnego porozumienia z gościem hotelowym, który je podpisuje, z wyjątkiem przypadku, gdy szkoda wynikła z winy umyślnej lub rażącego niedbalstwa. Porozumienie takie nie może zawierać innego zastrzeżenia. Odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel może być jednak ograniczona do kwoty niższej od tej, jaką przewidują przepisy wprowadzone zgodnie z niniejszą konwencją; e. niezależnie od postanowienia artykułu 7 załącznika, stosować wymienione w nim zasady do pojazdów i pozostawionych w nich rzeczy oraz do zwierząt żywych albo regulować w inny sposób odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel w tym zakresie. Artykuł 3 1. Niniejsza konwencja ma zastosowanie do terytoriów metropolitalnych Umawiających się Stron. 2. Każda z Umawiających się Stron może w czasie podpisywania lub składania dokumentu ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia do konwencji, albo później w każdej innej chwili, złożyć oświadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy, że niniejsza konwencja znajdzie zastosowanie do wymienionych w tym oświadczeniu terytoriów, które Strona reprezentuje w stosunkach międzynarodowych lub za które jest uprawniona zawierać umowy. 3. Oświadczenie złożone na podstawie poprzedniego ustępu może być wycofane odnośnie do każdego terytorium wymienionego w oświadczeniu, na warunkach określonych w artykule 6 niniejszej konwencji. 9

11 Artykuł 4 1. Niniejsza konwencja jest otwarta do podpisu dla państw-członków Rady Europy. Podlega ona ratyfikacji lub przyjęciu. Dokumenty ratyfikacji lub przyjęcia składa się Sekretarzowi Generalnemu Rady Europy. 2. Konwencja wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia trzeciego dokumentu ratyfikacji lub przyjęcia. 3. W odniesieniu do każdego rządu-sygnatariusza, który dokona ratyfikacji lub przyjęcia w dalszej kolejności, konwencja wchodzi w życie po upływie trzech miesięcy od dnia złożenia dokumentu ratyfikacji lub przyjęcia. Artykuł 5 1. Komitet Ministrów Rady Europy może zaprosić każde państwo, które nie jest członkiem Rady, do przystąpienia do niniejszej konwencji. 2. Przystąpienia dokonuje się przez złożenie Sekretarzowi Generalnemu Rady dokumentu przystąpienia, który nabiera mocy po upływie trzech miesięcy od daty jego złożenia. Artykuł 6 1. Umawiająca się Strona nie może wypowiedzieć konwencji przed upływem pięciu lat od chwili, gdy konwencja weszła w życie w stosunku do niej. Wypowiedzenia dokonuje się przez oświadczenie skierowane do Sekretarza Generalnego Rady Europy. 2. Wypowiedzenie nabiera mocy w stosunku do zainteresowanej Umawiającej się Strony po upływie sześciu miesięcy od chwili otrzymania dokumentu przez Sekretarza Generalnego Rady Europy. Artykuł 7 Sekretarz Generalny Rady Europy powiadamia członków Rady Europy oraz rządy państw, które przystąpiły do konwencji, o: a. każdym fakcie podpisania oraz złożenia dokumentów ratyfikacji, przyjęcia lub przystąpienia; b. dacie wejścia w życie konwencji dla państw nowo przystępujących; c. oświadczeniach otrzymanych stosownie do postanowień artykułów 3 i 6. Na dowód powyższego niżej podpisani, właściwie do tego upełnomocnieni, podpisali niniejszą konwencję. Sporządzono w Paryżu dnia 17 grudnia 1962 r. w językach angielskim i francuskim, przy czym oba teksty są jednakowo autentyczne, w jednym egzemplarzu, który zostanie złożony w archiwum Rady Europy. Sekretarz Generalny Rady Europy przekaże jego uwierzytelnione odpisy rządom państw-sygnatariuszy oraz państw przystępujących do konwencji. 10

12 ZAŁĄCZNIK Artykuł 1 1. Osoby utrzymujące hotele są odpowiedzialne za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy wniesionych do hotelu przez gościa hotelowego, który zatrzymuje się w hotelu i dysponuje w nim pomieszczeniem. 2. Za rzeczy wniesione do hotelu uważa się: a. rzeczy znajdujące się w hotelu w czasie, gdy gość hotelowy dysponuje pomieszczeniem, b. rzeczy znajdujące się poza hotelem, nad którymi osoba utrzymująca hotel lub osoba, za którą jest ona odpowiedzialna, zapewnia nadzór w czasie, gdy gość hotelowy dysponuje pomieszczeniem, c. rzeczy, nad którymi osoba utrzymująca hotel lub osoba, za którą jest ona odpowiedzialna, zapewnia nadzór w hotelu lub poza hotelem, w rozsądnym okresie poprzedzającym i następującym po czasie, gdy gość dysponował pomieszczeniem. 3. Odpowiedzialność jest ograniczona do równowartości franków w złocie. 4. Frank w złocie, o którym mowa w ustępie 3, oznacza jednostkę zawierającą sześćdziesiąt pięć i pół miligrama złota próby 900/1000. Artykuł 2 1. Odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel nie podlega ograniczeniu: a. jeśli rzeczy zostały jej oddane na przechowanie, b. jeśli odmówiła ona przyjęcia na przechowanie rzeczy, które zobowiązana jest przyjąć. 2. Osoba utrzymująca hotel zobowiązana jest przyjąć na przechowanie papiery wartościowe, gotówkę i cenne przedmioty. Może ona odmówić przyjęcia tych rzeczy tylko wówczas, gdy zagrażają bezpieczeństwu albo gdy w stosunku do wielkości lub standardu hotelu mają zbyt dużą wartość lub zajmują zbyt dużo miejsca. 3. Osoba utrzymująca hotel może wymagać, aby rzecz znajdowała się w zamkniętym lub zapieczętowanym pojemniku. Artykuł 3 Osoba utrzymująca hotel nie jest odpowiedzialna za uszkodzenie, zniszczenie lub utratę rzeczy, które spowodowane zostały: a. przez gościa hotelowego lub osoby, które mu towarzyszyły, były u niego zatrudnione albo go odwiedzały, b. wskutek siły wyższej c. ze względu na właściwości rzeczy. 11

13 Artykuł 4 Osoba utrzymująca hotel jest odpowiedzialna bez ograniczenia przewidzianego w artykule 1 ustęp 3 niniejszego załącznika, jeśli uszkodzenie, zniszczenie lub utrata rzeczy nastąpiły z jej winy umyślnej lub nieumyślnej albo z winy osób, za które jest ona odpowiedzialna. Artykuł 5 Z wyjątkiem przewidzianym w artykule 4 załącznika, gość hotelowy traci uprawnienia przysługujące mu na podstawie niniejszych postanowień, jeżeli po stwierdzeniu uszkodzenia, zniszczenia lub utraty rzeczy nie powiadomił o tym osoby utrzymującej hotel bez nieuzasadnionej zwłoki. Artykuł 6 Wszelkie ogłoszenie lub umowa wyłączające lub ograniczające z góry odpowiedzialność osoby utrzymującej hotel są nieważne i nie wywołują skutków prawnych. Artykuł 7 Postanowień niniejszego załącznika nie stosuje się do pojazdów i pozostawionych w nich rzeczy ani do zwierząt żywych. Adamowicz J., G. Wolak, Jak być hotelarzem?, KSH., Kraków Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Kto i na czyj wniosek dokonuje zaszeregowania obiektów hotelarskich? 2. W jakich sytuacjach hotelarz jest zwolniony z odpowiedzialności za rzeczy wniesione do hotelu? 3. Wyjaśnij, co oznacza pojęcie promesa w odniesieniu do obiektów hotelarskich. 4. Czy hotel może odmówić przyjęcia jakiejś rzeczy na przechowanie? W jakiej sytuacji? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Opisz sposób ubiegania się przedsiębiorcy o zaszeregowanie i kategorię obiektu. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z ustawą o usługach turystycznych, 2) przeanalizować jej treść, 3) wypisać etapy postępowania, 4) przedstawić rezultat swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: tekst ustawy o usługach turystycznych, stanowisko komputerowe z dostępem do internetu oraz drukarka, papier kancelaryjny i do drukarki, przybory do pisania. 12

14 Ćwiczenie 2 Przeanalizuj wyciąg z dowolnego regulaminu hotelowego i wskaż, które jego postanowienia mają wpływ na ochronę osoby gościa i jego rzeczy. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) znaleźć dowolny regulamin hotelowy (możesz znaleźć go np. na stronie 2) zapoznać się z wyciągiem regulaminu hotelowego oraz konwencją o odpowiedzialności osób utrzymujących hotele, 3) przeanalizować treść obu tych dokumentów. Wyposażenie stanowiska pracy: tekst Konwencji o odpowiedzialności osób utrzymujących zarobkowo hotele, przykładowy regulamin hotelowy, papier kancelaryjny i do drukarki, przybory do pisania. Ćwiczenie 3 Sprawdź, jakie akty prawne dotyczą hotelarstwa. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) wejść na stronę internetową 2) przeczytać, jakie inne akty prawne dotyczą hotelarstwa, 3) wypisać ich nazwy. Wyposażenie stanowiska pracy: komputer z łączem internetowym, przybory do pisania Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) podać rodzaje aktów prawnych, z którymi się zapoznałeś? 2) wymienić sytuacje, w których hotelarz jest zwolniony z odpowiedzialności za gościa i jego rzeczy? 3) wskazać, za co odpowiada osoba utrzymująca hotel 4) opisać procedurę zaszeregowania obiektu noclegowego 13

15 4.2. Rodzaje obiektów noclegowych Materiał nauczania Istnieje wiele podziałów obiektów noclegowych: 1. ze względu na ich lokalizację: a. hotele miejskie, b. obiekty wypoczynkowe, kuracyjne, sportowe, c. przy szlakach komunikacyjnych motele; 2. ze względu na średni czas pobytu gościa w zakładzie: a. hotele i pensjonaty stale lub prawie stale czynne, b. zakłady rezydenckie (minimum dni), c. hotele dla przejezdnych (2-3 dni); 3. ze względu na zakres świadczonych usług: a. hotel pełny /pełny zakres usług/, b. hotel pensjonat (brak restauracji dla osób z zewnątrz, brak napojów alkoholowych), c. hotel garni (ogranicza się jedynie do wydawania śniadań i prowadzenia bufetu); 4. ze względu na okresu eksploatacji: a. stałe, b. sezonowe; 5. ze względu na siedzibę zakładu: a. stałe, b. ruchome (hotele w okresie ferii, domki kempingowe, obozowiska turystyczne), c. wagony (sypialne i restauracyjne, samoloty, statki); 6. ze względu na dostępność: a. otwarte (ogólnie dostępne), b. półotwarte (domy wczasowe FWP, domy zdrojowe dostępne przez określonego gestora bazy), c. zamknięte (tylko dla określonych grup ludności - domy akademickie, sanatoria) /S. Oparka, T. Nowicka Organizacja i technika pracy w hotelarstwie ; PZH, Warszawa 2005/ Polska ustawa o usługach turystycznych wyróżnia następujące rodzaje obiektów hotelarskich: hotel, motel, pensjonat, dom wycieczkowy, schronisko, schronisko młodzieżowe, kemping, pole biwakowe. Każdy z w/w rodzajów obiektów spełnia określone w ustawie warunki. Z kolei w różnych państwach istnieją inne rodzaje obiektów. Ustawa o usługach turystycznych wyróżnia następujące rodzaje obiektów hotelarskich: 1) Hotele, obiekty posiadające co najmniej 10 pokoi, w tym większość miejsc w pokojach jedno- i dwuosobowych, świadczące szeroki zakres usług związanych z pobytem klientów. 2) Motele hotele położone przy drogach, zapewniające możliwość korzystania z usług motoryzacyjnych i dysponujące parkingiem. 3) Pensjonaty obiekty posiadające co najmniej 7 pokoi, świadczące dla swoich klientów całodzienne wyżywienie. 14

16 4) Kempingi (campingi) obiekty strzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach, samochodach mieszkalnych (campobusach) i przyczepach samochodowych, przyrządzanie posiłków, parkowanie samochodów, a także świadczące usługi związane z pobytem klientów; obiekty te mogą dodatkowo umożliwiać nocleg w domkach turystycznych lub innych obiektach stałych. 5) Domy wycieczkowe obiekty posiadające co najmniej 30 miejsc noclegowych, dostosowane do samoobsługi klientów oraz świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. 6) Schroniska młodzieżowe obiekty przeznaczone do indywidualnej i grupowej turystyki młodzieżowej, dostosowane do samoobsługi klientów. 7) Schroniska obiekty zlokalizowane poza obszarami zabudowanymi, przy szlakach turystycznych, świadczące minimalny zakres usług związanych z pobytem klientów. 8) Pola biwakowe obiekty niestrzeżone, umożliwiające nocleg w namiotach. Wszystkie obiekty noclegowe winny spełniać: a) wymagania sanitarne, przeciwpożarowe oraz inne określone odrębnymi przepisami, b) wymagania co do wielkości obiektu, jego wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, ustalone dla rodzaju i kategorii, do których obiekt został zaszeregowany Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczenia. 1. Który z obiektów hotelarskich oferuje najszerszy zakres usług? 2. Dla kogo w szczególności przeznaczone są motele? 3. Kto najczęściej korzysta z usług schronisk? 4. Jakie znasz rodzaje hoteli? 5. Wskaż zasadnicze różnice między kempingiem i polem biwakowym. 6. Podaj kryteria podziału obiektów noclegowych Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Posługując się klasyfikacją obiektów z ustawy o usługach turystycznych dopasuj typ obiektu noclegowego do rodzaju imprezy turystycznej: a) rodzinne wczasy nad Bałtykiem, b) obóz młodzieżowy nad M. Śródziemnym, c) górski obóz wędrowny, d) wycieczka szkolna do Krakowa, e) światowy kongres chirurgów w Warszawie. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) zapoznać się z ustawą o usługach turystycznych, 2) przeanalizować jej treść, 3) dopasować typy obiektów do rodzaju imprezy turystycznej, 4) przedstawić rezultat swojej pracy. 15

17 Wyposażenie stanowiska pracy: literatura z rozdziału Ćwiczenie 2 Na podstawie wizyty w różnych hotelach oraz folderów reklamujących hotele przedstaw zakres usług dodatkowych oferowanych przez hotel. Zastanów się, jakiego typu imprezy mogą organizować te hotele. Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) odwiedzić kilka hoteli. 2) przejrzeć foldery reklamowe oraz strony internetowe różnych hoteli. 3) wypisać usługi dodatkowe oferowane przez te hotele. 4) zastanowić się, jakie możliwości w zakresie organizacji różnych typów imprez turystycznych daje taki zakres usług. Wpisz wnioski nie zapominając o ich uzasadnieniu. 5) zaprezentować efekty swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe z drukarką i dostępem do Internetu, foldery reklamowe różnych hoteli, literatura z rozdziału Ćwiczenie 3 Spośród obiektów noclegowych wybierz ten, który umożliwi realizację zamieszczonego programu imprezy turystycznej wyjazd z Dobrej (spod szkoły) przyjazd na miejsce- do obiektu noclegowego 9.30 czas na odświeżenie, pozostawienie bagaży spotkanie z przewodnikiem na Wawelu zwiedzanie obiad odpoczynek w obiekcie noclegowym wizyta w ogrodzie zoologicznym zwiedzanie Bazyliki Mariackiej kolacja w Mc Donald s dyskoteka w obiekcie noclegowym śniadanie wyjazd do Oświęcimia zwiedzanie terenów obozu w Oświęcimiu i Brzezince obiad barze w Oświęcimiu powrót do obiektu noclegowego, wyjazd do aquaparku, pobyt w parku wodnym, czas na wysuszenie, powrót do obiektu noclegowego, kolacja w obiekcie noclegowym, konkurs krajoznawczy o Krakowie (z nagrodami) śniadanie, pakowanie bagaży, wyjazd do Kalwarii Zebrzydowskiej, zwiedzanie Kalwarii Zebrzydowskiej (bazylika i dróżki), wczesny obiad w barze w Kalwarii, wyjazd do Wieliczki, zwiedzanie Kopalni Soli w Wieliczce, wraz z posiłkiem w kopalni, przejazd z Wieliczki do Dobrej, przyjazd pod szkołę. 16

18 Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) przestudiować załączony program imprezy turystycznej, 2) przejrzeć foldery reklamowe oraz wskazane strony internetowe różnych obiektów noclegowych, 3) zastanowić się, w którym ze wskazanych obiektów istnieje możliwość realizacji tego programu, 4) zapisać wnioski, 5) zaprezentować efekty swojej pracy. Wyposażenie stanowiska pracy: stanowisko komputerowe wyposażone w odpowiedni program biurowy (np. z pakietu MS Office lub Open Office), łącze internetowe i drukarkę, materiały piśmiennicze Sprawdzian postępów Czy potrafisz: Tak Nie 1) wymienić rodzaje obiektów noclegowych? 2) scharakteryzować typy obiektów? 3) dobrać rodzaj obiektu noclegowego do typu imprezy? 4) dobrać rodzaj obiektu noclegowego do konkretnego programu? 5) podać różnice między różnymi rodzajami obiektów noclegowych? 6) wymienić rodzaje hoteli? 17

19 4.3 Klasyfikacja i kategoryzacja obiektów hotelarskich Materiał nauczania Klasyfikacja obiektów noclegowych, to ich podział ze względu na rodzaj (typ). Natomiast kategoryzacja, to podział obiektów ze względu na ich standard. Podział ten przedstawia się następująco: Hotele, motele i pensjonaty posiadają pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami, Kempingi (campingi) cztery kategorie oznaczone gwiazdkami, Domy wycieczkowe i schroniska młodzieżowe trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi. Kategoryzacja to dość szczegółowe zagadnienie, które reguluje rozporządzenie Ministra Gospodarki i Pracy z dnia 19 sierpnia 2004 r. Minister właściwy do spraw turystyki, w drodze rozporządzenia, określa: wymagania dla poszczególnych rodzajów i kategorii obiektów hotelarskich, co do wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług, w tym usług gastronomicznych, oraz warunki dopuszczenia odstępstw od tych wymagań, ze szczególnym uwzględnieniem wymagań w zakresie: a) zewnętrznych elementów zagospodarowania i urządzenia, b) instalacji i urządzeń technicznych, c) podstawowych elementów dotyczących funkcji, programu obsługowego i użyteczności obiektu, d) części mieszkalnej, e) oferty usług podstawowych i uzupełniających. Kategoryzacja została wprowadzona przede wszystkim dla ochrony interesów klienta, a także w celu ułatwienia obrotu gospodarczego.- Ujednolicone wymagania pozwalają precyzyjnie określić zakres wymagań. Usługi hotelarskie mogą być świadczone w "obiektach hotelarskich" lub w "innych obiektach". Istnieją następujące rodzaje obiektów hotelarskich: hotele, motele, pensjonaty, kempingi (campingi), domy wycieczkowe, schroniska młodzieżowe, schroniska, pola biwakowe (zostały omówione szczegółowo w rozdz ) Każdemu obiektowi hotelarskiemu nadaje się kategorię uzależnioną od jego standardu. Dla hoteli, moteli i pensjonatów istnieje pięć kategorii oznaczonych gwiazdkami (*, **, ***, ****, *****), dla kempingów cztery kategorie oznaczone gwiazdkami, dla domów wycieczkowych i schronisk młodzieżowych trzy kategorie oznaczone cyframi rzymskimi (I, II, III). Poniżej została przedstawiona struktura rodzajowa (w liczbach) bazy noclegowej w Polsce. Tabela 1: Zasoby bazy noclegowej w Polsce ogółem [2004] Rodzaj obiektu Kat. hoteli Liczba obiektów Liczba obiektów całorocznych Liczba pokoi w hotelach Liczba miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych całorocznych Wszystkie obiekty Hotele razem Hotele ***** Hotele ****

20 Rodzaj obiektu Kat. hoteli Liczba obiektów Liczba obiektów całorocznych Liczba pokoi w hotelach Liczba miejsc noclegowych Liczba miejsc noclegowych całorocznych Hotele *** Hotele ** Hotele * Hotele bez * Motele Pensjonaty Inne hotelowe Domy wycieczkowe Schroniska Schroniska młodzieżowe Szkolne schroniska młodzieżowe Ośrodki wczasowe Ośrodki kolonijne Ośrodki szkoleniowowypoczynkowe Domy pracy twórczej Ogólnodostępne domki turystyczne Kempingi Pola biwakowe Ośrodki wypoczynku sob.-niedzielnego Zakłady uzdrowiskowe Inne niesklasyfikowane GUS (stan z 31 VII 2004); opracowanie: Instytut Turystyki. 19

21 Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju i kategorii odbywa się na zasadach dobrowolnych, na wniosek zainteresowanego przedsiębiorcy świadczącego usługi hotelarskie. Dokonywane jest ono od 1 stycznia 2006 r. przez marszałka województwa właściwego ze względu na miejsce położenia obiektu, w formie decyzji administracyjnej. Aby obiekt mógł być zaszeregowany do określonego rodzaju i kategorii, musi spełniać odpowiednie dla tego rodzaju i kategorii wymagania, co do wielkości, wyposażenia oraz zakresu świadczonych usług. Wobec obiektu, który nie spełnia tych wymagań i nie uzyskał decyzji o zaszeregowaniu, nie wolno posługiwać się nazwami rodzajowymi obiektów hotelarskich (hotel, motel, itd.) oraz oznaczeniami kategorii, ponieważ podlegają one ochronie prawnej. W takim niezaszeregowanym obiekcie usługi hotelarskie mogą być świadczone, pod warunkiem, że spełnia on (tak samo jak właściwe obiekty hotelarskie) odpowiednie wymagania sanitarne, przeciwpożarowe i budowlane, a ponadto minimalne wymagania co do wyposażenia przewidziane dla tego typu obiektów. Zgodnie z 5.1. Rozporządzenia Ministra Gospodarki w sprawie obiektów hotelarskich i innych obiektów, w których są świadczone usługi hotelarskie - Zaszeregowanie obiektu hotelarskiego do określonego rodzaju oraz nadanie kategorii następuje na wniosek przedsiębiorcy podejmującego świadczenie usług hotelarskich w obiekcie hotelarskim. Wzory dokumentów wykorzystywanych w procedurze zaszeregowania można znaleźć na stronie Pytania sprawdzające Odpowiadając na pytania, sprawdzisz, czy jesteś przygotowany do wykonania ćwiczeń. 1. Co oznacza pojęcie kategoryzacja obiektów noclegowych? 2. W jakim celu wprowadzono kategoryzację? 3. Jakie elementy poddawane są ocenie w trakcie kategoryzacji obiektu? 4. Czy wyższa kategoria obiektu oznacza wyższą cenę usług w nim świadczonych? 5. Czy możliwe są jakieś ustępstwa od ustalonych wymagań kategoryzacyjnych? W jakich przypadkach? Ćwiczenia Ćwiczenie 1 Odwiedź hotel cztero- lub pięciogwiazdkowy oraz jedno lub dwu- gwiazdkowy. 1. Wypisz różnice, jakie zauważyłeś. 2. Sprawdź, czy hotele te w pełni opowiadają wymaganiom kategoryzacyjnym zamieszczonym w Rozporządzeniu MG ip Sposób wykonania ćwiczenia Aby wykonać ćwiczenie powinieneś: 1) odwiedzić dwa zupełnie różnej kategorii hotele, 2) zanotować różnice miedzy nimi, 3) określ zarówno te różnice, które precyzuje rozporządzenie MGiP., jak i własne spostrzeżenia, 4) przedstaw efekty swojej pracy. 20

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01

Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Renata Danasiewicz Klasyfikacja i kategoryzacja zakładów hotelarskich 341[04].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06

Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Danuta Łyżwa Ubezpieczanie klientów biura podróży 341[05].Z3.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04

Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Agnieszka Buczkowska Współpraca biura podróży z zakładami usług transportowych 341[05].Z3.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03

Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Luiza Wosik Rozliczanie kosztów imprez i produktów turystycznych 341[05].Z4.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04

Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Barbara Górka Prowadzenie usług związanych z podróżą 341[05].Z4.04 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2006 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich

Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich MIINIISTERSTWO GOSPODARKII DEPARTAMENT TURYSTYKII MATERIAŁY SZKOLENIOWE Z ZAKRESU TURYSTYKI WIEJSKIEJ Dla przedsiębiorców prowadzących działalność turystyczną na terenach wiejskich WARSZAWA 23 25 listopad

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Orbis S.A. za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A.... 3 1.2. KURS

Bardziej szczegółowo

Rynek usług hotelarskich i gastronomicznych 2. Współpraca pomiędzy hotelami a odbiorcami usług hotelarskich

Rynek usług hotelarskich i gastronomicznych 2. Współpraca pomiędzy hotelami a odbiorcami usług hotelarskich 1. Nazwa przedmiotu: Rynek usług hotelarskich i gastronomicznych 2. Temat zajęcia: Współpraca pomiędzy hotelami a odbiorcami usług hotelarskich 3. Cel zajęcia: Student potrafi wskazać rodzaje współpracy

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2014 rok 17 lutego 2015 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.01

Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Organizowanie i wyposażanie obiektów handlowych 341[03].Z1.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02

Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Magdalena Kołodziejczyk Barbara Górka Organizowanie działalności hotelarskiej 341[04].Z1.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06

Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jarosław Orczykowski Małgorzata Sołtysiak Stosowanie przepisów prawa pracy i ubezpieczeń społecznych 343[01].Z1.06 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01

Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Grzegorz Bąk Zofia Jakubiak Posługiwanie się przepisami i procedurami zarządzania jakością, bezpieczeństwem procesowym oraz środowiskiem 311[31].Z3.01 Poradnik dla ucznia

Bardziej szczegółowo

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03

Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Ewa Mazurkiewicz Dokumentowanie pracy i płacy 341[02].Z3.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02

Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jerzy Jon Prowadzenie działalności gospodarczej 315[01].Z3.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2007 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT)

ZAŁOŻENIA NOWELIZACJI USTAWY O USŁUGACH TURYSTYCZNYCH (PROJEKT) Warszawa, 23 czerwca 2008 r. MINISTERSTWO SPORTU I TURYSTYKI Departament Turystyki Zespół do spraw przygotowania projektu założeń ustawy zmieniającej ustawę z dnia 29 sierpnia 1997 r. o usługach turystycznych

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok

Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok Sprawozdanie Zarządu z działalności Grupy Kapitałowej Orbis za 2013 rok 19 lutego 2014 r. SPIS TREŚCI 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1 PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE

Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości. Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Polska Agencja Rozwoju Przedsiębiorczości Przepisy prawa polskiego w zakresie turystyki, hoteli i restauracji po przystąpieniu Polski do UE Opracowanie Anna Hutyra, Centrum Euro Info Gdańsk, 2003 Aktualizacja:

Bardziej szczegółowo

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r.

Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. Sprawozdanie Zarządu z Działalności Orbis S.A. za 2009 r. 19 kwietnia 2010 r. SPIS TREŚCI SPIS TREŚCI... 2 1. CHARAKTERYSTYKA SPÓŁKI ORBIS S.A.... 3 1.1. PRZEDMIOT DZIAŁALNOŚCI PRZEDSIĘBIORSTWA ORBIS S.A....

Bardziej szczegółowo

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02

Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Wybieranie strategii marketingowej przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z5.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut

Bardziej szczegółowo

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03

Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Anna Kajer Wykonywanie czynności związanych z procesem sprzedaży 341[03].Z1.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02

Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Jadwiga Kaczmarska-Krawczak Świadczenie usług teleinformatycznych 312[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy

Bardziej szczegółowo

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01

Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Krystyna Kielan Planowanie i analiza działalności handlowej 341[03].Z5.01 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE

UPOWAŻNIENI PRZEDSIĘBIORCY WYTYCZNE KOMISJA EUROPEJSKA DYREKCJA GENERALNA DS. PODATKÓW I UNII CELNEJ Polityka celna Zarządzanie ryzykiem, bezpieczeństwo i kontrole szczególne Bruksela, dnia 29 czerwca 2007 r. TAXUD/2006/1450 UPOWAŻNIENI

Bardziej szczegółowo

JAN CETNER MARKETING USŁUG HOTELARSKICH

JAN CETNER MARKETING USŁUG HOTELARSKICH JAN CETNER MARKETING USŁUG HOTELARSKICH Spis treści Rozdział 1. Podstawowe pojęcia........................................ 5 1.1. Usługi hotelarskie................................................ 5 1.2.

Bardziej szczegółowo

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03

Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 MINISTERSTWO EDUKACJI NARODOWEJ Donata Andrzejczak Realizacja prac związanych z logistyczną obsługą przedsiębiorstwa handlowego 341[03].Z2.03 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji

Bardziej szczegółowo

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02

Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Anna Rudzińska Pozyskiwanie źródeł finansowania działalności 341[02].Z4.02 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom

Bardziej szczegółowo

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05

Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 MINISTERSTWO EDUKACJI i NAUKI Janina Rosiak Planowanie przedmiotu działalności 341[02].Z1.05 Poradnik dla ucznia Wydawca Instytut Technologii Eksploatacji Państwowy Instytut Badawczy Radom 2005 0 Recenzenci:

Bardziej szczegółowo

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ

POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ POLSKI SYSTEM INFORMACJI TURYSTYCZNEJ Warszawa 2010 Projekt współfinansowany przez Unię Europejską ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego Innowacyjna Gospodarka 2007-2013 POLSKI SYSTEM

Bardziej szczegółowo

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski

Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015. Nakład: 100 egzemplarzy. Redakcja: Maciej Piotrowski Rzeszowska Agencja Rozwoju Regionalnego SA Centrum Obsługi Inwestora 2015 Nakład: 100 egzemplarzy Redakcja: Maciej Piotrowski Autorzy: Katarzyna Dziedzic Magdalena Marciniak-Piotrowska Maciej Piotrowski

Bardziej szczegółowo