WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK W STYCZNIOWYM NUMERZE:

Wielkość: px
Rozpocząć pokaz od strony:

Download "WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK W STYCZNIOWYM NUMERZE:"

Transkrypt

1 Nr 1(31) Rok IV Miêdzychód, 18 stycznia 2007 Cena 1,00 z³ ISSN Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie RPR 1985 WEWNĄTRZ PREZENT KALENDARZ NA 2007 ROK Powstanie Wielkopolskie na Ziemi Międzychodzkiej - powrót Międzychodu do Macierzy 27 grudnia 1918 r. wybuchło w Poznaniu Powstanie Wielkopolskie. Jednak wcześniej, bo już w listopadzie tego roku, powstała w Pniewach drużyna Straży i Bezpieczeństw, która w krótkim czasie osiągnęła stan 150 ludzi i zajęła się rozbrajaniem Niemców. Rozgoryczeni współobywatele niemieccy zanieśli do komendy wojskowej garnizonu międzychodzkiego prośbę o wojskową interwencję. 20 grudnia zjawił się w Pniewach uzbrojony oddział niemiecki w sile 50 ludzi z załogującego w Międzychodzie 46 pułku piechoty z nakazem zbadania sytuacji i przygotowania likwidacji oddziału polskiego. Wiadomości o przybyciu żołnierzy niemieckich przyjęli Polacy ze spokojem. Wytłumaczyli i udowodnili, że jedynym ich zamiarem jest utrzymanie ładu w mieście. Uspokojonych Niemców odprowadzono z muzyką i pochodniami na dworzec. W mieście zapanował spokój, a z chwilą oswobodzenia Poznania oddział pniewski obsadził bez rozlewu krwi wszystkie urzędy. Komendę nad miastem powierzono Andrzejowi Degórskiemu. 29 grudnia 1918 r. dołączyły ochotniczo do oddziału pniewskiego drużyny z Dusznik i Podrzewia, a na początku stycznia 1919 r. z Kwilcza - łącznie ok. 100 ludzi. Drużyny te powstały dzięki zabiegom powstańców: Konstantego Chłapowskiego z Mościejewa, Szymandery, Biniasia, Przewoźniaka, Kani i Mikołajczaka. Połączone oddziały w Pniewach otrzymały w początkach stycznia 300 karabinów z magazynów wojskowych poniemieckich w Poznaniu. 6 stycznia 1919 r., po rozdaniu przed kościołem w Kwilczu ulotek Naczelnej Rady Ludowej, zawiązał się oddział powstańczy, nazywany drużyną wolności, liczący 27 osób. Powstańcy kwileccy zajęli bez walki dworzec kolejowy, pocztę i posterunek żandarmerii. W Sierakowie pomimo niekorzystnych warunków (miasto w znacznej części zgermanizowane i 15 km od Międzychodu, gdzie stał załogą Grenzschutz ) działali: Kazimierz Piątkowski, Nepomucen Wołyński, Adam Kowalczyk, Władysław Śliwiński i Augustyn Fengler. Zebrali 30 ludzi. Kiedy w dniu 5 stycznia 1919 r. oddział Grenzschutzu z Międzychodu wpadł do Sierakowa i skradł ze Stada Państwowego 100 ogierów, w odpowiedzi chwycili za broń, tj. 1 karabin i 20 dubeltówek. 7 stycznia o godz. 4 rano na wystrzał z karabinu obsadzili miasto i urzędy. O godz nadeszła pomoc z Pniew i w południe z Szamotuł, które dostarczyły 1 ckm i 30 karabinów. Oddziały powstańcze z Wronek, Sierakowa i Pniew, wzmocnione drużynami okolicznych gmin, zajęły w pierwszych dniach stycznia linię Wronki - Sieraków - Kamionna - Tuczępy, zabezpieczając miasta i wioski. Na północy drużyna z Wronek połączyła się z powstańcami powiatu czarnkowskiego, a na południu oddział pniewski nawiązał łączność z oddziałami ze Lwówka, Opalenicy i Wolsztyna. 8 stycznia 1919 r. drużyny powstańcze powiatu międzychodzkiego i części powiatu szamotulskiego zajęły: drużyny wronieckie - (180 ludzi), pododcinek od J. Białego (płn. zach. Od Wronek) przez Antoniewo, wzdłuż prawego brzegu Warty, przez Chojno, Bukowce, Bucharzewo do Marianowa włącznie, utrzymując łączność z drużynami powiatu czarnkowskiego. Dowódcą pododcinka był sierżant Giś, obwód we Wronkach z dowódcą sierżantem Lewandowskim, drużyny sierakowskie - (ok. 200 ludzi) - odcinek od Marianowa włącznie, Kobylarnia - Chorzępowo - Zatom Stary - dworzec Zatom i dalej Ławica - Popowo włącznie - wysunięty punkt oporu Kolno. Dowódca pododcinka sierżant Olerowski, później aspirant oficerski Adam Kowalczyk. Odwód w Sierakowie - dowódca - sierżant Szostak, drużyny pniewskie - (250 ludzi) - od Popowa włącznie - Prusim - młyn, wieś Pismo wydane przez Bibliotekê Publiczn¹ w Miêdzychodzie, przy wspó³pracy Dzia³u Promocji UMiG, Adres redakcji: Muzeum Regionalne, ul. 17 Stycznia 100; tel , i dworzec - Mechnacz. Dowódca pododcinka - sierżant Szemendera, później sierżant Jędrzejczak, odwód w Kwilczu - dowódca sierżant Kaldowski, Drużyny pniewskie ok. 150 ludzi: Mechnacz włącznie - Mnichy - Tuczępy - Miłostowo - Zębowo włącznie, utrzymując łączność z drużynami nowotomyskimi. Dowódca pododcinka sierżant Roguszka - odwód w Kwilczu. Dowódca frontu od J. Białego do Zębowa - podporucznik Fryder, dowódca I Baonu Grupy Zachodniej. Główne odwody dowódcy frontu stały we Wronkach - jedna kompania, w Kwilczu jedna kompania, w Pniewach też jedna kompania. Na linii zajętych miejscowości przygotowywano przejściową obronę i przysposabiano się do skoncentrowanego uderzenia na Międzychód. Główne siły przeciwnika w rejonie frontowym I Baonu Grupy Zachodniej koncentrowały się w Międzychodzie, ubezpieczając się silnymi placówkami na linii Zatom Nowy - Bielsko - Wiktorowo - Gorzyń - Dormowo. Mieszkańcy Międzychodu mimo kontroli wojskowej w mieście zbierali dane o siłach przeciwnika i przekazywali dowództwu powstańczemu. Taką skrzynką kontaktową był sklep państwa Falkowskich (koło Laufpompy ). Jednym z głównych informatorów był Aleksy Szczęsny, zaprzyjaźniony z oficerami niemieckimi. Wszystkie zebrane na różnych spotkaniach towarzyskich informacje przekazywał żonie, która spisywała je mlekiem na papierze i dostarczała do sklepu Falkowskich. Tam przychodził Wincenty Gałężewski, rybak łowiący na Warcie, brał czyste kartki i przewoził łodzią do Zatomia, gdzie składał w umówionym miejscu. W ten sposób trafiały one do powstańców. Na podstawie meldunków własnych wywiadów i wiadomości otrzymanych od ludności cywilnej stan liczebny sił przeciwnika wynosił: dwa dobrze uzbrojone i technicznie wyposażone baony piechoty, po cztery kompanie strzeleckie i jedna ckm, jedna art. ciężkiej, jeden szwadron kawalerii, straż obywatelska. Te siły odwodowe znajdowały się w Skwierzynie i Międzyrzeczu. Niemcy przygotowywali się do ofensywy na Poznań. W Międzychodzie prężnie działało Tow. Gimnastyczne Sokół, które swoich członków kierowało do kompanii powstańczych, formujących się w Pniewach i Szamotułach. Przerzuty odbywały się grupkami liczącymi po kilka osób. Już 4 stycznia 1919 r. do wojsk powstańczych przedarli się Bernard Marchlik oraz Aleksy i Sylwester Sobocińscy. Po trzech dniach sformowano kolejną grupę, której dowódcą był prawdopodobnie Bronisław Duchnicki, a członkami: Wawrzyn Grajczyk, Roman Maternowski, Maksymilian Biniaś, Leon Wyrwa, Jan Czarnecki, Andrzej Tonak i Czesław Biniaś. Potem do walk powstańczych przyłączyli się inni członkowie Sokoła. C.d. w następnym numerze. Antoni Taczanowski W STYCZNIOWYM NUMERZE: } Ferie zimowe w bibliotece - str. 3 } Co u międzychodzkich przedszkolaków? - str. 3 } Wywiad ze Stefanią Ingarowicz - str. 5 } W Cechu Rzemiosł Różnych świątecznie i uroczyście - str. 6 } Kulturalna Radgoszcz - str. 6 } Ryzykowne zachowania młodzieży cz. I - Okres dorastania jako wiek przemian - artykuł Joanny Wilkońskiej - str. 7 Sk³ad i druk: DRUKARNIA - MIÊDZYCHÓD ul. Sikorskiego 8f, Miêdzychód, tel

2 WIEŚCI Z RATUSZA Wigilia Miejska 2006 Burmistrz Miêdzychodu dzia³aj¹c zgodnie z art. 35 ustawy z dnia r. o gospodarce nieruchomoœciami (tekst jednolity Dz.U. Nr 261, poz z 2005 r.) informuje, e aktualny wykaz nieruchomoœci do zbycia w formie sprzeda y zosta³ wywieszony w siedzibie Urzêdu Miasta i Gminy w Miêdzychodzie, przy ulicy Marsza³ka Józefa Pi³sudskiego 2 (tablica og³oszeñ I piêtro - g³ówne wejœcie). Bartkowiak Miłosz, Międzychód, Lenarczyk Gabriela, Międzychód, Pohl Jakub, Międzychód, Ambroszczyk Alicja, Międzychód, Szafrański Mateusz, Radgoszcz, Pilść Jakub, Międzychód. Smarzy Joanna, Kwilcz, Maćkowiak Czesław, Młyniewo, Molik Dorota, Mokrzec, Grześkowiak Maria, Dzięcielin, Pioch Kazimiera, Orle Wielkie, Buczyńska Irena, Kwilcz, Lerch Anna, Międzychód, Buchwald Józef, Miłostowo, Gwizdał Ludwik, Kaczlin, Bielerzewska Pelagia, Międzychód, Kaczanowska Elżbieta , Międzychód, Grzesiak Zofia, Sieraków, Pawelec Jan, Międzychód, Bręcz Zygmunt, Lubosz, Zerbin Eleonora, Międzychód, Cysewski Marek, Piłka. 2 SZANOWNI PAŃSTWO, DRODZY SPONSORZY ORAZ MILI WOLONTARIUSZE W imieniu organizatorów składam serdeczne podziękowanie za trud włożony w przygotowanie Wigilii dla podopiecznych OPS oraz za czas poświęcony dla dobra innych, za serce, ciepło i uśmiech ofiarowany tym, których skrzywdził los. Oby Wasz przykład pociągnął za sobą innych, bo największą przyjemnością jest dawać, a nie brać. Jeszcze raz z serca dziękuję Burmistrz Międzychodu Roman Musiał OBWIESZCZENIE Na podstawie art. 49 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. - Kodeks postępowania administracyjnego (Dz. U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.) oraz art. 46a, ust. 5 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz. U. z 2006 r. Nr 129, poz. 902) Wojewoda Wielkopolski ZAWIADAMIA Strony poprzez obwieszczenie o wydanym w dniu r. postanowieniu o uzgodnieniu warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Lubiatów. SR.II /06 Poznań, dnia r. POSTANOWIENIE Na podstawie art. 48 ust. 2 pkt 1 i pkt 3, lit. a, art. 376 pkt 3, art. 378 ust. 2 pkt 2 ustawy z dnia 27 kwietnia 2001r. - Prawo ochrony środowiska (Dz.U. z 2006 r. nr 129, poz. 902 ze zm.) oraz art. 106 ustawy z dnia 14 czerwca 1960 r. Kodeks Postępowania Administracyjnego (Dz.U. z 2000 r. Nr 98, poz ze zm.), po rozpatrzeniu wniosku Burmistrza Miasta i Gminy Międzychód dnia r. nr GKRWIUS-7624/18/06 w oparciu o przedstawiony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez zespół pod kierownictwem mgr inż. Joanny Zaleskiej-Bartosz z Instytutu Nafty i Gazu, Zakładu Technologii Energii Odnawialnych w Krakowie, ul. Lubicz 25 a uzgadniam przed wydaniem decyzji o środowiskowych uwarunkowaniach zgody na realizację przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Lubiatów, następujące warunki realizacji przedsięwzięcia. 1. Należy wykonać pomiary poziomu hałasu w terminie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia eksploatacji, w celu określenia rzeczywistej emisji hałasu z strefy przyodwiertowej, zgodnie z przepisami szczególnymi. 2. Należy w sposób właściwy zabezpieczyć strefy przyodwiertowe przed skutkami przypadkowych rozlewów, upustów z zaworów bezpieczeństwa itp. 3. Ziemię z wykopów należy odkładać w całości, a po wykonaniu prac instalacyjnych należy zagospodarować do zasypania wykopów. 4. Wszystkie urządzenia wydobywcze powinny być hermetyczne. 3. Prace budowlane należy prowadzić poza okresem lęgowym ptaków tj. w miesiącach wrzesień - marzec każdego roku. Inwestor: Polskie Górnictwo Naftowe i Gazownictwo S.A. w Warszawie Oddział w Zielonej Górze ul. Boh. Westerplatte Zielona Góra UZASADNIENIE Pismem z dnia r. nr GKRWIUS-7624/18/06 Burmistrz Miasta i Gminy Międzychód wystąpił z wnioskiem o uzgodnienie warunków realizacji przedsięwzięcia polegającego na wydobywaniu ropy naftowej i towarzyszącego gazu ziemnego ze złoża Lubiatów. Do wniosku został załączony raport o oddziaływaniu przedsięwzięcia na środowisko opracowany przez zespół pod kierownictwem mgr inż. Joanny Zaleskiej-Bartosz z Instytutu Nafty i Gazu, Zakładu Technologii Energii Odnawialnych w Krakowie, ul. Lubicz 25 a. W toku postępowania uzupełniono raport pismami z dnia r. i z dnia r. o dodatkowe informacje dotyczące ochrony przed hałasem, ochrony przyrody, ochrony powietrza, gospodarki wodno - ściekowej i gospodarki odpadami. Planowana inwestycja polegająca na wydobywaniu ropy naftowej w maksymalnej ilości 450 tys. t/rok i towarzyszącego gazu ziemnego w maksymalnej ilości 470 mln m 3 /rok, należy do przedsięwzięć wymienionych w 2 ust. 1 pkt 24 rozporządzenia Rady Ministrów z dnia 9 listopada 2004r. w sprawie określenia rodzajów przedsięwzięć mogących znacząco oddziaływać na śro-

3 dowisko oraz szczegółowych uwarunkowań związanych z kwalifikowaniem przedsięwzięć do sporządzenia raportu o oddziaływaniu na środowisko (Dz.U. z 2004r. Nr 257, poz ze zm.). Ze względu na to, że będzie ono zlokalizowane na terenie obszaru Natura 2000, na podstawie art. 48, ust. 2 pkt 3 lit. a ww. ustawy - Prawo ochrony środowiska wymaga uzgodnienia z wojewodą. Z przedstawionych materiałów w raporcie i złożonym uzupełnieniu raportu wynika, że przyjęte rozwiązania zapewnią minimalizację negatywnego wpływu na środowisko planowanego przedsięwzięcia. W strefie wydobywczej (przyodwiertowej) najbardziej narażona na skażenie różnego rodzaju substancjami chemicznymi jest powierzchnia ziemi i wody podziemne. W związku z tym do postanowienia jako warunek został wpisany obowiązek zabezpieczenia tej strefy przed skutkami przypadkowych rozlewów, upustów z zaworów bezpieczeństwa itp. Również jako warunek do postanowienia został wpisany sposób postępowania z ziemią z wykopów, która powinna być wykorzystana do zasypania tych wykopów. Z oceny wpływu przedsięwzięcia na stan jakości powietrza zawartej w raporcie, wynika iż emisje powstające ze źródeł na terenie inwestycji nie będą oddziaływały w sposób negatywny na stan zanieczyszczenia powietrza. Z raportu wynika, że strefy przyodwiertowe stanowiące źródło hałasu złoża Lubiatów są położone na terenach leśnych. Aby określić rzeczywistą emisję hałasu ze strefy przyodwiertowej nakłada się na Inwestora obowiązek wykonania pomiarów poziomu hałasu w terminie 6 miesięcy od momentu rozpoczęcia eksploatacji złoża. Realizacja przedsięwzięcia nie spowoduje naruszenia wymagań ochrony środowiska zawartych w obowiązujących przepisach, jeśli spełnione będą warunki określone w raporcie o oddziaływaniu na środowisko oraz w niniejszym postanowieniu. Z analizy przedstawionej w raporcie o oddziaływaniu na środowisko wynika, że zarówno w trakcie realizacji jak i eksploatacji przedmiotowa inwestycja nie będzie negatywnie oddziaływać na projektowany obszar specjalnej ochrony ptaków Natura 2000 (Puszcza Notecka, Shadow List), pod warunkiem prowadzenia prac poza okresem lęgowym ptaków. Ze względu na to, że liczba stron w przedmiotowym postępowaniu przekracza 20, na podstawie art. 46a ust. 5 ustawy - Prawo ochrony środowiska i art. 49 ustawy - Kodeks postępowania administracyjnego zawiadamia się strony o niniejszym postanowieniu poprzez obwieszczenie. POUCZENIE Na wydane postanowienie służy stronom zażalenie do Ministra Środowiska wniesione za pośrednictwem Wojewody Wielkopolskiego w terminie 7 dni od daty doręczenia. Doręczenie uważa się za dokonane po upływie 14 dni od dnia publicznego ogłoszenia o wydaniu postanowienia. z up. Wojewody Wielkopolskiego Grażyna Smolibowska-Hruszka Zastępca Dyrektora Wydziału Środowiska i Rolnictwa Ferie zimowe 2007 Plan pracy na okres ferii zimowych w bibliotekach publicznych Miasta i Gminy Międzychód od 15 do 27 stycznia br. 01. Styczniowe rocznice: Powrót Międzychodu do Macierzy, Wyzwolenie Międzychodu - pogadanka 18.01, godz Filia Bibl., ul. Piłsudskiego 26.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki 02. Moje miasto, moje osiedle - konkurs rysunkowy 16.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki, Oddz. Dziecięcy 16.01, godz Filia Bibl., Bielsko 03. Głośne czytanie bajek J. Brzechwy połączone z ilustracjami do tekstów 18.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki, Oddz. Dziecięcy 04. Głośne czytanie bajek braci Grimm dla najmłodszych 19.01, godz Filia Bibl., Bielsko 05. Głośne czytanie bajek dla dzieci z kl. I III i przedszkolaków 23.01, godz Filia Bibl., ul. Piłsudskiego 06. Legendy Ziemi Międzychodzkiej 22.01, godz Filia Bibl., Bielsko 23.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki, Oddz. Dziecięcy 07. Poranek bajek dla najmłodszych - Wiersze na Dzień Babci 25.01, godz Filia Bibl., Bielsko 08. Karnawał i ostatki w tradycji polskiej i na świecie - pogadanka 25.01, godz Filia Bibl., ul. Piłsudskiego 09. Gry i zabawy literackie dla dzieci z kl. I - III 25.01, godz Biblioteka Publ., Pl. Kościuszki, Oddz. Dziecięcy 16 i 23.01, godz Filie Bibl. 10. Konkurs recytatorski dla najmłodszych - wiersze o dowolnej tematyce 26.01, godz Filia Bibl., ul. Piłsudskiego 26.01, godz Filia Bibl., Bielsko 11. Konkursy plastyczne: Zima - konkurs plastyczny Maska karnawałowa - konkurs plastyczny Filia Bibl., ul. Piłsudskiego W I A D O M O Ś C I z Przedszkola nr 3 im. Jana Brzechwy Mikołaj 6 grudnia 2006 r. po raz czwarty Burmistrz Międzychodu zaprosił przedszkolaków do uroczystego zapalenia lampek na choince stojącej przed budynkiem Urzędu Miasta i Gminy. Z zaproszenia skorzystaliśmy my przedszkolacy z Przedszkola nr 3 im. J. Brzechwy wraz z przyjaciółmi z Przedszkola z Oddziałami Integracyjnymi nr 2. W postać Mikołaja wcielił się wiceburmistrz Krzysztof Michalski, który w mikołajkowej czapce częstował wszystkich świątecznymi piernikami. W podziękowaniu dzieci zaśpiewały świąteczne piosenki oraz wręczyły własnoręcznie wykonane kartki z życzeniami. Na koniec wspólnego spotkania wychowankowie obu przedszkoli ubierali choinkę w holu urzędu. Po powrocie do przedszkola na dzieci już czekał Mikołaj z paczkami dla każdego; a w nich słodycze oraz zabawki.,,święta to czas miłości W miesiącu grudniu po raz kolejny w Przedszkolu nr 3 w Międzychodzie została przeprowadzona akcja,,zróbmy RADOŚĆ IN- NYM patronowana przez Danutę Krawczyk oraz dyr. Katarzynę Hałas. Akcja miała na celu zbiórkę produktów żywnościowych i słodyczy przeznaczonych dla dzieci z Domu Dziecka w Szamotułach. W ten sposób placówka już od najmłodszych lat kształci w dzieciach umiejętność okazywania pomocy i sprawiania radości innym, tym bardziej potrzebującym - dzieciom. Dziękujemy naszym rodzicom za ich wielkie serce! Szczególne podziękowanie składamy p. Szcześniak za bezinteresowne dostarczenie darów do Szamotuł.,,Jak co roku w grudniu, wędrują Mikołaje po świecie. Biegają z wielkimi worami i za to są przez nas tak bardzo kochani. I przybył również do Przedszkola nr 3. Jednak jego przyjście poprzedzone było przedstawieniami JASEŁEK, które przygotowały grupy najstarsze wraz z nauczycielkami (D. Świderską oraz M. Wnęk). Stroje małych aktorów oraz scenografia Betlejem wzruszyły wszystkich zaproszonych. W tok tych przedstawień wplecione również zostały utwory literackie oraz piosenki z motywami świątecznymi przygotowane przez dzieci gr. III z nauczycielką D. Krawczyk. Jednak nowością tegorocznych występów było przedstawienie kukiełkowe,,czerwony Kapturek, przygotowane przez rodziców dzieci gr. III. Dzieci były zachwycone i dumne z rodziców - aktorów. Odbył się również występ solowy ucznia ZS nr 2 - Marcina Okupskiego, który zagrał dzieciom na saksofonie i na akordeonie kolędy, które wspólnie wszyscy śpiewaliśmy. Występy te zorganizowała D. Krawczyk. Tego dnia oprócz już wspomnianego Mikołaja, który przybył z worami zabawek oraz słodyczy, tradycyjnie odbyła się w grupach wspólna wigilia, opłatek, kolędy i życzenia. Katarzyna Hałas 3

4 Z YCIA GIMNAZJUM Nr 1 PODSUMOWANIE I PÓŁROCZA NAUKI: * klasy I wzięły udział w corocznym festynie sportowym Skok w gimnazjalny rok, organizowanym w tym roku przez Gimnazjum nr 2. Bawiliśmy się świetnie, tym bardziej, że impreza była wspaniałą okazją, by poznać rówieśników z sąsiednich szkół; * nasza szkoła organizowała zimowy festyn, który również wpisał się na stałe do kalendarza imprez gimnazjalnych - Mikołajkowy Turniej Wiedzy. Pierwszoklasiści z gimnazjów międzychodzkich i łowyńskiego rywalizowały ze sobą w konkurencjach wymagających sprawności fizycznej i intelektualnej, a także refleksu i odrobiny poczucia humoru. Mamy nadzieję, że impreza podobała się wszystkim uczestnikom; * Samorząd Uczniowski zorganizował 2 dyskoteki: z okazji Dnia Chłopca i andrzejek. Zabawa na obu potańcówkach była udana, o czym świadczy fakt, że każdą z nich kończyliśmy z lekkim niedosytem; * tradycją szkoły jest już jaskinia wróżb i czarów, w którą przemienia się na czas andrzejek szkolna świetlica. Przyjazne wróżki serwowały tam słodkie przysmaki, które wprowadzały wszystkich w czarodziejski nastrój * grupa gimnazjalistów wraz z opiekunami wzięła udział w Święcie Podgrzybka, a także w marszu na orientację Pyra 2006; * trzecioklasiści uczestniczyli w koncercie po hasłem Twórzmy lepszy świat, odbywającym się nad Wartą. Swoje umiejętności zaprezentowali tam starsi koledzy ze szkół średnich powiatu międzychodzkiego; * uroczyście obchodziliśmy rocznicę odzyskania niepodległości przez Polskę: w klasach pojawiły się tematyczne gazetki, uczestniczyliśmy również w apelu, który miał na celu uświadomienie nam, jak wielką sprawą jest wolność; * z okazji Świąt Bożego Narodzenia w szkole odbyła się inscenizacja, dzięki której mieliśmy okazję przyjrzeć się polskim świątecznym tradycjom, poznać ich historię i zrozumieć znaczenie wielu obrzędów. Na świątecznych kiermaszach można było zakupić wykonane przez uczniów stroiki, sianko, jemiołę i pyszne wypieki. Klasy orkiestralne dały popis swych umiejętności, które można było podziwiać podczas Wigilii dla rodziców i gości, na szkolnych jasełkach oraz na świątecznym spotkaniu w hali sportowej. * od września w szkole prężnie działa wolontariat. Już nie raz udowodniliśmy, że mamy wielkie serca, co z pewnością zostało docenione przez podopiecznych Domu Dziecka w Krzyżu, Domu Pomocy Społecznej w Zamyślinie i Domu Pomocy Społecznej w Rokitnie. Zbieraliśmy słodycze, odzież i środki czystości. Jako szkoła po raz kolejny wzięliśmy także udział w akcji Góra Grosza. * w konkursach przedmiotowych wzięło udział 100 uczniów, troje spośród nich zakwalifikowało się do etapów rejonowych. Gratulacje należą się Aleksandrze Żołyniak (język angielski i geografia), Pawłowi Karwatce (historia) i Emilowi Fabianowi (biologia). Mamy też inne osiągnięcia: w Powiatowym Konkursie Recytatorskim W Hołdzie Janowi Pawłowi II zwyciężyła Joanna Chułek, a w Powiatowym Konkursie Wiedzy o Janie Pawle II - Iwona Paroń. I miejsce uzyskaliśmy w Gwiazdkowym Turnieju Piłki Nożnej Szkół Gimnazjalnych Powiatu Międzychodzkiego. Wszystkim finalistom i zwycięzcom życzymy kolejnych sukcesów! * 14 stycznia włączyliśmy się - jak co roku - w akcję Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy. Wolontariusze zbierali pieniądze do puszek, a w hali sportowej, gdzie odbywały się występy, można było zobaczyć również reprezentację naszej szkoły; * z przyjemnością zamieszczamy nazwiska najlepszych uczniów: I a - Kinga Pluskota 5,0, I b - Dominika Napierała 5,08, I b - Marta Błoch 4,75, I d - Magdalena Schubert 5,1, I d - Dominika Czajka 5,0, Id - Weronika Ciepłucha 4,8, I e - Ewelina Walorczyk 4,8, II a - Katarzyna Stecko 5,0, II a - Hanna Bąbelczyk 4,86, II a -Weronika Dobkiewicz 4,86, II a - Marta Czarnecka 4,79, II b - Patrycja Paech 5,0, II b - Patryk Kamiński 4,77, II c - Sandra Skrzypczak 4,83, II d - Karina Kaźmierczak 4,92, II d - Weronika Piorońska 4,85, II d - Klaudia Bengsch 4,77, II e - Katarzyna Królik 5,0, II e - Jagoda Mamet 4,92, II e - Marta Wzientek 4,91, III a - Aleksandra Żołyniak 5,18, III a - Natalia Nowak 5,09, III a - Julia Przybylska 5,0, III a - Katarzyna Cenkier 4,82, III a - Paweł Karwatka 4,8, III b - Iwona Paroń 5,1, IIIb - Michalina Burakowska 4,8, III c - Monika Matysiak 5,17, III d - Katarzyna Ćwiklińska 4,91, III d - Agnieszka Cieciura 4,9, III f - Adrianna Ratajska 5,0, III f - Emil Fabian 5,27. Gratulujemy świetnych wyników i życzymy sukcesów w II półroczu! Przed nami ferie, czyli czas na zasłużony odpoczynek. Miłych wakacji! J 4 Ekonomik nadaje FAJNIE BYĆ MATURZYSTĄ!!! Stary rok już za nami - pożegnaliśmy go bardzo ciekawą inscenizacją. Nowy - jak to zawsze w życiu maturzysty bywa - zaczął się zabawa studniówkową! Kto powiedział, że maturzyści mają ciężko?! J Świąteczna ulica W dniu 22 grudnia 2006 r. uczniowie wystąpili w szkolnych Jasełkach, przygotowanych pod czujnym okiem prof. Iwony Jerzyńskiej i prof. Małgorzaty Skakun. Przedstawienie pod żadnym względem nie przypominało tradycyjnych Jasełek. Nasze miało wymiar symboliczny na miarę wyobraźni młodzieży szkół średnich. Inscenizacja ukazywała świąteczną gorączkę, która towarzyszy ludziom w przeddzień Bożego Narodzenia. Aktorzy wcielili się w samych nas, uświadamiając wszystkim, że w pogoni przygotowań zapominamy o wartościach, jakie wypływają z tych świąt. Bohaterami przedstawienia byli m.in. biznesmeni martwiący się o interesy, nastolatki zajęte prezentami pod choinkę, kłócące się małżeństwo oraz obecny cały czas na scenie Żebrak. Jasełka zakończyły się słowami z Pisma Świętego o narodzeniu Chrystusa, refleksją Nobena i wspólnym śpiewem kolędy. Chociaż istota przedstawienia różniła się od innych uroczystości, występujący uczniowie mieli ogromną tremę: - W przedstawieniu byłam babcią Pelagią, która wraz ze swoją koleżanką zajmowała się najnowszymi plotkami ze swojego środowiska. Moja rola wydawała się prosta, nieraz występowałam przed całą szkołą, ale mimo tego byłam zdenerwowana. Myślę, że Jasełka można uznać za udane - powiedziała Monika Żubik z klasy III b. - Miałam niewiele do powiedzenia w tym przedstawieniu, ale i tak się pomyliłam J. Bardzo podobała mi się scenografia. Mam nadzieje, że młodzież zrozumiała, co chcieliśmy jej przekazać. Wszyscy aktorzy znali sens Jasełek, pani katechetka nam to wszystko świetnie wytłumaczyła - podzieliła się swoimi wrażeniami Alina Czekała z klasy III b. Do występu wszyscy przygotowywali się od listopada. Największym problemem było stworzenie tła przedstawienia, niełatwo przecież szkolna salę gimnastyczną zamienić w świąteczną ulicę. Coraz rzadziej w polskich domach praktykowane są tradycje świąt Bożego Narodzenia. Nie wszyscy już pamiętają o sianku pod obrusem, wolnym miejscu przy stole czy wspólnym śpiewaniu kolęd. Obecnie prawie każdy chce mieć najpiękniejszą i najmodniejszą choinkę oraz jak najwięcej kolorowych lampek w ogrodzie To zaczyna przesłaniać obraz tych najpiękniejszych w roku świąt Bal studniówkowy Wieczór studniówkowy. Wypachnione, odświeżone, z bujnymi fryzurami i w przepięknych kreacjach Panie oraz dostojni i wytworni Panowie, w ciemnych garniturach, pod krawatem. Choć tak wiele ich różni, tego dnia połączył ich wspólny, wyjątkowy wieczór. Wszyscy razem 6 stycznia 2007 r. bawili się na skalmierzyckim parkiecie do białego rana. Część oficjalną balu otworzył polonez. - Według mnie polonez naszej klasy był najlepszy. Nasza studniówka była świetna, bawiliśmy się super! Szkoda tylko, że czas tak szybko upłynął - skromnie oceniała uczennica klasy III a - Natalia Napierała. Później głos zabrali przewodniczący klas, pani dyrektor i rodzice. Następnie był tradycyjny toast lampką szampana, rozdanie koniczynek i wspaniała zabawa. - Nigdy nie zapomnę tego wieczoru. Impreza była dobrze zorganizowana. Bawiłem się cudownie. Szkoda, że studniówkę ma się raz życiu - skomentował Łukasz Dobkiewicz, uczeń klasy IV e. O północy tradycyjnie był tort oraz, będący dużym zaskoczeniem dla nauczycieli, polonez wykonany wspólnie przez klasę III a i pedagogów. Fakt ten zastąpił brakujące na studniówce kabarety, dając wszystkim wiele radości i uśmiechu. - To był interesujący polonez, nauczyciele bardzo dobrze poradzili sobie z nieznanym układem, a III a znakomicie poprowadziła swoich partnerów. Żałuję, że to naszej klasie nie przypadł taki zaszczyt - skomentowała na gorąco Monika Kąkolewska z klasy III b. - Uważam, że studniówka zakończyła się sukcesem organizacyjnym. Uczniowie stanęli na wysokości zadania. Myślę, że jeśli maturzyści na egzaminie dojrzałości będą w takiej formie, jak podczas balu, to o wyniki matury możemy być spokojni - oznajmił jeden z ostatnich nauczycieli schodzących z parkietu - prof. Rafał Litke, wychowawca klasy III a. Maturzystom pozostaje już tylko odliczanie dni do egzaminu dojrzałości. Życzymy Wam, żeby humory nie opuszczały Was także po egzaminach, a po ukończeniu szkoły nie płaczcie, że coś się skończyło, tylko cieszcie się, że przytrafiło się to właśnie Wam! J /pip&dyd/

5 STEFANIA INGAROWICZ - prekursorka UTW w Międzychodzie Stefanię Ingarowicz znamy jako harcerkę, nauczycielkę i instruktorkę, radną, członkinię chóru Lutnia, a od 12 stycznia 1977 r. jako założycielkę Klubu Seniora Złoty Wiek, któremu prezesuje 30 lat. Pani Stefania przekazała Zarządowi UTW wiele cennych materiałów świadczących o kontakcie Złotego Wieku z - pierwszym w Polsce - Uniwersytetem Trzeciego Wieku im. Haliny Szwarc w Warszawie. Są wśród nich biuletyny, listy, piosenki, a nawet książki. - Pani Steniu, czy może Pani zdradzić okoliczności zaproszenia Waszego Klubu do Warszawy? - Seniorzy-studenci warszawskiego Uniwersytetu Trzeciego Wieku, zwiedzając Międzychód, przyjęli zaproszenie do naszego klubu, gdzie spędzili kilka godzin - Pani Stefania pokazuje kronikę, gdzie pod datą 4 września 2005 r. znajduję zdjęcie, a poniżej czytam: Oczarowani organizacją, piękną siedzibą, a przede wszystkim wspaniałymi ludźmi, którzy to wszystko wymyślili i tak pięknie od 29 lat prowadzą, zapraszamy do naszego Uniwersytetu.- To właśnie wówczas zostawili nam te materiały, uznając nasz klub za mały Uniwersytet Trzeciego Wieku. - Jakie były początki tego małego UTW przy Klubie Złoty Wiek? - Pomysł założenia w Międzychodzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku zrodził się podczas naszego pobytu w Skwierzynie w maju 2003 r., kiedy to od jednej z tamtejszych seniorek dowiedziałam się o istnieniu w tym mieście filii gorzowskiego UTW. Po zasięgnięciu szczegółowych informacji doszłam do wniosku, że zabiegi prawno-administracyjne niezbędne do utworzenia stowarzyszenia i prowadzenia uniwersytetu pochłonęłyby zbyt wiele energii i czasu. Zdecydowałam jednak niektóre uniwersyteckie formy i metody wprowadzić do naszego Złotego Wieku i od 2 marca 2004 r. realizujemy własny program pod nazwą Edukacja Trzeciego Wieku. - Co w tym programie edukacyjnym Waszego Klubu uważa Pani za najważniejsze? - Przede wszystkim uwzględniamy w nim te formy działalności, które służą podtrzymywaniu polskich tradycji i obrzędów, uzupełniają i poszerzają wiedzę o naszym kraju, regionie i mieście, służą rozwojowi zaintereso- wań i aktywności seniorów. Choć nasz klub czynny jest cały tydzień od do 18.00, to wtorkowe spotkania przeznaczamy głównie na edukację, proponując klubowiczom ciekawe pokazy, odczyty, prelekcje i wykłady. Gościliśmy m.in. posła na Sejm RP i do Parlamentu Europejskiego - Witolda Tomczaka, ornitologa Michała Kupczyka, Józefa Pytonia z Zakopanego, burmistrzów Międzychodu, Romana Musiała i Krzysztofa Michalskiego oraz wielu międzychodzkich twórców i działaczy, a wśród nich: Łucjana Sobkowskiego, Edmunda Stronkę, Krzysztofa Borkowskiego, Mariannę Baturę, Antoniego Taczanowskiego. Przez pewien czas zajęcia choreoterapii prowadziła u nas Joanna Stec, a nasze życie kulturalne znacznie ożywia Teresa Cichosz, często odwiedzając klub w towarzystwie swoich małych chórzystów i wokalistów. Od samego początku istnienia Klubu do najatrakcyjniejszych form kształcenia należały wycieczki i pielgrzymki po Polsce i poza granice kraju, które często pilotował Antoni Taczanowski. W ciągu tych 30 lat zwiedziliśmy Francję, Włochy, Hiszpanię, Austrię, Grecję, a ostatnio Litwę. - Od września ubiegłego roku należy Pani również do naszego Stowarzyszenia, pełniąc funkcję przewodniczącej Sądu Koleżeńskiego i realizuje się jako studentka UTW. Jak godzi Pani te wszystkie obowiązki? - Przyznam szczerze, że coraz trudniej. Lata lecą, a i zdrowia jakby mniej. Robię to, co uważam za konieczne, kierując się potrzebą chwili. Cieszy mnie każdy pomysł dokonania czegoś dobrego. Na szczęście, nie opuszcza mnie humor. Największą siłę daje mi życzliwość międzychodzian, zwłaszcza w tym jubileuszowym, dla mnie szczególnym roku, jako że 15 stycznia Klub obchodzić będzie swoje 30-lecie, niebawem też minie 60 lat mojej pracy zawodowej, a w maju kończę 75 lat. Codziennie zaglądam do Złotego Wieku, bo jemu oddałam połowę mojego życia. Ale jak już mówiłam, założenie w Międzychodzie Uniwersytetu Trzeciego Wieku od lat było moim marzeniem, więc przyjęłam zaproszenie Tadeusza Środeckiego do jego współtworzenia. Cieszę się, że ta idea spotkała się z tak dużym społecznym poparciem. Szkoda tylko, że moje klubowe edukacyjne wtorki cieszą się nieco mniejszą frekwencją, gdyż część członkiń Klubu uczestniczy w tym samym dniu w zajęciach UTW. Dobrze chociaż, że UTW-owskie lekcje niemieckiego z panią Marią Wrembel odbywają się w naszym Klubie i nie muszę, jako studentka, pędzić na drugi koniec miasta. - Pani Steniu, proszę przyjąć wyrazy szacunku i uznania za Pani wieloletnią pracę, zapał i zaangażowanie w stwarzaniu seniorom warunków umożliwiających ustawiczną wszechstronną aktywność. W imieniu Zarządu UTW jeszcze raz serdecznie dziękuję Pani za cenne dary i wskazówki. Życzę zdrowia i siły na spełnienie wszystkich Pani obowiązków i marzeń. Wywiad przeprowadziła Zofia Głuszak przew. Rady Programowej UTW 3 stycznia 2007 r. POETYCKIE PREZENTACJE Rozmowa telefoniczna Halo! Halo! - słyszysz mnie, kolego? Przestań pytać mnie ciągle - dlaczego chcę już wracać, no nie bądź zdziwiony, że mnie nudzą ulice Lizbony, że choć tak pięknie jest tu na Zachodzie, to mi najpiękniej jest... w Międzychodzie. Nie rozłączaj się, halo! Kolego, powiedziałam może coś głupiego? Tydzień temu dzwoniłam z Kijowa, czy pamiętasz jeszcze moje słowa? Mówiłam wtedy o urokach Wschodu, no i że tęsknię tak... do Międzychodu. Coś mi trzeszczy w słuchawce, kolego; chcesz już kończyć? Czy mówię coś złego? Jeszcze chwileczkę... będąc na urlopie lubię jeździć po całej Europie, przyglądając się jej miast urodzie i ciągle myśląc... o Międzychodzie. No to pa! Pa! Kolego! Do usłyszenia kolejnego. I proszę - pozdrawiaj co dzień wszystkich w Międzychodzie. Eugenia Mieczkowska Spotkanie przy świecach Grudniowy wieczór. Miasto rozświetlone kolorowymi światełkami, których blask odbija się w witrynach sklepowych. Ludzie szybkim krokiem przemierzają międzychodzkie ulice. Śpieszą się do swych domów, bo to przecież czas ostatnich przygotowań do wigilijnej wieczerzy tych rodzinnych i wyjątkowych Świąt. Jakże jednak nie znaleźć czasu, by uczestniczyć w spotkaniu autorskim mojego Profesora od polskiego. Salę kameralną Międzychodzkiego Domu Kultury wypełnili już studenci Uniwersytetu Trzeciego Wieku, aby przeżyć kolejną niezapomnianą lekcję. Przy biurku On - jak kiedyś - mgr Romuald Jankowski. Wokół blask świec i sceneria pięknego jesiennego pejzażu autorstwa p. Mirosławy Jankowskiej. W tle słychać delikatne dźwięki muzyki nastrajającej niezwykle nostalgicznie. Myśli z pogranicza jesieni - zabrzmiało jak temat. Potem usłyszeliśmy przepiękne myśli mistrzów pióra. Na nowo zadźwięczały w mych uszach słowa niedoścignionych: Norwida, Słowackiego, Staffa, Krasickiego, Broniewskiego, Tetmajera, które stały się pretekstem do prezentacji iście wyrafinowanych, filozoficznych sentencji i aforyzmów mojego Profesora. Po raz kolejny usłyszałam i poczułam, że ten tylko ma serce, kto go używa, że człowiek nie może stanąć w miejscu na drodze życiowych dokonań, bo doskonałość może niepokoić. Świat wisi na włosku odpowiedzialności człowieka - zapamiętałam. Jakże dobrze byłoby o tym pamiętać każdego dnia. Przecież nie żyjemy sami dla siebie. Carpe diem! - to nie jedyna maksyma życiowa, bo w każdym człowieku są przecież wszyscy ludzie. Ręczę, że usłyszane myśli skłoniły do refleksji każdego uczestnika spotkania i w ten sposób przygotowały nas duchowo do świat Bożego Narodzenia. Za całą tę mądrość, nastrój i zaproszenie chciałabym dziś mojemu Profesorowi podziękować i mniemam, że nie tylko w swoim imieniu. Joanna Deus-Dobrowolska 5

Pisanki skradły słońcu Kilka złotych promieni, Teraz ich jasny blask Wasz dom rozpromieni!

Pisanki skradły słońcu Kilka złotych promieni, Teraz ich jasny blask Wasz dom rozpromieni! Nr 3(33) Rok IV Miêdzychód, 16 marca 2007 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Pisanki skradły

Bardziej szczegółowo

W KWIETNIOWYM NUMERZE:

W KWIETNIOWYM NUMERZE: Nr 4(21) Rok III Miêdzychód, 15 kwietnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Zdrowych,

Bardziej szczegółowo

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00

Wesołych Świąt. ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 Wesołych Świąt ISSN 2081-2116 NR 1 (39) Marzec 2013 Cena 3,00 W NUMERZE NASZE SPRAWY Rozmowa z Burmistrzem 3 Kolejne kilometry wodociągów 3 Obchody Dnia Niepodległości 7 Sesja absolutoryjna 7 Remont kościoła

Bardziej szczegółowo

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego

Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego MIESIĘCZNIK STYCZEŃ ROK SIEDEMNASTY ISSN 1643-7845 100-lecie Heleny Starczewskiej 2013 Nr 208 NAKŁAD 120 CENA 1 ZŁ. Powiatowe obchody 150-rocznicy Powstania Styczniowego Wigilia chorych i samotnych u Ojców

Bardziej szczegółowo

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy

NOWODWORSKIE. Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10. Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6. Miesięcznik Samorządowy FAKTY NOWODWORSKIE Miesięcznik Samorządowy Egzemplarz bezpłatny Wydanie I /IV 2009 Lotnisko Modlin str. 2 Stypendyści są wśród nas str. 10 Wywiad z Przewodniczącym Rady str. 6 2 Od Redakcji FAKTY NOWODWORSKIE

Bardziej szczegółowo

www.informator-miedzychodzki.pl gazeta@informator-miedzychodzki.pl

www.informator-miedzychodzki.pl gazeta@informator-miedzychodzki.pl Nr 12(125) Rok XI Międzychód, grudzień 2014 r. ISSN 1733-3466 Cena 5,00 zł (w tym 8% VAT) RPR 1985 Życzymy niezwykłych świątecznych radości, niezapomnianego smaku świątecznych przysmaków i wciąż nowych

Bardziej szczegółowo

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych

3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych DWUMIESIĘCZNIK Ośrodka Doskonalenia Nauczycieli w Poznaniu ISSN 1641-5825 3 (31) W numerze Promocja placówek oświatowych We wrześniu 2004 roku Wielkopolski Kurator Oświaty wprowadził w życie decyzję o

Bardziej szczegółowo

NIE MA PRZERWY W REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE

NIE MA PRZERWY W REALIZACJI INWESTYCJI W GMINIE 9 5 1 Taka chwila Każdego roku bywa taki moment, Gdy mi u ramion zda się skrzydła rosną Serce się zrywa dotychczas uśpione, Śpiewać zaczyna To bywa na wiosnę! Choć jeszcze kwiatów nie widać kwitnących,

Bardziej szczegółowo

Ryszarda Daneckiego w międzychodzkim Muzeum Regionalnym

Ryszarda Daneckiego w międzychodzkim Muzeum Regionalnym Nr 8(25) Rok III Miêdzychód, 18 sierpnia 2006 Cena 1,00 z³ ISSN 1733-3466 Archiwalne numery Informatora Miêdzychodzkiego dostêpne s¹ na stronie www.biblioteka.infrakom.com.pl/informator RPR 1985 Jubileusz

Bardziej szczegółowo

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dzierzgoniu

21. Finał Wielkiej Orkiestry Świątecznej Pomocy w Dzierzgoniu DZIERZGOŃSKI INFORMATOR SAMORZĄDOWY 1 styczeń 2013 Miesięcznik * Rok VI * Nr 1(52) * nakład 1000 egz. * styczeń 2013 rok * egz. bezpłatny * ISSN 1898-1224 W numerze: 150. rocznica Powstania Styczniowego,

Bardziej szczegółowo

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014

Konkurs na. Zatrzymani. włamania i kradzieże. Stowarzyszenia Niedźwiadek. dla Przyjaciół. Harmonogram. Uchwała budżetowa gminy Słomniki na rok 2014 LUTY 2014 NR 233 Jeszcze w 2013 roku nikt nie wierzył, że w Słomnikach w tak krótkim czasie powstanie nowy blok mieszkalny dla 36 rodzin. Mamy rok 2014 i już można obserwować prace wykończeniowe. Obserwatorów

Bardziej szczegółowo

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov

terenowy Rodzinny TUROSZOWSKIE BEZDROŻA Szczegóły na stronie 13 W numerze II Turystyczny Czuję się zobowiązany X Europejski Odpust Kopaczów Oldrichov Nr 8 (29) wrzesień 2011 BEZPŁATNY Bogatynia BIULETYN INFORMACYJNY MIASTA I GMINY BOGATYNIA BIAŁOPOLE BRATKÓW DZIAŁOSZYN JASNA GÓRA KRZEWINA KOPACZÓW LUTOGNIEWICE OPOLNO ZDRÓJ PORAJÓW POSADA SIENIAWKA WYSZKÓW-WOLANÓW

Bardziej szczegółowo

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6)

Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) Pomarańczowa Rewolucja na Warmii i Mazurach (nr 6) W naszej Pomarańczowej Sieci miejsc aktywnych są już: Banie Mazurskie Bartoszyce Bielice Biskupiec Bukwałd Braniewo Dywity Działdowo Elbląg Ełk Giżycko

Bardziej szczegółowo

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013)

Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Ważne jest to co ludzi łączy, a nie dzieli Alfred Dudek nasz wychowawca (1936-2013) Z ogromnym smutkiem i żalem przyjęliśmy pod koniec grudnia ubiegłego roku wiadomość o śmierci Alfreda Dudka. Utraciliśmy

Bardziej szczegółowo

Czy trudno zostać myśliwym?

Czy trudno zostać myśliwym? PANORAMA ŻÓŁKIEWSKA Z ŻYCIA GMINY (luty) Nr 1(10)/2012 3 Czy trudno zostać myśliwym? Rozmowa z panem Ryszardem Borowcem, myśliwym Koła Łowieckiego Nr 17 Jeleń Żółkiewka. Przewodniczącym Komisji Rewizyjnej

Bardziej szczegółowo

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r.

1/(126) 2012 GAZETA. OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. 1/(126) 2012 GAZETA OCZYSZCZALNIA W CHODACZOWIE - otwarcie 29 grudnia 2011r. największa inwestycja w historii gminy otwarta biologiczno-chemiczna oczyszczalnia ścieków w chodaczowie WYDA REDAKT Czasopismo

Bardziej szczegółowo

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje

GAZETA GMINY ROJEWO. W numerze: Inwestycje gminne. m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje GAZETA GMINY ROJEWO Nr 1/Marzec 2014 www.roj6wo.pl W numerze: Inwestycje gminne m ' ^ w n B n H H Wydarzenia szkolne Bieżące informacje Szanowni Państwo Wychodząc naprzeciw oczekiwaniom Mieszkańców naszej

Bardziej szczegółowo

USTROMSK\ S GROŹNA KABARETY. XX sesja Rady Miasta. (cd. na sir. 2) (cd. na str. 4)

USTROMSK\ S GROŹNA KABARETY. XX sesja Rady Miasta. (cd. na sir. 2) (cd. na str. 4) T / USTROMSK\ S GROŹNA Rozmowa z Emilią Goryczką, przedstawicielem Działu Nadzoru Sanitarnego cieszyńskiego Sanepidu Na co należy zwrócić szczególną uwagę latem, żeby uniknąć zatruć, problemów żołądkowych?

Bardziej szczegółowo

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości

GŁOS. Gminy. Gala Przedsiębiorczości GŁOS Bezpłatna gazeta lokalna Gminy Pietrowice Wielkie AMANDÓW CYPRZANÓW GRÓDCZANKI KORNICE KROWIARKI LEKARTÓW MAKÓW PAWŁÓW PIETROWICE WIELKIE SAMBOROWICE ŻERDZINY MARZEC 2013 NR 1 (101) ISSN 1509-1112

Bardziej szczegółowo

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC

DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC BRZOZOWSKA Gazeta Powiatowa Nr 10/97 Listopad / Grudzień 2011 numer bezpłatny.: BRZOZÓW. DOMARADZ. DYDNIA. HACZÓW. JASIENICA R.. NOZDRZEC :. 10lat ISSN 1642-8420 Konkurs Potraw Wigilijnych Ziemi Brzozowskiej

Bardziej szczegółowo

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r.

UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. Musisz żyć dla innych, jeśli chcesz żyć z pożytkiem dla siebie UROCZYSTOŚĆ 10-LECIA STOWARZYSZENIA SĄDECKI UNIWERSYTET TRZECIEGO WIEKU odbędzie się 29 marca 2014 r. RAMOWY PROGRAM, 29 marca 2014 r. CZĘŚĆ

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV UROCZYSTOŚCI. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. str. 3. str. 4. str. 5. str. 9. str. 11,12. str. 9

DODATEK TV UROCZYSTOŚCI. czeka na Twoją reklamę. To miejsce. str. 3. str. 4. str. 5. str. 9. str. 11,12. str. 9 DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 gazeta@noknasielsk.pl www.noknasielsk.pl OBRADOWAŁA RADA str. 3 Sprzątanie Cieksyna str. 4 Nowy rok akademicki UROCZYSTOŚCI str. 5 110

Bardziej szczegółowo

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI

DORADZAMY POLSKIM GMINOM JAK ZARZĄDZAĆ ODPADAMI KOMUNALNYMI maj 2012 nr 5 (178) 2 W NUMERZE Strona 2-3 XXVI Zgromadzenie Związku Gmin Wiejskich RP Sierakowski węzeł gordyjski Strona 4-5 Rekrutacja dzieci do I klasy Szkoły Podstawowej w Izabelinie Wakacyjne dyżury

Bardziej szczegółowo

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO

SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO ISSN 1426-4617 Egzemplarz bezpłatny MIESIĘCZNIK INFORMACYJNO-OGŁOSZENIOWY GMINY KŁAJ C Z E R W I E C 2012 SAMODZIELNOŚĆ BRZEZIE-DĄBROWA-GRODKOWICE-GRUSZKI-KŁAJ-ŁĘŻKOWICE-ŁYSOKANIE-SZARÓW-TARGOWISKO Aktywnie

Bardziej szczegółowo

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl

Dożynki Gminne 2012. 30 września. coś się wykluje... www.korniczanin.pl DWUTYGODNIK * ROK XXV * 24 sierpnia 2012 r. * NR 14 (391) * ISSN 0867-3225 * BEZPŁATNY www.korniczanin.pl Dożynki Gminne 2012 30 września coś się wykluje... Foto: W tym numerze: - Zaproszenie do akcji:

Bardziej szczegółowo

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk.

DODATEK TV. Świętowaliśmy wspólnie. czeka na Twoją reklamę. str. 3. To miejsce. tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl. www.noknasielsk. DODATEK TV To miejsce czeka na Twoją reklamę tel./fax 023 691 23 43 e mail:zycie@nasielsk.pl www.noknasielsk.pl Świętowaliśmy wspólnie W czwartek, 5 maja br. w naszym mieście odbywały się uroczystości

Bardziej szczegółowo

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze

Dobre bo swojskie. pomysłem na nudę! Utraciłeś pracę? Zadbaj o swoją przyszłość z Klubem Pracy. Policjanci podsumowali I półrocze GAZETA POWIATOWA EGZEMPLARZ BEZPŁATNY ISSN 1641-1935 Nr 6/2011 (91) Policjanci podsumowali I półrocze Lublinieccy policjanci podsumowali wyniki swojej pracy. W pierwszym półroczu tego roku w porównaniu

Bardziej szczegółowo

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI

MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI Świąteczny nastrój - INTEGRACYJNE JASEŁKA i KIERMASZ str. 10 Mszczonów już po raz drugi Gminą na 5! str. 8 Chcemy inwestować nawet pomimo kryzysu Wywiad str. 6 MERKURIUSZ MSZCZONOWSKI styczeń 2013 / nr

Bardziej szczegółowo

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl

www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl www.echalaz.pl GMINA WYCHODZI NA PROSTĄ... str. 2 JUBILEUSZ PARAFII W CHRUSZCZOBRODZIE... str. 7 ŚWIĘTO 3 MAJA W NASZEJ GMINIE... str. 6 W ŁAZACH POWSTANĄ NOWE MIESZKANIA Jednym z najważniejszych problemów naszej gminy

Bardziej szczegółowo